Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kobiety nie chcą chodzić na bezpłatną mammografię i cytologię str. 20

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 39 (2087) 22.05-25.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Przykuli się do kaloryfera

Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Urzędnicy naliczyli im ogromny podatek, który rujnuje ich firmy paliwowe. str. 12

(w tym 7% VAT)

str. 14

Budowa ronda na drodze nr 5 zakorkuje Rawicz str. 11

Blokada

Król się nie spodobał Fot. J.Witczak

Na rynku w Lesznie nie stanie jednak pomnik Stanisława Leszczyńskiego str. 8

Dziś zaczyna się blokada rawickiego SEWS-a. Związkowcy będą stać pod fabryką przez tydzień, w dzień i w nocy. Nie pozwolą, aby zakład opuściły ciężarówki z towarem. Mają też zabiegać o zmianę decyzji w sprawie likwidacji firmy. str. 10

Bociany odlatują z Leszczyńskiego str. 16-17

Spaghetti i pizza

Fot. J.Kuik

V W środę pierwszych gości powitała Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20.

Ile zarabiają działacze związkowi i o co naprawdę walczą? str. 11 Tylko u nas! Ogłoszenia drobne z ceną drukujemy za darmo.


AKTUALNOŒCI

2

Wzniós³ siê nad chmury

W œrodê w leszczyñskim szpitalu zmar³ Henryk Muszczyñski, wybitny pilot szybowcowy, pierwszy Polak, który pokona³ 1000-kilometrowy dystans w jednym locie. Mia³ 74 lata i w³aœnie przygotowywa³ siê do kolejnych mistrzostw Polski.

Fot. E. Baldys s Przy najwiêkszej na Pude³kowie pla¿y walaj¹ siê sterty œmieci.

Zostan¹ œmieci i wstyd

Boszkowo zaczê³o zaludniaæ siê sezonowymi mieszkañcami i turystami. To, co widz¹ przed rozpoczêciem lata, to skandal. Najwa¿niejsza pla¿a na Pude³kowie jest zasypana œmieciami, których gmina nie chce sprz¹taæ. – W kwietniu zaczê³y siê jakieœ niezrozumia³e ruchy. Na pocz¹tek zdemontowano kilkanaœcie lamp oœwietleniowych na spacerowej promenadzie biegn¹cej wzd³u¿ brzegu. Potem zostaliœmy na piœmie poinformowani przez wójta, ¿e od 3 maja gminni pracownicy nie bêd¹ ju¿ sprz¹taæ tego terenu – relacjonuje Witold Raburski, mieszkaniec Boszkowa. Tak siê te¿ sta³o. Œmieci ju¿ dawno przesta³y mieœciæ siê do koszy zamontowanych przy pla¿y. Góry opakowañ rosn¹ wiêc obok nich. Chêtnych do ich uprz¹tniêcia ci¹gle nie widaæ. – Po przeprowadzonych wiosn¹ pomiarach geodezyjnych okaza³o siê, ¿e ten teren le¿y prawdopodobnie w gestii marsza³ka województwa

wielkopolskiego – informuje W. Raburski. Do tej pory gmina W³oszakowice dzier¿awi³a ten kawa³ek gruntu od nadleœnictwa i dba³a o utrzymanie porz¹dku. – Trawê strzy¿ono, by³o wygrabione i uprz¹tniête. Teraz s¹siedni teren nadleœnictwa jest utrzymany w odpowiedniej kondycji, a tutaj od trzech tygodni le¿¹ sterty œmieci. Jeœli nic siê nie zmieni, grozi nam katastrofa ekologiczna – komentuje pan Witold. Odpowiednie s³u¿by wójta wystosowa³y w tej sprawie pismo do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Odpowiedzi na razie nie znamy. A turyœci chodz¹ i dziwi¹ siê, jak mo¿na by³o dopuœciæ do takiego ba³aganu. (kin)

Koledzy z lotniska pamiêtaj¹, jak dard. W sumie zdoby³ 6 z³otych, tyle osi¹gn¹³ najwiêkszy sukces. 14 maja samo br¹zowych i 5 srebrnych me1980 roku nad Polskê nap³yn¹³ nie- dali mistrzostw Polski, co da³o mu w zwykle korzystny dla szybowników klasyfikacji wszech czasów drugie pr¹d atmosferyczny. Muszczyñski na miejsce za Januszem Centk¹. Aktywnie uczestnicz¹c w zawoszybowcu jantar 2B wystartowa³ wczeœnie rano. Cel – przebyæ w jed- dach na ca³ym œwiecie przez dekadê nym locie 1050 km. Takiego dystan- by³ trenerem polskiej kadry narodowej. – Za jego czasów Polacy znów zasu nie pokona³ dot¹d ¿aden Polak. Po miniêciu punktu zwrotnego wa- czêli odnosiæ sukcesy – wspomina jeden z jego podrunki zaczê³y siê opiecznych Majednak pogarszaæ, a riusz PoŸniak, do powrotu na leszobecnie prezes czyñskie lotnisko Aeroklubu Leszzabrak³o dos³ownie czyñskiego. – By³ jednego korzystnewymagaj¹cym trego komina. Wyl¹donerem. Preferowa³ wa³ w polu pod indywidualistów i Lesznem. Zrezyagresywne latanie. gnowany zadzwoni³ Jako zawodnik takdo Strzy¿ewic i po¿e stawia³ wszystko prosi³ o transport. na jedn¹ kartê. Nie Tymczasem na zadowala³ siê œredlotnisku trwa³y nimi wynikami. szczegó³owe obliDlatego czêsto wyczenia. grywa³ w niezwykle – Okaza³o siê, ¿e choæ nie dolecia³ do Fot. E. Baldys b³yskotliwym stylu. By³ œwietnym celu, to przekroczy³ s Henryk Muszczyñski (na szybownikiem i odleg³oœæ 1000 kilo- pierwszym planie). wspania³ym spormetrów. By³o to osi¹gniêcie na skalê œwiatow¹, któ- towcem. Dobrze p³ywa³, jeŸdzi³ na re nie uda³o siê wczeœniej ¿adnemu nartach. Do szpitala trafi³ wprost z lotniska, gdzie przygotowywa³ siê do Polakowi – wspomina Józef M³ocek, 82-letni pilot i instruktor szy- kolejnych mistrzostw Polski. Przyjaciel Henryka Muszczyñbownictwa z Leszna. Za swój wyczyn Henryk Musz- skiego Stanis³aw Kruk ze Œwiêcieczyñski otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê chowy, wstrz¹œniêty jego œmierci¹, Szybowcow¹. O pilocie z Leszna napisa³ wiersz skierowany do ¿ony œwiat us³ysza³ jednak znacznie wcze- szybownika. Oto jego fragment: Nie p³acz po Nim. œniej. Ju¿ w 1970 roku zosta³ szyBêdziesz odnajdowa³a Go bowcowym mistrzem Polski, a rok na skrzyd³ach szybowców póŸniej pobi³ a¿ cztery rekordy. W kr¹¿¹cych 1976 roku wywalczy³ tytu³ drugiego po leszczyñskim niebie. wicemistrza œwiata. Wszyscy bêdziemy Go tam szuJeszcze trzy lata temu, mimo skoñczonych ju¿ 70 lat, okaza³ siê najlep- kaæ i znajdowaæ. MIROS£AW WLEK£Y szym w kraju pilotem w klasie stan-

J ORKIESTRA AGNIESZKI DUCZMAL. 22 maja, pi¹tek, godz. 20, Sala Trójk¹tna Pa³acu Su³kowskich we W³oszakowicach – koncert towarzysz¹cy XIV Akademickiemu Konkursowi Klarnetowemu. Wyst¹pi¹: Florent Heau z Pary¿a (klarnet) oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal. Wstêp wolny. J WYSTAWA PSÓW. 23 i 24 maja, sobota i niedziela, park przy Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie – Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych „Prestige 2009”. Wiêcej na str. 5. J FESTIWAL PIOSENKI. 23 maja, sobota, godz. 18, Centrum Kultury w Œmiglu – koncert laureatów III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dzieci i M³odzie¿y „Muzol” im. Henryka Pelli. JJAZZ i BLUES. 23 maja, sobota, godz. 21 – Jazz i Blues w Restauracji w Ratuszu w Lesznie. Wyst¹pi¹: Julia Sawicka, Marek Kap³an i Roman Chraniuk. J MAJÓWKA. 24 maja, niedziela – Majówka do B³otkowa. Wyjazd rowerzystów i autokaru z parkingu przy Centrum Kultury w Œmiglu o godz. 15. Op³ata 5 z³. W programie gry i zabawy. JMUZYKA. 24 maja, niedziela, godz. 19, Sala Trójk¹tna Pa³acu Su³kowskich we W³oszakowicach – koncert laureatów XIV Akademickiego Konkursu Klarnetowego. Wstêp wolny. JKONCERT. 25 maja, poniedzia³ek, godz. 19, koœció³ œw. Miko³aja w Lesznie – koncert pieœni sakralnych o tematyce maryjnej „Ave Maria”. Wykonawcami bêd¹ studenci z Instytutu Muzyki PWSZ w Lesznie. Wstêp wolny. J J.A. KOMEÑSKI. W Muzeum Okrêgowym przy pl. Metziga w Lesznie mo¿na ogl¹daæ wystawê „Jan Amos Komeñski a Polska”. Czynna do 28 maja. lm

We wtorkowym KAMIENIARSTWO SIERPOWSKI „ABC” firma poleca:

• POMNIKI, NAGROBKI • PARAPETY, SCHODY • BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE • GALANTERIĘ KAMIENNĄ

Nasze atuty to: 30-letnie doświadczenie, wysoka jakość wyrobów, krótkie terminy realizacji, konkurencyjne ceny, wyroby z kamienia naturalnego z całego świata.

ul. Armii Krajowej 6a 63-900 Rawicz tel. 065 545-34-94 tel./fax 065 546-14-94 tel. kom. 0 601 142 615

NOWOŚĆ!

• KAMIEŃ OGRODOWY • KOSTKA GRANITOWA – szara – czarna – czerwona i inne kolory

FWychowa³y swoje dzieci, teraz opiekuj¹ siê cudzymi. Zastêpcze mamy – El¿bieta Banaszak z Grodziska, Danuta Mielczarek z Potrzebowa i Wies³awa Smekta³a z Mierzejewa. FAnia Raus z Rawicza i jej œlub w San Francisco.


INFORMACJE Z LESZNA 22.05.2009 NR 20 (776)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.3015.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 22 maja – Danuta Balcerzak, 26 maja – Gra¿yna Banasik, 27 maja – Marcin B³aszkowski, 28 maja – £ukasz Borowiak. 25 maja w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej ( I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Wojciech Rajewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

Partnerstwo miast, przyjaŸñ ludzi

W przysz³ym tygodniu przyjad¹ do Leszna delegacje parterskich miast: niemieckiego Suhl, holenderskiego Deurne i francuskiego Montluçon. Wspólnie bêdziemy œwiêtowaæ rocznice podpisania porozumieñ o wspó³pracy. Najwczeœniej, bo ju¿ na pocz¹tku lat 80. nawi¹zaliœmy kontakty z Suhl. To kwitn¹ce niegdyœ enerdowskie miasteczko sta³o siê miejscem, do którego zaczê³y wyje¿d¿aæ liczne grupy z Leszna. Szkolne klasy, zespo³y artystyczne, dziennikarze, sportowcy, delegacje przedsiêbiorstw. A do nas przyje¿d¿ali Niemcy. Odwiedziny mia³y raczej turystyczny charakter. Owszem, poznawaliœmy odmiennoœæ gospodarki, szkolnictwa, zarz¹dzania miastem, ale w starym systemie na przejmowanie nawet dobrych pomys³ów przyzwolenia nie by³o. Najwa¿niejsz¹ zalet¹ wspó³pracy by³ wtedy fakt, ¿e ponad tysi¹c osób mog³o wyjechaæ za granicê i zobaczyæ kawa³ek innego œwiata. Wspó³praca z niemieckim partnerem diametralnie zmieni³a siê po likwidacji NRD i po³¹czeniu Niemiec. Suhl sta³o siê czêœci¹ Unii Europejskiej, do której my do³¹czyliœmy dopiero w 2004 roku. Jako bardziej doœwiadczone miasto mog³o pokazywaæ nam wzorce na wykorzystywanie pieniêdzy unijnych, tworzenie stref gospodarczych, wprowadzenie nowych systemów zarz¹dzania mieniem samorz¹dów. I z tych doœwiadczeñ Leszno korzysta do dziœ, choæ sytuacja zdecydowanie siê zmieni³a: Suhl prze¿ywa dziœ ogromne k³opoty, bo m³odzi ludzie wyje¿d¿aj¹ z miasta i osiedlaj¹ siê w bogatszych landach. Z holenderskim Deurne przyjaŸnimy siê od 20 lat. Od pocz¹tku odczuwa³o siê ogromne zaanga¿owanie Holendrów w rozwijanie tych

Fot. archiwum ▲ Spotkanie przedstawicieli wszystkich miast partnerskich Leszna w 2005 roku.

sympatycznych wiêzi. By³o to o tyle dziwne, ¿e przecie¿ my byliœmy postrzegani jak ubodzy krewni mieszkaj¹cy na nieznanym krañcu Europy. Sami z kolei mieliœmy bardzo ograniczony kontakt i wiedzê o Zachodzie. Holendrzy bardzo chcieli nam pomagaæ, pokazywaæ, uczyæ. Deurne by³o dla wielu leszczynian pierwsz¹ lekcj¹ o zachodniej cywilizacji. Na wymianê m³odzie¿y pojecha³o kilka tysiêcy osób. Mieszkali u rodzin, w szko³ach, zwiedza-

Miêdzynarodowy bieg

Wszystkich mi³oœników biegania zapraszamy do uczestnictwa w rekreacyjnym biegu ulicami Leszna. Bieg na dystansie 5 km odbêdzie siê w sobotê, 30 maja, start o godz. 10 na stadionie lekkoatletycznym. Zg³oszenia chêtnych, którzy ukoñczyli 16 lat i maj¹ aktualne badania lekarskie, przyjmowane bêd¹ w godz. 8.30-9.45 w biurze zawodów przy basenie k¹pielowym (ul. Strzelecka). Dla uczestników przewidziano wiele nagród i atrakcji.

li, rozmawiali, ogl¹dali. To poznawanie odbywa³o siê tak¿e w drug¹ stronê – Holendrzy, których równie¿ tysi¹ce przyje¿d¿a³o do Leszna, poznawali nas, nasze obyczaje, domy, poznawali Polskê. I zawsze radykalnie weryfikowali z³e wyobra¿enia o Polsce, z jakimi tu przyje¿d¿ali.

W pi¹tek, 29 maja, odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane ze Œwiêtem Europy i obchodami rocznic podpisania umów partnerskich z Suhl (25. rocznica), Deurne (20 lat) i Montluçon (5 lat). O godz. 9.30 w Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego odbêdzie siê konferencja pn. „Partnerstwo miast w zjednoczonej Europie”. O godz. 13.45 delegacje partnerskich miast posadz¹ Drzewa PrzyjaŸni w parku przy Urzêdzie Miasta. O godz. 17 na leszczyñskim rynku odbêdzie siê uroczyste przekazanie Honorowej Tablicy Rady Europy. W tym roku w Polsce oprócz Leszna w ten sposób wyró¿niono tylko P³ock. Myœleli, ¿e tu g³êboka Azja, bez pr¹du i wodoci¹gów, ¿e ludzie w Polsce nie myj¹ siê, nie pracuj¹, ale za to du¿o pij¹. Wielu z tych Holendrów, którzy zainicjowali przyjacielskie wizyty 20 lat temu, odwiedza nas do tej pory ju¿ prywatnie, s¹ zachwyceni nasz¹ otwartoœci¹, goœcinnoœci¹, podoba im siê Polska. To chyba najwa¿niejszy efekt partnerstwa miast. Z francuskim Montluçon Leszno podpisa³o umowê o partnerstwie zaledwie 5 lat temu. Mieszka tam spora grupa dawnych emigrantów z Polski i w³aœnie Polonia stanowi o jakoœci naszych zwi¹zków. Ze wzglêdu na du¿¹ odleg³oœæ wzajemne odwiedziny s¹ rzadkie, ale ka¿dego roku wyje¿d¿aj¹ do Francji artyœci, muzycy, sportowcy. Bez w¹tpienia na partnerstwie miast Leszno wiele zyska³o. Zw³aszcza na wspó³pracy z Deurne i z Suhl. W uszanowaniu tych zwi¹zków Rada Miejska nada³a tytu³y Honorowy Obywatel Miasta Leszna: Janowi Duffhaussowi – najgorêtszemu orêdownikowi wspó³pracy Leszna i Deurne (w 1994 roku), Johanessowi Smeetsowi – burmistrzowi Deurne (w 1999 roku) i Martinowi Kummerowi – nadburmistrzowi Suhl (w 2004 roku). an

URODZENIA 21.04. 2009 Jaros³aw £êgowik 2.05.2009 Maja Wasiñska 4.05.2009 Eliza Przybylak Oliwier Drozdowski 5.05.2009 Filip Przydanek Dobrochna Chwaliszewska 6.05.2009 Oliwier Skrzypczak 7.05.2009 Emilia Leœniarek 8.05.2009 Leon £awniczak Natalia Ambro¿ Arkadiusz Maka³owski 13.05.2009 Milena Borowiak

ZMARLI

Adam DUBISZ ur. 31.03.1949; zm. 8.05.2009 Bronis³awa W¥SOWSKA ur. 26.08.1930; zm. 14.05.2009 Leokadia DOLATA ur. 19.05.1946; zm. 14.05.2009 Ewa CELER ur. 22.12.1954; zm. 15.05.2009 Irena RATAJCZAK ur. 6.10.1922; zm. 18.05.2009

SPORT DLA WSZYSTKICH Codziennie w godz. 10-20, Stadion, ul. 17 Stycznia 68 – Zapraszamy na korty tenisowe MOSiR (rezerwacja na kortach tenisowych).

IMPREZY SPORTOWE

23.05.2009 r., godz. 11, Stadion LA – Mecze pi³karskie juniorów i juniorów m³odszych: Polonia 1912 Leszno – Ostrovia Ostrów Wlkp. 23.05.2009 r., godz. 13, Stadion – Polonia 1912 Leszno – Ostrovia Ostrów Wlkp. 23-24.05.2009 r., godz. 9, Trapez – Mistrzostwa Polski w Kick-boxingu juniorów w wersji S-C i L-C. 24.05.2009 r., godz. 11, Stadion – Mecze pi³karskie trampkarzy i m³odzików: Polonia 1912 Leszno – Ardi Krobianka. 24.05.2009 r., godz. 12.30, Stadion – Mecze pi³karskie trampkarzy i m³odzików: Polonia 1912 Leszno – Ardi Krobianka. 24.05.2009 r., godz. 18.30, Stadion – Ekstraliga ¿u¿lowa o DMP: Unia Leszno – Atlas Wroc³aw. 27.05.2009 r., godz. 17, Stadion LA – Mecz pi³karski seniorów III liga: Polonia 1912 Leszno – Mieszko Gniezno.


4

INFORMACJE Z LESZNA

Dni Leszna 2009 29-31 maja

Muzyka to nasze drugie życie

Za tydzień rozpoczną się Dni Leszna. Gwiazdami trzydniowego święta miasta będą Stachursky i grupa Nasty Ladies, znana między innymi z telewizyjnego programu „Mam talent”. W tym roku Dni Leszna będą międzynarodowe. Miasto będzie bowiem świętować rocznice współpracy z gminami partnerskimi z Niemiec, Holandii i Francji. Z Suhl, Deurne i Montluçon przyjadą zespoły muzyczne, które będą koncertować na dwóch scenach na rynku. Delegacje zagraniczne i mieszkańcy miasta będą rywalizować w biegu ulicznym, który w sobotę, 30 maja, wystartuje sprzed stadionu żużlowego i w „Zmaganiach miast na wesoło” tego samego dnia na rynku. Także w sobotę wystąpią gwiazdy. O godz. 18.30 na rynku zaprezentuje się urodziwa i porywająca nie tylko męskie serca grupa Nasty Ladies, a o godz. 22 na platformie przed stadionem Smoczyka swoje największe przeboje zaśpiewa Jacek Stachursky.

W sobotę wart uwagi będzie również uroczysty koncert z okazji 15-lecia Orkiestry Dętej Miasta Leszna. Odbędzie się on w Miejskim Ośrodku Kultury o godz. 17. Wstęp będzie wolny. W niedzielę rynkiem zawładną dzieci. Zabawy, występy, konkursy trwać będą od godz. 11 do wieczora. Już teraz zapraszamy także na imprezy towarzyszące Dniom Leszna. Jedną z nich będzie kino objazdowe, które stanie na rynku w najbliższy poniedziałek i wtorek i wyświetlać będzie filmy z czasów PRL. 25 maja o godz. 20 pokazane zostaną najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe, a 26 maja o tej samej porze – „Hydrozagadka”. Szczegółowy program Dni Leszna wydrukujemy w gazecie 29 maja. lm

Nie będzie klasy dla 6-latków W Lesznie tylko troje rodziców zadeklarowało, że od nowego roku szkolnego chce posłać swoje 6-letnie dzieci do pierwszej klasy. Nie było więc potrzeby utworzenia w którejś ze szkół specjalnej klasy dla młodszych uczniów. Kilka dni temu minął termin, kiedy rodzice mieli zdecydować, czy chcą, aby ich pociechy zaczęły naukę rok wcześniej. W Lesznie zainteresowania taką możliwością nie było. Jak mówi Lucjan Rosiak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, na około 630 dzieci w wieku 6 lat tylko troje miałoby od września założyć tornistry. A i tak nie wiadomo, czy ich rodzice podtrzymają deklaracje

o wcześniejszym posłaniu maluchów do szkolnych ławek. – Do naszej szkoły zgłosił się jeden rodzic, które chce, aby jego 6-letnie dziecko szło po wakacjach do pierwszej klasy. Trafi ono do klasy razem z 7-latkami – mówi Ewa Malinowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie. I dodaje, że w minionych latach były już takie pojedyncze przypadki, kiedy rodzice zapisywali swoje pociechy do szkoły wcześniej niż zwykle. – I dzieci bardzo dobrze sobie radziły. Wcześniej zostały przebadane, czy nadają się już do szkoły – podkreśla E. Malinowska. lm

15 lat działa Orkiestra Dęta Miasta Leszna. Dziś nikt już nie wyobraża sobie miejskich imprez bez muzyków i mażoretek związanych z tym zespołem.

Obecnie orkiestra liczy 42 muzy1994 roku i od razu zyskali uznanie ków. Najmłodszy ma 14 lat, najstarsłuchaczy. W 2002 roku do zespołu szy – 73. Ich bogate instrumentarium dołączyły mażoretki. tworzą: trąbki, puzony, baryton, tuba, – Podpatrzyliśmy podobne forgitara basowa, saksofony altowe i macje gdzie indziej i pokusiliśmy się tenorowe, flety, klarnety i sekcja perkusyjna. Raz w tygodniu spotykają się na próbach w Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie. – Gramy utwory od typowo marszowych poprzez sakralne, jazzowe, po rozrywkowe. W repertuarze mamy też muzykę operetkową. Wiele standardów jest na nowo aranżowanych przez naszego dyrygenta Zbigniewa Śliwę – przyznaje Ryszard Jaśkowiak, prezes Orkiestry Dętej Miasta Leszna, klarnecista. Orkiestrę powołano w 1994 roku z inicjatywy ówczesnych władz miejskich. Do Fot. E. Baldys współpracy zaproszono muzyków z Kolejowej V Orkiestra Dęta Miasta Leszna gra na wielu ważnych miejskich uroczyOrkiestry Dętej, która stościach. rozpadła się kilka lat Leszna na rynku i w trakcie naszego wcześniej. o stworzenie podobnego zespołu w koncertu jubileuszowego – informuje – To był trzon nowej orkiestry. Lesznie – mówi prezes ODML. R. Jaśkowiak. Do tego zwerbowaliśmy trochę Naborem i przygotowaniem Warto dodać, że orkiestra nie młodzieży ze szkoły muzycznej i dziewcząt zajęła się Katarzyna tylko umila czas słuchaczom, ale zaczęliśmy próby. Hasło padło i Czyżak, klarnecistka. Na początku też chętnie angażuje się w imprezy łańcuszek ruszył – wspomina R. zgłosiło się tylko kilka osób, ale charytatywne. Jaśkowiak. dzięki kolejnym występom i akcji – Muzyka to nasze drugie życie. Pierwszy koncert dali podczas obinformacyjnej w szkołach gruJak człowiek raz połknie bakcyla, chodów święta Konstytucji 3 Maja w pa zaczęła się rozrastać. Obecnie to potem już to zostaje na zawsze i liczy 120 nastolatek. Cały czas strasznie ciągnie – podsumowuje R. prowadzi je pani Katarzyna, która Jubileuszowy koncert OrJaśkowiak. w każdy weekend przyjeżdża na kiestry Dętej Miasta Leszna Przykładem może być jeden z ich próby z Frankfurtu nad Odrą, gdzie odbędzie się w sobotę, 30 muzyków – Maciej Fortuna, który studiuje. maja, w MOK w Lesznie. ukończył studia prawnicze, ale wróUkłady taneczne i kolorowe stroje w zdecydowany sposób uatrakcyj- cił do grania. Koncertuje zawodowo Początek o godz. 17. i jest współtwórcą wielu ciekawych niają występy orkiestry. Oprócz typrojektów muzycznych (piszemy o powej pałeczki dziewczęta używają buław, pomponów, flag i wstążek. nim na str. 15). KINGA ZYDOROWICZ Każdy taniec ma odpowiedni styl,

Po pierwsze gospodarka Leszno jest jednym z 8 miast w Europie, które za unijne pieniądze tworzy lokalny program rozwoju gospodarczego. Ma się on opierać na powiązaniu trzech ważnych w mieście podmiotów: władz lokalnych, szkół wyższych i przedsiębiorców. W piątek w ratuszu w Lesznie ich przedstawiciele podpisali deklarację o współpracy. Ma ona polegać na tym, że samorząd będzie wspierał leszczyńskie uczelnie, a te będą kształcić młodych ludzi w zawodach poszukiwanych przez miejscowe zakłady pracy. To trudne zadanie i żeby je zrealizować, trzeba będzie sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej. Opracowaniem planu działania zajmuje się Lokalna Grupa Wsparcia, której przewodniczy Leszek Kaszuba, dyrektor oddziału firmy Skanska SA w Lesznie. Swoje uwagi do programu rozwoju gospodarczego Leszna można zgłaszać wchodząc na stronę www. leszno.pl i klikając na hasło Projekt RUNUP . lm

rekwizyt i strój. Orkiestra i mażoretki działają pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Koncertują w kraju i za granicą. – Współpracujemy z dwiema orkiestrami zagranicznymi: jedna jest z miejscowości Pécs na Węgrzech, a druga z Frankfurtu nad Odrą. Obie zaprezentują się podczas Dni

Fot. L. Matuszewska V Deklarację o współpracy samorządu lokalnego, uczelni i przedsiębiorstw podpisali przedstawiciele Wyższej Szkoły Humanistycznej (na zdjęciu), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Regionalnej Izby Przemysłowo-Gospodarczej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, firm ViaCon i Skanska, Poznańskiego Parku Technologicznego, Urzędu Marszałkowskiego oraz prezydent Leszna.

Pieniądze na zabytki Trwa przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych – głównie wiekowych kamienic na leszczyńskiej starówce. O pieniądze starają się przede wszystkim prywatni właściciele. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Leszna dofinansowanie w wysokości do 50 procent kosztów mogą otrzymać właściciele domów wpisanych do rejestru zabytków, którzy podejmują się remontu dachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, elewacji. Miasto nie pomaga w remontach wnętrz, wymianie okien i drzwi. Wnioski można składać do listopada, ale ze względu na wiele wymaganych załączników zachęcamy do zainteresowania się dotacją już dziś. Weryfikację wniosków przeprowadzi w grudniu specjalna komisja, a ostateczną decyzję, kto otrzyma pieniądze, podejmą radni. W ubiegłym roku z dotacji sko-

rzystało 4 właścicieli kamienic. Wszystkie informacje, a także sam formularz wniosku, dostępne są na internetowej stronie miasta www. leszno.pl (link Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej) lub w samym wydziale (ul. Przemysłowa 10, tel. 0 65 529 81 53). a

Zasłużona biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”. Placówka obchodzi w tym roku swoje 60-lecie i jest największą książnicą w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Przypomnijmy, że 3 maja biblioteka odebrała także tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna, przyznany przez Radę Miejską. lm


AKTUALNOŒCI

W weekend w parku przy Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie odbêdzie siê Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych „Prestige 2009”.

Wystawa psów rasowych

Tor przeszkód dla czworonogów

Impreza, organizowana przez leszczyñski oddzia³ Zwi¹zku Kynologicznego, rozpocznie siê w sobotê o godz. 10. – Przyjad¹ do nas goœcie z 10 pañstw, w tym z Hiszpanii, Francji, Belgii i krajów s¹siaduj¹cych z Polsk¹. Liczba psów, które wezm¹ udzia³

Fot. E. Baldys s Na kilku ringach zaprezentuje siê prawie 2500 psów.

w wystawie, siêga prawie 2500 – mówi Janusz Betting, prezes zwi¹zku. W pierwszy dzieñ oceniane bêd¹ psy z piêciu grup kynologicznych. – Zwyciêzcom i ich pupilom zapewnimy nocleg z soboty na niedzielê w hotelu na lotnisku – dodaje J. Betting. W niedzielê jury bêdzie ogl¹daæ pozosta³e psie grupy, a po po³udniu rozpocznie siê fina³, podczas którego zostanie wybrany najpiêkniejszy zwierzak ca³ej tegorocznej wystawy. Organizatorzy zapewniaj¹, ¿e w tym roku impreza ma byæ wyj¹tkowa. – Z Wroc³awia przyjedzie do nas grupa, która urz¹dzi pokaz bardzo widowiskowej i ciesz¹cej siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ konkurencji agility. To tor przeszkód dla czworonogów – objaœnia J. Betting. (luk)

Bilety na wystawê bêd¹ kosztowaæ 5 z³ dla m³odzie¿y szkolnej i 10 z³ dla osób doros³ych. Najm³odsi wchodz¹ za darmo.

Bulwersuje ciê jakaœ sprawa, z czymœ siê nie zgadzasz, widzisz coœ, czego nie powinno byæ? Napisz lub zadzwoñ do naszej redakcji. Mo¿esz przes³aæ równie¿ zdjêcie irytuj¹cej sytuacji lub miejsca. Zajmiemy siê tym.

Parking jest za daleko

– Za Urzêdem Miasta i Starostwem Powiatowym przy alei Koœciuszki w Koœcianie jest parking. Dopiero na samym jego koñcu wyznaczono miejsce dla niepe³nosprawnych. Wszêdzie przed urzêdami koperty s¹ bli¿ej wejœæ do budynków, a tutaj wymalowano je na koñcu. Dlaczego osoba niepe³nosprawna musi pokonywaæ a¿ taki odcinek drogi, ¿eby za³atwiæ coœ w urzêdzie? – pyta mieszkanka Koœciana. Odpowiada Bartosz Jankowski z Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Koœcianie: – Modernizacja parkingu pozwoli³a na stworzenie bezpiecznych miejsc parkingowych, w tym na wyznaczenie, czego nie by³o przed remontem, specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepe³nosprawnych. Obecna ich lokalizacja gwarantuje przede wszystkim mo¿liwoœæ bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdów, bo w pobli¿u nie parkuj¹ inne auta. Te miejsca s¹ te¿ wiêksze od pozosta³ych. Jest to korzystne ze wzglêdu na to, ¿e osoby niepe³nosprawne, na przyk³ad mieszkañcy DPS-ów czy placówek opiekuñczych, korzystaj¹ z wiêkszych pojazdów – busów. Ponadto osoba niepe³nosprawna maj¹ca problemy z poruszaniem siê mo¿e zaparkowaæ swój pojazd przed g³ównym wejœciem do urzêdu, nacisn¹æ dzwonek, wezwaæ urzêdnika i poprosiæ go o pomoc. Opr. i fot. D. BOROWSKI

Darmowy Internet – to tylko has³o

5

Ze S³awomirem Szczotem, radnym Rady Miejskiej Leszna, promuj¹cym ideê darmowego Internetu dla wszystkich, rozmawia Antoni Neczyñski – Od pó³ roku wmawia pan ludziom, ¿e mog¹ mieæ darmowy szerokopasmowy, czyli bardzo szybki, Internet w domach. Powstaje wra¿enie, ¿e zg³asza pan dobr¹ ideê, a z³e w³adze miasta nie chc¹ jej zrealizowaæ. – Tak nie mówiê. Darmowy Internet to tylko skrótowe has³o. W rzeczywistoœci chodzi o dwie ró¿ne sprawy. Pierwsza to zbudowanie sieci umo¿liwiaj¹cej dostêp do szerokopasmowego Internetu. To technologia, do której nie mamy w mieœcie dostêpu, choæ linia œwiat³owodowa z szerokopasmowym Internetem ³¹cz¹ca Poznañ i Wroc³aw przebiega przez miasto wzd³u¿ torów kolejowych. Domagam siê, ¿eby pod taki szerokopasmowy Internet pod³¹czy³y siê uczelnie, szko³y, urzêdy, przedsiêbiorstwa. Wszyscy, którzy maj¹ potrzebê korzystania ze œwiatowych systemów informatycznych, którzy operuj¹ na du¿ych plikach. Druga sprawa to zbudowanie w mieœcie gêstej sieci hot-spotów umo¿liwiaj¹cej bezp³atne powszechne korzystanie z Internetu socjalnego. – Internet socjalny jest bardzo wolny. Nadaje siê do prostych operacji internetowych, przesy³ania listów, przegl¹dania nieskomplikowanych stron. Ma wiele ograniczeñ. – Ale jest bezp³atny. Dostêpny dla m³odzie¿y, emerytów i ludzi biednych. Dla wszystkich przyjezdnych, dla tych, którzy chc¹ skorzystaæ z Internetu poza miejscem pracy i zamieszkania. – Petycjê w sprawie darmowego Internetu podpisuj¹ ludzie m³odzi. Oni z Internetu socjalnego w³aœnie przez te ograniczenia nie bêd¹ chcieli skorzystaæ. S³uchaj¹c pana, wierz¹, ¿e bêd¹ mieli Internet taki jak dziœ, tylko bezp³atny. Dlatego siê podpisuj¹. Wprowadza ich pan w b³¹d. To tak jakby pan obiecywa³ ludziom telewizjê bez abonamentu, a potem okaza³oby siê, ¿e jest to telewizja, ale tylko czarno-bia³a i bez filmów. – Nikogo nie wprowadzam w b³¹d. Szeroko informujê, na czym to polega. To, ¿e bêd¹ mieli bezp³atny

Internet, choæ z pewnymi ograniczeniami, nie zabiera im mo¿liwoœci korzystania z us³ug lepszych, ale p³atnych. W³aœnie w Rzeszowie korzysta z niego przede wszystkim m³odzie¿. To im wystarcza. – Dlaczego teraz ta sprawa jest taka wa¿na? – Bo s¹ na to pieni¹dze z Unii Europejskiej. W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym zagwarantowano 350 milionów z³otych na rozbudowê systemów internetowych, i tylko na to. Tych pieniê-

zwiêkszy siê. – Nad tym nie musimy siê zastanawiaæ. Popatrzmy na to, co robi œwiat. Nawet w USA i Europie Zachodniej miasta instaluj¹ Internet socjalny. W wielu miastach Polski zak³ada siê hot-spoty pokrywaj¹ce du¿¹ czêœæ dzielnic. Coraz wiêcej ludzi starszych uczy siê korzystaæ z sieci, a dla nich op³aty ju¿ maj¹ du¿e znaczenie. W 120-tysiêcznym Rzeszowie z Internetu socjalnego korzysta 20 tysiêcy osób. Mimo wielu ograniczeñ. To znaczy, ¿e jest to idea

Fot. E. Baldys

dzy nie by³o wczeœniej i byæ mo¿e nie bêdzie za kilka lat. Inwestycje w dziedzinie teleinformatycznej s¹ finansowane przez WRPO a¿ w 85 procentach. Trzeba z tej szansy skorzystaæ. – Wydaje siê, ¿e w doœæ zasobnym Lesznie dostêp do Internetu jest optymalny – ka¿dy, kto chce, ju¿ korzysta z sieci. Ma pan wiedzê, jaka czêœæ ludzi nie korzysta z Internetu z powodu op³at? – Nie mam takiej wiedzy. – To mo¿e siê okazaæ, ¿e wydamy kilka milionów z³otych na bezp³atny Internet socjalny, a odsetek korzystaj¹cych z sieci nie

ludziom potrzebna. Tak zwane hotspoty to niewielka czêœæ wydatków z ca³ego programu. – A jednak na leszczyñskim rynku, gdzie bezp³atny Internet ju¿ funkcjonuje, korzystaj¹ z niego tylko pojedyncze osoby. – To jeszcze o niczym nie œwiadczy. – Jak s¹ przyjmowane pana propozycje w Urzêdzie Miasta? – Jest zrozumienie co do budowy sieci szerokopasmowego Internetu. Prezydent i specjaliœci zastanawiaj¹ siê nad wyborem najlepszej technologii. Natomiast Internet socjalny ma ci¹gle wielu oponentów.

Piszcie do prezydenta! Do promocji darmowego Internetu S³awomir Szczot wykorzystuje popularny portal www.nasza-klasa.pl. Na swoim profilu ma ponad 2500 znajomych. Od razu t³umaczy, ¿e nie jest w tej kwestii rekordzist¹, bo jeden z radnych z £odzi ma ich a¿ 13.000. S³awomir Szczot niemal do ka¿dego ze swoich znajomych wys³a³ proœbê o poparcie starañ o zamontowanie w Lesznie bezp³atnej sieci. Poprosi³ wszystkich, ¿eby napisali w tej sprawie e-maile

do prezydenta miasta i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Internauci pos³uchali. Samorz¹dowcy dostali od nich ponad 200 listów. – Cieszê siê, ¿e ludzie tak siê w to zaanga¿owali – mówi zadowolony radny Szczot. Na naszej klasie jest od pó³tora roku. Na portalu informuje o tym, czym zajmuje siê jako radny, o spotkaniach z mieszkañcami, o akcjach zbierania podpisów pod petycjami do w³adz miasta. – Ostatnie interpelacje, jakie z³o-

¿y³em na sesji, te¿ pochodzi³y od znajomych z naszej klasy – t³umaczy. I dodaje, ¿e dziennie odpowiada na dziesi¹tki pytañ od internautów. Ludzie chc¹ np. wiedzieæ, gdzie szukaæ pracy albo jak za³atwiæ dotacjê dla klubu sportowego. – Wieczorami siedzê przy komputerze – mówi S. Szczot. Teraz radny na naszej klasie namawia tak¿e do poparcia jego kandydatury w wyborach do Parlamentu Europejskiego. lm


6

Wybuch³a butla gazowa

W kuchni domu jednorodzinnego w Strumianach w gminie Borek Wielkopolski eksplodowa³a butla z gazem. Do wybuchu dosz³o w œrodê oko³o godz. 11. Wczeœniej z butli ulatnia³ siê gaz propan-butan. W tym czasie wszyscy domownicy znajdowali siê na zewn¹trz budynku i nikomu nic siê nie sta³o. Wybuch by³ na tyle silny, ¿e wypad³y szyby z okna, poodpada³y tynki, œciany i sufit s¹ osmolone, zniszczone zosta³y te¿ meble i sprzêt kuchenny. Ogó³em straty przekraczaj¹ 20.000 z³. Na miejsce zdarzenia przyjechali

stra¿acy, policja, pogotowie gazowe. Inspektorzy nadzoru budowlanego nie stwierdzili naruszenia konstrukcji budynku, mieszkañcy domu mog¹ w nim nadal bez obaw mieszkaæ. – Policjanci i stra¿acy po szczegó³owych oglêdzinach miejsca wybuchu wykluczyli dzia³anie osób trzecich – wyjaœnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik gostyñskiej policji. Stra¿acy stwierdzili, ¿e przyczyn¹ wybuchu by³o rozszczelnienie przewodu ³¹cz¹cego butlê z kuchenk¹. ES

Chcia³ zabraæ swoje dziecko

Na miesi¹c trafi³ do aresztu 28letni Krystian P. ze S³awy, który niedawno terroryzowa³ swoj¹ konkubinê, chc¹c odebraæ jej ich wspólne dziecko. Kobieta uciek³a od agresywnego i zaborczego mê¿czyzny do znajomych w pobliskiej Goli. Wziê³a ze sob¹ dwoje maluchów w wieku 6 lat i 1,5 roku. Krystian P. pojecha³ do wioski i si³¹ próbowa³ jej odebraæ starsze z dzieci. Grozi³ nawet w³aœcicielowi posesji Janowi K., u¿ywaj¹c do tego celu no¿a kuchennego. – Powiedzia³, ¿e go zabije. Sp³oszy³a go dopiero nadje¿d¿aj¹ca policja – mówi Tomasz Szuda z KPP we Wschowie. Dwa dni po tym zdarzeniu Kry-

stan P. znów pojawi³ siê w Goli. Tym razem chc¹c zabraæ dziecko, wybi³ szybê w stoj¹cym przed domem samochodzie. Terroryzuj¹cy swoich najbli¿szych mê¿czyzna zosta³ zatrzymany przez s³awskich policjantów. Us³ysza³ w sumie 5 zarzutów. Wœród nich znalaz³y siê: groŸby karalne, uszkodzenie mienia i naruszenie miru domowego. – Czêœciowo przyzna³ siê do zarzutów – mówi Artur Dryjas, szef Prokuratury Rejonowej we Wschowie. Na wszelki wypadek prokuratura wyst¹pi³a z wnioskiem o areszt dla niebezpiecznego tatusia, a s¹d siê do niego przychyli³. Grozi mu do 5 lat wiêzienia. (luk)

OBOK PRAWA

Wszystko siê przyda

Fot. E. Baldys s To nie spad³o z nieba, to jest dzie³o ludzi, i to tych, którzy z przyrod¹ obcuj¹ niemal codziennie. Taki obrazek mo¿na zobaczyæ przy drodze s¹siaduj¹cej z terenem Rodzinnych Ogródków Dzia³kowych Grzybowo w Lesznie. Zawartoœæ plastikowych toreb i pojemników jednoznacznie wskazuje, ¿e sprawcami tego dzikiego wysypiska s¹, niestety, dzia³kowcy. Wstyd!

Obra¿a³ policjantów

44-latek, który w marcu podczas kontroli drogowej ko³o S³awy zniewa¿y³ policjantów, trafi przed s¹d. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany przez funkcjonariuszy do kontroli drogowej, gdy pod¹¿a³ tras¹ ze S³awy do Wschowy. Ale chyba nie za bardzo mia³ ochotê z nimi rozmawiaæ. Od razu zaproponowa³, by odst¹pili od wykonania swoich czynnoœci s³u¿bowych, a póŸniej chcia³ im wrêczyæ ³apówkê. Kiedy to nie pomog³o, obrzuci³ ich wyzwiskami. – Przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów i zaproponowa³ dobrowolne poddanie siê karze. Prokurator wniós³ o skazanie go na 1,5 roku wiêzienia w zawieszeniu na 4 lata –

Jecha³a zbyt szybko

Na drodze miêdzy W¹soszem a Za³êczem 62-letnia kobieta kieruj¹ca volvem straci³a panowanie nad kierownic¹ i zderzy³a siê z innym pojazdem. Do wypadku dosz³o we wtorek po

po³udniu na ³uku drogi. To w³aœnie w tym miejscu kobieta nie zdo³a³a ujarzmiæ swojego rozpêdzonego volva. Droga by³a mokra, a auto w poœlizgu wyl¹dowa³o na przeciwleg³ym pasie jezdni, uderzaj¹c czo³o-

wo w hyundaia. – 62-latka oraz kierowca uderzonego samochodu razem z pasa¿erk¹ trafili do szpitala. Maj¹ liczne obra¿enia cia³a – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. W œrodê groŸne zdarzenie mia³o miejsce na skrzy¿owaniu drogi nr 5 z ul. Wielichowsk¹ w Koœcianie. Po po³udniu 28-letni koœcianiak nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu ciê¿arowemu DAF-owi i si³¹ uderzenia zosta³ zmieciony z jezdni. Mia³ szczêœcie – mimo du¿ej masy tira wypadek zakoñczy³ siê dla niego tylko ogólnymi pot³uczeniami. (luk)

Fot. archiwum s Droga miêdzy W¹soszem a Za³êczem. Volvo zosta³o bardzo powa¿nie uszkodzone.

Obaj z promilami

Nie by³ to wprawdzie pijany peleton, ale dwóch rowerzystów przy³apanych jednoczeœnie na jeŸdzie w stanie nietrzeŸwym to swego rodzaju ewenement. Taki przypadek zanotowa³a rawicka policja, która zatrzyma³a 22latków z Rawicza. Obaj mê¿czyŸni wpadli w nocy na ul. Scherwentkego. Jeden z nich mia³ we krwi 0,65 promila alkoholu, drugi a¿ 2,30. Wracali z zakrapianej imprezy. Obaj stan¹ przed s¹dem. Pijanego rowerzystê rawiccy funkcjonariusze zatrzymali tak¿e w Konarach. W bia³y dzieñ 49-letni mieszkaniec tej wsi mia³ we krwi 1,2 promila alkoholu. J.W.

mówi Kazimierz Rubaszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze. Je¿eli s¹d odrzuci ten wniosek i sprawa bêdzie toczyæ siê w normalnym trybie, bêdzie mu groziæ nawet do 10 lat wiêzienia. (luk)

W Konarach ko³o Miejskiej Górki nieznany sprawca ukrad³ motocykl crossowy za 3000 z³. Pojazd sta³ w pomieszczeniu gospodarczo-gara¿owym. By³y przy nim kluczyki. W Trzeboszu ko³o Bojanowa grasowali amatorzy darmowego paliwa. W gospodarstwie rolnym nale¿¹cym do jednej z lokalnych spó³ek w³amali siê do pomieszczeñ, gdzie sta³y maszyny rolnicze. Spuœcili z nich 1300 l oleju napêdowego za ponad 4000 z³. Nie wiadomo, kiedy dok³adnie dosz³o do w³amania. Niewykluczone, ¿e sprawcy œci¹gali ropê ,,na raty’’. Nie jest te¿ znany sprawca kolejnego w³amania do piwnicy, tym razem w bloku przy ul. Skrzetuskiego w Rawiczu. W³amywacz dosta³ siê do pomieszczenia poprzez ukrêcenie k³ódki. Skrad³ czarno-szary rower (z charakterystycznym czarno-czerwonym siode³kiem) wartoœci 1700 z³. To kolejne takie w³amanie. Ostatnio z jednej z piwnic w bloku przy ul. B¹czkiewicza ukradziono a¿ 3 rowery. Czy to dlatego, ¿e w³aœnie mamy czas Pierwszych Komunii Œwiêtych? J.W.

Sp³on¹³ budynek

WiêŸba dachowa, samochód osobowy i urz¹dzenia elektryczne. To wszystko sp³onê³o w po¿arze, który wybuch³ w œrodê rano w Brennie. Ogieñ zbudzi³ miejscowoœæ po godz. 4. Najprawdopodobniej na skutek zwarcia instalacji elektrycznej zapali³ siê budynek gospodarczy. Do walki z po¿arem stanê³o 14 stra¿aków z Leszna, Brenna i Wijewa. – W pierwszej kolejnoœci próbo-

waliœmy ratowaæ stodo³ê s¹siaduj¹c¹ z p³on¹cym budynkiem – mówi Rafa³ Wypych z leszczyñskiej stra¿y po¿arnej. Po¿ar murowanego budynku ugaszono po 4 godzinach. Oprócz auta i urz¹dzeñ elektrycznych w postaci spawarki, ch³odziarki, pi³y i pilarek p³omienie poch³onê³y 5 ton zmagazynowanego w œrodku zbo¿a. Straty wynosz¹ 100.000 z³. (luk)

Zaginê³a kobieta

Gostyñska policja szuka 30-letniej mieszkanki Sikorzyna, która wysz³a z domu 12 maja i s³uch o niej zagin¹³. S³awomira Rybinska opuœci³a dom tu¿ po godz. 6. Zamierza³a pojechaæ do pracy do Niemiec. – Po czterech dniach mia³a skontaktowaæ siê telefonicznie ze swoim konkubentem i powiadomiæ go, czy dotar³a na miejsce – informuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Jednak od chwili opuszczenia domu nie nawi¹za³a ani z nim, ani z innymi najbli¿szymi osobami ¿adnego kontaktu. Nie wróci³a równie¿ do miejsca zamieszkania. Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prosi wszystkie osoby znaj¹ce miejsce pobytu zaginionej lub mog¹ce udzieliæ informacji, które mog¹ pomóc w jej odnalezieniu, o kontakt – tel. 065 575-8270, 065 575-82-13 lub 997. Rysopis zaginionej: wzrost 165 cm, szczup³a budowa cia³a, w³osy d³ugie, ciemnobr¹zowe. W dniu zaginiêcia ubrana by³a w niebieskie spodnie d¿insowe. ES, fot. archiwum

Brutalnie pobici Mieszkañcy Rawicza w wieku 19 i 25 lat pobili troje innych rawiczan. Do zdarzenia dosz³o na ul. Targowej we wtorek oko³o godz. 22. Zarówno napastnicy, jak i ich ofiary byli wczeœniej w kawiarni DK. Nie wiadomo, czy ju¿ w lokalu dosz³o do sprzeczki miêdzy nimi. W ka¿dym razie po jego opuszczeniu

wywi¹za³a siê bójka. Jeden z poszkodowanych – 21-latek – ma powa¿ne z³amanie ¿uchwy i trafi³ do szpitala do Poznania. Drugi – 23-latek – dozna³ z³amania nosa i straci³ kilka zêbów. Kobieta, która by³a z nimi, nie ma obra¿eñ. Sprawcy zostali zatrzymani krótko po powiadomieniu o pobiciu. Byli nietrzeŸwi. Obaj byli ju¿ notowani. J.W.


7

OBOK PRAWA

Bo nie podwiózł Pościg za piratem do domu Sześć lat spędzi w więzieniu Robert K. z Leszna, który pchnął nożem w brzuch swojego kolegę, a później woził go rannego w bagażniku. Do brutalnego aktu przemocy dział, co go czeka, kiedy oskarżony doszło w listopadzie minionego roku powiedział mu, że pojedzie po łopatę, przed jedną z posesji w Koronowie bo nie będzie się z nim patyczkował. koło Lipna. Robert K. odwiedził A przy tak irracjonalnym zachowaswojego znajomego Krzysztofa K., niu oskarżonego to było rzeczywiście bo chciał, by ten podwiózł go do możliwe – przypomniał w uzasaddomu. Kiedy kumpel mu odmówił, nieniu wyroku sędzia Zygmunt dostał cios nożem w brzuch. Na tym Przytulski. się nie skończyło. Robert K. skopał Robert K. obecnie przebywa swoją ranną ofiarę, a później woził w areszcie w rawickim Zakładzie przez kilka godzin w samochodoKarnym. Do czasu uprawomocnienia wym bagażniku. Wystraszonego i się wyroku nie wyjdzie na wolność. ledwie żywego mężczyznę wypuścił Tekst i fot. (luk) dopiero pod Poznaniem. Oddał mu kluczyki od jego audi i kazał wracać do domu. Ze środka zabrał radio, które próbował przekazać byłej dziewczynie. Tymczasem Krzysztof K. został zatrzymany do kontroli drogowej w okolicach Kościana. Opowiedział policjantom o zdarzeniu, potem trafił pod opiekę lekarzy. Nieprędko wskazał jednak swojego oprawcę. Jak początkowo stwierdził, nie chciał go pogrążać. Ostatecznie Robert K. stanął przed leszczyńskim sądem. We wtorek usłyszał wyrok – 6 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Oprócz tego będzie musiał zapłacić pokrzywdzonemu 15.000 zł. – Czyn, który popełnił, charakteryzuje wysoka szkodliwość ▲Robert K. na ogłoszenie wyroku został społeczna. Nikt nie chciałby się dowieziony z Zakładu Karnego w Rawiczu. znaleźć wówczas w położeniu Mężczyzna w przeszłości nie miał konflikpokrzywdzonego. On nie wie- tów z prawem.

24 punkty karne dostał motocyklista, który uciekał przed rawicką policją. Zatrzymano go po pościgu ulicami Rawicza. Wypadki rozegrały się w biały dzień. Patrol drogówki zauważył motocyklistę na ul. Sarnowskiej. Mężczyzna jechał z dużą prędkością. Radar pokazał, że przekroczył dozwoloną prędkość o 37 km. Motocyklista nie zareagował na sygnały dawane przez policjantów. Zaczął uciekać w stronę centrum miasta. Dwukrotnie przejechał na czerwonym świetle. Kluczył ulicami miasta. W końcu skręcił w ul. Mikołajewi-

mował się każdy z osobna – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Za ,,działkę’’ marihuany brali od 20 do 30 złotych. Przyznali się do zajmowania się tym procederem. Nie robili tego na większą skalę, aby nie wzbudzać podejrzeń. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, odpowiedzą przed sądem z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do tej pory nie byli karani. Za handel środkami odurzającymi grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Chyba tylko cudem uniknęli śmierci dwaj kierowcy, którzy spowodowali kolizje w gminie Kobylin. Jeden z nich kierując ciągnikiem rolniczym wjechał pod pociąg. Do tej kraksy doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Wyganowie. Traktorem kierował rolnik z Gumienic. Nie zatrzymał się przed torami, wjechał wprost pod szynobus. Kolejowy pojazd jechał na szczęście z małą prędkością, maszynista zaczął hamować, ale nie zdołał zatrzymać się przed ciągnikiem. Siła zderzenia nie była duża, dlatego traktor nie został staranowany, a jego kierowca wyszedł z kraksy bez szwanku. Policja ukarała rolnika mandatem w wysokości 400 zł. Szczęście w nieszczęściu miał także 28-letni mieszkaniec Krotoszyna. Jadąc z dużą prędkością oplem astrą i wyprzedzając ciągnik siodłowy między Kuklinowem i Kromolicami, stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył czołowo w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że kierowca wyleciał z auta na jezdnię. Mimo to został tylko lekko ranny. Przed policją przyznał się, że pił alkohol, zanim wsiadł za kółko. Pobrano mu krew do badania na zawartość alkoholu. – Musimy czekać na wyniki badania, dopiero wtedy – jeśli potwierdzi się, że mężczyzna miał promile we krwi – będziemy mu mogli formalnie zarzucić jazdę w stanie nietrzeźwym – powiedział Mariusz Polny, kierownik Posterunku Policji w Kobylinie.

J.W.

J.W.

J.W.

Wracamy do sprawy

Wylądował w areszcie 58-letni mieszkaniec Kościana, który pokazywał 10-letniej dziewczynce pornografię w komórce, trafił w końcu do aresztu. Mężczyzna będzie odpowiadał również za to, że zabrał dziewczynkę na spacer, obnażał się przed nią, proponował jej tzw. inne czynności seksualne. Przerażone dziecko uciekło i o zdarzeniu powiadomiło przypad-

kowego przechodnia. Ten zadzwonił na policję. Mundurowi zatrzymali 58-latka, ale sąd zastosował wobec podejrzanego tylko dozór policyjny. Prokurator prowadzący sprawę złożył na tę decyzję zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sąd nakazał umieścić kościaniaka w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia. (luk)

Znajomi od maryśki W ręce rawickiej policji wpadło dwóch 19-latków z gminy Bojanowo, którzy handlowali narkotykami. Mężczyźni sprzedawali marihuanę. Z policyjnych ustaleń wynika, że zajmowali się tym od ponad pół roku. Sprzedali łącznie 12 gramów środka odurzającego. Nabywcami byli dwaj pełnoletni mieszkańcy Bojanowa i okolic. Wiedzieli, do kogoś udać się po ,,towar’’ i jak się skontaktować z dealerami. – Sprawcy dobrze się znali, ale rozprowadzaniem narkotyków zaj-

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NA PÓŁMETKU

Dobiega końca pierwszy rok zajęć pozalekcyjnych, organizowanych w ramach projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” – w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie kościańskich zespołów szkół podstawowych i gimnazjów mieli do wyboru uczestnictwo w: kołach rozwijających kompetencje kluczowe, zajęciach wyrównawczych, gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej, warsztatach rozwoju inteligencji społecznej i emocjonalnej, warsztatach technik skutecznego uczenia się, zajęciach z logopedą oraz psychologiem. Uczestnicy koła Szkoła Demokracji brali również udział w wykładach akademickich o tematyce praw człowieka. W sumie w zajęciach w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyło ponad tysiąc uczniów. Podsumowaniem wybranych zajęć są olimpiady międzyszkolne, podczas których uczestnicy otrzymują certyfikaty oraz publikacje książkowe, mające rozwijać ich zainteresowania oraz wiedzę. – Potrzeby oświaty są ogromne. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możemy wyrównywać szanse edukacyjne kościańskich dzieci i młodzieży, a szkoły doposażyć w sprzęt – podkreśla burmistrz miasta Kościana Michał Jurga. Każda szkoła otrzymała m.in.: 3 laptopy, drukarkę kolorową, 2 projektory multimedialne z ekranami. Uczestnicy zajęć odnoszą wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.koscian.pl/efs Projekt potrwa do sierpnia 2010 r. We wrześniu br. przeprowadzona zostanie rekrutacja na zajęcia na kolejny rok szkolny.

cza, tam został zatrzymany. Piratem drogowym na dwóch kółkach okazał się 21-letni mieszkaniec Kobylina. – Mężczyźnie zatrzymaliśmy prawo jazdy – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Nałożyliśmy na niego 24 punkty karne. Skierowaliśmy przeciwko niemu do sądu wniosek o ukaranie. Odpowie za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy, przejeżdżanie na czerwonym świetle i ucieczkę przed patrolem. Mężczyzna przystał na dobrowolne poddanie się karze. Wystąpiliśmy do sądu o wymierzenie mu 1000 złotych grzywny.

▲Uczestnicy Szkoły Demokracji podczas wykładu akademickiego 14 maja 2009 r.

Wjechał ciągnikiem pod pociąg


AKTUALNOŚCI

8

Zboże jare nie w – Takie wiosennej suszy nie pamiętam od 37 lat – tłumaczy Jan Szkudlarczyk, wiceprezes OHZ z Garzyna. Nawet gdyby najbliższe dni były deszczowe, to niektórych strat na polach nie da się już odrobić.

Wiosła w górę! 80 osób wzięło udział w kajakowym spływie Szlakiem Konwaliowym. Imprezę przygotowały Organizacja Turystyczna Leszno-Region i gmina Przemęt. Chętnych do udziału w spływie było ponad 250. Nie dla wszystkich wystarczyło więc miejsc, a i tak uczestników było dwa razy tylu, co rok temu. Wielu przyjechało z daleka – z Poznania, Wrocławia, Katowic i Opola. Wśród kajakarzy byli też miejscowi rzemieślnicy, nauczyciele i urzędnicy. Nie zabrakło również mieszkańców Leszna. Najmłodszą uczestniczką spływu była 11-letnia Martyna Wachowska, która wiosłowała razem z tatą Markiem Wachowskim, radnym

Rady Miejskiej Leszna. Kto się „nie załapał”, może żałować. Impreza rozpoczęła się w ośrodku Krokus przy wieleńskiej bazylice. Wszystkich przewieziono autokarem do Przemętu, gdzie zwiedzili barokowy kościół św. Jana Chrzciciela. A potem już do wioseł! Pomimo deszczu humor turystom dopisywał. Kanałem spod kościoła św. Jana Chrzciciela kajakarze wypłynęli na Jezioro Przemęckie Małe, a dalej przez Błotnickie, Przemęckie

Duże, Radomierskie dotarli do Wyspy Konwaliowej i Olejnicy, gdzie zatrzymali się w ośrodku AWF Wrocław. Szlak powrotny do Wielenia wiódł przez Jezioro Górskie i Osłonińskie z przeprawą pod nowym mostem. Komandorami spływu byli Janusz Frąckowiak i Zbigniew Józefowski, a nad bezpieczeństwem wodniaków czuwało w łodziach aż 12 ratowników pod wodzą Zbigniewa Fasieckiego i Zbigniewa Wojciechowskiego. Tekst i fot. ZBIGNIEW KORONA

Ludzie w miastach cieszą się ze słońca, a leśnicy wpatrują się w niebo w oczekiwaniu na obfite deszcze. – Ściółka jest bardzo sucha, mamy trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego – mówi Aleksander Świgoń, nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa. W obawie przed ogniem stale dyżuruje trzech leśników. Jeden z nich siedzi na dostrzegalni przeciwpożarowej w okolicach Osiecznej i z góry obserwuje okolicę. Od początku roku w lasach wokół Leszna doszło do kilku pożarów, które na szczęście zdławiono w zarodku. – Mimo zagrożenia nie wprowadziliśmy zakazu wstępu do naszych kompleksów. To nie ma sensu. Paradoksalnie – ludzie mogą nam pomóc w wykryciu źródła ognia – wyjaśnia nadleśniczy.

Wyschły bagienka Najgorzej jest z roślinami zielonymi. O ile szkółki leśne są stale nawadniane, o tyle młode drzewa posadzone w lesie są narażone na

stały niedobór wody. – Nie mają jeszcze dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego i dlatego nie sięgają tam, gdzie jest najwięcej wilgoci – dodaje A. Świgoń. O małym poziomie wód niech świadczy fakt, że w lasach Karczmy Borowej powysychała większość bagienek i oczek wodnych. – W tym roku nie odnotowaliśmy nawet żadnych wiosennych podtopień – zaznacza A. Świgoń.

Plony będą niewielkie – Takiej wiosennej suszy nie pamiętam od 37 lat, a więc odkąd pracuję w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Garzynie – mówi jego wiceprezes Jan Szkudlarczyk. – Trawa jest powypalana, a na słabszych glebach nawet nie wzeszło zboże jare. Coś urosło tylko na tych lepszych, ale i tak plony będą co najmniej o połowę mniejsze niż w ubiegłym roku. Kukurydza i buraki na razie się trzymają, ale jeśli w najbliższych dniach nie zacznie porządnie padać, to nic z

Pomnik króla nie stanie na W sierpniu na leszczyńskim rynku miał stanąć pomnik króla Stanisława Leszczyńskiego. Nie stanie, bo budzi zbyt wiele kontrowersji.

V Król wędrowiec nie spodobał się mieszkańcom miasta.

Postać monarchy, naturalnej wielkości, ustawiona na bruku tuż przy ratuszu, miała być początkiem królewskiej trasy turystycznej prowadzącej po Lesznie. Projekt pomnika wykonał miejscowy artysta Piotr Wełniak. Zgodę na postawienie monumentu wydali już miejscy radni. Miał kosztować około 100.000 zł. Odsłonięcie planowane było na 8 sierpnia, podczas imprezy Powrót Króla.

Wszystko szło dobrze, dopóki projekt pomnika nie został zaprezentowany mieszkańcom Leszna. Pokazaliśmy go w gazecie jako pierwsi, a potem trafił na strony internetowe, m.in. miejską. Internautom nie spodobał się król ukazany jako wędrowiec w płaszczu. Nie zostawili na nim suchej nitki. Prezydent Tomasz Malepszy też z takiego króla zadowolony nie jest. – Artysta ma prawo do przedstawienia swojej wizji danej postaci, ale ten projekt jest zbyt daleko idący – tłumaczył w rozmowie z nami. Przeciwko takiemu wyglądowi Stanisława Leszczyńskiego zaprotestował też Aleksander Zandecki, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej noszącej imię monarchy. Wysłał list do T. Malepszego, w którym pisze,

Dni Otwarte w Prawie 20 czworonogów z leszczyńskiego przytuliska dla psów czeka na nowy dom. W najbliższą sobotę i niedzielę będzie można za symboliczną opłatę zabrać któregoś z nich. W punkcie zatrzymań bezpańskich psów, który mieści się w minizoo w Lesznie, organizowane są Dni Otwarte. 23 i 24 maja w godz. 10-15


AKTUALNOŚCI

wzeszło nich nie zostanie.

Źle, ale nie tragicznie Jak poinformowała nas Urszula Sroka, kierownik leszczyńskiej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, ilość opadów zanotowanych w kwietniu i maju tego roku jest zdecydowanie niższa niż w analogicznym okresie w poprzednich latach. – Kwiecień przyniósł zaledwie 7,7 mm deszczu, a maj – 9,4 mm. Warto zaznaczyć, że średnia dla tych miesięcy z lat 1966-2000 wynosi ponad 35 mm – informuje. Ale to i tak lepiej niż w 2007 roku. Wówczas sytuacja była tragiczna. W kwietniu spadło zaledwie 1,2 mm deszczu, a ziemia wyschła na wiór. ŁUKASZ DOMAGAŁA

Za pracą W sobotę Dni Otwarte organizują Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie i leszczyński oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obie placówki znajdują się w tym samym budynku przy ul. Śniadeckich 5. Czynne będą w godz. 10-14. Pracownicy będą informować m.in. o nowych ofertach pracy w Polsce i za granicą. lm

a a rynku że królowi z projektu Wełniaka brakuje m.in. powagi i dostojeństwa. Fala krytyki przyczyniła się do tego, że pomnik – póki co – przy ratuszu nie stanie. Na pewno nie do sierpnia, bo w ciągu najbliższych dwóch miesięcy opracowywany będzie projekt zagospodarowania rynku. Dopiero wtedy okaże się, co i kiedy będzie można w tym miejscu postawić. Przypomnijmy, że jest też pomysł, aby na rynku była fontanna, a radni zgodzili się już nawet przekazać na nią 300.000 zł z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej. Wracając jednak do monarchy, to prezydent Malepszy proponuje inne miejsce, gdzie jego pomnik mógłby stanąć. To skwer na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Lipową. Kilka kroków dalej zaczyna się ul. Leszczyńskich, upamiętniająca ród króla Stanisława. LIDIA MATUSZEWSKA matuszewska@gazetaabc.pl

w przytulisku

będą tam czekały wolontariuszki, które oprowadzą po schronisku i pomogą dokonać wyboru. – Wszystkie formalności będzie można załatwić na miejscu. Podpisana zostanie umowa adopcyjna, a właściciel psa otrzyma wyprawkę – informuje Joanna Nowacka, dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie. (kin)

9


AKTUALNOŒCI

10

Zwi¹zkowcy zablokuj¹ SEWS

zupe³nie inne. – To by³a dobra praca. Myœlê nawet, ¿e lepszej ju¿ nie znajdê – zaznacza Marcin, który w zak³awypuszczaæ pracowników. Spodzie przepracowa³ 9 lat i zosta³ dziewamy siê, ¿e podczas pikiezwolniony miesi¹c temu (w firty bêdzie gor¹co, ale nie mamy mie nadal pracuje jego ¿ona). – ju¿ nic do stracenia – dodaje G. Nie mia³em powodów do narzeKrzy¿anowski. kañ. Po jakimœ czasie awansoPikieta ma trwaæ ca³¹ dobê. wa³em. Te¿ wziêliœmy z ¿on¹ kreZwi¹zkowcy bêd¹ organizowaæ dyt na mieszkanie. Na szczêœcie dy¿uruj¹ce grupy. po zwolnieniu szybko znalaz³em – Postawimy namiot, przenosobie inn¹ pracê. Wiêkszoœæ zreœne toalety, przygotujemy ciep³e dukowanej za³ogi nie ma na to napoje, które przydadz¹ siê w jednak szans. Dla niektórych w nocy. Dzisiaj chcemy te¿ wrêsytuacji, gdy maj¹ kredyty, to czyæ kierownictwu zak³adu naprawdziwy dramat. Nie wiem, co sze postulaty, mamy nadziejê, ¿e bêdzie z moj¹ ¿on¹, na razie nie zostaniemy wpuszczeni do fajest przewidziana do zwolnienia. bryki – t³umaczy szef SolidarCa³kiem odmienne zdanie o noœci. tym, jak pracuje siê w rawickim Nieoficjalnie wiemy, ¿e zak³adzie, ma Dariusz, który zwi¹zkowcy bêd¹ zabiegaæ o przepracowa³ w nim kilka lat i zmianê decyzji o likwidacji zaktóremu niebawem koñczy siê k³adu. Maj¹ te¿ ¿¹daæ wiêkszych okres wypowiedzenia. odpraw i wyp³at odszkodowañ – Najgorzej mieli ci, którzy Fot. J. Witczak dla zwalnianych pracowników. s Grzegorz Krzy¿anowski – przewodnicz¹cy zwi¹zku zawodowego NSZZ Solidar- pracowali bezpoœrednio na pronoœæ w SEWS-Polska oraz Tomasz Bogusiewicz – cz³onek zarz¹du organizacji, za- dukcji – opowiada. – Trafiali od To by³a dobra praca znaczaj¹, ¿e pikieta jest aktem desperacji towarzysz¹cej likwidowaniu fabryki i utra- razu w kierat. Dla nikogo nie by³o taryfy ulgowej. ¯adnego W ostatnich dniach rozma- cie miejsc pracy. dnia na przystosowanie siê do wialiœmy z kilkoma by³ymi i bêdzie dalej. Jeœli dostanê propozy- specyficznych warunków pracy. Tyl³y zmienione). obecnymi pracownikami rawickiego – W pierwszej kolejnoœci zwalnia- cjê przeniesienia siê do zak³adu w ko uwagi: ,,Szybciej, szybciej, dlazak³adu, mieszkañcami miasta. Pyj¹ ludzi o najkrótszym sta¿u pracy – Lesznie, to j¹ przyjmê. Ju¿ kiedyœ tam czego nie nad¹¿asz za reszt¹ za³otaliœmy, jak sobie radz¹, jakie maj¹ mówi Marzena, która pracuje w pracowa³am. gi!’’. Ci¹g³y stres. Nikt nikogo nie poplany, tak¿e o nastroje w fabryce. – W okresie, gdy zak³adowi wio- chwali³, tylko ci¹g³e poganianie. Jak SEWS od 9 lat. – Mnie na razie reOto ich wypowiedzi (imiona zostadukcja nie grozi, ale nie wiem, co d³o siê dobrze i nie by³o nawet cie- ktoœ dobrze radzi³ sobie na produknia obawy o jego likwidacjê, wielu cji, brygadzista nic o tym nie mówi³ pracowników, w tym ma³¿eñstw, za- prze³o¿onym, bo obawia³ siê, ¿e ten ci¹gnê³o kredyty, na przyk³ad hipo- ktoœ awansuje i zajmie jego stanoteczne na kupno mieszkañ – mówi wisko. W leszczyñskim zak³adzie, w Marek, zwolniony z zak³adu na po- którym pracowa³em przez jakiœ czas, cz¹tku roku. – Stabilna sytuacja za- by³o zupe³nie inaczej, tam atmosfek³adu pozwala³a z optymizmem pamieszka w Lesznie, drug¹ kadencjê jest radnym Rady trzeæ na ich sp³atê. Dziœ nastroje s¹ ra by³a zdecydowanie lepsza. J.W.

NZSS Solidarnoœæ zaczyna dziœ pikietê przed rawickim SEWS. Ma potrwaæ ca³y tydzieñ. W dzieñ i w nocy. Nieoficjalnie wiemy, ¿e zwi¹zkowcy bêd¹ te¿ zabiegaæ o zmianê decyzji o zamkniêciu zak³adu. Dwa tygodnie temu kierownictwo SEWS w Rawiczu poinformowa³o, ¿e firma zostanie zlikwidowana, a wszyscy pracownicy zwolnieni. Tylko 300-350 osób ma znaleŸæ zatrudnienie w tym samym zak³adzie w Lesznie. Solidarnoœæ nie zgadza siê z decyzj¹ o zamkniêciu SEWS. Dlatego postanowi³a zorganizowaæ pikietê. Ma siê ona rozpocz¹æ dziœ, w pi¹tek o godz. 11. Zgodê na demonstracjê wyda³ burmistrz Rawicza. – W³adze samorz¹dowe wyznaczy³y nam teren, gdzie odbêdzie siê pikieta. To trawnik przed zak³adem – mówi Grzegorz Krzy¿anowski, przewodnicz¹cy zwi¹zku zawodowego NSZZ Solidarnoœæ w SEWSPolska. – Do udzia³u w manifestacji zachêcaliœmy zwolnionych ju¿ pracowników fabryki i osoby, które jeszcze w niej pracuj¹. Liczymy, ¿e w odruchu solidarnoœci z nami przybêd¹ na ni¹ tak¿e przedstawiciele zwi¹zków zak³adowych z innych rawickich firm. Mamy nadziejê, ¿e pikieta zgromadzi kilkaset osób. Zwi¹zkowcy chc¹ te¿ zablokowaæ zak³ad. – Nie dopuœcimy, ¿eby z firmy wyje¿d¿a³y transporty z nasz¹ produkcj¹. Bêdziemy tylko wpuszczaæ i

Kandydat st¹d, z naszego regionu Grzegorz Rusiecki ma 26, Miejskiej, kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Moi rodzice – Ró¿a i Stanis³aw – ca³e zawodowe ¿ycie zwi¹zali z kolej¹, tam te¿ siê poznali. Jestem najm³odszy z czworga rodzeñstwa. Siostry i brat za³o¿yli ju¿ swoje rodziny. Bardzo czêsto spotykamy siê, rozmawiamy. W rodzinie tkwi si³a. To ¿ywy dom na solidnych fundamentach. Ukoñczy³em studia prawnicze. Moj¹ pasj¹ jest samorz¹d. By³em przewodnicz¹cym Samorz¹du Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 10 i Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 1, do których chodzi³em. W pierwszej klasie liceum zosta³em wybrany do M³odzie¿owej Rady Miasta Leszna, a rok póŸniej kole¿anki i koledzy powierzyli mi funkcjê jej przewodnicz¹cego. ZrezygnoJanusz Betting, by³y radny, prezes leszczyñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Kynologicznego, Zas³u¿ony dla Miasta Leszna: – Doskonale znam Grzegorza. Przez 4 lata razem pracowaliœmy w Radzie Miejskiej. Jest bardzo dobrym kandydatem na europos³a. Jedno jest pewne – gdy wygra wybory, nie zapomni, sk¹d pochodzi.

Fot. B. Marciniak

wa³em z niej tylko dlatego, ¿eby przygotowaæ siê do egzaminu dojrza³oœci i egzaminów na studia. Nie by³a to decyzja ³atwa. W ka¿d¹ inicjatywê, w jak¹ siê anga¿ujê, wk³adam serce i wiele wysi³ku, w ka¿dej zostaje czêœæ mnie samego. W tym samym roku, w którym zda³em maturê, zosta³em radnym Rady Zbigniew Mocek, kanclerz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie: – Grzegorza Rusieckiego pozna³em wiele lat temu. Wyró¿nia³ siê zawsze aktywnoœci¹ spo³eczn¹, rozwag¹ w wypowiadaniu siê i ocenie innych. Œledzi³em jego poczynania jako radnego i niew¹tpliwie ich bilans jest dodatni. Stara siê dobrze i skutecznie wype³niaæ swoj¹ rolê w samorz¹dzie.

Miejskiej Leszna, najm³odszym w historii miasta. W 2006 roku ponownie wystartowa³em w wyborach i zdoby³em mandat radnego, uzyskuj¹c bardzo du¿e poparcie mieszkañców. Dzia³am w kilku organizacjach spo³ecznych. Opiekujê siê M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miasta. W Parlamencie Europejskim chcia³bym dobrze reprezentowaæ nasz region i zabiegaæ o pieni¹dze dla niego, dbaæ o jakoœæ europejskiego prawa, staraæ siê, ¿eby m³odzi ludzie st¹d mogli wyje¿d¿aæ na sta¿e do Strasburga i Brukseli.

Niespodzianka w Heaven

Tydzieñ temu zapowiadaliœmy, ¿e pod koniec miesi¹ca szykuje siê niespodzianka, jakiej jeszcze w kampaniach wyborczych w Lesznie nie by³o. Teraz uchylamy r¹bka tajemnicy. Grzegorz Rusiecki bêdzie goœciem specjalnym klubu Heaven w pi¹tek, 29 maja. Zabawa odbêdzie siê pod has³em „ Wybory 2009”. – Bêdê namawia³ swoich rówieœników, którzy w du¿ej czêœci nie interesuj¹ siê polityk¹, do udzia³u w g³osowaniu, chcia³bym ich przekonaæ, ¿e jest to dla nas wszystkich bardzo wa¿ne – mówi. lm KKW SLD-UP po703


11

AKTUALNOŚCI/ SPRAWY

Nie jesteśmy rozrabiakami! Przed rawicką fabryką SEWS–Polska, przeciwko jej zamknięciu, pikietują od dziś związkowcy z NSZZ Solidarność. O działaniu przyzakładowych związków, ich finansowaniu i zasadach tworzenia rozmawiamy z Karolem Pabisiakiem, szefem Oddziału Leszczyńskiego NSZZ Solidarność. – Pokrzyczycie znów sobie, tym razem w Rawiczu, za pieniądze podatników? – Z takimi właśnie niesprawiedliwymi zarzutami spotykamy się na co dzień. Tymczasem nie przejadamy ani grosza z budżetu państwa. Związek finansuje się sam: ze składek swoich członków i prowadzenia działalności gospodarczej. Na przykład w Lesznie pomieszczenia w naszym budynku wynajmujemy towarzystwu ubezpieczeniowemu, partii politycznej czy gabinetowi kosmetycznemu. Składki są natomiast pobierane od członków związku w wysokości 0,82 procent wynagrodzenia brutto. 40 procent z nich odprowadza się do zarządu regionu, pozostałe 60 zostaje w organizacji zakładowej. – O wysokich zarobkach wysoko postawionych związkowców zaczynają już jednak krążyć legendy. – Ale zarobki poszczególnych związkowców też pochodzą wyłącznie ze składek, zależą od samych związkowców i w każdej chwili możemy je zmienić. Każdy ma na nie wpływ poprzez głosowania na poszczególnych szczeblach związku. Poza tym uważam, że mało jest organizacji, które tak jak Solidarność rozwinęły mechanizmy samokontroli. Sami wypracowujemy i dbamy o nasz budżet. W okręgu leszczyńskim, obejmującym także powiaty: rawicki, kościański, gostyński, nowotomyski i wolsztyński, obsadziliśmy zaledwie dwa i pół etatu. Pracuję ja, prawnik i na pół etatu księgowa. – A przewodniczący zakładowych związków? – Pracują społecznie. Ustawa o

związkach zakłada jedynie, że za każdego związkowca w zakładzie pracy przysługuje jedna godzina przeznaczona na pracę na rzecz związku. Oznacza to, że na przykład przy 30 związkowcach ich przedstawiciele mogą w ciągu miesiąca poświęcić związkowi w sumie 30 godzin w czasie pracy. W dużych firmach, gdzie przynajmniej 150 pracowników należy do związku, ustawa pozwala na ustanowienie związkowego etatu. Jest on negocjowany z pracodawcą. Pensja takiej osoby nie może być jednak niższa niż zakładowa średnia. W praktyce wygląda to jednak tak, że wiele zakładowych organizacji nie wykorzystuje wszystkich związkowych godzin albo etatów. Na przykład w SEWS, w którym można by obsadzić dwa etaty, jest tylko jeden. Wielu związkowców nie chce bowiem tracić kontaktu z wcześniej wykonywanymi zajęciami, a związkowe powinności wykonuje po godzinach. – Gdzie można założyć zakładowy związek? – Wszędzie tam, gdzie są pracownicy. Musi jednak należeć do niego przynajmniej 10 osób. Dlatego w małych firmach pracownicy łączą się w organizacje międzyzakładowe skupiające ludzi branży. Robią tak na przykład rolnicy, nauczyciele, a nawet pracownicy sklepów spożywczych. Na terenie działania naszego oddziału jest ponad 70 organizacji związkowych, ale znacznie więcej podmiotów ze związkowcami, bo wiele z nich skupia się właśnie w takich organizacjach międzyzakładowych. Swoje związki mają pracownicy prywatnych kon-

Wydarzenie roku 2008

cernów, ale też firm państwowych, miejskich spółek, a nawet spółdzielni mieszkaniowych. – Pracownicy zakładają związek, ale nie widzą w swoim gronie lidera.

Za to znajomy pan X, niezatrudniony w firmie, ma mnóstwo wolnego czasu i świetnie nadawałby się na przewodniczącego. – To niemożliwe. Wszyscy zakła-

dowi związkowcy, także ich przewodniczący, muszą być pracownikami firmy. Poza tym jeśli w jakiejś organizacji związkowej nie ma osoby na tyle odważnej, by jej przewodniczyć, obawiam się, że nie ma nawet sensu jej tworzyć. – A więc pokrzyczycie dziś sobie – tu się poprawię – wyłącznie za własne pieniądze. – Media i nasi przeciwnicy lubią przedstawiać nas jako rozrabiaków, pierwszych do robienia zadym i bałaganu. Ale to mity. Przy rozsądnych pracodawcach nie jesteśmy tylko związkami roszczeniowymi. Idziemy na ustępstwa, bo tak naprawdę najważniejszą dla nas rzeczą jest ochrona miejsca pracy. Dobry pracodawca nie neguje istnienia związku, który często pełni w firmach rolę katalizatora napięć, zaworu bezpieczeństwa i pozwala szefom na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na różne problemy. W SEWS do końca obiecywano zachowanie części stanowisk pracy. Niektórzy w to wierzyli, chociaż mieli inne oferty pracy, i w fabryce zostali. A teraz okazuje się, że zostawia się ich na lodzie. Dzisiejszą pikietą chcemy więc wykazać, że Sumitomo, do którego należy SEWS, najwyraźniej kłamie.

Fot. E. Baldys

MIROSŁAW WLEKŁY

Budowa ronda zakorkuje Rawicz

W poniedziałek ma się rozpocząć budowa ronda przy wjeździe do Rawicza od strony Leszna. Szykuje się komunikacyjny paraliż miasta. Rondo powstanie obok stacji paliw Orlen, na skrzyżowaniu drogi nr 5, czyli ul. Poznańskiej z ul. Przyjemskiego. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie „piątki” z ul. Rzemieślniczą. Prace mają potrwać ponad 5 miesięcy. – Nowe rondo ułatwi wyjazd na ,,piątkę’’ z ulic podporządkowanych, na których w godzinach największego natężenia ruchu tworzyły się korki – mówi Tadeusz Pawłowski, burmistrz Rawicza. – Podczas jego budowy należy się jednak spodziewać dużych utrudnień komunikacyjnych przy wjeździe do miasta od strony Leszna i na ulicach w centrum, które będą musiały przejąć ruch z dróg zamkniętych na czas inwestycji. Budowa będzie kosztować około 3.500.000 zł. Zapłaci za nią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad. Przetarg na przebudowę obu skrzyżowań wygrało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Spółka z o.o. w Lesznie. – Na teren budowy chcemy wejść 25 maja – mówi Wiesław Furmaniak, dyrektor ds. technicznych leszczyńskiej firmy. – Podczas prac ruch na drodze nr 5 odbywać się będzie wahadłowo. Funkcjonować będzie też tymczasowa sygnalizacja świetlna. Inwestycja zacznie się od przebudowy skrzyżowania „piątki” z ul. Rzemieślniczą. W tym miejscu jezdnia zostanie poszerzona, powstaną dodatkowe pasy ruchu umożliwiające wjazd i wyjazd z ul. Rzemieślniczej. Te prace potrwają około 3 miesięcy. Rondo zostanie połączone ze skrzyżowaniem „piątki” i ul. Rzemieślniczej ciągiem pieszo-rowerowym.

Podczas budowy zamknięte dla samochodów będą skręty z „piątki” w stronę Łaszczyna oraz w ul. Przyjemskiego przy gimnazjum. Nie będzie też możliwy wyjazd na drogę nr 5 z tych kierunków. Specjalne oznakowania będą informować o objazdach. Wykonawca inwestycji zastanawiał się nawet nad całkowitym zamknięciem przejazdu przez Rawicz główną drogą w kierunku Wrocławia i Poznania, ale nie jest to możliwe, gdyż miasto nie ma alternatywnej trasy przelotowej. Mimo to kierowców czekają ciężkie dni – tak jak to było 2 lata temu podczas przebudowy drogi przy Wałach Powstańców Wielkopolskich i skrzyżowania przy Tesco i Zakładzie Karnym. To był prawdziwy komunikacyjny horror. Tekst i fot. JACEK WITCZAK

▲Na wystawie pokazano m.in. krzyże chroniące przed działaniem złych mocy.

Muzeum Okręgowe w Lesznie otrzymało wyróżnienie ministra kultury „Sybilla 2008” za wydarzenie muzealne ubiegłego roku . To najbardziej prestiżowa nagroda w polskim muzealnictwie. Wręczono je na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Wyróżnienie, w kategorii wystawy sztuki, otrzymała ekspozycja pt. „Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Człowiek wobec nieszczęścia”, która

była czynna od grudnia 2007 do lutego 2008 roku. Jej kuratorem była Kamila Szymańska. Ekspozycja pokazywała, w jaki sposób nasi przodkowie radzili sobie z życiowymi problemami, zazwyczaj niezależnymi od woli człowieka – z chorobami, powodzią, pożarem, biedą, głodem i wojną oraz z nieuniknionymi – jak śmierć. Na wystawie zgromadzono przedmioty pochodzące z licznych placówek muzealnych w Polsce. Tekst i fot. (and)

▲W tym miejscu na drodze nr 5 powstanie wielkie rondo, jakiego dotąd nie było w Rawiczu. Jego oddanie do użytku zaplanowano na październik. Do tego czasu mieszkańcy miasta i kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość.


SPRAWY

12

Naliczyli im gigantyczny podatek, wiêc bêd¹ g³odowaæ do skutku Konrad Wilczyñski – przedsiêbiorca z Gostynia – z powodu nieprecyzyjnych przepisów musi zap³aciæ prawie milion z³otych podatku. W proteœcie przeciwko temu we wtorek przyku³ siê do kaloryfera w leszczyñskim Urzêdzie Celnym. W œrodê do³¹czy³a do niego Anna Kubis z Krzycka Wielkiego. Jest w podobnej sytuacji. Wysoki mê¿czyzna w d¿insowej kurtce krêci siê po parterze Urzêdu Celnego przy ul. Dekana w Lesznie. Ko³o krzese³ pod oknem le¿y œpiwór. Wokó³ ulotki dotycz¹ce akcji, któr¹ prowadzi. – To pan protestuje z powodu naliczonego podatku? – pytam. – Tak. I bêdê siedzia³ tu tak d³ugo, dopóki ta sprawa siê nie wyjaœni – zapewnia. – Protest rozpocz¹³em we wtorek. Przyku³em siê do kaloryfera, póŸniej przyjecha³a policja. Niestety, nie mogê tu zostawaæ na noc, wiêc bêdê protestowa³ tylko w godzinach pracy urzêdu.

Dwie kontrole

Firma, której jest wspó³w³aœcicielem, rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 2001 roku jako 3-osobowa spó³ka zajmuj¹ca siê handlem paliwami. Konrad Wilczyñski razem ze wspólnikami kupili stare obiekty po CPN, wk³adaj¹c w nie wszystkie swoje oszczêdnoœci. Potem rozpoczê³y siê kontrole. Najpierw przyjechali z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska, póŸniej z Urzêdu Skarbowego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wszystko by³o w porz¹dku. Ale do czasu. – W 2006 roku odwiedzili nas kontrolerzy z Urzêdu Celnego w Lesznie, którzy chcieli sprawdziæ, jak wygl¹da u nas handel olejem opa³owym. Nie by³o ¿adnych nieprawid³owoœci, ale urzêdnicy zakwestionowa-

li sposób sprzeda¿y paliwa i naliczyli za to podatek – prawie milion z³otych – opowiada Konrad Wilczyñski. W firmie pana Konrada olej sprzedawany by³ na wagê. Tyle ¿e do jego nalewania u¿ywano starego dystrybutora, takiego jak na stacjach paliw. Kontrolerzy stwierdzili, ¿e skoro urz¹dzenie ma w¹¿ i pistolet, to nale¿y naliczyæ podatek jak za paliwo, a nie olej opa³owy. W 2007 roku celnicy ponownie przyjechali do firmy pana Konrada. Za drugim razem ¿adnych nieprawid³owoœci nie stwierdzili, mimo ¿e sposób sprzeda¿y oleju opa³owego pozosta³ taki sam.

Trwa egzekucja

Pierwsza kontrola zakoñczy³a siê jednak egzekucj¹ naliczonej nale¿noœci. Rozpoczêta wówczas procedura trwa do dziœ. Firma Eko-Lux ma zablokowane konta bankowe, nie mo¿e wiêc regulowaæ zobowi¹zañ wobec kontrahentów. Przedsiêbiorstwu zabezpieczono nawet samochody. – Sprawa trafi³a do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu, który skierowa³ zapytanie do Trybuna³u Konstytucyjnego. S¹d póki co nie wyda³ ¿adnej decyzji, bo czeka na interpretacjê przepisów – objaœnia. Mimo to egzekucja podatku trwa nadal w najlepsze, a dyrektorzy poznañskiej Izby Celnej i Izby Skar-

Fot. E. Baldys s Anna Kubis z Krzycka Wielkiego i Konrad Wilczyñski z Gostynia protestuj¹ w leszczyñskim Urzêdzie Celnym. Oboje prowadz¹ firmy paliwowe. – Nie wiem, dlaczego jest tak, ¿e jak ktoœ handluje paliwami, to od razu bior¹ go za cz³onka mafii – mówi kobieta.

bowej nie chc¹ wstrzymaæ postêpowania. Coœ ruszy³o siê dopiero po tym, jak K. Wilczyñski zainterweniowa³ u pos³ów i w Kancelarii Premiera. – Kancelaria poprosi³a Izbê Celn¹ i dyrektora Izby Skarbowej, ¿eby raz jeszcze wypowiedzieli siê w tej kwestii.

Nie jest sam

– Jak siê pan czuje? – Boli mnie g³owa i trochê mi niedobrze. Ostatni posi³ek jad³em w poniedzia³ek w po³udnie. Najwy¿ej zas³abnê. Czujê siê zmêczony. Ale sprawiedliwoœæ musi byæ – mówi K. Wilczyñski. – Kiedy wymyœli³ pan tak¹ formê

Zabrzmia³a fletnia Pana Artur Thomas zagra³ w Lesznie na fletni Pana. Spotkania dedykowane by³y Janowi Paw³owi II. Cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem.

Fot. E. Baldys s Jeden z koncertów odby³ siê w parafii œw. Antoniego w Lesznie.

– Cieszê siê, ¿e mogê tu wyst¹piæ. Ten koncert promuje moj¹ najnowsz¹ p³ytê, któr¹ mo¿na kupiæ tylko i wy³¹cznie na moich koncertach – powiedzia³ Artur Thomas. Tylko na jednym koncercie artysta sprzeda³ 70 p³yt. Na kolejne dwa wystêpy, które mia³ w Lesznie, kr¹¿ków mu zabrak³o. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na misje w Zambii. Koncerty zorganizowane zosta³y na wspomnienie 28. rocznicy zamachu na Papie¿a Polaka i 30. rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. W programie znalaz³y siê znane utwory religijne, takie jak: „Ave Maria”, „Barka”, „Jezus najwy¿sze imiê”, „Nie umiem dziêkowaæ Ci Panie”. Niemal ka¿dy z nich zosta³ zgrany na innej fletni, które artysta z pasj¹ od lat gromadzi. Organizacj¹ zajê³o siê Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Lesznie. Patronat medialny objê³a Gazeta „ABC”. (kin)

protestu? – Wpad³em na to dwa tygodnie temu. Z moj¹ spraw¹ by³em nawet w Warszawie w telewizji u pani Jaworowicz. W œrodê do K. Wilczyñskiego do³¹czy³a Anna Kubis. Kobieta prowadzi firmê paliwow¹ w Krzycku Wielkim. – Nie wiem, dlaczego jest tak, ¿e jak ktoœ handluje paliwami, to od razu bior¹ go za cz³onka mafii – wyjaœnia. – Ja swój interes prowadzê uczciwie. Postanowi³am przy³¹czyæ siê do protestu, bo jestem w podobnej sytuacji jak ten pan. Bêdê go wspieraæ. Mnie urzêdnicy naliczyli 400 tysiêcy z³otych podatku za to samo, co jemu. Nawet jeœli moja sprawa zostanie wyjaœniona, to i tak bêdê z nim tu trwaæ. Nie mo¿e byæ tak, ¿e jeden podpis urzêdnika znisz-

czy ludziom firmê i ¿ycie. Jak mo¿na p³aciæ takie pieni¹dze, których przeciêtny cz³owiek w ogóle nigdy na oczy nie widzia³? – pyta.

Obywatel ma prawo

Jak mówi rzecznik prasowy Izby Celnej w Poznaniu Cezary Kosman, ka¿dy obywatel ma prawo do protestu. – Jeœli robi to w godzinach pracy urzêdu, to jest to zgodne z prawem – wyjaœnia. Zapytaliœmy go równie¿, dlaczego do dziœ nie zosta³a wstrzymana egzekucja nale¿noœci, mimo ¿e sprawa K. Wilczyñskiego trafi³a do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu. Stwierdzi³, ¿e s¹d odmówi³ wstrzymania egzekucji. £UKASZ DOMAGA£A

Wybory do Europarlamentu

Chce dbaæ o prowincjê

– Jeœli ca³a Wielkopolska ma odnosiæ sukcesy, jej rozwój musi byæ spójny. Problemem jest wielkie zró¿nicowanie spo³eczne i gospodarcze. To tu mamy powiaty o najni¿szym i najwy¿szym bezrobociu w Polsce – mówi Konrad Szymañski z Kalisza, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego. W Lesznie spotka³ siê z dziennikarzami i mieszkañcami miasta. – Pieni¹dze na innowacje nie powinny iœæ tylko do wielkich centrów. Poza tym polscy rolnicy powinni otrzymywaæ takie same fundusze, jakie dostaj¹ farmerzy na Zachodzie – t³umaczy³. Podpisa³ siê te¿ pod listem otwartym do polskiego rz¹du, w którym zabiega o utrzymanie tzw. rozporz¹-

dzenia GVO. – Dziœ gwarantuje ono mo¿liwoœæ serwisowania samochodów na warunkach wolnorynkowych i stosowanie tañszych czêœci zamiennych, przynosz¹c korzyœci zarówno przedsiêbiorcom, jak i konsumentom, którzy mog¹ naprawiaæ samochody po przystêpnych cenach. Niestety, pod naciskiem wielkich koncernów motoryzacyjnych planuje siê, ¿e rozporz¹dzenie ma przestaæ obowi¹zywaæ w maju 2010 roku. Wprowadzenie nowych zasad doprowadzi do upadku wielu ma³ych i œrednich zak³adów naprawczych, powierzaj¹c drogi serwis wielkim koncernom samochodowym – przekonywa³ K. Szymañski. (kin)


HISTORIA

65 lat temu Polacy wygrali bitwê o Monte Casino. Wzi¹³ w niej udzia³ mieszkaniec Rydzyny.

13

Genera³ podnosi³ nas na duchu Dla Piotra Ptaszyñskiego z Rydzyny druga wojna œwiatowa skoñczy³a siê dopiero w 1947 roku. Wtedy dobieg³a koñca jego tu³aczka. Móg³ wróciæ do domu. Zrobi³ to i nigdy tej decyzji nie ¿a³owa³. Dziœ ma 97 lat. – Wielu kolegów po wojnie zosta³o za granic¹. Bali siê przeœladowañ. Przecie¿ na ¿o³nierzy Andersa patrzono wtedy jak na przestêpców, szpiegów, zbrodniarzy. Ja chcia³em wracaæ tam, gdzie moje miejsce – wspomina Piotr Ptaszyñski. Niektórzy dziwili siê, odradzali – ale pan Piotr postawi³ na swoim. Pewnie, ¿e siê ba³, ale szczêœliwym zrz¹dzeniem losu przeœladowania w komunistycznym pañstwie go ominê³y i móg³ wieœæ normalne ¿ycie rodzinne i zawodowe. Za³o¿y³ rodzinê i na nowo podj¹³ pracê w Leszczyñskiej Fabryce Pomp, w której przepracowa³ w sumie 50 lat. Ca³e ¿ycie zawodowe spêdzi³ w jednej firmie. Tylko niektóre lata zabra³o mu wojsko i wojna.

Dosta³em rozkaz

– Zosta³em powo³any w sierpniu 1939 roku. Dosta³em rozkaz. Po klêsce wrzeœniowej trafiliœmy na tereny wschodnie. Szybko dosta³em siê do niewoli rosyjskiej, tak samo jak wielu innych ¿o³nierzy. Kiedy nas wszystkich pêdzili, widzia³em oficerów wywo¿onych ciê¿arówkami do lasów katyñskich. Wtedy im zazdroœci³em tej podró¿y, bo nas, szaraczków, gnali pieszo. Tamtych wieŸli na zatracenie, na œmieræ, ale wtedy tego nie mog³em wiedzieæ – opowiada pan Piotr. Do 1941 roku pracowa³ w kamienio³omach. – Kiedy Niemcy uderzyli na Rosjê, zostaliœmy zwolnieni z niewoli.

Wiedzieliœmy ju¿, ¿e w Starobielsku tworzy siê polska armia – II Korpus Polski, dlatego wszyscy próbowaliœmy siê tam dostaæ. Wtedy po raz pierwszy zetkn¹³ siê z genera³em Andersem. – D³ugo mia³em jego zdjêcie… Wspominam go mile. By³ wysoki, przystojny i ¿yczliwy dla ¿o³nierzy. Stan¹³ z nami, pogada³, poklepa³ po ramieniu, podniós³ cz³owieka na duchu – tak P. Ptaszyñski wspomina swojego dowódcê. W 1942 roku przerzucono ich do Iranu, potem do Iraku. Tam zaczê³y siê ostre æwiczenia i przygotowania do walki. – Byli wycieñczeni, wyg³odzeni, chorowali. Wielu pomar³o. Ojciec zachorowa³ na malariê. Trzy miesi¹ce spêdzi³ w szpitalu polowym. Jeszcze d³ugo potem mia³ schowane tabletki na to schorzenie, choæ nie musia³ ju¿ ich za¿ywaæ – opowiada El¿bieta Paszek, córka pana Piotra. Z Iraku przenieœli siê do Palestyny. Tam zupe³nie nieoczekiwanie spotka³ znajomego z Rydzyny. – Nazywa³ siê Jab³oñski, ale imiê ju¿ mi umknê³o. Obj¹³ mnie ramieniem i powiedzia³: „Nie ma to jak w Lesznie!”. Do Polski ju¿ jednak nie wróci³. O¿eni³ siê z W³oszk¹ i wyemigrowa³ do Argentyny. Z Palestyny trafili do Syrii, gdzie przygotowywali siê do walki w górach. Pod koniec 1943 roku rozpoczê³o siê przerzucanie ¿o³nierzy II Korpusu na teren W³och.

Fot. 2x archiwum s Piotr Ptaszyñski, lat 30. Podczas bitwy pod Monte Casino obs³ugiwa³ radiostacjê. – JeŸdzi³em od jednego punktu do drugiego. Widzia³em, co siê dzieje. Tam ludzie naprawdê ginêli – wspomina.

– Nie od razu skierowali nas na front, ale od pocz¹tku by³o wiadomo, ¿e bêdziemy zdobywaæ klasztor na Monte Cassino – mówi pan Piotr.

Widzia³ œmieræ

11 maja 1944 roku mia³o miejsce pierwsze natarcie. Nieudane. – Ja by³em na pocz¹tek przydzielony do 18. Batalionu Piechoty jako ³¹cznoœciowiec. Wœród tych, którzy szli w pierwszej linii na front, by³ mój kolega Walerian Gorgolewski. Przed wyruszeniem po¿egna³ siê ze mn¹ tak, jakby przeczuwa³, ¿e zginie... 16, 17 i 18 maja Polacy zdobywali klasztor i w koñcu wywiesili bia³o-czerwon¹ flagê na jego ruinach pod Monte Cassino. Na wzgórzu zabrzmia³ Hejna³ Mariacki. Polacy przejêli obiekt, który przez 5 miesiêcy bezskutecznie próboFot. E. Baldys wali zaj¹æ s Piotr Ptaszyñski, lat 97. Po wojnie wielu jego kolegów ¿o³nierzy zosta³o na zachodzie. Bali Amerykanie, siê wracaæ do Polski. On te¿ siê ba³, ale wybra³ rodzinne strony. 50 lat przepracowa³ w jednej Hindusi, No- firmie. wozelandczycy, Anglicy. W zwyciêskiej bitwie nie. Przez ca³¹ bitwê by³em przy do- kaniec Rydzyny. Nigdy nie wróci³ na Monte Casizginê³o oko³o 900 ¿o³nierzy, g³ów- wództwie. Obs³ugiwa³em radiostanie piechoty. cjê. JeŸdzi³em od jednego punktu te- no. Ale w latach 90. poprosi³ sio– Niemcy mocno siekli z klaszto- legraficznego do drugiego. Widzia- strzeñca, by odnalaz³ grób przyjacieru. ¯o³nierze atakowali w go³ym, ³em, co siê dzieje. Tam ludzie na- la na tamtejszym cmentarzu. KINGA ZYDOROWICZ nieos³oniêtym, zaminowanym tere- prawdê ginêli – relacjonuje miesz-

s W³ochy, czerwiec 1945 roku. Piotr Ptaszyñski z prawej.


NA RYBY Redaguje ARTUR GROBECKI • tel. 0 605 138 648

Puchar Baryczy

Ponad 30 spinningistów wystartowało w zawodach o Puchar Baryczy im. Tadusza Bucha. Na trudnej technicznie rzece najlepszy okazał się zawodnik miejscowej Certy Góra Tomasz Grochała. Na starcie stanęli zawodnicy z Góry, Leszna, a nawet Książa Wielkopolskiego, którzy postanowili uczcić pamięć zmarłego niedawno znakomitego spinningisty i współzałożyciela klubu Certa Góra Tadeusza Bucha, a także zmierzyć się z piękną i dziką rzeką.

Od jakiegoś czasu łowiący w Baryczy wędkarze skarżą się na niskie stany wody i słabe brania. Utrzymująca się od dawna niżówka nie wróżyła zatem dobrych rezultatów. Na miejsce startu wybrano więc okolice mostu drogowego w Wierzowicach, rzadko odwiedzane

▲Zwycięzcy i pozostali uczestnicy zawodów o Puchar Baryczy.

KALENDARZ BRAŃ MAJ 1+ 2+ 3+ 4+ 5~ 6+ 7+ 8~ 9~ 10- 11-12~1314- 15~ 16~17~ 18- 19~ 20~ 21~ 22~ 23~ 24~ 25~ 26~ 27~ 28- 29+30~ 31+ LEGENDA: + dobre brania ~ zmienne brania - słabe brania

Klasyfikacja końcowa :

NIEZBĘDNIK WĘDKARZA (cz.9)

1. Tomasz Grochala – Certa Góra 2. Michał Tumiłowicz – Okoń Góra 3. Marian Grochała – PZW Strumyk Góra

REGULAMIN ŁOWISKA PZW PAKOSŁAW

przez wędkarzy. Była zatem szansa, że drapieżników będzie tu więcej. Mimo to łowisko okazało się także nieprzychylne i sprawiało sporo problemów spinningistom. Drapieżniki gromadziły się w dołkach i głębszych rynnach sporadycznie reagując na przynęty. Celem stały się głównie okonie i szczupaki. Co prawda gdzie niegdzie widać było zbierające się pod powierzchnią jazie i klenie, ale nie reagowały one na żaden wabik. Bardzo dobrze poradził sobie w tych warunkach Tomasz Grochała, któremu udało się namierzyć i złowić okazałego esoxa. Niestety była to jedyna większa ryba złowiona podczas tych zawodów. Resztę stanowiły okonie oraz kleń. Jak twierdzą wędkarze, może to wynikać z częstych odłowów prowadzonych przez rybaków z okręgu PZW Wrocław. Zawody zostały zdominowane przez zawodników z Góry, którzy łowią na tej rzece na co dzień. W przyszłym roku zawodom nadana zostanie ranga memoriału.

►Od początku roku toczy się rywalizacja spławikowców w kole Perkoz Poniec. Po trzech eliminacjach na pierwszym miejscu znajduje się Eugeniusz Dziewiątka (198 punkty), który wyprzedza Bartłomieja Starostę (162) oraz Bogdana Białkowskiego (152). W czołówce panuje duży ścisk. Czwarty jest Maciej Marchel (151), piąty – Mirosław Mikołajczak (144), a szósty – Mieczysław Michalak (129). Wśród juniorów pierwsze miejsce zajmuje Waldemar Walczak (150), drugi jest Paweł Skibiński (122), a trzeci Adam Starosta (120). O tym, jak będzie wyglądać klasyfikacja końcowa przekonamy się po rozegraniu wszystkich eliminacji. Na zdjęciu: Cykl Grand Prix otwierały zawody w Dzięczynie, podczas których zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

▲Wędkarze Strumyka Góra spotkali się nad Odrą w Bełczu, gdzie rozegrali spinningowe zawody o tytuł mistrza Koła. Rzeka nie była zbyt łaskawa dla wędkarzy. Na 35 zawodników tylko 14 udało się wrócić do wagi z drapieżnikami. W łowisku dominowały bolenie. Kto przechytrzył te ryby, odniósł sukces. W zawodach bezkonkurencyjny okazał się Jan Rydzik, który złowił komplet ryb przed czasem. Drugie miejsce zajął Paweł Błasik, trzecie Radosław Gałka, czwarte Mieczysław Śpiączka, piąty był Wiesław Janus, a szósty Mariusz Przewoźny. Na zdjęciu: uczestnicy zawodów.

Dzięki aktywności władz gminy Pakosław, koła Orlinek i zarządu PZW w Lesznie wędkarze mają nowe łowisko _ w Pakosławiu. Jest ono zarządzane przede wszystkim z myślą o rekreacji i ochronie rybostanu. Z tego też względu wprowadzone zostały pewne obostrzenia, dzięki którym wędkarze będą mogli cieszyć się pięknym akwenem przez długie lata. Zbiornik jest także stale monitorowany przez społeczną straż rybacką, która surowo dba o przestrzeganie przepisów.

OBOWIĄZUJE OD 1.05.2009 DO ODWOŁANIA Zbiornik Pakosław należy do zasobu wód okręgu PZW Leszno. Wędkujący muszą posiadać kartę wędkarską oraz legitymację z opłaconymi składkami okręgowymi oraz na wody nizinne PZW Leszno. Wędkujący spoza okręgu PZW Leszno muszą mieć opłaconą składkę okresową lub roczną na wody PZW Leszno. Wędkarze okręgów, z którymi PZW Leszno podpisało porozumienia mogą wędkować na podstawie składek okręgowych i na wody nizinne opłaconych we własnym okręgu. Wędkowanie odbywa się na podstawie przepisów RAPR PZW z poniższymi zmianami: Do wędkowania dopuszczony jest tylko północny brzeg zbiornika od strony rzeki Orli (między tamami) z zachowaniem 50 m pasa ochronnego od tam spiętrzających wodę ! Obowiązuje całkowity zakaz łowienia z brzegu południowego !

Przepisy dotyczące połowu ryb: obowiązuje całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę! Szczupak – wymiar ochronny 60 cm – 1 sztuka w ciągu doby Okoń – 20 cm – 10 szt. w ciągu doby Sandacz – 60 cm – 1 szt. w ciągu doby Karp – 35 cm – 1szt. w ciągu doby Lin – 30 cm – limit zgodnie z RAPR Pozostałe gatunki zgodnie z RAPR 1. Zabrania się na terenie łowiska palenia ognisk, niszczenia roślinności brzegowej i stawowej, wycinania krzewów i drzew oraz rozbijania namiotów, a także zakopywania i porzucania śmieci. 2. Zakazuje się parkowania pojazdów na terenie zbiornika oprócz miejsc specjalnie do tego wyznaczonych . 3. Po zakończeniu wędkowania miejsce wędkowania należy bezwzględnie pozostawić w należytej czystości. 4. Nieprzestrzegania regulaminu spowoduje imienny zakaz wędkowania w w/w zbiorniku lub pracę społeczną na rzecz gminy 5. W drastycznych przypadkach naruszania przepisów PZW i ochrony przyrody podjęte zostaną działania na drodze karnej. ZARZĄD OKRĘGU PZW LESZNO

Mój rekord

Ryszard Zimnoch, mieszkaniec Leszna, należący do Koła PZW Ciernik, pochwalił się nam rybą, którą złowił 10 maja w zbiorniku w Zaborowie. Płoć miała 32 cm długości i ważyła 67 dag. – Zanętę i przynętę stanowił pęczak. Wędka „bat” – wyjaśnił wędkarz. – Pogoda tego dnia była wietrzna, ale świeciło słońce. lm

Zanęta dla czytelników

Sklep wędkarski Ryś z Leszna ufundował 3 opakowania zanęty dla czytelników naszego magazynu. Zanęta Traper promowana przez stoisko skutecznie wabi ryby zarówno podczas tradycyjnego łowienia, jak i podczas zawodów, co świadczy o jej znakomitej skuteczności. Aby otrzymać promocyjne opakowanie wystarczy udać się z dzisiejszym wydaniem gazety do sklepu przy Al. Jana Pawła II i zapytać o promocję prowadzącego sklep Ryszarda Skrzypka.


MUZYKA

Tr¹bi na jazzowo

Maciej Fortuna, m³ody trêbacz z Krzycka Wielkiego, nie tak dawno gra³ w leszczyñskiej orkiestrze dêtej. Dziœ podbija jazzowe sceny w kraju i za granic¹, wystêpuj¹c z mistrzami tego gatunku. Ma dopiero 26 lat, a tylko w tym nier. Mia³ teraz lepsz¹ artykulacjê, worek z innymi propozycjami. Wyroku nagra³ ju¿ 5 p³yt. Wszystkie w gra³ dŸwiêki wy¿ej ni¿ kiedykol- mieniaæ mo¿na by d³ugo. Ostatnio doborowym towarzystwie. Wiêk- wiek, a co najwa¿niejsze – siêga³ po Maciej Fortuna by³ w trasie z chicaszoœæ w zespo³ach jazzowych wir- tr¹bkê kiedy mia³ ochotê i gra³ na co gowskim perkusist¹ Frankiem Parochota mu przychodzi³a. Do dziœ kerem (dali koncert m.in. w Lesznie tuozów, takich jak tworz¹cy w Nowym Jorku Amerykanie: saksofoni- ceni sobie tak¹ muzyczn¹ niezale¿- i Gostyniu). sta Mack Goldsbury, perkusista noœæ, twierdz¹c, ¿e w po³¹czeniu z – Nagle w ci¹gu roku nagromaFrank Parker, pianista Reggie Mo- wielkim zaanga¿owaniem pozwala dzi³o siê tyle pracy, ¿e bojê siê myore czy niemiecki perkusista Ernst ona przetrwaæ i osi¹gn¹æ sukces w œleæ, co bêdzie dalej – œmieje siê 26Bier. Zaledwie rok po profelatek. Sam pisze utwory, wysjonalnym debiucie na scenie stêpuje z kolejnymi muzykajazzowej koncertuje ju¿ w mi, zazwyczaj jazzowymi, ca³ej Polsce i za granic¹. A choæ nie stroni od rytmów lazaczê³o siê tak niewinnie… tino, a nawet wspó³pracy z di– Babcia namawia³a d¿ejami. Wyst¹pi te¿ na femnie, ¿ebym w wolnym czastiwalu poœwiêconym twórcy sie zaj¹³ siê czymœ przyzwomuzyki filmowej Krzysztoitym, a rodzice stwierdzili, ¿e fowi Komedzie. szko³a muzyczna bêdzie miej– Moj¹ pasj¹ jest muzyka scem, w którym znajdzie ujimprowizowana, kreatywna, œcie nadmiar mojej energii – gram to, co lubiê, a nie to, opowiada Maciej Fortuna. co podpowiadaj¹ media lub Jeszcze w podstawówce moda – podkreœla. kilka razy w tygodniu doPo kilku koncertach w je¿d¿a³ na popo³udniowe zajazzowym klubie A-Trane w jêcia do szko³y muzycznej w Berlinie, w przysz³ym tygoLesznie. A ¿e orkiestra dêta dniu rozpoczyna trasê po przy Miejskim Oœrodku KulPolsce z Mackiem Goldsbutury potrzebowa³a wtedy trêrym. Koncerty promowaæ Fot. E. Baldys bêd¹ ich drug¹ p³ytê pt. „Salt bacza, zacz¹³ graæ na tr¹bce. Wkrótce dosta³ siê te¿ do s Maciej Fortuna podczas tegorocznego wystêpu Miners Blues”, której tytu³ozespo³u leszczyñskiego mu- w Lesznie z Frankiem Parkerem. wa kompozycja zainspirozyka Jacka Winkla, z którym w 1997 tym trudnym zawodzie. wana by³a koncertem w kopalni soli roku pojecha³ do Nowego Tomyœla Z czasem jego zainteresowania w Wieliczce. na swój pierwszy w ¿yciu muzycz- coraz wyraŸniej zwraca³y siê w stroW tym roku przed m³odym trêny konkurs. nê jazzu. Jednoczeœnie z prawem w baczem z Krzycka Wielkiego jesz– Wtedy skoñczy³y siê przelewki, Poznaniu rozpocz¹³ studia jazzowe cze sporo wyzwañ: bêdzie koncera zaczê³o ca³kiem powa¿ne muzyko- we Wroc³awiu, u Piotra Wojtasika, towa³ i nagrywa³, prawdopodobnie wanie – uœmiecha siê. – Do dziœ mam zdobywcy ubieg³orocznych Frydery- wyst¹pi na scenach francuskich i plakietkê z tego festiwalu. Ale naj- ków dla muzyka jazzowego roku i amerykañskich, a jeszcze zamierza wa¿niejsze, ¿e w Lesznie spotykali- za najlepsz¹ p³ytê tego gatunku. powo³aæ do ¿ycia nowy jazzowy œmy siê, ¿e tworzyliœmy grupê mu- Maciej uczestniczy³ w nagraniach, kwartet. I mimo tej nawa³nicy zajêæ, zycznych pasjonatów wzajemnie siê na ¿ywo gra³ dla TVP, wspó³praco- wci¹¿ znajduje czas, by wpaœæ do uzupe³niaj¹cych i inspiruj¹cych. wa³ z kilkoma muzykami, znanymi leszczyñskiej szko³y muzycznej poz pierwszych stron kolorowej prasy. prowadziæ warsztaty dla trêbaczy. Maciej Fortuna na ¿ywo MIROS£AW WLEK£Y Prosi, by ich nie wymieniaæ, bo – jak * 29 maja, godz. 20 w Gostyñtwierdzi – chwa³y mu to nie przynoskim Oœrodku Kultury Hutnik si. Za to chêtnie opowiada o ostat* 31 maja, godz. 20 w radiowej nim – stricte jazzowym – okresie „Trójce” swojej twórczoœci. Wyst¹pi razem z zespo³em – Skoñczy³em studia prawnicze i Mack Goldsbury and The Poca³¹ swoj¹ energiê przerzuci³em na lish Connection feat. Reggie. muzykê – mówi. xxx Na w³asn¹ rêkê zacz¹³ jeŸdziæ na Dla naszych czytelników mamy konkursy i… wygrywaæ je. Tylko w 3 podwójne zaproszenia na ubieg³ym roku urzek³ jurorów: na Jazz Juniors, Niemen Non Stop, koncert w Gostyniu. Wystarczy Bydgoszcz Big Band Festiwal i zadzwoniæ dziœ, w pi¹tek, pod wreszcie z za³o¿onym przez siebie nr tel. 065 529-47-27. Bilety zespo³em Switch On Quintet zwyciêbêdzie mo¿na odebraæ w Hut¿y³ na Wêgrzech w International niku przed koncertem. Kodolanyi Jazz Competition. Gra³ potem w leszczyñskim zeJako debiutanta doceniono go takspole bluesowym Berlin Blues, ale ¿e w dorocznej ankiecie czasopisma ju¿ w liceum przeniós³ siê do szko³y Jazz Forum. Ale prawdziwy prze³om muzycznej w Poznaniu. A potem nast¹pi³ zupe³nie przypadkowo w rzuci³ tr¹bkê w k¹t, bo rozpocz¹³ stu- Lesznie. Maciej zagra³ na wspólnym dia prawnicze na uniwersytecie. koncercie z amerykañskim wirtu– Skupi³em siê na nauce, tr¹bka ozem saksofonu Mackiem Goldsbugdzieœ sobie le¿a³a i niewiele o niej rym, kieruj¹cym wydzia³em jazzomyœla³em – wspomina. Dopiero rok wym na uniwersytecie w teksañskim póŸniej znów siêgn¹³ po instrument El Paso. Amerykaninowi tak spodoodkrywaj¹c – co zdarza siê rzadko – ba³ siê muzyk z Krzycka Wielkiego, ¿e rok przerwy niemal ca³kowicie ¿e na sta³e przyj¹³ go do swojego pozbawi³ go z³ych muzycznych ma- zespo³u. Wkrótce rozwi¹za³ siê te¿

Tegoroczne p³yty M. Fortuny: – Mack Goldsbury & The Polish Connection feat. Reggie Moore – Ray Blue Quartet – Switch On Quintet – Live z A-Trane z Ernstem Bierem i Mackiem Goldsburym – Frank Parker & Maciej Fortuna Project

15


SPRAWY

16

Bociany uciekaj¹ z Le Brakuje im tu mokrade³, a klimat staje siê zbyt suchy i upalny. Wybieraj¹ dogodniejsze warunki na pó³nocnym wschodzie kraju.

Fot. autor IDaria Szymanowska z dzia³u handlowego Auto Mróz przy premierowym aucie.

Motoryzacyjna premiera

Sedan po amerykañsku

W niedzielê w leszczyñskim salonie Auto Mróz swoj¹ premierê mia³ Chevrolet. Na polski rynek amerykañska firma wjecha³a ca³kiem pokaŸnym – ponad 4,5-metrowym – modelem cruze. Samochód mo¿e siê podobaæ! To 4drzwiowy sedan, ale gustownie skrojony na kszta³t coupé. Na dok³adkê z obszernym wnêtrzem, jakie konstruktorzy osi¹gnêli przy rozstawie osi prawie 2,7 m. Aktualnie nowy model oferowany jest z silnikiem benzynowym o pojemnoœci 1,6 l i mocy 113 KM lub 1,8/ 141 KM, obie jednostki z inteligentnym systemem zmiennych faz rozrz¹du. Alternatywnym napêdem jest diesel 2,0 l o mocy 150 KM montowany tak¿e w captivie i oplu antarze. Jego s³absza wersja (125 KM), ale oszczêdniejsza (5,5 l/100km w cyklu mieszanym) dostêpna bêdzie dopiero pod koniec roku. Koncern pewny jest jakoœci nowego produktu, bo na cruze udzielana jest

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

3-letnia gwarancja mechaniczna. Co prawda z limitem przebiegu 100.000 km, ale za to z 3-letnim pakietem assistance. – Pierwsi klienci po jazdach próbnych 150-konnym dieslem chwalili przede wszystkim doskona³e wyt³umienie silnika, wysok¹ jakoœæ wykoñczenia wnêtrza i pojemny 450-litrowy baga¿nik – twierdzi Daria Szymanowska z dzia³u handlowego Auto Mróz. Jak na prawdziwego „amerykanina” przysta³o, auto z mocniejszym silnikiem benzynowym mo¿na zamówiæ z automatyczn¹ 6-stopniow¹ skrzyni¹ biegów. A bazowy model cruze 1,6 l na 16-calowych ko³ach, lecz bez klimatyzacji, kosztuje 49.999 z³. ZBIGNIEW KORONA

P.U.H. B&B Sp.j

Jeszcze w latach 70. Tarnowa³¹ka by³a prawdziw¹ bociani¹ stolic¹. W niewielkiej wsi bociany gniazdowa³y w ponad 30 miejscach. Dziœ w miejscowoœci zosta³y zaledwie dwa gniazda, a tylko jedno jest zamieszkane. W tym roku ptaki nie wróci³y te¿ do gniazda w Berdychowie ko³o Osiecznej. Bocianów nie widaæ równie¿ w wielu innych miejscach ich dotychczasowego wystêpowania. – Takich pustych gniazd bêdzie coraz wiêcej – przewiduje Jakub Kosicki z Zak³adu Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który od 7 lat zajmuje siê badaniem ¿ycia leszczyñskich bocianów. – Wielkopolska stepowieje, a bocian to ptak brodz¹cy, który pierwotnie gnieŸdzi³ siê wy³¹cznie w dolinach rzecznych. Bocianie

Przelot ptaków to najwa¿niejszy czynnik selekcyjny. Prze¿ywaj¹ tylko najmocniejsze osobniki. Gdyby tak nie by³o, materia³ genetyczny gatunku by³by coraz gorszy, co w rezultacie grozi³oby nawet jego wyginiêciem. Dlatego ptaki zbroj¹ siê przed odlotem. Na przyk³ad ptaki siewkowe posiadaj¹ zadziwiaj¹c¹ zdolnoœæ zmniejszania swoich narz¹dów, a pozosta³e miejsca wype³nianiaj¹ potrzebnym w podró¿y paliwem, czyli t³uszczem. W czasie przemieszczania siê ptaki potrafi¹ wzbijaæ siê na nieprawdopodobn¹ wysokoœæ. Mistrzami w tej konkurencji s¹ gêsi tybetañskie, które ponad himalajskimi szczytami lec¹ na wysokoœci 8000 m. Tak¿e bociany nie pozostaj¹ w tyle. Ich stada przemieszczaj¹ siê tak wysoko, ¿e s¹ nieosi¹galne dla ludzkiego oka.

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88

du, bo Afrykanie coraz skuteczniej ¿ycie staje siê tu coraz trudniejsze. Najlepiej w tym roku potwierdza zwalczaj¹ szarañczê, która jest tam g³ównym po¿ywieniem bocianów. to przyk³ad okolic Ponieca. Chocia¿ Wed³ug ostatniego raportu organizaornitolodzy dok³adnymi wynikami cji ONZ ds. rolnictwa FAO w tym sebadañ liczebnoœci bocianów bêd¹ zonie ludzie poradzili sobie z najwiêkdysponowaæ dopiero w lipcu, ju¿ teszymi skupiskami tych owadów w g³êraz wiadomo, ¿e uby³o tam nawet 40 procent bocianów. W dolinie Rowu bi kontynentu. Ma³a iloœæ pokarmu w Afryce sprawia, ¿e wiele osobników Polskiego, gdzie przez lata ptaki te nie ma si³y na dotarcie do Europy, a mia³y pod dostatkiem mokrade³, dziœ nawet jeœli zdo³a tu dolecieæ, rezygnuw miarê wilgotno jest tylko wiosn¹, a woda w rowie stoi tylko dziêki zamkniêtej œluzie. Gdyby nie interwencja cz³owieka, pewnie nie by³oby jej tam ju¿ wcale. Stepowienie to jednak nie jedyna przyczyna bocianiego exodusu. Ptaki opuszczaj¹ swoje tradycyjne tereny. Coraz mniej jest ich w ca³ej zachodniej Polsce – bo o wiele dogodniejsze warunki ¿ycia znajduj¹ coraz dalej na pó³nocnym wschodzie. Jest tam mniej rozwiniête rolnictwo, wci¹¿ istniej¹ tereny nieska¿one intensywn¹ gospodark¹ roln¹, a co najwa¿niejsze – robi siê tam coraz cieplej. – Jeœli chodzi o przyrodê, nie u¿ywam s³owa „nigdy”. Populacja bocianów przesuwa siê coraz bardziej w kierunku pó³nocnym i choæ dot¹d nie dolatywa³y w g³¹b Skandynawii, kto wie, czy za parê lat siê tam nie pojawi¹ – mówi J. Kosicki. Tak¿e w Afryce i na trasie przelotów czaj¹ siê na ptaki przeró¿ne zagro¿enia. Po wykluciu w Europie bociany zbieraj¹ tu si³y i na trzy lata odlatuj¹ na Czarny L¹d. Dopiero kiedy osi¹gn¹ mo¿liwoœci rozrodcze, wracaj¹ np. do Polski. Nie wszystkim jednak siê to udaje. Gin¹ po Fot. 2x E. Baldys drodze, wpadaj¹c w coraz gêstsz¹ pajêczynê sieci wy- ITaki widok wkrótce mo¿e byæ znany tylko z sokiego napiêcia albo z g³o- fotografii.


SPRAWY

eszczyñskiego

I Zdaniem Jakuba Kosickiego, bociany mog¹ wygoniæ z naszego terenu elektrownie wiatrowe.

je potem z rozrodu. – Odk¹d siedem lat temu zacz¹³em obr¹czkowaæ leszczyñskie bociany, nie uda³o mi siê jeszcze zanotowaæ ¿adnego powrotu – mówi J. Kosicki. – Mo¿liwe, ¿e wróci³y zupe³nie na inne tereny. Bardziej prawdopodobne jest, niestety, ¿e nie prze¿y³y. Badania naukowe wskazuj¹ bowiem, ¿e bociany wracaj¹ zazwyczaj na teren o promieniu 30 kilometrów od miejsca, w którym siê wyklu³y. Ekspert z poznañskiego uniwersytetu spodziewa siê jeszcze jednego czynnika, który definitywnie mo¿e wykurzyæ bociany z Wielkopolski. To elektrownie wiatrowe, które wkrótce zaczn¹ wyrastaæ na naszych polach jak

grzyby po deszczu. – Za³atwi¹ bociany na bank – obawia siê naukowiec. – ¯eby siê o tym przekonaæ, wystarczy pojechaæ do Niemiec, gdzie wiêkszych ptaków w okolicach farm wiatrowych ju¿ po prostu nie ma. Umieraj¹ nie tylko zmielone przez œmig³a wiatraka, ale przede wszystkim w wyniku negatywnego oddzia³ywania obracaj¹cego siê œmig³a, które je po prostu odstrasza. Kto wie, czy za ileœ lat nawet w takich bocianich enklawach jak Tarnowa³¹ka, Mochy czy Poniec ptaki z czerwonymi dziobami bêd¹ istnieæ tylko w opowieœciach starszych mieszkañców. MIROS£AW WLEK£Y

Dobre wieœci dla rodziców

Naukowcy z Zak³adu Biologii i Ekologii Ptaków UAM zadali sobie pytanie, czy liczba zamieszkuj¹cych na danym terenie bocianów ma wp³yw na urodzenia dzieci. Po dok³adnym przeanalizowaniu danych okaza³o siê, ¿e tak. Wyniki s¹ jednak zaskakuj¹ce: tam, gdzie ¿yje du¿o bocianów, rodzi siê mniej dzieci. Czy¿by wiêc bociani exodus zapowiada³ wzrost populacji leszczynian?

17

Chcesz wyjechaæ, a nie masz z kim zostawiæ 80-letniej matki albo chorego dziecka? Twoi bliscy maj¹ problemy z chodzeniem i jazd¹ zwyk³ymi œrodkami transportu, a musz¹ wykonaæ badania lub pojechaæ na zabieg? Jest na to sposób – w Lesznie otwarto ma³y oddzia³ szpitalny, w którym w komfortowych warunkach spêdz¹ oni tyle dni, ile bêdzie potrzeba.

Ca³odobowa opieka dla osób starszych i schorowanych

W naszym regionie to zupe³na nowoœæ. Zreszt¹ w ma³o którym mieœcie s¹ takie miejsca. – Proponujemy mo¿liwoœæ pobytu u nas w warunkach opieki szpitalnej. Zapewniamy ca³odobowe wy¿ywienie, sta³¹ opiekê pielêgniarsk¹ i raz dziennie wizytê lekarsk¹ – informuje lekarz Ryszard Baranowski, w³aœciciel Leszczyñskiego Centrum Medycznego Ventriculus. Na pacjentów czeka 15 ³ó¿ek. Sale s¹ 2-osobowe, wyposa¿one w ³adne drewniane meble, klimatyzacjê, telewizor i telefon z Internetem. Ka¿da ma w³asn¹ ³azienkê z prysznicem i ubikacj¹. – To standard, który proponujemy wszystkim pacjentom. Oprócz tego mo¿na skorzystaæ z ca³ego potencja³u diagnostyczno-leczniczego naszej firmy. Jeœli ktoœ sobie ¿yczy, mo¿emy wykonaæ rezonans magnetyczny, tomografiê komputerow¹, badania laboratoryjne, USG, EKG, rentgen i wiele innych. Mo¿liwe s¹ tak¿e konsultacje ró¿nych specjalistów, leczenie stomatologiczne, a tak¿e zabiegi rehabilitacyjne. Mo¿liwoœci s¹ ogromne – zapewnia R. Baranowski. Tego rodzaju us³ugi bêd¹ wykonywane tylko komercyjnie. Op³ata za dobê wynosi 300 z³, natomiast us³ugi ponadstandardowe bêd¹ doliczane

wed³ug cennika firmy. – O zapotrzebowanie na tego typu us³ugi jestem spokojny, bo wiem, ¿e takie na pewno jest. Nie wiem tylko, ile osób zechce sobie pozwoliæ na tego rodzaju wydatek – komentuje w³aœciciel firmy. Osoby wymagaj¹ce opieki mo¿na zg³aszaæ pod nr. telefonu: 0-

519116415 w godz. 8-20. Przed podjêciem decyzji o przyjêciu na oddzia³ konieczna bêdzie konsultacja lekarska. Jeœli transport zwyk³ym samochodem z uwagi na stan zdrowia pacjentów bêdzie niewskazany, z placówki wyjedzie karetka, która po zakoñczonym pobycie odwiezie chorego do domu.

(kin)

Fot. E. Baldys INa pacjentów oddzia³u szpitalnego LCM Ventriculus czeka 15 ³ó¿ek w 2osobowych pokojach. Na zdjêciu Ryszard Baranowski, w³aœciciel placówki.


18

MŁODZIEŻ

Każdy nastolatek przeżywa coś takiego

SYSTEM RATALNY

Odrzucenie, Zapomnienie, Smutek… – to tytuły prac Karoliny Cichowlas z Chojna. W rysunkach odbijają się jej własne przeżycia, zwłaszcza te złe. Widać to przede wszystkim w nych idoli nastolatków: Tolę z zeIch najnowsze prace do końca maja cyklu zatytułowanym „Emo”. Emo społu Blog 27 i Grzegorza Stępnia, można oglądać w bibliotece w Chojto postawa, moda, styl, subkultura wokalistę i gitarzystę zespołu Imię nie. Potem wystawa trafi do Domu młodzieży. jego 44. Kultury w Miejskiej Górce. – Każdy inaczej to interpretuje. – To najnowsze prace, które po– Karolina kiedyś przyszła do nas Dla mnie to przede wszystkim styl stawały w ciągu ostatniego roku. Ale i pokazała swoje prace przy okazji wyrażający emocje. Ci, którzy go wyśmiewają twierdzą, że myślimy tylko o śmierci – tłumaczy Karolina Cichowlas. Mimo że w jej pracach widać przede wszystkim smutne emocje: odrzucenie, zapomnienie, fałsz – jest też nadzieja. Właśnie tak Karolina zatytułowała jedną ze swoich prac. Ale nie trzeba podpisu, by tę nadzieję zauważyć. Każde z uczuć wyrażone jest w postaci skrzydlatego anioła. – Anioły są bardzo ważne. Wierzę, że istnieją – mówi Karolina. Ma 17 lat. Chodzi do drugiej klasy Liceum Fot. E. Baldys Ogólnokształcącego nr 1 w Rawiczu. Profil: V Siostry Agnieszka i Karolina Cichowlas. Każda maluje coś innego. Ich prace matematyczno – infor- można oglądać w bibliotece w Chojnie. Wystawa czynna będzie do końca maja, matyczny. Dusza: ar- potem trafi do Domu Kultury w Miejskiej Górce. tystyczna. Maluje, gra na gitarze, pisze teksty piosenek, rysuję już od przedszkola – przyznaje innej wystawy. Moim zdaniem są one projektuje ubrania, próbuje szyć. W Karolina. Tak samo zresztą, jak jej ciekawe i warto je wyeksponować. W przyszłości chciałaby zostać charakmłodsza siostra. rysunkach Karoliny urzekły mnie m. in. teryzatorką i pracować w teatrze. – Od zawsze miałyśmy wspólne kontrastowe kolory. Z kolei Agnieszka Jest wesołą, uśmiechniętą nastokredki. W dzieciństwie robiłyśmy maluje zwierzęta. A ja mam bzika na latką, ale mimo młodego wieku powyścigi, która pokoloruje więcej kotym punkcie – komentuje Elżbieta znała już gorzki smak porzucenia i lorowanek – wspomina Agnieszka Huzia z biblioteki w Chojnie. zdrady. Zawiedli ją najbliżsi: chłopak Cichowlas, uczennica Gimnazjum KINGA ZYDOROWICZ i koleżanka. w Pakosławiu. Jeden rysunek jest szczególnie Agnieszka maluje zupełnie co mroczny i kontrastuje z kolorowymi innego. Przedstawia swoje pasje. pracami. To narysowany czarnym Najwięcej narysowała koni. ołówkiem nóż ociekający krwią. – Mama mnie kiedyś nauczyła – Nie chciałam zabić. To były rysować te zwierzęta. Jeździłam już tylko myśli. W ten sposób chciałam konno. I bardzo chciałabym mieć wyrazić złość – wyjaśnia Karolina. własnego konia – zdradza AgnieszTen cykl pokazuje etapy nieszczęka. śliwej miłości: zauroczenie, zakoNa razie oswaja je na rysunkach. chanie i niewierność. W domu ma psa, kota i królika. – Chyba każdy nastolatek prze– Nasz pies mógłby w filmie zażywa coś takiego. Chciałam to pograć, tak jest wyszkolony – śmieją kazać, żeby nie dusić tego w sobie się dziewczęta. – dodaje autorka prac. W dziedzinie plastyki są samoSą też portrety przyjaciół. ukami. – Nie powiem, kim jest ten chło– Nie ma szkole tego rodzaju pak, bo obiecałam tego nie ujawniać kółek zainteresowań, brakuje fundu– wyjaśnia dziewczyna. szy. Ale najważniejsze, aby ćwiczyć Dwa razy sportretowała przyjarękę. Zawsze się coś rysuje, ale nie ciółkę Magdę. Rysowała ze zdjęć. zawsze to jest obraz – opowiada K. Jeden portret jest kobiecy i zmysłoCichowlas. wy, na drugim Magda chowa się za Karolina kieruje się wyobraźnią, dużymi okularami przeciwsłoneczAgnieszka korzysta z fachowej linymi i ma kaptur na głowie. W tym teratury. Dla siebie są pierwszymi cyklu jest też jej autoportret, ale nie recenzentami i krytykami. Każda jest z niego szczególnie zadowolona. wypracowała swój styl i nie widać Sportretowała również współczesmiędzy nimi żadnej rywalizacji.

Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5, tel. (065) 529-47-77, 529-92-62, 529-31-78, tel/fax (065) 529-35-20 www.wsh-leszno.pl dziekanat@wsh-leszno.pl

studia II ° (magisterskie) PEDAGOGIKA dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) z kierunku Pedagogika i innych kierunków studiów

studia I° (licencjackie) PEDAGOGIKA studia I° (licencjackie) SOCJOLOGIA studia I° (licencjackie) KOSMETOLOGIA # studia stacjonarne (dzienne) # studia niestacjonarne (zaoczne) studia uatrakcyjniamy kształceniem na odległość Nie ma egzaminów wstępnych W PRZYGOTOWANIU!!! Bezpieczeństwo Narodowe Tylko u nas! Zaczynasz i kończysz studia z tą samą ceną !!!

ZAPRASZAMY Studia Podyplomowe na ponad 20 specjalnościach.


RELAKS

– Panie doktorze, ostatnio zauważyłem, że mój rozrusznik serca ma defekt. – Skąd takie przypuszczenie? – Wystarczy, że kichnę lub kaszlnę i brama od garażu sama się otwiera.

xxx

Na lekcji religii zakonnica zadaje dzieciom zagadkę: – Co to jest? Małe, rude, ma puszysty ogon i skacze po drzewach? Zgłasza się Wojtek: – Na 98 procent to wiewiórka, ale jak znam siostrę, to może być jakiś święty...

xxx

– Jasiu, powiedz proszę, jakie

znasz środki piorące? – pyta nauczyciel. – Pasek mojego taty – pada odpowiedź.

xxx

Do żebrzącego pod kościołem, mocno kaszlącego dziadka podchodzi lekarz: – Dam panu za darmo bardzo dobre lekarstwo. – Panie, gdyby nie ten kaszel, już dawno umarłbym z głodu!

xxx

Blondynka podnosi słuchawkę telefonu: – Słucham? – Halo, proszę mi powiedzieć, czy to jest numer trzy, sześć, dwa, dziewięć, dwa, siedem, cztery? – Nie, nie, tak, nie, tak, nie, tak. Zebrała (j) 20.30 – Zapaśnik – dramat prod. USA

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 sobota

17.30 – Baader Meinhof – biograficzny/dramat/historyczny prod. niem.fr.-czes.

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Generał Nil – dramat/biograficzny prod. pol.

19

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 18 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC. KRZYZOWKA NR 39.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w ciągu 14 dni.

Rozwiązanie krzyżówki nr 36 Hasło: „NIEPOWTARZALNY SMAK PRZYPRAW GALEO” Nagrodę otrzymuje: Wanda Jankiewicz, Leszno, ul. Prochownia 15

DYŻURY APTEK piątek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – APTEKA 2000, ul. J.Piłsudskiego 50, tel. 065 511-95-25 GOSTYŃ – HYGIEJA, ul. Łącznikowa 1, tel. 065 572-32-99 GÓRA – ZDROWIE, pl.B.Chrobrego 9, tel. 065 543-24-29

sobota LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – APTEKA W KAUFLANDZIE, al. T.Kościuszki 9, tel. 065 512-17-55 GOSTYŃ – HYGIEJA, ul. Łącznikowa 1, tel. 065 572-32-99 GÓRA – LAWENDOWA, pl.B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

niedziela

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – ARNICA, os. Jagiellońskie 82c, tel. 065 511-74-50 GOSTYŃ – HYGIEJA, ul. Łącznikowa 1, tel. 065 572-32-99 GÓRA – LAWENDOWA, pl.B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – ESKULAP, al. T.Kościuszki 15, tel. 065 512-77-77 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – LAWENDOWA, pl.B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

17.00, 19.00 – Dziennik nimfomanki – dramat prod. hiszp.

18.00 – Szybko i wściekle – akcja prod. USA 20.00 – Dziennik nimfomanki – dramat prod. hiszp. (j)

poniedziałek

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Kobiety nie chc¹ siê badaæ Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje: kobiety nie chc¹ siê zg³aszaæ na badania wykrywaj¹ce raka piersi i szyjki macicy. NFZ od kilku lat zaprasza panie na bezp³atne badania mammograficzne i cytologiczne. Wysy³a do nich listy, ¿eby zg³asza³y siê do placówek, które zajmuj¹ siê profilaktyk¹. Wszystko na nic, bo kobiety do lekarzy siê nie garn¹. W zesz³ym roku w ca³ej Wielkopolsce na mammografiê w ramach NFZ zg³osi³o siê nieca³e 14 procent kobiet, które kwalifikowa³y siê do takiego badania (w powiecie leszczyñskim 19 procent). Na cytologiê jeszcze mniej, bo tylko 7 procent (w powiecie leszczyñskim tak¿e 7 procent).

Z programu profilaktyki raka piersi mog¹ skorzystaæ kobiety w wieku 50-69 lat raz na 2 lata. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy – kobiety w wieku 2559 lat raz na 3 lata. – Pieni¹dze na badania s¹, s¹ te¿ wyznaczone placówki, które je wykonuj¹ – zapewnia Zbigniewa Nowodworska, dyrektor Wielkopolskiego Oddzia³u NFZ. Cytologiê wykonuje kilka placówek medycznych w naszym regionie. Mammografiê tylko dwie. O prawo do profilaktycznych badañ mammograficznych wci¹¿ stara siê szpital w Lesznie. ¯eby je uzyskaæ, musi doszkoliæ kadrê medyczn¹. – Gdy tylko te warunki zostan¹ spe³nione, lecznica otrzyma kontrakt, bo konkurs na te us³ugi wci¹¿ jest otwarty – podkreœla Z. Nowodworska. Jak wa¿ne s¹ to badania, nikogo przekonywaæ nie trzeba. Na raka piersi zapada rocznie 12.000 Polek. Prawie po³owa z nich umiera, bo zbyt póŸno posz³y do lekarza. Wczeœnie wykryty nowotwór jest niemal ca³kowicie uleczalny. Rak szyjki macicy rozwija siê d³ugo, bywa, ¿e przez wiele lat nie przysparza kobiecie ¿adnych dolegliwoœci. – Nic nie musi jej boleæ, a zmiany chorobowe ju¿ siê pojawiaj¹ – mówi Czes³aw B³aszkowski, lekarz ginekolog z Leszna. Dlatego warto zg³osiæ siê na cytologiê, ¿eby w porê wykryæ chorobê i zacz¹æ j¹ leczyæ. – To bardzo wa¿ne badanie, mo¿e uratowaæ kobiecie ¿ycie – dodaje doktor B³aszkowski. Lekarze podkreœlaj¹, ¿e mimo

ma³ej popularnoœci badañ finansowanych przez NFZ, coraz wiêcej kobiet ma œwiadomoœæ, ¿e trzeba siê kontrolowaæ i robi to podczas regu-

larnych wizyt u ginekologa, zarówno tych op³acanych przez fundusz, jak i prywatnych. lm

Liczba przebadanych kobiet w Wielkopolsce

Fot. AKPA s Niezale¿nie od wizyt u lekarza ka¿da kobieta sama powinna badaæ sobie piersi.

Bezp³atne badania mammograficzne mo¿na wykonaæ w szpitalu w Koœcianie i w Leszczyñskim Centrum Medycznym Ventriculus. Natomiast pobieraniem materia³u do badañ cytologicznych zajmuje siê ka¿da poradnia po³o¿niczo-ginekologiczna w regionie.

Bilety na Nila

Mamy zaproszenia na film o generale Nilu, dowódcy AK, który kierowa³ najwa¿niejszymi akcjami dywersyjnymi w okupowanej Warszawie. Druga po³owa 1942 roku. Genera³ Stefan „Grot” Rowecki powierza Nilowi zadanie zorganizowania nowej, elitarnej organizacji bojowej Kierownictwa Dywersji Komendy G³ównej Armii Krajowej. Pod pseudonimem kryje siê August Emil Fieldorf, który na czele Kedywu organizuje i przeprowadza akcje odbijania wiêŸniów i odwetowe, najczêœciej wymierzone w przemys³, komunikacjê, funkcjonariuszy gestapo i SS. By³ tak skuteczny, ¿e Niemcy bali siê go jak ognia.

Po wojnie, zes³aniu na Syberiê i powrocie do kraju poddany zosta³ œcis³ej inwigilacji przez s³u¿by specjalne PRL, trwaj¹cej a¿ do aresztowania w listopadzie 1950 roku. Stanowczo odmawia³ wspó³pracy, za co ponad dwa lata póŸniej powieszono go w mokotowskim wiêzieniu. Ludzie odpowiedzialni za tê zbrodniê nigdy nie ponieœli konsekwencji, a genera³ dopiero po kilkudziesiêciu latach zaj¹³ nale¿ne mu w historii Polski miejsce. W przejmuj¹cym filmie genera³a Nila gra Olgierd £ukaszewicz. Obraz wyre¿yserowa³ Ryszard Bugajski, a muzykê do niego stworzy³ Shane Harvey. MIW

„Genera³ Nil”, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – 26 i 27 maja, godz. 10, 12.30, 18 i 20.30. Bilety 11 z³. Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na film (do wykorzystania w dowolnym terminie). Wystarczy zadzwoniæ dziœ, w pi¹tek o godz. 12 pod nr. tel. 065 529-25-40.

Polecamy „Zapaœnik”

Poruszaj¹ca opowieœæ o Randym „The Ram” Robinsonie (Mickey Rourke), gwieŸdzie wrestlingu – brutalnej i widowiskowej odmiany zapasów, którego spektakularna kariera zosta³a nagle przerwana przez zawa³ serca. Randy stara siê stan¹æ na nogi i u³o¿yæ swoje ¿ycie na nowo. Wi¹¿e siê ze striptizerk¹ i próbuje odzyskaæ mi³oœæ porzuconej kiedyœ córki. Jednak

nic nie jest w stanie zast¹piæ mu adrenaliny zwi¹zanej z walk¹. Kiedy na jego drodze pojawia siê dawny rywal Ayatollah, Randy podejmuje rzucone mu wyzwanie i staje do walki, choæ wie, ¿e mo¿e byæ to ostatnia rzecz, jak¹ zrobi w ¿yciu.... Film od pi¹tku do poniedzia³ku o godz. 20.30 poleca kino Pod Kopu³¹ w Gostyniu. (j), fot. Internet

Piosenka dla ciebie El¿bieta Adamiak Jesienna zaduma

Nic nie mam Zdmuchnê³a mnie ta jesieñ ca³kiem Nawet nie wiem Jak tam sprawy za lasem Rano wstajê poemat chwalê Biorê siê za s³owo jak za chleb Rzeczywiœcie tak jak Ksiê¿yc Ludzie znaj¹ mnie tylko z jednej Jesiennej strony

Nic nie mam Tylko z daszkiem nieba zamyœlony kaszkiet Nie zwa¿am Na mody byle jakie Piszê wy³¹cznie piszê wy³¹cznie Uczuæ starym drapakiem Rzeczywiœcie tak jak Ksiê¿yc Ludzie znaj¹ mnie tylko z jednej Jesiennej strony

(j)


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Marzenia o koronie Tytuł MISS Polski – to pragnienie tysięcy młodych kobiet. Malwina Wosik z Kościana i Sylwia Pogorzelska z Leszna postanowiły powalczyć o spełnienie swoich marzeń. 29 maja w Ostrowie Wielkopolskim wystartują w wyborach Miss Wielkopolski Południowej – pierwszym z trzech etapów w drodze do tytułu najpiękniejszej Polki. Podczas gali zaprezentuje się 25 – Podczas prób uczą nas, jak robić najpiękniejszych kobiet Wielkopolmakijaż, jak się odpowiednio poruski, wyłonionych na castingach – 15 szać i co robić, by prezentować się w kategorii dorosłe i 10 w kategorii jak najlepiej – opowiada kandydatnastolatki. ka na miss. – Taka wiedza przydaje Dziewczęta zaprezentują się jury i się także w życiu codziennym. publiczności m.in. w kolekcji letniej, Nie liczy na wygraną. strojach kąpielowych, sukniach ślub– Dla mnie ogromnym sukcenych i kreacjach wieczorowych. sem jest to, że znalazłam się wśród Malwina Wosik z Kościana ma 21 15 dziewczyn, które walczą o tytuł lat. Uczy się w policealnym Studium Miss Wielkopolski Południowej. Kosmetycznym w Poznaniu, ale jej To spełnienie moich marzeń. marzeniem są studia na kierunku Sylwia Pogorzelska z Leszadministracja. na na co dzień jest uczennicą – Zawsze pragnęłam wystartować III Liceum Ogólnokształcącego w konkursie piękności, ale nigdy nie w Lesznie. Uczy się w klasie sądziłam, że te marzenia się zrealio profilu językowym, bo swoje zują – mówi. życiowe plany wiąże z językiem Do udziału w konkursie zaprosili angielskim. Modelingiem intereją organizatorzy, którzy obejrzeli suje się od lat. Fascynuje ją świat jej zdjęcia na internetowym profilu mody i związany z nim blichtr. To maxmodels.pl. Trochę się wahała, jej pierwszy konkurs, a do udziału ale gdy znajomi zaczęli ją namawiać, w nim namówili ją rodzice. postanowiła spróbować swoich sił. – Jak każdej startującej tam – Dzięki temu dziewczynie marzy konkursowi wiemi się czerwony W konkursie mogą le się nauczyłam dywan – śmieje się – mówi. – Pra- uczestniczyć wszystkie 17-letnia Sylwia. wie każdy week- bezdzietne panny w wieku – Ale jeżeli odpadnę, end mam zajęty. od 18 do 24 lat – w kategonie będzie to dla mnie Próby w Ostro- rii dorosłe i od 14 do 17 lat życiowa tragedia. Ten wie, imprezy konkurs pomaga mi w w kategorii nastolatki. towarzyszące wypromowaniu siekonkursowi – to bie. Zdobywam szlify, wszystko pochłania dużo czasu. które, mam nadzieję, w przyszłości Interesuje się tańcem, sportem zaprocentują. Jestem młoda. Mam a także kosmetyką i wizażem. Jej czas, by nad sobą pracować. Dlatego żywioł to woda, dlatego dużo czasu to z pewnością nie ostatni konkurs, spędza na pływalni. w którym biorę udział.

Konkurs

Dla Ciebie Mamo!

Niebawem 26 maja – Dzień Matki. Z tej okazji proponujemy wam zabawę. By wziąć udział w losowaniu nagród, które mogą stać się oryginalnym prezentem dla mamy, wystarczy przysłać SMS pod numer 7238 podając w nim imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numery nagród, które chcielibyście wygrać (maksymalnie można podać 4 numery). Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.DZIEN MATKI. np. MARIA KOWALSKA.LESZNO.1,3,5,6. Rozwiązanie konkursu opublikujemy 26 maja. Na SMS-y czekamy do 23 maja. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. A oto nagrody.

1. 5 bonów wartości 50 zł każdy

do wykorzystania w Centrum Ogrodniczym ARDISIA w Lesznie ufundowało Biuro Kwiatowe Holandia.

2. Zaproszenie wartości 100 zł na dowolnie wybraną usługę fryzjerską ufundował salon fryzjerski Carlo Biani. 3. Zaproszenie wartości 100 zł na dowolnie wybraną usługę kosmetyczną ufundował salon kosmetyczny Vero Biani. 4. Zestaw do nawigacji satelitarnej NDRIVE G50 będzie wspania-

łym prezentem dla zmotoryzowanej mamy.

5.

Suszarka do włosów Apollo LineaPetti ze składaną rączką.

6. 5 proszków do prania dla mam i 5 foczek maskotek dla maluchów ufundował producent preparatów do prania Lovela. 7. 5 zestawów kosmetyków z serii Piękna Skóra: Krem na dzień, Krem na noc i Krem z lekkim podkładem ufundowała firma Bielenda Kosmetyki Naturalne. 8. Zestaw kosmetyków Sunny Skin ufundowała firma BIELENDA. 9. 5 zestawów noży oraz przypra-

wy z nowej etnicznej serii ufundowała marka Prymat.

10. 5 zestawów po 3 książki każdy ufundowało wydawnictwo REPLIKA z Poznania. 11. Zestawy warzywnych przysmaków od marki OLE!: Suszone pomidory w oleju z ziołami, Raut koreczki warzywne, Czosnek z pesto w oleju, Pieczarkowy Hit marynowany classic oraz Oliwki nadziewane pastą paprykową. Czekamy na wasze SMS-y. Bawcie się z nami, bo warto! LL

Pytana o marzenia zastanawia się chwilę: – Osiągnąć sukces – odpowiada. – Po ukończeniu szkoły chcę studiować anglistykę. Marzy mi się wyjazd do Stanów Zjednoczonych – tam czerwone dywany są najdłuższe. Przed dziewczynami ogromna szansa. Jeśli uda im się zwyciężyć w wyborach regionalnych, będą mialy

otwartą drogę do półfinałów, a dalej wielkiego finału. Finalistki Miss Polski reprezentują nasz kraj w wielu światowych konkursach piękności, m.in. Miss Tourism World, Miss Globe, Miss Intercontinental oraz na najważniejszym i z największą tradycją – Miss World. Dzisiaj, w piątek, kandydatki do tytułu Miss Wielkopolski Południowej będzie można zobaczyć także w Lesznie w HEAVEN CLUB przy ul. Lipowej 6. Tam o godz. 23 rozpoczną się Wybory Miss Bikini Wielkopolski Południowej 2009. LL

BARAN (21.03 -19.04) Przekonaj się nareszcie, że miłość jest najważniejsza i dla niej warto wszystko rzucić na szalę. Uwierz w siebie, możesz się podobać. Pierś do przodu i wal na podbój świata. BYK (20.04 -20.05) Bądź otwarty na propozycje innych, nie możesz mieć monopolu na wszystkie najlepsze koncepcje. Takie przekonanie prowadzi donikąd. Wydawaj tylko tyle, ile musisz. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Musisz uzbroić się w cierpliwość, jeszcze nie nadeszła pora na realizację marzeń, ale bez obaw, już wkrótce nadejdzie. Wyciągnij wnioski z niepowodzeń, choć, co było – minęło i koniec. RAK (22.06 -22.07) Nie osądzaj innych zbyt pochopnie. Często ludzie z pozoru oschli i z dystansem mają złote serca i można na nich liczyć w podbramkowych sytuacjach. Uważaj na siebie, nie jesteś w szczytowej formie. LEW (23.07 - 22.08) Otoczenie będzie zachwycone twoimi nowymi pomysłami i z ochotą cię wesprze, ale niech ci to nie przewróci w głowie. Pozostań skromnym człowiekiem. Będziesz rozchwytywany.

Jestem chorobliwie nieśmiała. Zawsze taka byłam. Każde głośne czytanie w szkole czy odpowiedź przed nauczycielem wywoływały we mnie paniczny atak lęku. O wystąpieniach publicznych, np. podczas uroczystości, w ogóle nie było mowy. Ta nieśmiałość bardzo utrudnia mi życie, ale nie potrafię z nią walczyć. Nie mam zbyt wielu znajomych, nigdzie nie wychodzę, moje życie jest nudne. Znalazłam jednak miejsce, gdzie zupełnie zmieniam osobowość. Tym miejscem jest Internet. Tam jest całkiem inaczej. Mam mnóstwo wirtualnych przyjaciół, z którymi potrafię rozmawiać godzinami na najróżniejsze tematy. Mam jakby dwie osobowości – szara myszka w realu i wesoła, odważna, wyzwolona dziewczyna w sieci. Kiedy siadam do komputera, staję się zupełnie inną osobą. Wesołą, dowcipną, otwartą. W sieci czuję się szczęśliwa. Jednak ostatnio ten spokój został zmącony. Jeden z moich wirtualnych przyjaciół, z którym piszę już kilka miesięcy, zaproponował spotkanie. Wpadłam w panikę. Dotąd byłam dla niego tylko nickiem. Cudownie nam się rozmawia. Ale Internet to nie to samo, co real. Boję się, że gdy mnie zobaczy, rozczaruje się. Nie wiem, jak mnie sobie wyobraża. Na pewno jako atrakcyjną, trochę zwariowaną dziewczynę, a tymczasem stanie przed nim zwyczajna szara myszka, w dodatku nieumiejąca sklecić nic sensownego. To koszmar. Nie umiem rozmawiać w realu! Tylko w Internecie, gdzie jestem anonimowa, potrafię się wyluzować i dobrze bawić. Nie chcę stracić przyjaciela. Ale nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Jeśli odmówię spotkania, obrazi się. A jeśli się spotkamy, on się rozczaruje. Jak z tego wybrnąć? Mysia

PANNA (23.08 -22.09) Jedz rozważnie, zasiadaj do stołu odprężona i zrelaksowana, bo tylko takie zachowanie gwarantuje, że jedzenie ci nie zaszkodzi, a wyjdzie na zdrowie. Łykaj witaminy, bo infekcje tuż-tuż. WAGA (23.09 - 22.10) Porażki przytrafiają się każdemu, więc i ciebie nie ominą, ale nie przejmuj się za bardzo. Po prostu wyciągnij stosowne wnioski i zmień postępowanie. SKORPION (23.10 -21.11) Nie upieraj się przy swoim za wszelką cenę. Jeśli powinno się przyznać komuś rację, zrób to. Możesz sobie pozwolić na nieco większe wydatki, gdyż pieniędzy ci z pewnością nie zabraknie. STRZELEC (22.11 - 21.12) Częściej się uśmiechaj, optymiści są lubiani, bardziej urodziwi i zdrowsi. Ciesz się wiosną, przecież to najpiękniejsza pora roku, a następna będzie dopiero za rok. Po prostu żyj pełnią życia. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Nie rób wszystkiego naraz. Ustal harmonogram, uwzględniając terminy i stopień ważności. Uporczywe bóle głowy mogą być poważnym problemem. Lepiej będzie skonsultować sprawę z lekarzem. WODNIK (20.01 -18.02) Nie będziesz musiał zabiegać o uczucia. Zarówno miłość, jak i przyjaźń same cię odnajdą. Niewykluczone, że dostaniesz miły prezent, którego się nie spodziewałeś. Korzystaj z dobrych chwil i ciesz się nimi. RYBY (19.02 – 20.03) Ciesz się komplementami, nie szukaj podtekstów. Jesteś tego wart. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie bój się pytać. Działaj dopiero wtedy, gdy będziesz miał pewność, że wszystko jest jasne i nie rób nic bez zastanowienia. ELŻBIETA SZPECHT- RUTECKA


OGŁOSZENIA

22

Ś!

Ż DZI U J Ę T A R E M U ZAMÓW PREN

NOWE BIURO OGŁOSZEŃ Sklep WIKTORIA Miejska Górka ul. Rzeczna 10 tel. 065 547 47 27

OSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE

li pi ec 15 ,5 0 zł

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne - mieszkaniowe - hipoteczne na oświadczenie - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

Rewelacyjny kredyt

dla rolników!

i Ogłoszeń Biuro Reklam szno 63 • 64-100 Le ul. Słowiańska 5 529 48 81 5 529 47 27, 06 06 , 40 25 9 065 52 gazetaabc.pl c-marketing@ ab ; pl c. ab ta ch poczty. abc@gaze a lub w oddziała

i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych.

listonosz ożesz zamówić u * Prenumeratę m

Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl www.marpolplus.com.pl

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA dzierżawę nieruchomości niezabudowanej w Radomyślu. Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 348/1; 348/5; 348/2; 355; 354 i 400 o całkowitej pow. 6,2700 ha położoną w Radomyślu, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania terenu gminy Wijewo jest 12PE – teren powierzchniowej eksploatacji. Ustala się w przetargu czynsz wywoławczy kwartalnej dzierżawy na kwotę: 53.600,00 zł. Ustala się minimalne postąpienie w przetargu na kwotę: 7.000,00 zł Ustala się okres trwania dzierżawy na 7 lat. Ustala się termin i miejsce przetargu na dzierżawę nieruchomości na 15 czerwca 2009 roku o godzinie 10 w Urzędzie Gminy w Wijewie ul. Parkowa 1. Wójt Gminy Wijewo po727/k Ireneusz Zając

TOP

Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl 0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

Rok założenia : 2000.

i NOWE

FELGI STALOWE I ALUMINIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Leszno, ul. Szybowników (Lotnisko) tel. 0 692 071 251

czynne 9-18 W ciągłej sprzedaży szeroki wybór opon Najniższe ceny usług: montaż + wyważanie 7,50 zł/1 koło

WARSZTAT OPONY

PRZENIESIONO

na ul. Kosmonautów (też teren lotniska) NOWY ´ WARSZTAT Głogów

LOTNISKO

STACJA PALIW

howa ięciec Św

wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009

OPUŻYWANE NY

­

EUR

P O D R Ó Ż Y

­

B I U R O


23

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

Konkurs majowy dla czytelników ABC Tysiące wrażeń, odczuć, wspomnień. To po prostu Paryż. Światowa stolica kultury, wielkie centrum rozrywki, słynne muzea sztuki, Łuk Triumfalny, wieża Eiffla – olbrzymia budowla na Polu Marsowym, katedra Notre Dame – arcydzieło sztuki gotyckiej , Pont Neuf – najstarszy z istniejących mostów na Sekwanie, Bazylika Sacre Coeur, Pałac Inwalidów. Nikogo nie musimy chyba zachęcać do wzięcia udziału w naszym konkursie i wygrania nagrody głównej – tygodniowej wycieczki do Paryża dla dwóch osób albo innych nagród rzeczowych. Należy tylko wycinać kupony i liczyć na szczęście.

- bilety na imprezy kulturalne i koncerty w całej Polsce - wynajem domów i apartamentów na całym świecie - wycieczki zagraniczne - wczasy krajowe - bilety promowe, autokarowe, lotnicze - obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży - ubezpieczenia turystyczne, karty EURO <26 ul. Słowiańska 53, 64-100 Leszno tel. +48 (065) 529 95 65, fax +48 (065) 529 97 77, +48 600 877 346 e-mail: biuro@orebustravel.pl www.orebustravel.pl

MAJOWY KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

KUPON KONKURSOWY NR 9

Do 26 maja, w naszej gazecie będą drukowane kupony konkursowe (dziś kupon nr 9). Będzie ich w sumie 10. Każdy, kto uzbiera co najmniej 7 kuponów, weźmie udział w losowaniu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i dostarczyć do naszej redakcji. Do zestawu kuponów należy dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Ostatni kupon konkursowy ukaże się w wydaniu gazety 26 maja, jednak zestawy kuponów mogą państwo wysyłać do redakcji już po 15 maja, po ukazaniu się 7 kuponów. Dla tych, którym umknie jeden z numerów gazety, drukujemy jeszcze trzy dodatkowe kupony. Kupony należy dostarczyć do redakcji do dnia 2 czerwca. Wyniki konkursu opublikujemy 9 czerwca. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www.gazetaabc.pl ag

robot kuchenny

2-osobowa wycieczka do Paryża – Wersal – Luwr – wieża Eiffla – Montmartre i Moulin Rouge – Pola Elizejskie – katedra Notre Dame

suszarka do włosów

żelazko aparat do mierzenia ciśnienia

zestaw sztućców

czajnik


OGŁOSZENIA

24

Nowe elewacje w firmie

OKNA•DRZWI•ROLETY OKNA•DRZWI•ROLETY Dobre okna w dobrej cenie!

! szyby o współczynniku termicznym 0,7 NOWOŚĆ OKNA 3- 5- i 6-komorowe

TYNKI • FARBY • KLEJE • ZAPRAWY

PROMOCJA

Producent:

DO 30.06.2009

Przykładowe ceny netto: Tynk akrylowy

2,90 zł/kg

Tynk silikatowy

3,60 zł/kg

Tynk siloksanowy

3,70 zł/kg

Tynk silikonowy

4,10 zł/kg

Tynk mozaikowy

4,20 zł/kg

Tynk mineralny

0,99 zł/kg

Farba akrylowa (zewnętrzna)

6,99 zł/kg

Farba silikatowa

10,50 zł/kg

Farba siloksanowa

9,80 zł/kg

Farba silikonowa

13,20 zł/kg

Klej do dociepleń

0,45 zł/kg

Klej szpachlowy

0,65 zł/kg

Zapraszamy firmy wykonawcze do współpracy!!! Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

Z A PR A S Z A M Y D O Z A K U PÓ W

Góra Leszno, ul. Zielona 29 Wschowa 0 605 609 623 tel./fax 065 529-30-25 e-mail: fenix53@o2.pl

}

Profil 5-komorowy

380 Netto + VAT

210

113

338 Netto + VAT

143

86

ZADZWOŃ!!! SPRAWDŹ CENY!!! G R U PA

Skup

Leszno

żywca wieprzowego tuczników i macior

ul. Kochanowskiego 23 tel. 065 520-39-05 Kościan ul. Śmigielska 17 tel. 065 511-09-47

konkurencyjne ceny < rozliczenie poubojowe < krótkie terminy płatności <

Rawicz ul. Piłsudskiego 16 tel. 065 545-46-32

odbiór własny <

Zakłady Mięsne „ŁAGROM” Sp. z o.o. ul. Gostyńska Szosa 29a, 64-125 Poniec tel. 065 572 93 28 / 065 572 93 29 kom. 0 661 946 583 / 0 693 867 371

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

STROP TERIVA 4.01

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA )BLOCZKI M6

TRANSPORT HDS U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

BETONIARNIA PR PRZEMĘT

OM

10 kpl. + OCJA 1 gratis

KOSTKA BRUKOWA

KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE PŁOTY AŻUROWO-BETONOWE USŁUGI MONTAŻU PŁOTÓW Wzory dostępne są na: www.pab-bruk.pl

ul. Powstańców Wlkp. 49, 64-234 Przemęt tel. 065 549-66-90, tel. kom. 0 603 66 88 12 RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY


OGŁOSZENIA

146,5

ł

730 z

Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

42 zł

4

+ VAT

143,5

5 zł

323

zł 19+4V1AT

ł

412 z

ł 247VATz +

143,5 86,5

rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

NASZA OFERTA:

• Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka) • Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

25


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

RENAULT MASTER 2,8 DTI 1999. 0661058712. jk2534 RENAULT MEGANE 1,4 / 1996, serwisowany, garaz˙owany, pierwszy włas´ciciel. Tel. 0-605447360. jk2557 RENAULT MEGANE 1996 r. Tel. 0667342558. SCENIC 2001. 0-724136208. SKUTER KYMCO 724133685.

2006,

jk2394 tanio. 0jk2515

SPRZEDAM FORD ESCORT⁄91 r. 1,6 tel. 0-691535190. SPRZEDAM MERCEDES 312 rok 98 oraz 410 rok 95 do poprawek blacharskich reszta stan bd - tel. 0-603345036. SPRZEDAM RENAULT CLIO 2002 1.4 16V 98KM, pełna opcja+gaz sekwencja. 0501109483. SPRZEDAM SKODE˛ FELICJE˛ 1.3 mpi 1998 r. Wersja LX.I 0-693549816.

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

„ARTES”

Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

TOYOTA COROLLA 1,4 / 2003 SEDAN. 0-6970018156. jk2582

P o r a d n i e Pracownia

Logopedyczna tel. 065 520 71 10

LARYNGOLOG -FONIATRIA lek. med. LESZEK WALCZAK specjalista laryngologii i foniatrii przyjmuje od poniedziałku do piątku

w godz. 17-18

Leszno, ul. Belgijska 21 tel. 0 601 754 720, 065 520 71 33

Inne terminy przyjęć po telefonicznym uzgodnieniu.

˙ SPRZEDAZ 2 fotele na płozach, wersalka rozkładana, jasny bra˛z, stan b.dobry. 0-668371768. jk2567

´ WKA trapez, rynny, BLACHODACHO obro´bki. NAJTANIEJ (065) 520-11-33. jk2215 ˙ E blaszane, od 1550 zł z montaz˙em. GARAZ Leszno, (065) 520-11-33. jk2218 GRANIT pozbruk. 693794091.

0-695082924, 0jk2432

KOSTKA brukowa - sprzedaz˙, połoz˙enie. 0-601889178, www.lapis-gold.pl jk2410 KUCHNIA polowa, obsługa imprez zbiorowych - grocho´wka, gulasz zupa, z˙urek, bigos itp. Tel. 0-514450804. jk2580 LABRADORY. 0-694411198, (065) 545-6562. jk2408 MINIOCZYSZCZALNIE, szamba, zbiorniki. (065) 520-11-33. jk2216 ON z atestem, dowo´z cysterna˛ z licznikiem gratis. 0-697116466. jk2583 PIECE centralnego ogrzewania, płoty, bramy, ogo´lne usługi s´lusarskie. Tel. 0669805030. jk2572 SPRZEDAM kołki akacjowe. 0-697605111. jk2616

˙ zbe˛dnych zapaso´w materiaWYPRZEDAZ ło´w, cze˛s´ci maszyn, wyrobo´w narze˛dzi. 0604051667. jk2563 YORKSHIRE TERRIER - szczeniaki, odrobaczone, zaszczepione. 0-509321204. jk2470

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ AUTO KOMIS ’’ART’’. 0-888134665. jk2221 AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomisw.pl. (065) 529-35-06, 0-601853724. jk1587 BMW COUPE. 0-666730431. CINQUECENTO

1997.

jk2576 0-502452423. jk2480

CINQUECENTO SPORTING 1.1 / 1996. 0601619828. jk2572 CITROEN C3 rok 2002, benzyna 1,4, 67 tys. km, niebieski. Tel. 0-606717741. CITROEN AX, poj. 1.1, 1992 r., grafitowy, 1300 zł, tel. 0-607606560. CORSA 1998. 0-880146046.

jk2518

DAEWOO TICO / 1996. (065) 526-91-43, 0-668169014. jk2561 FORD ESCORT / 1991, gaz. 0-665653540. jk2442 FORD KA / 1998 i 1999. 0-605401494. jk2556 FORD TRANSIT / 1992 9-osobowy. (065) 526-91-43, 0-668169014. jk2562 GOLF. 0-666730431.

jk2577

HONDA CIVIC 693451547.

zł. 0jk2611

/ 1992, 4200

MEGANE KOMBI 697832732.

1,9DCI / 2002. 0jk2465

MERCEDES C180 / 1995, stan idealny. 0jk2230 607271077.

SPRZEDAM konstrukcje˛ wiaty stalowej o wymiarach 12 m szer. 20 m długos´c´, zbiorniki zboz˙owe, kosze zasypowe. 0788936083. jk2378

OMEGA 2,0 gaz 1996, 7800 zł. 0603069105. jk2594

SPRZEDAM rury 2 i 2,5 cala. Tel. (065) 520-44-51. jk2596

OPEL ASTRA 1,4 16V 1997. 0-507277212. jk2524

TANIE nagrobki strzegomskie ro´z˙ne kolory wzory. (065) 527-08-59, 0-605388333. jk1108

OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD / 1992, centralny zamek z pilotem, el. szyby i lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, radio, zarejestrowany, 4900 zł. 0-727618700. jk2477

´ ZEK 3-funkcyjny - 300 zł, fotelik samoWO chodowy 9 kg - 80 zł. 0-606703621. jk2509 ˙ silniko´w spalinowych, cze˛s´ci WYPRZEDAZ do motorynek, motocykli. 0-604051667. jk2564

KARCHER. 0-697250807.

jk2453

KOMINKI. 0-663836822.

jk1705

podwieszanych. 0jk2229

HANDEL-REKLAMA-INTERNET: otrzymasz własna˛ witryne˛. 0-723372555. jk2542

˙ sufito´w MONTAZ 785719138.

MURARZ podejmie wspo´łprace˛ lub przyjmie samodzielne zlecenia. 0-663317749. jk2559 ODBIERAM 509879801.

zuz˙yty

sprze˛t

AGD.

0j k3

´ LNOBUDOWLANE: płytki, rygipsy, OGO szpachlowanie, układanie kostki brukowej. 0-784223814. jk2032 PARAPETY, obro´bki blacharskie. (065) 520-11-33. jk2217 PHU MICHEL profesjonalna budowa kominko´w, ogrzewanie salon. Leszno, Niepodległos´ci 49, 0-517273335. jk2109

´ Z˙ NE RO DOCHODZENIE odszkodowan´ powypadkowych. Nie masz wiedzy prawniczej, pienie˛dzy lub czasu na osobiste dochodzenie odszkodowania? Zapraszamy. Analiza kaz˙dej sprawy jest bezpłatna. Leszno, Narutowicza 41, tel. (065) 528-81-97, 0-723482707, www.posrednictwo.jcom.pl. jk2302 EUROBANK, Leszno, Leszczyn´skich 23. Sprawdz´ oferte˛ na dowo´d. 0-603289393. jk2404 KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne - płac´ jedna˛rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk2385 KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0-602536604. jk2114 KREDYTY: na os´wiadczenie do 20.000 zł, konsolidacja, dla rolniko´w, obrotowe dla firm, hipoteka dla zadłuz˙onych do 90 dni. Leszno, Narutowicza 41, (065) 528-81-97, 0723482707, www.posrednictwo.jcom.pl jk2301

USŁUGI ANTENY Analogowe, DVB-T, TV-SAT, montaz˙, naprawa, serwis, instalacje, Cyfra+, Polsat, TNK, N-Tv. Gwarancja na usługe˛! 0-603775093. jk1402 ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska. 0-692476826. jk1775 DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

S.C. OBUWNICZA SIEĆ HANDLOWA ul. S.Bydgosty 8A, 85-331 Bydgoszcz MILE WIDZIANE OSOBY Z GRUPĄ INWALIDZKĄ

´ SKA Firma Brukarsko-BudowLESZCZYN lana zatrudni majstra brukarskiego z wieloletnim dos´wiadczeniem w układaniu kamienia naturalnego, mile widziane umieje˛tnos´ci murarskie. Wysokie zarobki. 0-603184124. jk2609 rekrutacjajk2541

OBSŁUGA klienta CentrumWellness. 0505591405. jk2540 POSZUKUJEMY przedstawiciela handlowego na rynki wschodnie ze znajomos´cia˛ branz˙y mie˛snej. Wymagany j. angielski, rosyjski, niemiecki. (065) 520-21-62. jk2581 PRACA dodatkowa dla spawacza z uprawnieniami na palnik gazowy. Praca w Kurzej Go´rze, tel. kontaktowy: 0-601911085. jk2517

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0606982046. mk8148

DO SKLEPU OBUWNICZEGO W LESZNIE CV+podanie+zdjęcie proszę przesłać listem zwykłym (nie poleconym) z dopiskiem LESZNO pod adresem:

NAUCZE˛-PRZESZKOLE˛ zabiegi kosmetyczne 20 / h. 0-781393943. jk2551

KUPNO

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk2312

OBUWNICZA SIEĆ HANDLOWA

PILNIE ZATRUDNI SPRZEDAWCĘ

MANAGER-SUPERVISOR: sprzedaz˙. 0-723372555.

ZŁOMOWANIE aut odbio´r własnym transportem. 0-727559847. jk2177

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532

dekarzy-blacharzy. 0jk2359

FIRMA zatrudni akwizytora branz˙a - biz˙uteria. Potrzebni pore˛czyciele lub zabezpieczenia. Teren działania cały kraj od pn do pt w terenie. (065) 529-20-70, 0-601585366. jk2474

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (065) 536-72-76, 0-696545600. ap763

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10

FIRMA zatrudni 605979882.

jk2095

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1593

tel. 065 520 71 10

BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Tel. 0509803509. jk1672

KARCHER. 0-607235208.

VECTRA 2,0 DIESEL 2000 KOMBI, stan bdb, I włas´ciciel. 0-694828921. jk2569

tel. 065 529 92 87

Położniczo-Ginekologiczna

FIRMA Budowlana DAWID ZEH przyjmie zlecenia na prace wykon´czeniowe - 0721288330.

TOYOTA COROLLA gaz 2300 zł. 0693451547. jk2610

Medycyny Pracy

W ramach

SPRZEDAM STAR 200 3V 1989, stan dobry, w cia˛głej eksploatacji, zarejestrowany, po przegla˛dzie. Cena 5000 zł. 0-605059054, 0604599567. jk2406

FIRMA Budowlana DAWID ZEH przyjmie zlecenia na tynki maszynowe - cały kraj 0-721288330.

PRZYJME˛ kierowce˛ kat. C. 0-693830687. jk2592

POMOC

komputerowa.

0-691137599. jk2538

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk2270 PROFESJONALNE układanie kostki brukowej, granitowej. 0-607276453, 0500130353. jk2178 PRZEPROWADZKI, 509879801.

TRANSPORT.

0jk2

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0-604385663. mk1637 TRANSPORT, przeprowadzki. 0781071297, 0-781315112. jk2225

PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie tapicer. Leszno, (065) 526-86-12. jk171 PRZYJME˛ ucznio´w blacharz i mechanik samochodowy. 0-607204888. jk2579 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0509803509. jk1524 RESTAURACJA ’’Mamut’’ w Lesznie zatrudni kucharza, kucharke˛. (065) 520-20-36. jk2457 WELLNESS-KOSMETYKA-DIETY.0889215309. jk2550

´ LPRACA-HERBALIFE.0WSPO 505591405. jk2543

TYNKI maszynowe, gotowe pod malowanie. 0-605906363. jk2397

´ ŁPRACA dla młodych i przedsie˛biorWSPO czych oso´b. Przeszkolimy. 0-785470428. jk2578

TYNKI maszynowe zewne˛trzne i wewne˛trzne. 0-507119553. jk2519

WWW.B ETTERWARE-LESZNO.PL jk1933

TYNKI, posadzki agregatem. 0-501363456. jk1909

WWW.LESZCZYNIAK.PL

USŁUGI koparka˛.

Tanio

0-784223814. jk2034

USŁUGI transportowe, przewo´z oso´b lub podejme˛ wspo´łprace˛ z firmami transportowymi. 0-695454504. jk2005 USŁUGI transportowe, przeprowadzki. 0507123857. jk2427 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691 USŁUGI transportowe 1,5 tony, przewioze˛ tanio, podejme˛ wspo´łprace˛, ro´wniez˙ ADR-y, faktura VAT. Tel. 0-500068491. jk2588

mk7223

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1594 WYKSZTAŁCENIE s´rednie, znajomos´c´ florystyki. 0-603923539. jk2438 ZAKŁAD krawiecki w Bojanowie przyjmie krawcowe i prasowaczki z dos´wiadczeniem zawodowym. Tel. (065) 545-61-12. jk2528 ZATRUDNIE˛ dekarza. 0-697597699. jk2467 ZATRUDNIE˛ fachowco´w do docieplen´. 0508049063. jk2607 ZATRUDNIMY blacharza samochodowego. List motywacyjny i CV przesłac´ na adres: PKS Leszno, Sp. z o.o. - kadry, ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno e-mail: kadry pks-leszno.pl jk2516 ZATRUDNIMY kucharza, kucharke˛. Restauracja ’’Błe˛kitna’’ Bojanowo, 0607866311. jk2180

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335

USŁUGI transportowe CHŁODNIA ford transit 1t. tel. 0-601755701.

DOCIEPLANIE,

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0609461247. jk1887

SZUKAM PRACY

PRACA

25 lat, s´rednie wykształcenie (me˛z˙czyzna) podejmie prace˛. Tel. 0-784151863. jk2461

tanio.

0-609883764. jk2468 zewne˛trzne jk2520

OPEL CORSA 1,2 / 1997. 0-798606979. jk2598

DOCIEPLENIA budynko´w i wewne˛trzne. 0-507119553.

OPEL CORSA 1,2 / 1995 5-drzwiowy. 0798606979. jk2599

DOCIEPLENIA, styropian, klese, tynki. (065) 520-11-33. jk2219

ZATRUDNIE˛ AVON. 0-691734793.

jk1934

BIEGŁY rewident wyła˛cznie we Wrocławiu. Wynagrodzenie minimum 6000 zł. (065) 52046-91. jk2464


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ KIEROWCA emeryt kat. B,C,E,C,T, przewo´z oso´b, rzeczy, portier, stro´z˙. Tel. 0692056350. jk2549

POSZUKUJE˛ hali do wynaje˛cia - produkcja, ogrzewana, media, 200 m2-500 m2, Leszno okolice, 0-513565375. jk2494

KOBIETA z wykształceniem s´rednim podejmie prace˛ jako ksie˛gowa lub doradca finansowy. 0-669829606. jk2526

RYDZYNA: działka 900 m. 0-509660842. jk2351

˙ CZYZNA lat 45 poszukuje pracy. 0ME˛Z

SPRZEDAM dom - Wikowice, Poprzeczna, Zaborowo, Modrzewiowa. 0-601581043. jk2458

˙ CZYZNA, po studiach administracyjME˛Z nych, grupa inwalidzka - szuka pracy w biurze. 0-513066087. jk2213

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384

603922687.

jk2426

MŁODY chłopak podejmie prace˛ na terenie Leszna. Tel. 0-609485397. jk2460 MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca lub inne prace. 0-603851109. jk169 MURARZ podejmie wspo´łprace˛ lub przyjmie samodzielne zlecenia. 0-663317749. jk2560 PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie przy naprawie tiro´w) tel. 0-607942722. bd510 STUDENT logistyki (zaoczny), prawo jazdy B,C+E, uczciwy, z silna˛motywacja˛, podejmie prace˛ - tel. 0-721890994. bd505 POSPRZA˛TAM ogro´d, zasieje˛ trawe˛. 0782801148. jk2212 UPORZA˛DKUJE˛ i urza˛dze˛ ogro´d od podstaw. 0-782801148. jk2597

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛w Wilkowicach 1000 m2. 0-509598868. jk2401 SPRZEDAM hale˛ murowana˛, wysokos´c´ 6 m, stan surowy zamknie˛ty. Grunt 1,4 ha przy lesie. Gmina Poniec. Tel. 0-604789338. jk2097 SPRZEDAM piekarnie˛ z wyposaz˙eniem - tel. 0-603345036. SPRZEDAM spo´łke˛ z o.o. - sklepy spoz˙ywczo-monopolowe, produkcja rozcien´czalniko´w spirytusowych ze zbytem - 0-603345036. SPRZEDAM tanio działke˛ usługowo-budowlana˛ 1591 m2 - Ka˛kolewo przy trasie Leszno-Gostyn´. 0-607284945 jk2396

˙ domo´w szeregowych przy SkarSPRZEDAZ pie w Lesznie 166 m2 / 250.000 zł + działka, raty. www.smigielski.net.pl. 0-510148210. jk2469 WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1595

LOKALE

WYKONUJE˛ ro´z˙ne prace elektryczne, montaz˙ anten satelitarnych .Tel. 0-752979428. jk2547 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛ osoba˛. Przyjme˛ prace˛ w charakterze sprzedawcy. 0669829606. jk2496 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem od 2 do 5 lat. 0-663640309. jk2574

SPRZEDAM 38M2, 45 m2 Prochownia. 0-509660842. jk2342 47M2. 0-607885662.

jk2507

2

54M . 0-607885662.

jk2508

KUPNO

60M2 Zamenhofa, parter. 0-509660842. jk2345

KUPIE˛ stare monety. 0-604946001. jk1312

64M2, Rejtana I pie˛tro. 0-509660842. jk2343

´ CI NIERUCHOMOS 116M / 495M dom wolno stoja˛cy - Zatorze. 0-509660842. jk2348

68M2 z garaz˙em, Rejtana, blok z cegły. 0-509660842. jk2344

138M / 574M nowe domy Gronowo. 0509660842. jk2347

GRUNWALDZKA 55,5 m2, 3-pokojowe. 0-692373525. jk2591

0-609859703. jk2459

OKNA INWENTARSKIE PCV, siatki przeciw owadom. 0-515241917. jk2398

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

LOKAL 100 m2 - cenrum Leszna, na kaz˙da˛ działalnos´c´. 0-607693509. jk2570

SKUP bydła, tuczniko´w. Korzystna cena. Goto´wka lub przelew 3 dni. 0-782782087. jk2334

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468.

KAWALERKI,

pokoje.

2

LOKAL 30 m , centrum Leszna, na sklep, gabinet, biuro. 0-691576552. jk831 LOKAL 40 m2, sklep mie˛sny, motorazycyjny, biuro, itp. Leszno, 0-607673821. jk2546 LOKAL 80 m2 Gronowo, 0-509660842. jk2357 LOKAL uz˙ytkowy handlowo-biurowy Leszno przy Netto. (061) 623-23-12. jk2589 LOKALE 60 m2-120 m2, parter, parking, centrum. 0-502754571. jk2614 LOKALE na biura i gabinety - centrum Rawicza. 0-605633045. jk2264 MIESZKANIE 3-pokojowe - Leszno. 0603290719. jk2244 MIESZKANIE 46 m2 Leszno, 0-794585604. jk2600 MIESZKANIE Leszno Ostroroga 2-pokoje, czynsz 850 zł + opłaty + kaucja 2 miesia˛ce. Moz˙liwos´c´ wynaje˛cia garaz˙u. 0-605603649. jk2590 MIESZKANIE do wynaje˛cia w Rawiczu. 0-605633045. jk2263 POKOJE. 0-661390206.

jk2565

´ J - Leszno. 0-660373517. POKO

jk2463

´ J. 0-782661575. POKO

jk2613

POMIESZCZENIE. 0-602717402. jk2471 WYNAJME˛ garaz˙, ul. Prochownia. Tel. 0607864550.

MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia, łazienka W LESZNIE, UL. PONIATOWSKIEGO ´ CIOWO CZE˛S UMEBLOWANE duz˙a szafa komandor, gazo´wka, piekarnik, zmywarka, lodo´wka, pralka. Czynsz 1100 zł do negocjacji

Tel. 0-605979235

po384⁄k

POSZUKUJE˛

ATRAKCYJNE nowe domy Leszno, Hiszpan´ska 145 m / 500 m. 0-509660842. jk2349

MIESZKANIE 54 m2, II p. - Leszno. 0-609575741. jk2437

WYNAJME˛ umeblowana˛ kawalerke˛ oraz hale˛ 500 m2, 0-691576552. jk2586

PRZENOS´ NY domek - duz˙y taras. 0-691990028. jk2601

NAUKA

BOSZKOWO: działki od 670 m do 900 m. 0-509660842. jk2354

DOM, stan surowy zamknie˛ty - Leszno, Gronowo. 0-665360760. jk2237

SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 155.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173

DOMEK na wsi 10 km od Leszna. 0509660842. jk2355

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 54 m kw. Sułkowskiego - 0-691679100.

DOMY na sprzedaz˙: Leszno, ul. Balonowa i Grzybowa, Da˛bcze, Gostyn´ 110 m2 + 110 m2 poddasze uz˙ytkowe. Wysoki standard. Cena od 199.000 zł + działka. Rata od 1290 zł / miesia˛c. 0-510148210 www.smigielski. net.pl jk2239

KUPIE˛

DO wynaje˛cia domek w Boszkowie. Tel. 0-502254410. jk2201

DZIAŁKA - Wilkowice, Pszenna, 1000 m2, media, ładna lokalizacja. 0-601530444. jk2495 DZIAŁKI budowlano-rekreacyjne w Boszkowie. 0-509754309. jk2595

˙ , ul. Dekana. 0-692373525. jk2593 GARAZ JARDOM Nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, www.jardom.pl (065) 520-74-25. jk1679 KUPIE˛ działke˛ w Boszkowie, 0-504178090. jk2416 KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385 LIPNO, dom st. surowy zamknie˛ty, 177 m2 z garaz˙em. 0-603138055. jk1938 NIERUCHOMOS´ CI ’’ATENA’’ sprzedaz˙, kupno, wynajem, kredyty. Leszno, ul. Słowian´ska 17 (065) 520-77-57 0-509660842 www.atena.nieruchomosci.pl jk2358

´ . 0-661390206. jk2566 NIERUCHOMOS´ C OSIECZNA 1000 m2 - 75.000 zł. 0607769487. jk2434

KUPIE˛ mieszkanie ok. 60 m2 I lub II p. 0601548870. jk2585

mk7613

SKUP bydła. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0-603846459. jk2472 SKUP byko´w, kro´w i jało´wek. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0-691233373. jk2473 jało´weczke˛.

0-504186590. jk2584

SPRZEDAM knurki, 100 baloto´w słomy, kopaczke˛ do ziemniako´w - 0-655350426. SPRZEDAM ogiera s´la˛skiego. Tel. 0669805030. jk1471

´ WKA ogierem felin´skim. Dojazd STANO ogierem do klaczy. Tel. 0-669805030. jk1472 SPRZEDAM młode kro´liki, prosze˛ dzwonic´ pod numer 0-509954157.

ANGIELSKI - kurs wakacyjny. 0603231656, (065) 520-73-90. jk2502 TANIEC - lekcje indywidualne. Tel. 0503379455. jk1824 ZGUBIONO legitymacje˛ studencka˛ UW Wydział Nauk Biologicznych nr albumu 199787 - Anna Bartkowiak. (065) 520-65-11. jk2604

TURYSTYKA ´ Z˙ Y EUROTOP Leszno, BIURO PODRO pl. Metziga 30 tel. / fax (065) 529-24-80 ul. Wolnos´ci 29 tel / fax (065) 528-88-99 info eurotop.leszno.pl www.eurotop.lejk2417 szno.pl

mk6521

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940 INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448 KARCHER 724304512.

-

Leszno

i

okolice. 0jk960

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069 KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0mk6036 603249603. KARCHER, profesjonalne wne˛trz, 0-665195914.

sprza˛tanie jk369

KARCHER. 0-509511107.

jk305

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082

SPRZEDAM rozsiewacz AMAZONE ZAM, pług 4-skibowy obrotowy ’’OVERON’’. Stara Krobia 12. 0-782124090. jk2608

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220

SPRZEDAM z´rebaka. Tel. 0-695950446.

MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720

˙ brojlero´w od 28.05 Bojanowo. SPRZEDZ 0-603939319. jk2537 ZIEMIA ogrodowa, Rawicz. 0-691708509. jk2606

TOWARZYSKIE 0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk2174 DZIEWCZYNY. 0-603701639.

MIESZKANIA: Bułgarska, Sułkowskiego, Grunwaldzka, Wieniawa 0509660842. jk2346

RAWICZ - mieszkanie własnos´ciowe, 56 m2, M5, parter, os. Sucharskiego m.schmit interia.pl 00436763761971. jk2421

SKUP bydła. 0-605693339.

SPRZEDAM

ATRAKCYJNE domy pod lasem - Da˛bcze 0-509660842. jk2350

BOSZKOWO wies´ - sprzedam grunt budowlany przy Jeziorze Boszkowskim Wielkim 7000 m2. Bardzo atrakcyjna cena. Tel. 0504098957. jk2379

27

jk2222

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk2223 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’ ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2176 SEKSOWNE panie 0-609522988.

jk2175

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk2319

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903 MEBLE na www.flies.pl

wymiar.

0-692193231, mk8020

˙ anten: TV-POLSAT, CANAL+. MONTAZ 0-669913111. mk7832 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. jk2110 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, dociepOGO lanie, brukowanie). 0-601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452

GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk2320

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0885554433. jk1376

NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk2321

PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0785210922. jk225

POTENCJA. Leszno, 0-697454739. jk1914 UWAGA!!! SKUTECZNE ODCHUDZANIE. Kontakt: 0-695294740, (065) 549-9420. jk2441

ODDAM DARMO MŁODE kotki. 0-693715736.

jk2575

´ ZADZWON DO FACHOWCA

PŁOTY, balustrady - tanio. 0-696453914. jk939

PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 PRASOWANIE - usługi. Tel. 0-607734410. jk1392 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

DO WYNAJE˛CIA

DOMEK Boszkowo Zatoka (czerwiec, lipiec, sierpien´). 0-691190537. jk2555

1-, 2-osobowe pokoje. 0-691576552. jk898

ROLNICZE

60M2, nieumeblowane, 3-pokojowe - Leszno. 0-691576552. jk1154

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2315

ATRAKCYJNE lokale w centrum, Słowian´ska 0-509660842. jk2356

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2317

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160

BIURA - centrum. 0-600310752.

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2318

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

BYCZKI mie˛sne czarno-białe, transport. 0605887080. jk2280

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065) 520-55-66. mk6508

DO wynaje˛cia mieszkanie 48 m2, nowy blok Rawicz. 0-691708509. jk2605

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0-509954478. jk1525

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

DOM umeblowany 691576552.

Gronowie, 0jk2587

CIA˛GNIK, kosiarki, zgrabiarki, siewnik, opryskiwacz. 0-781782145. jk2462

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0609197699. jk2120

DOMEK - Boszkowo, Zatoka, 0-607031374. jk2568

GORCZYCA na poplon. 0-661771973. jk2369

BUDOWA domo´w. Nadzo´r 691349757.

gratis! 0jk1369

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0601361422. jk1727

EKSTRA apartament, nowy wyposaz˙ony. jk2615 0-502754571.

KURKI odchowane. Sarnowa, (065) 545-3762. jk2553

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0-609109004. jk1315

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 1250 zł. 0-609707019. jk2554

HALA 80 m2, wszelka działalnos´c´. 0693887263. jk2418

’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛dobe˛ 0-604050831, (065) 520-2162. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk2286

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0609270126. jk1405

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 547-54-87. jk1072

jk2258

DO wynaje˛cia lokal handlowy przy ul. Słowian´skiej, ok. 200m 2, na kaz˙da˛ działalnos´c´. 0-504098957. jk2303

KAWALERKI,

w

pokoje.

0-600310752. jk2259

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0783976935. jk1049 ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779 SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0jk2121 603478776. TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065) 520-55-66. mk6509


OKAZJA - KUPUJ TANIO

28

MOTORYZACJA CINQUECENTO 700, 1995, 1.600 zł, 0-65/526-33-72, 0-500660054. op2096 CITROEN C15 1,8D/1998, 5-osob. lub 2-osob. ć 750 kg, ubezpieczenie, przegląd - cena 1500 zł. Tel. 0604379714. jk3166 CZĘŚCI z demontażu i opony 30 zł, 0-697911067. op2296 CZĘŚCI z demontażu mechaniczne i blacharskie, Renault Clio 19901997, tanio, okolice Leszna, 10 zł, 0-691838823. op2301 DAEWOO MATIZ 800/1999, niebieski, pilot, centr. zamek, wspomaganie, elektr. szyby przód, 4 drzwi, ubezpieczony, przegląd - 4800 zł. Tel. 0-604379714. jk1491 FIAT PUNTO/2003, 5 drzwi, lekko poobijany, sprowadzony. Cena 5.500 zł. 0-510315835. jk2448 FIAT Siena 1,6/1998, benzyna + gaz, 5.400 zł, 0-691039585. op1828

RENAULT CLIO II 1,2 16V/2001, przebieg 92.000 km, kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, wspomaganie, 2 x poduszka powietrzna, abs, stan techniczny i wizualny idealny. 12.900 zł. 0-501109747. jk2527 RENAULT TWINGO nowy model 1.2 benzyna/2008 lekko uszkodzony. Cena 11.900 zł. Tel. 0-510315835. jk2446 RENAULT TWINGO 1,1/2000, seledynowy, 4 pp, centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9.900 zł lub zamienię na busa. 0-667098351. mk424 ROVER 214 1,4 benzyna 1997/98, poduszki, elektryka, ABS, wspomaganie, drewno, 6.000 zł. 0-727618700. jk2149 SEAT IBIZA 2008, 3500 km przejechane, lekko uszkodzony, do rejestracji. Cena 14.700 zł do negocjacji. Tel. 0-510315835. jk2450 SKUTER 50cm3 2006, sprowadzony. Cena 1750 zł. 0-692184187. jk2445

FORD KA 1,3 benzyna/1998, 2 x poduszka powietrzna, RM, wspomaganie, 6.800 zł. 0-691098412. jk2571

SKUTER Hyosung SF50 Rally 2003/2005, 49ccm, 6600km, zarejestrowany, czerwono-srebrny, 1.599 zł, Leszno, 0-661452682. op2304

HONDA Hornet, 2000 r., poj. 600 cm, żółta – 6500 zł – tel. 0-608539232 (po godz. 19). op1900

SIMPSON S51 czterobiegowy, stan bdb, zarejestrowany i opłacony, 1.200 zł, 0-667024216. op2279

HONDA CIVIC/2000, sprowadzony, poobijany. Cena 5.300 zł. 0-510315835. jk2447

CZĘŚCI od auta Suzuki Maruti 800, od 20 zł, 0-667024216. op2278

INSTALACJA gazowa do Renault Clio 1,4 kompletna 200 zł, 0605271523. op2293 KOMPLETNY błotnik Opel Corsa C combo C, lewy, okolice Leszna, 150 zł, 0-691838823. op2300 MERCEDES Vito 108D 2,3/1996, 174 tys.km, biały, zarejestrowany, 15.111 zł, Leszno, 0-661452682. op2303 MITSHUBISI CARISMA 1,9 TDi/2002, uszkodzony. Cena 7.900 zł. 0-510315835. jk2449 NISSAN Micra 1,0/1997, 3-drzwiowa, wspomaganie, airbag, radio, serwisowane, 6.400 zł, 0-782649525. op2275 OPEL Astra 1999 + gaz, c.z., 2xpp, 7.500 zł, 0-697911067. op2294 OPEL Corsa 1,2i/1995, 3 drzwi, bezwypadkowy, 2xpp, c.z., komplet opon zimowych z felgami, 4.800 zł, 0-726374666. op2273 OPEL Corsa 1,2/1994, sprowadzony, zarejestrowany, 3 drzwi, popielaty, 4.100 zł, 0-792495810. op2297

SUZUKI Bolero kombi 1,6GLX/2001, klima, c.z., wspomaganie, ABS, el. szyby i lusterka, 2xpp, 10.500 zł, 0782349525. op2276 VW Bora 1,9TDI/1999, 4xpp, klimatyzacja, wspomaganie, el. szyby, 90KM, 130tys.km, zielony, 19.400 zł, 0-608376643. op2302 VW POLO III 1,0 benzyna/1996, RM z CD, 2 x pp, ABS, garażowany, 7.000 zł. 0-603406716. jk2573 VW POLO COUPE 1,0/1992, 122 tys/km, srebrny, szyberdach, radio, garażowany, zadbany, cena 2700 zł. Tel. 0-782751975. op2210 WV Vento 1,6/1996 benzyna, zielony metalik, klima, zarejestrowany, stan bdb, 7.900 zł, 0-695743102. op2298

NIERUCHOMOŚCI 47m 2 Niemiecka 128.000 zł, 0514906914. op2262 47m2 Sułkowskiego, 126.000 zł, 0514906914. op2264 54m2 Czechosłowacka, 145.000 zł, 0-514906914. op2260

OPEL KADETT 1,4/1991, biały, 2 drzwi, nowy akumulator, ubezpieczenie ć przegląd - 3500 zł. Tel. 0604379714. jk2173

54m 2 , Kubańska 145.000 zł, 0514906914. op2259

OPEL Omega kombi z gazem 1998, bogate wyposażenie, 10.000 zł, 0665795819. op2292

73m 2 Zamenhofa 195.000 zł, 0514906914. op2261

OPONY zimowe z felgami 135/80/13, 200 zł, 0-888299972. op2287 PUNTO III 2004, benzyna + gaz, klimatyzacja, bogate wyposażenie, 14.500 zł, 0-695717521. op2258

61,50 zł, Sułkowskiego, 145.000 zł, 0-514906914. op2263

DOM do remontu w Święciechowie, 145.000 zł. 0-691974775. jk2492 DZIAŁKA budowlana (1200m 2 ) wszystkie media, 170 zł/m2 w Lesznie. Tel. 0-510228090, 0-602774618. jk1577

DZIAŁKA z budynkiem w Żegrówku 135.000 zł. 0-691974775. jk2490 DZIAŁKA w Lesznie, ul. Pankiewicza 140.000 zł, 0-501125470. op2268 M4, ul. Zamenhofa , 170.000 zł, 061/623-23-12. op2299 REJTANA 62m2, III piętro, 155.000 zł. 0-691974775. jk2487 SPRZEDAM działkę budowlaną w Dębnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m 2, zadrzewiona, w pobliżu las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł/m 2. 0-667098351. mk6793 ZAMENHOFA 62m2, parter, 165.000 zł. 0-691974775. jk2486

DLA DZIECKA BAJKI Disneya – kolekcja książek w twardej oprawie – 100 zł, tel. 0608539232. op2222 ROWER dziecięcy Pelikan koła 16’’ biały składak, 60 zł do uzgodnienia, 065/572-25-93, 0-724419544. op2283 ROWEREK dziecięcy do 8 lat stan bdb, 50 zł, 0-663044422. op2291 ROWEREK dziecięcy w dobrym stanie, 100 zł, 0-697911067. op2295 ROWER GTiX Tarsus 250 dziecięcy/młodzieżowy czerwony,błotniki, bagażnik, koła 24”, przerzutki Shimano SIS tylna 6 i 3 przełożenia, manetki Shimano Grip Shift, hamulce V-brake, felgi stożkowy.Cena 330 zł do negocjacji. Tel. 0-506184321 lub 065 529-50-97 do 17. op2221

op2114 DACHÓWKA palona czerwona karpiówka 0-75 zł/szt, plecak ze stelażem firmy Walker, czarny, 70 zł, 0-65/57225-93, 0-724419544. op2281 EKSPANDER włoski do rąk, kolor czarny – 90 zł. 0-887688216. jk2424

PRZEKŁADNIA dwustronna wraz z silnikiem. Cena 350 zł. 065 549-62-38. mk1297 ROWER 3-kołowy dla osoby dorosłej, 850 zł, 0-698218433. op2306 ROWER górski BMX damski, wisniowy, przerzutki, koła 26, na amortyzatorach, mało używany, 380 zł, 0-65/54561-62. op2099

KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 65 520-94-49. op1476

ROWER składak Wigry 3 koła 20x1,75, kolor żółty, 75 zł, 0-65/57225-93, 0-724419544. op2284

KOMODA biała z 4-szufladami, stan bdb, cena 150 zł. Tel. 0-601272752. op2152

SILNIK andrychowski jednotłokowy z pompą do szamba lub bez pompy, 1.000 zł, 0-698218433. op2307

KOMPLETNA zabudowa kominka z piaskowca, cena 700 zł. Tel. 0665825968. op2248

SPRZEDAM drewno opałowe olcha pocięte – dowóz, 90 zł/m3, 0726262235. op2269

KUC klacz 4-letnia ładnej budowy, paszport, rodowód, 1.500 zł, 0607554775. op2277

SPRZEDAM narożnik pokojowy + fotel z eko skóry jasny brąz używany 3 tygodnie, jak nowy, 1.200 zł, 0669480252. op2270

KUCHNIA gazowa w bardzo dobrym stanie, 150 zł, 0-663523138. op2267 MEBLOŚCIANKA swarzędzka z witrynami - 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. op6134 OKNO plastikowe z demontażu, 100 zł, 0-065/526-69-91. op2257 OPONY do traktora 330C tylne używane, 2 sztuki, sprowadzone z Niemiec, 250 zł, 0-602833938. op2290 PIEC miałowy z dmuchawą i sterownikiem , używany, stan bdb, cena 1700 z. Tel. 0-65/533-04-81. op2222 PŁYTA warstwowa KINSPAN (obornicka) używana 600m2, 50 zł, 0-608485783, 0-608485781. op2254

RÓŻNE

PŁYTA warstwowa 150 zł/3 szt, 290/117 50 zł/mb, 0-609441829. op2255

CB radio M-790 Plus na gwarancji INTEK, 260 zł, 0-502604235 (po 16.00)

op2280

KARCHER ciśnieniowy 150 bar 380V, kompletny, sprawny, 600 zł, 0-602833938. op2288

WÓZEK spacerowy X-Lander trójkołowy stalowo-czarny, mało używany, stan bdb, 400 zł, 0-601534439. op2256

AGREGAT prądotwórczy 2 KW wojskowy zapalny na rozrusznik, 500 zł, 0-602833938. op2289

0-667024216.

PODKOSZARKA produkcji angielskiej 45 zł do uzgodnienia, 065 57225-93, 0-724419544. op2285 PRALKA automatyczna Polar, 200 zł,

SPRZEDAM swarzędzki dębowy zestaw wypoczynkowy, 1.000 zł, 0887526946. op2265 SPRZEDAM sypialnię łóżka łączone podnoszone, nocne stoliki, toaletka z lustrem w dobrym stanie, 350 zł, 0661645850. op2271 SPRZEDAM tanio kanapotapczan + dwa fotele (rotterdam) zadbane debowe, 500 zł, 0-661645850. op2272 SZAFA komandor o wymiarach 216cmx247cmx60cm, jasny buk, 3drzwiowa, 650 zł, 0-511320069, 065/525-70-34. op2305 ŚRUTOWNIK bijakowy WIR 11KW, 1.200 zł, 0-726374666. op2274 ZLEWOZMYWAK 2-komorowy biały z baterią, 40 zł, umywalka biała, 30 zł, 0-65/572-25-93, 0-724419544. op2282 ZNACZKI, bloczki malarstwo z całego świata 4 duże klasery, 200 zł/klaser, 0-601683556. op2286


29

OGŁOSZENIA MIASTA LESZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych usługami Urzędu na

OTWARTE DRZWI URZĘDU PRACY w sobotę, 23 maja 2009 roku w godzinach od 10 do 14 Leszno, ul. Śniadeckich 5.

PRZETARGI Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15 O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ UL. SOSNOWEJ W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. WIEWIÓRKOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. JAWOROWĄ I GAJOWĄ Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na„Budowa ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Wiewiórkowej do skrzyżowania z ul. Jaworową i Gajową”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia – 90 dni od przekazania placu budowy. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o łącznej powierzchni 3000 m2, b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej, posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za minimum uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 600.000,00 zł. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy). 5. Z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji. 6. Zobowiązują się do udzielenia 4-letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały. Termin składania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 4 czerwca 2009 r. do godz. 9. Termin wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł wyznaczono do dnia 4 czerwca 2009 roku do godz. 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 czerwca 2009 r. o godz. 10 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni. Ogłoszenie w dniu 14.05.2009 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 informuje, że w dniu 15.05.2009 r. na stronie internetowej www.bip.leszno. pl oraz w siedzibie Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji w Lesznie, ul. Przemysłowa 10 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Remont nawierzchni placu szkolnego oraz częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ można pobrać również w siedzibie Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10 – pok. 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8-10 lub za pobraniem pocztowym. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2009 r. Oferty należy składać do dnia 05.06.2009 r. do godz. 9, w siedzibie Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna przy ul. Przemysłowej 10, pok. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05.06.2009 r. o godz. 10. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8-10, tel. 0-65 529-81-55.

OGŁOSZENIE Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 informuje, że w dniu 15.05.2009 r. na stronie internetowej www.bip.leszno. pl oraz w siedzibie Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji w Lesznie, ul. Przemysłowa 10 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Częściowa wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 w Lesznie, ul. Rumuńska”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www. bip.leszno.pl. SIWZ można pobrać również w siedzibie Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10 – pok. 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8-10 lub za pobraniem pocztowym. Termin wykonania zamówienia: od 22.06.2009 r. do 08.08.2009 r. Oferty należy składać do dnia 05.06.2009 r. do godz. 9, w siedzibie Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna przy ul. Przemysłowej 10, pok. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05.06.2009 r. o godz. 10.30. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8-10, tel. 0-65 529-81-55.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z zmianami) zawiadamiam, że dnia 19 maja 2009 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie budowy kontenerowej, małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nn w rejonie ul. Łowieckiej w Lesznie. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 14 maja 2008 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie w sprawie lokalizacji boisk sportowych wg projektu „Moje boisko ORLIK 2012” z budynkiem socjalnosanitarnym wraz z oświetleniem, zasilaniem energetycznym, drenażem, ogrodzeniem na działce w Lesznie przy ul. Łowieckiej ( dz. nr geod. 251/4 ).

Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lesznie informuje, że w latach 2008 – 2013 realizuje projekt pn. „Aktywność – kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach projektu w 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie świadczyć będzie usługi w zakresie: • pośrednictwa pracy, • doradztwa zawodowego, • szkoleń, a także kierować będzie na staże oraz przyznawać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PREZYDENT MIASTA LESZNA informuje, że zostały podjęte zarządzenia w sprawie sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu : - w dniu 14.05.2009 r. przy ul. Prochownia 9/1, ul. Wojska Polskiego 12/9, ul. Niepodległości 114/4. Zarządzenia wraz z wykazami podlegają wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Leszna.

PREZYDENT MIASTA LESZNA i n f o r m u j e , że w dniu 18 maja 2009 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, w y k a z nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 438/1, ark. mapy 40, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 40892, przeznaczonej w części do oddania w najem z przeznaczeniem na zainstalowanie urządzeń do zapewnienia usług internetowych – zgodnie z Zarządzeniem Nr 165/2009 z dnia 15 maja 2009 r.

PREZYDENT MIASTA LESZNA i n f o r m u j e , że w dniu 30 kwietnia 2009 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, w y k a z nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 438/1, ark. mapy 40, przeznaczonej do oddania w najem dla potrzeb operatorów telefonii komórkowych – zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r.

KOMUNIKATY KOMUNIKAT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno informuje, że na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Lesznie przy ul. Górowskiej”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, lub za pobraniem pocztowym. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 września 2009 r. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 09 czerwca 2009 r. do godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 dnia 09 czerwca 2009 r. o godz. 10.30. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak, tel. 065 520 56 40, w godz. od 7-15.

OBWIESZCZENIE Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 20 kwietnia 2009 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 23/Ip/2007 z dnia 10.04.2007 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy: - magistralnej linii światłowodowej relacji „Wrocław–Leszno–Poznań” na terenie m. Leszna od granicy gminy Osieczna do granicy gminy Rydzyna. Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy: - linii kablowej nn ze stacji transformatorowej nr 489„BRACKA” dla zasilania obiektów Rynek 22 i 27 w Lesznie. Inwestor: ENEA Operator Sp.z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 14 maja 2009 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy: - linii kablowej nn w ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od stacji transformatorowej nr 769 do zbiegu ul. Dożynkowej z drogą gruntową dz. nr ew. 5/9 w Lesznie. Inwestor: ENEA Operator Sp.z o.o. 60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58 Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 14.05.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, ul. Narutowicza 69. W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.208 w godzinach urzędowania. Prezydenta Miasta Leszna Tomasz Malepszy

KOMUNIKAT PREZYDENT MIASTA LESZNA informuje, że w dniu 18 maja 2009 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, w y k a z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ośrodka Wypoczynkowego „WRZOS”, położonej w miejscowości Grotniki – Boszkowo, ul.Starkowska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 132/12 na arkuszu mapy nr 2 (obręb: Grotniki, gmina: Włoszakowice, powiat: leszczyński, województwo: wielkopolskie) o powierzchni gruntu 0,1800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00011417/6, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 166/2009 z dnia 15.05.2009 r.

KOMUNIKAT PREZYDENT MIASTA LESZNA informuje, że w dniu 12 maja 2009 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, w y k a z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami po byłej przychodni rejonowej, stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie u zbiegu Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Skarbowej, oznaczonej na arkuszu mapy numer 47 jako działki ewidencyjne: - dz. nr 14/13 o pow. 414 m2 - dz. nr 14/20 o pow. 551 m2 - dz. nr 16/3 o pow. 26 m2 o łącznej powierzchni 1022 m2 dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25540, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia Nr 156/2009 z dnia 11.05.2009 r.


SPORT

30

Reprezentanci klubów z naszego regionu startowali w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów i Juniorów M³odszych. PrzywieŸli medale. LEKKOATLETYKA

Wielkopolskie mistrzostwa

Wœród przedstawicieli Kadeta Rawicz tradycyjnie najlepiej spisali siê m³ociarze. W juniorach z³oty medal wywalczy³ Bart³omiej Krupa (66,48 m), a srebro Marcin Trupkiewicz (59,76). W juniorach m³odszych na najwy¿szym stopniu podium stanêli Adrian Marek (52,26) i Kinga Majewska (47,70). W innych konkurencjach tu¿ za podium uplasowa³ siê Damian Nowak, zajmuj¹c 4. miejsca w skoku w dal (5,95) i w biegu na 200 m (23,59 – rekord ¿yciowy). Na 800 m 4. by³ Mateusz Sami³o, który poprawi³ a¿ o 4 sekundy rekord ¿yciowy (2:02,50). Z reprezentantów Szoku Bojanowo dwa medale zdoby³a juniorka Klaudia Bartkowiak – srebrny medal w pchniêciu kul¹ (11,36 m, wynikiem tym uzyska³a minimum na MP Juniorów, które odbêd¹ siê w lipcu w S³upsku) i br¹zowy w rzucie dyskiem (33,43). Wœród juniorów m³odszych 3. miejsce z rekordem ¿yciowym w biegu na 400 m zajê³a

Marietta Rabura (1:03,13). Srebrny kr¹¿ek w rzucie oszczepem zdoby³ Mateusz Chmieliñski (49,16 r.¿.), który startowa³ tak¿e na 100 m, zajmuj¹c 8. miejsce (11,95). Dwa rekordy ¿yciowe pobi³ Micha³ Wróblewski – w rzucie oszczepem 40,03 (5. miejsce) oraz na 100 m 12,33. A¿ osiem kr¹¿ków przywieŸli z mistrzostw przedstawiciele Achillesa Leszno. Te z najcenniejszego kruszcu sta³y siê udzia³em Anny Dziatkowiak w skoku w dal (5,45 m) i £ukasza Sztula w rzucie oszczepem (49,02 m). Ania by³a te¿ 3. w biegu na 100 m przez p³otki (15,59 s). Srebro w rzucie m³otem zdoby³a Barbara Krystek, uzyskuj¹c wynikiem 47,23 m rekord ¿yciowy. Na najni¿szym stopniu podium stanêli: Grzegorz Zimniewicz na 100 m (10,73 s), Karolina Górska w rzucie m³otem (46,92 m), Bogusz Jaszczak na 400 m (50,59 s) i Kamil Kuraszyk w skoku w dal (6,37 m). (ceg), J.W.

SPEEDROWER

Pora¿ka z wicemistrzem

W Toruniu spotka³y siê w niedzielê dwa najlepsze polskie kluby speedrowerowe. W meczu na szczycie nieznacznie lepsi okazali siê gospodarze, którzy pokonali Astromal-Szawer Leszno 90:86. Spotkanie od pocz¹tku by³o bardzo zaciête, a sytuacja na torze zmienia³a siê niczym w kalejdoskopie. Doœæ wspomnieæ, ¿e w ca³ym meczu prowadzenie przechodzi³o z r¹k do r¹k a¿ siedmiokrotnie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e leszczyñska dru¿yna wyst¹pi³a w os³abionym sk³adzie, gdy¿ w powodu kontuzji i chorób nie mogli pojechaæ do Torunia: Krystian Górniaczyk, Micha³ Zaj¹c oraz Patryk Kriger. Ju¿ w trakcie spotkania urazu nabawi³ siê natomiast Marcin Skowronek, który nie móg³ wyst¹piæ w dwóch swoich startach. – Jestem zadowolony z wystêpu ch³opaków. Mimo ¿e wynik by³ niekorzystny, to uwa¿am, ¿e mecz nie jest nasz¹ pora¿k¹, poniewa¿ m³odzi zawodnicy pokazali siê z dobrej strony. Gdyby nie cztery wykluczenia to wynik by³by remisowy. Jesteœmy przekonani, ¿e w rewan¿owym meczu wygramy wiêksz¹ iloœci¹ punktów i zdobêdziemy punkt bonusowy, a tym samym tytu³ mistrzowski pozostanie w Lesznie – powiedzia³ Piotr Banasik, prezes leszczyñskiego klubu. Punkty dla Astromalu-Szawer zdobyli: Maciej Ganczarek 14, Kamil Naskrêt 7, Marcin Skowronek 7, Rados³aw Handke 12, Marcin Szymañski 22, Patryk Jakubczak 14, Mateusz Ludwiczak 8 i Radomir Dro¿d¿yñski 2. (ceg)

BASEBALL

Fot. J. Witczak s Kadetki Olimpu z trenerami J. Bawolskim i L. Pietraszkiem.

KOSZYKÓWKA

Olimp w pó³fina³ach

Rawicz coraz mocniej koszykówk¹ dziewcz¹t stoi. Awans do pó³fina³ów mistrzostw Polski wywalczy³y m³odziczki i kadetki. M³odziczki m³odsze zosta³y natomiast wicemistrzyniami ligi wielkopolskiej. M³odziczki (14-latki), trenowane przez Kazimierza Machowiaka, to po³¹czenie zawodniczek z Rawicza i Leszna. Oba miasta maj¹ w tej kategorii wiekowej zbyt ma³o koszykarek, ¿eby stworzyæ osobne dru¿yny. Zespó³ wystêpuj¹cy pod nazw¹ Olimpu w æwieræfinale w Gdyni rywalizowa³ z Huraganem Wo³omin (63:59), Jadwig¹ Innowroc³aw (64:41) i VBK Gdynia (41:91), awansuj¹c z drugiego miejsca do pó³fina³u, który zostanie rozegrany w ten weekend w Szprotawie. – Awans wywalczyliœmy g³ównie dobr¹ obron¹, to by³o kluczowym elementem naszej gry – powiedzia³ Kazimierz Machowiak, trener

Olimpu. – W moim zespole na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³y Dominika Stoiñska, Kamila Huchrak. Olga Szymczak, Agnieszka Komorowska, Patrycja Stê¿ycka i Aleksandra Klejewska. O rok starsze kadetki trenowane przez Jerzego Bawolskiego na razie wygrywaj¹ wszystko. Zwyciê¿y³y w wielkopolskiej lidze, w strefie tak¿e zajê³y pierwsze miejsce. W æwieræfinale rozegranym u siebie pokona³y AZS AP Siedlce 91:70, Pi¹tkê Lublin 87:38 i Gorce Nowy Targ 77:54. – Stanêliœmy na wysokoœci zadania – powiedzia³ Jerzy Bawolski. – Zawodniczki gra³y dobrze, momentami nawet bardzo dobrze. W pó³finale ka¿dy wygrany mecz bêdzie naszym sukcesem. Pó³fina³ odbêdzie siê w dniach 29-31 maja. Olimp czyni starania o organizacjê turnieju. J.W.

Goni¹ czo³ówkê

Przez dwa dni Leszno bêdzie stolic¹ m³odzie¿owego kickboxingu. W sobotê i niedzielê w hali Trapez odbêd¹ siê mistrzostwa Polski w wersjach semi i light contakt. KICKBOXING

Powalcz¹ o medale

Impreza zgromadzi na starcie oko³o 200 zawodniczek i zawodników z ca³ego kraju. Gospodarzy,

czyli Poloniê Leszno, reprezentowaæ bêdzie oœmioro sportowców. – Liczymy na kilka medali – przyzna³ Albin Pudlicki, szkoleniowiec leszczyñskiego klubu. Zawody rozpoczn¹ siê w sobotê o godzinie 8.30 od walk eliminacyjnych w light contakcie. O 14.30 nast¹pi uroczyste otwarcie mistrzostw, natomiast od 15 odbywaæ siê bêd¹ walki pó³fina³owe i fina³owe. Niedziela przyniesie rywalizacjê w semi contakcie. Rozpocznie siê ona równie¿ o 8.30, a fina³y zaplanowano na 16.30. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Wstêp wolny. (ceg), fot. E. Baldys

KOSZYKÓWKA

Uliczne granie

Gwarno i t³oczno bêdzie w najbli¿sz¹ sobotê pod hal¹ Trapez w Lesznie. Odbêdzie siê tam dziewi¹ta edycja turnieju koszykówki ulicznej – Mlekopol Cup 2009. Impreza adresowana jest do wszystkich fanów basketu – zarówno tych m³odych, jak i dojrza³ych. Rywalizacja prowadzona bêdzie na siedmiu boiskach, w czterech kategoriach wiekowych: szko³y podsta-

wowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne i open. Dru¿yny sk³adaj¹ siê z trzech zawodników, ale mog¹ byæ mieszane. Wpisowe od zespo³u wynosi 10 z³. Zg³aszaæ mo¿na siê w hali Trapez, za poœrednictwem SMS-ów (0692193336) oraz godzinê przed turniejem. Pocz¹tek koszykarskich zmagañ zaplanowano na godz. 9. (ceg)

¯U¯EL

Kolejarz dzieciom

Demony Miejska Górka odrabiaj¹ straty do czo³ówki ekstraligi. W miniony weekend odnios³y drugie, wyjazdowe zwyciêstwo, pokonuj¹c Zbójcerzy Piaseczno a¿ 18:0. Pora¿ki w pierwszych dwóch meczach sezonu zmobilizowa³y miejskogórecki zespó³. Po wygranej 2:0 nad Centaurami Warszawa tym razem Demony nie da³y ¿adnych szans Zbójcerzom, które mia³y na koncie same przegrane. – Ze wzglêdu na nasz¹ przewagê, wynosz¹c¹ co najmniej 10 punktów, mecz w Piasecznie zakoñczy³ siê po siedmiu zmianach – mówi Kamil Zbara¿, graj¹cy trener Demonów. Na tle s³abego rywala gra i wysokie zwyciêstwo Demonów mog¹ wydawaæ siê imponuj¹ce, ale nie mo¿na jednoznacznie uznaæ, ¿e miejskogórecki zespó³ wróci³ ju¿ do wysokiej formy. O ile miotacze Demonów zagrali dobrze, o tyle nadal mo¿na mieæ zastrze¿enia do gry pa³karzy. W najbli¿sz¹ sobotê o godz. 14 Demony zmierz¹ siê u siebie z Gepardami ¯ory. Nastêpnego dnia o tej samej godzinie zagraj¹ na w³asnym boisku z Silesi¹ Rybnik. J.W.

Rawicki Kolejarz wspólnie z tamtejszym Urzêdem Miejskim, OSiR-em, Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Wsparcia oraz Radami Osiedli nr 1 i 2 organizuje III Dzieñ Dziecka na ¯u¿lowo. Impreza odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê od godz. 15 na stadionie im. Floriana Kapa³y. ¯u¿lowy Dzieñ Dziecka to wielki rodzinny piknik, który co roku gromadzi mnóstwo uczestników, w wiêkszoœci kibiców i sympatyków Kolejarza, obfituj¹c w najró¿niejsze

atrakcje. Nie zabraknie ich tak¿e podczas trzeciej edycji imprezy. W programie znajd¹ siê: przeja¿d¿ki motocyklami ¿u¿lowymi, quadami, skuterami, bryczkami, pokazy stra¿y po¿arnej, policji, a tak¿e liczne konkursy. Bêdzie mo¿na spotkaæ siê i porozmawiaæ z ¿u¿lowcami Kolejarza, uzyskaæ od nich autografy. Czynne bêd¹ te¿ stoiska gastronomiczne. Tak jak przed rokiem i dwa lata temu imprezê zakoñczy mecz pi³ki no¿nej Kolejarz kontra Reszta Œwiata. J.W.

Fot. J. Witczak s Dzieñ Dziecka na ¯u¿lowo co roku obfituje w wiele atrakcji.


SPORT PIŁKA RĘCZNA

Zrobili pierwszy krok Szczypiorniści Arotu-Astromal Leszno udanie rozpoczęli walkę o awans do I ligi. W pierwszym meczu barażowym rozgromili u siebie Włókniarza Konstantynów Łódzki 45:25. Rewanż odbędzie się w sobotę na boisku rywala. Środowe spotkanie nie dostarczyło zbyt wielu emocji. Goście okazali się wyraźnie słabsi od leszczynian. Już po kilku minutach gry było 5:1 dla naszych szczypiornistów, a do przerwy różnica sięgała aż 11 bramek (23:12). Po zmianie stron niewiele się zmieniło. Wprawdzie Włókniarz próbował na początku Fot: E. Baldys dotrzymać kroku podopiecznym Ry- ▲Leszczynianie bez problemów poradzili sobie z szarda Kmiecika, Włókniarzem. Wierucki, który z powodu kontuzji ale od 40. minuty obserwował mecz z boku. inicjatywa znów przeszła w ręce – Zupełnie nie wiedzieliśmy, jaki gospodarzy. Kontry Arotu-Astromal jest przeciwnik. Okazał się wyraźnie były zabójcze i kończyły się kolejsłabszy od nas. Dwadzieścia bramek nymi bramkami. – Zagraliśmy bardzo poprawnie w na rewanż to solidna zaliczka, ale sądzę, że i na wyjeździe pokusimy się obronie i to nam umożliwiało wyproo zwycięstwo – powiedział Maciej wadzanie szybkich ataków. Rywale Wierucki. Dodał też, że zdecydowapopełniali liczne błędy, chcąc szybko nie łatwiej przeżywać takie spotkania odrobić straty. Mieliśmy znacznie będąc w środku wydarzeń, a więc więcej walorów. Przede wszystkim na boisku. dobry rzut z drugiej linii, czego u Bramki dla Arotu-Astromal zdogości brakowało – podsumował byli: Łuczak i Tórz po 9, Giernas i spotkanie Ryszard Kmiecik, szkoKajzer po 8, Becelewski 4, Meissleniowiec leszczyńskiej drużyny. ner 3, Matuszewski 2, Szkudelski i Pytany o to, czy 20-bramkowa zaPawlik po 1. liczka wystarczy w rewanżu odparł: Rewanżowe spotkanie odbędzie – Mam nadzieję, że tak, że w się w sobotę o godzinie 17.30 w rewanżu nie będzie żadnych probleKonstantynowie Łódzkim. Zwymów i wyjdziemy z tego dwumeczu cięzca dwumeczu zagra o awans z zwycięsko. Jednym z pierwszych, który dziesiątym zespołem I ligi – AZSAWF Biała Podlaska. pospieszył z gratulacjami dla kole(ceg) gów z drużyny i trenera był Maciej

KOLARSTWO GÓRSKIE

Pracowicie na rowerach W trzech ogólnopolskich imprezach uczestniczyli w miniony weekend reprezentanci klubu REAL 64-sto Leszno. W Międzygórzu odbył się Powerade MTB Marathon. Imprezy organizowane przez Grzegorza Golonkę gromadzą podczas każdej edycji kilkuset zawodników. Tak było również w sobotę, kiedy nie zważając na ulewny deszcz, na starcie w Międzygórzu stanęło niemal 600 kolarzy górskich. Wśród nich przedstawiciele REAL 64-sto: Mateusz i Krzysztof Jagiełka. Trasa była typowo górska. Kamieniste podłoże i błoto były bezlitosne dla sprzętu, więc wielu zawodników miało defekty i nie kończyło zawodów. Leszczynianie także „łapali gumy”, Mateusz zaraz na pierwszym podjeździe, a Krzysztof dwa kilometry przed metą. Mimo defektu Mateusz zajął na dystansie mini w kat. M1 dobre 5. miejsce. W tym samym czasie w Bielawie odbyły się zawody zaliczane do Grand Prix MTB Lang Team. Jako pierwszy startował Szymon Klimkowski w kategorii junior. Od startu

31

ŻUŻEL

JUDO

Debiut Justina Zwycięstwem juniorów Unii Leszno zakończyła się trzecia, zaległa runda młodzieżowych drużynowych mistrzostw Wielkopolski. Zawody odbyły się we wtorek w Gnieźnie. Podopieczni Czesława Czernickiego wygrali turniej z dorobkiem 34 punktów. Po 12 „oczek” dla leszczynian uzyskali Przemek Pawlicki i Sławomir Musielak, a dorobek uzupełnili: Tobiasz Musielak – 6 i debiutujący w barwach „Byków” Australijczyk Justin Sedgmen – 4. Drugie miejsce zajęli młodzi żużlowcy z Gniezna, którzy zdobyli 31 punktów, a kolejne lokaty przypadły Falubazowi Zielona Góra – 20 i KM Ostrów – 14 pkt. (ceg)

SZERMIERKA

W Seulu Sławomir Mocek zajął 17. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Seulu. Zawodnik IKS Jamalex Leszno był najlepszym florecistą spoza Azji, obok Włocha Michele Pirrazzo. Obaj ulegli koalicji szermierzy z Korei i Japonii. Turniej wygrał Koreańczyk Young Ho Kwon. (ceg)

SZACHY

Grand Prix Sławomir Frąckowiak wygrał czwarty turniej z cyklu Grand Prix Leszna. Niezrzeszony zawodnik zdobył 6,5 pkt i wyprzedził: Sebastiana Hanuska (Szach Wolsztyn) – 6, Leszka Skrzypka (Gambit Bucz), Krystiana Mikołajczaka (Wieża Śmigiel), Tomasza Mocnego (Wieniawa Leszno), Aleksandra Jałkiewicza (Wieża Śmigiel) i Tomasza Hanuska (Gambit Bucz) – wszyscy po 5 pkt. Po czterech turniejach liderem klasyfikacji jest Sebastian Hanusek, który zgromadził 90 pkt i wyprzedza Krzysztofa Hanuska – 77, Eugeniusza Murawskiego – 75, Tomasza Mocnego – 58, Leszka Skrzypka – 57, Julię Kaczmarek – 49, Magdalenę Judek – 47, Bartosza Jałkiewicza – 46, Aleksandra Jałkiewicza – 43 i Krystiana Mikołajczaka – 40. (ceg)

Na matach Trapezu Po raz dziewiętnasty odbył się turniej judo z okazji Dni Leszna. W minioną sobotę w hali Trapez rywalizowało 220 zawodniczek i zawodników z 20 klubów. W gronie uczestników imprezy się rywalizacja w wadze 53 kg. Trzeci była liczna grupa przedstawicieli w tej konkurencji był Jan Szymczak naszych klubów. Reprezentowali oni: (Dwunastka). Drugie i trzecie miejsce UKS Dwunastka Leszno (gospodarz zajęli w wadze powyżej 53 kg odpozawodów), UKS Olimp Rawicz i UKS wiednio: Sebastian Naglik i Fabian Junior Lipno. Wielu z nich stawało Józka (obaj z Olimpu). Na najniższym stopniu podium na podium. W wadze 33 kg w gronie w kategorii 52 kg stanęła młodziczka dzieci druga była Zuzanna RakowKlaudia Radoń (Junior), a w młodziska (Olimp). W kategorii 45 kg taką kach waga 42 kg Wojciech Schmidt samą lokatę wywalczyła jej klubowa (Dwunastka). Kategorię 46 kg wygrał koleżanka Paulina Skrzypek. Wśród Patryk Rakowski (Olimp). W wadze zawodniczek w wadze 52 kg triumfo50 kg drugi był Szymon Świtała (Dwuwała Agnieszka Olczar (Junior), ponastka), podobnie jak w kategorii 73 kg dobnie jak w kategorii powyżej 55 kg Piotr Frąckowiak (także Dwunastka). Monika Korfanty z Olimpu. W gronie Trzeci w tej ostatniej konkurencji był chłopców w wadze 29 kg najlepszy Albert Pacanowski (Junior). okazał się Dawid Tomczak (Olimp), a trzeci był Artur Jatczak (Dwunastka). (ceg) W kategorii 41 kg Kamil Płóciennik i Sebastian Groblewicz (obaj Olimp) zajęli trzecie miejsce. Drugi w wadze 38 kg był Mikołaj Mencel (Olimp), a trzeci Kacper Gruszowski (Dwunastka). Na najniższym stopniu stanął też w wadze 47 kg Tobiasz Szynalski (Olimp), natomiast Jakub Wanicki (Dwunastka) był drugi. Trzecia lokata przypadła też Patrykowi Tomczakowi (Olimp), który walczył w kategorii 50 kg. Zwycięstwem Fot: E. Baldys Bartosza Kina (Dwunastka) zakończyła ▲Fragment rywalizacji w hali Trapez.

ŻEGLARSTWO

Będą regaty w Boszkowie Po raz 43 odbędą się na jeziorze Dominickim w Boszkowie regaty żeglarskie w klasie Omega-Standard. Impreza z okazji Dni Leszna, której towarzyszyć będzie Memoriał Mar-

cela Andrzejewskiego odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę. Uroczyste otwarcie nastąpi w pierwszym dniu o godzinie 11 na plaży przy Ośrodku Wypoczynkowym Borowik. (ceg)

KARTINGI

Już śmigają

padał deszcz i wiał dość silny wiatr. Leszczynianin ruszył mniej więcej z piątego rzędu zawodników i po rundach rozjazdowych jechał na około 30 pozycji. Niestety już po pierwszej rundzie zasadniczej spadł na 50. lokatę. Wyraźnie w tym dniu noga mu „nie podawała”. Dziewczyny, czyli Kasia Janicka w kategorii elita i Karolina Jurczak juniorka młodsza wyruszyły na trasę w jednej stawce z najlepszymi zawodniczkami MTB w Polsce, w tym Mają Włoszczowską. Karolina zajęła ostatecznie 20. miejsce, a Kasia była 17. Nazajutrz w Kórniku odbył się 12. Ogólnopolski Wyścig o Puchar Burmistrza Miasta. Leszczyński klub reprezentowali w nim najmłodsi. W kategorii młodzik Tobiasz Tutkalik po zaciętej walce zajął 2. miejsce, a Maciek Kuśnierek był 11. Z kolei Ania Płatek w kategorii żak uplasowała się na 5. pozycji.

Ruszyła kartingowa karuzela. W sobotę i niedzielę na torze w Starym Kisielinie, koło Zielonej Góry rozegrano I i II rundę mistrzostw Polski. Zawodnicy Automobilklubu Leszczyńskiego w poszczególnych kategoriach zajęli następujące miejsca: Junior Rok – Tomasz Grygiel, debiutant, o którym niedawno pisaliśmy w „ABC”, w obu rundach został sklasyfikowany na 5. miejscu. Rok 125 – Maciej Pęcak był 3. i 4. Pechowo natomiast zaczął sezon Patryk Hampel. Najpierw mechanicy nie zdążyli przygotować jego maszyny do warunków panujących na torze (deszcz), a w kolejnym biegu kierowca uczestniczył w zbiorowym karambolu i do mety nie dojechał. Młodzik 60 – Jakub Czech był 3. i 2., a kolejny debiutant, Ignacy Galon ze Wschowy przyjechał 12. KF2 – Adrian Tyliński zajął 6. i 7. miejsce.

(ceg)

KZ

Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Łukasz Domagała, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Mirosław Wlekły, Kinga Zydorowicz, współpracownicy: Dariusz Borowski, Elżbieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, ul. Malwowa 158, 60-175 Skórzewo k.Poznania, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082


Sport ŻUŻEL

Głowy nie poleciały – Musimy się podnieść i jechać dalej – twierdzi Krzysztof Kasprzak. Okazja do rehabilitacji za niespodziewaną porażkę w Gdańsku nadarza się już w najbliższą niedzielę o godzinie 18.30 w potyczce z Atlasem Wrocław. Ten mecz to jest być, albo nie być dla obu zespołów, które spisują się w Speedway Ekstralidze znacznie poniżej oczekiwań. Po blamażu na Wybrzeżu do dyspozycji Zarządu oddali się trener Czesław Czernicki i dyrektor sportowy Sławomir Kryjom. Klubowi sternicy postanowili jednak, że obaj panowie nadal będą prowadzić Unię Leszno. – Wziąłem i podarłem obie kartki – powiedział prezes Józef Dworakowski. – To nie ta dwójka powinna się tłumaczyć z porażki w Gdańsku. W pierś muszą się uderzyć zawodnicy. To przecież oni się ośmieszyli. Trener nie wsiądzie za nich na motocykl. Ja nie mogę dopuścić do tego, aby dwa ostatnie lata ciężkiej pracy zostały zmarnowane w jeden dzień. Rozgoryczenia zaistniałą sytuacją nie krył Czesław Czernicki. Fot. E. Baldys – To był najczarniejszy V Dla Czesława Czernickiego był to najczardzień w mojej trenerskiej ka- niejszy dzień w całej trenerskiej karierze. rierze. Muszę się pozbierać po tym wszystkim, a najlepszym antidoZa krótko patrzą do przodu i na to tum na to jest praca, praca i jeszcze muszę im zwrócić przede wszystkim raz praca – wyznał szkoleniowiec uwagę. A powinni wiedzieć, że kibic „Byków”. jest bardzo pamiętliwy i tak łatwo Zapytany o swoją poniedziałkową nie wybacza. decyzję odparł: Nieco inną diagnozę słabszych – Ja nie chcę tego komentować wyników wicemistrzów Polski ma i proszę to uszanować. Wszystko Krzysztof Cegielski, były znakomity powiedział już prezes w „Magazynie żużlowiec, a obecnie telewizyjny Żużlowym”. ekspert. A Józef Dworakowski rzeczywi– Stawiam, że coś złego dzieście nie szczędził ostrych słów. je się z motocyklami leszczynian. – Piłka jest teraz po stronie zawodCała drużyna, w tym Adams, ma ników. Jeżeli w dwóch najbliższych kłopot z silnikami. Wygląda to tak, spotkaniach nie zdobędą kompletu jakby wszyscy postawili na tunera, punktów to mnie popamiętają. który właśnie przeżywa złe chwile Męska rozmowa z leszczyńskimi – wyznał na łamach „Przeglądu żużlowcami odbędzie się dopiero Sportowego” Krzysztof Cegielski. w najbliższy weekend, przy okaPopularny „Cegła” ma też swoje zji pojedynku z Atlasem. Zaraz po zdanie na temat juniorów Unii: meczu w Gdańsku niemal wszyscy – Pavlic niepotrzebnie zaczął jeźzawodnicy rozjechali się bowiem po dzić w lidze angielskiej. Teraz w jego Europie na rozgrywki ligi angielskiej życiu jest wiele chaosu. Natomiast i szwedzkiej. Przemek... rośnie. Przybrał na wadze, – Cierpliwie czekam, aż wrócą z tych wojaży i wtedy poważnie porozmawiamy – dodał prezes. Jego zdaniem przyczyną słabej postawy drużyny, i to nie tylko w Gdańsku, ale też wcześniejszych spotkaniach, w których przecież wicemistrzowie Polski również nie błyszczeli, jest brak sportowego celu. – Oni go gdzieś zatracili – uważa szef Unii. Dworakowski przyznał, że jest w tym trochę jego winy . – Za bardzo odpuściłem chłopakom, a oni po wysokim zwycięstwie na inaugurację ligi z Gorzowem zrobili się wielcy. Co gorsza nie wyciągają wniosków z niepowodzeń.

zmieniła się jego budowa ciała, więc musi na nowo dopasować silniki. Prezes stanowczo zapowiedział, że wraca do krótkiego „trzymania” drużyny. – Będą odprawy, będą rozmowy i wspólne analizy. Będzie ponownie dyktatura – wyznał Józef Dworakowski. Nie wyklucza też renegocjacji kontraktów z zawodnikami. Jego zdaniem żużlowcy muszą jednak sami wyciągnąć z tego wnioski i przemeblować swoje głowy. – Przecież nigdzie nie jest zapisane, że ci sami zawodnicy, mimo ważnych do 2010 roku kontraktów, muszą jeździć w leszczyńskiej drużynie – dodał prezes. Sternik Unii liczy na to, że drużyna już w najbliższym meczu z Atlasem Wrocław odkupi swoje winy wobec kibiców. – Jest jeszcze kilka spotkań do zakończenia rundy. Recepta na sukces jest jedna: pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Nie ma innej drogi – uważa prezes. A co na to sami zainteresowani: – Musimy się podnieść i jechać dalej – deklaruje Krzysztof Kasprzak, najskuteczniejszy z „Byków” w feralnym pojedynku z Lotosem. – Zrobimy wszystko, by swoją skuteczną jazdą zrehabilitować się przed naszymi fanami. Oni na to zasługują – zapowiada Jarek Hampel. W pojedynku z Atlasem nie należy się spodziewać wielkich zmian kadrowych. Co najwyżej przetasowań w poszczególnych parach (Hampel pojedzie z Balińskim, a Kasprzak z Pawlickim). – Pole manewru mamy bardzo ograniczone. Póki co nie rezygnuję z żadnego z zawodników. Wszyscy otrzymają jeszcze swoją szansę – zadeklarował szkoleniowiec Unii. DARIUSZ CEGIELSKI

To nie zmęczenie Czy przyczyną słabego występu w Gdańsku mogło być zmęczenie zawodników? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Pawła Barszowskiego, który od kilku sezonów zajmuje się przygotowaniem ogólnorozwojowym leszczyńskich żużlowców. – Ostatnie trzy tygodnie spędziłem poza granicami kraju na obozie kadry triathlonistek, dlatego trudno mi jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną słabszej postawy zawodników. Na pewno jednak nie zmęczenie, bo mają za sobą niewiele startów. To przecież dopiero początek sezonu. Mimo że trwają rozgrywki żużlowcy nie zaprzestali zajęć ogólnorozwojowych. Ze względu na liczne starty nie trenujemy już razem, ale każdy z nich otrzymał wykaz ćwiczeń i wie co ma robić. Myślę, że problem tkwi przede wszystkim w sprzęcie, bo nawet Adams od leszczyńskiej rundy Grand Prix spisuje się słabiej. (ceg)

Rozklejony Atlas Problemy ma nie tylko Unia, ale również Atlas Wrocław, najbliższy rywal leszczyńskich żużlowców. Zespół ze stolicy Dolnego Śląska spisuje się w Speedway Ekstralidze znacznie poniżej oczekiwań i po pięciu kolejkach ma na koncie zaledwie 2 punkty. Nic dziwnego, że także we Wrocławiu doszło do męskiej rozmowy z zawodnikami. – Nie będziemy stosować żadnych kar finansowych, bo to nie są niegrzeczni chłopcy, ale dorośli mężczyźni, Fot. E.Baldys którzy nie wywiązują się z kontraktów. Chcemy im po- V W Atlasie Wrocław nie zawodzi tylko Jason Crump. móc sprzętowo albo doradzić. Przegraliśmy trzy razy pechowo, po wyrównanych starciach, w których powinniśmy być górą. To znak, że drużyna ma niemały potencjał – stwierdził w wypowiedzi udzielonej „Przeglądowi Sportowemu” trener Atlasa Marek Cieślak. Niedzielny pojedynek w Lesznie pokaże na ile skuteczne okazały się działania wrocławskich działaczy. (ceg)


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kobiety nie chcą chodzić na bezpłatną mammografię i cytologię str. 20

E I K S Ń

Y T S O G

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 39 (2087) 22.05-25.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Przykuli się do kaloryfera

Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Urzędnicy naliczyli im ogromny podatek, który rujnuje ich firmy paliwowe. str. 12

(w tym 7% VAT)

str. 14

Budowa ronda na drodze nr 5 zakorkuje Rawicz str. 11

Blokada

Król się nie spodobał Fot. J.Witczak

Na rynku w Lesznie nie stanie jednak pomnik Stanisława Leszczyńskiego str. 8

Dziś zaczyna się blokada rawickiego SEWS-a. Związkowcy będą stać pod fabryką przez tydzień, w dzień i w nocy. Nie pozwolą, aby zakład opuściły ciężarówki z towarem. Mają też zabiegać o zmianę decyzji w sprawie likwidacji firmy. str. 10

Bociany odlatują z Leszczyńskiego str. 16-17

Spaghetti i pizza

Fot. J.Kuik

V W środę pierwszych gości powitała Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20.

Ile zarabiają działacze związkowi i o co naprawdę walczą? str. 11 Tylko u nas! Ogłoszenia drobne z ceną drukujemy za darmo.


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE sta z Teksasu, Maciej Fortuna – gra na trąbce, Roman Ślebarski – perkusista, Krzysztof Ciesielski – gitarzysta, kontrabasista. Cena biletu 20 zł. 23 maja – stadion w Pępowie godz. 10 – III Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gostyńskiego. Imprezy dla kibiców: konkurs rzutów karnych, wyścig na szczudłach i w workach, przeciąganie liny, turniej darta. 24 maja – Podrzecze godz. 11 – Majówka z końmi – zawody o Puchar Burmistrza Gostynia. godz. 11.20 – zawody w powożeniu zaprzęgami jedno- i parokonnymi godz. 15 – zawody w skokach przez przeszkody w klasie LL godz. 17 – wręczenie nagród zwycięzcom zawodów godz. 18 – zabawa taneczna 29 maja – sala Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik godz. 20 – koncert jazzowy zespołu MACK GOLDSBURY AND THE POLISH CONNECTION feat. REGGAE MOORE. Skład zespołu: Reggae Moore – pianista z Nowego Jorku, Mack Goldsbury – saksofoni-

30 maja – kino Pod Kopułą w Gostyniu godz. 18 – Klub Dobrego Filmu zaprasza na muzyczny maraton filmowy. Zobaczyć będzie można trzy filmy: nominowane do Oscara „Tango” w reżyserii Carlosa Saury, dokumentalny film „Rize” w reżyserii Davida Lachapelle oraz „Last days” wyreżyserowany przez Gus van Santa. Cena biletu 25 zł, dla członków KDF 20 zł. 30 maja – stadion w Piaskach godz. 9.15 – otwarcie XXVI Ogólnopolskiego Biegu im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego godz. 9.30 – bieg dla zdrowia (dla wszystkich chętnych) godz. 9.45 – bieg przedszkolaków godz. 10 – start do biegu głównego na dystansie 10 km oraz dla uczniów zespołów szkół gminy Piaski godz. 11.40 – bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych godz. 12.10 – wręczenie nagród i pucharów ES

Ciekawe opowieści Trzy główne nagrody zdobyli gostynianie w ogólnopolskim konkursie „Opowiedz…”. Otrzymali je: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Media Projekt i Stowarzyszenie „Dziecko”. Konkurs „Opowiedz…” przeznaczony był dla 645 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz dla 52 Lokalnych Organizacji Grantowych uczestniczących w ubiegłym roku w programie „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. – Konkurs po raz pierwszy odbywał się dwuetapowo, najpierw na poziomie lokalnym, a następnie ogólnopolskim – wyjaśnia Mirosław Sobkowiak ze Stowarzyszenia Dziecko. – W pierwszym etapie, który na terenie powiatu gostyńskiego zrealizowało Stowarzyszenie Dziecko, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały prace o realizowanych przez siebie działaniach w trzech kategoriach: fotografia, film oraz informacja na stronie internetowej. Stowarzyszenie wytypowało do udziału w konkursie na szczeblu ogólnopolskim film pt. „Uniwersytet

Trzeciego Wieku - oknem na świat” i informację na stronie internetowej „Spotkajmy się przy stawie na Żgalinach”. Wybór okazał się trafny, w finale ogólnopolskim główną nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku za film o realizacji swoich działań w ramach „Działaj Lokalnie”. Nagrodę główną otrzymali również twórcy tego filmu, czyli Media Projekt. Komisja przyznała też nagrodę główną w wysokości 3000 zł dla Stowarzyszenia Dziecko Fot. archiwum – Lokalnej Organizacji Grantowej „Za najbardziej efektywne ▲Mirosław Sobkowiak ze Stowarzyszenia i kreatywne przeprowadzenie Dziecko odbiera nagrody w Warszawie. pierwszego etapu konkursu”. firmom ARDAGH GLASS Gostyń, Stowarzyszenie Dziecko dziękuje ZUPTOR Gostyń i SIMET Piaski wszystkim, którzy wsparli ubiegłoroczoraz wszystkim gminom i powiatowi ną edycję programu „Działaj Lokalnie” gostyńskiemu. na terenie powiatu gostyńskiego: ES

Pod patronatem „ABC”

Jubileuszowy rajd Wybory Małej Miss najliczniejszy W X Wielkopolskim Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się w tym roku na terenie gmin: Borek Wielkopolski, Pogorzela i Koźmin, uczestniczyło najwięcej, bo aż 47 drużyn z całej Wielkopolski.

W ostatnią niedzielę maja w MGOK w Pogorzeli odbędą się wybory Małej Miss Ziemi Pogorzelskiej. O koronę rywalizować będzie 12 dziewczynek w wieku od 4 do 6 lat. Na scenie zaprezentują się w strojach sportowych, fantazyjnych i balowych. Publiczność, która wybierze spośród nich swoją faworytkę, obejrzy dwa filmy. Na jednym „Przedszkolaki – Pogorzelaki” dzieci odpowiadać będą na pytania, na drugim zaprezentują się ze swoimi mamami, tatusiami lub babciami. Patronat nad konkursem objęła redakcja Gazety „ABC”. Dzisiaj prezentujemy cztery z kandydatek do korony. W dwóch następnych numerach gazety pokażemy kolejne kandydatki. Nr 1. Magda Błażejczak Nr 2. Olga Mikstacka Nr 3. Zosia Urny Nr 4. Maja Ławniczak

ES

Obwodnica w budowie

▲Wymarsz uczestników rajdu z Zimnowody.

Zbiórka młodzieży odbyła się przy pięknym obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Drużyny powitali przedstawiciele Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu, Nadleśnictwa Piaski, samorządowcy, prezesi powiatowych i gminnych zarządów OSP RP. Rajdem kierował i czuwał nad jego przebiegiem Grzegorz Marszałek, członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, sędzią głównym rajdu był Artur Paździerski z UKS w Borku Wlkp. Drużyny przemierzyły trasę rajdu z Zimnowody do Międzyborza. Tam w wigwamie Grandel czekał na nich posiłek oraz konkursy: kto sprytniejszy, wieszanie prania, wrzucanie piłek do bębna, uni-hokej, rzut gumowcem na odległość,

wbijanie gwoździ, mały ratownik przedmedyczny, ekologiczny oraz konkurs na piosenkę rajdową i hymn strażacki. Kolejne wyjście na trasę wiodło do pomników przyrody, stamtąd autokarami rajdowcy pojechali do Borzęciczek i dalej maszerowali pieszo do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach, gdzie czekało na nich ognisko, druga część konkursu turystycznego oraz grochówka. Tam też nastąpiło podsumowanie rajdu, złożenie wiązanki pod pomnikiem Janusza Korczaka, wręczenie pucharów i nagród. W wyniku rozegranych konkurencji wyłoniono zwycięzców X Rajdu MDP. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła drużyna z Tłokini Wielkiej. Drugie miejsce zajęła drużyna z Borzęciczek, trzecie z Wycisłowa, czwarte z Borku Wlkp.

W miniony wtorek w obecności przedstawicieli inwestora i wykonawców odbyło się przekazanie placu pod budowę obwodnicy Krobi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą konsorcjum trzech firm: POL-DRÓG Kościan, POL-DRÓG Piła oraz DROGBUD Gostyń. Długość obwodnicy wyniesie 1,9 km i kosztować będzie ponad 13 mln złotych. – Zgodnie z planami obwodnica rozpocznie się przed wjazdem do Krobi od strony Gostynia i pobiegnie wzdłuż nieczynnego torowiska kolejowego – tłumaczy Gerard Misiaczek, wiceburmistrz Krobi. – Na wysokości dworca kolejowego zostanie zbudowane rondo i od tego miejsca droga 434 będzie już przebiegać dotychczasową trasą.

Tekst i fot. ES

ES

▲W VI Powiatowym Konkursie Piosenki Przedszkolnej, który odbył się w Ośrodku Kultury w Krobi, uczestniczyło 22 małych wykonawców z gmin: Borek, Gostyń, Krobia i Pępowo. Dwa pierwsze miejsca jury przyznało Sandrze Balcerek z Przedszkola w Krobi za wykonanie piosenki „Wesoło nam” oraz Agnieszce Rosa z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Gostyniu za wykonanie piosenki „Bo co może mały człowiek”. Przyznano aż trzy drugie miejsca. Zdobyły je: Marcelina Ciszak i Marcelina Urbańska z Przedszkola w Krobi oraz Natalia Jakubowska z Gostynia z Przedszkola im. Kubusia Puchatka. Trzecie miejsce zajęła Julia Gubańska z Przedszkola w Krobi. Na zdjęciu laureatki konkursu z Przedszkola nr 5 w Gostyniu. ES


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kobiety nie chcą chodzić na bezpłatną mammografię i cytologię str. 20

E I K S Ñ

A I C ΠKO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 39 (2087) 22.05-25.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Przykuli się do kaloryfera

Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Urzędnicy naliczyli im ogromny podatek, który rujnuje ich firmy paliwowe. str. 12

(w tym 7% VAT)

str. 14

Budowa ronda na drodze nr 5 zakorkuje Rawicz str. 11

Blokada

Król się nie spodobał Fot. J.Witczak

Na rynku w Lesznie nie stanie jednak pomnik Stanisława Leszczyńskiego str. 8

Dziś zaczyna się blokada rawickiego SEWS-a. Związkowcy będą stać pod fabryką przez tydzień, w dzień i w nocy. Nie pozwolą, aby zakład opuściły ciężarówki z towarem. Mają też zabiegać o zmianę decyzji w sprawie likwidacji firmy. str. 10

Bociany odlatują z Leszczyńskiego str. 16-17

Spaghetti i pizza

Fot. J.Kuik

V W środę pierwszych gości powitała Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20.

Ile zarabiają działacze związkowi i o co naprawdę walczą? str. 11 Tylko u nas! Ogłoszenia drobne z ceną drukujemy za darmo.


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Uczą się angielskiego

Fot. D. Borowski Wystawy przygotowane przez poszczególne klasy szkoły podstawowej cieszą się dużym zainteresowaniem.

Przybliżanie Unii W Zespole Szkół nr 3 w Kościanie z dużym zaangażowaniem włączono się do obchodów Spring Day in Europe, czyli Dnia Wiosny w Europie, obchodzonego pod patronatem Komisji Europejskiej. Klasy trzecie gimnazjum uczestniczyły w konkursie na multimedialne prezentacje na temat „Różnorodność kulturowa, geograficzna, społeczna i polityczna krajów Unii Europejskiej”. Wygrał zespół klasy IIId w składzie: Justyna Walachowska, Jadwiga Ratajczak, Klaudia Maćkowiak, Anna Chudzińska i Klaudia Szydłowska. Drugie miejsce zajęły... uczennice klasy Vc szkoły podstawowej (!), które dopuszczono do udziału: Dominika Szynkowska, Aleksandra Kaczmarek, Weronika Wróbel. Na trzeciej lokacie uplasowała się drużyna klasy IIIc: Krzysztof Sadowski, Marek Noskowiak, Piotr Beszterda, Maciej Bartkowiak,

Fot. D. Borowski Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kościanie była gospodarzem VI Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego. Przez dwa dni zmagało się w nim blisko 70 młodych pianistów. Pierwsze miejsce w grupie I zajął przedstawiciel gospodarza Mateusz Kowalski, którego uczy Stanisław Dycha. W grupie II spośród uczniów kościańskej szkoły trzecie miejsce zajęła Daria Michałowicz (nauczyciel Stanisław Dycha), a wyróżniono uczennice Katarzyny Swinarskiej: Martę Flak i Ewę Wojciechowską. Głównym sponsorem konkursu był wójt gminy Kościan Henryk Bartoszewski. Na zdjęciu Anna Kacprzak, uczennica kościańskiej szkoły, podopieczna Sylwii Karczewskiej, która występowała w grupie I.

Szymon Drąg, Patryk Frąckowiak. Klasy drugie uczestniczyły w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Między innymi trzeba było zaprojektować ulotkę o Europie, w której należało zaprezentować bogactwo i różnorodność, występujące na tym kontynencie. Zostaną one przetłumaczone na język angielski i wysłane do organizatorów Spring Day in Europe. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIc, drugie IIa, a trzecie IIb. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum pisali klasówkę z wiedzy o UE. W tej najlepsza okazała się klasa Ic, przed Ib i Ia. Indywidualnie pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Julia Sznabel i Jakub Szcześniak z maksymalnym wynikiem 19 pkt, a za nimi uplasowała się Justyna Olejniczak z 18 pkt. Natomiast poszczególne klasy szkoły podstawowej w łączniku wystawiły stoiska, prezentujące wylosowane przez siebie kraje UE. Były tam nie tylko ich flagi czy ukazane położenie geograficzne, ale także potrawy danych krajów i inne ciekawostki. W konkursie na najpiękniejsze stoiska zwyciężyła klasa IVa, przed klasą Va. Trzecie miejsce zajęły ex aequo klasy: Ia, Ic, IIc, IIIc. Obchody w „trójce” zorganizował Szkolny Klub Europejski pod okiem koordynatorów, którymi były nauczycielki Jolanta Szymaniak i Danuta Kasztelan. (dab)

48 osób z gminy Śmigiel skorzystało z kursów języka angielskiego, zorganizowanych przez Partnerstwo Lokalne przy Centrum Kultury w Śmiglu. A w kolejce czekają następni chętni. Projekt pod nazwą „Język angielski klucz do komunikacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje 100 godzin lekcyjnych. W tym czasie uczestnicy opanują znajomość języka na poziomie A1. Koordynatorami projektu są Sławomir Grzelczyk i Anna Wieczorek. Do kursów przystąpili mieszkańcy 19 miejscowości z terenu gminy Śmigiel. Zajęcia odbywają się w czterech grupach: w Śmiglu, Brońsku-Żegrówku, Robaczynie oraz Wonieściu-Spławiu. Prowadzą je dwie doświadczone lektorki Katarzyna Michnikowska i Marzena Kleina. Wśród uczących się zdecydowana większość to panie. – Partnerstwo Lokalne swoimi działaniami postanowiło wyjść

Zaproszenie na Muzola W sobotę, 22 maja, w Centrum Kultury w Śmiglu odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży im. Henryka Pelli Muzol. Od godz. 11 rozpoczną się przesłuchania konkursowe, które potrwają do godz. 17. Natomiast o godz. 18 organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników muzyki na koncert laureatów, w którym zaprezentują się zwycięzcy przeglądu. LL

Na majówkę Centrum Kultury w Śmiglu zaprasza na Majówkę do Błotkowa. Impreza odbędzie się w niedzielę, 24 maja. Rowerzyści wyruszą o godz. 15 z parkingu przed CK. Ci, którzy nie chcą jechać rowerami, mogą skorzystać z przejazdu autobusem. Opłata wynosi 5 zł. W programie przewidziano wiele atrakcji. LL

Dla mam

W poniedziałek, 25 maja, w sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury odbędzie się ,,Koncert dla Mamy’’. Początek o godz. 17. Wstęp wolny. (dab)

Podniebne zmagania Dzisiaj, 22 maja, rozpoczął się XXII Zlot Motolotniowy Ziemi Czempińskiej – Głuchowo 2009. Jednak atrakcje dla publiczności przygotowano na sobotę. Jutro na stadionie w Głuchowie i pobliskim lądowisku, po odprawie lotników, od godz. 10.30 zaczną się konkurencje lotnicze, które potrwają do godz. 14. Na 17 zaplanowano rozgrywki boule, a na 18 występ gwiazdy – kapeli COUNTRY GLADEK BROTHERS BAND. Po nim, o godz. 20, rozpocznie się zabawa plenerowa, która

potrwa do 1 w nocy. Na niedzielę, 24 maja, zaplanowano podsumowanie „XXII Zlotu Motolotniowego Ziemi Czempińskiej – Głuchowo 2009” i wręczenie nagród laureatom podniebnych zmagań. Patronat honorowy nad imprezą sprawują: senator RP Małgorzata Adamczak, poseł na Sejm Wojciech Ziemniak i starosta kościański Andrzej Jęcz. Organizatorami są: Urząd Gminy w Czempiniu, Centrum Kultury Czempiń oraz Ludowy Zespół Sportowy Głuchowo. (dab)

naprzeciw mieszkańcom wsi – powiedział koordynator Sławomir Grzelczyk. – Obecnie swoim zasięgiem obejmujemy 29 miejscowości. W związku z dużym zainteresowaniem nauką języka angielskiego oraz rozszerzeniem zasięgu organizacji na kolejne wsie złożyliśmy wniosek o powtórzenie kursu. Przeszedł on

pozytywnie ocenę formalną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to są duże szanse, że od września naukę języka angielskiego rozpoczną kolejni chętni. Podejmiemy też starania o zdobycie pieniędzy na kontynuację kursu na wyższym poziomie. LL

Fot. L.Lewandowska Grupa uczęszczająca na zajęcia w Wonieściu i Spławiu prowadzona przez Katarzynę Michnikowską spotyka się w każdą sobotę. Sympatyczna atmosfera panująca na zajęciach sprzyja przyswajaniu wiedzy.

Biblioteczne atrakcje W nietypowym miejscu – na Wałach Żegockiego, tuż obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie – odbyła się III Majowa Biesiada Literacka. Wzięli w niej udział poeci: Maria Magdalena Pocgaj i Paweł Kuszczyński. Na poetyckie spotkanie przybyli: przyjaciele biblioteki oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie z polonistą Leszkiem Kędzierskim. – Życie jest cudem. Nie trzeba o tym nikogo przekonywać. My tylko piszemy o życiu, które nas dotyka, zachwyca, a czasem boli. To bardzo wielka odpowiedzialność dzielić się wewnętrznym światem, który każdy z nas nosi w sobie – tymi słowami zaczęła literacką biesiadę Maria Magdalena Pocgaj. Potem na przemian poeci recytowali wiersze, przeplatając je wspomnieniami, spostrzeżeniami czy przemyśleniami. – Największą sztuką, o której nikt nie ważył się napisać, jest sztuka życia. Dzisiaj chciałbym się z państwem podzielić swoją fascynacją muzyką Astora Piazzollego. On przysposobił tango do sal koncertowych, do filharmonii. On odnowił tango – mówił Paweł Kuszczyński. I zaprezentował z płyty jego utwór. Później mówił o swojej drugiej fascynacji – Arboretum Kórnickim. W dalszej części spotkania były wiersze o miłości, autobiograficzne,

o Poznaniu, a nawet o Soplicowie w niedalekim Cichowie. Oprócz biesiady literackiej w Tygodniu Bibliotek było wiele wydarzeń: pasowania na czytelników uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, poznawanie pracy biblioteki „od kuchni” ,połączone z prezentacją najstarszych zbiorów biblioteki, spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk – autorką książek dla najmłodszych. W ramach akcji „Znani, ważni i poważni” bajkę „Kot w butach” czytał Piotr Ruszkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Kościana. Odbyły się także: poranek literacki, zabawy literacko – plastyczne dla najmłodszych, przybliżanie komputera dla seniorów pod hasłem ,,Komputer bez barier wiekowych’’, przedstawienia teatralne i bookcrossing, czyli „uwalnianie książek”, warsztaty dla zainteresowanych literaturą i procesem twórczym, przyjmowanie wycieczek z przedszkoli i szkół oraz abolicja dla czytelników, którzy nie oddali książek w terminie, kiermasz taniej książki, przyjmowanie propozycji tytułów książek, które powinny znaleźć się w zbiorach kościańskiej biblioteki, akcja „Zostaw po sobie ślad” – przekazywanie do zbiorów czytelni książek naukowych lub popularnonaukowych wraz z osobistymi dedykacjami. (dab)

Uczestnicy III Majowej Biesiady Literackiej w Kościanie.


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kobiety nie chcą chodzić na bezpłatną mammografię i cytologię str. 20

E I K C AWI

R

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 39 (2087) 22.05-25.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Przykuli się do kaloryfera

Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Urzędnicy naliczyli im ogromny podatek, który rujnuje ich firmy paliwowe. str. 12

(w tym 7% VAT)

str. 14

Budowa ronda na drodze nr 5 zakorkuje Rawicz str. 11

Blokada

Król się nie spodobał Fot. J.Witczak

Na rynku w Lesznie nie stanie jednak pomnik Stanisława Leszczyńskiego str. 8

Dziś zaczyna się blokada rawickiego SEWS-a. Związkowcy będą stać pod fabryką przez tydzień, w dzień i w nocy. Nie pozwolą, aby zakład opuściły ciężarówki z towarem. Mają też zabiegać o zmianę decyzji w sprawie likwidacji firmy. str. 10

Bociany odlatują z Leszczyńskiego str. 16-17

Spaghetti i pizza

Fot. J.Kuik

V W środę pierwszych gości powitała Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20.

Ile zarabiają działacze związkowi i o co naprawdę walczą? str. 11 Tylko u nas! Ogłoszenia drobne z ceną drukujemy za darmo.


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Op³aty adiacenckie znów w odstawkê W rawickiej gminie znów upad³ pomys³ wprowadzenia op³at adiacenckich. Kolejny raz nie zgodzili siê na to radni opozycji. Gmina zabiega o ustanowienie takich op³at od oko³o 10 lat. To ju¿ czwarte podejœcie w tej sprawie. Rawickie w³adze podkreœlaj¹, ¿e wartoœæ prywatnych terenów uzbrajanych na koszt samorz¹du wzrasta kilkakrotnie, a ich w³aœciciele zarabiaj¹ na sprzeda¿y takich gruntów du¿e pieni¹dze. Gmina chce, ¿eby z tytu³u przyrostu wartoœci gruntów uiszczane by³y op³aty adiacenckie. – Inwestujemy, a nie dostajemy nic w zamian – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Nie chcemy tego robiæ za darmo. Op³aty adiacenckie pozwoli³yby zwróciæ chocia¿ czêœæ kosztów, które zainwestowaliœmy w infrastrukturê. Wed³ug gminy dobitnym przyk³a-

dem korzyœci, które da prywatnym w³aœcicielom gruntów wykonanie infrastruktury, mo¿e byæ teren o powierzchni ponad 44 ha w Szymanowie, przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod dzia³alnoœæ przemys³ow¹. Pola ma tam ponad 30 osób. Gmina zwróci³a siê do Urzêdu Marsza³kowskiego o dofinansowanie po³owy kosztów uzbrojenia tego terenu, szacowanych na 13.500.000 z³. – Cena metra kwadratowego ,,go³ego’’ pola wynosi 10-20 z³otych – t³umaczy T. Paw³owski. – Po jego uzbrojeniu lub geodezyjnym podzia-

Forma ju¿ nied³ugo

W dniach 28-31 maja w Rawiczu odbywaæ siê bêdzie IX Festiwal Sztuki Forma, organizowany przez miejscowy Dom Kultury i Stowarzyszenie AKiMRA. Wspó³organizatorem imprezy jest Rawicka Biblioteka Publiczna.

le i podzieleniu na dzia³ki przeznaczone na sprzeda¿ cena metra wzrasta do 150 z³otych. Innym podawanym przez rawickie w³adze przyk³adem s¹ zasiedlane grunty w Mas³owie. Tam w³aœciciele nowo wybudowanych domów domagaj¹ siê wykonania kanalizacji deszczowej, sanitarnej czy wodoci¹gowej, budowy dróg i chodników. Wszystko na koszt gminy. – Pomys³, ¿eby prywatni w³aœciciele gruntów zwracali w formie op³at adiacenckich czêœæ kosztów ich uzbrojenia lub geodezyjnego podzia³u jest uzasadniony – uwa¿a burmistrz. – Tak dzieje siê w innych gminach, które odzyskuj¹ w ten sposób od pó³ miliona do miliona z³otych rocznie. Przyk³adem mo¿e byæ gmina Gostyñ, gdzie z tytu³u op³at adiacenckich do samorz¹dowego bud¿etu trafia oko³o 800 tysiêcy z³otych. Rawickie w³adze proponowa³y dwie stawki op³at adiacenckich: 30 proc. od kwoty, jak¹ uzyskuje dana powierzchnia gruntu po wydzieleniu geodezyjnym i 50 proc. od kwoty, o jak¹ wzrasta cena gruntu po wykonaniu infrastruktury. Choæ pierwsza stawka jest mniejsza, gmina mo¿e z niej wiêcej zyskaæ, gdy¿ wzrost ceny gruntu po podziale geodezyjnym jest

znacznie wiêkszy ni¿ po uzbrojeniu. Pomys³ wprowadzenia op³at adiacenckich popar³a 9-osobowa koalicja w Radzie Miejskiej, przeciwna by³a opozycja, która dysponowa³a jednym g³osem wiêcej. – Radni maj¹ prawo g³osowaæ wed³ug swojego uznania, jednak zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomoœciami gmina ma wrêcz obowi¹zek podj¹æ uchwa³ê o wprowadzeniu op³at adiencenckich – zaznacza T. Paw³owski. Opozycja twierdzi, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ jeden z przepisów tej ustawy. Chodzi o zapis dotycz¹cy uchwalania op³at adiacenckich w ci¹gu 3 lat od chwili dokonania podzia³u gruntów lub wykonania infrastruktury. W³adze Rawicza argumentuj¹, ¿e orzeczenie TK nie wp³ynê³o na ogólne brzmienie ustawy, a wiêc koniecznoœæ samego ustalania takich op³at. Wskazuj¹ tak¿e na zaniepokojenie Najwy¿szej Izby Kontroli, która wytyka gminom, ¿e w niewielkim stopniu wykorzystuj¹ mo¿liwoœæ wprowadzania op³at adiacenckich, co pozbawia je przychodów bud¿etowych. NIK uznaje to za naruszenie prawa. – Temat op³at adiacenckich, naszym zdaniem racjonalnych, wprowadzamy na sesje, poniewa¿ zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e jego unikanie mo¿e spowodowaæ reakcjê wojewody – podkreœla burmistrz Rawicza. – Wydatki ponoszone z tytu³u

3

uzbrajania terenów nie zwróc¹ siê gminie z podatków od nieruchomoœci nawet za sto lat. Domyœlamy siê, ¿e opozycja torpeduj¹c projekt uchwa³y chce ,,uchyliæ nieba’’ mieszkañcom, jednak bez op³at adiacenckich nie da siê inwestowaæ i rozwijaæ gminy. Z drugiej strony, mamy przyk³ad rozrzutnoœci opozycji, która lekk¹ rêk¹ rozdaje pieni¹dze podatników: chodzi o dwukrotne zwiêkszenie udzia³u naszej gminy w Funduszu Gwarantowanych Porêczeñ Kredytowych z siedzib¹ w Gostyniu. Opozycja uzna³a, ¿e zamiast 100 tysiêcy, jak by³o wczeœniej ustalone, nale¿y daæ 200 tysiêcy z³otych. W³adze Rawicza twierdz¹, ¿e musz¹ byæ stra¿nikiem samorz¹dowych dochodów i wydatków. Choæ projekt uchwa³y o op³atach adiacenckich kolejny raz upad³, nie zrezygnuj¹ z niego. Temat wywo³aj¹ ponownie w przysz³ym roku. Zaznaczaj¹, ¿e opozycja ma czas na jego przemyœlenie. Podkreœlaj¹, ¿e wykonywanie przez gminê infrastruktury finansowane jest ze wspólnych podatków. – Dla tych, którzy je p³ac¹, wprowadzenie op³at adiacenckich, by³oby sprawiedliwym rozwi¹zaniem – dodaje burmistrz. – Z kolei dla w³aœcicieli gruntów, którzy nie chcieliby ponosiæ takich op³at, wyjœciem mo¿e byæ odsprzedawanie terenów gminie. J.W.

Stra¿acy nadal œwiêtuj¹

Fot. J. Witczak s W programie formy kolejny raz znajdzie siê przegl¹d teatralny domów pomocy spo³ecznej.

Coroczny festiwal gromadzi mi³oœników sztuki. I tym razem bêdzie to okazja do zwiedzania wystawy prac artystów z Polski i zagranicy, spotkañ i rozmów z nimi, uczestniczenia w koncertach oraz twórczych przedsiêwziêciach prowadzonych podczas festiwalu. W zasadzie wszystkie imprezy odbêd¹ siê w Domu Kultury i parku przy placówce. Kolejny raz goœciem festiwalu bêdzie aktor Piotr Miazga. W programie imprezy znajdzie siê wiele muzyki. – Forma to festiwal zrodzony z

potrzeby spotkania siê z twórcami, artystami oraz ich dzie³ami czy te¿ dokonaniami w innych kierunkach sztuki – mówi Tomasz Bzdêga, jeden z organizatorów festiwalu. – Zarówno z twórcami doœwiadczonymi, jak i tymi, którzy dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki w œwiecie sztuki. Byæ mo¿e poprzez przybli¿enie twórców i ich dzie³ publicznoœci równie¿ w odbiorcach zakie³kuje, jeœli nie potrzeba tworzenia, to choæby chêæ do przemyœleñ dotycz¹cych sztuki w jej wielu formach. J.W.

PROGRAM FORMY: 28 maja, godz. 20 – otwarcie imprezy i wernisa¿ wystawy 29 maja: godz. 11 – warsztaty ruchowo-dykcyjne (prowadz¹cy Piotr Miazga), przegl¹d teatrów domów pomocy spo³ecznej, godz. 12 i 18 – pokaz capoiery (rynek), godz. 16 – warsztaty fotograficzne (prowadz¹cy Micha³ Burzyñski), warsztaty performance (prowadz¹ca Sylwia Henkulak-Matysiak), godz. 19.15-20.15 – koncert Mijagi, godz. 20.30-21.30 – koncert zespo³u Korbowód, godz. 21.45 – koncert zespo³u Pleq 30 maja: godz. 11 – warsztaty ruchowo-dykcyjne, warsztaty fotograficzne, warsztaty performance, godz. 15-18 – przegl¹d filmów kinowych, godz. 18-19 – koncert zespo³u Ch³opomania, godz. 19.15-20.15 – koncert Sorry Boys, godz. 20.30-21.30 – koncert Old Time Radio, godz. 21.45 – koncert zespo³u Grabek. 31 maja: godz. 11 – ci¹g dalszy warsztatów, godz. 15-17 – przegl¹d kinowy, godz. 17.30 – pokaz mody (Dorota Niedba³a), godz. 18-19 – koncert Alien Band, godz. 19.15-20.15 – koncert The Mohers Band, godz. 21 – koncert Tymon & Transistors.

W rawickiej komendzie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej odby³y siê obchody Powiatowego Dnia Stra¿aka. Wœród goœci uroczystoœci byli: pose³ Józef Racki, w³adze powiatowe i gminne, przedstawiciele oœciennych komend PSP oraz zwi¹zku OSP. G³ównym punktem imprezy by³o wrêczenie awansów, odznaczeñ i nagród. Br¹zowymi odznakami ,,Zas³u¿ony dla ochrony przeciwpo¿arowej’’ uhonorowano asp. szt. Macieja WoŸniaka i st. ogn. Piotra Pospiecha. Srebrnymi medalami ,,Za zas³ugi dla po¿arnictwa’’ odznaczono ogn. Jana Kêdziê i i ogn. Dariusza Gurdaka. Awans na starszego aspiranta otrzyma³ Rafa³ Kaczmarek, a na starszego stra¿aka: Bogus³aw Butkiewicz, Tomasz Kordylas, Rafa³ Kupczyk, Krzysztof Paca, Szymon Szwarc i Pawe³ Wolny. Kilkunastu stra¿aków i pracowników cywilnych komendy otrzyma³o nagrody pieniê¿ne. O pracy rawickich stra¿aków mówi³ tamtejszy komendant powiatowy PSP bryg. S³awomir Rojda. W ubieg³ym roku w powiecie rawickim i okolicy stra¿acy interweniowali 522 razy. Liczba wyjazdów do akcji utrzyma³a siê mniej wiêcej na tym samym poziomie. Rok wczeœniej by³o 517 interwencji. Wzros³a natomiast liczba po¿arów, zanotowano ich 157, podczas gdy w 2007 roku by³o 100. – Po¿ary stanowi³y a¿ 30 procent wszystkich interwencji, podczas gdy rok wczeœniej 19 procent – zaznaczy³ S³awomir Rojda. – Pali³o siê g³ównie w rolnictwie, gdzie zanotowano jedn¹ trzeci¹ takich zagro¿eñ.

Stra¿acy wyje¿d¿ali 363 razy do miejscowych zagro¿eñ: wypadków i kolizji, usuwania powalonych drzew, zalanych obiektów, rojów os i szerszeni. W tej kategorii by³o o 12 proc. interwencji mniej. W wypadkach drogowych, których skutki usuwali stra¿acy, zginê³y 4 osoby (w 2007 roku 1). W kraksach zosta³o rannych 58 osób (w 2007 roku 61). Straty spowodowane po¿arami i miejscowymi zagro¿eniami wynios³y 1.200.000 z³, by³y mniejsze o 300.000 z³ ni¿ w 2007 roku. Trochê wiêcej by³o wypadków i kolizji (w 2008 roku – 85, w 2007 – 71) oraz wyjazdów do usuwania rojów (122/112). Ogó³em najwiêcej interwencji zanotowano w lipcu i sierpniu – w sumie 169. – Charakterystyczny by³ spadek

liczby miejscowych zagro¿eñ wywo³anych porywistymi wiatrami oraz gwa³townymi opadami deszczu – dodaje szef rawickich stra¿aków. – W 2007 roku zanotowaliœmy 100 interwencji zwi¹zanych ze skutkami wichur, w ubieg³ym roku dwa razy mniej. Z kolei liczba wyjazdów do akcji po silnych opadach deszczu spad³a z 52 do 12. Do najwiêkszych niebezpieczeñstw w powiecie zaliczono tak¿e wypadki i kolizje na najbardziej uczêszczanych drogach oraz zagro¿enia wynikaj¹ce z transportowania toksycznych œrodków przemys³owych, g³ównie chloru, amoniaku, etyliny i gazów technicznych. Te substancje stanowi¹ tak¿e zagro¿enie w stosuj¹cych je lub magazynuj¹cych zak³adach pracy. J.W.

s Kopertówki od komendanta, czyli chwila szczêœcia...

Fot. J. Witczak

Gazeta ABC - 22 maja 2009  

Gazeta ABC - 22 maja 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you