Page 1

Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 28

Z wizytą w II LO w Lesznie str. 24

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 33 (2081) 28.04-04.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Fot. Ł.Domagała

Bestialskie zabójstwo

(w tym 7% VAT)

Memoriał dla Sullivana Australijczyk Ryan Sullivan wygrał 59. Memoriał Alfreda Smoczyka str. 32

Fot. A. Przewoźny

Nowy rozkład jazdy MZK

str. 15-18

Zapraszamy na Majówkę

15-letni Kamil L., podopieczny Domu Dziecka we Wschowie, zamordował 8-letnią Weronikę, wychowankę tego samego domu. Sprawca tego czynu był już wielokrotnie karany za kradzieże i rozboje. str. 2

Za stara na sanatorium?

Marta Prałat z Leszna nie została przyjęta do sanatorium mimo posiadanego skierowania. Usłyszała, że jest za stara na rehabilitację. str. 9

Szczegóły str. 14 i 19 Fot. E.Baldys


AKTUALNOŒCI

2

Dziecko zamordowa³o dziecko W sobotê zamordowana zosta³a 8-letnia dziewczynka, wychowanka Domu Dziecka we Wschowie. Jej zw³oki znaleziono w opuszczonym domu tu¿ za rogatkami miasta. Skrêpowa³ j¹, prawdopodobnie zgwa³ci³ i udusi³ 15-letni kolega z tej samej placówki. Sobotnie s³oneczne popo³udnie nie zwiastowa³o tak dramatycznych wydarzeñ. Jeszcze oko³o godz. 15 oœmiolatka jak gdyby nigdy nic bawi³a siê na boisku. PóŸniej gdzieœ przepad³a, co zaniepokoi³o wychowawców. – Najpierw podjêli poszukiwania na w³asn¹ rêkê. Podejrzewali, ¿e dziewczynka – choæ nigdy samowolnie nie opuszcza³a Domu Dziecka – posz³a do jakiejœ kole¿anki ze szko³y – mówi Piotr KuŸma z KPP we Wschowie. Próby poszukiwawcze pracowników placówki spe³z³y na niczym. Po godz. 18 zadzwonili wiêc na policjê. Komendant wschowskich funkcjonariuszy podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej. – Zmobilizowani zostali wszyscy policjanci, którzy tego dnia pe³nili

s³u¿bê. Ruszyli w teren i zaczêli rozpytywaæ o dziecko. Ustalili, ¿e dziewczynka by³a widziana z innym wychowankiem Domu Dziecka, 15-letnim Kamilem L. – t³umaczy P. KuŸma. Ktoœ inny widzia³ samotnego ch³opaka w okolicach toru motocrossowego Kacze Do³y.

JROWEROWA MAJÓWKA. 1 maja, pi¹tek, godz. 10 – wielka rowerowa „Majówka z ABC”. Start z rynku w Lesznie. Meta w stadninie koni w Jeziorkach.

Jest podejrzany

Poszukiwania jeszcze trwa³y, gdy ch³opak wróci³ do Domu Dziecka. Pytany przez policjantów, powiedzia³, ¿e spacerowa³ z dziewczynk¹. Stwierdzi³ jednak, ¿e w pewnym momencie rozdzielili siê i ka¿de z nich posz³o w swoj¹ stronê. Tymczasem w teren oprócz policjantów ruszyli stra¿acy oraz mieszkañcy Wschowy i okolic. Nadchodzi³ zmrok, a oni maszerowali od Wschowy w kierunku Kaczych Do³ów. Jedna z grup znalaz³a dziew-

s W tej nieukoñczonej ruderze znaleziono zw³oki 8-letniej Weroniki.

czynkê w pustym domu tu¿ za Wschow¹, przy drodze na Górê. Dziecko nie ¿y³o. – Wszystko wskazywa³o na morderstwo. Na miejsce przyjechali technicy kryminalni ze Wschowy, eksperci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i prokurator. Zabezpieczyli œlady. Podejrzenia o zabójstwo pad³y na Kamila L. Zosta³ zatrzymany i trafi³ do Policyjnej Izby Dziecka w Zielonej Górze – dodaje P. KuŸma. Kamil L. przyzna³ siê do morderstwa. Ch³opak by³ ju¿ wczeœniej karany za kradzie¿e, w³amania i rozboje.

Czy to gwa³t?

Wstêpne oglêdziny przynios³y odpowiedŸ na pytanie o sposób zabójstwa dziecka – zginê³o przez uduszenie. Wskazywa³y na to zeFot. 2x autor wnêtrzne œlady. s Kamil L. przebywa³ w placówce od pó³ roku. Ch³opak pochodzi z powiatu leszczyñskiego. – Morderstwo Zamordowana dziewczynka – z powiatu wschowskiego. pope³nione w

Szlifowanie Bruku. Szykujcie stroje!

Nie zabraknie atrakcji na tegorocznym Szlifowaniu Bruku. Impreza jest ju¿ dopiêta niemal na ostatni guzik. W tym roku Jarmark Leszczyñskiej Starówki Szlifowanie Bruku bêdzie jedn¹ z imprez towarzysz¹cych ¿u¿lowemu Grand Prix, dlatego odbêdzie siê ju¿ w sobotê, 9 maja. Rozpocznie siê o godz. 10, a potrwa do godz. 14, tak ¿eby wszyscy mi³oœnicy „czarnego sportu” spokojnie zd¹¿yli na stadion Smoczyka. Tego dnia rynek w Lesznie o¿yje jak nigdy dot¹d. Ogl¹daæ bêdzie mo¿na wystêpy: Orkiestry Dêtej i Ma¿oretek z Osiecznej, Zespo³u Pieœni i Tañca Marynia, Zespo³u Regionalnego z Bukówca Górnego oraz graj¹cego na pile Tadeusza Bia³ego. Wokó³ ratusza stan¹ stoiska wi-

kliniarzy, stolarzy, garncarzy, koronkarzy oraz artystów. Rozbije siê te¿ miasteczko Leszczyñskiego Bractwa Rycerskiego, a obok niego zamontowany zostanie piec, w którym bêd¹ wypiekane œredniowieczne placki z rabarbarem. Skosztowaæ bêdzie te¿ mo¿na Brukowca i zupy szparagowej. Na rynek wjad¹ u³ani. Kolekcjonerzy staroci bêd¹ kusiæ swoimi zbiorami. Tradycyjnie ju¿ podczas jarmarku odbêdzie siê konkurs na naj³adniejszy strój nawi¹zuj¹cy do lat minionych. Warto poszukaæ czegoœ w swojej szafie i na strychu, bo za przebranie bêdzie mo¿na wygraæ… telewizor LCD. Tak cennej nagrody jak w tym roku jeszcze nie by³o. Kolejne szczegó³y dotycz¹ce Szlifowania w nastêpnym wydaniu

J TURYSTYKA. 28 kwietnia, wtorek, godz. 17, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – spotkanie z cyklu „Wokó³ globusa”. Karol Szymañski z Leszna, absolwent AWF w Poznaniu, mi³oœnik turystyki, pasjonat ¿eglarstwa i kolarstwa oraz autor wydanej rok temu ksi¹¿ki „Bezpieczna turystyka i rekreacja”, opowie o Chorwacji.

gazety.

xxx Przypomnijmy, ¿e Szlifowanie nawi¹zuje do zwyczaju kultywowanego w Lesznie w minionym wieku. Wtedy ka¿dy szanuj¹cy siê obywatel miasta musia³ w niedzielne przedpo³udnie pokazaæ siê na rynku i przylegaj¹cych do niego ulicach. W eleganckim stroju wychodzi³ wiêc na spacer, zatrzymywa³ siê w kawiarni, spotyka³ inne zacne osoby. xxx Szlifowanie Bruku organizuj¹: Urz¹d Miasta Leszna, Miejski Oœrodek Kultury, Leszczyñskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka i gazeta „ABC”. Patronat medialny objêli: Radio „Elka”, portal Elka.fm, gazeta „Dodatek” i Telewizja Leszno. lm

szczególnie okrutny sposób mia³o prawdopodobnie motyw seksualny. Mo¿liwe, ¿e dosz³o do niego na tle sk³onnoœci sadystycznych sprawcy – zaznacza Kazimierz Rubaszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze. Wczoraj, w poniedzia³ek oko³o godz. 17, mia³a zostaæ przeprowadzona sekcja zw³ok dziewczynki. To ona odpowie na pytanie, czy rzeczywiœcie 8-latka zosta³a przed œmierci¹ zgwa³cona. Równie¿ wczoraj tu¿ po po³udniu ch³opak trafi³ przed oblicze wschowskiego S¹du Rodzinnego i Nieletnich, gdzie mia³ zostaæ przes³uchany w tej sprawie. S¹d zadecyduje, czy bêdzie s¹dzony tak jak sprawca doros³y.

Dom Dziecka milczy

Nikt ze wschowskiego Domu Dziecka nie chcia³ z nami rozmawiaæ. Zas³aniano siê nieobecnoœci¹ dyrekcji. Tymczasem – jak przyznaje K. Rubaszewski – przedmiotem odrêbnego postêpowania bêdzie ocena sposobu sprawowania opieki personelu nad wychowankami placówki.

£UKASZ DOMAGA£A

Nastêpne wydanie „ABC” we wtorek, 5 maja, a w nim:

– Wielu ludzi dobrej woli pomog³o rodzinie Mateckich z Ponieca. Adrian i Rysiu maj¹ po 9 lat, od urodzenia s¹ niepe³nosprawni. Mama ch³opców zmar³a nagle miesi¹c temu. Ale mieszkañcy Ponieca i nasi czytelnicy nie zostawili ich samym sobie. – Wizyta w Liceum Ogólnokszta³c¹cym we W³oszakowicach.

JZAWODY KONNE. 1 maja, Œmigiel – W³oœciañskie Zawody w Powo¿eniu. Godz. 12.30 – konne zaprzêgi przejad¹ ulicami miasta, godz. 14 – rywalizacja na hipodromie przy wiatrakach. Organizatorzy planuj¹ zakoñczenie imprezy na godz. 17.30. J STRA¯ACKI FESTYN. 2 maja, sobota, godz. 14, ¯akowo – stra¿acy z OSP zapraszaj¹ na Dzieñ Stra¿aka i festyn dla dzieci. Druhowie zaprezentuj¹ siê publicznoœci w musztrze paradnej, a póŸniej w æwiczeniach bojowych. Œwiêto zakoñczy zabawa taneczna. J Z WILKOWIC DO SMYCZYNY. 3 maja, niedziela – Klub Korona Wilkowice organizuje spacer rowerowy do Smyczyny. Zbiórka wszystkich chêtnych o godz. 13 przed Sal¹ Wiejsk¹. Na mecie rajdu organizatorzy proponuj¹ pieczenie kie³basek przy ognisku. lm, (JAC)

Pocz¹tek kampanii

Grzegorz Rusiecki, kandydat SLD do Parlamentu Europejskiego, oficjalnie rozpocznie swoj¹ kampaniê wyborcz¹ w Lesznie. Zaprezentuje siê 1 maja o godz. 18 podczas spotkania na krêgielni, które tradycyjnie ju¿ organizuje lewica w Œwiêto Pracy. lm

Targ zaprasza

W pi¹tek, 1maja, mimo œwiêta, handlowcy rozstawi¹ swoje stragany na Nowym Rynku. Bêdzie mo¿na kupiæ wiosenne sadzonki, kwiaty, nasiona. Poza tym sprzedawcy bêd¹ oferowaæ artyku³y spo¿ywcze, przemys³owe oraz konfekcjê. (kin)


INFORMACJE Z LESZNA 28.04.2009 NR 17 (773)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 28 kwietnia – Ryszard Hayn, 29 kwietnia – Kazimierz Jêcz, 30 kwietnia – Bernardyna KaŸmierczak, 5 maja – Zenon Kurt, 6 maja – Stanis³aw Miko³ajczyk, 7 maja – S³awomir Mocek. 4 maja w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej ( I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Wojciech Rajewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

Absolutorium daj¹ mi mieszkañcy Z prezydentem Leszna Tomaszem Malepszym rozmawia Antoni Neczyñski – Dziœ absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Leszna. Radni g³osowaæ bêd¹ nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta za wykonanie bud¿etu w roku 2008. Denerwuje siê pan? – Bêdê siê denerwowa³, jeœli zobaczê, ¿e dyskusja nad tym, co zrobi³em w mieœcie, bêdzie polityczna, a nie merytoryczna. Tak naprawdê absolutorium daj¹ mi zawsze mieszkañcy, kiedy mówi¹ mi z uznaniem, jak miasto siê rozwija i z trosk¹ o tym, co jeszcze powinniœmy zrobiæ. To s¹ najbardziej rzetelne oceny. – A wiêc jaki by³ 2008 rok? – Rekordowy jeœli chodzi o pieni¹dze. Mieliœmy zaplanowane wydatki w kwocie 246 milionów z³otych. Takie du¿e pieni¹dze wynika³y z bardzo dobrej kondycji leszczyñskiej gospodarki. Czêœæ podatków PIT i CIT zasila kasê miejsk¹ i od kilku lat notujemy znaczny ich wzrost. To oznacza, ¿e firmy pracuj¹ dobrze, bezrobocie maleje, a ludzie zarabiaj¹ wiêcej. Choæ to nie s¹ bezpoœrednio sukcesy Urzêdu Miasta, to jednak wynikaj¹ z dobrego klimatu, jaki roztaczamy nad przedsiêbiorstwami. W mieœcie mamy ju¿ 7489 firm, ich liczba w ubieg³ym roku wzros³a o 134. Na wysoki bud¿et mia³y równie¿ wp³yw bardzo dobre ceny sprzedawanych przez miasto nieruchomoœci oraz racjonalna, oszczêdna gospodarka urzêdu. – Priorytetem od lat s¹ inwestycje drogowe. – Tak. Musimy jednak rozgraniczyæ dwie rzeczy. Pierwsza to drogi

tworz¹ce podstawow¹ sieæ komunikacyjn¹ miasta. W tej dziedzinie zrobiliœmy rondo Gronowo, które ca³kowicie zlikwidowa³o korki w tej dzielnicy i rondo Grzybowo. Przygotowaliœmy plany gruntownej modernizacji ci¹gu dróg od Okrê¿nej a¿ do granicy miasta w Zaborowie, pla-

15.04.2009 Natalia Stasiñska Hubert Gêsicki 18.04.2009 Oliwia M³yñska

ZMARLI

Bronis³aw RZENICZAK ur. 3.08.1919; zm. 21.04.2009

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI W LESZNIE

przyjmie do pracy sezonowej na p³ywalni odkrytej w Lesznie przy ul. Strzeleckiej RATOWNIKÓW WOPR i M£ODSZYCH RATOWNIKÓW WOPR w okresie od 1.06.2009 r. do 30.08.2009 r. Pisemne zg³oszenia wraz z niezbêdnymi uprawnieniami prosimy sk³adaæ w biurze MOSiR, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno. Wszelkich informacji udziela dyrektor MOSiR, tel. 065 520 56 40.

URZ¥D MIASTA LESZNA

Fot. E. Baldys ▲ Tomasz Malepszy: – Tak naprawdê absolutorium daj¹ mi nie radni, ale sami mieszkañcy, których spotykam ka¿dego dnia.

ny remontu Al. Konstytucji 3 Maja i plany budowy wiaduktu na ul. Wilkowickiej. Inn¹ spraw¹ jest budowa dróg osiedlowych. Wykonaliœmy tward¹ nawierzchniê a¿ na 13 ulicach o ³¹cznej d³ugoœci 4700 metrów.

Apel o flagi

W pi¹tek obchodzimy Œwiêto Pracy, a w niedzielê rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja, nasze najwiêksze narodowe œwiêto. Prezydent Leszna Tomasz Malepszy i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Piotr Olejniczak apeluj¹ do mieszkañców o godne uczczenie obu œwi¹t, zw³aszcza o wywieszenie narodowych flag. Na str. 4 zamieszczamy informacje o wszystkich oficjalnych, a tak¿e kulturalnych i sportowych wydarzeniach zwi¹zanych z majowymi œwiêtami. Oferta jest bardzo bogata i zachêcamy do skorzystania z niej.

– Zauwa¿yliœmy o¿ywienie w inwestycjach sportowych. – Niektóre pomys³y wynikaj¹ z oferty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który daje du¿e dotacje do niektórych inwestycji. Tak jest w dziedzinie sportu. Podjêliœmy budowê du¿ego

O co najczêœciej pytaj¹ mieszkañcy? – Chyba najbardziej doskwiera nam brak mieszkañ komunalnych i socjalnych. Ceny nowych lokali s¹ bardzo wysokie i jest ogromna grupa ludzi, których nie staæ na kupno mieszkania. W ubieg³ym roku wyremontowaliœmy stary budynek

URODZENIA

Uroczystoœci oficjalne zwi¹zane ze Œwiêtem Narodowym rozpoczn¹ siê w niedzielê o godz. 10 msz¹ œw. w intencji Ojczyzny w kolegiacie œw. Miko³aja. Po nabo¿eñstwie uczestnicy przejd¹ pod pomnik 200-lecia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodleg³oœci, gdzie odbêdzie siê patriotyczna manifestacja. W po³udnie w sali ratusza spotkaj¹ siê najbardziej zas³u¿eni dzia³acze samorz¹dowi, spo³ecznicy, szefowie du¿ych przedsiêbiorstw i instytucji. Tam zostan¹ wrêczone tytu³y Zas³u¿ony dla Miasta Leszna i Honorowy Obywatel Miasta Leszna. (a)

oœrodka pi³karskiego w Zaborowie, w tym roku zbudujemy a¿ trzy kompleksy boisk typu Orlik, na ukoñczeniu jest hala sportowa na Zatorzu. Przy szkole nr 12 zbudowaliœmy nowoczesne boiska i oœrodek ruchu drogowego. Ponadto ca³y czas intensywnie modernizujemy stadion Smoczyka. To rzeczywiœcie o wiele wiêcej ni¿ w latach ubieg³ych. – Kolejn¹ zauwa¿aln¹ inwestycj¹ by³ cmentarz komunalny przy ul. Osieckiej… – Nareszcie to miejsce wygl¹da godnie. Ukoñczyliœmy budowê domu pogrzebowego, miejsca, gdzie mo¿na w sposób jak najbardziej dostojny po¿egnaæ naszych bliskich. Zbudowaliœmy drogi wewn¹trz cmentarza i parkingi przed nim. Wkrótce jednolity, nowy kszta³t otrzymaj¹ przycmentarne punkty handlowe. Cieszy mnie, ¿e w³aœnie ta inwestycja jest najbardziej doceniana przez mieszkañców. – A czego nie uda³o siê zrobiæ?

szko³y muzycznej, gdzie powsta³o 12 mieszkañ, a kolejnych 12 zbudowaliœmy w Gronowie. Z odzysku mieliœmy 55 mieszkañ. To wszystko jest kilkakrotnie mniej ni¿ potrzebujemy. Dlatego ju¿ obecnie budujemy nowe lokale socjalne, a bêdziemy budowaæ jeszcze wiêcej. W ubieg³ym roku wydaliœmy 92 pozwolenia na budowê domów jednorodzinnych i 9 na budynki wielorodzinne, w których znajd¹ siê 252 mieszkania. – A co z nowymi miejscami pracy? W sytuacji kryzysu sprawa nabiera wiêkszego znaczenia… – Przygotowujemy uzbrojenie nowej strefy inwestycyjnej I.D.E.A. Prowadzê rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy chc¹ zbudowaæ fabryki w Lesznie. To konkretne rozmowy i jestem przekonany, ¿e ju¿ w przysz³ym roku przybêdzie nam kilkaset miejsc pracy. – Dziêkujê za rozmowê.

SESJA ABSOLUTORYJNA ODBÊDZIE SIÊ DZIŒ, WE WTOREK O GODZ. 10 W URZÊDZIE MIASTA PRZY UL. KARASIA.

ZAPRASZA LESZCZYÑSKIE PRZEDSIÊBIORSTWA DO BEZP£ATNEGO ZAREJESTROWANIA SIÊ W INTERNETOWEJ BAZIE DANYCH PRZEDSIÊBIORSTW LESZCZYÑSKICH Dziêki temu: – wiêcej osób dowie siê o Twojej firmie, – pojawi siê mo¿liwoœæ nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów gospodarczych. Informacji udziela: Wydzia³ Promocji i Rozwoju, tel. 065 529-81-23, www.leszno.pl Nie przegap szansy!

Rok króla Stanis³awa

Urz¹d Miasta Leszna og³osi³ rok 2009 Rokiem Stanis³awa Leszczyñskiego, króla, którego postaæ promuje nasze miasto. Z tej okazji w maju w ratuszu odbêdzie siê sesja popularnonaukowa poœwiêcona postaci monarchy, a przygotowana przez uczniów miejskich szkó³. M³odzie¿ mo¿e tak¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie literacko-plastycznym pt. „Leszno – nasza ma³a ojczyzna. Stanis³aw Leszczyñski”. Prace nale¿y nadsy³aæ do koñca kwietnia, a wiêc czasu na zg³oszenia pozosta³o ju¿ niewiele. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Szkole Podstawowej nr 12. Konkurs organizuj¹ wspólnie Urz¹d Miasta Leszna i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. lm


INFORMACJE Z LESZNA

4

Park 1000-lecia

To dopiero pocz¹tek

Otwarcie parku linowego w Parku 1000-lecia (piszemy o tym obszernie na str. 5) to dopiero pocz¹tek kilkuletniego projektu modernizacji tego miejsca. Od pocz¹tku kadencji zabiega³a o to Komisja Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej Leszna. Zabiega³a skutecznie. – Najpierw zapytaliœmy mieszkañców, jakie s¹ ich oczekiwania – powiedzia³ nam Marek Wachowski, szef komisji. – Okaza³o siê, ¿e ludzie chc¹, by w tym miejscu nadal by³y zwierzêta. Ponadto okreœlili

swoje preferencje co do funkcji. Ma to byæ miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, a tak¿e edukacji dla dzieci. Te opinie przekazano projektantom, którzy wykonali ambitny plan

Nowa droga zlikwiduje korki?

Zupe³nie nowa trasa komunikacyjna po³¹czy Aleje Konstytucji 3 Maja z ulic¹ Osieck¹ w Lesznie.

Miasto Leszno zleci opracowanie projektu nowej drogi, która powinna roz³adowaæ ruch samochodowy na ulicach Niepodleg³oœci, Unii Europejskiej i Estkowskiego. Przetarg w tej sprawie ju¿ og³oszono. Ulica bêdzie siê rozpoczyna³a w miejscu, gdzie Aleje Konstytucji gwa³townie skrêcaj¹ w lewo, przy du¿ym billboardzie. Pójdzie prosto, przez obecne pola, a¿ do ulicy Osieckiej. W miejscu dzisiejszego, niebezpiecznego zakrêtu powstanie rondo, natomiast z ulic¹ Osieck¹ droga zostanie skomunikowana tradycyjnym skrzy¿owaniem. Miasto nie okreœli³o w przetargu

parametrów drogi. To projektant musi przedstawiæ swoj¹ koncepcjê. Na razie wiêc nie wiadomo, czy powstanie droga dwupasmowa, czy wê¿sza. Okreœlono tylko, ¿e obok pasa jezdni ma byæ œcie¿ka rowerowa i jednostronny chodnik. Bez w¹tpienia ta trasa odci¹¿y zat³oczon¹ niemi³osiernie ulicê Niepodleg³oœci. Bêd¹ z niej korzystali wszyscy, którzy udaj¹ siê w kierunku Osiecznej i Œremu, a tak¿e czêœæ kierowców zmierzaj¹cych do Gostynia. Przewiduje siê, ¿e droga zostanie zbudowana w 2010 roku. Miasto zamierza staraæ siê o zewnêtrzne dofinansowanie inwestycji. an

Chór z Holandii zaœpiewa w Lesznie

Fot. archiwum ▲ Na zaproszenie Towarzystwa Leszno-Deurne do Leszna przyjedzie jeden z najlepszych holenderskich chórów mêskich Deurnes Mannenkoor pod dyrekcj¹ Theo van Teeffelena. Uœwietni on obchody œwi¹t majowych w naszym mieœcie. W niedzielê, 3 maja o godz. 18 wyst¹pi na wspólnym koncercie z Chórem Chopin, Ex Gaudio Cordis i Vox Joanni w Miejskim Oœrodku Kultury. Chór w swoim repertuarze ma równie¿ pieœni koœcielne, w zwi¹zku z tym œpiewaæ bêdzie te¿ w czasie mszy œwiêtej 2 maja o godz. 18.30 w leszczyñskiej kolegiacie i 3 maja o godz. 11 w koœciele œw. Jana. (b)

zagospodarowania parku. Dziêki temu powstanie tutaj bodaj naj³adniejszy zieleniec miasta. Ze wzglêdu na du¿e koszty inwestycji zadanie roz³o¿ono na kilka lat. W³aœnie zakoñczono monta¿ urz¹dzeñ parku linowego, który stanie siê aren¹ gimnastycznych, niemal alpinistycznych wyczynów. Wkrótce rozpocznie siê budowa nowego ogrodzenia. – Na przebudowê parku miasto przeznaczy w tym roku a¿ milion z³otych, o wiele wiêcej ni¿ pierwotnie planowano – powiedzia³a nam Joanna Nowacka, dyrektor Miejskiego Zak³adu Zieleni. – Bardzo siê z tego cieszê. – Przypilnujemy, aby w projekcie bud¿etu na przysz³y rok znalaz³y siê podobne pieni¹dze – powiedzia³a nam radna Gra¿yna Banasik. – W Parku 1000-lecia powstanie niewielka scena na potrzeby dzieciêcego teatrzyku, ci¹g stawów i sadzawek wodnych, ³aweczki, ma³a architektura, kawiarenka. Wiêkszoœæ zwierz¹t z minizoo przeprowadzi siê do nowych przestronnych zagród. (an)

Nie widaæ ich, ale szkodz¹

Py³y nad miastem

Na zanieczyszczenie powietrza w Lesznie najwiêkszy wp³yw maj¹ przestarza³e domowe kot³ownie wêglowe. Ale nie tylko one sprawiaj¹, ¿e w sezonie jesienno-zimowym w mieœcie, a g³ównie w jego centrum, jest za du¿o szkodliwych py³ów. W s¹siedztwie starego miasta, przy ul. Paderewskiego, mieœci siê punkt pomiaru zanieczyszczeñ. Na podstawie prowadzonych tam badañ okaza³o siê, ¿e w roku 2006 w Lesznie w powietrzu by³o wiêcej szkodliwych substancji ni¿ 100 przewiduj¹ normy. Chodzi o py³y niewidoczne dla oka, ale 80 maj¹ce z³y wp³yw na górne drogi oddechowe i p³uca. Ich 60 dopuszczalna iloœæ zosta³a 40 przekroczona w mieœcie przede wszystkim jesieni¹ i 20 zim¹, a wiêc w sezonie grzewczym. Odpowiedzialne za to 0 s¹ przede wszystkim domowe kot³ownie wêglowe. To one zdecydowanie najbardziej zanieczyszczaj¹ atmosferê miasta. W dalszej kolejnoœci maj¹ na to wp³yw zak³ady przemys³owe, a na koñcu ruch samochodowy. Na zlecenie marsza³ka województwa wielkopolskiego specjalistyczna firma z Opola opracowa³a program ochrony powietrza dla miasta Leszna. Podobne powsta³y tak¿e w Poznaniu i by³ych miastach wojewódzkich. Program jest ju¿ gotowy, ale zanim rozpocznie siê jego realizacja, musz¹ go jeszcze przyj¹æ radni Sejmiku Wo-

jeszcze wiêksz¹ wagê. Sytuacjê ma równie¿ poprawiæ budowa drogi ekspresowej nr 5, dziêki której zmniejszy siê ruch samochodowy przez miasto oraz utwardzanie i naprawa ulic lokalnych. Warto te¿ zachêcaæ Na zanieczyszczenie powietrza w Lesznie mieszkañców, aby zamiast z saniewidocznymi dla oka, ale szkodliwymi pyłami mochodów korzystali z jednoœlawpływ mają: dów i budowaæ nowe ci¹gi rowerowe. – Na realizacjê tych zadañ, nie licz¹c budowy dróg, potrzeba oko³o 18 milionów z³otych – 59% mówi Marian Bartkowiak, za29% stêpca naczelnika Wydzia³u 12% Ochrony Œrodowiska i Gosposamochody domowe zakłady darki Komunalnej Urzêdu kotłownie przemysłowe Miasta Leszna. węglowe Pieni¹dze maj¹ pochodziæ z Po pierwsze, trzeba siê zaj¹æ ko- bud¿etu miasta i funduszy, o które sat³owniami wêglowymi. Wymieniæ sta- morz¹d chce siê staraæ. Do inwestyre domowe piece na nowe, pod³¹czyæ cji maj¹ siê tak¿e do³o¿yæ mieszkañsiê do miejskiej sieci albo z ogrzewa- cy miasta. Czasu na realizacjê zadañ zaplania wêglowego przestawiæ siê na gazowe, elektryczne, olejowe czy s³o- nowanych w programie jest niewiele neczne. Problem dotyczy nie tylko – do roku 2015. Pocieszaj¹ce jest, ¿e pozosta³e kamienic w centrum miasta, ale tak¿e budynków jednorodzinnych na osie- objête programami miasta w Wielkodlach, szczególnie tych budowanych polsce s¹ w znacznie gorszej sytuacji kilkadziesi¹t lat temu. Trzeba te¿ bê- ni¿ Leszno i na poprawê potrzebuj¹ dzie zmobilizowaæ zak³ady przemy- du¿o wiêcej pieniêdzy, np. Poznañ s³owe, ¿eby do ekologii przyk³ada³y 200 mln z³, a Kalisz a¿ 53 mln z³. lm jewództwa Wielkopolskiego. Program mówi o przyczynach zanieczyszczenia powietrza w mieœcie, ale te¿ o tym, co zrobiæ, ¿eby je wyeliminowaæ.


AKTUALNOŒCI

Dostarczy adrenaliny

1 maja w leszczyñskim Parku 1000-lecia otwarty zostanie park linowy. Bêdzie mo¿na pokonywaæ prawie 600 metrów tras o ró¿nym stopniu trudnoœci. Park linowy to atrakcyjny i bezpieczny tor przeszkód, rozpiêty miêdzy drzewami. Najtrudniejsza trasa zostanie zlokalizowana na wysokoœci 12 metrów i zacznie siê od 100metrowego zjazdu na linie, tzw. tyrolki. – Hitchcock mówi³, ¿e film grozy powinien zaczynaæ siê od trzêsienia ziemi, a potem napiêcie musi rosn¹æ – œmieje siê Marek Podgrodzki, w³aœciciel parku linowego w Lesznie. Naj³atwiejszy tor zawiœnie oko³o 2,5 metra nad ziemi¹ i rozpocznie siê œciank¹ wspinaczkow¹. Bêdzie przebiega³ przez szereg ró¿nych k³adek, belek, siatek, lin, podestów, dostarczaj¹c niezapomnianych emocji. – Mo¿na ju¿ trenowaæ okrzyk Tarzana przemieszczaj¹cego siê na li-

5

Jarmark Leszczyńskiej Starówki

Szlifowanie Bruku impreza towarzysząca Grand Prix na żużlu

Sobota, 9 maja, godz. 10-14, rynek w Lesznie – konkurs na najładniejszy strój z lat minionych – główna nagroda telewizor LCD, – kramy kupieckie i rzemieślnicze, – giełda staroci (więcej informacji tel. 0603-382-306), – występy zespołów, – wjazd ułanów, – zupa szparagowa i ciasto Brukowiec, – wesołe miasteczko, – osada Leszczyńskiego Bractwa Rycerskiego, – młodzieżowa szkółka żużlowa.

Z a p r a s z a m y ! Organizatorzy: s Marek Podgrodzki sam próbowa³ swoich si³ w innych parkach linowych. Postanowi³ podobn¹ atrakcjê zafundowaæ mieszkañcom Leszna.

Fot. 2x E. Baldys s Budowa torów przeszkód wœród drzew dobiega koñca.

Patroni medialni:

nie. Adrenaliny na pewno nie zabraknie. Ale trzeba podkreœliæ, ¿e ka¿dy bêdzie ca³kowicie bezpieczny. Uczestnicy zabawy zostan¹ wyposa¿eni w kaski oraz specjalistyczn¹ uprz¹¿ z karabinkami. Przed wejœciem na trasê ka¿dy przejdzie szkolenie i bêdzie musia³ pokazaæ, ¿e potrafi siê przepinaæ z liny na linê. Bêdzie te¿ mo¿liwoœæ przejœcia trasy wspólnie z instruktorem – informuje inwestor. W parku zatrudnienie znajdzie 15 instruktorów, którzy bêd¹ szkoliæ, obserwowaæ ewolucje na linach i w razie koniecznoœci reagowaæ. Park czynny bêdzie codziennie od godz. 9 do 19. – To bardzo fajna atrakcja dla ca³ej rodziny. Mo¿na wykazaæ siê odwag¹, pokonaæ lêk wysokoœci, doskonaliæ koordynacjê ruchow¹ i zwinnoœæ. Ojcowie i mamy, pokonuj¹c trasê wspólnie z latoroœlami, mog¹ pokazaæ dzieciom, ¿e nie s¹ od nich gorsi. Ale nie postrzegam tego tylko

w kategoriach wyczynu i podwy¿szonej adrenaliny. Przebywanie w koronach drzew to równie¿ sposób na bezpoœredni kontakt z przyrod¹ – opowiada pan Marek. Oko³o 20 centymetrów nad ziemi¹ znajdzie siê czwarta trasa, na której bêd¹ bawiæ siê maluchy. Na wiêksz¹ wysokoœæ wpuszczone zostan¹ tylko te osoby, które maj¹ odpowiedni wzrost, czyli co najmniej 120 centymetrów. Inicjatorem powstania obiektu tak naprawdê jest syn w³aœciciela 8-letni Andrzej. W zesz³ym roku razem z tat¹ trafi³ do parku linowego w Niemczech. Potem podobnej przygody zakosztowa³ w Ko³obrzegu. ¯a³owa³, ¿e takiej atrakcji nie ma w Lesznie. Wówczas tata pomyœla³: Czemu nie? I zacz¹³ dzia³aæ. Wstrzeli³ siê w dobry moment, kiedy debatowano nad rewitalizacj¹ Parku

1000-lecia. Pomys³ spodoba³ siê architektom i radnym. Miasto og³osi³o przetarg na dzier¿awê powierzchni, który pan Marek wygra³ i zacz¹³ budowaæ obiekt. Inwestycja powoli dobiega koñca. W planach jest nawi¹zanie wspó³pracy ze szko³ami i organizowanie w parku lekcji wychowania fizycznego. Nie zabraknie pokazów, zawodów i spotkañ integracyjnych. Mo¿liwe bêdzie na przyk³ad zorganizowanie tam urodzinowego przyjêcia. Pierwszym bêd¹ 8. urodziny pomys³odawcy – Andrzeja. Dziêki tej inwestycji w parku bêdzie mo¿na kupiæ m.in. lody, kawê lub hot doga. – Mam nadziejê, ¿e otwarcie parku linowego zdynamizuje tê czêœæ miasta i da impuls do szybkiej rewitalizacji Parku 1000-lecia – podsumowuje M. Podgrodzki.

(kin)

Kaszczor zostaje w gminie Przemêt Referendum przeprowadzone w niedzielê da³o jednoznaczn¹ i ostateczn¹ odpowiedŸ na pytanie, do której gminy chc¹ nale¿eæ wsie Kaszczor i Os³onin. Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców opowiedzia³a siê za Przemêtem, a wiêc nie chce przejœæ do Wijewa. Od stycznia relacjonujemy przebieg spo³ecznego konfliktu. Dotyczy wielu spraw, ale ³¹czy je wspólny mianownik – autorytarne rz¹dy Doroty Gorzelniak, wójt gminy Przemêt. Mieszkañcy pocysterskiej wioski i s¹siedniego Os³onina przede wszystkim maj¹ jej za z³e, ¿e nie liczy siê z ich opini¹ w wa¿nych dla ludzi sprawach. Miêdzy innymi, ¿e wbrew stanowisku rodziców, a nawet opinii Rzecznika Praw Dziecka, przedszkole przenios³a do szko³y, ¿e zlikwidowa³a oœrodek zdrowia, a dawn¹ pastorówkê chcia³a zburzyæ i urz¹dziæ w tym miejscu parking dla autokarów. Bulwersuj¹ce, ¿e gdy w styczniu pod przewodnictwem Andrzeja Fabisia zawi¹za³a siê 7-osobowa grupa inicjatywna na rzecz od³¹czenia Kaszczoru, „po¿aru” nie podjê³a siê gasiæ okopana na niez³omnych pozycjach pani wójt, ale poczuwa³ siê do tego Ryszard Kurp, starosta wolsztyñski. Niestety, i z nim pani wójt wesz³a w ostry konflikt, zarzucaj¹c, ¿e to w³adze powiatu s¹ przyczyn¹ jej nie-

powodzeñ, bo miêdzy innymi nie spo³ecznoœci. I choæ Dorota Gorzelniak ostatwspar³y jej przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego i nio „odpuœci³a”: wycofa³a siê z pomys³u wyburzenia budynku po strefy ekonomicznej. Dorota Gorzelniak odwa¿y³a siê oœrodku zdrowia, a przeniesione do nawet publicznie powiedzieæ, ¿e je- szko³y przedszkole oferuje dzieciom œli Kaszczor odejdzie, co najwy¿ej nieporównanie lepsze warunki bytooznacza to koniec powiatu Wolsztyn, ale nie gminy Przemêt. A „zbuntowana” wioska jest znacz¹cym so³ectwem licz¹cym ponad 1000 mieszkañców, z czego do g³osowania uprawnionych jest 840. W wewnêtrznym plebiscycie, zorganizowanym wczeœniej przez komitet inicjatywny, za secesj¹ Fot. E. Baldys na listach podpisa³o siê a¿ 96 s W Kaszczorze mieszkañcy opowiedzieli siê przeproc. badanej ciwko przy³¹czeniu wsi do gminy Wijewo.

we i tzw. program norweski – konflikt nie zosta³ za¿egnany. Pani wójt podczas ostatniego, czwartkowego zebrania wiejskiego namawia³a do powszechnego udzia³u w referendum i zapewnia³a mieszkañców, ¿e wszystko bêdzie jak najlepiej, wszystko zgodnie z ich wol¹. I by³a przekonana, ¿e mieszkañcy Kaszczoru opowiedz¹ siê za pozostaniem w dotychczasowych granicach administracyjnych. W niedzielê do urn posz³o 466 uprawnionych, co daje 54,5-procentow¹ frekwencjê. Za pozostaniem w gminie Przemêt opowiedzia³o siê 314 osób (67 proc.), za przejœciem do gminy Wijewo 132 (28 proc.). Wstrzyma³o siê od g³osu 13 mieszkañców, a 7 odda³o g³osy niewa¿ne. Takie wyniki prawdopodobnie definitywnie zamykaj¹ sprawê odejœcia Kaszczoru i Os³onina od gminy Przemêt. Andrzej Fabiœ, przedsiêbiorca, jeden z dzia³aczy komitetu pracuj¹cego nad przejœciem Kaszczoru do Wijewa, zapewnia, ¿e komitet przestaje dzia³aæ i nie bêdzie ju¿ podejmowa³ ¿adnych akcji przeciwko pani wójt. Jego zdaniem, praca komitetu mimo pora¿ki w referendum odnios³a bardzo pozytywny skutek. – Ludzie uwierzyli w swoje prawa, w swoj¹ si³ê. Zarówno mieszkañ-

cy, jak i w³adze gminy zrozumieli, co to jest demokracja i spo³eczeñstwo obywatelskie. Zapamiêtali, co mówi³a w Kaszczorze pani wójt i z tych deklaracji bêd¹ j¹ rozliczali w przysz³oœci. Jak w dobrej demokracji. Referendum w Os³oninie odbêdzie siê 10 maja. ZBIGNIEW KORONA


OBOK PRAWA

6

Do wózka zamiast do koszyka W jednym z gostyńskich marketów ochrona sklepu zatrzymała kobietę, która chciała wywieźć towar wartości 400 złotych w dziecięcym wózku. Ilona Ł., 28-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego, weszła do marketu z wózkiem, w którym miała swoje 1,5-roczne dziecko. W koszu spacerówki, a nawet pod kocykiem, którym przykryte było dziecko – ukryła owoce, kawę, mleko, czekoladki, batony, jogurty, pieluchy, chusteczki higieniczne, prezerwatywy i zabawki,

w tym sporą piłkę do gry. Przy kasie zapłaciła tylko za banany. – Ekspedientka nie zauważyła, że kobieta ma więcej zakupów, bo były skrzętnie schowane – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik policji w Gostyniu. – Kobietę zatrzymano przy bramce wyjściowej z marketu, gdy uruchomiły się czujniki.

Zdemolowali kiosk

Wandale wpadli

Pięciu podpitych młodzieńców zdemolowało w nocy z soboty na niedzielę kiosk spożywczy w Nowym Dębcu. Teraz twierdzą, że tego nie pamiętają. Wszyscy mieli od 17 do 19 lat i właśnie wybrali się na wyprawę w poszukiwaniu alkoholu. Wcześniej wyszli z suto zakrapianej imprezy, na której pili wódkę i piwo. W pewnym momencie bez powodu rzucili się na zamknięty kiosk spożywczy i zaczęli go kopać. Tak rozpierała ich energia, że dokonali poważnych zniszczeń. – Wybili 9 szyb, zniszczyli rolety i specjalne listwy mocujące. Właściciel kiosku wycenił straty na 3000 złotych – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Na komendzie zasłaniali się niepamięcią. Twierdzili, że zamroczył ich alkohol. Takie tłumaczenie nie uchroni ich jednak przed karą. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia. (luk)

Rawicka policja zatrzymała na gorącym uczynku trzech młodych mieszkańców miasta, którzy uszkodzili hyundaia na ulicy Saperskiej w Rawiczu. Wandale wybili butelką tylną szybę w samochodzie i pokopali jego karoserię. Właściciel pojazdu wycenił straty na 1200 zł. Widział sprawców, wezwał policję. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 lat i jednego w wieku 22 lat. Byli nietrzeźwi. Mają postawione zarzuty zniszczenia mienia. Już wcześniej wchodzili w konflikt z prawem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. – Do zdemolowania samochodu przez sprawców doszło tuż po tym, jak właściciel hyundaia wsiadł do niego ze swoimi znajomymi – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Z zatrzymanymi mężczyznami było jeszcze kilku in-

Pobili na zlecenie Rawicka policja wyjaśnia przyczynę pobicia 15-letniego mieszkańca miasta. Do zajścia doszło w biały dzień na plantach przy Wałach Dąbrowskiego. Około godz. 10 chłopak został zaczepiony przez dwóch rawiczan w wieku 18 i 19 lat. Napastnicy uderzyli go pięścią i kolanem w twarz. 15-latek doznał urazu nosa, ma wyłamany ząb i inne obrażenia. Trafił na pogotowie. Stróże prawa szybko ujęli sprawców. Przyznali się oni do dokonania przestępstwa. Obaj są znani policji, w konflikt z prawem wchodzili już jako nieletni.

Za pobicie grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. – W tę sprawę zamieszany jest także inny 18-latek – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Niejako zlecił im pobicie 15-latka, obiecując sprawcom, że odwdzięczy się za tę ,,przysługę’’. Prawdopodobnie między nim i ofiarą doszło wcześniej do jakiegoś zatargu. Mężczyzna nie przyznał się do nakłaniania do pobicia. Postawiliśmy mu zarzut podżegania do dokonania przestępstwa, za co grozi także do 3 lat pozbawienia wolności. J.W.

Wystarczyło mu popchnąć okno i wejście do lokalu stało otworem. Wślizgnął się do środka, z kasetki skradł ponad 700 zł. – Sprawcę zatrzymaliśmy następnego dnia – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Ze skradzionych pieniędzy odzyskaliśmy 460 złotych, resztę zdążył wydać. Mężczyzna nie był do tej pory karany.

„MACIEJ” poszukiwany Policja z Kościana wciąż szuka świadków wypadku drogowego, do którego doszło 4 kwietnia po godz. 13 na obwodnicy Śmigla. Uczestniczyły w nim trzy samochody: fiat bravo, peugeot 307 i citroen jumper. W wyniku wypadku zginął 67-letni kierowca fiata, a jego auto spłonęło. Policja prosi o kontakt szczególnie internautę „MACIEJA”, który swój opis zdarzenia wraz z materiałem fotograficznym i krótkim filmem przesłał na platformę internetową tvn24. lm

Szajka wybrała sobie właśnie to miejsce, bo było łatwo dostępne, a więc ryzyko wpadki – ich zdaniem – minimalne. W przeciągu miesiąca okradli skup aż trzykrotnie. – Interesował ich węgiel, drewno, a także stare silniki elektryczne i części samochodowe – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Podczas jednego ze swoich skoków dostali się także do pomieszczenia biurowego, skąd bezczelnie zabrali pieniądze, urządzenia elektroniczne i złom aluminiowy. Teraz amatorzy cudzego mienia

mają kłopoty. Policja w końcu ich namierzyła, a oni przyznali się do wszystkich zarzucanych im czynów. – Złożyli szczegółowe wyjaśnienia. Przyznali się do wszystkiego. Skradzionym opałem ogrzewali swoje mieszkania, a złom sprzedali w innych skupach – dodaje P. Rosiński. Straty związane z ich działalnością oszacowano na 8500 zł. Trwa sprawdzanie, czy zatrzymani mężczyźni nie są przypadkiem sprawcami podobnych przestępstw. Grozi im do 10 lat więzienia. (luk)

Prokurator ukarany Zakończyło się postępowanie wyjaśniające wobec prokuratora Przemysława Rajcha, który po decyzji sędzi w Kościanie o uchyleniu aresztu dla Jana Sz., podwójnego zabójcy z Machcina, nie złożył na nią zażalenia. Otrzymał za to karę dyscyplinarną. Sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. W jego ocenie prokurator dopuścił się obrazy prawa, bo nie zaskarżył niesłusznego – zdaniem rzecznika – postanowienia kościańskiego

sądu. Jan. Sz. został wówczas skazany za gwałt na żonie i na wolności dokonał zabójstwa jej siostry i partnera. – Prokurator źle ocenił sytuację, ale to uchybienie nie miało rażącego charakteru. Dlatego otrzymał za to tak zwany wytyk służbowy – mówi Anna Woźniak, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. Jeden wytyk nie jest poważną dolegliwością. Dopiero dwa skutkują dla prokuratora wydłużeniem okresu oczekiwania na podwyżkę pensji z 5 do 8 lat. (luk)

Podtruci czadem

Do rawickiego szpitala z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafili 34-letnia mieszkanka Miejskiej Górki i jej 6-letni syn. Czad ulatniał się w ich mieszkaniu przy ul. Paderewskiego, zamieszkanym przez trzy rodziny. Pogotowie gazowe, policję i straż pożarną wezwano w nocy z niedzieli na poniedziałek. Od żadnej z tych służb nie dowiedzieliśmy się, w jakich okolicznościach stwierdzono ulatnianie się tlenku węgla i w jakim stanie znaleziono podtrute nim osoby. Wiemy jedynie, że ekipa pogotowia gazowego stwierdziła podwyższone stężenie czadu, że wydobywał się prawdopodobnie z junkersa i że w całym budynku odcięto dopływ gazu. Specjaliści ustalą, z jakiego powodu doszło do ulatniania się tlenku

węgla. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mogło nastąpić zdmuchnięcie płomienia w junkersie. – Nie wiemy, czy w mieszkaniu była zła wentylacja pomieszczeń, czy też może miało miejsce nieodpowiednie odprowadzanie spalin bądź niewłaściwe użytkowanie pieca lub jego wadliwe działanie – powiedział Leszek Łuczak, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu. – Sprawdzimy, czy w budynku były przeprowadzane okresowe kontrole warunków użytkowania urządzeń gazowych i czy wykazywały jakieś nieprawidłowości. Chłopiec i jego mama trafili do szpitala. Na prośbę kobiety lekarze nie udzielają informacji o stanie ich zdrowia. J.W.

Prawie 3600 złotych zebrano podczas turnieju piłki halowej policjantów w Gostyniu. Pieniądze trafią do policjanta z Ostrzeszowa, który w pożarze stracił dorobek życia i zdrowie.

du kopać – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Dwójką rozjuszonych wandali okazali się 17-latek z Leszna i 18latek ze Święciechowy. Wracali z imprezy urodzinowej, coś w nich wstąpiło i postanowili urządzić sobie małą demolkę. Straty wynoszą 500 zł. (luk)

Tekst i fot. ES

J.W.

Było im zimno

Zagrali i wspomogli kolegę Turnieje piłki halowej gostyńska komenda organizuje od 6 lat. W tym roku zagrało w nim 5 policyjnych drużyn. Bezkonkurencyjną okazała się ABW z Poznania, która wygrała wszystkie mecze oraz cały turniej i otrzymała puchar od komendanta policji z Gostynia. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja KPP w Śremie, trzecie – policjanci z Gostynia. Kolejne miejsca zajęły komendy z Leszna i Rawicza. – Pieniądze zebrane podczas zawodów są potrzebne na długotrwałą rehabilitację naszego kolegi– wyjaśnia Piotr Gorynia z KPP w Gostyniu, współorganizator imprezy. – W jego i swoim imieniu dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zgromadzenia tak dużej kwoty.

Wpadli dzięki kamerze Do 5 lat więzienia grozi dwom młodzieńcom, którzy na ul. Leszczyńskiej w Święciechowie zniszczyli płot. Nie wiedzieli, że ich wyczyn utrwaliła kamera. Do zdarzenia doszło w nocy. – Około godziny 1 w nocy monitoring zarejestrował, jak w okolicach płotu należącego do zarządu dróg w Lesznie kręci się pięciu mężczyzn. Dwóch z nich zaczęło go bez powo-

nych, ale uciekli na widok patrolu. Ustalamy, czy oni także brali udział w wybryku, czy tylko przyglądali się, jak ich koledzy niszczą auto. Wandala ujęto także w Kobylinie. Jest nim 18-letni mieszkaniec Ochli w gminie Pogorzela. W nocy, idąc razem z kolegą, powyginał lub poobracał w drugą stronę kilka znaków drogowych na odcinku od ul. Powstańców do Kolejowej. Ponadto na ul. Biała Róża uszkodził podstawę szafki energetycznej. Sprawca był pijany. Odwracając znaki stworzył zagrożenie dla kierowców. Straty spowodowane uszkodzeniem kilku znaków oszacuje powiat krotoszyński. Od wartości szkód zależy, czy mężczyzna odpowie za wykroczenie, czy przestępstwo. J.W.

Skok przez okno Dzielnicowi z Miejskiej Górki ustalili sprawcę kradzieży pieniędzy z miejscowego baru. Złodziejem okazał się miejscowy 26-latek. Sprawca odpowiednio przygotował się do skoku. Kilka godzin wcześniej był gościem lokalu. Wychodził z niego jako jeden z ostatnich. Wcześniej niepostrzeżenie otworzył okno i przymknął je tak, aby nie było widać, że nie jest zamknięte. Do baru wrócił w nocy.

Ochrona marketu wezwała policję. Zatrzymana ze skruchą przyznała się do kradzieży. – Nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego nie zapłaciła za towar, chociaż miała przy sobie znaczną ilość gotówki – mówi S.Myszkiewicz. Kobiecie grozi od grzywny do ES roku więzienia.

Trzech bezrobotnych leszczynian w wieku od 21 do 45 lat okradało regularnie punkt skupu złomu i sprzedaży opału na leszczyńskim Zatorzu.

▲Drużyna gostyńskich policjantów zajęła trzecie miejsce.


OBOK PRAWA

7

Bêdzie kontrola, bo… Dojecha³y kolejne radiowozy jest ba³agan

Policjanci z Rawicza otrzymali z Komendy Wojewódzkiej Policji trzy kolejne radiowozy: fiata ducato, fiata bravo i kiê ceed. Dwa z nich s¹ w nowych, srebrnych barwach policyjnych.

Stare rowery, meble, a nawet lodówki – takie skarby mo¿na znaleŸæ w niektórych wózkarniach, pralniach i suszarniach w budynkach Spó³dzielni Mieszkaniowej Budowlani. Jej prezes Aleksander Henzel chce rozprawiæ siê z ba³aganem. – Z tego powodu dostajê coraz wiêcej anonimowych donosów. Zdarza siê równie¿, ¿e przychodz¹ do mnie lokatorzy i ¿al¹ siê, ¿e we wspólnych pomieszczeniach, które maj¹ u³atwiaæ im codzienne czynnoœci, robi siê rupieciarnia. Bo gdzie wstawiæ wózek dla dziecka, skoro w niektórych miejscach jest sk³adowisko niepotrzebnych odpadów? – pyta szef spó³dzielni. Ale pretensje maj¹ nie tylko niektórzy mieszkañcy. Na ba³agan skar¿¹ siê równie¿ sprz¹taczki z wynajêtej firmy sprz¹taj¹cej. Mimo szczerych chêci nie potrafi¹ one poradziæ sobie z wielk¹ graciarni¹. Prezes dodaje, ¿e czêœæ lokatorów – zw³aszcza tych wynajmuj¹cych mieszkania na os. Ostro-

roga – wcale nie dba o porz¹dek. – Zamiast powywoziæ stare szafy ustawiaj¹ je nawet w korytarzach piwnicznych, czym wywo³uj¹ zagro¿enie po¿arowe. Za³ó¿my, ¿e znajdzie siê ktoœ, kto je podpali. Wtedy ca³a odpowiedzialnoœæ spadnie na spó³dzielniê, bo winnych nie bêdzie – dodaje Aleksander Henzel. Prezes postawi³ mieszkañcom bloków ultimatum: albo ci, którzy naba³aganili, posprz¹taj¹ sami, albo rupiecie zostan¹ usuniête na koszt wszystkich lokatorów. Informacja o wielkich porz¹dkach znalaz³a ju¿ na klatkach schodowych. – W maju w naszych budynkach przeprowadzona zostanie kontrola pod k¹tem zagro¿enia po¿arowego. Na mój wniosek weŸmie w niej udzia³ stra¿ po¿arna i stra¿ miejska. Sprawdzimy wszystkie wspólne pomieszczenia. Nie mogê pozwoliæ sobie na to, by w razie jakiejœ tragedii przez zaniedbania niektórych mieszkañców komukolwiek sta³a siê krzywda – zaznacza prezes. (luk)

Fot. E. Baldys ▲ W wózkarniach rowery rzucone s¹ chaotycznie jeden na drugi.

Urz¹dzili ognisko

86 balotów s³omy posz³o z dymem niedaleko £agowa. Dwaj ch³opcy postanowili w tym miejscu rozpaliæ sobie ognisko. Po¿ar, który doprowadzi³ do strat w wysokoœci 2000 z³, wybuch³ ponad tydzieñ temu. Nie od razu by³o wiadomo, jaka by³a jego przyczyna. Tê zagadkê pozwoli³a rozwi¹zaæ dopiero m. in. szczegó³owa analiza œladów zabezpieczonych wokó³ pogorzeliska i informacje zdobyte przez krzywiñskich policjantów. – Okaza³o siê, ¿e by³o to podpalenie. Dokonali go dwaj mieszkañcy gminy Krzywiñ. Jeden z nich ma 12, a drugi 13 lat – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Tamtego feralnego dnia obaj ch³opcy bawili siê w okolicach stogu s³omy. Najpierw chcieli odzyskaæ sznurek, którym by³y obwi¹zane baloty. Do jego urwania u¿yli… zapalniczki. Sznurek mia³ im pos³u¿yæ do zablokowania drogi autom zmierzaj¹cym na wesele. Kiedy zabawa ze sznurkiem ju¿ im siê znudzi³a, w s¹siedztwie stogu postanowili… rozpaliæ ognisko. Wkrótce ogieñ wymkn¹³ siê spod kontroli, a przera¿eni ch³opcy uciekli.

13- i 12-latek odpowiedz¹ za swój wyczyn przed s¹dem nieletnich. S¹d sprawdzi równie¿, czy rodzice sprawowali nad nimi w³aœciw¹ opiekê. – Apelujemy do rodziców, aby zwracali baczniejsz¹ uwagê na to, co robi¹ ich pociechy. W 2008 roku prowadziliœmy trzy podobne postêpowania. W tamtych przypadkach dzieci równie¿ doprowadzi³y do po¿arów, które wywo³a³y niema³e straty materialne – informuje M. Marszewski. (luk)

– W tym roku i w ubieg³ym dostaliœmy ju¿ siedem nowych pojazdów – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Zakup volkswagena passata dla drogówki dofinansowali powiat oraz gminy Rawicz i Miejska Górka. Z komendy wojewódzkiej otrzymaliœmy poprzednio tak¿e nowego fiata ducato oraz dwie kie ceed. Jeden z ,,Koreañczyków’’, oznakowany, s³u¿y drogówce, drugi jest wykorzystywany do celów operacyjnych. Ponadto dysponujemy kilkuletnim fiatem punto przekazanym przez Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego. Generalnie Fot. archiwum wszystkie otrzymane auta wyko▲ Trzy nowe wozy otrzymane przez rawick¹ komendê z KWP w Poznaniu. rzystywane s¹ przez funkcjonariuszy Sekcji Prewencji i Ruchu Drogo- zycji sprzêt, którego nie trzeba siê licji w Rawiczu. – Na pewno wp³ywego oraz Sekcji Kryminalnej. wstydziæ – mówi S³awomir Œmie- nie to na poprawê porz¹dku i bez– Nasi policjanci maj¹ do dyspo- ³owski, komendant powiatowy po- pieczeñstwa w powiecie. J.W.

A wszystko przez kobietê

Kobiety bywaj¹ natchnieniem dla poetów. 56-letni mieszkaniec Smolic wierszy nie pisze, ale kobieta te¿ go ,,natchnê³a’’ – do najœcia na dom innego mieszkañca tej wsi. Nie bêdziemy wnikaæ w szczegó³y na linii damsko-mêskiej, zw³aszcza ¿e nie dotycz¹ one obowi¹zków w kuchni i pielêgnowania przydomowego ogródka. Wystarczy opowiedzieæ o wypadkach, które rozegra³y siê na posesji w Smolicach i by³y konsekwencj¹ zatargu o kobietê. 56-latek z³o¿y³ po po³udniu nieoczekiwan¹ i niemile widzian¹ wizytê w domu rywala. Ten podejmowa³ akurat goœci. Intruz usi³owa³ wedrzeæ siê do mieszkania. Gospodarz stan¹³ mu na drodze. To tylko rozsierdzi³o drugiego mê¿czyznê. Próbowa³ wywa¿yæ drzwi. Wybi³ w nich szybê, która zrani³a w³aœciciela domu w rêkê. Dosz³o te¿ do szarpaniny. Napastnik do domu siê nie dosta³, wiêc wy³adowa³ z³oœæ na samochodzie gospodarza. Z³apa³ stoj¹cy na podwórzu rower i rzuci³ go na dach forda fiesty. W rêce wpad³ mu te¿ pustak, wybi³ nim tyln¹ szybê w aucie. Jeœli chodzi o rzucanie, posun¹³ siê tak¿e do gróŸb. Któryœ z goœci domu zadzwoni³ na policjê. Do Smolic popêdzi³ szef kobyliñskiego posterunku, zatrzyma³ awanturnika nieopodal posesji. – Mê¿czyzna by³ pijany, mia³ 3 promile alkoholu we krwi – mówi Mariusz Polny, kierownik Poste-

runku Policji w Kobylinie. – Postawiliœmy mu zarzuty naruszenia miru domowego, stosowania gróŸb karalnych i uszkodzenia mienia. Straty spowodowane wgnieceniem dachu auta, wybiciem w nim szyby i uszkodzeniem drzwi do domu w³aœciciel posesji oszacowa³ na 1500 z³otych. Zatrzymany mieszkaniec Smolic ma ju¿ sprawê za stosowanie gróŸb wobec tego samego pokrzywdzonego. Grozi³ mu miêdzy

innymi pozbawieniem ¿ycia i spaleniem domu. Powodem pogró¿ek by³a ta sama kobieta. Zajœcie, do którego dosz³o na terenie posesji pokrzywdzonego, wskazuje, ¿e sprawca jest niebezpieczny i mo¿e swoje groŸby zrealizowaæ. Dlatego prokuratura wyst¹pi³a o jego tymczasowe aresztowanie, a s¹d pos³a³ mê¿czyznê na trzy miesi¹ce za kratki. Ma czas, aby przemyœleæ swoje postêpowanie. J.W.


SPRAWY

8 , blachy trapezowe

- dachówki PRIMA

SYSTEM RATALNY

Kobiety szkol¹ kobiety

Jak udzieliæ pierwszej pomocy? Jak zareagowaæ, gdy ktoœ tej pomocy potrzebuje? – na takie i inne pytania z zakresu zagro¿enia ¿ycia chc¹ odpowiedzieæ sobie podczas szkoleñ panie z Gostyñskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet Jestem.

Fot. E. Curyk-Sierszulska s Cz³onkinie Jestem pracuj¹ nad realizacj¹ projektu „Cztery minuty – nie czekaj, ratuj”.

Stowarzyszenie realizuje projekt „Cztery minuty – nie czekaj, ratuj”. W jego ramach chce nauczyæ kobiety z powiatu gostyñskiego udzielania pierwszej pomocy oraz w³aœciwego reagowania w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia. – W naszym powiecie organizowane s¹ szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale kierowane s¹ one zazwyczaj do dzieci i m³odzie¿y, stra¿aków ochotników lub osób zatrudnionych w zak³adach pracy – mówi Aniela Michalska, prezes stowarzyszenia Jestem, koordynator projektu. – Tymczasem kobiety, szczególnie te, które nie pracuj¹ zawodowo i zajmuj¹ siê gospodarstwem domowym, nie maj¹ mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w takim szkoleniu. Udzielenie pomocy w sytuacji zagro¿enia ¿ycia jest prawnym obowi¹zkiem ka¿dego z nas, a pomoc – nawet niefachowa – udzielona osobie, która nie oddycha, nie mo¿e jej zaszkodziæ, a daje szansê na prze¿ycie. Œwiadek zdarzenia, który stwierdza brak oddechu i têtna u poszkodowanego, powinien przyst¹piæ do podstawowych zabiegów reanimacyjnych. A czasu ma ma³o, bo mózg po czterech minutach od zatrzymania kr¹¿enia ulega nieodwracalnym zmianom. St¹d tytu³ projektu – wspó³finansowanego w ramach konkursu ofert przez powiat gostyñski – „Cztery minuty – nie czekaj, ratuj”. – W ramach projektu nagramy film „Cztery minuty”, który bêdzie motywowa³ do podejmowania dzia³añ ratowniczych – wyjaœnia El¿bieta Palka ze stowarzyszenia Jestem. – Film wyemitowany zostanie w lokalnej telewizji, a tak¿e na kursach, które zorganizujemy w kilku miejscowoœciach na terenie powiatu.

Stowarzyszenie zamierza przeprowadziæ kursy dla stu kobiet i ich rodzin z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz sposobów opanowania w³asnych lêków i uprzedzeñ, pojawiaj¹cych siê w sytuacji stresowej. Przeprowadz¹ je specjaliœci – ratownicy medyczni i psycholog. Nabór na szkolenia w Gostyniu odbêdzie siê przez og³oszenia w lokalnych mediach, natomiast w pozosta³ych miejscowoœciach naboru dokonaj¹ partnerzy lokalni, którzy podpisali z Jestem umowê o wspó³pracy. S¹ to Rady So³eckie w Czachorowie i Daleszynie, Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Brzeziu, Goli i Borku Wielkopolskim oraz ko³o Zwi¹zku Emerytów w Piaskach. Stowarzyszenie planuje te¿ wydanie gazetki „Tylko Dobre Wiadomoœci”. – Poœwiêcona bêdzie ona relacjom osób, które nios³y pomoc w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia – informuje Renata Zygmunt odpowiedzialna za wydanie gazetki. – Chcemy pokazaæ wzorce w³aœciwego po-

stêpowania, promowaæ w³aœciwe postawy spo³eczne. Zorganizowany zostanie tak¿e konkurs na ulotkê zawieraj¹c¹ podstawowe wiadomoœci dotycz¹ce udzielania pierwszej pomocy. – Uczestnik konkursu bêdzie musia³ opracowaæ projekt ulotki, ³¹cznie z treœci¹ zwi¹zan¹ z procedur¹ ratowania w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, jak i form¹ graficzn¹, obrazuj¹c¹ zasady udzielania tej pomocy – t³umaczy Maria Plewa z Jestem. – W konkursie mog¹ uczestniczyæ wszyscy mieszkañcy naszego powiatu. Ulotki wed³ug projektu wy³onionego w konkursie zostan¹ wydrukowane i rozprowadzone wœród mieszkañców powiatu przez cz³onkinie stowarzyszenia oraz wolontariuszki. Wyniki konkursu bêd¹ og³oszone w lokalnych mediach, a nagrody – profesjonalnie wyposa¿one apteczki samochodowe – wrêczone na spotkaniu podsumowuj¹cym realizacjê projektu. To zaplanowano na 18 czerwca. ES


9

SPRAWY

Takie wyjazdy życia przydają Marta Prałat z Leszna choruje na zwyrodnienie stawów. Od lat z powodzeniem korzystała z leczenia uzdrowiskowego. – Niedawno w szpitalu rehabilitacyjnym w Górznie usłyszałam, że jestem za stara i mimo skierowania nie zostałam przyjęta. To jawna dyskryminacja z uwagi na wiek – mówi rozżalona pacjentka. W skardze, którą wystosowała do Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, czytamy m. in: „Poczułam się jakby napluto mi w twarz. Na miejsce w ośrodku oczekiwałam prawie rok i w tym czasie nikt nie miał zastrzeżeń co do mojego wieku i możliwości podjęcia rehabilitacji 81-latki”. – Jestem osobą zupełnie samodzielną, sprawną umysłowo i fizycznie – tłumaczy Marta Prałat i na potwierdzenie tych słów wykonuje szereg przysiadów i wymachów rękami. Dyrekcja szpitala w Górznie zaprzecza, jakoby wiek miał być istotny podczas kwalifikowania osób na leczenie. – Metryka urodzenia nie ma dla nas żadnego znaczenia. Każdy pacjent musi jednak przejść u nas badania stwierdzające, czy nie ma przeciwwskazań, aby podjąć proponowaną przez nas rehabilitację. Po badaniach kwalifikujących okazało się, że pani Marta nie może u nas zostać z uwagi na problemy sercowo –naczyniowe. Naszym zamiarem nie było obrażenie jej, tylko troska o pacjentkę – podkreśla Magdalena Wilk, dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego MSWiA w Górznie. Powodem odrzucenia skierowania leszczynianki nie był więc wiek, a problemy zdrowotne charakterystyczne dla jej wieku. – Straciłam prawie rok – mówi rozżalona pacjentka. – A takie wyjazdy to życia przydają. Naświetlania lampami, ćwiczenia, odprężające masaże – po takich zabiegach człowiek ma pół roku spokoju. Poza tym panuje tam fantastyczna atmosfera. Lekarz

przyjdzie, uśmiechnie się, porozmawia. W zeszłym roku byłam w Śmiglu prawie miesiąc. I co ważne – pobyt tam w 100 procentach finansuje NFZ – zaznacza M. Prałat. Sanatoria zlokalizowane są w najbardziej malowniczych zakątkach Polski. O tym, gdzie zostanie skierowany pacjent, decydują lekarze konsultanci, zatrudnieni przez NFZ. – Do ich zadań należy kwalifikacja pacjentów do uzdrowisk o profilu odpowiadającym schorzeniom, na które cierpi chory. Mogą to być uzdrowiska specjalizujące się na przykład w chorobach ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, kardiologicznych, górnych dróg oddechowych, chorobach trawienia, nerek i dróg moczowych – tłumaczy Jolanta Sielska z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Ograniczeń wiekowych nie ma. Kuracja trwa zazwyczaj 21 dni. – Leczenie dzieci jest bezpłatne, natomiast rodzice lub opiekun ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie przez cały rok, natomiast młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki – wyjaśnia J. Sielska. Trzeba rozróżnić szpital uzdrowiskowy od sanatorium uzdrowiskowego. O ile w pierwszym przypadku leczenie dorosłych jest całkowicie bezpłatne (a osoba tam przebywająca jest na zwolnieniu lekarskim), o tyle w sanatorium część kosztów ponosi pacjent, a osoby pracujące korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego.

▲Marta Prałat z Leszna nie dostała skierowania na turnus rehabilitacyjny ze względu na schorzenia związane z jej wiekiem. Uważa, że to jawna dyskryminacja.

Stawki są różne, uwarunkowane przede wszystkim terminem wyjazdu i standardem pokoi. Wahają się od 189 zł do 882 zł za turnus. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że NFZ nie organizuje i nie pokrywa kosztów podróży. Pacjent z własnej kieszeni musi też wyłożyć na opłaty klimatyczne. Na leczenie uzdrowiskowe w przypadku osób dorosłych można zostać skierowanym nie częściej niż raz na rok. Decyduje o tym lekarz rodzinny albo specjalista, który przesyła druk skierowania razem z dokumentacją do NFZ. Czas oczekiwania w wielkopolskim NFZ wynosi miesiąc dla dzieci (w pojedynczych przypadkach do 3 miesięcy) i ok. 14 miesięcy dla osób dorosłych. Zainteresowanie jest bardzo duże. W roku 2008 z lecznictwa uzdrowiskowego skorzystało w Wielkopolsce 1270 dzieci i młodzieży oraz 31.618 dorosłych. W kolejce oczekują

Jak korzystamy z turnusów rehabilitacyjnych Miejsce, w którym należy się zgłosić

Liczba osób, które złożyły wnioski w 2008 roku

Liczba osób, które wyjechały na turnus w 2008 roku

Średnie dofinansowanie na osobę

LESZNO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Ul. Korczaka 5 Tel. 0-65/ 520-70-46 e-mail: mopr@leszno.pl

869

486

650

POWIAT LESZCZYŃSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie Pl. Kościuszki 4 Tel. 0-65/ 529-68-31 e-mail: pcpr@powiat-leszczynski.pl

500

354

550

POWIAT GOSTYŃSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Ul. Nowe Wrota 7 Tel. 0-65/ 572-75-28 e-mail: pcpr@gostyn.pl

358

318

535

POWIAT RAWICKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu Ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 Tel. 0-65/ 546-43-33 e-mail: pcprrawicz@powiatrawicki.pl

323

322

633

POWIAT KOŚCIAŃSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Ul. Kaźmierczaka 41 Tel. 0-65/ 511-01-66 e-mail: pcprkoscian@wp.pl

550

460

750

w tej chwili 22.932 osoby. Podeszły wiek nie jest przeciwwskazaniem do leczenia. Pod uwagę nie bierze się też kryteriów dochodowych. Ważne jest natomiast to, by osoba kierowana na leczenie uzdrowiskowe była samodzielna i zdolna do odbycia podróży. Zupełnie inaczej jest w przypadku tzw. turnusów rehabilitacyjnych. Ta oferta skierowana jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych. W tym przypadku w załatwieniu wszelkich formalności pomagają powiatowe i miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Wyjazdy są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wysokość dofinansowania zależy od dochodów). Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim PCPR. – Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego przysługuje osobie

niepełnosprawnej co drugi rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z wyjątkowo trudną sytuacją życiową uprawnionego, możliwe jest przyznanie tego dofinansowania w każdym roku – informuje Emilia Konieczna, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni, a jego koszt zależy od oferty wystawionej przez organizatora. Oferty są dostępne w PCPR. Tutaj – inaczej niż w przypadku leczenia uzdrowiskowego – każdy może sam zdecydować o miejscu i czasie wyjazdu. O wyborze trzeba powiadomić PCPR w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. KINGA ZYDOROWICZ Fot. E. Baldys


SYLWETKA

10

Wielki mały człowiek Znał wszystkie tajemnice zaklęte w płachtach bydlęcej skóry. Skulony nad drewnianym kozłem, używając noża, szydła, dratwy i szuwaksu tworzył z niej rękodzieła dla wielu. Był najstarszym rymarzem w naszym regionie i oddanym społecznikiem z Wijewa. Jeszcze dziś ludzie mówią, że przywiózł gminę w teczce, z Warszawy. W Wielki Piątek zakończył nagle pracowite życie. Miał niespełna 82 lata, nazywał się Roman Dziaszyk. Pochodził z Wijewa. Zawodu rymarza wyuczył się u Henryka Leśniewicza, który warsztat prowadził w Brennie obok kościoła parafialnego. A gdy ten zmarł, przejął jego klientelę i

zawodu we Wschowie. Młodzi pobrali się w 1955 roku, wychowali 7 dzieci, doczekali się 17 wnucząt.

Więcej niż nauczyciel

Swoich uczniów traktował po ojcowsku. Konsekwentny, cierpliwy, niejednego wyuczył fachu czy wyprowadził na dobrą drogę. Przykładem jest Stanisław Klak ze Wschowy, który u Dziaszyka w zawodówce terminował. – Nie kozacz, pracuj rzetelnie, ludzie to docenią – przekonywał zdolnego watażkę. Chłopak mu zaufał, przez całe życie branży nie zdradził. Następnie podjął pracę w Polsporcie na Garbarach, zaocznie ukończył technikum przemysłu skórzanego, potem Fot. i reprodukcje – autor studia i został dyrektorem poVOkoliczościowa fotka z okazji 50-lecia znańskiej fabryki, jednej z najpożycia małżeńskiego z Marią. większych w Polsce, o której ręcznie szyte piłki zabiegały miał co robić, bo w dobie konia pokluby sportowe i związki olimpijskie ciągowego rwały się lejce, wędzidła, z całego świata. Znany był z tego, trzeba było zszywać płachty snopoże wychodził z gabinetu i na taśmie wiązałek, także tych z SKR-u. Gdy produkcyjnej demonstrował pracowpoznał Marię, z domu Skorupińską, nikom, jak należy szyć. podjął stałą pracę – jako instruktor Pomagał później swojemu mistrzo-

wi zdobywać deficytowy surowiec, ten zaś odwiedzał go w Poznaniu i był dumny, że uczeń tak wysoko zaszedł.

Klient też człowiek W 1962 roku dyrekcja zawodówki we Wschowie rozwiązała klasę, którą prowadził. Dziaszyk rozpoczął własną działalność. Warsztat założył w domu przy ulicy Piaski i wbrew pierwotnym obawom szybko „stanął na nogi”. Przybywało zleceń, bo ludzie poznali, że siedlorz (robiący siodła) fuszery nie odstawia. Tak samo traktował kobiecinę, co tylko przyszła skleić laczki, jak bogatego gospodarza z poważnym zleceniem. W okresie żniw i prac polowych drzwi warsztatu były na okrągło otwarte. Zasłynął z rzetelności, terminowości i uczciwości, a te cechy w Wijewie są wysoko notowane. No i z rozmowności, bo z każdym klientem potrafił od serca pogadać, wysłuchać żalów, doradzić. Także kolegom po fachu – przez wiele lat działał bowiem w Zarządzie Cechu Rzemiosł Różnych we Wschowie. Gdy koniunktura siadła, rozszerzył profil usług o tapicerstwo. Ostatnimi laty znów roboty mu przybyło, bo konie na wsi – bardziej dla fasonu niż z potrzeby – stały się modne. To przecież na drugim końcu jego ulicy Piaski przy wigwamie od wielu lat rozgrywane są

dą jubileuszowego zlotu motocykli w kieleckiej fabryce. Ostatnio powiedział mi: „Muszę w końcu przyjść do pałacu i zobaczyć, jak urządziłeś sobie gabinet.” I nie zdążył! Na publicznym forum wijewski rymarz nie krył nigdy sympatii do wójta, różnili się tylko w jednej kwestii. Powiatowej przynależności gminy, bo Dziaszyk z sentymentu optował za Wschową, a Zając za Lesznem – z racji lepszej opieki zdrowotnej.

Z Warszawy przywiózł gminę w teczce Gdy w 1975 roku dokonano nowego podziału administracyjnego kraju, Wijewo straciło samorządową autonomię. Zostało wcielone do Włoszakowic, dokąd przeniesiono większość gminnych instytucji. I choć Dziaszyk nie musiał, bo nieźle już prosperował na swoim, został liderem komitetu walczącego o restytucję lokalnego samorządu. M.in. aktywnie działali w nim także: Kazimierz Dederek, Stefan Jurgawka i Wiktor Napieralski. Zabiegali, jak potrafili i po chłopsku argumentując, kolędowali po wszystkich urzędach. A trzeba było mieć odwagę, aby negować wolę ówczesnej władzy. Wijewianie nie ulękli się nawet w okresie stanu wojennego, w 1981 roku z teczką pełną załączników pojechali do Warszawy. Szturmem

śmy miejscowych sołtysów. Do zbiorowego zdjęcia stanął z boku nieśmiało uśmiechnięty. Był niewysokim mężczyzną drobnej postury i już chodził o lasce. Każdego traktował z pełną uwagą i szacunkiem, a kulturą osobistą i grzecznością wzbudzał powszechną sympatię. Kazimierz Wolniczak, regionalista z Brenna: – Roman miał niebywały dar oratorski. Nigdy nie korzystał z kartki, a w jego mowie pełno było archaicznych określeń typu: wielce szacowny, przewielebny, zacny, szlachetny. I tak jak ludzi Dziaszyk szanował narzędzia i sprzęty. Dowodem jego dbałości był popielaty trabant, którego użytkował przez 32 lata. Dowoził nim materiały do warsztatu. Ale miejscowi pamiętają, jak wcześniej przez wiele lat o 6 rano wsiadał w autobus, jechał do Leszna, a dalej do Ostrowa, Pleszewa lub Kalisza, skąd pod pachą przywoził naręcza skór. Wracał o północy, często brnąc przez śnieżycę i nikomu nie marudził, że mu ciężko. – Troskliwie dbał o dzieci, wnuki, sam niewiele od życia wymagał. Nawet przy stole nie kaprysił, zjadał cokolwiek podałam. Do ostatniej kruszyny, aby nic się nie zmarnowało – wspomina wdowa Maria Dziaszyk.

Przewrotność losu Pierwszy zawał serca dopadł go ponad 10 lat temu, osłabił, ale natury nie zmienił. Dziaszyk do końca życia był w pełni aktywny i pracował zawodowo. Ostatnią robotą, którą samodzielnie wykonał, były pasy do gitar dla muzyka ze Sławy Śląskiej. W Wielki Piątek samochodem

„OGRODNIK” T.Ł.A. Szudra Spółka Jawna 64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 19 tel./fax (0-65) 520-85-82 zaprasza do Pawilonu Ogrodniczego w Lesznie, ul. Obrońców Lwowa 19 w godz. 9-17, soboty 9-13 Polecamy: * nasiona warzyw i kwiatów, * nasiona traw gazonowych, * cebulki kwiatowe, * cebulę dymkę, * kosiarki elektryczne i spalinowe, * pilarki elektryczne i spalinowe, * kosy elektryczne i spalinowe, * glebogryzarki spalinowe, * podcinarki elektryczne, * folię ogrodniczą w różnych rozmiarach i kolorach, * nawozy ogrodnicze, * środki ochrony roślin dla działkowiczów, * opryskiwacze, * narzędzia ogrodnicze FISKARS, * sprzęt ogrodniczy firm STIGA, BRILL, OLEO-MAC Przyjdź do nas, a przekonasz się, że jesteśmy konkurencyjni, a towar kupiony u nas jest dobrej jakości.

ZAPRASZAMY

V Tak w połowie lat 50. ubiegłego wieku we wschowskiej zawodówce – w klasach z żeliwną kozą w narożniku – Dziaszyk uczył adeptów rymarstwa. doroczne zawody powożenia bryczkami, na które przyjeżdżają nawet mieszkańcy Wrocławia. Większość zawodników korzystała z jego usług.

Kanapa dla wójta Ireneusz Zając, kiedy był dzieckiem, wiele razy z chłopakami biegał do Dziaszyka, aby dorobił im solidniejsze niż w sklepie paski do łyżew. Gdy został wójtem, nie stronił od jego rad, co by tu jeszcze w Wijewie poprawić? – Najbardziej zaskoczył mnie aktywnością w staraniach o ponowne uruchomienie przedwojennej gorzelni, bo sam bardzo od kieliszka stronił. Nalegał, abym wspierał Derdziaków, a potem cieszył się, że po wsi znów rozchodzi się charakterystyczny zapach drożdży i przefermentowanej brzeczki. Trzy lata temu zaś, tak misternie i wiernie z czarnej oraz popielatej dermy odtworzył kanapę mojej zabytkowej SHL-ki z 1962 roku, że stała się gwiaz-

wzięli gabinet ministra Dąbrowskiego, szefa resortu administracji i porządku publicznego, gdzie Dziaszyk naładowany emocjami wygłosił prawie godzinne oratorium. Determinacja okazała się skuteczna, kilka tygodni później przyszła pozytywna decyzja na adres ...działającego w Wijewie Koła PSL. Dlaczego? Bo tylko prorządowa instytucja, a nie grupka ludzi, mogła być partnerem dialogu z komunistyczną władzą. Te fakty potwierdził nam Jerzy Stępczak z Wijewa, który działał w strukturach PSL. Gdy 1 stycznia 1982 roku. Wijewo znów stało się gminą, ludzie na swój sposób uznali starania Dziaszyka i przez 2 kadencje wybierali na sołtysa.

Nikłej postury, wielkiego ducha Poznałem go, gdy za czasów wójt Danieli Sobolewskiej prezentowali-

pojechał do piekarni, a gdy po drodze zasłabł, córka przewiozła go do miejscowego ośrodka zdrowia. Nie pomogły starania lekarzy i długotrwała reanimacja. Paradoksalnie – zmarł w budynku, gdzie poprzednio mieścił się urząd gminy, o reaktywację której tak skutecznie zabiegał. Większość moich rozmówców podkreśliła, że od wielu lat na cmentarzu parafialnym w Brennie nie było tak dużego pogrzebu, a grób Dziaszyka do dziś tonie w kwiatach. Stary mistrz nie wywiązał się tylko z jednej obietnicy. Że o tajnikach ginącego fachu, pracowitym życiu, wijewskich zwyczajach i kulisach ekspedycji do Warszawy porozmawiamy po Wielkiejnocy. Panie Romanie, jednostronnie więc czynię swoją powinność, jak umiem i potrafię. Szkoda tylko, że Panu Bogu tak pilnie był potrzebny solidny rzemieślnik z szydłem i dratwą. ZBIGNIEW KORONA


Zabytki na kó³kach

PASJE

11

2 i 3 maja ju¿ po raz siódmy na ziemi leszczyñskiej bêdziemy goœciæ pasjonatów starej motoryzacji. Na 2 lub 4 kó³kach przyjad¹ na Ogólnopolski Rajd Zabytkowych Pojazdów, który sta³ siê sztandarow¹ imprez¹ tak Zamku Rydzyñskiego, jak i w³adz miasta oraz powiatu. Tym wiêksz¹ mamy satysfakcjê, ¿e od pocz¹tku patronujemy i wspieramy medialnie to przedsiêwziêcie. W niedzielê, 3 maja, najwiêcej z W tym roku organizatorzy rozszerzaj¹ formy i zasiêg dzia³ania. Po imprezy skorzystaj¹ mieszkañcy raz pierwszy trasa rajdu spod Zam- Leszna i okolic. Kto powa¿nie interesuje siê histori¹ motoryzacji, z ku w Rydzynie poprowadzi do Rawicza, gdzie w sobotê na rynku oko- pewnoœci¹ nie przegapi otwartego ³o godziny 15 mieszkañcy bêd¹ dla wszystkich seminarium naukomogli dok³adnie obejrzeæ piêkne wego na temat rozwoju nadwozi samochodowych i motocykla. Wyk³aauta i motory. A jest co podziwiaæ, bo swój dy od godziny 9 do 11 w wielkiej komnacie udzia³ zg³osili Zainteresowani regulaZamku Rym.in. w³aœciciele dzyñskiego potakich rarytasów, min rajdu, druki zg³oszeñ i dok³adne informacje uzyprowadz¹ dr jak: NSU WeDariusz Ryl i dr rmacht z 1939 skaj¹ ze strony internetoWojciech Kruroku, WFM-ka z wej www.zamek-rydzygie³ka. 1955 roku czy na.com.pl oraz pod numeNatomiast w DKW z 1928 roku. rem tel. 0-65 529-59-91 lub samo po³udnie Wiemy ju¿, ¿e nie 601-795-195. zabytkowe stazabraknie sta³ych bywalców rajdu, m.in. Jerzego Sta- rocie na pó³torej godziny zaparkuj¹ chowiaka i Janusza Skrzypczaka z wokó³ leszczyñskiego ratusza, gdzie Leszna oraz najstarszych uczestni- oprócz wielu atrakcji rozegrane zoków – ma³¿eñstwa Wêglarzów, któ- stan¹ a¿ 3 plebiscyty: elegancji zarzy licz¹ sobie po 80 lat, pochodz¹ ³óg i pojazdów (kupon dla g³osuj¹z Lublina, a je¿d¿¹ zabytkow¹ War- cych zamieszczamy obok), na najszaw¹ 223 z przyczep¹ kempingow¹. Jest te¿ ju¿ kilka za³óg zagranicznych. Liczymy, ¿e goœcinnoœci¹ i przychylnoœci¹ wyka¿¹ siê mieszkañcy miejscowoœci, przez które przejedzie barwna, choæ warkotliwa kawalkada pojazdów, a wiêc: Goliny, Kawcza, £aszczyna, Sarnowy, Miejskiej Górki, Gostkowa, Szurkowa, Sarbinowa, Ponieca. I dementujemy plotkê, ¿e od ha³asu silników krowy mleko trac¹.

Fot. autor ▲ Tak wdziêczne obrazki rodzajowe mo¿na zobaczyæ tylko raz w roku – w Rydzynie lub na leszczyñskim rynku.

lepsz¹ za³ogê kobiec¹ oraz na najlepiej utrzymany samochód i motocykl (po raz pierwszy osobno), ale w tej kategorii zwyciêzcê bêd¹ typowaæ wy³¹cznie uczestnicy rajdu. A mo¿e nim zostaæ ka¿dy, kto tylko dysponuje pojazdem co najmniej 25-letnim, niekoniecznie na ¿ó³tych tablicach. Oprócz doskona³ej zabawy na trasie rajdu – z niespodziankami przygotowanymi przez dzia³aczy Automobilklubu Leszczyñskiego, wieczorem zaœ przez cz³onków Bractwa Kurkowego z Rydzyny – lepszego forum wymiany doœwiadczeñ na pewno nie znajdziecie. ZBIGNIEW KORONA


LUDZIE

12

Ojciec i syn w wojskowych barwach – Mo¿e to by³ b³¹d, mo¿e mia³em iœæ do wojska. Czasami tak myœlê… – mówi Piotr Handke, nauczyciel historii z Leszna.– Jeœli przez pó³ ¿ycia o czymœ siê marzy³o, to potem cz³owiek zastanawia siê nad tym, czy dobrze wybra³. Zainteresowania wojskowoœci¹ przejawia³y siê w jego ¿yciu od ma³ego. Jego ojciec Krzysztof Handke by³ zawodowym ¿o³nierzem. – Fascynowa³y mnie opowieœci o jego przygodach, interesowa³ mnie sprzêt bojowy – wspomina P. Handke. Najbardziej utkwi³a mu w pamiêci historia pierwszej wyprawy taty na strzelanie bojowe. By³ 1981 rok. ¯o³nierze jechali do by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, nad Morze Kaspijskie. – Nie ma w Polsce takiej odleg³oœci, ¿eby godzinê jechaæ poci¹giem i widzieæ tylko liniê horyzontu, bez ¿adnego punktu, bez ¿adnej zabudowy – opowiada major rezerwy Krzysztof Handke. W spartañskich warunkach jechali kolej¹ ponad tydzieñ w jedn¹ stronê. Czas umilali sobie graj¹c w karty, w szachy, czytaj¹c ksi¹¿ki i rozmawiaj¹c. – Du¿o patrzyliœmy przez okno. Widzieliœmy po drodze ogromne lotnisko wojskowe. Takiego skupiska samolotów bojowych nie widzia³em potem ju¿ nigdzie indziej – przyznaje K. Handke.

Ci¹gle wiatr i gryz¹cy piach

Tam zetkn¹³ siê z przyrod¹ pó³stepów i domami Kazachów. Najbli¿szych s¹siadów dzieli³o zazwyczaj kilka, kilkanaœcie kilometrów odleg³oœci. – Zamieszkaliœmy na terenie koszar w Gorodku. Rano budziliœmy siê z bólem, gdy¿ ostry piasek pó³stepu wchodzi³ w ka¿dy zakamarek cia³a i gryz³. Ca³y czas wia³o. Rano by³o 0 stopni Celsjusza, a ju¿ kilka godzin póŸniej skwar. Temperatura w po³udnie osi¹ga³a 30-40 stopni – relacjonuje pan Krzysztof. Kiedy wracali, zobaczyli Kurhan Mamaja w Wo³-

gogradzie. To mauzoleum zbudowane ku czci poleg³ych w czasie walki o Stalingrad – prze³omowej bitwy II wojny œwiatowej. – Ogrom rzeŸb inscenizuj¹cych ca³e bitwy i dziesi¹tki tysiêcy nazwisk poleg³ych ¿o³nierzy (wœród nich nazwisko Gagarina, ojca s³ynnego kosmonauty) przyt³oczy³y nas i uœwiadomi³y, jaki cz³owiek jest ma³y – opisuje K. Handke. Po powrocie wiód³ codzienne ¿ycie koszarowe. Wiecznie szkolenia, poligony, egzaminy i ci¹g³e wyrzeczenia.

Miodowy miesi¹c na poligonie

Przyznaje, ¿e mieæ za ojca i mê¿a zawodowego ¿o³nierza to dla rodziny katorga. Ale mia³ wsparcie najbli¿szych. Dlatego gdyby dziœ mia³ drugi raz wybieraæ, te¿ zosta³by ¿o³nierzem. – Od dziecka o tym marzy³em. Po 24 latach s³u¿by odszed³em z armii. To by³ bardzo smutny dzieñ… – przyznaje.

Piotr chcia³ zostaæ lotnikiem

Zainteresowania maj¹ bardzo podobne. Piotr te¿ chcia³ zostaæ ¿o³nierzem. Lotnikiem. Interesowa³ siê t¹ dziedzin¹ wojskowoœci ju¿ w szkole podstawowej. Zreszt¹ by³ to czas ci¹g³ych zabaw paramilitarnych. – Ka¿dy z kolegów mia³ swoj¹ ar-

nasta³a era filmów. – Jako dziecko œledzi³em sukcesy wojskowe w filmie „Czterej pancerni i pies”. Potem zaczê³y wchodziæ filmy wojenne z Zachodu – informuje Piotr. Oprócz tego zacz¹³ rozczytywaæ siê w literaturze historycznej i wojskowej (razem z ojcem zgromadzili pokaŸn¹ bibliotekê). Chcia³ wst¹piæ do Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych w Dêblinie. Ostatecznie jednak zrezygnowa³ z tego pomys³u i rozpocz¹³ naukê na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiowa³ historiê, a w jej ramach dwie specjalizacje: pedagogiczn¹ oraz historiê wojskowoœci. Zosta³ nauczycielem. I chocia¿ spe³nia siê w tej pracy, czêsto wraca do m³odzieñczych marzeñ i zastanawia siê, co by by³o, gdyby…

Wojskowy dryl pozosta³

Piotr lubi podró¿owaæ i wêdrowaæ – Cztery dni po po górach. Chce zoœlubie wyjecha³em baczyæ step i Kolej na 4,5 miesi¹ca na Fot. J. Kuik Transsyberyjsk¹. Te poligon w Drawsku s Krzysztof i Piotr Handke zgromadzili pokaŸn¹ bibliotekê dotycz¹c¹ historii wojskowoœci. Obaj pasjonuj¹ pasje podró¿nicze Pomorskim. Tak wyte¿ go ³¹cz¹ z ojcem. gl¹da³ mój miesi¹c siê tymi zagadnieniami. Obaj nie mog¹ w miodowy – mówi K. Dalej realizuje swoje wojskowe miê ¿o³nierzy. W sumie dobre kilka- jednym miejscu usiedzieæ. A co ich Handke. pasje. Udziela siê w Instytucie im. set sztuk. Godzinami je ustawialiœmy dzieli? Wiêkszoœæ ¿ycia zawodowego gen. S. Grota-Roweckiego, groma- na podwórku u babci na Zatorzu. – Tata ma zami³owanie do dyscyspêdzi³ w 69. Leszczyñskim Pu³ku dzi materia³y historyczne, pisze Tam nikt nam nie przeszkadza³ i mopliny, punktualnoœci, porz¹dku. CzaPrzeciwlotniczym im. gen. S. Gro- ksi¹¿ki. Pracuje te¿ w II LO w Lesz- gliœmy bawiæ siê ca³ymi dniami. Miesem mnie to dra¿ni. Diabli mnie biota-Roweckiego. Po drodze by³ jesz- nie jako nauczyciel przysposobienia liœmy te¿ wystrugane strzelby, z któr¹, jak chcê sobie w sobotê d³u¿ej pocze Szczecin, Warszawa, Oleœnica. obronnego. Razem z synem prowa- rymi ganialiœmy po osiedlu – opo- le¿eæ i nic nie robiæ do po³udnia, a – Na w³asn¹ proœbê zameldowa- dzili w szkole ko³o historyczno-woj- wiada P. Handke. on zarz¹dza pobudkê, zaczyna cze³em siê w pu³ku w Lesznie. Ju¿ w dniu skowe. Teraz pa³eczkê przej¹³ syn. Dziêki tym zabawom nauczy³ siê goœ szukaæ, robiæ porz¹dki. Jednak przybycia na miejsce zosta³em skie- Niedawno zorganizowali rajd œladam.in. rozró¿niaæ podstawowe umun- ten wojskowy dryl mu pozosta³. Ja rowany do Oleœnicy. Wyjecha³em mi powstañców wielkopolskich, durowanie i osprzêtowienie ¿o³niejestem bardziej spontaniczny – podnastêpnego dnia. Nie by³em zdziwio- wspólnie myœl¹ te¿ o za³o¿eniu mi- rzy. Potrafi³ przypisaæ dan¹ armiê do sumowuje Piotr. ny, zd¹¿y³em ju¿ do tego przywykn¹æ. litarnej grupy rekonstrukcyjnej. konkretnej epoki i miejsca. Potem KINGA ZYDOROWICZ


JUBILEUSZ

13

To trzeba mieć we krwi Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bojanowie obchodziła 80-lecie swojego istnienia. OSP to najstarsza organizacja społeczna działająca na terenie Starego Bojanowa. Powstała w 1929 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa Teofila Spychałki i liczyła na początku 40 osób. Po 80 latach od założenia jednostki duch strażacki jest wciąż żywy. – To trzeba mieć we krwi – mówi Paweł Dorynek, który od 15 lat piastuje funkcję prezesa OSP w Starym Bojanowie. – Jestem strażakiem od czterdziestu lat, mój syn Michał jest strażakiem, córka Ania też należała do OSP. Ale myli się ten, kto myśli, że aby służyć w straży, wystarczy tylko chęć niesienia pomocy innym i odwaga. Trzeba mieć jeszcze odpowiedni charakter i opanowanie. OSP w Starym Bojanowie jest podłączona do nowoczesnego systemu ostrzegania. Jednostką nadrzędną dla niej jest Państwowa Straż Pożarna w Kościanie. Tam też trafia informacja zgłaszana pod numer 998 lub 112. – Na akcję wyjeżdżamy w ciągu 5 minut od otrzymania informacji – mówi naczelnik OSP w Starym Bojanowie Mieczysław Podrzycki. – Nieważne, czy to dzień, czy noc. Na sygnał syreny każdy ochotnik rzuca

auto bojowe MAN. Ale to tylko takie moje marzenia – macha ręką. O wszystko dbają sami, ogarniają sprzęt gospodarskim okiem. Wszystko musi być sprawne, czyste, przygotowane i na swoim miejscu. Pieniądze na węże, trójniki, paliwo czy remonty samochodu daje gmina. Także na mundury bojowe. – Do końca roku mamy obiecanych 4-6 nowych uniformów bojowych – mówi strażak. – Koszt jednego to około 2000 złotych. Ile jest warte życie strażaka? – Piętnaście złotych za godzinę spędzoną w akcji – śmieje się P.Dorynek. – Podobno takie diety dostają strażacy ochotnicy w innych jednostkach. Ale my pracujemy za darmo. Nie robimy tego ani dla medali, ani dla pieniędzy. Zwyczajnie, chcemy pomagać. To jedyna motywacja, zresztą czy normalny człowiek narażałby życie dla kilku złotych? Praca strażaka ochotnika to nie

V Zastępca burmistrza Wiesława Poleszak-Kraczewska w towarzystwie burmistrza Śmigla Wiktora Sneli i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Józefczaka wręczyli naczelnikowi Mieczysławowi Podrzyckiemu i prezesowi Pawłowi Dorynkowi archiwalne zdjęcie strażaków ochotników ze Starego Bojanowa. wszystko i biegnie do strażnicy. – Pamiętam sytuację, kiedy pewnej nocy zapalił się dom w centrum wsi. Przyjechały wszystkie ościenne jednostki, tylko nie... Stare Bojanowo – opowiada z goryczą P.Dorynek. – Ludzie mówili: „No tak, nasi zaspali”, a to nie była prawda. Zawinił dyspozytor w Kościanie, który nie poinformował nas o pożarze i nie włączył syreny. Przykro było słuchać komentarzy – zawaliliście… Choć jednostka liczy 24 czynnych strażaków, do pożaru może wyjechać tylko 6. – Takie są przepisy – tłumaczy P. Dorynek. – W samochodzie, którym dysponujemy, może przebywać pięciu ratowników i kierowca. Jednostka dysponuje dość dobrym sprzętem. – Mamy samochód GBA 8/16, który choć wysłużył już 30 lat, sprawuje się nienagannie, pompę pływającą i pompę szlamową – wymienia M.Podrzycki. – Przydałoby się jeszcze parę rzeczy, na przykład nowe

tylko wyjazdy do pożarów, choć te są najbardziej spektakularne. Pomagają w usuwaniu drzew i zwałów, wypompowują wodę z zalanych piwnic. Pomagają przy organizowaniu uroczystości kościelnych i świeckich, a

Fot. 3 x autor V Podczas mszy św., którą rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe 80-lecia OSP w Starym Bojanowie, ksiądz Paweł Morasz poświęcił odnowiony sztandar strażacki. także festynów. – Pracy się nie boimy – podkreśla naczelnik. – Pomagamy, ale tylko za darmo – zastrzega. A jest co robić, bo strażacy ze Starego Bojanowa swoim zasięgiem obejmują 17 okolicznych miejscowości. W jakiej największej akcji brali udział? Paweł Dorynek zamyśla się na chwilę: – Największy pożar, w którym uczestniczyłem, to pożar firmy Asadena w Śmiglu – mówi z namysłem. – Ale to nie on utkwił mi najbardziej w pamięci. Najbardziej dramatyczne wspomnienie to widok zwęglonych zwłok w samochodzie w wypadku komunikacyjnym na obwodnicy Śmigla. Podczas akcji trzeba było zachować rozsądek i zimną krew. Emocje przyszły później, już po wszystkim. Tego obrazu nie zapomnę do końca życia. Oprócz czynnych strażaków w skład jednostki wchodzi 20-osobowa młodzieżówka: 10 chłopców i 10 dziewczynek. Młodzicy zdobywają doświadczenie i szlify podczas zawodów strażackich. – Kiedyś młodzież garnęła się do straży. Dzisiaj jest inaczej – wzdycha komendant. – Młodym się nie chce. Wolą siedzieć przed telewizorami albo komputerami.

V Swoją sprawność bojową i profesjonalizm strażacy ochotnicy ze Starego Bojanowa pokazali po raz kolejny już następnego dnia po uroczystościach jubileuszowych. Gasili pożar wagonu na bocznicy kolejowej.

Podczas uroczystości związanych z jubileuszem jednostki w Starym Bojanowie strażakom wręczono medale i wyróżnienia. Wicestarosta kościański Edward Strzymiński życzył im, by swoją gotowość bojową i profesjonalizm jak najczęściej udowadniali podczas zawodów i ćwiczeń, a jak najrzadziej w akcjach. Nie przypuszczał nawet, że już następnego dnia strażacy będą musieli zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. W niedzielę rano płonął wagon kolejowy na bocznicy w Starym

Bojanowie. Miejscowa jednostka nie dała się zaskoczyć i przybyła na miejsce pierwsza. LIDIA LEWANDOWSKA

Strażacy z OSP Stare Bojanowo składają podziękowania Starostwu Powiatowemu w Kościanie za sfinansowanie renowacji sztandaru, a także wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości oraz przyczynili się do jej uświetnienia. Więcej zdjęć z imprezy można obejrzeć na stronie www.gazetaabc.pl


„MAJÓWK

14

„Majówka z ABC”, 1 maja, godz. 10, rynek w Lesznie

Trasa jedna z piękniejszych Trasa „Majówki z ABC” od startu na leszczyńskim rynku do mety w Stadninie Koni w Jeziorkach liczy 22 km. Razem z drogą powrotną do Leszna to ponad 30 km, czyli dystans, jakiego oczekuje większość uczestników rajdu. Liczne słowa krytyki odebraliśmy, kiedy trasa rajdu liczyła zaledwie 17 km, ale pojawiały się też narzekania na mecie, kiedy zaproponowaliśmy do przejechania 36 km. Biorąc pod uwagę opinie naszych czytelników uznaliśmy, że optymalny dystans to 25-30 km. Po raz pierwszy w historii meta zlokalizowana będzie w Stadninie Koni w Jeziorkach. Już dawno Majówka nie kończyła się tak daleko od centrum Leszna. Start tradycyjnie nastąpi z leszczyńskiego rynku o godz. 10. Pojedziemy ulicami: Łaziebną, Krasińskiego, Śniadeckich, Fabryczną. Przed wjazdem na ulicę Poznańską peleton zostanie na chwilę zatrzymany. W tym miejscu prosimy o zachowanie maksymalnej dyscypliny, gdyż na pewien czas utrudnimy ruch samochodowy na trasie Poznań –Wrocław. Dalej będzie już spokojnie. W Gronowie przejeżdżać będziemy przez przejazd kolejowy. Pierwszą miejscowością na trasie rajdu będzie Gronówko. Wieś ta liczy obecnie niewiele ponad 200 mieszkańców, ale w szybkim tempie staje się jedną z większych sypialni Leszna. Jadąc w otoczeniu wspaniałych krajobrazów dojedziemy do Wyciążkowa, a tu niespodzianka. W dotychczas bardzo zaniedbanym dworku powstaje gospodarstwo agroturystyczne Dworek Zaremba ( zdjęcie nr 1). W piątek będą tam trwały przygotowania do święta miejscowego Kola Gospodyń Wielskich, dlatego zwiedzenie wnętrz raczej nie będzie możliwe. Można się jednak zatrzymać i przyjrzeć, jak to miejsce wspaniale się zmienia. Najtrudniejszy element trasy znajduje się na wyjeździe z Wyciążkowa, gdzie znajduje się dość stromy zjazd (zdjęcie nr 2). Droga w tym miejscu jest trochę nierówna, dlatego apelujemy o lekkie przyhamowanie i rozwagę. W Goniembicach po prawej stronie znajduje się pałacyk (zdjęcie nr 3). Niestety, jest jednym z tych, który jeszcze oczekuje na swoją „drugą młodość”. Obejrzeć go można tylko przez ogrodzenie.

W dalszej części trasy pozdrowimy mieszkańców niedużej wsi Wolkowo i zbliżać się będziemy do Drzeczkowa. Po drodze, na odcinku kilkuset metrów, czeka nas trochę nierównego asfaltu. W tej miejscowości warto się zatrzymać na chwilę i zobaczyć, jak zmieniły się pałac, dworek i gorzelnia, które jeszcze do niedawna popadały w ruinę. W Drzeczkowie znajduje się ponadto jeden z bardziej urokliwych kościołów (zdjęcie nr 4). Stamtąd do mety w Jeziorkach już tylko kilka kilometrów. Do Osiecznej będzie trochę przyjemnego zjazdu, a po obu stronach dość dzikie tereny, będące ostoją ptactwa i dzikiej zwierzyny. Niedaleko znajduje się też rezerwat żółwia błotnego. W Osiecznej wjedziemy na szosę wojewódzką, z której skręcimy w wąską i bardzo krętą drogę. Zaprowadzi nas ona do Dworku i Stadniny Koni w Jeziorkach (zdjęcie nr 5). *** Majówka z Leszna do Jeziorek będzie miała formę zorganizowaną. Do Leszna będziemy już wracać indywidualnie. Jako najbezpieczniejszy wariant powrotu proponujemy drogę przez Wyciążkowo (zdjęcie nr 6). Wyjeżdżając ze stadniny skręcamy w prawo i jedziemy 1500 m urokliwą polną drogą (na rozwidleniach wybierając jazdę w prawo). W Wyciążkowie skręcamy w lewo i znaną nam już drogą z początku trasy – przez Gronówko i Gronowo – wracamy do Leszna. *** Dla tych, którzy poczują się bardzo zmęczeni, osiecka firma transportowa Waldmar podstawi w Jeziorkach 2 autobusy, które od godz. 14 wahadłowo będą kursowały do pętli przy cmentarzu komunalnym w Lesznie, gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa. Za przejazd razem z rowerem trzeba będzie zapłacić 3 zł.

Projekt finansowany z funduszy samorządu województwa wielkopolskiego

Najmłodsi i najstarsi Jak co roku leszczyńscy parlamentarzyści ufundują upominki dla najmłodszych i najstarszych uczestników „Majówki z ABC”. Wybierzemy ich na starcie rajdu, a więc na rynku w Lesznie tuż przed godz. 10. Senator Małgorzata Adamczak przygotuje niespodziankę dla najmłodszego majówkowicza jadącego na swoim rowerku. Poseł Wiesław Szczepański – dla najmłodszego jadącego na rowerze razem z osobą dorosłą. A poseł Wojciech Ziemniak nagrodzi najstarszego rowerzystę.

™

œ › š ž ™

š

›

trasa „Majówki z ABC” proponowana bezpieczna trasa powrotna

œ



ž

Nasi gospodarze Jednym z celów „Majówki z ABC” jest popularyzacja ciekawych zakątków ziemi leszczyńskiej, a takim niewątpliwie jest Dworek i Stadnina Koni w Jeziorkach. Ośrodek otrzymał niedawno główną nagrodę w konkursie agroturystycznym zorganizowanym w ramach targów „Dom i Ogród” w Lesznie. W stajniach mieszka ponad 100 koni, w tym około 40 to prywatne wierzchowce mieszkańców Leszna i okolicznych miejscowości. Ale nie tylko jeźdźcy

mogą rozwijać tam swoje pasje. Goście mają do dyspozycji 2 korty tenisowe, miejsce do paintballa, a ponadto w dworku dobrą atmosferę do rywalizacji znajdą miłośnicy darta czy szachów. Uczestnicy rajdu będą mieli okazję spróbować chleba upieczonego w wybudowanym na stary wzór piecu. Ponadto do dawnych czasów będzie można się cofnąć fundując sobie przejażdżkę wozem drabiniastym lub bryczką. Będzie można dosiąść też konia i kucyka.

O puchar gazety ▲Senator Małgorzata Adamczak w ubiegłym roku w doskonałym nastroju pokonała trasę Majówki.



Członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy przy leszczyńskiej LOK przygotują w Jeziorkach strzelnicę, gdzie ambitni strzelcy rywalizować będą mogli o Puchar Gazety „ABC”. Zawodnicy oddawać będą

po 3 strzały z karabinka pneumatycznego. Rolę sędziego głównego zawodów pełnił będzie tradycyjnie Eugeniusz Mikołajczak, wielokrotny mistrz Polski kolejarzy w strzelectwie.

▲Firma Euro Rower, prowadząca w Lesznie kiermasze rowerowe, ufundowała aż 5 rowerów, które rozlosowane zostaną na mecie Majówki z „ABC”. Nasz sponsor jest przedstawicielem firmy Kross, toteż wszystkie rowery są tej marki. Dwa z nich prezentujemy na zdjęciu.


Rozkład jazdy autobusów MZK w Lesznie Ważny od dnia 1 maja 2009 r. Linia 0 Dworzec P K P – Os iecka P rzys tanek/K urs

Dworzec P K P K as prowicza Al. J ana P awła II HONDA Lipowa U. Miasta Lipowa MP WiK 1-go Maja s zkoła Le na zajezdnia MZK Okr na S E W S -P Okr na S P INKO R ejtana S półdzielnia Al. K onst.3 Maja NET TO K iepury W KU S zpitalna S zpital S ygiety s kiego Dekana W S MiZ Dekana U. C elny E stkows kiego Unii E uropejs kiej Osiecka s zkoła

Os iec ka J E S POL

+

+

+

+

+

+

05:35 05:37 05:40 05:42 05:43 05:44 05:45 05:46 05:47 05:50 05:52 05:53 05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:02 06:03

06:30 06:32 06:35 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:45 06:47 06:48 06:50 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55 06:57 06:58

06:50 06:52 06:55 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:08 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:17 07:18

07:40 07:42 07:45 07:47 07:48 07:49 07:50 07:51 07:52 07:55 07:57 07:58 08:00 08:01 08:02 08:03 08:04 08:05 08:07 08:08

08:05 08:07 08:10 08:12 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:20 08:22 08:23 08:25 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30 08:32 08:33 08:34 08:35

09:35 09:37 09:40 09:42 09:43 09:44 09:45 09:46 09:47 09:50 09:52 09:53 09:55 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:02 10:03 10:04 10:05

Osiecka działki

Os iec ka cmentarz

+

+

+

11:05 11:07 11:10 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:20 11:22 11:23 11:25 11:26 11:27 11:28 11:29 11:30 11:32 11:33 11:34 11:35

12:20 12:22 12:25 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:35 12:37 12:38 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:47 12:48 12:49 12:50

13:30 13:32 13:35 13:37 13:38 13:39 13:40 13:41 13:42 13:45 13:47 13:48 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:55 13:57 13:58 13:59 14:00

+ 14:10 14:12 14:15 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:22 14:25 14:27 14:28 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:35 14:37 14:38 14:39 14:40

+

+

15:05 15:07 15:10 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16 15:17 15:20 15:22 15:23 15:25 15:26 15:27 15:28 15:29 15:30 15:32 15:33 15:34 15:35

17:30 17:32 17:35 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:42 17:45 17:47 17:48 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 17:55 17:57 17:58 17:59 18:00

+

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie

18:45 18:47 18:50 18:52 18:53 18:54 18:55 18:56 18:57 19:00 19:02 19:03 19:05 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10 19:12 19:13 19:14 19:15

ul. Leśna 4, 64 – 100 Leszno tel. 0-65 529 72 29 fax. 0-65 529 94 66 e-mail: mzk@mzk.leszno.pl strona internetowa: www.mzk.leszno.pl

K urs wykonywany autobus em nis kopodłogowym – dotyczy tylko dni roboczych

Linia 0 Os ieck a – Dworzec P K P P rz ys tanek/K urs

+

+

+

+

+

08:15 08:16 08:18 08:19 08:20 08:21 08:22 08:23 08:24 08:26 08:28 08:30 08:31 08:32 08:33 08:34 08:35 08:37 08:39 08:41

08:45 08:46 08:47 08:48 08:50 08:51 08:52 08:53 08:54 08:55 08:56 08:58 09:00 09:02 09:03 09:04 09:05 09:06 09:07 09:09 09:11 09:13

Os iec ka c mentarz Osiecka działki

Os iec ka J E S POL Osiecka s zkoła Unii E uropejs kiej E stkows kiego Dekana U. C elny Dekana MZBK S ygiety s kiego S zpitalna S zpital K iepury pomnik Al. K onst.3 Maja S HE LL R ejtana S półdzielnia Okr na P AR T NE R Okr na S E W S-P Le na zajezdnia MZK 1-go Maja s zkoła Lipowa MP WiK Lipowa U. Miasta 17-go S tycznia P olicja Al. J ana P awła II

Dworzec P K P

06:10 06:11 06:13 06:14 06:15 06:16 06:17 06:18 06:19 06:21 06:23 06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:32 06:34 06:36

07:05 07:06 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:16 07:18 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:27 07:29 07:31

07:30 07:31 07:33 07:34 07:35 07:36 07:37 07:38 07:39 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:48 07:49 07:50 07:52 07:54 07:56

+

+

+

11:45 11:46 11:47 11:48 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:58 12:00 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:09 12:11 12:13

12:55 12:56 12:57 12:58 13:00 13:01 13:02 13:03 13:04 13:05 13:06 13:08 13:10 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17 13:19 13:21 13:23

14:15 14:16 14:17 14:18 14:20 14:21 14:22 14:23 14:24 14:25 14:26 14:28 14:30 14:32 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:39 14:41 14:43

+ 14:45 14:46 14:47 14:48 14:50 14:51 14:52 14:53 14:54 14:55 14:56 14:58 15:00 15:02 15:03 15:04 15:05 15:06 15:07 15:09 15:11 15:13

+

+

15:45 15:46 15:47 15:48 15:50 15:51 15:52 15:53 15:54 15:55 15:56 15:58 16:00 16:02 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 16:09 16:11 16:13

18:10 18:11 18:12 18:13 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:20 18:21 18:23 18:25 18:27 18:28 18:29 18:30 18:31 18:32 18:34 18:36 18:38

Biuro Obsługi Klienta

+ 19:35 19:36 19:37 19:38 19:40 19:41 19:42 19:43 19:44 19:45 19:46 19:48 19:50 19:52 19:53 19:54 19:55 19:56 19:57 19:59 20:01 20:03

tel. 0-65 529 93 46 tel. kom. 608 045 405 e-mail: bok@mzk.leszno.pl symbol

+

oznaczenie kursu autobus kursuje od poniedziałku do piątku autobus kursuje w soboty autobus kursuje w niedziele i święta

K urs wykonywany autobus em niskopodłogowym – dotyczy tylko dni roboczych

Linia 1 R ynek Zaborows ki – C hocims ka P rz ys tanek/K urs

R ynek Zaborows ki 1-go Maja MPW iK 1-go Maja s zkoła Lipowa MP WiK Lipowa U. Miasta 17-go S tycznia P olicja D brows kiego Niepodległo ci I P l. K o ciuszki Narutowicza U. Mias ta Fabryczna pawilon Fabryczna LOB G ronows ka ME IBE S G ronows ka s taw p/po . G ronows ka remiza My liws ka E nergobud J agiełły K o ciół J agiełły osiedle J uranda osiedle

C hocims ka pętla

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

05:15 05:17 05:19 05:20 05:21 05:23 05:25 05:27 05:29 05:31 05:33 05:34 05:37 05:38 05:39

06:20 06:22 06:24 06:25 06:26 06:28 06:30 06:32 06:34 06:36 06:38 06:39 06:42 06:43 06:44 06:47 06:50 06:51 06:52 06:53

06:55 06:57 06:59 07:00 07:01 07:03 07:05 07:07 07:09 07:11 07:13 07:14 07:17 07:18 07:19

07:25 07:27 07:29 07:30 07:31 07:33 07:35 07:37 07:39 07:41 07:43 07:44 07:47 07:48 07:49

08:05 08:07 08:09 08:10 08:11 08:13 08:15 08:17 08:19 08:21 08:23 08:24 08:27 08:28 08:29

08:35 08:37 08:39 08:40 08:41 08:43 08:45 08:47 08:49 08:51 08:53 08:54 08:57 08:58 08:59

09:10 09:12 09:14 09:15 09:16 09:18 09:20 09:22 09:24 09:26 09:28 09:29 09:32 09:33 09:34

09:45 09:47 09:49 09:50 09:51 09:53 09:55 09:57 09:59 10:01 10:03 10:04 10:07 10:08 10:09

11:30 11:32 11:34 11:35 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:46 11:48 11:49 11:52 11:53 11:54

12:40 12:42 12:44 12:45 12:46 12:48 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 12:59 13:02 13:03 13:04

13:25 13:27 13:29 13:30 13:31 13:33 13:35 13:37 13:39 13:41 13:43 13:44 13:42 13:43 13:49

14:00 14:02 14:04 14:05 14:06 14:08 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:19 14:22 14:23 14:24

14:35 14:37 14:39 14:40 14:41 14:43 14:45 14:47 14:49 14:51 14:53 14:54 14:52 14:53 14:59

15:10 15:12 15:14 15:15 15:16 15:18 15:20 15:22 15:24 15:26 15:28 15:29 15:32 15:33 15:34

15:55 15:57 15:59 16:00 16:01 16:03 16:05 16:07 16:09 16:11 16:13 16:14 16:17 16:18 16:19

16:20 16:22 16:24 16:25 16:26 16:28 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:39 16:42 16:43 16:44

17:10 17:12 17:14 17:15 17:16 17:18 17:20 17:22 17:24 17:26 17:28 17:29 17:32 17:33 17:34

18:10 18:12 18:14 18:15 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:26 18:28 18:29 18:32 18:33 18:34

07:20 07:21 07:22 07:23

07:50 07:51 07:52 07:53

08:30 08:31 08:32 08:33

09:00 09:01 09:02 09:03

09:35 09:36 09:37 09:38

10:10 10:11 10:12 10:13

11:55 11:56 11:57 11:58

13:05 13:06 13:07 13:08

13:50 13:51 13:52 13:53

14:25 14:26 14:27 14:28

15:00 15:01 15:02 15:03

15:35 15:36 15:37 15:38

16:20 16:21 16:22 16:23

16:45 16:46 16:47 16:48

17:35 17:36 17:37 17:38

18:35 18:36 18:37 18:38

05:40 05:41 05:42 05:43

+

+

+

+

+

W dniach 24 oraz 31 grudnia autobusy MZK kursują do godziny 18 – dotyczy odjazdu z pętli. W Nowy Rok, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia autobusy MZK nie kursują.

Linia 1 C hocims ka – R ynek Zaborows k i P rz ys tanek/K urs

C hocims ka pętla J uranda osiedle J agiełły os iedle J agiełły Ko ciół My liws ka E nergobud G ronows ka remiza G ronows ka s taw p/po . G ronows ka ME IBE S Fabryczna LOB Fabryczna pawilon Narutowicza C . Kultury Narutowicza Niepodległo ci I D brows kiego Kasyno Les zczy s kich Lipowa U. Miasta Lipowa MP WiK 1-go Maja s zkoła 1-go Maja MPW iK

R ynek Zaborows ki

+

+

+

+

+

+

+

+

05:45 05:46 05:47 05:48

06:25 06:26 06:27 06:28

06:55 06:56 06:57 06:58

07:25 07:26 07:27 07:28

08:00 08:01 08:02 08:03

08:35 08:36 08:37 08:38

09:10 09:11 09:12 09:13

+

09:45 09:46 09:47 09:48

+

10:20 10:21 10:22 10:23

12:05 12:06 12:07 12:08

13:15 13:16 13:17 13:18

+

14:00 14:01 14:02 14:03

+

14:35 14:36 14:37 14:38

+

05:50 05:51 05:52 05:55 05:57 05:59 06:00 06:03 06:05 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:13

06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:39 06:40 06:43 06:45 06:48 06:49 06:50 06:51 06:52 06:53

07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:09 07:10 07:13 07:15 07:18 07:19 07:20 07:21 07:22 07:23

07:30 07:31 07:32 07:35 07:37 07:39 07:40 07:43 07:45 07:48 07:49 07:50 07:51 07:52 07:53

08:05 08:06 08:07 08:10 08:12 08:14 08:15 08:18 08:20 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28

08:40 08:41 08:42 08:45 08:47 08:49 08:50 08:53 08:55 08:58 08:59 09:00 09:01 09:02 09:03

09:15 09:16 09:17 09:20 09:22 09:24 09:25 09:28 09:30 09:33 09:34 09:35 09:36 09:37 09:38

09:50 09:51 09:52 09:55 09:57 09:59 10:00 10:03 10:05 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13

10:25 10:26 10:27 10:30 10:32 10:34 10:35 10:38 10:40 10:43 10:44 10:45 10:46 10:47 10:48

12:10 12:11 12:12 12:15 12:17 12:19 12:20 12:23 12:25 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33

13:20 13:21 13:22 13:25 13:27 13:29 13:30 13:33 13:35 13:38 13:39 13:40 13:41 13:42 13:43

14:05 14:06 14:07 14:10 14:12 14:14 14:15 14:18 14:20 14:23 14:24 14:25 14:26 14:27 14:28

14:40 14:41 14:42 14:45 14:47 14:49 14:50 14:53 14:55 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03

+

+

+

+

+

+

15:05 15:06 15:07 15:08 15:11 15:15 15:16 15:17 15:20 15:22 15:24 15:25 15:28 15:30 15:33 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38

15:45 15:46 15:47 15:48

16:30 16:31 16:32 16:33

17:05 17:06 17:07 17:08

17:55 17:56 17:57 17:58

18:45 18:46 18:47 18:48

15:50 15:51 15:52 15:55 15:57 15:59 16:00 16:03 16:05 16:08 16:09 16:10 16:11 16:12 16:13

16:35 16:36 16:37 16:40 16:42 16:44 16:45 16:48 16:50 16:53 16:54 16:55 16:56 16:57 16:58

17:10 17:11 17:12 17:15 17:17 17:19 17:20 17:23 17:25 17:28 17:29 17:30 17:31 17:32 17:33

18:00 18:01 18:02 18:05 18:07 18:09 18:10 18:13 18:15 18:18 18:19 18:20 18:21 18:22 18:23

18:50 18:51 18:52 18:55 18:57 18:59 19:00 19:03 19:05 19:08 19:09 19:10 19:11 19:12 19:13

MZK zastrzega sobie prawo zmian w rozkładzie jazdy oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie rozkładu jazdy związane m.in. z utrudnieniami w ruchu drogowym.


Linia 2 S trzyżewice – Towarowa P K S

Linia 2 To warowa P K S – S trzyżewice

P rz ys tanek/K urs

P rz ys tanek/K urs

+

S trzy ewice pętla S trzy ewice S trzy ewice boisko S zybowników S zybowników działki K ochanows kiego MAR UX R eja Do ynkowa działki Lipowa U. Mias ta 17-go S tycznia P olicja 17-go S tycznia pawilon G runwaldzka Al. Jana P awła II s zkoła Al. Jana P awła II Al. Kras i s kiego S KOK Marcinkowskiego

Towarowa P K S

07:20 07:21 07:22 07:24 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:33 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:45

+

+

08:20 08:21 08:22 08:24 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:33 08:34 08:36 08:38 08:40 08:42 08:44 08:45

09:20 09:21 09:22 09:24 09:25

+

11:30 11:31 11:32 11:34 11:35 11:37 11:38 11:39 11:41 11:43 11:44 11:46 11:48 11:50 09:27 11:52 09:29 11:54 09:30 11:55

+

+

13:30 13:31 13:32 13:34 13:35 13:37 13:38 13:39 13:41 13:43 13:44 13:46 13:48 13:50 13:52 13:54 13:55

14:40 14:41 14:42 14:44 14:45 14:47 14:48 14:49 14:51 14:53 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:05

+

+

15:40 15:41 15:42 15:44 15:45 15:47 15:48 15:49 15:51 15:53 15:54 15:56 15:58 16:00 16:02 16:04 16:05

16:35 16:36 16:37 16:39 16:40

+

+

+

18:45 18:46 18:47 18:49 18:50 18:52 18:53 18:54 18:56 18:58 18:59 19:01 19:03 19:05 16:42 19:07 16:44 19:09 16:45 19:10

Marcinkowskiego Al. Kras i s kiego Al. Jana P awła II HONDA Al. Jana P awła II s zkoła G runwaldzka 17-go S tycznia pawilon Les zczy s kich Lipowa U. Mias ta Do ynkowa działki R eja K ochanows kiego MAR UX S zybowników działki S zybowników S trzy ewice boisko S trzy ewice

S trzy ewice pętla

+

+

+ 13:10 13:11 13:12 13:15 13:16 13:17 13:18 13:19 13:21 13:22 13:23 13:24 13:25 13:26 13:27 13:28 13:29 13:30 13:32 13:34 13:36 13:39 13:40 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:52 13:53 13:55 13:56 13:57 13:58

14:10 14:11 14:12 14:15 14:16 14:17 14:18 14:19 14:21 14:22 14:23 14:24 14:25 14:26 14:27 14:28 14:29 14:30 14:32 14:34 14:36 14:39 14:40 14:42 14:44 14:46 14:48 14:50 14:52 14:53 14:55 14:56 14:57 14:58

15:00 15:01 15:02 15:05 15:06 15:07 15:08 15:09 15:11 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16 15:17 15:18 15:19 15:20 15:22 15:24 15:26 15:29 15:30 15:32 15:34 15:36 15:38 15:40 15:42 15:43 15:45 15:46 15:47 15:48

+

+

16:00 16:01 16:02 16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:11 16:12 16:13 16:14 16:15 16:16 16:17 16:18 16:19 16:20 16:22 16:24 16:26 16:29 16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:43 16:45 16:46 16:47 16:48

18:00 18:01 18:02 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:11 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:20 18:22 18:24 18:26 18:29 18:30 18:32 18:34 18:36 18:38 18:40 18:42 18:43 18:45 18:46 18:47 18:48

+

19:10 19:11 19:12 19:13 19:14 19:15 19:17 19:18 19:19 19:20 19:21 19:23 19:25 19:27 19:30 19:32 19:34 19:36 19:38 19:40 19:41 19:43 19:45 19:46 19:48 19:50 19:51 19:52 19:53 19:54

+

+ 12:20 12:21 12:22 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:42 12:44 12:46 12:49 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 13:00 13:02 13:03 13:05 13:06 13:07 13:08

17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:10 17:12 17:13 17:14 17:15 17:16 17:18 17:20 17:22 17:25 17:27 17:29 17:31 17:33 17:35 17:36 17:38 17:40 17:41 17:43 17:45 17:46 17:47 17:48 17:49

+

+ 09:10 09:11 09:12 09:15 09:16 09:17 09:18 09:19 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:27 09:28 09:29 09:30 09:32 09:34 09:36 09:39 09:40 09:42 09:44 09:46 09:48 09:50 09:52 09:53 09:55 09:56 09:57 09:58

16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:10 16:12 16:13 16:14 16:15 16:16 16:18 16:20 16:22 16:25 16:27 16:29 16:31 16:33 16:35 16:36 16:38 16:40 16:41 16:43 16:45 16:46 16:47 16:48 16:49

+

+ 08:10 08:11 08:12 08:15 08:16 08:17 08:18 08:19 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30 08:32 08:34 08:36 08:39 08:40 08:42 08:44 08:46 08:48 08:50 08:52 08:53 08:55 08:56 08:57 08:58

15:05 15:06 15:07 15:08 15:09 15:10 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16 15:18 15:20 15:22 15:25 15:27 15:29 15:31 15:33 15:35 15:36 15:38 15:40 15:41 15:43 15:45 15:46 15:47 15:48 15:49

+

14:10 14:11 14:12 14:13 14:14 14:16 14:18 14:20 14:23 14:25 14:27 14:29 14:31 14:33 14:34 14:36 14:38 14:39 14:41 14:43 14:44 14:45 14:46 14:47

+

07:50 07:51 07:52 07:53 07:54 07:56 07:58 08:00 08:03 08:05 08:07 08:09 08:11 08:13 08:14 08:16 08:18 08:19 08:21 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27

+ +

06:10 06:11 06:12 06:13 06:14 06:16 06:18 06:20 06:23 06:25 06:27 06:29 06:31 06:33 06:34 06:36 06:38 06:39 06:41 06:43 06:44 06:45 06:46 06:47

+ +

Linia 4 W ilkowice – R ynek Zaborows k i

Wilkowice pętla

W ilkowicka W ilkowice AS T R OMAL W ilkowice III W ilkowice P R OFILOPLAS T W ilkowice I

P rz ys tanek/K urs

08:45 08:47 08:49 08:50 08:51 08:52 08:53 08:55 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00

+ 07:00 07:01 07:02 07:05 07:06 07:07 07:08 07:09 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:17 07:18 07:19 07:20 07:22 07:24 07:26 07:29 07:30 07:32 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42 07:43 07:45 07:46 07:47 07:48

14:05 14:06 14:07 14:08 14:09 14:10 14:12 14:13 14:14 14:15 14:16 14:18 14:20 14:22 14:25 14:27 14:29 14:31 14:33 14:35 14:36 14:38 14:40 14:41 14:43 14:45 14:46 14:47 14:48 14:49

+ + +

12:15 12:17 12:19 12:20 12:21 12:24 12:26 12:28 12:29 12:30 12:31 12:33 12:35 12:37 12:39 12:41 12:43 12:46 12:48 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:56 12:57 12:58 12:59 13:00 13:01

+ +

10:20 10:22 10:24 10:25 10:26 10:29 10:31 10:33 10:34 10:35 10:36 10:38 10:40 10:42 10:44 10:46 10:48 10:51 10:53 10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06

+ +

07:20 07:22 07:24 07:25 07:26 07:29 07:31 07:33 07:34 07:35 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:46 07:48 07:51 07:53 07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:01 08:02 08:03 08:04 08:05 08:06 07:05 07:07 07:09 07:10 07:11 07:14 07:16 07:18 07:19 07:20 07:21 07:23 07:25 07:27 07:29 07:31 07:33 07:36 07:38 07:40 07:41 07:42 07:43 07:44 06:05 06:07 06:09 06:10 06:11 06:14 06:16 06:18 06:19 06:20 06:21 06:23 06:25 06:27 06:29 06:31 06:33 06:36 06:38 06:40 06:41 06:42 06:43 06:44 06:46 06:47 06:48 06:49 06:50 06:51

+ +

05:05 05:07 05:09 05:10 05:11 05:14 05:16 05:18 05:19 05:20 05:21 05:23 05:25 05:27 05:29 05:31 05:33 05:36 05:38 05:40 05:41 05:42 05:43 05:44 05:46 05:47 05:48 05:49 05:50 05:51 05:05 05:07 1-go Maja MPW iK 05:09 Le na zajezdnia MZK 05:10 Okr na S E W S -P 05:11 Okr na S P INKO 05:14 R ejtana S półdzielnia 05:16 Al. Kons t.3 Maja NE TTO 05:18 Al. Kons t.3 Maja J E T Al. Kons t.3 Maja cmentarz 05:19 05:20 Niepodległo ci W ODR 05:21 G runwaldzka E nergetyka 05:23 Al. Jana P awła II s zkoła 05:25 D brows kiego 05:27 Niepodległo ci I 05:29 P l. Ko ciuszki 05:31 Marcinkowskiego liceum 05:33 Al. Kras i s kiego 05:36 Dworzec P K P wi ciechowska AKWAW IT 05:38 05:40 S półdzielcza meble 05:41 S półdzielcza hurtownia 05:42 S półdzielcza AR OT 05:43 S półdzielcza działki 05:44 S półdzielcza MP E C

R ynek Zaborows ki

Linia 4 R ynek Zaborows ki – W ilkowice

P rz ys tanek/K urs

+

05:50 05:51 S trzy ewice 05:52 S trzy ewice boisko 05:55 K os monautów p tla 05:56 K os monautów działki 05:57 wi ciechowska działki 05:58 wi ciechowska 05:59 Woli ska 06:01 P l. O br. W ars zawy 06:02 Łu ycka 06:03 S zczepanows kiego 06:04 Okrzei 06:05 G rottgera I 06:06 G rottgera II 06:07 S półdzielcza działki 06:08 S półdzielcza AR OT 06:09 S półdzielcza hurtownia 06:10 w. F ranciszka z Asy u wi ciechowska AKWAW IT 06:12 06:14 Dworzec P K P 06:16 K as prowicza 06:19 Al. K rasi s kiego S KOK 06:20 Marcinkowskiego liceum 06:22 Narutowicza U. Mias ta 06:24 Mickiewicza P W S Z 06:26 D brows kiego Kasyno 06:28 J agiello s ka przedszkole 06:30 Niepodległo ci W ODR 06:32 K kolewska cmentarz 06:33 K kolewska os iedle 06:35 Osiecka s zkoła 06:36 Osiecka J E S POL 06:37 Osiecka działki 06:38 Os iec ka c mentarz

S trzyż ewice pętla

19:05 19:06 19:07 19:08 19:10 19:11 19:12 19:14 19:16 19:18 19:19 19:20 19:22 19:25 19:27 19:29 19:30 19:31 19:32 19:33 19:34 19:35 19:36 19:37 19:38 19:39 19:40 19:41 19:42 19:43 19:47 19:48 19:49

22:10 22:11 22:12 22:13 22:14 22:16 22:18 22:20 22:23 22:25 22:27 22:29 22:31 22:33 22:34 22:36 22:38 22:39 22:41 22:43 22:44 22:45 22:46 22:47

16:05 16:06 16:07 16:08 16:10 16:11 16:12 16:14 16:16 16:18 16:19 16:20 16:22 16:25 16:27 16:29 16:30 16:31 16:32 16:33 16:34 16:35 16:36 16:37 16:38 16:39 16:40 16:41 16:42 16:43 16:47 16:48 16:49

18:15 18:17 18:19 18:20 18:21 18:24 18:26 18:28 18:29 18:30 18:31 18:33 18:35 18:37 18:39 18:41 18:43 18:46 18:48 18:50 18:51 18:52 18:53 18:54 18:56 18:57 18:58 18:59 19:00 19:01

+

15:05 15:06 15:07 15:08 15:10 15:11 15:12 15:14 15:16 15:18 15:19 15:20 15:22 15:25 15:27 15:29 15:30 15:31 15:32 15:33 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:40 15:41 15:42 15:43 15:47 15:48 15:49

16:05 16:07 16:09 16:10 16:11 16:14 16:16 16:18 16:19 16:20 16:21 16:23 16:25 16:27 16:29 16:31 16:33 16:36 16:38 16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:46 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51

+

14:05 14:06 14:07 14:08 14:10 14:11 14:12 14:14 14:16 14:18 14:19 14:20 14:22 14:25 14:27 14:29 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:38 14:39 14:40 14:41 14:42 14:43 14:47 14:48 14:49

P rz ys tanek/K urs

+

15:05 15:07 15:09 15:10 15:11 15:14 15:16 15:18 15:19 15:20 15:21 15:23 15:25 15:27 15:29 15:31 15:33 15:36 15:38 15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51

+

13:20 13:21 13:22 13:23 13:25 13:26 13:27 13:29 13:31 13:33 13:34 13:35 13:37 13:40 13:42 13:44 13:45 13:46 13:47 13:48 13:49 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:55 13:56 13:57 13:58 14:02 14:03 14:04

+

14:10 14:12 14:14 14:15 14:16 14:19 14:21 14:23 14:24 14:25 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:41 14:43 14:45 14:46 14:47 14:48 14:49 14:51 14:52 14:53 14:54 14:55 14:56

+

12:20 12:21 12:22 12:23 12:25 12:26 12:27 12:29 12:31 12:33 12:34 12:35 12:37 12:40 12:42 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 13:02 13:03 13:04

+

13:05 13:07 13:09 13:10 13:11 13:14 13:16 13:18 13:19 13:20 13:21 13:23 13:25 13:27 13:29 13:31 13:33 13:36 13:38 13:40 13:41 13:42 13:43 13:44 13:46 13:47 13:48 13:49 13:50 13:51

+

11:20 11:21 11:22 11:23 11:25 11:26 11:27 11:29 11:31 11:33 11:34 11:35 11:37 11:40 11:42 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:58 12:02 12:03 12:04

+

13:05 13:07 13:09 13:10 13:11 13:14 13:16 13:18 13:19 13:20 13:21 13:23 13:25 13:27 13:29 13:31 13:33 13:36 13:38 13:40 13:41 13:42 13:43 13:44

+

09:10 09:11 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:19 09:21 09:23 09:24 09:25 09:27 09:30 09:32 09:34 09:35 09:36 09:37 09:38 09:39 09:40 09:41 09:42 09:43 09:44 09:45 09:46 09:47 09:48 09:52 09:53 09:54

+

21:05 21:07 21:09 21:10 21:11 21:14 21:16 21:18 21:19 21:20 21:21 21:23 21:25 21:27 21:29 21:31 21:33 21:36 21:38 21:40 21:41 21:42 21:43 21:44

S trzyż ewice pętla

+

13:05 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16 13:18 13:20 13:22 13:25 13:27 13:29 13:31 13:33 13:35 13:36 13:38 13:40 13:41 13:43 13:45 13:46 13:47 13:48 13:49

Osiecka s zkoła K kolewska os iedle K kolewska Ko ciół Niepodległo ci W ODR J agiello s ka s zkoła Mickiewicza osiedle Narutowicza C . Kultury Narutowicza Marcinkowskiego liceum Al. K rasi s kiego Dworzec P K P wi ciechowska AKWAW IT S półdzielcza meble S półdzielcza hurtownia S półdzielcza AR OT S półdzielcza działki G rottgera II G rottgera I Okrzei S zczepanows kiego Łu ycka P l. O br. W ars zawy Woli ska wi ciechowska wi ciechowska działki K os monautów dla wys. K os monautów p tla S trzy ewice boisko S trzy ewice

+ 18:15 18:16 18:18 18:21 18:23 18:25 18:27 18:29 18:30 18:31 18:32 18:33 18:35 18:36 18:37 18:38 18:39

11:20 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:27 11:28 11:29 11:30 11:31 11:33 11:35 11:37 11:40 11:42 11:44 11:46 11:48 11:50 11:51 11:53 11:55 11:56 11:58 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04

Os iec ka J E S POL

+ 16:10 16:11 16:13 16:16 16:18 16:20 16:22 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:30 16:31 16:32 16:33 16:34

09:05 09:06 09:07 09:08 09:09 09:10 09:12 09:13 09:14 09:15 09:16 09:18 09:20 09:22 09:25 09:27 09:29 09:31 09:33 09:35 09:36 09:38 09:40 09:41 09:43 09:45 09:46 09:47 09:48 09:49

Osiecka działki

08:10 08:11 08:12 08:13 08:15 08:16 08:17 08:19 08:21 08:23 08:24 08:25 08:27 08:30 08:32 08:34 08:35 08:36 08:37 08:38 08:39 08:40 08:41 08:42 08:43 08:44 08:45 08:46 08:47 08:48 08:52 08:53 08:54

+ 15:10 15:11 15:13 15:16 15:18 15:20 15:22 15:24 15:25 15:26 15:27 15:28 15:30 15:31 15:32 15:33 15:34

08:15 08:16 08:17 08:18 08:19 08:20 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:28 08:30 08:32 08:35 08:37 08:39 08:41 08:43 08:45 08:46 08:48 08:50 08:51 08:53 08:55 08:56 08:57 08:58 08:59

07:10 07:11 07:12 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:21 07:23 07:24 07:25 07:27 07:30 07:32 07:34 07:35 07:36 07:37 07:38 07:39 07:40 07:41 07:42 07:43 07:44 07:45 07:46 07:47 07:58 08:02 08:03 08:04

+ 14:10 14:11 14:13 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:25 14:26 14:27 14:28 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34

07:05 07:06 07:07 07:08 07:09 07:10 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:18 07:20 07:22 07:25 07:27 07:29 07:31 07:33 07:35 07:36 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:48 07:49

05:00 05:01 05:03 05:04 05:05 05:07 05:09 05:11 05:12 05:13 05:15 05:18 05:20 05:22 05:23 05:24 05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:33 05:34 05:35 05:36 05:40 05:41 05:42

06:10 06:11 06:12 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:21 06:23 06:24 06:25 06:27 06:30 06:32 06:34 06:35 06:36 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:43 06:44 06:45 06:46 06:47 06:48 06:52 06:53 06:54

Os iec ka c mentarz

+

+ 13:00 13:01 13:03 13:06 13:08 13:10 13:12 13:14 13:15 13:16 13:17 13:18 13:20 13:21 13:22 13:23 13:24

06:05 06:06 06:07 06:08 06:09 06:10 06:12 06:13 06:14 06:15 06:16 06:18 06:20 06:22 06:25 06:27 06:29 06:31 06:33 06:35 06:36 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:48 06:49

+

+ 11:00 11:01 11:03 11:06 11:08 11:10 11:12 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:21 11:22 11:23 11:24

05:05 05:06 W ilkowice I W ilkowice P R OFILOPLAS T 05:07 05:08 W ilkowice III 05:09 W ilkowice AS T R OMAL 05:10 W ilkowicka 05:12 S półdzielcza MP E C 05:13 S półdzielcza działki 05:14 S półdzielcza AR OT 05:15 S półdzielcza hurtownia 05:16 w. F ranciszka z Asy u wi ciechowska AKWAW IT 05:18 05:20 Dworzec P K P 05:22 K asprowicza 05:25 Al. K rasi skiego S KOK 05:27 Marcinkowskiego liceum 05:29 Niepodległo ci I 05:31 D browskiego K as yno 05:33 Al. J ana P awła II s zkoła 05:35 G runwaldzka E nergetyka 05:36 Niepodległo ci W ODR 05:38 Al. K onst.3 Maja pomnik 05:40 Al. K onst.3 Maja T rapez 05:41 Al. K onst.3 Maja S HE LL 05:43 R ejtana S półdzielnia 05:45 Okr na P AR T NE R 05:46 Okr na S E W S - P 05:47 Le na zajezdnia MZK 05:48 1-go Maja MPW iK 05:49 R ynek Zaborows ki

+

Wilkowice pętla

+

+ 08:50 08:51 08:53 08:56 08:58 09:00 09:02 09:04 09:05 09:06 09:07 09:08 09:10 09:11 09:12 09:13 09:14

Linia 3 S trzyżewice – Os iec ka

Linia 3 Os ieck a – S trzyżewice P rz ys tanek/K urs

+ 07:50 07:51 07:53 07:56 07:58 08:00 08:02 08:04 08:05 08:06 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14

Towarowa P K S

+ 20:00 20:01 20:02 20:05 20:06 20:07 20:08 20:09 20:11 20:12 20:13 20:14 20:15 20:16 20:17 20:18 20:19 20:20 20:22 20:24 20:26 20:29 20:30 20:32 20:34 20:36 20:38 20:40 20:42 20:43 20:45 20:46 20:47 20:48


Linia 6 To warowa P K S – R ejtana P rz ys tanek/K urs

Towarowa P K S Marcinkowskiego liceum Narutowicza U. Mias ta Mickiewicza P W S Z D brows kiego Kasyno Al. J ana P awła II s zkoła G runwaldzka 55-go P ułku P iechoty Dekana U. C elny Dekana MZBK S ygiety s kiego S zpitalna S zpital Zamenhofa I Zamenhofa II R ejtana osiedle R ejtana S półdzielnia

R ejtana pętla P rz ys tanek/K urs

Towarowa P K S Marcinkowskiego liceum Narutowicza U. Mias ta Mickiewicza P W S Z D brows kiego Kasyno Al. J ana P awła II s zkoła G runwaldzka 55-go P ułku P iechoty Dekana U. C elny Dekana MZBK S ygiety s kiego S zpitalna S zpital Zamenhofa I Zamenhofa II R ejtana osiedle R ejtana S półdzielnia

R ejtana pętla

+

+

+

+

05:25 05:27 05:29 05:31 05:33 05:35 05:37 05:39 05:42 05:43 05:44 05:45 05:46 05:47 05:48 05:49 05:51

05:55 05:57 05:59 06:01 06:03 06:05 06:07 06:09 06:12 06:13 06:14 06:15 06:16 06:17 06:18 06:19 06:21

06:20 06:22 06:24 06:26 06:28 06:30 06:32 06:34 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:43 06:44 06:46

06:50 06:52 06:54 06:56 06:58 07:00 07:02 07:04 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:16

+ 16:00 16:02 16:04 16:06 16:08 16:10 16:12 16:14 16:17 16:18 16:19 16:20 16:21 16:22 16:23 16:24 16:26

+

+

16:30 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:56

17:30 17:32 17:34 17:36 17:38 17:40 17:42 17:44 17:47 17:48 17:49 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 17:56

+

+ 07:30 07:32 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:47 07:48 07:49 07:50 07:51 07:52 07:53 07:54 07:56

+

18:20 18:22 18:24 18:26 18:28 18:30 18:32 18:34 18:37 18:38 18:39 18:40 18:41 18:42 18:43 18:44 18:46

19:00 19:02 19:04 19:06 19:08 19:10 19:12 19:14 19:17 19:18 19:19 19:20 19:21 19:22 19:23 19:24 19:26

+ 08:00 08:02 08:04 08:06 08:08 08:10 08:12 08:14 08:17 08:18 08:19 08:20 08:21 08:22 08:23 08:24 08:26

+

+

09:00 09:02 09:04 09:06 09:08 09:10 09:12 09:14 09:17 09:18 09:19 09:20 09:21 09:22 09:23 09:24 09:26

09:40 09:42 09:44 09:46 09:48 09:50 09:52 09:54 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:06

+ 10:05 10:07 10:09 10:11 10:13 10:15 10:17 10:19 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:31

+

+

+

11:15 11:17 11:19 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:41

12:05 12:07 12:09 12:11 12:13 12:15 12:17 12:19 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:31

12:30 12:32 12:34 12:36 12:38 12:40 12:42 12:44 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:56

+ 13:00 13:02 13:04 13:06 13:08 13:10 13:12 13:14 13:17 13:18 13:19 13:20 13:21 13:22 13:23 13:24 13:26

+

+

+

13:20 13:22 13:24 13:26 13:28 13:30 13:32 13:34 13:37 13:38 13:39 13:40 13:41 13:42 13:43 13:44 13:46

13:40 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:52 13:54 13:57 13:58 13:59 14:00 14:01 14:02 14:03 14:04 14:06

+ 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:27 14:28 14:29 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:36

+

+

14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:42 14:44 14:47 14:48 14:49 14:50 14:51 14:52 14:53 14:54 14:56

14:50 14:52 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:07 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12 15:13 15:14 15:16

+

+

15:15 15:17 15:19 15:21 15:23 15:25 15:27 15:29 15:32 15:33 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:41

15:35 15:37 15:39 15:41 15:43 15:45 15:47 15:49 15:52 15:53 15:54 15:55 15:56 15:57 15:58 15:59 16:01

Linia 10 R ejtana – Dworzec P K P

19:50 19:52 19:54 19:56 19:58 20:00 20:02 20:04 20:07 20:08 20:09 20:10 20:11 20:12 20:13 20:14 20:16

P rz ys tanek/K urs

R ejtana pętla R ejtana S półdzielnia R ejtana osiedle Zamenhofa II K iepury W KU S zpitalna S zpital S ygiety s kiego Dekana W S MiZ Dekana U. C elny E stkows kiego Unii E uropejs kiej K kolewska os iedle K kolewska Ko ciół Niepodległo ci W ODR G runwaldzka E nergetyka Al. J ana P awła II s zkoła D brows kiego Niepodległo ci I P l. K o ciuszki Narutowicza U. Mias ta Narutowicza s zkoła W ilko skiego Fabryczna pawilon niadeckich P UP Al. K rasi s kiego

K urs wykonywany autobus em niskopodłogowym – dotyczy tylko dni roboczych

Dworzec P K P

+

+

06:25 06:27 06:28 06:29 06:30 06:32 06:33 06:34 06:35 06:36 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:43 06:45 06:47 06:49 06:51 06:52 06:53 06:54 06:55 06:57 07:00

07:20 07:22 07:23 07:24 07:25 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:33 07:34 07:35 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:46 07:47 07:48 07:49 07:50 07:52 07:55

+

+

09:40 09:42 09:43 09:44 09:45 09:47 09:48 09:49 09:50 09:51 09:52 09:53 09:54 09:55 09:56 09:58 10:00 10:02 10:04 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:12 10:15

11:05 11:07 11:08 11:09 11:10 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35 11:37 11:40

+

+

+

12:40 12:42 12:43 12:44 12:45 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:58 13:00 13:02 13:04 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:12 13:15

14:05 14:07 14:08 14:09 14:10 14:12 14:13 14:14 14:15 14:16 14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:23 14:25 14:27 14:29 14:31 14:32 14:33 14:34 14:35 14:37 14:40

15:35 15:37 15:38 15:39 15:40 15:42 15:43 15:44 15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51 15:53 15:55 15:57 15:59 16:01 16:02 16:03 16:04 16:05 16:07 16:10

+ 16:15 16:17 16:18 16:19 16:20 16:22 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:29 16:30 16:31 16:33 16:35 16:37 16:39 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45 16:47 16:50

+ 17:25 17:27 17:28 17:29 17:30 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:43 17:45 17:47 17:49 17:51 17:52 17:53 17:54 17:55 17:57 18:00

K urs wykonywany autobus em niskopodłogowym – dotyczy tylko dni roboczych

Linia 6 R ejtana – To warowa P K S P rz ys tanek/K urs

R ejtana pętla R ejtana S półdzielnia R ejtana osiedle Zamenhofa II K iepury W KU S zpitalna S zpital S ygiety s kiego Dekana W S MiZ Dekana U. C elny Al. K onst.3 Maja Trapez 55-go P ułku P iechoty G runwaldzka Al. J ana P awła II s zkoła D brows kiego Mickiewicza os iedle Narutowicza C . Kultury Narutowicza Marcinkows kiego liceum

Towarowa P K S P rz ys tanek/K urs

R ejtana pętla R ejtana S półdzielnia R ejtana osiedle Zamenhofa II K iepury W KU S zpitalna S zpital S ygiety s kiego Dekana W S MiZ Dekana U. C elny Al. K onst.3 Maja Trapez 55-go P ułku P iechoty G runwaldzka Al. J ana P awła II s zkoła D brows kiego Mickiewicza os iedle Narutowicza C . Kultury Narutowicza Marcinkows kiego liceum

Towarowa P K S

+

+

+

+

04:25 04:27 04:28 04:29 04:30 04:32 04:33 04:34 04:35 04:37 04:39 04:41 04:43 04:45 04:47 04:49 04:50 04:51 04:54

04:50 04:52 04:53 04:54 04:55 04:57 04:58 04:59 05:00 05:02 05:04 05:06 05:08 05:10 05:12 05:14 05:15 05:16 05:19

05:25 05:27 05:28 05:29 05:30 05:32 05:33 05:34 05:35 05:37 05:39 05:41 05:43 05:45 05:47 05:49 05:50 05:51 05:54

06:15 06:17 06:18 06:19 06:20 06:22 06:23 06:24 06:25 06:27 06:29 06:31 06:33 06:35 06:37 06:39 06:40 06:41 06:44

+ 14:40 14:42 14:43 14:44 14:45 14:47 14:48 14:49 14:50 14:52 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:05 15:06 15:09

+

+

15:00 15:02 15:03 15:04 15:05 15:07 15:08 15:09 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20 15:22 15:24 15:25 15:26 15:29

15:25 15:27 15:28 15:29 15:30 15:32 15:33 15:34 15:35 15:37 15:39 15:41 15:43 15:45 15:47 15:49 15:50 15:51 15:54

+ 15:50 15:52 15:53 15:54 15:55 15:57 15:58 15:59 16:00 16:02 16:04 16:06 16:08 16:10 16:12 16:14 16:15 16:16 16:19

+ 06:55 06:57 06:58 06:59 07:00 07:02 07:03 07:04 07:05 07:07 07:09 07:11 07:13 07:15 07:17 07:19 07:20 07:21 07:24

+ 16:15 16:17 16:18 16:19 16:20 16:22 16:23 16:24 16:25 16:27 16:29 16:31 16:33 16:35 16:37 16:39 16:40 16:41 16:44

+ 07:20 07:22 07:23 07:24 07:25 07:27 07:28 07:29 07:30 07:32 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42 07:44 07:45 07:46 07:49

+ 17:05 17:07 17:08 17:09 17:10 17:12 17:13 17:14 17:15 17:17 17:19 17:21 17:23 17:25 17:27 17:29 17:30 17:31 17:34

+ 08:10 08:12 08:13 08:14 08:15 08:17 08:18 08:19 08:20 08:22 08:24 08:26 08:28 08:30 08:32 08:34 08:35 08:36 08:39

+

+

08:40 08:42 08:43 08:44 08:45 08:47 08:48 08:49 08:50 08:52 08:54 08:56 08:58 09:00 09:02 09:04 09:05 09:06 09:09

09:00 09:02 09:03 09:04 09:05 09:07 09:08 09:09 09:10 09:12 09:14 09:16 09:18 09:20 09:22 09:24 09:25 09:26 09:29

+

+

18:00 18:02 18:03 18:04 18:05 18:07 18:08 18:09 18:10 18:12 18:14 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:25 18:26 18:29

18:25 18:27 18:28 18:29 18:30 18:32 18:33 18:34 18:35 18:37 18:39 18:41 18:43 18:45 18:47 18:49 18:50 18:51 18:54

+ 19:00 19:02 19:03 19:04 19:05 19:07 19:08 19:09 19:10 19:12 19:14 19:16 19:18 19:20 19:22 19:24 19:25 19:26 19:29

K urs wykonywany autobus em niskopodłogowym – dotyczy tylko dni roboczych

+ 09:30 09:32 09:33 09:34 09:35 09:37 09:38 09:39 09:40 09:42 09:44 09:46 09:48 09:50 09:52 09:54 09:55 09:56 09:59

+

+

+

+

10:10 10:12 10:13 10:14 10:15 10:17 10:18 10:19 10:20 10:22 10:24 10:26 10:28 10:30 10:32 10:34 10:35 10:36 10:39

10:40 10:42 10:43 10:44 10:45 10:47 10:48 10:49 10:50 10:52 10:54 10:56 10:58 11:00 11:02 11:04 11:05 11:06 11:09

11:20 11:22 11:23 11:24 11:25 11:27 11:28 11:29 11:30 11:32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:45 11:46 11:49

11:50 11:52 11:53 11:54 11:55 11:57 11:58 11:59 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:10 12:12 12:14 12:15 12:16 12:19

+ 12:20 12:22 12:23 12:24 12:25 12:27 12:28 12:29 12:30 12:32 12:34 12:36 12:38 12:40 12:42 12:44 12:45 12:46 12:49

+

+

12:40 12:42 12:43 12:44 12:45 12:47 12:48 12:49 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 13:00 13:02 13:04 13:05 13:06 13:09

13:05 13:07 13:08 13:09 13:10 13:12 13:13 13:14 13:15 13:17 13:19 13:21 13:23 13:25 13:27 13:29 13:30 13:31 13:34

+ 13:35 13:37 13:38 13:39 13:40 13:42 13:43 13:44 13:45 13:47 13:49 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:00 14:01 14:04

+

+

13:55 13:57 13:58 13:59 14:00 14:02 14:03 14:04 14:05 14:07 14:09 14:11 14:13 14:15 14:17 14:19 14:20 14:21 14:24

14:15 14:17 14:18 14:19 14:20 14:22 14:23 14:24 14:25 14:27 14:29 14:31 14:33 14:35 14:37 14:39 14:40 14:41 14:44

+ 19:40 19:42 19:43 19:44 19:45 19:47 19:48 19:49 19:50 19:52 19:54 19:56 19:58 20:00 20:02 20:04 20:05 20:06 20:09

Linia 10 Dworzec P K P – R ejtana P rz ys tanek/K urs

Dworzec P K P K as prowicza Al. K rasi s kiego S KOK Al. K rasi s kiego ZUS niadeckich U. Miasta Fabryczna pawilon W ilko s kiego Narutowicza s zkoła Narutowicza C . Kultury Narutowicza Niepodległo ci I D brows kiego Kasyno Al. J ana P awła II s zkoła G runwaldzka E nergetyka Niepodległo ci W ODR K kolewska cmentarz K kolewska os iedle Unii E uropejskiej E stkows kiego Dekana U. C elny Dekana MZBK S ygiety s kiego S zpitalna S zpital Zamenhofa I Zamenhofa II R ejtana osiedle R ejtana S półdzielnia

R ejtana pętla

+

+

07:35 07:37 07:40 07:42 07:43 07:44 07:45 07:46 07:47 07:48 07:51 07:53 07:55 07:57 07:58 08:00 08:01 08:02 08:03 08:04 08:05 08:06 08:07 08:08 08:09 08:10 08:11 08:13

08:05 08:07 08:10 08:12 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:18 08:21 08:23 08:25 08:27 08:28 08:30 08:31 08:32 08:33 08:34 08:35 08:36 08:37 08:38 08:39 08:40 08:41 08:43

+ 10:20 10:22 10:25 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33 10:36 10:38 10:40 10:42 10:43 10:45 10:46 10:47 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:53 10:54 10:55 10:56 10:58

+ 11:55 11:57 12:00 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:11 12:13 12:15 12:17 12:18 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:33

+ 13:20 13:22 13:25 13:27 13:28 13:29 13:30 13:31 13:32 13:33 13:36 13:38 13:40 13:42 13:43 13:45 13:46 13:47 13:48 13:49 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:55 13:56 13:58

+ 14:50 14:52 14:55 14:57 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:06 15:08 15:10 15:12 15:13 15:15 15:16 15:17 15:18 15:19 15:20 15:21 15:22 15:23 15:24 15:25 15:26 15:28

+ 15:30 15:32 15:35 15:37 15:38 15:39 15:40 15:41 15:42 15:43 15:46 15:48 15:50 15:52 15:53 15:55 15:56 15:57 15:58 15:59 16:00 16:01 16:02 16:03 16:04 16:05 16:06 16:08

+ 16:15 16:17 16:20 16:22 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:31 16:33 16:35 16:37 16:38 16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45 16:46 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51 16:53

+ 18:15 18:17 18:20 18:22 18:23 18:24 18:25 18:26 18:27 18:28 18:31 18:33 18:35 18:37 18:38 18:40 18:41 18:42 18:43 18:44 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 18:51 18:53

K urs wykonywany autobus em nis kopodłogowym – dotyczy tylko dni roboczych


06:00 06:02 06:03 06:04 06:06 06:07 06:08 06:09 06:11 06:13 06:15 06:17 06:18 06:23 06:25 06:26 06:28 06:30 06:32 06:34 06:36 06:37 06:38 06:39 06:42 06:43 06:44 06:45 06:46 06:47 06:48

+

07:50 07:52 07:53 07:54 07:56 07:57 07:58 07:59 08:01 08:03 08:05 08:07 08:08 08:13 08:15 08:16 08:18 08:20 08:22 08:24 08:26 08:27 08:28 08:29 08:32 08:33 08:34 08:35 08:36 08:37 08:38

+

07:00 07:06 07:08 07:09 07:10 07:12 07:13 07:14 07:15 07:17 07:19 07:21 07:23 07:24 07:29 07:31 07:32 07:34 07:36 07:38 07:40 07:42 07:43 07:44 07:45 07:48 07:49 07:50 07:51 07:52 07:53 07:54

+

09:05 09:11 09:13 09:14 09:15 09:17 09:18 09:19 09:20 09:22 09:24 09:26 09:28 09:29 09:34 09:36 09:37 09:39 09:41 09:43 09:45 09:47 09:48 09:49 09:50 09:53 09:54 09:55 09:56 09:57 09:58 09:59 10:30 10:32 10:33 10:34 10:36 10:37 10:38 10:39 10:41 10:43 10:45 10:47 10:48 10:53 10:55 10:56 10:58 11:00 11:02 11:04 11:06 11:07 11:08 11:09 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18

+

+ 12:25 12:31 12:33 12:34 12:35 12:37 12:38 12:39 12:40 12:42 12:44 12:46 12:48 12:49 12:54 12:56 12:57 12:59 13:01 13:03 13:05 13:07 13:08 13:09 13:10 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17 13:18 13:19 13:15 13:17 13:18 13:19 13:21 13:22 13:23 13:24 13:26 13:28 13:30 13:32 13:33 13:38 13:40 13:41 13:43 13:45 13:47 13:49 13:51 13:52 13:53 13:54 13:57 13:58 13:59 14:00 14:01 14:02 14:03

+ 14:15 14:17 14:18 14:19 14:21 14:22 14:23 14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:33 14:38 14:40 14:41 14:43 14:45 14:47 14:49 14:51 14:52 14:53 14:54 14:57 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03

+ 15:10 15:12 15:13 15:14 15:16 15:17 15:18 15:19 15:21 15:23 15:25 15:27 15:28 15:33 15:35 15:36 15:38 15:40 15:42 15:44 15:46 15:47 15:48 15:49 15:52 15:53 15:54 15:55 15:56 15:57 15:58

+

+ 16:10 16:16 16:18 16:19 16:20 16:22 16:23 16:24 16:25 16:27 16:29 16:31 16:33 16:34 16:39 16:41 16:42 16:44 16:46 16:48 16:50 16:52 16:53 16:54 16:55 16:58 16:59 17:00 17:01 17:02 17:03 17:04 18:50 18:52 18:53 18:54 18:56 18:57 18:58 18:59 19:01 19:03 19:05 19:07 19:08 19:13 19:15 19:16 19:18 19:20 19:22 19:24 19:26 19:27 19:28 19:29 19:32 19:33 19:34 19:35 19:36 19:37 19:38

+ 21:15 21:17 21:18 21:19 21:21 21:22 21:23 21:24 21:26 21:28 21:30 21:32 21:33 21:35 21:40 21:41 21:43 21:45 21:47 21:49 21:51 21:52 21:53 21:54 21:57 21:58 21:59 22:00 22:01 22:02 22:03

+

+

+ 16:05 16:06 16:07 16:08 16:10 16:11 16:12 16:15 16:17 16:18 16:20 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:29 16:35 16:36 16:37 16:38 16:39 16:41 16:42 16:43 16:44 16:46 16:47 16:48 16:50

+ 17:45 17:46 17:47 17:48 17:50 17:51 17:52 17:55 17:57 17:58 18:00 18:03 18:04 18:05 18:06 18:07 18:09 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:21 18:22 18:23 18:24 18:26 18:27 18:28 18:30

+ 20:30 20:31 20:32 20:33 20:35 20:36 20:37 20:40 20:42 20:43 20:45 20:48 20:49 20:50 20:51 20:52 20:54 21:00 21:01 21:02 21:03 21:04 21:06 21:07 21:08 21:09 21:11 21:12 21:13 21:15

+ 22:05 22:06 22:07 22:08 22:10 22:11 22:12 22:15 22:17 22:18 22:20 22:23 22:24 22:25 22:26 22:27 22:29 22:35 22:36 22:37 22:38 22:39 22:41 22:42 22:43 22:44 22:46 22:47 22:48 22:50

14:35 14:37 14:39 14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:46 14:48 14:51 14:53 14:54 14:55 14:56 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:05

+

14:05 14:06 14:07 14:08 14:10 14:11 14:12 14:15 14:17 14:18 14:20 14:23 14:25 14:26 14:27 14:28 14:29 14:30 14:32 14:35

+

15:10 15:12 15:14 15:15 15:16 15:17 15:18 15:19 15:21 15:23 15:26 15:28 15:29 15:30 15:31 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:40

+

14:40 14:41 14:42 14:43 14:45 14:46 14:47 14:50 14:52 14:53 14:55 14:58 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:05 15:07 15:10

+

15:45 15:47 15:49 15:50 15:51 15:52 15:53 15:54 15:56 15:58 16:01 16:03 16:04 16:05 16:06 16:09 16:10 16:11 16:12 16:13 16:14 16:15

+

15:10 15:11 15:12 15:13 15:15 15:16 15:17 15:20 15:22 15:23 15:25 15:28 15:30 15:31 15:32 15:33 15:34 15:35 15:37 15:40

+

16:15 16:17 16:19 16:20 16:21 16:22 16:23 16:24 16:26 16:28 16:31 16:33 16:34 16:35 16:36 16:39 16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45

+

15:45 15:46 15:47 15:48 15:50 15:51 15:52 15:55 15:57 15:58 16:00 16:03 16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:10 16:12 16:15

+

+ + +

17:45 17:47 17:49 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 17:56 17:58 18:01 18:03 18:04 18:05 18:06 18:09 18:10 18:11 18:12 18:13 18:14 18:15 18:55 18:57 18:59 19:00 19:01 19;02 19:03 19:04 19:06 19:08 19:11 19:13 19:14 19:15 19:16 19:19 19:20 19:21 19:22 19:23 19:24 19:25 20:15 20:17 20:29 20:20 20:21 20:22 20:23 20:24 20:26 20:28 20:31 20:33 20:34 20:35 20:36 20:39 20:40 20:41 20:42 20:43 20:44 20:45

+ + +

17:10 17:11 17:12 17:13 17:15 17:16 17:17 17:20 17:22 17:23 17:25 17:28 17:30 17:31 17:32 17:33 17:34 17:35 17:37 17:40 18:20 18:21 18:22 18:23 18:25 18:26 18:27 18:30 18:32 18:33 18:35 18:38 18:40 18:41 18:42 18:43 18:44 18:45 18:47 18:50 19:30 19:31 19:32 19:33 19:35 19:36 19:37 19:40 19:42 19:43 19:45 19:48 19:50 19:51 19:52 19:53 19:54 19:55 19:57 20:00

+ +

20:50 20:51 20:52 20:53 20:55 20:56 20:57 21:00 21:02 21:03 21:05 21:08 21:10 21:11 21:12 21:13 21:14 21:15 21:17 21:20 22:05 22:06 22:07 22:08 22:11 22:11 22:12 22:15 22:17 22:18 22:20 22:23 22:25 22:26 22:27 22:28 22:29 22:30 22:32 22:35

K urs bisowany tylko w okres ie roku szkolnego z przystanku Al. K rasi s kiego do przys tanku R ydzyna R ynek

15:10 15:11 15:12 15:13 15:15 15:16 15:17 15:20 15:22 15:23 15:25 15:28 15:29 15:30 15:31 15:32 15:34 15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:46 15:47 15:48 15:49 15:51 15:52 15:53 15:55 16:01

+

K łoda s tacja kolejowa T arnowałąka

+ 14:10 14:11 14:12 14:13 14:15 14:16 14:17 14:20 14:22 14:23 14:25 14:28 14:29 14:30 14:31 14:32 14:34 14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:46 14:47 14:48 14:49 14:51 14:52 14:53 14:55

14:05 14:07 14:09 14:10 14:11 14:12 14:13 14:14 14:16 14:18 14:21 14:23 14:24 14:25 14:26 14:29 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:35

J uranda osiedle J agiełły os iedle J agiełły Ko ciół G ronows ka remiza G ronows ka s taw p/po . G ronows ka ME IBE S F abryczna LOB F abryczna pawilon niadeckich P UP Al. K rasi s kiego Al. J ana P awła II HONDA 17-go S tycznia P olicja 17-go S tycznia pawilon 17-go S tycznia s tadion 17-go S tycznia park Al. K onst. 3 Maja F OR D D bcze Nowe osiedle D bcze Ko ciół D bcze D bcze AW R S P D bcze os iedle R ydzyna Mły s ka G óra R ydzyna gimnazjum R ydzyna R ynek R ydzyna K owolka K łoda AWR S P K łoda II K łoda I

+ 13:25 13:26 13:27 13:28 13:30 13:31 13:32 13:35 13:37 13:38 13:40 13:43 13:44 13:45 13:46 13:47 13:49 13:55 13:56 13:57 13:58 13:59 14:01 14:02 14:03 14:04 14:06 14:07 14:08 14:10

+

+

13:35 13:36 13:37 13:38 13:40 13:41 13:42 13:45 13:47 13:48 13:50 13:53 13:55 13:56 13:57 13:58 13:59 14:00 14:02 14:05

12:25 12:26 12:27 12:28 12:30 12:31 12:32 12:35 12:37 12:38 12:40 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:49 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 13:01 13:02 13:03 13:04 13:06 13:07 13:08 13:10

+

+

12:45 12:46 12:47 12:48 12:50 12:51 12:52 12:55 12:57 12:58 13:00 13:03 13:05 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:12 13:15

11:25 11:26 11:27 11:28 11:30 11:31 11:32 11:35 11:37 11:38 11:40 11:43 11:44 11:45 11:46 11:47 11:49 11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:01 12:02 12:03 12:04 12:06 12:07 12:08 12:10 12:16

+

+

11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:21 11:22 11:25 11:27 11:28 11:30 11:33 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:40 11:42 11:45

+

09:40 09:41 09:42 09:43 09:45 09:46 09:47 09:50 09:52 09:53 09:55 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:04 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:16 10:17 10:18 10:19 10:21 10:22 10:23 10:25

+

13:25 13:27 13:29 13:30 13:31 13:32 13:33 13:34 13:36 13:38 13:41 13:43 13:44 13:45 13:46 13:49 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:55

+

08:30 08:31 08:32 08:33 08:35 08:36 08:37 08:40 08:42 08:43 08:45

+

08:05 08:06 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:15 08:17 08:18 08:20 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27 08:29 08:35 08:36 08:37 08:38 08:39 08:41 08:42 08:43 08:44 08:46 08:47 08:48 08:50 08:56

+

12:05 12:07 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 12:16 12:18 12:21 12:23 12:24 12:25 12:26 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35

+

08:05 08:06 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:15 08:17 08:18 08:20 08:23 08:25 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30 08:32 08:35

+

07:00 07:01 07:02 07:03 07:05 07:06 07:07 07:10 07:12 07:13 07:15 07:18 07:19 07:20 07:21 07:22 07:24 07:30 07:31 07:32 07:33 07:34 07:36 07:37 07:38 07:39 07:41 07:42 07:43 07:45

+

08:45 08:47 08:49 08:50 08:51 08;52 08:53 08:54 08:56 08:58 09:01 09:03 09:04 09:05 09:06 09:09 09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:15

+

07:20 07:21 07:22 07:23 07:25 07:26 07:27 07:30 07:32 07:33 07:35 07:38 07:40 07:41 07:42 07:43 07:44 07:45 07:47 07:50

+

06:05 06:06 06:07 06:08 06:10 06:11 06:12 06:15 06:17 06:18 06:20 06:23 06:24 06:25 06:26 06:27 06:29 06:35 06:36 06:37 06:38 06:39 06:41 06:42 06:43 06:44 06:46 06:47 06:48 06:50 06:56

+

08:00 08:02 08:04 08:05 08:06 08:07 08:08 08:09 08:11 08:13 08:16 08:18 08:19 08:20 08:21 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30

+

06:35 06:36 06:37 06:38 06:40 06:41 06:42 06:45 06:47 06:48 06:50 06:53 06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:02 07:05

+

05:10 05:11 05:12 05:13 05:15 05:16 05:17 05:20 05:22 05:23 05:25 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:34 05:40 05:41 05:42 05:43 05:44 05:46 05:47 05:48 05:49 05:51 05:52 05:53 05:55

+

07:15 07:17 07:19 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:26 07:28 07:31 07:33 07:34 07:35 07:36 07:39 07:40 07:41 07:42 07:43 07:44 07:45

C hocims ka pętla

05:55 05:56 J uranda osiedle 05:57 J agiełły os iedle 05:58 J agiełły Ko ciół 06:00 G ronows ka remiza 06:01 G ronows ka s taw p/po . 06:02 G ronows ka ME IBE S 06:05 Fabryczna LOB 06:07 Fabryczna pawilon 06:08 niadeckich P UP 06:10 A l. K ras ińs kiego 06:13 Dworzec P K P wi ciechowska AKWAW IT 06:15 06:16 wi ciechowska sklep 06:17 wi ciechowska OP E L 06:18 wi ciechowska os iedle 06:19 wi ciechowska 06:20 wi ciechowska działki 06:22 wi ciechowa os iedle Święciechowa R ynek 06:25

+

Linia 12 C hocims ka – K łoda – T arnowałąka

C hocims ka pętla

06:30 06:32 06:34 06:35 06:36 06:37 06:38 06:39 06:41 06:43 06:46 06:48 06:49 06:50 06:51 06:54 06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00

P rzys tanek/K urs

P rz ys tanek/K urs

+

K urs bisowany tylko w okres ie roku szkolnego z przystanku R ydzyna Mły s ka G óra do przys tanku F abryczna pawilon

05:00 05:02 05:03 05:04 05:06 05:07 05:08 05:09 05:11 05:13 05:15 05:17 05:18 05:23 05:25 05:26 05:28 05:30 05:32 05:34 05:36 05:37 05:38 05:39 05:42 05:43 05:44 05:45 05:46 05:47 05:48

+

Święciechowa R ynek 05:20 05:22 wi ciechowa os iedle 05:24 wi ciechowska działki 05:25 wi ciechowska 05:26 wi ciechowska os iedle 05:27 wi ciechowska OP E L 05:28 wi ciechowska sklep wi ciechowska AKWAW IT 05:29 05:31 Dworzec P K P 05:33 K as prowicza 05:36 Al. K rasi s kiego S KOK 05:38 Al. K rasi s kiego ZUS 05:39 niadeckich U. Mias ta 05:40 Fabryczna pawilon 05:41 Fabryczna LOB 05:44 G ronows ka ME IBE S 05:45 G ronows ka s taw p/po . 05:46 G ronows ka remiza 05:47 J agiełły Ko ciół 05:48 J agiełły os iedle 05:49 J uranda os iedle 05:50 C hocims ka pętla

C hocims ka pętla

K łoda I K łoda II K łoda AWR S P R ydzyna K owolka R ydzyna pawilon R ydzyna gimnazjum R ydzyna Mły s ka G óra D bcze os iedle D bcze AW R S P D bcze D bcze Ko ciół D bcze Nowe osiedle Al. K onst. 3 Maja osiedle 17-go S tycznia park 17-go S tycznia stadion G runwaldzka Al. J ana P awła II s zkoła Al. J ana P awła II Al. K rasi s kiego S K OK Al. K rasi s kiego ZUS niadeckich U. Mias ta F abryczna pawilon F abryczna LOB G ronows ka ME IBE S G ronows ka s taw p/po . G ronows ka remiza J agiełły K o ciół J agiełły os iedle J uranda osiedle

Tarnowałąka K łoda s tacja kolejowa

+

Linia 12 T arnowałąka – K łoda – C hoc ims ka

P rzys tanek/K urs

P rz ys tanek/K urs

Linia 11 Święciechowa – C hoc ims ka 21:25 21:27 21:29 21:30 21:31 21:32 21:33 21:34 21:36 21:38 21:41 21:43 21:44 21:45 21:46 21:49 21:50 21:51 21:52 21:53 21:54 21:55

+

Linia 11 C hocims ka – Święciechowa


KA Z ABC”

19

Starter z Europarlamentu W tym roku honorowym starterem „Majówki z ABC” będzie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec. W naszym rajdzie uczestniczył już dwukrotnie. Jest on też przyjacielem leszczyńskich kolarzy mastersów, których zaprasza na wspólne pokonanie trasy jednego z etapów Wyścigu Dookoła Polski, jeżeli wiedzie ona przez Wielkopolskę.

Deszcz cukierków Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie i Aeroklub Leszczyński, nawet kiedy rajd nie ma swojej mety na lotnisku w Strzyżewicach, starają się dodać do imprezy lotniczy akcent. Kiedy będziemy już na mecie w Jeziorkach, nad park nadleci samolot z workiem cukierków ufundowanych przez hurtownię słodyczy Dora przy ul. Spółdzielczej 2 i Gazetę „ABC”. Zrzut cukierków na celność to konkurencja lotnicza, która zrodziła się w Lesznie. Może w przyszłości zorganizujemy w naszym mieście mistrzostwa świata.

▲Marek Siwiec w koszulce leszczyńskich cyklistów.

Loteria Majówkowa Kilka rowerów i wiele innych nagród rozlosujemy po godz. 13 na mecie „Majówki z ABC”. Dzisiaj i we wcześniejszych wydaniach gazety ukazywały się kupony Loterii Majówkowej. Należy je wyciąć, wypełnić i zabrać ze sobą na rajd, a następnie wrzucić do urny, która ustawiona będzie na estradzie w Jeziorkach. Kto będzie miał trochę szczęścia, może trafić na osobę, która

będzie trzymała tę urnę na rynku tuż przed startem. W puli nagród znalazły się już rowery ufundowane m.in. przez posła Marka Siwca, hurtownię rowerową Euro Rower i Family Finance. Rozlosowanych zostanie ponadto 10 zestawów produktów Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu oraz karnety na jazdę konną, do solarium i sauny w Dworku i Stadninie Koni w Jeziorkach.

imię, nazwisko

adres

Bezpieczeństwo Dopiero wtedy będziemy mogli uznać, że Majówka była w pełni udana, jeżeli wszyscy bezpiecznie wrócimy do domów. Tak gigantycznej imprezy nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić bez wsparcia Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej. Dla policjantów z leszczyńskiej drogówki nie będzie to łatwy dzień. Chcą nie tylko zapewnić nam bezpieczny przejazd, ale również zadbać o to, aby utrudnienia w ruchu spowodowane rajdem były jak najmniej dotkliwe dla kierowców. Poza tym wypełniać muszą pozostałe swoje obowiązki wynikające ze służby. Pojedzie też z nami karetka z Leszczyńskiego Centrum Medycznego Ventriculus. – Życzmy sobie, aby jej interwencja nie była potrzebna – z nadzieją mówi Michał Kamiński, komandor rajdu rowerowego „Majówka z ABC”. – Najwięcej kraks w peletonach kolarskich jest wynikiem nagłej zmiany toru jazdy. Dlatego najważniejsza dla bezpieczeństwa uczestników Ma-

jówki jest wzajemna życzliwość. Aby wystarczyło miejsca na drodze dla wszystkich, proponuję jechać tak, aby z lewej strony drogi pozostało trochę wolnego dla tych, którzy chcą jechać szybciej, by na przykład dogonić znajomych. Jeżeli chcemy się zatrzymać, sprawdźmy, czy ktoś nie jedzie za nami. Najdogodniej jest wcześniej zjechać z drogi na pobocze. Coraz popularniejsze staje się używanie kasków rowerowych, szczególnie wśród najmłodszych kolarzy. Kask powinien być regułą w przypadku przewożenia dzieci w siodełkach i koszykach. Równie ważny dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy jest sprawny rower. Zjazd we wsi Wyciążkowo jest miejscem, gdzie bardzo potrzebny może okazać się sprawny hamulec. Za peletonem pojedzie autobus z Miejskiego Zakładu Komunikacji i ciężarówka z firmy Kępka. Skorzystać z podwiezienia będą mogli ci, którym rowery odmówią posłuszeństwa na trasie.

Nagradzamy fantazję Na mecie Majówki firma Family Finance (Leszno, Leszczyńskich 19) rozstrzygnie konkurs dla ludzi z fantazją. Bluzę polarową otrzyma ten majówkowicz, który najlepiej się przebierze, pomaluje twarz, udekoruje rower.

▲Patryk Musielak woli biegać, niż jeździć na rowerze, dlatego od wielu lat zalicza trasę „Majówki z ABC” na własnych nogach. Startuje w czubie peletonu i na trasie jest tylko nieznacznie wolniejszy od rowerzystów.

Przysmak rowerzystów Staramy się, aby kocioł z wojskową grochówką był tak duży, żeby dla nikogo jej nie zabrakło. W tym roku zupę ugotuje leszczyński Zakład Garmażeryjny Specjał. Cała załoga zjawi się w kuchni bardzo wcześnie rano, aby uporać się z tym ogromnym zadaniem. Darmowa grochówka wydawana będzie w kilku punktach. Strudzonych drogą rowerzystów będzie kilka tysięcy, toteż mimo dużej sprawności kucharzy częstujących zupą trzeba będzie spędzić kilka minut w kolejce. Czas oczekiwania można wykorzystać na zawieranie nowych znajomości.

Sponsorzy „Majówki z ABC”: 5 Urząd Miasta Leszna 5 Urząd Marszałkowski w Poznaniu 5 Fresh Market 5 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń 5 Mix Electronics 5 Skanska SA Oddział Budownictwa Ogólnego w Lesznie 5 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Lesznie 5 Restauracja McDonald’s w Lesznie 5 Primokno – Jacek Wlaźlak, Leszno 5 Instytut Zdrowia i Urody w Lesznie 5 Solaria Bingo w Lesznie 5 Firma Rojewska – sprzątanie mieszkań, domów i biur w Lesznie 5 PPHU Perfekt S.C. w Lesznie 5 Techog Spółka z o.o. w Lesznie 5 Opel Ford Serwis w Lesznie 5 Antoniewicz Parkieciarstwo w Lesznie 5 Centrum Ubezpieczeń SpriMat S.J. w Lesznie 5 SKOK Stefczyka Oddział w Lesznie 5 Ogrodnik S.J. w Lesznie 5 Firma Remontowo-Budowlana Robert Ranik w Lesznie 5 Roboty Ogólnobudowlane Mariusz Jakubiak w Lesznie 5 Hurtownia Słodyczy DORA w Lesznie 5 Firma Euro-Rower-Kiermasz Rowerowy w Lesznie, Al. Jana Pawła 2, ul. 17 Stycznia 45 5 Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu 5 Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus w Lesznie 5 Family Finance, ul. Leszczyńskich 19, Leszno 5 Zakład Garmażeryjny Specjał w Lesznie 5 Komenda Policji w Lesznie 5 Straż Miejska w Lesznie 5 Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie 5 Biuro Wiceprzewodniczącego PE Marka Siwca 5 Firma Kępka FHU w Święciechowie 5 Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie 5 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie 5 Toi-Toi Systemy Sanitarne Sp. z o.o. 5 Kenny Customs w Lesznie 5 Apteka Dom Leków w Lesznie, ul. Narutowicza (Cicha 12) 5 Senator PO Małgorzata Adamczak 5 Poseł SLD Wiesław Szczepański 5 Poseł PO Wojciech Ziemniak

Imię dla osiołka Trwa konkurs na imię dla osiołka płci męskiej, który urodził się w Stadninie Koni w Jeziorkach. Nagrodą dla autora wybranego przez komisję imienia będzie jazda konna na wierzchowcu dostosowanym wzrostem do zwycięzcy konkursu. Droga e-mailową otrzymaliśmy dwie propozycje: Leszek i Rotek. Inne można zgłaszać dzwoniąc do redakcji „ABC” (tel. 0-65 529-25-40) lub pisząc na adres abc@gazetaabc.pl. Także na mecie Majówki w Jeziorkach będzie można jeszcze złożyć swoją propozycję umieszczając ją w kopercie (z podaniem własnego nazwiska i adresu) i wrzucając do godz. 13 do urny ze zdjęciem osiołka, która będzie na scenie.

Gładek Brothers Band Ze sceny ustawionej w parku przy dworku w Jeziorkach powita nas doskonała grupa muzyczna The Gładek Brothers Band. Specjalizuje się ona w muzyce rodem z Dzikiego Zachodu, toteż dorocznie odwiedza Piknik Country w Mrągowie. Muzycy przyjadą specjalnie skonstruowanym tirem, który w kilka chwil potrafi przekształcić się w estradę. Mają własne zasilanie, co pozwala im zagrać z dużą mocą nawet w szczerym polu.

Opracowanie JACEK KUIK

▲Mały osiołek uwielbia zabawę ze swoją mamą. W minioną środę podziwiali go uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie. Urządzili sobie pieszą wycieczkę przez las do Jeziorek, a po krótkim rekonesansie w stadninie wrócili do Leszna autobusem.


ŒWIAT BAB Dodaj skórze blasku! swiatbab@gazetaabc.pl

Leszno – potêga rêcznych robótek

Prace pañ z leszczyñskiego Klubu Frywolitka zdoby³y nagrody i wyró¿nienia na III Ogólnopolskiej Wystawie Rêkodzie³a Artystycznego w £odzi. Wszystko wskazuje na to, ¿e Leszno staje siê potêg¹ robótek rêcznych. Na wystawê do £odzi nades³ano a¿ 900 prac. Najwiêcej z £odzi i Leszna w³aœnie. Klub Frywolitka dzia³a w Lesznie od kilku lat, teraz pod patronatem Miejskiego Oœrodka Kultury. Jego cz³onkowie spotykaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 w Klubie Obok przy ul. Narutowicza. Na wystawê do £odzi swoje obrusy, serwetki i inne prace wys³a³o a¿ 8 osób: Danuta Baksalary, Katarzyna Chorowska, Marzena Cygler, Kazimierz Eszer, Ewa Klimaszewska, Danuta Matusz oraz Krystyna

ród³em blasku skóry s¹ promienie œwiat³a, które odbijaj¹ siê od jej warstw. Tak dzieje siê wtedy, gdy jest ona g³adka, a kr¹¿enie krwi przebiega w niej bez zak³óceñ. Te zak³ócenia powoduj¹ np. stres i nikotyna, które zwê¿aj¹ naczynia krwionoœne. Wówczas liczba czerwonych krwinek spada, wiêc odbijaj¹ce siê w niej œwiat³o nie ma ró¿owego zabarwienia. Co zatem zrobiæ, by nadaæ jej promienny wygl¹d?

Witalizuj¹ce kremy

Fot. E. Baldys s Bronis³awa ¯yto i Krystyna Przybylska, autorki prac nagrodzonych na wystawie w £odzi.

nie jego obwodu to kolejne 7 godzin. – Jeden z cz³onków jury powiedzia³ o pracy Krysi, ¿e powali³a go na kolana – mówi Maria Miller z Klubu Frywolitka. Bronis³awa ¯yto dosta³a wyró¿nienie za bia³y bie¿nik zrobiony technik¹ handanger. Dodatkiem do uznania komisji oceniaj¹cej prace by³y nici od znanej ³ódzkiej fabryki. – Cieszê siê bardzo, ¿e je dosta³am, bo nici nie s¹ tanie – przyznaje pani Bronis³awa. lm

Ich celem jest przywrócenie skórze blasku, rozœwietlenie jej od œrodka. Zamkniêto w nich przede wszystkim sk³adniki o w³aœciwoœciach z³uszczaj¹cych oraz wspomagaj¹cych mikrokr¹¿enie, które dostarcza skórze energii i wspomaga usuwanie zalegaj¹cych toksyn. Znajdziemy w nich m.in. mnóstwo witamin, ekstrakty roœlinne (np. z kwiatu ³ubinu), fitodorfiny, kwas malonowy. Najs³ynniejszym i jednoczeœnie najczêœciej stosowanym „rozœwietlaczem” jest witamina C. Skutecznie rozjaœnia i z³uszcza naskórek, pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu, a tak¿e wzmacnia œcianki naczyñ krwionoœnych. ród³em energii dla skóry i bardzo cenionymi sk³adnikami s¹ równie¿ minera³y: potas, sód, wapñ, miedŸ, cynk, mangan oraz magnez. Taka receptura uaktywnia procesy naprawcze, nawil¿a, detoksykuje i przywraca skórze zdrowy wygl¹d.

£yk tlenu

W niedotlenionym organizmie krew kr¹¿y wolniej, a zachodz¹ce w skórze procesy ulegaj¹ spowolnieniu, a nawet zaburzeniu. A to natychmiast odbija siê na jej wygl¹dzie. A

Fot. 2x archiwum s Kazimierz Eszer, jako jedyny pan z leszczyñskiego Klubu Frywolitka, przygotowa³ na wystawê serwetkê.

Dzieñ jak dzieñ œwiat rozbrzmiewa S³oñce w twarz nas uderza Ryby œpi¹ kloszardzi pij¹ wodê z rzeki Rozbierasz mnie dzieci biegaj¹ bez

Gabinety kosmetyczne oferuj¹ ca³¹ gamê zabiegów poprawiaj¹cych koloryt cery, rozjaœniaj¹cych i odœwie¿aj¹cych poszarza³¹, zmêczon¹ skórê. Wstêpem do takiej kuracji jest najczêœciej z³uszczanie naskórka, dziêki czemu substancje od¿ywcze aplikowanych póŸniej preparatów bêd¹ efektywniej wch³aniane. Najwa¿niejszym punktem zabiegów jest aplikacja maski rozjaœniaj¹codotleniaj¹cej lub serum, które zawieraj¹ du¿e dawki witamin (szczególnie C) i mocno skoncentrowane ekstrakty roœlinne. Seans koñczy siê na³o¿eniem kremu. Wszystkie preparaty wprowadzane s¹ poprzez masa¿ b¹dŸ ultradŸwiêki.

Rozœwietlaj¹ce kosmetyki

Z ich pomoc¹ stworzymy iluzjê blasku. Sekret ich dzia³ania to cz¹steczki i mikrodrobinki rozpraszaj¹ce œwiat³o, dziêki czemu skóra nabiera œwietlistego odcienia. Jeœli wiêc nasza cera jest matowa i brakuje jej witalnoœci, siêgamy po rozœwietlaj¹ce podk³ady, pudry, a przede wszystkim bazy pod makija¿, które dodatkowo przed³u¿¹ trwa³oœæ aplikowanych kosmetyków. AKPA

„Z³oty œrodek”

s Cz³onkowie Klubu Frywolitka pojechali na wystawê do £odzi, gdzie s¹ prezentowane ich prace. Na zdjêciu Danuta Baksalary i jej praca (mniejsza, na dole planszy).

Piosenka dla ciebie Marcin Rozynek Œlepy los

Blask z salonu

Polecamy

Przybylska i Bronis³awa ¯yto. Rêkodzie³a ostatnich dwóch pañ zosta³y wyró¿nione. Pani¹ Krystynê nagrodzono za bie¿nik w kolorze écru, wykonany frywolitk¹ z bardzo cienkiej at³asowej nitki. Praca nad nim zajê³a jej sporo czasu. – Pó³torej godziny robi³am jeden element – t³umaczy. – A bie¿nik sk³ada³ siê a¿ z 72 elementów. Wykona-

Robótki rêczne wykonane przez Klub Frywolitka i innych zdolnych mieszkañców miasta bêdzie mo¿na zobaczyæ na Jarmarku Leszczyñskiej Starówki Szlifowanie Bruku 9 maja na rynku w Lesznie w godz. 10-14.

nadrobiæ niedostatek tlenu jest ³atwo. Wystarczy jak najwiêcej czasu spêdzaæ na œwie¿ym powietrzu, unikaæ papierosów i alkoholu, spaæ 8 godzin dziennie i regularnie wietrzyæ wnêtrza. Warto tak¿e wypróbowaæ kosmetyki dotleniaj¹ce. Istniej¹ takie, które dostarczaj¹ skórze czysty tlen za pomoc¹ nanonoœników oraz takie, które wspomagaj¹ jego przyswajanie, np. z koenzymem Q10, algami.

opieki

Wis³a napiera wci¹¿ wiêc odp³ywamy Zrzucasz futro i siê kochamy Nagoœæ traw ³akomie godzi w nasze uda Jutro czy dziœ poka¿esz mi cuda

Nie wie nikt czy los jeszcze raz W niebie do siebie zaprowadzi nas Gdybym w ciemnoœci sam zapad³ siê Ostatni raz zjedz coœ i unieœ mnie Mo¿e zosta³ nam ju¿ tylko ten ruch Mo¿e ju¿ ostatni raz jestem twój Nie wie nikt czy w niebie jeszcze raz Œlepy los do siebie zbli¿y nas (j)

Mirka to m³oda dziewczyna z warszawskiej Pragi. Wychowana i zakochana w typowo praskim klimacie, wybra³a jednak zasadniczo inn¹ drogê ¿yciow¹ ni¿ jej przyjaciele z dzieciñstwa – ukoñczy³a presti¿owy wydzia³ prawa. Choæ wydawaæ by siê mog³o, ¿e jej zawód to wrêcz ujma na honorze rodziny z cwaniackimi korzeniami, okazuje siê byæ dla mieszkañców starej kamienicy ostatni¹ desk¹ ratunku. ¯eby pomóc najbli¿szym, Mirka, u¿ywaj¹c osobistego wdziêku, wrodzonego sprytu i trików rodem z Hollywood, musi zdobyæ siê na najbar-

dziej zwariowany numer w ca³ej swojej dotychczasowej karierze... Do swojego najnowszego filmu Olaf Lubaszenko zaanga¿owa³ ca³¹ plejadê gwiazd. Wystêpuj¹: Anna Przybylska, Szymon Bobrowski, Edward Lubaszenko, Cezary Pazura, Tamara Arciuch, Krzysztof Kowalewski, Pawe³ Wilczak, Izabela Kuna, Edyta Olszówka, Weronika Ksi¹¿kiewicz, Olaf Lubaszenko, Maria Pakulnis. „Z³oty œrodek” w czwartek, pi¹tek i niedzielê o godz. 17 i 19 proponuje kino Szarotka w Krobi. (j), fot. Internet


ŚWIAT BAB Odkąd sięgam pamięcią, zawsze kochałam taniec. Był moją pasją, moją ucieczką od codzienności, całym moim życiem. Marzyłam o szkole baletowej, ale moi rodzice, prości ludzie, uważali, że człowiek powinien mieć w ręku porządny fach. „Tańcem na chleb nie zarobisz” – mawiał tata i po ukończeniu podstawówki wysłał mnie do technikum. Zamiast szczęśliwej tancerki zostałam nieszczęśliwą księgową. Ale marzeń o tańcu nie porzuciłam. Zapisałam się do klubu tańca. Miałam nawet kilka osiągnięć, ale ostatecznie marzenia o karierze tancerki zakończył wypadek, któremu uległam. Po bardzo skąplikowanym złamaniu nogi i miesiącach rehabilitacji nigdy nie wróciłam do dawnej formy. Fascynacja tańcem pozostała. Żadne z moich dzieci nigdy nie podzielało moich zainteresowań. Pozostało mi więc samotne oglądanie programów w TV, w których tańczyły sławne osoby. Ale niedawno wszystkie moje marzenia odżyły za sprawą wnuczki. Malwinka ma dopiero trzy lata i niesamowite wyczucie rytmu. Wystarczy, że usłyszy muzykę w radiu, a natychmiast zaczyna wirować jak fryga. Porusza się z gracją i lekkością, na pierwszy rzut oka widać, że ma do tańca nie tylko serce, ale i smykałkę. Postanowiłam pielęgnować w niej ten talent. Teraz razem oglądamy programy o tańcu, chodzimy na zawody taneczne. Na razie w charakterze obserwatorek. Wnuczka z otwartą buzią obserwuje tancerzy, podziwia ich stroje, a w domu przed lustrem próbuje naśladować ich ruchy. Wierzę, że za kilka lat sama stanie do tanecznych rywalizacji i osiągnie to, czego mnie się nie udało. Nareszcie czuję się szczęśliwa. Myślę, że za sprawą Malwinki los zrekompensował mi to, czego w życiu nie udało mi się osiągnąć. I jestem mu za to bardzo wdzięczna. Hanna

Rozwiązanie konkursu Prymat Zestawy przypraw etnicznych Prymat oraz młynki do pieprzu otrzymują: Beata Michałowicz, Lasocice, ul. Święciechowska 12; Hanna Rydlewska, Leszno, ul.Rejtana 109/4; Ewa Bonawenturczyk, Borek Wlkp., ul. Dworcowa 51; Sylwia Katarzyńska, Rydzyna, ul. Okrężna 18 i Katarzyna Burkowska, Leszno, ul. Zamenhofa 8/7. Zwyciężczyniom gratulujemy. Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu redakcji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Nagrody należy odebrać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. LL

Konkurs działkowca Jeszcze tylko dzisiaj możecie wysyłać SMS-y na konkurs działkowca, który przygotowaliśmy wspólnie z firmą PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. Na zwycięzców czeka 5 koszy pełnych nasion warzyw, kwiatów i ziół firmy PlantiCo. Wystarczy przysłać SMS pod numer 7238 podając w nim imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.KONKURS DZIALKOWCA.np. MARIA KOWALSKA.LESZNO. Rozwiązanie konkursu opublikujemy 5 maja. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. LL

Kwiaty w domu Litops (Lithops) – Mistrz kamuflażu Litops dobrze wie, jak przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. Pochodząca z Afryki Południowej i Namibii roślina upodabnia się do kamieni, by nie zostać zjedzoną przez poszukiwaczy wody na pustyni. Jest idealna dla osób zabieganych, ponieważ nie wymaga stałego nadzoru i pielęgnacji. Posadzona w odpowiednim naczyniu wygląda niezwykle dekoracyjnie. Może stać bezpośrednio na słońcu. Należy ją podlewać, zanim ziemia całkowicie wyschnie. LL

swiatbab@gazetaabc.pl

BARAN (21.03 -19.04) Tyle się w twoim życiu ostatnio dzieje, że brakuje ci czasu dla siebie, a to niedobrze, bo jeśli coś strzyka, skrzypi i zgrzyta, to znak, że trzeba się wybrać na badania kontrolne. BYK (20.04 -20.05) Niby wszystko jest dobrze, ale serduszko raz po raz mocniej puknie. Nie czekaj, aż samo przejdzie. Trzeba zwolnić tempo i poradzić się specjalisty, co z tym fantem robić.

Fot. L.Lewandowska V Takiej drużyny strażackiej mogą Spławiu w gminie Śmigiel pozazdrościć inne jednostki OSP. Ochotniczki mogłyby wzniecić ogień w niejednym męskim sercu. W skład damskiej drużyny wchodzą: Regina Nowak, Ewelina Nowak, Monika Bajsert, Ewa Grzelczyk, Marika Wojtko i Monika Maćkowska. Panie w niczym nie ustępują mężczyznom. Podczas zawodów na równi z nimi obsługują ciężki sprzęt starażacki. Dzięki ogromnej woli walki i determinacji oraz dobremu przygotowaniu zdobyły już niejeden puchar na zawodach gminnych i powiatowych. Wszystkie trofea można oglądać w niewielkim muzeum przy Sali Wiejskiej w Spławiu. – To doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu – mówią o swojej pasji. Ostre przygotowania rozpoczynają miesiąc przed każdymi zawodami. Wtedy nie ma zmiłuj się, trzeba ciężko pracować nad kondycją, sprawnością i synchronizacją działań. Ale spotkania to nie tylko wysiłek fizyczny. – To także okazja, żeby porozmawiać i pośmiać się w dobrym towarzystwie – podkreślają. – Jesteśmy dumni z naszych pań – chwali sołtys Sławomir Grzelczyk. – Można na nie liczyć w każdej sprawie. Angażują się nie tylko w przygotowania do zawodów, ale też chętnie udzielają się we wszystkich imprezach organizowanych dla mieszkańców wsi. Co sprawia, że delikatne, drobne dziewczyny ubierają się w mało kobiece mundury i chwytają za ciężkie motopompy i węże? – Tradycja – odpowiadają krótko. – I chęć udowodnienia, że kobiety potrafią... LL

Agnieszka Frykowska, znana z kontrowersyjnych wypowiedzi, tym razem wyraziła swój pogląd na temat teściowych. – Prawda jest taka, że nie ma teściowej marzeń! Kiedy kobieta wiąże się z mężczyzną, zawsze jest na przegranej pozycji w konkurencji z teściową. Matka zawsze będzie po stronie swojego dziecka. Niestety, nasi mężczyźni zniewieścieli i kryją się pod spódniczkami swoich mam – ocenia Frytka i dodaje, że jej teściowa z pewnością nie będzie miała z nią łatwo. Zanim jednak kobieta dochrapie się teściowej, musi znaleźć mężczyznę, który zaprowadzi ja do ołtarza, a na to w przypadku gwiazdki na razie się nie zanosi. AKPA

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) Nie widać, by coś ci poważnie zagrażało, ale na wiosenną odnowę już pora, więc zacznij się gimnastykować przy otwartym oknie, łykać mikroelementy, no i zamień mięso na zieleninę. RAK (22.06 -22.07) Dbaj o siebie. Wypoczywaj, odwiedzaj siłownię i gabinet odnowy. Wszystko po to, by nie dać się wszechogarniającemu zmęczeniu i stresowi, jaki towarzyszy ci nieustannie. LEW (23.07 - 22.08) Nic ci nie zagraża. Tryskasz energią, dobrym humorem. Czujesz się jak młody bóg, zatem nawet z twoją ciężką pracą poradzisz sobie bez trudu, ale trochę magnezu nie zaszkodzi. PANNA (23.08 -22.09) Na zły nastrój, przygnębienie nie ma jak codzienny, długi spacer na świeżym powietrzu, a na kłopoty żołądkowe kilka dni bezmięsnych. Powinno wystarczyć. WAGA (23.09 - 22.10) Optymistyczne nastawienie do świata i ludzi sprawia, że czujesz się fantastycznie. Jesteś lekka, radosna i miła. To i zdrowie jest bez zarzutu. Oby tak było jak najdłużej. SKORPION (23.10 -21.11) Dokucza ci zmęczenie, jesteś jak balon, z którego uchodzi powietrze. Trzeba się za siebie poważnie zabrać. Zacznij od wizyty u domowego lekarza, a potem łykaj to, co ci zapisze. STRZELEC (22.11 - 21.12) Gwiazdy o ciebie dbają, zatem nie musisz się niczego obawiać. Nawet duży wysiłek ci nie zaszkodzi, ale owoce i jarzynki na pewno wspomogą twoje siły. Pomyśl o tym . KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Nie przepracuj się, zrób sobie krótki odpoczynek. Staraj się popijać wodę mineralną, to oczyści cię z toksyn i będziesz lekki jak piórko. Natomiast zrezygnuj ze słodyczy, bo utyjesz.

Fot. Biuro Kwiatowe Holandia

WODNIK (20.01 -18.02) Nerwowy okres za sprawą kłopotów rodzinnych. Trudno, musisz podpierać się witaminami, relaksować na długich spacerach. Kontakt z przyrodą ukoi twoje skołatane nerwy. RYBY (19.02 - 20.03) Twoje zdrowotne kłopoty są skutkiem zbyt emocjonalnego podejścia do tego, na co powinieneś patrzeć chłodnym okiem. Postaraj się nabrać dystansu, a w ostateczności pogadaj z psychiatrą. Na pewno znajdzie jakiś lek dla ciebie. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA

N gicz real kosz dam któr patr odg śmie sztu waj rozr


RELAKS

22

DZIECI W FOTOGRAFII

Fot. L.Lewandowska V W sobotę na leszczyńskiej pływalni Akwawit zakończył się trwający od września 2008 roku kurs pływania i nurkowania, organizowany przez biuro Wibiki z Kościana. W kursie wzięło udział 180 dzieci z terenu byłego woj. leszczyńskiego. Każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie dla nauczycieli wuefu o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach sportowych. Niektórzy odbierali też zdobyte karty pływackie. Podczas imprezy w ogródku grillowym prowadzono kwestę na rzecz dzieci z Madagaskaru. Udało się zebrać ponad 300 zł.

DYŻURY APTEK

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 19 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC. KRZYZOWKA NR 33.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez producenta przypraw GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w ciągu 14 dni.

wtorek LESZNO – GALENA, ul. Sobieskiego 1, tel. 065 526-66-44 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

środa LESZNO – GALENA, ul. Sobieskiego 1, tel. 065 526-66-44 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

czwartek, piątek LESZNO – GALENA, ul. Sobieskiego 1, tel. 065 526-66-44 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

sobota LESZNO – SKARBOWA, ul. Skarbowa 4, tel. 065 529-31-47 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

niedziela LESZNO – SKARBOWA, ul. Skarbowa 4, tel. 065 529-31-47 KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 065 512-05-27 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

poniedziałek LESZNO – SKARBOWA, ul. Skarbowa 4, tel. 065 529-31-47 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 065 572-50-53 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12, tel. 065 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek 17.00 – Sezon na Misia 2 – animowany/komedia prod. USA

piątek, sobota, niedziela, poniedziałek 19.00 – Marley i ja – komedia prod. USA 21.30 – Siedem dusz – dramat prod. USA

Krobia SZAROTKA czwartek, piątek, niedziela 17.00, 19.00 – Złoty środek – komedia prod. pol.

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Wyspa Dinozaura 2 – animowany prod. niem. 20.00 – Slumdog. Milioner z ulicy – dramat/komedia prod. USA-angielskiej

piątek, sobota, niedziela, poniedziałek 18.00 – Koralina i tajemnicze drzwi – familijny/fantasy prod. USA 20.00 – Siedem dusz – dramat prod. USA (j)

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 Hasło: „ZAPRASZAMY NA PIERWSZOMAJOWĄ ROWERÓWKĘ” Nagrodę otrzymuje: Wanda Grad, Karmin 17

Pomysł na grillowanie Z myślą o nadchodzącym sezonie grillowym Galeo przygotowało kilka nowych produktów w atrakcyjnych cenach – kupując przyprawy grillowe Galeo, aż 20% produktu otrzymujemy gratis! Na piknikowych stołach króluje karkówka, żeberka i ryby. Każdy wielbiciel mięsa z rusztu powinien sięgnąć po Marynaty Galeo dostępne w dwóch wersjach – klasycznej i pikantnej. Podkreślą one smak mięs, sprawią, że będą one soczyste, kruche i wyjątkowo aromatyczne. Marynata klasyczna do mięs i ryb Galeo to ciekawa kompozycja czosnku i jałowca oraz mieszanki przypraw, wśród których wyróżniają się: bazylia, majeranek, oregano, ziele angielskie oraz tymianek. Całą kompozycję należy przed użyciem rozrobić w oleju lub oliwie z oliwek. Cena ok. 1,09 zł. Więcej informacji oraz ciekawe przepisy na stronie www.galeo.pl LL

Pewnemu politykowi wróżka przepowiedziała, że umrze w wyniku sporu. Wycofał się więc z życia politycznego, mieszkał sobie spokojnie, nie wadził nikomu. Pewnego dnia

jednak poczuł się gorzej. Pojechał więc do szpitala. Podczas porannego obchodu lekarze podchodzą do jego łóżka, a ordynator pyta: – A jemu co jest? – Trudno powiedzieć... – W takim razie zrobimy konsylium! Zebrała LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 065 529-91-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


HOBBY

23

KALENDARZ BRAŃ MAJ 1+ 2+ 3+ 4+ 5~ 6+ 7+ 8~ 9~ 10- 11-12~1314- 15~ 16~17~ 18- 19~ 20~ 21~ 22~ 23~ 24~ 25~ 26~ 27~ 28- 29+30~ 31+ LEGENDA: + dobre brania ~ zmienne brania - słabe brania

Ruszamy na szczupaki!

V W zeszłorocznych zawodach Tomasz Wydrzyński złowił okazałego bolenia, który zagwarantował mu miejsce na podium.

Już 1 maja III Puchar Gazety „ABC”! Po raz trzeci spotkamy się w nadodrzańskiej Chobieni na otwierających sezon spinningowy w naszym regionie zawodach o Puchar Gazety „ABC”. Impreza jak zwykle zgromadzi na starcie wielu zawodników z całego kraju. Wśród nich ma się także pojawić aktualny mistrz Polski Sebastian Mazur. Zawody odbędą się w jednej turze i będą jednocześnie pierwszą kwalifikacją Grand Prix Okręgu Leszno. Zbiórka uczestników tradycyjnie przy przeprawie promowej w Chobieni. Start przewidziany jest na

godzinę 7.30. Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.rybasport. republika.pl oraz do organizatorów pod numerami telefonów:601-769593, 603-796-534 oraz 605-138648. W ubiegłym roku aż dwa z trzech miejsc zajęli zawodnicy z Leszna, a Tomasz Wydrzyński złowił pięknego, ponad 3-kilogramowego bolenia. O tym, jak będzie w tym roku, przekonamy się już 1 maja. Zapraszamy do rywalizacji i przeżywania wędkarskich emocji z odrzańskimi boleniami i szczupakami.

Pierwszy majowy weekend rozpoczyna sezon łowów na najbardziej popularnego drapieżnika naszych wód – szczupaka. Ryba jest znakomitym przeciwnikiem i walka z nią daje niezapomniane wrażenia. Pamiętajmy jednak, że wędkarstwo to hobby, a nie sposób na zdobycie mięsa! Maj jest czasem polowania na esoxy we wszystkich wodach. Zębate drapieżniki biorą praktycznie na wszystkie przynęty – od paprochów poprzez blachy aż po żywiec. To wspaniały okres na przeżycie wędkarskich przygód oraz złowienie ryby życia. Znajomość łowiska sprzyja wędkarzom, którzy poszukują przede wszystkim dużych szczupaków. Dobre będą więc małe akweny, gdzie woda nagrzewa się najszybciej. Spośród przynęt warto wybrać duże obrotówki i wahadłówki z czer-

Zapoczątkowali sezon V Wśród nagrodzonych seniorów znaleźli się Tomasz Lazarowicz i Paweł Basiak.

Mistrzowie koła

V Po promocyjne zanęty Zbigniewa Milewskiego udajcie się do stoiska Esox przy ul. Niepodległości w Lesznie.

Promocja dla czytelników Wszyscy czytelnicy magazynu wędkarskiego „ABC” mogą udać się do stoiska wędkarskiego Esox przy ul. Niepodległości, aby skorzystać z promocji zanęty wędkarskiej. Promocja obejmuje zanęty produkowane przez znanego mistrza wędkarstwa spławikowego

Zbigniewa Milewskiego. Po jednym opakowaniu otrzymają trzej pierwsi czytelnicy, którzy pojawią się z dzisiejszym wydaniem naszego magazynu w sklepie przy ul. Niepodległości. Nie czekajcie i skorzystajcie z oferty. Sprawdzone zanęty z pewnością pomogą osiągnąć sukces na wielu łowiskach.

wonymi akcentami. Zwolennicy metody stacjonarnej powinni sięgnąć po karasia, który stanowi naturalny pokarm zębaczy, a przede wszystkim jest bardzo żywotny. Niestety, okres polowań na szczupaki to także nagminne łamanie przepisów. Wśród wędkarzy wielu za- V A potem esox wrócił do wody. biera, co tylko się nawinie, niszcząc pogłowie esomusimy się jej podporządkowywać xów. Wybierając się na centrowane całkowicie, ale czasem lepiej jest drapieżniki zachowajmy umiar. okaz sfotografować i wypuścić ze Jeśli już chcemy zabrać rybę do świadomością, że w przyszłości domu, weźmy jedną, a nie trzy ledwo będziemy mogli liczyć na ponowne wymiarowe szczupaczki. Im więcej spotkanie. Tak dzieje się już w Skanich ocalimy, tym więcej emocji czeka dynawii. Może powinniśmy także nas w następnych sezonach. pomyśleć o łowiskach, w których Na wielu wodach obowiązuje obowiązywałaby podobna zasada. zasada ,,No Kill’’, czyli absolutny Ale to pozostawiam opinii kolegów zakaz zabierania ryb z łowiska. Nie po kiju.

Wędkarze koła Leszno Miasto spotkali się nad Kanałem Wojnowickim, aby rozegrać zawody spławikowe o tytuł mistrzowski, a zarazem wyłonić reprezentację na mistrzostwa okręgu. Rywalizowano w trzech kategoriach. Wśród seniorów najlepszy okazał się Tomasz Lazarowicz, który wyprzedził Daniela Majewskiego oraz Pawła Basiaka. Najlepszym juniorem był Wojciech Wasiółka, drugie miejsce przypadło Robertowi Jankowskiemu, a trzecie Romanowi Perkowi. W gronie kadetów triumfował Jędrzej Kietsch przed Pawłem Perkiem oraz Maciejem Sollą. Jak poinformował sędzia główny zawodów Ryszard Giełda, impreza przebiegała w znakomitej, sportowej atmosferze. Wśród ryb dominowały drobne płocie, ukleje i niewielkie leszcze. Zwycięzcy otrzymali nagrody, które wręczył im prezes koła Witold Wojciech.

Zawodnicy klubu Czakuszka Leszno spotkali się nad stawem w Pawłowicach, aby po raz pierwszy w tym roku wspólnie powędkować. Spotkanie było także okazją do podsumowania zeszłorocznego Grand Prix klubu i wręczenia pucharów najlepszym zawodnikom. Tegoroczna zima dość długo nie pozwalała zainaugurować spinningowych wypraw. Klubowicze z Czakuszki na pierwszy trening wybrali staw w Pawłowicach, który obfituje w liczne pogłowie okonia. Ryby brały jednak dość niemrawo, ale celem spotkania był wspólny trening, a nie rywalizacja. Spinningiści łowili okonie i po kilku godzinach zabawy przyszedł czas na wspólne

ognisko i podsumowanie rocznych zmagań Grand Prix klubu. W tym roku na pierwszym miejscu znalazł się Artur Grobecki przed Tomaszem Wydrzyńskim oraz Jackiem Bernackim. Na wyniki złożyło się prawie trzydzieści imprez, w których zgodnie z regulaminem musiało uczestniczyć co najmniej trzech zawodników z klubu. Puchary wręczył prezes Czakuszki Julian Dudziński. Zwycięska trójka zgodnie z tradycją będzie reprezentować klub podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Polski w Koszalinie. A już 1 maja zawodnicy będą walczyć o pierwsze w tym sezonie punkty do tegorocznego Grand Prix.

V Klub Czakuszka spotkał się w Pawłowicach, aby wspólnie połowić i rozdać puchary za Grand Prix klubu 2008.


EDUKACJA

24

ABC w

II LO w Lesznie

Do koñca roku szkolnego chcemy zajrzeæ do leszczyñskich szkó³ œrednich. Opiszemy, czym ¿yj¹ ich uczniowie, z jakimi problemami siê zmagaj¹, czym mog¹ siê pochwaliæ. W przysz³y wtorek relacja z wizyty w Liceum Ogólnokszta³c¹cym we W³oszakowicach.

Dbaj¹ o prawa cz³owieka

W PADZIERNIKU POWSTA£A SZKOLNA GRUPA AMNESTY INTERNATIONAL. O ICH INICJATYWACH S£YSZELIŒMY JU¯ KILKAKROTNIE. Podczas pierwszej akcji protestowali przeciwko karze œmierci. Happening by³ bardzo wymowny – w centrum stanê³o krzes³o elektryczne, wokó³ którego skupione by³y postacie w kapturach. Z oddali dochodzi³a mroczna muzyka. Innym razem zg³aszali sprzeciw wobec faszyzmu i an-

tysemityzmu. Przeprowadzili m. in. sonda¿ uliczny. Zorganizowali te¿ w szkole tydzieñ praw cz³owieka i debatê poœwiêcon¹ przemocy wobec kobiet. – Tych akcji by³o ju¿ bardzo du¿o. Teraz przygotowujemy siê do 20. rocznicy Okr¹g³ego Sto³u. Chcemy do-

trzeæ do œwiadków tych wydarzeñ – informuje El¿bieta WierciñskaKazimierczuk, opiekunka grupy. Ko³o liczy 15 zdeklarowanych cz³onków i wielu sympatyków. – To buduje nasz¹ osobowoœæ i uwra¿liwia na wiele kwestii – komentuje Pawe³ Pokorski, jeden z uczniów. (kin)

Fot. E. Baldys ▲ W grupie Amnesty International dzia³aj¹ m. in: Jakub Smekta³a, Pawe³ Pokorski, Weronika Skrzypczak, Patrycja Ptaszyñska, Joanna Swojak i Patrycja Mitura. W œrodku opiekunka grupy El¿bieta Wierciñska-Kazimierczuk.

Pi³karzyki zdominowa³y przerwy

ZAINTERESOWANIE PIERWSZ¥ LIG¥ PI£KARZYKÓW PRZEROS£O WSZELKIE OCZEKIWANIA. DO SZKOLNYCH MISTRZOSTW ZG£OSI£Y SIÊ A¯ 24 DRU¯YNY. Stó³ z pi³karzykami od zawsze by³ ulubionym miejscem spotkañ uczniów podczas przerw.

Uczniowie szybko wpadli na pomys³ zorganizowania zawodów. Liga rozpoczê³a siê w paŸdzierniku i trwa³a do grudnia. Turnieje odbywa³y siê wy³¹cznie podczas przerw. Z regu³y by³o to 6 spotkañ dziennie. – Celem ligi by³o zintegrowanie szkolnej spo³ecznoœci – mówi Tomek. To w³aœnie on razem z koleg¹ z klasy Jerzym Juchnowiczem wygrali te zawody. Ponoæ nie byli faworytami. – Wykorzystaliœmy potkniêcia rywali – komentuje Jerzy Juchnowicz. W tym roku koñcz¹ szko³ê. Ale jest nadzieja, ¿e liga pi³karzyków przetrwa. Uczniowie m³odFot. E. Baldys szych klas ju¿ zaczêli ry▲ Tomasz Dobrzycki (z prawej) i Jerzy Juchnowicz z klasy IIIg wygrali szkoln¹ ligê walizowaæ o prawo orgapi³karzyków. nizacji turnieju. (kin)

Fot. E. Baldys ▲ War Craft – jedna z gier, w któr¹ chêtnie graj¹: Marcin Skrzypczak, Karol Biernat, Grzegorz Szurkowski, Janusz Juchnowicz i Piotr Kapek.

Pokonuj¹ potwory

Graj¹ w karty i strategiczne gry planszowe. Nie robi¹ tego ukradkiem w czasie lekcji. Za³o¿yli kó³ko fantasy. Podczas spotkañ pokonuj¹ m. in. baœniowe potwory. O tym, ¿e robi¹ to z pasj¹, œwiadczy fakt, ¿e jeden z uczestników zajêæ – Marcin Skrzypczak – zosta³ wicemistrzem Polski w moncchinie. To gra karciana parodiuj¹ca gry RPG. – Karty s¹ ¿artobliwe. Poczucie humoru jest jednak specyficzne i zrozumia³e tylko dla tych, którzy s¹ w

temacie– wyjaœnia Karol Biernat, jeden z uczniów. W szkolnym kole udziela siê kilkanaœcie osób. Spotykaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê po lekcjach. Na gry, które wymagaj¹ wiêcej czasu, umawiaj¹ siê w weekendy. Oprócz tego uczestnicz¹ w konwentach fantasy, które odbywaj¹ siê np. w Poznaniu. – Gry ucz¹ przewidywania i logicznego myœlenia. Ale przede wszystkim maj¹ byæ rozrywk¹ – podkreœla Piotr Kapek, pomys³odawca ko³a. (kin)

Fot. E. Baldys ▲ MUZYKA Z PAZURKIEM. – Nie gramy ciê¿kiej muzyki, ale na pewno z pazurkiem – mówi Mateusz Gmura, nauczyciel i jeden z cz³onków szkolnej kapeli. Towarzysz¹ mu uczniowie: Marcin Raburski (gitara elektryczna), Kuba Hattenrath (gitara basowa), Mateusz ¯wirko (gitara elektryczna), Micha³ Ratajczak (perkusja), Michalina Patalas (wokal), Wojciech Streubel (wokal), Micha³ Tumi³owicz (tr¹bka). Okazjonalnie, podczas Drzwi Otwartych, wyst¹pi³ rodzinny duet – Ania i Tomek Dobrzyccy. – Wszystko powstaje spontanicznie i z potrzeby chwili. Gramy miêdzy innymi na szkolnych apelach i uroczystoœciach – opowiadaj¹ muzycy. Zespó³ nawet nie ma nazwy. Najwa¿niejsze jest dla nich to, aby graæ. (kin)

– Zawsze by³o przy nim t³oczno. Kto by³ pierwszy, ten gra³ – wspomina pocz¹tki Tomasz Dobrzycki.

Fot. E. Baldys ▲ ZDOLNI INFORMATYCY. Uczniowie z klasy IIIg przet³umaczyli na jêzyk polski komputerowy program niemieckiej firmy. ¯mudna praca trwa³a kilka miesiêcy. Program i Calamus s³u¿y do sk³adania druku: ksi¹¿ek i gazet. – W Polsce jest jeszcze s³abo znany, ale mamy nadziejê, ¿e dziêki naszej pracy to siê zmieni – stwierdza Micha³ Naskrêt. Przek³adali go z jêzyka angielskiego. Musieli te¿ skontaktowaæ siê z firm¹ niemieck¹. Nad projektem czuwa³ Dominik Sieciñski, nauczyciel informatyki. Na zdjêciu: Ta trójka – Micha³ Miko³ajewski, Patryk Domaga³a i Micha³ Naskrêt – uczestniczy³a w miêdzynarodowym projekcie, którego efektem jest przet³umaczenie programu i Calamus. (kin)


25

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o konkursie Burmistrz Śmigla ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko : dyrektora Zespołu Szkół - Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej

zatrudni:

- kosztorysanta branży elektrycznej - elektryka automatyka - inżyniera instalacji sanitarnych - inżyniera z twórczymi pomysłami technicznymi dla potrzeb rynku Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod adresem: Firma Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

po594/k

BURMISTRZ ŚMIGLA INFORMUJE że w dniu 14.04.2009 r. na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zarządu Powiatu w Kościanie, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, znak WS-MK.JSZ.7625-3/09 dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na Remoncie i przebudowie drogi powiatowej 3906P, powiat kościański, województwo wielkopolskie od km 0+000,00 do km 5+093,75. po604/k

UWAGA ABSOLWENCI GIMNAZJÓW!!! Dyrekcja Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie ogłasza nabór do klas pierwszych ponadgimnazjalnych. ▀ Kształcenie w technikach 4-letnich w następujących zawodach: – technik ochrony środowiska – technik urządzeń sanitarnych – technik mechanik o specjalności operator obrabiarek sterowanych numerycznie - zajęcia praktyczne warsztatowe w Centrum Kształcenia Praktycznego lub w Leszczyńskiej Fabryce Pomp

2. Ponadto do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która : 1) ukończyła studia wyższe magisterskie; 2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki; 4) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2 i 5-8 niniejszego ogłoszenia. 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i palcówek; 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi-obecnie art.31 ust.1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2005 Nr 14, poz.114 ze zm./; 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 12) w stosunku do kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. –informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego właściwemu organowi. 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej ” w terminie do dnia 12 maja 2009 r. na adres: Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel ( sekretariat) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Śmigla. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Burmistrz Śmigla /-/ Wiktor Snela po598/k

oraz w nowym zawodzie – technik usług fryzjerskich ▀ Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca we wszystkich zawodach w cyklu 2- i 3-letnim U nas znajdziesz przyjaznych Ci nauczycieli, życzliwą atmosferę i warunki, w których miło będziesz zdobywał wiedzę.

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne

Rewelacyjny kredyt

- mieszkaniowe - hipoteczne na oświadczenie - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

Do konkursu może przystąpić : 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który : 1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole ; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego –pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa obecnie w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2005 Nr 14 poz.114 ze zm/.

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl www.marpolplus.com.pl

BURMISTRZ ŚMIGLA INFORMUJE

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zmian. ) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu w dniu 20 kwietnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz: 1. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości Gminy Rawicz położonej w Rawiczu w rejonie ul. Kamienistej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1970/32 o powierzchni 0.9790 ha, 2. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości Gminy Rawicz położonej w Dębnie Polskim, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 35/5 o powierzchni 0.5218 ha,

że w dniu 16.04.2009 r. została wydana decyzja znak WS-MK.JSZ.7625-49/09 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania Powiatowi Kościańskiemu Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Śmigiel.

po605/k

3. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Rawicz położonej w Rawiczu przy ul. Kosynierów Gdyńskim 18, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 100/36 o powierzchni 0.0226 ha, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego. po603


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

NASZA OFERTA:

• Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka) • Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

AGENCJA CELNA ATUT LESZNO, UL. DEK ANA 4, POK . 18

˙ SPRZEDAZ ALBA komunijna dziewcze˛ca 1,34cm, chłopie˛ca 1,40cm. 0-669408702. jk2155 HUSKY szczenie˛ta. (065) 545-65-68, 0662608525. jk2058 KUCHENKA gazowa AMIKA z piekarnikiem elektrycznym. Tel. 0-695401566. jk2170

W 2 dni załatwiamy:

NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE

- Wydział Komunikacji - Urząd Celny – akcyza - Urząd Skarbowy – VAT 24 - tłumaczenie przysięgłe Mieszkańcy powiatów: Kościan, Gostyń, Rawicz, Śrem – odbiór akcyzy w jeden dzień.

Przyjdź, sprawdź, przekonaj się! Profesjonalizm to nasz ATUT INFORMAC JE: tel. 065 520 14 16, kom. 0 691 799 991

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczego´lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dro´g publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z po´z´n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks poste˛powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po´z´n.zm.) Starosta Rawicki zawiadamia, z˙e w dniu 10 kwietnia 2009 r. zostało wszcze˛te poste˛powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizacje˛ inwestycji drogowej polegaja˛cej na rozbudowie z przebudowa˛ ulic dr Dzieciuchowicza i dr Englerta wraz z odwodnieniem na działkach o nr ewid. gruntu 930 / 19, 2802, 2804 / 1, 2804 / 2, 2805, 2811, 2812, 58 / 20, połoz˙onych w Rawiczu. Zgodnie z art.10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks poste˛powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po´z´n. zm.) moz˙na w tutejszym Starostwie - Wydziale Architektury i Budownictwa (Rawicz, Wały J. Da˛browskiego nr 2, pok.15) zapoznac´ sie˛ z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosic´ ewentualne zastrzez˙enia i wnioski w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. STAROSTA (-) Zdzisław Mac´kowiak

KARCHER 0-697708297.

jk1951

KARCHER. 0-607235208.

jk2095

OPEL ASTRA kombi 1,7TDI ⁄ 1998, sprowadzony. Tel. 0-793367394. jk8922

KARCHER. 0-697250807.

jk2181

OPEL ASTRA KOMBI 1,6i / 1994, stan bdb. 0-698964015. jk2171 OPEL VECTRA 1,7 TD / 1996, biały. 0519186952. jk2186

KOMPLEKSOWE usługi stolarskie, schody, drzwi. 0-698681172. jk1780 MALOWANIE, 783474385.

szpachlowanie. 0jk2089

˙ wkłado´w MONTAZ 691075936.

kominowych. 0jk2164

MARKOWE rzeczy uz˙ywane z Danii hurtem sprzedam, 300 kg - tel. 608539232 (po godz. 18). mk1313

POLONEZ CARO 1,6 + gaz 1997. 0603371973. jk2150

MASZYNKA i butla gazowa, pralka wirnikowa. 0-798811387. jk2151

REANULT CLIO 1,9D / 1998, granatowy. 0-606499134. jk2156

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0-604385663. mk1637

PIŁA do metalu. Tel. 0-6957495956. jk2160

RENAULT 19 1,7 benzyna / 1991, granatowy, stan dobry. 0-663702297. jk2043

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3

PRZENOS´ NY 691990028.

RENAULT 724136208.

´ LNOBUDOWLANE: płytki, rygipOGO sy, szpachlowanie, układanie kostki brukowej. 0-784223814. jk2032

domek

we˛dkarski. 0jk2167

SHI-TZU. 0-661774267.

jk2190

SCENIC

1999 / 2001. 0jk2166

SCENIC / 2001. 0-601852530.

jk2184

0-603802223. jk1907

SPRZEDAM BMW E-36 2,5 TD. 0663024219. jk2143

PHU MICHEL profesjonalna budowa kominko´w, ogrzewanie salon. Leszno, Niepodległos´ci 49, 0-517273335. jk2109

WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0603055013. jk1483

SPRZEDAM skuter MALAGUTI 1997 r., 1500 zł. 0-698338316.

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk1765

jk2020

SPRZEDAM RENAULT LAGUNE˛ kombi 1995, 1,8 benzyna. Tel. 601147964.

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0509879801. j k2

jk2045

VW TRANSPORTER 2,4D, 1991 r. Tel. 691425724

ROBOTY ziemne minikoparka˛. Tel. 0781311692. jk1852

VW GOLF IV / 1998. 0-603550937. jk2012

SIATKI - ogrodzenia ro´z˙ne. 0-600601619. jk1752

VW POLO / 1989, gaz, 1500 zł. 0603820069. jk2033

TŁUMACZENIA - wszystkie je˛zyki. 0jk2140 606129822.

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE. PL jk1593

TRANSPORT 1,5t, faktura Vat, podejme˛ wspo´łprace˛, 0-500068491. jk1632

ZŁOMOWANIE aut odbio´r własnym transportem. 0-727559847. jk2177

TRANSPORT, tel. 0-601868400.

SPRZEDAM

pszenz˙yto.

KOMPLEKSOWA REJESTRACJA SAMOCHODÓW

i TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE

OPEL ASTRA GC 16 / 2002, benzyna, gaz, czerwony, stan bardzo dobry, 15.500 zł. 0-661774170. jk2042

WESTY. 0-603563776. ZIEMIA HUMUS. 0-603807357.

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ A4 1,6. 0-609111326.

jk2018

AUDI A3 TDI. Tel. 0-691914712. jk2188 CINQUECENTO 700 1995. 0-502452423. jk2105 CORSA B / 1993 1,2 benzyna, do rejestracji. 0-509216712. jk2187 CORSA 1,0 ⁄ 1997, zielona, zarejestrowana, 5 drzwi, wsp. kierownicy, el. szyby, ABS, EPS, 2xairbag, CD, 8000 zł. 0-67456345 CORSA / 1998. 0-601852530.

jk2185

FIAT PUNTO III / 2004, gaz, pełne wyposaz˙enie. 0-695717521. jk2172 FIAT SIENA 1,2 / 2000 gaz + benzyna, hak, pierwszy włas´ciciel, garaz˙owany, bezwypadkowy, stan bardzo dobry, nowe opony. 0-511233822. jk2192 FORD CURIER 1,8D / 1997, zarejestrowany. 0-509216712. jk2189 FORD ESCORT 609156113.

1,6 / 16V / 1994. 0jk2157

FORD FIESTA 1,3 1995. 0-502452423. jk2106 FORD FIESTA 1,3 benzyna / 1996, stan bardzo dobry, garaz˙owany OC, przegla˛d do kwietnia 2010. Tel. 0-511233822. jk2191 INWALIDZKIE

POLO.

0-603563776. jk2019

KUPNO KATALIZATORY, 500520109.

monolit,

0jk1544

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0-696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0606982046. mk8148

´ Z˙ NE RO KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0-602536604. jk2114 KREDYTY prosto i szybko: goto´wkowe (docho´d od 500 zł, wiek do 79 lat), konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-0577, 0-603312674. jk1479 ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500 LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

´ Z˙ KA Danuta - TAROT, seans. 0WRO 783512240. jk2144

USŁUGI DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

jk1851 TYNKI maszynowe pod malowanie. 0605906363. jk1902 TYNKI maszynowe. 0-661722707. jk2147 TYNKI, posadzki. 0-600601619.

jk1751

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛dzaTWO nie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd504 TYNKOWANIE maszynowe tanio, solidnie. Tel. 0-691224151. jk1835 USŁUGI koparka˛. Tanio 0-784223814. jk2034 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691 VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0609461247. jk1887 WYNAJEM samochodo´w dostawczych do 3,5 tony, cena od 150 zł / doba. Tel. 0605739390, 0-509198666. jk2116

PRACA ZATRUDNIE˛ MANAGER SUPERVISOR Sprzedaz˙-Rekrutacja. 0-723372555. jk2056 OBSŁUGA KLIENTA W CENTRUM WELLNESS. 0-723372555. jk2054 OGRODNICTWO - praca sezonowa (pani) 3 dni w tygodniu - Krzemieniewo. 0-697730215. jk2076 OSOBY zainteresowane kosmetyka˛ i zdrowym odz˙ywianiem - zapewniamy przeszkolenie. 0-665019320. jk2053

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335

PRACA dla ambitnych, wymaga samodzielnos´ci i determinacji. 0-665019320. jk2052

DJ na wesele, impreze˛ firmowa˛. 0603692612, www.naglosnienie.estradowiec.pl jk2009

PRACA jako doradca z˙ywieniowy ba˛dz´ kosmetyczny - Leszno, wiek 18-35 lat. 0-504607535. jk2173

DOCIEPLENIA

tanio.

0-504509327. jk1964

PRZESZKOLE˛, wdroz˙e˛ w Prace˛ kosmetyka-Diety. 0-505591405. jk2055


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. jk1524 Tel. 0-509803509. BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Praca od 1.05. Tel. 0-509803509. jk1672

DZIAŁKA 609752660.

budowlana

Lipno. 0jk2145

JEZIORO Wonieskie - apartament wypoczynkowy, 2 pokoje + kuchnia + łazienka + balkon (wraz z wyposaz˙eniem) - SPRZEDAM. Cena 59.000 zł. Kontakt: 0609801201. jk2039 KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

ATRAKCYJNY lokal do wynaje˛cia - ul. Grodzka, handlowo-usługowy lub na biuro. 0-669894177. jk2168 DO wynaje˛cia pomieszczenie na działalnos´c´ gospodarcza˛ o pow. 100 m2 w centrum Borku Wlkp. Tel. 0-791091058. jk7821 DO wynaje˛cia mieszkanie - Leszno, Ostroroga, 43m2, 2 pokoje, kuchnia + garaz˙. Czynsz 1100 zł + opłaty + kaucja 2 miesia˛ce. 0-605603649. jk2112

PRZYJME˛ cies´li, zbrojarzy, pomocniko´w, operatora koparko-ładowarki JCB, najche˛tniej z dos´wiadczeniem. 0-609945353. jk2169

OKAZJA! Dom 140 / 500m2 Wilkowice. Kosin´ski, 0-601769567. jk2062

DOM 160m2. 0-603344602.

PRZYJME˛ do pracy w sklepie spoz˙ywczym - Bojanowo. 0-604934109. jk2137

SPRZEDAM atrakcyjna˛ działke˛ budowlana˛. Masłowo - ul. Bociania 1540m2 woda + pra˛d. 0-600885337. jk2124

KAWALERKA 2 pokoje, wolno stoja˛ca, 1 poko´j, kuchnia. Rydzyna, 0-728996919. jk2179

SPRZEDAM dom w Wilkowicach, działka 1000m2, pow. zabudowy 200m2. 0601581043. jk2162

LOKAL 30m2, centrum Leszna, na sklep, gabinet, biuro. 0-691576552. jk831

PRZYJME˛ do pracy s´lusarza-spawacza. Brenno, tel. 602-229-117 PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie malarz ogo´lnobudowlany. (065) 529-05-03. jk2123 RESTAURACJA w Lesznie zatrudni kucharza, kucharke˛. 065 520-20-36. jk2161 WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE. PL jk1594 ZATRUDNIE˛ dwo´ch rzez´niko´w. Moz˙liwos´c´ zamieszkania na terenie Bojanowa. (065) 545-61-89, 0-506106956, 0503091830. jk2048 ZATRUDNIE˛ kelnerke˛ do restauracji w Lesznie. 0-691484823. jk2102 ZATRUDNIE˛ panie do spoz˙ywki - netto 1200 zł. CV na monalisa m wp.pl ZATRUDNIE˛ kobiete˛ do pracy w ogrodnictwie. 0-696342862. jk2067 ZATRUDNIE˛ ksie˛gowa˛. Moz˙liwos´c´ zamieszkania na terenie Bojanowa. (065) 54561-89, 0-506106956, 0-503091830. jk2047 ZATRUDNIE˛ ksie˛gowa˛ ze staz˙em. 0695806386. jk2132 ZATRUDNIE˛ murarza, tynkarza, szpachlarza. 0-693854774. jk2044 ZATRUDNIE˛

tynkarzy.

0-783512619. jk2146

ZATRUDNIMY dos´wiadczonych stolarzy, brygadzisto´w i prcowniko´w fizycznych przy produkcji mebli, okien i drzwi drewnianych. ASKOR, Lipno, ul. Spo´łdzielcza 17, tel. 0-605069609. jk2072 ZATRUDNIMY kucharza, kucharke˛. Restauracja ’’Błe˛kitna’’ Bojanowo, 0607866311. jk2180

SZUKAM PRACY ELEKTRYK, lat 50, niekoniecznie w zawodzie. 0-693658879. jk2098 INSTRUKTOR 501645525.

A,B,C,

SPRZEDAM piekarnie˛ z wyposaz˙eniem, tel. 0-603345036 SPRZEDAM sklepy spoz˙ywczo-monopolowe+zakłady produkcyjne. Tel. 0603345036 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221

SPRZEDAM działki w Wilkowicach. 0665605397 jk1913 SPRZEDAM działki w Wilkowicach. 0514287083. jk1969 SPRZEDAM działke˛ 1300 m2, z pozwoleniem na budowe˛, Leszno - Zaborowo. Tel. 0-501428683 SPRZEDAM działki budowlane w Jezierzycach Kos´cielnych. Tel. 0-601752957. jk2158

´ J. 0-785035649. POKO

jk2126

SAMODZIELNE pokoje. 0-784188261. jk2037 STANOWISKO dla stylistki paznokci. 0508330497. jk2093

LOKALE

WYNAJME˛ pomieszczenia magazynowe 420m2 i 630m2. Tel. (065) 529-95-12. jk2118

SPRZEDAM M-4. 0-663616438.

MIESZKANIE sprzedam okazyjnie, 3-pokojowe, Ip. Leszno, Bułgarska. 0662637101. jk2165 2

2

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe na ul. Czechosłowackiej w Lesznie. Tel. 0505017223. SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821 2

SPRZEDAM mieszkanie 54m . Tel. 0605699963. jk2040

DO WYNAJE˛CIA 1-, 2-osobowe pokoje. 0-691576552. jk898 3-POKOJOWE do wynaje˛cia - Zamenhofa. 0-691576552. jk1154 4-POKOJOWE 691576552.

NAUKA

jk2153

SPRZEDAM mieszkanie - Os. Ogrody, 3-pokojowe, 135.000 zł. 0-605676781. jk1935

DZIAŁKA Wilkowice ul. Pszenna, media, 1000m2. 0-601530444. jk2128

jk2021

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE. PL jk1595

ZŁOTA ra˛czka, prawo jazdy kat. ABC, staz˙ pracy - Leszno i okolice. 0-723134498. jk2182

´ miglu 150m2 + 2 garaz˙e. 0DOM w S 693530082. jk1936

POKOJE. 0-661390206.

WYNAJME˛ garaz˙, Leszno - Gronowo. 0-609959505. jk2096

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛ osoba˛. 0724097043. jk2086

BUDYNEK o powierzchni 120m2 na działa˙ egro´wko, 0-665959538. ce 2481m2 - Z jk2024

OSIECZNA, budynek gospodarczy 100m2 na działce 1200m2, wszystkie media - wynajme˛. Tel. 0-601985775. jk2084

˙ AWIE˛ hale magazynowe i gaWYDZIERZ raz˙e na terenie Bojanowa. (065) 545-61-89, 0-506106956, 0-503091830. jk2049

OSIEDLE Przyjaz´ni 53m2, 0-665959538. jk2025

´ CI NIERUCHOMOS

MIESZKANIE 60m - kamienica. (065) 520-73-38. jk2183

SPRZEDAM hale˛ murowana˛, wysokos´c´ 6m, stan surowy zamknie˛ty. Grunt 1,4 ha przy lesie. Gmina Poniec. Tel. 0-604789338. jk2097

OKAZJA! Wojska Polskiego 47m . Kosin´ski 0-601769567. jk2065

PANNA pozna kawalera w wieku 37-43 lata. Cel stały zwia˛zek. Leszno i okolice. 0-604387686. jk2154

2

NOWE lokale uz˙ytkowe na biura lub gabinety - Leszno, Słowian´ska. 0-508484484 jk2079

OKAZJA! Sikorskiego 35m2. Kosin´ski, 0601769567. jk2064

MATRYMONIALNE

MIESZKANIE 60m2 - Sułkowskiego . 0509024392. jk2122

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384

MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca lub inne prace. 0-603851109. jk169

KUPIE˛ stare monety. 0-604946001. jk1312

MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane Leszno. 0-691734771. jk2017

MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. 0-605633045. jk1410

OKAZJA! Ostroroga 70m . Kosin´ski, 0601769567. jk2063

ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-1211 wieczorem. jk1989

LOKALE uz˙ytkowe na biura lub gabinety, I p, centrum Rawicza. 0-605633045. jk1411

SPRZEDAM dom w Zaborowie, ul. Modrzewiowa, działka 540m2, pow. zabudowy jk2163 200m2. 0-601581043.

C+E. 0jk2092

KUPNO

jk2069

-

Włodarczaka. 0jk1690

ATRAKCYJNY lokal w centrum Leszna, ul. Słowian´ska, handlowo-usługowy lub na biura. 0-508484484. jk2078

ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia - Leszno. 0-781030888. jk1152 CHEMIA. 0-783380930.

jk2071

NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie. ’’U Magdy’’, 0-605653957, (065) 529-92-50. jk1927 TANIEC - lekcje indywidualne. Tel. 0503379455. jk1824

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1784 BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1786 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1785 BYCZKI mie˛sne 605887080. BYCZKI w 509954478.

cia˛głej

biało-czarne. 0jk1630 sprzedaz˙y. 0jk1525

DMUCHAWA do zboz˙a - 10 ton / na godzine˛, myjka cis´nieniowa na ciepła˛ wode˛, pompa do dojarki na wałek przekaz´nika - nowa. Tel. 0-695749595. jk2159 ’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, (065) 52021-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk1825 ’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445 PROSIE˛TA. 0-695806386, 0-503073568. jk2131

27 mk7613

SKUP bydła. 0-605693339.

SŁOMA baloty ze stodoły. 0-602756393. jk1640 SPRZEDAM jało´wki wysoko cielne. Tel. 0-607379873. jk2117 SPRZEDAM kombajn zboz˙owy BIZON ZO-56 1976. Tel. 0-695806386, 0503073568. jk2134 SPRZEDAM prosie˛ta. (065) 548-25-47, 0663116109. jk2051 SPRZEDAM prosie˛ta. (065) 545-65-68, 0662608525. jk2057 SPRZEDAM zboz˙e. (065) 545-65-68, 0662608525. jk2059

TOWARZYSKIE 0-783907979

dziewczyna

dyskretnie. jk2174

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

jk1581

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk1583

MALOWANIE, tapetowanie, okien. 0-692877337.

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’ ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2176

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903

SEKSOWNE panie 0-609522988. jk2175

MEBLE na www.flies.pl

ZDROWIE POTENCJA.

Leszno,

0-697454739. jk1914

wymiar.

obro´bka jk1720

0-692193231, mk8020

˙ anten: TV-POLSAT, CANAL+. MONTAZ 0-669913111. mk7832

ODDAM DARMO

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400

GRUZ budowlany. Tel. 0-605069609. jk2073

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401

ODDAM w bardzo dobre re˛ce wesołe szczeniaczki. 0-601344222. jk2125

NAPRAWA telewizoro´w. (065)529-35-42, 0-606142575. jk2110

´ ZADZWON DO FACHOWCA

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0783976935. jk1049

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, doOGO cieplanie, brukowanie). 0-601737767. jk1313

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160

´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

PŁOTY, balustrady - tanio. 0-696453914. jk939

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068 BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369

PRASOWANIE 607734410.

CIESIELSTWO 609109004.

dekarstwo. 0jk1315

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405

SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468.

mk6520

SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0603478776. jk2121

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940

TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065) 520-55-66. mk6509

-

INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448 KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960 KARCHER - tanio. 0-603854774.

mk8069

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036 KARCHER, profesjonalne wne˛trz, 0-665195914.

sprza˛tanie jk369

KARCHER. 0-509511107.

jk305

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

-

usługi.

Tel. 0jk1392

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507 TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371 TYNKI maszynowe pod malowanie. 0609197699. jk2120 USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727 WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966 ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 547-54-87. jk1072


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA

ALFA ROMEO 156 1,8 / 1999, benzyna + gaz, elektryka, alufelgi, klimatronic, ABS, 2xpp., 12.800 zł, 0-669414844. op1947 AUDI A6 2,5TDI / 1999, kombi, 180KM, grafit metalik, pełna opcja, 2,5TDI, opłacony, 28.500 zł, 0-727229865. op1957 CITROEN AX 1,1 / 1991, kolor morski, nowe tarcze i klocki, bez korozji, przegla˛d techniczny 10 / 2009, koła zimowe na zmiane˛, stan bdb, 1600 zł, 0-723134498. op1951 CZE˛S´ CI Mercedesa 123, lampy przednie, tylne, lusterka, kierunkowskazy, od 50 zł, 0-663868844. op1977 CZE˛S´ CI z demontaz˙u i opony, 30 zł, 0697911067. op1937 CZE˛S´ CI z demontaz˙u mechaniczne i blacharskie, Renault Clio I, 1990-1997, tanio, okolice Leszna, 10 zł, 0-691838823. op1984 FIAT BRAVA 1,4 / 1996 benzyna, pp., el. szyby, c.z., 5000 zł, 0-782651613. op1946 FIAT BRAVA 1,4 / 1997, szary, 2xpp., klima, c.z., wspomaganie, opłacony, 8300 zł, 0-698139599. op1954 FIAT PUNTO X / 2004, bogate wyposaz˙enie, salon, stan bdb, 14.000 zł, 0-609438030. op1979 FIAT SEICENTO 900 biały, bezwypadkowy, stan techniczny bdb, 4200 zł, 065 / 520-19-68. op1972 FIAT SEICENTO 1,1 / 2002, czerwony, 78 KM, radio, 8600 zł, 0-65 / 533-83-85. op1985 FIAT SIENA 1,6 / 1998, benzyna + gaz, 5400 zł, 0-691039585. op1828 FORD ESCORT kombi 1996, 3000 zł, 0697303925. op1986 FORD SIERRA 1,8TD / 1990, 5 drzwi, biały, c.z., wspomaganie, el. szyby, 2500 zł, 0-667325328. op1963

NISSAN SUNNY 2,0TD / 1991, wspomaganie kierownicy, el. szyby, blokada, c.z., głowica po remoncie, nowe paski, opony zimowe, garaz˙owany, stan dobry, foto-auto giełda, 3100 zł, 0-723134798. op1953 OPEL ASTRA 1,4 / 1999, c.z., radio, 8500 zł, 0-697911067. op1936 OPEL ASTRA 1,7TRA / 1996, kombi, grafit, 4xpp., ABS, klima, el. szyby, c.z., wspomaganie, opłacony, 8500 zł, 0-667325328. op1964 OPEL CORSA 1,2 / 1995, sedan, 2xpp., opłacony, 5500 zł, tel. 0-667325328. op1958 OPEL KADETT sedan, 1991, benzyna, zadbany, stan dobry, kolor szary, c.z., wspomaganie, 1800 zł, 0-697213669. op1968 OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD / 1995, granatowy metalik, poduszka powietrzna, wspomaganie, centralny zamek, 2 komplety opon, zarejestrowany, 4900 zł. 0601306413. jk2148 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0-667098351. mk424 ROVER 214 1,4 benzyna 1997 / 98, poduszki, elektryka, ABS, wspomaganie, drewno, 6700 zł. 0-601306413. jk2149 RENAULT TWINGO 1,2 / 1993, benzyna, sprawny, bezwypadkowy, kolor niebieski, do rejestacji, 2500 zł, 0-697213669. op1969

VW GOLF II 1,6 / 1997, metalik, komplet alufelg, cena 2800 zł. Tel. 0-661424156. op1885 VW GOLF 1,8 / 1996, benzyna, 2xpp., c.z., elektryka, ABS, automat, stan bdb, 8500 zł, 0-782651613. op1944 VW GOLF II 1,6 / 1997, metalik, komplet alufelg, 2800 zł do negocjacji, 0-661424156. op1980 VW GOLF III 1,9GTD / 95, 3 drzwi, czarny, 2xpp., ABS, c.z., wspomaganie, opłacony, 9.300 zł, 0-698139599. op1960 VW GOLF III 1,9GTD / 1995, 5 drzwi, bordowy, wspomaganie, c.z., alufelgi, opłacony, 9500 zł, tel. 0-698139599. op1962

DLA DZIECKA

NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk1736

FOTELIK rowerowy dziecie˛cy, stan idealny, doczepiany do ramy, 80 zł, 0603246279. op1942

NOWE naczynia kuchenne ’’PHILIPIAK’’, cena 3000 zł. Tel. 0-694840980. op1826

´ Z˙ ECZKO drewniane dziecie˛ce z mateŁO racem, 50 zł, 0-790667277. op1983

KOMODA pod telewizor - 500 zł. Tel. 065 520-94-49. op1476

NOSIDEŁKO samochodowe fotelik, od 9kg - 18kg, hus´tawka na stelaz˙u, kojec nowy, okolice Ponieca, 260 zł, 0723516881. op1970

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. op6134

NOSIDEŁKO - fotelik samochodowy z daszkiem Chicco do 13kg z atestem, 100 zł, 0-065 / 520-90-06. op1971 SAMOCHODZIK plastikowy na akumulator, kolor pomaran´czowy, cena 250 zł. Tel. 0-601795025. op1921

VW GOLF IV 1,4 / 16V / 2000, 5 drzwi, czerwony, klima, ABS, 4xpp., wspomaganie, ESP, c.z., alufelgi, zarejestrowny, czerwony, klima, ABS, 19.900 zł, 0-727229865. op1956

´ ZEK wielofunkcyjny polskiej produkWO cji niebiesko-bez˙owy, 120 zł, 0-607606915, 0-601785386. op1943

VW GOLF IV 1,9TDI / 1999, 5-drzwi, czarny, klima, ABS, elektryka, 4xpp., wspomaganie, ESP, c.z., zarejestrowany, 21.500 zł, 0-667325328. op1955

BIAŁA komoda - 150 zł. Tel. 0-601272752 po 16.00. op1371

VW T4 2,5TDI / 97, długi, 9-osobowy, 2xpp., wspomaganie, salonowy, stan bdb, 19.500 zł, 0-667325328. op1961 NISSAN MICRA, wspomaganie, airbag, radio, serwisowane, 1,0 / 1997, 3 drzwi, 6400 zł, 0-782649525. op1974

´ Z˙ NE RO

PUSTAKI stropowe z keramzytu, ilos´c´ 100 sztuk, 3,50 zł / szt., 0-65 / 529-02-23. op1987 PŁYTY analogowe, muzyka lata 1968-1980 polskie, zagraniaczne, młodziez˙owe, 2 zł / szt., 0-509581170. op1966 PONTON Caravelle K116GT, sevylor, moz˙liwos´c´ montaz˙u silnika, 500 zł, 0661378294. op1948 PRZEDWOJENNA maszyna do szycia Singer na postumencie z˙eliwnym, 350 zł, 0-663868844. op1976

ENCYKLOPEDIA drugiej wojny s´wiatowej, 48 płyt DVD, 48 zeszytow w dwo´ch segregatorach, 200 zł, 0-509581170. op1967

SPRZEDAM maszyne˛ rolnicza˛ do rozsiewania nawozu (Koss) odbio´r osobisty, 100 zł, 0-723516555. op1952

˙ YWANY, wisza˛cy elektroniczny, gazoUZ wy kocioł dwufunkcyjny, COU 8-24 KW dla CO 8-18KW, Beretta Ciao, 500 zł, 0504823955. op1950

´ CI NIERUCHOMOS

SKODA OCTAVIA 1,9TDI, 110KM, granat metalik, 4xpp., ABS, EPS, c.z., elektryka, klimatronic, fotele podgrzewane, opłacony, 24.900 zł, 0-727229865. op1959

ATRAKCYJNE nowe mieszkanie w Rawiczu, 48m2, bezczynszowe, 161.000 zł, 0601820008. op1938

KOMPUTER 800MH 256 RAM, 40MB, 180 zł, 0-691039585. op1829

SUZUKI BALENO kombi, 1,6 / 2001, klima, wspomaganie, c.z., ABS, el. lusterka i szyby, 2xpp., 10.500 zł, 0-782649525. op1975

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793 DZIAŁKA budowlana w Borku WLKP 636m2, 50 zł / m2, tel. 0-663868844. op1981

PIEC miałowy z dmuchawa˛ i sterownikiem, uz˙ywany, stan bdb, 1800 zł, 0-65 / 533-0481. op1978

BIURKO naroz˙nikowe, komputerowe, 200 zł, 0-603629893. op1941

HISTORIA wiedza o Polsce od 1572 do chwili obecnej, 150 zł, 0-601683556. op1973

TURBINA do RENAULT LAGUNA 1,9DCi / 2001, 125KM na gwarancji, przejechane 800km, cena 1500 zł. Tel. 0607927200. op1877

MŁODE ko´zki - 80 zł / szt. - tel. 065 518-52-17 (wieczorem) mk1501

MAGIEL re˛czny do bielizny 50 zł, 0663868844. op1982 MASZYNA stołowa do cie˛cia płytek chłodzona woda˛, profitech, produkcji niemieckiej, 1000 zł, 0-661378294. op1949 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 12 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk1737

´ ZKI paletowe: kro´tki - 200 zł, s´redni WO 400 zł, sprawne. Tel. 0-601795025. op1920 ZNACZKI, bloczki Polskie kasowane od 1951-1990 i czyste, 4 duz˙e klasery, 500-700 zł / klaser, 0-601683556. op1939 ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne, Jan Paweł II na kartach wystawowych, 10 zł / karta, 0-601683556. op1940

Konkurs majowy dla czytelników ABC Tysiące wrażeń, odczuć, wspomnień. To po prostu Paryż. Światowa stolica kultury, wielkie centrum rozrywki, słynne muzea sztuki, Łuk Triumfalny, wieża Eiffla – olbrzymia budowla na Polu Marsowym, katedra Notre Dame – arcydzieło sztuki gotyckiej , Pont Neuf – najstarszy z istniejących mostów na Sekwanie, Bazylika Sacre Coeur, Pałac Inwalidów. Nikogo nie musimy chyba zachęcać do wzięcia udziału w naszym konkursie i wygrania nagrody głównej – tygodniowej wycieczki do Paryża dla dwóch osób albo innych nagród rzeczowych. Należy tylko wycinać kupony i liczyć na szczęście.

- bilety na imprezy kulturalne i koncerty w całej Polsce - wynajem domów i apartamentów na całym świecie - wycieczki zagraniczne - wczasy krajowe - bilety promowe, autokarowe, lotnicze - obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży - ubezpieczenia turystyczne, karty EURO <26 ul. Słowiańska 53, 64-100 Leszno tel. +48 (065) 529 95 65, fax +48 (065) 529 97 77, +48 600 877 346 e-mail: biuro@orebustravel.pl www.orebustravel.pl

MAJOWY KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

KUPON KONKURSOWY NR 3

Przez najbliższy miesiąc, aż do 26 maja, w naszej gazecie będą drukowane kupony konkursowe (dziś kupon nr 3). Będzie ich w sumie 10. Każdy, kto uzbiera co najmniej 7 kuponów, weźmie udział w losowaniu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i dostarczyć do naszej redakcji. Do zestawu kuponów należy dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Ostatni kupon konkursowy ukaże się w wydaniu gazety 26 maja, jednak zestawy kuponów mogą państwo wysyłać do redakcji już po 15 maja, po ukazaniu się 7 kuponów. Dla tych, którym umknie jeden z numerów gazety, wydrukujemy jeszcze trzy dodatkowe kupony. Kupony należy dostarczyć do redakcji do dnia 2 czerwca. Wyniki konkursu opublikujemy 9 czerwca. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www.gazetaabc.pl ag

robot kuchenny

2-osobowa wycieczka do Paryża – Wersal – Luwr – wieża Eiffla – Montmartre i Moulin Rouge – Pola Elizejskie – katedra Notre Dame

suszarka do włosów

żelazko aparat do mierzenia ciśnienia

zestaw sztućców

czajnik


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 OG£OSZENIE

PRZETARGI

SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI

Prezydent Miasta Leszna og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych w Lesznie przy ulicach: 1) ul. Cypriana Kamila Norwida – sprzeda¿ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek: – dz. nr 37 o powierzchni 0,7589 ha (sprzeda¿ prawa w³asnoœci), – dz. nr 38 o powierzchni 0,3024 ha (sprzeda¿ prawa w³asnoœci), ark. m. 61, ³¹czna powierzchnia nieruchomoœci 1,0613 ha – KW Nr PO1L/00032172/9. Cena wywo³awcza netto – 2.141.000,00 z³. Wadium w wysokoœci 428.000,00 z³. 2) ul. Gen. Grota-Roweckiego – sprzeda¿ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek: – dz. nr 2/9 o powierzchni 0,3939 ha – LW Nr 2256 (sprzeda¿ prawa w³asnoœci), – dz. nr 2/10 o powierzchni 0,1999 ha – KW Nr 33141 (sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 r.), ark. m. 61, ³¹czna powierzchnia nieruchomoœci 0,5938 ha. Cena wywo³awcza netto – 1.301.000,00 z³. Wadium w wysokoœci 260.000,00 z³. Post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Do ceny osi¹gniêtej w przetargu doliczony bêdzie podatek VAT w wysokoœci 22%. Nabywca prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci ozn. dz. nr 2/10 zobowi¹zany bêdzie do uiszczania op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoœci 3034,47 z³ na rzecz Skarbu Pañstwa. Op³aty roczne wnosi siê w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku. Wysokoœæ op³aty rocznej mo¿e byæ aktualizowana, nie czêœciej ni¿ raz w roku. Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 czerwca 2009 r.: 1) o godz. 10 – licytacja nieruchomoœci przy ul. Cypriana Kamila Norwida, 2) o godz. 11 – licytacja nieruchomoœci przy ul. Gen. Grota-Roweckiego, w siedzibie Urzêdu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter). Wadium nale¿y wp³acaæ na konto: Urz¹d Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 czerwca 2009 r. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³e wadia zwraca siê niezw³ocznie po zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od zamkniêcia przetargu. Przeznaczenie nieruchomoœci ustalone jest w Uchwale Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obroñców Lwowa, Al. Z. Krasiñskiego, wiaduktu im. Gen. Grota-Roweckiego i torów PKP relacji Poznañ-Wroc³aw w Lesznie. 1) Nieruchomoœæ po³o¿ona przy ul. Cypriana Kamila Norwida znajduje siê w jednostce strukturalnej U/Zp i jest przeznaczona pod us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹, tj. us³ugi o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, w szczególnoœci us³ugi handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, administracji itp. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni ca³kowitej wiêkszej ni¿ 1000 m2. Minimalna powierzchnia zieleni – 50% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Dzia³ka nr 37 jest niezabudowana, natomiast dzia³ka nr 38 (by³y plac targowy) jest czêœciowo utwardzona trylink¹ oraz znajduj¹ siê na niej s³upy z oœwietleniem. Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zany bêdzie do demonta¿u trylinki i oœwietlenia oraz odtworzenia nawierzchni targowiska w miejscu, terminie i zgodnie z koncepcj¹ Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Nieruchomoœæ jest czêœciowo poroœniêta traw¹, krzewami, wymagaj¹ca oczyszczenia terenu. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci jest mo¿liwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustaw¹ o ochronie przyrody. 2) Nieruchomoœæ po³o¿ona przy ul. Gen. Grota-Roweckiego znajduje siê w jednostce strukturalnej U i jest przeznaczona pod zabudowê us³ugow¹. Zakaz lokalizacji innych funkcji ni¿: biura, us³ugi komercyjne, bazy, sk³ady i magazyny, parkingi, w tym dla samochodów ciê¿arowych, gara¿e, urz¹dzenia infrastruktury technicznej. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni ca³kowitej wiêkszej ni¿ 1000 m2. Nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia³ki w wysokoœci 60%. Dzia³ka nr 2/9 jest niezabudowana, natomiast na dzia³ce nr 2/10 znajduje siê – przeznaczona do rozbiórki – p³yta betonowa oraz pozosta³oœæ po budynku magazynowym i socjalnoadministracyjnym (œciany i strop parteru wykonane z ceg³y i bloczków betonowych). Na dz. nr 2/9 (przy granicy z dz. nr 3/4) znajduje siê sieæ gazowa g63. Przy zbyciu nieruchomoœci ustanowiona zostanie nieodp³atna s³u¿ebnoœæ przesy³u na rzecz w³aœciciela sieci. Nieruchomoœæ jest czêœciowo zadrzewiona, poroœniêta chaszczami, wymagaj¹ca oczyszczenia terenu. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci jest mo¿liwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustaw¹ o ochronie przyrody. Zakoñczenie zabudowy, za które uwa¿a siê wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym, w ci¹gu 4 lat. Uczestnicy przetargu s¹ zobowi¹zani posiadaæ: dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium, numer NIP, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zaœwiadczenie o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upowa¿niona do reprezentowania uczestnika powinna przed³o¿yæ do wgl¹du aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Je¿eli uczestnik jest reprezentowany przez pe³nomocnika, konieczne jest przed³o¿enie orygina³u pe³nomocnictwa upowa¿niaj¹cego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu zwiêkszona o podatek VAT w wysokoœci 22% podlega zap³acie przed zawarciem umowy notarialnej, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w ci¹gu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzeda¿y nast¹pi najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy notarialnej, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta Leszna – Wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 106-110, tel. 065 529-82-11, 065 529-82-13. Strona internetowa: www.bip.leszno.pl

SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI

Prezydent Miasta Leszna og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia. Przedmiotem przetargu jest nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako: – dz. nr 55/17 na ark. m. 127 o powierzchni 0,3501 ha, dla której w S¹dzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr 23018. Cena wywo³awcza netto nieruchomoœci wynosi 1.266.000,00 z³. Do ceny osi¹gniêtej w przetargu doliczony bêdzie podatek VAT w wysokoœci 22%. Post¹pienie nie mniejsze ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Przetarg odbêdzie siê dnia 30 czerwca 2009 r. o godz. 12 w siedzibie Urzêdu Miasta, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter). Dla nieruchomoœci obowi¹zuj¹ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrê¿nej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomoœæ po³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw. Dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: gara¿e, budynki gospodarcze, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2. Powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni dzia³ki. Nieruchomoœæ jest niezabudowana, naro¿na o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, czêœciowo zadrzewiona, zakrzaczona, poroœniêta chaszczami, wymagaj¹ca oczyszczenia terenu. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci jest mo¿liwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustaw¹ o ochronie przyrody. Zakoñczenie zabudowy, za które uwa¿a siê wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym, w ci¹gu 4 lat. Wadium w wysokoœci 250.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 czerwca 2009 r. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³e wadia zwraca siê niezw³ocznie po zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od zamkniêcia przetargu. Uczestnicy przetargu s¹ zobowi¹zani posiadaæ: dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium, numer NIP, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zaœwiadczenie o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upowa¿niona do reprezentowania uczestnika powinna przed³o¿yæ do wgl¹du aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Je¿eli uczestnik jest reprezentowany przez pe³nomocnika, konieczne jest przed³o¿enie orygina³u pe³nomocnictwa upowa¿niaj¹cego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w ci¹gu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu zwiêkszona o podatek VAT w wysokoœci 22% podlega zap³acie przed zawarciem umowy notarialnej, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzeda¿y nast¹pi najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy notarialnej, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 106-110, tel. 065 529-82-11, 065 529-82-13. Strona internetowa – www.bip.leszno.pl

DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU

Zespó³ Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna, ul. Przemys³owa 10, 64-100 Leszno, informuje, ¿e w dniu 24 kwietnia 2009 r. na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji w Lesznie, ul. Przemys³owa 10 zosta³o zamieszczone og³oszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawê fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie ca³kowitej do 3,5 t”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostêpna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ mo¿na pobraæ równie¿ w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna, ul. Przemys³owa 10, pok. 1 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-10 lub za pobraniem pocztowym. Termin wykonania zamówienia: do 20 dni od daty zawarcia umowy. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 5 maja 2009 r. do godz. 9 w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna przy ul. Przemys³owej 10, pok. 1. Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie zamawiaj¹cego w dniu 5 maja 2009 r. o godz. 10. Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-10, tel. 0-65 529-81-55.

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e na wniosek Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na lokalizacji na dzia³ce w Lesznie przy ul. £owieckiej (dz. nr geod. 251/4) budynku socjalno-sanitarnego z boiskami sportowymi w ramach programu „Orlik 2012”. W zwi¹zku z powy¿szym informujê, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 208 w godz. 7.3015.30 w terminie 7 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê z aktami sprawy oraz zg³aszaæ swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przyst¹pieniu do postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzanych na podstawie: – Uchwa³y Nr X/109/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznañskiej, Antoniñskiej, Gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXV/293/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 paŸdziernika 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Zatorza” w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXVII/313/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. E. Estkowskiego, Kameruñskiej, al. 21 PaŸdziernika, K¹kolewskiej i Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXIV/271/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie. Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ ka¿dej z wymienionych spraw oraz sk³adaæ uwagi i wnioski. Dokumentacja jest dostêpna w siedzibie Wydzia³u Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna (pok. 206, Al. Jana Paw³a II 21, 64-100 Leszno). Uwagi i wnioski nale¿y sk³adaæ do Prezydenta Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania siê niniejszego komunikatu. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OG£OSZENIE

o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko projektów zmian studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przyst¹pieniu do postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji projektów zmian studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, sporz¹dzanych na podstawie: – Uchwa³y Nr XXIII/257/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, D¹browskiego i Niepodleg³oœci w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXIII/258/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Przemys³owej i terenów kolejowych w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXIII/259/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie centrum w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXIV/270/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Kiepury w Lesznie, – Uchwa³y Nr XXXV/425/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno-G³ogów i Leszno-Wroc³aw, wiaduktu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ul. Henrykowskiej i Chopina oraz granic miasta. Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ ka¿dej z wymienionych spraw oraz sk³adaæ uwagi i wnioski. Dokumentacja jest dostêpna w siedzibie Wydzia³u Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna (pok. 206, Al. Jana Paw³a II 21, 64-100 Leszno). Uwagi i wnioski nale¿y sk³adaæ do Prezydenta Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ukazania siê niniejszego komunikatu. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy


SPORT

30

BASEBALL

Czas zdobywaæ punkty

Fot. J. Kuik s Kolarze Mróz Action Uniqa w pe³nej gotowoœci do sezonu. Z pewnoœci¹ us³yszymy o ich sukcesach.

KOLARSTWO

Mróz zaprezentowany

W miniony czwartek w oœrodku Willa Natura w Dolsku zaprezentowano zawodow¹ grupê kolarsk¹ Mróz Action Uniqa. Zespó³ m³ody, ale bardzo ambitny. Nadrzêdnym celem jest walka o medale podczas mistrzostw Polski, które w czerwcu firma Mróz wspó³organizuje w Dolsku, Œremie i Borku Wielkopolskim. Wojciech Mróz stworzy³ przed laty pierwsz¹ w kraju zawodow¹ grupê kolarsk¹, która przysporzy³a jego firmie ogromnej popularnoœci. Sta³y za tym m.in. triumfy w Tour de Pologne. W 2002 roku firma wycofa³a siê z kolarstwa na rzecz wspierania pi³karzy poznañskiego Lecha. Stare sentymenty jednak pozosta³y i odrodzi³y siê razem z dru¿yn¹. Dyrektor sportowy grupy Piotr Kosmala postawi³ na m³odoœæ. Koszulki Mróz Action Uniqa na sezon 2009 za³o¿¹: Pawe³ Cieœlik, Piotr Osiñski, Wojciech Dybel, Mariusz Witecki, Jacek Morajko, Mateusz Mróz, Mateusz Taciak i B³a¿ej Janiaczyk. W prowadzeniu grupy pana Piotra wspieraæ bêd¹ Robert Duda i Wac³aw Skarul. – Z punktu widzenia interesu firmy kolarstwo jest dla nas lepsze od

futbolu – podkreœli³ Wojciech Mróz. Kolarze z Borku zamierzaj¹ z determinacj¹ powalczyæ w najwiêkszych polskich wyœcigach, takich jak Wyœcig Solidarnoœci czy Szlakiem Grodów Piastowskich. Kilka tygodni spêdz¹ te¿ w Azji, startuj¹c w wyœcigach Tour of Hainan i Tour of Qinghai Lake. Szczyt formy bêd¹ chcieli uzyskaæ w czerwcu, kiedy o medale mistrzostw Polski przyjdzie rywalizowaæ im na w³asnym terenie. Mistrzostwa rozegrane zostan¹ od 24 do 28 czerwca w Dolsku oraz w Œremie i Borku Wielkopolskim. Mimo ¿e rywalizacja jest indywidualna, w kolarstwie pracuje na to ca³y zespó³. Piotr Kosmala znany jest z budowania wspania³ej atmosfery w dru¿ynie i z pewnoœci¹ przygotuje przebieg³¹ i skuteczna strategiê. Oprócz elity w mistrzostwach wystartuj¹ tak¿e orlicy i kobiety. Swoje wyœcigi bêd¹ mia³y tak¿e osoby niedowidz¹ce. W tym przypadku startuj¹ kolarskie duety na tandemach. (JAC)

Drugiej pora¿ki w ekstralidze dozna³y Demony Miejska Górka, ulegaj¹c na wyjeŸdzie Dêbom Osielsko 3:13. Gospodarze byli wyraŸnie lepsi od naszej dru¿yny. Dêby w poprzednim sezonie zalicza³y siê do najs³abszych zespo³ów, teoretycznie wiêc Demony by³y faworytem spotkania. Zespó³ z Osielska, dla którego by³a to inauguracja rozgrywek, pokaza³ jednak zupe³nie inn¹ grê ni¿ rok temu. Wprawdzie dwie pierwsze zmiany by³y na remis (0:0 i 2:2), a trzeci¹ wygra³y 1:0 Demony, jednak póŸniej na boisku rz¹dzili tylko gospodarze. W czwartej ods³onie wygrali a¿ 5:0, w pi¹tej do³o¿yli 2 pkt, a w szóstej przypieczêtowali sukces kolejnymi 4 pkt,

rozstrzygaj¹c mecz przez 10-punktow¹ przewagê po ósmej zmianie. – Znów, podobnie jak w pierwszym meczu z mistrzem Polski MKSem Kutno, zagraliœmy s³abo na pozycji pa³karza – powiedzia³ Kamil Zbara¿, graj¹cy trener Demonów. – Nierówno prezentowali siê miotacze. Pope³niliœmy mniej b³êdów ni¿ na inauguracjê rozgrywek, ale i tak nie by³ to dobry pojedynek w naszym wykonaniu. Wprawdzie to dopiero pocz¹tek sezonu, jednak musimy zacz¹æ zdobywaæ punkty, ¿eby nie traciæ dystansu do czo³ówki tabeli. Kolejny pojedynek Demony tak¿e zagraj¹ na wyjeŸdzie. 10 maja zmierz¹ siê z Centaurami Warszawa. J.W.

Fot. archiwum s S. Mocek wróci³ na plansze i od razu zdoby³ medal.

SZERMIERKA

Udany Festiwalowe granie powrót KOSZYKÓWKA

Kilkanaœcie dru¿yn z Polski oraz jedna ekipa z Czech zawita do Leszna na Festiwal Koszykówki ¯eñskiej, organizowany w dniach 1-3 maja przez MKS Têcza Leszno. Podczas II Miêdzynarodowego Turnieju Kadetek pod patronatem Prezydenta i Rady Miejskiej Leszna bêdzie mo¿na obejrzeæ dru¿yny: ze Szczecina, Aleksandrowa £ódzkiego, Opalenicy, G³uchowa, £odzi, Przemkowa, Ostrawy i Leszna. Bêd¹ one rywalizowaæ w Trapezie. Z kolei w Æwiczni odbywaæ siê bêdzie I Turniej Mini Koszykówki Dziewcz¹t o Puchar Rady Rodziców

Szko³y Podstawowej nr 7 w Lesznie. W imprezie wyst¹pi¹ dwie ekipy z Bydgoszczy i po jednej: z Ziêbic, Aleksandrowa £ódzkiego, Przemkowa, Jêdrzejowa, Zgorzelca oraz dru¿yna gospodarzy. Bêdzie to bodaj pierwszy turniej w Lesznie, który zgromadzi w jednym czasie ponad 220 zawodniczek. Mecze rozgrywane bêd¹ praktycznie bez przerwy – od pi¹tku do soboty w godzinach 820.30 na obu salach, a w niedzielê od 8 do oko³o 14.30. Emocji sportowych wiêc na pewno nie zabraknie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. (ceg)

S³awomir Mocek zdoby³ srebrny medal indywidualnych mistrzostw Polski we florecie. Po to trofeum siêgn¹³ w sobotê w Opolu. Dla zawodnika i jednoczeœnie prezesa IKS Jamalex Leszno by³ to pierwszy start po kilkumiesiêcznej przerwie spowodowanej kontuzj¹. Powrót na plansze wypad³ okazale, bowiem przyniós³ wicemistrzostwo Polski. W finale Mocek zmierzy³ siê z Rados³awem Glonkiem z Sietomu AZS-AWFiS Gdañsk, któremu uleg³ 9:15. Z pozosta³ych zawodników IKS Jamalex Tomasz Nowaczyk by³ 31., a Jacek Kaszuba – 41. Leszczynianie wyst¹pili te¿ w niedzielnym turnieju dru¿ynowym, w którym zajêli ósme miejsce. W æwieræfinale przegrali z póŸniejszymi triumfatorami imprezy – zawodnikami klubu Wroc³awianie Wroc³aw 20:45. (ceg)

KRÊGLARSTWO

Olimpijskie medale

Fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y jak zwykle sypnê³y medalami leszczyñskich krêglarzy. Reprezentanci Polonii trzy z nich zdobyli w parach, a jeden w mikstach. Po kr¹¿ki z najcenniejszego kruszcu siêgnêli w Tomaszowie Mazowieckim w rywalizacji par Karol Karch i Adrian Szulc. Br¹z w tej samej konkurencji przypad³ w udziale Katarzynie Jañczak i Justynie Waœkowiak oraz Miko³ajowi Konopce i Sebastianowi Piosikowi. W mikstach srebro zdobyli Kasia Jañczak i Karol Karch. W poniedzia³ek, ju¿ po zamkniêciu tego wydania gazety, rozgrywane by³y turnieje indywidualne. – Liczê, ¿e w tej konkurencji dorzucimy jeszcze dwa medale, tym bardziej, ¿e nasi s¹ w czo³ówce po eliminacjach – mówi³ w niedzielny wieczór Ireneusz Kaczmarek, kierownik sekcji krêglarskiej leszczyñskiego klubu. (ceg)


SPORT

31

PI£KA RÊCZNA

Leszczynianie wspó³liderem

Szczypiorniœci Arotu-Astromal zostali wspó³liderem II ligi. Sta³o siê tak po sobotniej kolejce spotkañ, w której leszczynianie pokonali u siebie rezerwy Zag³êbia Lubin, a AZS Zielona Góra uleg³ w Komprachcicach OSiR-owi. Arot-Astromal – Zag³êbie II straty. W 13. min gospodarze prze- uwa¿yæ, ¿e po okresach gorszej gry, grywali trzema golami (6:9), ale po gdy przeciwnicy nam odskakiwali, 39:29 trzech bramkach Damiana Krystko- potrafiliœmy siê podnieœæ – powie-

Tylko na pocz¹tku meczu goœcie prowadzili. By³o 2:0 dla Zag³êbia. Od 4. minuty inicjatywa przesz³a w rêce leszczynian, którzy uzyskali kilkubramkow¹ przewagê. Na przerwê zespo³y schodzi³y przy stanie 18:13. Po zmianie stron nadal inicjatywa nale¿a³a do gospodarzy. W 50. minucie ró¿nica na ich korzyœæ siêga³a ju¿ 9 bramek. Ostatecznie skoñczy³o siê na dziesiêciu trafieniach. – Obawialiœmy siê tego meczu, gdy¿ lubinianie, w tym samym sk³adzie, pokonali przed tygodniem OSiR Komprachcice – powiedzia³ Ryszard Kmiecik. Wygrana nad Zag³êbiem, przy wyjazdowej pora¿ce prowadz¹cego do tej pory w tabeli AZS-u Zielona Góra, pozwoli³a naszym szczypiornistom na zrównanie siê punktami z akademikami. W najbli¿szy pi¹tek oba walcz¹ce o awans do I ligi zespo³y spotkaj¹ siê w grodzie Bachusa. – Jedziemy tam powalczyæ o jak najlepszy wynik – przyzna³ Ryszard Kmiecik. Doda³ te¿, ¿e w sk³adzie na to spotkanie powinien znaleŸæ siê ju¿ lecz¹cy kontuzjê Marcin Tórz. Bramki dla Arotu-Astromal zdobyli: £uczak 12, Giernas 8, Wierucki 6, Szkudelski 5, Meissner 3, Matuszewski i Kajzer po 2, Nowak 1.

wiaka (w tym dwóch z rzutów karnych, z których pierwsza by³a jego dwusetn¹ bramk¹ sezonu) i jednej Dawida Grafa gospodarze wyszli na prowadzenie 10:9. Wkrótce ponownie MiedŸ odskoczy³a, jednak w koñcówce pierwszej po³owy gospodarze zagrali zdecydowanie lepiej (w tym udane dwie interwencje Jacka ¯aka w bramce) i wygrali j¹ 19:16. Przez 13 minut drugiej po³owy Têcza kontrolowa³a wynik, ale w 44 min. goœcie doprowadzili do remisu (27:27). MiedŸ jeszcze objê³a jednobramkowe prowadzenie, ale potem zaczêli dominowaæ gospodarze, którzy ostatecznie wygrali 37:32. – Punkty ciesz¹ bardziej, ni¿ gra. S³aba by³a komunikacja miêdzy obroñcami wiêc s³abiej zagraliœmy w obronie. Z pozytywów nale¿y za-

dzia³ po meczu Aleksander Sowa, trener Têczy. Têcza: Krystkowiak 16, Stelmasik 6, Nowak 6, Graf 4, Cierniewski 3, Rado³a 2.

Tabela

1. AZS Zielona Góra 2. AROT-ASTROMAL 3. OSiR Komprachcicie 4. Szczypiorno Kalisz 5. SKPR Œwidnica 6. Olimp Grodków 7. Zag³ebie II Lubin 8. Sparta Oborniki 9. TÊCZA KOŒCIAN 10. Krokus Bystrzyca 11. Orlik Brzeg 12. MiedŸ II Legnica 13. Pogoñ Oleœnica 14. Bór Oborniki

23 40 23 40 23 37 23 35 23 33 23 30 23 25 23 25 23 21 23 13 23 10 23 8 23 4 23 2

(ceg), (dab)

Têcza – MiedŸ II 37:32

To ju¿ czwarta z rzêdu wygrana koœciañskiego zespo³u, jednak, aby nie popadaæ w zachwyt, trzeba zaznaczyæ, ¿e wszystkie zosta³y odniesione z ni¿ej plasuj¹cymi siê w tabeli rywalami. Pocz¹tkowo to MiedŸ obejmowa³a prowadzenie, a Têcza odrabia³a

III liga

Mieñ – Lech Chemik – LKS Mieszko – Unia Promieñ – Olimpia Górnik – W³oc³avia Legia – Nowy Tomyœl Zdrój – Sparta Goplania – Polonia

Tabela

0:1 2:1 1:2 0:1 2:0 0:2 1:0 1:0

1. Olimpia Grudzi¹dz 22 59 53:13 2. Goplania Inowroc³aw 22 40 41:23 3. Sparta Oborniki 22 38 46:22 4. Promieñ Opalenica 22 38 44:26 5. Górnik Konin 22 37 41:31 6. Unia Swarzêdz 22 37 31:21 7. Lech Rypin 22 36 30:26 8. POLONIA LESZNO 22 32 32:39 9. Legia Che³m¿a 22 28 32:31 10. Polonia N. Tomyœl 22 28 28:28 11. Mieszko Gniezno 22 25 24:41 12. Mieñ Lipno 22 24 30:32 13. Zdrój Ciechocinek 22 23 20:42 14. Chemik Bydgoszcz 22 22 24:32 15. W³oc³avia W³oc³awek 22 21 16:32 16. LKS Czarnylas 22 3 13:66

Fot. E. Baldys ▲ Trener Ryszard Kmiecik i jego podopieczni s¹ ju¿ myœlami przy pi¹tkowym meczu w Zielonej Górze.

IV liga

Sparta – D¹broczanka Victoria – Korona Calisia – Centra Sokó³ – Piast Go³uchów – Bia³y Orze³ Olimpia – P³omyk Zryw – Krobianka GKS – Jankowy

Tabela

0:2 0:2 2:1 0:1 0:0 2:3 2:0 2:3

1. Calisia Kalisz 23 48 38:20 2. P³omyk KoŸmieniec 23 44 41:24 3. Bia³y Orze³ 23 41 29:20 4. PIAST KOBYLIN 24 39 30:18 5. Sokó³ Kleczew 24 38 38:23 6. SKP S³upca 23 35 33:21 7. Centra Ostrów 24 34 32:35 8. LKS Go³uhców 24 33 27:16 9. ARDI-KROB. 23 33 27:29 10. D¥BROCZANKA 24 32 24:30 11. Olimpia Ko³o 24 29 33:29 12. Victoria Wrzeœnia 23 29 38:36 13. LKS Jankowy 23 29 30:41 14. Zryw D¹bie 24 29 28:38 15. KORONA PIASKI 24 25 25:41 16. SPARTA M.G. 23 18 25:44 17. GKS KRZEM. 24 16 24:46

Klasa okrêgowa

Pogoñ – Wielkopolanka Rawia – Mas-Rol Sokó³-Orkan – Kaszczor Czempiñ – Rydzyniak Wis³a – Racot Obra – Ruch Orkan – Rywal-Ewmar Wolsztyn – Brenewia

Tabela

3:1 5:2 4:0 1:0 1:0 3:0 4:0 3:3

1. Obra 1912 Koœcian 21 52 77:17 2. Rawia Rawicz 21 41 46:26 3. Wielkopolanka 21 40 50:31 4. PKS Racot 21 39 60:26 5. Orkan Chorzemin 21 39 51:23 6. Helios Czempiñ 21 35 46:30 7. Sokó³-Orkan 21 34 39:29 8. Pogoñ Œmigiel 21 32 42:34 9. Ruch Bojanowo 21 30 33:53 10. Sokó³ Kaszczor 21 23 38:43 11. Grom Wolsztyn 21 23 28:38 12. Wis³a Borek 21 22 26:29 13. Rydzyniak 21 19 21:43 14. Brenewia Wijewo 21 17 26:47 15. Rywal-Ewmar 21 14 20:64 16. Mas-Rol Sp³awie 21 8 19:88

Fot. A. PrzewoŸny ▲ Po ostatnim meczu z awansu do II ligi cieszyli siê koszykarze z ¯yrardowa.

KOSZYKÓWKA

Na w³asne ¿yczenie Koszykarze UKKS WSH Leszno 2000 nie wykorzystali atutu w³asnej hali i nie awansowali do II ligi. Zdecydowa³ o tym niedzielny mecz z ¯yrardowiank¹ ¯yrardów, w którym gospodarze prowadzili ju¿ 57:41, by przegraæ ostatecznie 60:69. W pierwszym dniu imprezy rozgrywanej w hali Trapez podopieczni Tomasza Grabianowskiego zmierzyli siê z Korsarzem Gdañsk. Po bardzo wyrównanym spotkaniu pokonali rywala 77:76. To jednak nie gwarantowa³o jeszcze miejsca premiowanego awansem. Do tego potrzebne by³o zwyciêstwo w niedzielnym pojedynku z ¯yrardowiank¹. W trzeciej kwarcie tego spotkania leszczynianie prowadzili ró¿nic¹ a¿ 16 „oczek” i wydawa³o siê, ¿e nic z³ego nie mo¿e siê ju¿ przytrafiæ. A jednak, zmiany w sk³adzie i wielka nonszalancja w grze, któr¹ trudno nie nazwaæ inaczej ni¿ frajerstwo, zrobi³y swoje. Ambitni gracze z ¯yrardowa odrobili stratê i zdo³ali pokonaæ gospodarzy 69:60 – Nie mo¿e byæ tak, ¿e liderzy tego zespo³u w momencie, gdy nie idzie lub nie dostaj¹ kilku pi³ek, obra¿aj¹

siê. To jest po prostu skandal – mówi³ po niedzielnym meczu Tomasz Grabianowski. – Tacy zawodnicy nigdy nie bêd¹ mogli graæ na wysokim poziomie. Co do tego meczu, to naprawdê trudno siê t³umaczyæ. Zamiast graæ pod kosz na wysokich zawodników, to odpalamy rzuty, które nam nie wychodz¹. Rywale z tego korzystaj¹ i odrabiaj¹ dystans. Co dalej? Jeszcze za wczeœnie na odpowiedŸ. Nie da siê ukryæ, ¿e mieliœmy wielu wrogów. Na wysokoœci zadania stan¹³ wiceprezes Roman Grabianowski, zarz¹d klubu, radny Zenon Kurt, pose³ Wies³aw Szczepañski, a tak¿e prezydent miasta Tomasz Malepszy. To s¹ osoby, które nam zaufa³y. Dopiero teraz zobaczymy ilu tak naprawdê bêdzie ludzi, którzy uwierz¹, ¿e w Lesznie mo¿e byæ dobry basket. Dajmy sobie dwa tygodnie na och³oniêcie, a póŸniej zobaczymy co dalej. Byæ mo¿e PZKosz zaprosi nas do gry w II lidze, bo wiele zespo³ów ma problemy organizacyjne. Z leszczyñskiego turnieju awans wywalczyli: Ósemka Skierniewice, Korsarz Gdañsk i ¯yrardowianka ¯yrardów. (ceg)

Klasa A grupa I

grupa II

Chwa³kowo – Rokosowo Têcza-Osa – Awdaniec Sarnowianka – Pelikan Lew – Orla Pudliszki – Orze³ Kormoran – Jantar Korona – Szewa

Tabela

6:0 2:3 3:2 2:4 1:1 0:1 2:2

1. Awdaniec Pakos³aw 19 43 62:21 2. Orla Jutrosin 19 42 41:15 3. Korona Wilkowice 19 40 50:28 4. K³os Rokosowo 19 38 33:23 5. Szewa Gostyñ 19 35 56:32 6. Sokó³ Chwa³kowo 19 33 46:35 7. Sarnowianka 19 30 30:32 8. Zjednoczeni Pud. 19 22 19:26 9. Pelikan Dêbno 19 20 34:37 10. Jantar Strzy¿ewice 19 20 22:40 11. Lew Pogorzela 19 18 25:39 12. Orze³ Lipno 19 16 27:51 13. Kormoran Œw-wa 19 9 19:47 14. Têcza Ziemnice 19 7 31:69

Rywal-Klon – Czacz 2:1 Juna-Trans – G³uchowo 2:2 GKS – Znicz 4:0 Boguszyn – Têcza 3:3 Promieñ – Start (nie odby³ siê) Bucz – W³oszakowice 2:2 Orlik – Gwiazda 1:2

Tabela

1. Helios Bucz 19 42 49:19 2. GKS W³oszakowice 19 40 43:26 3. Gwiazda Siedlec 19 38 33:26 4. Rywal-Klon 19 35 44:20 5. Orlik Kokorzyn 19 33 43:30 6. Znicz Obra 19 32 45:29 7. Juna-Trans Ob. 19 28 27:28 8. Grom Czacz 19 25 36:32 9. Sokó³ W³oszak. 19 21 40:44 10. D¹b Boguszyn 19 20 34:43 11. Têcza-Szerment 19 20 32:47 12. Promieñ Krzywiñ 18 19 32:41 13. LZS G³uchowo 19 14 14:34 14. Start Starkowo 18 6 29:81 (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport Korespondencja z Pragi

Nadzieja w Sajfutdinowie Kibice żużla, zwłaszcza ci, którzy pasjonują się rywalizacją w cyklu Grand Prix, mają nowego idola. Od soboty jest nim Emil Sajfutdinow, niespodziewany triumfator inauguracyjnych zawodów na praskiej Markecie. Rosjanin jest absolutnym debiutantem w światowej elicie. Wprawdzie już dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, ale w gronie seniorów na razie raczkuje. Dopiero w październiku skończy 20 lat. W Polsce jeździ w barwach Polonii Bydgoszcz, w Szwecji reprezentuje Piraternę Motala, w Danii klub z Vojens, a w swojej ojczyźnie ściga się w drużynie z Togliatti. Emil jest na razie bardzo nieśmiałym, ale niezwykle szczerym zawodnikiem. Uwielbia muzykę pop, jego ulubionymi aktorami są natomiast Brad Pitt i Johnny Depp. Marzy o spotkaniu z Władimirem Putinem i Romanem Abramowiczem. W wolnych chwilach chętnie jeździ na motocrossie. Jego wielki talent poparty jest solidną pracą, a także doskonałym sprzętem. Nic jednak dziwnego, skoro opiekę nad Emilem sprawuje sam Tony Rickardsson. Sajfutdinow dosłownie z godziny na godzinę stał się ulubieńcem fanów „czarnego sportu” na całym świecie. W Pradze dopingowali go niemal wszyscy: Szwedzi, Duńczycy, Czesi, a przede wszystkim Polacy. Nie mogło być jednak inaczej, skoro stadion Marketa był w ponad siedemdziesięciu procentach wypełniony przez

V Emil Sajfutdinow był zaskoczony swoim wielkim sukcesem.

fanów znad Wisły. Aż strach pomyśleć, jak łyso wyglądałyby trybuny w stolicy Czech, gdyby zabrakło na nich biało–czerwonych. Nasi kibice ochoczo wspierali Sajfutdinowa i to z dwóch powodów. Po pierwsze polski paszport i słowiańska dusza zawodnika, po drugie bardzo słaba postawa żużlowców z orłem na piersiach. Dość powiedzieć, że żadnemu z czwórki naszych zawodników nie udało się zakwalifikować do czołowej ósemki. Najbliżej tego był Tomasz Gollob, który zakończył turniej z 7 punktami na koncie. – Po piątkowym treningu miałem

nadzieję, że będzie dobrze. Tak się obiecać, że w każdej kolejnej rundzie jednak nie stało. Przed nami jest pojadę na maksa. Bardzo dziękuję jeszcze wiele turniejów i wierzę, wszystkim, którzy się do tego przyże w kolejnych będzie już tylko leczynili, zwłaszcza swoim najbliższym piej – mówił po GP Czech Tomasz – wyznał Emil Sajfutdinow. Gollob. Na dobrą, tak waleczną i skuNa szczęście dla naszego zawodteczną jak w Pradze jazdę Rosjaninika słabiej wypadł też aktualny na, bardzo liczą też wszyscy kibice mistrz świata Nicki Pedersen, który „czarnego sportu”, którzy byli już był ostatecznie piąty z dorobkiem mocno znudzeni ciągłą rywalizacją 12 „oczek”. rutyniarzy. Cyklowi Grand Prix poObok wspomnianego już Sajfutdinowa w finale wystąpili jeszcze: Jason Crump, Leigh Adams i rewelacyjny w sobotni wieczór Fredrik Lindgren. Niestety, obcokrajowiec Unii w decydującej rozgrywce nie stanął na podium, mocno przyparty do bandy przez swojego rodaka, który uległ jeszcze Szwedowi. – Wróciłem z V Nicki Pedersen od niedawna jest szczęśliwym tatą. dalekiej podróży Jak widać z ojcowskich obowiązków wywiązuje się – mówił po tur- bez zarzutu. nieju Jason Crump. – Po rundzie trzebny jest zastrzyk świeżej krwi, zasadniczej niewiele osób dawało dlatego też tak owacyjnie przyjęto mi szanse na dobry wynik. wynik osiągnięty nie tylko przez – To były dla mnie naprawdę Sajfutdinowa, ale też Lindgrena. udane zawody i cieszę się, że tak się Już za niespełna dwa tygodnie to wszystko skończyło – cieszył się w Lesznie przekonamy się, czy był drugi w finale Fredrik Lindgren. to tylko jednorazowy wyskok, czy W jeszcze lepszym nastroju był stała, tak bardzo oczekiwana przez po zawodach ich triumfator. fanów żużla tendencja. Zatem do – W najskrytszych marzeniach zobaczenia 9 maja na Stadionie Alnie przypuszczałem, że w debiucie freda Smoczyka. Tekst i fot. DARIUSZ CEGIELSKI wygram zawody Grand Prix. Mogę

Fot. A. Przewoźny

V Fragment memoriałowej rywalizacji.

ŻUŻEL

Czwarty w historii Zwycięstwem Ryana Sullivana zakończył się 59. Memoriał Alfreda Smoczyka. Australijczyk jest czwartym obcokrajowcem w historii, który wygrał te prestiżowe zawody. Tegoroczna edycja imprezy miała bardzo wyrównany przebieg. Już po drugiej serii startów w stawce szesnastu uczestników nie było zawodnika, który miałby na koncie komplet punktów. Każdy zanotował jakieś straty. Nic też dziwnego, że dopiero ostatnia seria startów wyłoniła zwycięzcę, a trzech kolejnych żużlowców musiało rozegrać bieg dodatkowy. Identycznym dorobkiem 11 „oczek” legitymowali się bowiem: Jarek Hampel, Damian Baliński i Tomasz Gapiński, którzy w takiej właśnie kolejności zameldowali się na miejscach od drugiego do czwartego. Na najwyższym stopniu podium stanął Sullivan, który dzięki temu został czwartym obcokrajowcem, który wygrał memoriałowe zawody. Przed nim uczynili to: Greg Hancock, Hans Andersen i dwukrotnie Leigh Adams. Dwaj ostatni wystąpili w niedzielę w Lesznie, ale nie zachwycili, zwłaszcza Duńczyk,

który prezentował się wręcz fatalnie. Poza czołową dziesiątką znalazł się także triumfator sobotniej Grand Prix Czech w Pradze – Emil Sajfutdinow. (ceg)

Wyniki turnieju: 1 R. Sullivan

12 (2,2,3,2,3)

2 J. Hampel

11 (3,0,3,3,2)

3 D. Baliński

11 (2,3,1,3,2)

4 T. Gapiński

11 (0,2,3,3,3)

5 A. Miedziński

10 (1,3,2,1,3)

6 S. Ułamek

9 (3,1,2,0,3)

7 K. Kasprzak

9 (3,1,3,2,0)

8 L. Adams

9 (2,3,2,1,1)

9 A. Shields

8 (1,3,0,3,1)

10 T. Batchelor

7 (0,1,2,2,2)

11 E. Sajfutdinov

6 (2,2,1,w,1)

12 P. Pawlicki

5 (1,1,1,2,0)

13 K. Ząbik

4 (1,2,0,1,0)

14 J. Pavlic

3 (3,0,0,0,d)

15 R. Dobrucki

3 (0,0,0,1,2)

16 H. Andersen

2 (0,0,1,0,1)


Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 28

Z wizytą w II LO w Lesznie str. 24

E I K S STYŃ

GO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 33 (2081) 28.04-04.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Fot. Ł.Domagała

Bestialskie zabójstwo

(w tym 7% VAT)

Memoriał dla Sullivana Australijczyk Ryan Sullivan wygrał 59. Memoriał Alfreda Smoczyka str. 32

Fot. A. Przewoźny

Nowy rozkład jazdy MZK

str. 15-18

Zapraszamy na Majówkę

15-letni Kamil L., podopieczny Domu Dziecka we Wschowie, zamordował 8-letnią Weronikę, wychowankę tego samego domu. Sprawca tego czynu był już wielokrotnie karany za kradzieże i rozboje. str. 2

Za stara na sanatorium?

Marta Prałat z Leszna nie została przyjęta do sanatorium mimo posiadanego skierowania. Usłyszała, że jest za stara na rehabilitację. str. 9

Szczegóły str. 14 i 19 Fot. E.Baldys


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Program imprez 1-3 maja Gostyń 3 maja g. 11 – msza św. w kościele farnym w intencji Ojczyzny. Przemarsz wokół rynku na Górę Zamkową i złożenie kwiatów pod pomnikiem g. 15 – festyn „Wesoła majówka” w Parku Miejskim. Prezentacja amatorskich zespołów artystycznych GOK Hutnik: zespół wokalny De Facto, formacje taneczne Ev-dance, kapela podwórkowa Eka, trio MJM g.17 – koncert orkiestr: Średzka Orkiestra Akordeonowa oraz Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń g. 18.50 – teatr na walizkach „Beczka śmiechu” g. 20.30 – koncert wieczoru SHAKIN’DUDI Ponadto: okolicznościowe wystawy nt. Konstytucji 3 Maja oraz pt. BRACTWA RYCERSKIE w fotografii autorstwa Eweliny Andrzejewskiej i Michała Roszyka. Dla najmłodszych zamek dmuchany i trampolina Poniec 1 maja g. 10 – rodzinna majówka rowerowa pod hasłem: „Ruch to zdrowie”. Trasa: Poniec – Sowiny – Sarbinowo – Karzec – Rokosowo – Poniec (zbiórka przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury) 3 maja g. 10.15 – msza św. za Ojczyznę. Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów g. 11.30 – przemarsz ulicami: Focha, Rynek, Drożdżyńskiego i Szkolną, złożenie wieńców w miejscach pamięci narodowej g. 11.45 – spotkanie uczestników w sali Gminnego Centrum Kultury g. 17.30 – Park Miejski: pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu zespołu Natia g. 18 – zabawa taneczna 4 maja g. 17.30 – zbiórka jednostek OSP z gminy Poniec przed Domem Strażaka g. 18 – msza św. w intencji strażaków i ich rodzin g. 19 – przemarsz na cmentarz parafialny i złożenie wieńca Borek Wielkopolski 2 maja g. 17 – majówka z grupą muzyczną WEHIKUŁ na stadionie miejskim w Borku Wlkp. (w razie niepogody impreza odbędzie się w sali MGOK). W programie: konkursy dla dzieci, gry i zabawy sportowe, konkurencje strażackie, oglądanie panoramy miasta z podnośnika strażackiego, loteria fantowa g. 20 – zabawa taneczna Pępowo 1 maja g. 14 – majówka rowerowa. Start spod wiatraka przy ul. Sportowej. Poczęstunek w gospodarstwie agroturystycznym BAJKA w Ludwinowie 3 maja g. 11.30 – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków g. 12.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Pamięci Narodowej i przemarsz na plac przy OSP. Tam odsłonięcie figury św. Floriana oraz poświęcenie „Dębów Katyńskich” g. 15 – gminne zawody sportowo – pożarnicze – stadion sportowy g. 18 – zabawa taneczna z zespołem RATMIX

W związku z obchodami Dnia Ziemi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu zorganizowano Dzień Ekologii. Impreza, skierowana głównie do młodzieży ze szkół powiatu gostyńskiego, była okazją do zaprezentowania efektów prac związanych z rewitalizacją grabonoskiego parku.

Ekologiczny dzień w Grabonogu Dzień Ekologii miał charakter festynu i w założeniach ma być imprezą cykliczną. Pierwszą upamiętniać będzie drzewko, zasadzone wspólnie przez dyrektor szkoły Bożenę Ryczkowską, starostę Andrzeja Pospieszyńskiego, radnego Sejmiku Wielkopolskiego Mariana Poślednika i naczelnika Wydziału Rolnictwa Andrzeja Szumskiego. W plenerze, na terenie szkoły, swoje ekspozycje zaprezentowali leśnicy, myśliwi, wikliniarz i pszczelarze. Byli także hodowcy królików, kuców, pokazy gry na rogu, prezentacje firm z branży przetwórstwa rolno – spożywczego, pokaz oczyszczania wody, sprzętu rolniczego i strażackiego. O ekologii w występie artystycznym opowiedziały także dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu. Młodzież i zaproszeni goście mogli obejrzeć park, który wraca do dawnej świetności. Proces jego rewitalizacji rozpoczęto trzy lata temu. – Park ma przypominać dawny park dworski – wyjaśnia Bożena Ryczkowska, dyrektor ZSR w Grabonogu. – Prace rewitalizacyjne rozpoczęto od szczepienia kasztanów, oczyszczania stawów, nasadzeń nowych drzew i usunięcia starych. Odświeżone zostały także parkowe alejki. Podczas Dnia Ekologii Franciszek Ratajczyk opowiedział o powiatowym programie regulacji populacji lisów, a pod nadzorem prof. Stefana Bałazego z Instytutu

▲Młodzież zainteresowana była ekspozycjami, m.in. pszczelarzy.

Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu dokonano nasadzeń w parku. – Festyn ma charakter edukacyjny, chodzi o to, aby uświadomić, nie tylko młodzież, że trzeba szanować otaczającą nas przyrodę – podkreśla. B. Ryczkowska. Dotychczasowe efekty rewitalizacji parku zostały wyróżnione w

g. 13 – msza św. w intencji Ojczyzny g. 14 – przemarsz na rynek. Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez delegacje. Program okolicznościowy g. 14.45 – VIII Rajd Rowerowy „Granicami gminy Krobia”. Zbiórka w Ogrodzie Ludowym g. 15 – koncert Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołu perkusyjnego Drumcholics g. 16.15 – prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z gminy Krobia g. 17 – Clown Cirrus Show „Rupeta i Rico” g. 19.45 – losowanie nagród loterii fantowej g. 20.15 – gwiazda wieczoru Wędrowne Gitary g. 21.45 – zabawa z zespołem Sound of Paech Band Ponadto: zawody strzeleckie z wiatrówki, przejażdżki samochodzikami elektrycznymi, trampolina, suchy basen, zjeżdżalnie, skakaniec, stoiska gastronomiczne

Pogorzela 3 maja g. 15 – Familijny Piknik z Kulturą w Parku Miejskim. Występ zespołów artystycznych działających przy MGOK g. 16.30 – przedstawienie teatralne dla dzieci „Pan Twardowski” g. 19 – zabawa taneczna z zespołem Calypso Ponadto: basen z piłeczkami, kolejka, miniślizg z dinozaurem, zjeżdżalnia, konkurs strzelecki, stoisko gastronomiczne

Tekst i fot. ES ◄W Gostyniu otwarto średniowieczną osadę rycerską. Przez cały weekend działo się tam wiele… niedzisiejszych rzeczy. Klimat dawnych czasów podsycali przedstawiciele różnych bractw rycerskich w średniowiecznych strojach. Każdy, kto w sobotę lub niedzielę zawitał do osady, mógł nie tylko zobaczyć wyrób glinianych naczyń, ale osobiście uczestniczyć w warsztatach garncarskich. Można było zwiedzić stanowiska rzemieślnicze, łucznicze i oszczepnicze. Członkowie bractw rycerskich uczestniczyli w turnieju łuczniczym i bojowym, a także w bitwie. Nie lada atrakcją okazał się kącik tortur. Nie zabrakło też smakowitego jadła, był m.in. wypiekaniec i szpicle. Tekst i fot. ES

Krobia 2 maja

Piaski 1 maja – dzień ze św. Józefem na Świętej Górze g. 12 – msza św. z modlitwą o urodzaje. Oprawa muzyczna Zespół Sygnalistów i chór Palestrina g. 13 – Ekofestyn „Człowiekowi wodę dano…” g.13.30 – koncert Świętogórskiej Orkiestry Dętej g. 15 – blok imprez dla dzieci g. 16 – koncerty zespołów: CRASH, Drumholic, Ocenzurowano, Ex Gaudio Cordis, FESIVITA, Jacenty Ignatowicz – finalista programu TVN „Mam talent” g. 20 – widowisko muzyczne „Wodny świat”. Koncert na kieliszkach, zespół Glass Duo wykona na szklanej harfie „Preludium deszczowe” Fryderyka Chopina i fragmenty baletu „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego. Będzie też prawykonanie „Opowieści o wodzie” Cezarego Chmiela, opartych na „Modlitwie o deszcz” Józefa Zeidlera, z recytacją utworu Adama Mickiewicza „Burza” Ponadto: parada powozów konnych z możliwością przejazdu bryczką, rzeźbienie postaci św. Józefa piłą motorową, stoiska z kawą, herbatą, słodyczami, kiełbasa z grilla, konkursy i pokazy filmów w pawilonie Nadleśnictwa Piaski, leśna grochówka dla każdego gratis 3 maja g. 11 – msza św. w intencji strażaków i ich rodzin g. 12 – przemarsz do Domu Strażaka: złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową, wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla strażaków, wspólny posiłek

konkursie „Przyjaźni Środowisku”, organizowanym przez Narodową Radę Ekologiczną oraz samorząd województwa wielkopolskiego. Nagrodą w konkursie był aparat fotograficzny, który władze powiatowe przekazały młodzieży z grabonoskiej placówki, mającej spory wkład w rewitalizację parku.

W Czachorowie blisko do kultury Do drugiego etapu konkursu „Kultura Bliska”, który organizuje Fundacja Wspomagania Wsi, przeszedł projekt „Czachorowo – Folwark Kultury i Tradycji Wiejskiej”, przygotowany przez mieszkańców Czachorowa i Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik. Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi na początku lipca. Pomysłodawcami projektu są Przemysław Pawlak, instruktor GOK Hutnik i Tomasz Skibicki, sołtys Czachorowa. – Finansowe wsparcie w tym konkursie mogą otrzymać projekty, których celem jest troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń – wyjaśnia Sabina Hoska – Kaczmarek, dyrektor GOK Hutnik. – Fundacja zamierza również wspierać organizatorów wydarzeń

wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach. Projekt z Czachorowa przewiduje cykl wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w tej wsi. Na jego potrzeby zostanie zaaranżowany folwark, powstaną stragany oraz atrapy zabudowy. Wśród imprez planowane są m.in.: święto chleba, dzień pługa, wieczór pieśni, chłopska saga, zawody żniwiarzy i kowali. Punktem kulminacyjnym projektu

będzie widowisko historyczne. – Realizacja projektu ma służyć pielęgnowaniu zapomnianych tradycji i kultury wiejskiej, a współdziałanie mieszkańców wsi ma się przyczynić do wielopokoleniowej integracji mieszkańców – zaznacza sołtys Tomasz Skibicki. Do 21 maja musi trafić do Fundacji Wspomagania Wsi opis projektu, przygotowany według wytycznych podanych w konkursowym regulaminie. Opis musi zawierać m.in. wykaz planowanych działań, spodziewane efekty, sposób promocji projektu, jego szczegółowy budżet, a nawet sposób postępowania w razie wystąpienia przeszkód uniemożliwiających realizację zadań. Przed pomysłodawcami projektu zatem jeszcze sporo pracy. ES


Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 28

Z wizytą w II LO w Lesznie str. 24

E I K S CIAÑ

KOŒ

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 33 (2081) 28.04-04.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Fot. Ł.Domagała

Bestialskie zabójstwo

(w tym 7% VAT)

Memoriał dla Sullivana Australijczyk Ryan Sullivan wygrał 59. Memoriał Alfreda Smoczyka str. 32

Fot. A. Przewoźny

Nowy rozkład jazdy MZK

str. 15-18

Zapraszamy na Majówkę

15-letni Kamil L., podopieczny Domu Dziecka we Wschowie, zamordował 8-letnią Weronikę, wychowankę tego samego domu. Sprawca tego czynu był już wielokrotnie karany za kradzieże i rozboje. str. 2

Za stara na sanatorium?

Marta Prałat z Leszna nie została przyjęta do sanatorium mimo posiadanego skierowania. Usłyszała, że jest za stara na rehabilitację. str. 9

Szczegóły str. 14 i 19 Fot. E.Baldys


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Pierwszy krok do współpracy

Zarząd Powiatu Kościańskiego oraz burmistrz miasta Kościana otrzymali jednogłośne absolutoria na sesjach.

Miasto i gmina Kościan podpisały listy intencyjne, dotyczące przyjacielskiej współpracy z miastami w Turcji. Na zaproszenie strony tureckiej do Turcji udali się: senator Małgorzata Adamczak, poseł Wojciech Ziemniak, starosta kościański Andrzej Jęcz, przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz, zastępca wójta gminy Kościan Andrzej Przybyła oraz sześciu biznesmenów z ziemi kościańskiej. Przez dwa dni gościli oni w Pursaklar, 100-tysięcz-

nym mieście leżącym koło Ankary oraz w samej Ankarze. W stolicy Turcji delegacja ziemi kościańskiej odwiedziła parlament, gdzie spotkała się z parlamentarzystami i z szefem komisji spraw zagranicznych. Była też podejmowana w ministerstwie spraw wewnętrznych oraz przez byłego prezydenta Turcji Suleymana Demirela. W samym Pursaklar, z

Fot. archiwum V Na zdjęciu od lewej: Azis Sahin, burmistrz Pursaklar Osman Kayaer oraz zastępca wójta gminy Kościan Andrzej Przybyła.

Program imprez 1-3 maja Kościan 1 maja

godz. 9 – Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Kościana z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (zapisy do godz. 12) oraz pokaz „Air soft gun” – strzelnica LOK w Kościanie, pl. Wolności 21. godz. 16 – Koncert przy Fontannie w wykonaniu Orkiestry Dętej TON – pl. Wolności (w razie niepogody – sala KOK).

2 maja

godz. 19 – Spektakl premierowy Teatru 112 pt. „Terroryści” – scena KOK, ul. Mickiewicza 11, bilety: normalny 14 zł, ulgowy 10 zł. godz. 10-14 – Wystawa numizmatów w gabinecie numizmatycznym – ekspozycja Muzeum Regionalnego, ratusz.

3 maja

godz. 10 – Msza św. w intencji Ojczyzny – kościół farny pw. NMP Wniebowziętej. godz. 11 – Uroczystości 3 Majowe: złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych kościaniaków, melodie patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Kościan – rynek. godz. 10-14 – Otwarty turniej szachowy z okazji Święta 3 Maja – Klub Nauczyciela, os. Piastowskie 73. godz. 17 – Koncert Anny Faber – harfa elektryczna, śpiew oraz Luizy Figiel – flet i instrumenty perkusyjne – sala KOK, ul. Mickiewicza 11, wstęp wolny. godz. 6-11.20 – Spławikowe zawody wędkarskie PZW o Puchar Burmistrza Kościana – punkt spotkań ul. Polna w Kiełczewie.

Śmigiel

Wytańczone nagrody Kościański zespół Pryzmat Mini I zwyciężył w VI Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2009, zajmując pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej (rocznik 1995 i starsi). W kategorii roczników 1996-98 Pryzmat Mini II z Kościana zajął trzecie miejsce, a Pryzmat Mini Bis ze Śmigla czwarte. Natomiast w kategorii roczników 1999 i młodszych śmigielski Pryzmat Bis III uplasował się na trzeciej pozycji. Spośród tancerzy powiatu kościańskiego indywidualne nagrody otrzymały: Sylwia Kurzawa (Pryzmat Bis III Śmigiel) w kat. 1999 r. i młodsi, Anna Tomaszewska (Pryzmat Bis II Śmigiel) w kat. 1996 – 98 oraz Aleksandra Puk (Pryzmat Bis I Śmigiel) i Karolina Fligier (Pryzmat Mini I Kościan) w kat. 95 i starsi. (dab)

1 maja

VI Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami: godz. 12.30 – parada pojazdów ulicami miasta, godz. 13.30 – uroczyste otwarcie zawodów i prezentacja zawodników – hipodrom w Śmiglu. godz. 20 – Zabawa taneczna przy wiatrakach, gra zespół Play.

2 maja godz. 10 – Sesja popularnonaukowa pt. Gen. Jan Henryk Dąbrowski – obrońca Księstwa Warszawskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego” z Gdańska i ŚTK – Śmigiel, Centrum Kultury.

3 maja

godz. 13 – Turnieje sportowe na boiskach Orlik: piłki siatkowej męskiej dla uczniów gimnazjów oraz piłki nożnej dzikich drużyn dla mężczyzn. godz. 20 – Zabawa taneczna przy wiatrakach, gra zespół Orange. (dab), LL

którym gmina Kościan podpisała list intencyjny, Polaków gościł burmistrz Osman Kayaer. – Bardzo pozytywne wrażenie wywarła na nas infrastruktura w Turcji. Jest tam wiele obiektów rekreacyjno-sportowych: ogródków jordanowskich, sztucznych bieżni, boisk sportowych. Poznaliśmy też jedną z tamtejszych form pomocy osobom ubogim. Są nią swego rodzaju sklepy, w których ludzie biedni bezpłatnie wybierają dla siebie nieużywaną odzież, obuwie, sprzęt AGD – powiedział ,,ABC’’ Andrzej Przybyła. Koordynatorem działań podejmowanych w celu pogłębiania współpracy będzie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Tureckich ATIK. To właśnie prezes tego stowarzyszenia Azis Sahin podczas pobytu w Kościanie w marcu br. zainicjował kontakty polsko-tureckie. Z kolei miasto Kościan podpisało list intencyjny z miastem Bagcilar. Sygnowali go m.in.: burmistrz Bagcilar Lokman Cagirici oraz przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz. Turcy są bardzo zainteresowani nawiązaniem kontaktów z Polską. Dzięki temu mogą ubiegać się o środki przedakcesyjne przeznaczone dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Można z nich finansować np. wymianę grup młodzieży czy dorosłych obydwu krajów. (dab)

Jednogłośne absolutoria Przedstawiający wykonanie budżetu powiatu kościańskiego za rok 2008 starosta Andrzej Jęcz mówił m.in. o zrealizowanych inwestycjach: rozbudowie Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu, ponad 4 mln zł wydanych na drogi (łącznie zmodernizowano, utwardzono lub wyremontowano 23,5 km dróg), inwestycjach w domach pomocy społecznej. Zadłużenie na koniec 2008 roku wyniosło 4,5 mln zł, czyli 9,6 proc. wykonanych dochodów. – Warte podkreślenia jest, że nie tracimy czasu na kłótnie, swary. Ten budżet wykonaliśmy w ścisłym powiązaniu ze wszystkimi gminami z całego powiatu – powiedział Andrzej Jęcz i podziękował urzędnikom, radnym i skarbnikowi powiatu za owocną współpracę. Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz Komisji Rewizyjnej, dotyczących wykonania ubiegłorocznego budżetu, wszyscy obecni radni Powiatu Kościańskiego głosowali za udzieleniem absolutorium. Burmistrz Kościana Michał Jurga swoje sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2008 zobrazował licznymi wykresami. Dochody

przekroczyły 59 mln zł, a wydatki to 53,6 mln zł. Nadwyżka wyniosła ponad 5,4 mln zł. – Po raz pierwszy w dziejach naszej gminy przekraczamy 59 milionów złotych dochodów i zbliżamy się do 60 milionów – powiedział włodarz miasta. W minionym roku miasto spłaciło aż 6.653.000 zł zadłużenia (kredyty, pożyczki, odsetki oraz wykup obligacji). Zadłużenie w ciągu minionego roku spadło z 46 proc. do niespełna 32 proc. wykonanych dochodów. Ponad 4 mln zł miasto wydało na inwestycje drogowe. Zrealizowano 8 ulic o łącznej długości ponad 2 km, sporządzono dokumentacje dla 14 ulic, zrealizowano 3 inwestycje drogowe wspólnie z innymi samorządami. Burmistrz dziękował Radzie Miejskiej, współpracownikom, skarbnikowi miasta, naczelnikom, dyrektorom jednostek podległych miastu, samorządom terytorialnym powiatu i gminy Kościan. Także w tym przypadku ocena Komisji Rewizyjnej i opinia RIO w Poznaniu były pozytywne. Radni miasta Kościana jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. (dab)

Czas stypendiów

stopniu niepełnosprawności, kwota dochodu nie może przekraczać 583 zł netto. Wnioskodawcy muszą także posiadać zameldowanie na obszarze wiejskim lub w miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 5 tysięcy. Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 (pok. 207 lub 211) albo w szkołach. Stypendia zostaną wypłacone do 29 maja. (dab)

Tylko do 4 maja br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat kościański, w których nauka kończy się maturą, mogą składać wnioski o stypendia w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Ogłosił go Departament Edukacji

i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wnioski mogą składać uczniowie, u których w rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 504 zł netto, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym

Pożegnali szkołę W miniony piątek w Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu odbyło się uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich. Ostatnie szkolne świadectwa odebrało 45 uczniów z dwóch klas o profilach: humanistycznym oraz matematyczno-informacyjnym i biologiczno-chemicznym. Wszyscy korzystali z nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W uroczystości oprócz uczniów i grona pedagogicznego wzięli udział zaproszeni goście: naczelnik Wydziału Oświaty w Kościanie Sylwia Sałacka, burmistrz Śmigla Wiktor Snela, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Kuderska i przedstawicielka Rady Rodziców Dagmara Skoracka. Uczniom wręczono nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, za pracę na rzecz szkoły i działalność artystyczną. Barbara Kuderska wręczyła dyplomy najbardziej zasłużonym wolontariuszom, natomiast Maria Drepczyńska honorowym krwiodawcom. Warto dodać, że uczniowie śmigielskiego liceum od kilku lat aktywnie działają na rzecz Czerwonego Krzyża honorowo oddając krew.

– Wraz z całym gronem pedagogicznym mamy nadzieję, że trud, który włożyliście w zdobywanie wiedzy podczas tych trzech lat, zaowocuje wam w dalszej nauce, a także w przyszłym życiu zawodowym – powiedział do uczniów dyrektor Tadeusz Ilmer. Po rozdaniu świadectw uczniowie

zaprezentowali program artystyczny pt. „Do zobaczenia w dorosłym życiu”, na który złożyły się scenki z życia szkolnego, skecze, kabaretowa wersja „Czerwonego Kapturka” oraz piosenki wykonywane przez uczniów Gimnazjum w Śmiglu. A już za kilka dni przed uczniami największy sprawdzian w ich dotychczasowym życiu – matura. Przystępują do niej wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę. LL

V Dyrektor Tadeusz Ilmer i burmistrz Wiktor Snela życzyli wszystkim uczniom pomyślności szczególnie na zbliżających się egzaminach maturalnych.


Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 28

Z wizytą w II LO w Lesznie str. 24

E I K C AWI

R

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 33 (2081) 28.04-04.05.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Fot. Ł.Domagała

Bestialskie zabójstwo

(w tym 7% VAT)

Memoriał dla Sullivana Australijczyk Ryan Sullivan wygrał 59. Memoriał Alfreda Smoczyka str. 32

Fot. A. Przewoźny

Nowy rozkład jazdy MZK

str. 15-18

Zapraszamy na Majówkę

15-letni Kamil L., podopieczny Domu Dziecka we Wschowie, zamordował 8-letnią Weronikę, wychowankę tego samego domu. Sprawca tego czynu był już wielokrotnie karany za kradzieże i rozboje. str. 2

Za stara na sanatorium?

Marta Prałat z Leszna nie została przyjęta do sanatorium mimo posiadanego skierowania. Usłyszała, że jest za stara na rehabilitację. str. 9

Szczegóły str. 14 i 19 Fot. E.Baldys


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Czas na matury

3

Za tydzieñ, w poniedzia³ek, ruszaj¹ matury. Potrwaj¹ do 29 maja.

Fot. J. Witczak s „PAN TADEUSZ” W MIEJSKIEJ GÓRCE. W tak zwanej Marianówce na plebanii parafii w Miejskiej Górce czynna jest wystawa rzeŸb i p³askorzeŸb ukazuj¹cych postacie i sceny z ,,Pana Tadeusza’’. Eksponaty pochodz¹ z gospodarstwa rolno-agroturystycznego Mariana Murka z Górska ko³o Przemêtu. Marian Murek zajmuje siê rzeŸbiarstwem od 12 lat. Jego pierwszym znanym dzie³em by³a galeria ptaków wystêpuj¹cych w Przemêckim Parku Krajobrazowym. Od 10 lat tworzy p³askorzeŸby (o rozmiarach 170x200 cm) ilustruj¹ce poszczególne ksiêgi ,,Pana Tadeusza’’. Do ka¿dej ksiêgi chce wykonaæ 3 p³askorzeŸby. Do tej pory wyrzeŸbi³ ju¿ 29 scen z naszej epopei narodowej. Zakoñczenie dzie³a planuje za oko³o 1,5 roku. RzeŸby i p³askorzeŸby z galerii M. Murka prezentowane s¹ nie tylko w Górsku, ale tak¿e w wielu miejscach Polski. Wystawa w miejskogóreckiej Marianówce jest kolejn¹ z takich prezentacji. M. Murkowi pomóg³ j¹ przygotowaæ Janusz Maruwka. Jest na niej 13 rzeŸb i 6 p³askorzeŸb. Ekspozycja bêdzie czynna do 3 maja. Mo¿na j¹ zwiedzaæ w godz. 10-20. Ostatnio w powiecie rawickim taka wystawa by³a pokazywana kilka lat temu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu.

Majowe imprezy

Jak co roku na pocz¹tku maja w Rawiczu i okolicy bêdzie siê odbywaæ wiele uroczystoœci i innych imprez zwi¹zanych z 3-majowym œwiêtem, a tak¿e dniem 1 maja. 1 maja o godz. 9 wyruszy XV Rowerowy Piknik, organizowany przez rawicki oddzia³ PTTK. Start nast¹pi z rynku. Trasa po gminie liczyæ bêdzie 25 km. Uczestnicy zatrzymaj¹ siê na piknik na ranczu w Zielonej Wsi – tam bêdzie ognisko, grill, bufet, konkursy sprawnoœciowe z nagrodami. Rajd zakoñczy siê na stadionie OSiR, gdzie odbêdzie siê losowanie upominków. Wpisowe wynosi 2 z³ od osoby. Ka¿dy uczestnik otrzyma pami¹tkowy znaczek. Dzieci w wieku do 14 lat mog¹ braæ udzia³ w rajdzie tylko pod opiek¹ doros³ych. 1 maja od godz. 18 OSiR organizuje na stadionie przy ul. Spokojnej zabawê taneczn¹. 2 maja: godz. 811 – zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza (stawy rybne w Sierakowie), godz. 9 – turniej szachowy o Puchar Dyrektora Domu Kultury (sala witra¿owa DK), godz. 10-13 – zawody strzeleckie dru¿yn zak³adowych o Puchar Burmistrza (strzelnica OSiR w Sierakowie), od godz. 15 – I mistrzostwa zak³adów pracy w pi³ce no¿nej o Puchar Dyrektora OSiR (stadion, ul. Spokojna), od godz. 18 – zabawa taneczna. 2 maja o godz. 16 Bractwo Kurkowe organizuje okolicznoœciowy turniej strzelecki. 3 maja o godz. 12.15 w koœciele pw. Andrzeja Boboli odprawiona zostanie msza œw. za Ojczyznê. Po niej w³adze samorz¹dowe i inne delegacje z³o¿¹ kwiaty pod pomnikiem ¯o³nierza Polskiego. O godz. 13 rozpocznie siê uroczystoœæ wrêczenia sztandaru OSP w Rawiczu, która obchodzi 145-lecie istnienia. O godz. 13.30 nast¹pi z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Jana Paw³a II. Muzeum Ziemi Rawickiej zaprasza natomiast

do obejrzenia wystawy ,,3 Maja – historia i tradycja’’. W dniu 3 maja o godz. 15 na stadionie przy ul. Spokojnej rozegrane zostan¹ zawody strongmanów Polska-Austria. W polskim zespole wyst¹pi¹: rawiczanin Damian Sierpowski, Ireneusz Kuraœ, Lubomir Libacki i Micha³ Szymerowski. Po zawodach zabawa. W ten weekend zaczynaj¹ siê te¿ gminne zawody sportowo-po¿arnicze. 1 maja odbêd¹ siê w Sobia³kowie – dla jednostek z gminy Miejska Górka. Kolejne terminy: 3 maja w Sowach dla gminy Pakos³aw, 10 maja w Rogo¿ewie dla gminy Jutrosin, 24 maja w Zaborowicach dla gminy Bojanowo, 7 czerwca w Zawadach dla gminy Rawicz. Powiatowe zawody odbêd¹ siê 14 czerwca w Ostrobudkach. Dodajmy, ¿e na pocz¹tku wrzeœnia zaplanowano trzecie zawody sprawnoœciowe OSP w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Tym razem taka rywalizacja odbêdzie siê w Miejskiej Górce. Wœród majowych imprez stra¿ackich bêd¹ tak¿e capstrzyki w poszczególnych gminach oraz Powiatowy Dzieñ Stra¿aka w rawickiej komendzie PSP. Sporo imprez zaplanowano tak¿e w Miejskiej Górce, gdzie najbli¿sze dni up³yn¹ pod znakiem sportu, rekreacji i zabaw tanecznych. Oto propozycje: 1 maja godz. 17 – mecz seniorzy Demonów-m³odzie¿ TSB z okazji 10-lecia baseballowych rozgrywek ligowych, godz. 19 – zabawa taneczna nad „Balatonem”. 2 maja godz. 9-18 – majówka z baseballem (dru¿yny z Polski i Czech), godz. 15.45-17.45 – VII Rajd Pojazdów Zabytkowych (przejazd przez miasto, konkurencje sprawnoœciowe, prezentacja za³óg), godz. 19 – zabawa taneczna. 3 maja godz. 8-14 – zawody wêdkarskie, godz. 9-13 – majówka z baseballem, godz. 19 – zabawa taneczna. J.W.

Wœród zdaj¹cych egzamin dojrza³oœci s¹ tak¿e osoby, które nie przystêpowa³y do egzaminów lub którym nie powiod³o siê na nich w poprzednich latach b¹dŸ chc¹ce poprawiæ uzyskany wtedy wynik. W I LO w Rawiczu do matury przyst¹pi 205 z 209 uczniów z 8 klas. Wœród wybieranych do zdawania jêzyków obcych (nie tylko w tej szkole) prym wiedzie angielski, a wœród przedmiotów do wyboru – matematyka. – Matematykê wybra³o sporo uczniów, do tego na poziomie rozszerzonym – mówi Jolanta Hryniowska, dyrektor I LO. – Jest to zwi¹zane z tym, ¿e mieliœmy trzy klasy o profilu matematycznym. Uczniowie, którzy siê w nich kszta³cili, czuj¹ siê mocni w tym przedmiocie. W I LO do matury przyst¹pi – to rekord – a¿ 46 absolwentów z poprzednich lat. Spoœród nich jedna osoba nie zda³a matury, pozostali chc¹ poprawiæ wynik, najczêœciej z biologii. W Zespole Szkó³ nr 3 w Rawiczu maturê zdaje 76 licealistów z trzech klas oraz oko³o 20 osób, które nie zda³y egzaminu w poprzednich latach lub chc¹ poprawiæ wyniki. Wœród jêzyków obcych na egzaminie obowi¹zkowym dominuje angielski, natomiast wœród przedmiotów do wyboru: historia, biologia i geografia. W Zespole Szkó³ Zawodowych w Rawiczu do matury przyst¹pi 174 uczniów z 8 klas szeœciu techników o kierunkach: mechanicznym – 23 na 24 uczniów, elektrycznym – 17 (ca³a klasa), ¿ywienia i gospodarstwa domowego – 42 (ca³e dwie klasy), handlowym – 20 na 23, ekonomicznym – 49 (ca³e dwie klasy) i ochrona œrodowiska – 23 (wszyscy uczniowie). Egzamin bêdzie te¿ zdawaæ 26 osób, które w poprzednich latach go nie zaliczy³y lub chc¹ podwy¿szyæ uzy-

skan¹ wtedy ocenê. – Matura to nie wszystko, co czeka absolwentów technikum – zaznacza Krzysztof Jarosz, dyrektor ZSZ. – W czerwcu bêd¹ zdawali egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe na tytu³y techników, który jest równie wa¿ny jak matura. Bior¹c pod uwagê ca³oœæ egzaminów, absolwenci techników musz¹ wykazaæ siê znacznie wiêkszym zakresem wiedzy ni¿ uczniowie innych typów szkó³.

zawodowe, które bêd¹ zdawali wszyscy uczniowie technikum. W ZSR matury doczekali s³uchacze zaocznych szkó³, ale... tylko niewielu z nich chce do niej przyst¹piæ. Spoœród s³uchaczy 4-letniego ponadgimnazjalnego Technikum Rolniczego na zdawanie matury zdecydowa³o siê 10 z 47 osób. Jeszcze gorzej wygl¹da sytuacja w 2-letnim uzupe³niaj¹cym LO, gdzie na przyst¹pienie do matury nie zdecydowa³ siê ¿aden z 17 s³uchaczy.

Fot. J. Witczak s Ostatnie chwile przed matur¹. Natalii Waszak, Igorowi Adamiakowi i Paulinie Poprawie z kl. IIIc o profilu psychologicznym w Zespole Szkó³ nr 3 w Rawiczu (II LO) humory na razie dopisuj¹.

W Zespole Szkó³ Rolniczych w Bojanowie maturê bêdzie zdawaæ 81 z 90 uczniów szkó³ dziennych: 28 (z 29) z Liceum Ogólnokszta³c¹cego, 23 (z 25) z Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego, 18 (z 19) z Technikum Agrobiznesu, 7 (wszyscy) z Technikum Hotelarskiego i 5 (z 10) z Technikum Rolniczego. Ponadto 11 absolwentów z poprzednich lat: 8 z nich potknê³o siê na maturze, 2 zdawaæ bêdzie po raz pierwszy, a 1 osoba chce poprawiæ wynik. W czerwcu odbêd¹ siê egzaminy

W LO przy Zespole Szkó³ w Miejskiej Górce maturê bêdzie zdawaæ 16 obecnych absolwentów (ca³a klasa) oraz 2 sprzed roku. Jedna osoba chce poprawiæ wynik z pisemnego egzaminu jêzyka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, druga nie zda³a na poprzedniej maturze dwóch przedmiotów. W liceum przy Zespole Szkó³ w Jutrosinie do matury przyst¹pi 51 uczniów dwóch klas oraz 2 osoby, które chc¹ podwy¿szyæ ocenê uzyskan¹ przed rokiem. J.W.

Ekologicznie i patriotycznie Dziewiêædziesi¹t drzewek na 90-lecie powstania wielkopolskiego – w taki sposób w³asne obchody rocznicy powstania zakoñczyli uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Rawiczu. Drzewka (lipy i klony) m³odzie¿

zasadzi³a miêdzy Konarzewem i £aszczynem, wzbogacaj¹c nimi za³o¿on¹ ju¿ jakiœ czas temu uprawê sosnow¹. Sadzonki otrzymali od Nadleœnictwa Piaski, którego przedstawiciele towarzyszyli uczniom w tym niecodziennym wydarzeniu.

Fot. archiwum

Zasadzenie drzew odby³o siê podczas wycieczki rowerowej, w której wziê³o udzia³ oko³o 60 pi¹toklasistów z trzech klas. Uczniami na trasie opiekowali siê wychowawcy klas: Sylwia Glina, Izabela Jurkowska i Maciej Pl¹skowski – pomys³odawca i koordynator szkolnych dzia³añ upamiêtniaj¹cych powstanie oraz przedstawiciele rodziców. – Przejechaliœmy oko³o 15 kilometrów – mówi Maciej Pl¹skowski. – W miejscu, gdzie posadziliœmy drzewka, mieliœmy z pracownikami nadleœnictwa pogadankê. Leœniczy Maciej Rybacki i podleœniczy Krzysztof Jarmu¿ mówili o przyrodzie i gospodarce leœnej – ¿yciu lasów, ich hodowli i ochronie. Eskapadê zakoñczyliœmy odpoczynkiem na boisku w ¯ylicach. Rawicka „trójka” w poprzednich miesi¹cach zorganizowa³a kilka innych imprez upamiêtniaj¹cych 90. rocznicê powstania. Urz¹dzi³a wieczornicê i wystawê. Szóstoklasiœci goœcili na prelekcji regionalistê Henryka Hejduckiego – prezesa miejskogóreckiego Ko³a Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego. Czwartoklasiœci zbierali rodzinne pami¹tki. J.W.

Gazeta ABC 28 kwietnia 2009  

Gazeta ABC 28 kwietnia 2009