Page 1

Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Przygotuj się do wyjścia na plażę str. 21

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 24

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 32 (2080) 24.04-27.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Prąd wiatrem napędzany

W powiecie gostyńskim rozpoczęto budowę kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych. Rolnicy, na których gruntach staną obiekty, mają jednak wiele wątpliwości, dotyczących podpisywanych umów o dzierżawę. str. 12

(w tym 7% VAT)

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

8 dni! Szczegóły na str. 5

We wtorek w gazecie

Nowy rozkład jazdy MZK

Prokurator i Plaza

W najbliższą niedzielę w Lesznie odbędzie się 59. Memoriał Alfreda Smoczyka. W imprezie, którą przełożono z końca marca, wystartuje wielu znakomitych żużlowców, w tym czterech uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix. str. 32

Fot. J.Kuik

Przedsmak Grand Prix

Prokuratura Rejonowa w Lesznie zajmie się sprawą lokatorów domu przy ul. Przemysłowej 22. Właściciel budynku – firma Plaza – chce go wyburzyć, a mieszkańców pozbawić dachu nad głową. str. 2


2

Pieni¹dze dla rolników

Przez tydzieñ – do wtorku, 28 kwietnia – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski rolników staraj¹cych siê o dotacjê na modernizacjê gospodarstw. Rolnik mo¿e otrzymaæ 300 tys. z³ bezzwrotnej pomocy. Pieni¹dze s¹ przeznaczone na budowê i remont obiektów gospodarczych, kupno ci¹gników i maszyn. Mo¿na równie¿ zakupiæ sprzêt komputerowy i oprogramowanie s³u¿¹ce dzia³alnoœci rolniczej. Uprawnionymi do dotacji s¹ równie¿ spó³dzielnie, spó³ki, przedsiêbiorstwa przetwórcze. To jeden z najwiêkszych programów pomocowych dla wsi. W latach 2007-13 na modernizacjê gospodarstw przeznaczy siê 1 mld 779 mln euro. W pierwszym naborze, w 2007 roku, wnioski z³o¿y³o 18 tysiêcy rolników. Obecnie w Wielkopolsce mamy do rozdysponowania 252 mln z³. Istnieje co prawda krótki termin przyjmowania wniosków, zaledwie tydzieñ, ale rolnicy od dawna przygotowywali dokumenty. Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ sk³adania wniosków w powiatowych biurach ARiMR. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e wnioskodawców bêdzie znacznie wiêcej ni¿ mo¿liwoœci finansowych programu. Tylko w dwóch pierwszych dniach

w Wielkopolsce z³o¿ono 305 wniosków. – We wtorek, 21 kwietnia, Biuro Powiatowe ARiMR w Lesznie przyjê³o 22 wnioski – poinformowa³ nas Janusz Perski, p.o. kierownik biura. Wszystkie one trafi¹ do Poznania, a o kolejnoœci ich rozpatrywania zadecyduje losowanie. Dwa dni po nim na stronach internetowych ARiMR uka¿e siê informacja o wynikach losowania. Niewielkie zainteresowanie mieszkañcy wsi wykazuj¹ natomiast kolejnym programem pomocowym. W ³atwy sposób mo¿na otrzymaæ pieni¹dze na tworzenie nowych i rozwój istniej¹cych mikroprzedsiêbiorstw. Wnioski bêd¹ przyjmowane od 5 do 18 maja. Na zakup maszyn i budowê firm mo¿na otrzymaæ 50 proc. dofinansowania. – Jesteœmy w stanie opracowaæ nowy wniosek w ci¹gu dwóch dni – zapewni³ nas Mariusz Boniak z firmy EMBUD Inwest (Leszno, pl. Metziga 26), który zajmuje siê dzia³alnoœci¹ doradcz¹. Z pewnoœci¹ warto skorzystaæ. an

AKTUALNOŒCI Prokuratura Rejonowa w Lesznie zajmie siê spraw¹ lokatorów domu przy ulicy Przemys³owej 22. Budynek kupi³a firma Plaza, chce go wyburzyæ, a mieszkañców pozbawiæ dachu nad g³ow¹.

Prokurator i Plaza

O problemie mieszkañców domu przy by³ych leszczyñskich m³ynach pisaliœmy obszernie we wtorkowym wydaniu gazety. W budynku, w którym by³y dawniej mieszkania zak³adowe, mieszkaj¹ teraz trzy rodziny i jedna osoba samotna. Wszyscy dostali ju¿ od nowego w³aœciciela – firmy Plaza – polecenie opuszczenia domu. Obiekt, jak wynika z pism, które lokatorzy otrzymali od w³aœciciela, w lipcu ma zostaæ wyburzony. Plaza chce na terenie m³ynów zbudowaæ wielkie centrum handloworozrywkowe. Mieszkañcy nie maj¹ dok¹d pójœæ. Wszyscy ¿yj¹ skromnie, nie staæ ich na kupno czy wynajem innych lokali. Plaza nie poczuwa siê do tego, ¿eby zapewniæ im inne mieszkania, choæ – zdaniem Arkadiusza Wlek³ego, miejskiego rzecznika konsumenta w Lesznie – ma taki obowi¹zek. Zarówno rzecznik, jak i prezydent miasta Tomasz Malepszy wys³ali ju¿ do Plazy pisma domagaj¹ce siê rozwi¹zania tej sprawy z korzyœci¹ dla mieszkañców. Lokatorzy sami poprosili o pomoc s¹d i prokuraturê. Jerzy Maækowiak, prokurator rejonowy w Lesznie, zadeklarowa³ nam w œrodê po lekturze reporta¿u w „ABC”, ¿e zajmie siê t¹ spraw¹. Powo³a³ siê na artyku³ 8 Kodeksu postêpowania cywilnego, który mówi, ¿e: Prokurator mo¿e ¿¹daæ wszczêcia postêpowania w ka¿dej sprawie, jak równie¿ wzi¹æ udzia³ w ka¿dym tocz¹cym siê ju¿ postêpowaniu, je¿eli wed³ug jego oceny wymaga tego

Fot. E. Baldys s W dawnych m³ynach powstanie ogromna galeria handlowa firmy Plaza.

ochrona praworz¹dnoœci, praw obywateli lub interesu spo³ecznego. Zdaniem J. Maækowiaka, prawa mieszkañców domu przy ul. Przemys³owej zosta³y naruszone, dlatego chce ich broniæ. Prokurator bêdzie aktywnie uczestniczy³ w cywilnym procesie, jaki jedna z mieszkanek wytoczy³a firmie Plaza, ponadto zainicjuje kolejne sprawy w obronie innych mieszkañców. To wyraŸny sygna³ dla Plazy, ¿e prawo w tym konflikcie bêdzie przestrzegane, a interesy obywateli bronione. Nasza redakcja wci¹¿ czeka na wypowiedŸ w tej sprawie firmy Plaza. Ju¿ dwa tygodnie temu wys³aliœmy e-mailem pytania do jej rzecznika prasowego, ale nadal nie otrzymaliœmy na nie odpowiedzi. lm

kupiæ w MOK i Informacji Turystycznej.

JKOZACY. 24 kwietnia, pi¹tek, godz. 19, Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie – koncert zespo³u Bajka³ Kozacy. Bilety w cenie 25 z³ mo¿na kupiæ: w muzeum, galerii MBWA i Informacji Turystycznej. JKONCERT. 26 kwietnia, niedziela, godz. 19, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert „Czes³aw œpiewa” Czes³awa Mozila z zespo³em. Bilety w cenie 40 z³ mo¿na

Serdeczne podziękowania ks. proboszczowi parafii pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Krzycku Małym, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom oraz wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, za modlitwę, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze ukochanej Żony, Mamy, Teściowej, Babci

śp.

Janiny WITKIEWICZ składa rodzina

po590

J TURYSTYKA. 28 kwietnia, wtorek, godz. 17, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – spotkanie z cyklu „Wokó³ globusa”. Karol Szymañski z Leszna, absolwent AWF w Poznaniu, mi³oœnik turystyki, pasjonat ¿eglarstwa i kolarstwa oraz autor wydanej rok temu ksi¹¿ki „Bezpieczna turystyka i rekreacja” opowie o Chorwacji. JROWERÓWKA. 1 maja, pi¹tek, godz. 10 – wielka rowerowa „Majówka z ABC”. Start z rynku w Lesznie. Meta w stadninie koni w Jeziorkach. JSZLIFOWANIE BRUKU. 9 maja, sobota, godz. 10-14, rynek w Lesznie – Jarmark Leszczyñskiej Starówki Szlifowanie Bruku. W programie: wystêpy zespo³ów muzycznych, konkurs na najlepsze przebranie nawi¹zuj¹ce do lat minionych, gie³da staroci (zg³oszenia pod nr. tel. 0-603382306), rzemieœlnicy, kramy kupieckie, pokaz u³anów i Leszczyñskiego Bractwa Rycerskiego, m³odzie¿owa szkó³ka ¿u¿lowa. lm


INFORMACJE Z LESZNA 24.04.2009 NR 16 (772)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 24 kwietnia – Marek Ganowicz, 28 kwietnia – Ryszard Hayn, 29 kwietnia – Kazimierz Jêcz, 30 kwietnia – Bernardyna KaŸmierczak. 27 kwietnia w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej ( I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Edward B¹kowski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

Rusza budowa ciep³oci¹gu Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie rozpoczyna budowê ciep³oci¹gu do centrum miasta. Chce pozyskiwaæ nowych klientów i sprzedawaæ wiêcej ciep³a. Obecnie MPEC dostarcza ciep³o do oko³o po³owy mieszkañców miasta i instytucji w nim dzia³aj¹cych. Z miejskiej linii korzystaj¹ przede wszystkim spó³dzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, szpital, Metalplast LOB SA. – Ca³y czas szukamy nowych odbiorców, bo mamy mo¿liwoœci, aby sprzedawaæ wiêcej ciep³a ni¿ obecnie – mówi Zbigniew Uryzaj, prezes MPEC. Dlatego w przysz³ym tygodniu

zak³ad rozpoczyna budowê nowej linii ciep³owniczej. Rozpocznie siê ona przy ul. Mickiewicza, przebiegaæ bêdzie alejk¹ S³owackiego do placu Koœciuszki. Do ciep³oci¹gu jeszcze przed nowym sezonem grzewczym przy³¹czone zostan¹ trzy dzia³aj¹ce tutaj instytucje: delegatura Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 3. Wszystkie do tej pory mia³y w³asne wys³u¿one ju¿ kot³ownie. Od jesie-

ni ogrzewane bêd¹ przez MPEC. W nastêpnych latach nowa sieæ zostanie wyd³u¿ona i pobiegnie ulic¹ Poniatowskiego do Œniadeckich i w kierunku centrum miasta. Mia³yby zostaæ pod³¹czone do niej kamienice na starym mieœcie, te, które dziœ ogrzewane s¹ piecami. – Jest to zwi¹zane tak¿e z programem rewitalizacji Starówki i staraniami, aby powietrze w centrum miasta by³o czystsze – dodaje prezes Uryzaj. Póki co jednak w tym roku powstanie linia z Mickiewicza na plac

Miniony sezon grzewczy by³ dla MPEC dobry. Najwiêcej ciep³a firma sprzeda³a w pierwszym kwartale tego roku, kiedy temperatury spada³y mocno poni¿ej zera. Produkcja ciep³a by³a wtedy o 15 procent wy¿sza ni¿ planowano. Koœciuszki. Bêdzie mia³a oko³o 600 metrów d³ugoœci. Jej budowa bêdzie kosztowaæ oko³o miliona z³otych i sfinansowana zostanie przez MPEC. Rury nowego ciep³oci¹gu po³o¿one bêd¹ w ziemi. Inn¹ inwestycj¹ realizowan¹ w tym roku przez MPEC bêdzie pod³¹czenie do sieci nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 na Zatorzu. lm

Nowy rozk³ad jazdy

1 maja zmieni siê rozk³ad jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Zmian bêdzie kilka, i to bardzo wa¿nych dla pasa¿erów.

Fot. J. Kuik ▲ Wykopy na alejce S³owackiego rozpoczn¹ siê w przysz³ym tygodniu. Rury ciep³ownicze poprowadzone zostan¹ pod ziemi¹.

Panu doktorowi

Eugeniuszowi Śliwińskiemu serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

ŻONY składa Prezydent Miasta Leszna

Przede wszystkim wyd³u¿ona zostanie linia 0 – autobus bêdzie doje¿d¿a³ a¿ do cmentarza przy ul. Osieckiej. Podobnie bêdzie z lini¹ 3 – do tej pory niektóre kursy koñczy³y siê na ul. Kosmonautów. Teraz wszystkie wyd³u¿one zostan¹ do Strzy¿ewic. Zawieszona zostanie z kolei linia 9. D³u¿szy bêdzie czas przejazdu na liniach 1, 2, 6, 11 i 12. Kolejna wa¿na zmiana dotyczy ograniczenia liczby kursów. W dni robocze bêdzie ich mniej o 38, a w soboty, niedziele i œwiêta o 36. Miejski Zak³ad Komunikacji t³umaczy zmiany w rozk³adzie przede wszystkim malej¹c¹ liczb¹ pasa¿erów. Niestety, z miesi¹ca na miesi¹c

W sobotê, 2 maja, autobusy MZK bêd¹ kursowa³y jak w niedziele i œwiêta. liczba osób korzystaj¹cych z miejskich autobusów spada. Dodatkowo na³o¿y³ siê na to kryzys gospodarczy. Jeden z zak³adów pracy zwolni³ spor¹ grupê pracowników, a pozosta³ym ograniczy³ dni robocze z 5 do 4. To od razu odbi³o siê na przewozach lokalnych. MZK dok³adnie analizuje, ile osób z których linii korzysta. Kursy nierentowne s¹ ograniczane lub zawieszane.

ZMARLI

Czes³aw PLUTA ur. 19.07.1947; zm. 11.04.2009 Marek BUDZIANOWSKI ur. 14.04.1959; zm. 14.04.2009 Jan PILARSKI ur. 8.06.1929; zm. 15.04.2009 Krystyna KASPERSKA ur. 14.02.1946; zm. 15.04.2009 Marian DUDZIAK ur. 23.11.1957; zm. 15.04.2009 Robert HÊCIAK ur. 24.10.1967; zm. 15.04.2009 Czes³aw HANDKE ur. 18.07.1933; zm. 16.04.2009 Marianna MATECKA ur. 1.07.1932; zm. 17.04.2009 Ryszard BARTKOWIAK ur. 2.08.1949; zm. 18.04.2009 Ryszard SOBOTA ur. 22.04.1965; zm. 18.04.2009 Magdalena ŒLIWIÑSKA ur. 19.04.1954; zm. 19.04.2009 Krystyna TÓRZ ur. 13.01.1930; zm. 21.04.2009

IMPREZY SPORTOWE

25.04.2009 r., Stadion – Mecze pi³karskie juniorów starszych i m³odszych ligi wojewódzkiej: – godz. 11: Polonia 1912 Leszno – Marcinki Kêpno, – godz. 13: Polonia 1912 Leszno – TP Pi³a. 25.04.2009 r., godz. 18, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej seniorów II liga: Arot-Astromal Leszno – Zag³êbie II Lubin. 26.04.2009 r., godz. 18.30, Stadion – 59. Memoria³ im. Alfreda Smoczyka.

lm

Nowy kolorowy rozk³ad jazdy autobusów MZK Leszno w „ABC” we wtorek, 28 kwietnia.

NASTÊPNE WYDANIE WIADOMOŒCI MIASTA LESZNA WE WTOREK, 28 KWIETNIA.

Pani

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Leszna

ŻONY

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Panu doktorowi

OJCA

Eugeniuszowi Śliwińskiemu

składają Prezydent Miasta Leszna oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta

składają Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej Leszna

Elżbiecie Wójcik

19.03.2009 Franciszek Adamski 2.04.2009 Wiktoria Królikowska Julia Kubala 5.04.2009 Lena Dudziak 6.04.2009 Konrad Molewski 8.04.2009 Ziemowit B³a¿yñski Tymoteusz B³a¿yñski 9.04.2009 Barbara Aleksandrzak 11.04.2009 Oliwier Padula Weronika O³dak 12.04.2009 Stefan Gjeka Natalia Sucholiñska Alex Polowczyk 17.04.2009 Pawe³ £ysikowski

MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI W LESZNIE

przyjmie do pracy sezonowej na p³ywalni odkrytej w Lesznie przy ul. Strzeleckiej RATOWNIKÓW WOPR i M£ODSZYCH RATOWNIKÓW WOPR w okresie od 1.06.2009 r. do 30.08.2009 r. Pisemne zg³oszenia wraz z niezbêdnymi uprawnieniami prosimy sk³adaæ w biurze MOSiR, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno. Wszelkich informacji udziela dyrektor MOSiR, tel. 065 520 56 40.


INFORMACJE Z LESZNA

4

Absolutorium i odwo³anie przewodnicz¹cego

We wtorek odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej Leszna. To jedno z najwa¿niejszych posiedzeñ w roku, bo radni decydowaæ bêd¹ o udzieleniu absolutorium prezydentowi miasta. Sesja rozpocznie siê o godz. 10. Prócz absolutorium Rada Miejska ma podejmowaæ tak¿e kilka innych uchwa³. Dotycz¹ one m.in. zmian w bud¿ecie, emisji obligacji, stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Radni debatowaæ bêd¹ tak¿e nad Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu, w ramach którego miasto chce siê ubiegaæ o unijne pieni¹dze na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zak³adu Komunikacji. Kolejnym punktem obrad bêd¹ uchwa³y dotycz¹ce planów zagospodarowania przestrzennego. Te uchwa³y mia³y byæ podjête na poprzedniej sesji, ale zosta³y wycofane. Plany dotycz¹ trzech rejonów miasta: ul. Okrzei i torów kolejowych, ul. Chopina i torów kolejowych oraz ul. Szybowników i Woliñskiej. Ostatni¹ uchwa³¹, jak¹ zajm¹ siê radni, bêdzie odwo³anie Piotra Olejniczaka z funkcji przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Pod wnioskiem o to podpisali siê radni klubów Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwoœci i radny niezale¿ny Edward B¹kowski. Jeszcze przed sesj¹ obradowaæ bêd¹ komisje Rady Miejskiej. Dziœ, w pi¹tek o godz. 16 – Komisja Bud¿etowo-Finansowa, a w poniedzia³ek o godz. 16 – Komisja Rewizyjna i o godz. 18 – Komisja Edukacji, Kultury i lm Sportu.

Muzyka do godz. 22

Od kilku dni na leszczyñskim rynku ustawiane s¹ ogródki wiedeñskie. Zgodê na prowadzenie ogródków dostali od miasta tylko ci przedsiêbiorcy, którzy maj¹ na rynku puby, kawiarnie lub restauracje. Ogródków bêdzie 7 lub 8, bo jeden z zainteresowanych jeszcze nie podpisa³ umowy. W³aœciciele ogródków zostali zobowi¹zani m.in. do przestrzegania

ciszy nocnej. To oznacza, ¿e o godz. 22 musz¹ wy³¹czyæ muzykê. Cisza obowi¹zuje do godz. 6 rano. Ponadto ka¿dy prowadz¹cy pub pod chmurk¹ musi zapewniæ swoim klientom dostêp do WC. Ogródki mog¹ staæ na rynku do 15 paŸdziernika. Dwa ustawione zostan¹ tak¿e na deptaku ul. S³owiañskiej. lm

3 maja w ratuszu w Lesznie wrêczone zostan¹ przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Leszna wraz z prezydentem szczególne wyró¿nienia przyznane przez Radê Miejsk¹ Leszna. Tytu³ honorowego obywatela miasta odbierze profesor Wies³aw Osiñski, a zas³u¿onych dla miasta Leszna: Ludomira Powidzka, Andrzej Kuczkowski, Marian Misiak i Miejska Biblioteka Publiczna. W poprzednim numerze pisaliœmy o dwóch pierwszych wyró¿nionych. Dziœ kolejni.

Dla miasta robi¹ wiele Zas³u¿ony dla Miasta Leszna Andrzej Kuczkowski

Ma 75 lat. Urodzi³ siê w Bydgoszczy. Maturê zdawa³ w LO nr 1 w Lesznie. By³ pi³karzem Klubu Sportowego Polonia Leszno 1912. Medycynê studiowa³ w Gdañsku i Poznaniu. Lekarz laryngolog, doktor nauk medycznych. Tytu³ jego pracy doktorskiej brzmia³: „Rozpowszechnianie nawyku palenia tytoniu wœród m³odzie¿y i rodziców Regionu Leszno”. Od 1962 roku zwi¹zany z leszczyñskim szpitalem, przez 31 lat – a¿ do emerytury – by³ ordynatorem Oddzia³u Laryngologicznego. Pod jego okiem specjalizacjê z laryngologii uzyska³o 16 m³odych medyków, niektórzy pracuj¹ do dziœ w lecznicy w Lesznie. W jego zawodowe œlady posz³a córka Katarzyna, która prowadzi w³asny gabinet lekarski. Andrzej Kuczkowski by³ radnym Rady Miejskiej Leszna i cz³onkiem Zarz¹du Miasta w pierwszej kadencji, kiedy to dopiero rodzi³ siê w Polsce samorz¹d lokalny. By³ jednym z za³o¿ycieli Klubu Myœli Obywatelskiej, dzia³a w Leszczyñskim Towarzystwie Kulturalnym. Jego wielk¹ pasj¹, któr¹ wpoi³ tak¿e córkom i ich rodzinom, s¹ polowania. Wœród wielu medali ma te¿ najwy¿sze odznaczenie ³owieckie, jakim jest Z³om.

Zas³u¿ony dla Miasta Leszna Marian Misiak

Leszczynianin od urodzenia. Ma 78 lat. Sportem interesowa³ siê od zawsze. Po studiach w Wy¿szej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu zosta³ nauczycielem wuefu w szkole zawodowej w Lesznie. Razem ze Zbigniewem Kuœnierskim tworzyli ¿eñsk¹ i mêsk¹ sekcjê koszykówki w Klubie Polonia Leszno 1912. Wychowa³ 6 zawodników, którzy w latach 60. i 70. grali w reprezentacji Polski. Dwóch z nich wyst¹pi³o na igrzyskach olimpijskich: Henryk Cegielski (1968 rok, Meksyk) i Jacek Dolczewski (1972, Monachium). Drug¹ jego wielk¹ sportow¹ mi³oœci¹ jest ¿u¿el. Trenowa³ czo³owych polskich zawodników, koordynowa³ pracê klubów ¿u¿lowych, dzia³a³ w G³ównej Komisji Sportu ¯u¿lowego. W Unii Leszno wspó³pracowa³ z Krzysztofem Kasprzakiem, Rafa³em Dobruckim, Jackiem Rempa³¹, Robertem Miœkowiakiem. Napisa³ pierwsz¹ w Europie pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ tej dyscyplinie pt. „Budowa cia³a, sprawnoœæ fizyczna i specjalna zawodników uprawiaj¹cych sport ¿u¿lowy”. Mia³ propozycje pracy w innych klubach, ale pozosta³ wierny Unii Leszno.

Zas³u¿ona dla Miasta Leszna Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa Grochowiaka

▲ Ogródków na rynku bêdzie tyle samo, co przed rokiem.

Fot. J. Kuik

W tym roku mija 60 lat od jej powstania. Jest najwiêksz¹ bibliotek¹ w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce. To miejsce, w którym nie tylko wypo¿ycza siê ksi¹¿ki, czyta czasopisma, korzysta z Internetu, ale tak¿e wa¿ny oœrodek kulturalny dla miasta i regionu. W Galerii Lochy i Galerii za Rega³ami organizowane s¹ wystawy i spotkania z ciekawymi ludŸmi. Biblioteka znana jest m.in. z cyklu Wokó³ Globusa, Rodzinnych Wieczorów, a ostatnio tak¿e z Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki. Za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³a wiele wyró¿nieñ i medali. Doceniono m.in. udzia³ placówki w akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom. lm fot. 3x E. Baldys

Mieszkañcy Leszna goœcili w Suhl Dwie grupy leszczynian goœci³y w ubieg³ym tygodniu w Suhl. Do partnerskiego niemieckiego miasta udali siê m³odzi pi³karze rêczni Arotu-Astromal, a tak¿e sportowcy seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szczypiorniœci wziêli udzia³ w miêdzynarodowym turnieju, w którym zajêli trzecie miejsce. Z kolei leszczyñscy seniorzy udali siê do Suhl w ramach rewizyty, gdy¿ na prze³omie maja i czerwca 2008 roku podejmowali niemieckich przyjació³ u siebie. Wyjazd do naszych zachodnich s¹siadów by³ mo¿liwy dziêki wsparciu Wydzia³u Promocji i Rozwoju Urzêdu Miasta. – Jesteœmy za to bardzo wdziêczni – powiedzia³a Gra¿yna Fil, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie. – Zostaliœmy przyjêci przez gospodarzy po królew-

sku. Program kilkudniowego pobytu by³ bardzo bogaty. Zwiedziliœmy Suhl i Oberhof, wziêliœmy udzia³ w festynie sportowym, a tak¿e zostaliœmy podjêci przez nadburmistrza Suhl. O naszym pobycie w Niemczech obszernie pisa³a miejscowa gazeta „Freies Wort”. W tym samym czasie, gdy sportowcy seniorzy przebywali w Suhl, w Miêdzyrzeczu w II Wielkopolskich Spotkaniach Kulturalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z powodzeniem uczestniczy³a inna grupa leszczyñskich seniorów. (ceg)

▲ Leszczyñscy seniorzy, którzy brali udzia³ w wyjeŸdzie do Suhl.

Fot. archiwum


Sponsorzy „Majówki z ABC”:

R Urz¹d Miasta Leszna R Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu R Fresh Market R Polskie Towarzystwo Ubezpieczeñ R Mix Electronics R Skanska SA Oddzia³ Budownictwa Ogólnego w Lesznie R Spó³dzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Lesznie R Restauracja McDonald’s w Lesznie R Primokno – Jacek WlaŸlak, Leszno R Instytut Zdrowia i Urody w Lesznie R Solaria Bingo w Lesznie R Firma Rojewska – sprz¹tanie mieszkañ, domów i biur w Lesznie R PPHU Perfekt S.C. w Lesznie R Techog Spó³ka z o.o. w Lesznie R Opel Ford Serwis w Lesznie R Antoniewicz Parkieciarstwo w Lesznie R Centrum Ubezpieczeñ SpriMat S.J. w Lesznie R SKOK Stefczyka Oddzia³ w Lesznie R Ogrodnik S.J. w Lesznie R Firma Remontowo-Budowlana Robert Ranik w Lesznie R Roboty Ogólnobudowlane Mariusz Jakubiak w Lesznie R Hurtownia S³odyczy DORA w Lesznie R Firma Euro-Rower-Kiermasz Rowerowy w Lesznie, Al. Jana Paw³a 2, ul. 17 Stycznia 45 R Spó³dzielnia Mleczarska w Gostyniu R Leszczyñskie Centrum Medyczne Ventriculus w Lesznie R Family Finance, ul. Leszczyñskich 19, Leszno R Zak³ad Garma¿eryjny Specja³ w Lesznie R Komenda Policji w Lesznie R Stra¿ Miejska w Lesznie R Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie R Biuro Wiceprzewodnicz¹cego PE Marka Siwca R Firma Kêpka FHU w Œwiêciechowie R Miejski Zak³ad Oczyszczania w Lesznie R Miejski Zak³ad Komunikacji w Lesznie R Toi-Toi Systemy Sanitarne Sp. z o.o. R OSP Osieczna R Kenny Customs w Lesznie R Apteka Dom Leków w Lesznie, ul. Narutowicza (Cicha 12) R Senator PO Ma³gorzata Adamczak R Pose³ SLD Wies³aw Szczepañski R Pose³ PO Wojciech Ziemniak

We wtorek w „ABC”

Dla naszych czytelników przygotowujemy specjalne 32-stronicowe wydanie gazety. W niej m.in.: – nowy rozk³ad jazdy MZK, – z wizyt¹ w II LO w Lesznie, – szczegó³owe informacje dotycz¹ce „Majówki z ABC”, – OSP w Starym Bojanowie ma ju¿ 80 lat, – dodatek NA RYBY, – sylwetka zmar³ego niedawno mistrza Romana Dziaszyka z Wijewa.

AKTUALNOŒCI

5

Za tydzieñ Majówka!

Niemal wszystko jest ju¿ gotowe. Pozostaje tylko czekaæ na ³adn¹ pogodê. 1 maja, jak ka¿dego roku, ca³e Leszno jedzie na rowerow¹ Majówkê. Przypominamy trasê. Wyruszymy z leszczyñskiego rynku dok³adnie o godz. 10. Pojedziemy przez: Gronowo, Gronówko, Wyci¹¿kowo, Goniembice, Drzeczkowo, Osieczn¹ i dojedziemy do Jeziorek, gdzie urz¹dzimy wspania³y majówkowy piknik. Ka¿dy, kto choæ raz jecha³ w tym ogromnym kolorowym peletonie, wie, jaka to wielka frajda. Dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych. Wielka wiosenna przygoda. Naprawdê warto j¹ prze¿yæ. W Jeziorkach przygotowaliœmy wiele atrakcji. Oczywiœcie bêdzie tradycyjna wojskowa grochówa. Wszystkie praktyczne informacje dotycz¹ce Majówki podamy we wtorek w „ABC”. Zadbaliœmy o to, by drogi na ca³ej trasie zosta³y zablokowane na czas przejazdu rowerów, pojedziemy spokojnie, bez wyœcigów, mamy nadziejê, ¿e wszyscy szczêœliwie dojad¹ do mety. Zdefektowane rowery bêdzie jeszcze na trasie naprawiaæ pogotowie techniczne, a tych pechowców, którzy nie bêd¹ mogli jechaæ dalej, zabierzemy z trasy razem z rowerami. Nie ma obaw, ¿e ktoœ siê zagubi.

Dla uczestników loterii majówkowej przygotowaliœmy piêæ rowerów i wiele innych nagród. Kupony bêdziemy zbieraæ do urny stoj¹cej przed scen¹ na mecie w Jeziorkach. A wiêc szykujmy siê. Niech s¹siad namówi s¹siada, wnuczek dziadka, dziewczyna swojego ch³opaka. Mo¿na siê przebieraæ, malowaæ, dekorowaæ rowery (na najciekawsze pojazdy i rowerzystów bêdzie w Jeziorkach specjalny konkurs). Mo¿na siê œmiaæ i wyg³upiaæ.

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

ŻONY po591/k

składają Rektor, Kanclerz oraz studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

MATKI Panu

Bernardowi WITKIEWICZOWI

po592/k

składają Dyrekcja i pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie

Majówka to taka impreza, która wszystkich przygarnie, gdzie ka¿dy ma prawo dobrze siê czuæ. Nie przyjmujemy tylko ponuraków, choæ i takich potrafimy rozbawiæ. Za tydzieñ poka¿emy ca³ej Polsce, ¿e Leszno kocha rowery! Pojedziemy razem poszukaæ wiosennej przygody i na pewno j¹ znajdziemy. Na pewno! an Projekt wspó³finansowany przez Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego.

imię, nazwisko

adres

Panu doktorowi

Eugeniuszowi ŚLIWIŃSKIEMU

Fot. A. PrzewoŸny

s 1 maja ruszymy na kolejn¹ majówkê. Start z leszczyñskiego rynku.

Koledze doktorowi

Eugeniuszowi ŚLIWIŃSKIEMU wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY

składają koledzy ze Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Gen. Dyw. Sefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno po589

Dnia 21 kwietnia 2009 roku w wieku 89 lat odszedł od nas na wieczny odpoczynek nasz ukochany

śp.

BRONISŁAW RZEŹNICZAK architekt i społecznik, żołnierz Kampanii Wrześniowej 1939 roku o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku rodzina. Msza święta odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia, w kościele św. Antoniego o godz. 11.


OBOK PRAWA

6

Dwaj 14-latkowie zabili kamieniem ³abêdzia p³ywaj¹cego po zbiorniku wodnym w Bojanicach. Stan¹ przed s¹dem rodzinnym.

Zabili ³abêdzia

O tym, ¿e nieletni znêcaj¹ siê nad ³abêdziami, policjantów z Rewiru Dzielnicowych w Krzemieniewie poinformowa³ telefoniczne przypadkowy œwiadek zdarzenia. Mundurowi pojechali na miejsce i potwierdzili to doniesienie. W zbiorniku nieopodal brzegu le¿a³ martwy zakrwawiony ptak. – Ustaliliœmy sprawców tego czynu. To dwaj 14-latkowie z gminy

Krzemieniewo. Powiedzieli, ¿e rzucali kamieniami polnymi w dwa ³abêdzie, bo przeszkadza³y im podczas ³owienia ryb. Jeden zd¹¿y³ odp³yn¹æ, drugi, niestety, zosta³ trafiony – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Za swoje okrucieñstwo nieletni odpowiedz¹ przed s¹dem rodzinnym. Martwy ptak trafi³ do utylizacji. (luk)

Wracamy do tematu

Móg³ zagazowaæ lokatorkê

41-latek, który w styczniu na ul. Wielichowskiej w Koœcianie zabi³ m³otkiem swoj¹ krewn¹, us³ysza³ zarzut spowodowania zagro¿enia ¿ycia innej lokatorki tej samej kamienicy. Po zabójstwie odkrêci³ gaz w mieszkaniu zamordowanej. Przypomnijmy. Mê¿czyzna ponad 3 miesi¹ce temu wszed³ do mieszkania swojej 81-letniej krewnej w samym centrum Koœciana, zabi³ j¹ m³otkiem, a potem spl¹drowa³ wszystkie pomieszczenia. Kilka dni po zdarzeniu zosta³ zatrzymany i przyzna³ siê do morderstwa. Dowód zbrodni odnaleziono na wysypisku pod Œmiglem.

Ostatnio koœciañska prokuratura uzupe³ni³a zarzuty wobec zabójcy. – Us³ysza³ miêdzy innymi zarzut spowodowania zagro¿enia ¿ycia innej lokatorki tego domu, bo po zabójstwie odkrêci³ gaz. Teraz bieg³y z zakresu po¿arnictwa wypowie siê, na ile zagro¿enie wybuchem gazu by³o realne – mówi Przemys³aw Rajch, szef koœciañskiej Prokuratury Rejonowej. Prokuratura czeka jeszcze na opiniê psychiatryczn¹ w sprawie 41-latka. Jak siê dowiedzieliœmy, sprawa tego zabójstwa zostanie zamkniêta najprawdopodobniej w maju. Wówczas do s¹du trafi akt oskar¿enia. (luk)

Wci¹¿ trwa postêpowanie w sprawie innego morderstwa, do którego dosz³o pod koniec listopada 2008 roku w kamienicy przy ul. B¹czkowskiego w Koœcianie. Jerzy Ch., 56-letni nauczyciel z Jerki, zosta³ wtedy zamordowany przez 44-letniego s¹siada. Prokuratura Rejonowa w Koœcianie z³o¿y³a w³aœnie do s¹du wniosek o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej zabójcy. (luk)

Kradn¹ poduszki powietrzne z samochodów

Jak siê przed tym uchroniæ?

Dr¿yjcie w³aœciciele peugeotów, citroenów i renault. To w³aœnie wasze samochody w Lesznie i okolicach s¹ na celownikach z³odziei! Auta okrada nieznana dot¹d z³odziejska szajka, która – jak wskazuj¹ metody jej dzia³ania – musi byæ bardzo dobrze zorganizowana. Zaczê³o siê ponad 3 tygodnie temu w okolicach leszczyñskiego os. Wieniawa. To tam noc¹ pod okiem kamer okrad³a ona 7 samochodów, w tym 4 peugeoty 206. Ze wszystkich aut zniknê³y poduszki powietrzne, z jednego klakson i radio. Straty wyceniono na 6000 z³. Najprawdopodobniej ci sami sprawcy odwiedzili w poprzedni weekend RaFot. E. Baldys wicz. Okradli 5 samochos Tak wygl¹da kierownica, z której skradziodów, wymontowuj¹c z nich poduszki powietrzne. Z jed- no poduszkê. Nowa kosztuje nawet ponad nego znikn¹³ analizator spa- 2000 z³. lin. Cztery obrobione auta by³y pro- niæ blokada montowana na kierowdukcji francuskiej. Mniej wiêcej w nicy. Ma ona tak¿e tê zaletê, ¿e unietym samym czasie spod bloku przy mo¿liwia skrêcanie samochodem. ul. Grunwaldzkiej w Lesznie znikn¹³ Dla z³odzieja ca³ego auta to spora przeszkoda. citroen za 44.000 z³. Niestety, wœród sprawców kra– Nie ma jednego skutecznego dzie¿y zdarzaj¹ siê prawdziwi fasposobu na 100-procentowe zabezpieczenie samochodu przed kradzie- chowcy. Nie mog¹c wymontowaæ ¿¹. Mo¿na jedynie utrudniæ pracê tak po¿¹danych przez nich poduszek, z³odziejowi czy z³odziejom – mówi wycinaj¹… ca³¹ kierownicê. Walka ze z³odziejami czêœci saPiotr Rosiñski, rzecznik prasowy mochodowych jest wyj¹tkowo trudKMP w Lesznie. Najlepsz¹ metod¹ wydaje siê byæ na. Skradzione elementy trafiaj¹ na czu³a instalacja alarmowa, która za- gie³dy albo s¹ oferowane przez poreaguje na wszelkie próby w³amania. dejrzane osoby po wyj¹tkowo atrakDostêp do poduszki mo¿e utrud- cyjnych cenach, z regu³y kilkakrot-

Bra³ zaliczki i znika³

W Gostyniu zatrzymano oszusta samochodowego, który wy³udzi³ co najmniej 120 tysiêcy z³otych od osób z ca³ej Polski. Grozi mu do 8 lat wiêzienia.

Fot. E. Baldys s Wygl¹da³o groŸnie, a zakoñczy³o siê na niewielkich obra¿eniach. W poniedzia³ek po godz. 18 dosz³o do kolizji na skrzy¿owaniu ul. 55 Pu³ku Piechoty z Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie. Kieruj¹ca roverem leszczynianka wyjecha³a autem na g³ówn¹ drogê, wymuszaj¹c pierwszeñstwo przejazdu. Wtedy w bok jej samochodu uderzy³a pêdz¹ca w kierunku Wroc³awia honda. Kierowa³ ni¹ mieszkaniec Leszna. Kobieta za spowodowanie zagro¿enia na drodze otrzyma³a mandat. (luk)

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ Państwu

Wiesławie i Krzysztofowi LAJSZNEROM składa Zarząd i współpracownicy Gospodarstwa Rolno-Nasiennego Klonówiec

po583

Gostyñscy kryminalni zatrzymali 30-letniego Karol L. z powiatu gostyñskiego, który przez 2 lata oszuka³ ponad 230 osób. Mê¿czyzna oferowa³ do sprzeda¿y samochody ró¿nych marek. Od zainteresowanych ich kupnem pobiera³ zaliczki od 400 do 1000 z³ i… znika³ bez œladu. – Policjanci wpadli na trop oszusta kilka tygodni temu – relacjonuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik policji w Gostyniu. – Ustalili, ¿e na terenie naszego powiatu dzia³a nieznany mê¿czyzna, który oferuje sprowadzenie auta z Niemiec. Og³asza³ siê w gazetach motoryzacyjnych, oferowa³ do sprzeda¿y samochody ró¿nych marek po atrakcyjnych cenach. Po otrzymaniu zaliczki znika³, a oszukani ludzie zo-

stawali bez pieniêdzy i samochodu. Jak siê okaza³o, mê¿czyzna by³ wczeœniej karany, m.in. za paserstwo. – W trakcie przeszukania pomieszczeñ mieszkalnych i gospodarczych policjanci znaleŸli i zabezpieczyli telefon komórkowy i laptop, które s³u¿y³y oszustowi do pope³niania przestêpstw – wyjaœnia S. Myszkiewicz. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja ustala ewentualnych wspólników i dalsze osoby pokrzywdzone. Mê¿czyŸnie przedstawiono zarzut oszustwa, za co grozi od 6 miesiêcy do 8 lat pozbawienia wolnoœci. Gostyñski prokurator wyznaczy³ mu dozór policyjny.

Składam wyrazy wdzięczności lekarzom i pielęgniarkom za opiekę podczas długotrwałej choroby mojej Żony

śp.

Marii UTRACIK

Dziękuję księdzu Ireneuszowi Rachwalskiemu, panu organiście, wszystkim, którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili się do uświetnienia ceremonii pogrzebowej. Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym dziękuję za modlitwę, wyrazy wsparcia i złożone kondolencje. Dziękuję za liczne komunie święte, zamówione msze oraz złożone kwiaty. Pogrążony w bólu mąż z rodziną po587

ES

nie ni¿szych ni¿ u autoryzowanego dealera. – Przestrzegamy, ¿e kupowanie czêœci samochodowych niewiadomego pochodzenia mo¿e skoñczyæ siê zarzutem paserstwa. Jeœli chodzi o poduszki powietrzne ich niew³aœciwy monta¿ mo¿e doprowadziæ do niekontrolowanego wybuchu podczas jazdy, a w konsekwencji wypadku drogowego – wyjaœnia P. Rosiñski. (luk)

Przyzna³ siê Roman P., by³y ordynator leszczyñskiego pogotowia i przewodnicz¹cy powiatowej komisji lekarskiej, znów zosta³ skazany przez S¹d Rejonowy w Lesznie. Przypomnijmy, medyk by³ zamieszany w za³atwianie poborowym kategorii zdrowia „D” w zamian za pieni¹dze. W ubieg³ym roku zosta³ za to skazany przez leszczyñski s¹d. Prokuratura z³o¿y³a apelacjê od tego wyroku. Rozpatrywa³ j¹ S¹d Okrêgowy w Poznaniu. Lekarza skazano wtedy za przyjêcie 6 ³apówek, a od 2 innych uniewinniono. Jak poda³ czwartkowy „G³os Wielkopolski”, ta druga czêœæ wyroku zosta³a przez „okrêgówkê” uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez s¹d w Lesznie. Rozprawa odby³a siê w œrodê, trwa³a zaledwie kwadrans i przynios³a nieoczekiwany fina³. Roman P. przyzna³ siê do 2 zarzutów, od których wczeœniej zosta³ uniewinniony i dobrowolnie podda³ siê karze. Stwierdzi³, ¿e nie chce kolejnego procesu i nie zamierza sk³adaæ ¿adnych wyjaœnieñ. Zosta³ skazany na 10 miesiêcy wiêzienia w zawieszeniu na 3 lata, 1500 z³ grzywny, przepadek korzyœci uzyskanych w wyniku przestêpstwa, a tak¿e roczny zakaz wykonywania zawodu lekarza. (luk)

Fot. E. Baldys s Po raz kolejny wybito szybê w gablocie reklamowej przy ul. S³owiañskiej w Lesznie. W niedzielê zniszczyli j¹ wandale, którzy wracali z meczu ¿u¿lowego miêdzy leszczyñsk¹ Uni¹ a dru¿yn¹ z Zielonej Góry. – Ta szyba wybijana jest regularnie, najczêœciej w sylwestra lub Nowy Rok – dowiedzieliœmy siê od w³aœciciela gabloty Agencji Reklamowej Biura 2000. Wstawienie nowej bêdzie kosztowaæ oko³o 450 z³. (luk)


OBOK PRAWA

Dwaj mieszkañcy Polkowic, którzy tydzieñ temu w Wijewie grozili pobiciem pracownikowi stacji benzynowej, trafili pod dozór policji.

Odpowiedz¹ za rozbój W œrodku stacjê odwiedzili 26-letni Patryk F. i 34-letni Andrzej W. Kupili ró¿ne artyku³y spo¿ywcze i próbowali wyjœæ bez zap³aty. Sprzedawca zwróci³ im uwagê, aby uregulowali nale¿noœæ za zabrany towar. – Wtedy mê¿czyŸni wrócili i zagrozili mu pobiciem i spaleniem stacji benzynowej – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Po wyjœciu nieproszonych goœci przep³oszony sprzedawca zamkn¹³ obiekt na klucz i zatelefonowa³ na policjê. Opowiedzia³ o zdarzeniu i precyzyjnie wskaza³ samochód, którym odjechali nieuczciwi klienci. – By³a to ciemna taksówka – dodaje P. Rosiñski. Leszczyñscy funkcjonariusze zawiadomili o sprawie oœcienne jednostki policji. Przypuszczali bowiem, ¿e sprawcy mog¹ wyjechaæ poza teren ich dzia³ania. Kilkanaœcie minut po przekazaniu komunikatu samochód zatrzymali wschowscy policjanci. – Tamtejsi mundurowi znaleŸli w nim obu panów i skradziony towar – objaœnia P. Rosiñski.

Sprawcy trafili na komendê do Leszna, gdzie ustalono, ¿e ju¿ w przesz³oœci byli karani za kradzie¿e i oszustwa. Za ubieg³otygodniowy incydent grozi im do 10 lat wiêzienia. Prokuratura zastosowa³a wobec nich œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Teraz rozbójnicy bêd¹ musieli regularnie odwiedzaæ polkowick¹ komendê. (luk)

Wjecha³ w ogrodzenie

W czwartek, kilkanaœcie minut po godzinie 7, ciê¿arowy DAF wioz¹cy materia³y budowlane wjecha³ w ogrodzenie dwóch posesji przy ulicy Sienkiewicza w Rawiczu. Staranowa³ dwie bramy i ceglany s³upek miêdzy nimi.

Do paki za promile

50-letni mieszkaniec Rawicza wpad³ na jeŸdzie na podwójnym gazie. Jecha³ rowerem. Alkomat wykaza³ u niego 2,8 promila alkoholu. Okaza³o siê, ¿e rawiczanin ma ju¿ zakaz kierowania jednoœladem. W trybie przyspieszonym odpowiedzia³ kolejny raz za jazdê w stanie nietrzeŸwym oraz za naruszenie s¹dowego zakazu. Zosta³ skazany na 10 miesiêcy bezwzglêdnej odsiadki. J.W.

▲ Policja ustala przyczyny tego wypadku.

NapaϾ na posterunek

Na równe nogi postawi³ ¿o³nierzy alarm o napaœci na posterunek w Wyci¹¿kowie. Okaza³o siê, ¿e w jednym z gara¿y schronili siê przestêpcy. Mieli zak³adnika, którym by³ jeden z wartowników. Oficer dy¿urny og³osi³ alarm. ¯o³nierze czym prêdzej pobrali broñ i amunicjê. Trzema wozami na sygnale udali siê w miejsce zagro¿enia. Wiedzieli jednak, ¿e ca³a sytuacja by³a wymyœlona. By³y to tylko æwiczenia. Prowadzi³ je m³odszy chor¹¿y sztabowy Ryszard WoŸniak. Dowódc¹ grupy interwencyjnej by³ komendant ¯andarmerii Wojskowej. W wyniku udanej akcji odbito zak³adnika i zatrzymano napastników. Tego samego dnia swoje umiejêtnoœci na terenie poligonu sprawdzali równie¿ stra¿acy. (kin)

7

Fot. archiwum 69. LPPLOT ▲ Zatrzymanie jednego ze sprawców napaœci na posterunek w Wyci¹¿kowie.

– Us³yszeliœmy huk, ale niezbyt du¿y – mówi¹ mieszkañcy obu domów. – S¹dziliœmy, ¿e u kogoœ przewracaj¹ siê meble. Co siê faktycznie sta³o, zobaczyliœmy dopiero wtedy, kiedy wyjrzeliœmy przez okno. Ca³e szczêœcie, ¿e w momencie, gdy kierowca straci³ panowanie nad autem, nikt nie szed³ chodnikiem. Nie wiadomo, czy kierowca DAFa w jednej z lokalnych firm wpad³ w poœlizg na œliskiej od deszczu jezdni, czy mo¿e przysn¹³ za kierownic¹. Od skrzy¿owania, z którego wyje¿d¿a³,

Fot. J. Witczak

do miejsca kolizji jest raptem oko³o 30 m. Na tak krótkim odcinku wielotonowa ciê¿arówka z ³adunkiem nie by³a w stanie siê rozpêdziæ. Jecha³a mo¿e 40 km na godzinê. Czy przy takiej prêdkoœci mog³a wpaœæ w poœlizg? Kiedy oddawaliœmy to wydanie gazety do druku, policja jeszcze ustala³a przyczyny kolizji. Gmina, która jest w³aœcicielem jednej posesji i osoba prywatna, do której nale¿y drugi dom, bêd¹ siê prawdopodobnie domagaæ pokrycia kosztów naprawy ogrodzenia. J.W.


8

SPRAWY

Konkurencja czuwa i zarzuca Na początku miało być „Kill Dill”, czyli „Zabić Dilla”. – Pierwotna nazwa była tylko krótką, chwilową satyrą – tłumaczy we wstępie do pierwszego numeru zespół redakcyjny. Ostatecznie nowa gazetka szkolna nazywa się „Killer”. A „Dill” to ich starsza konkurencja. I to właśnie „Dill” na początek „zabił” „Killera”, zarzucając autorkom plagiat. Na rynku międzyszkolnym II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie pojawił się właśnie pierwszy numer nowej gazetki „Killer”. –Chciałyśmy dołączyć do zespołu „Dilla”, ale jakoś nie było porozumienia – mówi Agnieszka Płoszajczak. Dziewczęta zmobilizowały więc swoje siły i wspólnie stworzyły nowe pismo. W zespole oprócz Agnieszki są jeszcze: Agata Górska, Gabriela Kasprzak, Erwina Wojciechowska i Izabela Niedźwiedzińska. Wszystkie chodzą do klasy I o profilu humanistycznym. – Nie mamy nic wspólnego z grafiką i obróbką tekstów, ale wspiera nas

◄▲Okładki konkurencyjnych gazetek (z lewej). Zespoły redakcyjne zdecydowały się zapozować do wspólnego zdjęcia.

nauczyciel informatyki, pan Bartłomiej Kaźmierczak – tłumaczą dziewczyny. Założyły sobie, że gazetka ma być wesoła.

– Stawiamy na luz. Do współpracy wciągamy też nauczycieli – podkreśla A. Płoszajczak. I tak co miesiąc pojawiać się mają felietony Aliny Małuszek, nauczycielki biologii. W premierowym zachęca do wzbogacenia diety kiełkami, orzechami i pestkami słonecznika, a także do kąpieli w wodzie z dodatkiem 4 litrów mleka prosto od krowy. Jest też kwestionariusz osobowy, w którym nauczyciele odpowiadają na intrygujące pytania dotyczące np. własnych słabości, marzeń i tematów tabu. Ponadto w gazetce będą ukazywały się prace uczniów: wiersze, obrazy, grafiki itp. Pierwszy numer formatu A5 liczy 12 stron, a dodatkowo w środek włożony jest arkusz z bardzo pomysłową grafiką. Wewnątrz znalazła się m. in. recenzja powieści pt. „Oskarżony Pluszowy M.” oraz informacje o niepożądanych działaniach takich produktów, jak Actimel i Red Bull. I właśnie te dwa artykuły wstrząsnęły szkolną społecznością. Twórcy konkurencyjnej gazetki „Dill” zarzucili autorkom plagiat. Na potwierdzenie tych słów wskazali, gdzie w Internecie można trafić na te same treści. – W dzisiejszych czasach najprościej popełnić plagiat kopiując dowolny tekst z Internetu i podpisując go własnym nazwiskiem lub – dla mniej odważnych – pseudonimem – oświadczyła Natalia Fiebig, redaktor prowadzący „Dilla”. – Na pewno napiszą o tym w swojej gazetce. Będą szukali dziury w całym, bo pewnie są źli, że ośmieliłyśmy się założyć własną gazetkę. Na pewno będą teraz bacznie się przyglądać naszej pracy i doszukiwać się potknięć – skomentowała A. Płoszajczak, autorka jednego z kontrowersyjnych tekstów. Tłumaczy, że jej tekst nie jest dosłownym powieleniem z sieci. – Napisałam go w oparciu o informacje znalezione w Internecie. W końcu na


plagiat

czymś musiałam się oprzeć. Zapewnia, że w kolejnym numerze ukaże się sprostowanie. – Z drugiej strony podniesienie tego tematu przez konkurencję zapewni nam rozgłos – z humorem stwierdza Agata Górska. Dziewczyny przyznają jednak, że pierwszy numer robiły w pośpiechu, ponieważ na szkolnym forum umieściły wcześniej informację o dacie wydania gazetki i chciały uniknąć opóźnienia. – Młodszym koleżankom chcemy powiedzieć tak: człowiek uczy się na błędach, a podanie informacji o źródłach, z których się korzysta, nie jest żadną ujmą. Na koniec kilka słów o „Dillu”. Zespół redakcyjny tworzą: Natalia Fiebig, Joanna Paszkowiak i Jakub Bartkowiak. W zbieraniu i przygotowywaniu materiałów do gazetki sporadycznie pomagają też inni uczniowie. Obecnie pracują nad szóstym numerem. Dla odmiany to uczniowie klasy informatyczno – matematycznej. Redaktorem naczelnym jest Dominik Sieciński, nauczyciel informatyki. Czterostronicowe pismo formatu A4 składają w programie i Calamus, który przez kilka miesięcy żmudnie tłumaczyli uczniowie „Kopernika”. Autorzy artykułów prezentują m.in. sylwetki nauczycieli oraz nietuzinkowych absolwentów szkoły, np. Jakuba Roszaka, wokalisty zespołu Retrospective. – Przeprowadzając wywiady z nauczycielami można sobie poprawić kontakty z nimi – uśmiecha się N. Fiebig. – I dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat tych, którzy uczą w szkole. To zawsze ciekawi uczniów. W nowym numerze ukaże się wywiad z nauczycielką, podczas którego dowiedziałem się o jej kłopotach z policją. I o tym, jak pomogło jej to, że uczy właśnie w „Koperniku” – relacjonuje Jakub Bartkowiak. KINGA ZYDOROWICZ Fot. E. Baldys

SPRAWY

9


10

SPRAWY

Zaœpiewali dla Ani

Artyœci dali z siebie wszystko, a publicznoœæ by³a hojna. Dziêki temu uda³o siê zebraæ spor¹ kwotê pieniêdzy na leczenie ma³ej leszczynianki Ani Ros³oñ. W œrodê w Miejskim Oœrodku Kultury w Lesznie odby³ siê koncert charytatywny, zorganizowany przez Radio „Elka”, Studio Muzyki i Reklamy Macieja Mizgalskiego oraz Szko³ê Podstawow¹ nr 3 i Gimnazjum nr 5 w Lesznie. Ca³y dochód z imprezy przeznaczony zostanie na pomoc dla Ani. Dziewczynka jest chora na mukowiscydozê. Nie mo¿e ¿yæ tak jak rówieœnicy. Codziennie musi byæ oklepywana, ¿eby œluz, którego jej organizm produkuje ogromne iloœci, odczepi³ siê od p³uc. Dlatego rodzice Ani staraj¹ siê o zakup kamizelki, dziêki której bêdzie jej ³atwiej oddychaæ. Kamizelka kosztuje sporo, bo 30.000 z³. I to na ni¹ zbierane s¹ pieni¹dze. W koncercie wyst¹pili artyœci zaproszeni przez Macieja Mizgalskiego, jak i sam zespó³ Mizgalski Band oraz dziewczyny ze Szko³y Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 5. s Ania Ros³oñ z rodzicami i bratem Jasiem. Aktorzy – Olga Boñczyk, Karolina Nowakowska i Wojciech Medyñski – dali z siebie wszystko. Œpiewali, tañczyli, rozmawiali z widzami. Ka¿dy wykona³ po kilka przebojów. Wojciech Medyñski – niedawny uczestnik „Tañca z gwiazdami” – zadedykowa³ Ani piosenkê „Nie dokazuj, mi³a, nie dokazuj”. Olga Boñczyk – doktor Edyta z „Na dobre i na z³e” – razem z publicznoœci¹ wykona³a s³ynne „Parole”, a Karolina Nowakowska, która w serialu „M jak mi³oœæ” gra Olgê, poderwa³a publicznoœæ z krzese³ m.in. utworami ABBY. Wszy- s Wojciech Medyñski specjalnie dla Ani wykona³ miêdzy inscy bawili siê œwietnie. nymi piosenkê „Nie dokazuj, mi³a, nie dokazuj”.

Fot. 2x E. Baldys

Podczas koncertu odby³y siê te¿ licytacje. Prowadz¹cy koncert Jarek Adamek sprzeda³ lot samolotem AN2 za 1100 z³, godzinne prowadzenie programu w Radiu „Elka” za 1700 z³, lot balonem za 1500 z³, kolacjê na 12 osób za 2000 z³ oraz samochód rajdowy za 6000 z³. Pieni¹dze dla Ani zadeklarowa³o równie¿ kilka firm. Do zakupu kamizelki do³o¿yli siê te¿ wszyscy, którzy przyszli na imprezê i kupili bilety cegie³ki. Jak¹ sumê zebrano, o tym mo¿na przeczytaæ na portalu elka.fm.

W œrodê na zamku we Wschowie goœci³ Pawe³ Zyzak, autor najbardziej kontrowersyjnej ostatnio ksi¹¿ki pt. „Lech Wa³êsa. Idea i historia”.

Nie szargaæ œwiêtoœci?

Ma 24 lata, pochodzi z BielskaBia³ej, jest absolwentem technikum elektronicznego i Wydzia³u Historii UJ w Krakowie, a obecnie archiwist¹ tamtejszego oddzia³u IPN. W swojej publikacji, któr¹ pisa³ przez dwa lata na bazie pracy magisterskiej i na spotkaniu we Wschowie twierdzi³, ¿e Lech Wa³êsa miêdzy innymi: – Nie by³ w m³odoœci tak religijny, jak podaje, co dotyczy tak¿e jego ca³ej rodziny. – Podczas katechezy w koœciele nasika³ do kropielnicy, a nie chrzcielnicy, jak teraz przekrêca. – W rodzinnych stronach nadano mu ksywê „scyzoryk”, gdy¿ z braæmi rozrabiali na zabawach i nie gardzili sztachetami z p³otu. – Przed wojskiem by³ ojcem nieœlubnego dziecka z Wand¹, kobiet¹ z £ochocina, gdy pracowa³ w tamtejszym POM. Ch³opczyk Grzeœ mia³ 4 latka, gdy utopi³ siê w Wiœle. – A skandal na ca³¹ okolicê wybuch³, gdy o dziecku dowiedzia³a siê Jadwiga, kolejna dziewczyna Wa³êsy, co spowodowa³o, ¿e ze wstydu czmychn¹³ do Gdañska.

wydarzeñ oraz mieszkañców rodzinnych stron, a nawet ówczesnego proboszcza. Na ich proœby, a rzecz dotyczy 54 osób, zachowa³ ich anonimowoœæ. Miêdzy innymi dlatego, ¿e w latach 90., a wiêc za prezydentury Wa³êsy, jego rodzinne strony penetrowa³ UOP i czyœci³ archiwa z niewygodnych dla niego dokumentów. Zyzak: – Znaj¹c choleryczny charakter Wa³êsy, wiedzia³em, ¿e swoimi reakcjami sam najlepiej wypromuje moj¹ ksi¹¿kê. A jest to spora „ceg³a”, licz¹ca a¿ 626 stron, na rynku kosztuje 45-50 z³. Jej autor doda³, ¿e po medialnej burzy i ujawnieniu przez samego zainteresowanego kilku nazwisk, ju¿ 29 kwietnia wyda suplement z imiennym podaniem informatorów i kolejnych faktów. – Czy przed wydrukiem zabiega³ pan o konfrontacjê podanych w ksi¹¿ce faktów z jej bohaterem? – zapytaliœmy autora. – Tak, w ró¿ny sposób i przez wiele miesiêcy. Niestety, bezskutecznie. Rozmówca przyzna³, ¿e impulsem do podjêcia tematu by³a otwar-

lm

s Pawe³ Zyzak, cz³owiek, który krzykn¹³: – Król jest nagi!

– Pokrêtnie t³umaczy, co robi³ 14 sierpnia 1980 roku, gdy w stoczni wybuch³ strajk, na który siê spóŸni³. Raz mówi³, ¿e sprz¹ta³ mieszkanie, innym razem, ¿e ucieka³ przed SB. – I nigdy nie wyjaœni³, w jaki sposób na teren stoczni siê dosta³. Sk¹d trzeciego dnia chcia³ uciec, lecz zosta³ przez Andrzeja Gwiazdê skarcony i przymuszony do dalszego prowadzenia strajku. – Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ zatrudni³ Wachowskiego na osobistego kierowcê, wiedz¹c, ¿e ten jest kapitanem SB. – ¯e w latach 70. by³ TW „Bolkiem”, którego teczka znajduje siê teraz w Moskwie. Podobnie jak w Szczecinie TW „Œwiêtym” by³ Marian Jurczyk. Zyzak t³umaczy³, ¿e te i wiele innych „rewelacji” opar³ na dokumentach, opublikowanych tak¿e na stronach internetowych przez samego Wa³êsê lub s¹ to nagrane wypowiedzi wspó³pracowników i œwiadków

Fot. autor

toœæ sprawy Rywina. Podkreœli³, ¿e jako historyk pos³ugiwa³ siê wy³¹cznie naukowymi instrumentami zdobywania wiedzy, nikogo nie opluwa, nie ocenia, a tylko przedstawia fakty. Tak¿e te, które mog³y wp³yn¹æ na ukszta³towanie siê takiej, a nie innej osobowoœci bohatera. – Prawda jest absolutem, tak¿e o Wa³êsie, ja mogê tylko siê do niej przybli¿yæ – spuentowa³ autor rozmowê z dziennikarzem „ABC”. I doda³, ¿e w odró¿nieniu od obecnej sytuacji, za kilka lat m³odzi ju¿ bez balastu emocji bêd¹ oceniaæ Lecha. Rzecz w tym, czy zechc¹, bo na spotkanie we Wschowie przyszli wy³¹cznie ludzie starsi wiekiem. Jedni ganili autora za szarganie œwiêtoœci, inni chwalili za odwagê, twierdz¹c, ¿e mamy demokracjê, w której prawdziwy autorytet sam siê obroni. Dwa dni temu na Uniwersytecie w Toruniu Lech Wa³êsa obwieœci³, ¿e poda autora do s¹du. ZBIGNIEW KORONA


11

SPRAWY

Więcej szkody czy pożytku? Zgodnie z projektem ustawy o funduszu sołeckim sołtys i rada sołecka mają dysponować pieniędzmi, przekazywanymi z budżetów gmin. W każdej wiosce rada sołecka będzie mogła wydać pieniądze zgodnie z własnymi potrzebami. Takie rozwiązanie odbierze jednak pieniądze gminom, zmniejszając ich możliwości inwestycyjne. W ustawie zawarto przelicznik, według którego gminy będą naliczać wysokość kwoty należnej poszczególnym wsiom. Te, aby je otrzymać, będą musiały co roku składać wnioski do gminy, w których wykażą, na co zamierzają wydać pieniądze. Ich plany akceptować będą radni. Oni też zadecydują, czy w danej gminie zostanie utworzony fundusz sołecki. – U nas większość rady stanowią radni z wiosek, trudno zatem od nich wymagać, aby zagłosowali przeciwko utworzeniu takiego funduszu, naraziliby się mieszkańcom swoich wsi – uważa Piotr Curyk, burmistrz Pogorzeli. Wioski mogą zyskać rocznie po kilkanaście tysięcy złotych. To niby niewiele, ale dla budżetów poszczególnych gmin, które w swoim obrębie mają ich kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, to poważne obciążenie. – Nasz budżet gminy umniejszy się o 177 tysięcy złotych rocznie – wylicza Stanisław Krysicki, wójt Pępowa. – Przybędzie nam 13 minibudżetów, bo tyle mamy wiosek sołeckich. To dodatkowa praca dla naszej księgowości, bo to gmina będzie rozliczać wszystkie wsie. Rady sołeckie będą decydować, na co wydać pieniądze, rada będzie je akceptować, a wójt będzie za to odpowiadał. Dla niewielkich wiosek pieniędzy nie będzie zbyt wiele, bo wysokość funduszu uzależniona jest m.in. od liczby mieszkańców. W skali budżetu gminy może on wynieść około jednego procentu, ale pracy w księgowości będzie niewspółmiernie więcej. – Są i plusy takiego funduszu – przyznaje burmistrz Curyk. – Wieś, mając własne pieniądze, będzie mogła sama pozyskiwać dodatkowe fundusze. My weszliśmy do Lidera, a z tego programu wsie mogą otrzymać do 75 procent dofinansowania na własne zadania, na przykład budowę boiska czy ogródka jordanowskiego. Ale żeby je otrzymać, mieszkańcy wsi muszą się sprężyć, muszą chcieć działać. Ustawa zakłada, że fundusz sołecki ożywi społeczności wiejskie dzięki oddolnym inicjatywom mieszkańców, angażujących się w przejmowanie odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i swoją przyszłość. – Boję się jednak nierozsądnych wydatków. W naszej gminie mamy tego przykłady z przeszłości – dodaje P. Curyk. – Wsie siłą rozpędu rozpoczynały inwestycje, które potem musiała kończyć gmina, a dziś pobudowane w nich obiekty nie są w pełni wykorzystywane. Przekazywanie co roku pieniędzy dla poszczególnych sołectw to zmniejszenie możliwości inwestycyjnych gmin. – Jeśli gmina chce wykonać większą inwestycję, na przykład tak jak nasza kanalizację ścieków i chce wziąć duży kredyt, to umniejszenie pieniędzy w budżecie zmniejszy nasze możliwości kredytowe. W sumie obetnie to nam około 10 procent wydatków inwestycyjnych– zaznacza burmistrz Pogorzeli. Ustawa przewiduje, że państwo – jeśli wskaźnik dochodów gminy nie będzie zbyt wysoki – zwróci

® s e r w i s

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAKSY MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (dowóz do klienta)

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl

▲Gminy na wsiach wykonują sporo prac. W Elżbietkowie w gminie Pogorzela budowane jest właśnie miejsce dla podróżujących autobusami.

jej od 10 do 30 procent środków przekazanych na fundusz sołecki. Nie wiadomo na razie, kto i w jaki sposób będzie decydował o wysokości zwracanych gminom pieniędzy. A te co roku w swoich budżetach planują wykonanie wielu inwestycji na wsiach. – To nie są małe inwestycje – twierdzi S. Krysicki. – Wyremontowaliśmy już prawie wszystkie świetlice wiejskie, w których są nowe krzesełka, stoliki, lodówki. Budujemy chodniki, kanalizacje, place zabaw, boiska sportowe, drogi, ścieżki rowerowe. – I tak można by wyliczać prawie bez końca– dodaje sekretarz gminy Pępowo Urszula Wabińska. – Do tej pory jeśli jakaś wieś wychodziła z ciekawym pomysłem, to i tak pomagaliśmy jej finansowo w jego realizacji.

Nie wszyscy sołtysi jednak są podobnego zdania. – Taki fundusz to bardzo dobry pomysł – uważa Tomasz Skibicki, sołtys Czachorowa w gminie Gostyń. – Co roku składam wniosek do gminy o dofinansowanie naszych inwestycji i dostajemy po tysiąc czy dwa tysiące złotych lub wcale. A potrzeby mamy duże, choćby remont amfiteatru czy budowa ogródka jordanowskiego. Uważam, że radni, zanim zadecydują, czy w danej gminie utworzyć fundusz sołecki, powinni spotkać się z sołtysami i porozmawiać o potrzebach wsi. W tym roku radni do końca czerwca muszą zadecydować, czy w ich gminach utworzony zostanie fundusz sołecki. Czas pokaże, czy podjęte przez nich decyzje, będą słuszne. Tekst i fot. ES


GOSPODARKA

12

Prąd wiatrem napędzany Rozpoczyna się budowa elektrowni wiatrowych, które produkować będą prąd. W powiecie gostyńskim ma ich stanąć kilkadziesiąt. Rolnicy, na gruntach których staną wiatraki, muszą podpisać umowy z inwestorami. Za dzierżawę ziemi otrzymywać będą czynsz. Dla wielu zapisy w umowach są jednak niejasne i mało precyzyjne. W Pogorzeli, gdzie ma stanąć farma 29 wiatrowych elektrowni, rolników wspierał prawnik, wynajęty przez jednego z nich. Rolnicy już wcześniej podpisali z inwestorem – firmą DOMREL ze Szczecina, wstępne umowy. Te, zgodnie z prawem, są już obowiązujące. Jednak zanim złożyli podpisy w obecności notariusza, przedstawiciele firmy spotkali się z nimi, aby wyjaśnić wszelkie niejasności. A tych nagromadziło się sporo. Koszt budowy jednej elektrowni wiatrowej wynosi około 12 mln złotych. Inwestor, który je buduje, ponosi także wszystkie koszty związane z przygotowaniem wszelkich pozwoleń, a tych jest wiele. – Na rynku pojawiają się nowe firmy, które chcą stawiać elektrownie – twierdzi Piotr Curyk, burmistrz Pogorzeli. – Zaczyna więc działać konkurencja. Firma DOMREL, która już poniosła koszty związane z badaniem siły wiatru, zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianą miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego, decyzjami środowiskowymi, wpływem na krajobraz i wiele innych, tak skonstruowała umowy z rolnikami, aby ci nie mogli już od nich odstąpić i wydzierżawić gruntów konkurencyjnej firmie.

Nie wszystko jasne Dzierżawa gruntów obejmuje okres co najmniej 30 lat. W tym czasie rolnik otrzymywać będzie corocznie czynsz za dzierżawę. Gwarantowane ma 8 tysięcy złotych przez pierwsze 11 lat, a przez następne 11 tysięcy zł. To zaliczka, która powiększona będzie w zależności od tego, ile dany wiatrak wyprodukuje prądu. – Właśnie słowo zaliczka zrodziło u rolników podejrzenie, że jeśli np. wiatrak się popsuje i nie będzie produkował prądu, będą musieli

te pieniądze zwrócić – mówi burmistrz. Punktem spornym okazał się termin płacenia dzierżawy. Z umowy wynika, że nastąpi to z chwilą uruchomienia elektrowni wiatrowej. – Skąd będziemy wiedzieli, kiedy wiatrak zostanie uruchomiony? – dopytywali rolnicy. – A co z okresem, kiedy będzie on budowany? Potrwa to kilka miesięcy, a my już nie będziemy tej ziemi uprawiali. Czy za ten okres nie dostaniemy żadnego odszkodowania? Obecny na spotkaniu prawnik twierdził, że w umowie po stronie rolnika są tylko obowiązki, po stronie inwestora wymagania w stosunku do niego. – Ale to nasza firma ryzykuje, wkładając wiele milionów złotych na budowę elektrowni – przekonywał przedstawiciel firmy DOMREL ze Szczecina. – Musimy się zabezpieczyć, abyście państwo w pewnym momencie nie zrezygnowali z dzierżawy, gdy my już poniesiemy ogromne koszty. Do czasu budowy elektrowni bez przeszkód możecie uprawiać ziemię. Nie ponosicie żadnych koszów ani żadnych szkód. Rolnikom nie wolno jednak np. wydzierżawić w obrębie wiatraka terenu innym firmom bez uzgodnienia z obecnym inwestorem. Niejasne dla rolników były też zapisy dotyczące przeniesienia ziemi na następcę lub możliwość jej sprzedaży. I kto poniesie koszty popsutych w czasie prac budowlanych drenaży pól. Przedstawiciele inwestora cierpliwie odpowiadali na wątpliwości i pytania. – Zależy nam na jak najlepszej współpracy z państwem, bo ta będzie trwała ponad 30 lat – przekonywali. – Przy kolejnej umowie,

Fot. autor V W Babkowicach, na polu jednego z rolników, budowana jest droga dojazdowa i wylewany fundament, na którym ma stanąć wiatrowa elektrownia. którą będziemy z państwem podpisywać po ustaleniu dokładnej lokalizacji poszczególnej elektrowni oraz wielkości gruntu, potrzebnego do jej pobudowania, będziemy uzgadniać dodatkowe szczegóły. Podczas spotkania wyjaśniano też różnice w kwotach, jakie za dzierżawy pod elektrownie wiatrowe otrzymują rolnicy polscy i niemieccy. – W Polsce i w Niemczech obowiązuje inne prawo – uważa P. Curyk. – Tam rolnicy otrzymują większe pieniądze za dzierżawę, ale sami muszą płacić do gminy podatki za budowle stojące na ich terenie. U nas takie podatki płacić będzie właściciel elektrowni.

Każdy skorzysta Rolnicy będą otrzymywać rocznie około 20 do 25 tysięcy złotych z tytułu dzierżawy. Kwoty te będą się

zwiększać wraz ze wzrostem kosztów energii elektrycznej w kraju. Otrzymywać będą bowiem 1 procent wartości od wyprodukowanej energii przez siłownię stojącą na ich terenie, a po 11 latach – gdy koszt budowli się zwróci - 1,5 procent. Rolnicy z gminy Pogorzela – pomimo pewnych niewiadomych – zjawili się następnego dnia po spotkaniu, aby podpisać umowy notarialne. – Nurtuje nas jeszcze możliwość sprawdzania ilości wyprodukowanego w ciągu roku prądu przez farmę wiatrową, bo od tego zależeć będzie wysokość dzierżawy, jaką będziemy otrzymywać – uważają. Farmy wiatrowe mają przynosić wiele korzyści: głównie produkować czystą energię elektryczną, a więc ograniczać emisję dwutlenku węgla i pyłu do atmosfery. Przy ich budowie część prac mają też wykonywać lokalne firmy. Zarabiać będą właściciele farm, rolnicy, dzierżawiący im ziemię, skorzystają też gminy. – Nas cieszy fakt, że firmy budujące elektrownie wiatrowe na swój koszt remontują drogi śródpolne – zaznacza Zenon Norman, wójt Piasków. – Na terenie naszej gminy w tym roku powstaną dwie elektro-

wnie pilotażowe. W przyszłości ma być ich około dwudziestu. Jedna z elektrowni budowana już jest w Babkowicach, w gminie Pępowo. – Dla gminy to także dochód, bo od jednej budowli wpłynie do budżetu około 40 tysięcy złotych – mówi Stanisław Krysicki, wójt Pępowa. – Na naszym terenie także ma stanąć około dwadzieścia takich urządzeń. Już za kilka lat krajobraz w powiecie gostyńskim ulegnie diametralnej zmianie. Na polach „wyrosną” olbrzymie wiatraki. Będą to jedne z najwyższych obecnie stawianych. Ich wysokość ma sięgać 160 metrów, a wraz ze śmigłem do 210 m. Firma DOMREL już rozpoczęła budowę pilotażowych wiatraków w gminach Pępowo i Piaski, jeszcze w tym roku takie mają stanąć w gminach: Śmigiel, Bojanowo, Rydzyna, Nekla i Środa Wielkopolska. W Pogorzeli, ze względu na brak stacji wysokiego napięcia, nie powstanie żaden pilotażowy wiatrak. W przyszłym roku mają się tam rozpocząć prace związane z budową dróg dojazdowych. A w przyszłych latach cała wiatrowa farma. E. CURYK-SIERSZULSKA

Rajd po gminie Krzemieniewo Rada Sołecka wsi Krzemieniewo zaprasza na rajd rowerowy po gminie. Impreza zorganizowana zostanie już po raz drugi, bo poprzednia była bardzo udana. Rajd odbędzie się w sobotę 2 maja, ale udział w nim trzeba zgłosić wcześniej – do końca kwietnia. – W tym roku trasa liczyć będzie około 23 kilometrów – mówi Alina Kamieniarz, sołtys Krzemieniewa. Start planowany jest o godz. 14 na osiedlu Przylesie w Lesz-

nie. Dalej rowerzyści pojadą do Grabówca, Oporowa, Oporówka, Luboni i Pawłowic, gdzie planowany jest odpoczynek i zwiedzanie pałacu, a potem do Kociug i z powrotem na osiedle Przylesie. Na mecie wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają grochówkę, planowane są występy zespołów z Gminnego Centrum Kultury oraz loteria, w której główną nagrodą będzie rower. Zapisy na rajd przyjmuje pani sołtys pod nr tel. 693-524-800. lm


SPRAWY

Ruchem leczy ludzi – Nigdy nie myœlê: O Jezu, jakie to biedne dzieci… Myœlê o tym, jak wykorzystaæ wszelkie metody rehabilitacji, by przygotowaæ je do ¿ycia w spo³eczeñstwie.

Tak mówi Robert Gies¹¿nisty ³yk soku. zek, patrz¹c na maluchy, To w czasie zajêæ rehaktóre maj¹ problemy z sabilitacyjnych dziecko namodzielnym poruszaniem uczy³o siê jeœæ, piæ, ubiesiê. Pracuje jako rehabiliraæ. Bez problemu weŸmie tant w Oœrodku Wczesnej sobie teraz kawa³ek chleba Interwencji przy ul. Staroczy zje jab³ko pokrojone w zamkowej w Lesznie. Z plasterki. Niedawno Alan ma³ymi pacjentami spêdza samodzielnie usiad³ na tej setki godzin. Jednym z samej ³aweczce, na której nich jest 4-letni Alan Zygja siad³am bez ¿adnej remunt z Przemêtu. fleksji. Dla niego to by³ – Dla mnie to ci¹gle wielki sukces. jest ogromne wyzwanie. – Te æwiczenia maj¹ Po ka¿dej sesji zastanamu daæ samodzielnoœæ wiam siê, czy nie mo¿na oraz mo¿liwoœæ uczestniby³o zrobiæ czegoœ wiêcej czenia w ¿yciu rodzinnym dla tego dziecka, co zaplai spo³ecznym. Musimy tak nowaæ na nastêpny raz, prowadziæ rehabilitacjê, dlaczego to, co zaplanoby to dziecko by³o jak najwa³em ostatnio, nie wymniej zale¿ne od najbli¿sz³o i co zrobiæ, by na naszych osób – podkreœla R. stêpnej sesji to siê uda³o Giezek. – opowiada Robert Giexxx zek z Leszna. Alan cierpi na mózgowe Rozmawiaj¹c ze mn¹, pora¿enie dzieciêce. Ma bacznie obserwuje i koryobni¿one napiêcie miêœnioguje postawê Alana, który we, co objawia siê tym, ¿e co chwila rzuca zabawk¹. jest bardzo wiotki i w³aœciDziœ ch³opiec upatrzy³ sowie przelewa siê przez bie inn¹ ni¿ ta, któr¹ na porêce. Ciê¿ko jest mu wykocz¹tek da³ mu terapeuta. naæ najprostszy ruch. Ale Ale to nie ma znaczenia. Fot. archiwum æwiczy bardzo dzielnie. – On ma robiæ cokolwiek. s Robert Giezek od przesz³o 3 lat rehabilituje Alana. – Twoje nogi mi siê nie Ma siê bawiæ. Wcale nie podobaj¹ – powa¿nym tomusi wiedzieæ o tym, ¿e w³aœnie æwi- czynnoœæ wymaga od niego nie lada nem zwraca siê do niego rehabilitant, czy. My nie uczymy ruchu. My po- wysi³ku. Dziœ nie dostanie piæ przez pomagaj¹c mu utrzymaæ prawid³owodujemy, ¿eby ten ruch by³ mo¿li- s³omkê. Dziœ sam bêdzie pi³ prosto z w¹ postawê. Ch³opiec na chwilê powy do wykonania – wyjaœnia rehabi- butelki. Siada na kolanach terapeuty. wa¿nieje, prostuje nó¿ki, po czym z – Trzeba dobraæ tak¹ pozycjê, by uœmiechem wraca do dalszej zabalitant, podtrzymuj¹c ch³opca. unikn¹æ zagro¿enia zad³awienia siê wy. Upodoba³ sobie akurat rzucanie xxx Po chwili Alan sygnalizuje, ¿e albo zach³yœniêcia – t³umaczy pan gumowym wa³kiem w kierunku nachce mu siê piæ. Ta prosta z pozoru Robert, podczas kiedy Alan wci¹ga szego fotoreportera. I mog³oby siê

wydawaæ, ¿e ca³y czas jest to dopiero wstêp do prawdziwej rehabilitacji. Ale to nieprawda. Specjalistyczny sprzêt tutaj nie ma najwiêkszego znaczenia. Najwa¿niejsze s¹ potrzeby dziecka. Siada. – Wiem, ¿e potrafisz ³adniej – zwraca uwagê R. Giezek. Nie chce go ca³kowicie wyrêczaæ. Dziecko, delikatnie podtrzymywane przez terapeutê, osuwa siê na ziemiê. – Wiesz, ¿e mo¿esz siê przewróciæ i ja nic nie zrobiê. Prosi³em, byœ siada³ ³adniej – mówi do niego, pomagaj¹c mu wstaæ z pod³ogi. Najpierw na czworaka, potem na nó¿ki. xxx Alan jest bardzo pogodnym ch³opcem. Nie daje po sobie poznaæ, jak ciê¿ko mu siê ruszaæ. Nie widaæ po nim zmêczenia. – Wczoraj ponad godzinê jeŸdzi³em z nim rowerem. Chwilê potem wsiad³ na kucyka, po raz pierwszy po przerwie zimowej. Sam trzyma³ lejce i nawet chwyci³ konia za grzywê. Siedzia³ prosto – relacjonuje Pawe³ Zygmunt, tata Alana. Mimo choroby ch³opiec ma wiele pasji. Unosz¹c do góry zaciœniête pi¹stki, pokazuje, jak kibicuje ¿u¿lowcom Unii Leszno. – Wprawdzie na stadionie wysiedzi tylko przez kilka biegów, ale bêd¹c w Lesznie czêsto tam zagl¹damy podczas treningów i sparingów – opowiada pan Pawe³. Oprócz tego uwielbia siedzieæ przed komputerem. Jeœli nic siê nie zmienia i nie rusza na monitorze albo – co gorsza – komputer jest wy³¹czony, klikanie po klawiaturze go nie interesuje. Umie pokazaæ swój charakter i nie³atwo go zbiæ z panta³yku. Lubi pizzê i jazdê samochodem. Uwielbia jeŸdziæ konno i

Warsztaty ucz¹ ¿ycia Du¿e postêpy w rehabilitacji robi¹ podopieczni Warsztatów Terapii Zajêciowej w Miejskiej Górce, prowadzonych przez tamtejsze Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych. Z rehabilitacji w WTZ korzystaj¹ 24 kobiety i 26 mê¿czyzn w wieku od 17 do 57 lat. S¹ mieszkañcami wszystkich gmin powiatu rawickiego (g³ównie gmin Rawicz i Miejska Górka). Jest te¿ troje z powiatu gostyñskiego. Podopieczni warsztatów korzystaj¹ z 10 pracowni: komputerowej, muzycznej, krawieckiej, dziewiarsko-tkackiej, spo³ecznej, artystycznej, witra¿u, gospodarstwa domowego, ogrodniczej i technicznej. Ka¿dy uczestnik ma indywidualny program zajêæ. Maj¹ zapewnion¹ opiekê psychologiczn¹, pedagogiczn¹, logopedyczn¹ i rehabilitacjê ruchow¹. Doskonal¹ wykonywanie codziennych czynnoœci, ucz¹ siê samodzielnoœci, radzenia sobie z trudnoœciami, wspó³pracy w grupie, przygotowywania i podawania posi³ków, komunikowania siê za pomoc¹ Internetu, zachowywania siê w ró¿nych sytuacjach, dba³oœci o swój wygl¹d. W ramach rehabilitacji prowa-

dzone s¹ te¿ ,,treningi ekonomiczne’’. Podopieczni warsztatów ucz¹ siê rozpoznawania nomina³ów banknotów, planowania wydatków, robienia zakupów, p³acenia rachunków itp. Z dotacji PFRON otrzymuj¹ na ten cel okreœlone kwoty pieniêdzy, którymi mog¹ dysponowaæ. – U wiêkszoœci osób widaæ postêpy wynikaj¹ce z rehabilitacji – mówi Anna Hejducka, prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych w Miejskiej Górce. – Czêœciej s¹ to efekty rehabilitacji zawodowej ni¿ spo³ecznej. Sporo uczestników zajêæ ma ju¿ odpowiednie przygotowanie do podjêcia pracy. Pracodawcy jednak rzadko albo w ogóle nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych. Obawiaj¹ siê, ¿e jeœli taka osoba zrezygnuje z pracy, bêd¹ musieli zwróciæ dotacjê otrzyman¹ z PFRON. Na brak ofert zatrudnienia dla niepe³nosprawnych ma wp³yw tak¿e fakt, ¿e takie osoby wymagaj¹ wiêkszej opieki, troski.

A. Hejducka zauwa¿a, ¿e w powiecie rawickim brakuje zak³adów zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne. W takich zak³adach rehabilitacja zawodowa jest prowadzo-

na na wy¿szym poziomie, a tym samym osoby niepe³nosprawne s¹ lepiej przygotowane do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. – Od kilku lat myœlimy nad uruchomieniem zak³adu aktywnoœci zawodowej – dodaje A. Hejducka. – Mo¿na na ten cel uzyskaæ dotacjê, ale musi byæ ona zabezpieczona notarialnie. Kosztuje to 1 procent od

Fot. J. Witczak s Jedn¹ z pracowni ciesz¹cych siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ jest pracownia krawiecka.

13

pluskaæ siê w wodzie. – ¯ona albo ja go podtrzymujemy, a on le¿y sobie na pleckach i wariuje nogami – opisuje tata ch³opca. Od wrzeœnia Alan chodzi do przedszkola. Nie jest to ¿adna placówka nauczania zintegrowanego, tylko normalne przedszkole dla zdrowych dzieci. – Na pocz¹tku zostawa³ tylko po 20 minut. Bawi³ siê wy³¹cznie swoj¹ zabawk¹, p³aka³ i chcia³ wychodziæ. Teraz zostaje ju¿ tam 3 godziny, siada we wspólnym kole i s³ucha pani przedszkolanki. Dzieci bardzo go lubi¹ i wrêcz zabiegaj¹ o to, kto usi¹dzie ko³o niego. Choæ s¹ w tym samym wieku, t³umacz¹, ¿e Alan nie chodzi, bo jest jeszcze za ma³y – z uœmiechem opowiada pan Pawe³. I zaraz dodaje: – Nie chodzi sam, ale uwielbia dreptaæ z mam¹ i tat¹. Nawet kilkanaœcie godzin dziennie. xxx Pan Robert æwiczy z Alanem 2 razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu ch³opiec jeŸdzi do G³ogowa, gdzie spotyka siê z doskona³ym rehabilitantem Miros³awem Kut¹. – To by³ mój instruktor. Ceniê go za jego umiejêtnoœci i za to, jakim jest cz³owiekiem – przyznaje pan Robert. Przez rêce leszczyñskiego rehabilitanta przewinê³o siê ju¿ kilkaset osób, g³ównie dzieci. – Ja strasznie nie chcia³em pracowaæ z dzieæmi. Broni³em siê przed tym, poniewa¿ myœla³em, ¿e nie dam sobie rady. Ale tak siê z³o¿y³o, ¿e pierwsze praktyki mia³em w ¿³obku. Egzamin dyplomowy zdawa³em na Oddziale Dzieciêcym rawickiego szpitala. A pierwsz¹ pracê podj¹³em w Oœrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie, gdzie trafiaj¹ najm³odsze dzieci. I tak to trwa do dziœ. Ju¿ od 13 lat – opowiada terapeuta. Rzadziej rehabilituje osoby doros³e, które dozna³y jakichœ urazów. Pomaga m.in. leszczyñskim ¿u¿lowcom: Przemkowi Pawlickiemu i Damianowi Baliñskiemu. KINGA ZYDOROWICZ

kwoty dotacji. Nie staæ nas na takie zabezpieczenie. Musimy w tej sprawie porozumieæ siê z samorz¹dem. Ka¿dy uczestnik zajêæ w warsztatach jest oceniany dwa razy w roku. Na tej podstawie ustala siê dalsze indywidualne programy rehabilitacji. U szeœciu podopiecznych, którzy ukoñczyli trzyletni pobyt w placówce, dokonano kompleksowej oceny ich umiejêtnoœci. Brano pod uwagê ich codzienn¹ zaradnoœæ, samodzielnoœæ, komunikowanie siê i wspó³pracê w grupie, umiejêtnoœci niezbêdne do podjêcia pracy. Na podstawie tych ocen dwie osoby mog³y podj¹æ sta¿, a jedna przyuczenie do zawodu. – Wa¿nym elementem rehabilitacji jest wspó³praca z rodzicami lub opiekunami uczestników zajêæ, poznanie ich opinii o metodach pracy oraz oczekiwañ – dodaje Iwona Hejducka, kierownik WTZ. – Spotkania z nimi ciesz¹ siê du¿¹ frekwencj¹. Chêtnie z nami wspó³pracuj¹, s¹ wspó³uczestnikami ¿ycia warsztatów i wspó³autorami oceny postêpów swoich dzieci lub podopiecznych. WTZ wychodz¹ ze swoimi podopiecznymi do œrodowiska lokalnego, integruj¹ siê z nim. Uczestnicz¹ w otwartych imprezach, przegl¹dach dorobku artystycznego, organizuj¹ kiermasze wyrobów wykonanych w pracowniach. J.W.


LUDZIE

14

Turystyczny ambasador Leszna Kaiserwinkl to jeden z najbogatszych i najatrakcyjniejszych regionów Austrii. Przekona³ siê o tym Jakub Wojciechowski, który chce umo¿liwiæ kontakty turystyczne i gospodarcze miêdzy miejscowymi Austriakami i mieszkañcami Leszna.

W tym celu doskonali ju¿ potoczny jêzyk tyrolski. Chocia¿ biegle mówi po niemiecku, angielsku i francusku, nie spoczywa na laurach. – Jêzyka, którym ludzie pos³uguj¹ siê na wsi, uczê siê poprzez kontakty z Austriakami – mówi Jakub Wojciechowski z Leszna. Kilka lat temu wyjecha³ na studia do Drezna. Na Uniwersytecie Technicznym studiuje równoczeœnie dwa kierunki: anglistykê i lingwistykê stosowan¹. Obecnie jest na V roku. W miêdzyczasie wyk³ada w drezdeñskiej szkole jêzykowej. – Moja przygoda z jêzykiem niemieckim zaczê³a siê, kiedy podczas szko³y œredniej wyjecha³em na wymianê do Niemiec. Tam pozna³em przyjació³. To by³ bodziec, który spowodowa³, ¿e zacz¹³em uczyæ siê jêzyka. Chcia³em zostaæ t³umaczem i zosta³em – wspomina pocz¹tki Jakub. Jego mama, Ma³gorzata Wojciechowska, prowadzi³a Klub Europejski przy Bursie Miêdzyszkolnej nr 1 w Lesznie. To ona organizowa³a wyjazdy do Zittau. Podczas jednego z nich Kuba rozpocz¹³ kurs jêzykowy, dopuszczaj¹cy go na niemieckie uczelnie wy¿sze. Z powodzeniem dosta³ siê na studia. – Mama mia³a wielki wp³yw na to, czym siê teraz zajmujê. Dawa³a mi woln¹ rêkê, ale zawsze podkreœla³a, ¿e jêzyki maj¹ ogromne znaczenie. Sama je doskonali³a. Teraz coraz wiêcej mo¿e nauczyæ siê od syna – uœmiecha siê J. Wojciechowski. – Od mamy przej¹³em te¿ pasjê podró¿owania oraz poznawania œwiata i ludzi – dodaje. Op³aci³o siê. Teraz Jakub koñczy studia i prowadzi w³asn¹ firmê. Mo¿-

na œmia³o powiedzieæ, ¿e pe³ni ona funkcjê polskiej ambasady w DreŸnie. Pracuj¹ w niej g³ównie studenci polscy i niemieccy. Pomagaj¹ prowadziæ dzia³alnoœæ, zajmuj¹ siê poœrednictwem handlowym i serwisem jêzykowym. Ponadto umo¿liwiaj¹ Polakom znalezienie najbardziej atrakcyjnych miejsc na wypoczynek oraz u³atwiaj¹ rekrutacjê na studia. Ale na tym nie koniec. – Jeœli ktoœ ma jakiekolwiek problemy, na przyk³ad z policj¹, to za³atwiamy pomoc prawnika. Mo¿emy podstawiæ te¿ t³umacza czy detektywa – wyjaœnia J. Wojciechowski.

Wieczory austriackie i sp³ywy kanoe

W swojej ofercie turystycznej ma np. wycieczki z Leszna do Drezna, po³¹czone z ca³odniowym zwiedzaniem miasta. Koszt takiego wyjazdu ³¹cznie z transportem to 60 z³. – Jeœli ktoœ woli dojechaæ w³asnym autem, za³atwiamy przewodnika i doradzamy, gdzie mo¿na pójœæ, co warto zobaczyæ, gdzie najlepiej wybraæ siê na zakupy – informuje Jakub. Bardzo popularne wœród Polaków s¹ wycieczki parowcami. Zrekonstruowane, historyczne ju¿ statki, p³yn¹ oko³o 4 godzin przez malownicz¹ Saksoniê. Widok gór piaskowych i kilkudziesiêciu piêknych zamków mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy. Zamki mo¿na zwiedziæ, po czym wsi¹œæ do nastêpnego statku i p³yn¹æ dalej. Atrakcji szykuje siê coraz wiêcej. – W najbli¿sze wakacje organizujemy wycieczki do Austrii. Mo¿na bêdzie pojechaæ tam w celach turystycznych albo po³¹czyæ urlop z in-

zespole Frog&Roll. Na saksofonie gra z nami Kamil Ko³odziejski z Leszna. Œpiewamy przede wszystkim polskie szlagiery z repertuaru D¿emu czy Perfektu – opowiada Kuba. Jest zadowolony z drogi, jak¹ wybra³. – Stanê³y przede mn¹ otworem inne horyzonty. Pos³ugiwanie siê jêzykami obcymi i wyjazdy daj¹ cz³owiekowi o wiele wiêksze mo¿liwoœci – przekonuje i zachêca do kontaktów z zagranic¹. – Tyrol to malowniczy krajobraz i wielkie mo¿liwoœci. To teren w du¿ej mierze rolniczy. Austriacy hoduj¹ krowy i owce, produkuj¹ œwietne sery, maj¹ niesamowity sprzêt i mo¿liwoœci technologiczne. Dlaczego leszczynianie nie mieliby skorzystaæ z ich doœwiadczeñ? Marsz z kijkami i przeFot. E. Baldys mieszczanie siê na nartach ▲ Jakub Wojciechowski jest leszczyñskim „ambasadorem” turystyki w DreŸnie. biegówkach to tam niemal cotensywn¹ nauk¹ jêzyka niemieckie- ców – wylicza J. Wojciechowski. dzienny widok. Dynamicznie rozwigo i angielskiego. Kurs przeznaczoMo¿liwe bêd¹ te¿ fakultatywne ja siê spadochroniarstwo i lotnictwo. ny jest dla osób doros³ych, maturzy- wycieczki, np. do Wiednia. Zapisy na W zwi¹zku z tym Austriacy s¹ zainstów albo dla m³odszych dzieci, któkurs ju¿ trwaj¹. Z organizatorem mo¿- teresowani nawi¹zaniem wspó³prare przyjad¹ do Austrii z rodzicami. na skontaktowaæ siê pisz¹c na adres: cy z leszczyñskim lotniskiem. Zapewniamy zakwaterowanie, wy¿yOtwarci s¹ te¿ na kontakty medialjakub.wojciechowski@gmx.de wienie, naukê i szereg atrakcji, jak: ne. Byæ mo¿e ju¿ w czerwcu przedMuzyka – druga pasja sp³ywy kanoe, wycieczki górskie, loty stawiciele Gazety „ABC” pojad¹ tam spadochronowe i wieczory austriacChoæ zajêæ mu nie brakuje, znaj- w celu nawi¹zania wspó³pracy z lokie, podczas których mo¿na poznaæ duje jeszcze czas na inne pasje. kaln¹ gazet¹. ¿ycie i kulturê rdzennych mieszkañKINGA ZYDOROWICZ – Gram na gitarze i œpiewam w

Artystyczne dzie³a z gliny

Glina to naturalny surowiec towarzysz¹cy cz³owiekowi od najdawniejszych czasów. Powstawa³y z niej budowle, przedmioty codziennego u¿ytku. W d³oniach Mateusza Juskowiaka z Drzêczewa glina zmienia siê w dzie³a artystyczne. Mateusz Juskowiak nie tylko rzeŸbi w glinie. Maluje te¿ obrazy. Artystycznego rzemios³a nie uczy³ siê, jest typowym amatorem. Talenty plastyczne przejawia tak¿e jego m³odsza siostra Marta oraz wujek Stanis³aw Jankowiak z Piasków. Razem z nim w tym roku wystawi³ swoje prace na Gminnym Przegl¹dzie Twórczoœci Plastycznej w Gminnym Oœrodku Kultury w Piaskach. – Siostra zajmuje siê ma³ymi formami, maluje g³ównie pisanki wielkanocne – wyjaœnia Mateusz Juskowiak. – Ja zacz¹³em rzeŸbiæ w glinie szeœæ lat temu. Materia³u do pracy szuka w polu. – Taka glina jest nieczyszczona, dlatego podczas jej wyrabiania z wod¹ usuwam drobne kamyczki – t³umaczy. – Potem formujê z niej bry³ê i wycinam no¿ykiem, nadaj¹c odpowiednie kszta³ty. Nikt mi nie pokazywa³, w jaki sposób urabiaæ glinê, formowaæ i rzeŸbiæ w niej. Glina powinna byæ bardzo miêkka. Gdy zacznê, muszê skoñczyæ tego samego dnia, bo gdy podeschnie, nie ma ju¿ mo¿liwoœci cokolwiek w niej wyci¹æ. Nie mogê wiêc nastêpnego dnia zrobiæ poprawek. Mo¿na natomiast w trakcie pracy doklejaæ jakieœ elementy. Na jedn¹ rzeŸbê poœwiêca kilka godzin. Choæ maluje te¿ obrazy, zdecydowanie woli pracê w glinie.

▲ Mateusz Juskowiak z czêœci¹ swoich prac.

– Jako ch³opiec bardzo lubi³em lepiæ w plastelinie – mówi. – Dlatego spróbowa³em rzeŸby w glinie. Nie myœla³em o drewnie ani o innym materiale rzeŸbiarskim. Podczas pracy spogl¹dam zazwyczaj na zdjêcie postaci, któr¹ wykonujê, ale czasem te¿ rzeŸbiê z pamiêci Tworzy ma³e formy rzeŸbiarskie, najczêœciej s¹ to postacie ludzi i zwierz¹t, g³owy koni, abstrakcje.

Fot. E. Curyk-Sierszulska

Swoich rzeŸb nie wypala. Po pewnym czasie wysychaj¹ i twardniej¹ niczym kamieñ. Maluje te¿ obrazy. Najczêœciej kopiuje znanych polskich malarzy: Kossaka, Wyczó³kowskiego, Che³moñskiego. Maluje tylko farbami plakatowymi. Najwiêcej czasu na swoje hobby poœwiêca zim¹.

ES


LUDZIE

OBEJRZYJ ARCHIWALNE NUMERY

ABC

www. gazetaabc.pl Jarmark Leszczyńskiej Starówki

Szlifowanie Bruku impreza towarzysząca Grand Prix na żużlu

Sobota, 9 maja, godz. 10-14, rynek w Lesznie – konkurs na najładniejszy strój z lat minionych – główna nagroda telewizor LCD, – kramy kupieckie i rzemieślnicze, – giełda staroci (więcej informacji tel. 0603-382-306), – występy zespołów, – wjazd ułanów, – zupa szparagowa i ciasto Brukowiec, – wesołe miasteczko, – osada Leszczyńskiego Bractwa Rycerskiego, – młodzieżowa szkółka żużlowa.

Z a p r a s z a m y ! Organizatorzy: Patroni medialni:

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

15

Stuletnia leszczynianka

W niedzielê swoje setne urodziny bêdzie œwiêtowaæ Katarzyna Kulus z Leszna. Jej synowie przygotowuj¹ wielk¹ uroczystoœæ w Kasynie Wojskowym. Wczeœniej w leszczyñskiej kolegiacie odprawiona zostanie msza œwiêta w intencji jubilatki. Pocz¹tek XX wieku to czas, gdy wielu Polaków szuka³o za granic¹ szans na lepsze ¿ycie. W przebywaj¹cej na emigracji w Niemczech górniczej rodzinie 26 kwietnia 1909 roku na œwiat przysz³a ma³a Kasia. Rodzina wróci³a do Polski na pocz¹tku lat dwudziestych i osiedli³a siê w Lesznie. Kiedy panna Katarzyna mia³a 18 lat – w 1927 roku – w koœciele pw. Œwiêtego Miko³aja stanê³a na œlubnym kobiercu. Jej wybranek Stefan by³ kolejarzem i pracowa³ jako zawiadowca stacji. Razem prze¿yli 35 lat, wychowuj¹c piêcioro dzieci.

Rep. J. Kuik s W kwietniu 1938 roku rodzina Katarzyny i Stefana Kulusów by³a w komplecie. Do gromadki dzieci – Teresy, Narcyzy i Stanis³awa – do³¹czyli bliŸniacy Henryk i Tadeusz.

Pani Katarzyna owdowia³a w 1962 roku. Nie ¿yj¹ ju¿ córki Teresa i Narcyza, ale nadal wielkim wsparciem dla kochanej Mamusi s¹ 71-letni bliŸniacy Henryk i Tadeusz oraz o 10 lat starszy Stanis³aw.

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM.KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE

Zaprasza do nauki od 1 września 2009 r. w klasach o następujących specjalnościach: * * * * *

humanistyczno-dziennikarskiej biologiczno-chemicznej matematyczno-informatycznej ogólnej językowej (wybrane zajęcia edukacyjne prowadzone będą w języku angielskim albo języku niemieckim)

SZKOŁA oprócz realizacji ramowego programu nauczania zapewnia: • •

• •

dobór najlepszej kadry nauczycieli i wykładowców, dodatkowe zajęcia m. in. z psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa itp. prowadzone przez kadrę naukową Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Humanistycznej (profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów), rozwijanie twórczego myślenia i działania uczniów poprzez kontakt ze środowiskiem akademickim, kontakt z najbliższym środowiskiem poprzez współpracę z różnymi instytucjami (organizowanie wycieczek, kontakty zagraniczne, obozy jeździectwa konnego itp.).

Szkoła, którą tworzymy, będzie przyjazna, twórcza i stanie się źródłem przyszłego sukcesu jej absolwentów! ***** Bliższych informacji udziela i wstępnych zapisów dokonuje Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Leszno, ul. Królowej Jadwigi10 (pokój obok dziekanatu na parterze)

mgr Dagna Mikołajczak tel. 065 529 35 20 wew. 45 065 529 47 77 wew. 45

Fot. J. Kuik s W niedzielê Katarzyna Kulus z Leszna bêdzie œwiêtowa³a swoje pierwsze trzycyfrowe urodziny. Odwiedz¹ j¹ wszyscy najbli¿si i przyjaciele.

Pani Katarzyna mieszka przy ul. S³owiañskiej samotnie. Zawsze jednak ktoœ z rodziny j¹ odwiedza, ¿eby pomóc w wykonaniu niektórych czynnoœci. Jubilatce mo¿na pozazdroœciæ wielkiej œwiat³oœci umys³u. Ogl¹daj¹c telewizjê, œledzi na bie¿¹co wydarzenia w Polsce i na œwiecie, ale poddaje je w³asnemu os¹dowi. Nierzadko wybiera te¿ kana³ sportowy. Na niedzieln¹ uroczystoœæ przyjedzie a¿ siedemdziesi¹t osób. Nie zabraknie oœmiorga wnucz¹t, dziewiêciorga prawnucz¹t i trojga praprawnucz¹t. Wizytê z ¿yczeniami zapowiedzia³ te¿ prezydent Leszna Tomasz Malepszy. (JAC)


PASJE

16

Rycerze w średnio Dziś po południu do Gostynia przyjedzie ponad setka rycerstwa z całego kraju. Okazją ku temu jest otwarcie średniowiecznej osady, którą pobudowali rycerze skupieni w Poczcie Bartosza Wezenborga. Skansen został pieczołowicie odrestaurowany na wzór średniowiecznej osady. Inicjatorem jego powstania oraz głównym sponsorem jest Jacek Juskowiak, ojciec jednego z członków Pocztu. – Sam jeszcze nie połknąłem bakcyla rycerstwa – przyznaje. – Ale myślę, że to przyjdzie z czasem. Niemal wszystkie prace wykonali młodzi „rycerze” z pomocą pana Jacka. Zaczęli od ogrodzenia terenu. Użyli do tego dębowych bali.

największe zadanie, jakie sobie wyznaczyli. W osadzie stanie… karczma z hotelem. Wszystko z zachowaniem średniowiecznego stylu. W przyszłości będzie tam można organizować imprezy, w tym także wesela. – Mam nadzieję, że odbędzie się tu i moje – mówi po cichu Igor Alagierski. Jedno piętro karczmy będzie w podziemiu z salą na 100 osób, parter pomieści 80 osób. Na piętrze ma być 10 pomieszczeń, które będzie można

„OGRODNIK” T.Ł.A. Szudra Spółka Jawna 64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 19 tel./fax (0-65) 520-85-82 zaprasza do Pawilonu Ogrodniczego w Lesznie, ul. Obrońców Lwowa 19 w godz. 9-17, soboty 9-13

Polecamy: * nasiona warzyw i kwiatów, * nasiona traw gazonowych, * cebulki kwiatowe, * cebulę dymkę, * kosiarki elektryczne i spalinowe, * pilarki elektryczne i spalinowe, * kosy elektryczne i spalinowe, * glebogryzarki spalinowe, * podcinarki elektryczne, * folię ogrodniczą w różnych rozmiarach i kolorach, * nawozy ogrodnicze, * środki ochrony roślin dla działkowiczów, * opryskiwacze, * narzędzia ogrodnicze FISKARS, * sprzęt ogrodniczy firm STIGA, BRILL, OLEO-MAC Przyjdź do nas, a przekonasz się, że jesteśmy konkurencyjni, a towar kupiony u nas jest dobrej jakości.

ZAPRASZAMY

Fot. 3 x autor V Igor Alagierski uczył się kowalstwa od swojego mistrza prowadzącego Bractwo Rycerskie w Krzywiniu. Potrafi już zrobić wiele rzeczy. Wykuł np. zawiasy do drzwi w chatach. Przymierza się do wykucia miecza. – Musieliśmy je najpierw okorować, zaostrzyć i zakonserwować – tłumaczy Igor Alagierski, namiestnik gostyńskiego Bractwa Rycerskiego, opiekun skansenu. – Budowa palisady trwała od czerwca 2007 do połowy stycznia 2008 roku. Kolejnym etapem prac była budowa pomieszczeń gospodarczo - mieszkalnych, wieży, pieca chlebowego oraz studni. Budynki powstały z bali dębowych i sosnowych. Każda chata pokryta jest gontem dębowym. Ściany w kuźni i budynkach mieszkalnych polepione zostały gliną wymieszaną z sieczką i pobielone wapnem. – Na terenie budowy nie pracowała żadna maszyna, wszystko wykonaliśmy ręcznie – zaznacza I. Alagierski. – Układaliśmy bruk, wkopywaliśmy bale, kopaliśmy studnię, ubijaliśmy klepiska gliną w chatach, stawialiśmy budynki. Na terenie osady znajdują się też dyby, madejowe łoże, klatka dla skazańców, pień do ścinania głów. A w planach jest sporo kolejnych inwestycji: pobudowanie pieca do wypalania naczyń glinianych oraz pieca hutniczego do wytopu metalu. W jednej z chat jest bowiem kuźnia, w drugiej koło garncarskie. Przed nimi także jeszcze

wynajmować jako pokoje hotelowe. Za opłotowaniem osady jest jeszcze sporo terenu należącego do Jacka Juskowiaka. Dziś wieczorem rozbiją tam namioty rycerze, którzy zjadą na weekendową imprezę. Ma być 125 gości z rycerstwa! A że teren ten jest pochyły, w przyszłym roku ma tam

V Koło garncarskie w jednej z chat.

powstać tor saneczkowy z wyciągiem. Zatem atrakcji przy skansenie nie zabraknie. Pomysł wybudowania średniowiecznej osady zrodził się nagle. – Syn z kolegami z Pocztu szukali jakiegoś miejsca, gdzie mogliby się spotykać – mówi Jacek Juskowiak. – Powiedziałem więc, że trzeba zbudować osadę. I tak to się zaczęło. Skansen ma na siebie zarabiać, dlatego planowana jest tam organizacja różnych imprez. – Do dyspozycji uczestników imprez integracyjnych są wszystkie pomieszczenia znajdujące się na terenie osady – wyjaśnia jej opiekun. – Oferujemy liczne konkursy, pojedynki szermiercze, konkursy sprawnościowe, a dla niesubordynowanych dyby, pręgierz i inne narzędzia tortur. W programie może znaleźć się też: pokaz i nauka tańców średniowiecznych, strzelanie z hakownicy, pokazy walk, bitwy, bieg dam, turniej strzelecki, nauka szermierki, wybijanie monet, wyrób naczyń glinianych. Będziemy organizować warsztaty kowalskie i garncarskie. Myślimy, że z naszej oferty skorzystają szkoły. Już są chętni na wynajem skansenu. Chciałyby tam zagrać m.in. kapele muzyczne, wyczuwając swoisty klimat tego miejsca. Przez wysoką palisadę nie widać bowiem roztaczającej się wokół panoramy miasta. W oddali dostrzec można jedynie kopułę Bazyliki na Świętej Górze. Średniowieczna osada zaczyna żyć własnym rytmem. Warto tam zajrzeć. E. CURYK-SIERSZULSKA


PASJE

17

owiecznej osadzie

ISO 9001:2001

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Leszno, ul. Krótka 5 V Średniowieczna osada powstała dzięki Jackowi Juskowiakowi. Razem z młodzieżą spędził przy jej budowie nieskończenie wiele godzin.

Dzisiaj po południu rycerstwo rozbije obozowisko za osadą. O godz. 19.30 na terenie skansenu wyświetlony zostanie film „Tajemnice średniowiecznej Fary”. W sobotę nastąpi oficjalne otwarcie osady: przywitanie pocztów i bractw, uruchomienie stanowisk rzemieślniczych – kuźni kowalskiej, pieczenia chleba, wypalania ceramiki. Będą też funkcjonować stanowiska łucznicze, oszczepnicze i kata. Zaplanowano turnieje łucznicze i bojowe. O godz. 19 rozpocznie się bitwa. Pół godziny wcześniej odprawiona zostanie msza. Wieczorem będzie biesiada przy wspólnych stołach. W niedzielę także czynne będą wszystkie stanowiska. Odbędzie się pokaz rycerski i walka o flagę. Zakończenie biesiady zaplanowano na godz. 16. Wstęp wolny. Szczegóły imprezy na stronie: www.osadagostyn.pl

tel. 0-65 529-25-21, 0-65 520-38-29 Rok założenia 1931

http:// www.zdz.leszno.pl

ZAPRASZA do nauki w szkołach PONADGIMNAZJALNYCH SZKOŁY POLICEALNE nadające tytuł technika oraz określony zawód - technik logistyk - technik informatyk - technik usług kosmetycznych - technik BHP

- technik masażysta - opiekun medyczny - ratownik medyczny

nadające tytuł specjalisty

OPEL FORD

- ds. informatyki - ds. kinezyterapii - ds. fizykoterapii - ds. administracyjno-prawnych - ds. rachunkowości

- ds. kadr i płac - ds. stylizacji i makijażu - ds. manicure i pedicure - zawód masażysta

3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

• czêœci, akcesoria • przegl¹dy i naprawy bie¿¹ce • diagnostyka komputerowa • klimatyzacja • serwis ogumienia

2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE kształcące w zawodach: - technik mechanik - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik handlowiec - technik usług fryzjerskich Zajęcia w szkołach prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej w: - Przemęcie - Lesznie - Rawiczu - Gostyniu - Kościanie

Leszno (przy rondzie Gronowo) ul. Gronowska 1a, tel. 065 526-88-50 ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE KONTROLE WIOSENNO-LETNIE (WSZYSTKIE MARKI)

INFORMACJI UDZIELAJĄ I ZAPISY PRZYJMUJĄ NASZE BIURA: Leszno, ul. Krótka 5, tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 18, 22 Gostyń, ul. Energetyka 12, tel. 0-65 572-02-39 Kościan, ul. Dworcowa 2, tel. 0-65 512-46-81 Przemęt, ul. Powstańców Wlkp. 1, tel. 065 549-60-10 Rawicz/Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, tel. 0-65 546-54-80


DZIAŁKA – MOJE HOBBY

18

Tuje jak lody i przetwory na zimę O tym, że Henryk Maksajdowski z Rawicza „kręci lody” wiedzą wszyscy. Ale nikt nie wie jak. – Nie zdradzam, to moja tajemnica – mówi pan Henryk. Tuje w kształcie lodów włoskich od razu zwracają uwagę na działce państwa Maksajdowskich. Urszula i Henryk Maksajdowscy mają działkę na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Gaik. W swoim „królestwie” dbają o każdy szczegół. – Działkę mamy od 22 lat, od początku istnienia ogródków – mówią państwo Maksajdowscy. – Byliśmy tu niejako pionierami. Rok po roku i krok po kroku zamieniliśmy ten kawałek ziemi w warzywniak i miejsce wypoczynku. Uprawiają w zasadzie wszystko, co składa się na ogródek warzywny, do tego drzewa i krzewy owocowe. Są samowystarczalni jeśli chodzi o warzywa i owoce – robią z nich przetwory i soki. Pielęgnacja i strzyżenie tui to specjalność pana Henryka. Robi to tak, że kształtem przypominają lody.

V Pan Stanisław piele, pani Teresa ma akurat wolne. Czyli wszystko na swoim miejscu. Porządek musi być... Siedzimy sobie, gawędzimy, podziwiamy przyrodę. Mamy skrzydlatych „lokatorów”, wiją sobie gniazda w krzewach. Czasami można zobaczyć jaszczurki. Nie przeszkadza nam ich obecność, żyjemy w symbiozie.

V Urszuli i Henrykowi na działce pomagają córka Aurelia i wnuczka Dominika. W tle tuje jak lody. – No i zaczęli mówić, że „kręcę lody” – śmieje się pan Henryk. – To mój własny pomysł, oryginalny, niepowtarzalny. Co roku przycinam tuje tak, aby zachowywały ten sam kształt. Potrzebny jest talent w rękach, nic więcej nie powiem... W sezonie, zwłaszcza latem, na działce są prawie codziennie. To dla nich miejsce relaksu, wytchnienia. I pracy, która daje dużo zadowolenia. Jej efekty są widoczne gołym okiem. Dbałość i wzorowy porządek widać wszędzie. Wypielęgnowane rabaty kwiatów: tulipanów, koron cesarskich, stokrotek, żonkili, narcyzów, piwonii. Śliczny skalniak oraz huśtawka zrobiona z ławki. Niebawem będzie dmuchany basenik dla wnuczek Dominiki i Oliwii. Ładnie wykończona altana z werandą. Przypomina małe gospodarstwo domowe. Ma kuchnię, salonik, małą piwnicę, składzik na narzędzia, ubikację z szambem. – Taka działka to same zalety – zaznaczają. – Latem grillujemy, bez tego też nie ma przyjemności. Zapraszamy rodzinę, przyjaciół.

xxx

Teresa i Stanisław Waścińscy są działkowymi sąsiadami państwa Maksajdowskich. To sąsiedztwo na prawdziwie przyjacielskich zasadach. Nie ma tu nawet płotu. – My tu wszyscy prawie jak jedna rodzina – mówią państwo Waścińscy. – Nikt nikomu nie wadzi, nie zazdrości. Z każdym można porozmawiać, wymienić się fachowymi uwagami, zaprosić na pogaduszki albo łyknąć coś... orzeźwiającego. Swoją działkę też mają od ponad 20 lat. Powolutku ją zagospodarowywali. Wspominają, jak za PRL-u brakowało materiałów budowlanych na altanę. Nawet zdobycie worka cementu graniczyło z cudem. – Jakoś daliśmy sobie radę – zaznacza pan Stanisław. – Nie zrobiliśmy wszystkiego od razu. Trzeba było czasu i wysiłku. Ale przynajmniej jeszcze bardziej cenimy sobie to, co mamy i cieszymy się z tego. Ich działka to także przykład dbałości o porządek i estetykę – jak przystało na prawdziwego działkowca. Takie małe gospodarstwo, gdzie

wszystko jest na swoim miejscu, ma swój ład i logikę. Altanę wyposażyli w najniezbędniejsze rzeczy. Urządzili magazynek na narzędzia. Wybrukowali obejście. Wybudowali kompostownik na nawóz. Gospodarują wspólnie, choć warzywa i kwiaty to bardziej domena pani Teresy, a „działką” pana Stanisława są drzewka i krzewy. Pomagają im wnukowie. Ich warzywniak to również spiżarnia dostarczająca wszystkiego, co rośnie i przyda się w kuchni. – Marchewkę, pietruszkę, ogórki, pomidory i inne podstawowe warzywa trzeba mieć na działce – podkreślają. – Każdy lubi nowalijki, a na później przydadzą się własnoręcznie zrobione przetwory. Owoców też im nie brakuje. Mają nadzieję, że w tym roku drzewa i krzewy również obrodzą. Na działce spędzają każdy weekend. Bez tego nie wyobrażają sobie życia, wypoczynku. Nie muszą martwić się o posiłki, przygotowują je na miejscu, w działkowej kuchni. Czasem wystarczy rozpalić grilla. I oddać się słodkiemu nicnierobieniu. To ich odskocznia od życia w mieście. Ich oaza. Tekst i fot. JACEK WITCZAK

Wiosna to okres wysiewów i pierwszych wiosennych prac na działkach i w ogrodach. Czas na zakup nasion warzyw do ogródków przydomowych i roślin ozdobnych na rabaty, balkony i tarasy. Na co zwracać uwagę przy ich zakupie, by osiągnąć oczekiwane efekty i cieszyć się dobrymi plonami w ogrodach warzywnych i pięknem dorodnych roślin ozdobnych w ogrodach rekreacyjnych?

Jakie nasiona Rynek oferuje nam ogromną różnorodność nasion, cebulek i sadzonek. – Kupując nasiona warto skorzystać z oferty znanych i sprawdzonych firm, najlepiej hodowlano- nasiennych – mówi Beata Skrętowska, dyrektor ds. handlu w firmie hodowlano-nasiennej PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. – Firmy takie są hodowcami i właścicielami większości sprzedawanych odmian i produkują materiał siewny przy uwzględnieniu wszelkich norm wymaganych przy produkcji. Nasiona mają wszystkie atesty potwierdzające zdolność kiełkowania, datę ważności i inne parametry jakościowe. Dzięki temu klient ma gwarancję, że uzyska efekt zgodny z opisem podanym przez

dalami Polagra dla wielu odmian warzyw oraz Godłem AGRO POLSKA. Jest też właścicielem ponad 100 odmian warzyw i ponad 120 odmian kwiatów, wyhodowanych z myślą o działkowcach i producentach towarowych. PlantiCo oferuje około 600 pozycji asortymentowych (warzywa, kwiaty, zioła), w tym wiele nowości. Proponuje uznane i pewne odmiany, chętnie kupowane przez działkowców i producentów. – Istotnym czynnikiem decydującym o wysokości i jakości plonów jest odporność roślin na choroby. Dlatego kupując nasiona warto wczytać się w opis na ulotce czy opakowaniu – radzi B.Skrętowska. – Godne polecenia są odmiany warzyw i

V Oferta PlantiCo jest bardzo szeroka. Obejmuje nasiona warzyw, roślin ozdobnych i ziół. Zawiera zarówno tradycyjne odmiany, jak i wiele nowości.

kwiatów, które oprócz wysokich plonów i walorów zdobniczych są odporne na wiele chorób lub niekorzystne warunki. Korzystanie z takich odmian pozwala ograniczyć lub wyeliminować zabiegi chemiczne. Każdy ogrodnik ma swoje wypróbowane odmiany, ale nie należy „uciekać” od nowości, które z reguły są plenniejsze, odporniejsze na choroby, mają też ciekawe cechy użytkowe i zdobnicze. W ofercie firmy PlantiCo znajdują się przeróżne serie. W „Ogrodzie nie z tej ziemi” można znaleźć nasiona interesujących, mało znanych lub nietypowych ze względu na kształt lub barwę gatunków i odmian warzyw dla hobbystów, np.: sałaty o ciekawych liściach (Carmina), warzywa liściowe (roszponkę, rukolę, portulakę, seler naciowy), warzywa korzeniowe (salsefię, skorzonerę), żółte i czerwone pomidory koktajlowe, m.in. o kształcie gruszki, cykorię, endywię, dynie i wiele innych. W serii „Ogród ziołowy” oferowana jest bogata kolekcja ziół do uprawy w gruncie i w pojemnikach. Oprócz tego firma proponuje serie: „Standard warzywa i kwiaty”, „Ogród z tradycją”, „Nasiona na kiełki” oraz „Poplony”. Produkty dostępne są w hurtowniach i sklepach w całym kraju. Można się w nie zaopatrzyć także w sieciach supermarketów OBI, NOMI i TESCO, a także w sklepie internetowym na stronie www.plantico.pl LL

hodowcę. To pozwoli uniknąć rozczarowań i niemiłych niespodzianek. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. jest polską firmą hodowlano-nasienną z wieloletnią tradycją hodowlaną, uhonorowaną wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. Złotymi Me-

Konkurs działkowca Wspólnie z firmą PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. przygotowaliśmy konkurs dla miłośników działek i ogrodów. Nagrodami w konkursie jest 5 koszy pelnych nasion warzyw, kwiatów i ziół firmy PlantiCo. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przysłać SMS pod numer 7238 podając w nim imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.KONKURS DZIALKOWCA.np. MARIA KOWALSKA.LESZNO. Rozwiązanie konkursu opublikujemy 5 maja. Na SMS-y czekamy do 28 kwietnia. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. LL


WYDARZENIA

19

Ratownicy te¿ maj¹ Grand Prix Coraz lepiej dzieje siê w œrodowisku leszczyñskich woprowców. Dostrzeg³y to równie¿ centralne w³adze i w dowód uznania za rzeteln¹ robotê po raz pierwszy przyzna³y naszemu miastu organizacjê Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. Presti¿owe zawody III rundy pod patronatem ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego odby³y siê w minion¹ sobotê na Œrodowiskowej P³ywalni Edukacyjnej w Lesznie. Uczestniczy³o w nich kilkuset ratowników z ca³ego kraju. Najlepsi z najlepszych. Nasi, zarówno z rejonowego oddzia³u kierowanego przez Dariusza Orzechowskiego, jak i z WOPR PWSZ pod wodz¹ Waldemara Chwalczuka, walczyli w barwach wielkopolskiej dru¿yny, stanowi¹c jej mocny filar. Symbioza godna podkreœlenia, bo kilka lat temu w œrodowisku leszczyñskich wodniaków dosz³o do powa¿nego konfliktu. W odró¿nieniu od polityków ludzie spod znaku b³êkitnego krzy¿a potrafili znaleŸæ wspólny jêzyk i zrozumieæ, ¿e idea, której s³u¿¹, jest wa¿niejsza od partykularnych interesów. Dokonali podzia³u zadañ i kompetencji, dziœ wspó³pracuj¹ zgodnie, m.in. na Jeziorze Dominickim, gdzie dzia³aj¹ grupy interwencyjne obu oddzia³ów. I dla nich w³aœnie Zarz¹d WOPR Województwa Wielkopolskiego przekaza³ w sobotê cztery profesjonalne radiotelefony wartoœci kilku tysiêcy z³otych. Funkcjonuj¹ nawet, gdy wpadn¹ do s³onej wody. W du¿ym stopniu usprawni¹ pracê ratowników, bo dotychczas korzystali z zawodnej ³¹cznoœci komórkowej.

zakup sprzêtu. Dla przyk³adu, ci z PWSZ trzy lata temu uzbierali na nowoczesn¹ ³ódŸ, ale p³ywali z po¿yczonym silnikiem. Dopiero w zesz³ym roku, wsparci finansowo przez Wed³ug szacunków Waldemara piej widaæ na najwiêkszym akwenie leszczyñski oddzia³ PZU ¯ycie, doChwalczuka, prezesa WOPR PWSZ, regionu w Boszkowie, gdzie w week- posa¿yli j¹ w ekologiczny i cichy silw szeregach leszczyñskich ratowni- endy odpoczywa nawet 50.000 ludzi. nik yamahy o mocy 30 KM. Wiêkszoœæ dzia³aj¹cych w strukków dzia³a ³¹cznie prawie 600 ochotSobotnie GP Polski sta³o siê wiêc ników, nie licz¹c kilku tysiêcy osób, turach WOPR pracuje spo³ecznie, swoistego rodzaju œwiêtem leszczyñktóre przesz³y kurs ratownika wod- w³asne sk³adki przeznaczaj¹c na pro- skich ratowników, którego rangê podnego. Jak bardzo s¹ potrzebni, najle- wadzenie statutowej dzia³alnoœci i kreœla³a obecnoœæ w³adz miasta, uczelni i Zarz¹du Wo j e w ó d z k i e g o WOPR. Poza widowiskowymi konkurencjami na basenie kibice w holu budynku p³ywalni mogli obejrzeæ filmy, ekspozycjê sprzêtu, a na manekinie przeæwiczyæ podstawowe czynnoœci zwi¹zane z ratowaniem ¿ycia. Wymownym gestem by³ wyjazd delegacji zawodników do Œwiêciechowy i z³o¿enie wi¹zanki kwiatów na grobie Mieczys³awa Stefañskiego, który na pocz¹tku lat 70. Fot. autor ubieg³ego wieku ▲ Leszczyñscy woprowcy z obu oddzia³ów uczestnicz¹cy w zawodach. Bez pañ, które utworzy³ oddzia³ ju¿ „moczy³y siê” w wodzie. Od lewej stoj¹: M. Mañka, T. Przybylak, M. Kotlarski, M. l e s z c z y ñ s k i e g o Andrzejewski, £. Juskowiak, M. Krzywiñski – prezes Zarz¹du WOPR Województwa Wiel- WOPR i przez wiekopolskiego, W. Chwalczuk – prezes WOPR PWSZ w Lesznie, M. Jankowiak, £. Szym- le lat by³ jego prezesem. To on w³aœnie czak, A. Lemañski – ratownik medyczny i P. Goœciniak.

za³o¿y³ wzorcowo prowadzon¹ stanicê szkoleniow¹ nad jeziorem w Go³anicach. Dla leszczyñskich ratowników bardziej istotne by³o samo uczestnictwo w GP Polski oraz mo¿liwoœæ porównania swoich umiejêtnoœci z krajow¹ czo³ówk¹, m.in. silnym klubem z Knurowa. Ale wstydziæ siê nie musimy! W sztafecie z manekinem tak damska, jak i mêska reprezentacja zdoby³y srebrne medale, w klasyfikacji generalnej 6. i 7. miejsce zajêli studiuj¹cy w Poznaniu Tomasz Malak i £ukasz Kolendowicz, a 25. by³ Piotr Goœciniak z PWSZ. Sportow¹ gwiazd¹ by³a jednak Agnieszka Kaczmarek, która zdoby³a br¹z i srebro w p³ywaniu z przeszkodami. W przerwie zawodów mieliœmy przyjemnoœæ odebraæ medal nadany redakcji „ABC” przez Jerzego Telaka, prezesa Zarz¹du Centralnego WOPR w Warszawie, za zas³ugi w propagowaniu idei ratownictwa wodnego. Robimy tylko swoje, uwa¿aj¹c, ¿e tak g³êbokie oddanie spo³eczników warte jest naszej uwagi. Przy okazji powielamy ich apel o zachowanie rozs¹dku: – Zrobi³o siê cieplej, na wodê wyp³ynê³y pierwsze ¿aglówki i kajaki, ale wielu u¿ytkowników nie zak³ada kapoków lub lekkomyœlnie wychyla siê za burtê. S¹ bez szans na prze¿ycie nawet 2-3 minut w wodzie o temperaturze 6-7 stopni Celsjusza, nie mówi¹c ju¿ o mo¿liwoœci samodzielnego dop³yniêcia do brzegu – t³umaczy prezes Waldemar Chwalczuk. ZBIGNIEW KORONA


ŒWIAT BAB

Dokona³em w³aœciwego wyboru

Marcin Dorociñski, ekscentryczny profesor gry aktorskiej w serialu „Tancerze”, na pewno wzbudzi wiele emocji. Niekonwencjonalne metody nauczania i s³aboœæ do p³ci piêknej to tylko barwy ochronne mê¿czyzny z przesz³oœci¹. W duszy bowiem gra mu pragnienie mi³oœci. – Jest pan œwietnym materia³em na belfra? – Bruce Parramore, re¿yser, da³ mi poczucie bezpieczeñstwa. Porazi³a mnie jego otwartoœæ, pasja, z jak¹ opowiada³ o tym, co chce uzyskaæ. Nie okraja postaci, nie dyktuje tonów, co urozmaica bohatera i daje mo¿liwoœæ rozwoju aktorowi. – Zobaczy³ pan postaæ Krzysztofa jego oczami? – Bruce ma wizjê ca³ego projektu i to szalenie mi siê w nim podoba. Kocha taniec i kocha filmowaæ taniec. Potrafi zapaliæ do pracy. Czujê, ¿e mam coœ do powiedzenia w temacie Krzysztofa, a on siê z tym liczy. Potrafi s³uchaæ. – Jak pan opisa³by tê postaæ? – Facet po przejœciach, podrywacz, nieobojêtny na atencje kobiet. Spotkanie z Alicj¹, któr¹ gra Magdalena Walach, sprawia, ¿e Krzysztof pragnie zbli¿yæ siê do niej, zdobyæ jej zaufanie... – W dobrych intencjach? – To pozytywna postaæ, wierzê, ¿e tak. – Krzysztof nie jest teoretykiem. To praktyk i w dodatku ekscentryk. – W³aœnie na tym polega sztuka i trudnoœæ. Szukaliœmy takich œrod-

ków, które w pewien sposób by³yby zgodne ze mn¹, z moim wyobra¿eniem o zawodzie aktora, z tym, co i jak chcia³bym przekazaæ studentom. – Autorytet zobowi¹zuje? – Jeœli uda³oby mi siê byæ autorytetem dla tych m³odych ludzi, odniós³bym du¿y sukces. Myœlê, ¿e to

Piosenka dla ciebie Janusz Panasewicz Irlandzkie serce Gdy nie boli mnie ju¿ g³owa I spokojnie móg³bym spaæ Myœli do szuflady schowaæ Oczy zamkn¹æ i tak trwaæ

I nie liczyæ ¿adnych grzechów Pewnie tyle ich co gwiazd Zas³uchany w swym oddechu Widzê tylko twoj¹ twarz Dwa okrêty w obcych portach Taki zosta³ obraz nasz Choæ wiedzia³em ¿e tak bêdzie Bo irlandzkie serce masz Tyle dostajesz ile dasz

To prawda jest uwierz mi To prawda jest Tyle dostajesz ile dasz To prawda jest uwierz mi To prawda jest

To prawda jest uwierz mi Uwierz mi to prawda jest

(j)

wielka sztuka zapaliæ ludzi do tego, co siê robi. Nie zniechêciæ ich, a jednoczeœnie przygotowaæ na trudne chwile w zawodzie. Nie zawsze jest praca, nie zawsze jest siê na fali, trzeba umieæ wype³niæ ten czas. – Krzysztof twierdzi, ¿e najlepsz¹ nauk¹ jest zabawa. Zabawnie by³o rozebraæ siê na pierwszych zajêciach? – Czy by³o zabawnie? Aktor czasami musi siê obna¿yæ i myœlê, ¿e dobrze, gdy zrobi to z marszu. Oczywiœcie to wiele kosztuje, ale jeœli zamys³ re¿ysera jest s³uszny, trzeba prze³amaæ w sobie wstyd, skrêpowanie i otworzyæ siê! – Szko³a teatralna przygotowuje do takich wyzwañ? – Szko³a nie przygotowuje m³odych ludzi do tego, kiedy jest odpowiedni moment, w którym maj¹ stan¹æ przed kamer¹ nago. ¯ycie weryfikuje to, co wynosimy z zajêæ teoretycznych, a rozwój prze³amuje nasze zahamowania. Niezale¿nie jednak od tego, czy pos³ugujemy siê cia³em czy s³owem, wa¿ne s¹ emocje, energia i prawda. – Ima³ siê pan w ¿yciu ró¿nych zajêæ, ale zawsze podkreœla³, ¿e nie mia³ do nich talentu. Jak by³o z aktorstwem? – Dziœ myœlê, ¿e dokona³em w³aœciwego wyboru. Z³o¿y³ siê na to zbieg okolicznoœci i wielkie szczêœcie, ¿e spotka³em na swojej drodze ludzi, którzy mi zaufali i we mnie uwierzyli. Teraz czujê, ¿e wybra³em najfajniejszy dla siebie zawód. – Odczuwa pan komfort, ¿e dziœ mo¿e wybieraæ scenariusze? – Czy to jest komfort? Wybory bywaj¹ bardzo trudne... BEATA BANASIEWICZ

swiatbab@gazetaabc.pl

Polecamy

„Czyngis-Chan“ Film ukazuje ¿ycie Czyngis-Chana, najpotê¿niejszego mongolskiego przywódcy w historii. W wieku 9 lat m³ody Tamud¿in traci ojca , a wskutek zdrady nie mo¿e zaj¹æ jego miejsca. Dorastaj¹c jako niewolnik musi uciekaæ i szukaæ pomocy. Dziêki wytrwa³oœci udaje mu siê odnaleŸæ ¿onê, z któr¹ zarêczony by³ od dziecka. Wskutek bratobój-

czej wojny doros³y Tamud¿in ponownie musi prze¿ywaæ upokorzenie jako niewolnik w obcym pañstwie. Jednak dziêki swojej odwa¿nej ¿onie Borte i wiernym przyjacio³om udaje mu siê zjednoczyæ jedno z najwiêkszych imperiów w historii. Film jutro, w sobotê o godz. 17.30 proponuje kino Odlot w Lesznie. (j), fot. Internet

Urodzony podwójnie

Któ¿ nie zna Pyzdry z „Janosika”, Wichury z „Czterech pancernych”, Balcerka z „Alternatywy 4”, Duñczyka z „Vabanku” czy Lucjana Mostowiaka z „M jak mi³oœæ”. Marzenia siê spe³niaj¹, tak najkrócej mo¿na powiedzieæ w dniu premiery biografii Witolda Pyrkosza, która w postaci wywiadu rzeki wysz³a spod pióra Anny Gru¿ewskiej i Izy Komendo³owicz. Niespe³na trzy lata temu, w swoje 80. urodziny, aktor wyrazi³ chêæ spisania swoich wspomnieñ. Dziêki uporowi i determinacji dziennikarek miesiêcznika PANI powsta³a ksi¹¿ka „Witold Pyrkosz. Urodzony podwójnie”. Aktor przyzna³, ¿e mówi w niej prawdê i tylko prawdê. Nie wszystkie anegdoty z ¿ycia prywatnego i zza kulis aktorskiego warsztatu przesz³y jednak cenzurê najbli¿szych. – By³o parê pikantnych historii, które kaza³a wyci¹æ moja ¿ona, bo wiadomo, mia³em popularnoœæ wœród kobiet, zanim j¹ pozna³em, mój syn coœ tam usun¹³, prawnicy, wydawnictwo. Tylko nie ja. Dziêki wspomnieniom aktora poznajemy œwiat polskiej artystycznej cyganerii lat 50., 60., 70. Najczêœciej s¹ to dobre wspomnienia, bo te z³e – jak przyznaje Witold Pyrkosz – szybko ulatuj¹ z g³owy. Jest jednak coœ, o czym w ksi¹¿ce nie mówi. To ostatnie 9 lat ¿ycia, które zwi¹za³ z rol¹ Lucjana Mostowiaka. – To by³ mój warunek. Jeœli do¿yjê do koñca „M jak mi³oœæ”, to wtedy spróbujemy to jakoœ opisaæ – wyjaœni³ krótko. – W zawodzie aktora, jak w ¿yciu, najwa¿niejsze jest szczêœcie. W tej chwili wiem, ¿e mam absolutn¹ racjê – przyzna³ publicznie. Bo jak mo¿na nie mówiæ o szczêœciu, jeœli urodzi³o siê dwa razy? – Urodzi³em siê 24 grudnia 1926 roku w Krasnymstawie. Dwa miesi¹ce póŸniej moja mama wyjecha³a do Lwowa, bo stamt¹d pochodzi³a. Wtedy moja babcia Bronis³awa powiedzia³a: „Mój wnuk nie urodzi³ siê 24 grudnia w Krasnymstawie, bo za 6 dni bêdzie mu liczony ca³y rok do przodu i do wojska pójdzie za wczeœnie. On urodzi³ siê we Lwowie 1 stycznia” i tak mam w papierach. Tyle tylko, ¿e babcia zrobi³a mi na z³oœæ – w wojsku nie by³em nigdy, ale na emeryturê poszed³em rok póŸniej – wyjaœni³. „Witold Pyrkosz. Urodzony podwójnie” to zapis dwudziestu kilkugodzinnych sesji rozmów dziennikarek z aktorem. – Przyznajê, by³em trudnym lektorem. Te dwie tyranki prze³ama³y moje wrodzone lenistwo i zmusi³y do gadania – ¿artowa³ mistrz. A co o Witoldzie Pyrkoszu mówi¹ autorki? – Pan Witold ma charakter, ale da³yœmy radê. Podczas naszych spotkañ bywa³o ró¿nie, ale nigdy nie uda³o nam siê pok³óciæ. Pewnych w¹tków po prostu nie dr¹¿y³yœmy.


ŚWIAT BAB Niedawno obejrzałam program w telewizji o eurosierotach i zrozumiałam, że ja też należę do tej grupy. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym. Nie myślałam o tym w ten sposób, nie czułam się sierotą, bo przecież miałam mamę. Co prawda nie mieszkała ze mną, ale była gdzieś tam daleko w świecie. Ale ten program uświadomił mi, że tak naprawdę nie mam rodziców. Od trzech lat wychowuje nas babcia – mnie i moją młodszą siostrę. Mama wyjechała do pracy za granicę. Rzadko się z nami kontaktuje. Początkowo przyjeżdżała na święta, ale w tym roku na Wielkanoc już nie przyjechała. Przysyła babci pieniądze na nasze utrzymanie i tyle. Nie znamy taty. Wcześniej mama wychowywała nas sama. Teraz tak naprawdę została nam tylko babcia. Bardzo ją kocham i ona też nas kocha. Ale babcia jest już stara. Po tym programie w telewizji zaczęłam się bać. Zrozumiałam, że jeśli zabraknie babci, możemy trafić z siostrą do domu dziecka. Bo nie wierzę, że mama zabrałaby nas do siebie. Nigdy nas tam nie zaprosiła, nawet na wakacje. Myślę, że ona nas już nie kocha, że wolałaby o nas zapomnieć. Ja jestem starsza, więcej rozumiem i jakoś dam sobie radę, ale bardzo martwię się o moją siostrę. Ona jest jeszcze mała. Nie rozumie, co się dzieje. Tęskni za mamą i ciągle czeka, że ona wróci. A ja wiem, że ona już nie wróci, nigdy! Od tamtego programu w TV co wieczór modlę się, żeby moja babcia żyła sto lat. Żebym zdążyła dorosnąć i w razie czego zaopiekować się moją siostrą. A do mamy mam wielki żal, że nas zostawiła. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tego żałować. Blanka

Zostań twarzą Carlo Biani Chcesz spróbować swoich sił jako fotomodelka? Przeżyć przygodę z obiektywem, która może odmienić twoje życie? Teraz masz niepowtarzalną okazję. Salon Fryzjerski Carlo Biani zaprasza do udziału w tworzonej przez fryzjerów kolekcji, która weźmie udział w konkursie Trend Zoom Color Challenge Goldwell’2009. – Jeśli chciałabyś skorzystać z okazji, by przeżyć przygodę z obiektywem, a może zostać twarzą nowej kolekcji Carlo Biani, a tym samym poddać się kreatywnej zmianie wizerunku połączonej z sesją fotograficzną, to masz teraz taką okazję – zachęca menedżer Honorata

Nabzdyjak . – Szukamy młodych dziewczyn, dla których ta historia może być tylko przygodą ale może też okazać się nowym rozdziałem w ich życiu. Zapraszamy. Więcej informacji można uzyskać w Salonie Fryzjerskim Carlo Biani w Lesznie, ul. Narutowicza 14, tel. 065 529-16-82. LL

swiatbab@gazetaabc.pl

BARAN (21.03 -19.04) Żadnych powodów do niezadowolenia. Znakomity nastrój, świetne kontakty z ludźmi, a jeśli trochę się nudzicie w długotrwałym związku, to uśmiechajcie się do siebie jak najczęściej i opowiadajcie sobie zabawne historyjki.

Zjedz darmowe śniadanie w McDonald`s Lubicie zaczynać dzień od dobrego śniadania? Jeśli tak, mamy dla was niespodziankę. Leszczyński McDonald`s przygotował dla naszych czytelników niespodziankę – 20 kuponów na bezpłatne śniadanie. Aby zdobyć jeden z nich, wystarczy dziś, w piątek o godz. 13 zadzwonić do sekretariatu redakcji i odpowiedzieć na pytanie, przy jakiej ulicy w Lesznie znajduje się restauracja McDonald`s. Oferta śniadaniowa McDonald’s to dobre rozwiązanie dla osób aktywnych, które nie mają czasu na przygotowywanie śniadań w domu, a nie chcą rezygnować z pełnowartościowych posiłków. Menu śniadaniowe McDonald’s zostało tak przygotowanie, aby w pełni zaspokoić potrzeby i nawyki konsumpcyjne Polaków. Badania pokazują, że dwie na trzy osoby jedzące śniadanie preferują kanapki. Jednym z najczęściej wybieranych składników porannego posiłku jest jajko. Dlatego McDonald’s oferuje swoim gościom bogate menu kanapkowe. W jego skład wchodzą kanapki typu McMuffin, czyli pieczywo pszenne do wyboru z jajkiem, z jajkiem i bekonem, mięsem wieprzowym lub mięsem wieprzowym z jajkiem. Amatorzy tostów także znajdą coś dla siebie. Dostępne są

tosty z serem, szynką i serem oraz z bekonem i serem. Ofertę wzbogacają tortilla śniadaniowa i placek ziemniaczany. Dodatkowo na kupujących oczekuje wybór sałatek i deserów. Warto też spróbować nowości – kanapki McMuffin Kurczak DeLuxe – porcji kurczaka w chrupiącej panierce serwowanej w pszennej bułce. W jej skład wchodzą także dwa plastry grillowanego bekonu, sałata oraz pomidor. Nowa kanapka kosztuje 6,60 zł (cena w McZestawie śniadaniowym to 11,90 zł). W ofercie napojów gorących w McDonald’s oprócz wysokiej jakości herbaty znajduje się również kawa przygotowywana ze świeżo mielonych ziaren kawy Arabica. Może być czarna lub biała, a także tradycyjne espresso, cappuccino oraz cafe latte. Ofertę napojów uzupełniają woda oraz soki. Do 11 maja każdy gość restauracji McDonald’s przy zakupie dowolnego zestawu śniadaniowego otrzyma dodatkowo sok CAPPY Cała Pomarańcza. Oferta śniadaniowa jest w restauracji dostępna w dni powszednie do godz. 10.30, a w weekendy do godz. 11. Zapraszamy. LL

Przygotuj się do wyjścia na plażę Pochwała ziemniaka Kojarzą się z biedą, a wielu wprost się przechwala, że nie jada ich wcale. I co się dzieje? Pojawiają się problemy zdrowotne, bo trzeba wiedzieć, że nasze poczciwe ziemniaczki, jedzone codziennie, usprawniają pracę jelit, oczyszczają organizm, zapobiegają odkładaniu się cholesterolu. Są bogatym źródłem witaminy C i zawierają fitoestrogeny, które pomagają przy bezsenności, poprawiają nastrój, łagodzą objawy menopauzy. Są też lekiem na niektóre choroby. Na wrzody dwunastnicy warto przez dwa tygodnie popijać dwie łyżki ziemniaczanego soku rano oraz wieczorem. Na wrażliwe sutki karmiących mam łagodząco wpływa okład z ziemniaczanego soku zmieszanego z olejem lnianym. Przy nadkwasocie warto popijać trzy razy dziennie po filiżance wody, w którj gotowały się ziemniaki. (esr)

Akwawit, znany jako pierwszy aquapark w Polsce, to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna marka Leszna. Akwawit basen Jest wiele powodów, dla których warto zaprzyjaźnić się z głębią naszego basenu. Ćwiczenia w wodzie świetnie działają na serce, znakomicie poprawiają kondycję, a także urodę. Pływanie wzmacnia mięśnie pleców i kręgosłup. O wzmacnianiu pleców pamiętać powinni wszyscy, którzy ze względu na pracę zmuszeni są do prowadzenia siedzącego trybu życia. Uprawiając sport wodny łączymy przyjemne z pożytecznym – dlatego jak najszybciej warto zaopatrzyć się w karnet na basen. Co zrobić, gdy trudno zmobilizować się do treningu wodnego? Aquapark poszerzył swoją ofertę basenową o wysokiej klasy urządzenia SPA. Wiosna to odpowiedni czas na regenerację skóry i jej odmłodzenie. Dzięki naszej ofercie efekty pojawią

BYK (20.04 -20.05) Wiele hałasu o nic, zatem nie przejmuj się tym i dalej rób swoje. Niebawem sytuacja się wyjaśni i wszystko powróci do normy. Czasem bezczynność jest najlepszą metodą postępowania. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Nie zwalaj wszystkich win na partnera, a raczej staraj się załagodzić narastające nieporozumienia. Masz w nich całkiem spory udział, więc najlepiej będzie wyciągnąć rękę do zgody. RAK (22.06 -22.07) Trzymaj mocno w garści pieniądze i nie daj się ponieść chęci kupowania pięknych, bezsensownych cacek. Gotówka przyda ci się na inne ważne cele, i to już wkrótce. LEW (23.07 - 22.08) Nie eksperymentuj, nie jesteś w tym najlepszy. Przyjmij pozycję wyczekującą, bo tak będzie najlepiej, a póki co poruszaj się jedynie po dobrze ci znanym gruncie. PANNA (23.08 -22.09) Nareszcie trochę oddechu. W firmie spokojniutko, w domu też niebo bez żadnej chmurki. Ciesz się tym spokojem, a nawet daj sobie więcej luzu. Ostatnimi czasy nie miałaś go zbyt wiele. WAGA (23.09 - 22.10) Nie duś w sobie urazy, wygarnij komu trzeba, co o nim i jego poczynaniach myślisz. To oczyści narastającą niechęć, bardzo dla obu stron męczącą. SKORPION (23.10 -21.11) Cierpliwości. Interesujące cię wieści nadejdą dopiero pod koniec tygodnia. Tymczasem zajmij się czymś ciekawym, to czekanie nie będzie nużące. I nie martw się. Będzie lepiej. STRZELEC (22.11 - 21.12) Sporo się może wydarzyć, zwłaszcza w układach partnerskich. Bądź ostrożny, starannie dobieraj słowa, byś nie przeholował, bo będziesz żałował wypowiedzianych w gniewie złych słów.

się szybciej niż myślisz.

Akwawit SPA – Strefa Komfortu…

SPM – masaż ssącymi nakładkami – przynosi najszybsze efekty ze wszystkich tego typu ofert dostępnych na rynku. Podczas zabiegu ciało masowane jest próżniowymi nakładkami w miejscach, w których chcesz pozbyć się tłuszczyku oraz cellulitu. Na masaż składają się trzy fazy: drenaż limfatyczny, rozbijanie tłuszczu i ujędrnianie skóry. W trakcie kuracji zaleca się picie dużych ilości wody niegazowanej, co pomaga wy-

Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” Sp. z o.o. ul. Św Józefa 5, 64-100 Leszno www.akwawit.pl

SPA tel. 0-607 320 017, 065 529-59-49

płukać uwalniające się toksyny. SPM stosować można na uda, pośladki, brzuch oraz biust. Wyraźne zmiany skóry widoczne są już po trzech zabiegach. Serię SPM-ów warto zrobić zwłaszcza przed wyjściem na plażę. Małe nasadki SPM próżniowo masują dekolt, szyję i twarz, poprawiają mikrokrążenie oraz pomagają wygładzić głębokie zmarszczki. Z oferty korzystać mogą panie i panowie, niezależnie od wieku i wagi. Cena zabiegu już od 39,50 zł. – Po kilku zabiegach zauważyłam zmniejszenie obwodu talii o cztery centymetry. To także bardzo przyjemny sposób na poprawę skóry – mówi 33-letnia Agata Kwiecińska z Leszna. Już wkrótce, 23 maja, Dni OtLL warte Akwawit SPA.

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Skupisz się na domu, dzieciach, rodzinie, bo tu będziesz bardzo potrzebny. I na ten cel wydasz sporo gotówki, to i owo trzeba będzie kupić. Poza tym spokój. I oby jak najdłużej. WODNIK (20.01 -18.02) Czasem warto ugryźć się w język i nie mówić wszystkiego, co się ma na myśli. Tak robią mądrzy ludzie, a przecież ty do nich należysz. Słowem, obserwuj przebieg wydarzeń w milczeniu. RYBY (19.02 – 20.03) Sukcesy, choć niewielkie, zawsze cieszą, a ty możesz liczyć na kilka. Drobne upominki, niewielka nagroda i miłe słowa ze strony najbliższej ci osoby. Doceń to i zrewanżuj się miło spędzonym wieczorem. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


RELAKS

22

Kapral instruuje nowych żołnierzy: – Na wszystkie moje pytania macie odpowiadać: „Tak jest!” Zrozumiano? – Tak jest, panie kapralu! – Szeregowy Brzuś, czy wy nie jesteście przypadkiem z Łomży? – Tak jest, z Radomia!

xxx

Szkot zginął w wypadku samochodowym. Znajomy ma o tym delikatnie zawiadomić żonę ofiary. Przychodzi więc do niej i pyta: – Mąż pojechał wczoraj do Aber-

deen? – Tak – odpowiada kobieta. – Założył nowy garnitur? – Tak, zgadza się. – Hm, to szkoda garnituru...

xxx

Blondynka skarży się koleżance: – Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko i nie napisała mi, czy dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie wiem, czy jestem ciocią czy wujkiem?!

Rozwiązanie krzyżówki nr 29 Hasło: „Z GALEO WIOSNA NA DWORZE I W KUCHNI” Nagrodę otrzymuje: Józef Jaroński, Osieczna, ul. Kościuszki 6

xxx

– Dzieci moje, ja umieram! Przynieście mi wody! – Ojciec, jest pierwszy stycznia, wszyscy umierają, sam sobie przynieś! Zebrała (j) niedziela

15.00, 17.00 – Sezon na Misia 2 – animowany/komedia prod. USA 19.30 – Oszukana

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 sobota

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 18 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC. KRZYZOWKA NR 32.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w ciągu 14 dni.

poniedziałek

17.00 – Sezon na Misia 2 19.30 – Oszukana

DYŻURY APTEK piątek LESZNO – PANACEUM, ul. Armii Krajowej 14, tel. 065 520-00-05 KOŚCIAN – ARNICA, os. Jagiellońskie 82c, tel. 065 511-74-50 GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 065 572-02-18 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

sobota LESZNO – GALENA, ul. Sobieskiego 1, tel. 065 526-66-44 KOŚCIAN – ESKULAP, al. Kościuszki 15, tel. 065 512-77-77 GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 065 572-02-18 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

niedziela

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela

niedziela

17.00, 19.15 – Kochaj i tańcz – muzyczny/ obyczajowy prod. pol.

LESZNO – GALENA, ul. Sobieskiego 1, tel. 065 526-66-44 KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 065 511-70-87 GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 065 572-02-18 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

LESZNO – GALENA, ul. Sobieskiego 1, tel. 065 526-66-44 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

17.30 – Czyngis-Chan – biograficzny/dramat/historyczny prod. niem.-ros.-mong.kazach. 15.00 – Kino dla dzieci

19.30 – Oszukana – biograficzny/dramat prod. USA

sobota

20.30 – Oszukana

18.00 – Wyspa Dinozaura 2 – animowany prod. niem. 20.00 – Slumdog. Milioner z ulicy – dramat/komedia prod. USA-ang. (j)

poniedziałek

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 065 529-91-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


SPRAWY

23

Pieni¹dze dla Centrum

Fundacja Banku Zachodniego WBK przekaza³a 12 tysiêcy z³otych Powiatowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.

Karmi¹ bezdomne koty

Fot. E. Baldys s Dziewczyny z osiedla przy ul. Machnikowskiego w Lesznie opiekuj¹ siê bezdomnymi kotami. Dbaj¹ o to, ¿eby mia³y co jeœæ i piæ. Teraz zajmuj¹ siê piêcioma zwierzêtami, które dziêki nim bezpiecznie przetrwa³y mroŸn¹ zimê. Pod jednym z balkonów przygotowa³y dla nich miski, codziennie uzupe³niaj¹ wodê, mleko i karmê, które przynosz¹ z domów. Dziewczynki bardzo przywi¹za³y siê do kotów. Poprosi³y mieszkañców osiedla, ¿eby wypowiedzieli siê, czy chc¹, by zwierzêta z nimi zosta³y. I zdecydowana wiêkszoœæ powiedzia³a tak, podpisuj¹c siê pod list¹ poparcia dla kotów i ich ma³ych opiekunek. lm

, blachy trapezowe

Pieni¹dze wykorzystane zosta- którego wspiera placówki i organin¹ na zakup wyposa¿enia sali do- zacje pomagaj¹ce maluchom. Pieœwiadczania œwiata, s³u¿¹cej rehani¹dze na takie wsparcie fundacja bilitacji dzieci niepe³nosprawnych. zbiera w ramach 1 procentu od poZ pomocy poradni w Górze korzy- datku dochodowego. sta obecnie oko³o 80 maluchów w Z pomocy fundacji skorzysta takwieku do 6 lat i a¿ 340 dzieci w ¿e m.in. Zespó³ Szkó³ w Œlubowie, wieku 7-18 lat. który w maju dostanie pieni¹dze na – ¯yjemy w czasach ci¹g³ego braku czasu i stresu. Dlatego ta sala ma pomóc dzieciom zredukowaæ napiêcia nerwowe, wyciszyæ siê, odprê¿yæ i zrelaksowaæ. Bêdzie to przyjazne i bezpieczne miejsce – mówi Edyta Zamelska-W³odarczak, dyrektor I Oddzia³u Banku Zachodniego WBK w Górze. Fundacja Banku Zachodniego WBK od 5 lat prowadzi program pod nazw¹ Bank Dzieciêcych Uœmiechów , w ramach s Zdjêcie zbiorowe darczyñców i obdarowanych.

stworzenie chóru dzieciêcego. Przekazanie czeku dla górowskiego Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odby³o siê przed œwiêtami wielkanocnymi. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele placówki, darczyñcy oraz mali podopieczni Centrum. lm

Fot. L. Matuszewska

OG£OSZENIE

Burmistrz Œmigla og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionej nieruchomoœci:

- dachówki PRIMA

SYSTEM RATALNY

Nieruchomość składająca się z działek o nr ewidencyjnych 1228/3

AGENCJA CELNA ATUT LESZNO, UL. DEK ANA 4, POK . 18

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Cena

0.21.15

29771

Śmigiel ul. Reymonta, gmina Śmigiel

0.06.95

38557

Koszanowo, gmina Śmigiel

Dla przedmiotowego terenu w chwili obecnej nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka położona w Śmiglu nr geod. 1228/3 zabudowana jest budynkiem gospodarczym (stodołą). Dla w/w działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy terenu, z której wynika iż możliwe jest na niej zlokalizowanie pomieszczeń biurowomagazynowych. Działka niezabudowana położona w Koszanowie, stanowi drogę.

90.000,- zł

KOMPLEKSOWA REJESTRACJA SAMOCHODÓW

i TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE W 2 dni załatwiamy:

NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE

- Wydział Komunikacji - Urząd Celny – akcyza - Urząd Skarbowy – VAT 24 - tłumaczenie przysięgłe Mieszkańcy powiatów: Kościan, Gostyń, Rawicz, Śrem – odbiór akcyzy w jeden dzień.

Przyjdź, sprawdź, przekonaj się! Profesjonalizm to nasz ATUT INFORMAC JE: tel. 065 520 14 16, kom. 0 691 799 991

Zarz¹d Centrum Konferencji i Rekreacji AKWAWIT Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Œw. Józefa 5 og³asza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

„Wymiana tynków zewnêtrznych budynków P³ywalni i Hotelu AKWAWIT – II etap” Informacje techniczne mo¿na otrzymaæ w Dziale Technicznym pod nr. 065 529-59-49 wew. 745 i 741 lub kom. 0-607320462, 0-691492733. SIWZ mo¿na nabyæ w sekretariacie lub drog¹ elektroniczn¹ po przes³aniu wniosku na adres: sekretariat@akwawit.pl Oferty nale¿y przes³aæ/sk³adaæ w sekretariacie Spó³ki w terminie do 08.06.2009 r. do godz. 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zakoñczenia przetargu bez wyboru ¿adnej oferty oraz uniewa¿nienia przetargu w ka¿dym czasie bez podania przyczyny. po595/k

Ksiêgi wieczyste KW nr 29771 i 38557, prowadzone dla ww. nieruchomoœci, nie wykazuj¹ ¿adnych obci¹¿eñ. Cena sprzeda¿y nieruchomoœci podana w wykazie obowi¹zuje do dnia 30.09.2009 r. Na sprzeda¿ przedmiotowej nieruchomoœci Burmistrz Œmigla og³osi³ dwa przetargi, które zakoñczy³y siê wynikiem negatywnym. Pierwszy przetarg odby³ siê dnia 08.01.2009 r., drugi przetarg odby³ siê dnia 04.03.2009 r. Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 maja 2009 r. o godz. 11 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Œmiglu (pokój nr 14). Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 10.000,- z³ w kasie Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego Œmigla – Bank Spó³dzielczy w Œmiglu nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 19 maja 2009 r. Za datê wp³aty wadium uznaje siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê¿nych na wskazane konto Urzêdu Miejskiego Œmigla. Post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1000,- z³. Musi byæ przynajmniej jedno post¹pienie. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet nabycia nieruchomoœci. Pozosta³e wadia zwraca siê niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni po zamkniêciu, odwo³aniu, uniewa¿nieniu lub zakoñczeniu przetargu wynikiem negatywnym. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu podlega zap³acie nie póŸniej ni¿ do dnia zawarcia umowy notarialnej. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy notarialnej, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Œmigla zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urz¹d Miejski Œmigla (pokój nr 5), tel. 065 518-69-12. Œmigiel, dnia 20 kwietnia 2009 r. po588/k

Burmistrz Œmigla (-) Wiktor Snela


OGŁOSZENIA

24

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne

Rewelacyjny kredyt

- mieszkaniowe - hipoteczne - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl www.marpolplus.com.pl

Konkurs majowy dla czytelników ABC Tysiące wrażeń, odczuć, wspomnień. To po prostu Paryż. Światowa stolica kultury, wielkie centrum rozrywki, słynne muzea sztuki, Łuk Triumfalny, wieża Eiffla – olbrzymia budowla na Polu Marsowym, katedra Notre Dame – arcydzieło sztuki gotyckiej , Pont Neuf – najstarszy z istniejących mostów na Sekwanie, Bazylika Sacre Coeur, Pałac Inwalidów. Nikogo nie musimy chyba zachęcać do wzięcia udziału w naszym konkursie i wygrania nagrody głównej – tygodniowej wycieczki do Paryża dla dwóch osób albo innych nagród rzeczowych. Należy tylko wycinać kupony i liczyć na szczęście.

- bilety na imprezy kulturalne i koncerty w całej Polsce - wynajem domów i apartamentów na całym świecie - wycieczki zagraniczne - wczasy krajowe - bilety promowe, autokarowe, lotnicze - obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży - ubezpieczenia turystyczne, karty EURO <26 ul. Słowiańska 53, 64-100 Leszno tel. +48 (065) 529 95 65, fax +48 (065) 529 97 77, +48 600 877 346 e-mail: biuro@orebustravel.pl www.orebustravel.pl

MAJOWY KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

KUPON KONKURSOWY NR 2

Przez najbliższy miesiąc, aż do 26 maja, w naszej gazecie będą drukowane kupony konkursowe (dziś kupon nr 1). Będzie ich w sumie 10. Każdy, kto uzbiera co najmniej 7 kuponów, weźmie udział w losowaniu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i dostarczyć do naszej redakcji. Do zestawu kuponów należy dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Ostatni kupon konkursowy ukaże się w wydaniu gazety 26 maja, jednak zestawy kuponów mogą państwo wysyłać do redakcji już po 15 maja, po ukazaniu się 7 kuponów. Dla tych, którym umknie jeden z numerów gazety, wydrukujemy jeszcze trzy dodatkowe kupony. Kupony należy dostarczyć do redakcji do dnia 2 czerwca. Wyniki konkursu opublikujemy 9 czerwca. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www.gazetaabc.pl ag

robot kuchenny

2-osobowa wycieczka do Paryża – Wersal – Luwr – wieża Eiffla – Montmartre i Moulin Rouge – Pola Elizejskie – katedra Notre Dame

suszarka do włosów

żelazko aparat do mierzenia ciśnienia

zestaw sztućców

czajnik


25

OGŁOSZENIA

NOWE BIURO OGŁOSZEŃ

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

NASZA OFERTA:

Sklep WIKTORIA Miejska Górka ul. Rzeczna 10 tel. 065 547 47 27

OKNA•DRZWI•ROLETY OKNA•DRZWI•ROLETY Dobre okna w dobrej cenie!

! szyby o współczynniku termicznym 0,7 NOWOŚĆ OKNA 3- 5- i 6-komorowe

Góra Leszno, ul. Zielona 29 Wschowa 0 605 609 623 tel./fax 065 529-30-25 e-mail: fenix53@o2.pl

}

Profil 5-komorowy

380 Netto + VAT

210

113

• Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka)

338

• Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

Netto + VAT

143

86

ZADZWOŃ!!! SPRAWDŹ CENY!!!

Firma Gutkowski zatrudni: - kosztorysanta branży elektrycznej - elektryka automatyka - inżyniera instalacji sanitarnych - inżyniera z twórczymi pomysłami technicznymi dla potrzeb rynku Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod adresem: Firma Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

Urząd Miejski Wąsosza

informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokal mieszkalny Pl. Wolności 29/2, obręb Wąsosz (bezprzetargowo) lokal mieszkalny Pl. Wolności 29/4, obrąb Wąsosz (bezprzetargowo) lokal mieszkalny Rudna Wielka 19/6 (bezprzetargowo) lokal mieszkalny Rudna Wielka 19/3 (bezprzetargowo) lokal mieszkalny Wiewierz 28a (bezprzetargowo) lokal użytkowy ul. Krzywa 5/4, obręb Wąsosz (przetargowo) Dz. nr 621/3, obręb Wąsosz (przetargowo) oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: cz.dz. 524/10, pow.19m2, obręb Wąsosz cz.dz. 524/10, pow.19m2, obręb Wąsosz cz.dz. 524/10, pow.19m2, obręb Wąsosz cz.dz.21/10, pow.726m2, obręb Sułów Wielki cz.dz.21/10, pow.737m2, obręb Sułów Wielki cz.dz.21/10, pow.396m2, obręb Sułów Wielki dz.208 o pow. 0,259m2, obręb Wąsosz dz.525/5 o pow. 28m2, obręb Wasosz cz.dz. 672 o pow. 5200m2, obręb Czeladź Wielka.

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

po 585/k

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie informuje, że w dniu 14.05.2009 r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ul. Kamienna 5 odbędzie się przetarg na sprzedaż (zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności)

• lokalu mieszkalnego położonego we Wschowie przy ul. Bocznej 1b/13 o pow. użytkowej 38,00 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, cena wywoławcza - 62.735,00 zł wadium -3.150,00 zł • godz. 10.00 przetarg ograniczony dla członków oczekujących Spółdzielni • godz.10.30 przetarg nieograniczony dla wszystkich chętnych (w przypadku braku ofert członków oczekujących). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w dniu przetargu w kasie Spółdzielni- pokój nr 7, najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem przetargu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym ponosi osoba na rzecz której Spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni- pokój nr 4. Zarząd zastrzega sobie po584/k prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

RATY + WYSOKIE RABATY

po594/k

Leszno, ul. Dożynkowa 7 tel./fax (0-65) 527-14-10

www.profis.new.pl

490 zł netto 143,5

146,5

VAT płacimy za ciebie*

Okna Drzwi Rolety dla wymagających

* Dotyczy usługi montażu okien (klient indywidualny)


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

0-603802223. jk1907

SEAT IBIZA / 2005, 3 drzwi, klima, nieopłacony. 0-693954906. jk2130

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. j k3

SPRZEDAM magiel re˛czna˛ za 50 zł, łyz˙worolki roz. 37, 39, 40 po 20 zł. Tel. 0-607800288

SPRZEDAM RENAULT LAGUNE kombi, 1995 ⁄ 1,8 benzyna. Tel. 0-601147964.

´ LNOBUDOWLANE: płytki, rygipsy, OGO szpachlowanie, układanie kostki brukowej. 0-784223814. jk2032

SPRZEDAM

pszenz˙yto.

´ ZEK wielofunkcyjny DRIKO, zielonoWO szary, stan bdb. cena 350 zł. Tel. 0607135408 SZNAUCER, miniatura pieprz-so´l, odrobaczone, zaszczepione. 0-509321204. jk2014 TANIE nagrobki strzegomskie ro´z˙ne kolory - wzory. (065) 527-08-59, 0-605388333. jk1108 THIH-TZU. 0-697222189.

jk2074

WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0603055013. jk1483 ZIEMIA HUMUS. 0-603807357.

jk2045

MOTORYZACYJNE NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

„ARTES”

Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

P o r a d n i e

AUTO KOMIS ’’ART’’. 0-888134665. jk1653

tel. 065 529 92 87

Położniczo-Ginekologiczna

Pracownia

Logopedyczna

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10

tel. 065 520 71 10 tel. 065 520 71 10

jk2133

ASTRA II DIESEL. 0-605252327. jk2080

Medycyny Pracy

W ramach

jk2018

ASTRA 1993 1,6 LPB. 0-502630429. jk2135 ASTRA 1996. 0-783478493.

BMW

E-36

2,5TD. 0jk2143

SPRZEDAM RENAULT KANGOO 1998. 0-693510753. jk1982 SPRZEDAM AUDI A6 2000. 0-693510753. jk1981 VECTRA / 1999 691502975.

DIESEL

KOMBI. 0jk2082

VOLVO V40 1,8 benzyna / 2000 / 2001 KOMBI, z salonu, bezwypadkowe, stan bardzo dobry. 0-691765515. jk2026 VW

GOLF

TDI / 1994.

VW POLO / 1989, 603820069.

gaz,

0-604388387. jk2070 1500

VW SHARAN. 0-661943289.

˙ SPRZEDAZ A4 1,6. 0-609111326.

SPRZEDAM 663024219.

zł. 0jk2033 jk2075

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1593 YARIS / 2004, 5-drzwiowy, klimatyzacja. 0-693646558. jk2081

KUPNO

1) NOWOCZESNĄ PRACOWNIĘ STOMATOLOGICZNĄ

z usługami w zakresie:

AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomis-w.pl. (065) 529-35-06, 0-601853724. jk1587

- leczenia endodontycznego,

C3 HDI 2004. 0-502630429.

- protetyki stomatologicznej,

CINQUECENTO

- chirurgii stomatologicznej

1997.

jk2136 0-662992348. jk2104

CINQUECENTO 700, 1995. 0-502452423. jk2105

- stomatologii dziecięcej, - wszczepy implantów.

CINQUECENTO / 1995 + gaz. Cena do uzgodnienia. 0-691522672. jk2113

DYSPONUJEMY DIAGNOSTYKĄ RTG I TOMOGRAFIĄ KOMPUTEROWĄ TEL. KONTAKTOWY 509 262 515

FIAT DUCATO MAXI 2,5TDI, 1996. 0607323269. jk2066

2) OCT

FORD KA / 2001 / 2002, srebrny, klima, nieopłacony. 0-693954906. jk2129

bezkontaktowa technika badania struktur dna oka, siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego o rozdzielczości rzędu 10 um. Badanie niezbędne w jaskrze, AMD, chorobach siatkówki i wielu innych. Rejestracja – tel. 0-65/520-65-80.

OPEL ASTRA kombi 1,7TDI ⁄ 1998, sprowadzony. Tel. 0-793367394. jk8922

3) NOWĄ FORMĘ KOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI SZPITALNEJ dla

OPEL ASTRA GC 16 / 2002, benzyna, gaz, czerwony, stan bardzo dobry, 15.500 zł. 0-661774170. jk2042

chorych wymagających całodobowego pobytu, opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i wyżywienia. Oferujemy komfortowe warunki w : – 2-osobowych salach z łazienką, klimatyzacją, TV i telefonem terapię i rehabilitację ruchową, masaż leczniczy oraz badania diagnostyczne. – Umożliwiamy transport chorego do lecznicy naszą karetką. – Przed przyjęciem konieczna jest konsultacja lekarska w LCM lub domu chorego. Aby uzyskać więcej informacji i ustalić termin przyjęcia prosimy zadzwonić pod nr tel. 0-519116415.

˙ SPRZEDAZ 3-LETNIA sypialnia. 0-668613479.

HUSKY szczenie˛ta. (065) 545-65-68, 0662608525. jk2058 jk2127

´ WKA trapez, rynny, BLACHODACHO obro´bki. NAJTANIEJ (065) 520-11-33. jk1863 ˙ Y naroz˙nik rozkładany + fotel z mateDUZ riału - 700 zł, meblos´cianka 2-cze˛s´ciowa 180 zł. (065) 538-85-10. jk2152 ˙ E balszane, od 1550 zł z montaz˙em. GARAZ Leszno, (065) 520-11-33. jk1866

KARMA dla gołe˛bi firmy VANROBAEYS. 0-508115171. jk1478 MINIOCZYSZCZALNIE, szamba, zbiorniki. (065) 520-11-33. jk1864 ON z atestem. Dowo´z cysterna˛ z licznikiem gratis. 0-697116466. jk1966 SPRZEDAM 44 palety pustako´w. 0614434228 jk2010 WESTY. 0-603563776.

jk2020

INWALIDZKIE

POLO.

0-603563776. jk2019

OPEL VECTRA KOMBI 2,0 TDi 1997 / 98, 4 poduszki, ABS, centrlny zamek, wspomaganie, el. szyby i lusterka, klimatyzacja, alufelgi, hak. 0-603752461. jk2091

PIT dochodowy, zagraniczne. Leszno, Kanałowa 13, (065)529-44-26. jk1986 POSADZKI agregatem zacierane mechajk1765 nicznie. 0-511505348. PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0509879801. j k2 ROBOTY ziemne minikoparka˛. Tel. 0781311692. jk1852

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0-696545600. ap763

SIATKI - ogrodzenia ro´z˙ne. 0-600601619. jk1752

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711

TRANSPORT, 0-601868400.

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0606982046. mk8148

uruchomiło

PHU MICHEL profesjonalna budowa kominko´w, ogrzewanie salon. Leszno, Niepodległos´ci 49, 0-517273335. jk2109

KATALIZATORY, monolit, 0-500520109. jk1544

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532

64-100 LESZNO, UL. SŁOWIAŃSKA 41

PARAPETY, obro´bki blacharskie. (065) jk1865 520-11-33.

TŁUMACZENIA - wszystkie je˛zyki. 0jk2140 606129822. jk1851

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0605906363. jk1902 TYNKI maszynowe zewne˛trzne i wewne˛trzne. 0-507119553. jk2015 TYNKI maszynowe. 0-661722707. jk2147 TYNKI, posadzki. 0-600601619.

jk1751

´ Z˙ NE RO

TYNKI, posadzki agregatem. 0-501363456. jk1909

KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0-602536604. jk2114

TYNKOWANIE maszynowe tanio, solidnie. Tel. 0-691224151. jk1835

KREDYTY prosto i szybko: goto´wkowe (docho´d od 500 zł, wiek do 79 lat), konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-0577, 0-603312674. jk1479 ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500 LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

´ Z˙ KA Danuta - TAROT, seans. 0WRO 783512240. jk2144

USŁUGI ANTENY Analogowe, DVB-T, TV-SAT, montaz˙, naprawa, serwis, instalacje, Cyfra+, Polsat, TNK, N-TV. Gwarancja na usługe˛!. 0-603775093. jk1402 ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska. 0-692476826. jk1775 DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335

OPEL ASTRA kombi, diesel 2001, klima, dobra cena. Tel. 0-695582066

DOCIEPLENIA budynko´w i wewne˛trzne. 0-507119553.

PASSAT 2,5 TDI KOMBI / 2000, najbogatsza wersja. 0-605275385. jk2036

DOCIEPLENIA

tanio.

USŁUGI koparko-ładowarka˛. 693904435.

USŁUGI koparka˛. Tanio 0-784223814. jk2034 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691 USŁUGI transportowe, przewo´z oso´b lub podejme˛ wspo´łprace˛ z firmami transportowymi. 0-695454504. jk2005

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛dzanie TWO i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd504 ´ CZANIE wne˛trz: gipsowanie, maWYKAN lowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506 VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0609461247. jk1887 WYNAJEM samochodo´w dostawczych do 3,5 tony, cena od 150 zł / doba. Tel. 0605739390, 0-509198666. jk2116

PRACA

zewne˛trzne jk2016

0-504509327. jk1964

PEUGEOT 206 1,9 D / 1999. 0-783605659. jk2100

DOCIEPLENIA, styropian, klese, tynki. (065) 520-11-33. jk1867

POLONEZ TRUCK / 1999, 5-osobowy, 4900 zł netto. 0-603746434. jk1820

HYDRAULIK. (065) 529-14-88 po 17.00. jk2094

POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. 0-506059295 www.rejestrowaniepojazdow.pl U nas odbierzesz tablice rejestracyjne! jk1967

KARCHER 0-697708297.

jk1951

KARCHER. 0-607235208.

jk2095

KOMINKI. 0-663836822.

jk1705

Tel. 0jk8671

ZATRUDNIE˛ AVON. 0-691734793.

jk1934

BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Praca od 1.05. Tel. 0-509803509. jk1672

˙ TERAZ ZOSTAN´ KONSULTANTKA˛ JUZ AVON. TEL. 0-507186962 MALARZY 607782626.

ogo´lnobudowlanych. 0jk1931

RENAULT 19 1,7 benzyna / 1991, granatowy, stan dobry. 0-663702297. jk2043

KOMPLEKSOWE usługi blacharsko-dekarskie, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny. 0-608509375. jk1847

NA weekendy lub pełny etat. Dogodne godziny pracy. Dobre wynagrodzenie. Moz˙liwos´c´ rozwoju i awanso´w finansowych. Zgrany zespo´ł. McDonald’s, tel. 0-662-142545. jk2103

RENAULT KANGOO / 1999, 5-osobowy, 7900 zł netto. 0-603746434. jk1821

MALOWANIE, 783474385.

OBSŁUGA KLIENTA W CENTRUM WELLNESS. 0-723372555. jk2054

RENAULT SCENIC 1,9TD / 1997, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, wspomaganie. 0-605739132 po 15.00. jjk2090

szpachlowanie.

0jk2089

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowamk1637 dzki itp. Tel. 0-604385663.

OGRODNICTWO - praca sezonowa (pani) 3 dni w tygodniu - Krzemieniewo. 0697730215. jk2076


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ KUPIE˛ kre˛gi betonowe do studni, ro´wniez˙ uz˙ywane. 0-785022422. jk2138 KUPIE˛ stare monety. 0-604946001.

jk1312

´ CI NIERUCHOMOS 2

1155M działka budowlana w centrum Leszna. 0-601764643. jk1725 ’’POL-LEIM-HOLZ’’ przyjmie portiera na zaste˛pstwo, ul. Usługowa 10, LESZNO. jk2108 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. jk1524 Tel. 0-509803509. PRZESZKOLE˛, wdroz˙e˛ w Prace˛ kosmetyka-Diety. 0-505591405. jk2055 PRZYJME˛ do pracy w sklepie spoz˙ywczym - Bojanowo. 0-604934109. jk2137 PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie tapicer. Leszno, (065) 526-86-12. jk171 PRZYJME˛ ucznio´w blacharz i mechanik samochodowy. 0-607204888. jk2007 PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie malarz ogo´lnobudowlany. (065) 529-05-03. jk2123 TAPECIARZA. 0-692877337.

jk2111

WWW.BETTERWARE-LESZNO.PL jk1933 WWW.LESZCZYNIAK.PL

mk7223

´ miglu 150m2 + 2 garaz˙e. 0DOM w S 693530082. jk1936

DZIAŁKA Wilkowice, ul. Pszenna, media, jk2128 1000m2. 0-601530444. DZIAŁKA budowlana 700m2 / 39.000 zł. Raty.

Da˛bcze, 0-510148210. jk1753

DZIAŁKA budowlana Lipno. 0-609752660. jk2145

´ miglu, tel. 0DZIAŁKA 700 m. kw. w S 518573617. mk1412

LGIN dom 50m2 na ,,Wzgo´rzach’’. 0504298450. jk1974 LIPNO, dom st. surowy zamknie˛ty, 177m2 z garaz˙em. 0-603138055. jk1938 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221

ZATRUDNIE˛ ksie˛gowa˛ ze staz˙em. 0695806386. jk2132 ZATRUDNIE˛ murarza, tynkarza, szpachlarza. 0-693854774. jk2044

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384

ZATRUDNIE˛

0-783512619. jk2146

SPRZEDAM działki w Wilkowicach. 0665605397 jk1913

ZATRUDNIMY dos´wiadczonych stolarzy, brygadzisto´w i prcowniko´w fizycznych przy produkcji mebli, okien i drzwi drewnianych. ASKOR, Lipno, ul. Spo´łdzielcza 17, tel. 0-605069609. jk2072

SPRZEDAM działki w Wilkowicach. 0514287083. jk1969

´ RSPRZEDAM DZIAŁKI 1000 M2 W MO KOWIE NOWYM. TEL. 0-697999022.

SZUKAM PRACY

SPRZEDAM działki budowlano-rekreacyjne w Boszkowie. 0-509754309. jk2011

BYŁY rewident, wyła˛cznie we Wrocławiu. (065) 520-46-91. jk2085

SPRZEDAM działke˛ 640m2 - Rydzyna, Os. 2000. 0-605319448. jk2028

ELEKTRYK, lat 50, niekoniecznie w zawodzie. 0-693658879. jk2098

SPRZEDAM działke˛ 1000m2 w Krzycku Wielkim. Tel. 0-698977614. jk2101

EMERYTKA podejmie prace˛ (z wyja˛tkiem opieki). 0-721540553. jk2013

SPRZEDAM hale˛ murowana˛, wysokos´c´ 6m, stan surowy zamknie˛ty. Grunt 1,4 ha przy lesie. Gmina Poniec. Tel. 0-604789338. jk2097

INFORMATYK (student zaoczny II roku) podejmie prace˛ w zawodzie, prawo jazdy, b.dobra praktyczna znajomos´c´ j.angielskiego, komunikatywnos´c´ tel. 782394117. bd505

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468.

DO wynaje˛cia pomieszczenie na działalnos´c´ gospodarcza˛ o pow. 100 m2 w centrum Borku Wlkp. Tel. 0-791091058. jk7821

LOKAL 40m2 na sklep mie˛sny, biuro itp. Leszno. 0-607673821. jk1791

SPRZEDAM atrakcyjna˛działke˛ budowlana˛. Masłowo - ul. Bociania 1540m2 woda + pra˛d. 0-600885337. jk2124

LAKIERNIK samochodowy z dos´wiadczeniem podejmie prace˛ - tel. 607942722. bd510

’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, (065) 52021-62. Odbio´r natychmiastowy własnym jk1825 transportem

DOMY na sprzedaz˙ w Da˛bczu 110m2 + 110m2 poddasze uz˙ytkowe. Wysoki standard. Cena od 199.000 zł + działka 49.000 zł. Rata 1190 zł / miesia˛c. 0-510148210. jk1742

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

tynkarzy.

DO wynaje˛cia mieszkanie - Leszno, Ostroroga, 43m2, 2 pokoje, kuchnia + garaz˙. Czynsz 1100 zł + opłaty + kaucja 2 miesia˛ce. 0-605603649. jk2112

KAWALERKI, pokoje do wynaje˛cia. 0609859703. jk1917

ZATRUDNIE˛ dwo´ch rzez´niko´w. Moz˙liwos´c´ zamieszkania na terenie Bojanowa. (065) 545-61-89, 0-506106956, 0503091830. jk2048

ZATRUDNIE˛ ksie˛gowa˛. Moz˙liwos´c´ zamieszkania na terenie Bojanowa. (065) 545-6189, 0-506106956, 0-503091830. jk2047

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0609270126. jk1405

DOM, stan surowy zamknie˛ty - Leszno, Gronowo. 0-665360760. jk2115

JARDOM Nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, www.jardom.pl (065) 520-74-25. jk1679

ZATRUDNIE˛ kobiete˛ do pracy w ogrodnictwie. 0-696342862. jk2067

KURKI 6-tygodniowe po 20.05.2009, ogo´lnouz˙ytkowe. (065) 545-16-52, 0-693442739. jk2027

˙ na dwa samochody, brama otwieraGARAZ na pilotem w Lesznie, ul. Poniatowskiego. 0-605979235. jk1971

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1594

ZATRUDNIE˛ kelnerke˛ do restauracji w Lesznie. 0-691484823. jk2102

ATRAKCYJNY lokal w centrum Leszna, ul. Słowian´ska, handlowo-usługowy lub na biura. 0-508484484. jk2078

´ wierczynie, wolno stoja˛cy. 0DOM w S 607650520. jk2006

DOMY na sprzedaz˙. Leszno, ul. Grzybowa i Balonowa. 110m2 + 110 poddasze uz˙ytkowe. Wysoki standard. Cena od 199.000 zł + działka 99.000 zł. Rata 1430 zł / m2. 0510148210 jk1754

LOKAL do wynaje˛cia - Słowian´ska 49. 0-509393743. jk2087 LOKALE uz˙ytkowe na biura lub gabinety, I p, centrum Rawicza. 0-605633045. jk1411 MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane Leszno. 0-691734771. jk2017 MIESZKANIE 60m2 - Sułkowskiego . 0509024392. jk2122 MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. 0605633045. jk1410 MIESZKANIE w Lesznie, umeblowane, 4 pokoje, przy ul. 17 Stycznia. 0-605979768. jk1734 NOWE lokale uz˙ytkowe na biura lub gabinety - Leszno, Słowian´ska. 0-508484484 jk2079 NOWE mieszkanie cze˛s´ciowo umeblowane ´ niadeckich 4A i 4B. 0-605979235, - ul. S www.tylinski.com.pl jk1970 OSIECZNA, budynek gospodarczy 100m2 na działce 1200m2, wszystkie media - wynajme˛. Tel. 0-601985775. jk2084

MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia, łazienka W LESZNIE, UL. PONIATOWSKIEGO ´ CIOWO CZE˛S UMEBLOWANE duz˙a szafa komandor, gazo´wka, piekarnik, zmywarka, lodo´wka, pralka. Czynsz 1100 zł do negocjacji

Tel. 0-605979235

po384⁄k

POKOJE. 0-661390206.

jk2021

´ J - Leszno. (065) 520-46-91. POKO ´ J. 0-785035649. POKO

jk2119 jk2126

SAMODZIELNE pokoje. 0-784188261. jk2037 STANOWISKO dla stylistki paznokci. 0508330497. jk2093

˙ AWIE˛ hale magazynowe i gaWYDZIERZ raz˙e na terenie Bojanowa. (065) 545-61-89, 0-506106956, 0-503091830. jk2049

OKNA inwenterskie PCV od producenta, szklenie starych okien, 0-515241917. jk1066 PROSIE˛TA. 0-695806386, 0-503073568. jk2131

LOKALE

ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia - Leszno. 0-781030888. jk1152 CHEMIA. 0-783380930.

jk2071

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036

0-668779560. jk2088

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

SPRZEDAM kombajn zboz˙owy BIZON ZO-56 1976. Tel. 0-695806386, 0503073568. jk2134 SPRZEDAM kuca rudego - ogierek roczny. 0-603661028, 0-601706989 jk2035 SPRZEDAM prosie˛ta. (065) 548-25-47, 0663116109. jk2051 SPRZEDAM prosie˛ta. (065) 545-65-68, 0662608525. jk2057 SPRZEDAM zboz˙e. (065) 545-65-68, 0662608525. jk2059

TOWARZYSKIE 0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk1553

MEBLE na www.flies.pl

wymiar.

0-692193231, mk8020

˙ anten: TV-POLSAT, CANAL+. MONTAZ 0-669913111. mk7832 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

SEKSOWNE panie 0-609522988. jk1552

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, docieOGO planie, brukowanie). 0-601737767. jk1313

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1787 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1788

´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0885554433. jk1376 PŁOTY, balustrady - tanio. 0-696453914. jk939

NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛t ki . jk1789

PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0785210922. jk225

POTENCJA. Leszno, 0-697454739.

PRASOWANIE - usługi. Tel. 0-607734410. 1392

jk1914

ODDAM DARMO budowlany.

Tel.

0-605069609. jk2073

´ ZADZWON DO FACHOWCA

TANIEC - lekcje indywidualne. Tel. 0503379455. jk1824

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160

SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821

ROLNICZE

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779 SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0603478776. jk2121 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0609197699. jk2120

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

jk2083

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0-609109004. jk1315

WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966

CIA˛GNIK URSUS C-360 i 2812. (065) 533-18-37. jk2099

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 547-54-87. jk1072

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1786 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1785 BYCZKI mie˛sne 605887080.

biało-czarne. 0jk1630

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0-509954478. jk1525 BYCZKI. 0-665077944.

jk2069

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk1554

MIESZKANIE - Prochownia, 37,4m2. 0782638279. jk2008

DOM 160m2. 0-603344602.

obro´bka jk1720

NAPRAWA telewizoro´w. (065)529-35-42, 0-606142575. jk2110

MŁODY, pracowity, odpowiedzialny, bez nałogo´w, bardzo dobra znajomos´c´ komputero´w, prawo jazdy, łatwo przyswajaja˛cy nowe umieje˛tnos´ci podejmie prace˛ - tel. 663383464. bd500

DO WYNAJE˛CIA

MALOWANIE, tapetowanie, okien. 0-692877337.

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk1583

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-1211 wieczorem. jk1989

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401

jk2153

KUPNO

sprza˛tanie jk369

jk1581

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

M-4. 0-663616438.

SPRZEDAM mieszkanie 54m2. Tel. 0605699963. jk2040

mk8069

jk305

NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie. ’’U Magdy’’, 0-605653957, (065) 529-92-50. jk1927

starsza˛ osoba˛. 0jk2086

okolice. 0jk960

KARCHER. 0-509511107.

jk2142

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ 724097043.

i

SPRZEDAM jało´wki wysoko cielne. Tel. 0-607379873. jk2117

54M2. (065) 526-12-28.

SPRZEDAM mieszkanie - Os. Ogrody, 3pokojowe, 135.000 zł. 0-605676781. jk1935

Leszno

KARCHER, profesjonalne wne˛trz, 0-665195914.

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0783976935. jk1049

KOBIETA w s´rednim wieku, wykształcenie s´renie pilnie poszukuje pracy. 0-669829606. jk2029

-

SPRZEDAM URSUS C-360 / 1987. 0667279672. jk2107

mk6364

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe na ul. Czechosłowackiej w Lesznie. Tel. 0505017223.

INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448

SPRZEDAM MF 1987.

FIZYKA. 0-603369774.

KAWALER, po maturze podejmie kaz˙da˛ prace˛. 0-782067900. jk1973

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662

KARCHER - tanio. 0-603854774.

jk2141

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1784

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940

SŁOMA baloty ze stodoły. 0-602756393. jk1640

47M2. (065) 529-59-56.

SPRZEDAM mieszkanie w Rawiczu, 2pokoje, 42 m2, III pie˛tro, tel. 0-502279335

mk6520

KARCHER 724304512.

STUDENTKA administracji (zaoczna), prawo jazdy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego, obsługi komputera i urza˛dzen´ biurowych, dyspozycyjna z silna˛ motywacja˛ podejmie prace˛. Tel. 0-695968566. bd507

INSTRUKTOR A,B,C, C+E. 0-501645525. jk2092

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

SKUP kro´w byko´w i jało´wek, goto´wka, przelew. (065) 518-9797 jk1711

GRUZ

NAUKA

mk7613

SKUP bydła. 0-605693339.

WYNAJME˛ garaz˙, Leszno - Gronowo. 0609959505. jk2096

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1595

SPRZEDAM

27


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon ach wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA ALUFELGI ’’13’’ do VW, OPLA, komplet 4 szt., cena 130 zł. Tel. 0-728867949. op1933 CIA˛GNIK rolniczy SCHOENECBECK 105KM / 1980, sprawny technicznie, cena 10.000 zł. Tel. 0-661387724. op1891 CITROEN XSARA PICASSO 2,0 HDI / 2001, zarejestrowany, cena 18.400 zł. Tel. 0-600902943. op1929 CZE˛S´ CI do CLIO - blacharskie, mechaniczne, cena od 10 zł. Tel. 0-691838823. op1892 CZE˛S´ CI z demontaz˙u i opony, 30 zł, 0-697911067. op1827 DWIE OMEGI: A - diesel - uszkodzony silnik, czerwona, B - diesel - sprawna, zielony metalik, cena 10.000 zł. Tel. 0519570473. op1919 FELGI aluminiowe 16 cali 4x100 do OPLA, SEATA, VW, cena 700 zł. Tel. 0-663266386. op1893 FIAT SEICENTO 900 / 1999, biały, bezwypadkowy, stan techniczny bdb, cena 4200 zł. Tel. 0-65 / 520-19-68. op1922 FIAT SEICENTO 1100 / 2003, pierwszy włas´ciciel, salon, niebieski, cena 8500 zł. Tel. 0-691401889. op1923 FIAT SIENA 1,6 / 1998, benzyna + gaz, 5400 zł, 0-691039585. op1828 FORD ESCORT 1,4 / 1993, benzyna, 5drzwiowy, cena 2100 zł. Tel. 0-609308634. op1909 FORD FIESTA 1,3 / 2004, 43tys. / km, klima, 4xpp., centralny zamek, abs, 2 kpl. opon, grafitowy metalik, garaz˙owany, cena 19.000 zł. Tel. 0-728867949. op1935

OPEL COMBO 1,3 CDTi / 2006, niebieski + dodatki, do opłat, cena 19.900 zł. Tel. 0-698055953. op1889 OPEL CORSA 1,7D IZUZU / 1998, garaz˙owany, el. szyby, wspomaganie, hak, alufelgi, pp., czerwony. 0-609991700. op1858 OPONY 9,5x32 - 400 zł, 12,4x36 / 2 szt. 550 zł. Tel. 0-607306504. op1897 OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD / 1995, granatowy metalik, poduszka powietrzna, wspomaganie, centralny zamek, 2 komplety opon, zarejestrowany, 4900 zł. 0601306413. jk2148 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0-667098351. mk424 ROVER 214 1,4 benzyna 1997 / 98, poduszki, elektryka, ABS, wspomaganie, drewno, 6700 zł. 0-601306413. jk2149 RENAULT NEWADA - cze˛s´ci, cena 10 zł. Tel. 0-65 / 543-83-12. op1912 SKUTER PIAGGIO / 1994, stan bdb, cena 1400 zł. Tel. 0-661387724. op1890 TURBINA do RENAULT LAGUNA 1,9DCi / 2001, 125KM na gwarancji, przejechane 800km, cena 1500 zł. Tel. 0607927200. op1877 VW GOLF II 1,6 / 1997, metalik, komplet alufelg, cena 2800 zł. Tel. 0-661424156. op1885 VW POLO 1,0 / 1998, srebrny, salonowy, cena 11.500 zł. 0-600902943. op1928

´ CI NIERUCHOMOS DOM wolno stoja˛cy, stan surowy zamknie˛ty, powierzchnia uz˙ytkowa 110m2, działka 550m2, Leszno, Bojanowskiego, cena 231.000 zł. Tel. 0-601868400. op1884

GOLF IV 1,6 / 16SR / 1999, benzyna, el. szyby i lusterka, 4xpp., abs, komputer, 121 tys. / km, zarejestrowany, cena 13.900 zł. Tel. 0-600897862. op1895

DOM wolno stoja˛cy z garaz˙em 2-stanowiskowym, 182 m2 do wykon´czenia, cena 420.000 zł. Tel. 0-782638262. op1896

KOMPLET opon 225 / 50 / 16, cena 250 zł. Tel. 0-665724169. op1762

DZIAŁKA ogrodowa przy Kosmonauto´w, cena 5000 zł. Tel. 0-723911016. op1925

OPEL ASTRA II 1,6 / 16V / 1998, zielony metalik, zarejstrowany, cena 13.000 zł. Tel. 0-600902943. op1927

MIESZKANIE 40m2, 2-pokojowe, niski czynsz, Rejtana, cena 112.000 zł. Tel. 0-605739450. op1545

na

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793 SPRZEDAM 2,37ha ziemi, w tym 0,29ar lasu, cena 22.000 zł. Tel. 0-65 / 543-83-12. op1916

DLA DZIECKA FOTELIK samochodowy od 0-13 Baby Comfort, stan idealny, cena 150 zł. Tel. 0-607565575. op1901

˙ KI z bajkami Disneya w twardej KSIA˛Z oprawie, 10 zł / 1 szt. - tel. 0-608539232. op1400 SAMOCHODZIK plastikowy na akumulator, kolor pomaran´czowy, cena 250 zł. Tel. 0-601795025. op1921

´ ZEK 3-funkcyjny pomaran´czowo-graWO fitowy, parasolka, folia przeciwdeszczowa, gondola, cena 400 zł. Tel. 0-607953969. op1913 ´ ZEK spacerowy marki CHICO z peleWO ryna˛ przeciw deszczowa˛, cena 300 zł. Tel. 0-607565575. op1900 ´ ZEK spacerowy, granatowy, cena 70 WO zł. Tel. 0-607614804. op1934

´ Z˙ NE RO BETONIARKA 250 litro´w, stan bdb, cena 800 zł. Tel. 0-665371296. op1932

KONSTRUKCJA tunelu foliowego 28x7m, cena 1700 zł. Tel. 0-502351570. op1914

PŁYTA warstwowa KINSPAN (obornicka) 600m2, cena 50 zł. Tel. 0-608485783, 0-608485781. op1907

´ LIKI samice z młodymi i samce, KRO cena 35 zł. Tel. 0-65 / 5722593. op1908

PŁYTA warstwowa 290 / 117, 3 szt, cena 50 zł / mb. Tel. 0-609441829. op1902

KUCHNIA gazowa z piekarnikiem, stan dobry, cena 150 zł. Tel. 0-607929062. op1917

PRA˛DNICA do C-360 - 100 zł, pra˛dnica do C-330 - 100 zł. Tel. 0-667363152. op1888

MASZYNA do szycia ’’stebno´wka’’ przemysłowa, cena 600 zł. Tel. 0-669276764. op1904

ROWER holenderski marki SPARTA ze wspomaganiem elektrycznym, damski, w stanie bdb, akumulator w komplecie, cena 890 zł. Tel. 0-600897862. op1894

MASZYNKA gazowa, sprawna, cena 50 zł. Tel. 0-603263119. op1924 NIEMIECKA stara maszyna do szycia typu JUNKER RUH, sprawna, cena 270 zł. Tel. 0-504132949. op1931 NOWE naczynia kuchenne ’’PHILIPIAK’’, cena 3000 zł. Tel. 0-694840980. op1826 KOMODA pod telewizor - 500 zł. Tel. 65 520-94-49. op1476 MŁODE ko´zki - 80 zł / szt. -tel. 065 518-52-17 (wieczorem). mk1501 MARKOWE rzeczy uz˙ywane z Danii hurtem sprzedam, 300 kg - tel. 608539232 (po godz. 18). mk1313

SZCZENIAKI owczarka niemieckiego bez rodowodu, cena 200 zł. Tel. 0667246101. op1926

´ ZEK inwalidzki - 420 zł, kuchenka WO elektryczna 4-palnikowa - 180 zł. Tel. 0-607306504. op1899

NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk1736

´ ZKI paletowe: kro´tki - 200 zł, s´redni WO 400 zł, sprawne. Tel. 0-601795025. op1920

DZRWI wejs´ciowe zewne˛trzne drewniane z zamkami, ciemno-bra˛zowe, oszklone, stan bdb, cena 200 zł. Tel. 0-723134498. op1915

NOWY wypoczynek - tapczan + 2 fotele, cena 1100 zł. Tel. 0-663820736. op1903

KUCHENKA gazowo-elektryczna AMICA - 350 zł, meblos´cianka czarna, stan bardzo dobry - 250 zł. 0-609684400. jk2077

SUKNIA s´lubna błe˛kitno-biała z gorsetem, rozm. 42 / 44, cena 300 zł. Tel. 0609994556. op1930

´ ZEK inwalidzki elektryczny + dodatWO kowe wyposaz˙enie, cena 5000 zł. Tel. 0-502351570. op1918

NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 12 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk1737

KOMPUTER 800MH 256 RAM, 40MB, 180 zł, 0-691039585. op1829

SIEWNIK ’’Poznaniak’’ , cena 2500 zł. Tel. 0-607306504. op1898

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. op6134

DYWAN w dziecie˛ce motywy 2mx3m, cena 50 zł. Tel. 0-669276764. op1905

KLATKA do s´winki morskiej - 157 zł, hulajnoga - 15 zł, łyz˙worolki - 20 zł. Tel. 0-669276764. op1906

RURY 2,5 cala, ocynk, uz˙ywane, cena 12 zł / m. Tel. 0-502351570. op1911

PLECAK ze stelaz˙em - 75 zł, umywalka biała - 35 zł. Tel. 0-65 / 572-25-93. op1910

ZNACZKI, bloczki, arkusiki, kartki pocztowe polskie i zagraniczne ’’Jan Paweł II’’ na kartach wystawowych, cena 10 zł / karta. Tel. 0-601683556. op1886 ZNACZKI, bloczki polskie czyste od 1960-1991 i kasowane od 1951-1991, 4 duz˙e klasery, cena 700-900 zł / klaser. Tel. 0-601683556. op1887

BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21 tel. 065 / 546-54-00, fax. 065 / 546-41-67 OGŁASZA I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierz˙awe˛ na okres pie˛ciu lat do uz˙ytkowania rolniczego jako działka warzywna, nieruchomos´ci gruntowej, połoz˙onej w Sarno´wce, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 158 / 2 o pow. 2000 m2, wg ewidencji grunto´w i budynko´w w cze˛s´ci dotycza˛cej klasyfikacji uz˙ytko´w gruntowych, grunty orne, grunty pod wodami stoja˛cymi i pastwiska trwałe, zapisanej w ksie˛dze wieczystej KW — 28680 na własnos´c´ gminy Rawicz. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierz˙awnego została ustalona na kwote˛ — 240,00 zł. W studium uwarunkowan´ i kierunko´w zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz tereny intensywnej wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej. Posta˛pienie nie moz˙e wynosic´ mniej niz˙ 1 % czynszu wywoławczego z zaokra˛gleniem w go´re˛ do pełnych dziesia˛tek złotych. Przetarg odbe˛dzie sie˛ 2 czerwca 2009 r. o godz. 10 w siedzibie tut. Urze˛du (poko´j 103, I pie˛tro). Wadium w wysokos´ci 24,00 zł, co stanowi 10% rocznej stawki wywoławczej czynszu dzierz˙awnego nalez˙y wpłacic´ w kasie tut. Urze˛du lub na konto Urze˛du Miejskiego Gminy Rawicz w Kredyt Bank SA Oddział w Rawiczu nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 do dnia 29 maja 2009 r. Do przetargu moga˛ przysta˛pic´ osoby fizyczne i prawne, kto´re wniosa˛ wadium w termninie wyznaczonym w ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium przelewem wyznaczony termin uiszczenia wadium okres´la date˛, do kto´rej s´rodki finansowe musza˛ wpłyna˛c´ na podany wyz˙ej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, kto´ry przetarg wygrał, zalicza sie˛ na poczet czynszu dzierz˙awnego. Pozostałe wadia zwraca sie˛ niezwłocznie po zamknie˛ciu przetargu, jednak nie po´z´niej niz˙ przed upływem 3 dni od zamknie˛cia przetargu. W razie uchylenia sie˛ osoby ustalonej na dzierz˙awce˛ od zawarcia umowy dzierz˙awy wpłacone wadium nie be˛dzie podlegało zwrotowi. Roczna stawka wywoławcza osia˛gnie˛ta w przetargu podlega zapłacie w całos´ci za pierwszy rok trwania dzierz˙awy w dniu podpisania umowy dzierz˙awy. Osia˛gnie˛ta w drodze przetargu stawka czynszu dzierz˙awnego od drugiego roku trwania dzierz˙awy, podlegac´ be˛dzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaz´nika cen, towaro´w i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna be˛dzie po ukazaniu sie˛ ww. wskaz´nika. Burmistrz Gminy Rawicz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliz˙szych informacji w sprawie przetargu moz˙na uzyskac´ w Urze˛dzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydziale Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Ochrony ´ rodowiska (poko´j 117, I pie˛tro lub telefonicznie pod nr telefonu (065) 546-54-37). S po600⁄4


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 OBWIESZCZENIE

PRZETARGI

SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI

Prezydent Miasta Leszna og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych w Lesznie przy ulicach: 1) ul. Cypriana Kamila Norwida – sprzeda¿ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek: – dz. nr 37 o powierzchni 0,7589 ha (sprzeda¿ prawa w³asnoœci), – dz. nr 38 o powierzchni 0,3024 ha (sprzeda¿ prawa w³asnoœci), ark. m. 61, ³¹czna powierzchnia nieruchomoœci 1,0613 ha – KW Nr PO1L/00032172/ 9. Cena wywo³awcza netto – 2.141.000,00 z³. Wadium w wysokoœci 428.000,00 z³. 2) ul. Gen. Grota-Roweckiego – sprzeda¿ nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek: – dz. nr 2/9 o powierzchni 0,3939 ha – LW Nr 2256 (sprzeda¿ prawa w³asnoœci), – dz. nr 2/10 o powierzchni 0,1999 ha – KW Nr 33141 (sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 r.), ark. m. 61, ³¹czna powierzchnia nieruchomoœci 0,5938 ha. Cena wywo³awcza netto – 1.301.000,00 z³. Wadium w wysokoœci 260.000,00 z³. Post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Do ceny osi¹gniêtej w przetargu doliczony bêdzie podatek VAT w wysokoœci 22%. Nabywca prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci ozn. dz. nr 2/10 zobowi¹zany bêdzie do uiszczania op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoœci 3034,47 z³ na rzecz Skarbu Pañstwa. Op³aty roczne wnosi siê w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku. Wysokoœæ op³aty rocznej mo¿e byæ aktualizowana, nie czêœciej ni¿ raz w roku. Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 czerwca 2009 r.: 1) o godz. 10 – licytacja nieruchomoœci przy ul. Cypriana Kamila Norwida, 2) o godz. 11 – licytacja nieruchomoœci przy ul. Gen. Grota-Roweckiego, w siedzibie Urzêdu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter). Wadium nale¿y wp³acaæ na konto: Urz¹d Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 czerwca 2009 r. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³e wadia zwraca siê niezw³ocznie po zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od zamkniêcia przetargu. Przeznaczenie nieruchomoœci ustalone jest w Uchwale Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obroñców Lwowa, Al. Z. Krasiñskiego, wiaduktu im. Gen. Grota-Roweckiego i torów PKP relacji Poznañ-Wroc³aw w Lesznie. 1) Nieruchomoœæ po³o¿ona przy ul. Cypriana Kamila Norwida znajduje siê w jednostce strukturalnej U/Zp i jest przeznaczona pod us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹, tj. us³ugi o charakterze ogólnomiejskim i centrotwórczym, w szczególnoœci us³ugi handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, nauki, administracji itp. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni ca³kowitej wiêkszej ni¿ 1000 m2. Minimalna powierzchnia zieleni – 50% powierzchni ca³kowitej dzia³ki. Dzia³ka nr 37 jest niezabudowana, natomiast dzia³ka nr 38 (by³y plac targowy) jest czêœciowo utwardzona trylink¹ oraz znajduj¹ siê na niej s³upy z oœwietleniem. Nabywca nieruchomoœci zobowi¹zany bêdzie do demonta¿u trylinki i oœwietlenia oraz odtworzenia nawierzchni targowiska w miejscu, terminie i zgodnie z koncepcj¹ Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Nieruchomoœæ jest czêœciowo poroœniêta traw¹, krzewami, wymagaj¹ca oczyszczenia terenu. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci jest mo¿liwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustaw¹ o ochronie przyrody. 2) Nieruchomoœæ po³o¿ona przy ul. Gen. Grota-Roweckiego znajduje siê w jednostce strukturalnej U i jest przeznaczona pod zabudowê us³ugow¹. Zakaz lokalizacji innych funkcji ni¿: biura, us³ugi komercyjne, bazy, sk³ady i magazyny, parkingi, w tym dla samochodów ciê¿arowych, gara¿e, urz¹dzenia infrastruktury technicznej. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni ca³kowitej wiêkszej ni¿ 1000 m2. Nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia³ki w wysokoœci 60%. Dzia³ka nr 2/9 jest niezabudowana, natomiast na dzia³ce nr 2/10 znajduje siê – przeznaczona do rozbiórki – p³yta betonowa oraz pozosta³oœæ po budynku magazynowym i socjalno-administracyjnym (œciany i strop parteru wykonane z ceg³y i bloczków betonowych). Na dz. nr 2/9 (przy granicy z dz. nr 3/4) znajduje siê sieæ gazowa g63. Przy zbyciu nieruchomoœci ustanowiona zostanie nieodp³atna s³u¿ebnoœæ przesy³u na rzecz w³aœciciela sieci. Nieruchomoœæ jest czêœciowo zadrzewiona, poroœniêta chaszczami, wymagaj¹ca oczyszczenia terenu. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci jest mo¿liwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustaw¹ o ochronie przyrody. Zakoñczenie zabudowy, za które uwa¿a siê wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym, w ci¹gu 4 lat. Uczestnicy przetargu s¹ zobowi¹zani posiadaæ: dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium, numer NIP, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zaœwiadczenie o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upowa¿niona do reprezentowania uczestnika powinna przed³o¿yæ do wgl¹du aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Je¿eli uczestnik jest reprezentowany przez pe³nomocnika, konieczne jest przed³o¿enie orygina³u pe³nomocnictwa upowa¿niaj¹cego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu zwiêkszona o podatek VAT w wysokoœci 22% podlega zap³acie przed zawarciem umowy notarialnej, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w ci¹gu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzeda¿y nast¹pi najpóŸniej w ci¹gu 21

dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy notarialnej, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta Leszna – Wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 106-110, tel. 065 529-82-11, 065 52982-13. Strona internetowa: www.bip.leszno.pl

SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI

Prezydent Miasta Leszna og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia. Przedmiotem przetargu jest nieruchomoœæ oznaczona w ewidencji gruntów jako: – dz. nr 55/17 na ark. m. 127 o powierzchni 0,3501 ha, dla której w S¹dzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr 23018. Cena wywo³awcza netto nieruchomoœci wynosi 1.266.000,00 z³. Do ceny osi¹gniêtej w przetargu doliczony bêdzie podatek VAT w wysokoœci 22%. Post¹pienie nie mniejsze ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Przetarg odbêdzie siê dnia 30 czerwca 2009 r. o godz. 12 w siedzibie Urzêdu Miasta, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter). Dla nieruchomoœci obowi¹zuj¹ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrê¿nej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomoœæ po³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw. Dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce: gara¿e, budynki gospodarcze, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2. Powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni dzia³ki. Nieruchomoœæ jest niezabudowana, naro¿na o kszta³cie zbli¿onym do kwadratu, czêœciowo zadrzewiona, zakrzaczona, poroœniêta chaszczami, wymagaj¹ca oczyszczenia terenu. Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci jest mo¿liwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustaw¹ o ochronie przyrody. Zakoñczenie zabudowy, za które uwa¿a siê wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym, w ci¹gu 4 lat. Wadium w wysokoœci 250.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 czerwca 2009 r. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Pozosta³e wadia zwraca siê niezw³ocznie po zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od zamkniêcia przetargu. Uczestnicy przetargu s¹ zobowi¹zani posiadaæ: dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium, numer NIP, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – zaœwiadczenie o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upowa¿niona do reprezentowania uczestnika powinna przed³o¿yæ do wgl¹du aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Je¿eli uczestnik jest reprezentowany przez pe³nomocnika, konieczne jest przed³o¿enie orygina³u pe³nomocnictwa upowa¿niaj¹cego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomoœci w ci¹gu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu zwiêkszona o podatek VAT w wysokoœci 22% podlega zap³acie przed zawarciem umowy notarialnej, nie póŸniej ni¿ w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzeda¿y nast¹pi najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy notarialnej, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Nieruchomoœciami, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 106-110, tel. 065 529-82-11, 065 529-82-13. Strona internetowa – www.bip.leszno.pl

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 10 kwietnia 2009 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cych na: budowie linii kablowej oœwietlenia ulicznego wraz ze s³upami i oprawami oœwietleniowymi wzd³u¿ ulic: Mieczys³awa Kudelli, W³adys³awa Hasiora, Xawerego Dunikowskiego, Brata Alberta, Wita Stwosza, Jerzego Dudy-Gracza, Józefa Brandta, Józefa Mehoffera i W³adys³awa Podkowiñskiego w Lesznie. W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 206 w godz. 8-14 w terminie 7dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿onym wnioskiem inwestora oraz zg³aszaæ swoje ewentualne uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 15 kwietnia 2009 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cych na budowie linii kablowej 0,4 kV w ul. Do¿ynkowej w Lesznie. W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 206 w godz. 8-14 w terminie 7dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿onym wnioskiem inwestora oraz zg³aszaæ swoje ewentualne uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 61 Kodeksu postêpowania administracyjnego zawiadamiam, ¿e w dniu 22 kwietnia 2009 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boisk wg projektu „Moje boisko Orlik -2012” wraz z oœwietleniem i lokaln¹ sieci¹ energetyczn¹, drena¿em, ogrodzeniem oraz rozbudow¹ pomieszczeñ sportowych szko³y o zaplecze sanitarno-szatniowe w Lesznie, ul. Prusa. W zwi¹zku z powy¿szym strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z wnioskiem oraz sk³adaæ ewentualne uwagi i zastrze¿enia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomoœci w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa przy Al. Jana Paw³a II 21, pok. 208 w godzinach urzêdowania. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (jednolity tekst – Dz.U.Nr 25, poz. 150 z 2008 r. ze zm.), art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zawiadamiam, ¿e w publicznie dostêpnym wykazie zosta³y zamieszczone dane dotycz¹ce decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na: rozbiórce stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1145 zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Lipowej na dz. nr 117/2, 118/3, 118/4, 95/1, 96/5. Podmiotem podejmuj¹cym realizacjê powy¿szego przedsiêwziêcia jest firma Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 P³ock. Powy¿szy wykaz dostêpny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wa³owa 5, pok. 24, II piêtro oraz na stronie internetowej www.sios.leszno.pl

POWIATOWY URZ¥D PRACY W LESZNIE

informuje, ¿e w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. „Aktywnoœæ – kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dzia³anie 6.1 Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej w regionie Poddzia³anie 6.1.3 Poprawa zdolnoœci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych W ramach projektu w 2009 roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Lesznie œwiadczyæ bêdzie us³ugi w zakresie: – poœrednictwa pracy, – doradztwa zawodowego, – szkoleñ, a tak¿e bêdzie kierowaæ na sta¿e oraz przyznawaæ jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Projekt wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.


SPORT

30 PI£KA RÊCZNA

Zagraj¹ z rezerwami

W decyduj¹c¹ fazê wkraczaj¹ rozgrywki o mistrzostwo II ligi. Szczypiorniœci Arotu-Astromal Leszno wci¹¿ maj¹ realne szanse na zajêcie jednego z dwóch czo³owych miejsc w swojej grupie. Pierwsze z nich daje bezpoœredni awans do I ligi, a drugie upowa¿nia do gry w bara¿ach. W najbli¿sz¹ sobotê leszczynianie zagraj¹ przed w³asn¹ publicznoœci¹, a ich rywalem bêd¹ rezerwy Zag³êbia Lubin. Faworytem bêd¹

gospodarze, choæ tak do koñca nie wiadomo, kogo przyœl¹ do Leszna lubinianie. Byæ mo¿e skorzystaj¹ z us³ug kilku zawodników szerokiej kadry ekstraligowej dru¿yny. Pojedynek w hali Trzynastka rozpocznie siê o godzinie 18. Têcza Koœcian równie¿ wyst¹pi w roli gospodarza, a przeciwnikiem dru¿yny prowadzonej przez Aleksandra Sowê bêd¹ rezerwy innego klubu z Zag³êbia Miedziowego – Miedzi Legnica. (ceg)

Fot. archiwum

s Rawiczanie uczestnicz¹cy w turnieju w Prochowicach.

BASEBALL

Mistrz s³aby, ale wygra³

Na inauguracjê ekstraligi Demony Miejska Górka nie sprosta³y na w³asnym boisku mistrzowi Polski – MKS Kutno, przegrywaj¹c 1:4. Sensacji nie by³o, punkty zgarn¹³ faworyt.

Fot. J. Witczak s Demony rozpoczê³y sezon od pora¿ki z mistrzem Polski.

Spotkanie nie sta³o na wysokim poziomie, oba zespo³y pope³nia³y sporo prostych b³êdów. Niestety, wiêcej gospodarze, którzy m.in. mieli problemy z wy³apywaniem stosunkowo ³atwych pi³ek, co pozwoli³o goœciom zaliczaæ bazy. Pierwsza zmiana nie przynios³a punktów ¿adnej z dru¿yn. Drug¹ wygra³y Demony, co da³o im nadzieje na korzystny, koñcowy wynik. PóŸniej do g³osu doszed³ MKS. zwyciê¿aj¹c w trzeciej ods³onie 2:0. W czterech kolejnych zmianach zespo³y nie zdoby³y punktów. W przedostatniej zawodnicy z Kutna przypieczêtowali zwy-

ciêstwo, wygrywaj¹c 2:0. – Goœcie lepiej radzili sobie na pozycji pa³karza – powiedzia³ Kamil Zbara¿, graj¹cy trener Demonów. – W ca³ym meczu pope³nili mniej b³êdów. My traciliœmy ³atwe pi³ki. Dobrze natomiast narzucali Krzysztof Nowak i Patryk Pawlicki. Gdybyœmy zagrali lepiej, to przy tej dyspozycji goœci moglibyœmy pokusiæ siê o zwyciêstwo. W drugiej kolejce spotkañ, w najbli¿sz¹ niedzielê, Demony zagraj¹ na wyjeŸdzie z Dêbami Hirschpol Osielsko. J.W.

KARATE

Wiosenne sukcesy

Reprezentanci Rawickiego Klubu Karate Surem wziêli udzia³ w VII Wiosennym Turnieju Dzieci, zorganizowanym w Prochowicach. Patronem imprezy by³ starosta legnicki. W zmaganiach bra³o udzia³ 170 zawodników z 12 klubów. Ekipa Suremu liczy³a 25 osób, a ich starty zaowocowa³y a¿ 17 medalami. W najm³odszej kategorii w kata indywidualnym dziewcz¹t z³oto zdoby³a Aleksandra Pietruszewska, a Oliwia Hainze wywalczy³a srebro. Kolejn¹ dziewczynk¹, która dorzuci³a z³oty medal, by³a Marta Za³anowska w kata indywidualnym rocznika 1999 . W kata indywidualnym ch³opców srebrny kr¹¿ek zdoby³ Andrzej Janik, natomiast Jakub Korytkowski uplasowa³ siê na trzecim miejscu ex aequo ze swoim bratem Gracjanem. Jakub w kumite indywidualnym wywalczy³ br¹zowy medal, natomiast Gracjan okaza³ siê lepszy od brata w kumite, zajmuj¹c ostatecznie drugie miejsce. Igor Karlik zaj¹³ drug¹ pozycjê w kata indywidualnym ch³opców rocznika 2000, natomiast Micha³ Suse³ wywalczy³ br¹zowy medal w kata indywidualnym ch³opców rocznika 1999. Joanna Jurkowska by³a trzecia w kata indywidualnym rocznika 1996-97. Zawodnicy Suremu doskonale radzili sobie w konkurencjach dru¿ynowych. Team w sk³adzie: Gracjan Korytkowski, Andrzej Janik i Micha³ Suse³ zdoby³ z³oto w kata dru¿ynowym najm³odszych. Z kolei

KOLARSTWO SZACHY

Po raz drugi

W minion¹ sobotê odby³ siê drugi turniej w ramach trzeciej edycji Grand Prix Leszna w szachach. Uczestnicy imprezy znów spotkali siê w goœcinnych progach II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Tym razem do rywalizacji przyst¹pi³o 36 zawodniczek i zawodników. Wygra³ Mateusz Miszczak z Korony-Rawbud Rawicz, który uzbiera³ 6,5 pkt. Wyprzedzi³ Sebastiana Hanuska z Szacha Wolsztyn – 6,0 i Tomasza Mocnego z Wieniawy Leszno – 5,5. Kolejne miejsca w czo³owej dziesi¹tce zajêli: Eugeniusz Murawski z Piasta Œrem, Witold Glapa z Wieniawy,

Piotr Kaczmarek z Lecha-WSUS Poznañ, Leszek Skrzypek z Gambitu-Helios Bucz (wszyscy po 5 pkt), Krzysztof Hanusek z Szacha Wolsztyn, Pawe³ Kaczmarek z Wieniawy (obaj po 4,5 pkt) i Magdalena Judek z Wie¿y Œmigiel – 4 pkt. Pomocy w organizacji turnieju udzieli³y, podobnie jak poprzednio, firmy: Bomis i Alior Bank Oddzia³ Leszno. Nastêpne dwie imprezy z cyklu Grand Prix zaplanowano na 9 i 16 maja tak¿e w II LO w Lesznie. Organizatorzy ju¿ dzisiaj serdecznie na nie zapraszaj¹. (ceg)

Pucharowe starty Pierwsze punkty w Pucharze Polski kobiet w jeŸdzie indywidualnej na czas i ze startu wspólnego zdoby³a Karolina Jurczak. W miniony weekend œciga³a siê na miêdzyrzeckich trasach. W sobotniej jeŸdzie indywidualnej na czas na dystansie 10 km zajê³a 25. miejsce w gronie 58 juniorek m³odszych. W niedzielê w rozgrywanym wyœcigu ze startu wspólnego (dystans 37 km), uplasowa³a siê na 27. pozycji wœród 68 zawodniczek. Jazda Karoliny by³a bardzo aktywna – ucieka³a samotnie, a tak¿e zabiera³a siê w ucieczki. (ceg)

dziewczêta w sk³adzie: Joanna Jurkowska, Marta Za³anowska i Aleksandra Pietruszewska wywalczy³y srebro w kata dru¿ynowym mix, czyli ró¿ne roczniki. Pozostali zawodnicy, którzy startowali w tym turnieju to: Miko³aj Demuth, Patryk Piekarski, Micha³ £ukowiak, Damian Pietruszewski, Artur Su³kowski, Eryk Chor¹¿yczewski, Maciej G³ówka, Wiktor Rado³a, Gracjan Siecla, Igor Glina, Mieszko Jankowski, Jan Zalewski, Kamil Janicki, Alan Sztul-

pa, Kacper Paszyñski oraz Patryk Szponik. Wymienieni znaleŸli siê poza podium. – Wszyscy zas³uguj¹ jednak na s³owa uznania. Dla wielu z nich by³ to pierwszy start w ¿yciu i pomimo stresu potrafili stan¹æ na wysokoœci zadania. Pokazali niesamowitego ducha walki i myœlê, ¿e nied³ugo pójd¹ w œlady bardziej doœwiadczonych naszych zawodników – podsumowa³ wystêp podopiecznych trener Krzysztof Glina. (ceg)

SIATKÓWKA

Wszystko jasne

Zakoñczy³a siê siódma edycja Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 9 w Lesznie. W tym roku do imprezy przyst¹pi³o 12 dru¿yn: Astromal, Agrifood, Fota, Gronowo/Krótka Pi³ka CF-66, Konstruktor, M³odzi, Nauczyciele, PWSZ Leszno, Sami Swoi, Selave, Zatorze i Zielone Œwiat³o – Holenderska . System rozgrywek od siedmiu lat nie uleg³ zmianie. Ka¿dy zespó³ gra z ka¿dym do dwóch wygranych setów. W minion¹ sobotê w hali Trapez odby³a siê ostatnia kolejka spotkañ, która zadecydowa³a o kolejnoœci miejsc w klasyfikacji ogólnej. W wyniku pó³rocznej rywalizacji zwyciê¿y³a dru¿yna najrówniej graj¹ca,

czyli Gronowo/Krótka Pi³ka CF-66. W jej sk³adzie wystêpowali: Andrzej Szpilakowski, El¿bieta Buchwald, Robert Mika, Józek Kempa, Tomasz Kramarczyk, Adrian Fiszer, Dariusz Górski, Marcin Ginter, Krzysztof Mueller, Piotr Szpilakowski, Piotr Wojciechowski i Miko³aj Konopka. Drugie miejsce zajêli studenci z PWSZ Leszno, a trzecie Astromal. Kolejna, ósma ju¿ edycja Leszczyñskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki rozpocznie siê jak zawsze jesieni¹ – ju¿ w nowo wybudowanej hali sportowej na Zatorzu.

s Zawodnicy najlepszej dru¿yny leszczyñskiego turnieju.

(ceg)

Fot. archiwum


SPORT W sobotê i niedzielê rozstrzygn¹ siê losy awansu do II ligi. W hali Trapez odbêdzie siê jeden z dwóch turniejów fina³owych, w którym gospodarzem bêd¹ koszykarze UKKS WSH Leszno 2000

31

KRÊGLARSTWO

P£YWANIE SYNCHRONICZNE

Kulali Historyczny sukces na po³udniu Walcz¹ o awans KOSZYKÓWKA

Podopieczni Tomasza Grabianowskiego pomyœlnie przeszli ju¿ dwa etapy bara¿owej rywalizacji. W pierwszym z nich uporali siê z czo³owymi zespo³ami z okrêgu zachodniopomorskiego, a przed tygodniem zajêli drugie, premiowane miejsce w pó³finale tych rozgrywek. W Skierniewicach ulegli tylko dru¿ynie gospodarzy – Ósemce i to w³aœnie ten zespó³ awansowa³ do fina³u z pierwszej pozycji. Obie dru¿yny nie zagraj¹ ju¿ jednak ze sob¹ w Lesznie, gdy¿ do decyduj¹cej rozgrywki zalicza siê wyniki pó³fina³ów. Koszykarze ze Skierniewic przyst¹pi¹ zatem do turnieju fina³owego z 2 punktami na koncie. Podobnie bêdzie w przypadku Korsarza Gdañsk. Z kolei leszczynianie oraz ¯yrardowianka ¯yrardów, która uzupe³nia stawkê finalistów, rozpocz-

n¹ rywalizacjê z zerowym dorobkiem. – Niedzielny mecz z ¯yrardowem mo¿e mieæ kluczowe znaczenie. My nie mo¿emy jednak kalkulowaæ, ale graæ swoje. Najlepiej wygraæ oba spotkania, wtedy nie bêdzie ¿adnych dyskusji. Zapowiada siê ciekawy turniej, który powinien przynieœæ sporo emocji, bo stawka jest bardzo wyrównana i mocna – twierdzi Tomasz Grabianowski, szkoleniowiec UKKS WSH. W drugim finale zagraj¹: KK Bytom, Staco Niepo³omice, AZS Politechnika Rzeszów i Mickiewicz Katowice. Bezpoœredni awans wywalcz¹ po trzy najlepsze zespo³y z obu turniejów. (ceg)

PROGRAM TURNIEJU:

Sobota godz. 14 Ósemka Skierniewice – ¯yrardowianka ¯yrardów godz. 16.30 UKKS WSH Leszno 2000 – Korsarz Gdañsk Niedziela godz. 11.30 Korsarz Gdañsk – Ósemka Skierniewice godz. 14 UKKS WSH Leszno 2000 – ¯yrardowianka ¯yrardów

Reprezentanci Polonii Leszno i Startu Gostyñ bronili barw Polski w miêdzynarodowym trójmeczu w O³omuñcu. U naszych po³udniowych s¹siadów rywalizowa³y zespo³y Polski, Niemiec i Czech. W ¿eñskiej dru¿ynie wyst¹pi³y m.in. Kinga Konopa i Joanna Neczyñska. Polki pokona³y najpierw Czechy 7:1, a nastêpnie uleg³y Niemkom 0:8. W pierwszym z tych spotkañ Neczyñska uzyska³a 554 punkty, a Konopa – 531, natomiast w drugim: Neczyñska – 578, a Konopa – 554. Niemki wygra³y te¿ z Czeszkami 7:1 i tym samym zwyciê¿y³y w trójmeczu. W zmaganiach mêskich zespo³ów tak¿e gór¹ byli gracze zza Odry. W identycznym stosunku – po 7:1 – pokonali Czechów i Polaków. W naszym zespole w pojedynku z Niemcami 600 punktów uzyska³ Jakub Osiewicz ze Startu Gostyñ. Jego klubowy kolega W³odzimierz Dutkiewicz zdoby³ 580 „oczek”, natomiast poloniœci: Maciej Chudy – 525, a Artur Piosik wspólnie z Tadeuszem Œliwiñskim – 522. Bia³o-czerwoni nie sprostali te¿ Czechom, przegrywaj¹c 2:6. Osiewicz uzyska³ 539 pkt, a Dutkiewicz wspólnie z Chudym 527. (ceg)

Pod znakiem dominacji reprezentantek KP AstromalAkwawit przebiega³y Mistrzostwa Polski Juniorek M³odszych, jakie odby³y siê we Wroc³awiu. Leszczynianki zdoby³y z³oto we wszystkich konkurencjach. – Taka sytuacja przytrafi³a siê po raz pierwszy w historii naszego klubu – powiedzia³a Martyna Zieliñska, trenerka leszczyñskich zawodniczek. W stolicy Dolnego Œl¹ska œwietnie spisa³a siê Roberta Klecz, która

wygra³a konkurencjê solo, triumfowa³a z pozosta³ymi kole¿ankami w teamach, a tak¿e w duecie z Zuzann¹ Frydrych. Ta ostatnia siêgnê³a natomiast jeszcze po srebro w solówce. – Na uwagê zas³u¿y³ równie¿ nasz drugi duet, który tworzy³y Katarzyna Józefowicz i Sandra Pok³adek. Zajê³y one pi¹te miejsce. W konkurencji teamów zawodniczki mia³y utrudnione zadanie, gdy¿ startowa³y w niepe³nym sk³adzie, za co ju¿ na starcie otrzyma³y punkty karne. To nie przeszkodzi³o im jednak oczarowaæ jurorów i zdobyæ z³oto. Drugi zespó³ leszczyñskiego klubu (Eliza Kulczycka, Agnieszka Waleñska, Dominika Jaworska, Eliza Grobelna i Oliwia Kajak) uplasowa³ Fot. archiwum siê na pi¹tym miej▲ Martyna Zieliñska i jej podopieczne maj¹ powo- scu. dy do zadowolenia.

(ceg)

SZERMIERKA

Leszczynianie na podium

Czworo leszczyñskich florecistów stanê³o na podium ogólnopolskich zawodów o Puchar Ziem Pó³nocnych, jakie w miniony weekend odby³y siê w Szczecinie. Najlepiej z naszych zawodników spisa³ siê Bartosz Cegielski z IKS-u Jamalex Leszno, który zwyciê¿y³ w kategorii wiekowej do lat 14. Fina³ wygra³ jednym trafieniem. Trzecie miejsce zaj¹³ jego klubowy kolega Maciej Czarnul. Obaj zawodnicy spotkali siê w bratobójczym pó³finale, w którym gór¹ by³ Bartek. Dziesi¹te miejsce zaj¹³ w tej kategorii Miko³aj

Rygus z Polonii Leszno. Pozosta³e miejsca naszych zawodników: Jêdrzej Myszkowski – 31, Piotr Niedzielski – 39, Miko³aj Wietrzykowski - 47 (wszyscy Polonia) i Mateusz Gluma (IKS) – 54. Wœród florecistów do lat 16 do fina³u dotar³ Patryk Kolak z IKS-u, który zaj¹³ ostatecznie znakomite drugie miejsce. Na siódmej pozycji uplasowa³ siê

Fot. D. Cegielski ▲ Medaliœci turnieju w Szczecinie. Od lewej: Bartosz Cegielski, Patryk Kolak i Maciej Czarnul wraz z trenerem Tomaszem Mielcarkiem.

Kajetan D³u¿yñski, Miko³aj Przezbórski by³ 12, Mi³osz Zdêga – 13, a Mateusz Nowak – 14 (wszyscy IKS). W gronie najm³odszych zawodników ósme miejsce wywalczy³ Jêdrzej Bórkowski z Polonii. Miko³aj Sad³owski by³ 25, Adrian Wojtkowiak – 26 (obaj IKS), Bartosz Kochañski (Polonia) – 30 i Piotr Korbik (IKS) – 58. W zmaganiach dziewcz¹t najlepiej z leszczynianek wypad³a Malwina Jurga z Polonii Leszno, która stanê³a na najni¿szym stopniu podium w kategorii do lat 11. Na siódmym miejscu znalaz³a siê Renata Tomczak z IKS-u. Ewelina Kolak (IKS) by³a 29., Agnieszka Pijaczyñska (Polonia) – 33, Aleksandra Hodura – 38, Sara Borowiecka – 42, Marta Kaczmarek – 45 i Anna Zamelek – 48 (wszystkie IKS). W gronie florecistek do lat 14 Anna Buszka (IKS) by³a 34., Michalina Bórkowska (Polonia) – 49, Sandra Bok (IKS) – 52, Monika Kreczetowska (Polonia) – 59. W najstarszej kategorii siódm¹ pozycjê wywalczy³a polonistka Aleksandra Gospodarowicz. (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport ŻUŻEL

PIŁKA NOŻNA

Hampel na dziko

Blamaż Polonii

Światowa czołówka rozpoczyna rywalizację w cyklu Grand Prix. Inauguracyjne zawody odbędą się w najbliższą sobotę w Pradze.

Fot. E. Baldys V Tak było przed rokiem w 58. Memoriale Alfreda Smoczyka. Od lewej: Jarek Hampel, Leigh Adams i Rafał Dobrucki.

ŻUŻEL

Z trzema zmianami W najbliższą niedzielę o godzinie 18.30 rozLista startowa pocznie się w Lesznie 59. Memoriał Alfreda 1 Damian Baliński Smoczyka, jeden z najbardziej prestiżowych turniejów indywidualnych w Polsce. 2 Krzysztof Kasprzak Zawody poświęcone pamięci legendarnego 3 Rafał Dobrucki „Freda” miały się odbyć pierwotnie miesiąc temu. Na przeszkodzie w ich przeprowadzeniu stanęła 4 Adrian Miedziński wtedy kapryśna aura. Organizatorzy zmuszeni byli 5 Jarosław Hampel do przełożenia imprezy. Zmiana terminu wymusiła też korekty w składzie. W porównaniu z poprzed6 Ryan Sullivan nią listą startową zaszły trzy zmiany. W miejsce Nicki’ego Pedersena, Jasona Crumpa i Scotta 7 Piotr Świderski Nichollsa pojadą: Piotr Świderski, Adam Shields i 8 Tomasz Gapiński Emil Sajfutdinow. Szczególnie ciekawie zapowiada się występ tego ostatniego, który jest obecnie bodaj 9 Emil Sajfutdinow najbardziej widowiskowo jeżdżącym zawodnikiem na świecie. Jego pojedynki z Adamsem, Anderse- 10 Jurica Pavlic nem, Sullivanem czy krajową czołówką powinny 11 Karol Ząbik być niezwykle frapujące. Niedzielny turniej rozpocznie się wieczorem, ale 12 Hans Andersen już rano, o godzinie 11.30, odprawiona zostanie w 13 Sebastian Ułamek kościele pw. Świętego Antoniego msza. Bezpośrednio po niej nastąpi złożenie wiązanek kwiatów na 14 Leigh Adams grobach zawodników i działaczy Unii Leszno. Bramy stadionu zostaną otwarte o 16.30, a punktualnie 15 Adam Shields o 18.45 nastąpi start do pierwszego wyścigu. 16 Troy Batchelor Ceny biletów na Memoriał: normalne – 25 złotych, ulgowe – 15 złotych, stojące – 8 złotych, program – 7 złotych, sektor „0” (ceg) – 40 złotych.

ŻUŻEL

Awans Przemka

Z dwójki zawodników Unii Leszno startujących w finale krajowych eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów tylko Przemkowi Pawlickiemu udało się awansować dalej. We wtorkowym turnieju w Gorzowie leszczynianin zdobył 12 punktów, co dało mu trzecie miejsce. Gorzej wiodło się Sławkowi Musielakowi, który tym razem wywalczył tylko 8 „oczek”. Wystarczyło to do zajęcia 10. lokaty. Obok Przemka Pawlickiego awans zapewnili sobie jeszcze: Michał Mitko, Grzegorz Zengota, Szymon Kiełbasa i Paweł Zmarzlik. (ceg)

Indywidualnego mistrza świata poznamy 17 października, kiedy to w Bydgoszczy rozegrany zostanie ostatni tegoroczny turniej. W sumie będzie ich aż jedenaście, w tym jeden w Lesznie. Najlepsi żużlowcy zawitają na Stadion Alfreda Smoczyka już za dwa tygodnie, 9 maja. Zanim jednak to nastąpi czekają ich zawody otwarcia w Pradze. W obecnej edycji cyklu Polska ma aż czterech reprezentantów. Do startujących w poprzednim sezonie Tomasza Golloba i Rune Holty dołączyli teraz Grzegorz Walasek i Sebastian Ułamek, którzy pomyślnie przebrnęli ubiegłoroczne eliminacje. Czas pokaże czy ilość przejdzie w jakość. Z tej czwórki najwięcej szans na sukces wydaje się mieć – jak zwykle zresztą – Gollob. Brązowy medalista GP 2008 nie kryje, że wciąż marzy o tytule indywidualnego mistrza świata. Apetyt na to trofeum ma jednak przynajmniej kilku innych zawodników, w tym obrońca tytułu Nicki Pedersen, a także Jason Crump, Hans Andersen czy Leigh Adams.

– Ja nie mogę się już doczekać turnieju w Lesznie – mówił w minioną niedzielę Leigh Adams. – Bardzo chciałbym powtórzyć ubiegłoroczny sukces i znów wygrać przed własną publicznością. Najpierw jednak czeka mnie start w Pradze. Tamtejszy tor także mi odpowiada i liczę na dobry wynik. Udany początek to bardzo ważna sprawa. Pozwoliłby nabrać jeszcze większego wiatru w żagle. W tegorocznym cyklu Grand Prix, w kolejności numerów startowych, wystąpią: Nicki Pedersen, Jason Crump, Tomasz Gollob, Greg Hancock, Hans Andersen, Leigh Adams, Andreas Jonsson, Rune Holta, Scott Nicholls, Fredrik Lindgren, Chris Harris, Kenneth Bjerre, Grzegorz Walasek, Sebastian Ułamek i Emil Sajfutdinow. Z „dziką kartą” pojedzie w Pradze Czech Matej Kus. Wczoraj działacze Unii oficjalnie zgłosili do startu w leszczyńskiej rundzie GP Jarosława Hampela. Przypomnijmy, że zawodnik ten startował na dziko w Lesznie w ubiegłym roku i dotarł aż do finału. (ceg)

Miało być łatwe zwycięstwo i trzy punkty, a był blamaż i porażka 0:6. Takim wynikiem zakończył się środowy mecz w Lesznie pomiędzy Polonią a Mieniem Lipno. Pierwsza połowa spotkania nie zapowiadała takiego pogromu. Zdecydowaną przewagę mieli bowiem gospodarze, jednak nie potrafili jej wykorzystać. W 45. minucie stracili „gola do szatni”. Po zmianie stron przycisnęli, jednak zawodzili w polu karnym gości. A ci byli nadzwyczaj skuteczni. Praktycznie każda ich akcja kończyła się zdobyciem bramki. – Piłka nożna jest bezwzględna. Jak się nie zdobywa goli, to się je traci. W pierwszej połowie zagraliśmy zbyt zachowawczo, w przeświadczeniu, że ten mecz na pewno wygramy. I tu się chłopcy mocno pomylili. Do tego doszły dwie katastrofalne interwencje Tomczaka i porażka stała się faktem. Przeciwnik wykorzystał wszystko co miał – powiedział Jerzy Radojewski, szkoleniowiec Polonii. (ceg)

Tabela III ligi 1 Olimpia Grudziądz

21 56 52:13

2 Sparta Oborniki

21 38 46:21

3 Promień Opalenica

21 38 44:25

4 Goplania Inowrocław 21 37 40:23 5 Unia Swarzędz

21 34 29:20

6 Górnik Konin

21 34 39:31

7 Lech Rypin

21 33 29:26

8 POLONIA LESZNO

21 32 32:38

9 Legia Chełmża

21 28 32:29

TERMINARZ GRAND PRIX 2009

GRAND PRIX ŁOTWY Daugavpils, 1 sierpnia

GRAND PRIX CZECH Praga, 25 kwietnia

GRAND PRIX SKANDYNAWII Målilla, 15 sierpnia

10 Polonia N. Tomyśl

21 25 26:28

GRAND PRIX EUROPY Leszno, 9 maja

GRAND PRIX NORDYCKIE Vojens, 29 sierpnia

11 Mieszko Gniezno

21 25 23:39

GRAND PRIX SZWECJI Goeteborg, 30 maja

GRAND PRIX SŁOWENII Krsko, 12 września

12 Mień Lipno

21 24 30:31

13 Włocłavia Włocławek 21 21 16:30

GRAND PRIX DANII Kopenhaga, 13 czerwca

GRAND PRIX WŁOCH Terenzano, 26 września

14 Zdrój Ciechocinek

21 20 19:42

15 Chemik Bydgoszcz

21 19 22:31

GRAND PRIX WIELKIEJ BRYTANII

GRAND PRIX POLSKI Bydgoszcz, 17 października

16 LKS Czarnylas

21 3

12:64


Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Przygotuj się do wyjścia na plażę str. 21

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 24

E I K S STYŃ

GO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 32 (2080) 24.04-27.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Prąd wiatrem napędzany

W powiecie gostyńskim rozpoczęto budowę kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych. Rolnicy, na których gruntach staną obiekty, mają jednak wiele wątpliwości, dotyczących podpisywanych umów o dzierżawę. str. 12

(w tym 7% VAT)

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

8 dni! Szczegóły na str. 5

We wtorek w gazecie

Nowy rozkład jazdy MZK

Prokurator i Plaza

W najbliższą niedzielę w Lesznie odbędzie się 59. Memoriał Alfreda Smoczyka. W imprezie, którą przełożono z końca marca, wystartuje wielu znakomitych żużlowców, w tym czterech uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix. str. 32

Fot. J.Kuik

Przedsmak Grand Prix

Prokuratura Rejonowa w Lesznie zajmie się sprawą lokatorów domu przy ul. Przemysłowej 22. Właściciel budynku – firma Plaza – chce go wyburzyć, a mieszkańców pozbawić dachu nad głową. str. 2


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

24 kwietnia – Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu godz. 10 – oficjalne otwarcie Dnia Ekologii. godz. 10.15 – przedstawienie „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wykonaniu podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu 10.30-14 – prezentacje i imprezy towarzyszące: prezentacja firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, m.in. Spółdzielni Mleczarskich z Gostynia i Nowego Tomyśla, HR Szelejewo, Emilgrana Poland Sp. z o.o., pokazy pszczelarzy, leśników i myśliwych, pokaz wikliniarstwa, wystawa sprzętu rolniczego i strażackiego. 24 kwietnia – kino Pod Kopułą w Gostyniu godz. 17 – Koncert Laureatów Spotkań z Literaturą, czyli popularnej ligi recytatorskiej. Na scenie zaprezentują się najlepsi spośród lokalnych recytatorów. Wstęp jest wolny. Organizator GOK Hutnik.

24 kwietnia – kino Pod Kopułą w Gostyniu godz. 18 – Kabaret Pod Niesfornym Ptakiem. Wystąpi grupa młodych ludzi z zespołu teatralnego KĘS działającego przy GOK Hutnik. Tytuł programu wywodzi się od sztuki Liliany Bardijewskiej o nazwie „5 minut”. Utwór przeznaczony dla młodzieży, mówiący o wpływie mediów na nasze życie. Oprócz tej sztuki młodzi artyści przedstawią znane skecze. Gościnnie w programie wystąpi przewodniczący Rady Powiatu Robert Marcinkowski. 24 - 30 kwietnia – Ośrodek Kultury w Krobi Ośrodek zaprasza na wystawę fotograficzną „Galeria radosnych serc”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa „Tacy Sami” w Lesznie. Na ekspozycję składają się 22 fotogramy przedstawiające dzieci podczas codziennych czynności. Ideą wystawy jest przedstawienie radosnej codzienności tych dzieci, co ma przyczynić się do większej ich integracji ze środowiskiem. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Ośrodka Kultury. ES

Wrócili bez Fryderyka Dwupłytowy album, nagrany podczas II Festiwalu „Musica Sacromontana” na Świętej Górze, był nominowany do tegorocznej nagrody Fryderyka, ale tej zaszczytnej nagrody nie otrzymał. Akademia Fonograficzna w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna i Oratoryjna statuetką nagrodziła „Msze” Stanisława Moniuszki. Przypomnijmy, że Fryderyka otrzymał w ubiegłym roku album nagrany podczas I Festiwalu na Świętej Górze. W tym roku statuetki w kategoriach muzyki klasycznej i jazzowej wręczono w Bazylice oo. Salezjanów. Podczas gali obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej. – Sama nominacja była dla nas wyróżnieniem i dużym sukcesem – zaznacza Krzysztof Fekecz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. – Mieliśmy wspaniałych konkurentów i choć wiedzieliśmy, że to mało prawdopodobne, aby drugi raz z rzędu otrzymać Fryderyka, to gdzieś w głębi mieliśmy taką nadzieję. Album z II Festiwalu zawiera kompozycje Zeidlera, Koperskiego i Wańskiego. Był jednym z pięciu nominowanych do tegorocznego Fryderyka – nagrody polskiego środowiska muzycznego, przyznawaną przez grono niemal tysiąca artystów, autorów, dziennikarzy i przedstawicieli branży fonograficznej, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

▲Na galę przyznawania Fryderyków pojechali przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej: ks. Jakub Przybylski, Leszek Jankowski i Krzysztof Fekecz oraz nieobecny na zdjęciu Mariusz Giermaziak.

Tekst i fot. ES

▲Organizatorzy koncertu, który odbył się w GOK Hutnik w minioną niedzielę, zebrali 2290,29 zł na rzecz dwojga chorych dzieci z gminy Gostyń. Na scenie zagrały zespoły E.W.R., na-Raz oraz 99%. Wejściówki kosztowały 5 zł, kupiło je 288 młodych osób, które fantastycznie bawiły się w rytmach reggae i rocka. Na zakończenie koncertu odbył się pokaz z ogniami w wykonaniu grupy Ingi Genae z Kobylina. Pieniądze zbierano także sprzedając losy oraz dania z grilla, który stanął obok sali. Całkowity dochód z koncertu przekazano rodzicom Julki i Michała. Organizatorami koncertu byli: gostyńska młodzież i Rada Sołecka Czachorowa. Na zdjęciu zespół E.W.R. Tekst i fot. ES

Dwóch kandydatów do Lauru W tym roku do nagrody twórczej „Laur Gostynia” wpłynęły tylko dwa wnioski. Nie ma natomiast żadnej kandydatury do „Honorowego Lauru Gostynia”. Gostyńskie Stowarzyszenie Promocji Twórczości Regionalnej zgłosiło Pawła Piotrowskiego, paraolimpijczyka, który na XIII Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie zdobył srebrny medal w rzucie oszczepem i brązowy w pchnięciu kulą. Jest też medalistą wielu zawodów rangi mistrzowskiej, m. in. mistrzostw Europy, mistrzostw Polski i Niemiec w konkurencjach lekkoatletycznych. Drugą kandydaturę – Wojciecha Czemplika – zgłosiła grupa mieszkańców Gostynia głównie za nagranie i wydanie przez niego płyty rozsławiającej ziemię gostyńską. Płyta

CD zatytułowana „Modlitewnik na skrzypce i organy” to muzyczna podróż wiodąca przez kościoły Gostynia i okolicy. Ze skrzypcami, swoim ukochanym instrumentem, przenosi słuchaczy w klimat kościoła Świętego Ducha, gostyńskiej fary, benedyktynów w Lubiniu, Bazyliki na Świętą Górę , bonifratrów w Marysinie. Komisja Rady Miejskiej oba wnioski do nagrody „Laur Gostynia” zaopiniowała pozytywnie. Pawłowi Piotrowskiemu zostanie wręczony dyplom, znak pamiątkowy i nagroda pieniężna w wysokości 4000. Wojciech Czemplik otrzyma dyplom, znak pamiątkowy i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. Uchwałę w tej sprawie podejmą gostyńscy radni podczas sesji Rady Miejskiej 30 kwietnia. ES

Wybiorą sołtysa Dzisiaj w Stężycy, wsi w gminie Gostyń, odbędą się wybory sołtysa. Zebranie wyborcze rozpocznie się o godz. 19 w prywatnym mieszkaniu pod nr 11. Jeśli o tej godzinie na spotkaniu nie pojawi się jedna piąta mieszkańców wsi, posiadających czynne prawo wyborcze, odbędzie się ono w nowym terminie. Ten wyznaczono na godzinę 19.15 tego samego dnia. Kandydatów na sołtysa można zgłaszać pisemnie lub bezpośrednio na zebraniu wyborczym. Przypomnijmy, że wybory w Stężycy odbywają się dlatego, że poprzedni sołtys, Zbigniew Dolata, zmarł w lutym tego roku. ES

▲W hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi spotkało się około stu niepełnosprawnych z powiatu gostyńskiego oraz ich opiekunowie i rodzice. Odbył się tam Wiosenny Turniej Halowy – pierwsza część programu olimpiad specjalnych „Aktywni przez cały rok”. Podopieczni domów pomocy społecznej, WTZ, stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Rywalizowali w siedmiu konkurencjach: marszobiegu, biegu sprinterskim, skoku w dal, rzucie piłeczką tenisową, piłce nożnej, koszykówce i hokeju. W każdej dyscyplinie były podkategorie uwzględniające możliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki temu wielu zawodników miało szanse zdobyć medale. W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami organizatorzy przygotowali dla gości, zawodników i ich opiekunów poczęstunek. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz paczki ze słodyczami. Tekst i fot. ES

Siatkarze powalczą o finał Młodzicy UKS Kaniasiatka Gostyń rywalizować będą w najbliższą sobotę i niedzielę w hali gostyńskiego Gimnazjum nr 1 o awans do finału międzywojewódzkich mistrzostw młodzików o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zawody te mają rangę mistrzostw kraju w tej kategorii wiekowej.

Zmagania rozpoczną się jutro o godzinie 10 pojedynkiem gospodarzy z drużyną Delic Pol Norwid Częstochowa. Po tym meczu nastąpi oficjalne otwarcie zawodów. W sobotę zagrają także WUKS Junior Stolarka Wołomin z AKS Resovia Rzeszów, Częstochowa z Rzeszowem oraz Gostyń z Wołominem.

W niedzielę rozgrywki rozpocznie mecz Wołomin – Częstochowa. Po nim spotkają się Rzeszów z Gostyniem. Wstęp na zawody w hali Gimnazjum nr 1 w Gostyniu przy ul. Kościelnej jest bezpłatny. Gostyńscy zawodnicy liczą na doping wiernych kibiców. ES


Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Przygotuj się do wyjścia na plażę str. 21

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 24

E I K S CIAÑ

KOŒ

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 32 (2080) 24.04-27.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Prąd wiatrem napędzany

W powiecie gostyńskim rozpoczęto budowę kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych. Rolnicy, na których gruntach staną obiekty, mają jednak wiele wątpliwości, dotyczących podpisywanych umów o dzierżawę. str. 12

(w tym 7% VAT)

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

8 dni! Szczegóły na str. 5

We wtorek w gazecie

Nowy rozkład jazdy MZK

Prokurator i Plaza

W najbliższą niedzielę w Lesznie odbędzie się 59. Memoriał Alfreda Smoczyka. W imprezie, którą przełożono z końca marca, wystartuje wielu znakomitych żużlowców, w tym czterech uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix. str. 32

Fot. J.Kuik

Przedsmak Grand Prix

Prokuratura Rejonowa w Lesznie zajmie się sprawą lokatorów domu przy ul. Przemysłowej 22. Właściciel budynku – firma Plaza – chce go wyburzyć, a mieszkańców pozbawić dachu nad głową. str. 2


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Dzień Ziemi w Śmiglu

Fot. A.Kasperska V We wtorek, 21 kwietnia, swoje 25-lecie obchodziło Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne. Podczas uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury, wręczono wyróżnienia najbardziej zasłużonym członkom ŚTK. Imprezę uświetnił koncert Tria Stroikowego z Rokosowa z udziałem Barbary Gutaj, solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu. Na zdjęciu: Prezes ŚTK Witold Omieczyński wręcza wyróżnienie Leokadii Szymanowskiej. LL

Lato z harcerzami Jak co roku kościańscy harcerze przygotowali ofertę letniego wypoczynku. W stanicy nadmorskiej, w Ostrowie koło Jastrzębiej Góry ,zorganizowane zostaną obozy pod namiotami dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Oferta dotyczy wszystkich, również osób niezrzeszonych w ZHP. Pierwszy czternastodniowy turnus odbędzie się w dniach 13-26 lipca (koszt 680 zł), drugi dziesięciodniowy zaplanowano na 28 lipca - 6 sierpnia (koszt 490 zł). Organizatorzy zapewniają przejazd autokarem, pełne wyżywienie (3 posiłki oraz podwieczorek), noclegi w namiotach, zaplecze sanitarne z ciepłą wodą, świetlicę z telewizorem, sprzętem wideo i apa-

raturą nagłaśniającą, boisko sportowe, kąpiele w morzu, konkursy, gry oraz wycieczki piesze do: Ostrowa, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Karwi. Ponadto zostaną zorganizowane wycieczki autokarowe – do wyboru Łeba, Hel albo Trójmiasto. Rodzice obozowiczów i amatorzy obozowego życia mogą skorzystać z oferty wczasów na polu namiotowym lub w domu wczasowym. W tym przypadku cena i warunki do uzgodnienia. Zgłoszenia są przyjmowane w Komendzie Hufca ZHP w Kościanie (ul. Bernardyńska 2, pok. 25, tel. 065 512-18-21 lub 0 602 489 410) oraz w szkołach do 20 czerwca. Zapisy według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. (dab)

O tym, że miłości do przyrody trzeba uczyć od najmłodszych lat, doskonale wiedzą wychowawcy w Przedszkolu Samorządowym w Śmiglu. Dlatego uroczyście obchodzono tam Dzień Ziemi. W konkursie wierszy o ekologii wzięły udział dzieci ze wszystkich grup. Konkurs ten był kolejnym etapem cyklu zajęć wychowawczo-dydaktycznych, podczas których wychowankowie przedszkola zapoznali się z terminem ekologia, uczyli się segregować śmieci i oszczędzać wodę. Od teorii przedszkolaki przeszły do praktyki. W obecności radnego Bogdana Turlińskiego posadziły żywopłot i krzewy ozdobne w ogródku i złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą dbać o naturalne środowisko zwierząt i roślin. Następnie w barwnym korowodzie z transparentami mali ekolodzy przemaszerowali pod Urząd Miejski

V Przedszkolaki odczytały i przekazały burmistrzowi Wiktorowi Sneli i zastępcy burmistrza Wiesławie Poleszak-Kraczewskiej „Apel do mieszkańców Śmigla”.

Jubileusze Harfy W sobotę, 2 maja, Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze Harfa, obchodzić będzie dwie rocznice: 125lecie powstania Koła Śpiewackiego i 100-lecie Towarzystwa Śpiewu w Czempiniu. Z tej okazji zaplanowano zjazd jubileuszowy Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego Harfa. Obchody rozpoczną się o godz. 16 mszą świętą w kościele parafialnym w Czempiniu. Następnie chór jubilat zaprezentuje się w koncercie na stopniach ołtarza. W dalszej części, dostępnej tylko dla chórzystów i zaproszonych gości, odbędzie się uroczyste spotkanie jubileuszowe w restauracji Kogucik, podczas którego zostaną wręczone odznaczenia. Z okazji jubileuszu Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze Harfa wyda książkę z nutami, okolicznościowe statuetki z motywem harfy, a także

multimedialne płyty z widokami starego Czempinia i śpiewem chóru Harfa w tle. Przygotowana zostanie także wystawa, poświęcona dziejom czempińskich zespołów chóralnych i ich dorobkowi. (dab)

i na ręce władz samorządowych przekazali „Apel do mieszkańców Śmigla”. Dzieci poprosiły w nim całą społeczność, aby chroniła przyrodę naszej Ziemi. Władze samorządowe doceniąc inicjatywę i zaangażowanie przedszkolaków podarowały im maskotkę – strażnika przyrody. LL

Olimpijska inauguracja

Romantyczne trasy rowerowe 10 tras rowerowych o łącznej długości prawie 290 km zamierza wytyczyć Starostwo Powiatowe w Kościanie w partnerstwie z gminami. Będzie to możliwe, jeśli uda się uzyskać dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie turystyki. Inwestycja ma nosić nazwę „Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Wielkopolskiej”. Poszczególne trasy rowerowe mają prowadzić: wokół Kościana (Koś-

ciański Trójkąt Rowerowy), z Kościana do Krzywinia tzw. drogami mickiewiczowskimi, Kopaszewską Drogą Krzyżową, nad jeziorem Wonieść, ze Starej Przysieki do Gryżyny oraz z Kościana do Czacza, Brońska i Kiełczewa. Ponadto zaplanowano Drogę Zachodnią. Wniosek w tej kwestii zostanie rozpatrzony w sierpniu tego roku. Zdaniem samorządowców, nowe ścieżki rowerowe nie tylko podniosą atrakcyjność turystyczną powiatu kościańskiego, ale wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.

Fot. D.Borowski V W Zespole Szkół nr 2 w Kościanie odbyła się dziewiąta edycja paraolimpiady, czyli dorocznej imprezy integracyjnej osób niepełnosprawnych. W tym roku wzięli w niej udział podopieczni: Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Dla nich nauczyciele wuefu przygotowali zajęcia sportowe. Całość, prowadzona przez Dorotę Kinal, była przeplatana wspólnymi śpiewami oraz występami artystycznymi uczniów ,,dwójki’’, przygotowanymi pod okiem nauczycieli muzyki. Wszyscy uczestnicy paraolimpiady otrzymali słodkie upominki, a nauczyciele niespodzianki – koszulki T-shirty.

Koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowano na blisko 6 mln zł. Samorządy w składanym wniosku ubiegają się o wsparcie w wysokości 65 proc. wartości projektu (niespełna 3,9 mln zł). Pozostałe 35 proc. ma stanowić wkład własny wszystkich samorządów ziemi kościańskiej. Przyznanie dofinansowania pozwoliłoby na realizację projektu już w 2010 roku. (dab)

Z udziałem juniorów W sobotę, 25 kwietnia, w sali sportowej Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie odbędą się III Zawody Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Kościana. Udział w nich zapowiedzieli medaliści mistrzostw Polski i mistrzostw Europy. Mają to być największe z zawodów karate w Kościanie. Po raz pierwszy będzie można oglądać zmagania juniorów. W trakcie imprezy czynne będzie stoisko z akcesoriami do sztuk walki. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 9.30, a zakończenie jest przewidywane około godz. 15.30. Wstęp wolny. Organizatorami imprezy są: Klub Karate Gottsu Kościan i Polska Federacja Karate Sportowego, a współorganizatorami: Urząd Miejski w Kościanie, Starostwo Powiatowe w Kościanie i Wielkopolski Związek Karate. Zarówno Urząd Miasta Kościana, jak i Starostwo Powiatowe udzieliły wsparcia finansowego na organizację zawodów. (dab)

Fot. 2 x archiwum V Uczniowie wzięli udział w zawodach na ergometrze wioślarskim. Uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie oraz Szkoły Podstawowej w Racocie wzięli udział w dziesiątej Centralnej Inauguracji Dnia Olimpijczyka, która odbyła się w Kaliszu Pomorskim. Ponadto świętowano: 10-lecie Promocji Idei Olimpijskiej, 5-lecie Klubu Olimpijczyka oraz 90-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas oficjalnego otwarcia racoccy uczniowie wraz z opiekunami, którymi byli dyrektorzy szkół Paweł Kaczmarek i Piotr Kaczmarek oraz nauczyciel wuefu Mariusz Lutomski, zostali powitani jako jedni z głównych gości. Zaszczytu zapalenia znicza olimpijskiego dostąpił olim-

V Dla najlepszych były medale.

pijczyk Marek Łbik. Po obejrzeniu części artystycznej i spożyciu smacznej grochówki wszyscy udali się do hali, w której rozegrano zawody na ergometrze wioślarskim. Najlepsi otrzymali medale, a wszyscy dyplomy. – Wracaliśmy we wspaniałych humorach. Do naszych śpiewów przyłączył się nawet kierowca gimbusu. Trochę mniej chyba podobały się one naszym opiekunom, którzy chcieli odrobiny spokoju i usiłowali przekupić nas słodyczami – stwierdzają Daria Dobraś i Marysia Lajszner, uczestniczki wyprawy do Kalisza Pomorskiego. (dab)


Majówka w Twoim mieście z telewizją nowej generacji n! Start: 1 maja 2009 godz. 10.00 Miejsce: Leszczyński Rynek

Odwiedź punkty sprzedaży

telewizji nowej generacji n Mix Electronics, ul. Narutowicza 84 oraz ul. Jana Pawła II 16

DOŁĄCZ DO NAS…

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Przygotuj się do wyjścia na plażę str. 21

Konkurs majowy a w nim wycieczka do Paryża i inne nagrody str. 24

E I K C AWI

R

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 32 (2080) 24.04-27.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Prąd wiatrem napędzany

W powiecie gostyńskim rozpoczęto budowę kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych. Rolnicy, na których gruntach staną obiekty, mają jednak wiele wątpliwości, dotyczących podpisywanych umów o dzierżawę. str. 12

(w tym 7% VAT)

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

8 dni! Szczegóły na str. 5

We wtorek w gazecie

Nowy rozkład jazdy MZK

Prokurator i Plaza

W najbliższą niedzielę w Lesznie odbędzie się 59. Memoriał Alfreda Smoczyka. W imprezie, którą przełożono z końca marca, wystartuje wielu znakomitych żużlowców, w tym czterech uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix. str. 32

Fot. J.Kuik

Przedsmak Grand Prix

Prokuratura Rejonowa w Lesznie zajmie się sprawą lokatorów domu przy ul. Przemysłowej 22. Właściciel budynku – firma Plaza – chce go wyburzyć, a mieszkańców pozbawić dachu nad głową. str. 2


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

Powiatowe z nazwy

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Na rawickim basenie rozegrano mistrzostwa powiatu w p³ywaniu uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Startowa³o ponad 200 zawodniczek i zawodników, ale praktycznie tylko z Rawicza. Oto medaliœci: Szko³y podstawowe. Dziewczêta. 25 m stylem motylkowym: A. Zielazek, Z. Kowalczuk, K. Musielak – SP nr 4. 50 m stylem dowolnym: K. Musielak – SP nr 4, K. Pieprzyk – SP nr 6, K. Suchanecka – SP nr 4. 50 m klasycznym: Z. Kowalczuk, A. Sêdzik, A. Marciniak – SP nr 4. 50 m grzbietowym: A. Zielazek, D. Lenik, A. Sêdzik – SP nr 4. Sztafeta 8x25 m stylem dowolnym: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 3.

kowym: Z. Lis – G. Sierakowo, J. Wawrzyniak, A. NiedŸwiadek – G. nr 1 Rawicz. 50 m dowolnym: M. Sêk, M. Wojtczak – G. Sierakowo, J. Wawrzyniak – G. nr 1. 50 m klasycznym: Z. Lis – G. Sierakowo, D. Niepiek³o, K. Dolik – G. nr 1. 50 m grzbietowym: M. Sêk, M. Wojtczak – G. Sierakowo, A. Lorek – G. nr 1. Sztafeta 10x25 m stylem dowolnym: G. Sierakowo, G. nr 1, G. Pakos³aw. Ch³opcy. 25 m stylem motylkowym: W. Lubiatowski – G. nr 1, M. Krzysztofiak – G. Sierakowo, K. Mazurek – G. nr 1. 50 m dowolnym: £. Olszak – G. Sierakowo, W. Lubiatowski – G. nr 1, J. WoŸny – G. Sierakowo. 50 m klasycznym: T. Niepiek³o – G. nr 1, M. Krzysztofiak – G. Sierakowo, K. Eling – G. nr 1. 50 m grzbietowym: £. Olszak, J. WoŸny – G. Sierakowo, D. Kruszka – G. nr 1. Sztafeta 10x25 m stylem dowolnym: G. Sierakowo, G. nr 1, G. Pakos³aw. Szko³y ponadgimnazjalne. Dziewczêta. 25 m stylem motylkowym: V. Duda, A. Szwarc, N. Marczyñska – I LO. 50 m dowolnym: D. Dybicka – I LO, M. Waszak – ZS nr 3, E. Dolik – I LO. 50 m klasycznym: O. Kasperczak – I LO, A. Herman – ZS nr 3, A. Andrzejewska – I LO. 50 m grzbietowym: D. Dybicka, A. Szwarc, N. Fot. J. Witczak Bajon – I LO Rawicz. W s W rywalizacji dziewcz¹t ze szkó³ ponad- sztafecie 10x50 m stylem gimnazjalnych mistrzyni¹ powiatu na 50 m dowolnym i sztafecie 4x25 stylem klasycznym zosta³a Olimpia Kasper- m stylem zmiennym startoczak z I LO. wa³o tylko I LO. Ch³opcy. 25 m stylem Ch³opcy. 25 m stylem motylkomotylkowym: M. Nowacki, J. G¹sior wym: M. Chudy, D. Matysiak, S. Sêk – I LO, P. Maækowiak – ZSZ. 50 m – SP nr 4. 50 m dowolnym: A. Rojda, J. Gniazdowski, A. Stachowski dowolnym: M. Nowacki – I LO, P. – SP nr 4. 50 m klasycznym: A. Roj- Maækowiak – ZSZ, G. Chorzêpa – I da, D. Matysiak, M. Ostrowski – SP LO. 50 m klasycznym: J. Maækonr 4. 50 m grzbietowym: M. Chudy, wiak – I LO, P. Lorek – ZS nr 3, J. J. Gniazdowski, M. Sêk. Sztafeta Zimny – ZSZ. 50 m grzbietowym: 8x25 m stylem dowolnym: SP nr 4, M. Latuszek – ZSZ, P. Markowski – I LO, P. Lorek – ZS nr 3. Sztafeta SP nr 6, SP nr 3. 10x50 m stylem dowolnym: I LO, Szko³y gimnazjalne. ZSZ, ZS nr 3. Dziewczêta. 25 m stylem motylJ.W.

Trzecie podejœcie

Rawicki magistrat ponawia przetarg na sprzeda¿ budynku po dawnej szkole w Ugodzie. Chce zapobiec dalszej degradacji obiektu. Budynek wymaga gruntownego remontu. Dla gminy by³by on zbyt kosztowny, st¹d pomys³ na sprzeda¿ obiektu. Pierwszy raz gmina podjê³a tak¹ próbê rok temu, ale nie by³o chêtnych. Na drugi, niedawny przetarg, w którym cena wywo³awcza wynosi³a 130.000 z³, tak¿e nie wp³ynê³a ¿adna oferta. W ponawianym przetargu magistrat zdecydowa³ siê obni¿yæ cenê do 100.000 z³. Nieruchomoœæ ma powierzchniê oko³o 1800 m kw., a sam budynek dawnej szko³y 218 m kw. Jest tak¿e budynek gospodarczy o powierzchni oko³o 70 m kw. – Nieruchomoœæ znajduje siê na skraju gminy, byæ mo¿e dlatego nie by³o ofert w poprzednich przetar-

gach – powiedzia³ Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. Rawicki magistrat wybra³ natomiast w przetargach wykonawcê dokumentacji przebudowy ul. Konopnickiej w Rawiczu i ul. Cmentarnej w S³upi Kapitulnej. Obie dokumentacje opracuje firma Tech-San z Wroc³awia. Pierwsz¹ za kwotê 24.400 z³, drug¹ za 59.000 z³. Wroc³awska firma by³a jedynym oferentem w przetargach. Gmina wystawia do przetargowej sprzeda¿y tak¿e nieruchomoœæ o powierzchni 213 m kw., znajduj¹c¹ siê miêdzy ul. Westerplatte i Wa³y D¹browskiego (na zlikwidowanej ul. Poprzecznej). Cena wywo³awcza wynosi prawie 30.000 z³. Przetarg jest ograniczony do w³aœcicieli s¹siednich posesji, gdy¿ ze sprzedawanej nieruchomoœci nie ma dostêpu do drogi publicznej. J.W.

Fot. J. Witczak s Cz³onkowie miejskogóreckiego Klubu Seniora wraz z zaproszonymi goœæmi przed Oœrodkiem Kultury.

Œwiêtowali potrójny jubileusz

Oko³o stu osób zgromadzi³a w Miejskiej Górce uroczystoœæ 35-lecia Klubu Seniora, dzia³aj¹cego przy nim zespo³u œpiewaczego Pod Klonem oraz kierowania nimi przez Henrykê Kolibabkê. Wœród goœci byli m.in.: rawicki starosta Zdzis³aw Maækowiak, burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, przewodnicz¹cy tamtejszej Rady Miejskiej Zdzis³aw Goliñski, a tak¿e przedstawiciele zaprzyjaŸnionych klubów seniora z powiatu rawickiego i okolic. W intencji jubilatów odprawiono mszê œwiêt¹. Na okolicznoœciowym spotkaniu

przypomniano historiê i dzia³alnoœæ Klubu Seniora. Oprócz Henryki Kolibabki wyró¿niono Stanis³awa Sperzyñskiego – dawnego naczelnika gminy i Halinê Kusztelak z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, którzy razem z pani¹ Henryk¹ zak³adali Klub Seniora. Klub, zespó³ Pod Klonem i H. Kolibabka zebrali wiele podziêko-

wañ, gratulacji i ¿yczeñ. Cz³onkowie klubu, których jest 70, otrzymali pami¹tkowe statuetki. Zespó³ œpiewaczy wykona³ kilka swoich piosenek. Na scenie zaprezentowa³ siê tak¿e zespó³ wokalny Oœrodka Kultury i para tañca towarzyskiego. Impreza przy poczêstunku, wspominkach i wspólnej zabawie przebiega³a w rodzinnej atmosferze. J.W.

Powa¿na zamiast popkultury

Muzeum Ziemi Rawickiej i Szko³a Podstawowa numer 4 rozstrzygnêli jedenasty powiatowy konkurs muzyczno-plastyczny o znanych kompozytorach. Tegoroczna edycja poœwiêcona by³a ¿yciu i twórczoœci Wolfganga Amadeusza Mozarta. – Tego typu konkursy nie tylko poszerzaj¹ wiedzê o znanych kompozytorach, ale tak¿e ucz¹ poszanowania tradycji, wyrabiaj¹ zami³owanie do muzyki powa¿nej, pozwalaj¹ odkrywaæ talenty plastyczne – powiedzia³a Jeanette Jarczewska, nauczycielka w SP nr 4, g³ówna organizatorka konkursu. Konkurs adresowany do uczniów z klas IV-VI szkó³ podstawowych i gimnazjalistów podzielony jest na dwie czêœci – plastyczn¹ i sprawdzian wiedzy o kompozytorze. Czêœæ uczestników decyduje siê na rozwi¹zywanie testu, inni skupiaj¹ siê na wykonywaniu albumów o bohate-

rach konkursów. W konkursie wiedzy o W.A. Mozarcie uczestniczy³o prawie 50 uczniów. Wœród szkó³ podstawowych pierwsze miejsce zajê³a Jagoda Wojtkowska z SP w Sowach, która przed rokiem by³a trzecia. Dwa nastêpne miejsca zajêli: Igor Kowalski z SP nr 3 w Rawiczu i Karolina P³óciennik z SP nr 4 w Rawiczu. Wyró¿niono Patrycjê Nowak z SP nr 1 w Rawiczu, Annê Antkowiak z SP w Sowach i Luizê Rapior z SP w Golinie Wielkiej. Wœród gimnazjalistów najlepsza by³a Klaudia Dragewska z Gimnazjum w Sierakowie. Drugie miejsce zajêli Karolina Janicka z Bojanowa i Jakub Ziêbikiewicz z Pakos³awia, a trzecie Paulina Twarda ze Szkaradowa. Wyró¿niono Ma-

s Uczniowie nagrodzeni i wyró¿nieni w obu czêœciach konkursu.

riettê Raburê i Kalinê Chwi³kowsk¹ z Bojanowa. W konkursie prac plastycznych o kompozytorze wiêkszoœæ z oko³o 30 autorów wykona³a albumy, ale by³o te¿ kilka prezentacji multimedialnych. W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ Zygmunt Aszkie³owicz z rawickiej ,,czwórki’’. Wyró¿niono Kacpra Majerowicza i Paulinê Mosiek z tej samej szko³y oraz Konrada Sobczaka z SP nr 6 w Rawiczu i Julitê Dubick¹ z SP w Bojanowie. Gimnazjalistom nie przyznano nagród, lecz wyró¿nienia, które przypad³y: Natalii Lokœ z Bojanowa, Paulinie Twardej ze Szkaradowa i Annie WoŸnicy z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu. J.W.

Fot. J. Witczak

Gazeta ABC - 24 kwietnia 2009  
Gazeta ABC - 24 kwietnia 2009  

Gazeta ABC - 24 kwietnia 2009

Advertisement