Page 1

Wygraj romantyczną wycieczkę do Paryża. Szczegóły we wtorek. GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

str. 11-14

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 30 (2078) 17.04-20.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Mecze Unii z Falubazem od lat elektryzują kibiców obu drużyn. Nie inaczej będzie w najbliższą niedzielę, kiedy to w Lesznie dojdzie do kolejnej potyczki tych dwóch drużyn.

Fot. A.Przewoźny

Żużlowy klasyk

str. 32

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

14 dni!

Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10. Szczegóły na str. 5.

Woda już nie straszy Małgorzata Michalska z Leszna przez wiele lat bała się wody. Aby przezwyciężyć strach, za namową kolegi zaczęła nurkować. Obawa przed wodą zniknęła, a nowa pasja dostarcza jej mnóstwa wrażeń.

str. 16-17

Śmiech mają za komplement W leszczyńskim Klubie Kwadrat działają dwa teatry. Skupiona wokół nich młodzież sama wymyśla scenariusze przedstawień, a następnie wciela się w aktorów. str. 9

Fot. E.Baldys

INFORMATOR SZKOLNY

Wygraj bilety na koncert i przedstawienie teatralne str. 16-17


AKTUALNOŒCI

2

Komisarz z Ostrowa

Pose³ Jaros³aw Urbaniak z Ostrowa Wielkopolskiego bêdzie budowa³ nowe struktury Platformy Obywatelskiej w Lesznie. Przyczyn¹ konfliktu w leszczyñskiej PO by³y nieporozumienia, do jakich dosz³o miêdzy radnymi tej partii. Piotr Olejniczak jest przewodnicz¹cym Rady Miejskiej, pozosta³a pi¹tka radnych negatywnie ocenia³a jego pracê i zdecydowa³a o wykluczeniu go z Klubu Radnych PO. W odpowiedzi na to Olejniczak zrezygnowa³ z szefowania parti¹ w mieœcie i z³o¿y³ partyjn¹ legitymacjê. Do dymisji poda³ siê tak¿e ca³y Zarz¹d Powiatowy PO. Spraw¹ zaj¹³ siê pose³ Waldy Dzikowski, szef PO w Wielkopolsce. Zdecydowa³ o rozwi¹zaniu wszystkich dzia³aj¹cych w mieœcie kó³ Platformy i wybraniu komisarza, który zajmie siê powo³aniem nowych kó³, a tak¿e wyborem nowego zarz¹du powiatowego partii. Jak dowiedzieliœmy siê we wtorek, komisarzem PO w Lesznie zosta³ pose³ z Ostrowa Jaros³aw Urbaniak. – Jest doœwiadczonym politykiem (w Sejmie zasiada drug¹ kadencjê – przypis red.) – mówi o nim Waldy Dzikowski. – Ma twardy charakter i mocny krêgos³up, wiêc na pewno poradzi sobie z nowym zadaniem. J. Urbaniak ma zbudowaæ 4 ko³a PO w Lesznie – tyle, ile jest okrêgów wyborczych w wyborach samorz¹dowych. Bêdzie tak¿e nadzorowa³ wybór nowych w³adz partii. Ma na to czas do koñca czerwca. Obecnie jedyn¹ dzia³aj¹c¹ w mieœcie struktur¹ PO jest Klub Radnych PO. Klub przygotowa³ ju¿ projekt uchwa³y, w której bêdzie domaga³ siê odwo³ania z funkcji przewodnicz¹cego Piotra Olejniczaka. Mia³by on trafiæ na sesjê 28 kwietnia. – Liczymy na poparcie radnych PiS – mówi £ukasz Borowiak, szef Klubu Radnych PO. Kluby PO i PiS maj¹ w sumie 8 g³osów, do poparcia wniosku potrzeba ich 12. lm

Trwa druga tura grupowych zwolnieñ w zak³adach SEWS Polska w Lesznie i Rawiczu. Zwi¹zki zawodowe podejrzewaj¹, ¿e firma przeniesie ca³¹ swoj¹ produkcjê do Rumunii.

Zwi¹zkowcy alarmuj¹:

SEWS w Rawiczu do likwidacji? W œrodê w siedzibie leszczyñskiego NSZZ Solidarnoœæ odby³a siê konferencja prasowa poœwiêcona sytuacji w zak³adach SEWS. Pod koniec ubieg³ego roku obie firmy – w Lesznie i Rawiczu – zaczê³y ograniczaæ zatrudnienie. Jest to spowodowane kryzysem gospodarczym, który najbardziej dotkn¹³ bran¿ê motoryzacyjn¹, a dla niej w³aœnie produkuje SEWS Polska. Zdaniem zwi¹zkowców z NSZZ Solidarnoœæ, pierwsza tura grupowych zwolnieñ ju¿ siê zakoñczy³a. Wed³ug nich pracê straci³o 90 osób w Rawiczu i 140 osób w Lesznie. Teraz – jak mówi¹ zwi¹zkowcy – trwa druga tura. W jej wyniku bez zatrudnienia jest ju¿ 30 osób z zak³adu w Rawiczu i 200 z Leszna. A to nie koniec, bo zapowiadana redukcja za³ogi ma potrwaæ w Lesznie do koñca maja, a w Rawiczu do koñca wrzeœnia. W sumie – zdaniem Solidarnoœci – pracê ma straciæ oko³o 1320 osób. – Codziennie s¹ jakieœ zwolnienia.

JKONCERT. 17 kwietnia, pi¹tek, godz. 17, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – Koncert Wiosenny Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II Stopnia w Lesznie w wykonaniu Dyplomatów rocznik 2009: Joanny Czuby, Adrianny Zieliñskiej i Marka Paluszkiewicza. Bilety 5 z³.

s Atmosfera w SEWS jest pe³na napiêcia.

Przed œwiêtami wypowiedzenia otrzyma³o kilkanaœcie osób, w miniony wtorek kilka – mówi Grzegorz Krzy¿anowski, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ w SEWS Polska. – Nie znamy dnia ani godziny. Najgorsza jest niepewnoœæ, co bêdzie dalej. NSZZ próbowa³ rozmawiaæ z dyrekcj¹ zak³adu o jej planach na przy-

Telewizor za przebranie

Telewizor LCD bêdzie w tym roku g³ówn¹ nagrod¹ za naj³adniejszy strój nawi¹zuj¹cy do dawnej epoki. Konkurs tradycyjnie ju¿ towarzyszyæ bêdzie Jarmarkowi Leszczyñskiej Starówki Szlifowanie Bruku. W tym roku Szlifowanie zaplanowano miesi¹c wczeœniej ni¿ zwykle i w sobotê zamiast niedzieli. Jarmark bêdzie bowiem jedn¹ z imprez towarzysz¹cych ¿u¿lowemu Grand Prix, odbêdzie siê ju¿ 9 maja. Konkurs na naj³adniejszy strój z lat minionych bêdzie tylko jedn¹ z wielu atrakcji Jarmarku. Jak co roku do przebrania siê zachêcamy wszystkich – doros³ych i dzieci. Stroje oce-

Ośrodek Szkolenia

„PREKURSOR” w Rawiczu

ROZPOCZYNA DNIA 20.04.2009, O GODZ. 16 k u r s operatorów: KOPARKO-ŁADOWAREK – WSZYSTKIE TYPY ŁADOWAREK – KL. III KOPAREK – KL. III Zgłoszenia i informacje: Biuro Usług Szkoleniowych „PREKURSOR” 63-900 Rawicz-Sierakowo, ul. Morelowa 1, tel. 065 546-13-27, kom. 0-603408050

JWOJSKO. 17 kwietnia, pi¹tek, godz. 11, rynek w Lesznie – uroczysty apel z okazji œwiêta 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego. O godz. 9 msza w intencji ¿o³nierzy w koœciele œw. Antoniego.

niaæ bêdzie specjalnie powo³ana komisja, a na zwyciêzców czekaj¹ nagrody. G³ówn¹ bêdzie telewizor LCD, ufundowany przez Leszczyñskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka, jednego z organizatorów Szlifowania. Tak wiêc zachêcamy wszystkich do przeszukania swoich szaf, strychów i piwnic i wybrania stroju dla siebie. Naprawdê warto! Ubrania nie musz¹ byæ wiekowe. Szlifowanie Bruku to zwyczaj, który w Lesznie kultywowany by³ w minionym stuleciu. Polega³ on na niedzielnym beztroskim spacerowaniu po rynku i jego okolicach. lm

Fot. J. Kuik

sz³oœæ, ale odpowiedzi na pytanie, co bêdzie z zak³adami w Lesznie i Rawiczu, nie uzyska³. Zwi¹zkowcy mieli proponowaæ kierownictwu rozwi¹zania, które zapobieg³yby zwolnieniom, np. rezygnacjê z premii czy ograniczenia czasu pracy. W zak³adzie w Lesznie tydzieñ pracy zosta³ skrócony do 4 dni. Na pi¹ty dzieñ ludzie bior¹ urlopy p³atne lub bezp³atne. – Chcemy ratowaæ nasze miejsca pracy. Boimy siê, ¿e zak³ad w Rawiczu przestanie istnieæ, a w Lesznie siê skurczy – dodaje G. Krzy¿anowski. – Spadek liczby zatrudnionych spowodowany jest kryzysem, ale kryzys wykorzystywany jest tak¿e do tego, ¿eby zamkn¹æ firmy. Nie wierzymy, ¿e zak³ady w Lesznie i Rawiczu przetrwaj¹. Rozumiemy, ¿e zmieni³a siê polityka firmy, ale takie postêpowanie jest nieuczciwe wobec pracowników, nie mówi im siê ca³ej prawdy – twierdzi Jaros³aw Lange, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarnoœæ. – Maszyny z Rawicza s¹ wywo¿one – dodaje Karol Pabisiak, szef leszczyñskiego NSZZ Solidarnoœæ. lm

J POEZJA I MUZYKA. 17 kwietnia, pi¹tek, godz. 17, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – spotkanie poetycko-muzyczne „Wiosna z Pegazem” – promocja najnowszego Zeszytu Literackiego z udzia³em poetów z Leszczyñskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. JKONCERT. 22 kwietnia, œroda, godz. 18, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert charytatywny „Œpiewajmy dla Ani” – na leczenie 8-letniej leszczynianki Ani Ros³oñ, chorej ma mukowiscydozê. Wyst¹pi¹ zespo³y oraz artyœci ze Studia Muzyki i Reklamy Macieja Mizgalskiego: Olga Boñczyk i Karolina Nowakowska oraz uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 6. JKOZACY. 24 kwietnia, pi¹tek, godz. 19, Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie – koncert zespo³u Bajka³ Kozacy. Bilety w cenie 25 z³ mo¿na kupiæ: w muzeum, galerii MBWA i Informacji Turystycznej. JKONCERT. 26 kwietnia, niedziela, godz. 19, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert „Czes³aw œpiewa” Czes³awa Mozila z zespo³em. Bilety w cenie 35 z³ (do 17 kwietnia) i 40 z³ mo¿na kupiæ w MOK i Informacji Turystycznej. JROWERÓWKA. 1 maja, pi¹tek, godz. 10 – wielka rowerowa „Majówka z ABC”. Start z rynku w Lesznie. Meta w stadninie koni w Jeziorkach. lm


INFORMACJE Z LESZNA 17.04.2009 NR 15 (771)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 17 kwietnia – Gra¿yna Banasik, 21 kwietnia – Marcin B³aszkowski, 22 kwietnia – £ukasz Borowiak, 23 kwietnia – Andrzej Bortel. 20 kwietnia w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej ( I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Piotr Olejniczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

W sprawie zabytków

Od trzech lat w³aœciciele kamienic i innych zabytkowych budynków na leszczyñskiej Starówce mog¹ siê staraæ o dofinansowanie remontów swoich obiektów. Jednak, jak siê okazuje, wci¹¿ ma³o osób wie o takiej mo¿liwoœci. Sprawa remontów zabytkowych domów na rynku i w jego okolicach zdominowa³a wtorkowe spotkanie mieszkañców miasta z prezydentem Tomaszem Malepszym. Zorganizowa³a je radna Danuta Balcerzak. Obecny by³ tak¿e przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszna Piotr Olejniczak. O dofinansowanie modernizacji zabytków mog¹ siê staraæ osoby prywatne, koœcio³y, wspólnoty mieszkaniowe, szko³y oraz inne organizacje. Wnioski s¹ przyjmowane co roku do 30 listopada. Druki mo¿na pobraæ ze strony www.bip.leszno.pl i wype³nione trzeba z³o¿yæ w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej przy ul. Przemys³owej 10. O podziale pieniêdzy decyduje Rada Miejska na pocz¹tku ka¿dego roku. W tym roku finansowe wsparcie na remonty dachów i elewacji budynków dosta³o 6 osób. Wniosków by³o tylko dwa razy tyle. Rok temu fundusze, które samorz¹d zarezerwowa³ w bud¿ecie na modernizacjê zabytków, nie zosta³y w pe³ni wykorzystane, bo za ma³o by³o chêtnych. Dlatego w³aœnie w maju przewodnicz¹cy rady Piotr Olejniczak zapowiedzia³ zorganizowane spotkania w tej sprawie z prezydentem i urzêdnikami magistratu, którzy s¹ odpowiedzialni za przyjmowanie wniosków. O dok³adnym terminie spotkania poinformujemy. lm

Natê¿enie ruchu na ulicach ca³y czas roœnie. Dlatego wiêksz¹ popularnoœæ zyskuje poruszanie siê po mieœcie na rowerze. W trosce o bezpieczeñstwo rowerzystów wyznaczone zostan¹ w Lesznie nowe odcinki œcie¿ek rowerowych i pieszo-rowerowych.

Œcie¿ki dla rowerzystów

Leszno posiada obecnie oko³o 13 woduje wybudowanie œcie¿ki rowe- ulicami, wyznaczony jest przejazd dla kilometrów œcie¿ek rowerowych, co rowej, na któr¹ od dawna czekaj¹ rowerzystów. Je¿eli jest przejœcie dla pieszych, rowerzysta zobowi¹zany jest pod tym wzglêdem stawia miasto w mieszkañcy dzielnicy Gronowo. – Staramy siê w pierwszej kolej- zatrzymaæ siê i przeprowadziæ rower krajowej czo³ówce. Plany inwestycyjne zak³adaj¹ wybudowanie w ci¹gu noœci budowaæ œcie¿ki tam, gdzie wy- na drug¹ stronê ulicy. Rower wed³ug najbli¿szych lat kilkunastu kolejnych stêpuje najwiêksze zagro¿enie dla ro- obowi¹zuj¹cych przepisów musi pokilometrów œcie¿ek. Obecnie rozpo- werzystów – informuje Rafa³ Bu- siadaæ przynajmniej jeden hamulec, czêta zosta³a budowa œcie¿ki na ul. kowski, kierownik Miejskiego Za- a tak¿e dzwonek oraz przednie i tylne Do¿ynkowej o ³¹cznej d³ugoœci 1,46 rz¹du Dróg i Inwestycji. – Z uwagi oœwietlenie. Namawiamy rowerzykilometra, pomiêdzy przejazdami ko- na koszty czêsto ³¹czymy ruch pieszy stów, aby u¿ywali kamizelek odblaskowych i kasków. lejowymi. W tym roku poBy³y propozycje, ¿eby wstanie te¿ œcie¿ka na ul. u¿ywanie kasków przez Spó³dzielczej na odcinku od rowerzystów wymóc stoul. Styki do Wilkowickiej, sown¹ ustaw¹. Sprawa na ale projekt tego przedsiêrazie upad³a i mo¿e dobrze wziêcia obejmuje tak¿e mosiê sta³o, gdy¿ rowerzyœci dernizacjê œcie¿ki do ul. sami zadbali o swoje bezOkrzei, która doraŸnie wypieczeñstwo i zaczêli znaczona zosta³a na doœæ wdra¿aæ modê na zak³adanierównym chodniku. Nie nie kasków. spe³nia ona dziœ oczekiwañ – Osoby, które spróborowerzystów, a jest ich tam wa³y trochê szybszej jazsporo, gdy¿ jednoœlady rozdy na rowerze w grupie, wi¹zuj¹ problem dojazdu nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e do pracy wielu pracownikask powinien chroniæ kom firm w strefie przemys³owej VASA. Ten odcinek Fot. J. Kuik g³owê ka¿dego kolarza – bêdzie zmodernizowany, ▲ Wiêkszoœæ œcie¿ek w Lesznie to trakty pieszo-rowe- zdradza Grzegorz Brzeale jeszcze nie w tym roku. rowe. Podstawê bezpieczeñstwa stanowi wzajemny sza- chwa, wspó³organizator Leszczyñskiego MaratoŒcie¿ki rowerowe bêd¹ cunek ich u¿ytkowników. nu Rowerowego. – Po tê powstawaæ przy wszystkich modernizowanych w Lesznie odcin- z rowerowym na œcie¿ce o szerokoœci ochronê siêga tak¿e coraz wiêcej rowerowych turystów. Cieszy widok kach dróg. Niebawem rozpocznie siê 2,5 metra. Rowerzysta jest w ruchu traktowa- ojca czy matki wioz¹cych dziecko w gruntowna przebudowa drogi wojewódzkiej w kierunku Góry, a wraz z ny jak kierowca, dlatego te¿ jeœli cho- siode³ku z kaskiem na g³owie. Z roku ni¹ wybudowana zostanie œcie¿ka od dzi o przepisy, s¹ wobec niego inne na rok wzrasta liczba uczestników „Majówki z ABC”, którzy dziêki karonda przy ul. Okrê¿nej do stadionu wymagania. – Je¿eli przy jezdni wyznaczona skowi znaleŸli nie tylko ochronê, ale w Zaborowie. Po³¹czy siê tam z wybudowan¹ niedawno œcie¿k¹ wiod¹- jest œcie¿ka rowerowa lub œcie¿ka pie- równie¿ zabezpieczaj¹ siê w ten sposzo-rowerowa, to w takim przypadku sób przed nadmiernym dzia³aniem c¹ na obrze¿a miasta. Tak¿e planowana modernizacja rowerzysta zobowi¹zany jest do ko- promieni s³onecznych. Zadbany rower potrafi okazaæ Al. Konstytucji 3 Maja i Al. Pi³sud- rzystania z niej – wyjaœnia Janusz skiego (od roku tê nazwê nosi dalsza Czarnecki, naczelnik Sekcji Ruchu wiêksz¹ wdziêcznoœæ swojemu w³aczêœæ alei, a¿ do ul. Fabrycznej) spo- Drogowego KMP w Lesznie. – Na œcicielowi. –Nie trzeba t³umaczyæ, ¿e na czyœcie¿kach pieszo-rowerowych rowerzysta powinien zachowaæ ostro¿noœæ stym rowerze jazda jest przyjemnieji ust¹piæ pierwszeñstwa pieszym. Nie sza – doradza pasjonat jazdy na row ka¿dym miejscu na œcie¿kach ro- werze, leszczyñski stomatolog (JAC) werowych, gdzie krzy¿uj¹ siê one z Krzysztof Skorliñski. ry Miejskiej – 22.04, godz. 17. Komisja Praworz¹dnoœci i Porz¹dku Publicznego – 23.04, godz. 15. Dziœ, w pi¹tek, odbêdzie siê w Lesznie upamiêtnienie 69. rocznicy Komisja Spraw Spo³ecznych – Zbrodni Katyñskiej. 23.04, godz. 13. Zgodnie z przyjêtym programem w dniu 17 kwietnia 2009 r. odbêd¹ Komisja Bud¿etowo-Finansowa – siê: 24.04, godz. 16. – o godz. 11 w koœciele farnym pw. œw. Miko³aja w Lesznie – msza œw. w Komisja Rewizyjna – 27.04, intencji Pomordowanych, godz. 16. – o godz. 12 przy Obelisku Katyñskim – patriotyczna manifestacja spo³eKomisja Edukacji, Kultury i czeñstwa, po³¹czona ze z³o¿eniem kwiatów przez cz³onków StowarzyszeSportu – 27.04, godz. 18. nia Rodzina Katyñska, delegacje i w³adze miasta. (a)

Sesja Rady Miejskiej

We wtorek, 28 kwietnia, odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej Leszna. G³ówny punkt obrad to podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Tomaszowi Malepszemu z realizacji bud¿etu miasta Leszna za rok 2008. Ju¿ w przysz³ym tygodniu rozpoczn¹ siê, dostêpne dla wszystkich mieszkañców, posiedzenia merytorycznych komisji RM. Komisja Rozwoju i Infrastruktu-

Katyñ pamiêtamy

19.03.2009 Nadia Niedziela 26.03.2009 Alicja P³óciniak 30.03.2009 Zofia Kromuszczyñska 1.04.2009 Braian Wojciechowski Mateusz Linke 2.04.2009 Klaudiusz Kaczmarek 4.04.2009 Michalina Bródka Szymon Stachowski 6.04.2009 Wiktoria Szaszczak

ZMARLI

Dawid CHUDY ur. 18.12.1985; zm. 7.04.2009 Sabina WENCEL ur. 19.08.1939; zm. 8.04.2009 Czes³aw BRETSZNAJDER ur. 15.01.1923; zm. 9.04.2009 Józef SKRZYPCZAK ur. 16.03.1936; zm. 9.04.2009 Alfons MAÆKOWIAK ur. 25.10.1938; zm. 10.04.2009 Jan ALBIN ur. 24.11.1916; zm. 11.04.2009 Anna SOKO£OWSKA ur. 14.06.1922; zm. 11.04.2009 Stanis³awa RATAJCZAK ur. 28.09.1925; zm. 12.04.2009 Zofia £AKOMSKA-TERAKOWSKA ur. 9.05.1952; zm. 12.04.2009 Maria KACZYÑSKA ur. 20.06.1955; zm. 12.04.2009 Czes³aw WICH£ACZ ur. 13.07.1913; zm. 13.04.2009 Leokadia WA£KIEWICZ ur. 26.03.1929; zm. 13.04.2009 Irena GRUSZECZKA ur. 6.10.1947; zm. 13.04.2009 Szymon ADAMCZEWSKI ur. 29.08.1969; zm. 13.04.2009 Stanis³aw NOWAKOWSKI ur. 13.03.1926; zm. 14.04.2009

IMPREZY SPORTOWE 18.04.2009 r., godz. 11.15, Stadion – Mecz pi³karski m³odzików ligi OZPN: Polonia 1912 Leszno – Kania Gostyñ. 18.04.2009 r., godz. 16, Stadion – Mecz pi³karski seniorów III liga: Polonia 1912 Leszno – Sparta Oborniki Wlkp. 19.04.2009 r., godz. 18.30, Stadion – Ekstraliga ¿u¿lowa: Unia Leszno – Falubaz Zielona Góra. 22.04.2009 r., godz. 17, Stadion – Mecz pi³karski seniorów III liga: Polonia 1912 Leszno – Mieñ Lipno.

UWAGA!!! w³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zkowa deratyzacja na obszarze Miasta Leszna

URZ¥D MIASTA LESZNA – Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska przypomina, ¿e zgodnie z § 52 Uchwa³y Nr XXXVIII/473/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta Leszna na w³aœcicieli nieruchomoœci na³o¿ony zosta³ obowi¹zek przeprowadzenia deratyzacji w miesi¹cach kwietniu i paŸdzierniku ka¿dego roku. Obowi¹zkow¹ deratyzacj¹ objêty jest obszar ca³ego miasta. W zwi¹zku z powy¿szym wzywa siê w³aœcicieli nieruchomoœci do przeprowadzenia obowi¹zkowej akcji deratyzacji w kwietniu 2009 r.


INFORMACJE Z LESZNA

4

3 maja, podczas uroczystego spotkania w ratuszu w Lesznie, prezydent miasta Tomasz Malepszy i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Piotr Olejniczak wrêcz¹ wyró¿nienia honorowemu obywatelowi miasta i zas³u¿onym dla miasta. Dziœ przedstawiamy sylwetki pierwszych dwóch laureatów.

Pan profesor i pani dyrektor

Honorowy Obywatel Miasta Leszna Wies³aw Osiñski jest poznaniakiem, profesorem Akademii Wychowania Fizycznego

Fot. E. Baldys ▲ Prof. Wies³aw Osiñski

Z Lesznem zwi¹zany jest od 16 lat, kiedy to rozpocz¹³ pracê w Kolegium Nauczycielskim. Jednak najwa¿niejszym jego dokonaniem by³o stworzenie w mieœcie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej – uczelni, która kszta³ci obecnie kilka tysiêcy m³odych osób. By³ jej pierwszym rektorem i funkcjê tê pe³ni³ do 31 sierpnia ubieg³ego roku. Za jego kadencji biurowy budynek przy ul. Mickiewicza, gdzie PWSZ ma swoj¹ siedzibê, zmieni³ siê nie do poznania. Zosta³ wyremontowany, wyposa¿ony w nowoczesny sprzêt. Uczelnia wzbogaci³a siê o Dom Studencki, ma³y kompleks sportowy tu¿ za nim i bibliotekê, której mog¹ jej pozazdroœciæ podobne placówki w ca³ym kraju. Profesor rozpocz¹³ te¿ starania o budowê auli wielofunkcyjnej tu¿ przy szkole, któr¹ postawi¹ ju¿ jego nastêpcy. W. Osiñski udziela³ siê tak¿e w ¿yciu spo³ecznym Leszna. Jest m.in. wiceprezesem Leszczyñskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.

Zas³u¿ona dla Miasta Leszna Ludomira Powidzka, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Lesznie

Fot. J. Kuik ▲ Ludomira Powidzka

Z zawodem nauczycielskim zwi¹zana od lat 43. Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy nie ogranicza siê tylko do kierowania szko³¹, ale stara siê tak¿e o to, aby dzieci i ich rodzice anga¿owali siê w ¿ycie miasta kulturalnie i sportowo. W szkole od lat dzia³a Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, znany z doskona³ych m³odych akrobatów. L. Powidzka jest jego prezesem. Sama od wielu lat spo³ecznie prowadzi szkolny zespó³ mandolinistów. Szko³a Podstawowa nr 1 od kilkunastu lat organizuje koncerty piosenki religijnej dla mieszkañców miasta i powiatu. Uczniowie spotykaj¹ siê z seniorami i mieszkañcami DPS, przygotowuj¹c dla nich wystêpy artystyczne. Placówka nie zapomina o œwiêtach pañstwowych i religijnych, wspó³pracuje z przedszkolami i innymi szko³ami nosz¹cymi imiê Marii Konopnickiej. L. Powidzka anga¿uje siê tak¿e w pracê charytatywn¹ na rzecz dzieci z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, organizuje dla nich zbiórki odzie¿y, obuwia i ¿ywnoœci, stara siê, aby pojecha³y na wycieczkê, aby mog³y kupiæ podrêczniki. Uczniowie którzy maj¹ jakieœ k³opoty, mog¹ o nich porozmawiaæ podczas codziennej „Mojej godziny dla Ciebie”. lm

Trudne decyzje cz³onków Komisji Spraw Spo³ecznych

Po raz kolejny cz³onkowie Komisji Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej Leszna zmierz¹ siê z nie lada trudnym zadaniem, zwi¹zanym z opiniowaniem wniosków osób ubiegaj¹cych siê o wynajem lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w zasobach miasta. Tym razem na 159 z³o¿onych wniosków po wstêpnej weryfikacji okaza³o siê, ¿e 54 wnioskodawców spe³nia kryteria formalne do wynajmu lokalu mieszkalnego zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej Leszna, ponadto wœród pozosta³ych – a¿ w 35 przypadkach – zainteresowani wskazuj¹ na szczególne okolicznoœci mog¹ce mieæ wp³yw na sposób rozpatrzenia wniosku. Wœród wnioskodawców s¹ rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowuj¹cy dzieci, osoby starsze i schorowane, ofiary przemocy w rodzinie, wychowankowie domów dziecka i rodzin zastêpczych, jak równie¿ bezdomni. W gronie zainteresowanych s¹ te¿ d³u¿nicy spó³dzielni mieszkaniowych z wyrokami eksmisji, osoby

przebywaj¹ce w zak³adach karnych, ale równie¿ osoby z wypowiedzeniem umowy najmu. Coraz czêœciej zauwa¿yæ mo¿na przypadki du¿ego zainteresowania mieszkañców pobliskich okolic mo¿liwoœci¹ otrzymania lokum w naszym mieœcie. Jak podj¹æ najlepsz¹ z mo¿liwych decyzji – to dziœ urasta do du¿ego problemu, z którym cz³onkowie Komisji Spraw Spo³ecznych bêd¹ musieli sobie poradziæ. Cz³onkowie komisji w du¿ej mierze koncentruj¹ siê na aspekcie spo³ecznym, na próbie wy³onienia cz³owieka spoœród systemu ekonomicznych regu³. We wszystkich przypadkach próbuj¹ potwierdziæ wiarygodnoœæ danych zawartych we wnioskach, a

przede wszystkim dostrzec zaanga¿owanie samych wnioskodawców w walce o poprawê w³asnego losu. Najwiêksz¹ si³¹ komisji jest niew¹tpliwie chêæ i deklaracja wspó³dzia³ania bez wzglêdu na rodowód polityczny jej cz³onków. To jest niezmiernie wa¿ne, gdy¿ nadrzêdnym celem i wyzwaniem dla Komisji Spraw Spo³ecznych jest pozytywne zara¿enie pozosta³ych radnych do idei rozwoju budownictwa w Lesznie, nie tylko ograniczaj¹cego siê do kwestii budynków socjalnych. Mo¿e dziêki temu w bliskiej przysz³oœci kolejni opiniuj¹cy wnioski nie bêd¹ musieli podejmowaæ a¿ tak trudnych decyzji. Komisja Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej Leszna

Radni pytali

Interpelacje radnych z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Leszna, która odby³a siê 31 marca. ny bêdzie plan, który tak¿e zatwierAutobus nr 4

Kazimierz Jêcz interpelowa³ w sprawie autobusu komunikacji miejskiej linii nr 4. Jego zdaniem, powinien on jeŸdziæ tak¿e w rejon ul. Styki, Grottgera i Œw. Franciszka z Asy¿u, tak aby np. umo¿liwiæ mieszkaj¹cej tam m³odzie¿y dojazd do LO nr 2. Jacek Domaga³a, zastêpca dyrektora Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Lesznie, przedstawi³ dane, z których wynika, ¿e do LO nr 2 z tej czêœci Zatorza chodzi tylko 4 uczniów, a do s¹siedniego Gimnazjum nr 4 – 8 osób. – W sumie to dwunastu uczniów, ale nie wiemy, czy doje¿d¿aj¹ oni do szkó³ autobusami – mówi³ wicedyrektor i dodawa³, ¿e wyd³u¿enie linii autobusowej kosztowa³oby 50.000 z³ na rok, a dochody z biletów nie pokryj¹ tej sumy. – Nie mówimy nie, ale nad zmian¹ trasy autobusu trzeba siê zastanowiæ – mówi³. – 1 maja zmieni siê rozk³ad jazdy komunikacji miejskiej w Lesznie.

Place zabaw

Bernardyna KaŸmierczak prosi³a o przegl¹d terenów miejskich i wyznaczenie takich, gdzie mog¹ powstaæ place zabaw dla dzieci i boiska dla m³odzie¿y. Joanna Nowacka, dyrektor Miejskiego Zak³adu Zieleni, odpowiada³a, ¿e nie ma potrzeby dokonywania takiego specjalnego przegl¹du. – Je¿eli w jakiejœ czêœci miasta ma powstaæ plac zabaw, to znajdzie siê i odpowiednie miejsce – mówi³a. W ubieg³ym roku ogródki jordanowskie powsta³y na starym mieœcie i na placu Koœciuszki, w tym roku przybêd¹ a¿ 3 kolejne: przy ul. Sikorskiego, Opaliñskich i Rac³awickiej. Boisko ma byæ przy ul. Miœnieñskiej.

Niepodleg³oœci 53a

S³awomir Szczot zapytywa³ o mo¿liwoœæ parkowania samochodów przy ul. Niepodleg³oœci 53a oraz czy prowadzona tam hodowla go³êbi pocztowych jest legalna. Wojciech Sierpowski, zastêpca dyrektora Miejskiego Zak³adu Budynków Komunalnych, wyjaœnia³, ¿e jak do tej pory nie by³o ¿adnych skarg na parkowanie przy wskazanej przez radnego nieruchomoœci. Budynek nale¿y do SM Mira¿, a teren s¹siedni, na którym s¹ boksy gara¿owe, do MZBK. Co do go³êbnika, to zdaniem W. Sierpowskiego, jego w³aœciciel ma pozwolenie na prowadzenie hodowli i dba o ni¹, aby nie by³a uci¹¿liwa dla mieszkañców.

Plany zagospodarowania

Radny Szczot chcia³ te¿ wiedzieæ, na jakim etapie jest przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów po by³ej Goplanie i m³ynach. Wiceprezydent Jan Wojciechowski wyjaœnia³, ¿e obecnie prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do zmian w studium zagospodarowania przestrzennego na obu dzia³kach. Dokument trafi na sesjê Rady Miejskiej dopiero, gdy zostanie uchwalone studium. Przygotowa-

dzaæ bêd¹ radni.

Pal¹ w piecach

S. Szczot interesowa³ siê tak¿e, czy miejscy urzêdnicy kontroluj¹ mieszkañców, którzy w domowych piecach spalaj¹ œmieci. Miros³aw Fr¹tczak, komendant Stra¿y Miejskiej, odpowiada³, ¿e dzieje siê tak przede wszystkim na starszych osiedlach domków jednorodzinnych. – Otrzymujemy zg³oszenia o takich dzia³aniach, g³ównie anonimowe. Je¿eli siê potwierdz¹, w³aœciciele posesji p³ac¹ kary pieniê¿ne – dodawa³.

Rondo

Grzegorz Rusiecki pyta³ o mo¿liwoœæ pobudowania ronda na skrzy¿owaniu ul. Narutowicza, Zak¹tek i Opaliñskich. Rafa³ Bukowski, kierownik Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji, mówi³, ¿e jest to jedno z wielu miejsc w mieœcie, gdzie ma³e rondo mog³oby powstaæ. Jego budowa uzale¿niona jest jednak od mo¿liwoœci finansowych samorz¹du. Byæ mo¿e uda siê pozyskaæ na nie pieni¹dze z ogólnopolskiego programu uspokojenia ruchu na drogach, który ma ruszyæ ju¿ niebawem.

Ulica Lipowa

Andrzej Bortel chcia³ wiedzieæ, czy jest mo¿liwe utwardzenie ul. Lipowej na odcinku od Deutsche Banku do „Panoramy Leszczyñskiej”. Teraz jest tam bruk. Prezydent Tomasz Malepszy t³umaczy³, ¿e wiele jest jeszcze w mieœcie dróg zupe³nie nieutwardzonych i póki co tam bêd¹ prowadzone inwestycje.

Alejka w parku

Radny Bortel pyta³ tak¿e, czy po modernizacji Parku 100-lecia powstanie w nim utwardzona i oœwietlona alejka, która po³¹czy ul. Strzeleck¹ z 17 Stycznia. Jak t³umaczy³a dyrektor Nowacka, takie przejœcie powstanie, ale na noc bêdzie zamykane, bo park zostanie ogrodzony.

Zamkniêty przejazd

£ukasz Borowiak interesowa³ siê zamkniêciem przejazdu z ul. Solskiego na ul. Cypryjsk¹ i Greck¹. Rafa³ Bukowski przyzna³, ¿e zamkniêcie przejazdu nie by³o dobrym rozwi¹zaniem i ¿e zostanie wyznaczony, ale w innym miejscu ni¿ obecnie.

Boisko przy SP nr 2

£. Borowiak interesowa³ siê tak¿e remontem boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 przy ul. Narutowicza. Lucjan Rosiak, naczelnik Wydzia³u Edukacji, wyjaœnia³, ¿e w tym roku takie prace nie s¹ planowane. Czy bêd¹ w kolejnych latach, o tym zdecyduj¹ radni planuj¹c nastêpne bud¿ety. W tym roku w „dwójce” remontowane bêd¹ toalety. lm


AKTUALNOŒCI

Czterogwiazdkowa Wieniawa Jeden z najstarszych budynków Leszna, wybudowany prawdopodobnie w 1634 roku, rozpoczyna swoje nowe ¿ycie. Remont obiektu trwa³ dwa lata. To najstarsza z kamienic na leszczyñskim rynku. Ocala³a mimo groŸnego po¿aru miasta w 1790 roku. Trudno dotrzeæ do najstarszej historii budynku, ale wiadomo, ¿e w 1817 roku za 5000 talarów dom kupi³ trudni¹cy siê piwowarstwem Karol Ludwik Tieke. PóŸniej mieszkali tam m.in.: kupiec Mark Ornstein, m³ynarz Jan Gotfryd Tschopke, destylatorzy Edward Arndt i Herman Arndt. W 1935 roku obiekt przejê³a firma Emila Schneidera, prowadz¹ca leszczyñski browar, a krótko przed wojn¹ w jego posiadanie wszed³ leszczyñski restaurator Franciszek Kubiak. W 1953 roku budynek zosta³ upañstwowiony. Pomieszczenia by³y dzier¿awione m.in. na kawiarniê. Przed Do¿ynkami Centralnymi w 1977 roku restauracja Wieniawa sta³a siê reprezentacyjnym lokalem miasta. W 1995 roku budynek przeszed³ w rêce spó³ki Tempo, a od ponad dwóch lat jest on w³asnoœci¹ Izy i Adama Kenklów. Kiedy do budynku wesz³y ekipy budowlane, okaza³o siê, ¿e zakres prac remontowych jest o wiele wiêkszy ni¿ przypuszczano. Wszystkie stropy trzeba by³o wymieniæ, a ca³¹

konstrukcjê budynku wzmocniæ, skrêcaj¹c j¹ metalowymi sztabami. Wewn¹trz pozosta³y tylko go³e œciany, i to nie wszystkie. Powiêkszono II i III piêtro, rozbudowuj¹c budynek w kierunku ul. Zielonej. Na tych kondygnacjach bêdzie siê mieœci³o 11 pokoi hotelowych. Ka¿dy zosta³ urz¹dzony w bardzo wysokim standardzie, gdy¿ bêdzie to pierwszy w historii Leszna hotel oznaczony czterema gwiazdkami. Œrednia powierzchnia pokoju wynosi 25 metrów kwadratowych, ale apartament ma a¿ trzy razy wiêcej. Goœcie bêd¹ mieli do swojej dyspozycji lobby hotelowe oraz salkê fitness i saunê ze œwiat³oterapi¹. Podobnie jak przed remontem, na I piêtrze bêdzie restauracja, a tak¿e sala œniadaniowa i doskonale wyposa¿ona sala konferencyjna na 20 osób. Ca³oœæ prac przebiega³a pod nadzorem konserwatora zabytków, który stawia³ inwestorowi niema³e wymagania. – Zdecydowanie taniej by³oby wybudowaæ nowy budynek ni¿ remontowaæ stary – przyznaje Adam Kenkel. – Kolejny powierzchowny remont nie rozwi¹za³by sprawy przysz³oœci tej

Fot. J. Kuik s Tydzieñ przed otwarciem obiektu Adam Kenkel mo¿e sobie pozwoliæ na chwilê refleksji w hotelowym apartamencie. Ma nadziejê, ¿e goœciæ tu bêd¹ ludzie, którzy przyczyni¹ siê do rozwoju miasta.

kamienicy. Tak wa¿ny dla historii miasta dom zas³uguje na swoj¹ drug¹ m³odoœæ. To jeszcze nie koniec remontu. Fundament budynku zostanie osuszony i zabezpieczony przed wilgoci¹, a jesieni¹ przeprowadzimy remont elewacji. Po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków zamierzamy budynek odpowiednio oœwietliæ, ¿eby utrzymywa³ swoj¹ atrakcyjnoœæ

Majówka z „ABC”

Ca³y czas trwaj¹ przygotowania do tegorocznej „Majówki z ABC”. Ciep³a, s³oneczna pogoda zachêca do pierwszych wycieczek rowerowych. Trenujmy, bo 1 maja wyruszymy na wielk¹ Majówkê. Trasa naszego rajdu liczy 22 kilometry. Spotykamy siê na leszczyñskim rynku przed godz. 10. Tu rozstrzygniemy pierwsze konkursy. Sygna³ do startu da wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec. Pojedziemy ul. £aziebn¹, Al. Krasiñskiego, a potem za miasto przez: Gronowo, Gronówko, Wyci¹¿kowo, Goniembice, Wolkowo, Drzeczkowo, Osieczn¹ i trafimy do parku w Jeziorkach, gdzie przygotowaliœmy majówkowy piknik z wieloma atrakcjami. Pojedziemy spacerowym tempem, wszystkie skrzy¿owania zablokuje na czas naszego

przejazdu policja drogowa. W peletonie pojedzie pogotowie techniczne, patrole udzielaj¹ce pomocy medycznej, a na koñcu peletonu autobus i ciê¿arówka, które zabieraæ bêd¹ pechowców, którym zepsu³y siê rowery lub nie wytrzymali trudów rajdu. Nowoœci¹ bêdzie powrót z Jeziorek do Leszna. Otó¿ dzieci i ich doroœli opiekunowie bêd¹ mogli skorzystaæ ze specjalnie podstawionych au-

We wtorek w „ABC”: – Wizyta w Zespole Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. – Konkurs dla czytelników – nagrod¹ jest wycieczka do Pary¿a. – Sylwetka ksiêdza Stanis³awa Orzechowskiego, duszpasterza œrodowisk akademickich i robotników i wielkiego przyjaciela ksiêdza Jerzego Popie³uszki.

Fot. A. PrzewoŸny

tobusów, które bêd¹ podwozi³y zmêczonych rowerzystów do Leszna. W Jeziorkach oprócz mnóstwa atrakcji rozstrzygniêty zostanie tak¿e konkurs na najdziwniejszy, najbardziej zabawny czy najbardziej technicznie usprawniony rower. Osoby, które bêd¹ chcia³y wzi¹æ

równie¿ po zmroku. W budynku s¹ piwnice z ciekawymi architektonicznie sklepieniami. Byæ mo¿e w przysz³oœci zostan¹ one zagospodarowane, ale nie jest to ³atwe, gdy¿ wymaga³oby pog³êbienia, prze³o¿enia instalacji i pozyskania wymaganego przepisami dodatkowego wejœcia z zewn¹trz. (JAC)

udzia³ w tym konkursie, prosimy, ¿eby ustawi³y swoje jednoœlady przed scen¹. Ich oceny dokona specjalnie powo³ana do tego komisja. W³aœciciele najciekawszych rowerów otrzymaj¹ nagrody ufundowane przez sponsora tego konkursu – firmê Kenny Customs z Leszna. Firma ta zaprezentuje tak¿e przerobione przez siebie samochody. Grochówkê ugotuje nam firma SPECJA£. Jak zwykle bêdzie darmowa. Kieszonkowe bêdzie mo¿na wobec tego przeznaczyæ na inne ³akocie dostêpne w Jeziorkach. Bêd¹ budki z lodami i kie³baskami, cukierki, napoje, strzelnica, przeja¿d¿ki konne i bryczki. Bêdzie muzyka i cukierkowy deszcz. I wielkie losowanie majówkowych nagród. Rozlosowane bêd¹ wœród osób, które wype³ni¹ wydrukowane w gazecie kupony i wrzuc¹ je do specjalnej urny na mecie Majówki. Pierwszy kupon drukujemy poni¿ej. Szykujmy siê wiêc wszyscy. Utworzymy kolorowy, ogromny, najwspanialszy na œwiecie peleton i pojedziemy sobie w œwiat. Bêdzie super.

Rywalizacja ratowników W sobotê, 18 kwietnia o godz. 9.45 na Œrodowiskowej P³ywalni Edukacyjnej w Lesznie odbêdzie siê trzecia runda Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. O to trofeum walcz¹ ekipy wojewódzkich zrzeszeñ Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W

reprezentacji wielkopolskiego WOPR znajdzie siê wielu leszczynian, a ponadto swoje dru¿yny wystawi te¿ wspó³organizator tej imprezy – WOPR dzia³aj¹ce przy Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Lesznie. Zachêcamy do rywalizacji. (JAC)

imię, nazwisko

adres

Potrzebna jest krew

5

Zbieramy krew dla Polski – to has³o ogólnopolskiej akcji, która swoim zasiêgiem obejmie miasta regionu leszczyñskiego. Specjalistyczne ambulanse ju¿ jutro, w sobotê, pojawi¹ siê w Gostyniu i Koœcianie. Na parkingach przed sklepami Intermarche i Bricomarche stan¹ mobilne stacje krwiodawstwa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê tam w godz. 9.30-15.30. – Codziennie w kraju zu¿ywa siê 1500 litrów krwi i ratuje ona ¿ycie prawie takiej samej liczbie ludzi. W Polsce co minutê potrzebny jest litr krwi – dar od dwóch dawców, st¹d tak wa¿ny jest ka¿dy dawca. Ale równie istotna jest sama promocja honorowego krwiodawstwa – powiedzia³a El¿bieta Œmietanka, dyrektor generalny Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Zbiórka krwi to wspólna inicjatywa PCK i Grupy Muszkieterów – zrzeszenia niezale¿nych przedsiêbiorców, które jest w³aœcicielem sklepów Intermarche i Bricomarche. – Jest to najwiêksza tego typu akcja w kraju – podkreœla Agata Grzeszkiewicz z Grupy Muszkieterów. Podejmowana jest ju¿ po raz drugi. W ubieg³ym roku akcja objê³a 97 miast w ca³ej Polsce. Zebrano ponad 1200 litrów krwi od 2700 osób. Tym razem zasiêg przedsiêwziêcia jest jeszcze wiêkszy. Konwój Muszkieterów zawita do 126 miast. W Lesznie pojawi siê 9 maja, w Rawiczu 22 sierpnia. (kin)

Bilety na koncert

W niedzielê, 26 kwietnia, w Miejskim Oœrodku Kultury w Lesznie wyst¹pi Czes³aw Mozil z zespo³em. Koncert nosi tytu³ „ Czes³aw œpiewa”. Spoœród czytelników, którzy wziêli udzia³ w naszej SMS-owej zabawie, komputer wylosowa³ trzy osoby, które otrzymaj¹ podwójne zaproszenia na muzyczn¹ ucztê. S¹ to: Roman Czarnecki z Leszna, Krzysztof Koncewicz i Maria Chudobska z Bojanowa. Bilety mo¿na odbieraæ w naszej redakcji codziennie w godz. 8-15. lm


OBOK PRAWA

6

Dwaj mieszkañcy powiatu œremskiego okradli 70-letniego mieszkañca Celestynowa w gminie Borek Wielkopolski. Dzieñ póŸniej wrócili do jego domu i pod groŸb¹ obciêcia palców, a nawet pozbawienia ¿ycia, za¿¹dali wiêcej gotówki.

Chcieli mu obci¹æ palce

Gostyñscy policjanci zatrzymali 25-letniego Filipa R. i 16-letniego Jaros³awa S., którzy tu¿ przed œwiêtami wielkanocnymi okradli samotnie mieszkaj¹cego mê¿czyznê w Celestynowie. Sprawcy zabrali z jego domu 740 z³, dowód osobisty i legitymacjê emeryta. – Przestêpcy wrócili do domu swojej ofiary nastêpnego dnia – relacjonuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik policji w Gostyniu. – Tym

razem wyposa¿eni w siekierê i nó¿. Gro¿¹c œmierci¹ i obciêciem palców, za¿¹dali od staruszka wydania 200 z³otych. W zamian zaproponowali oddanie skradzionych dokumentów. Mê¿czyzna da³ napastnikom 100 z³otych. Wiêcej pieniêdzy nie mia³. Przestêpcy opuœcili dom 70-latka nie robi¹c mu krzywdy. Mê¿czyzna zawiadomi³ policjê i opowiedzia³ o napadzie. – Funkcjonariusze jeszcze tego

samego dnia zatrzymali Filipa R., a jego m³odszego kolegê dzieñ póŸniej – wyjaœnia S. Myszkiewicz. Za wymuszenie rozbójnicze 25letniemu Filipowi R. grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolnoœci. By³ ju¿ wczeœniej karany m.in. za kradzie¿e z w³amaniem. S¹d zastosowa³ wobec niego 3-miesiêczny areszt tymczasowy. Jego nieletni wspólnik za swoje postêpowanie odpowie przed s¹dem dla nieletnich. ES

Policjant uratowa³ samobójcê

Sier¿ant Bart³omiej Sêd³ak z rawickiej komendy policji uratowa³ niedosz³ego samobójcê. W niedzielê rano 27-letni mieszkaniec jednej z podrawickich wsi chcia³ sobie podci¹æ ¿y³y no¿em. Policjant odwiód³ mê¿czyznê od desperackiego kroku. Mê¿czyzna jest sparali¿owany od pasa w dó³ i porusza siê na wózku inwalidzkim. Prawdopodobnie to spowodowa³o, ¿e straci³ ochotê do ¿ycia. Do rawickiej komendy alarmuj¹cy sygna³ przekaza³ dyspozytor pogotowia ratunkowego. Policja nie potrafi powiedzieæ, kto powiadomi³ pogotowie. Z komendy do odleg³ej o oko³o 10 km wsi natychmiast wys³ano sier¿anta Bart³omieja Sêd³aka. Desperat by³ w domu sam. Drzwi by³y zamkniête. Policjant wszed³ do mieszkania przez otwarte okno. Zdo³a³ nawi¹zaæ kontakt z 27-latkiem, który jeszcze przed przyjazdem funkcjonariusza zada³ sobie ranê no¿em w szyjê. Po d³u¿szej rozmowie zdo³a³ go przekonaæ, ¿eby odst¹pi³ od zamiaru pope³nienia samobójstwa i zabezpieczy³ znajduj¹cy siê w pobli¿u nó¿. – Nasz policjant wykaza³ siê du¿ym opanowaniem, profesjonalizmem i skutecznoœci¹ w dzia³aniu – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Mê¿czyzna, który chcia³ odebraæ sobie ¿ycie, zosta³ odwieziony do szpitala. Rana na szyi okaza³a siê stosunkowo niegroŸna. Sier¿ant Bart³omiej Sêd³ak w policji pracuje od 6 lat. Nie uwa¿a siê za bohatera. Twierdzi, ¿e zrobi³ to, co do niego nale¿a³o, ¿e post¹pi³ zgodnie z zasadami i obowi¹zkami policyjnej s³u¿by. Najwa¿niejsze dla niego jest to, ¿e zdo³a³ uratowaæ czy-

Fot. archiwum s Tylko dziêki opanowaniu, a przy tym zdecydowanej postawie sier¿anta Bart³omieja Sêd³aka uda³o siê odwieœæ mieszkañca podrawickiej wsi od pope³nienia samobójstwa.

jeœ ¿ycie. Podobn¹ postaw¹ przed rokiem wykaza³ siê Tomasz Lesiñski z Posterunku Policji w Kobylinie. Uratowa³ 45-letniego mieszkañca Berdychowa, który powiesi³ siê na kablu antenowym, przywi¹zanym do belki stropowej w pomieszczeniu gospodarczym. Pêtlê odci¹³ w ostatnim momencie. Natychmiast przyst¹pi³ do reanimacji nieprzytomnego mê¿czyzny, przywracaj¹c mu

czynnoœci ¿yciowe. Zosta³ za to odznaczony Kryszta³ow¹ Gwiazd¹, przyznawan¹ przez KWP w Poznaniu policjantom pe³ni¹cym wzorow¹ i ofiarn¹ s³u¿bê, polegaj¹c¹ m.in. na uratowaniu czyjegoœ ¿ycia. xxx O kolejnych niedosz³ych samobójcach, których uda³o siê uratowaæ, piszemy na s¹siedniej stronie w artykule „To mog³o siê Ÿle skoñczyæ”. J.W.

Sami sobie Zabrali wszystko Pomys³owy w³amywacz

Do niecodziennych skoków dosz³o w P³aczkowie ko³o Jutrosina. Nieznany sprawca najpierw w³ama³ siê do Œwietlicy Wiejskiej. Dosta³ siê do niej, wywa¿aj¹c drzwi od zaplecza. Zrobi³ to tylko, ¿eby zabraæ... krzes³o, które pos³u¿y³o mu do drugiego w³amania. Podstawi³ je pod tylne okno sklepu przylegaj¹cego do œwietlicy. Nie móg³ do niego dosiêgn¹æ. Wyrwa³ kratê zabezpieczaj¹c¹ okno. Dostaj¹c siê t¹ drog¹ do sklepu, skrad³ z niego 280 paczek papierosów wartoœci prawie 2000 z³ i 300 z³ w gotówce. Policja szuka w³amywacza kombinatora. J.W.

Do dwóch kraks dosz³o na drodze krajowej nr 36 w okolicy Jagodni miêdzy Rawiczem i Miejsk¹ Górk¹. Do rowu wjecha³a 33-letnia mieszkanka Rawicza, kieruj¹ca renault megane. Kobieta dozna³a urazów g³owy i miednicy, a jej 13-letnia córka z³amania rêki. Obra¿enia odniesione przez dziewczynkê wymagaj¹ leczenia powy¿ej 7 dni, poniewa¿ jednak sprawc¹ wypadku jest jej mama, postêpowanie w tej sprawie zostanie umorzone. Przyczyn¹ drugiej kraksy by³o wymuszenie pierwszeñstwa przejazdu. Sprawc¹ jest 42-letni mieszkaniec Babkowic ko³o Gostynia, który skrêcaj¹c w lewo fiatem 126p, zajecha³ drogê jad¹cemu z przeciwka vw transporterowi, prowadzonemu przez mieszkañca Ko³aczkowic. Kierowca malucha zosta³ lekko ranny. J.W.

W Kunowie nieznani sprawcy okradli samochód ciê¿arowy. Z³odzieje zabrali wszystko, co znajdowa³o siê w pojeŸdzie. Kradzie¿ zg³osi³ policji mieszkaniec Kunowa, w³aœciciel samochodu. – Z relacji pokrzywdzonego wynika, ¿e do przestêpstwa dosz³o w nocy z 9 na 10 kwietnia – informuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Nieznany sprawca z ciê¿arówki zaparkowanej w rejonie posesji w³aœciciela samochodu ukrad³ nawigacjê satelitarn¹, ch³odziarkê pojemnoœci 30 litrów, markow¹ odzie¿, torbê turystyczn¹ i 120 litrów oleju napêdowego. £¹czna wartoœæ strat zosta³a wyceniona przez w³aœciciela ciê¿arówki na 1600 z³. ES

3,14 promila!

Tyle mia³ w organizmie 45-letni mieszkaniec Góry, którego zatrzymano, gdy jeŸdzi³ samochodem po Lesznie. W œrodê oko³o godz. 6.40 ktoœ zadzwoni³ na leszczyñsk¹ komendê policji i poinformowa³, ¿e na Al. Konstytucji 3 Maja jeŸdzi auto, którego kierowca mo¿e byæ nietrzeŸwy. Policyjny patrol potwierdzi³ te doniesienia. Mê¿czyzna siedz¹cy za kierownic¹ by³ kompletnie pijany. Funkcjonariusze zabrali go na komendê, ale poniewa¿ nie mo¿na by³o nawi¹zaæ z nim ¿adnego kontaktu,

wezwano pogotowie i odwieziono go do szpitala. Po udzieleniu pierwszej pomocy kierowca wróci³ na policjê. Zosta³ przebadany alkomatem i okaza³o siê, ¿e w wydychanym powietrzu mia³ a¿ 3,14 promila alkoholu. – W samochodzie jecha³ tak¿e pasa¿er. By³ trzeŸwy, ale nie mia³ uprawnieñ do kierowania pojazdem – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik KMP w Lesznie. Zatrzymanemu mieszkañcowi Góry grozi teraz nawet do 2 lat wiêzienia. Na pewno straci te¿ prawo jazdy. lm

Nocna akcja

10 policyjnych radiowozów wyjecha³o w nocy ze œrody na czwartek na drogi powiatu koœciañskiego. Funkcjonariusze skontrolowali 150 samochodów. Zatrzymali 2 kierowców, którzy akurat tej nocy nie powinni siedzieæ za kó³kiem. Jeden by³ pod wp³ywem alkoholu, drugi – narkotyków. Termin policyjnej akcji nie by³ przypadkowy, bo – jak t³umaczy Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie – w³aœnie w te dni tygodnia najczêœciej dochodzi do ró¿nych kryminalnych zdarzeñ, w tym przede wszystkim do kradzie¿y samochodów. – Chcieliœmy sprawdziæ, kto o tej porze porusza siê po drogach – dodaje Mateusz Marszewski. Akcjê przeprowadzono miêdzy godz. 21 a 5. Funkcjonariusze skontrolowali oko³o 150 pojazdów. Na drodze w okolicach Kokorzyna zatrzymali opla omegê, którym kiero-

wa³ 24-latek z Koœciana. Zarówno on, jak i dwójka pasa¿erów auta byli pod wp³ywem narkotyków. Policjanci znaleŸli w samochodzie torebkê z marihuan¹ i lufki. Kierowca odpowie teraz za jazdê po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych i za ich posiadanie. – Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolnoœci. Mê¿czyŸnie zatrzymaliœmy tak¿e prawo jazdy, a samochód trafi³ na policyjny parking – dodaje oficer prasowy koœciañskiej policji. Z kolei na ul. Sierakowskiego w Koœcianie w rêce funkcjonariuszy wpad³ 20-latek z Czempinia. By³ pod wp³ywem alkoholu. Jak siê zreszt¹ okaza³o, nie po raz pierwszy kierowa³ autem po pijanemu. Zosta³ zatrzymany ju¿ wczeœniej, tu¿ po tym, jak zda³ egzamin na prawo jazdy, ale nie zd¹¿y³ jeszcze odebraæ dokumentu. Teraz mia³ ju¿ prawko przy sobie, tyle ¿e policjanci mu je zabrali. M³odzieñcowi za dwukrotn¹ jazdê po alkoholu grozi do 2 lat wiêzienia. lm

Kara dla sêdzi?

Minister sprawiedliwoœci Andrzej Czuma chce, ¿eby sêdzia z Koœciana, która wypuœci³a z aresztu Jana Sz., zosta³a za to ukarana

Nieuwa¿ny

W œrodê o godz. 17.40 dosz³o do wypadku na ul. 1 Maja w Lesznie. 12-letni rowerzysta jecha³ chodnikiem i nagle zjecha³ na jezdniê, wprost pod renault, którym kierowa³ 49-letni mieszkaniec miasta. Nastolatek dozna³ bardzo powa¿nych obra¿eñ cia³a. Trafi³ do szpitala, gdzie stwierdzono uraz czaszki i liczne z³amania. lm

Na ³uku drogi

Miêdzy Gumienicami a Pogorzel¹ na ³uku drogi zderzy³y siê czo³owo motorower i ford mondeo. Dwóch nastolatków jad¹cych motorowerem z obra¿eniami cia³a trafi³o do gostyñskiego szpitala. Kieruj¹cy fordem mondeo 25-letni Szymon W. podczas wyprzedzania seicento zderzy³ siê z jad¹cym od strony Pogorzeli motorowerem. Najbardziej ucierpia³ kierowca jednoœladu 15-letni Kacper S. z Pêpowa. Nastolatek ma z³amane obie koœci udowe, jego pasa¿er – 16-letni Tobiasz L.– zosta³ przewieziony do szpitala z podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu. Kierowca forda ma pot³uczone krêgi szyjne. ES

dyscyplinarnie. O sprawie napisa³a wczorajsza „Gazeta Wyborcza”. Przypomnijmy, ¿e Jan Sz. w grudniu ubieg³ego roku zosta³ skazany na 3 lata wiêzienia za porwanie i zgwa³cenie ¿ony. Grozi³ jej te¿ œmierci¹. Nie trafi³ jednak za kratki, bo sêdzia Agnieszka Olszewska zdecydowa³a, ¿e mê¿czyzna do uprawomocnienia siê wyroku mo¿e przebywaæ na wolnoœci. Potem Jan Sz. znikn¹³. Wreszcie na pocz¹tku tego roku zastrzeli³ w Machcinie swoj¹ szwagierkê i jej partnera. Sam strzeli³ sobie w g³owê i zmar³ w szpitalu. Minister chce ukarania sêdzi i napisa³ w tej sprawie pismo do Krajowej Rady S¹downictwa. lm

Obrobi³ zakonnice

Prawdopodobnie ten sam sprawca jednego wieczoru w³ama³ siê do 2 domów w Rawiczu. Pokrzywdzone s¹ m.in. siostry zakonne. W³amywacz wykorzysta³ nieobecnoœæ domowników. Z domu przy Wa³ach D¹browskiego skrad³ aparat fotograficzny Canon wartoœci 600 z³. Z budynku przy ul. Koœcielnej, zajmowanego przez zgromadzenie sióstr zakonnych, wyniós³ kamerê, discmana, telefon komórkowy, plecak oraz 370 z³ w gotówce. Straty to prawie 1100 z³. J.W.


OBOK PRAWA

7

W œwiêta i dzieñ po nich policjanci z Koœciana zapobiegli trzem próbom samobójczym. Informacje o osobach, które chc¹ siê targn¹æ na swoje ¿ycie, otrzymali od przypadkowych œwiadków.

To mog³o siê Ÿle skoñczyæ

W drugie œwiêto wieczorem na komendê policji zadzwoni³o kilka osób. Wszystkie z t¹ sam¹ informacj¹. Donosi³y, ¿e na szczycie wiaduktu kolejowego przy ul. Pó³nocnej w Koœcianie stoi mê¿czyzna. Mia³ zawi¹zan¹ na szyi pêtlê, a drugi koniec sznura przyczepiony by³ do barierki. Dzwoni¹cy mówili, ¿e desperat zapowiada³, i¿ rzuci siê z wiaduktu w momencie, gdy bêdzie pod nim przeje¿d¿a³ poci¹g. Zrezygnowa³ ze swoich zamiarów dopiero po rozmowie z lekarzem pogotowia. Niedosz³ym samobójc¹ okaza³ siê 33-letni mieszkaniec Koœciana, który by³ ju¿ znany policji z ró¿nych wczeœniejszych wybryków. We wtorek tu¿ po godz. 14 policjanci pojechali na ul. Gostyñsk¹ w Koœcianie. Wezwanie przyjêli od

przechodnia. Na torach siedzia³ 46letni koœcianiak. – Mê¿czyzna oœwiadczy³ osobie usi³uj¹cej udzieliæ mu pomocy, ¿e czeka, aby zabi³ go nadje¿d¿aj¹cy poci¹g – relacjonuje Mateusz Marszewski, rzecznik policji w Koœcianie. Po œci¹gniêciu z torów trafi³ pod opiekê medyczn¹. Tego samego dnia wieczorem starszy mê¿czyzna spaceruj¹cy w okolicach placu Krimpen znalaz³ dowód osobisty i list po¿egnalny napisany przez jego w³aœciciela. Zg³osi³ to policji. Funkcjonariusze przeszukali okolicê i znaleŸli niedosz³ego samobójcê. Nim tak¿e zajêli siê lekarze. Wszystkie osoby zapowiadaj¹ce swoje samobójstwa by³y pijane. lm

Ukradli i przemalowali

Dwóch nastolatków z Gostynia stanie przed s¹dem rodzinnym i nieletnich za kradzie¿ roweru górskiego. Ch³opcy skradli go z klatki schodowej jednego z bloków na osiedlu Gawrony i dla zatarcia œladów przemalowali na inny kolor. 15- letni Adrian W. i jego o rok m³odszy kolega Adam G. roznosili ulotki reklamowe. – Podczas swojej pracy w jednym z bloków na klatce schodowej zauwa¿yli stoj¹cy rower. Jeden z ch³opaków nie mia³ swojego górala, wiêc postanowili go ukraœæ – relacjonuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik policji w Gostyniu. Trzy dni póŸniej kradzie¿ roweru zg³osi³ w gostyñskiej komendzie policji Pawe³ Sz., jego w³aœciciel. Wyceni³ górala na 300 z³. Policjanci, którzy zajêli siê spraw¹, ju¿ po kilku godzinach ustalili sprawców kradzie¿y i odzyskali ro-

wer. Ch³opcy, którzy go ukradli, przechowywali swój ³up na terenie posesji, w której mieszka³ jeden z nich. – Posunêli siê nawet do tego, ¿e przemalowali rower na kolor czarny, aby w ten sposób unikn¹æ ewentualnego podejrzenia o kradzie¿ i mo¿liwoœæ rozpoznania roweru przez w³aœciciela lub policjantów – dodaje S. Myszkiewicz. Skradzione mienie zosta³o odzyskane i zwrócone w³aœcicielowi. Ma³oletni z³odzieje odpowiedz¹ za swój czyn przed s¹dem rodzinnym i nieletnich. ES

Czy zosta³ pobity?

Rawicka policja ustala, czy w Miejskiej Górce dosz³o do pobicia 23-letniego mieszkañca miasta. Mê¿czyzna twierdzi, ¿e w nocy w barze przy ulicy Wojska Polskiego zaatakowa³o go dwóch mê¿czyzn. 23-latek dozna³ z³amania nosa i licznych pot³uczeñ g³owy. Trafi³ do szpitala, gdzie spêdzi³ dwa dni. Dopiero po wyjœciu z niego powiadomi³ policjê. – Poda³ nazwiska mê¿czyzn, którzy – jak twierdzi – go pobili – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – To mieszkañcy Miejskiej Górki w wieku 27 i 31 lat. Wyjaœniamy, czy faktycznie dosz³o do pobicia. Szpital, do którego trafi³ 23latek, nie powiadomi³ nas o takim fakcie. Ustalamy, czy mê¿czyzna powiedzia³ lekarzom, ¿e obra¿enia, któ-

rych dozna³, s¹ skutkiem napaœci. Czekamy na opiniê lekarsk¹ dotycz¹c¹ odniesionych przez niego obra¿eñ, musimy ustaliæ i przes³uchaæ œwiadków zdarzenia w barze a tak¿e mê¿czyzn wskazanych przez pokrzywdzonego jako sprawców oraz – jeœli faktycznie dosz³o do pobicia – wyjaœniæ powód zajœcia. Czas poka¿e, czy w tej sprawie zostanie wszczête dochodzenie. Na razie policja potwierdza tylko, ¿e m³odszy z mê¿czyzn podejrzewanych o dokonanie pobicia by³ ju¿ notowany. J.W.

Fot. E. Baldys ▲ Nowe auta poœwiêci³ ksi¹dz Maciej Grzeœ. Towarzyszy³ mu komendant leszczyñskiej policji Henryk Kasiñski.

S¹ radiowozy, jest paliwo

Komenda Miejska Policji w Lesznie dosta³a dziewiêæ nowiutkich aut z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mimo kryzysu s¹ pieni¹dze na paliwo do podarowanych samochodów, wiêc wszystkie wyrusz¹ na drogi miasta i powiatu. Kie i fiaty bêd¹ s³u¿yæ policjantom drogówki, prewencji, s³u¿by konwojowej i zabezpieczaj¹cym imprezy masowe. Dwa z dziewiêciu samochodów s¹ nieoznakowane i bêd¹ niepostrze¿enie przemykaæ po Lesznie i okolicach. – Dawno nie mieliœmy tak powa¿nej wymiany taboru – mówi Henryk Kasiñski, komendant miejski po-

Czo³owo

Feralny jest odcinek drogi z K¹kolewa do Garzyna, gdzie po raz kolejny dosz³o do wypadku. We wtorek po po³udniu zderzy³y siê tam czo³owo peugeot i volkswagen. Kierowca pierwszego auta, 39letni leszczynianin, podczas hamowania zjecha³ na przeciwny pas ruchu i uderzy³ w drugi pojazd. Obra¿eñ dozna³y 3 pasa¿erki obu samochodów. Kierowcy byli trzeŸwi, ale kraksa spowodowa³a znaczne utrudnienia w ruchu. lm

licji w Lesznie. – Teraz posiadamy w sumie 41 aut, a najstarsze z nich zosta³y wyprodukowane w 1997 roku. Przy najbli¿szej okazji z eksploatacji zostan¹ wy³¹czone dwa sprawdzone, choæ wys³u¿one polonezy. Jak zapewnia komendant, nie ma obaw, ¿e z powodu kryzysu w policji nie bêdzie czego wlaæ do baków nowych pojazdów. – Co prawda s¹ k³opoty z wyposa¿eniem miejsc pracy, brakuje pie-

niêdzy na inwestycje i remonty, ale na paliwo ich nie zabraknie. JeŸdzimy rozs¹dnie i nie trwonimy go zanadto – dodaje H. Kasiñski. Nowe wozy w obecnoœci prezydenta Leszna Tomasza Malepszego i starosty leszczyñskiego Krzysztofa Benedykta Piwoñskiego w przedœwi¹teczny pi¹tek poœwiêci³ ksi¹dz Maciej Grzeœ. Sam nawet zasiad³ za kierownic¹ jednego z aut i osobiœcie wypróbowa³ jego mo¿liwoœci.

(luk)


8

W MINIATURZE

Modelarz z działką Dziewięciokilogramowy model samolotu po raz pierwszy wzniósł się w powietrze w listopadzie ubiegłego roku. Potem przyszedł czas na dokładną regulację. Zimą poleciał ponownie z przytwierdzoną do skrzydła kamerą. Powstał z tego filmik pokazujący okolice Strzyżewic z lotu ptaka. Mariusz Derda z Leszna zamieścił go w Internecie.

chanikiem samochodowym. Każdą wolną chwilę spędza na swojej działce ogrodniczej, choć nie jest działkowiczem z zamiłowania. W murowanej altanie ma kilka modeli samolotów, które skonstruował własnoręcznie. Pierwszym z nich był styropianowy model myśliwca z napędem elektrycznym. – Każdy musi mieć swoją pasję. Jeden pali papierosy i spędza czas pod budką z piwem, inny buduje modele – dodaje. – Ale mam takie wrażenie, że większość osób, mających swoje pasje, traktowana jest jak odmieńcy. Ale tym nie należy się przejmować. Modele buduje własnoręcznie od wielu lat. Stosuje wiele rozwiązań niekonwencjonalnych – jeden z samolotów zbudowanych przez pana Mariusza ma obudowę silnika wykonaną z garnka aluminiowego. Śledzi ▲Aparatura radiowa do sterowania samolotem nie literaturę fachową i nowoczesne rozwiąnależy do najtańszych. To koszt około 1000 zł.

– Samolot zbudowałem tylko po to, aby wypróbować działanie silnika – mówi Mariusz Derda. – W środku zamontowałem silnik od miniquada o pojemności 50 cm3, napędzany benzyną. Sąsiedzi śmiali się, że na pewno nie wzniesie się w górę. Stało się jednak inaczej. Pan Mariusz z zawodu jest me-

▲Model samolotu z silnikiem miniquada od listopada wykonał już kilka lotów.

zania techniczne. Używa ich przy budowanych przez siebie samolotach. – To jest model helikoptera – wskazuje. – Sterowanie nie wymaga jednak bardzo dużych umiejętności, gdyż kieruje się nim we wszystkich trzech płaszczyznach. Budowaniem modeli pan Mariusz zajmuje się od 3 lat. Jak przyznaje, pasję taką miał już wtedy, gdy był dzieckiem. Wówczas jednak pojawiały się problemy z zaopatrzeniem w sprzęt oraz materiały do budowy. Niedostępna i bardzo droga była także aparatura radiowa. Teraz jest inaczej. – Ten aparat modyfikowałem

własnoręcznie. Nie zakłóca go sygnał od sprzętu CB ani od aparatów krótkofalarskich – mówi pan Mariusz. Kosztował blisko 1000 zł. – Radio steruje obrotami silnika, sterem kierunku i sterem wysokości. Innym interesującym modelem w kolekcji pana Mariusza jest model redukcyjny brytyjskiego samolotu szkolnego De Havilland Tiger Moth. Zachował przy nim zgodne z projektami proporcje i pomalował w barwy odpowiadające rzeczywistym. Na zielonej łące model prezentuje się okazale. W powietrzu jeszcze lepiej.

Modelarstwo nie jest tanią pasją. Na materiały trzeba przeznaczyć własne zaskórniaki. Robocizny się nie liczy. Swoje modele w okresie letnim pan Mariusz trzyma na działce. Na czas zimy przewozi je z powrotem do domu. Tam są bezpieczniejsze. – Szkoda siedzieć na działce i pić piwo. Lepiej pomajsterkować, a potem obserwować, jak samolot wznosi się w powietrze Zresztą – jaki ze mnie działkowicz – dodaje s uśmiechem. – Jestem modelarzem z działką. (and) 2 x fot. E. Baldys

Na żwirowni wiatr dmucha w żagle

Modelarze działający w modelarni szkutniczej przy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej regularnie trenują na zbiorniku wodnym w Zaborowie. Na akwenie testują zbudowane przez siebie modele. Bogdan Sarnowski, instruktor Praca w modelarni to dla Dawida w pracowni, buduje modele od 56 najlepiej spędzony czas. lat. Na początku były to samoloty, Wśród grupy modelarzy jest także po pewnym czasie zdecydował się dziewczyna Katarzyna Schwarz. jednak na budowanie statków. Potem Doskonale sprawdza się podczas zachęcił do tego młodzież. W tej prac przy modelach. chwili w pracach sekcji uczestniczy – Może jest to mało kobiece zaję7 osób. cie, ale wciągnął mnie do tego mój – Obecnie młodzież mało interebrat Robert – opowiada. suje się modelarstwem, instruktorzy Młodzież wraz ze swoim instrukmówią, że kolejne nabory nie przytorem modele buduje samodzielnie noszą skutku – opowiada Bogdan – zaczynając od korpusów aż po Sarnowski. – Z czego wynikają te drobne detale techniczne. Kupują problemy? Młodzi wolą siedzieć przed tylko osprzęt – żagle, mechanizmy komputerem. To sterujące czy urządzenie zaj- Modelarze pod kierunkiem aparaturę ramuje im coraz diową. Reszta więcej czasu. W Bogdana Sarnowskiego trenu- to ich samozawodach star- ją na leszczyńskiej żwirowni. dzielna praca. tuje coraz mniej Satysfakcję klubów – zazwyczaj są to rodziny, w z pracy można odczuć uczestnicząc których na przykład ojciec pasjonat w zawodach. Jedne z większych wciągnął w krąg swoich zainteresoodbywają się co roku w Brennie. wań syna. Może być tak, że za kilka lat Modelarze pod kierunkiem Bogdana modelarstwo padnie zupełnie. Sarnowskiego zdobywają w rywaWśród członków sekcji są sami lizacji wiele czołowych miejsc. A pasjonaci. Robert Schwarz ma 15 przed nimi są kolejne zmagania, do lat. Lubi komputery, ale modelarstwo których pilnie się przygotowują. jest mu bardzo bliskie. Potrafi spę– Dużą pomoc otrzymujemy od dzać długie godziny na budowaniu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkastatków. Kadłub do robionego przez niowej – mówi Bogdan Sarnowski. siebie modelu wykonywał przez całą – Jednak wciąż usilnie poszukujemy zimę. Prace wykończeniowe także sponsorów, którzy pomogliby chozajęły dużo czasu. Nie był to jednak ciażby przy zakupie potrzebnych czas stracony. elementów. 15-letni Dawid Tumko bez mo(and) delarstwa nie wyobraża sobie życia. Fot. E. Baldys


TEATR

9

Œmiech maj¹ za komplement – By³am koszmarem sennym. By³am b³aznem. Uratowa³am œwiat przed z³em – mówi¹ dziewczêta, które raz w tygodniu wcielaj¹ siê w kogoœ, kim w rzeczywistoœci nigdy nie bêd¹. Przeciskam siê miêdzy rekwizytami uwa¿aj¹c, by czegoœ nie przewróciæ. Miot³y, drzewa, lamy, walizki – wszystko jakieœ inne, jakby nie z tego œwiata. Marionetki patrz¹ nieruchomym wzrokiem. Z³oœliwym? – zastanawiam siê, jakie s³owo by³oby tu najbardziej adekwatne. – Nie, chyba raczej têpym. Bo w koñcu to martwe przedmioty. Emocje i uczucie wlej¹ w nie dopiero dzieci. Ruchliwe i ¿ywio³owe. – Nieraz siê wywalamy, krêc¹c siê miêdzy rekwizytami. Podczas przedstawienia za kulisami wiecznie jest ha³as. Ludzie na widowni myœl¹ jednak, ¿e huki i trzaski s¹ zaplanowane – z przek¹sem mówi Zuzanna Zieliñska, jedna z aktorek grupy teatralnej Ma³y Kwadrat. xxx Teatry s¹ dwa: Ma³y Kwadrat – tu ucz¹ siê m³odsze dziewczynki i Du¿y Kwadrat – gdzie gra m³odzie¿. Oba dzia³aj¹ przy Leszczyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, która finansuje zajêcia. Próby odbywaj¹ siê w ka¿dy czwartek. – Rozrabiaj¹ tak samo dobrze, jak graj¹ – œmieje siê Janusz Zwierzyñski, instruktor Ma³ego Kwadratu. I zaraz dodaje: – Jesteœmy wobec siebie kumplami. Ale dziewczyny musz¹ byæ zdyscyplinowane. Maj¹ wychodziæ na scenê i graæ. – Czasem wymyœlamy podczas prób w³asne scenki. Tak dla zabawy, na zupe³nym luzie. Potem s¹ one wci¹gane do programu, który gramy przed publicznoœci¹, bo nasz instruktor mówi, ¿e s¹ fajne – t³umaczy Zuzia, autorka niektórych scenariuszy. Wyre¿yserowa³y w ten sposób np. dowcip o koœciotrupie, który obrazi³ siê na wiza¿ystkê za Ÿle wykonany makija¿. Ich wyobraŸnia nie zna granic. – Macie tak¹ fantazjê, ¿e czêsto wykraczacie poza ramy tego, co chcemy pokazaæ – zwraca siê instruktor do dziewczynek. Ch³opców nie ma w ¿adnej grupie. – Ich nie ci¹gnie do teatru. I chyba bardziej siê wstydz¹ – stwierdzaj¹ ma³e aktorki. Bez przeszkód radz¹ sobie z rolami mêskimi, które pojawiaj¹ siê niemal w ka¿dej sztuce. – Nie jestem zwolenniczk¹ doklejania w¹sów i przebierania siê w mêskie stroje. Obchodzimy to wprowadzaj¹c do spektaklu narratora albo stosujemy zabieg teatru w teatrze. Mo¿na zrobiæ te¿ rzecz najprostsz¹, czyli króla zamieniæ na królow¹ – wyjaœnia Iwona Przeplaska-Zwierzyñska, instruktorka Du¿ego Kwadratu. Wcielanie siê w nowe role chyba najbardziej poci¹ga m³odzie¿ w teatrze. – Na chwilê mo¿emy staæ siê kimœ innym. Mo¿emy byæ postaciami historycznymi albo fantastycznymi. By³am marionetk¹, czyli kimœ, kto tak naprawdê nie ¿yje. By³am te¿ koszmarem sennym – wylicza Karolina Nowak, 16-latka z Leszna. – Ja by³am b³aznem w przedstawieniu „Ksiê¿niczka na ziarnku grochu”. Przewa¿nie gra³am role proste, a ta wymaga³a wiêkszego po-

œwiêcenia. By³a to postaæ zabawna, która wszystkich rozwesela³a – wspomina Sara Drobniak. – A ja gra³am Momo. Dziewczynê, która uratowa³a œwiat przed z³em i uchroni³a przed sytuacj¹, w której ludzie by siê do siebie nie odzywali. To by³a postaæ niezwyk³a – podkreœla Karolina Lisiecka. xxx Teatr to dobra szko³a. – Gram ju¿ siódmy rok. Dziêki temu zmieni³am siê, sta³am siê pewniejsza siebie – mówi K. Lisiecka. – One robi¹ siê bardziej rozwa¿ne, œmia³e i po prostu lepiej siê czuj¹ na œwiecie. Poza tym zaczynaj¹ wyraŸnie mówiæ. Ucz¹ siê wymowy scenicznej, zgodnej z normami poprawnej polszczyzny. Nasz jêzyk szumi, trzeszczy i szeleœci, wiêc trzeba mu trochê pomóc, nie tylko na scenie, ale przede wszystkim w codziennym ¿yciu – przekonuje pani Iwona. Æwiczenia emisji g³osu polegaj¹ m.in. na tym, ¿e instruktor ustawia siê w najdalej oddalonym koñcu sali i ka¿e osobie w przeciwleg³ym koñcu powtarzaæ ten sam wyraz, pocz¹wszy od krzyku na szepcie skoñczywszy. Bo szept w teatrze te¿ musi byæ s³yszalny, a aktor musi nie tylko dobrze mówiæ, ale i ³adnie siê poruszaæ. Powinien równie¿ znaæ historiê teatru i zwyczaje z nim zwi¹zane. xxx Siedziba teatru mieœci siê w klubie Kwadrat, miêdzy blokami. I chocia¿ cz³owiek znajduje siê w zupe³nie innym œwiecie, to to, co dzieje siê na podwórku, nie pozostaje bez echa. – Kiedyœ po osiedlu b³¹ka³ siê pies. Zabra³yœmy go za kulisy. By³ z nami za scen¹ podczas przedstawienia. Wszystkie p³aka³yœmy nad jego smutnym losem, bo myœla³yœmy, ¿e nie ma domu. Zap³akane musia³yœmy za chwilê wychodziæ na scenê z uœmiechami na twarzach. Trzeba by³o graæ. Jeszcze tego samego dnia okaza³o siê, ¿e pies mia³ w³aœciciela, tylko uciek³ – wspomina K. Lisiecka. To historia sprzed kilku lat. Co obecnie za kulisami robi¹ dziewczynki? Myli siê ten, kto myœli, ¿e czekaj¹ na wyjœcie nerwowo powtarzaj¹c tekst. – Gramy w karty! – us³ysza³am w m³odszej grupie. Stres przed publicznym wystêpem mobilizuje je. – Czasem oczy ze zdziwienia robi¹ mi siê wielkie jak dwa wiaderka. Podczas prób nam nie idzie, trudno mi coœ wyt³umaczyæ, a kiedy przychodzi premiera – wszystko jest idealnie – opowiada I. PrzeplaskaZwierzyñska. – Ludzie nawet nie zauwa¿aj¹, kiedy tekst jest improwizowany, bo ktoœ zapomnia³ s³ów – twierdzi Zuzia. Jest jeszcze Marysia, która pe³ni rolê inspicjenta i suflera. – Gdybym sama te¿ nie gra³a, tobym siê chyba bardzo nudzi³a, bo dziewczyny nie zapominaj¹ tekstu – zapewnia Marysia P³aczek. – Najbardziej tekst utrwala siê podczas prób. Tu siê wczuwamy w rolê. W domu, na sucho, nauka idzie

Fot. E. Baldys s Dziewczêta spotykaj¹ siê w ka¿dy czwartek. Siedz¹ od lewej: Zuzia Zieliñska, Inga Sobierajska, Wiktoria Chocianowska, Agnieszka Wirbel i Marysia P³aczek. Od lewej stoj¹: Karolina Nowak, Sara Drobniak i Karolina Lisiecka. W teatrze graj¹ tak¿e: Ma³gosia Pajzert, Agnieszka Kruczyñska, Marcelina Musielak i Karina Wojtkowiak.

znacznie trudniej – przyznaje Agnieszka Wirbel. xxx W jednym spektaklu graj¹ nawet kilka ról. – W „Bajce o smokach” by³am drzewem, a ju¿ za chwilê musia³am zagraæ konia. Znajomi na pocz¹tku œmiali siê z tych ról. Ale jeœli publicznoœæ siê œmieje, traktujemy to jak komplement – komentuje Inga Sobierajska. – Mamy ogromn¹ satysfakcjê, kie-

dy dzieci w pierwszych rzêdach s¹ w nas zapatrzone i z wielk¹ ciekawoœci¹ œledz¹ historiê, któr¹ opowiadamy – podsumowuj¹ Marcelina Musielak i Karina Wojtkowiak, aktorki Du¿ego Kwadratu. Kim dziewczyny zostan¹ w przysz³oœci – na razie nie przes¹dzaj¹. Ale prawie ¿adna z nich nie planuje zostania aktork¹. – Jakoœ specjalnie ich do tego nie zachêcam, bo to ciê¿ka rzemieœlnicza praca – zaznacza instruktorka

Du¿ego Kwadratu. Wie, co mówi, bo sama jest aktork¹. Razem z mê¿em Januszem ukoñczyli Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Teatraln¹ w Krakowie. Udzielaj¹ siê zarówno w teatrze, jak i w filmie. Razem prowadz¹ we Wroc³awiu w³asny teatr marionetek. Obecnie razem z m³odymi leszczyniankami przygotowuj¹ nowe sztuki. Premiera jeszcze w tym roku podczas najbli¿szych Dni Kwadratu! KINGA ZYDOROWICZ


KULTURA

10

Ściągnij sobie Kartezjusza To jedyne takie radio na świecie. Bezkonkurencyjne i niekomercyjne. Najwięcej słuchaczy ma w Stanach Zjednoczonych. Powstaje w leszczyńskim Centrum Kultury i Sztuki. Nie znajdziemy w nim serwisów informacyjnych, prognozy pogody ani reklam. Posłuchamy za to opowiadań, powieści, bajek, dzieł filozoficznych, Biblii i Koranu. – Nagrywamy takie teksty, których nie ma w postaci audio. To chociażby wszystkie pisma Leonarda da Vinci czy świętego Tomasza z Akwinu. Każdego dnia czytamy jeden odcinek z cyklu wielkich myślicieli świata. Aktualnie są to „Zasady etyki” G. E. Moore’a – informuje Błażej Baraniak, redaktor naczelny radia Morele i Grejpfruty. Na parapecie stoją książki, które już zostały przeczytane. Jest Kartezjusz, jest Olga Tokarczuk i Eliza Orzeszkowa. I Biblia, która będzie nagrywana jeszcze przez wiele miesięcy. Czytają zarówno Błażej Baraniak, jak i profesjonalni aktorzy. – Nasz pomysł jest prosty. Wyemitowane odcinki składają się na coraz większe archiwum. Pliki dźwiękowe można sobie ściągnąć z Internetu. Tylko w kwietniu pobrano ich 7335 – mówi B. Baraniak. Sam nagrał już ponad 900 kilkunastominutowych odcin-

ków. Każdy premierowy program trwa 3 godziny – od 18 do 21. Potem jest emitowany w kółko do czasu, kiedy zacznie się następny. Na początek programu internetowe radio proponuje zawsze współczesny tekst wybrany z „Zeszytów Literackich” czy „Literatury na Świecie”. Potem są dzieła fi lozoficzne, a następnie bajka dla dzieci i tzw. czytelnia człowieka dla ludzi. Oprócz tego każdego dnia proponowane jest coś szczególnego. W piątki można posłuchać Don Kichota, a sobota poświęcona jest Grochowiakowi. Dokładny program, jak i same nagrania można znaleźć na stronie www.radiomoreleigrejpfruty.com. Teksty czytane przeplatane są muzyką klasyczną i jazzem. O dobór muzyki troszczy się Jarosław Wawrzyniak. Prócz tego w pracę nad radiem zaangażowanych jest 3 realizatorów: Jarosław Bielicki, Jakub Lisowski i Grzegorz Jurga, którzy dbają o montaż programów w studiu. – Poza sprzętem, który mamy, to niespecjalnie kosztowne radio. Ponieważ jest niekomercyjne i nie przynosi dochodów, nie musimy płacić podatku ZAiKS-owi – zaznacza B. Baraniak. Radio Morele i Grejpfruty działa od 26 maja ubiegłego roku. W sumie miało już blisko 400.000 wejść.

▲Programy radiowe nagrywane są w studiu działąjącym przy Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Miesięcznie odwiedza je ok. 30.000 słuchaczy, dziennie to ok. 1500 osób. 70 – 80 proc. słuchaczy mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ale są też wejścia z Seszeli, Japonii, Korei, Francji, Anglii czy Niemiec. – Po ilości odwiedzin widać, że ludzie tego chcą. Są to liczby, których się nie spodziewaliśmy, tym bardziej dlatego, że radio nie miało żadnej promocji ani reklamy – podkreśla B. Baraniak.

Dostaje wiele maili od słuchaczy, którzy niecierpliwie czekają na kolejne odcinki. Niektórzy proszą o nagranie im wybranych dzieł na płytę. Jedna z aktorek, która czytała „Naśladowanie Chrystusa” Jana od Krzyża, dowiedziała się, że nagrania słuchają zakonnice jednego z zakonów klauzurowych we Wrocławiu. KINGA ZYDOROWICZ Fot. E. Baldys

Rawiczanie zagrają z legendą Wracający po rocznej przerwie na scenę rawicki zespół Peacemaker zagra w Klubie Czerwona w Lesznie wraz z legendą europejskiego hard core`u Arkangel z Belgii oraz leszczyńskim Bloodstained. Koncert odbędzie się 27 kwietnia o godz. 19 (ul. Słowiańska 6). Brukselski kwartet od swojego debiutanckiego albumu w 1998 roku pozostaje jednym z najbardziej znanych i wpływowych zespołów belgijskiej sceny hard core/metal. Arkangel wydał do tej pory 4 płyty. Wyrobił sobie światową renomę pokazując inne oblicze metal/core. To jedna z ważniejszych kapeli na europejskiej scenie tego gatunku muzyki. Peacemaker powstał w 1998 roku. Gra mieszankę różnych stylów ciężkiej muzyki, czerpiąc inspirację od klasycznych zespołów tego gatunku. Rawicka ekipa początkowo występowała jako trio w składzie: Przemysław Kuczyński – gitara, Sebastian Jurdziński – perkusja i Jarosław Buszewicz – gitara basowa. Pod koniec 2003 roku do grupy dołączył drugi gitarzysta – Łukasz Durbajło, natomiast w marcu 2005 roku doszedł wokalista – Jarosław Jankowski. Od marca tego roku zespół występuje z nowym perkusistą Grzegorzem Brzozowskim, który wcześniej grał we wrocławskim Cohortis. Peacemaker wypracował własny styl, grając mix grind, metal i hard core. Na II Przeglądzie Muzyki Alternatywnej w Jelczu-Laskowicach zdobył nagrodę Grand Prix. Często występuje z innymi zespołami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. W ub.r. zaliczył minitrasę koncertową More Decibels Tour’2008 obejmującą Tarnów, Chorzów, Opole i Wrocław. Do najważniejszych koncertów Peacemaker zalicza występ u boku amerykańskiego Catheter i trasę ,,In Beat Down We Trust’’

Fot. archiwum ▲Rawicki Peacemaker.

po Polsce zachodniej z belgijskim Nasty. – Roczna przerwa w naszej działalności spowodowana była okolicznościami nie do końca zależnymi od zespołu – mówi Przemysław Kuczyński. – Z nowym perkusistą zagraliśmy w marcu dwa koncerty w Gliwicach i Wrocławiu u boku Transylwańskiego Necrovile, który odwiedził Polskę. Kilka dni temu natomiast występowaliśmy w Ostrowie Wielkopolskim Przygotowujemy się do nagrania nowego materiału. Przede wszystkim staramy się bawić tym, co robimy, choć tę zabawę traktujemy na poważnie. Cieszymy się, jeśli inni bawią się razem z nami. W dotychczasowej dyskografii

zespół ma taśmę ,,Different Ways Of Percepting The World’’, nagraną na początku 2002 roku za pośrednictwem niezależnej firmy N.I.C. oraz promo CD ,,Brave New Day’’ (znajdują się na nim cztery utwory nagrane w 2005 roku). Posiada też niewydany materiał ,,All The Tricks Permitted (Grindependence)’’. Szczegółowe informacje o zespole oraz jego utwory w formacie MP3 można znaleźć na stronach: http://www.myspace.com/peacemakercore oraz http://www. peacemaker.mp3.wp.pl. Na tej drugiej stronie znajdują się także komentarze dotyczące muzyki Peacemaker. J.W.


11

EDUKACJA

INFORMATOR SZKOLNY str. 11-14

Mądrze wybierz szkołę

W

ybór szkoły ponadgimnazjalnej jest dla uczniów nie lada wyzwaniem. Z całą stanowczością stwierdzić można, że od tej decyzji w dużej mierze zależeć będzie ich przyszłe życie. Nikt przecież nie zdobywa wykształcenia po to, aby odłożyć później dyplom do szuflady i zajmować się innymi rzeczami. Wybierzmy więc mądrze. Cóż oznacza jednak mądry wybór? Czy uzależniać go od swoich zainteresowań i pasji, czy też śledzić zmieniające się na rynku pracy trendy i próbować „wpasować się” w dziedziny, które w przyszłości będą się rozwijały, a przez to stwarzały nowe miejsca pracy. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że rozwojowy-

mi kierunkami są z pewnością profile informatyczne związane z wprowadzaniem znacznej części rozwiązań elektroinformatycznych na rynku. Rozwojowa z pewnością jest także turystyka, gdyż w ostatnich latach notuje się wzrost tej dziedziny usług, która wielu ludziom daje ciekawe i rozwijające warunki pracy. Ale to nie wszystko – rozwijać się będzie także pedagogika. Szczególnie dziecięca oraz związana z opieką nad osobami starszymi. Powstawać będą prywatne domy opieki społecznej, a coraz większa grupa emerytów będzie oczekiwała dobrej i godnej opieki za odłożone przez siebie pieniądze. A co z kierunkami humanistycznymi? Nie da się pominąć tej dziedziny, która kształtuje myślenie i

wiedzę młodego człowieka, dając mu solidne fundamenty rozwoju na całe życie. Nie samą matematyką i fizyką przecież żyje człowiek. Refleksja nad swoim postępowaniem powinna towarzyszyć zarówno informatykowi jak i lekarzowi, inżynierowi. Dajemy dziś do ręki naszym Czytelnikom informator szkolny. Przedstawia on bogatą ofertę edukacyjną szkół średnich, policealnych i wyższych – zarówno państwowych, jak i prywatnych. Jednego jesteśmy pewni. Szkoły te gwarantują wysoką jakość kształcenia i solidne przygotowanie do zawodu. Warto zapoznać się z ich ofertą. Mamy nadzieję, że niejednemu uczniowi pomoże ona wybrać dalszy kierunek kształcenia. Lecz o tym, jaki wybierze, zdecyduje on sam. (and)

Zostań detektywem z Policealną Szkołą O`Chikara

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O’Chikara w Lesznie posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje autorski program nauczania zatwierdzony przez MEN oraz Komendanta Głównego Policji. Szkołę opuściło już ponad 400 absolwentów. Mogą się oni ubiegać o licencję II stopnia pracownika ochrony bez zdawania egzaminów w Komendzie Wojewódzkiej Policji. W programie nauczania realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: psychologia, kryminologia i kryminalistyka, antyterroryzm, detektywistyka, rozbudowany blok sportowy, samoobrona, szkolenia strzeleckie, elementy judo, kick-boxing. We wrześniu 2008 roku szkoła uruchomiła nowy kierunek kształcenia: 3-semestralne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nauka na tym kierunku odbywa się na preferencyjnych warunkach finansowych – 50 zł miesięcznie przez dwa semestry, trzeci semestr gratis. W każdym roku szkolnym najlepszy absolwent szkoły ma zagwarantowaną możliwość podjęcia studiów w WSB w Poznaniu bezpłatnie. Ponadto szkoła udziela pomocy w zdobyciu zatrudnienia w firmie ochroniarskiej Hunters. Od wielu lat w szkole podejmuje naukę wiele dziewcząt, które doskonale sprawdzają się w zawodzie pracownika ochrony. Szkoła organizuje w Brzedni koło Dolska obozy integracyjno -sportowe, w trakcie których słuchacze zapoznają się ze sportami walki, szkołą przetrwania, strzelaniem z broni palnej, skokami spadochronowymi czy jazdą na quadach. Osoby zainteresowane podjęciem nauki pełną informację mogą uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 065 529-65-74, www.ochikara.pl

UWAGA ABSOLWENCI GIMNAZJÓW!!! Dyrekcja Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie ogłasza nabór do klas pierwszych ponadgimnazjalnych. ▀ Kształcenie w technikach 4-letnich w następujących zawodach: – technik ochrony środowiska – technik urządzeń sanitarnych – technik mechanik o specjalności operator obrabiarek sterowanych numerycznie - zajęcia praktyczne warsztatowe w Centrum Kształcenia Praktycznego lub w Leszczyńskiej Fabryce Pomp oraz w nowym zawodzie – technik usług fryzjerskich ▀ Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca we wszystkich zawodach w cyklu 2- i 3-letnim U nas znajdziesz przyjaznych Ci nauczycieli, życzliwą atmosferę i warunki, w których miło będziesz zdobywał wiedzę.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM.KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE

Zaprasza do nauki od 1 września 2009 r. w klasach o następujących specjalnościach: * * * * *

humanistyczno-dziennikarskiej biologiczno-chemicznej matematyczno-informatycznej ogólnej językowej (wybrane zajęcia edukacyjne prowadzone będą w języku angielskim albo języku niemieckim)

SZKOŁA oprócz realizacji ramowego programu nauczania zapewnia: • •

• •

dobór najlepszej kadry nauczycieli i wykładowców, dodatkowe zajęcia m. in. z psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa itp. prowadzone przez kadrę naukową Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Humanistycznej (profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów), rozwijanie twórczego myślenia i działania uczniów poprzez kontakt ze środowiskiem akademickim, kontakt z najbliższym środowiskiem poprzez współpracę z różnymi instytucjami (organizowanie wycieczek, kontakty zagraniczne, obozy jeździectwa konnego itp.).

Szkoła, którą tworzymy, będzie przyjazna, twórcza i stanie się źródłem przyszłego sukcesu jej absolwentów! ***** Bliższych informacji udziela i wstępnych zapisów dokonuje Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Leszno, ul. Królowej Jadwigi10 (pokój obok dziekanatu na parterze)

mgr Dagna Mikołajczak tel. 065 529 35 20 wew. 45 065 529 47 77 wew. 45


EDUKACJA

12

Stawiają na nowości Instytut Edukacji i Biznesu w Lesznie uruchamia cztery nowe kierunki. Zajęcia ruszą we wrześniu.

▼Laboratorium komputerowe

Nowości w ofercie edukacyjnej Instytutu to: technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa wodnego, technik agrobiznesu i technik architektury krajobrazu. Poszerzenie oferty zostało poprzedzone badaniami rynku. Wykazały one, że absolwenci nowych kierunków mogą liczyć na atrakcyjną pracę w całej Polsce. Otworem stoją takie miejsca jak biura projektowe czy agencje reklamowe. Technik cyfrowych procesów graficznych to kierunek poligraficzno – medialny, który umożliwi pracę

w prasie, radiu, telewizji i szeroko rozumianej branży poligraficznej. Aby nauka odbywała się na najnowocześniejszym sprzęcie, Instytut uruchomi od sierpnia kolejne, trzecie laboratorium o bardzo wysokich parametrach technicznych. – W pracowni będą 23 nowe stanowiska pracy. W sumie mamy ich już 80 – informuje Dariusz Nowakowski, dyrektor Instytutu Edukacji i Biznesu w Lesznie. Laboratorium będzie doskonałym narzędziem zdobywania wiedzy nie tylko na tym kierunku. Tam swoje umiejętności będą szlifować słuchacze innych kierunków, np. budownictwa, informatyki i ekonomii. IEiB działa już 10 lat. Prowadzi 4 szkoły, w których można uczyć się na 28 kierunkach. To Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki, Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa, Policealna Szkoła Handlu i Turystyki oraz Europejska Szkoła Zarządzania w Przedsiębiorstwie. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w systemie zaocznym. – Najbardziej atrakcyjne kierunki to informatyka, budownictwo, geodezja i rachunkowość – wylicza D. Nowakowski. Pełną ofertę oraz zasady rekrutacji do szkół można znaleźć na stronie internetowej: www.pseii.leszno.pl

Czytanie od kołyski

ISO 9001:2001

Centrum Kształcenia Leszno, ul. Krótka 5 tel. 0-65 529-25-21, 0-65 520-38-29

Rok założenia 1931

Nie ma czegoś takiego jak kłopoty z czytaniem. Są natomiast kłopoty z nauczycielami i szkołami.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

http:// www.zdz.leszno.pl

ZAPRASZA do nauki w szkołach PONADGIMNAZJALNYCH

HERBERT KOHL

„Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uniweretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajżanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosaloe mgoa byc w niaedzile i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztac polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale clae sołwa od razu.” Jeżeli czytanie polega na rozumieniu znaczenia całych wyrazów, to dziecko powinno jak najwięcej pracować z całymi wyrazami i ich znaczeniami. Nauka poprzez literowanie tylko niepotrzebnie komplikuje i utrudnia dzieciom czytanie. Wiele dzieci, mimo że dobrze literują, nie rozumie wyrazów, zniechęca się do czytania i nigdy nie osiąga biegłości w tej sztuce. Dlatego jeśli chcesz pomóc dzie-

cku, to czytaj mu jak najwięcej i pokazuj palcem lub wskaźniczkiem, co czytasz. Dzięki tej swoistej „kąpieli w wyrazach” dziecko będzie mimowolnie uczyć się czytać dokładnie tak, jak mimowolnie nauczyło się rozumieć język polski. Im młodsze dziecko, tym lepiej. Zadbaj o to, żeby książeczki, które czytasz, miały dużą czcionkę. Bądź cierpliwa. Nawet jeżeli dziecko nie będzie samodzielnie czytać przed pójściem do szkoły, to i tak będzie znacznie lepiej radzić sobie z czytaniem. Wybieraj książeczki ciekawe, takie, które będą interesowały również Ciebie. Niech dziecko odkrywa bogactwo i złożoność świata. Wiedz, że każde dziecko w chwili urodzenia ma znacznie większą potencjalną inteligencję, niż Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystał. Natura zbudowała mózg w taki sposób, że przez pierwsze sześć lat życia człowieka potrafi on przyswajać informacje z niezwykłą szybkością i bez najmniejszego wysiłku. Dlatego odpręż się i zaufaj swojemu dziecku. Nasz umysł bardzo przypomina instrument muzyczny. Każdy instrument muzyczny gra inaczej. Każdy wydaje z siebie muzykę, ale inaczej wydobywa się muzykę ze skrzypiec, a inaczej z puzonu. Jeżeli Twoje dziecko chodzi do szkoły i ma problemy z czytaniem, to pamiętaj, że nie jest to jego wina. Jeżeli dziecko nie jest w stanie nauczyć się czytania szkolnymi metodami, to znaczy, że to te metody są złe, a nie Twoje dziecko.

Nie każ dziecku literować i głośno czytać. To Ty czytaj dziecku zadane czytanki przynajmniej kilkakrotnie. Pokazuj, co czytasz. Potem poproś, żeby dziecko przeczytało tekst kilkakrotnie po cichu. Dopiero po takim przygotowaniu dziecko może zacząć czytać głośno. Niech dziecko literuje wyrazy, które już potrafi czytać. Dzięki temu dziecko nabierze więcej pewności siebie, odpręży się i zacznie sobie ufać. Być może pomyślisz, że Twoje dziecko wykuje tekst na pamięć. To nic. Wiesz przecież, że literki są nieważne (jeśli nie, to jeszcze raz uważnie przeczytaj wytłuszczony fragment tekstu powyżej). Taki sposób nauki przyniesie dużo więcej radości i satysfakcji Tobie i Twojemu dziecku. A przede wszystkim szybko zobaczysz efekty swojej pracy. Akademia Nauki zaprasza na kursy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Leszno-Rynek 35 (065) 520 88 99 0 607 59 55 99 leszno@akademianauki.pl www.akademianauki.pl

po560/k

K

luczem do wiedzy i sprawności intelektualnej jest czytanie. Dziecko, które dobrze czyta, lepiej radzi sobie w szkole, ma większą wiedzę. Dziecko takie jest bardziej pewne siebie i ma lepszy kontakt z rówieśnikami. Każde dziecko może sprawnie czytać. Z najnowszych badań wynika, że dzieci mogą uczyć się czytać niemalże od kołyski. Dlatego warto poznać kilka zasad, dzięki którym każdy rodzic będzie mógł skuteczniej wspierać swoje dziecko w nauce czytania.

SZKOŁY POLICEALNE nadające tytuł technika oraz określony zawód - technik logistyk - technik informatyk - technik usług kosmetycznych - technik BHP

nadające tytuł specjalisty - ds. informatyki - ds. kinezyterapii - ds. fizykoterapii - ds. administracyjno-prawnych - ds. rachunkowości

- technik masażysta - opiekun medyczny - ratownik medyczny

- ds. kadr i płac - ds. stylizacji i makijażu - ds. manicure i pedicure - zawód masażysta

3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE kształcące w zawodach: - technik mechanik - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik handlowiec - technik usług fryzjerskich

Zajęcia w szkołach prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej w: - Przemęcie - Lesznie - Rawiczu - Gostyniu - Kościanie

INFORMACJI UDZIELAJĄ I ZAPISY PRZYJMUJĄ NASZE BIURA: Leszno, ul. Krótka 5, tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 18, 22 Gostyń, ul. Energetyka 12, tel. 0-65 572-02-39 Kościan, ul. Dworcowa 2, tel. 0-65 512-46-81 Przemęt, ul. Powstańców Wlkp. 1, tel. 065 549-60-10 Rawicz/Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, tel. 0-65 546-54-80


13

EDUKACJA

Kuźnia talentów II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie ma dużą szansę na otrzymanie akredytacji pozwalającej na przeprowadzenie międzynarodowej matury IB (International Bachelor). Niedawno szkołę odwiedziła komisja, która sprawdzała, jak szkoła jest przygotowana do uczestnictwa w tym projekcie. – Członkowie komisji przebywali w Lesznie przez cztery dni, z czego dwa spędzili w naszej szkole – mówi Krystyna Łasowska, dyrektor II LO. – Uczestniczyli w lekcjach, rozmawiali z uczniami i nauczycielami. Przeglądali programy nauczania, sprawdzali, jakimi pomocami szkolnymi dysponujemy. Wcześniej spotkali się z władzami miasta, pracownikami kuratorium oraz rodzicami. Wyniki wizyty zawarto w spe-

cjalnym raporcie, który przesłany zostanie do weryfikacji w komisji akredytacyjnej IB w Genewie. Po ich sprawdzeniu raporty trafią do kolejnej weryfikacji – tym razem generalnej. Za kilka tygodni będziemy wiedzieli, czy leszczyńska „dwójka” będzie mogła przeprowadzać międzynarodowe egzaminy maturalne. Leszczyński „Kopernik” przez coraz większą liczbę osób nazwany jest kuźnią talentów. Tylko w bieżącym roku jego uczniowie zostali finalistami pięciu ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: matematycznej, historycznej, filozoficznej, misyjnej – wiedzy o Afryce oraz lingwistycznej. Niedługo okaże się, czy spośród tych finalistów wyłonieni zostaną laureaci. Nawet jeśli tak się nie stanie – uczniowie „dwójki” będą jednymi z najlepszych uczniów w poszczególnych dziedzinach w Polsce. – Postawiliśmy na dobrą kadrę nauczycielską i to przynosi doskonałe skutki – dodaje Krystyna Łasowska. – Nauczyciele pracujący u nas to pasjonaci. Doskonale znają dziedzinę, której uczą, a jednocześnie potrafią zaszczepić pasję swoim uczniom. W szkole działa mnóstwo kółek zainteresowań, w których uczniowie mogą realizować swe aspiracje. Oprócz zajęć związanych z określo-

nymi przedmiotami działają tu także m.in. warsztaty teatralne, fotograficzne, klub szachowy, szkolne koło inwestorów, kółko języka łacińskiego czy redakcja gazetki szkolnej. A opiekunowie kółek posługują się nieszablonowymi metodami nauczania. Jeden z nauczycieli zajmuje się konstruowaniem brył przestrzennych, a następnie ich wykonywaniem. Jest członkiem Stowarzyszenia Matematyków i działa w grupie roboczej o nazwie Geometria Cabri. Działając w nim chce zmienić podejście uczniów do matematyki i ukazać jej związki z realiami życia. Swą pasją zaraził już wiele osób. Podobnie też inni matematycy potrafią przyciągnąć młodzież do tego trudnego przedmiotu. Dzięki ambicjom jednego z fizyków młodzi pasjonaci astronomii z II LO mogą podglądać niebo za pomocą teleskopu znajdującego się w Ironwood North Observatory w Arizonie. W pracowni wykorzystują także teleskop z obiektywem o średnicy 1500 mm pozwalający wykonywać nawet 300-krotne zbliżenia. Młodzi astronomowie współpracują z podobnymi pasjonatami, m.in. z USA, Australii, Niemiec, Szwecji, Brazylii. – Właściwie każdy nauczyciel jest kimś szczególnym – mówi Krystyna

▲Kółko fizyczne w II LO w Lesznie prowadzi Marek Gabała. To kolejny nauczyciel stosujący niekonwencjonalne metody nauczania.

Łasowska . – Tak się też złożyło, że każdy z naszych uczniów jest także niebanalną i wyjątkową osobowością. Wielu z nich oprócz zajęć lekcyjnych zdobywa wiedzę w toku indywidualnym, przygotowując się niejednokrotnie do wielu olimpiad przedmiotowych jednocześnie.

Jak twierdzi Krystyna Łasowska, przyszli i obecni uczniowie II LO jeszcze niejednokrotnie będą zaskoczeni tym, co dzieje się w ich szkole. A gdy ją opuszczą… – Bez kłopotu poradzą sobie w życiu – dodaje Krystyna Łasowska. Tekst i fot. (and)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno PWSZ im. J. A. Komeńskigo zaprasza Państwa do rozpoczęcia studiów w roku akademickim 2009/2010 na następujących kierunkach i specjalnościach: • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność: edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą • ekonomia specjalność: ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw zarządzanie zasobami ludzkimi małych i średnich przedsiębiorstw • mechanika i budowa maszyn specjalność: diagnostyka i eksploatacja maszyn diagnostyka samochodowa, komputerowe wspomaganie produkcji inżynieria lotnicza • elektrotechnika specjalność: informatyka techniczna informatyka w zarządzaniu elektroenergetyka, specjalizacja- energetyka jądrowa • pedagogika • praca opiekuńczo - wychowawcza praca socjalna (Specjalności wybierane po 4 semestrze studiów na kierunku pedagogika) • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z nauką języka angielskiego (Specjalność prowadzona od 1 semestru studiów na kierunku pedagogika) • rolnictwo specjalność: agronomia, przetwórstwo rolno - spożywcze ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej • turystyka i rekreacja specjalność: turystyka - specjalizacja: aeroturystyka turystyka zrównoważona • wychowanie fizyczne specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną

kontakt: 065 525 01 12 rekrutacja@pwsz.edu.pl

Więcej informacji znajdziesz na: www.pwsz.edu.pl

UWAGA STUDIA STACJONARNE SĄ BEZPŁATNE !


EDUKACJA

14

Uczniowie założą mundury Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie rozpocznie działalność Liceum Ogólnokształcące z klasą językowo-wojskową. W piątki uczniowie będą przychodzić do szkoły w wojskowym moro. Na utworzenie nowej szkoły w zespole wyraziła już zgodę Rada Powiatu Kościańskiego, gdyż starostwo jest organem prowadzącym szkołę. Uchwała dała szerokie pole do działania Arlecie Puk, nowej dyrektor szkoły (do niedawna wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie). Już podczas marcowych Drzwi Otwartych w sali gimnastycznej ustawiono ścieżkę sprawnościową, taką samą jaką będą pokonywać kandydaci podczas sprawnościowych testów rekrutacyjnych. Sprawne jej pokonanie może dać sporo punktów w rankingu. Kandydatów czeka również test biegowy na dystansie 1000 metrów dla chłopców i 800 metrów dla dziewcząt. Głównym celem nowej szkoły jest przygotowanie uczniów do zawodowej służby wojskowej. Przedmioty wojskowe nauczane będą raz w tygodniu na zasadzie innowacji pedagogicznej. Oznacza to między innymi, że oceny znajdą się na świadectwie, ale bez wpływu na średnią ocen. – Przypuszczamy, że dobre oceny staną się ambicją każdego ucznia – prognozuje Arleta Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. –Uczniowie poznają między innymi podstawowe zasady zachowania się na polu walki. Przedstawione zostaną im takie zagadnienia, jak: taktyka, rozpoznanie, łączność, ochrona przeciwlotnicza, ratownictwo medyczne na polu walki, ochrona i obrona obiektów. Rozszerzony będzie ponadto program wychowania fizycznego o pływanie, strzelectwo czy biegi na orientację. Po pierwszej i po drugiej klasie uczniowie będą uczestniczyć w obozach szkoleniowych, podczas

▲Od września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie pojawią się uczniowie w mundurach.

których zajęcia prowadzone będą w warunkach poligonowych. Nietążkowska szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Tymbarku, prowadzącą klasy o kierunku wojskowym już od 10 lat. Wspólnie organizowane obozy stworzą doskonałą okazję do wzajemnego poznania się młodzieży. Obie szkoły na przemian będą pełniły rolę gospodarza. Tymbark leży kilkadziesiąt kilometrów na południe od Krakowa, tak więc wyjazd na obóz może okazać się także sporą atrakcją

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie proponuje absolwentom gimnazjum kształcenie w technikum o specjalności:

• • • • •

technik elektronik technik informatyk technik elektryk technik telekomunikacji technik mechatronik

Zapraszamy również do kształcenia się w klasach wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w których praktyki odbywają się u pracodawcy Adres szkoły: ul. Kilińskiego 4 64 – 100 Leszno tel. 0-65 520 59 05 www.zset.leszno.eu zszpkp@leszczynskie.net

turystyczną. Wsparcia w prowadzeniu zajęć wojskowych udzielił szkole 69. Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy oraz Liga Obrony Kraju w Kościanie, która będzie udostępniać swoją strzelnicę. Dyrekcja szkoły wprowadzając nowy kierunek kształcenia wzięła pod uwagę sondaże przeprowadzane wśród młodzieży, zdradzające wzrost zainteresowania zawodami wojskowymi. Szkoła dysponuje internatem, więc kandydaci mogą pochodzić także z bardziej odległych miejscowości, podobnie jak to jest w Technikum Hodowli Koni. Szkoła posiada swoje własne wierzchowce, toteż realny wydaje się pomysł utworzenia grupy, która kultywowałaby tradycje 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Gimnazjalistom z wojskowym zacięciem proponujemy odwiedzić szkołę w Nietążkowie 18 kwietnia, gdyż tego dnia od godziny 9 do 13 zorganizowane zostaną tam kolejne Drzwi Otwarte. Warto zabrać strój sportowy, aby spróbować sił na ścieżce sprawnościowej. Tekst i fot. (JAC)

PRYWATNA SZKOŁA TECHNICZNA w Lesznie, ul. Narutowicza 74a

ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych kształcącego w następujących kierunkach:

TECHNIK MECHANIK

specjalność: obróbka skrawaniem specjalność: naprawa eksploatacja pojazdów samochodowych

TECHNIK ELEKTRYK specjalność: elektroenergetyka

TECHNIK SAMOCHODOWY oraz do Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych Liceum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Elektronicznej i

o specjalnościach: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE URZĄDZENIA AUDIOWIZUALNE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA i

Policealnego Studium Logistyki zawód: Technik Logistyk

as1114

Szkoła posiada uprawnienia publiczne. Zajęcia co dwa tygodnie w piątki i soboty. Niskie czesne. Doświadczona kadra. Bliższe informacje: 0 601 055 440, 065 526-67-81


SPRAWY

Ci¹gle m³odzi duchem Trzy jednakowe jubileusze w Miejskiej Górce obchodz¹ Klub Seniora i dzia³aj¹cy przy nim zespó³ œpiewaczy Pod Klonem oraz Henryka Kolibabka, która od pocz¹tku nimi kieruje. Wspólnie dzia³aj¹ równe 35 lat. Pani Henryka jest jedynym cz³onkiem klubu nale¿¹cym do niego od chwili za³o¿enia. Spo³ecznikowsk¹ pasj¹ zarazi³a j¹ nie¿yj¹ca ju¿ mama Antonina, która przewodniczy³a miejskogóreckiemu Ko³u Gospodyñ Wiejskich. – Lubiê siê udzielaæ – mówi Henryka Kolibabka. – Dawno temu, jeszcze przed za³o¿eniem Klubu Seniora, by³am przewodnicz¹c¹ ko³a Towarzystwa Przyjació³ Dzieci, które dzia³a³o przy naszej szkole podstawowej. Od piêædziesiêciu lat nale¿ê do KGW. Kiedyœ w kole udziela³am siê wiêcej ni¿ teraz. Nie mo¿na kilku srok trzymaæ za ogon. W Klubie Seniora jest doœæ pracy... Klub zak³ada³a ze Stanis³awem

Sperzyñskim, dawnym naczelnikiem gminy i Halin¹ Stachowsk¹, która pracuje w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Z seniorów, którzy wtedy nale¿eli do klubu, dziœ pozosta³a tylko pani Henryka. Jeszcze kilkanaœcie lat temu funkcjê szefowej seniorów pe³ni³a ,,zawodowo’’ na etacie Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej. Wtedy by³ to klub ca³odzienny, zapewniaj¹cy œniadania, obiady i kolacje. Mo¿na by³o przyjœæ od samego rana. Dziœ szefuje seniorom spo³ecznie. Zaznacza, ¿e w zasadzie ka¿da lokalna w³adza by³a przychylna klubowi, choæ przechodzi³ on ró¿ne koleje losu i funkcjonowa³ w kilku miejscach: najpierw przy ul. Paderewskiego,

póŸniej w dawnej strzelnicy, a nastêpnie w starym oœrodku zdrowia. – Trochê trudnoœci mieliœmy za czasów komuny – wspomina pani Henryka. – Partia nie u³atwia³a nam ¿ycia. Przerzucali nas z miejsca na miejsce. Kiedyœ zaplombowali klub. Nie powiedzieli, z jakiego powodu. Oddali klucze dopiero, kiedy napisa³am do Warszawy. By³y te¿ boje o krzy¿ na œcianie. T³umaczyliœmy, ¿e to nasz drugi dom, a w domu musi wisieæ krzy¿. W koñcu dali nam spokój. Od ponad 10 lat klub ma siedzibê w g³ównym budynku Oœrodka Kultury. Zajmuje pomieszczenie po kuchni. To przestronne, dobrze wyposa¿one miejsce – w sam raz na spotkania, biesiady, uroczystoœci, przyjmowanie goœci. Urz¹dzili je g³ównie sami. Czêœæ sprzêtów dostali od PKPS, niektóre rzeczy kupili albo przynieœli z domów. – Mamy siê gdzie pomieœciæ, bo jest nas a¿ 70 – dodaje. – Ale przed laty by³o nas nawet dwa razy wiêcej. Teraz w naszym sk³adzie mamy s Józef Kolbuch i Mieczys³aw Pietryka czêsto zachêcaj¹ panie do wspólnego œpiewania. tylko dwóch panów

Fiat się zmienia

Fot. 2x J. Witczak s Henryka Kolibabka podkreœla, ¿e Klub Seniora na co dzieñ têtni ¿yciem.

– Józef Kolbuch i Mieczys³aw Pietryka s¹ naszymi rodzynkami. Pani Henryka podkreœla, ¿e w klubie nie mo¿e byæ ani chwili nudy. S¹ aktywni na co dzieñ, czuj¹ siê m³odzi duchem. Je¿d¿¹ na wycieczki, przygotowuj¹ potrawy i wypieki na œwiêta i inne uroczystoœci, wystêpuj¹ na scenie. Spêdzaj¹ czas w rozmaity sposób. – Mamy na przyk³ad rajd seniora, rajd kurkowy do siedziby Bractwa Kurkowego w Jutrosinie. Od piêciu lat jeŸdzimy do Krotoszyna na przegl¹dy ,,Senior z inicjatyw¹’’. Za-

15

wozimy pod konkursow¹ ocenê w³asne potrawy, wypieki, nalewki, rêkodzie³a. W naszym gronie mamy artystkê W³adziê Pietrulê, która szyde³kuje. Robi ró¿ne cudeñka, na przyk³ad ubranka na wielkanocne jajka. Jest tego tak du¿o, ¿e nie sposób wszystkiego wymieniæ. Kiedyœ, gdy gmina wspó³pracowa³a jeszcze z Nederweert, byli w Holandii. Teraz miejskogóreckie w³adze nawi¹za³y partnersk¹ wspó³pracê z czesk¹ Dobrušk¹, wiêc maj¹ nadziejê na kontakty z tamtejszym klubem seniora. Zespó³ œpiewaczy Pod Klonem jest nierozerwalnie zwi¹zany z klubem. Ma 15 cz³onków. To seniorzy utalentowani wokalnie. – Liczebnoœæ zespo³u w zasadzie siê nie zmienia – podkreœla pani Henryka. – Kiedyœ przygrywa³a nam kapela dudziarska pañstwa Wielebskich. PóŸniej na akordeonie akompaniowa³a nie¿yj¹ca ju¿ Basia Pl¹skowska. Obecnie na harmonijce wywija Mieciu Pietryka. Na próbach spotykamy siê najczêœciej raz w tygodniu. W repertuarze mamy pieœni ludowe, biesiadne, patriotyczne, koœcielne – na ka¿d¹ okazjê, a jest ich w roku niema³o. Klub Seniora i zespó³ œpiewaczy nie mog¹ istnieæ bez kroniki. Od lat prowadzi j¹ Gabriela Krysmann. J.W. Miejskogóreccy seniorzy bêd¹ œwiêtowali potrójny jubileusz dzisiaj, w pi¹tek. O godz. 14 wezm¹ udzia³ w mszy œwiêtej w miejscowym koœciele. PóŸniej razem z zaproszonymi goœæmi spotkaj¹ siê w sali widowiskowej Oœrodka Kultury na poczêstunku, wystêpach artystycznych i wspólnej zabawie.

testy • nowinki • promocje Redaguje: Zbigniew Korona

SEDICI na Kaczych Do³ach

Podczas intensywnego testu auta z silnikiem 1,6 l szczególnie spodoba³y nam siê: praca zawieszenia na wybojach, wyczuwalna sztywnoœæ kabiny, zdolnoœæ pokonywania wzniesieñ o nachyleniu do 50 produ¿y skok tylnych amortyzaKoncern Fiata nie stroni od wspó³pracy z innymi. Kooperowa³ ju¿ z Francuzami, Hiszpanami, a ostatnio z cent, torów, precyzyjny uk³ad kierowniJapoñczykami. Owocem technologicznego sojuszu jest sedici (bliŸniak suzuki SX4), bêd¹cy ma³ym SUV-em z czy, baga¿nik o pojemnoœci 670 l z p³ask¹ pod³og¹ po z³o¿eniu tylnej ambicjami auta terenowego, które do testów udostêpni³ nam leszczyñski oddzia³ Pol-Caru. kanapy, wydajna klimatyzacja w I na ten w³aœnie model szczególPo rynkowym debiucie sprawA chrzest bojowy przesz³o na cerstandardzie, szerokie lin¹ uwagê powinni zwróciæ myœliwi, tyfikowanym torze motocrossowym noœæ „W³ocha” w terenie uzna³ takstwy boczne i na obrzerolnicy, weterynarze, leœnicy oraz Kacze Do³y w Olbrachcicach ko³o ¿e brytyjski specjalistyczny magazyn ¿ach nadkoli, du¿e lumieszkañcy osiedli na obrze¿ach Wschowy, gdzie jeŸdzi³o nawet na „Planet 4x4”. W redakcyjnym ransterka boczne, chwytne miast, gdzie drogi dojazdowe ton¹ w 3 ko³ach. Na szosowych oponach, z kingu sedici zwyciê¿y³o w klasie nawet w grubych rêkag³êbokim b³ocie. Przeg³adkim bie¿nikiem! Zgrza- kompaktowych crossoverów, obok wicach pokrêt³a klimajazd przez nie to ³o siê przy tym solidnie, takich asów jak land-rovery freelantyzacji, wysoko ulokodla sedici zachlapa³o po dach i der i discovery 3. wane fotele sprzyjaj¹ce fraszka. xxx by³o szczêœliwe wygodzie podró¿owaAuto dostêpne jest ze sprawdzojak ma³y urwis. nia i zapewniaj¹ce dobr¹ nym fiatowskim 120-konnym diewidocznoœæ. Przyda³by slem o poj. 1,9 l lub z benzynowym siê szósty bieg w benzysilnikiem japoñskiej konstrukcji 1,6 nowym silniku (jest w l o mocy 107 KM, co do buszowadieslu), trochê g³oœniejnia w terenie w zupe³noœci wystarszy brzêczyk w³¹czos Sedici zgrza³o siê solidnie, zachlapa³o po nych kierunkowskazów cza. Sprzyja temu 19-centymetrowy dach, ale by³o szczêœliwe jak ma³y urwis. przeœwit, k¹ty natarcia/zejœcia = 20/ i... chlapacze. 30 stopni i 16-calowe ko³a. Ale tralny zamek z pilotem, elektrycznie Znacz¹cym atutem jest udzieloprzede wszystkim bardzo sprawny podnoszone szyby przednie, regulo- na 3-letnia gwarancja bez limitu elektroniczny system rozdzia³u mocy wane elektrycznie lusterka, dzielo- przebiegu kilometrów i niez³e osi¹na poszczególne osie. W ekstremal- n¹ tyln¹ kanapê, regulacjê wysoko- gi eksploatacyjne: przyspieszenie do nych warunkach jednym przyciskiem œci kierownicy ze wspomaganiem i setki w 10,8 s i prêdkoœæ maksymalmo¿na w³¹czyæ blokadê 50/50, która ABS. Uczciwie jednak trzeba przy- na 180 km/godz. Sedici zosta³o zbudzia³a do prêdkoœci 60 km/godz. znaæ, ¿e w terenie ta wersja nie jest dowane bardzo solidnie, wa¿y ponad Co prawda za 49.990 z³ oferowa- tak dzielna jak 4x4, która oferuje 1200 kg i o takiej te¿ masie mo¿e ne jest auto z napêdem na przedni¹ du¿o wiêcej. Zgodnie z nazw¹, bo uci¹gn¹æ przyczepê (z hamulcem). oœ, ale za to dobrze wyposa¿one: w sedici po w³osku oznacza szesnaœcie. Krótko mówi¹c: udany w³osko-jaklimatyzacjê, radioodtwarzacz, cenpoñski maria¿. xxx s Na torze Kacze Do³y sedici jeŸdzi³o nawet na trzech ko³ach. po559/k


SPRAWY

16

Koncert Kozaków

24 kwietnia o godz. 19 w Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie wyst¹pi niezwyk³y zespó³, dzia³aj¹cy na polskiej scenie muzycznej od 14 lat. Bajka³ Kozacy tworzy czterech œpiewaków solistów, posiadaj¹cych wieloletnie doœwiadczenie na deskach scen operowych, a tak¿e w salach ca³ej Europy. Bajkalscy Kozacy jako jedyny zespó³ w Polsce prezentuje zarówno muzykê Koœcio³a prawos³awnego, jak i „per³y” rosyjskiej i ukraiñskiej muzyki ludowej. Pieœni liturgiczne, zgodnie z tradycj¹, wykonywane s¹ a cappella, natomiast melodie ludowe prezentowane s¹ z towarzyszeniem oryginalnych rosyjskich instrumentów.

Zespó³ tworz¹: Konrad Dêbski – tenor, Marek Mo¿dzierz – baryton, Andrzej Nowakowski – bas, Krzysztof Rudowski – akordeon guzikowy. Podczas koncertu w Lesznie us³yszeæ bêdzie mo¿na tak znane i lubiane pieœni rosyjskie, jak: „Oczy czarne”, „Wieczorny dzwon”, „Stiepka Razin”, „Ej uchniem” czy œpiewan¹ niegdyœ przez Czes³awa Niemena rosyjsk¹ balladê pt. „Bradiaga” („W³óczêga”). Patronat medialny sprawuj¹: firma Werner Kenkel jako Mecenas Kultury 2009 oraz gazeta „ABC”. Dla czytelników mamy 4 zaproszenia na koncert. ¯eby je otrzymaæ, wystarczy zadzwoniæ w najbli¿szy wtorek, 21 kwietnia o godz. 9 pod numer 065 529-25-40. (and)

Woda ju¿ ni Najlepsz¹ metod¹ na prze³amanie strachu przed wod¹ jest… zostanie p³etwonurkiem. Przekona³a siê o tym leszczynianka Ma³gorzata Michalska, która za namow¹ znajomych z coraz wiêksz¹ pasj¹ i swobod¹ odkrywa uroki podwodnego œwiata. – Strasznie ba³am siê wody, dusi³am siê, kiedy podczas p³ywania pryska³a mi w twarz – opowiada. Tym bardziej nie z tej ziemi wydawa³y jej siê opowieœci Adama Juskowiaka, który kilkakrotnie odwiedzi³ jej pizzeriê. W s¹siedztwie ma sklep ze sprzêtem dla p³etwonurków i coraz czêœciej namawia³ Ma³gorzatê, by prze³ama³a strach i spróbowa³a zejœæ pod wodê. – Zaczê³am siê z ni¹ oswajaæ, je¿d¿¹c z dzieckiem na basen, a¿ wreszcie zanurkowa³am w sprzêcie pod okiem instruktora. I wtedy ³yknê³am

bakcyla – przyznaje. W grudniu 2007 roku wyjecha³a do Egiptu na nurkowanie intro, czyli nurkowanie dla pocz¹tkuj¹cych bez uprawnieñ nurkowych. To, co zobaczy³a pod wod¹, przeros³o jednak jej najœmielsze oczekiwania. – Wspania³e koralowce, cudowne ryby, okazuje siê, ¿e œwiat pod wod¹ jest jeszcze piêkniejszy ni¿ ten na powierzchni – opowiada. Wielkie wra¿enie robi³y na niej nadp³ywaj¹ce manty, dochodz¹ce do 5 metrów d³ugoœci ryby zwane diab³ami morskimi. Rozpiêtoœæ ich przypominaj¹cych skrzyd³a samolotu p³etw dochodzi nawet do 7 metrów, a nadp³ywaj¹c siej¹ panikê wœród mniejszych zwierz¹t i przes³aniaj¹c s³oñce, tworz¹ pod wod¹ imponuj¹co wielkie cienie.

W ubieg³ym roku zanurkowa³a w okolicach Vis, najbardziej oddalonej od wybrze¿a Chorwacji wyspy dalmatyñskiej. Od zakoñczenia II wojny œwiatowej a¿ do rozpadu Jugos³awii miejsce to by³o niedostêpne dla obcokrajowców. Tym bardziej ciekawe, ¿e w³aœnie tutaj mieœci³ siê w czasie wojny g³ówny sztab Josipa Broz-Tito. Ale nie mniej ciekawostek ni¿ sama wyspa kryj¹ op³ywaj¹ce j¹ wody. – Najwiêkszym prze¿yciem by³o zejœcie na wielk¹ jak dla mnie g³êbokoœæ 36 metrów, by ogl¹daæ wrak statku Teti – mówi Ma³gorzta Michalska. Wybudowana w USA jednostka po b³êdzie nawigacyjnym rozbi³a siê tu o ska³y i zatonê³a w 1930 roku. Dziœ jest domem dorodnych kongerów, drapie¿ników o wê¿owatym ciele, po-

„OGRODNIK” T.Ł.A. Szudra Spółka Jawna 64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 19 tel./fax (0-65) 520-85-82 zaprasza do Pawilonu Ogrodniczego w Lesznie, ul. Obrońców Lwowa 19 w godz. 9-17, soboty 9-13

Polecamy: * nasiona warzyw i kwiatów, * nasiona traw gazonowych, * cebulki kwiatowe, * cebulę dymkę, * kosiarki elektryczne i spalinowe, * pilarki elektryczne i spalinowe, * kosy elektryczne i spalinowe, * glebogryzarki spalinowe, * podcinarki elektryczne, * folię ogrodniczą w różnych rozmiarach i kolorach, * nawozy ogrodnicze, * środki ochrony roślin dla działkowiczów, * opryskiwacze, * narzędzia ogrodnicze FISKARS, * sprzęt ogrodniczy firm STIGA, BRILL, OLEO-MAC Przyjdź do nas, a przekonasz się, że jesteśmy konkurencyjni, a towar kupiony u nas jest dobrej jakości.

ZAPRASZAMY

IPodczas swoich podwodnych wypraw dotar³a m.in. do wraków zatopionych statków.

Nie wykorzystujemy unijnych

Prawie 5 milionów z³otych trafi³o do Leszna z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Do wziêcia jest znacznie wiêcej, ale miejscowe instytucje i organizacje nie garn¹ siê do tych pieniêdzy. – Nasze analizy wykaza³y, ¿e do tej pory instytucje, urzêdy, organizacje i stowarzyszenia z Leszna w bardzo ma³ym stopniu stara³y siê o pieni¹dze z EFS. Szkoda, bo tê szansê mamy tylko do 2013 roku. Jeœli przeœpimy ten moment, takich pieniêdzy ju¿ z Unii Europejskiej nie dostaniemy – przyznaje Justyna Schaefer-Kurkowiak

z Centrum PISOP w Lesznie. Opory rodz¹ procedury, które s¹ dosyæ skomplikowane. – Przygotowanie wniosku aplikacyjnego nie jest proste, wymaga wiedzy i umiejêtnoœci. Tak samo jak póŸniejsza realizacja i rozliczanie wniosku. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podejmuje starania o uproszcze-

W Centrum PISOP odby³o siê spotkanie poœwiêcone wykorzystywaniu œrodków unijnych przez leszczynian. Wziêli w nim udzia³ kierownicy jednostek samorz¹dowych oraz organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w zakresie rynku pracy i pomocy spo³ecznej. Rozmawiano m.in. o tym, jak pomóc osobom zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym i jak aktywizowaæ spo³eczeñstwo do dzia³alnoœci na rzecz lokalnego œrodowiska.

nie tych procedur, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e chodzi o publiczne pieni¹dze, które nigdy nie bêd¹ tak po prostu w zasiêgu rêki – t³umaczy J. SchaeferKurkowiak. Pieni¹dze z EFS mog¹ zostaæ przeznaczone na cele zwi¹zane z cz³owiekiem, jego kwalifikacjami i pozycj¹ na rynku pracy. W grê wchodz¹ rozmaite kursy, szkolenia i dzia³ania edukacyjne. Promowane s¹ inicjatywy lokalne, kreuj¹ce wydarzenia w danej miejscowoœci. – Fajnie, ¿e powstaj¹ ma³e, lokalne projekty. Jeden z nich przygotowa³o Przedszkole w Drzeczkowie – informuje Ewa Ga³ka, prezes Centrum PISOP w Lesznie.


e straszy

SPRAWY

17

Rozmowa w parku

Spektakl „£aweczka” bêd¹ mieli i odkrywaj¹ najwiêksze tajemnice. Ich okazjê obejrzeæ leszczynianie w po- dialog bawi widza, ale te¿ sk³ania do niedzia³ek, 27 kwietnia, w Centrum reflksji. W Polsce „£aweczKultury i Sztuki. To komediodramat ka” zyska³a du¿¹ popularnoœæ m.in. dziêki na podstawie scenariusza Aleksandra Gelmaspektaklowi w Teatrze Telewizji, w którym na, rosyjskiego dramaturga i scenarzysty filwystêpowa³ Janusz Gajos i filmowi fabularnemowego. „£aweczka” („Skamiejka”) powstamu z Jolant¹ Fraszyñsk¹ i Arturem ¯mijew³a w 1985 roku i jest prób¹ przedstawienia skim w rolach g³ównych. moralnej problematyki na przyk³adzie przeciêtW Lesznie wyst¹pi¹: Izabela Noszczyk, znanych, niczym niewyró¿niaj¹cych siê z t³una z seriali telewizyjmu bohaterów. nych i Teatru im. WojZarówno ona, jak i ciecha Bogus³awskiego on s¹ samotni. Przypadw Kaliszu oraz Dariusz Fot. archiwum kiem spotykaj¹ siê na Taraszkiewicz (m.in. parkowej ³awce. Oboje IDariusz Taraszkiewicz „Pitbull”, „M jak miposzukuj¹ partnera: ona – na ca³e ¿y- ³oœæ”, „Biuro kryminalne”), tak¿e cie, on – na jedn¹ noc. Opowiadaj¹c o zwi¹zany z kalisk¹ scen¹. swoim ¿yciu, oszukuj¹ siê wzajemnie MIW

„£aweczka” Aleksandra Gelmana, CKiS w Lesznie, 27 kwietnia godz. 19 Dla naszych czytelników mamy 5 podwójnych zaproszeñ na spektakl. Pierwsze 5 osób, które zadzwoni¹ dziœ, w pi¹tek o godz. 11 pod nr telefonu 065 529-25-40, otrzyma bilety wstêpu na spektakl.

Fot. 3x archiwum INurkowanie przynosi Ma³gorzacie Michalskiej wiele satysfakcji i daje szansê obejrzenia niezwyk³ych podwodnych widoków.

dobnych do wêgorza i osi¹gaj¹cych do 3 metrów. – Wszystko to robi ogromne wra¿enie. Wrak pokryty jest zieleni¹ i raf¹ koralow¹, a wokó³ nie brakuje piêknych ryb – zachwyca siê leszczynianka. Jeszcze tego samego roku mia³a okazjê zanurzyæ siê w zupe³nie innych stronach. Wokó³ indonezyjskiej wyspy Bali nurkowanie jest o wiele trudniejsze ni¿ w Chorwacji. Szczególnie uprzykrzaj¹ je silne pr¹dy. Ale i tutaj nie obesz³o siê bez zapieraj¹cych dech w piersiach atrakcji. Olbrzymie wra¿enie robi³ Liberty Glo, amerykañski statek transportowy, który zaton¹³ w 1942 roku. Choæ Ma³gorzata Michalska na indonezyjskiej wyspie by³a jedyn¹ nur-

kuj¹c¹ kobiet¹ w grupie, wcale nie uwa¿a, ¿e to zajêcie dla mê¿czyzn. – Coraz wiêcej kobiet schodzi pod wodê – twierdzi. – Ciekawe, ¿e na przyk³ad na Bali turystów obs³uguj¹ w³aœnie panie. Jedn¹ butlê z tlenem bior¹ na g³owê, drug¹ trzymaj¹ pod pach¹ i sprawnie przemieszczaj¹ siê z tym wielokilogramowym baga¿em.

Leszczynianka œmieje siê dziœ tylko, kiedy wspomina, jak kilka lat temu panicznie ba³a siê wody. Jeszcze wtedy nie mog³a siê spodziewaæ, ¿e znajdzie w niej swoje hobby. – Nurkowanie to œwietny sposób na spêdzanie wolnego czasu i poznawanie ciekawych ludzi – zapewnia.

MIW

pieniêdzy W sumie z³o¿ono 26 projektów (24 z Leszna, 2 z powiatu leszczyñskiego). To niewiele, bo wliczone s¹ projekty systemowe, adresowane do Powiatowego Urzêdu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie. A pieni¹dze mog¹ w drodze konkursów trafiæ tak¿e gdzie indziej. – Mo¿emy od A do Z pomóc w przygotowaniu projektu, ale nie bêdziemy ich za kogoœ pisaæ – zaznacza E. Ga³ka. Zainteresowanych odsy³amy na bezp³atne szkolenia i indywidualne konsultacje do siedziby Centrum PISOP przy pl. Metziga 26/6. Biuro czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-16, tel. 065 520-78-86. Chêtni mog¹ te¿ otrzymywaæ drog¹ elektroniczn¹ informacje o aktualnie og³aszanych konkursach. (kin)

IPiêkna podmorskiej przyrody mo¿na doœwiadczaæ na wyci¹gniêcie rêki.

Ju¿ od 15 lat dzia³a w Lesznie Centrum Nurkowe Octopus, które rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ wraz z utworzeniem sekcji p³etwonurków przy Klubie P³ywackim Akwawit. Jej za³o¿ycielami byli Adam Juskowiak i Piotr Krempa, którzy postanowili zaj¹æ siê propagowaniem nurkowania na terenie ówczesnego województwa leszczyñskiego. Dzisiaj, oprócz podstawowej dzia³alnoœci dydaktycznej, klub zajmuje siê równie¿ wyjazdami nurkowymi po ca³ym œwiecie. – Jako pasjonaci nurkowania i podwodnego œwiata nie zapominamy, ¿eby dbaæ o dobry stan podwodnej fauny i flory – deklaruj¹ jego cz³onkowie, którzy ka¿dego roku spotykaj¹ siê nad Jeziorem Dominickim, by wspólnie posprz¹taæ jego dno.

, blachy trapezowe

- dachówki PRIMA

SYSTEM RATALNY


LUDZIE

18

Hobby zamienia w zawód Potrafi niemal z niczego zrobiæ dekoracje, stroiki, ozdoby. Pomys³y rodz¹ siê wraz z potrzeb¹. Jej dom i pracownia wype³nione s¹ pracami, przygotowywanymi na ró¿ne okazje. Swoje umiejêtnoœci zamierza wykorzystaæ w pracy zawodowej. Chce za³o¿yæ firmê i ozdabiaæ sale na przyjêcia weselne, komunijne i inne okolicznoœciowe uroczystoœci. Uwa¿a, ¿e to mo¿e byæ dochodowy interes.

Ma³gorzata Sobczak mieszka w Micha³owie nieopodal Piasków. Kilka lat temu pracowa³a w œwietlicy wiejskiej i tam wraz z dzieæmi i m³odzie¿¹ wyczarowywa³a œwi¹teczne ozdoby, okolicznoœciowe laurki. – Mam w swojej pracowni mnóstwo dekoracji, ³¹cznie z du¿ymi stela¿ami, do przyozdobienia sal na ró¿ne uroczystoœci, g³ównie weselne – mówi Ma³gorzata Sobczak. – Przy ciê¿szych pracach stolarskich pomaga mi m¹¿.

Ja sama wymyœlam i wykonujê ca³¹ dekoracjê. Chcê mieæ trochê gotowych propozycji, bo kiedy uda mi siê otworzyæ w³asn¹ firmê, muszê mieæ ju¿ konkretne rzeczy do zaoferowania. Pani Ma³gorzata mia³a ju¿ okazjê wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœciami, przyozdabiaj¹c sale na uroczysto-

▲ Dekoracje œlubne wykonane przez Ma³gorzatê Sobczak.

Fot. 2x autor

œci swoim znajomym. Skonstruowa³a ogromny stela¿, na którym upiê³a kolorow¹ tkaninê z ozdobami i kwiatami – to miejsce dla m³odej pary. Sama te¿ zrobi³a ozdobny wózek, na którym wo¿one s¹ napoje podczas uroczystoœci. Nie zapomina o ¿adnych szczegó³ach. – Na udekorowanie sali potrzebujê co najmniej dwóch dni – wyjaœnia. – Bardzo pracoch³onne jest przystrajanie sal balonami. Wówczas muszê ich mieæ kilka tysiêcy. Jeœli lokal jest du¿y, potrzeba naprawdê sporo dekoracji, aby wygl¹da³ wyj¹tkowo, tak

jak na to zas³uguje m³oda para. W jej pracowni mo¿na te¿ znaleŸæ wiele elementów zwi¹zanych ze œwiêtami bo¿onarodzeniowymi czy

wielkanocnymi. Potrafi z siana upleœæ wspania³ego koguta, kurê, zaj¹ca. Do pracy wykorzystuje niemal wszystko: ga³êzie ró¿nych drzew, trawy, s³omê, siano, koraliki, tkaniny, koronki, wst¹¿ki, sznurki, druty, ozdobne szpilki, drucian¹ siatkê. – Nie odzwierciedlam cudzych pomys³ów. Czasem mnie coœ zainspiruje, ale robiê ju¿ po swojemu – zaznacza. Pani Ma³gorzata ubiega siê o dofinansowanie z Powiatowego Urzêdu Pracy na otwarcie w³asnej firmy. – Wiele rzeczy muszê kupiæ, nie wszystko mo¿na zrobiæ z resztek. Konieczny jest w³asny warsztat pracy, w³asne narzêdzia. Moje dekoracje musz¹ byæ perfekcyjne, dobrze wykonane, gustowne – podkreœla. – Pracujê nawet m³otkiem, d³utkiem, kombinerkami. Przypinam, przybijam, tnê, szlifujê, klejê. Do tego potrzebujê narzêdzi. Mam du¿y, demontowany stela¿. Do przewo¿enia ca³ej dekoracji potrzebny jest mi samochód. Do swoich prac nie u¿ywa zazwyczaj bibu³y, bo – jak twierdzi – jest nietrwa³a i ma³o efektowna. Potrafi natomiast wyczarowaæ wiele ozdobnych przedmiotów. Na przyk³ad donice do kwiatów, przestrzenne obrazy z moczonych w kleju do tapet gazet, zaproszenia, podziêkowania. Maluje te¿ na szkle. – Kiedyœ zbi³a mi siê szyba w drzwiach, wstawi³am sama now¹, pomalowa³am w ró¿e i tak ju¿ zo-

sta³o. Piszê te¿ na szkle, choæ jest to znacznie trudniejsze od malowania. Nie ma niemal rzeczy, której nie potrafiê zrobiæ. W³¹cznie z wymian¹ gniazdka elektrycznego – œmieje siê. Teraz bada rynek. Chce siê przekonaæ, czy pomys³ na otwarcie w³asnego biznesu w takiej bran¿y jej siê op³aci. – Najlepsz¹ reklam¹ jest pokazanie swojej pracy, dlatego staram siê dekorowaæ sale znajomym, aby inni je widzieli i wyrazili swoje zdanie na ten temat. Myœlê, ¿e to mo¿e byæ dochodowa sprawa. Pani Ma³gorzata zapraszana jest tak¿e przez ko³a gospodyñ wiejskich na spotkania, podczas których pokazuje, w jaki sposób wykonaæ okolicznoœciowe, g³ównie œwi¹teczne stroiki i ozdoby. By³a ju¿ w wielu miejscach w powiecie gostyñskim. – Kobiety chêtnie podchwytuj¹ pomys³y i same próbuj¹ wykonaæ ozdoby na swoje œwi¹teczne sto³y – mówi. W swojej pracy chce byæ profesjonalistk¹. Ubiera te¿ krzes³a dla m³odej pary, sto³y. – Ka¿dy wystrój powinien byæ inny, niepowtarzalny, tak jak i m³oda para – uwa¿a. – Niektórzy maj¹ ulubione kolory i w takich chc¹ mieæ zrobiony wystrój. Dlatego zamierzam dostosowywaæ siê do potrzeb i gustów moich przysz³ych klientów. Niemal w ka¿dym pokoju w jej domu umieszczona jest czêœæ ró¿nych dekoracji. – M¹¿ zaczyna siê denerwowaæ, ¿e dla niego nie ma ju¿ miejsca – dodaje z uœmiechem pani Ma³gorzata. E. CURYK-SIERSZULSKA

▲ Podziêkowania dla rodziców pary m³odej w kszta³cie ¿aglówek.


WSPOMNIENIE

Z sercem na d³oni, z nogami w d¿insach

19

Mia³a zaledwie piêædziesi¹t piêæ lat, gdy odesz³a w 2000 roku. Nikt nie móg³ w to uwierzyæ. Renata Kmieækowiak tworzy³a przecie¿ koloryt Ponieca. Nagle my wszyscy – przyjaciele, s¹siedzi, koledzy nauczyciele ze szko³y i setki jej uczniów – poczuliœmy, jaki pusty sta³ siê nasz œwiat.

Ja ju¿ zawsze, dziêki niej, bêdê dziej Renatê Kmieækowiak. – Te lekcje porywa³y do myœlenia, uznawa³a matematykê za przedmiot magiczny. nikt nie przychodzi³ na nie jak za Pochodzi³a z Leszna. Zanim tra- karê. Pani Renata t³umaczy³a do fi³a do Ponieca, pracowa³a na Pomo- skutku, tak d³ugo, a¿ wszyscy zrozumieli, nawet za cenê nadwyrê¿enia rzu, w Lesznie i Paw³owicach. Dobrych, ¿yj¹cych uczciwie lu- g³osu. Pojedynczym osobom by³a w dzi jest wielu, jednak potrafiæ ¿yæ stanie t³umaczyæ coœ, co rozumia³ tak, by dobroci¹ i optymizmem za- ogó³. To niesamowite, ile czasu spêdza³a z nami na dodatkowych lekra¿aæ innych, to nie lada sztuka. S¹ nauczyciele, którzy potrafi¹ cjach przygotowuj¹cych do egzamiprzekonywaæ do swoich pasji in- nów do szko³y œredniej. Kto mia³by nych. Renata Kmieækowiak by³a jed- dla nas tyle czasu i cierpliwoœci? Janym z tych nauczycieli pasjonatów, kie to szczêœcie, ¿e mnie uczy³a – którzy prowadzili lekcje z nieukry- opowiada Miko³aj Sierakowski. – wan¹ radoœci¹. To siê widzia³o w Mogliœmy po¿artowaæ, poœmiaæ siê, spojrzeniu, s³ysza³o w przyjaznej ale nic nie by³o w stanie os³abiæ aubarwie g³osu, rozpoznawa³o w ema- torytetu pani Renaty. By³a bardzo lunuj¹cej z cz³owieka pozytywnej biana. Z okazji zakoñczenia roku energii. Tak¹ aurê wytwarza³a nie szkolnego zabiera³a nas na poniecki tylko wœród uczniów, ale tak¿e w rynek na lody. Na lekcjach nie by³o strachu, a pokoju nauczycielskim. – Zawsze uœmiechniêta, pozytyw- jednak panowa³a cisza. Nauczyciel nie nastawiona do œwiata. Potrafi³a by³ dla uczniów guru. zachêciæ innych do dzia³ania. Do dziœ pamiêtam niesamowicie przyjazn¹ atmosferê panuj¹c¹ podczas przerw, dy¿urów, która w du¿ej mierze by³a jej zas³ug¹ – wspomina z rozrzewnieniem Tadeusz Nawrocki, emerytowany nauczyciel chemii i fizyki, który pamiêta Renatê Kmieækowiak od 1969 roku, czyli od momentu, gdy tylko rozpocz¹³ pracê w Szkole Podstawowej w Poniecu. – Lubi³a œmiaæ siê, ¿artowaæ. W jej towarzystwie nie by³o smutku. Nikt tak jak Renata nie potrafi³ roz³adowaæ napiêtej, sztywnej atmosfery. Mieæ tak¹ kole¿ankê to niesamowite szczêœcie i wielka przyjemnoœæ. W czym tkwi³ nauczycielski fenomen ko- s Renata Kmieækowiak na wycieczce do Rzymu. biety, która potrafi³a nawet s³abych – Jak ona prze¿ywa³a w pokoju uczniów tak nauczyæ matematyki, ¿e nauczycielskim, gdy któryœ z jej tê dziedzinê lubi³o siê ju¿ zawsze? uczniów nie zda³ do nastêpnej klasy. Matematyki? Z tymi wszystkimi To by³a prawdziwa tragedia. Prositwierdzeniami, wzorami, niewiado- ³a nas o zmianê ocen. Czasami wimymi, te wszystkie kwadraty i pier- dzia³em, jak bardzo jest po lekcji wiastki? zmêczona. Wk³ada³a w nauczanie Mo¿e to t³umaczyæ tylko jej cha- wszystkie swoje emocje, si³y, robi³a ryzmatyczna osobowoœæ. I umiejêt- to na sto procent. Inaczej nie potranoœæ prze³o¿enia trudnych matema- fi³a. Ka¿dy uczeñ by³ dla niej wa¿ny, tycznych zagadnieñ na jêzyk zrozu- zarówno ten zdolny, który nie wykomia³y i logiczny dla ka¿dego. Wyrzystywa³ w pe³ni swoich mo¿liwonik by³ taki, ¿e uczniowie liczyli za- œci, jak i ten s³abszy. Bezb³êdnie podania jeden przez drugiego, prawie trafi³a odró¿niæ te dwa przypadki i na wyœcigi, a radoœæ z dobrego wy- dotrzeæ do ka¿dego – mówi T. Naniku cieszy³a wszystkich, a najbar- wrocki.

Fot. 2x archiwum s Grono pedagogiczne SP w Poniecu. Lata 90. Nauczycielka w d¿insach to matematyczka Renata Kmieækowiak.

Ka¿dy z by³ych uczniów pamiêta salê numer piêæ na koñcu d³ugiego korytarza, idealnie przygotowane pomoce dydaktyczne ze wzorami i najwa¿niejszymi twierdzeniami na gazetkach, drewniany cyrkiel, linia³, ekierki i piêkne, wrêcz unikatowe pismo pani Renaty na tablicy. Iœcie mistrzowskie rysunki figur przestrzennych we wszystkich kolorach têczy, bo u¿ywa³a kolorowej kredy. Z d¿insami nie rozstawa³a siê przez ca³y rok. Tylko dwa razy przychodzi³a w spódnicy, na rozpoczêcie i zakoñczenie roku szkolnego. – Renata wielokrotnie wygrywa³a organizowane w szkole plebiscyty na najlepszego nauczyciela, najbardziej lubianego, szanowanego. Otrzymywa³a ogromne iloœci g³osów, by³a bezkonkurencyjna – podkreœla Danuta Œliwiñska, emerytowana nauczycielka jêzyka polskiego, kole¿anka i przyjació³ka Renaty Kmieækowiak. Na pocz¹tku swojej zawodowej drogi w Szkole Podstawowej w Poniecu, czyli w 1968 roku, uczy³a fizyki, przez lata by³a opiekunk¹ uczniowskiego samorz¹du, póŸniej równolegle z wyk³adaniem matematyki prowadzi³a zajêcia z prac rêcznych dla dziewcz¹t. By³y to lekcje, podczas których piêkno ³¹czy³o siê z pomys³owoœci¹, a jednoczeœnie z prostot¹. To na tych zajêciach powstawa³y kwiaty naturalnych kszta³tów i rozmiarów, wymodelowane z drutów obci¹gniêtych kolorowymi rajstopami. We³na z motków przekszta³ca³a siê w warkocze, znaliœmy

wzory – œci¹gaczowy, przeplatany, ry¿owy, g³adki, a¿urowy, a ig³y by³y w stanie wyszyæ œcieg ³añcuszkowy, wodny, krzy¿ykowy. Renata Kmieækowiak z dum¹ patrzy³a, jak z szyde³kowych s³upków i pó³s³upków powoli wychodz¹ serwetki i inne cudeñka. Ze starych zdjêæ robiliœmy zak³adki do ksi¹¿ek, a z koœci szyjnych kurczaka korale. Z pomoc¹ i pomys³em nauczyciela wszystko by³o mo¿liwe. – Mia³a niesamowite zdolnoœci artystyczne. Mojej córce uszy³a sukniê œlubn¹. Do dziœ pamiêæ o Renacie powraca, ilekroæ wyjmujê wykonane przez ni¹ ozdoby œwi¹teczne, te bo¿onarodzeniowe i wielkanocne. Malowa³a pisanki z tak¹ precyzj¹ i talentem, ¿e w trudnym dla siebie momencie zarabia³a nimi na ¿ycie. Nas, swoich przyjació³, obdarowywa³a nimi, przynosi³a do szko³y, dekorowa³a pokój nauczycielski – wspomina z podziwem D. Œliwiñska i dodaje: – Wielu ludzi do dziœ dekoruje stó³ wydmuszkami pomalowanymi rêk¹ Renaty. One by³y po prostu wyj¹tkowe, a teraz s¹ dla nas jeszcze bardziej cenne. Los nie zawsze by³ dla niej ³askawy. Pozna³a smak goryczy i trud ¿ycia, w którym nie zawsze na wszystko wystarcza³o, a ludzie czasem bardzo zawodzili. Nigdy siê nie poddawa³a. I nie da³a po sobie poznaæ, ¿e zmaga siê z przeciwnoœciami, które przeros³yby niejednego. Jak tylko mog³a, dorabia³a do niskiej nauczycielskiej pensji, z której musia³a utrzymaæ siebie i dorastaj¹c¹ córkê. Wykonywa³a piêkne torebki na zamówienie, w weekendy stawa³a za lad¹ cukierni swojego szwagra. Wiele osób w³aœnie w tym sklepie dokonywa³o w niedzielê po koœciele zakupów i pamiêta ¿yczliwoœæ, jak¹ obdarza³a klientów. Cieszy³a siê takim uznaniem i szacunkiem wœród mieszkañców Po-

nieca, ¿e podczas wyborów, gdy ubiega³a siê o mandat radnej, zyska³a najwiêcej g³osów. Zreszt¹ to w³aœnie za namow¹ ludzi startowa³a w wyborach. Bardzo prze¿y³a œmieræ swojej ukochanej siostry, któr¹ opiekowa³a siê w ciê¿kiej chorobie w domu, do samego koñca. Po œmierci jej dzieci traktowa³a jak w³asne. Mia³a wielkie marzenie, by pokazaæ im i swojej córce kawa³ek œwiata. Sprzeda³a swój ukochany domek letniskowy w Boszkowie i wyje¿d¿a³a z nimi do W³och, Szwajcarii, Bawarii, Francji, Grecji. – Rzadko siê zdarza, by kilka osób pracuj¹cych razem chcia³o spêdzaæ w tym samym gronie urlop. Zbiera³o siê nas kilkoro z pracy, a motorem napêdowym wyjazdów by³a Renata. By³a w niej wielka ciekawoœæ œwiata. Z wyjazdów przywozi³a wiele zdjêæ, gdy¿ równie¿ w tym kierunku mia³a talent – dodaje T. Nawrocki. Marzy³a, by córka zda³a na medycynê i zosta³a lekarzem. Marzenie to spe³ni³o siê i córka dziœ robi lekarsk¹ karierê w Holandii. W 1998 roku Renata Kmieækowiak przesz³a na emeryturê. Chcia³a odpocz¹æ, realizowaæ swoje liczne pasje. Krótko potem zachorowa³a. Walczy³a do koñca. Przegra³a. Za niesion¹ przez córkê urn¹ z prochami sz³y t³umy ludzi, dla których to ostatnie po¿egnanie by³o form¹ podziêkowania za ca³e dobro, które w ró¿nej postaci od niej otrzymali – za przyjaŸñ, ¿yczliwoœæ, serdecznoœæ, wiedzê. – S¹ ludzie, którzy id¹ przez ¿ycie z sercem na d³oni – twierdzi T. Nawrocki. Ja, by³a uczennica, ten artyku³ piszê równie¿ z wdziêcznoœci. Za wszystko, co dla mnie uczyni³a. Pokaza³a mi, jak mo¿na ¿yæ m¹drze i piêknie. JOANNA NAPIERA£A


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Czas na wiosenne z³uszczanie Polecamy Po zimie skóra nie prezentuje siê zwykle zbyt zdrowo: jest szara, ziemista, czêsto pojawiaj¹ siê na niej grudki i krostki. Zabiegiem, który dok³adnie j¹ oczyœci, poprawi koloryt i doda blasku, jest regularne z³uszczanie. Nawet domowe peelingi, zw³aszcza te na bazie kwasów, potrafi¹ przynieœæ zaskakuj¹ce rezultaty. Wielokrotnie zastanawiamy siê, dlaczego – pomimo skrupulatnego codziennego oczyszczania i aplikowania kremu – nasza skóra nie wygl¹da œwie¿o i nie jest g³adka. Dzieje siê tak m.in. wtedy, gdy regularnie nie z³uszczamy naskórka. Co prawda natura wyposa¿y³a nas tak, by odnawia³ siê on sam w cyklu 28 dni, ale nie zawsze regeneracja komórek przebiega tak regularnie, np. kiedy skóra jest niedotleniona. Martwe komórki nawarstwiaj¹ siê, a skóra staje siê szara, szorstka i nie ch³onie dostatecznie nawet najlepszych kremów. Peeling po prostu j¹ „odblokuje”.

Dostosuj do rodzaju cery

Peeling musi byæ przede wszystkim bezpieczny dla skóry. To podstawa udanej kuracji. Do cery wyj¹tkowo wra¿liwej najodpowiedniejszy bêdzie kosmetyk gommage lub enzymatyczny. Pierwszym smarujemy twarz, a gdy zastygnie, usuwamy delikatnie palcami, natomiast dzia³anie drugiego polega na rozpuszczeniu martwego naskórka za pomoc¹ enzymów. Ten rodzaj peelingu znakomicie odpowiada po-

trzebom cery naczyniowej. Wszelkie mechaniczne gruboziarniste preparaty, np. ze zmielonymi pestkami brzoskwini czy ³upinami orzechów, s¹ w³aœciwe dla grubszej skóry. Tak¹ jest z pewnoœci¹ cera t³usta. Wyj¹tek stanowi oczywiœcie fakt, ¿e jest ona po prostu wra¿liwa. Peelingów nie wolno stosowaæ podczas infekcji i stanów zapalnych skóry, przy podra¿nieniach, skaleczeniach i zmianach uczuleniowych.

Wypróbuj dzia³anie kwasów

Profesjonalne zabiegi z³uszczaj¹ce na bazie kwasów wykonywane w gabinetach lekarskich i salonach kosmetycznych ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem. S¹ bardzo skuteczne w zwalczaniu oznak starzenia siê, przebarwieniach czy problemach z tr¹dzikiem. Ich skutecznoœæ warto tak¿e wypróbowaæ w domu. W preparatach do domowego u¿ytku stê¿enie kwasów jest oczywiœcie du¿o ni¿sze – najwy¿ej 15-procentowe, podczas gdy u lekarza mo¿e wynosiæ nawet 70 procent. Najczêœciej wykorzystuje siê dzia³anie kwasu salicylowego, migda³owego, a przede wszystkim glikolowego, który fantastycznie radzi sobie z zaskór-

Justyna Steczkowska fotografem Wellaton

Nie od dziœ wiadomo, ¿e oprócz muzyki pasj¹ Justyny Steczkowskiej jest fotografowanie. Tê umiejêtnoœæ piosenkarki postanowi³a wykorzystaæ marka Wellaton, proponuj¹c jej stworzenie kolekcji zdjêæ „Wellaton. 100% koloru, zdrowy wygl¹d w³osów”. – To by³a fantastyczna, twórcza zabawa – wspomina Justyna Steczkowska. – Na zdjêciach znajduj¹ siê zwyczajne kobiety, moje znajome, a wœród nich nauczycielka, plastyczka czy w³aœcicielka agencji eventowej. W ten sposób chcia³am pokazaæ, ¿e ka¿da z nas mog³aby znaleŸæ siê na tych fotografiach, bo nie tylko modelki s¹ piêkne. Zadbane w³osy natomiast stanowi¹ wa¿ny element kobiecej urody. AKPA

nikami, redukuje przebarwienia potr¹dzikowe i odblokowuje pory. Wybór odpowiadaj¹cy potrzebom naszej skóry nie jest trudny, poniewa¿ producenci dok³adnie okreœlaj¹ „cele” u¿ycia kosmetyku. Zawsze przestrzegajmy ich instrukcji, a przed pierwszym u¿yciem zróbmy próbê uczuleniow¹ na skórze twarzy w ma³o widocznym miejscu.

Œwiat wypad³ mi z moich r¹k Jakoœ tak nie jest mi nawet ¿al

Nie zapominajmy, ¿e z³uszczania potrzebuje nie tylko skóra twarzy, ale ca³ego cia³a. Najdelikatniej dzia³aj¹ kosmetyki s³u¿¹ce jednoczeœnie jako ¿ele i kremy pod prysznic, np. wzbogacone w z³uszczaj¹ce minikapsu³ki z witaminami, sole mineralne, ry¿. Je¿eli borykamy siê z cellulitem, siêgamy po kosmetyk peelinguj¹cy, który równoczeœnie wyszczupla i ujêdrnia skórê, m.in. z kofein¹ wspomagaj¹c¹ usuwanie zalegaj¹cego t³uszczyku i poprawiaj¹c¹ kr¹¿enie. Raz w tygodniu warto zdecydowaæ siê na preparaty o silniejszym dzia³aniu. Dobry efekt przynios¹ peelingi na bazie soli morskiej oraz cukru. Kryszta³ki soli s¹ pomocne szczególnie w przypadku problemu z rozstêpami. Podczas z³uszczania ³agodniej traktujemy piersi i dekolt, poniewa¿ tam skóra jest najdelikatniejsza. Mocniej masujemy ³okcie, kolana i stopy. AKPA

odejœæ To przecie¿ dobrze dobrze o tym wiem Chcia³bym umrzeæ przy tobie

Czy ty wiesz jak chcia³byœ ¿yæ bo ja te¿ Chyba tak chcia³em przez ca³y czas lecz

Jeœli kiedyœ wybraæ bêdê móg³ jak to zrobiæ To przecie¿ dobrze dobrze o tym wiem Chcia³bym umrzeæ z mi³oœci

Jeœli muszê i wybraæ bêdê móg³ jak odejœæ To przecie¿ dobrze dobrze o tym wiem Chcia³bym umrzeæ przy tobie

Nie na krzeœle nie we œnie Nie w spokoju i nie w dzieñ Nie chcê ³atwo nie za sto lat Chcia³bym umrzeæ z mi³oœci

Wieje wiatr pachnie wiosn¹ i wiem ¯e ty ³atwo tak zgodzi³aœ na to siê i

Nie bez bólu i nie w domu Nie chcê szybko i nie chcê m³odo Nie szczêœliwie i wœród bliskich Chcia³bym umrzeæ z mi³oœci

Jeœli muszê i wybraæ bêdê móg³ jak

Jamal Malik to biedny ch³opak ze slumsów Bombaju. Postanawia wzi¹æ udzia³ w indyjskiej edycji „Milionerów”, ¿eby poprzez wystêp w programie odnaleŸæ swoj¹ dawn¹ mi³oœæ. Poznajemy go w chwili, gdy ma przed sob¹ fina³owe pytanie teleturnieju. Program siê koñczy, a ostatnie pytanie paœæ ma nazajutrz. Nikt jednak nie wierzy, ¿e niewykszta³cony mieszkaniec ubogich dzielnic zna odpowiedzi na py-

tania wymagaj¹ce wszechstronnej wiedzy. Malik, podejrzany o oszustwo, zostaje zgarniêty przez policjê i brutalnie przes³uchany. Podczas zeznañ opowiada fascynuj¹c¹ i brutaln¹ historiê swojego ¿ycia, udowadniaj¹c jednoczeœnie, ¿e wiedzê wykorzystan¹ w programie zdoby³ na ulicy. Film podczas weekendu proponuje kino Szrotka w Krobi. Seanse o godz. 19. (j), fot. Internet

Wyg³adzaj i oczyszczaj ca³e cia³o

Piosenka dla ciebie Myslovitz Chcia³bym umrzeæ z mi³oœci

„Slumdog. Milioner z ulicy”

(j)

I P L

CENTRUM DEPILACJI LASEROWEJ

GABINET KOSMETYCZNY

„BELISSIMA” ul. Więzienna 4 64-100 Leszno tel. 516 083 709 NOWOCZESNE I PROFESJONALNE ZABIEGI PRZY UŻYCIU IPL (LASEROTERAPIA)

- TRWAŁE USUWANIE ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA - ZAMYKANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - FOTOODMŁADZANIE - USUWANIE PRZEBARWIEŃ - LIKWIDOWANIE RUMIENIA - LECZENIE TRĄDZIKU CENY KONKURENCYJNE

Godz. przyjęć: pn.-pt. 11-17, sob. 9-12


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Wywiad z Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym

BARAN (21.03 -19.04)

Jestem stąd

Czeka cię sporo pracy! Weź sobie do serca rady przełożonego. Nie warto się unosić. Zadbaj o partnera. Zaaranżuj romantyczną kolację, okaż uczucie. On tego potrzebuje.

Pierwszą gwiazdą nowego programu muzycznego w TVP 2 „Hit generator” jest Andrzej Piaseczny, a pierwszym przebojem jego piosenka „Chodź, przytul, przebacz”, zapowiadająca nową płytę – „Spis rzeczy ulubionych”.

Energii i werwy do pracy nie zabraknie. Przełoży się to na poprawę finansów. Nie przesadzaj jednak, wszak najważniejsze jest zdrowie, a to może zacząć szwankować. Pomyśl o chwili relaksu.

– Czy ty, piosenkarz znany i utytułowany, nie miałeś obaw przed stanięciem w szranki z debiutantami w telewizyjnym konkursie „Hit generator”? – Zawsze są pewne obawy. Tym bardziej że jeszcze przed festiwalem sopockim, cztery lata temu, obiecałem sobie, że to już ostatni mój konkurs. Ale potem moje postrzeganie rzeczywistości zostało zmodyfikowane, gdyż „Hit generator” to jedyny program we wszystkich telewizjach, w którym wokalista może być sobą. – Jak to się stało, że na „Spisie rzeczy ulubionych” śpiewasz piosenki Seweryna Krajewskiego? – Z Sewerynem spotkaliśmy się wiele lat temu podczas wewnętrznego konkursu przed festiwalem Eurowizji w Izraelu, ponieważ on napisał piosenkę, którą kilku wykonawców – w tym

ja – nagrało w wersjach próbnych. To spotkanie zaowocowało na przestrzeni lat kolejnymi, podczas których wyciągałem od niego po jednej, dwie piosenki. Kiedy nagrałem taką piosenkę pt. „.........i jeszcze”, pojechałem do Seweryna z producentem mojej poprzedniej płyty „Jednym tchem” – Michałem Grymuzą. Seweryn posłuchał „.......i jeszcze” i mówi: „Wzruszyłem się”. Myślę, że to był przełomowy moment w naszych kontaktach. Bo za jakiś czas sam Seweryn zadzwonił do mnie z pytaniem: „A może zrobilibyśmy całą płytę?”. No i właśnie zrobiliśmy, z czego jestem dumny. – Seweryn Krajewski ma jednak wyraźny styl kompozytorski i nie jest to styl nowoczesny. Nie bałeś się, że zepchnie cię w stronę oldskulu, tradycji, że cię wręcz postarzy? – A ja to niby jestem nowoczesny?

Etnicznie i z fantazją Świat poznajemy na wiele sposobów. Możemy podróżować, oglądać programy przyrodniczonaukowe lub... lub poznawać go od kuchni, przygotowując egzotyczne potrawy. Sekret ich niezwykłego smaku tkwi w przyprawach. Dlatego udając się w kulinarną podróż warto sięgnąć po przyprawy prosto z najbardziej egzotycznych miejsc świata. Pomoże nam w tym marka Prymat i jej nowa linia etnicznych przypraw jednorodnych Prymat.

Pieprz gruboziarnisty indyjski

Jeśli pieprz, to tylko z Indii. Kiedyś pieprz indyjski miał wagę złota. Dziś można go wypróbować w swojej kuchni. Uwaga! Gruboziarnisty pieprz indyjski Prymat uzależnia niespotykaną nigdzie indziej wyrazistością smaku i piekielnie silnym aromatem.

Papryka słodka mielona węgierska

Najpiękniejsza papryka słodka pochodzi z Węgier. Tam od pięciuset lat rolnicy specjalizują się w jej uprawie. Nasycona odpowiednią dawką promieni słonecznych papryka słodka mielona węgierska Prymat rozbłyśnie na twoim talerzu.

Ziele angielskie całe jamajskie

Ziele angielskie jamajskie odkrył Kolumb, który pomylił je z pieprzem. Dzięki temu możemy dzisiaj spróbować, czym zachwyca się Ameryka Południowa już od XV wieku.

Majeranek otarty polski

Węgrzy mają paprykę, Indonezyjczycy cynamon, a my – Polacy – mamy majeranek. To dzięki majerankowi otartemu polskiemu Prymat nasze mięsa zyskują wyjątkowy aromat, są delikatne i kruche.

Cynamon mielony indonezyjski

Jakże mdłe byłyby desery, ciasta, pierniki, konfitury, kompoty, marynaty, poncze i nalewki, gdyby nie lekko słodkawa przyprawa korzenna o bardzo przyjemnym zapachu. Cynamon indonezyjski Prymat sprawi, że produkty cukiernicze będą się cieszyć niezwykłym powodzeniem. Wszystkie przyprawy pakowane są w saszetki o wadze 15 g. Cena około 1,70 zł. LL

Konkurs!!! Mamy dla was zabawę. Wśród osób, które w ciągu 7 dni nadeślą pod adresem redakcji wypełniony, zamieszczony obok kupon, rozlosujemy 5 zestawów przypraw etnicznych Prymat oraz młynek do pieprzu. LL

Można powiedzieć, że Krajewski jest oldskulowy, ale lepiej powiedzieć, że klasyczny, natychmiast rozpoznawalny. Muzyka Seweryna stanowi esencję słowiańskości, co mi wyjątkowo odpowiada, bo jestem stąd nie tylko w sensie formalnym, a na Florydę mogę jeździć wyłącznie na urlop – bo przecież nie mieszkać na stałe. Zresztą do jednej z melodii Seweryna napisałem tekst pt. „Na przekór nowym czasom” i to może być motto płyty. – Powiedz jeszcze, czemu zniknąłeś ze „Złotopolskich”? – Po prostu na potrzeby nagrania i promocji „Spisu rzeczy ulubionych”

BYK (20.04 -20.05)

BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06)

wziąłem roczny urlop. Na wszystko nie starczyłoby mi czasu. Zresztą jestem jedną chyba tylko z trzech osób (obok Pawła Wawrzeckiego i Kazia Kaczora), które są w „Złotopolskich” od samego początku, czyli od 1997 roku. Czyli od dwunastu lat! Toteż musiałem sobie zadać pytanie: „Co ja tu robię?”. Jeśli jednak po roku producenci serialu stwierdzą, że jeszcze się przydam, to bardzo chętnie zagram parę epizodów. Rozmawiał JAN SKARADZIŃSKI

Zerwałam z chłopakiem. Byliśmy parą przez kilka lat. Niestety, coś zaczęło się psuć i w końcu zdecydowałam, że nie po drodze nam razem. Niestety, on zupełnie nie potrafi się z tym pogodzić. Koniecznie chciał, abym wróciła. Najpierw prosił, później groził, a w końcu zaczął uprzykrzać mi życie. Jestem osobą silną psychicznie, dlatego jego złośliwości nie robią na mnie większego wrażenia. Nie przejmuję się tym, że psuje mi opinię opowiadając bzdury naszym wspólnym znajomym. Przed nimi wchodzi w rolę ofiary, a trzeba przyznać, że aktorem jest znakomitym. Gorsze jest jednak to, że w domu jego rodziców przechowywałam sprzęty i urządzenia, należące do mnie, których teraz nie chce mi oddać. Zainwestowałam sporo pieniędzy w te maszyny i w sezonie letnim są one dla mnie źródłem dochodu. Tymczasem mój eks oświadczył, że nie mam żadnych dowodów na to, że to moja własność, a on nie ma ochoty mi ich zwracać. Nie mogę sobie darować, że byłam taka naiwna, a mojemu eks, że okazał się takim nieuczciwym draniem. Jego obecne zachowanie tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że decyzja o naszym rozstaniu była jak najbardziej słuszna. Cóż, mądry Polak po szkodzie. W przyszłości postaram się być bardziej zapobiegliwa. Jednak jak odzyskać moją własność? Jak zakończyć ten etap życia definitywnie i bez większych strat, przynajmniej tych materialnych? Hanka

Brzozowa nalewka Warto korzystać ze zdrowotnych wspaniałości brzozy. Bo wszystko, co brzozowe, odtruwa, oczyszcza, przywraca zdrowie. Zdobycie soku brzozowego może być problemem, za to każdy może przygotować sałatkę ze świeżych listków tego cudownego drzewa. Wspaniale oczyszcza organizm, usuwa toksyny. Można też przyrządzić nalewkę według bardzo starego przepisu. Potrzebna nam będzie szklanka żytniej mąki razowej, półtorej szklanki pszennej mąki razowej, dwa gramy soli, trzydzieści gramów brzozowych pączków, liści lub orzechów brzozowych, dwadzieścia dekagramów cukru, dwadzieścia rodzynków, litr i ćwiartka czystej wódki, szklanka jasnego pełnego piwa. Mąkę mieszamy razem, dolewamy do niej osoloną, ostudzoną

wodę i zagniatamy pulchne ciasto. Rozwałkowujemy, przekładamy na suchą blachę, robimy nacięcia nożem (w kratkę), wstawiamy do nagrzanego do maksimum piekarnika na dwadzieścia minut, tak by placek nam się zezłocił. Następnego dnia rozkruszamy placek, wrzucamy do sporego słoja, zalewamy wódką, dodajemy rodzynki, dorzucamy liście, pączki lub orzechy brzozowe. Słój zakręcamy i odstawiamy na dwa tygodnie. Odcedzamy przez gazę lub filtr do kawy. W garnku grzejemy piwo, dodajemy do niego cukier i mieszamy, by się całkowicie rozpuścił. Dolewamy do nalewki i wynosimy do chłodnej piwnicy na dwa miesiące. Największym atutem trunku obok walorów zdrowotnych jest jego lekko gorzkawy smak i niecodzienny aromat. (esr)

Daruj sobie podróże. Najdalszy zakątek, w który warto się wybrać, to restauracja. Przytulny lokal odwiedź z przyjaciółmi, a nie tylko miło spędzisz czas, ale załatwisz kilka spraw.

RAK (22.06 -22.07) Prostolinijność nie idzie w parze z twoim zaangażowaniem. Nie przesadzaj więc z koloryzowaniem rzeczywistości. W tym tygodniu pozwól sobie na chwilę oddechu od spraw zawodowych.

LEW (23.07 - 22.08) Powinieneś zastanowić się nad sobą! Odstresuj się. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wkrótce dowiesz się, kto najbardziej chciał ci zaszkodzić. Poświęcaj więcej czasu na spacery.

PANNA (23.08 -22.09) Nastał czas przemian. Wykorzystaj ten moment na zorganizowanie spraw zawodowych. W tym tygodniu seria ciekawych spotkań przyniesie ci sporo korzyści. Zwłaszcza w pracy.

WAGA (23.09 - 22.10) Przyszedł czas stabilizacji. Zarówno zawodowej, jak i towarzyskiej. Niewiele będzie się działo, a czas będzie dłużył się w nieskończoność. Porozmawiaj z bliską osobą.

SKORPION (23.10 -21.11) Możesz spokojnie oddać się relaksowi. Wraz z partnerem zróbcie sobie wolne. Najwyższy czas pomyśleć o odbudowaniu rodzinnych relacji. Zaniedbywanie rodziny wkrótce może okazać się bardzo bolesne.

STRZELEC (22.11 - 21.12) Zakupowe szaleństwo! Poddaj się emocjom i niech prowadzi cię intuicja. Czasem warto spełnić marzenia, a teraz jest najlepszy moment ku temu. W miłości postarajcie się docenić partnera. On naprawdę się stara.

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Nastają bardzo dobre dni. Wiele ostatnio osiągnęliście, a świadomość sukcesu będzie motorem napędowym do dalszego działania. Odłóż jednak ambicje na bok,bo czas skonfrontować swoje plany z partnerem.

WODNIK (20.01 -18.02) Weź się w garść! Nie powinieneś siedzieć z założonymi rękami. Nie warto również użalać się nad sobą. Zadbaj o sprawy duchowe. Czas oswoić się z myślą, że jest osoba, która chciałaby spędzić z tobą całe życie.

RYBY (19.02 – 20.03) Przełomowy tydzień. Nareszcie kilka małych życiowych sukcesów. Zadbaj o kondycję fizyczną, czeka cię bowiem okres wzmożonego wysiłku. Nie oglądaj się za siebie i uważaj zwłaszcza na osoby, które próbują ingerować w twoje życie. Wróż Roman/ AKPA


RELAKS

22

Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się do szefa: – Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie o połowę ciszej?

xxx

Przychodzi facet do prawnika. – Pamięta pan, mecenasie, ile milionów dostał koleś, który wytoczył sprawę Marlboro za to, że zachorował na raka? – Nooo... sporo... kilkadziesiąt. – A ile dostał gościu, który oskarżył McDonald`s, że po hamburgerach roztył się jak świnia? – Noooo... kilkanaście.

– Ja też chcę wytoczyć sprawę... – Komu? – Polmosowi Lublin... Za te wszystkie brzydkie baby, które podrywałem po gorzkiej żołądkowej...

xxx

– Co porabiasz zawodowo? – Jestem architektem krajobrazu. – O, a na czym to polega? – Pracuję na buldożerze.

xxx

Na przejściu granicznym celnik mówi do turysty: – Proszę otworzyć walizkę. – Ale ja nie mam walizki! – Nic na to nie poradzę, przepis to przepis! Zebrała LL

17.30 – Drzazgi – komediodramat prod. pol.

sobota

17.30 – Popiełuszko. Wolność jest w nas – dramat/biograficzny prod. pol.

niedziela

15.00 – Kino dla dzieci

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela

18.00 – Jagodowa miłość – dramat/romans prod. fr.-Hongkong-chiń. 20.00 – Ciekawy przypadek Benjamina Buttona – dramat/fantasy/romans prod. USA

Rozwiązanie krzyżówki nr 27 Hasło: „WIOSNA W KUCHNI Z PRZYPRAWAMI GALEO” Nagrodę otrzymuje: Kamila Groblica, Piotrowice 7

DYŻURY APTEK piątek LESZNO – DWORCOWA-FENIKS, ul. Dworcowa 7, tel. 065 537-50-77 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – SALUS, ul. Ks. Olejniczaka 7a, tel. 065 572-01-73 GÓRA – ZDROWIE, pl. B.Chrobrego 9, tel. 065 543-24-29

sobota

poniedziałek

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 piątek

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC. KRZYZOWKA NR 30.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w ciągu 14 dni.

18.00 – Jagodowa miłość 20.00 – KDF: Ciekawy przypadek Benjamina Buttona

LESZNO – PANACEUM, ul. Armii Krajowej 14, tel. 065 520-00-05 KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 065 512-05-27 GOSTYŃ – SALUS, ul. Ks. Olejniczaka 7a, tel. 065 572-01-73 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

niedziela

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela

17.00 – Wyspa Dinozaura 2 – animowany prod. niem. 19.00 – Slumdog. Milioner z ulicy – dramat/komedia prod. USA-ang.

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Jagodowa miłość – dramat/romans prod. fr.-Hongkong-chiń. 20.00 – Walkiria – dramat/wojenny prod. USA

(j)

LESZNO – PANACEUM, ul. Armii Krajowej 14, tel. 065 520-00-05 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – SALUS, ul. Ks. Olejniczaka 7a, tel. 065 572-01-73 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

poniedziałek LESZNO – PANACEUM, ul. Armii Krajowej 14, tel. 065 520-00-05 KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 065 512-05-27 GOSTYŃ – W RYNKU, Rynek 18, tel. 065 572-02-18 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 065 545-62-35 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 065 529-91-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


23

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

IOSSEEN NN WWIO NAA PPRROOMMOOCCJAJA STROP TERIVA 4.01 )PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA )BLOCZKI M6

TRANSPORT HDS

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE

”KOMFORT”

ul. Chełmońskiego 18, 64-100 Leszno, tel. 065 529-64-32, 065 529-72-20, tel./fax 065 529-72-22 www.komfort-leszno.pl

Chłodne wieczory, zimne poranki... Czy pomyślałeś już o sprawnie działającym OGRZEWANIU, przyjemnie ciepłych DORADZTWO TECHNICZNE USŁUGI INSTALACYJNE SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

POMPY CIEPŁA

GRZEJNIKACH i wspaniałej, gorącej kąpieli w eleganckiej WANNIE?

CENTRALNE ODKURZANIE

LUKSUS DLA CIEBIE, DLA PORTFELA KOMFORT

SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

KOTŁY IMMERGAS

O NASZE MOTTATURA IN TO EKOLOGIA

RURA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTALACJI C.O. I C.W.U.

KOLEKTORY SŁONECZNE FIRMY: HEWALEX, BUDERUS, DE DIETRICH

KOTŁY GAZOWE NA EKO GROSZEK I PALIWA STAŁE FIRMY: BUDERUS, ELEKTROMET,

• Zapraszamy w godz. 7-18, soboty w godz. 8-13


OGŁOSZENIA

24

rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

NASZA OFERTA:

• Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka) • Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

INFORMATOR ŚLUBNY 2009

Zanim powiesz TAK

otrzymasz BEZPŁATNIE w Biurze Ogłoszeń

„ABC”

ul. Słowiańska 63

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ

ODDAMY W NAJEM LOKAL UŻYTKOWY o pow. 107,5 m

2

w Rawiczu przy ul. Westerplatte 1/5 • Przetarg odbędzie się dnia 28.04.2009 r. (wtorek) o godz. 11 w RSM Rawicz, ul. Sucharskiego 15, pokój 13. • Czynsz minimalny: 44 PLN netto za 1 m2. • Wadium w kwocie 1000 PLN płatne pół godziny przed przetargiem.

REKLAM i OGŁOSZEŃ

OKNA•DRZWI•ROLETY OKNA•DRZWI•ROLETY

ogłoszenia drobne: jedno słowo 1,30 zł jedno słowo (w ramce) 2,60 zł

! szyby o współczynniku termicznym 0,7 NOWOŚĆ

ogłoszenia ramkowe (1 cm2): czarno-białe 3,30 zł kolorowe 3,80 zł

Dobre okna w dobrej cenie!

OKNA 3- 5- i 6-komorowe

po548/k

Góra Leszno, ul. Zielona 29 Wschowa 0 605 609 623 tel./fax 065 529-30-25 e-mail: fenix53@o2.pl

}

Profil 5-komorowy

380 Netto + VAT

210

113

338 143

• Informacje: RSM Rawicz, ul. Sucharskiego 15 (pokój nr 21), tel. 065 546-22-41 wew. 39

CENNIK

Netto + VAT

86

ZADZWOŃ!!! SPRAWDŹ CENY!!!


25

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miejscowości Kąkolewo Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XXI/165/2008 z dnia 30 października 2008r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miejscowości Kąkolewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.04.2009r. do 20.05.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej ul. Powstańców Wlkp. 6. Plan jest udostępniony do wglądu w godzinach urzędowania.

Starosta Rawicki stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w dniu 15.04.2009r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu, wywieszone zostały na okres 21 dni następujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu: 1. ustnego ograniczonego - nieruchomość położona w Masłowie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 395/13 o powierzchni 0.7886 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr 1218, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.05.2009r. w Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej o godz. 12. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2009r. po555/k Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ „GARZYN” Spółka z o.o. z siedzibą w Garzynie, ul. Leszczyńska 34 64-120 Krzemieniewo

2. ustnego nieograniczonego – nieruchomość zabudowana położona w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1884/24 o powierzchni 0.5297 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr 7885.

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Boh. Westerplatte, zapisanej w księdze wieczystej Nr 28408 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 2883/2, 2883/7 o łącznej powierzchni 0.0213 ha, – na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Ustalony w wyniku przetargu nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości przyległych.

B I U R O

EUR

P O D R Ó Ż Y

TOP

Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

Zarząd Spółki

po552/k

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl

wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

PHP „HYDRO”

z siedzibą w Lesznie, ul. Gronowska 4a poszukuje programistów z doświadczeniem do pracy w zakresie: DELPHI, C++, bazy danych SQL. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: L.dobron@hydro.leszno.pl

po449

W celu zakwalifikowania do udziału w niniejszym przetargu oferenci winni złożyć do dnia 11 maja 2009 r. do godz. 12 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, zawierające pełne dane oferenta. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w niniejszym przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz na tablicy ogłoszeń w dniu 14 maja 2009 r. o godz. 12. Prawo do udziału w przetargu przysługiwać będzie jedynie zakwalifikowanym osobom. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty: 2 965,-zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 tut. Urzędu w Kredyt Bank S.A. Oddział w Rawiczu lub w kasie Urzędu do dnia 11 maja 2009 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Dowód uiszczenia wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu. Ustny przetarg ograniczony odbędzie się 19 maja 2009 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 103, I piętro ). Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40. po553/k

Oferty pisemne należy składać do dnia 24.04.2009 r. r. do godz. 10 w sekretariacie Spółki. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 065 536 60 69 lub 0 697 201 213. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Marian Jankowski. O wynikach przetargów oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

NASZA OFERTA: rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci • Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka) • Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nieruchomość, o której wyżej mowa, znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz położona jest w terenach koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej ( U ). Powyższa nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 29 650,-zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmian. ). Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym zostaną zakwalifikowani oferenci spełniający następujące kryterium: są właścicielami nieruchomości przyległych tj. działek gruntu nr: 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 215/3, 2883/6, położonych w Rawiczu.

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na pielęgnację parku w Garzynie w 2009 r.

po556/k


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

TANIE nagrobki strzegomskie ro´z˙ne kolory - wzory. (065) 527-08-59, 0-605388333. jk1108 WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0603055013. jk1483

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ

„ARTES”

Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

P o r a d n i e Medycyny Pracy

W ramach

tel. 065 529 92 87

Położniczo-Ginekologiczna

Pracownia

tel. 065 520 71 10

Logopedyczna

VW SHARAN. 0-661943280.

KUPNO

jk1939

BMW. 0-694966723.

jk1948

CINQUECENTO 700, 1992. 0-662064231. jk1975 CORSA / 1998. 0-601852530. FIAT 126p / 1997, 607103530.

jk1811

granatowy. 0jk1921

FORD ESCORT 1,8D KOMBI / 1993, FORD ESCORT 1,8TD / 1998. 0505586312. jk1950 FORD ESCORT 1,6 16V 1995. Cena do uzgodnienia. 0-697448873. jk1985 FORD ESCORT 1,4 / 1990, 2000 zł. 0723883014. jk1944

KATALIZATORY, monolit, 0-500520109. jk1544 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0-696545600. ap763

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711

POSADZKI agregatem zacierane mechajk1765 nicznie. 0-511505348.

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0606982046. mk8148

´ Z˙ NE RO ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500

uruchomiło

USŁUGI

- leczenia endodontycznego, - protetyki stomatologicznej,

- wszczepy implantów. DYSPONUJEMY DIAGNOSTYKĄ RTG I TOMOGRAFIĄ KOMPUTEROWĄ TEL. KONTAKTOWY 509 262 515

2) OCT

bezkontaktowa technika badania struktur dna oka, siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego o rozdzielczości rzędu 10 um. Badanie niezbędne w jaskrze, AMD, chorobach siatkówki i wielu innych. Rejestracja – tel. 0-65/520-65-80.

3) NOWĄ FORMĘ KOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI SZPITALNEJ dla

chorych wymagających całodobowego pobytu, opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i wyżywienia. Oferujemy komfortowe warunki w : – 2-osobowych salach z łazienką, klimatyzacją, TV i telefonem terapię i rehabilitację ruchową, masaż leczniczy oraz badania diagnostyczne. – Umożliwiamy transport chorego do lecznicy naszą karetką. – Przed przyjęciem konieczna jest konsultacja lekarska w LCM lub domu chorego. Aby uzyskać więcej informacji i ustalić termin przyjęcia prosimy zadzwonić pod nr tel. 0-519116415.

˙ E balszane, od 1550 zł z montaz˙em. GARAZ Leszno, (065) 520-11-33. jk1866

GOLF 1,4 ⁄ 1994. 0-502630429.

jk1977

HONDA ACORD 2,0 / 1994 benzyna, wis´nia, 6300 zł. 0-697084464. jk1926

- stomatologii dziecięcej,

´ WKA trapez, rynny, BLACHODACHO obro´bki. NAJTANIEJ (065) 520-11-33. jk1863

jk1918

GOLF II 1,6D / 1989, czarny, 5 drzwi. Tel. 0-668747212. jk1868

- chirurgii stomatologicznej

˙ SPRZEDAZ

FORD ESCORT. 0-667186919.

MINIOCZYSZCZALNIE, szamba, zbiorniki. (065) 520-11-33. jk1864 ON z atestem. Dowo´z cysterna˛ z licznikiem gratis. 0-697116466. jk1966 SPRZEDAM strusie jaja. Tel. 0-502668239. jk706

KARMA dla gołe˛bi firmy VANROBAEYS. 0-508115171. jk1478

SPRZEDAM szczenie˛ta owczarka niemieckiego długowłosego. Tel. 0-693797307. jk1717

ŁADNE okno sklepowe z drzwiami do sklepu, 3,48x2,45, drewniane. 0-502313946. jk1823

SZCZENIE˛TA YORKI suczki, odrobaczone, zaszczepione, ksia˛z˙eczka zdrowia, 800 zł do negocjacji. 0-609230944. jk1377

MEGANE 1,6 1997 / 98. 0-502630429. jk1978 POLONEZ TRUCK / 1999, 5-osobowy, 4900 zł netto. 0-603746434. jk1820 POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. 0-506059295 www.rejestrowaniepojazdow.pl U nas odbierzesz tablice rejestracyjne! jk1967 RENAULT 19 1992 / 93, nowy model, 2000 zł. 0-691304250. jk1908 RENAULT KANGOO / 1999, 5-osobowy, 7900 zł netto. 0-603746434. jk1821 RENAULT LAGUNA 2,0 + gaz / 1997. 0-605270120. jk1937

POSADZKI

maszynowe.

0-663369660. jk1947

POSADZKI MASZYNOWE. TEL. 511512222

ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska. 0-692476826. jk1775 CIESIELSTWO, dekarstwo. 0-504129116. jk1390 DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

0-

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0509879801. j k2 ROBOTY ziemne minikoparka˛. Tel. 0781311692. jk1852 SIATKI - ogrodzenia ro´z˙ne. 0-600601619. jk1752 TIPSY, kosmetyka twarzy. 0-697159828. jk1901 TRANSPORT, 0-601868400.

jk1851

TYNKI maszynowe zewne˛trzne i wewne˛trzne. 0-507119553. jk1673 TYNKI maszynowe pod malowanie. 0605906363. jk1902 TYNKI, posadzki. 0-600601619.

ANTENY TV-SAT, montaz˙, naprawa, serwis, instalacje, Cyfra+, Polsat, N-TV oraz inne platformy. Leszno i okolice. 0603775093. jk1402

z usługami w zakresie:

PODWIESZANE sufity, szpachlowanie, malowanie. 0-605906363. jk1698 POMOC przy wypełnianiu wniosko´w do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych. Tel. 0-509628752. jk1814

LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

1) NOWOCZESNĄ PRACOWNIĘ STOMATOLOGICZNĄ

PŁYTKI, panele - tanio, solidnie. 0796296106. jk1942

KUPIE˛ RENAULT MEGANE 1996 rok, ciemny kolor do 7000 zł, sprowadzona. Tel. 0-669375952

KREDYTY prosto i szybko: goto´wkowe (docho´d od 500 zł, wiek do 79 lat), konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-0577, 0-603312674. jk1479

64-100 LESZNO, UL. SŁOWIAŃSKA 41

PIT dochodowy, zagraniczne. Leszno, Kanałowa 13, (065) 529-44-26. jk1986

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1593

AUTO KOMIS ’’ART’’. 0-888134665. jk1653

BMW. 0-666730431.

PARAPETY, obro´bki blacharskie. (065) jk1865 520-11-33.

jk1916

WWW.PANORAMALESZNA.PL - bezpłatne ogłoszenia. jk1915

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10

tel. 065 520 71 10

VW PASSAT VR6 KOMBI / 1992 2,8 benzyna / gaz, bordo metalik, 3000 zł. Tel. 0697084464. jk1925

AUDI A3 2,0TDI 2004. 0-609602789. jk1861

AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomis-w.pl. (065) 529-35-06, 0-601853724. jk1587

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

VW GOLF V 1,9TDI, 2004. 0-510946322. jk1862

jk1751

TYNKI, posadzki agregatem. 0-501363456. jk1909 TYNKOWANIE maszynowe tanio, solidnie. Tel. 0-691224151. jk1835 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, GRANITOWEJ, KAMIENIA, TANIO. TEL. 0-606714168

DOCIEPLENIA budynko´w. 0-724649670. jk1912

USŁUGI koparko-ładowarka˛. 693904435.

DOCIEPLENIA

0-504509327. jk1964

USŁUGI malarskie, rygipsy. 0-724649670. jk1911

DOCIEPLENIA, styropian, klese, tynki. (065) 520-11-33. jk1867

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛dzanie TWO i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd504

tanio.

ELEKTRONIKA samochodowa: korekta liczniko´w, airbag, kodowanie kluczyko´w, radio code, neutralizacja immobilaizero´w. Leszno, Koscian. Tel. 0-787378934 ELEKTRYK. 0-601660625.

jk1839

KARCHER 0-697708297.

jk1951

KLIMATYZACJA. (065) 526-28-45, 0693482700. jk1924

Tel. 0jk8671

´ CZANIE wne˛trz: gipsowanie, maWYKAN lowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506

0-724136208. jk1919

KOMINKI. 0-663836822.

jk1705

WYNAJEM limuzyn na kaz˙da˛ okazje˛: www.wynajem-limuzyn.org.pl

0-669515565. jk1930

KOMPLEKSOWE usługi stolarskie, schody, drzwi. 0-698681172. jk1780

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0609461247. jk1887

SPRZEDAM RENAULT KANGOO 1998. 0-693510753. jk1982

KOMPLEKSOWE usługi blacharsko-dekarskie, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny. 0-608509375. jk1847

´ CZENIA pod klucz, płytki, paneWYKON le, malowanie, adaptacja poddaszy, kostka brukowa, 0-668818239, 0-600494012. jk1796

MALOWANIE, tynkowanie. 0-696853887. jk1983

PRACA

SEICENTO SKUTER

2001.

Tel.

TGB / 2005.

SPRZEDAM AUDI A6 2000. 0-693510753. jk1981 SPRZEDAM 2 FIATY DUCATO, tel. 0603345036 SPRZEDAM motorower GILERA SMT-50 (KROSS) 2005, Rawicz, Tel. 0-693141668. jk1833 SPRZEDAM CITROEN SAXO 1,1 ⁄ 1998 + gaz, czerwony 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, cena 7000 zł. Tel. 065 573-47-47

MALOWANIE. 0-604361396.

˙ sufito´w MONTAZ 785719138. ˙ MONTAZ 510254814.

sufito´w

jk1932

podwieszanych. 0jk1564 systemowych. 0jk1565

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0-604385663. mk1637

SPRZEDAM OPLA OMEGE˛ B 2,5TD ⁄ 1996 kombi, ciemnozielony. Cena 9000. Tel. 0-519570473

OCIEPLENIA budynko´w zewne˛trznych i wewne˛trznych. 0-507119553. jk1674

SPRZEDAM VW T3, ROK PRODUKCJI 1987, 1,6DIESEL, TEL. 0-607895786

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3

ZATRUDNIE˛ AVON. 0-691734793.

jk1934

BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Praca od 1.05. Tel. 0-509803509. jk1672 DWOREK w Jeziorkach zatrudni osobe˛ uczciwa˛, rzetelna˛, dyspozycyjna˛ i elastyczna˛ z referencjami hotelarskimi. CV ze zdje˛ciem przesłac´: dworek jeziorki.pl jk1906 EKSPEDIENTKE˛ - sklep odziez˙owy, zatrudnie˛. Słowian´ska 49, CV + zdje˛cie jk1929


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ KUPNO ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-1211 wieczorem. jk1989 KUPIE˛ stare monety. 0-604946001.

MALARZY 607782626.

ogo´lnobudowlanych. 0jk1931

˙ CZYZNE˛, wykształcenie s´rednie techME˛Z niczne, komunikatywnos´c´, zmysł techniczny, prawo jazdy. Praca 1 / 2 etatu. Moz˙liwos´c´ pracy w pełnym wymiarze. 0-501284893. jk1815 MIE˛DZYNARODOWA korporacja poszukuje partnero´w biznesowych. Gwarantowane szkolenia. Wiek 18-30 lat. 0-504607535. jk1946 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0-509803509. jk1524 PRZYJME˛ 665676700.

murarzo-płytkarza.

0jk1972

´ konsultantka˛ Betterware. InforZOSTAN macje: www.ebetterware.eu FIRMA UBEZPIECZENIOWA ZATRUDNI CIEKAWA˛ OSOBE˛ NA KIEROWNIKA ZESPOŁU. CV na adres www. kontakt praca-jutra.pl

´ miglu 150m2 + 2 garaz˙e. 0DOM w S 693530082. jk1936

MIESZKANIE 74m2 - Jeziorkowska. 0665959538. jk1961

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1785

´ wierczynie, wolno stoja˛cy. 0DOM w S 607650520. jk1735

PILNIE sprzedam mieszkanie - Grunwaldzka, Wieniawa, Rejtana, tanio. Tel. 0602488782 Dworniczak jk1996

BYCZKI mie˛sne 605887080.

DO wynaje˛cia domek - okolice szpitala Leszno. Tel. 0-602488782 Dworniczak. jk1994

PILNIE sprzedam 2-pokojowe II pie˛tro, ok. 40m2. Tel. 0-602488782 Dworniczak. jk1997

DOMEK - bliz´niak Zatorze, sprzedam. 0602488782, Dworniczak. jk2002

SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821

2

DOMY na sprzedaz˙ w Da˛bczu 110m + 110m2 poddasze uz˙ytkowe. Wysoki standard. Cena od 199.000 zł + działka 49.000 zł. Rata 1190 zł / miesia˛c. 0-510148210. jk1742

DOMY na sprzedaz˙. Leszno, ul. Grzybowa i Balonowa. 110m2 + 110 poddasze uz˙ytkowe. Wysoki standard. Cena od 199.000 zł + działka 99.000 zł. Rata 1430 zł / m2. 0510148210 jk1754

˙ Y dom w okolicach stadionu. 0DUZ 665959538. jk1960 DZIAŁKA budowlana 700m2 / 39.000 zł. Raty.

Da˛bcze, 0-510148210. jk1753

krawcowa˛.

Poniec, 0jk1976

SZUKAM PRACY MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca lub inne prace. 0-603851109. jk169 MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca lub inne prace. 0-603851109. jk1844 LAKIERNIK samochodowy z dos´wiadczeniem podejmie prace˛ - tel. 607942722. bd510 INFORMATYK (student zaoczny II roku) podejmie prace˛ w zawodzie, prawo jazdy, b.dobra praktyczna znajomos´c´ j.angielskiego, komunikatywnos´c´ - tel. 782394117. bd505 SZUKAM OPIEKUNKI DO DWULETNIEGO SYNKA. WILKOWICE. TEL. 0888204534 STUDENTKA administracji (zaoczna), prawo jazdy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego, obsługi komputera i urza˛dzen´ biurowych, dyspozycyjna z silna˛ motywacja˛ podejmie prace˛. Tel. 0-695968566. bd507 MŁODY, pracowity, odpowiedzialny, bez nałogo´w, bardzo dobra znajomos´c´ komputero´w, prawo jazdy, łatwo przyswajaja˛cy nowe umieje˛tnos´ci podejmie prace˛ - tel. bd500 663383464. PODEJME˛ prace˛, II grupa inwalidzka, sprza˛tanie inne. 0-603405786. jk1888 POSPRZA˛TAM mieszkanie, umyje˛ okna. 0-783440219. jk1818 POSZPRZA˛TAM mieszkanie, zrobie˛ zakupy, zaopiekuje˛ sie˛ dzieckiem lub starsza˛ osoba˛. Godziny dopołudniowe. 0669344767. jk1842 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛ osoba˛ w Lesznie. Moz˙e byc´ lez˙a˛ca. 0-605423739. jk1952

DZIAŁKI w Lasocicach, Wilkowicach, ´ miglu. 0-665959538. jk1953 Osiecznie, S GRONOWO - Leszno, sprzedam domek w zabudowie szeregowej. Tel. 0-602488782 Apartament. jk1999 JARDOM Nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, www.jardom.pl (065) 520-74-25. jk1679

LOKALE uz˙ytkowe 602488782 Dworniczak

SPRZEDAM bezpos´rednio, ul. Włodarczaka 67m2, 3 / 4 pokoje, I pie˛tro, 185.000 zł. Tel. 0-692871744 SPRZEDAM mieszkanie - Zamenhofa, parter, 60m2. Cena do uzgodnienia. (061) 62323-12. jk1697 SPRZEDAM mieszkanie - Os. Ogrody, 3pokojowe, 135.000 zł. 0-605676781. jk1935

2

LIPNO, dom st. surowy zamknie˛ty, 177m z garaz˙em. 0-603138055. jk1938

NOWY dom wolno stoja˛cy - Zatorze, 239.000 zł. 0-665959538 jk1954 2

PARTEROWY dom 170m , ładnie urza˛dzony, na działce ok 930m2. 0-602488782 Dworniczak. jk2003 ROZPOCZE˛TA budowa domu - Osieczna. 0-665959538. jk1957 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384 SPRZEDAM działke˛ ogrodowo-rekreacyjna˛, Osieczna, 300m od jeziora. 0-783976504. jk1451 SPRZEDAM działke˛ rekreacyjna˛ w Krzycku Małym. 0-609728315. jk1841 SPRZEDAM działki w Wilkowicach. 0665605397 jk1913 SPRZEDAM działki w Wilkowicach. 0514287083. jk1969 SPRZEDAM nieruchomos´c´ - okolice Rydzyna, Kłoda, budynek mieszkalny, gospodarczy i działka 4000 m. Tel. 0-602488782 Dworniczak. jk1998 SUPER domek w Rydzynie parterowy sprzedam. Tel. 0-602488782, Dworniczak jk2001

´ miglu. 0-665959538. TEREN na działki w S jk1959 WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1595

OKNA inwenterskie PCV od producenta, szklenie starych okien, 0-515241917. jk1066 0-601976988. jk1773 mk7613

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940 INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448 KARCHER 724304512.

-

Leszno

i

okolice. 0jk960

KARCHER - tanio. 0-603854774.

mk8069

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036 KARCHER, profesjonalne wne˛trz, 0-665195914. KARCHER. 0-509511107.

sprza˛tanie jk369 jk305

KOPARKO-ŁADOWARKA, z˙wir, ziemia. 0-663139317.

transport, mk6988

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082

KUPIE˛ mieszkanie ul. Grunwaldzka, Włodarczaka, 3-pokojowe. 0-602488782 Dworniczak. jk2004

SŁOMA baloty ze stodoły. 0-602756393. jk1640

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903

DO WYNAJE˛CIA

SPRZEDAM opryskiwacz polny 400l, stan bdb, pług 2-skibowy. (065) 547-22-90, 0667323919. jk1979

MEBLE na www.flies.pl

2-POKOJOWE. 0-603323142.

jk1846

MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia, łazienka W LESZNIE, UL. PONIATOWSKIEGO ´ CIOWO CZE˛S UMEBLOWANE duz˙a szafa komandor, gazo´wka, piekarnik, zmywarka, lodo´wka, pralka. Czynsz 1100 zł do negocjacji

Tel. 0-605979235

po384⁄k

˙ do wynaje˛cia - Leszno, Ostroroga. GARAZ (065) 520-38-43. jk1819 ˙ na dwa samochody, brama otwieraGARAZ na pilotem w Lesznie, ul. Poniatowskiego. 0-605979235. jk1971 KAWALERKI, pokoje do wynaje˛cia. 0609859703. jk1917 LOKAL 665959538.

okolice

Słowian´skiej. 0jk1963

LOKAL 40m2 na sklep mie˛sny, biuro itp. Leszno. 0-607673821. jk1791 LOKALE uz˙ytkowe na biura lub gabinety, I p, centrum Rawicza. 0-605633045. jk1411 MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. 0605633045. jk1410 MIESZKANIE w Lesznie, umeblowane, 4 pokoje, przy ul. 17 Stycznia. 0-605979768. jk1734 NOWE mieszkanie cze˛s´ciowo umeblowane ´ niadeckich 4A i 4B. 0-605979235, - ul. S www.tylinski.com.pl jk1970 POKOJE. 0-661390206.

jk1832

´ J wynajme˛. 0-785035649. POKO

jk1869

wymiar.

obro´bka jk1720

0-692193231, mk8020

TOWARZYSKIE

˙ anten: TV-POLSAT, CANAL+. MONTAZ 0-669913111. mk7832

0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk1553

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401

jk1581

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk1583 KUBA 25 dla pani. Dyskretnie wieczorami, tel. 0-782221911 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk1554 SEKSOWNE panie 0-609522988. jk1552

DO wynaje˛cia pomieszczenie na działalnos´c´ gospodarcza˛ o pow. 100 m2 w centrum Borku Wlkp. Tel. 0-791091058. jk7821

na ,,Wzgo´rzach’’. 0jk1974

’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, (065) 52021-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk1825

mk6520

MALOWANIE, tapetowanie, okien. 0-692877337.

KRZEMIENIEWO - atrakcyjny domek parterowy sprzedam. 0-602488782 jk1991

LGIN dom 50m 504298450.

jk1968

SKUP bydła. 0-605693339.

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

SKUP kro´w byko´w i jało´wek, goto´wka, przelew. (065) 518-9797 jk1711

DO wynaje˛cia mieszkania 2-,3-,4-pokojowe. Tel. 0-602488782 Dworniczak. jk1995

2

BYCZKI. 0-665077944.

sprzedam.

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0609270126. jk1405

KUPIE˛

KRZEMIENIEWO - budynek na działalnos´c´ gospodarcza˛. 0-602488782 Dworniczak jk1990

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

biało-czarne. 0jk1630

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0-509954478. jk1525

˙ YTO PSZENZ

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468.

MIESZKANIE 47m - wiez˙owiec, tanio. 0-602488782 Dworniczak. jk1993

DOM na działce 913m2. 0-665959538. jk1955

DZIAŁKI pod działalnos´c´ przy trasie Leszno - Lasocice. 0-609564981. jk1958

ZATRUDNIE˛ 609441829.

ROLNICZE

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1786

SZUKAM samotnej pani z Leszna do towarzystwa starszej osobie. Tel. 065 529-64-65, 065 520-39-19, wieczorem

ZATRUDNIE˛ kosmetyczke˛ z dos´wiadczeniem, menicure + pedicure, w S´ miglu. (065) 518-86-44. jk1965

jk1962

2

DZIAŁKI - Balonowa 820m2, Słonecznikowa 799m2, Wiejska 600m2 - sprzedam. 0602488782 Dworniczak. jk2000

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1594

NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie. ’’U Magdy’’, 0-605653957, (065) 529-92-50. jk1927

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1784

PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie tapicer. Leszno, (065) 526-86-12. jk171

mk7223

mk6365

sprzedam. 0jk1992

1155M2 działka budowlana w centrum Leszna. 0-601764643. jk1725

DZIAŁKA rekreacyjna w Dominicach. 0609564981. jk1956

WWW.LESZCZYNIAK.PL

FIZYKA. 0-603369774.

TANIEC - lekcje indywidualne. Tel. 0503379455. jk1824

SPRZEDAM 67M2 - Zamenhofa. 0-665959538.

PRZYJME˛ osobe˛ do pracy w ogrodnictwie (na sezon). Prawo jazdy kat. B. 0-697730215. jk1813

WWW.BETTERWARE-LESZNO.PL jk1933

LOKALE

jk1312

´ CI NIERUCHOMOS KOBIETE˛, wykształcenie s´rednie, komunikatywnos´c´, obsługa komputera, prawo jazdy. 0-501284893. jk1816

WYDARTOWO - sprzedam atrakcyjny domek lub zamienie˛ na mieszkanie w bloku Leszno + dopłata. 0-602488782 Dworniczak jk1988

27

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1787 DIETOTERAPIA nadwaga, niedoz˙ywienie, choroby metaboliczne. Tel. 0502668278 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1788

NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, docieOGO planie, brukowanie). 0-601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 PRASOWANIE - usługi. Tel. 0-607734410. 1392 PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0885554433. jk1376 PŁOTY, balustrady - tanio. 0-696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0785210922. jk225

NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1789

PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497

POTENCJA. Leszno, 0-697454739.

RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535

jk1914

´ ZADZWON DO FACHOWCA

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195

SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0783976935. jk1049

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0609197699. mk7107

WYNAJME˛ od zaraz 3-pokojowe mieszkanie w kamienicy (III pie˛tro) w centrum Leszna. 0-662641142. jk1928

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

NAUKA

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369

WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966

ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia - Leszno. 0-781030888. jk1152

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0-609109004. jk1315

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 547-54-87. jk1072

WOLNA kawalerka. 0-604387038.

jk1980

WYNAJME˛ mieszkanie - Leszno (stare miasto), I p. 60m2, 2-pokojowe, piece, łazienka, na okres 3 lat. (065) 520-73-38. jk1941


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA ALFA ROMEO 156 / 1,8 / 1999 pełna elektryka, grafit metalik, opony letnie i zimowe, garaz˙owany, stan bdb, 12.000 zł, 0-609601778. op1803 CITROEN AX 1,1 / 1991, nowe tarcze i klocki, oryginalny lakier bez korozji, przegla˛d tech. do 10.2009, zimowe koła na zmiane˛, stan bdb, 1600 zł, 0-723134498, 0-605069473. op1793 CITROEN SAXO 1,1 / 2000 / 2001, klimatyzacja, wspomaganie, poduszki, elektryka, ABS, 7900 zł + opłaty. 0-601306413. jk1694 CZE˛S´ CI BMW, FIAT 126p, POLONEZ, stary typ, 600 zł, 0-783212921. op1805 DRZWI lewe przednie SEAT CORDOBA, stan idealny, 1998, 220 zł, 0698632265. op1772

RENAULT MEGANE 1,6 / 1996, c.z., 5 drzwi, el. szyby, szyberdach, 6500 zł, 0-697142822. op1794

MIESZKANIE 40m2, 2-pokojowe, niski czynsz, Rejtana, cena 112.000 zł. Tel. 0-605739450. op1545

ROVER 216 1,6 / 1994, gaz, alufelgi, szyberdch, czerwony, przyciemniane szyby, c.z., 2400 zł, 0604956312. op1809

NOWE atrakcyjne mieszkanie 2-pokojowe, 48m2, dobra lokalizacja w Rawiczu, 161.000 zł, 0601820008. op1816

SKUTER PIAGGIO NRG 2003 SPAT, stan bdb, zarejestrowany, ubezpieczony, 2800 zł. 0603297833. jk1890

DLA DZIECKA

SPRZEDAM wszystkie cze˛s´ci mechaniczne i blacharskie CLIO I 1990-1997, od 10 zł do 1000 zł, 0691838823. op1820 SUZUKI BOLERO kombi 1,6 / 2001, klima, ABS, c.z., 2xpp., wspomaganie, el. szyby, el. lusterka, 10.500 zł, tel. 0-782649525. op1807

FIAT 126p 1994, nowy akumulator, 400 zł, 0-665276145. op1822

TOYOTA YARIS 2002, salon, 47.700km, stan bdb, c.z., autoalarm, felgi aluminiowe, 4 drzwi, 19.000 zł, 0-691624725. op1781

FIAT CINQUECENTO 1,1 / 1995 + gaz, sporting, garaz˙owany, hak, stan bdb, 2600 zł, 0-697840594. op1814

VOLKSVAGEN POLO 1,4 / 1995, granatowy, 2xpp., wspomaganie, szyberdach, 5100 zł, 0-601868400. op1796

FIAT CINQUECENTO 900 / 1997, czerwony, 2800 zł, 0-603317322. op1815

VW GOLF II, 1,6 / 1997, metalik, komplet alufelg, 2800 zł do negocjacji, 0-661424156. op1770

FIAT SIENA 1,6 ⁄ 1998, benzyna + gaz, cena 5400 zł. Tel. 0691039585. op18721

VW GOLF III 19GTD zarejestrowany, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. szyby i lusterka, sprzedam lub zamienie˛ na tan´szy, 4800 zł, 0887432760. op1812

FORD ESCORT 1,4 benzyna, 5 drzwiowy, stan dobry, waz˙ny przegla˛d i OC, bordowy metalik, 2100 zł, 0-609308634. op1791 FORD FIESTA 1,3 / 1996, sprowadzony, zarejestrowany w kraju od miesia˛ca, stan bdb, 6900 zł, 0887432760. op1810 FORD FIESTA 1,3 / 1993 / 94, 3drzwiowy, stan bdb, 2700 zł, 0601165367. op1823 FORD ESCORT 1,4 / 1993, benzyna, 2100 zł, 0-609308634. op1821 KOMPLET opon 14 / 165, rocznych, 200 zł. 0-603382306. jk1949 KOMPLET opon 225 / 50 / 16, cena 250 zł. Tel. 0-665724169. op1762 LAMPY przednie: prawa i lewa do LANOSA z kompletem z˙aro´wek, 110 zł, 0-609651489. op1782 OPEL ASTRA kombi 1,7TD / 1995, 4700 zł, 0-500825754. op1819 OPEL VECTRA 1,7TD / 1996, ABS, klima, hak, c.z., el. lusterka, komputer, radiomagnetofon, welurowa tapicerka, 2xpp., zarejestrowany, 7700 zł, 0-519186952. op1795 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0-667098351. mk424

VW GOLF cabrio, 1,6 / 1986, zarejestrowany, stan bdb, 3200 zł, 0887432760. op1811 NISSAN MICRA, wspomaganie, airbag, radio, 1,0 / 1997, serwisowany, 3-drzwiowy, 6400 zł, 0-782649525. op1806

ALBA dla dziewczynki z sukienka˛ 134-140, z dodatkami (na drobna˛, szczupła˛ dziewczynke˛), 70 zł, 0509199066. op1771 DWIE reklamo´wki rzeczy dla chłopca, wiek 12-24 m-ce, 25 zł, 0668815860. op1778

˙ KI z bajkami Disneya w twaKSIA˛Z

rdej oprawie, 10 zł / 1 szt. - tel. 0608539232. op1400

ENCYKLOPEDIA drugiej wojny s´wiatowej na 48 płytach DVD + 48 zeszyto´w w dwo´ch segregatorach, 300 zł, 0-509581170. op1790

´ WKA 100 zł, 0-695294351. LODO op1773 ´ Ł 130x56x60, 180 zł, 0ŁAWOSTO 665292258. op1798 MAGNETOWID Panasonic, stan bdb, 100 zł, 0-509581170. op1788 MEBLOS´ CIANKA 4-segmentowa, 350 zł do uzgodnienia, 0-603119846. op1779 FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 3000 zł. 0-605670397. mk8327 KOMODA pod telewizor - 500 zł. Tel. 065 520-94-49. op1476

ROWEREK dziecie˛cy w bardzo dobrym stanie, mało uz˙ywany, 160 zł, 0-723464909, 0-65 / 520-58-69. op1792

NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk1736

TORBA do wo´zka 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. op1477

NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 12 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk1737

´ ZEK głe˛boki + spacero´wka, WO stan bdb, mało uz˙ywany, czerwonoczarny, folia, parasolka gratis, 450 zł, 0-665747855. op1785

SAMSUNG V900 Soul telefon komo´rkowy w Plusie, na gwarancji do paz´dziernika 2010, stan idealny, 490 zł, 0-609651489. op1799

´ Z˙ NE RO

SPRZEDAM przekładnie˛ dwustronna˛ wraz z silnikiem. Cena 350 zł. (065) 549-62-38. mk1297

BECZKA asenizacyjna bez podwozia, 2000 zł do uzgodnienia, 0663141010. op1824 BIAŁA komoda - 180 zł. Tel. 0601272752 po 16.00. op1371 DWA krzesła metalowe, duz˙e trzy obrazy malowane, motywy bajkowe, bardzo ładne, stan bdb, 180 zł, 0668819183. op1774 KUCHNIA gazowa w bardzo dobrym stanie, 150 zł, 0-663523138. op1818

MŁODE koziołki 40 zł / szt., 0601992407 op1780 MONETY pamia˛tkowe 2 złotowe 4 zł, 0-508851219. op1804 NOWY kranc do przyczepy, 550 zł, 0-792897916. op1784 PŁYTY analogowe muzyka lata 1967-1980, polskie, zagraniczne, młodziez˙owe, 4 zł / szt., 0509581170. op1789

´ CI NIERUCHOMOS DOM wolnostoja˛cy z garaz˙em dwustanowiskowym, 182m2, do wykon´czenia, 420.000 zł, 0-782638262. op1776 DOMEK 80m2, działka 850m2 budowlano-inwestycyjna, bardzo dobra lokalizacja, Szybowniko´w - bezpos´redni zjazd, 320.000 zł do negocjacji, 0-697573532. op1817 DZIAŁKA budowlana (1200m2) wszystkie media, 170 zł / m2 w Lesznie. Tel. 0-510228090, 0602774618. jk1577 MIESZKANIE 39m2 - Leszno, 2pokojowe. Cena 110.000 zł. Moz˙liwos´c´ zamiany na domek w Wieleniu - Osłoninie. 0-609250866, (065) 549-02-89. mk8326 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793

na

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. op6134 PŁASZCZ ze sko´ry damski, stan bdb, na wie˛ksza˛ osobe˛, 100 zł, 0791267701. op1808 ROWER Junior City Best, stab bdb, 130 zł, 0-694500434. op1797 ROWER turystyczny duz˙y 28’’ koła z przerzutkami, 140 zł, umywalka biała, 35 zł, 0-65 / 572-25-93. op1786 STOJAK metalowy do rowero´w, szes´c´ stanowisk, ocynkowany, bardo ładny, nieuz˙ywany, 400 zł, 0668819183. op1775

´ Ł + 6 krzeseł (Gawin) kolor STO ciemny bra˛z, 1300 zł, 0-793042477. op1825 S´ RUTOWNIK bijakowy 11KW, 1200 zł, 0-697373778. op1783 TAPCZAN 1-osobowy, rozkładany, cena 200 zł. Tel. 0-601272752 po 16.00. op1656 TELEFON Sony Ericsson K300i + zestaw głos´nomo´wia˛cy, 65 zł, 0668815860. op1777 ZESTAW do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej DVB-I na komputerze, 100 zł, 0-513071821. op1787 ZNACZKI, bloczki, malarstwo z całego s´wiata, 4 duz˙e klasery + 1 mały klaser, 400 zł / szt., 0-601683556. op1800 ZNACZKI, bloczki polskie kasowane od 1951-1991 i czyste od 19601990, 4 duz˙e klasery, 0-601683556. op1801 ZNACZKI, bloczki arkusiki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne Jan PAweł II na kartach wystawowych, 10 zł, 0-601683556. op1802


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 OBWIESZCZENIE

PRZETARGI

OPRACOWANIE PROJEKTU

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlanego dla ulicy ³¹cz¹cej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osieck¹ wraz z budow¹ oœwietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.32.00.00-7 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych. Nie dopuszcza siê sk³adania ofert wariantowych. Zamawiaj¹cy informuje, ¿e nie przewiduje mo¿liwoœci udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowiæ bêdzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania podk³adów geodezyjnych. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), a) posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), nale¿y wykazaæ, ¿e dysponuj¹ zespo³em projektowym umo¿liwiaj¹cym wykonanie opracowania w pe³nym zakresie, przy czym za minimum uznaje siê zespó³ sk³adaj¹cy siê z osób posiadaj¹cych uprawnienia w zakresie drogowym, sieciowym i energetycznym, natomiast osoba wytypowana na g³ównego projektanta musi posiadaæ uprawnienia projektowe do sporz¹dzania projektów budowlanych w specjalnoœci drogowej, ponad to ka¿da z wymienionych osób musi posiadaæ aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Regionalnej Izby In¿ynierów Budowlanych, b) posiadaj¹ doœwiadczenie zawodowe w realizacji zadañ o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy opracowania bran¿y drogowej w zakresie budowy lub modernizacji dróg publicznych klasy min. Z o charakterze i z³o¿onoœci odpowiadaj¹cej zamówieniu. Dodatkowo nale¿y wykazaæ doœwiadczenie zawodowe polegaj¹ce na wykonaniu w ostatnich trzech latach co najmniej jednego opracowania projektowego na budowê sieci kanalizacji deszczowej i oœwietlenia ulicznego. 2. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). 3. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). 4. Posiadaj¹ wa¿n¹ polisê, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj¹cy, ¿e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci. 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji. 6. Wykonawca nie mo¿e mieæ wobec Urzêdu Miasta Leszna zaleg³oœci finansowych i zaleg³oœci zwi¹zanych z innymi zamówieniami. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 23 kwietnia 2009 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 5000,00 z³ wyznaczono do dnia 23 kwietnia 2009 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 23 kwietnia 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 10 kwietnia 2009 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

OPRACOWANIE PROJEKTÓW

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów budowlanych na budowê wybranych ulic w Mieœcie Lesznie”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.32.00.00-7 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Zamawiaj¹cy dopuszcza sk³adanie ofert czêœciowych. Nie dopuszcza siê sk³adania ofert wariantowych. Zamawiaj¹cy informuje, ¿e nie przewiduje mo¿liwoœci udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowiæ bêdzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia: 60 i 90 dni od dnia przekazania podk³adów geodezyjnych. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),

a) posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) , osoba wytypowana na g³ównego projektanta musi posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze, uprawnienia projektowe do sporz¹dzania projektów budowlanych w specjalnoœci drogowej, aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Regionalnej Izby In¿ynierów Budowlanych, w przypadku sk³adania oferty na zadania rozdz. 3 pkt 2. 1 SIWZ (ul. Solskiego) dodatkowo nale¿y wykazaæ, ¿e dysponuj¹ zespo³em projektowym umo¿liwiaj¹cym wykonanie opracowania w pe³nym zakresie, przy czym za minimum uznaje siê zespó³ sk³adaj¹cy siê z osób posiadaj¹cych uprawnienia w zakresie drogowym, sieciowym i energetycznym, b) posiadaj¹ doœwiadczenie zawodowe w realizacji zadañ o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy opracowania bran¿y drogowej w zakresie budowy lub modernizacji dróg publicznych klasy min. L o charakterze i z³o¿onoœci odpowiadaj¹cej zamówieniu, w przypadku sk³adania oferty na zadanie rozdz. 3 pkt 2. 1 SIWZ (ul. Solskiego) dodatkowo nale¿y wykazaæ doœwiadczenie zawodowe polegaj¹ce na wykonaniu w ostatnich trzech latach co najmniej jednego opracowania projektowego na budowê sieci kanalizacji deszczowej i oœwietlenia ulicznego. 2. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). 3. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). 4. Posiadaj¹ wa¿n¹ polisê, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj¹cy, ¿e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci. 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji. 6. Wykonawca nie mo¿e mieæ wobec Urzêdu Miasta Leszna zaleg³oœci finansowych i zaleg³oœci zwi¹zanych z innymi zamówieniami. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 22 kwietnia 2009 r. do godz. 9. Zamawiaj¹cy nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postêpowaniu. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 22 kwietnia 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 7 kwietnia 2009 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

DEMONTA¯ I BUDOWA OGRODZENIA

Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Spó³dzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 065 525-60-00, fax 065 525-60-73 og³asza przetarg sektorowy na: demonta¿ istniej¹cego ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych oraz budowê nowego ogrodzenia z siatki powlekanej polietylenem na s³upkach stalowych o d³ugoœci ogrodzenia ok. 136 m.b. z coko³em prefabrykowanym o wys. 20 cm oraz oczyszczenie i pomalowanie bramy wjazdowej na sk³ad opa³u na terenie ciep³owni „Zatorze” w Lesznie przy ul. Spó³dzielczej 12. Termin realizacji: do 15 lipca 2009 r. Materia³y przetargowe mo¿na otrzymaæ w siedzibie zamawiaj¹cego w Dziale Rozwoju i Inwestycji, pok. 3, przesy³k¹ pocztow¹ lub pobraæ ze strony internetowej: www.mpec.leszno.pl Uprawniony do kontaktów z wykonawcami w pn.-pt. w godz. 7-15: Beata Raburska, tel. 065 525-60-36. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie MPEC Sp. z o.o. do dnia 7 maja 2009 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 7 maja 2009 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej budynku A. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Termin zwi¹zania ofert¹ 30 dni. Kryteria oceny ofert: cena – 100%. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wymagania okreœlone w materia³ach przetargowych.

KOMUNIKATY OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 8 kwietnia 2009 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cych na: budowie linii kablowej oœwietlenia ulicznego wraz ze s³upami i oprawami w rejonie ul. Francuskiej, Belgijskiej i Szwedzkiej w Lesznie. W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 206 w godz. 8-14 w terminie 7dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿onym wnioskiem inwestora oraz zg³aszaæ swoje ewentualne uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 14 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 8 kwietnia 2009 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cych na: budowie sieci wodoci¹gowej w ul. Sadowej w Lesznie. W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna Al. Jana Paw³a II 21, pok. 206 w godz. 8-14 w terminie 7 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê z wnioskiem Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Lesznie oraz zg³aszaæ swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 9 kwietnia 2009 r. wydana zosta³a decyzja koñcz¹ca postêpowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz¹ca budowy: linii kablowej nn dla zasilania obiektu przy ul. Skarbowej 3 w Lesznie. Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyñska 58, 60-479 Poznañ Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

PREZYDENT MIASTA LESZNA

informuje, i¿ w dniu 2 marca 2009 r. zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, wykaz w sprawie wydzier¿awienia nieruchomoœci z przeznaczeniem pod drogê dojazdow¹, stanowi¹cej dz. nr 41/3, ark. m. 49, po³o¿onej w Lesznie przy ul. Obotryckiej, z przeznaczeniem pod drogê dojazdow¹ do nieruchomoœci po³o¿onej w Lesznie przy ul. Obotryckiej, stanowi¹cej dz. nr 41/2, ark. m. 49 – Zarz¹dzenie Prezydenta Miasta Leszna Nr 54/2009 z dnia 2 marca 2009 r.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Spó³dzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 065 525-60-00, fax 065 525-60-73 www.mpec.leszno.pl, e-mail: mpec@mpec.leszno.pl Operator Telewizji Kablowej TVK Leszno Œródmieœcie informuje, ¿e z dniem 1 czerwca 2009 r. ulegaj¹ zmianie op³aty za abonament telewizyjny. Wysokoœci miesiêcznych abonamentów dla poszczególnych pakietów bêd¹ nastêpuj¹ce: Pakiet ,,A’’ – 8,50 z³ Pakiet ,,B’’ – 33,50 z³ Podwy¿ki op³at wynikaj¹ z rosn¹cych kosztów op³at licencyjnych i nale¿ytego utrzymania stanu technicznego TVK Leszno Œródmieœcie. Zarz¹d MPEC Sp. z o.o. w Lesznie


SPORT

30

Juniorki i m³odziczki m³odsze Têczy Leszno wziê³y udzia³ w XIV Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki „Ostrawa Cup 2009”. Obie dru¿yny zaprezentowa³y siê z bardzo dobrej strony, zajmuj¹c odpowiednio 4. i 3. miejsce w swoich kategoriach. KOSZYKÓWKA

Ostrawskie sukcesy

M³odziczki pod kierunkiem Hanny Komorowskiej startowa³y w grupie 6 dru¿yn z Czech i S³owacji. W eliminacjach zanotowa³y trzy zwyciêstwa i dwie pora¿ki. W meczu o br¹zowy medal, mimo os³abienia kontuzj¹ zawodniczki z pierwszej pi¹tki, pokona³y rówieœniczki z Czech i tym samym zapewni³y sobie miejsce na podium. Najlepsz¹ zawodniczk¹ dru¿yny wybrano Martynê Maækowiak. Obok niej w Têczy gra³y jeszcze: Magdalena Cugier, Laura Jaszewska, Agata Pie-

kadetkach. Przysz³o im rywalizowaæ a¿ z 12 ekipami z Czech, S³owacji, Polski, Niemiec i Estonii. Dziewczyny zaczê³y jednak od mocnego uderzenia i wygra³y swoj¹ grupê eliminacyjn¹, pokonuj¹c drug¹ ekip¹ gospodarzy i Slovana Bratys³awa, który dysponowa³ bardzo wysokim sk³adem. W æwieræfinale, graj¹c ze S³owaczkami z MŠK Istra Svit, Têcza posz³a za ciosem i po dramatycznej koñcówce, w której leszczynianki zanotowa³y a¿ 5 trójek z rzêdu (7 w ca³ym meczu), zapewni³a sobie awans do pó³fina³ów. W tej fazie turnieju nie by³o ju¿ tak dobrze. Trapione urazami zawodniczki nie by³y w stanie nawi¹zaæ wyrównanej walki z przeciwniczkami. Ostatecznie podopieczne Marka Czaiñskiego wywalczy³y wysok¹ czwart¹ lokatê. Najskuteczniejsz¹ koszykark¹ Têczy zosta³a Agnieszka Karolewicz, zdobywczyni 52 punktów w piêciu meczach. Oprócz niej barwy klubu reprezentowa³y tak¿e: Jagoda Iradzka, Justyna Skrzypczak, Marta Ziêcina, Patrycja Springer, Maria Sadowska, Dagmara Moszak, Izabela Pinkosz, Hanna Pogore³o, Adriana Ksi¹¿kiewicz, Magda Moœcipan, MKS Têcza Leszno dziêkuje Maciejowi Grysowi i Firmie Waliñski za wsparcie w zorganizowaniu i sfinansowaFot. archiwum niu transportu do Ostrawy.

czyñska, Aleksandra Sieñska, Karolina Janowska, Alicja Adamczewska, Anna Nadolna, Monika Konieczna, Sandra Baliñska, Aleksandra Brambor, Sonia Marsza³ i Natalia Kuczyk. Wszystkie koszykarki s¹ uczennicami Szko³y Podstawowej nr 7 w Lesznie. Trudniejsze zadanie stanê³o natomiast przed ich starszymi kole¿ankami. Zagra³y one bowiem w kategorii juniorek, choæ formalnie tylko trzy zawodniczki s¹ z tej grupy wiekowej. Pozosta³e graj¹ jeszcze w

s Leszczynianki znalaz³y czas, by zwiedziæ Ostrawê.

(ceg)

JUDO

PrzywieŸli medale z Niemiec

Zawodnicy UKS Jujitsu i Judo Miejska Górka oraz UKS Tad-Len Olimp Rawicz startowali w miêdzynarodowym turnieju dzieci i m³odzie¿y w judo w niemieckim Sprembergu. Impreza zgromadzi³a oko³o 400 zawodników z Niemiec, Austrii, Czech, S³owacji i Polski. Reprezentanci naszych klubów zdobyli kilkanaœcie medali. Z miejskogóreckiego klubu, prowadzonego przez Arnolda i Kornela Ratajskich, z³oty medal w wadze 42 kg wywalczy³a 14-letnia Katarzyna

Korfanty. Srebrne kr¹¿ki zdobyli: Dawid Pytiak w wadze 23 kg, Zuzanna Rakowska (33 kg), Dawid Rutkowski (60 kg) i Paulina Skrzypek (41 kg). Na najni¿szym stopniu podium stanêli: Magdalena Korfanty w wadze 42 kg, Monika Korfanty (58 kg), Eryk Mencel (48 kg), Damian Poraszka (40 kg) i Aleksandra Skrzypek (33

s Reprezentanci naszych klubów wraz z trenerami.

Fot. archiwum

kg). Tu¿ za podium uplasowa³a siê Marlena Poraszka w wadze 32 kg. Pi¹te miejsce zajêli Micha³ £ysiak w wadze 33 kg, Kamil P³óciennik (42 kg) i Patryk Rakowski (45 kg). Siódme miejsce: Adrian Rutkowski w wadze 55 kg, Artur Mrówka (42 kg), Kacper P³óciennik (28 kg) i Bartosz Skrzypek (28 kg). Dziewi¹te miejsce: Dariusz Misiewicz w wadze 45 kg, Wojciech Œliwa (28 kg) i Hubert Orzechowski (27 kg). Z rawickiego klubu, prowadzonego przez Dawida Szynalskiego, z³oty medal zdoby³a Aleksandra Krzy¿oszczak w wadze 36 kg, srebrne Tobiasz Szynalski (46 kg), Martyna Szargan (33 kg) i Dominika Gubañska (powy¿ej 44 kg). Pi¹te miejsce zajêli: Sebastian Groblewicz w wadze 42 kg, Marcin Jankowiak (38 kg) i Magdalena Z¹bczyñska (30 kg). Siódme miejsce: Jonasz Osiecki i Marek Z¹bczyñski w wadze 29 kg, Dominik Chodorowski (38 kg) oraz Monika ¯yto (44 kg). Dziewi¹te miejsce Dominik Kaczmarek w wadze 43 kg. J.W.

WYŒCIGI SAMOCHODOWE

Gostynianin w lambo

Spe³nia swoje marzenia 18-letni Jakub Giermaziak, cz³onek Automobilklubu Leszczyñskiego. Zosta³ zakontraktowany do belgijskiej stajni wyœcigowej ARGO Racing i w parze z Niemcem Frankiem Kechele w Wielkanoc wystartowa³ w presti¿owej formule ADAC GT Masters.

Fot. 2x autor s Lamborghini gallardo w pe³nej krasie. Powy¿ej Kuba na podium (trzeci z prawej).

W udany sposób, bo przez tor w Oschersleben, przemkn¹³ jak wiosenna burza. Z piorunami, gdy¿ w sobotê wygra³ czasówkê, lecz w niedzielê Kuba przeszar¿owa³ podczas I wyœcigu i na 4. okr¹¿eniu wjecha³ w bandê. A by³ drugi! Uszkodzone lamborghini gallardo nie nadawa³o siê do dalszej jazdy, ale ju¿ nastêpnego dnia polsko-niemiecka para pokaza³a na co j¹ staæ. W lany poniedzia³ek podczas II wyœcigu na tym samym torze Giermaziak po zaciêtej walce, choæ niefortunnie dokonanej zmiany za „kó³kiem”, przejecha³ liniê mety jako trzeci. Fenomenalny wynik jak na debiutanta! Tym bardziej ¿e nasz mistrz by³ os³abiony chorob¹ i siln¹ kuracj¹ antybiotykow¹, a podobne jak on b³êdy na torze pope³niali renomowani rywale prowadz¹cy takie cacka, jak ferrari F430, porsche 997 GT3, corvetty i ascari KZR1. Frank i Kuba znaj¹ siê doskonale, bo w 2007 roku jeŸdzili w tym samym teamie Motopark Academy, uczestnicz¹c w wyœcigach Formu³y Renault 2.0. Wypada przypomnieæ, ¿e ubieg³y sezon Kuba zakoñczy³ na 6. miejscu w NEC, a jego kolega by³ 3. ju¿ w ADAC GT Masters. Gostynianin, o którym niedawno pisaliœmy w „ABC”, mia³ pierwotnie inne plany. – Szykowa³ siê do walki w Formule III, ale na tak drogi sport zabrak³o nam pieniêdzy, bo i tak g³ównym sponsorem jest gostyñska firma poligraficzna Netbox. Niemniej z uczestnictwa w F3 nie rezygnujemy i mamy ju¿ uzgodnionych kilka sesji testowych w tej kategorii – t³umaczy Grzegorz Czarnecki, kolega z

kartingów, a obecnie menad¿er i rzecznik prasowy polskiego kierowcy. Debiut Polaka za sterem ¿ó³tego lamborghini gallardo z numerem startowym 4 jest przypadkowy. Wynika z niedomagañ auta formalnie Kubie i Frankowi przypisanego, jakim jest 560-konne audi R8 LMS. Na wyœcigowych torach w Europie jeŸdzi ich tylko 12, ale opiszemy je innym razem. Polsko-niemiecki duet dosiad³ wiêc „w³oskiego potwora” z napêdem na tyln¹ oœ i 6-biegowym widlastym silnikiem o poj. 4961 ccm i mocy „tylko” 500 KM przy 7800 obr/min. Auto jest mocno podsterowne, czego Kuba w³aœnie doœwiadczy³, wa¿y 1218 kg, ma 4,34 m d³ugoœci i zaledwie 1,1 m (!) wysokoœci, pomimo 18-calowych kó³ zatrzymywanych z przodu przez 8-, a z ty³u 4-klockowe hamulce. Tegoroczny cykl rozgrywek ADAC GT Masters sk³ada siê z 7 weekendowych rund po 2 wyœcigi na ka¿dym z torów. Tak legendarnych jak: Hockenheim, Sachsenring czy Nürburgring. I choæ Kuba ju¿ je zna, najtrudniejsz¹ próbê przejdzie 10 maja w holenderskim Assen. Dlaczego? Bo dzieñ wczeœniej w gostyñskim zespole szkó³ ogólnokszta³c¹cych bêdzie pisaæ egzamin maturalny z geografii. Wierzymy, ¿e po³amie pióro. Choæby dlatego, ¿e jest naszym podopiecznym! ZBIGNIEW KORONA

PI£KA NO¯NA

Dyrektorski Ju¿ czynne puchar TENIS

Od dzisiaj, pi¹tku, czynne s¹ odkryte korty przy hali Æwicznia w Lesznie. Mo¿na z nich korzystaæ codziennie od 9 do 20, a w niedzielê od 9 do 18. Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-16 korty s¹ udostêpniane bezp³atnie m³odzie¿y szkolnej. (ceg)

Dziewiêæ zespo³ów wziê³o udzia³ w miêdzyszkolnym turnieju pi³ki no¿nej halowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Lesznie. Triumfatorem imprezy rozgrywanej przed œwiêtami wielkanocnymi w Trapezie zosta³a pierwsza dru¿yna Gimnazjum nr 4 przed Gimnazjum nr 8 i Gimnazjum nr 9. (ceg)


KOSZYKÓWKA

Po¿egnanie w niedzielê

Nie w sobotê, a w niedzielê zakoñcz¹ sezon koszykarki PKM Duda Super-Pol Leszno. W zwi¹zku z trzydniow¹ ¿a³ob¹ narodow¹ prze³o¿ono wiêkszoœæ imprez sportowych, w tym mecze Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Zaplanowane na œrodê pierwsze spotkanie pomiêdzy ROW-em Rybnik a PKM Duda Super-Pol przesuniêto na dzisiaj na godzinie 18. Rewan¿ odbêdzie siê w niedzielê o 15 w hali Trapez. – W tym dniu je¿d¿¹ ¿u¿lowcy Unii, dlatego przyspieszyliœmy porê rozpoczêcia zawodów – poinformowa³ nas Jaros³aw Krysiewicz, szkoleniowiec leszczyñskiej dru¿yny. Przypomnijmy, ¿e stawk¹ rybnickoleszczyñskiej rywalizacji jest siódme miejsce w Ford Germaz Ekstraklasie. Zajmie je zespó³, który bêdzie legitymowa³ siê korzystniejszym bilansem obu pojedynków. (ceg)

PI£KA RÊCZNA

Z Pogoni¹ i z Orlikiem

Pogoñ Oleœnica i Orlik Brzeg bêd¹ rywalami naszych dru¿yn w kolejnej serii drugoligowych spotkañ. Leszczynianie, którzy s¹ wiceliderem rozgrywek wybieraj¹ siê do Oleœnicy, gdzie zmierz¹ siê z Pogoni¹. Podopieczni Ryszarda Kmiecika bêd¹ faworytami tej potyczki, jako ¿e ich przeciwnik zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, maj¹c w dorobku zaledwie 4 punkty. Na zwyciêstwo licz¹ te¿ kibice szczypiorniaka w Koœcianie. Têcza zagra bowiem w najbli¿szej kolejce z innym zespo³em z do³u drugoligowej tabeli. Orlik Brzeg plasuje siê na 11. pozycji z 10 „oczkami” na koncie. Mamy nadziejê, ¿e obie nasze dru¿yny zainkasuj¹ w najbli¿szy weekend komplet punktów. (ceg)

SPORT Kolejarz Rawicz odniós³ pierwsze zwyciêstwo w tegorocznych rozgrywkach II ligi. W lany poniedzia³ek „NiedŸwiadki” pokona³y u siebie KSM Krosno 46:43. W najbli¿szy weekend podopiecznych Henryka Jaska czeka przymusowa przerwa. ¯U¯EL

Przerwa im siê przyda

Poniedzia³kowy mecz na stadionie im. Floriana Kapa³y obfitowa³ w liczne upadki i wykluczenia, co by³o efektem fatalnie przygotowanego toru, na który narzekali solidarnie zawodnicy obu dru¿yn. Nic te¿ dziwnego, ¿e spotkanie trwa³o a¿ trzy godziny. Pocz¹tek nale¿a³ do goœci, którzy po dwóch wyœcigach prowadzili 7:4. Spory w tym udzia³ mieli jednak rawiczanie, gdy¿ najpierw upad³ Idziorek, a w drugiej gonitwie taœmy dotkn¹³ Gregoric. Dopiero w trzecim biegu zawodnicy w komplecie zameldowali siê na mecie. Wygra³ Nowaczyk przed Hansenem, Miko³ajczakiem i £ukaszewiczem. Jeszcze lepiej gospodarze spisali siê w nastêpnym wyœcigu, który rozstrzygnêli na swoj¹ korzyœæ w stosunku 5:1. Dziêki temu po raz pierwszy wyszli na prowadzenie (13:10). Przewaga Kolejarza uros³a do 5 „oczek” po pi¹tej gonitwie, w której Nowaczyk i Miko³ajczak zwyciê¿yli 4:2. Niestety, wtedy rozpoczê³a siê kolejna seria upadków. Najpierw na torze le¿a³ Idziorek, a po chwili Gregoric. Ten drugi trafi³ do szpitala i wiêcej ju¿ nie wystartowa³. – Mocno boli mnie biodro, moja

noga jest poobijana i dlatego nie wystartowa³em ju¿ w kolejnych biegach – t³umaczy³ po meczu Maks Gregoric. – W sobotê czekaj¹ mnie zawody ³¹czonych mistrzostw S³owenii, Austrii, Chorwacji i Wêgier i mam nadziejê, ¿e do tego czasu noga ju¿ wydobrzeje. Po zawodach mocno obola³y w rawickim zespole by³ te¿ Erik Pudel. Niemiec narzeka³ na ból barku, którego nabawi³ siê ju¿ ▲ Ambicj¹ i wol¹ w pierwszym Go³ubowskij. biegu. Uraz nie pozwoli³ mu na kontynuowanie zawodów. Goœcie wykorzystali tê niedyspozycjê podopiecznych Henryka Jaska

www.kolejarz.rawicz.pl walki imponowa³ jak zwykle Wiktor

i zmniejszyli stratê, a po dwóch wygranych podwójnie wyœcigach zdo³ali nawet odzyskaæ prowadzenie (26:27). Na szczêœcie dla Kolejarza

31

tylko na moment. Alden i waleczny Go³ubowskij pokonali 5:1 Chromika i Hansena, dziêki czemu gospodarze znów wygrywali. Meczowe zwyciêstwo zapewnili sobie ju¿ w pierwszym z wyœcigów nominowanych, po którym by³o 45:38. W ostatniej potyczce kroœnianie wykorzystali upadek Nowaczyka i przywieŸli komplet punktów. Pozwoli³o im to jedynie zmniejszyæ rozmiary pora¿ki. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e tradycji sta³o siê zadoœæ. W oœmiu dotychczas rozegranych w Rawiczu meczach Kolejarza z dru¿yn¹ z Krosna, siedmiokrotnie triumfowali gospodarze, a tylko raz notowano remis. Kolejarz: Gregoric 0 (t,u), Go³ubowskij 6 (2,1,w,2,1), Nowaczyk 9 (3,3,u,3,w), Miko³ajczak 6 (1,1,3,1), Alden 12 (2,3,3,3,1), Idziorek 4 (w,u,3,u,1,w), Pudel 2 (2), Dziatkowiak 7 (1,3,3). W najbli¿szej kolejce rawiczanie pauzuj¹, gdy¿ z rozgrywek – jeszcze przed ich rozpoczêciem – wycofa³a siê Turbina Równe. Przerwa z pewnoœci¹ bardzo przyda siê podopiecznym Henryka Jaska, zw³aszcza tym zawodnikom, którzy ucierpieli w poniedzia³kowym spotkaniu. Pozosta³e wyniki: Opole – Polonia 51:40 Orze³ – Miszkolc 61:31 Redstar (pauzowa³) Tabela 1. Orze³ £ódŸ 2 4 44 2. Polonia Pi³a 225 3. SC Miszkolc 220 4. KOLEJARZ RAWICZ 2 2 -13 5. Kolejarz Opole 2 2 -19 6. KSM Krosno 1 0 -3 7. Redstar Lublin 1 0 -14

(ceg)

KOSZYKÓWKA

O awans do fina³u

Koszykarze UKKS WSH Leszno 2000 i Obry Koœcian rozpoczynaj¹ dzisiaj rywalizacjê w pó³fina³owych turniejach bara¿owych o awans do II ligi. Leszczynianie zagraj¹ w Skierniewicach. Bój o fina³ rozpoczn¹ pi¹tkowym meczem z Jagiellonk¹ Warszawa. W sobotê zmierz¹ siê z gospodarzami imprezy – Ósemk¹ Skierniewice, a na zakoñczenie turnieju spotkaj¹ siê z Vikingiem Rumia. Obra Koœcian udaje siê natomiast do ¯yrardowa. I to w³aœnie dru¿yna ¯yrardowianki bêdzie pierwszym rywalem podopiecz-

nych Witolda Ratajczaka. W sobotê nasi koszykarze zagraj¹ z Basketem Squad £ódŸ, a w niedzielê z Korsarzem Gdañsk. Do fina³ów, które zaplanowano na 25-26 kwietnia awansuj¹ po dwa zespo³y z ka¿dej z grup (w sumie s¹ cztery) z zaliczeniem wyników z pó³fina³ów. Z dwóch turniejów fina³owych kwalifikacjê do II ligi uzyskaj¹ po trzy zespo³y.

▲ Dru¿yna UKKS WSH walczy o fina³ w Skierniewicach.

Fot. E. Baldys

(ceg)

PI£KA NO¯NA

Zagraj¹ u siebie

Dwa najbli¿sze mecze leszczyñscy trzecioligowcy zagraj¹ przed w³asn¹ publicznoœci¹. W sobotê o godzinie 16 Polonia podejmowaæ bêdzie Spartê Oborniki, czo³owy zespó³ grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. Cztery dni póŸniej, w œrodê, rywalem podopiecznych Jerzego Radojewskiego bêdzie Mieñ Lipno. Ten pojedynek rozpocznie siê o 17. Sympatyków futbolu serdecznie zapraszamy na boczne boisko w kompleksie Stadionu Alfreda Smoczyka. (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


ŻUŻEL

To coś więcej niż mecz Pojedynki Unii z Falubazem od lat elektryzują kibiców obu drużyn. To coś więcej niż zwykły ligowy mecz. To żużlowy klasyk, przez wielu określany mianem derbów. W niedzielę o godzinie 18.30 leszczynianie i zielonogórzanie rywalizować będą na Stadionie Alfreda Smoczyka.

Shieldsowi czy Batchelorowi, ale nawet Hampelowi. – Motocykle zupełnie nie mają prędkości. Żongluję ustawieniami, ale niewiele z tego wynika – skarżył się w trakcie meczu Jarek Hampel. Popularny „Mały” dopiero w drugiej części zawodów doszedł do ładu ze swoim sprzętem i zaczął wygrywać. W ekipie z Leszna tylko Adams nie miał problemów z torem i przełożeniami. Pewnie wygrał wszystkie swoje wyścigi, w tym ten najważniejszy, ostatni. Pozostali uniści jeździli w

spodziewana, ciężka przeprawa pod Dodatkowym smaczkiem najbliżJasną Górą. Wicemistrzowie Polski szej konfrontacji „Byków” z żużlowdopiero w ostatnim wyścigu poniecami spod znaku Myszki Miki jest działkowego spotkania z Włókniafakt, że spotkają się aktualni: lider i wicelider Speedway Ekstraligi. W rzem zapewnili sobie remis 45:45. – Ten wynik jest naszym sukcesem przypadku gości, póki co, zajmowane biorąc pod uwagę to, co działo się w przez nich drugie miejsce jest nieco na wyrost, gdyż w drugiej kolejce spotkań zielonogórzanie pauzowali. Ich mecz w Toruniu z Unibaksem został przełożony na 17 maja. Falubaz ma zatem na koncie tylko jedno rozegrane spotkanie, w którym wysoko pokonał u siebie osłabionego brakiem Nicki’ego Pedersena i Grega Hancocka Włókniarza Częstochowa. – Dopiero mecz w Lesznie będzie dla nas prawdziwym sprawdzianem – mówił po wygranej nad Włókniarzem Piotr Protasiewicz. – Mam nadzieję, że potwierdzimy w nim to, że dysponujemy sporymi umiejętnościami i szybkim Fot: E. Baldys sprzętem. W podobnym to- ▲Mecze Unii z Falubazem to żużlowe klasyki Speedway Ekstraligi. nie wypowiadał się trakcie spotkania – wyznał Czesław poniedziałek w przysłowiową kratkę także Rafał Dobrucki. Czernicki. – Częstochowski tor przez (Shields 6, Kasprzak 9, Batchelor 1, – Apeluję do wszystkich, by zachoHampel 9, Musielak 3, Pavlic 2). Zawać spokój i nie popadać w zbytni większość meczu był dla nas zagadką. Pogubiliśmy stanowczo za dużo wiedli Pavlic i Batchelor, który został zachwyt nad tym, że pokonaliśmy punktów na dystansie. Gdyby bieg ściągnięty pod Jasną Górę w ostatniej bardzo osłabionego rywala. Oceniać trwał półtorej okrążenia, to wtedy chwili w miejsce kontuzjowanego się będziemy po meczach z bardziej bylibyśmy górą. wymagającymi zespołami. Szkoleniowiec „Byków” nawiązał Do takich z pewnością należą tym samym do przynajmniej kilku leszczynianie, którzy z dorobkiem 3 sytuacji, w których jego podopieczni punktów przewodzą w tabeli Speewygrywali starty, ale nie potrafili dway Ekstraligi. Po nadspodziewanie W ubiegłym roku oba zespoły dowieźć czołowych lokat do mety. łatwej wygranej nad Caelum Stalą spotkały się ze sobą aż czteroPrzytrafiło się to nie tylko Pavlicowi, Gorzów przyszła jednak równie niekrotnie. Trzy mecze rozstrzygnęli na swoją korzyść leszczynianie, a P R O G R A M III K O L E J K I tylko w jednym górą byli zielonogórzanie.

Sezon 2008

ATLAS WROCŁAW

— WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

UNIA LESZNO

— FALUBAZ ZIELONA GÓRA

LOTOS GDAŃSK

CAELUM STAL GORZÓW

POLONIA BYDGOSZCZ —

UNIBAX TORUŃ

Runda zasadnicza Unia – ZKŻ ZKŻ – Unia

50:40 36:57

Ćwierćfinały DMP ZKŻ – Unia Unia – ZKŻ

49:40 54:38

podczas kwalifikacji do Grand Prix 2010 Damiana Balińskiego. – Zdjęcie jest czyste, nie ma żadnych złamań – poinformował nas Tomasz Gryczka, klubowy lekarz Unii Leszno. – Zawodnik doznał stłuczenia przodo i śródstopia lewego. Ma zalecony odpoczynek i oszczędzanie stopy, dlatego też porusza się przy pomocy kuli. Trzy razy dziennie korzysta z serii zabiegów: maści, środków przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych oraz krioterapii. Jest spora szansa, że wystąpi w meczu z Falubazem. Nie jest wykluczone, że w leszczyńskim zespole pojawi się też inny rekonwalescent Przemek Pawlicki. – Decyzja zapadnie po piątkowych kwalifikacjach do mistrzostw świata juniorów. W Poznaniu wystartują zarówno Przemek Pawlicki, jak i Sławomir Musielak – powiedział Słamomir Kryjom, dyrektor sportowy Unii Leszno.

Warto wiedzieć Bilety Każdy kibic przy zakupie biletu będzie zobligowany do wypełnienia następujących danych: imię i nazwisko oraz pesel. Niniejsze dane powinny być wpisane w wolne pola znajdujące się na kuponie kontrolnym biletu. Wchodząc na stadion służby porządkowe oderwą ten kupon. Dlatego też organizatorzy proszą o zabranie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz długopisów, które posłużą do wypełnienia danych na kuponie kontrolnym. Kasy przy ulicach 17-Stycznia i Strzeleckiej oraz kiosk przy tej drugiej ulicy będą czynne w niedzielę od godziny 10. Za bilet normalny zapłacimy 35 złotych, ulgowy – 20 złotych, sektor „0” – 60 złotych, program – 7 złotych.

Stadion

1

Unia Leszno

2 3 32

2

Falubaz Zielona Góra

1 2 28

Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 16.30. Podczas niedzielnego spotkania obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wnoszenia i używania środków pirotechnicznych. Wejście na stadion będzie możliwe przez bramki 1,2,8,9,10,14, natomiast bramki 3 i 7 oraz po IV biegu bramka 10 będą funkcjonowały jako bramki wyjściowe.

3

Unibax Toruń

128

Parkingi

4

Atlas Wrocław

224

5

Caelum Stal Gorzów

224

6

Polonia Bydgoszcz

2 2 -24

7

Włókniarz Czestochowa

110

8

Lotos Gdańsk

2 0 -16

DARIUSZ CEGIELSKI

Tabela

Podobnie, jak podczas poprzednich zawodów czynne będą parkingi przy ulicach 17-Stycznia i Strzeleckiej. Obie zostaną przemianowane na jednokierunkowe z możliwością wjazdu z jednej tylko strony, odpowiednio: od ulicy Grunwaldzkiej i Lipowej. W związku z przemarszem zorganizowanej grupy kibiców gości zaleca się, aby nie parkować na ulicy Strzeleckiej na odcinku od Lipowej do kas biletowych. (ceg)


Wygraj romantyczną wycieczkę do Paryża. Szczegóły we wtorek. GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K ÑS

str. 11-14

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 30 (2078) 17.04-20.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Mecze Unii z Falubazem od lat elektryzują kibiców obu drużyn. Nie inaczej będzie w najbliższą niedzielę, kiedy to w Lesznie dojdzie do kolejnej potyczki tych dwóch drużyn.

Fot. A.Przewoźny

Żużlowy klasyk

str. 32

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

14 dni!

Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10. Szczegóły na str. 5.

Woda już nie straszy Małgorzata Michalska z Leszna przez wiele lat bała się wody. Aby przezwyciężyć strach, za namową kolegi zaczęła nurkować. Obawa przed wodą zniknęła, a nowa pasja dostarcza jej mnóstwa wrażeń.

str. 16-17

Śmiech mają za komplement W leszczyńskim Klubie Kwadrat działają dwa teatry. Skupiona wokół nich młodzież sama wymyśla scenariusze przedstawień, a następnie wciela się w aktorów. str. 9

Fot. E.Baldys

INFORMATOR SZKOLNY

Y T S GO

Wygraj bilety na koncert i przedstawienie teatralne str. 16-17


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Zbierają baterie W szkołach i przedszkolach na terenie gminy Piaski oraz w Urzędzie Gminy wystawione zostały pojemniki na zużyte baterie. Gmina przystąpiła bowiem do ogólnokrajowego systemu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, zorganizowanej przez Organizację Odzysku REBA SA. – Udział w programie jest całkowicie bezpłatny – informuje sekretarz gminy Wiesław Glapka. – Firma zapewnia pojemniki do zbiórki baterii, materiały informacyjne, udział w seminarium szkoleniowym oraz odbiór wszystkich akumulatorów i baterii. Do pojemników można wrzucać wszelkiego rodzaju zużyte baterie małogabarytowe, baterie do telefonów, kalkulatorów, zegarków itp. Baterie są bardzo szkodliwe dla środowiska i zalicza się je do odpadów niebezpiecznych. Zawierają wiele substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska, są

to głównie metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel), a także substancje tworzące elektrolit (kwasy, zasady), które mają właściwości żrące i wywołują korozję. – Dzięki segregacji i właściwemu unieszkodliwianiu baterii substancje te nie zanieczyszczą gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych – wyjaśnia sekretarz. Szkoły i przedszkola za odpowiednią ilość zebranych baterii będą otrzymywać punkty, które wymienione zostaną na nagrody: zabawki, książki, gry, sprzęt multimedialny. ES

Natia z sukcesami Zespół Natia z Ponieca uczestniczył w finale wojewódzkim mistrzostw w aerobiku grupowym, który odbył się w poznańskiej Arenie. Wśród najlepszych zespołów z Wielkopolski poniecka grupa znalazła się w pierwszej dziesiątce,

Zawodniczki Szewy Gostyń znalazły się w ćwierćfinale mistrzostw Polski juniorek młodszych. W kolejnym etapie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży gostyńska drużyna zmierzy się z dwoma zespołami z województwa zachodniopomorskiego: Olimpią Szczecin i Gryfem Szczecin. W finale wojewódzkim OOM ekipa Szewy została wicemistrzem.

zajmując ósme miejsce. Do konkursu w finale wojewódzkim stanęły 22 najlepsze zespoły z rejonów: kaliskiego, konińskiego, pilskiego, leszczyńskiego, poznańskiego zachodniego i wschodniego. Grupa gimnazjalna zespołu Natia z Ponieca wraz z instruktorką Anetą Wrotyńską reprezentowała rejon leszczyński. Oprócz nich w tej samej kategorii wystąpiło Gimnazjum z Rydzyny. Natii udało się dostać do najlepszej dziesiątki i zająć ósme miejsce w województwie. Zespół z Ponieca dobrze zaprezentował się także podczas VIII Mistrzostw Wielkopolski w Aerobiku Grupowym, który odbył się w Pleszewie. Natia stanęła do konkurencji z 17 zespołami z całej Wielkopolski i zajęła szóste miejsce.

ES

ES

Awans Szewy

Powiat gostyński przyznał dotacje siedmiu organizacjom pozarządowym, które będą realizować projekty w zakresie pomocy społecznej. Łączna kwota dofinansowania wynosi 123.735 złotych.

Powiat wspiera – Na terenie naszego powiatu zrealizowane zostaną dzięki temu działania o wartości 293.590 złotych, gdyż organizacje wnoszą do realizacji dofinansowanych działań swój wkład własny w wysokości 169.855 złotych – wyjaśnia wicestarosta Janusz Sikora. Dotacje otrzymali: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej na „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej” w wysokości 90.000 zł, Stowarzyszenie Dziecko na realizację projektu „Warsztaty grupowe dla rodziców: wzmacnianie kompetencji rodzicielskich” w wysokości 5000 zł oraz na projekt „Warsztaty arteterapii techniką decoupage” – 850 zł, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Umysłowo Nie Sami na realizację projektu „Zorganizowanie imprez

integracyjnych dla środowiska osób niepełnosprawnych: X Ponadpowiatowej Paraspartakiady oraz festynu integracyjnego poprzedzonego warsztatami plastycznymi dla osób niepełnosprawnych, zakończonymi X Ogólnopolskim Konkursem Artystycznym „Bez Barier – Święta Góra 2009” - 17.680 zł, Polski Związek Niewidomych Koło w Gostyniu na projekt „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i do Palmiarni w Poznaniu oraz Spotkanie z kulturą – wyjazd do Teatru Muzycznego) w wysokości 4205 zł, Fundacja Sąsiedzi Sąsiadom na realizację projektu „Aktywni przez cały rok - cykl olimpiad specjalnych” . ES

Zorganizowali kiermasz W pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach trwały przed świętami intensywne prace. Uczestnicy WTZ wykonywali różnorodne ozdoby świąteczne, które wystawili na kiermaszu. Tekst i fot. ES

▲W pracowni plastycznej i zawodowej ozdabiano jajka i ceramikę techniką decoupage. – To technika wycinania elementów z papierowych chusteczek i naklejania ich na ceramikę czy jajka – wyjaśnia instruktor Daniela Litkowska. W pracowni plastycznej przeprowadzono też szkolenie „Filcowanie na mokro”. Uczestnicy z wełny czesankowej wykonywali piękne kwiaty bez udziału igły.

▲Przedszkolaki w Śmiłowie w gminie Poniec dzięki paniom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i pomocy pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczyły w „Wielkanocnej przygodzie”. Panie z KGW przygotowały dla dzieci atrakcje, które trwały dwa dni. Pierwszego dnia dzieci tworzyły własnoręcznie wielkanocne palmy, kartki, pisanki, witraże, ozdoby oraz przygotowywały wielkanocne koszyczki. Słuchały też ciekawych opowieści o baranku, pisankach, zmartwychwstaniu Pana. Następnego dnia szukały swoich wielkanocnych koszyczków, wypełnionych słodyczami. Tekst i fot. ES

▲W pracowni technicznej trwa natomiast nauka malowania na szkle. Instruktor Anna Marciniak cierpliwie uczy malowania witraży. Najtrudniejszym zadaniem jest wycinanie szkła, które po oszlifowaniu okleja się miedzianą taśmą, a potem cynuje.

17 kwietnia – sala Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik godz. 18 – koncert charytatywny dla Julki z Gostynia i Michała z Czachorowa. Zagrają: 99%, E.W.R i Na–Raz. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie w całości na leczenie dzieci. Jeśli pogoda dopisze, będzie zorganizowany także grill. Cena biletu 5 zł. W trakcie koncertu pojawią się również puszki z napisem „GRAMY DLA JULKI I MICHAŁA” wykonane przez firmę WIX–FILTRON , do których będzie można wrzucać pieniądze. Ośmiomiesięczna Julka choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Ma najcięższy I stopień choroby. Ciało dziewczynki jest sparaliżowane, nie może samodzielnie oddychać, jest karmiona sondą do żołądka. Czternastoletni Michał urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ma niedowład prawostronny obu kończyn oraz spastyczność mięśni i epilepsję. 18 kwietnia – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu godz. 10 – I Puchar Lig Halowych w Piłce Nożnej Drużyn Amatorskich Powiatu Gostyńskiego. Wejście do finału wywalczyły drużyny: Alfa, AS Bruk, Beta–Speed, Celka, Mir–Zen, Netbox, Simet, Skoda Auto Perfect. 18 kwietnia – Święta Góra godz. 11 – msza św. w Bazylice Świętogórskiej z okazji uroczystego poświęcenia i przekazania nowo zakupionych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z województwa wielkopolskiego. Mszę poprzedzi przejazd kolumny samochodów pożarniczych ulicami Gostynia: Poznańską, Mostową, Powstańców Wielkopolskich, Jana Pawła II. 18 kwietnia – Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik godz. 17 – wernisaż wystawy grafiki i malarstwa Anity Jaskulskiej – Jędraszek pod tytułem „Pod drzewami”. Anita Jaskulska – Jędraszek urodziła się w Gostyniu, jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, od 2005 roku związana z Wydziałem Grafiki ASP we Wrocławiu. Prezentowała swoje prace na wystawach w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W 2008 roku stała ekspozycja jej grafiki znalazła się w Domu Polskim w Tokio. Artystka była związana z działającym w GOK Hutnik Klubem Plastyka Amatora. Wystawa czynna od 19 do 24 kwietnia. 19 kwietnia – hala Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi godz. 13 – III Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego MIASTO TAŃCA. Wystąpi 93 solistów, 26 duetów i 26 formacji w kategorii hip – hop oraz 28 solistów i 17 dwójek w kategorii breakdance. Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Krobi oraz Rada Rodziców Klubu STEP BY STEP. Wstęp wolny. 19 kwietnia– sala GOK Hutnik godz. 20 – koncert zespołu DŻEM. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w sekretariacie GOK i Texass Pizza w Gostyniu. 23 kwietnia – boisko Orlik, ul. Słowackiego, Gostyń godz. 9 – wiosenny turniej piłki nożnej, organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Zagrają drużyny piłkarskie uczniów szkół podstawowych klas IV–VI z gminy Gostyń. Chętni mogą zgłaszać się do środy, 22 kwietnia. Zapisy przyjmowane są w krytej pływalni Na Fali, tel. 065 5758900 lub 693405665. ES


Wygraj romantyczną wycieczkę do Paryża. Szczegóły we wtorek. GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K ÑS

str. 11-14

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 30 (2078) 17.04-20.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Mecze Unii z Falubazem od lat elektryzują kibiców obu drużyn. Nie inaczej będzie w najbliższą niedzielę, kiedy to w Lesznie dojdzie do kolejnej potyczki tych dwóch drużyn.

Fot. A.Przewoźny

Żużlowy klasyk

str. 32

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

14 dni!

Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10. Szczegóły na str. 5.

Woda już nie straszy Małgorzata Michalska z Leszna przez wiele lat bała się wody. Aby przezwyciężyć strach, za namową kolegi zaczęła nurkować. Obawa przed wodą zniknęła, a nowa pasja dostarcza jej mnóstwa wrażeń.

str. 16-17

Śmiech mają za komplement W leszczyńskim Klubie Kwadrat działają dwa teatry. Skupiona wokół nich młodzież sama wymyśla scenariusze przedstawień, a następnie wciela się w aktorów. str. 9

Fot. E.Baldys

INFORMATOR SZKOLNY

IA C ΠKO

Wygraj bilety na koncert i przedstawienie teatralne str. 16-17


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

Kawalerowie górą

Fot. D. Borowski V Prof. Andrzej Florkowski zdradzał kulisy powstawania albumu fotograficznego o klasztorze w Lubiniu.

Słuszne decyzje Na ostatnim wykładzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej profesor Andrzej Florkowski zdradzał kulisy powstawania albumu fotograficznego ,,Lubiń – klasztor benedyktynów’’. Przybyłym zaprezentował przede wszystkim te zdjęcia, które... w albumie się nie znalazły. – Pretekstem do wydania publikacji było odnowienie klasztoru. Starosta dał mi wolną rękę. Z góry założyłem, że nie skupię się na samych martwych przedmiotach, ale że pokażę też zakonników, że znajdę jakąś formę kontaktu między życiem w klasztorze a tym, co się dzieje na zewnątrz – mówił autor zdjęć do albumu. Prof. Florkowski słusznie wyszedł z założenia, że zdjęcia w albumie większości przybyłym na spotkanie są znane, a jeśli nawet nie, to można się z nimi zapoznać. A w albumie umieszczono zaledwie około 300 zdjęć z ponad 4000 fotografii, jakie wykonał. Podczas wykładu TMZK można się więc było przekonać, że w albumie, z uwagi na ograniczoną objętość wydawnictwa, nie znalazło się wiele bardzo interesujących zdjęć. Andrzej Florkowski zdradził, że wiele z fotografii, jakie zrobił, z góry zaplanował, jak choćby zdjęcia we mgle, ale sam przyznał, że wszystkiego przewidzieć się nie dało. Stąd powstały też zaskakujące i dla niego samego ujęcia. Sam przyznał, że prace nad albumem trwały długo, ale jest on dopracowany i w

pełni zadowala autora zdjęć. – Podjęliśmy słuszne decyzje. Nic bym do dzisiaj w albumie nie zmienił. Dobrze go zrealizowaliśmy, tak to zestawiając, budując takie relacje – powiedział. Prof. Florkowski zdradził, że znaczna część zdjęć została wykonana w technice cyfrowej, ale najważniejsze zdjęcia robił na przezroczach, aby później wiernie odwzorować kolory w wydawnictwie. W przygotowaniu do druku albumu rzadko używano retuszu. Mówił też o wykonywaniu części zdjęć z drabiny strażackiej, z wysokości 35 metrów. – Robiąc zdjęcia zawsze staram się mieć kilka planów. Jeśli mogę to zawsze fotografuję pod światło, a to nie jest łatwe – zdradzał tajniki swojego kunsztu. Stwierdził, że najbardziej rozczarowały go instrumenty liturgiczne: monstrancje i kielichy. Za najważniejsze odkrycie, dla niego samego, uznał fizyczny kontakt z archiwalnymi dokumentami o Lubiniu, liczącymi setki lat, których wiele jest w archiwum w Poznaniu. (dab)

W Poniedziałek Wielkanocny w Kurzej Górze w gminie Kościan rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy kawalerami a żonatymi. Pojedynki te stały się już doroczną tradycją. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kurzej Góry, którzy licznie zasiedli na trybunach boiska wiejskiego przy ul. Leśnej. W tym roku górą byli kawalerowie, którzy wygrali 6:4. Bramki dla zwycięzców strzelili: Jakub Maciejewski (2), Łukasz Pol, Marcin Sworacki, Bartosz Głowacki i Adrian Gryncewicz. Ponadto drużynę tworzyli: Maciej Turkowiak, Mariusz Pol, Krzysztof Ślęczkowski, Piotr Turkowiak, Łukasz Ślęczkowski, Mateusz Maciejewski, Patryk Maciejewski, Karol Donaj, Tomasz Bajsztok i Tomasz Gałecki. Opiekunem drużyny był Grzegorz Ratajczak. Dodajmy, że gole dla pokonanych zdobyli: Michał Nyczak, Arkadiusz Mania, Tomasz Jurga oraz Dawid Pietrasz. Mecz sędziował Janusz Sworacki. (dab)

Parking Wkrótce rozpocznie się budowa parkingu, wraz z oświetleniem i zielenią, na os. Piastowskim w Kościanie. Inwestycję, za kwotę blisko 300.000 zł, realizować będzie firma AISTA Sp. z o.o. Na tym zatłoczonym przez samochody osiedlu w pierwszej połowie lipca ma przybyć 40 miejsc parkingowych. (dab)

Zaproszenie W sobotę, 18 kwietnia, na scenie Teatru 112 (ul. Bernardyńska 2) wystawiony zostanie spektakl pt. ,,Tragedia na 6 krzeseł’’. Jego reżyserem i autorem scenariusza jest Arkadiusz Wesołek. W przedstawieniu wystąpią: Kasia Węgierska, Nina Kozar, Hania Macniak, Oliwia Tomalak, Iga Szymańska i Amelia Molska. Początek o godz. 19. Wstęp wolny. (dab)

Wybrali najstarszego stażem Bronisław Michalak z Jasienia (na zdjęciu) został wybrany na tak zwanego Gminnego Szefa Sołtysów. To nieformalna funkcja reprezentacyjna, która należy do czempińskiej tradycji. Jednogłośnego wyboru dokonano podczas spotkania burmistrz gminy Czempiń Doroty Krystyny Lew z 21 sołtysami gminy Czempiń w Urzędzie Gminy. Do wyborów zgłoszono tylko jedną kandydaturę: Bronisława Michalaka, sołtysa Jasienia. Poprzednio przez lata funkcję tę sprawował Marian Wojciechowski, który do listopada ubiegłego roku był też sołtysem Betkowa. Gminny Szef Sołtysów, zgodnie z obowiązującym obyczajem, jest przedstawicielem czempińskich sołtysów w sprawach związanych z sołeckimi kompetencjami. Z upoważnienia sołtysów pełni też funkcje organizacyjne podczas realizacji poszczególnych zadań, np. na styku sołectwa – gmina.

66-letni Bronisław Michalak sołtysem Jasienia jest od bardzo dawna. Sam już nawet nie potrafi precyzyjnie zliczyć, czy pełni tę funkcję dwadzieścia kilka, czy może nawet trzydzieści już lat. – Jestem najstarszym sołtysem w gminie zarówno pod względem wieku,

jak i stażu. Jako jeden z nielicznych sołtysów do dziś posiadam godło sołtysa – mówi Bronisław Michalak, prezentując wspomniane godło. W przeszłości przez dwie kadencje szefował sołtysom z powiatu kościańskiego w Stowarzyszeniu Sołtysów Wielkopolskich. Był też radnym gminy. – Będę reprezentował sołtysów gminy na spotkaniach różnego typu, w tym także na dożynkach. Nasza gmina, jako typowo rolnicza, nie należy do zamożnych, jednak współpraca pani burmistrz z sołtysami układa się bardzo dobrze. Gorzej wygląda współdziałanie z Radą Miejską. Owszem, sołtysi są na sesje zapraszani, ale żaden z nas nie może zabrać głosu podczas omawiania uchwał, a dopiero na końcu sesji, w wolnych głosach i wnioskach. Nie jesteśmy też zapraszani na komisje rady, nawet jeśli są omawiane sprawy, dotyczące wsi – zauważa Bronisław Michalak. Tekst i fot. (dab)

3

Wielkanocny turniej

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie rozegrano VII Wielkanocny Turniej Ziemi Kościańskiej w piłce nożnej chłopców klas IV szkół podstawowych. Tradycyjnie uczestniczyły w nim reprezentacje szkół z gminy Kościan i miasta Kościana, a fundatorami nagród byli: Urząd Miejski Kościana oraz Urząd Gminy Kościan. Rywalizację wygrała drużyna Szkoły Podstawowej w Racocie, która w meczu o pierwsze miejsce 2:1 pokonała gospodarzy. W spotkaniu, którego stawką była trzecia lokata, Szkoła Podstawowa nr 3 wygrała 6:0 ze Szkołą Podstawową nr 1. Najlepszym strzelcem zawo-

dów został Daniel Olejnik (SP 3), zdobywca 5 bramek. Najlepszym bramkarzem okrzyknięto Szymona Liemana (SP 4), a zawodnikiem Dawida Ratajczaka (SP Racot). Dla najlepszych graczy były statuetki, dla zespołów puchary, dla szkół piłki, a dla wszystkich uczestników podarunki. Ponadto gracze otrzymali poczęstunek: drożdżówki i napoje. Na otwarciu turnieju obecni byli burmistrz Kościana Michał Jurga i wójt gminy Kościan Henryk Bartoszewski, a na zakończenie najlepszych dekorowali zastępca burmistrza Maciej Kasprzak i dyrektor ZS nr 4 w Kościanie Leszek Michalczak. (dab)

Wystaw, co zbędne Mieszkańcy Kościana będą mieli okazję, aby bezpłatnie pozbyć się niepotrzebnych mebli, pralek i innych odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV. Akcja ich odbioru zostanie przeprowadzona w mieście w dniach 21-22 kwietnia. Odpady wielkogabarytowe to m.in.: meble, sprzęt radiowo-telewizyjny, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze itd.), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy. Odpady te należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8.30 w miejscu wystawiania odpadów komunalnych, tj. przy krawężniku lub przy kontenerze z odpadami. Odbierze je firma, z którą właściciel nieruchomości posiada zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. Koszt odbioru poniesie firma wywozowa, w ramach wnoszonych ryczałtowych opłat za usługę „od osoby”. Firmy IRYS oraz TEW Gospodarowanie Odpadami dokonają odbioru odpadów wielkogabarytowych ze

wszystkich osiedli w środę, 22 kwietnia. Natomiast firma REMONDIS Sanitech Poznań akcję będzie prowadziła przez dwa dni. 21 kwietnia odbierze odpady wielkogabarytowe od mieszkańców osiedli: Śródmieście, Wesołe Miasteczko, Wolności i Gurostwo, a w dniu 22 kwietnia ekipy tej firmy dotrą na osiedla: Piastowskie, Jagiellońskie, Błonie, Gen. Sikorskiego i Konstytucji 3 Maja. Ponadto w dniu 22 kwietnia odbędzie się akcja odbioru z gospodarstw domowych odpadów niebezpiecznych. Zużyte: oleje, opony samochodowe, baterie i akumulatory, przeterminowane leki itd. będą odbierane w następujących punktach i godzinach: ul. Północna przy ul. Szkolnej (9.00-9.15), pl. Wolności przy LOK (9.25-9.40), ul. Sierakowskiego przy sklepie PSS Społem (9.50-10.05), ul. Śmigielska przy Lidlu (10.15-10.30), ul. Wyzwolenia przy Aptece (10.4010.55), al. Kościuszki plac pomiędzy LO a Kauflandem (11.10-11.25), ul. Powstańców Wlkp. przy placu zabaw (11.40-11.55). (dab)

Sesja w Śmiglu W czwartek, 30 kwietnia, na kolejnej sesji obecnej kadencji spotkają się radni Rady Miejskiej Śmigla. Obrady rozpoczną się o godz. 16. Głównym tematem najbliższej sesji będzie debata absolutoryjna. Radni wysłuchają sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śmigiel, a także opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej. Program obrad, oprócz głosowania nad udzieleniem absolutorium, przewiduje też podjęcie uchwał w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel” oraz przyznania tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Śmigiel. (ceg)


Wygraj romantyczną wycieczkę do Paryża. Szczegóły we wtorek. GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

str. 11-14

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 30 (2078) 17.04-20.04.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Mecze Unii z Falubazem od lat elektryzują kibiców obu drużyn. Nie inaczej będzie w najbliższą niedzielę, kiedy to w Lesznie dojdzie do kolejnej potyczki tych dwóch drużyn.

Fot. A.Przewoźny

Żużlowy klasyk

str. 32

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

14 dni!

Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10. Szczegóły na str. 5.

Wygraj bilety na koncert i przedstawienie teatralne str. 16-17

Woda już nie straszy Małgorzata Michalska z Leszna przez wiele lat bała się wody. Aby przezwyciężyć strach, za namową kolegi zaczęła nurkować. Obawa przed wodą zniknęła, a nowa pasja dostarcza jej mnóstwa wrażeń.

str. 16-17

Śmiech mają za komplement W leszczyńskim Klubie Kwadrat działają dwa teatry. Skupiona wokół nich młodzież sama wymyśla scenariusze przedstawień, a następnie wciela się w aktorów. str. 9

Fot. E.Baldys

INFORMATOR SZKOLNY

RAW

E I K IC


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Wystawa jest zazwyczaj pok³osiem konkursu plastycznego. Starostwo Powiatowe uzna³o, ¿e na Wielkanoc ciekawiej bêdzie na odwrót. Najpierw wystawa, póŸniej wy³onienie tych, którzy otrzymaj¹ nagrody i wyró¿nienia. W ten sposób odbywa siê wystawa wielkanocnych ozdób w Muzeum Ziemi Rawickiej.

Nagrody po wystawie Na konkurs nap³ynê³o oko³o 250 prac. Od ich rodzajów mo¿na dostaæ zawrotu g³owy. S¹ rysunki, malunki (pastele, akwarele), pisanki, kraszanki, wydmuszki zdobione w³óczk¹, wycinanki, makatki, serwetki, koszyczki, stroiki, palmy i kartki wielkanocne, figurki kurczaków, baranków i zaj¹czków, wyklejanki z barwionych skorupek jajek oraz inne rêkodzie³a, a nawet komiksy i prace w technice komputerowej. Do wykonania pisanek autorzy u¿yli jajek kurzych, kaczych, gêsich i strusich. Nie brakowa³o im pomys³owoœci w doborze materia³ów – wykorzystali: papier, bibu³ê, sznurek, siano, s³omê, watê, plastelinê, masê soln¹, bukszpan, wiosenne kwiaty. Prace zespo³owe i indywidualne wykonali: cz³onkowie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Pomocnie, mieszkañcy Domów Pomocy Spo³ecznej w Pakówce i Osieku, podopieczni Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej w Rawiczu i tamtejszego Œrodowiskowego Domu Samopomocy, dzieci z Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej Ma³y Dworek w £aszczynie, dzieci z Przedszkola w Kawczu, uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1 i 4 w Rawiczu, z tamtejszego Zespo³u Szkó³ nr 3 i Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II, ze Szko³y Podstawowej w Sobia³kowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Bojanowie, a tak¿e mieszkañcy Pakos³a-

wia, Jutrosina, Dubina, Zaorla, Sów, Kubeczek, Ostrobudek, Chojna i Sobia³kowa. Otwarcie wystawy zgromadzi³o niektórych wykonawców prac, w³adze powiatu, w³adze Pakos³awia, przedstawicieli placówek uczestnicz¹cych w konkursie. W czêœci artystycznej o charakterze wielkanocnym wyst¹pi³ zespó³ Chojnioki. Przemawiaj¹c podczas wernisa¿u Zdzis³aw Maækowiak, rawicki starosta, podkreœli³, ¿e z Wielkanoc¹ wi¹¿e siê wiele tradycji i ¿e czêœæ z nich jest zachowana do dziœ. – Wystawa jest wymownym œwiadectwem bogactwa tradycji naszego regionu, ale przede wszystkim ukazuje ogromny potencja³ twórczy mieszkañców powiatu – mówi³ starosta. – Pisanki, palmy, stroiki i inne prace s¹ wykonane tradycyjnymi technikami. Niektóre z nich to prawdziwe dzie³a sztuki. Emanuje z nich pomys³owoœæ, oryginalnoœæ i kreatywnoœæ twórców. Wystawa potrwa do koñca kwietnia. Towarzysz¹cy jej konkurs zostanie rozstrzygniêty podczas ekspozycji, a jego wyniki poznamy pod koniec tego miesi¹ca. Wrêczenie nagród zaplanowano na sesji Rady Powiatu. Osobn¹ nagrodê przyznaj¹ zwiedzaj¹cy wystawê, którzy do koñca kwietnia mog¹ g³osowaæ na najlepsze – ich zdaniem – prace (ka¿da jest oznaczona numerem). J.W.

MoŸdzierz dla Gazometu

Rawickie w³adze powiatowe wyró¿ni³y spó³kê Gazomet statuetk¹ z moŸdzierzem przyznawan¹ za szczególne zas³ugi dla powiatu. Doceni³y w ten sposób osi¹gniêcia firmy. Statuetkê przyznano spó³ce za pod uwagê warunki i œwiadczenia (Gazomet pomaga szko³om, w któosi¹gniêcia w dziedzinie gospodar- socjalne w zak³adzie, z których ko- rych ucz¹ siê dzieci pracowników czej, w której Gazomet ma siê czym rzystaj¹ pracownicy i ich rodziny zak³adu) oraz bran¿owe sukcesy pochwaliæ. Pod koniec ubieg³ego (wczasy, kolonie, zapomogi), stoso- osi¹gane przez firmê. Gazomet jest œwiatowym liderem roku zdoby³ Kamerton Innowacyjno- wanie systemu motywacyjnego praœci – zostaj¹c uznanym za najbar- cy, oferowanie dodatkowych œwiad- w technologii dostaw gazu. Zaopatruje gazownictwo i górnicdziej innowacyjn¹ œredni¹ two naftowe w Polsce w firmê w Polsce. Kilka tyurz¹dzenia przeznaczone do godni temu Grzegorz Robudowy kopalni i podziemmanowski, by³y prezes nych magazynów gazu, sieGazometu, a obecnie reci przesy³owych i dystrybuprezentant na Polskê Grucyjnych gazu ziemnego. py RMG (nale¿y do niej – Jako pierwsza firma w rawicki zak³ad), otrzyma³ kraju skonstruowaliœmy i Wektor Biznesu’2008, wyprodukowaliœmy miêdzy przyznany przez Konfedeinnymi kurki kulowe do racjê Pracodawców Polgazu oraz stacje redukcyjskich. Ostatnio natomiast no-pomiarowe gazu – wyspó³ka otrzyma³a tytu³ Somienia R. Aszkie³owicz. – lidny Pracodawca Roku. Swój wizerunek opieramy – Tê nagrodê przyzna³ na wysokim profesjonalinam Przegl¹d Gospodarzmie. czy – Grupa Media PartDowodem tego s¹ naner – mówi Robert Aszgrody i wyró¿nienia, które kie³owicz, szef Gazomezak³ad zdobywa za nowotu. – W konkursie Solidny czesne rozwi¹zania technoPracodawca Roku zostalilogiczne i konstrukcyjne, œmy ocenieni pod wieloma innowacyjnoœæ, rzetelnoœæ, wzglêdami. Organizator konkursu Fot. J. Witczak wysokie kompetencje w przeanalizowa³ dynamikê s Robert Aszkie³owicz, szef Gazometu, odbiera statu- œwiadczeniu us³ug oraz za zatrudnienia w zak³adzie, etkê z moŸdzierzem od Piotra Dubickiego, przewodni- swoje produkty. Wymieniæ wzrost kwalifikacji za³o- cz¹cego Rady Powiatu i Zdzis³awa Maækowiaka, rawic- mo¿na choæby Z³ote Medale za ,,rodzin꒒ kurków kugi (np. udzia³ w szkole- kiego starosty. lowych typu Top-Entry, niach), wspieranie pracowników we w³asnych dzia³aniach czeñ pracownikom (np. imprezy in- zdobyte przez firmê w 2007 roku na zmierzaj¹cych do podwy¿szenia tegracyjne). Oceni³ ponadto dzia³a- Miêdzynarodowych Targach Pokompetencji (zak³ad partycypuje w nia firmy na rzecz lokalnej spo³ecz- znañskich Technogaz oraz na tarkosztach podnoszenia kwalifikacji noœci (zak³ad przyjmuje na prakty- gach gazowniczych Expo-Gas w zawodowych pracowników, udzie- ki zawodowe uczniów i studentów), Kielcach. J.W. la im urlopów szkoleniowych), inne udzia³ w akcjach charytatywnych formy pomocy firmy w rozwoju zawodowym pracowników. Bra³ te¿

Oœwiata przy siatce

Nauczyciele z Zespo³u Szkó³ w Jutrosinie zostali mistrzami I Zaj¹czkowego Turnieju Pi³ki Siatkowej Pracowników Oœwiaty, rozegranego w Gimnazjum w Sierakowie. Rywalizowa³o 10 zespo³ów reprezentuj¹cych: Szko³ê Podstawow¹ nr 5 w Rawiczu-Sarnowie, Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, Gimnazja – w Bojanowie, Jutrosinie, Szkaradowie, Sierakowie (wystawi³o dwie dru¿yny), I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rawiczu, tamtejszy Zespó³ Szkó³ Zawodowych oraz – jako po³¹czona ekipa – Urz¹d Miejski w Rawiczu, tamtejsze Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy. Mieszane damsko-mêskie zespo³y gra³y najpierw systemem ka¿dy z ka¿dym w dwóch grupach. Ich zwyciêzcy zmierzyli siê w finale, w którym po zaciêtej walce nauczyciele z Jutrosina pokonali belfrów z I LO w Rawiczu. Zwyciêstwo jutrosinian nie dziwi. O tym, ¿e tamtejsi nauczyciele graæ w siatkówkê potrafi¹, œwiadcz¹ tak¿e coroczne sukcesy w tej dyscyplinie sportu trenowanych przez nich dru¿yn rywalizuj¹cych w rozgrywkach miêdzyszkolnych. W najlepszej ekipie turnieju grali: Alina Gawora, Hanna Babierczuk, Andrzej Walczak, Witold Piotrowski, Marcin Wlekliñski i Piotr Ryœ. W meczu o trzecie miejsce miêdzy dru¿ynami, które w grupach zajê³y drugie miejsca, zmierzy³y siê

obie ekipy Gimnazjum w Sierakowie. Wygra³ Team Sierakowo. Zwyciêzcy turnieju zostali nagrodzeni pucharem i dyplomami. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali œwi¹teczne upominki w postaci... œwie¿ych jajek. Imprezê wsparli:

3

Fermy Drobiu WoŸniak, Stó³ Rawicki Wies³awa Chudego oraz Piekarnia-Ciastkarnia Kortylewscy-Danek. Po turnieju jego uczestnicy i organizatorzy uczestniczyli w ,,biesiadzie siatkarskiej’’, podczas której tak¿e nieŸle serwowano. J.W.

Fot. J. Witczak s W meczu grupowym ekipa I LO w Rawiczu pokona³a Sierakowo Team, dla którego by³a to jedyna pora¿ka w turnieju.

Okrojona po¿yczka Rawicka gmina dostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska tylko po³owê maksymalnej po¿yczki na dofinansowanie budowy kanalizacji w Mas³owie i Szymanowie. Wsparcie mo¿e wynieœæ do 85 proc. kosztów inwestycji, a gminie przyznano 43 proc. Kosztorys inwestorski zadania opiewa na 16.700.000 z³. – Rzeczywiste koszty inwestycji bêd¹ znane po przetargu – mówi Ta-

Przejm¹ grunty

Rawicka gmina wyst¹pi³a do poznañskiego oddzia³u Agencji Nieruchomoœci Rolnej o bezp³atne przekazanie dwóch gruntów – o powierzchni 3000 m kw. w Konarzewie i dwa razy mniejszego w ¯o³êdnicy. Na pierwszym z nich ma powstaæ boisko, na drugim plac zabaw. Z tak¹ inicjatyw¹ wyszli so³tysi obu wsi. Gmina na ¿yczenie agencji sporz¹dzi³a warunki zabudowy obu gruntów pod planowane inwestycje, co oznacza automatyczne odrolnienie tych terenów i mo¿liwoœæ natychmiastowego przyst¹pienia do prac po przekazaniu gruntów na rzecz samorz¹du. Boisko i plac zabaw maj¹ powstaæ jeszcze w tym roku. J.W.

deusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Wielkoœæ po¿yczki bêdzie zatem uzale¿niona od kwoty zaoferowanej przez wykonawcê. W zwi¹zku ze zmniejszeniem wysokoœci po¿yczki gmina wyst¹pi do WFOŒ o przyznanie kredytu na sfinansowanie reszty kosztów inwestycji. Wprawdzie kredyt zaci¹gniêty w funduszu, w przeciwieñstwie do umarzalnej w 30 proc. po¿yczki, trzeba zwróciæ w ca³oœci, jednak jego oprocentowanie jest korzystniejsze ni¿ kredytów komercyjnych. Jeœli gmina nie dostanie kredytu z WFOŒ, pomyœli nad zaci¹gniêciem kredytu bankowego lub wyemitowaniem obligacji komunalnych. Og³oszenie przetargu jest uzale¿nione od zakoñczenia procedury przyznawania po¿yczki z WFOŒ, a ta siê przeci¹ga. – Przetarg bêdziemy mogli rozpisaæ dopiero po otrzymaniu promesy na po¿yczkê – dodaje burmistrz. – Liczymy, ¿e procedura zakoñczy siê najpóŸniej na prze³omie kwietnia i maja. W Mas³owie bêdzie budowana kanalizacja sanitarna i deszczowa. To dalszy ci¹g inwestycji rozpoczêtej w 2005 roku. Obejmie pó³nocn¹ czêœæ Mas³owa oraz ulice Œl¹sk¹ i Ko³³¹taja. W Szymanowie wybudowana zostanie tylko kanalizacja sanitarna. Na kanalizacjê deszczow¹ wieœ bêdzie mog³a liczyæ przy okazji budowy lub przebudowy dróg. J.W.

Gazeta ABC - 17 kwietnia 2009  
Gazeta ABC - 17 kwietnia 2009  

Gazeta ABC - 17 kwietnia 2009

Advertisement