Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs Wielkanocny str. 11

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 27 (2075) 07.04-09.04.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rzemiosło na wymarciu

Fot. E.Baldys

Kuśnierz, kaletnik, tradycyjny fotograf – to zawody, które powoli odchodzą do lamusa. Fachowość jest często wypierana przez tandetę, a klient przestaje cenić rzetelnego rzemieślnika. str. 6-7

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

25 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10

Żałuję tego, co zrobiłam

Kryzys sprzyja inwestycjom Samorządowcy są zadowoleni. Dzięki kryzysowi zaoszczędzą na planowanych inwestycjach miliony złotych. str. 5

Muzyczna podróż A. Kramarczyka z Leszna do USA

str. 12-13

Fot. archiwum

Spacer po Mieście Mgły

Collage E.Baldys i J.Kuik

Agnieszka K. z Ciołkowa koło Krobi w ubiegłym roku zabiła swojego 6-miesięcznego synka Nikodema. – Wstąpił we mnie jakiś demon – wspomina. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces dzieciobójczyni. str . 9

Unia liderem! Leszczyńscy żużlowcy rozgromili w niedzielę na swoim torze drużynę z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wygranej 61:29 Unia została liderem str. 24 Speedway Ekstraligi.

Wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie str. 14 Fot. E.Baldys


AKTUALNOŒCI

2

Motocyklowy rekord

Ponad czterysta maszyn przyjecha³o w sobotê do Leszna na otwarcie sezonu motocyklowego. Tylu maszyn pod koœcio³em Œwiêtego Krzy¿a jeszcze nie widziano. Poœwiêci³ je ksi¹dz Kazimierz Ma³ek, modl¹c siê o bezpieczeñstwo motocyklistów. Wiêkszoœæ z nich spod koœcio³a uda³a siê do Smyczyny, gdzie przy

kie³baskach i napojach bezalkoholowych planowali motocyklowe podró¿e. – Jedna grupa wyje¿d¿a na Ukrainê, druga do Rumunii i Bu³garii, inna do Albanii. S¹ te¿ motocykliœci planuj¹cy pojechaæ na Lazurowe

Fot. E. Baldys s Czechos³owacka jawa Ogar z 1948 roku by³a najstarsz¹ poœwiêcon¹ w sobotê maszyn¹. – Wyprodukowano tylko tysi¹c sztuk tego modelu, w Polsce s¹ dwa – podkreœla w³aœciciel obu S³awomir Wiœniewski. Na zdjêciu z organizatorem zlotu Maciejem Majewskim.

Sezon lotów rozpoczêty

W miniony pi¹tek na lotnisku w Strzy¿ewicach rozpoczêto sezon lotniczy. W niebo wzbi³y siê pierwsze szybowce i samoloty. Piloci i szybownicy czekali na ten dzieñ ju¿ od dawna i z utêsknieniem wypatrywali s³oñca wró¿¹cego noszenie. W inauguracyjny lot szybowcem wzbili siê Andrzej Cichoñski, instruktor pilot, szef wyszkolenia Centralnej Szko³y Szybowcowej i – jako pasa¿er – Antoni Neczyñski, redaktor naczelny „ABC”. Nasz szef prze¿y³ du¿y stres, bo by³ to jego pierwszy lot szybowcem. Podobno w górze prosi³ pilota, by nie wykonywa³ ¿adnych odwa¿niejszych ewolucji. Po wyl¹dowaniu, w ramach ceremonii chrztu, otrzyma³ s¹¿nistego klapsa od dyrektora lotniska Ryszarda

Andryszczaka. Nale¿a³o mu siê. Do sezonu przygotowano 10 szybowców, 4 szybowce szkoleniowe dwumiejscowe, 4 samoloty holuj¹ce, 2 samoloty szkolne typu Cessna i 2 typu AN 2. W tym roku najwa¿niejszymi imprezami na lotnisku bêd¹ mistrzostwa Polski w klasie otwartej i 18metrowej (8-16 maja) oraz piknik lotniczy (18 czerwca). Przewiduje siê, ¿e z lotniska bêdzie korzystaæ oko³o 200 sportowców. (a)

Wybrze¿e – opowiada³ organizator spotkania Maciej Majewski z Leszczyñskiego Bractwa Motocyklowego. Na poœwiêcenie maszyn, oprócz leszczynian, zjecha³o te¿ wielu motocyklistów z regionu. Tylko z Koœciana przyjecha³o ponad 40 jednoœladów. – Pojawi³o siê mnóstwo nowych cudeniek. Ubieg³oroczny niski kurs dolara i euro sprawi³, ¿e wiele osób œci¹gnê³o motocykle z zagranicy – podkreœla³ M. Majewski. Korzystaj¹c ze wspania³ej pogody wielu motocyklistów z leszczyñskiego spotkania uda³o siê do Poznania na urz¹dzany tego samego dnia Motor Bazar. MIW

Koœcianiacy w Zarz¹dzie Dostan¹ nagrody PKOl Dwoje mieszkañców Koœciana zosta³o w sobotê wybranych do Zarz¹du Polskiego Komitetu Olimpijskiego: Urszula Wojtkowiak i Wojciech Ziemniak.

Urszula Wojtkowiak jest prezesem Polskiego Zwi¹zku Akrobatyki Sportowej. W Koœcianie mieszka od oœmiu lat. Zosta³a wybrana do Zarz¹du PKOl z listy prezesów olimpijskich zwi¹zków sportowych. Wojciech Ziemniak natomiast, znany ze swojej wieloletniej dzia³alnoœci w sporcie szkolnym, pose³ na Sejm, trafi³ do Zarz¹du PKOl z listy otwartej, do której kandydatury zg³aszaj¹ wszystkie zwi¹zki sportowe. Desygnowa³ go Szkolny Zwi¹zek Sportowy, którego W. Ziemniak jest prezesem. Z 29 kandydatów z tej listy do Zarz¹du PKOl wesz³o 13. ,,W pokonanym polu’’ znalaz³y siê miêdzy innymi znane postacie sportu. Natomiast prezesem PKOl ponownie zosta³ Piotr Nurowski. W sumie Zarz¹d PKOl liczy 60 cz³onków. Po œwiêtach wielkanocnych spotkaj¹ siê oni na pierwszym zebraniu, podczas którego zostanie wybrane prezydium oraz szefowie poszczególnych komisji przy PKOl. Kadencja Zarz¹du PKOl trwa cztery lata. (dab)

Czterech uczniów z Zespo³u Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie zajê³o najwy¿sze miejsca w finale IX Miêdzywojewódzkiego Górowskiego Konkursu Informatycznego. Do ostatniego etapu konkursu, który odby³ siê w czwartek, dostali siê: Micha³ Cejza, Arkadiusz Kasperski, Mateusz Syc, Pawe³ Wasiak i Krzysztof Wawrzyniak. Musieli oni pokonaæ szereg konkurentów z województw: dolnoœl¹skiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zmagania zosta³y podzielone na dwie kategorie. Ci uczestnicy, którzy rozwi¹zywali problemy z wykorzystaniem programów u¿ytkowych, mieli do wykonania dwa zadania w edytorze tekstów i jedno z zakresu tworzenia baz danych. – Najlepszy w tej dziedzinie okaza³ siê Arkadiusz Kasperski, a dwa równorzêdne drugie miejsca przypad³y Mateuszowi Sycowi i Paw³owi Wasiakowi – zaznacza Robert Syc, nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZSET.

¯u¿el do szkó³

Jan Dziedziczak, pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci, umówi³ siê wczoraj z dziennikarzami pod pomnikiem Alfreda Smoczyka w Lesznie. Nie bez powodu, gdy¿ zamierza³ poinformowaæ, ¿e utworzy³ i stan¹³ na czele Parlamentarnego Zespo³u Promocji ¯u¿la. Pose³ jest kibicem leszczyñskich „Byków” i towarzyszy im nawet na

W pi¹tek œwi¹teczne „ABC”

Fot. E. Baldys s W kabinie szybowca Puchacz instruktor Andrzej Cichoñski i pasa¿er Antoni Neczyñski.

M. Cejza œwietnie spisa³ siê w kategorii programowanie. Przypad³a mu w niej druga lokata. – Problem polega³ na zbudowaniu w jednym z kilku jêzyków programowania bezb³êdnego mechanizmu. Oceniano równie¿ ³atwoœæ korzystania z niego – wyjaœnia R. Syc. – Specjalizujê siê w jêzyku Pascal. Zaczê³o siê od tego, ¿e kiedyœ przysiad³em przy komputerze i stwierdzi³em, ¿e chcê siê go nauczyæ. Z programowaniem chcia³bym zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ. Planujê pójœcie na studia na politechnikê – mówi trzecioklasista Micha³ Cejza. Podkreœla, ¿e ju¿ wczeœniej bra³ udzia³ w olimpiadzie informatycznej, ale nie osi¹gn¹³ w niej ¿adnych sukcesów. Czterej uczniowie, którzy zwyciê¿yli w zmaganiach zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze, zostan¹ oficjalnie uhonorowani 4 czerwca. – Nagrody otrzymaj¹ tak¿e od szko³y – zapewnia Miros³aw Matuszewski, wicedyrektor ZSET. (luk)

Gazeta bêdzie mia³a a¿ 40 stron. A w niej m.in.: – ostatnie marzenia dzieci chorych na raka, – El¿bieta Dudziñska i inne leszczyñskie morsy, – Mateusz D¹browicz z Dubina, mened¿er szpitalnej kaplicy, – Koœció³ zielonoœwi¹tkowców – jak ludzie siê raduj¹, – wielkanocne sto³y pañ z gminy Krzemieniewo, – krzy¿ówka na ca³¹ stronê.

wyjazdach. Utworzony przez niego zespó³ ma funkcjonowaæ ponad podzia³ami politycznymi. Jako jedno z pierwszych zadañ postawi³ sobie zwiêkszenie zainteresowania t¹ dyscyplin¹ telewizji publicznej. ¯u¿el ma byæ tak¿e promowany w szko³ach, gdy¿ – zdaniem pos³a – uczniowie w Warszawie, Krakowie i Bia³ymstoku nie potrafi¹ wymieniæ nazwy ani jednej dru¿yny ¿u¿lowej. Przy okazji spotkania z mediami Jan Dziedziczak wyrazi³ te¿ rozczarowanie z powodu zbyt powierzchownego potraktowania przez leszczyñsk¹ prokuraturê wyjaœnienia sprawy tak zwanego „leszczyñskiego uk³adu”. Zapowiedzia³, ¿e bêdzie czyni³ starania, ¿eby sprawê zbada³a inna prokuratura, spoza Wielkopolski. Zamierza o niej poinformowaæ tak¿e Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz minister Juliê Piterê. (JAC)


AKTUALNOŒCI

Sztandar i imiê

3

Szko³a Podstawowa w D¹bczu przygotowuje siê do wrêczenia sztandaru i nadania jej imienia Tadeusza £opuszañskiego. G³ówne uroczystoœci zaplanowano na 23 maja.

Fot. J. Kuik s Pomnik Trójcy Œwiêtej budzi zachwyt nawet w tak nasyconym zabytkami miasteczku jak Rydzyna. Upamiêtnia on ofiary epidemii d¿umy, która nawiedzi³a Rydzynê w 1709 roku.

Szansa dla Trójcy Œwiêtej

150 tysiêcy z³otych ma kosztowaæ remont XVIII-wiecznej rzeŸby Trójcy Œwiêtej na rydzyñskim rynku. Urz¹d Miasta i Gminy Rydzyna stara siê o dofinansowanie tego przedsiêwziêcia. Przed czterema laty pracownicy urzêdu zdjêli od³upan¹ od ca³oœci rêkê Boga Ojca. Konserwator zabytków nie zezwoli³ na niefachowe jej doklejenie, dlatego do dziœ przechowywana jest w urzêdzie. – Gmina nie jest w stanie sfinansowaæ samodzielnie tak kosztownych prac konserwatorskich – podkreœla wiceburmistrz £ukasz Bartkowiak. – Dlatego z³o¿yliœmy wnioski o dofinansowanie odrestaurowania pomnika Trójcy Œwiêtej do Wielko-

polskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Je¿eli gmina uzyska wiêkszoœæ potrzebnych pieniêdzy, dawna œwietnoœæ zostanie przywrócona pomnikowi jeszcze w tym roku. W mniej optymistycznym wariancie prace podzielone zostan¹ na dwa lata.

Dok³adna data powstania szko³y nie jest znana. Jej pierwsza kronika pisana starogotyckim pismem pozwala przypuszczaæ, ¿e by³o to przed 1839 rokiem. By³a wówczas szko³¹ katolick¹, do której chodzi³y dzieci polskie i niemieckie. Obecnie szko³a mieœci siê w dwóch budynkach. Parterowy s³u¿y uczniom klas I-III, a piêtrowy, mieszcz¹cy siê po przeciwnej stronie ulicy, uczniom starszych klas. W szkole panuje ju¿ atmosfera zbli¿aj¹cego siê œwiêta. Na korytarzu dzieci przygotowa³y wystawê przedstawiaj¹c¹ dokonania Tadeusza £opuszañskiego. Zas³yn¹³ on m.in. jako dyrektor przedwojennego Gimnazjum i Liceum im. Su³kowskich. By³a to szko³a, w której starano siê wypracowaæ nowoczesne metody kszta³cenia. Dbano nie tylko o wysoki poziom nauki, ale równie¿ starano siê zainteresowaæ sprawami spo³ecznymi kraju i przysz³ym zawodem. Znaczny nacisk po³o¿ono na wychowanie sportowe. Wiele z doœwiadczeñ patrona jest obecnie wykorzystywanych przez nauczycieli ze szko³y w D¹bczu. Spo³ecznoœæ szkoln¹ tworz¹ m³odzi mieszkañcy D¹bcza, s¹siedniej Nowejwsi, Maruszewa, Tworzanic, Tworzanek i Przybinia. Swoje zainteresowania uczniowie mog¹ rozwi-

Fot. J. Kuik s W maju uczniowie bêd¹ uczestnikami jednego z wa¿niejszych wydarzeñ w historii Szko³y Podstawowej w D¹bczu.

jaæ w wielu ko³ach zainteresowañ. Doskona³e wyniki osi¹gaj¹ tak¿e w sporcie. Niedawno rozstrzygniêto szkolny konkurs na logo szko³y. Spoœród 44 projektów za najciekawszy uznano ten przygotowany przez Jagodê Bogdanow. W konkursie wyró¿niono ponadto prace: Adriana Kujawskiego, Darii Matyi, Patryka

(JAC)

Ksi¹¿ki za pisanki

Dzisiaj o godz. 17 w galerii Samorz¹dowego Oœrodka Kultury w Œwiêciechowie zostanie podsumowany X Wielkanocny Konkurs Pisankowy. Laureaci otrzymaj¹ nagrody ksi¹¿kowe. W gronie dzieci do lat 5 komisja postanowi³a nagrodziæ b¹dŸ wyró¿niæ: Rafa³a Lorenza, Wiktoriê Olejniczak, Mateusza Dwornika, Juliê Nowak, Wiktoriê Wodniczak i Danielê Szulc. W grupie 6-10 lat naj-

wy¿ej oceniono prace: Franciszka Mroziñskiego, Matyldy Obiega³y, Patrycji Œliwy, Oliwii Pastor i Mateusza Musielaka, a w kategorii 11-15 lat – Darii Micha³owicz, D¹brówki Skorupiñskiej i Anny Rachuty. Wœród najstarszych nagrody otrzymaj¹: Jolanta Obiega³a, Justyna Sêd³ak i Ewa £awniczak. Wystawa czynna bêdzie do 24 kwietnia w godz. 8-15. (JAC)

Fot. J. Kuik s W ubieg³ym roku gmina Osieczna wykona³a now¹ nawierzchniê na po³owie rynku, gdzie powsta³ parking samochodowy. Obecnie przyst¹piono do robienia drugiej czêœci. W zwi¹zku z tym, ¿e przez rynek przebiega droga powiatowa, w przedsiêwziêcie w³¹czy³o siê Starostwo Powiatowe w Lesznie, które sfinansuje wykonanie nowej nawierzchni w zatoczce autobusowej.

Fot. E. Baldys s W miniony czwartek obchodzono 4. rocznicê œmierci papie¿a Jana Paw³a II. W tym szczególnym dniu wierni jednoczyli siê w modlitwie o Jego beatyfikacjê. Równie¿ mieszkañcy Wilkowic spotkali siê w tym dniu pod papieskim pomnikiem przy koœciele pw. œw.Marcina. Honorow¹ wartê pod pomnikiem papie¿a pe³nili druhowie z miejscowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Ró¿aniec wspólnie ze zgromadzonymi parafianami odmówi³ ks. Alfred Wittke. Przerwano go punktualnie o godz. 21.37 – w chwili, w której Jan Pawe³ II cztery lata temu odszed³ do Domu Ojca. Uroczystoœæ zakoñczy³o wspólne odœpiewanie „Barki”, ulubionej papieskiej pieœni.

Fot. E. Baldys s Tradycyjnie ju¿ w Niedzielê Palmow¹ na pami¹tkê wjazdu Jezusa do Jerozolimy we wszystkich koœcio³ach œwiêcono palmy. Przed leszczyñskim koœcio³em pw. œw. Jana palmy i bukszpan rozprowadza³a m³odzie¿ ze Scholki. Uzyskane ze sprzeda¿y pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na letni wypoczynek dzieci i m³odzie¿y w Wise³ce.

Ratajczaka, Anny Szczefanowicz, Przemys³awa Glapiaka, Aleksandry Bogdanow, Agaty Glumy, Damiana Golca, Barbary Kubackiej, Anny Naskrêt, Anity Okrêt, Kaliny Szymankiewicz i Grzegorza Wojtkowiaka. W minionych latach gmina Rydzyna i powiat leszczyñski zadba³y o bezpieczeñstwo uczniów, przebudowuj¹c przejœcie dla pieszych pomiêdzy budynkami szko³y. Wykonano tak¿e nowy chodnik, który s³u¿y uczniom tak¿e jako œcie¿ka rowerowa. Obecnie ekipa Urzêdu Miasta i Gminy w Rydzynie uk³ada kostkê brukow¹ na szkolnym dziedziñcu, co zakoñczone zostanie jeszcze przed szkolnymi uroczystoœciami. Szko³a Podstawowa w D¹bczu czêsto goœci uczestników rajdów harcerskich. W dniach 18-19 kwietnia odbêdzie siê XIV Harcerski Rajd Œladami Tadeusza £opuszañskiego. Dru¿yny harcerskie i zuchowe z Hufca Leszno bêd¹ mia³y okazjê bli¿ej poznaæ tê postaæ, a tak¿e zwiedziæ najciekawsze zabytki w gminie Rydzyna. (JAC)

Ptaki w urzêdzie

Po raz pierwszy sala konferencyjna w Urzêdzie Miasta i Gminy w Osiecznej zaistnia³a jako galeria fotografii. Wystawê „Ptaki – obszar specjalnej ochrony Natura 2000 Zbiornik Wonieœæ” Piotra Dzie³akowskiego ze Wschowy bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 15 kwietnia w godz. 8-15 (od poniedzia³ku do pi¹tku). Ptaki s¹ g³ównym celem jego bezkrwawych polowañ z aparatem fotograficznym. Dziesi¹tki godzin spêdzi³ na Zbiorniku Wonieœæ, który z uwagi na bogactwo skrzydlatych mieszkañców uznany zosta³ za Europejsk¹ Ostojê Ptaków. Wystawa w urzêdzie jest kolejnym przejawem wykorzystania ptaków do promocji gminy Osieczna. Niebawem na osieckim Letnisku pojawi¹ siê tablice informuj¹ce o gatunkach, jakie zadomowi³y siê w rejonie 10 jezior na terenie gminy. (JAC)


AKTUALNOŚCI

4

Spoczną w godnym miejscu W zapomnianej mogile w Strzyżewicach znaleziono zwłoki 4 żołnierzy niemieckich. Członkowie Stowarzyszenia POMOST ekshumowali szczątki w ubiegłą sobotę. Zostaną pochowane z czcią należną każdemu człowiekowi. Zapomniana mogiła żołnierzy niemieckich została znaleziona dzięki Henrykowi Grześkowiakowi z Leszna. W rozmowie z „ABC” wspominał styczeń 1945 r., kiedy wojska hitlerowskie uciekały przed wkraczającymi do miasta jednostkami radzieckimi. Wojska Armii Czerwonej nie brały jeńców. Obcych żołnierzy zabijano od razu. Tak też stało się w przypadku 4 żołnierzy spoczywających w mogile w Strzyżewicach. – Chciałbym, aby ci ludzie znaleźli godne miejsce spoczynku – mówił przed rokiem Henryk Grześkowiak. To on wskazał nam mogiłę. – W mogile znaleźliśmy szczątki czterech osób, kawałek okularów, buty wojskowe oraz fragmenty mundurów. Był też jeden nieśmiertelnik – mówi Tomasz Czabański, prezes Stowarzyszenia POMOST. – Dzięki niemu ustaliliśmy, że pochowani żołnierze pochodzili z formacji niszczycieli czołgów. Prace ekshumacyjne i prowadzone przy okazji rozmowy z ludźmi

wschodniego w Rawiczu. Według relacji świadków znajduje się tam mogiła, która może kryć nawet 70 osób. W ubiegłym roku członkowie Stowarzyszenia POMOST ekshumowali szczątki 1142 żołnierzy niemieckich. Było to możliwe dzięki współpracy stowarzyszenia z wojewodą wielkopolskim, samorządami lokalnymi oraz proboszczami parafii. Najważniejszą pomoc ofiarowali jednak świadkowie końca wojny – osoby, które widziały zbrodFot. A. Przewoźny nie dokonywane V Mogiła w Strzyżewicach kryła szczątki 4 żołnierzy na bezbronnych pozwoliły wstępnie ustalić lokaliżołnierzach i zację dwóch kolejnych mogił, któzapamiętały, gdzie znajdują się more mogą kryć nawet kilkadziesiąt giły. zwłok. Znajdują się na cmentarzu w – Żadna z informacji, które poŚwięciechowie oraz w Lasocicach. dają ludzie, nie jest bagatelizowana. – W tym sezonie będziemy kontynuJeździmy wówczas na wizje lokalne, ować prace w tym regionie – mówi To- oznaczamy teren, a następnie wysymasz Czabański – Na pewno pracować łamy pisma do właścicieli gruntów będziemy w Przybiniu, Moraczewie z prośbą o zgodę na ekshumację oraz w okolicach dawnego dworca – dodaje Tomasz Czabański. Przypominamy, że poszukiwania mogił niemieckich prowadzi Stowarzyszenie POMOST z Poznania wspólnie z Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami przeniesione z karnawału w Rio Wojennymi. Osoby, które potrafią de Janeiro tak szybko zawładnęły wskazać lokalizację mogił, proszoemocjami publiczności, że wielu ne są o kontakt z naszą redakcją, nr siedzących na widowni Polaków nie telefonu 0 65 529 25 40. (and) miało oporów przed wspólnym odtańczeniem lambady na scenie. Jak się okazało, znakomite instruktorki znalazły tu pojętnych uczniów. Na trwające trzy dni warsztaty do Leszna przyjechało tym razem ponad 120 miłośników capoeira z całej PolGminy Miejska Górka i Krobia ski. Ich patronami medialnymi byli zadecydowały o zamiarze likwidaRadio Eska i gazeta „ABC”. cji Szkół Podstawowych w GostkoMIW wie i Nieparcie. Placówki jednak

Po brazylijsku Gorące rytmy samby i energiczny taniec podziwiali w sobotę leszczynianie. Okazją do zobaczenia brazylijskich zespołów były organizowane już po raz trzeci Ogólnopolskie Warsztaty Capoeira. Podczas sobotniego pokazu w Miejskim Ośrodku Kultury mieszkańcy miasta mieli okazję przyjrzeć się profesjonalnemu pokazowi tej sztuki walki. Wielką gratką był także gorący występ brazylijskiego zespołu „Samba Axé Bahia Show”. Tancerki jakby wprost

Mistrzowie z Ponieca Modelarze należą do klubu modelarstwa przy Gminnym Centrum Kultury w Poniecu. Od szesnastu lat instruktorem w klubie jest Janusz Poprawski. Konkurs w Toruniu podzielony był na dwie grupy wiekowe: junior i senior oraz klany konkursowe. – Podczas zawodów ocenie podlegały: wygląd ogólny modeli, wkład pracy przy ich budowie, zgodność tematyczna, stopień skomplikowania, jakość wykonania oraz malowanie i oznakowanie przybliżone do oryginału – mówi instruktor Janusz Poprawski. – Zawody tej rangi popularyzują modelarstwo wśród dzieci i młodzieży, służą też wymianie doświadczeń i V Sebastian Poprawski, Paweł Maćkowiak wiedzy między modela- i instruktor Janusz Poprawski. rzami. W kategorii dioram senior pierwW mistrzostwach sze miejsce zajął Tomasz Poprawski, uczestniczyło 68 zawodników z 10 drugie Janusz Poprawski. W kategoklubów modelarskich oraz zawodnirii dioram junior na pierwszym miejcy niezrzeszeni. scu znalazł się Sebastian Poprawski, Zespół z Ponieca zdobył mistrzoa na trzecim Paweł Maćkowiak. stwo kraju. W kategorii dioram zdoZawodnicy otrzymali nagrody minował pozostałych przeciwników rzeczowe, puchary i dyplomy. zajmujące całe podium w grupach wiekowych junior i senior. Tekst i fot. ES

Do likwidacji na niby

Więcej zdjęć oglądaj na www.gazetaabc.pl

Fot. J. Kuik

nie znikną. Uchwały o zamiarze ich likwidacji to tylko formalność, gdyż oba samorządy czekają na zarejestrowanie międzygminnego związku, który ma prowadzić wspólną szkołę dla uczniów z Niepartu, Gogolewa i Gostkowa. Taki model nauki powinien ruszyć od września. Dzieci z gminy Krobia i Gostkowo w gminie Miejska Górka już teraz uczą się razem. Uczęszczają do podstawówki w tej drugiej miejscowości. Później trafiają do miejskogóreckiego gimnazjum. Jeszcze kilka lat temu władze Krobi zastanawiały się nad likwidacją szkoły w Nieparcie. Była zbyt droga, na jej utrzymanie nie wystarczała subwencja oświatowa. Rodzice uczniów uważali jednak, że szkoła

Rozdajemy bilety na karuzele W Lesznie stanęło najwyższe w Polsce młyńskie koło. Do rozdania mamy 50 biletów na przejażdżkę tą albo inną karuzelą. Młyńskie koło to nowość w wesołym miasteczku, które rozłożyło się naprzeciwko Stadionu im. Alfreda Smoczyka. Karuzela została sprowadzona z Anglii. Promem przypłynęła do portu w Niemczech. Stamtąd przywiozły ją do Leszna dwa tiry. Montaż olbrzymiego koła zajął aż trzy dni. Najwyższe siedziska wznoszą się ponad 10 pięter nad ziemią. Wagoniki są zabezpieczone

Grupa modelarzy z Ponieca zdominowała Mistrzostwa Polski Kolekcji Modeli Plastikowych, które odbyły się w ostatni weekend marca w Toruniu. Czterech z nich zajęło czołowe miejsca w kategorii dioram.

przezroczystymi osłonami i wyposażone w ławeczki. Można z nich do woli upajać się panoramą Leszna. Wesołe miasteczko czynne jest codziennie od godz. 14 do 21. Właściciele ufundowali dla naszych czytelników 50 biletów na przejazd. Otrzymają je ci, którzy jako pierwsi zadzwonią do naszej redakcji. Na telefony czekamy dzisiaj od godz. 9 pod nr. 065 529 25 40. (kin) Fot. E. Baldys f Mieczysław Zamelek z wnukiem Mateuszem na tle nowej karuzeli.

jest ważna dla lokalnego środowiska. Placówka pozostała, ale uczą się w niej tylko klasy I-III. Starsi uczniowie z Niepartu i Gogolewa od czterech lat uczęszczają do szkoły w Gostkowie. Ich dowożeniem do tej wsi zajmuje się miejskogórecka gmina. – Nikt nie skarży się na obecną sytuację – podkreśla Karol Skrzypczak, burmistrz Miejskiej Górki. – My skorzystaliśmy na tym, że szkoła w Gostkowie została ,,dociążona’’ uczniami z sąsiedniej gminy. Do podstawówki uczęszcza 41 dzieci z Niepartu i Gogolewa. Z obwodu szkolnego w Gostkowie jest 63 uczniów. Z kolei w miejskogóreckim gimnazjum kształci się 38 uczniów z gminy Krobia. Pomysł utworzenia międzygminnego związku jako organu prowadzącego szkoły w Gostkowie i Nieparcie pojawił się rok temu. Skonsultowano go z rodzicami uczniów, którzy nie

byli mu przeciwni. Pomysł zaakceptowali też radni z obu gmin. Aby od września mogła powstać nowa placówka szkolna prowadzona przez międzygminny związek, oba samorządy musiały podjąć uchwały o zamiarze likwidacji podstawówek w Gostkowie i Nieparcie. – Należało to zrobić najpóźniej do końca lutego, takie są przepisy – tłumaczy Sebastian Czwojda, burmistrz Krobi. Uchwały o zamiarze likwidacji muszą być zaopiniowane przez kuratora oświaty. Jeśli nie wyrazi sprzeciwu, nastąpi dalsza procedura polegająca na podjęciu uchwał o formalnej likwidacji obu szkół. Placówki nie przestaną jednak istnieć, chodzi tylko o zmianę ich formuły prawnej. Rodzice uczniów nie muszą się więc niepokoić, dla nich nie będzie różnicy. – Musimy jeszcze ustalić dalsze szczegóły, między innymi wspólną nazwę dla obu szkół i jej siedzibę – dodaje K. Skrzypczak. – Subwencja oświatowa wpływać będzie do międzygminnego związku. Utworzenie takiego związku nie zlikwiduje Karty nauczyciela, gdyż wspólna szkoła nadal będzie placówką publiczną. – Obie szkoły będą działały jako jeden ,,organizm’’, a jednocześnie pozostaną nieduże – zaznacza S. Czwojda. – Utrzymają charakter placówek środowiskowych. Przede wszystkim natomiast będą całkowicie ,,zarabiały’’ na siebie z subwencji oświatowej. Tekst i fot. J.W.


AKTUALNOŒCI

5

Kryzys sprzyja inwestycjom

Samorz¹dowcy zacieraj¹ rêce. Dziêki kryzysowi zaoszczêdz¹ na planowanych inwestycjach miliony z³otych.

Woda pop³ynie do W³ostek

Bêdzie woda we W³ostkach ko³o Ponieca. Po 11 latach próœb mieszkañców o doprowadzenie do osady wodoci¹gu radni jednog³oœnie postanowili doci¹gn¹æ tam sieæ. A wydawa³o siê, ¿e czas i postêp we W³ostkach na dobre siê zatrzyma³y. Cztery rodziny od lat czerpa³y tam wodê ze studni nie mog¹c doprosiæ siê o doprowadzenie wodoci¹gu. Twierdzili przy tym, ¿e z powodu z³ej jakoœci wody dzieci mieszkaj¹ce w osadzie zaczê³y chorowaæ. Jesieni¹ pojawi³ siê jeszcze jeden problem, bo studnia na dobre wysch³a, a gmina zaczê³a dostarczaæ do osady beczkowóz z wod¹ obiecuj¹c wykopanie nowej studni. Ludzie z W³ostek powiedzieli jednak „doœæ” i za¿¹dali przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej. We wtorek ponieccy radni jednog³oœnie zdecydowali, ¿e do osady doprowadzona ma zostaæ woda z oddalonego o ok. 1,5 kilometra Sarbinowa.

– Wstêpny kosztorys przewiduje inwestycjê rzêdu 600 tysiêcy z³otych. Po zebraniu niezbêdnej dokumentacji przetarg og³osimy na prze³omie 2009 i 2010 roku – mówi burmistrz Ponieca Kazimierz Du¿a³ka. Mieszkañcy osady odetchnêli z ulg¹, choæ daleko im do huraoptymizmu. – Czekamy cierpliwie dobrze wiedz¹c, ¿e zbli¿aj¹ce siê lata spêdzimy bez bie¿¹cej wody. Oby jednak ta cierpliwoœæ zosta³a wynagrodzona – mówi Violetta Lis z W³ostek. – Data wykonania inwestycji zale¿y od kosztów i mo¿liwoœci finansowych – dodaje burmistrz, przypominaj¹c, ¿e w najbli¿szych planach gminy jest te¿ przebudowa stacji uzdatniania wody w Drzewcach. MIW, fot. Baldys

Prawdziwy rekord pad³ w Krzemieniewie. Na przetarg na wykonanie ocieplenia szko³y w Oporówku zg³osi³y siê a¿ 33 firmy, a zwyciêska wykona pracê za zaledwie 60 procent ceny zak³adanej we wstêpnym kosztorysie. – Jeœli podobnie bêdzie z kolejnymi przetargami, sporo zaoszczêdzimy – cieszy siê wójt Andrzej Pietrula. Podobnie jest w ca³ym regionie. Do przetargów publicznych w Lesznie zg³asza siê teraz nawet po kilkanaœcie firm. Przebijaj¹ siê atrakcyjnymi cenami, które s¹ o 2030 procent ni¿sze ni¿ w kosztorysie. Zdaniem prezydenta Tomasza Malepszego, tylko dziêki ostatnim czterem korzystnie rozstrzygniêtym przetargom miasto zaoszczêdzi ponad 1.200.000 z³. – Drastycznie zmniejszy³a siê iloœæ inwestycji w budownictwie mieszkaniowym i mnóstwo firm przerzuca siê na przetargi publiczne – ocenia Jaros³aw Podworski, kierownik dzia³u kosztorysowania w leszczyñskiej firmie Ambit. Ale jego zdaniem, najwiêkszy wp³yw na spadek cen us³ug maj¹ taniej¹ce materia³y budowlane. Spad³y ju¿ do po-

ziomu z 2006 roku, czyli sprzed boomu budowlanego. – Udzia³ materia³u w kosztach to oko³o 60 procent, jeœli jego cena spada, znacz¹co odbija siê to tak¿e na koszcie ca³ej inwestycji – mówi Podworski. Jeœli dodaæ do tego, ¿e firm budowlanych nie ubywa, a pracy jest o wiele mniej, trudno siê dziwiæ, ¿e windowane w ubieg³ym roku do maksimum ceny wreszcie spadaj¹. Korzystaj¹ z tego samorz¹dy, dla których nasta³y pod tym wzglêdem t³uste czasy. Jako jedni z pierwszych przekonali siê o tym w Œmiglu. Tamtejszy urz¹d nie dosyæ, ¿e dosta³ na skanalizowanie gminy gigantyczn¹ dotacjê, to jeszcze zaoszczêdzi na realizacji tej inwestycji. Kosztorys pierwszego etapu prac zak³ada³ wydanie 6 mln z³. Po przetargu okaza³o siê jednak, ¿e gmina wyda zaledwie po³owê z tego! – Jeszcze w ubieg³ym roku cieszyliœmy siê, jeœli do przetargu stawa³y dwie firmy. Dziœ nie nad¹¿amy z przyjmowaniem wniosków – mówi wójt Krzemieniewa. Do niedawnego przetargu na budowê zaplecza sanitarnego remizy w pobli-

Piotr Józefczak z leszczyñskiego Zespo³u Szkó³ Technicznych zosta³ laureatem ogólnopolskiego konkursu mechatronicznego. To najwiêkszy sukces w technicznych olimpiadach w historii szko³y. 19-latek z W³oszakowic w fina³owej potyczce w Dêbicy zaj¹³ pi¹te miej-

sce. Sukces ten zwalnia go z egzaminu zawodowego i daje miejsce na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Biblioteka podró¿nika

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej odbywa³a siê pod koniec marca po raz 32. W konkursie mechatronicznym, oprócz Józefczaka, udzia³ wzi¹³ tak¿e Jaros³aw Miœ. Obaj s¹ uczniami maturalnej – pierwszej w historii szko³y – klasy mechatronicznej. – Na etapie praktycznym musia³em miêdzy innymi pod³¹czyæ i zaprojektowaæ sterownik, co pozwoli³o mi na awans do dwunastoosobowego fina³u teoretycznego – opowiada laureat. To kolejny sukces m³odego mechatronika. Ju¿ dwa lata temu wraz z czterema kolegami otrzymali tytu³ „Uczniowie z klas¹” za skonstruowanie ramienia manipulatora. MIW

Trwa nasza akcja zbierania przewodników. Do uczelnianej biblioteki w Lesznie trafi³y w³aœnie ciekawe ksi¹¿ki z poznañskiego wydawnictwa Sorus. ka Remigiusza Mielcarka. Prawdziwym hitem Sorusa jest jednak ksi¹¿ka £ukasza Wierzbickiego „Rowerem i pieszo przez Czarny L¹d” o podró¿y Kazimierza Nowaka, który w latach 30. ubieg³ego wieku w piêæ lat przemierzy³ na dwóch kó³kach Afrykê. Jej poszerzone wydanie ukaza³o siê po tym, jak w Su³owie Wielkim ko³o Góry u krewnych globtrotera odnaleziono zdjêcia, notatki i listy z jego podró¿y. Do tworzenia Biblioteki Podró¿nika zachêcamy wszystkich czytelników. Wystarczy przynieœæ lub przys³aæ stare ksi¹¿ki do naszej redakcji lub do biblioteki PWSZ przy ulicy Opaliñskich. MIW

MIROS£AW WLEK£Y

Piotr – uczeñ z klas¹

Akcja „ABC” i PWSZ

Nie pozwólmy, by przewodniki turystyczne kurzy³y siê i dezaktualizowa³y na naszych pó³kach. Lepsze miejsce znajd¹ w specjalnym dziale biblioteki Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej. Korzystaæ z nich bêdzie móg³ ka¿dy. Nie trzeba byæ studentem. Wystarczy pokazaæ dowód to¿samoœci i wypo¿yczyæ ciekawe ksi¹¿ki turystyczne nawet na dwa miesi¹ce. Do naszej akcji przy³¹czy³o siê wydawnictwo Sorus. Poznañska firma wœród wielu pozycji, m.in. podrêczników, ksi¹¿ek historycznych czy medycznych, wydaje tak¿e przewodniki turystyczne. S¹ to poradniki dla obie¿yœwiatów, a tak¿e opisy miast i pañstw autorstwa podró¿ni-

skim Mierzejewie stanê³o a¿ 10 firm. – Pracujemy po najmniejszych kosztach, byleby tylko przetrwaæ kryzys – mówi Alfred Klabik, którego firma wygra³a przetarg. Co zrobi¹ z zaoszczêdzonymi pieniêdzmi samorz¹dowcy? Zdaniem Andrzeja Pietruli, wcale nie ma powodów do przedwczesnej radoœci. – Zamierzamy oszczêdzaæ na przysz³e inwestycje – mówi. – Nie ukrywam, ¿e obecna sytuacja nas cieszy, ale czy nie przyniesie tylko doraŸnych korzyœci? Obawiam siê, ¿e wiele firm nie wytrzyma konkurencji i za jakiœ czas us³ugi budowlane znów znacznie zdro¿ej¹. Alfred Klabik ocenia, ¿e jego niewielkie przedsiêbiorstwo tak¹ sytuacjê bêdzie w stanie przetrwaæ najwy¿ej pó³ roku. Koñca problemów firm budowlanych jednak na razie nie widaæ. Jaros³aw Podworski z Ambitu przewiduje wrêcz dalszy spadek cen: – Stania³y ju¿ materia³y i sprzêt, teraz czas na spadek cen us³ug, bo oferty niektórych firm wci¹¿ wygl¹daj¹ jakby trwa³ jeszcze okres budowlanego boomu.

Fot. E. Baldys ▲ „Uczeñ z klas¹”, czyli Piotr Józefczak i skonstruowane wraz z kolegami ramiê manipulatora.


SPRAWY

6

Rzemiosło na wym Te zawody powoli odchodzą do lamusa. Za kilka lat nie będzie ludzi, którzy przerobią nam futro albo naprawią skórzaną kurtkę. Coraz trudniej będzie też znaleźć profesjonalny zakład fotograficzny. Paradoksalnie nie brakuje chętnych, którzy chcą naprawiać futra, kurtki i torby. Są takie miesiące, że długo trzeba czekać na odbiór rzeczy z zakładów, ponieważ tyle jest zleceń. Brakuje jednak tych, którzy chcą tę pracę wykonywać. – Nie ma już uczniów – mówi

Krystyna Monczak, właścicielka jedynego w Lesznie zakładu kuśnierskiego. – W latach 80., kiedy zaczynałam pracę, bardzo ciężko było się dostać do rzemiosła. Była do dobra i popłatna praca, więc fachowcy nie bardzo chcieli zdradzać tajniki swo-

jego zawodu. Nie chcieli przyuczać młodych, bo bali się konkurencji – wspomina. Sama uczyła się krawiectwa, tak samo jak jej mama i babcia. Zdecydowała się jednak na coś innego. Zaczęła szyć, przerabiać i naprawiać futra. – Wtedy był na nie szał. W Lesznie działało chyba z 10 zakładów kuśnierskich. Na początku bardzo się bałam tej pracy, bo ceny skór były niesamowite. Futro to był majątek! A ja miałam je przecież ciąć. Mały błąd mógł mnie narazić na ogromne straty – opowiada. Z czasem pokochała tę pracę. – Tu nie ma mowy o seryjnej produkcji, a każda rzecz jest niepowtarzalna. Dzisiaj młode kobiety przynoszą do przerobienia futra, które kiedyś nosiły ich mamy i babcie. Ludzie nadal doceFot. 3 x E. Baldys niają naturalne właśV Krystyna Monczak twierdzi, że to męski zawód, który wymaga siły fizycznej. ciwości skór i chętnie

się w nie ubierają. Najwięcej rzeczy robię z karakułów i rudych lisów. Skóry trzeba moczyć i nabijać gwoździami na desce lub dużym stole. Potem wyprasowane i naprawione kawałki łączy się na maszynie, na styk – opowiada pani Krystyna. Mówi, że to męski zawód, do wykonywania którego potrzeba fizycznej krzepy. Ale jej syn ma inne zainteresowania. Poszedł na politechnikę. Nie będzie komu przekazać firmy. – Nie mam żalu. Tu trzeba naprawdę ciężko pracować. I przede wszystkim trzeba to lubić!

xxx – Nikt nie kształci się już w tym kierunku – twierdzi Marek Nowakowski z Leszna, kaletnik. – To zawód, który na Zachodzie już wyginął. Kiedy Polacy z Niemiec przyjeżdżają tu do swoich rodzin, często przywożą skóry do naprawienia, bo tam nie ma gdzie tego zrobić. Przerabiałem już nawet spodnie ze skóry jelenia, jakie nosi się w Bawarii. To jest piękna, delikatniutka i mięciutka skórka… W branży pracuje od 16 lat. Z wykształcenia jest technikiem budowlanym, ale że pracy nie było, przyuczył się do kaletnictwa u dawnego kolegi z podstawówki. – Nie robiliśmy sobie konkurencji, bo każdy się w czymś innym specjalizował.

V – Nikt nie kształci się już w zawodzie ka I tak przez lata naprawia torby, plecaki, walizki, skórzane ubrania. – Ludzie mają sentyment do starych rzeczy. Naprawiam i takie, które wypadałoby już wyrzucić. Ale nikomu tego nie mówię. Jak chcą naprawiać, a ja potrafię to zrobić, to biorę tę robotę. Ale nie jestem cudotwórcą

Tomasz Nowak ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno

tel. 602 181 630, 065 520 61 51 MEBLE NA WYMIAR MEBLE BIUROWE MEBLE KUCHENNE SZAFY WNĘKOWE ARANŻACJA WNĘTRZ

WIELKI KONKURS! www.mebelprofi.pl

Odbierz swoje biurko gra tis Dla pierwszych 20 klientów, którzy zdecydują się na montaż szaf wnękowych

www.mebelprofi.pl

lub mebli kuchennych – biurko gratis (szczegóły na www.mebelprofi.pl).

www.mebelprofi.pl

www.mebelprofi.pl

www.mebelprofi.pl


SPRAWY

arciu plecaki uczniom. Taka złota rączka. – To czasochłonne i pracochłonne zajęcie. Łatwiej uszyć nową rzecz, niż cofnąć się w cyklu produkcyjnym i podłożyć pod maszynę coś, co ma już konkretny kształt. Dlatego nie każdy krawiec chce przyjąć taką robotę – wyjaśnia pan Marek. Jego zdaniem i w Polsce zawód kaletnika niedługo przestanie istnieć. – Wszyscy dążą do techniki i wygodnej pracy. Kto się będzie bawił takimi drobiazgami?

xxx

aletnika – mówi Marek Nowakowski. i nie zrobię ze starej torebki nowej – podkreśla. Motocyklistom, którzy kochają harleye, naszywa frędzle na kurtki, żużlowcom reperuje kombinezony, turystom – namioty. Wszywa zamki, nabija napy i oczka, co rusz naprawia

– Dzisiaj ludzie, szczególnie młodzież, nie przywiązują żadnej wagi do archiwizowania zdjęć. Za kilka, kilkanaście lat okaże się, że w domowych zbiorach zabraknie zdjęć rodzinnych – przypuszcza Mieczysław Kampa, właściciel zakładu fotograficznego w Lesznie. Młodzież często robi zdjęcia na chwilę. Masowo pstryka je telefonami komórkowymi, śmieje się z

głupich min, po czym usuwa obrazy z aparatu. – Nawet ci, którzy cyfrowe zdjęcia nagrywają na płyty lub inne nośniki pamięci, mogą po latach żałować, że nie przelewali ich na papier – twierdzi fotograf. Od 5 lat archiwizuje zdjęcia na płytach. Niektórych z nich nie da się już odtworzyć. Zapisane na nich fotografie stopniowo zaczynają znikać z tego świata. Mało prawdopodobne jest też to, że za 50 lat odtworzymy dzisiejszą płytę na nowoczesnym komputerze. Czy ktoś dzisiaj słucha magnetofonów szpulowych? Ile osób ogląda dziś na wideo kasety VHS? – Nośniki i czytniki pamięci zmieniają się, a na papierze zdjęcie przetrwa i 100 lat – zapewnia M. Kampa. W ubiegłym roku do jego zakładu przyszła młoda dziewczyna. Chciała zrobić zdjęcie dla chłopaka. Jedną sztukę. – Przez 15 minut zachęcałem ją, by zrobiła też odbitkę dla siebie. Na pamiątkę. Tłumaczyłem jej, że młodość i uroda przemijają, że jej dzieci i wnuki nigdy nie będą miały szansy, by oglądać ją taką, jaka jest w tej chwili. Machnęła ręką. Powiedziała tylko: „Kto w tym wieku o tym myśli” – i poszła… Wydaje się, że dziś każdy może być fotografem. To nieprawda. – Możliwości techniczne są teraz znacznie większe, ale zdjęcia wykonywane masowo są coraz gorsze. Ogrom zdjęć niszczy fotografię. To tak jak mały wiatr podsyca ogień, a duży gasi – komentuje pan Mieczysław. KINGA ZYDOROWICZ

V – Ogrom zdjęć niszczy fotografię – mówi Mieczysław Kampa. Fot. Andrzej Przewoźny W Organy, skrzypce i śpiew wypełniły wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela w Lesznie. Okazją do niezwykłego koncertu były obchody rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Wykonywaną w świątyni „Wielką Mszę Jan Paweł II” skomponował austriacki kompozytor Gerald Spitzner na cześć Ojca Świętego w 2004 r. i została ona wybrana spośród wielu propozycji na uczczenie 85. urodzin Jana Pawła II. Rok później po raz pierwszy wykonano ją w poznańskiej bazylice. Podczas koncertu w kościele św. Jana Chrzciciela w Lesznie wystąpili: Grażyna Zielińska – sopran, Bernard Stieler – skrzypce i Karol Drynkowski – organy. Osoby, które przybyły na koncert, przeżyły niezwykłe wrażenia muzyczne. Szkoda tylko, że tak niewielu leszczynian chciało skorzystać z tej, finansowanej przez Urząd Miasta Leszna, propozycji. (and)

7


8

OBOK PRAWA

Sąd wypuścił pedofila Sąd w Kościanie, zamiast aresztu, zastosował dozór policyjny wobec 58-letniego kościaniaka, podejrzanego o napastowanie seksualne dziecka. O zdarzeniu poinformował policjantów przypadkowy przechodzień, do którego w piątek na ulicy podbiegła 10-letnia dziewczynka. – Twierdziła, że na placu Wolności w Kościanie napastował ją seksualnie znajomy mężczyzna – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że dziewczynka przyjechała do Kościana razem z babcią. Wspólnie poszły na uroczystość rodzinną i tam jeden z wujków zabrał ją na spacer. – Na telefonie komórkowym miał pokazywać jej filmy pornograficzne i dopuścić się tak zwanej innej

czynności seksualnej – dodaje M. Marszewski. Czynnością, o której mowa, było obmacywanie. Mężczyzna został zatrzymany przez kościańską policję. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. W sobotę sąd, mimo wniosku prokuratury, nie zastosował wobec niego aresztu, a jedynie dozór policyjny. To oznacza, że podejrzewany o lubieżne czyny mężczyzna jest na wolności i znów może zaatakować. (luk)

Nie parkuj na kopertach!

Łupy odzyskano

Jeśli parkujesz swój samochód na miejscach dla niepełnosprawnych wyznaczonych na osiedlach i przed marketami, to za wycieraczką znajdziesz… niespodziankę. Będzie to ulotka imitująca mandat karny. Od listopada 2008 roku za bezprawne zajmowanie miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych trzeba zapłacić 500 zł. – Wspomniany zakaz obowiązuje tylko na drogach publicznych. Naszą akcją chcemy zwrócić również uwagę na problem parkowania w innych miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, to jest na drogach osiedlowych i przed marketami. Za stawianie tam aut nie

Przed sądem rodzinnym stanie dwóch 16-latków, którzy obrobili piwnicę w Glince niedaleko Góry. W sobotę właściciel poinformował policję, że z pomieszczenia zniknęły mu elektronarzędzia, artykuły chemii gospodarczej i wyroby masarskie. Wszystko było warte 500 zł. – Na miejscu nie znaleźliśmy co prawda żadnych śladów włamania, ale wytypowaliśmy podejrzanych o kradzież. Jej sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy wioski w wieku 16 lat. Do piwnicy dostali się przy użyciu dopasowanego klucza – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Skradzione mienie udało się odzyskać. (luk)

można karać, ale pojawił się już w tej sprawie projekt ustawy, który ma to zmienić – podkreśla Bogumiła Szymkowiak, kierownik Biura Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i koordynator Ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej w Lesznie. Jak mówi Mirosław Frątczak, komendant Straży Miejskiej w Lesznie, akcja uświadamiająca kierowców prowadzona będzie przez cały przedświąteczny tydzień w porozumieniu z właścicielami marketów. – Ulotki będziemy roznosić razem z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie – dodaje. (luk)

Nie przeżył wypadku W kościańskim szpitalu zmarł 67-letni mężczyzna, który w sobotę na obwodnicy Śmigla zderzył się swoim autem z peugeotem. W piątek po południu na drodze pomiędzy Lipnem a Radomickiem 29-letnia mieszkanka Żegrowa, kierująca seatem ibiza, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad autem, wjechała nim do rowu i uderzyła w drzewo. Samochód dosłownie owinął się wokół niego. Mimo to kobieta uszła z wypadku z życiem. – Ma uraz głowy, zwichnięty bark i ranę szarpaną ręki – wylicza Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Znacznie gorzej wyglądało zdarzenie, do którego doszło następnego

natknęli się na kompletnie pijanych leszczynian w wieku 21 i 22 lat. – Młodszy miał 2,36, a starszy 1,06 promila alkoholu w organizmie. Obaj zostali przewiezieni do komendy – dodaje P. Rosiński. Podczas przesłuchania okazało się, że nie tylko próbowali włamać się do malucha. Uszkodzili również zamki i klamkę w zaparkowanym niedaleko cinquecento. – Nie potrafili wytłumaczyć, po co to w ogóle zrobili – dodaje P. Rosiński. Za usiłowania włamania grozi im do 10 lat więzienia.

(luk)

Dwóch kumpli o lepkich rękach wpadło w ręce ochrony rawickiego Kauflandu. To 42-latek bez stałego miejsca zamieszkania, przebywający od pewnego czasu w Rawiczu oraz 49letni mieszkaniec gminy Jemielno. Pierwszy z nich, widać mało wybredny, wpadł na kradzieży półlitrowego Poloneza za około 17 zł. Drugi próbował wynieść… wodę kolońską za prawie 20 zł. – Wobec mężczyzny bez stałego miejsca zamieszkania skierujemy wniosek o ukaranie do sądu – mówi Tomasz Duszak z rawickiej komendy. – Mieszkaniec gminy Jemielno został ukarany 100-złotowym mandatem.

Szukają Rawicka policja szuka sprawcy włamania do pomieszczenia gospodarczego na posesji w Zmysłowie koło Jutrosina. Włamywacz po sforsowaniu bramy ukradł spawarkę elektryczną i komplet kluczy nasadowych o łącznej wartości 1130 zł. Amatorom cudzego mienia wszystko się przyda – w Rawiczu, z korytarza jednej z kamienic, nieznany sprawca ukradł... 2 aluminiowe rozkładane stojaki reklamowe wartości 800 zł. Zapewne na złom.

Wpadła do rowu W poniedziałek rano mieszkanka gminy Pogorzela wpadła samochodem do rowu. Kobieta jechała citroenem C 15 do pracy do Gostynia. Z nieustalonych przyczyn, na prostym odcinku drogi pomiędzy Pogorzelą a Elżbietkowem, samochód wpadł w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu. Kierująca autem przyznała świadkom zdarzenia, że straciła panowanie nad pojazdem.

J.W.

– W zależności od obrażeń zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek lub kolizja – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik policji w Gostyniu. Kobieta była trzeźwa. Jechała sama. Na zdjęciu: Na miejsce zdarzenia tuż za karetką pogotowia przyjechali policjanci i strażacy z OSP w Pogorzeli.

Kierowcy tirów, parkujący w nocy na stacjach paliw w okolicy Bojanowa, strzeżcie się – grasują tam złodzieje spuszczający olej napędowy z baków. Tym razem sprawcy upatrzyli sobie ciężarowego mercedesa należącego do firmy z Leszna, który w nocy z poniedziałku na wtorek stał na stacji paliw w Gołaszynie. Po sforsowaniu zabezpieczenia wlewu paliwa ściągnęli 350 l ropy o warto-

Tekst i fot. ES

Dla starszego ze sprawców nie było to jednak wystarczającą nauczką, gdyż następnego dnia pojawił się w Tesco, kradnąc tym razem... metkę za niecałe 3 zł. Jeszcze raz został ukarany mandatem w wysokości 100 zł. Nie przejął się, zapewne i tak nie zapłaci...

ści ponad 1200 zł. – W dwóch poprzednich przypadkach do takich włamań doszło na stacji paliw w Golinie Wielkiej – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Kierowcy samochodów spali w szoferkach. Brak paliwa stwierdzili nad ranem. Do ściągnięcia ropy z mercedesa leszczyńskiej firmy doszło w podobnych okolicznościach. Kierowców tirów zatrzymujących się na noc na stacjach paliw policja prosi o czujność, a pracowników stacji o zwracanie uwagi na osoby pojawiające się przy ciągnikach siodłowych i o pomoc w ustaleniu sprawców. – Takich kradzieży trudno dokonać w pojedynkę, a wypompowanie kilkuset litrów paliwa wymaga czasu, odpowiedniego sprzętu oraz pojazdu do wywiezienia łupu – dodaje B. Jarczewska. J.W.

J.W.

Brał nawigacje z samochodów Już pewnie myślał, że mu się upiekło. Rawiccy kryminalni nie dali jednak za wygraną. Po 3 miesiącach od dokonania przestępstwa zatrzymali sprawcę włamania do samochodu – 20-letniego mieszkańca Lechlina koło Poznania. Mężczyzna ma na koncie więcej takich skoków. Do renault mastera zaparkowanego w Rawiczu włamał się w grudniu ubiegłego roku. Dostał się do auta wybijając szybę młotkiem. Skradł telefon komórkowy wartości 200 zł. – Sprawca przyjechał do naszego miasta pociągiem – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP

wystarczył podmuch wiatru, żeby go ruszyć. Rury uszkodziły lampy ciężarówki, kierunkowskazy, światła przeciwmgielne i plastikowe elementy maski. Policja ukarała kierowcę forda mandatem za spowodowanie zagrożenia na drodze.

w Rawiczu. – W samochodach wypatrywał systemów nawigacji satelitarnej, na taki łup przede wszystkim liczył. W renault masterze zauważył uchwyt od nawigacji. Spodziewał się, że monitor znajduje się w schowku, tymczasem właściciel auta zabrał go do domu. Włamywacz musiał się zadowolić telefonem komórkowym. Podczas przesłuchania mężczyzny rawiccy policjanci ustalili, że w naszym regionie podobnych włamań dokonał on dwukrotnie w Kościanie i aż cztery razy w Lesznie. Oprócz systemów nawigacji satelitarnej kradł radioodtwarzacze i inne wartościowe przedmioty pozostawione w samochodach. Łupów nie udało się odzyskać. Mężczyzna twierdzi, że sprzedał je przypadkowym osobom. Policja liczy, że zdoła ustalić nabywców kradzionych przedmiotów. – Sprawca był już karany za podobne przestępstwa – dodaje B. Jarczewska. – Ma wyrok w zawieszeniu, teraz odpowie więc w warunkach recydywy. Musi liczyć się z tym, że sąd odwiesi mu poprzednią karę. Włamywaczowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

J.W.

J.W.

Fruwające rury Do niecodziennej kolizji doszło na drodze numer 5 między Rawiczem a Dębnem Polskim. Z forda transita, kierowanego przez 50-letniego mieszkańca Rawicza, spadły aluminiowe rury, które uderzyły w nadjeżdżającą z przeciwka ciężarówkę z naczepą. Ładunek był źle zamocowany,

(luk)

Uwaga! Kradną ropę!

Chcieli się włamać Biorą nawet kolońską W nocy dwóch pijanych młodzieńców chciało się dostać do cinquecento i malucha, zaparkowanych na osiedlu Rejtana w Lesznie. Wpadli w ręce policji dzięki informacji od mieszkańca jednego z bloków. – Mężczyzna zadzwonił do nas w niedzielę w nocy i powiedział, że ktoś majstruje przy fiacie 126p. Na miejsce wysłaliśmy patrol, ale nikogo już tam nie było – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Funkcjonariusze postanowili rozejrzeć się po okolicy i na początku swoje kroki skierowali do lasku sąsiadującego z osiedlem, gdzie

dnia po południu na obwodnicy Śmigla. 67-letni mężczyzna jechał fiatem brava w kierunku Leszna, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z peugeotem jadącym w kierunku Kościana. Oba auta stanęły w ogniu, a w fiata uderzył jeszcze samochód dostawczy. – W wypadku ucierpiał 67-latek z fiata brava. Z płonącego pojazdu został wyciągnięty przez innych kierowców. Niestety, zmarł w szpitalu – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Policja będzie ustalać przyczyny tej tragedii. Pojazdy zostały ugaszone przez strażaków. Pozostałym uczestnikom wypadku nic się nie stało.


Ruszy³ proces zabójczyni z Cio³kowa

OBOK PRAWA

9

¯a³ujê tego, co zrobi³am – Wst¹pi³ we mnie jakiœ demon, a wszystkie myœli gdzieœ odp³ynê³y – tak Agnieszka K. wspomina³a moment zabójstwa swojego niespe³na 6-miesiêcznego synka Nikodema. W pi¹tek przed S¹dem Okrêgowym w Poznaniu rozpocz¹³ siê proces mieszkanki Cio³kowa ko³o Krobi. Do ciasnej sali rozpraw policja wprowadza 23-letni¹ niewysok¹ brunetkê. Kobieta ubrana jest w niebieski sweterek, w³osy ma zaplecione w kok. Policjant zdejmuje jej kajdanki, a ona pos³usznie siada na ³awie oskar¿onych. Wygl¹da na spokojn¹. Ale kiedy przewodnicz¹ca sk³adu orzekaj¹cego sêdzia Karolina Siwierska zaczyna odczytywaæ akt oskar¿enia, z oczu Agnieszki p³yn¹ ³zy. Przyznaje siê do zabójstwa. – Mój by³y ch³opak i jego matka wykoñczyli mnie psychicznie. Ona stwierdzi³a, ¿e wychowa³a trójkê dzieci i nikt jej w tym nie pomaga³, a ja z jednym nie mogê sobie daæ rady – mówi oskar¿ona.

Wziê³a tabletki...

Tragedia w Cio³kowie rozegra³a siê w poniedzia³ek, 28 kwietnia 2008 roku. Agnieszka K. wsta³a wczeœnie rano, wziê³a na raz 10 tabletek przeciwpadaczkowych, które zwykle za¿ywa³a jej matka. – Chcia³am siê otruæ, bo mia³am dosyæ tego ¿ycia. Skumulowa³y siê wszystkie moje problemy. Ja nie mia³am pracy, mój ch³opak Ireneusz S. te¿ nie. Wp³ynê³y na to k³opoty zdrowotne mojej mamy, taty i przysz³ej teœciowej – mówi przed s¹dem. Specyfik nie zadzia³a³ tak jak chcia³a. Nakarmi³a ma³ego Nikodema piersi¹ i tylko na chwilê usnê³a przy nim na tapczanie. Potem ma³y j¹ obudzi³. W domu nikogo nie by³o. – Wst¹pi³ we mnie jakiœ demon, a wszystkie myœli gdzieœ odp³ynê³y – przyznaje.

... i zabi³a

– Chwyci³am Nikodema za obie nó¿ki i rzuci³am go dwa razy na pod³ogê g³ow¹ w dó³. Potem po³o¿y³am go do wózka i chusteczk¹ higieniczn¹ wyciera³am mu krew z ucha. Wysz³am do drugiego pokoju i w zamroczeniu nie wiedzia³am, co robiæ. Syn dawa³ jeszcze wtedy znaki ¿ycia. Próbowa³ oddychaæ ustami – relacjonuje Agnieszka K. Krótko potem wziê³a nastêpnych 10 tabletek antypadaczkowych, za³o¿y³a sobie na szyjê tasiemkê i próbowa³a siê udusiæ. W miêdzyczasie do domu z zakupów wróci³a jej matka Ró¿a K. Gdy zobaczy³a zdenerwowan¹ córkê i zorientowa³a siê, ¿e z dzieckiem jest coœ nie tak, zadzwoni³a do Irka. Potem wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie – wizyta pogotowia i bezskuteczna reanimacja niespe³na 6-miesiêcznego ch³opca. – Mamie powiedzia³am na pocz¹tku, ¿e Nikodem spad³ z tapczanu. Bardzo go kocha³am, nie mia³am z nim ¿adnych problemów. To wszystko zrobi³am pod wp³ywem tabletek. ¯a³ujê tego czynu – zapewnia. Dwa dni po zabójstwie w domu Agnieszki K. w Cio³kowie œledczy przeprowadzili eksperyment procesowy. Nagrali materia³ wideo, na którym ona dok³adnie pokazuje, w jaki sposób zabi³a synka. S¹d zastosowa³ wobec niej areszt.

¯yli za grosze

Becikowe przyznane Agnieszce po urodzeniu dziecka wystarczy³o na 3 miesi¹ce. W miarê normalnie mo-

Wygra³ kamerê

Tomasz Dziubaty z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wschowie zaj¹³ drugie miejsce w policyjnym konkursie na film o ¿yciu bez narkotyków. Przedsiêwziêcie by³o wspólnym pomys³em Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim i Fundacji Contra Crimen. – Chodzi³o o nakrêcenie krótkometra¿owego filmu, który zniechêca³by do popadania w na³ogi – mówi Tomasz Dziubaty, jeden z uczniów zaanga¿owanych w projekt. Dziêki wsparciu nauczyciela Tomasza Wojnarowskiego opracowa³ scenariusz filmu „Na skróty”, do którego zaprosi³ swoje kole¿anki Monikê Kowalsk¹ i Adriannê Fr¹ckowiak oraz kolegê Jêdrzeja Lebedyñskiego. – Wcieli³em siê w nim w rolê m³odego ch³opaka, który nie radzi sobie z nauk¹. Nagle pojawia siê jego kolega, który proponuje amfetaminê.

Dziêki niej zaczyna mu lepiej iœæ, ale ostatecznie skutki brania narkotyków s¹ fatalne. Uzale¿nia siê, zaczyna kraœæ, nie chodzi do szko³y, a na koñcu trafia do oœrodka dla narkomanów. Po 5 miesi¹cach wychodzi na prost¹ i wraca do normalnego ¿ycia – opowiada T. Dziubaty. Na konkurs trafi³o w sumie 13 filmów. Produkcja T. Dziubatego zosta³a sklasyfikowana bardzo wysoko. Kilka dni temu zdoby³ za ni¹ drugie miejsce. Otrzyma³ kamerê cyfrow¹ i zestaw policyjnych gad¿etów. Wrêczenie nagród odby³o siê w Centrum Filmowym Helios w Gorzowie Wielkopolskim. Film T. Dziubatego pos³u¿y jako materia³ dydaktyczny. Bêdzie rozpowszechniany w szko³ach w województwie lubuskim. (luk)

Fot. E. Baldys s Agnieszka K. przebywa w Areszcie Œledczym w Lesznie. Jej proces toczy siê przed S¹dem Okrêgowym w Poznaniu. Kolejna rozprawa ju¿ dziœ, we wtorek.

gli ¿yæ tylko dziêki Ró¿y K., która pobiera rentê chorobow¹. – Z gminy dostawa³am miesiêcznie 49 z³otych zasi³ku – wyjaœnia Agnieszka na sali s¹dowej. – Irek pomaga³. Jak mia³ jakieœ pieni¹dze, kupowa³ pampersy, chusteczki i jedzenie. Nawet przewija³ dziecko, k¹pa³ je. Nie byli ma³¿eñstwem. On du¿o czasu spêdza³ w swoim rodzinnym domu w Gêbicach. Do Agnieszki przyje¿d¿a³ wieczorami, rano wraca³ do swojej matki.

Kole¿anki pomaga³y

Z aresztu wys³a³a kilka listów. Pisa³a, ¿e win¹ za ca³e zdarzenie obarcza swojego ch³opaka, korespondencyjnie zerwa³a z nim znajomoœæ.

W dniu tragedii, rano, Ireneusz S. nakrzycza³ na mnie. (...) Bi³ mnie po g³owie i po buzi. Nie zareagowa³am p³aczem i krzykiem, gdy¿ ba³am siê, ¿e moja mama to us³yszy i zareaguje krzykiem. Ba³am siê, ¿e pan Ireneusz S. zabije moj¹ mamê. Jej nie by³o wolno wchodziæ do mojego pokoju, bo on sobie tego nie ¿yczy³. (...) Pan S. wiedzia³ o za¿yciu przeze mnie tabletek. Nie zmusza³ mnie do pope³nienia tego czynu, ale obieca³ mi, ¿e jeœli pójdê do wiêzienia, to on mnie wykupi. (...) – napisa³a Agnieszka K. w liœcie do Prokuratury Rejonowej w Gostyniu. Podczas rozprawy wszystkiemu zaprzecza: – Irek nigdy mnie nie uderzy³, nie ba³am siê go. To nieprawda, ¿e wiedzia³ o zbrodni.

Ma³y Nikodem zmar³ w wyniku rozleg³ych obra¿eñ czaszki. Zdaniem lekarza Jêdrzeja Piotrowskiego, który przeprowadza³ sekcjê zw³ok, ch³opiec by³ uderzany o pod³ogê od dwóch do czterech razy z wysokoœci przynajmniej 1 metra. Dozna³ równie¿ obra¿eñ w okolicach p³uc i œledziony, mia³ siñce na g³owie, ³okciach i po stronie pleców.

Z³apali go i uciek³ Dwóch 17-letnich mieszkañców Bojanowa i 16-latek z Go³aszyna wpad³o w rêce policji kilka godzin po dokonaniu w³amania do sali weselnej w Go³aszynie. Do lokalu, którego w³aœcicielem jest mieszkaniec Leszna, dostali siê w nocy korzystaj¹c z ukradzionego wczeœniej oryginalnego klucza. Skradli alkohol i... czajnik bezprzewodowy o ³¹cznej wartoœci 600 z³. Na drugi dzieñ zatrzymali ich bojanowscy dzielnicowi. Wódki nie odzyskali, zosta³a ju¿ przez sprawców wypita. Mieli przy sobie tylko czajnik. Starsi ch³opacy odpowiedz¹

przed s¹dem dla doros³ych. M³odszy, który by³ ju¿ wczeœniej notowany przez policjê, bêdzie mia³ sprawê przed s¹dem dla nieletnich. Ch³opak przebywa³ ostatnio w oœrodku opiekuñczo-wychowawczym w Szczecinie, ale z niego uciek³. By³ poszukiwany przez tamtejsz¹ policjê. Po zatrzymaniu za skok na bar zosta³ odwieziony do Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej Ma³y Dworek w £aszczynie. Stamt¹d mia³ byæ przewieziony do Szczecina, ale po nocy spêdzonej w Ma³ym Dworku znowu uciek³... J.W.

– Dlaczego pani to napisa³a? – pyta sêdzia. – Kole¿anki z celi podpowiedzia³y, ¿e tak bêdzie najlepiej. Dyktowa³y mi treœæ listu. A ja pos³ucha³am ich. ¯a³ujê, ¿e da³am siê podpuœciæ – twierdzi.

Ograniczona poczytalnoϾ

Z s¹dowej opinii psychiatrycznopsychologicznej wynika, ¿e Agnieszka K. ma ograniczon¹ poczytalnoœæ w stopniu znacznym. Zdaniem bieg³ych, z³o¿y³ siê na ni¹ niski poziom inteligencji na pograniczu upoœledzenia umys³owego, negatywny wp³yw œrodowiska i wczeœniejsze zaburzenia emocjonalne. – Oskar¿ona by³a nieprzygotowana do samotnego wychowywania dziecka. Mieliœmy kontakt z jej matk¹ i partnerem ¿yciowym, którzy – naszym zdaniem – te¿ nie byli zdolni do dawania jej wsparcia – podkreœla przed s¹dem Andrzej Stêpieñ, jeden z bieg³ych. £UKASZ DOMAGA£A

Ma³¿eñska kradzie¿

60-letnia rawiczanka i jej o 2 lata m³odszy m¹¿ Ÿle pojêli, ¿e w ma³¿eñstwie liczy siê zgodnoœæ charakterów. W duecie zostali przy³apani na kradzie¿y w Biedronce przy ul. Pi³sudskiego w Rawiczu. Zatrzyma³ ich pracownik ochrony marketu. Próbowali wynieœæ bez p³acenia szynkê w puszce i... opakowanie worków na œmieci. Za towar mieli zap³aciæ prawie 16 z³. W s¹dzie, do którego policja skieruje wniosek o ich ukaranie, na pewno wyjdzie dro¿ej. Có¿, wiek ju¿ s³uszny, a zachowali siê jak ma³e z³odziejaszki... J.W.


ŒWIAT BAB

Szkodzi nawet piwo

Uczniowie z rawickich szkó³ œrednich na lekcjach wychowawczych maj¹ pogadanki na temat p³odowego zespo³u alkoholowego. Zajêcia pod nazw¹ ,,Co to jest FAS’’ skierowane s¹ do m³odzie¿y z ostatnich klas. Uczestnicz¹ w nich uczniowie: z mo, jaka iloœæ alkoholu szkodzi p³oI LO, Zespo³u Szkó³ nr 3 i Zespo³u dowi. Jak dotychczas nie okreœlono Szkó³ Zawodowych. W sumie 600 minimalnej dawki, która by³aby bezosób. Zajêcia prowadzi Agnieszka pieczna dla nienarodzonego dziecka. Matysiak-Semenków z Miejsko- Nawet u dzieci, których mamy pi³y Gminnego Oœrodka Wsparcia w Ra- w ma³ych iloœciach, niejako okolicznoœciowo, zauwa¿a siê trudne do wiczu. – P³odowy zespó³ alkoholowy FAS zdiagnozowania i sklasyfikowania pojawia siê u dziecka, gdy kobieta w problemy z funkcjonowaniem. – Badania dowiod³y, ¿e kobiety w ci¹¿y pije alkohol. Wiele kobiet s¹dzi, ¿e kieliszek wina po obiedzie czy szklanka piwa podczas wieczornego relaksu przed telewizorem nie zaszkodzi dziecku. W takim przekonaniu utwierdzaj¹ je czêsto znajomi, rodzina, a nawet lekarze. Prawda jest jednak zupe³nie inna – podkreœla pani Agnieszka. – Nawet sporadyczne picie alkoholu przez przysz³¹ matkê mo¿e prowadziæ do nieodwracalnych zmian fizycznych i psychicznych dziecka, które urodzi – podkreœla lekarz ginekolog Jolanta Puœlecka. – Cz¹steczki alkoholu s¹ tak ma³e, ¿e z ³atwoœci¹ przenikaj¹ przez ³o¿ysko. Ju¿ pó³ godziny po wypiciu alkoholu przez matkê dziecko ma go s Agnieszka Matysiak-Semenków prowadzi we krwi tyle, ile ona. Tak naprawdê nie wiado- Ogólnokszta³c¹cym. ci¹¿y i w okresie karmienia piersi¹ Na œwiat przychodzi wiêcej w ogóle nie powinny piæ alkoholu – dzieci z FAS ni¿ z zespo³em dodaje J. Puœlecka. Downa. W Polsce z tym synW zajêciach o FAS bior¹ udzia³ dromem rodzi siê troje na tyzarówno dziewczêta, jak i ch³opcy, si¹c dzieci. Wiêkszoœæ przybo ka¿dy – bez wzglêdu na p³eæ – mo¿e i powinien chroniæ nienarodzopadków pozostaje niezdiagnone dzieci przed nabyciem p³odowezowana lub jest zdiagnozowago zespo³u alkoholowego. na niew³aœciwie. Objawami FAS u dzieci s¹:

Polecamy

„Kochaj i tañcz”

Bohaterk¹ filmu jest Hania (Izabella Miko), pocz¹tkuj¹c¹ dziennikarka, która wkrótce ma poœlubiæ S³awka. Ustabilizowane ¿ycie bohaterki burzy jednak powrót do kraju Jana Kettlera (Jacek Koman), œwiatowej s³awy tancerza, który przed laty zostawi³ matkê Hani, kiedy by³a z nim w ci¹¿y. Hania, d¹¿¹c do konfrontacji z ojcem, dostaje siê na prowadzony przez niego kurs tañca i jako dziennikarka usi³uje odkryæ prawdê o cz³owieku, który j¹ kiedyœ porzuci³. W czasie kursu Hania zaprzyjaŸnia siê z tancerzem Wojtkiem (Mateusz Damiêcki). To dziêki niemu zaczyna odkrywaæ po-

rywaj¹c¹ magiê tañca. Jej uporz¹dkowane ¿ycie u boku narzeczonego przechodzi totaln¹ rewolucjê. Hania oddaje siê ca³kowicie swojej nowej pasji, której pedantyczny stomatolog kompletnie nie pojmuje. Tymczasem Wojtek, jego bliskoœæ w tañcu, temperament i niepokorny charakter coraz mocniej dzia³aj¹ na Haniê. Rozs¹dek walczy u niej z coraz silniejszymi emocjami. Film dzisiaj, we wtorek o godz. 17 i 20 proponuje kino Promieñ w Rawiczu, natomiast kino Pod Kopu³¹ w Gostyniu wyœwietli go dzisiaj i jutro, w œrodê – tak¿e o 17 i 20. (j), fot. Internet

Nieprawd¹ jest, ¿e jedno piwo wypite przez kobietê w ci¹¿y nie zaszkodzi dziecku. Piwo, wino, wódka zawieraj¹ ten sam alkohol etylowy, tylko w ró¿nych stê¿eniach. Nie ma dowodów na to, ¿e alkohol wspomaga laktacjê.

Fot. J. Witczak zajêcia dotycz¹ce FAS w I Liceum

zmniejszona waga po urodzeniu, mniejsza objêtoœæ mózgu, opadaj¹ce powieki, orientalne rysy twarzy – szeroko rozstawione oczy, szeroka nasada nosa, brak rowka pod nosem, zniekszta³cone ma³¿owiny uszne. Wœród nieprawid³owoœci obserwuje siê te¿ uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego, mylone z ADHD. Dzieci z takim uszkodzeniem maj¹ „ba³agan w g³owie”. W miarê dorastania mog¹ mieæ problemy z pamiêci¹, nauk¹, uczeniem siê na b³êdach, myœleniem abstrakcyjnym, nawi¹zywaniem przyjaŸni i przestrzeganiem norm spo³ecznych. FAS jest chorob¹ nieuleczaln¹, ale mo¿na jej zapobiec nie pij¹c. J.W.

swiatbab@gazetaabc.pl

Mateusz Damiêcki, zwany amantem polskiego kina, nie lubi w ¿yciu nudy, dlatego wci¹¿ podejmuje siê nowych wyzwañ.

A teraz na Syberiê! – Podobno nie lubisz rozmawiaæ z dziennikarzami? – To nie tak. Nie ocenia siê cz³owieka po stadzie, tylko ka¿dego z osobna. S¹ tacy redaktorzy, jacy zdarzaj¹ siê ludzie. To kwestia kultury osobistej i podejœcia. – Jakie pytania najczêœciej s³yszysz? – Jedni chc¹ siê dowiedzieæ czegoœ o mojej pracy, drudzy o ¿yciu prywatnym. – Co siê sta³o z twoj¹ nog¹, bo chodzisz o kulach? – Dozna³em kontuzji na planie. – Na szczêœcie zdjêcia do „Kochaj i tañcz” ju¿ dawno skoñczone, bo by³by problem... – Tak, teraz zaczê³y siê inne... rentgenowskie. – W serialu „Teraz albo nigdy!” gracie grupê przyjació³. Czy prywatnie emocje te udzielaj¹ siê wam, a mo¿e po wykonaniu swojej roboty ka¿dy idzie w swoj¹ stronê? – Z prostej przyczyny – brak czasu – nasze kontakty s¹ ograniczone. Ka¿dy z nas tak ciê¿ko pracuje, ¿e po zdjêciach najchêtniej chcia³by znaleŸæ siê wœród swoich najbli¿szych, rodziny i przyjació³. Z tego powodu nasze kontakty prywatne nie s¹ tak czêste, ale zdarzaj¹ siê, oczywiœcie z jednymi czêœciej, z innymi rzadziej. – Jak to jest z tañcem w twoim ¿yciu? Ty go po prostu lubisz czy tak siê akurat sk³ada, ¿e dostajesz takie role? – Zawsze lubi³em tañczyæ, ale by³em w tym ma³o okreœlony. Jak wszyscy zapewne tañczy³em trochê na koloniach, potem na dyskotekach w Warszawie. W pewnym momencie przesta³em bywaæ w takich miejscach, ale nadal tañczy³em na prywatkach. Jednak gdyby nie mój zawód, raczej nie zapisa³bym siê do szko³y tañca, poniewa¿ ¿aden styl nie poci¹ga mnie a¿ tak bardzo, ¿eby go zg³êbiaæ. Mówiê to teraz, kiedy

Piosenka dla ciebie Kasia Kowalska SpowiedŸ

Mówi³eœ mi ¿e przyci¹gam gniew ¯e za nic masz m¹ niewinnoœæ Kaza³eœ mi trudn¹ drog¹ iœæ Za stró¿a mieæ tylko ciemnoœæ Patrzy³eœ jak wolno staczam siê I spadam w otch³añ bezdenn¹ Widzia³eœ jak mieszam z winem krew By ob³askawiæ codziennoœæ Me serce bije i tak na przekór dniom Gdy ci¹gle czujê twój gniew nade mn¹ Me serce bije i nie zatrzymasz go Me serce bije i tak na pewno Wyostrzam wzrok kiedy przyjœæ ma sen Jak dziki zwierz jestem czujna

Napiêt¹ strun¹ me cia³o jest W obawie ¿e ciebie spotka Me serce bije i tak na przekór dniom Gdy ci¹gle czujê twój gniew nade mn¹ Me serce bije i tak jak kruche szk³o Jest wci¹¿ mój los mój los Za stró¿a mam tylko ciemnoœæ Me serce bije i tak na przekór dniom Gdy ci¹gle czujê twój gniew nade mn¹ Me serce bije i tak jak kruche szk³o Jest wci¹¿ mój los Me serce bije i tak Me serce bije i tak Me serce bije i nie zatrzymasz go Me serce bije i tak na pewno

(j)

nauczy³em siê chyba wszystkich tañców klasycznych. – Czy aktywnoœæ ta nadal sprawia ci przyjemnoœæ?

– Tak, ale tylko na chwilê. Optymaln¹ sytuacj¹ jest, kiedy ma siê czas, ¿eby wszystko przygotowaæ i przeæwiczyæ przed kamer¹, a potem z wielu dubli wybraæ to jedno, najbardziej udane ujêcie. A prywatnie wolê jeŸdziæ konno (œmiech). – W³aœnie mamy okazjê podziwiaæ twoje popisy na ekranie w filmie „Kochaj i tañcz”. Czy to te¿ efekt dziesi¹tków dubli? – Pewnie, zawsze tak jest na planie. Nie ukrywam, ¿e by³ to dla mnie twardy orzech do zgryzienia, ale przy pomocy ludzi, z którymi wspó³pracowa³em, uda³o siê. To zas³uga wszystkich – od re¿ysera przez aktorów, choreografów po monta¿ystów. – Jak d³ugo przygotowywa³eœ siê do tej roli? – Dwa miesi¹ce. To by³ czas intensywnych treningów na si³owni, stosowania odpowiedniej diety, a moim zadaniem by³o tylko zaufaæ. – Ale zaufaæ obcym ludziom wcale nie jest tak ³atwo, zw³aszcza jeœli dotyczy to twego cia³a... – Jeœli ma siê œwiadomoœæ, ¿e oddajesz siê w rêce profesjonalistów, a tylko tacy s¹ anga¿owani do tego rodzaju projektów, nie stanowi to problemu. Przynajmniej dla mnie. – Nad czym obecnie pracujesz? – Mo¿e w przysz³ym sezonie udam siê do teatru, a jeœli chodzi o najwa¿niejsz¹ rzecz, jaka przytrafi mi siê w tym roku kalendarzowym, to – mogê siê pochwaliæ – bêdzie to wyprawa na Syberiê. – Brzmi bardzo ciekawie. ZdradŸ coœ wiêcej... – Bêdzie to dwumiesiêczna podró¿ samochodami do Magadanu. Wybieram siê tam z przyjació³mi. Zawsze chcia³em poznaæ Rosjê od jej najdzikszych zak¹tków i ju¿ siê nie mogê doczekaæ. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê dopi¹æ wszystko na ostatni guzik, bo to trudne przedsiêwziêcie, wymagaj¹ce ogromnych przygotowañ. KATARZYNA SZYMANEK


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Konkurs Wielkanocny Zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej wielkanocnej zabawie. Wystarczy przysłać SMS-a pod numer 7238 podając w nim imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numery nagród, które chciałbyś wygrać (maksymalnie można podać 4 numery). Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.WIELKANOC.np. MARIA KOWALSKA. LESZNO.1,3,5,6. Na SMS-y czekamy jeszcze tylko dziś, 7 kwietnia. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. A oto nagrody, które na was czekają: Fot. Ł. Domagała V Kurczaczki, zajączki, jajka, koszyczki, filiżanki, a nawet obrazy i kwiatki można oglądać od wtorku na wystawie zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie. Wszystkie przedmioty zostały wykonane z kordonka przez mieszkanki Bojanowa i okolic: Helenę Mikołajczak, Marię Maison, Grażynę Prais, Domicelę Solarską, Marię Białą, Lucynę Dwornik, Marię Zuter, Henrykę Zalisz, Elżbietę Maćkowiak, Stefanię Lisiecką i Krystynę Żmudę. – W tym roku wystawa prac naszych pań potrwa do Wielkanocy. Zapraszamy – zachęca Krystyna Werwińska z Domu Kultury w Bojanowie.

Łukasza poznałam na dyskotece. Zakochałam się w nim już tego pierwszego wieczoru. Był miły, szarmancki, obrotny. Sprawiał wrażenie młodego, dobrze wychowanego biznesmena. Bardzo spodobał się mojej rodzinie. Wszyscy są nim zachwyceni. Spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Aż do momentu, kiedy... został aresztowany. Początkowo myślałam, ze to jakaś koszmarna pomyłka. Nie mogłam uwierzyć, że mój Łukasz jest przestępcą. Później okazało się, że prowadził jakieś „dziwne” interesy. No i wpadł. Przed nim kilkanaście miesięcy odsiadki. Moja rodzina o niczym nie wie. Co miałam im powiedzieć? Że jestem dziewczyną gangstera? Wstyd mi przed nimi. Zmyśliłam bajeczkę, że Łukasz musiał wyjechać za granicę w interesach i na razie to wystarcza. Ale boję się, że w końcu prawda wyjdzie na jaw. Znajdą się jacyś życzliwi, którzy uświadomią rodziców, że kandydat na zięcia przebywa nie w słonecznej Hiszpanii, ale za kratami. Jak zniosą to moi najbliżsi? Nie chcę rezygnować z Łukasza. Kocham go i wierzę, że zmieni się pod wpływem więzienia. Ma tam wiele czasu na przemyślenia. Zresztą nie mogłabym go tak zostawić. To byłoby nie w porządku. On tak bardzo czeka na listy ode mnie. Pisze, że jestem jego jedyną nadzieją, że tylko myśl o tym, że po jego wyjściu będziemy razem, trzyma go przy zdrowych zmysłach. Nie mogę odbierać mu nadziei. I bardzo liczę, że nie będę żałowała swojej decyzji. Agnieszka

Magdalena Waligórska, znana jako Wioletka z „Rancza”, nie ma w domu telewizora. Twierdzi, że zupełnie nie jest jej potrzebny, ponieważ odzwyczaiła się od oglądania telewizji. – Nie mam telewizora od piętnastego roku życia. Wtedy to zaczęłam uczyć się w liceum w Kielcach i zamieszkałam na stancji, gdzie nie było takiego sprzętu. Szybko przyzwyczaiłam się do jego braku i tak jest do tej pory. Zupełnie nie brakuje mi telewizji w życiu codziennym – mówi pani Magda. Aktorka zapewnia sobie rozrywkę, często chodząc do kina, teatru lub oglądając płyty na komputerze. Nałogowo też słucha jednej ze stacji radiowych. AKPA

Odkurzanie to za mało Wielkanoc tuż-tuż, a przed nami ostatnie przedświąteczne domowe porządki, m.in. czyszczenie dywanów i wykładzin po zimie. Niestety, samo odkurzanie nie wystarcza. Aby pozbyć się wszystkich zabrudzeń ukrytych między włóknami dywanów, warto sięgnąć po produkty marki Vanish, wzbogacone o nową formułę. Dla każdej pani domu wyjątkowo uciążliwa jest walka z błotem na wykładzinach w przedpokoju. W ich odświeżeniu pomoże Vanish Intelligence Plus Proszek do Dywanów i Wykładzin. Idealnie nadaje się do dużych powierzchni. Wystar-

czy rozsypać proszek na dywanie, odczekać, a następnie odkurzyć. Po kilkunastu minutach dywan wygląda jak nowy. Natomiast żeby usunąć plamy na kanapach i meblach tapicerowanych, warto sięgnąć po Vanish Intelligence Plus Spray do Dywanów i Tapicerek. Należy spryskać plamę, pozostawić na 5 minut i osuszyć. Vanish Intelligence Plus Proszek do Dywanów i Wykładzin w opakowaniu 750 g kosztuje 22,99 zł, natomiast Vanish Intelligence Plus Spray do Dywanów i Tapicerek w butelce z rozpylaczem o pojemności 500 ml można kupić za 24,99 zł. LL

1. Cyfrowy aparat fotograficzny. 2. 5 zestawów kosmetyków z

serii Sunny Skin: Krem tonujący, Mleczko z tonikiem i Masło do ciała marki BIELENDA.

3. 5 bonów wartości 50 zł każdy od Biura Kwiatowego Holandia do realizacji w Centrum Ogrodniczym Ardisia w Lesznie. 4. 3 zestawy książek dla dzieci wydawnictwa Replika. 5. 5 toreb izotermalnych, przydatnych podczas wycieczek, wypełnionych jogurtami Activii i eleganckie etui na długopisy.

6. 7 zestawów proszków i płynów do prania Lovela. 7. 3 CD BOX-y eleganckie i praktyczne kuferki do przechowywania 200 płyt CD. 8. 5 zaproszeń wartości 25 zł każde do Solarium Bingo w Lesznie. 9. 4 zestawy herbat Irving w czterech smakach oraz imbryk do parzenia herbaty. 10. 5 zestawów przypraw KAMIS wraz z książką „Podróże ze smakiem”. 11. 5 zestawów ciekawych książek (po trzy sztuki każdy) wydawnictwa Replika. 12. 8 zestawów zawierających pakiet mleka Mamo, rosnę! oraz zabawkę – piłkę firmy SMOBY Cotoons. 13. 5 zestawów, w skład których wchodzą: proszek Vanish Oxi Action Intelligence Plus oraz Vanish Oxi Action Intelligence Krystaliczna Biel Plus, ufundowanych przez markę Vanish. Rozwiązanie konkursu opublikujemy w piątek.

LL

Kwiaty w domu Sit rozpierzchły (Juncus spiralis) Sit to zimozielone pędy, które skręcają się spiralnie i wiją w nieładzie. Bardzo dekoracyjnie wygląda w domu, ale jest rośliną bagienną, porastającą tereny podmokłe. Stanowi piękną ozdobę oczek i zbiorników wodnych. Sity można sadzić zarówno w pełnym słońcu, jak i w półcieniu w miejscu umiarkowanie wilgotnym. Nie zaleca się sadzenia ich na głębokości przekraczającej 10 cm. Rośliny wytwarzają rozległy system korzeniowy, zadowalając się ubogim podłożem. Dlatego z powodzeniem można je wykorzystywać jako rośliny oczyszczające, np. obsadzjąc nimi strumień. LL Fot. Biuro Kwiatowe Holandia

Mamo, rosnę! – płynne mleko modyfikowane dla dzieci Mamo,rosnę! jest pełnowartościowym modyfikowanym mlekiem dla dzieci, polecanym przez pediatrów dla maluchów w wieku 1-3 lat. Posiada pozytywną opinię specjalistów z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Mleko zawiera wszystkie niezbędne do prawidłowego i zdrowego wzrostu i rozwoju składniki, witaminy i minerały, a jego skład jest zbliżony do mleka matki. Mamo, rosnę! jest mlekiem gotowym do bezpośredniego spożycia. Można je podawać zimne lub podgrzane. Mamo, rosnę! to mleko UHT, wytwarzane z prawdziwego mleka, nie z proszku. Ma ceniony przez maluchy lekko waniliowy smak.

BARAN (21.03 -19.04) Wyluzuj, zwolnij. Odłóż ambitne plany na lepsze czasy. Nie forsuj się. Jeśli wypoczynek, to raczej bierny niż aktywny. Trzeba przeczekać trudniejszy okres, niebawem będzie lepiej. BYK (20.04 -20.05) Jeśli chcesz osiągnąć upragniony cel, bądź gotów na wyrzeczenia. Niestety, nic za darmo . Trzeba zmusić się do wysiłku. Pamiętaj też, żeby na każdy temat mieć swoje zdanie, i to ugruntowane. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Nie umawiaj się na randki z nowo poznaną osobą, bo możesz nie tylko się rozczarować, ale i gorzko pożałować. Póki co przyglądaj się z dystansu. RAK (22.06 -22.07 Więcej spontaniczności. Więcej marzeń. To nie zbrodnia od czasu do czasu pofantazjować. Pomagając bliźnim nie zapominaj o własnych potrzebach. Odrobina egoizmu nie zaszkodzi. LEW (23.07 - 22.08) Nie myl zauroczenia z wielkim uczuciem. Często objawy są podobne. Zachowaj się rozważnie, a nie będzie bolało. Jedz zieleniny, które o tej porze roku mają szczególne znaczenie. PANNA (23.08 -22.09) W firmie sporo roboty. Okaże się, że jesteś wysoko cenionym, wręcz niezastąpionym fachowcem. W interesach bądź twarda, nie rezygnuj z realizacji postawionych sobie celów, a dopniesz swego. WAGA (23.09 - 22.10) Nie chwytaj kilku srok za ogon, bo zostaniesz z niczym. Po prostu realizuj etapami, powoli i rozważnie jeden cel po drugim. Takie postępowanie przyniesie dobre wyniki. SKORPION (23.10 -21.11) Już starożytni wiedzieli, że milczenie jest złotem, a mowa tylko srebrem i jeśli już otwierasz usta, to waż każde słowo, by nie palnąć czegoś niepotrzebnie, z czego ciężko się będzie wycofać. STRZELEC (22.11 - 21.12) Łap wszystkie okazje, jakie los ci zsyła. Nie czekaj na lepsze. Dbaj o swój wygląd, bowiem ludzie jak cię widzą, tak cię piszą. Nie od rzeczy będzie nowa fryzura i kilka uroczych fatałaszków.

Cena porcji mleka Mamo,rosnę! jest taka sama jak porcji mleka uzyskanego z proszku! Cena: butelka 0,5 l ok. 4, 99 zł, a karton 1l ok. 6,99 zł. Producent: Candia. Pakiety mleka wraz z piłką zabawką są do wygrania w naszym Konkursie Wielkanocnym. LL

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Jeśli już zaszalałeś i kupiłeś kilka rzeczy, to nie ma co rozpamiętywać tego i wyrzucać sobie rozrzutności. Nie psuj sobie humoru. Co było, to było. Ważne tylko to, co przed tobą. WODNIK (20.01 -18.02) Nie próbuj za wszelką cenę zmieniać świata. Może na razie wystarczy zmienić punkt widzenia. W sprawach serca ciepło. Niewykluczone, że spotkasz starą miłość i przeżyjesz czarujące chwile. RYBY (19.02 – 20.03) Nie spóźniaj się i pamiętaj o ważnych terminach. To bardzo istotne, zwłaszcza w biznesowych kontaktach. W przeciwnym razie wiele stracisz, może nawet bezpowrotnie. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


12

PAS

Muzyczny spacer po Nieśmiało wszedł do Saint John Coltrane Church. Do końca nie wierzył, że miejsce to naprawdę istnieje. Wiekowy arcybiskup King grał na saksofonie. Podczas niedzielnego nabożeństwa wraz z innymi muzykującymi księżmi chwalił Pana, odtwarzając utwory z najsłynniejszej płyty czarnoskórego jazzmana.

, blachy trapezowe

- dachówki PRIMA

SYSTEM RATALNY

Coś takiego możliwe jest tylko w San Francisco. W tamtejszym Kościele Świętego Johna Coltrane’a koncert dawany jest co niedziela. Córka arcybiskupa chwyta za elektroniczny kontrabas, jeden z księży za gitarę, inny siada przy perkusji. Są konserwatywni: gorące modły do Boga od lat w każdą niedzielę wzbogacają muzyką z tej samej płyty – „A Love Supreme” czarnoskórego saksofonisty. Jednego z najdoskonalszych w historii jazzmanów wierni Kościoła uznali za świętego i zgodnie z tytułem jego płyty wychwalają miłość doskonałą. Śmieją się, kołyszą, śpiewają. Taki trzygodzinny religijny spektakl poświęcony Bogu i – jak twierdzą – największemu z ludzi.

na to, ażeby posłać całą ludzkość do bozi – pisał Jack Kerouac, czołowy pisarz Beat Generation, awangardowego ruchu literacko–kulturowego narodzonego w latach 50. właśnie w San Francisco. – To chyba opatrzność tak pokierowała losami mojej rodziny, abym w końcu tam wylądował – domyśla się Andrzej Kramarczyk. A może był to duch Coltrane’a? Ale po kolei.

muzyczny zbieg okoliczności. – Trudno było się oprzeć propozycji odwiedzin. Wsadziłem w kieszeń listę miejsc związanych z muzyką i poleciałem – Andrzej Kramarczyk był już w San Francisco dwukrotnie, a teraz kontempluje obie wizyty, puszcza Carlosa Santanę albo Creedence Clearwater Revival i popijając czarną jak żadna inna kawę przywiezioną z San Francisco opowiada:

Tylko muzyka Leszczynianin Andrzej Kramarczyk o ortodoksyjnym kościele, gdzie na niedzielnych nabożeństwach grywa się jazz, usłyszał w audycji Polskiego Radia. Pomyślał wtedy, że wizyta w takim miejscu świetnie wzbogaciłaby jego pojęcie o muzyce. Przez lata w domowej dyskografii zgromadził tysiące płyt. Wszelkie możliwe wydania Beatlesów, unikatowe albumy Stonesów, ciężki rock i nastrojowe ballady, muzykę klasyczną i jazz. I nawet takie perełki jak kapela rockowa z Urugwaju. Same wspaniałe brzmienia. Z jednym zastrzeżeniem – dyskografia kończy się na dacie, kiedy zdaniem Kramarczyka skończyła się też muzyka. – Po ’75 roku nic ważnego już się nie wydarzyło – twierdzi. Wśród starannie rozmieszczonych na półkach płyt szczególne miejsce zajmuje muzyka z San Francisco. To tam w latach 50. bezkarnie palono trawkę, tam swoje zaczątki miał ruch hipisowski, tam wreszcie – nieskrępowani żadnymi ramami – tworzyli muzycy, którzy wkrótce mieli nadać ton amerykańskiemu rock and rollowi i obyczajowości. Żałowałem głęboko, że cały świat nie zajmuje się z taką powagą zdrową żywnością, jak rakietami, karabinami, wybuchami nuklearnymi, wydając pieniądze, które moglibyśmy spokojnie przejeść,

▲Skrzyżowanie Haight i Ashbury to dziś muzyczny symbol San Francisco. Dawniej w tej okolicy spotykali się hipisi, artyści i przeróżnej maści oryginały.

Droga do Ameryki Wojna zbliżała się ku końcowi, kiedy Niemcy zmusili 17–letniego Stanisława Janiszewskiego do powożenia zaprzęgiem w czasie ich ewakuacji na zachód. Tak wuj Andrzeja Kramarczyka, prosty chłopak z Drobnina, trafił do Niemiec, gdzie doczekał końca wojny, podjął na obczyźnie pracę, a dwa lata później instynktownie postanowił skorzystać z możliwości darmowej emigracji do USA. – W okresie siermiężnego komunizmu z zapartym tchem czekałem na płyty z muzyką przywożone przez wujka z Ameryki – opowiada Andrzej Kramarczyk. Wiele lat później, będąc na studiach, do pracy w USA zaczęła jeździć jego córka. W czasie jednego z pobytów poznała Tima. Wyszła za niego i zamieszkali – a jakże! – w San Francisco. Jeśli dodać do tego, że ojciec Tima jest jazzmanem i gra na klarnecie, niełatwo wymyślić większy

– Zobaczyłem tam, jak wyglądać powinna młodość: radosna, kolorowa, na luzie. Właśnie takie podejście do życia miał Jack Kerouac, który napisał, że górska wspinaczka to dla niego nie zdobywanie szczytów, ale po prostu łazęga po górach. W swojej powieści „W drodze”, uważanej za sztandarowe dzieło Beat Generation, opisał wolną, niczym nieograniczoną podróż po Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Kerouac, tak samo jak jeszcze słynniejszy Allen Ginsberg, pod koniec lat 50. mieszkał w sąsiadującym z San Francisco Berkeley. Obaj buntowali się przeciw porządkowi społecznemu, konwenansom, politycznemu zakłamaniu. Zachęcali do anarchizmu, rewolucji seksualnej i obalania stereotypów, czym rozpalali wyobraźnię rzeszy młodych Amerykanów. – To tam nastąpił pierwszy wybuch wolnej myśli w purytańskiej Ameryce – opowiada Andrzej Kramarczyk. – W San Francisco, jak nigdzie indziej, bez-


13

SJE

Mieście Mgły

piecznie mogli czuć się czarnoskórzy, dopuszczalny był każdy styl ubierania, nieskrępowanie działali awangardowi poeci i muzycy. Nie dbali o pieniądze i domy, czytali z pasją Ginsberga. A potem usłyszeli Beatlesów. Mieli już upragnioną wolność, a teraz chcieli jeszcze słuchać takiej radosnej muzyki. Spotykali się na rogu Haight i Ashbury i grali.

Spacer po San Francisco Ta okolica dla przeciętnego Amerykanina byłaby przekleństwem, ale nie w San Francisco. Drobne pijaczki i hipisi, różnej maści lumpy i wagabundy, wykolejeńcy i poszukiwacze przygód, a wśród nich doskonali muzycy. W

pobliżu skrzyżowania ulic Haight i Ashbury w zadymionych spelunkach grywały zespoły, które rewolucjonizowały muzyczną Amerykę. W pobliskim Golden Gate Park gromadzili się zbuntowani bitnicy (uczestnicy Beat Generation), a potem hipisi, by demonstrować swoje poglądy. Ze słynnego skrzyżowania leszczynianin podążył śladem Carlosa Santany. Kiedy nieznany jeszcze gitarzysta wraz z rodziną przybył z Meksyku do San Francisco, szybko jego talent rozpoznał Bill Graham. Tragiczna śmierć tego słynnego promotora, odkrywcy wielu muzycznych geniuszy spowodowała, że w Mieście Mgły, jak z powodu dużej wilgotności bywa nazywane San Francisco, zebrały się niespotykane tłumy. Jego ciało spoczywa teraz na cichym żydowskim cmentarzu z dala od centrum miasta. – Amerykańscy znajomi córki nie chcieli wierzyć, że przyleciałem taki kawał, aby odwiedzać cmentarze – opowiada Andrzej Kramarczyk. Jego lista była jednak o wiele dłuższa, więc z zapartym tchem odwiedzał punkt po punkcie. Nazwaną na cześć promotora halę Bill Graham Civic Auditorium, gdzie na koncerty przyjeżdżają artyści pokroju Madonny. Słynny sklep Amoeba Music, w którym musiał kupić choć jedną płytę. Dom, w którym tworzyli Greatful Dead, gdzie dostał się forsując spory płot. Stadion bejsbolowy – miejsce ostatniego w historii występu Beatlesów. I jeszcze Fillmore Auditorium – słynną od lat 60. salę koncertową. – Dotykałem klamek i murów, które słyszały tamtą muzykę – zachwyca się. A potem zajrzał do pobliskiego

▲Ikona „Świętego” Johna Coltrane`a. W San Francisco stoi kościół, w którym co niedziela grywa się utwory słynnego jazzmana.

Berkeley, gdzie mieszkali Grinsberg z Kerouakiem. I do Oakland, w którym przed sklepem Duck Kee Market zespół Creedence Clearwater Revival zrobił sobie zdjęcie na okładkę jednej z płyt. Creedensi – podkreśla Kramarczyk – należą do pięćsetki jego ulubionych zespołów (twierdzi, że 10 czy 100 nie jest w stanie wyróżnić), więc miejsca z nimi związane znalazły się na liście obowiązkowej. – Pewnie gdybym znał angielski, do teraz siedziałbym z jakimiś Murzynami na Haight–Ashbury pijąc herbatę i bez końca rozprawiając o muzyce – rozmarza się dopijając czarną jak smoła kawę marki San Francisco Bay w deszczowym Lesznie. Po głowie wciąż chodzi mu taka scena: przysiada w słoneczne niedzielne popołudnie w Kościele Johna Coltrane’a. Słuchając zapierającej dech w piersiach muzyki ogląda ikony: Matki Boskiej, Chrystusa, a wśród nich świętego jazzmana. I choć aureola nad głową cudownego trębacza wydaje mu się nieco przesadzoną oznaką uwielbienia, coraz poważniej zastanawia się, czy do jego pobytu w San Francisco nie przyczynił się właśnie duch Coltrane’a. MIROSŁAW WLEKŁY

▲Bill Graham wypromował wiele muzycznych sław, m.in. Carlosa Santanę. Jego grób był obowiązkowym przystankiem Andrzeja Kramarczyka podczas wędrówki po Mieście Mgły.


EDUKACJA

14

ABC w

ZSP w Niet¹¿kowie

Do koñca roku szkolnego chcemy zajrzeæ do leszczyñskich szkó³ œrednich. Opiszemy, czym ¿yj¹ ich uczniowie, z jakimi problemami siê zmagaj¹, czym mog¹ siê pochwaliæ. W przysz³y wtorek relacja z wizyty w Zespole Szkó³ Zawodowych w Rawiczu.

£owca ujêæ

CHODZ¥C ZE ZNAJOMYMI NA POLOWANIA SAM ZACZ¥£ CELOWAÆ DO ZWIERZ¥T. A JEGO FOTOGRAFICZNE £UPY ZYSKUJ¥ CORAZ LEPSZE RECENZJE. Dziewiêtnastoletni Filip ¯ak z Koœciana od czterech sezonów chodzi na polowania jako nagaFot. J. Kuik niacz. Ale kiedy myœliwi celuj¹ do zwierzyny ze swych strzelb, on namierza j¹ uwa¿nie œledz¹c w wizjerze aparatu fotograficznego. – Fotografi¹ zarazi³ mnie szwagier, kiedy robiliœmy zdjêcia w czasie d³ugich spacerów na Dêbiec – opowiada. Fotografowali krajobrazy, ludzi, ale przede wszystkim zwierzêta. A od jakiegoœ czasu Filip zacz¹³ zabieraæ na polowania sprzêt fotograficzny. – Gdy myœliwi chwytaj¹ za broñ, ja wyci¹gam aparat – mówi. – Jed-

nak trudno jest uchwyciæ zwierzêta w czasie polowania biegn¹ce z du¿¹ prêdkoœci¹. Wtedy fotografujê poluj¹cych myœliwych. Ale robiê te¿ zdjêcia z ukrycia, a wtedy najlepiej wychodz¹ mi ujêcia saren i ptaków. Zdjêcia Filipa na razie zdobi¹ je-

Na sportowo

dynie œciany mieszkañ krewnych i znajomych. M³ody fotograf chcia³by jednak kiedyœ robiæ fotografie zwierz¹t na miarê mistrzów. A jeszcze bardziej zale¿y mu, ¿eby zostaæ myœliwym. Na razie strzela z wiatrówki na strzelnicy, a na polowaniach przygl¹da siê doœwiadczonym ³owczym. W niet¹¿kowskiej szkole chodzi do trzeciej klasy technikum rolniczego. Ma mu ona u³atwiæ dostanie siê na studia zwi¹zane z leœnictwem. Tymczasem aktywnie dzia³a w szkolnym kole ekologicznym i zajmuje wysokie miejsca na olimpiadach. Marzy, by zostaæ leœniczym.

MIW

Fot. E. Baldys ▲ Roman Ritter (w bia³ej szacie) w towarzystwie kompanów z bractwa rycerzy zakonnych Santa Terra.

700 lat wstecz

KULTURA DAWNEGO RYCERSTWA PRZED CZTEREMA LATY STA£A SIÊ WIELK¥ PASJ¥ ROMANA RITTERA, UCZNIA II KLASY TECHNIKUM HODOWLI KONI. DZIŒ JEST ON CZ£ONKIEM DZIA£AJ¥CEGO W LIPNIE BRACTWA RYCERSTWA ZAKONNEGO SANTA TERRA. Wszystko zaczê³o siê od festynu w Górce Duchownej, gdzie Romek zafascynowa³ siê wystêpem bractwa rycerskiego ze Wschowy. Przyst¹pi³ najpierw do nich, a potem nale¿a³ do leszczyñskich Wieniawitów. Rok temu, kiedy powsta³o bractwo w Lipnie, zosta³ jednym z jego rycerzy. Santa Terra, co oznacza Ziemia Œwiêta, stara siê nawi¹zaæ swym charakterem do okresu wypraw krzy¿owych z XII i XIII wieku. Aby przenieœæ siê w tak odleg³e czasy, nie wystarczy wyobraŸnia. Potrzeba sporo pieniêdzy, pracy i samozaparcia, aby kupiæ lub zrobiæ broñ, zbroje i ubiory. Podczas wystêpów jest

Fot. F. ¯ak

lekkoatletów, którzy s¹ naszymi wychowankami, a nie zawodnikami wyszkolonymi w innych sekcjach – mówi £ukasz Z³otkowski, jeden z szeœciorga wuefistów w ZSP. M³odzie¿ z Niet¹¿kowa sukcesy odnosi w biegach na orientacjê, M£ODZI SPORTOWCY Z NIET¥¯KOWA PROWADZ¥ W RANKINGU prze³ajowych i lekkoatletyce. SZKÓ£ POWIATU KOŒCIAÑSKIEGO I NALE¯¥ DO NAJLEPSZYCH Wœród uczniów nie brakuje te¿ W WIELKOPOLSCE. utytu³owanych zawodników repreNajwiêksze sukcesy odnosz¹ województwie plasuj¹ siê na 18. po- zentuj¹cych pozaszkolne kluby. biegacze, tenisistki sto³owe i szachi- zycji, a w by³ym województwie Natalia Myszuk z UKS Roszada œci. Ich osi¹gniêcia wyprowadzi³y leszczyñskim ulegaj¹ na razie tyl- Lipno zdoby³a w³aœnie dla szko³y niet¹¿kowsk¹ szko³ê na pierwsze ko II Liceum Ogólnokszta³c¹cemu mistrzostwo Wielkopolski w szachach. Dwie czo³owe lokaty w tej miejsce w powiecie w rankingu z Leszna. Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. W – Najbardziej dumni jesteœmy z rywalizacji zajê³y te¿ na co dzieñ startuj¹ce w lidze tenisa sto³owego siostry Justyna i Ewelina ¯urek (Polonia-Arsena³ Œmigiel). Miêdzy innymi dziêki nim szko³a stale pnie siê w sportowym rankingu. – Jest dobrze, a bêdzie jeszcze lepiej – planuje £ukasz Z³otkowski, bo m³odzi biegacze zakwalifikowali siê do wielkopolskich fina³ów. Docenia to dyrekcja ZSP, która stara siê o wybudowanie przy szkole profesjoFot. J. Kuik nalnego obiektu ▲ Du¿a reprezentacja niet¹¿kowskich sportowców wystartowa³a w Biegu Gwiazdkowym, lekkoatletyczneMIW zorganizowanym w lasach Karczmy Borowej przez leszczyñski Zespó³ Szkó³ Technicznych. go.

te¿ du¿o walki, co wymaga znacznych umiejêtnoœci, które cz³onkowie bractwa zdobywaj¹ na treningach. –W walce na miecze stosujemy piêæ podstawowych ciosów – wyjaœnia Romek Ritter. – Na treningach tylko je markujemy, natomiast na pokazach staramy siê, aby pojedynki wygl¹da³y ju¿ bardzo realistycznie. Romek nie tylko walczy z przeciwnikami, ale potrafi zadziwiæ publicznoœæ ¿ongluj¹c mieczem. Wielka impreza rycerska odbêdzie siê w Lipnie w czerwcu. Oprócz Santa Terry wyst¹pi wiele innych bractw. (JAC)

Makieta przysz³oœci

W CI¥GU NAJBLI¯SZYCH LAT TEREN SZKO£Y W NIET¥¯KOWIE MO¯E DOŒÆ MOCNO ZMIENIÆ SWOJE OBLICZE. UCZENNICA III KLASY TECHNIKUM AGROBIZNESU KAROLINA SZCZEPANIAK PRZYGOTOWA£A MAKIETÊ OBRAZUJ¥C¥ KRAJOBRAZ PO ZMIANACH.

Karolina nie lêka siê trudnych wyzwañ. Podejmuje je i nierzadko odnosi sukces. Tak by³o podczas fina³u wojewódzkiego konkursu pod has³em „Mój las”. Przedstawi³a swoje spojrzenie na Przemêcki Park Krajobrazowy, za co otrzyma³a drug¹ nagrodê. Niebawem dyrekcja szko³y zaprezentuje swoj¹ wizjê przebudowy terenów szkolnych radnym powiatu koœciañskiego. Karolina, wspierana przez kole¿ankê z klasy Halinê Szudrê, spêdzi³a wiele godzin nad przygotowaniem makiety, która ma pomóc w wyjaœnieniu szczegó³ów. Zupe³nie nowym elementem jest stadion sportowy z trybunami, boiskami, bie¿niami,

a tak¿e terenem, gdzie mog³yby rozgrywaæ siê imprezy hipiczne. Jeden z budynków w pobli¿u stajni ma zostaæ zaadaptowany na gabinet weterynaryjny. Leczone by³yby tam przede wszystkim konie, co stworzy³oby mo¿liwoœæ dok³adniejszego poznania zagadnieñ weterynaryjnych przez uczniów, którzy zamierzaj¹ zawodowo zwi¹zaæ siê z hodowl¹ tych zwierz¹t. Koncepcja zak³ada te¿ utworzenie krêgielni. Plany s¹ imponuj¹ce, ale zapewne przyjdzie im zderzyæ siê z realiami ekonomicznymi. Czas poka¿e, na ile makieta Karoliny stanie siê rzeczywistoœci¹. (JAC), fot. archiwum


15

OGŁOSZENIE MPWiK

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipowa 76, 64- 100 Leszno tel. 065 529 83 11, fax 065 529 83 71 www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Szanowni Klienci! Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że Uchwałą nr XXXI/353/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku, została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie miasta Leszna w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r.

I. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

II. Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków Cena/ Stawka opłaty

Jednostka miary

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,0m³/h 1

cena za dostarczoną wodę

2,57

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,74

zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,5m³/h 2

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,57

zł/m³

6,14

zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 2,5m³/h 3

cena za dostarczoną wodę

2,57

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,94

zł/odbiorcę/ miesiąc

Lp.

cena za dostarczoną wodę

2,57

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,73

zł/odbiorcę/ miesiąc

1

cena za dostarczoną wodę

2,57

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

9,72

zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 10,0m³/h 6

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,57 12,90

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,57 16,87

zł/odbiorcę/ miesiąc

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,57 36,74

zł/odbiorcę/ miesiąc

zł/m³ zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 60,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego) 9

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,57 52,64

zł/m³ zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 150,0m³/h 10

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,57 124,16

2

4,13

b) stawka opłaty abonamentowej

12,23

zł/m³ zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu przepływomierza - nie prowadzący działalności gospodarczej 3

a) cena odprowadzonych ścieków

4,13

zł/m³

b) stawka opłaty abonamentowej

5,75

zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu przepływomierza - prowadzący działalność gospodarczą 4

a) cena odprowadzonych ścieków

4,13

b) stawka opłaty abonamentowej

14,66

zł/m³ zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy nie korzystający z usług Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – nie prowadzący działalności gospodarczej 5

a) cena odprowadzonych ścieków

4,13

zł/m³

b) stawka opłaty abonamentowej

5,84

zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy nie korzystający z usług Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – prowadzący działalność gospodarczą 6

7

a) cena odprowadzonych ścieków

4,13

b) stawka opłaty abonamentowej

14,75

zł/m³ zł/odbiorcę/ miesiąc

Odbiorcy korzystający z lokalu a) cena odprowadzonych ścieków

4,13

zł/m³

Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnych I GRUPA WSKAŹNIKÓW PRZEDZIAŁY [mg/dm³]/ STAWKA OPŁATY [zł/m³] wskaźnik

BZT5 ChZT Zawiesina ogólna Azot ogólny Azot amonowy

zł/odbiorcę/ miesiąc

Chlorki Siarczany

2,57

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,95

zł/odbiorcę/ miesiąc

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych.

Za odbiór przyłącza wodociągowego

a) cena odprowadzonych ścieków

Fosfor ogólny

cena za dostarczoną wodę

Opłata

zł/odbiorcę/ miesiąc

zł/m³

Odbiorcy korzystający z lokalu 11

zł/m³

3,32

zł/m³

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 40,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego) 8

4,13

b) stawka opłaty abonamentowej

zł/m³

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 15,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego) 7

a) cena odprowadzonych ścieków

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego albo wodomierza głównego i wodomierza własnego - prowadzący działalność gospodarczą

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 6,0m³/h 5

Jednostka miary

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego albo wodomierza głównego i wodomierza własnego - nie prowadzący działalności gospodarczej

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 3,5m³/h 4

Cena/ Stawka opłaty

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty [zł/ przyłączenie] 175,00

Uwagi: 1. W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie Odbiorca ponosi tylko jedną opłatę w wysokości 175,00zł. 2. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnych będzie sumą wynikającą z najwyższej kwotowo stawki opłaty wyznaczonej z I grupy wskaźników i/lub opłaty wynikającej z II grupy wskaźników. 3. Powyższe stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1 PRZEDZIAŁ STAWKA

2 PRZEDZIAŁ STAWKA

3 PRZEDZIAŁ STAWKA

4 PRZEDZIAŁ STAWKA

5 PRZEDZIAŁ STAWKA

6 PRZEDZIAŁ STAWKA

>700 ÷ 850 3,12 >1000 ÷ 1500 2,87

>850 ÷ 1000 3,67 >1500 ÷ 2000 3,83

>1000 ÷ 1500 5,50 >2000 ÷ 3000 5,75

>1500 ÷ 3200 11,74 >3000 ÷ 11000 21,08

>3200 ÷ 5700 20,90 >11000 ÷ 21000 40,24

>5700 104,52 >21000 201,21

>350 ÷ 450 1,47 >220 ÷ 240

>450 ÷ 550 1,79 >240 ÷ 260

>550 ÷ 700 2,28 >260 ÷ 280

>700 ÷ 2100 6,85 >280 ÷ 520

>2100 ÷ 3850 12,56 >520 ÷ 820

>3850 62,81 >820

5,82 >200 ÷ 210 6,32 >10 ÷ 13 1,57 >1000 ÷ 1500 18,70 >500 ÷ 850 6,71

6,30 >210 ÷ 220 6,62 >13 ÷ 16 1,93 >1500 ÷ 2000 24,94 >850 ÷ 1200 9,48

6,79 >220 ÷ 230 6,92 >16 ÷ 19 2,29 >2000 ÷ 2500 31,17 >1200 ÷ 1550 12,24

12,61 >230 ÷ 350 10,53 >19 ÷ 25 3,01 >2500 ÷ 8500 105,99 >1550 ÷ 5750 45,42

19,88 >350 ÷ 500 15,05 >25 ÷ 40 4,82 >8500 ÷ 16000 199,51 >5750 ÷ 11000 86,89

99,41 >500 75,25 >40 24,08 >16000 997,56 >11000 434,46

II GRUPA WSKAŻNIKÓW wskaźnik

PRZEDZIAŁ [mg/dm³]

Chrom ogólny Miedź Ołów Cynk Kadm Nikiel Rtęć

>1,0 >1,0 >1,0 >4,6 >0,4 >0,7 >0,1

STAWKA OPŁATY [zł/m³] 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych. Opłata Za odbiór przyłącza kanalizacyjnego

Stawka opłaty [zł/ przyłączenie] 175,00

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (0-65) 529-83-35, 529-83-23, 529-83-25, 529-83-47 lub bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w Lesznie przy ul. Lipowej 76


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ BOAZERIA. FREZARKA 693442608.

0-728322552. jk1360 do

drewna. 0jk1800

SPRZEDAM SHIH-TZU. Tel. 0793367394. jk7821 SPRZEDAM szczenie˛ta owczarka niemieckiego długowłosego. 0693797307. jk1717 SZCZENIE˛TA YORKI suczki, odrobaczone, zaszczepione, ksia˛z˙eczka zdrowia. 0-609230944. jk1377 WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 tanio. 0-607430182, 0-603055013. jk1483

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ ASTRA 1,4 / 1992, 3 drzwi, zarejestrowana. (065) 529-09-79. jk1782 ASTRA KOMBI 1,6 / 1996, ABS, poduszki, hak, MAZDA 626 2,0 D / 1996, KOMPRES, autoalarm. 0-693646460. jk1703 BMW. 0-666730431.

jk1701

CINQUECENTO 700 1997. 0502452423. jk1660 FORD FOCUS 1,8TDDI ⁄ 2001, sedan, zielony, zarejestrowany. Tel. 0-502439300. mk7832 GOLF III 1,8 + gaz / 1996, bordowy. 0-602736897. jk1695 IBIZA 2000 695295931.

7400

KA. 0-666730431.

zł. 0jk1743 jk1700

MALUCH 250 zł sprawny. 0691682507. jk1781

REMONTY, malowanie, szpachlowanie, płyty gipsowe, panele, usługi wod-kan. 0-661863820. jk1670

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1593

SIATKI - ogrodzenia ro´z˙ne. 0600601619. jk1752

KUPNO KATALIZATORY, monolit, 0500520109. jk1544 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (065) 536-72-76, 0696545600. ap763 ZŁOMOWANIE aut, odbio´r własnym transportem. 0-723602595. jk1641 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0-606982046. mk8148

´ Z˙ NE RO KREDYTY prosto i szybko: goto´wkowe (docho´d od 500 zł, wiek do 79 lat), konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk1479 LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

USŁUGI BRAMY, balustrady, płoty, ogrodzenia, kwietniki. 0-781160474, 0697756797. jk1484

NISSAN SUNNY 1,4 / 1993. Tel. 0-609655788. jk1772

CIESIELSTWO, dekarstwo. 0504129116. jk1390

OPEL TIGRA 1,4 1995. 0693372707. jk1755

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

PEUGEOT 206 2,0 / 2000, 0607879441. jk1798 RENAULT CLIO 1,6 16V 2004, gaz, bogate wyposaz˙enie. 0886019693. jk1769

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. jk2

VW T4 / 1996, zadbany, biały, 9osobowy. Tel. 0-889569722. jk1656

E-klasa 0-601852530. jk1663

MERCEDES 2,9TD / 1999.

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

VW PASSAT kombi 1,9TDI / 1999, granatowy, Leszno. 0-661318720. jk1799

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. 0-605077959. jk1335

SZPACHLOWANIE, nie. 0-783091864.

malowajk1548

TIPSY - 40 zł. 0-889010401. jk1739

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd504 TRANSPORT 1,5t, fakrura VAT, podejme˛ wspo´łprace˛, 0500068491. jk1632 TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-605906363. jk1542 TYNKI, posadzki. 0-600601619. jk1751 USŁUGI sprza˛taja˛co-czyszcza˛ce karcher. 0-669177449. jk1447

FIRMA transportowa przyjmie kierowco´w z kat. C+E z dos´wiadczeniem. 0-607717102. jk1763 PRZYJME˛ osobe˛ do pracy w ogrodnictwie (na sezon). Prawo jazdy kat. B. 0-697730215. jk1813 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmankakelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. jk1524 Tel. 0-509803509. WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1594 ZATRUDNIE˛ 665960445.

diagnoste˛. 0jk1710

ZATRUDNIE˛ 609441829.

krawcowa˛. 0jk1802

ZATRUDNIE˛ pracownika w gospodarstwie rolnym koło Osiecznej. 0-605898857. jk1804 SZUKAM PRACY

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. jk1691 0-604385663.

INFORMATYK (student zaoczny II roku) podejmie prace˛ w zawodzie, prawo jazdy, b.dobra praktyczna znajomos´c´ j.angielskiego, komunikatywnos´c´ - tel. 0782394117. bd505

VIDEOFILMOWANIE + komplet zdje˛c´ - 870 zł. 0-600386935. jk946

LAKIERNIK samochodowy z dos´wiadczeniem podejmie prace˛ - tel. 0-607942722. bd510

´ CZENIA pod klucz, WYKON płytki, panele, malowanie, adaptacja poddaszy, kostka brukowa, 0668818239, 0-600494012. jk1796

MŁODY, pracowity, odpowiedzialny, bez nałogo´w, bardzo dobra znajomos´c´ komputero´w, prawo jazdy, łatwo przyswajaja˛cy nowe umieje˛tnos´ci podejmie prace˛ - tel. 0-663383464. bd503

´ CZANIE wne˛trz: gipsoWYKAN wanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd506 ´Ł ZESPO 691736444.

muzyczny,

0jk1795

ZŁOTA ra˛czka wykonuje wszelkie usługi 24 h. 0-507146387. jk1759

PRACA

˙ CZYZNA lat 33 na rencie ME˛Z I grupy poszukuje pracy, 0696045981. jk1794 RENCISTA 603922687.

szuka

pracy, 0jk1758

STUDENTKA administracji (zaoczna), prawo jazdy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego i obsługi komputera podejmie prace˛. Tel. 0695968566. bd507

DOCIEPLANIE.

0-504509327. jk1355

ZATRUDNIE˛

TRAKTORZYSTA, uprawnienia na ładowarki, długi staz˙ pracy. 0603206196. jk1715

SAXO 1998. 0-663026392. jk1803

KARCHER.

0-697250807. jk1719

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza osoba˛. 0-783885951. jk1706

SCENIC

KOMPLEKSOWE usługi stolarskie, schody, drzwi. 0-698681172. jk1780

FIRMA KRANTECH zatrudni operatora koparki teleskopowej z uprawnieniami. Kontakt po godz. 17.00. Tel. 0-603586798. jk1805

2001.

0-724136208. jk1776

SCENIC DCI / 2001, 15.800 zł. 0691914712. jk1683 SPRZEDAM lub zamienie˛ na inny PEUGEOTA 106 1,0 ⁄ 1994 w bdb stanie. Tel. 0-501938772. jk7821 VW PASSAT 2,0 TDI / 2005 140KM, grafit, klimatyzacja, ABS, 10 poduszek, pełna elektryka, sko´ra, salonowy, I włas´ciciel, bezwypadkowy. 0-606482532. jk1655

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0-509879801. jk3 NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0mk1637 604385663. POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk1765

BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Praca od 1.05. Tel. 0-509803509. jk1672 CHŁOPAK, dziewczyna - che˛tni do nauki do pracy w kuchani. Tel. 0-697206201. jk4122 FIRMA odziez˙owa z Rawicza zatrudni konstruktora odziez˙y damskiej. (065) 546-45-23, 0602305763. jk1702

KUPNO KUPIE˛ stare 604946001.

monety. 0jk1312

´ CI NIERUCHOMOS DOMY - Leszno, Rydzyna, Wilkowice. 0-509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk1747

´ miglu, DZIAŁKA 700 m kw. w S tel. 0-518573617. mk1412 DZIAŁKI - Leszno, Przybyszewo, Rydzyna. 0-509660842, www.atena.nieruchomos´ci.pl. jk1745


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385 NOWE domy - Hiszpan´ska, Zatorze, Gronowo, Wilkowice. 0509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk1746 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0691716626, 0-607136076. mk8221 SPRZEDAM działki rekreacyjnobudowlane w Boszkowie. 0509754309. jk1779 SPRZEDAM ogro´dek działkowy, woda, pra˛d - Doz˙ynkowa. 0724655192. jk1726 SPRZEDAM ziemie˛ na działki ˙ ylice. 0-693463781. jk1756 Z WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1595

LOKALE

LOKALE w centrum, 30m2, 40m2. 0-509660842 www.atena.nieruchomosci.pl jk1750 MIESZKANIE do wynaje˛cia Rawicz. 0-605633045. jk1410 PODNAJME˛ stanowisko kosmetyczne. 0-508330497. jk1777 POKOJE. 0-661390206. jk1672 WYSOKI STANDARD MIESZKANIA cze˛s´ciowo umeblowanego 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpoko´j W LESZNIE, UL. PONIATOWSKIEGO II pie˛tro wraz z garaz˙em na 2 samochody Wynajem: 1450 zł + kaucja

Tel. 0-605979235

po384⁄k

POKOJE. 0-782661575. jk1812 STUDIO urody podnajmie stanowisko fryzjerce. 0-607862142. jk1764

SPRZEDAM 47M2. (065) 529-59-56.

LOKALE uz˙ytkowe na biura lub gabinety, I p., centrum Rawicza. 0605633045. jk1411

jk1638

53M2, ul. Niemiecka 4p, sprzedam - prywatnie. 0-604917858. jk1124 MIESZKANIA 2-, 3-pokojowe Prochownia, Ogrody, Wieniawa, Rejtana. 0-509660842, www.atena.nieruchomosci.pl jk1744 MIESZKANIE 40,1 m2, IVp, ładna kuchnia szafa komandor, balkon loggia, os. Zamenhofa. 0501448029. jk1450

WYNAJME˛ mieszkanie, moz˙e byc´ na działalnos´c´, Leszno Centrum, 0-509758978. jk1722 WYNAJME˛ pomieszczenia magazynowe 420m2 i 630m2. Tel. (065) 529-95-12. jk1778

SŁOMA baloty ze stodoły. 0602756393. jk1640

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452

SPRZEDAM je˛czmien´, pszenz˙yto, owies. 0-600819948. jk1460

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6036

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376

SPRZEDAM opryskiwacz, zgrabiarke˛, przyczepe˛, rozrzutnik do remontu. 0-667658415. jk1790

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369

PŁOTY, balustrady - tanio. 0696453914. jk939

SPRZEDAM pszenz˙yto. (065) 536-03-74. jk1801

KARCHER. 0-509511107. jk305

TOWARZYSKIE 0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk1553

DZIEWCZYNY.

0-603701639. jk1582

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk1583

MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’ ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk1554

MALOWANIE, szpachlowanie, 609089401.

PAN do 604770141.

towarzystwa. 0jk1792

MEBLE na wymiar. 0692193231, www.flies.pl mk8020

SEKSOWNE panie 0-609522988. jk1552

˙ anten: TV-POLSAT, MONTAZ CANAL+. 0-669913111. mk7832

ODDAM DARMO

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. jk1400

ODDAM darmo ło´z˙eczko dziecie˛ce. 0-605609623. jk1714

POSZUKUJE˛

´ ZADZWON DO FACHOWCA

POSZUKUJE˛ lokalu handlowego 15-30 m2 w Rawiczu, Lesznie, Go´rze, Krotoszynie, Gostyniu. 0609963000. jk1567

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049

ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia - Leszno. 0-781030888. jk1152

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowajk160 nie. 0-601769619.

ANGIELSKI - szybko, efektywnie, Leszno, (065) 529-61-20, 0601507925. jk1333

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

TBS mieszkanie 47m2. Tel. 0502161520. jk1389

NAUKA jazdy kat. B Małgorzata Urban. 0-609712646. jk1729

ZAMIENIE˛ ładne mieszkanie 47m2 na wie˛ksze. 0-605739408. jk1704

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

NAUKA jazdy, doszkalanie. 0609438030. jk1718

ROLNICZE

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7068

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1784

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 54810-58. jk1786

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0-691349757. jk1369

DO WYNAJE˛CIA 1-, 2-osobowe 691576552.

pokoje.

0jk898

3-POKOJOWE do wynaje˛cia Zamenhofa. 0-691576552. jk1154 4-POKOJOWE - Włodarczaka. 0-691576552. jk1690 DO wynaje˛cia garaz˙ - os. Ogrody. 0-791726673. jk1810 LOKAL 30m2, centrum Leszna, na sklep, gabinet, biuro. 0691576552. jk831 LOKAL 80m2 - Gronowo. 0509660842 www.atena.nieruchomosci.pl jk1749 LOKAL na biuro, gabinet, kancelarie˛, sklep. 0-519161517. jk1707 LOKAL w centrum - Słowian´ska. 0-509660842 www.atena.nieruchomosci.pl jk1748

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1785 BYCZKI mie˛sne biało-czarne. 0605887080. jk1630 BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. jk1525 ’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445 MŁODE kury nioski odchowane, brojlery. Dowo´z bezpłatny tel. 0662120801. jk1354 SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378141. mk4038

0-603701639. jk1581

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

SPRZEDAM mieszkanie - Zamenhofa, parter, 60m2. Cena do uzgodnienia. (061) 623-23-12. jk1697

KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0663139317. mk6988

DZIEWCZYNY.

NAUKA

SPRZEDAM mieszkanie 80,8 m kw. (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821

17

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0609109004. jk1315

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. 0-605077959. jk1336 ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405 HYDRAULIK. 691626468.

Tel.

0mk6520

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0-607615130. jk1662 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0506068289. jk1448 KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960

tapetowanie, panele, 0mk7903

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

´ LNOBUDOWLANE (klinOGO kier, docieplanie, brukowanie). 0601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE OGO kompleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068

PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065) 520-55-66. mk6509 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065) 520-55-66. mk6507 TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371 TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107 USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727 WYCINANIE drzew z kosza. 0601361422. jk966 ZDUN: piece + podkowa, 065 / 547-54-87. jk1072

ATĘ JUŻ R E M U N E R P ZAMÓW

DZIŚ!

OSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE

m aj

13 ,7 0 zł i Ogłoszeń Biuro Reklam szno 63 • 64-100 Le ka ńs ul. Słowia , 065 529 48 81 27 47 9 52 , 065 c.pl 065 529 25 40 ting@gazetaab c.pl; abc-marke ab ta ze ga działach poczty. c@ od ab tonosza lub w

lis ożesz zamówić u * Prenumeratę m


OGŁOSZENIA Z CENĄ

18

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA ALFA Romeo 1,8/156/1999, pełna elektryka, klima, opony zimowe i letnie, grafit metalik, stan bdb, 12.000 zł, 0-609601778. op1603 BMW 18i model M40 - elektryczny szyberdach, c.z., el. lusterka, 1988, 3.000 zł do negocjacji, 0-725963955. op1637 BMW E-39 2,0i/1996, zielony metalik, klimatronik, c.z., wspomaganie, zarejestrowany, 16.900 zł, 0-509216712. op1611 CHRYSLER Neon 2,0/1994, klima, ABS, wspomaganie, el. lusterka i szyby, c.z., 5.600 zł, 0-782649525. op1580 CZĘŚCI z demontażu Renault Clio 19901997, od 10 zł, 0-691838823. op1577 FIAT Marea Weekend 2,4/1997, diesel, klimatyzacja, wszystko oprócz skóry, 8.700 zł do negocjacji, 0-609411018. op1645 FIAT Seicento 900, 1999 r., 6.300 zł, 0783634431. op1653 FIAT Tipo 1994, 5-drzwiowy, instalacja gazowa, hak, ABS, świeży przegląd, stan bdb, 2.400 zł, 0-725582848. op1634 FORD Escort 1,4/1991, szyberdach wiśniowy, c.z., karta pojazdu, 2.900 zł, 0508054140. op1655 FORD Mondeo 1,8/16/1994, automat, zielony metalik, bogate wyposażenie, bezwypadkowy, 3.400 zł, 0-695743102. op1578 KOMPLET kół 14 cal - Toyota Corolla 2002, 400 zł, 0-601159244. op1643 LAMPA + migacz, Tipo 1994r., przód prawa strona, 90 zł, 0-725582848. op1631 MEGANE 1,6/98, pierwsza rejestracja 1999, 130 tys.km, klimatyzacja, wspomaganie, el. szyby i lusterka, podgrzewane lusterka, c.z. + pilot, 11.500 zł do negocjacji, 0-604892741. op1609 MERCEDESA 123 - lampy przednie i tylne, lusterka, chłodnica i inne, od 50 zł, 0-663868844. op1596 MITSHUBISHI Lancer 1,3/97, 5 drzwi, 5.300 zł, 0-667505047. op1608 MOTOCYKL WEM 1958, stan dobry, do ukończenia, silnik działa, 750 zł, 0668819183. op1591 MOTOROWER Piaggio 1989 bordo, alufelgi, kufry, kierunkowskaz, zarejestrowany, ubezpieczony, stan bdb, okazja, 650 zł, 0668819183. op1592 NISSAN Micra 1,0/1997, 6.200 zł, 0782649525. op1574 OPEL Omega 2,0/1991, benzyna + gaz, zarejestrowany, garażowany, 1.800 zł, 0781272383 (po 18.00). op1652 OPEL Vectra 1,8CD/16V/1996, kombi, klimatyzacja, alufelgi + zimówki, stan bdb, 10.200 zł, 0-781565686. op1585 PEUGEOT 206 1,4Hdi/2006, klimatyzacja, srebrny metalik, 5 drzwi, 7 tys.km, abs, el. szyby i lusterka, 6xpp, halogeny, 25.500 zł, 0-601629335. op1581

ROVER 1,6/2000, srebrny metalik, 11.500 zł, 0-605681350. op1642 SEAT Alhambra 1,9TDI/2000, klima, elektryczne szyby i lusterka, 4xpp, c.z., 7 osób, granatowy, 20.500 zł, 0-608293556. op1641 SEICENTO 1998 benzyna + gaz, el. szyby, 4.500 zł, 0-691624285. op1582 SKODA Favorit 1992, benzyna + gaz, 1.000 zł, 0-504024699. op1604 SUZUKI Bolero kombi 1,6GLX, klima, c.z.wspomaganie, ABS, el. szyby i lusterka, 2xpp, 11.500 zł, 0-782649525. op1583

SPRZEDAM 2,37ha w tym 0,29ha lasu, Pobiel, gm. Wąsosz, 22.000 zł, 0-65/54383-12. op1647

OKNO plastikowe 180x115, dwuskrzydłowe białe, z demontażu, 120 zł, 0-609203092. op1640

SPRZEDAM działkę budowlaną w Dębnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliżu las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł/m2. 0-667098351. mk6793

PIEC CO stalowy, mało używany z kopertą, Śmigiel 1.800 zł, regały sklepowe, lady, 600 zł, 0-601576520. op1598

DLA DZIECKA ROWEREK dziecięcy, stan bdb, 80 zł, 0-725582848. op1630

PRALKA wirnikowa w bardzo dobrym stanie, 120 zł, 0-663523138. op1607

RÓŻNE

PRZEDWOJENNA maszyna do szycia Singer, 350 zł, 0-663868844. op1595

VOLKSWAGEN Golf II, 1,6/1997, metalik, komplet alufelg, 2.800 zł - do negocjacji, 0-661424156. op1629

6 drzwi wewnętrznych z szybkami + klamki, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 1m, 50 zł/szt. 065 520-95-07. op1572

VW POLO 1,4/1995, granatowy, 2xpp, wspomaganie, szyberdach, regulacja kierownicy i swiateł, 5.200 zł, 0-605546120. op1605

AGREGAT prądotwórczy wojskowy 2kW, zapalany na rozrusznik, 500 zł, 0602833938. op1650

VW Passat 2,0/1995, instalacja gazowa, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, c.z., 2xpp, el. szyby, 8.800 zł, 0-65/543-67-11. op1654 VW Vento 1,6/1996, zielony metalik, klimatronik, 160 tys.km, zarejestrowany, 8.200 zł, 0-695743102. op1579 CITROEN SAXO 1,1/2000/2001, klimatyzacja, wspomaganie, poduszki, elektryka, ABS, 8.200 zł + opłaty. 0-601306413. jk1694 FIAT SEICENTO 1,1 benzyna + gaz/2007 VAN, ABS, immobilizer, stan idealny. 13.500 zł. 0-605684003. jk1738 RENAULT MEGANE SCENIC 1,6 benzyna/1997, el. szyby, el. szyberdach, regulacja kierownicy, dwie poduszki, 2 szyberdachy, sprowadzony, pierwsza rejestracaja 16.06.2008. Cena 11.000 zł. Zaborówiec koło Włoszakowice, 0-603547305. jk1723 RENAULT TWINGO 1,1/2000, seledynowy, 4 pp, centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9.900 zł. 0-667098351. mk424

PŁYTA warstwowa 150 - 3 szt, 290/117, 50 zł/mb, 0-609441829. op1632

AMICA z płytą ceramiczną, mało używana z termoobiegiem, 450 zł, 0-721085611. op1587

PUSTAKI stropowe z keramzytu 100 sztuk, 3,5 zł/szt, 0-65/529-02-23. op1573 ROWER 3-kołowy dla osoby dorosłej, 850 zł, 0-698218433. op1590 ROWER górski, 130 zł, płyta gazowa na 4 palniki, 150 zł, 0-889262916. op1602

BIAŁA komoda - 180 zł. Tel. 0-601272752 po 16.00. op1371

SPRĘŻARKA dwutłokowa, silnik 220V, zbiornik 100l, 550 zł, 0-602833938. op1649

DACHÓWKA karpiówka nie używana ok. 500szt, 0,50 zł/szt, 0-663868844. op1594

SPRZEDAM biurko czarno-białe, 120 zł, 0-609203092. op1639

DRZWI wewnętrzne białe z sześcioma szybkami, oklamkowane, nowe, 2 sztuki, 150 zł/szt. Leszno, 0-668351680. op1651

SPRZEDAŻ brykietu ze słomy, 380 zł, 065/543-38-12. op1648

HISTORIA polityczna polski od 1572, wiedza o Polsce tom. Ia, 150 zł, 0601683556. op1586 KOMPUTER używany, stan bdb, dla dzieci gry, 80 zł, 0-725582848. op1633 KREDENS 80cm, 100 zł, biblioteczka 80cm, kolor ciemny mahoń, 100 zł do uzgodnienia, 0-65/526-60-02. op1576

STOLIK pod telewizor czarny, 70 zł, 0609203092. op1638 STÓŁ okrągły z nogami metalowymi + 6 krzeseł, 280 zł, stół okrągły 4 krzesła, 110 zł, 0-889262916. op1601 SUKNIA ślubna biała w całości, rozm. 38, ładna, 250 zł, 0-781272383. op1646

LISY rude garbowane 70 zł, 0-65/545-6907. op1610

SZAFA typ komandor 2,48/1,2m + półki boczne 28cm, nowa, 950 zł do uzgodnienia, 0-65/526-60-02. op1575

NOWE naczynia firmy PHILIPIAK, 3.000 zł, 0-694840980. op1636

TAPCZAN 1-osobowy, rozkładany, cena 200 zł. Tel. 0-601272752 po 16.00. op1656

NIERUCHOMOŚCI DOM wolnostojący z garażem dwustanowiskowym, 182m2 do wykończenia, 420 zł, 0-782638262. op1593 DZIAŁKA budowlana 1633m2, Krzywiń, na przeciw las, media, przy drodze, 80 zł/m2, 0-603996936. op1606 DZIAŁKA bydowlana w Borku Wlkp o pow. 620 m2, 50 zł/m2, 0-663868844. op1597 GARAŻ przy ul. Konstutucji 3 Maja, garaż posiada kanał, 19.000 zł, 0-502208962. op1589 MIESZKANIE 40m2, 2-pokojowe, niski czynsz, Rejtana, cena 112.000 zł. Tel. 0605739450. op1545 MIESZKANIE w Górze bezczynszowe, okazja, 140.000 zł, 0-512352512. op1635 NOWE atrakcyjne mieszkanie bezczynszowe, 2 pokoje, 48m2, dobra lokalizacja, 161.000 zł, 0-601820008. op1644

na

TAPCZAN 2-osobowy, rozkładany. Tel. 0-601272752 po 16.00. op1533 TELEWIZOR 25 cali Unimor 170 zł, telewizor 25 cali Sharp 230 zł, 0-889262916. op1599 WALIZKOWA maszyna do szycia, 150 zł, 0-889262916. op1600 ZLEWOZMYWAK 3-komorowy z baterią, 80 zł, 2 fotele 130 zł, 0-721085611. op1588 ZNACZKI, bloczki, malarstwo z całego świata, 4 duże klasery + 1 mały, 400 zł, 0601683556. op1584 KSIĄŻKI z bajkami Disneya w twardej oprawie, 15 zł/1 szt. - tel. 608 539 232. mk 1400 KOMODA pod telewizor - 500 zł. Tel. 65 520-94-49. mk 1476 DO wózka torba 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-9449. mk 1477 MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 52094-49. mk6134 TWÓJ OGRÓD - projektowanie, urządzanie i konserwacja terenów zielonych, ogrodów, parków i zbiorników wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie doświadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd504 WYKAŃCZANIE wnętrz: gipsowanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. d506 NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pań - 7 zł. Leszno, Pl. Metziga 8/3. jk1736 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mięsa - 14 zł. Leszno, Pl. Metziga 8/3 jk1737


19

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

PKS LESZNO Sp. z o.o. informuje, że w dniach: • 11.04.2009 r. (Wielka Sobota) • 12.04.2009 r. (I Dzień Świąt Wielkanocnych) • 13.04.2009 r. (II Dzień Świąt Wielkanocnych) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA ZOSTAJE ZAWIESZONA ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY.

W treści ogłoszenia o II sprzedaży nieruchomości Wójt Gminy Wijewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na własność nieruchomości niezabudowanych w planie miejscowym pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w Radomyślu przy drodze Wschowa – Wolsztyn / Dziennik Informacyjny ABC z 27.03.2009r./ błędnie wskazano datę wpłaty wadium. Zamiast „do dnia 16 marca 2009r.” powinno być „do dnia 16 kwietnia 2009r.”

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne - mieszkaniowe - hipoteczne - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

Rewelacyjny kredyt

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Berwińskich 7, 8, 9 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu dachu.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 do dnia 14 kwietnia 2009 r.

Tel. 065 520 08 52

po503/k

PHP „HYDRO”

z siedzibą w Lesznie, ul. Gronowska 4a poszukuje programistów z doświadczeniem do pracy w zakresie: DELPHI, C++, bazy danych SQL. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: L.dobron@hydro.leszno.pl

po449

UWAGA PODRÓŻNI !

ZAKŁADY MIĘSNE

ZATRUDNIĄ: •MECHANIKÓW KONSERWATORÓW •ELEKTRYKÓW KONSERWATORÓW •MURARZY KONSERWATORÓW

TEL. 065 543 13 30

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

IOSSEEN NN WWIO NAA PPRROOMMOOCCJAJA STROP TERIVA 4.01

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA )BLOCZKI M6

TRANSPORT HDS

U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

sklep

MARIA I

Leszno, u l. Spółdz ielcza 2 tel./fax 0 6 5 5 20-52-2 e-mail: m aria1-les 8 zno@ neostrada .pl

Technika Biurowa

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAXY biuro serwis (dow—z do klienta)

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl

czynne: pon.-pt. w godz. 8-16 sob. w godz. 8-12


RELAKS

20

DZIECKO W FOTOGRAFII

V Michalinka Bartkowiak bardzo lubi bawić się swoją kolorową piłką. Obdarza przy tym wszystkich wokół promiennym uśmiechem. LL

Pochwal się swoim skarbem! Drodzy czytelnicy, przysyłajcie zdjęcia swoich dzieci, wnuków, chrześniaków i milusińskich. Zamieścimy je bezpłatnie w rubryce „Dziecko w fotografii”. Możecie przysyłać także zdjęcia grup szkolnych i przedszkolnych. Czekamy na nie pod adresem 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 lub adresem e-mailowym swiatbab@gazetaabc.pl. Nie zapomnijcie o dopisku DZIECKO W FOTOGRAFII. LL

Przyprawa do bigosu i dań z kapusty Bigos i dania z kapusty to jedne z najpopularniejszych potraw kuchni polskiej również na Wielkanoc. Mieszanka przyprawowa do bigosu i potraw z kapusty Galeo dzięki zawartości grzybów, kminku i jałowca wzbogaci każdą potrawę z kapusty o prawdziwie tradycyjny smak. Składniki: przyprawy (papryka słodka, kminek, kolendra, jałowiec, ziarno gryki, koper włoski, liść laurowy, gorczyca biała, rozmaryn, chili, kurkuma), sól, cukier, grzyby suszone (borowiki lub podgrzybki). Więcej informacji oraz ciekawe przepisy na stronie www.galeo.pl LL

Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego: – Coś mi spod auta kapie, takie ciemne i gęste. – To olej – odpowiada mechanik. – Skoro tak pan mówi, to oleję.

xxx

Na zebraniu pszczelarzy wszyscy wymieniają się doświadczeniami. Jeden z hodowców przechwala się: – Moje pszczoły są wielkie jak

świnie – oświadcza. – Jak świnie?! – pyta z niedowierzaniem przewodniczący. – No to jak one włażą do ula? Na to pszczelarz: – Kwiczą, ale kurczę, włażą.

xxx

Kowalski zwierza się swojemu najlepszemu koledze: – Żona powiedziała, że mnie zostawi, jak nie przestanę pić. – No i co? – No, będzie mi jej brakowało. Zebrała (j)

Krobia SZAROTKA wtorek

17.00, 19.00 – Popiełuszko. Wolność jest w nas – dramat/biograficzny prod. pol

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek, środa

17.00, 20.00 – Kochaj i tańcz – muzyczny/obyczajowy prod. pol.

Rawicz PROMIEŃ wtorek

17.00, 20.00 – Kochaj i tańcz – muzyczny/obyczajowy prod. pol. (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 18 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 27.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 24 Hasło: „LUDZIE BUDUJĄ ZA DUŻO MURÓW A ZA MAŁO MOSTÓW” Nagrodę wylosowała: Ewelina Płóciniczak, Dobramyśl 9a

DYŻURY APTEK wtorek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – APTEKA 2000, ul. J.Piłsudskiego 50, tel. 065 511-95-25 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

środa LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – APTEKA W KAUFLANDZIE, al. Kościuszki 9, tel. 065 512-17-55 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

czwartek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – ARNICA, os. Jagiellońskie 82c, tel. 065 511-74-50 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS - 065 529-91-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT

21

KOSZYKÓWKA

W pó³fina³ach ³atwo nie bêdzie Za niespe³na dwa tygodnie odbêd¹ siê pó³fina³owe turnieje bara¿owe o awans do II ligi koszykarzy. Wyst¹pi¹ w nich dwie dru¿yny z naszego regionu: UKKS WSH Leszno 2000 i Obra Koœcian.

mieæ tak¿e popularna „Obrzanka”. Rywalami koœciañskich koszykarzy w walce o fina³ bêd¹: ¯yrardowianka ¯yrardów (gospodarz turnieju), Basket Squad £ódŸ i Korsarz Gdañsk. Podopieczni Witolda Ratajczaka bêd¹ musieli szczególnie uwa¿aæ na ten ostatni zespó³, w którym wystêpuj¹ m.in. znany z ekstraligowych parkietów Daniel Blumczyñski, a tak¿e byli pierwszoligowcy Karol Miecznikowki i Piotr Kamiñski. Turnieje pó³fina³owe zaplanowano na 17-19 kwietnia. Awans do decyduj¹cej rozgrywki wywalcz¹ po dwa zespo³y z ka¿dej z czterech grup z zaliczeniem wyników z pó³fina³ów. Poni¿ej prezentujemy sk³ady poszczególnych grup pó³fina³owych.

Leszczynianie chcieli zorganizowaæ pó³fina³y, ale zostali zdystansowani przez Ósemkê Skierniewice, która wyst¹pi w roli gospodarza. – Z fina³u bezpoœredni awans do drugiej ligi wywalcz¹ a¿ trzy zespo³y, dlatego tak wa¿ne znaczenie bêd¹ mia³y w³aœnie pó³fina³y, o których organizacjê staraliœmy siê. Skierniewice zaproponowa³y ponoæ lepsze warunki. Mówi siê trudno, musimy sobie jakoœ poradziæ. Byæ mo¿e zawita do nas natomiast fina³owa rozgrywka – stwierdzi³ Roman Grabianowski, wiceprezes UKKS WSH Leszno 2000. Obok dru¿yny ze Skierniewic i UKKS WSH o awans do fina³u rywalizowaæ bêd¹ jeszcze Jagiellonka Warszawa i Viking Rumia. To mocni rywale i ³atwo z pewnoœci¹ nie bê-

(ceg)

Grupa A

Ósemka Skierniewice UKKS WSH Leszno 2000 Viking Rumia Jagiellonka Warszawa

Grupa B

Fot. E. Baldys

dzie. W ekipie gospodarzy wystêpuje m.in. dwóch by³ych graczy Polonii Leszno. To Piotr Czaplicki i Rados³aw Jarosz. O sile tej dru¿yny stanowi te¿ weteran Krzysztof Wilangowski, maj¹cy za sob¹ grê w reprezentacji Polski. Silny mo¿e byæ równie¿ zespó³ z Rumii, który wystêpowa³ ju¿ na drugoligowych parkietach. Mocnych przeciwników bêdzie

¯yrardowianka ¯yrardów Obra Koœcian Korsarz Gdañsk Basket Squad £ódŸ

Grupa C

Staco Niepo³omice KK Bytom Pogoñ Pu³awy Basket-Chrobry G³ogów

Grupa D

GKK Gorzów AZS Politechnika Rzeszów Unia Tarnów Mickiewicz Katowice

SZERMIERKA

Daleko od jab³oni

Ryszard Tarasiewicz (na zdjêciu), szkoleniowiec pi³karzy Œl¹ska Wroc³aw, by³ w ubieg³¹ sobotê bacznym obserwatorem Miêdzynarodowego Turnieju Szermierczego Wratislavia Challenge. By³y znakomity zawodnik dru¿yny ze stolicy Dolnego Œl¹ska i wielokrotny reprezentant kraju nie przyjecha³ jednak do hali Orbita, by wy³awiaæ pi³karskie talenty. W tej presti¿owej imprezie startowa³ jego syn Maxime. Ch³opak rywalizowa³ w rocznikach 1996-97, zajmuj¹c 61. miejsce. Tata mocno prze¿ywa³ walki syna, choæ trzyma³ siê raczej z dala od planszy. Có¿ popularny „Taraœ” przys³owiowe zêby zjad³ na futbolu, dlatego te¿ do szermierki woli siê nie wtr¹caæ. Tekst i fot. (ceg)

PI£KA NO¯NA

KOP

Wielkanocne granie

W Paw³owicach odby³ siê tradycyjny turniej wielkanocny. Tegoroczna edycja imprezy zgromadzi³a na starcie prawie 50 uczestników. Zwyciê¿y³ Stanis³aw Górczak z K¹kolewa przed Zygmuntem Link¹ z D³ugich Nowych, Januszem Pecol-

tem z Leszna, Henryk Silawko z D³ugich Starych, Wojciechem Klupszem z Paw³owic i Henrykiem Jeziorskim z Ratowic. Fundatorem posi³ku dla zawodników by³ ZPM Jadwiga i Henryk Majerowicz.

Pucharowe zmagania

W minion¹ œrodê odby³y siê mecze pi¹tej rundy Pucharu Polski na szczeblu OZPN Leszno. Oto komplet wyników: K³os Rokosowo – Helios Czempiñ Znicz Obra – Polonia Leszno PKS Racot – D¹broczanka Pêpowo Rawia Rawicz – GKS Krzemieniewo

1:1 k. 3:2 3:3 k. 3:4 0:1 0:0 k. 2:3

Obra Koœcian – Korona Piaski 1:0 Pogoñ Œmigiel – Sparta Miejska Górka 3:1 Ardi-Krobianka Krobia (wolny los) Do æwieræfina³ów awansowali zwyciêzcy spotkañ. (ceg)

(ceg) Fot. archiwum

PRZE£AJE

Pierwszy awans

Marietta Rabura z MUKS Szok Bojanowo zakwalifikowa³a siê do fina³u Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w biegach prze³ajowych. Awans wywalczy³a na Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików rozegranych w Poznaniu.

W imprezie bêd¹cej przepustk¹ do OOM (fina³ w kwietniu w Zamoœciu) startowa³o ponad dwustu uczestników. M. Rabura zajê³a trzynaste miejsce na dystansie 2000 metrów. Jest pierwsz¹ zawodniczk¹ w historii bojanowskiego klubu, która

uzyska³a awans do fina³u OOM w prze³ajach. Dodajmy, ¿e w poznañskich zawodach 30. miejsce na dystansie 1500 metrów w kategorii m³odziczek zajê³a inna reprezentantka MUKS Szok, Brygida Szmuk. J.W.

▲ Pi³karze GKS Krzemieniewo w rzutach karnych pokonali Rawiê Rawicz.

Fot. E. Baldys


SPORT

22

W kiepskim stylu rozpoczêli drugoligowe rozgrywki ¿u¿lowcy Kolejarza Rawicz. Na inauguracjê „NiedŸwiadki” zmierzy³y siê w Pile z Poloni¹. Niedzielne spotkanie zakoñczy³o siê pewn¹ wygran¹ gospodarzy 53:36. ¯U¯EL

Alden to za ma³o

Ligowy ¿u¿el wróci³ do grodu Staszica po kilkuletniej przerwie. Nic dziwnego, ¿e inauguracja rozgrywek mia³a okaza³¹ oprawê. Do odœwiêtnego nastroju dostroili siê zawodnicy Polonii, którzy wyraŸnie dominowali na swoim torze. Pierwszy wyœcig wygrali wprawdzie m³odzie¿owcy Kolejarza 4:2, ale odpowiedŸ beniaminka by³a natychmiastowa. Rajkowski i Œwist pokonali podwójnie Nowaczyka i Aldena, dziêki czemu Polonia prowadzi³a 7:5. Ta przewaga uros³a do 9 punktów po pi¹tej gonitwie, w której rawiczanie zanotowali a¿ dwa defekty. W po³owie zawodów pilanie wygrywali ju¿ 32:15. Dopiero w IX pojedynku dnia goœciom uda³o siê odnieœæ drugie zespo³owe zwyciê-

stwo. Alden i Miko³ajczak wygrali 4:2 ze Œwistem i Nieminenem, który mia³ defekt. Na niewiele siê to jednak zda³o, bowiem kolejne wyœcigi znów nale¿a³y do gospodarzy, którzy ju¿ po XI biegu mogli œwiêtowaæ meczowe zwyciêstwo. Rawiczanom uda³o siê jeszcze wygraæ XIII gonitwê (Alden przed Œwistem, Gregoricem i Nieminenem), ale w ca³ym spotkaniu ulegli pilanom ró¿nic¹ a¿ 16 punktów. Polonia: Œwist 12 (2,3,2,2,3), Rajkowski 7 (3,1,d,2,1), Haupt 10 (1,3,3,3), Linette 8 (3,2,1,2), Charczenko 8 (1,3,3,1), Szymko 6 (2,2,1,1), £opaczewski 2 (0,2,0), Nieminen 0 (d,0). Kolejarz: Nowaczyk 3 (1,d,2,0), Dziatkowiak 0 (0), Miko³ajczak 6 (2,2,1,0,1), Go³ubowskij 0 (0,0), Gregoric 12 (3,2,2,2,1,2), Idziorek 3 (3,w,0,0), Pudel 1 (1,0), Alden 12 (0,d,3,3,3,3). (ceg)

Pozosta³e wyniki: Miszkolc – Opole 61:31 Redstar – Orze³ 38:52 Krosno (pauzowa³o)

Fot. J. Witczak s Robert Miko³ajczak zdoby³ w Pile 6 punktów.

TABELA 1. SC Miszkolc 1 2 30 2. Polonia Pi³a 1 2 16 3. Orze³ £ódŸ 1 2 14 4. Redstar Lublin 1 0 -14 5. KOLEJARZ RAWICZ 1 0 -16 6. Kolejarz Opole 1 0 -30 7. KS¯ Krosno ---

Nie obroni³y zaliczki

Koszykarki PKM Duda Super-Pol nie zdo³a³y obroniæ jedenastopunktowej zaliczki z pierwszego meczu z Ine¹ AZS. W rewan¿u, który odby³ siê w niedzielê w Poznaniu, uleg³y rywalkom 77:91 i to akademiczki zagraj¹ o pi¹te miejsce w Ford Germaz Ekstraklasie. Leszczyniankom pozosta³a walka o siódm¹ lokatê z ROW-em Rybnik. Do rewan¿owego spotkania obie dru¿yny przyst¹pi³y w os³abionych sk³adach. Poznanianki zagra³y bez kontuzjowanej Moniki Sibory, a leszczynianki bez DeTriny White, która – podobnie jak wczeœniej Ashley Shields – zgodzi³a siê na wczeœniejsze rozwi¹zanie kontraktu i w minionym tygodniu odlecia³a do USA. Tym samym zespó³ goœci zagra³ tylko w krajowym sk³adzie. Pocz¹tek meczu nie by³ udany dla leszczynianek. Wprawdzie po trafieniu Czarneckiej nasze koszykarki objê³y prowadzenie, ale z ka¿d¹ kolejn¹ minut¹ by³o coraz gorzej. Graj¹ce na bardzo wysokiej skutecznoœci akademiczki ju¿ w 7. min odrobi³y stratê z pierwszego meczu (21:9). W drugiej kwarcie przewaga poznanianek siêga³a ju¿ nawet 15 „oczek”. Trójka i dwa rzuty wolne Krysiewicz pozwoli³y zniwelowaæ dystans do 10 punktów, ale na przerwê zespo³y schodzi³y przy stanie 53:38 dla Inei. Po zmianie stron przez d³u¿szy czas niewiele siê zmieni³o. Zespó³ gospodarzy prowadzi³ ró¿nic¹ kilkunastu punktów. Dopiero w 28. min leszczyniankom uda³o siê wyrównaæ bilans dwumeczu. Przed czwart¹ kwart¹ by³o 72:62 dla poznanianek. Pocz¹tek tej ods³ony nale¿a³ do dru¿yny gospodarzy, która szybko odskoczy³a na 15 „oczek”. Wtedy znakomicie spisa³a siê Drzewiñska, która dwukrotnie trafi³a za trzy i raz z

£atwe punkty Têczy

Koœcianiacy nie mieli wiêkszych problemów z pokonaniem Krokusa. W Bystrzycy K³odzkiej wygrali w sobotê a¿ 34:22. Tym razem pauzowali gracze Arotu-Astromal Leszno. obronie i efekty tego by³o widaæ w tym meczu. Ch³opacy zagrali bardzo ambitnie i agresywnie w defensywie. Do tego du¿a by³a skutecznoœæ rzutowa – podsumowa³ spotkanie Aleksander Sowa, trener Têczy. Têcza: Krystkowiak 14, Sawicki 7, Nowak 4, Komorowski 3, Rado³a 2, Cierniewski 2, Haryk 1, Graf 1. (ceg), (dab)

TABELA 1. AZS Zielona Góra 2. OSiR Komprachcice 3. AROT-ASTROMAL 4. Szczypiorno Kalisz 5. ŒKPR Œwidnica 6. Olimp Grodków 7. Zag³êbie II Lubin 8. Sparta Oborniki 9. TÊCZA KOŒCIAN 10. Krokus Bystrzyca 11. Orlik Brzeg 12. MiedŸ II Legnica 13. Pogoñ Oleœnica 14. Bór Oborniki

21 38 21 35 20 34 21 31 21 29 21 26 21 23 20 22 21 17 21 13 21 10 20 8 21 4 21 2

dwa, doprowadzaj¹c w 35. min do stanu 80:73 dla rywalek. OdpowiedŸ AZS-u by³a natychmiastowa. Szeœæ punktów z rzêdu zdoby³a znakomicie usposobiona Howard i przewaga Inei znów uros³a. Ostatecznie skoñczy³o siê na 14 punktach (91:77) i to akademiczki zagraj¹ o pi¹te miejsce w lidze. Leszczyniankom pozostanie walka o siódm¹ lokatê z ROW-em Rybnik. – S³abo zagraliœmy w pierwszej po³owie i to mia³o kluczowe znaczenie – powiedzia³ leszczyñski szkoleniowiec. Swoje zrobi³o te¿ kiepskie sêdzio-

s Inea AZS odrobi³a straty z Leszna.

wanie, na co zwraca³a uwagê nawet Katarzyna Dydek, opiekunka Inei AZS. W koñcówce leszczynianki praktycznie nie mia³y ju¿ kim graæ, gdy¿ trzy zawodniczki spad³y za piêæ przewinieñ, a trzy nastêpne mia³y po cztery faule na koncie. Punkty: Drzewiñska 18, Krê¿el 16, Czarnecka 14, Krysiewicz 13, Durak 12, Nawrotek i Koc po 2, Król 0. Pierwszy z dwóch meczów z ROW-em, jeœli strony nie ustal¹ inaczej, odbêdzie siê w nastêpn¹ œrodê w Rybniku. Rewan¿ trzy dni póŸniej w Lesznie. (ceg)

Fot. E. Baldys

KRÊGLARSTWO

PI£KA RÊCZNA

PI£KA RÊCZNA

Po ostatniej minimalnej wygranej z ostatnim zespo³em tabeli tym razem szczypiorniœci Têczy Koœcian zaprezentowali siê bardzo dobrze i rozgromili w Bystrzycy K³odzkiej s¹siada z tabeli, tamtejszego Krokusa 34:22 (16:10). Koœciañski zespó³ znakomicie zagra³ w obronie, w efekcie przeciwnicy oddali na bramkê Têczy zaledwie 31 rzutów, a ponadto goœcie imponowali skutecznoœci¹, siêgaj¹c¹ 75 procent. Klas¹ dla siebie by³ w tym spotkaniu Damian Krystkowiak, który wykorzysta³ a¿ 14 z 15 rzutów. Jedynie przez pierwsze 10 minut toczy³a siê wyrównana walka. W 9. min Krokus przegrywa³ 3:4, a w 17. min ju¿ 5:8 i przewaga Têczy dalej ros³a. W drugiej po³owie goœcie nadal przewa¿ali. W 36. min ich prowadzenie wynosi³o 8 bramek (11:19) i dalej stopniowo wzrasta³o. Têcza zas³u¿enie wygra³a tak wysoko. – W ostatnim czasie wiêcej pracy na treningach poœwiêcamy na grê w

KOSZYKÓWKA

Nie pogra³y Zwyciêstwo i pora¿ka sobie

Nie doszed³ do skutku mecz o mistrzostwo II ligi pomiêdzy zawodniczkami Arotu-Astromal i Reg¹ Bierzwnica. Decyzjê w jego sprawie podejmie komisja gier i dyscypliny. Zgodnie z terminarzem spotkanie w Lesznie mia³o odbyæ siê w sobotê. Zespó³ gospodarzy prze³o¿y³ je na niedzielê na godzinê 16. Powiadomi³ o tym sêdziów oraz rywalki. Te zjawi³y siê jednak pod hal¹ Trzynastka w sobotê. – Trener dru¿yny goœci powiedzia³, ¿e ca³a korespondencja trafia do klubu poprzez Urz¹d Gminy i najprawdopodobniej z tego powodu informacja o prze³o¿eniu spotkania nie dotar³a do niego. Próbowaliœmy dogadaæ siê i rozegraæ mecz w sobotê o 19, bo na tê godzinê mogliœmy œci¹gn¹æ wszystkie nasze zawodniczki, ale rywale stwierdzili, ¿e tak d³ugo czekaæ nie bêd¹ i pojechali do domu – powiedzia³ Dariusz Kamieniarz, szkoleniowiec Arotu-Astromal. Decyzjê w sprawie leszczyñskiego meczu podejmie komisja gier i dyscypliny. Albo przyzna dru¿ynie gospodarzy walkower, albo naka¿e rozegranie meczu w innym terminie. (ceg)

Ze zmiennym szczêœciem gra³y w niedzielê krêglarskie zespo³y Polonii Leszno. Panowie wygrali, panie przegra³y. Mêska dru¿yna leszczyñskiego klubu nie mia³a problemów z pokonaniem Soko³a Brzesko. Gospodarze wygrali 8:0 w krêglach 3435:3116.

¯U¯EL

Awansowali w komplecie Trójka Polaków awansowa³a do kolejnej rundy Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów. W tym gronie byli: S³awomir Musielak z Unii Leszno i Marcel Kajzer z Kolejarza Rawicz. Z dwójki zawodników z naszego regionu lepiej zaprezentowa³ siê leszczynianin, który zdoby³ w niemieckim Teterow 13 punktów. Musielak wygra³ cztery biegi, a w swoim ostatnim starcie by³ trzeci. Kajzer ukoñczy³ sobotni¹ rywalizacjê na szóstej pozycji z dorobkiem 10 „oczek”. Trzeci z reprezentantów Polski – Damian Sperz – by³ czwarty, z 12 punktami na koncie. (ceg)

Punkty dla Polonii zdobyli: Bartosz W³odarczyk 550, Maciej Chudy 575, Sebastian Piosik 559, Miko³aj Konopka 580, Artur Piosik 566 i Marek Majer 605. Klubowe kole¿anki polonistów uczestniczy³y natomiast w drugim turnieju fina³owym. Zajê³y w nim ostatnie miejsce i po dwóch imprezach plasuj¹ siê na trzeciej pozycji. Punkty w Tarnowie Podgórnym uzyska³y: Joanna Neczyñska 556, Kinga Knopa 573, Justyna Waœkowiak 524, Katarzyna Jañczak 549, Karolina Skrzypczak 531 i Monika Mara¿ewska 581. (ceg)

PI£KA NO¯NA

Osiedlowe granie W Lesznie rusza kolejna edycja ogólnomiejskiej ligi osiedlowej pi³ki no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y. Zapisy przyjmowane s¹ w Klubie Osiedlowym Grunwald Leszczyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej do 18 kwietnia. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. (ceg)


23

OGŁOSZENIA PIŁKA NOŻNA

Tylko Korona na plusie Z piątki naszych drużyn walczących w miniony weekend o czwartoligowe punkty tylko Korona Piaski odniosła zwycięstwo. Piast Kobylin wywalczył jeden punkt, natomiast pozostałe zespoły przegrały. Pauzował zespół Ardi-Krobianka. Korona – Gołuchów 3:0

Fot: E. Baldys ▲Tak padł pierwszy gol dla Polonii. Cieszy się Jakub Pujanek.

PIŁKA NOŻNA

Rodzinne gole Piłkarze Polonii Leszno odnieśli pierwsze zwycięstwo w wiosennej rundzie rozgrywek o mistrzostwo III ligi. W sobotę pokonali u siebie Włocłavię Włocławek aż 4:0. Po dwóch nieudanych spotkaniach leszczynianie za wszelką cenę chcieli zdobyć pierwsze punkty. – Czas na przełamanie – zapowiadał trener Jerzy Radojewski. Zaczęło się jednak niezbyt obiecująco, bo to goście już w 2. minucie mogli prowadzić. Wykonywali rzut wolny, a uderzona głową piłka przeszła obok słupka. Po kilku chwilach było już jednak 1:0 dla Polonii. Z lewej strony strzelał Hubert Olszak, bramkarz odbił piłkę, do której doszedł Jakub Pujanek i z bliska wpakował ją do siatki. Dwie minuty później padła druga bramka, ale Szymon Matuszewski był na spalonym. Gorszy od brata nie chciał być w sobotę Łukasz Pujanek. Najpierw próbował zaskoczyć bramkarza Włocłavii strzałem z pierwszej piłki, a następnie dobił futbolówkę po uderzeniu Matuszewskiego i kolejnym błędzie bramkarza gości. Tuż przed przerwą, w 40. minucie, leszczynianie podwyższyli na 3:0, po znakomitym prostopadłym podaniu Macieja Tomkowiaka. Na listę strzel-

III liga Mień – Mieszko Promień – Chemik Górnik – Lech Legia – LKS Zdrój – Unia Goplania – Olimpia Polonia – Włocłavia Sparta – Nowy Tomyśl Tabela 1. Olimpia Grudziądz 2. Sparta Oborniki 3. Goplania Inowrocław 4. Promień Opalenica 5. Unia Swarzędz 6. POLONIA LESZNO 7. Górnik Konin 8. Legia Chełmża 9. Lech Rypin 10. Mieszko Gniezno 11. Polonia N. Tomyśl 12. Włocłavia Włocławek 13. Mień Lipno 14. Chemik Bydgoszcz 15. Zdrój Ciechocinek 16. LKS Czarnylas

ców wpisał się Matuszewski. W drugiej połowie niewiele działo się na boisku. Odnotować należy jedynie kontuzję bramkarza Włocłavii po zderzeniu z Ł. Pujankiem, a także czwartą bramkę zdobytą przez Matuszewskiego. – Historia się powtórzyła. Jesienią też, po dwóch porażkach, wygraliśmy wysoko z Włocłavią i od tego meczu rozpoczął się nasz marsz w górę tabeli. Z zimy zrobiło nam się lato i widać, że w takich warunkach moim zawodnikom gra się lepiej. Zostawiliśmy dzisiaj na boisku sporo zdrowia. W pierwszej połowie narzuciliśmy mocne tempo. Było też spore zaangażowanie, dlatego w drugiej połowie dałem odpocząć kilku graczom. Generalnie jestem zadowolony z realizacji przedmeczowych założeń, a przede wszystkim z dobrej skuteczności, która ostatnio zawodziła – podsumował mecz Jerzy Radojewski. W najbliższą sobotę Polonia wybiera się do swojej imienniczki z Nowego Tomyśla. (ceg)

IV liga

2:2 1:1 1:0 8:0 1:0 0:2 4:0 5:0 18 47 44:11 18 36 41:13 18 36 37:17 18 35 39:20 18 30 26:16 18 29 28:30 18 28 33:29 18 26 31:25 18 24 23:24 18 22 19:36 18 19 23:26 18 17 14:29 18 17 20:28 18 16 19:27 18 14 16:39 18 3 11:54

Płomyk – Jankowy Biały Orzeł – GKS Piast – Zryw Centra – Olimpia Korona – Gołuchów Dąbroczanka – Sokół Słupca – Calisia Sparta – Victoria Tabela 1. Calisia Kalisz 2. Biały Orzeł 3. Płomyk Koźmieniec 4. Sokół Kleczew 5. PIAST KOBYLIN 6. SKP Słupca 7. Centra Ostrów 8. ARDI-KROBIANKA 9. Olimpia Koło 10. LKS Gołuchów 11. Victoria Września 12. Zryw Dąbie 13. DĄBROCZANKA 14. LZS Jankowy 15. KORONA PIASKI 16. SPARTA M. GÓRKA 17. GKS KRZEMIENIWO

0:0 2:1 0:0 0:1 3:0 0:2 2:0 0:1 20 42 32:16 20 38 28:19 20 35 30:20 21 34 35:22 21 34 28:17 21 33 32:20 21 33 31:32 20 30 25:26 21 27 30:25 21 28 25:15 20 28 38:33 21 25 26:36 21 23 20:30 21 23 26:39 21 22 21:34 21 17 24:41 21 16 21:39

Piaskowianie przystąpili do sobotniego meczu pod wodzą nowego trenera. W tygodniu poprzedzającym spotkanie Zbigniewa Kordusa zastąpił Wojciech Szumny. – Wiedziałem, że gra zespołu musi w końcu wystrzelić – powiedział ustępujący szkoleniowiec Zbigniew Kordus. – Już w meczu pucharowym były symptomy wyraźnej poprawy, a w niedzielę zespół zaprezentował się bardzo dobrze. Widać było duże zaangażowanie, a co ważne tym razem nie brakowało też szczęścia. Prowadzenie dla Korony uzyskał Łukasz Fabich. Do przerwy było zatem 1:0. Po zmianie stron gospodarze jeszcze dwukrotnie umieścili piłkę w bramce Gołuchowa. Na 2:0 podwyższył Przemysław Czajka, a wynik spotkania ustalił Dawid Kaniewski. Wygrana gospodarzy mogła być jeszcze wyższa, gdyż drużyna z Piasków wyraźnie dominowała. Rywale niewiele mogli w sobotę zdziałać.

Dąbroczanka – Sokół 0:2 W pierwszej połowie gospodarze grali pod słońce i wiatr, z czym mieli sporo problemów. Przewagę uzyskali kleczewianie, ale gra toczyła się głównie w środku boiska. Niewiele było sytuacji, po których mogły paść bramki. Te pojawiły się dopiero po przerwie, ale niestety obie były autorstwa gości. Najpierw efektownym strzałem z 25 metrów pod poprzeczkę popisał się zawodnik Sokoła. Rywale kontrolowali sytuację na boisku, a potwierdzeniem ich przewagi był drugi gol zdobyty w końcówce spotkania po kontrze. – W tym meczu było wiadomo, że wygra ten, kto pierwszy strzeli gola. To udało się gościom, którzy później

kontrolowali już przebieg spotkania. Inna sprawa, że zagrali bardziej od nas dojrzały futbol – podsumował pojedynek Waldemar Wojtkowiak, opiekun Dąbroczanki.

Biały Orzeł - GKS 2:1 Już w 3. minucie spotkania goście mogli prowadzić, gdyż w sytuacji sam na sam z bramkarzem z Koźmina znalazł się Rosadziński. Gol jednak nie padł. Zdobyli go nieco później gospodarze, po zagraniu z prawej strony boiska. Do przerwy było zatem 1:0 dla Białego Orła. Kilka minut po wznowieniu gry było już 2:0. Miejscowi przeprowadzili skuteczną kontrę, zakończoną zdobyciem drugiej bramki. GKS odpowiedział trafieniem Macieja Nowackiego w 65. minucie. W końcówce goście uzyskali nawet lekką przewagę, ale wynik spotkania nie uległ już zmianie.

Sparta – Victoria 0:1 Miejskogóreczanie zawiedli, ale grali bez kontuzjowanych Kamińskiego i Zimnego oraz pauzującego za żółte kartki Chorały. Mecz był wyrównany, ale nie stał na wysokim poziomie. W 7. min na bramkę gości z rzutu wolnego strzelał Nawrot, obronił Roszyk. W odpowiedzi, w 13. min, głową z 5 m strzelał Przysiuda, ale Szymczak był na posterunku. W 28. min pod bramką Victorii przekombinował i pogubił się Kokot. Goście zdobyli zwycięską bramkę w 36. min po uderzeniu Urbanowicza. Piłka strzelona z narożnika pola karnego odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Po przerwie w Sparcie dogodną okazję miał Łapacz, jednak z 5 m strzelił słabo i wprost w bramkarza. W odpowiedzi, dwie minuty później, sytuację sam na sam z Szymczakiem, zmarnował Nowak. W 62. min. po

Piast – Zryw 0:0 Gospodarze sprawili zawód w meczu z zespołem znajdującym się w tabeli o 10 miejsc niżej. Goście przyjechali z nastawieniem wywiezienia remisu i cel osiągnęli. Gra była nerwowa i chaotyczna, a klarownych sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Wprawdzie piłka dwa razy wpadła do siatki, raz do jednej, raz do drugiej bramki, ale po ofsajdach. Zryw w całym meczu zaledwie raz zagroził bramce Piasta, ale jak pierwszy. W 8. min strzał, po którym piłka zmierzała w „okienko”, wybronił Sadowski. Piast kilka razy był bliski zdobycia gola, ale dobrze interweniował bramkarz Zrywu, Zalewski. To jemu goście zawdzięczają remis. W 10. min. obronił uderzenie Rejka z rzutu wolnego, w 23. min. strzał Kempińskiego i dobitkę Pospiecha, w 28. min. strzały Rejka i Kempińskiego. W II połowie gospodarze mieli tylko jedną okazję do zdobycia gola. W 85 min. po rzucie rożnym i „główce” Biernata piłka trafiła w słupek. Od 78 min. oba zespoły grały w osłabieniu. Drugie żółte kartki i w konsekwencji czerwone ujrzeli Kempiński (Piast) i Suliński (Zryw). Sytuacja przypominała czeski film. Suliński wyleciał z boiska za faul na Kempińskim, a zawodnik gospodarzy za... symulowanie faulu, co głównemu arbitrowi zasygnalizował sędzia liniowy. (ceg), J.W.

Klasa A

Klasa okręgowa Pogoń – Sokół-Orkan Czempiń – Rawia Wisła – Wielkopolanka Obra – Mas-Rol Orkan – Kaszczor Wolsztyn – Rydzyniak Brenewia – Racot Ruch – Rywal-Ewmar Tabela 1. Obra 1912 Kościan 2. PKS Racot 3. Wielkopolanka 4. Rawia Rawicz 5. Orkan Chorzemin 6. Sokół-Orkan 7. Helios Czempiń 8. Ruch Bojanowo 9. Pogoń Śmigiel 10. Rydzyniak 11. Grom Wolsztyn 12. Wisła Borek 13. Sokół Kaszczor 14. Brenewia Wijewo 15. Rywal-Ewmar 16. Mas-Rol Spławie

rzucie rożnym ten sam zawodnik minął się z piłką podaną wzdłuż bramki. W 71 min. w Sparcie strzelał Waresiak. Bramkarz gości nie dał się zaskoczyć, choć futbolówka odbiła się jeszcze od obrońcy. W 77. min uderzenie Kokota przeszło tuż obok słupka. W 80. min gospodarze mogli wyrównać po niefortunnej interwencji Guta.

3:0 1:2 0:1 8:0 1:3 2:1 3:3 5:1 18 45 62:16 18 37 58:23 18 36 41:23 18 34 37:21 17 32 45:22 18 30 33:26 18 29 40:24 18 27 30:43 18 25 35:30 18 19 21:30 18 21 24:32 17 16 21:26 18 19 34:36 18 13 16:41 18 11 18:59 18 8 17:79

grupa I Rokosowo – Jantar 1:0 Orzeł – Szewa 1:0 Orla – Korona 0:0 Pelikan – Kormoran 4:1 Awdaniec – Pudliszki 4:0 Chwałkowo – Lew 2:0 Tęcza-Osa – Sarnowianka 1:2 Tabela 1. Orla Jutrosin 16 35 35:12 2. Korona Wilkowice 16 35 41:23 3. Kłos Rokosowo 16 35 28:15 4. Awdaniec Pakosław 16 34 51:19 5. Szewa Gostyń 16 31 49:26 6. Sarnowianka 16 27 26:24 7. Sokół Chwałkowo 16 24 35:32 8. Pelikan Dębno 16 20 32:32 9. Zjednoczeni Pudliszki 16 17 16:24 10. Jantar Strzyżewice 16 17 21:31 11. Lew Pogorzela 16 15 22:31 12. Kormoran Św-wa 16 9 18:41 13. Orzeł Lipno 16 6 17:45 14. Tęcza Ziemnice 16 4 25:62

grupa II Czacz – Sokół Wł. 2:1 Start – Gwiazda 2:6 Tęcza – Orlik 1:3 Znicz – Bucz 2:0 Głuchowo – Promień 0:1 Rywal-Klon – Boguszyn 0:1 Juna-Trans – GKS 0:1 Tabela 1. GKS Włoszakowice 16 36 37:23 2. Helios Bucz 16 35 40:16 3. Gwiazda Siedlec 16 32 27:21 4. Rywal-Klon 16 31 39:15 5. Orlik Kokorzyn 16 29 37:25 6. Znicz Obra 16 29 42:22 7. Grom Czacz 16 24 34:28 8. Juna-Trans Oborzyska 16 23 23:25 9. Sokół Włoszak. 16 16 33:39 10. Dąb Boguszyn 16 16 27:37 11. Promień Krzywiń 16 16 26:36 12. Tęcza-Szerment 16 16 23:38 13. LZS Głuchowo 16 10 11:28 14. Start Starkowo 16 6 28:74 (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Łukasz Domagała, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Mirosław Wlekły, Kinga Zydorowicz, współpracownicy: Dariusz Borowski, Elżbieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, ul. Malwowa 158, 60-175 Skórzewo k.Poznania, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082


Sport ŻUŻEL

Jak z San Marino W imponującym stylu rozpoczęli tegoroczne rozgrywki Speedway Ekstraligi żużlowcy Unii Leszno. Wicemistrzowie Polski znokautowali w niedzielę na swoim torze Caelum Stal Gorzów, wygrywając aż 61:29 Przed spotkaniem trudno było wskazać faworyta. – Typowanie wyników przed premierową kolejką to wróżenie z fusów – twierdził na łamach „Gazety Lubuskiej” trener Stali Stanisław Chomski. Goście spodziewali się w niedzielny wieczór mocno przyczepnej nawierzchni. – Taką lubią żużlowcy Unii, taką narzuca też aura. Warunkiem powodzenia na stadionie Smoczyka jest posiadanie bardzo szybkich, świetnie dopasowanych do toru motocykli. Niczego nie zaniedbaliśmy w okresie przygotowawczym, więc jedziemy do Leszna z nadzieją na odniesienie zwycięstwa – zapowiadał szkoleniowiec Stali. Gospodarze doceniali klasę rywala i nie kryli obaw o wynik inauguracyjnej konfrontacji.

– Stal ma w składzie kilku zawodników, którzy dobrze znają nasz tor. Łatwo nie będzie, ale damy radę. Mamy mocny team i znakomitych kibiców – zapowiadał Jurica Pavlic. – Gorzów to bardzo mocna drużyna. Czeka nas naprawdę ciężki mecz – mówił z kolei Czesław Czernicki. Słowa trenera Unii nie znalazły jednak potwierdzenia na leszczyńskim torze. Goście tylko na początku spotkania nawiązywali walkę z wicemistrzami Polski. Po czterech wyścigach było 12:12. Sygnał do natarcia dali Shields i Adams, którzy pewnie pokonali Okoniewskiego i Golloba. Najlepszy polski żużlowiec był w niedzielny wieczór cieniem samego siebie. Wprawdzie wygrał swój pierwszy bieg, ale w kolejnych zupełnie nie istniał, notując aż trzy

defekty. Nic dziwnego, że po meczu dało się słyszeć na trybunach: „Gollob do Rawicza!”. Jeszcze w szóstej gonitwie gorzowianie zremisowali, ale już w następnych niepodzielnie panowała Unia. Leszczynianie nawet po przegranych startach potrafili wyprzedzać rywali na dystansie. Nic dziwnego, że po XII biegu, wygranym podwójnie przez Pavlica i Adamsa, trener Czernicki uklęknął przed parkingiem na jedno

Już w Wielki Piątek... życzenia świąteczne dla wszystkich naszych Klientów, Partnerów Biznesowych i wiernego kręgu Czytelników

Trenerski dwugłos Czesław Czernicki: – Jestem wdzięczny zawodnikom za szczerą rozmowę, jaką odbyliśmy zaraz po sparingu z Toruniem. To była bardzo konstruktywna analiza. Powiedzieliśmy sobie co musimy poprawić i chłopacy to zrobili. Cieszy to, że wyciągnęliśmy trafne wnioski. Solidna burza mózgów pomogła, czego najlepszym dowodem jest Jarek Hampel. Pomni meczu z Gorzowem z poprzedniego sezonu wiedzieliśmy też, jak przygotować tor, który był naszym wielkim atutem.

Stanisław Chomski: – Do Leszna jechaliśmy z nadziejami i wolą zwycięstwa. Pierwsze biegi to potwierdzały. Z czasem nie potrafiliśmy sobie jednak poradzić. Słabo startowaliśmy, słabo było też na dystansie. Brakowało mocy i szybkości w naszych motocyklach. Na pewno mamy skład na lepsze wyniki. Dzisiaj było jednak tragicznie. Zastrzeżeń nie mogę mieć jedynie do Mateja Zagara, który próbował walczyć z leszczynianami.

Bieg po biegu:

V Tomasz Gollob był cieniem samego siebie.

kolano i zdjął czapkę przed swoimi podopiecznymi. Finisz „Byków” był doprawdy imponujący. Żużlowcy gospodarzy wygrali cztery kończące mecz wyścigi w stosunku 5:1, rozbijając w pył przeciwników. – Ten mecz muszę obejrzeć na spokojnie w domu, bo w tej chwili naprawdę nie wiem co się z nami stało – mówił po spotkaniu Matej Zagar. – Kompletnie nie mogliśmy sobie poradzić z leszczyńskim Fot: E. Baldys torem. Jego nawierzchnia zaV W takiej formie, jak w niedzielę szarżujące „Byki” będą nie do zatrzymania. chowywała się dzisiaj bardzo dziwnie. Jak wygrywaliśmy starty, to przegrywaliśmy na dystansie. W zupełnie odmiennym nastroju był po meczu Jarek Hampel, najskuteczniejszy zawodnik Unii. – Wszyscy pojechaliśmy dzisiaj bardzo dobrze, stąd nasze wysokie zwycięstwo. Ja czułem się naprawdę komfortowo. To cieszy, bo na treningach nie było tak różowo i miałem obawy przed tym meczem. Teraz już wiem, że wszystko jest w porządku. Cały zespół gospodarzy pojechał fantastycznie. Cieszy nie tylko skuteczna jazda liderów, ale przede wszystkim Shieldsa i Pavlica. Nawet do Musielaka nie można mieć zastrzeżeń, bo bardzo chciał, aż za bardzo, co kosztowało go upadek w pierwszym biegu. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w takiej dyspozycji trudno będzie komukolwiek zatrzymać szarżujące „Byki”. DARIUSZ CEGIELSKI

1 Pavlic, Jonasson, Szewczykowski, Musielak (u)

3:3

2 Gollob, Kasprzak, Baliński, Okoniewski

3:3 (6:6)

3 Adams, Karlsson, Zagar, Shields

3:3 (9:9)

4 Hampel, Holta, Jonasson, Musielak

3:3 (12:12)

5 Shields, Adams, Okoniewski, Gollob

5:1 (17:13)

6 Hampel, Zagar, Karlsson, Pavlic

3:3 (20:16)

7 Baliński, Holta, Kasprzak, Jonasson (d)

4:2 (24:18)

8 Hampel, Zagar, Pavlic, Gollob

4:2 (28:20)

9 Kasprzak, Baliński, Zagar, Karlsson

5:1 (33:21)

10 Adams, Holta, Shields, Jonasson

4:2 (37:23)

11 Hampel, Karlsson, Baliński, Holta

4:2 (41:25)

12 Pavlic, Adams, Gollob, Szewczykowski

5:1 (46:26)

13 Shields, Kasprzak, Zagar, Holta (d)

5:1 (51:27)

14 Kasprzak, Baliński, Karlsson, Gollob (d)

5:1 (56:28)

15 Adams, Hampel, Holta, Zagar

5:1 (61:29)

Pozostałe wyniki: Falubaz Zielona Góra – Włókniarz Częstochowa

59:31

Lotos Gdańsk – Unibax Toruń

41:49

Polonia Bydgoszcz – Atlas Wrocław

47:43

Unia Leszno

Kasprzak 11 (2,1,3,2,3) Baliński 9 (1,3,2,1,2) Adams 13 (3,2,3,2,3) Shields 7 (0,3,1,3) Hampel 14 (3,3,3,3,2) Musielak 0 (u,0) Pavlic 7 (3,0,1,3)

Stal Gorzów

Gollob 4 (3,d,0,1,d ) Okoniewski 1 (0,1) Karlsson 6 (2,1,0,2,1) Zagar 7 (1,2,2,1,1,0) Holta 7 (2,2,2,0,d,1) Szewczykowski 1 (1,0) Jonasson 3 (2,1,d,0)

Tabela 1 Unia Leszno

1 2 32

2 Falubaz Zielona Góra

1 2 28

3 Unibax Toruń

128

4 Polonia Bydgoszcz

124

5 Atlas Wrocław

1 0 -4

6 Lotos Gdańsk

1 0 -8

7 Włókniarz Częstochowa 1 0 -28 8 Caelum Stal Gorzów

1 0 -32

Oni wygrali karnety: W naszym SMS-owym konkursie zamieszczonym w „Skarbie Kibica” karnety na sezon 2009 wygrali: Bartosz Urbańczyk z Leszna, Ryszard Hojsler z Lasocic i Marta Dembicka z Rydzyny. Gratulujemy.


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs Wielkanocny str. 11

E I K S Ń

Y T S GO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 27 (2075) 07.04-09.04.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rzemiosło na wymarciu

Fot. E.Baldys

Kuśnierz, kaletnik, tradycyjny fotograf – to zawody, które powoli odchodzą do lamusa. Fachowość jest często wypierana przez tandetę, a klient przestaje cenić rzetelnego rzemieślnika. str. 6-7

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

25 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10

Żałuję tego, co zrobiłam

Kryzys sprzyja inwestycjom Samorządowcy są zadowoleni. Dzięki kryzysowi zaoszczędzą na planowanych inwestycjach miliony złotych. str. 5

Muzyczna podróż A. Kramarczyka z Leszna do USA

str. 12-13

Fot. archiwum

Spacer po Mieście Mgły

Collage E.Baldys i J.Kuik

Agnieszka K. z Ciołkowa koło Krobi w ubiegłym roku zabiła swojego 6-miesięcznego synka Nikodema. – Wstąpił we mnie jakiś demon – wspomina. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces dzieciobójczyni. str . 9

Unia liderem! Leszczyńscy żużlowcy rozgromili w niedzielę na swoim torze drużynę z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wygranej 61:29 Unia została liderem str. 24 Speedway Ekstraligi.

Wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie str. 14 Fot. E.Baldys


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Rowerem i autem Ponad dwadzieścia szkół z powiatu gostyńskiego uczestniczyło w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich rywalizowały w powiatowym etapie tego turnieju. Turniej podzielony był na dwa

etapy: część teoretyczną, dotyczącą wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz praktyczną, w której uczestnicy pokonywali specjalnie przygotowany tor z przeszkodami. Uczniowie podstawówek i gimnazjów pokonywali go na rowerze, uczniowie szkół średnich samochodem. W turnieju rywalizowały reprezentacje 11 szkół

▲Uczniowie trzeciej i czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Szelejewie mieli okazję poznać techniki wykonywania wielkanocnych pisanek. Do szkoły zaprosili panią Halinę Daniel – babcię uczniów tej placówki, która pokazała im, jak wykonać pisanki, zdobiąc jajka gorącym woskiem, tradycyjną metodą przywiezioną z jej rodzinnych stron (północno-wschodnia Polska). Spotkanie miało na celu wprowadzenie uczniów w tematykę świąt wielkanocnych. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przyglądali się, jak powstają kolorowe pisanki, a następnie kilkoro z nich spróbowało samodzielnie tej trudnej sztuki. Po miniwarsztatach artystycznych pani Daniel opowiedziała dzieciom wiele ciekawostek związanych ze świętami Wielkiejnocy i o tradycjach związanych z tym okresem. Na zakończenie miłym akcentem było obdarowanie wszystkich uczniów klasy trzeciej ręcznie wykonanymi przez panią Halinę pisankami, z których każda miała niepowtarzalny wzór. Wizyta pani Daniel zapoczątkowała cykl spotkań z rodzicami i dziadkami uczniów klas trzeciej i czwartej pod hasłem „Nieprzeciętne zdolności i zainteresowania naszych rodziców i dziadków”. Tekst i fot. ES

podstawowych, 8 gimnazjalnych i 5 szkół średnich. – Głównym celem turnieju jest popularyzowanie przepisów ruchu drogowego – mówi Sebastian Myszkiewicz, rzecznik policji w Gostyniu. – Organizowany jest co prawda w formie zabawowej, jednak uczestnicy przygotowują się do niego i w ten sposób uczą się zasad w ruchu drogowym, co wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Goli, za nią uplasowały się drużyny z Kunowa i Pogorzeli. Wśród gimnazjów najlepsza okazała się ekipa z Bodzewa, na drugim miejscu sklasyfikowano Gimnazjum nr 2 z Gostynia, na trzecim Gimnazjum nr 1 z Gostynia. Zwycięzcą wśród szkół średnich została drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Pogorzeli, wyprzedzając Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Kosowa oraz ZSOiZ z Krobi. Zwycięskie drużyny reprezentować będą powiat podczas wojewódzkiego etapu turnieju, który odbędzie się w maju w Gostyniu oraz w Poznaniu dla uczniów szkół średnich. ES

Najlepsze rymy

Koniec jubileuszu Podsumowano jubileuszowy rok obchodów 730-lecia Gostynia. Uroczystość odbyła się w gostyńskim kinie, gdzie podziękowano organizatorom okolicznościowych imprez oraz osobom, które uświetniły wydarzenia związane z jubileuszem. Od kwietnia ubiegłego roku na terenie Gostynia zorganizowano wiele imprez, m.in.: wielkie widowisko historyczne na gostyńskim rynku, koncerty, wystawy, zawody sportowe, spotkania ze znanymi ludźmi rodem z Gostynia. Burmistrz miasta Jerzy Woźniakowski podziękował organizacjom i instytucjom,

które włączyły się do organizacji wydarzeń jubileuszowych. Okolicznościowy medal 730lecia Gostynia otrzymali Paweł Wasielewski, rodowity gostynianin, wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz Paweł Kasperkowiak, 13-letni pianista, który zdobył trzecie miejsce na festiwalu pianistycznym w Paryżu. Zebrani w kinie mieszkańcy Gostynia obejrzeli krótki materiał filmowy, który przypomniał wybrane imprezy w roku jubileuszowym oraz program artystyczny z udziałem miejscowych wykonawców. Tekst i fot. ES

Jest trzecia płyta Ukazał się trzeci dwupłytowy album „Musica Sacromontana” z nagraniami z ubiegłorocznego III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej na Świętej Górze. Album można kupić na klasztornej furcie oraz w księgarni Exlibris w Gostyniu. Na dwóch krążkach znalazły się utwory gostyńskich kompozytorów: Józefa Zeidlera i Maksymiliana Koperskiego. „Nieszpory” J. Zeidlera nagrała Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Łukasza Borowicza oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Wykonawcami „Mszy” M. Koperskiego są Orkiestra

Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcza -Niesiołowskiego oraz Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Nieszpory” to utwór z gatunku muzyki wokalno-instrumentalnej z efektownymi w stylu mozartowskim partiami skrzypiec i bogatymi melodycznie solowymi partiami wokalnymi. Pół wieku po „Nieszporach J. Zeidlera powstała „Msza” M. Koperskiego. Jedyna kopia tego dzieła ocalała na Jasnej Górze w Częstochowie. ES

Agnieszka Kaźmierczak zwyciężyła w konkursie dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Gostyńskie rymowanie”. Konkurs ogłosiła gmina Gostyń, a prace oceniała komisja, której przewodniczył wiceburmistrz Łukasz Burkiewicz. 12-letnia Agnieszka zajęła pierwsze miejsce za utwór zatytułowany „Moje całe życie”. Drugie miejsce przyznano 12-letniej Kindze Kawczyńskiej za rymowankę „Moje miasto”. Wyróżnienie przypadło Łucji Zmyślonej. Nagrody laureatkom wręczył sekretarz gminy Robert Marcinkowski. ES

Czyściej w Gostyniu

▲W Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. podsumowano konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w gminie Borek Wlkp.”, który wraz z ośrodkiem zorganizowała Drużyna Harcerska z Wycisłowa. Jury wybrało spośród 98 prac najlepsze fotografie w czterech kategoriach wiekowych. Wśród dzieci zwyciężyła praca Krzysztofa Klaczyka, drugie miejsce przyznano Monice Koncewicz, trzecie Oli Klaczyk, wyróżnienie Patrycji Lempach. W kategorii młodzież najlepszym fotografem okazał się Dominik Kuliński. Drugie miejsce zajęła Klaudia Dębowiak, trzecie Anna Jędrosz, wyróżnienia otrzymały Anna Matuszczak i Maria Ciszyńska. Spośród dorosłych najlepszą fotografię wykonała Agnieszka Celka, drugie miejsce zajął Marian Kasprzyk, trzecie Kamila Olińska. W tej kategorii przyznano trzy wyróżnienia, otrzymali je: Leszek Borysiak, Piotr Matuszczak i Apolonia Gorzelańczyk. W nauczaniu indywidualnym wyróżniono prace Michała Dopierały i Izabeli Dopierały. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizatorzy ogłosili kolejną edycję konkursu, tym razem pod hasłem „Wiosna”. Na zdjęciu laureaci konkursu fotograficznego „Zima”. Tekst i fot. ES

▲Tegoroczna wystawa wkomponowana została w wiejską zagrodę.

Na terenie Gostynia stanęło sześć dystrybutorów pakietów sanitarnych ze sprzętem do sprzątania po swoim psie. – Dzięki nim właściciele psów będą mogli nieodpłatnie pobrać sprzęt do sprzątania po swoim pupilu– wyjaśnia Andrzej Maćkowiak, komendant Straży Miejskiej w Gostyniu. Straż Miejska w kwietniu rozpoczęła akcję „Zadbajmy o czysty Gostyń”. Strażnicy zwracają teraz większą uwagę na przestrzeganie przez właścicieli zwierząt domowych obowiązku rejestracji i szczepienia pupilów, wyprowadzanie psów na smyczy oraz sprzątania pozostawionych przez nie zanieczyszczeń. Darmowe zestawy do sprzątania po swoich pupilach można otrzymać w komendzie Straży Miejskiej, mieszczącej się w gostyńskim ratuszu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego rejestrację psa. ES

Wystawa w zagrodzie Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach zorganizował XIV Wystawę Wielkanocną. W integracyjnej imprezie wzięli udział mieszkańcy zaprzyjaźnionych placówek oraz uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli. Do udziału w wystawie zgłosiło swoich podopiecznych 27 placówek z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Zaprezentowano około 500 prac o tematyce wielkanocnej i wiosennej, które wykonały osoby niepełnosprawne oraz dzieci. Na uroczyste otwarcie wystawy przybyło 300 widzów. Gości powitał dyrektor DPS w Chumiętkach Zbigniew Polowczyk. – Życzę wszystkim przybyłym, by czas zbliżających się świąt był okresem pożegnania się z tym, co w nas złe i słabe, a jednocześnie czasem, w którym każdy z nas może się odnaleźć jako nowy, dobry człowiek – powie-

dział Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, uroczyście otwierając wystawę. Wielkanocną wystawę przygotował zespół pracowników socjalno-rehabilitacyjnych DPS-u. Prace o tematyce wielkanocnej zostały wkomponowane w zagrodę wiejską i w dekoracje wiosenne. Przybyli goście z zainteresowaniem je oglądali, a ich autorzy i opiekunowie podpatrywali nowe pomysły i techniki twórcze. Wszyscy zostali zaproszeni na posiłek i świąteczne smakołyki, przygotowane przez pracowników domu. Na zakończenie uroczystości radna powiatu gostyńskiego Kazimiera Puślednik i Mirosław Sobkowiak wręczyli uczestnikom wystawy pamiątkowe dyplomy oraz wielkanocne upominki. Wystawę można oglądać w Chumiętkach do 25 kwietnia. Tekst i fot. ES


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs Wielkanocny str. 11

E I K AÑS

I C ΠKO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 27 (2075) 07.04-09.04.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rzemiosło na wymarciu

Fot. E.Baldys

Kuśnierz, kaletnik, tradycyjny fotograf – to zawody, które powoli odchodzą do lamusa. Fachowość jest często wypierana przez tandetę, a klient przestaje cenić rzetelnego rzemieślnika. str. 6-7

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

25 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10

Żałuję tego, co zrobiłam

Kryzys sprzyja inwestycjom Samorządowcy są zadowoleni. Dzięki kryzysowi zaoszczędzą na planowanych inwestycjach miliony złotych. str. 5

Muzyczna podróż A. Kramarczyka z Leszna do USA

str. 12-13

Fot. archiwum

Spacer po Mieście Mgły

Collage E.Baldys i J.Kuik

Agnieszka K. z Ciołkowa koło Krobi w ubiegłym roku zabiła swojego 6-miesięcznego synka Nikodema. – Wstąpił we mnie jakiś demon – wspomina. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces dzieciobójczyni. str . 9

Unia liderem! Leszczyńscy żużlowcy rozgromili w niedzielę na swoim torze drużynę z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wygranej 61:29 Unia została liderem str. 24 Speedway Ekstraligi.

Wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie str. 14 Fot. E.Baldys


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

Medale na zjeździe

V Zwycięzcom gratulowali i nagrody wręczyli: Piotr Zerbe, zastępca komendanta Wojewódzkiego OHP oraz Roman Kasprzak, komendant ŚHP w Kościanie.

Pojadą na finał krajowy Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie Patryk Dekert i Beata Zandecka wygrali etap wojewódzki konkursu OHP ,,Sprawny w zawodzie. Kucharz małej gastronomii’’. Będą reprezentować nasze województwo w finale krajowym. Wojewódzkie zmagania adeptów kucharstwa odbyły się w restauracji Finezja w Kościanie. Uczestniczyło w nich 9 zespołów. Młodzież najpierw rozwiązywała test, składający się z 34 pytań. Potem rozpoczął się etap praktyczny. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie kremu z kalafiora, rolad z kapustą i grzybami, kopytek z ziemniaków i marchewki oprószanej. Konkursowa komisja, pod przewodnictwem Marii Majewskiej (tworzyli ją ponadto: Katarzyna Zamorska, Maria Sobecka, Janusz Grodek), sprawdzała nie tylko przygotowanie poszczególnych dań, ale także zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa. Następnie uczestnicy konkursu omawiali składniki i sposób przyrządzania potraw, które zostały wyeksponowane na stole. Końcowym punktem była degustacja wszystkich dań przez członków konkursowej komisji. Zwyciężyła drużyna ze Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie – Patryk Dekert i Beata Zandecka, wychowankowie Anny Lutomskiej i Mirosławy Trąbki. Drugi był zespół z Pleszewa (Agnieszka Waszkiewicz i Przemysław Niedźwiecki), a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna ŚHP z Ko-

nina (Damian Glapiński i Marlena Połatyńska). Zwycięzcy otrzymali w nagrodę zestaw garnków. Będą też reprezentować województwo wielkopolskie w finale ogólnopolskim. Piotr Zerbe, zastępca komendanta Wojewódzkiego OHP, wręczył Eugeniuszowi Kuczyńskiemu, właścicielowi restauracji Finezja, pisemne podziękowanie za udostępnienie kuchni i lokalu do przeprowadzenia konkursu. Zmaganiom przyglądał się także Janusza Grodek, starszy referent ds. wychowawczych w Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. (dab)

Potrzebny ajent Poszukiwane są osoby chętne do prowadzenia Agencji Pocztowej w Wonieściu w gminie Śmigiel. Obecny oddział pocztowy funkcjonować będzie tylko do 31 maja 2009 r. Przetarg na prowadzenie placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej Poczty Polskiej. Więcej informacji można uzyskać u pracownika CP ORJ Leszno pani Banasiewicz pod nr. tel. 065 529-53-04. LL

W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie odbył się III Walny Zjazd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kościanie, podczas którego uhonorowano działaczy, kluby oraz osoby wspierające sport szkolny. Gośćmi zjazdu byli m.in.: Dariusz Abramuk – sekretarz generalny Zarządu Głównego SZS, Wo j c i e c h Z i e m n i a k – przewodniczący ZG SZS, Zdzisław Urbańczyk – prezes SZS Wielkopolska, Michał Jurga – burmistrz Kościana, Jan Szczepaniak – przewodniczący Rady Gminy Kościan, Piotr Ruszkiewicz – przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, Krzysztof Sankiewicz – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czempiń oraz Beata Janowska – organizator rejonowy SZS w Lesznie. Podsumowano działalność zarządu PSZS w latach 2005-2009. Wybrano nowy zarząd, którego przewodniczącym ponownie został Wojciech Ziemniak oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną, której przewodniczy Maciej Sowa. Szczególnym wydarzeniem było wręczenie wyróżnień: „Za Zasługi w rozwoju sportu szkolnego” oraz „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”. Otrzymali je emerytowani nauczyciele wychowania fizycznego: Janusz Soszyński, Zbigniew Garsztka, Piotr Nowakowski, Anna Wawrzyniak-Gyulai, Janusz Dutkiewicz, Dorota Janiak i Janina Woźniak, a także aktualnie pracujący nauczyciele wychowania fizycznego: Mirosław Kąkolewicz, Artur Opas, Danuta Strzelczyk, Magdalena Sowa, Jerzy Gąsiorowski, Jan Prabucki, Adam Cichocki, Bernadeta Drozda, Zbigniew Bernard, Mirosław Bernard, Rafał Szatkowski, Janusz Stypiński, Zygmunt Ratajczak oraz Jacek Ruszkiewicz. Zbiorowymi medalami zostały uhonorowane kluby: UKS Hellada Kościan, KS Polonia – Arsenał Śmigiel, UKS AS Czempiń, UKS Trops – Sprawni Razem Kościan oraz Powiatowy Szkolny Związek

Sportowy w Kościanie. Medale „Przyjaciel sportu szkolnego” odebrali: zastępca wójta gminy Kościan Andrzej Przybyła, burmistrz Kościana Michał Jurga,

3

burmistrz Czempinia Dorota Krystyna Lew, burmistrz Śmigla Wiktor Snela, burmistrz Krzywinia Paweł Buksalewicz i starosta kościański Andrzej Jęcz. (dab)

Fot. archiwum V Uhonorowani emerytowani nauczyciele z prezesem W. Ziemniakiem.

Nie lubi lalek Barbie W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie z dziećmi spotkała się miejscowa kolekcjonerka lalek Irena Łuczak. Zaprezentowała ona część ze swoich bogatych zbiorów. Irena Łuczak zbiera nie tylko lalki, ale też różnego rodzaju maskotki. Są wśród nich: ruszające się, tańczące, śpiewające, jak też z pozytywkami. Dzieciom szczególnie przypadł do gustu śpiewający i tańczący świstak. Lalki w kolekcji Ireny Łuczak pochodzą z różnych stron świata. W zbiorach ma lalki z USA, Holandii, Meksyku, Francji, Kanady oraz innych krajów. Najstarsza liczy co najmniej 80 lat. Rarytasem kolekcji jest lalka przedstawiająca Barbarę Radziwiłłównę, królową Polski z XVI wieku, której strój został uszyty z kawałka prawdziwej sukni Barbary Radziwiłłówny. Pani Irena już od dziecka uwielbiała lalki. Zbierała je od roku 1939, jednak podczas wojny straciła zbiory. Każdy, opuszczając dom, mógł zabrać tylko jedną rzecz. Ona oczywiście zabrała... lalkę. Dziś cieszy się bogatą kolekcją zabawek. Koś-

ciańska kolekcjonerka nie lubi lalek Barbie. – To nie są lalki, to są panienki na wydaniu. Jak ja patrzę na lalkę, to patrzę na wyraz jej twarzy. Buzia musi być słodka, dziecięca – powiedziała dzieciom Irena Łuczak. Spotkanie z kolekcjonerką lalek poprzedziły występy uczniów z Zespołu Szkół nr 2 – grupy teatralnej Gwiazdeczki pod okiem Małgorzaty Hofman. Dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. ,,Sen Doroty’’. (dab)

Harcerze zapraszają na obóz Gmina Śmigiel

Fot. D.Borowski V Rozstrzygnięto konkurs „Książkowe koty”, zorganizowany przez Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, a skierowany do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Nagrody książkowe wylosowali: Oliwia Ciesielska, Oliwia Szczypior i Katarzyna Ozorkiewicz (ze Szkoły Podstawowej nr 2), Laura Grygier i Filip Jackowski (SP nr 3) oraz Zuzia Polaszek (SP nr 4). Na zdjęciu Zuzia Duszak, Aleksandra Kostrzyńska i Miłosz Matuszewski (SP nr 3) oraz Ania Kacprzak (SP nr 2), którzy otrzymali przybory szkolne, teczki i książki oraz trzyletni Bartek Matuszewski, który pomagał w losowaniu zwycięzców.

Harcerze z Hufca Śmigiel zapraszają wszystkich miłośników obozowego życia na obóz harcerski. Odbędzie się on od 26 lipca do 8 sierpnia w stanicy harcerskiej w Lginiu nad Jeziorem Lgińskim. Koszt dla harcerzy wynosi 480 zł, a dla pozostałych uczestników 530 zł od osoby. – Mamy bogate tradycje związane z organizowaniem letnich obozów – mówi komendantka obozu phm. Magdalena Drótkowska. – Jeżdżą z nami zuchy i harcerze, ale także osoby niezrzeszone. Jednak wszystkich obowiązują te same zasady. W ubiegłym roku stacjonowaliśmy w okolicach Międzychodu. W tym roku obozowisko położone jest 10 kilometrów od Wschowy – na uboczu w malowniczym zakątku na wzniesieniu blisko jeziora. To prawdziwa okazja dla osób lubiących przygodę. Obóz ma formę stacjonarną. Młodzież śpi pod namiotami. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie – będzie bogata pionierka

obozowa i harcerskie formy pracy, a także paintball, pływanie kajakami i zwiady terenowe. Atutem są zróżnicowane formy pracy, dostosowane do grup wiekowych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr. tel. 603 875 796, lub adresem e-mailowym: smigiel@zhp. wlkp.pl – Zachęcamy wszystkich sympatyków harcerstwa do przekazania 1 procentu swojego podatku dochodowego na rzecz Hufca Śmigiel – apeluje M.Drótkowska. – Jesteśmy obecni w życiu dzieci i młodzieży, pracując dla nich systematycznie przez cały rok, oraz w życiu kulturalnym naszej społeczności, współorganizując uroczystości i imprezy. Wystarczy we właściwym miejscu na formularzu PIT wpisać Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska KRS 0000266321 z przeznaczeniem na HUFIEC ŚMIGIEL. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.smigiel.zhp.pl LL

w liczbach Śmigielski samorząd, już po raz drugi podczas obecnej kadencji, wydał przewodnik po budżecie gminy. Broszura ukazała się w nakładzie 1000 sztuk. Zawiera najistotniejsze dane mówiące, z jakich źródeł wpłynęły do budżetu gminy środki w 2008 roku i na jakie cele zostały one wydane. Dzięki przewodnikowi mieszkańcy ziemi śmigielskiej dowiedzą się m.in. o przeprowadzonych w ostatnim roku inwestycjach, kosztach ponoszonych na oświatę, administrację, pomoc społeczną czy działalność kulturalną. Dane przedstawione są za pomocą wykresów, które w przejrzysty sposób obrazują wydatki i ich podział na określone zadania oraz źródła i wielkość wpływów do budżetu. Ulotki można znaleźć w holu urzędu. LL


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Konkurs Wielkanocny str. 11

E I K IC

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 27 (2075) 07.04-09.04.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rzemiosło na wymarciu

Fot. E.Baldys

Kuśnierz, kaletnik, tradycyjny fotograf – to zawody, które powoli odchodzą do lamusa. Fachowość jest często wypierana przez tandetę, a klient przestaje cenić rzetelnego rzemieślnika. str. 6-7

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostało

25 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10

Żałuję tego, co zrobiłam

Kryzys sprzyja inwestycjom Samorządowcy są zadowoleni. Dzięki kryzysowi zaoszczędzą na planowanych inwestycjach miliony złotych. str. 5

Muzyczna podróż A. Kramarczyka z Leszna do USA

str. 12-13

Fot. archiwum

Spacer po Mieście Mgły

Collage E.Baldys i J.Kuik

Agnieszka K. z Ciołkowa koło Krobi w ubiegłym roku zabiła swojego 6-miesięcznego synka Nikodema. – Wstąpił we mnie jakiś demon – wspomina. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces dzieciobójczyni. str . 9

Unia liderem! Leszczyńscy żużlowcy rozgromili w niedzielę na swoim torze drużynę z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wygranej 61:29 Unia została liderem str. 24 Speedway Ekstraligi.

Wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie str. 14 Fot. E.Baldys


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

I inne paliwa sta³e

3

Rawicka gmina doprowadzi³a do tego, ¿e Ministerstwo Infrastruktury poprawi³o rozporz¹dzenie dotycz¹ce warunków wyposa¿enia nowych mieszkañ socjalnych, na których budowê przys³uguje rz¹dowe dofinansowanie.

Fot. J. Witczak IW Rawiczu 4. rocznicê œmierci Jana Paw³a II upamiêtniono wieczorn¹ msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w koœciele farnym. Uroczystoœæ zorganizowano dla wiernych z obu parafii. Podczas mszy podziêkowano za pontyfikat papie¿a Polaka, za wszystko, co zrobi³ dla Polski oraz modlono siê za rych³¹ kanonizacjê Jana Paw³a II. Zaprezentowano wspomnienie o Janie Pawle II. Wystêpowa³ chór parafialny. W mszy uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe, liczne delegacje œrodowiskowe, wielu mieszkañców miasta. Licznie te¿ zgromadzili siê na plantach rawiczanie oczekuj¹cy na zakoñczenie mszy. Przed pomnikiem Jana Paw³a II ustawiono mnóstwo zniczy. Po nabo¿eñstwie z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem. Wspólnie modlono siê za duszê Jana Paw³a II. O 21.37, dok³adnie w godzinê œmierci Ojca Œwiêtego, rozbrzmia³ jeden z koœcielnych dzwonów. Pamiêæ Karola Wojty³y uczczono minut¹ ciszy. Odœpiewano ,,Bark꒒.

Sikorki pomog¹ w walce ze szrotówkiem

Rawicka zieleñ miejska za³o¿y³a na plantach i drzewach w innych miejscach zieleni 120 budek dla ptaków. Poprzednio tak¹ akcjê przeprowadzi³a oko³o 7 lat temu. Od tamtego czasu czêœæ starych budek uleg³a zniszczeniu. Nowe domki s¹ przeznaczone dla ma³ych ptaków, przede wszystkim sikorek. – Uznaliœmy, ¿e nale¿y wróciæ do zak³adania budek – mówi Krzysztof ¯yto, kierownik zieleni miejskiej. – Poprzednich pozosta³o niewiele. Mamy w tym te¿ dodatkowy cel, chodzi o walkê ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który daje siê we znaki na plantach. Sikorki zjadaj¹ larwy szrotówka. Budki wykonane z wydr¹¿onych pieñków zosta³y umieszczone co 20-30 metrów. Wielkoœæ otworów wlotowych dobrano tak, ¿eby uniemo¿liwiæ zagnie¿d¿enie siê innych ptaków. Zgodnie z zaleceniami ornitologów otwory s¹ skierowane na wschód i po³udniowy-wschód. Przy takim rozwi¹zaniu budki s¹ chêtniej zasiedlane, a ponadto z tych kierunków pta-

Fot. J. Witczak IBudki na drzewach za³o¿yli pracownicy zieleni miejskiej.

kom mniej dokuczaj¹ podmuchy wiatru i zacinanie deszczu. – Budki powinny wytrzymaæ przynajmniej przez piêæ lat – dodaje K. ¯yto. – Jesieni¹ oczyœcimy je ze starych gniazd. J.W.

Fot. J. Witczak IKiedyœ o nadejœciu wiosny informowa³y pierwsze jaskó³ki lub bociany, teraz – jak widaæ to znak czasów – symbolem nowej pory roku sta³y siê skutery. Parking przed Gimnazjum w Sierakowie dobitnie wskazuje na to, ¿e wiosna zagoœci³a na dobre. Swoj¹ drog¹, ju¿ nawet nastolatkowie s¹ nieŸle zmotoryzowani. Rowery ju¿ nie wystarczaj¹. Taka moda, ale niestety, mniej ekologicznie...

W za³atwieniu tej sprawy gminie pomóg³ pose³ Wies³aw Szczepañski. Dziêki temu rawicki magistrat bêdzie móg³ staraæ siê o wsparcie budowy dwóch budynków komunalnych stawianych przy ul. Pó³wiejskiej. Inwestycja szybko posuwa siê naprzód. Mieszkania przeznaczone bêd¹ m.in. dla osób i rodzin, na których ci¹¿¹ wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. W rozporz¹dzeniu znajdowa³ siê nie¿yciowy przepis dotycz¹cy wyposa¿enia mieszkañ w kuchenki. Zapisano w nim, ¿e musz¹ to byæ czteropalnikowe kuchenki gazowe z piekarnikiem lub kuchenki elektryczne. Tymczasem w rawickim budynku bêd¹ piecyki na opa³ sta³y. Wskazuj¹c na absurdalnoœæ ministerialnego przepisu, rawickie w³adze argumentowa³y, ¿e lokale socjalne s¹ budowane dla biednych ludzi, których przy obecnych cenach nie staæ na u¿ytkowanie kuchenek na gaz lub na pr¹d. Poprzez parlamentarzystów z naszego regionu zwróci³y siê do ministerstwa o zmianê przepisu. – Skutecznie zadzia³a³ pose³ Szczepañski – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Dostaliœmy informacjê, ¿e nasz argument zosta³ uwzglêdniony. W przepisie rozporz¹dzenia dotycz¹cym zasilania kuchenek w mieszkaniach socjalnych kwalifikuj¹cych siê do dofinansowania budowy dopisano ,,i inne paliwa sta³e’’, co oznacza, ¿e takie lokale mog¹ byæ wyposa¿one tak¿e w piecyki opalane drewnem lub wêglem. Ta zmiana umo¿liwia nam zabieganie o wsparcie budowy, a jest o co walczyæ, gdy¿ z programu popierania budownictwa mieszkaniowego mo¿na otrzymaæ dotacjê w wysokoœci do 20 procent kosztów in-

Fot. J. Witczak INa ulicy Pó³wiejskiej widaæ ju¿ mury stawianych budynków socjalnych.

westycji. W naszym przypadku oznacza to szansê na uzyskanie oko³o 400-500 tysiêcy z³otych. Z³o¿ymy wniosek, który – wed³ug poprawki wprowadzonej do rozporz¹dzenia – bêdzie spe³nia³ warunki przyznawania wsparcia. Nie oznacza to jednak automatycznie uzyskania dofinansowania. Musimy poczekaæ na rozpatrzenie wniosku. Budowa dwóch budynków przy ul. Pó³wiejskiej to druga tego typu inwestycja w rawickiej gminie. Pierwszy budynek z 24 mieszkaniami oddano do u¿ytku dwa lata temu przy ul. Leœnej w Sierakowie. Jego budowa kosztowa³a gminê 1.100.000 z³. Projektantem i wykonawc¹ inwestycji by³o przedsiêbiorstwo budowlane Tombud z Leszna. Ta sama firma wygra³a przetarg na wykonanie drugiego i trzeciego budynku, ale tym razem w konsorcjum z leszczyñsk¹ Agencj¹ Budowlan¹ Kaldo, która wykona³a projekt. Ich oferta opiewa³a prawie na 2.400.000 z³. W obu budynkach bêdzie 36 mieszkañ: w wiêkszym – 24, pozosta³e w mniejszym. Ich powierzchnia wyniesie od 28 do 38 m kw. Najmniejsze bêd¹ jednoizbowe, naj-

wiêksze trzyizbowe. Lokale bêd¹ posiada³y: aneks kuchenny, ³azienkê, ubikacjê oraz pomieszczenie na opa³, o który ka¿dy najemca bêdzie musia³ zadbaæ sam. Najemcy mieszkañ socjalnych w pierwszym budynku p³ac¹ po³owê obowi¹zuj¹cej w gminie bazowej stawki czynszu, która obecnie wynosi 5,01 z³ za m kw. W rawickiej gminie zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne od lat jest bardzo du¿e. Funkcjonuj¹ trzy listy osób i rodzin oczekuj¹cych na nie. Na liœcie tych, którzy chc¹ uzyskaæ lokal komunalny w normalnym trybie, a wiêc w ramach poprawy warunków mieszkaniowych, jest ponad 30 osób. Podobna liczba znajduje siê na liœcie osób z wyrokami eksmisyjnymi, z prawem do lokalu socjalnego. Istnieje te¿ lista osób z wyrokami eksmisyjnymi bez prawa do lokalu socjalnego oraz osób oczekuj¹cych na przydzia³ mieszkania z powodów losowych (np. bez sta³ego miejsca zameldowania). Takich osób jest oko³o 25. Nie mo¿na ich wyrzuciæ na bruk, w myœl przepisów przys³uguj¹ im mieszkania zastêpcze. J.W.

Ambasador wraca do Polski

W Rawiczu goœci³ Zbigniew Kulak, ambasador RP w Mongolii. Na spotkaniu w ratuszu opowiada³ o swojej dobiegaj¹cej koñca misji dyplomatycznej w U³an Bator. By³y senator RP (funkcjê tê pe³ni³ przez trzy kadencje) jest ambasadorem w Mongolii od grudnia 2005 roku. Podczas spotkania w Rawiczu podawa³ wiele informacji i ciekawostek o Mongolii, mieszkañcach tego kraju i swojej pracy w ambasadzie. Za swój sukces w pracy dyplomatycznej w U³an Bator uznaje doprowadzenie do uregulowania pochodz¹cego z czasów PRL-u d³ugu Mongolii wobec naszego kraju, który wynosi³ 5,5 mln dolarów. – Jeden z pierwszych parlamentarzystów Mongolii, z którym mia³em kontakt po objêciu funkcji ambasadora, zosta³ póŸniej ministrem finansów tego kraju – t³umaczy. – Dziêki temu w listopadzie 2006 roku uda³o mi siê za³atwiæ sp³atê d³ugu. Pobyt w Mongolii Z. Kulak ³¹czy z pasj¹ fotografowania. Zgromadzi³ kilka tysiêcy zdjêæ. W U³an Bator mia³ swoj¹ fotograficzn¹ wystawê. Jego misja dyplomatyczna koñczy siê w czerwcu, ale nie wraca od

razu do Polski. Chce jeszcze pozwiedzaæ Mongoliê, typowo turystycznie. – Pobyt w Mongolii by³ dla mnie przygod¹ ¿ycia. Nie wiem jeszcze do koñca, co bêdê robi³ po powrocie do Polski. Podczas pracy parlamentarnej i dyplomatycznej nie zerwa³em

ze swoim wyuczonym zawodem, nadal jestem lekarzem. Mogê go kontynuowaæ. Czy wrócê do polityki? Obowi¹zki ambasadora wymaga³y tego, ¿ebym siê odpolityczni³. Mo¿e jednak polityka siê o mnie upomni? J.W.

Fot. J. Witczak IPodczas spotkania w Rawiczu Z. Kulak pokazywa³ pami¹tki przywiezione z Mongolii.

Gazeta ABC - 7 kwietnia 2009  
Gazeta ABC - 7 kwietnia 2009  

Gazeta ABC - 7 kwietnia 2009

Advertisement