Page 1

Wygraj wycieczkę do Chorwacji str. 23

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Tylko u nas!

Ogłoszenia drobne z ceną za darmo

str. 28

Rolnicy Roku 2008

str. 8-9

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

str. 15

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 24 (2072) 27.03-30.03.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Zabrakło mamy

(w tym 7% VAT)

PKM Duda z Grąbkowa na zakręcie

str. 2

Niemiecki order Marian Sobkowiak z Gostynia otrzymał wczoraj Order Zasługi RFN, przyznany przez prezydenta tego kraju. Za pracę na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Choć zaznał od Niemców wiele zła, wciąż powtarza: – Nie można całe życie żyć w nienawiści. nienawiści. str. 10 Fot. E.Curyk-Sierszulska

Pusty ratusz w Borku Fot. E.Baldys

V Adrian i Rysiu z tatą Ryszardem Mateckim. Rysiu porusza się tylko na czworakach. Z domu wychodzi rzadko, bo schody to dla niego przeszkoda nie do pokonania. Rodzina prosi o pomoc, chce dla chłopca kupić windę.

Za tydzień w gazecie:

Skarb Kibica Żużlowej Ekstraligi a w nim: składy drużyn, terminarz, ciekawostki, wypowiedzi zawodników, trenera i prezesa, a także konkurs dla kibiców

3KARB+IBICA ŒUœLOWEJ%KSTRALIGIZ ratusza w Borku Wielkopolskim zostały tylko ściany. Budynek jest pusty, nie ma dachu. Trwa wielki remont, za który gmina zapłaci aż 3.500.000 zł. str. 14

Zapłacą nawet 5000 zł Policja w Lesznie przestrzega: nie będzie pobłażania dla piratów na motocyklach. Za brawurę mogą stracić prawo jazdy, zapłacić 1000 zł mandatu albo 5000 zł grzywny. str. 7

Fot. E.Baldys

Od niemal dwóch tygodni cały Poniec żyje tą tragedią. Elżbieta Matecka miała 48 lat, zmarła w niedzielę w nocy, we śnie. Zostawiła męża i synów bliźniaków. Adrian i Rysiu mają po 9 lat. Są dziećmi szczególnej troski. str. 13

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostały

33 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10


AKTUALNOŒCI

2

PKM DUDA na zakrêcie Najwiêksza firma w regionie i nasza jedyna spó³ka gie³dowa – Polski Koncern Miêsny Duda – znalaz³a siê na ostrym zakrêcie. Czy wyjdzie z niego bezpiecznie? Mo¿liwe s¹ ró¿ne scenariusze. Jeszcze rok temu jedna akcja spó³ki kosztowa³a 5,50 z³, w lutym cena spad³a do 49 gr, czyli o ponad dziesiêæ razy. Jeszcze kilka miesiêcy temu stabilnoœæ obrotu akcjami gwarantowa³ fakt, ¿e du¿e pakiety akcji by³y w rêkach funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i banków. Dziœ ¿aden z tych funduszy nie ma pakietów akcji. W rêkach rodziny Duda pozostaje zaledwie 15 procent akcji, reszta jest rozproszona i tak naprawdê nie wiadomo, kto nimi obraca. A to wa¿ne, bo w ostatnich tygodniach handel akcjami jest niezwykle o¿ywiony. Na ka¿dej gie³dowej sesji w³aœciciela zmienia a¿ kilka lub kilkanaœcie procent ca³ej puli akcji. Rekord nast¹pi³ w minion¹ œrodê, kiedy sprzedano i kupiono 33 miliony akcji z 97 milionów, jakie spó³ka w ca³ej historii wyemitowa³a. Dziwne, ¿e przy tak du¿ych obrotach nie ujawni³ siê nowy znacz¹cy wspólnik, a taki musi siê ujawniæ, jeœli zgromadzi ponad 5 procent akcji. Byæ mo¿e komunikaty takie wkrótce siê pojawi¹, a wtedy przekonamy siê, czy dosz³o do przejêcia lub próby przejêcia spó³ki, co przy tak niskiej cenie jest kusz¹ce. – Na razie nie mamy ¿adnych informacji o tym, by ktoœ skupowa³ akcje – powiedzia³a nam Bogna Duda-Jankowiak, wiceprezes Zarz¹du PKM. Bogna Duda-Jankowiak wraz z bratem Maciejem, prezesem spó³ki, przebywali wczoraj w Warszawie i prowadzili trudne rozmowy z ban-

kami. To banki bowiem doprowadzi³y do bardzo niekorzystnej aury wokó³ spó³ki. 18 marca Kredyt Bank poinformowa³, ¿e zamkn¹³ transakcje walutowe PKM i wyliczy³, ¿e spó³ka ponios³a stratê w wysokoœci 27.600.000 z³. Nastêpnego dnia bank

krajowego biznesu. Analitycy spodziewali siê, ¿e akcje nastêpnego dnia spikuj¹ gwa³townie w dó³, tymczasem nic takiego siê nie sta³o. Mimo rekordowego obrotu (sprzedano 32 miliony akcji) ich cena obni¿y³a siê zaledwie o 10 procent. Okaza³o siê bowiem, ¿e jest wielu chêtnych, by akcje Dudy nadal kupowaæ. W tym samym dniu pojawi³y siê komunikaty, ¿e kolejne dwa banki – Reiffeisen i ING Bank Œl¹ski zerwa³y ze spó³k¹ umowy kredytowe i za¿¹da³y sp³aty pieniêdzy. Takie ¿¹dania banków dobitnie œwiadcz¹ o tym, ¿e wbrew szumnym deklaracjom banki dbaj¹ wy³¹cznie o swoje pieni¹dze, a k³opotami gospoFot. E. Baldys darczych partnes Bogna Duda-Jankowiak, wiceprezes PKM Duda: rów nie przejmuj¹ – Ca³y czas p³acimy rolnikom za ¿ywiec w ustalonych, siê. Kiedy firma ma k³opoty, banki krótkich terminach. na wyœcigi staraj¹ za¿¹da³ natychmiastowej sp³aty tej siê odzyskaæ pieni¹dze. Tymczasem spó³ka nie pozwoli kwoty. Kilka dni póŸniej, 24 marca, ju¿ po zakoñczeniu sesji gie³dowej, na rabunkowe decyzje finansowe i na której akcje Dudy zyska³y a¿ 25 sprawy windykacyjne. Ju¿ 10 marprocent, pojawi³ siê komunikat, ¿e ca prezes Maciej Duda z³o¿y³ w s¹Kredyt Bank z³o¿y³ w S¹dzie Rejo- dzie oœwiadczenie o tym, ¿e spó³ka nowym w Lesznie wniosek o og³o- opracowa³a program naprawczy fiszenie upad³oœci spó³ki PKM Duda. To wywo³a³o burzê w œrodowisku

Zmiana czasu

W nocy z soboty na niedzielê z czasu zimowego przejdziemy na letni. O godz. 2 w nocy wskazówki zegarów trzeba przesun¹æ na godz. 3. Spaæ bêdziemy godzinê krócej. SK

nansów. Wobec braku sprzeciwu s¹du spó³ka rozpoczê³a jego realizacjê. W takiej sytuacji prawo chroni spó³kê. Co prawda nie zwalnia jej od sp³acania nale¿noœci wobec wierzycieli, ale daje spó³ce 4 miesi¹ce na realizacjê programu naprawczego. To czas, kiedy spó³ka ma zawrzeæ porozumienia z wierzycielami i zrestrukturyzowaæ dzia³alnoœæ tak, by przedsiêbiorstwo stabilnie pracowa³o. Dlatego S¹d Rejonowy w Lesznie nie uwzglêdni³ wniosku Kredyt Banku o og³oszenie upad³oœci spó³ki. – S¹d uzna³, ¿e nie ma podstaw do wszczêcia postêpowania upad³oœciowego w sytuacji, gdy spó³ka na dzieñ z³o¿enia wniosku nie zalega³a z p³atnoœciami wobec wierzycieli – powiedzia³ sêdzia Jarema Sowiñski, rzecznik prasowy S¹du Okrêgowego w Poznaniu. – Ponadto wszczête zosta³o postêpowanie naprawcze wobec PKM Duda i zosta³ do niego ustanowiony nadzorca s¹dowy. Otwarta jednak pozostaje sprawa finansowania bie¿¹cej dzia³alnoœci PKM. Do tej pory spó³ka by³a znana z tego, ¿e z ¿elazn¹ konsekwencj¹ dotrzymywa³a rolnikom krótkich terminów zap³aty za ¿ywiec. – Nadal tak robimy – powiedzia³a nam B. Duda-Jankowiak. – Jesteœmy dziœ w Warszawie i prowadzimy bardzo trudne rozmowy z bankami. Wierzê, ¿e zakoñcz¹ siê one sukcesem. Wczoraj przed po³udniem ceny akcji PKM Duda na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie znacz¹co zwy¿kowa³y (o 4,5 procent). ANTONI NECZYÑSKI

We wtorek w „ABC”

– Stanis³aw Piotrowiak z Kuczynki – Wielkopolski Rolnik Roku 2008, w nagrodê dosta³ 10.000 z³. – Pawe³ Piotrowski, niepe³nosprawny sportowiec z Kunowa, zwyciê¿y³ w plebiscycie Telewizji Poznañ, znalaz³ siê w kalendarzu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. – Muzycy z Wilkowic – z³odzieje zabrali im wszystkie instrumenty!

JSPOTKANIE. 27 marca, pi¹tek, godz. 17, WSH w Lesznie – spotkanie ze Stanis³awem Michalkiewiczem, publicyst¹, blogerem roku. JKONCERT. 27 marca, pi¹tek, godz. 20.30, Pub Wieniawa w Lesznie – koncert Lecha NiedŸwiedziñskiego. Wstêp wolny. Rezerwacja stolików 0-606634054. JMUZYKA. 28 marca, sobota, godz. 15, aula Pierwszego Zespo³u Szkó³ przy ul. T. Koœciuszki 11 we Wschowie – 38. Konfrontacje Muzykuj¹cych Rodzeñstw. JKONCERT. 28 marca, sobota, godz. 19, Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego przy ul. Narutowicza w Lesznie – koncert Olafa Lubaszenko i zespo³u Camerata Cracovia. Bilety kosztuj¹ 35 z³. JTURNIEJ TAÑCA. 29 marca, niedziela, godz. 10, hala Trapez w Lesznie – 12. Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego. Rywalizacja najlepszych par rozpocznie siê o godz. 17.30. Bilety kosztuj¹ 10 z³, mo¿na je kupiæ w Trapezie przed imprez¹. JOPERA. 29 marca, niedziela, godz, 17, CKiS w Lesznie – wieczór z oper¹ „Madame Butterfly” Giacoma Pucciniego, projekcja kinowa w systemie dŸwiêku 5.1. Wstêp 10 z³. J FILMOWY FESTIWAL PRAW CZ£OWIEKA W LESZNIE. 30 marca, poniedzia³ek, godz. 13, MOK – blok filmowy „A to Polska w³aœnie”, godz. 17, galeria MBWA – filmy „Kochanie” i „Coming Out po polsku”. 31 marca, wtorek, godz. 17, galeria MBWA – „Król komunizmu”. JKONCERT. 26 kwietnia, niedziela, godz. 19, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert Czes³awa Mozila „Czes³aw Œpiewa”. Bilety kosztuj¹ 35 z³ (do 17 kwietnia) i 40 z³, do nabycia w MOK oraz Informacji Turystycznej przy ul. S³owiañskiej. lm

Bilety na taniec , blachy trapezowe

- dachówki PRIMA

SYSTEM RATALNY

W niedzielê w hali Trapez w Lesznie odbêdzie siê Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego. Pocz¹tek zmagañ tancerzy ju¿ o godz. 10. Spoœród czytelników, którzy przys³ali do nas SMS-y, wylosowaliœmy 4 osoby, które otrzymaj¹ podwójne zaproszenia na imprezê. S¹ to: Irena Zdziechowska z Leszna, Beata Nquyen Uan z Mórkowa, Gra¿yna Baum z Tworzanic i Adrianna Maciejewska z Bukówca Górnego. Bilety prosimy odebraæ dziœ, w pi¹tek do godz. 15. lm


INFORMACJE Z LESZNA 27.03.2009 NR 12 (768)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 27 marca – Zenon Kurt, 31 marca – Stanis³aw Miko³ajczyk, 1 kwietnia – S³awomir Mocek, 2 kwietnia – Grzegorz Rusiecki. 30 marca w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Edward B¹kowski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

Nadwy¿ka, jakiej jeszcze nie by³o – Rok 2008 by³ dla Leszna bardzo dobry – mówi prezydent Tomasz Malepszy. Do miejskiej kasy wp³ynê³o wiêcej pieniêdzy ni¿ zak³adano. Dlatego do podzia³u z ubieg³ego roku zosta³o oko³o 17.000.000 z³otych. Na co pójd¹ te pieni¹dze? Dochody samorz¹du by³y w minionym roku wiêksze, g³ównie z powodu znacznie wiêkszych wp³ywów z podatku od osób fizycznych. W roku 2008 miasto dosta³o z PIT-ów a¿ 61.000.000 z³, o ponad 6.000.000 z³ wiêcej ni¿ planowano. – Z ka¿dych 100 z³otych, które podatnik odprowadza w podatku, 50 z³otych wraca do miasta – t³umaczy³ prezydent na pi¹tkowym spotkaniu z dziennikarzami. Chwali³ mieszkañców i lokalnych przedsiêbiorców za dobr¹ pracê. W Lesznie w 2008 roku przyby³o firm – liczba podmiotów gospodarczych na koniec roku wynios³a 7489, podczas gdy rok wczeœniej by³o ich o 134 mniej. Stopa bezrobocia w roku 2008 spad³a poni¿ej 5 procent. Miasto mniej wyda³o na zasi³ki rodzinne i dodatki mieszkaniowe, bo osoby korzystaj¹ce do tej pory z takiej pomocy mia³y wy¿sze pobory. Na wzrost dochodów miejskiego bud¿etu wp³yw mia³a tak¿e korzystniejsza ni¿ zak³adano sprzeda¿ mienia komunalnego. Jeszcze nigdy w historii miasto nie mia³o tak wysokiej nadwy¿ki bu-

d¿etowej, jak obecnie. W minionym tygodniu prezydent spotka³ siê z szefami klubów radnych, aby porozmawiaæ o tym, jak te pieni¹dze wydaæ. – Dziesiêæ milionów z³otych powinno zostaæ przeznaczonych na pokrycie deficytu bud¿etowego – wyjaœnia T. Malepszy. Jak mówi, to dzia³anie zwi¹zane z kryzysem gospodarczym. Póki co miejska kasa jeszcze go nie odczuwa, ale jak t³umaczy prezydent, lepiej dmuchaæ na zimne i zabezpieczyæ fundusze na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Pozosta³e 7.000.000 z³ spo¿ytkowane zostanie na inwestycje. Po³owa tej kwoty ma iœæ na budowê nowej siedziby Gimnazjum nr 9 na Zatorzu. Prace maj¹ ruszyæ w maju. Przetarg powinien zostaæ rozstrzygniêty do koñca kwietnia. Reszta pieniêdzy z nadwy¿ki, zdaniem prezydenta, ma byæ przeznaczona na budowê mieszkañ socjalnych, boisk typu Orlik, na sport dzieci i m³odzie¿y, du¿e imprezy ¿u¿lowe oraz na zakup urz¹dzeñ dla szpitala. Prezydent zadowolony jest nie tylko z podsumowania ubieg³orocz-

4.03.2009 Maria Skitek 8.03.2009 Tomasz Langner 10.03.2009 Kuba £askarzewski 13.03.2009 Tomasz Wojciechowski 14.03.2009 Aleksandra P³óciniczak 15.03.2009 Elena Cieœliñska 16.03.2009 Bartosz Szczench 17.03.2009 Tobiasz Kotecki Paulina Kaza³o 18.03.2009 Magdalena Rauht 20.03.2009 Mateusz Waszyñski

ZMARLI

Fot. E. Baldys ▲ W maju rozpocznie siê budowa Gimnazjum nr 9 na leszczyñskim Zatorzu. Szko³a powstanie przy nowej sali gimnastycznej.

nego bud¿etu. W tegorocznym te¿ ju¿ uda³o siê trochê zaoszczêdziæ. Wykonawcy inwestycji obni¿aj¹ teraz ceny swoich us³ug. Przetargi s¹

tañsze ni¿ zak³adano. Od pocz¹tku roku na kilku inwestycjach miasto zyska³o oko³o 3.000.000 z³.

lm

O zas³u¿onych i nie tylko

We wtorek sesja

Szykuje siê d³uga sesja Rady Miejskiej Leszna. Radni debatowaæ bêd¹ nad prawie trzydziestoma projektami uchwa³. Sesja odbêdzie siê we wtorek w Urzêdzie Miasta przy ul. Karasia 15. Radni maj¹ na niej zdecydowaæ m.in.: o przyjêciu regulaminu wynagradzania nauczycieli i Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2009-15, sposobie finansowania przedszkoli i szkó³ prywatnych, nowych stawkach op³at za wodê i œcieki, zaci¹gniêciu po¿yczki na zakup parkomatów i ustawieniu na rynku pomnika króla Stanis³awa Leszczyñskiego. Maj¹ te¿ zaj¹æ siê uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech rejonów miasta: w okolicach ul. Okrzei i torów kolejowych, Chopina i torów kolejowych oraz Woliñskiej i Œwiêciechowskiej. Rajcy zdecyduj¹ równie¿ o przyznaniu tytu³ów Zas³u¿ony dla Miasta Leszna. Kandydatami do tego wyró¿nienia s¹: lekarz Andrzej Kuczkowski, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 Ludomira Powidzka, radny i by³y prezydent miasta Edward Szczucki, trener koszykarzy i ¿u¿lowców Marian Misiak oraz Miejska Biblioteka

Publiczna. Z kolei Honorowe Obywatelstwo Miasta ma otrzymaæ profesor Wies³aw Osiñski, pierwszy rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie. Radni Prawa i Sprawiedliwoœci z³o¿yli natomiast projekt uchwa³y dotycz¹cej bezp³atnych szczepieñ dziewcz¹t przeciw rakowi szyjki macicy. Program realizowany by³by przez 3 lata i obj¹³by dziewczynki urodzone w latach 1998-2000. Pocz¹tek wtorkowych obrad o godz. 12. xxx Przed sesj¹ bêd¹ siê odbywaæ posiedzenia komisji. Wczoraj spotka³y siê Komisje Praworz¹dnoœci i Porz¹dku Publicznego oraz Spraw Spo³ecznych. Dziœ, w pi¹tek o godz. 15 zbierze siê Komisja Bud¿etowo-Finansowa, a o 17 – Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej. Z kolei w poniedzia³ek o godz. 15 obradowaæ bêdzie Komisja Rewizyjna, a o 18 – Edukacji, Kultury i Sportu. Zarówno w sesji, jak i posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ mieszkañcy miasta. lm

Halina SIEG ur. 1.06.1924; zm. 17.03.2009 Boles³aw DUTKIEWICZ ur. 23.03.1922; zm. 18.03.2009 Marian BARTLEWICZ ur. 23.05.1947; zm. 18.03.2009 Stanis³awa B¥CZKOWSKA ur. 25.09.1919; zm. 19.03.2009 Gertruda SZKUDLARSKA ur. 13.10.1938; zm. 22.03.2009 Janina £OBODA ur. 20.06.1927; zm. 23.03.2009 Eugeniusz WROTYÑSKI ur. 3.01.1958; zm. 23.03.2009 Wanda STROIÑSKA ur. 15.05.1954; zm. 24.03.2009

IMPREZY SPORTOWE 27.03.2009 r., godz. 15.30, Trapez – Mecz koszykówki m³odzików starszych ligi wojewódzkiej: Polonia 1912 Leszno – MKK Gniezno. 27.03.2009 r., godz. 18.30, Trapez – Ekstraliga koszykówki kobiet play-off: Duda Super-Pol Leszno – INEA AZS Poznañ. 28.03.2009 r., godz. 12, Æwicznia – Turniej Bokserski im. Janusza Stawiñskiego ps. Harcerz. 28.03.2009 r., godz. 15, Stadion – 59. Memoria³ im. A. Smoczyka. 28.03.2009 r., godz. 16, Trapez – Mecz bara¿owy o wejœcie do II ligi: UKKS 2000 Leszno – Politechnika Koszalin. 29.03.2009 r., godz. 10-20, Trapez – XII Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego „Leszno 2009” o Grand Prix Prezydenta Miasta Leszna. 29.03.2009 r., godz. 17, Trzynastka – Mecz bara¿owy o wejœcie do II ligi: UKKS 2000 Leszno – Herkules Bia³ogard.

Projekt pn. „Doskona³y doradca, doskona³y poœrednik” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

POWIATOWY URZ¥D PRACY W LESZNIE

zleci³ przeprowadzenie badania jakoœciowego wœród osób d³ugotrwale bezrobotnych z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyñskiego w ramach projektu konkursowego pn. „Doskona³y doradca, doskona³y poœrednik”. Wnioski z raportu dostêpne s¹ na stronie www.pupleszno.win.pl


INFORMACJE Z LESZNA

4

Tomasz Malepszy przez godzinê odpowiada³ na pytania internautów

Czat z prezydentem

– Jakie inwestycje drogowe zamierza realizowaæ miasto w obecnym roku? – Modernizacjê drogi wojewódzkiej 323 oraz drogi gminne: ulice Sosnow¹, Ochocz¹, Olszewskiego, Jana Kazimierza, Zwyciêstwa. Byæ mo¿e uda siê utwardziæ kolejne, ale decyzja bêdzie na sesji kwietniowej. – Co z ulic¹ Dworcow¹, niby miasto j¹ przejê³o, a nadal nic siê nie zmienia. Chodnik dziurawy itd. – Na ulicê Dworcow¹ jest opracowywana koncepcja i projekt techniczny. W bud¿ecie mamy 300 tysiêcy z³otych na przebudowê chodnika po wschodniej stronie ulicy Dworcowej. – Czy istnieje jakaœ pomoc ze strony miasta dla samotnej matki wychowuj¹cej dziecko? Szukam mieszkania, czy jest szansa na uzyskanie czegoœ przez gminê? – Na liœcie uprawnionych do mieszkania jest ponad 200 rodzin i osób. Wnioski na rok bie¿¹cy nale¿a³o sk³adaæ do koñca grudnia 2008 roku. – Czy w takiej sytuacji nie ma ¿adnych szans? – Zapraszam pani¹ w poniedzia³ek, 30 marca, mo¿emy porozmawiaæ. – Czy s¹ jakieœ nowe wieœci w sprawie schroniska dla psów, czy ju¿ wiadomo, gdzie bêdzie przeniesione, przecie¿ obecny jego stan jest tragiczny? Czy miasto nic nie mo¿e z tym zrobiæ? – Przeniesienie schroniska z Parku 1000-lecia mamy w planach na dalsze lata. – Co oznacza termin „dalsze lata”? – Na pewno nie rok 2009, ale bêdziemy dzia³ali skuteczniej ni¿ do tej pory w tej kwestii wespó³ z s¹siednimi gminami. – Kiedy bêdziemy mieli w Lesznie market z prawdziwego zdarzenia? – Myœlê, ¿e Manhattan jest namiastk¹ centrum handlowego, natomiast do koñca 2010 roku przez inwestora prywatnego bêdzie zrealizowane centrum handlowo-us³ugoworozrywkowe przy ulicy 17 Stycznia. Kolejne dwa miejsca to pofabryczne tereny Goplany i M³ynów, ale to dopiero 2010 i dalsze lata. – Chcia³abym siê wybraæ rowerem nad jezioro do Osiecznej, kiedy bêdê mog³a tam dojechaæ bezpiecznie œcie¿k¹ rowerow¹? – Œcie¿ka rowerowa do Osiecznej bêdzie realizowana w tym roku przez Wojewódzki Sejmik Samorz¹dowy, miasto Leszno, powiat leszczyñski i gminê Osieczna. – Czy to ju¿ przes¹dzone, ¿e bêdzie pan startowa³ w kolejnych wyborach prezydenckich? – Nie jest to przes¹dzone. – Czy nie doskwiera panu brak kultury w naszym mieœcie i czy czuje siê pan za to odpowiedzialny? W mieœcie nie ma kina, a jedyn¹ rozrywk¹ m³odych ludzi s¹ dyskoteki... – Tak, mam poczucie dyskomfortu z powodu braku kina, natomiast sporo jest ofert kulturalnych doznañ,

i to w wykonaniu artystów z najwy¿szej pó³ki. W centrum handlowym przy ulicy 17 Stycznia bêd¹ funkcjonowa³y 3 sale kinowe. – Co robi miasto w kierunku przyci¹gniêcia nowych inwestycji? – Promujemy siê na targach krajowych i zagranicznych, rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami, inwestujemy w infrastrukturê komunaln¹ miasta. – Jakie inne œcie¿ki rowerowe s¹ zaplanowane do realizacji jeszcze w tym roku? – Wzd³u¿ ulicy Do¿ynkowej i

▲ Tomasz Malepszy

Spó³dzielczej od ulicy Okrzei. – Jakiœ czas temu mówiono o opracowaniu planu rewitalizacji starówki, kiedy bêdzie on realizowany? – Uchwa³ê o rewitalizacji miasta rada przyjmie, mam nadziejê, na najbli¿szej sesji. – Jak pan ocenia zamieszanie panuj¹ce obecnie na leszczyñskiej scenie politycznej – konkretnie w PO? – To przede wszystkim jest wewnêtrzna sprawa Platformy Obywatelskiej. Prywatnie ubolewam nad takimi sytuacjami, niezale¿nie od tego jakiej partii dotycz¹. – Kiedy w Lesznie bêdzie darmowy Internet? – W ¿yciu nie ma nic za darmo, równie¿ darmowego Internetu. Natomiast bezp³atny dostêp do Internetu jest we wszystkich placówkach oœwiatowych miasta i jednostkach kulturalnych, Powiatowym Urzêdzie Pracy. Obecnie w samorz¹dzie pracujemy nad przygotowaniem koncepcji powszechnego dostêpu do Internetu. Tak¹ koncepcjê przedstawi profesjonalna firma w najbli¿szych miesi¹cach. – Jakie plany na wakacje? (oczywiœcie je¿eli wolno mi spytaæ) – Chcia³bym wypocz¹æ w najbli¿szych dniach w górach, no i latem pewnie te¿ w górach, ale ju¿ na pieszych wêdrówkach. Sporo chodzê i czekam na pogodê na rower.

– Co z miejscami parkingowymi? Przecie¿ w tej kwestii jest w naszym mieœcie tragicznie... – Tutaj, niestety, nasze miasto nie ró¿ni siê od innych, natomiast modyfikujemy strefy postoju, rozmawiamy z inwestorem, który zechcia³by zbudowaæ wielopoziomowy parking w centrum miasta. – Bardzo proszê o konsekwencjê w sprawie psich nieczystoœci. Przeprowadzenie kilku akcji, jak widaæ na chodnikach i trawnikach, by³o nieskuteczne. – To temat dy¿urny. Stra¿ Miejska

Fot. E. Baldys

powinna byæ bardziej restrykcyjna w stosunku do w³aœcicieli psów, ale przede wszystkim bardziej odpowiedzialni powinni byæ sami w³aœciciele. – Na ile realna jest budowa nowej siedziby Urzêdu Miasta? – Myœlê, ¿e do koñca tego pó³rocza przedstawiê rozwi¹zanie tego problemu, a budowa nowego obiektu jest realna. – Czy planowany jest remont ratusza? Mam na myœli paskudn¹ elewacjê, przecie¿ to wizytówka miasta... – Niestety, gruntowny remont ratusza zarówno wewnêtrzny, jak i zewnêtrzny zosta³ wykonany z marnym skutkiem i trzeba te b³êdy naprawiæ wydaj¹c kilkaset tysiêcy z³otych. – Czy jest szansa na polepszenie sytuacji naszego lotniska i ewentualne przystosowanie go do przyjmowania samolotów, ¿e tak powiem biznesowych œredniej wielkoœci, co mog³oby mieæ wymierny wp³yw na nowe inwestycje? – Tak, Aeroklub Polski z³o¿y³ wniosek o budowê utwardzonego pasa na terenach poza obecnym lotniskiem, po to, by nie ograniczaæ dostêpu do lotniska przez szybowce i inne obiekty lataj¹ce. Na najbli¿szej sesji bêdzie przyjêta uchwa³a o planie miejscowym obejmuj¹cym równie¿ lotnisko. – Chcia³abym zadaæ pytanie w sprawie Samorz¹dowego Fundu-

szu Porêczeñ Kredytowych w Gostyniu, do którego nale¿y miasto Leszno. Dlaczego w posiedzeniach rady przyznaj¹cej te porêczenia nie uczestniczy od d³u¿szego czasu ¿aden przedstawiciel pana prezydenta? – Fundusz jest bardzo dobrym wsparciem dzia³alnoœci gospodarczej ma³ych i œrednich firm. Jesteœmy obecni na ka¿dym walnym zgromadzeniu wspólników funduszu. Wnioski z Leszna mia³y pe³ne poparcie komisji kwalifikuj¹cej, st¹d nie zawsze na posiedzeniach rady obecny by³ przedstawiciel Leszna. – Czy uwa¿a pan, ¿e wprowadzenie nowego logo miasta by³o konieczne? To spore koszty dla miasta, a s¹ przecie¿ inne wydatki.... – Takie by³y oczekiwania mieszkañców i te oczekiwania potwierdzi³a analiza dokonana przez specjalistyczn¹ firmê. Ogólny koszt to oko³o 50 tysiêcy z³otych. – Ciekawi mnie, czy równie¿ w tym roku odbêdzie siê impreza Powrót Króla? Ostatnia by³a bardzo udana. – Bêdzie w sierpniu. – Prezydencie, co z drogami naszymi? Jak siê to ma do kryzysu? – Drogi dalej pozostan¹ najwa¿niejszym i najwiêkszym wydatkiem inwestycyjnym, i to zarówno te o charakterze osiedlowym, jak i powiatowym, wojewódzkim i krajowym. – Czy jarmark œwi¹teczny odbêdzie siê te¿ w tym roku? Czy bêdzie to impreza cykliczna? – Tak, chcielibyœmy utrzymaæ jarmark jako cykliczn¹ imprezê. – Czy miasto przygotowuje jakieœ specjalne atrakcje towarzysz¹ce dwom wa¿nym ¿u¿lowym imprezom zaplanowanym w tym roku w Lesznie? – Tak, wespó³ z organizatorami, czyli Uni¹ Leszno, takie imprezy s¹ przygotowywane. – Czy pañskim zdaniem leszczyñskie szko³y s¹ przygotowane do tego, aby naukê w nich rozpoczê³y 6-latki? – Szko³y mo¿e mniej, ale w tym roku bud¿etowym mamy pieni¹dze na ich przygotowanie do przyjêcia 6-latków, natomiast w przedszkolach warunki s¹ nie najgorsze. – Jak siê sprawuje nowy sekretarz, to by³ dobry wybór? – Bardzo dobrze, oby tak dalej. – Na rynku mia³ byæ hot-spot. – Hot-spot bêdzie uruchomiony w marcu. – By³am w ubieg³ym roku na imprezie na lotnisku – by³o bardzo fajnie, czy w tym roku równie¿ coœ takiego bêdzie? – Tak, bêdzie piknik szybowcowy na leszczyñskim lotnisku. Chcemy, aby to te¿ by³a impreza cykliczna. – Dlaczego Leszno tej zimy by³o jednym z najgorzej odœnie¿onych miast Polski? – Jest to pani subiektywna opinia, usprawiedliwieniem jest to, ¿e po 20

latach spad³o tej zimy w ci¹gu 4 tygodni ponad 40 centymetrów œniegu. Nie da siê w ci¹gu kilku godzin przywróciæ jezdni do bezpiecznego stanu, co te¿ nie oznacza, ¿e miasto nie powinno zabezpieczyæ siê pewniej na takie sytuacje. – Czy jest szansa na to, ¿e zmieni siê wygl¹d leszczyñskiego dworca PKP? – W ubieg³ym roku powo³ana zosta³a kolejna spó³ka na maj¹tku by³ego PKP – Dworce Polskie Sp. z o.o. Z konsultacji z panem prezesem Pluciñskim wiem, ¿e leszczyñski dworzec ma byæ jednym z pierwszych przeznaczonych do gruntownej modernizacji. – S³ysza³am, ¿e w najbli¿szym czasie przeprowadzone zostanie badanie opinii mieszkañców. Czy faktycznie bierze je pan pod uwagê podejmuj¹c decyzje? – Tak, od marca do kwietnia ankieterzy w formie telefonicznej zwróc¹ siê do blisko 800 mieszkañców Leszna z proœb¹ o odpowiedŸ na kilkadziesi¹t pytañ dotycz¹cych stanu teraŸniejszego i przysz³oœci miasta. Bêd¹ równie¿ pytania dotycz¹ce pracy urzêdu i jednostek samorz¹dowych. Osobiœcie bardzo sobie ceniê tê formê komunikacji spo³ecznej. Czêsto w rozmowach w samorz¹dzie, jak i z mieszkañcami powo³ujê siê na opinie wyra¿ane w przesz³oœci w tej ankiecie. – Czy jakieœ wiêksze pieni¹dze zostan¹ wydane na stadion Smoczyka w tym roku? Chodzi o nowe krzese³ka. – Tak, kolejny sektor do tunelu bêdzie posiada³ krzese³ka, zbudowana zosta³a nowa banda na wniosek Unii Leszno. – Czy mo¿na wyrównaæ drogi w Lesznie (okolice Unii Europejskiej), chocia¿ raz do roku? – Obecnie równamy drogi gruntowe na ca³ym obszarze miasta. – Jakiœ czas temu pracownik Urzêdu Miasta, bodaj¿e Wydzia³u Promocji, chodzi³ z ankietami po firmach. Nale¿a³o odpowiedzieæ na wiele pytañ, i co? I nic! – Zapewniam pani¹, ¿e reagujemy na ka¿d¹ informacjê s³u¿¹c¹ poprawie sytuacji w mieœcie, czy to w uk³adzie incydentalnym czy ogólnomiejskim. – Czy to prawda, ¿e w parku 1000-lecia ma powstaæ park linowy? – Tak, w maju ma powstaæ park linowy. Zapraszam na uruchomienie w imieniu inwestora 1 maja. – Czy zostanie wreszcie w pe³ni odblokowane Rondo Solidarnoœci i ulica Niepodleg³oœci bêdzie dwukierunkowa? – Tak, ale po modernizacji skrzy¿owania ulic Studziennej-Grunwaldzkiej-Niepodleg³oœci w formie ronda. Chcia³bym, aby nast¹pi³o to w przysz³ym roku. – Co uwa¿a pan za swój najwiêkszy sukces zawodowy? – Powrót do ¿ycia zawodowego do Leszna w 1979 roku. Z roku na rok mog³em tu, w mieœcie, w którym siê niemal urodzi³em (Gronowo), zdobywaæ doœwiadczenie zawodowe, które zaowocowa³o pe³nion¹ z wyboru mieszkañców funkcj¹. – Jak pan ocenia pracê M³odzie¿owej Rady Miasta Leszna? – Bardzo dobrze, kreuj¹ bardzo realne i po¿¹dane cele, nie tylko z punktu widzenia œrodowiska. Opr. lm


AKTUALNOŒCI

5

Zmar³a Podaruj niepotrzebne Wanda Stroiñska przewodniki Akcja „ABC” i PWSZ

Masz w domu niepotrzebne przewodniki turystyczne? Podziel siê nimi z innymi ciekawymi œwiata osobami. Wspólnie stworzymy „Bibliotekê Podró¿nika”, do której ka¿dy bêdzie mia³ bezp³atny i nieograniczony dostêp. By³eœ w Indiach, a mo¿e w Chorwacji czy choæby na Mazurach i masz w domu niepotrzebny ju¿ przewodnik? Nie pozwól, by kurzy³ siê na pó³ce! Przynieœ go do biblioteki Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej lub do naszej redakcji. W zamian bêdziesz móg³ wypo¿yczyæ ksi¹¿ki, które pomog¹ ci w planowaniu i przeprowadzeniu twojej kolejnej podró¿y. Wspólnie z Bibliotek¹ Uczelnian¹ PWSZ i tamtejszym kierunkiem studiów Turystyka i Rekreacja rozpoczynamy akcjê tworzenia „Biblioteki Podró¿nika”. Zachêcamy wszystkich do przynoszenia swoich niepotrzebnych ju¿ przewodników, a tak¿e map i ksi¹¿ek o tematyce podró¿niczej. Kurz¹c siê na pó³kach, z ka¿dym rokiem trac¹ na swojej aktualnoœci. W tym czasie mog¹ u³atwiæ planowanie podró¿y i zwiedzanie innym. Z podarowanych ksi¹¿ek skorzy-

Fot. E. Baldys s Na dobry pocz¹tek pierwsze przewodniki przeka¿¹ bibliotece nasi dziennikarze.

staæ bêdzie móg³ ka¿dy – zarówno studenci turystyki, jak i zwykli mieszkañcy miasta i okolic.

Bydóm godaæ

W niedzielê o godz. 15 w Wiejskim Domu Kultury w Bukówcu Górnym rozpocznie siê XIII Konkurs „Mówimy gwar¹”. Imprezê organizuje Zespó³ Szkó³ w Bukówcu Górnym. Co roku prezentuje siê w niej kilkunastu wykonawców zakwalifikowanych na podstawie przes³anych zapisów wideo. Bukówczanie s¹ dumni ze swojej dawnej mowy i dlatego chc¹ j¹ zachowaæ dla potomnych. O atmosferze niedzielnego konkursu wiele mówi¹ s³owa: Ni ma to jak naszo mowa, dur poezjo wszyjskie s³owa. Mo¿na godaæ i ¿egotaæ, prawiæ, brynczeæ i klekotaæ. Przes³uchania konkursowe umilaæ bêdzie kapela góralska Torka. Wystêp przygotowuje równie¿ Kabaret Wuefistów. Organizatorzy przewiduj¹ tak¿e konkurs dla publicznoœci. Czynna bêdzie kawiarenka z domowymi wypiekami. – Nie dajecie wiary? Nu to przyjydŸcie wef tyn nidziele do Bukówca! Zoboczycie, jak m³ode salachy, ch³oposzki i dur ma³e knajdry ze

Bilety na koncert

W sobotê o godz. 19 w Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego przy ul. Narutowicza w Lesznie wyst¹pi¹ Olaf Lubaszenko i Camerata Cracovia. Spoœród osób, które przys³a³y do nas SMS-y, wylosowaliœmy 4, które otrzymaj¹ zaproszenia na koncert. S¹ to: Irena Ziarczyk z Wilkowic, Renata Dorociak z Leszna, Danuta Tyczyñska z Rydzyny oraz Androna Otto z Leszna. Po odbiór biletów zapraszamy do naszej redakcji dziœ, w pi¹tek do godz. 15. (and)

Stynszewa, Czapur, Krobi i Bukówca godajóm po naszymu! Do tego górolsko kapela Torka bydzie r¿nónæ od ucha do ucha. Wiync sie nie oglundejcie, jyno walcie na 15 do Bukówca na sale, tam so ³oddychniecie, poœmiejecie sie, bo jak mówi staro œpiywka „fify, œporty, piyrdy, wyce – lepsze ni¿ lyki w aptyce! Zaproszumy! – mówi Zofia Dragan, dyrektor szko³y. (JAC)

– Przewodniki bêdziemy wypo¿yczaæ na specjalnych zasadach – t³umaczy Hanna Szczygie³, dyrektor uczelnianej biblioteki. – Udostêpnimy je ka¿demu za okazaniem dokumentu to¿samoœci. I w przeciwieñstwie do pozosta³ych pozycji – osoby u nas niestudiuj¹ce bêd¹ mog³y je wypo¿yczaæ bez kaucji i na d³u¿ej ni¿ dwa tygodnie. Na dobry pocz¹tek pierwsze przewodniki przeka¿¹ bibliotece nasi dziennikarze. Do akcji do³¹czy³o ju¿ te¿ poznañskie wydawnictwo „Sorus”, wydawca m.in. przewodników i ksi¹¿ki „Rowerem i pieszo przez Czarny L¹d” o przedwojennej podró¿y Kazimierza Nowaka. MIROS£AW WLEK£Y

We wtorek po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³a Wanda Stroiñska, lekarz geriatra, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie. Z uniwersytetem zwi¹zana by³a niemal od pocz¹tku jego istnienia, od 10 lat. Namawia³a seniorów, czêsto swoich pacjentów, ¿eby mimo koñca pracy zawodowej nadal byli aktywni, chodzili na zajêcia, wyk³ady, tañce, jeŸdzili na wycieczki. – Zauwa¿y³am w takim sposobie ¿ycia g³êboki sens – mawia³a. Pomaga³a tworzyæ podobny do leszczyñskiego uniwersytet w Wolsztynie. W Lesznie za³o¿y³a poradniê geriatryczn¹ i zosta³a jej kierownikiem. JeŸdzi³a na pogadanki do starszych ludzi w gminach powiatu. – Zawsze mia³a dla nas czas – mówi Gra¿yna Fil, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie. Dojrzali studenci mówili na ni¹ „nasza Wanda”, bo potrafi³a nie tylko pomóc w dolegliwoœciach zdrowotnych, które przychodzi³y z wiekiem, ale te¿ poradziæ, jak niedrogo gotowaæ. – To by³a wspania³a kobieta, przyjació³ka. Dla mnie idea³ lekarza, kole¿anki i szefa. Bêdzie nam jej bardzo brakowa³o – podkreœla G. Fil. Za swoj¹ pracê i dzia³alnoœæ spo-

Fot. E. Baldys

³eczn¹ Wanda Stroiñska 5 lat temu otrzyma³a nagrodê prezydenta Leszna, a w listopadzie 2007 roku Rada Miejska przyzna³a jej tytu³ Zas³u¿ony dla Miasta Leszna. Trzy dni temu przegra³a nierówn¹ walkê z rakiem. Mia³a 54 lata.

LIDIA MATUSZEWSKA

Korzysta³am z artyku³u Krystyny Œwigoñ „Nasza pani prezes Wanda Stroiñska”, zamieszczonego w ksi¹¿ce wydanej w minionym roku z okazji 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie.


OBOK PRAWA

6

Przyj¹³ uderzenie Pose³, „uk³ad” i prokuratura

19-letni pasa¿er forda trafi³ nieprzytomny na oddzia³ intensywnej opieki medycznej po œrodowym wypadku w Œwiêciechowie. Na ul. Leszczyñskiej zderzy³y siê dwa auta. Domniemany sprawca wypadku, 21-letni kierowca forda bez sta³ego miejsca zamieszkania, na prostym odcinku drogi wyprzedza³ inny samochód. Kiedy ju¿ koñczy³ manewr, zderzy³ siê niespodziewanie z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwnego kierunku fiatem panda. Prowadzi³ go 35latek z Leszna. Oba samochody zosta³y powa¿nie potrzaskane. Kierowca forda mia³ wiele szczêœcia. Ma jedynie wstrz¹œnienie mózgu, jest pot³uczony. NiegroŸnych obra¿eñ klatki pier-

siowej dozna³ równie¿ kierowca pandy. W najgorszym stanie znajduje siê 19-letni pasa¿er forda ze Œwiêciechowy. To na nim skupi³a siê si³a uderzenia. – Z wielonarz¹dowymi obra¿eniami zosta³ przewieziony do leszczyñskiego szpitala – wyjaœnia Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. W chwili wypadku 19-latek by³ nieprzytomny. Gdy w czwartek zamykaliœmy ten numer gazety, taki stan nadal siê utrzymywa³. Przyczyny zdarzenia na razie nie s¹ znane. Mo¿liwe, ¿e jedn¹ z nich mog³y byæ trudne warunki panuj¹ce w czwartek rano na drogach w regionie. Obaj kieruj¹cy byli trzeŸwi. (luk)

Pogoda zaskoczy³a

Wypadek w Œwiêciechowie to nie jedyne zdarzenie, do jakiego dosz³o w œrodê na leszczyñskich drogach. Opady œniegu, który stopnia³, a potem nagle zamarz³, spowodowa³y powstanie na drogach œlizgawicy. – Przed po³udniem zanotowaliœmy 13 kolizji. Gdy tylko zaœwieci³o s³oñ(luk) ce, nie by³o ju¿ ¿adnego zdarzenia – mówi P. Rosiñski.

Pod koniec lutego pose³ Jan Dziedziczak, zainspirowany przez leszczyñskich dzia³aczy PiS, zwróci³ siê do ministra sprawiedliwoœci z zapytaniem, dlaczego organy œcigania nie podejmuj¹ œledztwa w sprawie nieprawid³owoœci przy rozstrzyganiu przetargów i realizowaniu inwestycji miejskich. Nieprawid³owoœci te jednoznacznie wykaza³ S¹d Okrêgowy i sformu³owa³ je na piœmie ju¿ 18 grudnia. Pose³ Dziedziczak otrzyma³ obszern¹, 7-stronicow¹ odpowiedŸ na

Pokaza³ „tr¹bkê”?

W okolicach Bia³cza i Kobylnik ko³o Koœciana grasuje ekshibicjonista. Jednej z mieszkanek okolicy mia³ pokazaæ swoje mêskie wdziêki. Kilka dni temu kobieta spokojnie sobie spacerowa³a, kiedy nagle przed jej oczami na drodze pojawi³ siê pó³nagi mê¿czyzna. Wystraszona spa-

Porwanie zamiast randki

Choæ do prima aprilis jeszcze trochê czasu, jedna z mieszkanek Gostynia pozwoli³a sobie na niewybredny ¿art, który postawi³ na nogi policjê z kilku powiatów. Wymyœli³a, ¿e zosta³a porwana, bo nie chcia³a siê spotkaæ z mê¿czyzn¹, z którym umówi³a siê na randkê. Dy¿urny gostyñskiej komendy policji zosta³ powiadomiony przez leszczynianina, ¿e jego znajoma, 37letnia Ewa N., zosta³a porwana. Wyjaœni³, ¿e otrzyma³ od niej SMS-a, z którego wynika, ¿e zosta³a wci¹gniêta si³¹ do bmw i wo¿ona jest w okolicach Gostynia. Policja natychmiast przyst¹pi³a do dzia³ania. – Zastosowano wszystkie obowi¹zuj¹ce w takich sytuacjach procedury, jak blokady dróg w najbli¿szych powiatach: Gostyniu, Lesznie, Koœcianie, Rawiczu, Jarocinie – wyjaœnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Poszukiwano jej tak¿e w zak³adzie pracy i miej-

scu zamieszkania. Po trwaj¹cej oko³o trzech godzin akcji policji uda³o siê skontaktowaæ z Ew¹ N. Okaza³o siê, ¿e kobieta wcale nie zosta³a uprowadzona, ale przebywa w towarzystwie innego mê¿czyzny, znajomego z Poznania. Ewa N. z³o¿y³a wyjaœnienie na komendzie, ¿e wys³a³a SMS-a, bo nie chcia³a spotkaæ siê z mê¿czyzn¹ z Leszna. Nie przypuszcza³a, ¿e mo¿e on tak powa¿nie potraktowaæ jej

¿art o porwaniu i powiadomiæ o tym policjê. Kobieta, pomimo nieodpowiedzialnego zachowania, nie poniesie ¿adnych konsekwencji, bo to nie ona zaalarmowa³a policjê, lecz jej znajomy. – Mê¿czyzna dzia³a³ w dobrej wierze – twierdzi gostyñski rzecznik. – Obawia³ siê o zdrowie i ¿ycie kobiety, dlatego powiadomi³ policjê. ES

Wyrok za tydzieñ S¹d Apelacyjny w Poznaniu odroczy³ o tydzieñ og³oszenie wyroku w sprawie o ochronê dóbr osobistych Andrzeja Rozwalki i firmy Delta-Plus. Powodowie zarzucili by³emu prezydentowi Leszna Edwardowi Szczuckiemu oraz radnym Stanis³awowi Miko³ajczykowi i Markowi

swoje pytanie. Wynika z niej, ¿e w ci¹gu 5 ostatnich lat prokuratura prowadzi³a 8 postêpowañ karnych w sprawach zwi¹zanych z nieprawid³owoœciami w Urzêdzie Miasta Leszna. Jedna ze spraw zosta³a zainicjowana artyku³em w „ABC”. ¯adne z tych dochodzeñ nie zakoñczy³o siê sformu³owaniem aktu oskar¿enia, zosta³y umorzone. Pytanie postawione przez pos³a spowodowa³o, ¿e prokurator rejonowy w Lesznie oficjalnie wyst¹pi³ do S¹du Okrêgowego o dokumenty

Goryniakowi, ¿e w gazetce wydanej przed wyborami podali nieprawdziwe fakty dotycz¹ce Andrzeja Rozwalki i jego przedsiêbiorstwa. S¹d Okrêgowy w Lesznie w grudniu powództwo oddali³. Podczas rozprawy, która odby³a siê w S¹dzie Apelacyjnym w œrodê, adwokat Andrzeja Rozwalki zarzuci³ leszczyñskiemu s¹dowi stronniczoœæ i manipulacjê. Jego zdaniem, pozew dotyczy³ konkretnych fragmentów artyku³ów prasowych, a s¹d bezpodstawnie rozszerzy³ zakres swoich dociekañ na ocenê dzia³alnoœci gospodarczej Delty-Plus i realizowanych przez spó³kê robót. Manipulacja s¹du, zdaniem mecenasa, mia³a polegaæ na tym, ¿e na jednym z jego pism ktoœ naniós³ poprawki, a dokumenty, których za¿¹da³ od s¹du, przes³ano nie do jego kancelarii, a bezpoœrednio do firmy Delta-Plus. S¹d Apelacyjny og³osi wyrok 1 kwietnia. an

cerowiczka rzuci³a siê do ucieczki, a gdy by³a ju¿ bezpieczna, powiadomi³a policjê. – Trzy razy sprawdzaliœmy tê okolicê. Zg³aszaj¹ca poda³a nam rysopis osobnika, wytypowaliœmy nawet jedn¹ osobê, ale w koñcu trop okaza³ siê fa³szywy – podkreœla Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Poza tym jednym przypadkiem policja ¿adnych zg³oszeñ ju¿ nie przyjê³a. – Je¿eli ten przypadek potwierdzi siê i uda nam siê z³apaæ sprawcê ca³ego zamieszania, mo¿e odpowiedzieæ on za nieobyczajny wybryk. Grozi za to grzywna do 1500 z³otych – zaznacza M. Marszewski. (luk)

sprawy, która wykazywa³a nieprawid³owoœci. Przeanalizowa³ je i podj¹³ decyzjê o podjêciu przez prokuraturê postêpowania sprawdzaj¹cego. Jeœli da ono podstawê do podejrzeñ, ¿e przestêpstwo rzeczywiœcie mog³o zaistnieæ, wówczas prokuratura rozpocznie oficjalne œledztwo. Nie wiadomo jednak, kiedy decyzja taka zostanie podjêta. Pose³ Jan Dziedziczak w osobnym piœmie zapyta³ ministra o sprawê leszczyñskiego radnego Zenona Kurta. Prokuratura Rejonowa w Pile umorzy³a dochodzenie w sprawie ulgi podatkowej, jak¹ radny otrzyma³ po zakoñczeniu inwestycji w swojej firmie. W tej sprawie odpowiedzi jeszcze nie ma. an

Na pasku

30-latek z gminy Krzemieniewo powiesi³ siê w hotelu przy ul. Szybowników w Lesznie. Mê¿czyzna targn¹³ siê na swoje ¿ycie w jednym z pokoi, a jego cia³o znalaz³a hotelowa obs³uga. Powiesi³ siê na pasku od spodni tu¿ przy drzwiach. – O tragedii powiadomiono nas oko³o godziny 11 – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi œledztwo w tej sprawie. – Spróbujemy ustaliæ motywy samobójczego zamachu. (luk)

Zginê³a na drodze

Fiat doblo œmiertelnie potr¹ci³ przechodz¹c¹ przez „pi¹tkê” 69letni¹ mieszkankê Koœciana. Tragedia rozegra³a siê w œrodê wieczorem na koœciañskim odcinku ruchliwej trasy w okolicach skrzy¿owania z ul. Wielichowsk¹. Ze

wstêpnych ustaleñ policji wynika, ¿e kobieta przechodzi³a przez jezdniê w niedozwolonym miejscu. – Przes³uchaliœmy kierowcê auta, mê¿czyzna by³ trzeŸwy – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. (luk)

Skazani za narkotyki

Patryk W., syn leszczyñskiej sêdzi i prokuratora, dosta³ 3 lata wiêzienia za sprzedawanie narkotyków ma³oletnim. Marihuanê i amfetaminê mia³ rozprowadzaæ w 2007 i 2008 roku. W koñcu razem z kolegami – Adamem J. i Tomaszem P. – wpad³ w rêce organów œcigania. Proces trwa³ kilka miesiêcy i toczy³ siê przed S¹dem Okrêgowym w Poznaniu. – To z uwagi na iloœæ narkotyków – mówi Jarema Sawiñski, rzecznik poznañskiego s¹du. Patryk W. zosta³ skazany na 3 lata bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci. S¹d zas¹dzi³ równie¿ przepadek korzyœci maj¹tkowej, osi¹gniêtej ze sprzeda¿y zabronionych œrodków.

W. ma zap³aciæ ponad 8500 z³ grzywny i 1000 z³ na rzecz Monaru. Adam J. dosta³ 3 miesi¹ce wiêzienia w zawieszeniu na 3 lata i 500 z³ grzywny. Najsurowiej ukarany zosta³ Tomasz P. – Sad wymierzy³ mu 3 lata wiêzienia, przepadek 9690 z³otych osi¹gniêtej korzyœci maj¹tkowej i 1500 z³otych nawi¹zki – dodaje J. Sawiñski. Wyroki s¹ nieprawomocne. (luk)

Na œpiocha

Na parkingu przy stacji paliw w Golinie Wielkiej nieznani sprawcy spuœcili olej napêdowy z baku ci¹gnika siod³owego. To ju¿ drugi taki przypadek na tej stacji. Do w³amania dosz³o w nocy z wtorku na œrodê. Kierowca ciê¿arowego mercedesa z naczep¹, nale¿¹cego do firmy z Mielca, uci¹³ sobie drzemkê przed wyruszeniem w dalsz¹ trasê. Wtedy z³odzieje wy³amali korek zbiornika paliwa. Wypompowali z baku 297 l ropy wartoœci ponad 1000 z³. Poprzednio na tej stacji z³odzieje spuœcili ze zbiornika ciê¿arowej scanii 400 l ropy za 1500 z³. J.W.


OBOK PRAWA

7

Nie bêdzie pob³a¿ania dla piratów na motocyklach

Zap³ac¹ nawet 5000 z³

Leszczyñska policja chce od tego sezonu surowo karaæ piratów drogowych na motocyklach. W skrajnych przypadkach bêdzie odbieraæ im prawa jazdy. Zdaniem Janusza Czarneckiego, naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Lesznie, problem szaleñców na motorach z roku na rok staje siê coraz powa¿niejszy. Niektórzy nieodpowiedzialni mi³oœnicy warcz¹cych jednoœladów staj¹ siê za-

pierw pokazaæ siê w lusterku kierowcom samochodów – wyjaœnia naczelnik. Czêsto jednak tego nie robi¹, a na dodatek próbuj¹ unikaæ odpowiedzialnoœci, zakrywaj¹c tablicê rejestracyjn¹ lub zaginaj¹c j¹ tak, ¿e

wet 1000 z³otych mandatu lub skierowanie sprawy do s¹du. Grzywna mo¿e wynieœæ wówczas 5000 z³otych – mówi naczelnik. Zdaniem cz³onków Leszczyñskiego Bractwa Motocyklowego, nie bez winy s¹ tak¿e kierowcy samochodów. – To oni zaje¿d¿aj¹ nam drogê, wymuszaj¹ pierwszeñstwo przejazdu czy s¹ najzwyczajniej z³oœliwi. Wydaje im siê, ¿e jak jad¹ autem, to maj¹ przewagê nad motocyklem. To prawda, ¿e zawsze znajd¹ siê takie osoby, które zachowuj¹ siê w sposób nieodpowiedzialny i pêdz¹ po drogach. Jesteœmy zdania, ¿e je¿eli potrzebuj¹ tego do szczêœcia, to niech wyFot. E. Baldys bior¹ siê na spe▲ Motocykliœci, zanim rozpoczn¹ manewr wyprzedzania samochodów, powinni siê pokazaæ cjalny tor. (luk) kierowcom aut w ich lusterkach. gro¿eniem dla pozosta³ych u¿ytkow- trudno odczytaæ numery pojazdu. Policja apeluje, aby ka¿dy, – Mamy ju¿ na nich sposób i zaników dróg, kompletnie lekcewa¿¹c kto zobaczy ³ami¹cego przepisy przepisy ruchu drogowego. Przyk³a- pewniam, ¿e za takie dzia³anie bêmotocyklistê, dzwoni³ niezw³oczdy – zbyt dynamiczne wyprzedzanie dziemy zatrzymywaæ dowody rejenie na komendê. Najlepiej by³ostracyjne – dodaje J. Czarnecki. kolumny pojazdów, jazda slalomem by podaæ numer rejestracyjny Policja zapewnia, ¿e za najgorsze pomiêdzy pêdz¹cymi autami czy jego pojazdu, a tak¿e cechy chawymuszanie pierwszeñstwa przejaz- przewinienia motocyklistów, w tym rakterystyczne, np. kolor kurtniebezpieczne wyœcigi po Alejach dów. ki czy kasku. Konstytucji 3 Maja i Jana Paw³a II – Motocykle, zw³aszcza œcigacze, w Lesznie, bêdzie stosowaæ wysos¹ szybsze ni¿ samochody, wiêc kieruj¹cy nimi, podejmuj¹c na przyk³ad kie kary. – To odebranie prawa jazdy, namanewr wyprzedzania, powinni naj-

Porachunki na piêœci

Za pobicie odpowiedzia³ przed rawickim s¹dem 18-letni rawiczanin Maciej S. Jego ofiar¹ by³ o dwa lata starszy Rafa³ Z., tak¿e z Rawicza. Do przestêpstwa dosz³o w grudniu ubieg³ego roku. Obaj chodz¹ do tej samej szko³y, ucz¹ siê jednak w ró¿nych klasach. Od jakiegoœ czasu krzywo na siebie patrzyli. Feralnego dnia spotkali siê przypadkowo po lekcjach na osiedlu, gdzie mieszka drugi z nich. Maciej S. jecha³ z dwoma kolegami na si³owniê. Chcia³ kupiæ coœ do picia, wiêc zatrzymali siê na parkingu przy jednym z bloków. Maciej S. poszed³ do sklepu. Wtedy natknêli siê na siebie. Napastnik wykorzysta³ ,,okazj꒒. Kilka razy uderzy³ Rafa³a Z. piêœci¹ w twarz i kopn¹³ go w klatkê piersiow¹. Mia³ przewagê nad swoj¹ ofiar¹, trenowa³ wschodnie sztuki walki. Koledzy, z którymi jecha³ na

si³owniê, widzieli z oddali, jak bije Rafa³a Z. Sprawca spowodowa³ u pokrzywdzonego z³amanie nosa z przemieszczeniem oraz wybicie 4 zêbów. Dobrowolnie podda³ siê karze. Zaproponowa³ dla siebie jeden rok pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 3 lata, dozór kuratora, zap³acenie na rzecz Rafa³a Z. nawi¹zki w wysokoœci 2500 z³ jako zadoœæuczynienia, a ponadto zobowi¹za³ siê do przeproszenia pokrzywdzonego. S¹d orzek³ taki wyrok. Imiona i inicja³y nazwisk sprawcy i pokrzywdzonego zosta³y zmienione. J.W.

La³ ¿onê

Do aresztu trafi³ 62-latek spod Czempinia. Mê¿czyzna wielokrotnie bi³ i znêca³ siê nad swoj¹ ma³¿onk¹. Delikwent ju¿ od ubieg³ego roku regularnie gnêbi³ ¿onê. Awantury, które wszczyna³, za ka¿dym razem koñczy³y siê wizyt¹ policji. – Do s¹du wp³yn¹³ akt oskar¿enia w tej sprawie, nied³ugo mia³ siê rozpocz¹æ proces – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Mimo to mê¿czyzna ani myœla³ zmieniæ swoje postêpowanie. W domu nadal urz¹dza³ piek³o. – Ustaliliœmy, ¿e podczas burd szarpa³, popycha³, poni¿a³ i obra¿a³ kobietê. Kilka dni temu mia³ nawet zagroziæ, ¿e zabije j¹ no¿em. Po tym zdarzeniu prokurator z³o¿y³ wniosek o areszt, a s¹d siê do tej decyzji przychyli³ – wyjaœnia M. Marszewski. Mê¿czyŸnie grozi od 3 miesiêcy do 5 lat wiêzienia. (luk)

® s e r w i s

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAKSY MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (dowóz do klienta)

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl


8

Weekend po brazylijsku

Koncerty samby, nauka gry na bêbnach, a przede wszystkim szko³a brazylijskiej sztuki walki – ju¿ po raz trzeci pod patronatem naszej redakcji odbêd¹ siê w Lesznie warsztaty capoeira. III Ogólnopolskie Warsztaty Capoeira rozpoczn¹ siê 3 kwietnia i potrwaj¹ przez ca³y weekend. W

poprowadz¹ wybitni specjaliœci, profesorowie capoeira: Sem Memoria z Polski i Secao z Brazylii. Pocz¹tek treningów 3 kwietnia o godz. 17. Tego samego dnia uczestnicy warsztatów bêd¹ siê uczyæ gry na afrykañskich bêbnach i braæ udzia³ w wieczorze filmowym. W sobotê po zajêciach w Miejskim Oœrodku Kultury odbêdzie siê profesjonalny pokaz walki oraz wystêp zespo³u „Samba Axe Bahia Show” (wstêp wolny dla wszystkich chêtnych). Potem uczestnicy warsztatów przenios¹ siê do Klubu Nocnego Relax, gdzie brazylijskie rytmy zagra zespó³ „Z³odzieje kwiatów” z £odzi. Treningi potrwaj¹ do niedzieli. Patronami medialnymi warsztatów s¹ Radio Eska i Gazeta „ABC”.

ubieg³ym roku na zajêcia do Leszna przyjecha³o a¿ 250 osób z ca³ej Polski. – W tym mamy na razie ponad stu uczestników, ale na zg³oszenia czekamy jeszcze do 29 marca – informuje organizator Kazimierz MIROS£AW WLEK£Y Fidziñski. Jak co roku warsztaty Fot. archiwum Koszt warsztatów z wy¿ywieniem i zakwaterowaniem (nale¿y zabraæ karimatê i œpiwór) to 70 z³. Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ jeszcze do niedzieli. Swoje imiê, nazwisko i miejsce zamieszkania nale¿y przes³aæ na adres: acanhado21@hotmail.com. Ich potwierdzeniem bêdzie przelew 40 z³ zaliczki na konto Miejskiego Oœrodka Kultury w Lesznie (nr 67102030880000810200057067 z tytu³em: „Warsztaty Leszno” i dopiskiem nazwy miejscowoœci zamieszkania). Szczegó³owych informacji udziela Kazimierz Fidziñski (tel. 0607148763).

AKTUALNOŒCI WIELKOPOLSCY ROLNICY ROKU 2008

W niedzielê w Poznaniu wrêczono nagrody dla najlepszych rolników województwa. Tytu³y otrzymali tak¿e mieszkañcy regionu leszczyñskiego: Janusz Maækowiak z Zakrzewa, Stanis³aw Piotrowiak z Kuczynki oraz Eugeniusz Andrzejczak z Gospodarstwa Doœwiadczalnego w D³oni. Wyró¿nienie przyznano OHZ w Garzynie. Dziœ sylwetka pierwszego z laureatów.

Janusz Maækowiak jest rolnikiem z dziada pradziada. Jego rodzina jest zwi¹zana z ziemi¹ od co najmniej oœmiu pokoleñ. Kontynuuj¹ d³ug¹ tradycjê dobrego gospodarowania i umi³owania ziemi. Gospodarstwo przej¹³ od rodziców w 1977 roku. Prowadzi je z ¿on¹ Urszul¹, synem Nikodemem oraz jego ¿on¹ Karolin¹. Do niedawna pomaga³ mu równie¿ drugi syn Wojciech z ¿on¹ Ma³gorzat¹. Obaj synowie ukoñczyli studia rolnicze. W gospodarstwie udziela siê tak¿e córka Emilia, studentka pierwszego roku AWF we Wroc³awiu. – Zdobycie tytu³u Wielkopolski Rolnik Roku to nasz wspólny, rodzinny sukces – podkreœla pan Janusz. Zaczyna³ od 17 ha ojcowizny. Wtedy specjalizowa³ siê w hodowli byd³a mlecznego oraz knurów zarodowych. Dziœ ma 316 ha w Zakrzewie, Zmys³owie i Gostkowie. Pierwszego powa¿nego zakupu ziemi dokona³ w 1993 roku. Zaci¹gn¹³ kredyt, w przetargu naby³ 160 ha. Na prze³omie 2000 i 2001 roku dokupi³ jeszcze 138 ha. Tak¿e w przetargu, równie¿ za kredyt. Bankowe nale¿noœci sp³aci³ w ubieg³ym roku. Teraz korzysta z kredytów obrotowych. Uprawia zbo¿a, rzepak, buraki cukrowe, ³ubin i kukurydzê. Hoduje od 1500 do 2000 œwiñ. Wiêkszoœæ sprzêtu i maszyn do uprawy i zbio-

rów ma w³asnych, ale korzysta te¿ z us³ug Agromiksu. W okresie, kiedy przypada najwiêcej prac, zatrudnia pracowników sezonowych. – Rolnikom nadal jest ciê¿ko, wejœcie do Unii niewiele pomog³o – uwa¿a. – Koszty produkcji wci¹¿ rosn¹, zw³aszcza produkcji roœlinnej. A ceny wielu p³odów rolnych spadaj¹. Przyk³adem zbo¿e, które w skupie jest dwukrotnie tañsze ni¿ przed rokiem. Ceny ¿ywca s¹ niestabilne, choæ ostatnio trochê wzros³y. Nie jestem jednak zwolennikiem narzekania. Naj³atwiej powiesiæ siê na p³ocie i mówiæ, ¿e nic siê nie op³aca. A tak do koñca nie jest. Ludowcem jest z krwi i koœci. Od wielu lat nale¿y i dochowuje wiernoœci PSL-owi. Zasiada w Radzie Naczelnej i Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL. Jest cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego i prezesem Zarz¹du Powiatowego partii. Ma zdrowe, ch³opskie spojrzenie na œwiat, po³¹czone z rolniczym wykszta³ceniem akademickim. – Bez wzglêdu na to, czy zasiada³em w Sejmie, czy sta³em na czele w³adz wojewódzkich partii, zawsze z zawodu, wykszta³cenia i powo³ania czu³em siê rolnikiem – podkreœla.

Nie jes

▲ Janusz Maækowiak z synem Nikodemem zawdziêczaj¹ poprzednim pokoleniom, m.in. com – W³adys³awie i Antoniemu Maækowiak

Tomasz Nowak

ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno

tel. 602 181 630, 065 520 61 51 MEBLE NA WYMIAR MEBLE BIUROWE MEBLE KUCHENNE SZAFY WNĘKOWE ARANŻACJA WNĘTRZ

Odbierz swoje biurko gra tis

WIELKI KONKURS! www.mebelprofi.pl

Dla pierwszych 20 klientów, którzy zdecydują się na montaż szaf wnękowych

www.mebelprofi.pl

lub mebli kuchennych – biurko gratis (szczegóły na www.mebelprofi.pl).

www.mebelprofi.pl

www.mebelprofi.pl

www.mebelprofi.pl


AKTUALNOŒCI

9

tem od narzekania Œmieciowa inwestycja

Przedsiêbiorstwo Realizacji Budownictwa Partner z Leszna zbuduje kompostowniê odpadów zielonych w Koszanowie. W œrodê wykonawca podpisa³ umowê z Miejskim Zak³adem Oczyszczania w Lesznie.

Mówi, ¿e media ogólnopolskie czêsto pokazuj¹ ch³opów, którym s³oma z butów wychodzi, powo¿¹cych koñmi z wozem drabiniastym. – Nie wstydzimy siê tego, pamiêtamy takie rolnictwo, ale dzisiaj jest ono jednak zupe³nie inne, nowoczesne – dodaje i zaznacza, ¿e najlepszymi rolnikami nie s¹ tylko ci, którzy zdobyli laury w konkursie. – My, nagrodzeni, jesteœmy przedstawicielami wszystkich rolników w Wielkopolsce, gdzie takich gospodarstw jak nasze s¹ setki, a mo¿e nawet tysi¹ce. W obecnej edycji konkursu zdobywcy tytu³u Wielkopolski Rolnik Roku po raz pierwszy otrzymali tak¿e nagrody finansowe w wysokoœci 10.000 z³. Janusz Maækowiak wraz z rodzin¹ zamierza przeznaczyæ te pieni¹dze na codzienne potrzeby gospodarstwa. JACEK WITCZAK

nabiera tempa

Budowa ruszy gdzieœ za 3 miesi¹ce, poniewa¿ firma najpierw musi opracowaæ projekt inwestycji. Bêdzie to zarazem gminny punkt sk³adowania gruzu, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz miejsce selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkañców tej okolicy. Roboty musz¹ siê zakoñczyæ przed up³ywem tego roku. Kosztowaæ bêd¹ 274.000 euro. Budowa kompostowni w Koszanowie jest czêœci¹ wielkiego unijnego projektu, który ma rozwi¹zaæ gospodarkê odpadami i osadami œciekowymi w Lesznie i subregionie

Wy³¹cz œwiat³o!

Fot. J. Witczak . Ich gospodarstwo od dawna specjalizuje siê w hodowli trzody chlewnej. Wiele dziadkom pana Janusza – Weronice i Antoniemu Micha³owiczom oraz jego rodzikom. Ich portrety wisz¹ na œcianie w rodzinnym domu.

W sobotê o godz. 20.30 zgasn¹ œwiat³a m.in. na Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie i Koloseum w Rzymie. To w ramach ogólnoœwiatowej akcji Godzina dla Ziemi. Studenci Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie zachêcaj¹ wszystkich mieszkañców miasta i regionu, aby przy³¹czyli siê do tej idei i na godzinê wy³¹czyli œwiat³a w swoich domach, firmach, instytucjach publicznych. Sami zadeklarowali, ¿e wy³¹cz¹ lampy oœwietlaj¹ce pomnik Jana Amosa Komeñskiego, stoj¹cy przez uczelni¹, a tak¿e œwiat³a w ca³ym budynku. Akcja ma przypomnieæ, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla naszej planety s¹ zmiany klimatyczne i to nasze pokolenie musi im zapobiec. lm

leszczyñskim. Nied³ugo po œwiêtach wielkanocnych rusz¹ pierwsze prace zwi¹zane z budow¹ zak³adu zagospodarowania odpadów w Trzebani. Na prze³omie lipca i czerwca powinno siê rozpocz¹æ stawianie obiektów technologicznych zak³adu. Równoczeœnie trwaæ bêdzie budowa stacji prze³adunkowych w Goli i Rawiczu, która ju¿ zosta³a rozpoczêta. Nied³ugo podpisane maj¹ te¿ zostaæ umowy na wykonanie dróg dojazdowych do tych w³aœnie stacji. Oprócz tego sukcesywnie trwa zamykanie i rekultywacja istniej¹cych do tej pory sk³adowisk œmieci. Dwa z nich (w D³ugich Nowych i w Czerwonej Wsi) ju¿ zosta³y w pe³ni zrekultywowane. Obecnie prace trwaj¹ w kolejnych 5 miejscowoœciach (Wydawy, Krzemieniewo, Pêpowo, Trzebania i Rawicz). Lada dzieñ roboty rozpoczn¹ siê w Moraczewie. Do po³owy czerwca zamkniête zostan¹ wysypiska w Sowinach i Karcu, a do koñca tego roku w Koszanowie i Dalabuszkach. Definitywny koniec prac musi nast¹piæ do koñca 2010 roku. (kin)

W sobotę w Lesznie otwarcie pierwszego w Polsce Freshmarketu Atrakcyjne promocje i zabawy oraz degustacje i… Mariusz Pudzianowski - to tylko niektóre atrakcje przygotowane na sobotnie otwarcie pierwszego w Polsce Freshmarketu. Start zabawy i zakupowej uczty o godz. 10.00 przy ulicy Niepodległości 70. Otwarcie będzie miało wyjątkową oprawę, gdyż to właśnie Leszno wybrane zostało na miejsce inauguracji nowej sieci delikatesów. Dla klientów Freshmarketu przygotowano towary wysokiej jakości w przystępnych cenach. Już od samego rana trwać będzie zabawa z muzyką i konkursami. Szczególnie zadowolone będą dzieci, które będą miały okazję wrócić do domu z nagrodami. Silnym punktem otwarcia będzie Mariusz Pudzianowski – najsilniejszy człowiek świata. Pięciokrotny Mistrz Świata Strong Man około południa spotka się z klientami Freshmarketu. Jeżeli chcecie zdobyć autograf i porozmawiać z Dominatorem, to w sobotę będzie doskonała do tego okazja. Jednymi z pierwszych klientów sklepu będą też leszczyńscy żużlowcy. Warto więc na zakupy warto wybrać się całą rodziną, a atrakcji na pewno nie zabraknie. Freshmarkety to wyjątkowa oferta produktów, a w związku z premierą sklepu, ceny będą bardzo atrakcyjne. Podczas otwarcia prowadzonych będą też degustacje. Część smakołyków będzie można od razu spróbować. Freshmarket to niespotykana dotąd w Polsce formuła sklepu. Integralną częścią delikatesów jest wydzielony

sektor zwany Fresh Aleją, w której dostępny jest szeroki wybór świeżych produktów. Przygotowano też wiele wyrobów tradycyjnych dla klientów ceniących najwyższą jakość. Produkty zachęcać będą do zakupu ceną i jakością, ale klientów przyciągać będzie także wyjątkowy klimat sklepu z oryginalną Fresh Aleją, na której znajduje się klimatyczna ławeczka oraz stylowa lampa. Warto też spojrzeć do góry i zobaczyć zawsze pogodne niebo. Nowe sklepy tej sieci oferują także rozległy wybór

sałatek i dań gotowych. Znajduje się tu też stoisko Freshcafe, które zaoferuje kupującym między innymi świeżo parzoną kawę oraz drobne przekąski. Klienci będą mogli również skorzystać z pakietu usług oferowanych w ramach Freshclub’u: opłacenie rachunków, lotto, zakup doładowań elektronicznych, cashback. Freshmarkety to sklepy o funkcji delikatesowej w konwencji convenience - zlokalizowane w centrach miasta oraz w pobliżu osiedli, umożliwiające wygodne zakupy. Powierzchnia sali sprzedaży pierwszego Freshmarketu w Polsce to niemal 400 m². Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 700-2100 i w niedzielę od 900 do 1700. Inauguracyjne otwarcie Freshmarketu przy ulicy Niepodległości 70 wyjątkowo o godz. 10.00. Atrakcje czekać będą na klientów przez cały dzień.


LUDZIE

10

Wyróżnienie od prezydenta Niemiec Prezydent Niemiec Horst Köhler przyznał Marianowi Sobkowiakowi z Gostynia Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. – To dla mnie najwyższe wyróżnienie – mówi wzruszony gostynianin. Marian Sobkowiak w grudniu skończy 85 lat. Niemal całą drugą wojnę światową spędził w niemieckich obozach koncentracyjnych. Jako 17-latek został aresztowany przez gestapo. W 1939 roku widział, jak Niemcy zamordowali na gostyńskim rynku 30 osób. W czerwcu 1942 roku w Dreźnie ścięto na gilotynie 12 członków Czarnego Legionu, konspiracyjnej organizacji, do której też należał. Wśród nich był jego kuzyn. Egzekucje odbywały się na dziedzińcu więzienia. Pan Marian obserwował je z okna swojej celi i słyszał, jak jego współbracia wołali: – Jeszcze Polska nie zginęła! Nie zapominajcie o nas!

Władze NRD nie chciały się na to zgodzić. Dopiero w 2005 roku udało się zrobić nagrobek z nazwiskami zamordowanych członków Czarnego Legionu. Od kilkudziesięciu lat w czerwcu, w rocznicę ich zgilotynowania, Marian Sobkowiak jedzie do Drezna zapalić znicze. Od kilku lat wspólnie z samorządowcami z Gostynia.

dze na odbudowę naszego kościoła – mówił Horst Köhler, wskazując na siedzącego w pierwszych rzędach Mariana Sobkowiaka. Wszystkie kamery telewizyjne pokazały wtedy jego wzruszoną twarz.

Wstydzę się za moich rodaków

ści, wspólnie budujmy przyszłość”. Uczestniczyło w niej 150 osób, w tym 40 Niemców. Wielu płakało, gdy Marian Sobkowiak opowiadał im, skąd ma taki zapał do działania na rzecz pojednania: – Tyle, ile zaznałem zła od złych Niemców, tyle samo dobra zaznałem od dobrych Niemców. To właśnie wojenne przeżycia nauczyły mnie szacunku i miłości do ludzi – niezależnie od tego, jakim mówią językiem. Nie możemy jednak budować przyjaznej Europy, jeśli będziemy okazywać naszym sąsiadom niechęć czy nienawiść. Wczoraj w gostyńskim ratuszu konsul generalny RFN we Wrocławiu Helmut Schöps wręczył Marianowi Sobkowiakowi Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi RFN. Pan Marian zaprosił na tę uroczystość rodzinę oraz przyjaciół z Polski i Niemiec. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Gostynia chce zaapelować do radnych, aby pomogli mu w upamiętnieniu członków Czarnego Legionu. – Chciałbym, aby na gostyńskim rynku, obok tablicy rozstrzelanych, pojawiła się informacja o zgładzonych przez hitlerowców w Dreźnie dwunastu synach tego miasta. Obiecałem im, że o nich nie zapomnę i nie pozwolę zapomnieć innym. Wciąż spłacam Panu Bogu dług za to, że przeżyłem.

Na rzecz polsko-niemieckiego pojednania pracuje wiele osób z Gostynia i Drezna. Wśród nich jest niemiecki pastor Erich Busse. – Dla zabijania ludzi nie ma usprawiedliTrzeba umieć wienia – powtarzał na gostyńprzebaczyć skim rynku pod pomnikiem 30 – Niemcy skarozstrzelanych. zali mnie na obóz On nie zapomniał Przyjeżdża tu koncentracyjny, ale też dzięki do- V Marian Sobkowiak z zaproszeniem od konsula na uroczystość wrę- co roku z gruW połowie lat 50. wraz z Józepą Niemców brym Niemcom czenia mu Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. fem Kordusem, członkiem Czarnego i oddaje hołd uniknąłem śmierci Legionu, pojechali do Drezna szupomordowanym. – stwierdza pan Marian. – Nie można nie dawali pieniędzy, ale wykonali kać grobów straconych towarzyszy jakiś element architektoniczny, który Ks. kanonik Artur Przybył, procałe życie żyć w nienawiści. Trzeba broni. Wtedy nawiązali kontakty z będzie trwałym pomnikiem. Postanoboszcz parafii św. Małgorzaty w Gopamiętać o bolesnej przeszłości, ale niemieckimi antyfaszystami. wiliśmy odrestaurować rzeźbę z piastyniu, przed wielu laty zaprzyjaźnił trzeba też umieć przebaczyć. – Grobów nie znaleźliśmy, ale na się z pastorem Busse. Dzięki temu W 1997 roku, podczas kolejnego skowca w kształcie płomienia, która cmentarzu była wspólna mogiła za katolicy z Gostynia i ewangelicy pobytu w Dreźnie, Marian Sobko- wieńczy dach świątyni – opowiada. trzysta straconych ofiar trzynastu W Gostyniu powstał komitet zbiez Drezna zaczęli się odwiedzać. wiak widział, jak z wojennych ruin narodowości. Pewnie tam pochowali rający datki na odnowę protestanKsiądz głosi kazania w Dreźnie, podnosi się kościół Mariacki. Chciał, też naszych – mówi pan Marian. ckiej świątyni. Wśród darczyńców pastor w Gostyniu. Tekst i fot. E. CURYK-SIERSZULSKA aby mieszkańcy Gostynia pomogli w Przez wiele lat starał się o umieszbyły rodziny zgilotynowanych. W 2000 roku gostyniajego odbudowie. czenie na cmentarzu choćby małej Poświęcenie kościoła odbyło się nie odbudowali zburzony Order Zasługi Republiki Federalnej – Pomysł spodobał się nadburmitabliczki z napisem, że leżą tam ścię30 października 2005 roku. Odbudo- przez hitlerowców postrzowi Drezna. Doradził, żebyśmy ci przez hitlerowców gostynianie. Niemiec został ustanowiony 7 września wa trwała 12 lat, kosztowała 180 mln mnik Chrystusa na rynku. 1951 roku przez pierwszego prezydenta euro. Większość pieniędzy zebrały Część pieniędzy na nową RFN Theodora Heussa, jako nagroda międzynarodowe fundacje pojednafigurę dali Niemcy. Na SZANSA DLA nia. Gostyń był jedynym miastem dla obywateli niemieckich i cudzoziempoświęcenie przyjechał z Europy Wschodniej, które wspokatolicki biskup Drezna NIEPŁYWAJĄCYCH ców, którzy zasłużyli się przy odbudomogło inicjatywę. Podczas uroczyJoachim Reinelt. wie Niemiec ze zniszczeń wojennych lub Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” stości prezydent Niemiec publicznie – Wstydzę się za ogłasza kolejny nabór na: w późniejszych latach wyróżniali się w podziękował za to mieszkańcom moich rodaków i proszę działalności politycznej, kulturalnej lub Gostynia. Boga oraz Was o przebawww.akwawit.pl – Cóż może nam dać większą na- czenie – mówił. społeczno-gospodarczej. dzieję niż obecność delegacji polskieOrder Zasługi RFN występuje w go miasta Gostynia w tym uroczystym Zaznałem tyle zła kilku wariantach. Marian Sobkowiak akcie? Dwunastu synów tego miasta Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. i tyle dobra otrzymał Krzyż Zasługi I Klasy. Wyżnaziści stracili jako uczestników szym odznaczeniem jest Wielki Krzyż ruchu oporu w 1942 roku, niedaleko W październiku 2007 Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży: tel. 065 529-96-40, 065 529-59-49, basen@akwawit.pl stąd, w byłym budynku trybunału I Klasy, który dostali m.in. Aleksander roku gostyński samorząd przy placu Monachijskim. I oto jeden zorganizował konferencję Kwaśniewski i Lech Wałęsa. z tych, którzy przeżyli, zbierał pienią„Pamiętajmy o przeszło-

KURS NAUKI PŁYWANIA

Ruszamy już od 6 kwietnia


LUDZIE

11

By³em kierowc¹ biskupa ¯eby spotkaæ siê i porozmawiaæ z ciekawymi ludŸmi, trzeba wykorzystaæ wszystkie nadarzaj¹ce siê ku temu okazje. Problem pojawia siê wtedy, gdy osoba, z któr¹ chce siê spotkaæ, jest tak przeci¹¿ona obowi¹zkami, ¿e trudno jej znaleŸæ czas na rozmowê. Wtedy nale¿y siêgn¹æ po rozwi¹zania niekonwencjonalne – na przyk³ad zostaæ kierowc¹ biskupa. Chêæ porozmawiania z wizytuj¹cym leszczyñskie parafie ksiêdzem biskupem Markiem Jêdraszewskim

probostwo przy ulicy Chrobrego. O godzinie 20.30 ksi¹dz biskup zaj¹³ miejsce na przednim siedzeniu i ru-

mediów. Niepokoi go fakt, ¿e tak wiele gazet zmieni³o w³aœciciela i sta³o siê czêœci¹ miêdzynarodowych

Fot. A. PrzewoŸny s Ksi¹dz biskup Marek Jêdraszewski odbiera kwiaty od parafian z koœcio³a œw. Jana w Lesznie.

dojrzewa³a we mnie od dawna. Po lekturze doskona³ych „Medytacji filozoficznych” arcybiskupa Józefa ¯yciñskiego, przeczytanej z zapartym tchem w ci¹gu dwóch wieczorów, chcia³em porozmawiaæ z kolejnym duchownym, który pasjonuje siê filozofi¹. A biskup Marek Jêdraszewski wydawa³ siê osob¹, która z racji swojego wykszta³cenia teologiczno-filozoficznego, chêtnie te tematy podejmie. Wizytacja kanoniczna parafii œw. Jana w Lesznie trwa³a do póŸnego wieczora. Ksi¹dz biskup mia³ czas szczelnie wype³niony. Odprawi³ mszê œw. dla dzieci, udzieli³ sakramentu bierzmowania, odwiedzi³ mieszkaj¹ce w Lesznie siostry serafitki i el¿bietanki, by³ z wizyt¹ u chorych mieszkañców parafii, uczestniczy³ w gorzkich ¿alach oraz spotka³ siê z rad¹ duszpastersk¹ i ekonomiczn¹ dzia³aj¹c¹ przy parafii. Ju¿ w trakcie wizytacji okaza³o siê, ¿e bêdzie problem z odwiezieniem ksiêdza biskupa do jego siedziby na Ostrów Tumski w Poznaniu. Zaproponowa³em zatem podró¿ moim niebieskim fiatem punto. Dostojny goœæ przyj¹³ z chêci¹ tê propozycjê. Samochód odœwie¿ony i umyty z zimowego brudu podstawi³em pod

szyliœmy w drogê. Dopiero jad¹c w strumieniach ulewnego deszczu zda³em sobie sprawê z faktu, ¿e przez najbli¿sze pó³torej godziny jazdy ci¹¿y na mnie obowi¹zek bezpiecznego dowiezienia goœcia do jego domu. Zmieni³em zatem styl jazdy ze sportowego na bezpieczny. Biskup Marek Jêdraszewski przez wiele lat zwi¹zany by³ z mediami. Od 1987 roku pracowa³ jako redaktor w „Przewodniku Katolickim”, a w latach 1990-96 sprawowa³ funkcjê redaktora naczelnego. – By³ to okres pod wieloma wzglêdami prze³omowy – opowiada³ podczas podró¿y. – Dzia³a³a jeszcze wtedy cenzura. Wielokrotnie przetrzymywano nam kolejne wydania nawet do 8 tygodni. Ingerowano zarówno w teksty, jak i w uk³ad gazety, a tak¿e dobór zdjêæ. Chc¹c zd¹¿yæ na przyk³ad z numerem bo¿onarodzeniowym, trzeba by³o przygotowywaæ go dwa miesi¹ce wczeœniej, wiedz¹c, ¿e cenzura przetrzyma go przez d³u¿szy czas. Wtedy tak¿e zaczêliœmy wychodziæ w pe³nym kolorze. To by³a kolejna rewolucja dla tej gazety. Po zakoñczeniu pracy w „Przewodniku Katolickim” biskup Marek Jêdraszewski nadal z zainteresowaniem œledzi rozwój wspó³czesnych

Konkursy w muzeum

Jeszcze do koñca marca mo¿na nadsy³aæ prace konkursowe o tematyce ekologicznej. Muzeum Okrêgowe w Lesznie – jak co roku – przyjmuje utwory poetyckie, prace plastyczne oraz fotografie. Organizatorzy podpowiadaj¹, ¿e warto uwzglêdniæ szczególnie walory krajobrazowe i piêkno Wielkopolski, a tak¿e relacje cz³owieka z natur¹. W konkursach mog¹ wzi¹æ udzia³ zarówno dzieci, jak i osoby doros³e. Wiêcej informacji na stronie internetowej www.muzeum.leszno.pl. (kin)

koncernów medialnych. Jako teologa i filozofa interesuj¹ go zagadnienia relacji miêdzy wiar¹ a rozumem. To sprawa kluczowa w dzisiejszym œwiecie, w którym ludzie zastanawiaj¹ siê czêsto, czy zaufaæ wierze, czy kierowaæ siê w swoim ¿yciu rozumem. – Najdobitniej relacje te pokaza³ papie¿ Jan Pawe³ II w swojej encyklice Fides et ratio – Wiara i rozum – mówi³ ksi¹dz biskup. – Wiara i rozum s¹ jak dwa skrzyd³a, na których duch ludzki unosi siê ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepi³ w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby cz³owiek – poznaj¹c Go i mi³uj¹c – móg³ dotrzeæ tak¿e do pe³nej prawdy o sobie. Cz³owiek pozbawiony jednego z tych skrzyde³ jest ubo¿szy. Tylko korzystaj¹c z obu skrzyde³ mo¿e wznieœæ siê do Boga. Ksi¹dz biskup interesuje siê tak¿e genealogi¹. Potrafi barwnie opowiadaæ o dziejach swojej rodziny, która – jak podkreœla – w czêœci zwi¹zana by³a z regionem leszczyñskim. Jego matka przez pewien czas mieszka³a w Lesznie i szy³a mundury dla powstañców wielkopol-

skich. Jeden z przodków biskupa zgin¹³ w bitwie pod Aachen. Dopiero niedawno uda³o siê odnaleŸæ jego mogi³ê. – By³a to dla mnie bardzo wzruszaj¹ca chwila, gdy mog³em stan¹æ przed jego mogi³¹ i pomodliæ siê – wspomina biskup Marek Jêdraszewski. Mimo licznych obowi¹zków zwi¹zanych z prac¹ w archidiecezji biskup Jêdraszewski znajduje czas, ¿eby obejrzeæ ciekawe filmy. Ostatnim obrazem, który wywar³ na nim du¿e wra¿enie, by³ film „Walkiria” z Tomem Cruisem w roli g³ównej. Ksi¹dz biskup jest tak¿e doskona³ym przewodnikiem po Poznaniu. W ulewnym deszczu, gdy trudno mi by³o znaleŸæ drogê na Ostrów Tumski, bezb³êdnie poprowadzi³ mnie krêtymi ulicami. O godzinie 22 dojechaliœmy do celu. Po wy³adowaniu baga¿y mia³em okazjê zobaczyæ miejsce niezwyk³e – prywatn¹ kaplicê biskupa. Niewielkie pomieszczenie w kremowej barwie, to miejsce, w którym szuka chwil skupienia i modli siê. Tam te¿ trafi³y kwiaty ofiarowane mu przez wiernych z parafii œw. Jana. O 22.15 wyruszy³em w drogê powrotn¹ do Leszna. Z przeœwiadczeniem, ¿e warto choæ raz w ¿yciu byæ kierowc¹ biskupa. Po powrocie do domu, zainspirowany rozmow¹ z ksiêdzem biskupem, siêgn¹³em po encyklikê Jana Paw³a II „Fides et ratio”. Warto j¹ przeczytaæ. (and)

Wybuch w probówce

s Szymon i Bartek urz¹dzili burzê w probówce.

Piotr Przymusza³a zwyciê¿y³ w II Konkursie Chemicznym, organizowanym przez Gimnazjum nr 4 w Lesznie. Ubieg³otygodniowy miêdzygimnazjalny konkurs mia³ spektakularny wstêp, bo uczniowie ze szko³y przy ul. Prusa zaprezentowali kilka efektownych eksperymentów. Jednym z nich by³a „Burza w probówce”. – Do kwasu siarkowego dodaje siê alkohol etylowy i miesza z nad-

manganianem potasu. Wybuch w probówce przypomina burzê – wyjaœnia Szymon Ratajczak z Id. – Nic nikomu nie grozi³o, bo eksperyment by³ dobrze przeæwiczony – uspokaja³ jego kolega Bartek Dziejawski z Ia. Po trzymaj¹cych w napiêciu doœwiadczeniach 48 gimnazjalistów czeka³a wytê¿ona praca umys³owa. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Piotr Przymusza³a z Gimnazjum nr 7

Fot. E. Baldys

przed Aleksandr¹ Cymerman z Gimnazjum nr 1 i Agnieszk¹ Krzelowsk¹ z Gimnazjum nr 7. – Chemia to specyficzna ga³¹Ÿ nauki, a jednak okazuje siê, ¿e ju¿ w gimnazjach jest du¿e zainteresowanie tym przedmiotem – mówi Joanna Zalesiñska, nauczycielka chemii. Wœród nagród dla laureatów konkursu znalaz³ siê m.in. zestaw minilaboratorium chemicznego. MIW


SPRAWY

12

Tekturowa kawiarnia w Lesznie!

Sto³y i krzes³a z tektury stanê³y wczoraj w holu Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie. Co ciekawe – nie jest to wystawa, tylko wyposa¿enie kawiarni, która nied³ugo zacznie dzia³aæ w budynku dawnej synagogi. Fot. archiwum i J. Kuik st Leszno dla Afryki – taki by³ tytu³ akcji, w której brali udzia³ mieszkañcy miasta. Dziêki niej mogli lepiej poznaæ problemy, z jakimi borykaj¹ siê mieszkañcy Czarnego L¹du – przede wszystkim g³ód, brak odpowiedniej opieki medycznej i edukacji. W ramach akcji w szko³ach i przedszkolach miasta organizowano zbiórki œrodków higienicznych i przyborów uczniowskich, które maj¹ trafiæ do biednych afrykañskich rodzin. Na zdjêciu wy¿ej grupa Pszczó³ki z Przedszkola Miejskiego nr 8, która zgromadzi³a ca³kiem sporo darów. Dzieciom pomagali oczywiœcie rodzice, a ca³¹ akcj¹ w przedszkolu kierowa³a Ewa Kmieciak. Akcjê zorganizowa³a Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania, która wspiera lekarzy i misjonarzy prowadz¹cych dzia³alnoœæ w Afryce. Na jej zakoñczenie w pi¹tek w auli Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Lesznie odby³ siê wielki koncert, podczas którego wyst¹pi³a grupa Ricky-Lion&Bongo-Bongo z Demokratycznej Republiki Konga. lm

Fot. E. Baldys s Tekturowe meble wykona³a firma Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego, mecenas leszczyñskiego muzeum.

Meble s¹ niepowtarzalne. Fotele i sto³y zosta³y wykonane specjalnie dla leszczyñskiego muzeum. Podobnych nie znajdziemy nigdzie indziej w Polsce ani na œwiecie. Chocia¿ s¹ zrobione z tektury, wytrzymaj¹ ciê¿ar ka¿dego cz³owieka. Eleganckie i stylowe. – To jest dzie³o sztuki w miejscu, które pielêgnuje dzie³a sztuki – mówi Pawe³ Klak z Muzeum Okrêgowego w Lesznie. Meble zosta³y zaprojektowane i wykonane przez firmê Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego. Firma posiada w³asny zespó³ projektowo-konstrukcyjny, który potrafi spe³niæ oczekiwania najbardziej wymagaj¹cych klientów. – Dziêki zastosowaniu owali i kó³ ³adnie wpisuj¹ siê w architekturê

budynku dawnej synagogi – przyznaje P. Klak. Fotele i sto³y zosta³y ju¿ ustawione w holu Galerii Sztuki. Nied³ugo pojawi siê tam równie¿ ekspres z oryginaln¹ w³osk¹ kaw¹. Kawa bêdzie pakowana hermetycznie, poniewa¿ bez poœrednictwa ajenta w muzeum nie mo¿na sprzedawaæ ¿ywnoœci. Co wiêcej – ciep³y napój rozdawany bêdzie za darmo. Warunkiem jest tylko posiadanie normalnego biletu na zwiedzanie muzeum. – W ten sposób próbujemy zachêciæ ludzi, ¿eby odwiedzali nasze placówki. W przysz³oœci chcielibyœmy to zorganizowaæ tak, ¿eby jeden bilet umo¿liwia³ wstêp do obu budynków muzeum, zarówno przy placu Metziga, jak i przy ulicy Narutowicza. Na koniec zwiedzania bêdzie mo¿na

Uwaga! 28 marca i 25 kwietnia bêd¹ Dniami Otwartymi w Urzêdzie Skarbowym w Lesznie W tych dniach w godz. 9-13 do dyspozycji Pañstwa bêd¹ pracownicy na wszystkich stanowiskach znajduj¹cych siê w sali obs³ugi podatnika, ³¹cznie ze stanowiskiem do przyjmowania zeznañ rocznych. Z tej okazji przygotowano specjaln¹ ofertê dla wszystkich zainteresowanych, którzy zechc¹ przyjœæ i porozmawiaæ na interesuj¹ce ich tematy zwi¹zane z podatkami lub wzi¹æ udzia³ w przygotowanych prezentacjach.

Program Dni Otwartych godz. 9 – powitanie przyby³ych goœci przez naczelnika urzêdu godz. 9.30-12 – prezentacje: 1. „Od z³o¿enia zeznania do zwrotu podatku” – godz. 9.30-10.30 2. „VAT od podstaw, czyli co powinieneœ wiedzieæ o podatku VAT” – godz. 10.30-11.30 3. „Opodatkowanie nabycia spadku i darowizny” – godz. 11.30-12 Ponadto, w zwi¹zku z trwaj¹c¹ akcj¹ rozliczania rocznego podatników podatku dochodowego, informujemy, ¿e czas pracy Urzêdu Skarbowego w ostatnim tygodniu kwietnia bêdzie wyd³u¿ony. Mamy nadziejê, ¿e zechcecie Pañstwo skorzystaæ z tej formy kontaktu z pracownikami urzêdu i wyjaœniæ sobie indywidualne sprawy podatkowe.

Zapraszamy Naczelnik oraz Pracownicy Urzêdu Skarbowego w Lesznie

usi¹œæ w wygodnych fotelach i rozkoszowaæ siê smakiem w³oskiego espresso – informuje P. Klak. W kawiarence stanie te¿ stojak z informatorami i magazynem „Tom kultury”, w którym zamieszczane s¹ aktualne informacje, zapowiedzi i recenzje p³yt, koncertów itp. Pismo kolportowane jest przez sieæ sklepów Empik, z którym muzeum podpisa³o umowê. W planach jest wspólne organizowanie imprez w Lesznie.

(kin)

Akademickie liceum

Z Lechos³awem Rogasikiem, dyrektorem Akademickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Lesznie, rozmawia Antoni Neczyñski – Od wrzeœnia w kompleksie Wy¿szej Szko³y Humanistycznej pojawi siê liceum ogólnokszta³c¹ce. Co zaproponujecie uczniom? – To bêdzie zupe³nie nowa szko³a w naszym regionie. Tak jak pan zauwa¿y³, bêdzie s¹siadowa³a z wy¿sz¹ uczelni¹ i skorzysta z wielu mo¿liwoœci, jakie oferuje to s¹siedztwo. Licealiœci od razu przyzwyczaj¹ siê do obcowania z profesorami, docentami, doktorami, bêd¹ mogli uczestniczyæ w wyk³adach akademickich, korzystaæ z uczelnianej biblioteki. To wa¿ne. Liceum stanie siê naturalnym krokiem do dalszego kszta³cenia na naszej lub na innej uczelni. Absolwent nie spotka siê z barier¹, jak¹ odczuwaj¹ wszyscy pocz¹tkuj¹cy studenci. – Dla kogo jest tworzone liceum? – Dla wszystkich absolwentów gimnazjów, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania. – Jakie kierunki kszta³cenia oferujecie?

Fot. E. Baldys

– Utworzymy klasy o nastêpuj¹cych specjalnoœciach: humanistyczno-dziennikarskiej, biologiczno-chemicznej, matematyczno-informatycznej, ogólnej i jêzykowej, gdzie wybrane przedmioty nauczyciele poprowadz¹ w jêzyku niemieckim

lub angielskim. – W jaki jeszcze sposób uczniowie skorzystaj¹ z dobrodziejstw uczelni? – Zorganizujemy zajêcia w zakresie niespotykanym w innych szko³ach œrednich. Bêd¹ to wyk³ady z socjologii, pedagogiki, psychologii. Dla licealistów bêd¹ otwarte propozycje oferowane dziœ studentom: obozy jeŸdzieckie, wycieczki krajowe i zagraniczne, uczestnictwo w zagranicznej wymianie m³odzie¿y. – Akademickie Liceum to szko³a niepubliczna. Trzeba za naukê p³aciæ? – Tak. Dodatkowa oferta, niestety, kosztuje. Nauka, jak w ka¿dym liceum, potrwa trzy lata. Za miesi¹c nauki czesne wynosi 300 z³otych. – Dziêkujê za rozmowê.


LUDZIE

13

Zabrakło mamy Elżbieta Matecka zmarła w niedzielę w nocy, we śnie. Zostawiła męża i synów bliźniaków. Adrian i Rysiu mają po 9 lat. Od urodzenia są niepełnosprawni. Nic nie zapowiadało takiej tragedii, a od niemal dwóch tygodni żyje nią cały Poniec. Pani Elżbieta miała 48 lat. Nie skarżyła się na zdrowie. Cały czas poświęcała rodzinie, a przede wszystkim synom. Adrian i Rysiu urodzili się w szóstym miesiącu ciąży. Obaj mają dziecięce porażenie mózgowe. Adrian chodzi samodzielnie, ale jego kroki wciąż są niepewne, chwiejne. Za to świetnie się uczy, ma świadectwo z paskiem i trafi ł do grona uczniów, którzy szkole „przynoszą zaszczyt” . – Najbardziej lubię matmę – mówi z przekonaniem. – Ale w przyszłości chciałbym wynaleźć filtry na kominy, bo dym zatruwa powietrze, a bez powietrza na planecie nie ma życia – tłumaczy. Rysiu porusza się na czworakach. Ma tak duże przykurcze mięśni, że uniemożliwiają mu chodzenie. Wciąż jest jednak szansa, że stanie na nogach. 7 kwietnia ma zaplanowaną operację w prywatnej klinice w Swarzędzu. Rysiu nie chodzi do szkoły, bo nie ma jak się do niej dostać. Uczy się w domu, pisze na

komputerze, oceny ma wzorowe. Z mamą był bardzo związany. Spał z nią w jednym pokoju i to on pierwszy zaczął w nocy wołać, gdy ona nie dawała już oznak życia. Krzyczał, żeby się obudziła. – Wezwaliśmy pogotowie, przez godzinę lekarze próbowali żonę reanimować, ale nie udało się – mówi Ryszard Matecki, ojciec chłopców. Przyczyną śmierci kobiety było nagłe zatrzymanie krążenia. – W sobotę wieczorem córka poszła jeszcze do sąsiadów po książkę „Zakochany kundel”, bo Rysiu chciał, żeby mu poczytała. Nie zdążyła całej, ponieważ wnuk zasnął – opowiada babcia Kazimiera Berger. Potem zasnęła też pani Elżbieta. Już na zawsze. W poniedziałek, dzień po jej śmierci, z chłopcami rozmawiała najpierw siostra zakonna. Mówiła, że ludzie umierają, że Papież umarł. O tym, że umarła też ich mama, powiedział im ojciec. Płakali. We wtorek na pogrzebie też był tylko płacz. Mnóstwo ludzi i morze łez. Ksiądz kanonik Leszek Kamiński zdecydował, żeby całą składkę z

mszy przekazać na operację Rysia. Ludzie nie szczędzili więc datków. Zebrano ponad 3000 zł. Tyle, co nigdy dotąd na żadnym pogrzebie. Operacja kosztuje 6000 zł. Zaraz po niej chłopiec wróci do domu. Potem będzie jeździł na kontrole, na zdjęcie gipsu, może konieczne będą inne zabiegi. I za wszystko trzeba będzie płacić osobno. – Chłopcy bardzo tęsknią za mamą – mówi pani Kazimiera. – Nie ma dnia, żeby jej nie wspominali. Mówią, że przecież nie zdążyli się pożegnać. Patrzą do góry, w niebo i z nią rozmawiają. Ojciec chłopców pracuje w ponieckiej Hucie Szkła. Teraz jest na urlopie, ale kiedy wróci do pracy, cała opieka nad wnukami spadnie na babcię. Adriana trzeba rano odwozić do szkoły, a potem jechać po niego. A Rysiu ani na chwilę nie może zostać sam. Więc bardzo przydałby im się ktoś do pomocy – na stałe, na kilka godzin dziennie, bo opiekunka z pomocy społecznej będzie przychodzić tylko na cztery. Może znajdzie się jakiś wolontariusz? Może ktoś, kto ma więcej czasu i będzie chciał go spędzić z

V Adrian z babcią Kazimierą Berger. chłopcami? Rysiu do ludzi szybko się przywiązuje. Bardzo lubi ich towarzystwo, a na dwór wychodzi rzadko. – Sam ten dom budowałem – mówi pan Ryszard. – Gdybym wiedział, że synowie będą mieć kłopoty z poruszaniem się, tobym tyle tych schodów nie zaplanował – dodaje. Dom nie jest duży, ale żeby się do niego dostać, trzeba przejść kilka

stopni. W środku też są schody na piętro. Dla Rysia nawet kilka stopni to cała góra. On bez pomocy drugiej osoby nie zejdzie z łóżka, nie pokona nawet progu, a co dopiero choćby jeden stopień. Dlatego przy domu koniecznie musi być winda. Wtedy Rysiu wyjedzie na zewnątrz sam, na wózku. Spotka się z rówieśnikami. L. MATUSZEWSKA

matuszewska@gazetaabc.pl

Rodzinie Mateckich z Ponieca potrzebne jest teraz wsparcie finansowe na leczenie chłopców oraz pomoc w codziennej opiece nad nimi. No i koniecznie winda przy domu. Bliźniakom można pomóc wpłacając pieniądze na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Złotowie, SBL Zakrzewo o/Złotów 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem: Na leczenie i rehabilitację Ryszarda i Adriana Mateckich. Chłopcom można także przekazać 1 procent podatku. Pieniądze trzeba wpłacić do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Złotowie, nr KRS 0000186434 z dopiskiem: Na leczenie i rehabilitacje Ryszarda i Adriana Mateckich. Z Ryszardem Mateckim, tatą bliźniaków, można się skontaktować pod nr. tel. 694 422 888. V Trzy razy w tygodniu chłopcy ćwiczą w domu pod okiem rehabilitanta Bartosza Bauma. Taka rehabilitacja miesięcznie kosztuje 1500 zł. Na zdjęciu: Rysiu staje przy drabince – to historyczna chwila. Jest szansa, że po operacji w Swarzędzu, którą 7 kwietnia przeprowadzi prof. hab. Marek Napiontek, stanie na nogi.


SPRAWY

14

Remont za 3.500.000 z³

Pusty ratusz w Borku Wielkopolskim Z boreckiego ratusza pozosta³y tylko mury. Dach i œrodek zosta³y rozebrane. Zabytkowy budynek zostanie ca³kowicie odrestaurowany. Prace rozpoczêto jesieni¹ ubieg³ego roku. Maj¹ siê zakoñczyæ za 7 miesiêcy. Na ten czas urzêdnicy przenieœli siê do by³ego oœrodka zdrowia. Borecki ratusz nie przechodzi³ dot¹d generalnego remontu, by³ natomiast wiele razy przerabiany, czêsto prowizorycznie. – Dlatego nie potrafimy odrestaurowaæ go w taki sposób, aby wygl¹da³ dok³adnie tak samo jak pierwotny obiekt – twierdzi Marian Jañczak, burmistrz Borku Wielkopolskiego. – Po odbiciu tynków widaæ na przyk³ad, ¿e okna na parterze mia³y kiedyœ inny kszta³t ni¿ obecnie, a z pó³nocnej strony ratusza by³ prawdopodobnie taras. Na bie¿¹co, ju¿ w trakcie prac, musimy z konserwatorem zabytków zmieniaæ wykonan¹ wczeœniej dokumentacjê. Trzeba by³o wymieniæ wszystkie belki na stropie, a planowaliœmy tylko po³owê. Zewnêtrzne mury na piêtrze s¹ tak skrusza³e i zwietrza³e, ¿e koniecz-

ne jest ich przebudowanie i za³o¿enie wokó³ nich wieñca, komin te¿ jest w bardzo z³ym stanie. Wnêtrze ratusza bêdzie mia³o historyczny charakter. Pomieszczenia zostan¹ co prawda przystosowane na potrzeby biurowe, ale g³ówne œciany bêd¹ nienaruszone. Po pó³nocnej stronie ratusza, w miejscu, gdzie by³y miejskie szalety, powstanie biuro obs³ugi klienta i trzy dodatkowe pomieszczenia biurowe. Bêdzie te¿ winda dla niepe³nosprawnych. Na piêtrze powstanie nowoczesna sala sesyjna z klimatyzacj¹ i nag³oœnieniem. Nag³oœnienie zamontowane zostanie równie¿ na zewn¹trz i bêdzie wykorzystywane podczas imprez organizowanych na rynku. 3.500.000 z³ na remont ratusza pochodzi z gminnej kasy. – Staramy siê o dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego, nie ma bowiem programów unijnych na renowacjê siedziby urzêdów – wyjaœnia El¿bieta Pawlak, sekretarz gminy.

Charakterystyczny dla boreckiego ratusza by³ zielony bluszcz, który oplata³ jego mury niemal pod dach. – By³o w nim mnóstwo robactwa, nawet myszy, ale g³ównie wilgoæ, która niszczy³a nie tylko tynk, lecz i mury – podkreœla burmistrz. – Posadzono go prawdopodobnie w latach 50., wiêc dawniej go na budynku nie by³o. Ambicj¹ obecnego burmistrza Borku jest przywrócenie pierwotnego wygl¹du nie tylko ratusza, ale i ca³ego rynku. Dlatego planowane jest „wyprostowanie” jednej z ulic, bowiem ratusz postawiony zosta³ na formie kwadratu i ulice wokó³ nieFot. autor go by³y usytuowane równo▲ Marian Jañczak, burmistrz Borku Wielkopolskiego, zamierza przywróciæ dawny legle. Jedn¹ z nich pó³ wieku temu, podczas k³adzenia wygl¹d i dawn¹ œwietnoœæ ratusza. Obiekt zosta³ wzniesiony w 1855 roku na miejnowej nawierzchni, przesu- scu poprzedniego, spalonego w 1824 roku. W 1968 roku wpisano go do rejestru niêto pod skosem. Przez bo- zabytków. recki rynek przebiega³a bowiem dro- tego, aby mieæ piêkny rynek, który nastêpni w³odarze bêd¹ zasiadaæ w ga krajowa. Teraz, gdy miasto ma ju¿ przez nastêpne lata bêdzie jego ozdo- historycznym, ale ju¿ nowoczesnym b¹ – uwa¿a M. Jañczak. – Ratusz budynku. obwodnicê, ruch znacznie zmala³. – Borek Wielkopolski wart jest zawsze by³ siedzib¹ w³adz miejskich, E. CURYK-SIERSZULSKA

Podobno w ka¿dym z nas drzemie bestia… Zbrodnia jest atrakcyjna. Zbrodnia jest intryguj¹ca. A dobrze napisany krymina³ jest fantastyczn¹ opowieœci¹. Tak twierdz¹ mi³oœnicy tego gatunku, którzy spotkali siê w Lesznie z Mariuszem Czubajem, autorem powieœci kryminalnych i antropologiem kultury.

resuj¹ mnie filmy gangsterskie, wojenne i horrory, bo nie znoszê morderstwa dla samego zabijania – uzasadnia I. Binder. Kiedy Mariusz Czubaj wspólnie z Markiem Krajewskim pracowali nad ksi¹¿k¹ „Ró¿e cmenLiteratura kryminalna w Polsce tarne”, pojechali do W³aprze¿ywa renesans. dys³awowa (tam rozgry– Po pierwsze – Marek Krajewski wa siê akcja powieœci), sprawi³, ¿e wydawcy nie boj¹ siê ju¿ ¿eby sprawdziæ m. in., w ryzykowaæ i wydawaæ polskich pisajaki sposób mo¿na nierzy kryminalnych. Po drugie – coraz postrze¿enie „podrzuciæ” wiêcej dobrej zachodniej literatury zw³oki na pla¿ê. Okazakryminalnej wkracza na polski rynek. ³o siê, ¿e pla¿a nawet we Po trzecie wreszcie – to zafascynowrzeœniu by³a zbyt gêsto wanie zbieg³o siê z nies³ychan¹ ekszaludniona, kosze pla¿opansj¹ kryminalnych seriali i prograwe sta³y nie w tym zejmów telewizyjnych – t³umaczy Maœciu pla¿owym, co trzeriusz Czubaj. ba, a umieszczenie trupa No w³aœnie – zbrodnia zyska³a niew rurze zje¿d¿alni wysamowite uznanie nie tylko w oczach maga³oby od mordercy czytelników, ale te¿ mi³oœników krynie lada wysi³ku. minalnych seriali dokumentalnych, – Aby krymina³ by³ liparadokumentalnych i fabularyzowateratur¹, która kogoœ obnych. Sk¹d tego rodzaju fascynacje? chodzi, musi byæ literatuPróbowaliœmy wypytaæ socjologów, Fot. E. Baldys r¹ opisuj¹c¹ œwiat takim, ale nie udzielili nam odpowiedzi. jaki on jest. St¹d dba³oœæ – Jeszcze do niedawna w pewnych ▲ Mi³oœniczk¹ krymina³ów jest Izabela Binder z Leszna. krêgach przyznawanie siê do czyta- ¿elazna logika i konsekwentne postê- s¹ to odpowiedzi typu: bo œwiat jest o topografiê, zwyczaje, szczegó³y, taknia krymina³ów by³o czymœ niesto- powanie – mówi. z³y, bo nie wiadomo ju¿ kto jest kim. ¿e obyczajowe. Barmanki w naszej sownym, postrzeganym jako coœ ¿eLudzie lubi¹ zagadki, które zosta- A nie wiadomo, bo na przyk³ad coraz ksi¹¿ce otwieraj¹ puszki z piwem za pomoc¹ ³y¿eczek, bo ka¿dy, kto choæ nuj¹cego. Teraz do tego rodzaju fa- j¹ rozwik³ane. Nie oznacza to jednak, wiêcej jest imigrantów. Krymina³ scynacji zaczynaj¹ g³oœno przyzna- ¿e krymina³y to p³ytka fabu³a, przy mo¿e budziæ pytania i wywo³ywaæ raz by³ we W³adys³awowie musia³ waæ siê naukowcy, politycy – twier- odbiorze której nie trzeba specjalnie debaty o charakterze spo³ecznym. Na zauwa¿yæ, ¿e wszystkie bez wyj¹tku dzi Izabela Binder z Leszna. tym polega fenomen tej literatury – maj¹ tipsy – relacjonuje M. Czubaj. myœleæ. Odbiorcy poznaj¹ wiêc prawdopozaznacza M. Czubaj. – Wspó³czesny krymina³ mówi o Uwielbia krymina³ zarówno w liTo znaczy, ¿e jeden siêgnie po dobn¹ historiê, która dzieje siê w miemechanizmach zbrodni, o tym, dlaczeteraturze, jak i w telewizji. – Odpowiada mi zwiêz³a forma, go rodzi siê przemoc. Bardzo czêsto ksi¹¿kê tylko po to, ¿eby przeczy- œcie, które doskonale znaj¹. To te¿ taæ wci¹gaj¹c¹ opowieœæ, a drugi poci¹ga. Dr Rafa³ Koschany, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uni– Czy siê bojê? Nie, bo nie uto¿doszuka siê w niej studium psychowersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: – Popularnoœæ krymilogicznego, socjologicznego b¹dŸ samiam siê z bohaterem, tylko na zana³ów bierze siê z przekonania o pewnej bliskoœci historii – tych opowiekulturowego. Potwierdza to czytel- sadzie obserwatora œledzê jego losy dzianych i tych naszych codziennych przypadków. Produkcje tego typu niczka. – komentuje I. Binder. Pasjami ogl¹raczej ostrzegaj¹, ni¿ namawiaj¹ do z³ego. Mam wra¿enie, ¿e osoby mniej – Dobrze napisany krymina³ to da w telewizji „Kryminalne zagadlub bardziej ocieraj¹ce siê o przestêpstwo czy zbrodniê ogl¹daj¹ zupe³nie tylko œwietna rozrywka, ale te¿ ki Las Vegas, Miami i Nowego Jornie inne filmy...   Ÿród³o wiedzy o œwiecie. Nie inteku” oraz „Wzór”. Podobnych filmów

jest wiêcej. Niuanse detektywistycznych dochodzeñ œledziæ mo¿na niemal o ka¿dej godzinie na ka¿dym kanale. Przy okazji mo¿na podpatrzyæ, jak zaplanowaæ i pope³niæ zbrodniê, jak wprowadzaæ œledczych na fa³szywy trop, jak uciekaæ i upajaæ siê mordem. W³aœciwie telewidzom bez ¿adnej cenzury podaje siê pewne instrukta¿e. Czy mo¿e to rodziæ patologie spo³eczne? – Podobne pytanie mo¿na sobie postawiæ odnoœnie gier komputerowych. Jeœli cz³owiek „strzela” siedz¹c przy komputerze, czy oznacza to, ¿e potem wyjdzie na ulicê i zacznie strzelaæ do ludzi? Statystycznie rzecz bior¹c, nie – twierdzi M. Czubaj. Wtóruje mu Izabela Binder. – Podobno w ka¿dym z nas drzemie bestia. Ale nie wierzê, ¿e normalny cz³owiek pod wp³ywem filmu czy ksi¹¿ki móg³by pope³niæ zbrodniê. Istotne s¹ predyspozycje – podkreœla. Zapytana, dlaczego fikcyjni bohaterowie zabijaj¹, odpowiada: – Mi³oœæ, zazdroœæ, pieni¹dz – one rz¹dz¹ œwiatem. W ¿yciu wiêkszoœæ zbrodni to tragiczny fina³ rodzinnych nieporozumieñ. – Nie tylko w serialach mamy do czynienia z kryminaln¹ rzeczywistoœci¹. Taki obraz œwiata podsuwaj¹ nam codzienne newsy telewizyjne. Ale rzeczywista zbrodnia ma najczêœciej banalne pod³o¿e. Istot¹ krymina³u jest pewna jej teatralizacja – podsumowuje M. Czubaj. KINGA ZYDOROWICZ

Rozmowa us³yszana w polskim serialu detektywistycznym: – Kupi³em now¹ grê. Masakra. Krew i mózgi na œcianie. Ale nie mogê przejœæ do drugiego etapu. – Daj spokój. Tylko biegasz i strzelasz do nauczycieli.


Redaguje JACEK KUIK

Pożegnaj zimę w serwisie VW Podobnie jak ludzie, również nasze auta z utęsknieniem czekają na wiosnę. Skutecznie zimę można pożegnać w serwisie samochodowym. Co jest ważne w przygotowaniu samochodu do sezonu wiosenno-letniego, wyjaśnia Zbigniew Pruchnik (na zdjęciu), doradca serwisu Super – Pol Waldemar Ciesiółka, Autoryzowanego Dealera VW w Lesznie. – Kończy się marzec, przywitaliśmy kalendarzową wiosnę i można mieć nadzieję, że zima już nie wróci. Czy to już czas, aby zmienić opony na letnie? – Czas już najwyższy, gdyż w okresie przedświątecznym będzie chciała to uczynić większość kierowców i wówczas mogą tworzyć się kolejki. Opony zimowe przy wyższych temperaturach charakteryzują się mniejszą przyczepnością niż opony letnie, a ponadto zdecydowanie szybciej się zużywają. Przy intensywnym użytkowaniu samochodu nie dotrwałyby do przyszłej zimy. Korzystnie jest mieć oba komplety opon na oddzielnych felgach, gdyż skraca to czas i koszty wykonania zmiany. Jeżeli jeździmy cały rok na tak zwanych oponach „uniwersalnych”, to przynajmniej należy zamienić je miejscami, to znaczy przełożyć z przodu na tył i odwrotnie. Znaczny wpływ na bezpieczeństwo jazdy, zużycie paliwa i intensywność ścierania bieżnika ma okresowe wyważenie kół i utrzymywanie prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach. Zima mogła zaszkodzić także hamulcom. Mogą pojawić się stuki lub piski, co najczęściej można wyeliminować przeczyszczając zaciski i klocki hamulcowe. Jeżeli są zużyte, należy je wymienić. Na pozimowych wyrwach w drogach cierpią amortyzatory, dlatego też należy sprawdzić ich sprawność, aby auto było w pełni bezpieczne. Ale

opony to nie wszystko. Dużym błędem części kierowców jest pozostawienie na karoserii pozimowego błota. Dlatego dobrze jest odwiedzić dobrą myjnię, w której istnieje możliwość wypłukania pozostałości słonego błota także z nadkoli i innych elementów podwozia, co sprawi, że samochód stanie się mniej podatny na rdzę. Wbrew pozorom prawidłowe mycie samochodu nie jest sprawą prostą. Ważne jest użycie odpowiednich kosmetyków, na przykład szamponu z dodatkiem wosku, który po myciu zostawi na karoserii delikatną warstwę zabezpieczającą. – Kierowcy po zimie często narzekają na mniejszą skuteczność wycieraczek. – Zimą pióra wycieraczek muszą stoczyć wiele walk ze śniegiem i lodem. Bywa, że trzeba je odrywać od pokrytej lodem szyby. Zniszczone bardziej szybę mażą, niż czyszczą. W trosce o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów należy je wymienić na nowe. Wiosna to najwłaściwszy na to czas. Proponuję również zadbać o elementy z tworzyw sztucznych i skóry wewnątrz samochodu, gdyż wystawione na działanie promieni słonecznych są narażone na pękanie i utratę koloru. Nim nadejdą pierwsze ciepłe dni, należy dokonać przeglądu klimatyzacji, aby nieprzyjemny zapach nie odbierał komfortu jazdy. W układzie wentylacyjnym osadzają się bakterie, które mogą wy-

Wiosna u Forda W leszczyńskim serwisie Forda Super Cars rozpoczęła się akcja „Wiosna”, która potrwa aż do 30 kwietnia. Użytkownicy samochodów marki Ford mogą liczyć na pozimowy przegląd wszystkich kluczowych punktów pojazdu oraz sprawdzenie i ustawienie geometrii kół w pełnym zakresie. A wszystko to za 90 złotych. Podczas przeglądu główny nacisk będzie skierowany na współdziałanie układu hamulcowego, zawieszenia i opon. Po okresie zimowym jakość polskich dróg pozostawia zwykle wiele do życzenia, dlatego klienci z pewnością bardzo chętnie będą chcieli sprawdzić stan zawieszenia swojego pojazdu, by później zdecydować o ewentualnej

wymianie uszkodzonych, ograniczających bezpieczeństwo jazdy elementów. Ponadto dla wszystkich lojalnych klientów oferowany jest bezpłatny, roczny udział w programie FordAssistance 12. Usługa przewidziana jest dla klientów posiadających samochody po okresie gwarancyjnym, kontynuujących regularne serwisowanie, a także dla klientów, którzy dopiero zakupili samochód marki Ford (będący po okresie gwarancyjnym), zlecili wykonanie płatnego przeglądu serwisowego i deklarują chęć zostania lojalnym klientem Super Cars Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja 12. Informacja: tel. 065 529 26 26, www.supercars.com.pl

Konkurs Škody

woływać podrażnienia, szczególnie u alergików. Jeżeli samo przeczyszczenie nie wystarczy, należy wymienić filtr pyłków (kabinowy). Na wszelkie pytania dotyczące sprawnego przygotowania auta na wiosnę odpowiedzą doradcy serwisowi w firmie Super-Pol Waldemar Ciesiółka w Lesznie, Al. Konstytucji 3 Maja 12, tel. 065 529 21 00, www.super-pol.vw.pl.

Škoda Auto Polska SA przygotowała specjalną wiosenną ofertę serwisową „Wiosna ze Škodą”. W jej ramach użytkownicy samochodów tej marki, które są już po okresie gwarancji podstawowej, mogą dokonać promocyjnego przeglądu swojego pojazdu w Auto-Perfect Sp.j. w Lesznie. Ta niezwykle atrakcyjna oferta obejmuje: darmowe porady doświadczonych i profesjonalnych mechaników, którzy sprawdzą 15 punktów w samochodzie, możliwość zakupu oryginalnych części zamiennych i akcesoriów z 10 procentowym rabatem, wykonane w serwisie naprawy z 20 procentowym rabatem, a także wykonanie w promocyjnych cenach przeglądu klimatyzacji. Dla właścicieli samochodów marki Škoda przygotowany został konkurs, w którym można wygrać zestawy opon renomowanej firmy

Continental – letnich lub zimowych. Wystarczy skorzystać z promocyjnego przeglądu wiosennego oraz wypełnić i zarejestrować kupon konkursowy w firmie Auto-Perfect w Lesznie, Al. Konstytucji 3 Maja 13. Dodatkowa nagroda – Gwarancja Dożywotniej Mobilności na okres 12 miesięcy – czeka na wszystkich, którzy nie tylko skorzystają z promocyjnego przeglądu, ale również usuną w autoryzowanym serwisie wszystkie stwierdzone usterki. Dzięki tej gwarancji użytkownik Škody w razie zaistnienia awarii na drodze może liczyć na bezpłatną pomoc 24 godziny na dobę. Akcja „Wiosna ze Škodą” potrwa do 30 kwietnia. Informacji na ten temat udzielają doradcy serwisowi tel. 065 526 81 00. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.autoperfect.com.pl www.skoda-auto.pl

Wkrótce w salonach VW i Škody Niedawno na wystawie motoryzacyjnej w Bolonii zaprezentowano nowego Golfa Plus. Już w kwietniu będzie można go obejrzeć w salonie Super-Pol Waldemar Ciesiółka w Lesznie. Pierwszy Golf Plus zbudowany na bazie Golfa V obecny jest na drogach już 3,5 roku. W tym czasie znalazł aż pół miliona nabywców. Jego druga generacja powstała na bazie Golfa VI. Nowy model różni się od swojego poprzednika między innymi tylnym zderzakiem i linią dachu. Również wnętrze wzorowane jest na Golfie VI. Nowe są między innymi: kierownica, instrumenty na konsoli centralnej, a także inne materiały użyte do wykończenia wnętrza. Techniczną nowością jest dwusprzęgłowa przekładnia DSG, dostępna w wariancie 6- i 7-biegowym. System czyni auto dynamiczniejszym i bardziej ekonomicznym. Oszczędniejsze średnio o 0,8 litra paliwa na 100

km są wysokoprężne silniki z turbodoładowaniem o mocy od 90 do 140 KM. Wśród nowego wyposażenia, w jakie został wyposażony nowy Golf Plus, znajdują się ponadto: aktywny tempomat ACC i asystent parkowania, czyli tylna kamera. W Niemczech podstawową wersję (1.4 litra, 80 KM 5-biegową) można kupić za 18.325 euro. Do wersji w wyposażeniu Comfortline trzeba dopłacić 1600 euro.

Škoda Yeti będzie debiutem koncernu Škoda Auto w segmencie samochodów SUV, czyli komfortowych pojazdów doskonale radzących sobie w terenie. W leszczyńskim salonie Auto-Perfect Sp.j. pojawi się dopiero jesienią. Yeti stanie się konkurencją dla podobnych aut innych producentów, jak: Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Suzuki Grand Vitara czy Toyota RAV4. Czeską konstrukcję ma wyróżniać wyjątkowo niskie spalanie przy zachowaniu znakomitych osiągów. Pod maskę nabywcy Škody Yeti według swoich upodobań będą mogli zamówić benzynowe motory 1.2 TSI o mocy 105 KM oraz 1.8 TSI /160 KM lub turbodoładowane silniki wysokoprężne 2.0 TDI /110 KM, 2.0 TDI/140 KM oraz 2.0 TDI/170 KM. Podstawową przestrzeń bagażową wynoszącą 405 litrów można dodatkowo powiększyć do poziomu 1760 litrów dzięki wykorzystaniu znanego z modelu Roomster systemu aranżacji tylnych foteli VarioFlex. Pozwala on na łatwe przesuwanie niezależnych siedzeń, składanie oparć lub całkowity demontaż w ciągu kilkudziesięciu sekund.


16

59. MEMORIAŁ ALF

Czy posmakujemy Grand Pr Aż sześciu uczestników tegorocznego cyklu Grand Prix ma wystartować w sobotnim Memoriale Alfreda Smoczyka (godz. 15). Piszemy „ma”, gdyż pogoda nie rozpieszcza żużlowców i organizacja turnieju stoi pod wielkim znakiem zapytania.

▲Leigh Adams przed Nicki Pedersenem. Tak było przed rokiem podczas Grand Prix w Lesznie. Czy podobnie będzie w sobotę?

Warto wiedzieć!

„OGRODNIK” T.Ł.A. Szudra Spółka Jawna 64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 19 tel./fax (0-65) 520-85-82 zaprasza do Pawilonu Ogrodniczego w Lesznie, ul. Obrońców Lwowa 19 w godz. 9-17, soboty 9-13

Polecamy: * nasiona warzyw i kwiatów, * nasiona traw gazonowych, * cebulki kwiatowe, * kosiarki elektryczne i spalinowe, * cebulę dymkę, * pilarki elektryczne i spalinowe, * kosy elektryczne i spalinowe, * glebogryzarki spalinowe, * podcinarki elektryczne, * folię ogrodniczą w różnych rozmiarach i kolorach, * nawozy ogrodnicze, * środki ochrony roślin dla działkowiczów, * opryskiwacze, * narzędzia ogrodnicze FISKARS, * sprzęt ogrodniczy firm STIGA, BRILL, OLEO-MAC

Zapraszamy również na targi „Dom i Ogród” w Lesznie, w Hali Trapez stoisko 26. Przyjdź do nas, a przekonasz się, że jesteśmy konkurencyjni, a towar kupiony u nas jest dobrej jakości.

ZAPRASZAMY

Roman Jankowski i jego syn Łukasz, to jedyna taka para, która wystąpiła wspólnie w Memoriale. Było to w 2000 roku. *** Inny rodzinny duet: Zdzisław i Rafał Dobruccy mają na swoim koncie zwycięstwa w memoriałowych turniejach. Ojciec triumfował w latach 1969, 71 i 76, a syn w 1994. *** Popularny „Rafi”, jak do tej pory, był najmłodszym zwycięzcą leszczyńskich zawodów. Kiedy sięgał po to cenne trofeum miał 17 lat i 278 dni.

Lista startowa 1. Damian Baliński 2. Krzysztof Kasprzak 3. Rafał Dobrucki 4. Adrian Miedziński 5. Jarosław Hampel 6. Ryan Sullivan 7. Nicki Pedersen 8. Tomasz Gapiński 9. Jason Crump 10. Jurica Pavlic 11. Karol Ząbik 12. Hans Andersen 13. Sebastian Ułamek 14. Leigh Adams 15. Scott Nicholls 16. Troy Batchelor

*** Roman Jankowski był z kolei najstarszym triumfatorem Memoriału. Gdy wygrywał w nim po raz piąty miał 41 lat i 279 dni. *** Pierwszym zagranicznym zwycięzcą Memoriału był Greg Hancock. Amerykanim wygrał leszczyński turniej w 1993 roku. *** Obok żużlowca z USA jeszcze tylko dwóch obcokrajowców stawało na najwyższym stopniu podium. To Leigh Adams (dwukrotnie) i Hans An-

dersen. Obu zobaczymy w najbliższą sobotę na leszczyńskim stadionie. *** W Memoriale startowało kilka braterskich duetów m.in. Jąderowie, Kasprzakowie, Gollobowie, Waloszkowie, Skupieniowie, Tkoczowie, Rempałowie, Świtałowie, Balińscy. Tylko braciom Jąderom: Zbigniewowi i Bernardowi udało się jednak wygrać tę imprezę. *** Dwukrotnie w historii leszczyńskiego turnieju całe podium zajmowali zawodnicy z jednego klubu. Było to w latach 1968 i 76, kiedy to triumfowali żużlowcy Unii.

Ostatni start (...) Wieczór 26 września 1950 roku. Szosą Gostyń - Leszno, pustą o tej porze, mknie czerwona Jawa. Pęd łzawi oczy kierowcy, rozwiewa włosy, targa ubraniem. Dwie sylwetki niżej pochylają się do przodu. Prędzej! 100, 110 kilometrów na godzinę! Przyjemnie tak pędzić z wiatrem w zawody. Alfred lubi szybkość, upaja się nią, zna swoje umiejętności: panuje nad maszyną... Na piersi, twarzy, coraz silniejszy opór powietrza. Wzrasta z kwadratem szybkości - przemyka mu przez myśl. Ruch dłoni. Jeszcze szybciej! Nacisk powietrza staje się jeszcze mocniejszy, potęguje szum w uszach. 120 kilometrów na godzinę. Maksymalna prędkość Jawy. Szybciej już nie można... Las Kąkolewski. Jeszcze trzynaście kilometrów i Leszno. Za siedem minut będą w domu... - Alfred! Wolniej! Po co tak pędzić? - słowa kolegi ulatują z wiatrem. Usłyszał?.. Zachodzące słońce kładzie

Wygrali bilety W naszym SMS-owym konkursie, w którym do wygrania były dwie kolejne wejściówki na tegoroczny Memoriał szczęście uśmiechnęło się do Alicji Kal, Oporowo 35 oraz Rafała Giery z Leszna, os. Wieniawa 2/6. To właśnie oni zostali wylosowani z grona osób, które poprawnie odpowiedziały na zadane

Turniej poświęcony pamięci legendarnego „Freda” rozegrany zostanie już po raz 59. Jego tegoroczna edycja będzie miała znakomitą obsadę. Dość wspomnieć, że na leszczyńskim torze zobaczymy aż sześciu uczestników Grand Prix 2009. Z zaproszenia działaczy Unii Leszno skorzystali: Nicki Pedersen, Jason Crump, Hans Andersen, Leigh Adams, Scott Nicholls i Sebastian Ułamek. Ci żużlowcy już za nieco ponad miesiąc pojawią się ponownie na Stadionie Alfreda Smoczyka, gdzie 9 maja odbędzie się druga tegoroczna runda cyklu Grand Prix. To jeden z powodów, dla których gwiazdy światowego żużla tak chętnie przystały na udział w memoriałowej imprezie. – Dla uczestników Grand Prix to będzie doskonałe przetarcie przed majowym turniejem – twierdzi Sławomir Kryjom, dyrektor sportowy leszczyńskiego klubu. Tak doborowa stawka uczestników to bez wątpienia wielka zasługa prezesa Józefa Dworakowskiego, który niemal zaraz po objęciu sterów w Unii zadekla-

w poprzedni piątek pytanie. A przypomnijmy, że należało podać nazwisko obcokrajowca, który jako pierwszy w historii memoriałowych zmagań wygrał leszczyński turniej. To oczywiście Greg Hancock. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszych kolejnych SMS-owych konkursach.

nienaturalnie długie cienie na asfalcie. Zaraz długi łuk w prawo. Zna go doskonale, jak każdy metr okolicznych szos. Potem przejazd przez tory i już prawie będą w domu... Pochyla maszynę w prawo. Jakaś nienaturalnie ciężka, oporna. Mocniej, szybciej!... Połowa zakrętu. Siła odśrodkowa znosi na zewnątrz. Błyskawicznie zbliża się pobocze... Inny grunt, inna przyczepność... Jeszcze wierzy, stara się opanować motocykl. Na moment wyrównuje. Drzewo! Ominąć! Kontra kierownicą. Zdąży? Trzask gniecionego żelaza, głuche uderzenie o pień... Tak zginął pierwszy rycerz czarnego toru...” (Fragment książki „Pół wieku Memoriału Alfreda Smoczyka 19512000” autorstwa W. Dobruszka i A. Podsiadłego).


17

FREDA SMOCZYKA

rix 2009? rował, że zrobi wszystko, aby Memoriał odzyskał blask i stał się jedną z najważniejszych żużlowych imprez w kraju. – To co obiecaliśmy udało się zrealizować. Mam nadzieję, że kibice to docenią i licznie zasiądą w sobotnie popołudnie na trybunach. Oby tylko dopisała pogoda. Wierzę, że tą mocną imprezą udanie rozpoczniemy bardzo trudny dla klubu i całego polskiego żużla sezon – powiedział Józef Dworakowski. 59. Memoriał Alfreda Smoczyka to nie tylko gwiazdy Grand Prix, ale też niemal cała krajowa czołówka. W tym doborowym gronie będzie sześciu zawodników Unii Leszno. Kibice będą mieli zatem okazję, aby zobaczyć w jakiej formie przed inauguracją rozgrywek ekstraligi znajdują się podopieczni trenera Czesława Czernickiego. Mamy nadzieję, że „Byki” odegrają czołowe role w sobotniej rywalizacji. Przypominamy, że bilety normalne kosztują 25 złotych, ulgowe 15 złotych, a na miejsca stojące 8 złotych.

Tak było przed rokiem Ubiegłoroczny turniej poświęcony pamięci legendarnego „Freda” odbył się 29 marca. Jego zwycięzcą, po raz drugi w karierze, został Australijczyk Leigh Adams. Wyniki 58. Memoriału Alfreda Smoczyka: 1. Leigh Adams 13 (3,3,1,3,3) 2. Jarosław Hampel 12 (3,1,3,3,2) 3. Rafał Dobrucki 11 (3,3,2,0,3) 4. Wiesław Jaguś 10 (0,3,3,2,2) 5. Rune Holta 10 (2,2,2,2,2) 6. Damian Baliński 9 (2,1,3,2,1) 7. Rafał Okoniewski 8 (3,0,2,2,1) 8. Troy Batchelor 8 (d,2,3,1,2) 9. Grzegorz Walasek 8 (t,2,1,3,1) 10. Krzysztof Kasprzak 7 (2,3,1,1,0) 11. Sebastian Ułamek 6 (2,0,0,1,3) 12. Tomasz Jędrzejak 6 (0,1,2,3,0) 13. Adam Kajoch 5 (1,1,0,0,3) 14. Tomasz Chrzanowski 3 (1,0,1,0,1) 15. Karol Ząbik 2 (0,2,0,-,-) 16. Adam Shields 2 (1,0,0,1,0)

Triumfatorzy Memoriałów (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Polonia Bydgoszcz) (Unia Leszno) (Sparta Wrocław) (Kolejarz Rawicz) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Polonia Bydgoszcz) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Śląsk Świętochłowice) (Kolejarz Opole) (Polonia Bydgoszcz) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (ROW Rybnik) (Unia Leszno) (Stal Gorzów) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Stal Gorzów) (Unia Leszno) (Stal Gorzów) (Wybrzeże Gdańsk) (Wybrzeże Gdańsk) (Sparta Wrocław) (Kolejarz Opole) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Kolejarz Opole) (Stal Gorzów) (Unia Leszno) (Falubaz Zielona Góra) (Unia Leszno) (Stal Rzeszów) (Unia Leszno) (Stal Gorzów) (Morawski Zielona Góra) (Stany Zjednoczone) (Polonia Piła) (Polonia Bydgoszcz) (Polonia Bydgoszcz) (Unia Leszno) (Polonia Bydgoszcz) (Unia Leszno) (Australia) (Atlas Wrocław) (Unia Leszno) (Atlas Wrocław) (Unia Leszno) (Unia Leszno) (Dania) (Unia Leszno) (Australia)

▲Leigh Adams już dwa razy sięgnął po memoriałowe trofeum.

Poranna msza Zgodnie z kilkuletnią tradycją przed Memoriałem i rozpoczynającym się sezonem odbędzie się msza święta w intencji zawodników, trenerów i działaczy Unii Leszno. W sobotę o godzinie 10 odprawi ją w kościele św. Antoniego ksiądz Sławomir Ratajczak, kapelan leszczyńskich żużlowców. Po mszy nastąpi przejście na pobliski cmentarz, gdzie na grobie Alfreda Smoczyka i innych zawodników klubu zostaną złożone wiązanki kwiatów.

O p r a c o w a n i e : DARIUSZ CEGIELSKI Z d j ę c i a : EDWARD BALDYS

Leszno, ul. Dożynkowa 7 tel./fax (0-65) 527-14-10

RATY + WYSOKIE RABATY

07.10.1951 - Stanisław Glapiak 28.09.1952 - Marian Kuśnierek 13.09.1953 - Bolesław Bonin 08.08.1954 - Marian Krzesiński 21.08.1955 - Edward Kupczyński 19.08.1956 - Florian Kapała 15.09.1957 - Henryk Żyto 21.09.1958 - Henryk Żyto 25.09.1959 - Henryk Żyto 02.10.1960 - Norbert Świtała 08.10.1961 - Zdzisław Waliński 28.10.1962 - Henryk Żyto 20.10.1963 - Henryk Żyto 18.10.1964 - Henryk Żyto 31.10.1965 - Jan Mucha 23.10.1966 - Zygfryd Friedek 03.09.1967 - Henryk Gluecklich 11.05.1968 - Jerzy Kowalski 09.11.1969 - Zdzisław Dobrucki 20.09.1970 - Andrzej Wyglenda 24.10.1971 - Zdzisław Dobrucki 22.10.1972 - Zenon Plech 07.10.1973 - Bernard Jąder 06.10.1974 - Zbigniew Jąder 05.10.1975 - Jerzy Rembas 29.08.1976 - Zdzisław Dobrucki 04.09.1977 - Bogusław Nowak 03.09.1978 - Zenon Plech 26.08.1979 - Zenon plech 24.08.1980 - Robert Słaboń 23.08.1981 - Leonard Raba 17.10.1982 - Roman Jankowski 09.10.1983 - Roman Jankowski 22.09.1984 - Leonard Raba 21.07.1985 - Jerzy Rembas 15.06.1986 - Roman Jankowski 09.09.1987 - Andrzej Huszcza 08.05.1988 - Jan Krzystyniak 11.06.1989 - Jan Krzystyniak 01.09.1990 - Zenon Kasprzak 16.06.1991 - Piotr Świst 14.06.1992 - Jarosław Szymkowiak 10.06.1993 - Greg Hancock 01.10.1994 - Rafał Dobrucki 15.07.1995 - Tomasz Gollob 15.09.1996 - Tomasz Gollob 05.10.1997 - Roman Jankowski 02.08.1998 - Tomasz Gollob 11.07.1999 - Roman Jankowski 09.09.2000 - Leigh Adams 15.07.2001 - Sebastian Ułamek 05.10.2002 - Jacek Rempała 17.08.2003 - Sławomir Drabik 10.10.2004 - Krzysztof Kasprzak 12.06.2005 - Damian Baliński 07.10.2006 - Hans Andersen 23.09.2007 - Jarosław Hampel 29.03.2008 - Leigh Adams 28.03.2009- ?

www.profis.new.pl

490 zł netto 143,5

146,5

VAT płacimy za ciebie*

Okna Drzwi Rolety

dla wymagających

* Dotyczy usługi montażu okien (klient indywidualny)


PASJE

18

Najciekawsze s¹ ludzkie twarze Marek Duda przez 12 lat pracowa³ jako technik kryminalistyczny w rawickiej policji. Niedawno przeszed³ na emeryturê i w koñcu ma czas, by poœwiêciæ siê swojej pasji – fotografowaniu. Zdjêciami interesowa³ siê od dziecka, bo fascynowa³o go zatrzymywanie chwili. Ale pierwszy aparat ami 66 – cud techniki lat 80. – kupi³ dopiero po I Komunii. – Na pocz¹tku z dwunastu klatek filmu poprawnie naœwietli³em tylko dwie – œmieje siê na wspomnienie tamtego wydarzenia. Potem mia³ jeszcze kilka innych aparatów, a w szkole œredniej zdoby³ wymarzonego zenita. – Przechodzi³em obok sklepu fotograficznego na wroc³awskim rynku. I akurat dostali te aparaty. Jeden uda³o mi siê kupiæ, choæ sam nie pamiêtam, jak to siê sta³o, ¿e mia³em przy sobie tak du¿o pieniêdzy – wyjaœnia. Stopniowo przybywa³o mu sprzêtu. W domu w podrawickich Wydawach urz¹dzi³ sobie prowizoryczn¹ ciemniê. – Zaci¹ga³em zas³ony w pokoju, wyjmowa³em odczynniki i bawi³em siê w wywo³ywanie zdjêæ. Jak skoñczy³em, to wszystko chowa³em – opowiada. Na pocz¹tku lat 90. trafi³ do rawickiej policji. – By³em po wojsku, chcia³em wróciæ do zak³adu w ¯migrodzie, w którym wczeœniej pracowa³em jako konstruktor elementów stalowych. Sytuacja p³acowa pogorszy³a siê tam jedISO 9001:2001

nak do tego stopnia, ¿e nawet „kuroniówka” by³a wy¿sza. Szuka³em dla siebie nowego miejsca – wspomina. Przez kilkanaœcie pierwszych lat pracowa³ w policji jako szeregowy funkcjonariusz. PóŸniej przysz³a propozycja, by do³¹czy³ do zespo³u techniki kryminalistycznej. – Przez 12 lat obs³ugiwa³em ró¿ne zdarzenia, wypadki, zabezpiecza³em œlady. Potem wykonywa³em do tego dokumentacjê fotograficzn¹ – t³umaczy. Piêæ lat temu kupi³ pierwsz¹ lustrzankê cyfrow¹. Wtedy da³ za ni¹ mnóstwo pieniêdzy, ale warto by³o, bo od tamtego czasu fotograficzna pasja poch³onê³a go bez reszty. – Najbardziej poci¹ga mnie uwiecznianie ludzkich twarzy – mówi, pokazuj¹c na zdjêciu pomarszczon¹ twarz cz³owieka. Takich portretów ma ca³e mnóstwo, kilka zawiesi³ nawet na drzwiach w mieszkaniu. Od jakiegoœ czasu fotografuje te¿ wesela bli¿szych i dalszych znajomych, wci¹¿ doskonali swój warsztat. Zg³êbia równie¿ tajniki filmowania. – Zdjêcia robi³em do tej pory hobbystycznie, ale niedawno przeszed³em na policyjn¹ emeryturê i planujê otworzenie ma³ej firmy. Chcê fotografowaæ œluby – objaœnia. £UKASZ DOMAGA£A

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Leszno, ul. Krótka 5 Rok założenia 1931

tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 22 fax 0-65 529-36-59 e-mail: info@ck-leszno.com.pl http:// www.ck-leszno.com.pl

KURSY i SZKOLENIA dające uprawnienia: spawacza elektrycznego, gazowego w osłonie CO2 i Argonu wg PN-EN 287 palaczy kotłów CO (wszystkie rodzaje) drwali – operatorów pił spalinowych kierowców wózków akumulatorowych i spalinowych kierowców przewożących towary niebezpieczne wg umowy ADR prawa jazdy kat. B załadunku i rozładunku cystern elektroenergetyczne do 1 kV i powyżej w pełnym zakresie obsługi stacji Autogaz – LPG wychowawców kolonii i obozów wypoczynku dla dzieci i młodzieży pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

doskonalące i przygotowujące do zawodów: stosowania i dystrybucji środków ochrony roślin komputerowe I i II stopnia sprzedawców i obsługi kas fiskalnych dobre praktyki sanitarne HCCP grafiki komputerowej bukieciarstwa (florystyki) masażu leczniczego i kosmetycznego INFORMACJI UDZIELAJĄ I ZAPISY PRZYJMUJĄ NASZE BIURA Leszno, ul. Krótka 5, tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 22 Gostyń, ul. Energetyka 12, tel. 0-65 572-02-39 Kościan, ul. Dworcowa 2, tel. 0-65 512-46-81 Rawicz, ul. Rynek 12, tel. 0-65 545-27-64

Prowadzimy nauczanie teoretyczne przedmiotów między innymi w zawodach: kucharz małej gastronomii sprzedawca ślusarz mechanik pojazdów samochodowych elektryk cukiernik piekarz stolarz

s Marek Duda. Wymarzonego zenita kupi³ sobie w szkole œredniej. Zdjêcia Marka Dudy z Rawicza mo¿na zobaczyæ na stronie internetowej www.marekduda.com

,,Dom Leków’’ malujemy sercem Rozmowa z Iren¹ Chojnack¹, wspó³w³aœcicielk¹ firmy ,,Lek’’, do której nale¿y ,,Dom Leków’’ – najm³odsza i prawdopodobnie najtañsza apteka w Lesznie.

Apteka ,,Dom Leków’’ Leszno, ul. Cicha 12

– Jak firma z Wybrze¿a trafi³a do Leszna? Sk¹d pomys³, by stworzyæ kolejn¹ aptekê w³aœnie tu, gdzie podobnych placówek nie brakuje? – No w³aœnie, podobnych. Jestem magistrem farmacji od 38 lat. Pracowa³am w wielu aptekach o ró¿nej specyfice. W kraju i za granic¹ – miêdzy innymi w Afryce. Nadal zreszt¹ pracujê i to doœwiadczenie podpowiada, ¿e aby rozwijaæ firmê o tak specyficznym charakterze, trzeba ws³uchiwaæ siê w potrzeby ludzi. Wracaj¹c zaœ do pytania. Mamy ,,Dom Leków’’ na Gwarnej w Poznaniu. Z analizy recept wynika³o, ¿e trafia³o tam wielu pacjentów z Leszna i okolic. Postanowiliœmy zatem u³atwiæ im sprawê, bo dla nas – to kolejny element naszej misji – najwa¿niejszy jest cz³owiek. – Tak zwana konkurencja Was nie chwali... – I wcale siê nie dziwiê. Niestety, mamy u nas prawo farmaceutyczne, jakie mamy. Pracujemy – podkreœlam – zgodnie z nim. Nie broni ono w ¿aden spo-

Infolinia: 065 520-44-80

– Apteka ,,Dom Leków’’ w Lesznie dzia³a niespe³na dwa miesi¹ce, przez ca³¹ dobê i siedem dni w tygodniu. Jest aptek¹ sieciow¹. Zyska³a nie tylko rozg³os, ale i spor¹ ju¿ liczbê klientów. – Sprostujmy! Nie klientów, a pacjentów. ,,Dom Leków’’ to nie market! Zapewniam wszystkich, którzy jeszcze u nas nie byli, ¿e has³o: ,,U nas najdro¿szy jest tylko pacjent’’ nie jest pustos³owiem. Oczywiœcie ci¹gle rosn¹ca liczba pacjentów nas cieszy, i to bardzo, bo potwierdza s³usznoœæ strategii naszego dzia³ania.

Zakład nasz oraz wykładowcy posiadają CERTYFIKATY. Przy naszym zakładzie działają Komisje Egzaminacyjne: nadające kwalifikacje osobom zajmującym się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych – powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie nadające uprawnienia dla spawaczy – powołana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Fot. archiwum

s Mgr farmacji Irena Chojnacka

(naro¿nik z Narutowicza),

sób ma³ych placówek, nad czym ubolewam. W sytuacji, gdy leki s¹ bardzo drogie, a i aptek jest zbyt du¿o, ma³e placówki nie maj¹ wiêkszych szans utrzymania siê na rynku. Kto tego w porê nie dostrzeg³, bêdzie musia³ szukaæ nowych rozwi¹zañ. Ja je znalaz³am doœæ wczeœnie, rozbudowuj¹c firmê w sieæ placówek. To w obecnych warunkach gospodarczych daje zdecydowanie wiêcej mo¿liwoœci. Tak na marginesie dodam, ¿e jesteœmy firm¹ wy³¹cznie z polskim kapita³em, o charakterze rodzinnym. Farmaceutk¹ jest te¿ moja córka, a i poœród dalszej rodziny znajdujemy wielu przedstawicieli tego zawodu. – Najprawdopodobniej sprzedajecie leki najtaniej w Lesznie. Co jeszcze Was wyró¿nia? – Fakt, ¿e mo¿na u nas nabyæ leki stosunkowo tanio, to tylko jedna strona medalu. Z drugiej jest w³aœciwy, przyjazny stosunek do pacjentów oraz fachowoœæ naszego personelu. Farmaceuta u nas musi nie tylko posiadaæ szerok¹ wiedzê na temat chorób i leków. Musi byæ otwarty na ludzi i szczery, a doradzaj¹c, musi potrafiæ pomóc pacjentowi. St¹d na szkoleniach, których organizujê wiele, zawsze podkreœlam: malujemy Dom Leków sercem. po444/k


SPRAWY

19

Trzeba posprz¹taæ na wiosnê Kalendarzowa wiosna ju¿ jest, dni s¹ coraz d³u¿sze i jak na d³oni widaæ, co po zimie pozosta³o – sterty œmieci. Dzikie wysypiska s¹ ju¿ nie tylko na obrze¿ach Leszna, ale i w samym jego centrum. Oto, co mo¿na zobaczyæ, wybieraj¹c siê na wiosenny spacer.

s Nieutwardzona droga ³¹cz¹ca ul. Tama Kolejowa z Norwida tu¿ przy kortach tenisowych. Wœród sterty œmieci dominuj¹ puste plastikowe pojemniki, fragmenty zabawek, czêœci samochodowe, butelki po ró¿nych napojach i g¹bka tapicerska.

s Obok znajduje siê opuszczony gara¿ wype³niaj¹cy siê z dnia na dzieñ ró¿nymi œmieciami. t Natomiast przy ul. Kameruñskiej, s¹siaduj¹cej z lasem, cz³owiek zaznaczy³ swoj¹ obecnoœæ, podrzucaj¹c do lasu ró¿nych rozmiarów piankê tapicersk¹ i resztki odzie¿y.

Krecia robota

Ka¿dej wiosny dzia³kowcy wytaczaj¹ ciê¿kie dzia³a przeciwko kretom. Jednak tym sympatycznym zwierzêtom nale¿y siê uniewinnienie i miano pierwszego stra¿nika ogrodu. Antoni Walenciak od lat niestrudzenie stawia czo³o kretom. Jego ogródek w Lesznie pe³en jest wiatraczków, puszek i butelek. – Wszystko, co puka, stuka i dzwoni, odstrasza je – twierdzi. – Kiedy kret wszed³ w ubieg³ym roku pod szklarniê, zmarnowa³ mi wszystkie sadzonki. Ale odk¹d siê zabezpieczam, mam tu kretów mniej ni¿ s¹siedzi. Podobnie myœli wiêkszoœæ dzia³kowców. Podk³adaj¹ trucizny, wlewaj¹ do krecich kopców wodê ze œledzi, wk³adaj¹ do ziemi ¿arówki, szmaty nas¹czone rop¹ albo próbuj¹ wykurzyæ zwierzêta spalinami. Oprócz „domowych” sposobów na kreta skorzystaæ te¿ mo¿na z ca³ej gamy produktów sprzedawanych w sklepach ogrodniczych, które oferuj¹ specjalne wibratory i urz¹dzenia

solarne, a tak¿e ró¿nego typu trutki. I to nie zawsze pomaga, wiêc jedna z ekspedientek twierdzi, ¿e najlepsz¹ metod¹ na kreta jest „³opata o czwartej rano”. Z tej rady korzysta leszczyñski dzia³kowiec Kazimierz Stachowiak. – Przychodzê i siedzê po ciemku i w ciszy. Jak kret wyjdzie, ³apiê w wiaderko i wywo¿ê daleko za dzia³ki – mówi. Czy jednak warto? – Kret nie jest szkodnikiem, a wrêcz przynosi wiele po¿ytków – t³umaczy profesor Jerzy Karg, g³ówny specjalista w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. – Podgryzanie korzeni, o które siê go czêsto oskar¿a, zazwyczaj jest sprawk¹ innych zwierz¹t. Roœliny s¹ dewastowane przez turkucia podjadka, nornicê czy karczownika zimnowodnego, a dzia³kow-

s Osobny temat to dzikie wysypiska na obrze¿ach miasta, i to zazwyczaj w okolicach ogródków dzia³kowych. Jedno z nich spotkaæ mo¿na w s¹siedztwie dzia³ek przy ul. Do¿ynkowej. Oprócz pustych butelek po ró¿nych napojach alkoholowych s¹ tu metalowe i plastikowe opakowania po œrodkach ochrony roœlin, olejach samochodowych, sadzonkach i gruz budowlany.

Fot. 6x E. Baldys s Chodz¹c po zadrzewionym terenie po³o¿onym u zbiegu ul. 17 Stycznia i Okrê¿nej mo¿na przypuszczaæ, ¿e jest to miejsce spotkañ wielbicieli wina Amarena, bo ca³y teren us³any jest butelkami po tym trunku. Opr. ed

s Podobne œmietnisko powstaje zaledwie kilkanaœcie metrów od ogrodzenia Ogródków Dzia³kowych „Grzybowo”. Tutaj wysypisko tworz¹ foliowe torby, których zawartoœæ to: butelki po piwie, plastikowe opakowania po napojach ch³odz¹cych i œrodkach pior¹cych.

cy ca³¹ winê zrzucaj¹ na kreta. Tymczasem to w³aœnie kret ¿ywi siê larwami owadów, w tym niebezpiecznym dla roœlin turkuciem. – Kret mo¿e najwy¿ej denerwowaæ dzia³kowców robi¹c kopce, ale

to te¿ po¿yteczne, bo dr¹¿¹c tunele wentyluje glebê. Dzia³a zupe³nie jak cz³owiek przekopuj¹cy ogródek – uwa¿a profesor Karg. Krecia robota bardziej wiêc sprzyja, ni¿ przeszkadza dzia³kow-

com. Sympatyczne zwierz¹tka, niezdarnie poruszaj¹ce siê na powierzchni ziemi, a pod ni¹ buduj¹ce gniazda z mchu i trawy, ¿ywi¹ce siê larwami owadów, oskar¿yæ mo¿na najwy¿ej o to, ¿e przy okazji zjadaj¹ tak¿e po¿yteczne d¿d¿ownice. Dlatego krety s¹ pod ochron¹, a jedynym miejscem, gdzie mo¿na je niepokoiæ, s¹ prywatne posesje. Dzia³kowcy mog¹ wiêc je wy³apywaæ i przenosiæ w odleg³e miejsca. Tylko po co? – Nie warto ich têpiæ – twierdzi J. Karg. – Bo ze wszystkich nieproszonych goœci, nie licz¹c, ¿e psuje nieco estetykê, to w³aœnie kret wyrz¹dza na dzia³ce najmniej Fot. E. Baldys szkód.

s Antoni Walenciak od lat niestrudzenie stawia czo³o kretom. Jego ogródek w Lesznie pe³en jest wiatraczków, puszek i butelek.

MIROS£AW WLEK£Y


ŒWIAT BAB Mistrzynie aerobiku swiatbab@gazetaabc.pl

Aleksandra Kisio, jedna z najpiêkniejszych polskich aktorek, drogê do kariery otworzy³a sobie rol¹ Ksiê¿niczki w filmie „Edi”. Popularnoœæ zdobywa jako Sandra w serialu „Plebania”. I ca³y czas czeka na rolê marzeñ.

Nie wszyscy musz¹ mnie lubiæ – Czyli pewnoœæ siebie jest niezbêdna w tym zawodzie? – To dziwne, ale tak naprawdê dla wielu osób aktorstwo to „lekarstwo” na walkê z nieœmia³oœci¹. Poprzez granie ró¿nych postaci wyra¿amy siebie, nie bêd¹c jednoczeœnie tymi

osobami. Ja tak¿e, niestety, nie mam zbyt wysokiej samooceny. Jestem nieœmia³a. Myœlê, ¿e trzeba byæ po prostu stanowczym w d¹¿eniu do wytyczonych celów i nie zgadzaæ siê na wszystko, czego chc¹ od nas ludzie. Tego ca³y czas siê uczê, a nie wszyscy w pracy musz¹ mnie lubiæ. – Jakie role s¹ dla pani najbardziej poci¹gaj¹ce?

– Czêsto gram postacie negatywne, kobiety twarde i przewrotne. I w³aœnie takie role lubiê. To dla mnie zdecydowanie wiêksze wyzwanie, bo w ¿yciu prywatnym nie lubiê kumulowaæ negatywnych emocji. – Czy uroda pomaga pani w ¿yciu? – To zale¿y, co kto uwa¿a za urodê. Tak naprawdê ka¿da kobieta jest ³adna... – Jak pani odpoczywa? – Lubiê sport, latem rower, p³ywanie, sporty wodne, spacery i rolki, a zim¹ narty. Poza tym uwielbiam kino i podró¿e. – Podró¿uje pani z biurem podró¿y czy na w³asn¹ rêkê? – Kiedy chcê siê poopalaæ i mieæ wszystko pod rêk¹, wybieram siê w podró¿ z biurem podró¿y. A gdy mam ochotê na zwiedzanie, to z ukochan¹ osob¹ i na w³asn¹ rêkê. Ale mimo wszystko jestem zbyt wygodna, ¿eby podró¿owaæ z plecakiem i spaæ byle gdzie. – Marzenia o podró¿y? – By³am w Tajlandii, któr¹ jestem zachwycona. Interesuje mnie Daleki Wschód, Chiny, Japonia, Indie i tam chcia³abym pojechaæ. – Wspomnia³a pani o ukochanej osobie. Proszê zdradziæ, czy jest to ktoœ z bran¿y? – W tej chwili nie pracuje w show-biznesie, ale przez d³ugi czas pracowa³. – Plany, nowe wyzwania, zawodowe propozycje? – Zaczê³am zdjêcia do serialu „Pierwsza mi³oœæ”, czyli czekaj¹ mnie czêste podró¿e do Wroc³awia, co akurat mnie cieszy, bo uwielbiam to miasto. No i tak naprawdê to ca³y czas walczê, chodzê na castingi, spotkania. E. KARCZEWSKA-MADEJ

Katarzyna Sobczyk, legenda polskiego bigbitu, od pewnego czasu zmaga siê z rakiem piersi i polipem strun g³osowych. Artystka, która 16 lat spêdzi³a w Stanach Zjednoczonych, w zesz³ym roku przylecia³a do Polski na leczenie. – Smutne to, ale z natury jestem optymistk¹, wiêc mo¿e przegoniê tego intruza... – powiedzia³a podczas koncertu w ZASPie, na który przyszli wesprzeæ j¹ koledzy artyœci. „Biedroneczki s¹ w kropeczki”, „Trzynastego”, „Nie b¹dŸ taki szybki Bill”, „Ma³y Ksi¹¿ê”, „By³ taki ktoœ”, „Nie wiem czy warto” – te hity nuci³a kiedyœ ca³a Polska. Dziœ, w obliczu choroby Kasi Sobczyk, wszystkie te z³ote przeboje nabra³y g³êbszego sensu. No bo jak inaczej rozumieæ s³owa: O mnie siê nie martw, ja sobie radê dam albo W œwiecie, gdzie nikt nie kocha³ ró¿, na zawsze ktoœ pozosta³ sam. Nawet w tak trudnej sytuacji Kasia Sobczyk nie traci jednak ducha. Wielkim marzeniem wokalistki jest wspólny projekt muzyczny u boku syna Sergiusza Fabiana Sawickiego i jego grupy Kaszmir. Ponadto artystka ma nadziejê, ¿e nagra p³ytê z utworami, które do tej pory ¿y³y swoim w³asnym estradowym i klubowym ¿yciem.

s

– Jaka w³aœciwie jest pani bohaterka z serialu „Plebania”? – To dobra dziewczyna, która po prostu zakocha³a siê w niew³aœciwym cz³owieku. Jak wiadomo, dla mi³oœci kobieta jest w stanie poœwiêciæ i zrobiæ bardzo du¿o. Do tego stopnia, ¿e zmienia siê jej zachowanie i nie zawsze postêpuje rozs¹dnie. Mo¿e jest zawziêta, d¹¿y do celu nie patrz¹c na boki, ale na pewno nie jest z³ym cz³owiekiem. – Udzia³ w serialach zawsze gwarantuje aktorowi rozpoznawalnoœæ. Czy mo¿e to pani potwierdziæ? – W tym biznesie pracujê od kilku lat, ale muszê przyznaæ, ¿e choæ gra³am w filmach fabularnych, które osi¹gnê³y sukces, to w³aœnie „Plebanii” zawdziêczam rozpoznawalnoœæ. – Któr¹ z ról uwa¿a pani za swój najwiêkszy sukces? – Zawsze powtarzam, ¿e rola Ksiê¿niczki w filmie „Edi” Piotra Trzaskalskiego by³a dla mnie najistotniejsza. To by³ pocz¹tek mojej drogi aktorskiej i niesamowite doœwiadczenie. – Aktorstwo to presti¿owy, ale i niewdziêczny zawód. Nie mêcz¹ pani¹ ci¹g³e castingi, zabieganie o role? – Mam œwiadomoœæ, ¿e to czêœæ mojego zawodu i z jednej strony lubiê tê drobn¹ adrenalinê, która pozwala mi poznawaæ nowych ludzi, z którymi byæ mo¿e bêdê pracowaæ. Ale z drugiej, kiedyœ mia³am poczucie, ¿e mam jeszcze bardzo du¿o czasu i wiele ról przede mn¹. Teraz bardziej siê denerwujê. Nie wiem, czy wynika to z tego, ¿e bardziej mi zale¿y, a mo¿e dlatego, ¿e ci¹gle czekam na rolê, która da mi kopa w górê i zacznie mnie rozwijaæ.

Fot. archiwum s W sobotê w Rydzynie odby³ siê fina³ rejonowy Mistrzostw w Aerobiku Grupowym. Do konkursu stanê³y po trzy najlepsze zespo³y z powiatów: gostyñskiego, koœciañskiego, leszczyñskiego, rawickiego i wolsztyñskiego oraz miasta Leszna. W zawodach po raz drugi zwyciê¿y³a grupa gimnazjalna zespo³u Natia z Ponieca, przygotowana przez Anetê Wrotyñsk¹. Teraz dziewczyny przygotowuj¹ siê do wystêpów w poznañskiej Arenie – 3 kwietnia i w Pleszewie – 7 kwietnia, gdzie zjad¹ najlepsze zespo³y z ca³ej Wielkopolski. lm

Polecamy

„Lekcje pana Kuki” Dwudziestoparoletni Waldemar nigdy jeszcze nie by³ za granic¹. Postanawia to zmieniæ w czasie wakacji. Pomocy w zorganizowaniu wyjazdu szuka u pana Kuki – dawnego znajomego rodziców, w przesz³oœci turysty zarobkowego. To za jego namow¹ za cel swojej wêdrówki wybiera Wiedeñ. Pe³en entuzjazmu, z plecakiem wy³adowanym konserwami staje przed poleconym przez Kukê autobusem. Spotyka go jednak niespodzianka – pojazd to rozlatuj¹cy siê grat, w dodatku pe³en pseudoturystów, przemycaj¹cych do Austrii wêdzon¹ kie³basê i wódkê.

Na miejscu wskazówki Kuki okazuj¹ siê cokolwiek myl¹ce, a jego wizja zagranicy mocno wyidealizowana. Waldemar dostaje tward¹ szko³ê ¿ycia na obczyŸnie. Komediê wyre¿yserowa³ Dariusz Gajewski, który – wspólnie z Radkiem Knappem – jest te¿ autorem scenariusza. Film jest koprodukcj¹ polskoaustriack¹, a z polskich aktorów wystêpuj¹ m.in.: £ukasz Garlicki, Andrzej Grabowski, Tomasz Karolak, Anna Przybylska, Krzysztof Stroiñski. „Lekcje pana Kuki” jutro, w sobotê o godz. 17.30 poleca kino Odlot w Lesznie. (j), fot. Internet

Piosenka dla ciebie Kasia Sobczyk Ma³y Ksi¹¿ê

Gdzie jesteœ Ma³y Ksi¹¿ê gdzie Odszed³eœ z mej ksi¹¿eczki kart Czy po pustyni b³¹dzisz znów Rozmawiasz z echem poœród ska³ Czy tam gdzie œwieci z³oty Wóz Ogl¹dasz Ziemiê w swoich snach Gdzie pozosta³a z tamtych dni Niby wspomnienie bajka ta W maleñkiej Ró¿y kocha³ siê Ksiê¿ê na jednej z wielu gwiazd Nie widzia³ przedtem innych ró¿ Kiedy w daleki poszed³ œwiat Na Ziemi zw¹tpi³ w mi³oœæ sw¹

Tê najpiêkniejsz¹ z wszystkich snów Bo jak mia³ w jednej kochaæ siê Gdy ujrza³ park z tysi¹cem ró¿ Nie wierz swym oczom szepn¹³ wiatr Je¿eli kochasz sercem patrz Zrozumia³ wtedy Ksi¹¿ê to ¯e tylko jedna w œwiecie jest Ta któr¹ kocha³ w wszystkie dni I wróci³ znów do Ró¿y swej Gdzie jesteœ Ma³y Ksi¹¿ê gdzie Odszed³eœ z mej ksi¹¿eczki kart W œwiecie gdzie nikt nie kocha ró¿ Na zawsze ktoœ pozosta³ sam W œwiecie gdzie nikt nie kocha ró¿ Na zawsze ktoœ pozosta³ sam (j)


ŚWIAT BAB Nasze zdrowie

Gospodyni Miesiąca

Przyślij swój przepis Każda pani domu ma swoje kulinarne sekrety – przepisy na smaczne potrawy. Podzielcie się z nami tymi wspaniałymi recepturami. Przysyłajcie do nas przepisy i zdjęcia przygotowanych przez was potraw. Najciekawsze będziemy zamieszczać we wtorkowych wydaniach gazety, a raz w miesiącu spośród nich wybierzemy jedno danie, którego autorka (lub autor) otrzyma od nas nagrodę i tytuł Gospodyni Miesiąca. W ocenie pod uwagę będą brane nie tylko walory smakowe i estetyczne dania, ale także łatwość przygotowania potrawy. Przepisy można przesyłać do redakcji: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno lub na adres e-mailowy: swiatbab@gazetaabc. pl koniecznie z dopiskiem KĄCIK KULINARNY. Oceniać będziemy tylko przepisy zilustrowane zdjęciem. LL

Świąteczny stół pełen pyszności, przepięknie ustrojony przez mamę – to moje najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa. Wspomnienie, do którego powracam co roku w okresie Wielkanocy. Czasy głębokiego PRL-u. Wszechobecna szarość. Szare, byle jakie wystawy sklepowe, puste półki, brak dosłownie wszystkiego... Do dziś zastanawiam się, jak mama potrafiła ze zwykłych papierowych serwetek, gałązek bukszpanu i wierzby wyczarowywać cuda, które zdobiły świąteczny stół. Ten kolorowy, suto zastawiony stół był jak z bajki, jak z innego świata. Można było znaleźć na nim papierowe kwiaty, żółte kaczuszki, szare zajączki i maślane baranki, a wszystko ręcznie robione przez mamę. A między tym wszystkim zastawa, oczywiście świąteczna, taka, której używało się tylko podczas specjalnych okazji. Uwielbiałam wstawać i biec do kościoła na 6 rano, by nie tracić ani chwili z tego cudownego czasu. Gdy wracałam, stół już czekał przygotowany, a ja po cichutku wchodziłam do jadalni i napawałam nim oczy. Dziś żałuję, że nie pomagałam mamie w przygotowywaniu tych cudownych dekoracji, że nie poznałam tajemnicy ich robienia. Nie potrafię ich odtworzyć. Żyją tylko w mojej pamięci. Później cała rodzina odświętnie ubrana zasiadała do wielkanocnego śniadania. Spożywaliśmy je w radosnej atmosferze, wśród gwaru rozmów i śmiechu. Bez wtóru włączonego telewizora czy radia. Było prawdziwie świątecznie i rodzinnie. Dziś świat się zmienił i nawet Wielkanoc straciła swój niepowtarzalny charakter. Pozostały tylko wspomnienia i tęsknota za tamtymi dobrymi czasami... Miła Na wasze historie czekamy pod adresem: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64100 Leszno. Możecie je także przesyłać na naszą skrzynkę e-mailową: swiatbab@ gazetaabc.pl z dopiskiem SAMO ŻYCIE. Możecie przesyłać je anonimowo.

Zaproszenie Centrum Uzdrawiania Naturalnego CZAKRAM w Lesznie zaprasza we wtorek, 31 marca, na spotkanie z medycyną naturalną. Poprowadzi je lekarz medycyny Enkhtaivan Sukh z Mongolii. Od godz. 17.30 będzie można skorzystać z bezpłatnej diagnozy z pulsu, języka i oczu. O godz. 18 rozpocznie się

wykład i prezentacja pt. „Naturalna Medycyna Tybetańska i Dalekiego Wschodu”, podczas którego omówione zostaną m.in.: ziołolecznictwo, akupresura, termopunktura, masaże – wschodni, relaksujący, bańką, wyszczuplający, bańki gumowe, akupunktura magnetyczna. Spotkanie odbędzie się w CUN CZAKRAM w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 59. Więcej informacji pod nr. tel. 065 520-39-48. LL

Co kraj, to obyczaj…picia herbaty IRVING zaprasza wielbicieli wyrazistego smaku czarnych i zielonych herbat do wybrania się w ekscytującą podróż smakową przez bogate w herbaciane tradycje regiony Europy, Azji i Ameryki. Wszystko za sprawą nowej linii – herbat Irving Tea Planet.

Indian Chai Masala IRVING

Herbata Chai Masala jest kwintesencją bogactwa kulturowego Indii. Jej filiżanka jest stałym elementem hinduskiego krajobrazu – sprzedawana na każdym kroku przez „roznosicieli herbaty”. O jej niepowtarzalnych walorach można przekonać się, sięgając po herbatę Irving Indian Chai Masala, która powstała zgodnie z oryginalną indyjską recepturą. Jej podstawę stanowią liście czarnej herbaty IRVING ze szczyptą aromatycznej kompozycji przypraw: imbiru, kardamonu, goździków i cynamonu oraz orzeźwiająca mieszanka suszonych owoców. To doskonała propozycja herbaciana dla ceniących bogaty bukiet aromatyczny i wyrazisty, korzenny smak.

swiatbab@gazetaabc.pl

Japanese Hana Sencha IRVING

Sencha to tradycyjna zielona herbata japońska. Do jej przygotowania wykorzystuje się zwyczajowo (wcześniej ogrzane) czarki herbaciane oraz czajniczek z wodą o temperaturze ok. 70o C. Mieszanka Irving Japanese Hana Sencha zawiera w sobie tradycyjny, mocny smak zielonej herbaty senchy, który – połączony z płatkami róży – tworzy niepowtarzalną kompozycję herbaty o jasnej barwie i delikatnym smaku. Mocna, zielona herbata wpływa korzystnie na organizm, wspomagając jego działanie, odporność oraz likwidując zmęczenie, a płatki kwiatów delikatnie pobudzają zmysły. Cena opakowania herbat Irving Tea Planet (20 torebek) to ok. 5,99 zł. Wszystkie herbaty IRVING posiadają na opakowaniach oznaczenia pisane brajlem. LL Producent herbat IRVING jest sponsorem nagród w Konkursie Wielkanocnym, który już niebawem.

Kleszczowe Zapalenie Mózgu Do 3 kwietnia obchodzone są stany depresyjne. Dni Szczepień przeciwko KleszczoKleszczowe Zapalenie Mózgu wemu Zapaleniu Mózgu. Wybrane można leczyć jedynie objawowo. punkty oferują możliwość zaszcze- Jedynym skutecznym sposobem pienia się przeciwko tej groźnej ochrony przed chorobą jest szczechorobie. pienie. Zaszczepić może się każdy, Kleszczowe Zapalenie Mózgu u kogo nie stwierdzono wyraźnych (KZM) wywołuje wirus RNA, który przeciwwskazań, również dzieci po dostaje się do organizmu człowieka ukończeniu 1. roku życia. podczas ukąszenia przez zakażoneSzczepienia ochronne zaleca się go kleszcza lub na skutek spożycia wszystkim, którzy mają częsty konproduktów zrobionych z mleka za- takt z przyrodą, szczególnie dziekażonego zwierzęcia. Wirus nie jest ciom i młodzieży wyjeżdżającym na przenoszony z człowieka na człowie- kolonie, dorosłym udającym się na ka. Choroba atakuje mózg lub rdzeń wypoczynek poza miasto, ale przede kręgowy wywołując zapalenie wszystkim osobom zamieszkującym mózgu lub opon mózgowoobszary podwyższonego ryzyka. rdzeniowych. Kleszcze lubią wilgoć i ciepło. Poruszają się po ziemi, w wysokiej trawie, zaroślach lub w poszyciu lasu. Najchętniej kłują ludzi w dół podkolanowy, pomiędzy nogami, pod ramionami, w kark oraz u nasady włosów. Kleszcz podczas wkłuwania się wydziela wraz ze Fot. E.Baldys śliną środek znieczulający, dlatego nie V Kleszcze czyhają na nas w lasach, na łąkach, a także w zawsze odczuwa się ogrodach, na działkach, a nawet w parkach miejskich. jego ukąszenie. Szczepionkę najlepiej przyjąć Początkowe objawy choroby zimą lub wczesną wiosną. Można ją przypominają infekcję grypową lub nabyć w aptece na podstawie recepty żołądkową: pojawia się gorączka, lekarskiej lub też zaszczepić się w osłabienie, poczucie ogólnego rozbi- punkcie szczepień lub przychodni. cia, czasami wymioty i wysypka. W Lesznie szczepienia prowadzi Ponieważ wirus przenika do przychodnia Ventriculus przy ul. Słoośrodkowego układu nerwowego, u wiańskiej 41, tel. 065 520-65-75. około 30 proc. chorych może wystą– Cena szczepienia wynosi 110 pić druga, neurologiczna i najgroź- złotych – powiedziała Hanna Raniejsza faza choroby, która wskutek kowska, pielęgniarka z Leszczyńzaburzeń oddychania lub zaburzeń skiego Centrum Medycznego Venukładu krążenia może prowadzić triculus. – Ale na razie zainteresonawet do śmierci. W tym czasie u wanie pacjentów jest niewielkie. chorego mogą wystąpić zaburzenia To zupełnie inaczej niż w pozoświadomości, koordynacji i poraże- stałych krajach Europy, gdzie przenia mięśni kończyn i nerwów czasz- ciwko KZM szczepi się coraz więkkowych. szy odsetek społeczeństwa. Prym Najpoważniejsze powikłania po wiedzie Austria, gdzie blisko 90 przebytym KZM – takie jak poraże- proc. obywateli poddaje się szczenia nerwów, niedowłady mięśni koń- pieniom. czyn, uciążliwe bóle głowy – mogą Szczepienie przebiega trójfazowystępować nawet do końca życia. wo. Drugą dawkę należy przyjąć po Ponadto mogą występować zaburze- 1-3 miesiącach, a kolejną po upływie nia sfery psychicznej, intelektualnej, pół roku. LL

BARAN (21.03 -19.04) Niestety, skłonność do przybierania na wadze nadal będzie twoim zmartwieniem. Dobrze byłoby przez ten tydzień nieco zacisnąć pasa, by przy świątecznym stole sobie poszaleć. BYK (20.04 -20.05) Najbardziej dokuczliwe są twoje dołki emocjonalne, powinieneś nad sobą popracować, bo zachmurzona mina nie jest mile widziana w żadnym towarzystwie. BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) Zamiast tkwić godzinami przed telewizorem idź do sklepu, kup sobie rower i codziennie wybierz się na przejażdżkę. Zobaczysz, jak sił będzie ci przybywało z dnia na dzień. RAK (22.06 -22.07) Zatroszcz się o siebie, i to bardzo starannie, bo z twoją kondycją nie najlepiej. Na początek przestań udowadniać całemu światu, że jesteś najlepszy, bo to cię wykończy. Daj sobie więcej luzu. LEW (23.07 - 22.08) Nie najgorzej, ale nie przemęczaj się. Nawet jeśli nie zdążysz czegoś zrobić na czas, dziura w niebie od tego nie powstanie. Najważniejsze jest dobre samopoczucie. Uszy do góry. I tak trzymać. PANNA (23.08 -22.09) Nie pozwól, by obowiązki przytłoczyły cię na tyle, byś zapomniała o racjonalnym żywieniu i odpowiednio długim wypoczynku. Jeśli czujesz się nie najlepiej, zrób kontrolne badania. Nie zaszkodzą. WAGA (23.09 - 22.10) Wszystko układa się idealnie, zgodnie z twoimi oczekiwaniami, jeśli więc do tego dodasz rozsądną dawkę ruchu na świeżym powietrzu i trochę witamin, do narzekania nie będzie najmniejszych powodów. SKORPION (23.10 -21.11) Jesteś nieustannie podenerwowany, spięty, to i nie ma się co dziwić, że odzywają się jakieś nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe. Najważniejszy jest regularny tryb życia. Ustatkuj się. STRZELEC (22.11-21.12) Mnóstwo energii i znakomite samopoczucie. Jeśli do tego dodasz trochę ruchu, nie będzie zdrowszego od ciebie człowieka. Zatem nie samochodem, a piechotą załatwiaj swoje sprawy. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Aktywny wypoczynek to podstawowy warunek zdrowia, zwłaszcza że twoje kości skrzypią raz po raz i jedynie gimnastyka pomoże. Nie czekaj, bo zgnuśniejesz. WODNIK (20.01 -18.02) Nie będzie bezstresowo, więc się trzymaj. Na uspokojenie nerwów najlepsze są ziołowe herbatki zamiast drinka, po którym boli cię głowa, a świat wygląda ponuro. RYBY (19.02 - 20.03) Zdrowie nie powinno ci szwankować, ale bezruch to najprostsza droga do spadku formy. Więc nie czekaj na cud, a bierz się za szlifowanie kondycji. Im szybciej, tym lepiej. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


RELAKS

22

– A gdzie... najpiękniejsza kobieta na świecie?

xxx

– Więc widzieliście, jak oskarżony dusi swoją teściową? – Tak, Wysoki Sądzie. – To dlaczego nie pospieszyliście z pomocą? – Chciałem, ale podszedłem bliżej i zorientowałem się, że sam sobie da radę...

xxx

Z pamiętnika studenta: Poniedziałek – zostało mi tylko 2 zł, jestem głodny. Wtorek – zostało mi 1,5 zł, jestem głodny. Środa – zostało mi 1 zł, jestem bardzo głodny. Czwartek – nie mam pieniędzy, jestem bardzo głodny. Piątek – dostałem stypendium. Sobota – nic nie pamiętam. Niedziela – nic nie pamiętam. Poniedziałek – zostało mi 2 zł, jestem głodny.

xxx

Bardzo późno w nocy pijany Kowalski wraca do domu. Dzwoni do drzwi, ale żona nie chce mu otworzyć. Mężczyzna prosi pod drzwiami: – O...twórz, kochaaanie... przyniosłem bu... bukiet najpiękniejszych róż na świecie dla naj... najpiękniejszej kobiety na świecie... Żona otwiera drzwi, facet wchodzi i idzie prosto do sypialni. – A gdzie róże? – pyta kobieta. Mąż patrzy na nią mętnym wzrokiem:

Podczas kłótni żona wyrzuca mężowi: – Gdyby nie moje pieniądze, nie byłoby tu tego telewizora! Nie byłoby też tego krzesła, na którym siedzisz ani tapczanu, na którym śpisz! – Żartujesz? – wtrąca mąż. – Gdyby nie twoje pieniądze, nie byłoby mnie tutaj! Zebrała (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 19 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC. KRZYZOWKA NR 24.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w ciągu 14 dni.

Rozwiązanie krzyżówki nr 21 Hasło: „PODRÓŻE KULINARNE Z GALEO” Nagrodę otrzymuje: Sylwia Nowak, Świerczyna 107

DYŻURY APTEK piątek Leszno CKiS, ul. Narutowicza 69 sobota

17.30 – Lekcje pana Kuki – dramat/komedia prod. austr.-pol.

niedziela

15.00 – Kino dla dzieci

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

16.00, 19.00 – Popiełuszko. Wolność jest w nas – biograficzny/dramat prod. pol.

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela

17.00, 19.00 – Włatcy móch – animowany/ komedia prod. pol.

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

17.00 – Popiełuszko. Wolność jest w nas – biograficzny/dramat prod. pol. 20.00 – Zamiana – komedia prod. pol. (j)

LESZNO – RODZINNA, Nowy Rynek 38, tel. 065 520-54-20 KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 065 511-70-87 GOSTYŃ – APTEKA, ul. W. Witosa 13, tel. 065 572-33-34 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

sobota LESZNO – POD ORŁEM, ul. G.Narutowicza 1, tel. 065 520-30-03 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 GOSTYŃ – APTEKA, ul. W. Witosa 13, tel. 065 572-33-34 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

niedziela LESZNO – POD ORŁEM, ul. G.Narutowicza 1, tel. 065 520-30-03 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – APTEKA, ul. W. Witosa 13, tel. 065 572-33-34 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

poniedziałek LESZNO – POD ORŁEM, ul. G.Narutowicza 1, tel. 065 520-30-03 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – RODZINNA, ul. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 065 545-62-35 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


23

OGŁOSZENIA

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe położone w Rawiczu: 1. Lokal użytkowy (bar) położony w Rawiczu przy ul. Marcinkowskiego (targowisko miejskie) o pow. użyt. 46m2. 2. Lokal użytkowy położony w Rawiczu przy ul. Kościelnej 4 o pow. 428,33 m2. 3. Lokal użytkowy – garaż położony w Rawiczu przy ul. Staszica 4 o pow.użyt. 73,71m2. 4. Lokal użytkowy położony w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia 18/20 o pow.użyt. 34,60m2. 5. Lokale użytkowe położone w Rawiczu przy ul. Ig. Buszy 5 o pow. 39,63m2, 32,19m2, 20,13m2, 10,16m2, 10,29m2. 6. Lokal użytkowy położony w Rawiczu przy ul. Kopernika 4a o pow. 162,98m2. 7. Lokal użytkowy położony w Rawiczu przy ul. 3 maja 13 o pow.użyt. 34m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu ul.Winiary 4b pok. nr 7 lub tel. 0-65/546-28-65. Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 zgodnie z art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gaspodarce nieruchomościami (jedn. Tekst Dz. U. Nr 261 z 2004r. Poz. 2603 z późn. zmianami) został wywieszony wykaz: - nieruchomości położonych w Rawiczu przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. po 422/4

Wiosenny Konkurs ABC

Do 31 marca w naszej gazecie będą drukowane kupony konkursowe (dziś 10. kupon). Będzie ich w sumie 11. Każdy, kto uzbierał co najmniej 7 kuponów, weźmie udział w losowa-

niu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i wysłać lub przynieść do naszej redakcji: Redakcja „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno

2-osobowa objazdowa wycieczka po Chorwacji* –Plitvickie Jeziora – Trogir – Split – Dubrownik – wodospady rzeki Krk *konieczność posiadania paszportu

piłki

rive

DECORAM

Hurtownia Art. Dekoracyjnych

zestaw todona badmin

plecak s u Camp 60 l

zestaw do wina

śpiw

drewniany anioł

ór

torba podróżna

(pon.-pt. w godz. 7.30-15.30). Do zestawu kuponów należy dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Ostatni kupon konkursowy ukaże się w wydaniu gazety 31 marca, jednak zestawy kuponów mogą państwo wysyłać do redakcji już po 17 marca, po ukazaniu się 7 kuponów. Dla tych, którym umknął jeden z numerów gazety, drukujemy dodatkowe kupony. Wyniki konkursu opublikujemy 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www. gazetaabc.pl ag LESZNO, CENTRUM HANDLOWE MANHATTAN, TEL./FAX 065 520 42 08

plec szkolnak y

pend

Morze, słońce, malownicze miasteczka, fantastyczne zabytki starożytności, wspaniałe parki narodowe. W konkursie naszej gazety do wygrania wycieczka dla dwóch osób do Chorwacji – wzdłuż Adriatyku – oraz wiele innych nagród rzeczowych.

ul. Szybowników 63, 64-100 Leszno tel./fax 065 529 31 18 kom. 665 50 50 18 www.decoram.pl www.decoram.na.allegro.pl

Czynne 7 dni w tygodniu.

WIELKI WIOSENNY KONKURS DEWOCJONALIA - VERITAS PRZENIESIONY z Rynku na

ul. Aptekarską 4

(łącznik ul. Wolności z Narutowicza) w Lesznie tel. 065 529 41 59 ARTYKUŁY DEKORACYJNE, KULTU RELIGIJNEGO, UPOMINKI ITP.

KUPON KONKURSOWY NR 10


OGŁOSZENIA

24 Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zmian. ) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu 23 marca 2009 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rawicz w rejonie ul. Kmicica, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1560/4, na rzecz jej dotychczasowego wieczystego użytkownika. po431/k

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/09 z dnia 23 marca 2009 r.

OGŁOSZENIE Burmistrz Śmigla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Glińsku:

Lp.

Nr działki na której położony jest lokal użytkowy

Powierzchnia lokalu użytkowego w m2

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Glińsko 22, Gmina Śmigiel

Lokal użytkowy położony przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczoprzemysłowego

TELEWIZJA CYFROWA HD BEZ ABONAMENTU!* Firma DIGIT TV z Leszna oferuje tunery do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Wystarczy podłączyć do zwykłej anteny telewizyjnej, np. siatkowej. Oferta programowa to m. in.: TVP1, TVP2, TVN, TVP HD, POLSAT,

a dla fanów żużla TVP SPORT!!! Tunery DVB-T w super cenie, możliwość instalacji u klienta. Sprawdź na www.digittv.pl Tel. 605-73-73-51, 697-166-650 *nie licząc abonamentu RTV

119/2

34,00

po415

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne - mieszkaniowe - hipoteczne - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

1.

Rewelacyjny kredyt

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl

35005

Wysokość wywoławcza Terminy miesięcznego wnoszenia opłat czynszu dzierżawy Czynsz będzie płatny z góry do 10 – go każdego miesiąca. Na Najemcy ciąży obowiązek 170,00 zł + zapłaty podatku 22% VAT od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną, wodę i wywóz odpadów

Przedmiotowy lokal będzie można oglądać na miejscu od dnia 21 kwietnia do 22 kwietnia 2009 roku w godzinach 13:00 do 15:00 (tel. kontaktowy 0-65 5189969, 5186912). Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla – pokój Nr 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 30,- zł w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Śmigla - Bank Spółdzielczy w Śmiglu nr 41 86670003 0000 0244 2000 0030 w terminie do dnia 22 kwietnia 2009 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Urzędu Miejskiego Śmigla. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu. Postąpienie, nie może wynosić mniej niż 10,00 zł + 22 % VAT. Musi być przynajmniej jedno postąpienie.1` Wysokość czynszu dzierżawy osiągnięta w przetargu będzie stanowiła miesięczną należność za wydzierżawienie lokalu użytkowego położonego w Glińsku. Po zakończeniu przetargu, zostanie podpisana umowa dzierżawy z osobą, która przetarg wygrała na okres trzech lat. Burmistrz Śmigla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla tel. 5 186 9912 (pokój nr 5). Śmigiel, dnia 23 marca 2009 r. RSZ

W celu wzmocnienia działu Inżyniera Procesów w zakładzie w Rawiczu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inżynier - Spawalnik Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy: wyższego wykształcenia technicznego, preferowany inżynier z uprawnieniami EWE posiadania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu technik i metod spawania znajomości norm i przepisów z zakresu spawalnictwa doświadczenia w spawaniu instalacji wysokociśnieniowych mile widziane uprawnienia VT2 komunikatywności, asertywności i umiejętności pracy w zespole gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych preferowane osoby ze znajomością języka niemieckiego i/lub angielskiego

Burmistrz Śmigla (-) Wiktor Snela

Ogłoszenie o II sprzedaży nieruchomości Wójt Gminy Wijewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w Radomyślu przy drodze Wschowa – Wolsztyn.

Przedmiotem przetargu są następujące działki ewidencyjne z KW 20793: 1.dz. nr 393/6 o pow. 1251 m2 , cena wywoławcza 28 185 zł, wadium w wysokości 1.500 zł 2.dz. nr 393/11 o pow.1238 m2 , cena wywoławcza 26.350 zł, wadium w wysokości 1.400 zł 3.dz. nr 393/12 o pow.1237 m2 , cena wywoławcza 26.329 zł, wadium w wysokości 1.400 zł

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: opracowanie i wdrożenie technologii spawania weryfikacja i poszerzanie uprawnień spawalniczych spawaczy nadzór nad pracami spawalniczymi i dokumentacją spawalniczą Oferujemy: ciekawą pracę w stabilnej rozwijającej się firmie i międzynarodowej grupie szkolenia w kraju i zagranicą Osoby spełniające ww. wymagania oraz zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ze zdjęciem w formie elektronicznej na adres e-mail: r.aszkielowicz@gazomet.pl lub pisemnej na adres: Dział Kadr i Płac, GAZOMET Sp. z o.o., ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz. 065 545 0238.

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów Ministerstwa Gospodarki we Wrocławiu

organizuje w RAWICZU kursy operatorów: • Ładowarek • Koparek • Koparkoładowarek UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE ważne na terenie całej Unii Europejskiej Zgłoszenia prosimy kierować pod nr. tel.: - 065 546-05-43, 0 604 91 55 20 - 0 800 65 42 48 (bezpłatna infolinia)

Postąpienie w przetargu nie mniejsze niż 500,00 zł. Nieruchomości położone są w jednostce strukturalnej 10-MRj i przeznaczone są pod zabudowę zagrodową z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Wijewie przy ul. Parkowej 1, w salce sesyjnej. Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Wijewo nr 47 8669 0001 2008 0080 0349 0005 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Wijewo do dnia 16 marca 2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Wijewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. 8 tel. 065/549-40-85

po433/k

Wójt Gminy Wijewo Ireneusz Zając


25

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel… ZAKŁAD BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN FIRMA „GRUSZECZKA” KAZIMIERZ GRUSZECZKA ul. Juranda 41, 64-100 Leszno tel. 065-529-09-54, 605 828 335

– Wykonujemy projekty techniczne sieci i przyłączy wod-kan, – Budujemy sieci i przyłącza wod-kan.

Uwaga promocja: W przypadku zlecenia projektu i budowy przyłączy wod-kan – projekt techniczny

GRATIS!!!

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE

”KOMFORT”

ul. Chełmońskiego 18, 64-100 Leszno, tel. 065 529-64-32, 065 529-72-20, tel./fax 065 529-72-22 www.komfort-leszno.pl

Chłodne wieczory, zimne poranki... Czy pomyślałeś już o sprawnie

POMPY CIEPŁA

działającym OGRZEWANIU, przyjemnie ciepłych DORADZTWO TECHNICZNE USŁUGI INSTALACYJNE SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

w eleganckiej WANNIE?

CENTRALNE ODKURZANIE

LUKSUS DLA CIEBIE, DLA PORTFELA KOMFORT

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ

RURA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTALACJI C.O. I C.W.U.

CENNIK

REKLAM i OGŁOSZEŃ

GRZEJNIKACH i wspaniałej, gorącej kąpieli

O NASZE MOTTATURA IN TO EKOLOGIA

SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

KOTŁY IMMERGAS

KOLEKTORY SŁONECZNE FIRMY: HEWALEX, BUDERUS, DE DIETRICH

KOTŁY GAZOWE NA EKO GROSZEK I PALIWA STAŁE FIRMY: BUDERUS, ELEKTROMET,

• Zapraszamy w godz. 7-18, soboty w godz. 8-13

ogłoszenia drobne: jedno słowo 1,30 zł jedno słowo (w ramce) 2,60 zł ogłoszenia ramkowe (1 cm2): czarno-białe 3,30 zł kolorowe 3,80 zł


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

CITROEN C15 1997. 0-695164240. jk1407

SKUP aut bezwypadkowych za goto´wke˛. Kłoda k / Rydzyny. 0-603687916.jk1200

CORSA B 1,2 / 1993, benzyna, do rejestracji. 0-509216712. jk1613

ZŁOMOWANIE aut, odbio´r własnym transportem. 0-723602595. jk1641

CORSA / 1998. 0-785722094.

jk1537

FIAT 126P / 2000. 0-601245911.

jk1545

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0606982046. mk8148

DAEWOO TICO 0,8 kat., 1999, 127.000 km, akumulator i opony na gwarancji, stan bdb, cena do negocjacji. Tel. 0-609751221. jk7821 FIAT PUNTO 1,2 16V DYNAMIC 2005, delikatnie uszkodzony, jez˙dz˙a˛cy. Cena 9900 zł. 0-510315835. jk1625 FORD CURIER DIESEL 1,8 / 1997, zarejestrowany. 0-509216712. jk1611 GOLF IV / 2000, 505586312.

FOCUS / 2004. 0jk1576

MAZDA MX-3. 0-601925849.

jk1383

MERCEDES C-KLASA 1,8 benzyna / 1995, stan idealny. 0-607271077. jk1491

LARYNGOLOG -FONIATRIA

OKTAWIA

lek. med. LESZEK WALCZAK

TDI / 2000.

0-515145359. jk1598

OPEL VECTRA 2,0 / 2000, benzyna, grafitowy metalik, zadbany. 0-695358883. jk1619

specjalista laryngologii i foniatrii przyjmuje codziennie

w godz. 17-18

Leszno, ul. Belgijska 21 tel. 0 601 754 720, 065 520 71 33

Inne terminy przyjęć po telefonicznym uzgodnieniu.

KARMA dla gołe˛bi firmy VANROBAEYS. 0-508115171. jk1478 LABRADORY. (065) 533-03-16.

jk1477

´ Ł 20 zł, tapczan 180 zł, 0ŁAWOSTO 667507687. jk1633 NARYBEK karpia. 0-509768460.

jk1556

OKNA, drzwi, podłogi, parapety. Tanio, jk932 (065) 520-11-33.

Tel.

AGENCJA Celna Intrasad. Sprowadziłes´ auto z zagranicy? Wsta˛p do nas. Kompleksowa rejestracja samochodo´w, tłumaczenia przysie˛głe. U nas odbierzesz tablice rejestracyjne. Leszno, ul. Dekana 4 / 20 tel. 0506059294. jk1375

USŁUGI sprza˛taja˛co-czyszcza˛ce karcher. 0669177449. jk1447

1,1 ⁄ 1998.

0-665777688. jk1442

SCENIC 2001. 0-724136208.

jk1535

SCENIC / 2001. 0-601852530.

jk1536

ANTENY TV-SAT, montaz˙, naprawa, serwis, instalacje, Cyfra+, Polsat, N-TV oraz inne platformy. Leszno i okolice. 0603775093. jk1402

SKODA OKTAVIA 602184245.

WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0603055013. jk1483

´ ZEK bliz´niaczy WO 785546257.

3-funkcyjny. 0jk1616

ZMYWARKA INDESIT, maszyna elektryczna AMICA, stan bardzo dobry. 0603687878. jk1629

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ 00TŁUMIKI. Tel. 0-500068470.

jk1017

PRALKA, zmywarka, komplet mebli. 0505586312. jk1546

AUTO-SZYBY. Sprzedaz˙ i montaz˙ szyb do samochodo´w osobowych, cie˛z˙arowych i autobuso´w. TOM-CAR Leszno, ul. Wijk491 tolda 2. Tel. 0-65 527-11-37.

1,6 / 2000. 0jk1415

SKUTER TGB ORION 2008. 0-609832776. jk1574 SKUTER / 2008. 0-691833762.

jk1482

SPRZEDAM OPEL CORSA C, 2005 r., 3 drzwi, czarny. Tel. 0-723400313 SPRZEDAM SIMSON SKUTER 51. 0721077100. jk1522 SUZUKI SWIFT 1992 BEN-GAZ. 0608646571. jk1617

VW GOLF III 1993 1,8, 3-drzwiowy, czarny, klima, ABS, wspomaganie kierownicy, el. lusterka, centralny zamek, 5000 zł. 0663943935. jk1592 VW GOLF IV 1,9 TDI / 1998. 0-603550937. jk1584 VW PASSAT SEDAN 1,9TDI 110KM / 1997. Cena 15.900 zł do rejestracji, 0792019636. jk1608

BMW E-39 2,0i / 1996, zarejestrowany. 0509216712. jk1610

KUPNO

CINQUECENTO 1995, biały, 1250 zł. 0691682507. jk1618

KOMPLEKSOWE ogrodzenia z siatki, paneli oraz kutych płoto´w. 0-603100974. jk1528 KOMPLEKSOWE usługi blacharsko-dekarskie. Fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny. 0-608509375. jk1159 MICH-BUD - kompleksowa budowa domo´w jednorodzinnych, docieplanie, płytkarstwo, adaptacja poddaszy - tanio. 0665747977. jk1325 MINI PRZEDSZKOLE 24h, dzieci od 2 lat. 0-665946457. jk1549

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowamk1637 dzki itp. Tel. 0-604385663.

SPRZEDAM komplet wypoczynkowy 3+2+1, sko´ra, kolor ecru, stan b.dobry, 2500 zł. 0-607982912 jk1562

TANIE nagrobki strzegomskie ro´z˙ne kolory - wzory. (065) 527-08-59, 0-605388333. jk1108

jk1174

VW GOLF III 1,6 benzyna / 1993, pilnie. 0-723405881. jk1644

BMW E-36 2,0 / 1992, benzyna, zarejestrowany. 0-509216712. jk1612

CINQUECENTO 1995, opony, radio. 0603997067. jk1568

KARCHER. 0-697250807.

MYCIE okien na terenie Leszna i okolic. 0-513956890, 0-509998374. jk1466

SPRZEDAM 2 rowery go´rskie po 50 zł. Tel. 0-607800288

0-501186124. jk1421

jk1569

VW BORA 1,9 TDI KOMBI / 2000, klimatyzacja. 0-603603483. jk1492

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1593

1996.

jk1355

HYDRAULIK. (065) 529-14-88.

˙ sufito´w MONTAZ 785719138.

VW POLO 1,4 benzyna, 1998, abs, 2xpp., klimatyzacja, c. zamek, radio mp3, czarny, zarejestrowany. Tel. 0-693974684, 0667335591. jk2341

CINQUECENTO

DOCIEPLANIE. 0-504509327.

VOLVO 440 1,7 / 1994, zielony metalik, pełne wyposaz˙enie: klima, sko´ra, alufelgi, podgrzewane siedzenia, elektryczne szyby x 4 i lusterka, radio CD + zimowe koła. ´ wiez˙o po wymianie rozrza˛du. 0S 606701358. jk1643

AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomis-w.pl. (065) 529-35-06, 0-601853724. mk8361

SPRZEDAM piec miałowo-we˛glowy, moc 2 kW, rok produkcji 2004. 0-697971317. jk1586

VIDEOFILMOWANIE + komplet zdje˛c´ 870 zł. 0-600386935. jk946

´ CZENIA wne˛trz. 0-509508482. WYKON jk1465

PRACA ZATRUDNIE˛ FIRMA sprza˛taja˛ca zatrudni me˛z˙czyzne˛ do prac porza˛dkowch. 0-516030049. jk1636

INSTALATORA wod.-kan. z uprawnieniami. 0-669414844. jk1379

Pracownia

AUTO KOMIS ’’ART’’. 0-888134665. jk935

SPRZEDAM tanio nowa˛ pralke˛ automatyczna˛, tel. 0-723606441

jk1444

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335

PŁOTY kute, bramy, ogrodzenia. (065) jk933 520-11-33.

SPRZEDAM rzeczy dla nastolatka, wzrost 160 cm. Tel. 0-723606441

TIPSY 40 zł. 0-889010401.

tel. 065 529 92 87

ASTRA 1,4 / 1992, 3 drzwi, zarejestrowana. 0-695255981. jk1551

jk1621

malowanie. 0jk1548

FIRMA transportowa poszukuje kierowco´w z kategoria˛ C+E w ruchu krajowym. 0506023600. jk1464

OKNO PCV 188x143, uz˙ywane, białe. 0607960748. jk1628

ROTTWEILER. 0-661697431.

USŁUGI

SZPACHLOWANIE, 783091864.

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

SZCZENIE˛TA YORKI, odrobaczone, zaszczepione, ksia˛z˙eczka zdrowia. Cena pieska 800 zł, suczki 1000 zł do niewielkiej negocjacji. 0-609230944. jk1377

˙ E blaszane z dowozem i monGARAZ taz˙em. (065) 520-11-33. jk931

SZYBKIE kredyty. (065) 520-55-99, 0607304526. jk1571

tel 603636364

Medycyny Pracy

DACHY blaszane tanio, blachodacho´wka jk930 i trapez. (065) 520-11-33. 0-661420986. jk1052

LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, 065 545-40-49, 0-510913577. mk7222

CIESIELSTWO, dekarstwo. 0-504129116. jk1390

SPRZEDAM strusie jaja. Tel. 0-502668239. jk706

kominkowe,

KURS pracowniko´w ochrony na lic. I i II stopnia. Termin rozpocze˛cia 28.03.2009. Kontakt (065) 529-95-99. jk1527

ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska, 0-692476826. jk31

˙ SPRZEDAZ DREWNO

Ogrodzenia kute bramy, przęsła, furtki,balustrady,

PUNTO

Sp. z o.o.

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10

tel. 065 520 71 10

KREDYTY: na os´wiadczenie do 20.000 zł, konsolidacja, dla rolniko´w, obrotowe dla firm, hipoteka dla zadłuz˙onych do 90 dni. Leszno, Narutowicza 41, (065) 528-81-97, 0600515563 jk1288

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0605906363. jk1542

tel. 065 520 71 10

Logopedyczna

KREDYTY prosto i szybko: goto´wkowe (docho´d od 500 zł, wiek do 79 lat), konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-0577, 0-603312674. jk1479

9-OSOBOWY, 1,5 tony. 0-603755353. jk1372

P o r a d n i e Położniczo-Ginekologiczna

´ Z˙ NE RO

1,9TDI / 1997. 0jk1540

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

W ramach

SZAFY KOMANDOR, naprawa i renowacja mebli. 0-697888159. jk1485

PASSAT SEDAN 782667097.

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

„ARTES”

STOLARSTWO - Waligo´ra. Meble kuchenne, biurowe, zabudowy, usługi stolarskie, ul. Lipowa 6, Leszno. 0-607450965. jk1279

AUTA uszkodzone powypadkowe kupie˛ (goto´wka). 0-781993705 jk1131

˙ MONTAZ 510254814.

podwieszanych. 0jk1564

sufito´w

systemowych. 0jk1565

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. j k3 OPIERZENIA dekarskie, parapety. (065) jk934 520-11-33. PŁYTKARZ. 0-696295128.

jk1561

PŁYTKI. 0-605764113.

jk1550

POSADZKI agregatem zacierane mechajk1023 nicznie. 0-511505348. PROFESJONALNE prace malarskie - tapeciarskie-wykon´czeniowe, 0-669086419. jk1051 PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0509879801. j k2 PRZEPROWADZKI, 798589228.

transport.

0jk1424

KATALIZATORY, monolit, 0-500520109. jk1544

SIATKA ogrodzeniowa - produkcja - akcesoria - bramy - montaz˙. 0-604715425. jk1134

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk57

SPRZA˛TANIE mieszkan´ i biur oraz po remontach. 0-513956890, 0-509998374. jk1467

KIEROWNIKA robo´t wod.-kan. z uprawnieniami. 0-669414844. jk1378 KLUB Nocny w Niemczech poszukuje dziewczyny do pracy (kelnerki, masaz˙ystki). Oferujemy spanie i wyz˙ywienie a takz˙e wysokie zarobki. 0-660486257. jk1334 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. jk1524 Tel. 0-509803509. PANIE do pracy na targach. 0-609894545. jk1570 POMOC domowa˛. 0-603933353.

jk1631

POSZUKUJE˛ pracownika do punktu z grami na automatach. 0-609963000. jk1566 POSZUKUJE˛ przedstawiciela handlowego i operatora automato´w sprzedaja˛cych i do gier. Rawicz. 0-609963000. jk1563 PRZEDSTAWICIELI handlowych. marketing kalejdoskop.media.pl, 0-603879538. jk1310 PRZYJME˛ instalatora wod.-kan., c.o i gaz. Mile widziana umieje˛tnos´c´ spawania. 0603312772. jk1588 PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie tapicer. Leszno, (065) 526-86-12. jk171 PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie malarztapeciarz. 0-602124151. jk1498 TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE POSZUKUJE OSOBY NA KIEROWNIKA ZESPOŁU. REJESTRACJA NA WWW. PRACA-JUTRA.PL RESTAURACJA Wieniawa zatrudni kelnero´w / kelnerki do pracy w ogro´dku wieden´skim na sezon letni. Oferty prosimy składac´: Pub Wieniawa Rynek 29. jk1393 WWW.LESZCZYNIAK.PL

mk7223

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1594 ZATRUDNIE˛ cies´li szalunkowych oraz pomocniko´w z dos´wiadczeniem. 0-609945353. jk1580 ZATRUDNIE˛ 697597699.

dekarza,

blacharza. 0jk1513

ZATRUDNIE˛ do pracy w biurze osobe˛ ze znajomos´cia˛ je˛zyka angielskiego. Kontakt: praca kowalik.com.pl w tytule praca Leszno jk1596


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

27

KAMIENICE˛ w centrum Głogowa na cele handlowe. Tel. 0-609449485. jk1559

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1266

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elita.prv.pl. mk7067

KAWALERKI,

pokoje.

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384

0-600310752. jk1029

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1267

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

KAWALERKI,

pokoje.

SPRZEDAM działke˛ ogrodowo-rekreacyjna˛, Osieczna, 300m od jeziora. 0-783976504. jk1451

0-609859703. jk1305

BYCZKI mie˛sne 605887080.

biało-czarne. 0jk1630

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369

LOKAL 40m2 na kaz˙da˛ działalnos´c´, 0607673821. jk1085

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0-509954478. jk1525

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0-609109004. jk1315

0-609805606. jk1547

SPRZEDAM działki budowlane - Bojanowo. 0-721077100. jk1521

LOKAL w centrum, tanio, 0-603755185. jk1439

DOPŁATY bezpos´rednie 2009, wypełnianie wniosko´w. 0-885657968. jk1353

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

ZATRUDNIMY pania˛ do prowadzenia domu w okolicach Jutrosina, 0-693641814. jk1064

SPRZEDAM grunt rolny 3ha, miejscowos´c´ Drozdowice Małe. Cena 35.000 zł. Tel. 0-607601357. jk1486

ŁADNE i spokojne mieszkanie: 2 sypialnie + aneks 60m2 z miejscem parkingowym w Gronowie. Tel. (065) 529-55-25. jk890

FOLIA do sianokiszonek (210zł / rolka). 0887630958. jk1349

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0609270126. jk1405 HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6520

SZUKAM PRACY KOBIETA, II grupa inwalidzka, szuka pracy jako sprza˛taczka. 0-669844848. jk1575

PARTER domu jednorodzinnego osobie samotnej, bezdzietnemu małz˙en´stwu. 0607541270. jk1585

´ WECZKI. Tel. 0-504186590.jk1526 JAŁO

SPRZEDAM lub wydzierz˙awie˛ działke˛ / plac w centrum Boszkowa - parking na przeciwko Syreny o powierzchni 9000 m2. Tel. 0-605664848. jk886

´ WKA mie˛sna ciele˛. 0-785546257. JAŁO jk1615

INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448

˙ CZYZNA lat 45 szuka pracy. 0ME˛Z 603922687. jk1416

SPRZEDAM po´ł bliz´niaka 90m2 - Wilkowice. 0-516131782. jk1235

KURCZE˛TA zielonono´z˙ki. 0-669124108. jk1639

KARCHER 724304512.

SPRZEDAM super domy - Leszno, okolice szpitala, Gronowo - parterowy, nowy. 0602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk1605

MASZYNY rolnicze www.roltrak.pl, 0663888150. jk1420

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

STUDENTKA administracji (zaoczna), prawo jazdy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego i obsługi komputera podejmie prace˛. Tel. 0-695968566. bd507

SPRZEDAM dom - Wilkowice, ul. Poprzeczna, pow. 140m2, garaz˙ + poddasze uz˙ytkowe, stan surowy zamknie˛ty, kryty dacho´wka˛. 0-601581043, 0-605633069. jk1573

ZATRUDNIE˛

fryzjerke˛.

POSPRZA˛TAM mieszkanie, umyje˛ okna. 0-783440219. jk1529 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem w wieku od 2 do 5 lat lub starsza˛ osoba˛. 0-505017288. jk1481 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem lub starsza˛ osoba˛. 0-667966661. jk1597

KUPNO ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-1211 wieczorem. jk927 KUPIE˛ stare monety. 0-604946001.

jk1312

´ CI NIERUCHOMOS

˙ domo´w pod lasem LesznoSPRZEDAZ Balonowa 110m2+110m2 poddasza uz˙ytkowego 220.000 zł + działka 99.000 zł, wysoki standard, raty. 0-510148210,www.smigielski.net.pl jk115

DOMY JEDNORODZINNE SZEREGOWE W RAWICZU przy ˙ wirowej ul. Miedzin´skiego-Z oferuje RSM RAWICZ Tel. 065 546-22-41

ATRAKCYJNE działki Wilkowice. 0514287083 jk1232 DOM - okolice Z˙ migrodu. 0-603775008. jk1209 DOM Go´ra. 0-603775008.

jk1281

DOM Wa˛sosz. 0-603775008.

jk1208

DOM w Go´rze 115.000 zł. Tel. 0609449485. jk1557 DZIAŁKA budowlana 1540m2 Rawicz Masłowo, ul. Bociania (pra˛d + woda). 0600885337. jk1358 DZIAŁKI - Balonowa, Zatorze, Słonecznikowa, Grzybowo. 0-602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak jk1603 DZIAŁKI budowlane w Da˛bczu w pobliz˙u lasu i zalewu wodnego 700m2 69zł / m2. 0-510148210. jk116 DZIAŁKI budowlane - Masłowo, Borowno. 0-603775008. jk1206 DZIAŁKI budowlane, rekreacyjne w Boszkowie. Wydana decyzja o warunkach zabudowy. 0-509754309. jk1607

SAMODZIELNE pokoje. 0-784188261. jk1541 PODNAJME˛ STANOWISKO FRYZJERS˙ ONE I UMEBLOWANE). KIE (WYPOSAZ TEL. 0-691286107 SŁONECZNE, ładne, zadbane, 3-pokojowe (moz˙liwos´c´ wynaje˛cia garaz˙u) - Leszno, Gronowo. 0-609959505. jk1474 UMEBLOWANE 607047770.

3-pokojowe.

0jk1516

WYNAJME˛ 4-pokojowe mieszkanie w Lesznie, wysoki standard, umeblowane. jk1177 0-605979768. WYNAJME˛ garaz˙ przy ul. Słonecznej. 0693603923. jk1614

SKUP tuczniko´w, macior i knuro´w. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0-691233373. jk1148 SŁOMA baloty ze stodoły. 0-602756393. jk1640

WYNAJME˛ mieszkanie 3-pokojowe 56m2, IIIp, centrum Leszna. 0-662641142. jk1461

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.P L jk1595

WYNAJME˛ nowe mieszkanie w Rawiczu. Cena 700 zł / miesie˛cznie. Tel. 0600877590. jk1456

SPRZEDAM kwote˛ mleczna˛ oraz chłodnie˛ wo´zkowa˛ do mleka. 065 533-83-23. jk1590

LOKALE SPRZEDAM 53M2, ul. Niemiecka 4p, sprzedam - prywatnie. 0-604917858 jk1124 54M2. (065) 526-12-28.

jk1606

MIESZKANIE 40,1 m2, IVp, ładna kuchnia szafa komandor, balkon loggia, os. Zamenhofa. 0-501448029. jk1450 MIESZKANIE 54m2. 0-605699963.

WYREMONTOWANE MIESZKANIE 88m2 WRAZ ˙ EM Z GARAZ NA DWA SAMOCHODY, ´ CIOWO UMEBLOWANE CZE˛S W LESZNIE, UL. PONIATOWSKIEGO. Czynsz - 1450 zł Kaucja - 4350 zł

Tel. 0-605979235

po384⁄k

jk1634

MIESZKANIE po remoncie 2-pokojowe, 38m2, balkon, niski czynsz - Zatorze. 0602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk1602 MIESZKANIE w Go´rze 128.000 zł. Tel. 0-609449485. jk1558 SPRZEDAM lokal handlowo-usługowy 70m2 Wa˛sosz. Tel. 0-600443176. jk1487

WYNAJME˛ nowy lokal handlowo-usługowy o pow. 37m2 + pomieszczenia socjalne + magazyn w centrum Rawicz (250m od Rynku) w pełni wykon´czony. Tel. 0600877590. jk1457

ZAMIENIE˛ 34m2 - Ło´dz´ na Leszno. 0609757319. jk1560

ANGIELSKI - szybko, efektywnie, Leszno, (065) 529-61-20, 0-601507925. jk1333

DO wynaje˛cia mały lokal handlowy w centrum Rawicza, deptak. 0-600885337. jk1359

TOWARZYSKIE 0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk1553 jk1038

,,ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk1039 NIGHT CLUB ,,STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk1554

ZDROWIE

ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia - Leszno. 0-781030888. jk1152

jk1030

TANIO sprzedam rocznego kuca rudego. 0-603661028, 0-601706989. jk1555

LOKALU na działalnos´c´ gospodarcza˛ w Osiecznej. Tel. 0-667199599. jk1534

TBS mieszkanie 47m2. Tel. 0-502161520. jk1389

BIURA, gabinety - centrum Leszna. 0607395650. jk1199

SPRZEDAM zgrabiarke˛ i przyczepe˛ do remontu. 0-667658415. jk1637

SEKSOWNE panie 0-609522988. jk1552

NAUKA

BIURA centrum. 0-600310752.

SPRZEDAM wo´z konny - platforma 1,70 / 3,60m. 0-505125675 jk1391

POSZUKUJE˛

SPRZEDAM mieszkanie 42m2 - Wrocław. 0-607736190. jk1620

DO WYNAJE˛CIA

SPRZEDAM przyczepe˛ rolnicza˛ C50 6 TON, sztywna, 4000 zł. 0-504218425. jk1523

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

POSZUKUJE˛ lokalu handlowego 15-30 m2 w Rawiczu, Lesznie, Go´rze, Krotoszynie, Gostyniu. 0-609963000. jk1567

SPRZEDAM atrakcyjny dom z pierwszej ´ wierczynie. 0re˛ki wolno stoja˛cy w S 607650520. jk1176

SKUP bydła. Płatne goto´wka˛ i przelejk1149 wem. 0-603846459.

˙ mieszkan´: Rejtana, We˛gierska, SPRZEDAZ Grunwaldzka, Wieniawa. 0-602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk1599

SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821

RYDZYNA - super komfortowy domek, niedrogo lub zamiana na mieszkanie - Os. Wieniawa, Ostroroga + dopłata. 0602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk1600

mk7613

SPRZEDAM je˛czmien´, pszenz˙yto, owies. 0-600819948. jk1460

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

RAWICZ połowa kamienicy. 0-603775008. jk1207

SKUP bydła. 0-605693339.

WYNAJME˛ mieszkanie w centrum Leszna, jk1392 60m2. 0-691503198.

SPRZEDAM mieszkanie w bloku 66,4m2 Zaborowice k / Bojanowa. 0-603131599. jk1324

OSIECZNA - domki parterowe, nowe (okazje) raty. 0-602488782, (065) 528-81-99. jk1601

OKNA inwentarskie PCV od producenta, szklenie starych okien, 0-515241917. jk1066

S´ RUTOWNIK bijakowy ze zbiornikiem. Tel. 0-508185906

JARDOM nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, Bracka 10, (065) 520-74-25. mk6679

NOWY komfortowy dom w centrum Leszna. 0-889193910. jk1609

OBIEKTY produkcyjne (produkcja prosia˛t) - sprzedam. 0-609602640. jk1185

WYNAJME˛ lokal 80m2 (po remoncie, centralne ogrzewanie) w centrum Leszna na biura, gabinety itp. 0-506082329. jk1404

po417⁄k

1155M2 działka budowlana w centrum Leszna. 0-601764643. jk1290

POMIESZCZENIE sklepowo-magazynowo-biurowe 250m2 w Gronowie. Tel. (065) 529-55-25. jk889

POSZUKUJE˛ lokalu handlowego w s´cisłym centrum Leszna. 0-695263251. jk1184

ANGIELSKI 607952230.

dla

najmłodszych. 0jk1277

FIZYKA. 0-603369774.

mk6364

KOREPETYCJE - filozofia. 0-600749781 jk1311 MATEMATYKA - korepetycje, podstawowa i gimnazjum. 0-667966661. jk1589

ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1268 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1269 NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk1270 POTENCJA. Leszno, 0-697454739.

jk1003

´ ZADZWON

-

Leszno

i

okolice. 0jk960

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036 KARCHER, profesjonalne wne˛trz, 0-665195914. KARCHER. 0-509511107.

sprza˛tanie jk369 jk305

KOPARKO-ŁADOWARKA, z˙wir, ziemia. 0-663139317.

transport, mk6988

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. mk4038 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761 MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903 MEBLE na www.flies.pl

wymiar.

0-692193231, mk8020

˙ anten: TV-POLSAT, CANAL+. MONTAZ 0-669913111. mk7832 MOTOCYKLE, skutery - naprawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 j k 54 2

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, docieOGO planie, brukowanie). 0-601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0506078751. mk6150 PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0885554433. jk1376 PŁOTY, balustrady - tanio. 0-696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779 STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 520-19-50, 0661255537. mk6279 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

DO FACHOWCA

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0783976935. jk1049

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507

SPRZEDAM dom + budynki gospodarcze Chojno. 0-608284778. jk1326

DO wynaje˛cia mieszkania, domy. 0602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk1604

SPRZEDAM dom - Błotnica. Kom. 0503634617. jk1413

DO wynaje˛cia poko´j dziewczynie. 0781782280. jk1443

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221

DO wynaje˛cia garaz˙, os. Wieniawa. Tel. 0-607822977. jk1490

ROLNICZE

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160

˙ - Leszno, Gronowo. 0-609959505. GARAZ jk1475

50.000 ZŁ premii dla młodego rolnika. 0607871867. jk1352

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966

˙ do wynaje˛cia przy ul. Matejki. GARAZ 0-509736286. jk1210

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1265

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 547-54-87. jk1072

SPRZEDAM dom - Wilkowice, ul. Modrzewiowa, kryty dacho´wka˛, okna z roletami, pow. 210m2 + garaz˙. 0-601581043. jk1572

NIEMIECKI 607952230.

dla

przedszkolako´w. 0jk1276

TANIEC - lekcje indywidualne lub kurs. 0-503379455. jk1079

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371 TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0609197699. mk7107


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA ALUFELGI 16 z oponami, rozstaw 4x100, cena 500 zł. Tel. 0-791688961. op6721 CAMPING 1997, zarejestrowany, wyposaz˙enie, centralne ogrzewanie, kuchenka gazowa, zlewozmywak, chłodziarka, sto´ł, kanapy, stan bdb, 2200 zł, 0-601566210. op1459 CINQUECENTO 700 / 1996, DO NAPRAWY, 1150 ZŁ, 0-602581903. op1455 CZE˛S´ CI z demontaz˙u i opony, 10 zł, 0-697911067. op1461 CZE˛S´ CI z demontaz˙u Renault Clio 1990-1997, cena od 10 zł, 0691838823. op1469 FIAT 126P, 691067078.

1992,

300

zł, 0op1465

FIAT CINQUECENTO 700 / 1993, hak, 1200 zł, 0-607722895. op1427 FIAT PUNTO 2000, wis´niowy metalik, 5 drzwi, 11.000 zł, 0-609948326. op1451 FORD ESCORT 1,8TD / 1998, zarejestrowany, do poskładania, 6500 zł do negocjacji. 0-510315835. jk1623 FORD ESCORT 1,4 benzyna + gaz 1991, 1500 zł do negocjacji, 0663041313 (po 16.00). op1446 FORD FIESTA 1,3 / 2004, 41 tys.km, klima, 4xpp., c.z., RM-CD, ABS, 2 komplety ko´ł, garaz˙owany, zarejestrowny, stan bdb, immobiliser, 19.000 zł, 0-728867949. op1429 MAN 8 150 7,5DMC / 1991, na poduszkach, 13.500 zł, 0-691624285. op1430 MEGANE 1,6 / 1998, pierwsza rejestracja 1999, 130 tys.km, 5 drzwi, niebity, wspomaganie, klimatyzacja, el. i podgrzewane lusterka, el. szyby boczne, c.z. + pilot, 11.500 zł do negocjacji, 0-604892741. op1439 MITSHUBISHI LANCER 1,3 / 1997, benzyna, 5-drzwiowy, 5300 zł, 0667505047. op1438 OPEL CORSA 1,0 / 12V / 1998, zadbany, czarny, dwa komplety ko´ł, zarejestrowany, wspomaganie, c.z., 8200 zł, 0-601835001. op1426 OPEL CORSA 1,5TD Isuzu, czarny, 1994, stan dobry, zarejestrowany, 3 drzwi, oszcze˛dny, 5000 zł, 0696262091. op1456

SKODA FELICJA 1,4 / 1998, kombi, gaz, dwa komplety ko´ł, relingi, aluminiowe felgi, nowy akumulator, 7000 zł, 0-607755353. op1441

´ ZEK wielofunkcyjny polski KapsWO 3, stan bdb + torba kolor niebieski, 99 zł, 0-607606915, 0-601785386. op1424

KREDENS 80cm, 100 zł, biblioteczka 80 zł, 100 zł, szafa z nadstawka˛ 80cm 200 zł, 40cm - 100 zł, 0-65 / 526-60-02. op1432

SUZUKI GSX 600F 1992, 90KM, s´cigacz, 5000 zł, 0-601333422. op1428

´ Z˙ NE RO

LISY rude garbowane 70 zł, 065 / 545-69-07. op1437

2 nowe rakiety do tenisa Dunlop Classic 27 + pokrowce, 64 zł / szt, 0601570253. op1418

´ WKA biała Polar rok produkcji LODO 1978, wymiary 117x54x58, zamraz˙arnik 20l na go´rze, 30 zł, 0-605331784. op1445

SUZUKI SWIFT 1,0 / 1993, benzyna, 2500 zł (do negocjacji), 0-721750309. op1423 UNO 1,0 / 1999, 3 drzwi, 3650 zł, 0-65 / 520-41-83, 0-693415353. op1415 VW SHARAN 1,9TDI / 2001, 27.500 zł. 0-515241589. jk1578 VW POLO 1,4 / 1999, wspomaganie, 2 poduszki, ABS, szyberdach, stan idealny, 8900 zł + opłaty. 0-601306413. jk1538 VW GOLF IV 1,4 / 16V / 1998, czarny, 5 drzwi, 4xpp., ABS, c.z., szyberdach, stan bdb, 13.600 zł, 0506034343. op1458 VW GOLF 1,8 ⁄ 1997, 4xpp., klimatronic, cena 9000 zł. Tel. 0-667325329. jk661 VW PASSAT T-B5 1998, klimatyzacja, 4xpp., ABS, elektryka, bordowy, 4 m-ce w kraju, zadbany, 14.800 zł, 0-506034343. op1457 VW POLO 1,4 / 1995, benzyna, granat metalik, 5200 zł, 0-605546120. op1431

´ CI NIERUCHOMOS DOM wolnostoja˛cy 110m2, działka 495m2, stan surowy zamknie˛ty, 249.000 zł, 0-601868400. op1434 MIESZKANIE w Go´rze, nowe, bezczynszowe, dobra lokalizacja, 140.000 zł, 0-512352512. op1440 NOWE mieszkanie w Rawiczu, 49m2, bezczynszowe, dobra lokalizacja, 168.000 zł, 0-601820008. op1460 3-POKOJOWE Ostroroga, ładnie urza˛dzone, II p. 0-514906914. Cena 225.000 zł jk1495 3-POKOJOWE mieszkanie, Kuban´ska, 54m2. Cena 145.000 zł do negocjacji. 0-514906914. jk1493 38M2 Prochownia, parter, niski czynsz. 0-514906914. Cena 108.000 zł. jk1494 DOMEK do remontu na Zatorzu. 0514906914. Cena 195.000 zł. jk1496

PASSAT kombi B5 2001, po liftingu z pełnym wyposaz˙eniem, 27.500 zł, 0-691838823. op1471

DZIAŁKA budowlana (1200m2) wszystkie media, 170 zł / m2. Tel. 0510228090, 0-602774618. jk1577

QUAD 110 cm3, 4-suwowy, 1000 zł, 0-691067078. op1466

DLA DZIECKA

PEUGEOT PARTNER 1,9 D / 2004 / 2005, zarejestrowany, 2-osobowy. Cena 16.500 zł. 0-510315835. jk1627 SPRZEDAM FORD FOCUS 2005, nowy model, 5 drzwi, klima, uszkodzony, sprowadzony, przebieg 39.000 km, 11.900 zł. 0-510315835. jk1624 ROVER 25 1,6 / 2000, 3 drzwi, srebrny metalik, 12.000 zł, 0-605681350. op1452

ALBA dla dziewczynki, wzrost 134 cm z dodatkami, 80 zł, 0-692408548. op1449 ALBA komunijna chłopie˛ca 140 cm, 80 zł, 0-65 / 529-01-54, 0-691765025. op1419 DYWAN z motywem dziecie˛cym 2mx3m - 50 zł, 0-669276764. op1468 KRZESŁO obrotowe do biurka, 20 zł, 0-669276764. op1467

BALOTY ze stodoły 120 x 130, 25 zł / szt, kostka słomy 2,50 zł / szt. okolice Pawłowic, 0-667363152 (wieczorem). op1413

´ Z˙ KO metalowe lokalowe i polowe, ŁO składane, 30 zł, 0-696584311. op1462

BIAŁA komoda - 200 zł. Tel. 0601272752 po 16.00. op1371

MONITOR do komputera LG Flatron F700B, 17 cali, stan bdb, 40 zł, 0660290558. op1450

BIURKO białe 120cm / 60cm - 100 zł, komoda biała 140cm / 90cm / 50cm, 150 zł, 0-694395086. op1433

NOWE naczynia kuchenne ,,PHILIPIAK’’, cena 3000 zł. Tel. 0694840980. op1370

BUTLA gazowa propan-butan, 45 zł, 0-663523138. op1447

FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 3000 zł. 0-605670397. mk8327

DREWNO opałowe brzoza, pocie˛te, dowo´z, 110 zł / m3, 0-726262235. op1454

KUCHENKA gazowa + pochłaniacz 150 zł. 0-609636367. jk969

DRUKARKA Lexmark Z 32 - 80 zł, monitor komputerowy, uz˙ywany, 17 cali, 90 zł, 0-65 / 529-01-54, 0691765025. op1422

KOMODA pod telewizor - 500 zł. Tel. 65 520-94-49. mk1476 MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

SPRZEDAM zamraz˙arke˛ - 300 zł. 0-509879801. jk1622 PŁYTY warstwowe 150, 3 szt., 2,9x117, 50 zł / m2, 0-609441829. op1464 POMPA hydrauliczna, 600 zł, 0667877041. op1470 PRA˛DNICA do C360 - 100 zł, 0667363152 (wieczorem). op1414 PUSTAKI stropowe z keramzytu ilos´c´ 100 sztuk, 3,50 zł, 0-65 / 529-02-23. op1417 SKANER 70 zł, mini wiez˙a z kolumnami 40 zł, 0-65 / 529-01-54, 0691765025. op1421

´ Ł rozkładany, szas´c´ krzeseł (komSTO plet) wymiary 75x80x120, 200 zł, 0605331784. op1444 SZAFA trzydrzwiowa z lustrem o wymiarach 210cm / 15cm / 50cm, jasny buk, 2-letnia, 400 zł, 0-694395086. op1435 TAPCZAN 1-osobowy - 180 zł, 2osobowy - 250 zł. Tel. 0-601272752. op1186

GARNITUR młodziez˙owy 46 / 170, ciemny, 100 zł, 0-888719392. op1453

MEBLOS´ CIANKA, machon´, połysk, 4m szerokos´c´, 200 zł. 0-669138997. jk1539

TELEWIZOR Lifetec kolorowy 29cali, 250 zł, 0-65 / 529-01-54, 0691765025. op1420

GRZEJNIKI panelowe białe, uz˙ywane, 150x60 i 60x60, stan bdb z termostatami, 150 zł / 2szt., 0-607606915, 0601785386. op1425

NOWA cegła 12 JUNGMAIER 240 szt / 3 palety. Cena 800 zł. Tel. 0605609621. jk1240

TELEWIZOR przenos´ny 17’’, 50 zł, 0-609876020. op1448

KANAPA 2-osobowa rozkładana z fotelem (komplet), kolor niebieski, stan bdb, 500 zł, 0-605331784. op1443

NOWA niemiecka suszarka do włoso´w dla pan´ - 14 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk896

ULE z pszczołami oraz puste, cena 150-200 zł. Tel. 0-65 / 526-90-08. op1347

˙ OWNICA miedziana do gazoWE˛Z wego grzejnika wody, typ PG 4, 70 zł, 0-696584311. op1463

KANAPOTAPCZAN, jasna zielen´, 250 zł, 0-694395086. op1436

SŁOMA w kostkach 2 zł, pług 3skibowy 1200 zł, ładowacz czeski 750, 7500 zł. 0-515241589. jk1579

KOMODA z nadstwaka˛ (komplet) 158cm / 180cm / 60cm, 300 zł, 0605331786. op1442

SPRZEDAM pawilon handlowy na Holenderskiej 15m2. Cena 8500 zł. 0-510315835. jk1626

ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne, Jan Paweł II na kartach wystawowych, 10 zł / karta, 0-601683556. op1411

KONTENER budowlany wym. 6m x 2,4m, podwo´jne drzwi antywłamaniowe, 2100 zł, 0-65 / 529-13-23. op1416

PIEC miałowy pleszewski z dmuchawa˛ i sterownikiem, uz˙ywany, stan bdb, cena 1800 zł. Tel. 0-65 / 533-04-81. op1384

ZNACZKI, bloczki polskie czyste od 1960-1990 i kasowane od 1951-1991, 4 duz˙e klasery, 700 - 900 zł / klaser, 0-601683556. op1412


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 OBWIESZCZENIE

PRACA

URZ¥D MIASTA LESZNA UL. KARASIA 15, 64-100 LESZNO OG£ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE: STANOWISKO DS. KONTROLI PARKINGÓW W MIEJSKIM ZARZ¥DZIE DRÓG I INWESTYCJI – BIURZE STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA

1. Wymagania niezbêdne: a) obywatelstwo polskie, b) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) wykszta³cenie œrednie, f) uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej, g) nienaganny stan zdrowia oraz sprawnoœæ fizyczna i psychiczna. 2. Wymagania dodatkowe: a) umiejêtnoœæ obs³ugi komputera – MS Office, b) znajomoœæ topografii miasta, c) po¿¹dane cechy osobowe: uczciwoœæ, sumiennoœæ, odpornoœæ na stres, dyspozycyjnoœæ, komunikatywnoœæ, odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, d) znajomoœæ przepisów: Kodeksu postêpowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego. 3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik odpowiedzialny bêdzie za kontrolê Strefy P³atnego Parkowania oraz nadzór nad funkcjonowaniem parkomatów. Szczegó³owy opis stanowiska pracy mo¿na pobraæ z Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Leszna. 4. Wymagane dokumenty: a) wype³niony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dzia³ Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – Urz¹d Miasta w za³¹cznikach do niniejszego og³oszenia), b) list motywacyjny, c) ¿yciorys (CV), d) dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie, e) kserokopia ksi¹¿eczki wojskowej potwierdzaj¹ca uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej, f) oœwiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), g) oœwiadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach. Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w Referacie Kadr i Obs³ugi Prawnej Urzêdu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub poczt¹ pod adresem Urzêdu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. kontroli parkingów w terminie do dnia 6 kwietnia 2009 r. do godz. 17. Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie, nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzêdu – tablica w holu g³ównym na parterze budynku przy ul. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne niespe³niaj¹ce kryteriów wymaganych w og³oszeniu zostan¹ po zakoñczeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowa³y siê do dalszego etapu, bêd¹ przechowywane zgodnie z instrukcj¹ kancelaryjn¹.

KOMUNIKATY KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA LESZNA

o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Leszna informacji o potrzebie sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Prezydent Miasta Leszna, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o ujawnianiu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegó³owego zakresu informacji niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, zwraca siê z apelem do mieszkañców Miasta Leszna bêd¹cych w³aœcicielami lub wspó³w³aœcicielami nieruchomoœci o potrzebie sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych prowadzonych dla swoich nieruchomoœci z rzeczywistym stanem prawnym. Stan prawny nieruchomoœci wynika z treœci wpisów dokonywanych w ksiêdze wieczystej. Istnieje w stosunku do nich domniemanie, ¿e dokonane zosta³y zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza siê jednak, i¿ osoby, którym przys³uguje okreœlone prawo do nieruchomoœci (tj. w³asnoœæ, u¿ytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, a tak¿e prawo osobiste i roszczenie), nie ujawniaj¹ ich w ksiêdze wieczystej. W interesie w³aœciciela le¿y zatem uregulowanie stanu prawnego nieruchomoœci, tj. doprowadzenie do zgodnoœci danych z ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W zwi¹zku z powy¿szym zawiadamiam, i¿: 1. Siedziba S¹du Rejonowego – Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych w Lesznie mieœci siê przy ul. D¹browskiego 2, – obszar w³aœciwoœci miejscowej S¹du Rejonowego obejmuje: Miasto Leszno oraz gminy: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Œwiêciechowa, Wijewo, W³oszakowice, – godziny pracy S¹du: poniedzia³ek: 8-18, wtorek – pi¹tek: 8-16, – tel. 065 525-94-00, – do siedziby S¹du mo¿na dojechaæ komunikacj¹ miejsk¹ lini¹ nr 3 i 4 (z dworca PKP) oraz lini¹ nr 6 (z dworca PKS). 2. Siedziba Centralnej Informacji Ksi¹g Wieczystych mieœci siê pocz¹wszy od dnia 1 lutego 2008 r., w budynku S¹du przy ul. D¹browskiego 2. Informacje dostêpne w godzinach pracy S¹du. 3. Punkt informacyjno-konsultacyjny mieœci siê w Urzêdzie Miasta Leszna – Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Katastru przy Al. Jana Paw³a II 21, pok. 6 i jest dostêpny dla mieszkañców Miasta w godzinach pracy Urzêdu, tj.: – w poniedzia³ki w godz. 7.30-17 oraz od wtorku do pi¹tku w godz. 7.30-15.30. Punkt udziela informacji i wyjaœnieñ w zakresie problematyki prawnej i geodezyjnej odnoœnie posiadanych nieruchomoœci. Adres e-mail: geodezja@leszno.pl oraz wgn@leszno.pl

4. Rzeczywisty stan prawny nieruchomoœci mog¹ potwierdzaæ: ostateczne decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, wyroki, ugody s¹dowe, akty nadania ziemi, zaœwiadczenia itp. 5. Szczegó³owe informacje w zakresie aktualnego stanu w³aœcicielskiego nieruchomoœci obejmuje dzia³ II ksiêgi wieczystej. W dziale II ksiêgi wieczystej w ³amie 3 „W³aœciciel” – wpisuje siê w³aœciciela, wspó³w³aœciciela, wieczystego u¿ytkownika, wysokoœæ ich udzia³ów lub rodzaj wspó³w³asnoœci. W ³amie 5 „Podstawa nabycia” – podstawa prawna wpisu powy¿szego prawa. Ksiêgi wieczyste s¹ jawne i ka¿dy mo¿e je przegl¹daæ w obecnoœci pracownika S¹du. Akta ksiêgi wieczystej mo¿e przegl¹daæ osoba maj¹ca interes prawny oraz notariusz. 6. W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II ksiêgi wieczystej nie odpowiadaj¹ rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomoœci, w³aœciciel winien d¹¿yæ do ich usuniêcia, na przyk³ad poprzez: a) z³o¿enie wniosku do S¹du Rejonowego – Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych do³¹czaj¹c do niego podstawê zmiany wpisu, tj. ostateczn¹ decyzjê administracyjn¹, orzeczenie s¹du, ugodê s¹dow¹, postanowienie, zaœwiadczenie itp. Gdy S¹d w postêpowaniu nieprocesowym dokona w³aœciwego wpisu w dziale II ksiêgi wieczystej w drodze postanowienia, o czym zawiadomi wnioskodawcê, stronie przys³uguje apelacja od dokonanego wpisu w terminie 14 dni od daty dorêczenia tego zawiadomienia. Dla uczestnika, który zrzek³ siê zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia dokonania wpisu. Apelacjê adresowan¹ do S¹du Okrêgowego sk³ada siê w S¹dzie Rejonowym (art. 367-391 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), b) przeprowadzenie postêpowania spadkowego w przypadku, gdy w dziale II ksiêgi wieczystej ujêta jest osoba nie¿yj¹ca, gdy posiadamy akt zgonu (art. 29-32 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub w przypadku, gdy nie posiadamy aktu zgonu, a min¹³ okreœlony czas (np. 150 lat) o uznanie za zmar³ego (art. 922-1088 Kodeksu cywilnego), c) uzgodnienie stanu ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomoœci w postêpowaniu procesowym, poprzez z³o¿enie pozwu do S¹du Rejonowego – Wydzia³u Cywilnego – w przypadku zasz³oœci jest to czêsto jedyna s³uszna droga regulacji stanu prawnego (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o ksiêgach wieczystych i hipotece, Dz.U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), d) przeprowadzenie postêpowania o zasiedzenie nieruchomoœci w przypadku samoistnego posiadania w dobrej wierze 20 lat, w z³ej wierze 30 lat – w³aœciwy S¹d Rejonowy w Lesznie Wydzia³ Cywilny (art. 172-178 Kodeksu cywilnego), e) przeprowadzenie postêpowania procesowego w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniós³ na powierzchni gruntu budynek o wartoœci przewy¿szaj¹cej wartoœæ zajêtej na ten cel dzia³ki, mo¿e ¿¹daæ, aby w³aœciciel przeniós³ na niego w³asnoœæ zajêtej na ten cel dzia³ki za odpowiednim wynagrodzeniem. www.bip.leszno.pl

ZARZ¥DZENIE NR 70/2009 PREZYDENTA MIASTA LESZNA Z DNIA 13 MARCA 2009 R.

w sprawie wyra¿enia zgody i wskazania miejsc na umieszczenie urzêdowych obwieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na czas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. w pasach drogowych dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Leszna. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami) §1 1. Wyra¿am zgodê na umieszczenie urzêdowych obwieszczeñ i plakatów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych w obszarze Miasta Leszna w nastêpuj¹cych miejscach: a) na p³otkach wygradzaj¹cych pasy rozdzia³u ulic: Al. Konstytucji 3 Maja, Al. Jana Paw³a II, ul. Grota-Roweckiego, ul. Szybowników, ul. Adama Mickiewicza, b) na stela¿ach reklamowych na Al. Konstytucji 3 Maja niezajêtych przez inne tablice, c) na s³upach oœwietleniowych na Al. Jana Paw³a II, ul. Estkowskiego (od Al. Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej), d) na pozosta³ych s³upach energetycznych i oœwietleniowych (po uzyskaniu zgody od w³aœciciela urz¹dzenia, tj. ENEA S.A.), e) na drzewach i terenach zielonych, f) w formie banerów reklamowych nad jezdniami i ci¹gami pieszo-jezdnymi, g) na w³asnych urz¹dzeniach og³oszeniowych na chodnikach w linii ³awek ulic: Rynek, Wolnoœci i S³owiañska ( od Al. Krasiñskiego do Rynku), h) na ogrodzeniach posesji od strony pasa drogowego, po uzyskaniu zgody od w³aœciciela lub zarz¹dcy posesji. 2. Urzêdowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych nale¿y umieszczaæ z zachowaniem nastêpuj¹cych skrajni: a) 4,50 m – nad jezdni¹ i ci¹gami pieszo-jezdnymi, b) 2,50 m – nad chodnikami i poboczami. 3. Urzêdowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby nie powodowa³y uszkodzeñ urz¹dzeñ i drzew, na których s¹ umieszczane. 4. Urzêdowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o usun¹æ bez powodowania szkód. §2 Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Miejskiemu Zarz¹dowi Dróg i Inwestycji oraz Stra¿y Miejskiej. §3 Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wydaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie, na odcinku od Alei Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy Miasta. Podmiotem podejmuj¹cym realizacjê powy¿szego przedsiêwziêcia jest Miejski Zarz¹d Dróg i Inwestycji w Lesznie. Z treœci¹ ww. decyzji mo¿na zapoznaæ siê w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wa³owa 5, pok. 24, II piêtro.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 20 marca 2009 r. wydana zosta³a decyzja koñcz¹ca postêpowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz¹ca budowy linii kablowej SN-15kV ze stacji WN/SN Leszno-Wschód do strefy przemys³owej I.D.E.A. w Lesznie (rejon ul. Mierniczej, Al. Konstytucji 3 Maja). Inwestor: Miejski Zarz¹d Dróg i Inwestycji UM Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 17 marca 2009 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii œwiat³owodowej ³¹cz¹cej siedzibê Urzêdu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 z siedzibami Urzêdu przy ul. Poniatowskiego 11, Wa³owej 5 i Przemys³owej 10 (trasa przebiegu – ulice: Œniadeckich, Przemys³owa, Marcinkowskiego, Aleje Krasiñskiego, Wa³owa, Kurpiñskiego, Poniatowskiego, Berwiñskich). W zwi¹zku z powy¿szym informujê strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 208-209 w godz. 7.30-15.30, a w pon. w godz. 7.3017 w terminie 14 dni od dnia ukazania siê niniejszego komunikatu mo¿na zapoznaæ siê z aktami sprawy oraz zg³aszaæ swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

PRZETARG BUDOWA NAWIERZCHNI

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Budowê nawierzchni utwardzonej w ul. Dzia³kowej w Lesznie na odcinku od posesji nr 24 do ul. Pszenicznej”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Zamawiaj¹cy informuje, ¿e nie przewiduje mo¿liwoœci udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowiæ bêdzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). 2. Posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegaj¹ce na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia ³amanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o ³¹cznej powierzchni 2000 m2, b) dysponuj¹ niezbêdn¹ kadr¹ techniczn¹, przy czym za minimum uznaje siê 1 osobê z uprawnieniami do kierowania robotami bran¿y drogowej posiadaj¹c¹ wa¿ne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa. 3. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy), przy czym za minimum uznaje siê dysponowanie kwot¹ (œrodki w³asne lub zdolnoœæ kredytowa) w wysokoœci 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji. 6. Zobowi¹zuj¹ siê do udzielenia 4-letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materia³y. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 16 kwietnia 2009 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 5000,00 z³ wyznaczono do dnia 16 kwietnia 2009 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 16 kwietnia 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 18 marca 2009 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.


SPORT

30

Do Lipna zjad¹ w najbli¿szy weekend najlepsi m³odzi specjaliœci od gry w warcaby.

BOKS

Ruch na ringu

Fot. archiwum

WARCABY

W najbli¿sz¹ sobotê Leszno znów bêdzie aren¹ bokserskich zmagañ. W hali Æwicznia odbêd¹ siê: 13. Turniej Janusza Stawiñskiego ps. Harcerz i 3. Turniej im. Stanis³awa Kamiñskiego. – Spodziewamy siê licznej grupy uczestników, zw³aszcza pañ, dla których bêdzie to ostatni sprawdzian przez mistrzostwami Polski w Grudzi¹dzu – powiedzia³ Albin Pudlicki, szkoleniowiec Polonii Leszno. Zawodniczki i zawodnicy bêd¹ rywalizowaæ we wszystkich kategoriach wiekowych. Uroczyste otwarcie imprezy zaplanowano na godzinê 11.45, a bezpoœrednio po nim rozpoczn¹ siê turniejowe walki. (ceg)

P£YWANIE SYNCHRONICZNE

W blasku z³ota

Dziewiêæ zawodniczek KP Astromal-Akwawit startowa³o z powodzeniem w II eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, która odby³a siê w miniony weekend w Warszawie. W zawodach uczestniczy³y 83 zawodniczki z 10 klubów z ca³ej Polski. Leszczynianki spisa³y siê znakomicie i stanê³y na najwy¿szym stopniu podium we wszystkich rozgrywanych konkurencjach (solo, duetach, teamach i figurach obowi¹zkowych). – Na najwy¿sze uznanie zas³u¿y³a Roberta Klecz, która zdoby³a komplet z³otych kr¹¿ków. Bardzo dobrze zaprezentowa³a siê równie¿ Zuzanna Frydrych, która oprócz z³ota w duecie i zbiorówce, siêgnê³a równie¿ po srebrny medal w solo, przegrywaj¹c jedynie z klubow¹ kole¿ank¹ – poinformowa³a nas trenerka Martyna Zieliñska. (ceg)

WYNIKI LESZCZYNIANEK: Solo: I m. Roberta Klecz II m. Zuzanna Frydrych XIII m. Sandra Pok³adek XVI m. Katarzyna Józefowicz XVIII m. Eliza Kulczycka Duety: I m. Frydrych i Klecz VII m. Józefowicz i Pok³adek XI m. Kulczycka i A. Waleñska XV m. D. Jaworska i E. Grobelna Teamy: I m. Frydrych, Klecz, Józefowicz, Pok³adek VI m. Kulczycka, Waleñska, Jaworska, Grobelna, O. Kajak (rez.)

LEKKOATLETYKA

Na prze³aj W Poznaniu odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików i eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w biegach prze³ajowych. Udanie zaprezentowali siê w nich zawodnicy UKS Achilles. W kategorii m³odziczek na 1500 m 16. lokatê zajê³a Ewa Poloch, a 20. by³a jej siostra Martyna. Na dystansie 2500 m na 20. miejscu uplasowa³a siê Patrycja Wachowiak, a 25. by³a Anna Jazdoñczyk. W kategorii m³odzików 12. miejsce na 2000 m wywalczy³ Marcin Piotrowiak, natomiast na 3000 m Patryk Dro¿d¿yñski by³ 21. W kategorii juniorów m³odszych na 5000 m Adrian Wachowiak zaj¹³ 9. miejsce i uzyska³ awans do fina³u OOM. Z kolei Marek Matyaszczyk by³ 20. Achilles zdoby³ 4 punkty do wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y i zaj¹³ 14. miejsce wœród 41 sklasyfikowanych klubów. (ceg)

Fot. archiwum s W pierwszy dzieñ wiosny rozegrano w Lesznie zawody modelarskie modeli balonów na ogrzane powietrze o ma³y puchar Gordona Bennetta. Zwyciêzc¹ imprezy zosta³ Jakub Lechmann z Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego z Pogorzeli. Drugie miejsce z niewielk¹ strat¹ zaj¹³ Marcin Glapiak z SM Przylesie Leszno, a trzeci by³ Jan Busz z GOK Hutnik Gostyñ. Dru¿ynowo pierwsze miejsce zajê³a modelarnia SM Przylesie przed Hutnikiem Gostyñ i KMLiK z Pogorzeli. Sponsorami zawodów byli: ZM Konarczak z Pogorzeli, Biurimex z Leszna, Stacja Paliw Jagodzik z Leszna, Hurtownia Sawana z Leszna, Spó³dzielnia Mleczarska z Gostynia. Na zdjêciu uczestnicy leszczyñskich zawodów. ES

Stolica warcabów

W sali Gminnego Oœrodka Kultury rozegrane zostan¹: 13. Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów M³odszych i M³odzie¿owców, 3. Puchar Polski Orlików i M³odzików, a tak¿e 2. Mistrzostwa Polski w Grze B³yskawicznej. Zmaganiom „zawodowców” towarzyszyæ bêd¹ dwa turnieje dla amatorów. Pierwszy z nich o Puchar Prezes UKS Roszada Lipno zaplanowano ju¿ dzisiaj po po³udniu, natomiast drugi – o Puchar Wójta Gminy Lipno – odbêdzie siê w sobotê i

niedzielê. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹. W miniony weekend w finale wojewódzkim w warcabach klasycznych rywalizowali uczniowie ze szkó³ podstawowych. Wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³a Agnieszka Szymañska z SP Lipno, a spoœród ch³opców najlepszy okaza³ siê Pawe³ Rosiñski z SP Osieczna. W czo³owych dziesi¹tkach znaleŸli siê tak¿e Fortunata Fedyk z SP Górka Duchowna i Miko³aj Konieczny z SP Lipno. (ceg)

SI£ACZE

Wyciskali na le¿¹co

W Gostyniu odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wyciskaniu Le¿¹c. Zorganizowali je: TKKF Têcza przy Gostyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, Polski Zwi¹zek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Si³owego w Warszawie oraz Kobra Jass Koœcian.

s Zwyciêzcy w kategorii weteranów.

W zawodach wystartowa³o 27 zawodniczek i zawodników z 7 klubów z ca³ej Polski. Boje toczyli w piêciu kategoriach: open – kobiet i mê¿czyzn (24-40 lat), weteranów (powy¿ej 40 lat), juniorów (do lat 23) i juniorów m³odszych (do lat 18). Wœród pañ mistrzyni¹ Wielkopolski zosta³a Maria Szymkowiak z Kobry Jass Koœcian, która wycisnê³a 95 kg, drugi i trzeci wynik uzyska³y jej klubowe kole¿anki: Patrycja Jurga – 75 kg i Karolina Pogorzelska – 37,5 kg. Zaciête boje stoczyli równie¿ mê¿czyŸni. Mistrzem Wielkopolski zosta³ Tomasz Zakrzewski (KobraJass), który wycisn¹³ 270 kg. Drugi wynik uzyska³ jego kolega z klubu Dominik Murcha, a trzeci by³ Andrzej Œwierszcz z Têczy Spo³em Kielce. Najlepszy gostynianin w tej kategorii Maciej Sobalski zaj¹³ 8. miejsce. W grupie weteranów tytu³ mistrza Wielkopolski wywalczy³ Mariusz Rufkiewicz z Rufiana Jankowo wynikiem 205 kg. Wyprzedzi³ Jana Napiera³ê (KobraJass) – 205 kg i Leszka Pasiekê

Fot. E. Curyk-Sierszulska

(£okietek Nak³o) – 185 kg. W kategorii juniorów zwyciê¿y³ Mateusz Sêdziak z Kobry-Jass. Wynikiem 232,5 kg ustanowi³ nowy rekord Wielkopolski. Drugi by³ Dawid Deptuch ( Steinpol Ilanka Rzepin) – 200 kg, a trzeci Roger Kasperkowiak (TKKF Têcza Gostyñ) – 125 kg. W kategorii juniorów m³odszych mistrzem Wielkopolski zosta³ Rafa³ ¯arnowski (Steinpol) z wynikiem 105 kg przed Jaros³awem Wronkowskim (£okietek Nak³o) – 125 kg. Puchar Burmistrza Gostynia dla najlepszego zawodnika mistrzostw zdoby³ Tomasz Zakrzewski z KobryJass. Nagrodê Prezesa TKKF Têcza Gostyñ dla najstarszego zawodnika otrzyma³ Edmund Lechowicz z UKS Nike ¯agañ. Najlepszym gostynianinem mistrzostw zosta³ Waldemar Szwedek. ES


SPORT W najbli¿sz¹ niedzielê w Bydgoszczy odbêdzie siê tradycyjne Kryterium Asów. W tych presti¿owych zawodach wystartuj¹ dwaj leszczynianie – Jaros³aw Hampel i Krzysztof Kasprzak.

31

KOSZYKÓWKA

Zaczynaj¹ Hampel i Kasprzak od nowa ¯U¯EL

Turniej nad Brd¹ odbywa siê zawsze u progu nowego sezonu. Nie inaczej jest i w tym roku. Organizatorzy jak zwykle zaprosili do udzia³u w imprezie krajow¹ czo³ówkê. Na liœcie startowej figuruj¹ nazwiska niemal wszystkich najlepszych polskich ¿u¿lowców. Siln¹ reprezentacjê wystawiaj¹ gospodarze. Barw beniamin-

ka ekstraligi broniæ bêd¹ w niedzielê: A. Jonsson, E. Sajfutdinow, T. Chrzanowski i K. Buczkowski. Oprócz nich w turnieju wyst¹pi¹ tak¿e: A. Miedziñski, W. Jaguœ, T. Jêdrzejak, R. Holta, G. Walasek, P. Protasiewicz, K. Jab³oñski, T. Gapiñski oraz wspomniani ju¿ J. Hampel i K. Kasprzak. (ceg)

KOSZYKÓWKA

Graj¹ w pi¹tek

Koszykarki PKM Duda Super-Pol i Inei AZS Poznañ rozpoczynaj¹ rywalizacjê o miejsca 5-8. Pierwsze z dwóch spotkañ odbêdzie siê dzisiaj o godz. 18.30 w hali Tarpez.

Leszczynianki i poznanianki nie awansowa³y do pó³fina³ów play-off i pozosta³a im walka o ni¿sze lokaty w Ford Germaz Ekstraklasie. Wygrany dwumeczu zagra o 5. miejsce z triumfatorem pary ROW Rybnik – Energa Toruñ, a pokonany zmierzy siê o 7. lokatê z przegranym z drugiej pary. – Na pewno nie odpuœcimy – za-

powiada trener Jaros³aw Krysiewicz, który nie bêdzie móg³ ju¿ skorzystaæ z us³ug Ashley Shields. Amerykanka, która przysta³a na wczeœniejsze rozwi¹zanie kontraktu, wczoraj odlecia³a do USA. Zagra natomiast DeTrina White, która do koñca sezonu zostanie w Lesznie. (ceg)

PI£KA NO¯NA

Jad¹ do lidera

W drugiej kolejce wiosennej rundy rozgrywek III ligi pi³karze Polonii Leszno zmierz¹ siê w Grudzi¹dzu z Olimpi¹. Gospodarze s¹ zdecydowanym liderem w grupie kujawsko-pomorskowielkopolskiej. A¿ o osiem punktów wyprzedzaj¹ drug¹ w tabeli Goplaniê Inowroc³aw. Nic dziwnego, ¿e to Olimpia bêdzie zdecydowanym faworytem pojedynku z leszczynianami. – Gramy dalej – mówi³ po przegranym u siebie spotkaniu z Uni¹

Swarzêdz trener Jerzy Radojewski. – Przed nami kolejny bardzo trudny przeciwnik, ale có¿, taka jest liga. Byæ mo¿e uda siê urwaæ jakiœ punkt w Grudzi¹dzu. Przypomnijmy, ¿e w pierwszej rundzie rozgrywek Polonia przegra³a u siebie z Olimpi¹ 0:2.

W sobotê i niedzielê odbêd¹ siê mecze rewan¿owe pierwszej rundy bara¿y o II ligê. Ich gospodarzami bêd¹ dru¿yny UKKS WSH Leszno 2000 i Obry Koœcian. Przed tygodniem nasi koszykarze grali na Pomorzu z triumfatorami rozgrywek okrêgu zachodniopomorskiego. Rywalami by³y Herkules Bia³ogard i AZS Politechnika Koszalin. UKKS najpierw pokona³ akademików 80:52, by w niedzielê ulec w Bia³ogardzie 76:83. Z kolei koœcianiacy najpierw pokonali Herkulesa 75:72, a nastêpnie ulegli AZS-owi 45:48. Wszystkie dru¿yny zanotowa³y zatem po jednym zwyciêstwie. – Sprawa awansu do pó³fina³u jest nadal otwarta – przyzna³ Tomasz Grabianowski, szkoleniowiec UKKS WSH. – Wszystko rozstrzygnie siê na naszym terenie i mam nadziejê, ¿e wykorzystamy szansê. W sobotê leszczynianie zmierz¹ siê o godzinie 16 w Trapezie z dru¿yn¹ z Koszalina. Nazajutrz o 17 bêd¹ podejmowali Herkulesa, ale zagraj¹ w… hali Trzynastka. – Trapez jest zajêty, dlatego jesteœmy zmuszeni przenieœæ siê do hali Trzynastka. To z pewnoœci¹ nam nie pomo¿e, bo znacznie lepiej gra siê w obiekcie, w którym trenuje siê na co dzieñ. Nie ma jednak co narzekaæ. Musimy zagraæ swoje, a przede wszystkim znacznie skuteczniej ni¿ przed tygodniem. Wiele zale¿eæ bêdzie od tego, w jakim sk³adzie przyjedzie do nas Herkules. U siebie ten zespó³ korzysta³ z dwóch graczy drugoligowej Spójni Stargard Szczeciñski. Obra rozpocznie rewan¿e od sobotniego pojedynku z Herkulesem, który wyznaczono na godzinê 17. Z kolei w niedzielê przeciwnikiem podopiecznych Witolda Ratajczaka bêdzie AZS. Pocz¹tek tego spotkania wyznaczono na 15. (ceg)

MOTOCROSS

Zaborowskie œciganie

W najbli¿sz¹ niedzielê na torze w Zaborowie odbêdzie siê pierwsza runda mistrzostw strefy zachodniej w motocrossie i quadach pn. Ipone Racing Cup. Impreza zgromadzi na starcie ponad 100 zawodników, w tym krajow¹ czo³ówkê z wicemistrzem Europy Jackiem Lonk¹ na czele. Emocji z pewnoœci¹ nie zabraknie. Start

do pierwszego wyœcigu nast¹pi tu¿ przed godzin¹ 12. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.

(ceg) Fot. E. Baldys

PI£KA RÊCZNA

Wa¿ne spotkanie Szczypiorniœci II ligi rozegraj¹ w najbli¿szy weekend kolejn¹ seriê spotkañ. Bardzo wa¿ny mecz czeka graczy Arotu-Astromal Leszno. W niedzielê podopieczni Ryszarda Kmiecika wybieraj¹ siê do Œwidnicy, gdzie ich rywalem bêdzie dru¿yna ŒKPR. To jeden z pretendentów do awansu, choæ w ostatniej kolejce œwidniczanie stracili cenne punkty w potyczce z wiceliderem z

Komprachcic. Mamy nadziejê, ¿e leszczynianie pójd¹ w œlady OSiR-u i tak¿e pokusz¹ siê o zwyciêstwo. U siebie zagraj¹ natomiast zawodnicy Têczy Koœcian, którzy bêd¹ podejmowaæ Bór Oborniki. To zdecydowanie najs³abszy zespó³ w grupie, z którym gospodarze nie powinni mieæ wiêkszych problemów. We wtorek zagraj¹ natomiast zawodniczki Arotu-Astromal, które wybieraj¹ siê do Œwiebodzic. (ceg)

(ceg)

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

P.U.H. B&B Sp.j

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


52” 65”

ELSETT Electronics 64-100 Leszno, ul. Kościelna 12, tel. 065 529 79 79, 529 70 60


Wygraj wycieczkę do Chorwacji str. 23

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Tylko u nas!

E I K S STYŃ

Ogłoszenia drobne z ceną za darmo

GO

str. 28

Rolnicy Roku 2008

str. 8-9

str. 15

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 24 (2072) 27.03-30.03.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Zabrakło mamy

(w tym 7% VAT)

PKM Duda z Grąbkowa na zakręcie

str. 2

Niemiecki order Marian Sobkowiak z Gostynia otrzymał wczoraj Order Zasługi RFN, przyznany przez prezydenta tego kraju. Za pracę na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Choć zaznał od Niemców wiele zła, wciąż powtarza: – Nie można całe życie żyć w nienawiści. nienawiści. str. 10 Fot. E.Curyk-Sierszulska

Pusty ratusz w Borku Fot. E.Baldys

V Adrian i Rysiu z tatą Ryszardem Mateckim. Rysiu porusza się tylko na czworakach. Z domu wychodzi rzadko, bo schody to dla niego przeszkoda nie do pokonania. Rodzina prosi o pomoc, chce dla chłopca kupić windę.

Za tydzień w gazecie:

Skarb Kibica Żużlowej Ekstraligi a w nim: składy drużyn, terminarz, ciekawostki, wypowiedzi zawodników, trenera i prezesa, a także konkurs dla kibiców

3KARB+IBICA ŒUœLOWEJ%KSTRALIGIZ ratusza w Borku Wielkopolskim zostały tylko ściany. Budynek jest pusty, nie ma dachu. Trwa wielki remont, za który gmina zapłaci aż 3.500.000 zł. str. 14

Zapłacą nawet 5000 zł Policja w Lesznie przestrzega: nie będzie pobłażania dla piratów na motocyklach. Za brawurę mogą stracić prawo jazdy, zapłacić 1000 zł mandatu albo 5000 zł grzywny. str. 7

Fot. E.Baldys

Od niemal dwóch tygodni cały Poniec żyje tą tragedią. Elżbieta Matecka miała 48 lat, zmarła w niedzielę w nocy, we śnie. Zostawiła męża i synów bliźniaków. Adrian i Rysiu mają po 9 lat. Są dziećmi szczególnej troski. str. 13

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostały

33 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

4 kwietnia – sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu godz. 17 – koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”. Znane i lubiane piosenki oraz melodie z kręgu muzyki polskiej i francuskiej od lat 20. do 50. ub. wieku. Wykonawcami będą młodzi krakowscy muzycy: Tomasz Drabina – wirtuoz akordeonu, kompozytor, aranżer, założyciel zespołu Karpatia oraz Paulina Kujawska – piosenkarka. Do swojego programu artyści włączyli popularne piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Organizator imprezy Gostyńskie Spotkania z Kulturą przygotował loterię, w przerwie koncertu będzie kawa i ciasteczka. Cena biletu 10 zł, do nabycia w Państwowej Szkole Muzycznej.

5 kwietnia – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach godz. 10 – VII Powiatowy Turniej Szachowy o puchar radnego powiatu. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozegrany zostanie systemem szwajcarskim, najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. do 8 kwietnia – Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaskach. godz. 9-14 – kiermasz ozdób wielkanocnych: kartek, stroików, dekoracji okiennych, wyrobów z masy solnej, ceramiki i rafii oraz wiele innych. do 19 kwietnia – Ośrodek Kultury w Krobi: wystawa fotografii „Nasze spotkania z Ojcem Świętym”. Wstęp wolny. ES

Remontowe prace w szpitalu W gostyńskim szpitalu ruszy kolejny etap modernizacji. Powiat zamierza w 2009 roku przeznaczyć na ten cel ponad dwa miliony złotych. – Mamy przygotowaną dokumentację pod dalszą modernizację szpitala – mówi wicestarosta Janusz Sikora. – Najpierw zaadaptowane będą pomieszczenia na drugim piętrze na potrzeby chirurgii dziecięcej. Dalsze prace obejmą adaptację obecnej chirurgii dziecięcej na parterze na izbę przyjęć, wykonanie podjazdu dla karetek oraz wymianę obecnej windy na nową, gdyż ta nie spełnia wymogów. Na tegoroczne prace powiat zamierza wydać 2.125.000 zł. Drugi etap modernizacji szpitala przewidziany jest na rok 2011. Wówczas zaplanowano adaptację pomieszczeń na pierwszym piętrze dla ortopedii, która będzie pododdziałem oddziału

chirurgii ogólnej. Koszt ma wynieść 901.000 zł. – Pieniądze są zagwarantowane w budżecie powiatu, ale istniej możliwość, że zarówno zakres prac, jak i ich terminy mogą być przyspieszone, jeśli uda się pozyskać pieniądze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśnia wicestarosta. – Nabór wniosków ma być ogłoszony w kwietniu. Jeszcze w tym roku ma powstać parking obok szpitala na terenie dawnego dworca PKS. Teren ten powiat przejął od gminy Gostyń. Powierzchnia parkingu będzie wynosić około 1800 metrów kwadratowych. Zaplanowano 44 miejsca parkingowe. Stara nawierzchnia zostanie zerwana i wybudowana nowa, wraz z odwodnieniem. Według wstępnych szacunków wybudowanie parkingu ma kosztować około 350.000 zł. ES

Wiosna, uczniowie i ekologia Uczniowie Zespołu Szkół w Piaskach postanowili – pomimo zimna – powitać wiosnę. I to ekologicznie. W szkolnym holu pojawiła się gazetka „Dbaj o środowisko” oraz plakaty „Przyjaciel środowiska”, w klasach IV odbyły się lekcje na temat „Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego”. W szkole mają się odbyć także lekcje otwarte „Co każdy ze śmieciami robić powinien?”. Członkowie Ligi Ochrony Przyrody, Szkolnego Kółka Przyrodniczego i

nych sklepach na terenie gminy. – Można przynieść tam zużyte baterie i wziąć udział w losowaniu toreb na zakupy, ufundowanych przez gminę – podpowiadają uczniowie z piaskowskiej szkoły. Tekst i fot. ES

Wasielewski w Gostyniu Po raz drugi w krótkim czasie spotka się z mieszkańcami Gostynia Paweł Wasielewski, gostynianin z pochodzenia, wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny, specjalista od problematyki zagranicznej, korespondent między innymi w Rzymie i Watykanie. Autorskie spotkanie organizuje Fundacja Miejsce Moje. Odbędzie się ono we wtorek, 31 marca, w Cafe Absolwent o godz. 18. Redaktor Paweł Wasielewski był już gościem fundacji podczas ubiegłorocznych spotkań w ramach cyklu „Ludzie naszego miasta”, organizowanych z okazji 730-lecia Gostynia. Opowiadał wówczas o swojej pracy w Watykanie i spotkaniach z papieżem Janem Pawłem II. Najbliższe spotkanie, które symbolicznie kończy cykl „Ludzie naszego miasta”, zostanie poświęcone pozawatykańskim wątkom dziennikarskiej kariery redaktora Wasielewskiego. Moderatorem będzie Maciej Kretkowski. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zaopatrzyć się w wizytówkę, które rozprowadza Agnieszka Wujek, prezes Zarządu Fundacji Miejsce Moje, tel. 604171436.

▲Pod hasłem „Pierwszego Dnia Wiosny i każdego następnego - przyjaźni środowisku” uczniowie przed sklepami, w których prowadzona jest zbiórka baterii i na targowisku zachęcali mieszkańców poprzez prezentację plakatów o tematyce ekologicznej i dystrybucję ulotek „Bądź przyjacielem środowiska” do dbania o Ziemię.

Memoriał w kopa W Teodozewie w gminie Poniec odbył się III Memoriał Kopa im. Jana Dopierały, znanego działacza sportowego i społecznego, organizatora rozgrywek w kopa, byłego sołtysa wsi Rokosowo.

ES

W soboty do skarbówki W ostatnią sobotę marca i ostatnią sobotę kwietnia w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu zaplanowano Dni Otwarte. Urząd czynny będzie w te dni od godziny 9 do 13. Będzie można zapoznać się wówczas ze specjalnym wydaniem Faktu PIT 2008 oraz publikacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów, które mają pomóc podatnikom przy składaniu zeznań rocznych. W obie soboty będą przyjmowane zeznania podatkowe, nie będzie natomiast czynna obsługa kasowa. ES

▲W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu włodarze miasta spotkali się z mistrzami Wielkopolski w piłce siatkowej w kategorii młodzików UKS Kaniasiatka. Młodzi zawodnicy wywalczyli tytuł zaledwie kilka dni temu. Wraz z nimi przybyli trener Jerzy Mader i prezes klubu Wiesław Urbański. Zawodnicy opowiedzieli o minionym sezonie i o ostatnim turnieju, który zadecydował o zdobyciu pucharu. Mówili też o planach na przyszłość. Część zawodników gra w reprezentacjach szkolnych i teraz rozpoczynają szkolne rozgrywki. W przyszłym sezonie niektórzy z nich przejdą do starszej kategorii wiekowej, ale zapewnili, że nadal będą grać w siatkówkę. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Skorupski, burmistrz Jerzy Woźniakowski oraz jego zastępca Leszek Dworczak pogratulowali im sukcesu i wręczyli wszystkim upominki. Chłopcy podziękowali za wsparcie ze strony gminy i zapewnili, że godnie reprezentują Gostyń i gminę na turniejach. Tekst i fot. ES

Strażnicy Lasu porządkowali teren leśny wokół szkoły w Piaskach, rów wzdłuż drogi ze Strzelec Wielkich do Grabonoga, teren przy alei kasztanowców na odcinku Smogorzewo – Talary. Rozpoczęto też długofalową akcję zbierania zużytych baterii w wybra-

Koncert później Zespół Dżem nie zagra w Gostyniu w najbliższą sobotę, 28 marca. Z przyczyn niezależnych od organizatora koncertu występ grupy został przeniesiony na niedzielę, 19 kwietnia. Osoby, które kupiły bilety, nie muszą ich zwracać, będą one ważne na kwietniowy koncert Dżemu. ES

▲Rozgrywki były bardzo emocjonujące i zakończyły się o północy.

Jan Dopierała zmarł w 2007 roku i od tej pory jego córka Agnieszka – obecna sołtys Rokosowa – organizuje turniej w kopa jego imienia. Memoriał rozpoczął się minutą ciszy, następnie delegacja złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze na grobie. Do rozgrywek przystąpiło 84 graczy. Zawodnicy rozegrali pięć rund. Sędziowali: Czesław Pierzchała, Jacek Prętki, Marek Juskowiak i Marian Jędryczka. W czasie przerw zawodnicy korzystali ze słodkiego poczęstunku i kawy oraz kolacji, przygotowanych przez organizatorów. Trzydziestu najlepszych graczy otrzymało nagrody rzeczowe, pucha-

ry, statuetki i dyplomy. Nagrodami głównymi były: rower ufundowany przez radnego powiatowego Krzysztofa Wachowiaka, wiertarka oraz spawarka. Zwycięzcą turnieju został Janusz Samson, za nim kolejno uplasowali się: Zygfryd Hasiński, Bogusław Frąckowiak, Stanisław Górczak, Jan Rogalka, Henryk Grobelny, Stanisław Wiórka, Józef Konopka, Jerzy Leciejewski, Marian Ignasiak. Patronat nad imprezą sprawowali: burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Maciej Malczyk oraz radny powiatu gostyńskiego Krzysztof Wachowiak. Tekst i fot. ES


Wygraj wycieczkę do Chorwacji str. 23

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Tylko u nas!

E I K S CIAÑ

Ogłoszenia drobne z ceną za darmo

KOŒ

str. 28

Rolnicy Roku 2008

str. 8-9

str. 15

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 24 (2072) 27.03-30.03.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Zabrakło mamy

(w tym 7% VAT)

PKM Duda z Grąbkowa na zakręcie

str. 2

Niemiecki order Marian Sobkowiak z Gostynia otrzymał wczoraj Order Zasługi RFN, przyznany przez prezydenta tego kraju. Za pracę na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Choć zaznał od Niemców wiele zła, wciąż powtarza: – Nie można całe życie żyć w nienawiści. nienawiści. str. 10 Fot. E.Curyk-Sierszulska

Pusty ratusz w Borku Fot. E.Baldys

V Adrian i Rysiu z tatą Ryszardem Mateckim. Rysiu porusza się tylko na czworakach. Z domu wychodzi rzadko, bo schody to dla niego przeszkoda nie do pokonania. Rodzina prosi o pomoc, chce dla chłopca kupić windę.

Za tydzień w gazecie:

Skarb Kibica Żużlowej Ekstraligi a w nim: składy drużyn, terminarz, ciekawostki, wypowiedzi zawodników, trenera i prezesa, a także konkurs dla kibiców

3KARB+IBICA ŒUœLOWEJ%KSTRALIGIZ ratusza w Borku Wielkopolskim zostały tylko ściany. Budynek jest pusty, nie ma dachu. Trwa wielki remont, za który gmina zapłaci aż 3.500.000 zł. str. 14

Zapłacą nawet 5000 zł Policja w Lesznie przestrzega: nie będzie pobłażania dla piratów na motocyklach. Za brawurę mogą stracić prawo jazdy, zapłacić 1000 zł mandatu albo 5000 zł grzywny. str. 7

Fot. E.Baldys

Od niemal dwóch tygodni cały Poniec żyje tą tragedią. Elżbieta Matecka miała 48 lat, zmarła w niedzielę w nocy, we śnie. Zostawiła męża i synów bliźniaków. Adrian i Rysiu mają po 9 lat. Są dziećmi szczególnej troski. str. 13

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostały

33 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Dwie w finale

Dwie uczennice klas ekonomicznych technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie – Izabela Rybarczyk i Paulina Adamczak – zajęły wysokie miejsca w finale wojewódzkiego Konkursu z Rachunkowości „Akademia Księgowego”.

Honorowy Obywatel Wójtowi gminy Kościan Henrykowi Bartoszewskiemu nadano tytuł Honorowy Obywatel miasta Sümeg (Węgry). W ten sposób doceniono jego zaangażowanie w umacnianie kontaktów partnerskich obu gmin. Akt nadania honorowego obywatelstwa wręczyli: burmistrz Sümeg Zsolt Redei i sekretarz tamtejszego urzędu Bernadett Gutmayer. Po tej uro-

czystości delegacja gminy Kościan spotkała się z radnymi gminy Sümeg, dyrektorami szkół i komendantem straży pożarnej na uroczystej kolacji. W skład delegacji obok H. Bartoszewskiego wchodzili: Andrzej Przybyła – zastępca wójta, Leszek Baranowski – radny gminy Kościan oraz Grzegorz Stanisławiak – komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej. (dab)

Pomoc dla ubogich W najbliższy weekend w kościańskich marketach zostanie przeprowadzona zbiórka żywności. Zgromadzone dary zostaną przekazane w postaci paczek na święta ubogim rodzinom. Zbiórkę, podobnie jak i w latach poprzednich, organizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK pod oficjalnym patronatem

Banku Żywności w Lesznie. Zostanie ona przeprowadzona w sklepach: Biedronka, Kaufland, Netto, Intermarche i Tesco w dniach 27-29 marca. W piątek w godz. 14- 19, w sobotę w godz. 9-19, a w niedzielę w godz. 10-17. ,,Sprawmy, aby inni mieli święta. Cieszmy się czyniąc dobro’’ – apelują organizatorzy zbiórki. (dab)

Z Bolkiem i Lolkiem przez Europę Sześciolatki z przedszkoli w Śmiglu, Żegrówku i Czaczu uczestniczyły w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Z Bolkiem i Lolkiem poznajemy Europę”. Autorkami przedsięwzięcia były nauczycielki Ewa Nowak i Elżbieta Wasielewska. Dzieci „podróżowały” po różnych krajach Unii, rozpoczynając od Polski. Odwiedziły m.in.: Niemcy, Danię, Francję, Wielką Brytanię i Włochy, zdobywając wiedzę o wszystkich tych krajach, poznając panujące w nich zwyczaje, charakterystyczne budowle oraz najbardziej znane postacie z bajek. Dzięki spotkaniom z nauczycielami: języka niemieckiego – Woj-

ciechem Adamczewskim, języka francuskiego – Hanną Kurasińską i języka angielskiego – Pauliną Grzelczyk zerówkowicze mieli okazję zapoznać się z najczęściej używanymi językami obcymi. Wiele radości dostarczyły zajęcia podczas których dzieci robiły flagi poznanych państw i wypełniały specjalnie przygotowane karty pracy. Podsumowanie projektu było prawdziwym sprawdzianem wiedzy dla maluchów, które rozwiązywały zagadki, kojarzyły bajkowe postacie z odpowiednim państwem i z pomocą rodziców wykonywały makiety budowli charakterystycznych dla danego kraju. LL

To był pierwszy konkurs zorganizowany specjalnie dla uczniów z Wielkopolski przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski. Głównym jego celem było popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw oraz zachęcanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy z rachunkowości poprzez posługiwanie się programem finansowo-księgowym. Z całej Wielkopolski do konkursu przystąpiło około 400 uczniów, a w tym uczniowie obu klas ekonomicznych technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy zawierającego 50 pytań. Do etapu wojewódzkiego I stopnia zostały zakwalifikowane trzy uczennice z klasy IV kościańskiego technikum: Paulina Adamczak, Joanna Losiak i Izabela Rybarczyk. Ten etap, z udziałem 52 najlepszych adeptów księgowości z Wielkopolski, obejmował rozwiąza-

Fot. archiwum V Uczestniczki etapu wojewódzkiego konkursu: Paulina Adamczak, Joanna Losiak i Izabela Rybarczyk z opiekunką Barbarą Klóskowską oraz dyrektorem ZSP Sławomirem Górnym.

Zakończyli sezon W Klubie Rolnika w Turwi rozegrano Wiosenny Turniej Kopa na zakończenie sezonu tej karcianej gry. Wygrał go Lech Hampel z Nielęgowa. Zwycięzca zdobył, podobnie jak dwaj następni gracze, 21 dużych punktów. O kolejności zadecydował więc dorobek punktów małych. A tych Lech Hampel zgromadził aż 169. Drugi był Piotr Staroń z Borowa ze 125 małymi punktami, a trzeci Ryszard Stanisławiak ze Starego Lubosza, który zgromadził 54 małe punkty. W pierwszej dziesiątce

sklasyfikowani zostali ponadto: Marek Jankowski z Brzóstowni, Jerzy Bródka z Rąbinia, Jan Drąg z Kościana, Robert Grycz ze Spytkówek, Grzegorz Jazy ze Starego Lubosza, Marian Sikora z Nowego Lubosza oraz Dominik Sikora z Turwi. W turnieju uczestniczyło 80 zawodników, w tym 4 panie: Barbara Skórzewska z Kobylnik, Danuta Kuraszyk z Nowego Lubosza, Cecylia Stanisławiak ze Starego Lubosza i Jadwiga Hampel z Nielęgowa. Pierwsza piątka graczy otrzymała puchary, a nagrody od organizato-

rów odebrało pierwszych jedenastu uczestników oraz najlepsza z pań – Barbara Skórzewska. Puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju, ufundowany przez radnego powiatu kościańskiego Grzegorza Ratajczaka, odebrał Dominik Sikora, którzy także otrzymał, ufundowaną przez Aleksandrę Jakubowską, nagrodę dla najlepszego zawodnika z Turwi. Organizatorami karcianych zmagań byli: Zygmunt Matyja – sołtys wsi i Aleksandra Jakubowska. Funkcję sędziego głównego pełnił Grzegorz Ratajczak, któremu pomagali Przemysław Wieszczeczyński i Tomasz Łuczka. (dab)

Zaproszenia Warto w ten weekend odwiedzić Centrum Kultury w Śmiglu. Dziś, 27 marca, w sali kameralnej zostanie otwarta wystawa malarstwa Henryka Żarskiego. Obrazy artysty będzie można oglądać do 30 kwietnia. Początek imprezy o godz. 17. W niedzielę, 29 marca o godz. 18 w sali widowiskowej odbędzie się występ młodych instrumentalistów połączony z koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Śmiglu. Wstęp wolny.

xxx

V Dzieci poznawały między innymi bohaterów bajek z poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

nie testu oraz zadania praktycznego w ciągu trzech godzin. Do finału, czyli II etapu wojewódzkiego konkursu, zakwalifikowano 15 najlepszych uczniów, w tym dwie uczennice kościańskiej szkoły: Paulinę Adamczak

i Izabelę Rybarczyk. Finał trwał trzy godziny i obejmował prace księgowe z wykorzystaniem programu Insert GT. Bardzo dobrze wypadły w nim dziewczyny z klas ekonomicznych technikum przy ZSP w Kościanie: Izabela Rybarczyk zajęła trzecie, a Paulina Adamczak szóste miejsce. Wraz z opiekunką Barbarą Klóskowską oraz dyrektorem ZSP Sławomirem Górnym wezmą one udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs, która dzisiaj, 27 marca, odbędzie się w siedzibie Centrum Edukacji w Poznaniu. W czasie gali finalistom zostaną wręczone nagrody i dyplomy. (dab)

5 kwietnia w Śmiglu odbędzie się VI Turniej Siatkówki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Impreza odbędzie się w dużej sali Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Śmiglu przy ul. M. Konopnickiej 5 od godz. 10. Wpisowe w wysokości 80 zł od 6-osobowej drużyny należy wpłacić na konto organizatora – Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu lub bezpośrednio przed turniejem. W turnieju może wziąć udział 6 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 065 5189 334 lub w siedzibie OKFiR w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20. LL

V Występy kabaretowe.

Fot. archiwum

Powitali wiosnę W Gimnazjum w Racocie I Dzień Wiosny świętowano hucznie, kolorowo, wesoło i...gorąco. Hucznie, gdyż w towarzystwie gości-przyjaciół z Domów Dziecka w: Bodzewie, Gościeszynie i Wschowie, których pięćdziesięcioro przybyło na zaproszenie dyrektora gimnazjum Piotra Kaczmarka oraz Samorządu Uczniowskiego. Tego dnia obowiązywała kolorystyka zielono-żółta. Dostosował się do niej nawet dyrektor, który miał

zieloną koszulę i elegancki krawat! Imprezę umiliły występy Darii Dobraś z klasy IIIc. Ponadto każda klasa przygotowała program kabaretowy. Nie zabrakło też rywalizacji sportowej na wesoło. Były wyścigów rzędów, rzuty do kosza, przewroty, skoki i widowiskowa...jazda na deskorolce. Na zakończenie wszystkich uczniów, występujących w kabaretach oraz zawodach, dyrektor obdarował Tekst i fot. (dab) słodyczami.


Wygraj wycieczkę do Chorwacji str. 23

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Tylko u nas!

E I K C AWI

Ogłoszenia drobne z ceną za darmo

R

str. 28

Rolnicy Roku 2008

str. 8-9

str. 15

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 24 (2072) 27.03-30.03.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Zabrakło mamy

(w tym 7% VAT)

PKM Duda z Grąbkowa na zakręcie

str. 2

Niemiecki order Marian Sobkowiak z Gostynia otrzymał wczoraj Order Zasługi RFN, przyznany przez prezydenta tego kraju. Za pracę na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Choć zaznał od Niemców wiele zła, wciąż powtarza: – Nie można całe życie żyć w nienawiści. nienawiści. str. 10 Fot. E.Curyk-Sierszulska

Pusty ratusz w Borku Fot. E.Baldys

V Adrian i Rysiu z tatą Ryszardem Mateckim. Rysiu porusza się tylko na czworakach. Z domu wychodzi rzadko, bo schody to dla niego przeszkoda nie do pokonania. Rodzina prosi o pomoc, chce dla chłopca kupić windę.

Za tydzień w gazecie:

Skarb Kibica Żużlowej Ekstraligi a w nim: składy drużyn, terminarz, ciekawostki, wypowiedzi zawodników, trenera i prezesa, a także konkurs dla kibiców

3KARB+IBICA ŒUœLOWEJ%KSTRALIGIZ ratusza w Borku Wielkopolskim zostały tylko ściany. Budynek jest pusty, nie ma dachu. Trwa wielki remont, za który gmina zapłaci aż 3.500.000 zł. str. 14

Zapłacą nawet 5000 zł Policja w Lesznie przestrzega: nie będzie pobłażania dla piratów na motocyklach. Za brawurę mogą stracić prawo jazdy, zapłacić 1000 zł mandatu albo 5000 zł grzywny. str. 7

Fot. E.Baldys

Od niemal dwóch tygodni cały Poniec żyje tą tragedią. Elżbieta Matecka miała 48 lat, zmarła w niedzielę w nocy, we śnie. Zostawiła męża i synów bliźniaków. Adrian i Rysiu mają po 9 lat. Są dziećmi szczególnej troski. str. 13

Do wielkiej rowerowej „Majówki z ABC” zostały

33 dni! Startujemy 1 maja z rynku w Lesznie o godz. 10


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Stworz¹ galeriê Powitali wiosnê miêsn¹?

3

Coroczn¹ imprezê dla dzieci i m³odzie¿y z okazji powitania wiosny zorganizowa³ rawicki oddzia³ PTTK wraz z tamtejsz¹ gmin¹.

Fot. J. Witczak

Tradycyjnie odby³a siê ona przy leœniczówce Dêbno. Zgromadzi³a oko³o 100 uczniów ze Szkó³ Podstawowych nr 1, 3, 4 i 6 oraz Gimnazjum nr 1. Dzieci i m³odzie¿ przynieœli ze sob¹ Marzanny, które podpalone i wrzucone do wody sp³ynê³y wartkimi nurtami Mas³ówki. Tym tradycyjnym obrzêdem skutecznie po¿egnano zimê. W programie imprezy znalaz³y siê te¿ konkurencje sprawnoœciowe – bieg w workach (wygra³ Kacper Samu³a z SP nr 6) i slalom z

jajkiem na ³y¿ce (zwyciê¿y³ Patryk Szymañski z SP nr 1). Uczniowie, którzy zajêli piêæ czo³owych miejsc, otrzymali nagrody rzeczowe. Dodatkowym akcentem imprezy by³o posadzenie dêbu na obrze¿ach rezerwatu przyrodniczego Dêbno. Sadzonkê wyhodowa³ w domu Hubert Œwiadek z SP nr 3, a przy rezerwacie posadzi³ j¹ razem z innymi uczniami ze swojej klasy. W powitaniu wiosny uczestniczy³o tak¿e ponad 20 cz³onków Klubu Turystyki Kolarskiej Rawtour przy oddziale PTTK,

którzy przyje¿d¿aj¹c na imprezê rowerami, pokonali trasê licz¹c¹ oko³o 30 kilometrów. M³odsi i starsi doskonale siê bawili przy leœniczówce Dêbno. Poczêstowano ich kie³bas¹ z rusztu, wszystkich obdarowano s³odyczami. Imprezê wspar³a gmina Rawicz. – Powitanie wiosny organizujemy od kilkunastu lat – powiedzia³ Wac³aw Szymczak, prezes rawickiego oddzia³u PTTK. – Co roku uczestnicz¹ w nim uczniowie wraz z nauczycielami. Jeœli impreza przypada w dniu nauki, nie maj¹ lekcji. Jeœli w weekend, poœwiêcaj¹ swój wolny czas i mog¹ go ciekawie spêdziæ. J.W.

W³adze Rawicza chc¹ przebudowaæ nieruchomoœæ ko³o parkingu przy ulicy Wa³y Koœciuszki, obok budynku Starostwa Powiatowego. W tym miejscu mia³aby powstaæ minigaleria miêsna. – Obecny wygl¹d nieruchomoœci nie przystaje do wizerunku centrum miasta oraz s¹siednich obiektów – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Z jednej strony nowy parking i wyremontowany budynek starostwa, z drugiej zaniedbany fragment zabudowy. Zamierzamy uczyniæ z niej bardziej reprezentacyjne miejsce. Gmina wypowiedzia³a ju¿ umowê najmu jednego z obiektów punktowi skupu z³omu, który znalaz³ sobie inn¹ lokalizacjê. To samo czeka pozosta³e podmioty gospodarcze funkcjonuj¹ce w tym miejscu. Wszystko odbêdzie siê z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

– Plany urz¹dzenia galerii miêsnej zasygnalizowaliœmy najwiêkszym w powiecie firmom tej bran¿y – dodaje T. Paw³owski. – Wyrazi³y zainteresowanie, jednak na razie nie mamy konkretnych odpowiedzi. Jeœli koncepcja zmodernizowania tej nieruchomoœci i przeznaczenia jej na galeriê miêsn¹ nie powiedzie siê, bêdziemy myœleli nad wystawieniem obiektów na sprzeda¿. Nabywca bêdzie móg³ zrealizowaæ w³asny pomys³ zagospodarowania tego miejsca, oczywiœcie po uzyskaniu akceptacji s³u¿b konserwatorskich, gdy¿ ta czêœæ miasta znajduje siê w strefie ochrony zabytków. J.W.

Nowi w bractwie Jutrosiñskie Bractwo Kurkowe ma dwóch nowych cz³onków. Do organizacji wst¹pili Przemys³aw Migasiewicz z Jutrosina i Robert Kolbuch z Sobia³kowa ko³o Miejskiej Górki. – Robert Kolbuch jest jednym z organizatorów corocznego rowerowego Rajdu Kurkowego, którego trasa wiedzie z Miejskiej Górki do Jutrosina, na nasz¹ strzelnicê – mówi Marek Balcerek, prezes jutrosiñskiego Bractwa Kurkowego. – W³aœnie uczestnictwo w tych rajdach i towa-

s

Fot. J. Witczak W Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu trwa remont dachu. Placówka od dawna czeka³a na jego naprawê. By³ dziurawy i przecieka³. Wymienione zostanie pokrycie z dachówki i elementy wiêŸby dachowej. Prace wykonuje firma Nortman ze Œwiêciechowy. Na czas remontu odgrodzono czêœæ szkolnego boiska. Dbaj¹c dodatkowo o bezpieczeñstwo uczniów, szko³a zmniejszy³a liczbê przerw miêdzylekcyjnych i wzmog³a dy¿ury nauczycieli. Koszt remontu wynosz¹cy oko³o 414.000 z³ sfinansuje gmina. Wykonawca ma umowê do koñca maja, ale zapowiada szybsze zakoñczenie prac.

rzysz¹cych mu spotkaniach oraz turniejach strzeleckich zachêci³o go do wst¹pienia w nasze szeregi. Tegoroczny, siódmy Rajd Kurkowy z Miejskiej Górki do Jutrosina odbêdzie siê 26 kwietnia. Jego uczestnicy wraz z braæmi kurkowymi wezm¹ udzia³ w turnieju strzeleckim upamiêtniaj¹cym 9. rocznicê ufundowania i poœwiêcenia sztandaru jutrosiñskiego bractwa. Bractwo w Jutrosinie liczy 25 cz³onków. W swoich szeregach – co jest ewenementem w skali kraju – ma

Halówka w pigu³ce

Kto kupi?

Rawicka gmina chce sprzedaæ budynek po dawnej szkole w Ugodzie. Podstawówka funkcjonowa³a w nim prawie 100 lat temu. Od tamtego czasu obiekt niszczeje. Gmina chce zapobiec dalszej degradacji, st¹d pomys³ wystawienia go na sprzeda¿. Ju¿ raz próbowa³a, organizuj¹c w ubieg³ym roku przetarg, ale nie wp³ynê³a ¿adna oferta. – Kiedyœ w budynku znajdowa³y siê cztery mieszkania, jednak najemcy zostali przeniesieni do innych lokali – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Obiekt wymaga pilnego gruntownego i kosztownego remontu. W³aœnie ze wzglêdu na koszty wolimy go sprzedaæ. Budynek zosta³ wyceniony na 100 tysiêcy z³otych. To cena przetargowa.

s Uczniowie ze szkó³ podstawowych, którzy uczestniczyli w imprezie.

Miejsce, gdzie znajduje siê budynek, mo¿e w przysz³oœci zyskaæ na atrakcyjnoœci, w pobli¿u coraz chêtniej budowane s¹ domy jednorodzinne. To nie pierwszy gminny obiekt, którego dotycz¹ problemy ze znalezieniem nabywcy. Przypomnijmy, ¿e przez kilka lat magistrat szuka³ kupca na pa³ac w Sarnowie. W koñcu obiekt kupi³a firma Pieprzyk. Gmina planuje wystawienie na sprzeda¿ tak¿e budynku po szkole w D¹brówce. Kilka lat temu w tej wsi znalaz³a nabywcê na zabytkowy dworek. Z kolei w £aszczynie sprzeda³a na rzecz najemców mieszkañ budynek po przedszkolu. J.W.

Fot. J. Witczak

dwóch ksiê¿y: Kazimierza Bia³ka – proboszcza jutrosiñskiej parafii, który jest kapelanem bractwa i Henryka Marczewskiego z Krotoszyna – kapelana Okrêgu Leszczyñskiego i ca³ego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Dodajmy, ¿e niedawno czterech cz³onków jutrosiñskiej organizacji otrzyma³o wysokie brackie odznaczenia. Krzy¿em Oficerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP wyró¿niono Zbigniewa Koszarka, natomiast Krzy¿ami Rycerskimi: ksiêdza Kazimierza Bia³ka, Mieczys³awa Balcerka i Jana Procaj³o. J.W.

uplasowali siê: Szymon Kierzek z Galaxy i Daniel Moeglich z Pearl – po 17 goli. Najlepszym bramkarzem okrzykniêto Mateusza Figasa z D¹W II lidze w 72 meczach pad³o 6 biczaka, a zawodnikiem – Alberta Przedstawiamy czytelnikom dodatkowe statystyki rozgrywek ha- remisów. Strzelono ³¹cznie 462 Kempê z Palomy Pub. Najlepszym lowej ligi pi³ki no¿nej zakoñczo- bramki (œrednia na mecz 6,42). Naj- debiutuj¹cym zespo³em zosta³ Pearl wiêcej goli pad³o w pojedynku Wid- Rawicz. W ,,dru¿ynie nadziei’’ znanych w Rawiczu-Sarnowie. W I lidze rozegrano 76 meczów. met – Rolgos (8:9). Królem strzel- leŸli siê: Andrzej Nowak (D¹biczak), Pad³o w nich 10 remisów. Strzelono ców zosta³ Artur Nowak z Rolgosu, Daniel Moeglich (Pearl), Grzegorz 476 goli (œrednia w meczu 6,26). który zdoby³ 26 bramek. Za nim Potoczny (Rolgos), Kacper Kajak Najwiêcej bramek pad³o (ZPB Kaczmarek) i Paw pojedynku I.J. Wojtatryk Poprawa (Chemioszek – Tomax (21:0). land). Tytu³ dru¿yny fair Królem strzelców I ligi play otrzyma³ ZPB Kaczzosta³ Kacper Hajduk z marek. Hajduka-£apawa, który Mecze sêdziowali: Ryzdoby³ 22 bramki. Dwa szard Lorek, Pawe³ Cinastêpne miejsca w tej choñski i Tomasz Grzelklasyfikacji zajêli: Artur czak. Kierownikiem rozKwieciñski z El-Cesu – grywek by³ Stanis³aw 19 goli i £ukasz SkrzypGembiak. Organizatoraczak z Magmy – 18. Za mi nauczyciele wychonajlepszego bramkarza wania fizycznego w SP nr uznano Tomasza £awni5: Micha³ Bródka, Adam czaka z Hajduka, a najPióro, Ma³gorzata Szczot lepszym zawodnikiem i Marta Cieœlak. O oprazosta³ £ukasz Skrzypcowywanie strony interczak z Magmy. Tytu³ netowej rozgrywek dba³a Fot. J. Witczak Iwona Kotowska. dru¿yny fair play przypad³ Tomaksowi. s Wicemistrz rozgrywek Hajduk £apawa Pakos³aw. J.W.

Gazeta ABC 27 marca 2007  
Gazeta ABC 27 marca 2007  

Gazeta ABC 27 marca 2007

Advertisement