Page 1

Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody str. 19

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Dziś w gazecie

Uczniowie leszczyńskiego „Koniora” str. 5

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 21 (2069) 17.03-19.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rekordowa Anita

OKNA DRZWI

BUDUJESZ

ŁAZIENKI PODŁOGI

REMONTUJESZ

DACHY KOTŁY

URZĄDZASZ

GRZEJNIKI UBEZPIECZENIA KREDYTY POŻYCZKI

DATEK BEZPŁATNY DO DO GAZETY BEZPŁATNY DODATEK DO GAZETY

Tory śmierci

Fot. J.Witczak

Podczas zawodów na Teneryfie rawiczanka Anita Włodarczyk uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie w rzucie młotem i o ponad 2 metry poprawiła swój rekord życiowy str. 22

W piątek w „ABC”

Złotą i srebrną biżuterię oraz pieniądze w obcej walucie skradli złodzieje z domu w Borku Wielkopolskim. Ich łup wart był co najmniej 120.000 zł. Kradzieży dokonali w sobotę wieczorem, gdy domownicy wyszli na rodzinną uroczystość. str. 8

Fot. E.Baldys

Włam na 120.000 zł!

Tory biegnące wzdłuż Tamy Kolejowej w Lesznie mają złą sławę. To miejsce najczęściej wybierane przez samobójców. Desperaci wskakują pod pociągi w ostatniej chwili, a maszyniści nie mają żadnych szans, by je zatrzymać. W styczniu na torach odebrały sobie życie dwie nastolatki, w miniony czwartek – 23-letni mężczyzna. str. 8

Co weekend na dawnym poligonie w Rawiczu spotykają się miłośnicy jazdy na quadach. W grupie około 20 osób jest jedna kobieta. str. 12-13

Fot. J.Witczak

Szybka jazda i dreszczyk emocji


AKTUALNOŒCI

2

Wojna w Platformie To ju¿ nie utarczki s³owne, ale prawdziwa wojna wœród leszczyñskich cz³onków Platformy Obywatelskiej. Ta wojna musi zakoñczyæ siê przesileniem, bo wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e w takiej atmosferze nie mo¿na prowadziæ skutecznej kampanii przed wyborami samorz¹dowymi w przysz³ym roku. Stronami wojny s¹ radni Edward Szczucki i Stanis³aw Miko³ajczyk z jednej strony, Piotr Olejniczak (przewodnicz¹cy Rady Miejskiej) i radny Zenon Kurt z drugiej. Zaanga¿owani s¹ równie¿ po stronie Szczuckiego: kandydat na prezydenta Leszna radny £ukasz Borowiak, radni Piotr Wiêckowiak i S³awomir Mocek, a tak¿e dzia³acze regionalnych struktur PO, pos³owie Waldy Dzikowski i Rafa³ Grupiñski. Kolejne bitwy w ostatnich dwóch tygodniach rozgrywano w nastêpuj¹cy sposób: Regionalny S¹d Kole¿eñski PO w Poznaniu skaza³ Zenona Kurta za nieetyczne – zdaniem s¹du – domaganie siê ulgi w podatku od nieruchomoœci. Kurta obci¹¿ali zeznaniami St. Miko³ajczyk i E. Szczucki, fakty broni¹ce go przedstawi³ P. Olejniczak. S¹d zawiesi³ Kurta w prawach cz³onka partii na pó³ roku. Klub Radnych PO w Lesznie podj¹³ decyzjê o wykluczeniu z klubu Piotra Olejniczaka. Zarzucono mu „ma³¹ wyrazistoœæ” w reprezentowaniu linii partii i szefa opozycji wobec prezydenta Tomasza Malepszego. Piotr Olejniczak absolutnie siê z

tym nie zgadza. Z opini¹ klubu radnych solidaryzuje siê pose³ Rafa³ Grupiñski, choæ zaleca, by sprawa by³a jeszcze utrzymywana jako tajna. Nasza gazeta jako pierwsza dociera do tych informacji i je publikuje. Od tej pory wydarzenia przyspieszaj¹. Zarz¹d Regionalny Platformy Obywatelskiej w Poznaniu wydaje Piotrowi Olejniczakowi „zalecenie”, by zrezygnowa³ z funkcji przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Leszna. Dlaczego? – Platforma Obywatelska jest w Radzie Miejskiej Leszna w opozycji, nie ma wiêkszoœci g³osów, wiêc pan Olejniczak nie powinien byæ przewodnicz¹cym rady – mówi Waldy Dzikowski, szef wielkopolskiej PO. Jak podkreœla, PO ma byæ w radzie konstruktywn¹ opozycj¹ w stosunku do prezydenta i radnych lewicy. Ma siê te¿ skupiæ na tym, ¿eby wygraæ nastêpne wybory samorz¹dowe. Czy Piotr Olejniczak mo¿e nie pos³uchaæ zaleceñ w³adz wojewódzkich partii? – Z moich informacji wynika, ¿e siê im podporz¹dkuje – mówi Dzikowski. Jak t³umaczy, PO w Lesz-

Naj³adniejszy plac

Wiosn¹ zape³niaj¹ siê osiedlowe place zabaw, jest to najlepszy czas na to, by popatrzeæ na miejsca, gdzie bawi¹ siê najm³odsi. Regionalna Izba Przemys³owo-Handlowa w Lesznie og³osi³a konkurs na naj³adniejszy i najbardziej bezpieczny plac zabaw w regionie. G³osowaæ mog¹ wszyscy mieszkañcy. Zamieszczony obok kupon nale¿y wype³niæ i wys³aæ pod adresem: RIPH 64-100 Leszno, ul. 55 Pu³ku Piechoty 34. Kupony przyjmowane bêd¹ do koñca marca, a og³oszenie wyników nast¹pi podczas Targów „Dom i Ogród” w hali Trapez 4-5 kwietnia.

Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31

zaprasza na koncert

Olafa

Lubaszenki z zespołem

Camerata Cracovia w sobotę, 28 marca o godz. 19.00

Dla naszych czytelników mamy 4 zaproszenia na koncert . Rozlosujemy je wśród osób, które przyślą SMS-y pod numer 7238 a w treści wpiszą ABC. LUBASZENKO oraz swoje imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Na SMS - y czekamy do 24 marca. O tym, kto otrzyma bilety poinformujemy w gazecie w piątek, 27 marca. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. Mecenas Kultury 2009

nie jest jedn¹ z najs³abszych struktur partyjnych w kraju, dlatego zamierza przygl¹daæ siê jej dzia³aniom. Radnym z PO radzi, ¿eby zamiast siê s¹dziæ wziêli siê do pracy. Komentuj¹c tê wypowiedŸ Olejniczak przypomina bardzo dobry wynik leszczyñskiej PO w ostatnich wyborach. W miniony czwartek Zarz¹d PO w Lesznie jednog³oœnie podejmuje decyzje o skierowaniu do Regionalnego S¹du Kole¿eñskiego w Poznaniu wniosku o wykluczenie z Platformy Obywatelskiej Edwarda Szczuckiego i Stanis³awa Miko³ajczyka. Zarzuca siê im „notoryczne ³amanie statutu partii”. W miniony pi¹tek obraduje Rada Powiatowa PO w Lesznie. Mia³a zatwierdziæ kandydaturê £ukasza Borowiaka na prezydenta Leszna w przysz³orocznych wyborach do samorz¹du. Na wniosek Piotra Olejniczaka decyzjê tê na razie od³o¿ono. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy zainteresowani, m.in.: E. Szczucki, St. Miko³ajczyk, P. Olejniczak, £. Borowiak. Dosz³o do bardzo ostrej wymiany zdañ, nikt ju¿ nie szuka³ sposobu na wewn¹trzpartyjne porozumienie. Spraw¹ zaczyna ¿yæ ca³e „polityczne” Leszno. – Nie mam sobie nic do zarzucenia – skomentowa³ nam te wszystkie fakty Piotr Olejniczak, szef

leszczyñskiej Platformy. – Co to znaczy, ¿e jestem „ma³o wyrazisty”? Reprezentujê liniê partii, nigdy nie z³ama³em jej statutu. Jako przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i cz³onek PO jestem w oczywisty sposób w opozycji do prezydenta miasta, który jest reprezentantem rz¹dz¹cej koalicji lewicy i Gospodarnych dla Leszna. Jestem w opozycji, ale to wcale nie znaczy, ¿e muszê negowaæ wszystko, dos³ownie wszystko, co powie prezydent. Jako mieszkaniec tego miasta widzê, ¿e niektóre jego decyzje s¹ dobre dla miasta i popieram je. Chyba na tym polega konstruktywna opozycja, a nie na totalnej krytyce wszystkiego. Piotr Olejniczak spêdzi³ ostatni weekend na nartach w Czechach. – Du¿o tam myœla³em o mojej dzia³alnoœci politycznej i jestem mocno rozczarowany. Nie do pracy w Radzie Miejskiej, ale w Platformie Obywatelskiej. Zastanawiam siê, czy jest tam dla mnie jeszcze miejsce. Partia ta ma bowiem ró¿ne standardy ocen, ró¿ne kryteria wartoœci w stosunku do ró¿nych cz³onków partii. Wprowadzenie dyscypliny dla ideowych cz³onków partii, przy jednoczesnym pob³a¿aniu dla osób z wyrokami s¹dowymi, na przyk³ad pana Krzysztofa Piwoñskiego, stoi w sprzecznoœci z wytycznymi w³adz centralnych PO. Dlatego bardzo powa¿nie rozpatrujê odejœcie z PO. Zapowiada jednak, ¿e z funkcji przewodnicz¹cego Rady Miejskiej samodzielnie nie zrezygnuje. ANTONI NECZYÑSKI

JKONCERT. 17 marca, wtorek, godz. 20.30, Pub Wieniawa w Lesznie – koncert na ¿ywo – Good Evening Trio. Wstêp wolny. Rezerwacja stolików pod nr. tel. 0-606634054. JKONCERT. 18 marca, œroda, godz. 17, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – koncert ballad Leonarda Cohena w wykonaniu Kuby Michalskiego. JKONCERT. 18 marca, œroda, godz. 20, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – koncert muzyki celtyckiej w wykonaniu zespo³u Banshee. Bilety w przedsprzeda¿y 15 z³ i w dniu imprezy 20 z³. JKONCERT. 20 marca, pi¹tek, godz. 16, Gostyñski Oœrodek Kultury Hutnik – koncert zespo³u £zy z wokalistk¹ Ani¹ Wyszkoni. Bilety na koncert mo¿na nabywaæ w sekretariacie GOK Hutnik w cenie 30 z³. Uwaga!!! Ich iloœæ jest ograniczona. J KONCERT CHARYTATYWNY. 20 marca, pi¹tek, godz. 17, aula Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Lesznie – koncert „Leszno dla Afryki”, z którego dochód przeznaczony bêdzie na pomoc biednym mieszkañcom Czarnego L¹du. Wyst¹pi Ricky-Lion&Bongo-Bongo. Wstêp wolny. J WYSTAWA. Muzeum Okrêgowe przy pl. Metziga w Lesznie – wystawa „Piastowie. Lalki w strojach historycznych”. Czynna do 31 marca.

Œpiewali dla Liwii

lm

W niedzielê w rawickim Domu ciem naroœli na ciele Liwii zajmie siê znalaz³y siê: wystêpy dzieci z PrzedKultury odby³ siê koncert chary- Milton Waner z USA, œwiatowej kla- szkoli nr 3, 5 i 6, uczniów ze Szkó³ tatywny na rzecz 4-miesiêcznej sy chirurg specjalizuj¹cy siê w wy- Podstawowych nr 1, 4 i 6 oraz GimLiwii Nowak z Rawicza. By³a to j¹tkowo trudnych przypadkach na- nazjum nr 1, zespo³u folklorystycznego Dêbioki, zespo³ów muzyczkolejna impreza, z której dochód czyniaków. zosta³ przeznaczony na leczenie G³ównym organizatorem koncer- nych Credo, Banda Chudego, Macdziewczynki. tu charytatywnego w rawickim DK ki Band i S.O.U.L., loteria fantowa, Liwia urodzi³a siê z ca³kowitym by³ Zbigniew Gajewski. W progra- licytacja przedmiotów od darczyñrozszczepem podniebienia i wargi mie imprezy pn. ,,Uœmiech Liwii’’ ców oraz przywiezionych przez aktorkê Barbarê Dziekan. oraz naczyniakami na Gwiazd¹ wieczoru by³ nosie, plecach i stopie. Andrzej Cierniewski, któW klinice w Berlinie ry wyst¹pi³ z koncertem przesz³a ju¿ pierwsze promuj¹cym swoj¹ najzabiegi zmierzaj¹ce do nowsz¹ p³ytê ,,Zatêskniusuniêcia naczyniaków, my za mi³oœci¹’’. Jeden z ale czeka j¹ jeszcze dalkr¹¿ków z autografem sze d³ugie i kosztowne przekaza³ jako specjalny leczenie. Rodziców Liupominek dla Liwii, wrêwii nie staæ na sfinansoczaj¹c go tacie dziewwanie wydatków. Ju¿ do czynki. Ze wstêpnych obtej pory koszty leczenia liczeñ wynika, ¿e dochód dziewczynki wynios³y z imprezy wyniós³ oko³o oko³o 40.000 z³. Poch³o3500 z³. Koncert wspar³o nê³y po³owê zebranej dowielu sponsorów, którym tychczas kwoty. Zabieg organizatorzy sk³adaj¹ usuniêcia rozszczepu podziêkowania. Za przewargi i podniebienia ma Fot. J. Witczak prowadzenie imprezy i wykonaæ niemiecka lezebran¹ pomoc dziêkuj¹ karka, natomiast usuniê- s Wystêp zespo³u Arkasam z Gimnazjum nr 1. tak¿e rodzice Liwii Sylwia i Sebastian Nowakowie. Pieni¹dze na leczenie ma³ej rawiczanki mo¿na przekazywaæ na W œrodê o godz. 20 w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie zagra kra- subkonto Dolnoœl¹skiej Fundacji kowski zespó³ Banshee, graj¹cy nowoczesn¹ muzykê celtyck¹. Spoœród czy- Rozwoju Ochrony Zdrowia we telników, którzy wziêli udzia³ w g³osowaniu SMS-owym, wylosowaliœmy Wroc³awiu: Pekao SA I Oddzia³ podwójne zaproszenia na imprezê. Otrzymaj¹ je Maria Chudobska z Boja- Wroc³aw nr: 45 1240 1994 1111 nowa i Przemys³aw Zawartowski ze Œwiêciechowy. Bilety trzeba odebraæ 0000 2495 6839 z dopiskiem ,,daJ.W. jeszcze dziœ, we wtorek lub jutro do godz. 15.30. lm rowizna na ptaszek’’.

Bilety na koncert


INFORMACJE Z LESZNA 17.03.2009 NR 10 (766)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 17 marca – Marcin B³aszkowski, 18 marca – £ukasz Borowiak, 19 marca – Andrzej Bortel. 23 marca w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Piotr Olejniczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

Radni o Internecie

– Leszczynianom przyda³by siê dostêp do bezp³atnego Internetu – twierdz¹ zgodnie radni miasta. Wci¹¿ jednak nie wiadomo, kiedy i w jakiej technologii. Przez dwie i pó³ godziny leszczyñscy radni, prezydent, zaproszeni eksperci i zainteresowani tematyk¹ m³odzi mieszkañcy Leszna dyskutowali o problematyce szerokiego dostêpu do Internetu w mieœcie. Zebranie w tej sprawie zorganizowa³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Piotr Olejniczak. – Przed nami szansa na wielki skok cywilizacyjny – mówi lider leszczyñskiego PiS-u S³awomir Szczot, który uczestniczy³ w zorganizowanym z inicjatywy prezydenta wyjeŸdzie studyjnym do Rzeszowa. To 180-tysiêczne miasto, jako jedno z pierwszych w tej czêœci Europy, zrealizowa³o ogromny projekt, ³¹cz¹c informatyczn¹ sieci¹ urzêdy i instytucje administracji samorz¹dowej. Dziêki temu m.in. poprawi³a siê jakoœæ zarz¹dzania bud¿etem jednostek oœwiatowych, a urz¹d uzyska³ mo¿liwoœæ prowadzenia bezp³atnych rozmów telefonicznych wewn¹trz sieci. Pozwala to miastu zaoszczêdziæ na rachunkach telefonicznych ok. 60 proc. rocznie. To nie wszystko, bo w dalszej kolejnoœci za pomoc¹ rozmieszczonych w mieœcie 120 tzw. hot-spotów udostêpniono bezp³atny Internet rzeszowianom. W³aœnie taki radiowy Internet mia³by dzia³aæ te¿ w Lesznie. Wielkiego entuzjazmu szefa Klubu Radnych PiS nie podzielaj¹ jednak wszyscy radni. – Pan Szczot cofa Leszno w postêpie cywilizacyjnym. Bo ile tak naprawdê domów w Lesznie nie ma jeszcze Internetu? – pyta niezale¿ny radny Zenon Kurt. Jednak, niezale¿nie od reprezentowanej opcji politycznej, rajcy zgadzaj¹ siê, ¿e miastu dobrze zrobi³aby taka informatyczna rewolucja. Czy do niej dojdzie, zale¿eæ bêdzie od wyników badania sonda¿owego przeprowadzonego na leszczynianach i projektów opracowanych przez fachowców. Ci ostatni zwrócili radnym uwagê, ¿e sygna³ z radiowych hot-spotów dzia³a wy³¹cznie na zewn¹trz i nie przedostaje siê przez œciany, wiêc z darmowego Internetu nie bêdzie mo¿na korzystaæ w domach, a tylko w parkach, na dworcu czy stadionie. Pakiet socjalnego dostêpu do Internetu ma te¿ inne ograniczenia. W Rzeszowie wiêksz¹ czêœæ pasma w godzinach przedpo³udniowych zajmuj¹ urzêdy i dopiero po po³udniu mieszkañcy maj¹ wiêkszy dostêp do Internetu. W tego typu sieci ograniczona

jest te¿ prêdkoœæ transferu oraz niektóre us³ugi. Dlatego, zdaniem ekspertów, nale¿y powa¿nie siê zastanowiæ, czy w obliczu szybko unowoczeœnianej technologii istniej¹cych ju¿ rozwi¹zañ radiowych z Rzeszowa przynajmniej w czêœci nie zast¹piæ w Lesznie technik¹ œwiat³owodow¹. – Wierzê, ¿e tak jak woda i pr¹d s¹ doprowadzane do naszych mieszkañ, tak do ka¿dego docieraæ bêd¹ w przysz³oœci œwiat³owody – twierdzi Marek Niemczyk, prezes firmy C&C Partners Telecom z siedzib¹ w Lesznie. Tego typu sieci gwarantuj¹ stabilniejsz¹ pracê i nieograniczon¹ przepustowoœæ. I choæ s¹ dro¿sze i wymagaj¹ robót budowlanych przy instalowaniu, w krajach takich jak Holandia staj¹ siê ju¿ standardem. Do zalet bezprzewodowego dostêpu do Internetu przekonywa³ Roman Tabaka, szef leszczyñskiej firmy Pronet, podkreœlaj¹c elastycznoœæ takich rozwi¹zañ. Radny Edward B¹kowski informowa³ z kolei o alternatywnych mo¿liwoœciach realizacji sieci informatycznych w oparciu o projekty realizowane centralnie. Prezydent Tomasz Malepszy zapowiada stworzenie i analizê kilku projektów, a tak¿e wyst¹pienie o pieni¹dze z Unii Europejskiej na wdro¿enie pomys³u.

W poniedzia³ek ruszy³y prace nad przebudow¹ ulicy Dowbora-Muœnickiego w Lesznie. Na okres miesi¹ca zmieni³y siê zasady ruchu komunikacyjnego w tej czêœci miasta (patrz mapka).

Ruszy³a przebudowa Remontowana czêœæ ulicy zosta³a ca³kowicie zamkniêta, natomiast ulica Westerplatte z jednokierunkowej sta³a siê dwukierunkowa. Nie mo¿na ni¹ jednak nigdzie dojechaæ, po prostu na koñcu ulicy kierowcy bêd¹ zawracaæ. Ulica Dowbora-Muœnickiego otrzyma now¹ asfaltow¹ nawierzchniê, a z jednej jej strony powstanie 18 miejsc parkingowych. To wa¿ne dla mieszkañców osiedla, bo k³opoty z parkowaniem aut s¹ tu widoczne od lat. Auta bêd¹ parkowa³y ukoœnie do jezdni. – Wymagamy ekspresowego tempa prac – powiedzia³ nam Rafa³ Bukowski, kierownik Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji Urzêdu Miasta. – Przebudowê chcemy zakoñczyæ do 10 kwietnia. Niemal bezpoœrednio po zakoñczeniu tej inwestycji drogowcy zabior¹ siê za remont s¹siedniej ulicy – Zwyciêstwa. W przysz³oœci bêdzie to ulica jednokierunkowa, a wzd³u¿ jezdni powstanie 40 miejsc parkingowych. Przysz³y kierunek

jazdy jest ju¿ znany: od ulicy Jagielloñskiej do Dowbora-Muœnickiego. Na przysz³y rok zaplanowano gruntowny remont kolejnej ulicy na tym osiedlu – Sikorskiego. Tutaj równie¿ powstan¹ dodatkowe miejsca parkingowe. Co wa¿ne, na ca³ym osiedlu parkowanie bêdzie bezp³atne. Prawdziwe jednak zwiêkszenie liczby miejsc parkingowych bêdzie mo¿liwe dopiero po przebudowie ulicy Westerplatte. Ta d³uga, ale zabudowana tylko z jednej strony ulica ma mo¿liwoœci takie, ¿e po poszerzeniu, w ca³ym jej ci¹gu, od strony parku mo¿na pobudowaæ parking. Ale ta inwestycja jest mo¿liwa dopiero w latach kolejnych. To jedno z najstarszych nowoczesnych osiedli Leszna – zosta³o wiêc przez Urz¹d Miasta potraktowane kompleksowo, jak ¿adne inne. Ale pamiêtaæ nale¿y, ¿e projektanci bloków, którzy rysowali domy i ulice 50 lat temu, nie mogli nawet wyobraziæ sobie tak dynamicznego rozwoju motoryzacji. an

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI ULICY DOWBORA- MUŒNICKIEGO

URODZENIA

16.02.2009 Adam Ambrozik 26.02.2009 Wiktor Marok 27.02.2009 Oliwia Angier 1.03.2009 Eryk Mañka Miko³aj Banaszyñski Aleksandra Wolna Martyna Rajewska 2.03.2009 Nadia Jab³oñska 4.03.2009 Szymon Domañski 6.03.2009 Mi³osz Pajzderski 7.03.2009 Jagoda Kowalska

ZMARLI Zofia B£A¯KÓW ur. 28.03.1933; zm. 4.03.2009 Jan GÓRCZAK ur. 8.12.1938; zm. 4.03.2009 Krystyna JAKUBOWSKA ur. 11.07.1931; zm. 5.03.2009 W³adys³aw STANIS£AWSKI ur. 10.09.1942; zm. 6.03.2009 W³adys³aw WOJCIAK ur. 10.06.1954; zm. 6.03.2009 Maria MATELSKA ur. 6.08.1957; zm. 6.03.2009 Maria MACIEJEWSKA ur. 29.01.1953; zm. 8.03.2009 Leszek PANOWICZ ur. 23.08.1927; zm. 10.03.2009 Melania SZYMAÑSKA ur. 21.03.1947; zm. 10.03.2009

POROZMAWIAJ Z PREZYDENTEM

W czwartek, 19 marca 2009 r. o godz. 13 na stronach serwisu internetowego miasta Leszna – www.leszno.pl odbêdzie siê czat internetowy z Prezydentem Miasta Leszna Tomaszem Malepszym. By wzi¹æ udzia³ w wirtualnej rozmowie, nale¿y „klikn¹æ” na banner informuj¹cy o czacie i zalogowaæ siê. Prezydent Leszna bêdzie odpowiada³ na pytania internautów przez godzinê – czat zakoñczy siê o 14. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy t¹ drog¹ chc¹ zadaæ pytania b¹dŸ przedstawiæ swoje opinie.


SPRAWY

4

Arab je rocznie 40 kg miêsa owczego, Polak... 33 gramy!

Merynosy z Brylewa

– Kto raz spróbuje jagniêciny, bêdzie jej smakoszem – przekonuje profesor Roman Ni¿nikowski ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który kilka dni temu przegl¹da³ stado owiec w Brylewie. Odpowiednia promocja miêsa owczego pomog³aby zarobiæ nie tylko tej hodowli. Owczarnia w Brylewie obchodzi w tym roku szczególny jubileusz. Mija 90 lat, od kiedy rozpoczê³a siê w niej hodowla zarodowa owiec rasy merynos polski. Hodowla za³o¿ona jeszcze przez dawnych w³aœcicieli maj¹tku – rodzinê Ponikiewskich – szybko uznana zosta³a za najlepsz¹ w kraju. Pocz¹tkowo owce hodowano przede wszystkim na we³nê. Produkcja trafia³a m.in. do zak³adów w³ókienniczych do £odzi. Najlepsza we³na sz³a na swetry i poœciel, nieco gorsza na koce dla wojska. Hitem by³y ko¿uchy z owczej skóry: d³ugie i krótkie, farbowane, które chêtnie nosi³y nie tylko panie. – Wtedy bardzo dbano o jakoœæ we³ny. Co roku jeŸdziliœmy na wystawê do Naramowic pod Poznaniem, gdzie zje¿d¿ali siê najlepsi hodowcy nie tylko z Wielkopolski. Wystawa trwa³a tydzieñ. Przyje¿d¿ali selekcjonerzy z ca³ego kraju i wybierali najlepsze zwierzêta – mówi Jan Szkudlarczyk, wiceprezes

– Statystyczny Arab zjada rocznie 40 kilogramów miêsa owczego, a Polak..... 33 gramy! – mówi profesor. W Europie najwiêcej jagniêciny spo¿ywaj¹ Islandczycy – 22 kg na mieszkañca, Grenlandczycy – 10 kg i Grecy – powy¿ej 9 kg. Sporo konsumuj¹ jej te¿ Francuzi, Hiszpanie czy Portugalczycy. – 95 procent naszych rodaków mówi, ¿e nie je miêsa z owiec, bo go nie lubi. Ale – co ciekawe– tyle samo osób przyznaje, ¿e nigdy go nie próbowa³o – dodaje profesor. Owcze miêso trudno jednak kupiæ. Sprawdziliœmy w leszczyñskim markecie Piotr i Pawe³, który oferuje bardzo ró¿norodny i wyszukany asortyment towarów. Jagniêciny jednak nie ma. – Moja rodzina – ja, ¿ona i córki – zjedliœmy w ubieg³ym roku 120 kilogramów jagniêciny – mówi profesor. Przyznaje, ¿e to on przygotowuje owcze dania, a ulubionym jest pieczeñ w sosie w³asnym z du¿¹ iloœci¹ zió³. I zapewnia, ¿e jak ktoœ raz tego spróbuje, to zostanie smakoszem. LIDIA MATUSZEWSKA

▲ Jan Szkudlarczyk, wiceprezes Oœrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie: – W najlepszych latach hodowaliœmy w Brylewie oko³o piêciu tysiêcy owiec. Teraz mamy ich oko³o szeœciuset. Dawniej po strzy¿eniu mieliœmy pieni¹dze na wyp³aty dla pracowników na trzy miesi¹ce. Dziœ dochód z we³ny ledwo wystarczy, ¿eby op³aciæ strzygacza.

▲ Andrzej Fabiœ, w³aœciciel firmy miêsnej S³omiñski z Kaszczoru: – Oboje z ¿on¹ lubimy jagniêcinê. Zawsze, gdy j¹ jemy, to rozmawiamy o tym, ¿eby j¹ wprowadziæ do naszych sklepów. I nie wykluczam, ¿e tak siê stanie. Póki co zg³osi³ siê do nas dostawca miêsa króliczego i mamy je ju¿ w sprzeda¿y.

Fot. 3x E. Baldys ▲ Profesor Roman Ni¿nikowski z SGGW w Warszawie co roku przyje¿d¿a do Brylewa przegl¹daæ owcze matki, po to, aby jak najlepiej dopasowaæ je do tryków i aby z tego skojarzenia by³o jak najlepsze potomstwo.

Oœrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie, do którego nale¿y brylewska owczarnia.

Wspomnienie Solidarnoœci

Poznañski Teatr Ósmego Dnia wraca do Leszna. W najbli¿szy weekend w Centrum Kultury i Sztuki poka¿e – grany w latach 80. w drugim obiegu – „Pio³un”. – „Pio³un” jest brawurow¹ i poruszaj¹c¹ prób¹ uchwycenia znaczenia ca³ego ostatniego polskiego doœwiadczenia – pisa³ s³ynny brytyjski „The Guardian” po wizycie Teatru Ósmego Dnia na Wyspach. Spektakl wystawiany by³ tam pod koniec lat 80., kiedy poznañski teatr przebywa³ na emigracji. Ogl¹dali go i doceniali Brytyjczycy, Niemcy, W³osi. Niewielu w tamtych czasach mia³o okazjê ogl¹daæ go w Polsce. Widzom, którzy w 1985 roku przybyli na planowan¹ premierê na poznañskim uniwersytecie, drogê zagrodzi³ kordon policjantów. Uda³o siê dopiero w koœciele w krakowskich Mistrzejowicach, a potem – wy³¹cznie w drugim obiegu – w kolejnych oœrodkach religijnych w kraju. Dyrektorka teatru Ewa Wójciak wielokrotnie potem wspomina³a, ¿e „nielegalne” wystawianie spektaklu w koœcio³ach dostarcza³o artystom i widzom wyj¹tkowych prze¿yæ. Odbiorcy nie byli typow¹ publik¹ teatraln¹, wiêc nie mieli problemów z przyjêciem sztuki, mimo ¿e jêzyk, jakim pos³uguj¹ siê w niej aktorzy,

Jak mówi, zysku z owiec teraz prawie nie ma. Hodowli w Brylewie póki co nie grozi jednak likwidacja. Zastanie zachowana, bo zdaniem kierownictwa OHZ, trzeba chroniæ hodowlan¹ tradycjê. Kilka dni temu w Brylewie odby³ siê przegl¹d stada. Przeprowadza siê go co roku, zawsze po zimie. – Jestem zadowolony z kondycji owiec. Zwierzêta maj¹ siê dobrze – t³umaczy³ profesor Ni¿nikowski. Przegl¹da siê przede wszystkim owcze matki, ¿eby jak najlepiej dopasowaæ je do tryków i ¿eby z tego skojarzenia by³o jak najlepsze potomstwo. Profesor Ni¿nikowski jest nie tylko wielkim znawc¹ owiec i autorem ksi¹¿ek poœwiêconych ich hodowli, ale te¿ wielkim smakoszem jagniêciny. I gor¹co zachêca innych do jej spo¿ywania. – Jagniêcina jest bardzo smaczna i ma ogromne walory prozdrowotne. Przeciwdzia³a nowotworom z³oœliwym – przekonuje. Ale w Polsce nie jest popularna.

daleki jest od tradycyjnego. Widzowie prze¿ywali spektakl na swój sposób, odwo³uj¹c siê do w³asnych doœwiadczeñ i emocji. „Pio³un” otwarcie, piêknie i ciekawie mówi³ o polskim spo³eczeñstwie w okresie stanu wojennego. Udowadnia³, ¿e w beznadziejnym czasie s¹ sprawy naprawdê wa¿ne. Dawa³ nadziejê na wolnoœæ, podtrzymywa³ na duchu. Dopiero 10 lat po premierze oficjalnie mogli zobaczyæ go poznaniacy. Dziœ, kiedy spe³ni³y siê ówczesne oczekiwania, „Pio³un” dociera do Leszna. Spektakle odbêd¹ siê 21 marca o godz. 18 i 22 marca o godz. 16. Bilety kosztuj¹ 15 z³ (ulgowy) i 20 z³. (MIW), fot. archiwum

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia na ka¿dy spektakl. Aby je otrzymaæ, wystarczy wys³aæ SMS-a pod nr 7238, a w treœci wpisaæ: ABC.PIOLUN oraz swoje imiê, nazwisko i miejsce zamieszkania. Na SMS-y czekamy dziœ i jutro (17 i 18 marca). Koszt SMS-a to 2,44 z³. Nazwiska nagrodzonych opublikujemy w pi¹tek.

W po³owie lat 80. zainteresowanie owcz¹ we³n¹ zaczê³o maleæ. Hodowlê owiec trzeba by³o przestawiaæ na miêsn¹, ale te¿ znacznie j¹ ograniczyæ, bo jagniêcinê trudniej jest sprzedaæ i nie³atwo na niej zarobiæ. – W najlepszych latach hodowaliœmy oko³o piêciu tysiêcy owiec. Teraz mamy ich oko³o szeœciuset. Dawniej po strzy¿eniu mieliœmy pieni¹dze na wyp³aty dla pracowników na trzy miesi¹ce. Dziœ dochód z we³ny ledwo wystarczy, ¿eby op³aciæ strzygacza. Kilogram we³ny w zesz³ym roku kosztowa³ 2,40 z³otego, a z jednej owcy jest jej 4 do 5 kilogramów – podkreœla J. Szkudlarczyk.

Biegali w kopalni soli

Dru¿yna Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie wystartowa³a w Podziemnym Biegu Sztafetowym w Kopalni Soli w Bochni. Ca³a czwórka przebieg³a w sumie 139 kilometrów w ci¹gu 12 godzin. Blisko 2,5-kilometrowa pêtla wiod³a starymi wyrobiskami na g³êbokoœci 212 metrów. Leszczyñski zespó³ tworzyli entuzjaœci biegania, na co dzieñ pracownicy MPEC-u: Marek Bota, Marek Górny, Jerzy Jakubiak i Henryk Kubaszewski. – Zmienialiœmy siê co dwie rundy, czyli co niespe³na piêæ kilometrów – wyjaœnia kapitan dru¿yny MPEC Leszno Marek Bota. – Po ka¿dej zmianie mieliœmy do pokonania 307 stopni schodami, do miejsca, gdzie przebywali wszyscy zmiennicy. By³ to dodatkowy i niema³y wysi³ek. Kolejne godziny biegu dawa³y siê mocno we znaki i tempo wraz z up³ywem czasu mieliœmy coraz wolniejsze. Planowaliœmy przebiec przynajmniej 140 kilometrów. Niestety, zabrak³o nam jednego kilometra. Prze¿yliœmy wspania³¹ przygodê pod ziemi¹, gdzie spêdziliœmy w sumie a¿ 40 godzin. Starczy³o czasu, aby zwiedziæ kopalniê. Za sponsorowanie wyjazdu dziêkujemy Zarz¹dowi MPEC Leszno. (JAC)

Fot. archiwum. ▲ Marek Bota, Marek Górny, Jerzy Jakubiak i Henryk Kubaszewski w wyrobiskach bocheñskiej kopalni.


EDUKACJA

ABC w

5

ZST w Lesznie

Do koñca roku szkolnego chcemy zajrzeæ do leszczyñskich szkó³ œrednich. Opiszemy, czym ¿yj¹ ich uczniowie, z jakimi problemami siê zmagaj¹, czym mog¹ siê pochwaliæ. W przysz³y wtorek relacja z wizyty w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Lesznie.

Dyrektor legenda

Muzycy mechatronicy

UCZNIOWIE I KLASY TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO WYSTÊPUJ¥ W ZESPO£ACH MUZYCZNYCH. MARZ¥ O WIELKICH KARIERACH, NA RAZIE WYKONUJ¥C ZNANE REPERTUARY TANECZNE NA WESELACH.

17-letni Wojtek Fr¹ckowiak z Oporówka pierwszy raz garzyñsk¹ grupê Vegas us³ysza³ na weselu swojego brata. Gry na gitarze klasycznej uczy siê u Przemys³awa Maækowiaka. Grywa³ w zespole gminnym

dali te¿ koncert w Koœcianie. – Ania piêknie œpiewa – podkreœla. – Gramy muzykê taneczn¹, tak¹ pod nogê, a publicznoœci szczególnie podobaj¹ siê kawa³ki z lat osiemdziesi¹tych.

– FRANEK CHODZI DO „KONIORA”. TRENUJEMY NA SALI W „KONIORZE”. W „KONIORZE” S¥ NAJSYMPATYCZNIEJSI CH£OPACY. NIKT NIE MA W¥TPLIWOŒCI, ¯E CHODZI O ZESPÓ£ SZKÓ£ TECHNICZNYCH W LESZNIE, ALE ZDARZA SIÊ, ¯E NOWI UCZNIOWIE NIE OD RAZU WIEDZ¥, SK¥D TA NAZWA POCHODZI. Alojzy Konior prowadzi³ tê szko³ê w latach 1962-1985. – Sam nie wiem, dlaczego moje nazwisko tak przylgn³o do tej szko³y – przyznaje emerytowany dyrektor ZST w Lesznie Alojzy Konior. – W Lesznie jest ono rzadkoœci¹, ale w Krakowie i na ¯ywiecczyŸnie, sk¹d pochodzê, zajmuje pó³ ksi¹¿ki telefonicznej. Do Leszna po raz pierwszy przyjecha³em w 1945 roku z Wojskiem Polskim. Po wojnie jako nauczyciel skierowany zosta³em na Ziemie Zachodnie. Zanim rozpocz¹³em pracê w Lesznie, by³em zastêpc¹ dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Rawiczu. W tamtym czasie przenieœliœmy szko³ê

Fot. J. Kuik

z budynku na placu Metziga do nowej siedziby przy ulicy Narutowicza. Mocno rozwinêliœmy kierunki: samochodowy, mechaniczny i elektryczny. Szko³a liczy³a wtedy 15001800 uczniów. Powsta³y warsztaty szkolne i bursa. Rozpoczêliœmy budowê p³ywalni, ale trafiliœmy na zbyt trudne czasy i nie uda³o siê zrealizowaæ tego zamierzenia. Nieoficjalna nazwa ZST bêdzie funkcjonowa³a zapewne tak d³ugo, jak d³ugo szko³a bêdzie istnia³a. „Konior” fajnie brzmi, a ponadto to nazwisko cz³owieka, który jako dyrektor cieszy³ siê ogromnym autorytetem u uczniów i nauczycieli. (JAC)

Piêkniejsza mniejszoœæ

W LICZ¥CEJ 660 UCZNIÓW SPO£ECZNOŒCI ZST DZIEWCZÊTA STANOWI¥ ZDECYDOWAN¥ MNIEJSZOŒÆ. JEST ICH TYLKO 34. DZIESIÊÆ Z NICH TO MATURZYSTKI TECHNIKUM ODZIE¯OWEGO. reatk¹ IV Miêdzynarodowego Festiwalu Projektowania Ubioru dla M³odzie¿y w Sieradzu. Obecnie swoje zawodowe ambicje skutecznie rozwija w leszczyñskiej firmie Leithäuser. W szkolnej pracowni dziewczêta szyj¹ kreacje wed³ug swoich projektów. Nie zawsze jest to do koñca przyjemne, bo ¿eby ograniczyæ koszty, u¿ywaj¹ krepy, która czêsto pêka podczas szycia. Z pomoc¹ przychodz¹ leszczyñskie firmy odzie¿owe, szczególnie Leithäuser, które przekazuj¹ szkole niepotrzebne w produkcji materia³y. Czas poka¿e, czy od wrzeœnia w Technikum Odzie¿owym pojawi siê nowy rocznik dziewcz¹t. A mo¿e jest to zawód, który zacznie interesowaæ równie¿ ch³opców? Obecnie w „Koniorze” dziewczêta ucz¹ siê jeszcze w Technikum Informatycznym, Liceum Profilowanym i Technikum Logistycznym. W przesz³oœci zdarza³y siê roczniki, kiedy wœród ponad tysi¹ca uczniów by³y tylko dwie przedstawicielki p³ci piêknej. Nie miaFot. J. Kuik ³y nawet w³asnej ubi▲ W tym roku mury Technikum Odzie¿owego opuszcz¹: Barbara Herkt, Natalia Hrapek, kacji i musia³y korzyZuzanna Jamroszczyk, Anita Jankowska, Ma³gorzata Jeziorska, Ewa Maækowiak, Mag- staæ z nauczycielskiej.

Wspania³ym tradycjom leszczyñskiego szkolnictwa odzie¿owego grozi unicestwienie. Dziewczêta przesta³y interesowaæ siê krawiectwem jako swoim przysz³ym zawodem. Dyrekcja szko³y ma jednak nadziejê, ¿e tegoroczne absolwentki gimnazjów zechc¹ poznaæ tajniki krawiectwa i wybior¹ Technikum Odzie¿owe. Dziesiêæ maturzystek tworzy wspóln¹ klasê z ch³opcami – fachowcami od elektryki i wysokich, nie tylko elektrycznych napiêæ. Do dyspozycji maj¹ wspania³¹ pracowniê w Centrum Kszta³cenia Praktycznego.

Z regu³y nie ¿a³uj¹ wyboru szko³y, o czym œwiadczy fakt, ¿e prawie w komplecie dotrwa³y do czwartej klasy. Zuzanna krawiectwo ma trochê we krwi, gdy¿ smyka³kê do tego fachu mia³y obie jej babcie, dwie ciotki i mama. Lubi szyæ, ale jeszcze nie wie, czy z krawiectwem zwi¹¿e swoje ¿yciowe plany po maturze. Ada w bran¿y odzie¿owej odnajduje siê jako fotomodelka. Ma za sob¹ ju¿ kilka udanych sesji fotograficznych w Warszawie i £odzi. Ich starsza kole¿anka – ubieg³oroczna absolwentka Marta Borowiec zosta³a lau-

dalena Kasperczyk, Martyna Paszkowiak, Anna Piechota i Agnieszka Szczepaniak.

(JAC)

Fot. archiwum ▲ Muzycy z „Koniora”: Wojtek gra na gitarze, a Dawid na keyboardzie.

w Krzemieniewie. Tajniki gitary elektrycznej poznawa³ samodzielnie. – Podszed³em do muzyków z grupy Vegas i zapyta³em, czy móg³bym zagraæ z nimi kilka utworów – wspomina. I wkrótce sta³ siê zdecydowanie najm³odszym cz³onkiem zespo³u. Jego kolega z technikum – Dawid Stachowiak z Bie¿ynia – te¿ zawsze marzy³ o muzykowaniu. A kiedy na komuniê dosta³ keyboard, œwiata ju¿ poza muzyk¹ nie widzia³. Trzy lata temu wraz ze swoj¹ dziewczyn¹ Ani¹ Grzegorz za³o¿y³ zespó³, który coraz chêtniej zapraszany jest w okolicy na wesela i inne uroczystoœci. Podczas ubieg³orocznej Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

Obaj uczniowie technikum marz¹ o wielkiej muzycznej karierze. Wojtek chcia³by w przysz³oœci za³o¿yæ zespó³ bluesowy lub jazzowy. Kiedy s³ucha D¿emu, Queen i innych wirtuozów estrady, czuje, ¿e w³aœnie muzyka jest jego przeznaczeniem. Zgodnie podkreœlaj¹ te¿, ¿e mo¿liwoœæ nauki gry na instrumentach zawdziêczaj¹ swoim rodzicom. Obaj muzycy trafili do jednej klasy. O swoich pasjach dowiedzieli siê przypadkiem. – Na polskim mieliœmy opisaæ swój ¿yciorys i tak siê wyda³o, ¿e obaj gramy w zespo³ach – opowiadaj¹. Podczas ostatniego Dnia Nauczyciela dali ju¿ nawet w szkole wspólny koncert. MIW

Pod wojskow¹ opiek¹

ZST CORAZ PRʯNIEJ WSPÓ£PRACUJE Z LESZCZYÑSK¥ JEDNOSTK¥ WOJSKOW¥. JU¯ WKRÓTCE TO W£AŒNIE ¯O£NIERZE BÊD¥ UCZYÆ W TECHNIKUM LOGISTYKI. Wspó³praca rozpoczê³a siê od bo¿onarodzeniowych kartek. Emerytowany ju¿ historyk Tadeusz Mizuro wymyœli³ kilka lat temu, by wys³aæ je ze szko³y polskim ¿o³nierzom do Iraku. Od tamtego czasu wspó³pra-

jednostkê, a wojsko pomaga im w organizacji biwaków i wycieczek. W czasie jednej z nich przyszli mechanicy uczyli siê np., jak wymieniaæ silnik w czo³gu Leopard. Kolejnym krokiem maj¹ byæ wy-

ca ZST z 69. Leszczyñskim Pu³kiem Przeciwlotniczym zaczê³a nabieraæ rozmachu. Organizowano sesje popularnonaukowe, a nawet zawody sportowe. Jesieni¹ 2006 roku szkole nadano imiê 55. Pu³ku Piechoty, a jej sztandar zyska³ nowe wojskowe akcenty. Uczniowie uczestnicz¹ w uroczystoœciach organizowanych przez

k³ady ¿o³nierzy w Technikum Logistycznym, które bêd¹ prowadzone od przysz³ego roku. – Wojsko ma bardzo dobrych specjalistów. Dziêki nim nasi uczniowie bêd¹ mieli dostêp nie tylko do wiedzy, ale i zastosowania logistyki w praktyce – mówi wicedyrektor szko³y Andrzej Stê¿a³y.

MIW, fot. archiwum


LUDZIE

6

Armia na sprzedaż – To umierająca pasja – mówi z żalem Alojzy Koschel z Leszna. Kolekcjonuje miniaturowe żołnierzyki. W czasie okupacji sam wytapiał je z ołowiu. – Miałem wiele form: armaty, konie, piechurzy – wszystko mogłem zrobić – wspomina pan Alojzy. Zdobycie jednej matrycy było nie lada wyczynem. – W papierosach, które palili tylko oficerowie Wehrmachtu, znajdowały się specjalne bony. Jak uzbierało się 50 bonów z jednej firmy, w zamian dostawało się formę do wyrobu żołnierzyków od tej właśnie firmy. Żaden oficer nigdy mi nie odmówił. Matryca miała dwie części – przód i tył figurki. W obie pan Alojzy wlewał ołów. – Topiłem go w dużej chochli nad palnikiem gazowym. Leszno miało

przecież własny gaz. Rury w mieszkaniach były przeważnie ołowiane i kiedy wymieniano je na nowe, te stare szły do przetopienia. Teraz wie, że było to niebezpieczne zajęcie. – Ojciec już nie żył, więc kto miał mnie strofować… Potem, kiedy w sklepach pojawiły się ołowiane żołnierzyki, zrobił się hałas, bo to przecież trucizna, którą podsuwało się dziecku pod nos. Z tych starych ołowianych figurek nie zachowało się już nic. – Dawałem je innym dzieciom. Na przykład za jabłka. To była okupacja, wszystko w domu było potrzebne.

Fot. E. Baldys V Alojzy Koschel z Leszna ma w swojej kolekcji armie z różnych stron świata.

Już jako dorosły mężczyzna kupował żołnierzyki w kioskach Ruchu. Ma je do dzisiaj, równiutko poustawiane na półkach. Wojska krzyżackie, napoleońskie, husaria, piechurzy, a nawet Indianie w barwnych pióropuszach. Niektóre figurki to już prawdziwe unikaty. – Postanowiłem dać ogłoszenie w gazecie i wyprzedać swoją kolekcję. Może żołnierzyki przydadzą się innym, może obudzą w kimś pasję kolekcjonerską – tłumaczy A. Koschel. Figurki zostały wycenione od złotówki do 5 zł. Na razie telefon uparcie milczy… KINGA ZYDOROWICZ

Moda na ołowiane żołnierzyki rozpoczęła się w 1913 roku, gdy Herbert G. Wells wydał „Małe wojny”. To była gra z wykorzystaniem miniaturek z ołowiu. Ołowiane żołnierzyki można już było wtedy kupić w sklepach, ale chłopcy chętnie robili je samodzielnie. Powstawały całe armie gotowe do walk. Potem nastąpiła epoka żołnierzyków plastikowych, która poprzedziła militarne gry komputerowe. Dziś ołowiane żołnierzyki zniknęły z dziecięcych pokoi, ale wystawiane są w muzeach. Kilkaset XIX-wiecznych figurek obejrzeć można w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Źródło: Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Fot. E. Baldys V Honorowe krwiodawstwo, ratowanie życia innemu człowiekowi jest wśród młodzieży coraz popularniejsze.

Rekordowa zbiórka krwi O dwie godziny trzeba było przedłużyć akcję honorowego krwiodawstwa w Zespole Szkół Technicznych w Lesznie. Aż 70 osób zdecydowało się oddać po 450 mililitrów krwi. – Nie spodziewaliśmy się, że akcja wywoła aż takie poparcie młodzieży – przyznaje Rafał Becela, opiekun działającego przy szkole Klubu Honorowych Dawców Krwi Wampirek. – Oprócz pięćdziesięciu uczniów naszej szkoły oraz siedmiu nauczycieli i pracowników krew oddało czterech uczniów III LO i sześciu uczniów II LO. Nigdy wcześniej jednorazowo nasi ucznio-

wie nie oddali tak znaczącej ilości krwi. Kolejną akcję będziemy chcieli przeprowadzić w czerwcu. To właśnie młodzież stała się jednym z filarów leszczyńskiego krwiodawstwa. Pod względem ilości oddanej krwi Leszno plasuje się na drugim miejscu w Wielkopolsce, zaraz po Poznaniu. W niedzielę akcję honorowego oddawania krwi przeprowadzono w Sali Wiejskiej w Niechłodzie. Zorganizowali ją już po raz szósty druhowie z miejscowej OSP. Aby zostać krwiodawcą, wystarczy cieszyć się dobrym zdrowiem i być osobą pełnoletnią. (JAC)

Tomasz Nowak ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno

tel. 602 181 630, 065 520 61 51 MEBLE NA WYMIAR MEBLE BIUROWE MEBLE KUCHENNE SZAFY WNĘKOWE ARANŻACJA WNĘTRZ

WIELKI KONKURS! www.mebelprofi.pl

Odbierz swoje biurko gra tis Dla pierwszych 20 klientów, którzy zdecydują się na montaż szaf wnękowych

www.mebelprofi.pl

lub mebli kuchennych – biurko gratis (szczegóły na www.mebelprofi.pl).

www.mebelprofi.pl

www.mebelprofi.pl

www.mebelprofi.pl


HISTORIA

Szukaj¹ szcz¹tków ¿o³nierzy Wehrmachtu

Wiosn¹ ruszamy w teren

W Gostyniu dzia³a jedyny w Wielkopolsce oddzia³ poznañskiego Stowarzyszenia Pomost, które zajmuje siê szukaniem i ekshumacj¹ mogi³ ¿o³nierzy niemieckich. Jego cz³onkowie jesieni¹ tego roku zamierzaj¹ przeszukaæ teren po by³ym cmentarzu ewangelickim w Gostyniu. Mo¿e tam byæ pochowanych oko³o 80 osób. Do gostyñskiego oddzia³u nale¿y 11 osób. Jego szefem jest Pawe³ Gruszka z Grodziska. – Razem z koleg¹ Mateuszem Karolewiczem mieliœmy stare mapy naszego regionu. Chcieliœmy dowiedzieæ siê o nim czegoœ wiêcej, zamierzaliœmy „poszperaæ” po okolicy – wyjaœnia. Trafili do Jana Olejniczaka w Starej Krobi, który wskaza³ im miejsce, gdzie zostali zakopani niemieccy ¿o³nierze polegli w 1945 roku. – Uznaliœmy, ¿e trzeba coœ z tym zrobiæ – wspomina. – Okrê¿n¹ drog¹, bo przez Ambasadê Niemieck¹, dotarliœmy to Tomka Czabañskiego, prezesa Stowarzyszenia Pomost w Poznaniu.

przez miejscow¹ ludnoœæ najczêœciej w miejscu, gdzie zginêli – na skraju lasu, ³¹ki, pola, a nawet w przydomowych ogródkach. Dziœ œwiadków miejsc ich pochówków jest niewielu. I z biegiem czasu ich ubywa. – Nie spotkaliœmy siê dot¹d z ¿adnymi przejawami dezaprobaty dla naszych dzia³añ – mówi Tomasz Czabañski, prezes Stowarzyszenia Pomost w Poznaniu. – Ludzie z szacunkiem odnosz¹ siê do szcz¹tków ¿o³nierskich, które spoczywaj¹ w ich okolicy i prosz¹ o godny ich pochówek. To w³aœnie w du¿ej mierze dziêki miejscowej ludnoœci – œwiadkom i potomkom œwiadków tragicznych wydarzeñ lat wojny mo¿emy dotrzeæ do zbiorowych mogi³ lub pojedyn-

miejscu nic nie znajdujemy. Ale gdy tylko uda nam siê natrafiæ na jakiœ œlad, wracaj¹ si³y i chêci. Pracuj¹ spo³ecznie, poœwiêcaj¹c na poszukiwania w³asny czas. – £¹czymy przyjemne z po¿ytecznym, a jako pasjonaci historii mo¿emy jej dos³ownie dotkn¹æ – twierdz¹. O ka¿dej mogile i pochowanych w niej ¿o³nierzach próbuj¹ zgromadziæ jak najwiêcej informacji. – Czêsto byli to m³odzi ¿o³nierze niemieccy, uciekaj¹cy w 1945 roku przed Armi¹ Czerwon¹ lub niewielkie grupy pozostawione do zatrzymania Sowietów do czasu, gdy cywilna ludnoœæ niemiecka zd¹¿y uciec. Z góry skazani wiêc byli na œmieræ – wyjaœnia pan Pawe³.

Fot. archiwum s Do gostyñskiego oddzia³u Stowarzyszenia Pomost nale¿¹ mieszkañcy gmin: Borek Wielkopolski, Gostyñ, Poniec i Krobia. Wczeœniej siê nie znali. Po³¹czy³a ich historia regionu i odkrywanie tajemnic tej ziemi.

I tak zaczê³a siê ich wspó³praca. – Bardzo ciekawi³o nas, jak wygl¹da praca ekshumacyjna. Po raz pierwszy wziêliœmy w niej udzia³ w Wymys³owie. Byliœmy tam razem z cz³onkami poznañskiego Pomostu – mówi Pawe³ Gruszka. – Po³knêliœmy haczyk. Wkrótce zrodzi³a siê myœl o utworzeniu gostyñskiego oddzia³u stowarzyszenia. Pocz¹tkowo jego cz³onkowie pracowali w terenie razem z grup¹ poznañsk¹, zbieraj¹c doœwiadczenia. Szybko okaza³o siê, ¿e ludzi podzielaj¹cych ich pasje jest wiêcej. Mogli wiêc pracowaæ sami pod nadzorem prezesa Czabañskiego. Pierwsz¹ samodzieln¹ ekshumacjê przeprowadzili w Strzelcach Ma³ych. Do pracy u¿ywaj¹ ³opat, wierte³, wykrywacza metalu. – Jeden z kolegów ma koparkê telekomunikacyjn¹, która bardzo u³atwia pracê – wyjaœnia P. Gruszka. – Wiêkszoœæ mogi³ lokalizujemy poprzez odwierty w ziemi. Oddzia³ gostyñski dzia³a na terenie po³udniowej Wielkopolski i czêœci województwa lubuskiego. W tym regionie znajduje siê wiele miejsc, gdzie spoczywaj¹ niemieccy ¿o³nierze, zabici w 1945 roku i pochowani

czych grobów ¿o³nierskich. W pierwszym roku pracy oddzia³ gostyñski ekshumowa³ szcz¹tki 126 ¿o³nierzy z 15 miejsc w okolicach Gostynia i Rawicza. W samym powiecie gostyñskim znaj¹ miejsca kolejnych 10 mogi³. Zapewne jest ich jeszcze wiêcej. Zim¹ cz³onkowie stowarzyszenia pracuj¹ nad dokumentacj¹. Tê najczêœciej zbiera i archiwizuje Pawe³ Gruszka. On te¿ rozmawia ze œwiadkami, lokalizuje miejsca pochówku. – Wiosn¹ ruszamy w teren – mówi. – Za dwa, trzy tygodnie jedziemy do Zdun ko³o Krotoszyna, gdzie jest mogi³a oko³o 50 ¿o³nierzy. Praca przy ekshumacji szcz¹tków nie jest ³atwa. – Czasem po kilku godzinach kopania w upale mamy naprawdê doœæ – przyznaj¹ cz³onkowie stowarzyszenia. – Bywa, ¿e we wskazanym

Jesieni¹ tego roku zamierzaj¹ ekshumowaæ szcz¹tki ¿o³nierzy pochowanych na by³ym cmentarzu ewangelickim w Gostyniu. – Okazuje siê, ¿e ekipa, która szuka³a tam mogi³ kilkanaœcie lat temu, kopa³a oko³o 15 metrów dalej od miejsca pochówku, dlatego wówczas nie odnaleziono ¿adnych szcz¹tków – zaznacza P. Gruszka. – A pochowanych jest tam ponoæ 80 ¿o³nierzy. Przy szcz¹tkach znajduj¹ obr¹czki, grzebienie, klamry, nieœmiertelniki itp. Niektóre przedmioty s¹ zagadkowe. Przy ¿o³nierzach niemieckich ekshumowanych w Smogorzewie znaleziono medaliki z polskimi napisami. – Byæ mo¿e ¿o³nierzami byli Œl¹zacy lub medaliki wrzucili Polacy, którzy pochowali cia³a zabitych – mówi¹ cz³onkowie Pomostu. E. CURYK-SIERSZULSKA

Stowarzyszenie Pomost Oddzia³ Gostyñ prosi o wskazywanie miejsc, w których doraŸnie chowano ¿o³nierzy w okresie drugiej wojny œwiatowej. Ka¿da informacja jest bardzo cenna i ka¿da bêdzie dok³adnie sprawdzona. Osoby, które zg³osz¹ takie miejsce, nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci prawnej, finansowej ani moralnej. Tel. kontaktowy 0-607101703, adres e-mailowy: p.gruszka@op.pl

7


8

OBOK PRAWA

Tory śmierci W czwartek wieczorem na torach przy ulicy Tama Kolejowa w Lesznie pod pociąg rzucił się 23-letni mężczyzna. W przeciągu czterech minionych miesięcy to już trzeci podobny wypadek na tym torowisku. miała w organizmie substancję psychoaktywną. Informację o tym, że chcą się targnąć na swoje życie, odnaleziono w SMS-ach zapisanych w ich telefonach komórkowych.

Chciał się zabić?

Teraz prokuratura bada kolejne samobójstwo, do którego doszło w czwartek wieczorem przy Tamie Kolejowej, tym razem jednak w okolicach przejazdu kolejowego na ul. Słowiańskiej. 23-letni mieszkaniec Leszna wybiegł zza budynku dróżnika wprost pod pociąg jadący z Wrocławia. Został Fot. E. Baldys wciągnięty przez hamujący przed dworcem skład ▲W piątek w miejscu, gdzie zginął 23-latek, ktoś zapalił znicz. i zginął na miejscu. Seria tragicznych zdarzeń kolejanowa, druga z Dzięczyny. Maszy– Odnaleźliśmy przy nim dojowych rozpoczęła się na początku nista nie był w stanie wyhamować kumenty, badamy, czy ktoś pomagał grudnia minionego roku. 35-letni pociągu, gdy obie pewnie stanęły mu lub nakłaniał go do popełnienia mieszkaniec Leszna skrócił sobie na torowisku. tego czynu. Na razie wiemy tylko tyle, drogę na Zatorze i, zamiast przejść Młode samobójczynie uczyły się że nosił się z zamiarem popełnienia przez przejazd kolejowy na ul. Słow Zespole Szkół Ekonomicznych, samobójstwa – wyjaśnia M. Handkewiańskiej, wybrał nielegalną przedo studniówki miały zaledwie trzy Maciuk. prawę przez kładkę przy dworcu. Nie tygodnie. zauważył lokomotywy manewrowej, – W sprawie tego podwójnego Dostępne tory został potrącony. Miał wiele szczęśsamobójstwa nadal toczy się poNa torach przy Tamie Kolejowej cia. Przeżył, trafił do szpitala, ale stępowanie prokuratorskie – mówi już od lat giną ludzie. Ulica cieszy nie ma nogi. Małgorzata Handke-Maciuk, się przez to złą sławą. zastępca szefa Prokuratury RejoDlaczego po długim okresie Śmierć dziewczyn nowej w Lesznie. spokoju w odstępie dwóch miesięcy Pod koniec stycznia na torach Do tej pory ustalono, że obie doszło tam niezależnie od siebie aż przy Tamie Kolejowej w okolicach dziewczyny niedługo przed wy- do dwóch samobójstw? składu budowlanego życie odebrały padkiem dostały mandat. Były pod – Myślę, że tych zdarzeń nie należy sobie dwie 19-latki. Jedna była z Bowpływem alkoholu, jedna z nich ze sobą łączyć, to jest raczej kwestia przypadku. Trudno teraz stwierdzić, co mogło siedzieć w głowach tych młodych ludzi. Na pewno jednak jakiś wpływ może mieć aura, brak słońca. To wywołuje u ludzi różne zjawiska depresyjne – tłumaczy psycholog Paulina Kahl-Cierkosz. W piątek pewna internautka powiadomiła policję, że na jednym z Jej zdaniem, Tama Kolejowa leszczyńskich forów internetowych ktoś zapowiada samobójstwo. zachęca potencjalnych samobójców Informacja taka pojawiła się pod wpisem dotyczącym czwartkowego swoją dostępnością. tragicznego zdarzenia na torach przy Tamie Kolejowej. – Nie trzeba nigdzie jechać, a do – Internetowy wpis potraktowaliśmy bardzo poważnie. W ustalenie torów jest tam blisko. personaliów autora tej informacji zaangażowaliśmy spore siły policyjne, bo nigdy nie lekceważymy takich sygnałów – podkreśla Piotr Rosiński, Nie do upilnowania rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Straż Ochrony Kolei twierdzi, Gdy policjanci odnaleźli osobę, która dokonała wpisu na forum, ta wyże patroluje tory przy Tamie Kolejaśniła, że nic złego się nie dzieje i nie ma zamiaru odebrać sobie życia. jowej. Funkcjonariusze apelują, by na internetowych forach ważyć słowa. – Nie możemy stać ciągle w – Już nie pierwszy raz ratowaliśmy ludzi, którzy zapowiadali w Internecie jednym miejscu, bo nie mamy tylu swoje samobójstwo. Tym razem jednak wpis był nieprzemyślany – dodaje ludzi. Jeśli ktoś będzie chciał popełP. Rosiński. (luk) nić samobójstwo, to i tak się go nie upilnuje, bo pójdzie kilkaset metrów dalej – kwituje Włodzimierz Selerski, rzecznik prasowy Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Poznaniu. (luk) Do sądu we Wschowie trafił ni mieli rozprowadzać marihuanę akt oskarżenia przeciwko sześciu wśród małoletnich. młodym mężczyznom w wieku – Podejrzani przyznali się do zaod 18 do 23 lat, którzy hodowali rzucanego im czynu i postanowili dokonopie indyjskie i rozprowadzali browolnie poddać się karze bez proceLedwo się przebudziły po zimie, narkotyki. su – mówi Kazimierz Rubaszewski, a tu niespodzianka – mają nowego Nielegalne krzaczki uprawiało rzecznik prasowy Prokuratury ,,właściciela’’, tyle że obcego. Mowa trzech z sześciu z oskarżonych. Okręgowej w Zielonej Górze. o pszczołach z hodowli mieszkańca Mieli to robić pomiędzy majem a Od sądu zależy, czy przystanie Szkaradowa. Ktoś ukradł ul z jego wrześniem 2008 roku. Policja w na takie rozwiązanie. Trzem oskarpasieki. Pokrzywdzony oszacował środku kompleksu leśnego odnalazła żonym zaangażowanym w uprawę stratę na 240 zł. Policja szuka sprawwówczas 115 sadzonek, z których konopi grozi od 6 miesięcy do 8 lat cy kradzieży. można wyprodukować sporą ilość więzienia, pozostałym – do 3 lat. J.W. narkotyku. Pozostali trzej oskarże(luk)

Chcę się zabić

Za konopie

Ukradli ul

Włam na 120.000 zł! Złotą i srebrną biżuterię oraz pieniądze w obcej walucie skradli złodzieje z domu jednorodzinnego w Borku Wielkopolskim. Ich łup wart był co najmniej 120.000 zł. Włamywacze wykorzystali fakt, że domownicy w sobotni wieczór wyszli na uroczystość rodzinną. – Rodzina i ich dom z pewnością były pod obserwacją sprawców – zaznacza Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Złodzieje wyłamali drzwi od tarasu i weszli do środka. Za pomocą nieustalonego narzędzia udało im się sforsować niewielki sejf, w którym były pieniądze: 17.000 złotych, 14.000 euro oraz 4600 dolarów. Łupem sprawców padła także zło-

ta i srebrna biżuteria, którą domownicy przechowywali w szkatułkach na meblach. Zginęły złote zegarki, pierścionki, zawieszki, łańcuszki, kolczyki itp. Wartość biżuterii właściciele posesji ocenili na ponad 40.000 zł, a gotówki na przeszło 82.000 zł. Akcja włamania i kradzieży była zapewne szczegółowo zaplanowana i nieprzypadkowa. – Sprawców włamania i kradzieży najprawdopodobniej było kilku – stwierdza rzecznik policji. ES

Spłonęły auta Dwa dostawcze samochody za 150.000 zł poszły z dymem w Koszanowie nieopodal Śmigla. Łunę ognia zauważył w nocy z piątku na sobotę kierowca przejeżdżający obwodnicą Śmigla. Nie umiał wyjaśnić, gdzie może się palić. Twierdził, że prawdopodobnie w okolicach Nietążkowa lub Koszanowa. – Po tej informacji we wskazane miejsce udali się strażacy ze Śmigla. 7 minut po zgłoszeniu zlokalizowali ogień na terenie posesji w Koszanowie. Kiedy dotarli na miejsce, jeden z dostawczych samochodów stał w ogniu, a drugi zaczynał się palić – mówi Andrzej Ziegler z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie. Mimo strażackiej interwencji auto

na podwoziu sprintera całkowicie spłonęło. W dostawczym renault spaliła się kabina i część skrzyni ładunkowej. Istniało zagrożenie, że płomienie przeniosą się na dom lub szklarnię, pomiędzy którymi zaparkowano auta. – Z relacji właściciela wynika, że auta były stosunkowo nowe. Jego zdaniem, nie było powodu, żeby same się zapaliły – wyjaśnia A. Ziegler. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi kościańska policja. – Ze wstępnych oględzin miejsca pożaru z udziałem biegłego wynika, że do zdarzenia doszło najprawdopodobniej na skutek usterki linii energetycznej na posesji – mówi Mateusz Marszewski z KPP w Kościanie. (luk)

Fałszywa pracownica ZUS W Gostyniu nieznana kobieta okradła staruszkę, która wpuściła ją do swojego mieszkania. Starsza pani uwierzyła, że przyszła do niej pracownica Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W piątek około godz. 13 do drzwi 85- letniej kobiety mieszkającej samotnie przy ul. Kolejowej w Gostyniu zapukała nieznana jej kobieta. – Starsza pani wpuściła ją do środka, gdy ta przedstawiła się jako pracownica ZUS – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Fałszywa pracownica wypytała samotną kobietę

o jej dolegliwości i stwierdziła, że ze względu na stan zdrowia należeć jej się będzie dodatkowe 200 złotych miesięcznie. Wyjęła z torebki banknot 200- złotowy i podkreśliła, że teraz da je 100 złotych, a następne 100 otrzyma razem z emeryturą. Kobieta poprosiła starszą panią o rozmienienie 200 zł. Wówczas zaobserwowała, gdzie ma schowane pieniądze. Podczas dalszej rozmowy wykorzystała jej nieuwagę i skradła z szafki 500 zł. Nie zabrała pieniędzy, które staruszka przyniosła, aby rozmienić 200-złotowy banknot.

Zwinął laptopa

Pechowy piątek

Z sali lekcyjnej jednej z górowskich szkół 18-letni uczeń ukradł nauczycielowi przenośny komputer. Laptop za 2500 zł zniknął w czwartek po południu. O kradzieży poinformował policję kolega pokrzywdzonego. Funkcjonariusze potwierdzili przypuszczenia dwóch pedagogów, że przestępstwa mógł się dopuścić jeden z 18-letnich uczniów. – Podejrzanego zatrzymaliśmy w miejscu zamieszkania, miał ze sobą skradziony komputer – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Sprzęt odzyskano, złodziejaszkowi grozi do 5 lat więzienia.

Piątek trzynastego był pechowy dla mieszkanki Borku Wielkopolskiego. Przyjechała do Gostynia, aby w jednym ze sklepów obuwniczych oddać kupione wcześniej buty. Sprzedawczyni zwróciła jej pieniądze za towar. Klientka schowała je do portfela, a ten do torebki. – Kobieta rozglądała się po sklepie, szukając innego obuwia – relacjonuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Jako że piątek w Gostyniu jest dniem targowym, w sklepach panuje zazwyczaj ożywiony ruch. W tłoku nieznany sprawca ukradł z torebki mieszkanki Borku portfel. Znajdowało się w nim 160 zł oraz dokumenty.

(luk)

ES

ES


By³y dró¿nik nie chce iœæ do wiêzienia

Roman B. z Krobi stara siê o odroczenie kary 2 lat wiêzienia. 42-letni mê¿czyzna by³ dró¿nikiem na kolei. W listopadzie 2006 roku za szybko opuœci³ szlabany na przejeŸdzie kolejowym w Go³aszynie i doprowadzi³ do zderzenia poci¹gu pospiesznego z dwoma samochodami. W wypadku zginê³a 4osobowa rodzina z Zaborowic jad¹ca polonezem, a ranny zosta³ kierowca ¿uka. Roman B. pod koniec listopada ubieg³ego roku dosta³ nakaz stawienia siê do Zak³adu Karnego w Rawiczu. Tydzieñ wczeœniej jego obroñca z³o¿y³ w rawickim s¹dzie wniosek o odroczenie wykonania wyroku o pó³ roku. – Prze¿ycia zwi¹zane z wypadkiem odbi³y siê na zdrowiu mojego klienta – mówi adwokat Maciej Loga. – W zwi¹zku z tym przez d³ugi czas leczy³ siê u specjalistów. Przebywa³ na zwolnieniu chorobowym. Z tego powodu kolej rozwi¹za³a z nim umowê o pracê. Poszed³ na zasi³ek dla bezrobotnych. Przekwalifikowa³ siê i podj¹³ decyzjê o

za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, ¿eby zapewniæ utrzymanie swojej rodzinie. Dosta³ po¿yczkê z funduszu pracy w wysokoœci kilkunastu tysiêcy z³otych. Umowa zobowi¹zywa³a go do rozpoczêcia takiej dzia³alnoœci do grudnia ubieg³ego roku. W przeciwnym razie musia³by oddaæ po¿yczkê. Jednoczeœnie musi p³aciæ bliskim ofiar wypadku i kierowcy ¿uka na³o¿one przez s¹d nawi¹zki. Ci¹¿¹ na nim tak¿e koszty s¹dowe. Mój klient nie uchyla siê od odbywania kary, ale odroczenie jej o pó³ roku wystarczy³oby mu na wywi¹zanie siê z nale¿nych zobowi¹zañ. Rawicki s¹d przychyli³ siê do wniosku skazanego i odroczy³ pocz¹tek wykonywania kary pozbawienia wolnoœci w³aœnie o pó³ roku. Od tej decyzji odwo³a³a siê Prokuratura Rejonowa w Rawiczu. S¹d bêdzie musia³ ponownie zaj¹æ siê t¹ spraw¹. Rozprawa odbêdzie siê w maju. Do tego czasu Roman B. bêdzie na wolnoœci. J.W.

OBOK PRAWA

9

S¹d nie znalaz³ okolicznoœci ³agodz¹cych dla Szymona K., który 2 lata temu napad³ na kobietê na ulicy Bohaterów Westerplatte w Lesznie. Brutalnie skopa³ swoj¹ ofiarê, zabieraj¹c jej komórkê i kilkadziesi¹t z³otych.

Napad³ kobietê, posiedzi 5 lat Przypomnijmy. Do zdarzenia dosz³o w sierpniowy wieczór 2008 roku. Szymon K. przez kilkaset metrów szed³ za Mart¹ Z. Napad³ j¹, dusi³, skopa³ do krwi, zabra³ reklamówkê i torebkê, w której by³ m.in. telefon komórkowy. Kobieta z licznymi obra¿eniami cia³a trafi³a do szpitala. Ustalenie podejrzanego o brutalny napad zajê³o policji ponad tydzieñ. Wszystkie œlady zabezpieczone na miejscu i badania DNA wykaza³y, ¿e przestêpstwa dopuœci³ siê 23-letni Szymon K. z Leszna. Na wniosek prokuratury zosta³ aresztowany, trafi³ do Zak³adu Karnego w Rawiczu. W styczniu tego roku przed S¹dem Rejonowym w Lesznie ruszy³ jego proces. Jeszcze w œledztwie

Portier im pomaga³

Kradli towar ze Spinko Trwa proces z³odziei aluminium z firmy Spinko w Lesznie. Z ustaleñ prokuratury wynika, ¿e przez kilka miesiêcy 2007 roku na terenie przedsiêbiorstwa dzia³a³y dwie przestêpcze szajki. Nieformalnym przywódc¹ jednej z nich mia³ byæ Grzegorz L., drugiej – Mariusz B. Wywóz ³upów odbywa³ siê przy udziale portiera Micha³a D., który wpuszcza³ do firmy dostawcze samochody. Jednorazowo wywo¿ono od 2 do 6 palet aluminium i po 250 kg skuwek. W proceder mia³o byæ zaanga¿owanych jeszcze 10 innych pracowników zak³adu. Kradzione mienie przyjmowa³ paser Franciszek D. i Micha³ G. Obaj to w³aœciciele punktów skupu z³omu. Wszystkie szczegó³y dotycz¹ce wywozu aluminium ze Spinko by³y ustalane przez telefony komórkowe. Plany musia³y byæ doœæ szczegó³owe, bo z telefonicznych billingów wynika, ¿e rozmowy pomiêdzy poszczególnymi cz³onkami grupy a paserami odbywa³y siê nawet co kilka minut. Ca³a sprawa wyp³ynê³a na œwiat³o dzienne pod koniec 2007 roku przez SMS-a wys³anego z telefonu nieznanej osoby do szefa produkcji zak³adu. Informator wskazywa³ w nim, ¿e kradzie¿y aluminium mia³ siê dopuœciæ m.in. Grzegorz L., a poma-

ga³ mu w tym Micha³ D. Po tym zdarzeniu w zak³adzie przeprowadzono kontrolê. Oskar¿onym udowodniono kradzie¿ 48 ton aluminium wartego kilkaset tysiêcy z³otych. Czynu dopuszczali siê w ró¿nych konfiguracjach. Zarabiali na tym po kilkaset z³otych. Szeœciu domniemanych z³odziei, w tym Grzegorz L., postanowi³o dobrowolnie poddaæ siê karze. Wyroki

otrzyma³o jedynie 4 z nich, pozostali mieszali w zeznaniach. Zostali skazani na kary od 4 miesiêcy do 2 lat wiêzienia w zawieszeniu. W sprawie pozosta³ych 8 cz³onków dwóch z³odziejskich grup, w tym ich drugiego nieformalnego szefa Mariusza B. i dwóch paserów, trwa odrêbne postêpowanie. Wszyscy oskar¿eni, którzy mieli okradaæ Spinko, ju¿ w firmie nie pracuj¹. (luk)

Wracamy do tematu

S¹d po stronie ZUS

Danuta Nawrocka, nauczycielka z Rawicza-Sarnowy, przegra³a w S¹dzie Okrêgowym w Poznaniu sprawê przeciwko ZUS. Ubezpieczyciel domaga siê od niej zap³aty zaleg³ych – jego zdaniem – sk³adek za okres, kiedy by³a zatrudniona na etacie, prowadzi³a w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i jednoczeœnie przebywa³a na urlopie macierzyñskim. W podobnej do pani Danuty sytuacji jest oko³o 50.000 kobiet w ca³ej Polsce. Wiele z nich skierowa³o sprawy do s¹dów. W okresie od kwietnia do lipca 1999 roku D. Nawrocka p³aci³a ZUS tylko ubezpieczenie zdrowotne, bo tak poinformowali j¹ urzêdnicy. Teraz okazuje siê, ¿e powinna p³aciæ tak¿e sk³adki emerytalno-rentow¹ i wypadkow¹. Co istotne, krótko po tym, jak zlikwidowa³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ZUS przeprowadzi³ u

niej kontrolê op³acania sk³adek za ca³y 1999 rok, która nie wykaza³a nieprawid³owoœci. Pani Danuta obliczy³a, ¿e wraz z odsetkami musia³aby zap³aciæ ZUS oko³o 8000 z³. Pozwa³a ubezpieczyciela do S¹du Okrêgowego w Poznaniu. Wyrok zapad³ na trzeciej rozprawie. W tym, ¿e jest niekorzystny dla rawiczanki, kluczow¹ rolê odegra³a uchwa³a S¹du Najwy¿szego z maja 2006 roku, który orzek³, ¿e kobiety zatrudnione na etatach, prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz przebywaj¹ce jednoczeœnie na urlopie macierzyñskim lub wychowawczym by³y i s¹ zobligowane nie tylko do op³acania sk³adki zdrowotnej, ale tak¿e pozosta³ych œwiadczeñ. – Nie zgadzam siê z wyrokiem – mówi rawiczanka. – Wyst¹pi³am o jego uzasadnienie i bêdê siê odwo³ywaæ do S¹du Apelacyjnego. J.W.

mê¿czyzna przyzna³ siê do pope³nionego czynu, póŸniej wskazywa³ na udzia³ w nim tak¿e innej osoby. Na koñcu wszystkiemu zaprzeczy³.

Straci³a zdrowie

Badania psychiatryczne wykaza³y, ¿e Szymon K. by³ poczytalny i mimo wypitego alkoholu wiedzia³, co robi. Podczas ostatniej rozprawy, która odby³a siê w pi¹tek, biegli przedstawili wyniki specjalistycznych ekspertyz, które nie pozostawi³y ¿adnych w¹tpliwoœci w tej sprawie. Przed s¹dem zeznawa³ równie¿ Maciej Z., m¹¿ pokrzywdzonej. Kobieta jest w kiepskim stanie fizycznym i psychicznym. Nie przysz³a do s¹du. – U ¿ony wykryto guzki na strunach g³osowych, musi iœæ do szpitala. Lekarze nie wykluczaj¹, ¿e powsta³y na skutek duszenia – twierdzi³ mê¿czyzna.

Surowy prokurator

– Oskar¿ony próbuje umniejszyæ swoj¹ winê, zwalaj¹c wszystko na alkohol. Nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e to on dopuœci³ siê napadu – stwierdzi³a prokurator na sali rozpraw, dodaj¹c, ¿e mê¿czyzna by³ ju¿ dwukrotnie skazywany za groŸby karalne. Zaproponowa³a dla oskar¿onego 6 lat bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci.

Tymczasem – zdaniem obroñcy – ca³a sprawa budzi wiele w¹tpliwoœci. – Pokrzywdzona nie potrafi³a wskazaæ, ¿e to w³aœnie oskar¿ony j¹ napad³, mimo ¿e podczas zdarzenia widzia³a go – wyjaœnia³ i poprosi³ o uniewinnienie Szymona K. – Bardzo mi przykro z tego powodu, co sta³o siê tej kobiecie, ale podtrzymujê wczeœniejsze zeznania – powiedzia³ oskar¿ony w ostatnim s³owie.

Wstrêtny rozbój

S¹d nie znalaz³ okolicznoœci ³agodz¹cych dla Szymona K. Skaza³ go na 5 lat bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci i zas¹dzi³ 25.000 z³ odszkodowania na rzecz pokrzywdzonej. – Nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e sprawca dopuœci³ siê brutalnego, wstrêtnego rozboju. To zdarzenie zmieni³o na zawsze ca³e ¿ycie pokrzywdzonej. Z kobiety odwa¿nej sta³a siê zalêkniona. Nie mo¿e byæ tak, ¿e jak oskar¿ony wypi³ alkohol, to nie podlega odpowiedzialnoœci. W tej sprawie brak jest jakichkolwiek okolicznoœci ³agodz¹cych, a 5 lat to kara odpowiednia do pope³nionego czynu – mówi³ w uzasadnieniu sêdzia Zygmunt Przytulski. S¹d nie zgodzi³ siê na uchylenie Szymonowi K. tymczasowego aresztu. Wyrok jest nieprawomocny.

(luk)


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Wieœ ma têtniæ ¿yciem

A kobiety potrafi¹ to sprawiæ, co udowodni³y panie z Kosowa ko³o Gostynia. W ich wsi od wielu lat nic siê nie dzia³o. Panie reaktywowa³y wiêc Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Teraz staraj¹ siê, ¿eby ich organizacja mia³a status stowarzyszenia. – Chcemy pisaæ wnioski i zdobywaæ unijne fundusze na nasz¹ dzia³alnoœæ – t³umacz¹. Do pracy wziê³y siê ostro. Dzia³aj¹ dopiero od listopada ubieg³ego roku, a ju¿ uda³o im siê sporo zrobiæ. Spotykaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek. – Prawie zawsze jesteœmy w komplecie, chyba ¿e którejœ wypadnie coœ wa¿nego i nie mo¿e przyjœæ – mówi Renata Œmigiel.

do tej pory odbywa³y siê tylko zebrania. Œwietlica to jedno niewielkie pomieszczenie. Nie ma w nim ogrzewania, wody ani toalety. I – co dla pañ najwa¿niejsze – brakuje kuchni. Napisa³y wniosek do Agencji Nieruchomoœci Rolnych, do której nale¿y budynek.

Fot. autor s Zarz¹d KGW w Kosowie (od lewej): Stefania Andrzejczak – przewodnicz¹ca, Izabela Kajoch – zastêpca, Renata Œmigiel – sekretarz, Ma³gorzata Rosiñska – skarbnik.

Do ko³a nale¿¹ 24 panie. We wsi jest ich znacznie wiêcej, bo Kosowo liczy niemal 500 mieszkañców. – Z czasem mo¿e nas przybêdzie – uwa¿a Stefania Andrzejczak, przewodnicz¹ca KGW w Kosowie. – Najpierw musimy pokazaæ, co potrafimy i mo¿emy zrobiæ. A do zrobienia maj¹ sporo. Panie przejê³y wiejsk¹ œwietlicê, w której

Piosenka dla ciebie

– Agencja zgodzi³a siê przekazaæ go gminie nieodp³atnie – wyjaœnia pani Stefania. – Napisa³yœmy te¿ do gminy, ¿eby ten budynek przejê³a. Wszystko jest na dobrej drodze. Wiêkszoœæ pañ to m³ode gospodynie, tu¿ po trzydziestce. I wiêkszoœæ nie pracuje zawodowo. Chc¹ dzia³aæ. Myœl¹ o imprezach dla dzieci, m³odzie¿y i seniorów. Razem ze Szko³¹ Podstawow¹ w Siemowie zorganizowa³y jase³ka dla mieszkañców Kosowa, a w lutym – walentynki dla swoich mê¿ów. – Ale by³a impreza! – potwierdza-

j¹. – Nasi panowie byli zachwyceni. Panie oczywiœcie same przygotowuj¹ i serwuj¹ pyszne ciasta, torty, ciasteczka. Przygotowuj¹ kolacje. Razem spêdzi³y Dzieñ Kobiet. – Na ka¿de pi¹tkowe spotkanie jedna z pañ piecze placek – przyznaje Izabela Kajoch i dodaje ze œmiechem, ¿e wiosn¹ chc¹ rozpocz¹æ zajêcia z aerobiku, ¿eby po zimie nieco siê rozruszaæ. Na pi¹tkowe spotkania panie zapraszaj¹ goœci. By³a ju¿ kosmetyczka, pokaz ko³der, spotkanie z grup¹ powiatowych radnych, którzy zamierzaj¹ pomóc im w zarejestrowaniu stowarzyszenia. Maj¹ te¿ zaplanowane kolejne spotkania. Bêdzie pokaz ratownictwa medycznego, Bia³a Sobota z udzia³em lekarza itp. Panie chc¹, ¿eby KGW by³o stowarzyszeniem. Wtedy bêd¹ mog³y pisaæ projekty i staraæ siê o pieni¹dze na realizacjê swoich planów. A potrzebuj¹ ich m.in. na rozbudowê œwietlicy i organizowanie imprez dla wsi. Zamierzaj¹ wspó³pracowaæ z Rad¹ So³eck¹ i OSP. – Nasi mê¿owie s¹ za tak¹ wspó³prac¹, bo wielu spoœród nich jest stra¿akami ochotnikami – przyznaj¹ panie. – Razem bêdziemy mogli wiêcej zdzia³aæ. Kobiety chc¹ pomóc przy organizowaniu Dnia Dziecka, a przede wszystkim do¿ynek wiejskich. Ju¿ myœl¹ o przyœpiewkach. Ma byæ weso³o, gwarno, radoœnie. Wieœ ma têtniæ ¿yciem. W KGW Kosowo dzia³a 4-osobowy zarz¹d. Wszystkie cz³onkinie p³ac¹ sk³adki. Miesiêcznie po 10 z³. Panie zamierzaj¹ wybraæ spoœród siebie osobê, która poprowadzi kronikê ko³a. E. CURYK-SIERSZULSKA

Ju¿ nie ¿a³ujê tego co by³o I nie mam obaw o to co bêdzie Bo dziêki tobie czujê ¿e mogê Byæ w ¿yciu kimkolwiek zechcê Tak nienaturalnie Tak nieoficjalnie Tak nieobliczalnie Kocham ciê Ju¿ nieodwo³alnie

(j)

W Domu Kultury Kolejarza w Lesznie prowadzone s¹ zapisy na 3-miesiêczny kurs tañca towarzyskiego i u¿ytkowego dla doros³ych. Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich – szczególnie panów – którym nie wystarczy miesi¹c, ¿eby nauczyæ siê tañczyæ, których apetyt na taniec i ruch jest znacznie wiêkszy i którzy oprócz tañców u¿ytkowych pragn¹ spróbowaæ tak¿e du¿o ciekawszych kroków i figur tañców towarzyskich. Bêd¹ walce, fokstroty, cza-cza, rumba, samba, salsa, jive, rock and roll,

blues i wiele innych tañców do wykorzystania na ka¿dej zabawie. Szesnaœcie 3-godzinnych spotkañ zapewnia niez³y fitness i relaks, a do tego œwietn¹ zabawê we dwoje. Fachowy instrukta¿ taneczny i pi¹tkowe wieczory gwarantuj¹ doskona³y pocz¹tek weekendu. Zapisy do 19 marca w DKK w Lesznie przy ul. Dworcowej we wtorki i czwartki w godz. 16-16.30. Wszelkie szczegó³y pod nr. tel. 0503379455. Warto spróbowaæ. Nie trzeba przychodziæ parami! (j)

„Droga do szczêœcia”

Wtulona w ¿ycie zdana na siebie Zanurzam myœli w niebie Za ka¿d¹ chwilê spêdzon¹ z tob¹ Dam ca³¹ wiecznoœæ bez ciebie

Tak nienaturalnie Tak nieoficjalnie Tak nieobliczalnie Kocham ciê

Kurs tañca dla doros³ych

Polecamy

Sumptuastic Nieodwo³alnie kocham ciê

Œwiat idealny nigdy nie istnia³ S¹ tylko piêkne ulotne chwile Ja w swojej chwili mam tylko ciebie To dziêki temu wiem po co ¿yjê

Fot. E. Baldys s W pi¹tek w Miejskim Oœrodku Kultury w Lesznie odby³ siê koncert charytatywny, który zorganizowali przyjaciele Aleksandry Tomczak. Wyst¹pi³y zespo³y: D’macki jazz band, D’macki-Herman band, Fame ze S³awkiem Otulakowskim oraz Wery macz. Ola ma 25 lat, jest absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Lesznie. Latem ubieg³ego roku uleg³a wypadkowi, w wyniku którego straci³a nogê. Pieni¹dze ze sprzeda¿y biletów oraz z licytacji prowadzonych w przerwach miêdzy wystêpami przekazano Oli na zakup protezy. Dziêki ofiarnoœci uczestników koncertu zebrano 2050 z³. Na zdjêciu Ola (druga z lewej) z przyjació³mi (od prawej): Kasi¹ Ciszek, Mateuszem Cholew¹ i Ani¹ Ciszek oraz Karolin¹ Kuik, przewodnicz¹c¹ M³odzie¿owej Rady Miasta. Za naszym poœrednictwem Ola serdecznie dziêkuje organizatorom i uczestnikom koncertu. (j)

Fot. archiwum s Tradycyjnie ju¿ rydzyñscy bracia kurkowi oprócz 8-marcowych kwiatów dla swoich pañ przygotowali te¿ turniej strzelecki. Najcelniejszym okiem popisa³a siê w tym roku Ma³gorzata Gbiorczyk. Drugie miejsce zajê³a Jolanta Smo³a, a trzecie Jolanta Kotyœ-Dworakowska. (JAC)

Film zrealizowany na podstawie ksi¹¿ki Richarda Yatesa. Po³owa lat 50. April i Frank Wheeler (Kate Winslet i Leonardo DiCaprio) to m³ode ma³¿eñstwo mieszkaj¹ce z dwójk¹ dzieci na przedmieœciach Connecticut. Oboje skutecznie maskuj¹ frustracjê spowodowan¹ niemo¿noœci¹ spe³nienia siê zarówno w zwi¹zku, jak i karierze zawodowej. Frank ugrz¹z³ w dobrze p³atnej, ale nudnej pracy biurowej. Gospodyni domowa April ci¹gle op³akuje stoj¹c¹ kiedyœ

przed ni¹ szansê na zrobienie kariery aktorskiej. Nie mog¹c znieœæ przeciêtnoœci, jaka ich otacza, decyduj¹ siê wyjechaæ do Francji. Kiedy jednak ich zwi¹zek zamienia siê w nieskoñczone pasmo sprzeczek, zazdroœci i wzajemnych oskar¿eñ, ich podró¿ oraz marzenia o samospe³nieniu staj¹ w obliczu zagro¿enia. Film dzisiaj, we wtorek o godz. 19 poleca kino Pod Kopu³¹ w Gostyniu. (j), fot. Internet


ŚWIAT BAB Nie jestem przesądna. Nie wierzę we wróżki i czarne koty. Ale czasami myślę, że moją rodzinę prześladuje klątwa. Ciągle spotykają nas jakieś nieszczęścia. Śmierć zagościła w naszym domu i nie chce odejść. Wyraźnie czuję na plecach jej zimny oddech, czuję, jak wyciąga swoje skostniałe łapy po kolejną bliską mi osobę, a ja nie potrafię jej przeszkodzić. Mogę tylko płakać i modlić się, choć Bóg chyba o nas zapomniał. Szczęśliwa i bezpieczna czuję się tylko w nocy, gdy śpię. Wtedy często śni mi się dzieciństwo. Uśmiechnięci rodzice czuwają nade mną i bratem, a my biegamy po ogrodzie radośni, beztroscy, nieświadomi tego, co stanie się już wkrótce... Najpierw odeszła mama. Choroba nie dała jej żadnych szans. Ojciec nie mógł pogodzić się z jej śmiercią. Nigdy już nie doszedł do siebie. Zginął w wypadku samochodowym dwa lata później. Zostaliśmy z bratem sami. Zajmował się mną, choć sam był jeszcze dzieckiem. Oboje szybko musieliśmy wydorośleć. Kochaliśmy się i wspieraliśmy wzajemnie. Mieliśmy tylko siebie. Minęło kilka lat. To nie był łatwy okres – problemy rodzinne, trudna sytuacja materialna, wypadek – ale jakoś sobie radziliśmy. Raz lepiej, raz gorzej, ale jakoś... O chorobie brata dowiedziałam się przypadkiem od znajomej, która pracuje w szpitalu. Nie powiedział mi, bo nie chciał mnie martwić. Rak po raz kolejny wyciągnął swe macki. Chemioterapia nie przyniosła spodziewanych efektów. Stan brata jest poważny. Dziś wygląda jak własny cień. Wychudzony, wyniszczony przez chorobę. Patrzę na niego i czuję bezsilność i złość. Patrzę, jak gaśnie ostatnia bliska mi osoba i nic nie mogę zrobić. Ktoś powiedział, że każde cierpienie ma sens, ale czy ma także kres? Czy kiedyś się kończy? Hanka Na wasze historie czekamy pod adresem: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Możecie je także przesyłać na naszą skrzynkę e-mailową: swiatbab@gazetaabc.pl z dopiskiem SAMO ŻYCIE. Możecie przesyłać je anonimowo. LL

Kwiaty w domu Begonia królewska Begonia kwitnie roztaczając wokół siebie intensywny zapach. Jej liście pokryte są delikatnym meszkiem. Roślina potrzebuje dużo światła. Lubi pomieszczenia dobrze przewietrzone. Jest wrażliwa na wyziewy z kuchni gazowych. Najlepiej się czuje w pobliżu wschodniego lub północnego okna lub za cienką firanką. Begonia lubi temperaturę pokojową – latem nawet do 30o C (choć w upale słabiej rośnie). Zimą nie przechodzi wyraźnego okresu spoczynku, odpowiada jej temperatura 15 o-22 oC. Uwaga! Spadek poniżej 10oC może doprowadzić do zamierania rośliny. Woda, którą podlewamy begonię, poFot. Biuro Kwiatowe Holandia winna mieć temperaturę pokojową i zawierać jak najmniej wapnia (może być przegotowana). Wiosną i latem podlewamy ją dość obficie, jednak tak, by nadmiar wody nie zbierał się na dnie doniczki (grozi to gniciem korzeni). Jesienią i zimą podlewanie ograniczamy. Kiedy jest ciepło, roślina wymaga wysokiej wilgotności powietrza. Nie lubi zraszania liści – lepiej ustawić doniczkę na podstawce z kamykami i odrobiną wody na dnie. Przy niższej temperaturze (15o-18oC) nadmiar wilgoci sprzyja pojawieniu się chorób – szarej pleśni i zgnilizny. Od kwietnia do końca sierpnia nawozimy roślinę co 10-14 dni mieszankami nawozów (np. Osmocote w płynie lub Busz M). Begonię przesadzamy wiosną, jeśli korzenie całkowicie przerosły podłoże (średnio co 2-3 lata). LL

Przepisy sprawdzone w wieloletnich kuchennych bojach i wypróbowane na wielkiej rzeszy znajomych oraz krewnych poleca Elżbieta Szpecht – Rutecka

rybna zapiekanka Kupujemy 1/2 kg rybnych filetów, 1 czerwoną paprykę, 2 marchewki, 1 dużą cebulę, puszkę kukurydzy, cytrynę. Do tego musimy mieć pod ręką czerwoną paprykę w proszku, łyżkę mąki, vegetę, liść laurowy, ziele angielskie, przecier pomidorowy, dwie szklanki mleka, olej do smażenia, sól oraz pieprz. Filety wkładamy do miski i zalewamy posolonym i popieprzonym mlekiem, a do tego wkładamy kilka plasterków cytryny. Odstawiamy na pół godziny. Na talerz wsypujemy mąkę, dodajemy trochę papryki w proszku, soli, pieprzu. Po wyjęciu z zalewy rybę lekko osuszamy i każdy kawałek obtaczamy w przygotowanej mieszaninie. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy kawałki ryby na rumiano. Z obu stron. Wyjmujemy żaroodporne naczynie, na jego dno wysypujemy pół puszki odsączonej z soku kukurydzy. Na warstwie kukurydzy układamy usmażoną rybę, na niej pokrojoną w plastry cebulę i paprykę. Posypujemy pokruszonymi listkami laurowymi, wrzucamy kilka ziarenek ziela angielskiego, na wierzch dajemy resztę kukurydzy i zalewamy przecierem pomidorowym wymieszanym z Vegetą. Wstawiamy do nagrzanego (180° C) piekarnika na pół godziny. Do tego surówka z pora i marchewki oraz nieśmiertelne ziemniaczki.

swiatbab@gazetaabc.pl

BARAN (21.03 -19.04) Nie rób niczego chaotycznie, staraj się uporządkować swoje działania, poczynając od tych najważniejszych, kończąc na błahostkach. Inaczej nie poradzisz sobie z nawałem pracy. BYK (20.04 -20.05) Zamieszanie, bieganina, nerwowy pośpiech. Nie daj się zwariować. Stanowczo doradzam wyciszenie i zwolnienie tempa. Rozumiem, że pieniądze są ważne, ale nie kosztem wszystkiego.

Za zdrowie pań!

BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Trochę stresujących sytuacji związanych z jakąś nową propozycją szefa. Zachęcam, by podjąć to wyzwanie. Zdobędziesz nowe doświadczenie, a to jest wiele warte i przyda ci się w przyszłości.

„Trzeba się bawić kurde mol, tego chce ciało i dusza. Trzeba się bawić kurde mol, dopóki ciało się rusza” śpiewał kabaret Katarzynki ze Słupi Kapitulnej podczas spotkania członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Śmigiel. I trzeba przyznać, że ochoty do zabawy nie brakowało!

RAK (22.06 -22.07) Wiele dobrego. Ciekawa służbowa podróż, bardzo interesujące, nowe znajomości, a na dodatek domowe sprawy ułożą się po twojej myśli, i to jak najlepiej.

W miniony wtorek w restauracji Poemat w Śmiglu spotkały się panie z kół gospodyń wiejskich zrzeszonych w Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Śmiglu. Prawie 140 kobiet z ośmiu kół: Morownicy, Poladowa, Śmigla, Nowej Wsi, Przysieki Starej, Spławia, Bruszczewa i Czacza już po raz drugi wspólnie świętowało Dzień Kobiet. Imprezę otworzył Zygmunt Konieczny, prezes GZRKiOR, który powitał zgromadzone panie i podziękował im za pracę na rzecz środowisk wiejskich, za pomoc w organizowaniu akcji i imprez, m.in. dożynek, festynów, zabaw... Co daje kobiecie przynależność do koła gospodyń wiejskich? – Nasze koła działają bardzo prężnie – powiedziała Eliza Dolczewska, wiceprezes GZRKiOR i jednocześnie przewodnicząca KGW w Nowej Wsi. – Włączamy się do wielu akcji, niektóre same organizujemy. Życie kobiet na wsiach jest trudne. Panie

LEW (23.07 - 22.08) Niezwykle romantyczne spotkanie z osobą, którą od dawna z uwagą obserwujesz. Może się nawet okazać, że to twoja życiowa szansa na ułożenie sobie życia we dwoje. Nie zmarnuj tej okazji.

pracują niejako podwójnie. Wiele pracuje zawodowo, a ponadto mają też obowiązki w gospodarstwach przydomowych. Trudniejszy jest dostęp do kultury. Poprzez KGW staramy się poprawiać jakość życia na wsiach. Organizujemy zabawy, wyjazdy do kina i na wycieczki, najbliższa już za kilka dni do Berlina na Long Island. Proponujemy też paniom szkolenia. Najważniejsze jednak jest to, że mamy okazję do spotkań i wymiany doświadczeń. Panie stawiają także na sport. Na przełomie maja i kwietnia planują zorganizowanie turnieju piłki siatkowej. – Cieszy fakt, że do kół zapisuje się wiele młodych dziewczyn – podkreśla E.Dolczewska. – Panie z KGW mimo licznych obowiązków chętnie angażują się w pracę społeczną. A jeśli już czegoś się podejmują, to robią to dobrze i wszystko dopinają na ostatni guzik. I za to właśnie dziś im dziękujemy. Tekst i fot. LL

Gospodyni miesiąca Każda prawdziwa gospodyni ma swoje kulinarne sekrety. Przepisy na wspaniałe potrawy czasami przekazywane z pokolenia na pokolenie, a czasami wypracowane w zaciszu własnej kuchni metodą prób i udoskonaleń. Chcemy, byście podzieliły się z naszmi czytelnikami tymi wspaniałymi recepturami. Dlatego, drogie panie, chcemy zaproponować wam nową zabawę. Przysyłajcie do nas przepisy i zdjęcia przygotowanych przez was potraw. Najciekawsze będziemy zamieszczać we wtorkowych wydaniach gazety, a raz w miesiącu spośród nich wybierzemy jedno danie,

którego autor lub autorka otrzyma od nas nagrodę i tytuł Gospodyni Miesiąca. W ocenie pod uwagę będą brane nie tylko walory smakowe i estetyczne dania, ale także łatwość przygotowania potrawy. Przepisy można przesyłać do redakcji: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno lub adresem e-mailowym: swiatbab@gazetaabc. pl koniecznie z dopiskiem KĄCIK KULINARNY. Oceniać będziemy tylko przepisy zilustrowane zdjęciem. Czekamy na wasze kulinarne sekrety. LL

PANNA (23.08 -22.09) Nie siedź w kącie, bo nie znajdą cię. Musisz się jak najlepiej zaprezentować, bo ważne jest nie tylko to, co mówisz, ale i jak wyglądasz. Pamiętaj, że dobry wygląd to więcej niż połowa sukcesu. WAGA (23.09 - 22.10) Wiosna – czas zakochanych, ale to nie znaczy, że przypadki sercowe nie mogą cię trapić już dziś. Wygląda mi na to, że się po prostu zakochałaś. I bardzo dobrze, bo to będą szczęśliwe dni. SKORPION (23.10 -21.11) Będzie chwilami nerwowo, więc staraj się zachować zimną krew, choć to niełatwe. Niestety, nie zawsze sprawy układają się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. I uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. STRZELEC (22.11 - 21.12) Ciągle w biegu. Inaczej zresztą być nie może, skoro bierzesz sobie na barki coraz to nowe sprawy, bo bez nieustannych wyzwań czujesz się nic niewart. Może trzeba zwolnić? KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Nie stawiaj wszystkiego na ostrzu noża, bo możesz się przeliczyć i gorzko żałować tego, co minęło. Szczególnie to ważne w stosunkach partnerskich. Złość rozładuj grając w piłkę. WODNIK (20.01 -18.02) Ekscentryczność? Bujanie w obłokach? Proszę bardzo, byle to nie szkodziło twojej pozycji w firmie. Zarezerwuj takie zachowanie na wieczór. Na pewno wywrze wielkie wrażenie na partnerze. RYBY (19.02 – 20.03) Bądź czujny, bo oszuści są bardzo niebezpieczni. Nie kupuj u przygodnych sprzedawców, a jedynie w renomowanych firmach. Stawiaj na jakość – to zawsze popłaca. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


12

LUDZIE

– Wychowany by³em w luksusach, ale zawsze ci¹gnê³o mnie do œmieci, do recyklingu. Na œmieciach Amerykê zbudowano – t³umaczy Marcin Wiœniewski. Pochodzi z zamo¿nej rodziny z Czempinia. Od lat ¿yje na ulicy w Lesznie.

Szczêœcie poœród œmieci

Ma 44 lata. Urodzi³ siê w Czempi- z³. Bez podatku, ZUS-u, rachunków i niu. W dzieciñstwie niczego mu nie op³aty za wynajem. – Dobre to by³y czasy, z³om by³ brakowa³o. Dziadek mia³ w Poznaniu wielk¹ stolarniê. Ojciec za³o¿y³ stad- wtedy w cenie – opowiada. – Ale kieninê koni. On, przerywaj¹c naukê w dy ceny metali spad³y, a ludzie wytechnikum rolniczym, zacz¹³ pracowaæ na wózku wid³owym w poznañskim Urzêdzie Celnym. Nigdy nie marzy³ o studiach, a praca ca³kowicie spe³nia³a jego oczekiwania. Powodzi³o mu siê i finansowo, i zawodowo. Gorzej bywa³o w ¿yciu prywatnym. Matka – lekomanka, ojciec – alkoholik, bracia zamieszani w narkotyki. Prawdziwe k³opoty zaczê³y siê, kiedy w 1999 roku straci³ pracê. – Nies³usznie wymeldowano mnie z domu, a po oskar¿eniach rodziny wsadzono do wiêzienia. Dopiero po pó³ roku odsiadki zosta³em uniewinniony – mówi. WyFot. E. Baldys ruszy³ w Polskê. Tu³a³ siê po po³udnio- IMarcin z Czempinia i Nina z Zaborówca. ¯yj¹ z uliwo-zachodniej czê- cy, w³asny k¹t znaleŸli w opuszczonej ruderze przy ul. œci kraju. Na osiem Strzeleckiej w Lesznie. miesiêcy zatrzyma³ rzucali ich coraz mniej, klepa³em w siê w dolnoœl¹skim Schronisku Brata Legnicy biedê. Alberta. A potem wróci³ na ulicê. I – Kilka lat temu przyjecha³ do Leszjak mówi – od tamtego czasu zajmuje na. Le¿a³ sobie latem pod sosn¹, kiesiê recyklingiem. dy zauwa¿y³ go i przygarn¹³ na jakiœ – Nigdy nie kradnê – podkreœla. W czas pewien pszczelarz. A potem Legnicy znalaz³ wolny bunkier, w któmieszka³ w ziemiance ko³o supermarrym zamieszka³ na parê lat. Zbiera³ ketu i w drewnianej altanie przy Strzeœmieci, z³om, puszki po piwie. W do- leckiej. brych miesi¹cach zarabia³ nawet 3000 – Wszystko by³oby dobrze, gdyby

nie policjanci, którzy wci¹¿ myœl¹, ¿e kradnê i pijê – mówi. Kilka lat temu pozna³ Ninê, w³ócz¹c¹ siê po ulicach Leszna 18-latkê z Zaborówca. Na zimê postanowili wprowadziæ siê do nieza-

Pod koniec stycznia w budynku wybuch³ jednak po¿ar i wykurzy³ mieszkaj¹cych tam bezdomnych. Nina i Marcin wrócili do opuszczonej rudery przy Strzeleckiej. Wodê bior¹ od s¹siada zza p³otu. Zarobione pieni¹dze starczaj¹ im na jedzenie dla siebie i trzech psów. Pracuj¹ dwie, czasem trzy godziny i d³u¿ej. – W Lesznie jest o wiele wiêcej do zbierania ni¿ w Legnicy, tylko ceny ju¿ nie te – narzeka Marcin. – Ale nie chodzimy po pomoc spo³eczn¹. Liczymy tylko na siebie. Jestem obrotny, mam dwa rowery, wózek. Ktoœ zaproponowa³ mi pracê bez wynagrodzenia w zamian za k¹t do mieszkania. Odmówi³em, bo wolê iœæ na œmietnik. Nigdy nie zale¿a³o mi na karierze, studiach,

Liczy

Bakcyla jazdy na quadach po podobnych pasjonatów, któr lic. Maj¹ ,,swój’’ teren, z któ To doœæ droga pasja. Nowy quad kosztuje nawet oko³o 40.000 z³. Do tego: kombinezon, kask, rêkawice i inne akcesoria, naprawy i paliwo. Taka maszyna swoje pali, a za jednym razem potrafi¹ wyjeŸdziæ nawet ca³y bak. Ale kto by na to patrzy³…

IPo³owa grupy rawickich quadowców

gospodarowanego budynku ko³o cmentarza komunalnego. – Tam jest wy¿ej, cieplej – opowiada. – Uszczelniliœmy okna, urz¹dziliœmy siê. Gdyby jeszcze wstawiæ drzwi, by³oby zupe³nie jak w domu.

pieni¹dzach. Wychowany by³em w luksusach, ale zawsze ci¹gnê³o mnie do œmieci, do recyklingu. Na œmieciach Amerykê zbudowano. Wstajê rano, idê w miasto i jestem szczêœliwy, jeœli coœ znajdê. MIW

– Zaczynaliœmy od zwyczajnej zabawy na tanich quadach – mówi Karol Przyby³ek, jeden z za³o¿ycieli grupy, jej nieformalny lider. – Apetyt roœnie jednak w miarê jedzenia. Z czasem zabawa przerodzi³a siê w pasjê. W naszej grupie s¹ mieszkañcy samego Rawicza, a tak¿e okolicy, na przyk³ad Dêbna Polskiego czy W¹sosza. Niedawno do³¹czy³o do nas kilka

Zainteresowani przy³¹czeniem siê do Quad Team Rawicz mog¹ kontaktowaæ siê z Karolem Przyby³kiem pod nr. tel. 0-509396229.


LUDZIE

y siê dreszczyk emocji

13

o³knêli mniej wiêcej rok temu. Zaczêli kompletowaæ grupê ra liczy teraz oko³o 20 osób – mieszkañców Rawicza i okoórego korzystaj¹ w ka¿dy weekend. osób z Krotoszyna. Reprezentuj¹ ró¿ny przekrój zawodowy, ³¹czy ich zami³owanie do motoryzacji. Ale to nie tylko mêska pasja. W sk³adzie maj¹ jedn¹ kobietê – Agatê Apanowicz z Szymanowa. – Po³knê³am bakcyla, gdy m¹¿ ku-

nie musz¹ podrasowywaæ swoich maszyn, bo fabryczne egzemplarze spe³niaj¹ ich oczekiwania, to jednak czasem coœ przy nich przerabiaj¹, ulepszaj¹, majstruj¹. Ma³y tuning zawsze siê przyda. Niestraszna im ¿adna pogoda. Spotykaj¹ siê przez okr¹g³y rok

IKusi ich szybka jazda i dreszczyk emocji.

w na dawnym poligonie.

pi³ pierwszego quada – t³umaczy pani Agata. – Teraz jeŸdzimy na zmianê: ja w sobotê, m¹¿ w niedzielê. Swoich si³ na quadach próbuj¹ ju¿ nasze dzieci. Co mnie w tym krêci? Wiadomo, szybka jazda i dreszczyk emocji. Grupa zak³ada stowarzyszenie, bêdzie oficjalnie zarejestrowana. Nazwali siê Quad Team Rawicz. Na „treningi” poœwiêcaj¹ wolny czas. Choæ

Fot. 3x autor

– lato czy zima. – Œnieg, mróz, deszcz, upa³, b³oto – wszystko jedno, lubimy jeŸdziæ w ka¿dych warunkach – zaznacza Mateusz Wenzel. – Nic nas nie zra¿a. Jak zima przycisnê³a, ,,trenowaliœmy’’ nawet przy kilkunastu stopniach poni¿ej zera. Próbowaliœmy si³ na lodzie. Wybieramy teren, gdzie trudno czasami przejœæ pieszo. Najwiêcej frajdy mamy jednak

z taplaniny w b³ocie. Zdaj¹ sobie sprawê, ¿e rajdowanie quadami przyjmowane jest z mieszanymi uczuciami. Warkot silników, ostra, czasami nawet szalona jazda – daj¹ca im sporo emocji – nie wszystkim musi siê podobaæ. Staraj¹ siê jednak nikomu nie wadziæ. Dlatego spotykaj¹ siê z dala od zamieszkanych terenów, na ma³o uczêszczanym dawnym poligonie. Maj¹ na to zgodê OSiR-u, któremu podlega obiekt. – Kontuzje? Zdarzaj¹ siê wywrotki i urazy, ale przewa¿nie drobne. Nie czêœciej ni¿ na przyk³ad na ¿u¿lu czy motocrossie. Zawsze jest jakieœ ryzyko, trzeba wiêc jeŸdziæ z wyobraŸni¹. Nie przeginamy, nie jesteœmy kamikadze – mówi¹. Filmiki ze swoich ,,treningów’’ coraz czêœciej umieszczaj¹ na YouTube. W planach maj¹ wyjazdy na zawody. Dla quadowców te¿ s¹ organizowane ró¿ne imprezy. Jest nawet specjalna kategoria na Poland Trophy. Dogaduj¹ siê z wojskiem, chc¹ spróbowaæ si³ na poligonie w Biedrusku. Umawiaj¹

IKontuzje? Zdarzaj¹ siê wywrotki i urazy, ale przewa¿nie drobne. Nie czêœciej ni¿ na przyk³ad na ¿u¿lu czy motocrossie.

siê te¿ na udzia³ w ,,pogoni za zaj¹cem’’ (taki... hubertus dla quadowców), która ma siê odbyæ w Ksi¹¿u Wielkopolskim. Grupa w porozumieniu z OSiR-em planuje zorganizowa-

nie pokazowych jazd dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Coœ w rodzaju rodzinnego pikniku. O szczegó³ach poinformujemy. JACEK WITCZAK


14

ROZMAITOŚCI

Fot. archiwum V I Zjazd Rodziny Ratajczaków jest kolejnym dowodem na to, że sny się spełniają. Marianowi Ratajczakowi z Krzemieniewa przyśniło się, że uczestniczy w wielkim rodowym spotkaniu. Gdy się obudził, postanowił takie zorganizować. Wspólnie z żoną Marią energicznie zabrali się do poszukiwania rodzinnych korzeni i krewnych. Rozdzwoniły się telefony, rozgrzały faksy i e-maile nie tylko w kraju, ale również za granicą. Za protoplastów rodu uznano Mariannę i Stanisława Ratajczaków z Dominic. W tym roku obchodziliby 103. rocznicę ślubu. Przed oficjalnym otwarciem zjazdu wszyscy jego uczestnicy zjechali się do Włoszakowic, gdzie w kościele celebrowana była msza w intencji przodków i całej rodziny. Po jej zakończeniu na miejscowym cmentarzu złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Marianny i Stanisława. Następnie kawalkada samochodów przejechała do Bukówca Górnego, gdzie w Sali Wiejskiej rozpoczęła się rodzinna biesiada. Były prezentacje poszczególnych rodzin, łzy wzruszenia i niekończące się rozmowy. W przerwie między tańcami wznoszono uroczyste toasty, okraszane gorącymi pocałunkami. Nagrodzono też najstarszą wnuczkę, którą okazała się Marianna Ratajczak. Butelkę szampana otrzymała również Irena Fiszer, która z kolei jest najmłodszą wnuczką przodków rodu. Uhonorowano gości z Irlandii i Włoch, którzy musieli pokonać najdłuższą drogę, by dotrzeć na zjazd. Spotkanie nie doszłoby do skutku, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, a szczególnie Marii i Mariana Ratajczaków, Ireny i Leszka Fiszerów, Haliny i Henryka Kowalczyków, Krystyny i Władysława Ratajczaków, Cecylii Lisieckiej, Józefa Ratajczaka z żoną Cecylią i córką Małgorzatą oraz grona kuzynów. Przed pożegnaniem wszyscy zgodnie stwierdzili, że przyjadą na kolejną rodzinną biesiadę. Ed

Drodzy Czytelnicy. Ta strona przeznaczona jest do waszej dyspozycji. Zamieszczamy na niej zdjęcia i informacje z uroczystości rodzinnych, spotkań towarzyskich lub pracowniczych. Jeśli chcecie, by wasze zdjęcia znalazły się w „ABC”, przyślijcie je do nas z krótkim opisem. Czekamy na fotografie upamiętniające śluby, chrzciny, osiemnastki, jubileusze małżeńskie czy zjazdy, także te szkolne. Możecie przesyłać je pocztą pod adresem: Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 lub Internetem na e-mail: abc@gazetaabc.pl

Fot. E. Baldys V Już po raz siódmy w Dniu Kobiet odbył się w Lesznie „SABAT 09”. Wbrew nazwie w babskiej biesiadzie uczestniczyły urodziwe kobiety w wieku od 18 do 70 lat. Inicjatorką tych spotkań jest Aleksandra Ratajczak, która do wspólnego stołu zaprasza swoje przyjaciółki i ich znajome. Przekrój zawodowy 70 pań był bardzo zróżnicowany – od sekretarki przez urzędniczkę, kwiaciarkę, sprzedawczynię po emerytkę. Organizatorka jak zwykle zrobiła wszystko, by panie świetnie się bawiły. Oprócz muzyki w wykonaniu kapeli Tadeusza Kujawy były wesołe konkursy z nagrodami. Ich rozpoczęcie obwieścił owacyjnie przyjęty występ pań, które przygotowały układ baletowy z „Jeziora łabędziego”. Dużo emocji wywołał konkurs dla panienek, który wygrała Agnieszka Józefczak z Włoszakowic. W nagrodę firma DEKORATORSTWO z Leszna udekoruje kościół w dniu jej ślubu. Natomiast w konkursie mężatek zwyciężyła mieszkanka Leszna Jolanta Zdonek, którą firma DELICJA zaprasza z całą rodziną na słodki podwieczorek. Na zakończenie babskiego spotkania wszyscy zgodnie stwierdzili, że z niecierpliwością oczekiwać będą kolejnego swojego święta.

Fot. E. Baldys V Czas wielkiego postu jest okazją do spotykania się muzyków, którzy na co dzień przygrywają na różnych imprezach tanecznych. Inicjatorem takich przyjacielskich zjazdów klezmerów był leszczyński muzyk Roman Makarewicz „Makaron”. Pod wspólnym dachem nie tylko biesiadowano, ale również muzykowano. By podtrzymać tradycję, Zdzisław Drótkowski i Marcin Hanusek postanowili zorganizować kolejne spotkanie, tym razem we Włoszakowicach. Pierwszemu wyjazdowemu spotkaniu przyświecało hasło „Kto jeśli nie my”. Przy wspólnym stole zasiedli członkowie różnych zespołów , by porozmawiać o problemach chałturników. Ale, jak to bywa na tego typu spotkaniach, nie mogło się obejść bez muzykowania. Grano i śpiewano w różnym stylu – od ciężkiego rocka po disco polo. Radosna muzyka w restauracji Słoneczna, rozbrzmiewała po okolicy do późnych godzin nocnych.

Fot. archiwum V Sporo dzieje się w zaprzyjaźnionym z naszą gazetą Kole nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rydzynie. Jego członkowie wspólnie obchodzą wszystkie święta i szczególne dni w roku. W styczniu świętowali Dzień Babci i Dziadka, w którym wzięło udział aż 105 osób. W lutym odbył się walentynkowy wieczorek taneczny dla 80 osób, na który zaproszono także zespół Razem Raźniej z Długich Starych. W marcu główną uroczystością był Dzień Kobiet. Spotkanie zgromadziło 105 osób, w tym aż 70 pań emerytek. Członkowie koła już rozpoczęli przygotowania do dwóch kolejnych ważnych wydarzeń. Planują majówkę na strzelnicy miejscowego Bractwa Kurkowego, a 30 maja – Dzień Matki i Ojca. Niezależnie od dużych spotkań odbywają się też mniejsze. Raz w tygodniu na próby przychodzą członkowie zespołu śpiewaczego Rydzyniacy. Jego opiekunem jest Romana Katarzyńska, a kierownikiem i instruktorem Czesław Konieczny. Grupa robi postępy, a jej występy spotykają się z uznaniem słuchaczy. Raz w miesiącu obraduje Klub Seniora. Na zdjęciu spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się 7 marca. Przy głównym stole zasiedli: przewodniczący koła emerytów, burmistrz Rydzyny, prezes Bractwa Kurkowego i jego żona oraz sponsor koła radny Kornel Malcherek. lm


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

15

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA 4 opony letnie do Punto, 100 zł. 0607378544. op1282 ALFA 145 / 1997, zarejestrowany, uszkodzony silnik, całos´c´ lub cze˛s´ci. 1490 zł. 0-697935533. op1333

MEGANE 1,6 / 1998, pierwsza rejestracja 1999, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja, el. i podgrzewane lusterka, el. boczne szyby, c.z. + pilot, 11.500 zł. 0-604892741. op1285

2-POKOJOWE mieszkanie, Leszno Prochownia, 38m2 sprzedaz˙ / zamiana. Cena 109.000 zł. 0-514906914. jk1283

NISSAN MICRA 1,0 / 1997, 6200 zł. 0-782649529. op1341

3-POKOJOWE mieszkanie Leszno Kuban´ska 54m2. Cena 148.000 zł do negocjacji. 0-514906914. jk1284

OPEL ASTRA 1,7TDS kombi 1997, 5800 zł. 0-782649525. op1343

DOMEK do remontu na Zatorzu. Cena 195.000 zł. Tel. 0-514906914. jk1285

OPEL ASTRA I Classic 1,6 / 1999, kombi, salon, 6500 zł. 0-693143236. op1298

SPRZEDAM pawilon handlowy na Holenderskiej. Cena 8500 zł. 0505545182. jk1374

BMW 525 kombi 2,5TDS E-39, zarejestrowany, 1997, 20.500 zł. 0782649525. op1288

OPEL ASTRA kombi 1,8 / 16V / 1997, zielony, klimatyzacja, c.z. + pilot, el. szyby, lusterka, 2xpp., ABS, ROCD, 7900 zł. 0-509370455. op1338

CITROEN AX 1,1 / 1994, sprowadzony w 1996, hak, 2300 zł. 0-607862320. op1319

OPEL CORSA 1,2 / 1999, wis´nia metalik, ABS, EPS, wspomaganie, szyberdach, 8800 zł. 0-607646487. op1318

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0-667098351. mk6793

AUDI 80 2,0 / 1991 / 94, szyberdach, sko´rzana kierownica, el. lusterka, c.z., radio, opony zimowe, 2600 zł. 0509581283. op1287 AUTOKAMPING na Fordzie Tranzicie 1985 (wszystkie media), 12.000 zł. 0-65 527-05-15. op1321

FELGI aluminiowe 16 cali, rozstaw 4 x 100, Opel, Seat, Volkswagen, 700 zł. 0-6632666386. op1299 FIAT 126p / 1994, 691076726.

400

zł. 0op1304

FIAT CINQUECENTO 1998, czerwony, garaz˙owany, przegla˛d techniczny waz˙ny do 2010 roku, 2700 zł. 0-65 520-35-06. op1307 FIAT SEICENTO 900 / 1999, 6500 zł. 0-783634431. op1306 FORD ESCORT kombi wersja GIA 1,6 / 16V / 1996, el. szyby, szyberdach, lusterka, 2xpp., ABS, wspomaganie, 3500 zł. 0-665047812. op1316

OPEL OMEGA 2,0 benzyna + gaz / 1995, CD, wszystkie el. dodatki, hak, 9200 zł. 0-693463794. op1332 PEUGEOT 206 1,4HDI / 2004, wspomaganie, klimatyzacja, 5-drzwiowy, niebieski, metalik, 20.000 zł. 0697335302. op1330 POLONEZ CARO 1993, hak, gaz, 1000 zł. 0-691676210. op1309 PRZYCZEPA samochodowa 2-osiowa, oplandekowana, 3,70 x 1,70 x 1,70, 2900 zł. 0-65 527-05-15. op1322 PRZYCZEPKA samochodowa do rejestracji, 1900 zł. 0-697529990. op1339

MIESZKANIE 3-pokojowe 56m2, Ip., cena 162.000 zł. Tel. 0-665756275. op1152 NOWE mieszkanie w Rawiczu 39m2, bezczynszowe, dobra lokalizacja, 168.000 zł. 0-601820008. op1295

DLA DZIECKA ALBA dla dziewczynki, wzrost 148 cm, 55 zł. 0-665724204. op1292 ALBA komunijna dla dziewczynki i chłopca z dodatkami, wzrost 110 cm, 50 zł / szt. 0-781660083. op1303 ALBA dla dziewczynki z sukienka˛ 134cm. Cena 80 zł. 0-509199066. jk1381 KURTKI wiosenne, niebieskie, po bliz´niaczkach, rozmiar 68 i 74 cm, jak nowe, 30 zł / szt. 0-502139825. op1297

FORD TRANSIT 2,5 / 1996 diesel, kro´tki, niski, 9-osobowy, biały, zarejestrowany, 7900 zł. 0-607392085. op1337

PRZYCZEPKA samochodowa dwuosiowa do rejestracji, 2600 zł. 0609677391. op1340

HYUNDAI PONY 1,5 / 1992, benzyna, niebieski metalik, el. szyby, c.z., 2100 zł. Go´ra, 065 543-25-00. op1320

PEUGEOT 206 1,4 benzyna / 2000 / 2001, klimatyzacja, ABS, poduszki, wspomaganie, pełna elektryka, srebrny, 10.500 zł + opłaty. 0-601306413. jk1002

TORBA do wo´zka torba 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0667098351. mk424

2 bryczki, 6500 zł. 0-65 527-05-15. op1324

KOMAR z okra˛głym silnikiem, biegi w kierownicy, 250 zł. 0-609281986. op1336 ESCORT 1,3 / 1993, stan idealny, 5drzwiowy, 2500 zł. 0-693110888. jk1150 FIAT PUNTO / 2005, uszkodzony, 6900 zł. 0-505545182. jk1264 IVECO 35-12, 2,8 TD, max długi, wysoki, na bliz´niakach kat. B. Cena 12.000 zł do negocjacji. 0-603547305. jk710 MATIZ / 1999 TOP złoty, klima, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek + pilot, el. szyby, stan bardzo dobry, 6900 zł. 0609244944. jk983 MATIZ / 1999 z˙o´łty, alarm, immobiliser, wspomaganie, 2 poduszki, ABS, centralny zamek. Cena 7300 zł. 0605684003. jk1095 MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny metalik, 4 drzwi, centralny zamek, alarm, el. dach, aluminiowe felgi, RO, nowe opony, zarejestrowany w kraju od 2004, zadbany, stan techniczny bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0667098351. bd4776

RADIO samochodowe do Opla, 250 zł. 0-607812895. op1308 RENAULT 19 / 1994, el. szyby, lusterka, 3-drzwiowy, zarejestrowany, 1400 zł. 0-660743898. op1334 ROVER 25 1,6 / 2000, 3-drzwiowy, srebrny metalik, cena 12.900 zł. Tel. 0-605681350. op1174 SEICENTO 1998, benzyna + gaz, el. szyby, 4500 zł. 0-691624285. op1289 SKODA FELICJA 1,4 / 1998, kombi, gaz, alufelgi + komplet opon zimowych, 7000 zł. 0-607755353. op1326 VW GOLF II 1,6 / 1991, granat, 5 drzwi, wspomaganie, 3000 zł. 0507401095. op1311 VW T4 1,9D / 1992, 9-osobowy z siedzeniami, szyberdach, cena 6500 zł. Tel. 0-609708974. op1154

´ CI NIERUCHOMOS ´ migiel, 15 S op1296

MERCEDES 1,9 + gaz / 1991, 4900 zł. 0-609636367. jk968

DZIAŁKA 2700m2, zł / m2. 0-698520134.

MITSHUBISHI LANCER 1,3 / 1997, 5-drzwiowy, 5300 zł. 0-667505047. op1284

DZIAŁKA ogrodowa przy ul. Kosmonauto´w, 8000 zł. 0-722395918. op1301

´ Z˙ NE RO

AKWARIUM 360 litrowe z rybkami + wyposaz˙enie. 300 zł. 0-603077400. op1314

˙ ANTY kolorowe, samce, 120 zł. BAZ 0-65 527-05-15. op1325

FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 3000 zł. 0-605670397. mk8327

BIURKO 120 x 60 x 75, białe, 100 zł. Komoda 140 x 90 x 50, biała, 150 zł. 0-694395086. op1345

KUCHENKA gazowa + pochłaniacz 150 zł. 0-609636367. jk969

´ WKA z rozbio´rki, niemiecka, DACHO palona, 3 kolory, 0,70 zł / szt. 0691676210. op1310 DREWNO kominkowe i opałowe ro´z˙ne gatunki, od 130 zł. 0-661971959. op1331 DREWNO opałowe, brzoza, pocie˛te, dowo´z, 110 zł / m2. 0-726262235. op1281

˙Y DUZ

klaser ze znaczkami - piłka noz˙na i bajki, 350 zł. 0-510832551. op1335

ELEGANCKA suknia s´lubna, jednocze˛s´ciowa, s´niez˙nobiała, rozkloszowana + koło, rozmiar 42 / 44 + re˛kawiczki, 600 zł. 0-695758570, 0500141896. op1294 KANAPO-TAPCZAN, jasna zielen´, 250 zł. 0-694395086. op1346 KIMONO do karate, oryginalne, japon´skie, wzrost 170 / 180 cm. cena 100 zł. 0-506015697. op1313 KOSTKA granitowa tzw. niesort 1,5 tony, 100 zł. 0-602725895. op1327

´ LIK na cho´w, samice i samce, od KRO 35 zł. 0-65 572-25-93. op1328 LISY rude garbowane 70 zł. 0-65 545-69-07. op1283

´ WKA, LODO

stan dobry, rozmiar 36 / 59, 100 zł. 0-695294351. op1286 NOWA tarcza firmy Bushi do treningu technik re˛cznych i noz˙nych, 80 zł. 0-506015697. op1317 MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

BARDZO ładna suknia s´lubna rozm. 36, 750 zł. 0-607254099. jk1356 SZAFA 3-drzwiowa z lustrem o wymiarach 210 cm x 150 cm x 50 cm, jasny buk, 400 zł. 0-694395086. op1344

NOWA cegła 12 JUNGMAIER 240 szt / 3 palety. Cena 800 zł. Tel. 0605609621. jk1240 NOWA niemiecka suszarka do włoso´w dla pan´ - 14 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk896 NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk997 SADZARKA + obsypnik 5-rze˛dowty, 1000 zł. 0-697744442. jk1357 SPRZEDAM przekładnie˛ dwustronna˛ wraz z silnikiem. Cena 350 zł. (065) 549-62-38. mk1297 SPRZEDAM zamraz˙arke˛ stan bardzo dobry - 350 zł. 0-509879802. jk1287 PAPUGI - para, nimfy + klatki, 100 zł. 0-781501030. op1315 PIEC miałowy, pleszewski, z dmuchawa˛ i sterownikiem, 1800 zł. 0-65 53304-81. op1300 PŁYTA warstwowa 150 3 szt., 2,90x1,17, 50 złm2. 0-609441829. op1290 ROWER młodziez˙owy go´ral, 90 zł. 0-65 527-05-15. op1323 ROWER turystyczny z przerzutkami, 140 zł. 0-65 572-25-93. op1329 SIATKA ogrodzeniowa ocynk, pod budowe˛, ponad 100m2 + słupki, 500 zł. 0-603245799. op1305 STOLIK okra˛gły, intersjowany, 160 zł. 0-660990084. op1291 S´ RUT z je˛czmienia 490 zł tona, 0511938670. op1312 TAPCZAN 1-osobowy - 200 zł, 2osobowy - 350 zł. Tel. 0-601272752. op1186 TELEFON Nokia 6020 z ładowarka˛. 100 zł. 0-665860362. op1302 ULE z pszczołami oraz puste ule. 150-200 zł. 0-65 526-90-08. op1293


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ BOAZERIA. DREWNO 661420986.

0-728322552. jk1360 kominkowe, 0jk1052

PAPUGI - para, nimfy + klatki, 100 zł. 0-781501030. op1315 PIEC miałowy, pleszewski, z dmuchawa˛i sterownikiem, 1800 zł. 0-65 533-04-81. op1300 SPRZEDAM zamraz˙arke˛ stan bardzo dobry - 350 zł. 0509879802. jk1287 SPRZEDAM dacho´wke˛ ceglasto-czarna˛, 20m2. (065) 538-71-02. jk1342 SPRZEDAM sofe˛ rozkładana˛ + 2 fotele - 500 zł. (065)526-3115. jk1382 SZCZENIE˛TA YORKI, odrobaczone, zaszczepione, ksia˛z˙eczka zdrowia. Cena pieska 800 zł, suczki 1000 zł do niewielkiej negocjacji. 0-609230944. jk1377 wietnamskie. 0S´ WINKI 663059948 po 14.00. jk1293 WEŁNA mineralna KNAUF, rozmiary 150-200 mm. TANIO!, 0-603055013, 0-607430182. jk963

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ 00TŁUMIKI. Tel. 0-500068470. jk1017 ASTRA

1996.

0-783478493. jk1322

BRAVA 1,8 16V 1997, klima, elektryczne szyby, ABS. 0503739396. jk1345 CIENQUECENTO / 1997. 0605648974. jk1385

RENAULT SCENIC 2001. 0724136208. jk1340 SEICENTO 666730431.

2003 / 2004. 0jk1301

SPRZEDAM przyczepe˛ niska˛ wywrotke˛. 0-667199851. jk1364 SPRZEDAM PASSAT kombi 1,8 ben.+ LPG, 1994, czarny. Tel. 0-605487305. SUZUKI BANDIT 650 2007. 0694693460, 0-602233141. jk1259

IBIZA / 200, 695295931.

7700

zł. 0jk1291

MERCEDES SPRINTER 312, biały, s´redni, raz podwyz˙szany. 0694693460, 0-602233141. jk1258 PASSAT / 2001.

0-661895205 jk1212

PEUGEOT 406 1,8 benzyna, 1996 salon, bezwypadkowy. Tel. 0-667770206

0jk1361

0-697250807. jk1174

MALOWANIE, tapetowanie, gipsowanie - szybko, tanio i precyzyjne. Tel. 0-725620120. jk1318 NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. mk1637 Tel. 0-604385663. ODBIERAM zuz˙yty AGD. 0-509879801.

sprze˛t jk3

PROFESJONALNE prace malarskie - tapeciarskie - wykon´czeniowe, 0-669086419. jk1051

KUPNO

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. jk2

AUTA uszkodzone powypadkowe kupie˛ (goto´wka). 0781993705 jk1131 KUPIE˛ stary motocykl lub motorower, tel. 0-605349714 KASACJA pojazdo´w - goto´wka, transport. 0-517047377. jk1117 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0-606982046. mk8148

jk1256

KARCHER.

dojazd.

˙ YCZALNIA samochoWYPOZ do´w, busy, osobowe, 0517047377. jk1118

FORD FOCUS 1,8TDDI ⁄ 2001, sedan, zielony, zarejestrowany. Tel. 0-502439300. mk7832

GOLF. 0-666730431.

KARCHER 501418528.

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk1023

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk57

FORD ESCORT KOMBI 1,8D / 1996, 3500 zł do uzgodnienia. 0-697303925. jk1249

ELEWACJE, docieplenia. 0697615905. jk1073

VW PASSAT 1,9 TDI 110 KM / 1997 SEDAN. Cena 16.000 zł. 0-792019636. jk1384

DAEWOO TICO 0,8 kat., 1999, 127.000 km, akumulator i opony na gwarancji, stan bdb, cena do negocjacji. Tel. 0-609751221. jk7821

ESCORT / 1993. 0-663266386. jk1306

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

PEUGEOT 405 1,8TDI / 1992, 3000 zł do uzgodnienia. 0697303925. jk1250

´ Z˙ NE RO LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0510913577. mk7222 MIEJSCE na 693887263.

reklame˛. 0jk1351

´ Z˙ KA Danuta zaprasza, TAWRO ROT, seans. 0-783512240. jk1380 USŁUGI

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. 0-605077959. jk1335 DOCIEPLANIE. 0-504509327. jk1355

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. mk1691 0-604385663. TYNKI maszynowe KNAUFF tanio, dobrze. 0-605906363. jk1077

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd504 ´ CZANIE wne˛trz: gipWYKAN sowanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506 VIDEOFILMOWANIE + komplet zdje˛c´ - 870 zł. 0-600386935. jk946

´ Ł muzyczny: przyje˛cia ZESPO weselne i okolicznos´ciowe (standardy jazzowe, bluesowe i rockowe). Tel. 0-601329693, mk7821 PRACA ZATRUDNIE˛

BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Praca od 1.05. Tel. 0-509803509. jk1672 FIRMA ,,Zametex’’ zatrudni sprzedawce˛ na stacje˛ paliw przy ul. Dekana w Lesznie. 0515060646. jk1282 HEKA Plast Polska zatrudni pracowniko´w do obsługi klienta. info hekaplast.pl, tel. jk1101 (065) 525-42-90.

KLUB Nocny w Niemczech poszukuje dziewczyny do pracy (kelnerki, masaz˙ystki). Oferujemy spanie i wyz˙ywienie a takz˙e wysokie zarobki. 0-660486257. jk1334 PARAFIA luteran´ska w Lesznie poszukuje organisty. (065) 52060-57. jk1092 PRZEDSTAWICIELI handlowych. marketing kalejdoskop. media.pl, 0-603879538. jk1310 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0-509803509. jk1524 PRZYJME˛ do pracy dziewczyne˛ na targ. 0-504524545. jk1295 PRZYJME˛ instalatora, montera wewne˛trznych instalacji wod.kan., c.o. i gaz (spawanie autogenem i elektrycznie). 0603312772. jk1387 STACJA Paliw Eden Plus Orlen zatrudni pracowniko´w obsługi, sprzedaz˙y - me˛z˙czyzna 20-30 lat, matura, znajomos´c´ obsługi komputera, niepala˛cy. Tel. (065) 529-58-08 w godz. jk1251 8.00-14.00. TEL-TAXI 5262262 zatrudni dyspozytora. jk1280 ZATRUDNIE˛ elektromechanika, mechanika, pracowniko´w magazynowych - Miejska Go´rka, (065) 547-41-23. jk1341 ZATRUDNIE˛ 609602640.

kierowce˛. 0jk1344

ZATRUDNIE˛ murarza znaja˛cego rysunek. 0-691052279. jk1348 ZATRUDNIMY osobe˛ z dos´wiadczeniem ogrodniczym do piele˛gnacji zieleni. Telefon jk1298 (065) 547-70-14 SZUKAM PRACY

DZIEWCZYNA 24 lata pilnie poszukuje pracy jako sprzedawca (sklep spoz˙ywczy), sprzedawczyni (odziez˙owy itp.) Rawicz lub okolice. Tel. 0-721100046 ELEKTRYK lat 50, ,,złota ra˛czka’’, niekoniecznie w zawodzie. 0-693658879. jk1338 KOBIETA, II grupa niepełnosprawnos´ci szuka pracy (sprza˛tanie lub inne). 0-603405786. jk1337 LAKIERNIK samochodowy z dos´wiadczeniem podejmie prace˛ - tel. 607942722. bd510 STUDENTKA administracji (zaoczna), prawo jazdy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego i obsługi komputera podejmie prace˛. Tel. 0-695968566. bd507 PODEJME˛ kaz˙da˛ prace˛, posiadam prawo jazdy kat. B,C,E. 0665047812. jk1294 RENCISTA lat 33 prawo jazdy B,C. 0-608868605. jk1292


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ RENCISTA podejmie prace˛ od zaraz na targowisku. Posiadam prawo jazdy kat. C+E oraz uprawnienia. Czekam pod telefonem 0-668088582. jk1370 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛ kobieta˛ w Lesznie. 0-605423739. jk1260 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛osoba˛. 0-724097043. jk1304 ,,ZŁOTA ra˛czka’’ szuka pracy. 0-694909826. jk1300

KUPNO KUPIE˛ stare 604946001.

monety. 0jk1312

´ CI NIERUCHOMOS

3-POKOJOWE do wynaje˛cia Zamenhofa. 0-691576552. jk1154 4-POKOJOWE Włodarczaka. 0691576552. jk1386 BIURA centrum. 0-600310752. jk1030 DO wynaje˛cia mały lokal handlowy w centrum Rawicza, deptak. 0-600885337. jk1359 DO wynaje˛cia mieszkanie Krobia - blok. 0-663076192. jk1362 KAWALERKI, 600310752.

pokoje. 0jk1029

KAWALERKI, 609859703.

pokoje. 0jk1305

SŁOMA baloty 150 szt. 0604420156. jk1320 SPRZEDAM cia˛gnik rolniczy C355. 0-783616754. jk1366

˙ ziarna kukurydzy SPRZEDAZ (gniecione-CCM). Tel. (065) 54722-55, 0-603193173. jk1205 TOWARZYSKIE

ZDROWIE POTENCJA. 697454739.

Leszno,

0jk1003

ODDAM darmo gruz rozbio´rkowy, około 15 wywrotek. 0500158497. jk1339

WYNAJME˛ 2-pokojowe mieszkanie z kuchnia˛ w centrum Leszna. Tel. 0-668774313, 0660071702. jk7821

ODDAM darmo szczeniaki, matka rasy cocker spaniel. 0605623979. jk1343

WYNAJME˛ mieszkanie - Leszno, centrum. Moz˙e byc´ na działalnos´c´. 0-509758978. jk1346

W dobre re˛ce oddam s´licznego szczeniaczka. Tel. 0-609785397. jk1309

NAUKA

´ ZADZWON

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385 SPRZEDAM dom + działka 300m2 - Rawicz. 0-693584346. jk1323 SPRZEDAM dom w Wilkowicach. Cena do negocjacji. 0607696153. jk1332 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0691716626, 0-607136076. mk8221 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384 SPRZEDAM działke˛ w Mo´rkowie. 0-605635663. jk1286 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. 0-665605397. jk1367 SPRZEDAM ziemie˛ rolna˛. (065) 518-64-09. jk1363

LOKALE SPRZEDAM

53M2, ul. Niemiecka 4p, sprzedam - prywatnie. 0-604917858 jk1124 MIESZKANIE 47M2, 3-POKOJOWE, USTAWNE, blisko centrum, 0-666880227. jk1236 SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0-603935009. mk7821 SPRZEDAM lub wynajme˛ mieszkanie 38m2 - Leszno. 0601643951. jk1365 DO WYNAJE˛CIA

1-, 2-osobowe 691576552.

pokoje. 0jk898

ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia - Leszno. 0-781030888. jk1152

ODDAM DARMO ODDAM darmo 660922277.

gruz. 0jk1253

DO FACHOWCA ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049

ANGIELSKI - szybko, efektywnie, Leszno, (065) 529-61-20, 0601507925. jk1333

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

KOREPETYCJE - filozofia. 0600749781 jk1311

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierojk160 wanie. 0-601769619.

TANIEC - lekcje indywidualne lub kurs. 0-503379455. jk1079

BEZPYŁOWE parkieciarstwo.

cyklinowanie, 0-691569476. jk652

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065j) 548-10-58. jk1265

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1266

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk1267

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0609379993. mk8466

CIA˛GNIK 1204. 0-691052337. jk1299

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0-691349757. jk1369

,,MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0609109004. jk1315

MŁODE kury nioski odchowane, brojlery. Dowo´z bezpłatny, tel. 0662120801. jk1354 SKUP bydła.

0-605693339. mk7613

SKUP bydła. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0-603846459. jk1149 SKUP tuczniko´w, macior i knuro´w. Płatne goto´wka˛ i przelejk1148 wem. 0-691233373.

KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0663139317. mk6988

,,ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk1039

POMIESZCZENIE dla fryzjerki. 0-602717402. jk1368

0jk1275

0-509511107. jk305

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761

DZIAŁKA budowlana 1540m2 Rawicz - Masłowo, ul. Bociania (pra˛d + woda). 0-600885337. jk1358 Mo´rkowo.

KARCHER.

DZIEWCZYNY. 0-603701639. jk1038

LOKAL 30m2, centrum Leszna, na sklep, gabinet, biuro. 0691576552. jk831

DZIAŁKI 721073497.

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378141. mk4038

DZIAŁKA budowlana 16 aro´w De˛bno Niemieckie, pra˛d + woda, osiedle domko´w jednorodzinnych lub zamienie˛ na samocho´d. 0510165266. jk1347

´ J. 0-693887263. jk1350 POKO

17

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. TEL. 0-605077959. jk1336 HYDRAULIK. 691626468.

Tel. 0mk6520

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960 KARCHER 603854774.

-

tanio. 0mk8069

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6036

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376 PŁOTY, balustrady - tanio. 0696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

MALOWANIE, szpachlowanie, 609089401.

tapetowanie, panele, 0mk7903

MEBLE na 692193231,

wymiar. 0www.flies.pl mk8020

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

˙ anten: TV-POLSAT, MONTAZ CANAL+. 0-669913111. mk7832

STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 52019-50, 0-661255537. mk6279

MOTOCYKLE, skutery - naprawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835

TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138. jk542

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507

´ LNOBUDOWLANE OGO (klinkier, docieplanie, brukowanie). 0-601737767. jk1313

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

´ LNOBUDOWLANE OGO kompleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068

TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107

OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150

WYCINANIE drzew z kosza.0601361422. jk966

PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392

ZDUN: piece + podkowa, 065 / 547-54-87. jk1072

ATĘ JUŻ R E M U N E R P ZAMÓW

DZIŚ!

OSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE

kw iec ień 13 ,7 0 zł i Ogłoszeń Biuro Reklam szno 63 • 64-100 Le ul. Słowiańska , 065 529 48 81 27 , 065 529 47 c.pl 065 529 25 40 ting@gazetaab c.pl; abc-marke działach poczty. od abc@gazetaab w b a lu

lis ożesz zamówić u * Prenumeratę m

tonosz


OGŁOSZENIA Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 64-100 Leszno ul. B. Prusa 33 KRS 0000213545

POMÓŻ NAM, MY POMAGAMY INNYM! Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. Realizujemy cele statutowe poprzez fundowanie stypendiów uzdolnionym uczniom w trudnej sytuacji materialnej, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych oraz finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zlecimy podmiotowi prowadzenie łowiska wędkarskiego KARP w Wojnowicach, gm. Osieczna na zasadach usługi kompleksowej.

Tel. 061 8290 530.

• Ładowarek • Koparek • Koparkoładowarek UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE ważne na terenie całej Unii Europejskiej Zgłoszenia prosimy kierować pod nr. tel.: - 065 546-05-43, 0 604 91 55 20 - 0 800 65 42 48 (bezpłatna infolinia)

63 - 900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 tel.(0-65) 546-54-00, fax (065) 546-41-67 ogłasza w myśl art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych przetarg nieograniczony na:

1% podatku

„Wydzierżawienie części nawierzchni ulicy Rynek w Rawiczu z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka wiedeńskiego (stanowisko o pow. 220,0m2)”

po234/k

w październiku 2009 r. rozpoczyna kształcenie na 3-letnich studiach I stopnia (licencjackich) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku

organizuje w RAWICZU kursy operatorów:

Burmistrz Gminy Rawicz,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na realizowane przez Towarzystwo cele pożytku publicznego. Zapewniamy, że będzie to dobra inwestycja w przyszłe sukcesy naszej młodzieży.

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów Ministerstwa Gospodarki we Wrocławiu

po363/k

18

INFORMATOR ŚLUBNY 2009

Regulamin przetargu można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz pokój 108, lub za zaliczeniem pocztowym. Termin prowadzenia ogródka : od 01.05.2009 roku do 15.09. 2009 roku W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w regulaminie przetargu. Wadium ustalono w wysokości 1000 zł. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 pokój 6 do dnia 30.03. 2009 r. do godz. 10.00; Otwarcie ofert nastąpi 30.03. 2009 r. o godz. 10.10 w sali 110. Uprawnieni do kontaktów z oferentami: – Stanisław Kmita tel. (065) 546-54-21, po360/k - Urszula Duda tel. (065) 546-54-26 w godzinach pracy Urzędu.

Kup legendę!

KOSMETOLOGIA – Kosmetologia stosowana – Stylizacja, charakteryzacja i wizaż

ZAPRASZAMY! Absolwenci Kosmetologii (studiów licencjackich) mogą kontynuować kształcenie na utworzonych dla Nich studiach magisterskich w zakresie Promocja Zdrowia

UWAGA!

Dla absolwentów policealnych szkół kosmetycznych przewidziane są atrakcyjne zniżki w opłatach!

Leszno ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5, tel. (065) 529-47-77, 529-92-62, 529-31-78 tel/fax (065) 529-35-20

Zanim powiesz TAK

otrzymasz BEZPŁATNIE w Biurze Ogłoszeń

„ABC” ul. Słowiańska 63

www.wsh-leszno.pl dziekanat@wsh-leszno.pl

Ten samochód (VW Transporter TDI, rocznik 1997) przejechał z leszczyńskimi „Bykami” tysiące kilometrów. Był świadkiem sukcesów i porażek żużlowców Unii. Teraz może być twój - klub wystawił go na sprzedaż. Chętni do zakupu proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 609620363.

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno


19

OGŁOSZENIA

Wiosenny Konkurs ABC

Do 31 marca, w naszej gazecie będą drukowane kupony konkursowe (dziś 7. kupon). Będzie ich w sumie 11. Każdy, kto uzbiera co najmniej 7 kuponów, weźmie udział

w losowaniu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i dostarczyć do naszej redakcji. Do zestawu kuponów należy

2-osobowa objazdowa wycieczka po Chorwacji* –Plitvickie Jeziora – Trogir – Split – Dubrownik – wodospady rzeki Krk

dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Ostatni kupon konkursowy ukaże się w wydaniu gazety 31 marca, jednak zestawy kuponów mogą państwo wysyłać do redakcji już po 17 marca, po ukazaniu się 7 kuponów. Dla tych, którym umknie jeden z numerów gazety, wydrukujemy jeszcze cztery dodatkowe kupony. Wyniki konkursu opublikujemy 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www.gazetaabc.pl ag

*konieczność posiadania paszportu

LESZNO, CENTRUM HANDLOWE MANHATTAN, TEL./FAX 065 520 42 08

DECORAM

piłki

Hurtownia Art. Dekoracyjnych

zestaw todona badmin

plec szkolnak y

rive

pend

plecak s u Camp 60 l

zestaw do wina

Morze, słońce, malownicze miasteczka, fantastyczne zabytki starożytności, wspaniałe parki narodowe. W konkursie naszej gazety do wygrania wycieczka dla dwóch osób do Chorwacji – wzdłuż Adriatyku – oraz wiele innych nagród rzeczowych.

śpiw

drewniany anioł

ór

torba podróżna

ul. Szybowników 63, 64-100 Leszno tel./fax 065 529 31 18 kom. 665 50 50 18 www.decoram.pl www.decoram.na.allegro.pl

Czynne 7 dni w tygodniu.

WIELKI WIOSENNY KONKURS DEWOCJONALIA - VERITAS PRZENIESIONY z Rynku na

ul. Aptekarską 4 (łącznik ul. Wolności z Narutowicza) w Lesznie tel. 065 529 41 59 ARTYKUŁY DEKORACYJNE, KULTU RELIGIJNEGO, UPOMINKI ITP.

KUPON KONKURSOWY NR 7


RELAKS

20

DZIECKO W FOTOGRAFII

V Michałek bardzo lubi odwiedzać swoją babcię Annę Misiek w Słupi Kapitulnej. Swoją radość okazuje uśmiechając się promiennie do wszystkich wokół. LL

Fit up!TM Do potraw z ryb i owoców morza zawiera dodatek błonnika i tamaryndowca indyjskiego. Tamaryndowiec indyjski to ezgotyczny owoc pochodzący z Afryki i południowo-wschodniej Azji, który przyspiesza przemianę materii – poprzez zwiększenie wody w jelicie oraz uzupełnia codzienną dietę w błonnik. Przyprawę można stosować do wszelkiego rodzaju ryb pieczonych, duszonych, grillowanych i gotowanych (również na parze). W skład mieszanki wchodzą: czosnek, tamaryndowiec indyjski – 27%, imbir, cebula, błonnik owsiany – 8%, palczatka cytrynowa, liście kolendry. Więcej informacji oraz ciekawe przepisy kulinarne na stronie www.kamis.pl LL – Mam gdzieś instrukcję! Ja jutro znad morza wracam! Do gabinetu kierowniczki w salonie kosmetycznym wpada facet: – Co to ma znaczyć?! Zapłaciłem za dwie godziny solarium, a wyproszono mnie po piętnastu minutach! – Proszę się uspokoić. W instrukcji jasno jest napisane, że w kabinie można przebywać maksimum 15 minut.

Leszno MOK, ul. Chrobrego wtorek, środa, czwartek

9.00, 12.00 – Popiełuszko. Wolność jest w nas

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

19.00 – Droga do szczęścia – dramat prod. USA-ang.

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Sezon na Misia 2– animowany prod. USA 20.00 – Zmierzch – thriller prod. USA (j)

xxx

Puk, puk! – Kto tam?! – Lotny Patrol Katechetyczny do Walki z Ateizmem! – Nie wierzę! – My właśnie w tej sprawie...

xxx

Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się do szefa: – Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie o połowę ciszej?

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 22 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 21.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę KAMIS. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 18 Hasło: „KOBIETY BEZ TOWARZYSTWA MĘŻCZYZN WIĘDNĄ, A MĘŻCZYŹNI BEZ KOBIET GŁUPIEJĄ – A.CZECHOW” Nagrodę wylosowała: Władysława Drebot, Długie Stare, ul. Jesienna 14

DYŻURY APTEK wtorek LESZNO – TOPFARM, ul. Św. Franciszka z Asyżu 2a, tel. 065 520-19-95 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

środa

xxx

LESZNO – TOPFARM, ul. Św. Franciszka z Asyżu 2a, tel. 065 520-19-95 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

xxx

LESZNO – TOPFARM, ul. Św. Franciszka z Asyżu 2a, tel. 065 520-19-95 KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 065 512-05-27 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

Blondynki przeglądają kalendarz: – Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. Znamy jakiegoś Maxa? – Tak, Ibuproma. Przychodzi kobieta do apteki: – Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie? – Tak. Plastry. – A gdzie się je przykleja? – Na usta. Zebrała LL

czwartek

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS – 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM – 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT t „¯u¿lowe ABC – 2008” to kolejna publikacja cyklu, która stanowi jego integraln¹ czêœæ i zawiera informacje dotycz¹ce minionego sezonu. Jak w poprzednich tomach, tak¿e w ósmym zaprezentowano dorobek zawodników uwzglêdniaj¹c ich wystêpy nie tylko w fina³ach, ale równie¿ w eliminacjach mistrzostw œwiata, Europy i Polski oraz w innych rozgrywkach. W ksi¹¿ce Wies³awa Dobruszka, obok zawodników, opisane s¹ te¿ inne osoby zwi¹zane ze sportem ¿u¿lowym, a wiêc prezesi, trenerzy, sêdziowie itd. „¯u¿lowe ABC – 2008” mo¿na kupiæ w leszczyñskich ksiêgarniach: na rynku i ul. Westerplatte, a tak¿e w Informacji Turystycznej przy ul. S³owiañskiej. (ceg)

LEKKOATLETYKA

Czas na prze³aje

Rozpocz¹³ siê sezon prze³ajowy. Pierwszym startem dla zawodników Achillesa Leszno by³y rozegrane w Poznaniu mistrzostwa Wielkopolski. W kategorii m³odziczek na dystansie 1500 metrów Anna Jazdoñczyk by³a 27., a Patrycja Wachowiak – 31. Startowa³y 83 zawodniczki. W gronie m³odzików, którzy rywalizowali na dystansie 2000 metrów, Patryk Dro¿d¿yñski by³ 10., a Marcin

Piotrowiak – 21. W kategorii juniorów m³odszych na dystansie 3000 m 19. miejsce zaj¹³ Adrian Wachowiak, a 34. Marek Matyaszczyk. Wszyscy wymienieni zawodnicy to podopieczni trenera Dariusz Perdona. Kolejne zawody prze³ajowe odbêd¹ siê w najbli¿sz¹ sobotê w Poznaniu. Bêd¹ to Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików, stanowi¹ce eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. (ceg)

21

KRÊGLARSTWO

Amatorskie kulanie

Dwa turnieje rozegrali krêglarze-amatorzy. Rywalizowali o punkty w lidze amatorskiej, a tak¿e w zawodach sponsorowanych przez firmê OAS Opony Auto Serwis. Po piêciu rozegranych do tej pory turniejach ligowych w klasyfikacji kobiet prowadzili dru¿yna Spinko Leszno z dorobkiem 5250 punktów. Wyprzedza PLK Ostrów Wielkopolski – 5105 oraz Winkhaus Rydzyna – 4881. Indywidualnie liderk¹ jest Hanna Rogala (Spinko), która uzbiera³a do tej pory 1807 punktów. Kolejne miejsca w czo³ówce zajmuj¹ Monika Zalesiñska (Winkhaus) – 1795 i Anna Kwapisz (LOB Leszno) – 1771. W I lidze mêskiej prym wiod¹ gracze Spinko I Leszno. Po piêciu turniejach maj¹ na koncie 5499 punktów. Wyprzedzaj¹ CH Manhattan – 5379 i Astromal I Wilkowice – 5344. W II lidze pierwsze miejsce zajmuje Zak³ad Taboru I Poznañ – 5277 przed Lespinem – 5240 i PKP PLK Ostrów 5134. W klasyfikacji indywidualnej liderem jest Jakub Majchrzak. Zawodnik Astromalu II, maj¹cy w dorobku 1879 punktów, wyprzedza: Damiana Misiaka (Astromal I) – 1866, Jana Pra³ata – 1841, W³adys³awa Konarkowskiego – 1836 i Romana Janiszewskiego – 1822 (wszyscy Spinko I). W I Turnieju Firmy OAS zwyciê¿y³ Piotr KaŸmierczak – 381 przed Andrzejem Zagat¹ – 375, Stanis³awem Jankowiakiem – 372, Ma³gorzat¹ Talarczyk – 371 i Marianem Drobnikiem – 370 pkt. (ceg)

Fot. archiwum ▲ Zawodnicy Korony-Rawbud Rawicz z prezesem W. Markowskim.

SZACHY

Korona w II lidze Juniorzy Korony-Rawbud Rawicz zostali wicemistrzami trzeciej ligi wielkopolskiej, awansuj¹c do wy¿szej klasy rozgrywkowej. Na pierwszym zjeŸdzie w Koœcielcu rawiczanie odnieœli 4 zwyciêstwa, a ulegli tylko gospodarzom imprezy. Z kolei koœcianiacy, którzy tak¿e reprezentowali nasz region w tych rozgrywkach, wygrali 3 mecze, a 2 przegrali. Po pierwszej czêœci rozgrywek Korona zajmowa³a drugie miejsce, a Têcza siódme. Na drugim zjeŸdzie w Wolsztynie rawiczanie odnieœli komplet zwyciêstw, natomiast zespó³ z Koœciana dwukrotnie przegra³, raz zremisowa³ i raz wygra³. Obie nasze dru¿yny utrzyma³y swoje miejsca. Mistrzem z kompletem zwyciêstw w obu zjazdach zosta³a Kie³baska Koœcielec. Korona po raz trzeci w historii awansowa³a do II ligi. Tegoroczna ry-

KARATE

Medalowe ¿niwa Fot. archiwum ▲ Reprezentanci UKS Tad-Len Olimp Rawicz (z wyj¹tkiem T. Szynalskiego), którzy startowali w poznañskim turnieju.

JUDO

Pozosta³ niedosyt

Reprezentanci UKS Tad-Len Olimp Rawicz startowali w Pucharze Polski Juniorów i Juniorek rozegranym we Wroc³awiu oraz Poznañskim Zimowym Turnieju Judo Dzieci. W pierwszej imprezie br¹zowy medal w wadze 44 kg zdoby³a Katarzyna Werner. Wroc³awski fina³ PP poprzedzony by³ eliminacjami regionalnymi, z których rawiczanka zakwalifikowa³a siê z pierwszego miejsca. Z UKS Tad-Len Olimp awans zapewni³a sobie równie¿ Anna S³awiñska zajmuj¹c trzecie miejsce w wadze 48 kg. Z udzia³u w finale wykluczy³a j¹ kontuzja. – Puchar Polski by³ dla nas ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Polski, które odbêd¹ siê ju¿ na pocz¹tku kwietnia w Opolu – powiedzia³ Dawid Szynalski, trener rawickiego klubu. – Mimo br¹zowego medalu, czujemy niedosyt. Kasia nie ustrzeg³a siê b³êdów, które trzeba wyeliminowaæ. Musi tak¿e popraco-

waæ jeszcze nad wytrzyma³oœci¹. Liczê, ¿e na mistrzostwach obroni zesz³oroczny tytu³ najlepszej zawodniczki w kraju. Szkoda, ¿e w pucharze nie wystartowa³a Ania, gdy¿ mia³aby szansê na wysokie miejsce. W Zimowym Turnieju Judo Dzieci w Poznaniu startowa³o piêcioro m³odych adeptów rawickiego klubu. W imprezie rywalizowali zawodnicy 11- i 12-letni. Z rawiczan br¹zowe medale zdobyli Tobiasz Szynalski w wadze 46 kg, Monika ¯yto w wadze 43 kg, Aleksandra Krzy¿oszczak w wadze 34 kg i Martyna Szargan w wadze 31 kg. Siódmy by³ Miko³aj £yczakowski w wadze 37kg. J.W.

A¿ 32 medale wywalczyli podopieczni trenera Maurycego Wawrzyniaka podczas 15. Ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzieci i M³odzie¿y DRAGON CUP, jaki odby³ siê w Œrodzie Wielkopolskiej. 17 kr¹¿ków zdobyli zawodnicy Gottsu Koœcian. Z³oty zawis³ na szyi Jana Papie¿a, który wygra³ kategoriê kata ch³opców roczników 2000-2001. Srebrne medale odebrali: Aneta Tr¹czyñska, Szymon Borowski (w kata) oraz Agnieszka ¯aczyk i Wiktor Pieprzyk (w kumite). Trzecie miejsca zajêli w kata: Antonina Opas, Katarzyna Kowalczyk, Wiktor Pieprzyk, Jakub Górecki, Mateusz Wróbel i Patryk Nowak, a w kumite: Katarzyna Kowalczyk, Aneta Tr¹czyñska, Iwo Naglik i Patryk Nowak. Ponadto br¹zowe medale dla Gottsu w kata wywalczy³a dru¿yna dziewcz¹t: Marta Michalewicz, Antonina Opas i Daria Swora oraz dru¿yna ch³opców w sk³adzie: Szymon Borowski, Bartosz Kram i Mateusz Wróbel. Dodajmy, ¿e zawodnicy koœciañskiego klubu po raz pierwszy zaprezentowali siê w dresach, których zakup dofinansowa³o Miasto Koœcian. Dziewiêæ medali zdobyli zawodnicy Satori Leszno. Z³ote otrzymali: Miko³aj Antkowiak w kata orlików (roczniki 1999-98) oraz Szymon £uczak w kumite orlików. Srebrne medale wywalczyli: Kacper Osiejewski i Micha³ Œwi¹tek w kata oraz Piotr

Detko w kumite. Br¹zowe kr¹¿ki zdobyli: Micha³ Œwi¹tek w kata oraz Diana Busz, Krzysztof Tomków i Piotr Wawrzyniak w kumite. Dorobkiem szeœciu medali mo¿e siê pochwaliæ Bojanowski Klub Karate. Drugie miejsce w kata dziewcz¹t rocznika 2002 i m³odszych zajê³a

walizacja na tym szczeblu, z udzia³em oko³o 40 dru¿yn, odbêdzie siê na prze³omie czerwca i lipca w £ukowie Podlaskim. – Awans cieszy, ale to zarazem du¿e wyzwanie finansowe dla naszego klubu – powiedzia³ W³odzimierz Markowski, prezes Korony-Rawbud Rawicz. – Nie wiemy, czy sobie z nim poradzimy. Liczymy na wsparcie sponsorów (kontakt z prezesem pod nr. tel. 065-546-30-97 – przyp. J.W.). W trzecioligowych rozgrywkach Korona wystêpowa³a w sk³adzie: Piotr Markowski, Miko³aj Kowalczuk, Adam Bruder, Bartosz Godyla, Monika Murawa i Joanna Ba³anda. Dodatkowym sukcesem rawickiego zespo³u by³o uznanie P. Markowskiego najlepszym zawodnikiem na pierwszej szachownicy, a J. Ba³andy najlepsz¹ zawodniczk¹ na szóstej szachownicy. J.W.

Maja Wawrzyniak. Br¹zowe kr¹¿ki zdobyli: Micha³ WoŸny, Maja Wawrzyniak i Krystian Wawrzyniak (w kata). Ten ostatni zaj¹³ te¿ trzeci¹ lokatê w kumite. Ponadto na trzecim stopniu podium stanê³a dru¿yna w sk³adzie: Micha³ WoŸny, Patrycyja Tyczyñska i Maja Wawrzyniak. Dwa medale wywalczyli podopieczni Waldemara Szwedka z TKKF Têcza Gostyñ. Indywidualnie trzecie miejsce w kata ¿aczek (roczniki 1997-96) zajê³a Aleksandra Nojman. Ponadto trzecia by³a dru¿yna w sk³adzie: Monika Chwastyniak, Weronika Chwastyniak i Aleksandra Nojman. W zawodach wziê³o udzia³ 320 zawodników i zawodniczek z 30 klubów. (dab)

Fot. D. Borowski ▲ Dru¿yna Klubu Karate Gottsu Koœcian w sk³adzie: Sz. Borowski, B. Kram i M. Wróbel, w nowych dresach klubowych.


SPORT

22

Zawodniczki Arotu-Astromal Leszno wygra³y w niedzielê w Lubinie z rezerwami Zag³êbia 21:16. Dziêki temu zwyciêstwu awansowa³y na fotel wicelidera II ligi. PI£KA RÊCZNA

Awans w tabeli

Szczypiornistki wróci³y do rywalizacji o punkty po miesiêcznej przerwie. Nie wp³ynê³a ona na szczêœcie negatywnie na leszczynianki, które rozegra³y w niedzielê dobre zawody. – Od pocz¹tku obie dru¿yny bardzo mocno broni³y, st¹d niski wynik do przerwy – powiedzia³ Dariusz Kamieniarz, szkoleniowiec ArotuAstromal. Ta czêœæ spotkania zakoñczy³a siê prowadzeniem goœci 9:8. Po zmianie stron by³o jeszcze lepiej w wykonaniu leszczynianek. – Rozpoczêliœmy rewelacyjnie, zdobywaj¹c piêæ bramek z rzêdu, nie trac¹c ¿adnej. To pozwoli³o nam od-

skoczyæ od rywalek. Zag³êbie wykorzysta³o jednak moment przestoju i w 47. minucie przewaga stopnia³a do jednego trafienia. Dziewczyny opanowa³y jednak sytuacjê i znów odjecha³y lubiniankom, kontroluj¹c ju¿ do koñca wydarzenia na parkiecie – doda³ trener. Bramki w prowadzonym przez niego zespole zdoby³y: Dagmara Konieczek 6, Monika Pawlak i Renata Dziergas po 4, Anna B¹k 3, Martyna P³aczek 2, Karolina Lenarczyk i Paulina Gbiorczyk po 1. W najbli¿sz¹ niedzielê o godzinie 16 leszczynianki zmierz¹ siê w hali Trzynastka ze Spart¹ Gubin. (ceg)

¯U¯EL

Walne stowarzyszenia

Józef Dworakowski zosta³ ponownie prezesem Unii Leszno. Nowe w³adze stowarzyszenia wybrano na sobotnim walnym zgromadzeniu cz³onków. Prezes podsumowuj¹c czteroletni¹ kadencjê, zwróci³ uwagê na zdecydowan¹ poprawê wizerunku klubu. Leszno sta³o siê ponownie stolic¹ polskiego ¿u¿la, a za spraw¹ organizacji Grand Prix wróci³o tak¿e na œwiatowe salony. Dworakowski doda³, ¿e by³y to cztery lata naprawdê bardzo ciê¿kiej pracy. I ta praca zosta³a doceniona przez cz³onków klubu, którzy udzielili absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi.

Nowe kierownictwo Unii nie uleg³o praktycznie ¿adnym zmianom. Na jego czele ponownie stan¹³ Józef Dworakowski, który przyzna³ jednak, ¿e jego misja dobiegnie koñca w 2011 roku. Wtedy zast¹piæ ma go m³odzie¿. Uchwa³¹ walnego zgromadzenia nadano honorowe cz³onkostwa klubu. Otrzymali je: Tadeusz Cegielski, Stefan Grys, Stanis³aw Mizgalski i Jan Nowicki. (ceg)

¯U¯EL

Adams przed Kasprzakiem

Zawodnicy Unii Leszno zajêli dwie czo³owe lokaty w niedzielnym turnieju z okazji 60-lecia klubu w Swindon. Wygra³ Leigh Adams przed Krzysztofem Kasprzakiem. Po 20 regulaminowych wyœcigach z kompletem punktów prowadzi³ Antonio Lindbaeck przed Adamsem (14) i Nicki Pedersenem (13). Kasprzak mia³ w dorobku jedynie 8 punktów, ale zdo³a³ zakwa-

lifikowaæ siê do pó³fina³u. W nim uleg³ tylko klubowemu koledze i obaj – obok Pedersena i Lindbaecka z drugiego pó³fina³u – awansowali do decyduj¹cej rozgrywki. Fina³ wygra³ Adams przed Kasprzakiem i Pedersenem. Startuj¹cy w Swindon Jurica Pavlic zdoby³ tylko 1 punkt i zaj¹³ dopiero 15. miejsce.

HOKEJ

Blisko podium

Nie uda³o siê stan¹æ na podium dru¿ynie Wilków z Koœciana w ich pierwszym presti¿owym turnieju w Poznaniu. Powsta³y w ubieg³ym roku amatorski Klub Hokejowy Wilki zakoñczy³ w sobotê udzia³ w mistrzostwach Poznania. W meczu o trzecie miejsce uleg³ miejscowym Dzikim Krokodylom 2:3. Najskuteczniejszym snajperem Wilków w turnieju by³ leszczynianin Micha³ Zborowski, który zdoby³ piêæ bramek. W finale spotka³y siê dwie dru¿yny Poznañskiego Towarzystwa Hokejowego. Czerwoni wygrali z Czarnymi 9:0. MIW

PI£KA NO¯NA

Puchar Polski

W miniony weekend odby³y siê mecze IV rundy Pucharu Polski na szczeblu okrêgu. Pad³y w nich nastêpuj¹ce rezultaty: Orze³ Lipno – Rawia 0:5 Czacz – Racot 0:4 Rokosowo – Wielkopolanka 1:0 Ruch – Obra 1:4 Wolsztyn – Czempiñ 1:3 W rozegranym awansem spotkaniu Znicz Obra w karnych (3:2) pokona³ Orkan Chorzemin. (ceg)

Ju¿ na pocz¹tku sezonu w znakomitej formie jest rawiczanka Anita W³odarczyk. W sobotê zwyciê¿y³a w Zimowym Pucharze Europy w Rzutach rozegranym w Puerto de la Cruz na Teneryfie. Uzyska³a 75,05 metra, co jest jej nowym rekordem ¿yciowym i najlepszym w tym roku wynikiem na œwiecie. LEKKOATLETYKA

Zwyciêstwo z rekordem

Sobotnim startem W³odarczyk zakoñczy³a zgrupowanie na Teneryfie. W imprezie nie da³a ¿adnych szans rywalkom. Tak jak przed rokiem pokona³a Niemkê Betty Heidler (73,45), mistrzyniê œwiata sprzed dwóch lat. Trzecie miejsce zajê³a W³oszka Sylwia Salis (71,67). Rawiczanka w szeœciu próbach spali³a jeden rzut, w pozosta³ych za ka¿dym razem posy³a³a m³ot na odleg³oœæ powy¿ej 72 m. Rekord ¿yciowy ustanowi³a w ostatniej próbie. (rezultaty A. W³odarczyk w poszczególnych rzutach: 72,43, 72,91, 74,54, 72,51, X, 75,05). W historii rzutu m³otem wynik powy¿ej 75 m osi¹gnê³o tylko 15 zawodniczek. Z rezultatem uzyskanym na Teneryfie A. W³odarczyk zajmuje obecnie pierwsze miejsce na listach œwiatowych. Najbli¿sze tygodnie rawiczanka spêdzi w kraju na dalszych przygotowaniach do sezonu, w którym najwa¿niejsz¹ imprez¹ bêd¹ MŒ w Berlinie. J.W.

PI£KA RÊCZNA

Rewan¿u nie by³o

Koœciañskim szczypiornistom nie uda³o siê zrewan¿owaæ za pora¿kê poniesion¹ w pierwszej rundzie w Lesznie. Drugoligowe derby regionu znów wygrali gracze Arotu-Astromal, którzy pokonali w sobotê na wyjeŸdzie Têczê 42:33. Têcza dobrze spisywa³a siê w pierwszych 20 minutach spotkania. W dru¿ynie gospodarzy efektownie broni³ ¯ak, a skutecznoœci¹ imponowa³ Damian Krystkowiak, dziêki czemu w 9. min koœcianiacy wygrywali 5:2, a w 20. by³o 11:8. Jednak potem goœcie zaczêli pilnowaæ Krystkowiaka oraz wyprowadzaæ liczne kontrataki. Arot w 23. min doprowadzi³ do remisu 12:12, a pierwsza po³owa zakoñczy³ siê rezultatem 14:18. Po zmianie stron przez 3 minuty trwa³a wyrównana walka. Potem goœcie ponownie zagrali znacznie

skuteczniej. Najpierw trafi³ Maciej Wierucki, a nastêpnie leszczynianie wykorzystali 3 kontry z rzêdu, z czego 2 wyprowadzili graj¹c w os³abieniu i w 36. min Têcza przegrywa³a ju¿ 16:23. Fatalny dla gospodarzy by³ okres miêdzy 44. a 54. minut¹, kiedy to zdobyli tylko 2 bramki, a stracili a¿ 11. W 54. min Têcza przegrywa³a 25:39. W koñcówce gospodarze zmniejszyli rozmiary pora¿ki. – Wygra³ zespó³ lepszy, szybszy. Nam starczy³o koncepcji na 25 minut – powiedzia³ po meczu Aleksander Sowa, trener Têczy. – Na pocz¹tku bardzo pasywnie

(ceg)

KRÊGLARSTWO

Wygrali w Tucholi Zwyciêstwem krêglarzy Polonii zakoñczy³o siê wyjazdowe spotkanie ligowe w Tucholi. Leszczynianie pokonali Tucholankê 7:1, w krêglach 3338:3181. Na dorobek goœci zapracowali: Maciej Chudy 580, Marek Majer 574, Mateusz Grzeszczuk 563, Artur Piosik 552, Miko³aj Konopka 541 i Bartek W³odarczyk 528. Juniorzy leszczyñskiego klubu

wygrali drugi turniej w ramach dru¿ynowych mistrzostw Polski i tym samym zapewnili ju¿ sobie awans do fina³u. W Tomaszowie Mazowieckim wyprzedzili Pilicê i Start Gostyñ. W rywalizacji kobiet trzy czo³owe lokaty zajê³y: Dêbinki Gdañsk, Alfa Vector Tarnowo Podgórne i Start Gostyñ. Zawodniczki Polonii uplasowa³y siê na pi¹tej pozycji. (ceg)

Fot. J. Witczak s Anita b³ysnê³a form¹ na Teneryfie.

s Tak¿e w Koœcianie lepsi okazali siê leszczynianie.

Fot. D. Borowski

graliœmy w obronie, dlatego trudno by³o zdobyæ przewagê. Po wziêtym czasie zmieniliœmy grê w obronie i to zafunkcjonowa³o. Zaczêliœmy wyprowadzaæ mnóstwo kontr – podsumowa³ Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec Arotu. Têcza: Krystkowiak 11, Sawicki 9, Graf 3, Nowak 3, Stelmasik 2, Komorowski 2, Haryk 2, Cierniewski 1. Arot: Nadolny, Dratwiñski Wierucki 9, Tórz 9, Pawlik 6, Szkudelski 5, £uczak 4, Giernas 3, Kajzer 2, Matuszewski 2, Becelewski 2. (ceg), (dab)

Pozosta³e wyniki: MiedŸ II – Pogoñ 28:22 Sparta – Zag³êbie II 31:26 AZS – ŒKPR 26:24 Olimp – OSiR 31:34 Orlik – Szczypiorno 21:31 Krokus – Bór 26:22 TABELA 1. AZS Zielona Góra 18 32 2. OSiR Komprachcice 18 31 3. AROT-ASTROMAL 18 30 4. ŒKPR Œwidnica 18 29 5. Szczypiorno Kalisz 18 27 6. Olimp Grodków 18 22 7. Sparta Oborniki 18 20 8. Zag³êbie II Lubin 18 19 9. TÊCZA KOŒCIAN 18 13 10. Krokus Bystrzyca 18 9 11. MiedŸ Legnica 18 8 12. Orlik Brzeg 18 6 13. Pogoñ Oleœnica 18 4 14. Bór Oborniki 18 2


SPORT

23

PI£KA NO¯NA

GKS lepszy od Korony

Inauguracja wiosny w IV lidze by³a udana dla outsidera tabeli. GKS Krzemieniewo pokona³ u siebie Koronê Piaski. W innym derbowym pojedynku Ardi-Krobianka musia³a uznaæ wy¿szoœæ Piasta Kobylin. Pora¿ek dozna³y D¹broczanka Pêpowo i Sparta Miejska Górka. gli trafiæ do siatki (zanotowali s³u- tymczasem kompletnie zawiod³a. Zryw – D¹broczanka 4:2

Pierwsza po³owa mia³a wyrównany przebieg. Prowadzenie uzyskali goœcie. W 25. minucie, po podaniu Brinka, gola zdoby³ Szczêsny. Zryw wyrówna³ w 34. minucie z rzutu karnego. Po zmianie stron ³adnym uderzeniem z 16 metrów popisa³ siê Konieczny i zrobi³o siê 2:1 dla D¹broczanki. Kilka minut póŸniej mog³o byæ po meczu, jednak karnego nie wykorzysta³ Kaczmarek. Jego strza³ obroni³ bramkarz D¹bia. Od tego momentu Zryw uzyska³ przewagê, a jej efektem by³y a¿ trzy gole. – Szkoda tego karnego, bo przy trzeciej bramce dla nas gospodarze pewnie by siê ju¿ nie podnieœli – powiedzia³ Waldemar Wojtkowiak, szkoleniowiec D¹broczanki.

GKS – Korona 2:0

Faworyzowani goœcie wyjechali z Garzyna bez zdobyczy punktowej. Ju¿ w pierwszej czêœci spotkania mog³y paœæ bramki, jednak skoñczy³o siê na wyniku 0:0. Dwie dobre okazje mieli pi³karze GKS-u, w tym poprzeczkê, ale i piaskowianie mo-

pek). Po przerwie goœcie uzyskali optyczn¹ przewagê, ale to gracze dru¿yny Krzemieniewa groŸniej atakowali. Pierwsz¹ bramkê dla nich zdoby³ w 70. minucie w zamieszaniu Nowacki, a na 2:0 podwy¿szy³ w 85. minucie po kontrze Chwaliszewski. – Dla nas ka¿dy pojedynek jest meczem o wszystko, dlatego te¿ bardzo cieszymy siê z tego zwyciêstwa. Radoœæ jest tym wiêksza, ¿e Korona solidnie siê zim¹ wzmocni³a – powiedzia³ Leszek Krzy¿ostaniak, opiekun GKS-u.

LKS – Sparta 2:0

Walcz¹ca o unikniêcie degradacji Sparta zatrudni³a nowego trenera, £ukasza Becellê i pozyska³a na zasadzie wypo¿yczenia do koñca sezonu a¿ piêciu zawodników: Tomasza Nakielskiego z Polonii Œwidnica, Grzegorza Kamiñskiego i Kamila Witkowskiego ze Œl¹ska Wroc³aw, Sebastiana Koœciuka z Pogoni Oleœnica i Adriana Nawrota z Remesu Opalenica. Wzmocnienia na nic siê zda³y. Sparta liczy³a na 3 pkt.,

▲ GKS rozpocz¹³ rozgrywki od zwyciêstwa nad Koron¹.

Fot. E. Baldys

PI£KA NO¯NA

Remis na zakoñczenie

Pi³karze Polonii Leszno zakoñczyli seriê przedsezonowych sparingów. W ostatnim meczu kontrolnym zremisowali na wyjeŸdzie 1:1 z Soko³em Kaszczor. W sobotê podopiecznych Jerzego Radojewskiego czeka inauguracja rundy wiosennej III ligi i pojedynek u siebie z Uni¹ Swarzêdz. Pierwsza po³owa spotkania z Soko³em by³a dobra w wykonaniu goœci. – Z tej czêœci meczu jestem zadowolony – powiedzia³ Jerzy Radojewski. – Wprawdzie nie stworzyliœmy tak zwanych stuprocentowych sytuacji do strzelenia goli, ale dru¿yna gra³a poprawnie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pojawi³o siê œwiate³ko w tunelu.

Prowadzenie dla Polonii uzyska³ Hubert Olszak, który – po dwóch nieudanych próbach – pokona³ w koñcu bramkarza Soko³a. Do siatki móg³ te¿ trafiæ Maciej Tomkowiak. Po zmianie stron rywale doœæ nieoczekiwanie wyrównali, wykorzystuj¹c b³¹d w defensywie leszczynian. Utrata gola jeszcze bardziej pobudzi³a trzecioligowca, który za wszelk¹ cenê chcia³ zdobyæ zwyciêsk¹ bramkê. – Przycisnêliœmy, jednak za du¿o by³o w tym chaosu i nerwowoœci – wyzna³ szkoleniowiec dru¿yny. Okazjê do zmiany rezultatu mieli Tomkowiak i Mi³osz Górny, ale ostatecznie skoñczy³o siê remisem 1:1. (ceg)

Nowi gracze nie b³yszczeli, a ca³y zespó³ stanowi³ tylko cieñ dru¿yny, która nie tak dawno w meczu sparringowym pokona³a Poloniê Leszno. W pierwszej, bezbramkowej po³owie okazjê do zdobycia gola dla goœci mia³ Kamiñski. W 50. min po rzucie ro¿nym prowadzenie dla go³uchowian uzyska³ strza³em g³ow¹ Miko³ajczak, a w 67 min. silnym uderzeniem z 20 m na 2:0 podwy¿szy³ Banasiak.

Ardi – Piast 0:2

Oba zespo³y tak¿e wzmocni³y siê kilkoma zawodnikami. Ardi Krobianka pozyska³a Karola Liœcia z Polonii Leszno, Dariusza Przyby³ê z Korony Piaski i Narcyza Genderê z UKS Kania Gostyñ. Do Piasta, na zasadzie transferów definitywnych, przybyli: Dariusz Reyer z Calisii Kalisz, Dominik Sikora (Ostrovia), Tomasz Kempiñski (poprzednio Calisia) i Marcin Mazurek z Gawina Królewska Wola. Z kobyliñskiego zespo³u odeszli natomiast Adrian Nawrot (do Sparty Miejska Górka) oraz £ukasz Krysiak i Marcin Hubert (do Pogoni Wschowa). Goœcie mieli w tym pojedynku zdecydowan¹ przewagê i mogli wygraæ jeszcze wy¿ej. Prowadzenie dla Piasta zdoby³ w 7 min. Kempiñski. W 40. min bliski podwy¿szenia wyniku by³ Pospiech, który odda³ silny, niesygnalizowany strza³. Gospodarze do przerwy nie stworzyli sobie w zasadzie ¿adnej, klarownej sytuacji. W II po³owie Ardi atakowa³o, ale czyni³o to nieskutecznie. Piast z kolei zmarnowa³ cztery wyborne okazje. Goœcie zdobyli drug¹ bramkê dopiero w doliczonym czasie gry po strzale Rejka. (ceg), J.W.

Komplet wyników:

Sokó³ – Victoria Go³uchów – Sparta Olimpia – S³upca Zryw – D¹broczanka GKS – Korona Jankowy – Centra Krobianka – Piast P³omyk – Bia³y Orze³

Tabela

5:0 2:0 1:4 4:2 2:0 0:1 0:2 1:1

1. Calisia Kalisz 17 36 30:14 2. P³omyk KoŸmieniec 18 34 30:18 3. Piast Kobylin 18 32 27:15 4. Bia³y Orze³ 17 32 24:16 5. SKP S³upca 18 29 30:18 6. Centra Ostrów 18 29 28:30 7. Sokó³ Kleczew 18 28 30:19 8. LKS Go³uchów 18 26 25:12 9. Victoria Wrzeœnia 18 25 37:32 10. Ardi-Krobianka 18 24 21:26 11. LZS Jankowy 18 21 26:37 12. Olimpia Ko³o 18 21 27:23 13. Zryw D¹bie 18 20 24:36 14. Korona Piaski 18 19 17:30 15. D¹broczanka 18 19 19:28 16. Sparta M. Górka 18 14 22:38 17. GKS Krzemie. 18 13 17:33

▲ W lidze UKKS WSH i Obra podzieli³y siê punktami.

Fot. E. Baldys

KOSZYKÓWKA

Rozpoczynaj¹ bara¿e

Koszykarze UKKS WSH Leszno 2000 i Obry Koœcian przystêpuj¹ do walki o awans do II ligi. W najbli¿szy weekend wyje¿d¿aj¹ do Koszalina i Bia³ogardu. Bara¿owe zmagania rozpoczn¹ siê od meczów pomiêdzy najlepszymi zespo³ami z okrêgów wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W pierwszym z nich dwie czo³owe lokaty zajê³y dru¿yny z naszego regionu: UKKS WSH Leszno 2000 i Obra Koœcian. W æwieræfinale bara¿ów przyjdzie im siê zmierzyæ z ekipami Herkulesa Bia³ogard i AZS Politechnika Koszaliñska, które zajê³y odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w swoim okrêgu. Wszystkie wymienione zespo³y przyst¹pi¹ do walki o pó³fina³ z jednym zwyciêstwem na koncie, gdy¿ zaliczone zostan¹ ich ligowe potyczki. A w nich UKKS i

Obra podzieli³y siê punktami, podobnie zreszt¹ jak Herkules i AZS. Gospodarzami pierwszej rundy æwieræfina³u (gra siê mecz i rewan¿) bêd¹ dru¿yny z Zachodniopomorskiego. W najbli¿sz¹ sobotê UKKS zagra w Koszalinie, a w niedzielê w Bia³ogardzie. Z kolei koœcianiacy rozpoczn¹ rywalizacjê do pojedynku z Hekulesem, a nazajutrz zmierz¹ siê z akademikami. Tydzieñ póŸniej dru¿yny graæ bêd¹ w Lesznie i Koœcianie. Dwa zespo³y z najlepszym bilansem punktowym uzyskaj¹ awans do pó³fina³ów, które odbêd¹ siê w dniach 17-19 kwietnia. (ceg)

SZACHY

Inauguracja w sobotê

W najbli¿sz¹ sobotê odbêdzie siê pierwszy turniej w ramach Grand Prix Leszna 2009.

– Impreza ma charakter otwarty i jest adresowana do wszystkich mi³oœników królewskiej gry, zarówno tych zrzeszonych, jak i niezrzeszonych – poinformowa³ nas Waldemar Kopyd³owski, g³ówny inicjator Grand Prix. – Wielokrotnie spotyka³em siê z opiniami, ¿e w Lesznie nie ma okazji do gry w szachy, dlatego te¿ postanowiliœmy tak¹ okazjê stworzyæ. To ju¿ zreszt¹ trzecie zawody z tego cyklu. W organizacjê turnieju, obok MMKS Wieniawa, w³¹czyli siê tak¿e II Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy. Patronat nad imprez¹ obj¹³ natomiast leszczyñski oddzia³ Alior Banku. Grand Prix Leszna 2009 sk³adaæ siê bêdzie z oœmiu turniejów. Odbywaæ siê one bêd¹ w ka¿dym miesi¹cu – z wyj¹tkiem lipca i sierpnia – a¿ do paŸdziernika. Inauguracja nast¹pi ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê o godzinie 9 w II LO przy ulicy Prusa

33, gdzie odbêd¹ siê tak¿e pozosta³e turnieje. – Rozgrywane bêd¹ systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie siedmiu rund. Tempo gry to piêtnaœcie minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe. Punkty przyznawane bêd¹ za miejsca od pierwszego do dwunastego. Ich suma wraz z bonusami w poszczególnych turniejach (dwa najs³absze wyniki zostan¹ odrzucone – dop. red.) wy³oni zwyciêzcê ca³ego cyklu – doda³ W. Kopyd³owski. Zg³oszenia do pierwszego turnieju przyjmowane s¹ telefonicznie: (065) 5204109 lub 695741432 lub za poœrednictwem e-maila: kolegium@wzszach.poznan.pl. Wpisowe od seniorów wynosi 10 z³otych, od juniorów (15-18 lat) – 6 z³otych i juniorów do lat 14 – 3 z³ote. Wysokoœæ nagród uzale¿niona bêdzie od iloœci uczestników. (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport SIŁACZE

Bez Pudziana ani rusz Polscy strongmani pewnie pokonali w sobotę w Trapezie reprezentantów Węgier. Popisy siłaczy nie wzbudziły jednak wielkiego zainteresowania wśród mieszkańców Leszna. W ubiegłym roku, kiedy to w leszczyńskiej hali rywalizowali zawodnicy Polski i Czech trudno było znaleźć wolne miejsca. Trapez wręcz pękał w szwach. Wtedy jednak wielką gwiazdą imprezy był Mariusz Pudzianowski, najlepszy z naszych siłaczy. Tym razem popularnego „Pudziana” zabrakło, co z pewnością odbiło się na frekwencji. Polska drużyna wystąpiła w sobotę w składzie: Damian Sierpowski, Ireneusz Kuraś, Lubomir Libacki i Michał Szmerowski. W ekipie białoczerwonych nie znalazł się awizowany Grzegorz Peksa, który tym razem wcielił się w rolę sędziego. – Od pewnego czasu borykam się z kontuzją barku. Poza tym trudno

znaleźć odpowiednią ilość czasu, by dobrze przygotować się do zawodów. Myślę, że dopiero w maju będę w pełni sił i gotowy do startu. Wtedy wspólnie z Damianem Sierpowskim zorganizujemy zawody w Rawiczu i Czarnkowie. Będą to mecze z Austriakami – powiedział Grzegorz Peksa, jeden z czołowych polskich strongmanów. Koledzy pana Grzegorza nie mieli większych problemów z pokonaniem Madziarów. Od pierwszej konkurencji, którą było przeciąganie liny, uzyskali przewagę i nie oddali jej do końca. Tym samym powtórzyli osiągnięcie z Piły, gdzie dzień wcześniej (ceg) także wygrali z Węgrami. Fot. A. Przewoźny

ŻUŻEL

Memoriał wcześniej Dwie godziny wcześniej niż pierwotnie planowano rozpocznie się 59. Memoriał Alfreda Smoczyka. Te prestiżowe zawody odbędą się 28 marca o godzinie piętnastej. – Nie chcieliśmy, aby turniej kolidował z meczem eliminacyjnym

naszych reprezentacyjnych piłkarzy, którzy w tym dniu zmierzą się w Belfaście z Irlandią Północną. Stąd decyzja o przyspieszeniu rozpoczęcia Memoriału – poinformował nas Sławomir Kryjom, dyrektor sportowy Unii Leszno.

Fani futbolu, a tych nie brakuje wśród kibiców żużla, będą mogli zatem najpierw spokojnie obejrzeć Memoriał, a następnie pasjonować się występem podopiecznych Leo Bennhakkera w Belfaście. W piątkowym wydaniu „ABC” kolejna porcja informacji o leszczyńskich zawodach, a także ciąg dalszy naszego SMS-owego konkursu, w którym do wygrania będzie drugi z trzech biletów na 59. Memoriał Alfreda Smoczyka przekazanych nam przez Unię Leszno.

xxx

, blachy trapezowe

- dachówki PRIMA

SYSTEM RATALNY

Konkurs organizuje także sam klub. Polega on na wytypowaniu zwycięzcy Memoriału. By wziąć w nim udział wystarczy wysłać SMS pod numer 72601 wpisując w treści UNIA i numer zawodnika z listy startowej (znajduje się na stronie internetowej klubu), na którego stawiamy. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. Do wygrania jest 5 biletów na pierwsze ligowe spotkanie „Byków” z drużyną Caelum Stali Gorzów. (ceg)

Leszczyńskie koszykarki wygrały w niedzielę w Rybniku 58:51, zapewniając sobie siódme miejsce po rundzie zasadniczej Ford Germaz Ekstraklasy. Już w najbliższą środę rozpoczynają rywalizację w fazie play-off. O godzinie 18.30 zmierzą się w Trapezie z CCC Polkowice. KOSZYKÓWKA

W środę z CCC Tylko wygrana w niedzielnym – Trafiliśmy chyba najgorzej, jak pojedynku z ROW-em pozwalała było można. Sami jesteśmy sobie jednaszym koszykarkom na prze- nak winni i czkawką odbija się mecz skoczenie w tabeli rybniczanek z MUKS-em w Poznaniu. Czeka nas i uniknięcie konfrontacji z Lotociężkie zadanie, ale trzeba walczyć. sem Gdynia w pierwszej rundzie Dopóki jest szansa, nie odpuścimy play-off. – deklaruje szkoleniowiec. – Przez całe spotkanie kontroCCC jest ostatnio na wznoszącej lowaliśmy sytuację na parkiecie fali. W środę podopieczne trenera ka– powiedział dry Krzysztofa Jarosław Koziorowicza Faza play-off Krysiewicz. pokonały u – W p r a w - ROW Rybnik – Lotos Gdynia siebie Wisłę, dzie rywalki a w niedzielę zbliżyły się w PKM Duda Super-Pol – CCC Polkowice uporały się w trzeciej kwar- Inea AZS Poznań – KSSSE Gorzów Gorzowie z cie na sześć KSSSE. „oczek”, ale Energa Toruń – Wisła Kraków – Kluczowa wystarczyło, będzie walka że podkręciliśmy tempo, by różnica na tablicach. Jeżeli uda nam się na naszą korzyść znów wynosiła zatrzymać rywalki na deskach, to ponad dziesięć punktów. jest szansa na pokonanie CCC. W Trener PKM Duda Super-Pol przeciwnym razie będzie niezwykle nie był jednak do końca zado- ciężko – uważa J. Krysiewicz. wolony z postawy swoich podW przypadku środowej wygraopiecznych. nej w sobotę dojdzie do kolejnej – Zagraliśmy słaby mecz. Dziewkonfrontacji obu drużyn, tym razem czyny chciały go wygrać jak najw Polkowicach. Tam też odbędzie mniejszym nakładem sił, będąc już się ewentualne trzecie, decydujące myślami przy play-offach. spotkanie (niedziela). A ta faza rywalizacji rozpoczyna Odpadnięcie w rywalizacji z CCC się już w najbliższą środę. Czołowa nie oznacza jeszcze końca sezoósemka po rundzie zasadniczej grać nu. Leszczynianki trafią wtedy na będzie o medale, a pozostałe drużyny pokonanego z pary Inea-KSSSE o utrzymanie w ekstraklasie. i grać z nim będą mecz i rewanż. Gra się do trzech zwycięstw Jeżeli okażą się lepsze powalczą o z zaliczeniem wyników z rundy 5. miejsce w ekstraklasie, a jeżeli zasadniczej. Leszczynianki przeprzegrają pozostanie im rywalizacja grały oba mecze z CCC, dlatego o siódmą lokatę. też rozpoczynają play-offy od stanu W pierwszych meczach fazy play0:2. By awansować do półfi nału out zaplanowanych również na środę muszą wygrać aż trzy spotkania Cukierki Brzeg zmierzą się z PTK z polkowiczankami. Pierwsze z Pabianice, a Finepharm Jelenia Góra nich już jutro o godzinie 18.30 w z ŁKS Siemens AGD Łódź. (ceg) Trapezie.


Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody str. 19

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

SKIE

Ń Y T GOS

Dziś w gazecie

Uczniowie leszczyńskiego „Koniora” str. 5

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 21 (2069) 17.03-19.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rekordowa Anita

OKNA DRZWI

BUDUJESZ

ŁAZIENKI PODŁOGI

REMONTUJESZ

DACHY KOTŁY

URZĄDZASZ

GRZEJNIKI UBEZPIECZENIA KREDYTY POŻYCZKI

DATEK BEZPŁATNY DO DO GAZETY BEZPŁATNY DODATEK DO GAZETY

Tory śmierci

Fot. J.Witczak

Podczas zawodów na Teneryfie rawiczanka Anita Włodarczyk uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie w rzucie młotem i o ponad 2 metry poprawiła swój rekord życiowy str. 22

W piątek w „ABC”

Złotą i srebrną biżuterię oraz pieniądze w obcej walucie skradli złodzieje z domu w Borku Wielkopolskim. Ich łup wart był co najmniej 120.000 zł. Kradzieży dokonali w sobotę wieczorem, gdy domownicy wyszli na rodzinną uroczystość. str. 8

Fot. E.Baldys

Włam na 120.000 zł!

Tory biegnące wzdłuż Tamy Kolejowej w Lesznie mają złą sławę. To miejsce najczęściej wybierane przez samobójców. Desperaci wskakują pod pociągi w ostatniej chwili, a maszyniści nie mają żadnych szans, by je zatrzymać. W styczniu na torach odebrały sobie życie dwie nastolatki, w miniony czwartek – 23-letni mężczyzna. str. 8

Co weekend na dawnym poligonie w Rawiczu spotykają się miłośnicy jazdy na quadach. W grupie około 20 osób jest jedna kobieta. str. 12-13

Fot. J.Witczak

Szybka jazda i dreszczyk emocji


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Paczka integracji W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które przystąpiło do programu „Paczka integracji”, można otrzymać bezpłatnie dwumiesięcznik „Integracja”, wydawany z myślą o osobach niepełnosprawnych, ich rodzinach i przyjaciołach. Pismo skierowane jest także do organizacji pozarządowych, placówek, instytucji, firm i osób działających na rzecz niepełnosprawnych. – Obecnie dostępny jest numer pierwszy styczeń – luty – wyjaśnia Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu. – Są w nim zawarte informacje o pracach nad ustawą o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, o barierach architektonicznych w kościołach, o o graniczeniach narzucanych niepełnosprawnym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o obowiązku alimentacyjnym. Poruszane są też zagadnienia z zakresu prawa, zdrowia, edukacji, psychologii, kultury.

Do numeru dołączony jest dodatek „Praca”, poświęcony m.in. wysokościom kwot, jakie mogą dorabiać niepełnosprawni bez obawy o utratę swoich świadczeń, a także poszukiwaniu pracy, prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych i różnym formom zatrudniania. Wydawca dołączył również informator podatkowy dla niepełnosprawnych i kalendarz na biurko z reprodukcjami obrazów wykonanych przez niepełnosprawnych artystów. Magazyn można otrzymać w PCPR oraz w Centrum Informacyjno – Doradczym Stowarzyszenia Dziecko (Gostyń, ul. Parkowa 1) we wtorki ES i środy w godz. 16-18.

Targi dla uczniów Po raz czwarty w Gostyniu odbędą się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. W hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 zaprezentują się wszystkie szkoły średnie oraz niektóre firmy z powiatu gostyńskiego. Targi skierowane są do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Będzie też sporo innych atrakcji: występy taneczne, wręczenie stypendiów sportowych, rozstrzygnięcie konkursu „10 lat Powiatu Gostyńskiego w malarstwie i rysunku”, a także konkurs dla szkół gimnazjalnych pt. „Moja szkoła kuźnią talentów”. Wystawcami na targach będą: ZS w Borku Wlkp. , ZSO w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, ZSOiZ w Krobi, ZSOiZ w Pogorzeli, ZSS w Brzeziu, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Gostyniu oraz: WIX – Filtron, Ardagh Glass, Gosbud, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Zakład Mięsny Konarczak, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP Leszno, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu . Rozpoczęcie o godz. 10, zakończenie o godz. 16. ES

Dotacje na oczyszczalnie Mieszkańcy gminy Gostyń, zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków, mogą ubiegać się o dotację do 50 procent wartości tej inwestycji. – O środki finansowe mogą się ubiegać osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkańców z terenu gminy Gostyń, które są właścicielami nieruchomości – wyjaśnia Donata Nawrocka z Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu. – Wysokość dotacji może wynieść do 50 procent brutto wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Dotacja przysługuje w przypadku budowy oczyszczalni na terenie o rozproszonej zabudowie, czyli na terenach wiejskich, gdzie nie przewiduje się podłączenia do zbior-

czego systemu kanalizacji sanitarnej lub takie podłączenie z przyczyn technicznych jest niemożliwe. Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające wykonanie oczyszczalni oraz kopie faktur wraz z oryginałami do Urzędu Miejskiego. W tegorocznym budżecie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono 60.000 złotych. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrzone w kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków ES finansowych.

Rozpocz¹ł sezon

▲ Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk gratuluje uczennicy z Gimnazjum w Piaskach Małgorzacie Boruszewskiej. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli po raz szósty zorganizował Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy dla gimnazjalistów z powiatu gostyńskiego. Uczniowie pisali testy z chemii, matematyki, fizyki i biologii. W konkursie uczestniczyło 121 gimnazjalistów z Szelejewa, Gostynia, Pogorzeli, Piasków, Pępowa i Kobylina oraz uczniowie pierwszych klas ZSOiZ w Pogorzeli. Wszyscy pisali ten sam test. Dyplomami nagrodzono 10 uczniów gimnazjów i troje ZSOiZ. Zwyciężyła Sylwia Szpak z Kobylina, drugie miejsce zajęła Barbara Miedzińska, także z Kobylina, trzecie Joanna Łączniak z Gostynia. Na czwartym miejscu znalazły się aż trzy uczennice: Małgorzata Boruszewska – Piaski, Anna Krawczyńska – Kobylin, Michalina Sobecka – Gostyń. Kolejne miejsca zajęli: Julianna Gliszczyńska – Piaski, Sandra Łagódka – Piaski, Dawid Wojtkowiak – Gostyń, Natalia Lisiecka – Kobylin, Zuzanna Pernak – Kobylin, Przemysław Wasik – Gostyń. Troje najlepszych otrzymało nagrody rzeczowe. Dyplomami nagrodzono też troje uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli: Wojciecha Praczyka, Przemysława Paterka i Ewelinę Drukarczyk. Tekst i fot. ES

tu ZUS w Gostyniu oraz starszy inspektor Aneta Łagódka. Spotkanie skierowane jest głównie do osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. Odbędzie się ono 24 marca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu o godz. 17.

Czesław Roszczak (na zdjęciu), emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, zdobył dwa złote medale podczas XVIII Halowych Mistrzostw Polski Weteranów Lekkiej Atletyki, które odbyły się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Cz. Roszczak zwyciężył w konkurencjach pchnięcia kulą i rzucie ciężarkiem. – Mistrzostwa były dla mnie rozpoczęciem sezonu lekkoatletycznego – mówi złoty medalista. – W Spale otrzymałem także puchar prezesa Polskiego Związku Weteranów LA dla najlepszego miotacza tych mistrzostw. Mistrz ze Spały przygotowuje się do kolejnych startów. W maju wybiera się na mistrzostwa Polski w rzutach, w czerwcu na mityng w wielobojach w Stargardzie Szczecińskim oraz na mistrzostwa Polski w Białymstoku. Na przełomie lipca i sierpnia odbędą się mistrzostwa świata weteranów w Lahti w Finlandii. Pan Czesław chciałby w nich wystartować. – W październiku odbywa się też olimpiada dla weteranów sportu – mówi Czesław Roszczak. – Wszystkie starty uzależnione są jednak od hojności sponsorów, bowiem za pobyt i udział w nich trzeba zapłacić. Dla emerytów to nieosiągalne zawody. Na poprzednich mistrzostwach świata i Europy mogłem wystartować właśnie dzięki sponsorom.

ES

Tekst i fot. ES

Wszystko o ZUS Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Gminne Centrum Informacji organizują spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gostyniu. Na spotkaniu omówione zostaną ulgi, przysługujące osobom zakładającym działalność gospodarczą, zmiany w możliwości zawieszenia działalności gospodarczej oraz sposoby wypełniania dokumentów rejestracyjnych do ZUS. Spotkanie poprowadzą Tomasz Jankowiak, kierownik Inspektora-

▲ W Centrum Sportowo – Kulturalnym w Pępowie rozegrano Indywidualne Szachowe i Warcabowe Mistrzostwa Gminy Pępowo. W rozgrywkach szachowych uczestniczyło 14 zawodników. Zwyciężył Ryszard Gruetzmacher, za nim uplasowali się Marek Norman i Krzysztof Miecznikiewicz. W warcaby zagrało sześć osób. Najlepszy okazał się Leszek Myśliński. Drugi był Zdzisław Myśliński, trzeci Andrzej Wachowiak. Tekst i fot. ES

Medale karateków

Młode adeptki karate z Gostynia przywiozły cztery medale z XV Jubileuszowego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży DRAGON CUP 2009, który odbył się w Środzie Wielkopolskiej. W turnieju startowało ponad trzystu zawodników i zawodniczek z 30 klubów z całego kraju. Reprezentantki gostyńskiego TKKF Tęcza zdobyły tam cztery brązowe medale. Aleksandra Nojman po zaciętej walce wywalczyła trzecie miejsce w kata indywidualnym dziewcząt. Brązowe medale zdobyły także Monika Chwastyniak, Weronika Chwastyniak i ponownie Aleksandra

Nojman, zajmując trzecie miejsce w kata drużynowym dziewcząt. Dobrze spisali się też pozostali zawodnicy i zawodniczki Tęczy, lecz ostatecznie sklasyfikowani zostali tuż za miejscami na podium. Reprezentantów gostyńskiej sekcji karate przygotowali trenerzy Waldemar Szwedek (IV dan) i Mieczysław Polewski (II dan). ES


Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody str. 19

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Ñ A I C OŒ

Dziś w gazecie

Uczniowie leszczyńskiego „Koniora” str. 5

SKIE

K

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 21 (2069) 17.03-19.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rekordowa Anita

OKNA DRZWI

BUDUJESZ

ŁAZIENKI PODŁOGI

REMONTUJESZ

DACHY KOTŁY

URZĄDZASZ

GRZEJNIKI UBEZPIECZENIA KREDYTY POŻYCZKI

DATEK BEZPŁATNY DO DO GAZETY BEZPŁATNY DODATEK DO GAZETY

Tory śmierci

Fot. J.Witczak

Podczas zawodów na Teneryfie rawiczanka Anita Włodarczyk uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie w rzucie młotem i o ponad 2 metry poprawiła swój rekord życiowy str. 22

W piątek w „ABC”

Złotą i srebrną biżuterię oraz pieniądze w obcej walucie skradli złodzieje z domu w Borku Wielkopolskim. Ich łup wart był co najmniej 120.000 zł. Kradzieży dokonali w sobotę wieczorem, gdy domownicy wyszli na rodzinną uroczystość. str. 8

Fot. E.Baldys

Włam na 120.000 zł!

Tory biegnące wzdłuż Tamy Kolejowej w Lesznie mają złą sławę. To miejsce najczęściej wybierane przez samobójców. Desperaci wskakują pod pociągi w ostatniej chwili, a maszyniści nie mają żadnych szans, by je zatrzymać. W styczniu na torach odebrały sobie życie dwie nastolatki, w miniony czwartek – 23-letni mężczyzna. str. 8

Co weekend na dawnym poligonie w Rawiczu spotykają się miłośnicy jazdy na quadach. W grupie około 20 osób jest jedna kobieta. str. 12-13

Fot. J.Witczak

Szybka jazda i dreszczyk emocji


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Partnerstwo z Turkami?

Powiat kościański oraz miasto Kościan i gmina Kościan nawiążą współpracę z miastem Pursaklar koło Ankary w Turcji? Jest to wielce prawdopodobne. Już za kilka tygodni delegacja ziemi kościańskiej ma się udać do Turcji w celu omówienia ewentualnej przyszłej współpracy. Być może dojdzie także do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie.

Prezentacje ofert W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie odbyły się „Targi Edukacji, Pracy i Wolontariatu – Drzwi Otwarte” dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu kościańskiego. – Głównym celem targów było zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczniom szkół gimnazjalnych. Tym bardziej że w roku szkolnym 2009/2010 otwarty zostanie nowy kierunek: Technikum Budowlane, kształcące w zawodzie technik budownictwa – wyjaśnia Alicja Kopienka, szkolny doradca zawodowy. Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertami szkoleniowymi, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych umiejętności, jak również zmianę zawodu i przyuczenie do zawodu. Dla zwiedzających targi uczniów przygotowano prezentacje i konsultacje. Czynna była giełda pracy z ofertami dla młodzieży uczącej się, poszukującej pracy i bezrobotnej. Były także ulotki przybliżające Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz jego ofertę.

W targach wzięli udział: Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Kościanie, Prywatne Centrum Edukacji Klóskowscy – Misiorni, Medyczne Studium Zawodowe, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Młodzieżowe Biuro Pracy Filia w Kościanie, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, UAM Poznań, Wyższa Szkoła „Kadry dla Europy”. Na stoiskach prezentowali się również pracodawcy, między innymi Asadena ze Śmigla, Akwizytor z Bonikowa oraz kościańskie: Budomont, Eco-Instal, Polmozbyt, Firma Cukierniczo-Gastronomiczna Tycner, Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczej Frykas, Piekarnia-Cukiernia Mariana Kurasiaka. (dab)

W miniony czwartek w Kościanie na zaproszenie posła Wojciecha Ziemniaka gościł Azis Sahin, prezes ATiK, czyli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Tureckich. W biurze poselsko-senatorskim oprócz posła i senator Małgorzaty Adamczak z gościem z Turcji spotkali się przedstawiciele władz samorządowych: wicestarosta kościański Edward Strzymiński, zastępca burmistrza Kościana Maciej Kasprzak oraz zastępca wójta gminy Kościan Andrzej Przybyła. Szybko nawiązano konkretne rozmowy. Strony założyły, że współpraca może dotyczyć wszelkich zagadnień społecznych i kulturalnych. – Nie o to chodzi, żebyśmy my jeździli tam i z powrotem, tylko żebyśmy byli grupą, która to rozpocznie, a następnie będzie kojarzyła biznesmenów, przedstawicieli kultury, oświaty itd. Dalej te kontakty muszą rozwijać się same – mówił wicestarosta Edward Strzymiński, dodając, że ważne są kontakty między ludźmi poszczególnych regionów, a nie między przedstawicielami władz. – Będziemy liczyli na pozyskanie kontaktów gospodarczych – dodał zastępca wójta Andrzej Przybyła. Miasto Pursaklar koło Ankary zamieszkuje około 100 tysięcy osób. Leży blisko lotniska. Ma silnie rozwinięty przemysł i strefę ekonomiczną. W mieście prężnie działają zakłady metalowe, meblowe, tekstylne. W tamtejszych okolicach są też najlepsze winnice tureckie. Turcy nie ukrywają, że chcą przy okazji współpracy ,,ugrać’’

Karta prawdę powie Głównie tarotowi poświęcone było spotkanie z Haliną Płoszyńską, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie. Przybyły na nie głównie panie oraz przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz.

na Płoszyńska. – Każda osoba, która układa karty, ma swoją technikę układania, swoją interpretację. W miarę nabywania doświadczenia mam coraz większą intuicję. W kartach ,,wychodzą’’ przeżycia traumatyczne. Są przypadki, że ludzie, którym układam tarota, płaczą, bo przypominają sobie jakieś przeżycia z przeszłości. Podkreśliła, że karty tarota są kartami energetycznymi. Dlatego po ich potasowaniu podaje je do potrzymania osobie, której wróży. Seans zwykle trwa godzinę. Dla niej odskocznią jest wydawnictwo oraz gwara wielkopolska. Później przybliżała też znaki zodiaku oraz odpowiadała na zadawane pytania. Na koniec spotkania chętnym wróżyła z ręki. Jednej z pań ułożyła też tarota. Tekst i fot. (dab)

Poznanianka Halina Płoszyńska, jak sama mówi, kartami posługuje się od dzieciństwa. Interpretacji kart zwykłych nauczyła się od swojej babci, która też nauczyła ją ,,czytać’’ z ręki. Tarotem zajmuje się od ponad dwudziestu lat. Jest absolwentką UAM w Poznaniu. Pracowała jako nauczycielka. Jest współautorką ,,Księgi snów’’

oraz ,,Wielkiej Księgi Imion’’. Posiada własne wydawnictwo. Oprócz tarota pasjonuje ją także gwara wielkopolska. Wydała książkę ,,W antrejce na ryczce’’. Na początku spotkania przybliżała zebranym istotę i historię tarota. – Ludzie często korzystają z tarota, aby utwierdzić się w słuszności decyzji, które chcą podjąć – mówiła Hali-

coś dla siebie. Wszak ubiegają się o wstąpienie do Unii Europejskiej, chcą się więc od nas uczyć, jak spełniać poszczególne wymogi unijne. Mając za partnerów samorząd kraju unijnego są w stanie pozyskać środki przedakcesyjne, o jakie mogą się starać kraje kandydujące do Unii Europejskiej. – Kulturowo i mentalnie bardzo pasujemy do siebie – stwierdził poseł Wojciech Ziemniak. I dodał: – Przy każdej współpracy ważni są

V Na zdjęciu uczestnicy spotkania. Aziz Sahin w środku.

Punkt informacyjny dla rolników W Śmiglu uruchomiono punkt informacyjny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Można się w nim dowiedzieć, jak skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach programu PROW, a także uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków. W punkcie będą udzielane bezpłatne informacje wszystkim, którzy chcieliby uzyskać finansowe wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach PROW, funkcjonujących w ramach narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Punkt mieści się w budynku Gminnego Centrum Informacji (GCI) przy Centrum Kultury w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20, tel./fax 065 518 03 17 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. W Punkcie Informacyjnym PROW można: • dowiedzieć się, jak skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich, dostępnego w ramach programu PROW, • poznać tryb i wymagane terminy złożenia wniosku aplikacyjnego PROW oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty należy do niego dołączyć,

Dotacja na pływanie Miasto Kościan otrzymało 60 tysięcy złotych dofinansowania na naukę pływania w ramach konkursu na dofinansowanie zajęć z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Jest to jedna z wyższych kwot, przyznanych przez Ministerstwo

ludzie. Inicjatywa strony tureckiej trafiła na podatny grunt. Turcy są bardzo chętni do współpracy i przygotowani. Natychmiast wystosowali zaproszenie do strony polskiej. Wstępnie ustalono, że w dniach 15-19 kwietnia delegacja powiatu kościańskiego będzie gościła w Pursaklar, aby zapoznać się z tym miastem i ewentualnie podpisać list intencyjny w sprawie współpracy. Tekst i fot. (dab)

Sportu. Obecnie prowadzimy naukę pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. W tym roku uruchomimy naukę pływania dla jeszcze jednego rocznika. Z ministerstwa otrzymaliśmy 60 tysięcy złotych, jako miasto dołożymy drugie tyle – mówi Maciej Kasprzak, zastępca burmistrza Kościana. (dab)

by wniosek był kompletny, • uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków, • uzyskać informacje o możliwościach i zasadach dofinansowania projektów realizowanych w ramach PROW. O dotacje w ramach działania 311 – wspomnianego programu PROW będą się mogły ubiegać osoby ubezpieczone na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także osoby mieszkające na wsi, niepracujące w rolnictwie, które chcą tworzyć mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. Więcej informacji można znaleźć na stronach www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.arimr.gov.pl LL

Zaproszenia W czwartek, 19 marca o godz. 17 w Kościańskim Ośrodku Kultury odbędzie się charytatywny koncert pt. „Kościan dzieciom z Madagaskaru”. Wystąpią w nim uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie. Wstęp wolny. Organizatorami koncertu są: Zespół Szkół nr 3 w Kościanie, Kościański Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Sursum Corda. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz miasta Kościana.

xxx

W piątek o godz. 16 w KOK-u odbędzie się ,,Koncert Otwartych Serc’’, przygotowany przez Centrum Wolontariatu. Wstęp wolny.

xxx

Na niedzielę, 22 marca, w KOK-u zaplanowano 17. Kościańską Mini Listę Przebojów. Koncert rozpocznie się o godz. 16. Wstęp wolny. (dab)


Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody str. 19

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K IC

Dziś w gazecie

Uczniowie leszczyńskiego „Koniora” str. 5

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 21 (2069) 17.03-19.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Rekordowa Anita

OKNA DRZWI

BUDUJESZ

ŁAZIENKI PODŁOGI

REMONTUJESZ

DACHY KOTŁY

URZĄDZASZ

GRZEJNIKI UBEZPIECZENIA KREDYTY POŻYCZKI

DATEK BEZPŁATNY DO DO GAZETY BEZPŁATNY DODATEK DO GAZETY

Tory śmierci

Fot. J.Witczak

Podczas zawodów na Teneryfie rawiczanka Anita Włodarczyk uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie w rzucie młotem i o ponad 2 metry poprawiła swój rekord życiowy str. 22

W piątek w „ABC”

Złotą i srebrną biżuterię oraz pieniądze w obcej walucie skradli złodzieje z domu w Borku Wielkopolskim. Ich łup wart był co najmniej 120.000 zł. Kradzieży dokonali w sobotę wieczorem, gdy domownicy wyszli na rodzinną uroczystość. str. 8

Fot. E.Baldys

Włam na 120.000 zł!

Tory biegnące wzdłuż Tamy Kolejowej w Lesznie mają złą sławę. To miejsce najczęściej wybierane przez samobójców. Desperaci wskakują pod pociągi w ostatniej chwili, a maszyniści nie mają żadnych szans, by je zatrzymać. W styczniu na torach odebrały sobie życie dwie nastolatki, w miniony czwartek – 23-letni mężczyzna. str. 8

Co weekend na dawnym poligonie w Rawiczu spotykają się miłośnicy jazdy na quadach. W grupie około 20 osób jest jedna kobieta. str. 12-13

Fot. J.Witczak

Szybka jazda i dreszczyk emocji


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Targi pomog¹ m³odzie¿y

Dzisiaj, we wtorek w godzinach 10-14 w Gimnazjum w Sierakowie odbêd¹ siê VII Rawickie Targi Edukacyjne i II Targi Pracy. Impreza adresowana jest do uczniów z ostatnich klas gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych oraz do osób planuj¹cych karierê zawodow¹ lub szukaj¹cych odpowiedniej dla siebie oferty pracy. W programie targów znajd¹ siê tak¿e porady pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego oraz zajêcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli. W tym samym dniu rawickie szko³y ponadgimnazjalne organizuj¹ Drzwi Otwarte.

doradz¹ w wyborze odpowiedniego kierunku kszta³cenia. – W obecnych warunkach, gdy na rynku edukacyjnym panuje ogromna ró¿norodnoœæ ofert kszta³cenia i du¿a konkurencyjnoœæ, absolwentom szkó³ sprawia trudnoœæ zarówno wybór kierunku dalszej edukacji, jak i szko³y b¹dŸ uczelni, w której chcieliby podj¹æ naukê – mówi Anna Nowak z Wydzia³u Edukacji rawickiego magistratu. – Tych, którzy wahaj¹ siê w pierwszej kwestii, zachêcam do

IUczestnicy konkursu wraz z Wies³aw¹ Pospiech.

Fot. J. Witczak

Malowana wiosna Wies³awa Pospiech, rawicka plastyczka i zarazem nauczycielka w Szkole Podstawowej numer 4, cyklicznie organizuje dla dzieci i m³odzie¿y otwarte konkursy plastyczne pod nazw¹ ,,¯ywio³y’’. Dziesi¹ta edycja imprezy nosi³a tytu³ ,,Zwiastuny wiosny’’. Zgromadzi³a oko³o 50 uczestników – od przedszkolaków poprzez uczniów podstawówek po uczniów gimnazjum. Temat prac podpowiada³a nie tylko nazwa konkursu i to, co widaæ

coraz wyraŸniej wokó³ nas. Dzieci z zapa³em rysowa³y i malowa³y wiosenne motywy: budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrodê, zakwitaj¹ce drzewa, przylatuj¹ce bociany, coraz cieplejsze s³oneczko i inne oznaki wiosny. Prace oceniono, a ich autorom wrêczono dyplomy i upominki. Nagrodzono lub wyró¿niono wszystkich uczestników. Wœród przedszkolaków i uczniów z klas I-III szkó³ podstawowych najlepsze prace wykonali: Dawid R¹pala, Sandra Paluch, Jakub Jêdras z

Przedszkola nr 1 oraz Micha³ Demut z Przedszkola nr 3, Szymon Mazurkiewicz z SP nr 1 i Robert Akaczonek z SP nr 3. W starszej grupie wiekowej nagrodzono: Huberta Heliñskiego z Gimnazjum w Sierakowie, Alê Œwita³ê, Micha³a Drapejkowskiego i Kasiê Heliñsk¹ z SP nr 3. Wyró¿niono: Amadeusza Skrzypczaka z SP nr 6 oraz Asiê Rapa³ê, Karolinê Matysiak i Adama Adamskiego z SP nr 4. J.W.

Trzynastki dla urzêdników ITargi co roku gromadz¹ kilkudziesiêciu wystawców.

Uczniowie i ich rodzice bêd¹ mogli zdobyæ nie tylko informacje pomocne w œwiadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej, ale tak¿e u³atwiaj¹ce znalezienie pozaszkolnych form rozwijania umiejêtnoœci, np. kursów czy edukacji internetowej. Podczas Targów Edukacyjnych oferty i zasady rekrutacji zaprezentuj¹: szko³y ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne, jêzykowe, uczelnie wy¿sze oraz inne placówki kszta³cenia. Swoje stoiska bêd¹ mia³y wydawnictwa szkolne i pedagogiczne oraz placówki informacji zawodowej. W sumie impreza zgromadzi kilkudziesiêciu wystawców. Zainteresowani bêd¹ mogli skorzystaæ z konsultacji z doradc¹ zawodowym, psychologiem i pedagogiem, którzy pomog¹ oceniæ indywidualne predyspozycje zawodowe,

Wielkanocny konkurs Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie organizuje dla dzieci i m³odzie¿y konkurs plastyczny pn. ,,Wielkanocny zaj¹czek’’. Gminny konkurs jest adresowany do przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalistów. W³asnorêczne prace powinny mieæ charakter przestrzenny. Technika ich wykonania jest dowolna. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ jedn¹ pracê. Nale¿y je opisaæ danymi osobowymi. Prace bêd¹ przyjmowane w bibliotece do 3 kwietnia. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 9 kwietnia o godz. 13 w czytelni biblioteki. J.W.

Fot. J. Witczak

wykonania badania indywidualnych predyspozycji zawodowych. Pomo¿e ono rozpoznaæ uzdolnienia, zainteresowania oraz s³abe i mocne strony osobowoœci. A. Nowak dodaje, ¿e nale¿y te¿ zastanowiæ siê, czy wybrany kierunek studiów sprosta wymogom zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Szukaj¹c odpowiedniej uczelni, warto przyjrzeæ siê rankingom szkó³ wy¿szych. Mo¿na tak¿e sprawdziæ, co na temat danej uczelni lub kierunku studiów s¹dzi Pañstwowa Komisja Akredytacyjna, dzia³aj¹ca na rzecz jakoœci kszta³cenia w polskich uczelniach. – Warto te¿ zapoznaæ siê z mo¿liwoœciami kszta³cenia za granic¹ – zaznacza A. Nowak. – Pomoc¹ s³u¿y na przyk³ad Europejski Portal M³odzie¿owy Ploteus. S¹ na nim tak¿e informacje o szkoleniach, wymianach m³odzie¿y, programach grantowych oraz praktyczne wskazówki dotycz¹ce zaaklimatyzowania siê w nowym kraju. Targi Pracy bêd¹ dla m³odzie¿y okazj¹ do zetkniêcia siê z realiami rynku pracy. Zaprezentuj¹ siê instytucje oraz pracodawcy dysponuj¹cy ofertami praktyk, sta¿u, zatrudnienia.

Rawicka gmina wyp³aci³a trzynaste pensje swoim pracownikom. Zrobi³y to tak¿e pozosta³e gminy w powiecie. W Rawiczu trzynastki przys³ugiwa³y wszystkim, od samej góry do samego do³u. Tak¿e pracownikom jednostek podporz¹dkowanych gminie. Burmistrz Tadeusz Paw³owski zainkasowa³ 9985 z³, zastêpca burmistrza Piotr Domaniecki 9392 z³, skarbnik gminy Miros³awa Górecka 7522 z³, a sekretarz gminy S³awomir Figisiak 7112 z³. To oczywiœcie kwoty brutto. 84 pracownikom magistratu wyp³acono w formie trzynastek w su-

mie 229.000 z³. W tej kwocie s¹ ju¿ trzynaste pensje burmistrzów. Nauczyciele (303 osoby) i pracownicy administracyjno-obs³ugowi szkó³ (117 osób) zarobili ³¹cznie na trzynastkach 1.141.000 z³. Starostwo Powiatowe wyda³o na trzynastki dla 65 pracowników oko³o 142.000 z³ (starosta otrzyma³ 9200 z³, wicestarosta 7976 z³). Gmina Miejska Górka: 52.000 z³ dla 21 pracowników (burmistrz 8353 z³, sekretarz 5158 z³). Gmina Jutrosin: 25.000 z³ dla 15 osób (burmistrz 5424 z³, sekretarz 3057 z³). Gmina Pakos³aw: 46.000 z³ dla 18 osób (wójt 7357 z³, sekretarz 3318 z³). W gminie Boja-

nowo nie udzielono nam informacji. Nie pierwszy raz. Burmistrz stwierdzi³, ¿e musimy wyst¹piæ z oficjalnym pismem. Wed³ug prawa prasowego nie musimy. Bojanowski magistrat rz¹dzi siê jednak swoimi prawami. Zreszt¹ nawet gdybyœmy wys³ali pismo, nie jest powiedziane, ¿e dostaniemy odpowiedŸ. Pod koniec ubieg³ego roku skierowaliœmy emailem do bojanowskiego Urzêdu Miejskiego pytania dotycz¹ce tegorocznego bud¿etu (jego przychodów, wydatków, inwestycji itp.). Tak za¿yczy³a sobie pani skarbnik. Odpowiedzi nie dostaliœmy do dziœ. J.W.

J.W.

Wyniki do odbioru

Mieszkanki miasta i gminy Rawicz, które 12 i 13 lutego podda³y siê bezp³atnym badaniom mammograficznym w mammobusie stoj¹cym przy Domu Kultury, mog¹ odbieraæ wyniki badañ w Urzêdzie Miejskim w Biurze Obs³ugi Klienta w godzinach pracy magistratu (poniedzia³ek 8-16, wtorek-pi¹tek 7-15). J.W.

Fot. J. Witczak IUczniowie z klas I-III ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Rawiczu uraczyli przedstawieniem podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej. Wystêp odby³ siê w siedzibie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, gdzie starsi ludzie korzystaj¹cy ze wsparcia domu (jest ich oko³o 30) maj¹ do dyspozycji pomieszczenia. Dzieci z kó³ka dramowo-teatralnego, prowadzonego przez Mariê Balbus i Justynê Pernak, przedstawi³y luŸn¹ modyfikacjê bajki o Czerwonym Kapturku. W inscenizacji Czerwony Kapturek szuka³ przez Internet Ksiêcia. Umawiaj¹c siê z nim, poznawa³ inne postacie – dobre i z³e, na przyk³ad Królewnê Œnie¿kê i Krasnoludki, Z³¹ Czarownicê, Smoka, ¯abê. Na koñcu okaza³o siê, ¿e pod Ksiêcia podszywa³ siê Wilk, który (to ci nicpoñ) sam siê do tego przyzna³. Z przedstawienia wynika³ mora³: Uwa¿aj bracie, nie umawiaj siê na czacie. – To wa¿ne przes³anie powinno byæ przestrog¹ dla dzieci umawiaj¹cych siê z nieznajomymi przez Internet, gdy¿ mog¹ na nie czyhaæ ró¿ne niebezpieczeñstwa – uwa¿a Maria Balbus.

Gazeta ABC - 17 marca 2009  

Gazeta ABC - 17 marca 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you