Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia na Dzień Kobiet str. 21

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 17 (2065) 03.03-05.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Tanie mleko rujnuje rolników

Tak źle dawno nie było. Cena mleka spada z miesiąca na miesiąc. Do hodowli krów trzeba już dokładać, dlatego wielu rolników chce likwidować stada. str. 4

Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody Wielki Wiosenny Konkurs „ABC” str. 18

Kombajn do wikliny

Dobre, bo polskie Grając w krajowym składzie leszczyńskie koszykarki pokonały wyżej notowaną drużynę z Torunia. To zwycięstwo zapewniło im awans do fazy play-off Ford Germaz Ekstraklasy. str. 24

Młodzież lubi hazard Coraz więcej młodych ludzi korzysta z automatów do gier ustawionych w sklepach i pubach. Zostawiają w nich pieniądze licząc, że zarobią znacznie więcej. – To nielegalny hazard – przypominają policjanci. str. 4

Fot. E.Baldys

Jerzy Mikołajczak, rolnik z Golinki koło Bojanowa, jako pierwszy w Europie kupił maszynę do zbioru wikliny. Urządzenie kosztowało 90.000 zł. Może zastąpić pracę 8 osób. To dobrze, bo chętnych do pracy w polu brakuje, a wiklinowe żniwa właśnie trwają. str. 13

Nie jestem omnibusem Dominik Rauer z Leszna ma szansę powalczyć w wielkim finale teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. str. 13

Portfele leszczyniaków

Dowód, kalendarzyk z wakacji, zdjęcie syna, karta stałego pacjenta, ostatni odcinek emerytury, rachunki... Sprawdziliśmy, jakie skarby mieszkańcy Leszna noszą w portfelach. str. 7


AKTUALNOŒCI

2

Dziennikarskie Puchar dla Salsy Kozio³ki Bia³y olbrzym – pirenejski pies górski Alpino ze Zgierza zosta³ najpiêkniejszym czworonogiem 13. wystawy championów, która w niedzielê odby³a siê w Lesznie.

ski pies górski Alpino, nale¿¹cy do Krystyny Bochan. – To bardzo m³ody pies, ma dopiero 22 miesi¹ce – mówi³a szczêœliwa w³aœcicielka, odbieraj¹c puchar, telewizor i paczkê wêdlin. Alpino to wielki, mocny pies, z d³ugim bia³ym w³osem. Jak mówi pani Krystyna, doskonale sprawdza siê w roli stró¿a, jest wiernym i czu³ym przyjacielem cz³owieka. Hodowcy z leszczyñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Kynologicznego dodatkowo walczyli o Grand Prix Leszna. Po raz pierwszy nagrod¹ w tej rywalizacji by³ Puchar imienia Dobromi³y Betting, zmar³ej w minionym roku dzia³aczki zwi¹zku i wielkiej mi³oœniczki psów. Puchar ufundowa³ przyjaciel rodziny Bettingów Wojciech Rajewski. O Grand Prix Leszna ubiega³o siê 14 psów. Zwyciêzcê wybra³ sêdzia czeski, który postawi³ na springera spaniela angielskiego imieniem SalFot. E. Baldys sa. Jego w³aœcicielk¹ jest s Salsa wygra³a Grand Prix Leszna i Puchar Katarzyna Ksi¹¿ek, a imienia Dobromi³y Betting. Na zdjêciu ze wspó³w³aœcicielk¹ i prewspó³w³aœcicielk¹ i prezenterk¹ Aleksandr¹ zenterk¹ Aleksandra Szyd³owska z K³ody. Szyd³owsk¹. – To m³odzie¿owy zwierzêta, zdobywcy wielu nagród i pies, ma 15 miesiêcy, jest przyjacieltytu³ów. Na wystawê championów ski, lubi siê bawiæ z innymi psami – przyje¿d¿aj¹ rywalizowaæ z najlep- t³umaczy³a Ola i zapewnia³a, ¿e Salsa t¹ wygran¹ zas³u¿y³a na jeszcze szymi. Tradycyjnie ju¿ najwiêksze emo- inn¹ nagrodê – ciastka. Kolejna wystawa czworonogów cje budzi³ wybór najpiêkniejszego psa ca³ej wystawy. Tym razem po w Lesznie ju¿ 23 maja. lm tytu³ ten siêgn¹³ przepiêkny pirenejImpreza w Lesznie jest jedn¹ z najwiêkszych w Europie. Tym razem zjecha³o na ni¹ ponad 450 psów z Polski i kilku innych krajów Starego Kontynentu. To utytu³owane

Bilety na koncert Krzysztofa Krawczyka

W sobotê w hali Trapez w Lesznie wyst¹pi¹ Krzysztof Krawczyk i zespó³ Boys. Swoje piosenki bêd¹ dedykowaæ przede wszystkim paniom z okazji ich œwiêta. Spoœród czytelników, którzy wziêli udzia³ w naszej SMS-owej zabawie, komputer wylosowa³ 6 osób, które otrzymaj¹ od nas bezp³atne zaproszenia

na koncert. S¹ to: Wies³awa Walczewska z Leszna, Renata Kubiak z Leszna, Joanna Kuœnierek z Leszna, Kamila Maækowiak z Kaczkowa, Maria Chudziñska ze Œwierczyny i Arleta Witkiewicz ze Starkowa. Bilety mo¿na odbieraæ w naszej redakcji codziennie w godz. 7.30-15.30. lm

Ośrodek Szkolenia „PREKURSOR” w Rawiczu

ZAPRASZA NA - kurs operatorów: KOPARKO-ŁADOWAREK – WSZYSTKIE TYPY ŁADOWAREK KL. III KOPAREK KL. III

Przyjmujemy zgłoszenia na naukę jazdy kat. B.

Rozpoczęcie kursu 9 marca, godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 (Tysiąclatka) przy małym stadionie ul. Broniewskiego 4. Zgłoszenia: Biuro Usług Szkoleniowych „PREKURSOR” 63-900 Rawicz-Sierakowo, ul. Morelowa 1, tel. 065 546-13-27, kom. 0-603408050, fax. 065 546-13-27

Łap szansę!

Łap szansę!

Łap szansę!

Koœciañski dziennikarz Jerzy Wizerkaniuk otrzyma³ „Dziennikarskie Kozio³ki” – najbardziej presti¿ow¹ nagrodê wielkopolskiego œrodowiska dziennikarskiego. Wrêczenie nagród odby³o siê w miniony pi¹tek podczas uroczystej gali w Wy¿szej Szkole Umiejêtnoœci Spo³ecznych w Poznaniu. Jerzy Wizerkaniuk jest redaktorem naczelnym i wydawc¹ „Gazety Koœciañskiej” i „Wiadomoœci Koœciañskich”. Niemal przez 20 lat zwi¹zany z „Gazet¹ Poznañsk¹” by³ najbardziej znanym i najd³u¿ej funkcjonuj¹cym kierownikiem oddzia³u „GP” w Lesznie. Mieszka i ¿yje w Koœcianie, jest trwale zwi¹zany z tamtejszym œrodowiskiem

Fot. archiwum s Jerzy Wizerkaniuk

regionalistów i dzia³aczy kulturalnych. Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ w 1988 roku za³o¿y³ „Wiadomoœci Koœciañskie” – regionalny miesiêcznik, gdzie swoje artyku³y mogli publikowaæ wszyscy, którzy mieli coœ ciekawego o ziemi koœciañskiej do powiedzenia. Dziœ roczniki „ZK” s¹ chyba najwiêksz¹ kopalni¹ wiedzy o Koœcianie. W 1999 roku za³o¿y³ „Gazetê Koœciañsk¹” – tygodnik o charakterze lokalnym. Pismo przetrwa³o próbê czasu, zyska³o czytelników, jest czytane i ¿ywo komentowane w ca³ym powiecie. Jako dziennikarz Jerzy Wizerkaniuk reprezentuje tê egzotyczn¹ ju¿ dziœ postawê, która zawód traktuje jako publiczn¹ s³u¿bê, a nie jako Ÿród³o dochodów. Pojmowanie misji przejawia siê m.in. w tym, ¿e gazeta potrafi dostrzegaæ nie tylko ludzi stoj¹cych „na œwieczniku”, ale zwyczajnego, prostego cz³owieka, z jego bol¹czkami, problemami, z jego d¹¿eniem do szczêœcia i uœmiechu. Tê ideê zaszczepi³ ca³emu zespo³owi redakcyjnemu. To dziêki temu „Gazeta Koœciañska” i „Wiadomoœci Koœciañskie” maj¹ tylu wiernych czytelników. Kilka lat temu laureatami konkursu o „Dziennikarskie Kozio³ki” by³y redakcja „ABC” i „Panoramy Leszczyñskiej”. an

Ratujmy foki

Leszczyñska Grupa Viva organizuje kolejne imprezy na rzecz zwierz¹t. W pi¹tek, 6 marca, na rynku w Lesznie odbêdzie siê akcja ,,Stop rzezi fok’’. Zainteresowani bêd¹ mogli podpisaæ petycjê w sprawie zakazu importu foczych futer do Polski. Natomiast w leszczyñskich szko³ach zostanie ona po³¹czona z akcj¹ na rzecz koni. Udzia³ w tych dzia³aniach bior¹ cztery leszczyñskie szko³y: I LO, II LO, III LO i Gimnazjum nr 8, a tak¿e szko³a w D³ugich Starych. – Bêdziemy zbieraæ podpisy przeciw wywozowi polskich koni i ich zabijaniu na miêso, rozdawaæ ulotki, planujemy tak¿e projekcjê filmów o rzezi fok i koni. Bêdziemy równie¿

sprzedawaæ domowe wypieki – mówi Marika Stawiñska, jedna z wolontariuszek Fundacji Viva. Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y s³odkoœci przekazane zostan¹ Fundacji Viva i przeznaczone na wykup koni skazanych na rzeŸ. W najbli¿szym czasie w kilku lecznicach i sklepach zoologicznych w Lesznie pojawi¹ siê puszki i informacje dotycz¹ce organizowanych przez fundacjê akcji, do których ka¿dy mo¿e siê przy³¹czyæ. – Nasza grupa zaczyna siê rozrastaæ. Jeszcze do niedawna dzia³a³yœmy tylko we dwie. W tej chwili mamy ju¿ 9 wolontariuszy – dodaje M. Stawiñska (and)

Dalmatyñczyk

W sobotê oko³o godz. 22 w pobli¿u Leszczyñskiej Fabryki Pomp znaleziono psa – piêknego, m³odego dalmatyñczyka, maj¹cego bardzo charakterystyczne ubarwienie sierœci. Pies jest w tej chwili do odbioru w leszczyñskim schronisku, tel. 065 529-93-67. (ceg), fot. J. Buszka

JWYSTAWA. 5 marca, czwartek, godz. 12, Biblioteka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie – otwarcie wystawy fotografii Marka Chwistka „W krainie kwitn¹cej konwalii. Przemêcki Park Krajobrazowy”. Ekspozycja czynna bêdzie do 10 kwietnia. Mo¿na j¹ ogl¹daæ codziennie w godz. 1115. JWYSTAWA. 5 marca, czwartek, godz. 17, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – otwarcie wystawy Iwony Gêbickiej „Vedic Art – obrazy dusz¹ malowane”. Artystka jest cz³onkiem Leszczyñskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Jej prace s¹ pe³ne kolorów, radoœci i harmonii, dodaj¹ energii. JWIECZÓR AUTORSKI. 6 marca, pi¹tek, godz. 18, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – wieczór autorski Stanis³awa Kruka po³¹czony z promocj¹ jego tomiku „Jak ubra慔. Swoje wiersze zaprezentuj¹ tak¿e: El¿bieta Kuœnierek, Aneta Krok, Lech Ab³a¿ej. Spotkanie wype³ni te¿ muzyka. Na flecie bêdzie graæ Dagmara Poch, a na pianinie Michalina £awecka. Czynna bêdzie równie¿ wystawa ilustracji Lecha Ab³a¿eja i Wies³awa Matysika, inspirowanych wierszami S. Kruka. JKONCERT. 7 marca, sobota, godz. 18, hala Trapez w Lesznie – „Koncert dla pañ i nie tylko”, wyst¹pi¹: Krzysztof Krawczyk i zespó³ Boys. Bilety w cenie 40 z³ mo¿na kupiæ: w Informacji Turystycznej, hali Trapez i Miejskim Oœrodku Kultury. JWYBORY MISS. 8 marca, niedziela, godz. 18, hala Trapez w Lesznie – wybory Miss Polonia Ziemi Leszczyñskiej i Miss Polonia Nastolatek Ziemi Leszczyñskiej. Bilety mo¿na kupiæ w przedsprzeda¿y w Miejskim Oœrodku Kultury oraz w dniu imprezy w Trapezie. Kosztuj¹ 15 z³. JWYSTAWA. Muzeum Okrêgowe przy pl. Metziga w Lesznie – wystawa „Piastowie. Lalki w strojach historycznych”. lm

Film nie dojecha³

W pi¹tek na ekrany polskich kin wszed³ film „Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas”. Od soboty seanse mia³y byæ w leszczyñskim Centrum Kultury i Sztuki. Niestety, dystrybutor nie dostarczy³ kopii filmu i jego projekcje zosta³y odwo³ane. Mieszkañcy Leszna bêd¹ jednak mieli okazjê zobaczyæ w swoim mieœcie film o kapelanie Solidarnoœci. Od 13 marca obraz bêdzie wyœwietlany w Miejskim Oœrodku Kultury. lm


AKTUALNOŒCI Mieszkañcy wsi z gminy Osieczna, którzy w najbli¿szych latach nie mog¹ liczyæ na budowê sieci kanalizacyjnej, bêd¹ mogli wybudowaæ przydomowe oczyszczalnie œcieków.

3

W Krzemieniewie Przydomowe oczyszczalnie po angielsku

Samorz¹d Osiecznej w ostatnich latach znaczn¹ czêœæ swojego bud¿etu przeznacza³ na budowê kanalizacji sanitarnej. Wci¹¿ jednak jest wiele miejscowoœci, które na tê inwestycjê czekaj¹. Dlatego gmina zdecydowa³a siê na inne rozwi¹zanie. Na sesji w minionym tygodniu radni przyjêli program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni œcieków. Osoby, które zdecyduj¹ siê na ich budowê, mog¹ liczyæ na dofinansowanie inwestycji z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, który na zadania tego typu w tym roku przeznaczy 75.000 z³. Maksymalne dofinansowanie do jednej oczyszczalni mo¿e wynieœæ 2500 z³, tak wiêc w funduszu wystarczy pieniêdzy na oko³o 30 takich

obiektów. Dofinansowanie nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 50 procent udokumentowanych kosztów. Na pieni¹dze mog¹ liczyæ mieszkañcy wsi, w których w najbli¿szym czasie nie przewiduje siê budowy sieci kanalizacji sanitarnej, czyli: Dobramyœli, Drzeczkowa, Frankowa, Kleszczewa, Mi¹skowa, Popowa Wonieskiego, Trzebani, Witos³awia i Wolkowa. Program nie obejmie mieszkañców: Osiecznej oraz K¹kolewa, Grodziska, Jeziorek, K¹tów, £oniewa, Œwierczyny, Wojnowic i Ziemnic, gdy¿ le¿¹ one w strefie, która objêta zostanie sieci¹ sanitarn¹. Wyj¹tkiem s¹ tylko obszary o bardzo rozproszonej zabudowie, gdzie budowa sieci by³aby nieop³acalna, np. w K¹kolewie jest to ul. Graniczna i

leœniczówki. Burmistrz Stanis³aw Glapiak podkreœla, ¿e obecny podzia³ na strefy objête lub nieobjête dofinansowaniem gminy mo¿e siê w przysz³oœci zmieniæ. Wszystko bêdzie zale¿eæ od zainteresowania mieszkañców budow¹ oczyszczalni. xxx Przy okazji dyskusji o oczyszczalniach okaza³o siê, ¿e oko³o 50 procent mieszkañców, którzy s¹ pod³¹czeni do kanalizacji sanitarnej w Osiecznej i K¹kolewie, nie p³aci nale¿nych z tego tytu³u darowizn. W tym roku jest to 2100 z³. Teraz osoby te zostan¹ obci¹¿one op³at¹ adiacenck¹, która jest znacznie ³atwiejsza do wyegzekwowania. Jej wysokoœæ zale¿y od wartoœci posesji i zostanie wyliczona przez rzeczoznawcê. (JAC)

Trzydzieœcioro mieszkañców gminy Krzemieniewo w kwietniu rozpocznie pó³roczny kurs jêzyka angielskiego. Naukê finansuje Unia Europejska. Nabór chêtnych bêdzie prowadzony od 16 do 24 marca w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Formularze zg³oszeniowe dostêpne bêd¹ tak¿e w Urzêdzie Gminy i bibliotekach. Kurs adresowany jest wy³¹cznie do mieszkañców gminy Krzemieniewo w wieku 15-63 lat. Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ od kwietnia do wrzeœnia w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy, w trzech 10-osobowych grupach. Podzia³ nast¹pi po wstêpnym zapoznaniu siê lektora z oczekiwaniami kursantów. W sumie kurs obejmuje 56 godzin, po 2 godziny tygodniowo. Uczestnicy nie bêd¹ ponosiæ ¿adnych kosztów, a ponadto

otrzymaj¹ materia³y dydaktyczne. Nie jest to jednak propozycja dla osób ma³o ambitnych. Ka¿dy z uczestników bêdzie musia³ podpisaæ porozumienie, w którym zdeklaruje siê do nieopuszczania zajêæ. Zakoñczenie kursu przewidziane jest we wrzeœniu podczas spotkania w wigwamie nad jeziorem w Górznie. Jednym z goœci bêdzie rodowity Anglik, który opowie o swoim kraju w ojczystym jêzyku. Pomocy w przygotowaniu wniosku do Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, który finansuje kurs, udzieli³o gminie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych PISOP w Lesznie. (JAC)

¯ycie tu to koszmar

Lokatorzy kamienicy przy ulicy 17 Stycznia 15 od lat nie mog¹ doczekaæ siê jej generalnego remontu. Z zewn¹trz obiekt wygl¹da fatalnie, a jego zarz¹dca – Miejski Zak³ad Budynków Komunalnych – nie ma pieniêdzy na remont elewacji.

Fot. J. Kuik s W poniedzia³ek rano swój pierwszy dy¿ur w podstacji pogotowia ratunkowego w K¹kolewie rozpocz¹³ kierowca pan Krzysztof oraz ratowniczki medyczne panie Agata i Roksana. W nocy z niedzieli na poniedzia³ek karetka wyje¿d¿a³a do czterech zdarzeñ.

Karetka w K¹kolewie

Od niedzieli w K¹kolewie stacjonuje karetka pogotowia i zespó³ ratowników medycznych. Z jej pomocy korzystaæ bêd¹ tak¿e mieszkañcy gminy Krzemieniewo. W minionym tygodniu na sesjê Rady Miejskiej Osiecznej zaproszono Tomasza Stroiñskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, który poinformowa³ radnych, jak bêdzie dzia³aæ zespó³ ratowniczy. Karetka bêdzie do dyspozycji przez ca³¹ dobê. Bêdzie wyje¿d¿aæ do chorych, a tak¿e do wypadków drogowych (m.in. na ruchliwej drodze nr 12 z Leszna do Gostynia) i do innych zdarzeñ.

Punkt pogotowia znajduje siê przy Sali Wiejskiej w K¹kolewie. Gmina wyda³a sporo pieniêdzy na przygotowanie pomieszczeñ socjalnych dla ratowników i gara¿u z automatyczn¹ bram¹ wjazdow¹ dla karetki. Od ponad roku podobny zespó³ ratunkowy stacjonuje we W³oszakowicach, zabezpieczaj¹c zachodni¹ czêœæ powiatu leszczyñskiego. (JAC)

Przewodnicz¹cy Na wrzesieñ Wies³aw Biderman zosta³ przewodnicz¹cym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Bud¿etu Rady Miejskiej Osiecznej. Zast¹pi³ na tym stanowisku zmar³ego radnego Bronis³awa Kurzawskiego. Nowego przewodnicz¹cego cz³onkowie komisji wybrali jednomyœlnie na sesji w minionym tygodniu. (JAC)

Do Osiecznej przyjedzie 8-osobowa grupa z zaprzyjaŸnionej holenderskiej gminy Zoeterwoude. Wizytê zaplanowano na 17-20 wrzeœnia. Holendrzy wiosn¹ przysz³ego roku bêdê mieli wybory samorz¹dowe, a po nich do Osiecznej przyjedzie liczniejsza delegacja, w której bêd¹ zarówno starzy, jak i nowi radni. (JAC)

Kiedyœ ten ponadstuletni dom by³ wizytówk¹ Leszna, dziœ straszy. Przy wejœciu do kamienicy widaæ dziury po ceg³ach, z elewacji p³atami odpada tynk, przecieka nawet jej kopu³a. Do tego kilka tygodni temu na korytarzu wybuch³ po¿ar. – Swoje auta od dawna stawiamy kilka metrów od budynku, bo ju¿ nie raz spad³ na nie tynk – zaznacza pani Justyna. – Ostatni powa¿ny remont by³ tu przeprowadzony chyba podczas do¿ynek w 1997 roku – dodaje pan Piotr, który wyjaœnia, ¿e do mieszkania dostaje mu siê wilgoæ i ¿e sam musia³ poradziæ sobie z tym problemem.

my ró¿ne drobne naprawy. Po po¿arze podjêliœmy decyzjê o odmalowaniu klatki schodowej. W³aœnie pracuj¹ tam malarze – wyjaœnia. – Rzeczywiœcie planowaliœmy gruntowny remont budynku, ale w 2003 roku dostaliœmy znacznie mniejsz¹ dotacjê z miasta, ni¿ zak³adaliœmy. Pieniêdzy mamy, ile mamy i musimy je dzieliæ tak, ¿eby w pierw-

– Niektórzy s¹siedzi wyrzucaj¹ przez okna popió³ z pieca i œmieci. Zdarza siê, ¿e w mieszkaniu r¹bi¹ drewno – dorzuca pani Justyna. – Strach wejœæ do domu, bo nie wiadomo, czy cz³owiek nie dostanie czasem butelk¹ w g³owê. Jak ktoœ do mnie przychodzi po raz pierwszy, to dziwi siê, co to za miejsce – mówi pan Piotr.

Bez efektu

Lokatorzy wielokrotnie pisali do zarz¹dzaj¹cego kamienic¹ MZBK z proœb¹ o przeprowadzenie remontu. OdpowiedŸ na swoje pisma dostali tylko raz. By³o to w 2002 roku. Remont elewacji budynku oraz remont po³aci dachowej bêdzie wykonany w przysz³ym roku (2003 – dop. red). Warto podkreœliæ, ¿e naprawa balkonu nad wejœciem do budynku bêdzie wykonana w trakcie naprawy elewacji – czytamy w odpowiedzi na pismo mieszkañców. Mieszkañcy kamienicy uwa¿aj¹, ¿e z tych obietnic spe³niono do tej pory jedn¹. – Balkon uszczelniono pap¹. Ale chyba nie tak wygl¹da remont? – pyta pan Piotr. Wojciech Sierpowski, zastêpca dyrektora MZBK, odpiera zarzuty lokatorów budynku. – W przeci¹gu piêciu lat zainwestowaliœmy w kamienicê prawie 40 tysiêcy z³otych. Za te pieni¹dze miêdzy innymi postawiliœmy od nowa dwa piece kaflowe, wykonaliœmy wentylacjê, rozbudowaliœmy instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i przeprowadziliœmy wymianê stolarki okiennej. Poza tym na bie¿¹co wykonuje-

Fot. E. Baldys s Gruntowny remont kamienicy przy ul. 17 Stycznia mia³ siê odbyæ 6 lat temu. Nic z tego nie wysz³o, bo zabrak³o pieniêdzy.

szej kolejnoœci wykonaæ najpotrzebniejsze inwestycje. A budynków w ca³ym mieœcie mamy sporo – dodaje Jan Szafranek, dyrektor MZBK.

My siê boimy

To nie wszystkie problemy mieszkañców pechowej kamienicy. – Od jakichœ 10 lat ¿ycie w tym miejscu jest prawdziwym koszmarem. Tutaj s¹ lokale socjalne, na górnych piêtrach i na strychu mieszkaj¹ ludzie, którzy nie potrafi¹ dostosowaæ siê do otoczenia. Jest alkohol, s¹ burdy, podejrzane towarzystwo – twierdzi pani Maria.

Kiedyœ strych s³u¿y³ im za suszarniê. – Ju¿ z niego nie korzystamy, bo gin¹ ubrania i czasem œmierdzi – dodaj¹. Niektórzy lokatorzy obwiniaj¹ za ten stan rzeczy mieszkañców górnych kondygnacji kamienicy. J. Szafranek mówi, ¿e wie o k³opotliwych lokatorach. – Zrobimy wszystko, ¿eby ich stamt¹d przesiedliæ gdzie inadziej, choæ mamy jeszcze dwa inne podobne przypadki w centrum miasta. (luk) Imiona mieszkañców wypowiadaj¹cych siê w tekœcie zosta³y zmienione na ich proœbê.


SPRAWY Dzieci coraz czêœciej wpadaj¹ w sid³a jednorêkich bandytów. Choæ hazard jest dla nieletnich zabroniony, nikt tak naprawdê nie kontroluje, kto wrzuca pieni¹dze do maszyn.

4

Tanie mleko Jednorêczna pokusa rujnuje rolników

Kilkunastoletni Patryk gra na jednorêkim bandycie w markecie w leszczyñskim Gronowie. Jest wczesne popo³udnie. W sklepie s¹ nieliczni doroœli. Nikt nie zwraca mu uwagi, a maszyna ³apczywie poch³ania kolejne z³otówki. Ch³opak nie zdradza, sk¹d wzi¹³ na grê pieni¹dze ani czy pozwalaj¹ mu na to rodzice. Zarzeka siê jednak, ¿e robi to po raz pierwszy w ¿yciu. – Chcia³em spróbowaæ, bo kolega wygra³ niedawno piêædziesi¹t z³otych – mówi podniecony. Automaty o niskich wygranych, czyli jednorêcy bandyci, masowo pojawili siê w Polsce w 2003 roku, kiedy z³agodzono przepisy o grach hazardowych. Tylko w ubieg³ym – rekordowym roku – w ca³ym kraju zaczê³o funkcjonowaæ 25.000 nowych maszyn. Szacuje siê, ¿e w ci¹gu 12 miesiêcy Polacy wrzucili do urz¹dzeñ a¿ 10 miliardów z³otych. Roczny dochód bran¿y liczony jest w setkach milionów z³otych. Im wiêcej zarabiaj¹ w³aœciciele jednorêkich bandytów, tym wiêcej trac¹ na grach naiwni gracze. Wraz z automatami przybywa Polaków uzale¿nionych od grania. Najgorsze jednak, ¿e w ryzykown¹ zabawê wci¹gaj¹ siê te¿ dzieci. – Wiêkszoœæ rodziców nie zdaje sobie sprawy, ¿e ich pociechy mog¹ byæ uzale¿nione od tego rodzaju gier. Du¿o pracuj¹, nie maj¹ czasu zainteresowaæ siê, jak dzieci spêdzaj¹ wolny czas, wiêc jeœli tylko w szkole dobrze siê spisuj¹, wszystko wydaje siê w porz¹dku – twierdzi leszczyñska psycholog Paulina Kahl-Cierkosz. Do hazardowej zabawy zachêcaj¹ nawet poœwiêcone dzieciom strony internetowe z komputerowymi grami,

gdzie znaleŸæ mo¿na te¿ jednorêkiego bandytê. Rodzice czêsto lekcewa¿¹ takie niewinne –wydawa³oby siê – zainteresowania nieletnich, a wcale do rzadkoœci nie nale¿y widok ojca z synem graj¹cych na automacie. Tymczasem gra na jednorêkich bandytach jest dla nieletnich w Polsce tak samo zabroniona jak kupowanie alkoholu. – Zdarza siê, ¿e w tym samym skleZdarza siê, ¿e w tym samym sklepie, w którym odmawia siê nieletniemu sprzeda¿y piwa, pozwala mu siê na hazard.

pie, w którym odmawia siê nieletniemu sprzeda¿y piwa, pozwala mu siê na hazard – mówi Paulina Kahl-Cierkosz. – Najlepiej widaæ to latem w Boszkowie, gdzie automaty s¹ przez dzieci oblegane. W przypadku alkoholu sprzedawcom gro¿¹ jednak powa¿ne sankcje, a tego, kto gra na bandytach, nikt nie sprawdza. – Kontroli w sklepach nikt nie robi, a dzieci coraz czêœciej wol¹ z³otówkê wrzuciæ do maszyny, ni¿ wydaæ na dro¿d¿ówkê – potwierdza ekspedient ze sklepu w centrum Leszna. Punkty z automatami kontrolowaæ mog¹ podlegaj¹ce Ministerstwu Finansów s³u¿by celne. Celnicy jednak sprawdzaj¹ maszyny raczej pod k¹tem ich legalnoœci, wcale nie weryfikuj¹c, czy graj¹ na nich nieletni. Rzecznik resortu finansów Witold Lisicki zwraca jednak uwagê, ¿e w takim przypadku interweniowaæ mo¿e te¿ policja, a w³aœciciel punktu powinien siê liczyæ z powa¿n¹ grzywn¹ (maksymalnie 720 stawek dziennego zarobku oskar¿onej osoby). W Lesznie, choæ widok dziecka graj¹cego na jednorêkim bandycie nie

Sk¹d ten kryzys?

Wszystkich, którzy zastanawiaj¹ siê nad przyczynami obecnego kryzysu finansowego oraz nad tym, co mo¿e on dla nas oznaczaæ, zapraszamy na wyk³ad do Wy¿szej Szko³y Marketingu i Zarz¹dzania w Lesznie. Odbêdzie siê on w œrodê, 4 marca o godz. 12 w siedzibie uczelni przy ul. Ostroroga 9a. O powodach i skutkach krachu bêdzie mówi³ dr Maciej Matusiak, wyk³adowca WSMiZ, wieloletni i uznany praktyk z dziedziny finansów, doradca inwestycyjny oraz jedna z pierwszych osób w Polsce, która uzyska³a licencjê maklera gie³dowego. lm

nale¿y do rzadkoœci, policja jednak na razie nie interweniowa³a. – Jak dot¹d nikt nie zg³asza³ notorycznego korzystania z automatów przez dzieci– twierdzi zajmuj¹cy siê przestêpczoœci¹ nieletnich m³odszy aspirant Zbigniew Krawczyk, obiecuj¹c natychmiastow¹ reakcjê w przypadku jakiegokolwiek sygna³u w tej sprawie. – Nieletni bêd¹ doprowadzani do rodziców, a notoryczne naruszenia prawa mog¹ siê nawet koñczyæ w s¹dzie rodzinnym. Tymczasem w gronowskim markecie, w którym kilkunastoletni Patryk byæ mo¿e po raz pierwszy w ¿yciu zetkn¹³ siê z hazardem, niemal ka¿dego dnia a¿ roi siê od jego rówieœników. – Krzycz¹, robi¹ ba³agan, niszcz¹. Zupe³nie inaczej ni¿ doroœli, którzy przychodz¹ kulturalnie pograæ – mówi pracownica tamtejszego sklepu. – Ekspedientki boj¹ siê zwróciæ im uwagê, ale jak mo¿emy, staramy siê nie dopuszczaæ nieletnich do automatów – twierdzi kierowniczka marketu. Chêtnych do gry nie brakuje te¿ w innych punktach. – Dzieci przychodz¹ tu bardzo czêsto – mówi ekspedientka ze sklepu przy ul. S³owiañskiej. Zaznacza jednak zaraz, ¿e nie pozwala zbli¿aæ im siê do automatów. W innym punkcie przy tej samej ulicy pracownice twierdz¹, ¿e przychodz¹c¹ pograæ m³odzie¿ prosz¹ nawet o pokazanie dokumentu. Aby porozmawiaæ na temat dzieci graj¹cych na jednorêkich bandytach, umówiliœmy siê na wywiad z jednym z leszczyñskich w³aœcicieli automatów. Przez telefon zapewnia³, ¿e na jego maszynach dzieci nie graj¹. Niestety, ju¿ nastêpnego dnia odmówi³ rozmowy.

Z miesi¹ca na miesi¹c spadaj¹ ceny mleka. Dawno nie by³o a¿ tak Ÿle. Cena 90 groszy za litr, jak¹ oferuj¹ rolnikom mleczarnie, jest na progu op³acalnoœci. Czêœæ hodowców przyznaje, ¿e ju¿ dok³ada do produkcji. Niektórzy myœl¹ o likwidacji stad byd³a.

Mleczarnie t³umacz¹, ¿e ceny mle- mleka. Porównuj¹c ceny z rokiem ka s¹ ni¿sze, bo za³ama³ siê eksport 2007, dzisiaj otrzymujê za tê sam¹ wyrobów mleczarskich. iloœæ mleka oko³o 7 tysiêcy z³otych – Realnie patrzê w przysz³oœæ, a mniej. ta nie jest optymistyczna – przyznaMleko stania³o, ale ceny wyrobów je Jan Toporowicz, rolnik z Ziem- mlecznych w sklepach nawet nie lina w gminie Krobia. – W moim drgnê³y. Za mas³o, mleko, œmietanê, gospodarstwie produkcja mleka jest jogurt czy twaróg p³acimy tyle samo, na granicy op³acalnoœci. Jeœli cena jeszcze spadnie, szkoda mówiæ, co bêdzie. Jeszcze 2 lata temu za litr mleka rolnik dostawa³ nawet 1,5 z³. – Teraz odbija nam siê to czkawk¹ – uwa¿a Jan Toporowicz. – Wtedy œwinie by³y tanie, wiêc wielu rolników zwiêksza³o stada krów, bo mleko mia³o dobr¹ cenê. Fot. E. Baldys Hodowcy inwe▲ Kiedy tania³y œwinie, wielu rolników zdecydowa³o stowali w przystosiê powiêkszyæ hodowlê krów. sowanie gospodarstw do produkcji mleka. Teraz co kilka miesiêcy temu. Gdyby by³y okazuje siê, ¿e jest ona nieop³acalna. tañsze, konsumenci zapewne siêgaliWielu rolników zastanawia siê nad by po nie czêœciej i chêtniej. Mleczarnie jednak bacznie siê sobie przygl¹sprzeda¿¹ byd³a mlecznego. – Dop³acamy ju¿ do tego interesu daj¹, która pierwsza obni¿y ceny, by – przyznaje Krzysztof Wachowiak, przebiæ konkurencjê i wiêcej sprzerolnik z Ponieca. – Miesiêcznie od- daæ. – Na pocz¹tku roku zawsze tak stawiam œrednio 14,5 tysi¹ca litrów MIROS£AW WLEK£Y bywa, ¿e mleczarnie maj¹ zapasy w magazynach i dlatego cena mleka spada – uwa¿a Jan £apawa, do niedawna cz³onek Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mleczarskiej w Gostyniu. – Ale 80- 90 groszy za litr to koszty produkcji mleka. Rolnik zysku nie ma prawie wcale. Jeœli ktoœ odstawia bardzo du¿o mleka, dostaje od mleczarni dop³atê, nawet 15 groszy za litr. Jednak dotyczy to tylko du¿ych gospodarstw, które maj¹ ponad 200 krów, a nie indywidualnych rolników. Ci dostaj¹ zaledwie po kilka groszy, w zale¿noœci od iloœci dostarczanego mleka. Rolnicy narzekaj¹ te¿ na rosn¹ce koszty produkcji. Nawozy podro¿a³y nawet o 100 procent. Je¿eli doliczyæ do tego dro¿ej¹c¹ energiê i paliwa, to dochód rolników drastycznie siê zmniejsza. Mleczarnie obni¿aj¹ ceny skupu ze wzglêdu na k³opoty ze sprzeda¿¹ podstawowych produktów, jak mleko w proszku czy mas³o na inne rynki. Jeœli sytuacja nie poprawi siê, ceny mleka w skupie mog¹ nadal spadaæ. A to mo¿e doprowadziæ do likwidowania stad przez rolników. – Aby odbudowaæ stado byd³a mlecznego, potrzeba piêciu lat – zaznaczaj¹ hodowcy. I ostrzegaj¹, ¿e jeœli sytuacja siê nie zmieni i nie naFot. archiwum st¹pi szybko poprawa, to straci na tym ▲ Niemal w ka¿dym wydaniu gazety prezentujemy œniegowe postacie, które ca³a Polska. Bo mo¿e siê zdarzyæ, ¿e podczas ferii ulepili nasi czytelnicy. Klaudia i Kinga z Leszna zimowe wakanasz kraj bêdzie musia³ importowaæ cje spêdzi³y u babci w Krzycku Wielkim. Pami¹tk¹ po nich bêdzie Shrek, mleko. którego przygotowa³y razem z ojcem Stanis³awem Cieœlawskim.

lm

E. CURYK-SIERSZULSKA


5

EDUKACJA

Do końca roku szkolnego chcemy zajrzeć do leszczyńskich szkół średnich. Opiszemy, czym żyją ich uczniowie, z jakimi problemami się zmagają, czym mogą się pochwalić. W przyszły wtorek relacja z wizyty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli.

Miasto nad rzeką

CHOCIAŻ LESZNO NIE LEŻY NAD RZEKĄ, UCZNIOWIE „TRÓJKI” POD PRZEWODNICTWEM PORTUGALSKIEJ SZKOŁY BIORĄ UDZIAŁ W OGÓLNOEUROPEJSKIM PROGRAMIE „MIASTO I RZEKA”. Na taki pomysł wpadli nauczyciele z podlizbońskiej miejscowości Vialonga. Większość Portugalczyków żyje nad rzekami. W swoich utworach wychwalają je tamtejsi poeci, opowiadają o nich rzewne pieśni fado, ich orzeźwiającą moc doceniają zwykli mieszkańcy tego upalnego kraju. – Nasze miasto nad rzeką nie leży, ale przepływa ona przez stolicę Wielkopolski. Dlatego właśnie nasz wybór padł na Wartę – tłumaczy Dominika Kucharska, koordynatorka programu w II LO. W ramach dwuletniego projektu pod patronatem ogólnoeuropejskiego programu edukacyjnego Socrates–

Na początku stycznia uczniowie z dziewięciu miast Europy wybrali oficjalne logo projektu „City and The River”.

Comenius uczniowie i nauczyciele odwiedzają współpracujące ze sobą szkoły na całym kontynencie, kontaktują się na specjalnej internetowej platformie i – przede wszystkim – przygotowują materiały na temat przepływających przez wybrane

miasta rzek. Jeszcze w tym roku pięcioro licealistów z klas językowych odwiedzi Budapeszt, we wrześniu koordynatorzy programu z całego kontynentu spotkają się w Lesznie, a w przyszłym roku przedstawiciele „trójki” przedstawią wyniki swojej dwuletniej pracy, w tym zrealizowane na temat rzek filmy, podczas spotkania podsumowującego w Lizbonie. Póki co uczniowie przygotowując się do finałowej prezentacji wykorzystują nowoczesne technologie i jeszcze w tym miesiącu zaczną się porozumiewać z kolegami na Sycylii, w Szkocji czy Turcji za pomocą MIW wideokonferencji.

LICEALIŚCI NAKRĘCILI TELEWIZYJNY REPORTAŻ O STRESIE. ODWAŻNIE OPOWIADAJĄ W NIM O STRESUJĄCYCH NAUCZYCIELACH, A NAUCZYCIELE RADZĄ, JAK NERWÓW UNIKAĆ.

Happening „Wakacje w mieście” młodzież organizuje krótko przed wakacjami. Pojawienie się roznegliżowanych letników na leszczyńskich ulicach wyzwala wiele pozytywnych emocji.

Misje w mieście MŁODZIEŻ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWOJEJ TRADYCJI MA ORGANIZOWANIE WYMOWNYCH W TREŚCI HAPPENINGÓW NA ULICACH LESZNA. W SWOICH MISJACH STARAJĄ SIĘ UWRAŹLIWIĆ MIESZKAŃCÓW NA PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE POKAZAĆ, ŻE MIASTO MOŻE LEPIEJ SPRZYJAĆ WYPOCZYNKOWI. –Czy naprawdę chcesz zająć moje miejsce? – z tym pytaniem zwracają się podczas jesiennych happeningów organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracja. Pojawiają się na wybranych parkingach w Lesznie, gdzie wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Podjeżdża tam zaprzyjaźniony kierowca, który mimo że kipi zdrowiem, parkuje w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Licealistki przebrane za pielęgniarki wyciągają go z samochodu, sadzają na wózku inwalidzkim i bandażują. Przechodnie i kierowcy różnie reagują. Wielu akcję popiera, ale są i tacy, którzy na zwrócenie uwagi reagują agresywnie. Podczas akcji młodzież zbierała

też podpisy pod projektem ustawy zaostrzającej przepisy, na mocy której policja mogłaby karać nie tylko mandatem, ale również miałaby prawo odholować samochód. Happening „Wakacje w mieście” uczniowie III LO przygotowują razem z przyjaciółmi z pobliskiego ekonomika. W czerwcu, kiedy słońce mocniej przygrzeje, wychodzą na miasto w strojach kąpielowych. Gdzieś na skwerze urządzają sobie miejsce zabawy. Zachowują się jak na plaży. Chcą zwrócić uwagę, że dobrze bawić można się także w mieście. Jednocześnie w swoich działaniach domagają się tworzenia więcej miejsc sprzyjających rekreacji. Tekst i fot. (JAC)

Nero czuły na narkotyki

Stres w reportażu

Młodzi filmowcy w czasie przygotowań do kręcenia filmu o prawach człowieka.

Licealiści nie kryją swoich poglądów: fizyka i chemia to przedmioty, które najczęściej wywołują u nich gęsią skórkę. I choć niektórzy rozmówcy młodych reporterów zapierają się, że problem stresu ich nie dotyczy, większości na samo wspomnienie tych przedmiotów włos jeży się na głowie. W tym samym materiale jedna z nauczycielek z uśmiechem dementuje informacje, jakoby to właśnie ona była sprawczynią podwyższającego się ciśnienia u uczniów, a nauczyciel przedsiębiorczości przekonuje, że – aby wyeliminować stres – warto robić ściągi, choć wcale nie poleca z nich korzystać. Dziennikarską część nagrania uzupełnia jeszcze wartki teledysk z uczniami i piosenką „No stress” w roli głównej. Na pomysł zrealizowania reportażu wpadł drugoklasista Mateusz Stefaniak, a w jego powstanie zaangażowała się spora ekipa licealistów. – Myślałam, że przygotujemy reportaż prasowy, ale uczniowie o

wiele bardziej zapalili się do pracy z kamerą – mówi opiekująca się Kołem Kreatywnej Młodzieży polonistka Patrycja Dudziak. – Dla większości z nas było to zupełnie nowe doświadczenie, a jednak świetnie się bawiliśmy. 17-letni Mateusz już od czterech lat doskonali swoje umiejętności kamerzysty, za sobą ma już pierwsze reportaże zrealizowane w kółku filmowym w leszczyńskim MOK-u, a także nagrania wesel i innych imprez okolicznościowych. Realizacja prawie godzinnego reportażu pod jego kierownictwem zajęła uczniom dwa miesiące. – To dopiero próbka, kolejne rea-

REPORTAŻ „WSZĘDZIE STRES?” OGLĄDAJ W TELEWIZJI LESZNO W ŚRODĘ O GODZ. 17.30

lizacje muszą być lepsze – zapewnia Mateusz Stefaniak. Sporo niezbędnych informacji licealiści zdobywają dzięki rozpoczętej w tym roku współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznej w Poznaniu. Jeszcze przed feriami gościć będą w poznańskich ośrodkach Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Chcą, by reportaż „Wszędzie stres?” zapoczątkował całą serię zrealizowanych przez nich materiałów dotyczących problemów nastolatków. W tym celu nieformalnie powołali do życia szkolną telewizję „Free News” i przygotowują się do zrealizowania pełnometrażowego filmu. – Ma dotyczyć praw ucznia i człowieka. Będą narkotyki, bójki, wyłudzanie pieniędzy. Same zmyślone wydarzenia, ale możliwe – zdradza Mateusz. Nie są jeszcze znane szczegóły scenariusza. Wiadomo za to, że akcja filmu będzie się rozgrywać nie tylko w szkole, ale także na ulicach Leszna i w jednym z mieszkań. MIW, fot. J. Kuik

NIESPEŁNA SZEŚCIOLETNI LABRADOR NERO „PEŁNI SŁUŻBĘ” W LESZCZYŃSKIM ARESZCIE ŚLEDCZYM. RAZEM ZE SWOIM PRZEWODNIKIEM JEST GOŚCIEM W III LO. PIES JEST BARDZO ŁAGODNY, TOTEŻ UCZNIOWIE DARZĄ GO DUŻĄ SYMPATIĄ. Miał kilka miesięcy, kiedy razem ze swoim przewodnikiem, sierżantem Dariuszem Jędrzychowskim, wyjechał na pięciomiesięczne szkolenie. Nero genetycznie obdarzony doskonałym węchem stał się specjalistą od poszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych. W momencie, kiedy Nero wywęszy podejrzaną substancję „melduje” o tym swojemu przewodnikowi drapiąc w tym miejscu lub po prostu zaszczeka. – Nero ćwiczy pięć razy w tygodniu. Dla niego znajdowanie środków odurzających i substancji psychotropowych jest zabawą – wy- Nero jest psem bardzo przyjaznym. jaśnia Dariusz Jędrzychowski. Kłopotu dostarczyć może tylko osobom – Intensywne wykorzystywanie węchu jest dla niego jednak uwikłanym w narkotyki. bardzo męczące, dlatego po 15 mi- szy przez całą dobę. Od kilku dni nutach pracy powinien pół godziny ma nowego przewodnika, gdyż pan odpocząć. Najczęściej postawione Darek zakończył służbę strażnika. zadanie wykonuje bardzo szybko. Zgodnie z przepisami Nero odejdzie Spacer po dziedzińcu i terenach ze służby dopiero za trzy lata. Czas okalających III LO jest dla Nero ten spędzi u boku kaprala Sebawspaniałym relaksem. Zdążył się stiana Roszaka. Kiedy przejdzie na zaprzyjaźnić z licealistami, którzy „emeryturę”, nie zostanie odrzucogłaszcząc go, przejawiają swoją ny. Stanie się wówczas własnością wielką do niego sympatię. Nero jest jednego z przewodników, u boku własnością Aresztu Śledczego, ale doczeka starości. swojemu przewodnikowi towarzyTekst i fot. (JAC)


GIMNAZJUM JĘZYKOWE

6

Wizytacja biskupa M. Jędraszewskiego W ubiegłą niedzielę w parafii pw. św. Kazimierza gościł ks. biskup Marek Jędraszewski. Rozpoczął w ten sposób wizytację kanoniczną leszczyńskich parafii. W najbliższą sobotę – 7 marca – odwiedzi parafię pw. św. Antoniego w Lesznie. Przed południem biskup Jędraszewski spotka się z przedstawicielami chorych w ich domach, odwiedzi ks. seniora i ks. wikariuszy. O godz. 15 udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży, a o 16.30 uczestniczyć będzie w posiedzeniu Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Na zakończenie przewodniczyć będzie uroczystej Mszy św. o 18 z udziałem pocztów sztandarowych. Msza ta będzie jednocześnie rozpoczęciem parafialnych rekolekcji. W niedzielę 8 marca wizytowana

będzie parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie O godz. 10 ks. biskup odprawi mszę św. dla dzieci, a o godz. 12.15 udzieli sakramentu bierzmowania. W ramach wizytacji biskup odwiedzi siostry serafitki oraz siostry elżbietanki. Będzie również uczestniczył w popołudniowych Gorzkich Żalach. Wizytacje duszpasterskie biskupów diecezjalnych odbywają się co 5 lat. – Ich celem jest spotkanie ze wspólnotą parafialną, przyjrzenie się funkcjonowaniu poszczególnych wspólnot, rozmowy z młodzieżą oraz dyskusja o aktualnych problemach – mówi Władysław Marzęcki, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie. (and)

Fot. E. Baldys V Klasa Ia z nauczycielką ŻannąTyrałą-Wierucką i dyrektor Gimnazjum nr 4 Anetą Przybylską.

Jedyna taka szkoła Rusza nabór do jedynego w regionie leszczyńskim gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi. Po pół roku funkcjonowania klas, w których nauczanie odbywa się w języku polskim i angielskim, można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę.

Fot. E.Baldys V Takiego oblężenia dawno już nie było w schronisku dla zwierząt, mieszczącym się w leszczyńskim Parku 1000-lecia. Stało się tak za sprawą Drzwi otwartych zorganizowanych przez Miejski Zakład Zieleni. Ich głównym celem było znalezienie nowych właścicieli dla przebywających w nim psów. Od godziny 10 do schroniska zaczęły przychodzić całe rodziny. Pierwszy z czworonogów został zabrany przez rodzinę Łupickich z Leszna (na zdjęciu) już pół godziny po otwarciu schroniska. Z sympatycznego kundelka najbardziej cieszył się Miron, który na smyczy poprowadził go do nowego domu. W sumie nowych właścicieli znalazło 7 piesków.

Rok temu, kiedy dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Lesznie po raz pierwszy ogłosiła nabór do klas dwujęzycznych, zgłosiło się prawie 100 chętnych. – Zastanawialiśmy się, czy młodzież zechce pójść w tym kierunku. Byliśmy zaskoczeni, że nowość tak szybko została zaakceptowana – mówi Aneta Przybylska, dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie. – Test predyspozycji językowych, któremu zostali na wstępie poddani kandydaci, okazał się 100-procentowym weryfikatorem i umożliwił nabór takich uczniów, którzy rzeczywiście bardzo szybko uczą się języka obcego. Trafiła do nas młodzież ambitna, która chce działać, która podejmuje nowe wyzwania i chłonie wręcz wiedzę z różnych dziedzin – opowiada A. Przybylska. Zamysłem utworzenia klas dwujęzycznych było stworzenie możliwości edukacyjnych nie tylko dla zamożnych uczniów, ale przede wszystkim zdolnych. Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie danego przedmiotu w dwóch językach: polskim i obcym – w tym przypadku angielskim.

–W naszej szkole systemem dwujęzycznym nauczane są trzy przedmioty: fizyka, biologia i matematyka. W miarę możliwości finansowych doposażam gabinety przedmiotowe w nowoczesny sprzęt, by na bazie doświadczeń młodzież nabywała specjalistyczne słownictwo anglojęzyczne – tłumaczy dyrektor szkoły. Sam język angielski nauczany jest w podwojonej ilości godzin (co najmniej 6 tygodniowo), a dodatkowo młodzież poznaje język niemiecki lub hiszpański w zależności od zainteresowań. – Absolwenci tych klas zyskają możliwość kontynuacji nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w klasie Pre-IB (przygotowującej do matury międzynarodowej). W perspektywie daje to możliwość studiowania we wszystkich uczelniach wyższych na całym świecie – twierdzi A. Przybylska. Już 2 marca ruszył tegoroczny nabór do klas dwujęzycznych z kontynuacją języka angielskiego po szkole podstawowej. Potrwa do 25 marca. Dwa dni później odbędzie się test predyspozycji językowych. – To ogólnopolski test. Odbywa się we wszystkich gimnazjach dwuję-

zycznych w całym kraju w tym samym czasie – mówi Halina Musielak, przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno –Kwalifikacyjnej. Test nie sprawdza wiedzy językowej, więc nie można się do niego przygotować. Bada ucznia w zakresie jego pamięci, sprawdza umiejętność selekcji informacji i stawiania hipotez. Nabór uczniów jest poza rejonowy. Dla młodzieży dojeżdżającej z okolic Leszna organizowane są (przed i po lekcjach) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W szkole działa sporo klubów przedmiotowych, sekcji i kółek zainteresowań, w których integrują się uczniowie ze wszystkich klas. Drzwi Otwarte w placówce zaplanowano na sobotę, 7 marca, w godz.10-14. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać szczegóły dotyczące rekrutacji i funkcjonowania innowacyjnego systemu nauczania. Na miejscu można będzie porozmawiać z nauczycielami i uczniami klas pierwszych dwujęzycznych. Zainteresowani mogą szukać informacji także na stronie internetowej szkoły pod adresem www. gimnazjum4.leszno.pl KINGA ZYDOROWICZ


LUDZIE

7

Leszczyniaków portfel w³asny Portfel jest jednym z najwa¿niejszych przedmiotów towarzysz¹cych wspó³czesnemu cz³owiekowi. Staramy siê go nosiæ zawsze przy sobie – w wewnêtrznej kieszeni marynarki, w tylnej spodni, w torebce. Jego posiadanie daje nam poczucie bezpieczeñstwa – bo czêsto schowanych jest tam wiele przedmiotów osobistych, z którymi nie chcemy siê rozstawaæ. – Mój portfel, moja twierdza – zdaj¹ siê mówiæ leszczyniacy proszeni o zaprezentowanie swoich pularesów. – Wszystko tylko nie portfel – wzdryga siê 45-letni sklepikarz.

Kalendarzyk ze Œwinoujœcia

Pierwsz¹ odwa¿n¹ osobê znajdujemy dopiero w zaciszu jednej z leszczyñskich kawiarni. Urszula Wojty-

s Co maj¹ w portfelach: Magda Adamczewska

Twierdzi, ¿e to ostatnia rzecz, jak¹ pokaza³by szerszej publicznoœci. Szczególnie w Wielkopolsce, a tym bardziej w Lesznie. – Ludzie s¹ tu specyficzni, nie potrafi¹ siê bawiæ, nie znaj¹ siê na ¿artach, a jeden drugiemu najchêtniej wbi³by nó¿ w plecy – przekonuje. Pokazania portfela stanowczo odmawia te¿ handlarz jajkami. Z prostej przyczyny: bo go nie ma, a zarobione pieni¹dze trzyma w torebce na pasku. – Za to o innych móg³bym opowiadaæ bez koñca, bo ju¿ od dwudziestu lat zagl¹dam ludziom do portfeli – twierdzi.

s Urszula Wojtyniak

Fot. 4 x A. PrzewoŸny

niak mówi, ¿e w odró¿nieniu od swojego mê¿a trudno jej utrzymaæ w portfelu porz¹dek. Z drugiej strony nie lubi, gdy jest przepe³niony. Zawsze jednak znajdzie w nim miejsce na kalendarzyk z nadmorskiego kurortu. – Co roku przywo¿ê go z apteki w Œwinoujœciu, gdzie ka¿dego lata jeŸdzimy na wczasy. I za ka¿dym razem dziwimy siê, ¿e w czerwcu wci¹¿ jeszcze tam le¿¹ – opowiada. – Mam te¿ karty sta³ego pacjenta z leszczyñskich aptek. Nie warto z nich korzystaæ, jeœli lek kosztuje piêæ z³otych. Ale przy wiêkszych zakupach sporo mo¿na zaoszczêdziæ. Jest jeszcze ostatni odcinek emerytury, karta rabatowa ze sklepu odzie¿owego, etykietka z ostatnio zakupionej halki. Zdjêcie syna znajduje siê na honorowym miejscu. S¹ jeszcze moje dane osobowe, bo w portfelu nie mam dowodu osobistego. I numer telefonu komórkowego, którego ze sob¹ nie noszê i zabieram tylko w podró¿. Jest te¿ kartka z rozmiarem mojego stanika, ale, nie-

czas temu zala³em portfel oran¿ad¹ – t³umaczy. – Zabawna historia zwi¹zana jest z karteczk¹, na której dok³adnie rozrysowa³em pole manewrowe placu egzaminacyjnego. Wed³ug danych œci¹gniêtych z Inter-

stety, chyba ju¿ nieaktualnym.

Kilka pustych kieszonek

Bernard Dudziak ma 56 lat i jest fryzjerem. Kiedyœ pewien ksi¹dz powiedzia³ mu, ¿e z szacunku dla swoich rodziców ka¿dy powinien nosiæ ich zdjêcia w portfelu. – Matka Stefania i ojciec Stanis³aw wychowali siê pod Koœcianem, ale jeszcze przed moim urodzeniem przeprowadzili siê do Leszna. Do niedawna mia³em te¿ w portfelu zdjêcia ¿ony, córki i syna, ale by³y do czegoœ potrzebne i ju¿ nie dorobi³em nowych. W razie potrzeby noszê te¿ dwie swoje fotografie legitymacyjne. Poza tym tylko niezbêdne rzeczy: dwie karty sta³ego klienta i dowód osobisty. Karty bankomatowej nie mam, bo wolê przekazywaæ pieni¹dze z r¹czki do r¹czki. Drobniaki zamiast w portfelu noszê w kieszeni. Dlatego kilka kieszonek jest zupe³nie pustych. Jestem zodiakaln¹ Pann¹, a podobno osoby spod tego znaku s¹ pedantyczne, konser-

s Patryk Kasprzak

watywne, lubi¹ porz¹dek. Taki w³aœnie jest mój portfel. Nied³ugo zaczn¹ pojawiaæ siê w nim bilety na mecze ¿u¿lowe. Ale tylko na chwilê, bo po niedzieli bêd¹ l¹dowaæ w domowym archiwum. Nie lubiê dostawaæ w prezencie rzeczy osobistych. Kiedyœ powiedzia³em mojej ciotce, ¿e skarpetki, które noszê, wybieram sam. Portfel te¿.

Sto koron z wakacji

23-letni kelner Patryk Kasprzak nie dba o porz¹dek w pularesie. Wci¹¿ ma w nim kilka zap³aconych ju¿ mandatów, niepotrzebn¹ ksi¹¿eczkê wojskow¹, star¹ legitymacjê szkoln¹, a nawet niezu¿yt¹ kartê telefoniczn¹, któr¹ schowa³ tam, zanim kupi³ telefon komórkowy. Skórzany portfel, który trzy lata temu dosta³ na Gwiazdkê, wypchany jest te¿ rachunkami. – Wygl¹daj¹ na stare, bo jakiœ

s i Bernard Dudziak

netu zaznaczy³em œcie¿kê w lesie i uczy³em kolegê jeŸdziæ. Op³aci³o siê, bo zda³ egzamin, karteczkê wci¹¿ noszê w portfelu. Mi³e chwile przypomina te¿ sto koron czeskich i dwa funty egipskie przywiezione z wakacji. Mam tak¿e kartê bankomatow¹, ale staram siê z niej nie korzystaæ w sklepach, bo tracê kontrolê nad wydatkami. Jest dowód rejestracyjny, prawo jazdy, zdjêcie do paszportu,

wizytówki, jakieœ zapiski. Nie pamiêtam, kiedy je porz¹dkowa³em. Nie czujê takiej potrzeby.

Prawo jazdy – powód do dumy

19-letnia Magda Adamczewska z Koœciana w tym roku zdaje maturê. Pewnie z racji przygotowañ do niej przechowuje w swoim portfelu œci¹gawki. Obok nich znajduje siê niedawno zdobyte – za pierwszym podejœciem – prawo jazdy, prawdziwy powód do dumy dla Magdy. Portfel koœcianianki mieœci bardzo du¿o papierów. – Dwa kalendarzyki – jeden reklamuj¹cy stacjê demonta¿u pojazdów, drugi – stacjê kontroli pojazdów. Zawsze mog¹ siê przydaæ – mówi Magda. – Mam równie¿ zdjêcia mojej rodziny, karnet do solarium, kartê klienta Orlen oraz Shell, wizytówkê zajazdu U Dudziarza, gdzie wspólnie z kumpelami pijemy kawê, wizytówkê ojca mojego by³ego ch³opaka – drzwi, okna, bramy gara¿owe, rolety. To nie koniec zawartoœci portfela Magdy – s¹ tam jeszcze paragony ze sklepów odzie¿owych i obuwniczych oraz z salonu telefonii komórkowej wraz z kart¹ pamiêci, los Wielkiej Loterii Fantowej Zespo³u Szkó³ nr 4 w Koœcianie. Znalaz³o siê te¿ miejsce na dwie ulotki reklamuj¹ce miejscowe pizzerie, wsuwki do w³osów oraz tabletki. MIROS£AW WLEK£Y ANDRZEJ PRZEWONY


8

OBOK PRAWA

Znęcali się nad kolegą Policja zatrzymała dwóch chłopaków: 16- i 15-latka z Leszna, którzy w jednym z miejscowych gimnazjów przez dwa miesiące znęcali się nad młodszym kolegą. Zaczęło się od grudniowego przywłaszczenia telefonu komórkowego. 16-letni chłopak zastraszył 14-letniego gimnazjalistę i zabrał mu wartą 300 zł komórkę. Później razem ze swoim 15-letnim kompanem straszyli chłopaka.

– Przez dwa miesiące kierowali w stosunku do niego groźby karalne i bili go – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Poza tym w styczniu próbowali odebrać mu w szkole grę za 20 zł. Tym razem jednak celu nie osiągnęli, bo 14-latek im się postawił. Sprawę badają policjanci z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KMP w Lesznie. Chłopakami zajmie się sąd rodzinny.

Burdel w zajeździe W latach 70. minionego wieku, z okazji centralnych dożynek w Lesznie, w okolicach pobudowano trzy przydrożne zajazdy. Podobne do siebie obiekty stanęły w Kościanie, Krzemieniewie i Izbicach. Dwa z nich o nazwach Niedźwiedź i Dobrodziej funkcjonują do dzisiaj. Trzeci

(luk)

– Gawra pod Rawiczem – od kilku lat jest nieczynny, zostawiony sam sobie. W jakim jest stanie, pokazują zdjęcia. Ogołocona z mebli i elementów dekoracyjnych sala restauracyjna, zdewastowane pomieszczenia kuchenne i pokoje hotelowe. W byłych biurach zobaczyć można porozrzucane na podłodze sterty faktur i innych

dokumentów. Ponieważ obiekt jest otwarty, każdy może wejść do środka. Ślady alkoholowych libacji są widoczne we wszystkich pomieszczeniach. Zajazd znajduje się przy drodze numer 5 i nie jest dobrą wizytówką naszego regionu, słynącego z porządku i gospodarności. Coś trzeba z tym zrobić. Tekst i fot. (5x) E.Baldys

Szaleli w nocy Dwie osoby usłyszały zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, gdy w nocy z piątku na sobotę w dwóch miejscowościach pod Wąsoszem wtargnęły na dwie posesje, dopuściły się pobicia i zdemolowały auta. To był nietypowy nocny rajd. Pięciu mężczyzn wsiadło do samochodu i krążąc w okolicach miasteczka zaczęło „odwiedzać” znajomych. W jednej z wiosek dwóch z nich bezczelnie wtargnęło bez zgody właścicieli na teren ich posesji i nie zamierzało jej opuścić. Na odchodne uszkodzili lusterko zaparkowanego tam volkswagena golfa. Potem wsiedli w samochód i ruszyli w kierunku następnej wsi. – Po drodze natrafili na opla vectrę. Samochód ruszał, więc dogonili go i przez odkręcone szyby za pomocą między innymi klucza do kół zaczęli uderzać w karoserię – wyjaśnia Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Alkohol porządnie uderzył im do głów, bo na tym się nie skończyło. Gdy dojechali do kolejnej miejscowości, wtargnęli do następnego mieszkania i przystąpili do demolki. – Zniszczyli zamrażarkę, drzwi do łazienki i korytarza, a jednemu z domowników złamali nos – zaznacza J. Konopnicki. Na koniec wybili jeszcze szybę w maluchu zaparkowanym przed posesją. Wkrótce po tych incydentach jed-

nego ze sprawców zatrzymała policja. Pozostałych mężczyzn odnaleziono w sobotę rano. – Dwom z nich postawiliśmy zarzuty, za które grozi od 3 do 12 lat więzienia. Prokuratura wystąpi z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie – dodaje J. Konopnicki. Policja bada rolę, jaką w całym incydencie odegrało pozostałych 3 mężczyzn, podróżujących „wesołym (luk) autem”.

Niszczyli co popadło Policja szuka wandali, którzy grasowali w Niemarzynie, Bojanowie i Rawiczu. W pierwszej miejscowości zniszczyli świetlny sygnalizator alarmowy znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków. Straty oszacowano na 240 zł. W Bojanowie ktoś oderwał błotnik i antenę od bmw zaparkowanego na ul. 1 Maja. Właściciel samochodu nie potrafił wycenić poniesionych strat. W Rawiczu na celowniku nieznanego sprawcy znalazł się opel omega zaparkowany na ul. Wołodyjowskiego. Z powodu awarii stał tam przez dwa tygodnie. W tym czasie ktoś ukradł z samochodu plastikową listwę maskującą próg. Według właściciela auta warta była 130 zł. J.W.

Ogień w autobusie W sobotę w Strumianach w gminie Borek Wielkopolski zapalił się autobus należący do leszczyńskiego PKS. Kierowcy ani pasażerom nic się nie stało. Ogień w autobusie pojawił się przed godz. 9. Kierowca pojazdu wezwał na pomoc straż pożarną, a w międzyczasie sam próbował ugasić pożar gaśnicą proszkową. Niestety, bezskutecznie.

Przejeżdżający akurat drogą mechanik samochodowy odłączył akumulator w pojeździe. Po chwili nadjechali strażacy z OSP Borek Wielkopolski, którzy ugasili pożar. Przewietrzyli też pojazd i rozebrali osłonę instalacji grzewczej. To właśnie w niej powstał ogień. Autobusem jechało czworo pasażerów. Nikt nie ucierpiał. ES

Złodzieje okradają ekspedientki

po289/k

W Rawiczu co rusz dają o sobie znać sklepowi złodzieje. Nie chodzi o tych, którzy kradną towar z półek marketów, lecz o bardziej ,,wyspecjalizowanych’’ amatorów cudzego mienia, polujących na sklepowy utarg albo pieniądze należące do ekspedientek. Kolejną taką kradzież zanotowano w samoobsługowej drogerii przy ul. Wojska Polskiego. Nieznany sprawca przedostał się na zaplecze placówki kradnąc 700 zł z torebki należącej do sprzedawczyni, 28-

letniej rawiczanki. Złodziejowi na pewno sprzyjał fakt, że wejście na zaplecze przylega do części handlowej i od strony znajdującej się z drugiej strony kasy jest częściowo przesłonięte półkami. Sprawca to wykorzystał. W ostatnim czasie w Rawiczu ofiarami złodziei padły już dwie ekspedientki. W sklepie spożywczoprzemysłowym przy ul. Grunwaldzkiej dwóch mężczyzn udających klientów ukradło 200 zł z torebki znajdującej się pod ladą. W sklepie

przy ul. 17 Stycznia złodziei było trzech. Dwóch odciągnęło uwagę sprzedawczyni, a ich wspólnik skradł z zaplecza torebkę z dokumentami i portfelem, w którym było 780 zł. – Sprawców tych kradzieży nie udało się ustalić, tak najczęściej kończą się tego typu postępowania – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Do znudzenia apelujemy do personelu sklepów o pilnowanie towaru, utargu i swoich rzeczy. J.W.


OBOK PRAWA Kierowcy wje¿d¿aj¹cy do Rawicza od strony Wroc³awia skar¿¹ siê na nieoœwietlony zjazd z drogi numer 5.

Jak by³o ciemno, tak nadal jest

Korzystaj¹cy z tego odcinka narzekali ju¿ na stare skrzy¿owanie miêdzy Rawiczem i Dêbnem Polskim. Dawny skrêt z ,,pi¹tki’’ te¿ by³ nieoœwietlony. Miejscowi jeŸdzili na pamiêæ. Innym trudno by³o po³apaæ siê, gdzie nale¿y skrêciæ. Jesieni¹ skrzy¿owanie zosta³o przebudowane i umieszczone w nowym miejscu. Mia³o byæ lepiej i przede wszystkim bezpieczniej, a nie jest. Wprawdzie drogê poszerzono, wykonano dwa lewoskrêty i wysepki, ale w kwestii oœwietlenia nic siê nie zmieni³o. Zjazd z g³ównej drogi tonie w ciemnoœciach. W zasadzie jest jeszcze gorzej, bo stosunkowo nowy skrêt trudno znaæ na pamiêæ. Ju¿ lepiej – zamiast wje¿d¿aæ w niego na chybi³ trafi³ – jechaæ dalej i skrêcaæ w stronê os. Sienkiewicza na nastêpnej krzy¿ówce, gdzie s¹ latarnie. Wykonanie oœwietlenia le¿y w gestii gminy. Samorz¹dowcy nie wiedz¹ jednak, czy w tegorocznym bud¿ecie znajd¹ pieni¹dze na inwestycjê. Poza tym zaznaczaj¹, ¿e z budow¹ oœwietlenia trzeba poczekaæ do zakoñczenia przebudowy tego odcinka trasy. – Do zamontowania pozosta³y barierki ochronne miêdzy jezdni¹ a g³êbokim rowem – mówi Rajmund Jakuszkowiak, kierownik Rejonu Dróg w Lesznie. – PóŸniej na jezd-

ni wymalowane zostanie oznakowanie poziome, które mo¿na wykonaæ dopiero, gdy siê ociepli. Kierowcy narzekaj¹ te¿ na pulsuj¹ce strza³ki na wysepkach, które maj¹ wskazywaæ kierunek jazdy. Raz œwiec¹, a raz nie. Kiedy nie œwiec¹, wysepek w ogóle nie widaæ.

Dowodem na to s¹ staranowane przez kierowców ciê¿arówek bia³oczerwone pacho³ki. Rejon Dróg t³umaczy, ¿e znaki z pulsuj¹cymi strza³kami s¹ zasilane bateriami s³onecznymi, które czasem nie s¹ na³adowane tak, ¿eby to wystarcza³o do ich prawid³owego dzia³ania. J.W.

Fot. J. Witczak s Rejonowi Dróg podpowiadamy te¿ koniecznoœæ jak najszybszego wyremontowania nawierzchni ul. Pi³sudskiego w Rawiczu. Przebiega ni¹ droga krajowa nr 36. Po stopnieniu œniegu z asfaltu zrobi³o siê sito. Kierowcy narzekaj¹, ¿e na takich wyrwach ³atwo uszkodziæ zawieszenie. – To stara, ma³o odporna nawierzchnia – przyznaje R. Jakuszkowiak. – Pod dzia³aniem topniej¹cego œniegu szybko kruszeje. Woda rozsadza asfalt. Zajmiemy siê napraw¹. Pierwsze prace na rawickich ulicach ju¿ wykonaliœmy. £atanie dziur nie za³atwia problemu. W Rejonie Dróg maj¹ nadziejê, ¿e w tym roku na ul. Pi³sudskiego wreszcie uda siê po³o¿yæ nowy asfalt.

bywa³ we Wschowie, gdzie te¿ dopuœci³ siê kradzie¿y. W aptece Pod Or³em udawa³, ¿e chce kupiæ pieluchomajtki. Kiedy farmaceutka posz³a po nie na zaplecze, mê¿czyzna ukrad³ 800 z³ utargu. Wschowscy stró¿e prawa wytypowali sprawcê. Mê¿czyzna poza zarzutem kradzie¿y dosta³ dozór policyjny. Mia³ siê zg³aszaæ w wyznaczonych dniach na komendê, ale tego nie robi³. W tym czasie dokona³ kolejnych kradzie¿y w sklepach na terenie Wielkopolski. – Wiedzieliœmy, ¿e nadal mieszka na naszym terenie – mówi Piotr KuŸma, zastêpca naczelnika Sekcji Kryminalnej KPP we Wschowie. – Zatrzymaliœmy go. Przyzna³ siê do oko³o dziesiêciu tego typu kradzie¿y. Skradzionych pieniêdzy nie uda³o siê odzyskaæ, sprawca zd¹¿y³ je wydaæ.

Œladem naszych artyku³ów

Jest ju¿ pr¹d i gaz

We wrzeœniu 2008 roku opisaliœmy na naszych ³amach historiê Aleksandry i Ireny Gubañskich z ul. Brackiej w Lesznie. W lutym 2008 roku czêœæ ich mieszkania spali³a siê w po¿arze. Z poparzeniami i podejrzeniem podczadzenia obie panie trafi³y do szpitala. Kiedy po kilku miesi¹cach lokal uda³o siê czêœciowo wyremontowaæ i kobiety zdecydowa³y siê do niego powróciæ, okaza³o siê, ¿e nie maj¹ ani pr¹du, ani gazu. Nawet woda z kranu ledwo lecia³a. Poza tym panie Gubañskie narzeka³y, ¿e w³aœciciel zabroni³ im korzystania ze strychu

Chcia³ siê otruæ

W czwartek przed po³udniem 27-letni mieszkaniec ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie zadzwoni³ do stra¿y po¿arnej z informacj¹, ¿e chce siê otruæ gazem. Mê¿czyzna poda³ dok³adnie, w jakim miejscu chce targn¹æ siê na swoje ¿ycie. Informacja o zdarzeniu od razu trafi³a do leszczyñskiej policji. Wkrótce pod wskazany blok oprócz policjantów i stra¿aków przyjecha³o pogotowie ratunkowe i gazowe. – Spod drzwi rzeczywiœcie wydobywa³ siê gaz. Waliliœmy w nie, ale nikt ich nie otwiera³. W koñcu musieliœmy je wywa¿yæ – mówi Piotr

Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Mê¿czyzna, zameldowany na sta³e w D¹bczu, zosta³ wyniesiony z mieszkania i przewieziony do szpitala, gdzie doprowadzono go do stanu przytomnoœci. Stamt¹d trafi³ do szpitala w Koœcianie. Mieszkanie zosta³o przewietrzone, nie by³o potrzeby ewakuowania mieszkañców. Spraw¹ zajmie siê prokuratura. (luk)

Nic nie by³o czuæ

Nieuleczalny przypadek

W rêce policji wpad³ sklepowy z³odziej, który ukrad³ m.in. wiêksz¹ gotówkê w markecie Dino w Kobylinie. To 20-letni Cezary F. z Jeleniej Góry, który ma na koncie przynajmniej kilkanaœcie sklepowych kradzie¿y. Mê¿czyzna krad³ od kilku miesiêcy. W Kobylinie parê razy wchodzi³ do Dino i kupowa³ drobny towar. Robi³ rozpoznanie. Przygl¹da³ siê, w jaki sposób otwiera siê kasê. Wyszed³ ze sklepu i czeka³ na dogodny moment. Przez szybê zauwa¿y³, ¿e kasjerka odesz³a od kasy i posz³a do stoiska miêsnego. Poza ni¹ nikogo w œrodku nie by³o. Mê¿czyzna wbieg³ do marketu, b³yskawicznie otworzy³ kasê i skrad³ z niej 4640 z³. Kasjerka zauwa¿y³a z³odzieja. Goni³a go, ale zdo³a³ uciec. 20-latek od pewnego czasu prze-

9

jako suszarni. Po naszej publikacji spraw¹ zainteresowa³ siê Arkadiusz Wlek³y, miejski rzecznik konsumentów w Lesznie. Do mieszkania powróci³y dostawy pr¹du i gazu, w³aœciciel wyremontowa³ tak¿e instalacjê wodn¹. Poza tym zrezygnowa³ z poboru czynszu za okres, w którym mieszkanie nie nadawa³o siê do u¿ytku. Nieza³atwiona pozosta³a kwestia strychu, ale w³aœciciel zadeklarowa³, ¿e w przeci¹gu kilku miesiêcy zaadaptuje na suszarniê inne pomieszczenie. Rzecznik bêdzie monitorowa³ tê sprawê. (luk)

Sprawa jest rozwojowa. Mê¿czyzna prawdopodobnie ma na koncie jeszcze inne tego typu kradzie¿e. Cezary F. by³ ju¿ karany za takie przestêpstwa. By³ te¿ poszukiwany przez s¹d, bo nie zg³osi³ siê na czas do zak³adu karnego. Teraz jest w areszcie w Zak³adzie Karnym w Rawiczu. Do wschowskiej komendy przekazywane s¹ materia³y z innych policyjnych jednostek, na terenie których dopuœci³ siê kradzie¿y. J.W.

Rozmowa z s¹siadk¹ mê¿czyzny – Czy tego dnia widzia³a pani s¹siada? – Tak, rano oko³o godziny 9 wychodzi³ z mieszkania razem ze swoj¹ partnerk¹. Myœla³am, ¿e nie ma go w domu. – Wiedzia³a pani, ¿e odkrêci³ gaz i ¿e chce siê zabiæ? – Dowiedzia³am siê o tym dopiero wtedy, kiedy po klatce zaczê³a biegaæ stra¿, policja i pogotowie. A potem widzia³am, jak wynosz¹

s¹siada na noszach. – Czu³a pani gaz na klatce? – Nic nie by³o czuæ. – Wczeœniej bywa³y jakieœ problemy z s¹siadem? – W jego mieszkaniu by³a cisza jak makiem zasia³. Mieszka³ tu od dwóch miesiêcy, z t¹ partnerk¹ byli bardzo zgodni. Chodzili za rêkê. Ale od dwóch dni wygl¹da³o tak, jakby ona siê od niego wyprowadza³a. S³ysza³am, ¿e to dlatego otworzy³ ten gaz. £UKASZ DOMAGA£A

OdnaleŸli volkswagena Policja z Leszna razem z funkcjonariuszami z Legnicy i Œwidnicy z³apa³a kilka dni temu z³odziei skradzionego w Lesznie auta. Wart 25.000 z³ samochód znikn¹³ z parkingu przy leszczyñskim szpitalu. Funkcjonariusze nie dali jednak za wygran¹ i ³¹cz¹c swoje si³y, wpadli najpierw na trop samochodu, a potem z³odziei. Okaza³o siê, ¿e sa-

mochód by³ ukryty w jednym z gara¿y na terenie Legnicy. – Dzieñ po odnalezieniu samochodu zatrzymaliœmy podejrzanych o to przestêpstwo mieszkañców Legnicy w wieku 25 i 21 lat – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Obu mê¿czyznom grozi do 10 lat wiêzienia. (luk)

PRZEKA¯ 1 PROCENT. Na stronie www.gazetaabc.pl znajdziesz listê organizacji po¿ytku publicznego z regionu leszczyñskiego, na które mo¿na przekazaæ 1 procent podatku dochodowego.

Wracamy do tematu

Kto jest winny wypadku?

Kolejni biegli zbadaj¹ okolicznoœci œmiertelnego wypadku drogowego, do którego dosz³o w paŸdzierniku w Mas³owie. Pod ko³ami samochodu zginê³a 6-letnia dziewczynka, która przechodzi³a z mam¹ przez jezdniê. W styczniu Prokuratura Rejonowa w Rawiczu postawi³a kobiecie zarzut spowodowania wypadku. Do tragedii dosz³o wieczorem w pobli¿u marketu Dino, kilkadziesi¹t metrów od przejazdu kolejowego. Samochodem mitsubishi kierowa³ 26-letni mieszkaniec Rawicza. Potr¹cona dziewczynka zginê³a na miejscu. Tu¿ po wypadku kierowca zezna³, ¿e kobieta z córk¹ wysz³y nagle zza mercedesa sprintera, którego mija³ i ¿e dlatego zauwa¿y³ je dopiero w ostatniej chwili. Policja ustali³a jednak, ¿e samochody minê³y siê kilkadziesi¹t metrów od miejsca wypadku. Matkê dziewczynki, ze wzglêdu na jej ciê¿ki stan psychiczny, przes³uchano dopiero kilka tygodni póŸniej. Zezna³a, ¿e przed wejœciem na jezdniê upewni³a siê, czy nikt nie

nadje¿d¿a od strony torów. Z jej relacji wynika, ¿e prowadzi³a córkê za rêkê i ¿e samochód uderzaj¹c w dziewczynkê, wyrwa³ j¹ z jej rêki. Niejasnoœci w zeznaniach obu stron spowodowa³y, ¿e prokuratura powo³a³a bieg³ego do ustalenia przebiegu wypadku. Na podstawie jego opinii oraz innych dowodów zebranych w œledztwie prokuratura uzna³a, ¿e do tragedii doprowadzi³a mama dziewczynki, która naruszy³a zasady ruchu drogowego. Kobiecie postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem œmiertelnym. Nie zgodzi³ siê z tym adwokat mieszkanki Mas³owa, który z³o¿y³ wniosek o przeprowadzenie nowych czynnoœci w sprawie, w tym o prze-

s³uchanie nowych œwiadków. Sama prokuratura tak¿e zweryfikowa³a materia³y zgromadzone w œledztwie i zdecydowa³a o powo³aniu zespo³u bieg³ych, którzy wydadz¹ now¹ opiniê w sprawie wypadku. – Uznaliœmy, ¿e jest to konieczne do pe³nego wyjaœnienia okolicznoœci wypadku – powiedzia³ Jan Trytko, prokurator rejonowy w Rawiczu. Od opinii zespo³u bieg³ych, której nale¿y siê spodziewaæ za mniej wiêcej dwa miesi¹ce, zale¿y, czy prokuratura utrzyma zarzut postawiony mieszkance Mas³owa, czy go od niego uwolni, b¹dŸ przedstawi zarzut kierowcy mitsubishi. J.W.


ŒWIAT BAB dojrza³a kobieta? Wiosna bêdzie kolorowa swiatbab@gazetaabc.pl

Czym kusi

Rozmowa z projektantk¹ mody Renat¹ Potrzeb¹

M¹droœci¹, doœwiadczeniem, urod¹. Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie w pi¹tkowy wieczór kusi³y tak¿e strojem. To by³ niezwyk³y pokaz mody. Pierwszy taki w Lesznie. Na wybiegu w Miejskim Oœrodku Kultury zaprezentowa³y siê kobiety w wieku 50+. Najpierw pokaza³y siê w strojach z w³asnej szafy, potem w wieczorowych kreacjach znanej leszczyñskiej projektantki Renaty Potrzeby – w d³ugich sukniach i spódnicach z gorsetami.

i pomys³odawczyni pokazu. M¹¿ Krystyny Œwigoñ, nadleœniczy Aleksander Œwigoñ, pierwszy raz widzia³ ¿onê w takiej roli. – Wiedzia³em, ¿e ¿ona doskonale prezentuje siê w sukniach wieczorowych, ale to by³o na balach, zabawach, w tañcu. Dziœ wypad³a rewelacyjnie. Chyba pomyli³a siê z powo³aniem i zamiast tyle lat pracowaæ w szkole powinna chodziæ po wybie-

gu – mówi³ zadowolony. Pokaz mody by³ jedn¹ z atrakcji uniwersyteckiego Dnia Kobiet. Na scenie zaprezentowa³ siê tak¿e chór i kabaret Trzeciego Wieku. Goœcinnie na tr¹bkach zagrali Maciej Chrzan i Damian Kujawa. Dodatkowo na wybiegu wyst¹pi³y równie¿ m³odsze modelki z firmy Renaty Potrzeby. lm

Fot. E. Baldys st Uczestniczki pokazu w strojach Renaty Potrzeby.

szale, woalki, bolerka. One bardzo dobrze os³aniaj¹ skórê, która z wiekiem traci ju¿ swoj¹ g³adkoœæ. Szczególnie radzi³abym skorzystaæ z takich dodatków kobietom, które s¹ ma³o aktywne fizycznie, nie æwicz¹. – Panie w wieku 50+ to wymagaj¹ce klientki? – Bardzo, bo one œwietnie wiedz¹, czego chc¹. – Na co najczêœciej zwracaj¹ uwagê? – Na fasony. Kroje ubrañ dla dojrza³ych kobiet nie s¹ wyszukane, nie s¹ nowatorskie, ale za to musz¹ byæ bardzo dobrze dobrane do ka¿dej z klientek. – A kolory, s¹ jakieœ odpowiednie do wieku? – Nie. Proszê zauwa¿yæ, ¿e dzisiaj panie najpierw prezentowa³y siê w swoich strojach i one by³y w zdecydowanej wiêkszoœci czarne. Natomiast ja ubra³am je w jasne kreacje. Chcia³am, ¿eby siê przekona³y, ¿e jasny kolor nie poszerza, wbrew powszechnemu przekonaniu. – Kilka s³ów o modzie na tegoroczn¹ wiosnê i lato. – Mamy mocne kolory, wyraziste: ¿ó³cie, zielenie, niebieski, turkus, nadal fiolet i do tego ró¿, ale pastelowy. Mamy te¿ kwiaty. Piêkne fantastyczne lato bêdzie w tym roku. – Ubrania dopasowane czy luŸne? – Przewa¿aæ bêd¹ dopasowane. LIDIA MATUSZEWSKA matuszewska@gazetaabc.pl

Imprezy na œwiêto pañ

s I w kreacjach z w³asnej szafy.

Ka¿de wyjœcie pañ spotyka³o siê z ogromnym aplauzem publicznoœci. Rozlega³y siê gromkie brawa, miga³y flesze aparatów fotograficznych. Jak czu³y siê panie na wybiegu? – Najbardziej ba³am siê, ¿eby suknia gdzieœ siê nie zahaczy³a – mówi³a Mariola Pietek, która z uœmiechem i luzem, jakiego mog¹ jej pozazdroœciæ wprawione modelki, prezentowa³a be¿ow¹ kreacjê przewi¹zan¹ w pasie czarnym ozdobnym pasem z czerwon¹ ró¿¹. Tak¿e w jasnym stroju – spódnicy i gorsecie – wysz³a na scenê Teresa Kielar. – Stres by³, ale taki mobilizuj¹cy. Czu³am siê bardzo wytwornie, dowartoœciowana piêkn¹ kreacj¹, uk³adami. Jestem z siebie bardzo dumna – t³umaczy³a. – Na pierwszym wyjœciu nogi mia³am jak z waty, na drugim ju¿ by³o lepiej. To by³a wspania³a zabawa, zostanie w pamiêci na d³ugie lata – podkreœla³a Gra¿yna Fil, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

– O czym powinny pamiêtaæ kobiety maj¹ce lat 50+, dobieraj¹c sobie stroje? – To s¹ panie maj¹ce ju¿ tak du¿e doœwiadczenie, dobrze znaj¹ce zalety swojej figury i mankamenty, które musz¹ schowaæ, ¿e nie maj¹ ju¿ ¿adnych problemów z kompletowaniem garderoby. Kobiety w wieku 50+ doskonale wiedz¹, w czym jest im dobrze, a co nie pasuje do ich sylwetki. – Co najczêœciej panie chc¹ strojem ukryæ? – Przede wszystkim tuszê. Muszê przyznaæ, ¿e w przypadku pañ z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które dziœ prezentowa³y siê na wybiegu, tego problemu nie by³o. Panie s¹ bardzo zgrabne, sama patrzy³am na nie trochê z zazdroœci¹. – Jak zatuszowaæ tuszê? – To ju¿ zale¿y od ka¿dej z pañ z osobna. Od tego, gdzie tych kilogramów jest zbyt du¿o. Jednej pani przybêdzie w okolicach brzucha, innej w biuœcie czy poni¿ej pasa. S¹ na przyk³ad takie kobiety, które sporo wa¿¹, ale maj¹ bardzo zgrabne nogi, które powinny pokazaæ, a wiêc mog¹ nosiæ krótsze spódnice. – Zauwa¿y³am, ¿e dojrza³e modelki z dzisiejszego pokazu do sukienek nosi³y te¿ ró¿nego rodzaju narzutki na ramiona. – Tak, bardzo polecam paniom

Polecamy

„Dzieñ, w którym zatrzyma³a siê Ziemia”

Do Ziemi zbli¿a siê niezidentyfikowany obiekt. Ludzkoœæ staje w obliczu zag³ady, poniewa¿ ma on uderzyæ w samo centrum Nowego Jorku. Niespodziewanie obiekt zwalnia i l¹duje w parku, do którego zostaje skierowane wojsko, policja oraz naukowcy w celu zbadania kuli. Z kuli wy³ania siê postaæ Klaatu (Keanu Reeves). Prowadzone s¹ na nim

badania, ¿eby dowiedzieæ siê, w jakim celu kula wyl¹dowa³a na Ziemi. Klaatu przybywa uratowaæ Ziemiê. Jednak wi¹¿e siê to równie¿ z zag³ad¹ ludzkoœci. Helen Benson, przewodnicz¹ca grupie naukowców, zrobi wszystko, aby go przed tym powstrzymaæ. Film dzisiaj, we wtorek o godz. 18 w kinie Promieñ w Rawiczu. (j), fot. Internet

Najbli¿szy weekend bêdzie nale¿a³ do pañ. 8 marca przypada dopiero w niedzielê, ale ju¿ wczeœniej bêd¹ siê odbywaæ imprezy z okazji Dnia Kobiet. Jedn¹ z nich bêdzie pokaz mody Bianki Osieckiej. M³oda leszczyñska projektantka zaprezentuje swoj¹ najnowsz¹ kolekcjê w pi¹tek o godz. 19 w restauracji Eden w Rydzynie. Wstêp jest bezp³atny. Stoliki

mo¿na rezerwowaæ pod nr. tel. 0601863809 lub 065 529-79-12. Pokaz po³¹czony bêdzie z dancingiem. Je¿eli organizujesz imprezê z okazji Dnia Kobiet, to poinformuj nas, a my napiszemy o niej w naszej gazecie. Na wiadomoœci czekamy do œrody do godz. 15.30 pod nr. tel. 065 529-47-27 lub na adres abc@gazetaabc.pl. lm

Piosenka dla ciebie Anna Jurksztowicz Stan pogody

Znów drobny spór Barometr zje¿d¿a w dó³ Prywatne niebo ju¿ mg³¹ siê zasnuwa Tak bym chcia³a mieæ prognozê naszych serc Na ¿ycie miesi¹c dzieñ mapê prognoz Niech Sputnik hen wykona seriê zdjêæ Bym mog³a wiedzieæ jak Przewidzieæ nasz stan pogody S³oñce to my ciemne chmury to my Nag³e sztormy letnie burze Suche wy¿e to my mokre ni¿e Taki deszcz ¿e ulewa A¿ œpiewa S³oñce to my ciemne chmury to my Nag³e sztormy ranne mg³y Czasem m¿awka czasem grad Czasem mróz a¿ strach Ach gdyby znaæ zachmurzeñ twoich plan Pod rêk¹ wtedy mieæ parasol ka-

losze Mo¿e tak ju¿ dziœ do chmurki wys³aæ list Prywatne lekcje wzi¹æ w koñcu wiedzieæ Bo przecie¿: S³oñce to my ciemne chmury to my Nag³e sztormy letnie burze Suche wy¿e to my mokre ni¿e Taki deszcz ¿e ulewa A¿ œpiewa: S³oñce to my ciemne chmury to my Nag³e sztormy ranne mg³y Czasem m¿awka czasem grad Czasem mróz a¿ strach S³oñce to my ciemne chmury to my Nag³e sztormy letnie burze Suche wy¿e to my mokre ni¿e Taki deszcz ¿e ulewa A¿ œpiewa: S³oñce to my ciemne chmury to my Nag³e sztormy ranne mg³y Czasem m¿awka czasem grad Zamknij drzwi œwiat³o zgaœ Bo s³oñce chce spaæ (j)


ŚWIAT BAB

Konkurs z okazji Dnia Kobiet

Niebawem Dzień Kobiet . Z tej okazji przygotowaliśmy zabawę. By wziąć w niej udział, wystarczy przesłać SMS-a pod numer 7238, podając w nim imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numery nagród, które chcielibyście wygrać (maksymalnie można podać 4 numery). Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC. DZIEN KOBIET. Maria Kowalska.Leszno.1,3,5,7. Rozwiązanie konkursu opublikujemy za tydzień. Na SMS-y czekamy jeszcze tylko dziś, 3 marca. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. Bawcie się z nami, bo warto! A oto nagrody, które czekają na zwycięzców konkursu:

1. Cyfrowy aparat fotograficzny HP Photosmart, który pomoże uwiecznić najszczęśliwsze chwile. 2. 5 bonów wartości 50 zł każdy do realizacji w kwiaciarni ARDISIA w Lesznie, ufundowanych przez Biuro Kwiatowe Holandia. 3.

5 zestawów kosmetyków z serii MORZE MARTWE – GALAKTYKA PIĘKNA, ufundowanych przez firmę BIELENDA Kosmetyki Naturalne (mineralny balsam, który ujędrnia i modeluje ciało, maseczka błotna na twarz, szyję i dekolt, błotny kompres do włosów oraz mineralny krem nawilżający na dzień).

5. 3 suszarki ze składaną rączką Apollo LineaPetti doskonale sprawdzające się zarówno w profesjonalnych salonach fryzjerskich, jak i codziennym użytkowaniu. Idealne w podróży. 6. 2 zestawy przypraw Prymat z kubkiem izotermicznym i gadżetami kuchennymi. 7.

Zaproszenie na masaż gorącymi kamieniami wartości 100 zł, ufundowane przez Gabinet Masażu Energetycznego Manueli Stróżyk w Lesznie, ul. Kościelna 2, tel. 0-663 74 74 60.

4. Zestaw noży, półka z przyprawami Kamis, a do tego ciekawa książka „Podróże ze smakiem”.

8. 6 zestawów zawierających miksery do sosów sałatkowych Mulinex, a do tego mieszanki przyprawowe i sosy sałatkowe Kamis Fit up! ufundowane przez firmę KAMIS. LL

Naczyńka

Zaproszenie

Zimą bardziej denerwują nas rozszerzone naczyńka krwionośne, bowiem pod wpływem zimna zaczyna nam się czerwienić nos i jego okolice. Jednak można z tą przypadłością zawalczyć, popijając ziołowe herbatki. Kupujemy korzeń arcydzięgla, ziele dziurawca i serdecznika, kwiat krwawnika, kłącze tataraku. Wszystkie zioła w równej ilości trzeba wymieszać ze sobą, po czym łyżkę mieszanki zalać szklanką letniej, przegotowanej wody, postawić na ogniu, zagotować, przykryć, odstawić na pół godziny, przecedzić i wypić. Ziółka należy pić dwa razy dziennie, na pół godziny przed jedzeniem, i to przez dwa miesiące, ale warto, bo metoda jest bardzo skuteczna. (esr)

Salon fryzjerski Carlo Biani oraz salon kosmetyczny Vero Biani zapraszają do skorzystania ze specjalnej marcowej oferty. Dziś, 3 marca, w salonach organizowany jest „Dzień Piękności dla Pań i Panów”, podczas którego do każdej usługi wykonany zostanie dodatkowo zabieg pielęgnacyjny. Natomiast z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet do soboty, 7 marca, w salonach będzie trwać „Kobiecy tydzień w Carlo Biani”. Klientki korzystające w tym czasie z usług fryzjerskich otrzymają prezenty w postaci wizyty w salonie kosmetycznym, natomiast klientki salonu kosmetycznego – wizyty w salonie fryzjerskim. Z takiej okazji na pewno warto skorzystać. LL

Mentos Cube to pierwsza na rynku guma do żucia w kształcie sześcianu! Jest SZEŚĆ powodów, aby wybrać właśnie ją! Nie zawiera cukru, świetnie smakuje, doskonale odświeża, na długo zachowuje swój smak, efektownie wygląda i jest dostępna w szerokiej gamie smaków. Bezcukrowe gumy do żucia Mentos Cube swoją słodycz zawdzięczają ksylitolowi – niskokalorycznemu słodzikowi minimalizującemu ryzyko wystąpienia próchnicy. Mentos Cube zaskakuje bogatą ofertą smakową. Do wyboru aż czte-

ry orzeźwiające smaki: mięta pieprzowa delikatna mięta soczyste owoce leśne egzotyczne, tropikalne owoce Mentos Cube to nie tylko nowy kształt gumy do żucia, ale także ciekawe opakowanie. Większe pudełko w kształcie kostki znakomicie sprawdzi się na twoim biurku czy w samochodzie. Małe, błyszczące pudełko zabierz na randkę czy spotkanie z przyjaciółmi. Z łatwością zmieścisz je w torebce lub kieszeni. Cena detaliczna – kostka 6,29 zł, pudełeczko 1,99 zł. LL

swiatbab@gazetaabc.pl

Już niebawem na muzycznym rynku pojawi się nowy album Marty Wiśniewskiej. Mimo SMSów od byłego męża, Mandaryna odrzuciła jego pomoc i nagrywa płytę sama. Singiel ma się ukazać w kwietniu. – To będzie coś z większym pazurem. Dużo bardziej dojrzałego. Inny rodzaj muzyki. Nie mogę wszystkiego zdradzić, ale będzie to mieszanka wybuchowa – emocjonuje się Marta Wiśniewska. Na razie nie wyobrażamy sobie tego nowego gatunku muzycznego. Z niecierpliwością czekamy więc na eksplozję, o której mówi gwiazda.

xxx

Wyprawy w odległe zakątki świata są ostatnio bardzo modne. Niedawno Przemysław Saleta wyruszył w motocyklową podróż po Stanach Zjednoczonych, a już do podobnych planów przyznaje się Mateusz Damięcki. Choć w inny rejon i innym transportem. – Organizujemy z przyjaciółmi wyprawę samochodową na Syberię. Jedziemy trzema samochodami do Magadanu. To dwumiesięczna wyprawa wymagająca ogromnych przygotowań i stalowych nerwów, dlatego musimy wszystko dopiąć na ostatni guzik – zdradza aktor, który od lat zafascynowany jest Rosją. – To wyprawa

moich marzeń, typowo męska podróż. Chcę poznać ten kraj od najdzikszej strony – opowiada z błyskiem w oku. Niestety, Mateusz nie chce zdradzić nic więcej na ten temat, ale – jak zapewnia – o wszystkim dowiemy się w odpowiednim czasie.

xxx

Niebawem projektantka mody Eva Minge pokaże kolekcję, która wzbudziła sporo emocji podczas tegorocznego święta mody Paris Fashion W e e k . – Prawdopodobnie z końcem marca lub z początkiem kwietnia w Polsce pokażę moją nową kolekcję „Black Obsession”, którą prezentowałam w Paryżu. Do tego jeszcze moje prêt-à-porter. Tym razem zaproszeni przeze mnie goście obejrzą, jak naprawdę wygląda kolekcja ubrań gotowych do noszenia – zdradza Eva Minge. Czyżby projektantka miała już dość tworzenia kreacji szytych na miarę? W końcu kolekcje prêt-à-porter można znaleźć w każdym ekskluzywnym butiku. – Chciałabym przekonać widzów do tego, że nie specjalizuję się tylko w sukienkach. Hautecouture (przyp. red. ubrania szyte na zamówienie) jest dla mnie jak deser – tłumaczy projektantka. To chyba dobra wiadomość dla kobiet, które nie mają tak zasobnych portfeli jak milionerka Ivana Trump, dla której Minge stworzyła kreację specjalnie na tegoroczne święto mody w Paryżu. AKPA

Czas płynie nieubłaganie i dla wszystkich tak samo. Nie oszczędza nikogo. Każdy z nas odczuwa jego upływ. Ale nie każdy potrafi pogodzić się z przemijaniem. Ci, którzy proces starzenia się postrzegają jako naturalny proces, są spokojniejsi, szczęśliwsi. Nie rozpaczają nad każdą pojawiającą się zmarszczką. Nie wstydzą się przybywających z każdym rokiem świeczek na urodzinowym torcie. Potrafią cieszyć się każdą chwilą i koncentrować na sprawach naprawdę ważnych. Są szczęśliwi, bo wiedzą, że szczęście nie ma nic wspólnego z wiekiem. Są jednak i tacy, dla których upływ czasu jest dramatem, z którym sobie nie radzą. Ukrywają swój wiek. Z lękiem spoglądają każdego dnia w lustro i popadają w depresję na widok kurzych łapek wokół oczu. Życie upływa im w ciągłym lęku przed tym, co i tak musi przecież nastąpić – przed starością. Mam dwie przyjaciółki. Wiele je różni, ale łączy jedno – każda z nich próbuje oszukać czas. I każda robi to na swój własny sposób. Pierwsza przed wszystkimi ukrywa swój wiek. Przekroczyła właśnie pięćdziesiątkę. Jest kobietą bardzo atrakcyjną, ale to jej nie wystarcza. Ona chciałaby być nadal młoda. Na propozycję swojego męża, by z okazji okrągłych urodzin zorganizować przyjęcie dla rodziny i przyjaciół, zareagowała histerią. W dniu urodzin wyłączyła telefon, by nie przyjmować życzeń. Druga moja przyjaciółka – „wieczny podlotek” – dobiega właśnie czterdziestki. Nie przyjmuje do wiadomości, że jest już dojrzałą kobietą, a nie nastolatką. Ciągle wydaje jej się, że jest dopiero na początku życiowej drogi i na wszystko ma jeszcze czas. Mówi o małżeństwie, planuje urodzenie dziecka – problem w tym, że nic w tym kierunku nie robi. Nie rozumie, że zegar biologiczny tyka i nie da się go oszukać. Spotykając swoje rówieśnice, dziwi się, że wygladają „staro”. Obie nieszczęśliwe, bo walczą z czymś, z czym nie da się wygrać. Bo z upływem czasu można się tylko pogodzić. Czy kiedyś to zrozumieją i zaakceptują? Helena Na wasze historie czekamy pod adresem: Gazeta ABC, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63. Możecie je także przesyłać na naszą skrzynkę e-mailową: swiatbab@gazetaabc.pl z dopiskiem SAMO ŻYCIE. Na wasze życzenie historie zamieszczać będziemy pod pseudonimami. Czekamy na opowieści z waszego życia – te wesołe i te smutne. Podzielcie się nimi z innymi czytelnikami. LL

BARAN (21.03 -19.04) Do wszystkiego należy mieć stosowny dystans, wtedy zachowasz równowagę psycho-fizyczną, będziesz miał dobry humor, a i apetyt na zdrowie znacznie większy niż dotąd. BYK (20.04 -20.05) Poświęć więcej uwagi ciału, wszak dusza jest nieśmiertelna. Dobrze ci zrobi seria zabiegów balneologicznych. Nie żałuj na to grosza, ten wydatek przyniesie same korzyści. BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) Dobrze się w siebie wsłuchuj i nie lekceważ drobnych sygnałów. Zima osłabia, więc dobrze się odżywiaj i nie siedź do późna w nocy. Do tego odpowiedni strój i będzie dobrze. RAK (22.06 -22.07) Czeka cię sporo rozmów wymagających koncentracji, więc idź do lekarza, niech zapisze ci coś na wzmocnienie. Nie zapomnij też o owocach i nabiale. LEW (23.07 - 22.08) Zdrowie dobre, co nie znaczy, że nie mogłoby być lepsze. Jeśli czujesz się osłabiony, postaraj się dowitaminizować i zainwestować w duchowy rozwój. Medytacje są dobre i dla ducha, i dla ciała. PANNA (23.08 -22.09) Nie najłatwiejszy czas, więc trzeba większą uwagę przykładać do tego, co się je, pije, ile się śpi, a ile ogląda telewizję. Zachowaj proporcje, są najważniejsze. WAGA (23.09 - 22.10) Doskonały moment, by pomyśleć o zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów. Nawet nie trzeba się głodzić. Wystarczy zmniejszyć porcję tłuszczu i mięsa na rzecz zieleniny. SKORPION (23.10 -21.11) Pora wziąć się za siebie. Odtruć organizm, pozbyć się toksyn. Rozejrzyj się za jakąś kuracją, może znajdziesz dla siebie coś odpowiedniego. I zacznij ją stosować, bo nie ma na co czekać. STRZELEC (22.11-21.12) Zdrowie jest najważniejsze, zatem nie czekaj, aż wątroba całkiem odmówi ci posłuszeństwa, tylko maszeruj do specjalisty i dokładnie się przebadaj. A potem zastosuj się do jego porad. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Weź kilka dni urlopu. Poleniuchuj, wyśpij się za wszystkie czasy. Pochodź po sklepach, zafunduj sobie jakąś drobną przyjemność. Zobaczysz, że wszystkie dolegliwości znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. WODNIK (20.01 -18.02) Jeśli możesz gdzieś na kilka dni wyjechać, nie wahaj się. To ci dobrze zrobi, bo codzienne kłopoty bardzo dały ci się ostatnio we znaki. Do tego zastrzyk optymizmu i witamin. Będziesz jak nowy. RYBY (19.02 - 20.03) Na kłopoty z żołądkiem najlepsza jest dieta, może nawet kilkudniowy post. Na wadze wiele nie stracisz, ale na samopoczuciu zyskasz. I to sporo. Nie odkładaj tego, po co się męczyć. Najlepiej zacznij już dziś. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


HISTORIA

12

Prawdziwe przebaczenie W tym roku na koœciele Œwiêtego Ducha w Gostyniu ma byæ umieszczona tablica poœwiêcona ofiarom drugiej wojny œwiatowej wyznania ewangelickiego. Planowana jest te¿ ekshumacja szcz¹tków niemieckich ¿o³nierzy pochowanych na ewangelickim cmentarzu, który mieœci³ siê przy ul. Parkowej. Obecnie jest tam plac zabaw.

Na rzecz pojednania

³y niemieckiej w Gostyniu, który we wrzeœniu 1939 roku zosta³ rozstrzelany przez polskie oddzia³y w Ma³achowie nieopodal Gostynia.

Fot. 2x autor s Na miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego jest teraz plac zabaw. Na zdjêciu obok Marianne Drews pokazuje Marianowi Sobkowiakowi dokumenty dotycz¹ce Gostynia, których szuka³a w niemieckich archiwach. s

Ods³oniêcie tablicy odbêdzie siê w 100. rocznicê konsekracji koœcio³a wzniesionego jako œwi¹tynia ewangelicka. Data zbiegnie siê z 70. rocznic¹ wybuchu drugiej wojny œwiatowej. Ka¿da rocznica wojny przywo³uje na pamiêæ potworn¹ zbrodniê dokonan¹ przez hitlerowców na mieszkañcach Gostynia. W 1942 roku okupanci aresztowali 80 gostyñskich patriotów, cz³onków tajnej organizacji „Czarny Legion”. Dwunastu z nich skazano na œmieræ, a wyrok wykonano w DreŸnie w zupe³nie nietypowy, niezwykle okrutny sposób – œciêto im g³owy za pomoc¹ gilotyny. Reszta zosta³a wywieziona do obozów koncentracyjnych. Wielu tam zginê³o. Dziesiêæ lat temu gostynianie – w imiê pojednania narodów – przekazali dar w postaci p³omiennej rzeŸ-

by na rzecz odbudowanego koœcio³a Mariackiego w DreŸnie. – W Niemczech fakt, ¿e rodziny skazanych na œciêcie przekaza³y dar na koœció³, uznano za prawdziwe przebaczenie – mówi Marian Sobkowiak, cz³onek tajnej organizacji „Czarny Legion” , aktywny dzia³acz na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Teraz jest kolejny przyk³ad – mieszkañcy Gostynia chc¹, aby na koœciele Œwiêtego Ducha zawis³a tablica poœwiêcona niemieckim i polskim ewangelikom. Z³o¿¹ siê na ni¹ i Polacy, i Niemcy. Gostyñsko-drezdeñska wspó³praca na rzecz pojednania trwa od wielu lat. Przyczyni³y siê do tego kontakty ksiêdza Artura Przyby³a, proboszcza gostyñskiej fary i pastora Ericha Busse z Drezna, a tak¿e aktywna dzia³alnoœæ Mariana Sobkowiaka. Co roku pod koniec stycznia obchodzony jest Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. W Gostyniu przyjê³o siê, ¿e przyje¿d¿a w tym czasie pastor Busse. By³ i w tym roku. Wyg³osi³ homiliê na Œwiêtej Górze i w farze. Wraz z nim przyjecha³a jego siostra Lilii Busse, która tak¿e jest pastorem oraz Marianne Drews, córka Theodora Drewsa, przedwojennego dyrektora prywatnej szko-

w Gostyniu. Marianne Drews zale¿y natomiast bardzo, ¿eby poznaæ miejsce pochówku swojego ojca. – Pani Drews przyznaje, ¿e choæ straci³a ojca jako siedmioletnia dziewczynka, nie chowa urazy do Polaków i dziêkuje mieszkañcom Gostynia, ¿e j¹ tak serdecznie przyj-

Cmentarz, którego nie ma

Theodor Drews wraz z innymi rozstrzelanymi Niemcami pochowany jest prawdopodobnie na cmentarzu ewangelickim w Gostyniu przy ul. Parkowej. – Niestety, nie znamy dok³adnie miejsca, w którym zostali pochowani rozstrzelani Niemcy – przyznaje Robert Czub, kierownik muzeum

muj¹ – twierdzi M. Sobkowiak. Cmentarz ewangelicki istnia³ do lat 50. XX wieku. Pochowano na nim tak¿e niemieckich ¿o³nierzy, którzy podk³adaj¹c ³adunki wybuchowe w gostyñskim gimnazjum w styczniu 1945 roku, wylecieli w powietrze

razem z budynkiem oraz ci, którzy zginêli po wejœciu Rosjan do miasta. Ich szcz¹tki chce ekshumowaæ i przenieœæ na poznañski cmentarz Stowarzyszenie POMOST. – Mamy szczegó³ow¹ dokumentacjê, gdzie s¹ mogi³y poleg³ych ¿o³nierzy niemieckich – mówi Tomasz Czabañski, prezes Stowarzyszenia POMOST. – Zrobiliœmy te¿ badania geologiczne tego terenu. Do prac przyst¹pimy jesieni¹ bie¿¹cego roku. Jeœli uda nam siê znaleŸæ szcz¹tki ¿o³nierzy, to byæ mo¿e spróbujemy zlokalizowaæ te¿ mogi³y rozstrzelanych. W 1905 roku w Gostyniu mieszka³o ponad 600 ewangelików. Miejscem ich ostatecznego spoczynku by³ w³aœnie ewangelicki cmentarz. – Miejsca pochówku powinny byæ szanowane bez wzglêdu na to, do kogo kiedyœ nale¿a³y – uwa¿a M. Sobkowiak. Dlatego w³odarze miasta myœl¹ o przeniesieniu stamt¹d placu zabaw. – Mo¿na go usytuowaæ gdzie indziej, a w tym miejscu nasadziæ drzew i utworzyæ ma³y park – uwa¿a kierownik muzeum. Marianne Drews przez wiele miesiêcy szuka³a w berliñskich archiwach informacji na temat przedwojennego Gostynia, w którym siê urodzi³a. Najbardziej interesowa³a j¹ szko³a, w której pracowa³ ojciec. – Obieca³a te¿, ¿e postara siê odszukaæ materia³y dotycz¹ce pocz¹tków koœcio³a, nie znamy bowiem dok³adnej daty jego poœwiêcenia – przyznaje M. Sobkowiak. Nie wiadomo te¿, pod jakim wezwaniem by³ koœció³, zanim przejêli go katolicy. Historia drugiej wojny œwiatowej ma wci¹¿ wiele tajemnic, a ich wyjaœnienie nie nale¿y do ³atwych zadañ. Niezwykle wa¿ne jest, ¿e wrogie niegdyœ narody wspólnie d¹¿¹ do poznania prawdy. I nie zapominaj¹c o wyrz¹dzonych krzywdach, potrafi¹ wybaczaæ. E. CURYK-SIERSZULSKA

Ogl¹daj na www.gazetaabc.pl

Ogl¹daj na www.gazetaabc.pl

Gostyñ mo¿e byæ przyk³adem miasta, którego mieszkañcy, choæ nie zapominaj¹ o okrucieñstwie ostatniej wojny, wybaczaj¹ hitlerowskim oprawcom. Czcz¹ pamiêæ wszystkich ofiar wojny, bez wzglêdu na to, jaki mundur nosili.


SPRAWY

Kombajn do wikliny

Coraz mniej rolników chce pracowaæ przy trwaj¹cych w³aœnie wiklinowych ¿niwach. Rad¹ na to ma byæ supernowoczesna maszyna do zbierania wikliny. Jak dzia³a, mo¿na siê by³o przekonaæ w pi¹tek na polu w Golince ko³o Bojanowa. By³ to pierwszy pokaz urz¹dzenia w Europie. – Je¿eli ta wspania³a maszyna nie pomo¿e polskiemu wikliniarstwu, to ju¿ nic go nie uratuje – mówi³ podczas prezentacji Andrzej Pawlak, szef Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich oraz komisarz œwiatowego festiwalu wikliniarskiego w Nowym Tomyœlu. Wikliniarskie cudo ma 4 m d³ugoœci, zosta³o wyprodukowane w Zb¹szyniu i kosztuje 90.000 z³. Jego pierwszym nabywc¹ jest Jerzy Miko³ajczak, rolnik z Golinki.

wego Tomyœla. Ma 75 lat i w œcinaniu wikliny jest jedn¹ z najbardziej doœwiadczonych osób w Polsce. – Od ma³ego pracujê przy wiklinie. Ca³y dzieñ, tylko z przerw¹ na obiad. Jak siê œcina, to nie jest zimno – uwa¿a. Ale tak jak on myœli dziœ naprawdê niewielu. Dlatego te¿ z powodu braku si³y roboczej plantacje rolników z Golinki zaczê³y podupadaæ. Ale nowy kombajn ma to zmieniæ. Dziennie zbiera plony z 2,5 ha. Do osi¹gniêcia takiego efektu

wani jedynym tego typu urz¹dzeniem na œwiecie s¹ ju¿ plantatorzy wikliny z Anglii, Danii czy Francji. Andrzej Pawlak w kombajnie widzi dla polskiego i œwiatowego wikliniarstwa ostatni¹ deskê ratunku. – Tylko w naszym kraju dwadzieœcia tysiêcy ludzi ¿yje z wikliniarstwa. Niestety, rynek zalewany jest chiñszczyzn¹. Dlatego liczê, ¿e dziêki tej maszynie ceny naszych wyrobów nie wzrosn¹ i wci¹¿ bêd¹ w miarê konkurencyjne – mówi prosz¹c

13

Dominik Rauer z Leszna zwyciê¿y³ w ubieg³otygodniowym teleturnieju TVP „Jeden z dziesiêciu” i prawdopodobnie wyst¹pi w jego wielkim finale. Na razie zajmuje wysok¹ drug¹ lokatê w ogólnej klasyfikacji.

Nie jestem omnibusem – Jaka jest ¿eñska forma imienia Sasza? – Aleksandra. Gdyby Dominik Rauer, leszczyñski lekarz i ekonomista, odpowie-

bywanie wiedzy to po prostu moja pasja. Nigdy siê do teleturniejów specjalnie nie przygotowywa³em. Za to procentowa³a wiedza gromadzona przez d³u¿szy czas.

Fot. E. Baldys ▲ Dominik Rauer nie po raz pierwszy wystartowa³ w „Jeden z dziesiêciu”. Teraz ma jednak szansê powalczyæ w wielkim finale.

▲ Urz¹dzenie do zbioru wikliny kosztuje 90.000 z³. Mo¿e zast¹piæ pracê a¿ 8 osób.

– Chêtni do zbioru s¹ tylko w s³oneczne dni. Ale zim¹ zazwyczaj nikomu nie chce siê spêdzaæ ca³ego dnia na polu – twierdzi rolnik. Zarówno on, jak i uprawiaj¹cy wiklinê jego bratanek z ka¿dym rokiem mieli coraz wiêksze problemy, by przekonaæ ludzi do pracy w takich warunkach. Trudno by³o im o takich pracowników jak Zygmunt Grad z NoZaprezentowana w Golince maszyna nadaje siê do zbioru zarówno wierzby wiklinowej, jak i zyskuj¹cej ostatnio coraz wiêksz¹ popularnoœæ energetycznej. Ta druga, raz posadzona, daje plon nawet przez 30 lat. Z 1 ha plantacji uzyskuje siê 30-40 ton masy drzewnej. Coraz czêœciej prowadzi siê te¿ próby innych zastosowañ wierzby energetycznej. Ich zwolennikiem jest rolnik spod koœciañskiego Wolkowa Roman Bartkowiak, który uprawia wierzbê na 35 hektarach. – Mo¿na z niej produkowaæ chocia¿by olej napêdowy – mówi. – Próby prowadzone pod Szczecinem wykaza³y, ¿e z jednej tony mo¿na uzyskaæ 135 litrów biopaliwa. Wierzba nadaje siê równie¿ do produkcji probiotyków do pasz albo bioazotu.

trzeba by zatrudniæ przynajmniej 8 osób. Maszyna ci¹gniêta przez traktor œcina wiklinê, formuje, wi¹¿e w snopy i wrzuca na przyczepê. Choæ rolnik spod Bojanowa jest jej pierwszym nabywc¹, zaintereso-

Fot. E. Baldys

zgromadzonych wikliniarzy o pokazanie swoich d³oni.– Za³o¿ê siê, ¿e od grudnia do marca by³y dot¹d na nich g³ównie odciski. Czas z tym skoñczyæ.

MIROS£AW WLEK£Y

dzia³ na to ostatnie pytanie, zyska³by jeszcze wiêcej punktów. Mimo to zosta³ zwyciêzc¹ 5. odcinka 59. edycji teleturnieju „Jeden z dziesiêciu” i z solidn¹ przewag¹ nad trzecim w tabeli uczestnikiem oczekuje wielkiego fina³u. Jeœli utrzyma siê w pierwszej dziesi¹tce (a to bardzo prawdopodobne), wyst¹pi w ostatecznej rozgrywce, która nagrana zostanie w kwietniu, a w telewizji wyemitowana w maju. To nie pierwszy telewizyjny wystêp leszczynianina. Ju¿ w 1997 roku jako student bez powodzenia zadebiutowa³ w „Jednym z dziesiêciu”. Kolejne próby by³y o wiele bardziej udane: rok póŸniej wygra³ w teleturnieju „Vabank”, a w 2000 roku w „Miliardzie w rozumie”. – Nie jestem ¿adnym omnibusem – podkreœla Dominik Rauer. – Zdo-

Leszczynianin zdobywa j¹ poch³aniaj¹c ksi¹¿ki. Stale czytuje te¿ tygodniki i dzienniki. Informacje z mediów drukowanych uzupe³nia œledzeniem portali internetowych. – Po oœmiu latach przerwy przed kamer¹ czu³em siê znów jak debiutant – przyznaje. 191 punktów zdobytych w wyemitowanym w ubieg³ym tygodniu odcinku najprawdopodobniej pozwoli mu na udzia³ w nagraniu fina³owego starcia, do którego dojdzie wiosn¹ w lubelskim oœrodku Telewizji Polskiej. – W finale zmierz¹ siê sami doœwiadczeni gracze – przewiduje. – Wygra zapewne ten, który wie najwiêcej. Ale – nie ma co ukrywaæ – przy tego typu turniejach du¿e znaczenie ma te¿ szczêœcie. Dajê sobie dziesiêæ procent szans na sukces. MIROS£AW WLEK£Y


14

ROZMAITOŚCI

Fot. E.Baldys V Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie zorganizowała dla dzieci swoich nauczycieli i personelu administracji balik przebierańców. Jego oryginalność polegała na tym, że wspólnie z dziećmi bawili się też ich rodzice. Były wesołe konkurencje i ogniste tańce na parkiecie. Na zgłodniałych czekał słodki poczęstunek, a na spragnionych wyśmienite soki owocowe. Dzieci obdarowano paczkami. Na zakończenie imprezy wszyscy gromko krzyknęli „Do zobaczenia za rok!”.

Fot. E.Baldys V Tegoroczny Bal Fundacji ODZEW w Lesznie odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury i przebiegał pod hasłem: „Terapia na parkiecie”. Ponieważ przypadał on w walentynki każda pani otrzymała słodki upominek z życzeniami od kwiaciarni Bartex, a panowie obdarowali swoje partnerki kwiatkiem. W czasie trwania zabawy oprócz tańca i wspólnego biesiadnego śpiewu zorganizowano loterię fantową i różne konkursy. Wybrano najstarszą parę uczestniczącą w zabawie. A byli to Aleksandra i Teodor, którzy razem liczyli 175 lat. Natomiast najstarsza stażem para małżeńska to Kazimiera i Czesław Paczkowscy z Leszna. Na swoim koncie mają 53 lata stażu małżeńskiego. Jednych i drugich uhonorowano butelką szampana, którą wręczyły organizatorki balu Stefania Nawrocka i Aleksandra Kowalewska. Trzeba podkreślić, że do wspanialej atmosfery dostosowała się również firma Specjał serwując wspaniałe dania.

Fot. E.Baldys V Jedna z warszawskich firm ogłosiła konkurs dla przedszkoli i zerówek pn. „Wielki Bal Księżniczek”. Jego głównym celem było bicie rekordu na największy bal karnawałowy świata. Wzięły w nim udział 1103 przedszkola i zerówki z całej Polski. Wśród nich było również Przedszkole w Lipnie. Bal księżniczek w sali Gminnego Ośrodka Kultury poprzedził spektakl teatralny „O królewnie czarodziejce” . Po jego zakończeniu zaczęła się wspólna zabawa. Na parkiecie dominowały królewny, księżniczki i królowie. Nie zabrakło również postaci z popularnych dziecięcych bajek i kreskówek. Królową balu została Edyta Kaczmarek, dyrektorka przedszkola, której pomagały księżniczki: Ewelina Buczek, Lucyna Zięba, Ewelina Łatka i Anna Czapiewska-Masłowska. Kronika z Wielkiego Balu Księżniczek zostanie przesłana do organizatora w Warszawie, gdzie oceni ją specjalna komisja konkursowa. Zwycięskie przedszkole otrzyma zestaw zabawek na plac zabaw wartości ponad 11.000 zł.

Fot. E.Baldys V Tuż przed feriami sale Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lesznie przypominały królewskie komnaty. Placówka, podobnie jak Przedszkole w Lipnie (na zdjęciu obok), bierze udział w konkursie „Wielki Bal Księżniczek”. Do pięknie przystrojonych przedszkolnych wnętrz dostosowali się również milusińscy, którzy w dniu balu przebrali się za: królewny, królów i księżniczki. Również przebrane były panie wychowawczynie, które bawiły się wspólnie z dziećmi. Obszerna fotokronika wysłana zostanie do biura konkursu i wszyscy liczą, że przyniesie przedszkolu pierwsze miejsce.

Fot. E.Baldys W W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 5 w Lesznie na co dzień odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Ale w jedno lutowe przedpołudnie stała się ona salą balową. Wypełniły ją: smerfy, krasnale, wiewiórki i biedronki, w które wcielili się milusińscy z Przedszkola nr 13. Na parkiecie pląsały królewny, czarodziejki, żabki wspólnie z kowbojami, rycerzami i Supermanami. I jak to zwykle bywa na przedszkolnych balikach, w rolę dobrej królewny wcieliła się dyrektorka placówki Bogumiła Baryga, której podczas zabawy asystowały wychowawczynie: Marlena Gumpert, Beata Rajewska, Jadwiga Jaszkiewicz, Jolanta Zaremba i Katarzyna Nowak. Przy dziecięcych przebojach i różnych wesołych konkursach szybko minął czas przedszkolnego baliku.


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA 2 koła stalowe, 15-calowe z oponami letnimi do Opla Omega B, Vectra C, 150 zł, 0-663155299. op1012 ALFA 145 zarejestrowana 1997, 1490 zł, uszkodzony silnik, całos´c´ lub na cze˛s´ci, 0-697935533. op1067 ALFA ROMEO 156 1,8 / 1999, benzyna + gaz, pełna elektryka, klima, ABS, 2xpp., 14.200 zł, 0669414844. op1031

˙ ARO´ WKA MERCEDES CIE˛Z 811 1995, DMC 7,5, waz˙ne uprawnienia, kontener zamknie˛ty winda˛, 16.000 zł netto, 0-607442258. op1026 CINQUECENTO 700 / 1996 do naprawy, 1150 zł, 0-602581903. op1032 CZE˛S´ CI z demontaz˙u i opony 10 zł, 0-697911067. op1008 FELGI stalowe 13-calowe do Citroena, Forda, Peugeota, VW, 85 zł / kpl., 0-663155299. op1011 FIAT 126p zielony, stan bdb, komplet opon zima / lato, 860 zł, 0-605546120. op1051 FIAT CINQUECENTO 700 / 1993, garaz˙owany, hak, 1300 zł, 0-667275394. op1044 FIAT CINQUECENTO 1993, 1300 zł, 0-697935533. op1065 FORD FIESTA 1,3 / 2004, 39.000km, klima, 4xpp., c.z., CD, ABS, 2 kpl. opon, garaz˙owany, czarny perłowy, 19.000 zł, 0728867949. op1004 FORD TRANSIT 2,5D / 1996, 9osobowy, hak, kro´tki, niski, biały, 8900 zł, 0-607392085. op1048 HYUNDAI ATOS 1,0 / 1998, 5 drzwi, ABS, wspomaganie, el. szyby, c.z., 2xpp., 7200 zł, 0782649525. op1064 KOŁA dojazdowe do Citroena, Peugeota, VW, Chryslera, 550 zł / szt., 0-663155299. op1010 LAGUNA 1,6 / 2000 bezyna, klimatyzacja, 4xpp., 16.300 zł, 0667745749 (po 18.00). op1043 MATIZ / 1999 TOP złoty, klima, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek + pilot, el. szyby, stan bardzo dobry, 7200 zł. 0-609244944. jk983 MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny, 4 drzwi, c.z., alarm, el. dach, alufelgi, RO, nowe opony, zarejestrowany, zadbany, stan techniczny bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0-667098351. bd4776 MERCEDES 1,9 + gaz / 1991, 4900 zł. 0-609636367. jk968 MAZDA MY-3 1,6 / 16V / 1995, 7000 zł, 0-601925849. op1042 MERCEDES A-klassa, 2005 160 CDI, 33.000 zł + opłaty, 0693871997. op1053 OPEL ASTRA II 1,7DTI / 1999 kombi, zarejestrowany, granat, 13.900 zł. Tel. 0-505006936. op1020 OPONA letnia Sava Effecta, nieuz˙ywana, 145 / 80R13, 60 zł 0605331784. op1029

OPEL CORSA C 05 / 2006 1,3CDTI, 50 tys.km, 3 drzwi, kolor błe˛kitny, ksia˛z˙ka serwisowa, ABS, pp., wspomaganie, immobiliser, 2 komplety kluczy, zarejestrowany, radio CD, 19.800 zł, 0511119104. op1006 PEUGEOT 206 12 / 2000 1,1 benzyna, 120 tys.km, 3 drzwi, pp., wspomaganie, czarny, stan bdb, 9000 zł do negocjacji, 0511119109. op1005 POLONEZ CARO GLE 1,6 / 1995, szary metalik, hak, 180.300km, 600 zł, 0-601449288. op1013 PEUGEOT 206 1,4 benzyna / 2000 / 2001, klimatyzacja, ABS, poduszki, wspomaganie, pełna elektryka, srebrny, 10.500 zł + opłaty. 0-601306413. jk1002 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0-667098351. mk424 ROVER 418 GSD 1,8 TD / 1993, zielony, 4-drzwiowy, wspomaganie, c.z., el. szyby, el. lusterka, el. dach, CD, hak, blokada skrzyni biego´w, alarm, zadbany, zarejestrowany. Cena 8500 zł. Tel. 0501109747. am1237 RENAULT 19, 1994, el. szyby i lusterka, zarejestrowany, 1700 zł, 0-660743898. op1049

´ CI NIERUCHOMOS 3-POKOJOWE 46m2, IIIp, ul. Parkowa sprzedam lub zamienie˛ na parter z balkonem, cena 140.000 zł. Tel. 0-609596825. op984 KIOSK z lokalizacja˛ 4000 zł, 0668140448. op1041 MIESZKANIE 39m2 - Leszno, 2-pokojowe. Cena 110.000 zł. 0609250866, (065) 549-02-89. mk8326 Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety.

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793 DOM wolnostojacy, stan surowy zamknie˛ty w Lesznie, 248.000 zł, 0-605546120. op1056

ALBA chłopie˛ca 606458858.

SEAT AROSA 1,7SDI / 1999, czarny, zarejestrowany, 11.300 zł. 0-505006936. op1021

HUS´ TAWKA nowa na stelaz˙u (wartos´c´ 160 zł) 80 zł. 0604188147. op1069

SEAT IBIZA 1,9SDI / 2001, srebrno-niebieski, wspomaganie, abs, alufelgi, cena 12.800 zł. Tel. 0601180449. jk972

ROWEREK dziecie˛cy koła 14 cali, 5 biego´w, os´wietlenie, 170 zł, 0692368120. op1039

SEICENTO 1,1 / 2000, złoty metalik, elektryczne szyby, pp., 78KM, 7400 zł, 0-65 / 533-83-85. op1019 SKODA FELICJA 1,3 / 1997, garaz˙owany, I włas´ciciel, 5000 zł, 0609092857. op1054 SPRZEDAM lub zamienie˛ FORDA GALAXY 2,8 / 1996, automat, 7 miejsc, klima, el. szyby i lusterka, ABS, hak, c.z., 11.800 zł, zarejestrowany, 0-607392085. op1061 TOYOTA CARINA E 1,6 / 1994, cena 7300 zł. Tel. 0-697060473. op998 TYŁ Fiata Punto I, 100 zł, 0501309676. op1003 VW GOLF 2,0SDI / 2007, 4 drzwi, klima, 10xpp., el. szyby, ABS, granatowy metalik, 42.500 zł + opłaty, tel. 0-607392085. op1046 VW PASSAT kombi 1,8 / 1994 gaz, stan bdb, zadbany, ekonomiczny, czarny metalik, 7500 zł, 0605487305. op1052 VW POLO 1,3 / 1995, granatowy metalik, 2xpp., 3 drzwi, szyberdach, 5100 zł, 0-605546120. op1059 VW PASSAT kombi 1,8 / 94 gaz, stan bdb, zadbany, ekonomiczny, czarny metalik, 7500 zł, 0605487305. op1060

´ ZEK dziece˛cy wielofunkcyjWO ny Kaps 3 bardzo mało uz˙ywany, zielony z dodatkiem bez˙u, 350 zł, 0-663163490. op1009 ´ ZEK niebieski Tako - 250 zł, WO Ło´z˙eczko białe, bez materaca - 60 zł, fotelik samochodowy 0-9 kg 60 zł, 0-663814925. op1025 ´ Z˙ NE RO BRYKIET ze słomy 380 zł / tona, 0-65 / 543-83-12. op1014 DRZWI wewne˛trzne białe nowe 6 szybek, mroz˙one szkło, szer. 70 cm, 2 sztuki, os´ciez˙nice gratis, 150 zł / szt., Leszno, 0-668351680. op1024

zł, 0op1016

TORBA do wo´zka - 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477 UBRANKO komunijne z koszula˛ rozmiar 140, 25 zł, 0-606458858. op1017

´ ZEK Peg-perego, czerwony, WO lekki, łatwo składany, głe˛boki + spacero´wka. 300 zł. 0604188147. op1070

NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk997 OBORNIK - 100 zł za przyczepe˛. Tel. 065 518-52-17 (wieczorem). mk3241 ORGANY włoskie P.M. 68 supersound, 5 oktaw, wzmacniacz kolumna 70W, 650 zł, 0-785543340. op1063 PRALKA automatyczna Gorenje sprawna, 80 zł, 0-505006936. op1022 PRASA belownica do makulatury, pet, puszek itp, 3000 zł, 0695924138. op1015

DWIE komody (80 i 40), szafa, 2 regały + biurko gratis, cena 550 zł. Tel. 0-601272752 po 16.00. op956

ROWER go´rski aluminiowy, 2 amortyzatory, przedni hamulec tarczowy, 450 zł, 0-692368120. op1068

KACZOR francuski 5-letni, 5kg, 40 zł, 0-505952433. op1045

ROWER turystyczny duz˙y z przerzutkami, 140 zł do uzgodnienia, 065 / 572-25-93. op1034

KOMPLET nowych naczyn´ Philipiak, 3000 zł, 0-694840980. op1027

´ LIKI na cho´w, samice i samKRO ce od 35 zł, 0-65 / 572-25-93. op1035 KURTKA sko´rzana nowa, ciemnozielona, z podpinka˛, damska, rozm. 38, 199 zł. 0-604188147. op1071 MEBLE szer. 220 cm, mahon´, 200 zł, 0-697405300. op1062

DLA DZIECKA

RENAULT CLIO zarejestrowany 1992, sprawny, 1250 zł, 0697935533. op1066

50

15

NIEMIECKI rower me˛ski Treking, koła 28 cali, rama aluminiowa, 7 biego´w, 460 zł, 0692368120. op1038

SCHODOŁAZ kroczacy LISTKAR 120 - cena 6000 zł, wo´zek inwalidzki elektryczny - 5000 zł, 0-502351570. op1050 SIŁOWNIA Atlas - 500 zł, 0697972518. op1033 SOFA rozkładana niebieska, 150 zł, pralka Ardo 150 zł, 0783070855. op1040 STARY zegar Gustav Becker, z˙yłkowiec elektryczny, 1899 zł, 0605546120. op1058 STARY zegar wisza˛cy 640 zł, 0605546120. op1057

NOTEBOOK HP procesor 1,4GHZ dysk twardy 60GB, stan idealny, 800 zł, 0-692368120. op1037

STRAY zegar elektryczny, mechanizm pełna płyta, wisza˛cy, dł. 1350mm, 1650 zł, 0-605546120. op1055

NOWA mikrofala i frytkownica, 100 zł / szt., 0-607392085. op1047

SUKNIA s´lubna 40-42 170cm, jednocze˛s´ciowa + bolerko, welon, 300 zł do negocjacji, 0-663041718. op1007

KUCHENKA gazowa + pochłaniacz - 150 zł. 0-609636367. jk969 NOWA niemiecka suszarka do włoso´w dla pan´ - 18 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk896 MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

TELEWIZOR LG, LCD 27 cali model RZ27L255, stan idealny, funkcja monitora, 800 zł, 0692368120. op1036

˙ OŁNIERZYKI wojsko na koZ niach, ułan´skie, huzary, piechota, 1-5 zł / szt., 0-601683556. op1030


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ ATLAS siłowy. 609832776.

Tel. 0jk1065

DREWNO kominkowe, 0661420986. jk1052 MONITOR 661398706.

17

cali, 0jk1060

OWCZARKI niemieckie szczenie˛ta. 0-665543862. jk1037 SZCZENIE˛TA YORKI. 0609230944. jk1074 PRALKA automatyczna Gorenje sprawna, 80 zł, 0505006936. op1022 PRASA belownica do makulatury, pet, puszek itp, 3000 zł, 0-695924138. op1015 ROWER go´rski aluminiowy, 2 amortyzatory, przedni hamulec tarczowy, 450 zł, 0692368120. op1068 ROWER turystyczny duz˙y z przerzutkami, 140 zł do uzgodnienia, 0-65 / 572-25-93. op1034 SCHODOŁAZ kroczacy LISTKAR 120 - cena 6000 zł, wo´zek inwalidzki elektryczny 5000 zł, 0-502351570. op1050 TORF, ziemia, gruz mielony, piasek, z dowozem. 0601567060. jk962 TUNEL 20x7,5 502043150.

m. 0jk1018

WEŁNA mineralna KNAUF, rozmiary 150-200mm. TANIO!, 0-603055013, 0607430182. jk963 MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ 00TŁUMIKI. 500068470. AUTO-LAWETA 514368154.

Tel.

0jk1017

24h. 0jk1042

BMW 518 / 1993, 4000 zł. 0514368154. jk1044 CORSA 1,2 / 1998. 0601852530. jk955 ESCORT KOMBI 1,8D / 1993. 0-505586312. jk1001 0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

FIAT PUNTO 1995, zarejestrowany, I włas´ciciel, stan bdb, 0-781325511. jk1056 FOCUS 1,8TDCI ⁄ 2004, sprowadzony. Tel. 0-510297237. jk947 FORD FOCUS 1,8TDDI ⁄ 2001, zielony, zarejestrowany. Tel. 0-502439300. mk7832 GOLF 1994, 0-604739317. jk1070 GOLF III 1995 ⁄ 1,9TDI, 0661359961. jk1054

GOLF III / 1997. 663266386.

Tel. 0jk1067

MAZDA - 323F, 1998 r., 0661771552. jk1069 MERCEDES A-KLASA. 0666730431. jk1028 MITSHUBISHI CARISMA 1996, zarejestrowany, klimatyzacja, 9500 zł, 0-783091864. jk1050 OPEL TIGRA 1,4 ⁄ 1995, 0693372707. jk1061 OPEL VECTRA A 1,6 ⁄ 1995. 0-603424167. jk1008 PEUGEOT 307 2,0HDI, 0669820490. jk1053 RENAULT 19 / 1997, 2800 zł. 0-514368154. jk1045 SKUTER ORION TGB. 0609832776. jk1031 VW PASSAT 2,5 V6 TDI 2000, tel. 0-665442111. VW PASSAT 2,5TDI ⁄ 1999, 150 KM, tel. 0-665190809. mk7832 VW T4, 1996, 9-osobowy. Tel. 0-602538226. mk7833 KUPNO

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk57 SKUP

aut.

0-514368154. jk1043

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (065) 536-72-76, 0-696545600. ap763

KREDYTY prosto i szybko: goto´wkowe (docho´d od 500 zł, wiek do 79 lat), konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk957 LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222 NABE˛DE˛ dacho´wke˛ rozbio´rkowa˛. 0-601567060. jk1005 USŁUGI DOCIEPLANIE. 502346210.

0jk848

ELEWACJE, docieplenia. 0697615905. jk1073 INSTALACJE c.o. wod-kan. 0-603309265. jk1022 KARCHER

0-609089867. jk800

MALOWANIE, montaz˙ rygipso´w, docieplanie poddaszy, składanie mebli. Tel. 0519113698 NOWY SPRINTER 6-osobowy: 1-dniowe wyjazdy na narty, giełdy towarowe, zabawy itp. Tel. 0-604385663. mk1637 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0-509879801. jk3 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0jk1023 511505348. POSADZKI 24 H - MASZYNOWE OD 9 DO 11 ZŁ. TEL. 502111021, 511512222. PROFESJONALNE prace malarskie - tapeciarskie- wykon´czeniowe, 0-669086419. jk1051

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. jk2

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0725048874. mk6532

SZPACHLOWANIE, malowanie, docieplanie. 0781339234, 0-609424877. jk568

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0-606982046. mk8148

´ Z˙ NE RO KREDYT konsolidacyjny - jeden kredyt zamiast wszystkich dotychczasowych, jedna niz˙sza rata. (065) 512-61-10, 0609749363, 0-669882570. jk730 KREDYT na dowo´d do 20.000 bez zas´wiadczen´ o zarobkach i zbe˛dnych formalnos´ci. (065) 512-61-10, 0-609749363, 0669882570. jk731

TYNKI maszynowe, szpachlowanie, malowanie. 0607211883. jk1011 TYNKI maszynowe KNAUFF - tanio, dobrze. 0-605906363. jk1077 USŁUGI transportowe MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0mk1691 604385663. USŁUGI dz´wigami do 40 ton, podnos´niki koszowe do 25 m. 0-601361422. jk967

VIDEOFILMOWANIE + komplet zdje˛c´ - 870 zł. 0600386935. jk946

´ J OGRO´ D - projektowaTWO nie, urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd504 ´ CZANIE wne˛trz: giWYKAN psowanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506 ´ Ł muzyczny - przyje˛ZESPO cia weselne i okolicznos´ciowe (standardy jazzowe, bluesowe i rockowe). Tel. 0-601329693. mk7833 ZAKŁAD ogo´lnobudowlany, wykon´czenia, tynki agregatem. 0-609636367. jk970 PRACA ZATRUDNIE˛

´ R takso´wkarzy do RANABO DIA TAXI LESZNO. 0515570774. jk1004 NIE etatowa intratna wspo´łpraca. (065) 527-14-43. jk1035 RESTAURACJA zatrudni pizzermana, kucharza oraz kelnera. Tel. 0-600074095. jk1041 TELE-TAXI zatrudni dyspozytora, 0-501331008. jk976 ZATRUDNIE˛ operatora koparko-ładowarki. 0-609945353. jk959 SZUKAM PRACY

BIEGŁY rewident z bardzo dobra˛ znajomos´cia˛ komputerowej OPD z zakresu rachunkowos´ci, wyła˛cznie we Wrocławiu, wynagrodzenie min. 6000 zł, 0-65 / 520-46-91, 0660373517. jk926 ELEKTRYK lat 50, złota ra˛czka, niekoniecznie w tym zawodzie. Tel. 0-693658879. jk1010 KAWALER lat 35 poszukuje pracy, moz˙e byc´ delegacja. 0782067900. jk1048 MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca. 0-603851109. jk169 MŁODY, uczciwy, sumienny z silna˛motywacja˛ podejmie ka´ rez˙da˛ prace˛ (nie akwizycja). S dnie, bardzo dobra znajomos´c´ komputero´w, prawo jazdy kat. B. Tel. 0-663383464. bd510


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ STUDENTKA administracji (zaoczna), prawo jazdy, dobra znajomos´c´ j. angielskiego podejmie prace˛. Tel. 0695968566. bd507

S´ WIERCZYNA dom wolno stoja˛cy 0-509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk994 LOKALE

TANIEC - lekcje indywidualne lub kurs. 0-503379455. jk1079

POSPRZA˛TAM mieszkanie, umyje˛ okna. Tel. 0-783440219. jk1047

SPRZEDAM

ROLNICZE

SZUKAM pracy jako kucharz, staz˙ 18 lat. 0-509936581. jk951 KUPNO ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0601571857 zawsze, (065) 52012-11 wieczorem. jk927 KUPIE˛ kasety video, ,,Hotel w kurorcie’’, ,,Przypadki bawarskie’’ ,,Beny Hill’’, ,,Flip i Flap’’ i inne komedie. 0601567060. jk1006

´ CI NIERUCHOMOS 1155M2 działka budowlana w centrum Leszna. 0601764643. jk805 ATRAKCYJNY dom pod lasem - Da˛bcze. 0-509660842 www.atena.nieruchomos´ ci.pl jk993 ATRAKCYJNY dom z 2006r. Gronowo. Tel. 0-509660842 www. atena.nieruchomos´ci.pl jk995 BEZCZYNSZOWE segmenty Zatorze. Tel. 0-509660842 www.atena.nieruchomos´ ci.pl. jk998 DZIAŁKI: Rydzyna, Przybyszewo 0-516146701 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk996

´ miDZIAŁKA 700 m. kw. w S glu, tel. 0-518573617. mk1412 KAMIENICE: Leszno, Rydzyna. 0-516146701 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk991 KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385 NIERUCHOMOS´ CI ’’ATE-

NA’’ sprzedaz˙, kupno, wynajem, kredyty. Leszno, Słowian´ska 17, (065) 520-77-57, 0509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk999 NOWE domy: Zatorze, Gronowo, Unii Europejskiej. 0509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk992 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0691716626, 0-607136076. mk8221 SPRZEDAM działke˛ - Przybyszewo, blisko las, woda. 0601567060. jk961

3-POKOJOWE Ogrody. 0509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk990 38M2, 45m2, 49m2 Prochownia. 0-509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk988 2

64M , Holenderska, Rejtana. 0509660842 www.atena.nieruchomos´ci.pl jk989 SPRZEDAM mieszkanie 80,8 m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821 SPRZEDAM mieszkanie 67 m2 lub zamienie˛ na mniejsze z dopłata˛. 0-607671436. jk1026 SPRZEDAM mieszkanie 37m2 lub wynajme˛. 0601643951. jk1027 KUPIE˛

NAUKA

CIA˛GNIK 783616754.

C-355.

´ WECZKA JAŁO 662608525.

0jk1036

ciele˛. 0jk1000

’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ - 0-604050831, 0-606452352, (065) 520-21-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem. jk778 ’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065)529-47-36, 0-60119-19-44. mk8445 NISKA wywrotka. 0601852530. jk956 SKUP bydła. 0-605693339. mk7613 SPRZEDAM pszenice˛ ozima˛, 0-609566980. jk1068

KUPIE˛ mieszkanie, lokal na parterze lub działke˛ z moz˙liwos´cia˛ zabudowy w centrum: Leszna, Rawicza, Gostynia, Kos´ciana, 0-510148210. jk1071

SPRZEDAM rozsiewacz do nawozu. 0-65 538-08-92. jk1046

PILNIE kupie˛ kawalerke˛ na parterze. Tel. 0-602728770. mk8721

TOWARZYSKIE

DO WYNAJE˛CIA

1-OSOBOWE 691576552.

pokoje. 0jk898

BIURA centrum. 0600310752. jk1030 DO wynaje˛cia prosperuja˛cy lokal gastronomiczny w Rydzynie przy 5. Tel. 0-601755701 KAWALERKI, pokoje. 0600310752. jk1029 LOKAL 30m2, centrum Leszna, na sklep, gabinet, biuro. 0691576552. jk831 MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane, 45m2, Leszno, 0724528349. jk1058 MIESZKANIE 37,5m2 Westerplatte. 0-603345051. jk1057

´ J 2-osobowy. 0POKO 660373517. jk572 WYNAJME˛ garaz˙ - Ostroroga. 0-603363612. jk1019 WYNAJME˛ mieszkanie przy Rynku na działalnos´c´. 0509758978. jk971 POSZUKUJE˛

POSZUKUJE˛ pilnie do wynaje˛cia mieszkania 2-pokojowego lub domku. 0-691576552. jk899

WIALKA do 663064058.

zboz˙a, 0jk1059

DZIEWCZYNY. 603701639.

0jk1038

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk1039 ZDROWIE POTENCJA. 697454739.

Leszno, 0jk1003

´ ZADZWON DO FACHOWCA ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049 ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160 BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067 BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0609379993. mk8466 HYDRAULIK. 691626468.

Tel. 0mk6520

KARCHER - Leszno i okolice. 0-724304512. jk960

KARCHER 603854774.

17 -

tanio. 0mk8069

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6036 KARCHER, sprza˛tanie 665195914.

profesjonalne wne˛trz, 0jk369

KARCHER.

0-509511107. jk305

´ LNOBUDOWLANE OGO kompleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 PŁOTY, balustrady - tanio. 0696453914. jk939 PŁOTY, bramy www.grzesroki.pl 785210922.

kute. 0jk225

KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0663139317. mk6988

PRASOWANIE - profesjonalne usługi - tel. 0-607734410. 1392

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661378-141. mk4038

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761

RYGIPSY - sufity - s´cianki malowanie. 0-693537890. jk535

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0609089401. mk7903

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

MEBLE na 692193231,

STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 520-19-50, 0-661255537. mk6279

wymiar. 0www.flies.pl mk8020

˙ anten: TV-POLMONTAZ SAT, CANAL+. 0-669913111. mk7832 MOTOCYKLE, skutery - napawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507 TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107 WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966 ZDUN: piece + podkowa, 065 / 547-54-87. jk1072

ATĘ JUŻ R E M U N E R P ZAMÓW

DZIŚ!

OSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE

kw iec ień 13 ,7 0 zł i Ogłoszeń Biuro Reklam szno 63 • 64-100 Le ka ńs ul. Słowia , 065 529 48 81 27 47 9 , 065 52 pl 065 529 25 40 g@gazetaabc. abc-marketin ; pl c. ab ta ach poczty. ze abc@ga sza lub w oddział

ić u listono

ożesz zamów * Prenumeratę m


KONKURS

Wiosenny Konkurs ABC

18

Morze, słońce, malownicze miasteczka, fantastyczne zabytki starożytności, wspaniałe parki narodowe. W konkursie naszej gazety do wygrania wycieczka dla dwóch osób do Chorwacji – wzdłuż Adriatyku – oraz wiele innych nagród rzeczowych. Przez miesiąc, aż do 31 marca, w naszej gazecie będą drukowane kupony konkursowe (dziś 3. kupon). Będzie ich w sumie 11. Każdy, kto uzbiera co najmniej 7 kuponów, weźmie udział w losowaniu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i dostarczyć do naszej redakcji.

Do zestawu kuponów należy dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Ostatni kupon konkursowy ukaże się w wydaniu gazety 31 marca, jednak zestawy kuponów mogą państwo wysyłać do redakcji już po 17 marca,

po ukazaniu się 7 kuponów. Dla tych, którym umknie jeden z numerów gazety, wydrukujemy jeszcze cztery dodatkowe kupony. Wyniki konkursu opublikujemy 14 kwietnia Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www. gazetaabc.pl ag

plecak szkolny

2-osobowa objazdowa wycieczka po Chorwacji* –Plitvickie Jeziora – Trigor – Split – Dubrownik – wodospady rzeki Krk

piłki

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

*konieczność posiadania paszportu

z siedzibą w Lesznie przy ul. 1 Maja 1

śpiwór

informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących pojazdów:

zestawy do badmintona torba podróżna

1. samochód osobowy marki FIAT PUNTO o numerze rejestracyjnym PL 07674. Rok produkcji 2001.

pendrive

2. samochód marki NYSA o numerze rejestracyjnym LNE 7641. Rok produkcji 1991.

plecak Campus 60 l

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2009 roku o godz. 11 w budynku H, sala nr 1. Samochody można oglądać w ZSR-B Leszno przy ul. 1 Maja 1, w dniu 19 marca 2009 r. w godz. 10-12. zestaw do wina

po 260/k

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI drewniany anioł LESZNO, CENTRUM HANDLOWE MANHATTAN, TEL./FAX 065 520 42 08

DECORAM Hurtownia Art. Dekoracyjnych

Czynne 7 dni w tygodniu.

ul. Szybowników 63, 64-100 Leszno tel./fax 065 529 31 18 kom. 665 50 50 18 www.decoram.pl www.decoram.na.allegro.pl

WIELKI WIOSENNY KONKURS DEWOCJONALIA - VERITAS PRZENIESIONY z Rynku na

ul. Aptekarską 4

KUPON KONKURSOWY NR 3

(łącznik ul. Wolności z Narutowicza) w Lesznie tel. 065 529 41 59 ARTYKUŁY DEKORACYJNE, KULTU RELIGIJNEGO, UPOMINKI ITP.

Podaje się do publicznej wiadomości, że dniu 16.03.2009 r. o godz. 10 w lokalu, znajdującym się pod adresem Kaczagórka 27a, gm. Pogorzela celem uregulowania należności na rzecz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Placówka Terenowa w Gostyniu odbędzie się sprzdaż z licytacji niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 21.11.2008 r. należących do Dominika Skrzypczaka, Kaczagóra 27a, 63-860 Pogorzela: ciągnik rolniczy URSUS C-355, nr rej. LNT 3774, rok produkcji 1973, nr silnika 164557, wskazanie licznika 02180 km, masa całkowita 2700 kg, masa własna 2100 kg, pojemność 3120 cm3, moc 45 KW. Wartość szacunkowa: 4800 zł. Cena wywołania: 3600 zł. Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 16.03.2009 w godz. 9.30-10. Kaczagóra 27A, gmina Pogorzela. Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500 zł warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. W I licytacji obowiązywać będzie cana wywołania w wysokości 75% wartości szacunkowej ruchomości. W przypadku nie dojścia do skutku I licytacji na dzień 18 marca 2009 roku o godz. 10 wyznacza się termin II licytacji. Cena wywołania w II licytacj wynosi 50 % wartości szacunkowej. po 263 Zastrzego się odwołanie licytacji bez podania przyczyny.


19

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

BURMISTRZ ŚMIGLA INFORMUJE Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

że dnia 27 lutego 2009 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla wykaz lokalu użytkowego, położonego w Glińsku przeznaczonego do dzierżawy w drodze przetargu, Zarządzenie Nr 237/09 Burmistrza Śmigla z dnia 27 luty 2009 r.

po288/k

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w październiku 2009 r. rozpoczyna kształcenie na 3-letnich studiach I stopnia (licencjackich) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na kierunku

KOSMETOLOGIA – Kosmetologia stosowana – Stylizacja, charakteryzacja i wizaż ZAPRASZAMY! Zapisy na kierunek kosmetologia – od 3 lutego 2009 r. Absolwenci Kosmetologii (studiów licencjackich) mogą kontynuować kształcenie na utworzonych dla Nich studiach magisterskich w zakresie Promocja Zdrowia

UWAGA!

Dla absolwentów policealnych szkół kosmetycznych przewidziane są atrakcyjne zniżki w opłatach!

Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 64-100 Leszno ul. B. Prusa 33 KRS 0000213545

POMÓŻ NAM, MY POMAGAMY INNYM! Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. Realizujemy cele statutowe poprzez fundowanie stypendiów uzdolnionym uczniom w trudnej sytuacji materialnej, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych oraz finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na realizowane przez Towarzystwo cele pożytku publicznego. Zapewniamy, że będzie to dobra inwestycja w przyszłe sukcesy naszej młodzieży.

1% podatku

Leszno ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5, tel. (065) 529-47-77, 529-92-62, 529-31-78 tel/fax (065) 529-35-20 www.wsh-leszno.pl dziekanat@wsh-leszno.pl

po234/k


RELAKS

20

DZIECI W FOTOGRAFII

Dokąd gnają na swojej wspaniałej maszynie dwaj dzielni motocykliści? Na rajd Paryż-Dakar! Trzymamy kciuki za kuzynów Huberta i Mateusza. W końcu pustynia to taka trochę większa piaskownica. LL

Pieprz czarny ziarnisty Pieprz czarny ziarnisty jest najbardziej ostry ze wszystkich rodzajów pieprzu. Posiada intensywny zapach i korzenny, palący smak. Jest powszechnie używaną przyprawą – stosuje się go do mięs, dań z warzyw, jaj i serów, a także wszelkiego rodzaju sosów, zup i bulionów. Więcej informacji o przyprawach oraz wiele ciekawych przepisów znajdziecie na stronie www.galeo.pl LL

Idą dwa koty przez pustynię. Nagle jeden mówi: – Wiesz stary, ja nie ogarniam tej kuwety.

xxx

Niemcy napadli na kolejne państwo – państwo Rokitów.

xxx

Przychodzi pacjent do dentysty: – Ależ od pana czuć alkohol! – mówi oburzony stomatolog. – To dlatego, że przykładałem go sobie na bolący ząb! – A od dawna boli? – No, już jakieś cztery lata...

xxx

Stan pańskiego zdrowia wymaga natychmiastowej operacji komunikuje choremu lekarz w szpitalu. – Nigdy się na to nie zgodzę! Wolę umrzeć! – odpowiada pacjent. – Jedno drugiego nie wyklucza.

xxx

Wędkarz poszedł na ryby. Jak

zwykle złapał złotą rybkę. Rzekła mu: – Zapomnij o trzech życzeniach... ale mogę dać ci jedną radę... – Wal śmiało!!!! – Rzadziej tu przychodź.... rogaczu...

xxx

Mówi blondyn do kolegi: – Wiesz, Japonki to mają fajne życie. Wstają z rana i od razu w kimono. Zebrała LL

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 24 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 17.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 14 Hasło: „MIEĆ RACJĘ TO NIEWIELE – NAWET ZEPSUTY ZEGAR MA RACJĘ DWA RAZY NA DOBĘ” Nagrodę wylosował: Michał Żyski, Leszno, ul. Bułgarska 20/5

DYŻURY APTEK wtorek LESZNO – VENTRICULUS, ul. Różana 3, tel. 065 520-80-39 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

środa Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

17.00, 19.00 – Madagaskar 2 – animowany prod. USA 21.00 – Lustra – horror prod. USA

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia – s.f./dramat prod. USA 20.00 – Transporter 3 – akcja prod. fr.

(j)

LESZNO – VENTRICULUS, ul. Różana 3, tel. 065 520-80-39 KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 065 512-05-27 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

czwartek LESZNO – VENTRICULUS, ul. Różana 3, tel. 065 520-80-39 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS – 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM – 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT

21

SI£ACZE

W Trapezie z Wêgrami Leszczyñska hala Trapez bêdzie kolejny raz aren¹ miêdzypañstwowego meczu si³aczy. Przed rokiem zmierzyli siê w niej strongmani Polski i Czech. Tym razem bia³o-czerwoni walczyæ bêd¹ z Wêgrami. Pojedynek zostanie rozegrany 14 marca. Rok temu nasza trójka: Mariusz Pudzianowski, Jaros³aw Dymek i rawiczanin Damian Sierpowski pokona³a po³udniowych s¹siadów 5:1. W zbli¿aj¹cym siê spotkaniu ekipy wyst¹pi¹ w czteroosobowych sk³adach. W polskim zespole kolejny raz znalaz³ siê Damian Sierpowski. Sk³ad bia³o-czerwonych uzupe³ni¹ równie utytu³owani si³acze: Grzegorz Peksa, Ireneusz Kuraœ i Lubomir Libacki. Rezerwowym w polskiej dru¿ynie bêdzie Micha³ Szmerowski. Bardzo silny sk³ad awizuj¹ tak¿e Wêgrzy. W zespole goœci wyst¹pi miêdzy innymi oœmiokrotny

mistrz œwiata w trójboju si³owym i zarazem czterokrotny uczestnik Arnold Classic. Si³acze rywalizowaæ bêd¹ w szeœciu konkurencjach: przeci¹ganiu liny, przetaczaniu opony o wadze 390 kg, wypychaniu rywala palem z ko³a, wadze p³aczu, martwym ci¹gu z ciê¿arem 320

Fot. E. Baldys ▲ Zanim rawiczanie wyjad¹ na tor spêdz¹ kilka dni na zgrupowaniu w górach.

¯U¯EL

Jad¹ w góry

Na trzy dni wyje¿d¿aj¹ dzisiaj w Karkonosze ¿u¿lowcy drugoligowego Kolejarza Rawicz. Krótkie zgrupowanie ma przede wszystkim charakter integracyjny. Zawodnicy popularnych „NiedŸwiadków” indywidualnie przygotowuj¹ siê do nowego sezonu. Urozmaiceniem mozolnych æwiczeñ ma byæ trzydniowy obóz integracyjnoprzygotowawczy. Wezm¹ w nim udzia³: £ukasz Loman, Marcin Nowaczyk, Piotr Dziatkowiak, Kamil

Pop³awski i Robert Miko³ajczak. Towarzyszyæ im bêd¹ trener Henryk Jasek oraz klubowi dzia³acze. W treningowych planach zawodnicy maj¹ zajêcia w sali, na basenie oraz si³owni, a tak¿e szusowanie na nartach. Pierwsze treningi na torze planowane s¹ w drugiej po³owie marca. (ceg)

▲ W polskiej ekipie kolejny raz wyst¹pi rawiczanin Damian Sierpowski.

Fot. 2x J. Witczak ▲ Publicznoœæ bêdzie mog³a obejrzeæ tak¿e koncert Nasty Ladies.

BIEGI

Dwanaœcie godzin w kopalni

Czterech biegaczy reprezentuj¹cych Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie wystartuje w unikatowym na skalê europejsk¹ 12-godzinnym Podziemnym Biegu Sztafetowym. Rozegrany zostanie on 7 marca w starych wyrobiskach Kopalni Soli w Bochni. W dru¿ynie MPEC-u wystartuje czterech pracowników tej firmy, którzy w bieganiu odnaleŸli wspania³y relaks i wielk¹ przyjemnoœæ: Marek Bota, Marek Górny, Jerzy Jakubiak i Henryk Kubaszewski. Sukcesem jest ju¿ samo dostanie siê na listê startow¹, gdy¿ organizator dopuszcza do zawodów tylko 55 wy³onionych w drodze losowania czteroosobowych sztafet. – Bardzo cieszymy siê, ¿e znaleŸliœmy siê na liœcie startowej. To niecodzienny bieg, który jest dla nas nie tylko atrakcj¹ sportow¹, ale i turystyczn¹ – podkreœla kapitan dru-

¿yny MPEC Leszno Marek Bota. – Bieg rozgrywany jest na prawie dwuipó³kilometrowej pêtli, wiod¹cej zabytkowymi wyrobiskami, na g³êbokoœci ponad dwustu metrów. Ka¿dy z nas jest doskonale przygotowany do biegu. Bêdziemy pokonywaæ po dwie pêtle, czyli po niespe³na piêæ kilometrów. W ci¹gu dwunastu godzin ka¿dy z nas zaliczy po siedemosiem zmian. Zamierzamy przebiec wspólnie oko³o sto piêædziesi¹t kilometrów. Ekipa MPEC Leszno nie jest pierwsz¹ z naszego regionu, która wystartuje w tej imprezie. Przed dwoma laty zaliczyli j¹ biegacze Kormorana Œwiêciechowa. (JAC)

kg i wyciskaniu na barki belki lub tzw. kuœtyku, czyli wyciskaniu ciê¿arka o wadze 80 kg. Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy bêdzie koncert zespo³u Nasty Ladies znanego przede wszystkim z udzia³u w programie ,,Mam Talent’’. Impreza rozpocznie siê o godz. 16. Bior¹c pod uwagê frekwencjê, jak¹ przed rokiem cieszy³ siê mecz Polska-Czechy, tym razem tak¿e nale¿y spodziewaæ siê kompletu, czy nawet nadkompletu publicznoœci. Bilety kosztuj¹ 10 z³otych, ulgowe 5 z³otych (dla dzieci do lat 12). J.W.

Bilety do wygrania

Dla czytelników „ABC” mamy 5 biletów wstêpu na leszczyñsk¹ imprezê. Rozlosujemy je wœród osób, które przyœl¹ SMS pod numer 7238 wpisuj¹c w treœci: ABC.STRONG imiê i nazwisko, miejsce zamieszkania. Koszt SMS-a to 2,44 z³ z VAT. Na zg³oszenia czekamy do 8 marca. Nazwiska zwyciêzców podamy we wtorkowym wydaniu gazety, 10 marca.

KOP

W Popowie

Po raz pi¹ty odby³ siê w Popowie Wonieskim walentynkowy turniej w kopa. Jego zwyciêzc¹ zosta³ Tadeusz Kolberg z Drzeczkowa, który wyprzedzi³ Marka Szymañskiego z Leszna i £ucjana Gruhna z Drzeczkowa. Kolejna miejsca zajêli: Andrzej Nyczke ze Starkowa, Jacek Kolberg z Osiecznej i Bogdan Pawlik z Drzeczkowa. (ceg)

Fot. archiwum ▲ Jednym z uczestników pi³karskiej ligi amatorów w Niet¹¿kowie jest dru¿yna Vito. Jej zawodnicy sk³adaj¹ za naszym poœrednictwem podziêkowania swojemu sponsorowi Hurtowni Oœwietlenia Samochodowego Vito za wsparcie w przygotowaniach do sezonu i rozgrywkach. (ceg)

yczenia na Dzień Kobiet Chcesz złożyć życzenia mamie, żonie, córce, koleżance z pracy, a może sąsiadce? Chcesz powiedzieć dziewczynie coś, czego do tej pory nie miałeś odwagi wyznać? Zrób to za pośrednictwem naszej gazety.

Wystarczy wysłać SMS-a pod nr 7238 o treści: ABCDK. Życzenia. Numer telefonu komórkowego osoby, do której je kierujemy. Oto przykład: ABCDK. Cioci Gosi i kuzynce Malwinie wszystkiego dobrego z okazji ich swieta. 601123987. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. Na SMS-y czekamy do środy, 4 marca. Opublikujemy je w gazecie w piątek, 6 marca, dwa dni przed Dniem Kobiet. Jeszcze w piątek osoba o podanym przez Ciebie numerze telefonu komórkowego otrzyma SMS-a informującego ją o tym, że w „ABC” czeka na nią słowna niespodzianka. I na pewno ją przeczyta. Uwaga! Liczba znaków w SMS-ie nie może przekroczyć 160. SMS-y nie mogą zawierać polskich liter typu: ą, ę, ś, ć, ń itd. Numer telefonu komórkowego adresata życzeń musi mieć 9 cyfr i nie ma być poprzedzony cyfrą 0. Prosimy też sprawdzić ustawienia swojego telefonu, czy nie może automatycznie zaprogramowanej polskiej czcionki. Jeżeli tak, to trzeba to zmienić.


SPORT

22

PI£KA NO¯NA

Brakowa³o œwie¿oœci

s W akcji Karol Szykulski z Polonii Leszno.

Fot. E. Baldys

BOKS

Rekordowa obsada

A¿ 132 zawodników z 29 klubów wziê³o udzia³ w Turnieju Bokserskim im. W³odzimierza Pawlaka, który w sobotê odby³ siê w Lesznie. Zawody w hali Æwicznia stanowi³y jednoczeœnie eliminacje do mistrzostw Polski juniorów oraz Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. Do tej drugiej imprezy uda³o siê zakwalifikowaæ trzem reprezentantom gospodarzy, bokserom Polonii Leszno: Tomaszowi Smyœlnemu, Micha³owi Ludwiczakowi i Mateuszowi Kowalskiemu. Smyœlny wygra³ kategoriê wagow¹ 52 kg, podobnie jak Izabela Heliñska wagê 63 kg i Karol Szkudelski wagê 68 kg. Drugie miejsca zajêli: Adrian Bielak w wadze +91 kg, Joanna Myszkowska (57 kg), Ludwiczak (70 kg), Mateusz Cywka (63 kg) i Ernest Grzeœkowiak (30 kg). – Bardzo dobre walki stoczyli Ludwiczak i Heliñska – powiedzia³ Al-

bin Pudlicki, szkoleniowiec Polonii Leszno. – Micha³ powinien wygraæ, ale sêdziowie byli innego zdania i podjêli problematyczny werdykt. Z kolei Iza wraca do formy po przerwie, a jej szczyt szykuje na mistrzostwa Polski. Zawiód³ nieco Adrian Bielak. W jego przypadku liczyliœmy na awans do krajowego czempionatu juniorów. Najlepszym zawodnikiem leszczyñskiego turnieju zosta³ Grzegorz Skiba z Gwardii Wroc³aw. Z polonistów najwy¿ej oceniono Tomasza Smyœlnego i Izê Heliñsk¹. Pomocy w organizacji turnieju udzielili: Sporting, Timberpol Sierpowo, Meibes, Sawa, restauracja Ramzes, SpriMat, ArTom, Hurtownia Star, Auto Komis Domaga³a, Prywatna Praktyka Lekarska E. Szendryk, UMiG Rydzyna, pose³ Wies³aw Szczepañski, EmEr Jeans Leszno, Pizzeria Margherita, Auto Wega i MOSiR. (ceg)

KRÊGLARSTWO

Trzecie we Wronkach

W miniony weekend odby³ siê we Wronkach pierwszy turniej fina³owy w ramach Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w kategorii kobiet. Trzecie miejsce zajê³y w nim zawodniczki Polonii Leszno. By³a to pierwsza z czterech imprez, które wy³oni¹ mistrza kraju. Zakoñczy³a siê zwyciêstwem Alfy Vector Tarnowo Podgórne. Dru¿yna ta wyprzedzi³a: Dêbinki Gdañsk, Poloniê Leszno (Neczyñska 560, Konopa 551, Mara¿ewska 522, Waœkowiak 568, Lajtke 512 i Chwastyniak 527) i Dziewi¹tkê Wronki. Leszczynianki bêd¹ teraz musia³y odrabiaæ straty z Wronek, gdy¿ zajmuj¹ aktu-

alnie trzeci¹ lokatê z 8 punktami na koncie. Prowadz¹ce w tabeli zespo³y z Tarnowa Podgórnego i Gdañska maj¹ w dorobku po 12 „oczek”. xxx Œwietnie spisali siê klubowi koledzy leszczynianek, którzy w meczu z imienniczk¹ z £azisk poprawili rekord swojej krêgielni. Wygrali 7:1, w krêglach 3509:3153. Na ten znakomity wynik zapracowali: Bartosz W³odarczyk 623, Miko³aj Konopka 621 (nowy rekord w kategorii juniorów m³odszych), Marek Majer 602, Artur Piosik 564, Mateusz Grzeszczuk 551 i Miko³aj Piosik 548. (ceg)

Kolejny sparing rozegrali pi³karze trzecioligowej Polonii Leszno. W sobotê zmierzyli siê w Jarocinie z Bia³ym Or³em KoŸmin, przegrywaj¹c 0:2. Leszczynianie stracili pierwsz¹ bramkê ju¿ w 5. min spotkania, po strzale z 25 metrów w tak zwany d³ugi róg. Zadowoleni z takiego obrotu sprawy czwartoligowcy z KoŸmina cofnêli siê do defensywy. Poloniœci atakowali, byli czêœciej w posiadaniu pi³ki, ale niewiele z tego wynika³o. Podobnie by³o po zmianie stron. Gdy wydawa³o siê, ¿e mecz zakoñczy siê wynikiem 0:1, podopieczni Jerzego Radojewskiego stracili pi³kê, z czego skorzystali rywale, którzy w 87. min po raz drugi trafili do siatki. – Zagraliœmy s³abe spotkanie – nie kry³ trener Jerzy Radojewski. – Nie potrafiliœmy powa¿niej zagroziæ bramce Bia³ego Or³a. W naszej grze widaæ brak œwie¿oœci, dlatego w najbli¿szym czasie nieco zmniejszymy intensywnoœæ zajêæ. Mam nadziejê, ¿e efekty wykonanej przez nas w zimie ciê¿kiej pracy przyjd¹ w lidze. W najbli¿sz¹ sobotê Polonia rozegra kolejny mecz kontrolny. Rywalem naszego trzecioligowca bêdzie Sparta Miejska Górka. (ceg)

Od pi¹tku do niedzieli w Lesznie rozgrywane by³y miêdzynarodowe zawody jeŸdzieckie. JEDZIECTWO

Pozostali w Lesznie

Wiêkszoœæ zawodników pozosta³a w naszym mieœcie, gdy¿ ju¿ w czwartek rozpoczyna siê kolejna impreza z cyklu CSI. Potrwa do niedzieli. Miniony weekend z pewnoœci¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci Krzysztofa Praska z klubu Nad Wigrami Miko³ajewo, gdy¿ na ogierze Love Supreme wygra³ dwa g³ówne konkursy punktowane do presti¿owego rankingu Rolexa. Zainkasowa³ tym samym ponad 9000 euro. W sobotniej rundzie m³odych koni du¿¹ niespodziankê sprawi³ £ukasz Wasilewski z HBC Lasocice, plasuj¹c siê na Wavantosie na drugiej pozycji. W finale tego konkursu bardzo dobrze spisa³a siê reprezentantka gospodarzy Weronika So³tysiak na What Quick, zajmuj¹c pi¹t¹ pozycjê. Wasilewski w finale mia³ zrzutkê i musia³ zadowoliæ siê 11. pozycj¹. W finale ma³ej rundy nie zawiod³a 18-letnia leszczynianka Natalia Drañczarek, zajmuj¹c z jedn¹ zrzutk¹ w drugim przejeŸdzie 16.

(ceg)

Fot. J. Kuik s W sobotê i niedzielê w g³ównych konkursach triumfowa³ Krzysztof Prasek na Love Supreme.

W oczekiwaniu na derby Zwyciêstwo i pora¿ka, to bilans naszych drugoligowców w siedemnastej kolejce spotkañ. Arot-Astromal – Orlik 33:23

Pocz¹tek sobotniego spotkania nie zapowiada³ wysokiej wygranej gospodarzy. Dru¿yna z Brzegu dzielnie stawia³a czo³a faworyzowanym leszczynianom, prowadz¹c nawet przez moment. Prze³om nast¹pi³ w 18. min, kiedy nasi szczypiorniœci doprowadzili do stanu 10:9. Od tego momentu posz³o ju¿ z górki i do przerwy by³o 16:12. W drugiej po³owie przewaga jeszcze uros³a i ostatecznie skoñczy³o siê na 10 bramkach ró¿nicy. – Przeciwnik by³ na pocz¹tku mocno zmobilizowany i podj¹³ walkê. Nam zabrak³o trochê koncentracji i dopiero z czasem zagraliœmy tak, jak nale¿y – powiedzia³ Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec leszczyñ-

skiej dru¿yny. Arot-Astromal: Giernas 8, Tórz 7, £uczak 6, Pawlik 3, Matuszewski, Wierucki, Becelewski i Szkudelski po 2. Nastêpne ligowe spotkanie leszczynianie rozegraj¹ dopiero za dwa tygodnie i bêd¹ to derby regionu.

OSiR – Têcza 35:30

Koœciañska dru¿yna pojecha³a na mecz do Komprachcic os³abiona brakiem kontuzjowanych Micha³a Przekwasa i Tomasza B³a¿ejczaka, ale ju¿ z Adrianem Wujcem, który wróci³ do Têczy z wypo¿yczenia do AZS-u Zielona Góra. Pocz¹tek uk³ada³ siê bardzo pomyœlnie dla goœci, którzy w 5. min wygrywali 5:1, a w 15. – 9:5. Jednak póŸniej OSiR wy-

Po raz dziewi¹ty

goda pozwoli, to ka¿dy z uczestników zaliczy dwa przejazdy. Baz¹ tegorocznej imprezy bêdzie hotel Mieszko, który znajduje siê w samym centrum Karpacza. Tam w pi¹tkowy wieczór odbêdzie siê odprawa zawodników, a w sobotê nast¹pi dekoracja zwyciêzców i wspólna biesiada podsumowuj¹ca mistrzostwa.

(JAC)

PI£KA RÊCZNA

NARCIARSTWO

W najbli¿sz¹ sobotê w Karpaczu rozegrane zostan¹ mistrzostwa Leszna i powiatu leszczyñskiego w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Bêdzie to ju¿ dziewi¹ta edycja tej imprezy. W tym roku po raz pierwszy z leszczynianami rywalizowaæ bêd¹ tak¿e mieszkañcy ca³ego powiatu. Miejscem sportowych zmagañ bêdzie jak zwykle stok Euro. Jeœli po-

pozycjê na Don Grandi P. Od czwartku do niedzieli bêdzie jeszcze ciekawiej, gdy¿ rozegranych zostanie a¿ 13 konkursów.

Fot. E. Baldys s M. Wierucki (Arot-Astromal) jest pewnym egzekutorem rzutów karnych.

korzysta³ dwie dwuminutowe kary zawodników Têczy. Gospodarze odskoczyli na 23:20, ale w cztery minuty póŸniej by³ remis 23:23. W 45. min OSiR ponownie odskoczy³, tym razem na 28:24 i ju¿ do koñca kontrolowa³ wynik. – Tanio skóry nie sprzedaliœmy. Mo¿na siê by³o nawet pokusiæ o punkty, ale z³apaliœmy kilka g³upich kar. Zespó³ zas³u¿y³ jednak na s³owa pochwa³y za du¿¹ wolê walki – powiedzia³ ,,ABC’’Aleksander Sowa, szkoleniowiec Têczy. Têcza: Krystkowiak 12, Sawicki 6, Nowak 5, Haryk 3, Rado³a 2, Graf 1, Komorowski 1, Sobkowiak 0, Stelmasik 0, Wujec 0, Cierniewski 0. (ceg), (dab) Pozosta³e wyniki: Bór – MiedŸ II 29:28 Szczypiorno – Krokus 32:17 AZS – Olimp 36:24 Zag³êbie II – ŒKPR 28:41 Pogoñ – Sparta 27:30 TABELA 1. AZS Zielona Góra 17 30 2. ŒKPR Œwidnica 17 29 3. OSiR Komprachcice 17 29 4. AROT-ASTROMAL 17 28 5. Szczypiorno Kalisz 17 25 6. Olimp Grodków 17 22 7. Zag³êbie II Lubin 17 19 8. Sparta Oborniki 17 18 9. TÊCZA KOŒCIAN 17 13 10. Krokus Bystrzyca 17 7 11. MiedŸ II Legnica 17 6 12. Orlik Brzeg 17 6 13. Pogoñ Oleœnica 17 4 14. Bór Oborniki 17 2


SPORT Koszykarze UKKS WSH Leszno 2000 odnieœli kolejne zwyciêstwo w Wielkopolskiej Lidze Seniorów. W rozegranym awansem meczu z Soko³em w Miêdzychodzie wygrali pewnie 74:47. KOSZYKÓWKA

Hokejowe zmiany

W czwartkowym, wyjazdowym spotkaniu podopieczni Tomasza Grabianowskiego grali bez trzech czo³owych zawodników. Z powodu kontuzji odpoczywali Nowaczyk i Skonieczny, a obowi¹zki s³u¿bowe zatrzyma³y w Lesznie Kowalskiego. Mimo absencji tej trójki koszykarzy leszczynianie nie mieli najmniejszym problemów z pokonaniem dru¿yny z Miêdzychodu. Ju¿ po pierwszych 10 minutach by³o 22:9 dla przyjezdnych. Podobnie wygl¹da³o to w drugiej æwiartce, tak¿e wygranej przez UKKS WSH. Nic dziwnego, ¿e do przerwy lider tabeli prowadzi³ ju¿ 41:21. Po zmianie stron nadal przewa¿ali goœcie, którzy ca³y czas kontrolowali sytuacjê na parkiecie. – Ten mecz potraktowaliœmy wybitnie treningowo – poinformowa³ nas Roman Grabianowski, wiceprezes klubu. – Czêsto rotowaliœmy

sk³adem, graj¹c na przemian dwoma pi¹tkami. By³a okazja do przeæwiczenia ró¿nych zagrywek. Na uwagê zas³uguje dobra postawa zespo³u w obronie. Pozwoliliœmy zdobyæ Soko³owi niespe³na piêædziesi¹t „oczek”. Punkty w czwartkowym spotkaniu zdobyli: Dryjañski 27, Skrzypczak i Wójciak po 11, Sterna i Kaptur po 6, Grabiñski 5, Matuszewski 4, Szymañski i Wojciechowski po 2. Ju¿ dzisiaj, we wtorek, lider tabeli udaje siê do Konina. Leszczynianie zakoñcz¹ rozgrywki 8 marca, kiedy to zmierz¹ siê w Nowym Tomyœlu z Gromami. Dwa tygodnie póŸniej przyst¹pi¹ do pierwszej fazy rozgrywek bara¿owych, w której dwie czo³owe dru¿yny z Wielkopolski zmierz¹ siê z najlepszymi ekipami z Zachodniopomorskiego. (ceg)

23

¯U¯EL

To uczciwe rozwi¹zanie Od przysz³ego roku Indywidualne Mistrzostwa Œwiata Juniorów bêd¹ rozgrywane w podobnej formule jak Grand Prix. Najlepszego juniora globu wy³oni cykl trzech turniejów, które zaplanowano w Polsce, Czechach i na £otwie. – Na œwiecie we wszystkich dyscyplinach d¹¿y siê do tego, aby tytu³ mistrzowski by³ jak najbardziej zas³u¿ony – powiedzia³ SportowymFaktom.pl Marek Cieœlak, trener kadry narodowej. – W minionych sezonach mieliœmy do czynienia z wieloma niespodziankami. Miêdzy innymi Dawid Kujawa by³ jednym z najbardziej niespodziewanych zwyciêzców. Myœlê, ¿e trzy rundy to bardzo uczciwe rozwi¹zanie. Opiekun reprezentacji Polski doda³ te¿: – Je¿eli Przemek Pawlicki czy Maciej Janowski chc¹ w przysz³oœci zdobywaæ medale rangi mistrzostw œwiata, to musz¹ wygrywaæ nie tylko na torze w Lesznie czy Wroc³awiu. Im prêdzej dopasuj¹ siê do ró¿nych nawierzchni, tym lepiej dla rozwoju ich kariery. (ceg)

Fot. E. Baldys ▲ – Przemek musi wygrywaæ nie tylko na torze w Lesznie – twierdzi trener kadry Marek Cieœlak.

SZACHY

Zimowe granie

Rawicki klub szachowy Korona-Rawbud, jak co roku w okresie ferii zimowych, zorganizowa³ otwarte turnieje szachowe skierowane do dzieci i m³odzie¿y. Rywalizowa³o w nich 23 m³odych ludzi z Rawicza, Leszna i W³oszakowic.

▲ Pi³karze, a tak¿e kibice futbolu mocno stêsknili siê ju¿ za zielonymi boiskami.

Fot. E. Baldys

PI£KA NO¯NA

Puchar na pocz¹tek

Wielkimi krokami zbli¿a siê inauguracja pi³karskiej wiosny. W naszym regionie rozpocznie siê ona ju¿ w najbli¿szy weekend. Na 8 marca zaplanowano tylko jedno spotkanie. Bêdzie to mecz Pucharu Polski na szczeblu okrêgu pomiêdzy Zniczem Obr¹ a Orkanem Chorzemin. Zosta³ on przyspieszony ze wzglêdu na zaleg³y, ligowy pojedynek tej drugiej dru¿yny z Wis³¹ Borek, który odbêdzie siê 15 marca. Na ten dzieñ wyznaczono te¿ pozosta³e pucharowe spotkania. A zmierz¹ siê w nich: Orze³ Lipno z Rawi¹ Rawicz, Grom Czacz z PKS Racot, K³os Rokosowo z Wielkopolank¹ Szelejewo, Ruch Bojanowo z Obr¹ Koœcian i Grom Wolsztyn z Heliosem Czempiñ. Wolny los ma Pogoñ Œmigiel. W tym samym terminie zainauguruj¹ rundê rewan¿ow¹ tak¿e czwartoligowcy. Za

niespe³na dwa tygodnie Sparta Miejska Górka zagra w Go³uchowie z LKS-em, D¹broczanka Pêpowo w D¹biu ze Zrywem, Ardi Krobianka Krobia podejmowaæ bêdzie Piasta Kobylin, a GKS Krzemieniewo zmierzy siê z Koron¹ Piaski. Tydzieñ po Pucharze Polski i IV lidze odbêd¹ siê inauguracyjne mecze na „trzecim froncie”, gdzie naszym jedynym reprezentantem jest Polonia Leszno. Zespó³ prowadzony przez Jerzego Radojewskiego 21 marca podejmowaæ bêdzie u siebie Uniê Swarzêdz. W tym dniu pierwsze mecze rundy wiosennej rozegraj¹ te¿ pi³karze w klasie okrêgowej i klasie A. Z kolei w kolejny weekend

wybiegn¹ na boiska zespo³y graj¹ce w klasie B. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, ¿e na razie ¿aden z klubów nie zg³asza³ problemów z przygotowaniem boisk. By³o to jednak jeszcze przed odwil¿¹ i dopiero najbli¿sze dni poka¿¹, w jakim stanie znajduj¹ siê pi³karskie obiekty na naszym terenie. Nie jest wykluczone, ¿e niektóre pucharowe b¹dŸ ligowe spotkania pierwszej czy drugiej kolejki zostan¹ prze³o¿one. – Na razie trzymamy siê ustalonego terminarza. Bêdziemy jednak elastyczni, jeœli zajdzie taka koniecznoœæ – poinformowano nas w OZPN Leszno. (ceg)

W g³ównym turnieju zwyciê¿y³a Monika Murawa z Korony-Rawbud przed rawiczaninem Tomaszem Bucha³¹, który reprezentowa³ Wichra Zb¹szyñ i Bartoszem Godyl¹ z Korony. Dalsze miejsca zajêli Mi³osz Walkowski i Jonasz Walkowski z Soko³a W³oszakowice oraz Patryk Majer z Leszna. W turnieju szachów szybkich role siê odwróci³y Najlepszy by³ Tomasz Bucha³a, a drugie miejsce zajê³a Monika Murawa. Trzeci by³ Miko³aj Kowalczuk z Korony. W turnieju szachów b³yskawicznych triumfowa³ Miko³aj Kowalczuk przed Tomaszem Bucha³¹ i Adamem Bruderem z Korony. Rozegrano tak¿e dwa turnieje m³odzików (do 12 lat). W pierwszym z nich zwyciê¿y³ Mi³osz Walkowski przed Jonaszem Osieckim i Miko³a-

jem £yczakowskim z Korony. W drugim tak¿e triumfowa³ Mi³osz Walkowski. Drugi by³ Jonasz Walkowski, a trzecie miejsce zajêli exaequo Kinga Godyla z Korony i Patryk Majer. Trzej najlepsi zawodnicy turnieju g³ównego oraz w szachach szybkich i b³yskawicznych otrzymali nagrody pieniê¿ne. Nagrodami by³y te¿ puchary i upominki rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz z wpisowego uczestników. Piêciu zawodników wype³ni³o normy na wy¿sze kategorie szachowe: Klaudia Mrug z Korony na trzeci¹, Kinga Godyla z Korony i Mi³osz Walkowski z Soko³a na czwart¹ oraz Jonasz Walkowski z Soko³a i Patryk Majer z Leszna na pi¹t¹. J.W.

Fot. J. Witczak ▲ Zimowe turnieje Korony-Rawbud co roku ciesz¹ siê sporym zainteresowaniem.

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport KOSZYKÓWKA

Dobre, bo polskie Kolejną miłą niespodziankę sprawiły swoim kibicom koszykarki PKM Duda Super-Pol. Grające w krajowym składzie leszczynianki pokonały w piątek 67:60 wyżej notowaną w tabeli drużynę z Torunia. Tym zwycięstwem podopieczne Jarosława Krysiewicza definitywnie zapewniły sobie awans do fazy play-off Ford Germaz Ekstraklasy. Już w czwartek wiadomo było, że w drużynie gospodarzy zabraknie White. Amerykanka wyszła wprawdzie na trening, ale z grymasem bólu na twarzy i ze łzami w oczach szybko zrezygnowała z zajęć. Pozostało jej obserwowanie meczu z Energą z ławki rezerwowych. Mimo absencji koszykarek zza oceanu (Shields poleciała do Stanów na pogrzeb wujka i do chorej mamy – dop. D.C.) zespół gospodarzy podjął skuteczną walkę z faworyzowanymi toruniankami. Po pierwszej kwarcie prowadził 18:17, a po drugiej było już 43:32, głównie za sprawą znakomitej postawy zmienniczek, Nawrotek i Durak.

V Bardzo dobry mecz zagrała w sobotę Dominika Nawrotek.

Po przerwie leszczynianki umiejętnie kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie. W 26. minucie odskoczyły nawet na 15 „oczek”. W końcówce kwarty w ich szeregi wkradło się jednak trochę chaosu i po kilku stratach przewaga stopniała. Całkiem nerwowo zrobiło się natomiast w połowie ostatniej odsłony, kiedy to było tylko 59:56 dla podopiecznych Jarosława Krysiewicza. Na szczęście zimną krew zachowały Krężel i Nawrotek, które trafiły ważne punkty. Uzyskaną w ten sposób przewagę leszczynianki dowiozły do ostatniej sekundy spotkania. – Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa – mówiła po meczu uradowana Ola Drzewińska. – Dziękujemy kibicom za wspaniały doping. Na pewno nie byłyśmy faworytkami w tym spotkaniu, ale walką i sercem do gry osiągnęłyśmy sukces. Tym cenniejszy, że uzyskany w krajowym składzie. Zadowolenia z wygranej nie kryła też grająca z meczu na mecz coraz lepiej Kasia Krężel. – Udowodniłyśmy, że wielkim sercem i zaangażowaniem, nawet w polskim składzie, jesteśmy w stanie wygrywać. Zagrałyśmy dzisiaj bardzo dobrze w obronie. Nie ustrzeFinepharm – Lotos

59:71

CCC – ŁKS

84:47

Inea – Wisła

77:89

Cukierki – KSSSE

85:61

PTK – MUKS

70:82

SPEEDROWER

Sukces w parach W indywidualnych mistrzostwach świata juniorów i seniorów leszczyńskim zawodnikom nie poszło już tak dobrze, jak w rywalizacji drużynowej. Tym razem nie zdobyli medali. Odbili to sobie jednak z nawiązką w parach. W dalekiej Australii rywalizowano w miniony weekend w konkurencjach indywidualnych i w parach. W pierwszej z nich, wśród seniorów, dominowali gospodarze, którzy zajęli dwie czołowe lokaty. Tuż za podium znaleźli się obrońcy tytułów mistrza i wicemistrza świata: Marcin Szymański i Maciej Ganczarek z Astromalu-Szawer Leszno.

Jedenaste miejsce zajęli ex aequo Artur Poprawski (Pavart Rawicz) i leszczynianin Dariusz Pilas, a jego klubowy kolega Radosław Handke był piętnasty. W finale juniorów ostatnie, szesnaste miejsce zajął Krystian Górniaczyk z Astromalu-Szawer. Prym w tej rywalizacji wiedli Australijczycy, którzy zajęli sześć czołowych lokat. Znacznie lepiej poszło leszczynianom w turnieju par. Szymański i Ganczarek, wspólnie z Łukaszem Nowackim, stanęli na najwyższym stopniu podium. Wyprzedzili Australijczyków i Anglików. (ceg)

głyśmy się jednak strat, których było zbyt wiele, dlatego końcówka zrobiła się nerwowa. W odmiennym nastroju był po piątkowym pojedynku trener gości Bośniak Elmedin Omanic. – Gratuluję drużynie z Leszna. Zagrała tak jak z Wisłą i Gorzowem, a więc bardzo ambitnie i z wielką determinacją. A ja czułem, że bez Amerykanek pokażą się z jeszcze lepszej strony. My wypadliśmy poniżej oczekiwań. Zagraliśmy po prostu słabo. – Chwała dziewczynom, że grając w siódemkę wytrzymały trudy spotkania – wyznał Jarosław Krysiewicz. – Kluczem do zwycięstwa okazała się druga kwarta, w której udało nam się wypracować sporą przewagę, grając na bardzo wysokiej skuteczności. W pełni wykorzystali-

Fot. 2 x E. Baldys V Po meczu kibice zgotowali zawodniczkom owację na stojąco.

śmy słabszą postawę torunianek. Trzeba jednak dodać, że rywalki są już chyba myślami przy playoffach, stąd tak dużo błędów w ich grze. U nas też nie było jednak tak słodko. Dziewiętnaście strat, to stanowczo za dużo. Mamy nad czym pracować. Punkty dla PKM Duda Super-Pol zdobyły: Krysiewicz 16, Krężel 15, Nawrotek 11, Koc 7, Durak, Drzewińska i Czarnecka po 6. DARIUSZ CEGIELSKI

1 Lotos PKO BP Gdynia

21 40

2 CCC Polkowice

21 38

3 Wisła Can-Pack Kraków 21 38 4 KSSSE AZS Gorzów

20 36

5 Energa Toruń

21 33

6 Inea AZS Poznań

21 32

7 PKM Duda Super-Pol

22 32

8 Utex ROW Rybnik

21 31

9 Finepharm J. Góra

21 28

10 Cukierki Brzeg

22 28

11 MUKS Poznań

21 27

12 ŁKS Siemens Łódź

21 25

13 PTK Pabiannice

21 23

ŻUŻEL

Wicemistrzowie na Wyspach Aż sześciu żużlowców Unii Leszno wystartuje w tym sezonie w lidze angielskiej. To prawie cała drużyna. Najliczniej reprezentowanym przez naszych zawodników klubem w Elite League będzie Swindon Robins. W ekipie popularnych „Rudzików” wystąpi bowiem aż trzech unistów. To Leigh Adams, Troy Batchelor i Jurica Pavlic. Ipswich Witches wybrał ponownie Jarosław Hampel, natomiast Adam Shields został zawodnikiem Lakeside Hammers. Z kolei barw „Asów” z Manchesteru bronić będzie w tym sezonie Krzysztof Kasprzak, który wraca na stałe do Anglii po rocznej przerwie. Jak łatwo zauważyć na Wyspach startować będą niemal wszyscy podstawowi zawodnicy wicemistrza Polski. Z liderów brakuje tylko Damiana Balińskiego, który jednak od lat konsekwentnie unika ligi angielskiej, ograniczając się do sporadycznych występów na tamtejszych torach. „Bali” stawia sprawę jasno – mówi, że nie stać go na jazdę w Elite League i nie jest do niej logistycznie przygotowany. A ta wymaga nie tylko odpowiednich nakładów finansowych, ale też końskiego zdrowia. Zawodnicy odjeżdżają bowiem w sezonie po kilkadziesiąt imprez i to często nawet trzy razy w tygodniu. Niewątpliwym plusem startów na Wyspach jest nie tylko duża

liczba startów, ale też permanentny kontakt ze światową czołówką oraz specyfiką tamtejszych, technicznych torów. Wielu zawodnikom tego właśnie brakuje, aby być cały czas w tak zwanym gazie. Z tego też względu tak chętnie wrócili do Anglii Jarek Hampel i Krzysztof Kasprzak. Taką drogę dalszego rozwoju wybrał też Jurica Pavlic, a pewnie niebawem podąży nią także Przemek Pawlicki. Na brytyjskich torach sezon rozpoczyna się wcześniej niż w Polsce. Tam żużlowe motory zawarczą na

dobre już w połowie marca. Poprzedzą to tak zwane „press day”, a więc prezentacje poszczególnych drużyn dla mediów. Większość zawodników Unii Leszno już w najbliższych dniach uda się zatem za kanał La Manche. Aż pięciu z nich zobaczymy na torze 15 marca, kiedy to w Swindon odbędzie się jubileuszowy turniej z okazji 60-lecia żużla w tym ośrodku. Zaproszenia do udziału w nim otrzymali: Leigh Adams, Troy Batchelor, Jurica Pavlic, Krzysztof Kasprzak i Jarosław Hampel. (ceg)

Fot. Internet V Leigh Adams od lat jest w Anglii liderem drużyny Swindon Robins.


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia na Dzień Kobiet str. 21

E I K S TYŃ

GOS

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 17 (2065) 03.03-05.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Tanie mleko rujnuje rolników

Tak źle dawno nie było. Cena mleka spada z miesiąca na miesiąc. Do hodowli krów trzeba już dokładać, dlatego wielu rolników chce likwidować stada. str. 4

Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody Wielki Wiosenny Konkurs „ABC” str. 18

Kombajn do wikliny

Dobre, bo polskie Grając w krajowym składzie leszczyńskie koszykarki pokonały wyżej notowaną drużynę z Torunia. To zwycięstwo zapewniło im awans do fazy play-off Ford Germaz Ekstraklasy. str. 24

Młodzież lubi hazard Coraz więcej młodych ludzi korzysta z automatów do gier ustawionych w sklepach i pubach. Zostawiają w nich pieniądze licząc, że zarobią znacznie więcej. – To nielegalny hazard – przypominają policjanci. str. 4

Fot. E.Baldys

Jerzy Mikołajczak, rolnik z Golinki koło Bojanowa, jako pierwszy w Europie kupił maszynę do zbioru wikliny. Urządzenie kosztowało 90.000 zł. Może zastąpić pracę 8 osób. To dobrze, bo chętnych do pracy w polu brakuje, a wiklinowe żniwa właśnie trwają. str. 13

Nie jestem omnibusem Dominik Rauer z Leszna ma szansę powalczyć w wielkim finale teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. str. 13

Portfele leszczyniaków

Dowód, kalendarzyk z wakacji, zdjęcie syna, karta stałego pacjenta, ostatni odcinek emerytury, rachunki... Sprawdziliśmy, jakie skarby mieszkańcy Leszna noszą w portfelach. str. 7


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Internetowa wioska

W Chwałkowie w gminie Krobia uruchomiono centrum kształcenia na odległość. To efekt projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, realizowanego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

▲ Na zakończenie ferii zimowych w Czachorowie sołtys i Rada Sołecka zorganizowali w Świetlicy Wiejskiej III Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nim 15 młodych osób. Rywalizacja między zawodnikami była zacięta i emocjonująca. Każdy uczestnik otrzymał upominek, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchary. Najlepszy okazał się Daniel Skibicki, za nim uplasowali się Norbert Kordus, Anna Skibicka. Nagrody ufundowali: Urząd Miejski w Gostyniu, GOK Hutnik i Wydział Promocji. – Turniej wpisał się w cykl imprez organizowanych w naszej wsi i będzie kontynuowany – mówi Tomasz Skibicki, sołtys Czachorowa. – Młodzież chętnie uczestniczy we wszystkich turniejach, imprezach i uroczystościach. Jest też bardzo chętna do współpracy. Tekst i fot. ES

6 marca – sala bankietowa Mróz SA Borek Wlkp. Godz. 18 – Koncert Ireny Jarockiej. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Ośrodku Kultury. 10 marca – sala posiedzeń Starostwa Powiatowego Godz. 10 – Szkolenie „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”, zorganizowane przez: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Gminne Centrum Informacji wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Celem szkolenia jest zapoznanie się z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjono-

wania na rynku oraz informacjami dotyczącymi funduszy na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej. Na spotkaniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych. Szkolenie jest bezpłatne. Poprowadzi je w formie aktywnych warsztatów Justyna Maćkowiak, doradca gospodarczy, trener w dziedzinie rozpoczynania działalności gospodarczej. Imienne potwierdzenie udziału pod nr. tel. 065 572 07 54 do 6 marca. 12 i 13 marca – rynek Gostyń. Nieodpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek miasta i gminy Gostyń w wieku od 50 do 69 lat, o ile nie miały wykonywanej bezpłatnej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat. Zapisy do 11 marca w godz. 9-17 pod nr. tel. 061 4481384. Osoby, które nie spełniają kryteriów wieku, mogą zapisać się na badanie odpłatne. ES

Centrum Kształcenia w Chwałkowie to nowoczesna placówka o charakterze edukacyjnym, wyposażona w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kamerkami i słuchawkami oraz szerokopasmowym dostępem do Internetu. Wartość sprzętu wynosi ponad 100.000 zł. Do dyspozycji mieszkańców jest 10 stanowisk roboczych i jedno stanowisko serwerowe. Projekt zakłada również wykonanie instalacji sieciowych i systemów alarmowych oraz wyposażenie w meble biurowe, telefony VoIP, rzutnik multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne oraz nowoczesny tablet graficzny. – Centrum Kształcenia w Chwałkowie nie jest kawiarenką internetową, tylko nowoczesną formą kształcenia, stanowiącą świetną alternatywę dla tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy – podkreśla Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi. – Będzie służyło wszystkim mieszkańcom naszej gminy, pragnącym poszerzyć czy uzupełnić swoją wiedzę. Korzystanie z Centrum Kształcenia w Chwałkowie jest całkowicie bezpłatne, w ramach projektu zapewniona została bowiem obsługa personalna oraz pokrycie abonamentów i kosztów eksploatacyjnych funkcjonowania placówki.

▲ Wioska internetowa w Chwałkowie działa już od miesiąca. Pod koniec lutego odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu przez firmę Optoland SA. Uczestniczyli w nim: zastępca burmistrza Krobi Gerard Misiaczyk, sołtys Chwałkowa Jan Mikołajczak, Ewa Dechnik – kierownik szkoły filialnej w Chwałkowie, Daria Kozińska – koordynatorka projektu z ramienia gminy Krobia oraz Hanna Andrzejewska – pracownik biblioteki i jednocześnie opiekun Centrum Kształcenia w Chwałkowie.

Centrum jest czynne w poniedziałki w godz. 9-18, wtorki 9-14, środy 9-18 (z przerwą od 15 do 16), czwartki 9-14, soboty 16-18. Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” to efekt współpracy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Przedsiębiorstwa

Telekomunikacyjnego Optoland SA. Zakłada utworzenie ogólnopolskiej sieci 488 centrów kształcenia na odległość, jako głównych ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Pierwsze, i jak dotąd jedyne w powiecie gostyńskim, powstało na terenie gminy Krobia. Tekst i fot. ES

W podziêkowaniu za pracê Ponad stu wolontariuszy i organizatorów spotkało się w Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik na koncercie podsumowującym XVII Gostyński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie bawiło się około 200 osób, na koncert przybyli bowiem wolontariusze z innych sztabów działających w powiecie oraz sympatycy dobrej muzyki. Po koncercie szefowie sztabu Maciej Marcinkowski i Mirosław Sobkowiak przypomnieli przebieg XVII fi nału w Gostyniu. Przygotowało go 164 zarejestrowanych kwestarzy, ponad 500 młodych wolontariuszy i opiekujących się nimi nauczycieli, wychowawców i rodziców. Organizację wsparło ponad 100 instytucji: przedszkoli, szkół, firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz urzędów. Zorganizowano 30 imprez o różnym charakterze, na których zbierano datki na zakup sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia noworodków i dzieci.

Szefowie ogłosili, że gostyńska Orkiestra w czasie XVII Finału WOŚP pobiła kolejne rekordy: sztab w Gostyniu zebrał 79.915,92 zł, czyli o ponad 7000 zł więcej niż w roku ubiegłym, mieszkańcy całego powiatu gostyńskiego ofiarowali w sumie 108.813 zł, o ponad 10.000 zł więcej od poprzedniego rekordu. – Orkiestra gra, bo jest potrzebna – podsumował kolejny fi nał WOŚP Mirosław Sobkowiak. – Ciągle jeszcze pieniądze decydują o życiu dzieci, ciągle jeszcze brakuje sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego gramy, nie bawiąc się w polityczne roztrząsania, dlaczego państwo jako system nie działa sprawnie na tym polu. Gramy, bo taka jest potrzeba. I to, co wspólnie zrobiliśmy, jest wspaniałym świadectwem ogromnej

ludzkiej życzliwości i przyjaźni. Gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ofiarowali choć jeden grosz lub odrobinę swojego czasu, by pomóc najmłodszym. Jesteście wspaniali. Szefowie gostyńskiej WOŚP wręczyli podziękowania z Fundacji Wielkiej Orkiestry dla współorganizatorów finału: GOK Hutnik, Nowej Telewizji Gostyń i Stowarzyszeniu Dziecko. Przyznali też 5 kolejnych tytułów Dobrych Aniołów Gostyńskich Finałów WOŚP najbardziej zasłużonym. Otrzymali je: Dom Dziecka w Bodzewie, Mateusz Matysiak, Zbigniew Jakubowski, PPHU Klupś – Meble Dziecięce oraz FOTO IRIS Irena Cyprian. Upominkami orkiestrowymi nagrodzono pięcioro najaktywniejszych wolontariuszy: Annę Stachowiak, Aleksandrę Maleszkę, Aleksandrę Sobotę, Monikę Cyprian i Piotra Pieczewskiego. Wszyscy wolontariusze otrzymali specjalne indywidualne podziękowania od Jurka Owsiaka za swoje poświęceES nie i zaangażowanie.

Pojemniki na leki ▲ W Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. w drugim tygodniu ferii zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Uczestniczyło w nim 37 uczniów. Zapewniono im zabawy w parku, naukę piosenek i tańców, spotkanie z policjantem, turniej gier świetlicowych, pobyt na basenie w Gostyniu, zajęcia w Izbie Leśnej w Piaskach, zajęcia sportowe i kulinarne w kuchni, teatrzyk, zabawy sprawnościowe na śniegu. Był też wyjazd do Poznania i jazda na łyżwach na lodowisku Malta oraz film w Kinepolis. Codziennie uczestnicy zimowiska otrzymywali drugie śniadanie i podwieczorek. Opiekę nad nimi sprawowały: Małgorzata Mróz, Róża Jędrosz i Grażyna Gogulska. Tekst i fot. ES

W najbliższym czasie w aptekach na terenie gminy Piaski pojawią się konfiskatory – pojemniki na przeterminowane lekarstwa, które raz na kwartał będzie opróżniała uprawniona firma. Samorządy mają obowiązek zapewnić mieszkańcom możliwość odbioru różnego typu odpadów, w tym niebezpiecznych. W aptekach w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie pojawią się wkrótce pojemniki na

przeterminowane lekarstwa. – Ich zakup ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw pochodzących z gospodarstw domowych i wyrzucanych do kosza – informuje sekretarz gminy Piaski

Wiesław Glapka. – Każdy mieszkaniec dzięki temu ma możliwość usunięcia z domu niebezpiecznych odpadów, jakimi są przeterminowane lekarstwa. Chroniąc przyrodę i chcąc ograniczyć ilość plastikowych toreb, gmina zakupiła też partię toreb ekologicznych, które trafią do mieszkańców gminy. W najbliższym czasie planowany jest zakup pojemników na zużyte baterie, które trafią m. in. do szkół.

ES


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia na Dzień Kobiet str. 21

E I K AÑS

I C ΠKO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 17 (2065) 03.03-05.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Tanie mleko rujnuje rolników

Tak źle dawno nie było. Cena mleka spada z miesiąca na miesiąc. Do hodowli krów trzeba już dokładać, dlatego wielu rolników chce likwidować stada. str. 4

Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody Wielki Wiosenny Konkurs „ABC” str. 18

Kombajn do wikliny

Dobre, bo polskie Grając w krajowym składzie leszczyńskie koszykarki pokonały wyżej notowaną drużynę z Torunia. To zwycięstwo zapewniło im awans do fazy play-off Ford Germaz Ekstraklasy. str. 24

Młodzież lubi hazard Coraz więcej młodych ludzi korzysta z automatów do gier ustawionych w sklepach i pubach. Zostawiają w nich pieniądze licząc, że zarobią znacznie więcej. – To nielegalny hazard – przypominają policjanci. str. 4

Fot. E.Baldys

Jerzy Mikołajczak, rolnik z Golinki koło Bojanowa, jako pierwszy w Europie kupił maszynę do zbioru wikliny. Urządzenie kosztowało 90.000 zł. Może zastąpić pracę 8 osób. To dobrze, bo chętnych do pracy w polu brakuje, a wiklinowe żniwa właśnie trwają. str. 13

Nie jestem omnibusem Dominik Rauer z Leszna ma szansę powalczyć w wielkim finale teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. str. 13

Portfele leszczyniaków

Dowód, kalendarzyk z wakacji, zdjęcie syna, karta stałego pacjenta, ostatni odcinek emerytury, rachunki... Sprawdziliśmy, jakie skarby mieszkańcy Leszna noszą w portfelach. str. 7


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Prezes bez zmian Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Kole Kościan Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego. Na prezesa ponownie wybrano Włodzimierza Kaczora. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym więcej głosów (67) otrzymał na dotychczasowy prezes. Drugą kandydaturę – Marka Jagodzińskiego – poparło 36 osób. Do 15-osobowego zarządu wybrano: Krzysztofa Kolaskę, Wojciecha Banaszaka, Teresę Bech, Mariana Dudziaka, Jana Dobronieckiego, Marka Jagodzińskiego, Tomasza Jagodzińskiego, Kazimierza

ustalili skład pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej i czteroosobowego sądu koleżeńskiego. W wolnych głosach ubiegano się o jednakowe traktowanie wszystkich członków PZW w kwestii opłat za wędkowanie w Gospodarstwie Rybackim w Osiecznej. W planach i kierunkach rozwoju zwracano uwagę na konieczność pozyskiwania dzieci i młodzieży,

Fot. A.Kasperska V Dziewięć par małżeńskich, które pod koniec 2008 roku obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, zostało uhonorowanych medalami prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w miniony wtorek w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu. Wśród odznaczonych znaleźli się: Halina i Zygfryd Bertholdowie z Bruszczewa, Maria i Stanisław Kupkowie z Żegrówka, Genowefa i Władysław Wolsztyńscy z Przysieki Polskiej, Aniela i Jan Pawłowscy z Parska oraz śmiglanie: Leonarda i Edmund Grześko, Maria i Franciszek Maćkowscy, Gabryela i Ludwik Nowakowie, Stanisława i Kazimierz Pikińscy, a także Teresa i Adam Olejniczakowie. Medale wręczył jubilatom burmistrz Wiktor Snela. W uroczystości wzięli także udział: Stanisław Pawlak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Maciej Wiśniewski – sekretarz oraz Tadeusz Marciniak – zastępca kierownika USC. Nie zabrakło także okolicznościowego toastu, który wzniesiono symboliczną lampką szampana. LL

Warsztaty w Centrum Kultury Michałowskiego, Przemysława Maćkowiaka, Romana Włodarkiewicza, Krystiana Polowczyka, Sylwestra Grześkowiaka, Krzysztofa Kościańskiego, Mariana Kurasiaka i Leonarda Stelmaszyka. Wkrótce nastąpi ukonstytuowanie się zarządu. Ponadto kościańscy wędkarze

Zaproszenia Centrum Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Śmiglu zapraszają wszystkich zainteresowanych swoją małą ojczyzną na spotkanie z historią miasta. Na spotkaniu, które odbędzie się 10 marca o godz. 18 w sali klubowej CK, prelekcję pt. „Metryka miasta Śmigla” wygłosi prof. dr hab. Tomasz Jurek. Wstęp wolny.

którzy będą tworzyć związek w przyszłości. Także mówiono o konieczności ochrony środowiska w zakresie gospodarowania wodami oraz o potrzebie dobrej współpracy z władzami miasta Kościana i gminy Kościan. (dab)

xxx

8 marca zostaną rozegrane VIII Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Kopa. Impreza odbędzie się w CK od godz. 10. Zawodnicy mogą się zapisywać w siedzibie organizatora – OKFiR, Śmigiel, ul. Kościuszki 20 osobiście lub telefonicznie pod nr. 065 518-93-34 w godz.8-16. Zapisy przyjmowane będą także w dniu zawodów do godz. 9. Wpisowe wynosi 25 zł od osoby. LL

Centrum Kultury w Śmiglu organizuje warsztaty pod hasłem „Rytmika Viva – ruch, emocje, forma”. To kolejna oferta skierowana do osób pracujących z dziećmi. Warsztaty odbędą się w dniach 27 i 28 marca. Udział w nich mogą wziąć wychowawcy przedszkolni i szkolni, terapeuci i instruktorzy pracujący z dziećmi. W programie przewidziano praktyczne ćwiczenia muzycznoruchowe wg metody Emila Jaques-Dalcroze’a, zadania integrujące, koncentrujące – w tym ćwiczenia hamująco-pobudzające, utrzymujące dziecko w stałej gotowości do działania, uczące szybkiego reagowania na

fesor Akademii Teatralnej w Warszawie i Akademii Muzycznej w Katowicach, absolwentka Instytutu Jaques-Dalcroze’a w Genewie, wyróżniona dyplomem honoris causa tegoż instytutu. Autorka radiowych audycji umuzykalniających dla przedszkolaków. Warsztaty są odpłatne. Prowadzone będą w Centrum Kultury w Śmiglu. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 065 518-02-73. LL

Zapisy do przedszkola W Śmiglu rozpoczęły się zapisy dzieci w wieku 3-5 lat do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2009/2010. Wnioski zgłoszeniowe można pobrać w biurze przy al. Bohaterów 7 lub ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkole-smigiel. republika.pl Natomiast nabór 6-latków do oddziałów zerowych prowadzony będzie w kwietniu. LL

Podatnikom naprzeciw Fot. D. Borowski V Sporym powodzeniem cieszył się Balik Przebierańców, zorganizowany przez Kościański Ośrodek Kultury. Jak zwykle pracownicy KOK-u przygotowali wiele atrakcji. Była nie tylko zabawa przy muzyce, ale także konkursy, zabawy i poczęstunek. Z dużym zainteresowaniem maluchów spotkał się występ iluzjonisty. Niektóre dzieci oglądały go dosłownie z otwartymi ustami.

różnego rodzaju sygnały odbierane za pomocą zmysłów, dokonywania wyboru i podejmowania decyzji, uczące działania spontanicznego, a jednocześnie kontrolowanego oraz ćwiczenia pobudzające twórcze myślenie i działanie, których celem jest wszechstronny rozwój człowieka, podnoszenie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzić będzie prof. Barbara Gruberne-Bernacka – pro-

W środę, 4 marca, w Urzędzie Miejskim w Śmiglu będą dyżurować pracownicy Urzędu Skarbowego w Kościanie. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać wszelkie informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie też można pobrać druki zeznań wraz z objaśnieniami i złożyć zeznania podatkowe. Punkt informacyjny czynny będzie w godz. 9-14. LL

Fot. A.Kasperska V Gminy Balatonfüzfö i Śmigiel borykają się z podobnymi problememi z zakresu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Dlatego gości szczególnie interesowało funkcjonowanie infrastruktury miejskiej. Na zdjęciu delegacja z Węgier w towarzystwie burmistrza Wiktora Sneli i zastępcy burmistrza Wiesławy Poleszak-Kraczewskiej (z prawej).

Węgrzy w Śmiglu Już po raz drugi w Śmiglu gościła delegacja z węgierskiej gminy Balatonfüzfö. Wizyta przygotowała grunt pod zaplanowane na ten rok podpisanie umowy o partnerstwie. Sześcioosobowa delegacja w składzie: dr Keil Kalman – zastępca burmistrza, dr Takacs Laszlo – sekretarz, Szaboki Sandor – radny, Kovács István – komendant Straży Pożarnej, dyrektorka szkoły, a także Klara Sipos Molnarne – tłumaczka, przez trzy dni wizytowała Śmigiel i

okolice odwiedzając m.in.: szkoły, Centrum Kultury, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, śmigielski wodociąg i oczyszczalnię ścieków, a także obiekty kolejki wąskotorowej. Węgrzy złożyli też wizytę w kościańskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednak najważniejsze i najbardziej owocne było spotkanie z radnymi. Wymieniono doświadczenia i wypracowano stanowisko dotyczące umowy o partnerstwie obu gmin. Jej podpisanie nastąpi podczas Dni Śmigla. LL


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia na Dzień Kobiet str. 21

E I K IC

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 17 (2065) 03.03-05.03.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Tanie mleko rujnuje rolników

Tak źle dawno nie było. Cena mleka spada z miesiąca na miesiąc. Do hodowli krów trzeba już dokładać, dlatego wielu rolników chce likwidować stada. str. 4

Wygraj wycieczkę do Chorwacji i inne nagrody Wielki Wiosenny Konkurs „ABC” str. 18

Kombajn do wikliny

Dobre, bo polskie Grając w krajowym składzie leszczyńskie koszykarki pokonały wyżej notowaną drużynę z Torunia. To zwycięstwo zapewniło im awans do fazy play-off Ford Germaz Ekstraklasy. str. 24

Młodzież lubi hazard Coraz więcej młodych ludzi korzysta z automatów do gier ustawionych w sklepach i pubach. Zostawiają w nich pieniądze licząc, że zarobią znacznie więcej. – To nielegalny hazard – przypominają policjanci. str. 4

Fot. E.Baldys

Jerzy Mikołajczak, rolnik z Golinki koło Bojanowa, jako pierwszy w Europie kupił maszynę do zbioru wikliny. Urządzenie kosztowało 90.000 zł. Może zastąpić pracę 8 osób. To dobrze, bo chętnych do pracy w polu brakuje, a wiklinowe żniwa właśnie trwają. str. 13

Nie jestem omnibusem Dominik Rauer z Leszna ma szansę powalczyć w wielkim finale teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. str. 13

Portfele leszczyniaków

Dowód, kalendarzyk z wakacji, zdjęcie syna, karta stałego pacjenta, ostatni odcinek emerytury, rachunki... Sprawdziliśmy, jakie skarby mieszkańcy Leszna noszą w portfelach. str. 7


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Podejrzane przetargi

Rawicka opozycja zarzuca tamtejszemu magistratowi zawy¿anie szacunkowych kosztorysów inwestycji kierowanych do przetargów i zarazem... wybieranie najtañszych ofert. W³adze miasta uwa¿aj¹ zarzuty za absurdalne, pozbawione logiki. Proponuj¹ jednak sprawdzenie przetargowych decyzji przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych. Chc¹, ¿eby radni wypowiedzieli siê, czy poddaæ je takiej kontroli. Fot. J. Witczak I Podopieczni œwietlicy socjoterapeutycznej, dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej nr 4, którzy uczestniczyli w ostatnich zajêciach feryjnych wraz z Aureli¹ Maksajdowsk¹.

Malowana pizza

Kilkaset dzieci skorzysta³o z feryjnych propozycji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu. W g³ównej siedzibie oraz miejskich i wiejskich filiach uczniowie brali udzia³ w najrozmaitszych spotkaniach, grach i zabawach, konkursach i innych imprezach dostosowanych do ich zainteresowañ, talentów, umiejêtnoœci i wieku. Wœród uczestników feryjnych zajêæ byli tak¿e podopieczni œwietlic socjoterapeutycznych, prowadzonych przez Miejsko-Gminny Oœrodek Wsparcia. W czytelni g³ównej biblioteki zajêcia prowadzi³a Aurelia Maksajdowska. – Przez dwa tygodnie skorzysta³o z nich prawie 60 dzieci – mówi bibliotekarka. – Uczniowie wykonywali zimowe figurki z masy solnej i pla-

steliny, wycinali i sklejali postacie sportowców zimowych dyscyplin, tworzyli zimowe pocztówki. Uczestniczyli miêdzy innymi w konkursie plastycznym o zimie, zabawach polegaj¹cych na poszukiwaniu ,,krasnali ksi¹¿kowych”, dyskusji o krasnoludkach i wykonywaniu krasnali. Mieliœmy zajêcia „Rymowane przepisy na kuchenne popisy”, podczas których dzieci uk³ada³y listê swoich ulubionych potraw i opracowa³y z nich dzieciêc¹ ksi¹¿kê kucharsk¹. Na tych zajêciach maluchy wykona³y pizzê z masy solnej, kolorowa³y farbami poszczególne sk³adniki i dodatki tego dania. Na zakoñczenie ostatnich zajêæ, bêd¹cych podsumowaniem feryjnych imprez, dzieci otrzyma³y dyplomy i upominki. J.W.

Zarobi¹ wiêcej

Przynajmniej do poziomu najni¿szego krajowego wynagrodzenia podwy¿szone zosta³y pensje pracowników administracyjno-obs³ugowych w szko³ach i innych placówkach oœwiatowych prowadzonych przez powiat. Wynagrodzenia takich pracowników opieraj¹ siê na pensji zasadniczej i dodatkowo na tzw. punktowej regulacji. Taki model funkcjonuje od 1999 roku. Wówczas najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosi³o 434 z³. Do tego dochodzi³y punkty wycenione na 2,19 z³. Ka¿dy pracownik w zale¿noœci od swoich obowi¹zków dostaje okreœlon¹ liczbê punktów. W tamtym okresie taki system gwarantowa³ uzyskiwanie przez najni¿ej uposa¿onych pracowników pensji wy¿szej od minimalnej krajowej. Ich wynagrodzenie stanowi³o 2/3 przeciêtnej pensji nauczyciela. W nastêpnych latach wzrost wynagrodzenia (zasadniczego i wartoœci punktów) waloryzowany by³ o wskaŸnik ustalany przez ministra finansów. Od 2000 do 2008 roku wa-

loryzacja wynios³a ³¹cznie 23,3 procent. Minimalna p³aca w kraju wzros³a natomiast o ponad 50 procent. Najni¿ej zaszeregowani pracownicy administracyjno-obs³ugowi byli stratni na tej ró¿nicy. Dostali wiêc podwy¿kê. Ich wynagrodzenie zasadnicze podniesiono do 720 z³, natomiast wartoœæ jednego punktu na 5 z³. W sumie, ³¹cznie z umiejêtnym manipulowaniem punktami, pracodawca musi wyliczyæ tyle, ¿eby ca³a pensja nie by³a mniejsza od minimalnego krajowego wynagrodzenia, wynosz¹cego 1126 z³. Taka regulacja w szko³ach i placówkach oœwiatowych podleg³ych powiatowi dotyczy oko³o 90 pracowników zatrudnionych ³¹cznie na oko³o 69 etatach. Ich pensje wzros³y o blisko 12 procent. Miesiêcznie na podwy¿ki powiat wyda prawie 11.000 z³. J.W.

Zastrze¿enia wysz³y od Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która przeprowadzi³a kontrolê 79 przetargów i zamówieñ publicznych zrealizowanych w gminie w dwóch poprzednich latach. Zakwestionowa³a kilkanaœcie z nich. – Zauwa¿yliœmy przeszacowanie niektórych kosztorysów inwestycji w stosunku do ofert sk³adanych przez firmy zg³aszaj¹ce siê do przetargów – mówi Józef Niemczynowski, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej. – Có¿ w tym z³ego, ¿e kosztorysy inwestorskie maj¹ przewa¿nie, choæ nie zawsze, ceny wy¿sze od tych, które sk³adaj¹ oferenci, skoro w koñcowym efekcie obraca siê to na korzyœæ gminy, bo w przetargach wygrywaj¹ najtañsze firmy – zastanawia siê Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. Rawickie w³adze podkreœlaj¹, ¿e przy obliczaniu planowanych kosztów projektowo-budowlanych magistrat korzysta z aktualizowanego co kwarta³ wydawnictwa Sekocenbud, publikuj¹cego ceny i wskaŸniki podawane przez fachowe jednostki badaj¹ce rynek budowlany pod k¹tem cen i kosztów. – Nasi kosztorysanci korzystaj¹ ze œrednich cen Sekocenbudu, natomiast tam, gdzie siê to da, uwzglêdniaj¹ ceny lokalne – t³umaczy T. Paw³owski. – Korzystanie z tego fachowego wydawnictwa przez naszych urzêdników oraz przez projektantów wykonuj¹cych us³ugi dla gminy umo¿liwia prawid³owe oszacowanie wartoœci inwestycji. To tak¿e zabezpieczenie przed zarzutami, ¿e preferujemy jakichœ konkretnych oferentów. Burmistrz zaznacza, ¿e szacunkowa wartoœæ planowanych inwestycji ma charakter ceny regulowanej przepisami, natomiast cena ofertowa proponowana przez firmy jest cen¹ rynkow¹. T³umaczy, ¿e to, i¿ ceny wielu (choæ nie wszystkich) ofert s¹ ni¿sze od wartoœci szacunkowych, nie oznacza, ¿e kosztorysy inwestorskie w gminie s¹ opracowywane niew³aœciwie. – Kolejny zapis protoko³u pokontrolnego Komisji Rewizyjnej sugeruje, ¿e nasze komisje przetargowe dopuszczaj¹ siê naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych poprzez wybieranie ofert z ra¿¹co nisk¹ cen¹, które – zdaniem opozycji – powinny podlegaæ odrzuceniu – dodaje T. Paw³owski. – To pomówienie. Pojêcie ra¿¹co niskiej ceny nie jest jednoznacznie interpretowane w przepisach. Ka¿dy przypadek, w którym wystêpu-

Z lewizn¹ do burmistrza

Rawiccy harcerze goœcili u burmistrza z okazji obchodów Dnia Myœli Braterskiej. Jest to œwiêto przyjaŸni, które przypada 22 lutego. Obchodz¹ je harcerze i skauci na ca³ym œwiecie. Rawiccy harcerze z okazji œwiêta przyszli uœcisn¹æ d³oñ burmistrzowi. Zrobili to w tradycyjny, harcerski sposób – lew¹ rêk¹. Przy okazji

mieli okazjê... przymierzyæ siê do fotela w³odarza gminy. Ponoæ jest wygodny. Dzieñ Myœli Braterskiej obchodzony jest na czeœæ za³o¿yciela skautingu Roberta Baden-Powella i jego ¿ony Olave Baden-Powell. Idea tego œwiêta zrodzi³a siê na IV Miêdzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek,

która odby³a siê w 1926 roku w USA. Pocz¹tkowo by³o to œwiêto dziewcz¹t, jednak z czasem do jego obchodów do³¹czyli tak¿e skauci. W DMB harcerze sk³adaj¹ sobie ¿yczenia, przesy³aj¹ kartki z pozdrowieniami, organizuj¹ gry terenowe lub spotykaj¹ siê przy ognisku.

J.W.

je podejrzenie zani¿enia ceny, nale¿y traktowaæ indywidualnie. Z cen¹ ra¿¹co nisk¹ mamy do czynienia tylko wtedy, gdy zrealizowanie za ni¹ inwestycji jest nierealne. W naszej gminie nigdy nie by³o sytuacji, ¿eby jakieœ przedsiêwziêcie upad³o z powodu zbyt niskiej ceny w ofercie wykonawcy. Nigdy te¿ umowy zawierane z firmami, które przedstawi³y najtañsze oferty, nie by³y aneksowane w trakcie realizacji inwestycji. Zdarza³o siê, ¿e wartoœæ jakiegoœ zadania ros³a, ale wy³¹cznie z powodu dodatkowych, nieprzewidzianych prac. Wtedy oczywiœcie gmina musi dop³aciæ, ale nie wynika to ze zwiêkszania ceny robót wykazanych w zamówieniu przetargowym. W³adze Rawicza zaznaczaj¹, ¿e ,,podejrzane’’ zamówienia przytoczone przez Komisjê Rewizyjn¹ zosta³y ju¿ w wiêkszoœci zrealizowane. Podaj¹, ¿e w ka¿dym z przetargów dotycz¹cych tych inwestycji uczestniczy³o od 2 do 5 oferentów. Podkreœlaj¹, ¿e ¿adna z decyzji o wyborze najtañszych ofert nie wzbudzi³a podejrzeñ co do ich rzetelnoœci i nie zosta³a oprotestowana przez firmy, których ofert nie wybrano. – Urz¹d Zamówieñ Publicznych w ró¿nych orzeczeniach te¿ wypowiedzia³ siê, ¿e nawet znaczna ró¿nica miêdzy szacunkowym kosztorysem i najkorzystniejsz¹ ofert¹ w przetargu nie musi oznaczaæ, ¿e wybrana cena jest ra¿¹co niska i ¿e musi byæ ona odrzucona – zaznacza T. Paw³owski. – Wykonawcy inwestycji jako stali klienci dostaj¹ rabaty od producentów materia³ów czy hurtowników albo umiej¹ wynegocjowaæ wyj¹tkowo korzystne ceny. Nie nale¿y siê zatem dziwiæ, ¿e ma to prze³o¿enie na ceny w ofertach prze-

targowych. Nie jesteœmy w stanie wysondowaæ, na jakie ceny mog¹ liczyæ potencjalni wykonawcy, bo to tajemnica handlowa. St¹d bierze siê ryzyko, ¿e kosztorysy inwestorskie s¹ wy¿sze od sk³adanych ofert, ale to normalna sytuacja. Normaln¹ rzecz¹ jest te¿ wybieranie najkorzystniejszej oferty. Gdybyœmy postêpowali inaczej, pojawi³yby siê zarzuty w drug¹ stronê – ¿e nie dbamy o finanse gminy, ¿e trwonimy pieni¹dze podatników i tym podobne. A ¿e zdarza siê, i¿ najtañsze s¹ firmy spoza naszego terenu, to ju¿ inna sprawa. Po prostu czasami lokalne firmy nie wytrzymuj¹ z nimi konkurencji cenowej albo przedstawiaj¹ oferty na wyrost. Burmistrz, który ostatecznie zatwierdza wybór wykonawców inwestycji, nie zamierza byæ ,,adwokatem we w³asnej sprawie’’. Chce, ¿eby na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej poddano pod g³osowanie propozycjê zbadania przetargowych rozstrzygniêæ z dwóch minionych lat przez prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych. – Jestem przekonany o swojej racji i nie chcê, aby ktoœ mi zarzuci³, ¿e sabotujê dzia³alnoœæ Komisji Rewizyjnej – dodaje T. Paw³owski. – Skoro do opozycji nie trafiaj¹ logiczne argumenty przemawiaj¹ce za tym, ¿e nieprawid³owoœci nie ma i skoro niektórzy radni z uporem powtarzaj¹, ¿e w przetargach dochodzi do nadu¿yæ, to najlepiej bêdzie, jeœli sprawê zbada Urz¹d Zamówieñ Publicznych. Opozycja kolejny raz siê przez to oœmieszy. Jeœli radni zadecyduj¹ o skierowaniu ,,podejrzanych’’ przetargów do UZP, gmina bêdzie musia³a zap³aciæ za ich przeanalizowanie kilka tysiêcy z³otych. J.W.

Fot. J. Witczak IUczniowie z Gimnazjum w Jutrosinie zostali mistrzami powiatu rawickiego w szkolnych rozgrywkach siatkówki. Z eliminacji grupowych do meczów fina³owych awansowa³y tak¿e: drugi zespó³ Gimnazjum z Jutrosina oraz Gimnazjum z Sierakowa. W fina³owych pojedynkach G. Jutrosin I pokona³o po 2:0 G. Jutrosin II i G. Sierakowo. W meczu decyduj¹cym o trzecim miejscu G. Sierakowo wygra³o 2:1 z G. Jutrosin II. Mistrzowie powiatu awansowali do fina³u rejonowego rozgrywek. W zespole tym (na zdjêciu), trenowanym przez Witolda Piotrowskiego, wystêpowali: Adam Jarus, Krzysztof Osiñski, Dawid Naskrêt, Mateusz Pawlak, Pawe³ Adamiak, Krzysztof Waœciñski i Pawe³ Jagodziñski.

Gazeta ABC - 3 marca 2009  

Gazeta ABC - 3 marca 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you