Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia walentynkowe

Nr indeksu 35077X

str. 12

www.gazetaabc.pl

Dziś w gazecie:

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 11 (2059) 10.02-12.02.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Próbował się zastrzelić

Kamienica terroru

Kamienica przy ul. Grodzkiej 10 zyskała sobie złą sławę z powodu niekończących się pijackich ekscesów. Czy po niedawnym pożarze wróci tam spokój? str. 12-13 Fot. A.Przewoźy

Pacjenci ich polubili Joanna Puślecka z Rawicza, Monika Witkowska z Łęki Wielkiej oraz Wiesław Brudek z Leszna – to trzej najlepsi lekarze regionu leszczyńskiego. Dziś prezentujemy ich sylwetki. str. 6

Fot. E.Baldys

Zakończył się pościg za poszukiwanym podwójnym mordercą. Policja osaczyła go w Nowym Szczepankowie w gospodarstwie jego brata (na zdjęciu). Przestępca próbował popełnić samobójstwo. Jego stan jest krytyczny. str. 8-9

Grają z Wisłą Mistrz Polski, drużyna Wisły Can-Pack Kraków, będzie dzisiaj rywalem leszczyńskich koszykarek. Mecz w Trapezie rozpocznie się o godzinie 18. str. 24

Fot. E.Baldys


2

AKTUALNOŚCI

Odeszła Włościanka Wczoraj na cmentarzu w Święciechowie pożegnaliśmy Irenę Pazołę. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy i tłumy przyjaciół, których zawsze potrafiła skupić wokół siebie. Zmarła zbyt wcześnie, w wieku 75 lat. Kiedy odchodzą tacy ludzie, zawsze piszemy, że odchodzą za wcześnie. Irena Pazoła była filarem gminy Święciechowa. Do końca, ze wszystkich sił starała się pracować dla tej społeczności. To jej uporowi i determinacji mieszkańcy Święciechowy zawdzięczać mogą wspaniałą salę wiejską. Jako szefowa społecznego komitetu budowy dała wyraz swej wielkiej operatywności w czasach, kiedy cegły i cement miały wartość większą od pieniędzy. Urzędnicy z Leszna, Poznania i Warszawy wiedzieli, że kiedy pojawiała się u ich biurka, to nie po to aby odejść z kwitkiem. Wszystko potrafiła załatwić. Dobro mieszkańców gminy stało się dla niej jednym z głównych celów w życiu. Wskrzesiła działalność Koła Gospodyń Wiejskich Włościanki, przy którym później utworzyła Zespół Śpiewaczy Cecylia. Była inicjatorką setek imprez kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Radość czerpała z zadowolenia ludzi, którzy bawili się na wspólnych zabawach. Przez wiele lat była radną gminy Święciechowa. W 1977 roku poznała ją cała Polska. Podczas Centralnych Dożynek w

Lesznie pełniła zaszczytną funkcję starościny. W Święciechowie osobiście przywitała Edwarda Gierka. Komunistyczna władza proponowała jej miejsce w sejmie, ale partyjni działacze postawili jeden warunek – miała zdjąć figurę Matki Boskiej ze swojej kamienicy na rynku w Święciechowie. Nie zgodziła się. – Na łożu śmierci przyrzekłam mojej mamie, że ta figura zawsze tam będzie – zwierzyła się naszemu dziennikarzowi kilka tygodni temu. Posłem nie została i nigdy tego nie żałowała. Odejście pani Ireny zamknęło pewien rozdział w historii Święciechowy. Była osobą, która tę historię swoim życiem pisała. Odwiedzała naszą redakcję często. Zapraszała nas na zabawy, majówki, rekreacyjne imprezy organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Włościanki. Jesienią przyjechaliśmy świętować jej rocznicę urodzin. Wiejska sala była pełna. Nikt nie przypuszczał, że to ostatnie urodziny. Dwa lata temu dostała od naszej redakcji swój duży portret. Miał wisieć w pokoju, na piętrze, nad salą wiejską, tam, gdzie Włościanki spotykają się na popołudniowej kawie. Ona z nimi zostanie. Już na zawsze. Tekst i fot. (JAC)

Nawiążemy współpracę w zakresie przyjmowania

usług pralniczych i chemicznego czyszczenia. Informacja: Barwa, tel. 065 520-54-63, w godz. 10-12.

po155/k

Grzegorz Rusiecki, radny Rady Miejskiej Leszna, wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Radny na europosła Jego kandydaturę zatwierdziła w środę Rada Powiatowa SLD w Lesznie. W najbliższych dniach mają się o niej wypowiedzieć także działacze lewicy z Gostynia, Kościana i Rawicza, a w niedzielę Rada Wojewódzka SLD w Poznaniu. Do startu w wyborach namówił radnego poseł Wiesław Szczepański. – Dał mi kilka dni do namysłu, zastanowiłem się i wyraziłem zgodę. Dlaczego? Bo region leszczyński zasługuje na swojego przedstawiciela w Europarlamencie, bo lubię wyzwania, bo chcę sprawdzić na jakie poparcie mogę liczyć – wymienia Grzegorz Rusiecki. Na liście SLD z Wielkopolski będzie jedynym przedstawicielem regionu leszczyńskiego. Będzie na niej 10 nazwisk. Na pierwszym miejscu znajdzie się obecny eurodeputowany Marek Siwiec. Z Wielkopolski do Brukseli pojedzie 5 europosłów.

– Czy mam szanse? Zawsze takie są, ale trzeba pamiętać, że nasz region jest najmniejszy w województwie. O zwycięstwie decydować będą przede wszystkim głosy poznaniaków – mówi. Grzegorz Rusiecki ma 26 lat, z wykształcenia jest prawnikiem, zawodowo zajmuje się doradztwem finansowym. lm Fot. E.Baldys

☺WYSTAWA. 10 lutego, wtorek, godz. 17, Muzeum Okręgowe przy placu Metziga w Lesznie, otwarcie wystawy „Piastowie. Lalki w strojach historycznych”, ze zbiorów Muzeum Lalek Kasia w Pilźnie. Czynna do 29 marca. ☺WYSTAWA. 11 lutego, środa, godz. 18, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Skwarza. „ Duże płótno, dużo farb, dużo czasu bez obciążeń i dopływających informacji i wewnętrzne przekonanie, że to co namaluję – to będzie to, o co mi chodzi” – mówi artysta. ☺TEATR. 11 lutego, środa, godz. 19, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, Teatr Porywacze Ciał zaprezentuje spektakl „Correctomundo”. ☺KONCERT. 12 lutego, czwartek, godz. 19, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, recital Ewy Błaszczyk „Nawet, gdy wichura”. Artystka wykonuje nastrojowe, łagodne piosenki przeplatając je wyznaniami o tym, że warto walczyć o swoje życie i mieć nadzieję, że nie wolno się poddać, mimo wszystko. Na scenie E. Błaszczyk towarzyszy trzech muzyków, a także córka Marianna. Bilety w cenie 35 zł można kupić w MOK, Informacji Turystycznej i Galerii LeART. ☺KONCERT. 13 lutego, piątek, godz.17.30, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, koncert tercetu bandurzystek z Ukrainy. Artystki pochodzą z Żytomierza, grają na bandurach – narodowym instrumencie ukraińskim, na co dzień związane są z Filharmonią Żytomierską, koncertują w Rosji, Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. ☺KONCERT WALENTYNKOWY. 14 lutego, sobota, godz. 18, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie, Walentynkowy Wieczór Kabaretowy. Wystąpią kabarety: AFERA i Słoiczek po cukrze. Bilety w cenie 30 zł do kupienia w sekretariacie OSiR. ☺KONCERT. 7 marca, sobota, godz. 18, hala Trapez w Lesznie, koncert nie tylko dla pań – Krzysztof Krawczyk i zespół Boys. Bilety w cenie 40 zł do kupienia w Trapezie, Miejskim Ośrodku Kultury, Informacji Turystycznej. ☺BILETY NA KONCERT Wśród czytelników, którzy przysłali do nas SMS-y komputer wylosował 3 osoby, które otrzymają podwójne zaproszenia na czwartkowy koncert Ewy Błaszczyk w Lesznie. Są to: Joanna Wiśniewska z Leszna, Dariusz Kuśnierek ze Zbarzewa i Barbara Piwońska z Leszna. Bilety można odbierać w naszej redakcji codziennie w godz. 7.30-15.30. lm


AKTUALNOŒCI 3 Gmina Lipno nied³ugo z³o¿y wnioski o dofinansowanie trzech inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”.

Harcerskie ferie

Leszczyñscy harcerze zamierzaj¹ aktywnie spêdziæ nadchodz¹ce ferie. Imprezy w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej bêd¹ odbywa³y siê w Domu Harcerza przy ul. Soko³a 20 w Lesznie w dniach 18, 19 i 20 lutego w godz. 9-14. Zajêcia kierowane s¹ do uczniów w wieku 10-15 lat, spodziewaj¹cych siê dobrej zabawy w harcerskiej atmosferze. Pierwszego dnia uczestnicy bêd¹ rozwi¹zywaæ pasjonuj¹c¹ zagadkê

harcersk¹. Na drugi dzieñ zaplanowano grê harcersk¹ „Cztery ¿ywio³y”, a na trzeci grê „Wehiku³ czasu”. Koszt uczestnictwa w ka¿dym z zajêæ wynosi 7 z³, co obejmuje m.in. poczêstunek. Ka¿dy podatnik mo¿e wspomóc dzia³alnoœæ harcerzy, przekazuj¹c 1 procent podatku dochodowego na Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego – Chor¹giew Wielkopolska KRS 0000266321. (JAC)

Fot. J. Kuik s Jak co roku dzieci z Przedszkola Miejskiego Zielony Œwiat w Lesznie skorzysta³y z goœcinnoœci bursy miêdzyszkolnej, gdzie w bajkowych przebraniach bawi³y siê na balu karnawa³owym. Do tañca przygrywa³ Damian Ziegler, tata jednego z przedszkolaków.

Obeznani konsumenci

W pi¹tek w Zespole Szkó³ Technicznych w Lesznie rozegrano eliminacje miejskie V Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Uczestniczy³o w nich 42 uczniów z 7 leszczyñskich szkó³ œrednich. Najlepszych znawców tematu wy³oniono po sprawdzeniu wyników testów. Na czele komisji stan¹³ Arkadiusz Wlek³y, miejski rzecznik konsumentów. Zwyciê¿y³a, z dorobkiem 26 punktów, Katarzyna Ciszak

z III LO w Lesznie. Tylko punkt mniej zdoby³ przedstawiciel gospodarzy Roman Paw³ot. O trzecie miejsce, premiowane udzia³em w finale wojewódzkim, dogrywkê stoczyli reprezentanci Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych – Agnieszka Grzelczak i Dariusz Klimasz. Szczêœcie uœmiechnê³o siê do Agnieszki. Pi¹te miejsce zaj¹³ Mateusz Kliœ z Zespo³u Szkó³ Technicznych, a szóste Agata Grzelachowska z II LO. (JAC)

Szykuj¹ wnioski Podczas minionej sesji Rady Gminy Lipno radni uchwalili plany odnowy miejscowoœci Lipno, Goniembice i Klonówiec na lata 200917. Dokumenty te s¹ niezbêdne, ¿eby ubiegaæ siê o dofinansowanie. Mieszkañcy wsi Goniembice i Klonówiec maj¹ szansê doczekaæ siê sal wiejskich z placami zabaw. Koszt budowy ka¿dego z kompleksów szacowany jest na 400.000 z³. Trzeci¹ znacz¹c¹ inwestycj¹ w tym roku ma byæ modernizacja Gminnego Oœrodka Kultury w Lipnie. Koszt tego przedsiêwziêcia to oko³o 640.000 z³. Wnioski dotycz¹ce tych inwestycji s¹ ju¿ prawie gotowe. Rozstrzygniêcie konkursu planowane jest na sierpieñ. Gmina Lipno, dziêki przedsiêbiorczoœci jej mieszkañców i operatywnoœci samorz¹du i w³adz gminy, postrzegana jest w statystykach jako bardzo zamo¿na. Niestety, w przypadku ubiegania siê o dofinansowanie ma to negatywny skutek, gdy¿

Sesja sprawozdañ

XIX sesja Rady Powiatu Leszczyñskiego odbêdzie siê 12 lutego o godz. 14 w sali nr 18 w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Radni wys³uchaj¹ a¿ dziewiêciu sprawozdañ podsumowuj¹cych miniony rok, dotycz¹cych m.in. stanu

bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz zabezpieczenia przeciwpo¿arowego na terenie powiatu. Jedna z wa¿niejszych uchwa³ dotyczyæ bêdzie przyjêcia „Programu aktywnoœci lokalnej powiatu leszczyñskiego na lata 2009-2013”. (JAC)

oœwietlenia ulicznego. Podczas sesji radni dokonali te¿ bardzo istotnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowoœci Gronówko i Wilkowice. Ustalono, ¿e dzia³ki, które nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 5000 m kw., s¹ przeznaczone pod zorganizowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Czas poka¿e, czy na tych dzia³kach powstan¹ hipermarkety. Bliskie s¹siedztwo Leszna wydaje siê byæ bardzo oczekiwan¹ przez inwestorów lokalizacj¹. Podjêto tak¿e uchwa³ê o przyst¹pieniu gminy Lipno do Samorz¹dowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych, który dzia³a ju¿ od 2003 roku. W tym czasie wyda³ on 767 porêczeñ. Korzystali z tego w³aœciciele mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z terenu gminy Lipno. Radni wyrazili zgodê na zakupienie 30 udzia³ów w funduszu za kwotê 30.000 z³. (JAC)

Wykorzystaj¹ ptaki

Okolice Osiecznej z licznymi jeziorami sta³y siê ulubionym miejscem bytowania wielu gatunków ptaków. Gmina zamierza wykorzystaæ ten walor do promocji. Do obserwacji ptaków w ich siedliskach bêd¹ zachêca³y foldery i plansze, które ustawione zostan¹ m.in. na Letnisku w Osiecznej. Projekt finansowany jest z bud¿etu gminy, a opracowaniem zaj¹³ siê osiecki ornitolog Janusz Stêpniewski. Na terenie gminy Osieczna le¿y znaczna czêœæ zbiornika Wonieœæ, który objêty jest programem Natura 2000. Ponadto wyznaczono tam obszar specjalnej ochrony ptaków. Tak¿e najpopularniejsze wœród turystów Jezioro £oniewskie ma 40-hektarowy obszar pod nazw¹ Trzcinowisko, gdzie ptaki mog¹ czuæ siê jak w swoim królestwie. Wiosn¹ na wodach zbiornika

Pomogli potrzebuj¹cym

Fot. J. Kuik s Uczestnicy Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej mog¹ okazaæ siê mocnymi przeciwnikami dla nierzetelnych handlowców, us³ugodawców i urzêdników.

wiêcej punktów od komisji rozpatruj¹cej wnioski o dofinansowanie otrzymuj¹ gminy ubo¿sze. W zwi¹zku z tym Lipno ubiega siê o dofinansowanie wynosz¹ce 50 procent kosztów, gdy¿ na wy¿sze mia³oby niewielkie szanse. Plan rozwoju miejscowoœci Goniembice na 2010 rok, oprócz budowy sali, przewiduje wykonanie termomodernizacji budynku szko³y podstawowej i oddzia³u przedszkolnego, natomiast w Klonówcu w latach 2010-11 przewidywana jest odnowa nawierzchni drogi gminnej. Lipno jako stolica gminy oczekiwañ ma znacznie wiêcej. Wœród nich wymieniane s¹: budowa hali sportowej, rewitalizacja parku, budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu, budowa kanalizacji sanitarnej, termomodernizacja budynków przedszkola, szko³y podstawowej i II etap termomodernizacji budynku gimnazjum oraz budowa i uzupe³nienie

Fundacja Odzew w Lesznie wraz z kilkoma szko³ami wziê³a udzia³ w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê”. Jak poinformowa³a nas koordynuj¹ca zbiórkê Teresa Rêkosiewicz, uda³o siê zebraæ 500 kg odzie¿y, butów, zabawek, ksi¹¿ek, œrodków czystoœci i s³odyczy, które rozdysponowane zosta³y pomiêdzy uczniów z rodzin maj¹cych problemy finansowe. S³owa uznania za podjêcie inicjatywy nale¿¹ siê dzieciom i m³odzie¿y: z Gimnazjów nr 1, 2 i 4 w Lesznie, Zespo³u Szkó³ Ochrony Œrodowiska w Lesznie, Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lesznie, Zespo³u Szkó³ w Lasocicach, Gimnazjum w Kêb³owie oraz wolontariuszom z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Siedlcu, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwiêciechowie i Fundacji Odzew. (JAC)

s Janusz Stêpniewski

Fot. J. Kuik

mo¿na obserwowaæ lêgi ³abêdzia niemego, gêsi gêgawej, perkoza dwuczubego i mewy œmieszki – pisze w folderze Janusz Stêpniewski. – Pas trzcin i szuwarów jezior

zasiedla typowy dla tego œrodowiska b³otniak stawowy i pospolite gatunki drobnych ptaków, trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka, brzêczka i potrzos. Na wierzbach i brzozach mo¿na wypatrzyæ zwisaj¹ce nad wod¹ gniazda ptasiego architekta – remiza. Autor wymienia w tekœcie kilkadziesi¹t mniej i bardziej znanych ptaków. Ilustruj¹ go zdjêcia zagranicznych ornitologów, którzy na osieckich siedliskach urz¹dzaj¹ sobie bezkrwawe ³owy z aparatem fotograficznym. Janusz Stêpniewski zwraca tak¿e uwagê na dzia³alnoœæ cz³owieka powoduj¹c¹ zanikanie niektórych gatunków. Za szczególnie niekorzystne czynniki uwa¿a wycinanie zadrzewieñ œródpolnych, likwidacjê oczek wodnych oraz zaorywanie miedz. (JAC)

Nauka z Zippim Uczniowie z klasy IIb Zespo³u Szkó³ w Œwiêciechowie do koñca roku szkolnego bêd¹ siê uczyæ z nowym koleg¹ o imieniu Zippi. Jest on bohaterem programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Program obejmuje cykl a¿ 24 zajêæ, podczas których dzieci bêd¹ siê uczyæ radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak na przyk³ad prze¿ywanie zmiany lub straty czy nawi¹zywanie i zrywanie wiêzi. Zajêcia bêdzie prowadziæ Katarzyna Malcherek, która wczeœniej wiedzê o programie zdoby³a na szkoleniu w Oœrodku Doskonalenia Nauczycieli. – Program kszta³tuje i rozwija umiejêtnoœci psychospo³eczne u

dzieci – wyjaœnia Katarzyna Malcherek. – Miêdzy innymi doskonali umiejêtnoœci radzenia sobie z trudnoœciami, rozwija umiejêtnoœci spo³eczne i asertywnoœæ. Ponadto zajêcia przygotowuj¹ dzieci do pomagania innym w rozwi¹zywaniu problemów. Dzieci bêd¹ sobie przyswajaæ wiedzê poprzez rysowanie, s³uchanie opowiadañ oraz uczestnicz¹c w scenkach poruszaj¹cych konkretny problem. Program w Polsce realizuje Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie przy wspó³udziale miêdzynarodowej organizacji Partnerhip for Children. (JAC)


AKTUALNOŒCI

4

Nowa era Opla

Tytu³y procentuj¹! Zw³aszcza honorowy tytu³ Car of the Year, jaki zdoby³ nowy model Opla nazwany insygnia.

Fot. J. Kuik ▲ Anna Andrzejewska i jej goœcie na d³ugo zapamiêtaj¹ szampañsk¹ zabawê na setnych urodzinach.

Rozpoczê³a drug¹ setkê

W miniony weekend po raz pierwszy mogliœmy zobaczyæ triumfatora, jak pyszni siê w leszczyñskim salonie Auto-Mróz przy ul. Balonowej. Sami gospodarze byli zaskoczeni popytem, bo tylko w pi¹tek przyjêli a¿ 4 zamówienia, a do niedzieli powiêkszyli pulê 3-krotnie. Najwiêkszym wziêciem cieszy³y siê auta z 2-litrowymi silnikami: benzynowym (turbo) o mocy 220 KM oraz ze 160-konnym dieslem. Co ciekawe, prawie wszyscy klienci wybrali nadwozia w czarnym kolorze. O gustach trudno dyskutowaæ, ale godne uwagi jest praktyczne podejœcie mieszkañców regionu leszczyñskiego. W czym siê przejawia? W rozs¹dku i umiejêtnoœci korzystania z oferowanych promocji, bo wiêk-

systemem oœwietlenia – argumentuje Arkadiusz Jankowiak, szef dzia³u sprzeda¿y w leszczyñskim salonie Opla. Warto dodaæ, ¿e to w³aœnie rozwi¹zanie techniczne diametralnie zwiêkszy³o poziom bezpieczeñstwa i zyska³o najwiêksze uznanie jurorów CotY 2009, dziêki czemu insygnia wygra³a presti¿owy konkurs. AFL jest obecnie najbardziej zaawansowanym systemem oœwietlenia drogi, w którym strumieñ œwiat³a automatycznie jest dostosowywany do warunków jazdy. Tak wiêc reflektory inaczej œwiec¹ na miejskiej ulicy, inaczej podczas szybkiej jazdy autostradowej, inaczej w deszczu, a inaczej we mgle, przy wspinaniu siê pod górê albo zjeŸdzie w dó³. – Do jazd testowych oferujemy

Dobrym zdrowiem i wspania³ym poczuciem humoru cieszy siê Anna Andrzejewska, która w minion¹ sobotê œwiêtowa³a swoje setne urodziny. Pani Anna pochodzi z pobliskiego Sierpowa ko³o Œmigla, ale id¹c za g³osem serca zamieszka³a u swojego mê¿a, gospodarza z pobliskiego Robaczyna. Niestety, od 28 lat jest wdow¹, ale tê stratê wype³nia jej wspania³a rodzina, która otacza

j¹ opiek¹ i serdecznoœci¹. Dom by³by zbyt ma³y, aby pomieœciæ wszystkich goœci, dlatego setne urodziny urz¹dzono w Sali Wiejskiej. Na zabawê z towarzyszeniem orkiestry przyjecha³o wielu goœci, m.in. z Niemiec, gdy¿ czêœæ rodzeñstwa

Pi¹tek na jazzowo

Krakowski zespó³ New Bone wraca do Leszna. Jazzowy kwintet promowaæ tu bêdzie swoj¹ najnowsz¹ p³ytê pod tytu³em „It’s not easy”, której sprzeda¿ rozpoczyna siê w³aœnie w tym tygodniu. Krakowiacy na scenie pojawili siê w latach 90., ale na wydanie pierwszego kr¹¿ka musieli czekaæ a¿ do 2004 roku. Od razu jednak zyskali niemal entuzjastyczne recenzje, a oparte na dokonaniach gigantów amerykañskiego jazzu kompozycje lidera zespo³u i trêbacza Tomasza Kudyka szybko znalaz³y

swoich wielbicieli w ca³ym kraju. Absolwenci krakowskiej i katowickiej akademii muzycznych jako New Bone zadebiutowali podczas „Miles Davis Memorial Night” w 1996 roku, a ju¿ rok póŸniej zwyciê¿yli w konkursie „Wolna scena jazzowa”. Od tamtego czasu s¹ goœæmi wielu festiwali w Polsce, nie-

pani Anny wyjecha³a tam po wojnie. Jubilatka powoli ulega namowom jednego ze swoich wnuków i wiosn¹ zamierza wybraæ siê do Berlina, by odwiedziæ rodziny swojego rodzeñstwa.

(JAC)

mal co roku koncertuj¹c na letnim przegl¹dzie jazzowym w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. W pi¹tek po raz kolejny przyje¿d¿aj¹ do Leszna. – Tym razem promowaæ bêdziemy nasz¹ najnowsz¹ p³ytê. Bêdzie jeszcze ciep³a, z pewnoœci¹ zd¹¿ymy przywieŸæ kr¹¿ki na koncert – mówi „ABC” Tomasz Kudyk. P³yta „It’s not easy” w³aœnie w tym tygodniu ma pojawiæ siê w sprzeda¿y i to w³aœnie leszczyniacy bêd¹ mogli jako pierwsi w kraju skonfrontowaæ wystêp na ¿ywo ze studyjnym nagraniem najnowszych utworów. MIW

New Bone – CKiS w Lesznie, 13 lutego, godz. 20

Leszczyñski Amor

Nasza redakcja wspólnie z interaktywn¹ telewizj¹ lesznotv.pl organizuje Konkurs Walentynkowy „Leszczyñski Amor”. Zasady udzia³u w konkursie s¹ bardzo proste. Wystarczy wyci¹æ i wype³niæ zamieszony poni¿ej kupon, a nastêpnie wrzuciæ go do urn znajduj¹cych siê w jednej z restauracji, kawiarni i pubów podanych poni¿ej.

Spoœród kuponów zebranych w ka¿dym z tych punktów zostanie wylosowany jeden, którego nadawca otrzyma w prezencie walentynkow¹ nagrodê ufundowan¹ przez ka¿dy z lokali.

Lista lokali w Lesznie, w których mo¿na sk³adaæ kupony: Pizzeria Spaghetteria „Margherita”, ul. Szkolna 5, Antidotum Club, ul. Rynek 20, Zielona Antresola, ul. Zielona 14, Cafe Beat, ul. Krótka 4, Czekoladziarnia – kawiarnia Chocoffee, ul. Wolnoœci 12, Pub Krewnego, ul. Rynek 23, Restauracja w Ratuszu, ul. Rynek 1, Pub Ceg³a, ul. £aziebna 2, Restauracja Mamut, ul. Nowy Rynek 23, Restauracja Cool Pizza, ul. S³owiañska, Pizza Hut, ul S³owiañska 6, Pizzeria Napoli, pl. Metziga 30, Restauracja Zbyhal, ul. Dworcowa 5, Restauracja Akwawit, ul. Œw. Józefa 5, Dom Kultury Kolejarza, ul. Dworcowa, Restauracja No.1, ul S³owiañska 35, Restauracja Olimp, ul. Wêgierska 2. (and)

Fot autor ▲ Daria Szymanowska i Arkadiusz Jankowiak przy oplu insygnia – aucie roku.

szoœæ kupuj¹cych z³o¿y³a zamówienie na bogatsz¹ wersjê wyposa¿eniow¹ „cosmo”. – Kto bowiem do 14 lutego kupi tak¹ insygniê i dop³aci tylko 1000 z³otych, otrzyma pakiet dodatkowego wyposa¿enia wartoœci 8400 z³otych. Miêdzy innymi zawiera on system aktywnego zawieszenia, a przede wszystkim – biksenonowe reflektory z AFL, czyli adaptacyjnym

aktualnie samochód z 2-litrowym 160-konnym dieslem i automatyczn¹ skrzyni¹ biegów, bo te przek³adnie ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Klienci oddaj¹c kluczyki podkreœlaj¹ komfort jazdy i doskona³e wyczucie drogi. Warto samemu spróbowaæ – zachêca Daria Szymanowska. ZBIGNIEW KORONA

Przeciw astmie

Dziesiêæ szkó³ w powiecie leszczyñskim objêtych zosta³o programem edukacyjnym „Wolnoœæ oddechu – zapobiegaj astmie”. Wed³ug statystyk wzrasta iloœæ zachorowañ dzieci na astmê oskrzelowa. Problemowi próbuj¹ zaradziæ Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz sanepid. Do ogólnopolskiej akcji przy³¹czy³a siê równie¿ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, która zapropono-

wa³a przeprowadzenie zajêæ edukacyjnych szko³om podstawowym nr 5, 9, 10, 12 i 13 w Lesznie oraz szko³om w Drobninie, Kaczkowie, Osiecznej, Rydzynie i W³oszakowicach. Adresowane s¹ one do uczniów trzech najm³odszych klas oraz ich rodziców i nauczycieli. Wsparciem dla pracowników sanepidu w upowszechnianiu wiedzy na temat astmy i sposobów jej rozpoznawania s¹ pedagodzy i pielêgniarki szkolne. (JAC)

Dziękujemy Strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie biorącym udział w akcji ratunkowej podczas pożaru naszej kamienicy przy Rynku w Lesznie. Wasza odwaga i profesjonalizm uratowały nam życie. Zasługujecie na największe uznanie.

Maria, Wojciech i Karol Szymańscy


SPRAWY 5 Oœrodek zdrowia przy ulicy Wroc³awskiej w Gostyniu œwieci pustkami. Lekarze przenieœli siê do nowego budynku za dworcem PKS. Wielu mieszkañców, g³ównie emerytów, skar¿y siê, ¿e teraz maj¹ znacznie dalej do przychodni. Obwiniaj¹ o to starostê.

Bez skierowania Lekarze za daleko nie mo¿na Adam J., mieszkaniec Domu Pomocy Spo³ecznej w Pakówce, skar¿y siê, ¿e placówka uniemo¿liwi³a mu pobyt w mieszkaniu chronionym w Lesznie. Zosta³ z niego z powrotem przeniesiony do Pakówki. Uwa¿a, ¿e sta³o siê to bezprawnie. Adam J. pochodzi z Warszawy. W DPS-ie w Pakówce jest od 2000 roku. W mieszkaniu chronionym w Lesznie przebywa³ i by³ w nim zameldowany od lipca 2001 roku. Razem z nim mieszka³o tam jeszcze trzech pensjonariuszy DPS-u. – W tamtym okresie mieszkanie stanowi³o integraln¹ czêœæ naszej placówki – mówi Lucyna Nowak, dyrektor DPS-u w Pakówce. – PóŸniej jednak musieliœmy dostosowaæ wszystkie ,,filie’’ DPS-u do nowych przepisów. W efekcie, od sierpnia ubieg³ego roku, mieszkanie sta³o siê

osobna decyzja o skierowaniu pensjonariusza do tego lokalu. K³óci siê to z nowym regulaminem DPS-u, wed³ug którego mieszkanie jest odrêbn¹, samodzieln¹ placówk¹. – Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze uzna³o, ¿e bezprawnie przenieœliœmy Adama J. z mieszkania do Pakówki – dodaje L. Nowak. – Post¹piliœmy jednak zgodnie z przepisami zawartymi w nowym regulaminie funkcjonowania DPS-u, ustaw¹ o pomocy spo³ecznej i uchwa³¹ Rady Powiatu. Zaznaczyæ nale¿y jednak, ¿e Adam J. zgodzi³ siê na przeniesienie

– Dlaczego w³odarze powiatu wyrzucili lekarzy z oœrodka w centrum miasta? – pytaj¹. – Teraz musimy chodziæ bardzo daleko. To jednak nie starostwo zadecydowa³o o zmianie siedziby oœrodka zdrowia. Gostyñscy lekarze pobudowali nowy budynek oœrodka przy ulicy Przy Dworcu (tu¿ za budynkiem PKS) i od 1 lutego przenieœli tam swoje gabinety. – To prawda, ¿e wypowiedzieliœmy lekarzom umowy najmu – przyznaje Andrzej Pospieszyñski, starosta gostyñski. – Ale dopiero wówczas, gdy wiedzieliœmy, ¿e maj¹ ju¿ nowe lokum. Chcieliœmy siê tylko jak najszybciej dowiedzieæ, kiedy przejd¹ do wybudowanych przez siebie placówek, aby zaplanowaæ inwestycje na ten rok. Dziêki temu otrzymaliœmy od nich oficjalne terminy opuszczenia pomieszczeñ przy ulicy Wroc³awskiej. Zawarliœmy z nimi umowy krótkoterminowe, aby mogli wyprowadziæ siê w dogodnym dla nich terminie za porozumieniem stron. Praktycznie od 1 lutego ca³y parter jest pusty.

Starosta zaznacza, ¿e nowa lokalizacja oœrodka zdrowia nie jest wcale gorsza, a nawet u³atwi dotarcie do niego pacjentom przyje¿d¿aj¹cym autobusami. – Niezadowoleni s¹ zapewne mieszkañcy ulicy Wroc³awskiej i s¹siednich, którzy do tej pory mieli blisko do oœrodka zdrowia – uwa¿a. – Teraz bli¿ej bêd¹ mieæ mieszkañcy innych rejonów miasta. Na parterze oœrodka przy ulicy Wroc³awskiej powstanie Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy. Zostanie przeniesiony z Ponieca. – Mamy ju¿ koncepcjê modernizacji i przebudowy parteru – wyjaœnia starosta. – Przyst¹pimy teraz do projektowania. Projekt powinien byæ gotowy jesieni¹. Wówczas og³osimy przetarg na przebudowê i modernizacjê parteru. G³ówne wejœcie do budynku s³u¿yæ bêdzie tylko Zak³adowi Opiekuñczo-Leczniczemu, dlatego z ty³u gmachu pobudowana zostanie klatka schodowa, prowadz¹ca na piêtra. Powiêkszony bêdzie te¿ parking, a budynek oddzielony od ruchliwej jezdni. Na parter przeniesiono ju¿ re-

habilitacjê ze szpitala. – W takim zak³adzie musi byæ ³atwy dostêp do rehabilitacji – zaznacza Pospieszyñski. Remont ma trwaæ na prze³omie 2009/10 roku. Co prawda powiat ma czas do roku 2012, aby przenieœæ zak³ad z Ponieca, ale nie chce tak d³ugo czekaæ. Jak tylko upora siê z remontem, chorzy i personel zostan¹ przeniesieni do Gostynia. – Przeniesienie ZOL do Gostynia sprawi, ¿e chorzy bêd¹ bli¿ej swoich rodzin – przekonuje starosta. – Bêdzie on te¿ s³u¿y³ g³ównie mieszkañcom powiatu gostyñskiego, bo dzisiaj ponad po³owa pacjentów w Poniecu jest spoza naszego terenu. Bêdzie te¿ bli¿ej szpitala g³ównego, ³atwiej wiêc bêdzie nim zarz¹dzaæ i leczyæ chorych. Przypomnijmy, ¿e starostwo prowadzi³o ¿mudne rozmowy ze Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr Mi³osierdzia Œw.Wincentego á Paulo, które jest w³aœcicielem budynku szpitalnego w Poniecu, o mo¿liwoœci prowadzenia przez nie ZOL. Siostry po d³ugich rozmowach zrezygnowa³y z takiej mo¿liwoœci. ES

Na palcach jednej rêki Fot. J. Witczak ▲ Lucyna Nowak, dyrektor DPS-u w Pakówce, podkreœla, ¿e procedura umieszczania pensjonariuszy w mieszkaniu chronionym w Lesznie wymaga skierowania.

osobn¹, samodzieln¹ jednostk¹ pomocy spo³ecznej, a umieszczenie w nim któregokolwiek z pensjonariuszy wymaga decyzji o skierowaniu do tego mieszkania. Tak¹ decyzjê powinien wydaæ urz¹d gminy w³aœciwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o przeniesienie do mieszkania chronionego. Adam J. takiej decyzji nie ma i nigdy nie mia³. Posiada³ jedynie decyzjê kieruj¹c¹ go do DPS-u w Pakówce. W tym dokumencie zaznaczono, ¿e wymaga ca³odobowej opieki. Tu pojawia siê kolejny problem, gdy¿ mieszkanie chronione nie jest objête ca³odobow¹ opiek¹. Tylko na kilka godzin dziennie przychodzi do niego opiekunka kierowana przez DPS. Po zmianie regulaminu funkcjonowania mieszkania w Lesznie i procedury kierowania do niego Adam J. zosta³ z powrotem przeniesiony do g³ównej siedziby DPS-u. Chc¹c dalej mieszkaæ w Lesznie, zwróci³ siê do tamtejszego Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie o wydanie skierowania go do mieszkania. MOPR odmówi³ wydania takiej decyzji. Adam J. zaskar¿y³ to postanowienie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, które uchyli³o decyzjê MOPRu, ale jednoczeœnie umorzy³o postêpowanie przeprowadzone przez oœrodek uznaj¹c, ¿e nie jest on w³aœciwy do rozpatrywania sprawy. SKO uzna³o te¿, ¿e mieszkanie chronione nadal jest integraln¹ czêœci¹ DPS-u, w zwi¹zku z czym nie jest wymagana

do g³ównej siedziby DPS-u, ale pod warunkiem, ¿e po zakoñczeniu postêpowania administracyjnego w jego sprawie zostanie z powrotem umieszczony w mieszkaniu w Lesznie. Pensjonariusz nadal jednak nie posiada decyzji w³aœciwej gminy o skierowaniu go do mieszkania. W tej sytuacji musi pozostaæ w Pakówce. Takie s¹ przepisy i musimy siê ich trzymaæ. Adam J. z³o¿y³ w rawickim Starostwie Powiatowym skargê na postêpowanie dyrektora DPS-u. Zajê³a siê ni¹ Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Przeprowadzi³a postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Dalej, zgodnie z procedur¹, skarga trafi³a na sesjê rady, która uzna³a j¹ za bezzasadn¹. Decyzji o skierowaniu do mieszkania chronionego w Lesznie nie posiadaj¹ te¿ trzej pozostali pensjonariusze DPS-u, którzy mieszkali w tym lokalu. Oni tak¿e zostali przeniesieni z powrotem do Pakówki. Nie zabiegaj¹ jednak o powrót do mieszkania. W tej sytuacji samemu Adamowi J. nie op³aca siê z powrotem zamieszkaæ w Lesznie. Musia³by samodzielnie ponosiæ koszty utrzymania mieszkania i pomocy ze strony opiekunki kierowanej przez DPS. Póki co mieszkanie stoi puste, a koszty jego utrzymania ponosi powiat rawicki, który jest w³aœcicielem lokalu. Powiatowi zale¿y na tym, aby mieszkanie by³o zasiedlone, jednak nie mo¿e w nim nikogo zakwaterowaæ wbrew przepisom, czyli bez skierowania. J.W.

Radni Leszna niechêtnie uczestnicz¹ w obchodach rocznic i œwi¹t pañstwowych. – le siê dzieje. To jest tragedia – mówi Piotr Olejniczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Od razu zaznacza, ¿e nie mo¿e nikogo do niczego zmusiæ, ale obiecuje zachêcaæ rajców do wiêkszej aktywnoœci. W ostatni¹ sobotê stycznia przypada³a 64. rocznica wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej. Uczczono j¹ z³o¿eniem kwiatów w miejscach upamiêtniaj¹cych wojenne wydarzenia. Pod pomnikiem Garnizonu Leszczyñskiego zjawi³o siê jednak tylko 4 rajców, a przypo-

– Myœla³em, ¿e sam bêdê reprezentowa³ radê – wspomina Olejniczak. – Ale w ostatniej chwili do³¹czy³ do mnie radny Wojciech Zimniak. Cz³onkowie samorz¹dowego gremium nie spisali siê tak¿e podczas grudniowych obchodów 90. roczni-

Fot. L. Matuszewska ▲ Obchody rocznicy wyzwolenia Leszna odby³y siê w sobotê. A mimo to kwiaty pod pomnikiem Garnizonu Leszczyñskiego przysz³o z³o¿yæ tylko czterech radnych: Zenon Kurt, Piotr Olejniczak, £ukasz Borowiak i Ryszard Hayn (nie ma go na zdjêciu, szed³ w delegacji z przedstawicielami SLD).

mnijmy, ¿e jest ich w radzie 23. Tak samo liczne by³y grupy licealistów i uczniów szko³y podstawowej, które tego dnia pojawi³y siê pod monumentem. Jeszcze gorzej z frekwencj¹ rajców by³o 17 stycznia – na obchodach rocznicy powrotu Leszna do Polski.

cy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. – Radnych mo¿na by³o policzyæ na palcach jednej rêki – mówi³ na sesji, która odby³a siê kilka dni póŸniej, Wojciech Rajewski, wiceprzewodnicz¹cy rady. Zaraz po tych s³owach radny S³awomir Szczot

zaproponowa³, aby w takim razie pamiêæ powstañców uczciæ minut¹ ciszy. I tak siê sta³o. Przewodnicz¹cy rady nie ma w¹tpliwoœci, ¿e z ma³ym uczestnictwem radnych na obchodach œwi¹t trzeba coœ zrobiæ. – Mam zamiar poruszyæ ten problem na najbli¿szej sesji. Nie mogê radnych w ¿aden sposób do niczego zmusiæ, ale postaram siê jakoœ ich zmobilizowaæ, zachêciæ do przychodzenia na uroczystoœci. Mieszkañcy po to nas wybrali, abyœmy ich reprezentowali tak¿e w takich chwilach – mówi. ¯aden z radnych nie powinien siê t³umaczyæ, ¿e o wydarzeniu nie wiedzia³. Informacje o nich s¹ wywieszane na tablicy w Biurze Rady Miejskiej, publikowane w mediach, a na niektóre radni dostaj¹ osobne zaproszenia. – To s¹ sta³e daty, co roku te same, ka¿dy radny powinien mieæ je zapisane w kalendarzu – dodaje Olejniczak. lm Praca w Radzie Miejskiej Leszna, choæ spo³eczna, jest p³atna. Ka¿dy radny otrzymuje co miesi¹c sta³¹ dietê w wysokoœci nieco ponad 1000 z³. Ma te¿ p³acone za udzia³ w sesji rady – 102 z³ i w posiedzeniu komisji rady – 76 z³. Tak wiêc radny, który nie pe³ni ¿adnej funkcji, dostaje co miesi¹c oko³o 1200 z³. Je¿eli pe³ni, to nawet wiêcej. Frekwencja radnych na sesjach i komisjach jest bardzo wysoka.


LEKARZ ROKU 2008

6

Pacjenci ich polubili 11 lutego w ratuszu w Lesznie najlepsi lekarze regionu leszczyńskiego otrzymają statuetki Eskulap 2008. Plebiscyt zorganizowała Informacja Medyczna Glob w Lesznie. Głosy można było oddawać wypełniając specjalne kupony, wysyłając SMS-y lub za pomocą strony internetowej. Dziś prezentujemy sylwetki trzech najlepszych lekarzy – zwycięzców plebiscytu.

Jolanta Puślecka ginekolog z Rawicza

Fot. J.Witczak

Cztery razy odbierała poród trojaczków. Została nawet matką chrzestną jednej z dziewczynek urodzonych z ciąży mnogiej. – W liceum wysyłali mnie na polonistykę, ale ja wybrałam medycynę – mówi z uśmiechem Jolanta Puślecka. Rawiczanka z urodzenia, z Rawiczem związała się też zawodowo. Zaraz po studiach w Akademii Medycznej we Wrocławiu trafiła na staż do miejscowego szpitala, gdzie pracuje do dziś – już 36 lat. W tygodniu dojeżdża też do przychodni w Bojanowie. – Przyjmuję już wnuczki moich pierwszych pacjentek – podkreśla. Na odwieczne pytanie, czy lepszy jest mężczyzna ginekolog, czy kobieta, odpowiada, że nie płeć ma znaczenie, ale wiedza, umiejętności i doświadczenie. W pracy najbardziej lubi, gdy rodzą się dzieci. – Samo prowadzenie ciąży i przygotowanie przyszłej mamy do rozwiązania sprawia mi wiele satysfakcji. Szczególna radość jest wtedy, gdy para długo stara się o dziecko i w końcu się go doczekuje. Miłe są też chwile, gdy mama może już zobaczyć na monitorze swoje maleństwo, obserwować, jak rośnie – wylicza pani doktor. Sama jest mamą trzech synów, w tym bliźniaków. Z nimi to było tak, że dopiero w czasie porodu okazało się, że dzieci na świat przyjdzie dwoje. – A miała być córka – mówi z uśmiechem pani Jolanta. W ciągu lat jej pracy zmieniły się Stronę przygotowała LIDIA MATUSZEWSKA

metody leczenia, sprzęt i procedury. Bardzo wiele się zmieniło. – Jeszcze w latach 70. panie z Rawicza musiały jeździć na badania cytologiczne do Poznania. Mało która kobieta się na to decydowała. Teraz można je wykonać w każdej poradni ginekologicznej – podkreśla J. Puślecka. Nie wyobraża sobie siebie w innym zawodzie, choć synowi medycynę odradzała. Postawił jednak na swoim i robi specjalizację z kardiochirurgii.

Pozostali wybrali prawo i ekonomię handlu zagranicznego. Ten drugi kierunek za mężem. Zdzisław Puślecki jest profesorem na Uniwersytecie Poznańskim, ekonomistą, specjalistą spraw międzynarodowych. Oboje lubią więc podróże i to bardzo dalekie.

Monika Witkowska lekarz pierwszego kontaktu z Łęki Wielkiej Gorączka, bóle głowy, gardła, kaszel, kłopoty z oddychaniem. Na te dolegliwości uskarża się teraz większość osób. Są dni, gdy Monika Witkowska, lekarz pierwszego kontaktu, przyjmuje po stu i więcej pacjentów dziennie. Pani Monika z urodzenia jest leszczynianką. Ukończyła specjalizację z pediatrii i zaczęła pracę na oddziałach dziecięcych w szpitalach w Górze i Głogowie. Żeby mieć do nich bliżej, razem z rodziną przeprowadziła się w tamte okolice. I została, choć jej zawodowe życie nieco się zmieniło. W lecznicy w Górze ma teraz tylko dyżury, a do pracy dojeżdża do przychodni w Łęce Wielkiej i Pudliszkach. Do obu należy aż 3700 pacjentów. Lekarzy jest troje. O pracy medyka pierwszego kontaktu mówi, że jest ciężka i mozolna. – W okresach zachorowań, tak jak obecnie, pracujemy po 10, a bywa, że i 12 godzin dziennie, żeby przyjąć wszystkich pacjentów – tłumaczy. Radość i satysfakcję przynosi jej każdy dobrze zdiagnozowany i wyleczony pacjent. I każdy zdrowy

Wyróżnieni w plebiscycie lekarze, za pośrednictwem naszej gazety, dziękują wszystkim pacjentom za oddane na nich głosy.

Wiesław Brudek stomatolog W przyszłym roku minie 40 lat, odkąd Wiesław Brudek zajmuje się usuwaniem, borowaniem i plombowaniem. Stomatologiem został, bo chciał, po prostu, choć może trochę za namową wujka, niezwiązanego zresztą z medycyną. W rodzinie tradycji lekarskich nie było. Za to w ślady pana Wiesława poszła jego młodsza siostra, która wybrała nawet tę samą specjalizację i brat, który też został medykiem. Wiesław Brudek pochodzi z Pacanowa w Świętokrzyskiem. Tego samego, gdzie kozy kują. W młodości, kiedy ludzie pytali go, skąd jest i on odpowiadał, nikt mu nie wierzył, że miejscowość znana z bajki o Koziołku Matołku naprawdę istnieje. Studia stomatologiczne ukończył w Poznaniu. W Wielkopolsce zatrzymała go praca i małżonka Donata, inżynier mechanik, która dostała stypendium w leszczyńskim Metalplaście. Na początku pan Wiesław pracował w Ośrodku Zdrowia w Święciechowie, potem został zakładowym dentystą w Metalplaście. Później przeszedł do przychodni międzyzakładowej, a po kilku latach na jej miejscu założył ośrodek medycyny pracy Eskulap. Od Fot. A.Przewoźny

Fot. L.Matuszewska

i uśmiechnięty maluch. – W leczeniu dzieci ważne jest przede wszystkim doświadczenie, a to zdobywa się w pracy. Myślę, że naprawdę dobrym pediatrą jest się po jakichś siedmiu latach w zawodzie – podkreśla doktor Witkowska. Ona lekarzem jest już lat 13. Pasją pani Moniki jest hodowla kwiatów i zajmowanie się przydomowym ogrodem, a także książki i muzyka. Kiedyś, gdy chodziła do szkoły, w jej życiu liczył się przede wszystkim sport. Grała w koszykówkę w Tęczy Leszno. I tak poznała swojego męża Sławomira, który tę samą dyscyplinę uprawiał w Polonii Leszno, a teraz jest wuefistą. Rodzina Witkowskich to także 11-letni Mateusz i 6- Michał.

4 lat jest na emeryturze, trzy razy w tygodniu przyjmuje jednak pacjentów w gabinecie przy ul. Słowiańskiej 63. Wyboru zawodu nigdy nie żałował. Lubi swoich pacjentów. Z uśmiechem wspomina tych, którym wyrywał bolące zęby, a oni – choć ciężko przestraszeni – szczerze mu dziękowali, że wreszcie pozbyli się bólu. – Kiedyś mama przyprowadziła do mnie swoje dziecko i pyta, czy ją pamiętam. Nie pamiętałem, ale okazało się, że ona jako mała dziewczynka siedząc na fotelu tak mnie ugryzła, że z palca krew mi się polała – wspomina. I nie był to jedyny taki przypadek w jego zawodowym życiu. Z obserwacji wie, że gorzej wizytę u lekarza jego specjalności znoszą mężczyźni niż kobiety. Panowie częściej niż panie mdleją na widok wiertła. Jak mówi, dziś ludzie mniej dbają o zęby niż kiedyś. Źle się stało, że w szkołach nie ma gabinetów dentystycznych i obowiązkowych kontroli uzębienia. – Zdarza się, że młodzi ludzie – dwudziestokilkuletni – mają zęby, które nadają się już tylko do usunięcia. Sam dentysty się nie boi. Gdy ma z zębami jakiś kłopot, najczęściej prosi o pomoc siostrę. Pasją pana Wiesława i jego żony są podróże. Na co dzień lubi spacery.


FOLKLOR

7

M³odzi na scenie

Bawi¹c innych, bawi¹ siebie: tañcem, œpiewem, kabaretowymi scenkami i humorystycznymi skeczami. Maj¹ po kilka lub kilkanaœcie lat, a istniej¹ od kilkudziesiêciu. To zespó³ Bu³akowianie, który od kilku pokoleñ tworz¹ mieszkañcy Bu³akowa. Jednej z najwiêkszych wsi w gminie Pogorzela. Zespó³ powsta³ z inicjatywy Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Pocz¹tkowo tworzy³y go cz³onkinie ko³a, a grupa nie mia³a nazwy. – Kiedyœ zaistnia³a potrzeba zaœpiewania przyœpiewek i kilku piosenek na wiejskiej uroczystoœci – opowiada Gra¿yna Naglak, so³tys Bu³akowa. – Kobiety zebra³y siê wiêc, u³o¿y³y s³owa i zaœpiewa³y. Z roku na rok do³¹czali do nich coraz m³odsi, a¿ zrobi³ siê typowo m³odzie¿owy zespó³. Inicjatork¹ za³o¿enia KGW i zespo³u by³a Monika Maækowiak. – Ona nauczy³a mnie œpiewaæ, a ja pomaga³am jej przy uk³adaniu tekstów – wspomina Czes³awa Gawroñska, która prowadzi zespó³ od ponad 30 lat. Zespó³ tworz¹ mieszkañcy wsi. Cz³onkostwo przekazuj¹ sobie niejako z pokolenia na pokolenie. – We wsi nie ma chyba osoby, która choæ przez krótki okres nie œpiewa³aby lub nie tañczy³a w zespole – mówi G. Naglak, która tak¿e by³a cz³onkini¹ zespo³u pod kierownictwem pani Czes³awy. Do zespo³u nale¿y dwadzieœcia kilka osób. Najm³odsi maj¹ po osiem lat, najstarsi dochodz¹ do dwudziestki. Przez wiele lat na ka¿dy wystêp wypo¿yczali stroje. Od 2004 roku maj¹ w³asne. – Za wypo¿yczenie musieliœmy

p³aciæ – przyznaje pani Gra¿yna. – Dlatego wpad³yœmy na pomys³, ¿eby je uszyæ. Razem z Czes³aw¹ Gawroñsk¹ zasiad³y do maszyny i wyczarowa³y ludowe stroje. Z niepotrzebnych firan powsta³y fartuszki, z zas³onek kubraczki i spódniczki. M³odzi chêtnie przychodz¹ na próby i wystêpuj¹ przed w³asn¹ publicznoœci¹. Maj¹ g³owy pe³ne pomys³ów. Korzystaj¹ zazwyczaj z

w³asnego sprzêtu, który przynosz¹ z domów: nag³oœnienie, odtwarzacz p³yt, komputer itp. Myœl¹ o utworzeniu stowarzyszenia, bo jako organizacja mogliby staraæ siê o pieni¹dze, które przeznaczyliby m.in. na zakup sprzêtu. Pomimo ró¿nicy wieku znakomicie dogaduj¹ siê z opiekunk¹ Czes³aw¹ Gawroñsk¹. – Z m³odymi trzeba umieæ rozmawiaæ, ¿artowaæ – uzasadnia pani Cze-

Fot. 2x autor s Podczas biesiady wiejskiej, która odby³a siê w pierwsz¹ sobotê lutego, osiem par zatañczy³o poloneza.

s M³odzie¿ chêtnie wystêpuje na scenie.

s³awa. – I choæ dzisiejsza m³odzie¿ nie jest ³atwa, da siê lubiæ. Czêsto uk³adamy razem teksty i wtedy jest bardzo weso³o. Bu³akowianie przygotowuj¹ program na wszystkie wiejskie uroczystoœci. Sta³ymi imprezami s¹: do¿ynki, andrzejki, Dzieñ Seniora, op³atek. – Za przygotowanie poszczególnych imprez odpowiedzialna jest inna organizacja wiejska: Rada So³ecka, KGW, OSP. I to ona ustala z pani¹ Gawroñsk¹ program, który zespó³ przygotowuje – wyjaœnia pani so³tys. Bu³akowianie goœcinnie wystêpuj¹ te¿ na imprezach w okolicznych wsiach. Zapa³u cz³onkom zespo³u nigdy nie brakuje. Nawet latem, gdy przez ca³e dnie pomagaj¹ przy ¿niwach, wieczorem przy-

chodz¹ zmêczeni na próby i æwicz¹ do pó³nocy, ¿eby przygotowaæ program na do¿ynki. – Zespó³ podczas do¿ynek uczestniczy te¿ we mszy œwiêtej – opowiada pani so³tys. – Wchodz¹ do œwi¹tyni z bochnem chleba i œpiewaj¹ u³o¿on¹ przez siebie pieœñ do Matki Bo¿ej, deklamuj¹ te¿ wiersze. Dziêki nim msza nabiera uroczystej oprawy. Wiele osób siê wzrusza, nierzadko ³za krêci im siê w oku. Wspólne spotkania i wystêpy ucz¹ m³odzie¿ wspó³pracy, wzajemnego wspó³¿ycia, zaufania, odpowiedzialnoœci. – M³odzi tylko czekaj¹ na to, ¿eby wyjœæ z domu na próbê – twierdz¹ ich rodzice. – Ciesz¹ siê na te spotkania. We wsi nie ma klubu ani kawiarni. Nie maj¹ ¿adnych rozrywek. Nagrod¹ za wystêpy s¹ gromkie brawa publicznoœci. – Nawet gdy pope³ni¹ jak¹œ gafê na scenie, inaczej siê ich odbiera, bo to nasi i otrzymuj¹ za to dodatkowe oklaski – uwa¿aj¹ mieszkañcy Bu³akowa. E. CURYK-SIERSZULSKA


OBOK PRAWA

8

Dwie osoby nie ¿yj¹, a szeœæ trafi³o z obra¿eniami cia³a do szpitali w wyniku wypadków drogowych, jakie wydarzy³y siê w miniony weekend w powiecie gostyñskim.

Kolejny tragiczny weekend na drogach

W pi¹tek wieczorem pod ko³ami samochodu zginê³a mieszanka Pogorzeli – 67-letnia Krystyna Z. Kobieta oko³o godz. 20.30 przechodzi³a przez ul. Armii Poznañ w rejonie przejœcia dla pieszych i zosta³a potr¹cona przez jad¹cego w tym czasie oplem vectr¹ 30- letniego Miros³awa P., mieszkañca powiatu gostyñskiego. – Pomimo reanimacji piesza zmar³a na miejscu – mówi Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Twarz pieszej by³a zmasakrowana i nie mo¿na by³o pocz¹tkowo ustaliæ jej to¿samoœci. Potwierdzi³ j¹ dopiero syn, który przyby³ na miejsce wypadku. Kierowca opla vectry by³ trzeŸwy. Policja ustala okolicznoœci tragicznego zdarzenia. Do kolejnego nieszczêœcia dosz³o w niedzielê oko³o godz. 11.30 na drodze wojewódzkiej 434 w rejonie skrzy¿owania Gostyñ-Malewo-Kunowo. W wyniku czo³owego zderzenia dwóch samochodów szeœæ osób trafi³o do szpitali, a jedna nie ¿yje. – Kieruj¹cy oplem cors¹ 24 - letni Piotr L., jad¹c z kierunku Gosty-

nia, z nieustalonych przyczyn zjecha³ na prawe pobocze drogi – wyjaœnia S. Myszkiewicz. – Samochód zarzuci³o i wpad³ on na przeciwleg³y pas jezdni. Z przeciwka nadje¿d¿a³o w tym momencie renault clio. Dosz³o do czo³owego zderzenia, w wyniku którego kierowca clio – 60-letni Zbigniew D. – zgin¹³ na miejscu. Kierowca opla i wszyscy pasa¿erowie obu samochodów zosta-

li ranni. Najbardziej ucierpia³a 18letnia pasa¿erka clio Katarzyna D., doznaj¹c wstrz¹œnienia mózgu i urazu twarzowo-czaszkowego. Odwieziono j¹ do szpitala w Poznaniu, pozosta³ych rannych do Gostynia. W renault jecha³o piêæ osób, w corsie dwie. Wszyscy s¹ mieszkañcami powiatu gostyñskiego. Policja ustala przyczyny wypadku. ES

Zakaz na rok

Leszczyñscy lekarze Roman P. i Andrzej R., skazani w paŸdzierniku ubieg³ego roku za wystawianie lewych zaœwiadczeñ za unikanie s³u¿by wojskowej, przez rok nie bêd¹ mogli wykonywaæ zawodu. Takie rozstrzygniêcie jest efektem apelacji prokuratora, rozpatrzonej kilka dni temu przez S¹d Okrêgowy w Poznaniu. Zdaniem tamtejszego s¹du, 15.000 z³ grzywny dla Andrzeja R. i 1,5 roku wiêzienia w zawieszeniu dla Romana P. to zbyt ma³a kara. Dlatego wyroki s¹du z Leszna

zosta³y zmienione. – Andrzej R. otrzyma³ karê roku wiêzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawa Romana P. zostanie przekazana do ponownego rozpoznania w czêœci przez s¹d w Lesznie. Chodzi o jeden punkt wyroku – mówi Agnieszka Weichert z Biura Rzecznika Prasowego S¹du Okrêgowego w Poznaniu. Wyroki poznañskiego s¹du s¹ prawomocne. Roman P. i Andrzej R. ju¿ nie pracuj¹ w leszczyñskim szpitalu. (luk)

Chc¹ chodziæ w mundurach

Wojciech Olbryœ, komendant policji w Wielkopolsce, obj¹³ swoim patronatem Zespó³ Szkó³ w Miejskiej Górce, gdzie funkcjonuj¹ dwie klasy policyjne. Policyjny kierunek jest w szkole od 2 lat. Pomys³ wzi¹³ siê st¹d, ¿e wielu uczniów koñcz¹cych naukê w Miejskiej Górce chcia³o wst¹piæ do s³u¿b mundurowych. – Klasy o kierunku policyjnym dzia³aj¹ w ramach liceum ogólnokszta³c¹cego – mówi Liliana Taciak, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Miejskiej Górce. – W pierwszej klasie policyjnej mamy 31 uczniów, a w drugiej, o rok starszej – 25. Na przedmioty zwi¹zane z prac¹ w policji chodzi jednak w sumie oko³o 30 uczniów z obu klas. Pozostali maj¹ wy³¹cznie przedmioty licealne. Uczniowie objêci kierunkiem policyjnym dodatkowo ucz¹ siê podstaw prawa, w tym prawa karnego, prawa wykroczeñ i przepisów ruchu drogowego, poznaj¹ prawa i obowi¹zki policjanta, rolê prewencji w pracy policji. Do tego dochodz¹ podstawy kryminalistyki, nauka o broni, udzielanie pomocy przedmedycznej i szkolenie strzeleckie. Stopnie z przedmiotów policyjnych wliczane s¹ do œredniej ocen na œwiadectwie. Nie obowi¹zuj¹ na maturze. – Nauczycielem kierunku policyjnego jest Jacek Urban z Leszna, który ukoñczy³ prawo na UAM w Poznaniu, Wy¿sz¹ Szko³ê Policji w

Fot. archiwum IUczniowie obu klas o kierunku policyjnym zajêcia sportowe odbywaj¹ pod okiem Arnolda Ratajskiego.

Szczytnie i Kolegium Nauczycielskie w Lesznie. Jest wiêc wszechstronnie przygotowany do nauczania w tym kierunku – mówi dyrektor. – Szkolenie strzeleckie odbywa siê na strzelnicach w Rawiczu i Lesznie. Uczniowie maj¹ tak¿e dodatkowe popo³udniowe zajêcia ze sportów walki, prowadzone przez Arnolda Ratajskiego, utytu³owanego zawodnika jujitsu, reprezentanta Polski. Szko³a w Miejskiej Górce jest jedyn¹ w regionie leszczyñskim kszta³c¹c¹ w kierunku policyjnym. Niedawno uda³o jej siê pozyskaæ na patrona Wojciecha Olbrysia, komendanta wojewódzkiego policji. Do podpisania partnerskiej umowy dosz³o w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Byli na nim: dyrektor L. Taciak, jej zastêpca Mario-

la Dzier¿yñska i czworo uczniów, a tak¿e szef rawickiej policji S³awomir Œmie³owski i oficer prasowy Beata Jarczewska. Dziêki umowie uczniowie z Miejskiej Górki bêd¹ mogli m.in. uczestniczyæ w warsztatach i obozach w Oœrodku Szkolenia Policji w Kiekrzu. Bêd¹ te¿ zapraszani na spotkania poœwiêcone pracy policji, organizowane przez KWP w Poznaniu i KPP w Rawiczu. Rawicka komenda bêdzie wspó³pracowa³a ze szko³¹ w prowadzeniu zajêæ lekcyjnych. – Mamy wiele sygna³ów od m³odzie¿y koñcz¹cej gimnazjum, ¿e chcia³aby przyjœæ do naszej szko³y – zaznacza L. Taciak. – Dlatego od nastêpnego roku szkolnego uruchomimy kolejn¹ klasê o kierunku policyjnym. J.W.

Jan Sz. prób

Tydzieñ trwa³y poszukiwana Jana Sz., podejrzanego o podwójn Œmigla. Mê¿czyzna ukry³ siê na strychu jednego z budynków n skim Nowym Szczepankowie. Jan Sz. zastrzeli³ Karolinê D. i jej konkubenta Arkadiusza K. Zrobi³ to najprawdopodobniej w akcie zemsty. Wczeœniej zosta³ bowiem skazany przez s¹d w Koœcianie za gwa³t na ¿onie Honoracie Sz., siostrze Karoliny D. Dosta³ za to 3 lata wiêzienia. S¹d w Koœcianie wypuœci³ go z aresztu. Prokuratura nie protestowa³a. Jan Sz. mia³ byæ na wolnoœci do chwili uprawomocnienia siê wyroku. Potem mia³ trafiæ do wiêzienia.

Bezowocna ob³awa

Czwartkowe przedpo³udnie. Policyjne radiowozy zatarasowa³y okolice ul. Marii Konopnickiej i Mieros³awskiego w Œmiglu. Dooko³a zrobi³o siê du¿e zamieszanie, potem funkcjonariusze zapukali do pobliskiego gimnazjum i szko³y podstawowej. – Zebrano nas w dwóch salach gimnastycznych, a z radiowêz³a podano informacjê, ¿e ze szko³y bêd¹ odbieraæ nas rodzice. Sami nie mogliœmy wychodziæ. Potem podstawiono autobusy – relacjonuje Mi³osz Matysiak ze Œmigla. Wszyscy opuszczali budynki tylnym wyjœciem, lecz niektórzy spoœród m³odych ludzi mimo wszystko przyszli pod szko³ê zobaczyæ, co siê dzieje. W tym czasie po s¹siaduj¹cych z gmachem dzia³kach chodzili ju¿ uzbrojeni po zêby antyterroryœci. W poszukiwaniu Jana Sz. zagl¹dali do ka¿dej altanki. Do œrodka dostawali siê wybijaj¹c w nich szyby. – Ciekawe, kto bêdzie za to p³aci³. Chcia³em daæ im klucze, ¿eby normalnie weszli do œrodka, to nie chcieli – mówi wzburzony pan Roman ze Œmigla, w³aœciciel jednego z ogródków. Agnieszka Kasprzycka, mieszkanka domu przy pobliskiej ul. Paderewskiego, mia³a problem z dostaniem siê do domu.

– Musia³am jechaæ okrê¿n¹ drog¹. Kiedy wysz³am do sklepu, nie mia³am jak wróciæ do domu, dlatego tu stojê – wyjaœnia, podgl¹daj¹c z oddali kr¹¿¹cych po ogródkach policjantów. – Pocz¹tkowo myœla³am, ¿e mo¿e w szkole dzieje siê coœ z³ego – mówi pani Anna ze sklepu miêsno-wêdliniarskiego przy ul. Mieros³awskiego. Oko³o godz. 13.30 policjanci opuœcili dzia³ki, wsiedli do radiowozów i odjechali. Jana Sz. nie odnaleŸli. Podobny scenariusz mia³ miejsce w pi¹tek. Tym razem policjanci dok³adnie przeszukiwali dzia³ki w okolicach ul. Spó³dzielczej w Lesznie. Bezskutecznie.

Nie bêdzie broni³

Dom, w którym wychowa³ siê Jan Sz., le¿y w polu, jakieœ pó³ kilometra od biegn¹cej przez Biskupice asfaltowej drogi. Prowadzi do niego w¹ska, b³otnista œcie¿ynka. Przed posesj¹ biegaj¹ trzy natrêtne psy. Przy studni stoi ojciec Jana Sz. Wyci¹ga wiadrem wodê. Jest zdenerwowany. – Proszê wyjechaæ! Dajcie mi spokój, ja nic nie wiem. Dopiero by³a u mnie policja – mówi stanowczo, pokazuj¹c palcem bramê. Po chwili uspokaja siê. – Syn w domu ma³o przebywa³. Ja nie wiem, czy to on zamordowa³, czy nie. Nie wiem, czy go broniæ, czy jest sens. Oni mieli d³ugów do diab³a i trochê, a kto ich za³atwi³, tego nie wiem – wyrzuca z siebie. – Cz³owiek najeŸdzi³ siê po s¹dach, ci¹gle wzywali. Mam tego doœæ. Spaæ po nocach nie mogê. Dobrze, ¿e jeszcze mam inne dzieci, bobym ju¿ przez to wszystko dawno… – g³os mu siê ³amie.

Widziany w grudniu

S¹siedzi z Biskupic dobrze wspominaj¹ Jana Sz.

Grozi³ ju¿ w gru

Henryk Kis³o, ojciec zastrzelonego Arkadiusza K.: – Gdy pewnego dnia pod koniec ubieg³ego roku Arek przebywa³ akurat w stajni, przyszed³ do niego Jan Sz. Chwyci³ go za ramiê. Wtedy Arek siê odwróci³ i zobaczy³, ¿e w jego kierunku Sz. ma wymierzony pistolet. Sz. mówi³, ¿e go zabije i ¿e ma mu powiedzieæ, gdzie jest Honorata (jego ¿ona i siostra Karoliny D. – przypis red). Ona ju¿ wczeœniej ukry³a siê przed Janem Sz. razem z dzieckiem po tym, jak dowiedzia³a siê, ¿e sêdzia wypuœci³ go z aresztu. Ba³a siê, bo jej grozi³. Kiedy Sz. sta³ przed nim z pistoletem, Arek zauwa¿y³ na stole dr¹¿ek pi³y tarczowej. Ca³y czas rozmawia³ grzecznie z Janem Sz., próbuj¹c dojœæ do sto³u, ¿eby mieæ coœ do obrony. Sz. zorientowa³ siê, jakie s¹ intencje Arka, sam chwyci³ za dr¹¿ek i chcia³ go nim uderzyæ w g³owê. W koñcu to zrobi³, ale Arek zas³oni³ siê rêk¹ tak,

¿e dr¹¿ek zeœlizgn¹³ mu siê po rêce. Sz. zacz¹³ wycofywaæ siê z tym pistoletem przez drzwi. Arek za nim poszed³, ale przestraszy³ siê, gdy on nacisn¹³ na spust. Broñ nie wypali³a. Nalega³em na Arka, ¿eby nie lekcewa¿y³ sprawy i zg³osi³ to na policjê. Karolina by³a przy tym i powiedzia³a do mnie: pan go nie zna, on gotów spaliæ nas ca³kowicie. Arek siê chyba tego ba³, to by zniszczy³o go zupe³nie. – Kiedy zginêli Arek i Karolina? – Arek zgin¹³ oko³o godziny 21 w sobotê. Sz. wzi¹³ klucze, komórkê Arka i czeka³ w domu na Karolinê. Reszta tragedii wydarzy³a siê w³aœnie tam. – Co dalej z koñmi? – Muszê zlikwidowaæ hodowlê. Do sprzedania jest 13 koni, w tym dwa Ÿrebaki. Pieni¹dze zarobione w ten sposób chcia³bym zostawiæ dla dzieci Arka – Marysi i Micha³ka.

(luk)


OBOK PRAWA

owa³ siê zastrzeliæ KOŒCIAN

ne morderstwo w Machcinie ko³o na posesji swojego brata w pobli-

– Nie ma, jest w innym miejscu. Nie mogê powiedzieæ gdzie, ale ma osobn¹ ochronê.

Nakarmiæ konie

MOROWNICA

ŒMIGIEL

BISKUPICE NOWE SZCZEPANKOWO MACHCIN Poszukiwany Jan Sz. móg³ poruszaæ siê przez ca³y tydzieñ na tym terenie. KOŒCIAN, ŒMIGIEL I LESZNO – tam policjanci urz¹dzali wielkie ob³awy na podejrzanego o podwójne morderstwo. MOROWNICA – tu mieszkaj¹ rodzice zamordowanej Karoliny D. BISKUPICE – rodzinny dom Jana Sz. MACHCIN – tu dosz³o do zbrodni. Jan Sz. œmiertelnie postrzeli³ Karolinê D. i Arkadiusza K. NOWE SZCZEPANKOWO – na posesji brata policjanci znaleŸli Jana Sz. W chwili zatrzymania próbowa³ pope³niæ samobójstwo opr. lm

– Rzadko by³o go tu widaæ, ale zawsze powiedzia³ cz³owiekowi „dzieñ dobry”. By³ kulturalny. Prowadzi³ firmê budowlan¹, wci¹¿ by³ w terenie – mówi jeden z zaczepionych mieszkañców. – Moje dzieci s¹ w jego wieku, jak by³y ma³e, to siê razem kolegowali – mówi smutnym g³osem pani Irena. Jedna ze sprzedawczyñ z miejscowego sklepu spo¿ywczego widzia³a Jana Sz. jeszcze w grudniu. – To by³o po tym, jak wyszed³ z aresztu. Razem z koleg¹ podjecha³ samochodem pod sklep. Ale sam nie wyszed³ ze œrodka.

Henryk Kis³o, ojciec zamordowanego Arkadiusza K., zajmuje siê koñmi, które pozosta³y po zastrzelonym synu. W minionym tygodniu w Machcinie by³ niemal codziennie. W pi¹tek tak¿e. – Muszê je nakarmiæ, póŸniej z pañstwem porozmawiam – zapewnia³ czekaj¹cych na niego dziennikarzy. Po chwili przed stajni¹ pojawi³o siê kilkanaœcie dorodnych koni. Zwierzêta wybiegaj¹c z budynku mija³y stertê siana, pod któr¹ le¿a³ martwy Arkadiusz K. Po chwili na podwórko wjecha³o ciemne auto. – Szukamy pana Kis³o. Jesteœmy z Racotu, chcielibyœmy obejrzeæ konie – mówi zza uchylonej szyby kobieta.

Ukrywa³ siê u brata

LESZNO

Pilnuj¹ rodziny

Morownica, ceglany dom w centrum wsi. To tutaj mieszkaj¹ rodzice Honoraty Sz. i zastrzelonej Karoliny D. Policja przez ca³y tydzieñ pilnowa³a posesji, na wypadek, gdyby Jan Sz. postanowi³ tu przyjechaæ. – Czy mo¿na porozmawiaæ z rodzin¹? – spyta³em w pi¹tek policjanta pilnuj¹cego domu. – Pañstwo nie ¿ycz¹ sobie ¿adnych rozmów. To, co siê sta³o, to dla nich wielka tragedia. Chodz¹ po domu od okna do drzwi. Ka¿dy by siê tak zachowywa³ – odpowiedzia³. – Czy w domu jest Honorata Sz.? – pyta³em dalej.

udniu

Fot. £. Domaga³a IOjciec zamordowanego Arkadiusza K. apeluje do wszystkich hodowców koni, ¿eby wykupili zwierzêta nale¿¹ce do jego syna. – Arek nie chcia³by, ¿eby trafi³y na rzeŸ – mówi. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt pod nr. tel. 0-726155610.

Pod koniec tygodnia pêtla wokó³ Jana Sz. zaczê³a siê zaciskaæ. Mê¿czyzna by³ widziany m.in. w jednym z marketów w Przemêcie. W niedzielê ekipa policjantów wkroczy³a do Nowego Szczepankowa, oddalonego od Machcina zaledwie o kilka kilometrów. Za pomoc¹ nowoczesnego sprzêtu próbowano wykryæ sygna³ telefonu komórkowego Jana Sz. – Od soboty z kilku Ÿróde³ mieliœmy informacje, ¿e Jan Sz. mo¿e przebywaæ w tej miejscowoœci. W niedzielê uzyskaliœmy ich potwierdzenie – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Poszukiwany ukrywa³ siê na strychu domu Andrzeja Sz., jednego ze swoich braci. W czasie próby zatrzymania wymierzy³ sobie pistolet w g³owê i odda³ strza³ w czo³o. Prze¿y³. W bardzo ciê¿kim stanie zosta³ przetransportowany œmig³owcem sanitarnym do szpitala w Poznaniu. Na miejscu zdarzenia policjanci odnaleŸli dwie sztuki broni – d³ug¹ i krótk¹. – Bêdzie ona przedmiotem badañ balistycznych. Chcemy odpowiedzieæ na pytanie, z której broni oddano strza³y w Machcinie, a z której Jan Sz. sam siê postrzeli³ – wyjaœnia A. Borowiak. Przes³uchano Andrzeja Sz. i jego ¿onê. Na razie nie wiadomo, czy bêd¹ odpowiadaæ za ukrywanie Jana Sz. – Jeszcze nie otrz¹snêliœmy siê po œmierci rodziny z pobliskich Soko³owic, która zginê³a w wypadku pod Osieczn¹, a tu nastêpna tragedia. Nie wierzê, ¿e Andrzej ukrywa³ Jana Sz. To porz¹dny, uczynny cz³owiek. Jeszcze w sobotê rozmawia³em z nim, bo zdawa³em mu salê na uroczystoœæ rodzinn¹ – mówi Marek Kunert, so³tys Nowego Szczepankowa. Mieszkañcy Machcina i bliscy zamordowanych po tygodniu odetchnêli z ulg¹. Do zamkniêcia tego numeru gazety Jan Sz. by³ w szpitalu w stanie krytycznym. £UKASZ DOMAGA£A

9

Kalendarium wydarzeñ

Sobota, 31 stycznia – Karolina D. i Arkadiusz K. zostaj¹ zastrzeleni w swoim gospodarstwie w Machcinie. Niedziela, 1 lutego – rodzina znajduje zw³oki obojga zamordowanych – Karoliny D. w domu (zdjêcie górne), Arkadiusza K. w stajni (zdjêcie dolne).

Poniedzia³ek, 2 lutego – policja podejrzewa o zabójstwo Jana Sz., szwagra Karoliny D. Ruszaj¹ jego poszukiwania.

Wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek, sobota – kilkudziesiêciu policjantów szuka zbiega w Œmiglu, Koœcianie i Lesznie (na zdjêciu).

Sobota, 7 lutego – pogrzeb Karoliny D. na cmentarzu w Œmiglu. Niedziela, 8 lutego – policja znajduje Jana Sz. w Nowym Szczepankowie.

Poniedzia³ek, 9 lutego – pogrzeb Arkadiusza K. we Wroc³awiu, sk¹d pochodzi³. Opr. lm Fot. 2x £. Domaga³a, J. Kuik, E. Baldys, KPP w Koœcianie


ŒWIAT BAB Kopia Edyty Górniak? Po latach terminowania w programach talent-show typu „Szansa na sukces” czy „Idol” do PAULLI przylgnê³o porównanie z wykonawczyni¹ „Jestem kobiet¹”.

Z takim g³osem siê urodzi³am

– Co ci mówi nazwisko Edyta Górniak? – Niezaprzeczalna gwiazda, osoba szalenie zdolna, która mimo up³ywu lat ci¹gle wzbudza emocje, a przy okazji piêkna kobieta. – Kiedy us³ysza³em w radiu twoj¹ piosenkê „Od dziœ”, by³em pewien, ¿e to nagranie Edyty. – Szanujê Edytê, ceniê j¹ za warsztat, lubiê wiele piosenek, które œpiewa. Ale nie jest dla mnie kimœ, w kogo jestem œlepo zapatrzona. Wola³abym œpiewaæ jak Kurt Cobain, ale nie mam takich warunków g³osowych. Jestem sob¹. Jestem Paulla. – Czyli nie kreujesz siê na drug¹ Edytê G.? – Nie. Po prostu z takim g³osem siê urodzi³am. – Mia³aœ jakiœ odzew od samej Górniak lub z jej obozu? – Nie, ¿adnego. Nie rozumiem w ogóle tego pytania. Scena to nie ring! – Wymieñ w takim razie artystów najbli¿szych twojej duszy? – U nas artysta albo daje show, niespecjalnie dbaj¹c o wartoœci muzyczne, albo odwrotnie – skupia siê na samej sztuce, zaniedbuj¹c element widowiskowy. A ja bym bardzo chcia³a po³¹czyæ jedno z drugim. Najlepiej na sposób Justina Timberlake’a. Ale za sam¹ muzyk¹ Timberlake’a nie przepadam. Przepadam za U2, Prince’em, Michaelem Jacksonem, Pink, Eminemem, mog³abym wymieniaæ tak bez koñca. W Polsce na pierwszym miejscu stawiam Beatê Kozidrak – ma wspania³y g³os. – Jesteœ „weterank¹” progra-

mów typu talent-show. Czy du¿o ci one da³y? – Kiedyœ s¹dzi³am, ¿e je¿eli zostanê laureatk¹ jednego czy drugiego konkursu, je¿eli zostanê zauwa¿ona, wtedy automatycznie otworz¹ siê przede mn¹ ró¿ne drzwi. Tymczasem wcale nie! Program siê koñczy³, reflektory gas³y, jecha³am do domu – i nic, cisza. Nawet sobie w myœlach nazwa³am te programy „Szans¹ bez sukcesu”. – Który z tych programów wspominasz najlepiej, a który najgorzej? – Pewnie wiele osób zaskoczê mówi¹c, ¿e najlepiej wspominam „Jestem jaki jestem” Micha³a Wiœniewskiego. Œpiewa³am tam dla ogromnej, niekie-

Polecamy

„Spirit – Duch Miasta”

Tytu³owy Duch Miasta to by³y policjant Denny Colt (Gabriel Macht), który upozorowa³ w³asn¹ œmieræ po to, by teraz strzec sprawiedliwoœci na w³asn¹ rêkê w mieœcie Central City, gdzie a¿ roi siê od pod³ych z³oczyñców. Najwiêksze problemy sprawia mu nieobliczalny bandyta Octopus (Samuel L. Jackson), który za cel obra³ sobie nieœmiertelnoœæ. W filmie pojawia siê

Ferie z tañcem

W Domu Kultury Kolejarza w Lesznie organizowany jest kurs tañca dla ucz¹cej siê m³odzie¿y powy¿ej 12. roku ¿ycia. Bêdzie siê on odbywa³ podczas najbli¿szych ferii. Kurs obejmuje osiem spotkañ w ka¿dym tygodniu ferii od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12. Pod fachowym okiem instruktorki bêdzie mo¿na nauczyæ siê tañców dyskotekowych i wielu towarzyskich, m.in.: rock and rolla, jive’a, salsy, merengue, walców, fokstrota, poleczek i innych tañczonych w parach. Ca³y kurs kosztuje 50 z³otych. Równoczeœnie w Domu Kultury Kolejarza trwaj¹ te¿ zapisy na kolejny 4-miesiêczny kurs tañca towarzyskiego i u¿ytkowego dla doros³ych. Planowanych jest 16 spotkañ w pi¹tkowe wieczory i znacznie bogatszy program zajêæ tanecznych. Jest to najd³u¿ej organizowany i najd³u¿szy kurs tañca w Lesznie (w

dy piêtnastotysiêcznej publicznoœci, nakrêci³am swój pierwszy teledysk, pozna³am Ninê Terentiew i Katarzynê Kanclerz. No i samego Micha³a. To osoba, która zrobi³a na mnie szalenie pozytywne wra¿enie. Jestem mu wdziêczna tak za pizzê, któr¹ kiedyœ mnie poczêstowa³, jak i za lekcjê szacunku wobec fanów. Potrafi³ do czwartej nad ranem rozdawaæ autografy. I zawsze nam powtarza³: „Nie wolno zapomnieæ, ¿e to dziêki tym ludziom œpiewamy, jesteœmy na scenie, zarabiamy”. Natomiast najgorzej wspominam „Idola”, gdzie stanowiliœmy tylko dodatek do show. – Co bêdzie dla ciebie miar¹ sukcesu twojej pierwszej p³yty? – Jeœli spodoba siê ludziom, pokochaj¹ te piosenki tak jak ja, bêd¹ przychodziæ na moje koncerty, œpiewaæ razem ze mn¹. Moje koncerty s¹ mniej popowe, raczej punkowe, energetyczne, ¿ywio³owe z gitarami na przesterach. Chcê, by ludzie bawili siê tym, co robiê, razem ze mn¹. Chcê im dawaæ wszystko to, co najlepsze. ¯adnych pó³œrodków. Bardzo bym sobie tego ¿yczy³a. JAN SKARADZIÑSKI

odró¿nieniu od innych 1- i 2-miesiêcznych), daj¹cy te¿ najbogatsz¹ ofertê programow¹ i najwiêksz¹ szansê przysz³ych sukcesów na parkiecie. Zapisy na oba kursy odbywaj¹ siê w DKK przy ul. Dworcowej w Lesznie we wtorki i czwartki w godz. 16-16.30. Szczegó³owe informacje pod nr. tel. 0-503379455. Zapraszamy! (j)

tak¿e ca³a plejada piêknych kobiet, m.in. Sand Saref (Eva Mendes) – m³odzieñcza mi³oœæ Ducha, obecnie z³odziejka diamentów, a tak¿e Silken Floss (Scarlett Johansson) – asystentka Octopusa. Na film dzisiaj, we wtorek o godz.20 zaprasza kino Promieñ w Rawiczu. (j), fot. Internet

swiatbab@gazetaabc.pl

Aktywna kobieta

El¿bieta Dopiera³a mieszka w Krobi, ale rodowit¹ krobiank¹ nie jest. Sprowadzi³a siê do miasta 13 lat temu i szybko da³a siê poznaæ jako dobra organizatorka i aktywna dzia³aczka. Ju¿ w pierwszych latach pobytu wowanie Bractwa Kurkowego w w Krobi aktywnie w³¹czy³a siê w Krobi. Uczestniczy³a i wspomaga³a dzia³alnoœæ Rady Rodziców w miej- jego powstanie. I choæ nie zosta³a scowej szkole. Potem zosta³a redak- cz³onkiem tego stowarzyszenia, torem miejscowego miesiêcznika uczestniczy w wielu uroczystoœciach „S¹siedzi S¹siadom”. Pozna³a œro- brackich jako goœæ. Pani Ela bardzo lubi czytaæ. Ma dowisko i ludzi. Zajmowa³a siê wraz z innymi zbiórk¹ darów dla bogat¹ bibliotekê w domu, dlatego najbardziej potrzebuj¹cych miesz- nie korzysta z ksiêgozbioru miejkañców gminy. W ostatnich wybo- skiej biblioteki. Jednak czêsto tam rach samorz¹dowych wystartowa³a zagl¹da. – Lubiê przejrzeæ i poczytaæ biedo Rady Miejskiej. Radn¹ zosta³a w wyborach uzupe³niaj¹cych. Za- ¿¹ce gazety i czasopisma – przysiada w Komisji Oœwiaty, Kultury i znaje. Lubi te¿ pos³uchaæ dobrej muzySportu. – Te dziedziny najbardziej mnie ki, wrêcz uwielbia piosenki francuinteresuj¹ – przyznaje El¿bieta Dopiera³a. – Bardzo polubi³am te¿ biskupiañski folklor. Jestem nim zafascynowana. Zaanga¿owa³a siê tak¿e w obchody rocznicowe Powstania Wielkopolskiego. Jest inicjatork¹ odbudowy pomnika pow s t a ñ c ó w, znajduj¹cego siê na krobskim Fot. autor cmentarzu. s Pasj¹ El¿biety Dopiera³y s¹ ksi¹¿ki. Bardzo lubi – Dwa lata czytaæ. temu z grup¹ mieszkañców gminy utworzyliœmy skie. Jej pasj¹ jest uk³adanie bukieKomitet Obchodów 90-lecia Powsta- tów z kwiatów – zarówno suszonych, nia Wielkopolskiego – wyjaœnia. – jak i œwie¿ych. Latem zbiera kwiaty Postanowiliœmy odbudowaæ pomnik z w³asnego ogrodu, z ³¹k i pól – suupamiêtniaj¹cy powstañców z Kro- szy je, by póŸniej wyczarowywaæ z bi i okolic, którzy zginêli w walce o nich piêkne bukiety. £¹czy kwiaty niepodleg³oœæ. Poprzedni, postawio- polne z ogrodowymi, a nawet z liœæny w 1939 roku, popad³ w ruinê. mi, owocami, kor¹ drzew. Kocha Zbieraliœmy pieni¹dze kwestuj¹c, zwierzêta, ma dwa psy. – Zwierzêta zawsze mi towarzyczêœæ otrzymaliœmy od wojewody i z szy³y w ¿yciu – mówi. – Mia³am ich bud¿etu gminy. Pani El¿bieta zosta³a przewodni- wiele, ró¿nych. Jednego z obecnych cz¹c¹ komitetu. Nowy pomnik od- psów mam od szczeniaka, drugi nas³oniêto w ostatni¹ sobotê stycznia tomiast przyszed³ do nas i ju¿ zosta³. Sam wybra³ sobie nasz dom. 2009 roku. E. CURYK-SIERSZULSKA Zaanga¿owa³a siê te¿ w reakty-

Piosenka dla ciebie Andrzej Zaucha B¹dŸ moim natchnieniem

Przy mnie si¹dŸ Natchnieniem mym b¹dŸ

B¹dŸ moim natchnieniem ¯e œwiat zmieniê przeœwiadczeniem Piêknym b¹dŸ bo sk¹d mam je wzi¹æ Z³y czas uniewa¿nij Daj blask mojej wyobraŸni Myœlom mym b¹dŸ jak czu³y rym

Ja jestem facet co w saksofon dmie Tak¹ mam pracê nie najl¿ejsz¹ nie K³opoty mam w moll i w dur Potrzeba mi chmur i piór By nios³y mnie swingu skrzyd³a By fraza mi nie brzyd³a

Improwizacj¹ kolorow¹ rz¹dŸ Ekranizacj¹ moich marzeñ b¹dŸ B¹dŸ gr¹ gdzie co los to fant B¹dŸ listem na pozwê st¹d Blondynk¹ mi b¹dŸ niedu¿¹ I moj¹ wielk¹ muz¹

Wiêc b¹dŸ moj¹ muz¹ B¹dŸ mi blondyneczk¹ niedu¿¹ W skwar czy w deszcz Co robiæ masz wiesz Co masz robiæ wiesz Sma¿ gotuj zmywaj pierz A przytul czasem te¿ Artystom takich muz Potrzeba i ju¿ (j)

Ja gram œpiewam tworzê A ty ho¿e me niebo¿ê


ŚWIAT BAB Jeśli brak Ci pomysłu lub funduszy na oryginalny prezent dla ukochanej osoby, weź udział w naszej zabawie. Wystarczy przysłać SMS pod numer 7238, podając w nim imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numery nagród, które chciałbyś wygrać (maksymalnie można podać 4 numery). Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.WALENTYNKI. Maria Kowalska.Leszno.1,3,5,6. Rozwiązanie konkursu opublikujemy w piątek. Na SMS-y czekamy jeszcze tylko dziś, we wtorek. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. A oto nagrody:

1. 5 bonów wartości 50 zł do realizacji w Centrum Ogrodniczym Ardisia, ufundowanych przez Biuro Kwiatowe Holandia. 2. Salon fryzjerski Carlo Biani przygotował zaproszenie dla pary wartości 150 zł – dla Niej zabieg pielęgnacyjny, dla Niego strzyżenie męskie. 3. Salon kosmetyczny Vero Biani ufundował pakiet kosmetyczny dla dwojga wartości 200 zł – odżywczy zabieg na twarz dla Niej i energizujący zabieg dla Niego. 4. Aparat cyfrowy marki Samsung, który pomoże utrwalić najszczęśliwsze, wspólnie przeżyte chwile. 5. 5 zestawów niebanalnych prze-

kąsek, idealnych do przygotowania romantycznej kolacji przygotowała marka OLE!: FELISOS z suszonymi pomidorami w oleju, Oliwki mix z papryką w oleju z ziołami, Pieczarkowy Hit marynowany z papryką i koperkiem, Cebulka marynowana bursztynowa, Czosnek z pesto w oleju oraz fondue do czekolady. Uwiedź przysmakami OLE!

6. Zestaw kosmetyków z serii Sun-

BARAN (21.03 -19.04) Nadal sporo roboty, a na dodatek jakieś kłopoty finansowe. Wygląda na to, że trzeba będzie zacisnąć pasa i zakasać rękawy. Na szczęście nie potrwa to dłużej niż dwa tygodnie.

ny Skin ufundowała firma BIELENDA: brązujący krem nawilżający, brązujący olejek do ciała z opalizującą perłą, który ujędrnia i modeluje ciało i brązujące mleczko + tonik.

7. 5 zestawów balsamów z serii AromaSensation: AromaSensation Euforia – leśna rozkosz aksamitnego miodu i sosny, AromaSensation Afrodyzjak – wyrafinowana przyjemność dla prawdziwych uwodzicielek, AromaSensation Ekstaza – morska pieszczota drogocennej ambry i bursztynu ufundowała firma Bielenda Kosmetyki Naturalne. 8.

Zaproszenie wartości 100 zł na romantyczną kolację we dwoje w uzgodnionym terminie ufundowała Restauracja No 1 food, Leszno, ul. Słowiańska 35, tel. 065 520-44-20.

9. 5 zestawów: Vanish Oxi Action Intelligence, Vanish Intelligence Crystal White i Vanish szampon do dywanów i tapicerki, by nie dać palmy w walentynki, ufundował producent preparatów Vanish. 10. 3 zestawy dla dwojga: Cholin-

ki™ ziołowe z wit. C w naturalnych smakach: dzikiej róży oraz miodu i cytryny z dwoma kubkami termicznymi.

11. Zestawy książek zawierające po trzy pozycje, które powinny się znaleźć w biblioteczce każdej – tej młodszej i tej nieco starszej dziewczyny, ufundowało poznańskie wydawnictwo Replika. 12. Zestawy przypraw: Imbir, Bazylia, Pieprz Czarny mielony, Chili, Czosnek w płatkach Specialite, Pieprz Czarny młotkowany, Suszone Pomidory z Czosnkiem i Bazylią, Papryka Słodka w płatkach i kolorowe miseczki na przekąski ufundował KAMIS. Bawcie się z nami, bo warto! LL

Odrobina wiosny zimą! Za oknem zimno i szaro. Z utęsknieniem wyglądamy pierwszych oznak wiosny. Dlaczego więc nie zaprosić jej już teraz do naszego mieszkania, ozdabiając je hiacyntami? Niezwykła woń hiacynta pobudzi nasze zmysły, a różnorodność kolorów sprawi, że wpasuje się w każde wnętrze. Chcąc stworzyć subtelną i romantyczną atmosferę – sięgnijmy po kwiaty w pastelowych odcieniach, natomiast radosną i figlarną aranżację otrzymamy przez połączenie kontrastujących ze sobą intensywnych kolorów. Hiacynt to wdzięczna roślina, którą można eksponować na wiele sposobów. Można wypłukać korzenie rośliny z ziemi i umieścić ją w przezroczystym naczyniu wypełnionym wodą. Można też posadzić go w sposób tradycyjny. Urok hiacynta polega na tym, że w zależności od naczynia, w którym go posadzimy, może zyskać klasyczny urok lub nowoczesny awangardowy charakter. Hiacynty można hodować nie tylko w domu. Idealnie nadają się na balkon lub patio, a wiosną ozdobią każdy ogródek. LL Fot. Biuro Kwiatowe Holandia

swiatbab@gazetaabc.pl

BYK (20.04 -20.05) Nie pozwól, by drobne nieporozumienia rodzinne psuły ci nastrój i ochotę do życia. Nie obnoś się tak ze swoimi humorami w robocie, ludzie mają dość własnych problemów.

Nie jest narcyzem ... Bogusław Linda, znany z ról, w których nie rozstawał się z bronią, niedługo pojawi się w nowej produkcji Macieja Ślesickiego „Trzy minuty”. Aktor kiedyś zarzekał się, że nie przepada za „odcinkowymi” ekranizacjami. Po tym wystąpił w serialu „Dziki”. Później przyszła kolej na następne role. Lindę spotkaliśmy między innymi w polsatowskim „I kto tu rządzi”. Chyba już wiemy, dlaczego aktor zaczyna wybierać

mniej ambitne role. – Nigdy nie czułem się mistrzem w swoim fachu, trochę pokory. Zbyt wielu rzeczy nie umiem. To jest taki zawód, w którym jeśli ktoś myśli, że jest dobry, to znaczy, że powinien zrezygnować. Gdybym się czuł dobry w tym, co robię, to znaczyłoby, że jestem narcyzem zakochanym w sobie, który nic więcej nie potrafi zrobić – mówi Bogusław Linda. To znaczy, że będąc narcyzem nie można być dobrym? AKPA

Jestem zakupoholiczką! Nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki nie obejrzałam w telewizji programu poświęconego temu problemowi. Wcześniej myślałam, że jestem po prostu rozrzutna i pocieszałam się, że to taka kobieca przywara. Uważałam, że panie dzielą się na dwa rodzaje: oszczędne, systematyczne, planujące każdy wydatek i oglądające każdą złotówkę przed jej wydaniem i na takie, jak ja, czyli rozrzutne, chaotyczne, których pieniądze się nie trzymają. Nie niepokoiło mnie to specjalnie, bo oboje z mężem mieliśmy dobrze płatne posady i nie musieliśmy liczyć się z każdym groszem. Niestety, sytuacja się zmieniła. Boleśnie odczuliśmy skutki kryzysu. Mąż stracił pracę i na razie musimy utrzymywać się z jednej pensji. Mamy trochę oszczędności, ale one topnieją w zastraszającym tempie. Tymczasem ja zupełnie nie potrafię przestawić się na oszczędzanie. Kiedy wchodzę do supermarketu z zamiarem kupienia podstawowych produktów, wyjeżdżam z wózkiem pełnym najróżniejszych, niekoniecznie potrzebnych rzeczy. Nie umiem zapanować nad nieodpartą potrzebą kupowania. Hasło PROMOCJA! działa na mnie jak światło na ćmę. Wiem, że powinnam oszczędzać, ale gdy widzę przecenę, wyłącza się rozsądek i wynajduję milion powodów, dla których MUSZĘ kupić przeceniony produkt. Próbowałam już różnych sztuczek – chodziłam na zakupy z listą, ale nie potrafiłam jej się trzymać, zabierałam niewiele pieniędzy – kończyło się na płaceniu kartą, a nawet pożyczaniu pieniędzy od znajomych spotkanych w sklepie. Mąż traci już cierpliwość, a ja robię się kłębkiem nerwów. Bo wiem, że sama sobie z tym nie poradzę. Przydałaby się jakaś terapia, ale teraz mnie na nią nie stać. Zamknięty krąg. Na razie wymyśliliśmy, że to mąż będzie robił zakupy, ale czy takie wyjście zda egzamin? Julia

Rajska rozkosz

´ Hiacynt wielokwiatowy składa się z kilku, przeważnie 47 mniejszych bulw. Każda bulwa wytwarza łodygę i kwiaty. ´ Najlepiej przechowywać roślinę w temperaturze 5-10°C. Kwiat zaczyna kwitnąć w temperaturze 16-20°C. Kwitnienie trwa średnio około 21 dni. Jednak im wyższa temperatura, tym okres kwitnienia krótszy. ´ Bryła korzeniowa powinna być utrzymywana w umiarkowanej wilgotności. Roślina nie potrzebuje dodatkowego nawożenia.

AromaSensation to nowa propozycja balsamów do ciała firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne, które pielęgnują ciało i pieszczą zmysły. Kosmetyki wykorzystują najbardziej drogocenne skarby natury, by zapewnić każdej kobiecie prawdziwie rajską rozkosz. AromaSensation Euforia – leśna rozkosz aksamitnego miodu i sosny. Balsam natłuszcza, nawilża i wygładza skórę. Skutecznie poprawia jej jędrność i elastyczność, dostarcza energii potrzebnej do szybszej regeneracji. Zniewalająco gładkie i fascynująco miękkie ciało emanuje świeżością, energią i optymizmem. AromaSensation Afrodyzjak – wyrafinowana przyjemność dla prawdziwych uwodzicielek. Balsam doskonale rozluźnia, uspokaja, a jednocześnie uwalnia zmysły. Pobudza krążenie krwi, rozgrzewa emocjonalnie i dodaje pewności siebie. Zniewalająco gładkie i fascynująco miękkie ciało emanuje świeżością, namiętnością i erotyzmem. AromaSensation Ekstaza – morska pieszczota drogocennej ambry i bursztynu. Ciało jest orzeźwione i pełne energii. Pobudzając zmysły, balsam wzmacnia serce i umysł, poprawia samopoczucie i dodaje entuzjazmu. Ciało emanuje świeżością, rozkoszą i zmysłowością. Kosmetyki można wygrać biorąc udział w naszym Konkursie Walentynkowym. LL

BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Zwalczanie przeszkód to twoja specjalność. Zatem kilka poprzeczek do pokonania i już wyjdziesz na prostą. Grunt to wiara w siebie i dobry humor, choć nie zawadzi też poprosić kolegów o wsparcie. RAK (22.06 -22.07) Niczego nie zmieniaj i nie podejmuj żadnych ważnych decyzji, bo możesz się pomylić i wybór okaże się fatalny w skutkach. Graj na zwłokę. Jakieś dwa tygodnie. Potem zdecydujesz, co i jak. LEW (23.07 - 22.08) Jeśli zamierzasz coś w swoim życiu zawodowym zmienić, to pamiętaj, że pierwsze wrażenie na przyszłym pracodawcy jest najważniejsze. Dbaj więc o siebie i starannie dobieraj strój do pory dnia. PANNA (23.08 -22.09) W pracy spokój, ciepełko i rutyna, więc jakieś drobiazgi nie mogą ci psuć nastroju. Na sarkanie innych machnij ręką. Ludzie pogadają i przestaną. Bądź pilna, szef to doceni. WAGA (23.09 - 22.10) Wiele spraw do pozałatwiania, nawet jakiś służbowy wyjazd. Pora, by ujawnić swoje znakomite pomysły. Kierownictwo będzie mile zaskoczone, a ty umocnisz swoją pozycję. SKORPION (23.10 -21.11) Trochę komplikacji nie może takiego twardziela jak ty zniechęcić do konsekwentnego przeprowadzenia swoich zamiarów. Nie daj się, kłopoty miną, tobie pozostanie satysfakcja. STRZELEC (22.11 - 21.12) Masz magiczny wpływ na ludzi, dlatego możesz liczyć na wiele interesujących kontaktów, spotkań, wyrazów uznania i sympatii. Nie zapomnij jednak, że gdzieś poza pracą toczy się prawdziwe życie. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Nie denerwuj się, nie zawsze i nie we wszystkim masz rację. Zamiast tkwić w uporze wykaż rozsądek. Ustąp pół kroku, by potem o dwa posunąć się do przodu. WODNIK (20.01 -18.02) Nie wierz grze pozorów, nie daj się omamić pięknymi słówkami. Zachowaj zimną krew i trzeźwo oceniaj tych, którzy chcą się wkraść w twoje łaski. Wszak liczy się dobro firmy. RYBY (19.02 – 20.03) Staniesz przed trudnym zadaniem , jakiego dotąd szef ci nie zlecał. Nie denerwuj się, wypadniesz doskonale. Warto jednak być do tego zadania dobrze przygotowanym i posiedzieć trochę nad papierami. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


12

SPRAWY

Grodzka nr 10

Kamienica terroru

Kamienica przy ulicy Grodzkiej 10 od lat by³a miejscem nocnych ekscesów, libacji, a czasami wrêcz terroru. Na najbardziej ekstremaln¹ próbê nerwy lokatorów wystawione zosta³y jednak pod koniec stycznia, kiedy w œrodku nocy zap³onê³o mieszkanie na parterze. Paradoksalnie mo¿e siê okazaæ, ¿e po¿ar by³ zbawienny i po latach wróci tam wreszcie spokój. Andrzej Rychter, 58-letni leszczynianin, siedzi zak³opotany na tapczanie w ciasnym mieszkaniu swojej pasierbicy w dzielnicy ¿ydowskiej. Obok

chê popracowaæ – trudno mu wyt³umaczyæ. – Tamtej nocy jeszcze o godzinie 21 na pewno by³ spokój. Potem ktoœ mu-

podkrada wêgiel, lec¹ szyby z okien. Strach otwieraæ w nocy drzwi, bo mo¿na dostaæ w gêbê. I tak jest od lat – mówi Eugeniusz Nowak, s¹siad Rychtera. – Na podwórzu wci¹¿ pe³no puszek, pe³no butelek. Urz¹dzili tu sobie sta³e miejsce libacji – dopowiada mieszkaj¹ca w kamienicy Maria Staszewska. Pili na podwórzu, na bezpañskim strychu, ale ostatnio coraz czêœciej u Andrzeja Rychtera. Mê¿czyzna jednak utrzymuje, ¿e nikogo nigdy nie zaprasza³. I ¿e od ubieg³ego roku w mieszkaniu obce osoby bywa³y bez jego wiedzy. – Po raz pierwszy zasta³em ich u siebie latem zesz³ego roku – opowiada. – Po nocach zbieram z³om na mieœcie, kiedy wróci³em, byli w mieszkaniu. Od tamtego czasu pojawiali siê tutaj, wybijali szyby, wywa¿ali drzwi. Zaczêli chodziæ te¿ na strych, a¿ s¹siad w koñcu zabi³ drzwi gwoŸdziami. M³ode osoby. Po 20-25 lat. Zna³em ich tylko z widzenia. Biæ mnie nie bili, ale grozili. Kilka razy dzwoni³em na policjê. Funkcjonariusze przyje¿d¿ali i mówili, ¿e mogê spokojnie spaæ. Nie mog³em, bo tamci twierdzili, ¿e mnie zabij¹. Przed sylwestrem przesta³em nocowaæ na Grodzkiej. W dzieñ tam chodzi³em, a noce spêdza³em u córki, a teraz u pasierbicy.

Eksmisja

W styczniow¹ noc w mieszkaniu

▲ – Nie wyobra¿am sobie ¿ycia w Gronowie. Chcia³bym chocia¿ maleñki pokój w centrum miasta – mówi Andrzej Rychter.

w pokoju jej dzieci bawi¹ siê z jego siedmioletni¹ córk¹. Anna Zmys³owska adoptowa³a j¹ kilka lat temu po œmierci matki. Nie chcia³a zostawiaæ przyrodniej siostry z takim opiekunem. Jej ojczym pi³. Zadawa³ siê z podejrzanym towarzystwem. Znaj¹cy go mówi¹, ¿e wszczyna³ nawet awantury. Na prze³omie 2007 i 2008 roku wyl¹dowa³ na trzy miesi¹ce w wiêzieniu. Powód: mia³ w zak³adzie budynków komunalnych odpracowaæ wybit¹ szybê, ale tego nie zrobi³. Dziœ twierdzi, ¿e w tê sprawê zosta³ wrobiony. Dlaczego wola³ iœæ za kratki, ni¿ tro-

sia³ wedrzeæ siê do œrodka – podejrzewa Andrzej Rychter. Po¿ar wybuch³ w jego mieszkaniu 29 stycznia krótko po pó³nocy. Gospodarza nie by³o w mieszkaniu.

Przeprowadzka

Kamienica i s¹siaduj¹ce z ni¹ podwórze przy ulicy Grodzkiej od d³u¿szego czasu by³y miejscem dantejskich scen: alkoholowych popijaw, awantur i demolek. – Bramy brakuje tu ju¿ od kilku lat, nie mamy domofonu, ludzie z zewn¹trz przychodz¹ tu chlaæ, a potem za wszystko obwiniani s¹ lokatorzy. Ktoœ

▲ Œlady po styczniowym po¿arze s¹ j


SPRAWY

13

Fot.3x A. PrzewoŸny ▲ Bezpañski strych by³ miejscem, gdzie czêsto odbywa³y siê libacje alkoholowe. Dziœ jest ju¿ pusty.

Rychtera mog³o dojœæ do kolejnej popijawy. Przyczynê po¿aru znaleziono w zwarciu instalacji elektrycznej. Mo¿liwe, ¿e ktoœ w³¹cza³ w nocy telewizor. Zawiadomiona przez s¹siadów stra¿ po¿arna ogieñ gasi³a do czwartej nad ranem. Ewakuowani marzli przed kamienic¹. Jedna z s¹siadek przyp³aci³a to powa¿n¹ chorob¹. Paradoksalnie – w³aœnie noc, kiedy nerwy s¹siadów wystawione zosta³y na najbardziej ekstremaln¹ próbê – byæ mo¿e by³a pocz¹tkiem koñca koszmaru w budynku nr 10. – Gdyby ca³a siê spali³a, moglibyœmy wreszcie wyprowadziæ siê z tej przeklêtej kamienicy. Wszêdzie tu wilgoæ, zim¹ dogrzaæ mo¿na najwy¿ej do piêtnastu stopni. Wszêdzie brud i smród – narzeka Eugeniusz Nowak. – Za³o¿ymy bramê, jeœli zgodz¹ siê wszyscy lokatorzy, zamontujemy te¿ domofon. Lokal na parterze wyremontujemy. Zrobimy z niego porz¹dne mieszkanie socjalne. Wreszcie bêdzie porz¹dek – zapowiada dyrektor Miejskiego Zak³adu Budynków Komunalnych Jan Szafranek. Dodaje jednak, ¿e zabraknie w nim miejsca dla Andrzeja Rychtera. Wyrok eksmisyjny bez prawa do mieszkania socjalnego wydano mu ju¿ ponad pó³tora roku temu. Ze wzglêdu

na obecne okolicznoœci MZBK chce jednak zapewniæ mê¿czyŸnie lokal socjalny w Gronowie. – Mam tylko 1600 z³otych zad³u¿enia – Rychter nie mo¿e siê z t¹ decyzj¹ pogodziæ. – Nie wyobra¿am sobie ¿ycia w Gronowie. Córka chodzi do pierwszej klasy podstawówki w centrum miasta. Codziennie odprowadzam j¹ i idê po ni¹ do szko³y. Chcia³bym chocia¿ maleñki pokój w centrum miasta – nalega.

Nieprawda

– P³acenie mia³ zawsze g³êboko w nosie – twierdzi Jan Szafranek. – D³ug jest o wiele wiêkszy. Przy stosunkowo niewielkiej miesiêcznej op³acie za mieszkanie – 88 z³otych – urós³ ju¿ do ponad 3500 z³otych. Co wiêcej: ten pan jest na naszej liœcie wœród siedemnastu osób zagra¿aj¹cych otoczeniu. Pierwsze upomnienie od administratora budynku Andrzej Rychter dosta³ ju¿ w 2006 roku. Wezwano go wtedy do opró¿nienia strychu i podwórza ze zbêdnych przedmiotów. – Do domu znosi³ dos³ownie wszystko, odpady nie odpady, co tylko znalaz³ podczas nocnych poszukiwañ – twierdzi mieszkaj¹ca w pobli¿u Ewa Jankowska. – Zwozi³, bo z tego siê utrzymywa³.

jeszcze widoczne. Czy teraz w kamienicy bêdzie spokojniej?

Ale co przywióz³, szybko sprzedawa³ – t³umaczy go pasierbica. Drugie upomnienie – pod koniec 2006 roku – by³o za zak³ócanie porz¹dku. To wtedy mia³ wybiæ szybê w kamienicy. Okoliczni mieszkañcy potwierdzaj¹, ¿e uczestniczy³ w libacjach i awanturach, a nawet gdy nie by³o go w domu, czêsto bywa³o tam t³oczno. – Wpad³ w z³e towarzystwo i najwyraŸniej trudno mu siê od niego uwolniæ – przypuszcza Jan Szafranek. – Staramy siê takie osoby przeprowadzaæ na obrze¿a miasta. Kiedy go nie bêdzie w kamienicy, mam nadziejê, ¿e zniknie te¿ ta kompania. Inni lokatorzy wreszcie bêd¹ mieli spokój. To te¿ szansa dla niego, bo ca³kowicie zmieni œrodowisko. – Ma swoje na sumieniu – przekonuje Ewa Jankowska. Jednego jest niemal pewna: – Jeœli jego tu nie bêdzie, zakoñcz¹ siê te¿ libacje.

Poprawa

Andrzej Rychter: – Nigdy do mieszkania tych ludzi nie zaprasza³em. Od roku w ogóle nie pijê. Bojê siê o swoje bezpieczeñstwo. Chcia³bym znów normalnie ¿yæ. Odprowadzaæ córkê do szko³y. Spêdzaæ z ni¹ czas. Od kilku lat jestem bez pracy. Raz by³a szansa, ale zrezygnowali z piêædziesiêcioparolatka. ¯yjê tylko dziêki opiece spo³ecznej. Maria Staszewska: – Ostatnio rzeczywiœcie nie pije. Nieraz widzê, jak dziecko prowadzi za rêkê. Ale niestety, stare grzeszki pokutuj¹. Jan Szafranek: – Niepotrzebnie zada³ siê ze z³ym towarzystwem i nie wykluczam, ¿e teraz czuje siê zagro¿ony. Jeœli wiêc przeniesiemy go do kamienicy obok, jego sytuacja wcale siê nie poprawi. Pasierbica: – Zmieni³ siê. I to bardzo. Posz³am do lekarza i uda³o siê silnymi lekami wyci¹gn¹æ go z na³ogu. Po trzech miesi¹cach powiedzia³, ¿e tabletki nie s¹ mu ju¿ potrzebne. W sylwestra pi³ ju¿ z dzieæmi piccolo. Gdy mu proponowali alkohol, odmawia³. Dba o córkê. Zacz¹³ przynosiæ jej prezenty. Ostatnio u¿ywany komputer jej kupi³. Sta³ siê uczynny, a nawet odpowiedzialny. Pozrywa³ stare kontakty. Rychter: – U mnie ca³kowicie siê zmieni³o. Córka w przysz³ym roku pójdzie do komunii. A ja – dobrze by by³o, ¿ebym poszed³ do pracy. MIROS£AW WLEK£Y

Nazwiska s¹siadów zosta³y zmienione

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

„EDYTOR” Waldemar Hajnsz 64-100 Leszno ul. Kilińskiego 4 tel. 065 529-56-01, 0 510 237 155, 0 509 808 340

przyjmuje zapisy na kurs

ADR

DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE Kurs odbędzie się w dniach 20, 21 i 22 lutego 2009 r. Rozpoczęcie kursu 20.02.2009 (piątek) o godz. 16 Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonów: 065 5295601 lub kom. 510237155 lub 509808340


14

ROZMAITOŚCI

Fot. archiwum V W Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lesznie uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Z okazji tego święta wychowankowie przedszkola wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowali konkursy i zabawy taneczne. Goście świetnie się bawili. Po skończonej zabawie wyszli obdarowani przez swoich wnuków upominkami. (and)

Fot. ES V Kiedyś bardzo modne były bale maskowe i przebierańców. Niestety, tradycje upadły i obecnie namiastkę tamtych wspaniałych balów można zobaczyć tylko na szkolnych balikach. I tak też było na baliku uczniów klasy Ic ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie. Obok siebie w zgodzie pląsały czarownice, królewny i Cyganki. Wśród chłopców Zorro i rycerzy zastąpili człowiek pająk i bohaterowie współczesnych kreskówek. Pod wodzą wychowawczyni Aleksandry Warmbier-Jareckiej wszyscy bawili się znakomicie, uczestnicząc w różnych konkursach. Po ich podsumowaniu okazało się, że wynik końcowy brzmiał 8:8 i dobrze, bo zarówno dziewczynki, jak i chłopcy zasłużyli na pochwałę.

Fot. ES V Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli zorganizowało Wielki Bal Księżniczek. Przystąpiło w ten sposób do akcji pobicia rekordu Disneya, który organizują miesięcznik „Księżniczka” i firma Disney. Celem akcji jest zorganizowanie przez jak najwięcej przedszkoli w całej Polsce Wielkiego Balu Księżniczek i pobicie dotychczasowego rekordu. Przedszkolaki na bal przyszły ze swoimi mamami, babciami, tatusiami – wszyscy w przebraniu: dziewczynki i panie za księżniczki, chłopcy i panowie za postacie z bajek Disneya. Wokół wirowały złote korony i szeleściły wspaniałe balowe suknie. W sali Domu Strażaka w Pogorzeli bawiło się w sumie około dwustu osób. Były też gry, zabawy i konkursy.

Fot. A.Przewoźny V Specjalne przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowały dzieci z grupy Tygryski z Przedszkola nr 18 w Lesznie. Zgromadzeni goście z podziwem obserwowali artystyczne występy swoich wnuków. Nagrodzili je później gromkimi oklaskami. Po części artystycznej na gości czekała kawa i wspaniałe ciasto.

Fot. E. Baldys W Uczniowie 4 klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w baliku karnawałowym. Oprócz tańców były rozmaite zabawy i konkursy sportowe. W rywalizacji przodowała klasa Id. Organizatorzy składają podziękowania rodzicom za przygotowanie wspaniałych strojów, a także wychowawczyniom za doskonałe zorganizowanie całej imprezy. (and)


RELAKS

15

DZIECI W FOTOGRAFII

V Antonina Helena urodziła się 9 sierpnia 2008 r. Ukończenie przez nią pół roczku jej rodzice postanowili uczcić, przesyłając do nas zdjęcie małej solenizantki. Jak przystało na osóbkę o tak wdzięcznym imieniu, mała Antonina roztacza urok i czar, obdarzając wszystkich przepięknym uśmiechem. Zdjęcie nadesłała LL mama Kinga Kośmider.

V Najlepszymi przyjaciółmi Dawida Piotrowicza z Kobylnik są smoki. Nie te z bajek o mężnych rycerzach, ale dziecięce smoczki gryzaczki. Nie lubi się z nimi rozstawać, a ponieważ nie może się zdecydować, którego z nich lubi bardziej, często wkłada do buzi oba naraz. Przepięknym smoczym uśmiechem obdarza LL rodziców i siostrę Kasię.

Zioła prowansalskie to niezwykle aromatyczna kompozycja ziół o niepowtarzalnym smaku i wysokich walorach kulinarnych. Szczególnie polecane są do przyprawiania tłustych i ciężkostrawnych potraw. Doskonale aromatyzują zupy, sosy ziołowe, sałatki, twarogi, pieczenie, potrawy z ryb, drobiu oraz warzyw. Niezastąpione w diecie bezsolnej. Więcej na stronie www.galeo.pl LL koszt będzie stosunkowo niewielki, a co do zadowolenia pracowników...

xxx

Szef pewnej francuskiej firmy zebrał swoich pracowników i mówi: – Zbliża się ważny jubileusz naszej korporacji. Musimy tak go zorganizować, żeby cały Paryż mówił tylko o nim. Jednocześnie należy zmniejszyć koszty tak bardzo, jak to możliwe. Trzeba też pamiętać, że ta impreza musi wam, drodzy pracownicy, przynieść wiele radości. Są jakieś pomysły? – Tak! – słychać głos gdzieś z tyłu sali. – Niech prezes skoczy z wieży Eiffla. Całe miasto od razu się o tym dowie,

Kowalska do swojego męża: – Klęknij tutaj i obiecaj, że już więcej pić nie będziesz! Ten pada na kolana i oznajmia: – Już więcej pić nie będę... ale mniej też nie.

xxx

– Panie ordynatorze, czy to prawda, że będzie mnie pan osobiście operował? – pyta pacjent lekarza. – Tak, lubię raz na jakis czas sprawdzić, czy jeszcze coś pamiętam... Zebrała (j)

Rawicz PROMIEŃ wtorek

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

20.00 – Australia – przygodowy/dramat/ wojenny prod. austral.–USA

18.00 – Opowieści na dobranoc – familijny/komedia prod. USA 20.00 – Spirit – Duch Miasta – akcja/dramat prod. USA

czwartek

19.00 – DKF: Harry Angel – kryminał prod. USA (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 25 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 11.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 Hasło: „NA ŚWIĘTĄ MARTYNĘ DZIEŃ DŁUŻSZY O GODZINĘ” Nagrodę wylosowała: Ewa Banaś, Rydzyna, ul. Zamkowa 5

DYŻURY APTEK wtorek

LESZNO – LESZCZYŃSKA, ul. Leszczyńskich 43, tel. 065 520-16-48 KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 065 511-70-87 GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 065 572-50-53 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

środa LESZNO – LESZCZYŃSKA, ul. Leszczyńskich 43, tel. 065 520-16-48 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 065 572-50-53 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

czwartek LESZNO – LESZCZYŃSKA, ul. Leszczyńskich 43, tel. 065 520-16-48 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 065 572-50-53 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

całodobowo RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35

LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS – 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM – 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


OGŁOSZENIA

16

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul.Piłsudskiego 21 tel.065/546 54 00 fax .065/ 546 41 67 OGŁASZA drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości,położonej w Rawiczu, obręb Sarnowa przy ul. Strażackiej , oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu Nr 265/1 o powierzchni 309 m2 , zabudowanej trzema budynkami gospodarczymi, jednokondygnacyjnymi z poddaszem nieużytkowym o łącznej pow. użytkowej 206,19 m2,będącej własnością Gminy Rawicz ,zapisanej w księdze wieczystej KW- 29523 prowadzo-nej dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Rawiczu ,Wydział Ksiąg Wieczystych. Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 26 września 2008r. zakończył się wynikiem negatywnym. Dział III i IV księgi wieczystej KW- 29523 nie wykazuje żadnych obciążeń dot. w/w nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak planu miejscowego ,natomiast wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz przedmiotowa nieruchomość ,położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i oznaczona jest symbolem M3 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na prace remontowe, wymianę substancji budowlanej lub budowę nowej budowli na w/w nieruchomości wymagana będzie zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do urządzeń infrastruktury technicznej tj. do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę - 16.500,-zł Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54,poz.535 ze zmianami) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się 20 marca 2009 r. o godz. 10-tej w siedzibie tut. Urzędu /pokój nr 103 I piętro /. Wadium w wysokości 1.650,-zł co stanowi 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Kredyt Bank SA Oddział w Rawiczu nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 do dnia 16 marca 2009r. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne ,które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę,do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2009r. godz. 11.00 odbędzie się sprzedaż w trybie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) ruchomości, celem uregulowania należności na rzecz ZUS Insp. Rawicz. Sprzedaż odbędzie się na terenie Urzędu Skarbowego w Rawiczu, ul. Staszica 4 – parking. Przedmiotem sprzedaży jest: Samochód osobowy RENAULT MEGANE cabrio, 1,6, rok prod. 1998, wartość szacunkowa 13 300,00zł Ruchomość można oglądać w dniu licytacji od godz. 10.30 do 11.00 na terenie Urzędu Skarbowego w Rawiczu, ul. Staszica 4 – parking. Cena wywołania wynosi 75% wartości szacunkowej. Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, termin II licytacji ustala się na dzień 25 lutego 2009r. o godz. 10.00 w miejscu jak wyżej. Cena wywołania w II licytacji wynosi 50% wartości szacunkowej. Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny. Telefon kontaktowy: 604-212-576. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu

po159

–2– Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Kredyt Bank SA Oddział w Rawiczu nr 09 1500 2110 1215 1001 1459 0000 . W razie uchylania się /bez usprawie-dliwienia / osoby ustalonej nabywcą nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Burmistrz Gminy Rawicz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr tel. (065) 546-54-37 lub (065) 546 5440.

UMERATĘ ZAMÓW PREN

JUŻ DZIŚ!

OSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE

ma rz ec 15 ,30 zł

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

P.U.H. B&B Sp.j

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88

i Ogłoszeń Biuro Reklam szno 63 • 64-100 Le a sk ul. Słowiań , 065 529 48 81 27 47 9 52 5 , 06 c.pl 065 529 25 40 ting@gazetaab ke ar c.pl; abc-m poczty. abc@gazetaab lub w oddziałach

żesz zamówić u * Prenumeratę mo

listonosza


OGŁOSZENIA

17 B I U R O

EUR

P O D R Ó Ż Y

TOP

Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!! ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

NIE MUSISZ PŁACIĆ ZA EKSPRES! W GAZEC IE Biuro Reklam i Ogłoszeń Leszno, ul. Słowiańska 63, czynne pon-pt w godz. 7.30-15.30

OGŁOSZENIA DROBNE PRZYJMUJEMY DO

wydania wtorkowego - poniedziałek, godz. 9 wydania piątkowego - środa, godz. 10


18

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ DREWNO 661420986.

kominkowe.

0jk332

NOWOCZESNA ODZIEZ˙ ˙ OWA, ul. Zielona 16 CIA˛Z (mie˛dzy Bracka˛ a Niepodległojk660 s´ci). PŁOTY betonowe ozdobne, pomniki, parapety, schody - granit, lastriko - ła˛kta, 0-65 / 546-95-53. jk669 POMPA hydroforowa 3-stopniowa. 0-607807380. jk588 SPRZEDAM komode˛, (170x60 x85). Tel. 0-667950122 SPRZEDAM szczenie˛ta owczarka niemieckiego. 0-665543862. jk651 TUNEL foliowy sprzedam, szer 17 m, dł 29 m, wys. 3 m. Włoszakowice, tel. 0-691679171. jk500

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ 00TŁUMIKI. Tel. 0-500068470. jk649 CINQUECENTO 501186124.

1997.

0jk600

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. 0-725048874. mk6532 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 545-73-04. 0-606982046. mk8148

´ Z˙ NE RO DARMOWE karty kredytowe bez BIK-u. 0-660690552. jk457 KREDYTY prosto i szybko: goto´wkowe (docho´d od 500 zł, wiek do 79 lat), konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-0577, 0-603312674. jk363 LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0510913577. mk7222

´ Z˙ KA Danuta zaprasza, WRO TAROT, 0-783512240. jk658

CINQUECENTO 700 / 1996, 1500 zł. 0-787400995. jk657

USŁUGI

MEGANE 2000. 0-724136208. jk703

AA fotografia s´lubna www.michalwisniewski.net 0-605624851. mk7781

OPEL OMEGA 2,0 16V / 1998, pełna elektryka, klimatronic. 0603478179. jk656

CIESIELSTWO, dekarstwo. 0667274608. jk624

OPEL TIGRA 1,4 ⁄ 1995. 0693372707. jk530 OPEL VECTRA GTS 1,8 ⁄ 2004 rok, z salonu, pierwszy włas´ciciel - tel. 0-667480100. mk1413 OPEL VECTRA 2,0D / 1998. 0502043167. jk645 RENAULT 11, gaz / 1986, 700 zł, FIAT 126P, 300 zł. 0691682507. jk647 RENAULT MEGANE 1996 zielony metalik, 155 tys.km, I włas´ciciel, salonowy, 7600 zł, 0781325511. jk666 SCENIC 2002 DCI, sprowadzony. 0-691401896. jk621 SKODA OKTAWIA 1,9 TDI / 2002. 0-602282992. jk470 0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0696545600. ap763

SPRZEDAM VW POLO 2004 diesel, 0-693122449. jk664 TICO 900 ⁄ 1997. 504572531.

Tel. 0jk782

VW SHARAN 1,9 TDI / 2001. 0-515241589. jk635 KUPNO

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk57 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. 0-668002883. mk2711

DEKARSTWO.

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. jk2

PRZYJME˛ 607047769.

REMONTY, płytki, szpachlowanie. 0-605906363. jk571

ZATRUDNIE˛ kelnerki i kelnero´w. Mile widziane dos´wiadczenie. Tel. 0-500147677. jk540

TYNKI maszynowe - tanio. 0605906363. jk570 TYNKI, posadzki, 0-600601619. jk367 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. mk1691 0-604385663.

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd504 ´ CZANIE wne˛trz: gipWYKAN sowanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506 ZDUN, piece kuchenne z podkowami, piece kaflowe. (065) 547-54-87. jk303

PRACA ZATRUDNIE˛

APTEKA zatrudni technika farmacji, ro´wniez˙ na godziny. (065) 529-47-85, 0-508114696. jk650

0-603079208. jk534

DODATKOWA. 0-723839949. jk87

DOCIEPLENIA budynko´w, remonty. 0-725732034. jk421

´ W oraz monteELEKTRYKO ro´w do pracy w Niemczech. Che˛tnie widziana znajomos´c´ niemieckiego. Umowa o prace˛. 0607416074. jk659

KARCHER.

0-697250807. jk654

KOMPLEKSOWE ogrodzenia z siatki, panele, płoty kute, cynkowane ogniowo, automatyka do bram, 0-603070974. jk672 MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, panele - tanio, solidnie. 0889965935. jk693 NOWY SPRINTER 6-osobowy: 1-dniowe wyjazdy na narty, giełdy towarowe, zabawy itp. mk1637 Tel. 0-604385663. ODBIERAM zuz˙yty AGD. 0-509879801.

sprze˛t jk3

OGRODZENIA. 0-600601619. jk368 PLANDEKI, tapicerskie usługi, bezpłatny transport. Tel. 0jk475 604933554. PŁYTKI solidnie, remonty. 0600540312. jk584 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk212 SZPACHLOWANIE, malowanie, docieplanie. 0-781339234, 0609424877. jk568

FERMA zatrudni kierowce˛ C+E, pracowniko´w hodowli.0601592534. jk577 FRYZJERKA, lub ekspedientka w sklepie odziez˙owym. Tel. 0725850973. jk681 KOSMETYCZKE˛ z Leszna. 0508146291. jk564 KSIE˛GOWA˛ do biura rachunkowego. (065) 520-42-45 8.0016.00. jk597 POLWELL - hurtownie fryzjerskie zatrudnia˛: osoby do działu sprzedaz˙y oraz przedstawicieli handlowych, do oddziału w Lesznie. Oferty (CV ze zdje˛ciem) kierowac´ mailem: zielonag1 grupa.polwell.pl jk576 POSZUKUJE˛ pracownika ’’złota ra˛czka’’. Mile widziany rencista - emeryt. Rawicz, 0609963000. jk575 PRZYJME˛ fryzjera damskome˛skiego. Włoszakowice, 0jk154 515186200. PRZYJME˛ kierowce˛ kat. C+E. 0-607047769. jk565

kucharza.

0jk566

ZATRUDNIE˛ pracownika na 1 / 2 etatu (wykształcenie s´rednie). Tel. 0-601790591 jk601 ZATRUDNIE˛ sprzedawce˛ do sklepu odziez˙owego - Leszno. CV + zdje˛cie: e-mail: sklep.kama gmail.com jk397 SZUKAM PRACY BIEGŁY rewident z bardzo dobra˛ znajomos´cia˛ komputerowej OPD z zakresu rachunkowos´ci, wyła˛cznie we Wrocławiu. Wynagrodzenie minimum 6.000 zł. 0660373517, (065) 520-46-91. jk573 ELEKTRYK lat 50, złota ra˛czka, niekoniecznie w zawodzie. 0693658879. jk609 FRYZJERKA z dos´wiadczeniem. Tel. 0-661361145. jk680 KOBIETA poszukuje pracy biurowej - Leszno i okolice, wykształcenie wyz˙sze ekonomiczne, 2 lata dos´wiadczenia, prawo jazdy kat. B. 0-692821054. jk642 MŁODA, po maturze, ze znajomos´cia˛ j.angielskiego, obowia˛zkowa, z silna˛ motywacja˛ podejmie prace˛, tel. 0-691154675. bd508 LAKIERNIK samochodowy, z praktyka˛ i znajomos´cia˛ z zakresu mechaniki podejmie prace˛, tel. 0-607942722. bd509 MŁODY, uczciwy, sumienny z dobra˛prezencja˛ podejmie prace˛. ´ rednie, bardzo dobra znajomos´c´ S komputero´w, prawo jazdy kat. B, łatwos´c´ w nawia˛zywaniu kontakto´w. Tel. 0-663383464. bd510

˙ CZYZNA 28 lat, policealne ME˛Z BHP, operator koparko-ładowarki, prawo jazdy kat. BT. 0665929548. jk608 MŁODY, ucza˛cy sie˛, poszukuje staz˙u w branz˙y fryzjerskiej lub innej pracy, 0-784151863. jk676 MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca. 0-603851109. jk169

´ CI NIERUCHOMOS ATRAKCYJNY dom pod lasem - Da˛bcze. ’’KD’’ 0-509660842. jk688 ATRAKCYJNY dom z 2006 r. Gronowo, ’’KD’’, 0-509660842. jk690 BEZCZYNSZOWE segmenty Zatorze ’’KD’’, 0-509660842. jk692 DOMY: Leszno, Krzemieniewo, okolice Bojanowa. 0-602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk697


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ DOM do remontu - Osieczna. KRUK, 0-665959538. jk516

ZATORZE, domek do remontu, tanio, 0-514906914. jk675

DOMY wolno stoja˛ce - Leszno. KURK, 0-665959538. jk518

LOKALE

DZIAŁKA usługowo-mieszkal´ migiel. KRUK, 0na - S 665959538. jk519 DZIAŁKI Leszno - Zatorze, ul. Balonowa, okolice Łanowej, Grzybowo, Gronowo. 0602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk702

SPRZEDAM

3-POKOJE, 53m , I pie˛tro, blok z cegły, duz˙y balkon, Leszno, os. Wieniawa, 0-600301591. jk483 2

3-POKOJOWE Ogrody. ’’KD’’, 0-509660842. jk684

MIESZKANIA 2-,3-pokojowe w Lesznie do wynaje˛cia. 0602488782, (065) 528-81-99 jk701 Dworniczak. MIESZKANIE 1-pokojowe do wynaje˛cia. 0-691576552. jk545 POKOJE do 691576552.

wynaje˛cia. 0jk543

POKOJE do 691278877.

wynaje˛cia. 0jk587

38M2, 45m2 Prochownia. ’’KD’’, 0-509660842. jk682

POKOJE. 0-661390206. jk476

46,5M2, II p. - Czechosłowacka. 0-695491800. jk506

´J 2-osobowy. 0POKO 660373517. jk572

64M2 Holenderska. ’’KD’’, 0509660842. jk683

WYNAJME˛ stanowiska fryzjerce. 0-607862142. jk638 POSZUKUJE˛

˙ sprzedam, ul.Dekana, 0GARAZ

65M2 Wieniawa, Rejtana. ’’KD’’, 0-509660842. jk685

KAMIENICE: Leszno, Rydzyna. ’’KD’’ 0-516146701. jk686

MIESZKANIE 63m2, 3-pokojowe, Osiedla Rejtana, 170.000zł, 0-695617627. jk418

POSZUKUJE˛ do wynaje˛cia lokalu 20-50m2 na działalnos´c´ handlowa˛ - centrum Leszna. 0607298992. jk615

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

REJTANA I p. 70m2, garaz˙. 0781204014. jk596

PILNIE poszukuje˛ wspo´łlokatora. Tel. 0-661358404. mk1221

NOWE domy: Zatorze, Gronowo, Unii Europejskiej. ’’KD’’, 0509660842. jk687

SPRZEDAM mieszkanie - Sułkowskiego, Rejtana, Zamenhofa, Ostroroga. KRUK, 0-665959538. jk525

POSZUKUJE˛ taniego mieszkania do wynaje˛cia w Gronowie. Tel. 0-723129984. jk672

DZIAŁKI budowlane w Gronowie, Lasocicach, Osiecznie, Wilkowicach. KRUK, 0-665959538. jk515 DZIAŁKI: Rydzyna, Przybyszewo. ’’KD’’. 0-516146701. jk691 663399255.

jk673

NOWY dom wolno stoja˛cy - Zatorze, 249.000 zł. KURK, 0665959538. jk517 ROZPOCZE˛TA budowa - Osieczna, 95.000 zł. KRUK, 0665959538. jk523 ROZPOCZE˛TA budowa na działce mieszkalno-usługowej Gronowo. KRUK, 0-665959538. jk524 SEGMENT 72m2 - Zatorze. KRUK, 0-665959538. jk522 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0691716626, 0-607136076. mk8221

SPRZEDAM mieszkanie 47m2, I pie˛tro, 3-pokojowe. 0602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak jk695 SPRZEDAM mieszkanie 54m2, Czechosłowacka, z garaz˙em murowanym Luksemburska, razem lub osobno, Leszno, tel. 0609094811 SPRZEDAM mieszkania 3-,4pokojowe, Rejtana, Czechosłowacka, Zamenhofa, Niemiecka, Os. Wieniawa, Grunwaldzka. 0602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk696 DO WYNAJE˛CIA

SPRZEDAM bliz´niak do wykon´czenia w rozliczeniu moz˙e byc´ mieszkanie - raty. 0-602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk699

2-POKOJOWE Gronowo. ’’KD’’. 0-509660842. jk694

SPRZEDAM dom, stan surowy zamknie˛ty - Lipno. 0-603138055. jk291

BIURA centrum. 0-600310752. jk308

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384 SPRZEDAM działke˛ rzemies´lnicza˛ z ucia˛z˙liwymi warunkami. 0886226786, 0-664748892. jk629 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ - Boszkowo. 0-515241589. jk636 SPRZEDAM działke˛ ogrodowa˛ zadbana˛ - domek murowany. Tel. 0-603448705. jk679 S´ WIERCZYNA dom wolno stoja˛cy. ’’KD’’, 0-691741437. jk689 ZAMIENIE˛ bliz´niak na mieszkanie 2-,3-pokojowe w Lesznie + dopłata. 0-602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk698

3-POKOJOWE mieszkanie Wieniawa. 0-691576552. jk544

DO wynaje˛cia nieruchomos´c´ (lokal sklepowy, lokal uz˙ytkowy, dom, parking). 0-602488782, (065) 528-81-99 Dworniczak. jk700 GABINET masaz˙u - rehabilitacji, cze˛s´ciowo wyposaz˙ony w centrum Leszna. Tel. 0-506082329. jk486 KAWALERKI, 600310752.

pokoje.

0jk307

KAWALERKI, 609859703.

pokoje.

0jk528

LOKAL handlowy 50m2 + 200m2 gruntu przy ’’ALBERCIE’’. Tel. 0-601861234. jk563 LOKALE uz˙ytkowe na biuro, gabinet fryzjerski, kosmetyczny, solarium itp. w centrum Leszna i Gronowie. 0-691576552. jk707

PILNIE kupie˛ kawalerke˛ na parterze. Tel. 0-602728770. mk8932 POSZUKUJE˛ lokalu handlowego ok. 20m2 w centrum Rawicza. 0-888643799. jk579 POSZUKUJE˛ taniego mieszkania do wynaje˛cia- Leszno. 0661650913. jk648

ZGUBY ZAGUBIONO dokumenty na nazwisko Zbigniew Socha: dowo´d osobisty, prawo jazdy, dowo´d rejestracyjny, 0-508088644. jk678

NAUKA ANGIELSKI - nauka, tłumaczenia - Leszno. Tel. 0-781030888. jk90 NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie. ’’U Magdy’’ 0-605653957. (065) 529-92-50. jk159

ROLNICZE

19

PROSIE˛TA.

0-500282184. jk620

SIEWNIK POZNANIAK. 0724136208. jk704 SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

SPRZEDAM je˛czmien´, pszenice˛, 500zł, pszenz˙yto 470zł. Sobiałkowo, 0-693877741. jk585

˙ zboz˙a: pszenz˙yto, SPRZEDAZ je˛czmien´ i inne. Duz˙e ilos´ci. Tel. 0-605340902. mk7833 SPRZEDAM klacz wielkopolska˛ z rodowodem. (065) 546-46-26. jk632 SPRZEDAM pszenz˙yto i je˛czmien´. 0-600819948. jk384

TOWARZYSKIE 0-609522988 seksowne panie. jk538 0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk537 DZIEWCZYNY. 0-603701639. jk480 ’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk481 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’ ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk536

ZDROWIE POTENCJA. 697454739.

Leszno,

0jk463

ODDAM DARMO

´ CZYK pies 6-mieDALMATYN sie˛czny, oddam darmo, 0781272383. jk661

´ ZADZWON DO FACHOWCA ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierojk160 wanie. 0-601769619. BEZPYŁOWE parkieciarstwo.

cyklinowanie, 0-691569476. jk652

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369 KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0663139317. mk6988 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378141. mk4038 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761 MALOWANIE, szpachlowanie, 609089401.

tapetowanie, panele, 0mk7903

MEBLE na 692193231,

wymiar. 0www.flies.pl mk8020

˙ anten: TV-POLSAT, MONTAZ CANAL+. 0-669913111. mk7832 MOTOCYKLE, skutery - naprawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. mk5829 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. mk5837 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138. jk542

´ LNOBUDOWLANE OGO kompleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150 PŁOTY - balustrady. Tanio, 0696453914. mk5230 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225 PRASOWANIE - profesjonalne usługi - tel. 0-607734410. 1392 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk602

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067

RYGIPSY - sufity - s´cianki malowanie. 0-693537890. jk535

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk603

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0609379993. mk8466

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk604

CIESIELSTWO, dekarstwo. 0609109004. mk2702

STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 52019-50, 0-661255537. mk6279

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. mk6015

´ WKA cielna - wycielanie JAŁO 07.04.2009 - Niedz´wiadki, 065 / 547-91-75. jk665 KUPIE˛ pług 3-skibowy grudzia˛dzki. (065) 546-46-26. jk631 ’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445

ELEKTRYK - instalacje - 0609270126, karcher 0664433970 mk5011 HYDRAULIK. 691626468. KARCHER 603854774.

Tel. 0mk6520 -

tanio. 0mk8069

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6035 KARCHER.

0-509511107. jk305

SZAFY, kuchnie. Pomiar, wycena gratis. 0-601153378, www.perfektmeble.com mk6054 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6509 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6507 TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107


20

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA

4 opony letnie PUNTO - 100 zł, 0607378544. op616 AUDI 80 B3 1988 1,6TD bordowy metalik, stan dobry, c.z,, zarejestrowany w Polsce, 3500 zł, 0-887432760. op620 AUDI A3 1,9TDI 110KM 1998, ABS, klimatronik, 4xpp., wspomaganie, c.z. + pilot, podgrzewane fotele, alufelgi, srebrny, zadbany, 20.500 zł, 0510290402. op630

OPEL ASTRA 1,7D / 1997 kombi, 6500 zł, 0-691624285. op631 OPEL CORSA C 2006 1,3CDTI, 50 tys.km, ksia˛z˙ka serwisowa, stan bdb, zarejestrowany, kolor szary metalik, 3 drzwi, 19.800 zł, 0-511119109. op639 OPEL CORSA / 2003, klimatyzacja, 4 poduszki, wspomaganie, radio CD, przebieg 54.000 z ksia˛z˙ka˛ serwisowa˛. Cena 13.200 zł + opłaty. 0601306413. jk214

AUDI A4 1,9TDI 1997, automat, klimatronik, el. szyby i lusterka, alufelgi, wspomaganie, c.z. + pilot, 18.700 zł, 0-783703311. op611

OPEL OMEGA B, kombi, 2,5TD / 1994, grafit metalik, klima, el. szyby i lusterka, ABS, 2xpp., automatic, zarejestrowany w Polsce, 4900 zł, 0-887432760. op621

BMW 525TDS 1998, czarna perła, I włas´ciciel, od po´ł roku w kraju, bezwypadkowe, waz˙ne CO i przegla˛d, pełna opcja, 21.000 zł. 0-664728692. op289

OPEL VECTRA 1,7 / 16V / 1997, benzyna, wspomaganie, kliamtyzacja, el. szyby i lustarka, pp., c.z. + pilot, stan bdb, 10.800 zł, 0-781361589. op636

CITROEN SAXO 1,7 / 96 75KM, 150 tys.km, niebieski metalik, alarm, c.z., alufelgi, el. szyby, 2xpp., zadbany, oszcze˛dny, atrakcyjny wygla˛d, 6900 zł, 0-607888997. op655

OPEL VECTRA 1,6 / 1992 + gaz, szyberdach, c.z., czerwony, 2500 zł, 0-783070855. op662

CZES´ CI z demontaz˙u ro´z˙ne marki i opony ro´z˙ne rozmary, 10 zł, 0697911067. op649

PEUGEOT 205 1,9D / 1989, ekonomiczny, radio, wspomaganie, 1700 zł, 0-503494700. op643

VW POLO 1,4 / 1995 benzyna, granatowy metalik, 2 / 3drzwi, szyberdach, 2xpp., wspomaganie, immobiliser, kierownica wielofunkcyjna, 3300 zł do negocjacji, 0-605546120. op657 VW PASSAT 1,9TDI ⁄ 1999, cena 15.500 zł. 0-692202340. mk6521 VW POLO 1,4MPI / 2000 benzyna, wersja limitowana, pełne wyposaz˙enie, nowy model, 5 drzwi, niebieski, 51 tys.km, 16.900 zł + opłaty, 0660691337. op664 Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety.

´ CI NIERUCHOMOS

MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny metalik, 4 drzwi, centralny zamek, alarm, el. dach, aluminiowe felgi, RO, nowe opony, zarejestrowany w kraju od 2004, zadbany, stan techniczny bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0-667098351. bd4776

PRZYCZEPA wywrotka D732 bez dokumento´w, 3900 zł, 0-783487137. op646

FIAT BRAVA 1,6 / 16V / 1996, złoty metalik, instalacja gazowa, 110 tys.km, stan bdb, 5700 zł, 0692368120. op669

RENAULT SCENIC 1,9DCI ⁄ 2001, bogate wyposaz˙enie. Cena 16.000 zł. Tel. 0-601638186. mk8921

FORD ESCORT kombi 1,3 / 1992, cena 1200 zł. Tel. 0-667473799. op589 FORD ESCORT 1,4 / 92, kombi, 2800 zł, 0-605638004. op612 GOLF III 1,6 / 1995 benzyna, 5300 zł, 0-668173465. op642 KOŁA zimowe, felgi stalowe, 5,5Jx14 4x100mm, opony zimowe Kleber Kristalp HP 175 / 65 / 14 Renault 250 zł, 0-65 529-65-91. op624 MEGANE sedan 1,4 / 16V / 2000, 84 tys.km, ksia˛z˙ka serwisowa, stan idealny, kolor kawa z mlekiem, elektryka, szyberdach, 4xpp., c.z., 11.000 zł, 0511119109. op640 MERCEDES 124 200 diesel 1989, kremowy, bezwypadkowy, wspomaganie, el. szyby i lusterka, zarejestrowany w Polsce, stan bdb, 4800 zł, 0887432760. op618 MERCEDES 190D 2,0D / 1985, srebrny metalik, bezwypadkowy, wspomaganie kierownicy, el. szyberdach, 4xel. szyby i lusterka, automatic, pierwszy włas´ciciel w kraju, waz˙ny przegla˛d i OC, 3700 zł, 0-887432760. op617 MERCEDES 202 C 2,0D / 1994, kremowy, bezwypadkowy, wspomaganie, el. szyby i lusterka, ABS, c.z. + pilot, immobiliser, automatic, alufelgi, 8500 zł, 0-887432760. op619 OPEL ASTRA 1,4 / 1992, niebieski, 5 drzwi, hatchback, waz˙ny przegla˛d i OC, 3400 zł, 0-693247949. op641

´ ZEK dziecie˛cy 2-funkcyjny firWO my Coneco oliwkowo-czarny, nowy, 350 zł, 0-663681292. op650

FOTELIK samochodowy dla dziewczynki firmy ROMER do 13 kg, 3 punktowe pasy bezpieczen´stwa, profilowany kształt, atest europejski, stan bardzo dobry. Cena 199 zł. 0603668780 jk266

DOM wolnostoja˛cy w Lesznie 110m2, działka 495m2, stan surowy zamknie˛ty, 3 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, WC, łazienka kotłownia, 249.000 zł, tel. 0-605546120. op656

FIAT PUNTO 1,1 / 1995, czarny, 3 drzwi, c.z., el. szyby, 1xpp., 4600 zł, 0-665795808. op663

DLA DZIECKA

FOTELIK samochodowy dla chłopca firmy ROMER do 13 kg, 3 punktowe pasy bezpieczen´stwa, profilowany kształt, atest europejski, stan bardzo dobry. Cena 199 zł. 0-603668780 jk265

ATRAKCYJNE nowe mieszkanie bezczynszowe w Rawiczu 48m2, dobra lokalizacja, 168.000 zł, 0601820008. op653

RENAULT ESPACE III 2,0 benzyna, 1997. Cena 11.990 zł do uzgodnienia. Tel. 0-698651784. ap8921

SPRZEDAM garaz˙ własnos´ciowy z gruntem i pra˛dem, ul. Dekana, 15.500 zł, 0-506113187, 0501206285. op661

FOTELIK samochodowy z atestem 150 zł, ło´z˙eczko drewniane z materacem 120 zł - tel. 065 520-94-49. mk1476

POLONEZ TRUCK ATU 1999 1,9D, kontener chłodnia, agregat chłodniczy -25’C, 4500 zł, 0-887432760. op622

CINQUECENTO 700 / 1995. Cena 2200 zł. Tel. 0-607466305. jk433

SPRZEDAM działke˛ ogrodowa˛ przy ul. Doz˙ynkowej nr 56, 300m2, 4000 zł do uzgodnienia, 0-668388518. op654

KAWALERKA na poddaszu, 30m2, Osieczna (mieszkanie bez czynszu), 38.000 zł, 0-724132895. op647

TORBA do wo´zka torba 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477

´ ZEK głe˛boki trzyfunkcyjny, maWO ło uz˙ywany w dobrym stanie, 300 zł, 0-887572463. op613

´ Z˙ NE RO

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł. 0667098351. mk424 ROVER 418 GSD 1,8 TD / 1993, zielony metalik, 4-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektryczny dach, radio CD, hak, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biego´w, auto alarm, zadbany, zarejestrowany. Cena 8500 zł. Tel. 0-501109747. am1237 ROVER 200 1,4 / 1998 75KM benzyna, garanat, el. lusterka i szyby, 2xpp., wspomaganie, autoalarm, 8800 zł, 0-698827129. op633 SEAT ALHAMBRA 1,9TD / 2000, ABS, klimatyzacja, el. szyby i lusterka, 7-osobowy, 4xpp., c.z., granatowy, zarejestrowany, 22.500 zł, 0608293556. op623 SKODA FELICJA 1,3 / 1996 benzyna + gaz, zadbana, sprawna, cały czas jez˙dz˙a˛ca, 4000 zł, 0-697367477. op635 SUZUKI GSX 600F 1992, 90KM, s´cigacz, 4600 zł, 0-601333422. op637 TOYOTA YARIS 1,0 / 1999, 12.000 zł, 0-782649525. op632 VW GOLF II 1997, składak, 5drzwiowy, czerwony, 1300 zł, 0697911067. op651 VW PASSAT 1,8i / 91 biały, 2400 zł + opłaty, 0-65 / 572-25-93. op625

MIESZKANIE 3-pokojowe, 56m Ip. Leszno, Zamenhofa, cena 165.000 zł. Tel. 0-665756275. op558

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0-667098351. mk6793 SPRZEDAM mieszkanie 46,6 m2, ul. Grunwaldzka, dobra lokalizacja, parter z balkonem. Cena 140.000. Tel. 0669845909. jk539 MIESZKANIE nowe, bezczynszowe, na ładnym osiedlu w Go´rze, 140.000 zł, 0-512352512. op648

MIGOMAT BESTER, cena 900 zł. Tel. 0-692202340. mk7621 ROWER aluminiowy treking me˛ski firmy Rixe 7 biego´w, koła 28 cali, 750 zł, 0-692368120. op665 ROWER damski aluminiowy 26 cali, 7 biego´w w torpedzie, 370 zł, 0692368120. op668 ROWER 3-kołowy dla inwalidy cena 800 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1414 STOLIK TV ciemny 80x50 - 50 zł, siodełko do rowera - 100 zł, 0607504232. op660 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 14 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. mk8507 SKRZYDŁA drzwiowe 60, 70, 80cm, 40 zł / szt. 0-607217752. jk595 SZNAUCERY miniaturki p / s rodowodowe, odchowane, nauczone czystos´ci, po złotych medalistach, atrakcyjna wyprawka, 900 zł, 0-65 / 57203-42, 0-600112754. op638 TELEFON Nokia 6120 classic 300 zł, Nokia 6021 - 70 zł, lampa halogenowa stoja˛ca - 50 zł, 0-601265557. op659 TELEWIZOR LCD Samsung 26 cali, mozliwos´c wykorzystania jako monitor, 740 zł, 0-692368120. op666

´ WKA palona czerwona (kaDACHO rpio´wka) 0,75 zł / szt, 0-65 / 572-2593. op626

TRAKTOREK kosiarka Alko 11,5HP rozrusznik, silik B&S fabrycznie nowy, kosz, 5 biego´w, wsteczny, 5000 zł, 0-508185906. op627

DRZWI białe z szyba˛ pokojowe, 50 zł, 0-607050055. op652

WAGA elektroniczna do 15 kg, 600 zł, 0-783703311. op610

DWIE komody, szafa, regały, cena 550 zł. Tel. 0-601272752 po 16.00. op607

WANNA emaliowana 50 zł, 0607378544. op615

KUCHENKA gazowo-elektryczna, 160 zł, 0-607378544. op614

WILCZA kora - nowotwo´r, trzustka, kuracja miesie˛czna, sprowadzone Peru, Lima, oryginalne opakowanie, 1400 zł, 0-793388078. op644

2

RENAULT SCENIC 2002, klimatronik, 6xpp., ABS, el. szyby i lusterka, 120 tys.km, 22.300 zł, 0-691061463. op634

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

KUCHNIA gazowa stan bdb, 120 zł, 0-693549875. op645 LAPTOP HP procesor 1400GHZ, dysk twardy, 60GB, stan idealny, 780 zł, 0-692368120. op667

ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne Jan Paweł II na kartach wystawowych 10 zł / szt, 0-601683556. op628

STARY zegar renomowanej firmy Gustaw Becker z drugiej połowy XIX w. 1900 zł do negocjacji, 0605546120. op658

ZNACZKI, bloczki, polskie czyste od 1960-1990 i kasowane od 19511991, 4 duz˙e klasery, 800-1000 zł / klaser, 0-601683556. op629


SPORT

21

SIATKÓWKA

Mistrzynie z Sierakowa

Uczennice Gimnazjum w Sierakowie wywalczy³y tytu³ mistrzyñ powiatu rawickiego w szkolnych rozgrywkach siatkówki.

Z turniejów eliminacyjnych do pó³fina³ów awansowa³y tak¿e: Gimnazjum w Bojanowie, Gimnazjum w Szkaradowie oraz druga dru¿yna Gimnazjum w Jutrosinie. W meczach o wejœcie do fina³u jutrosinianki pokona³y 2:0 szkaradowianki, natomiast dziewczêta z Sierakowa wygra³y 2:1 z rówieœniczkami z Bojanowa. W pojedynku o trzecie miejsce Gimnazjum w Szkaradowie pokona³o 2:1 Gimnazjum w Bojanowie. W spotkaniu o pierwsze miejsce Gimnazjum w Sierakowie wy-

gra³o 2:1 z zespo³em z Jutrosina. Uczennice z Sierakowa bêd¹ reprezentowa³y powiat rawicki w finale rejonowym rozgrywek. W zespole mistrzyñ powiatu (na zdjêciu) trenowanym przez Dorotê Kasperczak wystêpowa³y: Agata Kowalska, Martyna £añczak, Hanna Kwiatkowska, Monika ¯urek, Patrycja Gottschling, Magdalena Rychel, Violetta Stró¿yk, Karolina Kwiatkowska, Joanna Szymkowiak, Lidia Knap i Anna Krajka. J.W.

SPEEDROWER

Polecieli do Australii

Piêciu zawodników Astromalu-Szawer Leszno zosta³o powo³anych do reprezentacji kraju na mistrzostwa œwiata juniorów i seniorów oraz Klubowe Mistrzostwa Œwiata, które za kilka dni rozpoczn¹ siê w Adelajdzie.

▲ Mistrzynie powiatu rawickiego w siatkówce.

Fot. J. Witczak

Przez najbli¿sze trzy tygodnie na antypodach rozgrywany bêdzie ca³y cykl imprez o najwy¿szej randze. Najpierw bêd¹ to miêdzynarodowe test-mecze, a nastêpnie Klubowe Mistrzostwa Œwiata, które odbêd¹ siê po raz pierwszy w historii tej dyscypliny. Na zakoñczenie speedrowerowej rywalizacji poznamy medalistów IMŒ w kategorii juniorów i seniorów, a tak¿e w konkurencji par. W kadrze narodowej na wspomniane zawody znalaz³o siê piêciu przedstawicieli leszczyñskiego klubu. S¹ to: Marcin Szymañski, Maciej Ganczarek, Dariusz Pilas, Rados³aw Handke i Krystian Górniaczyk. W miniony czwartek, via Berlin, udali siê w dalek¹ podró¿ do Australii.

Wyjazd na antypody poprzedzi³y zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które odby³y siê w leszczyñskim klubie, a tak¿e w Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych. Na kolejn¹ czteroletni¹ kadencjê prezesem Astromalu-Szawer wybrano Piotra Banasika. Pozosta³e miejsca w zarz¹dzie bêd¹ piastowaæ: Euzebiusz Szudra – wiceprezes ds. sportowych, Marian Michalak – wiceprezes ds. organizacyjnych, Zdzis³aw Gnaciñski – wiceprezes ds. finansowych, Adam Smo³a – sekretarz, Marek Walkowiak i Gra¿yna Banasik – cz³onkowie zarz¹du. Na czele Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych stan¹³ po raz pierwszy Janusz B¹k z Bydgoszczy. Obj¹³ on funkcjê po ustêpuj¹cym

SZACHY

Nasi w ligach

Kluby z naszego regionu rywalizowa³y w rozgrywkach lig m³odzie¿owych. Juniorzy wystêpuj¹cy w wielkopolskiej trzeciej lidze uczestniczyli w pierwszym zjeŸdzie w Koœcielcu, gdzie rozegrano piêæ rund. Rywalizuje w niej 10 dru¿yn, w tym Korona-Rawbud Rawicz i Têcza Koœcian. Po pierwszym zjeŸdzie prowadzi Kie³baska Koœcielec. Drugie miejsce zajmuje Korona-Rawbud Rawicz, która pokona³a Na Piêterku Poznañ 4:2, OTSz. Ostrów Wlkp. 3,5:2,5, Basztê Szamotu³y 4:2 i Piasta Œrem 5:1 oraz przegra³a z Kie³bask¹ 2,5:3,5. Trzecie miejsce zajmuje OTSz. Ostrów. Têcza Koœcian jest na siódmym miejscu. Koœcianiacy wygrali z Baszt¹ Szamotu³y 4:2, Piastem Œrem i Pocztowcem Poznañ po 3,5:2,5 oraz przegrali z OTSz. Ostrów 1,5:4,5 i Wichrem Zb¹szyñ 0,5:5,5. Drugi, koñcz¹cy rywalizacjê zjazd odbêdzie siê w dniach 7-8 marca w Wolsztynie. Do II ligi, w zale¿noœci od tego, ile dru¿yn bêdzie liczy-

³a ta klasa rozgrywek, awansuj¹ dwa najlepsze zespo³y. Juniorzy graj¹cy w zachodniocentralnej strefowej lidze, odpowiadaj¹cej poziomem czwartej lidze,

prezesie Januszu Danku z Czêstochowy. W pracy wspieraæ go bêd¹: Piotr Banasik (Leszno), który zosta³ wiceprezesem ds. sportowych, Zbigniew Binkowski (Toruñ), Kazimierz Kuchta (Miko³ów), Arkadiusz S³ysz (¯o³¹dowo), Maciej Laskowski (Bydgoszcz) i Marek JóŸwiak (Gniezno). W sk³ad Komisji Rewizyjnej wszed³ leszczynianin Marian Michalak. Jemu powierzono te¿ funkcjê mened¿era kadry narodowej juniorów. Z innych przedstawicieli naszego regionu opiekunem kadry seniorów zosta³ Marcin Szymañski, a Gra¿yna Banasik bêdzie zasiada³a w komisji do spraw promocji sportu speedrowerowego. (ceg) Fot. E. Baldys

rywalizowali w Karpicku ko³o Wolsztyna. Rozstrzygnêli rywalizacjê w jednym zjeŸdzie, na którym grali 7 rund. Wystêpowa³o 14 zespo³ów. Zwyciê¿y³ Gambit Œlesin przed Szachem II Wolsztyn i Lechem WSUS Poznañ. Z naszych dru¿yn pi¹te miejsce zaj¹³ Sokó³ W³oszakowice, ósme Korona-Rawbud II Rawicz, jedenaste Wie¿a Œmigiel, dwunaste Wieniawa Leszno, a trzynaste Sokó³ II W³oszakowice. Do III ligi awansowa³y trzy czo³owe zespo³y. J.W.

Fot. archiwum ▲ Rywalizacja w III lidze, pierwszy z lewej Piotr Markowski z KoronyRawbud Rawicz.


SPORT

22

KOSZYKÓWKA

Gra³a tylko Obra Koœcian

Z czterech naszych dru¿yn wystêpuj¹cych w Wielkopolskiej Lidze Seniorów w miniony weekend gra³a tylko Obra Koœcian.

s W Lesznie trwa monta¿ nowej bandy i plastikowych siedzisk.

Fot. D. Cegielski

¯U¯EL

Czy zd¹¿¹ na czas?

Takie pytania zadaj¹ sobie kibice ¿u¿la z Torunia i Leszna. W obu miastach trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z budow¹ b¹dŸ remontem stadionów. W grodzie Kopernika powstaje zupe³nie nowy obiekt. Pierwotnie mia³ on byæ oddany do u¿ytku 20 lutego. Ostatecznie zawodnicy bêd¹ mogli wyjechaæ na tor, o ile nie bêdzie ju¿ ¿adnych zak³óceñ, dopiero 30 marca. Z tego powodu zaplanowane na drug¹ po³owê marca sparingi z Uni¹ Leszno i PS¯ Poznañ odbêd¹ siê na starym stadionie przy

ulicy Broniewskiego. Do 25 marca ma siê natomiast zakoñczyæ trwaj¹cy od niedawna remont bandy w Lesznie. Stara wys³u¿ona siatka na popularnym „Smoku” zostanie teraz zast¹piona p³yt¹ sklejkow¹. Jest jednak szansa, ¿e uda siê nieco przyspieszyæ prace, a wtedy nic nie zak³óci harmonogramu przewidzianych treningów i meczów

W sobotê w wyjazdowym spotkaniu koœcianiacy rozgromili Soko³a Miêdzychód 82:38. Co ciekawe, w meczu pierwszej rundy w Koœcianie Obra z niema³ym trudem pokona³a Soko³a 72:62. Do Miêdzychodu koœciañski zespó³ jecha³ w dziewiêcioosobowym sk³adzie, os³abiony brakiem Ci¹¿kowskiego (choroba) i Szymkowiaka (udzia³ w obozie studenckim). Dla gospodarzy pomyœlny by³ jedynie pocz¹tek meczu. W 2. min wygrywali 5:2. Jednak potem to Obra uzyska³a 10 punktów z rzêdu. Goœcie zdobywali punkty seriami. Po wyrównanym pocz¹tku drugiej po³owy Obra powiêkszy³a przewagê o kolejnych 9 ,,oczek’’ i w 17. min Sokó³

przegrywa³ ju¿ 16:37. W trzeciej kwarcie goœcie znów zdobyli 8 punktów z rzêdu, a wynik 21:49 nie pozostawia³ ju¿ gospodarzom z³udzeñ. – Znakomicie zagra³ duet Konieczny-Przygocki. Pierwszy bardzo dobrze dogrywa³ pi³kê, drugi mia³ niezwykle wysok¹ skutecznoœæ, trafiaj¹c 17 na 21 rzutów z pó³dystansu i spod kosza. Oczkowski dobrze broni³, a Ratajczak odda³ cztery celne rzuty za 3 punkty. Ka¿dy zrobi³ to, co do niego nale¿a³o – podsumowa³ spotkanie Witold Ratajczak, trener Obry. Obra: Przygocki 36, Ratajczak 14, Oczkowski 12, Konieczny 11, Kabat 4, Sa³acki 3, Fikert 2. (dab)

kontrolnych. W przeciwnym razie wicemistrzowie Polski bêd¹ zmuszeni korzystaæ przez jakiœ czas z obiektu Kolejarza Rawicz. Do pierwszego meczu ligowego ze Stal¹ Gorzów ma byæ natomiast zakoñczona wymiana siedzisk na leszczyñskim stadionie na sektorach od parkingu do tunelu. (ceg)

KOSZYKÓWKA

Ze zmiennym szczêœciem

Pracowicie spêdzili miniony weekend m³odzi koszykarze UKK Dziesi¹tka Leszno i Rawii Rawicz. Obie nasze dru¿yny rozegra³y po trzy mecze w ramach rywalizacji o awans do æwieræfina³ów mistrzostw Polski juniorów. Leszno

Leszczynianie rozpoczêli od pora¿ki w pi¹tkowym pojedynku z Wilkami Morskimi Szczecin. Ulegli rywalom wysoko 67:104. Lepiej spisali siê w sobotê, kiedy to pokonali w Trapezie Spójniê Stargard Szczeciñski 79:62. Na zakoñczenie podopieczni Cezarego Cieœlaka zmierzyli siê z Kotwic¹ 50 Ko³obrzeg i przegrali 51:62. Najskuteczniejszymi zawodnikami w leszczyñskiej

dru¿ynie byli: Sworacki 58, Zb. Konieczny 35 i L. Konieczny 24.

Rawicz

W pierwszym pojedynku strefowym Rawia pokona³a Spójniê 75:65. Wprawdzie w I kwarcie przegrywa³a 3:14, ale póŸniej narzuci³a swój styl gry. W meczu z Kotwic¹ rawiczanie dali ,,popis’’ nieskutecznoœci. Goœcie st³amsili Rawiê warunkami fizycznymi, wygrywaj¹c 83:64. W

Fot. A. PrzewoŸny s W Lesznie koszykarze UKK Dziesi¹tka wygrali jeden mecz.

spotkaniu z niepokonanymi Wilkami nasi koszykarze byli skazani na pora¿kê, ale tanio skóry nie sprzedali. Rawiczanie mieli ogromn¹ szansê na zwyciêstwo, jednak przy remisie 21 sekund przed koñcem meczu nie wykorzystali ostatniej akcji. W dogrywce nieznacznie lepsi okazali siê goœcie, wygrywaj¹c 79:74. We wszystkich pojedynkach najwiêcej punktow dla Rawii zdobyli: Macio³ek 70, Kasperczak 59 i Sty³a 37. – Nie uda³ nam siê plan, ¿eby wygraæ u siebie dwa mecze i bez nerwów czekaæ na rewan¿e – powiedzia³ Maciej Szymkowiak, trener Rawii. – Wiemy ju¿ jednak, czego mo¿emy oczekiwaæ po rywalach w rewan¿ach. Na Wybrze¿u postaramy siê wykorzystaæ szansê na awans do æwieræfina³ów MP. Tabela po dotychczasowych meczach (z zaliczeniem spotkañ ligowych): 1. Wilki Morskie 7 14 568:458 2. Stal 7 11 511:497 3. Kotwica 7 10 448:473 4. Rawia 7 10 464:460 5. Dziesi¹tka 7 10 441:494 6. Spójnia 7 8 454:504 Rewan¿e na Wybrze¿u rozegrane zostan¹ 27 i 28 lutego oraz 1 marca. (ceg), J.W.

PLEBISCYT

Sport po wschowsku

Rozstrzygniêto XI plebiscyt „S³owa Ziemi Wschowskiej” na najpopularniejszego i najlepszego sportowca 2008 roku, których typowa³y kluby, ale wybierali czytelnicy dwutygodnika i kapitu³a konkursu. Wyniki og³oszono w sobotê w zamku. Bezapelacyjnym triumfatorem obu kategorii zosta³ Artur Kargulewicz (foto), zawodnik LLKS Osowa Sieñ, srebrny medalista MP juniorów w skoku wzwy¿. Ponadto, w kategorii najlepszy zawodnik wyró¿nienia otrzymali: Maciej Czajkowski - 4. senior na MP quadów, Bartosz Rutkowski - pi³karz Pogoni Wschowa, Malwina Ciesielska - trójboistka si³owa, z³oto na ME juniorów, Dagmara Majkowska - kapitan koszykarskiej dru¿yny Spartakus 2004. Zdaniem jury najlepszymi trene-

rami w ubieg³ym roku byli: Damian Janowicz, Andrzej Or³owski, Bogdan Korczak, Rados³aw Wasielewski i Tadeusz Jaromin. Sponsorem roku zosta³a Apteka „Pod Wag¹”, a za objawienie/talent fachowcy uznali: prze³ajowca Rafa³a Matuszczaka, siatkarkê Monikê Karolak i pi³karza Sebastiana Pieprzyka. Natomiast w oœciennych gminach najwiêksz¹ popularnoœci¹, jako sportowcy ciesz¹ siê: w S³awie pi³karz Patryk Bajon, a w Szlichtyngowej siatkarka Aleksandra Mackiewicz. Tekst i fot. Z. KORONA


SPORT Sobotni mecz sparingowy pi³karzy Polonii Leszno zakoñczy³ siê ich pora¿k¹. Podopieczni Jerzego Radojewskiego ulegli w Jarocinie drugoligowej dru¿ynie Jaroty 0:3. PI£KA NO¯NA

Rewan¿ Jaroty

Historii sta³o siê zadoœæ. Goœcie znów bardzo szybko stracili bramkê. Tym razem ju¿ w 1. minucie. Przypomnijmy, ¿e podobnie by³o w poprzednich sparingach: w Krotoszynie z Astr¹ i w Miliczu z Piastem Kobylin. – Znów pope³niliœmy b³¹d, który rywale bezlitoœnie wykorzystali – powiedzia³ Jerzy Radojewski. Druga bramka dla Jaroty tak¿e pad³a po b³êdzie polonistów. Do przerwy gospodarze prowadzili zatem 2:0. Trzeciego gola leszczynianie stracili w samej koñcówce spotkania, po udanej kontrze drugoligowców. Polonia stworzy³a jednak kilka dogodnych sytuacji do zmiany rezultatu. Najlepsz¹ okazjê mia³ w drugiej po³owie Karol Miœ. Strzeli³ mocno z pó³obrotu, ale na posterun-

ku by³ bramkarz gospodarzy. Jeszcze przed przerw¹ bliski wyrównania by³ Szymon Matuszewski, jednak uderzy³ pi³kê zbyt szybko, a ta przesz³a obok s³upka. Tak¿e jarocinianie nie pozostawali d³u¿ni i jeszcze kilkakrotnie zagrozili bramce Polonii. – Wynik jest na pewno gorszy od naszej gry. Nie da siê jednak ukryæ, ¿e nie ustrzegliœmy siê b³êdów. Zrobiliœmy Jarocie prezenty, które zosta³y bezlitoœnie wykorzystane. Widaæ by³o, ¿e gospodarzom bardzo zale¿a³o na zrewan¿owaniu siê za pora¿kê 0:2 poniesion¹ z nami jesieni¹ – doda³ szkoleniowiec Polonii. W najbli¿sz¹ sobotê trzecioligowców z Leszna czeka kolejny mecz kontrolny. Tym razem zagraj¹ w Miêdzyrzeczu z Or³em. (ceg)

PI£KA RÊCZNA

W œlady medalistów

23

PI£KA RÊCZNA

Odpad³y po walce

Zawodniczkom Arotu-Astromal Leszno nie uda³o siê awansowaæ do pó³fina³u mistrzostw Polski juniorek. Przegra³y dwa mecze i odpad³y z dalszej rywalizacji. Æwieræfina³owy turniej odby³ siê w miniony weekend w Szczecinie. W pierwszym dniu imprezy leszczy-

nianki zmierzy³y siê z dru¿yn¹ gospodarzy – Pogoni¹ Handball. Uleg³y rywalkom 21:22.

KRÊGLARSTWO

Pucharowe kulanie

Przez trzy dni krêgielnia Polonii by³a aren¹ Turnieju o Puchar Miasta Leszna. Zawody stanowi³y jednoczeœnie drug¹ eliminacjê do indywidualnych mistrzostw Polski. W rywalizacji kobiet zwyciê¿y³a Joanna Neczyñska z Polonii z dorobkiem 1137 pkt. Wyprzedzi³a Dorotê Or³owsk¹ z Dêbinek Gdañsk – 1130 oraz swoje klubowe kole¿anki: Monikê Mara¿ewsk¹ – 1120 i Kingê Konopê – 1095. Wœród mê¿czyzn triumfowa³ Jaros³aw Bonk z Alfy Vector, który uzyska³ 1183 pkt. Identycznym wy-

nikiem legitymowa³ siê leszczynianin Marek Majer, ale by³ gorszy o dwie zbiórki. Trzecie miejsce zaj¹³ Piotr Katarzyñski ze Startu Gostyñ – 1157, natomiast tu¿ za podium znalaz³ siê Miko³aj Piosik, który b³ysn¹³ form¹ ju¿ pierwszego dnia imprezy, kiedy wykula³ a¿ 606 punktów. (ceg)

– To by³o bardzo wyrównane spotkanie. Do przerwy to my wygrywaliœmy jedn¹ bramk¹. Jeszcze w 59. minucie by³ remis. O wszystkim zdecydowa³a sama koñcówka. Zabrak³o nam trochê szczêœcia i konsekwencji. Gdy prowadziliœmy 18:15 nie uda³o nam siê dorzuciæ kolejnych bramek i odjechaæ przeciwniczkom. Szkoda, bo to by³ kluczowy moment tego meczu – powiedzia³ trener Dariusz Kamieniarz. Bramki w prowadzonym przez niego zespole zdoby³y: Pawlak 9, Lenarczyk 6, Tórz, Dziergas i Gbiorczyk po 2. W sobotê zawodniczki ArotuAstromal gra³y z Jutrzenk¹ P³ock. Tylko wygrana dawa³a im jeszcze nadzieje na awans. Niestety, nie uda³o siê pokonaæ przeciwniczek. By³o 20:23. – Dziewczynom mocno da³ siê we znaki pi¹tkowy mecz. Zabrak³o si³, by skutecznie powalczyæ z Jutrzenk¹ – doda³ szkoleniowiec. W tym spotkaniu bramki w leszczyñskiej dru¿ynie zdoby³y: Tórz 7, Pawlak 5, Gbiorczyk 4, Lenarczyk, Cichoszewska, Dziergas i M¹dry po 1. Do pó³fina³ów mistrzostw Polski awansowa³y dru¿yny ze Szczecina i P³ocka. (ceg)

MKS Arot-Astromal Leszno og³asza nabór do klubu dla ch³opców ze szkó³ podstawowych z klas IV-VI. – Chcemy utworzyæ dodatkow¹ grupê naborow¹ – poinformowa³ nas Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec drugoligowej dru¿yny. – Zale¿y nam, aby wyjœæ z pi³k¹ rêczn¹ poza osiedla Zamenhofa i Rejtana, sk¹d rekrutuje siê najwiêcej naszych zawodników. Chcemy przyci¹gn¹æ

do szczypiorniaka m³odych ludzi z ca³ego miasta, a nawet najbli¿szej okolicy. Moment wydaje siê dobry. Ostatnie sukcesy reprezentacji wzmog³y zainteresowanie pi³k¹ rêczn¹ i mamy nadziejê, ¿e to pomo¿e nam w przyci¹gniêciu do klubu nowego narybku. (ceg)

Fot. archiwum

▲ Reprezentanci UKS Roszada Lipno maj¹ powody do zadowolenia.

WARCABY

Zdobyli trzy medale

Z trzema medalami wrócili z M³odzie¿owych Mistrzostw Polski i M³odzie¿owego Pucharu Polski w warcabach stupolowych reprezentanci UKS Roszada Lipno. Zawody rozgrywane by³y w Licheniu. Po z³oto siêgnê³a w nich Agnieszka Szymañska, która wygra³a klasyfikacjê Pucharu Polski m³odziczek, a wiêc zawodniczek do lat 13. W grze b³yskawicznej by³a druga. Tak¿e na drugim stopniu podium, tyle ¿e w M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w grze b³yskawicznej w gronie juniorów (zawodnicy do lat 19) stan¹³ Marek Knia³a. W grze normalnej by³ pi¹ty. W tej samej ka-

tegorii, ale wœród dziewcz¹t siódm¹ lokatê zajê³a Magda Paw³owska, która w grze b³yskawicznej uplasowa³a siê na czwartej pozycji. Wœród juniorów m³odszych (zawodnicy do lat 16) siódme miejsce zaj¹³ Marcin Rosiñski, a w grze b³yskawicznej by³ czwarty. Z kolei Joanna Szymañska zosta³a sklasyfikowana odpowiednio na dziesi¹tym i ósmym miejscu. W pucharowej rywalizacji zawodników do lat 13 Pawe³ Rosiñski by³ szósty

i dziesi¹ty, a w gronie orlików (zawodnicy do lat 10) na ósmej i siódmej pozycji znalaz³ siê natomiast Miko³aj Konieczny. – Mi³ym dla nas akcentem by³o podsumowanie wyników klasyfikacji punktowej klubów za rok 2008. Zajêliœmy w niej znakomite drugie miejsce, z czego bardzo siê cieszymy – powiedzia³ Zbigniew Myszuk, prezes UKS Roszada Lipno. (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport KOSZYKÓWKA

Po Lotosie Wisła Zgodnie z przewidywaniami zakończył się sobotni mecz w Gdyni. Faworyzowany zespół Lotosu pokonał leszczynianki 88:64. Już dzisiaj naszą drużynę czeka kolejna trudna przeprawa. Do hali Trapez zawita obrońca mistrzowskiego tytułu. – Lotos, po zatrudnieniu Catchings, to najsilniejsza drużyna w lidze. Gdynianki są poza naszym zasięgiem. Zagramy jednak na tyle, na ile się da – mówił przed sobotnim spotkaniem Jarosław Krysiewicz. A dało się tylko do 13. minuty, kiedy to na tablicy wyników było 24:24. Później już wyraźnie dominowały wicemistrzynie Polski. Początek spotkania był jednak udany w wykonaniu naszych koszykarek. Świetne otwarcie miała Drzewińska, która wróciła do drużyny po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją. W 6. minucie leszczynianki wygrywały 10:8. W tym momencie dała o sobie znać wspomniana Catchings. Jej udane zagrania pozwoliły Lotosowi odskoczyć na 5 punktów. Pierwsza kwarta zakończyła się jednak nieznacznym prowadzeniem gdynianek 19:18. Początek drugiej kwarty był znakomity w wykonaniu gości. W 13. min. zrobiło się 24:21 dla PKM Duda Super-Pol. To było jednak wszystko, co udało się ugrać. Lotos już wyraźnie dominował, choć ambitnie grające leszczynianki odrabiały dystans i w 27. minucie po rzutach wolnych Koc zrobiło się tylko 59:45. W ostatniej odsłonie Jarosław Krysiewicz dał pograć wszystkim zawodniczkom, oszczędzając zwłaszcza obie Amerykanki. – Catchings i Currie to zawodniczki z innej bajki, nieosiągalne dla nas. Możemy być jednak zadowoleni, zwłaszcza z pierwszych piętnastu minut, które wyglądały naprawdę dobrze. Udało nam się trochę powalczyć z Lotosem. Wyraźnie przegrali-

1 Wisła Kraków

18 33 291

2 KSSSE Gorzów

18 33 282

3 Lotos Gdynia

17 32 245

4 CCC Polkowice

17 30 198

5 Energa Toruń

19 30 114

6 Inea AZS Poznań

18 29 52

7 ROW Rybnik

19 29 -17

8 DUDA SUPER-POL 19 27 -100 9 Finepharm J. Góra 19 26 -56 10 Cukierki Brzeg

19 24 -163

11 MUKS Poznań

18 22 -236

12 ŁKS Łódź

19 22 -164

13 PTK Pabianice

18 20 -323

śmy natomiast walkę na tablicach – podsumował spotkanie Jarosław Krysiewicz. Punkty dla PKM Duda Super-Pol zdobyły: Drzewińska 15, Krężel 14, Krysiewicz 10, Koc 8, Shields 7, White i Czarnecka po 4, Durak 2, Nawrotek i Król 0. Już dzisiaj, we wtorek, leszczynianki czeka zaległe spotkanie z Wisłą Can-Pack. – Będziemy chcieli powalFot. E. Baldys czyć z mistrzyniami kraju. To V Udany powrót do drużyny zanotowała mogą być naprawdę fajne zawo- Ola Drzewińska. dy – zapowiada J. Krysiewicz. potrenować w Trapezie. Początek Krakowianki poważnie traktują wtorkowego spotkania zaplanowano potyczkę z naszymi koszykarkami, na godzinę 18. o czym świadczy fakt, że już wczoDARIUSZ CEGIELSKI raj zameldowały się w Lesznie, by

W czwartek odbyło się losowanie par turnieju finałowego Pucharu Polski Eventim Cup. Rywalem leszczyńskich koszykarek będzie drużyna KSSSE Gorzów. KOSZYKÓWKA

Trafiły na Gorzów Finałowe zmagania rozpoczną się już w najbliższy czwartek w Gdyni. Na ten dzień zaplanowano mecze ćwierćfinałowe. Półfinały odbędą się w piątek, a triumfatorów pucharowej rywalizacji poznamy w sobotni wieczór. – Dopiero po wtorkowym spotkaniu ligowym z Wisłą zobaczymy, jak podejdziemy do Pucharu Polski – powiedział trener Jarosław Krysiewicz. – Wiele będzie zależało do dyspozycji fizycznej zawodniczek. Nie da się jednak ukryć, że najważniejsza w tej chwili jest liga i awans do czołowej ósemki. Naszym sprzymierzeńcem na pewno nie jest napięty terminarz, gdyż na przestrzeni zaledwie sześciu dni przyjdzie nam stoczyć aż trzy spotkania i to z najmocniejszymi zespołami w kraju. Szczegółowy program finału Pucharu Polski przedstawia się następująco:

PLEBISCYT

Historia zatoczyła koło Przedstawiciele żużla zdominowali trzydziesty, jubileuszowy plebiscyt „Panoramy Leszczyńskiej”. Klasyfikację najpopularniejszych sportowców minionego roku wygrał Jarosław Hampel, a wśród trenerów triumfował Czesław Czernicki. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, gdyż w pierwszym plebiscycie leszczyńskiego tygodnika, który miał miejsce 30 lat temu, także zwyciężył przedstawiciel „czarnego sportu”. Był nim nieżyjący już Mariusz Okoniewski. W jubileuszowej edycji miano najpopularniejszego sportowca przypadło Jarkowi Hampelowi. Tuż za żużlowcem Unii Leszno uplasowali się lekkoatletka Anita Włodarczyk oraz triathlonistka Agnieszka Jerzyk. Kolejne miejsca w czołowej dziesiątce zajęli: fl orecista Sławomir Mocek, szybownik Janusz Centka, koszykarka Edyta Krysiewicz, kolarz Adam Dudziak, pilot balonowy Bogdan Prawicki, piłkarz ręczny Maciej Wierucki oraz żużlowiec Damian Baliński. Ten ostatni nie krył radości z faktu, że po raz kolejny zyskał uznanie w oczach kibiców. – Cieszę się, że znów jestem w czołowej dziesiątce. To jest dla mnie duże wyróżnienie, tym bardziej, że dobrych sportowców w naszym regionie nie brakuje. Bardzo dziękuję za ten wybór wszystkim sympatykom żużla. Oni, obok wyników, które w minionym sezonie nie były w moim przypadku najlepsze, cenią przywią-

będzie w przyszłym roku i wtedy może uda nam się jeszcze liczniej znaleźć w czołowej dziesiątce – powiedziała popularna „Edzia”. Wśród trenerów po raz drugi z rzędu triumfował Czesław Czernicki. – Mojego zwycięstwa w plebiscycie nie byłoby bez zawodników i wspaniałych kibiców. To także sponsorzy i samorząd z prezydentem mia-

12 lutego 1. PKM Duda Super-Pol – KSSSE Gorzów (godz. 12) 2. Wisła Kraków – Lider Pruszków/ AZS-AWF Katowice (godz. 16) 3. Energa Toruń – CCC Polkowice (godz. 14) 4. Lotos PKO BP Gdynia – Finepharm Jelenia Góra (godz. 18)

13 lutego 5. Zwycięzca meczu nr 1 – Zwycięzca meczu nr 2 (godz. 16) 6. Zwycięzca meczu nr 3 – Zwycięzca meczu nr 4 (godz. 18)

14 lutego Zwycięzca meczu nr 5 – Zwycięzca meczu nr 6 (godz. 18.30) Relację z finałowego spotkania przeprowadzi TVP SPORT i wybrane ośrodki TVP Info. (ceg)

sta na czele, którzy stworzyli nam warunki do odnoszenia sukcesów. A należy pamiętać, że Leszno w krajowej elicie żużlowej jest najmniejszym ośrodkiem. Okazuje się jednak, że nie w ilości siła, a w jakości – stwierdził Czesław Czernicki. Za szkoleniowcem „Byków” uplasowali się: Jarosław Krysiewicz – trener koszykarek PKM Duda Super-Pol, Ryszard Kmiecik – opiekun szczypiornistów Arotu-Astromal, Paweł Barszowski – pracujący z zawodnikami klubu 64-sto i żużlowcami Unii Leszno oraz Waldemar Minta – szkolący od lat z powodzeniem kolarzy KKS-u Gostyń.

zanie do Unii i to, że zawsze oddaję całego siebie na torze – wyznał Damian Baliński. Zawodnika Unii Leszno spytali(ceg) śmy czy mocno „dostaje w kość” od swojej najmłodszej latarośli, która przyszła na świat kilka tygodni temu. – Jesteśmy z żoną bardzo szczęśliwi, że Filip rozwija się prawidłowo, jest zdrowy i niezwykle pogodny. Daje też pospać, więc nie narzekamy. Zadowolona z miejsca w czołowej dziesiątce była też najbardziej doświadczona koszykarka PKM Duda Super-Pol Edyta Krysiewicz. – Cieszę się, że wyprzedziłam Damiana Balińskiego, bo przecież żużel to w Lesznie prawdziwa religia. My nie możemy jednak narzekać na fanów. Mamy naprawdę wielu wspaniałych kibiców i bardzo dziękuję im za oddane na mnie głosy. Zajęłam szóste miejsce, a więc oczko wyżej Fot. J. Kuik niż przed rokiem. Nie byłoby jednak tego bez moich koleża- V Laureaci plebiscytowej zabawy. Na zdjęciu brakuje J. Hampela, A. Włodarczyk, nek z drużyny, całego zespołu. J. Centki i B. Prawickiego, którzy byli nieobecni na piątkowej uroczystości w leszMam nadzieję, że podobnie czyńskim Ratuszu.


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia walentynkowe

Dziś w gazecie:

E I K S TYŃ

GOS

Nr indeksu 35077X

str. 12

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 11 (2059) 10.02-12.02.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Próbował się zastrzelić

Kamienica terroru

Kamienica przy ul. Grodzkiej 10 zyskała sobie złą sławę z powodu niekończących się pijackich ekscesów. Czy po niedawnym pożarze wróci tam spokój? str. 12-13 Fot. A.Przewoźy

Pacjenci ich polubili Joanna Puślecka z Rawicza, Monika Witkowska z Łęki Wielkiej oraz Wiesław Brudek z Leszna – to trzej najlepsi lekarze regionu leszczyńskiego. Dziś prezentujemy ich sylwetki. str. 6

Fot. E.Baldys

Zakończył się pościg za poszukiwanym podwójnym mordercą. Policja osaczyła go w Nowym Szczepankowie w gospodarstwie jego brata (na zdjęciu). Przestępca próbował popełnić samobójstwo. Jego stan jest krytyczny. str. 8-9

Grają z Wisłą Mistrz Polski, drużyna Wisły Can-Pack Kraków, będzie dzisiaj rywalem leszczyńskich koszykarek. Mecz w Trapezie rozpocznie się o godzinie 18. str. 24

Fot. E.Baldys


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Kamery w mieœcie W Krobi zainstalowano system monitoringu wizyjnego. Objęty jest nim obszar w centrum miasta. – Kamery zainstalowane są wzdłuż ulicy Ogród Ludowy, czyli wokół fosy, boiska miejskiego, pomiędzy przedszkolem i ZSOiZ w Krobi – przez mieszkańców nazywany plantami – wyjaśnia Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi. – Do tej pory miejsca te były aktami wandalizmu i drobnych kradzieży. Gmina w ostatnich dwóch latach zainwestowała w porządkowanie zieleni, elementy małej architektury i nowe nasadzenia w tych miejscach. Zmodernizowała też nawierzchnię chodników i utworzyła tam miejsca parkingowe. – Ze względu na zaistniałe przypadki niszczenia mienia publicznego zastosowaliśmy nowoczesne metody prewencyjne – dodaje wiceburmistrz.

Cały teren wjazdu na fosę, alejki parkowe wokół boiska, parkingi oraz plac dawnego targowiska rejestrowany jest przez system statycznych i obrotowych kamer wizyjnych działających w dzień i w nocy. Aby zwiększyć bezpieczeństwo plant, zlecono też zamontowanie dodatkowego oświetlenia parkowego wokół boiska, co będzie robione w najbliższych tygodniach. System zainstalowano na przełomie grudnia i stycznia, a działa od niedawna. Za jego montaż gmina zapłaciła około 20.000 zł. Docelowo planuje się, aby przekaz z kamer docierał do Posterunku Policji w Krobi. Jeżeli system okaże się skuteczny, zostanie zainstalowany w innych niebezpiecznych miejscach miasta – w parku czy na rynku. ES

Muzyczne walentynki Państwowa Szkoła Muzyczna w Gostyniu zaprasza wszystkich kochających muzykę do jej odwiedzenia w walentynki. – Do dyspozycji odwiedzających będą pianina, skrzypce, akordeon, gitary, flety poprzeczne, klarnety, saksofony, trąbki, perkusja – wylicza Lajla Zaborowska, dyrektor szkoły. – Goście będą mogli uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące zarówno muzyki, jak i nauki gry na instrumentach. Pedagodzy muzycy zaprezentują instrumenty muzyczne oraz przeprowadzą z

każdym, kto tylko tego zapragnie, krótką wstępną lekcję gry na instrumencie. Można będzie uczestniczyć w zajęciach rytmiki, nauczyć się piosenki, a nawet… podyrygować zespołem instrumentalnym. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej zaprezentują na zakończenie odwiedzin 20-minutowy program muzyczny. ES

Fraszka na zimê

Urząd Miejski w Gostyniu proponuje dzieciom i młodzieży konkurs na wiersz lub fraszkę, związane tematycznie z Gostyniem. Hasło konkursu – skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy – brzmi „Gostyńskie rymowanie”. Krótkie utwory literackie można składać do piątku, 27 lutego. – To propozycja dla uczniów na okres zimowych wakacji – zaznacza Monika Wozik z Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika.

Powinna składać się maksymalnie z 10 wierszy, czyli nie przekroczyć 600 znaków. Każdy może zgłosić dowolną ilość wierszy i fraszek. Prace oceni pod względem literackim i merytorycznym komisja konkursowa. Autorzy najlepszych otrzymają upominki o łącznej wartości 200 zł. Szczegółowy regulamin dostępny jest pod adresem promocja@ ES um.gostyn.pl.

▲ W gminie Piaski trwa zimowa wycinka drzew, krzewów i gałęzi. Wykonuje je ekipa remontowa gminy. Jak zaznacza sekretarz gminy Wiesław Glapka, drzewa wycinane są tylko tam, gdzie istnieje zagrożenie dla ludzi lub budynków. Kilka drzew wycięto z małego parku przy Ośrodku Kultury w Piaskach, m.in. dąb. Wycinki i obcięcia gałęzi dokonano także wokół boiska sportowego w Szelejewie (na zdjęciu). Tam pod topór poszły głównie gałęzie kilkudziesięcioletnich topoli i kilka całych drzew, których kruchość i łatwość łamania konarów były zagrożeniem dla sportowców i kibiców. Tekst i fot. ES

Dobra połowa Włodarze powiatu przekonują, że ich działania w pierwszej połowie trzeciej kadencji przyniosły znacznie więcej sukcesów niż porażek. O pozytywnych skutkach swoich działań i kontynuacji tych, które podjęli poprzednicy, mówili na konferencji prasowej. Podczas prezentacji multimedialnej starosta Andrzej Pospieszyński, wicestarosta Janusz Sikora i członek zarządu Jerzy Ptak podsumowali dwuletnią działalność władz powiatowych w trzeciej kadencji. – Na 48 złożonych projektów o fundusze zewnętrzne aż 44 uzyskały dofinansowanie, a tylko trzy nie – argumentował starosta Andrzej Pospieszyński. – To z pewnością sukces. Więcej jest środków zewnętrznych niż zaciąganych kredytów. W ciągu ostatnich kilku lat budżet powiatu wzrósł, dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, z 40 mln do 60 mln zł. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat z zewnątrz pozyskano prawie 15 mln zł. Realizowano w pierwszej kolejności te zadania, na które zdobywano wsparcie finansowe z zewnątrz. – Realnych kształtów nabiera też współpraca z gminami – uważa Jerzy Ptak. – Z inicjatywy Zarządu Powiatu przyjęto program kategoryzacji dróg powiatowych, dzięki czemu gminy coraz częściej partycypują w inwestycjach drogowych. Obecny zarząd kontynuuje z powodzeniem inwestycje, rozpoczęte przez poprzednią ekipę, m.in.: modernizację szpitala, domów pomocy społecznej, budowę dróg i hal sportowych. – W połowie kadencji 90 procent założonych działań jest realizowa-

▲ J. Ptak, A. Pospieszyński i J. Sikora uważają, że połowa trzeciej kadencji przyniosła znacznie więcej sukcesów niż porażek.

nych – zaznacza starosta. Jego zdaniem, osiągnięte wyniki potwierdzają realizację obietnic wyborczych. Do sukcesów włodarze powiatu zaliczają także: modernizację w budynku ZSR w Grabonogu i plany budowy tam nowego pawilonu szkolnego, budowę dróg Grabonóg – Bodzewo i Poraj – Czachorowo, przebudowę mostu na ulicy Fabrycznej, budowę windy w DPS Rogowo, realizację programu dla szkół „I ty możesz zostać inży-

nierem” i „Zainwestuj w siebie”, wzrost średnio o 30 procent płacy osób zatrudnionych w jednostkach powiatowych. Zarząd Powiatu zamierza nadal modernizować szpital, przebudować drogi z Pępowa do Dłoni i z Ponieca do Rydzyny, aplikować o środki zewnętrzne na termomodernizację ZSR w Grabonogu oraz zastosowanie tam odnawialnych źródeł zewnętrznych, promować potencjał kulturowy i turystyczny powiatu. Tekst i fot. ES

Premiera filmu o powstaniu W gostyńskim kinie zaprezentowany zostanie film „Tak rodziła się wolność”. Odbędzie się to 16 lutego – w 90. rocznicę podpisania pokoju w Trewirze, które przyjmuje się za datę zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Film pokazuje udział mieszkańców ziemi gostyńskiej w Powstaniu Wielkopolskim. Wstęp jest bezpłatny. Trzeba jednak wcześniej zaopatrzyć się w miejscówkę, którą można otrzymać w Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik. Premierowy pokaz rozpocznie się o godz. 17. Organizatorami spotkania

są producenci: Fundacja „Miejsce moje”, Nowa Telewizja Gostyń i Muzeum w Gostyniu, a także GOK Hutnik i UM w Gostyniu. Oprócz filmu będzie reportaż Jacka Marciniaka, dziennikarza poznańskiego Radia „Merkury”, uzupełniany na ekranie fotografiami z planu filmu. Pokazany zostanie

Wszystko o przetargach

W ferie o regionie

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców na spotkanie zatytułowane „Jak skutecznie uczestniczyć w przetargach”. Przedstawione zostaną na nim zamierzenia inwestycyjne lokalnych samorządów na rok 2009 oraz porady, jak unikać błędów w ofertach przetargowych. Spotkanie odbędzie się w środę, 11 lutego o godz. 18.30 w sali restauracji Cukropol. Uczestnicy zostaną zapoznają się z zasadami poprawnego przygotowania ofert przetargowych. Przedstawione zostaną również najczęściej popełniane błędy w składanych przez przedsiębiorców ofertach. Swoje budżetowe plany przedstawią przedstawiciele powiatu gostyńskiego oraz gmin: Gostyń, Krobia, Pępowo, Pogorzela i Piaski. ES

także felieton Zbysława Kaczmarka, nakręcony dla TVP Poznań w ramach cyklu „Spadkobiercy Powstania Wielkopolskiego”. Film „Tak rodziła się wolność” trwa ponad pół godziny. O kulisach jego powstawania opowiedzą reżyserzy Agnieszka i Dariusz Wujkowie. ES

Zimową przerwę w nauce uczniowie z gminy Gostyń mogą spędzić bardzo aktywnie, uczestnicząc w zajęciach z cyklu „Studium o regionie”. To już czternasta edycja akcji, której organizatorami są: biblioteka, muzeum i Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne. Tegoroczny cykl zatytułowano „Ziemia gostyńska i rawicka – przeszłość i teraźniejszość” trwać będzie od 16 do 19 lutego. Uczestnicy studium zapoznają się z zabytkami ziemi gostyńskiej i sąsiedniego powiatu – rawickiego. Będą mogli też przypomnieć sobie i poszerzyć wiedzę o Gostyniu, w szczególności dotyczącąPowstania Wielkopolskiego. Zajęcia rozpoczną się 16 lutego o godz. 10 w gostyńskiej bibliotece. Pierwsze dwa dni przewidziano w Gostyniu, w kolejne dwa przygotowano całodniowe wycieczki autokarowe trasami walk

powstańców z Gostynia i okolicy w 1919 roku. Koszt udziału w obu wycieczkach autokarowych w ynosi 10 zł. Organizatorzy zapewniają opiekę oraz ciepły posiłek. Funkcje wykładowców, przewodników i opiekunów sprawować będą: Paweł Hübner, Robert Czub, Lech Męczarski, Paweł Kasztelan, Elżbieta Skorupska i Henryk Dąbrowski. Ucz n iow ie, k t ór z y wez m ą udział we wszystkich spotkaniach, otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki. ES


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia walentynkowe

Dziś w gazecie:

E I K AÑS

I C ΠKO

Nr indeksu 35077X

str. 12

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 11 (2059) 10.02-12.02.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Próbował się zastrzelić

Kamienica terroru

Kamienica przy ul. Grodzkiej 10 zyskała sobie złą sławę z powodu niekończących się pijackich ekscesów. Czy po niedawnym pożarze wróci tam spokój? str. 12-13 Fot. A.Przewoźy

Pacjenci ich polubili Joanna Puślecka z Rawicza, Monika Witkowska z Łęki Wielkiej oraz Wiesław Brudek z Leszna – to trzej najlepsi lekarze regionu leszczyńskiego. Dziś prezentujemy ich sylwetki. str. 6

Fot. E.Baldys

Zakończył się pościg za poszukiwanym podwójnym mordercą. Policja osaczyła go w Nowym Szczepankowie w gospodarstwie jego brata (na zdjęciu). Przestępca próbował popełnić samobójstwo. Jego stan jest krytyczny. str. 8-9

Grają z Wisłą Mistrz Polski, drużyna Wisły Can-Pack Kraków, będzie dzisiaj rywalem leszczyńskich koszykarek. Mecz w Trapezie rozpocznie się o godzinie 18. str. 24

Fot. E.Baldys


Redaguje Dariusz Borowski e–mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Dowódcy powstania „Generałowie Powstania Wielkopolskiego pochodzący z Ziemi Kościańskiej” – tak brzmiał tytuł kolejnego publicznego wykładu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Prelekcję przygotował regionalista Józef Świątkiewicz, ale z uwagi na chorobę nie mógł przybyć. W jego imieniu wykład odczytał prezes TMZK Zdzisław Witkowski. Wstęp traktował o Powstaniu Wielkopolskim – przygotowaniach do niego, jego przebiegu, aż do rozejmu w Trewirze – 16 lutego 1919 r. W dalszej części Józef Świątkiewicz przybliżył dwie sylwetki: gen. Kazimierza Grudzielskiego z Turwi i Kazimierza Raszewskiego z Jasienia. Pierwszy z nich był zarówno najstarszy wiekiem, jak i stopniem wojskowym wśród powstańców wielkopolskich. Był zawodowym oficerem armii niemieckiej. Stopniowo awansował aż do stopnia majora, w wieku lat 60 przeszedł w stan spoczynku i wrócił do Wielkopolski. Zamieszkał w rodzinnym Sołecznie, a później w Opieszynie koło Wrześni. W 1918 r. Powiatowa Rada Ludowa desygnowała go na polskiego delegata przy landracie we Wrześni. Od 24 lutego 1918 r. do stycznia 1919 r. był także komendantem Straży Ludowej na powiat wrzesiński. Wówczas organizował ochotnicze oddziały powstańcze. Kiedy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, zgłosił się do dyspozycji Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Po zakończeniu powstania Kazimierz Grudzielski został dowódcą 2. Dywizji Strzelców Wielkopolskich. 11 marca otrzymał jednoczesny awans na pułkownika i generała brygady. W czerwcu 1919 r. został inspektorem piechoty Okręgu Generalnego Poznań, a w listopadzie zastępcą dowódcy tego okręgu. Zmarł niespodziewanie 31 marca 1921 r. w wieku 65 lat i w randze

generała dywizji. Został pochowany w grobie rodzinnym w Gozdowie koło Wrześni. Kazimierz Raszewski urodził się 29 lutego 1864 r. w Jasieniu. Był młodszym bratem Gustawa, pierwszego polskiego starosty powiatu kościańskiego w odrodzonej ojczyźnie. Bez aprobaty rodziny w 1885 r. wstąpił do niemieckiego 6. Pułku Huzarów im. Goetzena w Prudniku. O swojej decyzji napisał później w swoich wspomnieniach: Kiedyś w przyszłości Polska wyrwie się z uścisku niewoli i będzie potrzebowała fachowych oficerów. W 1896 r. przeniesiono go do 4. Pułku Huzarów w Oławie, gdzie awansował. W 1901 r. został rotmistrzem i dowódcą szwadronu, a w 1913 r. dostał awans na majora. W połowie stycznia 1919 r. Kazimierz Raszewski przybył do Poznania. Od gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego otrzymał za zadanie formowanie 3. Pułku Ułanów w Gnieźnie i objęcie nad nim dowództwa. W marcu 1919 r. został powołany na szefa Wydziału Wojskowego Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a na początku kwietnia mianowano go generałem brygady. Tworzył sieć wywiadu na Śląsku i Pomorzu. Wspierał konspiratorów, przygotowujących Powstanie Śląskie. We wrześniu 1919 r. otrzymał dowództwo Okręgu Generalnego Pomorze z siedzibą w Poznaniu. W maju 1925 r. przeszedł w stan spoczynku w randze generała broni. Zmarł w 1941 r. Tekst i fot. (dab)

V Prezes owarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej Zdzisław Witkowski odczytał wykład przygotowany przez regionalistę Józefa Świątkiewicza.

Przedostatni turniej Czwarty, przedostatni już z cyklu turniejów Grand Prix w Kopa Ziemi Kościańskiej odbędzie się w sobotę, 14 lutego o godz. 18 w Świetlicy Wiejskiej w Spytkówkach. Jego organizatorami są Ludowy Klub Sportowy PIAST Spytkówki oraz sołtys tej wsi. Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje

Dariusz Chwierot, tel. 502 565 926. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje termin jego dokonania i zapłacenia wpisowego, które wynosi 20 zł. Chętni mogą się zgłaszać także w dniu zawodów, o ile będą wolne miejsca. Biuro turnieju będzie czynne od godz. 17. (dab)

V Na zdjęciu uczestnicy etapu powiatowego konkursu.

Przybliżanie Wielkopolski W Zespole Szkół nr 1 w Kościanie rozegrano powiatowy etap XIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów. Jego celem jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii i tradycji, a także kształtowanie poczucia

własnej tożsamości i postaw patriotycznych. W etapie powiatowym wzięło udział 32 uczniów ze szkół: w Racocie, Starych Oborzyskach, Lubiniu, Czaczu, Starym Gołębinie, Borowie oraz gospodarze. Zostali oni wyselekcjonowani w eliminacjach szkolnych. Tym razem wszyscy zmagali

Brak chętnych Pomimo sfinansowania przez gminę Czempiń prac modernizacyjnych oraz przebudowy wejścia za kwotę ponad 232.000 zł wciąż brak chętnych do prowadzenia przychodni lekarskiej w budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu. Budynek ten, w którym wcześniej mieścił się ośrodek zdrowia, stoi niewykorzystany od około 10 lat. Jedynie na parterze jest biblioteka. Burmistrz gminy Czempiń Dorota Krystyna Lew zamierza tam utworzyć placówkę opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy. Podjęła więc decyzję o przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: utworzono odpowiednio wyposażoną poczekalnię, zamontowano windę, przebudowano wejście do budynku (wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych), a także przystosowano toalety dla niepełnosprawnych. Prace te wykonano w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Łącznie kosztowały ponad 232.000 zł. Generalnym wykonawcą modernizacji wnętrza budynku była firma ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego. Natomiast wejście przebudowało lokalne przedsiębiorstwo HEL–BUD z Jasienia. Realizacja przedsięwzięcia miała związek z ogłoszeniem przez burmistrza gminy Czempiń przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia na potrzeby leczenia mieszkańców gminy. Niestety, przetarg na kontrakt lekarski, do-

tyczący powyższej kwestii, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów – nie zgłosiła się żadna firma medyczna. Burmistrz Dorota Krystyna Lew nadal jednak będzie dążyła do utworzenia przychodni zdrowia w tym miejscu. (dab)

się z testami składającymi się z 20 pytań, dotyczących rozległej wiedzy o Wielkopolsce (historia, przyroda, architektura, słynni Wielkopolanie itd.). Do etapu rejonowego zakwalifikują się ci, którzy uzyskali minimum 85 proc. możliwych do zdobycia punktów. Wyniki będą znane w najbliższy czwartek. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymali upominki, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie oraz miejscowe Muzeum Regionalne. Wręczali je wicestarosta Edward Strzymiński i zastępca burmistrza Maciej Kasprzak. Głównymi organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Tekst i fot. (dab)

Owocne spotkanie „Nie pytaj, co Twoja Gmina może zrobić dla Ciebie, ale zapytaj, co Ty możesz zrobić dla swojej Gminy!” – to szczytne hasło przyświeca realizatorom projektu „Ja Tobie, Ty mi, My dla naszej gminy – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Śmigiel w życiu społecznym swojej gminy”, którzy już po raz drugi spotkali się, by omówić swoje pomysły. Pierwszym z pomysłów, który zostanie wprowadzony w życie, będzie festyn „Kobieta wiosną”. Impreza odbędzie się 7 marca w Centrum

Kultury w Śmiglu. Dla uczestników zaplanowano moc atrakcji. Będą mogli skorzystać z porad fryzjerskich i kosmetycznych, obejrzeć pokazy mody i podziwiać zręczność i kunszt barmanów. Nie zabraknie też niespodzianek dla dzieci. Będzie można skosztować wspaniałych wypieków przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich działających w gminie Śmigiel. Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu u Magdaleny Drótkowskiej. LL

Zaproszenie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śmiglu zaprasza dzieci i młodzież w okresie od 16 lutego do 9 marca 2009 r. na imprezy rekreacyjne w ramach akcji „Ferie 2009”. Imprezy będą się odbywać w sali gimnastycznej przy basenie od godz. 9. LL

V Organizatorzy projektu „Ja Tobie, Ty mi, My dla naszej gminy” i mieszkańcy gminy, którzy przygotują wiosenny festyn.


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Złóż życzenia walentynkowe

Dziś w gazecie:

E I K IC

RAW

Nr indeksu 35077X

str. 12

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 11 (2059) 10.02-12.02.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Próbował się zastrzelić

Kamienica terroru

Kamienica przy ul. Grodzkiej 10 zyskała sobie złą sławę z powodu niekończących się pijackich ekscesów. Czy po niedawnym pożarze wróci tam spokój? str. 12-13 Fot. A.Przewoźy

Pacjenci ich polubili Joanna Puślecka z Rawicza, Monika Witkowska z Łęki Wielkiej oraz Wiesław Brudek z Leszna – to trzej najlepsi lekarze regionu leszczyńskiego. Dziś prezentujemy ich sylwetki. str. 6

Fot. E.Baldys

Zakończył się pościg za poszukiwanym podwójnym mordercą. Policja osaczyła go w Nowym Szczepankowie w gospodarstwie jego brata (na zdjęciu). Przestępca próbował popełnić samobójstwo. Jego stan jest krytyczny. str. 8-9

Grają z Wisłą Mistrz Polski, drużyna Wisły Can-Pack Kraków, będzie dzisiaj rywalem leszczyńskich koszykarek. Mecz w Trapezie rozpocznie się o godzinie 18. str. 24

Fot. E.Baldys


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Szpitalne zaciskanie pasa Zapowiada siê trudny rok dla rawickiego szpitala. Narodowy Fundusz Zdrowia przyzna³ mu o milion dwieœcie tysiêcy z³otych mniej na leczenie. To prawie o 7 procent mniej ni¿ wartoœæ us³ug zakontraktowanych w ubieg³ym roku. Drugi konkurs ofert nie spe³ni³ oczekiwañ lecznic. NFZ nie uwzglêdni³ wy¿szych kosztów bie¿¹cych placówek: rosn¹cych cen wody, pr¹du, usuwania œcieków i podwy¿ek p³ac zagwarantowanych lekarzom. – Ze wzglêdu na przed³u¿aj¹ce siê negocjacje cenowe z funduszem w styczniu rozliczaliœmy leczenie na zasadzie aneksu przed³u¿aj¹cego ubieg³oroczne zasady finansowania us³ug – mówi Janusz At³achowicz, dyrektor szpitala. – W koñcu podpisaliœmy protokó³ uzgodnieñ, ale w porównaniu do minionego roku cena punktu stosowanego w rozliczeniach finansowych z funduszem zmniejszy³a siê z 56 do 51 z³otych, czyli o oko³o 9 procent. To niepokoj¹ce zw³aszcza w sytuacji, gdy zwiêksza nam siê iloœæ pacjentów. W zesz³ym roku przekroczyliœmy okreœlony przez fundusz limit o ponad 10 procent, ale fundusz zap³aci³ nam 1,8 miliona z³otych za ponadlimitowych pacjentów. Teraz nie obiecuje, ¿e tak siê stanie. Jeœli sytuacja bêdzie podobna jak w ubieg³ym roku, mo¿emy zostaæ zmuszeni do ograniczenia przyjêæ pacjentów. J. At³achowicz nie ukrywa, ¿e dla szpitala to bêdzie najgorszy rok w ostatnim 10-leciu i ¿e placówkê czeka zaciskanie pasa. Dla ratowania jej bud¿etu trzeba bêdzie oszczêdzaæ na wszystkim. Nie wiadomo, jak lecznica poradzi sobie z wykonaniem wpisanego do umów pracowniczych wzrostu wynagrodzeñ personelu.

Jeszcze kilka dni temu niepokoj¹cy by³ brak kontraktu na tak zwan¹ wieczorynkê, czyli podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ w godzinach wie-

nego, czyli dwóch karetek: erki i wypadkowej. Na styczeñ i luty fundusz zastosowa³ aneks przed³u¿aj¹cy ubieg³oroczne zasady p³atnoœci.

Fot. J. Witczak IZdaniem dyrektora At³achowicza, ten rok bêdzie jednym z najtrudniejszych dla rawickiego szpitala.

czorno-nocnych, w soboty, niedziele i œwiêta, któr¹ powinni, a której nie chc¹ kolejny raz œwiadczyæ lekarze pierwszego kontaktu. – Fundusz nie podejmowa³ rozmów w tej sprawie, tymczasem w ostatnich dniach z powodu szalej¹cej grypy przyjmowaliœmy znacznie wiêcej pacjentów – zaznacza dyr. At³achowicz. – Dopiero w minionym tygodniu dostaliœmy do podpisania umowê na wykonywanie tych us³ug. Nadal natomiast niewiadom¹ jest finansowanie ratownictwa medycz-

Fot. J. Witczak ILaureaci konkursu z Piotrem Moœkiem, dyrektorem gimnazjum, historykiem Maciejem £ukowiakiem i bibliotekark¹ Mari¹ Rajewsk¹.

Fot. J. Witczak I Ko³o PCK przy Zespole Szkó³ Rolniczych w Bojanowie zorganizowa³o siedemnast¹ akcjê honorowego oddawania krwi przez uczniów tej placówki i osoby spoza niej. Krew odda³o 39 pe³noletnich osób spoœród 48, które siê zg³osi³y. Byli wœród nich stali uczestnicy takich akcji, ale te¿ tacy, którzy oddali krew po raz pierwszy. Uzyskano ³¹cznie oko³o 17 litrów bezcennego leku. Podczas wszystkich dotychczasowych akcji honorowi dawcy oddali 285 litrów krwi.

Jak co roku gminy i podleg³e im placówki przygotowa³y programy imprez feryjnych dla dzieci i m³odzie¿y. Publikujemy pierwsz¹ czêœæ tych propozycji. Rawicz. Miejska Biblioteka Publiczna. Filia Sierakowo: 16-20 lutego godz. 12 – zajêcia plastyczne, gry planszowe, krzy¿ówki. Filia S³upia Kapitulna: 16 lute-

Biblioteka Gimnazjum w Sierakowie i tamtejszy nauczyciel historii Maciej £ukowiak zorganizowali dla pierwszoklasistów konkurs ,,Moja miejscowoœæ w powstaniu wielkopolskim’’. Jego celem by³a popularyzacja i sprawdzenie wiedzy na temat powstania oraz krzewienie patriotyzmu. kursie zwyciê¿yli Hubert Heliñski z klasy Ih i Marlena Neumann z klasy Ig. Drugie miejsce zaj¹³ Mateusz Kroma, trzecie – Kinga Lato, oboje z klasy Ih. Informacje o konkursie i zdjêcia z wrêczenia nagród mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka_sierakowo.entro.

J.W.

Oddali krew

Propozycje na ferie

Gimnazjum o powstaniu Konkurs przebiega³ w dwóch etapach. W pierwszym z nich nale¿a³o opisaæ zabytki zwi¹zane z powstaniem, znajduj¹ce siê na terenie powiatu rawickiego oraz dzia³ania Muzeum Ziemi Rawickiej upamiêtniaj¹ce rocznicê tego wydarzenia. W drugim etapie uczestnicy wykazywali siê wiedz¹ faktograficzn¹. W kon-

Przygotowuje konkurs na finansowanie tych us³ug w nastêpnych miesi¹cach. – Po zakoñczeniu kontraktowania us³ug, a wiêc w momencie, kiedy wyjaœni siê sprawa finansowania karetek i ,,wieczorynki’’, zrobimy rachunek potencjalnych przychodów i kosztów – dodaje szef szpitala. – Nie chcemy ograniczaæ ani wielkoœci œwiadczeñ zdrowotnych, ani ich dostêpnoœci dla pacjentów. Nie bêdziemy te¿ redukowaæ za³ogi ani zmniejszaæ wynagrodzeñ. Za ubieg³y rok wypracowaliœmy ponad 1,6 miliona z³otych zysku, co stanowi³o oko³o 8 procent naszych przychodów. Jeœli utrzymamy dotychczasowe koszty, taki poziom zysku powinien pozwoliæ nam w miarê zbilansowaæ obni¿ony kontrakt i wzrastaj¹ce wydatki. Oczywiœcie w tej sytuacji nie ma mowy o inwestycjach. Mo¿liwe jest jednak przetrwanie tego roku bez wiêkszych zaburzeñ. Mamy tylko nadziejê, ¿e w trakcie jego trwania nie nast¹pi¹ dalsze niekorzystne zmiany w finansowaniu us³ug przez NFZ.

3

pl). Na tej stronie znajduj¹ siê te¿ prawie codziennie aktualizowane informacje dotycz¹ce funkcjonowania biblioteki oraz jej ci¹gle rozbudowywanego ksiêgozbioru. – W dziale ,,nowoœci’’ uczniowie mog¹ na bie¿¹co œledziæ nowe propozycje dla dzieci i m³odzie¿y oraz zapoznaæ siê z ich krótkim opisem, co pomaga w wyborze literatury – mówi bibliotekarka Maria Rajewska. – Niezmiernie przydatne s¹ te¿ informacje dotycz¹ce funkcjonowania szkolnego banku podrêczników. Prezentujemy zestaw podrêczników obowi¹zuj¹cych w tym roku szkolnym. Jest to szczególnie przydatne rodzicom uczniów, którzy nie przyst¹pili do banku, a bêd¹ chcieli do niego nale¿eæ. Na stronie znajduj¹ siê tak¿e regulaminy biblioteki, banku podrêczników oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oraz galerie zdjêæ z bie¿¹cych wydarzeñ biblioteki oraz wydarzeñ artystycznych Galerii na Piêtrze. Oprócz M. Rajewskiej stronê opracowuje bibliotekarka Sylwia Henkulak-Matysiak. J.W.

go godz. 14-16 – zajêcia plastyczne, 17 lutego godz. 14-16 – warsztaty plastyczne, 19 lutego godz. 14-16 – popo³udnie z kalamburem i zagadk¹, gry stolikowe, 20 lutego godz. 14-16 – gry i zabawy sportowe, 23 lutego godz. 14-16 – gry i zabawy planszowe, 24 lutego godz. 14-16 – seanse filmowe, 26 lutego godz. 1416 – karnawa³owe warsztaty manualne, 27 lutego godz. 14-16 – ozdoby z papieru. Filia Sarnowa: 16 lutego godz. 16 – wieczór bajek, wystawa ksi¹¿ek poœwiêcona Kubusiowi Puchatkowi, 18 lutego godz. 16 – wycinanki z papieru, czytanie ksi¹¿ek o Kubusiu Puchatku, 20 lutego godz. 16 – warsztaty plastyczne, 23 lutego godz. 16 – czytanie bajek, zajêcia plastyczne, 25 lutego godz. 14 – popo³udnie z Kubusiem Puchatkiem, 26 lutego godz. 10 – konkurs czytelniczy o Kubusiu Puchatku, 27 lutego godz. 16 – podsumowanie konkursu czytelniczego, rozdanie nagród, bal przebierañców, konkurs na naj³adniejszy strój. Filia Zielona Wieœ: 17 lutego godz. 14 – czytanie bajek, zajêcia plastyczne, 18 lutego godz. 14 – zajêcia plastyczne, gry planszowe, 24

lutego godz. 14 – warsztaty plastyczne, uk³adanie puzzli, 25 lutego godz. 14 – czytanie lektury z podzia³em na role, krzy¿ówka, zajêcia manualne. Oddzia³ przy ul. Staszica: 17 lutego godz. 12 – karnawa³owe warsztaty manualne, 19 lutego godz. 12 – warsztaty plastyczne, 24 lutego godz. 12 – gry planszowe, krzy¿ówki, rebusy, 26 lutego godz. 12 – warsztaty manualne, konkurs plastyczny na pisankê wielkanocn¹. Biblioteka przy ul. Targowej: 17 lutego godz. 10-12 – warsztaty manualne, konkurs plastyczny, 19 lutego godz. 10-12 – warsztaty plastyczne i zabawy, 24 lutego godz. 10-12 – zabawy kulinarne, pogadanka o psach i kotach, 26 lutego godz. 1012 – nauka savoir-vivre’u, zajêcia plastyczne. Filia w Dêbnie Polskim: 17 lutego godz. 12 – ko³o fortuny, 20 lutego godz. 12 – konkurs rysunkowy, gry stolikowe, 24 lutego godz. 12 – zajêcia plastyczne, gry stolikowe, 27 lutego godz. 12 – zgadywanki, turniej gier stolikowych. Ponadto we wszystkich placówkach bibliotecznych bezp³atne korzystanie z Internetu. J.W.

Zimowe granie Rawicki klub szachowy Korona-Rawbud jak co roku w okresie ferii zimowych organizuje otwarte turnieje szachowe skierowane do dzieci i m³odzie¿y. W tym roku bêdzie to ju¿ dziesi¹ta edycja rozgrywek. Rywalizacja odbêdzie siê w sali klubowej Korony-Rawbud w rawickim Domu Kultury. G³ówny turniej zostanie rozegrany 23 i 24 lutego od godz. 9. 25 lutego odbêd¹ siê natomiast turnieje

szachów szybkich i b³yskawicznych. Pierwszy z nich rozpocznie siê o godz. 9, drugi o 13.30. Turnieje zostan¹ rozegrane systemem szwajcarskim i bêd¹ zaliczane do VI Rawickiego Szachowego Grand Prix. Wpisowe wynosi 10 z³ od uczestnika. Organizatorzy zapewniaj¹ nagrody. Zg³oszenia przyjmuje W³odzimierz Markowski, prezes Korony-Rawbud (tel. 065 546-30-97 lub e-mail: wlmark@poczta.onet.pl). J.W.

Gazeta ABC 10 lutego 2009  

Gazeta ABC 10 lutego 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you