Page 1

   

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Zginęła 18-letnia rowerzystka str. 6

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 75 (2123) 25.09-28.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Po motocyklach zostały ramy

W dwie godziny Andrzej i Marzena Frankowscy z Zaborówca stracili w pożarze nowo postawiony budynek. W środku były maszyny żużlowe ich syna Arona. str. 9

Samowole do rozbiórki Nie będzie pobłażania dla właścicieli luksusowych wilii i drewnianych pomostów tuż nad brzegiem jeziora w Boszkowie. Te, które stoją nielegalnie, zostaną rozebrane. str. 10-11

str. 21

Ropa i węgiel w Drzeczkowie str. 13

Kuźnia młociarzy Młodzież w Rawiczu garnie się do rzucania młotem. W mieście mają bardzo dobrych trenerów, a od niedawna również rzutnię z prawdziwego zdarzenia. str. 16-17

Fot. J.Witczak

str. 7

W czym do ślubu?

V Kinga Majewska, jedna z młodych zdolnych.

Walczyli jak lwy Piłkarze IV-ligowego Piasta Kobylin dopiero w rzutach karnych ulegli faworyzowanej Cracovii Kraków i pożegnali się z Pucharem Polski str. 31

Fot. J.Witczak

Ceny paliw na stacjach w regionie


AKTUALNOŒCI

2

Leszczyñskie Marsz po zdrowie dukaty W niedzielê w Lesznie Pierwszy Otwarty Maraton

Mennica Polska, jedyna profesjonalna firma w kraju maj¹ca prawo do produkcji metalowych pieniêdzy, wybi³a na zlecenie leszczyñskiego przedsiêbiorcy Zbigniewa Kubiaka a¿ 21.000 monet. S¹ trzy ró¿ne nomina³y: 4-dukatowe (mosiê¿ne wielkoœci 5z³otówki) oraz 150- i 200-dukatowe (wiêksze, srebrne). To nasza lokalna ciekawostka, ale te¿ gratka dla kolekcjonerów numizmatyków. – Ju¿ otrzymujê zamówienia od klubów numizmatycznych z ca³ego kraju – powiedzia³ nam Zbigniew Kubiak. – To równie¿ sposób na promocjê miasta. Leszczyñskie dukaty s¹ oczywiœcie graficznie zwi¹zane z miastem. ZnaleŸæ mo¿na na nich: herb miasta, wizerunek króla Stanis³awa Leszczyñskiego, sylwetkê ¿u¿lowca, szybowiec, balon i logo miasta.

Gdzie mo¿na kupiæ nasze dukaty? W Informacji Turystycznej przy ul. S³owiañskiej i w Agencji Temida przy ul. Lipowej. an

Dla kolekcjonerów mamy specjalny konkurs, w którym mo¿na wygraæ 50 monet 4-dukatowych i jedn¹ srebrn¹ monetê 150dukatow¹. ¯eby je otrzymaæ, wystarczy wys³aæ SMS-y pod nr 7101, w treœci wpisuj¹c: ABC.DUKATY oraz swoje imiê, nazwisko i miejsce zamieszkania. Na SMS-y czekamy do 30 wrzeœnia. Komputer wylosuje nazwiska osób nagrodzonych. Opublikujemy je w gazecie. Koszt SMS-a to 1,22 z³ z VAT.

O starówce

W poniedzia³ek o godz. 18 w ratuszu w Lesznie odbêdzie siê spotkanie dotycz¹ce rewitalizacji starówki. Obecni na nim bêd¹ m.in. prezydent miasta oraz konserwator zabytków. Zaprasza radna Danuta Balcerzak. lm

Nordic walking to marsz z kijkami. Œmia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e nasza redakcja by³a pierwsz¹, która pokaza³a ten sport mieszkañcom Leszna i go wypromowa³a. Teraz uprawiaj¹ go ju¿ dziesi¹tki osób. W grupach b¹dŸ samodzielnie. Chodz¹ po okolicznych lasach, spotkaæ ich mo¿na nawet na zat³oczonych osiedlach mieszkaniowych. Pawe³ Ruks z Leszna od roku jest instruktorem nordic walkingu. Kilka razy w tygodniu chodzi z kijkami i spotyka wiele osób, w ró¿nym wieku, którzy z dobrodziejstw tej dyscypliny korzystaj¹. Teraz postanowi³ zaprosiæ ich wszystkich na wspólny maraton. To propozycja dla ka¿dego. Przygotowane bêd¹ bowiem a¿ 4 trasy: na 5, 10, 15 i 20 km. Niewa¿ne, kto pierwszy i w jakim czasie przekroczy metê. Wa¿ne, ¿eby w imprezie uczestniczyæ. – Ka¿dy, kto pokona najkrótszy dystans, otrzyma kupon, który weŸmie udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród – podkreœla Pawe³ Ruks. A wygraæ bêdzie mo¿na m.in.: kijki nordic walkingu, sprzêt turystyczno-sportowy, kolacjê w restauracji czy wejœciówki do Klubu Fitness Strefa Cia³a w Zaborowie. Maraton rozpocznie siê o godz. 11. Jednak wszyscy, którzy chcieliby przedtem skorzystaæ z bezp³atnego szkolenia o tym, jak dobrze maszerowaæ, powinni zjawiæ siê na ranczu Karina ju¿ o godz. 10. Pan Pawe³ radzi te¿ wczeœniej zaopatrzyæ siê w kijki, bo tych, które ma do wypo¿yczenia, mo¿e zabrakn¹æ. Na pocz¹tek przydadz¹ siê nawet

takie od nart. Na ranczo zapraszamy te¿ wszystkich spragnionych dobrej zabawy. Bêd¹ konkursy z nagrodami, przejazdy quadami, koñmi, bryczkami. Pograæ mo¿na bêdzie w pi³kê pla¿ow¹, badmintona, boulle, obejrzeæ pokazy le parkour, skosztowaæ dañ z grilla. Hitem ma byæ dmuchana œcianka wspinaczkowa dla dzieci. Skorzystaæ mo¿na bêdzie z porad dotycz¹cych zdrowia i urody. Impreza ma potrwaæ do godz. 16. lm

JKONCERT. 26 wrzeœnia, sobota, godz. 20, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – „Œwiat jest piêkny” – recital Joanny Rawik. Artystka zaœpiewa przeboje Edith Piaf i promowaæ bêdzie swoj¹ autobiografiê. Towarzyszyæ jej bêdzie duet fortepianowo-wiolonczelowy. Bilety w cenie 30 z³ i 25 z³ (dla seniorów) mo¿na kupiæ w kasie CKiS. Fot. L. Matuszewska s Pawe³ Ruks, organizator maratonu dla kijkarzy. Imprezê finansowo wspar³ tak¿e Urz¹d Miasta Leszna.

We wtorek w „ABC”

*Irena Wlekliñska z Krobi w³asnym cia³em uratowa³a ¿ycie swoich synów Zefiryna i Ekspedyta. *Maria Magdalena Kaczor z Koœciana odkrywa tajemnice organów. *Tadeusz Chudecki, aktor znany m.in. z roli Henia, szwagra Marty Mostowiak w serialu „M jak mi³oœæ” radzi leszczynianom, jak tanio podró¿owaæ.

Kierujemy serdeczne słowa podziękowania do rektora Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie, dr Jana Sołtysiaka, za udostępnienie sali i zaplecza technicznego oraz za miłą gościnę w murach uczelni na uroczystości inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010. Z wyrazami szacunku

Maria Zielony prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie

Leszno, ul. Zakątek 3 /obok Galerii Zakątek/ polecamy: Tel. kom. 0 691 018 917

SAŁATKI

ZESTAWY GYROS PIZZA ALKOHOLE

Organizujemy imprezy okolicznościowe. Otwarte codziennie od 11-21

J KONCERT CHARYTATYWNY. 26 stycznia, sobota, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert charytatywny na leczenie 3letniej Karinki Tórz z Leszna. Godz. 14-16.30 – wystêpy artystyczne, m.in.: Kabaret Nic Œmiesznego, Sara Bolka, Wioletta ¯ukowska, Katarzyna Baryga, ma¿oretki i zepo³y muzyczne. Godz. 16.30-17 – licytacja ciekawych przedmiotów. Wstêp 3 z³. JKONCERT. 26 wrzeœnia, sobota, godz. 19, Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (dawna synagoga) – koncert „Mi³oœæ Ci wszystko wybaczy” – piosenki Edith Piaf, Marleny Dietrich i Hanki Ordonówny zaœpiewaj¹: Magdalena Skawiñska, Joanna B³a¿ej-£ukasik i Pawe³ £ukasik. Bilety w cenie 25 z³ ju¿ do nabycia: w Muzeum Okrêgowym, Informacji Turystycznej i Galerii MBWA.

OPTYK ZAPRASZA DO NOWOOTWARTEGO

ZAKŁADU OPTYCZNEGO

po2287

Ju¿ kilkadziesi¹t polskich miast wybi³o swoje lokalne monety. Do tej grupy do³¹czy³o Leszno, które od paru dni ma swoje dukaty.

Zapraszamy na niego wszystkich ju¿ uprawiaj¹cych nordic walking, jak i tych, którzy chc¹ tej dyscypliny spróbowaæ. Start i meta na ranczu Karina.

JLESZNO CZUJE BLUESA. 25 wrzeœnia, pi¹tek, godz. 19, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – 50. koncert z cyklu Leszno Czuje Bluesa. Zagraj¹: JJ Band, Berlin Blues, Blue Sounds. Bilety 25 i 16 z³ (ulgowy). Podczas koncertu zbierane bêd¹ pieni¹dze na rzecz chorego na raka Tomka Staniewskiego z Leszna.

CENY PROMOCYJNE

REALIZUJEMY RECEPTY

PLAC METZIGA 2 — 64-100 LESZNO

[na przeciwko złotnika i kantoru]

J FESTIWAL NA ŒWIÊTEJ GÓRZE. 26 i 27 wrzeœnia – IV Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana na Œwiêtej Górze ko³o Gostynia. Sobota, godz. 20.30 – koncert w 200. rocznicê œmierci Josepha Haydna „Pory Roku na Œwiêtej Górze” w wykonaniu Wroc³awskiego Zespo³u Solistów Ricordanza. Niedziela, godz. 11.30 – medytacje przed liturgi¹ – Kapela Œwiêtogórska, pó³ godziny póŸniej – msza œwiêta za Józefa Zeidlera. Godz. 17 – msza œwiêta za Braci Koperskich z udzia³em Poznañskich S³owików. Godz. 18.30 – koncert Chóru Ch³opiêcego i Mêskiego Filharmonii Poznañskiej Poznañskie S³owiki pod dyrekcj¹ Stefana Stuligrosza. Na organach zagra Maciej Bolewski, a koncert poprowadzi Grzegorz Pecka. W programie: Msza Piotrowiñska Bdur Stanis³awa Moniuszki i msza „Na stopniach Twego…” (ze zbiorów œwiêtogórskich). „ABC” jest patronem medialnym festiwalu. JJARMARK ROLNICZY. 27 wrzeœnia, niedziela, Bukówiec Górny – XIV Gminny Jarmark Rolniczy, Wystawa P³odów Rolnych, XI Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych oraz XV Festyn Szkolny. Godz. 10 – ocena koni, 13 – otwarcie jarmarku, 14 – prezentacja nagrodzonych koni. Podczas Festynu Szkolnego ka¿dy mo¿e przyjœæ pokazaæ siê innym, sprzedaæ coœ lub kupiæ. ci¹g dalszy na str. 5


INFORMACJE Z LESZNA

3 25.09.2009 NR 38 (794)

DY¯URY RADNYCH

Radni dy¿uruj¹ w godz. 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 25 wrzeœnia – Edward Szczucki, 29 wrzeœnia – Marek Wachowski, 30 wrzeœnia – Piotr Wiêckowiak, 1 paŸdziernika – Wojciech Zimniak. 28 wrzeœnia w godz. 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Wojciech Rajewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

Dla pocz¹tkuj¹cych biznesmenów Wieloletnie doœwiadczenia Kalisza i Poznania, a tak¿e miast Zachodniej Europy pokazuj¹, ¿e potrzebne jest instytucjonalne wsparcie dla osób, które rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek. Taka instytucja – Inkubator Przedsiêbiorczoœci – planowana jest tak¿e w Lesznie. W ubieg³ym tygodniu w ratuszu odby³o siê spotkanie, na którym poznaliœmy doœwiadczenia Kaliskiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci i Inkubatora Technologicznego w Poznaniu. Obie instytucje dzia³aj¹ w obszernych budynkach, gdzie nowe firmy za tanie pieni¹dze mog¹ wynajmowaæ pomieszczenia. Funkcjonuj¹ tam przez 3 lata, p³ac¹c w pierwszym roku 25 procent, w drugim roku 50, a w trzecim 75 procent czynszu. W budynku maj¹ wspólny sekretariat, salkê konferencyjn¹, bibliotekê ekonomiczn¹ i prawn¹ ze zbiorem prze-

pisów, bezp³atnych doradców. Tu¿ obok maj¹ siedziby izby gospodarcze lub inne organizacje oferuj¹ce pomoc, doradztwo i szkolenia. Kilkunastu lub kilkudziesiêciu nowych przedsiêbiorców funkcjonuj¹cych obok siebie ma mo¿liwoœæ dzielenia siê doœwiadczeniami, tworz¹ siê lokalne grupy wsparcia. Co wiêcej, taki inkubator dysponuje funduszem po¿yczkowym i mo¿e na dogodnych warunkach udzielaæ równie¿ finansowego wsparcia pocz¹tkuj¹cym firmom. W Kaliszu udzielono a¿ 686 po¿yczek przedsiêbiorstwom.

Fot. J. Kuik ▲ 17 wrzeœnia pod pomnikiem Ofiar Katynia przy pl. Koœciuszki leszczynianie upamiêtnili 70. rocznicê agresji radzieckiej na Polskê. Po okolicznoœciowym przemówieniu prezydenta Tomasza Malepszego w³adze samorz¹dowe miasta i powiatu, parlamentarzyœci, delegacje instytucji, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz m³odzie¿ z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze. Na zakoñczenie spontanicznie zaintonowano „Mazurka D¹browskiego. Na zdjêciu: kwiaty sk³adaj¹ uczniowie z Zespo³u Szkó³ Technicznych im. 55. Poznañskiego Pu³ku Piechoty.

M³odzi przedsiêbiorcy nie s¹ sami. Wokó³ inkubatora tworzy siê spirala wzajemnie wspieraj¹cych siê trzech ogniw: w³adz miasta, szkó³ wy¿szych i biznesu. Jeœli do tego dodamy dostêp do pe³nej wiedzy o funduszach Unii Europejskiej i mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy doradcy, bêdziemy mieli obraz instytucji, która w rzeczywisty sposób opiekuje siê pocz¹tkuj¹cymi firmami. A praktyka pokazuje, ¿e w³aœnie trzy pierwsze lata s¹ najbardziej istotne w ¿yciu nowego, ma³ego przedsiêbiorstwa. To w³aœnie w tym czasie decyduje siê jego dalsze istnienie. Jeœli firma przetrwa trzy pierwsze lata, jest szansa, ¿e poradzi sobie równie¿ w przysz³oœci. I rozwinie siê. Urz¹d Miasta Leszna opracowa³ projekt Innowacyjne Leszno, który przewiduje powstanie Inkubatora Przedsiêbiorczoœci. Ju¿ na pierwsze dzia³ania w tym kierunku otrzyma-

liœmy 54.000 z³ z Unii Europejskiej. Podczas spotkañ z przedsiêbiorcami ustalono, ¿e trzy bran¿e mog¹ oczekiwaæ na szczególn¹ opiekê programu. S¹ to: przemys³ metalowy i maszynowy, budownictwo i przetwórstwo ¿ywnoœci. Ale – jak powiedzia³a nam Alicja Szczepiñska, naczelnik Wydzia³u Promocji i Rozwoju UM – inni przedsiêbiorcy tak¿e mog¹ liczyæ na wszelk¹ pomoc. Samo tworzenie Inkubatora Przedsiêbiorczoœci mo¿e byæ znacznie dofinansowane z funduszy unijnych. Poziom dofinansowania nie jest jeszcze okreœlony. Mo¿e wynosiæ od 40 do 85 procent, a maksymalny koszt wydatków kwalifikowanych w projekcie mo¿e siêgn¹æ 40.000.000 z³ dotacji. Rada Miejska w Lesznie podjê³a ju¿ uchwa³ê o budowie inkubatora od podstaw, na terenie strefy ekonomicznej, na by³ych polach irygacyjnych pod Zaborowem. Przewiduje siê, ¿e jeszcze w paŸdzierniku Urz¹d Marsza³kowski og³osi konkurs na tego typu projekty. Gotowy projekt entuzjaœci Inkubatora Przedsiêbiorczoœci bêd¹ musieli z³o¿yæ w styczniu. ANTONI NECZYÑSKI

Fot. E. Baldys t Na kamienicy przy ul. Andrzejewskiego ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ jej mieszkañcowi p³k. W³adys³awowi Wiecierzyñskiemu, ostatniemu dowódcy 55. Poznañskiego Pu³ku Piechoty. Ufundowa³o j¹ Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego, których wspar³ Urz¹d Miasta Leszna. Odlew wykonano w Leszczyñskiej Fabryce Pomp. Pu³kownik zmar³ 26 lat temu. – Nie dane mu by³o wtedy odejœæ z honorami godnymi dowódcy – mówi³ Miros³aw Rochmankowski, by³y dowódca 69. LPP. lm

20.08.2009 Helena Golec 2.09.2009 Michelle Raddau 9.09.2009 Wiktor Lokœ 10.09.2009 Julia Stelmaszyk Igor Stelmaszyk 12.09.2009 Michalina Majorczyk Jan ¯urkiewicz 14.09.2009 Dorota Adamiak Jagoda Skroba³a Julia Jankowiak 16.09.2009 Karina Miko³ajczak 18.09.2009 Tomasz Kurpisz

ZMARLI

Joanna MAÆKOWIAK ur. 22.05.1938; zm. 15.09.2009 Marianna BACHMANN ur. 29.06.1921; zm. 16.09.2009 Alojzy STEFANIAK ur. 10.05.1932; zm. 17.09.2009 Maria BERCZYK ur. 2.04.1949; zm. 17.09.2009 Lutos³awa SZREJBROWSKA ur. 6.08.1917; zm. 18.09.2009 Tadeusz SIUDMAK ur. 30.05.1932; zm. 18.09.2009 Teresa KATARZYÑSKA ur. 15.10.1929; zm. 20.09.2009 Stefan BÊDZIECH ur. 30.08.1946; zm. 20.09.2009 Janusz RAGANKIEWICZ ur. 26.12.1930; zm. 21.09.2009

SPORT DLA WSZYSTKICH

Codziennie w godz. 10-20, Stadion, ul. 17 Stycznia 68 – Zapraszamy na korty tenisowe MOSiR (rezerwacja na kortach tenisowych w godz. 14-20, w godz. 1014 w MOSiR, tel. 065 520-56-40).

IMPREZY SPORTOWE

25.09.2009 r., godz. 18.30, Trapez – Prezentacja dru¿yny seniorek Têczy Leszno. 25.09.2009 r., godz. 20, Trapez – Mecz kontrolny koszyków seniorek Têcza Leszno – CCC Polkowice. 26.09.2009 r., godz. 11, Stadion – Mecze pi³karskie juniorów starszych i m³odszych ligi wielkopolskiej Polonia 1912 Leszno – Unia Swarzêdz. 26.09.2009 r., godz. 13, Stadion – Polonia 1912 Leszno – Warta Poznañ. 27.09.2009 r., godz. 10, Krêgielnia – Polonia Leszno – Wrzos Sieraków (superliga mêska). 27.09.2009 r., godz. 12, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej juniorów ligi wielkopolskiej: Arot-Astromal Leszno – Ostrovia Ostrów Wlkp. 27.09.2009 r., godz. 14, Krêgielnia – Polonia Leszno – Dêbinki Gdañsk (superliga kobiet).


4

INFORMACJE Z LESZNA

Miasto dla turystów

Co najmniej kilka tysiêcy osób odwiedzi³o w niedzielê Piknik Agroturystyczny „Leszczyñskie Smaki” w Jeziorkach. By³o co jeœæ, by³o te¿ co ogl¹daæ.

W niedzielê Œwiatowy Dzieñ Turystyki. Z tej okazji proponujemy naszym czytelnikom zwiedzanie Leszna i zwi¹zany z nim konkurs.

27 wrzeœnia to dzieñ, w którym na ca³ym œwiecie mówi siê o podró¿owaniu i odwiedzaniu miejsc zarówno tych bardzo dalekich, jak i zupe³nie bliskich. Dlaczego – nie tylko tego dnia – warto odwiedziæ akurat Leszno i okolicê? O to pytamy Annê Dziamsk¹ z Informacji Turystycznej. – Bo choæ nie rozpisuj¹ siê na nasz temat Lonely Planet i inne s³ynne przewodniki turystyczne, mo¿na u nas spêdziæ naprawdê mi³e i ciekawe dni. Mamy fantastyczn¹ ofertê zarówno dla poszukuj¹cych spokoju i odpoczynku, jak i dla zainteresowanych histori¹ czy architektur¹. Pierwszym szczególnie polecamy bogactwo okolicznych jezior i wypoczynek w siodle, a tak¿e wycieczki kajakowe, rowerowe i piesze. – A co dla wielbicieli historii i zabytków? – Wiele estetycznych wra¿eñ dostarczyæ mo¿e spokojny trzydniowy program polecany w naszych najnowszych folderach. Pierwszego dnia proponujemy spacer oznakowan¹ tras¹ „Œladami Króla Stanis³awa”, która pozwala poznaæ najwa¿niejsze zabytki miasta i wczuæ siê w jego barokowy klimat. Drugiego dnia warto siê wybraæ poza Leszno i odwiedziæ okoliczne zabytki: barokowy Zamek w Rydzynie i klasztor filipinów w Gostyniu, nieco póŸniejszy koœció³ klasztorny w Osiecznej czy klasycystyczny pa³ac w Paw³owicach. Dla zainteresowanych turystyk¹ kulturow¹ mamy przygotowane dwa warianty trasy „Leszczyñskie po królewsku”. Nie mo¿na zapominaæ o naszych drewnianych zabytkach. Dlatego trzeciego dnia wizyty proponujemy obejrzenie niezliczonej i niespotykanej w innych miejscach kraju iloœci starych wiatraków, a tak¿e budynków sakralnych – zaskakuj¹cych kontrastem pomiêdzy prostymi drewnianymi formami zewnêtrznymi a barokowym przepychem wewn¹trz.

– Czy to wystarczy, ¿eby przyci¹gn¹æ turystów spoza okolic? – O prawdziwej atrakcyjnoœci naszych ziem przekonuj¹ siê najczêœciej ci, którzy najpierw trafi¹ tu z innego powodu. Dlatego ka¿dego roku organizujemy imprezy maj¹ce wypromowaæ nasze produkty turystyczne. Strza³em w dziesi¹tkê wydaje siê piknik szybowcowy, na który przyby³o w tym roku 12 tysiêcy osób. Badania wykaza³y, ¿e 18 procent z nich przyjecha³o spoza regionu leszczyñskiego. Mnóstwo z Wroc³awia, a dwa razy tyle z Poznania. To w³aœnie Wielkopolanie, Dolnoœl¹zacy, a tak¿e mieszkañcy Niemiec, Czech i Holandii s¹ grupami, do których zamierzamy przede wszystkim dotrzeæ z nasz¹ turystyczn¹ ofert¹. Impreza na lotnisku udowodni³a te¿, ¿e nawet leszczyniacy, którzy w Strzy¿ewicach mog¹ byæ na co dzieñ, s¹ tego lotniska i sportów samolotowych spragnieni. – Inne imprezy mia³y zdecydowanie mniejsz¹ publikê. – Ale zawsze uczestniczy³o w nich przynajmniej 3 tysi¹ce osób. Dziêki nim przypominaliœmy historiê miasta albo promowaliœmy lokalne przysmaki kulinarne. Podczas ostatniego pikniku w Osiecznej wielkim odkryciem okaza³ siê na przyk³ad „ŒledŸ po leszczyñsku” przygotowywany przez gospodynie z Popowa Wonieskiego (piszemy o nim obok). Taka lokalna potrawa to gratka dla turystów. Widzimy te¿, ¿e coraz wiêcej zwolenników zyskuje wypoczynek w siodle i imprezy zwi¹zane z jeŸdziectwem. Na kolejny rok planujemy miêdzy innymi: piknik konny i agroturystyczny, rajd rowerowy, pieszy, sp³yw konwaliowym szlakiem kajakowym, a tak¿e barwn¹ imprezê pod nazw¹ „Powrót króla”, nawi¹zuj¹c¹ do postaci Stanis³awa Leszczyñskiego. Tradycyjnie ju¿ w pierwszy weekend wakacji odbêdzie siê piknik szybowcowy. MIW

KONKURS! Ile oznakowanych obiektów liczy trasa „Œladami Króla Stanis³awa”? Pierwsza osoba, która zadzwoni w pi¹tek od godz. 10 do Informacji Turystycznej, tel. 065 529-81-91 i prawid³owo odpowie na to pytanie, otrzyma zestaw materia³ów o regionie oraz podwójne zaproszenie na koncert Katarzyny Groniec (15 paŸdziernika), ufundowane przez Miejski Oœrodek Kultury. MIW

Jak œledŸ, to po leszczyñsku!

I chocia¿ do konkursu na najlepsz¹ regionaln¹ zimn¹ przystawkê stanê³y tylko dwie ekipy kucharek, jurorzy i goœcie pikniku byli zachwyceni smakiem i urod¹ dañ. Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Popowa Wonieskiego przygotowa³o m.in.: sa³atkê jarzynow¹, jajka z farszem z szynki, koreczki w arbuzie i œledzia po leszczyñsku. W³aœnie ów œledŸ zdoby³ najwy¿sze uznanie komisji konkursowej. – To zielony œledŸ, gotowany z cebul¹, zielem angielskim, liœciem laurowym, doprawiony koncentratem pomidorowym i przyprawami. Taka przystawka koniecznie musi byæ na naszym stole podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Fot. K. Zydorowicz Ale œmia³o mogê j¹ poleciæ na wszelkie imprezy ro- ▲ Najwiêksze uznanie jury zyska³ œledŸ po leszczyñsku przygotowany przez Ko³o dzinne – mówi Krystyna Gospodyñ Wiejskich z Popowa Wonieskiego. Panie postara³y siê nie tylko o to, Krajewska, przewodni- aby na ich stoisku by³o co zjeœæ, ale te¿ na co popatrzeæ. Piêknie i bogato je przycz¹ca KGW w Popowie stroi³y. Wonieskim. nie brakowa³o atrakcji. Przez kilka kameralnym gronie. Ogromnym zainteresowaniem Sukcesem okaza³ siê te¿ liczny godzin odbywa³y siê wystêpy regiocieszy³o siê równie¿ apetyczne sto- udzia³ w rajdzie pieszym. Na mecie nalnych zespo³ów. Czynne by³y te¿ isko przygotowane przez Rydzyñski stawi³o siê a¿ 150 osób. liczna stoiska z rêkodzie³em i innyOœrodek Kultury. Wœród dañ konkur– Jesteœmy bardzo pozytywnie mi produktami. sowych znalaz³y siê m.in.: galanty- zaskoczeni. Okazuje siê, ¿e turystyImprezê zorganizowa³a Organizana królewska, sa³atka króla Stasia, ka piesza jest atrakcyjna, ¿e ludzie cja Turystyczna Leszno-Region przy przystawka dworska i zak¹ska su³- chc¹ w ten sposób spêdzaæ czas – wspó³pracy Urzêdu Miasta Leszna, kowianka. Nazwy dañ znakomicie komentuje A. Dziamska. samorz¹du Osiecznej oraz Dworku nawi¹zuj¹ do historii regionu. Na mecie, czyli na terenie Dwor- i Stadniny Koni w Jeziorkach. – Wszystkie potrawy by³y wspa- ku i Stadniny Koni w Jeziorkach, (kin) nia³e. Ocenialiœmy ich wygl¹d, smak, oryginalnoœæ i regionalnoœæ. Wybór by³ bardzo trudny. Tu¿ za œledziem po leszczyñsku (67 punktów) znalaz³a siê przystawka dworska przygotowana przez Rydzyñski Oœrodek Ponad 70 osób spotka³o siê w zmierzyæ z wieloma nieoczekiwanyKultury (63 punkty) – informuje minionym tygodniu na pikniku ro- mi sprawami. Dziêki temu projektoAnna Dziamska, kierownik Infordzin zastêpczych w Jeziorkach wi rodziny zastêpcze bêdê mog³y macji Turystycznej w Lesznie i ko³o Osiecznej. Spotkanie przygo- tak¿e uczestniczyæ w szkoleniu. cz³onek komisji oceniaj¹cej. Na realizacjê projektu, który poPiknik „Leszczyñskie Smaki” ma towa³ Miejski Oœrodek Pomocy trwa do koñca roku, MOPR otrzypromowaæ nasze atuty, a jednym z Rodzinie w Lesznie. MOPR realizuje w³aœnie projekt ma³ dotacjê z Ministerstwa Pracy i nich z pewnoœci¹ jest kuchnia regionalna. Mo¿na siê by³o o tym prze- pod nazw¹ „Szczêœliwe dzieciñstwo Polityki Spo³ecznej w wysokoœci konaæ, patrz¹c na kolejki do stoisk. w niespokrewnionych i zawodowych 11.600 z³. Do³o¿y³ do tego z w³aI choæ gospodynie przygotowa³y rodzinach zastêpczych”. I w³aœnie te snych funduszy 5400 z³. W pracy z mnóstwo jedzenia, niektórych po- rodziny, które podjê³y siê opieki nad niespokrewnionymi i zawodowymi traw szybko zabrak³o. Chyba nikt nie obcymi dla nich dzieæmi, zosta³y za- rodzinami zastêpczymi pomagaj¹ spodziewa³ siê a¿ takiego oblê¿enia, proszone na piknik. Dziêki temu spo- tak¿e Komenda Miejska Policji oraz tym bardziej ¿e poprzednie edycje tkaniu dzieci mog³y siê lepiej po- Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy. W Lesznie rodzin zastêpczych imprezy odbywa³y siê w bardziej znaæ, a zastêpczy rodzice wymieniæ brakuje. Dlatego osoby, które chciadoœwiadczeniami. Prowadzenie opieki nad nieletni- ³yby je stworzyæ, mog¹ siê zg³aszaæ mi, powierzonymi im przez s¹dy, nie do MOPR, gdzie uzyskaj¹ informajest ³atwe. Po drodze rodziny napo- cje na ten temat. tykaj¹ na ró¿ne problemy, musz¹ siê lm

Rodzina zastêpcza

Nie ma czasu na nudê

Ponad 20-letni¹ ju¿ dzia³alnoœci¹ mo¿e pochwaliæ siê Klub Kwadrat, dzia³aj¹cy przy Leszczyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Lesznie. Po wakacyjnej przerwie ruszy³y wszystkie sekcje artystyczne. Ogromnym powodzeniem ciesz¹ siê zajêcia zespo³u tanecznego Puenta, prowadzonego przez Irenê Marsza³ek. W tym roku wszystkie grupy maj¹ ju¿ komplet uczestników. Zapisaæ mo¿na siê natomiast do grupy m³odych plastyków, którzy chcieliby rozwijaæ swoje talenty, korzystaj¹c z doœwiadczenia Miros³awy i Bogdana Winklów. We wtorki o godz. 16.30 pracuj¹ dzieci w wieku 7-10 lat, w œrody – do lat 15, a w

Fot. J. Kuik ▲ Sporym powodzeniem ciesz¹ siê zajêcia w sekcji plastycznej.

czwartki – m³odzie¿. Ewa Œniady zaprasza m³odych ludzi w poniedzia³ki o godz. 16.30 i w pi¹tki o godz. 18 na zajêcia sekcji wokalnej. W czwartki od godz. 16 i soboty od godz. 10 nad nowym repertuarem pracuj¹ aktorzy teatrów Ma³y Kwadrat i Du¿y Kwadrat. Instruktorami s¹ Iwona Przeplaska-Zwierzycka i Janusz Zwierzycki. W czwartek i sobotê o godz. 17 rozpoczynaj¹ siê zajêcia w modelarni szkutniczej, prowadzonej przez Bogdana Sarnowskiego. Informacje o dzia³alnoœci wszystkich sekcji mo¿na uzyskaæ pod numerem tel. 065 520-03-33. (JAC)

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT UWAGA MIESZKAÑCY LESZNA!!! Mo¿liwoœæ nieodp³atnego pozbycia siê odpadów wielkogabarytowych URZ¥D MIASTA LESZNA, Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska oraz MIEJSKI ZAK£AD OCZYSZCZANIA Sp. z o.o. w Lesznie informuj¹, ¿e w miesi¹cach paŸdziernik-listopad 2009 roku w ka¿d¹ sobotê w godz. 8-13, mieszkañcy Leszna mog¹ przywieŸæ na sortowniê odpadów w Henrykowie i nieodp³atnie przekazaæ niepotrzebne meble z drewna lub p³yt wiórowych (szafy, tapczany, sto³y, krzes³a, szafki kuchenne itp.). Wszelkich informacji na ten temat udziela w godz. 7-15 pracownik Miejskiego Zak³adu Oczyszczania Sp z o.o. pani Gra¿yna Domachowska pod nr. tel. 065 525-92-96.


AKTUALNOŒCI

Polityka pod pomnikiem

Dzia³acze leszczyñskiej Platformy Obywatelskiej zarzucaj¹ prezydentowi miasta, ¿e nie zadba³ o nale¿yt¹ oprawê obchodów 70. rocznicy napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê. Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce to wydarzenie odby³y siê 17 wrzeœnia pod Obeliskiem Katyñskim przy pl. Koœciuszki. To by³a patriotyczna manifestacja z udzia³em w³adz miasta, kombatantów, polityków i m³odzie¿y. Rozpocz¹³ j¹ hejna³ Leszna. I to pierwsza rzecz, która nie spodoba³a siê liderom PO. Uwa¿aj¹ oni, ¿e pod pomnikiem powinien zostaæ odegrany hymn narodowy. Druga sprawa, na jak¹ zwrócili uwagê, to brak kompanii honorowej wojska polskiego i

sztandaru leszczyñskiej jednostki. Zdaniem polityków Platformy, te niedoci¹gniêcia sprawi³y, ¿e polegli za Polskê, bestialsko pomordowani w sowieckich wiêzieniach i ³agrach nie zostali w³aœciwie uhonorowani. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e panu prezydentowi nie zale¿a³o na innej, bardziej dostojnej oprawie tej rocznicy – napisali dzia³acze PO w specjalnym oœwiadczeniu dostarczonym do wszystkich lokalnych mediów. Podziêkowali te¿ kombatantom za to, ¿e na koniec uroczystoœci hymn zaintonowali, po czym wszyscy razem go zaœpiewali. Prezydent Tomasz Malepszy w wywiadzie dla Telewizji Leszno przyzna³, ¿e obchody 17 wrzeœnia

Daleko od firmy

Dziêki nowoczesnym œrodkom komunikowania, coraz wiêcej osób pracuje poza g³ówn¹ siedzib¹ swojej firmy. Wymaga to specyficznych umiejêtnoœci i szkoleñ. Wielkie koncerny na œwiecie dawno ju¿ wydzielaj¹ i przenosz¹ za granicê niektóre nieprodukcyjne czêœci przedsiêbiorstw. To du¿e komórki badawcze, pracownie projektowe, marketing i telemarketing, ksiêgowoœæ, sprawozdawczoœæ. Te prace mog¹ byæ wykonywane poza g³ówn¹ siedzib¹ firmy, a Internet pozwala na szybkie przekazywanie danych. A w niektórych krajach pracownicy kosztuj¹ znacznie taniej. Równie¿ w Polsce. Du¿e centra us³ug finansowych zachodnich instytucji powsta³y w Warszawie, we Wroc³awiu, w Poznaniu i innych miastach, centra badawcze funkcjonuj¹ w Poznaniu, £odzi i Krakowie. Te trendy gospodarcze staj¹ siê coraz bardziej powszechne. Równie¿ na mniejsz¹, lokaln¹ skalê. Powoli mo¿emy przyzwyczajaæ siê do sytuacji, kiedy ksiêgowy, prawnik, pracownik marketingu i wielu innych specjalistów, formalnie zatrudnieni w przedsiêbiorstwie, swoje czynnoœci bêd¹ wykonywali w domu przy komputerze i telefonie. Taka praca wymaga jednak zupe³nie innych predyspozycji. Szkoleniem w tym zakresie zajê³a siê Wielkopolska Agencja Rozwoju Przed-

Odnoœnie artyku³u „Rynek umiera”, o tym, ¿e leszczyñska starówka œwieci pustkami, a latem nie by³o na niej ani turystów, ani klientów w sklepach. Dlaczego tak siê dzieje? Zasadnicza sprawa, miesi¹ce lipiec-sierpieñ – czas wakacyjny, a wiêc ludzie wol¹ wyjechaæ poza miasto ni¿ spacerowaæ po rynku. Druga rzecz – nieciekawa oferta sklepów, zarówno pod wzglêdem asortymentu, jak te¿ ceny. Zastanówcie siê, czy mo¿na kupiæ coœ dobrego w rozs¹dnej cenie do jedzenia na rynku? Raczej w¹tpiê, ludzie uciekaj¹ do supermarketów. A sklepy odzie¿owe itp. – sama dro¿yzna. Hubert

Firma Odzieżowa

siêbiorczoœci Spó³ka z o.o., która ma swój punkt konsultacyjny w Starostwie Powiatowym w Lesznie. W³aœnie rozpocz¹³ siê nabór kandydatów na dwa bezp³atne szkolenia. Pierwsze, dwudniowe, dotyczy umiejêtnoœci obs³ugi klienta. Specjaliœci z Wy¿szej Szko³y Bankowej z Poznania nauczaæ bêd¹, w jaki sposób prowadziæ rozmowê z potencjalnym klientem firmy, jak ma wygl¹daæ kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, jak radziæ sobie z klientami wyj¹tkowo trudnymi. To szkolenie odbêdzie siê w jednym z oœrodków wypoczynkowych w okolicach Leszna, ale organizatorzy zapewniaj¹ dowóz uczestników na miejsce, nocleg i wy¿ywienie. Koszty finansuje Unia Europejska. Szkolenie odbêdzie siê 10-11paŸdziernika. Drugie szkolenie jest d³u¿sze, obejmuje trzy wekendy 21-22 i 2829 listopada oraz 5-6 grudnia. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w Lesznie. Tematy dotycz¹ komunikacji z klientem, ale s¹ przeznaczone dla tych uczestników, którzy dopiero rozpoczynaj¹ pracê w dzia³ach obs³ugi klienta. Szkolenie jest bezp³atne. Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê do Punktu Konsultacyjnego WARP Spó³ka z o.o. (Starostwo Powiatowe) w Lesznie przy pl. Koœciuszki, budynek B, p. 9, tel. 065 52968-24. an

zatrudni do oddziału w Gostyniu osobę na stanowisko:

KIEROWNIK – SZEF PRODUKCJI Aplikacje prosimy przesyłać pod adresem: SPiLLO, ul. Polna 33, 64-300 Nowy Tomyśl Kontakt tel.: 061 442 83 04

ci¹g dalszy ze str. 2 JSPOTKANIE Z AKTORK¥. 30 wrzeœnia, œroda, godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – spotkanie ze znan¹ aktork¹ filmow¹ i teatraln¹ Emili¹ Krakowsk¹. Zas³ynê³a przede wszystkim z roli Jagny z ekranizacji „Ch³opów”. Ostatnio zagra³a m.in. w serialach „Na dobre i na z³e” oraz „Pierwsza mi³oœæ”.

J FILM. 30 wrzeœnia, œroda, godz. 18, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie – pokaz filmów krótkometra¿owych Future Shorts Extra 3 „Summer Driftin”. Organizatorzy MBWA i Fundacja Ad Arte. J KABARET. 4 paŸdziernika, niedziela, godz. 16.30, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – Kabaret £owcy.B. Bilety w cenie 35 z³ do kupienia w MOK oraz Informacji Turystycznej. Dla naszych czytelników mamy 5 wejœciówek. Jak je wygraæ? O tym na str. 7. J KABARET. 9 paŸdziernika, pi¹tek, godz. 18, Dom Kultury w Rawiczu – wyst¹pi Kabaret Dno. Bilety w cenie 20 z³ do kupienia w DK i sklepie muzycznym Orion. J KABARET. 9 paŸdziernika, pi¹tek, godz. 20.30, Klub Kwadrat przy ul. Armii Krajowej w Lesznie – wyst¹pi Kabaret Dno. Bilety w cenie 25 z³ mo¿na kupiæ w kawiarni Klubu Kwadrat lub MOK. JKONCERT. 15 paŸdziernika, czwartek, godz. 19, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert Katarzyny Groniec „Listy Julii”. Bilety w cenie 35 z³ do kupienia w MOK oraz Informacji Turystycznej. Dla naszych czytelników mamy 2 podwójne zaproszenia. Jak je wygraæ? O tym na str. 20. „ABC” jest patronem medialnym koncertu. JWYSTAWA. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – wystawa „Wrzesieñ 1939…” – ze zbiorów leszczyñskich kolekcjonerów: Jerzego Adamskiego, Jacka Borowiaka, Zdzis³awa Glapiaka, Zbigniewa Gryczki, Mariana Kubiaka, Kazimierza Kucharzaka, W³adys³awa Piosickiego i Józefa Szymendery. JWYSTAWA. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – wystawa „Plakat polski w krêgu Juliusza S³owackiego” z udzia³em Jacka Jaroszyka.

Najskromniejsze ze skromnych, ale najbardziej wymowne słowo

Dziękujemy kierujemy do ks. Proboszcza naszej parafii oraz ks. dr. Wojciecha Kosowicza gościa z Teksasu, wszystkich Koleżanek i Kolegów oraz oddanych Przyjaciół leszczyńskiej kultury i leszczyńskiego lotniska, do życzliwych Znajomych i najbliższej Rodziny za niezapomniany uroczysty i sportowy, na latających skrzydłach, udział w pożegnaniu na Gronowskim cmentarzu

JCZESKI RAJ. Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie – ekspozycja malarstwa sztalugowego, grafiki, rysunku pt. „Czeski raj”, której autorem jest Filip T.A.K., malarz i grafik o prawdziwym nazwisku Tadeusz Andrzej Krawczyszyn.

śp.

JROK 1939. Muzeum Okrêgowe przy pl. Metziga w Lesznie – wystawa „Rok 1939 w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce”. Komisarz dr Eugeniusz Œliwiñski.

Janusza Szymańskiego po1356

Żył i tworzył godnie wśród Nas, a Wasza liczna obecność potwierdziła, że Janusz był lubiany i ceniony w Waszych środowiskach. My natomiast Janusza po prostu kochaliśmy. Żona Jagoda, córka Kamila, zięć Said i wnuk Tarek

mia³y skromniejszy charakter ni¿ uroczystoœæ przygotowana 1 wrzeœnia w rocznicê wybuchu drugiej wojny œwiatowej. – Dowódca pu³ku mówi³, ¿e ma pewne problemy ze stanem osobowym – tak prezydent t³umaczy³ nieobecnoœæ wojska pod Obeliskiem Katyñskim. Oœwiadczenie PO Tomasz Malepszy uzna³ za polityczne, a liderowi partii Andrzejowi Murkowi wypomnia³, ¿e przez lata nie uczestniczy³ w obchodach wa¿nych rocznic pañstwowych. Zdaniem prezydenta, pojawi³ siê on pod pomnikiem dopiero teraz, bo niedawno zosta³ cz³onkiem zarz¹du PO w Lesznie. lm

Czytelnicy komentuj¹

5

J WYSTAWA. Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego przy ul. Narutowicza w Lesznie – wystawa malarstwa Wojciecha Weissa „Piêkno do mnie przysz³o…”. lm


6

OBOK PRAWA

11 śmiertelny wypadek w powiecie kościańskim

REGION. Policja przeszukała dworce PKP w regionie oraz ewakuowała pracowników i klientów marketów dwóch sieci handlowych. Placówki otrzymały faksy z wiadomością o bombach.

Rowerzystka zmarła w szpitalu

Kolejny głupi żart mieszkańca Konina

Z fałszywą bombą

Fot. KPP w Kościanie ▲Do śmiertelnego wypadku doszło na prostym odcinku drogi przy wjeździe do Gryżyny.

GRYŻYNA. 18-letnia kobieta zginęła pod kołami renault master. Tragedia rozegrała się we wtorek, na prostym odcinku drogi, przy wjeździe do wioski. 40-letni kierowca busa jechał w tym samym kierunku, co rowerzystka, a więc od strony Nowego Dębca. Podczas wyprzedzania z nieznanych przyczyn zahaczył o nią. Nie wiadomo, dlaczego do tego doszło. We wtorkowe popołudnie widoczność na drodze była dobra. Asfalt w tym miejscu nie jest dziurawy, żeby trzeba było wykonywać na nim jakieś szczególne manewry. – Rowerzystka trafiła do szpitala, ale w wyniku poniesionych obrażeń zmarła – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. W czwartek przed zamknięciem tego numeru „ABC” miała odbyć

się sekcja zwłok 18-latki. Kierowca busa jak dotąd nie usłyszał żadnego zarzutu. *** DROGA NR 5. Tego samego dnia na „piątce” pomiędzy Poninem a Czaczem prowadzący renault megane 30-letni wrocławianin uderzył w tył przyczepy jadącego przed nim ciągnika rolniczego. Jego samochód odbił się od niej i wylądował na przeciwległym pasie jezdni. Tymczasem z przeciwnego kierunku zbliżała się honda. Jej kierowca widząc, że zderzy się z renault, postanowił uciec na pobocze. Wjechał do rowu, uderzył w drzewo i dachował. Trzej uczestnicy wypadku musieli skorzystać z pomocy medycznej. Pasażerka hondy trafiła do szpitala. *** KOBYLIN. Na ul.Kolejowej potrącona została 63-letnia mieszkanka

Gazownik oszust GOSTYŃ. Mężczyzna podający się za pracownika gazowni wyłudził 100 zł od mieszkanki Gostynia, a potem ukradł jej saszetkę z zawartością 1600 zł. Oszusta poszukuje gostyńska policja. W poniedziałkowe popołudnie do jednego z mieszkań przyszedł mężczyzna podający się za pracownika gazowni. Twierdził, że ma wymienić dysze w junkersie. Wykorzystał fakt, że w rejonie Gostynia trwa wymiana urządzeń gazowych dostosowanych do nowej jakości gazu. Być może dlatego kobieta tak łatwo mu uwierzyła. – Mężczyzna oglądając junkres stwierdził, że nie może dokonać wy-

miany na miejscu. Poprosił kobietę o sto złotych na pokrycie kosztów przesyłki urządzenia zapewniając, że kwota ta zostanie jej zwrócona – relacjonuje Przemysław Giemza z KPP w Gostyniu. – Kobieta wręczyła mu pieniądze i wyszła na chwilę do innego pomieszczenia. Oszust w tym czasie skradł z jej barku saszetkę z pieniędzmi, w której było 1600 zł i ulotnił się z jej mieszkania niczym gaz. Poszkodowana dopiero następnego dnia zorientowała się, że została okradziona i zgłosiła ten fakt policji.

ES

4 października, w niedzielę, o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie wystąpi

Kabaret Łowcy.B Bilety kosztują 35 zł i są do kupienia w MOK i Informacji Turystycznej. Dla naszych czytelników mamy 5 zaproszeń na koncert. Aby je otrzymać wystarczy wysłać SMS na nr 7238, w treści wpisać ABC.KABARET oraz swoje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Na SMS-y czekamy do 30 września. Koszt to 2,44 zł z VAT. Nazwiska osób, które wygrały bilety opublikujemy w gazecie 2 października.

miasta jadąca rowerem. Najechał na nią volkswagen polo kierowany przez 50-letnią mieszkankę gminy Zduny. Rowerzystka jechała w tę samą stronę, co samochód. Przed nią rowerem jechała inna kobieta. Samochód je wyprzedzał. Zaczął skręcać w prawo, w ul. Droga Królewska. Kobieta kierująca volkswagenem źle wykonała ten manewr. Nieprawidłowo oceniła odległość od rowerzystek i ścinając zakręt uderzyła w 63-latkę. Potrącona rowerzystka miała wiele szczęścia, doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Trafi ła na obserwację do szpitala. Mieszkankę gminy Zduny policja ukarała mandatem (luk) w wysokości 400 zł.

W tym wieku... RAWICZ. Kradzieże sklepowe to już codzienność. Ta była o tyle niezwykła, że dokonała jej... 81letnia mieszkanka miasta. Została przyłapana w środę w Polomarkecie na rynku przez pracowników sklepu. Usiłowała wynieść dwie kostki Domestosa do ubikacji za 6 zł. Obsługa placówki powiadomiła policję, a ta ukarała staruszkę mandatem w wysokości 100 zł.

J.W.

Wiadomość o rzekomo podłożonej bombie trafiła do leszczyńskich policjantów w czwartek około godz. 16. O ładunku wybuchowym poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Ta z kolei została zawiadomiona przez centralę PKP oraz markety Kaufland i Netto, że przyszedł do nich faks informujący o podłożonej bombie. Gdzie? Tego w faksie nie napisano. Było jedynie wiadomo, że chodzi o jakieś dwa miejsca. – Po godzinie 17 na dworzec PKP pojechała grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Przeszukania dokonano bez ewakuacji podróżnych i pracowników kolei. Nic nie znaleziono – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Bomby szukano również w leszczyńskim Kauflandzie i dwóch marketach Netto. Kierownicy tych placówek zarządzili ewakuację klientów i personelu.

Podobne akcje poszukiwawcze przeprowadzono na dworcach i w marketach w sąsiednich powiatach. Tam również niczego nie znaleziono. Informacja o podłożonej bombie jest już kolejną, która w tym miesiącu dotarła do policji. Na początku września nieznany sprawca powiadomił o ładunku wybuchowym w jednym z marketów sieci Kaufland. Oczywiście nic nie znaleziono, a autor fałszywego alarmu kilkanaście dni później trafił w ręce policji. Okazał się nim mieszkaniec Konina, który nie pałał sympatią do sklepów tej sieci. Uważał, że jej pracownicy są wykorzystywani. Ze wstępnych informacji wynika, że ten sam mężczyzna i tym razem powiadomił o bombie, której nie ma. Teraz będzie miał problem. Jeśli zostanie obciążony kosztami następnej niepotrzebnej akcji, raczej nie wypłaci (luk) się do końca życia.

Ukradli miedź DĄBCZE. Na 12.000 zł wyceniła straty energetyka, po kradzieży miedzianego uzwojenia z transformatora zawieszonego na betonowym słupie. Elementy zniknęły w nocy z wtorku na środę. Ktoś najpierw odłączył zasilanie od transformatora średniego napięcia, a później go ogołocił. Policja podejrzewa, że kradły przynajmniej 2 osoby i to fachowcy. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni tylko na terenie powiatu

leszczyńskiego doszło do 4 takich kradzieży. Jedną zanotowano także w sąsiednim powiecie gostyńskim. Za każdym razem sprawcy działają podobnie - odcinają zasilanie od transformatorów, a potem je okradają. – Według jednej z naszych hipotez wszystkie te zdarzenia łączą te same osoby – przyznaje Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Oby tylko pewnego dnia złodzieje nie pozbawili prądu połowy regionu.

(luk)

Zderzenie aut

Po kołpaki GOSTYŃ. Pecha miało dwóch złodziei kradnących pod osłoną nocy kołpaki z forda mondeo zaparkowanego na niestrzeżonym parkingu na ul. Zielonej. Tak się złożyło, że zostali zauważeni i zatrzymani przez patrolujący miasto policyjny patrol. Wartość kołpaków, które podprowadzili 23letni Robert P. i 29-letni Łukasz M., oszacowano na 400 zł. Za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.

ES

Kto ukradł?

Fot. archiwum

PARŁOWICE. Policja wyjaśnia okoliczności kradzieży, do której doszło w domu jednego z mieszkańców wsi. W rawickiej komendzie zgłosił on, że ukradziono mu portfel, w którym miał 25 zł, dowód osobisty, prawo jazdy i dowód rejestracyjny motoroweru. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w kradzież może być zamieszana osoba z otoczenia pokrzywdzonego.

J.W.

▲W bok fiata seicento uderzył opel vectra.

GOSTYŃ. W środę przed południem na ulicy Poznańskiej zderzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala w Lesznie. Jadący w kierunku Kunowa, kierowca fiata seicento, mieszkaniec gminy Kościan, zamierzał skręcić do jednej z posesji. Manewru tego prawdopodobnie nie zauważył jadący za

nim oplem vectra mieszkaniec gminy Gostyń, który w tym czasie zaczął wyprzedzać jadący przed nim samochód i uderzył czołowo w jego bok. W zdarzeniu ucierpiał kierowca seicento, który z podejrzeniem złamania czaszki odwieziony został do gostyńskiego szpitala, a stamtąd przetransportowany do szpitala w Lesznie.

ES


OBOK PRAWA

Włamywacz z przeszłością POWIAT LESZCZYŃSKI. Ma dopiero 17 lat, a przy tym bogatą policyjną kartotekę. Na razie nic więcej nie ukradnie. Podczas ostatniego skoku popełnił błąd w przestępczej sztuce i został złapany. Policjanci z Włoszakowic już od pewnego czasu próbowali wyjaśnić serię zagadkowych włamań do mieszkań w gminie. Do zdarzeń dochodziło najczęściej w biały dzień pod nieobecność domowników. Włamywacz wchodził do domów lub mieszkań, przeszukiwał szafki i wyciągał z nich pieniądze. Nie gardził też komórkami, które mógł łatwo upłynnić na czarnym rynku. Długo nie udawało się schwytać rabusia. Zatrzymano go dopiero kilka dni temu i to przez przypadek. Właściwie to złapał go domownik, którego przestępca postanowił odwiedzić. – Mieszkańca domu zaniepokoił szmer, dochodzący zza drzwi. Przez uchylone drzwi zauważył mężczyznę,

który buszuje po szafkach. Przeszukiwał odzież leżącą na korytarzu oraz szafki kuchenne – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Zaniepokojony lokator zadzwonił na policję. Traf chciał, że jego rozmowę – choć prowadzona była po cichutku – usłyszał rabuś. Czując, że sytuacja robi się niewesoła, postanowił się czym prędzej ewakuować z właśnie okradanego mieszkania. Wtedy domownik zorientował się, że przestępca próbuje mu zwiać i rzucił się za nim w pogoń. Kazał mu wrócić do mieszkania, co – ku zdziwieniu właściciela mieszkania – złodziej posłusznie uczynił. – Został przytrzymany w miesz-

Ceny paliw

na 23.09.2009

Stacja POWIAT GOSTYŃSKI Markowski, Gostyń Eko-Lux, Gostyń Shell, Krajewice Orlen, Poniec Bliska, Krobia

Pb95

Pb98 ON/Bio*

LPG zł/l

4,34 4,40 4,45 4,39 4,39

4,44 4,50 4,69 4,49 4,49

3,66 3,69 3,79 3,68 3,72/3,35

1,85 1,88 1,81

POWIAT KOŚCIAŃSKI Gronpal, Stare Bojanowo Matuz, Kościan Zametex, Kościan Orlen, Kościan Orlen, Śmigiel

4,17 4,34 4,35 4,35 4,38

4,56 4,55 4,59 4,43

3,57 3,62 3,65 3,63 3,62

1,87 1,89 1,89 -

POWIAT LESZCZYŃSKI Orlen, Leszno Lukoil, Leszno Jespol, Leszno Zametex, Leszno Gronpal, Włoszakowice Matuz, Pawłowice Markowski, Lipno

4,29 4,25 4,28 4,27 4,19 4,43 4,34

4,55 4,47 4,48 4,53 4,55 4,53 4,50

3,65 3,59 3,64 3,65 3,65 3,72 3,62

1,83 1,80 1,82 1,83 1,82 -

POWIAT RAWICKI Orlen, Rawicz Lotos, Bojanowo Statoil 123, Rawicz

4,39 4,42 4,34

4,65 4,48

3,69 3,69 3,64

1,85 1,85 1,89

* - Bioester – paliwo do diesla na bazie oleju rzepakowego

Opr. (luk)

We wtorek w „ABC”

kaniu i przekazany nam – dodaje P. Rosiński. Złodziejem okazał się zaledwie 17-letni niepracujący mieszkaniec okolic Włoszakowic. W przeszłości, jako małoletni, był karany za podobne przestępstwa. Chłopak przyznał się, że od roku 2007 do 2009 dopuścił się 9 włamań do mieszkań i 5 kradzieży. – Części z nich dokonał jako małoletni, dlatego odpowie za nie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Z pozostałych będzie się tłumaczył w normalnym trybie, jak osoba dorosła. Wówczas grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności – objaśnia P. Rosiński. Policja prowadzi postępowanie zmierzające do odzyskania telefonów komórkowych skradzionych przez 17-latka. (luk)

7

Podrabiała stówki GÓRA. Nieuczciwa koleżanka kasjerki pewnej instytucji finansowej wprowadziła do obrotu trzy fałszywe banknoty 100-złotowe. Fałszywki w pliku innych banknotów odnalazła pracownica biura, która liczyła pieniądze pochodzące ze spłat kredytów. Banknoty miały te same numery, a na dodatek nie posiadały żadnych zabezpieczeń w postaci znaków wodnych. Tym przypadkiem zainteresowała się policja, która doszła, skąd lewe banknoty pojawiły się w placówce. – Przyniosła je 31-letnia koleżanka kasjerki – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Kobieta wykorzystała nieuwagę przyjaciółki i podmieniła 3 prawdziwe stówki na fałszywki. Rachunek się zgadzał. Pieniądze zostały wydrukowane na... domowym urządzeniu wielofunkcyjnym.

– Kobiecie przedstawiliśmy zarzut popełnienia przestępstwa podrobienia, puszczenia w obieg i przywłaszczenia 300 zł – dodaje J. Konopnicki. Za wprowadzenie do obiegu fałszywek może jej grozić do 25 lat pozbawienia wolności. (luk)

Do pieczarkarni SIEDLNICA k. WSCHOWY. 5000 zł wynoszą straty po wizycie złodzieja w jednym z gospodarstw zajmujących się uprawą pieczarek. Nieproszony gość wszedł do pomieszczenia gospodarczego, skąd wyniósł m.in.: szlifierkę, pilarkę łańcuchową i przyrząd do pielęgnacji pieczarek. (luk)

Zginął pod szynobusem RĘBIECHÓW k. KOBYLINA. W niedzielę pod kołami szynobusu zginął 22-letni mieszkaniec tej wsi. Policja raczej wyklucza samobójstwo. Do tragedii doszło około godz. 19.30. Mężczyzna szedł torowiskiem. Z przeciwnego kierunku, po drugim torze, jechał pociąg z Leszna. Szynobus relacji Ostrów Wielkopolski-Leszno nadjeżdżał z drugiej strony – torem, którym szedł mężczyzna. Według policji, 22-latek mógł nie zdawać sobie z tego sprawy. Być może odgłos nadjeżdżającego szynobusu zagłuszał pociąg z Leszna. Z kolei maszynista szynobusu nie widział mężczyzny z oddali. Zauwa-

Okradł komis WSCHOWA. Sprzęt elektroniczny interesował włamywacza, który nocą odwiedził komis przy ul. Głogowskiej. Włamanie zgłoszono w poniedziałek. Przestępca dostał się do komisu wybijając jedną z szyb. Ze środka ukradł laptop i – rzecz jasna – trochę przydatnych akcesoriów komputerowych. W ten sposób zyskał wyposażenie prawdziwego internauty. Zadowolił się również kilkoma telefonami komórkowymi. Właścicielka punktu wyceniła straty na 600 zł. (luk)

żył go dopiero w chwili, gdy wyminął pociąg, ale wtedy mężczyzna był już bardzo blisko. Maszynista nie miał szans na zahamowanie. Jadący z prędkością około 90 km na godzinę szynobus najechał z tyłu na mieszkańca Rębiechowa. Zatrzymał się po około 200 m. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. – Nic nie wskazuje na samobójstwo, sądzimy, że był to nieszczęśliwy wypadek – powiedział Mariusz Polny, kierownik Posterunku Policji w Kobylinie. – Przeprowadzono sekcję zwłok ofiary, ale na wyniki

badań, które wykażą czy mężczyzna był trzeźwy, musimy jeszcze poczekać. Alkomatem przebadany został maszynista szynobusu, był trzeźwy. Prowadzimy postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii. J.W.

Nie lubił banku LESZNO. W nocy z poniedziałku na wtorek na ul. Rumuńskiej nieznany sprawca porysował lakier w zaparkowanym tam samochodzie. Właściciel auta, jeden z krakowskich banków, oszacował straty na 3500 zł. Czyżby wandal zemścił się za kłopoty finansowe? (luk)

Musiał uciekać RYDZYNA. Mieszkaniec powiatu rawickiego kierujący audi wyleciał z drogi, bo musiał uciekać na pobocze przed kierowcą jadącym środkiem jezdni. Do zdarzenia doszło we wtorek po południu na ul. Wyspiańskiego. Jadący przepisowo 26-letni mężczyzna z powiatu rawickiego zobaczył, że z przeciwnego kierunku zbliża się do niego jakieś auto. Nie byłoby w tym nic dziwnego,

gdyby nie fakt, że ten samochód jak gdyby nigdy nic jechał sobie środkiem asfaltu. Mężczyzna z audi miał wybór - albo uderzyć w niego albo zjechać na pobocze. Wybrał tą drugą opcję. Niestety wpadł do rowu i dachował. – 26-latek doznał wstrząśnienia mózgu – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Policja szuka sprawcy wypadku. (luk)

Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza na koncert

„Miłość Ci wszystko wybaczy...” Największe przeboje Edith Piaff, Marleny Dietrich i Hanki Ordonówny w wykonaniu: Magdaleny Skawińskiej - śpiew, Joanny Błażej-Łukasik - fortepian, Pawła Łukasika - skrzypce.

26 września 2009 r., godz. 19.00 Muzeum Okręgowe w Lesznie pl. J. Metziga 17 64-100 Leszno Tel. +48 65 529 61 40 Fax. +48 65 529 29 86

Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie ul. G. Narutowicza 31 64-100 Leszno Tel. +48 65 529 61 43 Fax. +48 65 529 61 44

Godziny otwarcia muzeum poniedziałek wtorek środa - piątek sobota - niedziela

nieczynne 9.00 – 16.30 9.00 – 14.30 10.00 – 14.00

Mecenas Kultury 2009


AKTUALNOŚCI

8

W sobotę w Brytyjskim Narodowym Arboretum koło Litchfield odsłonięto Pomnik Polskich Sił Zbrojnych. Olbrzymi granitowy postument, na którym stanął oraz 16 tablic ustawionych na jego obrzeżach wykonał Granit-Mar z Kościana.

Łzy kombatantów O tym przedsięwzięciu już w gazecie pisaliśmy. Przypomnijmy tylko, że realizacja niezwykłego zamówienia, największego w dziejach Granit-Maru, trwała blisko pół roku. Na granitowych tablicach, wykonanych z materiału sprowadzonego z Francji, wykuto około 8500 liter. Tworzą one tekst upamiętniający najważniejsze jednostki Armii Polskiej oraz ważniejsze bitwy, w których uczestniczyli Polacy. Jest m.in. tablica zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Granitowe elementy wieziono z Kościana do Wielkiej Brytanii czterema tirami. Na nich ustawiony został pomnik z brązu (przedstawia czterech żołnierzy stojących pod słupem, na którym znajduje się orzeł z rozpostartymi skrzydłami), wykonany przez Roberta Sobocińskiego z Poznania. Pomnik odsłonili książę Knetu Edward Windsor oraz ambasador RP w Wielkiej Brytanii Barbara Tuge-Erecińska. Wśród składających wieńce był m.in. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie. – W uroczystości wzięło udział około półtora tysiąca osób, głównie kombatanci z Polski i Anglii. Niejednemu z nich zakręciła się łza w oku. Ale trudno się dziwić. Dla nich to było duże przeżycie – dodaje Mirosław Gryś, właściciel Granit-Mar. Wystąpiły też chóry i orkiestra wojskowa RAF-u. Odbyły się prezentacje wojskowe, m.in. przeloty samolotów Spitfire i Hurricane, jakimi latano w czasie drugiej wojny światowej. Dodajmy, że Pomnik Polskich Sił Zbrojnych jest drugim co do wielkości w Brytyjskim Narodowym Arboretum. W parku znajduje się około 130 monumentów poświęconych żołnierzom poległym w obu wojnach światowych oraz innych konfliktach zbrojnych XX i XXI wieku. Dotychczas żaden nie był poświęcony Polakom. DARIUSZ BOROWSKI

Fot. archiwum rodzinne ▲Mirosław Gryś, z żoną Małgorzatą, na tle granitowych tablic upamiętniających polskich żołnierzy. Płyty wykonane zostały w ich firmie.

Smaczne salami Zakład Mięsny Konarczak z Pogorzeli odniósł wspaniały sukces podczas tegorocznej Polagry Food w Poznaniu. Firma zdobyła kilka nagród, a w ogólnej klasyfikacji zajęła drugie miejsce wśród blisko trzydziestu wystawców z całej Polski. Pogorzelska firma wielokrotnie prezentowała się na poznańskich targach, zawsze zdobywając nagrody za swoje wyroby. W tym roku wzięła w nich udział po 2-letniej przerwie i została zauważona nie tylko przez kapitułę konkursową, ale i przez publiczność. Najwyższe uznanie zdobyło salami Czoriso, zdobywając na targach pierwsze miejsce. Na drugich lokatach znalazły się polędwica pieczona oraz kiełbasa biała wielkopolska. Tę ostatnią pracownicy pogorzelskiego Zakładu Mięsnego wyrabiali na oczach publiczności. – Nasze stoisko znajdowało się w pawilonie opatrzonym hasłem „Smaki regionów”, w którym prezentował się poznański Urząd Marszałkowski – wyjaśnia Józef Konarczak, właściciel firmy. – Publiczność miała okazję zobaczyć, jak według długoletniej tradycji, powstaje biała kiełbasa. Mogła też spróbować naszych wyrobów oraz wymienić poglądy z przedstawicielami zakładu. Pogorzelski zakład zajął też drugie miejsce w konkursie o tytuł Najlepszego Producenta Wędlin Polagra 2009 w grupie małych zakładów oraz wyróżnienie za wysoką jakość produktów ocenianych w konkursach wędliniarskich XV Jubileuszowego Forum Rzeźnictwa i Wędliniarstwa, które odbyły się podczas tegorocznej Polagry.

Firma z Pogorzeli była jedną z najlepszych nie tylko pod względem jakości swoich wyrobów, ale także w sztuce ich układania i dekorowania. Zajęła pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszą paterę” w grupie Party Serwis. 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, Józef Konarczak zawiezie do Brukseli jeden ze swoich wyrobów – kiełbasę białą wielkopolską i poczęstuje nią eurodeputowanych. Cech Rzeźników Poznańskich stara się bowiem o uznanie jej za produkt regionalny. A zaproszenie do Brukseli przysłał sam Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

E. CURYK - SIERSZULSKA

Fot. archiwum ▲Józef Konarczak, właściciel pogorzelskiego zakładu otrzymał podczas Polagry podziękowanie za zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Kazachstanu. Dostał m.in. charakterystyczne dla tamtejszej kultury nakrycie głowy.

www.telewizjaleszno.pl

Nowa strona W ubiegłym tygodniu zmieniła się internetowa strona Telewizji Leszno. Jej adres pozostał ten sam. Inny jest układ strony i jej kolorystyka. Można na stronie przejrzeć wszystkie programy przygotowywane przez leszczyńskich dziennikarzy, m.in. Magazyn żużlowy, Kwadrans z prezydentem, Muza, czy Za winklem. Specjalne miejsce na www. telewizjaleszno.pl ma codzienny, sztandarowy program informacyjny lokalnej stacji. Wszystkie newsy można przejrzeć w dowolnej chwili. Co ważne – teraz każdy materiał filmowy można skomentować. Na stronie są też zapowiedzi imprez i galeria zdjęć z wydarzeń, jakie miały miejsce w Lesznie.

lm


AKTUALNOŚCI

9

Po motocyklach zostały ramy W dwie godziny Andrzej i Marzena Frankowscy z Zaborówca stracili w pożarze nowo wybudowaną murowaną wiatę, a wraz z nią całe wyposażenie. Ogień nie oszczędził nawet schowanych w środku maszyn żużlowych należących do ich syna Arona, adepta szkółki żużlowej. Pech zaczął się od sierpniowego treningu. 12-letni Aron Frankowski trafił do szpitala, bo na torze leszczyńskiej Unii zaliczył upadek. Diagnoza - złamana lewa noga. To oznaczało dla niego zerwanie z żużlem do czasu, aż się wykuruje – Syn na drugi dzień po tamtym upadku poprosił mnie, żebym pozwolił mu wyczyścić jego motocykl na podwórku. Pucował go, żeby tylko lśnił, uważając przy tym, aby nie uszkodzić gipsu na nodze – wspomina jego tata A. Frankowski. Zaledwie tydzień temu chłopak pozbył się z nogi balastu i czym prędzej postanowił wrócić na motocykl. Na początek tylko na crossowy. – W czwartek jeździł trochę po podwórku, przyzwyczajał się. Później maszynę odstawił do wiaty. Miał tam jeszcze dwie maszyny żużlowe – wyjaśnia pani Marzena, mama Arona. Gdyby wiedział, co w sobotę spotka jego ukochane motocykle, z pewnością schowałby je gdzie indziej.

Palicie się! Krzyknął Jerzy Zieliński, nauczyciel z Brenna, który akurat w sobotni wieczór przejeżdżał przez Zaborówiec. Frankowscy wybiegli na podwórko. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Wiata, którą niedawno przykryli blachą, płonęła. Zdążyli tylko wyjechać z podwórka zaparkowanymi na nim samochodami.

– Próbowaliśmy gasić pożar, ale przez zwarcie instalacji elektrycznej wyłączył się prąd, przestał działać hydrofor i zabrakło wody. Dobrze, że jechała już straż pożarna. Córka Malwina pojechała do remizy po węże, które potem podłączyliśmy do pobliskiego hydrantu – relacjonuje przebieg pożaru A. Frankowski.

Załamany W tej wiacie mieli wszystko, co jest potrzebne w gospodarstwie i do pracy. Z dymem poszedł m.in. agregat prądotwórczy, pompa hydroforowa i elektronarzędzia. – Do teraz jesteśmy w szoku. W 2 godziny straciliśmy dorobek 20 lat naszej pracy. Nie było szans, aby cokolwiek wynieść ze środka – mówi pani Marzena. Aron cały czas wspierał rodziców. Ale przyszedł moment, w którym coś w nim pękło. Rozpłakał się jak dziecko, gdy zobaczył, jak strażacy wyciągają z wiaty i rzucają na podwórko jego dwa ukochane motocykle żużlowe. Oba były spalone. Została po nich tylko metalowa konstrukcja. Dobrze, że chociaż motor crossowy cudem ocalał. – Syn nie wychodzi na podwórko, nie patrzy na resztki tego sprzętu – mówi jego mama. Chłopak nie chce wspominać tego zdarzenia. Czy mu smutno? – I smutno i przykro – wyjaśnia po

V Z motocykla Arona pozostało niewiele. Chłopak nie chce nawet go oglądać.

cichu, wspierając się na jednej kuli.

Od nowa Frankowscy całą noc z soboty na niedzielę stróżowali przy pogorzelisku. Obawiali się, że znów może wybuchnąć pożar. – To p r z e z piec centralnego ogrzewania. Po raz pierwszy w nim rozpaliliśmy – objaśnia załamany pan Andrzej i dorzuca: – Proszę podziękować w gazecie wszystkim mieszkańcom Zaborówca, którzy nam pomogli w gaszeniu ognia i strażakom z Brenna i Wijewa. Rodzina nie ukrywa, że czeka ją mnóstwo wydatków. – Jakiś miesiąc temu założyliśmy w tym spalonym budynku całkiem

V W dwie godziny żywioł zniszczył nowo wybudowaną murowaną wiatę.

nową instalację elektryczną. Mury co prawda stoją, ale przez pożar poodchodziły od nich tynki. Mieliśmy założyć trzy nowe bramy. Musieliśmy odmówić dostawę. W pierwszej kolejności będziemy inwestować w nowy dach – wyjaśniają i dziękują Bogu, że płomienie nie przeniosły się na

ich dom. A co z Aronem, który stracił swoje ukochane motocykle warte kilkadziesiąt tysięcy złotych? – Jeden mu odkupimy. Może nie od razu, może na wiosnę. A jeśli nie, to chłopak będzie jeździł na klubowym – mówią jego rodzice. (luk)

eurobank, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić? Charakterystyczny czerwono-biały neon z napisem dacyjny. Konsolidacja kredytów przy jednoczesnym wy„eurobank” z daleka przyciąga wzrok i kieruje do dłużeniu okresu kredytowania może obniżyć miesięczną oddziału eurobanku, który mieści się w Lesznie przy ratę nawet o połowę. Konsolidacja pozwala bowiem ul. Narutowicza 22. Wygodna lokalizacja w czynnym połączyć kilka różnych zobowiązań tak, by zamiast wielu przez 6 dni w tygodniu centrum handlowym to tylko rat spłacać jedną: w jednym banku, z jednym terminem jedna z wielu zalet eurobanku – największym atutem płatności, w stałej kwocie. Kredyt eurobanku łączy jest jego oferta. kluczowe zalety wszystkich dostępnych na rynku ofert. Prostota i szybkość, życzliwość i kompetencja obsługi Może być przeznaczony na konsolidację dowolnej liczby oraz konkurencyjne oprocentowanie sprawiają, że do zobowiązań finansowych, m.in. kredytów i pożyczek goeurobanku idzie się jak do ulubionego „sklepu z pieniędz- tówkowych, ratalnych, mieszkaniowych, także limitów mi”. Gotówkę można otrzymać kart kredytowych oraz ROR. bez zbędnego oczekiwania i W ramach kredytu, którego makNajbliższy formalności, kredyt - już w symalna kwota wynosi aż 150 000 oddział: 15 minut, bez konieczności PLN, istnieje także możliwość pookazywania zaświadczenia o zyskania dodatkowych środków na ul. Narutowicza 22 zarobkach, kartę kredytową dowolny cel. Maksymalny okres kreczynny w godz. pn.-pt.: 10-18 Visa Classic - od ręki, już przy dytowania jest bardzo długi – wynosi sb. 10-14. dochodzie od 600 zł miesięczaż 96 miesięcy. Kredyt ten jest łatwo nie, a złotą kartę Visa Gold i szybko dostępny – można go otrzy– już przy 1000 zł dochodu. Każdy z tych produktów mać nawet w 15 minut, już przy dochodzie 550 PLN. eurobank wprowadził jako pierwszy w Polsce. eurobank, Bank nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego. Klient, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić? podpisując umowę kredytu, może zadecydować, którego dnia w miesiącu zamierza płacić raty, dopasowując termin Szybkie i wygodne pożyczanie Teraz klienci eurobanku mogą skorzystać z promocyj- spłacania np. do daty otrzymywania pensji. Dodatkowo, nego oprocentowania kredytów gotówkowych – oprocen- osoby konsolidujące swoje zobowiązania w eurobanku towanie nominalne wynosi 6,9%. Wystarczy terminowo mogą teraz skorzystać z atrakcyjnej promocji - wystarspłacać raty, promocja polega bowiem na zwrocie różnicy czy przedstawić dokumenty potwierdzające spłacenie odsetek pomiędzy oprocentowaniem standardowym a konsolidowanych zobowiązań, żeby otrzymać zwrot promocyjnym – tym klientom, którzy będą spłacać kredyt kwoty stanowiącej równowartość prowizji bankowej za zgodnie z harmonogramem. Oferta dotyczy pożyczek udzielenie kredytu. udzielanych na okres od 3 do 36 rat, na kwoty od 500 zł do eurobank 6 000 zł. Jest skierowana do osób uzyskujących dochód z Bank działa na polskim rynku od września 2003 roku. różnych źródeł, m.in.: umowy o pracę, renty lub emerytury, Jest laureatem wielu nagród – zdobył tytuł Firmy Przyjaznej działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej. Klientowi 2005 oraz I miejsce za „sprawność działania” w zorganizowanym przez miesięcznik „Bank” rankingu najKarta kredytowa Oprócz szybkiej pożyczki gotówkowej, dostępnej nawet większych banków w Polsce. Tworzy go ponad 3200 osób w 15 minut, w ofercie banku znajduje się karta kredytowa, pracujących w ponad 500 placówkach na terenie całego która posiada - podobnie jak pożyczka - udogodnienie kraju. - Oferujemy pełen wachlarz produktów eurobanku ułatwiające lepszą kontrolę nad finansami w postaci bezpłat- oraz – oczywiście - przyjazną i profesjonalną obsługę nego powiadomieniem o terminie spłaty za pośrednictwem – mówi Paulina Denesiuk, manager oddziału, która dzięki wiadomości sms. Wśród kart kredytowych banku są m.in. kilkuletniemu doświadczeniu w branży finansowej doskoVisa Premium Club eurobank (zapewnia nie tylko łatwy nale rozumie potrzeby finansowe swoich klientów. dostęp do gotówki i 56-dniowy okres bezodsetkowy, ale takNota prawna: że paletę korzyści programu lojalnościowego) i Visa Gold Promocja kredytu gotówkowego trwa do 23.12.2009. Home (wydawana do kredytu hipotecznego, umożliwia RRSO z 21.09.2009 dla kredytu 6000 zł, w 36 ratach, bez tańsze zakupy w wybranych marketach budowlanych). ubezpieczenia wynosi 10,8%. Szczegóły oferty, w tym dotyczące lokat, rachunków, kredytów i kart kredytowych Kredyt jeden za wszystkie Dla Klientów, którzy chcą zredukować comiesięczne oraz informacje o opłatach, prowizjach i zabezpieczeniach, wydatki oraz dla tych, którzy chcieliby uzyskać dodat- dostępne są w placówkach eurobanku oraz na stronie www. po1382 kową gotówkę, eurobank przygotował kredyty konsoli- eurobank.pl


10

SPRAWY

Boszkowo samowolnie Przyjeżdżają z Wrocławia, Lubina, Głogowa. Do Dolnoślązaków dołączają zamożni leszczynianie. Kupują działki przy jeziorze, wycinają trzciny, budują domy, urządzają prywatne plaże, stawiają pomosty, zagradzają dostęp do jeziora. Wreszcie stawiają tabliczki: „Zakaz wstępu” lub „Teren prywatny”. Są bezlitośni – dokonują rozbioru Boszkowa na coraz większą skalę. Tylko w ostatnim roku wzdłuż jeziora pomiędzy Boszkowem (za tzw. Kamelą) a Dominicami wybudowano kilka luksusowych willi. Budynki postawiono kilkadziesiąt, czasami nawet kilkanaście metrów od brzegu, choć prawo wodne nie pozwala budować w odległości mniejszej niż 100 m od jeziora. Prawo mówi też o 1,5–metrowym

ogólnodostępnym pasie wzdłuż zbiornika wodnego, którego nie wolno odgradzać. A jednak wysokie płoty uniemożliwiają spacer i dojście do jeziora. Choć wycinanie trzcin jest zabronione, robi się to przed każdą posiadłością, urządzając nad wodą prywatne plaże, doprowadzając do nich eleganckie chodniki i – obowiązkowo – stawiając tablice zabraniające wstępu.

▲Polskie prawo nie pozwala na budowanie „prywatnych” pomostów. Jeśli taki na jeziorze istnieje, zawsze jest ogólnodostępny.

▲Na Jeziorze Dominickim doliczyliśmy się 71 pomostów. Zdecydowana większość z nich wybudowana została nielegalnie.

To samo jest z pomostami. Pozwolenia na ich budowę wydawane są rzadko, jednak w ostatnich latach stawia się je na potęgę. Na samym Jeziorze Dominickim naliczyliśmy ich już 71! Wiele z nich także strzegą informacje o zakazie wstępu. – To niewiarygodne – denerwuje się Adam Wenda, bosman boszkowskiego portu, żeglarz, który na wodach Dominickiego pływa od ponad 60 lat. – Nie pozwalają mi dobijać żaglówką i wychodzić na pomost. Mówię wtedy: prywatny jest

jak stoi u pana w ogródku. A co jest na wodzie, to ogólnodostępne. Ma rację. Wczasowicze i właściciele działek przy jeziorach często nie zdają sobie sprawy ze swoich praw i obowiązków. Pierwsi boją się wejść na plażę, której strzegą tabliczki z zakazami. Drudzy są przekonani (lub chcą być), że posiadanie ziemi przy wodzie daje im nieograniczone możliwości rozporządzania pasem przy akwenie. – Tymczasem każdy obywatel tego kraju ma prawo przejść wzdłuż pań-

stwowego jeziora i nikt nie może mu tego zakazywać. Niestety, państwo tego prawa nie egzekwuje, więc coraz częściej blokuje się dostęp do jezior – tłumaczy Andrzej Łakomy z Polskiego Związku Wędkarskiego zarządzającego Dominickim. PZW lata temu, kiedy wokół zbiornika zaczęły mnożyć się samowole, zainicjował spotkanie w tej sprawie z urzędnikami wojewódzkimi i lokalnymi. Z kolei gminni inspektorzy z Włoszakowic zbierali dokumentację, fotografując niele-

TANIE LEKI CAŁĄ DOBĘ JUŻ W LESZNIE

Fot. A.Przewoźny

O tym, że leki wcale nie muszą być drogie przekonało się już wielu chorych w Lesznie. Okazuje się, że leki za grosze i rabaty do 80 procent, to wcale nie reklamowy slogan, czy marketingowy chwyt. To fakt, który ucieszy – ba – już ucieszył zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują tanich leków: ludzi przewlekle chorych, a także osoby o niskich dochodach, emerytów i rencistów.

▲W „Domu Leków” można sprawdzić swoją wagę, wzrost, zmierzyć ciśnienie i tętno, a także poziom tkanki tłuszczowej za pomocą aparatu do pomiaru BMI. Pacjent dostaje nawet gotowy wydruk, z którym może iść do lekarza.

Jeden z klientów apteki, pan Robert Radoń, zapytany dlaczego tu właśnie zaopatruje się w leki, odpowiada: – Ja choruję na serce, żona ma cukrzycę. Musimy przyjmować leki do końca życia, dlatego tak ważne jest dla nas, ile pieniędzy miesięcznie wydajemy w aptekach. Wcześniej jeździłem do „Domu Leków na Gwarnej” w Poznaniu. Teraz jest jeszcze lepiej, bo mogę tanio kupić leki w moim mieście. Właściwie tylko w tej aptece mamy szansę na leczenie. Pokusiłem się o odwiedzenie większości aptek w Lesznie, prosząc o wyceny recept. Wynik tej pracy upewnił mnie w przekonaniu, że w „Domu Leków” możemy leczyć się najtaniej. Hasło: „W Domu Leków drogi jest tylko pacjent” jest prawdziwe. Za te same leki w innej aptece w Lesznie zapłaciłem 160 zł, pod-

czas gdy w „Domu Leków” wydałem niecałe 70 zł. Natomiast leki żony w innej kosztowałyby 270 zł, a w „Domu Leków” zapłaciłem około 100 zł. Skąd takie niskie ceny? Czy to im się opłaci? – dziwią się niektórzy. – Tajemnica tkwi w tym, że z jednej strony staramy się ciągle obniżać koszty sprzedaży, zachowując przy tym niskie marże z drugiej. Skupiamy się na ilości sprzedawanych leków i dobrej obsłudze naszych pacjentów. Bardzo mocno pracujemy nad tym, aby zaspokajać potrzeby i oczekiwania przede wszystkim tych najuboższych, mając świadomość, że niestety nadal żyjemy w kraju, w którym nie wszystkich stać na wykupienie podstawowych i często drogich lekarstw – mówi współwłaścicielka „Domu Le-

ków”, mgr Irena Chojnacka. – Współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi na rynku hurtowniami farmaceutycznymi, przez co posiadamy pełen asortyment leków polskich i zagranicznych dostępnych w naszym kraju. „Dom Leków” jest obecnie najchętniej odwiedzaną apteką w Lesznie. Można się przekonać w każdej chwili. Mimo 5 czynnych stanowisk pracy, zawsze jest tam kolejka. Magnesem przyciągającym pacjentów są przede wszystkim ceny lekarstw, ale też szereg bezpłatnych usług. W „Domu Leków” można sprawdzić swoją wagę, wzrost, zmierzyć ciśnienie i tętno, a także poziom tkanki tłuszczowej za pomocą aparatu do pomiaru BMI. Pacjent dostaje nawet gotowy wydruk, z którym może iść do lekarza. Atutem jest też z pewnością sprawna i facho-

wa obsługa, na którą można liczyć niezależnie od pory dnia i nocy. Apteka czynna jest bowiem przez 24 godziny na dobę. I co ważne – przed obiektem jest duży, bezpłatny parking dla klientów.

ul. Cicha 12 64-100 Leszno tel. 065/520-44-80

Czynna 24h


SPRAWY

zabudowywane galne obiekty. Nic z tego jednak nie wynikło, a kolejni właściciele wciąż zabudowują brzeg jeziora bez opamiętania. Miarka jednak się przebrała. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, po latach przymykania oka na budowlane samowole nad najważniejszym akwenem ziemi leszczyńskiej, wreszcie zamierza zrobić z nimi porządek. Najpierw na tapetę trafią nielegalne obiekty bez fundamentów. – Ludzie stawiają wszelkiego rodzaju tymczasowe obiekty myśląc, że nie potrzebują na nie pozwoleń. Mylą się. Od kilku lat wysyłaliśmy upomnienia, ale zmobilizowaliśmy tym tylko część właścicieli. Pozostałych czekają grzywny – zapowiada Małgorzata Klimaszewska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Kary sięgać będą nawet 5000 zł. Wszczęto już postępowania egzekucyjne w sprawie 53 obiektów wokół jeziora na terenie powiatu leszczyńskiego (po przeciwnej stronie tzw. Zatoka, Raj i zalesione obszary należą do powiatu wolsztyńskiego, a problem samowoli budowlanych jest tam znacznie mniejszy). Małgorzata Klimaszewska dodaje, że jeśli właściciele nie zastosują się do zaleceń PINB, inspekcja sama zleci rozbiórki (pod warunkiem, że dostanie na to pieniądze od wojewody). Następnie przyjrzy się obiektom budowlanym. – Niewykluczone, że wiele z nich zostało postawionych samowolnie, czyli bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Lesznie – mówi M. Klimaszewska i zapowiada wszczęcie postępowań w ich sprawie. – Ustalimy w każdym przypadku, czy istnieją przesłanki do legalizacji, czy skończy się bezwzględnym nakazem rozbiórki. Wciąż za to nie wiadomo, kto zajmie się kontrolą pomostów. – W ostatnich latach wydano pozwolenia na zaledwie dwa – trzy, a powstało ich wokół jeziora dzie-

siątki – tłumaczy Krzysztof Benedykt Piwoński, starosta leszczyński. Tylko że ich budowy, jak dotąd, nie nadzorowała żadna z podległych mu jednostek. Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny ma rozstrzygnąć, czy należy to do kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska, czy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Tymczasem marszałek wraz ze starostą zapowiadają utworzenie specjalnej komisji, która zinwentaryzuje obszar przyległy do akwenu. Pozwoliłoby to wziąć pod lupę wszelkie nielegalne dzierżawy, samowole budowlane, czy bezprawnie stawiane

ogrodzenia i pomosty. Nielegalne konstrukcje i budynki czeka rozbiórka, a ich właścicieli kary. Dzięki temu Dominickie miałoby szansę stać się pierwszym w Wielkopolsce w pełni zinwentaryzowanym i uporządkowanym jeziorem. – Dołożymy wszelkich starań, aby oczyścić okolice Jeziora Dominickiego z budowlanych samowoli – zapowiada starosta B. Piwoński. A powiatowa inspektor obiecuje, ze dokładne kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku. MIROSŁAW WLEKŁY m.wlekly@gazetaabc.pl Fot. 4x E.Baldys

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, po latach przymykania oka na budowlane samowole w Boszkowie, wreszcie zamierza zrobić z nimi porządek. Właściciele obiektów postawionych bez zezwolenia dostaną nakazy ich rozbiórki albo wysokie grzywny.

11

▲▼W ciągu ostatniego roku nad jeziorem powstało mnóstwo nowych willi. Wbrew prawu wodnemu stoją w odległości bliższej od zbiornika niż 100 metrów, nielegalnie wycinana jest trzcina, a ogrodzenia posesji niezgodnie z przepisami utrudniają dostęp do wody. Czy grozi im rozbiórka?


LUDZIE

12

Sołtys z Gronowa

Tablica nagrobna Gottharda Schuberta stanęła przy kościele, którego był fundatorem. Na uroczystość do Leszna zjechała jego najbliższa rodzina. Niemiec urodził się (1838 r.) i zmarł (1917 r.) w Gronowie, dziś dzielnicy Leszna, wówczas odrębnej wsi, której był sołtysem. Był radnym powiatowym, przewodniczącym Izby Gospodarczej, działał w zarządach leszczyńskiej mleczarni i Kasy Chorych, znał cesarza Wilhelma II. Z przekazów wynika, że lubił Polaków i był przez nich szanowany.

Posiadał rozległe ziemie w Gronowie i Lesznie. – Staroluteranie nie mieli wówczas w mieście miejsca, gdzie mogliby odprawiać swoje nabożeństwa. Zazwyczaj odbywały się one w domach – tłumaczy ksiądz Waldemar Gabryś z kościoła ewangelicko-augsburskiego. To właśnie Schubert wpadł na pomysł wybudowania kaplicy. Dwie

Fot. E. Baldys ▲Rodzina Gottharda Schuberta wzięła udział w uroczystym wkopaniu tablicy nagrobnej swojego przodka. Drugi z prawej wnuk noszący imię po dziadku. Z Gronowa wyjechał w 1945, mając lat kilkanaście.

znalezione na swoim polu monety poświęcił jako kamienie węgielne i podarował działkę przy dzisiejszej ul. Paderewskiego. Z jego potomkami leszczyniacy wiążą zazwyczaj nieco gorsze wspomnienia. Podczas drugiej wojny światowej Schubertom złożono propozycję nie do odrzucenia – w zamian za ich ziemie w Gronowie przydzielono im dobra w Mierzejewie. Na działce jego jednego syna Albrechta powstał obóz pracy. Z kolei na gruntach odkupionych od drugiego syna Gottharda miała powstać fabryka amunicji, a nawet lotnisko wojskowe. Z powodu załamania frontu nie zrealizowano jednak tych planów, a po wkroczeniu armii radzieckiej rodzina musiała uciekać do Niemiec. Na całe lata o Schubertach w Lesznie zapomniano. Na cmentarzu w Gronowie zachowało się jednak 5 niemieckich steli nagrobnych. Wśród nich Gottharda seniora. Niewielka społeczność luterańska w Lesznie postanowiła, by tablicę wraz z symbolicznymi prochami przenieść pod ich kościół przy Paderewskiego. Na uroczystość odsłonięcia pomnika przyjechały z Niemiec wnuki dawnego sołtysa Gronowa: Christiane von Albedhyll i Gotthard Schubert z rodzinami. Z Polski uciekali jako nastolatkowie w 1945 roku. Krótko potem spalono ich dworek w Gronowie. – Byliśmy obywatelami Polski niemieckiego pochodzenia. W dzieciń-

stwie z rówieśnikami rozmawiałem tylko po polsku. Szkoda, że przez lata przestałem porozumiewać się w tym języku – mówi mieszkający dziś w Monachium Gotthard Schubert. Mimo to – choć z trudem – zrozumiałą polszczyzną podziękował Polakom za uczczenie pamięci jego dziadka

Fot. archiwum ▲Gotthard Schubert

Fot. archiwum ▲Dworek Schubertów w Gronowie zburzony w 1945 roku.

i wygłosił długie przemówienie: – Transport kamienia grobowego z cmentarza w Gronowie w to urocze miejsce, to w zasadzie powtórzenie ostatniej drogi mojego dziadka, tyle że w przeciwnym kierunku – relacjonował. – W rodzinie opowiada się, że 17 lipca 1917 roku, w dniu swojej śmierci, jechał

on samotnie zaprzęgiem z Leszna do Gronowa. Ludzie dziwili się, że nie odpowiada na ich pozdrowienia. Konie, które znały drogę, same dojechały do Gronowa, aż pod nasze schody. Jednak kiedy dziadek nie wysiadał z wozu, okazało się, że podczas drogi w pokoju zasnął na wieki. MIW

OPEL, FORD I NIE TYLKO Gwarancją pełnego zadowolenia z samochodu jest wsparcie zaufanego serwisu. Sporo kierowców dba o swoje auta wspólnie ze specjalistami firmy Opel-Ford mającej swoją siedzibę przy Rondzie Gronowo (wjazd od ul. Gronowskiej 1a). ▲W warsztacie Opel-Ford znajdują się 4 stanowiska naprawcze, w tym dwa wyposażone w nowoczesne podnośniki.

▲Firma jest doskonale przygotowana sprzętowo do wymiany i naprawy opon.

Firma prowadzona przez Mariusza Drgasa i Macieja Klabińskiego ma już 13-letnią tradycję. Wcześniej funkcjonowała przy ul. Prusa, a obecnie posiada swoją nową siedzibę przy ul. Gronowskiej 1a. – Specjalizujemy się w naprawie oraz w sprzedaży części zamiennych do samochodów marki Opel i Ford, ale potrafimy naprawić także każdy inny samochód – podkreśla Maciej Klabiński, współwłaściciel firmy. – Współpracujemy z warsztatem blacharskim i lakierniczym, co pozwala nam na wykonywanie kompleksowych napraw samochodów. Staramy się, aby klient nie tracił zbyt dużo czasu na odstawienie samochodu do naszego warsztatu, dlatego proponujemy odwiezienie do domu. Możemy także

odstawić pod dom naprawiony już samochód. Najlepiej umówić się na naprawę 2-3 dni wcześniej, odwiedzając nas osobiście lub telefonicznie pod numerem 0-65 526-88-50. Oczywiście, jeżeli ktoś odwiedzi nas z drobną sprawą, pomożemy od razu. Przy ul. Gronowskiej swoje auta naprawiają nie tylko leszczynianie, ale również wielu kierowców z sąsiednich powiatów. Serwis mieści się przy głównej trasie, toteż szczególnie w okresie wakacji swoje problemy z „nieposłusznymi” autami rozwiązywało w nim wielu turystów podróżujących nad Bałtyk lub w góry. Warsztat zrzeszony jest w obejmującej kilka krajów Europy Wschodniej sieci Leader Service. Współpracujące w jej ramach warsztaty starają się wspierać

swoich klientów w podróży. Kiedy awarii ulegnie objęta gwarancją część, wcześniej wymieniona w warsztacie Leader Service, usterka usunięta zostanie w jakimkolwiek innym serwisie należącym do sieci, a znajdują się one w każdym większym mieście w Polsce oraz krajach ościennych. Dokumentem uprawniającym do tych przywilejów jest książeczka serwisowa. W serwisie Opel-Ford w Lesznie, prócz napraw mechanicznych i elektrycznych, prowadzona jest także diagnostyka komputerowa samochodów marki Opel, Ford, Skoda, Saab, Volkswagen i niektórych samochodów amerykańskich. Umożliwia to precyzyjne zdiagnozowanie pracy silnika, układów elektrycznych i systemów, między innymi ABS. Firma posiada bardzo dobre urządzenia do wymiany opon i wyważania kół. Bardzo ważną częścią firmy OpelFord jest sklep z częściami zamiennymi. – W naszym magazynie posiadamy około 3000 pozycji części, które najczęściej ulegają awarii – podkreśla

Mariusz Drgas, współwłaściciel firmy Opel-Ford. – W bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie sprowadzić każdą inną część. Do samochodów Ford i Opel posiadamy części zamienne do wszystkich modeli. Mechanikom prowadzącym własne warsztaty oferujemy je ze sporym rabatem. Wychodząc naprzeciw stałym klientom firma zaoferuje przechowanie letnich opon w okresie zimowym. Zachęcamy do współpracy z serwisem i sklepem Opel-Ford w Lesznie. Warsztat czynny jest od godz. 8 do 16, a sklep o godzinę dłużej. W soboty firma zaprasza od godz. 8 do 14. Tekst i fot. 3x (JAC)

▲Serwis Opel-Ford przy ul. Gronowskiej zrzeszony jest w międzynarodowej sieci Leader Service. po1367


ŚWIĘTO WSI

Ropa i węgiel w Drzeczkowie Drzeczkowo mogło stać się bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym w kraju. Miejscowa ziemia podobno do dziś kryje w sobie ogromne bogactwa. Ze starych map wynika, że na początku XX wieku do wsi miał iść tor, po którym konie miały ciągnąć wagony wąskotorówki. Wszystko po to, by wywozić z Drzeczkowa surowce mineralne. – W 1912 roku firma niemiecka odkryła tu złoża ropy naftowej – twierdzi Stanisław Lenartowicz, regionalista z Towarzystwa Ziemi Osieckiej. Plany jej wydobywania były już bardzo zaawansowane. – W 1918 roku jeden z właścicieli – Maciej von Leesen – podpisał z niemiecką firmą z Hanoweru umowę na robienie odwiertów. Ale skończyła się pierwsza wojna światowa, zmieniły się uwarunkowania polityczne i plany wydobywania ropy też uległy zmianie – opowiada S. Lenartowicz.

V W niedzielę Drzeczkowo będzie świętowało 650-lecie. Po mszy o godz. 13 na boisku sportowym odbędzie się festyn. W programie m.in.: koncert Orkiestry Dętej OSP Osieczna oraz mażoretek, występ Dziecięcego Zespołu Tanecznego Iskierki z Leszna, pokaz sprzętu wojskowego z czasów drugiej wojny światowej, kabaret, gry i zabawy dla dzieci oraz zabawa taneczna w Świetlicy Wiejskiej. W planach jest też zrobienie wspólnego zdjęcia mieszkańców Drzeczkowa. – W tej chwili jest ich 250 – informuje sołtys Włodzimierz Barczyński.

Przypuszcza, że przewidywania niemieckich geologów były słuszne, ponieważ po 60 latach gaz, który zazwyczaj towarzyszy złożom ropy, odkryto w okolicach pobliskiego Żakowa. – Oprócz tego chciano wywozić węgiel brunatny z tych okolic. Wykopano już nawet dół przy drodze do Wolkowa – mówi. Do dziś widać tam charakterystyczne zagłębienie. Miejscowi potwierdzają, że węgiel tu był i jest. – Na 100 metrów głębokości ten rów wykopali. Rzeczywiście ukazał się węgiel, ale do wykopu nachodziła woda i zalewała złoża. Ale nie dlatego nic z tego nie wyszło. Wodę wypompowano i można było działać dalej. Jednak Niemcy nie

chcieli. Przepłacili i kazali zaniechać wydobycia, żeby nie psuć sobie interesu na Śląsku – opowiada Stanisław Prałat, najstarszy mieszkaniec wsi. W Drzeczkowie spędził całe swoje życie, z wyjątkiem kilku lat wojny. Doskonale pamięta ostatniego właściciela tych ziem – Horsta Leesena. – Znali się z moim ojcem i rozmawiali po Fot. 4x E. Baldys niemiecku. Z nami, z dziećmi, to po polsku V Regionalista Stanisław Lenartowicz twierdzi, gadał – wspomina pan że Niemcy mogli mieć nosa szukając ropy w Drzeczkowie. Stanisław. Wszystko wskazuje dokładniej zbadać ten teren – zapona to, że Drzeczkowo jest – po Powiada S. Lenartowicz. powie – jedną z najstarszych Jedna z hipotez historycznych miejscowości w gminie mówi, że Drzeczkowcy władali także Osieczna. Pierwsza wzmianterenami, na których stał pierwszy ka pochodzi z 1358 roku. zamek i że to właśnie od nich BorkoWówczas ziemie te miał we wie, pierwsi właściciele Osiecznej, władaniu Andrzej Drzeczkupili te ziemie. kowski. Do rozległego maDo 1848 roku właścicielami jątku należały: Drzeczkowo, Drzeczkowa były rody polskie, Morkowo (dzisiejsze Mór- m.in. Drzeczkowscy, Szlichtyngokowo), Sulewo (Sulejewo), wie i Leszczyńscy. Ostatnim polskim Wolikowo (Wolkowo), Łąc- właścicielem był Józef Objezierski. ko (dzisiejsza część OsieczW latach 1848-1945 władzę przejęli nej), a także zaginione już Leesenowie, najpierw Ferdynand, osady: Piegzino (między potem jego potomkowie Maciej jeziorem Drzeczkowskim i Horst. W czasie drugiej wojny i Witosławskim) i Piotroświatowej nawet zmienili nazwę wice (dzisiejsza Kopanina, z Retschke na Leesenhof. gdzie został tylko jeden, – Oni stworzyli tu klasyczny w dodatku opustoszały bu- przykład przedsiębiorstwa kapitalidynek) – znacząca osada stycznego. Jak na tamte czasy i tak z młynami wodnymi. małą miejscowość powstał tu ładny – Na jesień szykujemy tam kompleks przemysłowy – komentuje ekspedycję z mapami, żeby regionalista.

Ferdynand zafundował sobie pałac w stylu neogotyckim, a nieco wcześniej zbudował gorzelnię przy dworku. Horst unowocześnił cegielnię. – Między innymi z tego powodu do Drzeczkowa planowano doprowadzić tory. Oprócz surowców mineralnych, które oferowała ziemia, mogliby transportować w świat swoje wyroby – zaznacza S. Lenartowicz. – Cegielnia i gorzelnia należały

13

To, co wyróżnia Drzeczkowo, to ciekawy krajobraz. W okolicy mnóstwo jest pagórków, rzeczek i strumyków. Mieszkańcy śmieją się, że co niektórzy bez przeszkód mogliby zbudować na swoim podwórku minielektrownie wodne. Bardzo bogaty jest świat roślin i zwierząt, a las drzeczkowski jest najbardziej zróżnicowanym drzewostanem w gminie Osieczna. Sprawcą tego jest m.in. Horst Leesen, który

V Stanisław Prałat, najstarszy mieszkaniec wsi. Pamięta ostatniego jej właściciela.

do majątku. Były dobre maszyny i latem nawet 20 osób pracowało przy produkcji cegieł. Ojciec miał trzy konie, więc nawet po tysiąc cegieł jednorazowo wieźliśmy do Leszna. Sam jednym powoziłem – wspomina S. Prałat.

– chcąc uniknąć płacenia wysokich podatków – zalesił część swoich gruntów rolnych. Ewenementem jest też rezerwat żółwia błotnego między Jeziorem Drzeczkowskim i Witosławskim. KINGA ZYDOROWICZ


14

LOSY

Kończą się obchody okrągłej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Są tacy ludzie, dla których wrzesień 1939 zostanie w pamięci na zawsze.

Welon cały dowiozła – Moje dzieciństwo zaczęło się, gdy miałam 6 lat i 5 miesięcy – wspomina Ewa Więcek z Leszna. Nie przypomina sobie niczego, co wydarzyło się w jej życiu wcześniej. Dobrze pamięta za to wędrówkę, którą odbyła we wrześniu 70 lat temu.

Fot. E. Baldys ▲Ewa Więcek. We wrześniu 1939 przebyła długą drogę.

Był koniec wakacji 1939 roku. Chrapczakowie mieszkali w Błotnicy koło Przemętu. Wiedli dobre, spokojne życie. Ojciec Wawrzyniec był zawiadowcą stacji. Matka Anna zajmowała się domem i dziećmi. Najstarszy syn Jan skończył szkołę rolniczą i skierowano go na praktyki do Radomska. W domu były one cztery: Leokadia lat 16, 2 lata młodsza Jadwiga, Ewa (po mężu przyjmie nazwisko Więcek) wiosną skończyła 6 lat i najmłodsza Kamila – 4-latka. Lato było ciepłe i słoneczne, ale wojna wisiała w powietrzu. – Ojciec powiedział, że 30 sierpnia wyjedzie z Leszna ostatni pociąg do Warszawy – opowiada pani Ewa. – Kazał nam się pakować. Wysyłał nas wszystkie do swojej kuzynki, w pobliżu stolicy, do Legionowa. Mama zgodziła się jeszcze zabrać z nami córki właścicielki sklepu spożywczego. Ich matka bardzo o to prosiła. Terenia miała wtedy 6 lat, Jadwiga – 4. Pojechała też z nami ich służąca Pelagia. Niebawem miała wychodzić za mąż. W podróż wzięła ze sobą suknię i welon. Spakowała je w karton i strzegła jak oka w głowie. Ewa miała wtedy na sobie prostą

sukienkę, w kwiatki. – Z krótkim rękawem, obszytą koronką – opisuje. W ręce trzymała szmacianą lalkę. Widzi to jakby było dziś. To pierwszy obrazek z jej życia, jaki zapamiętała. I wielki kosz, do którego matka spakowała pościele, bieliznę i ciepłe ubrania. – Moje dzieciństwo zaczęło się, gdy miałam 6 lat i 5 miesięcy – mówi. Z ojcem żegnały się na peronie. Dał matce na drogę ostatnią pensję z kolei. Pociąg był przeładowany. Wtedy każdy chciał gdzieś wyjechać. Ciocia z Legionowa też szykowała się do wyjazdu, więc odesłała je niedaleko, do Jabłonnej, do dalszej rodziny. – Zamieszkałyśmy nad ich apteką. Warunki były przyzwoite, a wieś cicha. Aż do dnia, gdy wjechali tam Niemcy. Zaczęli strzelać, wybuchła panika, pierwszy uszkodzili kościół. Dzień i noc siedzieliśmy w piwnicy, albo chowaliśmy się na polu, w krzakach z pomidorami. Matka wciąż nam wtedy mówiła, żeby się modlić. Bez przerwy powtarzałyśmy takie zdanie: „Matko Boska Częstochowska, ratuj nas”. Sklepy w Jabłonnej były pozamykane. – Mama poprosiła proboszcza,

żeby nam dał coś do jedzenia. Pomagał, jak mógł. Potem ona się za nim stawiła. Poszła do Niemców, do pałacu, gdzie rezydowali i wybłagała, żeby go do aresztu nie wzięli. Nie wiem, skąd miała w sobie tyle odwagi. Była przecież skromną kobietą, żyła domem, dziećmi, kuchnią. Rodzice bardzo dobrze znali niemiecki. Poznali się w Niemczech dokąd dziadkowie wyjechali za pracą. Ojca Niemcy chcieli na volksdeutscha, ale się nie zgodził. To go na tory skierowali i całą wojnę ciężko fizycznie pracował. W Jabłonnej długo nie zostały. Wojskowym transportem, na ciężarówce z amunicją, pojechały do Nasielska, a stamtąd też razem z wojskiem do Iławy. – Niemcy wtedy mówili matce, że idą już na nas Rosjanie. W Iławie zatrzymały się w szkole, spały w klasach, na słomie. – Mama się rozchorowała, dostała zapalenia płuc. Strasznie się o nią bałyśmy. Gdy wyzdrowiała znowu ruszyłyśmy w drogę. Tym razem do Torunia, do krewnych taty. Tam po raz pierwszy od wielu dni mogłyśmy się umyć. I ugotowali nam wielki garnek ziemniaków w łupinach. Nie wiem, z czym jej jadłyśmy, ale bardzo

Zadbaj o ciepło w swoim domu! Prezentacja urządzeń grzewczych, poczęstunek i zakupy z dużym rabatem – to atrakcje Dnia Otwartego, który 2 października odbędzie się w firmie Hydro Kan Instal w Lesznie.

ul. Święciechowska 79C 64-100 Leszno tel./fax: 065/520-25-31 tel.: 065/528-81-73, 528-81-74

Salon łazienek: ul. Balonowa 47 64-100 Leszno tel.: 065/520-11-14 e-mail: biuro@hydrokaninstal.eu www. hydrokaninstal.pl

Firma Defro to znana polska marka z tradycjami. Zaprezentowane zostaną absolutne nowości, które w znakomity sposób łączą ekologię z ekonomią spalania. Produkty firmy Defro to nowoczesne urządzenia na ekogroszek, biomasę, węgiel, drewno i miał. Fantastycznie ogrzeją nie tylko domki jednorodzinne, ale też duże obiekty, takie jak szkoły i przedszkola. Prezentacja kotłów grzewczych zostanie połączona z darmowym poczęstunkiem dla odwiedzających gości oraz z atrakcyjnymi zniżkami na cały asortyment. W tym dniu wszystkie zakupy będą premiowane 10 % rabatem. Zainteresowanych zapraszamy w piątek, 2 października, w godz. od 7.30 do 16.30 do siedziby firmy, która mieści się przy ul. Święciechowskiej 79C w Lesznie. W ofercie można znaleźć m. in. pełną gamę techniki

grzewczej, instalacje PCV, PE, PEX, PP, kotły gazowe, miałowe i węglowe, techniki solarne, techniki sanitarne i wyposażenie łazienek, a także odkurzacze centralne firmy Beam. Sklep czynny jest codziennie w godz. 7.30-16.30 i w soboty w godz. 8-12. Firma posiada również drugi punkt handlowy – Salon łazienek przy ul. Balonowej 47 (naprzeciw lotniska). Tam do nabycia jest m. in. wiele rodzajów płytek ceramicznych, zlewozmywaków i baterii kuchennych, a także kompleksowe wyposażenie łazienek. Punkt przy ul. Balonowej działa od 2007 r. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-18 i w soboty w godz. 9-13. Firma ma jednak znacznie dłuższe tradycje, na rynku leszczyńskim znana jest od 2001 r. Zapewnia nie tylko wysokiej jakości produkty, ale też profesjonalne po1328 doradztwo, usługi projektowe oraz montaż.


15

LOSY smakowały. Od ojca nie miałyśmy żadnych informacji, dopiero jak dotarłyśmy do Poznania, do dziadków ze strony taty właśnie, to oni powiedzieli mamie: Wasiu żyje. Z Poznania znów całą ósemką dojechały do Leszna. – Zatrzymałyśmy się u krawca Perka na ulicy Słowiańskiej. Spałyśmy wtedy pod jego wielkimi stołami krawieckimi. Czekałyśmy aż ojciec po nas przyjedzie. Wozem konnym wróciłyśmy do Błotnicy. Całe i zdrowe. Wszystkie. To był koniec września. Jak ten ciepłego. Nie miałyśmy ze sobą nic z tego, co matka w sierpniu do kosza spakowała. Szmacianych lalek też nie. Gdzieś to po drodze zostało. Tylko Pelagia wciąż trzymała w ręce pudełko z suknią i welonem. W Błotnicy Chrapczakowie spędzili całą wojnę. Brakowało z nimi Jana. – Brat, na tych praktykach w Radomsku, poznał swoją przyszłą żonę. Napisał list do rodziców i prosił ich o błogosławieństwo. Pobrali się, zamieszkali w Poznaniu. Dopiero w 1945 przyjechali do Błotnicy, wtedy pierwszy raz zobaczyłyśmy bratową. Po wojnie Ewa poszła do szkoły

do Przemętu. Miała już 13 lat i od razu trafiła do trzeciej klasy. Kilka lat później całą rodziną przenieśli się do Włoszakowic. W 1961 roku wzięła ślub z Teodorem. Zamieszkali w Lesznie. Nie ma rodzinnego spotkania, żeby o okupacji nie rozmawiali. Teodor Więcek miał 9 lat, gdy Niemcy napadli na Polską. Urodził się w Berlinie i tam spędził całą wojnę. 3 maja 1945 całą rodziną wyruszyli w drogę do ojczyzny, do Leszna. Szli pieszo, 16 dni, ciągnąc za sobą wózek na czterech kołach. – Koniec wojny zastał nas w lasach koło Gorzowa – wspomina pan Teodor. – Dziś wiem, że to Matka Boska Częstochowska pozwoliła nam wrócić do domu – mówi Ewa Więcek. W dużym pokoju obraz Jasnogórskiej Pani wisi tuż nad tapczanem. W rocznicę wybuchu wojny pani Ewa, jak co roku, zadzwoniła do najstarszej siostry, do Zielonej Góry. – Pamiętasz tamten wrzesień – zapytała. Pamiętam – usłyszała w słuchawce. LIDIA MATUSZEWSKA matuszewska@gazetaabc.pl

Wrzesień Ciepła noc, gwiazdy na niebie Pragnieniem jest żyć Lecz niepokój i trwoga Ciche łkanie Do bram ojczyzny Skradał się wróg Nadzieje, marzenia zamienił los Na szynel, karabin i bagnet I poszli się bić Za wolność potomnych Zabrała Ich śmierć Nie zapomnieć tamtych dni Kiedy żołnierze do nieba szli Księżyca blaskiem żegnane cienie

Ziemia żegnała cichym westchnieniem Nie było bliskich, nie było pieśni Była śmierć i osamotnienie Milczały dzwony, umilkły ptaki Bo umierały Polskie Kwiaty Niebo i Ziemio Nieście pokój światu A tym co zapomnieli Ile mogił i krzyży Pod którymi spoczywają żołnierze Należy zadać pytanie, czy wolno? Ojczyzny los rzucać na szale A Ukochanych na szaniec. Irena Totoszko ze Wschowy

Zdrowie i spokój jesienną porą Sauny i łaźnie parowe przestają być dodatkowym luksusem. Dzięki nim można doskonale zrelaksować się i nabrać sił do pracy. Bez większych problemów mogą być montowane na niewielkich nawet powierzchniach. Działająca od 18 lat w Dębowej Łęce firma „Diament” zajmuje się produkcją i montażem tych urządzeń. Firma jest laureatem wielu wyróżnień w zakresie innowacyjnych rozwiązań m.in. Złotego Klucza Jakości na X Targach Budowalnych w Lesznie. Wśród powierzanych im zleceń było wiele nietypowych na terenie całego kraju. Wykonywane przez firmę sauny posiadają wszelkie atesty bezpieczeństwa użytkowania oraz higieny. Zalety sauny znane są od dawna. Przebywanie w niej przyspiesza krążenie krwi. Następujące po sobie procesy rozgrzewania oraz schładzania ciała działają wzmacniająco na naczynia krwionośne. Podczas rozgrzewania ciała naczynia rozszerzają się, by zaraz potem podczas schładzania się kurczyć. Zmiany temperatur w saunie hartują organizm, który uczy się jak radzić sobie ze zmianami temperatur i przy okazji mobilizuje układ odpornościowy do obrony. W ofercie firmy znajdują się także wykonane w najnowocześniejszych technologiach urządzenia grzewcze firmy Fondis. Ta opatentowana na całym świecie technologia łączy w sobie trzy automatyczne funkcje: funkcję ogrzewania drewnem, funkcję ogrzewania za pomocą pompy ciepła i funkcję klimatyzacyjną. Kominek multienergetyczny jest dzisiaj jedną z najbardziej ekonomicznych technologii dzięki: ogrzewaniu używającemu najtańszej energii – drewna oraz pompie ciepła – skutecznej i ekonomicznej. Projektowane według nowoczesnych standardów urządzenia grzewcze odznaczają się wysoką wydajnością - na zużyty 1 kWh, kominek multienergetyczny produkuje ponad 3,3 kWh energii. Urządzenie to optymalizuje inwestycję w system grzewczy – można wykorzystywać je na różne sposoby. (and) po1306/k

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE „DIAMENT”, DĘBOWA ŁĘKA 85, 67-400 WSCHOWA TEL. 511 763 099, TEL./FAX 0 65 540 50 25 e-mail:rzemioslo.diament@gmail.com


W RAWICZU POTRAFI¥

16

Sercem i m Rawicka szko³a rzutu m³otem. KuŸnia talentów. Autorzy: Bogus³aw Jusiak i Ludwik £yczakowski, trenerzy Kadeta Rawicz. Najwiêksza chluba: Anita W³odarczyk. Najwiêksze nadzieje: Bart³omiej Krupa, Marcin Trupkiewicz i inni. Bogus³aw Jusiak i Ludwik £yczakowski to trenerzy z wieloletnim sta¿em. Wychowawcy wielu lekkoatletów, wœród których by³ m.in. olimpijczyk Robert Maækowiak czy te¿ Ewa Nowakowska, mistrzyni Polski w wieloboju i wicemistrzyni w skoku wzwy¿. Sami w m³odoœci uprawiali tê dyscyplinê sportu. Jusiak by³ mistrzem województwa poznañskiego w rzucie dyskiem, a £yczakowski startowa³ w wieloboju w wojsku.

Twórca Kadeta

Fot. 3x J. Witczak ▲ Bart³omiej Krupa to jedna z najwiêkszych nadziei Kadeta wœród kolejnych adeptów w rzucie m³otem.

Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet za³o¿yli 10 lat temu. W Rawiczu i okolicy nigdy nie brakowa³o m³odzie¿y z talentem do lekkiej atletyki. Klub wyszed³ jej naprzeciw. Powsta³ przy II Liceum Ogólnokszta³c¹cym, w którym uczy Jusiak. – Dziêki nie¿yj¹cemu ju¿ burmistrzowi Jerzemu Zelkowi w gminie znalaz³y siê pieni¹dze na dzia³alnoœæ klubu – mówi Bogus³aw Jusiak. – Mieliœmy te¿ poparcie dyrekcji liceum. PóŸniej w szkole utworzyliœmy nawet klasê sportow¹ o profilu lekkoatletycznym. W liceum naukê kontynuuj¹ podopieczni £yczakowskiego, który jest nauczycielem w ¯migrodzie. – Mamy z liceum taki „uk³ad”, ¿e trafiaj¹ do niego moi zawodnicy koñcz¹cy gimnazjum – mówi pan Ludwik.

Naœladowcy mistrzów

Prawdziwa „moda” na miotaczy pojawi³a siê po olimpijskich sukcesach Kamili Skolimowskiej i Szymona Zió³kowskiego. Do Kadeta zaczê³o trafiaæ coraz wiêcej m³odzie¿y próbuj¹cej si³ w rzucie m³otem, rzucie dyskiem czy pchniêciu kul¹. Tak zakie³kowa³a „rawicka kuŸnia m³ociarzy”. – Trafiliœmy na podatny grunt, od pocz¹tku w klubie pojawia³y siê utalentowane m³ociarki i m³ociarze – podkreœla B. Jusiak. – Ale talent to nie wszystko, potrzeba wiele pracy, ¿eby ukszta³towaæ mistrzów w tej konkurencji. Anita W³odarczyk nie by³a pierwsza w grupie rawickich adeptów rzutu m³otem. Przed ni¹ sukcesy odnosili Joanna Plewa i Krzysztof Jusiak, syn trenera. PóŸniej pojawili siê: Alicja Fronczyk, Pawe³ £usiarczyk, Sabina Bryœ, Dawid Sk³adnik i Katarzyna Sawicka. Dwoje ostatnich by³o „urodzonymi” m³ociarzami. Ona zdoby³a z³oty medal MP m³odziczek i srebrny w juniorkach. On by³ wicemistrzem Polski m³odzików. – Zw³aszcza Kasia by³a talentem wielkiej wody – podkreœla Ludwik £yczakowski. – Rzuca³a tak samo daleko, co Anita, a by³a od niej dwa lata m³odsza. S¹dzê, ¿e mog³a nawet byæ mistrzyni¹ œwiata. Zanim jednak zosta³a seniork¹, zerwa³a ze sportem. Podobnie by³o ze Sk³adnikiem. Czego im zabrak³o? Myœlê, ¿e motywacji i cierpliwoœci. Tymczasem W³odarczyk by³a uparta i konsekwentna.

Cybulski w¹tpi³

Anita W³odarczyk trafi³a do Kadeta bêd¹c w liceum. Pocz¹tkowo, jesz-

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

P.U.H. B&B Sp.j

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88

cze jako juniorka, rzuca³a tak¿e dyskiem, trenowa³a kulê, a nawet biega³a na 60 m. – W dysku te¿ by³a dobra – zaznacza B. Jusiak. – Wprawdzie nie stanê³a na podium MP, ale brakowa³o jej tylko 9 centymetrów do wyjazdu na juniorskie MŒ we W³oszech. Najlepsze predyspozycje mia³a jednak w rzucie m³otem. Kiedy zaczê³a studiowaæ na AWF w Poznaniu, Jusiak doradzi³ jej, ¿eby posz³a pod trenersk¹ opiekê Czes³awa Cybulskiego. Ten jednak na pocz¹tku... nie pozna³ siê na ▲ Bogu talencie Anity. – Twierdzi³ wrêcz, ¿e Anita nie nadaje siê do rzutu m³otem – nie ukrywa B. Jusiak. – Przekonywa³em go: poczekaj, daj dziewczynie trochê czasu, a zobaczysz, ¿e to jej konkurencja. – Mistrzostwo i rekord œwiata, które osi¹gnê³a w Berlinie, to tak¿e nasz sukces, mamy w nim wspó³udzia³ – zaznacza L. £yczakowski.

Rosn¹ nastêpcy

Dziœ w Polsce coraz g³oœniej mówi siê o „rawickiej szkole m³ociarzy”. W Kadecie pojawi³ siê prawdziwy wysyp utalentowanych w tej konkurencji zawodniczek i zawodników. – W okreœleniu „rawicka szko³a m³ociarzy” nie ma przesady – potwierdza pan Bogus³aw. – Jesteœmy z tego znani w ca³ym kraju. Po prostu, mamy serce do tej konkurencji. Dostrzeg³a to tak¿e gmina. Za jej pieni¹dze na stadionie ¿u¿lowym, a dawniej tak¿e lekkoatletycznym, powsta³a rzutnia z prawdziwego zdarze-


W RAWICZU POTRAFI¥

m³otem

us³aw Jusiak (z prawej) i Ludwik £yczakowski, twórcy rawickiej szko³y m³ociarzy.

nia. Z tego Kadet te¿ jest dumny. Byæ mo¿e kiedyœ dziêki temu obiektowi Rawicz stanie siê polskim centrum szkolenia w rzucie m³otem? – Dla nas to przede wszystkim mo¿liwoœæ trenowania w o niebo lepszych warunkach – zaznacza L. £yczakowski. – Te, które mieliœmy do tej pory, by³y siermiê¿ne, by nie powiedzieæ prymitywne – kawa³ zaroœniêtego placu,

w dodatku w pobli¿u zabudowañ i parkingów, przechodz¹cych nieopodal ludzi.

Zgarniaj¹ ca³e podium

Obecnie rzut m³otem trenuje w Kadecie 12 zawodniczek i zawodników. To po³owa wszystkich podopiecznych klubu. Wœród juniorów znakomicie rozwija siê talent Bart³o-

mieja Krupy, który ma ju¿ w sportowym dorobku wicemistrzostwo Polski m³odzików, srebro i z³oto MP juniorów m³odszych. – Jego rekord ¿yciowy 76.10 metra to wynik bliski rekordu Polski juniorów – podkreœla B. Jusiak. – Sukcesy odnosi te¿ Marcin Trupkiewicz koñcz¹cy wiek juniora. Jest br¹zowym medalist¹ MP. Wœród dziewcz¹t postêpy robi juniorka m³odsza Kinga Majewska, tak¿e br¹zowa medalistka MP. Jeszcze wiêkszy wysyp utalentowanych m³ociarzy Kadet ma w m³odzikach – 5 zawodników i jedn¹ zawodniczkê. To podopieczni L. £yczakowskiego. – Na mityngach i innych zawodach przewa¿nie zgarniamy ca³e podium i miejsca zaraz za nim – chwali swoich zawodników drugi trener Kadeta. Ten obiecuj¹cy narybek to: Krzysztof Nolbert, Maciej Juchnowicz, Daniel Dziadykiewicz, Krystian Sami³o, Adam Kwasigroch i Joanna Tarnowska. – Wi¹¿emy z nimi du¿e nadzieje – dodaje L. £yczakowski. – Mo¿e wyrosn¹ z nich m³ociarze na miarê Anity W³odarczyk? Za kilka dni czeka ich najwa¿niejszy sprawdzian w tym sezonie – mistrzostwa Polski w Zamoœciu. Liczê na to, ¿e powalcz¹ o pierwsze medale na imprezie tej rangi. J.W.

17

▲ Za pieni¹dze samorz¹du Rawicza na stadionie ¿u¿lowym powsta³a rzutnia z prawdziwego zdarzenia – duma Kadeta.


18

URODA

Kreatywny Art Team Leszczyńska Pracowania Wizerunku Art Team została dostrzeżona na forum ogólnopolskim. Pisze o niej m.in. ogólnopolski magazyn nowoczesnych fryzjerów „Refleksy”. Już niedługo artykuł o firmie opublikować ma także „Świat Kobiety”. Pisma te promują salony fryzjerskie, które są postrzegane przez klientów jako w pełni profesjonalne i kreatywne studia urody. Salony te – poza świadczeniem standardowych usług – uczestniczą w różnego rodzaju pokazach i sesjach zdjęciowych. Tworzą własne kolekcje, oparte o najnowsze trendy we fryzjerstwie i modzie. Salon Art Team promuje stylizacje włosów dla kobiet romantycznych i odważnych. Włosy utrzymane są w kolorach ciepłych i zimnych blondów. – Zaispirowała nas niewinność i kruchość kobiecej natury oraz towarzysząca im lekkość i zwiewność – mówi Monika Prałat z salonu Art Team. Obserwując kreatywność pracujących tam specjalistów od stylizacji już niedługo po raz kolejny zaskoczą nas czymś fascynującym. Tekst i fot. ANDRZEJ PRZEWOŹNY

Gabinet K osmetyczny Prochownia 25, Leszno

Zaprasza na stylizację paznokci metodą światłoutwardzalną (żelowe)!!! Czynny: wt.-pt. 10-18, sob. 8-12 tel. 065 520 49 77, kom. 697 635 225

Z³ota jesieñ w

Akwawit SPA

Wakacje za nami. Tropikalne eskapady s¹ ju¿ tylko wspomnieniem. Jak zatrzymaæ dobr¹, nagromadzon¹ w czasie urlopu energiê? Zafundujmy sobie powitanie z³otej polskiej jesieni w AKWAWIT SPA! Cudowny masa¿ odprê¿aj¹cy oraz maseczka regeneruj¹ca na zmêczon¹ poca³unkami s³oñca skórê. Tak, rozszerzamy nasz¹ ofertê o coraz to nowe zabiegi – w AKWAWIT SPA maseczka wraz z odprê¿aj¹cym masa¿em na twarz (czekolada, b³oto, kawior)

tylko 25 z³. / zabieg termin do ustalenia pod numerem 065/529-58-30 Relaksuj¹co-odchudzajace zabiegi w Akwawicie: Vacustyler, Aquamed, SPM w cenie ju¿ od 25 z³. Nie zwlekaj i zadzwoñ: 065/529-59-49, ustalimy najlepiej dostosowane zabiegi dla Twojego Cia³a Centrum Konferencji i Rekreacji Akwawit ul. Św. Józefa 5 • 64-100 Leszno www.akwawit.pl • basen@akwawit.pl

Kobiecie należy się piękno Nowym salon kosmetyczny prowadzony przez Katarzynę Gutkowską, dyplomowaną wizażystkę MAKE UP ART STUDIO Anny Orłowskiej – Filasiewicz to doskonała propozycja dla kobiet, które chciałyby za pomocą nowoczesnej linii kosmetyków podkreślić swoją urodę i osobowość.

Zabiegi upiększające przeprowadzane są w oparciu o kosmetyki jednej z najlepszych firm światowych – O.P.I. To absolutny lider na rynku produktów do profesjonalnej pielęgnacji dłoni, stóp i paznokci. Wspiera m.in. ogólnoświatową akcję zapobiegającą nowotworom piersi „Różowa Wstążka”. Firma zatrudnia zespół naukowców, którzy w procesie tworzenia kosmetyków wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie i osiągnięcia współczesnej nauki. Lakiery O.P.I. używane są przez największe gwiazdy m.in. Angeline Jolie, Madonnę czy Catherine Zeta Jones. Dotychczas salony kosmetyczne certyfikowane przez O.P.I znajdowały się tylko w największych miastach – Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Łodzi. Uruchomiony przez Katarzynę Gutkowską leszczyński salon wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniom kobiet, chcąc oszczędzić ich czas i pieniądze.

Jesienno-zimowa kolekcja lakierów O.P.I została zainspirowana barwami słonecznej Hiszpanii. Jej zamierzeniem jest dodać kobiecie barwy i pewności siebie. – Szczególnie w okresie-zimowym, w którym dominują barwy smutne – mówi Katarzyna Gutkowska. – To także chęć przełamania tradycyjnych trendów panujących w od dawna w dziedzinie kosmetyki. Kobiecie należy się piękno. Ciekawą propozycją salonu są tzw. ceremonie SPA wykonywane na dłoniach i stopach. Nie są to typowe zabiegi manicure i pedicure. To luksusowe, aromatyczne i odżywcze zabiegi, składające się z kąpieli w zmiękczającym mydełku, a także z peelingu odmładzającego. Zabieg zmniejsza widoczne oznaki starzenia skóry oraz działa relaksująco na cały organizm. Od października w salonie pojawi się także SUEDE by OPI, czyli lakiery wyglądające jak aksamitna, welurowa tkanina. Lakiery te mają w sobie wiele szyku i elegancji, kojarzącej się z luksusem. Już niebawem będziemy zakładać na siebie „cięższą” garderobę, taką jak płaszcze, swetry, kurtki i żakiety, wtedy welurowy paznokieć będzie ich idealnym uzupełnieniem. Salon prowadzi sprzedaż detaliczną produktów O.P.I. Klientki salonu mogą liczyć na wiele atrakcyjnych rabatów m.in. każdy, kto zaprosi do salonu znajomych może liczyć na 10% rabatu na jedną usługę za każdego nowego klienta. (and)

Leszczyński salon czynny jest codziennie od godz. 11.00 – 19.00, natomiast w soboty od godz. 10-14. Jak podkreśla właścicielka, kobiety, które chciałyby mieć wykonane zabiegi w dogodnym dla siebie czasie bez problemu, telefonicznie mogą uzgodnić termin.

Salon NEW LOOK ul. Narutowicza 29B/2 - I piętro tel. 0 607 272 792

www.salonnewlook.pl po1368/k


SPRAWY I LUDZIE

19

List z Afryki

Rushooka. Ma³a wioska po³o¿ona w po³udniowo-zachodniej Ugandzie. Tak ma³a, ¿e nie sposób znaleŸæ j¹ na ¿adnej mapie. Miejsce, gdzie czas siê dawno zatrzyma³, gdzie ka¿dy dzieñ wymaga poœwiêcenia i trudu, by prze¿yæ kolejny. Wioska po³o¿ona jest wysoko w górach. Ludzie ¿yj¹ tutaj ci¹gle wed³ug tradycji i wierzeñ afrykañskich. Nie maj¹ bie¿¹cej wody, a pr¹d posiadaj¹ dok³adnie trzy domostwa. Do najbli¿szego sklepu jest st¹d ponad 40 km. To w³aœnie tutaj przyjecha³em na pocz¹tku lipca, by swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem medycznym pomóc mieszkañcom. W Rushooce od ponad 10 lat przychodniê medyczn¹ prowadz¹ siostry misjonarki ze zgromadzenia Córek Bo¿ej Mi³oœci. Niestety, nie ma tutaj na sta³e ¿adnego lekarza. Swoj¹ opiek¹ przychodnia obejmuje oko³o 25 tysiêcy mieszkañców. To jedyny oœrodek medyczny w promieniu 40 km. Od rana przed jego bram¹ ustawiaj¹ siê kolejki po fachow¹ pomoc. Przychodz¹ z daleka, pieszo, niekiedy z ca³ym dobytkiem. Codziennie przyjmujemy mniej wiêcej 50-70 pacjentów. Problemy zdrowotne s¹ przera¿aj¹ce. Najwiêcej ludzi cierpi z powodu: malarii, AIDS, chorób dróg oddechowych i infekcji skórnych. Najbardziej przejmuj¹cy jest widok

dzieci, które cierpi¹ i umieraj¹ na choroby, na które w cywilizowanym œwiecie s¹ szczepionki i lekarstwa. Niestety, tutaj ich brakuje. Œwiadomoœæ i edukacja miejscowej ludnoœci s¹ bardzo ma³e. Trudno im zrozumieæ pewne zasady profilaktyki i postêpowania medycznego. Ci¹gle wa¿nym elementem ich ¿ycia spo³ecznego s¹ miejscowi szamani. Niestety, bo komplikuj¹ czêsto naturalny bieg choroby rytualnymi sposobami leczenia. Panuj¹cy trudny klimat, niedo¿ywienie, bieda, brak prozdrowotnej œwiadomoœci oraz polityka kraju powoduj¹, ¿e poziom ich ¿ycia i zdrowia pozostaje w op³akanym stanie. Dotar³o ju¿ do nas 10 paczek z darami, które leszczynianie zbierali podczas marcowej akcji pt. „Leszno dla Afryki”. To niewiarygodna pomoc materialna dla oœrodka za któr¹ bardzo dziêkujemy! Nasz magazyn zape³ni³ siê tak potrzebnymi w codziennej pracy lekarstwami i œrodkami opatrunkowymi. Ka¿de dziecko tak¿e dosta³o jakiœ drobiazg z przyborów szkolnych! Wielka by³a ich radoœæ. Proszê mi wierzyæ, ¿e b³aha w naszym rozumieniu pomoc, tutaj znaczy bardzo wiele. Dziêki ofiarnoœci mieszkañców Leszna uda³o siê uratowaæ niejed-

no ¿ycie i pomóc wielu osobom. Niemniej wci¹¿ borykamy siê z brakiem niektórych leków, a zapasy œrodków opatrunkowych wyczerpuj¹ siê niezmiernie szybko. Proszê Pañstwa zatem o pomoc. Liczy siê naprawdê ka¿dy grosz. Dodam, ¿e np. koszt jednej szczepionki na odrê to zaledwie 40 groszy! Tutaj, niestety, to bardzo du¿o, nie wszystkich rodziców staæ na taki wydatek, tym bardziej gdy w rodzinie jest 5-6 dzieci. Wierzê, ¿e i tym razem kieruj¹c siê s³owami Papie¿a Jana Paw³a II „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”, leszczynianie dadz¹ œwiadectwo, ¿e mieszkañcom nie jest obojêtny los milionów Afrykañskich istot.

Osoby zainteresowane proszê o kontakt: „Leszno dla Rushooki” Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznañ tel.: 061 854-68-63, tel./fax: 061 862-13-21 Konto: BZ WBK SA IX O/Poznañ nr: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

Fot. archiwum s Adam Bobkiewicz ma 25 lat, mieszka w Lesznie. W czerwcu ukoñczy³ studia medyczne. 6 lipca wyjecha³ do Rushooki w Afryce leczyæ jej mieszkañców. – To naprawdê piêkne miejsce. Przede wszystkim ze wzglêdu na otwartoœæ, prostotê i prawdziwoœæ uczuæ tych ludzi – t³umaczy. Do wioski dotar³y œrodki medyczne, przybory szkolne i pieni¹¿ki, które w marcu zebrano w Lesznie. Choæ dziêki nim uda³o siê uratowaæ ¿ycie wielu ludzi, a tysi¹com mo¿na by³o pomóc, wci¹¿ z powodu chorób i g³odu w Afryce umieraj¹ doroœli i dzieci. Na zdjêciu pan Adam i jeden z jego ma³ych podopiecznych.

ADAM BOBKIEWICZ

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA W LESZNIE

ZAPRASZA NA

DARMOWE SZKOLENIA „DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH PO PIĘĆDZIESIĄTYM ROKU ŻYCIA”

urodziny, imieniny prywatki 18-stki spotkania klasowe imprezy pracowników Leszno, ul. Niepodległości 70 (nad Freshmarketem)

Na jednym torze bawi się równocześnie do 8 osób Kręgielnia czynna: pon.-czw. w godz. 16-22 pt.-sob. do godz. 23 niedz. w godz. 12-22 Rezerwacja torów: tel. 065 520 45 74 kom. 601 170 495

PROJEKT 50 + kariera

Z ZAKRESU: ☛ KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, ☛ BUKIECIARSTWO, ☛ PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY, ☛ OBSŁUGA KOMPUTERA Z MINIMUM SANITARNYM I OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, ☛ MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO. INFORMACJE I ZAPISY PRZYJMUJEMY POD NUMEREM TEL: (065) 529 25 21 E-MAIL: info@zdz.leszno.pl LUB OSOBIŚCIE ZDZ CK LESZNO UL. KRÓTKA 5

Ju¿ w krótc e najwi êksza ekspo w Les zycja znie!


Horoskop BARAN (21.03-19.04) W twoim zwi¹zku przyszed³ czas na podzielenie siê obowi¹zkami. Nie daj sob¹ manipulowaæ, bo w pewnym momencie przestaniesz byæ zadowolony ze swojego ¿ycia. BYK (20.04 - 20.05) Okres stabilizacji zawodowej i psychicznej. Nareszcie zacz¹³eœ myœleæ racjonalnie. Niebawem odkryjesz nowe pasje, którym mo¿esz oddaæ siê bez reszty. BLINIÊTA (21.05-21.06) To dobry moment na zjednanie sobie sojuszników. W konfliktowej sytuacji mo¿esz liczyæ na znajomych. Single w tym tygodniu powinny unikaæ nowych znajomoœci. RAK (22.06-22.07) Mo¿esz znów zacz¹æ cieszyæ siê ¿yciem. Zaczyna siê okres pe³en wyzwañ. Od tego, czy podejmiesz ryzyko, zale¿eæ bêdzie wiele, bo w najbli¿szym czasie los szykuje dla ciebie coœ specjalnego! LEW (23.07-22.08) Raz pod wozem, raz na wozie. Nie przejmuj siê jednak zbytnio, to tylko przejœciowe problemy. W tym tygodniu daj sobie chwilê na odreagowanie. Momentów wyciszenia szukaj przy boku partnera. PANNA (23.08-22.09) W pracy nadszed³ moment, w którym trzeba zacz¹æ byæ kreatywnym. Niech presja pracodawcy bêdzie dla ciebie motorem napêdowym. Z koñcem tygodnia postaraj siê odreagowaæ stres, uprawiaj¹c sport. WAGA (23.09-22.10) Wœród wielu problemów i zawirowañ œwietnie siê odnajdziesz. Nie bêdzie dla ciebie spraw niemo¿liwych do rozwi¹zania. Bliscy równie¿ zaczn¹ ciê doceniaæ. W tym tygodniu Wagi bêd¹ obsypywane komplementami. SKORPION (23.10-21.11) Mnóstwo pozytywnej energii, która ciê ostatnio otacza, doda ci motywacji do dzia³ania na ró¿nych p³aszczyznach. W nat³oku obowi¹zków znajdŸ chwile dla partnera, który mo¿e poczuæ siê odsuniêty. STRZELEC (22.11-21.12) Nadchodzi czas, w którym coraz mniej bêdzie obowi¹zków, a coraz wiêcej wolnych chwil. To idealny moment, aby spe³niæ swoje marzenia. KOZIORO¯EC (22.12-19.01) Wielkimi krokami zbli¿a siê do ciebie szczêœcie. Uwa¿aj jednak na zdrowie. Lekki tryb ¿ycia, który ostatnio prowadzisz, da siê wkrótce we znaki. Powinieneœ ograniczyæ u¿ywki. WODNIK (20.01-18.02) To idealny moment, aby w koñcu pomyœleæ o przysz³oœci. Szczêœcia i mi³oœci nie dadz¹ ci rzeczy materialne. Jeœli chcesz przywróciæ równowagê ¿yciow¹, powa¿nie zastanów siê nad swoim losem. RYBY (19.02 - 20.03) Mnóstwo pracy sprawi, ¿e na drugi plan od³o¿ysz rodzinê. Z koñcem tygodnia odczujesz satysfakcjê ze swojej œwietnie zorganizowanej pracy, a twoja sympatia pozwoli ci odczuæ, jak wiele dla niej znaczysz.

Z gwiazd czyta³ Wró¿ Roman AKPA

ŒWIAT BAB Z niezwyk³ym koncertem przyjedzie do Leszna Katarzyna Groniec. Zaœpiewa listy pisane do Julii, bohaterki tragicznej historii mi³osnej Wiliama Szekspira.

Listy Julii Pod balkon w Weronie, gdzie 16letni Romeo wyzna³ uczucie o dwa lata m³odszej Julii, od wielu lat pielgrzymuj¹ ludzie, prosz¹c o opiekê nad ich uczuciami. Zostawiaj¹ tam bardzo osobiste listy, pe³ne ludzkich dramatów, opisów nieszczêœliwej mi³oœci, pragnieñ, wspomnieñ, têsknot, bólu. Karteczki wk³adaj¹ miêdzy ceg³y albo pisz¹ swoje wyznania bezpoœrednio na murze. Bywa, ¿e pod balkonem rzucaj¹ tak¿e zamkniête k³ódki, symbole mi³oœci, która ma przetrwaæ ca³e ¿ycie. Dlatego kluczyk zabieraj¹ ze sob¹. Mieszka³ niegdyœ te¿ w Weronie profesor, który na listy do Julii odpowiada³. W 1993 roku Elvis Castello wraz z grup¹ Brodsky Quartet nagra³ p³ytê „Listy Julii” inspirowan¹ t¹ ujmuj¹c¹ tradycj¹. Sk³ada siê ona z 20 piosenek, których bohaterami s¹ m.in.: zdradzona kobieta, dziecko,

dziewczyna, ¿o³nierz, samobójca, starzej¹cy siê Romeo czy diabelski sprzedawca. Wszyscy oni w jakiœ sposób doœwiadczyli mi³oœci. Katarzyna Groniec prze³o¿y³a te teksty na jêzyk polski. I w marcu zaprezentowa³a je podczas Przegl¹du Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu, a teraz promuje podczas trasy koncertowej po Polsce. W paŸdzierniku uka¿e siê p³yta z tymi piosenkami. Koncert „Listy Julii” odbêdzie siê w Miejskim Oœrodku Kultury w Lesznie 15 paŸdziernika. Dla naszych czytelników mamy 2 podwójne zaproszenia. Rozlosujemy je wœród osób, które przyœl¹ SMS-y pod nr 7238, a w treœci wpisz¹: ABC.JULIA oraz swoje imiê, nazwisko i miejsce zamieszkania. Na SMS-y czekamy do 7 paŸdziernika. Koszt SMS-a to 2,44 z³ z VAT. lm

Piosenka dla ciebie Kasia Cerekwicka Mi³oœæ

Nie wiem jak to sta³o siê Spad³a na mnie nieoczekiwanie jak w maju szary œnieg Przynios³a zimê wichurê uczuæ ch³ód Do twego serca nie trafi³a moje zmieni³a w lód Nigdy nie zroumiem jej przychodzi kiedy chce Mo¿e w samotnoœci mgle znów spotka mnie Mo¿e znów spotka mnie

Mi³oœæ jest jak pogoda nigdy nie przewidzisz jej Najpierw huragan uczuæ potem powódŸ ³ez Mi³oœæ jest jak pogoda lecz pamiêtaj o tym ¿e ¯e po ka¿dej burzy wzejdzie s³oñce Czy chcesz tego czy nie Nie wiem jak to sta³o siê Spad³a na mnie nieoczekiwanie jak na pustyni deszcz Przynios³a ulgê rzuci³a na mnie czar I w jednej chwili œwiat tak zmieni³ siê zakwit³ têcz¹ barw Nigdy nie zrozumiem jej przychodzi kiedy chce Codzieñ inna zmienna jest Jak sztorm przez twoje ¿ycie musi przejœæ Mi³oœæ jest jak pogoda... Choæ choæ czasem zbyt silna czasem zbyt gor¹ca jest To jedno wiem na pewno: Bez niej nie ma mnie, nie ma mnie Mi³oœæ jest jak pogoda... Mi³oœæ jest jak pogoda...

(j)

swiatbab@gazetaabc.pl

Poradnik konsumenta (1)

Spotykaj¹c siê dziœ po raz pierwszy z czytelnikami „ABC”, chcia³bym na pocz¹tek zaj¹æ siê problemami, jakie mog¹ nas spotkaæ, gdy zgubimy paragon fiskalny. Pewna pani kupi³a w jednym z leszczyñskich sklepów urz¹dzenie wielofunkcyjne tzw. elektryczny robot kuchenny. Po trzech miesi¹cach u¿ytkowania sprzêt przesta³ dzia³aæ. Konsumentka uda³a siê zatem do sklepu, w którym go kupi³a. Sprzedawca odmówi³ przyjêcia reklamacji, poniewa¿ klientka nie przedstawi³a mu paragonu fiskalnego potwierdzaj¹cego zakup. Istotnie, paragon taki konsumentka zagubi³a i chocia¿ okaza³a sprzedawcy kartê gwarancyjn¹ z potwierdzeniem daty oraz miejsca sprzeda¿y, sprzedawca nie zmieni³ swojego stanowiska. Kobieta uda³a siê wiêc do punktu serwisowego gwaranta, ¿eby oddaæ robot do naprawy. Tam tak¿e chciano od niej karty gwarancyjnej z do³¹czonym paragonem fiskalnym. Bezradna pani zwróci³a siê do rzecznika konsumentów z proœb¹ o pomoc. xxx Oceniaj¹c opisan¹ sprawê nale¿y stwierdziæ, ¿e odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej przez punkt serwisowy mog³a byæ uprawniona pod warunkiem, ¿e w karcie gwarancyjnej by³ zapis obliguj¹cy klienta, chc¹cego skorzystaæ z gwarancji, do okazania paragonu. Nieuprawnion¹ za to by³a odmowa przyjêcia reklamacji robota przez sprzedawcê w sklepie, w sytuacji, gdy klientka udowodni³a zakup wpisem w karcie gwarancyjnej. Nale¿y bowiem podkreœliæ, ¿e ¿aden przepis prawa nie nak³ada na konsumenta obowi¹zku udowadniania zakupu wy³¹cznie poprzez przedstawienie paragonu fiskalnego. Mog¹ to przecie¿ byæ równie¿ inne dowody. W tym przypadku by³y to stosowne zapisy potwierdzaj¹ce zakup, dokonane w dokumencie gwarancyjnym. Sprawa zakoñczy³a siê pomyœlnie. Po interwencji rzecznika sprzedawca przywróci³ zgodnoœæ towaru z zawart¹ umow¹, dokonuj¹c na swój koszt naprawy robota. Zapamiêtaj! Sk³adaj¹c reklamacjê wad konsument jest obowi¹zany udowodniæ miejsce i datê zakupu oraz ewentualnie kwotê zap³aconej ceny. Najproœciej uczyniæ to, okazuj¹c paragon lub rachunek otrzymany przy zakupie. Przechowuj zatem takie dokumenty przez 2 lata od zakupu lub nawet d³u¿ej, je¿eli wymagaj¹ tego warunki udzielonej ci gwarancji. Je¿eli zagubisz paragon lub rachunek, bêdziesz zmuszony przedstawiæ inne dowody potwierdzaj¹ce zakup. Podstawa prawna: art. 6 Kodeksu cywilnego ARKADIUSZ WLEK£Y miejski rzecznik konsumentów w Lesznie

Polecamy

To historia o mi³oœci, przemijaniu i aktorach – ich dziwactwach i marzeniach, by zagraæ jeszcze raz – byæ mo¿e ostatni¹ wielk¹ rolê. Dwoje m³odych ludzi oraz aktor po przejœciach pojawiaj¹ siê niespodziewanie w spokojnym ¿yciu znudzonych pensjonariuszy Domu Aktora Weterana, których najwiêkszym marze-

Jeszcze nie wieczór

niem jest po raz ostatni w ¿yciu wyjœæ na scenê. Wspólnie postanawiaj¹ wystawiæ „Fausta” Goethego. Wystêpuj¹ m.in.: Jan Nowicki, Beata Tyszkiewicz, Roman K³osowski, Danuta Szaflarska, Irena Kwiatkowiak, Nina Andrycz. Film jutro, w sobotê o godz. 17.30 w CKiS Odlot w Lesznie. (j), fot. Internet


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Zanim zabrzmi marsz Mendelsona Branża ślubna kusi szeroką gamą produktów i usług. Wszystkie one mają jeden cel – sprawić, by ten najważniejszy w życiu każdego człowieka dzień był najpiękniejszy, najwspanialszy, inny. By pozostał w pamięci nowożeńców i gości. Jak najlepiej przygotować się do ślubu? Co warto wiedzieć i o czym powinni pamiętać przyszli oblubieńcy? Tego można się było dowiedzieć w niedzielę na targach ślubnych we Włoszakowicach. Biała czy ecru? Suknia – musi być idealna, dopasowana nie tylko do sylwetki, ale i temperamentu. Bo nie wystarczy ładnie wyglądać, trzeba się w niej też dobrze czuć. – W tym sezonie modne są suknie jednoczęściowe – mówi Zbigniew Sampolski z Atelier Mody Ślubnej Anetti w Lesznie, które oferuje około 60 modeli sukien w salonie i 600 do

Szpurek z Zakładu Złotnik i Jubiler w Lesznie. – Dobrze komponują się zarówno ze złotą, jak i srebrną biżuterią. Największym hitem są obrączki z małym brylantem. Na rocznice dokłada się kolejne oczka. Kobiety kochają brylanty. Dlatego również pierścionków zaręczynowych najwięcej sprzedają właśnie z brylantami. Dla mniej zamożnych zamiast brylantu może być cyrkonia.

Fot. 4 x A.Przewoźny V Goście targów ślubnych mogli nie tylko podziwiać ale i spróbować wspaniałych tortów serwowanych przez cukiernię Szrlotka.

wyboru na stronie internetowej. – Na tradycyjne białe suknie decyduje się tylko co piąta klientka. Panie zdecydowanie częściej wybierają kreacje w kolorze ecru. Wtedy panom łatwiej dobrać dodatki. W Anetti można kupić kompletną konfekcję ślubną. Suknie, bieliznę, podwiązki, korektory piersi, a nawet… kreacje na noc poślubną. – Często doradzamy klientkom – podkreśla pan Zbigniew. – A znamy się na tym jak nikt. Od dwudziestu lat pracujemy w tej branży.

Złoty krążek Kolejnym atrybutem, którego nie może zabraknąć na ślubie są obrączki. – Modne są łączone z żółtego i białego złota – wyjaśnia fachowo Aldona

Bukiet Przy jego doborze panują określone zasady. Jeśli suknia jest fantazyjna, opatrzona wieloma dodatkami bukiet powinien być skromny. Natomiast ozdobą prostej sukni jest fantazyjna, bogata w dodatki kompozycja kwiatowa. – Najczęściej zamawiane są bukiety w kolorze ecru – opowiada Patrycja Poloszyk z Kwiaciarni Juka we Włoszakowicach. – Klientki wybierają też kompozycje w tonacji różowej, kremowej, zielonej. Czasem proszą by przełamać je fioletowym akcentem. Białe bukiety zamawiane są rzadko. Wśród kwiatów od lat niepodzielnie panują róże. Czasem panie decydują się na eustomy czy kalie. W okresie letnim chętnie sięgają po kwiaty polne – lawendę czy szafran.

Miłość jest ślepa, a zakochana kobieta traci instynkt samozachowawczy i rozsądek. Bywa, że razem z rozsądkiem traci też pieniądze. Przekonałam się o tym boleśnie na własnej skórze. Po rozwodzie czułam się samotna i opuszczona. Dlatego, kiedy zainteresował się mną przystojny, w dodatku młodszy ode mnie mężczyzna, nie broniłam się długo. Chciałam mieć kogoś, z kim będę mogła wyjść wieczorem z domu, pokazać się na spotkaniach towarzyskich. Kogoś, kto będzie mnie kochał. I wydawało mi się, że wreszcie szczęście uśmiechnęło się do mnie i trafiłam na takiego właśnie mężczyznę. Na początku było jak w bajce. Kupowałam mu ubrania, wody toaletowe, wszystko w dobrym gatunku. Chciałam, żeby mój ukochany wyglądał jak książę, bo było mnie na to stać. A on bardzo szybko przyzwyczaił się do łatwego życia i czerpał z mojej hojności pełnymi garściami. Miał wszystko, czego tylko zapragnął. Zamarzył o samochodzie i dostał go. Powiedział, że nigdy nie był w Paryżu, więc pojechaliśmy na kilka dni do Francji. Nawet nie, wiem kiedy tak mnie omotał, że dałam mu dostęp do moich pieniędzy. Opatrzność czuwała nade mną, że pozwoliłam mu korzystać tylko z jednego z kont. Przyjaciele ostrzegali mnie przed Olem ale nie chciałam słuchać nikogo. Wolałam wierzyć w bajkę. Ale okazało się, że to historia z morałem. Pewnego dnia mój książę zniknął razem z samochodem, drogimi garniturami i kilkoma cennymi drobiazgami, które ode mnie wyłudził. Zostało po nim puste konto i potworny kac. I świadomość, że miłości nie da się kupić. Sandra

Bardzo modne są kwiatowe kompozycje w kształcie bransolety, którą panna młoda nosi na ręce podczas wesela. To wygodniejsze niż bieganie z bukietem. Z bukietem panny młodej powinna współgrać kolorystycznie dekoracja stołów.

Czym do ślubu? – Oczywiście powozem lub bryczką – przekonuje Roman Grycz z Bukówca Górnego, który powozem zaprzęgniętym w dwa siwe konie wozi pary już od kilku lat. – To wróży młodej parze szczęśliwy związek. – Albo limuzyną – ripostuje Sławomir Grześkowiak, który ubrany w strój angielskiego szofera prezentował w całej okazałości 9-metrowego Lincolna. – Naszym klientom zapewniamy luksus i usługi na najwyższym poziomie. Dzięki możliwości wyłączenia dźwięku oraz automatycznie regulowanej zasłonie odgradzającej szoferkę od reszty samochodu mają zapewnioną intymność. W środku na klientów czeka suto zaopatrzony barek i telewizor. – Zainteresowanie wzrasta z każdym rokiem – cieszy się właściciel limuzyny. – Nawet tu, podczas targów podpisaliśmy już umowy.

Chwilo trwaj! Najwspanialsze chwile chciałoby się zatrzymać na zawsze. Studio Video & Fotografia Ślubna Beaty i Pawła Wróblewskich stawia na naturalne plenery. – Nie stosujemy sztucznego efekciarstwa i fotomontaży – mówi właściciel

V Blyskały flesze gdy na wybiegu pojawiły się modelki.

czekolady gorzkiej, mlecznej lub białej – mówi Małgorzata Mitrus z Chocolate Graphics. Drukarnia Leszno kusi pakietami ślubnymi, w skład których wchodzą zaproszenia, zawiadomienia, menu, etykiety na alkohol i podziękowania dla gości i rodziców. – Można skorzystać z gotowych wzorów lub zamówić coś według własnego projektu – podkreśla Aneta Sosnowska. – Przyszłym małżonkom proponujemy też specjalne okolicznościowe kalendarze. Każdy miesiąc ilustruje inne zdjęcie młodej pary, a najważniejsze dla nich daty są zaznaczone w sposób szczególny. W ten spoV Fotoksiążki wypierają tradycyjne albumy. sób młody małżonek nie da plamy i na pewno nie zapomni o studia. – Uważamy, że najpiękniejważnych rocznicach. sze jest to, co naturalne, prawdziwe. Dlatego robione przez nas zdjęcia są niepowtarzalne i mają duszę. Pokazują całą gamę uczuć, która towarzyszy zaślubinom – radość, szczęście, łzy wzruszenia. Tradycyjne albumy odchodzą do historii. Dziś zdjęcia z ceremonii ogląda się w specjalnych fotoksiążkach.

To tylko niektóre stoiska, jakie uczestnicy targów mogli zobaczyć w restauracji Toscania, która zorganizowała targi. Wszystko odbywało się w pięknych wnętrzach, przy wyśmienitym jedzeniu serwowanym przez Restaurację i chętnie degustowanych tortach ślubnych z cukierni Szarlotka. O tym, że pomysł z targami chwycił świadczyły tłumy zwiedzających. – W czerwcu przyszłego roku wydaję za mąż córkę – powiedziała Barbara Jokiel, uczestniczka targów. – Przyjechałyśmy zobaczyć o czym jeszcze powinnyśmy pomyśleć, co, jak i gdzie przygotować i zamówić. Obejrzałyśmy pokaz sukien ślubnych. Bardzo podobały nam się kompozycje na stołach weselnych. Myślę, że takich imprez brakuje. Każdy, kto planuje ślub, powinien tu dzisiaj być. Naprawdę warto. Organizatorzy obiecują, że impreza będzie się odbywała cyklicznie. A zatem do zobaczenia za rok na kolejnych targach ślubnych w Toscanii. LIDIA LEWANDOWSKA

Zaproszenia, podziękowania, kalendarze…

Dostępne są w różnych formach, kolorach i kształtach. Tradycyjne papierowe lub w formie książeczek z czekolady – przyciągają oko, intrygują, zachwycają. – Proponujemy naszym klientom oryginalne podziękowania dla gości w formie tabliczek lub książeczek z

V Na amatorów luksusu czeka 9-metrowy Lincoln z szoferem.


RELAKS

22

Ojciec z synem idą ulicą. Dziecko całą drogę marudzi: – Tato, kup mi lody, no kup mi lody, no kup! Ojciec w końcu nie wytrzymuje: – Ja też bym zjadł loda, ale pieniądze mamy tylko na wódkę!

xxx

Babcie rozmawiają o swoich wnukach. – Mój będzie ogrodnikiem, cały dzień siedzi w ogródku i grzebie w ziemi. – Mój będzie lekarzem, cały dzień bandażuje lalki. – A mój będzie pilotem, cały dzień macza szmatę w benzynie, wącha ją i mówi: „Babciu, ale odlot!”

xxx

Wraca mąż do domu i zastaje żonę z kochankiem w łóżku. Żona oznajmia: – I co, będziesz wierzył swoim zbereźnym oczom, a nie moim uczciwym słowom?!

xxx

– To straszne, czym dzisiaj zajmują się lekarze! – mówi dyrektor wydziału pewnego urzędu do burmistrza. – Wyobraź sobie, że dziś rano księgowa zwolniła się u mnie, żeby pójść do przychodni, a wróciła z nową fryzurą! Zebrała LL

Leszno ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 sobota

17.30 – Jeszcze nie wieczór – dramat obyczajowy prod. pol.

niedziela

15.00 – Bajkowe popołudnie 17.00 – Wieczór z operą: Wesele Figara – kinowa projekcja w systemie dźwięku 5.1

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek

17.00 – Prawdziwa historia Kota w Butach – animowany/komedia prod. fr. 19.00 – Kac Vegas – komedia prod. USA

sobota, niedziela

16.00, 18.00 – Prawdziwa historia Kota w Butach 20.00 – Kac Vegas

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 75.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Nagrodę należy odebrać w ciągu 14 dni w sekretariacie redakcji. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 72 Hasło: „KOLACJE, GRILL – SIĘGNIJ PO PRZYPRAWY GALEO” Nagrodę otrzymuje: Zofia Antonowicz, Leszno, ul. 17 Stycznia 73/2

DYŻURY APTEK piątek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – PRZYJAZNA, ul. Kolejowa 24, tel. 065 572-23-23 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

sobota

poniedziałek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 GOSTYŃ – PRZYJAZNA, ul. Kolejowa 24, tel. 065 572-23-23 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – PRZYJAZNA, ul. Kolejowa 24, tel. 065 572-23-23 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – ZDROWI, ul. Kolejowa 12, tel. 065 572-20-05 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

17.00 – Prawdziwa historia Kota w Butach 19.00 – Kac Vegas

17.00, 19.00 – Egzorcyzmy Doroty Mills – thriller

18.00 – Harry Potter i Książę Półkrwi – fantasy/przygodowy prod. USA 20.00 – Adrenalina 2. Pod napięciem – akcja/sensacyjny prod. USA (j)

niedziela

poniedziałek

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 194-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TELE TAXI - 0-65 520-03-30, 605 89 03 30 (całodobowo) JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


OGŁOSZENIA

24

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne

Rewelacyjny kredyt

- mieszkaniowe - hipoteczne na oświadczenie - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl www.marpolplus.com.pl

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

CHCESZ SIĘ ZRELAKSOWAĆ I ODPRĘŻYĆ PO MĘCZĄCYM DNIU PRACY?

BETONIARNIA PR PRZEMĘT

OM

10 kpl. + OCJA 1 gratis

PRZYJDŹ NA

AEROBIK WODNY PRZY MUZYCE

KOSTKA BRUKOWA KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE PŁOTY AŻUROWO-BETONOWE

ZAPRASZAMY WE WTORKI O GODZ. 19.15 i 20.00 oraz W PIĄTKI O 19.15

USŁUGI MONTAŻU PŁOTÓW Wzory dostępne są na: www.pab-bruk.pl

ul. Powstańców Wlkp. 49, 64-234 Przemęt tel. 065 549-66-90, tel. kom. 0 603 66 88 12

Informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. 0/65 529 96 40 basen@akwawit.pl, www.akwawit.pl

RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE

”KOMFORT”

ul. Chełmońskiego 18 64-100 Leszno

tel. 065 529-64-32, 065 529-72-20 tel./fax 065 529-72-22

www.komfort-leszno.pl

O NASZE MOTTATURA IN TO EKOLOGIA

e j c a ! a i l e n a n t e d s z In ząd czę z r s u o i o g r e n e

Chłodne wieczory, zimne poranki...

Czy pomyślałeś już o sprawnie działającym OGRZEWANIU, przyjemnie ciepłych

GRZEJNIKACH

i wspaniałej, gorącej kąpieli w eleganckiej WANNIE?

DORADZTWO TECHNICZNE USŁUGI INSTALACYJNE SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

CENTRALNE ODKURZANIE

POMPY CIEPŁA

RURA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTALACJI C.O. I C.W.U.

SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

KOLEKTORY SŁONECZNE FIRMY: HEWALEX, BUDERUS, DE DIETRICH

KOTŁY IMMERGAS

KOTŁY GAZOWE NA EKO GROSZEK I PALIWA STAŁE FIRMY: BUDERUS, ELEKTROMET,

LUKSUS DLA CIEBIE, DLA PORTFELA KOMFORT • Zapraszamy w godz. 7-18, soboty w godz. 8-13


25

OGŁOSZENIA

MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ

Punkt sprzedaży: 63-860 Pogorzela ul. Gostyńska 20 koło skupu złomu tel. 0 512 118 201 tel. 0 512 117 809

żyto ozime pszenica jęczmień żyto przewódkowe pszenżyto gorczyca

F.H.U. OKNA NA ŚWIAT

e-mail: okna

okna - profile THYSSEN drzwi PCV bramy rolety parapety moskitiery Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

ł 442 z + VAT

143,5

.pl naswiat@wp

146,5 730 zł

5 zł

323

zł 1941T

ł

412 z

ł 247VATz

+ VA

+

143,5

HYDRO KAN INSTAL LESZNO ul. Święciechowska 79c tel./fax 065 520 25 31

2 października zapraszamy na pokaz kotłów grzewczych

Witar Tartak Rawicz Spółka z o.o. zatrudni

osobę na stanowisko

Kierownik działu Tarcicy Wymagania: • preferowane wykształcenie Technolog Drewna lub doświadczenie w zawodzie, • umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim, • dyspozycyjność. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 0-661966670 oraz w siedzibie firmy w godz. 8.00-14.00 po1364

Wszystkie zakupy premiowane są w tym dniu

10 %

rabatem

PRACODAWCO SZUKASZ PRACOWNIKÓW?

ść zamioe fertę swoją w

„ABC” PRACA

86,5

Spółdzielnia AGRA w Święciechowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Święciechowe, Rynek 1 – I piętro o powierzchni użytkowej 65,71 m2, w skład którego wchodzą: • dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze i piwnica. Cena wywoławcza lokalu wynosi 80.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) + 7% podatku VAT. Pisemne oferty z ceną równą lub wyższą od ceny wywoławczej należy składać w siedzibie Spółdzielni w Święciechowie, ul. Wolności 24, do dnia 12.10.2009 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2009 r. o godz. 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 8000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy) w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 9.30. Lokal można oglądać w dniach 5-6.10.2009 r. w godz. 10-12. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Wszelkich informacji udziela Zarząd Spółdzielni, ul. Wolności 24, 64-115 Święciechowa, tel. 065 529 95 95, 065 529 93 49, fax 065 529 93 35.

po1359/k


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - ro´wniez˙ ze zła˛ historia˛ kredytowa˛, konsolidacyjne - płac´ jedna˛rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. 065 520-05-77, 0-603312674. jk4730

USŁUGI 0-781071297, 0-781315112 - transport, przeprowadzki. jk4386 A murowanie, docieplanie, prace ogo´lnobudowlane, 0-511363279. jk4746 BIURO Rachunkowe. Pełna obsługa małych i s´rednich firm. Tel. 0-501128779. CZYSZCZENIE dywano´w, tapicerki, 0660991265. jk4152

SZYBY SAMOCHODOWE

LETNIA PROMOCJA NA SZYBY CZOŁOWE!

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

„ARTES”

Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

P o r a d n i e Medycyny Pracy

W ramach

tel. 065 529 92 87

Położniczo-Ginekologiczna

Pracownia

Logopedyczna

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10

tel. 065 520 71 10

˙ SPRZEDAZ

BMW 320i 2002, pełne wyposaz˙enie, stan bdb, 0-661835002. jk4503

BLACHA trapezowa, 0-603079208. jk4571 DREWNO

kominkowe,

0-661420986. jk4729

˙ blaszany 2,5 x 4,1 m, 0-605496306. GARAZ jk4716 ˙ E blaszane, transport, montaz˙ graGARAZ tis - cały kraj! Producent 063 220-54-48, 065 614-20-83, 0-509038426, www.Robstal.pl. jk3374 GE˛SI szare, 0-601852530.

jk4563

LILIE wodne, ro´z˙ne kolory, tanio - tel. 065 518-52-60. jk2110 ON z atestem, dowo´z cysterna˛ z licznikiem gratis. 0-697116446. jk4298 PIEC miałowo-we˛glowy, moc 14 KW. Tel. 0-697971317. jk4719 RYNNY ocynkowane, 0-603079208. jk4572 SPRZEDAM fotel kosmetyczny mało uz˙ywany, 0-607862142. jk4797 SPRZEDAM kołyske˛. Tel. 0-603200865. SPRZEDAM piec gazowy 1-funkcyjny (Wajland), 0-505979898. jk4792

CORDOBA / 1994, tanio. Tel. 0-605376227. jk4660 DUCATO 669784826.

MAX

2,5TD / 1995, 0jk4726

DWA koła 195 x 70 14’’, na 5 s´rub, nieuz˙ywane, 100 zł / szt. 0-669975382. jk4733 ESCORT 1,8TD / 1996 GHIJA, stan dobry, pełna wersja, srebrny. 0-502599245. jk4740 FOCUS 1,8D ⁄ 2001, biały - 12.800 zł, 0605249716. jk4793 FORD FIESTA 1,1 / 1995, cena do uzgodnienia, 0-697500986. jk4770

’’DEC’’ Foto-film

(HD). 0-607670220. jk4409

VW GOLF III 92-94..... 200 ZŁ VW GOLF IV.............. 230 ZŁ VW PASSAT B5........ 230 ZŁ

DOCIEPLENIA budynko´w, wykon´czenio´wka, usługi ogo´lnobudowlane - szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-727527423. jk2999

WYMIANA WW. SZYB U NAS — 90 ZŁ

DWIE drogi. Wro´z˙ka zaprasza, Tarot. 0783512240. jk4728

LESZNO, UL. WITOLDA 2 TEL. 065 529-72-40

ELEKTRYK, 0-609707311.

PEUGEOT 307 kombi, 2002, 0-517222410. jk4605

KARCHER 0-697708297.

POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. 065 526-60-57 www.rejestrowaniepojazdo´w.pl. U nas odbierzesz tablice rejestracyjne!!! jk2629

tel. 065 520 71 10

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

PRZYCZEPKA samochodowa do rejestracji 3 m x 1,9 m, 2-osiowa, przo´d, tył otwierany, 0-609423112. jk4723

HYDRAULIK

-

s´lusarz,

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛dzanie TWO i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-727527423. jk2300 TYNKI maszynowe, posadzki, instalacje c.o. i wod-kan. 0-604221646. jk3677 TYNKI maszynowe, gotowe pod malowanie, od zaraz - tanio. 0-605906363. jk4198 TYNKI, posadzki agregatem. 0-501363456. jk1909 UKŁADANIE granitu, kamienia, kostki. Tel. 0-784223814. jk4289 UKŁADANIE 506116139.

kostki

brukowej. 0jk4025

USŁUGI informatyczne: naprawa i konserwacja sprze˛tu komputerowego, tworzenie stron internetowych, budowa i konfiguracja sieci lokalnej, doradztwo i pos´rednictwo przy zakupie sprze˛tu, nauka obsługi komputera oraz wiele innych. Tel. 0-605823466. USŁUGI minikoparka˛ - fundamenty, kanalizacja. Tel. 0-784223814. jk4288 USŁUGI minikoparka˛ 510334061.

jk4364

jk4431 0-694355469. jk4666 jk4703

KOMUNIE, wesela, chrzciny, imprezy okolicznos´ciowe, wynajem sali, 0-667874375. jk4584

´ . Chcesz rozpocza˛c´ własna˛ KSIE˛GOWOS´ C działalnos´c´, ale obawiasz sie˛, z˙e nie poradzisz sobie z dokumentacja˛, rozliczeniami oraz podatkami? Zadzwon´! 0-501128779. LOMBARD - Leszno, Marcinkowskiego 5a, tel. 065 520-89-51. jk4324

ROVER 75, 2000 r., 0-607636341. jk4690

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 9 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

´ CZANIE wne˛trz: gipsowanie, maWYKAN lowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-727527423. jk2301 ´ CZENIA wne˛trz, regipsy, elewaWYKON cje, 0-722392159. jk4735

PRACA ZATRUDNIE˛ 0-500412802 Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na mieszkaniu prywatnym w Rzeszowie. Realne zarobki 10.000 zł miesie˛cznie. Mieszkanie, ochrone˛ zapewniam. jk4642

SKODA FAVORIT 1991 zarejestrowana, na chodzie, cena 450 zł, 0-606657974. jk4795 SKUP aut, kasacja, sprzedaz˙ cze˛s´ci. 0790785506. jk4680

CHE˛TNYCH do zostania operatorem dz´wigu, wymagane prawo jazdy kat. C. Leszno, 0-601930321. jk4742

SKUTER Zipp 2007, 2000 zł. 065 549-72-52. jk4651

CLUB w Niemczech zatrudni (barmanki, kelnerki, tancerki i masaz˙ystki) na bardzo dobrych warunkach, wyz˙ywienie i nocleg za darmo. Załatwiamy papiery i bardzo wysokie zarobki, nr kom. 00491631962051, www.haus24-dorsten.de. jk4554

SPRZEDAM ALFA ROMEO 156, 2000 / 2001 r., 12.500 zł, 0-785979160. jk4749 SPRZEDAM CITROEN C5 1,8 2004, 0607094592. jk4789

DO działu handlowego, 0-609602640. jk4752

2003, 0jk4750

SPRZEDAM FORD FIESTA 1,8D ⁄ 1999, zielony. Aktualne opłaty - 4000 zł do negocjacji. 0-726109479.

GOLF IV 1,9TDI / 2000, 0-662051330. jk4575

SPRZEDAM OPEL VECTRA 1,6 16V 2000 r., 0-602502919. jk4788

FIRMA przyjmie pracowniko´w do pracy fizycznej. Tel. 0-507185829. jk4772

MAZDA 323F, 1998, 0-606822624.

SPRZEDAM OPEL CORSA 1,0 1998, 0695126111. jk4790

KRAWCOWE - Leszno. 0-501291457. jk4048

FORD MONDEO 601071756.

kombi,

MEGANE 2001, 0-724136208.

jk4774 jk4645

MERCEDES 814 / 1991, kontener, stan dobry. Tel. 0-601255301. jk4677

SPRZEDAM SEAT CORDOBA 1995, OPEL CORSA 1996, OPEL OMEGA 1996, RENAULT MEGANE 1996, OPEL VECTRA 1999, 0-695432338. jk4785 VENTO. 0-666730431.

jk4734

DO pomocy domowej w Lesznie, potrzebna dziewczyna. Tel. 0-601585366. jk4718

MALOWANIE, szpachlowanie, regipsy, płytki, panele. Wolne terminy. 0-603971701. jk3793

˙ podło´g, cyklinowanie. Tel. 0MONTAZ 609706017. jk4412

MURARZY, 607371315.

płytkarzy,

malarzy. 0jk4538

MURARZY, wysokie wynagrodzenie, 0693854774. jk4710

SPRZEDAM solarium w dobrym miejscu. Tel. 0-603200865.

MERCEDES A-klasa, 1,4 benzyna, 2003, sprowadzony, klimatyzacja, 0-888134665. jk4763

SPRZEDAM szczeniaki owczarka niemieckiego długowłosego. 0-693797307. jk4326

MERCEDES E220 diesel, 1996, 15.100 zł, 0-503988972. jk4681

TANIE NAGROBKI STRZEGOMSKIE. 065 527-08-59, 0-605388333. jk3731

MERCEDES BUS, MB100, 0-510237146. jk4669

VW JETTA / 1990, gaz, 1500 zł, MITSUBISHI Space Wagon Wan / 1996 TD, 4600 zł. Tel. 0-691304250. jk4732

MUROWANIE, docieplanie, prace ogo´lnobudowlane, 0-511363279. jk4648

’’POL-LEIM-HOLZ’’ poszukuje stolarzy, lakierniko´w, operatoro´w maszyn CNC. Podania: ul. Usługowa 10, Leszno, plh plh. com.pl. jk4641

TAPCZAN + 2 fotele + 2 pufy, 300 zł, 065 526-82-97. jk4753

MERCEDES 210, 1996 r., 0-692180774. jk4761

VW POLO 1,4 / 1997, 4 drzwi, 0-502603999. jk4712

˙ E˛ stała˛ wspo´łprace˛ ze Wspo´lnoNAWIA˛Z tami Mieszkaniowymi - usługi budowlane, 0-722392159. jk4736

POSZUKUJEMY niezalez˙nych przedstawicieli - pracuj dla siebie, ale nie sam. 0603512831.

TUNEL foliowy 5 m x 7 m, 0-605455291. jk4721

NISSAN PRIMERA 1997 1,6; RENAULT SCENIC 1998, 1,6, 0-693877741. jk4780

VW POLO 1,9D 1997, bogate wyposaz˙enie, 0-693361130. jk4762

MOTORYZACYJNE

OPEL ASTRA 2000 r., 0-662828402. jk4727

VW SHARAN, 1,9TDI / 1996, 0-601852530. jk4562

OPEL ASTRA 1,6 ⁄ 1999, srebrny, kombi, pełna elektryka, 133.000 km, cena 11.800 zł. Tel. 0-604327759.

KUPNO

˙ SPRZEDAZ A4 TDI 0-691914712. ASTRA 1,7 / 1993 668371768.

jk4724 diesel,

kombi, 0jk4747

ASTRA II DTI, 0-691204158.

jk4725

AUDI A3 ⁄ 1998. Tel. 0-721313914. AUDI A6 ⁄ 1998. Tel. 0-665190809. AUTO KOMIS ’’ART’’. 0-888134665. jk4266 AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomisw.pl. 065 529-35-06, 0-601853724. jk3206

OPEL OMEGA 2000 r., bogate wyposaz˙enie, 0-667199615. jk4744 OPEL VECTRA 2,0 DTI ⁄ 1999 - klimatronic, el. szyby i lusterka, 4x airbag, kierownica wielofunkcyjna, radio ⁄ CD, wspomaganie, cental. zamek. 0-508146046. OPEL ZAFIRA 1,6 ⁄ 1999, granat, 7 miejsc, pełna elektryka, cena 16.500 zł. Tel. 0604327759. PASSAT 1,9 TDI / 1997 110 KM, pełna elektryka, klimatronik, abs, 4xpp, CB radio, zielony. 0-502599245. jk4741

VW BORA 1,6 ⁄ 2003 sedan, pełne wyposaz˙enie! Atrakcyjna! 102.000 km, cena 22.800 zł. Tel. 0-604327759.

KUPUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk3184 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. 065 536-72-76, 0-696545600. ap763 ZŁOMOWANIE aut własnym transportem, 0-781342098. jk4239

´ Z˙ NE RO KREDYTY (działalnos´c´, goto´wka), karty kredytowe + dojazd do domu, 0-506154436. jk4504

˙ sufito´w MONTAZ 785719138.

podwieszanych. 0jk4220

NOWY SPRINTER 9-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0-604385663. mk1637 ODBIERAM 509879801.

zuz˙yty

sprze˛t

AGD. 0jk3769

´ LNOBUDOWLANE - wykon´czenia OGO wne˛trz, płytki, regipsy, malowanie, szpachlowanie. Tel. 0-784223814. jk4287 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk4343 PROFESJONALNA fotografia s´lubna, 0502504522. jk4665 PRZEPROWADZKI, 509879801.

TRANSPORT. 0jk3768

OSOBE˛ ucza˛ca˛ sie˛ na umowe˛ zlecenie, 0jk4597 783889481.

POSZUKUJE˛ pracownika do punktu z grami (rencista - emeryt), Rawicz, 0-609963000. jk4574

´W PRACOWNIKO 696005681.

do

docieplen´, 0jk4609

PRZYJME˛ lakiernika, 0-603633685. jk4748 STACJA paliw LUKOIL zatrudni osoby do pracy na cały etat oraz studento´w na weekendy, CV + zdje˛cie kierowac´ na adres stacji: Aleje Konstytucji 3 Maja. jk4643 WWW.LESZCZYNIAK.PL

mk7223

ZATRUDNIE˛ diagnoste˛ na nowa˛stacje˛ kontroli pojazdo´w, 0-603108087, 0-695905020. jk4601

PRZEPROWADZKI. 0-509198826. jk4344

ZATRUDNIE˛ kierowco´w C+E kraj, 0695597509. jk4767

TRANSPORT, plandeka, ładownos´c´ 3,6 t, 12 EP. Leszno, tel. 0-602897897. jk4543

ZATRUDNIE˛ operatora maszyn rolniczych kat. T - praca sezonowa. Tel. 0-605267272.


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ ZATRUDNIE˛ 515186200.

kosmetyczke˛,

0jk4784

ZATRUDNIMY diagnoste˛ samochodowego. Praca stała w Lesznie. List motywacyjny i CV przesłac´ na adres e-mail: kadry pks-leszno.pl Tel. kontaktowy: 0603395022. jk4608

MIESZKANIE 62 m2, Ostroroga, III pie˛tro, bezpos´rednio, 0-697244374. jk4783

TANIEC lekcje indywidualne lub kurs gupowy. 0-503379455. jk4449

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl. jk1182

POGORZELA k / Gostynia - sprzedam domek na działce 600 m2, 0-602488782, Dworniczak. jk4692

ROLNICZE

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

PRZYBYSZEWO - okazja - zamiana na mieszkanie lub sprzedaz˙, 0-602488782, Dworniczak. jk4706

ZATRUDNIMY spawacza z uprawnieniami MIG ⁄ MAG. Tel. 0-665267507.

PUDLISZKI - domek + działka 200 m2 + garaz˙, 0-602488782, Dworniczak. jk4693

ZATRUDNIMY stolarzy i pomocniko´w produkcji na dobrych warunkach. Turkowiak Sp.z o.o., Gołanice, ul. Lipowa 5, tel. 065 525-43-00, e-mail: tur turkowiak.com.pl. jk4764

SPRZEDAM bliz´niak Zatorze na działce 420 m2, 300.000 zł, 0-602488782, Dworniczak. jk4694

SZUKAM PRACY 25-LATEK, zorganizowany, wykształcenie s´rednie + matura, obsługa komputera i urza˛dzen´ biurowych, prawo jazdy kat. B z praktyka˛, j. angielski, niemiecki szuka pracy biurowej lub jako kierowca (praca stała). 0603851109. jk4649 INFORMATYK szuka pracy dodatkowej lub na pełen etat, wieloletnia praktyka: administracja sieci lokalnej i bazami danych, programowanie (Delphi), grafika (Corel), tworzenie stron www. Tel. 0-605823466.

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. jk3234 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ Leszno-Zaborowo 1210 m2. 065 527-05-33. jk4664 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221 SPRZEDAM działke˛ 1360 m2, Osieczna, 0661584721. jk4786 SPRZEDAM grunty orne 4,43 ha, ła˛ki 2 ha Szymanowo, 065 545-24-72. jk4624

KIEROWCA kat. B, C. Tel. 0-783091864. jk4731

SPRZEDAM parterowy domek do wykon´czenia, Zatorze, 160.000 zł, Dworniczak. jk4695

KUCHARZ szuka pracy, 0-509936581. jk4393

ZAMIENIE˛ dom w surowym stanie na bloki w Lesznie, 0-695749595. jk4737

MALARZ, duz˙e dos´wiadczenie. Tel. 0661830445. jk4675

LOKALE

MŁODA, pracowita, rzetelna, zaoczna studentka administracji, obsługa komputera i urza˛dzen´ biurowych, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach biurowej - podejmie prace˛ - tel. 0-695968566. bd500 PODEJME˛ prace˛ jako kierowca busa lub samochodu osobowego, 0-794093241. jk4739 RENCISTA, 34 lata, kat. B, C, dyspozycyjny. Tel. 0-694996123. jk4576 STUDENT informatyki (zaoczny), biegła znajomos´c´ j. angielskiego, prawo jazdy B, komunikatywny, obowia˛zkowy, z bogatym dos´wiadczeniem zawodowym podejmie prace˛ - tel. 0-782394117. bd507

´ CI NIERUCHOMOS ´ migielski - domy w Da˛bczu 110 m2 / 110 01 S m2 poddasze, 375 m2 działka. Cena 249.000 zł, rata 1290 zł. Wysoki standard. 0510148210, www.smigielski.net.pl. jk4224 02 s´migielski - domy, Leszno, ul. Modelarska 110 m2 / 110 m2 poddasze, 450 m2 działka. Cena 299.000 zł, rata 1430 zł. Wysoki standard. 0-510148210, www.smigielski.net.pl. jk4222

´ migielski - domy szeregowe przy Skarpie 03 S 168 m2 / 270 m2 działka. Cena 369.000 zł, rata 1790 zł. Wysoki standard. 0-510148210, www.smigielski.net.pl. jk4223

BIURA - centrum. 0-600310752.

jk4285

DO wynaje˛cia samodzielne mieszkanie, poko´j, kuchnia, łazienka - ogrzewanie gazowe, umeblowane (osoby bezdzietne), 0505979898. jk4791 2

HALA 80 m - produkcja, magazyn, 0693887263. jk4530 KAWALERKI,

pokoje.

0-600310752. jk4284

KAWALERKI,

pokoje.

0-609859703. jk4678

´ migla, 140 m2, LOKAL handlowy Centrum S 0-889328981. jk4769 LOKALE na biura i gabinety - centrum Rawicza, I p. 0-605633045. jk4270 MIESZKANIE - centrum Leszna. Tel. 0691503198. jk4658

SPRZEDAM 2-POKOJOWE 40 m2, II pie˛tro, wymienione drzwi, okna, podłogi, dobra lokalizacja, 16 min. do Rynku, 0-517323917 (po 17). jk4372 47M2 Armii Krajowej 113.000 zł, 0609564981. jk4778 48,2M2, 3-pokojowe, os. Przyjaz´ni, Leszno. 0-502146065. jk4534 54M2. 0-605699963.

BANKOWI lub firmie, 90 m2, centrum, naroz˙nikowa kamienica, bardzo ruchliwe miejsce, parter, 065 520-14-74. jk4447

jk4274

60M2 Grunwaldzka, parter, 0-604089011. jk4654 60M2, pierwsze pie˛tro, 0-607807619. jk4773 65M2 - Wieniawa, 4-pokojowe, 0-665959538. jk4776 BEZCZYNSZOWE mieszkanie 54 m2, Gronowo, 0-665959538. jk4777 BEZPOS´ REDNIO atrakcyjna lokalizacja, Grunwaldzka 47 m2 3-pokojowe I pie˛tro. 0607350583. jk4523 MIESZKANIA 3-pokojowe Rejtana, We˛gierska (raty), 0-602488782, Dworniczak. jk4687 MIESZKANIA 4-pokojowe, Ostroroga, Wieniawa, 0-602488782, Dworniczak. jk4686

MIESZKANIE w Rawiczu. 0-605633045. jk4269

POKOJE studentkom. Tel. 0-609666727. jk4505 POKOJE umeblowane dla studento´w, 0608386232. jk4633

´ J . 0-695821539. POKO

jk4556

´ J dla 2 oso´b, 0-507646547. POKO

jk4652

´ J dla 2 studentek w mieszkaniu stuPOKO denckim - Rynek. 0-695999615. jk4361 ´ J dla dwo´ch studento´w / ki, centrum, POKO doste˛p do Internetu. Tel. 0-513185499. jk4661

´ miglu, 0-602488782, Dworniczak. DOM w S jk4691 ´ miglu, działka 1500 m2. 0DOM w S 665959538. jk4720 DZIAŁKA 30 aro´w, 0-695749595. jk4738 DZIAŁKA budowlana w Wilkowicach, 1080 m2, dogodne połoz˙enie. Tel. 0-601255301. jk4676 DZIAŁKA 607893379.

budowlana

Cieszyny, 0jk4756

´ wie˛ciechowa, BarDZIAŁKI: Wilkowice, S chlin, Sierpowo, 0-602488782, Dworniczak. jk4689 GRONOWO - domki w zabudowie szeregowej i wolno stoja˛cy, 0-602488782, Dworniczak. jk4698 KUPIE˛ grunty rolne w Gronowie i Wilkowicach. 0-510148210. jk4219

OKAZJA! Wschowa - mieszkanie 3-pokojowe, bezczynszowe, 0-602488782, Dworniczak. jk4705 SPRZEDAM mieszkanie 56 m2, I pietro, Rejtana z garaz˙em lub bez, 0-602488782, Dworniczak. jk4685 SPRZEDAM nowe mieszkania Kos´cian centrum 3000 zł / m2 (brutto) - moz˙liwe raty. Tel. 0-604685738 w godz. 15-20. jk3578

DO WYNAJE˛CIA 16 Wydorowo wynajme˛ mieszkanie. 0500600150. jk4330 2-POKOJOWE, 691734771.

umeblowane.

Tel. 0jk4646

CIA˛GNIK 1204, opryskiwacz 12 m, siewnik poznaniak, stan bardzo dobry, 0-691052337. jk4614

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6521

CIA˛GNIK C-335 Escort 2007, gwiazda 5, przyczepa 3,5 t, 065 573-11-42. jk4456

´ wierczyny. GRUNT rolny 1,20 ha, okolice S Tel. 0-600735134. jk4663 ´ LIKI: samiec srokacz, samiec belgijski KRO i dwie samice nowozelandzkie, 0-663147834. jk4684 ’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, 065 520-2162. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk4171 OKNA inwentarskie PCV - 0-515241917. jk4570 SKUP bydła. 0-605693339.

mk7614

SPRZEDAM MF-255 1986, C-355 1973, kombajn Posejdon 1989, 065 547-77-98. jk4625

SPRZEDAM

pszenz˙yto,

0-693877741. jk4775

SPRZEDAM siewnik Poznaniak, pług skibowy, 0-667657734. jk4714 SPRZEDAM tuszki z nutri na zamo´wienie, 0-606657974. jk4794 SPRZEDAM ziemniaki jadalne 0,35 zł, owies. Tel. 065 543-51-21. ZIEMNIAKI, Pako´wka-1.

jk4722

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

jk4216

WYNAJME˛ mieszkanie 3-pokojowe dla 6 studento´w, 0-607549494. jk4626 WYNAJME˛ mieszkanie os. Rejtana, 0697453871. jk4768

SEKSOWNE

NAUKA ANGIELSKI - korepetycje. 0-605071746. jk4150 ANGIELSKI - korepetycje. Nauczyciel liceum, 0-669187244. jk4397 ANGIELSKI 607670771.

dla

maturzysto´w. 0jk4647

ANGIELSKI, 0-510412907.

jk4771

ANGIELSKI. 0-661161973.

jk4566

´ SKI - indywidualnie, małe grupy. HISZPAN 0-608443882. jk3838 JE˛ZYK angielski - korepetycje, 065 520-2725, 0-609801249. jk4593 MATEMATYKA, fizyka. 065 529-52-97, 0-603369774. jk4282

2-POKOJOWE, komfortowe, umeblowane, 0-601055305, 0-603115425 (po 16). jk4552

NAUKA jazdy kursy, doszkalania - tanio, profesjonalnie. ’’U Magdy’’ 0-605653957, 065 529-92-50. jk4485

56M2, Racławicka, 2 pie˛tro, 3-pokojowe, kuchnia umeblowana, 065 527-15-40. jk4702

SZKOLIMY 609390008.

najlepszych.

We-To 0jk3404

dziewczyny

0-609522988. jk3917

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk4348 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk4349 NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk4350 POTENCJA. Leszno, 0-697454739.

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940 INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662 INSTALATORSTWO elektryczne, odgromowe, pomiary, 0-721100555. jk4511 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448 KARCHER - tanio. 0-603854774.

jk3333

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

KOMINKI - montaz˙, sprzedaz˙, naprawy, 0-882852777. jk4436 KOMINKI, akcesoria, produkcja, montaz˙, 0-607392965. jk4509 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220 MALOWANIE, tapetowanie, okien. 0-692877337.

obro´bka jk1720

MALOWANIE, tapetowanie, płytki, panele. 0-721016502. jk3265 NAPRAWA telewizoro´w. 065 529-35-42, 0606142575. jk2110 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138. jk4356

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, docieOGO planie, brukowanie). 0-601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. jk3334 PŁOTY kute, balustrady. Tel. 0-667300420. jk1135 PRASOWANIE - usługi. Tel. 0-607734410. jk1392

TOWARZYSKIE

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’ ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk3916

WYNAJME˛ pomieszczenie przy solarium w Lesznie. 0-502592876.

tel. 0jk4743

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

ELZA Go´rowska 38. 065 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk4217

MIESZKANIE 54,9 m2, I pie˛tro, 2 pokoje + aneks, po remoncie, Niemiecka. 0503384722. jk4715 Wa˛soszu,

BYCZKI, jało´wki mie˛sne biało-czarne transport. 0-605887080. jk4323

WYNAJME˛ mieszkanie 4-pokojowe, cze˛s´ciowo umeblowane, os. Ostroroga, cena 1150 zł + opłaty. Tel. 0-603181173. jk4382

WYNAJME˛ poko´j lub mieszkanie 2-pokojowe w centrum Leszna. 0-668774313, 0660071702.

w

DIAGNOSTYKA opryskiwaczy, serwis naprawy, 0-607879210. jk4453

SPRZEDAM kwote˛ mleczna˛ - 8000 litro´w, 0-667901020. jk4787

MIESZKANIE 38 m2, II p., Leszno, ul. Westerplatte. Tel. 0-603673066. jk4657

MIESZKANIE 607893379.

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, 065 548-10-58. jk4347

POKOJE 2-osobowe w samodzielnym mieszkaniu, Słowian´ska. 0-668335504, 0601543400. jk4607

WYNAJME˛ poko´j, Internet, 0-725541892. jk4387

DOM w Gronowie, działka 1700 m2, dobra lokalizacja pod działalnos´c´, 0-665959538. jk4779

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0-609109004. jk1315

SPRZEDAM jało´wki cielne, 0-691844570. jk4745

2-osobowe,

MIESZKANIE - Łe˛ka Wielka, 60 m2. Tel. 0-725822250. jk4659

DOM bliz´niak os. Gronowo, zadbany, 165 m2 + 85 piwnica dla 2 rodzin lub gabinet. Tel. 0-602383250. jk4276

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, 065 548-10-58. jk4346

Internet, 0jk4529

POKOJE 1-, 693887263.

DOM - Trzebosz 27, 0-664421070. jk4591

DOM Wierzowice Wielki, tel. 0-609449485. jk4754

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8467

jk4238

POKOJE - 0-502372201.

MIESZKANIA bezczynszowe w Lesznie, 0-602488782, Dworniczak. jk4688

jk4755

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, 065 548-10-58. jk4345

SPRZEDAM ciagnik 3P, beczkowo´z 3,5 tys. / l, 0-603801916. jk4711

BOSZKOWO dom letniskowy, 100 m do jeziora, 410.000 zł, 0-603669829. jk4796

DOM Radosław, 0-609449485.

27

PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 POSADZKI maszynowe, elewacje budynko´w. 0-663369660. jk4246 PRZEPROWADZKI, usługi transportowe busami, 0-721784848. jk4451 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780 STOLARSTWO, schody, drzwi, inne, 0605096763. jk4515 SZPACHLOWANIE, malowanie, wolne terminy. 0-882693311. jk4404 SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0603478776. jk2121 S´ LUSARSTWO, ogrodzenia, bramy, automatyka, 0-781160474. jk4420 S´ LUSARSTWO, ogrodzenia, bramy, balustrady. 0601065787. jk4564 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. 065 520-55-66. mk6510

jk4280

ODDAM DARMO

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. 065 520-55-66. mk6508

ODDAM dwa małe kotki, Leszno, 065 52015-75. jk4765

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0609197699. jk2120

´ ZADZWON DO FACHOWCA

UKŁADANIE granitu, kamienia, kostki. 0663970583. jk3649

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk4351 ANTENY - SERWIS - TV - SAT - 0603775093. jk4697

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0601361422. jk1727 USŁUGI zdun´skie - Rawicz, 0-508298277. jk4782 VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 870 zł. 0-600386935. jk2554


OKAZJA - KUPUJ TANIO

28

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA BMW E-36 felgi 15’’, lusterka, reflektory, lampy tylne, 50 zł/szt. 0601820008. op3911 CHRYSLER Neon 2,0/1994 benzyna, klima. 4.900 zł. 0-691624285. op4083 CITROEN Jumper 1,9diesel/1995. 8.900 zł. 0-691624285. op4081 FIAT CC 0,7/1996, zarejestrowany, 2.900 zł. 0-888134665. op4089 FIAT MAREA 1,6V benzna 1999, klimatyzacja,4xpp, wspoamaganie, ABS, el. szyby, kolor zielony, 8.500 zł, 0-695294673. op4070 FIAT Madera 1,9TD/1997, 5.000 zł. 0-601331996. op4095 FIAT SEICENTO 900, 2002, czerwony, 7.950 zł, 0-65/533-83-85. op4048 FIAT SIENA 1,6/1998, gaz, hak, 4.500 zł, bordo metalik, 0691039585. op3427 FIAT TOLEGO 1,9TDI/1997, 110KM, elektryka, ABS, 9.000 zł, 0-508355231. op4049 FIAT Uno 1,1 benzyna/1992, centralny zamek, alufelgi, el. szyby, 2.000 zł do negocjacji. 0-502604235. jk4781 FORD Escort 1,8TDI/1995, 4.500 zł. 0-782649525. op4080 FORD Transit 2,5D/1996, zarejestrowany na 6-osób, biały. 6.800 zł. 0-605529035. op4096 KOŁPAKI na felgi 14’’, komplet ze znakiem Opla. 60 zł. 0-697710437. op4088 OPEL Astra 1,6 benzyna/2002, kli-

matyzacja, 4 x p.p., wspomaganie, ABS, c.z., el. szyby, alufelgi, srebrny metalik, 13.300 zł. 0-697649189. op4104 OPONY zimowe komplet Goodrich 185/65 z felgami lub bez, do Opla Astra. 300 zł. 0-697710437. op4087 POLO 1,9SDI/1999, garażowany, 130.000 zł. 9.400 zł. 0-605397150. op4085 POLONEZ Caro 1994, benzyna + gaz, 1.300 zł. 0-721768591. op4077 RENAULT Clio 1,2/1994, zarejestrowany, 3.700 zł. 0-724288081. op4090 RENAULT SCENIC 1,9DCI/2001, ABS, ESP, komputer pokładowy, elektryka szyb i lusterek, klimatyzacja, 19.000 zł, 0-693047487. op4036 RENAULT Scenic 1,9DCI/2001, 6 x p.p., ABS, klimatyzacja, el. szyby, 2 nowe opony zimowe. 18.800 zł. 0-693047487. op4102 RENAULT TWINGO 1,1/2000, seledynowy, 4 pp, centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9.900 zł lub zamienię na busa. 0-667098351. jk4578 ROVER 214/1996, 5-drzwiowy, 4.500 zł.0-782649525. op4084

zł do negocjacji, 0-604538053. op3848 ZBIORNIK paliwa do samochodu ciężarowego, z łapami i opaskami, poj. 140l, 200 zł. 0-601795025. op4074

NIERUCHOMOŚCI DOM wolnostojący, za garażem dwustanowiskowym, 182m2, do wykończenia. 420.000 zł. 0-782638262. op4091

607980567.

op4101

NAROŻNIK rozkładany w dobrym stanie, cena 400 zł. Tel. 0-697908989. op3981

RZECZY dla chłopca wiek 0-24 miesiąca, 4 reklamówki, 27 zł. 0668815860. op4078

NOWE naczynia - zestaw Philipiak, 3.000 zł. 0-694840950. op3918

WÓZEK 170 zł. 0-607980567. op4100

RÓŻNE 2 działki o powierzchni 1750m2 w Strzyżewicach, przy drodze henrykowskiej. 50 zł/m2. 0-601565406. op4097

DZIAŁKA 3500m2 w Strzyżewicach przy drodze henrykowskiej, 50 zł/m2, 0-605302666, 0-601565406. op3667

ARATORY do trawników, 60 zł, 120 zł, 0-503334445. op4033

DZIAŁKA w Śmiglu, cena 90 zł/m2. Tel. 511009367. op3004 DZIAŁKI budowlane w Gronowie. 160 zł/m2. Tel. 0-603772616. op3005 MŁYN do apaptacji na restauracje, centrum Góry, pełna dokumantacja, projekt, 125.000 zł. 0-609564981. op4103

SAMOCHÓD ciężarowy Volvo FL6-08, kontener z windą, 1993, pełnosprawny, zarejestrowany, ład. 3680 kg. 11.000 zł. 0-601795025. op4076

PILNIE! 38,5m 2-pokojowe, parter, Prochownia, kuchnia, korytarz zabudowane, 115.000 zł, 0-666056252. op4050

VOLKSWAGEN MULTIVAN 2004, 2,5TDI, przebieg 160tys.km, full opcja, opony zimowe, 73.000

DLA DZIECKA

2

FOTELIK 60 zł. 230 zł. 0-

op4073

ŁÓŻECZKO z funkcją tapczanika materac, kolor biały, 140x70, 320 zł, 0-609267035. op3842

DZIAŁKA 1.100m2 pod budowę w Przywsiu, 2 km za Rawiczem, przy drodze głównej, w kierunku Wrocławia. 0-698218433. op4093

DZIAŁKA budowlana w Dębnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliżu las, woda, media przy drodze. Cena 65 jk4579 zł/m2. 0-667098351.

520-36-55.

DWUTEOWNIK dł. 300 cm, szer. 10 cm, wys. 24 cm. 200 zł. 0601795025. op4075 FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 2.300 zł. 0-605670397. jk4532 GAZÓWKA z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 2-letnia, 500 zł. 0-668371768. op4105 KINSPAN (obornicka) używana 200m 2 , 50m 2 , 0-608485783, 0608785781. op3668 KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 65 542-24-22. op3001 KOMPLET wypoczynkowy Swarzędz, kolor brąz - tapczan, dwa fotele + dwie pufy, Leszno, 450 zł, 0-607200232. jk4580

OKNA z PCV 56x144, białe, z demontażu. 0-697710437. op4086 PALMĘ 2,6cm, cena 150 zł. Tel. 0-607050055. op3955 PIŁA elektryczna do remontu, 50 zł, 0-609441829. op4018 PŁYTA warstwowa nowa 290/117, 3 szt, 50 zł/mb, 0-609441829. op3669 PRALKA typ Polar (drobne uszkodzenia). 50 zł. 0-65 526-28-47. op4098 PRZEKŁADNIA dwustronna wraz z silnikiem. Cena 350 zł. (065) 54962-38. jk4533 ROWER 3-kołowy dla osoby dorosłej. 780 zł. 0-698218433. op4094 ROZRZUTNIK obornika Polski, 1osiowy, 1-taśma, 3,5t, po remoncie, nieużywany, Wschowa, 4.000 zł. 0-782487137. op4079 SZAFA zabudowana 350 zł. 0668371768. op4106 TANIO - wypoczynek-skóra, narożnik pokojowy, biurko, krzesła biurowe. 0-503131938. jk4704 TELEWIZOR Philips 25 cali, 250 zł. 0-698974615. op4092

KOZA dojna – 185 zł, tel. 065 51852-17 (wieczorem). op3003

WANNA + umywalka. 250 zł. 0668371768. op4107

MAŁA magiel, prasowalnica elektryczna, niemiecka, 100 zł. 0-65

WIESZAK sklepowy w kształcie koła, o średnicy 1 m. 150 zł. 0603912876. op4082

Wójt Gminy Lipno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie miejscowości Gronówko i Żakowo: BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 tel. 065 529 25 40, 065 529 47 27 tel./fax 065 529 48 81

na

1.Nieruchomości nie obciążone hipoteką, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przeznaczone są w części pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością wykorzystania dla rozwoju funkcji pozarolniczej. Działki stanowią jedną całość, przeznaczone są pod tereny rekreacyjno wypoczynkowe, obecnie wykorzystywane jako strzelnica, o powierzchni 7003,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 169/1, o powierzchni 140,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 169/2, o powierzchni 12598,0 m2 oznaczona numerem geodezyjny 169/3, zapisane w księdze wieczystej KW PO1L/00051440/8, położone w Gronówku. cena wywoławcza 65.000,0 zł + 22 % VAT - wadium 8.000,0 zł 2. Nieruchomość niezabudowana nie obciążona hipoteką, o powierzchni 2459,0 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 212, zapisana w księdze wieczystej KW 22870, położona w Żakowie. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Grunt działki w klasie bonitacyjnej „N” cena wywoławcza 5.000,00- zł .- wadium 500,0 - zł Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2009 roku o godzinie 1100 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Lipnie przy ulicy Powstańców Wlkp. nr 9. Wadium należy wpłacić gotówką, w terminie do dnia 26 października 2009 w Agencji PBS w Lipnie lub na konto bankowe PBS w Poznaniu 08 16101188 0016 2489 2000 00010001 (liczy się data obciążenia kąta wpłacającego lub data stępla) W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości - wadium przepada. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wójt Gminy Lipno (-) Janusz Chodorowski po 1362/k


29

OGŁOSZENIA MIASTA LESZNA

OBWIESZCZENIA LINIA KABLOWA

PREZYDENTA MIASTA LESZNA Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.7817, z zm.) zawiadamiam strony postępowania

PRZETARGI SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UL. BOROWA

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lesznie przy ulicy Borowej. Przedmiotem przetargu są nieruchomości zapisane w księdze wieczystej KW nr PO1L/00041040/1, stanowiące następujące działki ewidencyjne: 1) dz. nr 483/8, ark. m. 114 o pow. 656 m2 cena wywoławcza netto nieruchomości – 93 500,00 zł Wadium w wysokości 18 600,00 zł 2) dz. nr 483/11, ark. m. 114 o pow. 713 m2 cena wywoławcza netto nieruchomości – 101 600,00 zł Wadium w wysokości 20 300,00 zł Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osieckiej, Kąkolewskiej i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003r. Zgodnie z planem przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie jednostki strukturalnej Mj i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2009r. o godz. 10 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 – sala konferencyjna – parter. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 20 października 2009r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13. Strona internetowa – www.bip.leszno.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Grotniki – Boszkowo, ul. Starkowska. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona jako działka ewidencyjna nr 132/12 na arkuszu mapy nr 2 (obręb: Grotniki, gmina: Włoszakowice, powiat: leszczyński, województwo: wielkopolskie) o powierzchni gruntu 0,1800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00011417/6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.562.000,00 zł. Wadium: 300.000,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami). Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice nieruchomość znajduje się na terenie usług turystycznych. Nieruchomość zabudowana budynkiem Ośrodka Wypoczynkowego „WRZOS”, położona w miejscowości Grotniki - Boszkowo, ul. Starkowska. Ośrodek położony jest w centralnej części miejscowości w pobliżu jeziora Dominickiego, terenów leśnych i stacji PKP. Nieruchomość jest położona przy drodze o nawierzchni bitumicznej wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym, kanalizacją

lokalną zakończoną w zbiorniku bezodpływowym. Instalacja wodociągowa jest zasilanym z własnej studni –hydrofor -500 l.), ciepła woda zasilana z bojlerów elektrycznych (100 l. i 80 l.), armatura w łazienkach (toaleta, umywalka oraz kabina prysznicowa), loggia do każdego pokoju. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany nośne wykonane z pustaków betonowych oraz bloczków ceramicznych. Strop monolityczny żelbetowy, stropodach pokryty papą na lepiku, posadzki betonowe monolityczne. Brak ogrzewania pomieszczeń – budynek jest wykorzystywany tylko w okresie letnim. Stan techniczny budynku jest zadowalający. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 553,21 m2 w tym: piwnica - 63,40 m2 , parter 280,45 m2 , piętro - 209,36 m2. Do powierzchni użytkowej budynku nie wliczono powierzchni tarasów oraz balkonów (logii). Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2009 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 (sala konferencyjna – parter). Wadium należy wpłacać na konto: Urząd Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 10 listopada 2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna - Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13. Strona internetowa: www.bip.leszno.pl

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn ze stacji transformatorowej nr 1004 przy ul. Słowiańskiej 50 dla zasilania obiektu przy ul. Słowiańskiej 57 w Lesznie wydane zostały postanowienia uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji; - Postanowienie nr 747/2009 z dnia 9 września 2009 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie - Postanowienie nr MZD-5545/UA/117/2009 z dnia 14 września 2009 r. Miejskiego Zarząd Dróg i Inwestycji UM Leszna Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Leszna w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 206 w godz. 800 – 1530 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

ULICA 1 MAJA

PREZYDENT MIASTA LESZNA informuje, że w dniu 15 września 2009 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ul. 1 Maja 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89 na arkuszu mapy nr 87 o powierzchni 0,0698 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 37509 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 334/2009 z dnia 14.09.2009 r.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UL. TAMA KOLEJOWA I UL. 17 STYCZNIA

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza: 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Tama Kolejowa - przeznaczonej pod usługi. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako: – dz. nr 39, ark. m. 61 o powierzchni 0,2290 ha – KW nr PO1L/00045797/0 Cena wywoławcza netto – 472.000,00 zł Wadium w wysokości 94.000,00 zł 2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - przeznaczonej pod usługi. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako: – dz. nr 55/17 na ark. m. 127 o powierzchni 0,3501 ha - KW nr PO1L/00023018/6 Cena wywoławcza netto - 1.266.000,00zł Wadium w wysokości 250.000,00 zł Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2009 r. o godzinie: 1. 10:00 - licytacja nieruchomości przy ul. Tama Kolejowa, 2. 11:00 - licytacja nieruchomości przy ul. 17 Stycznia, w siedzibie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 (sala konferencyjna – parter). Wadium należy wpłacić na konto Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 18 listopada 2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. 1. Przeznaczenie nieruchomości przy ul. Tama Kolejowa ustalone jest w Uchwale Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obrońców Lwowa, Al. Z. Krasińskiego, wiaduktu im. Gen. Grota – Roweckiego i torów PKP relacji Poznań – Wrocław w Lesznie. Nieruchomość położona jest w jednostce strukturalnej U i jest przeznaczona pod tereny usług. Zakaz lokalizacji innych funkcji niż: biura, usługi komercyjne, bazy, składy i magazyny, parkingi, w tym dla samochodów ciężarowych, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej, zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni całkowitej większej niż 1.000 m2. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, gdzieniegdzie drzewami i krzewami, wymagająca uporządkowania terenu. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. 2. Przeznaczenie nieruchomości przy ul. 17 Stycznia ustalone jest w Uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw. Dopuszczalne obiekty towarzyszące: garaże, budynki gospodarcze, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej. Dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni działki. Nieruchomość jest niezabudowana, narożna o kształcie zbliżonym do kwadratu, częściowo zadrzewiona, zakrzaczona, porośnięta chaszczami, wymagająca oczyszczenia terenu. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Zakończenie zabudowy w/w nieruchomości, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-13. Strona internetowa - http://bip.leszno.pl/dokumenty/34


SPORT

30 PIŁKA RĘCZNA

Derby w Kościanie Druga kolejka rozgrywek o mistrzostwo II ligi przyniesie derby regionu. W sobotę o godzinie 17 Tęcza Kościan zmierzy się u siebie z Arotem-Astromal Leszno. Na inaugurację sezonu gospodarze grali w Bystrzycy Kłodzkiej z Krokusem i przegrali 19:27. Z kolei leszczynianie pokonali u siebie rezerwy ekstraligowego Zagłębia Lubin 42:31. Teoretycznie więcej szans na zwycięstwo mają szczypiorniści Arotu-Astromal, ale derby żądzą się swoimi prawami i każde rozstrzygnięcie jest w nich możliwe. Sympatykom piłki ręcznej w naszym regionie winni jesteśmy wyniki

młodzieżowych drużyn. Juniorzy starsi leszczyńskiego klubu grali u siebie z Wolsztyniakiem Wolsztyn i wygrali 28:26. Bramki w ekipie Ryszarda Kmiecika zdobyli: Szkudelski i J. Wierucki po 9, Nowak 7 i Marciniak 3. Juniorzy młodsi rywalizowali z Tęczą Kościan. Pokonali sąsiada zza miedzy 31:24. Bramki dla gospodarzy uzyskali: Chodkowski, Bortel i Cugier po 6, Koralewski 3, Pawelczuk, Krupka, Skrobała i Urbańczak po 2, Nowakowski i Przybył po 1. Dla gości: Piątek 7, Przybyłek 5, Ciesielski 4, Chęciński i Misiorny po 3, Grzelak (ceg) i Maćkowiak po 1.

JUDO

Medalowy wrzesień Na medal, a nawet na kilka medali, rozpoczęli nowy sezon judocy UKS Junior Lipno. Z imprez, które odbyły się na początku września, wrócili bogatsi o kolejne zwycięstwa. Powakacyjna dobra passa rozpoczęła się w Suchym Lesie na VI Międzynarodowym Turnieju Judo Dzieci i Młodzików. Z imprezy o międzynarodowej obsadzie (walczyli tam zawodnicy z Ukrainy, Niemiec

i Czech) przywieźli: złoty medal wywalczony przez Iwonę Kusior (70 kg), srebrny Patryka Grygiela (46 kg) oraz dwa brązowe krążki Michała Wiśniewskiego (60 kg) i Przemysława Kałużnego (+100 kg) Tydzień później w eliminacjach Regionu III do Pucharu Polski Juniorów Młodszych i Juniorów w Poznaniu zawodnicy potwierdzili swoją wysoką formę. Do walk w finale ogólnopolskim zakwalifikowali się: Agnieszka Dyba (48 kg) i Iwona Kusior (70 kg), zdobywając drugie miejsca oraz Przemysław Kałużny czwarty w wadze +100 kg. Największym tegorocznym sukcesem sekcji jest natomiast brązowy medal Pauliny Jazdończyk, który wywalczyła w Pucharze Polski Seniorek w Gdańsku. Szczęścia zabrakło Luizie Kowalczyk, która w tym samym turnieju uplasowała się na siódmym miejscu. – To pierwszy medal w historii klubu wywalczony w kategorii seniorek – cieszy się trener Mariusz Bąkowski.

LL

Fot. archiwum V Paulina Jazdończyk

Sekcja judo UKS Junior Lipno ogłasza nabór dziewczynek i chłopców. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Lipnie. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 0-601916545.

Demony Miejska Górka drużynowe mistrzostwo Polski mają już na wyciągnięcie ręki. W dwóch pierwszych meczach o złote medale pokonały u siebie Gepardy Żory 6:0 i 5:4. BASEBALL

O krok od złota

Po półfinale, w którym Demony szybko odprawiły z kwitkiem Silesię Rybnik (11:1 i 8:4), wiadomo było, że Gepardy będą znacznie trudniejszym przeciwnikiem. Tymczasem w pierwszym spotkaniu naszym zawodnikom poszło gładko. Goście – trudno powiedzieć, czy celowo – zastosowali taktykę, jakby chcieli się w tym pojedynku oszczędzać. Na pozycji miotacza wystawili młodzieżowca. O ich grze w ataku świadczy wynik meczu. W zespole gospodarzy było odwrotnie. Na pozycji miotacza znakomicie sprawował się Krzysztof Nowak. Demonom dobrze szła też na pałce, ale przez pięć punktowanych zmian (z wyjątkiem czwartej). W

Fot. J. Witczak V Kamil Zbaraż liczy, że jego drużyna wróci z pojedynków w Żorach z tytułem mistrza Polski.

KOSZYKÓWKA

Turniej Pietraszka Dziś, w piątek, w Rawiczu rozpoczyna się XVI Ogólnopolski Turnieju Koszykówki Kadetów im. Stanisława Pietraszka. W trzydniowej imprezie upamiętniającej wielkiego popularyzatora tej dyscypliny sportu, cenionego trenera i działacza sportowego wystąpią dwie drużyny Rawii Rawicz (druga poza konkursem) oraz Basket Team Opalenica, MKS MOS Słupca, Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. i Gwardia Wrocław.

Mecze rozgrywane będą w sali OSiR-u przy ul. Kopernika. Pojedynki z udziałem gospodarzy: piątek: godz. 9.30 – Rawia II – Kasprowiczanka, 13 – Rawia I – Basket, 18.30 – Rawia I – MKS MOS. Sobota: godz. 10.45 – Rawia I – Gwardia, 12.30 Rawia II – MKS MOS, 14.30 – Rawia I – Kasprowiczanka, 18 – Rawia II – Gwardia. Niedziela: godz. 12.45 – Rawia I – Rawia II. Oficjalne otwarcie turnieju w piątek o godz. 17.45. J.W.

zasadzie bezbłędnie grała obrona. W drugim meczu miejskogóreczanom grało się już znacznie trudniej. Goście się sprężyli. Na pozycji miotacza grał już doświadczony zawodnik z Czech. Narzucane przez niego piłki sprawiały problemy Demonom. Zdobywanie punktów nie szło już gospodarzom tak łatwo, jak dzień wcześniej. Prowadzenie 1:0 objęli w drugiej zmianie. W trzeciej dołożyli 3 pkt, ale w piątej odsłonie goście złapali kontakt, wygrywając ją 3:0. W tej zmianie Demony przeżywały kryzys, w ich składzie konieczna była zmiana miotacza, bo Gepardy zbyt łatwo zdobywały punkty. Dwie kolejne zmiany żadnej z drużyn nie przyniosły punktów. Ósmą miejskogóreczanie wygrali 1:0. W ostatniej, nerwowej odsłonie Gepardy nie zdołały odrobić strat, stać ich było tylko na 1 pkt. – Mecz do końca trzymał w niepewności – powiedział Kamil Zbaraż, grający trener Demonów. – Najważniejsze jednak, że wykorzystaliśmy atut własnego boiska i w pojedynkach do trzech zwycięstw prowadzimy 2:0. Jesteśmy blisko pierwszego historycznego dla naszego klubu wywalczenia drużynowego mistrzostwa Polski. W sobotę i niedzielę czekają nas mecze w Żorach. Postaramy się wygrać jeden z nich i już na wyjeździe przypieczętować zdobycie tytułu mistrza kraju. J.W.

WYŚCIGI SAMOCHODOWE

Zapracowany Kuba Aż cztery wyścigi zaliczył w miniony weekend Kuba Giermaziak. W dwóch z nich stanął na podium. Gostynianin startował w Pucharze Europy i Pucharze Europy Północnej. Rozpoczął bardzo udanie, gdyż w szóstej rundzie Eurocup Formuły Renault 2000 zajął drugie miejsce.

Sukces tym większy, że do wyścigu przystępował z dziewiątego pola. Nazajutrz Kuba wyjechał na tor aż trzykrotnie. Najpierw rywalizował w siódmej rundzie Northern European Cup, gdzie podobnie jak dzień wcześniej uplasował się na drugiej pozycji. Po krótkiej przerwie zaliczył kolejny start, tym razem w drugim

wyścigu Eurocup. Nie powtórzył osiągnięcia z pierwszego startu i zajął ostatecznie ósme miejsce. Na zakończenie niedzielnego maratonu gostynianin uczestniczył w Pucharze Europy Północnej. Nie ukończył jednak wyścigu, gdyż po kolizji na starcie stracił koło i nie mógł kontynuować jazdy. (ceg)

KOLARSTWO GÓRSKIE

Puchar Wielkopolski W minioną niedzielę na sztucznie wybudowanym torze MTB we Wrześni odbyła się szósta runda Pucharu Wielkopolski. Klub REAL 64-sto Leszno reprezentowali najmłodsi adepci kolarstwa górskiego. W kategorii żaków trzecie miejsce zajął Adam Ostryński, którego dodatkowo motywował tata. Obiecał mu bowiem rower za zajęcie medalowej pozycji. Wśród

młodzików, po pasjonującej walce na finiszu, również trzecie miejsce zajął Tobiasz Tutkalik. W tej samej kategorii na trzynastej pozycji uplasował się Maciej Kuśnierek. Z kolei wśród młodziczek piąta była Anna Płatek. Startujący w kategorii juniorów młodszych Dawid Janiak zaliczył groźnie wyglądający upadek i zajął ostatecznie dziesiąte miejsce. (ceg)

Fot. archiwum V Kuba Giermaziak na drugim stopniu podium.


31

SPORT ŻUŻEL

PIŁKA NOŻNA

– Na Grand Prix jestem jeszcze za młody – uważa Jurica Pavlic. Chorwat startujący w barwach Unii Leszno zajął w challenge`u w Coventry dopiero czternaste miejsce i zupełnie nie liczył się w walce o awans.

Myślami w Gorican – Zawody w Anglii nie były dla mnie udane, ale nie ma dramatu – mówił po turnieju w Coventry Jurica Pavlic. – By startować w Grand Prix potrzeba dużo doświadczenia, a mnie go na razie brakuje. Mój czas w tej imprezie dopiero przyjdzie. Młodziutki reprezentant Chorwacji praktycznie w ogóle nie podjął w Anglii walki. Dwa punkty w pierwszym swoim biegu zdobył szczęśliwie, po defekcie Kennetha Bjerre. Później było już tylko gorzej. Pavlic, nawet gdy nieźle wychodził spod taśmy, tracił pozycje na rzecz rywali. Można było odnieść wrażenie, że bardziej zainteresowany jest tym, by nikt w niego przypadkiem nie wjechał, niż zdobywaniem kolejnych punktów. – Myślami byłeś już pewnie w Gorican, gdzie 3 października odbędzie się finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. To dla ciebie priorytetowa impreza tego sezonu? – Aż tak to nie, ale nie kryję, że bardzo chciałbym wygrać na swoim torze. Zdaję sobie jednak sprawę, że

to jest sport i każdy z uczestników finału myśli o tym samym co ja, czyli zwycięstwie. Łatwo zatem nie będzie. Plusem po mojej stronie będzie to, że doskonale znam tor w Gorican. Minus to wielka presja, jaka będzie mi towarzyszyć. – Czy do tych zawodów przygotowujesz się jakoś specjalnie? – Raczej nie. Pojadę na tych silnikach, które mam, tyle tylko, że zrobię ich dokładny przegląd.

Tekst i fot. (ceg)

▲W Coventry Jurica Pavlic zupełnie się nie liczył. Myślami był już przy finale IMŚJ w Gorican.

ŻUŻEL

Kto w kasku? Już dzisiaj, w piątek, na torze w Częstochowie odbędzie się finał Srebrnego Kasku. W gronie szesnastu najlepszych polskich juniorów jest Sławomir Musielak z Unii Leszno. Zawody o Srebrny Kask gromadzą co roku na starcie najlepszych żużlowców do lat 21. Są one tym samym, czym Złoty Kask dla seniorów. Finałowa rozgrywka stanowi zawsze rewanż za młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski. Nie inaczej będzie i tym razem. Na starcie imprezy pod Jasną Górą zobaczymy wszystkich medalistów krajowego czempionatu

juniorów z tego roku. Są to w kolejności: Patryk Dudek, Sławomir Musielak i Dawid Lampart. Gdy do tego dodamy tak utalentowanych zawodników jak: Maciej Janowski, Grzegorz Zengota, Artur Mroczka, Michał Mitko czy Paweł Zmarzlik, to szykuje nam się naprawdę ciekawe widowisko. Z krajowej czołówki zabraknie tylko kontuzjowanego Przemka Pawlickiego, który we wspomnianym finale MIMP w Lesznie zajął piąte miejsce. Zawodnika Unii zastąpi pod Jasną Górą rezerwowy Mateusz Szostek z Marmy Hadykówki Rzeszów.

Krwi im napsuli W Kobylinie to było prawdziwe, piłkarskie święto i takim pozostanie w pamięci kibiców tamtejszego Piasta, choć ich drużyna przegrała u siebie w 1/16 Remes Pucharu Polski z Cracovią Kraków. Gospodarze napsuli jednak krwi zespołowi ekstraklasy, który okazał się lepszy dopiero w rzutach karnych. Środowy mecz obserwowało około 3000 kibiców, w tym kilkusetosobowa grupa fanów Cracovii. Piast nastawił się na obronę i kontrataki. Prowadzenie otwartej gry przeciwko zespołowi ekstraklasy mogło zakończyć katastrofą. Kobylińska defensywa umiejętnie rozbijała akcje gości. Ci mieli optyczną przewagę i górowali w piłkarskim rzemiośle, ale trudno było się spodziewać czegoś innego. Goście pierwsi zagrozili bramce Piasta. W 8. minucie strzał Szeligi obronił Sadowski. W odpowiedzi, w 18. minucie., po centrze Niedbały głową strzelał Kendzia, ale obok bramki. W 33. minucie na trybunach zapanowała euforia, bowiem gospodarze objęli prowadzenie. Derbich sfaulował w polu karnym Kempińskiego, który chwilę później wykorzystał „jedenastkę”. Zaraz po zmianie stron golkiper Piasta dobrze interweniował po uderzeniu Matusiaka. Od 59. minucie Cracovia grała w dziesiątkę, gdyż drugą żółtą kartkę ujrzał Polczak. Przewaga jednego gracza nie zmieniła taktyki gry Piasta. Gościom zaczęło zaglądać w oczy widmo porażki. Mimo gry w osłabieniu, podwoili ataki. Kobylinianie zaczęli tracić siły, ale

▲Po tym rzucie karnym Cracovia awansowała do 1/8 Remes Pucharu Polski.

nadrabiali to ambicją. W tym okresie gry stworzyli dwie groźne sytuacje. Strzały Rejka i Reyera obronił Merda. W 73. minucie do wyrównania doprowadził głową Klich po centrze Sasina. Doszło zatem do dogrywki, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. Egzekwowane już w szarówce rzuty karne lepiej wykonywali goście. Wprawdzie w Piaście najpierw do bramki trafili Reyer i Kendzia, ale później Merda obronił uderzenia Kempińskiego i Nowickiego. Krakowianie cztero-

▲Mimo porażki kibice Piasta gorąco dziękowali swoim piłkarzom.

krotnie pokonali Sadowskiego. Kibice Cracovii wbiegli na boisko ciesząc się ze zwycięstwa swojej drużyny.

Po meczu powiedzieli: Marek Nowicki, trener Piasta: – Przegraliśmy, ale w Pucharze odnieśliśmy sukces. Przed spotkaniem założyliśmy sobie, że jeśli nie stracimy gola, to wygramy. Byliśmy tego bliscy. Kempiński w rzutach karnych strzelił tak samo, jak w 33. minucie, w środek bramki, ale za drugim razem było to złe rozwiązanie. Mnie też niestety coś pokusiło – strzeliłem w lewy narożnik, a zawsze wybieram prawy róg bramki. Orest Lenczyk, trener Cracovii: – Potraktowaliśmy mecz bardzo poważnie, nie chcieliśmy popełnić błędu Zagłębia Lubin. Nasza gra pozostawiała jednak wiele do życzenia. Ciężko było nam grać po czerwonej kartce. Mecz do końca trzymał w niepewności. Moi piłkarze przyprawili mnie o palpitacje serca. Więcej takich meczów, a zrobią ze mnie staruszka. Puchar Polski jest znakomitą, piłkarską przygodą dla drużyn z niższych klas rozgrywek – właśnie takich, jak Piast, które niejednokrotnie sprawiają sensacje, eliminując silniejszych rywali. Tekst i fot. 2x J.W.

(ceg)

PIŁKA RĘCZNA

Sezon czas zacząć Po wakacyjnej przerwie na parkiety wracają zawodniczki drugoligowego Arotu-Astromal Leszno. W najbliższą sobotę, w inauguracyjnej kolejce, zmierzą się w Gnieźnie z drużyną MKSMOS. W minionym sezonie drużyna sprawiła kibicom ogromną niespodziankę prezentując świetną formą. Dość powiedzieć, że leszczynianki były o krok od awansu do I ligi. – Przygotowania do sezonu 2009/2010 rozpoczęliśmy 1 sierpnia obozem przygotowawczym w Niechorzu – powiedział Dariusz Kamieniarz, szkoleniowiec lesz-

czyńskiego klubu. – Po powrocie znad morza zawodniczki rozegrały trzy sparingi z zespołami pierwszoligowymi. Na początku września brały też udział w silnie obsadzonym turnieju w Obornikach Wielkopolskich. Celem zespołu w tym sezonie jest awans do I ligi. Mamy ośmiu rywali, a najsilniejszym z nich będzie AZS-AWF Poznań, który jest spadkowiczem. Pierwsze spotkanie przed własną publicznością leszczynianki rozegrają za tydzień, kiedy to zmierzą się w hali Trzynastka z Viktorią Świebodzice. Martyna Płaczek, (ceg)

Gazeta„ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Łukasz Domagała, Jacek Kuik, Lidia Lewandowska, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Mirosław Wlekły, Kinga Zydorowicz, współpracownik: Dariusz Borowski. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, ul. Malwowa 158, 60-175 Skórzewo k.Poznania, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082


Sport KOSZYKÓWKA

Z Amerykanką w tle Dzisiaj, w piątek, odbędzie się uroczysta prezentacja drużyny Super-Pol Tęcza. Rozpocznie się o godzinie 18.30 w hali Trapez, a towarzyszyć jej będzie mecz leszczynianek z CCC Polkowice. Być może zobaczymy w nim Sherry McCracklin, Amerykankę, która ma zasilić zespół gospodarzy. Rozgrywki Ford Germaz Ekstraklasy startują już w najbliższy czwartek. W pierwszej kolejce leszczynianki zmierzą się u siebie z Odrą Brzeg. W ramach przygotowań do ligowej inauguracji nasze koszykarki wezmą udział w turnieju towarzyskim, którego są gospodarzem. Obok nich zagrają w nim: CCC Polkowice (obecnie MKS), Odra Brzeg i Artego Bydgoszcz. Leszczynianki zmierzą się z polkowiczankami, a brzeżanki z bydgoszczankami. Zwycięzcy zagrają o pierwsze miejsce, a pokonani o trzecie. Pojedynek Odry z Artego odbędzie się dzisiaj o godzinie 17 w Rydzynie, natomiast podopieczne Jarosława Krysiewicza zagrają z CCC w Trapezie. To spotkanie rozpocznie się po oficjalnej prezentacji leszczyńskiej drużyny, którą zaplanowano na godzinę 18.30. Impreza ma mieć charakter rozrywkowo-sportowy. Organizatorzy przygotowali dla kibiców wiele atrakcji. – Będą efekty specjalne, wywiady z zawodniczkami, występy artystyczne mażoretek i cheerleaderek, konkurs rzutów z udziałem VIP-ów oraz premiera klubowego hymnu – poinformowali nas Tomasz Janowicz i Szymon Nowak, organizatorzy

ŻUŻEL

Przedostatnia odsłona

Uczestnicy tegorocznego cyklu Grand Prix rozegrają w sobotę przedostatnią rundę. O cenne punkty powalczą na torze we włoskim Terenzano. Turniej zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza rywalizacja liderującego w klasyfikacji Jasona Crumpa z depczącym mu po piętach Emilem Sajfutdinowem. Australijczyk pauzował ostatnio z powodu kontuzji i jego dyspozycja jest wielką niewiadomą. – Lekarze wykonali znakomitą pracę. Zrobię wszystko, żeby w sobotę wyjechać na tor – twierdzi Jason Crump. Równie interesująca powinna być rywalizacja za placami tej dwójki. Trzeci w klasyfikacji Tomasz Gollob wciąż ma szanse na srebrny medal. Do Rosjanina traci 10 „oczek”, ale musi uważać na Grega Hancocka i Andreasa Jonssona, którzy mogą go pozbawić miejsca na podium. (ceg)

Fot: E. Baldys V Formę leszczyńskich koszykarek sprawdzi dzisiaj drużyna z Polkowic.

prezentacji. Podczas dzisiejszej gali kibicom zaprezentują się także młode koszykarki połączonej drużyny Tęczy i Olimpu Rawicz. Dodatkową atrakcją dla sympatyków basketu może być występ w barwach gospodarzy Sherry McCracklin. Amerykanka dzisiaj przed południem ma się zameldować w Lesznie. – To zawodniczka grająca na pozycjach cztery-pięć, a więc silnej skrzydłowej i środkowej – powiedział Jarosław Krysiewicz. – Mierzy 188 centymetrów i ostatnio występowała w Grecji. W kontrakcie ma zapis o dwutygodniowym okresie próbnym.

Zobaczymy co potrafi i wtedy podejmiemy ostateczną decyzję. Leszczyńskich sympatyków basketu gorąco zachęcamy do odwiedzenia hali Trapez. Bilet wstępu na prezentację oraz mecz z CCC kosztuje symboliczne 3 złote. Cały dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie przeznaczony na wyjazd drużyny juniorskiej Tęczy na międzynarodowy turniej do Zgorzelca. Dodajmy, że sobotnie mecze turniejowe odbędą się w nowej hali sportowej w Rydzynie. Pojedynek o trzecie miejsce rozpocznie się o 11, a dwie godziny później rozstrzygnie się sprawa zwycięstwa w imprezie. (ceg)

okna z kołobrzeskiego

Leigh Adams, Jarek Hampel, Adam Shields, Damian Baliński, Jurica Pavlic, Przemek Pawlicki i Sławomir Musielak. To raczej pewniacy w składzie Unii Leszno na sezon 2010. Przesądzony jest los Troya Batchelora, który zostanie wypożyczony, podobnie jak bracia Ryan i Justin Sedgmenowie. Pod znakiem zapytania stoi natomiast dalsza jazda w drużynie Krzysztofa Kasprzaka. ŻUŻEL

Duński zaciąg? Żużlowe Leszno aż huczy od plotek na temat ewentualnych zmian kadrowych w klubie. Tymczasem na Strzeleckiej panuje cisza. – Wszystko w swoim czasie – mówi prezes Józef Dworakowski. – Proszę cierpliwie poczekać do końca października. Na pewno kibiców czymś zaskoczymy. Unia jest w komfortowej sytuacji, bo wszyscy zawodnicy z wyjątkiem Leigh Adamsa i Adama Shieldsa mają dwuletnie kontrakty. Obu Australijczyków zobaczymy jednak w barwach „Byków” w nowy sezonie. Będzie on najpewniej ostatnim na polskich torach dla Adamsa, który nosi się z zamiarem zakończenia kariery po 2010 roku. W ekipie z Leszna zostaje też Jarek Hampel, który oficjalnie zadeklarował, że nie ma zamiaru zmieniać otoczenia. – Nic się nie wydarzy i nic się nie zmieni – wyznał Jarek Hampel. Podobnie będzie w przypadku juniorów: Juricy Pavlica, Przemka Pawlickiego i Sławka Musielaka. Nie jest natomiast wykluczone, że przybędzie im zagraniczny konkurent. Wróble ćwierkają, że może to być młody, utalentowany Duńczyk. Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja jest z seniorami leszczyńskiego klubu. Damian Baliński ma za sobą bardzo nieudany sezon. Kibice go jednak kochają i pewnie szybko zapomną niepowodzenia 2009 roku.

Pytanie, czy podobnie uczynią działacze „Byków”. Z kolei Krzysztofowi Kasprzakowi solidnie oberwało się za występ w Częstochowie. Oliwy do ognia dolała wypowiedź ojca zawodnika, który stwierdził, że nie wyobraża sobie startów Krzysztofa w Unii, gdy tę będzie nadal prowadził Czesław Czernicki. A ponieważ jest raczej przesądzone, że trener zostanie, wygląda na to, że z klubem pożegna się „Kasper”. Na transferowej giełdzie, w kontekście wychowanka Unii, pojawiają się drużyny z Gorzowa i Bydgoszczy. Kto zatem mógłby zastąpić Kasprzaka? Jeszcze do niedzieli wiele mówiło się o Jasonie Crumpie, jednak wygrana Atlasa w Gdańsku, która w praktyce oznacza uratowanie ekstraligi dla Wrocławia, w zasadzie ucięła temat. Do wzięcia są natomiast spadkowicze z najwyższej klasy rozgrywkowej, żużlowcy Lotosu: Kenneth Bjerre i Hans Andersen. Pierwszy z nich to jednak wielki indywidualista, dlatego też znacznie większe szanse wydaje się mieć drugi z Duńczyków, z którym ponoć świetnie dogaduje się prezes leszczyńskiego klubu, a swego czasu był w orbicie zainteresowań Unii. Najbliższe tygodnie pokażą na ile te wszystkie doniesienia i spekulacje znajdą odbicie w rzeczywistości. Póki co kibice muszą się uzbroić w cierpliwość. (ceg)


   

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Zginęła 18-letnia rowerzystka str. 6

T S O G

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 75 (2123) 25.09-28.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Po motocyklach zostały ramy

W dwie godziny Andrzej i Marzena Frankowscy z Zaborówca stracili w pożarze nowo postawiony budynek. W środku były maszyny żużlowe ich syna Arona. str. 9

Samowole do rozbiórki Nie będzie pobłażania dla właścicieli luksusowych wilii i drewnianych pomostów tuż nad brzegiem jeziora w Boszkowie. Te, które stoją nielegalnie, zostaną rozebrane. str. 10-11

str. 21

Ropa i węgiel w Drzeczkowie str. 13

Kuźnia młociarzy Młodzież w Rawiczu garnie się do rzucania młotem. W mieście mają bardzo dobrych trenerów, a od niedawna również rzutnię z prawdziwego zdarzenia. str. 16-17

Fot. J.Witczak

str. 7

E I K YŃS

W czym do ślubu?

V Kinga Majewska, jedna z młodych zdolnych.

Walczyli jak lwy Piłkarze IV-ligowego Piasta Kobylin dopiero w rzutach karnych ulegli faworyzowanej Cracovii Kraków i pożegnali się z Pucharem Polski str. 31

Fot. J.Witczak

Ceny paliw na stacjach w regionie


Redaguje ElĹźbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOĹšCI GOSTYĹƒSKIE

Oczyszczalnie zamiast szamb

Eugeniusz Gumienny został tegorocznym Królem ŝniwnym Bractwa Kurkowego w Pogorzeli. Strzelanie o ten tytuł odbyło się w minioną niedzielę na strzelnicy brackiej. Bracia wyłonili spośród siebie takşe Rycerza Świętego Michała Archanioła organizując strzelanie o jego miecz.

MieszkaĹ„cy gminy Krobia, ktĂłrych posesje nie sÄ… objÄ™te planem budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub ich domostwa poĹ‚oĹźone sÄ… w duĹźej odlegĹ‚oĹ›ci od zwartej zabudowy, mogÄ… ubiegać siÄ™ o doďŹ nansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Ĺ›ciekĂłw. WĹ‚aĹ›ciciele posesji, ktĂłrzy zdecydujÄ… siÄ™ na takie rozwiÄ…zanie, mogÄ… liczyć na pomoc ďŹ nansowÄ… gminy. Rada Miejska w Krobi uchwaliĹ‚a wĹ‚aĹ›nie „Regulamin doďŹ nansowania budowy przydomowych oczyszczalni Ĺ›ciekĂłw na terenie gminy Krobia ze Ĺ›rodkĂłw Gminnego Funduszu Ochrony Ĺšrodowiska i Gospodarki Wodnejâ€?. W tym roku przeznaczono na ten cel 70 tysiÄ™cy zĹ‚otych. – O wsparcie finansowe mogÄ… wnioskować wĹ‚aĹ›ciciele posesji, ktĂłrzy zdecydujÄ… siÄ™ na zlikwidowanie tradycyjnego szamba i mieszkajÄ… na terenie, ktĂłry nie zostaĹ‚ objÄ™ty planem budowy sieci kanalizacji sanitarnej – wyjaĹ›nia Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi. Dotyczy to gĹ‚Ăłwnie mieszkaĹ„cĂłw wsi Przyborowo, Ziemlin i CioĹ‚kowo Huby oraz tych, ktĂłrych posesje znajdujÄ… siÄ™ w duĹźej odlegĹ‚oĹ›ci od

zaprojektowanych kolektorĂłw i ze wzglÄ™du na koszty nie bÄ™dzie doprowadzona do nich sieć kanalizacyjna. Budowa oczyszczalni moĹźe kosztować od 6 do 20 tysiÄ™cy zĹ‚otych. DoďŹ nansowanie jej budowy ze strony gminy moĹźe wynosić nie wiÄ™cej niĹź 5 tysiÄ™cy zĹ‚ dla oczyszczalni przy domu jednorodzinnym i 7 tysiÄ™cy zĹ‚ przy budynku wielorodzinnym. Obecnie trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi, Pudliszkach i Bukownicy. Jej koszty w bieşącym roku majÄ… siÄ™ zamknąć kwotÄ… dwĂłch milionĂłw zĹ‚otych. Inwestycja realizowana jest poprzez MiÄ™dzygminny ZwiÄ…zek WodociÄ…gĂłw i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Krobia liczy na dofinansowanie przynajmniej poĹ‚owy kosztĂłw tej inwestycji z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego ES Infrastruktura i Ĺšrodowisko.

Miecz Michała Archanioła

▲Pogorzelscy bracia po zakończeniu strzelań.

Strzelanie o tytuł króla şniwnego odbywa się tradycyjnie co roku na zakończenie lata. Tytuł marszałka pogorzelskiego KBS uzyskał Grzegorz Robaczyński, a chorąşego Andrzej Andrzejewski. Tarczę şniwną

ufundował ubiegłoroczny król Eugeniusz Nowacki. Po raz pierwszy bracia wyłonili Rycerza Świętego Michała Archanioła organizując strzelanie o jego miecz. Ten zaszczytny tytuł i wspaniały

Opera raz jeszcze Rocznicowy rajd Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie spektaklem operowym „La Serva Padrona� Pergolesiego w wykonaniu grupy L`Opera Picina, który odbył się 13 września w gostyńskim kinie „Pod kopułą�, Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik informuje, şe przedstawienie będzie wystawione ponownie. Artystów Opery Berlińskiej: Marka Picza, rodowitego gostynianina, który gra w spektaklu główną rolę

zamoşnego pana oraz jego şonę Małgorzatę Picz, grającą sprytną słuşącą, a takşe Bartosza Jonasza, młodego gostyniaka, który wciela się w niemą rolę słuşącego, będzie moşna zobaczyć w sobotę, 10 października o godzinie 19 na scenie kina „Pod kopułą�. Wstęp jest bezpłatny. Wejściówki moşna odbierać w sekretariacie GOK Hutnik w dni powszednie od godz. 8 do 15.

ES

Gostyńskie Liceum Ogólnokształcące, obchodzące 85 lat swojego istnienia, przygotowało cykl imprez z tej okazji. Najblişszą zaplanowano na sobotę, 26 września. Będzie to rowerowy „Euro-Rajd� połączony z festynem europejskim. Jubileuszowe obchody odbywają się pod hasłem „85 lat tradycji - 5 lat w Unii Europejskiej�. W sobotnim rajdzie moşe wziąć młodzieş szkolna i osoby dorosłe. Uczestnicy spotkają się o godzinie 12 w stanicy myśliwskiej Koła Šowieckiego „Drop� w Klonach. Przygotowano tam dwa konkursy: wiedzy o Unii Europejskiej oraz wiedzy o historii Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich smaczną grochówkę.

Do Klonów udadzą się dwie zorganizowane grupy rowerowe. Uczniowie wyruszą sprzed gmachu liceum o godzinie 8, osoby dorosłe godzinę później z parkingu przy ul. Starogostyńskiej. Organizatorami są gostyński Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Rajd dofinansowany jest z budşetu gminy Gostyń i KoES misji Europejskiej.

Seniorzy w wodzie ▲ŝyczenia, upominki, kwiaty, lampka szampana i wspĂłlny posiĹ‚ek, a przede wszystkim medale za dĹ‚ugoletnie poĹźycie maĹ‚ĹźeĹ„skie przyznane przez prezydenta RP, to gĹ‚Ăłwne elementy uroczystoĹ›ci, jaka odbyĹ‚a siÄ™ w Pogorzeli. Bohaterami spotkania byĹ‚y pary maĹ‚ĹźeĹ„skie, ktĂłre przeĹźyĹ‚y wspĂłlnie 50 lat. Uroczystość poprzedziĹ‚a msza Ĺ›wiÄ™ta, ktĂłrÄ… odprawiĹ‚ w miejscowym koĹ›ciele paraďŹ alnym w intencji jubilatĂłw proboszcz ks. Dariusz Pandosz. Po mszy maĹ‚ĹźeĹ„skie pary spotkaĹ‚y siÄ™ w miejscowej restauracji z burmistrzem Piotrem Curykiem, ktĂłry wrÄ™czyĹ‚ im medale za dĹ‚ugoletnie poĹźycie maĹ‚ĹźeĹ„skie. KrĂłtki koncert z tej okazji wykonaĹ‚ dla jubilatĂłw zespół Ĺ›piewaczy Jawor. Po toaĹ›cie lampkÄ… szampana, Ĺźyczeniach i gratulacjach, jubilaci zasiedli do wspĂłlnego stoĹ‚u, przy ktĂłrym snuli wspomnienia oraz rozmawiali o bieşących sprawach gminy. Jubileusz 50 - lecia poĹźycia maĹ‚ĹźeĹ„skiego obchodzili paĹ„stwo Janina i WĹ‚adysĹ‚aw KowaĹ„dy z Pogorzeli, Halina i Jan Jezierscy z Pogorzeli, Joanna i Jan Pachurowie z BuĹ‚akowa, Halina i Jan Majchrzakowie z Bielaw Pogorzelskich, Krystyna i Seweryn Mazurowie z KaczagĂłrki oraz Jadwiga i Franciszek Krajkowie z Kromolic, ktĂłrzy na uroczystość nie mogli przybyć. Tekst i fot. ES

Na gostyńskiej pływalni „Na fali� odbywają się zajęcia dla seniorów, uczestniczących w Gostyńskim Uniwersytecie III Wieku. Przez trzy miesiące 40 - tu seniorów uczestniczy przez dwie godziny w tygodniu w zajęciach rekreacyjnych. Cykl zajęć na pływalni prowadzą wspólnie Stowarzyszenie „Dziecko� i Gostyński Uniwersytet III Wieku. – Celem tych spotkań jest aktywne wypełnienie czasu seniorów, połączone z nauką i doskonaleniem umiejętności pływania. Dodatkowym efektem jest aktywizacja ruchowa osób starszych oraz rozbudzanie zainteresowań okołosportowych – wyjaśnia Mirosław Sobkowiak ze Stowarzyszenia. Zajęcia realizowane są w ramach

projektu „Senior wody siÄ™ nie boi - zajÄ™cia rekreacyjne na basenie z elementami aerobicu wodnegoâ€?, na ktĂłrego realizacjÄ™ Stowarzyszenie „Dzieckoâ€? uzyskaĹ‚o w otwartym konkursie ofert dotacjÄ™ wojewody wielkopolskiego. Dla osĂłb, ktĂłre nie potraďŹ Ä… pĹ‚ywać, organizatorzy przygotowali zabawy oswajajÄ…ce z wodÄ… oraz naukÄ™ podstaw pĹ‚ywania. Dla pozostaĹ‚ych zabawy doskonalÄ…ce umiejÄ™tnoĹ›ci pĹ‚ywackie. ZajÄ™cia wzbogacone sÄ… o elementy aerobicu w wodzie oraz gry i zabawy w wodzie przygotowujÄ…ce do pĹ‚ywania.

ES

miecz przypadĹ‚ w udziale Markowi Baranowi. MichaĹ‚ ArchanioĹ‚ to patron pogorzelskiej paraďŹ i. PomysĹ‚ zakupu miecza wypĹ‚ynÄ…Ĺ‚ od nieĹźyjÄ…cego juĹź proboszcza tej parafii ksiÄ™dza kanonika Hieronima Muczka. Miecz wykonany zostaĹ‚ na wzĂłr oryginaĹ‚u z Gargano we WĹ‚oszech, gdzie znajduje siÄ™ sanktuarium ku czci MichaĹ‚a ArchanioĹ‚a. W przyszĹ‚ych latach o miecz walczyć bÄ™dÄ… nie tylko pogorzelscy bracia, ale i czĹ‚onkowie innych kurkowych bractw strzeleckich. W najbliĹźszÄ… niedzielÄ™, podczas odpustu ku czci Ĺ›wiÄ™tego MichaĹ‚a, zwyciÄ™zca wraz z mieczem uczestniczyć bÄ™dzie w uroczystej procesji i sumie odpustowej. Przy okazji zorganizowano takĹźe strzelanie do tarczy piknikowej. Najlepszym strzelcem okazaĹ‚ siÄ™ Marek BrĂłdka, za nim uplasowali siÄ™ Jan Idkowski i Krzysztof Rybka.

Tekst i fot. ES

 26 wrzeĹ›nia - Osada Ĺšredniowieczna w Gostyniu - Festyn Ekologiczny godz. 13 - rozpoczÄ™cie festynu pt. „Pomagajmy Ziemi - codziennieâ€?, podsumowujÄ…cego AkcjÄ™ SprzÄ…tania Ĺšwiata – Polska 2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie OĹ›rodek DziaĹ‚aĹ„ Ekologicznych „JUTRZENKAâ€? w Gostyniu oraz GostyĹ„ska Osada Ĺšredniowieczna. Podczas imprezy bÄ™dzie moĹźna skorzystać z wielu atrakcji  27 wrzeĹ›nia - Folwark Podrzecze - zawody konne w powoĹźeniu i skokach przez przeszkody o puchar wĂłjta gminy Piaski godz. 10 - rozpoczÄ™cie zawodĂłw. ujeĹźdĹźenia godz. 11 - konkurs skokĂłw godz. 12 - oďŹ cjalne otwarcie zawodĂłw godz. 13.20 - zawody w powoĹźeniu zaprzÄ™gami jedno-, paro- i czterokonnymi pony i duĹźych koni godz. 16 - wrÄ™czenie nagrĂłd zwyciÄ™zcom zawodĂłw

ES


   

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Zginęła 18-letnia rowerzystka str. 6

I C ΠKO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 75 (2123) 25.09-28.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Po motocyklach zostały ramy

W dwie godziny Andrzej i Marzena Frankowscy z Zaborówca stracili w pożarze nowo postawiony budynek. W środku były maszyny żużlowe ich syna Arona. str. 9

Samowole do rozbiórki Nie będzie pobłażania dla właścicieli luksusowych wilii i drewnianych pomostów tuż nad brzegiem jeziora w Boszkowie. Te, które stoją nielegalnie, zostaną rozebrane. str. 10-11

str. 21

Ropa i węgiel w Drzeczkowie str. 13

Kuźnia młociarzy Młodzież w Rawiczu garnie się do rzucania młotem. W mieście mają bardzo dobrych trenerów, a od niedawna również rzutnię z prawdziwego zdarzenia. str. 16-17

Fot. J.Witczak

str. 7

E I K AÑS

W czym do ślubu?

V Kinga Majewska, jedna z młodych zdolnych.

Walczyli jak lwy Piłkarze IV-ligowego Piasta Kobylin dopiero w rzutach karnych ulegli faworyzowanej Cracovii Kraków i pożegnali się z Pucharem Polski str. 31

Fot. J.Witczak

Ceny paliw na stacjach w regionie


AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

Jubileusz dudziarzy Szczególnym akcentem 40. Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich (w dniach 26-27 września) będzie odsłonięcie odnowionych figur dudziarza i skrzypka w Starym Gołębinie. Na jubileusz organizatorzy przygotowali także Festiwal „Kościan smakuje”, czyli stoiska producentów i twórców. W sobotę od godziny 12 na kościańskim ryn-

ku będzie można kosztować produkty żywnościowe (chleb, wędliny, miody, wina, miody pitne itd.), wytwarzane według tradycyjnych receptur. A ponadto będą stoiska rękodzieła. W pierwszym dniu impreza odbywać się będzie w Kościanie. Oficjalne otwarcie nastąpi o godz. 14 na Skwerze Krimpen, przy wiatraku.

Fot. D.Borowski V Elżbieta i Jan Kerberowie z Kościana odebrali z rąk burmistrza Kościana Michała Jurgi Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP. Są one wręczane parom, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Ślub kościelny wzięli 5 września 1959 roku w kościele farnym w Kościanie. Pani Elżbieta pracowała w kościańskim szpitalu neuropsychiatrycznym, jako sanitariuszka. Jej mąż 38 lat przepracował w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. Koleżanki z Nadobrzańskiego Klubu Seniora, do którego należą państwo Kerberowie przyszły do USC i po toaście zaśpiewały jubilatom. Państwo Elżbieta i Jan Kerberowie wychowali dwie córki i jednego syna. Mają pięć wnuczek. Ma zdjęciu: jubilaci z rodziną, burmistrzem Jurgą i przyjaciółmi przed kościańskim USC.

V Tomasz Kubiak i Mateusz Florkowski odbierają trofea od Aliny Otto.

Ponownie najlepsi Drużyna Wyznawców Żubra (Tomasz Kubiak, Mateusz Florkowski), nie zaprzepaściła szansy, by - tak jak przed rokiem - triumfować w rozgrywkach Kościańskiej Amatorskiej Siatkówki Plażowej. W ostatniej kolejce zajęła drugie miejsce, dzięki czemu jeszcze powiększyła przewagę nad zespołem o nazwie Ciężko Powiedzieć. Triumfatorzy całego cyklu uzbierali 92 punkty. Zwycięzcą ostatniej kolejki została drużyna To Trochę Potrwa. Jednak zgromadzone 24 punkty wystarczyły do zajęcia ledwie dziewiątego miejsca w klasyfikacji końcowej. Na trzeciej z 58 pkt. uplasowała się drużyna Są Lepsi (Rafał Selmoser, Bartosz Kolasiński), która w pełni wykorzystała nieobecność dotychczas trzeciej drużyny rozgrywek Tych Dwóch Co Ukradło Księżyc. W ostatniej kolejce Są

Lepsi walczyli o miejsce na podium z Parafianami i wyszli z tej batalii zwycięsko. Parafianie w klasyfikacji końcowej uplasowali się na czwartym miejscu ex aequo z drużyną Tych Dwóch Co Ukradło Księżyc - po 54 pkt. Następne dwa miejsca zajęły CC (49 pkt.) i Dey (48 pkt.). Ogólnie w rozgrywkach wzięło udział 20 drużyn, nie tylko z Kościana i okolic, ale także z Góry i Puszczykowa. Zespoły walczyły o puchar Burmistrza Miasta Kościana. Dla wszystkich uczestników zmagań przygotowano nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów: Piotra Ruszkiewicza - przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana, Romualda Pawlika - firma „Folplast”, Zbigniew Grzelkę - AR-W „Big-Art`, Mirosławę Biernacką - sklep sportowy, Krzysztofa Przybylskiego - hurtownia „Afla” i Mariusza Motałę - „Marbud”. (dab)

Stamtąd dudziarze bryczkami przejadą na rynek. – Rynek jest sercem miasta. Uważam, że tam ten turniej powinien się odbywać. Formuła turnieju jest nowa i rozszerzona. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie Urzędu Miejskiego Kościana – mówi Janusz Dodot, dyrektor Kościańskiego Ośrodka Kultury. O godz. 15 rozpoczną się prezentacje kapel dudziarskich. Po nich, około godz. 16.30, wystąpią Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” oraz Zespół Regionalny „Istebna”. Na godz. 18 zaplanowano biesiadę dudziarską. W niedzielę Turniej odbywał się będzie w Starym Gołębinie i Czempiniu. Rozpocznie się uroczystą mszą świętą w intencji dudziarskiej braci w kościele w Starym Gołębinie. Po mszy korowód dudziarski przejdzie do odnowionych figur dudziarza i skrzypka, które w południe zostaną odsłonięte. Następnie dudziarze przejadą do Czempinia, aby o godz. 13.30 w tamtejszym Urzędzie Gminy wziąć udział w okolicznościowym spotkaniu. Potem odbędzie się uroczysty obiad w pałacu w Czempiniu, a o godz. 16 przy pałacu dudziarze dadzą koncert. Tam też zostanie przeprowadzony konkurs „Stary – Młody”. Ostatnim akordem Turnieju będzie występ kolejnego gościa – zespołu „Czerwie”, wzbogaconego projekcjami Krzysztofa Owczarka. Ten odbędzie się o godzinie 19, na scenie plenerowej przy Kościańskim Ośrodku Kultury. Z okazji jubileuszu wydany został pamiątkowy folder. (dab)

Redagują: Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net Lidia Lewandowska e-mail: lidiamaria@wp.pl

3

Odsłonięcie tablicy W miniony piątek w Bronikowie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconej zamordowanemu w Charkowie ppor. Stefanowi Rysmannowi, przedwojennemu dyrektorowi miejscowej szkoły. Tablica zainstalowana na ogromnym głazie stanęła w parku obok szkoły. Jej uroczystego odsłonięcia dokonały córki podporucznika: Maria Wojciechowska z Popowa i Aleksandra Kaban z Kościana. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Miejskiej w Śmiglu, a także dawna uczennica dyrektora Rossmana Maria Sosińska. Aktu poświęcenia dokonał ks. Jozef Rydlewski.

– Tablicę ufundował urząd gminy – podkreśliła dyrektor szkoły Janina Marciniak. – Natomiast głaz, do którego została przytwierdzona ofiarowali Iwona i Marian Biberstajnowie z Bronikowa. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Podczas części oficjalnej przybliżono życiorys byłego dyrektora oraz rys historyczny. Później uczniowie zaprezentowali część artystyczną. W szkole można obejrzeć dwie wystawy o tematyce historycznej. Jedna prezentuje tematykę związaną z mordem w Katyniu, druga przybliża sylwetki mieszkańców ziemi śmigielskiej pomordowanych w pierwszych miesiącach wojny. LL

Sprzątali stacje Dzieci i młodzież ze szkół gminy Śmigiel porządkowała perony na stacjach śmigielskiej kolejki wąskotorowej. Akcja była jednym z elementów szerszego projektu realizowanego pod hasłem „Wąskotorówką w przeszłość”. Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej otrzymał dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 8000 zł. W ramach projektu przeprowadzono konkurs fotograficzny związany z wąskotorówką, wydano okolicznościowe pocztówki, a niebawem ukaże się folder zawierający mapy, i informacje o miejscach, które warto

zobaczyć. Część pieniędzy, około 2000 zł, przeznaczono na tablice informacyjne ustawione przy stacjach kolejki. Na tablicach zamieszczono informacje ważne dla turystów, natomiast w Śmiglu ustawiono tablicę ukazującą historię kolejki, która w przyszłym roku obchodzić będzie 110 rocznicę istnienia. Młodzież ze szkół podstawowych w Starym Bojanowie, Żegrówku,

Gimnazjum w Śmiglu i ZSP w Nietążkowie uporządkowała stacje w Starym Bojanowie, Żegrówku, Robaczynie, Nietążkowie i Śmiglu. Na uczestników akcji czekały soki i batoniki. LL

Fot. archiwum V W Śmiglu rozegrano kolejny turniej w boule. Tym razem do rywalizacji stanęli pracownicy jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kulturalnych działających w gminie. Pierwsze miejsce zajął Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu przed Zespołem Szkół w Starym Bojanowie i Centrum Kultury. Na dalszych pozycjach uplasowali się: Zespół Szkół w Czaczu, Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej, Urząd Miejski Śmigla i Przedszkole Samorządowe w Śmiglu. Rozegrano również mecz dyrektorów i kierowników, w którym puchar wywalczył Mariusz Drótkowski – dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie. Na kolejnych lokatach uplasowali się: Paweł Szymkowiak – dyrektor Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej, Barbara Kuderska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, Wiesława Poleszak-Kraczewska – zastępca burmistrza Śmigla. Impreza miała formę pikniku integracyjnego, w którym uczestniczyły również rodziny graczy. LL


   

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Zginęła 18-letnia rowerzystka str. 6

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 75 (2123) 25.09-28.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Po motocyklach zostały ramy

W dwie godziny Andrzej i Marzena Frankowscy z Zaborówca stracili w pożarze nowo postawiony budynek. W środku były maszyny żużlowe ich syna Arona. str. 9

Samowole do rozbiórki Nie będzie pobłażania dla właścicieli luksusowych wilii i drewnianych pomostów tuż nad brzegiem jeziora w Boszkowie. Te, które stoją nielegalnie, zostaną rozebrane. str. 10-11

str. 21

Ropa i węgiel w Drzeczkowie str. 13

Kuźnia młociarzy Młodzież w Rawiczu garnie się do rzucania młotem. W mieście mają bardzo dobrych trenerów, a od niedawna również rzutnię z prawdziwego zdarzenia. str. 16-17

Fot. J.Witczak

str. 7

E I K IC

W czym do ślubu?

V Kinga Majewska, jedna z młodych zdolnych.

Walczyli jak lwy Piłkarze IV-ligowego Piasta Kobylin dopiero w rzutach karnych ulegli faworyzowanej Cracovii Kraków i pożegnali się z Pucharem Polski str. 31

Fot. J.Witczak

Ceny paliw na stacjach w regionie


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

Mniej z podatków

3

Gmina Rawicz bêdzie musia³a oszczêdzaæ, a byæ mo¿e nawet ci¹æ wydatki inwestycyjne. Do koñca roku dochody samorz¹dowego bud¿etu mog¹ byæ ni¿sze prawie o 2 miliony z³otych.

▲ Dzieci na imprezie znakomicie siê bawi³y.

Fot. J. Witczak

W leœniczówce z ziemniakiem

Dzieci z Przedszkola nr 6 uczestniczy³y w ,,Œwiêcie pieczonego ziemniaka’’, bêd¹cym jednoczeœnie po¿egnaniem lata. Impreza odby³a siê w leœniczówce Dêbno. Wziê³o w niej udzia³ 100 przedszkolaków z czterech grup. Zabrak³o tylko najm³odszej. W programie kilkugodzinnego pikniku znalaz³y siê konkurencje dla najm³odszych zwi¹zane z nazw¹ imprezy. Poszczególne grupy przedszkolaków rywalizowa³y ze sob¹ w wyœcigach z ziemniakiem na ³y¿ce lub – co by³o u³atwieniem dla m³odszych uczestników – na rakietce do badmintona. Uczestniczy³y w biegach w workach oraz innych grach i zabawach. Specjalnie na imprezê

nauczy³y siê wiersza o ziemniaku. Razem z dzieæmi bawili siê ich rodzice, dla nich te¿ by³y konkurencje – struganie ziemniaków na czas lub na najd³u¿sz¹ obierkê. Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³y pieczone ziemniaki z gzikiem. W czêœci gastronomicznej znalaz³y siê równie¿ kie³baski z grilla i coœ s³odkiego. ,,Œwiêto pieczonego ziemniaka’’ up³ynê³o na znakomitej zabawie. – Od czterech lat organizujemy takie imprezy, ale co roku w trochê zmodyfikowanej wersji – powiedzia³a Jadwiga Walkowiak, dyrektor Przedszkola nr 6. – W ich przygotowaniu pomagaj¹ nam rodzice dzieci. J.W.

Krajoznawczy zlot

Jutro, w sobotê, rawicki oddzia³ PTTK organizuje w Bojanowie coroczny, powiatowy zlot krajoznawczy. Bêdzie to siódma edycja imprezy. Takie zloty, maj¹ce na celu popularyzacjê turystyki w powiecie, odbywaj¹ siê co roku w innej gminie. Bojanowo drugi raz jest gospodarzem imprezy. – Spodziewamy siê, ¿e w zlocie weŸmie udzia³ oko³o dwustu osób z wszystkich gmin powiatu – mówi Wac³aw Szymczak, prezes oddzia³u PTTK w Rawiczu. – Rekord frekwencji pad³ dwa lata temu, wówczas w imprezie uczestniczy³o oko³o czterystu osób. Dla uczestników zlotu przygotowano trasê piesz¹ i rowerow¹. Pierwsza z nich liczy oko³o 5 km. Wymarsz nast¹pi o godz. 9.30 z bojanowskiego amfiteatru. Trasa rowerowa ma oko³o 25 km. Start zaplanowano tak¿e o godz. 9.30, ale przy koœciele w Zakrzewie ko³o Miejskiej Górki. Osoby, które pojad¹ t¹ tras¹, zwiedz¹ wiêc dwie gminy. Metê obu tras wyznaczono w bojanowskim amfiteatrze. Uczestnicy powinni siê tam zameldowaæ oko³o godz. 13. Na mecie uczestnicy otrzymaj¹ posi³ek, wezm¹ udzia³ w konkursach z nagrodami. Zaplanowano m.in. jazdê sprawnoœciow¹ na rowerze oraz test wiedzy krajoznawczej o Bojanowie i okolicy. W programie imprezy znajdzie siê te¿ prezentacja turystyczna

bojanowskiej gminy. W zlocie mog¹ wzi¹æ udzia³ zorganizowane grupy i turyœci indywidualni. Uczestnicy otrzymaj¹ pami¹tkowe znaczki i dyplomy. Impreza organizowana jest przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Rawiczu. J.W.

Na razie bud¿etowy bilans nie jest jednak z³y. W pierwszym pó³roczu gmina uzyska³a 51 proc. zaplanowanych na ca³y rok dochodów. Wydatki by³y ni¿sze o oko³o 10 proc. od zak³adanych. Ca³oroczne wydatki maj¹ byæ jednak wy¿sze od dochodów o ponad 8.000.000 z³. Zaplanowane na ten rok dochody gminy wynosz¹ 65.300.000 z³, a wydatki 73.600.000 z³. W pierwszej pozycji samorz¹d uzyska³ do koñca czerwca oko³o 33.300.000 z³, w drugiej 29.300.000 z³.

uzyska³a w pierwszym pó³roczu oko³o 779 tysiêcy z³otych. SpóŸnialskich podatników gmina upomina (w I pó³roczu wystawi³a 822 upomnienia), a notorycznymi d³u¿nikami zajmuj¹ siê komornicy skarbowi (195 egzekucji na kwotê 655.000 z³). Mniej ni¿ zaplanowano wp³ynê³o do bud¿etu gminy z jej udzia³u w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa, zw³aszcza z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ca³oroczne dochody z tego

Fot. J. Witczak ▲ Burmistrza Tadeusza Paw³owskiego niepokoj¹ mniejsze wp³ywy z podatków.

Ministerstwo Finansów, urzêdy skarbowe, jednostki bud¿etowe oraz inni podatnicy wp³acili na konto gminy kwotê oko³o 30.600.000 z³. Samorz¹d uzyskuje dochody w³asne przede wszystkim z podatku od nieruchomoœci oraz z podatków stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa (PIT i CIT). W pierwszym pó³roczu ³¹czna kwota dochodów uzyskanych z tych tytu³ów wynios³a oko³o 11.500.000 z³. – Z podatku od nieruchomoœci na zaplanowane 10,5 miliona z³otych uzyskaliœmy oko³o 5,5 miliona z³otych – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Przypomnê, ¿e Rada Miejska zadecydowa³a o obni¿eniu maksymalnych stawek tego podatku. Na skutek tego gmina nie

tytu³u maj¹ wynieœæ prawie 14.000.000 z³, tymczasem w I pó³roczu gmina otrzyma³a 5.600.000 z³ (oko³o 40 proc.). – Spowolnienie gospodarcze dotknê³o tak¿e przedsiêbiorców z naszej gminy, co prze³o¿y siê na ni¿sze dochody z podatków PIT i CIT – dodaje T. Paw³owski. – Przewidujemy, ¿e bêd¹ one mniejsze ni¿ rok temu. Wskazuje na to porównanie pierwszego pó³rocza ubieg³ego roku i tego roku. W pierwszym pó³roczu 2008 roku uzyskaliœmy z podatku PIT oko³o 6,2 miliona z³otych, czyli o ponad pó³ miliona z³otych wiêcej ni¿ w pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku. Z podatku CIT odpowiednio oko³o 600 tysiêcy z³otych i 238 tysiêcy z³otych. W sumie w pierwszym pó³ro-

czu tego roku z obu podatków mamy w bud¿ecie mniej prawie o 800 tysiêcy z³otych. Spodziewamy siê, ¿e do koñca roku z udzia³u w podatku PIT dochody bêd¹ ni¿sze o oko³o 2 miliony z³otych ni¿ planowaliœmy. W ca³orocznych zaplanowanych wydatkach (73.600.000 z³) na bie¿¹ce funkcjonowanie gminy przeznaczono 50.000.000 z³, natomiast na inwestycje oko³o 23.600.000 z³. W I pó³roczu wydatki wynios³y 29.300.000 z³, w tym bie¿¹ce 25.000.000 z³ i inwestycyjne 4.200.000 z³. W bie¿¹cych wydatkach gminy na wyp³atê wynagrodzeñ dla pracowników (i pochodnych) zaplanowano prawie 25.000.000 z³. W I pó³roczu wydano na ten cel prawie 13.000.000 z³. – Nie mamy zabezpieczonych pieniêdzy na podwy¿ki p³ac dla pracowników oœwiaty – przyznaje burmistrz. – Brakuje nam oko³o 944 tysiêcy z³otych. Na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych i zaplanowanych do koñca roku kredytów gmina przeznaczy 126.642 z³. W I pó³roczu sp³aci³a oko³o 2.300.000 z³ zobowi¹zañ wobec NFOŒiGW. Inwestycje, które w sumie maj¹ kosztowaæ 23.600.000 z³, zostan¹ sfinansowane ze œrodków w³asnych gminy (11.500.000 z³), kredytów i po¿yczek (5.100.000 z³) oraz dotacji rozwojowych (6.900.000 z³). Do koñca I pó³rocza gmina wybra³a wiêkszoœæ wykonawców, którzy przyst¹pili do realizacji inwestycji. Na inwestycje drogowe gmina wyda prawie 5.300.000 z³, na oœwiatowe prawie 2.000.000 z³, na gospodarkê odpadami ponad 2.000.000 z³. W ostatnio przeprowadzonych przetargach wybrano wykonawcê budowy ul. Leœnej wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ oraz wykonawcê budowy boisk sportowych w ramach programu Orlik ’2012 i zaadaptowania budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe w SP nr 1 w Rawicz. Koszt tej drugiej inwestycji wyniesie oko³o 948.000 z³, z dofinansowaniem Urzêdu Marsza³kowskiego i Ministerstwa Sportu po 333.000 z³. J.W.

Szczególny o³ówek

Pasowanie na uczniów pierwszych klas to ju¿ tradycja w Szkole Podstawowej numer 3 w Rawiczu. W tym roku szkolnym placówka ma 63 pierwszaków w trzech klasach. W uroczystoœci pasowania uczestniczyli tak¿e ich rodzice, wychowawcy klas, starsi uczniowie. Pierwszoklasiœci z³o¿yli œlubowanie na sztandar szko³y. Pasowani na uczniów zostali wielkim o³ówkiem przez Urszulê Brandys, dyrektor szko³y. Po raz pierwszy otrzymali legitymacje szkolne, dostali te¿ pami¹tkowe dyplomy oraz upominki od starszych uczniów. Sami natomiast wrêczyli rodzicom liœciki, w których – jako dzieci rozpoczynaj¹ce naukê, wa¿ny etap w swoim ¿yciu, ¿yciu ca³ej rodziny

– prosz¹ ich o wsparcie, wyrozumia³oœæ, ¿yczliwoœæ, s³owa otuchy, choæ chwilê rozmowy na co dzieñ i mi³oœæ. A tak¿e o wspó³pracê ze szko³¹. Pierwszoklasiœci ponadto zaprezentowali siê w czêœci artystycznej. Dyrektor U. Brandys w powitaniu uczniów pierwszych klas mówi³a: – Bêdziecie poznawaæ œwiat, jego tajemnice i piêkno. Odkryjecie radoœæ z nauki czytania, pisania, liczenia, malowania, œpiewu i æwiczeñ ruchowych. Od teraz tworzycie wielk¹ szkoln¹ rodzinê, ale w rodzinie

oprócz praw ka¿dy ma tak¿e obowi¹zki. Waszym obowi¹zkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Gdy szkolne ¿ycie oka¿e siê trudne, uœmiechnijcie siê, bo w szkole jest radoœnie.

Dyrektor szko³y prosi³a, ¿eby pierwszoklasiœci zapamiêtali s³owa Kornela Makuszyñskiego, patrona placówki: M¹drym byæ to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze wiêksza. Tekst i fot. J. WITCZAK

ABC 25 września 2009  

ABC 25 września 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you