Page 1

Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI

Wielki Wakacyjny Rynek 32 Konkurs Leszno

Biuro Podróży

Słowiańska 11 czytaj str. 5 ul. (nad Rossmannem)

ABC

Losowanie nagród w piątek 18 września o godz. 18.30 w kawiarni DELICJE (obecność obowiązkowa).

Leszno

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kupcy chcą ratować leszczyńską starówkę str. 2

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 73 (2121) 18.09-21.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Specjalny dodatek

Ogrzewanie str. 16-17

Wygraj bilety na ciekawe koncerty str. 14 i15

O jeden kredyt za daleko Teczki na arcybiskupa Fot. archiwum

Mieszkająca w Lesznie rodzina arcybiskupa Baraniaka dopiero niedawno dowiedziała się, jak próbowano zniszczyć ich krewnego str. 10-11

8 miesięcy po tragedii W Machcinie – miejscu styczniowej podwójnej zbrodni – ludzie wciąż pamiętają ten dramat str. 14 Fot. E.Baldys

Im łatwiejszy kredyt, tym większe problemy – przekonało się o tym wielu mieszkańców naszego regionu. Zadłużeni do granic możliwości str. 12-13 nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji.


2

Pakos³aw najlepszy w Wielkopolsce

Gmina Pakos³aw najlepiej w Wielkopolsce korzysta z unijnych pieniêdzy. Zwyciê¿y³a w rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Ranking zorganizowa³a „Gazeta Prawna”. Wskazuje on, które samorz¹dy w Polsce mog¹ poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Gmina Pakos³aw od momentu wejœcia Polski do UE pozyska³a z funduszy unijnych prawie 23,5 mln z³. – Z pierwszych funduszy unijnych skorzystaliœmy, jako samorz¹d, jeszcze w okresie przedakcesyjnym – mówi Kazimierz Chudy, wójt Pakos³awia. – Dostaliœmy wtedy 240 tysiêcy euro na budowê oczyszczalni œcieków. By³a to pierwsza dotacja unijna uzyskana w regionie leszczyñskim. Z programów pomocowych po wejœciu Polski do UE otrzymaliœmy 1,8 miliona z³otych na budowê ka-

nalizacji sanitarnej. Z programów na lata 2007-13 dostaliœmy 663 tysi¹ce z³otych na remont œwietlicy w Chojnie, budowê boiska pi³karskiego i kortu w Pakos³awiu. Oprócz Pakos³awia i Leszna wœród najwy¿ej sklasyfikowanych gmin z regionu leszczyñskiego znalaz³y siê tak¿e: Jutrosin (11. miejsce), Pogorzela (22. miejsce) i Pêpowo (25. miejsce). J.W.

Otwarty zamek

W sobotê warto wybraæ siê do Zamku w Rydzynie. W godz. 1216 bêdzie mo¿na go zwiedziæ za darmo, a tak¿e skorzystaæ z us³ug przewodnika. Akcja jest organizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które w tym roku odbywaj¹ siê pod has³em „Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. lm

AKTUALNOŒCI Zawi¹zuje siê Stowarzyszenie Obrony Leszczyñskiej Starówki. Organizacja chce przekonywaæ w³adze miasta do intensywnych dzia³añ na rzecz upiêkszenia i o¿ywienia naszej najstarszej dzielnicy.

Leszczyñska starówka

Bez w¹tpienia leszczyñska starówka prze¿ywa od lat kryzys. Ju¿ z analizy, jak¹ przeprowadzi³a na zlecenie Urzêdu Miasta poznañska firma doradcza DGA, wynika, ¿e jest to najbardziej zaniedbana czêœæ miasta. Budynki s¹ w op³akanym stanie, tu mieszka najubo¿sza grupa ludzi, a ¿ycie kulturalne jest mizerne. Wydawa³o siê przez d³u¿szy czas, ¿e nowego ducha w starówkê mo¿e tchn¹æ projektowana galeria handlowa Goplana. To jednak – zdaniem dzia³aczy stowarzyszenia – nie jest takie pewne. Wrêcz przeciwnie, s¹ oni zdania, ¿e galeria handlowa doprowadzi do upadku wielu sklepów, a nie wiadomo, jak te lokale w inny sposób zagospodarowaæ. Stowarzyszenie Obrony Leszczyñskiej Starówki chce wiêc wp³yn¹æ na w³adze miasta, by te pochopnie nie godzi³y

JKONCERT. 18 wrzeœnia, pi¹tek, godz. 20, Dom Kultury w Rawiczu – koncert Martyny Jakubowicz. Bilety do nabycia w DK i w sklepie muzycznym ORION. W dniu koncertu 20 z³. Rezerwacje pod numerem tel. 065 546-76-36.

siê na takie zmiany planistyczne, które umo¿liwi¹ budowê du¿ych obiektów handlowych w pobli¿u rynku. Podczas spotkania SOLS z dziennikarzami mówiono tak¿e o potrzebie remontu kamienic na starówce, pieni¹dzach na jej kulturalne o¿ywienie, na generalne upiêkszenie uliczek przylegaj¹cych do rynku. Z tymi ostatnimi postulatami zgadzaj¹ siê wszyscy. Bo ka¿dy, kto przejdzie siê pieszo kilkoma uliczkami, od razu zauwa¿y, ¿e nasze stare miasto jest brzydkie, zadymione, a nieremontowane od lat elewacje strasz¹ odpadaj¹c¹ farb¹ i tynkiem. Stowarzyszenie zaprasza do swojego grona mieszkañców, przedsiêbiorców, w³aœcicieli kamienic, wszystkich tych, którym dobro leszczyñskiej starówki le¿y na sercu. an

Œwiêto Pyry Schetyna w Koœcianie

W niedzielê o godz. 14 na stadionie sportowym w Przemêcie rozpocznie siê Œwiêto Pyry. Organizatorzy gwarantuj¹ mnóstwo atrakcji: wystêpy orkiestry, konkursy kulinarne miêdzy wsiami, zabawy i konkursy dla dzieci, a tak¿e zabawê taneczn¹. Ka¿dy uczestnik mo¿e równie¿ liczyæ na bezp³atny poczêstunek – pyry z gzikiem. Zapraszamy. (and)

Wicepremier rz¹du Grzegorz Schetyna bêdzie w poniedzia³ek goœci³ w Koœcianie. WeŸmie udzia³ w otwarciu kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 na os. Konstytucji 3 Maja o godz. 10.30. Obecni bêd¹ tak¿e przedstawiciele w³adz: województwa, Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, powiatu, miasta Koœciana i okolicznych gmin oraz m.in. reprezentanci klubów sportowych. (dab)

JKONCERT. 18 wrzeœnia, pi¹tek, godz. 20, Restauracja w Ratuszu w Lesznie – koncert zespo³u Johnny Coyote. Wstêp 15 z³. J MUZYKA I ZABAWA. 19 wrzeœnia, sobota – III Wieczór Muzyki Serca i V Spotkania TrzeŸwoœci w Lipnie. Godz. 17, kaplica œw. Jadwigi – msza œw. Godz. 19, kaplica œw. Jadwigi – koncert Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza. Godz. 20, sala GOK – zabawa bezalkoholowa. Wstêp wolny. JKONCERT. 19 wrzeœnia, sobota, godz. 20, MOK w Lesznie – koncert zespo³u Closterkeller. Bilety w cenie 20 z³ do nabycia: w Empiku, MOK-u, na www.ticketpro oraz przed koncertem. JZWIEDZANIE. 20 wrzeœnia, niedziela, godz. 10-14, Muzeum Okrêgowe przy pl. Metziga w Lesznie – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Rok 1939 w po³udniowozachodniej Wielkopolsce”. J PIKNIK AGROTURYSTYCZNY. 20 wrzeœnia, niedziela, Dworek i stadnina w Jeziorkach – Piknik Agroturystyczny „Leszczyñskie Smaki”. Wiêcej na str. 19. JKONCERT. 20 wrzeœnia, niedziela, godz. 18, koœció³ poewangelicki w Kaszczorze – koncert Blues Flowers i Berlin Blues. J NIE TYLKO DLA PODRÓ¯NIKÓW. 22 wrzeœnia, wtorek, godz. 16, MBP w Lesznie – spotkanie Wokó³ Globusa z Tadeuszem Chudeckim, aktorem (znanym m.in. z roli Henia w „M jak mi³oœæ”), re¿yserem programów telewizyjnych, t³umaczem i podró¿nikiem, autorem ksi¹¿ki „Wspania³e podró¿e na ka¿d¹ kieszeñ, czyli Europa za 100 euro”. JWYSTAWA. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – wystawa „Wrzesieñ 1939…” – ze zbiorów leszczyñskich kolekcjonerów. JCZESKI RAJ. Galeria MBWA w Lesznie – ekspozycja malarstwa sztalugowego, grafiki, rysunku pt. „Czeski raj”, której autorem jest Filip T.A.K., malarz i grafik. J WYSTAWA. Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego przy ul. Narutowicza w Lesznie – wystawa malarstwa Wojciecha Weissa „Piêkno do mnie przysz³o…”. lm

Leszno, ul. Zakątek 3 /obok Galerii Zakątek/

polecamy:

SAŁATKI ZESTAWY PIZZA GYROS ALKOHOLE

Organizujemy imprezy okolicznościowe. Otwarte codziennie od 11-21, tel. 0691 018 917

Już ! otwarte


INFORMACJE Z LESZNA

3 18.09.2009 NR 37 (793)

DY¯URY RADNYCH

Radni dy¿uruj¹ w godz. 14.3015.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 18 wrzeœnia – Micha³ Podfigurny, 22 wrzeœnia – Grzegorz Rusiecki, 23 wrzeœnia – Ryszard Sudolski, 24 wrzeœnia – S³awomir Szczot. 21 wrzeœnia w godz. 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Edward B¹kowski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

Ucz¹ siê ¿ycia

2.09.2009 Antonina Czwojdrak 4.09.2009 Gerard Miêkwicz 6.09.2009 Magdalena Piecuch Ró¿a Szymañska 8.09.2009 Micha³ Kominowski Antoni Miaskowski Szymon B¹czkiewicz 10.09.2009 Eryk WoŸniak Wojciech Rataj

Ju¿ 10 lat dzia³a Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie. O tym, jak wa¿ny i potrzebny to oœrodek, œwiadcz¹ sukcesy podopiecznych. Œrodowiskowy Dom Samopomocy jest placówk¹ typu AB, czyli przystosowan¹ dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. To dom dziennego pobytu, w którym spotykaj¹ siê osoby doros³e. W tej chwili najm³odszy podopieczny ma 20 lat, a najstarszy – 60. Placówka jest przygotowana do przyjêcia 50 osób i obecnie nie ma w niej wolnych miejsc, co œwiadczy o tym, jak bardzo jest w mieœcie potrzebna. – Po pierwsze, spe³nia bardzo wa¿n¹ rolê integracyjn¹. Podopieczni sami dla siebie stanowi¹ grupê wsparcia. Tutaj ucz¹ siê codziennych czynnoœci, takich jak wi¹zanie sznurowade³ czy spo¿ywanie posi³ków sztuæcami – mówi Alicja So³tysiak, dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, pod który podlega ŒDS. Uczestnicz¹ te¿ w ró¿norakich zajêciach. – Po œniadaniu rozchodz¹ siê do pracowni, w których rozwijaj¹ swoje talenty. Nie ma tu ¿adnego przymusu. Ka¿dy idzie tam, gdzie lubi byæ – zapewnia dyrektor. Pod okiem instruktorów realizuj¹ siê w pracowniach: rêkodzie³a, plastycznej, komputerowej, edukacyjnej, krawiecko-dziewiarskiej i stolarskiej. Do dyspozycji maj¹ rów-

nie¿ piec do wypalania ceramiki. – Sztuk¹ jest odkryæ talent i pomóc w jego rozwiniêciu. Nasi podopieczni wyje¿d¿aj¹ do zaprzyjaŸnionych oœrodków na wystêpy artystyczne, olimpiady i turnieje – informuje A. So³tysiak. W ŒDS funkcjonuje ponadto sala doœwiadczania œwiata oraz sale rehabilitacyjne, gdzie chorzy pracuj¹ nad swoj¹ kondycj¹ fizyczn¹. – Przez ca³y czas zapewniamy im opiekê terapeutów, miêdzy innymi psychologów i psychiatrów. Otaczamy ich te¿ opiek¹ socjaln¹ i udzielamy niezbêdnej pomocy, tak¿e materialnej – zaznacza A. So³tysiak. W ubieg³ym roku przy ŒDS powsta³ piêkny teren sportowo-rekreacyjny, który uda³o siê zagospodarowaæ dziêki dofinansowaniu z bud¿etu pañstwa. Ale sukcesem jest nie tylko zapewnienie podopiecznym doskona³ych warunków lokalowych i sprzêtu, przy pomocy którego mog¹ siê rozwijaæ. Prawdziwe sukcesy przychodz¹ wtedy gdy któryœ z nich siê usamodzielnia. – Jednej osobie uda³o siê znaleŸæ zatrudnienie. Kolejne trzy s¹ gotowe, by rozpocz¹æ pracê w systemie pracy chronionej. S¹ ju¿ na tyle samodzielne i odpowiedzialne – stwierdza Ma³gorzata Po³etek, kierownik ŒDS w Lesznie. (kin)

Fot. E. Baldys ▲ W œrodê podopieczni wraz z rodzinami œwiêtowali jubileusz placówki. Na pocz¹tek mieszkañcy ŒDS wystawili program artystyczny.

Bierzemy kasê z Unii Samorz¹d Leszna coraz lepiej radzi sobie z wykorzystaniem pieniêdzy z Unii Europejskiej. Œwiadcz¹ o tym miejsca, jakie miasto zajê³o w trzech wa¿nych rankingach. Leszno znalaz³o siê na 4. miejscu w Wielkopolsce w opublikowanym w tym tygodniu rankingu „Gazety Prawnej” Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Pierwsze miejsce zaj¹³ w nim Pakos³aw, dalej Granowo i Konin, przy czym Leszno mia³o tylko o 8 punktów mniej ni¿ Konin. W klasyfikacji brano pod uwagê pieni¹dze, po jakie siêgn¹³ nie tylko samorz¹d, ale tak¿e przedsiêbiorstwa i organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce w mieœcie. Podliczono wszystkie projekty realizowane z bud¿etu Unii na lata 2007-13, podpisane do kwietnia 2009 roku. W Lesznie by³o to a¿ 60 projektów na kwotê 129.596.000 z³, co w przeliczeniu na jednego mieszkañca dajê

sumê 2023 z³. Nasze miasto zajê³o te¿ 7. miejsce wœród miast na prawach powiatu w rankingu najlepszych polskich samorz¹dów dziennika „Rzeczpospolita”. Wygra³ w nim Poznañ, a Leszno wyprzedzi³y takie aglomeracje jak: Sopot, Gdañsk, Wroc³aw i Gdynia oraz miasto Krosno. Samorz¹dy doceniono za to, jak dzia³aj¹, ¿eby ich mieszkañcom ¿y³o siê lepiej. Warte podkreœlenia jest te¿ 18. miejsce Leszna w klasyfikacji miast grodzkich, opublikowanym we wrzeœniowym numerze Pisma Samorz¹du Terytorialnego „Wspólnota”. Autorzy tego zestawienia przyjrzeli siê funduszom unijnym, jakie powiaty pozyska³y w minionym roku. Pierwsze miejsce zaj¹³ Sopot. Leszno od 3 lat pnie siê w tym rankingu w górê. W 2006 roku by³o na pozycji 45., a w 2007 na 23. Teraz przesunê³o siê o 5 miejsc wzwy¿. lm

S¹ wolne miejsca

Fot. E. Baldys ▲ Po wakacyjnej przerwie kolorowa niespodzianka czeka³a na milusiñskich z Przedszkola Miejskiego nr 12 w Lesznie. Elewacja budynku zosta³a pomalowana. Du¿a w tym zas³uga rodziców, którzy pomogli nie tylko w sfinansowaniu remontu, ale równie¿ aktywnie w nim uczestniczyli. W jednej trzeciej inwestycjê sfinansowa³ Urz¹d Miasta w Lesznie.

Oko³o 100 wolnych miejsc jest jeszcze w leszczyñskich przedszkolach. Ni¿ej podajemy adresy i telefony placówek, do których wci¹¿ mo¿na zapisywaæ dzieci. W sumie w tym roku miasto przygotowa³o 2168 miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych. W tej chwili dzieci mo¿na zapisaæ ju¿ tylko do placówek niepublicznych. Te, które widniej¹ w ewidencji Urzêdu Miasta Leszna i maj¹ jeszcze wakaty, to: Prywatne Przedszkole Niepubliczne L.L. Machowiak, ul. Rejtana 43, tel. 065 52670-86, Przedszkole Niepubliczne Kolorowy Œwiat, ul. Prusa 35, tel.

065 526-65-65, Niepubliczne Przedszkole Weso³a Ciuchcia, ul. Zacisze 10B, tel. 0-693906215. Oprócz tego miejsca czekaj¹ w nowo rejestrowanych przedszkolach: przy ul. Popliñskiego (Happy Days, tel. 0-784656223) i Antoniñskiej (oddzia³ przedszkola L.L. Machowiak). – Przedszkola niepubliczne same wyznaczaj¹ wysokoœæ op³at. Rodzice powinni negocjowaæ ceny, tym bardziej ¿e placówki niepubliczne równie¿ dostaj¹ dotacje. To 75 procent tego, co przypada na ucznia w przedszkolu publicznym – podkreœla Zdzis³aw Adamczak, wiceprezydent Leszna. (kin)

ZMARLI

Les³aw P£ATEK ur. 1.01.1950; zm. 8.09.2009 Bronis³awa KNAP ur. 6.05.1923; zm. 10.09.2009 Wojciech SZKUDLAREK ur. 14.03.1948; zm. 10.09.2009 Alina STERNAL ur. 26.06.1953; zm. 13.09.2009 Leszek NOWAK ur. 16.02.1929; zm. 14.09.2009 Tadeusz STACHOWIAK ur. 25.05.1938; zm. 14.09.2009 Ewa ANDRZEJEWSKA ur. 27.11.1967; zm. 14.09.2009

SPORT DLA WSZYSTKICH

Codziennie w godz. 10-20, Stadion, ul. 17 Stycznia 68 – Zapraszamy na korty tenisowe MOSiR (rezerwacja na kortach tenisowych).

IMPREZY SPORTOWE

19.09.2009 r., godz. 12, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej juniorów m³od-

szych ligi wielkopolskiej: Arot-Astromal Leszno – Têcza Koœcian. 19.09.2009 r., godz. 14, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej juniorek m³odszych ligi wielkopolskiej: Arot-Astromal Leszno – GOKiS Kleszczewo. 19.09.2009 r., godz. 14, Stadion – Indywidualne Mistrzostwa Polski w speedrowerze – eliminacje. 19.09.2009 r., godz. 16.30, Stadion LA – Mecz pi³karski seniorów III liga: Polonia 1912 Leszno – Legia Che³m¿a. 19.09.2009 r., godz. 18, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej seniorów II liga: Arot-Astromal Leszno – Zag³êbie II Lubin. 20.09.2009 r., godz. 12, Trzynastka – Mecz pi³ki rêcznej juniorów ligi wielkopolskiej: Arot-Astromal Leszno – Wolsztyniak Wolsztyn. 20.09.2009 r., godz. 16, Stadion – Indywidualne Mistrzostwa Polski w speedrowerze – fina³y. 23.09.2009 r., godz. 16, Stadion – Zachodnia Liga M³odzie¿owa na ¿u¿lu – Turniej Indywidualny.


INFORMACJE Z LESZNA

4

Chêtnych coraz wiêcej Walcz¹ z Alzheimerem Rozmowa z Krystyn¹ Œwigoñ, rzecznikiem prasowym i cz³onkiem Zarz¹du Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie.

– 22 wrzeœnia Uniwersytet Trzeciego Wieku inauguruje nowy rok akademicki. Startujecie ju¿ po raz 11. Co proponujecie s³uchaczom? – Plan jest coraz szerszy. Proponujemy wyk³ady o ró¿norodnej tematyce, zajêcia w sekcjach, lektoraty jêzyków obcych, zajêcia o charakterze rehabilitacyjnym i nieœmiertelne wycieczki. Spora czêœæ wyk³adów dotyczy tematów medycznych i porusza przede wszystkim problemy wieku dojrza³ego. Lekarze podpowiadaj¹ nam miêdzy innymi, jak opóŸniaæ proces starzenia i niwelowaæ zwi¹zany z nim dyskomfort. Cyklicznie prowadzimy wyk³ady z historii sztuki, historii Leszna, muzykologii i psychologii. Ponadto proponujemy udzia³ w rozmaitych sekcjach, a mianowicie:

komputerowej, obróbki fotografii cyfrowej, chórze, kabarecie, plastycznej i rowerowej. W tym roku nowoœci¹ bêdzie sekcja jogi. – Wasz uniwersytet rozwija nie tylko umys³, ale i cia³o. – Oczywiœcie. Mamy sporo zajêæ o charakterze sportowym. Prê¿nie dzia³a grupa „kijanek”, czyli tych, którzy co tydzieñ, tak¿e w wakacje, uprawiaj¹ nordic walking. Oprócz tego spotykamy siê w sali gimnastycznej i na p³ywalni, gdzie odbywaj¹ siê æwiczenia rehabilitacyjne. – Chêtnych nie brakuje? – Wrêcz przeciwnie. Zaczynaliœmy od oko³o 70 s³uchaczy, potem mieliœmy ich 200, a teraz dobijamy do 300 i nie bardzo mo¿emy przekroczyæ ten stan z uwagi na ograniczenia lokalowe. W tej chwili mamy

Nie ma czasu na nudê

³a Artystycznego rozpoczyna swoje spotkanie godzinê póŸniej. W czwartek o tych samych godzinach co we wtorek æwicz¹ zespo³y wokalne, a od godz. 18 o swoim hobby rozmawiaj¹ cz³onkowie Ko³a Filatelistów. W pi¹tek swoje artystyczne ambicje realizuj¹ m³odzi plastycy – o godz. 16 dzieci, a o godz. 17.30 m³odzie¿. Orkiestra Dêta Miasta Leszna ma próby w poniedzia³ki o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1, a grupa ma¿oretek spotyka siê w pi¹tki o godz. 18 oraz w soboty o godz. 9. W Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie w pi¹tki o godz. 16.30 æwicz¹ cheerleaderki z grupy Slow Motion. Chór Ex Gaudio Cordis ma próby w poniedzia³ki o godz. 19 i œrody o 18 w Szkole Podstawowej nr 4. Zajêcia Sekcji Modelarstwa Lotniczego odbywaj¹ siê we wtorki i pi¹tki od godz. 16 na lotnisku w Strzy¿ewicach. Wiêcej informacji pod nr. tel. 065 529-99-85 lub 0-697888311. (JAC)

Fot. A. PrzewoŸny Na œcianie kamienicy przy ul. S³owiañskiej 25 w Lesznie ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ pp³k. Leonowi Schubertowi, urodzonemu w Lesznie znakomitemu muzykowi, aran¿erowi oraz dyrektorowi artystycznemu do spraw orkiestr Wielkopolskiego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr i cz³onkowi Komisji Artystycznej Zarz¹du G³ównego PZCHiO. Uroczystoœæ odby³a siê w 10. rocznicê œmierci muzyka. Wziêli w niej udzia³ m.in.: brat artysty Piotr Schubert, siostra Krystyna Szyszkowiak oraz córka Dorota Przymenska, w³adze miasta oraz orkiestry bior¹ce udzia³ w Miêdzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru w Lesznie.

Wrzesieñ jest okresem, kiedy w placówkach kulturalnych Leszna wznawiaj¹ dzia³alnoœæ rozmaite sekcje. Dziœ prezentujemy propozycje Miejskiego Oœrodka Kultury. W poniedzia³ki w sali MOK przy ul. Chrobrego króluje taniec hip-hop. Grupa zaawansowana spotyka siê o godz. 17, a pocz¹tkuj¹ca o 19 (zajêcia odp³atne). We wtorki o godz. 16 pocz¹tkuj¹cych zaprasza Klub Tañca Towarzyskiego aMOK (zajêcia odp³atne). W œrodê od godz. 16 swoje próby ma m³odzie¿owy teatr Anakonda. W klubie Obok u zbiegu ul. Narutowicza i Aptekarskiej w poniedzia³ki od godz. 18.30 nad repertuarem zaczynaj¹ pracowaæ cz³onkowie Chóru Miejskiego Chopin. Dyrygent Krzysztof Kubiak serdecznie zaprasza nowych chórzystów. We wtorki o godz. 16.30 spotyka siê dzieciêcy zespó³ wokalny „A to my”, a godzinê póŸniej m³odzie¿owy zespó³ wokalny Respekt. Sekcja Leszczyñskich Plastyków ma zajêcia w œrody o godz. 16, a Sekcja Rêkodzie-

ju¿ kilkanaœcie osób na liœcie oczekuj¹cych. Jedynym warunkiem przyjêcia jest op³acanie sk³adek i bêdziemy tego przestrzegaæ, tym bardziej ¿e ci¹gle s¹ nowi chêtni. Trochê brakuje nam panów, ale i pod tym wzglêdem jest ju¿ coraz lepiej. Ogromna wiêkszoœæ naszych s³uchaczy to ludzie w wieku oko³o 60 lat. Ale mamy te¿ pani¹, która ma przesz³o 80. To wspania³a kobieta. Gra w kabarecie, œwietnie uczy siê tekstów i tryska humorem. Najwiêcej jest wœród nas pracowników administracji i nauczycieli. S¹ te¿ prawnicy i lekarze. I coraz wiêcej s³uchaczy to osoby z wy¿szym wykszta³ceniem. – Co jest najwiêkszym magnesem, który przyci¹ga do was ludzi? – Ka¿dy ma pewnie swoje powody. Ale generalnie mo¿emy je podzieliæ na trzy grupy. Po pierwsze, to chêæ zagospodarowania wolnego czasu na emeryturze. Nasze spotkania umo¿liwiaj¹ nawi¹zanie nowych kontaktów towarzyskich i daj¹ mo¿liwoœæ wymiany myœli. Poza tym zajêcia maj¹ wymiar edukacyjny, o czym œwiadczy popularnoœæ wyk³adów i lektoratów. Bardzo wa¿na jest te¿ aktywnoœæ fizyczna, która opóŸnia procesy starzenia. I niech tak zostanie. KINGA ZYDOROWICZ Fot. E. Baldys

W œrodê, 23 wrzeœnia, w Lesznie odbêdzie siê spotkanie dla osób, które chc¹ i mog¹ pomóc w utworzeniu stowarzyszenia ludzi zmagaj¹cych siê z chorob¹ Alzheimera. Spotkanie zaplanowano na godz. 17.30 w Osiedlowym Klubie Grunwald przy ul. Grunwaldzkiej 121. Inicjatork¹ powo³ania stowarzyszenia jest Teresa Jêœkowiak. O tym, jak bardzo jest ono potrzebne, przekonuje siê co dnia, w pojedynkê zmagaj¹c siê z chorob¹ mê¿a.

Mimo ¿e stowarzyszenie jeszcze siê nie zawi¹za³o, ju¿ zg³osili siê chorzy wraz z opiekunami, którzy chc¹ spotykaæ siê i rozmawiaæ o chorobie. W³aœnie dla nich wyznaczono sta³e terminy spotkañ. Bêdzie to zawsze ostatnia œroda miesi¹ca, a¿ do koñca roku. Wszystkich chêtnych zapraszamy do klubu Grunwald co tydzieñ na godz. 17.30. Dodatkowych informacji udziela T. Jêœkowiak pod numerem tel. 0-667505212. (kin)

Fot. E. Baldys ▲ Prezydent Tomasz Malepszy zaprosi³ na spotkanie pracowników Urzêdu Miasta Leszna, którzy obchodz¹ w tym roku jubileusze pracy zawodowej. S¹ to: Marian Bartkowiak – 35 lat pracy, Ewa KaŸmierczak i Bo¿ena Moksiewicz – 30 lat, Jolanta Konieczna, Gra¿yna Ha³upka i Dariusz Grzegorzewski – 25 lat oraz Aneta Szponar i Krzysztof Ciszak – 20 lat. Prezydent pogratulowa³ tak¿e tym swoim pracownikom, którzy w minionym roku akademickim ukoñczyli studia. A s¹ to: Piotr Kasperski, Justyna Dêbska, Dorota Benier-Bordecka, Marek Majchrzak, Paulina Szu³czyñska, Magdalena Gregor, Luiza Œwi¹tek i Justyna Dolata. Licencjat zdoby³a natomiast Katarzyna Kasperska. lm

Dziennie po Lesznie jeŸdzi ponad 300 aut nauki jazdy

Wielki k³opot z elkami

Radni bêd¹ apelowaæ do w³aœcicieli szkó³ dla kierowców oraz do instruktorów, ¿eby w godzinach szczytu nie wje¿d¿ali do centrum miasta. Ka¿dego dnia na ulice Leszna wyje¿d¿a ponad 300 samochodów z liter¹ „L” na dachu. S¹ to auta nie tylko z miasta i s¹siednich powiatów, ale tak¿e z odleglejszych miejscowoœci, jak choæby Milicz czy ¯migród. Codziennie niemal 200 osób zdaje w Lesznie praktyczny egzamin na prawo jazdy. Kiedyœ zaczyna³ siê on na placu, teraz wszystkie manewry kandydat na kierowcê musi wykonywaæ na ulicy. Elki przeszkadzaj¹ wprawionym ju¿ w jeŸdzie kierowcom. G³ównie dlatego, ¿e opóŸniaj¹ ruch, blokuj¹ miejsca postojowe, gdy kursanci ucz¹ siê parkowania i wolniej ruszaj¹ na œwiat³ach. Dlatego radni Prawa i Sprawiedliwoœci wpadli na pomys³, ¿eby ruch samochodów nauki jazdy ograniczyæ. We wtorek w Urzêdzie Miasta odby³o siê spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego, policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹ i urzêdnikami. – Proponujemy, ¿eby w godzinach od 6 do 8 i od 14 do 16 elki nie wje¿d¿a³y do centrum Leszna – mówi³ radny Kazimierz Jêcz. Zdaniem Józefa Lorycha, dyrektora WORD w Lesznie, takie ograniczenie by³oby niezgodne z przepisami. Czy tak jest w rzeczywistoœci, oka¿e siê za jakieœ trzy tygodnie. Obecny na spotkaniu pose³ Wies³aw Szczepañski poprosi³ ju¿ w Sejmie o prawn¹ ekspertyzê w tej sprawie. – Obywatel ma prawo korzystaæ z drogi i nie mo¿na mu tego zabra-

niaæ. Nie mo¿na te¿ uczyæ jazdy na pustych placach i ulicach albo na wsi, bo wtedy wypuœcimy na drogi kolejn¹ grupê zabójców – t³umaczy³ Janusz Czarnecki, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Z policyjnych statystyk wynika, ¿e elki nie powoduj¹ wypadków na drogach. A ¿e opóŸniaj¹ ruch? – Im wolniej siê on odbywa, tym jest bezpieczniej – dodawa³ J. Czarnecki. Ciekawe wyniki szybkiej sondy spo³ecznej przedstawi³ radny Marek Wachowski. Przepyta³ 60 kursantów. Chcia³ wiedzieæ, czy gdy po raz pierwszy zasiedli za kó³kiem, to je-

chali na plac. Niemal wszyscy odpowiedzieli, ¿e nie, bo od razu wyruszyli na ulice. – I mówili, ¿e to by³ dla nich najgorszy dzieñ w ¿yciu. Prze¿yli traumê – twierdzi³ radny. – Wyst¹piê do ministra infrastruktury, ¿eby wprowadzi³ zapis o obowi¹zkowej jeŸdzie na placu – deklarowa³ pose³ Szczepañski. Radni PiS chc¹ teraz specjaln¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej zaapelowaæ do instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, ¿eby wtedy gdy ruch na miejskich drogach jest najwiêkszy, zrezygnowali lub ograniczyli jazdy. Póki co tyle mog¹ zrobiæ. lm

Fot. E. Baldys ▲ Radni PiS proponowali, ¿eby elki nie wje¿d¿a³y do centrum Leszna w godz. 6-8 i od 14 do 16. Zakaz nie zostanie jednak wprowadzony, bo – zdaniem Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego – by³by niezgodny z przepisami.


Nie tylko John

AKTUALNOŒCI

5

Ju¿ nie tylko Pawe³ John jest zainteresowany u¿ytkowaniem pasa brzegowego Jeziora Dominickiego w Boszkowie. O tej sprawie piszemy w gazecie od kilku miesiêcy. Krótko przed wakacjami okaza³o siê, ¿e na pla¿ach w Boszkowie zalegaj¹ tony œmieci, których nie ma kto posprz¹taæ. Gmina W³oszakowice nie chcia³a tego robiæ, bo w³aœcicielem terenu przy jeziorze jest marsza³ek wielkopolski. Marsza³ek z kolei nie mia³ pieniêdzy na takie porz¹dki. Dlatego postanowi³, ¿e pas brzegowy wzd³u¿ zbiornika zostanie u¿yczony komuœ, kto zobowi¹¿e siê dbaæ o niego. Pierw-

Uby³o misia

Zmar³a niedŸwiedzica z leszczyñskiego Mini-ZOO. Samica misia mia³a 14 lat, do Leszna trafi³a z Nowego Tomyœla razem z siostr¹ rówieœniczk¹. Przez ca³y czas razem dzieli³y klatkê. NiedŸwiedzica zdech³a we wtorek. Wczeœniej nie chorowa³a, nie by³o z ni¹ ¿adnych problemów. Przyczyny œmierci bêd¹ znane po szczegó³owych wynikach sekcji zw³ok. Teraz w Mini-ZOO zosta³y dwa misie, oba to samice. Nowych zakupów niedŸwiedzi nie bêdzie – zapowiada Joanna Nowacka, dyrektor Miejskiego Zak³adu Zieleni, któremu podlega zoo. lm

szy zg³osi³ siê Pawe³ John, przedsiêbiorca z Grotnik, który ma w Boszkowie kilka oœrodków wypoczynkowych. Wydawa³o siê, ¿e do podpisania umowy miêdzy nim a marsza³kiem dojdzie bardzo szybko. Okazuje siê jednak, ¿e sprawa mo¿e siê przeci¹gn¹æ. Jak nas poinformowa³ Maciej Wiœniewski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, do Urzêdu Marsza³kowskiego wp³ynê³y, oprócz pisma Paw³a Johna, jeszcze dwa inne wnioski o u¿yczenie terenu wzd³u¿ Jeziora Dominickiego. Z pisma, jakie otrzyma³ radny z Urzêdu Marsza³kowskiego, wynika, ¿e zanim marsza³ek dokona wyboru jednego z trzech zainteresowanych, najpierw chce dok³adnie wiedzieæ, jakie obiekty znajduj¹ siê przy jeziorze i ile podmiotów prowadzi³o tam dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jak d³ugo potrwa ta ewidencja, nie wiadomo. lm

Kros w Bukówcu

O Puchar im. Grzegorza Frankowskiego bêd¹ walczyæ powo¿¹cy z regionu leszczyñskiego w Zawodach Krosowych w Bukówcu Górnym. Pocz¹tek imprezy 20 wrzeœnia o godz. 14 na torze, który za ¿ycia stworzy³ pan Grzegorz. (JAC)

Miêdzy zêbatk¹ a limuzyn¹ Dwie podró¿e wywar³y decyduj¹cy wp³yw na ¿ycie André Gustave’a Citroëna, legendarnego twórcy francuskiej motoryzacji. Pierwsza to podró¿ na ziemie polskie w 1900 roku, kiedy zobaczy³ produkowane tu ko³a zêbate o uzêbieniu daszkowym, kupi³ patent i rozkrêci³ powa¿n¹ firmê w swojej Francji. Druga to podró¿ do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Detroit zobaczy³ fabrykê Forda. W³aœnie mija 90 lat od utworzenia fabryki Citroëna. k³adach dziêki zupe³nie nowym rozwi¹zaniom organizacyjnym i technologicznym. To w³aœnie Ford wymyœli³ taœmê produkcyjn¹, na której panowa³a zasada „jeden cz³owiek, jeden ruch”. Te doœwiadczenia André Citroën wdra¿a³ we Francji. Przedsiêwziêcia, które podejmowa³, cechowa³ ogromny rozmach. Fabryka amunicji dzia³aj¹ca podczas pierwszej wojny mia³a amerykañskie maszyny i oczywiœcie by³a najwiêksza w kraju. Tam te¿ produkowano czo³gi i od 1919 roku pierwsze samochody. Rok póŸniej Citroën wyprodukowa³ ju¿ 12.000 aut dla zamo¿nego i przeciêtnego u¿ytkownika. W 1928 roku fabryki Citroëna produkowa³y 1000 pojazdów dziennie. Ogromna jak na tamte lata produkcja to jeszcze nie wszystko. André Citroën wprowadza³ niespotykan¹ liczbê innowacji technicznych, res W ofercie rydzyñskiego salonu znajduje siê wolucyjne zmiany w ora¿ 7 modeli aut osobowych z homologacj¹ na ganizacji pracy i sprzeciê¿arowe. da¿y aut, a w czasach

Fabryka zêbatek stworzy³a solidne podwaliny pod przysz³¹ fabrykê samochodów. André Citroën pasjonowa³ siê motoryzacj¹ od pierwszych nowinek w tej zupe³nie nowej dziedzinie. W 1906 roku by³ ju¿ cz³onkiem zarz¹du i dyrektorem generalnym firmy Mors, która wprowadzi³a na rynek francuski pierwsze modele aut. Ale dopiero wizyta w zak³adach Henry’ego Forda pokaza³a mu ogromn¹ przysz³oœæ otwieraj¹c¹ siê przed przemys³em motoryzacyjnym. Ford da³ samochód przeciêtnemu cz³owiekowi, a produkcja na masow¹ skalê rozwinê³a siê w jego za-

krwio¿erczego kapitalizmu wykazywa³ troskê o warunki socjalne dla pracowników. Wiele mówi¹ same liczby. W latach 20. ubieg³ego stulecia pojawi³o siê na terenie Francji 150.000 tablic reklamowych z nazw¹ marki Citroën, zorganizowano 5000 punktów sprzeda¿y aut, do s¹siednich krajów wyeksportowano 17.000 samochodów. Citroën sta³ siê potentatem na skalê œwiatow¹. André Citroën zmar³ w 1935 roku. Nie doczeka³ dnia, kiedy to tu¿ po wojnie, w 1948 roku, pojawi³ siê na rynku kultowy model – Citroen 2CV. To samochodzik, który na wiele lat zdominowa³ ulice Pary¿a, który sta³ siê niemal symbolem Francji. Autko by³o tanie i ma³e. Silnik o pojemnoœci 375 ccm mia³ moc zaledwie 9 KM. Karoseriê zrobiono nie z blachy, ale z lekkich materia³ów, brezentowy dach mo¿na by³o zwijaæ. Auto by³o brzydkie i szybko nazwano je „Brzydkie kacz¹tko”. Ale miliony ludzi je kupi³o. Dziœ Citroën to ogromny koncern wspó³pracuj¹cy z partnerami na ca³ym œwiecie. W Polsce zorganizowana sieæ sprzeda¿y zaczê³a siê rodziæ w 1994

Fot. 2x E. Baldys s Mariusz Rakowski, w³aœciciel salonu w Rydzynie, prezentuje kultowy model – Citroen 2CV, który na wiele lat sta³ siê symbolem Francji.

roku. Salon w Rydzynie powsta³ 7 lat temu. Dziewiêædziesi¹ta rocznica powstania firmy jest okazj¹ nie tylko do œwiêtowania, ale i do szczególnych promocji. Przez dwa miesi¹ce – wrzesieñ i paŸdziernik – dealerzy sprzedadz¹ a¿ 900 aut na specjalnie korzystnych warunkach. Klienci maj¹ do wyboru dwa z trzech elementów promocji. S¹ to: 5-letni okres gwarancji na kupione auto, tani kredyt na zakup samochodu (0,9% na 36 miesiêcy) i urodzinowy bonus. Ta trzecia propozycja oznacza, ¿e auto sprzedawane jest w du¿ym rabatem, który mo¿e wynieœæ a¿ 10.000 z³. Warto wiêc wybraæ siê do salonu Citroëna w Rydzynie. Przed wej-

œciem na salê ekspozycyjn¹ mo¿na przyjrzeæ siê, jak wygl¹da³ legendarny model Citroen 2CV – stoi dumnie na niewielkim podwy¿szeniu. Pracownicy udostêpni¹ wszystkie nowe modele do jazd testowych, poinformuj¹ o rocznicowych rabatach. Przedsiêbiorcom zwracamy uwagê na jeden aspekt. W grudniu koñczy siê mo¿liwoœæ kupienia samochodu z kratk¹, czyli auta osobowego z homologacj¹ na ciê¿arowe. Citroën ma w swojej ofercie a¿ 7 modeli z homologacj¹. Kto kupi takie auto, bêdzie móg³ odliczyæ sobie ca³y podatek VAT, a potem – w trakcie kolejnych lat eksploatacji – korzystaæ z innych finansowych udogodnieñ. an po1334


6

OBOK PRAWA

Wracamy do tematu

Bombiarz zatrzymany REGION. Kaliska policja schwytała sprawcę fałszywego alarmu, który powiadomił o podłożeniu bomby w Kauflandach. Ewakuowano wówczas m. in. sklepy w Lesznie i Kościanie. Wszystko wydarzyło się 1 września. Nieznany mężczyzna zadzwonił do kaliskiej centrali firmy Kaufland. Poinformował, że w sklepie jest bomba. Tyle że nie powiedział w którym. W obawie przed wybuchem ewakuowano kilkadziesiąt sklepów tej sieci, w tym w Lesznie i Kościanie. Bomby nie odnaleziono. We wtorek policjanci z Kalisza namierzyli sprawcę fałszywego alarmu. To 46-letni rencista z Konina. Mężczyzna nie krył zaskoczenia

wizytą policjantów i przyznał się do tego czynu. Najciekawszy był motyw jego działania. – Podczas przesłuchania wyjaśnił, że powiadomił o bombie, bo według jego obiektywnej oceny kierownictwo źle traktuje pracowników tej sieci. To miała być zemsta – wyjaśnia Bożena Majewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Za czyn, który popełnił mężczyzna grozi kara grzywny lub areszt. Niewykluczone, że swoich roszczeń na drodze cywilnej będzie dochodził również sam Kaufland. W końcu praca całej sieci sklepów została sparaliżowana, a placówka poniosła straty.

(luk)

Płonął stóg WIJEWO. Całą noc ze środy na czwartek 29 strażaków walczyło z potężnym pożarem stogu słomy. Na pomoc przyjechali też ratownicy z sąsiedniego powiatu wolsztyńskiego. Ogień wybuchł tuż po północy i wszystko wskazuje na to, że był efektem zaprószenia przez nieznanego sprawcę. Sucha słoma szybko została otoczona płomieniami, dlatego strażakom nie pozostało nic innego, jak pozwolić jej się wypalić. Stóg ustawiony był w pobliżu wiaty i budynku gospodarczego, dlatego ratownicy starali się zabezpieczyć je przed ogniem.

– Groziło niebezpieczeństwo, że w razie zmiany kierunku wiatru te obiekty zapalą się – mówi Mariusz Olejniczak z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. Pożar gaszono przez przeszło 3 godziny. Na szczęście płomienie dały się poskromić i zagrożenie dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru zostało ograniczone. Dopiero w środku nocy tlące się słomiane pozostałości można było rozgarnąć i dogasić. Ostatni wóz strażacki zjechał do bazy w czwartek nad ranem. – Właściciel spalonego stogu oszacował straty na 8000 złotych (luk) – dodaje M. Olejniczak.

POWIAT LESZCZYŃSKI. Licznymi złamaniami zakończyły się dwa wypadki, w których uczestniczyli rowerzyści. Najgroźniej wyglądało zdarzenie, do którego doszło w Lesznie na drodze do Osiecznej.

Rozbici rowerzyści W środę po południu 63-letni mieszkaniec Wschowy jadąc prostym odcinkiem ul. Leszczyńskiej w Brennie z nieznanych przyczyn przewrócił się. Trzeba dodać, że zanim zaliczył upadek, przejechał przez próg zwalniający. Miał szczęście, że nie mijał go wtedy żaden samochód. Wywrotka zakończyła się wizytą w szpitalu. Mężczyzna złamał sobie obojczyk i doznał urazu mózgowo-czaszkowego. Kilka godzin później do groźnego wypadku z udziałem rowerzysty doszło w Lesznie na trasie łączącej mia-

sto z Osieczną. 58-letni leszczynianin wyjeżdżając z podporządkowanej ul. Grzybowej wtargnął wprost pod fiata cinquecento. Autem kierowała 20-letnia mieszkanka okolic Osiecznej. Mężczyzna wpadł na maskę, a spotkanie z samochodem zakończyło się dla niego kilkoma złamaniami i wstrząśnieniem mózgu. Dlaczego wymusił pierwszeństwo? – Był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie 1,31 promila alkoholu – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP (luk) w Lesznie.

Dzielny dzielnicowy GOSTYŃ. Dzielnicowy z Piasków zatrzymał wandala, który niszczył samochód. Policjant był po służbie i wyszedł z rodziną na spacer. Na ul. Mieszka I w Gostyniu dzielnicowy zauważył mężczyznę, który uderzał kijem w zaparkowany samochód. Policjant natychmiast zareagował i zatrzymał wandala. Okazał się nim 39-letni Sławomir J., mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Zdążył uszkodzić dach pojazdu, przedni zderzak i tylny prawy słupek. Wartość powstałych strat została wyceniona przez właścicielkę samochodu na kwotę 1100 zł. Jak się okazało, sprawca w chwili

zatrzymania był pijany. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono zawartość 2,09 promila alkoholu. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie i wytrzeźwieniu mężczyźnie przedstawiono zarzut uszkodzenia mienia. Przyznał się do winy, jednak nie potrafił wyjaśnić swojego postępowania. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

ES

Mandat też boli RAWICZ. W aptece byłoby to niemożliwe, bo jest lada, a za nią pani magister. W markecie Tesco przy ul. Kamińskiego poszło łatwo: 19-latek z miasta ukradł z półki opakowanie tabletek przeciwbólowych Nurofen za 6,49 zł. Nie wiadomo, czy ich potrzebował, czy też wziął to, co wpadło mu w ręce. W każdym razie wpadł on sam, ale w ręce ochrony sklepu, a później policji. Jeśli go coś rozbolało, to na pewno głowa, bo został ukarany przez funkcjonariuszy mandatem w wysokości 100 zł.

J.W.

Skuterem w drzewo GMINA MIEJSKA GÓRKA. Urazami głowy i kręgosłupa oraz wstrząśnieniem mózgu zakończyła się nocna podróż skuterem dla 39letniej mieszkanki Sobiałkowa. Do wypadku doszło około godz. 3.30 w nocy ze środy na czwartek na prostym odcinku drogi między Miejską Górką i Sobiałkowem. Motorowerzystka wracając do domu zjechała na lewe pobocze i uderzyła w drzewo. Trafiła do szpitala. Pobrano jej krew do badania na zawartość alkoholu. Do drugiej kraksy doszło w środę rano w Konarach. Kierujący vw transporterem 26-letni mieszkaniec Piasków skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka vw sharanem, prowadzonym przez 50-letniego mieszkańca Miejskiej Górki. Kierowca sharana doznał stłuczenia głowy i barku. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.

J.W.

Zachłysnął się KOBYLNIKI k. KOŚCIANA. Wiadomo, co było powodem nagłej śmierci 51-letniego mężczyzny podczas tradycyjnego purtelamu. Mężczyzna pił alkohol razem z grupą innych osób. Nic dziwnego. Wszak zbliżający się ślub jest ku temu dobrą okazją. Tyle że mężczyzna nagle stracił przytomność, nie odzyskał jej pomimo reanimacji i zmarł. Kościańska policja zabezpieczyła alkohol, który spożywali biesiadnicy. Istniało przypuszczenie, że być może jest on skażony. Na szczęście okazało się, że z trunkiem wszystko było dobrze. Sekcja zwłok 51-latka wykazała, że zmarł, bo się zachłysnął. Sprawa zostanie więc umorzona.

(luk)

Dwa skoki, jeden sprawca KOBYLIN. W nocy z wtorku na środę włamano się do citroena berlingo i forda mondeo, zaparkowanych na podwórzach posesji przy ul. Langiewicza. Wszystko wskazuje, że skoków dokonał ten sam sprawca, gdyż do obu aut dostał się identyczną

metodą – forsując zamki w drzwiach. Z citroena skradł odkurzacz piorący typu karcher i CB-radio o łącznej wartości 3300 zł. Z forda wymontował tylko CB-radio wraz z anteną wartości 1000 zł.

J.W.

Narkotyki na zdjęciach Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają młodych ludzi do udziału w konkursie „Uzależnienia – nie bądź obojętny!”. Może wziąć w nim udział każdy, kto ukończył 18, a nie przekroczył jeszcze 25 lat i mieszka bądź uczy się na terenie Wielkopolski. Policja proponuje aktywną i pożyteczną formę spędzania wolnego czasu, szukając odpowiedniego tematu do konkursu. – Celem konkursu jest pokazanie za pomocą zdjęć różnych uzależnień, a zwłaszcza alkoholizmu i narko-

manii oraz przełamanie społecznej obojętności na te zjawiska, na zachowanie niezgodne z prawem. Chcemy też zachęcić młodych ludzi do budowania frontu przeciw uzależnieniom – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada. Autorom trzech najlepszych prac komisja konkursowa wręczy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegóły w regulaminie konkursu i innych plikach, zamieszczonych na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – www.wielkopolska.policja.gov.pl ES pod zakładką Prewencja.


OBOK PRAWA

Karambol na „dwunastce”

Nikt na ucierpiał POWIAT WSCHOWSKI. Brawurowa jazda kierowców dwóch ciężarówek spod Konina doprowadziła w środę do wypadku, w którym uczestniczyło kilka samochodów. To nieprawdopodobne, ale w wyniku kraksy na trasie pomiędzy Wschową a Szlichtyngową nikt nie odniósł obrażeń. Wszystko przez ciężarówkę, która w ślad za wielkim autem próbowała wyprzedzić inny, zdecydowanie wolniejszy pojazd. Tyle że kierowca pierwszego wyprzedzającego auta zdążył zjechać na swój pas i schować się pomiędzy rząd innych aut. Druga ciężarówka już nie zdołała. Tymczasem z przeciwnego kierunku, od strony Wschowy, właśnie nadjeżdżał autobus. Jego kierowca przypuszcza-

jąc, że zderzy się czołowo z jadącą po jego pasie ciężarówką, zastosował unik. Zręcznie wślizgnął się do rowu, co wśród nielicznych pasażerów wzbudziło stres. Być może właśnie dzięki swoim umiejętnościom zapobiegł tragedii. Tuż za autobusem podążały jeszcze dwie ciężarówki. Pierwsza zdążyła wyhamować, kolejna już niestety nie. – Jej szofer nie zachował odpowiedniego odstępu i uderzył w lewy bok poprzedzającego auta – mówi Tomasz Szuda, p. o. oficer prasowy KPP we Wschowie. Dalszego przebiegu wydarzeń można było się spodziewać. Kierowca, który zignorował prawidłowy odstęp, wjechał na przeciwległy pas

jezdni i zahaczył o jadący w kierunku Wschowy samochód z podczepioną lawetą. – Lekko uszkodził przewożony na niej pojazd, lusterko i jedno z kół przyczepy – relacjonuje T. Szuda. Mimo groźnego przebiegu zdarzenie na „dwunastce” zakwalifikowano tylko jako kolizję, bo nikt w nim nie ucierpiał. O 500 zł zubożeją za to nieuważni sprawcy karambolu – kierowca ciężarówki, która jechała za wyprzedzającym już samochodem i szofer, który uderzył w lawetę. Obaj dostali mandaty. (luk)

7

Pijany z pistoletem CZEMPIŃ. Zatrzymany podczas rutynowej kontroli mocno wstawiony pracownik agencji ochrony najprawdopodobniej straci pozwolenie na broń. Kierujący seicento 45-latek został wytypowany przez policję podczas jednej z wielu akcji sprawdzania trzeźwości kierowców. Gdy niebiescy kazali mu przedmuchać alkomat, wydało się, że mężczyzna jest pijany.

Przyszli po zabawki? GÓRA. Dwóch 9-latków próbowało okraść przedszkole, ale w porę zostali spłoszeni. Nawet dokładnie nie wiedzieli, co chcieli ze sobą zabrać. O włamaniu do przedszkola policjanci dowiedzieli się od informatora, który na własne oczy widział, jak chłopcy wchodzą do budynku. Obaj wypchnęli okno w piwnicy, która znajdowała się mniej więcej na ich wysokości. Gdy policja przyjechała zobaczyć, co dzieje się w placówce, chłopców już nie było. Zostali schwytani na klatce schodowej pobliskiego budynku. Nic nie ukradli, ale nie potrafili wytłumaczyć, po co w ogóle włamywali się do przedszkola. – Rzadko zdarza się, aby 9-latkowie dopuszczali się takich czynów. Na razie badamy okoliczności tego włamania

– mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Górowska policja zastanawia się, co zrobić z niedoszłymi przestępcami. Możliwe, że po szczegółowym zapoznaniu się z materiałem wyśle do sądu rodzinnego i nieletnich informację o demoralizacji dzieci. (luk)

Po lawecie PAWŁOWICE. W nocy z poniedziałku na wtorek z niestrzeżonego parkingu zniknęła samochodowa laweta. Wart 4000 zł pojazd należał do jednego z gospodarstw rolnych. Niewykluczone, że lawetę upatrzył sobie jakiś handlarz samochodami. (luk)

Specjalista od paliwa Fot. KPP w Górze V WRONINIEC. Dwie osoby nie żyją, a dwie zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w środę rano na łuku drogi we wsi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczepa ciężarówki zjechała na przeciwległy pas jezdni i uderzyła w nadjeżdżającego z przeciwka fiata punto. Pasażerowie fiata jechali do pracy. Pochodzą z powiatu górowskiego. Jakie są skutki wypadku, wystarczy tylko spojrzeć. (luk)

Ceny paliw Stacja POWIAT GOSTYŃSKI Markowski, Gostyń Eko-Lux, Gostyń Shell, Krajewice Orlen, Poniec

na 16.09.2009

Pb95

Pb98

ON

LPG zł/l

4,38 4,46 4,45 4,43

4,48 4,56 4,69 4,53

3,68 3,73 3,75 3,72

1,86 1,92 -

POWIAT KOŚCIAŃSKI Łagropal, Stare Bojanowo 4,27 Matuz, Kościan Zametex, Kościan Orlen, Kościan Orlen, Śmigiel

4,39 4,43 4,43 4,35

3,64 4,66 4,69 4,69 4,45

3,68 3,75 3,71 3,72

1,87 1,89 1,89 -

POWIAT LESZCZYŃSKI Orlen, Leszno Lukoil, Leszno Jespol, Leszno Łagropal, Włoszakowice 4,31 Matuz, Pawłowice Markowski, Lipno

4,43 4,38 4,41 4,45 4,43 4,38

4,69 4,59 4,61 3,69 4,53 4,59

3,72 3,69 3,71 1,82 3,78 3,69

1,86 1,80 1,85

POWIAT RAWICKI Orlen, Rawicz Lotos, Bojanowo Statoil 123, Rawicz

4,42 4,65 4,37

3,69 4,48

3,69 1,85 3,64

1,85

4,42

-

1,89 Opr. (luk)

SZLICHTYNGOWA. Na gorącym uczynku udało się przyłapać znanego wschowskiej policji 56-letniego mieszkańca okolic Głogowa, który jak zwykle chciał ukraść paliwo. Dla zatrzymanego kradzieże paliwa są chyba ulubionym zajęciem, bo już nieraz był notowany przez policję za tego rodzaju przestępstwa. Do perfekcji opanował technikę pokonywania wlewów paliwa. Tym razem w środę zapolował na ciężarówkę, która parkowała na placu przy stacji benzynowej w okolicach Szlichtyngowej.

– Olej napędowy spuszczał do przygotowanych wcześniej plastikowych pojemników, które później przenosił do swojego samochodu zaparkowanego w pobliżu – mówi Tomasz Szuda, p. o. oficer prasowy KPP we Wschowie. Złodziejaszek zdołał ukraść 100 l paliwa wartości 400 zł. Na szczęście podczas pracowitej nocki został zauważony i zatrzymany przez policjantów. Ta kradzież może skończyć się dla niego karą 10 lat więzienia. (luk)

Miał prawie 1,6 promila alkoholu w organizmie. Ale to nie był jedyny powód niepokoju mundurowych. Ochroniarz bowiem był właśnie w pracy i posiadał przy sobie krótką broń palną i 60 sztuk wyjątkowo niebezpiecznej ostrej amunicji. – To wyposażenie zostało zatrzymane i przekazane firmie ochroniarskiej, w której pracował 45-latek – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Takim zachowaniem sam na siebie ukręcił bat. Za kierowanie w stanie nietrzeźwym grożą mu 2 lata więzienia. Do tego doliczyć należy jeszcze wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o broni i amunicji oraz wykonywaniem swoich obowiązków w stanie nietrzeźwym, co jest zagrożone aresztem, ograniczeniem wolności albo grzywną. Odrębne postępowanie przeciwko 45-latkowi prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Niewykluczone, że mężczyzna przez swoje lekkomyślne postępowanie straci pozwolenie na broń. A wówczas do pracy w agencji ochrony już nie będzie się nadawał. (luk)

Ale biznes! WSCHOWA. 27-letni mieszkaniec miasta kręcił narkotykowe interesy, które zaprowadzą go przed oblicze Temidy. Prochy kupował po 22 zł, a sprzedawał po 30. Taką kwotę uzyskiwał za każdy gram narkotyku. W ten sposób zarabiał na życie przez kilkanaście miesięcy. Wpadł w lutym 2008 roku i od tego czasu jego sprawą zajęła się prokuratura. Narkotyk odsprzedawał stałym klientom i zrobił to przynajmniej kilkadziesiąt razy. Podczas śledztwa przyznał się do przestępczej działalności. Kilka dni temu wschowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu. Za handel narkotykami może pójść do więzienia na 10 lat. (luk)


SPRAWY

8

Ze Świerczyny do Lozanny 21-letni Mateusz Janicki ze Świerczyny jako jeden z dwóch Polaków weźmie udział w Swiss Footbag Open w Lozannie. To międzynarodowy turniej gry w footbag. Mateusz od kilku lat trenuje footbag, popularny w Polsce pod nazwą zośka. Jest laureatem me-

dalowych miejsc na turniejach w Lesznie oraz Górze. Obecnie przygotowywany przez siebie program chce zaprezentować w Szwajcarii. Pracował nad nim od kilku miesięcy. To jego pierwsze zagraniczne zawody.Odbędą się w najbliższy weekend.

(and)

Maszt na Gronowie ma mieć aż 35 metrów

Dzieci przykują się do wieży Mieszkańcy leszczyńskiego Gronowa nie chcą, aby na ich osiedlu był maszt telefonii komórkowej. Wieża ma stanąć na prywatnej działce przy ul. Maksymiliana Kolbego. O jej postawienie zabiega Polska Telefonia Cyfrowa. Maszt ma mieć aż 35 m wysokości, będzie największy spośród wszystkich znajdujących się w Lesznie. Zdaniem mieszkańców, maszt stanowić będzie zagrożenie dla ich życia i zdrowia, a także obniży wartość ich działek. Napisali protest do prezydenta miasta przeciwko tej inwestycji. Podpisało się pod nim około 400 osób, właścicieli posesji przy ul.: Maksymiliana Kolbego, św. Krzysztofa, św. Huberta, Gronowskiej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Rycerskiej, Stawowej i Antonińskiej. Mieszkańcy poprosili też o pomoc radnych Prawa i Sprawiedliwości, a we wtorek spotkali się z dziennikarzami. – Nie podoba nam się, że nikt wcześniej nie rozmawiał z nami o tej inwestycji – mówi Dariusz Świerzewski, mieszkaniec Gronowa. Obwieszczenie prezydenta miasta o tym, że PTC stara się o zgodę na stację bazową telefonii komórkowej ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej dwa lata temu. W tym czasie w Gronowie odbyły się co najmniej dwa otwarte spotkania władz miasta z mieszkańcami, ale tego problemu, zdaniem zainteresowanych, nie poruszano. Jak mówią mieszkańcy, operator sieci komórkowej chciał zamontować antenę na szkole w Gronowie, ale jej dyrekcja nie wyraziła na to zgody. – Nasze dzieci zapowiedziały, że będą blokować budowę masztu, tak jak protestowano przeciwko drodze w Rospudzie. Chcą się przykuć do tej wieży – deklaruje D.Świerzewski.

Fot. autor ▲Mieszkańcy Gronowa nie chcą masztu przy ul. Maksymiliana Kolbego. Od lewej: Dariusz Świerzewski i Sławomir Pieloch.

– Każdy z nas ma komórkę i chce z niej korzystać, ale maszty powinny stać na obrzeżach miasta, pod lasem, daleko od zabudowań. Wykorzystamy więc wszystkie możliwości, aby zapobiec tej inwestycji – dodaje Sławomir Pieloch. Prezydent Tomasz Malepszy wyjaśnia, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Protestujących rozumie. – Każda tego typu budowla wywołuje emocje – mówi. Deklaruje, że chętnie spotka się z mieszkańcami Gronowa i porozmawia o tej sprawie. Radny PiS Sławomir Szczot ujawnił mediom, że o ustawienie masztu w Gronowie stara się ktoś z rodziny prezydenta.Na dzierżawie terenu pod inwestycję można zarobić nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie.

– Tak, to mój siostrzeniec – przyznaje Tomasz Malepszy. – Ale to inwestor wybrał sobie miejsce, gdzie chce zbudować wieżę.

LIDIA MATUSZEWSKA

Bilety na koncert W sobotę o godz. 20 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie wystąpi grupa Closterkeller. Spośród czytelników, którzy wzięli udział w naszej SMS-owej zabawie, komputer wylosował 4 osoby, które otrzymają bilety na koncert. Są to: Monika Skrzypczak z Rawicza, Anna Głuszak z Leszna, Emil Jarczyński z Leszna i Kacper Poliwczak z Lasocic. Wejściówki można odebrać w naszej redakcji dziś do godz. 15. lm

Bez kieliszka

Już po raz piąty Sławomir Radoń, człowiek niekryjący swojej alkoholowej przeszłości i Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie zapraszają na zabawę bezalkoholową, która rozpocznie się 19 września o godz. 20 w sali GOK. Organizatorzy pozyskali pieniądze z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie oraz od Starostwa Powiatowego w Lesznie. Dzięki temu zabawa jest bezpłatna, a wszystko po to, aby udowodnić, że wspaniale można bawić się również bez alkoholu. Wśród gości będzie wiele osób z grup alkoholików zachowujących trzeźwość. Organizatorom zależy także na uczestnictwie w imprezie mieszkańców gminy, którzy dotychczas nie mieli okazji bawić się na zabawie „bez kieliszka”. Do tańca zagra zespół Wehikuł z Leszna. Od trzech lat Spotkaniom Trzeźwościowym towarzyszy Wieczór Muzyki Serca. W poprzednich latach przed publicznością wystąpiła Antonina Krzysztoń oraz Piotr Nagiel i Anna Pietrzak. W tym roku po sobotniej mszy świętej w kaplicy pw. Świętej Jadwigi w Lipnie wystąpi Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Msza rozpocznie się o godz. 17, a koncert godzinę później.

(JAC)


PROMOCJA

9

Na da³a klacz Petra Nazwê

Mi³oœnicy koni wreszcie doczekali siê w Lesznie sklepu jeŸdzieckiego z prawdziwego zdarzenia. Jego nazwa Black Horse nawi¹zuje do karej klaczy Petra, która by³a pierwszym koniem w stajni w³aœcicieli sklepu – Ewy i Krzysztofa Paterka.

– Aran¿uj¹c wnêtrze sklepu chcieliœmy, ¿eby nasz klient poczu³ siê w nim jak w siodle. Zrobiliœmy go z mi³oœci do koni – zdradza w³aœcicielka sklepu Ewa Paterka. – Zale¿y nam, ¿eby mi³oœnicy koni czuli przyjemnoœæ z robienia u nas zakupów. W trosce o zwierzêta staramy siê oferowaæ produkty sprawdzonej jakoœci, od renomowanych producentów. Mimo ¿e sklep Black Horse – We-

stern & Classic wystrojem wprowadza klienta w czasy Dzikiego Zachodu, to jednak oprócz westernowych rzêdów koñskich i ubiorów mo¿na tam kupiæ tak¿e wszystko, czego potrzebuje zwolennik jeŸdziectwa klasycznego. Wiêkszoœæ towaru pochodzi od wytwórców z W³och, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii i Szwecji, ale nie brakuje te¿ przedmiotów ze sprawdzonych polskich firm.

Szczególnie bogata jest oferta og³owi – zarówno do stylu western, jak i do jeŸdziectwa klasycznego. Na uwagê zas³uguj¹ bardzo starannie wykonane w³oskie siod³a westernowe. Mo¿na te¿ poprzebieraæ w wêdzid³ach, strzemionach, ochraniaczach, derkach, czaprakach, uwiêziach i innych przedmiotach potrzebnych jeŸdŸcowi i hodowcy. W sklepie mo¿na skompletowaæ ca³y ubiór – od kapelusza i kasku po

strojach jeŸdzieckich. JeŸdŸcy i hodowcy znajd¹ w sklepie wiele doskona³ych œrodków do pielêgnacji konia, jak wcierki i ¿ele daj¹ce ulgê zmêczonym miêœniom i stawom, œrodki odstraszaj¹ce owady, smarowid³a wzmacniaj¹ce kopyta, szampony nab³yszczaj¹ce i wiele innych specyfików. PokaŸny wybór ma te¿ klient pragn¹cy zaopatrzyæ koñsk¹ kuchniê. Oprócz pasz renomowanych firm, jak Marstall, Pavo czy Eggersmann, w sklepie mo¿na zamówiæ tak¿e owies. Sklep Black Horse – Western & Classic jest jednym ze sponsorów II Pikniku Country, który w s Dobre siod³o powinno byæ wygodne nie tylnajbli¿sz¹ sobotê odbê- ko dla jeŸdŸca, ale przede wszystkim dla kodzie siê w Wyszanowie, nia. Doskonale oczekiwania te spe³niaj¹ w³ogdzie Barycz ³¹czy siê z skie siod³a ze sklepu Black Horse. Ponadto s¹ Odr¹. Impreza rozpocz- bardzo solidne i eleganckie. nie siê o godzinie 12. G³ównym jej elementem bêd¹ zawo- cz¹ z ogniem, a niebo rozœwietl¹ fady jeŸdzieckie western i rodeo. Przy- jerwerki. W³aœciciele sklepu Black Horse gotowanych zostanie tak¿e sporo zabaw dla publicznoœci. Gwiazd¹ mu- serdecznie zapraszaj¹ w imieniu szezyczn¹ imprezy bêdzie G³adek Bro- ryfa Rancza Wyszanów Damiana (JAC) thers Band. Po zmroku artyœci zatañ- Mielcarka.

s Sklep Black Horse – Western & Classic mieœci siê przy ul. Niepodleg³oœci 64, u zbiegu z ul. Grunwaldzk¹. Zmotoryzowani mog¹ skorzystaæ z parkingu.

sztyblety i kowbojki. Elegancj¹ wabi¹ hiszpañskie kapelusze i westernowe buty. Ciekawostk¹ jest jedna z wystawionych na pó³ce par – wykonana ze skóry pytona. Wa¿nym dodatkiem podnosz¹cym komfort jazdy mog¹ okazaæ siê kupione w sklepie Black Horse rêkawiczki niemieckiej firmy Roecki. Nie zapomniano o najm³odszych jeŸdŸcach, którzy tak¿e mog¹ poprzebieraæ w s

Og³owie dla swojego ulubionego konia kupuje siê na wiele lat, dlatego z wyborem nie nale¿y siê œpieszyæ.

s Wnêtrze sklepu zaaran¿owane w stylu Dzikiego Zachodu pozwala klientowi poczuæ siê jak w siodle. s

Pañstwo Paterka swoje ranczo maj¹ w Rados³awiu, urokliwej wsi pomiêdzy Lesznem a Gór¹. Pan Krzysztof prezentuje kar¹ Petrê, której umaszczenie zainspirowa³o nazwê sklepu Black Horse. Córka, 12-letnia Oliwia, zaczê³a jeŸdziæ konno w wieku 4 lat. Kowal (szlachetna pó³krew) jest jej w³asnym koniem. W tym roku zabra³a go na obóz jeŸdziecki do oœrodka Kalumet w Boszkowie. Pozostali mieszkañcy stajni w Rados³awiu to przedstawiciele typowo westernowych ras – quarter horse i paint horse. Pani Ewa tak¿e zafascynowana jest koñmi, choæ jej prawdziwym oczkiem w g³owie s¹ wy¿³y weimarskie z jej w³asnej hodowli. po1331


10

WIARA i LUDZIE

Teczki na arcybiskupa Metropolita poznański Antoni Baraniak nieraz zaglądał na ulicę Łaziebną do swoich leszczyńskich krewnych. Dopiero teraz - 32 lata po śmierci inwigilowanego i więzionego przez komunistów w czasach stalinowskich księdza dowiadują się, jak wielką rolę odgrywał w polskim Kościele. WIZYTA ANTONIEGO BARANIAKA

– Biskup Baraniak uwięziony przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie był dla mnie niejako osłoną – powie podczas jego pogrzebu Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. – Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie w moim odosobnieniu przez trzy lata oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast biskupa Antoniego. Wrócił w 1956 roku na Miodową tak wyniszczony, że już nigdy nie odbudował swej egzystencji psychofizycznej. Pozostał człowiekiem drobnym, szczupłym, wychudzonym, choć niezwykle aktywnym, podejmującym każdy trud bez wahania. Tak jak dla polskiej opozycji demokratycznej w czasach komunizmu znamienną datą jest noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny, aresztując i internując tysiące działaczy Solidarności, tak dla Kościoła katolickiego była to noc z 25 na 26 września 1953 roku. Józef Stalin nie żył już od kilku miesięcy, ale nikt nie spodziewał się jeszcze nadchodzącej odwilży. Tamtej nocy zatrzymano zaledwie dwie osoby – internowano prymasa Wyszyńskiego i aresztowano bisku-

„Rodzina na swoim” Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami z budżetu państwa Kredyt może być udzielony na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

aktualne oprocentowanie - 5,94% w skali roku marża - 1,45 p.p. Zapraszamy do naszej placówki :

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

Oddział w Lesznie ul.Zamenhofa 107, godziny otwarcia 8ºº-17ºº Tel. ( 065 ) 526 77 70, 526 83 30, e-mail:gbw_leszno@sgb.pl

www.sgb.pl

Fot. archiwum ▲Wizyta u stryja. Stoją od prawej: dziadek Ludwik i Błażej Baraniak z Leszna, arcybiskup Baraniak i kuzyn Witek.

pa Baraniaka – cios był to jednak dla polskiego Kościoła tak okrutny, że mógł wywrzeć kolosalny wpływ nie tylko na jego losy, ale i całego państwa. Przez lata Polacy nie zdawali sobie sprawy z wagi tamtych wydarzeń. Ujawniły je dopiero wydane w tym roku

KSIĄŻKI BISKUPA JĘDRASZEWSKIEGO

Biskup pomocniczy poznański podjął się gigantycznego zadania przeanalizowania i zebrania relacji, jakie o Antonim Baraniaku zostawili przez lata inwigilujący go funkcjonariusze SB. Z tych dokumentów, skrupulatnie przesyłanych przez nich niemal codziennie do MSW w Warszawie, tworzy się postać Pasterza, który nieugięcie i konsekwentnie urzeczywistniał nakreśloną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego linię postępowania Kościoła katolickiego w Polsce w obronie chrześcijańskiej wiary, a pośrednio także poczucia identyczności, tradycji i patriotyzmu – pisze autor we wstępie dwutomowego dokumentu pt. „Teczki na Baraniaka”. Arcybiskupa inwigilowano, podsłuchiwano, starano się skłócić z jego współpracownikami (m.in. z Karolem Wojtyłą), wreszcie bestialsko torturowano. Główny cel był jeden: wsypać Wyszyńskiego. Zdobycie jakichkolwiek dowodów

przeciwko prymasowi na wiele lat zdestabilizowałoby działalność polskiego Kościoła, a wraz z nią być może demokratycznej opozycji. Kto wie, jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby nie odważna postawa arcybiskupa. – Nie wyglądał na tak twardego – przyznaje mieszkający w Lesznie wnuk jego brata Ludwika Błażej Baraniak. – Braliśmy go za osobę skromną, niewyróżniającą się. Dopiero teraz dowiadujemy się, jak wielką odgrywał rolę – mówi do dziś mieszkająca w mieszkaniu przy Łaziebnej jego bratanica Barbara Zawieja. – Wiedzieliśmy, że jest przyjacielem Wyszyńskiego. Ale nie

zdawaliśmy sobie sprawy, że miał też dobre kontakty z Wojtyłą. Tymczasem we trójkę, aby uniknąć podsłuchu, często porozumiewali się po łacinie, grece, a nawet uczyli się w tym celu sanskrytu. To stryj dostarczył papieżowi rekomendację prymasa Hlonda w sprawie jego następcy i przekazał Wyszyńskiemu wiadomość od Ojca Świętego, że będzie głową polskiego Kościoła – opowiada Błażej Baraniak. – Doskonale współpracowało mu

„Dla nikogo nie umarłeś naprawdę, Będziesz żył w naszych myślach i sercach.”

Serdeczne podziękowania

rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom, panu Włodarczakowi i przedstawicielom Polskiego Związku Wędkarskiego, delegacjom z Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz działkowcom z Rydzyny za modlitwę, intencje mszalne, złożone kwiaty oraz udział w ostatniej drodze mojego ukochanego męża, naszego taty, teścia i dziadka

śp. Eugeniusza

Rożka

składa żona z rodziną

po1325

W wychodzącą z leszczyńskiego rynku wąską ulicę Łaziebną dostojnie wtacza się szeroka limuzyna. Lśniący czarny ford, otrzymany w prezencie od amerykańskich biskupów, ledwie mieści się między kamienicami. Sunie powoli. Pasażer z tylnego siedzenia spogląda na ratusz. Auto mija dobrze znane mu zabudowania i zatrzymuje się na samym końcu ulicy. Drobny, schorowany mężczyzna w biskupiej pelerynce z trudem wspina się na trzecie piętro. Wita się z młodszym bratem Ludwikiem, a potem z jego rodziną. Żona Ludwika tradycyjnie na tę okazję przygotowuje placek drożdżowy. Biskup skubie małe kawałeczki i powoli, ale z apetytem wkłada do ust. Prawie nie ma żołądka, więc jedzenie przychodzi mu z trudem. Żartuje, że nasyci się na kilka następnych dni. Podchodzi do okna. Drżącą ręką odsłania firankę. Spogląda na wieżę kościoła Świętego Krzyża. Jeszcze pustego, wciąż niewykorzystywanego. W mieście funkcjonuje na razie tylko jedna parafia. Dopiero po śmierci spełni się jego marzenie. Dla leszczyńskich katolików otwarte zostaną kolejne świątynie. Była to ostatnia w Lesznie...

się z kardynałem Wyszyńskim, ale to Karol Wojtyła był jego najserdeczniejszym przyjacielem – zdradza siostra Cherubina, elżbietanka, która przez 20 lat była jego sekretarką.

RODZINA BARANIAKÓW

pochodzi spod Śremu, a najmłodszy z braci Ludwik trafił do przedwojennego Leszna, gdy dostał tu posadę urzędnika skarbowego. Po wojnie stracił ją jako „bratający się z klerem” i przez 20 lat dojeżdżać musiał do Zielonej Góry. Jego syna – ojca Błażeja – nie przyjęto w Lesznie do szkoły, więc ukończył ją we Wschowie. Córka Barbara miała więcej szczęścia – wysłuchiwała tylko złośliwości nauczycieli w ogólniaku. O awansach w rodzinie nie było mowy. – Nie były to zapowiedziane wizyty. Ale sprawiały, że należeliśmy w mieście do czołowych wrogów publicznych – wspomina Barbara Zawieja. Arcybiskup wstępował na Łaziebną zazwyczaj po drodze. Miał dużą rodzinę i nie lubił nikogo wyróżniać. Rzadko bywał więc na imieninach i innych uroczystościach. – Ale najbardziej zapadały w pamięć wizyty w jego poznańskim pałacu – twierdzi Błażej Baraniak. – W Kościele panowała wówczas jeszcze starodawna etykieta: z dworem, lokajami, tronem i purpurowymi rękawiczkami. Przy całym tym przepychu stryj zajmował tam skromną celę z pryczą. Jedynym przejawem luksusu był jego ulubiony koniaczek trzymany za książkami w bibliotece. Najbardziej pamiętam prywatną wizytę z dziadkiem i kuzynem Witkiem. Dziadek nas wystroił, przeszkolił, by pocałować w pierścień i zakazał siorbać podczas obiadu. Tymczasem biskup nie znosił nadmiernej atencji, a wpadki otoczenia uwielbiał obracać w żart. Do końca życia ze śmiechem wspominał, jak pewien leszczyński kleryk w zdenerwowaniu wyrzucił na niego cały półmisek z gorącymi ziemniakami. Albo gdy w podleszczyńskiej wsi – zamiast „Eminencją” nazwano go „Wysoką Epidemią”.


11

WIARA i LUDZIE Metropolita poznański przewidywał wybór kardynała Wojtyły na papieża. Marek Lasota w książce„Donos na Wojtyłę” cytuje raport podpułkownika Władysława Żyły z krakowskiego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych: W dniu 8 grudnia 1972 roku nasze źródło operacyjne przebywało w parafii Lasocice, pow. Leszno, diec. poznańska. Odbywał się tam odpust, na który przybył arcybiskup poznański Antoni Baraniak. Miał się on w wąskim gronie wypowiedzieć, że gdyby w tej chwili odbyło się konklawe, to najpoważniejszym kandydatem byłby Karol Wojtyła.

tylko fizycznie osłabiło i tak wątłego kapłana. Nieprawdopodobnie za to wzmocniło go psychicznie. Po uwolnieniu wyznawał zasadę, że im mniej wiedzą jego bliscy, tym lepiej. Nigdy nie opowiadał o złych przeżyciach. – Dajmy temu spokój – powiedział tuż przed śmiercią zapytany przez siostrę Cherubinę o pobyt w więzieniu. Po aresztowaniu nawet rodzeństwo nie znało jego losów. Krążyło za to mnóstwo mrożących krew w żyłach plotek. Jedna z bardziej prawdopodobnych mówiła o wywiezieniu na Syberię. Jedynym, który dostał potem pozwolenie na widzenie się z biskupem w warszawskim więzieniu, był jego brat Ludwik. Leszczynianin w czasie wojny przebywał w obozie w Mauthausen z późniejszym premierem Józefem Cyrankiewiczem. Po latach odważył się do niego napisać i szczęśliwie dostał pozwolenie na widzenie brata. – Odwiedziłem go w Marszałkach, gdzie przeniesiono go z więzienia. Minęły trzy lata, a wyglądał na star-

szego o lat trzydzieści – wspomina jego siostrzeniec Zenon Łakomy. – Pracował do późna, noce często spędzał w fotelu – pamięta siostra Cherubina – Stan zdrowia utrudniał mu zasypianie. Biskup jednak nawet po więziennych przeżyciach nie stracił pogody ducha. Jego pasją była fotografia, a z młodego Błażeja próbował zrobić filatelistę, śląc do Leszna niezliczone ilości klaserów i znaczków z całego świata. Uwielbiał dzieci. Córkę Barbary Zawiei, zawsze kiedy bywał w domu przy Łaziebnej, brał na kolana, a ona bawiła się zawieszonym na jego szyi krzyżem. Siostra Cherubina mówiła potem, że to on pociągnął w ten sposób krewną do zakonu. Siostra Jana Zawieja jest dziś nazaretanką – sekretarką Matki Generalnej w Rzymie. Podczas jednego ze spotkań z Janem Pawłem II długo wspominali jej świętej pamięci krewnego.

POGRZEB METROPOLITY

zamienił się w manifestację religijną, a poprzedziła go długa choroba spowodowana wyniszczeniem organizmu podczas nieustannych przesłuchań i tortur. Jego bliscy

Fot. archiwum ▲Odwiedziny w Lesznie. Barbara Zawieja wita swojego wujka biskupa w kościele farnym.

pamiętają, że u kresu swojego życia ważył niewiele ponad 30 kilo. – Karol Wojtyła specjalnie na pogrzeb przywiózł kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a kardynał Wyszyński podczas stypy zagadywał mnie o plany na przyszłość i oferował pomoc. Ale my z kuzynem – wówczas nastolatki – bardziej zajęci byliśmy bieganiem po kątach i odpalaniem kolejnych papierosów – wspomina Błażej Baraniak. W latach 80. leszczynianin – już jako dziennikarz „Wprost” – wybrał się do Gdańska, gdzie właśnie miał

Czas na Peugeota Elegancki i funkcjonalny Peugeot 3008 Wakacyjnym hitem w salonach Peugeota był niewątpliwie dostępny od niespełna 3 miesięcy Peugeot 3008. – Jest to auto wiążące w sobie cechy SUV-a, kombi i hatchbacka – podkreśla Sławomir Pietrucha, dyrektor handlowy firmy B&B posiadającej swoje salony przy ul. Poznańskiej 33 w Gostyniu i ul. Poznańskiej 27 w Lesznie. – To doskonały samochód, aby wyjechać na wakacje, a także zrobić zakup czy odwieźć dzieci do szkoły. Wyposażany jest w jednostki napędowe benzynowe lub wysokoprężne, bardzo ekonomiczne, a jednocześnie spełniające najostrzejsze wymogi ochrony środowiska. Na uwagę zasługuje połączenie technologii HDi z filtrem cząsteczek stałych FAP. Urządzenie to wychwytuje cząsteczki sadzy, jakie powstają w wyniku spalania oleju napędowego. Jest to znaczna nobilitacja dla silników Diesla. Dla wielu użytkowników niezmiernie istotnym elementem samochodu jest bagażnik, co bardzo mocno wzięli pod uwagę konstruktorzy Peugeota 3008. Bagażnik posiada możliwość zawieszenia podłogi w trzech różnych położeniach, co pozwala stworzyć podwójne dno. Ponadto można opuścić tylną burtę karoserii, co ułatwia załadunek większych przedmiotów. Dodatkową przestrzeń można uzyskać przez położenie oparć tylnej, dwudzielnej kanapy. Aby to uczynić, wystarczy pociągnąć dwie dźwignie.

Nowością jest automatyczny hamulec postojowy, ułatwiający także ruszanie pod górę. W droższych wersjach montowany jest m. in. dźwiękowy system informujący o przeszkodach podczas parkowania oraz system ostrzegający o zbyt małej odległości od pojazdu jadącego przed nami. Peugeot 3008 dostępny jest w cenie od 68.500 zł.

Najnowszy w salonie Wielkim powodzeniem cieszy się dostępny od miesiąca w salonach Peugeota model 207, będący kontynuacją wszystkich zalet sprawdzonych w bardzo popularnym modelu 206. Auto z podstawowym wyposażeniem można kupić już za 37.800 zł. Samochód powinien zadowolić najwybredniejszych. Posiada piękną linię nadwozia, również wnętrze nie pozostawia wiele do życzenia. Oferowany jest z szeroką gamą bardzo ekonomicznych w eksploatacji silników benzynowych i diesla. Do akcji promocji tego auta włączył się wielokrotny rajdowy mistrz Polski Tomasz Kuchar. Każdy, kto kupi to auto do 17 października 2009 roku, weźmie udział w losowaniu lekcji bezpiecznej jazdy, prowadzonych przez pana Tomasza. Zdobywca głównej nagrody otrzyma zwrot zapłaty za auto.

Jesienna promocja Każdy klient chce mieć auto jak najmłodsze, choć tak naprawdę istotna jest data pierwszej rejestracji. Producent oraz firma B&B szykują sporą niespodziankę dla klientów, którzy

nocować spotkany lata temu podczas stypy człowiek. Przypominając stryja, poprosił Stanisława Dziwisza o widzenie z Janem Pawłem II. – Nieprawdopodobne, ale wpuścili mnie – opowiada Błażej Baraniak. – Papież moczył właśnie zmęczone ręce w wodzie z mydłem. Dostałem zimne resztki z kolacji, rozmawialiśmy pół godziny. Wywiad nie ukazał się, następnego dnia w Poznaniu nieznani sprawcy dali mi po mordzie, a kaseta z nagraniem zniknęła. Napisałem artykuł o spotkaniu, ale utknął w cenzurze. Pamiętam tylko, że się wtedy bałem.

Nawet sobie nie wyobrażam, co czułbym będąc na miejscu stryja.

ROK 2009

Barbara Zawieja w swoim leszczyńskim mieszkaniu jako jedna z pierwszych krewnych biskupa czyta „Teczki na Baraniaka”. Sięga po gruby tom, czyta kilka stron i ze łzami w oczach odkłada. Następnego dnia to samo. Kolejne kartki sprawiają jej coraz większy ból. – Zawsze byliśmy z wujka dumni – mówi – ale dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, z kim naprawdę mieliśmy do czynienia. MIROSŁAW WLEKŁY

Samochody marki Peugeot produkowane są już od 120 lat. Zawsze urzekały swoich użytkowników, a ostatnie modele zdają się wyprzedzać czas w rozwiązaniach technicznych, wyglądzie i staranności wykonania. Koniec roku jest okazją, aby kupić auto ze znacznym rabatem.

kupią auto wyprodukowane u schyłku 2008 roku. Cena wybranych modeli może być niższa od 17 do nawet 40 proc. wartości auta.

Mniej gotówki W salonach Peugeota w Lesznie i Gostyniu oferowane są bardzo korzystne kredyty 50/50. Znaczy to, że połowę ceny klient płaci przy kupnie auta, natomiast pozostałą sumę za rok. Wartości te można ponadto rozłożyć na raty. Istnieje także możliwość pozostawienia samochodu dowolnej marki w rozliczeniu. W przypadku, kiedy jego wartość stanowi połowę wartości kupowanego auta, korzystając z kredytu 50/50 można wyjechać samochodem z salonu nawet bez gotówki.

▲Peugeot 3008 łączy w sobie elegancję, funkcjonalność, ekonomię i ekologię.

Dla przedsiębiorców Większość modeli Peugeota posiada homologację pozwalającą nabyć samochód jako ciężarowy. Umożliwia to pełne odliczenie przez firmę podatku VAT, a także wciąganie w koszty pełnych kosztów eksploatacji. Najczęściej kupowanym samochodem z kratką jest model 3008. Przedsiębiorcy najchętniej nabywają nowe samochody korzystając z umowy leasingowej. Spłacając raty w ciągu dwóch lat cena samochodu będzie wyższa tylko o 2 proc. (JAC) po1337

WIĘZIENIE NA MOKOTOWIE

Salony Peugeot B&B Leszno, ul. Poznańska 27, tel. 065 529-92-88 Gostyń, ul. Poznańska 33, tel. 065 572-33-36

▲Wielu użytkowników Peugeota 2006 z pewnością przeniesie swoje upodobania na udoskonalony model 207, który przed miesiącem pojawił się w salonach.


PIENI¥DZE

12

O jeden kredyt z Firmy po¿yczkowe i parabanki wyrastaj¹ jak grzyby po deszczu. W czasach, gdy normalne banki odmawiaj¹ kredytów, Polacy coraz czêœciej zwracaj¹ siê do nich. I bardzo czêsto staj¹ siê ich ofiarami. Alfred Kowalski, rolnik spod Osiecznej. W 2005 roku wzi¹³ 50.000 z³ kredytu w Polbanku na modernizacjê obory. W³adys³awa Jankowiak z Kawcza. Dwa lata temu pilnie potrzebowa³a gotówki. Posz³a po 2000 z³ do Sygma Banku. Micha³ Ciorga z Leszna. W 2005 roku dosta³ niewielk¹ po¿yczkê od Providenta. Ma³¿eñstwo emerytów z Wolina potrzebowa³o na remont mieszkania 17.000 z³. Z odsiecz¹ przyszed³ im Eurobank. Halina Skrzypczak z K³odawy zaczê³a od kredytu hipotecznego. Maciej Piasecki z powiatu gostyñskiego na pocz¹tku lat 90. poprosi³ o 40.000.000 starych z³. Dosta³ je od rêki w okienku Wielkopolskiego Trustu Kapita³owo-Inwestycyjnego. xxx M. Piaseckiego nawet nikt nie pyta³, czy staæ go na zaci¹gniêcie po¿yczki. Wszed³ do siedziby Trustu przy ul. S³owiañskiej w Lesznie i bez zbêdnych pytañ dosta³ 40.000.000 z³

(dziœ by³oby to 4000 z³). Wracaj¹c zadowolony do domu, nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e w³aœnie podpisa³ cyrograf. Po¿yczkê sp³aca³ wed³ug harmonogramu. Ale nied³ugo. – Trust zbankrutowa³ w 1992 roku i wezwa³ swoich d³u¿ników do natychmiastowej sp³aty zad³u¿enia – opowiada. Na tym siê jednak k³opoty nie koñczy³y. Krótko potem leszczyñski Urz¹d Skarbowy po swojej kontroli w spó³ce orzek³, ¿e Trust nie mia³ zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci bankowej, wiêc jego po¿yczki nie mog¹ byæ zwolnione od op³aty skarbowej. I rozes³a³ 900 po¿yczkobiorcom wezwania do jej zap³aty wraz z odsetkami. – Nie by³em w stanie od razu oddaæ takich kwot – wspomina Maciej Piasecki. Jednoczeœnie Trust bra³ od innych klientów pieni¹dze na lokaty. Po bankructwie ci za¿¹dali zwrotu pieniêdzy i sprawa trafi³a do s¹du. Ten w 1999 roku postanowi³, ¿e dojdzie do zamiany wierzytelnoœci. Odt¹d

klienci Trustu mieli rozliczaæ siê miêdzy sob¹ – d³u¿nicy mieli oddawaæ pieni¹dze osobom, które by³y dotychczasowymi wierzycielami spó³ki. – By³em kompletnie sko³owany, brakowa³o mi pieniêdzy na sp³atê. Nikogo siê nie poradzi³em i to by³ mój b³¹d – s¹dzi M. Piasecki. W 2003 roku przypomnieli sobie o nim wierzyciele. Rolnik sprzeda³ ziemiê, a komornik zaj¹³ rentê jego ¿ony. Twierdzi, ¿e w sumie musia³ oddaæ nawet dziesiêæ razy wiêcej, ni¿ po¿yczy³. xxx – Staram siê, ale zrozumieæ nie mogê – bezradnie rozk³ada rêce W³adys³awa Jankowiak z Kawcza. 58-latka od kilku lat zaci¹ga drobne po¿yczki. Twierdzi, ¿e dziêki nim ¿ycie emerytki staje siê znoœniejsze. Dlatego w 2007 roku wesz³a do agencji francuskiego Sygma Banku. Korzystaj¹c z kredytu odnawialnego „czêsto gotówka”, wziê³a 2000 z³ na dwa lata, a po pó³ roku poprosi³a o tê sam¹ kwotê na trzy lata. W 2008 roku dobra³a jeszcze 600 z³. Mie-

siêczne raty za poszczególne kredyty wynosi³y: 123, 97 i 35 z³. Dwukrotnie spóŸni³a siê z wp³at¹. – Poza tym zazwyczaj nadp³aca³am. Oddawa³am nawet po dwie, trzy raty w ci¹gu miesi¹ca. Dziêki temu jedn¹ z po¿yczek sp³aci³am w po³owie ubieg³ego roku, a inn¹ – na pocz¹tku bie¿¹cego – s¹dzi³a. W. Jankowiak wci¹¿ wp³aca Sygma Bankowi 97 z³. Ka¿dego miesi¹ca bank wzywa j¹ jednak do zap³aty tak¿e dwóch pozosta³ych rat. Dolicza do tego op³atê za obs³ugê opóŸnienia w sp³acie (45 z³) oraz op³atê za listowne (10 z³) i telefoniczne (5 z³) zawiadomienia o d³ugu. Na przyk³ad w maju wezwano j¹ do zap³aty w sumie 422 z³, a w kwietniu 525 z³. – Kredyty sp³aci³am, a ¿¹daj¹ ode mnie kolejnych rat – mówi za³amana. Okazuje siê, ¿e sprawa rozbija siê o dawne opóŸnienia, nieuregulowane op³aty karne oraz niezamkniêcie odnawialnych kredytów. Uogólniaj¹c: na tyle skomplikowane zasady sp³acania kredytu, ¿e przeciêtnemu po¿yczkobiorcy bardzo trudno je zrozumieæ. – Ca³kowita sp³ata kredytu nie oznacza automatycznego rozwi¹zania umowy – t³umaczy Marta Arciszewska z firmy Dynamics PR,

reprezentuj¹cej Sygma Bank w mediach. – Nie ma te¿ mo¿liwoœci odrêbnego sp³acania ka¿dej transakcji wyszczególnionej na miesiêcznym rachunku. Kredytobiorca jest zobowi¹zany do sp³aty jednej raty stanowi¹cej podsumowanie wszystkich rat wynikaj¹cych z poszczególnych transakcji. xxx Jedn¹ z najchêtniej daj¹cych po¿yczki klientom o œrednich i niskich dochodach firm¹ jest Provident. W 1997 roku nasz kraj sta³ siê drugim na œwiecie, gdzie Brytyjczycy zaczêli udzielaæ kredytów na wysoki procent z dostaw¹ do domu. Provident Polska jest poza zasiêgiem Komisji Nadzoru Finansowego, bo nie jest bankiem. Przez lata po¿ycza³ ubogim klientom pieni¹dze nie weryfikuj¹c ich zarobków i zdolnoœci kredytowej. Dziêki temu do koñca ubieg³ego roku – jak donosi portal finansowy inbank.pl – dorobi³ siê prawie 900.000 klientów zad³u¿onych w sumie na 1,5 mld z³. Jednym z nich jest leszczynianin Micha³ Ciorga. Pracowa³ i sp³aca³ zad³u¿enie. Dwa lata temu podczas roz³adowywania szyn kolejowych w Koluszkach jedna z nich spad³a na jego stopê. Ból nie ustêpowa³, dopie-

Studenci lgn¹ do McDonald’s Ju¿ po raz drugi z rzêdu sieæ restauracji McDonald’s zapracowa³a sobie na miano Studenckiego Pracodawcy Roku. Internauci zgodnie przyznali, ¿e to idealne miejsce pracy dla osób ucz¹cych siê. Dlaczego? – M³odzi ludzie, którzy stanowi¹ wiêkszoœæ naszego zespo³u, mog¹ bez problemu dzieliæ czas na pracê u nas i zajêcia w szko³ach. Dzieje siê tak z uwagi na elastyczny czas pracy. Ci, którzy ucz¹ siê codziennie, pracuj¹ w weekendy. Z kolei tym, którzy maj¹ zajêcia w soboty i niedziele, wyznaczamy wolne weekendy. Zawsze staramy siê dostosowaæ grafik do potrzeb osób ucz¹cych siê – informuje Magdalena Smoczyk, mened¿er ds. personalnych w restauracji McDonald’s w Lesznie. McDonald’s to bezpieczne i przyjazne miejsce pracy, w którym nikt nie jest pozostawiony samemu sobie. – Panuj¹ tu bardzo jasne, konkretne zasady wspó³pracy. Organizujemy szereg szkoleñ, dziêki którym pracownicy coraz lepiej i efektywniej pracuj¹. Ponadto ci, którzy siê wyró¿niaj¹ i wykazuj¹ odpowiednie predyspozycje, mog¹ liczyæ na awanse i zwi¹zane z nimi profity finansowe – mówi M. Smoczyk.

– To œwietne miejsce dla m³odych ludzi. Dogodne godziny pracy sprawiaj¹, ¿e mo¿na sobie dorobiæ, nie opuszczaj¹c zajêæ w szkole. Wszyscy s¹ tu traktowani jednakowo i sprawiedliwie – zapewnia Aurelia Walenczak z Bojanowa. Jej zdaniem, najwa¿niejszy jest dobry zespó³. – Jeœli jest zgrana ekipa, to wszystko jest OK – mówi. Dodaje, ¿e atutem tej pracy jest mo¿liwoœæ szybkiego awansu. – Po czterech miesi¹cach awansowa³am z pracownika restauracji na instruktora. Karolina Nasuta od miesi¹ca doje¿d¿a z Góry do pracy w Lesznie. Wczeœniej nie mia³a okazji pracowaæ w tak du¿ym zespole. – Zawsze chcia³am byæ miêdzy m³odymi, uœmiech-

niêtymi i kulturalnymi ludŸmi. Takie s³owa jak: proszê, dziêkujê czy przepraszam s¹ tutaj norm¹ – twierdzi Karolina Nasuta. To samo mo¿e powiedzieæ inna pracownica, która z firm¹ McDonald’s jest zwi¹zana ju¿ od 7 lat. – Nie zamieni³abym tego zak³adu

pracy na ¿aden inny. Odpowiada mi to, ¿e czas pracy mo¿na dostosowaæ do trybu ¿ycia. Pracuje siê albo rano, albo popo³udniami, czyli tak jak nam jest wygod-

niej. Szef jest wymagaj¹cy, konsekwentny i – co bardzo wa¿ne – potrafi doceniæ pracownika. Trzeba te¿ powiedzieæ o satysfakcjonuj¹cych wynagrodzeniach. Pod tym k¹tem to jeden z najlepszych zak³adów pracy w Lesznie. Jeœli pracownik zostanie w pracy piêæ minut d³u¿ej, bêdzie to uwzglêdnione przy wyp³acie – informuje Marzena Sierczyñska, drugi asystent w restauracji McDonald’s w Lesznie. po1336


PIENI¥DZE

za daleko ro po dwóch tygodniach uda³ siê jednak do szpitala, gdzie amputowano mu dwa palce. – Na trzy miesi¹ce trafi³em do szpitala i liczy³em, ¿e przez ten czas raty Providentowi wyp³acane bêd¹ z ubezpieczenia – mówi. Jego zdaniem, firma zaniedba³a jednak swoje obowi¹zki. Zamiast protoko³u wypadkowego wys³a³a ubezpieczycielowi tylko lekarskie zaœwiadczenie o stanie zdrowia, a w nim same ogólniki. To nie wystarczy³o firmie Amplico, wiêc odmówi³a wyp³aty œwiadczenia. Micha³ Ciorga nie doœæ, ¿e – ledwie wi¹¿¹c koniec z koñcem – wci¹¿ sp³aca firmie wysokie odsetki, to nie jest w stanie wyegzekwowaæ – jego zdaniem – nale¿nych mu gwarancji ubezpieczeniowych. Twierdzi, ¿e interwencji Providenta w tej sprawie nie mo¿e doprosiæ siê do dziœ.

xxx To jednak niejedyna firma, która szczodrze obdziela³a w ostatnich latach Polaków po¿yczkami. – Codziennie dostajemy ulotki o firmach kredytowych i bankach, na okr¹g³o reklamuje siê je w radiu – mówi Alfred Kowalski, który kiedy wreszcie da³ siê cztery lata temu skusiæ, nie mia³ ¿adnych problemów z uzyskaniem 50.000 z³ z Polbanku. Rolnik spod Osiecznej pieni¹dze te przeznaczy³ na modernizacjê obory. – Straci³em rentê i dorywcz¹ pracê, a w gospodarstwo trzeba by³o nadal inwestowaæ – mówi. – Ze sp³at¹ jakoœ sobie radziliœmy do wiosny tego roku, ale kiedy cena skupu mleka spad³a o po³owê, staliœmy siê niewyp³acalni. W miêdzyczasie A. Kowalski bra³ kolejne kredyty na sp³atê poprzednich. – W leszczyñskiej agencji kredytowej przy ulicy Chrobrego namawiano mnie na nastêpne kredyty konsolidacyjne. Dostawa³em je bez problemu, mimo ¿e nie mia³em zdolnoœci kredytowej. Wiosn¹, kiedy suma miesiêcznych rat uros³a do 5 tysiêcy z³otych, wpadliœmy w panikê. Dopiero teraz, gdy do sp³acenia ma ponad 200.000 z³, rolnik spod Osiecznej przesta³ siê dziwiæ, dlaczego inne banki stale odmawia³y mu kredytów. – Za to ³atwo dostawaliœmy je po kolei w Polbanku, DB Kredycie, Dominet Banku, GE Money, Getin Banku, Eurobanku i Sygma Banku – mówi. xxx – Wszystkich tych, które ³atwo udzielaj¹ kredytów, nale¿y siê wystrzegaæ – twierdzi Janusz Kawecki z Leszna, który w tym roku za³o¿y³ firmê oferuj¹c¹ pomoc i doradz-

two prawne osobom, które popad³y w kredytowe tarapaty. Chce w ten sposób wytoczyæ wojnê firmom i bankom, które ³atwo zarabiaj¹ na mniej zamo¿nych i gorzej wykszta³conych klientach, a wraz z kilkoma biurami prawnymi doprowadziæ do regulacji zwi¹zanych z tym przepisów. – W wiêkszoœci przypadków jeden kredyt próbuj¹ sp³aciæ nastêpnym. I w pewnym momencie orientuj¹ siê, ¿e s¹ ju¿ niewyp³acalni – mówi J. Kawecki, do którego zwróci³o siê ze swoimi problemami ju¿ oko³o 30 osób z ca³ego kraju. Miêdzy innymi emeryci z Wolina. – Wziêliœmy 17 tysiêcy z³otych w Eurobanku na remont mieszkania i leczenie

Chmielewska-Rac³awska z Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego uprzedza, by zwracaæ uwagê na wszystkie ukryte koszty w postaci dodatkowych op³at i prowizji – to one zwiêkszaj¹ faktyczn¹ cenê po¿yczki. Warto te¿ zapytaæ o tzw. rzeczywist¹ roczn¹ stopê oprocentowania, która uwzglêdnia ca³kowity koszt po¿yczki. – W przeciwieñstwie do po¿yczki kredyt jest œciœlej regulowan¹ prawnie form¹ zaci¹gania d³ugu. Osoby,

mê¿a – opowiada Maria Bejm. – A kiedy zaczêliœmy mieæ problemy ze sp³at¹, pracownicy agencji zapewniali, ¿e mo¿na je ³atwo rozwi¹zaæ, bo dostaniemy po¿yczkê konsolidacyjn¹. W ten sposób Maria i Gerard dorobili siê oœmiu kredytów i – przy skromnych emeryturach – miesiêcznych rat na ³¹czn¹ kwotê 3500 z³. Do rekordzistów jednak im daleko. Halina Skrzypczak, pielêgniarka z K³odawy (miesiêczny dochód 2300 z³) wraz z mê¿em górnikiem (4600 z³) zad³u¿yli siê na 300.000 z³. Suma miesiêcznych rat przekroczy³a ju¿ dwukrotnoœæ ich pensji. – Ludzi, którzy wpadli w takie tarapaty, jest w Polsce coraz wiêcej – uwa¿a J. Kawecki. Zaleg³oœci Polaków wobec banków siêgnê³y ju¿ 45,5 mld z³, zaœ 2,54 mld z³ to niesp³acone na czas kredyty mieszkaniowe. – Szybkoœæ i ³atwoœæ otrzymania po¿yczki zwykle oznacza, ¿e jej koszt bêdzie wy¿szy, bo brak pe³nych informacji o kliencie wi¹¿e siê z wy¿szym ryzykiem niesp³acenia przez niego d³ugu – t³umaczy Marta

które decyduj¹ siê zaci¹gn¹æ d³ug w firmach po¿yczkowych, powinny dok³adnie sprawdziæ, czy firma ta nie stosuje niedozwolonych klauzul w umowach – ostrzega M. Chmielewska-Rac³awska. xxx Alfred Kowalski ma do sp³acenia ponad 200.000 z³. Co miesi¹c do kilku banków oddawaæ musi w sumie 5000 z³. W³adys³awa Jankowiak dostaje co miesi¹c wezwanie do zap³acenia prawie 200 z³ rat kredytów, które – jest przekonana – sp³aci³a wiele miesiêcy temu. Micha³ Ciorga wci¹¿ liczy na odzyskanie 1500 z³ odszkodowania. Ma³¿eñstwo Bejmów ma w sumie 2000 z³ emerytury i osiem kredytów na ³¹czn¹ kwotê 130.000 z³. Halina Skrzypczak nie jest w stanie sp³acaæ 13.000 z³ rat miesiêcznie. Maciej Piasecki zbankrutowa³. Nazwiska niektórych bohaterów zosta³y zmienione.

13 ® s e r w i s

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAKSY MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (dowóz do klienta)

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl

MIROS£AW WLEK£Y m.wlekly@gazetaabc.pl Fot. A. PrzewoŸny

okna z kołobrzeskiego


SPRAWY

14

Wracamy do tematu

Machcin – 8 miesięcy po tragedii Machcin to niewielka miejscowość w gminie Śmigiel. Dziś czas płynie tu spokojnie, ale ponad pół roku tmu miejsce to było areną scen jak z hollywoodzkiego thrillera. Doszło tam do podwójnej zbrodni. Jan Sz. z zimną krwią zastrzelił szwagierkę i jej konkubenta, a potem zniknął. Wśród mieszkańców zapanowała wtedy psychoza strachu. Ludzie bali się wychodzić na ulicę. Jak dziś wygląda Machcin? Czy wydarzenia sprzed 8 miesięcy wpłynęły na życie mieszkańców? Czy wieś wróciła do normalności? Kiedy przechodzę przez wieś, ludzie, których spotykam po drodze, obserwują mnie uważnie. Obca osoba wzbudza ciekawość i czujność. Tym bardziej że kieruję się w stronę parku i zabudowań, w których rozegrał się dramat. – Tutaj wszyscy się znają – wyjaśnia sołtys Zygmunt Mikołajczak. – To nic nadzwyczajnego, gdy wieś liczy 200 mieszkańców w większości mieszkających tu od pokoleń. Jest mało prawdopodobne, że ktoś, kto przyjechał z zewnątrz, pozostanie niezauważony. A jednak w tak, wydawałoby się, bezpiecznym miejscu niemal w centrum spokojnej, zintegrowanej wsi

w biały dzień zastrzelono dwie osoby. – Mieszkam po sąsiedzku, ale niczego wtedy nie słyszałem – mówi sołtys. – Podobnie zresztą jak i inni sąsiedzi. Do dziś zastanawiamy się, jak do tego doszło. Ale Arek i Karolina (ofiary morderstwa) żyli własnym życiem. Nie integrowali się z miejscowymi, nie uczestniczyli w życiu publicznym wsi. Woleli trzymać się na uboczu i to na pewno ułatwiło mordercy zadanie. Dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się tu pod koniec stycznia tego roku, były szokiem dla wszystkich. – Różne rzeczy się zdarzają – mówi sołtys. – Wiadomo, ludzie się czasem pokłócą. Bywa, że nerwy puszczają

i dochodzi do rękoczynów. Niekiedy bardziej krewcy załatwiają sprawę za pomocą pięści czy sztachet. To normalna rzecz, ale broń palna? Tego tu jeszcze nie było! W ocenie przyczyn sołtys jest ostrożny. Nie chce naruszać granicy niczyjej prywatności. – Różnie ludzie mówią – odpowiada ostrożnie. – Ale to tylko takie domysły, bo przecież nikt nikomu przez okna

Fot.2 x autor V Budynki stoją opustoszałe, wszystko zarasta zielskiem. Rzadko ktokolwiek tu zagląda. Nad miejscem ciąży fatum. f O tym, że doszło tu do dramatu, przypominają znicze w oknach budynku, gdzie zginęła 28-letnia Karolina D.

nie zagląda. Jedno jest pewne, nie żyje troje ludzi. Ale co popchnęło człowieka do morderstwa, a później do samobójstwa? – zastanawia się głośno. – Czy to było szaleństwo, czy akt skrajnej desperacji? Nigdy się już tego nie dowiemy. Tajemnicę morderca zabrał ze sobą do grobu. Jan Sz. otoczony przez policję w Szczepankowie na terenie gospodarstwa należącego do jego brata strzelił sobie w głowę i zmarł w szpitalu nie odzyskawszy przytomności. Dziś gospodarstwo w Machcinie, gdzie rozegrał się dramat, stoi opustoszałe. Ciąży nad nim fatum – nieszczęśliwe małżeństwo, rozwód, śmierć. Obejście porastają chaszcze. Widać, że rzadko ktokolwiek odwiedza to miejsce. Wokół spokój i pustka. O tragedii świadczą tylko znicze ustawione przez kogoś na oknie.

– Czasem przyjeżdża była żona Arka, czasem jego rodzice z Wrocławia – mówi Z.Mikołajczak. – Ale tylko tak na chwilę. Żal, że wszystko niszczeje. Najbardziej szkoda koni, które sprzedano na aukcji. Miło było popatrzeć, jak biegały po łące. A teraz wszystko zarasta i obraca się w ruinę. Przydałby się nowy właściciel, bo bez gospodarza pole dziczeje. Życie w Machcinie wróciło do normy. Mieszkańcy żyją własnymi sprawami. Nowym chodnikiem, który niedawno ułożono, pomnikiem, który ustawiono przy świetlicy, by upamiętnić miejscowych bohaterów walk o niepodległość. Ludzie przestali się bać. Czasem tylko ktoś westchnie spoglądając w stronę parku, gdzie nie biegają już konie. No i obcym przyglądają się bardziej uważnie. LIDIA LEWANDOWSKA

Przeboje Rawik Po występach we Francji nazwano ją „Juliette Greco znad Wisły”. W sobotę, 26 września, zaśpiewa w Lesznie. Do trzynastego roku życia nie znała języka polskiego, choć świetnie mówiła po rumuńsku, niemiecku i francusku. Joanna Rawik, urodzona w Rumunii (stamtąd pochodziła jej matka), już w wieku siedmiu lat uczyła się w Bukareszcie gry na skrzypcach. Do Polski przeprowadziła się w 1947 roku. We wrocławskim Ossolineum podjęła pracę maszynistki, a w połowie lat 50. zadebiutowała w tamtejszym kabarecie Kaczka. Współpracowała z teatrami, zespołami muzycznymi, kabaretami. Jej charakterystyczny niski głos zaczął zdobywać fanów w kraju i za granicą w latach 60. Pseudonim Rawik (naprawdę nazywa się Gronkowska) przyjęła pod wpływem lektury powieści niemieckiego pisarza Ericha Marii Remarque`a. Z jej własnego repertuaru polska publiczność szczególnie upodobała sobie „Romantyczność”, na motywie Chopinowskiego poloneza As-dur, nagrodzoną podczas festiwalu w Opolu. Inne znane jej piosenki to: „Nie chodź tą ulicą”, „Mamy za mało siebie dla siebie” czy „Po co nam to było”. „Świat jest muzyką” – Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, 26 września, godz. 20. W programie przeboje Joanny Rawik oraz Edith Piaf, recital wiolonczelowo - fortepianowy w wykonaniu Małgorzaty Biernat i Andrzeja Janaszka oraz promocja autobiograficznej książki artystki. Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert. Otrzymają je osoby, które dziś (w piątek) o godz. 10 zadzwonią pod nr 0 65 529-47-27. MIW


15

KULTURA Wielkie przeboje lat 20. i 30. zaprezentowane zostaną 26 września w Lesznie podczas koncertu „Miłość ci wszystko wybaczy...”.

Nowi muzycy

Dietrich i Ordonówna na scenie

W Starym Gołębinie zostały ustawione nowe rzeźby dudziarza i skrzypka. W odróżnieniu od poprzednich te są kolorowe. Ich wykonawcą jest kościański rzeźbiarz Marian Maliński. Uroczyste odsłonięcie rzeźb nastąpi w niedzielę, 27 września, podczas 40. Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich.

Wystąpi piosenkarka Magdalena Skawińska, od wielu lat mieszkająca i śpiewająca w Paryżu. Partnerować jej będą: pianistka Joanna Błażej-Łukasik i skrzypek Paweł Łukasik. Tercet specjalizuje się w muzycznym programie w stylu retro, podzielonym na 3 części. Każda z nich poświęcona jest innej piosenkarce: Edith Piaf, Marlenie Dietrich i Hance Ordonównie. Z repertuaru Francuzki wykonane zostaną m.in.: „Padam Padam”, „La foule”, „Milord”, „Hymne a l`amour”. Wśród piosenek Niemki nie zabraknie kompozycji: „Peter”, „Eine Koffer in Berlin” czy „Bitte geh mich fort”. Będą też najsłynniejsze przeboje Ordonki: „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Na pierwszy znak”, „Szczęście raz się uśmiecha” czy „Jesienna piosenka”.

Fot. archiwum ▲Magdalena Skawińska - polska piosenkarka od lat mieszkająca i występująca w Paryżu.

Hity lat 20-tych i 30-tych XX wieku wraz ze stylowymi strojami artystów mają porwać słuchaczy w świat przedwojennych kawiarenek i estrad. Bilety w cenie 25 złotych można nabyć w: obydwu budynkach Muzeum Okręgowego, Informacji Turystycznej i Galerii MBWA (rezerwacja telefoniczna: 065 529 61 43 lub e-mail: promocja@muzeum. leszno.pl). Dla naszych Czytelników mamy 4 pojedyncze bilety na koncert. Otrzymają je osoby, które dziś (w piątek) o godz. 10.00 jako pierwsze zadzwonią do redakcji ABC, nr tel. 0 65 529 47 27.

MIW

„Miłość ci wszystko wybaczy...”, Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, 26 września, godz. 19.

Fot. archiwum ▲Joanna Błażej-Łukasik i Paweł Łukasik – pianistka i skrzypek, którzy przeniosą leszczyńską widownię w lata 20. i 30.

– Jestem pod wrażeniem. Rzeźby są wspaniałe – mówiła Dorota LewPilarska, burmistrz gminy Czempiń, gdy przyjechała do Kościana, aby obejrzeć rzeźby już niemalże na ukończeniu. Rzeźby prezentują się naprawdę imponująco, tym bardziej że zostały wybarwione bejcami, w kolorach nawiązujących do tradycyjnego stroju wielkopolskiego. Jedna z nich jest wyrzeźbiona w drewnie jaworowym, druga w lipowym. Mierzą ponad 3 metry wysokości i ważą około 400 kilogramów każda. Postacie muzyków zostały wykonane według własnej koncepcji kościańskiego artysty. Drewno było wysezonowane w naturalny sposób. Marian Maliński bardzo duży nacisk położył na zabezpieczenie rzeźb przed wilgocią, aby długo mogły cieszyć oko. Na bejce, które zabijają grzyby, nałożył warstwę

wosku na gorąco i jeszcze całość – dla utrwalenia powłoki woskowej – zabezpieczył Sadolinem.W

Starym Gołębinie miały miejsce początki tradycyjnej imprezy muzycznej. Tam, w roku 1970,odbył się I Turniej Dudziarzy Wielkopolskich. W pierwszych latach muzycy dawali popisy swoich umiejętności tylko w Starym Gołębinie. Potem w organizację dudziarskiego turnieju włączyły się jeszcze dwie miejscowości i muzycy w trakcie turnieju przenosili się z jednej do drugiej, np. z Kościana do Czempinia. Jednak nieodłącznym punktem programu było „ogrywanie” pomnika Dudziarzy w Starym Gołębinie. Tekst i fot. (dab)

▲Marian Maliński prezentuje rzeźbę skrzypka burmistrz Dorocie Lew-Pilarskiej.


16

ogrze

Zboża jako źródło energii naturalnej Dyrektywy Unii Europejskiej nakładają na kraje członkowskie obowiązek zwiększania udziału energii pochodzenia naturalnego w ogólnym bilansie energetycznym. Do 2010 roku udział ten musi być na poziomie 5,7 proc., natomiast do 2020 – 20 proc.

HYDRO KAN INSTAL LESZNO ul. Święciechowska 79c tel./fax 065 520 25 31

2 października zapraszamy

Największe kontrowersje w ostatnim czasie wzbudził pomysł wykorzystywana pokaz P.U.H. KAZIMIERZ nia zbóż jako surowca, z którego w wyniku spalania otrzymywana jest energia. kotłów grzewczych Chodzi przede wszystkim o pszenicę, kukurydzę, żyto i owies. JĘDRZYCHOWSKI Spalanie produktów pochodzenia naturalnego znacznie zmniejsza emisję ul. Leśna 16, Kąkolewo dwutlenku węgla do atmosfery. Dotychczas używane do spalania są przede tel./fax 065 534 25 02 wszystkim pelety, wysokokaloryczne odpady drzewne – trociny, ścinki i wióry kom. 0 603 139 502 – prasowane i przerabiane na granulat. Dużym powodzeniem cieszy się także Wykonawca instalacji: wierzba energetyczna oraz słoma. Wszystkie zakupy c.o., wod.-kan., gaz W związku z „klęską urodzaju”, która nawiedziła Wielkopolskę w tym roku, zaczęto coraz poważniej rozważać możliwość spalania zbóż o obniżonej jakości premiowane są 8przyłącza gazu płynnego w celu wytwarzania energii. Dla rolników to szansa na uzyskanie pieniędzy ze w tym dniu 8technologie pieczarkarni sprzedaży zbóż na ten cel, tym bardziej że są one coraz mniejsze – w bieżącym roku aż o 40proc. w stosunku do poprzedniego. 8kotłownie i węzły cieplne – Aby takie wykorzystanie zbóż było możliwe, w ciepłowniach potrzebny jest 8rurociągi preizolowane tzw. „zielony certyfikat” wydawany przez Urząd Regulacji Energetyki, którego zboża nie mają – mówi Krzysztof Kwiatoń, przewodniczący Rady PowiatoJesteśmy na rynku od 1993 roku. wej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz członek rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Lesznie. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE – Ten sposób rozwiązania części problemów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej jest jednak brany pod uwagę. Wykorzystanie ziarna zbóż na cele ul. Chełmońskiego 18 tel. 065 529-64-32, 065 529-72-20 energetyczne jest łatwiejsze do wdrożenia www.komfort-leszno.pl 64-100 Leszno tel./fax 065 529-72-22 niż przekonanie rolników do uprawy roślin energetycznych. Rolnicy mają bowiem doświadczenie w uprawie zbóż, posiadają Chłodne wieczory, w swoich gospodarstwach odpowiedzimne poranki... nie zaplecze maszynowe i magazynowe. Ponadto przy dużych powierzchniach Czy pomyślałeś już o sprawnie POMPY uprawy, np. wierzby, pojawia się problem RURA DO OGRZEWANIA działającym OGRZEWANIU, zakupu specjalistycznych maszyn i urząPODŁOGOWEGO CIEPŁA dzeń. Ziarno łatwiej jest transportować i INSTALACJI C.O. I C.W.U. przyjemnie ciepłych magazynować niż drewno czy słomę. – Zdecydowanie lepszym sposobem na GRZEJNIKACH wykorzystanie ziarna jest przerobienie i wspaniałej, gorącej kąpieli go na bioetanol, a następnie użycie w tej postaci do produkcji energii – dodaje K. w eleganckiej WANNIE? Kwiatoń. SYSTEMY Dodatkową zaletą takiego wykorzyUZDATNIANIA stania zbóż gorszej jakości byłby przede WODY wszystkim zerowy bilans emisji dwutlenku węgla do atmosfery,możliwość lokalnej produkcji surowca, uprawa z wykorzystaniem ogólnodostępnych maszyn i urządzeń, stabilna cena – niezależna od KOLEKTORY SŁONECZNE FIRMY: HEWALEX, BUDERUS, DE DIETRICH cen paliw na rynkach światowych, wykorzystanie nadprodukcji ziarna i zagospodarowanie tej części, która nie nadaje się KOTŁY GAZOWE na cele konsumpcyjne i paszowe. Użycie NA EKO GROSZEK ziarna jako surowca do wytwarzania enerI PALIWA STAŁE KOTŁY gii przywędrowało do Polski ze SkandyCENTRALNE FIRMY: nawii. W ten sposób wykorzystywane jest ODKURZANIE IMMERGAS BUDERUS, ELEKTROMET, ono także w USA i Kanadzie. Rachunki ekonomiczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że spalanie np. ziarna kukurydzy jest w tym kraju ekonomicznie konkurencyjne w porównaniu z LUKSUS DLA CIEBIE, DLA PORTFELA KOMFORT • Zapraszamy w godz. 7-18, soboty w godz. 8-13 olejem, gazem czy energią elektryczną.

10 %

rabatem

”KOMFORT”

O NASZE MOTTATURA IN TO EKOLOGIA

e j c a ! a i l e n a n t e d s z In ząd czę z r s u o i o g r e n e

DORADZTWO TECHNICZNE USŁUGI INSTALACYJNE SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

(and)


17

ewanie

Ogrzewania nadszedł czas Już niedługo rozpocznie się sezon grzewczy. Na razie trudno określić jaka będzie zima, ale warto przygotować się i wymienić, bądź usprawnić nasze instalacje grzewcze. Coraz większą popularność zyskują alternatywne źródła ogrzewania: kolektory słoneczne, piece, w których spala się biomasę. Jednak wciąż najbardziej popularnymi metodami wytwarzania ciepła są piece gazowe oraz ogrzewanie węglowe czy miałowe. Prezentujem dziś Państwu dodaatek tematyczny, który pomoże wymienić bądź zmodernizować własne instalacje grzewcze. Warto zastanowić się nad właściwym wyborem. Inwestycja taka na wiele lat. (and)

Bogdan Rokita ul. Andrzejewskiego 9/2 64-100 Leszno tel. 0 665 060 907

TEL. 661 891 709

Usługi instalacyjne:

grzewcze sanitarne gazowe centralne ogrzewanie kolektory słoneczne

centralne ogrzewanie ogrzewanie podłogowe wod.-kan. solary kominki z płaszczem wodnym centralne odkurzanie

KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM

ceny: od 12 KW – 4821 zł do 26 KW – 6581 zł

www.vinsar.pl

Filia Leszno ul. Dembińskiego 8a • tel. 065 528-75-54 (wjazd od ul. Spółdzielczej)

SYSTEMY SOLARNE

(w cenie kominka: chłodnica, przepustnica i elektronika)

Byrski

®

Przedstawiciel: FHU Arkadiusz Frost ul. Jana Chrzciciela 5 Przybyszewo tel. 0 601 789 786 www.kominki.byrski.pl

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

Ponadto oferujemy pełną gamę towarów STACJE i urządzeń grzewczo-sanitarnych. UZDATNIANIA WODY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12 www.mpec.leszno.pl, e-mail: mpec@mpec.leszno.pl tel. 065 525 60 00, fax 065 5254 60 73

Kolejny sezon grzewczy rozpoczyna Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie, którego początki działalności sięgają 1978 roku. Spółka działa na terenie miasta Leszna, a jej podstawowym zadaniem jest produkcja, przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej. Obecnie Spółka dostarcza energię cieplną na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla około 50% mieszkańców Leszna. Źródłami ciepła są: Ciepłownia „ZATORZE” zlokalizowana przy ul. Spółdzielczej 12 o mocy cieplnej zainstalowanej 76,4 MW, zasilająca sieć ciepłowniczą miasta Leszna; 16 lokalnych kotłowni gazowych wodnych i parowych zlokalizowanych na terenie miasta Leszna, o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 2,74 MW, które są własnością MPEC. Łączna długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Spółkę to 34,6 km. W systemie dystrybucji ciepła miejskiego systemu ciepłowniczego łączna ilość węzłów cieplnych to 224 szt., w tym 153 stanowiących własność Spółki. MPEC-Leszno zachęca do korzystania ze swoich usług, jest to bowiem jedna z tańszych i sprawiająca najmniej kłopotów opcja ogrzewania każdego obiektu. Uzyskanie tych stosunkowo korzystnych warunków możliwe było głównie dzięki stałemu unowocześnianiu procesów technologicznych i infrastruktury technicznej oraz ciągłemu obniżaniu kosztów. Pomimo ciągłego ograniczania kosztów działalności przedsiębiorstwa mieszkańcy Leszna muszą liczyć się z podwyżką cen ciepła jeszcze w tym roku. Nowa taryfa na ciepło będzie obowiązywała od 1 października br., a średni wzrost cen i stawek opłat wynosić będzie 8,42%. U podstaw wzrostu cen leżą przyczyny zewnętrzne, niezależne od Spółki. Podwyżka konieczna była ze względu na znaczny wzrost kosztów zakupu i transportu opału oraz zakupu i zużycia energii elektrycznej, natomiast w przypadku ciepła dostarczanego z lokalnych kotłowni gazowych odnotowano znaczny wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego. Poza dostawą i sprzedażą energii cieplnej MPEC świadczy dodatkowo następujące usługi: – sprzedaż opału, – wykonywanie analiz laboratoryjnych wody i węgla, – usługi transportowe i wynajmu sprzętu budowlanego. Usługi związane ze sprzedażą opału cieszą się dużym zainteresowaniem. Wynika to z faktu, że klienci mogą być pewni zakupu opału o najwyższej jakości i w konkurencyjnych cenach oraz zagwarantowanej dostawie transportem Spółki. Skład opału zlokalizowany jest przy ulicy

Spółdzielczej 12 (Ciepłownia Zatorze). Aktualny asortyment i ceny brutto są następujące: – Groszek - 570,00 zł za tonę, – Ekogroszek I - 750,00 zł za tonę, – Ekogroszek II – 580,00 zł za tonę, – Kostka – 730,00 zł za tonę, – Orzech – 700,00 zł za tonę, – Miał II – 485,00 zł za tonę. Odbiór węgla może odbywać się: przy zakupie w ilości do 0,5 tony: odbiór transportem własnym klienta, przy zakupie w ilości 0,5 – 1,0 tony pobierana jest opłata za transport w wysokości 10 zł do 10 km, przy zakupie 1 tony i więcej gwarantowany jest transport samochodowy do 10 km – gratis, przy przewozie opału powyżej 10 km pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 10,00 zł/ 10 km za 1 tonę (brutto). Transport samochodowy odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 065 525 60 45 lub 065 525 60 46.


KULTURA

18

Œwiêta Góra zaprasza

Wielkie muzyczne œwiêto Poznañskie S³owiki pod dyrekcj¹ Stefana Stuligrosza i Konstanty Andrzej Kulka, najwiêkszy polski skrzypek, to tylko niektóre z gwiazd tegorocznego IV Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana na Œwiêtej Górze ko³o Gostynia. – Tak jak w latach poprzednich podczas festiwalu bêdziemy promowaæ zbiory œwiêtogórskie i œwiêtogórskich muzyków: Józefa Zeidlera i Maksymiliana Koperskiego. Powtórz¹ siê te¿ niektóre gwiazdy, na przyk³ad zespó³ Camerata Silesia – mówi Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Pierwszy koncert bêdzie prób¹ syntezy muzyki i obrazu. Zatytu³owano go „Pory roku na Œwiêtej Górze”. – Inspiracj¹ do zorganizowania tego koncertu by³ album brata Franciszka Kiklicy „Œwiêta Góra. Cztery pory roku” – zaznacza W. Czemplik. – Brat Franciszek przez trzy lata fotografowa³ architekturê Œwiêtej Góry i w ten sposób powsta³ cykl czterech pór Fot. autor roku. Pomyœleliœmy, ¿e przy tych s Twórcy Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana, od lewej: przepiêknych zdjêciach mo¿na po- Krzysztof Fekecz, Mariusz Giermaziak, Dariusz Wujek, Wojciech Czemplik, s³uchaæ muzyki Antonia Vivaldie- ks. Jakub Przybylski, Leszek Jankowski. Na zdjêciu podczas ubieg³orocznego, Józefa Haydna, Astora Piaz- go Dnia Powiatu, kiedy to otrzymali wyró¿nienie „Zas³u¿ony dla Powiatu zolliego. Gostyñskiego”. Drugiego dnia festiwalu na ku polskim „Na stopniach Twego...” Œwiêtej Górze wyst¹pi¹ Poznañskie z chórem do Gostynia. – To bardzo wa¿ny koncert, po- – podkreœla dyrektor artystyczny feS³owiki. Profesor Stefan Stuligrosz, który obchodzi w tym roku swój ju- niewa¿ wykonana zostanie msza stiwalu. – Ciekawe jest to, ¿e msza bileusz, po raz pierwszy przyjedzie Maksymiliana Koperskiego w jêzy- zosta³a tak skonstruowana, ¿eby

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA W LESZNIE

mo¿na j¹ by³o wykonaæ w ma³ych koœcio³ach. Msza poprzez swoj¹ prostotê jest ³atwa do powtórzenia za organist¹. Wierni mog¹ zatem szybko przy³¹czyæ siê do wspólnego œpiewania. Podczas trzeciego koncertu organizatorzy postanowili odkryæ kolejnego kompozytora dzia³aj¹cego na Œwiêtej Górze – Adama Jêdrowskiego. – Jêdrowski urodzi³ siê w Gostyniu w 1740 roku, zmar³ w 1812. Ciekawostk¹ jest to, ¿e by³ wspó³czesny Zeidlerowi. Prze¿y³ go o 6 lat. Obaj musieli siê znaæ i na pewno razem muzykowali. Jêdrowski by³ œwietnie wykszta³conym organist¹, a Zeidler kompozytorem – wyjaœnia W. Czemplik. – Jêdrowski przeniós³ siê do Grodziska, gdzie przez kilka lat gra³ na organach. Po œmierci Zeidlera w 1806 roku, kiedy potrzebny by³ kapelmistrz, powróci³ na Œwiêt¹ Górê i do koñca swojego ¿ywota pe³ni³ w bazylice funkcjê organisty, kapelmistrza i kompozytora. Pozostawi³ po sobie sporo utworów. W tym roku na festiwalu wykonana zostanie jego „Litania”. Dzieñ trzeci festiwalu bêdzie tym bardziej atrakcyjny, ¿e wielk¹ gwiazd¹ tego wieczoru bêdzie Konstanty Andrzej Kulka, jeden z najwiêkszych polskich skrzypków. Podczas ostatniego koncertu, z okazji 10-lecia powiatu gostyñskiego, wykonane zostanie w ca³oœci „Requiem” Józefa Zeidlera. – Na zakoñczenie, ¿eby pozostawiæ niezapomniane wra¿enie, bardzo

Tegoroczny Festiwal Musica Sacromontana rozpocznie siê w sobotê, 26 wrzeœnia. Kolejne koncerty odbêd¹ siê 27 wrzeœnia oraz w weekend 3 i 4 paŸdziernika. œmia³¹ propozycj¹ bêdzie fragment chyba najwspanialszej kompozycji Krzysztofa Pendereckiego „Requiem Polskie”. Oczywiœcie tylko na chór, bo ca³y utwór wymaga wielkiej orkiestry i solistów. Wyj¹tek stanowi „Agnus Dei” – czêœæ pomyœlana tylko na chór solo – wyj¹tkowo œpiewna, i ten fragment us³yszymy na festiwalu. Organizatorzy – Stowarzyszenie Mi³oœników Muzyki Œwiêtogórskiej im. Józefa Zeidlera – po raz trzeci zaprosili na festiwal El¿bietê Pendereck¹ i maj¹ nadziejê, ¿e tym razem przyjedzie na ostatnie dwa festiwalowe dni. Przy okazji chc¹ jej pokazaæ zabytki Gostynia i okolic. – Gdy ponad cztery lata temu przystêpowaliœmy do organizacji pierwszego Festiwalu Musica Sacromontana, towarzyszy³a nam obawa, czy na wielkopolskiej prowincji nie zabraknie publicznoœci – mówi Krzysztof Fekecz, prezes stowarzyszenia. – Szybko przekonaliœmy siê, ¿e niepokój by³ bezpodstawny. Ka¿dego roku na festiwalowe koncerty do bazyliki przybywaj¹ t³umy. To utwierdza nas w przekonaniu, ¿e jest ogromne zapotrzebowanie na ¿ywy przekaz klasyki muzycznej. Co roku zapraszamy na Œwiêt¹ Górê najlepsze orkiestry i chóry, najlepszych solistów i dyrygentów. Chcemy, ¿eby w zabytkowych wnêtrzach rozbrzmiewa³a najlepsza muzyka w najlepszym wykonaniu. Festiwalowe koncerty s¹ dostêpne tak¿e na p³ytach CD, wydawanych co roku wspólnie z Polskim Radiem. E. CURYK-SIERSZULSKA

ZAPRASZA NA

DARMOWE SZKOLENIA „DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH PO PIĘĆDZIESIĄTYM ROKU ŻYCIA” PROJEKT 50 + kariera

Z ZAKRESU: ☛ KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, ☛ BUKIECIARSTWO, ☛ PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY, ☛ OBSŁUGA KOMPUTERA Z MINIMUM SANITARNYM I OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, ☛ MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO. INFORMACJE I ZAPISY PRZYJMUJEMY POD NUMEREM TEL: (065) 529 25 21 E-MAIL: info@zdz.leszno.pl LUB OSOBIŚCIE ZDZ CK LESZNO UL. KRÓTKA 5

Fot. A. PrzewoŸny s 21 paŸdziernika minie 100 lat od uroczystego poœwiêcenia koœcio³a pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Smolicach w gminie Kobylin. Odrestaurowywana œwi¹tynia jest darem hrabiny Heleny Zietten dla mieszkañców wsi. Jej sylwetka wci¹¿ jest ¿ywa w pamiêci mieszkañców Smolic. Hrabina w ci¹gu dwóch lat (1907-09) wybudowa³a potê¿ny murowany koœció³ o sylwetce przypominaj¹cej bazylikê. PóŸniej ufundowa³a tak¿e plebaniê, budynki gospodarskie oraz organistówkê. Z pomoc¹ w³adz Gostynia wybudowa³a w Pasierbach dwuklasow¹ szko³ê. Op³aca³a ubranka dla dzieci przystêpuj¹cych do I Komunii Œwiêtej, lekarstwa dla chorych w aptece w Kobylinie, trumny dla zmar³ych pracowników. Wychowana w kulturze ¿ydowskiej, najwiêksze œlady swojej dzia³alnoœci pozostawi³a w kulturze chrzeœcijañskiej. W czasie II wojny œwiatowej, z powodu swojego ¿ydowskiego pochodzenia, musia³a szukaæ schronienia w jakimœ sanatorium pod Dreznem, a póŸniej w Berlinie. Zmar³a tam w 1949 roku. Jej cia³o spopielono i przes³ano do Smolic, gdzie spoczê³a w krypcie pod koœcio³em. Z budynków wybudowanych przez hrabinê wci¹¿ korzystaj¹ mieszkañcy Smolic. Koœció³ przechodzi aktualnie remont. Odnawiane jest jego wnêtrze – ambona, o³tarze boczne oraz pomniejsze detale, które wzbogacaj¹ wnêtrze œwi¹tyni. Proboszcz parafii ks. Krzysztof WoŸny osobiœcie dogl¹da remontu, który zakoñczy siê przed uroczystoœciami jubileuszowymi. – To prawdziwy cud, ¿e udaje siê przeprowadziæ prace renowacyjne. Na parafian zawsze mo¿na liczyæ – mówi z uœmiechem.


IMPREZY

19


ŒWIAT BAB

W S³oneczku jak w domu

Za pieni¹dze z Powiatowego Urzêdu Pracy Bogumi³a Kulus za³o¿y³a w Lesznie firmê zajmuj¹c¹ siê domow¹ opiek¹ nad maluchami. Pani Bogumi³a ca³e swoje zawo- Gronowie. Na parterze budynku, neczku u pani Bogusi opiekê znajd¹ dowe ¿ycie poœwiêci³a dzieciom. który pani Bugumi³a wynajê³a. Na dzieci od 6 miesiêcy do 3 lat, czyli Pracowa³a w ¿³obku, szkole i jako zewn¹trz jest spokojnie, bo ul. An- te, które s¹ za ma³e, ¿eby pójœæ do wychowawca na koloniach. Zrezy- toniñska nie nale¿y do ruchliwych. przedszkola. Maj¹ tu do dyspozycji gnowa³a, gdy zosta³a babci¹. Po- £atwo tu dojechaæ, ³atwo zaparko- dwie przestronne, ³adnie urz¹dzone sale, ³azienkê, pomieszczenie z ³óœwiêci³a siê wtedy opiece nad wnu- waæ. Droga jest utwardzona. W œrodku jest jasno, ciep³o i ko- ¿eczkami. Jest kuchnia, a wszystkie kiem. Dominik podrós³, ma ju¿ 2,5 roku, wiêc przyszed³ czas, ¿eby do lorowo. Wszystkie dekoracje w³aœci- dzieci maj¹ swoje szafki. ¯³obek jest czynny od wczepracy wróciæ. Tym razem jednak na cielka wykona³a sama. Sama te¿ kupowa³a meble i je ustawia³a. W S³o- snych godzin rannych a¿ do popow³asny rachunek. Najpierw zg³osi³a siê do urzêdu pracy. Przesz³a szkolenia, napisa³a biznesplan i dosta³a pieni¹dze na realizacjê swojego pomys³u – 12.000 z³. O podobn¹ dotacjê mog¹ siê staraæ wszyscy, którzy nie maj¹ sta³ego zatrudnienia i zdecyduj¹ siê na otwarcie w³asnej firmy. Panie najczêœciej zak³adaj¹ gabinety kosmetyczne, fryzjerskie lub kwiaciarnie. Bogumi³a Kulus posz³a za g³osem serca. Bo jej mi³oœci¹ by³a praca z maluchami. Dlatego uruchomi³a domow¹ opiekê nad dzieæmi. – To takie ¿³obkoprzedszkole – t³umaczy z uœmiechem. Fot. E. Baldys Placówka nazywa siê S³oneczko i mieœci siê w s Bogumi³a Kulus z Natalk¹ Banasik, która od dwóch tygodni chodzi do S³oneczka.

Piosenka dla ciebie Edyta Bartosiewicz Ciekawe

Ciekawe jak ró¿ni ludzie Przychodz¹ i odchodz¹ Z mojego serca Ciekawe dla ilu nigdy nie by³o I nie bêdzie tam dla nich miejsca Ciekawe ¿e nigdy nic nie jest na pewno Sam wiesz zmienia siê wszystko A moje najwiêksze cierpienie Z dnia na dzieñ staje siê pustk¹ To przysz³o do mnie tak nagle Jakbym dozna³a jakiegoœ olœnienia Nie mogê ju¿ wiêcej nic straciæ Bo nie mam ju¿ nic do stracenia Kto teraz zabroni Kto mi zabroni Tego o czym œniê Czego pragnê O czym marzê

Czego chcê

Kto teraz zatrzyma Kto mnie zatrzyma Gdy ja unoszê siê Tak wysoko Ponad miastem P³ynê... Kto zatrzyma mnie

(j)

³udniowych. – Jak rodzicom bêdzie pasowaæ – dodaje pani Bogumi³a. Przyznaje, ¿e nie by³o jej ³atwo rozpocz¹æ pracê na swoim, bo i biegania i za³atwiania by³o mnóstwo. Wierzy jednak, ¿e uda jej siê stworzyæ ciep³y dom dla dzieci, ¿e rodzice bêd¹ z niej zadowoleni. Nied³ugo córka pani Bogumi³y skoñczy studia pedagogiczne. Wczeœniej ukoñczy³a anglistykê. Niewykluczone, ¿e wtedy pomo¿e mamie i razem poprowadz¹ S³oneczko. lm

Polecamy

Obywatel Havel

Dokument. W 1992 roku, po rozpadzie Czechos³owacji, by³y dysydent polityczny, przywódca aksamitnej rewolucji, dramaturg i eseista Václav Havel, zosta³ og³oszony pierwszym prezydentem nowego pañstwa – Republiki Czeskiej. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e tego typu wydarzenia s¹ czymœ wyj¹tkowym, Havel pozwoli³ swojemu przyjacielowi, filmowcowi Pavelowi Koutecký’emu, na towarzyszenie mu z kamer¹. W rezultacie powsta³ pe³nometra¿owy film dokumentalny, zbudowany z

niepokazywanych nigdzie dot¹d obrazów. To portret cz³owieka znajduj¹cego siê w centrum miêdzynarodowej polityki i zainteresowania mediów, próbuj¹cego utrzymaæ równowagê pomiêdzy byciem osob¹ publiczn¹ a swoim ¿yciem osobistym, staraj¹cego siê o to, by przeprowadziæ swój naród od komunizmu do wolnej, demokratycznej przysz³oœci. Materia³y do filmu powstawa³y przez 13 lat. Film jutro, w sobotê o godz. 17.30 proponuje kino Odlot w Lesznie. (j), fot. Internet

swiatbab@gazetaabc.pl


ŚWIAT BAB Jeszcze tylko dziś czekamy na wasze SMS-y w konkursie Pożegnanie Lata. Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, wystarczy przysłać SMS pod numer 7238 podając w nim imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numery nagród, które chcielibyście wygrać (maksymalnie można podać 3 numery). Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.POZEGNANIE LATA.np. Maria.Kowalska.Leszno.1,3,5. Rozwiązanie konkursu opublikujemy za tydzień. Na SMS-y czekamy do 20 września. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. A oto co możecie wygrać:

1.

5 zestawów kosmetyków z najnowszej linii MORZE MARTWE: krem na dzień, krem na noc i krem pod oczy firmy BIELENDA Kosmetyki Naturalne.

2. 5 bonów, wartości 50 zł każdy, do realizacji w kwiaciarni ARDISIA w Lesznie, ufundowanych przez Biuro Kwiatowe Holandia. 3. Składający się z 30 elementów elegancki zestaw obiadowy. 4. 5 zestawów herbat Irving z kubkiem, które zachwycą bogactwem smaków i umilą długie jesienne wieczory. 5. 5 zestawów ufundowanych przez markę GALEO: przyprawy oraz książka kucharska zawierająca 100 najróżniejszych przepisów kulinarnych. 6. 5 zestawów produktów do prania Lovela – Mleczko i Proszek. 7. 3 zaproszenia do solarium wartości 25 zł każde, ufundowane przez solarium BINGO. Bawcie się z nami, bo warto! LL

swiatbab@gazetaabc.pl

Nie potrafię się niczym cieszyć. To znaczy potrafię, ale nawet największa moja radość zawsze podszyta jest strachem, że za chwilę przyjdzie mi za to szczęście zapłacić. Ciągle spodziewam się najgorszego. Wyobrażam sobie, że dopadną mnie najróżniejsze nieszczęścia i staram się na nie przygotować. Kiedyś przyjaciółka powiedziała mi, że jestem książkowym przykładem pesymistki. Zaciągnęła mnie nawet do terapeuty, który ukuł na tę okoliczność zgrabną teorię. Otóż próbował mi wmówić, że moje zachowanie powodowane jest podświadomym przekonaniem, że nie zasługuję w życiu na nic dobrego. Ale bzdura! Przecież wiem, że zasługuję na wszystko, co dobre. Tylko że mam potwornego pecha! Ciągle zdarzają mi się jakieś nieprzyjemności i dziwne sytuacje. Wcale ich nie szukam. To one znajdują mnie. A ja staram się jakoś sobie z nimi radzić. Nie jestem pesymistką, tylko realistką! Nie wierzę w gwiazdki z nieba! Wiem, że na wszystko trzeba ciężko pracować, a i tak nie zawsze osiąga się cel. Po prostu są tacy, którym życie płynie jak w bajce i tacy jak ja, którzy częściej niż inni mają pod górkę. Nie ubolewam nad tym, nie załamuję się. Przyjmuję to, co przynosi mi życie. Nie ma we mnie huraoptymizmu. Ale jest zdrowy rozsądek i ostrożność. Każdą sytuację oglądam z różnych perspektyw, nad każdą zastanawiam się dokładnie, zanim podejmę decyzję, a i tak zawsze myślę, że pewnie mi się nie uda. Lepiej potem być mile zaskoczonym, niż cieszyć się do przodu, a potem przełykać gorycz porażki. Czy takie podejście to oznaka pesymizmu? Sylwia

Modne kwiaty Młodziutka Klaudia Halejcio niebawem skończy z jazdą środkami komunikacji miejskiej. Aktorka, którą znamy dzięki roli Andżeliki z serialu „Złotopolscy”, postanowiła w końcu zrobić kurs na prawo jazdy i przesiąść się do samochodu. – Jestem bardzo zadowolona, że w końcu udało mi się zdobyć prawko. Do egzaminu podchodziłam dwa razy. Teraz czeka mnie kupno nowego pojazdu” – zdradza Klaudia, która wcześniej jeździła najczęściej... w grach komputerowych. Cóż, teraz zamiast wirtualnego świata bez korków aktorce przyjdzie zmierzyć się z zatłoczoną Warszawą, w której mieszka. AKPA

Chryzantema doniczkowa stała się hitem ostatnich lat, ze względu na swoje liczne odmiany. Można ją spotkać w różnych kształtach (m.in. kulistym, półkulistym, promienistym) i w wielu kolorach (np. żółtym, pomarańczowym, zielonym, fioletowym czy czerwonym). Kwiat ten pasuje do osób pełnych energii, Fot. Biuro Kwiatowe Holandia nowoczesnych i nietuzinkowych, które nie boją się eksperymentować z wystrojem wnętrz i kolorami. Chryzantema doniczkowa potrzebuje światła, żeby pąki mogły się otworzyć. Aby przedłużyć kwitnienie rośliny, należy usuwać przekwitłe kwiaty, a ziemia w doniczce nie może być przesuszona. LL

Sezon na ostro

Trzy zupełnie nowe propozycje w jesiennym menu McDonald’s

We wszystkich restauracjach McDonald’s na amatorów pikantnych smaków czeka miła niespodzianka. Przez dwa miesiące w menu będą gościły dwie zupełnie nowe kanapki: Wołowina hot&chili i Kurczak hot&chili oraz pikantna sałatka Fiesta. Kanapka Wołowina hot&chili to porcja soczystej wołowiny, plastry chrupiącego bekonu, ser żółty, ostre papryczki jalapeno oraz świeży pomidor i sałata lodowa. Wszystko polane aromatycznym pikantnym sosem i podane w bułce z posypką chili i sezamem. W skład kanapki Kurczak hot&chili oprócz bułki, chili, papryczki jalapeno i sera żółtego wchodzą: chrupiący kotlet z kurcza-

ka, liście świeżej sałaty i dwa sosy – pikantny i majonezowy. Obie kanapki kosztują 9,90 zł i są dostępne również w zestawach: McZestaw kosztuje 15,40 zł, natomiast McZestaw Powiększony 16,90 zł. Dodatkową atrakcją dla gości gustujących w lżejszych, ale równie pikantnych daniach McDonald’s przygotował sałatkę Fiesta, czyli: miks sałat, soczysty pomidor, świeży ogórek, delikatna cebulka oraz fasola Red Kidney i złocista kukurydza, polane specjalnym sosem hot&chili. Sałatka jest dostępna w cenie 7 zł. Nowa oferta McDonald’s zostanie dodatkowo wzbogacona pikantnymi przekąskami: frytkami z aromatyczną posypką chili i serkami chili w chrupiącej panierce. Cena obu dodatków wynosi 5,50 zł. ***

V Kanapka Kurczak hot&chili

McDonald’s Polska rozpoczął działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą restaurację w Warszawie. Obecnie w Polsce działa 225 restauracji McDonald’s, które zatrudniają ponad 13.500 osób. 81 z nich to obiekty prowadzone przez 45 franczyzobiorców.

BARAN 21.03-19.04 Barany mogą liczyć w tym tygodniu na łut szczęścia. Twoje problemy rozwiążą się za sprawą przypadku. Niebawem czeka cię również nietypowe spotkanie. Dowiesz się więcej, niż chciałbyś wiedzieć. Pamiętaj, że ten ktoś ci zaufał. Nie wykorzystuj informacji bez jego wiedzy. BYK 20.04 - 20.05 Nie rezygnuj z marzeń! Pamiętaj jednak, że warto poradzić się partnera. Sprawy, o których zdecydujesz sam, mogą zaważyć na twoich losach. Decyzje będą brzemienne w skutki. Czas zrozumieć, że nie warto zamartwiać się brakiem zajęcia. Planowanie kariery zostaw na później. Teraz niech najważniejszy dla ciebie będzie dom. BLIŹNIĘTA 21.05-21.06 Okres, w którym nic się nie udawało, dawno minął. W tym tygodniu możesz sporo osiągnąć. Poważne tematy rozmów będą pojawiać się przez cały weekend. Wkrótce po twojej stronie opowie się osoba, po której nie spodziewałbyś się tego. Bliźnięta urodzone w czerwcu mogą w najbliższych dniach liczyć na zastrzyk gotówki. RAK 22.06 - 22.07 Przewrotny okres. Pierwsze dni tygodnia pomogą rozwinąć skrzydła kariery zawodowej. Kolejne jednak postawią mur między tobą a partnerem. Jeśli zależy ci na tym związku, powinieneś pogodzić życie zawodowe z prywatnym. W najbliższych dniach ktoś z rodziny poprosi cię o pomoc. Nie odmawiaj. LEW 23.07 - 22.08 Gwiazdy wróżą powodzenie! Samotne Lwy odkryją, czym jest miłość. To moment, w którym warto zaryzykować. Odłóż na bok spotkania towarzyskie. W tym tygodniu nie zajmuj się też interesami innych. Skup się na czekających cię sprawach. Z końcem tygodnia warto zorganizować wypad za miasto. Dłuższy wyjazd dobrze ci zrobi. PANNA 23.08 - 22.09 Panny wpadną w szał! Wszystko przez to, że nie mogą wyrobić się z realizacją ważnych zadań. W najbliższych dniach staraj się rozplanować każdy krok. Dzięki temu unikniesz bezsensownej gonitwy. Dla poprawy swojej kondycji fizycznej warto zmienić dietę. Więcej witamin i ruchu pozwoli zachować dobrą kondycję i stan ducha. WAGA 23.09 - 22.10 To nie moment, by się zadręczać. Przestań wspominać złe chwile. Pamiętaj, że po każdej burzy wychodzi słońce. Niebawem zaświeci ono nad tobą. W najbliższych dniach poprawią się stosunki z przełożonymi. Twoje relacje z partnerem również będą się dobrze układać. Ostatnie dni tygodnia zwiastują ciekawe spotkania towarzyskie. SKORPION 23.10 - 21.11 Dawka emocji i adrenaliny. Sporo się dzieje w twoim życiu, a ty dużo ryzykujesz. Najbliższe dni pokażą, czy to się opłacało. Twoja pozycja zawodowa nie jest zagrożona. W kolejnych dniach postaraj się o zbudowanie dobrych relacji z partnerem. Od pewnego czasu odnosi się do ciebie z dystansem. STRZELEC 22.11 - 21.12 Czas odprężyć się i poleniuchować. Tydzień upłynie na spotkaniach w gronie najbliższych. Dawkę humoru zapewni ci partner. W tym tygodniu możesz z jego strony liczyć na miłą niespodziankę. Zacznij pływać lub spacerować. To pomoże ci utrzymać dobrą formę. KOZIOROŻEC 22.12 - 19.01 Koziorożce czekają miłe chwile. Cieszyć się będziesz małymi, ale istotnymi rzeczami. Kilka detali, które zaaranżujesz we własnym wnętrzu, doda energii i motywacji do działania. W najbliższe dni o twoje względy będzie się starał ktoś wyjątkowy. Twoje ego na pewno na tym skorzysta.

V Kanapka Wołowina hot&chili

KONKURS!

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy konkurs, w którym nagrodami jest 10 podwójnych zaproszeń do leszczyńskiej restauracji McDonald`s przy Al. Konstytucji 3 Maja 3a na kanapki, serki, frytki i napój. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przysłać pod numer 7238 SMS. Treść SMS-a powinna wyglądać następująco: ABC.MCDONALDS. imię i nazwisko. miejsce zamieszkania. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. Czekamy na nie do 20 września. Rozwiązanie konkursu w najbliższym numerze gazety. LL

WODNIK 20. 01 - 18.02 Dla Wodników los szykuje kilka niespodzianek. W środowe popołudnie będziesz miał okazję do zjednania sobie sprzymierzeńców. Nie spodziewaj się jednak, że sytuacja, którą zbudowałeś, będzie trwała wiecznie. Z końcem tygodnia czeka cię wystrzałowa impreza. RYBY 19.02 - 20.03 Niebawem spotkasz na swojej drodze kilka ważnych postaci. To osoby, które przyglądają się tobie od dawna. Jeśli chcesz dobrze wypaść, nie okazuj wrażliwości, gdyż może to zostać odebrane jako twoja słabość. Od środy czeka cię okres pełen pracy. Wyegzekwuj czas na relaks, aby zachować formę. Basen złagodzi bóle, które ostatnio ci towarzyszą. Z gwiazd czytał WRÓŻ ROMAN


RELAKS

22

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 73.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Nagrodę należy odebrać w ciągu 14 dni w sekretariacie redakcji. SK

– Jak długo można patrzeć na teściową z przymrużeniem oka? – Aż się muszka zgra ze szczerbinką...

xxx

Stary wędkarz postanowił połowić trochę pod lodem. Wybrał się więc na zamarznięte jezioro, wyciął przerębel, zarzucił przynętę i czeka. Mija godzina, dwie – ani jednego brania. Zmarzł na kość i już miał wracać do domu, kiedy zobaczył młodego chłopaka, który wybrał stanowisko obok. Wyciął przerębel, zarzucił i wyciągnął wielką rybę. Po pięciu minutach następną. Potem jeszcze jedną. – Słuchaj, jak ty to robisz? – pyta zaskoczony weteran. – Ja siedzę tu od południa i nic, a ty w kwadrans wyciągnąłeś trzy piękne sztuki. – Uouaki ucha yc euue. – Co powiedziałeś? – Uouaki ucha yc euue. – Nic nie rozumiem chłopcze. Może powtórzysz to powoli? Chłopak zniecierpliwiony wypluł coś na rękę i powiedział: – Robaki muszą być ciepłe. Zebrała (j)

Rozwiązanie krzyżówki nr 70 Leszno ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 sobota

17.30 – Obywatel Havel – dokumentalny prod. czes.

niedziela

15.00 – Bajkowe popołudnie 17.00 – Wieczór z operą: Orfeusz – kinowa projekcja w systemie dźwięku 5.1

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

Hasło: „GALEO – ŚWIAT RÓŻNORODNYCH SMAKÓW” Nagrodę otrzymuje: Dorota Lempach, Szelejewo Drugie 32/3

DYŻURY APTEK piątek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – APTEKA W TESCO, ul. Śmigielska 53a, tel. 065 511-40-21 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

sobota

18.00 – Generał – Zamach na Gibraltarze – biograficzny/historyczny prod. pol. 20.00 – Wrogowie publiczni – dramat prod. USA

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – APTEKA 2000, ul. J.Piłsudskiego 50, tel. 065 511-95-25 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – APTEKA W KAUFLANDZIE, al. T.Kościuszki 9, tel. 065 512-17-55 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

17.00, 19.00 – Epoka lodowcowa 3 – animowany prod. USA

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Prawdziwa historia Kota w Butach – animowany/komedia prod. USA 20.00 – Transformers: Zemsta upadłych – s.f. prod. USA (j)

niedziela

poniedziałek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – ARNICA, os. Jagiellońskie 82c, tel. 065 511-74-50 GOSTYŃ – PRZYJAZNA, ul. Kolejowa 24, tel. 065 572-23-23 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TELE TAXI - 0-65 520-03-30, 605 89 03 30 (całodobowo) JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


23

OGŁOSZENIA

Ranczo Smyczyna zaprasza

Na spacer i grzybobranie

Wielu jest zdania, że jesień w lasach w okolicach Smyczyny jest piękniejsza nawet od wiosny. Niebawem pożółkną liście w bukowym wąwozie, jednym z najpiękniejszych miejsc Wielkopolski. Zatrzymując się przy Leśnej Gospodzie w Smyczynie nie od razu trzeba zaglądać kucharzowi do garnka. Korzystniej jest wcześniej nacieszyć się piękną jesienną atmosferą pobliskich lasów. Obfitują one w grzyby, dlatego warto zabrać ze sobą koszyki. Idąc do leśniczówki Błotkowo, a później około kilometra w kierunku Boguszyna, dojdziemy do bukowego wąwozu. Właśnie jesienią, kiedy rosnące tam ogromne drzewa wyzłacają swoje liście, wrażenie piękna jest najmocniejsze. Podobny wąwóz natura ukształtowała także w rejonie pobliskiego Mórkowa. Wracając ze spaceru z koszem pełnym grzybów koniecznie trzeba odwiedzić Leśną Gospodę. Jesiennym hitem szefa kuchni jest przysmak grzybiarza (polędwica wieprzowa z kurkami). Leśna Gospoda czynna jest od środy do niedzieli od godz. 12. Ranczo Smyczyna poleca ponadto przejażdżki wozem lub bryczką oraz jazdę wierzchem pod okiem instruktora. Tekst i fot. (JAC)

Family Finance jest nową ogólnopolską spółką, zajmującą się doradztwem i sprzedażą w zakresie kredytów gotówkowych oraz konsolidacyjnych. Obecnie działa już 26 placówek, m. in. w Legnicy, Opolu, Kaliszu, Toruniu, Dąbrowie Górniczej, Piotrkowie Trybunalskim i Gorzowie Wielkopolskim. W marcu br. otwarty został Oddział Family Finance w Lesznie. Placówka, zlokalizowana przy ul. Leszczyńskich 19, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-17.

Oddział znajduje się w łatwo dostępnym miejscu w samym centrum Leszna, ma przytulne wnętrze, zapewniające dyskretną obsługę i komfort rozmów. Doradcy kontaktują się jednocześnie ze wszystkimi współpracującymi bankami i proponują kilka najkorzystniejszych ofert. Family Finance oferuje kredyty tylko solidnych i wiarygodnych banków w wysokości od kilkuset złotych do ponad 100 tys. zł. Bez opłat za pośrednictwo i doradztwo.

Family Finance SA ▲Bukowy wąwóz w okolicach Smyczyny niebawem zacznie zmieniać barwę z letniej na jesienną. po1332

Oddział w Lesznie ul. Leszczyńskich 19 tel. 065 6100600 pn.-pt. w godz. 8-17

po1316

Burmistrz Bojanowa Zapraszamy Apiherba Pałac Witosław 64-113 Osieczna tel. 065 535-05-96, 065 535-93-22 e-mail: apiherba@apiherba.pl www.apiherba.pl Ponadto do dyspozycji gości sauna, solarium, masaż, siłownia, bilard. Dla dzieci i młodzieży plac zabaw, tenis stołowy, kort tenisowy, rowery, koszykówka, siatkówka.

• kolacje, obiady – z wykorzystaniem ekologicznych warzyw i owoców z naszego ogrodu i pasieki, • spotkania, uroczystości rodzinne, towarzyskie z możliwością zakwaterowania (chrzciny, komunie, osiemnastki, wesela, jubileusze, urodziny, imieniny), • konferencje , szkolenia, zjazdy absolwentów, • biesiady przy ognisku, • przejażdżki konne bryczką lub wozem taborowym • wieczorki taneczne przy muzyce w urokliwych salach pałacu (bal andrzejkowy), • zawody w szachy, brydża, kopa i inne, • zebrania szkoleniowe związków hodowców np. gołębi, pszczelarzy, zwierząt futerkowych i innych,

Sprzedaż produktów pasiecznych z własnej pasieki - nieprzetworzonych (miód, pyłek, propolis i inne), przetworzonych (suplementy diety, kremy, miodówka, syropy i inne).

CHCESZ SIĘ ZRELAKSOWAĆ I ODPRĘŻYĆ PO MĘCZĄCYM DNIU PRACY? PRZYJDŹ NA

AEROBIK WODNY PRZY MUZYCE ZAPRASZAMY WE WTORKI O GODZ. 19.15 i 20.00 oraz W PIĄTKI O 19.15 Informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. 0/65 529 96 40 basen@akwawit.pl, www.akwawit.pl

Rynek 12, 63-940 Bojanowo tel. 065 545 62 30, fax 065 545 66 40 informuje, że

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bojanowie przy Rynku 12 w dniu 16 września 2009 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej na rzecz najemców: 1. Giżyn – lokal mieszkalny nr 7. po1335

- blachodachówka, różne profile, - dachówki - okna dachowe PCV i drewniane - blachy trapezowe powlekane, ocynk - systemy rynnowe, metalowe i PCV - łaty i kontrłaty

!! ! J IE N A JT

NA

SYSTEM RATALNY

BRAWER


OGŁOSZENIA

24

F.H.U. OKNA NA ŚWIAT okna - profile THYSSEN drzwi PCV bramy rolety parapety moskitiery e-mail: okna

- bilety na imprezy kulturalne i koncerty w całej Polsce - wynajem domów i apartamentów na całym świecie - wycieczki zagraniczne - wczasy krajowe - bilety promowe, autokarowe, lotnicze - obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży - ubezpieczenia turystyczne, karty EURO <26

Poszukujemy osoby do prowadzenia magazynu Od kandydatów którzy odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie oczekujemy: - doświadczenia - dokładności - systematyczności - znajomości obsługi komputera - znajomość j.niemieckiego mile widziana Do obowiązków należało będzie: - prowadzenie magazynu dodatków - rozładunek - nadzór, kontrola dostaw i wydań z magazynu - obsługa programu magazynowego - współpraca z magazynem wyrobów gotowych - sporządzanie inwentur Zgłoszenia ( CV , list motywacyjny oraz zdjęcie) prosimy nadsyłać na adres: Leithäuser Polska Spółka z o.o. ul.Usługowa 3 64-100 Leszno Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych,Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 883).

L E I T H Ä U S E R

Zaliczamy się do najbardziej znanych producentów mody męskiej w Europie. Nasze marki to: Benvenuto i Toni Gard Men.

po1326

rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

NASZA OFERTA:

• Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka) • Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

BIURO KREDYTOWE „MARTEX” ul. Prusa 2, Leszno, tel. 793-007-597 czynne od pon.-pt. w godz. 9-17

PONAD 20 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

KREDYTY:

GOTÓWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE NA OŚWIADCZENIE O DOCHODACH I BEZ BIK

.pl naswiat@wp

ul. Słowiańska 53, 64-100 Leszno tel. +48 (065) 529 95 65, fax +48 (065) 529 97 77, +48 600 877 346 e-mail: biuro@orebustravel.pl www.orebustravel.pl

ZATRUDNIĘ operatora-programistę wycinarki laserowej.

Wymagania: doświadczenie w obsłudze komputera, znajomość programu AUTO-CAD lub INVENTOR. Kościan numer tel.: 065 512-71-74

BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21 tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67

i n f o r m u j e, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21 w dniu 14 września 2009r, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam ( jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczone do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, położone w Rawiczu : - ul.Lipowa nr 3a-3c - lokal Nr 8 po1324/k - ul.Wały Powstańców Wlkp. nr 25a – lokal Nr 9

BETONIARNIA PR PRZEMĘT

OM

10 kpl. + OCJA 1 gratis

KOSTKA BRUKOWA KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE PŁOTY AŻUROWO-BETONOWE USŁUGI MONTAŻU PŁOTÓW Wzory dostępne są na: www.pab-bruk.pl

ul. Powstańców Wlkp. 49, 64-234 Przemęt tel. 065 549-66-90, tel. kom. 0 603 66 88 12 RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY


25

OGŁOSZENIA

Leszno, ul. Narutowicza 60 tel. 065 520 32 84

po1045/k

PROFI CREDIT KREDYTY BEZ BIK-u ZATRUDNIMY DORADCÓW!

INFORMATOR ŚLUBNY 2009 730 zł

146,5

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne

Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

ł 442VATz 143,5

ł

412 z

ł 247 z + VAT

5 zł

23

3 zł 19+4V1AT

143,5

Zanim powiesz TAK

86,5

- mieszkaniowe - hipoteczne na oświadczenie - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

Rewelacyjny kredyt

dla rolników!

+

i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl www.marpolplus.com.pl

otrzymasz BEZPŁATNIE w Biurze Ogłoszeń

„ABC” ul. Słowiańska 63

MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ żyto ozime pszenica jęczmień żyto przewódkowe pszenżyto gorczyca

Punkt sprzedaży: 63-860 Pogorzela ul. Gostyńska 20 koło skupu złomu tel. 0 512 118 201 tel. 0 512 117 809

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

USŁUGI gastronomiczne - obsługa imprez okolicznos´ciowych. 0-785981620. jk4265

’’DEC’’ Foto-film

USŁUGI informatyczne: naprawa i konserwacja sprze˛tu komputerowego, tworzenie stron internetowych, budowa i konfiguracja sieci lokalnej, doradztwo i pos´rednictwo przy zakupie sprze˛tu, nauka obsługi komputera oraz wiele innych. Tel. 0-605823466. jk3125

(HD). 0-607670220. jk4409

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335 DOCIEPLENIA budynko´w, wykon´czenio´wka, usługi ogo´lnobudowlane - szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-727527423. jk2999 ELEKTRYK , 0-609707311.

jk4431

KOMUNIE, wesela, chrzciny, imprezy okolicznos´ciowe, wynajem sali, 0-667874375. jk4584

SZYBY SAMOCHODOWE

LETNIA PROMOCJA NA SZYBY CZOŁOWE!

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

„ARTES”

WYMIANA WW. SZYB U NAS — 90 ZŁ

Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

Medycyny Pracy

PEUGEOT 307 kombi, 2002, 0-517222410. jk4605

tel. 065 529 92 87

Położniczo-Ginekologiczna

Pracownia

PEUGEOT BOXER 2,5 3-osobowy, 1999, 0-507529696. jk4618

Logopedyczna

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10 jk4536

POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. 065 526-60-57 www.rejestrowaniepojazdo´w.pl. U nas odbierzesz tablice rejestracyjne!!! jk2629

mk6743

PRZYCZEPKA samochodowa 2-osiowa, 3 m x 1,9 m, 0-609423112. jk4540

tel. 065 520 71 10 tel. 065 520 71 10

˙ SPRZEDAZ

ASTRA II, DTI. 0-691204158.

BLACHA trapezowa, 0-603079208. jk4571 CEOWNIK 12, dwuteownik 10, rury 1,5 i 2,5 cala, rury 160, ka˛townik 4,5 i 5 cm. 0605693358. jk4558 CYKLINARKA do parkietu, ło´dz´ we˛dkarska˛, 0-514371305. jk4468 DRZWI prawe pełne 80, 0-507529696. jk4622 DRZWI zewne˛trzne, nowe, II gatunek, kompletne od 280 zł. Nowa So´l, 0-601300872. jk4047

˙ E blaszane, transport, montaz˙ graGARAZ tis - cały kraj! Producent 063 220-54-48, 065 614-20-83, 0-509038426, www.Robstal.pl. jk3374 GE˛SI szare, 0-601852530.

jk4563

AUDI A3 ⁄ 1998. Tel. 0-721313914.

PUNTO I / 1997. Tel. 0-693407650.

AUDI A6 ⁄ 1998. Tel. 0-665190809. AUTO KOMIS ’’ART’’. 0-888134665. jk4266 AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomisw.pl. 065 529-35-06, 0-601853724. jk3206 BMW 320i 2002, pełne wyposaz˙enie, stan bdb, 0-661835002. jk4503

SPRZEDAM szczeniaki owczarka niemieckiego długowłosego. 0-693797307. jk4326

´ Ł + 6 krzeseł, stan bdb. 0-605820579. STO jk4521 TANIE NAGROBKI STRZEGOMSKIE. 065 527-08-59, 0-605388333. jk3731 TANIO - wypoczynek - sko´ra, naroz˙nik pokojowy, biurko, krzesła biurowe. 0503131939. jk4557

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ 126P. 0-508608805. AKUMULATOR 693877175.

nowy

74

Ah, 0jk4588

ASTRA 1992 3 drzwi, cena 1300 zł, 0605639661. jk4590

sprze˛t

zuz˙yty

AGD. 0jk3769

NOWY SPRINTER 9-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0-604385663. mk1637

´ LNOBUDOWLANE - wykon´czenia OGO wne˛trz, płytki, regipsy, malowanie, szpachlowanie. Tel. 0-784223814. jk4287

PRACA ZATRUDNIE˛

Zatrudnie˛ ´ W JE˛ZYKA LEKTORO ANGIELSKIEGO z licencjatem do prowadzenia zaje˛c´ w poniedziałki, s´rody, czwartki w godz. 8-15. DOBRE ZAROBKI!

Tel. 0-692 877 321, po godz. 18.

jk4440

hatchback jk4390

SPRZEDAM ALFA ROMEO 2000 / 2001, 12.500 zł, 0-785979160.

KREDYTY (działalnos´c´, goto´wka), karty kredytowe + dojazd do domu, 0-506154436. jk4504

0-500412802 Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na mieszkaniu prywatnym w Rzeszowie. Realne zarobki 10.000 zł miesie˛cznie. Mieszkanie, ochrone˛ zapewniam. jk4642

156, jk4600

SPRZEDAM OPEL CORSA ⁄ 2001 sprowadzony, do rejestracji, cena do negocjacji. 0-603177492.

BLACHARZ, dekarz, 0-607605206. jk4398 CIES´ LE˛, dekarza, 661858712.

blacharza.

Tel. 0jk4392

VW GOLF III, 1,4 / 1995, 0-691994323. jk4553 VW POLO 1,4 / 1998, 6900 zł, 0-503988972. jk4612

DO zbioru pieczarek, Lipno 0-601145540, 065 534-09-01. jk4371

jk4417

FORD CURIER 1,8D / 1996, 0-665312503. jk4403 FORD FIESTA 1,3 / 1997, klimatyzacja. 0600801418, 0-606208924. jk4388 FORD Ka 1997, 0-694530937.

jk4544

GOLF III, klima. 0-691914712.

jk4535

GOLF IV 1,9TDI / 2000, 0-662051330. jk4575 HANOMAG 507529696. LAGUNA 698388461.

F-45

1967,

1,8 / 1994,

skrzynia, 0jk4621 benzyna, 0jk4587

LANDROVER FREELANDER model terenowy 1,8 / 16V / 130KM / 2001. 0691716655. jk4389 MATIZ 2000 r. 0-604739317.

jk4604

MERCEDES VITO 1997 sprowadzony, 0510297237. jk4634 MZ-TROPIK 1972, 0-507529696.

jk4506

ODBIERAM 509879801.

podwieszanych. 0jk4220

ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska. 0-692476826. jk3243

FABIA II. 0-605533897.

FIAT SIENA HL 1,6 / 16V / 1998, stan bdb, cena do uzgodnienia. 0-782307138, 065 53318-66. jk4611

SPRZEDAM owoce pigwy 10 zł za 1 kg. 0-693524786.

˙ sufito´w MONTAZ 785719138.

´ Z˙ NE RO

VENTO, 0-666730431.

OKNA skrzyniowe 507529696.

SPRZEDAM naroz˙nik wypoczynkowy, nierozkładany, welur, jasnozielony - 250 zł. 0-695417001.

˙ podło´g, cyklinowanie. Tel. 0MONTAZ 609706017. jk4412

´ CZANIE wne˛trz: gipsowanie, maWYKAN lowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-727527423. jk2301

DUCATO MAX 2,5TD / 1995. Tel. 0669784826. jk4539

FIAT DUCATO 1998, 2,8TDI, zielony, 0697113199. jk4594

jk4572

jk4585

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 9 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

CLUB w Niemczech zatrudni (barmanki, kelnerki, tancerki i masaz˙ystki) na bardzo dobrych warunkach, wyz˙ywienie i nocleg za darmo. Załatwiamy papiery i bardzo wysokie zarobki, nr kom. 00491631962051, www.haus24-dorsten.de jk4554

LILIE wodne, ro´z˙ne kolory, tanio - tel. 065 518-52-60. jk2110

RYNNY ocynkowane, 0-603079208.

MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, panele, solidnie. 0-889965935. jk4542

jk4364

CINQUECENTO 700 1994, 1700 zł. 0788582348. jk4567

FELGI aluminiowe 14, 0-693877175. jk4583

ON z atestem, dowo´z cysterna˛ z licznikiem gratis. 0-697116446. jk4298

MALOWANIE, szpachlowanie, panele, płytki, 0-882852777. jk4406

USŁUGI minikoparka˛ 510334061.

VECTRA KOMBI 2,0 TDI 1997 / 98, pełna elektornika, 4 poduszki, klimatyzacja, alufelgi, hak. 0-603752461. jk4355

KSIE˛GARNIA szkolna - Rawicz, 17 Stycznia 2, poleca: podre˛czniki, ksia˛z˙ki je˛zykowe, tania˛ ksia˛z˙ke˛. jk4592

3-skrzydłowe, 0jk4623

RENAULT MEGANE 1,9DCI / 2002. 0-691716655.

MALOWANIE, szpachlowanie, regipsy, płytki, panele. Wolne terminy. 0-603971701. jk3793

˙ paneli, 0-724113431. MONTAZ

LESZNO, UL. WITOLDA 2 TEL. 065 529-72-40

P o r a d n i e W ramach

VW GOLF III 92-94..... 200 ZŁ VW GOLF IV.............. 230 ZŁ VW PASSAT B5........ 230 ZŁ

LOMBARD - Leszno, Marcinkowskiego 5a, tel. 065 520-89-51. jk4324

USŁUGI minikoparka˛ - fundamenty, kanalizacja. Tel. 0-784223814. jk4288

jk4615

OPEL VECTRA 2,0DTI ⁄ 1999 - klimatronic, el. szyby i lusterka, 4x airbag, kierownica wielofunkcyjna, radio ⁄ CD, wspomaganie, cental. zamek. 0-508146046. PASSAT

1998,

1,9TDI,

0-604739319. jk4602

jk4560

VW SHARAN, 1,9TDI / 1996, 0-601852530. jk4562

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk4343

VW TOURAN 1,9 TDI / 2006, bogate wyposaz˙enie, 41.000 + opłaty. 0-691942958. jk4596

PRACE malarskie, 882693610.

WFM-125 507529696.

PRZEPROWADZKI, 509879801.

1961,

WSK-125 1978, 507529696.

zarejestrowany, 0jk4616 bez

rejestracji, 0jk4617

płytki,

HURTOWNIA zatrudni do działu sprzedaz˙y. Wykształcenie: technik budowlany. Tel. 065 529-37-28, 0-669913838. jk4210

panele, 0jk4407

KIEROWCA i operator maszyn rolniczych kat. T - praca sezonowa. Tel. 0-605267272.

TRANSPORT. 0jk3768

KRAWCOWE - Leszno. 0-501291457. jk4048

PRZEPROWADZKI. 0-509198826.

jk4344

MURARZA, posadzkarza, płytkarza. 0604221646. jk4524

KUPNO

REMONTY mieszkan´, prace malarskie, 0882445258. jk4408

MURARZY, 607371315.

KUPUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk3184

TRANSPORT, plandeka, ładownos´c´ 3,6 t, 12 EP. Leszno, tel. 0-602897897. jk4543

OSOBE˛ ucza˛ca˛ sie˛ na umowe˛ zlecenie, 0jk4597 783889481.

TRANSPORTOWE, przeprowadzki, bardzo tanio, po 16. Tel. 0-792394905. jk4581

’’POL-LEIM-HOLZ’’ poszukuje stolarzy, lakierniko´w, operatoro´w maszyn CNC. Podania: ul. Usługowa 10, Leszno, plh @plh.com. pl. jk4641

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. 065 536-72-76, 0-696545600. ap763 ZŁOMOWANIE aut własnym transportem, 0-781342098. jk4239 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport, autocze˛s´ci. 0-606982046, 065 545-7304. jk2968

USŁUGI 0-781071297, 0-781315112 - transport, przeprowadzki. jk4386

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛dzanie TWO i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. jk2300 TYNKI maszynowe, posadzki, instalacje c.o. i wod-kan. 0-604221646. jk3677 TYNKI maszynowe, gotowe pod malowanie, od zaraz - tanio. 0-605906363. jk4198 TYNKI, posadzki agregatem. 0-501363456. jk1909

CIE˛CIE i łupanie drewna opałowego, koszenie trawniko´w, wycinanie zaros´li. Tel. 0605947315. jk4537

UKŁADANIE granitu, kamienia, kostki. Tel. 0-784223814. jk4289

CZYSZCZENIE dywano´w, tapicerki, 0660991265. jk4152

UKŁADANIE 506116139.

kostki

brukowej. 0jk4025

płytkarzy,

malarzy. 0jk4538

POSZUKUJE˛ kobiety do prac domowych, 0-695294686. jk4610

´W PRACOWNIKO 696005681.

do

docieplen´, 0jk4609

PRZEDSTAWICIELA i operatora automato´w sprzedaja˛cych i do gier, Rawicz, 0697259937. jk4573 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0jk1524 509803509. PRZYJME˛ pracownika blacharz - dekarz oraz pomocnika, Rawicz, 0-507775981. jk4603


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ SKLEP artykuły przemysłowe. Leszno tel. 0-508248770. CV ze zdje˛ciem e-mail: Pracasklep8@gmail.com. jk4443

GARZYN 1 / 2 889470132.

SPAWACZ z uprawnieniami MIG ⁄ MAG. 0-665267507.

JARDOM Nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, www.jardom.pl 065 520-74-25. jk1679

WWW.LESZCZYNIAK.PL

mk7223

ZATRUDNIE˛ diagnoste˛ na nowa˛stacje˛ kontroli pojazdo´w, 0-603108087, 0-695905020. jk4601 ZATRUDNIE˛ kobiete˛ do prowadzenia domu, wymagania - prawo jazdy kat. B, 0601592534. jk4430 ZATRUDNIMY diagnoste˛ samochodowego. Praca stała w Lesznie. List motywacyjny i CV przesłac´ na adres e-mail: kadry@pks-leszno.pl Tel. kontaktowy: 0-603395022. jk4608

tanio. 0jk4640

25-LATEK, zorganizowany, wykształcenie s´rednie + matura, obsługa komputera i urza˛dzen´ biurowych, prawo jazdy kat. B z praktyka˛, j. angielski, niemiecki szuka pracy biurowej lub jako kierowca (praca stała). 0603851109. jk4508 30-LETNI rencista, prawo jazdy kat. B szuka pracy, 0-692464299. jk4426 DZIEWCZYNA lat 22, licencjat pedagogiki, dyspozycyjna, pracowita, rzetelna, prawo jazdy kat. B, podejmie stała˛ prace˛ - niekoniecznie w zawodzie. Tel. 0-605142146. jk4582 INFORMATYK szuka pracy dodatkowej lub na pełen etat, wieloletnia praktyka: administracja sieci lokalnej i bazami danych, programowanie (Delphi), grafika (Corel), tworzenie stron www. Tel. 0-605823466.jk1252 jk4399

KRAWCOWA nawia˛z˙e wspo´łprace˛ z zakładem produkcyjnym - przeszycia, 0609441829. jk4637 KUCHARZ szuka pracy, 0-509936581. jk4393 MŁODA, dyspozycyjna podejmie prace˛ w sklepie spoz˙ywczym lub mie˛snym. 0782071898. jk4522 MŁODA, pracowita, rzetelna, zaoczna studentka administracji, obsługa komputera i urza˛dzen´ biurowych, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach biurowej - podejmie prace˛ - tel. 0-695968566. bd500 MŁODY 30-letni, ambitny s´lusarz - mechanik poszukuje pilnie pracy, 0-695838048. jk4512 POSPRZA˛TAM biura, zaopiekuje˛ sie˛ starsza˛ pania˛. 0-603405786. jk4549 RENCISTA, 34 lata, kat. B, C, dyspozycyjny. Tel. 0-694996123. jk4576

LESZNO - centrum, studenci, uczniowie. Tel. 0-605609623. jk4410

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. jk3234

LOKAL handlowo-magazynowy z zapleczem socjalnym 350 m2 przy ul. Narutowicza w Lesznie. Tel. 065 525-99-30, 065 525-9906 w godz. 7-15. jk4233

´ miglu. SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w S Tel. 0-507608598. SPRZEDAM grunty orne 4,43 ha, łaki 2 ha Szymanowo, 065 545-24-72. jk4624

WILKOWICE 691484611.

działka

1000

2

m 0jk4493

LOKALE

0-600310752. jk4284

LOKALE na biura i gabinety - centrum Rawicza, I p. 0-605633045. jk4270 MAŁY domek (nowy 5 lat) 80 m2 na działce 250 m2. Wszystkie media, 0-661921514. jk4577 MIESZKANIE 3-pokojowe, centrum, 0603970414. jk4441 MIESZKANIE 3-pokojowe, Ostroroga, nieumeblowane, tanio, 0-691576552. jk4613

SPRZEDAM 2-POKOJOWE 40 m2, II pie˛tro, wymienione drzwi, okna, podłogi, dobra lokalizacja, 16 min. do Rynku, 0-517323917 (po 17). jk4372

MIESZKANIE 53 m2, umeblowane, Leszno, ul. Sułkowskiego, 0-517339545. jk4402

BYCZKI, jało´wki mie˛sne biało-czarne transport. 0-605887080. jk4323 CIA˛GNIK 1204, opryskiwacz 12 m, siewnik poznaniak, stan bardzo dobry, 0-691052337. jk4614 CIA˛GNIK C-335 ESCORT 2007, GWIAZDA 5, przyczepa 3,5 t, 065 573-11-42. jk4456

´ WKA wysoko cielna, 0-667135983. JAŁO jk4636 ´ WKA wysoko cielna, 065 545-67-94. JAŁO jk4638 ’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, 065 520-2162. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem. jk4171

OKNA inwentarskie PCV - 0-515241917. jk4570

54M2. 0-605699963.

POKOJE 1-, 693887263.

jk4274

2-osobowe,

jk4238 Internet, 0jk4529

SKUP bydła. 0-605693339.

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940 INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662 INSTALATORSTWO elektryczne, odgromowe, pomiary, 0-721100555. jk4511 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl. 0-506068289. jk1448 KARCHER - tanio. 0-603854774.

jk3333

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

KOMINKI - montaz˙, sprzedaz˙, naprawy, 0-882852777. jk4436 KOMINKI, akcesoria, produkcja, montaz˙, 0-607392965. jk4509 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220 MALOWANIE, tapetowanie, okien. 0-692877337.

obro´bka jk1720

mk7614

MALOWANIE, tapetowanie, płytki, panele. 0-721016502. jk3265

77M2 I pie˛tro, Ostroroga, 0-665959538. jk4598

POKOJE 2-osobowe dla studentek. Tel. 0601726171. jk4413

SKUP kro´w, byko´w, jało´wek. 065 518-97-97. jk4299

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400

GRONOWO, 64,3 m2 (cegła), 4 pokoje, w tym poko´j z aneksem kuchennym, II ostatnie pie˛tro, osobno WC, łazienka z oknem, bez pos´redniko´w. 0-605611107. jk4541

POKOJE 2-osobowe w samodzielnym mieszkaniu, Słowian´ska. 0-668335504, 0601543400. jk4607

SPRZEDAM MF-255 1986, C-355 1973, kombajn Posejdon 1989, 065 547-77-98. jk4625

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401

POKOJE studentkom. Tel. 0-609666727. jk4505

SPRZEDAM

NAPRAWA telewizoro´w. 065 529-35-42, 0606142575. jk2110

´ J . 0-695821539. POKO

SPRZEDAM baz˙anty. 0-691272643. jk4378

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk4356

TOWARZYSKIE

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, docieOGO planie, brukowanie). 0-601737767. jk1313

MIESZKANIA na sprzedaz˙ - Go´ra, ul. Piłsudskiego, wszystkie media, bezczynszowe, tel. 0-607601357. jk4484 SPRZEDAM nowe mieszkania Kos´cian centrum 3000 zł / m2 (brutto) - moz˙liwe raty. Tel. 0-604685738 w godz. 15-20. jk3578

KUPIE˛ KOS´ CIAN, kupie˛ mieszkanie trzypokojoweparter, pie˛tro, okolice Konstytucji, Szkolna 065 512-39-76. jk4569 MIESZKANIE ok. 40 m2 - 50 m2, 0609757319. jk4400

DO WYNAJE˛CIA

jk4556

´ J dla 2 studentek w mieszkaniu stuPOKO denckim - Rynek. 0-695999615. jk4361 ´ J dla dwo´ch uczennic, 0-784557085. POKO jk4375 WYNAJME˛ mieszkanie 4-pokojowe, cze˛s´ciowo umeblowane, os. Ostroroga, cena 1150 zł + opłaty. Tel. 0-603181173. jk4382 WYNAJME˛ poko´j lub mieszkanie 2-pokojowe w centrum Leszna. 0-668774313, 0660071702. WYNAJME˛ poko´j dziewczynie z nauczycielskiego kolegium. 0-501551849. jk4363 WYNAJME˛ poko´j dziewczynie z nauczycielskiego kolegium. 0-501651849. jk4428 WYNAJME˛ poko´j, Internet, 0-725541892. jk4387 WYNAJME˛ pomieszczenie przy solarium w Lesznie. 0-502592876.

NAUKA ANGIELSKI - korepetycje. 0-605071746. jk4150 ANGIELSKI - korepetycje. Nauczyciel liceum, 0-669187244. jk4397 16 Wydorowo wynajme˛ mieszkanie. 0500600150. jk4330

ANGIELSKI korepetycje - nauczyciel liceum, 0-609076888. jk4546

2-POKOJOWE, komfortowe, umeblowane, 0-601055305, 0-603115425 (po 16). jk4552

ANGIELSKI. 0-661161973.

jk4566

JE˛ZYK angielski - korepetycje, 065 520-2725, 0-609801249. jk4593

02 s´migielski - domy, Leszno, ul. Modelarska 110 m2 / 110 m2 poddasze, 450 m2 działka. Cena 299.000 zł, rata 1430 zł. Wysoki standard. 0-510148210, www.smigielski.net.pl. jk4222

ATRAKCYJNE LOKALE BIUROWE W CENTRUM MIASTA, UL. SŁO´ SKA 55. TEL. 065 529-40-41, wew. WIAN 149, 0-609755930 w godz. 8-16. jk4231

KOREPETYCJE - angielski, 0-605394047. jk4519

´ migielski - domy szeregowe przy Skarpie 03 S 168 m2 / 270 m2 działka. Cena 369.000 zł, rata 1790 zł. Wysoki standard. 0-510148210, www.smigielski.net.pl. jk4223

ATRAKCYJNY LOKAL BIUROWY 70 M2 DO WYNAJE˛CIA W CENTRUM MIASTA. TEL. 065 529-40-41, wew. 149, jk4232 0-609755930 w godz. 8-16.

MATEMATYKA, fizyka. 065 529-52-97, 0-603369774. jk4282

DOM - Trzebosz 27, 0-664421070. jk4591

2-POKOJOWE. 0-603405786.

DOM w Bojanowie, 0-607050055.

jk4568

BANKOWI lub firmie, 90 m2, centrum, naroz˙nikowa kamienica, bardzo ruchliwe miejsce, parter, 065 520-14-74. jk4447

DZIAŁKA Lipno. 0-501555923.

jk4525

BIURA - centrum. 0-600310752.

DZIAŁKA budowlana Nieta˛z˙kowo 7400 m2, 0-601644270. jk4619

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6521

POKOJE - 0-502372201.

3-POKOJOWE w centrum Leszna lub sprzedam. 0-664322310. jk4434

Osieczna. 0jk4208

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, 065 548-10-58. jk4347

48,2M2, 3-pokojowe, os. Przyjaz´ni Leszno. 0-502146065. jk4534

jk4547

-

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

’’MAKI’’ - skup macior i knuro´w. 0601191944, 065 529-47-36. jk2981

jk4416

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0609270126. jk1405

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, 065 548-10-58. jk4346

MIESZKANIE w Rawiczu. 0-605633045. jk4269

37M2. 0-502528101.

´ SKI - indywidualnie, małe grupy. HISZPAN 0-608443882. jk3838

DZIAŁKA budowlana 667135644.

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, 065 548-10-58. jk4345

ŁA˛KA 2,2 ha, dojarka 0-782333245. jk4635

ZAOPIEKUJE˛ sie˛ małym dzieckiem, pon.pt. Gostyn´. 0-607125163. jk4450

´ migielski - domy w Da˛bczu 110 m2 / 110 01 S m2 poddasze, 375 m2 działka. Cena 249.000 zł, rata 1290 zł. Wysoki standard. 0510148210, www.smigielski.net.pl. jk4224

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

ROLNICZE

MIESZKANIE dla 4 studentek, centrum, Internet. 0-606961554. jk4234

TOKARZ, wczes´niejsza emerytura - szuka pracy. Tel. 0-664339163. jk4561

´ CI NIERUCHOMOS

pokoje.

jk4514

NOWY dom w Gronowie 110 m2 na działce 500 m2, 0-665959538. jk4599

SZUKAM pracy na busa lub na cie˛z˙arowy kat. C, 0-794226012. jk4526

KUPIE˛ szklarnie do rozbio´rki. 0-605693358. jk4559

KAWALERKA 0-723767139. KAWALERKI,

STUDENT informatyki (zaoczny), biegła znajomos´c´ j. angielskiego, prawo jazdy B, komunikatywny, obowia˛zkowy, z bogatym dos´wiadczeniem zawodowym podejmie prace˛ - tel. 0-782394117. bd507

KUPNO

GMINNA Spo´łdzielnia ’’SCH’’ Poniec wydzierz˙awi sklep w Łe˛ce Wielkiej. Informacji udziela Zarza˛d GS, 065 573-15-14. jk4589

KUPIE˛ grunty rolne w Gronowie i Wilkowicach. 0-510148210. jk4219

SPRZEDAM ziemie˛ 2,5 h, 0-667246252. jk4620

SZUKAM PRACY

KIEROWCA BCE, 0-669404972.

bliz´niaka,

27

DO wynaje˛cia 508185906.

pokoje

jk4285

studentkom.

0-

HALA 80 m2 - produkcja, magazyn, 0693887263. jk4530

Posejdon,

0-605262807. jk4444

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

jk4216

ELZA Go´rowska 38. 065 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk4217 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’ ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk3916 SEKSOWNE

dziewczyny

0-609522988. jk3917

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk4348 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk4349 NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk4350 POTENCJA. Leszno, 0-697454739. jk4280

´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. jk3334 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0885554433. jk1376 PŁOTY kute, balustrady. Tel. 0-667300420. jk1135 PRASOWANIE - usługi. Tel. 0-607734410. jk1392 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 POSADZKI maszynowe, elewacje budynko´w. 0-663369660. jk4246 PRZEPROWADZKI, usługi transportowe busami, 0-721784848. jk4451 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780 STOLARSTWO, schody, drzwi, inne, 0605096763. jk4515 SZPACHLOWANIE, malowanie, wolne terminy. 0-882445258. jk4404

ODDAM DARMO

SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0603478776. jk2121

ODDAM darmo sofe˛ rozkładana˛ stan dobry, wymiary 150 x 200, 0-603591579. jk4429

S´ LUSARSTWO, ogrodzenia, bramy, automatyka, 0-781160474. jk4420

´ ZADZWON DO FACHOWCA

S´ LUSARSTWO, ogrodzenia, bramy, balustrady. 0601065787. jk4564 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk4351

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. 065 520-55-66. mk6510

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl. jk1182

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. 065 520-55-66. mk6508

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8467

NAUKA jazdy kursy, doszkalania - tanio, profesjonalnie. ’’U Magdy’’ 0-605653957, 065 529-92-50. jk4485

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0609197699. jk2120

BUDOWA domo´w. Nadzo´r 691349757.

gratis! 0jk1369

UKŁADANIE granitu, kamienia, kostki. 0663970583. jk3649

SZKOLIMY 609390008.

We-To 0jk3404

CIESIELSTWO - dekarstwo. 0-609109004. jk1315

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0601361422. jk1727

TANIEC lekcje indywidualne lub kurs gupowy. 0-503379455. jk4449

DIAGNOSTYKA opryskiwaczy, serwis naprawy, 0-607879210. jk4453

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 870 zł. 0-600386935. jk2554

MATEMATYKA - korepetycje egzamin gimnazjalny, 0-508288326. jk4586

MATEMATYKA, fizyka. Kompleksowe kursy maturalne i korepetycje. 0-609408075. jk4606

najlepszych.


OKAZJA - KUPUJ TANIO

28

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA AUDI A4 1,9TDI/2000, kombi, srebrny metalik, skórzana tapicerka, klimatronik, alufelgi, 4xpp, el. szyby i lusterka, cena 22500 zł. Tel. 0-693200901. op3964 BMW E-36 felgi 15’’, lusterka, reflektory, lampy tylne, 50 zł/szt. 0601820008. op3911 CHRYSLER NEON 2,0/1994, klima, wspomaganie, el. szyby i lusterka, centralny zamek, abs, cena 5000 zł. Tel. 0-691624285. op3994 DO PEUGEOTA 306/1994, pompa wtryskowa - 300 zł, pompa wodna - nowa - 80 zł, głowica - 300 zł. Tel. 0-511320069. op4005 FIAT 126p/2001, I właściciel, zielony, 2100 zł. Tel. 0-507558484. op3988 FIAT SIENA 1,6/1998, gaz, hak, 4.500 zł, bordo metalik, 0-691039585. op3427 FORD ESCORT kombi 1,8TDI/1995, wspomaganie, centralny zamek, airbag, szyberdach, cena 4700 zł. Tel. 0-782649525. op3992

OPONY lato/zima, felgi stalowe różne rozmiary, cena 40-80 zł. Tel. 0660691337. op3975

DWIE działki po 1750m2 w Strzyżewicach przy drodze Henrykowskiej, cena 50 zł/m2. Tel. 0-605302666. op3968

PRZEKŁADNIA dwustronna wraz z silnikiem. Cena 350 zł. (065) 549-6238. jk4533

DZIAŁKA budowlana w Dębnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliżu las, woda, media przy drodze. Cena 65 zł/m2. 0-667098351. jk4579

RENAULT SCENIC 1,9DCI/2001, 4xpp, abs, klima, komputer pokladowy + 2 nowe opony zimowe, cena 19900 zł. Tel. 0-693047487. op3967 RENAULT TWINGO 1,1/2000, seledynowy, 4 pp, centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9.900 zł lub zamienię na busa. 0-667098351. jk4578 SEAT IBIZA 1,5/1993 system Porche, 3-drzwi, zieleń butelkowametalik, c.z., el. szyby, zarejestrowany. 2.000 zł. 0514335512. op4008 SILNIK od FERGUSONA, cena 1900 zł. Tel. 0-609553506. op3841 SUZUKI BALENO kombi 1,6/2001, klima, abs, centralny zamek, wspomaganie, radio, el. szyby i lusterka, cena 9500 zł. Tel. 0-782649525. op3993

KAWASAKI GPZ 550/1988, sprawny technicznie, I właściciel, stan bdb, cena 2600 zł. Tel. 0-603596972. op3960

VOLKSWAGEN Multivan 2004, 2,5TDI, przebieg 160tys.km, full opcja, opony zimowe, 73.000 zł do negocjacji, 0-604538053. op3848

OPEL ASTRA 1,6/1997 kombi, przebieg 147tys/km, abs, wspomaganie, 2xpp, centralny zamek, klima, cena 6500 zł. Tel. 0-609089423. op3972

VW POLO 1,9 SDI/1999, garanatowy, przebieg 130tys/km, cena 9400 zł. Tel. 0-605397150. op3990

OPEL ASTRA 1,8/1994 + gaz, wspomaganie, centralny zamek, abs, szyberdach, elektryczne szyby i lusterka, srebrny, cena 5000 zł. Tel. 0-693767791. op3969 OPEL COMBO 1,3 CPT/2006, niebieski + dodatki, cena 17900 z. Tel. 0-698055953. op3974 OPEL OMEGA 2,0/16V/1995, stan bdb, cena 8000 zł. Tel. 0-723517112. op3971

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 tel. 065 529 25 40, 065 529 47 27 tel./fax 065 529 48 81

NIERUCHOMOŚCI ATRAKCYJNE mieszkanie 80m2 w Osiecznej, bezczynszowe, garaż, pomieszczenia gospodarcze, cena 159.000 zł. Tel. 0-607606908. op3997 DOM Kościan - śródmieście, dwa oddzielne mieszkania, taras, garaż, zabudowania gospodarcze, bez lokatorów, cena 200.000 zł. Tel. 0-65/512-39-76. op3996

na

DZIAŁKA 1100m2 pod budowę w Przywsiu, 2km za Rawiczem, przy głównej drodze, cena 55 zł/m2. Tel. 0-698218433. op3952 DZIAŁKA 3500m2 w Strzyżewicach przy drodze henrykowskiej, 50 zł/m2, 0-605302666, 0-601565406. op3667 DZIAŁKA budowlana w Krzycku Wielkim, zbrojona (woda, prąd, 400m2), cena 32.000 zł. Tel. 0-507558484. op3987 DZIAŁKA w Śmiglu, cena 90 zł/m2. Tel. 511009367. op3004 MIESZKANIE 58m2, Ip, 3-pokoje, po remoncie, Zamenhofa, cena 174.000 zł. Tel. 0-607337085. op3995 POMIESZCZENIE Rawicz - Sierakowo, 27m2, po gabinecie kosmetycznym na działalność, cena 20 zł/m2. Tel. 0-698218433. op3951

DLA DZIECKA

697992239.

op3958

BRAMA z furtką , wys, 1,50m: szer. 3,70m. (kątownik, siatka), cena 150 zł. Tel. 0-512227079. op3991

PALMĘ 2,6cm, cena 150 zł. Tel. 0607050055. op3955 PIEC c.o., sterownik, dmuchawa, cena 4200 zł. Tel. 0-721085611. op3999

DACHÓWKA palona czerwona karpiówka, cena 0,70 zł/szt. Tel. 0511338992. op3980

PIEC gazowy 2-funkcyjny - 250 zł, płyta gazowa - 130 zł. Tel. 0889262916. op4004

DRZWI dębowe wewnętrzne używane 198x84, bez ościeżnicy - 50 zł, 198x77 - 50 zł. Tel. 0-607378544. op3956

PIEKARNIK elektryczny pod zabudowę, cena 270 zł. Tel. 0-721085611. op4007

EXSPRES ciśnieniowy z młynkiem, cena 100 zł. Tel. 0-65/520-93-14. op3961

PIŁĘ elektryczną ręczną do remontu, cena 50 zł. Tel. 0-609441829. op3954

FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 2.300 zł. 0-605670397. jk4532 FOTEL 2-osobowy, rozkładany + jedynka, cena 200 zł. Tel. 0-605047242. op3982 JAKTERIERY - szczenięta, książka zdrowia, szczepienia, cena 120 zł. Tel. 0-65/572-25-93, 0-511338902. op3978 KINSPAN (obornicka) używana 200m 2, 50m 2, 0-608485783, 0608785781. op3668 KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 65 542-24-22. op3001

ŁÓŻECZKO z funkcją tapczanika materac, kolor biały, 140x70, 320 zł, 0-609267035. op3842

KOMPLET wypoczynkowy Swarzędz, kolor brąz - tapczan, dwa fotele + dwie pufy, Leszno, 450 zł, 0607200232. jk4580

WÓZEK głęboki, cena 60 zł. Tel. 0791238640. op3985

KOZA dojna – 185 zł, tel. 065 51852-17. op3003

RÓŻNE

KRÓLIKI – 20-25 zł/szt. Tel. 0781237941. op 3002

BECZKA 1150 litrów do oleju opałowego, cena 900 zł. Tel. 0-698055953. op3973

KRÓLIKI do chowu samice i samce z młodymi, cena 30 zł. Tel. 0-65/57225-93. op3977

BLACHA czarna, nowe arkusze, różne grubości, cena 2 zł/kg. Tel. 0-

KUCHNIA gazowa w dobrym stanie, 150 zł, 0-663523138. op3870

PŁYTA warstwowa nowa 290/117, 3 szt, 50 zł/mb, 0-609441829. op3669 POCZTÓWKI polskie „Jan Paweł II’’ i pocztówki z Watykanu, cena 5 zł/szt. Tel. 0-601683556. op3966 PRALKĘ automatyczną POLAR, cena 250 zł. Tel. 0-667966154. op3984 REGAŁY, meblościanka 3,80cm x 60cm, cena 600 zł. Tel. 0-721085611. op4000 ROWER 3-kołowy dla osoby dorosłej, cena 780 zł. Tel. 0-698218433. op3953 ROWER górski - pełne wyposażenie, niebieski, cena 120 zł. Tel. 0511338992. op3979 STÓŁ kuchenny okrągły + 6 krzeseł, cena 260 zł. Tel. 0-889262916. op4003 SUKNIA ślubna rozm. 39-40 gorset + spódnica, bolerko + rękawiczki gratis, wyczyszczona, I właściciel, 500 zł, 0663225696. op3843 SZAFA 2-drzwiowa + kominek, cena 110 zł. Tel. 0-889262916. op4001 TAPCZAN, dwa fotele, dwie pufy, kolor brązowy, stan bdb, 250 zł, 0513333405. op3871

LODÓWKĘ AMICA, używaną, cena 150 zł. Tel. 0-691092123. op3962

TELEWIZOR SANYO, 14 cali, z pilotem, stan idealny, cena 100 zł. Tel. 0-664728692. op3970

MALARSTWO z całego świata, 3 duże klasery, cena 130 zł/szt. Tel. 0601683556. op3965

TELEWIZOR kolorowy PHILIPS, cena 150 zł. Tel. 0-605047242. op3983

MEBLE kuchenne 150cm x 60cm + zlewozmywak, cena 900 zł. Tel. 0721085611. op3998

TEOWNIK 40x40 - 6 zł, 30x30 - 3 zł, kątownik 50x50 - 7zł, 45x45 - 6 zł, dwuteownik - 100 - 14 zł, za 1mb. Tel. 0-785232563. op3976

NAROŻNIK nierozkładany - 180 zł, krzesła do baru - 70 zł/szt. Tel. 0889262916. op4002 NOWE naczynia - zestaw Philipiak, 3.000 zł. 0-694840950. op3918

WIATRAK ogrodowy nowy, oświetlony, 0,50 x 0,50 x 110, wirujący, cena 550 zł. Leszno, Moniuszki 34. op3959

NOWY brodzik akrylowy, biały, narożny, cena 250 zł. Tel. 0-507558484. op3989

WIRÓWKA do bielizny - 60 zł, pralka LG - 550 zł. Tel. 0-721085611. op4006

OKNA plastikowe 75x75 + parapet wewnętrzyny, cena 230 żł. Tel. 0507558484. op3986

ZAMRAŻARKA MORS 170, energooszczędną, używaną, cena 150 zł. Tel. 0-691092123. op3963

OKNO drewniane używane 170 x 148cm, cena 25 zł. Tel. 0-607378544. op3957

ZAMRAŻARKA skrzyniowa MORS 200l, 350 zł, 0-65/520-95-07, 0788205094. jk4502


29

OGŁOSZENIA MIASTA LESZNA

OBWIESZCZENIA PREZYDENTA MIASTA LESZNA LINIA KABLOWA

PRZETARG KANALIZACJA – ULICA ŁOWIECKA

Urząd Miasta Leszna 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15 OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ W ULICY ŁOWIECKIEJ W LESZNIE Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K.Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w ulicy Łowieckiej w Lesznie”– CPV: 71.32.00.00-7 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K.Karasia 15, pok. 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania podkładów geodezyjnych. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy): a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) , osoba wytypowana na głównego projektanta musi posiadać wykształcenie wyższe, uprawnienia projektowe do sporządzania projektów budowlanych w specjalności sanitarnej – sieci wod.-kan., aktualne zaświadczenie o przynależności do Regionalnej Izby Inżynierów Budowlanych, b) posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej trzy opracowania branży sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu. 2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). 3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). 4) Posiadają ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 5) Z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji. 6) Wykonawca nie może mieć wobec Urzędu Miasta Leszna zaległości finansowych i zaległości związanych z innymi zamówieniami. Termin składania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 29 września 2009 r. do godz. 9. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 września 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni. Ogłoszenie w dniu 15 września 2009 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Urząd Miasta Leszna 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15 OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ULICY SPÓŁDZIELCZEJ W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. STYKI DO UL. WILKOWICKIEJ Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K.Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę ścieżki rowerowej w ulicy Spółdzielczej w Lesznie na odcinku od ul. Styki do ul. Wilkowickiej”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.23.31.62-2 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych wg wariantów określonych w SIWZ. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia przekazania placu budowy. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o powierzchni 1000 m2 , b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej, posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 100.000,00 zł. 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy). 5) Z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji. 6) Zobowiązują się do udzielenia 4-letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały. Termin składania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 7 października 2009 r. do godz. 9. Termin wpłaty wadium w wysokości 2000,00 zł wyznaczono do dnia 7 października 2009 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 października 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji. Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni. Ogłoszenie w dniu 15 września 2009 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Dofinansowanie z WRPO dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie W dniu 14 września 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Komendant Miejski PSP w Lesznie bryg. mgr inż. Robert Baran podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno - ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie”, realizowaną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2010 i obejmuje doposażenie sprzętowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego działającej na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny, który służyć będzie do ochrony środowiska naturalnego, zabezpieczania przed wystąpieniem awarii, likwidacji katastrof chemicznych i ekologicznych oraz usuwania ich skutków. Projekt zakłada doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Lesznie m.in. w następujący sprzęt: lekkie ubrania ochrony chemicznej (chroniące ratownika przed zanieczyszczeniami cząsteczkowymi, ochlapaniem i chemikaliami płynnymi); urządzenia łączności umożliwiające prowadzenie korespondencji radiowej w ubraniach gazoszczelnych; zestaw narzędzi nieiskrzących stosowanych wszędzie tam, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie wybuchem poprzez obecność pyłów wybuchowych oraz oparów i substancji łatwopalnych; separator olejowy na przyczepie służący do oddzielania olejów mineralnych (węglowodorów) i innych podobnych cieczy; zaporę olejową na przyczepie służącą do szybkiego ograniczania rozlanych olejów mineralnych; aparaty powietrzne z butlą kompozytową oraz systemem zarządzania ludźmi; odsysacz do cieczy i płynów niebezpiecznych; sprzęt pneumatyczny i uszczelniający. Doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Leszna oraz powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, wolsztyńskiego, rawickiego i kościańskiego.

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 10 września 2009 r. wydana została decyzja Nr 49/Ip/2009, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy linii kablowej SN w rejonie ulic: Poniatowskiego, Kurpińskiego, Marcinkowskiego i Wałowej w Lesznie. PREZYDENT MIASTA LESZNA TOMASZ MALEPSZY

ULICA STRZELECKA Prezydent Miasta Leszna i n f o r m u j e , że w dniu 10 września 2009 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, w ykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ul. Strzeleckiej, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 13/16, ark. mapy 95 o pow. 0,0066 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 24697, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej pod budowę przepompowni ścieków - stosownie do Zarządzenia Nr 324/2009 z dnia 8 września 2009 r.

AGREGAT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

KOMUNIKATY PREZYDENTA MIASTA LESZNA UTWARDZANIE ULIC

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej w ul. Kossaka i ul. Orłowskiego na odcinku od Kossaka do Gierymskiego w Lesznie, wraz z wyposażeniem technicznym. Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest: Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pok. nr 24, II piętro.

MYJNIA SAMOCHODOWA

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi samochodów, sklepu z częściami zamiennymi do samochodów oraz myjni samochodowej typu CAR-WASCH wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi na działkach o nr geod. 1/66 i 1/68 w Lesznie w rejonie ulic: Portugalskiej, Irlandzkiej i Estkowskiego. Podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest : Leszek Kordek. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pok. 24, II piętro.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Działkowej, Żniwnej, Jęczmiennej, Gryczanej i Rzepakowej w Lesznie. Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest : Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pok. 24, II piętro.

STREFA I.D.E.A.

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie obejmującego budowę nawierzchni ulic: Usługowej, Mierniczej, Energetyków, Budowlanych oraz dróg dojazdowych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami : 37KDz, 46KDgp, 45KDI, 43KDd i 44KDd wraz z infrastrukturą podziemną: kanalizacją deszczową z urządzeniami podczyszczającymi i odprowadzającymi wody opadowe do ziemi, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową i oświetleniem ulicznym. Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest : Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.

BUDOWA DROGI

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej Aleje Konstytucji 3 Maja z ulicą Osiecką w Lesznie wraz z wyposażeniem technicznym. Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest: Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pok. 24, II piętro.

„Dostawa agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”. Urząd Miasta Leszna, ul. K.Karasia 15, 64100 Leszno informuje, że w dniu 17 września 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy ul. K.Karasia 15 zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na „Dostawę agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.leszno.pl Dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04.

PRZETARG POLONEZ TRUCK 1.6

Ogłoszenie o II pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Polonez Truck 1.6 Kat. 2.3t Nr rejestracyjny LNE 7106 Rok prod. 1997. OGŁOSZENIE Urząd Miasta Leszna, ul. K.Karasia 15, 64100 Leszno informuje, że w dniu 18 września 2009 r. na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy ul. K.Karasia 15 zostało zamieszczone ogłoszenie o II pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Polonez Truck 1.6 Kat. 2.3t Nr rejestracyjny LNE 7106 Rok prod. 1997. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Polonez Truck” z zastrzeżeniem „Nie otwierać przed dniem 29 września 2009 r., do godz.12.15” do dnia 29 września 2009 r. do godz. 12 w siedzibie sprzedającego przy ul. K.Karasia 15, pok. 1B.Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2009 r. o godz. 12.15 w pok. 1A przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać samochód Polonez Truck w dniu 29 września 2009 r. w godz. 9-11 przy ul. Wałowej 5 w Lesznie po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem Referatu Administracyjno-Gospodarczego tel. kontaktowy 065 529 81 03/04. Cena wywoławcza wynosi 1.100,00 zł (słownie złotych: jeden tysiące sto 00/100) w tym VAT (22%) 198,36 zł. Osoba do kontaktu Maciej Dubiel, tel. 065 529 81 04. Odbiór samochodu nastąpi po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty na konto lub w kasie Urzędu Miasta Leszna.


SPORT

30

Nasi reprezentanci startowali z sukcesami w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików w Koszalinie. Zawodnicy Kadeta Rawicz wywalczyli cztery medale, natomiast o jeden kr¹¿ek wiêcej zdobyli lekkoatleci Achillesa Leszno. Z jednym medalem wrócili do Leszna przedstawiciele Astromalu-Krokus.

BASEBALL

Czas na z³oto

Demony Miejska Górka g³adko przebrnê³y przez pó³fina³ play-off, pokonuj¹c w dwumeczu Silesiê Rybnik. W pierwszym spotkaniu u siebie miejskogóreczanie zwyciê¿yli 11:1, natomiast w miniony weekend na wyjeŸdzie przypieczêtowali awans do fina³u rozgrywek o mistrzostwo Polski, wygrywaj¹c 8:4. Demony pojecha³y mocno zmobilizowane na rewan¿ do Rybnika. Szkoda by³o wypuœciæ z r¹k szansê wygrania pó³fina³u w dwóch zamiast w trzech pojedynkach. Zadanie wykonali. Gospodarze zagrali lepiej ni¿ tydzieñ wczeœniej w Miejskiej Górce. Zale¿a³o im, ¿eby wyrównaæ bilans rywalizacji. Nie byli jednak w stanie sprostaæ Demonom. Nasz zespó³ zagra³ poprawnie w ataku i obronie, na szczególne wyró¿nienie zas³u¿yli miotacze Patryk Pawlicki

LEKKOATLETYKA

W formie

W dobrej formie s¹ dwaj najlepsi sprinterzy Astromalu-Krokus Leszno. Rafa³ B³ocian i Pawe³ Ptak z powodzeniem startowali w Memoriale Duneckiego i lidze czeskiej. Pierwsza z tych imprez odby³a siê w Toruniu. Wyst¹pi³ w niej B³ocian, który œwietnie radzi³ sobie w trójboju sprinterskim. Na 60 m poprawi³ rekord ¿yciowy wynikiem 6,90. Na setkê uzyska³ 10,72, natomiast jednej setnej sekundy zabrak³o mu do poprawienia ¿yciówki na 200 m (21,20). W tym ostatnim biegu zdo³a³ jednak przedzieliæ srebrnego i br¹zowego medalistê mistrzostw Polski. U naszych po³udniowych s¹siadów startowa³ z kolei Pawe³ Ptak, który wzi¹³ udzia³ w zawodach ligi czeskiej. Wyst¹pi³ w biegu na 100 m, w którym zaj¹³ drugie miejsce z czasem 10,71. (ceg)

i Dawid Sulikowski. – Wiedzieliœmy, o co walczymy – powiedzia³ Kamil Zbara¿, trener Demonów. – Nigdy jeszcze nie przeszliœmy pó³fina³u. W ostatnich trzech sezonach przegrywaliœmy go i na pocieszenie zdobywaliœmy br¹zowe medale. Wreszcie jednak osi¹gnêliœmy wymarzony fina³, wreszcie zmienimy kolor medali. Ju¿ teraz mo¿emy mówiæ o historycznym osi¹gniêciu, bo mamy w kieszeni srebrne kr¹¿ki. Ale nasz apetyt jest wiêkszy, mierzymy w z³oto. Rywalem Demonów bêd¹ Gepardy ¯ory, które w drugim pó³finale pokona³y ubieg³orocznego mistrza Polski MKS Kutno. Rywalizacjê z Gepardami (wicemistrzem kraju sprzed roku) miejskogóreczanie rozpoczn¹ w sobotê i niedzielê u siebie. Gra o z³oto toczyæ siê bêdzie do trzech zwyciêstw. J.W.

SPEEDROWER

Fina³ IMP

Leszno bêdzie w najbli¿szy weekend aren¹ Indywidualnych Mistrzostw Polski w speedrowerze. W imprezie wystartuje a¿ 64 zawodników w tym 10 z AstromaluSzawer Leszno i 3 z Pavartu Rawicz. Na sobotê zaplanowano 4 turnieje eliminacyjne. Pierwszy z nich rozpocznie siê o godz. 11, a kolejne odbywaæ siê bêd¹: o 13, 15 i 17. W niedzielê o 10 rozegrany zostanie pierwszy pó³fina³, natomiast drugi odbêdzie siê dwie godziny póŸniej. Fina³owa rozgrywka rozpocznie siê o 16. Mistrza Polski na 2009 rok powinniœmy poznaæ oko³o 18. Z³otego medalu zdobytego przed rokiem broni w Lesznie reprezentant gospodarzy – Marcin Szymañski. (ceg)

LEKKOATLETYKA

Medale w Koszalinie

(14,08 – rekord ¿yciowy), Anna Jazdoñczyk dziesi¹ta w biegu na 100 m (13,72) oraz Barbara Olejniczak dziewi¹ta w biegu na 300 m pp³ (51,97). Wszyscy medaliœci uzyskali awans na Memoria³ im. Janusza Kusociñskiego – s¹ to mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej – który odbêdzie siê w dniach 25-26 wrzeœnia w Zamoœciu. UKS Achilles zdoby³ 13 pkt do wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y oraz zaj¹³ dziesi¹te miejsce wœród 56 klubów sklasyfikowanych na tych zawodach. Dzieñ wczeœniej we Wroc³awiu odby³ siê ogólnopolski mityng lekkoatletyczny, w którym bezkonkurencyjny w biegach sprinterskich okaza³ siê Grzegorz Zimniewicz z Achillesa. Wygra³ bieg na 100 m (10,87) oraz na 200 m (21,80). Jeden kr¹¿ek wywalczyli w Koszalinie Fot. archiwum reprezentanci Astros Rawicka ekipa na mistrzostwach. Od lewej stoj¹: Nowicki, Sami³o, Lulek, Staœkie- malu-Krokus. Br¹z w wicz, Juchnowicz, Tarnowska. W przysiadzie od lewej: Kwasigroch, Dziadykiewicz, Han- biegu na 1000 m zdoby³ Dariusz Katarzyñkiewicz i Norbert. ski (2.44,14 – ¿yciówW rzucie m³otem, rawickiej kon- gu na 110 m pp³ – 16,15 (biega³ na ka). Pi¹ta w oszczepie by³a Karolikurencji, ca³e podium by³o dla Ka- p³otkach ,,juniorskich’’ o wysokoœci na Stankowiak, a ósmy w chodzie na deta, gdy¿ srebro zdoby³ Krystian 99 cm, do tej pory natomiast starto- 5 km Wojtek Wendzonka. Sami³o (rekord ¿yciowy 49,99), a wa³ na p³otkach 91,4 cm) (ceg), J.W. Z pi¹tki medalistów Achillesa br¹z Maciej Juchnowicz (rekord ¿yciowy 43,10). Dwa nastêpne miejsca Leszno z³oto w pchniêciu kul¹ wyte¿ zajêli reprezentanci Kadeta – walczy³ Dawid Wielochowski (14,49 SPEEDROWER Adam Kwasigroch (42,35) i Daniel m). Dwa srebrne medale zdoby³a Dziadykiewicz (¿yciówka 41,60), a Karolina Niemczal: na 100 m siódmy by³ Jakub Lulek (rekord ¿y- (12,86), ustanawiaj¹c nowy rekord ¿yciowy i na 300 m (42,21). Trzeci ciowy 41,05). W rzucie m³otem dziewcz¹t srebrny medal uzyska³a Ewa Poloch czwarta by³a Joanna Tarnowska w biegu na 300 m pp³ (48,88), tak¿e ustanawiaj¹c nowy rekord ¿yciowy. (34,37). Takie samo miejsce w biegu na 600 m zaj¹³ Piotr Nowicki Na najni¿szym stopniu podium w (1:30,69). Szósty na 1000 m by³ Ka- biegu na 600 m stan¹³ w Koszalinie mil Hankiewicz (2:52,47). W kla- Marcin Piotrowiak (1,28,91). Bardzo W meczu na szczycie ekstraligi syfikacji dru¿ynowej Kadet zaj¹³ udanie zaprezentowa³a siê równie¿ dru¿yna Astromal-Szawer okazasiódme miejsce (na 55 klubów), Martyna Poloch, zajmuj¹c pi¹te ³a siê lepsza od TS¯ Toruñ. Leszuzyskuj¹c 18 pkt do klasyfikacji miejsce w biegu na 300 m pp³ (49,92 czynianie wygrali 96:78 i z nawi¹zwspó³zawodnictwa sportowego – nowy rekord ¿yciowy). Tu¿ za po- k¹ odrobili czteropunktow¹ stratê dium znalaz³a siê natomiast sztafeta z pierwszego meczu w grodzie Kodzieci i m³odzie¿y. Dwóch reprezentantów w mi- 4x100 m dziewcz¹t (53,72) w sk³a- pernika. strzostwach mia³ Szok Bojanowo. dzie: Monika Konieczna, Ewa PoNiedzielny pojedynek mia³ bardzo loch, Martyna Poloch i Anna Jazdoñ- nerwowy przebieg. Emocje udzieli³y Wrócili bez medalu, ale z rekordami ¿yciowymi. Marcin D¹browski za- czyk. Na wyró¿nienie zas³u¿y³y rów- siê zawodnikom na torze, a tak¿e j¹³ pi¹te miejsce na 300 m (rekord nie¿: Monika Konieczna na 100 m dzia³aczom. Po ostatnim wyœcigu dosz³o w parkingu do przepychanek i s³ownych utarczek. Gospodarze prowadzili jednak od pierwszego wyœcigu i wygrali zas³u¿enie. Punkty dla nich zdobyli: Marcin Szymañski 23, Maciej Ganczarek 19, Patryk Kriger 13, Maciej Skowronek 12, Krystian Górniaczyk i Patryk Jakubczak po 11, Rados³aw Handke 9. Dziêki tej wygranej leszczynianie mocno przybli¿yli siê do kolejnego z³otego medalu Dru¿ynowych Mistrzostw Polski. Czeka ich jeszcze wyjazd do ¯o³êdowa i mecz u siebie z zespo³em ze Œwiêtoch³owic. Do najjaœniejszych punków rawickiej ekipy nale¿eli Katarzyna Staœkiewicz, która wygra³a skok w dal z rekordem ¿yciowym 5,30 m i Krzysztof Norbert, który zwyciê¿y³ w rzucie m³otem z wynikiem 52,85 m. Norbert startowa³ tak¿e w pchniêciu kul¹, zajmuj¹c siódme miejsce z wynikiem 12,59 m.

¿yciowy 39,05) i dziewi¹te na 100 m (¿yciówka 12,22). Brygida Szmuk by³a piêtnasta na 300 pp³, bij¹c rekord ¿yciowy wynikiem 55,09. Inny reprezentant Szoku, Mateusz Chmieliñski, startowa³ w ogólnopolskim mityngu rozegranym w Warszawie. W skoku o tyczce uzyska³ wynik 3,40 (rekord ¿yciowy), w bie-

Nerwowe spotkanie

(ceg)


SPORT

31

SZERMIERKA

Pucharowe fechtowanie

Młodzi leszczyńscy floreciści startowali w miniony weekend w dwóch ogólnopolskich imprezach. Walczyli we Wrocławiu i w Toruniu.

Fot. E. Baldys V Po tym nokaucie na Oli Drzewińskiej leszczyńskie koszykarki opuściły parkiet.

KOSZYKÓWKA

Zeszły z parkietu W niecodzienny sposób zakończył się poniedziałkowy mecz sparingowy leszczyńskich koszykarek z Dynamem Moskwa. W siódmej minucie drugiej kwarty, przy stanie 19:25 dla rywalek, zespół gospodarzy opuścił parkiet na znak protestu przeciwko brutalnej grze Rosjanek. Zawodniczki Dynama od początku spotkania grały bardzo ostro. Już w pierwszej akcji byliśmy świadkami brutalnego zagrania ze strony gości. Później jeszcze kilkakrotnie Rosjanki używały łokci. Czara goryczy przelała się pod koniec drugiej kwarty, kiedy po kolejnym zagraniu na parkiet padła Ola Drzewińska. Zawodniczka zwijała się z bólu. Jak się okazało, doznała złamania nosa. W tym momencie jej klubowe koleżanki, po konsultacji ze sztabem szkoleniowym Super-Pol Tęczy, opuściły parkiet i udały się do szatni. – My chcemy grać w koszykówkę, a nie walczyć na łokcie. Rywalki od pierwszej minuty chciały pokazać, że są wielką drużyną i mamy się przed nimi położyć. Często faulowały i dobrze, że nie złamały też nosa Żanecie Durak. Trzeba było to przerwać, bo doszłoby do jatki na boisku – mówił po spotkaniu trener Jarosław Krysiewicz. Zdziwieni postawą leszczynianek byli goście z Moskwy. – Jest nam przykro z powodu kon-

tuzji zawodniczki gospodarzy, ale takie rzeczy zdarzają się w profesjonalnym sporcie. Tak się gra nie tylko w Rosji, ale także w europejskich pucharach – tłumaczył postawę swojej drużyny Siergiej Szczepotkin, szkoleniowiec Dynama, który dodał, że podczas swoje sportowej kariery czterokrotnie miał złamany nos. Kontuzja Drzewińskiej mocno pokrzyżowała szyki leszczyńskiej ekipie. Ola dołączyła bowiem do Edyty Krysiewicz (zerwana torebka stawowa) i Barbary Głockiej (uraz kolana). Pozostaje wierzyć, że wspomniane koszykarki szybko się wykurują i będą gotowe do inauguracyjnego meczu Ford Germaz Ekstraklasy z Odrą Brzeg, który odbędzie się w Lesznie 1 października. A już w najbliższy weekend leszczynianki wybierają się na turniej właśnie do Brzegu. Z kolei za tydzień, w piątek, w hali Trapez odbędzie oficjalna prezentacja drużyny Super-Pol Tęcza. Rozpocznie się o godzinie 18.30. Szczegóły we wtorkowym „ABC”. (ceg)

urodziny, imieniny prywatki 18-stki spotkania klasowe imprezy pracowników Leszno, ul. Niepodległości 70 (nad Freshmarketem)

W stolicy Dolnego Śląska odbył się I Puchar Polski Juniorów Młodszych. Dla kilkorga z leszczynian był to debiut w tej kategorii wiekowej. Tak było m.in. w przypadku Bartosza Cegielskiego. Niespełna 15-letni zawodnik IKS Jamalex Leszno nie przestraszył się starszych kolegów (startowali floreciści do lat 17) i dotarł do finałowej ósemki. W niej uległ faworyzowanemu Krystianowi Gryglewskiemu z AZS-AWFiS Gdańsk, który wygrał zresztą całe zawody i zajął ostatecznie 8. miejsce. Z pozostałych zawodników IKS Jamalex 30. był Kajetan Dłużyński, a 35. Patryk Kolak. Obaj stoczyli bratobójczy pojedynek. Miłosz Zdęga zajął 42. pozycję, Mateusz Nowak był 45., a Mikołaj Przezbórski – 51. W gronie dziewcząt Leszno re-

prezentowały we Wrocławiu tylko zawodniczki Polonii. Najlepiej z nich spisała się Aleksandra Gospodarowicz, która zajęła 11. miejsce. Basia Miętka była 28., a Katarzyna Kucharska – 32. Toruń gościł w miniony weekend najmłodszych florecistów. W sobotnim turnieju dziewcząt znakomicie spisała się Malwina Jurga z Polonii Leszno, która dotarła do wielkiego finału i zajęła ostatecznie 2. miejsce. Ewelina Kolak była 14., Renata Tomczak – 18., Weronika Król – 27., Aleksanadra Hodura – 32. (wszystkie IKS), Jagoda Dyba – 36., Patrycja Białkowska – 40. (obie Polonia), Anna Zamelek – 45. i Aleksandra Kolan – 47. (obie IKS). W rywalizacji starszych dziewcząt 21. była Monika Kreczetowska z Polonii, 35. jej klubowa koleżanka Mi-

chalina Bórkowska, 37. Anna Buszka i 42. Sonia Mocek (obie IKS). Wśród młodzików 22. miejsce zajął Mikołaj Rygus z Polonii. Jego klubowy kolega Maciej Miętki był 28., Piotr Niedzielski – 36., a Mikołaj Wietrzykowski – 37. Miejsca zawodników IKS Jamalex: Mateusz Gluma – 45., Kacper Rynkowski – 48., Kamil Krystkowiak – 49. i Mikołaj Krzywacz – 50. Wśród dzieci świetnie spisał się Adrian Wojtkowiak z IKS-u, który zajął 5. miejsce. Jędrzej Bórkowski (Polonia) był 18., Bartosz Kochański (Polonia) – 29., Piotr Łaszczyński – 39., Aleksander Kuźma – 46., Mikołaj Sadowski – 48. i Aleksander Duda – 52. (wszyscy IKS). Wyjazd zawodników IKS Jamalex do Torunia wsparł UMiG Rydzyna. (ceg)

PIŁKA RĘCZNA

Inaugurują sezon W najbliższy weekend drugoligowe rozgrywki rozpoczynają drużyny z Leszna i Kościana. Z tej dwójki tylko Arot-Astromal zagra przed własną publicznością. W sobotę o godzinie 18 podopieczni Ryszarda Kmiecika zmierzą się z rezerwami ekstraligowego Zagłębia Lubin. Leszczynianie grali z tym zespołem w minioną sobotę w turnieju towarzyskim i pokonali rywala 37:32. Mamy nadzieję, że także w lidze okażą się lepsi. Tęcza Kościan zainauguruje sezon od wyjazdowej potyczki w Bystrzycy Kłodzkiej z Krokusem. (ceg)

Fot. E. Baldys V Drużyna Arotu-Astromal Leszno.

Na jednym torze bawi się równocześnie do 8 osób Kręgielnia czynna: pon.-czw. w godz. 16-22 pt.-sob. do godz. 23 niedz. w godz. 12-22 Rezerwacja torów: tel. 065 520 45 74 kom. 601 170 495

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

P.U.H. B&B Sp.j

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88

Gazeta „ABC”, 64–100 Leszno, ul. Słowiańska 63, tel. 065 529–25–40, 065 529–47–27, tel./fax 065 529–48–81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z–ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk–Sierszulska, Łukasz Domagała, Jacek Kuik, Lidia Lewandowska, Lidia Matuszewska – z–ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – p.o. sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Kinga Zydorowicz, współpracownik: Dariusz Borowski. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64–100 Leszno, ul. Słowiańska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 60–175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814–85–10. ISSN 1231–9082.


Sport Korespondencja z Anglii

Hampel przed szansą Trzech najlepszych zawodników dzisiejszego challenge`u w Coventry awansuje do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Czy będzie wśród nich leszczynianin Jarosław Hampel? Popularny „Mały” już zimą tego roku zapowiadał, że powrót do cyklu Grand Prix, w którym występował w latach 2004-07, to dla niego najważniejszy cel obecnego sezonu. – Stać mnie na walkę z najlepszymi

Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. R1. R2.

– mówił podczas marcowej prezentacji drużyny Jarosław Hampel. Żużlowiec Unii Leszno pomyślnie przeszedł kolejne rundy eliminacyjne i bez problemu dotarł do Grand Prix Challenge. W piątkowy wieczór przystąpi do walki o trzy miejsca premiowane awansem. – Zapowiada się naprawLista startowa dę ciężki bój. Jest szesnastu chętnych do awansu i nikt Zawodnik Kraj nie będzie zapewne odpuszChris Holder Australia czał. Priorytetem jest miejsce w czołowej trójce, ale jeśli Jarosław Hampel Polska się nie uda, to trzeba robić Kauko Nieminen Finlandia wszystko, aby zająć jak najwyższą lokatę – dodał leszChris Harris W. Brytania czynian. Lukas Dryml Czechy Jest to o tyle istotne, że Jonas Davidsson Szwecja dobry występ w Coventry może potwierdzić wysokie Piotr Protasiewicz Polska aspiracje zawodnika Unii, Grzegorz Walasek Polska dla którego alternatywą może być przyznanie „dzikiej karKenneth Bjerre Dania ty”. A o tym mówi się coraz Magnus Zetterstroem Szwecja głośniej w kuluarach Grand Prix. Jurica Pavlic Chorwacja – Owszem, gdzieś tam poMartin Smoliński Niemcy jawiły się jakieś plotki na ten temat, ale żadnych konkretFredrik Lindgren Szwecja nych informacji nie dostaDavey Watt Australia łem. Ja koncentruję się przede wszystkim na challenge`u. On Adrian Miedziński Polska jest w tej chwili dla mnie najMaksim Bogdanow Łotwa ważniejszy – twierdzi krajowy lider „Byków”. Antonio Lindbaeck Szwecja Zawody odbędą się na toTobias Kroner Niemcy rze w Coventry, który nie sta-

Warto wspomnieć, że wśród żużlowców startujących w dzisiejszych zawodach jest też drugi z przedstawiciel Unii Leszno. Mowa o Juricy Pavlicu, który nie zalicza się jednak do grona faworytów. Trudno liczyć na jego dobry występ po ostatnich niepowodzeniach na polskich, szwedzkich i angielskich torach. Chorwat nie kryje zresztą, że dla niego najważniejszym tegorocznym startem będzie finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, który 3 października odbędzie się w Gorican, w jego rodzinnej Fot: E. Baldys miejscowości. Relacji z dzisiejV Jarek Hampel ma za sobą udane starty w Grand Prix. Czy po dzisiejszym turnieju w szego turnieju Grand Coventry wróci do tego elitarnego cyklu? Prix Challenge można wysłuchać na antenie nowi dla Jarka wielkiej tajemnicy. potrafią zaskakiwać. Na wszystkich – Znam ten obiekt, bo kilkakrotnie rywali trzeba będzie zatem uważać. Radia „Elka”. Początek o godzinie 21. na nim startowałem. Jest do duży tor, jak na angielskiej warunki. Niewiadomą pozostaje przygotowanie nawierzchni, dlatego kluczowe będzie dopasowanie sprzętu. Ważny będzie oficjalny trening, który pozwoli dobrać odpowiednie przełożenia. A kto zdaniem Hampela będzie najgroźniejszym konkurentem w walce o awans? – Trudno powiedzieć. To są specyficzne zawody, w których często zawodnicy nie będący faworytami

Ju¿ w krótc e najwi êksza ekspo w Les zycja znie!

W każdym biegu trzeba być maksymalnie skoncentrowanym. W gronie uczestników challenge`u – oprócz leszczynianina – jest jeszcze trzech innych reprezentantów Polski. To Piotr Protasiewicz i Grzegorz Walasek z Falubazu Zielona Góra oraz Adrian Miedziński z Unibaksu Toruń. Stawka pozostałych finalistów jest niesamowicie mocna, dlatego awans choćby jednego naszego żużlowca do światowej elity będzie sporym sukcesem.

Hampel w statystyce Starty GP

39

Finały GP

10

Zwycięstwa GP

0

Punkty GP

364

Biegi GP

211

Wygrane biegi GP

55

DARIUSZ CEGIELSKI


Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI

Wielki Wakacyjny Rynek 32 Konkurs Leszno

Biuro Podróży

Słowiańska 11 czytaj str. 5 ul. (nad Rossmannem)

ABC

Losowanie nagród w piątek 18 września o godz. 18.30 w kawiarni DELICJE (obecność obowiązkowa).

Leszno

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kupcy chcą ratować leszczyńską starówkę str. 2

E I K YŃS

T S O G

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 73 (2121) 18.09-21.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Specjalny dodatek

Ogrzewanie str. 16-17

Wygraj bilety na ciekawe koncerty str. 14 i15

O jeden kredyt za daleko Teczki na arcybiskupa Fot. archiwum

Mieszkająca w Lesznie rodzina arcybiskupa Baraniaka dopiero niedawno dowiedziała się, jak próbowano zniszczyć ich krewnego str. 10-11

8 miesięcy po tragedii W Machcinie – miejscu styczniowej podwójnej zbrodni – ludzie wciąż pamiętają ten dramat str. 14 Fot. E.Baldys

Im łatwiejszy kredyt, tym większe problemy – przekonało się o tym wielu mieszkańców naszego regionu. Zadłużeni do granic możliwości str. 12-13 nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji.


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Siedem milionów na szpital Gostyński szpital otrzyma ponad siedem milionów złotych dofinansowania na modernizację z funduszy unijnych. Wniosek o finansowe wsparcie wystosował powiat w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na działania 5.3 dotyczące poprawy warunków ochrony zdrowia. Na liście znalazło się 26 wniosków, ale tylko pierwszych sześć ma otrzymać pieniądze. Właśnie na szóstym miejscu znalazł się powiat gostyński, któremu przyznano ponad siedem 7 mln zł. – Do programu zakwalifikowano rozbudowę budynku sióstr na pomieszczenia dla oddziału ginekologiczno – położniczego, który wykonaliśmy już trzy lata temu – wyjaśnia wicestarosta Janusz Sikora. – Drugi etap modernizacji już się rozpoczął i potrwa do końca maja przyszłego roku. Przebudowane zostaną niektóre oddziały szpitalne, w miejscu chirurgii dziecięcej, która przeniesiona zostanie na drugie piętro, powstanie izba przyjęć. Pobudo-

wane będą podjazdy dla ambulansów oraz osób niepełnosprawnych i wymieniona winda. W trzecim etapie zaplanowano przebudowę parteru Zespołu Przychodni Zdrowia przy ul. Wrocławskiej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Jego realizacja ma potrwać od lutego do końca sierpnia przyszłego roku. W ostatnim, czwartym etapie ma być przebudowany blok operacyjny dzięki czemu powstanie dodatkowa, trzecia sala operacyjna. Na parterze będzie centrum diagnostyczne szpitala z RTG, USG, pracownią mammograficzną i tomograficzną. Czwarty etap ma się zakończyć w październiku 2011 roku. Całkowity koszt wszystkich zaplanowanych inwestycji wyniesie prawie 11.700.000 zł. Ponad 10 mln zł to koszty kwalifikowane, na które powiat mógł otrzymać dofinansowanie. – Poziom dofinansowania wynosi do 75 procent tych kosztów – tłumaczy wicestarosta. – Wnioskowaliśmy o 7.552.500 złotych, otrzymaliśmy ES 7.082.825 złotych.

Uczą się kulać Na gostyńskiej kręgielni czterdziestu młodych ludzi uczy się gry w kręgle pod okiem utytułowanych zawodników Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej. Spotkania treningowe realizowane są w ramach projektu Stowarzyszenia Dziecko pod nazwą „Zajęcia na kręgielni – atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”. Instruktorami są wicemistrzowie Polski Violetta Kolendowicz i Marek Podyma. Uczestnicy zajęć poznali już zasady BHP na kręgielni, podstawy gry w kręgle, zasady punktacji, techniki rzutu, rozbiegu i położenia kuli, zasady gry w kręgle pełne i w kręgle zbierane. Uczestniczyli też w zabawach na bazie współzawodnictwa grupowego.

Odbędą się również dodatkowe spotkania z wicemistrzami Polski gry w kręgle, którzy opowiedzą młodzieży o swoich sukcesach i zaprezentują trofea. Cykl bezpłatnych zajęć na kręgielni jest realizowany dzięki dofinansowaniu wojewody wielkopolskiego uzyskanemu przez stowarzyszenie w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin wiejskich”. Organizację projektu wsparli także: Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu, Dom Dziecka w Bodzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Kręgielnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu. ES

Niewidomi na Świętej Górze W dwusetną rocznicę urodzin Ludwika Braille`a na Świętą Górę przybędzie ogólnopolska pielgrzymka osób niewidomych i niedowidzących. Pielgrzymi przyjadą do świętogórskiej bazyliki dzisiaj w południe. Po przywitaniu i drodze krzyżowej zapoznają się z postacią świętego Filipa oraz wysłuchają wykładu „Ludwik Braille, wzór dla dzisiejszego niewidomego”. Pierwszy dzień pobytu zakończy msza święta pod przewodnictwem ks. Kon-

Wesołe igrzyska w nowej sali Przy Zespole Szkół w Starej Krobi pobudowano nową salę gimnastyczną. Inwestycja trwała trzy lata i kosztowała około dwóch milionów złotych. Podczas uroczystego oddania jej do użytku uczniowie przeprowadzili niecodzienne igrzyska szkolne. Igrzyska zorganizowano z dużym poczuciem humoru, a do udziału w nich zwerbowano także zaproszonych gości. Na przykład poseł Wojciech Ziemniak pokazał, jak się rzuca do kosza... ziemniakiem. Konkurencje były bowiem bardzo nietypowe. Rzuty do kosza odbywały się byle czym, jako dysk do rzutów służył beret, w podnoszeniu ciężarów atrybutami były wypchane torby. Te z łatwością udźwignął burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. W zapasach (na zimę!) rewelacyjnie poradziły sobie dziewczyny przenosząc z koszy warzywa i owoce. Budowa sali gimnastycznej rozpoczęła się w 2007 roku. Wydano na nią około 2 mln zł z budżetu gminy. 70.000 zł gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie sali. Przy okazji cały budynek szkoły zyskał nową elewację. Nowa sala ma 24 metry długości i 12 metrów szerokości. – Ta sala była oczekiwana od wielu lat, będzie wykorzystywana głównie do zajęć wychowania fizycznego – wyjaśnia Bogdan Paluszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Starej Krobi. – Mamy również uczniowski klub sportowy. Są też zainteresowane osoby prywatne i zakłady pracy wynajmowaniem jej po godzinach zajęć. Dyrektor szkoły marzy jeszcze o boisku wielofunkcyjnym i bieżni lekkoatletycznej. Gmina ma jednak na najbliższe lata inne plany. – W latach 90. zdecydowano, że

▲Podczas uroczystości sala gimnastyczna zamieniła się w arenę igrzysk.

w Starej Krobi będzie szkoła podstawowa i gimnazjum, ale bez sali nie była to pełna placówka – przyznaje Sebastian Czwojda, burmistrz Krobi. – Kolejną oświatową inwestycją będzie przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół w Krobi oraz zastąpienie prowizorycznego baraku z lat 80. w Pudliszkach i rozbudowa tamtejszej szkoły.

ES

Zbierali dla Rafałka Ponad dziesięć tysięcy złotych uzbierano podczas festynu w Michałowie, który zorganizowano dla trzyletniego Rafałka z Babkowic, chorego na nowotwór szpiku kostnego. Festyn przygotowali mieszkańcy wsi.

rada Zygmunta, duszpasterza niewidomych Archidiecezji Poznańskiej, homilię wygłosi ks. Andrzej Gałka, krajowy duszpasterz niewidomych. Drugiego dnia pielgrzymi będą uczestniczyć w kolejnych nabożeństwach, wykładach i rozważaniach poświęconych sensowi cierpienia i roli kapłana. Sobotnie spotkanie zakończy msza święta o godz. 12 pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego metropolity poznańskiego.

ES

Będzie oczyszczalnia W Pogorzeli rusza budowa oczyszczalni ścieków. To największa i najważniejsza inwestycja w ostatnich latach w tej gminie. Koszt budowy oczyszczalni wyniesie nieco ponad 5.600.000 zł. Prawie 3 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na realizację zadania Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich uzyskał pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2 mln zł, którą po-

ręcza i będzie spłacać gmina Pogorzela. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 czerwca 2011 roku. – Główne zadania zostaną wykonane w roku przyszłym, natomiast w następnym przewidziane są prace wykończeniowe oraz rozruch oczyszczalni – wyjaśnia Piotr Curyk, burmistrz Pogorzeli. Oczyszczalnia powstanie przy ul. Wiosny Ludów w Pogorzeli, w pobliżu Strzelnicy Bractwa Kurkowego. Wykonawcą robót jest PPU PRO-MET z Koźmina Wlkp.

ES

▲Na festyn przybyło bardzo wiele osób, nie tylko mieszkańców Michałowa.

Na imprezę przyjechali m.in. żużlowiec Marcin Nowaczyk z Kolejarza Rawicz i kierowca rajdowy Piotr Rudzki, wystąpiły zespoły i soliści z Piasków i Gostynia, karatecy i rycerze. Organizatorkami i pomysłodawczyniami festynu były mieszkanki Michałowa: Teresa Dratwiak, Justyna Wesołek, Mirosława Urbaniak i Natalia Janicka. W imprezę zaangażowali się niemal wszyscy mieszkańcy wioski. Strażacy kierowali ruchem,

gospodynie upiekły ciasta, były losy, kiełbaski z grilla, grochówka, przejażdżki bryczką, samochodem wyścigowym, motocyklami. Mieszkańcy potrafili też zaangażować i włączyć do działania wiele firm, instytucji i osób prywatnych. Całkowity dochód z festynu przeznaczony został na pomoc dla Rafałka, który cierpi na nowotwór szpiku kostnego. Jego ojciec i dziadkowie pochodzą z Michałowa.

ES

Pomyśl o płucach Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Jestem realizuje kolejny w tym roku projekt, tym razem pod nazwą „Zadbaj o swoje płuca”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat chorób układu oddechowego i sposobów wczesnego ich wykrywania. W ramach projektu zostaną między innymi przeprowadzone profilaktyczne badania rentgenowskie. Akcja obejmie mieszkańców powiatu gostyńskiego powyżej 40. roku życia. – Bezpłatne badania rentgenowskie będą się odbywać w przychodniu NZOZ HATA-X-RAY w Gostyniu przy ulicy Przy Dworcu – wyjaśnia Aniela Michalska, prezes stowarzyszenia Jestem. – Zapisy prowadzą partnerzy projektu. Można też zgłaszać się dzwoniąc bezpośrednio pod numer 607 38 00 18. Liczba badań jest ograniczona. Badania zapisanych osób odbywać się będą w dni robocze od 1 do 14 października w godz. 8-12. Po badaniu pacjent otrzyma zdjęcie RTG wraz z opisem. Po zakończeniu akcji, 18 listopada, w sali Fundacji Absolwent w Gostyniu zostanie przeprowadzony wykład na temat profilaktyki chorób układu oddechowego. Stowarzyszenie w ramach projektu wyda też nowy numer gazetki „Tylko Dobre Wiadomości”, zawierający informacje na temat walki z nałogiem palenia papierosów, który jest najczęstszą przyczyną nowotworów płuc. Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Jestem realizuje projekt „Zadbaj o swoje płuca” ze środków własnych oraz funduszy pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez powiat gostyński. ES


Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI

Wielki Wakacyjny Rynek 32 Konkurs Leszno

Biuro Podróży

Słowiańska 11 czytaj str. 5 ul. (nad Rossmannem)

ABC

Losowanie nagród w piątek 18 września o godz. 18.30 w kawiarni DELICJE (obecność obowiązkowa).

Leszno

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kupcy chcą ratować leszczyńską starówkę str. 2

E I K AÑS

I C ΠO

K

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 73 (2121) 18.09-21.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Specjalny dodatek

Ogrzewanie str. 16-17

Wygraj bilety na ciekawe koncerty str. 14 i15

O jeden kredyt za daleko Teczki na arcybiskupa Fot. archiwum

Mieszkająca w Lesznie rodzina arcybiskupa Baraniaka dopiero niedawno dowiedziała się, jak próbowano zniszczyć ich krewnego str. 10-11

8 miesięcy po tragedii W Machcinie – miejscu styczniowej podwójnej zbrodni – ludzie wciąż pamiętają ten dramat str. 14 Fot. E.Baldys

Im łatwiejszy kredyt, tym większe problemy – przekonało się o tym wielu mieszkańców naszego regionu. Zadłużeni do granic możliwości str. 12-13 nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji.


Redagują: Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Otworzą firmy Dwunastu bezrobotnych odebrało z rąk starosty kościańskiego Andrzeja Jęcza umowy na dotacje, które zostaną przeznaczone na uruchomienie firm. – Jesteście państwo przygotowani, aby tę działalność rozpocząć. Macie doświadczenie i wizję tego, co chcecie robić – powiedział do zebranych Andrzej Jęcz, zaznaczając, że przyznanie dotacji było warunkowane przedstawieniem biznesplanów, a także oceną szans powodzenia na rynku planowanych przedsięwzięć gospodarczych. – Jest to pomoc, która skrótowo może być opisana, jako przekazanie wędki, a nie przekazanie ryby. Jest to bardzo wydajna pomoc. Nieliczne są przypadki, że te

firmy przestały działać, mimo że rok zapisany w umowie minął. Starosta dodał, że konsekwentnie duża część ze środków, przeznaczonych na pomoc bezrobotnym, będzie przekazywana na te dotacje, gdyż jest to najlepsza forma pomocy. Udzielone dotacje wyniosły od 6700 zł do 18.000 zł. Przy ich wykorzystaniu będą świadczone usługi: ogólnobudowlane, informatyczne, poligraficzne i reklamowe oraz dekarskie. Ponadto otwarte zostaną m.in.: agencja marketingu internetowego, warsztat mechaniki i elektromechaniki, sklep z odzieżą używaną, punkt naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych, zakład stolarki budowlanej. (dab)

Węgrzy w Śmiglu Od poniedziałku w Śmiglu gościła młodzież z Węgier, która przyjechała tu w ramach projektu „Samorząd uczniowski – dyskusja o naszych granicach”.

Fot. D. Borowski VUmowy wręczał starosta Andrzej Jęcz.

Złożyli wniosek Dwadzieścia tomów i 3600 podpisów liczy wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Piotrowie koło Czempinia, złożony na ręce starosty kościańskiego. Planowana inwestycja ma docelowo służyć zagospodarowywaniu odpadów, zbieranych od 350 tysięcy osób. Wniosek złożyła Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt, w towarzystwie Macieja Augustynka, przedstawiciela związku oraz Macieja Gawareckiego, prezesa Zarządu Spółki Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt. ZMCZO Selekt z siedzibą w Czempiniu skupia 17 gmin wielkopolskich, z pięciu powiatów.

Głównym zadaniem organizacji jest proekologiczne gospodarowanie odpadami, przy wykorzystaniu specjalistycznego zakładu, składającego się m.in. z linii do segregacji odpadów i kompostowni. Dorota Lew-Pilarska stwierdziła, że przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę jest kamieniem milowym na drodze realizacji inwestycji. – To duży związek i nie jest łatwo pogodzić dążenia i plany tylu

Celem projektu jest przybliżenie młodym mieszkańcom Balatonfüzfö partnerskiej gminy i nawiązanie kontaktów między uczniami i ich rodzinami. Projekt wspierany finansowo przez burmistrza Śmigla i Rady Rodziców szkół podstawowej i gimnazjum w Śmiglu pilotuje Wojciech Adamczewski. Młodzi Węgrzy razem z polskimi kolegami uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz w zajęciach gmin o różnych problemach i niekiedy sprzecznych interesach – dodała. Prezes ZMCZO Selekt Maciej Gawarecki zaznaczył, że obecnie głównym zadaniem spółki jest profesjonalna i szybka budowa centrum. Następnie spółka zajmie się: organizowaniem selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, zbiórką i przetwarzaniem odpadów przydatnych do odzysku, współdziałaniem z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami, inicjowaniem wprowadzania w gminach zrzeszonych w związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w gospodarce odpadami komunalnymi oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie. Centrum ma funkcjonować od lipca 2011 roku. W początkowej fazie ma obsługiwać 240.000, a docelowo 350.000 mieszkańców. Jak stwierdził Maciej Gawarecki, inwestycja w Piotrowie jest najbardziej zaawansowaną tego typu inwestycją w kraju. Jej realizacja ma kosztować około 40 mln zł. W centrum na jednej zmianie przerabiane będzie 55.000 ton śmieci. (dab)

Zaproszenie Fot. archiwum VZłożony wniosek liczy aż dwadzieścia tomów.

Dzisiaj, 18 września o godz. 17 w auli kościańskiego Kolegium UAM (ul. Bernardyńska 2) odbędzie się kolejny z odczytów otwartych z cyklu „Wierni Niepodległej”. Tym razem Jan Pawicki wygłosi prelekcję pt. „Sierpień i wrzesień 1939 roku na Ziemi Kościańskiej”. (dab)

sportowych na Orliku. Zwiedzali Śmigiel i okolicę, spotkali się z władzami miasta, odwiedzili też Poznań i Leszno. Wiele radości dostarczyła im przejażdżka śmigielską kolejką wąskotorową.

By ułatwić nawiązanie kontaktów, gości zakwaterowano w śmigielskich rodzinach. – Mimo bariery językowej świetnie się ze sobą dogadujemy – mówią Maria i Laura, które goszczą u siebie węgierskie koleżanki. – Porozumiewamy się trochę po niemiecku, a gdy brakuje nam słów, radzimy sobie inaczej. W ruch idą ręce. Dziś, w piątek, wizyta delegacji w naszym kraju dobiegła końca. W maju przyszłego roku z rewizytą na Węgry pojadą młodzi śmiglanie. Tekst i fot. LL

Spotkanie dla mam W miniony wtorek w śmigielskim Centrum Kultury na spotkaniu organizacyjnym spotkały się panie zainteresowane udziałem w projekcie szkoleniowo-doradczym pt. „Maksymalna przyjemność w Śmiglu”. Program skierowany jest do mam, mieszkanek gminy Śmigiel. Obejmował będzie cykl szkoleń z zakresu własnego rozwoju, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, praw przysługujących matkom pracującym itp. Zajęcia są bezpłatne. W trakcie ich trwania dzieci kursantek będą korzystać z fachowej opieki. Każda

uczestniczka otrzyma chustę NATIBABY do noszenia dziecka. Zajęcia będą się odbywać w dwóch 12-osobowych grupach – w soboty w przedszkolu przy ul. Bohaterów 7 w Śmiglu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 października w godz. 9-13.30. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Aby skorzystać z kursu, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go wraz z kserokopią dowodu osobistego do Urzędu Gminy w Śmiglu. Wniosek można odebrać w urzędzie lub wydrukować ze strony http://www. mamy.fal.org.pl Tekst i fot. LL

Wykorzystali nieobecność Dopiero w ostatniej kolejce wyłoniony zostanie zwycięzca Kościańskiej Amatorskiej Siatkówki Plażowej. W minioną niedzielę rozegrano dziesiątą kolejkę, którą wygrał zespół Ciężko Powiedzieć. Zwycięska drużyna wykorzystała nieobecność lidera – zespołu Wyznawcy Żubra. Zainkasowane 12 punktów za zwycięstwo pozwoliło zbliżyć się do lidera na 9 punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna CC, trzecie Przyszliśmy Popatrzeć, a czwarte Parafianie.

Po dziesięciu kolejkach nadal prowadzą Wyznawcy Żubra, z dorobkiem 82 pkt. Drugie miejsce zajmuje Ciężko Powiedzieć (73 pkt), trzecie Tych Dwóch Co Ukradło Księżyc (54 pkt). Szanse na zajęcie pozycji medalowej mają także: Są Lepsi (50), CC (49), Parafianie (47) i Przyszliśmy Popatrzeć (43). Ostatnia kolejka zostanie rozegrana w niedzielę, 20 września o godz. 9 na boisku na os. Jagiellońskim w Kościanie. (dab)


Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI

Wielki Wakacyjny Rynek 32 Konkurs Leszno

Biuro Podróży

Słowiańska 11 czytaj str. 5 ul. (nad Rossmannem)

ABC

Losowanie nagród w piątek 18 września o godz. 18.30 w kawiarni DELICJE (obecność obowiązkowa).

Leszno

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kupcy chcą ratować leszczyńską starówkę str. 2

E I K IC

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 73 (2121) 18.09-21.09.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2,30 zł (w tym 7% VAT)

Specjalny dodatek

Ogrzewanie str. 16-17

Wygraj bilety na ciekawe koncerty str. 14 i15

O jeden kredyt za daleko Teczki na arcybiskupa Fot. archiwum

Mieszkająca w Lesznie rodzina arcybiskupa Baraniaka dopiero niedawno dowiedziała się, jak próbowano zniszczyć ich krewnego str. 10-11

8 miesięcy po tragedii W Machcinie – miejscu styczniowej podwójnej zbrodni – ludzie wciąż pamiętają ten dramat str. 14 Fot. E.Baldys

Im łatwiejszy kredyt, tym większe problemy – przekonało się o tym wielu mieszkańców naszego regionu. Zadłużeni do granic możliwości str. 12-13 nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji.


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Tañsze dowozy Na firmowym festynie Mnóstwo atrakcji znalaz³o siê na dziesi¹tym rodzinnym festynie integracyjnym, zorganizowanym przez ZPB Kaczmarek w Rawiczu. Firma co roku zaprasza swoich pracowników na takie imprezy. W tegorocznej, zorganizowanej na terenie Stadniny Koni Adama Lachery w Dêbnie, uczestniczy³o oko³o 300 osób. Z ca³ymi rodzinami przybyli nie tylko pracownicy z rawickiego zak³adu ZPB Kaczmarek, ale te¿ z zak³adów w Prusicach i Zielonej Górze oraz w Mochach, który obecnie jest osobn¹ firm¹, funkcjonuj¹c¹ pod nazw¹ ZPB Kaczmarek Wykonawstwo. W programie festynu ka¿dy

znalaz³ coœ interesuj¹cego dla siebie. Dla najm³odszych by³ dmuchany zamek, gry i zabawy (m.in. wyœcigi na pi³kach). Trochê starsi oraz doroœli mogli spróbowaæ umiejêtnoœci na symulatorze Formu³y 1. Dla doros³ych... urz¹dzono minikasyno. Pracownicy zak³adów rywalizowali w konkursie jazdy na quadach i przeci¹ganiu liny. Czynne by³o nawet stoisko kosmetyczne, w którym panie mog³y obejrzeæ pokazy makija¿u. Uczestnicy imprezy korzystali z przeja¿d¿ek bryczk¹ i przelotów balonem. Nie zabrak³o smako³yków z grilla i napojów... ch³odz¹cych. Festyn prowadzi³ Grzegorz Wolny. O czêœæ muzyczn¹ zadba³ zespó³ Partytur. Pracowników ZPB Kaczmarek i ZPB Kaczmarek Wykonawstwo oraz ich rodziny powita³ Krzysztof Kaczmarek. W zak³adach firmy pracuje 212 osób. W rodzinach pracowników jest 193 dzieci. W 2008 roku urodzi³o siê 11 nowych przedstawicieli wielkiej rodziny ZPB Kaczmarek, w tym roku 6. Tekst i fot. 3x J.W.

Po ubieg³orocznym wzroœcie cen za dowozy uczniów do szkó³ tym razem gminy zap³ac¹ mniej za te us³ugi. Stawki przewoŸników, którzy wygrali przetargi, s¹ bowiem ni¿sze. Ale na przestrzeni roku spad³a prawie o z³otówkê cena ropy, co na pewno mia³o wp³yw na kalkulacje kosztów transportowych firm, które bêd¹ wykonywa³y dowozy uczniów. W gminie Rawicz w poprzednim roku szkolnym us³ugi dowozowe wykonywa³ leszczyñski PKS. Do nowego przetargu stanê³a tak¿e ta firma oraz Przewozy Autobusowe Jêdruœ Jana Niedba³y z Rawicza i tamtejsza Firma Handlowo-Us³ugowa Bohmar. W dowozach uczniów obowi¹zuje kolejny raz 7 pakietów. Oferty na wszystkie pakiety z³o¿y³y PKS i Bohmar, na 3 pakiety Jêdruœ. W przypadku pakietu obejmuj¹cego dowozy do SP nr 4 i Gimnazjum nr 1 odrzucono ofertê firmy Bohmar, gdy¿ pope³ni³a ona b³¹d w obliczeniu ceny. Dowozy do SP nr 4 i Gimnazjum nr 1 wykonuje PKS za 8,12 z³ od wozokilometra (w poprzednim roku szkolnym 12,81 z³). Ta sama firma œwiadczy dowozy do SP nr 5 w Sarnowie, ale gminnym gimbusem – za 3,57 z³ (poprzednio 4,77 z³) oraz do Gimnazjum w Sierakowie. W przypadku tej drugiej szko³y stawki s¹ ró¿ne, gdy¿ z dowozów korzystaj¹ uczniowie mieszkaj¹cy w ró¿nych czêœciach gminy. Za dowozy do Sierakowa uczniów z Izbic, ¯ylic, £aszczyna, Konarzewa, D¹brówki i ¯o³êdnicy oraz za dowozy dzieci do Zespo³u Szkó³ Specjalnych – stawka za wozokilometr wynosi 6,84 z³ (poprzednio 7,25 z³), za dowozy uczniów z Sarnowy i Sarnówki – 10,64 z³ (poprzednio 16,60 z³), za

Piotr Markowski z KoronyRawbud Rawicz zwyciê¿y³ w I Turnieju Juniorów im. Tassilo von Haydebranda, rozegranym w Osiecznej. Memoria³owe zawody upamiêtniaj¹ tego wybitnego szachistê, który mieszka³ i zmar³ w Osiecznej (1818-99). Spoœród rawiczan 3. miejsce w turnieju zaj¹³ Tomasz Bucha³a, który reprezentuje obecnie Szacha Wolsztyn. Spoœród zawodników Korony 4. by³ Miko³aj Kowalczuk. Dalsze lokaty zajêli: Mateusz Miszczak,

Kamil Mrug, Oskar Rutkowski, Klaudia Mrug, Jonasz Osiecki i Wiktoria Karkosz. Piotr Markowski zwyciê¿y³ te¿ w turnieju Obra Lato Open ’2009, rozegranym w podwolsztyñskiej Obrze. Triumfowa³ w grupie zawodników najbardziej zaawansowanych, którzy klasyfikowani s¹ w rankingach miêdzynarodowych. Z naszych klubów w imprezie startowali tylko reprezentanci Korony-Rawbud. Spoœród rawiczan w grupie zawodników najbardziej zaawansowanych 15.

rozstrzygniêcia obowi¹zywaæ bêd¹ przez dwa lata. Dowozy do SP i Gimnazjum w Jutrosinie œwiadczy miejscowa firma Max Przemys³awa Kosmacza. Stawka za wozokilometr wynosi 3,10 z³ (poprzednio 1,98 z³). Dowozami do Zespo³u Szkó³ w Szkaradowie zajmuje siê jutrosiñska firma Krzykol za 2,87 z³ (w poprzednim roku szkolnym stawka wynosi³a 3 z³). Z dowozów do szkó³ w Jutrosinie korzysta 270 dzieci, do Szkaradowa 103 uczniów. W pierwszym przypadku trasa dziennych przejazdów wynosi 460 km, w drugim – 100 km. W jutrosiñskiej gminie wykonywane s¹ równie¿ dowozy osób do rawickiego Oœrodka Rehabilitacji Niepe³nosprawnych i szko³y specjalnej. Doje¿d¿a do niego 16 dzieci. Przetarg wygra³a firma Max. Stawka za wozokilometr wynosi 3,20 z³ (poprzednio 1,39 z³). W gminie Pakos³aw rozstrzygniêto przetarg na dowozy dzieci do przedszkoli oraz uczniów do Szkó³ Podstawowych w Pakos³awiu, Chojnie i Sowach, a tak¿e do pakos³awskiego gimnazjum. Z dwóch ofert wybrano firmê transportow¹ £ucji Skorupki z Miejskiej Górki (w poprzednich 3 latach us³ugi wykonywa³a firma transportowo-budowlana Grzegorza Miœka). Stawka za wozokilometr wynosi 3,05 z³ (poprzednio 3,20 z³). Firma zapewnia na trasach opiekunów dla dzieci i m³odzie¿y. Obs³uguje trzy trasy. Dziennie autobusy pokonywaæ bêd¹ 270 km. Z dowozów korzysta ponad 360 przedszkolaków i uczniów. Pakos³awska gmina rozstrzygnê³a tak¿e przetarg na dowo¿enie osób do rawickiego ORN. Wygra³a go firma G. Miœka, za 2,60 z³ od wozokilometra (poprzednio 2,50 z³). J.W.

Upamiêtnili patriotów Na cmentarzu parafialnym w Bojanowie ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ tych, którzy oddali ¿ycie za ojczyznê. Jest ona wyrazem pamiêci wszystkich mieszkañców Bojanowa i okolic. – Inicjatywa rodzi³a siê od dawna – mówi Ryszard Drozdowski, wiceburmistrz Bojanowa. – Wyszli z ni¹ miêdzy innymi nasi kombatanci. Uznaliœmy, ¿e nale¿y uszanowaæ wolê mieszkañców. Pomys³ zosta³ poparty przez proboszcza. Podobna tablica znajduje siê na bojanowskim rynku, ale upamiêtnia ofiary II wojny œwiatowej. Nowe

Markowski zwyciê¿a

dowozy z Za³êcza, Warszewa i Mas³owa – 4,70 z³ (poprzednio 5,09 z³). Firma Jêdruœ wykonuje dowozy w dwóch pakietach: do Gimnazjum w Sierakowie uczniów z Zielonej Wsi, £¹kty, Wydaw, Stwolna, Zawad, Ugody, Sikorzyna, Szymanowa i Dêbna Polskiego – za 6,17 z³ (poprzednio 7,18 z³) oraz do SP w Zielonej Wsi – za 8,47 z³ (poprzednio 10,98 z³). Gmina p³aci przewoŸnikom tylko za jazdê pe³nych autobusów, stawki nie obowi¹zuj¹ za ,,puste’’ kilometry. Z dowozów w gminie korzysta mniej wiêcej 720 uczniów. W ci¹gu tygodnia autobusy przeje¿d¿aj¹ oko³o 1950 km. W gminie Bojanowo przetarg, na który wp³ynê³a jedna oferta, wygra³a ponownie firma Publiczny Transport Ciê¿arowo-Osobowy Jana Lisa z Leszna. Zaproponowa³a identyczn¹ jak przed rokiem stawkê za wozokilometr – 3,20 z³. Z dowozów korzysta oko³o 490 uczniów. Kursuj¹ cztery autobusy. Codziennie przeje¿d¿aj¹ 480 km. W przetargu przeprowadzonym w gminie Miejska Górka startowa³o trzech oferentów. Dwóch najtañszych zaproponowa³o takie same stawki, st¹d konieczna by³a ,,dogrywka’’. Obie firmy musia³y z³o¿yæ dodatkowe oferty. Tañsz¹ stawkê przedstawi³a firma Przewozy Autobusowe Krajowe i Zagraniczne Continental Travel Zbigniewa Kuczyñskiego z Sarnówki. Wykonuje dowozy uczniów za 2,73 z³ za wozokilometr (w poprzednim roku szkolnym gmina p³aci³a 3,19 z³). Do szkó³ podstawowych i do gimnazjum kursuj¹ 4 autobusy. Codziennie pokonuj¹ 530 km. Z dowozów korzysta oko³o 450 uczniów. W gminie Jutrosin przetargowe

miejsce zaj¹³ Miko³aj Kowalczuk, 17. – Mateusz Miszczak, 23. – Micha³ Maækowiak, 24. – Monika Murawa, 26. – Karol Rybakowski, 28. – Maria Markowska. W grupie zawodników z rankingami krajowymi 10. miejsce zaj¹³ Andrzej Chromicz, 15. – Monika Gajewska, a 16. – Bartosz Godyla. Korona-Rawbud Rawicz przyjmuje zapisy dzieci urodzonych w latach 2000-02 (bez umiejêtnoœci gry w szachy) i trochê starszych, ale tylko do rocznika 1993 (z podstawowymi umiejêtnoœciami szachowymi). Mo¿na zg³aszaæ siê do siedziby klubu (mieœci siê w DK) w poniedzia³ki i œrody od godz. 16.30. J.W.

miejsce pamiêci narodowej poœwiêcone jest – jak g³osi napis – Pamiêci tych, którzy oddali ¿ycie za Ojczyznê poprzez pracê, cierpienie i modlitwê. W swojej wymowie ma wiêc szersze znaczenie. W uroczystoœci na cmentarzu uczestniczyli: miejscowe w³adze samorz¹dowe, harcerze, stra¿acy, kombatanci i inni goœcie. Po mszy w intencji ofiar II wojny œwiatowej, odprawionej przez ksiêdza kanonika Jana Ratajczaka, ods³oniêcia tablicy dokonali: Józef Zuter – bur-

mistrz Bojanowa, Roman Adamczewski – uczestnik II wojny œwiatowej i harcerka Agnieszka D¹browska. Po mszy odby³ siê Apel Poleg³ych, póŸniej delegacje z³o¿y³y wi¹zanki pod tablic¹. Uroczystoœci zakoñczy³ wystêp grupy œpiewaczej Go³aszyniacy, która wykona³a pieœni patriotyczne. Tablicê pami¹tkow¹ wykona³ zak³ad kamieniarski Marka Stachowiaka. Oprócz napisu znajduje siê na niej herb Bojanowa i god³o narodowe. J.W.

Fot. archiwum

ABC 18 września 2009  

ABC 18 września 2009