Page 1

Program kontinuálneho vzdelávania

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet číslo rozhodnutia o akreditácií: 1571/2015 – KV

ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA Mgr. Daniela Badíková, škola dátum a miesto prezentácie Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


Názov projektu Partnerské krajiny: Počet partnerov: Trvanie projektu: Typy škôl: Vek žiakov:


Charakteristika projektu • • • •

Jazyk, v ktorom komunikujete Predmety, ktorých sa projekt dotýka Časový harmonogram – plán trvania projektu V akom prostredí budete zverejňovať svoje projektové výsledky / výstupy (TwinSpace, Webnode, Wikispaces, Blogspot, alebo iné...)


Ciele projektu • Popíšte ciele, ktoré ste si spolu s partnerom v projekte stanovili / ak vstupujete do už založeného projektu – aké sú VAŠE KONKRÉTNE ciele.


Pracovný postup • Popíšte dohodnutý pracovný postup.


Očakávané výsledky • Aké výsledky očakávate na konci projektu?


Predbežné výsledky • Prezentujte, aké konkrétne aktivity máte VY v projekte vykonané, príp. rozpracované v čase záverečnej prezentácie.


Registrácia projektu Sem vložte udelený certifikát eTwinning za realizáciu projektu (ako objekt PDF alebo PrintScreen snímku obrazovky)


Výstupy z TwinSpace I. • Sem vložte PrintScreen obrazovky, na ktorej sú zobrazené jednotlivé stránky / Pages v TS


Výstupy z TwinSpace II. •

Tu vložte PrintScreen (snímku obrazovky) z Vášho TwinSpace – záložky Materiály, kde je viditeľné vloženie konkrétneho dokumentu (albumy, videá, súbory)

Príklad:


Výstupy z TwinSpace III. !!! Fungujúci link na verejný TwinSpace !!! (skontrolovať sprístupnenie stránok „všetkým na internete“, aby to bolo viditeľné pre NSS) •Tu zosumarizujte materiály, ktoré máte v TS (ktoré ste vy vytvorili, alebo ste do nich prispeli).

Počet vašich žiakov v TS: Lektor kurzu si príspevky prezrie priamo vo Vašom TS počas Vašej záverečnej prezentácie Meno lektorky /a:

Badikova zaverecna prezentacia 2018  
Badikova zaverecna prezentacia 2018  
Advertisement