Abc 2015

Page 18

Bĉvvaldes

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Salaspils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Salaspils, LÝvzemes 8, LV 2169 TÃlr. 67981013

TÑrvetes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde TÑrvetes pagasts, Zelmeïi , LV 3730 TÃlr. 63726001

Saldus novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Saldus, Striãu 3, LV 3801 TÃlr. 63807264

Tukuma novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Tukums, Talsu 4, LV 3101 TÃlr. 63107218

Saulkrastu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Saulkrasti, Raiïa 8, LV 2160 TÃlr. 67142519

Valkas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Valka, SeminÃra 9, LV 4701 TÃlr. 64707491

SÑjas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde SÑjas novads, JÑïi 2.st., LV 2142 TÃlr. 29429300

Valmieras pilsÑtas pašvaldÝba, Bĉvvalde Valmiera, LÃËplÑša 2, LV 4201 TÃlr. 64207155

Siguldas novada pašvaldÝba, Üpašumu, bĉvniecÝbas un investÝciju pÃrvalde, Bĉvvalde Siguldas pagasts, Peltes, ZinÃtnes 7, LV 2150 TÃlr. 67800956

VÃrkavas un Riebiïu pašvaldÝbu apvienotà bĉvvalde Upmalas pagasts, VecvÃrkava, Skolas 5, LV 5335 TÃlr. 29423305

Skrundas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Skrunda, Amatnieku 1, LV 3326 TÃlr. 63350454 Smiltenes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Smiltene, DÃrza 3, LV 4729 TÃlr. 64773576 Stopiïu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Stopiïu novads, Ulbroka, Institĉta 1a, LV 2130 TÃlr. 67911328 Talsu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Talsi, Kareivju 7, LV 3201 TÃlr. 63237685

Ventspils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ventspils, Skolas 4, LV 3601 TÃlr. 63629456 Ventspils pilsÑtas pašvaldÝba, BĉvniecÝbas administratÝvà inspekcija Ventspils, Jĉras 36, LV 3601 TÃlr. 63601198 Viçakas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Viçaka, Abrenes 26, LV 4583 TÃlr. 27805011

VALSTS KULTĈRAS PIEMINEKæU AIZSARDZÜBAS INSPEKTORI Valsts Kultĉras pieminekçu aizsardzÝbas inspekcija Mazà Pils 19, RÝga, LV 1050, tÃlr. 67229272, fakss 67228808 E-pasts: vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Inspekcijas vadÝtÃjs Juris Dambis, tÃlr. 67229272, e-pasts: juris.dambis@mantojums.lv Inspekcijas vadÝtÃja vietniece KatrÝna Kukaine, tÃlr. 67229272, e-pasts: katrina.kukaine@mantojums.lv Inspekcijas vadÝtÃja vietniece Vivita MaËiïa, tÃlr. 67228505, e-pasts: vivita.macina@mantojums.lv Arhitektĉras daça, vadÝtÃjs JÃnis Zilgalvis, tÃlr. 67229272, e-pasts: janis.zilgalvis@mantojums.lv Kustamà mantojuma un restaurÃcijas metodikas daça, vadÝtÃja Dace Êoldere, tÃlr. 67213864, e-pasts: dace.coldere@mantojums.lv ArheoloÛijas un vÑstures daça, vadÝtÃja Sandra Zirne, tÃlr. 67229272, e-pasts: arheologija@mantojums.lv Pieminekçu dokumentÃcijas centrs, vadÝtÃja Simona Êevere, tÃlr. 67326603, e-pasts: simona.cevere@mantojums.lv Kultĉras mantojuma politikas daça, vadÝtÃja Baiba Mĉrniece, tÃlr. 67229272, e-pasts: baiba.murniece@mantojums.lv Juridiskà un pieminekçu uzskaites daça, vadÝtÃja LÝga Âbele, tÃlr. 67228503, e-pasts: liga.abele@mantojums.lv Klientu un dokumentu pÃrvaldÝbas daça, vadÝtÃja KristÝne Geile, tÃlr. 67229272, e-pasts: kristine.geile@mantojums.lv NodrošinÃjuma daça, vadÝtÃjs Edmunds VonsoviËs, tÃlr. 67225426, e-pasts: edmunds.vonsovics@mantojums.lv Finanšu daça, vadÝtÃja RegÝna Vasiçjeva, tÃlr. 67229272, e-pasts: regina.vasiljeva@mantojums.lv

16

Arhitektĉras muzejs, vadÝtÃja Ilze Martinsone, tÃlr. 67220779, e-pasts: ilze.martinsone@mantojums.lv Klientu apkalpošanas centrs, Pils iela 20, RÝga Darba laiks: Pirmdien 10.00–18.00 O., T., C., P. 10.00–16.00 PÃrtraukums 12.30–13.00 Inspekcijas reÛionÃlÃs nodaças KURZEMES REÚIONÂL NODAæA vadÝtÃja – galvenà valsts inspektore Ilze Svilpe, tÃlr. 63321955, e-pasts: kurzeme@mantojums.lv VIDZEMES REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃja – galvenà valsts inspektore Ilze Ozola, tÃlr. 64123834, e-pasts: vidzeme@mantojums.lv ZEMGALES REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃja – galvenà valsts inspektore ElvÝra Mantrova, tÃlr. 26638974, e-pasts: zemgale@mantojums.lv LATGALES REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃja – galvenà valsts inspektore Vilma PlatpÝre, tÃlr. 64625159, e-pasts: latgale@mantojums.lv RÜGAS REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃjs – galvenais valsts inspektors JÃnis Asaris, tÃlr. 67213757, e-pasts: riga@mantojums.lv