Abc 2015

Page 1

Latgales vēstniecība GORS

vaks_1-4.indd 1 10.12.14 12:45:04

Veidots sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību, Rīgas pilsētas būvvaldi, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Būvinženieru savienību un EM Būvniecības un mājokļu politikas departamentuINFORMATÜV DAæA InformatÝvÃs daças izvÑrsts saturs BĉvniecÝbas process un uzraudzÝba SertificÑtie speciÃlisti un licencÑtie uzïÑmumi

9 10 23

FIRMU DAæA MeklÑtÃjs alfabÑtiskà kÃrtÝbà Ðku veidi, arhitektĉra Arhitektĉra, projektÑšana Guçbĉves, koka karkasa mÃjas PalÝgÑkas, pirtis, saunas SabiedriskÃs, ražošanas Ñkas InženiersistÑmas Apkure, siltumtehnika Apsardze, drošÝba ElektroapgÃde EnergoefektivitÃte GÃze InženiersistÑmas A – Z Monitorings TelekomunikÃcijas ĈdensapgÃde un kanalizÃcija VentilÃcija, kondicionÑšana Bĉvdarbi, remonts, materiÃli Akmens izstrÃdÃjumi Bĉvlaukums, pamati CeltniecÝba no A lÝdz Z DemontÞas darbi Griesti un grÝdas Jumts KamÝni, krÃsnis, dĉmeïi Logi, durvis, aprÝkojums MateriÃli, instrumenti, veikali MetÃla izstrÃdÃjumi Sienas, fasÃdes MÃjokça iekÃrtojums, interjers Aizkari, žalĉzijas, aprÝkojums Dizains, interjers, dizaineri MÑbeles Vannasistaba, tualete, duša DÃrzs, mÃjas apkÃrtne Apzaçumošana, dÃrza kopšana, tehnika Celiïi, laukumi DÃrza projektÑšana DÝãi, baseini, ĉdenstilpnes Žogi, vÃrti Pakalpojumi, darbi Bĉvvaldes, bĉvuzraudzÝba, likumi CeltniecÝbas tehnika Ceçi, tilti Ðku tehniskà apsekošana, energoaudits Nama apsaimniekošana Pakalpojumi, darbi Telpu kopšana Zemes ierÝcÝba, zemes dienests, ÛeodÑzija, ÛeoloÛija ReklÃmdevÑju alfabÑtiskais saraksts

183 191 192 207 209 209 211 212 220 222 230 230 233 237 238 239 251 257 258 259 261 282 283 286 292 293 301 309 314 319 324 325 327 331 333 334 335 336 336 337 341 342 345 348 356 357 357 364 365 369


LATVIJAS BĈVNIEKU ASOCIÂCIJAS PRIEKŠVÂRDS

BĉvniecÝbas nozare ir pÃrmaiïu laika sÃkumà – laikÃ, kad ir jÃmaina viss vecais un ierastais un jÃaug lÝdzi laikam un jaunÃm tehnoloÛijÃm. PÑc ilgiem gadiem beidzot ir pieïemts un stÃjies spÑkà jaunais BĉvniecÝbas likums, kas maina lÝdzšinÑjo bĉvniecÝbas kÃrtÝbu, uzsvaru liekot uz bĉvdarbu organizÑšanas procesu un iesaistÝto pušu atbildÝbu, vienlaikus samazinot administratÝvo slogu. Jaunajà BĉvniecÝbas likumà ir skaidri definÑts pienÃkumu un atbildÝbas sadalÝjums starp bĉvniecÝbà iesaistÝtajÃm pusÑm, kontrolÑjošo institĉciju pienÃkumi un atbildÝba bĉvniecÝbas procesa uzraudzÝbÃ, kà arÝ ir noteikts, ka sabiedrÝbai ir iespÑja savlaicÝgi iepazÝties ar plÃnoto bĉvniecÝbas projektu Ýstenošanu. TÃpat savu darbÝbu uzsÃk bĉvniecÝbas informÃcijas sistÑma, kurà visi bĉvniecÝbas procesa dalÝbnieki varÑs atrast visu sev nepieciešamo informÃciju. NÃkamà gada laikà uzsÃksies darbs pie Publisko iepirkumu likuma. Mĉsu kopÑjais uzdevums ir iestrÃdÃt likumà nosacÝjumus, kas neçautu dominÑt zemÃkÃs cenas principam. Tas ir svarÝgs mÑrãis visiem bĉvniecÝbas dalÝbniekiem, tÃdÑç jÃbĉt aktÝviem, lai šo mÑrãi sasniegtu. Šis ir tikai sÃkums bĉvniecÝbas uzïÑmÑjdarbÝbas vides sakÃrtošanÃ. VÑl ir jÃiegulda liels darbs, lai stabilizÑtu likumdošanu, sakÃrtotu profesionÃlo izglÝtÝbu, veidotu labvÑlÝgus konkurences nosacÝjumus, kà arÝ stabilu valsts atbalsta sistÑmu. TÃdÑç aicinu visus bĉt aktÝviem un iesaistÝties, jo, tikai darot un piedaloties, mÑs paši spÑsim sasniegt izvirzÝtos mÑrãus. Veidosim bĉvniecÝbas vidi kopÃ! Normunds Grinbergs LLatvijas Bĉvnieku asociÃcijas prezidents

2


LATVIJAS BĈVINŽENIERU SAVIENÜBAS PRIEKŠVÂRDS

Ar 2014. gada 1. oktobri valstÝ likumÝgu spÑku ieguva jaunais BĉvniecÝbas likums un ar tà realizÑšanu saistÝtie 16 Ministru kabineta noteikumi. Vai jaunais bĉvniecÝbas regulÑjums nodrošinÃs definÑto organizatorisko un kvalitatÝvo mÑrãu sasniegšanu parÃdÝs 2015. gads, kas bĉs to pÃrbaudes laiks. PÑc Latvijas Bĉvinženieru savienÝbas uzskata neatbilstÝbas, kas iespÑjams parÃdÝsies ar BĉvniecÝbas likuma realizÑšanu saistÝtajos Ministru kabineta noteikumos un Latvijas bĉvnoteikumos (LBN), sekmÝgi varÑs atrisinÃt tikai kopÝgiem spÑkiem un ar vienÃdu uz mÑrãu sasniegšanu orientÑtu izpratni gan valsts, gan pašvaldÝbu institĉcijÃs, gan arÝ nevalstiskajÃs profesionÃlajÃs organizÃcijÃs. PÑc mĉsu uzskata, pÃrejas perioda bĉtiskÃkais: • nepazaudÑt profesionÃlos, kompetentos bĉvniecÝbas procesà strÃdÃjošos bĉvspeciÃlistus – projektÑtÃjus, bĉvdarbu vadÝtÃjus, bĉvuzraugus un bĉvekspertus; • liberalizÑjot bĉvniecÝbas procesus, nedevalvÑt kompetences prasÝbas atbildÝgajiem bĉvspeciÃlistiem; • optimizÑt bĉvniecÝbas normatÝvos, bĉvprojektu un bĉvobjektu kvalitÃti reglamentÑjošos aktus, kvalitÃtes standartus un metodiskos norÃdÝjumus šo dokumentu praktiskai realizÃcijai; • valsts pÃrvaldei neraksturÝgo funkciju izpildi deleÛÑt nevalstiskajÃm profesionÃlajÃm organizÃcijÃm; • visos bĉvniecÝbas pÃrvaldes posmos godprÃtÝgi realizÑt BĉvniecÝbas likuma 9. panta izvirzÝtÃs kvalitatÝvÃs prasÝbas bĉvÑm – mehÃnisko stiprÝbu un stabilitÃti, ugunsdrošÝbu, higiÑniskumu, nekaitÝgumu un vides aizsardzÝbu, lietošanas drošÝbu un vides pieejamÝbu, aizsardzÝbu pret trokšïiem, energoefektivitÃti un ilgtspÑjÝgu dabas resursu izmantošanu. Lai kopÝgiem spÑkiem mums viss izdodas! Ar cieïu, MÃrtiïš Straume LBS valdes priekšsÑdÑtÃjs

3


RÜGAS PILSÐTAS BĈVVALDES PRIEKŠVÂRDS

Ir sÃcies jauns posms bĉvniecÝbÃ. SpÑkà ir stÃjies ilgi gaidÝtais jaunais BĉvniecÝbas likums un ar to saistÝtie normatÝvie akti, kas paredz pozitÝvas pÃrmaiïas gan attÝstÝtÃju interešu Ýstenošanai, gan uzraugošo institĉciju funkciju pildÝšanai. Kà bĉtiskÃkais ieguvums bĉvniecÝbas ieceru realizÑtÃjiem ir uzsverams skaidri definÑts bĉvatçaujas apstrÝdÑšanas laiks un kÃrtÝba, tÃdÑjÃdi nodrošinot, ka šis process ir iespÑjams tikai pirms bĉvdarbu uzsÃkšanas un lielu investÝciju ieguldÝšanas. SavukÃrt uzraugošajÃm institĉcijÃm regulÑjums sniedz lielÃkas kontroles tiesÝbas, piešãirot papildu pilnvaras bĉvinspektoriem, gan bĉvniecÝbas procesu uzraudzÝbai, gan ekspluatÃcijà nodoto Ñku apsekošanai. Ir ieviests jauns regulÑjums attiecÝbà uz bĉvvalžu pÃrstÃvju iekçĉšanu telpÃs, ja Ýpašnieks to liedzis. TurpmÃk Ýpašniekam varÑs piemÑrot atbildÝbu par bĉvinspektora darba kavÑšanu, atsevišãos gadÝjumos paredzot pat kriminÃlatbildÝbu par bĉvinspektora rÝkojumu nepildÝšanu. ArÝ RÝgas pilsÑtas bĉvvalde šajà procesà ir aktÝvi lÝdzdarbojusies, norÃdot ministrijÃm uz nepieciešamajÃm izmaiïÃm un neatbilstÝbÃm, kà arÝ iesniedzot savus ierosinÃjumus. Ir ieguldÝts çoti daudz darba, laika un enerÛijas, tomÑr vÑl arvien ir kur augt un ir ko pilnveidot. ŠobrÝd, kad spÑkà ir stÃjies jauns normatÝvo aktu regulÑjums, tas ir lielisks pÃrbaudÝjums visiem bĉvniecÝbas procesa dalÝbniekiem. Saskaroties ar šÝm izmaiïÃm, bĉvniecÝbas nozarei ir jÃspÑj pÃrorientÑties uz jaunajiem procesiem, jÃiedzÝvina jaunÃs prasÝbas un pienÃkumi praksÑ. ŠÝs izmaiïas, protams, ir izaicinÃjums arÝ projektÑtÃjiem un bĉvdarbu veicÑjiem, taËu, tikai rĉpÝgi iepazÝstoties ar normatÝvo aktu regulÑjumu, pilnvÑrtÝgi var tikt realizÑta mĉsu dzÝves telpa. Üpaši svarÝgi ir saprast un atcerÑties, ka normatÝvajos aktos izvirzÝtÃs prasÝbas ir izstrÃdÃtas tÃ, lai pÑc iespÑjas mazinÃtu iespÑjamos riskus, tostarp arÝ drošÝbas jautÃjumos, turklÃt aiz katra nepieciešamà dokumenta, tà saskaïojuma un katra paraksta ir reÃlas bĉvniecÝbas darbÝbas, kas ir obligÃti jÃveic. ParalÑli šiem jaunumiem Bĉvvaldei ir jÃvirzÃs jau uz iepriekš izvirzÝto mÑrãu sasniegšanu. JÃnodrošina efektÝvas kontroles procedĉras, jÃpadara neÑrta patvaçÝga bĉvniecÝba un jÃrada vide, kurà ikviens gĉst pÃrliecÝbu, ka ir sadzirdÑts šajà klientiem draudzÝgajà pašvaldÝbas iestÃdÑ. Šo mÑrãu realizÃcijai Bĉvvalde arÝ turpmÃkos gadus plÃno pÃrbaudÝt aizvien lielÃku skaitu bĉvju, kà arÝ veikt klientu aptaujas, lai uzlabotu savu darbÝbu. DiemžÑl jÃatzÝst, ka nekad un neviens likums netiks izstrÃdÃts, paredzot visas iespÑjamÃs situÃcijas vissmalkÃkajÃs to detalizÃcijas pakÃpÑs, tÃdÑç aicinu visus bĉvniecÝbas procesu dalÝbniekus atkÃrtoti pÃrdomÃt un izvÑrtÑt savu pienÃkumu izpildes kvalitÃti, savu morÃlo atbildÝbu par sev uzticÑto pienÃkumu veikšanu gan savÃ, gan sabiedrÝbas priekšÃ, lai kopÝgiem spÑkiem mÑs varÑtu attÝstÝt pÑc iespÑjas kvalitatÝvÃku pilsÑtvidi. RÝgas pilsÑtas bĉvvaldes vadÝtÃjs Inguss Vircavs

4


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Statistika

LielÃkie bĉvniecÝbas uzïÑmumi Latvijà ApgrozÝjums (tĉkst. EUR) Vieta Nosaukums 2013

2012

ApgrozÝjuma RentabilitÃte, izmaiïas, % %

Darbinieku skaits 2013

1

DEPO DIY, SIA

151 905

137 735

10,29

5,87

1258

2

RE & RE, SIA

97 685

47 293

2,07 reizes

4,58

171

3

CEMEX, SIA

87 079

85 348

2,03

5,56

316

4

BMGS, AS

86 979

54 189

60,51

3,12

524

5

SKONTO BĈVE, SIA

85 177

95 550

-10,86

4,82

166

6

UPB, AS

81 040

76 809

5,51

5,93

365

7

A.C.B., AS

76 354

62 998

21,2

5,19

273

8

BINDERS, Ceçu bĉves firma SIA

76 316

78 659

-2,98

4,72

416

9

BMGS S, PilnsabiedrÝba

67 889

11 952

5,68 reizes

0,45

17

10

LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS, SIA

67 661

42 893

57,74

8,41

345

11

Latvijas autoceçu uzturÑtÃjs, Valsts AS

66 513

75 303

-11,67

1,8

1438

12

TirdzniecÝbas nams “Kurši”, SIA

59 309

54 112

9,6

3,28

496

13

RAUTAKESKO, AS

51 541

50 697

1,66

-6,09

410

14

LNK Industries, AS

51 346

18 103

2,84 reizes

5,74

32

15

KNAUF, SIA

50 823

45 776

11,03

13,82

186

16

ARÊERS, SIA

50 531

48 948

3,23

8,77

211

17

MERKS, SIA

44 221

37 841

16,86

3,2

71

18

LATVIJAS TILTI, AS

40 403

25 151

60,64

0,31

356

19

FCC, Hochtief un ACB, PilnsabiedrÝba

36 015

0

1,82

7

20

TILTS, SIA

35 164

29 590

18,84

0,09

527

21

LEC un EMPOWER, PilnsabiedrÝba

35 157

1 848

19,03 reizes

0,74

8

22

JELD-WEN LATVIJA, SIA

34 755

32 947

5,49

10,56

196

23

NacionÃlà BĉvkompÃniju apvienÝba, PilnsabiedrÝba

32 474

36 904

-12

0,01

5

24

OSTAS CELTNIEKS, SIA

30 723

29 444

4,34

2,7

370

25

8 CBR, SIA

30 500

27 697

10,12

2,91

212

5


Statistika

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

2013. gada neto apgrozÝjuma Ýpatsvars bĉvniecÝbas industrijà LatvijÃ

2013. gada neto apgrozÝjuma Ýpatsvars arhitektĉras un projektÑšanas pakalpojumu nozarÑ

CeltniecÝba un apdare

Arhitektĉras un projektÑšanas pakalpojumi, 5,5%

ÚeoloÛiskà izpÑte, grunts urbšana, 4,3% MÑrniecÝba, ÛeodÑzija, kartogrÃfija, topogrÃfija, 6,8%

BĉvmateriÃlu ražošana, 8,5%

MeliorÃcijas darbi 11% 18%

Ceçu un tiltu bĉve

47% 17% 61%

BĉvuzraudzÝba, bĉvvaldes

21% BĉvmateriÃlu tirdzniecÝba Arhitektĉra, projektÑšana

2013. gada neto apgrozÝjuma Ýpatsvars ceçu un tiltu bĉves nozarÑ Ceça zÝmes, zÝmes luksofori, luksofori 1,2% 1 2%

2013. gada neto apgrozÝjuma Ýpatsvars celtnie celtniecÝbas un apdares nozarÑ PÃrÑjie, PÃrÑjie 6,3% 6

LabiekÃrtošana, apzaçumošana, 1,4%

Dzelzceça bĉve un remonts, 6%

CeltniecÝbas mašÝnas un iekÃrtas: noma, 3,5% VentilÃcijas un kondicionÑšanas sistÑmas un iekÃrtas telpÃm, 5%

Ceçu un tiltu bĉve, uzturÑšana

15% ElektromontÞa, elektroinstalÃcija

93%

69%

2013. gada neto apgrozÝjuma Ýpatsvars bĉvmateriÃlu tirdzniecÝbas nozarÑ VÃrti un žogi, 2,4% UgunsdzÑsÝbas un ugunsaizsardzÝbas lÝdzekçi, 2,5%

PÃrÑjie

2013. 2013 gada d neto t apgrozÝjuma Ýj Ýpatsvars Ý t bĉvmateriÃlu ražošanas nozarÑ

BĉvmateriÃlu, bĉvkonstrukciju tirdzniecÝba

Apdares materiÃli: ražošana, 0,74%

Santehnikas ražošana, 1,1% Akmens apstrÃde, 1,6 % Grants, smilts, akmens ieguve

6,7%

KrÃsas, lakas, bĉvãÝmija, 2,8%

11%

HidrauliskÃs un pneimatiskÃs ierÝces, 3,3% Apdares materiÃli: tirdzniecÝba, 3,7 %

36% BĉvmateriÃlu, bĉvkonstrukciju ražošana

Jumtu segumi, 4,4 % Siltumtehnika, apkures iekÃrtas, granulu degçi

11%

14%

15%

Durvis, logi BĉvmateriÃlu, materiÃlu, bĉvkonstrukciju konstrukciju vairumtirdzniecÝba

6

CeltniecÝbas un remonta darbi

85%

Datu vizualizÃcija sadarbÝbà ar Data Visualisation Software Lab


InformatÝvà daça


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

8


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Saturs

SATURS Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti ............................................ 30

Latvijas bĉvniecÝbas uzïÑmumi

5

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi ...................................................................... 68

Jaunais BĉvniecÝbas likums .................................................................................................... 10

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri ....................................................................................................109

...............................................................................................

RÝgas pilsÑtas bĉvvalde ....................................................................................................................... 12 Bĉvvaldes ..................................................................................................................................................................... 14 Valsts kultĉras pieminekçu aizsardzÝbas inspekcija .......................................................................................................................... 16 Bĉvdarbu vidÑjÃs izmaksas .......................................................................................................... 17 MÑri ......................................................................................................................................................................................... 21

SertificÑtie speciÃlisti un licencÑtie uzïÑmumi

SertificÑtie jĉras hidrotehnisko bĉvju speciÃlisti ...............................128 SertificÑtie hidromelioratÝvÃs bĉvniecÝbas speciÃlisti ......................................................................................................................130 MÑbeçu, interjeru un vides dizaineri – Latvijas Dizaineru savienÝbas biedri ..........................................................................133 SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti (LEEA, SpecSC) .............................................................................................................................................134 SertificÑtie elektrospeciÃlisti (Latvijas Elektriãu brÃlÝba) ...........................................................................................................163

SertificÑtie arhitekti un Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri ............................................................................................................ 23

AtestÑtie restauratori ..........................................................................................................................174

SertificÑtie speciÃlisti dÃrzu, parku, ainavu un teritoriju labiekÃrtošanÃ, projektÑšanÃ, ierÝkošanà un kopšanà ......................................................................................................................... 29

Latvijas Inženierkonsultantu asociÃcijas biedri ..................................177

Latvijas AmatniecÝbas kameras amata meistari ................................176

SertificÑtie Ýpašumu vÑrtÑtÃji ................................................................................................178

InformatÝvà daça

BĉvniecÝbas process un uzraudzÝba

9


LR EM BĉvniecÝbas un mÃjokçu politikas departaments

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

JAUNAIS BĈVNIECÜBAS LIKUMS Jauno BĉvniecÝbas likumu, kurš stÃjies spÑkà 2014. gada 1. oktobrÝ, Saeima pieïÑma 2013. gada 9. jĉlijÃ. BĉvniecÝbas likums (likums) tika sagatavots ar mÑrãi radÝt mĉsdienÝgu un modernu bĉvniecÝbas procesa tiesisko regulÑjumu, kas harmonizÑtu ar nacionÃlo likumdošanu ar ES tiesÝbu aktiem un veicinÃtu bĉvniecÝbas nozares attÝstÝbu, kà arÝ sekmÑtu sabiedrÝbas iespÑjas lÝdzdarboties lÑmumu pieïemšanÃ, nodrošinot maksimÃlu bĉvniecÝbas ierosinÃtÃja un sabiedrÝbas interešu aizsardzÝbu, kas balstÝta uz likumprojekta bĉtÝbu – bĉvniecÝba ir teritorijas plÃnojuma izpilde. AtšãirÝbà no pašreiz spÑkà esošÃ BĉvniecÝbas likuma, šajà likumà tiek noteikts atšãirÝgs bĉvniecÝbas process: • bĉvatçauja tiek izsniegta, pamatojoties uz bĉvniecÝbas ieceres iesniegumu un bĉvprojektu minimÃlà sastÃvÃ, kas ir izstrÃdÃts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbĉves noteikumos noteiktajÃm prasÝbÃm, tÃdÑjÃdi bĉvvaldei nebĉs jÃizdod plÃnošanas un arhitektĉras uzdevums, kas pÑc bĉtÝbas dublÑ apbĉves noteikumus; • atkarÝbà no plÃnotÃs bĉves sarežÛÝtÝbas pakÃpes un ietekmes uz vidi, bĉvatçauja tiks izdota ar nosacÝjumiem. NosacÝjumi ietvers prasÝbas bĉvprojektÑšanai un nepieciešamos saskaïojumus, kà arÝ prasÝbas bĉvdarbu uzsÃkšanai; • bĉvdarbus drÝkstÑs uzsÃkt pÑc tam, kad bĉvvalde bĉs izdarÝjusi atzÝmi bĉvatçaujà par tajà ietverto nosacÝjumu izpildi un bĉvatçauja bĉs kçuvusi neapstrÝdama. AtkarÝbà no bĉvniecÝbas ieceres bĉvvalde pieïems lÑmumu šÃdos termiïos: 1) 1 mÑneša laikà – bĉvatçaujas izdošana vai atteikums izdot bĉvatçauju; 2) 14 dienu laikà – bĉvniecÝbas ieceres akcepts, izdarot atzÝmi apliecinÃjuma kartÑ, vai atteikums izdarÝt atzÝmi; 3) 7 dienu laikà – bĉvniecÝbas ieceres akcepts, izdarot atzÝmi bĉvniecÝbas ieceres paskaidrojuma rakstà vai atteikums izdarÝt atzÝmi. SABIEDRÜBAS INFORMЊANA BĈVNIECÜBAS PROCES Tà kà bĉvatçaujas apstrÝdÑšanas termiïš ir noteikts viens mÑnesis, likumà ir paredzÑti papildus sabiedrÝbas informÑšanas pasÃkumi. PienÃkums informÑt sabiedrÝbu ir gan pašvaldÝbÃm, gan iestÃdÑm, kuras veic bĉvvaldes funkcijas, kà arÝ pasĉtÝtÃjam (bĉvniecÝbas ierosinÃtÃjam). PašvaldÝba un iestÃdes, kas veiks bĉvvaldes funkcijas: 1) saïemot bĉvniecÝbas ieceres pieteikumu, publicÑs trÝs darba dienu laikà informÃciju par bĉvniecÝbas ieceres realizÃcijas vietu un bĉves veidu pašvaldÝbas mÃjaslapà internetà un bĉvniecÝbas informÃcijas sistÑmÃ; 2) paziïos sabiedrÝbai lÑmumu, kas pieïemts, izskatot bĉvniecÝbas ieceres iesniegumu, publicÑjot trÝs darba dienu laikà informÃciju (bĉvniecÝbas ieceres realizÃcijas vieta, bĉves veids un diena, kurà stÃjas spÑkà bĉvatçauja vai atteikums izdot bĉvatçauju) pašvaldÝbas mÃjaslapà internetà un bĉvniecÝbas informÃcijas sistÑmÃ. Šie sabiedrÝbas informÑšanas pasÃkumi ir obligÃti.

10

SavukÃrt pasĉtÝtÃjam ir pienÃkums informÑt sabiedrÝbu piecu dienu laikà par saïemto bĉvatçauju, izvietojot bĉvtÃfeli zemes gabalÃ, kurà atçauta bĉvniecÝba. Bez tam pasĉtÝtÃjs var individuÃli rakstveidà informÑt tos nekustamo Ýpašumu Ýpašniekus, kuru nekustamie Ýpašumi robežojas ar zemes gabalu, kurà atçauts veikt bĉvdarbus. Šiem pasÃkumiem ir informatÝvs raksturs. Ja blakus dzÝvojamai vai publiskai apbĉvei tiks ierosinÃta tÃda objekta bĉvniecÝba, kurš var radÝt bĉtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrÃciju vai cita veida piesÃrïojumu), bet kuram nav piemÑrots ietekmes uz vidi novÑrtÑjums, bĉvvaldei bĉs pienÃkums nodrošinÃt bĉvniecÝbas ieceres publisku apspriešanu un tikai pÑc tam tà pieïems lÑmumu par ierosinÃtà objekta bĉvniecÝbas ieceri. PašvaldÝba saistošajos noteikumos var paredzÑt arÝ citus gadÝjumus, kad rÝkojama bĉvniecÝbas ieceres publiska apspriešana. BĉvniecÝbas ieceres publisku apspriešanu nerÝko, ja teritorijai, kurà paredzÑta bĉve, ir spÑkà esošs detÃlplÃnojums vai šÃdas ieceres realizÃcijai ir nepieciešams izstrÃdÃt detÃlplÃnojumu. BĈVSPECIÂLISTU SERTIFICЊANA Likums paredz pilnveidot bĉvspeciÃlistu kompetences novÑrtÑšanas kÃrtÝbu, nosakot kritÑrijus sÃkotnÑjai kvalifikÃcijas novÑrtÑšanai, kà arÝ bĉvspeciÃlistu kompetences paaugstinÚanas pÃrraudzÝbai izmantot bĉvspeciÃlistu reÛistra datus. Likumà ir noteikts arhitektiem un bĉvinženieriem nepieciešamais izglÝtÝbas lÝmenis, lai bĉvspeciÃlists varÑtu iegĉt prakses sertifikÃtu. PatstÃvÝgas prakses tiesÝbas arhitektĉras jomà varÑs iegĉt persona, kura ieguvusi otrà lÝmeïa profesionÃlo augstÃko izglÝtÝbu arhitektĉras studiju programmÃ. BĉvspeciÃlistiem sertifikÃtus piešãir bez termiïa ierobežojuma. AtkÃrtota bĉvspeciÃlistu kompetences novÑrtÑšana bĉs nepieciešama tikai atsevišãos gadÝjumos, piemÑram, ir prakses pÃrtraukums vai bĉvspeciÃlista darbÝbà ir konstatÑti pÃrkÃpumi. Likuma PÃrejas noteikumu 9. punkts nosaka, ka bĉvspeciÃlisti, kas saïÑmuši arhitekta prakses vai bĉvprakses sertifikÃtu lÝdz šÃ likuma spÑkà stÚanÃs dienai, ir tiesÝgi turpinÃt patstÃvÝgu praksi pÑc sertifikÃtà norÃdÝtà derÝguma termiïa beigÃm, ja tie atbilst šÃ likuma prasÝbÃm un sniedz bĉvspeciÃlistu reÛistrà iekçaujamÃs ziïas Ministru kabineta noteiktajà apjomÃ, termiïà un kÃrtÝbÃ. TaËu kompetences novÑrtÑšanas iestÃdei bĉs jÃveic ierakstu izmaiïas par speciÃlistiem, lai nodrošinÃtu augstÃk minÑtà pÃrejas noteikuma izpildi. KÃrtÝbu, kÃdà kompetences novÑrtÑšanas iestÃde to veiks, plÃnots iekçaut bĉvspeciÃlistu kompetences novÑrtÑšanas un patstÃvÝgÃs prakses uzraudzÝbas noteikumos. Lai nodrošinÃtu bĉvniecÝbas kvalitÃti, bĉvspeciÃlista izglÝtÝba ar 2021. gada 1. janvÃri nevarÑs bĉt zemÃka par pirmà vai otrà lÝmeïa profesionÃlo augstÃko izglÝtÝbu bĉvinženiera studiju programmÃ. Ar pirmà lÝmeïa profesionÃlo augstÃko izglÝtÝbu varÑs praktizÑt bĉvdarbu vadÝšanà un bĉvuzraudzÝbÃ, savukÃrt ar otrà lÝmeïa profesionÃlo augstÃko izglÝtÝbu – inženierizpÑtÑ, projektÑšanÃ, bĉvdarbu vadÝšanÃ, bĉvuzraudzÝbÃ, bĉvekspertÝzÑ. Ja šÝs tiesÝbu normas spÑkà stÚanÃs dienà personai lÝdz likumà noteiktà pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazÃk, tai atçauts turpinÃt patstÃvÝgu praksi šajà punktà minÑtajÃs jomÃs lÝdz pensijas vecuma sasniegšanai.


LR EM BĉvniecÝbas un mÃjokçu politikas departaments

1) par bĉvniecÝbas nozari atbildÝgà ministrija (6. pants) veic bĉvniecÝbas vispÃrÑjo pÃrraudzÝbu un koordinÃciju, izstrÃdÃs vienotu valsts politiku bĉvniecÝbas jomà un nodrošina šÝs politikas realizÑšanu; 2) par bĉvniecÝbas nozari atbildÝgÃs ministrijas padotÝbà esoša iestÃde (6., 10. pants) veic bĉvizstrÃdÃjumu tirgus (ražošanas un tirdzniecÝbas vietas, bĉvlaukumi) uzraudzÝbu un kontroli, pÃrbaudot bĉvizstrÃdÃjumu atbilstÝbu standartos vai tehniskajos noteikumos noteiktajÃm deklarÑtajÃm ekspluatÃcijas ÝpašÝbÃm; 3) bĉvniecÝbas valsts kontroles birojs (6.1 pants) likumà noteiktajos gadÝjumos nodrošinÃs bĉvdarbu valsts kontroli, veicot bĉvju bĉvdarbu kontroli un pieïemšanu ekspluatÃcijà (jaunu publisku Ñku bĉvniecÝbu un pÃrbĉvi, kurÃs paredzÑts vienlaikus uzturÑties vairÃk nekà 100 cilvÑkiem (turpmÃk — publiska Ñka); bĉves, kuru paredzÑtajai bĉvniecÝbai atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novÑrtÑšanu” piemÑrota ietekmes uz vidi novÑrtÑjuma procedĉra; jaunas bĉves vai esošu bĉvju pÃrbĉves, kuru ieceres iesniedzÑjs ir pašvaldÝba, ja publisku bĉvdarbu lÝguma lÝgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielÃka) un nodrošinÃs publisku Ñku ekspluatÃcijas uzraudzÝbu, kà arÝ likumà noteiktajos gadÝjumos organizÑs bĉvprojektu un bĉvju ekspertÝzi, kà arÝ birojs piešãirs patstÃvÝgÃs prakses tiesÝbas bĉvekspertÝzes specialitÃtÑ, kà arÝ veiks patstÃvÝgÃs prakses uzraudzÝbu. Birojs bĉvdarbu valsts kontroli nodrošinÃs ar 2015. gada 1. jĉliju, publisku Ñku ekspluatÃcijas uzraudzÝbu ar 2015. gada 1. janvÃri, savukÃrt piešãirs patstÃvÝgÃs prakses tiesÝbas bĉvekspertÝzes specialitÃtÑ, kà arÝ veiks patstÃvÝgÃs prakses uzraudzÝbu ar 2016. gada 1. janvÃri. 4) nozaru ministrijas vai to padotÝbas iestÃdes atbilstoši to nolikumos noteiktajai kompetencei normatÝvajos aktos paredzÑtajos gadÝjumos pieïem lÑmumus par bĉvniecÝbas ieceri un pilda bĉvvaldes funkcijas, kà arÝ piemÑrojot likumà noteiktos lÑmumu pieïemšanas, strÝdu izskatÝšanas termiïus un bĉvniecÝbas ieceres paziïošanas kÃrtÝbu (6. pants), piemÑram: • Satiksmes ministrija – Latvijas valsts ceçi – valsts autoceçu bĉvniecÝba • Vides aizsardzÝbas un reÛionÃlÃs attÝstÝbas ministrija – ar radiÃcijas drošÝbu saistÝto bĉvju bĉvniecÝba; 5) vietÑjà pašvaldÝba (7. pants) – • nodrošina bĉvniecÝbas procesa tiesiskumu; • republikas pilsÑtÃs — nodarbina pilsÑtas arhitektu, kurš pÃrrauga arhitektoniskÃs kvalitÃtes principa ievÑrošanu; • nodrošina informÃcijas pieejamÝbu bĉvniecÝbas informÃcijas sistÑmÃ; • informÑ sabiedrÝbu par saïemtajÃm bĉvniecÝbas iecerÑm; 6) bĉvvaldes (12. pants) – veic konkrÑtus ar bĉvniecÝbas ieceres izvÑrtÑšanu saistÝtas darbÝbas. Bez tam izskata alternatÝvus tehniskos risinÃjumus vides pieejamÝbas nodrošinÚanai,

ja nepieciešams, lĉdzot attiecÝgÃs jomas nevalstisko organizÃciju ekspertu viedokli gadÝjumos, kad bĉvprojektà nav iespÑjams ievÑrot bĉvnormatÝvu tehniskÃs prasÝbas. APDROŠINŠANA BĈVNIECÜB Tiek saglabÃts un kà obligÃts tiek noteikts pienÃkums bĉvuzïÑmÑjam un bĉvdarbu veicÑjam apdrošinÃt savu civiltiesisko atbildÝbu par tà darbÝbas vai bezdarbÝbas rezultÃtà nodarÝto kaitÑjumu trešo personu dzÝvÝbai, veselÝbai un mantai nodarÝtajiem zaudÑjumiem. Ja bĉvdarbu veikšanai nepieciešama bĉvatçauja, bĉvdarbu veicÑja civiltiesiskà atbildÝba apdrošinÃma uz visu bĉvdarbu veikšanas laiku (24. pants). Likumà papildus tiek noteikts, ka bĉvspeciÃlistiem ir pienÃkums apdrošinÃt savu profesionÃlo atbildÝbu par bĉvniecÝbas procesà to darbÝbas vai bezdarbÝbas rezultÃtà nodarÝto kaitÑjumu citiem bĉvniecÝbas dalÝbniekiem un trešo personu dzÝvÝbai, veselÝbai vai mantai, kà arÝ videi (13. pants). BĈVNIECÜBAS INFORMÂCIJAS SISTÐMA BĉvniecÝbas informÃcijas sistÑma ir valsts sistÑma, kas ietver bĉvniecÝbas procesam un tà kontrolei nepieciešamo informÃciju un dokumentus un nodrošina informÃcijas apriti starp publiskÃs pÃrvaldes, kontroles institĉcijÃm un bĉvniecÝbas dalÝbniekiem, kà arÝ sabiedrÝbas iesaisti bĉvniecÝbas procesÃ. BĉvniecÝbas informÃcijas sistÑmu izveido un uztur par bĉvniecÝbas nozari atbildÝgà ministrija. BĉvniecÝbas informÃcijas sistÑma ietver šajà likumà un citos likumos par bĉvniecÝbu, mÃjokçu un Ñku energoefektivitÃti paredzÑtos reÛistrus. BĈVKOMERSANTU KLASIFIKÂCIJA Lai pretendÑtu uz bĉvdarbu veikšanu, kas pilnÝbà vai daçÑji tiek finansÑti no valsts, pašvaldÝbas vai Eiropas savienÝbas lÝdzekçiem, ja pasĉtÝtÃjs ir valsts vai pašvaldÝba, bĉvkomersantam bĉs jÃsaïem klasifikÃcijas dokuments. KlasifikÃcijas dokuments bĉs nepieciešams, lai pretendÑtu dalÝbai publiskos iepirkumos. Bĉvkomersantus klasificÑs, izvÑrtÑjot to finansiÃli ekonomiskos rÃdÝtÃjus un tehniskos kritÑrijus, kà arÝ profesionÃlo pieredzi. KlasifikÃcijas sistÑma tiks ieviesta no 2016. gada un to veiks Ekonomikas ministrija. KlasifikÃcija nodrošinÃs, ka: 1) uzïÑmumu nebĉs nepieciešams vÑrtÑt kà tÃdu publiskà iepirkuma ietvaros, lÝdz ar to vÑrtÑšanas komisija vÑrtÑs tikai konkursa piedÃvÃjumus; 2) uzïÑmÑjam nebĉs ik reizi jÃiesniedz liels daudzums dokumentu (mazinÃsies administratÝvais slogs uzïÑmÑjam); 3) tiks mazinÃts korupcijas un nevienlÝdzÝgas attieksmes risks iepirkumos; 4) sarežÛÝtÃks vai mÑrogà lielÃks projekts tiks uzticÑts tikai noteiktam bĉvnieku lokam. www.em.gov.lv

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Likumà ir noteikta katras institĉcijas kompetence bĉvniecÝbas jomÃ, kà arÝ ir noteikts, kÃdus lÑmumus attiecÝgà iestÃde ir tiesÝga pieïemt bĉvniecÝbas procesÃ:

11


RÝgas PilsÑtas bĉvvalde

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

RÜGAS PILSÐTAS BĈVVALDE RÝgas pilsÑtas bĉvvalde ir RÝgas domes priekšsÑdÑtÃja pakçautÝbà esoša pašvaldÝbas iestÃde, kas RÝgas pilsÑtà kontrolÑ bĉvniecÝbas procesa tiesiskumu, pÃrrauga un kontrolÑ vides objektu izvietošanu, pilsÑtas apstÃdÝjumus, detÃlplÃnojumu izstrÃdi un realizÃciju, zemes ierÝcÝbu, nodrošina kultĉrvÑsturisko vÑrtÝbu aizsardzÝbu un adrešu piešãiršanu. Bĉvvaldes darbÝbas mÑrãis ir kvalitatÝvas pilsÑtvides veidošana un bĉvniecÝbas procesa tiesiskuma nodrošinÚana, realizÃcija un kontrole RÝgas pilsÑtà atbilstoši tÃs teritorijas plÃnojumam, apbĉves noteikumiem un citiem tiesÝbu aktiem. Bĉvvaldi kontrolÑ RÝgas domes PilsÑtas attÝstÝbas komiteja un RÝgas domes MÃjokçu un vides komiteja atbilstoši savai kompetencei. BĈVVALDES GALVENÂS FUNKCIJAS: • kontrolÑ bĉvniecÝbas procesa tiesiskumu; • izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus saistÝbà ar bĉvniecÝbu, kultĉras pieminekçu aizsardzÝbu un vides vizuÃlo kvalitÃti; • izskata bĉvniecÝbas ieceres un lemj par: • bĉvatçaujas izdošanu, atteikumu izdot bĉvatçauju vai bĉvniecÝbas ieceres publisku apspriešanu; • bĉvniecÝbas ieceres akceptu, izdarot atzÝmi apliecinÃjuma kartÑ, vai atteikumu akceptÑt ieceri par bĉvniecÝbu; • bĉvniecÝbas ieceres akceptu, izdarot atzÝmi bĉvniecÝbas ieceres paskaidrojuma rakstÃ, vai atteikumu akceptÑt bĉvniecÝbas ieceri; • pÃrbauda bĉvatçauju, paskaidrojuma rakstu un apliecinÃjuma karšu nosacÝjumu izpildi un izdara atzÝmes par attiecÝgo nosacÝjumu izpildi; • izskata bĉvuzraudzÝbas plÃnu; • normatÝvajos aktos noteiktajà kÃrtÝbà kontrolÑ bĉvniecÝbu bĉvobjektos; • pieïem bĉves ekspluatÃcijÃ; • izdod izziïas par bĉves neesÝbu; • pieïem lÑmumus par patvaçÝgÃs bĉvniecÝbas radÝto seku novÑršanu; • veic bĉvniecÝbas ÛeodÑzisko kontroli, tai skaità sagatavo pÃrbaudes aktus un veic bĉvniecÝbas darbu atbilstÝbas bĉvniecÝbas dokumentÃcijai pÃrbaudi pirms bĉvobjekta nodošanas ekspluatÃcijÃ, kà arÝ veic RÝgas domes Satiksmes departamenta ÝstenotÃs ielas seguma atjaunošanas ietvaros izpildÝto darbu uzmÑrÝšanu; • pÃrzina, koordinÑ un nosaka zemes izmantošanas un apbĉves kÃrtÝbu, zemes ierÝcÝbu, kultĉras pieminekçu aizsardzÝbas un vides vizuÃlÃs kvalitÃtes prasÝbas saskaïà ar RÝgas teritorijas plÃnojumu un tiesÝbu aktiem: • piedalÃs RÝgas teritorijas plÃnojuma un lokÃlplÃnojumu izstrÃdÑ; • pieïem lÑmumus par detÃlplÃnojumu izstrÃdes uzsÃkšanu un izstrÃdes vadÝtÃja apstiprinÚanu, sagatavo un apstiprina darba uzdevumus; • organizÑ un vada detÃlplÃnojumu izstrÃdi saskaïà ar tiesÝbu aktiem; • organizÑ kvalitatÝvas pilsÑtvides veidošanas un bĉvniecÝbas ieceru publisku apspriešanu saskaïà ar tiesÝbu aktu prasÝbÃm; • izskata, izvÑrtÑ un sniedz atzinumus, norÃdÝjumus par priekšlikumiem vides objektu izvietošanai, izsniedz pieprasÝtos dokumentus vai noraida priekšlikumus vides objektu izvietošanai; • izsniedz atçaujas vides objektu izvietošanai; • pieïem lÑmumus par adreses piešãiršanu zemesgabaliem, ÑkÃm un telpu grupÃm; • izskata un izvÑrtÑ ielu, parku, laukumu un citu pilsÑtvides objektu nosaukumu piešãiršanas un pÃrdÑvÑšanas priekšlikumus;

12

• nodrošina RÝgas pilsÑtas adresÃcijas informÃcijas uzturÑšanu un apmaiïu ar Valsts zemes dienestu; • kontrolÑ pilsÑtas apstÃdÝjumus, veicot apstÃdÝjumu apsekošanu, novÑrtÑšanu, atzinumu sastÃdÝšanu, kà arÝ aprÑãina zaudÑjumu atlÝdzÝbas apmÑru par dabas daudzveidÝbas samazinÚanu saistÝbà ar Ãrpus meža zemes augošu koku ciršanu; • saskaïà ar RÝgas domes ApstÃdÝjumu saglabÚanas komisijas lÑmumu izsniedz Ãrpus meža zemes augošu koku ciršanas atçaujas; • sekmÑ latviešu valodas kà valsts valodas lietošanu, kopšanu un attÝstÝbu, veidojot pilsÑtas kultĉrvidi atbilstoši Valsts valodas likuma prasÝbÃm: • sniedz konsultÃcijas par Valsts valodas likuma un latviešu valodas pareizrakstÝbas prasÝbÃm reklÃmu, izkÃrtïu un citu informatÝvo materiÃlu tekstu atveidÑ; • pÃrzina un kontrolÑ informatÝvo materiÃlu un publiskÃs informÃcijas atbilstÝbu Valsts valodas likuma un latviešu valodas pareizrakstÝbas prasÝbÃm; • administrÑ ar savu funkciju izpildi saistÝtos procesus: • sniedz maksas pakalpojumus tiesÝbu aktos noteiktajà kÃrtÝbà un gadÝjumos; • izstrÃdà normatÝvo aktu projektus tiesÝbu aktos noteiktajà kÃrtÝbà un gadÝjumos. Amatu iela 4, RÝga, LV-1050 http://www.rpbv.lv E-pasts: buvvalde@riga.lv twitter.com: @Buvvalde Klientu apkalpošanas centra informatÝvie tÃlruïi: 67105800, 67012889 Fakss: 67037934 Sabiedrisko attiecÝbu projektu vadÝtÃjs: 67105933 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS Klientu apkalpošanas centra darbÝbas mÑrãis ir nodrošinÃt Ñrtu un Ãtru apkalpošanas vidi. Tajà var vÑrsties ikviens, kas vÑlas saïemt informÃciju par iestÃdes pÃrziïà esošajiem procesiem, kà arÝ iesniegt un saïemt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistÝti ar bĉvniecÝbas procesu un citiem Bĉvvaldes pakalpojumiem. PierakstÝties pie Bĉvvaldes speciÃlistiem var Klientu apkalpošanas centrà vai zvanot pa tÃlruïiem: 67105800, 67012889. Klientu apkalpošanas centra darba laiks: Pirmdien 10.00–19.00 Otrdien 9.00–16.00 Trešdien 9.00–16.00 Ceturtdien 10.00–19.00 Piektdien 9.00–14.00 Klientu apkalpošanas centrs atrodas RÝgÃ, Amatu ielà 4. ARHITEKTĈRAS PÂRVALDE Arhitektĉras pÃrvalde pÃrrauga bĉvniecÝbas (t.sk. inženierinfrastruktĉras bĉvniecÝbas), teritorijas labiekÃrtošanas un zemes ierÝcÝbas procesu, kà arÝ kultĉrvÑsturiskà mantojuma saglabÚanu un aizsardzÝbu bĉvniecÝbas un pilsÑtvides dizaina jomà RÝgÃ. TÃs sastÃvà ir Arhitektu nodaça, RÝgas pilsÑtas kultĉras pieminekçu aizsardzÝbas nodaça, DetÃlplÃnojumu nodaça un Inženieru nodaça. BĈVNIECÜBAS KONTROLES PÂRVALDE BĉvniecÝbas kontroles pÃrvalde ir Bĉvvaldes struktĉrvienÝba, kuras galvenà funkcija ir uzraudzÝt un atbildÑt par bĉvniecÝbas kontroles procesu RÝgas pilsÑtas administratÝvÃs teritorijas robežÃs. TÃs sastÃvà ir BĉvniecÝbas atçauju nodaça, RÝgas pilsÑtas bĉvinspekcija, PatvaçÝgÃs bĉvniecÝbas izvÑrtÑšanas nodaça un Bĉvju uzmÑrÝšanas nodaça.


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

APSTÂDÜJUMU INSPEKCIJA ApstÃdÝjumu inspekcijas galvenà funkcija ir kontrolÑt pilsÑtas apstÃdÝjumus, to apsaimniekošanu un aizsardzÝbu. ApstÃdÝjumu inspekcija sagatavo nepieciešamos dokumentus jautÃjumos par Ãrpus meža augošu koku ciršanu, saglabÚanu (vai par atteikumu izsniegt atçauju) un iesniedz tos RÝgas domes ApstÃdÝjumu saglabÚanas komisijai lÑmuma pieïemšanai, kà arÝ sagatavo Ãrpus meža augošu koku ciršanas atçaujas, aprÑãina zaudÑjumu atlÝdzÝbu par dabas daudzveidÝbas samazinÚanu saistÝbà ar koku ciršanu vai apstÃdÝjumu bojÚanu RÝgas pilsÑtas teritorijÃ. RÜGAS PILSÐTAS BĈVVALDES PAKALPOJUMI Bĉvvalde sniedz virkni pakalpojumu, kas saistÝti ar bĉvniecÝbas un inženierkomunikÃciju ierÝkošanas darbu veikšanu pilsÑtà – bĉvniecÝbas ieceres izskatÝšana, bĉvprojektu izskatÝšana un saskaïošana, bĉvatçaujas izsniegšana un objekta pieïemšana ekspluatÃcijÃ, reklÃmas objektu un vides reklÃmas izvietošanas saskaïošana, zemesgabala ierÝcÝbas projekta darba uzdevuma saskaïošana un izsniegšana, detÃlplÃnojumu izstrÃdes vadÝšana, koku ciršanas atçaujas izdošana, adresÃcijas piešãiršana, bĉvju kontroluzmÑrÝšana u.c. Ar detalizÑtu sniedzamo pakalpojumu aprakstu un izcenojumiem iespÑjams iepazÝties Klientu apkalpošanas centrà vai Bĉvvaldes mÃjaslapà www.rpbv.lv. Bĉvvaldes elektroniskie pakalpojumi, izmantojot Bĉvvaldes mÃjaslapu www. rpbv.lv: 1) reklÃmas un izkÃrtïu saskaïošana – iespÑja elektroniski saskaïot reklÃmas vai izkÃrtnes izvietošanas projektu (bezmaksas); 2) reklÃmas nodevas kalkulators – ïemot vÑrà paredzamÃs reklÃmas laukumu, atrašanos vietu pilsÑtÃ, tematiku, izvietošanas laiku un reklÃmu skaitu, çauj aprÑãinÃt iespÑjamo reklÃmas nodevas lielumu (bezmaksas); 3) bĉvatçauju pieprasÝjumu meklÑtÃjs – iespÑja uzzinÃt par RÝgas pilsÑtas bĉvvaldÑ iesniegtajiem bĉvatçauju pieprasÝjumiem (bezmaksas); 4) bĉvatçauju meklÑtÃjs – iespÑja uzzinÃt par RÝgas pilsÑtas bĉvvaldÑ izsniegtajÃm bĉvatçaujÃm (bezmaksas); 5) publisko apspriešanu meklÑtÃjs – iespÑja uzzinÃt par RÝgas pilsÑtas bĉvvaldes padomes sÑdÑ noteiktajÃm publiskajÃm apspriešanÃm (bezmaksas); 6) bĉvniecÝbas ieceru meklÑtÃjs – iespÑja iegĉt informÃciju par RÝgas pilsÑtas bĉvvaldÑ iesniegtajÃm bĉvniecÝbas iecerÑm (bezmaksas); 7) bĉvprojektu meklÑtÃjs – iespÑja uzzinÃt par RÝgas pilsÑtas bĉvvaldÑ akceptÑtajiem bĉvprojektiem (bezmaksas);

RÝgas PilsÑtas bĉvvalde 8)

kultĉras pieminekçu meklÑtÃjs – iespÑja noskaidrot, vai interesÑjošais, RÝgas pilsÑtas administratÝvajà teritorijà esošais objekts ir iekçauts valsts aizsargÃjamo kultĉras pieminekçu reÛistrà (bezmaksas); 9) bĉvnodevas rÑãinÚanas kalkulators – iespÑja aprÑãinÃt bĉvnodevas lielumu (bezmaksas); 10) zaudÑjumu par dabas daudzveidÝbas samazinÚanu atlÝdzÝbas kalkulators – iespÑja aprÑãinÃt izmaksas par koku ciršanu (bezmaksas); 11) iespÑja elektroniski pasĉtÝt atlasei Bĉvvaldes arhÝva rÝcÝbà esošos dokumentus un apskatÝt tos apmeklÑtÃju pieïemšanas laikà pirmdienÃs un ceturtdienÃs no plkst.14.00 lÝdz 18.00 (bezmaksas); 12) Bĉvvaldes padomes sÑžu video translÃcija tiešraidÑ (bezmaksas); 13) iespÑja saïemt e-pastà aktuÃlo informÃciju par izmaiïÃm Bĉvvaldes veidlapÃs. Iesniedzamo veidlapu formas ir aizpildÃmas un iesniedzamas arÝ elektroniski, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatÝvo aktu prasÝbÃm par elektronisko dokumentu noformÑšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zÝmogu. Sadaçà “SabiedrÝbas lÝdzdalÝba” pieejama aktuÃlà informÃcija par bĉvniecÝbas ieceru un koku ciršanas ieceru publiskajÃm apspriešanÃm. Bĉvvaldes mÃjaslapà interesenti var iepazÝties ar Bĉvvaldes padomes sÑžu darba kÃrtÝbu un lÑmumiem, kà arÝ vÑrot sÑdes norisi tiešraidÑ. ISO KVALITÂTES VADÜBAS SISTÐMA Kopš 2006. gada 17. novembra RÝgas pilsÑtas bĉvvalde darba organizÃciju un klientu apkalpošanu veic atbilstoši starptautiskà standarta LVS EN ISO 9001:2000 prasÝbÃm. 2012. gada 10. aprÝlÝ veiktais audits atkÃrtoti apliecina, ka Bĉvvaldes darbÝbas un attÝstÝbas pamatà ir visaugstÃkÃs kvalitÃtes pakalpojumu nodrošinÚana, kas atbilstoši pieaugošajÃm klientu prasÝbÃm fokusÑta uz klientu vajadzÝbu izzinÚanu un apmierinÚanu, pastÃvÝgu darba plÃnošanu, analÝzi un pilnveidošanu.

RÝgas pilsÑtas bĉvvaldes vadÝtÃjs Inguss Vircavs TÃlr. 67105805, fakss 67012805 BĉvniecÝbas kontroles pÃrvalde TÃlr. 67012078, fakss 67012826 Arhitektĉras pÃrvalde TÃlr. 67012907 PilsÑtvides dizaina pÃrvalde TÃlr. 67037500, fakss 67012819 Klientu apkalpošanas centra darba laiks: Pirmdien, ceturtdien 10.00–19.00 Otrdien, trešdien 9.00–16.00 Piektdien 9.00–14.00 TÃlr. 67105800, 67012889, fakss 67037934 SpeciÃlisti pieïem apmeklÑtÃjus pieïemšanas laikÃ: PirmdienÃs un ceturtdienÃs no plkst. 14.00 lÝdz 18.00

InformatÝvà daça

PILSÐTVIDES DIZAINA PÂRVALDE PilsÑtvides dizaina pÃrvalde nodrošina izkÃrtïu, reklÃmas objektu, informatÝvo norÞu un vizuÃlÃs komunikÃcijas sistÑmas attÝstÝbu un pÃrraudzÝbu RÝgas pilsÑtas administratÝvÃs teritorijas robežÃs, pÃrvalda pašvaldÝbai piederošos afišu stabus un stendus, kà arÝ pÃrrauga adresÃciju RÝgas pilsÑtà un nodrošina adrešu piešãiršanu, maiïu un likvidÃciju.

13


Bĉvvaldes

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

BĈVVALDES Âdažu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Âdažu novads, Âdaži, Gaujas 33a, LV 2164 TÃlr. 67895708

Cesvaines, LubÃnas un VarakçÃnu novadu apvienotà bĉvvalde Madona, Saieta laukums 1, LV 4801 TÃlr. 64822374

Aglonas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Aglonas pagasts, Aglona, SomersÑtas 34, LV 5304 TÃlr. 65324573

Dagdas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Dagda, Daugavpils 8, LV 5674 TÃlr. 65681442

Aizkraukles novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Aizkraukle, LÃËplÑša 1, LV 5101 TÃlr. 65133905

Daugavpils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Daugavpils, RÝgas 2, LV 5401 TÃlr. 65476822

Aizputes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Aizpute, Atmodas 22, LV 3456 TÃlr. 63459149

Daugavpils pilsÑtas pašvaldÝba, PilsÑtplÃnošanas un bĉvniecÝbas departaments, Bĉvvalde Daugavpils, Raiïa 28, LV 5401 TÃlr. 65407781

Alojas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Aloja, Jĉras 13, LV 4064 TÃlr. 29456731 Alsungas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Alsungas novads, Alsunga, Pils 1, LV 3306 TÃlr. 29283768 Alĉksnes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Alĉksne, DÃrza 11, 2. st., LV 4301 TÃlr. 64322770

14

Dobeles novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Dobele, BrÝvÝbas 17, LV 3701 TÃlr. 63707268 Dundagas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Dundagas pagasts, Dundaga, Pils 14, LV 3270 TÃlr. 63237857 Engures novada pašvaldÝba, Bĉvvalde SmÃrdes pagasts, SmÃrde, Jaunà 9, LV 3129 TÃlr. 63192110

Amatas, Jaunpiebalgas, Priekuçu, PÃrgaujas, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldÝbu apvienotà bĉvvalde CÑsis, J. Poruka 8, LV 4101 TÃlr. 64127915

Ðrgçu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ðrgçu pagasts, Ðrgçi, RÝgas 10, LV 4840 TÃlr. 64871298

Auces novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Auce, Jelgavas 1, LV 3708 TÃlr. 63745280

Garkalnes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde RÝga, BrÝvÝbas gatve 455, LV 1024 TÃlr. 67800936

BabÝtes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde BabÝtes pagasts, Piïãi, Centra 4, LV 2107 TÃlr. 67914150

Gulbenes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Gulbene, Âbeçu 2, LV 4401 TÃlr. 64474912

Baldones novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Baldones pagasts, “PÃrupes”, LV 2125 TÃlr. 67932884

Ikšãiles novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ikšãile, Peldu 22, LV 5052 TÃlr. 65030775

Balvu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Balvi, BÑrzpils 1a, LV 4501 TÃlr. 64507075

Ilĉkstes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ilĉkste, BrÝvÝbas 7, LV 5447 TÃlr. 65462568

Bauskas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Bauska, Uzvaras 1, LV 3901 TÃlr. 63923304

InËukalna novada pašvaldÝba, Bĉvvalde InËukalna novads, InËukalns, Atmodas 4, LV 2141 TÃlr. 67977232

BrocÑnu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde BrocÑni, Lielcieceres 3, LV 3851 TÃlr. 63807601

Jaunpils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Jaunpils pagasts, Jaunpils, “ÐrÛelnieki”, LV 3145 TÃlr. 29445806

Burtnieku novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Vanagu 4, LV 4219 TÃlr. 26436040

JÑkabpils pilsÑtas pašvaldÝba, Bĉvvalde JÑkabpils, Jaunà 31c, LV 5201 TÃlr. 65231005

Carnikavas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Carnikavas novads, Carnikava, Stacijas 5, LV 2163 TÃlr. 67993428

Jelgavas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Jelgava, Pasta 37, LV 3001 TÃlr. 63024921

CÑsu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde CÑsis, BÑrzaines 5, LV 4101 TÃlr. 64161819

Jelgavas pilsÑtas pašvaldÝba, Bĉvvalde Jelgava, Lielà 11, LV 3001 TÃlr. 63005576


Bĉvvaldes

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

KÃrsavas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Malnavas pagasts, Malnavas , LV 5750 TÃlr. 29347366 KocÑnu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde KocÑnu pagasts, KocÑni, Alejas 8, LV 4220 TÃlr. 64222601 Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas, Pçaviïu, SkrÝveru novadu pašvaldÝbu apvienotà bĉvvalde Aizkraukle, LÃËplÑša 1, LV 5101 TÃlr. 65133905 KrÃslavas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde KrÃslava, Skolas 7, LV 5601 TÃlr. 65620274 Krimuldas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Krimuldas pagasts, Ragana, Parka 1, LV 2144 TÃlr. 67976859 Krustpils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde JÑkabpils, RÝgas 150a, LV 5202 TÃlr. 65237607 KuldÝgas novada pašvaldÝba, BĉvniecÝbas nodaça KuldÝga, BaznÝcas 1, LV 3301 TÃlr. 63324935 âeguma novada pašvaldÝba, Bĉvvalde âegums, LÃËplÑša 1, LV 5020 TÃlr. 65055442 âekavas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde âekavas pagasts, âekava, Gaismas 19 k.9, LV 2123 TÃlr. 67847162 LielvÃrdes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde LielvÃrde, Raiïa 11a, LV 5070 TÃlr. 65053336 LiepÃjas pilsÑtas pašvaldÝba, Bĉvvalde LiepÃja, Rožu 6, LV 3401 TÃlr. 63404725 LÝgatnes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde LÝgatne, SpriïÛu 4, LV 4110 TÃlr. 64153118

MÃlpils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde MÃlpils novads, MÃlpils, NÃkotnes 1, LV 2152 TÃlr. 67970889 MÃrupes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde MÃrupes novads, MÃrupe, Daugavas 29, LV 2167 TÃlr. 67149863 MÑrsraga novada pašvaldÝba, Bĉvvalde MÑrsraga pagasts, MÑrsrags, Lielà 35, LV 3284 TÃlr. 29273310 NÝcas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde NÝcas pagasts, NÝca, BÃrtas 6, LV 3473 TÃlr. 63489482 Ogres novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ogre, BrÝvÝbas 33, LV 5001 TÃlr. 65071175 Olaines novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Olaine, Zemgales 33, 2. st., LV 2114 TÃlr. 67146031 Ozolnieku novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Stadiona 10, LV 3018 TÃlr. 63084706 PÃvilostas novada pašvaldÝba, Bĉvvaldes pÃrstÃvis PÃvilosta, LV 3466 TÃlr. 26499041 Preiçu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Preiçi, Raiïa bulvÃris 24, LV 5301 TÃlr. 65307328 RÑzeknes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde RÑzekne, AtbrÝvošanas aleja 95a, LV 4601 TÃlr. 64607185 RÑzeknes pilsÑtas pašvaldÝba, Bĉvvalde RÑzekne, AtbrÝvošanas aleja 93, LV 4601 TÃlr. 64607627 Riebiïu un VÃrkavas novadu pašvaldÝbu apvienotà bĉvvalde Riebiïu pagasts, Riebiïi, Saules 8, LV 5326 TÃlr. 65324376 RÝgas pilsÑtas Bĉvvalde RÝga, Amatu 4, LV 1050 TÃlr. 67105800

Limbažu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Limbaži, RÝgas 16, LV 4001 TÃlr. 64023019

Rojas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Rojas novads, Roja, Zvejnieku 3, LV 3264 TÃlr. 63232057

LÝvÃnu novada pašvaldÝba, BĉvniecÝbas un infrastruktĉras daça LÝvÃni, RÝgas 77, LV 5316 TÃlr. 65307272

Ropažu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ropažu novads, Ropaži, Sporta 1, LV 2135 TÃlr. 67918221

LiepÃjas pilsÑtas pašvaldÝba, Bĉvvalde LiepÃja, Rožu 6, LV 3401 TÃlr. 63404725

Rucavas novada pašvaldÝba, Bĉvvaldes pÃrstÃvis Rucavas pagasts, Rucava , LV 3477 TÃlr. 26499041

Ludzas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ludza, Raiïa 16, LV 5701 TÃlr. 65707407

RugÃju novada pašvaldÝba, Bĉvvalde RugÃju pagasts, RugÃji, Kurmenes 48, LV 4570 TÃlr. 29141842

Madonas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Madona, Saieta laukums 1, LV 4801 TÃlr. 64860097

SalacgrÝvas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde SalacgrÝva, Smilšu 9, LV 4033 TÃlr. 64071997

InformatÝvà daça

Jĉrmalas pilsÑtas pašvaldÝba, PilsÑtplÃnošanas nodaça, ApmeklÑtÃju apkalpošanas centrs Jĉrmala, Edinburgas prospekts 75, LV 2010 TÃlr. 67147592

15


Bĉvvaldes

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Salaspils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Salaspils, LÝvzemes 8, LV 2169 TÃlr. 67981013

TÑrvetes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde TÑrvetes pagasts, Zelmeïi , LV 3730 TÃlr. 63726001

Saldus novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Saldus, Striãu 3, LV 3801 TÃlr. 63807264

Tukuma novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Tukums, Talsu 4, LV 3101 TÃlr. 63107218

Saulkrastu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Saulkrasti, Raiïa 8, LV 2160 TÃlr. 67142519

Valkas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Valka, SeminÃra 9, LV 4701 TÃlr. 64707491

SÑjas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde SÑjas novads, JÑïi 2.st., LV 2142 TÃlr. 29429300

Valmieras pilsÑtas pašvaldÝba, Bĉvvalde Valmiera, LÃËplÑša 2, LV 4201 TÃlr. 64207155

Siguldas novada pašvaldÝba, Üpašumu, bĉvniecÝbas un investÝciju pÃrvalde, Bĉvvalde Siguldas pagasts, Peltes, ZinÃtnes 7, LV 2150 TÃlr. 67800956

VÃrkavas un Riebiïu pašvaldÝbu apvienotà bĉvvalde Upmalas pagasts, VecvÃrkava, Skolas 5, LV 5335 TÃlr. 29423305

Skrundas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Skrunda, Amatnieku 1, LV 3326 TÃlr. 63350454 Smiltenes novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Smiltene, DÃrza 3, LV 4729 TÃlr. 64773576 Stopiïu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Stopiïu novads, Ulbroka, Institĉta 1a, LV 2130 TÃlr. 67911328 Talsu novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Talsi, Kareivju 7, LV 3201 TÃlr. 63237685

Ventspils novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Ventspils, Skolas 4, LV 3601 TÃlr. 63629456 Ventspils pilsÑtas pašvaldÝba, BĉvniecÝbas administratÝvà inspekcija Ventspils, Jĉras 36, LV 3601 TÃlr. 63601198 Viçakas novada pašvaldÝba, Bĉvvalde Viçaka, Abrenes 26, LV 4583 TÃlr. 27805011

VALSTS KULTĈRAS PIEMINEKæU AIZSARDZÜBAS INSPEKTORI Valsts Kultĉras pieminekçu aizsardzÝbas inspekcija Mazà Pils 19, RÝga, LV 1050, tÃlr. 67229272, fakss 67228808 E-pasts: vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Inspekcijas vadÝtÃjs Juris Dambis, tÃlr. 67229272, e-pasts: juris.dambis@mantojums.lv Inspekcijas vadÝtÃja vietniece KatrÝna Kukaine, tÃlr. 67229272, e-pasts: katrina.kukaine@mantojums.lv Inspekcijas vadÝtÃja vietniece Vivita MaËiïa, tÃlr. 67228505, e-pasts: vivita.macina@mantojums.lv Arhitektĉras daça, vadÝtÃjs JÃnis Zilgalvis, tÃlr. 67229272, e-pasts: janis.zilgalvis@mantojums.lv Kustamà mantojuma un restaurÃcijas metodikas daça, vadÝtÃja Dace Êoldere, tÃlr. 67213864, e-pasts: dace.coldere@mantojums.lv ArheoloÛijas un vÑstures daça, vadÝtÃja Sandra Zirne, tÃlr. 67229272, e-pasts: arheologija@mantojums.lv Pieminekçu dokumentÃcijas centrs, vadÝtÃja Simona Êevere, tÃlr. 67326603, e-pasts: simona.cevere@mantojums.lv Kultĉras mantojuma politikas daça, vadÝtÃja Baiba Mĉrniece, tÃlr. 67229272, e-pasts: baiba.murniece@mantojums.lv Juridiskà un pieminekçu uzskaites daça, vadÝtÃja LÝga Âbele, tÃlr. 67228503, e-pasts: liga.abele@mantojums.lv Klientu un dokumentu pÃrvaldÝbas daça, vadÝtÃja KristÝne Geile, tÃlr. 67229272, e-pasts: kristine.geile@mantojums.lv NodrošinÃjuma daça, vadÝtÃjs Edmunds VonsoviËs, tÃlr. 67225426, e-pasts: edmunds.vonsovics@mantojums.lv Finanšu daça, vadÝtÃja RegÝna Vasiçjeva, tÃlr. 67229272, e-pasts: regina.vasiljeva@mantojums.lv

16

Arhitektĉras muzejs, vadÝtÃja Ilze Martinsone, tÃlr. 67220779, e-pasts: ilze.martinsone@mantojums.lv Klientu apkalpošanas centrs, Pils iela 20, RÝga Darba laiks: Pirmdien 10.00–18.00 O., T., C., P. 10.00–16.00 PÃrtraukums 12.30–13.00 Inspekcijas reÛionÃlÃs nodaças KURZEMES REÚIONÂL NODAæA vadÝtÃja – galvenà valsts inspektore Ilze Svilpe, tÃlr. 63321955, e-pasts: kurzeme@mantojums.lv VIDZEMES REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃja – galvenà valsts inspektore Ilze Ozola, tÃlr. 64123834, e-pasts: vidzeme@mantojums.lv ZEMGALES REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃja – galvenà valsts inspektore ElvÝra Mantrova, tÃlr. 26638974, e-pasts: zemgale@mantojums.lv LATGALES REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃja – galvenà valsts inspektore Vilma PlatpÝre, tÃlr. 64625159, e-pasts: latgale@mantojums.lv RÜGAS REÚIONÂL NODAæA VadÝtÃjs – galvenais valsts inspektors JÃnis Asaris, tÃlr. 67213757, e-pasts: riga@mantojums.lv


Bĉvdarbu vidÑjÃs izmaksas

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

BĈVDARBU VIDÐJÂS IZMAKSAS

Bĉvbedres rakšana ar ekskavatoru Bĉvbedres rakšana ar rokÃm Bĉvbedres pamatnes planÑšana Teritorijas planÑšana LiekÃs grunts nostumšana Tranšeju rakšana komunikÃcijÃm ar mehÃnismiem Tranšeju rakšana ar rokÃm Tranšeju nostiprinÚana ar dÑçiem Grunts atpakaç bÑršana ar rokÃm Grunts atpakaç bÑršana ar mehÃnismiem

MÑrvienÝba

ZEMES DARBI 100 m³ m³ 100 m² 100 m² 100 m³ t. m m³ m² 100 m³ 100 m³ DEMONTÂŽAS DARBI m² m²

Darba alga par vienÝbu, EUR

12,10–14,20 2,85–5,00 4,30 4,30 12,10–14,20 0,20–0,40 2,85–5,00 1,40–2,15 2,85–5,00 12,10–14,20

Úipškartona apšuvuma uz metÃla karkasa nojaukšana 0,70–1,40 Úipškartona starpsienu uz metÃla karkasa nojaukšana 1,15–2,15 Koka karkasa apšĉtu un apmestu sienu no abÃm pusÑm ar siltumzolÃciju nojaukšana m² 1,40–2,85 Tas pats, neapmestu sienu m² 1,40–2,85 DÑçu apšuvuma noplÑšana m² 0,40–0,70 âieÛeçu sienu nojaukšana m³ 5,10–8,55 Bloku sienu nojaukšana m³ 6,40–10,00 Laukakmeïu pamatu nojaukšana m³ 8,50–11,40 Betona pamatu nojaukšana m³ 9,10–14,20 Dzelzsbetona pamatu nojaukšana m³ 9,10–21,30 Dzelzsbetona pÃrseguma nojaukšana m³ 5,40–51,20 Koka apmesta pÃrseguma nojaukšana m² 2,85–6,40 PÃrseguma nesošo dÑçu apšuvuma noplÑšana m² 0,40–0,70 GrÝdu pamatojuma izlaušana m³ 22,80–45,50 GrÝdu seguma nojaukšana m² 0,40–1,40 Logu bloku izïemšana ar palodzÑm m² 0,70–7,10 Durvju bloku izïemšana m² 0,70–3,60 Ruççu materiÃla jumta seguma nojaukšana m² 0,30–0,60 Lokšïu seguma nojaukšana m² 0,40–0,70 Jumta dÑçu klÃja nojaukšana m² 0,40–0,85 Telpas iztÝrÝšana no bĉvgružiem m³ 4,30–11,40 Bĉvgružu izvešana m³ BETONÐTÂJU, MĈRNIEKU, FLÜZÐTÂJU UN APMETÐJU DARBI Betona pamati, saliekamie m³ 6,70–11,40 Betona pamati, monolÝtie, lentveida m³ 21,30–35,60 Betona pamati, monolÝtie, stabveida m³ 28,50–49,80 Dzelzsbetona pÃrsegums, saliekamais m³ 7,10–11,40 Dzelzsbetona pÃrsegums, monolÝts, gluds m³ 21,30–35,60 Dzelzsbetona pÃrsegums, monolÝts, ribots m³ 28,50–49,80 âieÛeçu mĉris 51 cm, paredzÑts apmešanai m³ 28,50–42,70 âieÛeçu mĉris 38 cm, paredzÑts apmešanai m³ 28,50–42,70 âieÛeçu mĉris 25 cm, paredzÑts apmešanai m³ 31,30–45,50 âieÛeçu mĉris 12 cm, paredzÑts apmešanai m² 5,00–7,10 âieÛeçu mĉris 51 cm, izšuvots no vienas puses m³ 35,60–49,80 âieÛeçu mĉris 38 cm, izšuvots no vienas puses m³ 35,60–49,80 âieÛeçu mĉris 25 cm, izšuvots no vienas puses m³ 39,80–54,10 GÃzbetona bloku siena 30 cm, paredzÑta apmešanai m³ 18,50–25,60 KeramzÝta bloku “Fibo” Mpa 5 30 cm, apmešanai m³ 18,50–25,60 KeramzÝta bloku “Fibo” Mpa 3 30 cm, apmešanai m³ 18,50–25,60 KeramzÝta bloku “Fibo” starpsiena 100 cm, apmešanai m² 2,85– 3,60 BrÝvstÃvošs skurstenis m³ 56,90–71,15 GÃzbetona siena, apšĉta ar 1/2 ãieÛeli m³ 42,70–71,15 Izkalt caurumus ãieÛeçu sienà 38 cm m³ 6,55–11,40 Izkalt nišas ãieÛeçu sienÃs m² 3,40–5,70 Izkalt caurumus ãieÛeçu sienà 51 cm m³ 6,55–11,40 Betona pakÃpienu montÞa t. m 5,00–10,00 GranÝta pakÃpienu montÞa m² 11,40–35,60 Pamatne (putu polistirols 100 mm) zem grÝdÃm uz zemes m² 0,30–0,70

MateriÃlu izmaksas, EUR (no - lÝdz)

MehÃnismu izmaksas, EUR

120,95–142,30 35,60–56,90 35,60–56,90 120,95–142,30 1,20–2,30 3,70–5,40

0,30 120,95–142,30 0,70 0,85 1,15 1,15 0,30 10,70–17,10 10,70–21,35 10,70–21,35 10,70–21,35 10,70–21,35 16,80–96,80 1,60 0,30 7,10–21,35 0,70 1,40 1,40 0,15 0,15 0,15 1,40

7,80–11,95 102,45–128,10 130,90 155,10 122,40–256,10 142,00 161,90 73,60–78,30 73,60–78,30 73,60–78,30 8,80 73,60–78,30 73,60–78,30 73,60–78,30 59,80–76,80 59,80–74,00 56,90–71,15 5,70–7,10 139,45–149,40 64,00–88,20

46,95–78,30 59,80–213,50 3,60–6,80

12,70–17,10 4,30 4,70 16,80–21,35 4,70 4,70 1,40 1,40 1,40 0,70 1,40 1,40 1,40 1,15 1,15 1,15 0,70 1,15 1,40 21,35 10,00 21,35 2,85 2,85 0,15

InformatÝvà daça

Darbu un izdevumu nosaukums

17


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Bĉvdarbu vidÑjÃs izmaksas Darbu un izdevumu nosaukums

MÑrvienÝba

Darba alga par vienÝbu, EUR

Pamatne (putu polistirols 50 mm) zem grÝdÃm uz pÃrseguma m² 0,30–0,70 Betona B15 grÝda 100 mm biezumà bez armÑjuma m² 2,15–4,00 GrÝdas izlÝdzinošÃ kÃrta 40 mm biezumà no cementa javas m² 1,40–2,85 GrÝdas izlÝdzinošÃ kÃrta 30 mm biezumà no pašizlÝdzinošas masas m² 1,40–2,15 “Teracco” grÝda ar zÝmÑjumu m² 14,20–21,35 “Teracco” grÝda bez zÝmÑjuma m² 8,55–11,40 FlÝžu grÝdas pÑc zÝmÑjuma m² 7,10–14,20 FlÝžu grÝdas bez zÝmÑjuma m² 4,30–11,40 GranÝta flÝžu segums ar zÝmÑjumu m² 11,40–28,50 GranÝta flÝžu segums bez zÝmÑjuma m² 14,20–21,35 FasÃdes apmetums ar cementa javu m² 4,30–7,10 GranÝta apšuvums m² 14,20–35,60 IekšÑjais sienu apmetums ar cementa javu lÝdz 4 m m² 2,85–4,30 IekšÑjais sienu apmetums ar cementa javu virs 4 m m² 3,60–5,00 IekšÑjais griestu apmetums ar cementa javu lÝdz 4 m m² 3,60–5,00 IekšÑjais griestu apmetums ar cementa javu virs 4 m m² 4,00–5,70 Dzegu, profilu vilkšana fasÃdÑs m² 17,10–21,35 Dzegu, profilu vilkšana iekštelpÃs m² 17,10–21,35 Apmetums ar cementa javu uz rabica sieta m² 3,15–4,55 Pamata sienu hidroizolÃcija, vertikÃla ar bitumenu mastiku 2 kÃrtÃs m² 1,70–2,15 Pamata sienu hidroizolÃcija, horizontÃla ar ruberoÝdu 2 kÃrtÃs uz bitumena mastikas m² 2,15–2,60 Ârsienu siltumizolÃcija (putu polistirols 100 mm+lÝme+stikla šãiedru siets) ar apmešanu m² 5,00–11,40 Ârsienu siltumizolÃcija (putu polistirols 100 mm+lÝme+stikla šãiedru siets) bez apmešanu m² 2,15–4,30 KÃrtaino sienu paneçu montÞa m² 3,60–7,10 Ârsienu siltumizolÃcija (apšĉšana ar putu polistirola 100 mm sendviËa paneçiem) m² 2,15–4,30 InventÃro sastatïu montÞa lÝdz 16 m m² vert. pl. 0,60–0,85 InventÃro sastatïu montÞa virs 16 m m² vert. pl. 0,70–1,10 InventÃro sastatïu demontÞa lÝdz 16 m m² vert. pl. 0,60–0,85 InventÃro sastatïu demontÞa virs 16 m m² vert. pl. 0,70–1,10 NeinventÃro sastatïu montÞa lÝdz 16 m m² vert. pl. 1,15–1,40 NeinventÃro sastatïu montÞa virs 16 m m² vert. pl. 1,40–1,70 NeinventÃro sastatïu demontÞa lÝdz 16 m m² vert. pl. 0,85–1,15 NeinventÃro sastatïu demontÞa virs 16 m m² vert. pl. 1,15–1,40 NAMDARU, GALDNIEKU UN JUMIâU DARBI Koka statïu Ãrsiena 50 x 150 mm m³ 85,40–128,10 Koka šãÑrssiena ar 20 mm dÑçu apšuvumu abÃs pusÑs m² 6,40–12,80 Griestu sijas 70 x 150 mm t. m 0,70–1,40 Griestu sijas 70 x 200 mm t. m 0,70–1,40 Griestu sijas 100 x 200 mm t. m 0,70–1,40 Jumta krÑsla izveidošana, ieskaitot spÃres 50 x 150 mm t. m 0,85–1,85 Tas pats, 70 x 150 mm t. m 0,85–1,85 Tas pats, 70 x 200 mm t. m 0,85–1,85 Jumta klÃjums ar cinkoto skÃrdu, ieskaitot dÑçu latojumu m² 3,60–5,70 Tas pats, profilÑtà tÑrauda PP 20 loksnÑm m² 3,60–5,00 Tas pats, profilÑtà tÑrauda PP 45 loksnÑm m² 3,60–5,00 Jumta klÃjums ar keramiskajiem dakstiïiem, ieskaitot latojumu m² 8,50–14,20 Tas pats, cementa kÃrniïiem m² 8,50–14,20 Tas pats, viçïotÃm “Onduline” bitumena loksnÑm m² 1,70–4,30 Tas pats, ar bitumena kÃrniïiem m² 2,10–4,30 Sienu apšuvums ar rievotiem dÑçiem 20 mm ar koka karkasu m² 3,60–5,70 Griestu apšuvums ar rievotiem dÑçiem 20 mm ar koka karkasu m² 4,00–6,10 GrÝdas segums no 35 mm dÑçiem, ieskaitot slÝpÑšanu, krÃsošanu m² 6,40–10,00 GrÝdas no 25 mm dÑçiem, ieskaitot slÝpÑšanu, krÃsošanu m² 6,40–10,00 GrÝdlÝstes, MDF t. m 0,60–0,85 GrÝdlÝstes, cÑlkoka t. m 1,40–2,85 CÑlkoka grÝdas m² 5,00–11,40 Parkets, lakots m² 7,10–14,20 LaminÃts m² 1,40–3,00 Vairoga parkets, lakots m² 7,10–14,20

18

MateriÃlu izmaksas, EUR (no - lÝdz)

MehÃnismu izmaksas, EUR

1,70–4,40 5,70–6,40 2,30–2,60 6,00–21,30 12,80–17,10 8,50–14,20 7,10–25,60 5,00–14,20 49,80–142,30 39,80–99,60 2,10–2,85 56,90–142,30 1,70–2,60 1,70–2,60 1,70–2,60 1,70–2,60 3,80–8,10 3,80–8,10 3,40–4,30 2,60–3,10

0,15 0,70 0,40 0,40 2,10 2,10 0,70 0,70 2,10 2,10 2,10 2,85 0,70 1,00 0,70 1,00 0,85 0,85 0,70 0,30

3,40–4,00

0,40

7,40–14,90

0,40

5,55–7,80 21,30–49,80

0,40 2,15

19,90–25,60

0,70 0,45–1,70 0,45–1,70

6,40–12,80 6,40–12,80

0,15 0,15

197,80–256,1 12,80–35,60 2,10–2,60 2,80–3,60 3,80–5,00 1,60–2,10 2,10–2,60 2,80–3,60 7,70–8,80 10,80–12,80 12,10–14,10 9,70–19,90 6,80–12,70 4,00–9,25 3,60–9,25 6,40–18,20 6,40–18,20 10,40–14,20 7,80–12,50 0,85–1,40 1,70–3,60 17,10–71,15 21,10–28,50 5,00–17,10 21,10–28,50

4,00 1,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,70 1,30 0,70 0,70 1,40 1,40 0,70 0,60 0,70 0,70 2,00 2,00 0,15 0,15 0,45 2,00 0,40 2,00


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Lokšïu parkets Vecà parketa ÑvelÑšana, lakošana Logi, koka ar stikla paketi Logi, plastikÃta ar stikla paketi Logi, alumÝnija ar stikla paketi Logi, koka ar vienu stiklu Stiklotas sienas, vitrÝnas, ieskaitot profillÝstes Ârdurvis, koka, finierÑtas Ârdurvis, koka, cÑlkoka Ârdurvis, plastikÃta Iekšdurvis, koka, finierÑtas Iekšdurvis, koka, cÑlkoka Iekšduvis, plastikÃta Iekšdurvis, kartona, gruntÑtas Gipškartona apšuvums uz sienas ar lÝmi Gipškartona apšuvums uz sienas uz metÃla karkasa Gipškartona apšuvums uz griestiem ar lÝmi Gipškartona apšuvums uz griestiem uz metÃla karkasa Starpsienas, ar siltumizolÃciju 50 mm, riÛipša apšuvums vienà kÃrtà abÃs pusÑs Starpsienas, ar siltumizolÃciju 50 mm, riÛipša apšuvums divÃs kÃrtÃs abÃs pusÑs Akmens vates iestrÃde koka karkasà pie sienas Akmens vates iestrÃde koka karkasà pie griestiem Koka kÃpnes montÞa KÃpïu margas PiekÃrtie griesti (ARMSTRONG tipa) Palodzes 250 mm platumà (baltà krÃsÃ, laminÃts) Logu slÑÛi Žalĉzijas Tapetes, lÝmÑt pie sienÃm Tapetes, lÝmÑt pie griestiem SkÃrda iesegumi dzegÃm un ugunsmĉriem Teknes no cinkotà skÃrda Teknes no plastmasas Ĉdens notekas no cinkotà skÃrda Ĉdens notekas no plastmasas Teknes no skÃrda ar PVH pÃrklÃjumu Ĉdens notekas no skÃrda ar PVH pÃrklÃjumu Palodzes no cinkotà skÃrda Palodzes no vara skÃrda KamÝns Apkures krÚïu mĉrÑšana Virtuves pavarda mĉrÑšana KrÃsns un pavardu aplikšana ar glazÑtiem podiïiem MetÃla stieïu vÃrti MetÃla stieïu žogs MetÃla sieta vÃrti MetÃla sieta žogs Betona stabi ar cokola elementiem Asfalta segums 6 cm bez pamatnes BruÛa segums 60 mm bez pamatnes Šãembu segums 15 cm biezumà ZÃliena ierÝkošana ar melnzemes kÃrtu 10 cm Betona flÝžu ieklÃjums bez pamatnes âieÛeçu mĉra remonts âieÛeçu mĉra tÝrÝšana âieÛeçu mĉra tÝrÝšana ar smilšu strĉklu âieÛeçu mĉra tÝrÝšana ar ĉdens strĉklu Apmetumu remonts

MÑrvienÝba

Darba alga par vienÝbu, EUR

MateriÃlu izmaksas, EUR (no - lÝdz)

MehÃnismu izmaksas, EUR

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²

1,40–2,60 3,60–7,10 9,25–21,30 9,25–21,30 9,25–21,30 9,25–21,30 9,25–21,30 11,40–28,50 11,40–28,50 11,40–21,30 11,38–28,46 11,38–28,46 11,39–21,34 7,10–10,70 1,40–2,85 1,40–2,85 2,10–3,60 2,10–3,60

21,30–35,60 2,15–3,60 92,50–192,10 49,80–96,80 120,90–256,10 78,30–177,90 64,00–213,40 99,60–284,60 142,30–284,60 92,50–177,90 99,60–284,60 142,30–284,60 92,50–177,90 25,60–39,85 2,85–3,60 5,40–6,80 2,85–3,60 5,40–6,80

0,45 3,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 0,45 0,45 0,45 0,45

2,85–5,70

10,00–12,10

0,70

3,60–6,40 37,00–51,20 37,00–51,20 21,35–42,70 2,85–4,30 2,15–4,30 1,40–2,60 3,60–10,70 2,10–3,60 2,10–2,85 2,85–3,60

13,50–15,65 65,45–85,40 65,45–85,40 284,60–498,00 14,20–35,60 5,00–29,90 6,40–7,80 35,60–106,70 21,30–35,60 0,90–5,40 0,90–5,40

0,70 5,70 5,70 2,85 0,71 0,45 0,45 0,70 0,70 0,15 0,15

6,40–12,80 1,30–2,15 1,30–2,15 1,30–2,15 1,30–2,15 1,30–2,15 1,30–2,15 7,10–14,20 12,10–21,30

7,80–14,20 3,60–5,00 4,00–5,40 3,85–5,30 4,10–5,50 4,00–5,40 4,30–5,70 11,40–17,80 22,80–28,50

2,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,70 1,85

498,00 – 9960,10 71,15–113,80 56,90–142,30 7,10–21,35

711,45 –11383,00 139,45–163,60 106,70–185,00 21,35–35,60

71,15 3,60 2,85 0,70

71,15–142,30 14,20–21,35 42,70–71,15 2,10–4,30 11,40–21,35 2,15–2,85 3,60–7,10 1,40–2,85 1,40–2,15 5,70–11,40

355,70–2134,30 49,80–213,40 185,00–498,00 3,00–6,40 19,90–39,80 5,00–7,10 8,50–10,00 3,00–3,80 2,30–2,85 11,40–17,10

42,70 2,15 21,35 1,30 1,70 3,60 1,40 2,15 0,70 0,70

56,90–85,40 0,60–0,85 0,60–0,85 0,60–0,85 4,30 –7,10

73,60–78,30 0,15–0,30 1,30 0,40 1,70– 2,60

1,70 0,15 1,40 1,40 1,15

m² m³ m³ m² t. m m² t. m m² m² m² m² SKÂRDNIEKU DARBI m² t. m t. m t. m t. m t. m t. m m² m² PODNIEKU DARBI gab. m³ gab. m² LABIEKÂRTOŠANAS DARBI gab. t. m gab. t. m t. m m² m² m² m² m² REMONTA DARBI m³ m² m² m² m²

InformatÝvà daça

Darbu un izdevumu nosaukums

Bĉvdarbu vidÑjÃs izmaksas

19


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Bĉvdarbu vidÑjÃs izmaksas Darbu un izdevumu nosaukums

ElektromontÞas darbi Apkure (bez katlu iekÃrtas) Ĉdens apgÃde KanalizÃcija VÑdinÚana Gaisa kondicionÑšana VÃjstrÃvas UgunsdzÑsÝbas signalizÃcija Úipškartona sienu virsmu sagatavošana Úipškartona griestu virsmu sagatavošana Apmestu sienu virsmu sagatavošana Apmestu griestu virsmu sagatavošana Sienu vienkÃršs krÃsojums Sienu uzlabots krÃsojums Griestu uzlabots krÃsojums Sienu augstvÑrtÝgs krÃsojums Griestu augstvÑrtÝgs krÃsojums DekoratÝvais krÃsojums akmens imitÃcija DekoratÝvais krÃsojums

MÑrvienÝba SPECIÂLIE DARBI Ñkas m² Ñkas m² Ñkas m² Ñkas m² Ñkas m² Ñkas m² Ñkas m² Ñkas m² KRÂSOŠANAS DARBI m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²

Darba alga par vienÝbu, EUR

MateriÃlu izmaksas, EUR (no - lÝdz)

MehÃnismu izmaksas, EUR

6,00–11,40 4,10–6,40 4,80–7,10 5,70–8,50 3,00–5,70 6,40–14,20 0,70–4,00 0,70–9,80

12,80–28,50 15,65–25,60 6,70–14,20 8,55–21,35 12,10–15,65 14,20–35,60 2,10–7,00 1,85–17,10

1,00–5,00 0,70–2,15 0,30–1,85 0,45–2,15 0,85–2,15 1,15–2,15 0,10–0,30 0,10–0,30

1,15–1,70 1,30–1,85 1,40–2,10 1,60–2,30 1,15–1,40 1,40–1,70 1,60–1,85 1,70–2,30 1,85–2,40 14,20–35,60 7,10–21,30

1,00–1,85 1,00–1,85 1,20–1,90 1,20–1,90 0,60–0,85 0,85–1,40 0,85–1,40 1,10–1,70 1,10–1,70 12,80–35,60 14,20–56,90

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,70 0,70

PiezÝmes: 1. Resursu cenas var precizÑt tikai pÑc projekta detalizÑtas izstrÃdÚanas, kad ir saskaïoti bĉvniecÝbas apstÃkçi, apjomi, derÝguma nosacÝjumi un sarežÛÝtÝbas pakÃpe. 2. CenÃs nav iekçauti darba devÑja un darba ïÑmÑja nodokçi. 3. Cenas ir noteiktas saskaïà ar Latvijas bĉvnormatÝviem un tirgus situÃcijas apstÃkçiem. 4. MateriÃlu izmaksÃs nav iekçauti transporta izdevumi un PVN 21%. 5. Cenas ir orientÑjošas – atsevišãu pakalpojumu cenas var atšãirties no tabulà uzrÃdÝtajÃm, atkarÝbà no pakalpojuma sniegšanas kvalitÃtes, Ãtruma un sarežÛÝjumiem. 6. Cenas precÝzÃk atbilst industriÃliem objektiem un liela apjoma pasĉtÝjumiem, jo dati iegĉti, analizÑjot valsts un pašvaldÝbu iepirkuma konkursu rezultÃtus. 7. GadÝjumÃ, ja esat meistars un uzskatÃt, ka kÃda darba izmaksas ir neprecÝzas (esat gatavs veikt šo darbu par ievÑrojami zemÃkÃm cenÃm vai uzskatÃt, ka tabulà uzrÃdÝtÃs ir pÃrlieku zemas un par šÃdu cenu to nav iespÑjams paveikt pietiekami labà kvalitÃtÑ), par to uzrakstiet atbilstošÃs sadaças komentÃros. Rakstot komentÃrus, droši norÃdiet savu vÃrdu, uzvÃrdu, tÃlruni un cenu, par kÃdu esat gatavi veikt norÃdÝtos darbus. IespÑjams, ka šÃdi Jĉs iegĉsit labus klientus, turklÃt šÃda reklÃma Jums neko nemaksÃs! 8. NevajadzÑtu šÝs cenas izmantot, aprÑãinot darba izmaksas nelieliem pasĉtÝjumiem, piemÑram, dzÝvokça remontam, jo šÃdos objektos meistaram bez konkrÑtà darba jÃveic arÝ citas funkcijas – konsultants, dizaineris, sagÃdnieks. ŠÃdiem objektiem ir raksturÝgi paaugstinÃti kvalitÃtes standarti. Parasti nav iespÑjams vienu un to pašu darbu (piemÑram, krÃsot sienu) darÝt visu dienu, jo nav tik lielas platÝbas. Nelielos objektos mÑdz bĉt dÝkstÃves, kas tehnoloÛiski nepieciešamas, piemÑram, jÃgaida grunts vai krÃsas nožĉšana. Nav iespÑjams nepÃrtraukti noslogot visus instrumentus, kà tas ir iespÑjams, strÃdÃjot specializÑtà brigÃdÑ, kas visu laiku veic vienu un to pašu darbu. RemontÑjot dzÝvokli, meistari bieži vien par darbu prasa tikpat, cik izmaksà materiÃli, kaut arÝ šÃda izmaksu aprÑãinÚanas metode ir diezgan aptuvena. To var izmantot, ja lÝgst par visu darbu kopumu (meistars apïemas izdarÝt visu no A lÝdz Z). SalÝdzinÃt darba izmaksas ar materiÃlu izmaksÃm, vienojoties tikai par atsevišãiem darbiem, gan nevajadzÑtu, jo rezultÃts dažkÃrt bĉs nepareizs. 9. Cenas konvertÑtas, balstoties uz oficiÃlo Latvijas Bankas valĉtas kursu 2013. gada 31. decembrÝ.

20


MÑri

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

MÐRI Nosaukums Kilometrs Hektometrs Dekametrs Metrs Decimetrs Centimetrs Milimetrs Mikrons HektÃrs

AttiecÝba 1000 m 100 m 10 m 1m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 0,000001 m 10 000 m2

Metri 1 0,02540 0,30480 2,13360 0,04445 0,71120 0,01

Collas 39,3701 1 12 84 1,75 28 0,3937

Kilometrs 1 7,42016 1,85504 1,60932 7,500 1,06678

Úeogr. jĉdze 0,13408 1 0,25000 0,21688 1,01076 0,14372

Kv. metri 1 0,00065 0,09290 4,55225 0,00198 0,50581 0,0001

Kv. collas 1550,1 1 144 7056 3,0625 784 0,15501

Kub. metri 1 0,028317 0,7127 0,0123 0,0012 0,0010 0,004546 0,003785

Kub. pÑdas 35,3148 1 343 0,4336 0,0434 0,0353 0,16057 0,1337

Kub. asis 0,102958 0,002915 1 0,001266 0,0001 0,0001 0,000468 0,000389

ApzÝmÑjums km hkm dkm m dm cm mm µ ha

PÑdas 3,28085 0,08333 1 7 0,14583 2,33333 0,03280

Nosaukums Ârs Metr. tonna Kilograms Grams Miligrams Hektolitrs Dekalitrs Litrs Decilitrs Centilitrs Mililitrs

GARUMA MÐRI Asis 0,46869 0,01191 0,14286 1 0,02083 0,33333 0,00468

AttiecÝba 100 m2 1000 kg 1 l ĉdens 4°C 0,001 kg 0,0001 kg 100 l 10 l 1000 cm3 0,1 l 0,01 l 0,001 l

Veršoki 22,4970 0,57140 6,85714 48 1 16 0,224970

GARUMA MÐRI ATTÂLUMIEM Jĉras jĉdze Anglijas jĉdze 0,53903 0,62137 4,000 4,61076 1 1,15269 0,86754 1 4,04304 4,66047 0,57507 0,66288

Kv. pÑdas 10,76398 0,00694 1 49 0,02127 5,44444 0,00108

PLATÜBAS MÐRI Kv. asis 0,219672 0,000142 0,02042 1 0,000434 0,11111 0,000022

TILPUMA MÐRI Spaiïi Stopi 81,31 813,078 2,302 23,023 789,69 7896,74 1 10 0,1 1 0,08131 0,8131 0,36961 0,30772 -

Kv. veršoki 506,123 0,32653 47,0204 2304 1 256 0,05061

Litri 1000 28,315 9712,15 12,293 1,2229 1 4,546 3,7852

Aršinas 1,40607 0,03571 0,42857 3 0,06250 1 0,0140607

VÃcijas jĉdze 0,13333 0,98933 0,24734 0,21458 1 0,14222

Kv. aršinas 1,97704 0,00128 0,18367 9 0,00391 1 0,000198

Galoni (angçu) 219,98 6,242 2136,2 2,7056 0,270491 0,2201 1 0,83292

ApzÝmÑjums a t kg g mg hl dkl l dl cl ml

Centimetri 100,00 2,53995 30,4794 213,357 4,4455 71,120 1

Verste 0,93740 6,95565 1,73891 1,50857 7,03050 1

Kv. cm 10 000 6,4514 928,994 45521,0 19,758 5058,00 1

Galoni (amerikÃïu) 264,2 7,4805 2565,8 3,249 0,324687 0,2642 1,2002 1

InformatÝvà daça

METRISKO MÐRU UN SVARU APZÜMÐJUMI

21


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

22


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SertificÑtie arhitekti un Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri

SERTIFICÐTIE ARHITEKTI UN LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENÜBAS BIEDRI (uz 2014. gada 13. oktobri)

Latvijas Arhitektu savienÝba

SertificÑšanas centra lietvede, tÃlr. 67221923 E-pasts: lietvedis@las-sc.lv

Torïa iela 11, RÝga, LV 1050 SekretariÃts, tÃlr. 67212802 E-pasts: latarch@latnet.lv www.latarh.lv Fakss 67223902

Abdullajeva Laimdota Âbele Anda Âbele Gunta Âbele MÃra Âbele Zaiga ÂbelÝte Gundega Âbeçkalna Inga Abika Inese Âboliïš AinÃrs Âbols Ilgvars Âboltiïa LÝga Âbula Ginta Âbuls EdvÝns Âdminis Úirts Agriïa TamÃra Agruma Daina Aizkalna Gundega Aizstrauta Inese Aizupietis Ivo Akermane Rita Akolova InÃra Akopjana Gaçina Alberts JÃnis Alksne IrÑna Alksnis JÃnis Alksnis KÃrlis Alksnis LeonÝds Alle Vladimirs Alsiïa Ilga AncÃne Inga Andersone IngrÝda Andersone Ruta Andersons Aigars Andersons Didzis Andersons Juris Ansone Iveta Apine Antra Apine LÝga Apinis Augusts ApsÝtis MÃrcis ApšÃne Anita Apšenieks Aldis Ârgale Anda Ârgale Valda Ârgalis MÃris Âriïš Andris Âronietis PÑteris Arums Andris Asaris GunÃrs AsarÝtis Uldis

Sertif. Publiskais LAS Nr. tÃlr. Nr. biedrs 0414 29289853 29416768 * 0640 29689538 67281490 * 1222 28636755 0041 67267916 * 1046 29119273 0394 67936595 0654 67505480 * 1069 29418256 0830 29295038 0481 26452731 0459 63729147 0085 29117628 * 0028 26150636 * 0735 26769500 0557 64125062 29416664 * 1206 26810765 1212 26132341 * 67369746 * 67142498 * 0226 67767740 * 29753113 * 0799 67228448 * 0240 67278190 * 29405880 * 0223 67277487 * 0361 26318077 * 1002 29164652 0709 29112243 0447 29721287 0708 29112243 0912 26516053 0734 29119537 * 0657 26425010 0333 29419211 1080 29149539 * 0880 64823021 0382 67505480 * 1128 26378387 0742 67805975 * 0134 29460540 * 0660 26337451 1143 26510846 0322 67405523 0289 63723195 0219 29429300 * 26557533 * 0097 29619726 *

Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri * Latvijas Arhitektu savienÝbas biedrs (LAS) UzvÃrds, vÃrds Asberga Klitija Asmusa Ilva Atavs IngmÃrs Atvare Daiga Aukmane Gunta Auliïš ErvÝns Austriïa Berenika Avdejeva Tatjana Avotiïš Kaspars BabÃns Normunds BajÃrs PÑteris BalËus Arnis BalËus MÃris BÃliïa RenÃte Balode Rita Balode Vita Balodis JÃnis Balodis Uldis Baltiïa Laima Banders MÃris BÃrbale Brigita Barinova Viktorija BartašÑvics JÃnis Bartenberga Aija Maruta Baškirovs Viktors Batrags MÃrtiïš Baulina Vanda Bebris Ivars BedrÝtis KÃrlis Beernaerts Eduards Beãere Baiba BelÑviËa Laura BelÑviËs Dainis Belova Marina Bergsons Gatis Berãe Aldona Bernharde Aija Bernhards Dzintars Bertuss Andrejs BÑrziïa Arta BÑrziïa Benita BÑrziïa Dace BÑrziïa Dace BÑrziïa Valda BÑrziïš Aivars BÑrziïš Andris BÑrziïš Dainis BÑrziïš Edgars BÑrziïš EdvÝns BÑrziïš Egons

Sertif. Nr. 0827 0681 1084 0913 0933 1141 0629 0877 0497 0725 0926 0900 1234 1088 0268 0137 0851 0604 0121 0712 0939 0724 0475 0682 0771 0479 0013 1170 0818 1136 0521 0563

0879 1249 1048 0163 1019 0925 0262 0978 0071 0064 0595

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 28471836 * 29129534 29590797 * 29191828 29491129 29797900 29247890 29626872 67860600 * 67565084 29178787 63424067 67227073 * 28333630 29253133 * 26540209 * 67555955 67377983 * 67941663 * 29222636 * 26013904 * 26516041 29225221 29123472 64522158 29169539 26598219 * 29743433 26435952 67453361 * 29129148 26333563 * 29236897 * 67735988 * 64207197 * 26369929 * 29426023 * 29118723 29406023 26052487 67216861 * 29441752 29103226 29198418 * 29387113 * 26406206 67216861 * 29137229 * 29407110 * 28385368 *

UzvÃrds, vÃrds BÑrziïš Gatis BÑrziïš Ingus BÑrziïš JÃnis BÑrziïš Juris BÑrziïš Guntis Ivars BÑrziïš MÃris BÑrziïš Uldis BÑrziïš Uldis BÑrziïš Viktors Bests Volfgangs Bikše Daiga Bikše Inese Biãe Anna Austra Biãis JÃnis BÝmane ZeltÝte Birjukovs Aleksejs Birulis PÑteris Biseniece Laila Bisenieks Armands Bitaite Laimdota Bite IlmÃrs Bitmanis Imants BÝviïš Atis BlažÑvics Aigars Blĉms PÑteris Bçodone ValentÝna Bçodons MÃrtiïš Boluža Gunta Borisogçebska Anna Borka LÃsma Bramanis Kaspars Brance Indra Brante Elga Bratuškins UÛis Brauna Rimšele Žanete Brediks Ivars Brese Baiba Brezinskis Normunds Brice - Rugaine Maija Briede Selga Briedis Andris Briedis Viesturs Briãe KristÝna Briïãis JÃnis Broks Dainis Broks Normunds Brĉze MÃrÝte Bruzgulis Rolands Brĉzis Viesturs BrĉzÝtis Valdis

Sertif. Nr. 1140 1152 0798 1166 1186 0745 0736 1220 0609 0472 1013 0412 0960 0030 0123 0238 0661 0630 0673 0152 0655 0631 0812 0387 1042 1236 1055 0561 0115 0887 1243 1101 0837 1076 0372 0518 0212 0910 1153 0403 0106 0449 0568

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 29375566 26149602 27956047 * 29724473 * 67547102 * 29169387 26454565 67273627 * 29538642 26690099 29284082 29629973 67701120 * 29170433 28380351 29104394 29181114 * 26822011 * 67543856 * 26543267 28236136 67315131 29492312 * 29247041 67228627 * 67315066 65054699 29124787 * 29555842 29501237 26100340 26555919 6728721 * 67228542 * 29236377 29101126 29452115 67285888 29721655 29238620 29216799 * 67389498 * 29186773 67089116 * 29183838 67240445 67515885 * 67227102 * 67012835 * 29450992

InformatÝvà daça

UzvÃrds, vÃrds

Izmantotie apzÝmÑjumi

23


SertificÑtie arhitekti un Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri UzvÃrds, vÃrds

Sertif. Publiskais LAS Nr. tÃlr. Nr. biedrs Bugrovs Aleksandrs 29204222 * Buka EdvÝns 29428421 * Bubnele Janita 1185 26489569 Buka Ineta 0676 29455679 * Bukovska NatÃlija 0176 26567999 * Bula Andra 0496 67284853 Bula Barbara 0896 67514282 * Bula Brigita 0919 29254525 * Bula RegÝna 29472125 * Bumbieris JÃnis 0741 29406390 Bumbiers Imants 0288 64121074 Bumbiers Ivars 0260 28328716 * BurËika Biruta 26152103 * Burkovskis EdvÝns 29697711 * BuroËkina Lilija 1007 29546530 Bušmane Maija 0461 29547229 Bušs Egils 0133 67369814 ButÃne Ineta 1015 29283768 ButÃns Zintis 0347 29146185 Careva Daina 0942 22332288 Cars Aleksejs 1107 29536465 Catĉrovs Artĉrs 1134 67338247 Caune Atis 1106 26511705 Caune Vija Gaida 64122178 * CaunÝte InÃra 0645 29173009 * CaunÝte IrÑna 67597075 * CaunÝtis JÃnis 1135 28370678 CÑderštrÑms Gints 0905 26435504 Celmiïa Dace 0797 29466702 Ceçadoma ArvÝds 26673757 * Ceçmalis Andris 0928 67333048 CeplÝte Daina 1012 67223484 * CÑrpiïš Ðriks 0050 67279465 * Cheburashkin Mikhail 0885 67258412 Cibule Iveta 0878 67373208 CikanoviËs Ainars 0445 29268754 Cimberga Ârija 67569222 * Cimermane Ilva 1200 28327674 * CÝrule Benita 0395 26408758 Êepulis Artĉrs 1179 28317596 CÝrule Dzintra 0363 67280296 * Êihireva Marina 0471 29112747 * Êiplika ValentÝna 0059 29296598 * Êudare Lolita 1075 29162660 DÃboliïš Andris 0893 29284412 * Dadaševs Rizvans 0845 29223817 Dakne Nora 0145 67766330 * Dakteris MÃris 0864 29549945 DÃlberga Rita 0934 29675596 Dambis JÃnis 1224 29162198 Dambis Juris 67229272 * Danneberga Daina 67556206 * DaïiçÑviËa Liene 1010 29159633 * Danovska Ineta 0897 65681767 Dansone Evija 0970 67502160 Daugaviete Marta 0295 26339522 * Daukšis Andrejs 1017 29610620 DÃvidsone Ruta 0054 67816203 * DeiËmane Anna 0297 26468244 * Dekante HelÑna 0144 26335790 DelÃns (Deslandes) Bruno 28343090 * DÑliïa Dace 0614 29181814 DÑliïš Andris 0672 63107065 Deruma Daiga 0651 29557963

24

UzvÃrds, vÃrds Deruma Zane Devriendt Manten Didrihsone Ilze Didrihsons Alvis Didrihsons Gatis Didrihsons Ventis Dille Drosma Dimiïš Arnis Dimsone Maritana Dimsons Raimonds Dirveiks IlmÃrs Dobelis Druvis DobiËina Ruta Dorofejeve Lenvita Dorohova Nataçja DortÃns Kaspars Dortiïš VitÃlijs Dreismane Dita Dripe JÃnis Dvorïikova Nataçja Dzalbe Inita Dzedone Daiga Dzene InÃra Dzenis Edgars Dzenis Viesturs DzÑrve Aldis DziedÃtÃja Nellija Dzirkalis Harijs Ekšteins Uldis Elksnis Oskars Empelis JÃnis Eniïa Agate Erdmane Ginta Erelis Ingars Ðriks Ðrenpreisa Baiba Ernštreite Lucija Ezergaile Maija Federe Daina Fedotova Tatjana Felcs Visvaldis Fersters Andris Finks Juris Fjodorovs VitÃlijs Fogele SarmÝte FreilÝba Ieva Freimane Elizabete Gabliãe Liesma Gaile LÝga Gaile Zaiga GailÝtis Eduards Galenieks UÛis Galviïš Juris Gaters Ivars Gasiïa ModrÝte Gavars Gatis GÑbele Beate Gedrovics Artis GeidÃne Maija Geijers Eduards Geinbergs Ðriks Gertmanis Juris Gerule Digna Gibols Aivars Gibze Madara

Sertif. Nr. 1267 1094 1255 1014 0931 0727 0723 0600 0691 0283 0416 0927 1261 0702 0612 0413 1245 0177 0129 1268 1165 0757 0203 0415 1244 0553 1137 0601 0608 1219 0286 0160 0530

1078

0526 0899 0974 1062 0331 0666

0788 1130 1120 0667 1006 1246 1031 0772 0842 1169

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 26006136 26612974 26543710 * 29450540 * 67373799 * 67377274 67467018 * 29265568 * 29579446 29579446 * 67211253 67331815 * 29178566 67180733 * 29774035 26355157 67752146 * 29466070 28625222 * 67428061 63005571 63601166 * 29436268 * 67369727 * 26856324 29568772 67350199 67240445 63427011 29135568 26544259 28380477 29282405 67211076 26439564 29267116 67365727 * 29512575 * 29464768 26302715 * 26187904 67381934 * 67369856 * 29165269 * 29152050 26462392 67503872 * 26309384 * 67812088 * 64127128 67222182 29826965 * 29410760 * 29130473 29405911 29184939 67613542 26156859 67273272 * 29630627 29550226 29185951 67767361 26113317 *

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds Gintere LiliÃna Gintere Vanda Gleizde Ilona Gluhovskis Jurijs Gordijenko Vadims Grabovskis Guntis Gradovska Dace Graudiïš Guntars Graudiïš JÃnis Graudupe Gunta Grava KristÝne GrÃvele Ieva GrÃvere Dace Gravnieks Ilgvars Grebïicka Biruta Greidiïa Evita Greivulis Zigurds GrietÑna Aija GrietÑna Indra GrietÑns Vents GriezÝte-Verpakovska Liene Grikmane Gunta GrÝna Aija GrÝnbergs Silvis GrišÃne Pinkule Evija Groša Dace Grundbergs JÃnis Grundmanis VoldemÃrs Grundule Anna Grundule Inese Gundare Grieta Guseva Olga Úelzis Andrejs Heinrihsons Arno Heinsberga Aina Heinsbergs Dzintars HelfriËs ErvÝns Hnoha MÑdija Hofmanis MÃrtiïš Holcmane Velta Hoçme Olga Ieviïš Olafs Išhanova Ârija Içdeikina Jĉlija JÃkobsone Jana JÃkobsons Ivars Jakovçevs Vadims Janelis Ilze MÃra Jansone Areta Jansone Inula Jansone Latiïina Ieva JÃtnieks Gundars Jauja ZigmÃrs Jaunozols Juris JaunromÃns MÃrtiïš JaunušÃne RegÝna Jaunzeme Aina JÑkabsons KÃrklis Jekale Inguna JerÃne Gunita Jermolajevs VitÃlijs Jirgens Juris Jostiïš MÃris

Sertif. Publiskais LAS Nr. tÃlr. Nr. biedrs 67424026 * 67503872 * 0908 29390190 * 0202 67272961 * 1095 29589994 0720 67454048 * 0277 67323023 0196 67096126 * 0086 29514284 * 0266 26553927 * 1156 26522421 1020 29713403 * 1000 29715301 * 0992 67313224 0956 29679609 1161 29166160 1103 29478217 0811 29268532 0466 29761197 * 0813 67381950 0539 29221960 0586 67502160 67553214 0180 29492215 1159 29461046 67105141 29298944 67616350 0955 26406959 0088 29411064 1099 29110697 29440923 0135 67280932 0220 29207857 0868 26425273 0376 26408025 0325 29225361 67361767 1004 29268682 29423600 0469 67734110 0859 29559691 67569212 1158 29811484 1098 26474215 0816 67240017 0318 67671387 29774629 29224074 0566 67860600 1052 29155625 0895 29421421 29395931 1225 29157995 1071 67281490 29498441 0562 64207987 0916 29227812 0525 29218944 1030 67502160 29628517 0367 29473037 0164 27291109

* * * * * * * * * * *

* * * *

*

* * *

* * *


UzvÃrds, vÃrds

Sertif. Nr. Jukmane Velga 0293 Jurdžs Valdis 1043 JurÑvica Inga 0545 JurjÃns Guntis 0615 KadeÛis Andris Tots 1133 Kadirkova Gaçina 0531 Kagainis Aivars 0814 Kaktiïa-BaçËĉne KristÝne 1149 Kaktiïa Violeta 0616 Kalinka Andris Kalinka Zane KalinkeviËš Úirts 1022 Kalniïa ElvÝra 0280 Kalniïa Ija Kalniïa Juta 1064 Kalniïa Rasa 1050 Kalniïš Aigars 1177 Kalniïš Andis 1163 Kalniïš Andis 0619 Kalniïš Ðriks 1108 Kalniïš JÑkabs Kalns Indulis 1025 KalvÃne Dace 0590 KalvÃne MÃra 0796 Kalvele Ilze 0613 Kalviïa Eva 0792 Kampuse Brigita Karahona Inta 0327 KÃrkliïa InÃra 0465 KÃrkliïš Guntis 0790 KÃrkliïš JÃnis KÃrkliïš MÃris 0464 Karlevics Valdis 0326 Karlsone Inguna 0344 Karpova Zane 0949 Kartunova Ludmila Kassaliete SkaidrÝte 0456 KatkeviËa Velga Katlapa Dženeta 0954 Kaugurs UÛis 1168 Kauliïa Anda 0973 Kaupe Kaspars 1074 Kazlovskis JÃnis 0301 Ketlere-Krĉmiïa InÃra 0820 KilÑvics Úirts 0921 Kirsanovs Igors 0943 Kiseçovs Igors 0139 KladovšËikova Vera 0855 Kleinbergs Arnis 0405 KlÝdzÑjs Ansis 1254 Kçaviïa Anda 0249 Kçaviïa Ilze 0668 Kçaviïa Indra 0245 Kçaviïa Vaira Kçaviïš Aigars Kçešïina Ludmila 0169 KnÃãe Lia Asta KnÃãe Ligita 0305 KnÑziïa LÝga 1223 Kokina Inguna 0664 Kokins AlfrÑds 0713 Kokins Andris 0024 Kokins Toms 1124 KorËjomkins Vladimirs

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 26725153 * 29247331 29485998 29273740 29117256 29585095 67381950 26453023 29456399 67315175 * 67315175 * 67275351 29213270 * 26326721 29154887 26357053 67619313 29545185 * 28210022 67504790 29452580 * 26010820 29480702 * 29406509 * 29278655 29297012 * 67573429 * 29252504 26407680 * 29109518 29464245 * 29145424 * 29658365 29415683 * 26648144 * 67361553 * 29205503 29448331 * 29967514 29466266 65023429 29493050 63045837 29155699 67285558 * 67207979 67768833 * 65423646 67225852 * 29298135 29351781 67362007 63237014 26746820 * 29212490 * 26443190 * 67274962 * 29296245 22075587 65407782 * 65454116 63420117 * 67334004 67769833 *

SertificÑtie arhitekti un Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri UzvÃrds, vÃrds Koroça Zane Koroçova îina Kostina Jevgeïija Kotello Tatjana KotoviËa Tatjana KovisÃre Dace Koževnikova Darja Kozlovs VjaËeslavs Kozlovska Laura Kozlovskis KÃrlis Kozlovskis Roberts Krakope KristÝne Krams Haralds Krastiïa Laura Krastiïa Maija Krastiïa Zenta Krastiïš Armands Krastiïš JÃnis Krauklis ErvÝns Krauklis Oçgerts Krauklis Žanis Imants Kravalis JÃnis KrÑgere Dace KrÑgers Ivars Kreice ElÝna Krieviïa Daina Krieviïš Rimars KrišÃne Maiga KrišjÃnis Vilnis Krivovs Vladimirs KroÛere AstrÝda Kronbergs Andris Krĉmiïa Linda Krĉmiïš Didzis Krĉskopa Ruta Krĉskopa-Kaleine Ilze Krutiks Boriss Krutovs Andrejs Kukele Lija Kukša JÃnis Kulakova Jeçena Kĉliïa Inguna Kuçikovska Ina Kurdjumova Tatjana Kursiša Anda KursÝte Gunta Kurzemniece Agnija Kušãe Daiga Kušãis Aigars KuzoËkina Olga âeviïš JÃnis LÃce Agnese LÃcis MÃris LÃËauniece Iveta LadusÃns PÑteris Laganovska Sandra Lagzdiïš Kaspars LakstÝgala VÑda Lakševics Andris Lapiïa Dita Lapiïš Aldis Lapiïš Arturs Lapiïš Ivars Lapuka Dace

Sertif. Nr. 1045 0468 1068 0581 0294 1157 0308 1228 1269 0857 1257 0679 1155 0377 0871

0782 1125 0759 1181 0342 0111 0385 0775 0485 1009 0118 0428 0194 1110 1174 0090 0072 0762 0952 0357 0151 0836 0369 1146 0329 0650 0881 0315 1178 0794 0870 0710 1092 0321 0738 0751 0690 0272 0758 0769 0446

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 29443515 26893746 29433468 29528148 67275823 * 29237542 * 29338772 67270643 * 29954974 29657169 29535846 26177515 26598031 26441417 26425469 * 67276976 * 29495151 67089256 * 29288920 * 29190313 * 67572987 * 67817715 29477545 67508134 29252053 29206154 29415181 * 29393378 * 29269658 29412737 29237090 * 67225852 * 26405588 * 29194008 67288736 * 29265775 * 26425171 26435002 * 67294085 * 63725382 29905031 * 26885820 67228542 * 67320402 * 67373208 * 29418418 26141894 63626870 29276491 29512434 29184399 29513738 29234117 29269076 29274420 29137710 * 26415885 29463088 29179575 67334419 67334420 67211253 * 29258573 26476410

UzvÃrds, vÃrds Lasis Juris Lasmane Bonija Lasmane Valda Lauris Juris Lauža Uldis LÃviïš Roberts Lazdiïš Ingurds Lazdiïš Lauris Lediïa Dace Lediïa LÃsma Legzdiïš Gatis Leiba IngrÝda Lejasblusa Anda Lejniece IrÑna Lejnieks JÃnis Lejnieks Mikus Lele Lauma LÑrums Agris Letinskis Juris LÑvalde Daiga Levane Daina LevÃne Sandra Levina Marina LÝbietis JÃnis LÝce Liene LÝcis KÃrlis LieÛe Agita Liepa ElÝna Liepa Maira Liepa Modris Liepa Uldis Liepa Valdis Liepiïa Baiba Liepiïa Ilze Liepiïa Inguna Liepiïa Lilita Liepiïš JÃnis Liepiïš Reinis Ligers Valdis LÝkops ArvÝds LÝkuma Inese LinÃre Gundega Lindenberga AinÃrs Lindenberga IngrÝda Lindenberga IrÑna Lipiïš Ðriks Lipora RudÝte Lipsnis Juris Lismane Aija Livkišs Bruno Lobasheva Galina LoËmelis Aivars Logina Gunta Lopatina Nataçja LuboviËs PÃvels LuboviËs Sergejs Ludviga Lidija Lukstiïa Gunta Lukstiïa VÑsma LukšÑvica Dace Lukševics Uldis LukšÑvics Agnis Lĉse AstrÝda Lĉsis-GrÝnbergs Gints

Sertif. Nr. 0817 1047 0493 0839 0637 0556 0972 0809 0890 0610 0334 0705 0119 0920 0512 0597 0805 0730 0603 0038 1229 1122 1197 0658 1242 0237 0370 1105 0239 1154 0843 0748 1085 0829 0474 1113 1063 0171 1263 0514 0346 0537 0688 0648 0460 0756 0906 0522 0053 1111 0765 0957 0602 0726 0584 0296 0744

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 67453361 * 26544522 29106585 * 29295101 * 29468286 67613372 * 67365727 * 29471355 26526861 26481522 67224522 * 26187701 26545117 * 29228309 * 29213398 * 29293707 * 29670539 * 63627569 29130193 67211253 26544767 67334424 * 67224519 * 29233303 * 26456498 29624341 63422665 26683567 26335180 * 67221937 * 29121393 * 25506076 29483366 67612573 * 29572778 29135517 * 26538839 67223550 * 29106497 29141554 * 20218362 29406600 * 29679596 29622322 67372590 * 67369811 * 67341323 26151541 67502160 * 26140340 67211213 29667457 26557887 29146674 29224404 67321198 * 67214113 * 29188535 * 67332317 29441363 67226551 67273688 67600410 * 29237647

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

25


SertificÑtie arhitekti un Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri UzvÃrds, vÃrds

Sertif. Publiskais LAS Nr. tÃlr. Nr. biedrs Lĉsis-GrÝnbergs GunÃrs 67541381 * æebedeva Anna 1264 26112870 æebedevs Anatolijs 67285488 * æizogubova Larisa 0302 67467479 * Maike Baiba 0649 29769100 * Maisiïš Uldis 63427314 Majevskis Uno 0722 29695096 Majore Gunita 1147 26575540 Makoveçskis Andrejs 0636 65322918 Makstniece Sandra 0593 29475918 Malahovskis MÃris 0552 67211076 * MÃlmeistere Dace 0304 67997098 * Mangulsone Inta 1215 64621137 Mangulsons AinÃrs 1270 64621137 Marinska Anita 0127 67501881 * Marinskis Aleksandrs 0040 67211254 * Markova Liesma 0803 67211253 Markuse Ilona 1032 26514304 Markvarts Ainars 0393 64222690 Martinsone Aija 1252 29494449 Martinsons Ivars 29461674 * Martirova Gundega 67506523 * Mateiko Viktors 0341 29294535 * MaurÃne InÃra 0143 29298108 * MaurÃne Inese 0335 67096185 * Mazais Uldis 0886 67315131 Medniece Dace 0407 26159672 Meilands MÃris 1250 25505708 * Meinerts Viesturs 0141 29226666 * Mekša Ilze 1056 28455089 Meldere Gaida 67229385 * Melderis Aivars 0523 26780256 Melece Liene 0187 29108293 * MellÑna Alla 1235 64250062 Melzoba Arnita 1194 26300293 Melzobs KÃrlis 1207 26130987 Melngalve Rita 67533303 * MeïÛele Maija Elizabete 0200 67229186 * MeïÛelis Ints 1195 29234133 Mermigas Andreas 28343726 * Mežulis JÃnis 0692 29206254 Mežulis MÃrcis 0594 67377935 Mierlauka Linda 0622 29533614 MiezÝte InÃra 0585 29469046 * Mihailova Marina 0310 29178954 Mikanovskis Aldis 29516666 * Miklash Evgeny 0399 62512513 Miãelsone Ieva 0036 26562899 * Miãelsone Ilze 0967 29469655 * Miãelsons Raitis 67339306 * Millers Guntis 0695 26088178 * Millers Ivars 67012845 * Millers Toms 1266 26433455 Miltiïa Jana 0783 26553929 MilzarÃja RegÝna 29486461 * MilzarÃjs PÑteris 0205 29172596 * Miçgroms Içja 1090 29228166 Miçgroms Vladimirs 0204 67279404 * Mitenbergs Juris 0835 67227734 * Moris Juris 0388 64894364 Muceniece MÃra 0178 67312177 * Mucenieks Aleksandrs 0810 67226547 * MuižarÃja LÝga 0718 29123235 Muižzemnieks Guntis 0314 29119487

26

UzvÃrds, vÃrds Muntere Lilija Nedzveds Aleksandrs Neiders JÃnis Neilande Anita Neimanis Haralds Nigulis Teodors Nikovskis TÃlivaldis Norde JÃnis NorÝtis Oskars NorÝtis Uldis Onkelis Valdis îikiforovs Sergejs îĉsoma SÃtiïa MÃra Orlova Velga Orniïa Anita Orniïš Aldis Orniïš ElmÃrs Ose Daiga OšÃns MÃrtiïš Ozola Vija Ozoliïa Gunta Ozolniece Daiga Ozols Arnis Ozols Valda DiÃna PabÑrza Ilze Pablaka RenÃte Pabrĉkle Anita PadÑlis-LÝns Agris Paegle Dace Paegle Juris PaeglÝtis Ansis Paikune Ruta Pakalniïa Ieva Paklone Aija Paklons Aleksandrs Pansovs Juris Pastnieks Uldis Paulsone Sandra PavÃrs Normunds PÃvilaite SarmÝte Pavlova Inese Pavlova Irina PeËulis Gatis PÑdÃja Ieva Pelše Laura Pelšs UÛis PerËatkins Jurijs PÑrkons MÃris PÑterfelde Inese PÑterhofs MÃrcis PÑtersone Anita PÑtersone ElÑna PÑtersone Ieva PÑtersone Ilona PÑtersone Marga PÑtersone Silvija PÑtersone Valda PÑtersons Aivars PÑtersons Haralds PÑtersons Juris PÑtersons Juris PÑtersons Uvis Petrovs Vladimirs Piešiïš JÃnis

Sertif. Publiskais LAS Nr. tÃlr. Nr. biedrs 67555401 * 1119 29580556 1144 25506250 29412946 * 0434 29245625 67294065 * 67471072 * 0971 67502160 * 1175 29803643 26809130 1233 26378073 0045 67211076 * 28250189 * 1026 29417578 0737 26534560 0575 26473987 * 0443 67910536 0656 26542202 1044 26396129 * 0287 67284853 * 0231 67751583 * 0122 29173887 * 1033 29251987 * 67295124 * 0852 29246400 1259 29552366 * 0781 76274516 0752 29265208 0761 67333235 0110 29258091 1173 29617607 67283015 * 0991 29189659 0979 26391407 0243 29449300 * 0841 29110731 0142 67291817 0889 67508134 0532 29203543 0396 29459450 1221 22006227 1117 29505902 1208 26588990 0959 29643945 1202 26441278 0898 67860600 1240 63488037 * 1086 26178479 * 0633 26737799 1139 26310753 0279 29878682 1192 29811257 1018 29886581 0165 29419567 * 26340333 * 67284477 * 67556158 * 0153 29251164 * 67556158 * 0298 29244052 * 0124 67288451 * 1132 29339577 63425426 29285721 *

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds PÝlÑna Guna PÝlÑns MÃrtiïš PÝlÑns Uldis Pilvere Inese PiçÃns Nauris Pimenova Anastasija Piïãe Inga Pirktiïa Elita Pivare Inese Platais LÝga Plato Iveta PlÑpe Aija PlÑsums AlfrÑds Ploks JÃnis Pçavenieks Agris Poga Astra Poga Juris Pole Elita Polis Aldis Polis Raivo Polkovïikova Vita Poltoraks Georgijs Pomere Lauma Pope Andris Pope Anita Pope Reinis Potapova Ludmila Priede Guna Priede Sietiïa Aija PriedÝte IngrÝda Priedniece Milda Prusaka Ilze Prusaks JÃnis PĉcÝte Laila PujÃts Ints Puçãis Uldis Pumpura Maija Pundurs Arvils Pundurs MÃrtiïš Puriïš Aivars Purmale Ilze Putna Agnese Putna Dace Putniïa Dace Putniïa Daila Putniïa Dzintra Putniïš Andrejs Putniïš RenÃrs PutrÃms Miãelis RaËinskis ArvÝds Rake Sibilla Ramiïa Zane RampÃne Dace Raïãis Egils RasnaËe Úertrĉde RÃte Aiga Ratniece Ilona Ratniece Ilze Ratniece Ludmila RÃts Indulis Rauhvargere Vita Rebhĉns MÃris Redbergs Oskars Reimats Úirts

Sertif. Nr. 1096 1203 0686 0536 1121 1118 0883 0554 0336 1205 0872 0867 1082 0011 0704 0506 0573 0572 1041 0355 0138 0791 0551 1253 0587 1248 1049 0019 0222 1008 0935 0914 0764 0789 0865 0391 0274 0902 1188 1065 0838 0644 0473 1251 0996 1061 1210 0703 1190 0766 0282 0516 1021 0907 0665 0623 0109 1230 1123

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 63427009 27811711 63427009 * 29490893 29267298 29845709 29481078 26342369 65022417 26463221 26529647 26499696 * 67620889 * 29447311 * 67332414 * 67222181 67222181 * 67313658 67276954 29130892 67228542 * 67566734 * 29199418 * 29583633 29605936 28287856 26443960 26196474 67243279 29235790 * 26432417 * 29143891 67221613 26328088 67502158 * 63237685 67610253 * 65425334 29483789 * 26363315 29279196 26522383 * 29417140 67315175 * 29622926 29423403 67271532 67376171 * 26885065 * 27548173 29503082 29211410 67334079 29408954 * 29245826 * 67275351 26443055 29778222 67614720 * 67808380 * 76274516 * 29661716 29581841 * 26463205


UzvÃrds, vÃrds Reinfelde Anna Reinfelde-Miteniece Lindija Reinharde Santa ReitÃle Inese Reitere Indra Rengarte LÃsma Rešetniks Ralfs Riekstiïa Marika Riekstiïa Sandra Riekstiïš Kaspars Riekstiïš Roberts Rietuma Ilze Rimkus Edmunds Rimkus Olga Rimša Viktors Rinka Maija RinkeviËa Vita RinkeviËs JÃnis RÝts Aivars RÝts Aivars Rižs Sergejs Robins Ârons Robiïš Aivars Roãis Artis RomanËuks IlmÃrs Roze Andris Rozenberga Dace Rozenberga Irisa RozentÃle-Baiža Aiga Rozenvalds Ralfs RozÝte Eva RozÝte Rihards Rožulapa ElÝna Rubauska IrÑna Rubenis Andris Rubins DÃvids RubÝns Imants Rubule AÝda RudzÝte Ija RudzÝte Inna RudzÝtis Ivars Ruka Inita Rukmane-PoËa Ilze Rukute Ârija Rukuts KÃrlis Rumbiïa Anita Runce Evija RungÑvics Varis Rĉtenbergs Andris RĉtÝte Brigita Rutka LÝga Rutkis JÃnis Ržepicka Dace Sahovs Aleksandrs Sakne Guntis Sakne Indra SaknÝte Antra SaknÝtis JÃnis Salguss ElmÃrs Salmanis Ilgvars Salputra Oskars Samm Martin SamoviËa Ieva

SertificÑtie arhitekti un Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri

Sertif. Publiskais LAS Nr. tÃlr. Nr. biedrs 29118952 * 1193 26358213 0998 26189004 26539106 0763 65039059 0901 29299952 0430 67372168 1241 29299077 0779 29546922 0483 63080405 1029 67327255 0576 29469509 1001 67500028 1189 29207400 0487 67376413 1214 29498884 0232 26555956 0848 67278055 1231 26545596 1150 22552922 0224 29247888 28371727 0055 26136226 1138 29423500 1040 64633451 29474628 0923 29233406 1034 29725205 1201 29178834 1016 67544250 0754 29189880 0953 29496808 1182 26458057 67545407 1191 26361115 0980 29112319 0768 67338047 67567945 0969 67502158 0458 29276062 1216 67226547 0503 29497669 1109 26334545 0948 22839200 0174 67299660 0571 64222112 1199 29147244 0975 67971199 1129 29133192 0155 67012905 1172 26533857 0083 67369767 0961 29450628 0098 29297547 0384 29249446 0740 29221293 0909 29102364 1265 29224446 0167 29172802 0621 67951628 0345 67227102 0802 29410115 1131 26184818

*

* *

* * *

*

* *

*

*

*

* * * * *

* *

UzvÃrds, vÃrds Saprovskis Ludvigs Sarma Lolita Sarma Visvaldis Saško Lilija Sauka JÃnis SaulespurÑna LÝga SaulespurÑna Nora SaulÝtis Raimonds Savina Inese Savisko Vera Sekace Rita Selga Andris SerdÃne Agne Sergejevs Sergejs SeržÃns Uldis Sidorenko Jeçena Siliïa Anita Siliïa Antra Siliïš MÃris SÝlis Andis SilkÃne Ligita SÝmane Ramona SinkeviËs Henrijs Sirmà Ruta Sizasa Svetlana Skadiïa Ieva Skalberga Maija Rita Skalbergs Juris SkalÝtis Andris Skanis JÃnis SklÑnite KarÝna Skoks Nikolajs Skuja Liesma Skuja Linards Skujiïa Ausma Skujiïa JudÝte Sluckovskis Eduards Smildziïa Sandra Smilga Guna Smiltenis Armands Smolija Sandra Sïežkina Jĉlija Sološenko Aleksandrs Solovjova Marija Soroko Juris Enriko Spandegs MÃris SparÃns IlmÃrs Spolis Juris SpriïÛe Ieva SproÛis JÃnis SprudzÃne MÃrÝte Spura Maija Spuriïš PÑteris Stakione-LÝdaka Inga StaçÛe Ilze StankeviËa Iveta Steãe MÃra Stepanova Elita Stepanova Inguna Stiebriïa Zane StÝpnieks Laimonis Straupeniece Aija Strautmanis Ivars Stuce TamÃra

Sertif. Nr. 0214 0680 0484 0410 1027 1164 1035 1116 0409 0451 1151 0732 0435 0217 0420 0733 0267 0620 0815 0579 1039 0643 1198 0215 0452 1057 0678 0800

0031

1209 0853 0406 1176 0990 0892 1162 0027 0108 0683 0309 0987 0652 1104 0625 0947 0711 1100 0128 0997 0728 0936 0962 0060 0157

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 67244186 * 29118174 67502160 * 67369743 * 29191502 * 29113714 29147869 * 67225852 * 65231787 * 67767061 * 26569532 67225383 * 26476100 29268367 29120066 67585264 29284292 63490240 63625520 * 67223954 * 26430972 29217922 29242229 67271831 63628308 26539760 * 29191223 * 67369609 * 64224135 29862232 27542430 67587245 29125099 * 67937082 * 26566657 * 29447180 * 26828458 29453477 26007057 29419579 63921281 26484228 29212401 26598256 29642462 * 67140092 * 29510580 67357800 * 29678477 * 67275287 29433182 29461094 29127628 * 29140630 29113657 25984845 29418811 * 29131825 67808380 67284853 67577476 * 26343811 67321016 * 29435027 *

UzvÃrds, vÃrds Stucis JÃnis Stĉris JÃnis Stukmanis Ilgonis Alfs Suhovejevs VitÃlijs Suhovilovs Igors Sĉna Gints Sundukovs Oçegs Sĉniïš Guntars SvÑtiïa Rasma Svidlers Aleksandrs Svikle Gunta Šadurska Aelita ŠÑnberga Daila ŠÑnberga MÃra ŠÑnbergs Andris ŠÑnbergs Edgars ŠÑnbergs UÛis Šervinska Liena Ivonna Šifers MÃrtiïš Šikure Anita Šinta Lilija ŠÝraks DÑvijs Škapare Vita Šãepaste LÝga Šlars Vilnis Šçivka Ivars Šmite Andra Šmitiïa LÝva Šmits Ivars Šmits Laimonis Šmits Rĉdolfs Dainis Šnipke Gunta Šnitko Anita Špaks Andis ŠrÑders JÃnis Šteimanis Ivo Šteinerte Anita Šteinerte Zaiga Šteinerts MatÝss Šterna Lelde Šuldrika Inga Šĉpols Juris ŠvÑde Marts Šveica Elita Tavlidi Larisa Tereško Aigars Tetere Zane Timermanis Imants Timofejevs ErvÝns Timpars TÃlivaldis TÝtmane Aina Tomariïa Arona Tomsone LÝva Tomsons Andris Tomsons Ivars Topa Sandra Trauciïš Juris Treija Marika Treija Sandra Treija Zane Treimane Zanda Treimanis Edgars Tretjakova Ilga Trumpiks JÃnis

Sertif. Nr. 0156 0392

1167 1115 0922 1005 0175 0988 0866 0351 0540

0103 0257 0924 1114 0635 0966 1256 0421 0819 0374 1087 1160 1036 0511 0721 0173 0891 0801 0929 0873 0438 1196 0398 0368 0840 0825 1053 0307 1126 1145 0023 0500 0227 0964 1187 0999 0981 0534 1059 1227 0162 0082 1211 1066

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 26429466 * 8840 26468824 * 26535513 * 29890196 * 26483489 * 29512673 29534799 29293939 * 26782597 67568075 29403789 20220615 * 67290996 * 67012852 * 67568383 * 67290996 * 29148650 * 29255729 * 29231830 29408784 29233479 29117661 * 29164314 67285558 * 29242950 * 29501954 26069926 29115259 67601032 * 29515554 * 26460574 29332019 29456956 29136031 67333048 * 26596933 67420253 * 26808178 * 29477494 67012820 67313224 67500205 29182185 29160715 * 29138213 29123434 29282868 * 29205644 * 26462770 * 67248247 * 29161749 * 67336124 29626362 * 29196692 27291109 67616427 29476625 * 29117796 * 67312177 * 67105938 * 67814035 * 26859169 26559010

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

27


SertificÑtie arhitekti un Latvijas Arhitektu savienÝbas biedri UzvÃrds, vÃrds Truševska RenÃte Tugaçeva Vera Tugaçevs LeonÝds Tuma Vija Tumaševska Ineta Ĉbele Elita Ĉdre Dace Ĉdris Ulvis Ugrimovs Viktors Upaciere Olita UrtÃne MÃra Uzors Vilnis VÃciete Maija Vaivade Ilona Vaivade Sintija Vaivars Gints Valdmane Ilma Valeinis Úirts Valeskalne ValentÝna Valguma Eva Valgums Viktors Valgums Viktors Valle RenÃte Valtere Indra Vanags Arturs Vanags Úirts Vanglere Irina Vardakova Larisa Vasiçjeva Anna Vaska Anita VaskinoviËa Valda Vecumnieks EdvÝns Vecvagars Uldis Veidemanis Andris Veidemanis PÑteris Veinberga Daiga

Sertif. Nr. 0861 0201 0874 0198 0580 0750 1217 0100 0016 0404 1218 0986 0343 0105 0659

1260 0778 0804 1093 1083 0941 1148 1180 1089 0210 0359 0022 0354 1232 1247

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 67686376 26566941 * 29272447 28816375 * 67313658 * 67348546 29288341 29266113 29510697 * 29250683 * 29478293 * 67225852 28204771 * 29458965 67283348 67210453 29443381 * 67223029 67321014 * 67273627 * 29276354 * 67273627 * 26172497 * 67313658 26361615 29267873 * 29237943 27015086 29524694 29141961 29477398 * 67226196 * 63480047 67210152 * 29173829 29277448 *

UzvÃrds, vÃrds Veinberga KristÝne Veisbergs Raivo VenckoviËs PÑteris VÝdušs Indulis Vijupe Indra Vijups Normunds VÝksna Gundars VÝksna RenÃte VÝksne Daina VÝlande Velga Vilberga IrÑna VilcÃns Augusts Vilks Roberts Vilne LÝga Vilnis Einars VilnÝtis Aigars VÝnbergs Vents VÝns Valdis Vistapole Iveta VÝtiïa Ârija VÝtola Ineta VÝtola LÝga VÝtola SkaidrÝte VÝtola Vlada VÝtols Andris VÝtols Andris Viziïa KristÝne Viziïš JÃnis Vizulis JurÛis Volbruga ValentÝna Volkovs Vladimirs ZÃbers UÛis Zaikanovs Andrejs Zaãis Mikus ZalÃne DiÃna Zalmane Iveta

Sertif. Nr. 0833 1142 0433 1239 0056 0549 0950 0894 0081

0823 0965 1237 0746 0591 0753 0017 0755 0244 1226 1081 0356 0983 0707 1171 0824 0535 0687 1204 0716 1037

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 29413796 29373998 67240214 * 29545328 25914492 * 26172497 * 63424067 * 63424067 67932252 26011343 29679300 * 29221849 * 67373617 67540306 * 64122332 29285451 26403136 * 22440484 * 29493925 26411558 * 67211213 67096136 * 29242982 * 28765693 67540306 * 29213561 * 29221304 67372966 26165523 29155656 * 29104310 * 67223954 28816317 26188457 63322601 67615558

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds Zaçkalne Ilga Zanders Uldis Zarenkova Margarita Zariïa Aina Zariïa Anita Zariïa Dace Zariïš JÃnis Zariïš Reinis Zariïš Valdis Zavadska Daina Zavadskis Aivars Zbitkovska Ilze ZÑberga Marija Zelle Anda ZellÝte Inita ZemÝtis MatÝss Zepa Dace Zerviïa Lolita Ziemele Olita Ziemeçniece Aija Zilberts PÑteris ZÝle Ðriks Zilgalvis JÃnis ZiïÛÝte LÝga Zitmanis Normunds Zlaugotne Vija Zlaugotnis Alvis Zlaugotnis JÃnis Zlemete Veronika Zoldners Artĉrs Zĉdiïa Inga Zuhovickis Moisejs Zvejnieks Gints Zvejnieks JÃnis Zviedre Inese Zvirbulis Andris Žagare Maiga

Sertif. Nr. 0080 0770 0186 1070 0578 1183 1028 0993 0248 0348 0044 1262 0075 0330 1112 1238 0480 0876 0273 1213 0114 1258 1054 0976 0252 0364 0339 1127 0236 0470 0918 0482

Publiskais LAS tÃlr. Nr. biedrs 67752015 * 67508134 67271567 * 26190567 29476061 26431353 * 29614354 29178748 29228982 * 67369722 67369722 * 29482203 63224245 * 67602031 * 63626870 26466055 * 67019512 67845351 26539344 63020167 * 29420929 * 67228542 * 67229272 * 29488858 29262758 29133060 67278364 * 29249517 * 26161441 26359608 * 29872789 67431874 * 67279290 29418939 * 64860323 29230014 * 67617534 *

LATVIJAS ARHITEKTU BIEDRÜBAS BIEDRI EIROPÂ BÑrziïš Andris GrÃmatiïš Arnolds Sarma Janis ZemÝte Sarma ASV BÑrziïš Vija Bankins Laima Birkerts Gunnars (LAS GB) CepurÝtis Gunta Circenis JÃnis R. Dermanis Paulis Dzenis Ruta Gruzdiïš GunÃrs Janavs JÃnis Janavs J.Roberts Kalniïš Ðriks Kampe Kalvis Kaugars Eižens

28

Kurmis Vilis Lazda JÃnis LazdÃns PÑteris MalÑjs Vidis Newsome Mara Peika MÃri PlÑsums Guntis PriedÝtis ElmÃrs Risbergs Edvards Ripa JÃnis Šaltans JÃnis Viktors VÝtols Zaçkalns PÑteris Zariïš Žanis Zosulis Ðriks Zvigzne Guido AUSTRÂLIJÂ BÑrziïš KÃrlis Daliïš Ivars

Freiverts KÃrlis Lĉsis Marks Rubis Juris SÃtiïš Ivars Siksna Arnis Šmits Silvija KANÂDÂ Âbols JÃnis Andžans Ilze Blĉms JÃnis BÑrziïš Juris Brezinskis JÃnis BudrÑvics Arnis Dombrovskis JÃnis EglÝte Ðriks Fogels Ruta Jaunkalns Viktors Kalns OjÃrs Kauliïš Biruta

Kravis JÃnis Kundziïš Andris Kundziïš InÃra Liepiïš Argods Ligers Kims Matsuzaki Ieva Ozols Ita Ravkovs Aleksandrs Roze Andris Roze Antra Serzans Normunds Stephen Dace Steprans Jesika Valdmanis MÃrtiïš Zvidris Juris Zvirbulis Andris


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SpeciÃlisti dÃrzu, parku, ainavu un teritoriju labiekÃrtojuma projektÑšanÃ, ierÝkošanà un kopšanÃ

SPECIÂLISTI DÂRZU, PARKU, AINAVU UN TERITORIJU LABIEKÂRTOJUMA PROJEKTЊANÂ, IERÜKOŠAN UN KOPŠAN SertifikÃta Nr. 018-2006* 003-2005* 025-2007* 051-2012* 045-2011* 022-2007* 015-2006* 056-2013* 040-2009* 050-2012* 017-2006* 034-2008* 057-2013* 058-2013* 026-2007* 020-2006* 044-2011* 035-2009* 016-2006* 0361** 0064** 0910** 0295** 0088** 0694** 0171** 0294** 0031** 0888** 0273** 048-2011* 052-2012* 005-2005* 001-2004* 006-2005* 059-2013* 047-2011* 053-2012* 010-2005* 031-2008* 033-2008* 029-2008* 011-2005* 028-2008* 032-2008* 027-2008* 046-2011* 024-2007* 038-2009* 060-2013* 019-2006* 049-2011* 036-2009* 037-2009* 039-2009* 043-2010* 042-2010* 009-2005* 054-2012* 002-2004* 055-2012* 014-2005* 007-2005*

UzvÃrds, vÃrds Avramenko Açina Balode Dace Cauka Dace Cimermane KristÝne Êepanone Gunita GÃgane Gita GrÝviïa Iveta Gĉtmane HelÑna JurkÃne Marina Langenfelde Inga îitavska NatÃlija Ozola-Ozoliïa Una RukšÃne Ilze Runis Úirts Salzirne Žanete StankÑviËa Ingĉna Ĉdre Madara Zaçà Linda Zigmunde Daiga Alsiïa Ilga BÑrziïš Edgars Briãe KristÝna Daugaviete Marta Grundule Inese Janelis Ilze MÃra LinÃre Gundega KotoviËa Tatjana Skujiïa Ausma Veinberga Daiga Ziemeçniece Aija Apinis Guntars Blĉms Aivars Briede Anna Êaure Valda Erdmane Marianna Draudiïa Ilze Hirša Inese Jasliïa Avita Jonas Alise Keire Ruta âirãe Rita KÃrklevalks MÃrtiïš Kreicums MÃris âienis Gatis Leiburgs Gvido Lejniece Aija Pauliïa Ilze Priede Aigars Reinholde Inga Rusiïa Inguna SprudzÃne Daiva Šternbergs KÃrlis VÑveris Kaspars Birznieks Ansis Indriksone Ilze Šternbergs MÃrtiïš Andersone MÃra AndžÃne Anita Cukure KatrÝna Kaškure Aija Mĉrniece Ieva Priede Aigars Šmite Inga

SertificÑtÃs jomas Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekts Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Ainavu arhitekte Arhitekte / SpecializÃcija: ainavu arhitektĉra Arhitekts / SpecializÃcija: teritoriju plÃnošana Arhitekte / SpecializÃcija: ainavu arhitektĉra Arhitekte / SpecializÃcija: ainavu arhitektĉra Arhitekte / SpecializÃcija: ainavu arhitektĉra Arhitekte / SpecializÃcija: ainavu arhitektĉra, parku vÑsturiskà izpÑte Arhitekte / SpecializÃcija: ainavu arhitektĉra Arhitekte / SpecializÃcija: arhitektĉras projektÑšana ainavu arhitektĉra Arhitekte / SpecializÃcija: arhitektĉras projektÑšana ainavu arhitektĉra Arhitekte / SpecializÃcija: ainavu arhitektĉra Arhitekte / SpecializÃcija: teritoriju plÃnošana, arhitektĉras projektÑšana, ainavu arhitektĉra Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãe-projektÑtÃja Ainavu tehniãe-projektÑtÃja Ainavu tehniãe-projektÑtÃja Ainavu tehniãe Ainavu tehniãe-darbu vadÝtÃja Ainavu tehniãe-darbu vadÝtÃja Ainavu tehniãe-projektÑtÃja Ainavu tehniãe-projektÑtÃja Ainavu tehniãe-projektÑtÃja, darbu vadÝtÃja Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãe-darbu vadÝtÃja Ainavu tehniãe-darbu vadÝtÃja Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãe-darbu vadÝtÃja Ainavu tehniãe Ainavu tehniãe-darbu vadÝtÃja Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs, parka dÃrznieks Ainavu tehniãe-darbu vadÝtÃja, parka dÃrzniece Ainavu tehniãis-darbu vadÝtÃjs, parka dÃrznieks Parka dÃrzniece Parka dÃrzniece Parka dÃrzniece Parka dÃrzniece Parka dÃrzniece Parka dÃrznieks Parka dÃrzniece

* Latvijas Ainavu arhitektĉras biedrÝbas Kompetences atbilstÝbas novÑrtÑšanas komisijas sertificÑtie speciÃlisti ** Latvijas Arhitektu savienÝbas SertificÑšanas centra sertificÑtie speciÃlisti, Latvijas Ainavu arhitektĉras biedrÝbas biedri

Kontakti 29168858 29258345 26318928 29232229 26187627 29401236 29116486 29642688 29349129 29777596 26442753 22057575 29407747 26494758 29288949 26416413 29774688 29766232 26522344 67517125, 26318077 67333089, 29137229 29186773 26339522 29411064 67626669 29406600 29243247 67554348, 26566657 29277448 63020167 29250271 28389933 67012976 29242304 29459036 26159585 29398333 29646004 29258267 26184286 29425664 29474971 29289890 29470137 29135557 26450883 26429295 29394701 26521335 29106770 26479639 29470137 26525280 29235928 29105211 29244329 26589235 26416668 26322884 29277393 26250810 29394701 26545030

InformatÝvà daça

Latvijas Ainavu arhitektu biedrÝba, Torïa iela 11, RÝga, LV 1050, info@laab.lv; www.laab.lv

29


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

BĈVKOMERSANTU REÚISTRÂ IEKæAUTIE KOMERSANTI (uz 2014. gada 16. oktobri)

Ekonomikas ministrijas BĉvniecÝbas un mÃjokçu politikas departaments Bĉvkomersantu reÛistra informÃcijas tÃlruïi: 67013267, 67013083, 67013049 Bĉvkomersantu reÛistrs publiski pieejams BĉvniecÝbas informÃcijas sistÑmas tÝmekça vietnÑ: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants No 2014. gada 1. oktobra kÃrtÝbu, kÃdà komersantu reÛistrÑ bĉvkomersantu reÛistrÃ, pÃrreÛistrÑ, veic reÛistrà iekçautÃs informÃcijas aktualizÑšanu un izslÑdz no reÛistra, reÛistra datu saturu un izmantošanas kÃrtÝbu, kà arÝ valsts nodevas apmÑru un samaksas kÃrtÝbu par reÛistrÃcijas darbÝbÃm reÛistrà nosaka Ministru kabineta 2014. gada 25. februÃra noteikumi Nr.166 “Bĉvkomersantu reÛistrÃcijas noteikumi”.

30

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

AB “PANEVÒŽIO KELIAI” “ACV Centrs” SIA “ADS group” SIA “AGROPROJEKTS” SIA “AKBALT” SIA “AKS Bĉve” SIA “ALVIMA” Jelgavas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AM RENT” SIA “AR GRUPA” SIA “ARCEL” SIA “Argo Bau” SIA “AS MERKO EHITUS” filiÃle Latvijà “AU BĈVE” SIA “AVK PROJEKTS” SIA “AZ FasÃde” SIA “B.M.G. Bĉve” SIA “BALEX METAL KURZEME” SIA “BALTIJAS IZSOæU NAMS” SIA “BaltLine Globe” SIA “BESECKE” SIA “BG BĈVE” SIA “BOVA Asphalt” SIA “BĈVÐTÂJS AB” SIA “Bĉvfirma PJM” SIA “Castor Construction” SIA “Caverion Latvija” SIA “Cita versija” SIA “CSK STEEL” SIA “ECO HOUSE INTERNATIONAL” SIA “Ðkdaris” SIA “ENERGO OPTIMUS” SIA “ENERÚIJA TEV” SIA “ETERNUM” SIA “EVROPLUSS” SIA “FBS Industry” SIA “FENIKSS-KO” SIA “Fidži” SIA “FLAGER” SIA “GASTEX” SIA “GÂZE KOMUNÂLSERVISS” SIA “GDB” SIA “Giencke & Company-Latvija” PS “Grundule arhitekti” SIA “IDea Flooring” SIA “Ingenieurburo Alexander Kaplan GmbH” filiÃle Latvijà “INTERJERA DEKORS” IK “INTI-METÂLS” SIA “KALNA MASAæI” SIA “KARJERU TEHNIKAS NOMA” SIA “KOPTURIS” SIA

147710353 40003623208 50102006881 40003013401 40103640100 40003990644 41703001923 40103510177 40003695901 44103081129 40103815923 40003524128 40103493816 40003896631 40103426016 40103385682 42103048925 44103035793 40003780856 40003392828 50003482201 40103416342 44103056511 40103453758 40003946928 40003641129 40003330866 50003478051 44103055554 42103048484 42103038151 50103153121 50103446781 40003788614 40003982280 40003069759 43603036537 44103030809 43603019804 40103026440 44103077941 40003956184 40003673393 40103725174 40003377405 40002070680 40002041018 43901003615 44103082232 54103030181

9937-R 2470-RA 1592-R 1366-R 10503-R 7120-RA 3579-RA 11554 3478-R 10419-R 11781 0790-R 10677-R 4667-R 9037-R 8815-R 8099-R 8399-R 5605-R 5162-RA 10556-R 11214-R 7647-R 9179-R 5688-R 2305-R 0198-R 4204-R 7582-R 7721-R 2820-R 8622-R 10275-R 11611 7282-RA 9266-R 6629-R 7031-R 3189-R 0068-R 11177-R 5897-R 0049-R 11860 1515-RA 5567-R 9126-R 4215-R 10939-R 5065-R

“KTE” SIA “KURMIS BĈVNIECÜBA” SIA “L.A. MEISTARS” SIA “LatRos Bĉve” SIA “LB MELIO” SIA “LDU” SIA “LEJAS LAZDAS” SIA “LFI BĈVE” SIA “LiepÃjas celtniecÝbas sabiedrÝba BĈVNIEKS” SIA “Logu meistars” IK “M2 PLUSS” SIA “MALAHÜTS 7” SIA “MÃrketinga grupa” SIA “Markus Group” SIA “MBN Baltics” SIA “MDJ” SIA “MELIO MASTER” PS “NAMDARIS VS” SIA “ND 38” SIA “NÐGUSS” SIA “NORD INDUSTRY” SIA “OPEN arhitektĉra un dizains” SIA “PFS Services” SIA “Polyroad” SIA “PRO - FUR FARM EQUIPMENT” Božena Mielenczuk “PRO TOUCH” SIA “ProjektÑšana un bĉvniecÝba”, SIA “ProjektÑšanas birojs “LATEL”” IK “RELAPRIMS” SIA “REMC” SIA “RÜGERS” SIA “RIKO G” SIA “RIKO+” SIA “SARMA & NORDE Arhitekti” SIA “SAUKAS KĈDRA” SIA “Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA “SCM ASSEMBLING” SIA “STRABAG AG FILIÂLE LATVIJ” “STRASA KONSULTANTI” SIA “STRAZDIîA NAMS” SIA “SVIB DESIGN” SIA “TÃmes” SIA “TORI” RÝgas pilsÑtas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UBEJA” SIA “ĈDENS RACÐJS” SIA “ĈDENSLÜNIJA” SIA “VENTTERMO” SIA “VG PROJEKTI” SIA “WEST BUILDING SOLUTION” SIA “WEST ENGINEERING” SIA

40103424072 44103054474 54103086611 41503039651 44103033862 40003055655 44103029960 41203023806 42103000295 40002102647 44103035079 44103058724 42103052390 40003779541 40003934702 54103043701 44103081684 44103081595 44103054347 49502003999 44103084712 40003831902 40103544807 40003591932 8561443130 50003802591 40003593026 41202022019 40003484499 40003342653 50103075541 44103040737 42803000340 40103084449 44103041535 40003352878 40003852209 40003680427 40003226022 49502003984 40103528677 40103297337 40103011680 44103034478 44103074432 40003473781 41203005618 54103059401 40103437842 40103737582

9511-R 7956-R 10892-R 5615-R 5286-R 4008-R 0376-RA 3059-RA 3156-R 8900-R 2139-R 8020-R 9702-R 10450-R 5197-RA 5602-R 10305-R 11772 7081-R 0845-R 10552-R 6879-RA 9896-RA 1524-R 10526-R 11883 1286-RA 1597-RA 1867-R 5571-R 0970-RA 4330-RA 0525-R 1903-R 10830-R 8463-R 8074-R 3358-R 2073-R 2887-R 10694-R 8170-R 0724-RA 0811-RA 10744-R 11422 1554-R 8109-R 9097-R 11356


Nosaukums “WOLF SYSTEM” SIA “Ziemeçu Elements bĉve” SIA A.ŠIHAæIJEVA SABIEDRÜBA AR IEROBEŽOTU ATBILDÜBU “TROPIKS-ALI” A/S “Inspecta Latvia” Aizkraukles novada sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Aizkraukles ĉdens” Akciju sabiedrÝba “A.C.B.” Akciju sabiedrÝba “BMGS” Akciju sabiedrÝba “BĈVMEISTARS” Akciju sabiedrÝba “BĈVUZîÐMUMS RESTAURATORS” Akciju sabiedrÝba “CAPITAL” Akciju sabiedrÝba “Ceçu inženieri” Akciju sabiedrÝba “CEæU PÂRVALDE” Akciju sabiedrÝba “DAUGAVPILS SPECIALIZÐTAIS AUTOTRANSPORTA UZîÐMUMS” Akciju sabiedrÝba “DHB” Akciju sabiedrÝba “DIÂNA” Akciju sabiedrÝba “G4S Latvia” Akciju sabiedrÝba “Holarktika” Akciju sabiedrÝba “Komforts EKO” Akciju sabiedrÝba “KOMFORTS” Akciju sabiedrÝba “KomunÃlprojekts” Akciju sabiedrÝba “KU LAT-HOLDING” Akciju sabiedrÝba “KURZEMES MEHANIZATORS” Akciju sabiedrÝba “LAFIPA” Akciju sabiedrÝba “LATVIJAS FINIERIS” Akciju sabiedrÝba “Latvijas GÃze” Akciju sabiedrÝba “LATVIJAS TILTI” Akciju sabiedrÝba “LIEPÂJAS METALURGS” Akciju sabiedrÝba “LX GRUPA” Akciju sabiedrÝba “MADONAS ĈDENS” Akciju sabiedrÝba “MÂRUPES KOMUNÂLIE PAKALPOJUMI” Akciju sabiedrÝba “Palast Architekts” Akciju sabiedrÝba “R.A.J.” Akciju sabiedrÝba “RBSSKALS” Akciju sabiedrÝba “RÝgas 1. SaldÑtava” Akciju sabiedrÝba “RÜGAS SILTUMS” Akciju sabiedrÝba “RĈPNÜCPROJEKTS AS” Akciju sabiedrÝba “Sadales tÝkls” Akciju sabiedrÝba “Siguldas Bĉvmeistars” Akciju sabiedrÝba “Siltumelektroprojekts” Akciju sabiedrÝba “SIMONE” Akciju sabiedrÝba “STA Grupa” Akciju sabiedrÝba “Stendes selekcijas un izmÑÛinÃjumu stacija” Akciju sabiedrÝba “SZMA V” Akciju sabiedrÝba “Transport Systems” Akciju sabiedrÝba “UPB” Akciju sabiedrÝba “UZîÐMÐJU TRASTA KOMPÂNIJA” Akciju sabiedrÝba “VCI” Akciju sabiedrÝba “VEKTORS” Akciju sabiedrÝba BAO AkcinÓ bendrovÓ “Kauno tiltai” Aktsiaselts Merko Infra Alĉksnes rajona sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALĈKSNES MELIORÂCIJA” Alĉksnes rajona sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PAMATI” Alĉksnes rajona sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “ALĈKSNES ENERGOCELTNIEKS” ANTARIS LT, UAB Aquatica Group Inc. Construction filiÃle Latvijà ArhdarbnÝca VITA LONGA IK Arhitektu birojs “J & H” SIA Arhitektu firma “KUBS” SIA Arhitektu kompÃnija “Ivara Šçivkas birojs” SIA Arhitektu SIA “MARTA SAULE” Arhitektĉras birojs FORMA SIA Arhitektĉras projektÑšanas birojs “ALTI” SIA Arhitektĉras-celtniecÝbas firma “DANI” SIA Arhitektĉrinženieru kompÃnija “Arhis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu AS “Ceçuprojekts”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

44103040582 44103088042

3474-R 11579

40003113224 40003130421

0859-R 3370-R

48703000404 40003095713 40003146013 42103005555 40003113258 40003088497 40003708021 40003034263

4959-R 1330-R 1558-R 2831-R 2294-R 11526 0836-R 1470-R

41503002447 40003007903 41203000447 40103058465 52103041401 40103378888 40003012105 40003005372 40003043745 40003012533 40003119227 40003094173 40003000642 50003030441 40003014197 40003015243 47103001173 40103111018 40003587246 40003805492 40003084654 40003020348 40003286750 40003216946 40003857687 40003047821 40003299454 43203003117 40003019103

3783-R 2760-R 3977-R 5008-R 7750-R 8690-R 1911-R 2687-R 1381-R 1997-R 3306-R 0604-R 1732-R 1364-R 4719-R 0084-R 3875-RA 4860-R 0282-R 2176-R 1086-R 11662 1591-R 4063-RA 5253-RA 0564-R 2993-R 6383-R 5000-R

40003017121 50003378101 50003595601 42103000187 40003494603 44103041198 40003082386 40003320069 133729589 11767130

6763-RA 2957-R 2758-R 0894-R 3792-RA 3553-R 4634-R 10918-R 9882-R 11091-R

43203002554

3712-RA

43203001084

1461-R

40003291535 302630538 40103374744 40002159241 40003125473 50003005181 57102000261 49503001904 40003021983 42803001632 40003079526

1768-R 11376 8724-R 11491 1258-R 0933-R 3790-R 2164-R 2137-RA 4014-R 2933-R

40003000604 40003026637

0774-R 1755-R

Nosaukums AS “LNK Industries” AS “Ugra” AS “VENTSPILS TIRDZNIECÜBAS OSTA-G” AS Infragate Eesti AS Kagu Teed Axis Industries Axis Technologies AZ service SIA Baltijas mÃkslÝgo bĉvju projektÑšanas birojs “VEKTORS T” SIA Best Building Solution SIA Bock Consulting Engineers Latvia SIA & Ko KS BOSKALIS INTERNATIONAL BV Bucher Municipal SIA BYKO-LAT SIA CBUV serviss IK CCM ceçubĉve SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Ceçu bĉves firma SIA “BINDERS” Ceçu bĉvniecÝbas sabiedrÝba “AIZKRAUKLE” SIA CÑsu pilsÑtas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VINDA” Cogen Energii OÜ Daudznozaru firma “VALENTÜNA” , SIA DREDGING INTERNATIONAL ELTEL networks AS FCC CONSTRUCCION S.A. Firma “ADREMS” SIA Firma “ERVI” SIA Firma “MAGS” SIA Firma SIA “Egils un Co” Firma SIA “FAN” Firma SIA “ZIEDI JP” GANDRAS ENERGOEFEKTAS GARLICS SIA GenÃdija Grigorjeva IK GREMA nami SIA GSR GROUP SIA Gulbenes novada sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Gulbenes nami” Gulbenes SIA projektÑšanas birojs “PROJEKTS” Hidruonis Hill International N.V. Hill International N.V. Latvijas filiÃle IBR SIA IK “A. KLESTROVAS PROJEKTI” IK “ADEKVÂTS VTK” IK “ARHITEKTES DZ. PUTNIîAS BIROJS” IK “ARHITEKTS AGRIS PADÐLIS-LÜNS” IK “ARHITEKTU BIROJS RIJA” IK “BRAUERS” IK “BriÛu mÃja” IK “Bĉvzinis-J” IK “CM-projekts” IK “EK Construction” IK “Ðku RenovÃcija” IK “ELSPRO” IK “epu” IK “ETSM Projekts” IK “Firma MELIORS” IK “FORMA 1” IK “G78L” IK “Imants Kore” IK “INŽENIERTEHNISKAIS SERVISS” IK “Juris Kovšels” IK “KÂRKLIîŠ UN ÂBELE ARHITEKTI” IK “Konstrukcijas AB” IK “LANTARTS” IK “METRS” IK “P.ALKŠîA PROJEKTU GRUPA” IK “PROJEKTЊANAS BIROJS EKERS 2” IK “Scramo” IK “SertificÑts bĉvinženieris O.Siïajevs” IK “SK Pro” IK “SPRAUNS”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003771783 40103655159 40003308583 10845129 10651715 165707056 135110361 40003874051

8911-R 10707-R 0769-RA 11147-R 10190-R 5487-R 6593-RA 11437

40003542176 40103713688 40103166764 23043055 51203021811 40003139859 50002171871 40103475505 40003164644 48703000194 49503000754 11937365 40103030179 0435.305.514 10722319 A-28.854.727 50003253751 40003220814 45103003640 40003245466 40003099626 45101000230 155909013 40103555463 50002172311 50103632251 40103222722

2440-R 11315 6498-RA 9077-R 11853 9429-R 11638 9453-R 2892-R 0430-R 0516-R 9533-R 8819-R 7685-R 3866-R 10883-R 5372-R 10897-R 2484-R 3109-R 2714-RA 4742-RA 9783-R 10976-R 11782 11508 11534

54603000121 44603000134 123718950 B 106594 40103203261 40103207916 41202025922 40002079891 40002163891 42102022026 41202010560 40002102505 46801005123 45402001181 41202028929 44102034663 41502033948 42402014297 42402014850 40002121012 43602026438 50002122931 41202029341 51202013041 50002057171 42402016279 48502003364 48502012564 41202024005 45402012749 48502006801 43202006065 41502034534 43602016196 44102029179 42402014244

1378-RA 2931-R 9332-R 6432-R 7438-R 7158-RA 7454-R 2042-R 10294-R 6669-R 11890 11488 11679 8678-R 10533-R 11196-R 11383 7561-R 11546 4729-R 11253 4028-RA 11301 7558-R 0702-R 9879-R 1871-R 8459-R 4905-RA 1070-R 5852-R 1631-R 10554-R 8577-R 7904-R 10369-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

31


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums IK “Tehnohelp” IK “TEHO” IK “VERTIKÂLE 2005” IK “Vital electron” IK Arhitekts AinÃrs CikanoviËs IK ELPOT IK Velta Krivmane IK Vilhelms Pužulis IndividuÃlais komersants “ÂRE PILDS” IndividuÃlais komersants “Avots V V” IndividuÃlais komersants “BĈVRADIS” IndividuÃlais komersants “FANGS” IndividuÃlais komersants “INSPECTUM” IndividuÃlais komersants “JUGÂNS” INDIVIDUÂLAIS KOMERSANTS “JURGOL” IndividuÃlais komersants “LG pluss” IndividuÃlais komersants “RL BĈVNIEKS” INDIVIDUÂLAIS KOMERSANTS “SÂGA STUDIJA” IndividuÃlais komersants “Vucen” IndividuÃlais komersants ARDECA IndividuÃlais komersants M.Miãelsona projektÑšanas birojs “MM” INSTITA Irina Hmarževska IK Juris RozÝte SIA Jĉrmalas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEISTARS” KomandÝtsabiedrÝba “Austrumu bĉvnieks Plus” KomandÝtsabiedrÝba “Eiro Development” KomandÝtsabiedrÝba “EnergoMÃja” KomandÝtsabiedrÝba “UB Konstrukcijas” KomandÝtsabiedrÝba “VÂRSTS M” KomercsabiedrÝba SIA “ELTEKS” Konstruktionsgruppe Bauen Aktiengesellschaft KS “Bĉvfirma Bĉvenergo A” KS “Energoless” KS “IBA” KS “KUBS BĉvsabiedrÝba” Latvijas-Lietuvas kopuzïÑmums “Viadukts” SIA LiepÃjas rajona sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “GUTTA” LiepÃjas SpeciÃlÃs ekonomiskÃs zonas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DG TERMINÂLS” Limbažu pilsÑtas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIMBAŽU KOMUNÂLSERVISS” O.C.K. un Bĉvalts R P.S. OÜ “Mapri” OU “Reaalprojekt” OÜ Ducto OU MS Solution PANEVEŽIO STATYBOS TRESTAS, AB PašvaldÝbas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SadzÝves pakalpojumu kombinÃts” PašvaldÝbas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Valgums-S” PašvaldÝbas SIA “ĈDEKA” PašvaldÝbas SIA “Ventspils labiekÃrtošanas kombinÃts” PašvaldÝbas SIA “Ventspils nekustamie Ýpašumi” PašvaldÝbas SIA “Ventspils siltums” Per Aarsleff A/S Latvijas filiÃle PilnsabiedrÝba “A & I PRO” PilnsabiedrÝba “A.R.C.A” PilnsabiedrÝba “AB-EC” PilnsabiedrÝba “ABORA K” PilnsabiedrÝba “ACB un Tilts” PilnsabiedrÝba “ACB, Tilts un Viadukts” PilnsabiedrÝba “AGU PROJEKTS” PilnsabiedrÝba “AKN” PilnsabiedrÝba “Akorda & KPR” PilnsabiedrÝba “AQUATICA WATERWORKS LATVIA” PilnsabiedrÝba “ARÊERS UN MODULS-RÜGA” PilnsabiedrÝba “B & T & P” PilnsabiedrÝba “Baltijas Energo Bĉve” PilnsabiedrÝba “Baltprojekts & SZMA RÝga” PilnsabiedrÝba “BAU BALTIC”

32

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40002104737 45402019022 41202021691 42402016688 45402019287 40002150774 40002171865 42402016813 54102030381 40002000274 44102026810 48702002200 44102031953 40102019687 40002144123 42402016673 45402011137 47402001885 40102004041 41202029888

4756-R 9214-R 10984-R 10527-R 9795-R 8465-R 11632 11519 5922-RA 1919-R 3302-R 2616-R 7109-R 1501-RA 7099-RA 11569 7050-R 7206-R 3901-R 11845

40002005515 302459286 40002165638 50103176001 42803000035 45403039647 40103730300 40103656934 40103446281 40003737213 40103016635 HRB 7669 43603058093 40103666449 40103482174 44103060061 40003030420

1239-R 9196-R 10053-R 6889-R 2530-R 11506 11237-R 10655-R 9100-R 6331-R 1172-R 3392-R 10913-R 10675-R 9416-R 8582-R 1761-R

42103001587

3045-RA

40003522112

11027-R

46603000255 40103828913 10131080 10765904 12079478 11942774 147732969

3336-R 11851 10668-R 11593 11817 10991-R 11427

41503002428 40003369018 41203000983 41203001052 41203001885 40003007655 40003570269 40103399466 40103725634 40103674126 50103299081 40103460586 40103558563 40003971319 40103568595 44103076170 50103283201 40103302746 40103758599 40003709811 40103727391 40103669549

6458-RA 5264-R 4069-R 1874-R 1620-RA 2792-R 0914-R 10448-R 11154-R 10789-R 8121-RA 9207-R 9893-R 5693-R 9979-R 9758-R 8008-R 8205-R 11325 3954-R 11170-R 10712-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums PilnsabiedrÝba “BBS-NCS RÝga” PilnsabiedrÝba “BINDERS UN ARÊERS” PilnsabiedrÝba “BKB un Bĉvprojektu VadÝba” PilnsabiedrÝba “BKT” PilnsabiedrÝba “BM BĈVPROJEKTS” PilnsabiedrÝba “BMGS S” PilnsabiedrÝba “BRD & PRO VIA” PilnsabiedrÝba “Building partners” PilnsabiedrÝba “BĈVE TRÜS” PilnsabiedrÝba “BĉveForma & Infra” PilnsabiedrÝba “BĉveForma & Mark” PilnsabiedrÝba “Bĉves Jums” PilnsabiedrÝba “BĈVPARKS” PilnsabiedrÝba “BĉvRL” PilnsabiedrÝba “CELTIUM” PilnsabiedrÝba “CKA projekti” PilnsabiedrÝba “DOMINANTE VGI” PilnsabiedrÝba “ELFA un Madonas bĉve” PilnsabiedrÝba “ELPOLI un STRÂVA” PilnsabiedrÝba “EPKB-Latvija” PilnsabiedrÝba “FABLEX & SZMA RÜGA” PilnsabiedrÝba “Fabrum DP” PilnsabiedrÝba “FARADS-ELEKTRO AGA” PilnsabiedrÝba “FCC, Hochtief un ACB” PilnsabiedrÝba “HOCHTIEF Solutions, PMK, BBA” PilnsabiedrÝba “HVAC inženieru apvienÝba” PilnsabiedrÝba “IN PRO” PilnsabiedrÝba “INFRA GROUP” PilnsabiedrÝba “IP BĈVE” PilnsabiedrÝba “JEL Bioengineering” PilnsabiedrÝba “JJK un Remeks serviss” PilnsabiedrÝba “JPG 2B” PilnsabiedrÝba “JS & Moduls” PilnsabiedrÝba “JSP Electro” PilnsabiedrÝba “KDzS-1” PilnsabiedrÝba “LATGALES BĈVE” PilnsabiedrÝba “LC & B” PilnsabiedrÝba “LEC un EMPOWER” PilnsabiedrÝba “LNK INDUSTRIES GROUP” PilnsabiedrÝba “MAN Bĉve” PilnsabiedrÝba “MCD Energo” PilnsabiedrÝba “NacionÃlà BĉvkompÃniju apvienÝba” PilnsabiedrÝba “NAMS/COWI Latvia/Aviaplan” PilnsabiedrÝba “NCS” PilnsabiedrÝba “NIGRO” PilnsabiedrÝba “Norma OC” PilnsabiedrÝba “PiegÃdÃtÃju apvienÝba RBSSKALS, RBSSKALS BĉvvadÝba un RBSSKALS BĉvsabiedrÝba” PilnsabiedrÝba “PiegÃdÃtÃju apvienÝba RBSSKALS, RBSSKALS BĉvvadÝba, RBSSKALS BĉvsabiedrÝba un OSTAS CELTNIEKS” PilnsabiedrÝba “PiegÃdÃtÃju sabiedrÝba RBSSKALS & RBSSKALS BĉvvadÝba” PilnsabiedrÝba “Pils projekts” PilnsabiedrÝba “PMK un BBA” PilnsabiedrÝba “PRETPILS UN SANMEISTARS” PilnsabiedrÝba “ProfBuilder” PilnsabiedrÝba “Pryor Rullis” PilnsabiedrÝba “RBSSKALS BĉvsabiedrÝba & ŠAFRANS” PilnsabiedrÝba “RBSSKALS BĉvsabiedrÝba un LEONHARD WEISS RTE” PilnsabiedrÝba “RE & RE UN DÂRTI” PilnsabiedrÝba “RECK UN KRS” PilnsabiedrÝba “REM PRO un DiÃnas ZalÃnes projektu birojs” PilnsabiedrÝba “Rieksti-1 Kuršasta” PilnsabiedrÝba “Saldus ceçinieks-Talce” PilnsabiedrÝba “SB & B” PilnsabiedrÝba “SBRE” PilnsabiedrÝba “SEGRA” PilnsabiedrÝba “Siltums Jums-Uni San” PilnsabiedrÝba “Skonto Bĉve, BMGS, ACB un Binders” PilnsabiedrÝba “TALSU STATISKAIS SPRIEGUMS” PilnsabiedrÝba “Thales-Fima-Transceltnieks”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103619321 40003493839 40103649792 40003906770 40103802844 40003549808 40003636560 40103329882 43603058089 40103259886 40103323589 40103409073 40103247213 40103555961 40103680495 40103591290 40103284224 45403026534 51503051181 40003806017 40103597912 40103657056 44103074080 40103602185 40103765694 40103336314 41503050076 40103720849 40003735710 40103704933 40103682693 40103411951 40003973362 45403040449 42103053875 42403015872 44103053873 50103534251 40103554364 40103804879 44103072338 40103169224 40103357778 40103776325 44103054968 40103345533

10289-R 7468-RA 10562-R 5578-RA 11709 3903-R 3823-R 9487-RA 10612-R 7784-R 8358-R 9881-R 7677-R 9916-R 10796-R 10151-R 10971-R 8309-R 10079-R 4240-RA 10172-R 10648-R 10771-R 10416-R 11359 8460-R 7974-R 11150-R 9389-R 11032-R 11543 8843-R 9095-R 11690 8642-R 11401 7315-R 11105-R 9858-R 11677 9346-R 7044-R 9365-R 11507 7356-R 8469-R

40103360941

8521-R

40103376158

8656-R

40003972653 40103209283 50103824491 41203032781 40103585010 50103765111 41503049768

8688-R 7199-R 11830 9396-R 10342-R 11363 8337-R

40103803765 40103459182 40103628485 41503064235 42103069518 58503021871 40103631837 40003375207 40103533610 40103565086 40103301596 41203024873 40103799440

11678 9959-R 10760-R 11269 11533 10862-R 10439-R 10116-R 10616-R 9914-R 8428-R 5594-R 11684


Nosaukums PilnsabiedrÝba “Transceltnieks-Rapid celtnieks” PilnsabiedrÝba “TUKUMA ENERGOCELTNIEKS SCB ENERGO” PilnsabiedrÝba “UBMS” PilnsabiedrÝba “UNI SAN-RIMTS” PilnsabiedrÝba “Velve-Kruger” PilnsabiedrÝba “VIRBAU” PilnsabiedrÝba “VJM” PilnsabiedrÝba “Zaigas Gailes Birojs un Partneri” PilnsabiedrÝba “ZDZ-VB” PilnsabiedrÝba ROAD MASTER PilnsabiedrÝba RUBATE-ZDZ PilnsabiedrÝba STEFS-MD PilnsabiedrÝba TECHNOBALT-PICHE PJ & PJ CeltniecÝba SIA PrivatizÑjamà sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jĉrmalas namsaimnieks” PrivatizÑjamais SIA JK Namu pÃrvalde ProjektÑšanas birojs “Ð.Tilgalis un partneri” SIA ProjektÑšanas bĉvniecÝbas firma “TILTPROJEKTS” SIA PS “A.A. & bĉvkompÃnijas” PS “AD LEP” PS “Akva remonts” PS “ARH STUDIJA” PS “ASFALTBĈVE un âEKAVA-PMK” PS “CB 7 un Ceçmalas” PS “CEKA M” PS “Ceçu bĉvnieks CT” PS “Ceçu bĉvnieks MELIO” PS “Consortium RTS” PS “E & L Projekts” PS “GILBAU” PS “GSL” PS “GTL GT INSPEKT” PS “Hanza Group” PS “HOCHTIEF Solutions, LNK Industries” PS “Kurzemes ceçu bĉvnieks” PS “LNK INDUSTRIES & PIRS” PS “LNK INDUSTRIES EKO” PS “LNK INDUSTRIES Partnership” PS “Matthai Latvija un Matthai Bauunternehmen” PS “Matthai Latvija un Velten” PS “MATTHAI Velten” PS “MEISTARI JM” PS “MITBAU” PS “Ozolkalns” PS “RE & RE un Latvijas Ceçu Bĉve” PS “RERE BĈVE 1” PS “RERE VIDE 1” PS “RERE04 RE & RE” PS “RRCI” PS “RZ Bĉve” PS “TermoenerÛÑtika” PS “Upes meliors” PS “VANPRO un NORDSERVISS” PS “VIORS LV” PS A.L.L. Remonts PS BĉvapvienÝba PS CONSTRUCTUS ENGINEERING PS PiegÃdÃtÃju apvienÝba SIA ‘’5.IELA’’ un SIA ‘’BKB’’ PS SIA “TVA Construction “ un SIA “TVA Resource” apvienÝba PS Top Building Ražošanas firma “RIKOM” SIA Ražošanas komercfirma “B.I.I.” SIA Ražošanas komercfirma “L.E.O.” SIA Ražošanas komercfirma “MARTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Ražošanas komercfirma SIA “ONDULAT” Ražošanas komerciÃlà firma “ELEKOMS” , SIA Ražošanas komerciÃlà firma sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LANTEKS” Ražošanas-tehniskà firma “ALTAIRS” SIA

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103675526

10751-R

40103566541 40103813782 43603035438 40103350869 44103063833 40103692672 40103688982 44103059607 44103080655 44103080640 40103579122 40103813284 40103762880

11808 11732 6169-R 8478-R 8802-R 10903-R 10860-R 8475-R 10243-R 10241-R 10932-R 11739 11361

40003426429 45403000484 43603021391 40003183024 45403016042 40103819094 40103653548 40103654030 40103681700 44103090028 40103320506 40003992575 40103501259 40103464056 40103767286 40103802223 40103701250 51203051411 45403030031 40103688713 43603043172 40103508596 40103618877 40103292293 40103679937 40103784411 40103725598 45403030421 43603054744 44103086639 40103350854 40103824432 40103824428 50103815431 44103056780 44103087193 40003641203 45403038834 41503061671 41503063761 40103697824 40003922737 50103217121 40103771239

1312-R 9675-R 1442-R 3729-RA 1010-R 11873 10986-R 11871 10809-R 11263 8389-R 7084-R 9467-R 9361-R 11521 11664 10989-R 11499 8965-R 10859-R 11872 9532-R 10292-R 9558-R 10853-R 11504 11165-R 9125-R 9982-R 10797-R 9799-R 11829 11834 11750 7722-R 10895-R 8660-R 11260 10687-R 10444-R 11104-R 4865-R 7253-RA 11448

40103416287 40103513489 40103010488 40103049994 40103016404

9035-R 9505-R 2167-RA 0150-RA 2652-R

40103086312 40103109009 40103093371

0614-R 4164-R 4510-R

40103040800 50103015951

3123-R 11584

Nosaukums RBaltic SIA RÑzeknes pilsÑtas PMK “ENERGOCELTNIEKS” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu RÝgas firma “AZA” , SIA RÝgas pašvaldÝbas akciju sabiedrÝba “RÝgas CentrÃltirgus” RÝgas pašvaldÝbas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas satiksme” RÝgas pilsÑtas zinÃtniski-pÑtnieciskais Ûeotehniskais centrs “JUNIKONS (UNICONE)” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu RÝgas rajona SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “CELTNE” RÝgas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OLIMPS” Rudesta RUUKKI LIETUVA Ruukki Products AS S.C. ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE S.R.L. SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu - firma “B.E.P.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “1 StÃvs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “1.618” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “1.projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “24PM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “2A PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “2K projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “2K2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “3 Sharks agency” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “3.FORTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “36L projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “3C” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “3D PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “4 FUN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “4 REASON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “4 Service” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “4 sezonas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “4B” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “4E” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “5.IELA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “5S projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “5V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “7. lÝmenis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “8 A.M.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “8 CBR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “9AM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A & A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A & B” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A & D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A 2 C” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A BĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A CELTNE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A ELEKTRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A un B Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A un G bĉvservisa kompÃnija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A un G PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A VIDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.Âbeles inženieru birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.B. Tons Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.B.A. KompÃnija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.B.C. enerÛija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.B.Tons” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.C./D.C.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.C.I.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.D. & R.B.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.I.D.E. inženieri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.MÑtras BĉvniecÝbas uzïÑmums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.P. & Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.P.E Build” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.P.E.L.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A.R.B.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A2 Bĉvprojekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “a2a.engineers”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103625915

10843-R

42403003430 40003067300 50003249741

2260-R 3502-R 10348-R

40003619950

3453-R

40003018930

6731-R

40003118645 50003034941 166872121 111529447 10082335 28751040 40003114516 40003486042 40003826776 50103357731 50003821431 40003408160 43603038928 42103045647 40103721952 40103499541 41203051424 43603014135 40003763428 50103183291 40103808298 50103487281 50103741471 48503010683 44103059274 40003276682 40103525350 42403024305 42403023206 40003598235 43903002559 40103621364 40003077667 43603026280 41203006929 50003545121 40103601705 41203034602 40003583371 40003735373 40103768722

2796-R 0141-R 9209-R 9748-R 7819-R 11864 2969-R 1083-R 4883-RA 10618-R 8201-R 2274-R 7888-R 6500-R 11682 9405-R 11561 2765-R 7681-R 9718-R 11723 9699-R 11730 0246-RA 9437-R 2475-R 9593-R 10927-R 6732-RA 3117-R 1397-R 10876-R 3602-R 8240-R 3030-R 1807-R 10192-R 7237-R 4664-RA 0721-R 11767

40003622024 44103086840 40003534164 43603045900 40103322973 52103046381 40003696767 40003697921 41703000557 40003669970 40103158019 40103710696

10669-R 10879-R 2980-R 8697-R 8404-R 6802-R 0943-RA 0831-R 2781-R 2180-R 6512-R 11095-R

40103525524 40103789245 40103742564 40003832611 54103046731 41503067655 40003897730

9569-R 11602 11245 3530-RA2 9261-R 11393 10246-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

33


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A9 amati” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AA & ZZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AA agro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AA KOKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AA serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AA3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AAEKK consulting” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AAM Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AAVG BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB 21” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB ARHO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB BUILD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB Status” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB Studio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB3D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Abava Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABC Jumts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÂBELE PRIVÂTBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABORA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABOVO SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABOVO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AB-rent” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ABSystems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AC âÜPSALA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AC Sega” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AC STEEL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AC TehnoloÛijas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACB BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACB Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACCENT BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACD-ARHITEKTĈRA, CELTNIECÜBA UN DARÜJUMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A-CE抔 SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Acento” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Acitektura” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACS Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Active Solar” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ACUK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AD DarbnÝca” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AD KONSULTÂCIJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADAPTERIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÂDAŽI-PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÂDAŽI-TRANSPORTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Âdažu Ĉdens” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADC Engineering” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADD Ltd” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÂDERÜTES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADG SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADJ Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADK PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADL objekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADM-bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADMS Consulting” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADONISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADS geometrical” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADVERSO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ADZ birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AE1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AEG Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AEG PROJEKTU BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AER CeltniecÝbas Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AEROVENT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AG architecture” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AG bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AG Consult” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AG JUMTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AG pakalpojumi”

34

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103361608 40103689333 42403017248 52403013661 40103532780 40003724134 40103186101 40103640238 50003686671 42403026876 40103371131 40103276354 44103025691 40103632033 40003701998 40003514454 50103629711 40003073237 40103639987 50003553631 40003730060 40103014441 40003215743 40103792902 40003852105 40003780841 53603059071 40003425122 40003675657 40003690660 40003603983 44103039117 40103615372 50103403091

10532-R 10992-R 11888 11404 10074-R 11366 10977-R 11023-R 0654-R 9915-R 9055-R 8326-R 1858-R 10394-R 6977-R 4798-RA 10471-R 3845-R 10458-R 0320-R 2306-R 3085-R 2455-R 11637 7495-RA 7077-R 11703 1560-R 1041-R 11818 2257-R 4702-RA 10303-R 8861-RA

45403003512 44103051181 40003876828 43603027182 45403040580 50103285861 40103511276 40103359088 42403024216 40003737016 40103360068 40103196788 50103093301 40103084576 40003929148 40103497080 40103792141 40003489392 40003812259 40103277538 40003821726 40103529117 40103646175 40103623469 45403004556 40003843263 40003966229 40003597422 40103708846 40103540326 40003888935 40103421589 40003345132 40003890412 40003819007 40003867543 40003934971 42403032092

2671-R 6359-RA 8496-R 8284-RA 11731 10388-R 9770-R 11092-R 9173-R 11075-R 9190-R 7399-R 3723-R 8931-RA 11846 9478-R 11590 2614-R 7878-R 9455-R 2561-R 9768-R 10510-R 10553-R 2166-RA 3759-R 8495-R 1295-R 11035-R 9827-R 9787-R 10691-R 4194-R 8617-R 4514-R 4854-R 6191-RA 10274-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGAMA EKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGANDE ELEKTRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGB SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ager” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGK-Fabrika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGMENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGORA M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGRO-KAMARDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGROâÜMIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGROMELIORATORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Agroprojekts D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Agroprojekts RB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGROSALS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AgrosÑta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AGV Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AÛentĉra DK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AHAJ ROAD SYSTEMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AI Engineering” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Aicers” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AIK Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AILANTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Aile Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AinÃrs un RenÃrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AINAS projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ainavists” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ainavparks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Air Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AIVA V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Aizkraukles KUK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AizsargsistÑmu pakalpojumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJ Bĉves” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJ Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJ Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJ projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJ PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJ Real Estate” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJK7” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AJZ serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AK Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AK2M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKB Granta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Akers VKS” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Akers” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKG projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKKL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKME BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKMENS APSTRÂDES CENTRS AKM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKMENS FABRIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Akmens Nami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Akmens Stils” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Akorda” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKORDS U” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKORNS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKRO BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Akro plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKS Build” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AksÝte” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKVA bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKVA M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKVA NMP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKVADARIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Akvatech” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKVATEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AKVILON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AL & M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AL Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AL Casa bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AL Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alande”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003341677 44103045683 48503009453 42403032073 40103226601 40003383276 40003833922 43603006265 56803002301 42403005588 41503056134 40103314410 50103019741 40003352219 40003614559 40003762526 40103675776 40103317313 41203037064 40003498696 40003916459 42103034060 40003337652 44103067568 40003515017 40003809136 40103510618 43403000749 48703000438

0249-R 5351-R 3292-R 10653-R 9496-R 1745-R 3605-RA 10563-R 1161-R 4112-R 9036-R 8359-R 1826-R 2421-R 9370-R 6976-R 11329 8526-R 11388 6800-R 8990-R 5043-R 3173-R 11312 6250-R 5579-RA 9607-R 1131-R 2281-R

40103308880 42103066244 43603042088 40003811817 40003955244 40003477139 40003847585 40103232260 51203041061 40103166961 40103647607 40003934100 40003573674 40003732767 40103120538 40103577028 43603046766 40003895053

9057-RA 11211-R 9136-R 7948-R 5582-R 0903-R 8624-R 8509-R 9058-R 10735-R 10566-R 6898-R 9775-R 0211-RA 1142-R 10024-R 10354-R 4396-RA

50103049591 40103795627 43603055627 44103062594 40003686472 40003448591 40003513548 40003932487 50103497951 41202003450 42403035455 48503013266 40003483629 41503039967 40003516525 48503012398 42403031063 40003435084 50003057361 41503042168 40103279651 40103717139 40003971588 40103251098

2837-RA 11621 11751 9875-R 2636-RA 4150-R 0472-RA 5049-RA 10732-R 1293-R 11575 4686-R 4512-R 10603-R 3161-R 5597-R 10097-R 2756-R 0511-R 10779-R 8053-R 11097-R 6948-RA 7859-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alarm Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALBERGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALBERTA PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALBERTS GS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALCO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALDEKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALEJAS DZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alejas projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALEKKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALEKS CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alektra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alert serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALES PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALEXAR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALFA DROŠÜBA GROUPS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alfa elektro projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alfa Home” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALFA V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALFA ŽOGI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alfina” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALIANS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALIDÂDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALIN-MT PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALKONTE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALLAIS-TRANZÜTS D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alpex Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alpex” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALPI JUMTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALTA GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alteh building” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALTEHS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALTENERGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALTERUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALĈKSNES CELTNIECÜBAS KOMPÂNIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALĈKSNES NAMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Alĉksnes projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALUMAX GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AluStar” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ALUX STIKLOJUMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AæFERATS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AæîI AS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AM BĉvniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AM Melio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AM Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AM Projektu vadÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMADEUS DIZAINS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Amanda-EA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMARA INT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMARKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMATI projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMATI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMATNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMAXS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMB International Architects & Designers” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Amber Tree” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMBERGOLD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMBERVILLA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMBK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMECO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ametist” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMETRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Amever” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMICOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMIK serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMINATA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMN construction”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003859122 44603000098 43603014101 40003719843 40003312682 58503002391 40003763521 44103039668 43603025529 40003801819 40003793649 40103184045 40103331285 40003398784 40103318516

10673-R 3672-R 9696-R 1104-RA 0070-R 4817-R 0375-R 6328-R 7414-RA 6526-R 1614-R 11137-R 8375-R 1729-R 8336-R

41503031997 40103407231 40103772431 54103003751 40003980773 40003669256 40003940319 40103748779 45403020300 40003555734 40003202170 40003745545 47404001305 40003795508 40003856963 40003389620 40003720965 40103490330 44103018261 40103175220 40103528427

11102-R 9161-R 11497 4489-R 8054-R 6926-R 5343-R 11309 9537-R 0208-R 9139-RA 2889-R 1765-R 1692-R 9485-R 0656-RA 0786-R 9642-R 6783-R 8419-R 9721-R

43202000471 40003410625 44103064275 40003815626 40003915218 40103417189 40103180768 42403009452 52103051791 40103748247 40103305954 40103483038 40003665697 40103102570 43603050032 51203052101 42403034394 42403017981 49203000191 40003855667

7502-R 2053-R 8600-R 3369-R 8318-R 10576-R 6611-RA 1727-R 8321-R 11861 8277-R 9839-RA 2759-R 5692-R 9316-R 11837 11334 4853-R 3136-R 7833-R

40003717734 40103447022 44103058866 40103260090 40103390151 40103806969 50103601711 42403021417 40003813945 50003950111 42403027551 41503023148 44103089673 40103661795

2678-R 10948-R 8030-R 8001-R 8721-R 11728 10207-R 7988-R 9851-R 10547-R 10412-R 11354 11222-R 10963-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMOS PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMOS. L.V.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMP projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMSEK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AMSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AN Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANAVITECH INSTALL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANAVITECH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANBI LB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANBI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AND bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANDRI SG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANFIL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AngÃri un paviljoni” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Anima libra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Anitra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANK GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ankor Vat” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANNA AD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANNES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Annette Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANNI SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AnriCom” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANT Networks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AnTim” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Anvija PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ANZÂÚE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AP Building” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AP Design” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AP LABRADOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APARDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APC birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Apdare” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AP-HELP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Apkopes” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Apkure IRV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APKURES KOMUNIKÂCIJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APM & RB serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APM CONSTRUCTION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APPRIME” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APS HOLDING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “APSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Aqua Doka” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AQUA LATVIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AQUA-BRAMBIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AQUATEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AR & C” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AR ASIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AR Tehnika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AR.4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARA intellect” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARÂJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARB Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARBETS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARCCONSULT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARCHdesign” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARCHIDOSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARCHIGEN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ArchiJazz” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARCHITECTUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Archon” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ArcHouse” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ArComm” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARCUS ELEKTRONIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARÊERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARD Bĉvserviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AR-D structures” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARD Ventspils” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARDE STUDIO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARDEKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARDIKO-projektÑšana”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103620655 40003659440 40103549132 40103193758 40003267904 41503064451 40003926442 40103784765 50103750281 40103797933 40003283167 40103401864 40003293057 40103790564 40003976903 40003632696 50003045201 40003709563 40103387819 40003312502 40103275556 51202009031 40003261070 41503053937 40103808813 45403019890 53603052641 40003531261 40103657253 40103576164 40002071188 53603038421 40003710098 40003777786 40103167083 44103064345 40103319511

10360-RA 1825-R 9849-R 10402-R 1081-R 10739-R 6754-R 11746 11884 11631 3487-R 9924-R 2560-R 11565 11232-R 5733-RA 8877-R 2739-R 8741-R 0461-R 8743-R 11580 1959-R 10657-R 11716 7345-R 11162-R 7688-R 10946-R 10072-R 3481-RA 7826-R 0493-R 6077-RA 11236-R 10863-R 8294-R

40003968395 40003936116 40103514056 40103224386 40103228532 49503003623 40103374481 44103047932 50003038591 40003408974 40103689386 40003637119 41503062677 40003632107 43603042603 44102008020 43603041148 40103295073 40103418610 40103267830 40103363882 40103388532 42103063375 40003584305 40103183938 40103450145 40003209554 40003119956 40003051954 40103701829 40103393213 41203035311 40103720868 40103610110 42103031276

5648-R 7781-R 9771-R 8115-R 7669-RA 3431-R 8920-R 6488-R 1484-R 3597-R 11223-R 3164-R 10507-R 1514-R 8187-R 7678-R 8002-R 11168-R 11795 7928-R 8761-R 11249 10301-R 2828-R 10516-R 9149-R 9876-R 1018-R 0829-R 11430 8874-R 11202-R 11131-R 10281-R 3907-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

35


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arena Sports” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARENSO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARG SistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Argil” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARGON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARGU” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARH STADIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhbirojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHETIPS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHIBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHICO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHIIDEA Arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHIIDEA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhis Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHIS KONSULTANTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNÜCA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitekta Modra Úelža birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitekte Maija Ezergaile” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektes I.Kalveles birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektes InÃras CaunÝtes birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektes Lienes GriezÝtes studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTI PÐTERSONI I.A.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitekts Ingurds Lazdiïš” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitekts Muižzemnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTU BIROJS AP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektu birojs BLOKART” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektu birojs ÚELZIS-ŠMITS-ARHETIPS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektu birojs Krasts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektu birojs LOFT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTU BIROJS VECUMNIEKS & BÐRZIîI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTU BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektu darbnÝca” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTU SABIEDRÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektu studija 4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “arhitektĉras birojs Newhouse” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektĉras DarbnÝca ROKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektĉras dizaina birojs “Telpa, forma, lÝnija”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektĉras stila studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARHITEKTĈRAS UN BĈVKONSTRUKCIJU DARBNÜCA LT-PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektĉras un dizaina firma A Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitektĉras vÑstniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ArkiLED” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARKO CEæU BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arlex” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARM GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Armatis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Armets-A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARMIKSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARMISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARMOTEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARNIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARP TehnoloÛijas”

36

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

50003971471 40003961359 53603027381 51503041821 41503066467 40103571773 40003457772 40103362957 40003263531 40003844790 40103692136 40103372724 40003644229 40103040961 40003846749 40003731757

9690-R 5572-R 3575-R 8556-R 11571 10591-R 1026-R 11113-R 1384-R 3518-RA 11022-R 10092-R 3004-RA 7822-R 4425-RA 1866-R

40003018841

1961-R

40103130930

2256-R

40002003285

2127-R

40103345478

9604-R

40003452296

4051-RA

50003496771

0242-R

40003700352

11183-R

40002079247

0813-R

40103343072

11392

40003738721

2832-R

44102006231

3187-R

40003728846

0828-R

40003773040 40003683118 40003842130

1341-R 0008-R 6647-R

40003615215 50103507361 40103478215

2205-R 9752-R 11865

40003484183 40103162739

0402-R 8859-R

40103609272

10322-R

40003528929

2481-R

40003554404

9369-R

40003683029

3379-R

40003489388

0270-R

40003046510 40103527101 44103042403 40003850513 42403025635 40103296168 41503065211 43603055519 45403024660 42103032163 40003416435 40103070203 44103068972

0509-R 10786-R 8214-R 3623-R 10316-R 8186-R 10801-R 10392-R 8175-R 0780-RA 0925-R 0334-R 11107-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARPLAN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARS bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARS GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ART 3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ART ELECTRIC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ART O” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ART STILS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ART TEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Art Terra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ARTBLOK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arte Baltics” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Arte Magus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Artemi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Artidea” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Artifex Lux” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASCOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASEG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “A-Servis Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASFABALT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASFALTBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASKO AS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASMÂRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASPATTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASTARTE-NAFTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Asterss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASTOîI-8” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AstralÃgs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Astro group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ASVER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AT TÑrauds” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Atbalsts J I” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ATK SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ATON EKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ATR Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ATRIUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AttÑls E.S.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AttÝstÝba BĉvÑ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ATTÜSTÜBAS GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Attor” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ATVV AKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ATZARS RA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUCES MELIORATORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUGEO INTERNATIONAL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUGEO PROJECT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUGSTCELTNE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUGUSTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Aura Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AURA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AURE-1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Aurum Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AURUM GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUSMA K” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Austrumu akmens” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Austrumu bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUSTRUMU ENERGOCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUTO ALIANSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Auto eksperts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AUTO ERA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Autonik” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AV Eksperti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AV I” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AV Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVAN GARDEN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVAN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Avanss”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003003297 40003528365 40003539640 41503055035 50103672131 40003968874 41202013904 40103560619 40003715574 40103428337 40003736557 40003985516 40003857210 40103162283 50103358741 40103749115 41203047791 44103021098 48503013389 40103812378 41203034049 40103519227 40003994881 42403013960 40003345081 40003229245 43202005182 40003926781 40003276964 40003959119 40103204727 40003397702 40103289541 40103643709 40103201595 40003757205 40003867223 40103491270 40103448352 40003650117 40003331170 41503054877 41503028910 40103400642 50003391701 40103363401 40103632279

0984-R 0377-R 4187-R 9471-R 10788-R 5746-R 0076-R 10093-R 1925-R 8971-R 2878-R 11887 8686-R 10504-R 10038-R 11351 11342 0904-R 6204-R 11758 10928-R 9689-R 6156-R 0030-R 1273-RA 3760-R 1279-R 8348-R 3099-R 8612-R 7865-R 8111-R 9421-R 10724-R 11289 5178-R 4339-R 10654-R 9246-R 7991-R 0023-RA 10425-R 0155-R 10216-R 7476-R 8607-R 11399

40103534669 50103489051 40103000117 40103104815 40103556609 41503006627 40003773426 40103543515 40103283178 40003262697 40003974654 45403029282

9949-RA 11512 1836-R 2209-R 9880-RA 1658-R 2643-R 9811-R 9432-RA 10135-R 8217-R 9275-R

41503036759 43603030854 42103041310 40003323120 50003691051 42103050440 40003400716 42102001611 41203007074 41503037218 40003092295 40003526222

0538-R 7327-R 5117-RA 3172-R 9165-R 9027-R 1802-R 3321-R 3327-R 1357-R 10249-R 4962-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVANT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Avanta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVATA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVB loÛistika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVD BALTIC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AveCeltS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVeK PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVIKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVITON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVK Daça” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVK Resurs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVK SistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVN GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVOTIîŠ, VINCENTS UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVR Baltija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AVTEX construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AZ BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AZ ELEMENT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AZ Studio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AZ-INTER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “AZIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Azures” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B & H solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B & K Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B & L projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B un B konsultants” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B un K” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B.BUILDING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B.I.P.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B25” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “B2R Progetti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BAFI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bagirus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baižkalns” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALSTS-R” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALT BUV GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Balt Trest” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Balt-1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Balta istaba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltbuvrem” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BaltCeltne LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BaltCeltne” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BaltenerÛija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTERA PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltex Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltex Trust” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTHEM Ltd” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTI BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Balti Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIC CONSTRUCTION CONSULTANCY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIC DEVON MINK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIC ELEKTROMONTÂŽA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltic Industrial Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltic O2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIC PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIC PROGRESS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltic Purchasing Services” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIC WIND SOLUTIONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIJAS BASEINI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltijas bĉvniecÝbas serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIJAS CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltijas Durvis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltijas EnergomontÞa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltijas Projekti AVK”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

50103347381 40103318802 43603003964 40003454259 44103075264 40103583965 43603052315 40003853897 40103593874 40103253084 40003713338 40103375792 40003706478 42403028171

8580-R 8632-R 1115-R 2984-RA2 10443-R 10759-R 9860-R 3855-R 10214-R 10579-R 0983-R 8696-R 7664-R 9618-R

40003383295 40103259829 40003105867 40103280044 40003777432 40003967031 40103343392 48503002807 40003794502 40103359938 40103681946 40103552433 45403026924 42403027693 40103296238 42403022323 40003759969 40103424301 40103525609 40003070705 41203038229 44103059293 40003229160 50103230401 40103290803 40003874066 40003880471 40103429987 40103283002 40003684556 40103536392 40003613854 40103274353 40103315401 40003559859 48503023796 40103810894

3482-R 11415 3066-RA 8302-R 2017-R 10901-R 8466-R 1390-R 1443-RA 9415-R 10804-R 10104-R 8387-R 10323-R 9682-R 6165-RA 7013-RA 9001-R 9614-R 7412-R 8385-R 8130-R 0419-RA 10314-R 8077-R 4234-R 4278-RA 9089-R 10245-R 0653-R 9746-R 8396-R 8134-R 8344-R 2302-R 11770 11747

40003609651 44103039795

2953-R 4267-R

41503011365 40103252303 40003945570 50103319941 40103565705

7125-R 9244-R 5340-RA 8868-R 10102-R

40103459303

9493-R

40103352431 44103068826 40003525369

11332 10287-R 10489-R

40103664096 42403032548 50103216501 51503056371 40103491336

10731-R 10706-R 11762 9116-R 9629-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltijas Servisa Bizness” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIJAS TĈRISMA SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltijas vides serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIK BYGGNET” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIK ENERGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIK HAUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTIK MÂJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTMONTAŽ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTPANELS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTPROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTS UN MELNS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baltservice S” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BaltService” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BALTVENT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BAROCCO ART” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BARRACUDA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BARST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BAS Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bau ID” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BauForm” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BAUMEISTER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bauplatz” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Baupro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bauskas meliorÃcija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BAUSTELLE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BAUTES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BAZA BUILDING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BB bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BB Constructions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BB Energy” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BB METÂLS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BB studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BBG Nams” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BC manufaktĉra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BCS Consulting” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BD & C” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bekoteks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BELAM-RÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Belincio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bella Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BELMAST BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BELMAST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BELSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BELTES BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BELVEDERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Benson Industry” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BENUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Berga projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bergamo” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BERGSONS UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Berkana Bygg” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BERRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BÐRZIîA BĈVFIRMA” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BÑrziïš un Delavers” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BETLEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Betons & Dizains” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BETRIKS GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BETROCK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Better House” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BFB PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BG Invest” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BIAL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BIFAR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BIG GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bild” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BILT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BILTON” SABIEDRÜBA AR IEROBEŽOTU ATBILDÜBU “BI-LUKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BINALS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BIO STOKER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BIOSILTUMS”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003377123

1066-R

41503055317 40003728371 42403026503 40103381248 44103084642 40003782005 40103273822 40003465252 40103289170 40003659614 40103782603 40103429667 40103390819 40103168619 40003770627 40003923060 40103530205 40103457459 51503067021 40003910278 40003914994 43603061727 43603008321 50003535231 50003407171 42103049831 43603026882 40103418983 40103379012 40103776931 40103751321 40003547385 41203023149 40103404019 40103329844 43603038720 40003171311 40103449023 40003889536 41503035363 40003490550 40003237609 40103373927 40003489246 43603033352 40103206041 53603051701 41503053513

11111-R 5098-RA 8934-R 8752-R 10864-R 1051-R 9441-R 3037-R 11052-R 1482-R 11516 9529-R 10623-R 6387-R 5807-R 7452-R 11060-R 9737-R 11288 4819-R 4851-R 11264 1935-R 2639-R 5889-R 11227-R 2733-RA 9516-R 8935-R 11715 11564 0571-R 10665-R 8792-R 11044-R 7348-R 2927-R 9133-RA 5152-RA 2009-R 0002-R 2113-R 8826-R 1996-R 7294-RA 10095-R 9462-R 10614-R

44103010408 40103528520 40103702699 48503009720 40003527001 40103317667 43603028671 40003863236 50103574911 40103531802 40103653590 41503040947 40103058287 40103583310 42103035600 40103311202 50103565571 40103774273 40103129077 50003729631 45403028520 44103048425

2433-R 9646-R 11341 2894-RA 6927-RA 8343-R 8086-R 4937-R 10851-R 11164-R 10817-R 11198-R 2331-R 10068-R 0539-RA 8860-R 10695-R 11490 5756-R 9588-R 8691-R 6424-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

37


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BIOTEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Birojs A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Birojs A, arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Birojs Z” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Biroju centrs “Maskavas”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BISLA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BITES AZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Biznesa optimÃlà sadarbÝba “CeltniecÝba”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BJK Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BK bĉvuzïÑmums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BK Inženieri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BK MÂJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BK Project” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BK Stils” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BKC PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BKS Energy” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BKU BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BLÜGZNA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BLTR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BM INDUSTRIAL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BM SISTÐMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BMPL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BMS TEHNOLOÚIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BN un Z” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BND” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BoGeM & Co” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bojer” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BONA AURUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BONA FIDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BONŽĈR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BOREALIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BORG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BOVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BP grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BP partneri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BP Studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRAMAîU CENTRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRAMLUX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Brands” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Brangi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRC celtniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRD Complete” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRD PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BREINS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRÐâU STUDENTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRÜDIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRÜNIŠâÜGO PROJEKTU BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRÜVZEMNIEKI-MELIOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRÜZE-M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRODERA BĈVUZîÐMUMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BROMUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Brother Industry” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BROVEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRUSTVER-1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BRUVERS PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BS BĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BSC group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BST RÝgas baseini” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BT BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BT projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BTS MG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUILDER INDUSTRY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUILDIMPEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Building Construction Design” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Building House” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUKOTEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bultis”

38

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

50003803031 40003005194 40103363897 40102025823

8307-R 2504-R 8682-R 3186-R

40003952943 41503037881 40003815749

10390-R 4271-R 2573-R

40003577214 50003964501 41203047950 40103170986 40103281730 40103355033 40103729477 40002057521 40003416897 40003598339 45403010302 40103597880 41503040203 40003962227 40103318592 50003510331 40103470866 40103705680 40003524645 40003657384 40103323983 43603058549 40003062962 43603029450 40103637030 41503012572 40003381839 40003583259 40003999959 40103321427 40003750584 40003832096 43603030144 40103241600 40103396116 40103522068 40003583282 40003399154 45404003613 40103024083

2533-R 5616-RA 10821-R 6786-R 8176-R 8754-R 11581 10468-R 7740-RA 0682-RA 1467-R 11711 7448-RA 7314-R 8716-R 5238-RA 11877 11442 1278-R 6009-RA 8353-R 11365 10329-R 4694-R 10417-R 1358-R 4335-R 3226-R 6193-R 10122-R 9539-R 7893-R 10543-R 11378 8801-R 10220-R 3517-R 0677-RA 4354-R 4018-R

40003061399 40001006640 44103008899

3713-R 8681-R 8117-R

48503001411 40003741825 44103065919 40003213583 50102008401 54103062401 40003850299 40103259015 50003548151 44103067286 40103159160 40103362891 41503054059 40103376961

1648-R 1281-R 9128-R 0101-RA 2241-R 8494-R 4146-R 7804-R 6619-R 9002-R 6327-R 11298 8776-R 8789-R

43603051432 40003391447 50003400281 40003795086

9417-R 5840-RA 2248-R 1396-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUREAU VERITAS LATVIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BURTNIEKS R” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUSHMANIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUSINESS DEVELOPMENT AGENCY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvalts Hidro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVALTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUVARTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVBALTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVDARBI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVDIZAINS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉve A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE Elit” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉve M7” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE RIT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE UN TEHNIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE V x V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉve VÝgante” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVE WOOD LINE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVEKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVEKSPERTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVELEKTRO SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVÐLOGS projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉves un bĉvsistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVÐTIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUVEX CONSTRUCTION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVFIRMA INBUV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvfirma JUMTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVFIRMA L.B.K.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVFIRMA LAURA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvfirma M.M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvfirma VÝtols” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVGRUŽU PÂRSTRÂDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUVICOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVINICIATÜVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvinženieris” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvinženieru konstruktoru birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvinženieru konsultÃciju birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvju profesionÃlà uzraudzÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvJumts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvkompÃnija energoplus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUVKON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVKONSULTANTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvLat grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUVLORD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvmanis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvMax” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVMEHANIZÂCIJA D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVMEHANIZÂCIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVMETA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVNIECÜBA UN KREDÜTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVNIECÜBA UN REMONTS 21” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvniecÝbas birojs RANU” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVNIECÜBAS CENTRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVNIECÜBAS DIZAINA RISINÂJUMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvniecÝbas Konsultants” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvniecÝbas lÝnija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVNIECÜBAS PADOMDEVÐJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvniecÝbas risinÃjumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvnieks 07”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

50003304441 40003252913 40103560341

11633 2844-RA 10164-R

40003906003 40103281603 50003193081 40003289507 40003374733 41503018486 43603011124 40103774023 40103300938 41503015742 50103250501 40003581243 40103821934 40003424428 40003997873 40003745831 48703000495 49503003430 40003055284 40003481971 40003728028 40103770182 40003592660 40103446440 40103654187 41203038958 40003428720 48503005199 40003606848 40103629442 48503002722

8511-R 7973-R 1707-R 0712-R 2076-R 1143-R 0601-RA 11858 8152-R 2138-R 10033-R 2057-R 11881 8807-R 6114-RA 2743-R 2916-R 3092-R 0974-RA 2645-R 3086-R 11496 2038-R 9106-R 10769-R 9935-R 7092-RA 2893-R 0612-R 10378-R 1151-R

40003336873 40103342664 41503024054 40103674094

10965-R 8467-R 1877-RA 10758-R

40103402982

8987-R

40003421559

1248-R

40003816956 41503049039

2422-R 7977-R

52103040571 55403033561 40003473086 50103275401 41503053922 44103073564 45403020048 41503059338 42103005199 50003368601

8087-R 11281 3315-R 8426-RA 8677-R 9484-R 8590-R 10457-R 0905-R 0109-R

40003534770

2080-R

50002074881

2570-RA

50003638811 40003430937

0940-R 3024-R

40103398136 40003587509 40103667389

8780-R 3043-R 11701

40003738755 40003811130 43603030981

4951-R 9636-R 4776-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVNIEKU ALIANSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVNOTURÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVOBJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVpalÝgs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVPAMATS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvpasaule” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BUVPRAKSE.LV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvprocesu vadÝbas aÛentĉra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVPROJEKTS PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvprojektu VadÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVREKSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVREM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVSABIEDRÜBA 3NV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVSABIEDRÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvserviscentrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvtehnikas Pakalpojumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bĉvtrans” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVUZîÐMÐJS DL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvuzïÑmÑju apvienÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvuzïÑmums NR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĉvuzraudzÝbas un vadÝbas birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVUZRAUGI LV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BĈVUZRAUGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BVK birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BVV SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BWC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Bygg brothers” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “C & W TECHNICS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “C Komforts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “C PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “C.I.K.A.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cada Vez” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CALLUNA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CALMERA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Capitellum Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CARDO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CARNIKAVAS CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CARVIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Casa Alma” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Castels Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Castor Melio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CB 7” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CBER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CBF Grante” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CDP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CE-BO Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cedrus projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CELDA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CELINIEKI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CellTech” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CELMIîA BĈVKONSTRUKCIJU PROJEKTЊANAS BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CELSIM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CELTALEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Celteh” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Celtiks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CELTNIECÜBAS SEZONA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CELTNIEKMEISTARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CeçamkrÃns” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CEæDARIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CEæINIEKS 01” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CEæINIEKS 011” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CEæU BĈVES INŽENIERIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ceçu bĉvniecÝbas sabiedrÝba “IGATE”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ceçu Bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CEæU KOMFORTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ceçu tehnika”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

44103034463 40003412039 40103493252 40103547324 40003014483 42103026472 40103418714

2329-RA 2367-R 10438-R 11274 3571-R 2575-R 8909-R

40103422349 42103025119 40003673904 50003116561 40103544686 40003846221 40103507815 40003152221 45403026356 40103729091 43603018921

9029-R 0899-R 0411-R 4227-R 9745-R 3564-R 10424-R 8966-R 11242 11216-R 1588-RA

40103723794 40003920596

11231-R 4821-R

40003864246 40103310974 40103189108 40103679655 40003810563 42103031844 42103050309 40103160687 40103371606 45403022000 40003625957 44103039390 40003697565 41503060411 40103254554 40003095376

3880-R 8481-R 6809-R 10795-R 1966-R 0520-R 11819 11067-R 8597-R 6649-R 3651-RA 9254-R 8653-R 11869 9617-R 2551-R

40103054162 41503033536 50103534641 40103513883 44103092226 44103045058 40103332416 40003598108 40103186898 40103730550 40103321107 40003611497 50001010991 40103293301

5996-R 2971-RA 9651-R 9510-RA 11622 4676-R 9730-R 1395-R 6757-RA 11345 8304-R 8839-R 10911-R 9489-R

40003048314 44103036040 40103674982 50003859181 40003309663

2319-R 2676-R 10929-R 10926-R 0022-R

40003485494 50003668731 44103076556 47402000112 44103022572 40103456383

3577-R 0362-R 9904-R 1628-R 3269-R 10998-R

44103051976

7653-R

41703001139 40003916711 44103040845 44103081203

3247-R 5722-R 3330-R 10611-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CEæU, TILTU BĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cemeks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cements” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CEPLIS V.S.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CeplÝši” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cerkazi-G” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CERTAVERTEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CERTUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cerva” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CÑsu energoceltnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CÐSU SPECCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ceturtais stils” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CFM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CIKLONS M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cikls V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CIPRESSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CIRTNIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Citrus Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CITY PROJECTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Civilbĉvju distance 2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CK BALTVIRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CKD D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Clavis Aurea” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CLEAN-CUT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cleanhouse” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Climate systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CM Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CMConsulting” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CMTT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CN LINE” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CO SISTÐMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Colla MD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Collas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “COLT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Combitech” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “COMMENT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “COMMODO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CON STO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CONDO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CONSOLIS LATVIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CONSTRUCTION BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CONSTRUCTUS CONSULTING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Conti BĉvÑtÃjs Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Cooller” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CORE projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CORVID Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CPM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CPW” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CR bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Createx” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CREO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CRU-Interjers” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CT KOMUNIKÂCIJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CT LUXOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CT Noma” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CTM SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “CVS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “D & A PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “D & E Restaurators” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “D & V Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “D Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “D Gruis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “D UN L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “D.D.Stars” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “d4m” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dabl V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dach” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAGRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAINA EL”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

42103019682 40003806464 40003677855 40003290690 45404007013 43603063747 42403035205 50003340391 41503050131 44103067801 49503003553 55403015621 50003890611 43603020733 50103365851 40103405940 41202008246 50003752271 50103586821 41503023612 40103471931 44103064025 41503014662 40003701127 40103222351 40003371991 40103326354 40003728757 50003565151 40103796622 40003855169 40003397115 50003753811 40103569209 40103522937 40003908771 45403035062 45403006114 40002084784 40003586490 40003443096 42403035101

1749-R 2378-RA 9021-R 3971-RA 2581-R 11606 11477 1686-R 8016-R 9221-R 1124-R 1200-R 5322-RA2 6037-R 8764-R 9155-R 2524-R 0095-R 11868 4236-RA 11804 8563-R 0761-R 11061-R 10528-R 6363-RA 8578-R 2200-RA 2471-R 11599 8286-R 0349-R 9680-R 10037-RA 10041-R 9526-R 10487-R 5823-R 8075-R 0570-RA 0700-RA 11610

40003684151 40103283089 41503057695 40003810313 40103485560 40103167492 40103273606 40003631737 40003403021 44103058758 40003945091 40003777292 40003230723 44103039371 40003559702 41203041267 49003001300 44103059626 40103500982 41203028983 50103708161 41503065635 50003131541 47703001684 41203046796 45403030258 40003320482 49503003337 40002064218

8269-RA 9170-R 9445-R 4110-R 9761-R 10059-R 10185-R 0478-R 0675-R 9856-R 5417-R 0924-RA2 3797-R 2030-RA 5712-R 10807-R 1157-R 8462-R 10733--R 4529-RA 11768 11536 0139-R 2255-R 11128-R 9185-R 9635-R 2456-R 3308-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

39


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAINA-P” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAINIS GÂZE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAKC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dakstiïa Jumti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dakstiïu Jumti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DALD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DALES M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAMETS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DÂNA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DanArks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Danielsons un Baumanis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DanSan” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAPEGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Darba serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DARBI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DARLEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dartes” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Darts Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DÃrzu aÛentĉra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAS CEæU BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Datika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Daugavas Centrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAUGAVASPECSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DaugavgrÝvas NIP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAUGAVPILS BĈVMEHANIZÂCIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAUGAVPILS BĈVREMONTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Daugavpils dzÝvokçu un komunÃlÃs saimniecÝbas uzïÑmums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAUGAVPILS ENERGOCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Daugavpils ĉdens” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAUGMALIETIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DAUTKOM TV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Davmar” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DažÃdi L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DB & F” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DB Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DB NEKUSTAMIE ÜPAŠUMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DB Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DBB-fassaden” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DCE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DDK Nami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DECOLOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Decon” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEFASS-D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEFORTIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEK Systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEKA BĈVINDUSTRIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEKOLAT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dekors+” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DELLA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DELPRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DELTA AP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DELTA EL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DELTA URBAN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEMECO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEMIR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEMIURG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEMP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEMVAR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DENPARK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DENTAFARMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEPO projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Deprom LV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DERACO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEREX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DESCON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DETLEFFI”

40

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

41503049999 40003819990 43603017521 44103055643 40103161998 42403025245 40003385205 50003398131 40103454630 40103305973

8229-R 2675-R 6083-RA2 10520-R 11608 7944-R 1493-R 7459-R 9252-R 9011-R

40003594036 42103033775 40103772893 40003977735 40103692282 41503030883 40003787303 40003415177 40103522994 40003955174 40003338785 40003655010 40003268187 40003521352

2963-R 1037-R 11702 5945-RA 10938-R 2027-R 9670-R 2197-RA 10572-R 5742-R 10764-R 0264-R 2011-R 9695-R

41503004630

2816-R

40003214470

0458-R

41503002485

2401-RA

41503014696 41503002432 40003093017 41503014963 43603027233 40103619938 40003526519 43603064329

0216-R 4710-R 1924-R 2485-R 5588-RA 11849 9227-R 11567

40003812827 40003823089 40103500624 54103074701 40003900227 42403033613 40103473754 40003217833 40003721265 42401015825 40103493661 40003562971 40003599527 43603032200 40103005951 40103183622 41203015688 45403027987 40003816250 40103197228 40003334834 40003833617 41503007590 45402004154 40103430153 50003443011 40003432834 40103366728 41203021970 51503050951 40103485607 40003587636

9674-R 3429-R 9710-R 9661-R 5175-R 10922-R 9284-R 3798-R 9732-R 4532-R 9374-R 8149-R 7400-RA 5251-RA 8772-R 7022-R 0128-R 8720-R 4691-RA2 6930-R 3609-R 10633-R 2786-RA 8271-R 10559-R 10505-R 2707-R 8865-R 1299-R 8140-RA 9411-R 2629-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DEVE Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DG Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DIAN BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DIDRIHSONS ARHITEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Didzis Jaunzems Arhitektĉra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DIMANTI PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DimetrsA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DINEIRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DITA SERVIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DITTON BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DITTON CHAIN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Divine Heat Company” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DIZAINA GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DIŽCILDI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DKD PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DKD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DKG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DL Dati” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DLKD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DN SISTÐMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DN WATS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DO micro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DO PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DO studio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DOK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DOKU” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DOMINANTE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DominÃts CeltniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DOMINSTAL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DORES FABRIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dorno Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dors DZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Double-A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DP PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DPB group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DPB industrial” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DR ARHITEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Drabe” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DRABIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DROMOS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DROŠÜBA & PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DROŠÜBAS BIROJS APM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DROŠÜBAS NAMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DRUVAS UNGURI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DSG Karjeri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DSM Meistari” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DSV base” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DTSystems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DUARDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ductus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DV SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DV Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “dwg” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DZEGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DZELZCEæA BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dzelzceçu bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DZIDARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Dzifo” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DZINTRAS CÜRULES ARHITEKTU BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “DZ-Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ð & EKSGRANDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “e bau” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “E BĉvvadÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “E DAUGAVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “E LÂDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “E.DANIŠEVSKA BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “E.LÃËa LAURA MADON”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

45403033288 40003989077 40003261723 50003951831

11146-R 6519-R 3190-R 7556-R

50003792611

3243-R

40103616005 44103050932 45403029333 50103657931 40003260499 41503029738 41503030309 40003577534 40103189663 42103026985 40003816208 40003388517 40003580905 45403033305 40003704208 50003672101 45403018541 40103544417 50003920901 40103215152 40003772026 40103152745 40003091548 40003773394 50103256311 44103031128 40003527425 40103515761 40103285431 44103053286 40103596781 40103663353 40003828029 41203029279 41503021429 40003783547 40003340506

11480 8863-R 10152-R 10684-R 1976-R 0958-R 11738 7645-R 7416-R 0847-R 2234-R 3201-R 10568-R 10084-R 7773-R 5248-R 4252-R 9836-R 9226-R 9837-R 6080-RA 1929-R 0823-R 7606-R 7730-R 10666-R 1020-RA 9524-R 10990-R 6764-R 10182-R 10652-R 3216-R 10283-R 3756-R 1224-R 10490-R

40003624044 54103058891 48503003198 40003747654 41503068400 40103811601 40103223323 44103055732 41203027761 40003571796 40103485664 40003733758 40003604086 40003701447 40103402893 40003360837 45403039100

5574-R 10615-R 4310-RA 5656-RA 11560 11752 7910-RA 7581-R 6093-R 4214-RA 9871-R 0452-RA 1689-RA 0404-RA 8783-R 2746-R 11595

50003629611 40003900176 43603050738 40103598956 40103205915 40003600332 40003243338 40003231678

0704-R 5471-R 9354-R 10366-R 7156-R 4652-R 0007-R 3908-R

45403014253

8093-RA


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “East Consult” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EBS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ECB Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ECC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ECO Building Industry” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eco Wind Energy” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EcoElektroniks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ecoheat” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ECOLAFT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ecomatic Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ecowin” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ECU âEGUMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ED Tehnika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EDBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EDDI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EDINAROG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EDITON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Edmar Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EDO Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Edvi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eesti Consulting” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EFA-RS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EFICA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EG inženieri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EG Profils” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EGLAINES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EGLARI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EGLE BRC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Egmar Service Agency” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EGU BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EH Arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EHRE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIGERS PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIGERS VERTEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIGHT PROJECT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIPB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIRO EKSPERTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIROBĈVE LATVIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eirobĉve RÝga” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIROCELTNIECÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eirokonsultantu nams” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eiroparks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eiropas EnergoefektÝvu RisinÃjumu AttÝstÝbas Centrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EIROPRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eiroprojekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eirotransmet” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÐKA OST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÐKA un BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ðkas siltinÚana” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ekers-J” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EkKons projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eko Bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKO CIK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eko EnerÛija RÝga” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKO OSTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKO-40” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EkoArh” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EkoBuild” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ekofonds EF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ekohaus Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKOM SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ekoplast” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EkoProjekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ekotermija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKSIM TRANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eksons Bĉve”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003698611 40003520728 40103762645 40003788436 46803000830 41503046085 40103784021 40103184399 42103061529 40003594055 40103369565 40003270317 43603024171 41203031019 40003280279 40103702970 41503052876 43603021141 40003781917 43603029906 40103546441 40103343439 40103283021 43603049160 40103349713 40003928195 47101007059 40003496958 40103505161 43603024684 44103051586 40003172196 40103441640 40003882167 40103682528 40103677936 40103442330 40103653478 40103254802 40003297260 40003683565 40003572185 40003688079

11367 7153-RA 11403 8436-R 10421-R 6600-R 11524 7845-R 11313 11688 11350 2583-R 1194-R 5515-R 9409-R 11396 8881-R 11468 1190-R 4558-R 10257-R 11244 8042-R 11159-R 8755-R 8516-R 1941-R 1179-RA 10020-R 1964-RA 7971-R 3163-R 9265-R 4199-RA 10836-R 11015-R 9420-R 10783-R 8947-R 1902-R 2691-RA 8793-R 6535-R

40103247177 40103584392 40003493684 40103450997 40003013651 40103216891 43603015978 40103224136 51703007311 40103654098 40003859156 40103177255 44103081881 40103273803 40003428805 48503011585 40103395021 53603060051 40103404536 40103212796 40103624623 45402006920 40003806498 40003037039 40003698791 40003913448 40003007636 40103156253 40103795129

8524-RA 10239-R 0934-R 11155-R 2312-RA 7170-R 1946-R 7723-R 1445-R 10651-R 7856-RA 9269-R 10404-R 9153-R 7831-R 5977-R 9132-RA 11694 8921-R 7628-RA 10337-R 4036-R 4116-R 1289-R 6299-R 7789-R 6758-R 5984-RA 11609

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EKSORTUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ekstra Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EL BALTIK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EL.SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELAKS Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELAMO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elarc” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EL-ART” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELBOR GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELDANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Electric Arc” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elekstra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elektro Lat” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELEKTRO PM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elektro PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elektro projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELEKTRO VGI SIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELEKTRO-ALTER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ElektroapgÃdes projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ElektroapgÃdes RisinÃjumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELEKTRODARBI RG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ElektropalÝdzÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELEKTROPROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELEKTROSERVIS-PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELEKTROSERVISS PREIæI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elektro-šok” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elema” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELFA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELG Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELIESE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELKOMS I” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELMARKETS” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELNEO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elnetworks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elnur” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “El-point” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELPOLI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELPRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELPROMO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELRUN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELSANA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELSET” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elsiko” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Elstar” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ELTA-94” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eltel Networks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eltex” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EM bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EM LINEA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EMEROL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EMPOWER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EMVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENC Latvia” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Enerdot EG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energo Consult” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGO EFFECT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGO SET” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGO STAR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energo-2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGOBALTIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energoefekt” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energolukss M.C.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energolukss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGOMONTÂŽPROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EnergoPro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGOREMONTS RÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energosiltumbĉve”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003552668 40103586529 50103245021 48503003164 40103271431 48503014702 40103517226 40003869440 40003696663 42103061783 40103337771 40003402806 40103251134 40003965223 40103429506 40103331995 40003471969 41503033589 44103068597

2290-R 10137-R 7612-R 3070-R 8989-RA 6991-R 10229-R 4367-R 9242-RA 10200-R 8420-R 9328-R 11417 5631-R 9847-R 8809-R 4878-R 2552-R 9815-R

40103363238 40003795141 41203051496 41503029174

8723-R 4149-R 11545 4080-R

41502009912

2584-R

41503026750 40103549221 40103725441 49203003662 40103773899 40003969475 40003002094 44103059486 42403013566 44103040934 42103054809 41203033768 40103524393 41503021043 40003689248 43603053768 42403034271 40003048441 40103276725 40003452332 40103268304 40003181911 40003511655 40103303667 41503039755 40103576075 40103419457 50003563201 44103059490 55403032231 40103426209 45403024891 44103060428 40103305348 40003951670 40102008274 41503028198 40103784074 40003507378 40003341342

3981-R 11247 11190-R 3498-R 11531 11321 1615-R 8242-R 5027-RA 3944-R 8855-R 7630-RA 9983-R 1371-R 3625-R 10127-R 11203-R 3149-RA 8895-R 8927-R 8241-R 6801-R 0385-R 9071-R 4245-RA 11294 9195-R 1589-R 8095-R 9490-R 11607 7867-RA 8207-R 8655-R 5835-R 2559-R 6161-R 11514 7368-R 0678-R

41503023218 50103379211

0740-R 9271-R

40003458871 40003787708

2946-R 3854-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

41


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGOSINTEZ 2006” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EnergosistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energotaupošas tehnoloÛijas un sistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energy audit” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Energy PLAN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENERGY SYSTEMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EnerÛija-G” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Enex Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Enkoder” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENSERV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENTASIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ENWO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EîÚEæU PILSÐTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EO risinÃjumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EOF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EOL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EPRONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ER Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ER3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Erbauer group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ERGOSTATUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eriger” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ERITA ST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ERSIL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ERTEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ERVIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ES & BI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ESEM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Esse Systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ESTELA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ESTING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EURO CELT D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EURO ENERÚIJAS SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EURO PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EURO SKÂRDNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EuRo Water” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Europartneri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVA SANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Eva sistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVA-ES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVA-SAT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÐVELES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVICON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVO design” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVODIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVOKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Evolvente” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “EVRO WOOD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ExB LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ExB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Explosive” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “F SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “F TRADE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “F.L.TADAO & LUKŠEVICS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “F44” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FaberLat” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FABRUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FAGOTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FAKTORS 3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Farads 1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FARADS-RB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FasÃde PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FasÃdes & Gaismas pasaule” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FÂZE SIGULDA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FBS GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FE projektu vadÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FEAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FERDINANDS 81” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FERITS”

42

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103686303 40003828870

11391 2797-R

40103287894 42103064582 40103386315 43603052546 40003001262 50103259801 40103225080 42403035169 44103028912 40103750190 44103039850 40103564767 40103432578 40003866073 40003473599 40103362196 40003890268 55403039511 40103387715 40103666379 40003261136 42403021582 40103288423 40103081654 40003900015 40103411805 40103229580 40003360466 42103069950 41503044474

8621-R 10671-R 9731-R 11457 1797-RA 7754-R 7866-R 11475 0410-R 11441 9874-R 10899-R 10254-R 10269-R 0267-R 11544 5437-R 11390 9009-RA 10714-R 8098-R 6279-RA 8711-R 5397-R 11072-R 9267-R 7479-R 6032-R 11826 6807-R

40003677060 40003943419 40003974495 40103533502 50003913401 40103563009 40003611548 40003695598 40003118081 40103118938 40003430481 54103061251 44103083346 40003576878 40003962015 51503041681 40103688395 40103437630 40003954709 40103263415 50003763631

1759-RA2 5326-RA 5808-RA 9931-R 9052-R 10462-R 0307-RA 10646-R 10128-R 0011-RA2 2308-R 10465-R 10548-R 8571-R 5566-R 11737 10873-R 9138-R 11613 7934-RA 8964-R

40003723891 40103321569 40103608385 40103261486 40003395129 40003640091 41203014432 44103011511 40003780837

1917-RA 11558 10310-R 7874-R 2592-R 0284-RA 4024-R 3902-R 4365-RA

40103420070 40103021744 40003430119 40103640702 40003770928 40103360316 44103032744

9861-R 5150-R 0978-RA 10549-R 5863-R 10542-R 0809-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ferro RIX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FF SignÃls” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FFB Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FIBERGLASS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Fidem Property Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FIDES DS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Fima” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FIN Logi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FINÂLS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Fire PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Firma L4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Firma RIP-A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FIRST INDUSTRIAL COMPANY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Fito Agro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FKMD elektro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FlÝzÑtÃjs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Floema” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FLORA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FLOW CONTROL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FONONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Forede” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Forma 2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Format TS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Fortis Energy” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Fortĉnas Ceçš” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FPD Holding” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FRAMO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FREID plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FREID” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Freya” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Frideal Metal” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FS SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FTP Company” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FTP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FUKSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “FUNDI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Future living” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G & Z CELTNIECÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G Celtne” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G.D.A. Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G.L.B.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G.M. Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G.Saknes arhitektu birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G74” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GAISMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GAISS arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Gallery structures” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Garciems Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GARKALNES GRANTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Garkalnes nami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GARTENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Gartex” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GAS COMPANY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GAS PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GAS SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Gaujas Koks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GAUJAS LÜCIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GAUJAS SAPALS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GÂZES APKURE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GÂZES LV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GÂZES SERVISS UN MONTÂŽA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GÃzes TehnoloÛiju Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GB Studio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G-Bau Industrie” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “G-bau” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GDesigne” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GDL BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GEBO Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GEFESS”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003696095 40003144756 40103476040 40003019809 50103710611 41503047555 40003880486 41503041463 40103010897 40103199178 40003236001 48503003605

10555-R 7953-R 9298-R 3524-R 11687 10481-R 5960-R 7960-R 5990-R 7926-R 3257-R 3110-RA

50003598491 43603019113 40103302695 40003383064 40103638746 41702000121 40003697300 40003137824 50103512201 50003883681 40103354004 43603063376 40103499151 40103616359 40103739460 40103784746 50103376361 43603027962 40103297093 46603001195 40103660060 50003647091 43603026350 44103087386 40103223249 44103033082 42403035084 40103609304 40103515831 40003927607

11219-R 11038-R 8417-RA 3829-R 10574-R 5596-RA 5662-RA 9344-R 9552-R 4399-R 8671-R 11337 10085-R 11438 11248 11532 8605-R 5511-R 8954-R 1731-R 10969-R 3202-R 10647-R 10951-R 7760-R 0864-R 11456 11550 10495-R 8455-R

40003695009 40103414089 48703000071 40103707465 40103395534 40103717798 40003486521 40003611726 40003565643 41203044920 50103517711 40003537955 41503041529 40003037448 40003297415 40003495223 40103584513 40003637956

0718-R 9633-R 0851-R 11028-R 9513-R 11625 3961-R 8858-R 5575-R 11149-R 9553-R 11026-R 4689-R 2229-R 10845-R 1165-R 10100-R 10365-R

40003512858

0976-R

40103450041 40103299751 50103615571 40103329632 43603035029 40003986795 40103297835 40003592529

9177-R 11041-R 10318-R 8554-R 11576 6152-R 8116-R 3932-RA


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GENESIS-JUGRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GEO CONSULTANTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GEO Development” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GEOBALT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Geostar Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Getliïi EKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GHP BÂZE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GIDROSTROIMOST-RIGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GINOO HOLDING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GINTS UN KOLÐÚI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GIZEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GL Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GL Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GLAMMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GLANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GLASKEK LATGALE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GlassHouse” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Glassstyle” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GL-BK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GLOBAL BUILD COMPANY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GLOBAL GROUP LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GLOBAL GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Global Project” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GLUDI LM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GM Business Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GNKR CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GOBA-A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GOLARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GOLD PROPERTY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GOLDMINE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GP bĉvinženieri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GP PROJEKTU BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GP Systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GP4U” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GR bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRAANUL INVEST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRADOVSKA DARBNÜCA Nr.2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRAF X” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Grand Eko” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Grasmet” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRAŠI 1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GrÃvracis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Green Building” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Green Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Green Lab” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Green Lemon” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Greentorija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRETTA-V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRÜDU SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Griestiïš” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRÜVA un M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GROBE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GROBIîAS SPMK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GRODI AB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GROTTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Grunters” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Grĉpers sistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GS CELT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GSK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GT L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GTF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Guliver” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GUMI MIX GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GURSTE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GUSEV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “GVK Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÚB veidojumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÚenerÃluzïÑmÑjs”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003653556 40003340949 40003956979 40103231585 40103271446 40003367816 40103555603

1023-R 2874-R 10158-R 7480-R 9930-R 1022-R 10494-R

40003589726 40103747063 40003078268 40003620663 40103514802 40103355442 40003438593 42403016401 41503031770 40103241263 43603044426 40103407674

5653-R 11297 3157-R 1957-R 11340 9738-R 6550-R 4882-RA 4517-R 7560-R 10470-R 8899-R

42403030833 40103514836 41503031554 40103524162 40003901044 40003686627 41203032067 45403003438 40003032046 40003624896 40103535946 50103649281 40003419874 40003760328 40103500395 43603060242 40003649423

9984-R 11848 8941-R 9963-R 6018-R 11008-R 6171-RA 0530-R 8626-R 7792-RA 9708-R 11562 0276-R 8998-R 9713-R 10940-R 8765-R

44103069516 40003158614 40103410373 40103586196 40003383878 42403033331 50103445061 41503054383 42103050027 40103196792 43603060473 52403024171 40003589162 41203033363 51503017961 41203038089 42103005771 50103159641 44103043339 40003606852 40103411171 43603047371 45903000931 40003838050 40003355624 43603040833 40103490699 50003638351 40003322854 40003924329 41202011782 41203051744 40003954821 54103086081

10336-R 4555-R 9000-R 11466 1718-R 10776-R 9777-R 8730-R 10736-R 11443 11473 7406-R 4930-R 7198-R 4323-R 8340-R 3192-R 8744-R 4595-R 1856-RA2 11596 8878-R 2782-RA 5321-RA2 2391-R 11419 9451-R 6680-RA 2784-R 5015-RA 5642-RA 11628 11568 11279

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ÚEOPLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HAGGLE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HALLE B” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Hanza Bĉvprojekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Hanza-elektro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Harmonija un enerÛija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HARNUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HATHOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Hatter” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HAUSBERG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HAUSMASTER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HB Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HEATEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HEAT-VENT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HEAVEN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Heima” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HEKTORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HELP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Hercogs L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Hestius” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HEXO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Hidrocom” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HIDROTEH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HidroTehServiss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HIFAB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HIGHWAY Ltd” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HILKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HND Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HOCC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HODOS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Horda” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Hose” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HOST ENERGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HOUSE LAND” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HQ projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HRM & CO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HUMA arhitektu studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “HVAC MASTERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “I.A.R.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “I.K. Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “I.P.PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “I.PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “I.R. arhitektĉras darbnÝca” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IAT Cityco” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ICD SERVICES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IC-TEH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IDK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IDM serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IDP industrija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IE.LA inženieri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Iecavnieks elektro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ielu un ceçu projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IEROSME” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IespÑju Studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IF Service” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IG KURBADS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Iga-4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IGAS SG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Igates Betons” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IGK PROF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Igla arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IH LUCRUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IJ Studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IKAM bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IKÂRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IKplan” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IKS BALTIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IKŠâILES OLIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IKŠâILES SILTUMS”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003355681 50003805371 40003296208 45403038942 45403020866 40103347892 40103760729 40103334474 40103465259 40103316411 40103223751 40103632508 41503029494 43603038330 43603050920 44103063763 45403001668 41503003461 40003155092 40103619872 40003980275 40103406791 50003289551 40103158860 40003369997 40103642737 45403035452 41203028358 40103202444 40003123171 40103621595 40103385930 40003558497 40103252483 52403023301 40103464624

2147-RA 1927-R 1324-R 11452 5832-R 8702-R 11450 8629-RA 9202-R 8281-R 10410-R 10427-R 7280-R 9318-R 11276 9519-R 2309-R 2951-R 0852-R 11398 7161-R 9970-R 7208-R 10327-R 7654-RA 10582-R 11629 6771-R 10672-R 5475-R 10842-R 9263-R 6429-R 9867-R 6860-RA 9253-R

40003823055 40103550220 40103480775 40003777875 40003666599 40003246264

4864-RA2 10676-R 11243 0779-R 4048-RA 1785-R

40003601094 40103214392 40003683298 40103177166 40003776329 40103531427 42103051696 50103698041 40103305352 42103053856 40103185110 40003689905 40103633096 50103296901 40003839677 42103032290 43603042069 43603024152 40103257832 40103450111 44103030936 40003928157 43603064920 41203015601 48503012294 40103444187 40103774930 40003762704 40003985785

0960-R 7546-R 11828 8835-R 7018-R 11382 8480-R 10999-R 8347-R 9038-R 6682-R 3312-RA2 10704-R 8999-R 3533-R 2072-R 11478 11472 7791-R 11275 2131-R 8867-R 11885 3230-R 3589-RA 9208-R 11553 4088-RA 8804-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

43


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ILGMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ILNET” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ILĈKSTES ATTÜSTÜBAS GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IMANTS-JO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IMB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Imberteh” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IMINK N” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Immobil Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IMU birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IN GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “InËukalna bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Indigo Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INDUCONT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “InEs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Infinitum” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INFO SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Infonet sistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Infrakom” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INNATS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INOS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INOVATION GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INRA DIZAINS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INRI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INSTALKOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INSTEL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INSTROI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inteco Wood” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTEH RG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTELIÚENTA PROJEKTU VADÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTELTECH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTERGAZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Interior Design Studio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Interjeru iekÃrtošanas un restaurÃcijas firma “IEROSME”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “International engineering services” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTERSOLS LATVIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTERUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTRA EL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTRA EM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Intra PB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTRA-J” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Intrex Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INTRO PROJECT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INUTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INUVIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INVICTUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INXIDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženiera A. UpmaËa birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženiera I.Akmentiïa birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženiera Lurje birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INŽENIERBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženiercentrs komforts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INŽENIERIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “InženierkomunikÃcijas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INŽENIERPROJEKTI VIDEI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženierprojekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženierserviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INŽENIERTEHNISKÂS KOMUNIKÂCIJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INŽENIERTEHNISKÂS SISTÐMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INŽENIERTÜKLU SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “INŽENIERU BIROJS “BĈVE UN FORMA”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženieru birojs “Kurbada tilti””

44

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

44103029918 40003598273

9019-R 1334-R

41503042666 40002046886 40003814090 44103069041 40103794320 40103400799 48503021954 43603059760 40103479282 40103647363 40003666156 40003915858 40003588608 40003420394 40003625444 40103669977 40003473029 40003080667 40003570038 40103607888 40003401285 41503010158 44103063231 40003036635 50103650721 42403032177 44103039916

8018-R 7527-R 6620-R 9449-R 11642 11142-R 10915-R 10784-R 10808-R 10560-R 9810-R 10781-R 1910-RA 0423-R 7847-R 10838-R 1604-R 1662-R 10593-R 10324-R 3049-RA 2344-R 8735-R 3864-R 10588-R 11114-R 3857-RA

40003602884 40003618599 51503023031 40003858682

3686-R 7965-R 1711-R 9509-R

40003123025

0695-R

40003071429 40003572541 40003940499 40003455574 40003988067 40103338014 40002019445 40103169116 40103281340 40003607877 44103076240 40103760413 40103806579

3869-RA 8658-RA 7501-R 2842-R 11169-R 8427-R 2088-R 8471-R 11229-R 6180-R 10640-R 11433 11710

40003459970

3003-R

40003018146 40103216139 40103001095 40003661322 50003618711 40003990894

4314-R 8676-R 2240-R 1678-RA 2638-R 6942-RA

43603020678 43603048428 40003070635

0389-R 9054-R 2022-R

44103080320

10205-R

40003616742

2532-R

40103281942

7990-R

40003511937

1376-R

40003485598

2624-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Inženieru birojs “PROFECTO”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IONICA SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IONICA Systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IPD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IR & VS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IRBE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ürisu Nami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IRONSLOKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ISG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Isliena V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ITED” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ITL ELEKTRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ITOS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ITP birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IV PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IV VENT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IVAI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IxCom Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IZOTERMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “IzpÑte un konsultÃcijas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “J Birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “J.B.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “J.RUBEîI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “J4A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JAF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JaMal” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JANIO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JAR Celtnieks un CO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JARDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JASCO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JATF un partneri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jauna bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jaunie Vecozoli” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JaunmÃja” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jaunozols bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JaunromÃns un Âbele” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JaunromÃns un Âbele, arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “J-BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JC Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JDP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JDSM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JÑkabpils bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JÐKABPILS PAKALPOJUMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JÑkabpils pakalpojumi-bĉvniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JÐKABPILS PMK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JÑkabpils ĉdens” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JELGAVAS MELIORÂCIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jelgavas nekustamà Ýpašuma pÃrvalde” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JELGAVAS ĈDENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JGM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JITEL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JJK serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JK Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JKIB inženieri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JKP Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JLD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JMI BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JNK Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JOMAS APARTAMENTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JOMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JONIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JPL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JR ELEMENTS” ARHITEKTĈRAS RISINÂJUMI SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JRA Bĉvprojekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JRA”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003802725 40003889682 40103254037 40003899892 55403027141 40003303302 40103369438 40003528435 40103646387 50002043631 40103773827 40103193870 40103655110 40103687949 40003451021 40103555567 40003139469 40003814781 40103013287 40103450728 40003919578 40103056784 58501012291 40003884914 53603011361 41503030493 40003754849 48503018583 48702000318 40003950622 40003428400 42403025349 40103373166 40003706622 40003604207 40103431799

4119-R 7244-R 7827-R 4477-R 9527-R 0237-RA 10534-R 10264-R 11387 0129-R 11420 6799-R 10635-R 11013-R 6496-R 10702-R 3077-RA 2133-RA 1907-R 11605 4909-RA 6954-RA 2763-R 11400 4651-RA 3246-R 7100-R 9098-R 1152-RA 5357-R 2366-RA 7989-R 11117-R 0659-RA 0990-R 9044-R

40103452184 45403021096 41203041445 40003666739 40103412853 44103044508 45403009286

9124-R 6158-RA 10306-R 0130-R 9081-R 4850-RA 0357-RA

45403006010

3486-R

45403016663 45403003160 45403000395

3203-R 3973-R 5491-R

43603059915

11494

43603011548 41703001321 40103357513 40003785209 40003932909 50103593791 40103249727 40103567744 40003315320 40003623547 50103532621 40103435127 40003428311 40003061401 40003528454

1233-R 11878 8760-R 7111-R 9657-R 10148-R 7803-R 11311 1309-R 2942-R 9802-R 9580-R 1110-R 1752-RA2 0526-RA

40003922614 40103560943 44103039761

6529-RA 10076-R 9111-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JS & PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JS Jaunzemi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JS Polaris” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JSD projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JTC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUCES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUDŽENI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Juglaskrasts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUKAD projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUKAD serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JuKKLER D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JULÂCIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JULENA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JĈMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jumiks Construction & Maintenance” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUMIS HB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUMTEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUMTKORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jumts plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JuN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JuNAI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUNEKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Juniperus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUNIVERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUPAKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JĈRAS LAIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jĉras projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JĈRAS VÐJŠ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUREDEKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JURÐVIÊS UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JURGENS SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JĈRMALAS ARHITEKTU BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JĈRMALAS CELTNIEKS PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jĉrmalas elektromontÞa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jĉrmalas gaisma” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JĈRMALAS MEŽAPARKI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Jĉrmalas siltums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUVEKO GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JuVi BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUVI Energy” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JUVINI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JV projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “JVBB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K & B Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K & C BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K FORMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K.S. Project” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K.V.A.M.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K2 projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KACR bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kado BSB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KaimS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KALBER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kaldera” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KALISTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KALNÂJU BĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KALNOZOLS UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kalo Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KALSNAVAS ELEVATORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kalsnavas komunÃlais uzïÑmums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KAM-Pro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KAN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KANDAVAS CEæI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KAN-S” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KÃpieni” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KARLSON-2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KARME FILTRS”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003238712 40103179646 40003759348 40103374373 42103033188 50103257711 50103811961 40103207969 40103424941 40103417831 41503046051 40103382898 43603007256 41503035626

2313-R 6564-R 7682-RA 11588 8329-R 8073-R 11806 9235-R 9099-R 9466-R 6553-R 11822 1507-R 1981-R

40103598941 40003286924 40103184774 40003505004 40003497366 45403020599 40103177541 40003349187 45403025628 40103801533 40003872667 40003242101 40103026830 50103002321 40003932646 40103122882 40103499895

10234-R 0498-R 7000-RA 0254-RA 2155-RA2 11284 7171-R 3072-RA 8157-R 11698 4375-R 11201-R 3090-R 2224-R 9012-R 2830-R 9797-R

40003372677

4411-R

40003645614 40003282246 42803002568 40003483845 42803008058 40103487966 40003806483 40103334065 50003543351 44103072817 40103317281 40103587223 40103383747 40003911606 40003997905 43603038468 40103382864 50103539761 40103074455 40103186614 40003830911 40103358576 40003513764 42403033045

0540-R 3388-R 3364-R 5946-R 3603-R 9357-R 2317-RA 8409-R 1457-R 9401-R 8325-R 11563 8699-R 6412-R 6915-R 7281-R 8805-R 11283 1955-R 7469-R 10959-R 11081-R 6310-RA 11086-R

40003266985 40103366982

7235-RA 9287-R

40003875945

9825-R

45403026708 40003951810 40003276907 50002078101 40003888314 40103376783 41203038661 40003228324

10233-R 6003-RA 2090-R 1831-R 4392-RA 9439-R 8639-RA 5694-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KAROLIN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KARVAS PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KASCAD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KASKÂDE-2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KasunK.studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KATISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Katlinieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KATLUMÂJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KATRÜNKOKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KAUGUR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kauss A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KB Architecture” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KBD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KC projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KD stripes” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KDZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KEM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KEMKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kesto” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KG Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KIANG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KK arhitekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KK Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KKK celtniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KKM projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KL energo” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KL NAMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KL2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Klimata Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KlimatON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Klimatserviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kçaviïa Ginta Birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KMK PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KMT Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KNEK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KO & RE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOGER VIDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOKA RÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOKSO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOLONNA GP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOLONNA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOM-AUTO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOMBI D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOMFORTA STANDARTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOMFORTS A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOMFORTS SERVISS 101” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOMPÂNIJA AVOTIîI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KomunÃlà pÃrvalde” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KomunÃlprojekts izpÑte” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOMUNÂLPROJEKTS JELGAVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOMUNÂLSERVISS “CENTRS”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KomunÃlserviss TILDe” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KomunikÃcijas RVH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONA BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONNA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Konsol Logi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KonSol” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Konsors” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONSTANCE ARMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Konstrukciju dizains” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONSTRUKTORIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Konsult B” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONTEKSTS J.A.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kontrforss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONVEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KONVEKTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Konvents” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOPDARBS”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

42403022554 44103038395 50103215031 40003014981 40003971569 40003131855 40103031009 40003978707 54103012881 40103767892 55403035971 40103758048 40103455123 40103430045 40103373344 40103257442 42403029410 40003008398 42103029695 40103256146 40002043502 40003871799 40103301844 40003887215 50103425421 40003933514 44103044052 40103685859 40003863310 42403027674 40003906499 40103767002 40003219815 45403025454 40103663387 42803001543 40003884717 40103646688 40103734834 41503042825 40103380666 44103012409 41503025399

8089-R 1301-R 10871-R 1544-RA 5950-R 7424-R 2185-R 6288-RA 0177-R 11675 11459 11444 11465 9045-R 11180-R 7738-R 9488-R 7762-R 0802-R 7777-R 5092-R 5568-R 8319-R 4746-R 8949-R 5373-RA2 5313-RA2 10993-R 9653-R 9146-R 10885-R 11717 2537-R 8316-R 10750-R 1791-R 4250-R 10546-R 11230-R 5191-R 11820 4438-R 0647-RA

44103036318 42103012843

8078-R 0512-R

40003453465 40003077493 42103017215 40003674331

0409-R 7323-R 0690-R 3435-RA2

43603014192

2158-RA

40003387314 50103420091 40003873164 40003677164 41503029278 40103064724 40103414303 41503065423 40103516381 43603020663 40103614790 40003852459 40003949801 40003589957 40003821410 40103010721 40003380759 40103103769 42403004440

1766-R 11527 4766-RA 2901-R 0820-R 5228-R 11414 10907-R 9574-R 1345-R 11769 4700-R 8245-R 2665-R 3261-R 0332-R 0602-R 3804-RA 1661-RA

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

45


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOPTURIS-A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KORN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOROGRÜDAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KORUNDS LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KOSMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KRABO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KRÂÊUPE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KrÃslavas bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KrÃslavas energoceltnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KrÃslavas mĉrnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Krasta AP Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KrÃsu serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KRATER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K-RDB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KRIKLEN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KRIMONT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KristÝneGrava” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KROKS R” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KRONGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Krustpils” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KSB UN PARTNERIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KSIL BALTIC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KSK Systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “K-teh” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KTZ Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KUBER Ltd.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KUIVIŽU OSTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KuldÝgas bĉvserviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KULDÜGAS KOMUNÂLIE PAKALPOJUMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KULDÜGAS MELIORÂCIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KULDÜGAS SILTUMTÜKLI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KULDÜGAS ĈDENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KULIOSTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KURLAND HOMES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kurzemes amatnieks A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kurzemes augstkÃpÑjs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kurzemes BĉvniecÝbas Centrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kurzemes KrÃsas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KURZEMES MONTÂŽNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KUUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KVADRUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KvalitÃtes Centrs BĉvniecÝbai” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KVARCS AM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KVATRA tech” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KVÐLE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Kvinta BCL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “KVL Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “âEKAVA-PMK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “âekavas sadzÝves servisa centrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “âÜLIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “L un L SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “L.G.Serviss” SABIEDRÜBA AR IEROBEŽOTU ATBILDÜBU “LA sistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “La Upe” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Laama” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LabiekÃrtošana-D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Labo risinÃjumu fabrika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LACEUZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÂDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lafivents Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lafivents” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAGUTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAINETS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAKALME” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAKLO”

46

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003715682 43603039514 44103022322 50003071401 42403029374 40103366484 44103007982 41503053528

2026-R 11833 3402-R 11805 9495-R 10974-R 0644-R 10261-R

41503046865 41503042524 40103616927 40003519729 41503057642 45403013690 40103639065 40003856592 40103574464 44103038319 42103013336 45403000253 44103022407 40003548215 40103790210 44103038094 40103381888 50103631631 44103028452 51203039921

6944-R 5717-R 10475-R 1944-R 9413-R 0373-RA 11592 5338-R 10308-R 5724-R 0285-R 1067-R 1878-RA 7491-R 11760 2631-R 8850-R 11424 9070-R 9141-R

56103000221

5325-R

46103004113

3634-R

40003007890 46103000234 40003688793 41203035415 42103047987 40103743057

2380-R 1709-R 5316-RA2 7684-R 7704-R 11511

42103036199 40003280508

0880-R 2451-R

42103052827 40103198971 40003677249

8680-R 7925-R 3323-R

55403029481 40003265301 40003859334 40003977449 43603002795 40103252553 40103355654 40003124389

9848-R 2402-R 4126-R 5771-R 2673-R 7969-R 10431-R 5452-R

40003525725 40103136149 50003466141 53603030771 45403009784 50103344281 40103565298 41503003033 43603030214 40103591591 45403002470 40103494544 40003309593 40003235519 40003540122 40003379590 40003572363

9476-R 0698-R 0391-R 10569-R 2644-R 9039-R 10163-R 0753-R 4846-R 10169-R 4038-RA 11362 3457-R 1386-R 10042-R 1211-R 5905-RA

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LANGRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAN-HOK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAPS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Largus Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LARI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LARISONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LARLV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LarSan” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LARTANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lasren” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LASVEJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lat Ve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latalus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latbĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latcomfort Services” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LatEco Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATECTUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATEKOIL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATEL MONTÂŽA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latenergoprojekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATERNA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATEVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latgales Ceçdaris” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATGALES ELEKTROMONTÂŽA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latgales energobĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATGALES GÂZES SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latgales Jumiãis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latgales KS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTÂJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latgales sakaru serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATGALES SANTEHNIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latgales zivsaimnieku asociÃcija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATGALIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATINWEST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATKONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latlekss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latlina” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latpro LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATREKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATROOF LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATSANTEHMONTÂŽA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latsolar” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lattelecom” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATTEPS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATVEST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latvian Construction Company” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATVIJAS BĈVUZRAUGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATVIJAS CEæI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latvijas Ceçu Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latvijas energobĉve LEB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latvijas Namsaimnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LATVIJAS PROPÂNA GÂZE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Latvijasmernieks.lv” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAUKU BĈVSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lauku ceçi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAUKU DZÜVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAUVAS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LAZDA EKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LBB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LBM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LBS-Konsultants” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LC bĉve”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003445190 40103216745 40003845758 40003456724 50103016001 40003516239 40103630687 40003903384 41503032282 40103574799 40103216124 41503035039 41503055872 43603054890 40103244518 40103667641 40103213378 40003683283 42403007485 50003004491 40003003102 49003002664 41503034705

1285-R 11495 8288-R 3080-R 7051-R 11076-R 10436-R 11776 1356-R 11551 8910-RA 1468-R 9003-RA 10098-R 7728-R 10906-R 10700-R 8499-R 3842-R 3106-R 3509-R 1921-R 1076-R

42403003197 41503045569

0326-R 6249-R

41503026549 41503040129 41503062287

1448-R 4322-R 10910-R

42403014716

2692-R

41503032600

2428-R

41503034300

1060-RA

42403029088 42403000773 40103009436 40003244653 40103148203 42103038700 40103553585 42403025298 40103298629 43603052550 40103521170 40003052786 40003318609 40003864335

10273-R 2217-R 3506-R 1637-R 1885-R 9504-R 9899-R 7993-R 9061-R 11464 9808-RA 3078-R 2491-R 10692-R

40103255526

7746-R

40003947374 44103055094 40003692977

5830-RA 7277-RA 0471-R

40103242574

10894-R

40103050565 40003956235

2119-R 8948-R

40003493561 40003783960 49503000311 44103063513 40103040177 42103064991 40003054359 41503063193 41503014060 40003640250 40003038782

2753-R 8811-R 3121-R 8762-R 2358-R 10624-R 3984-R 10361-R 0366-R 3249-R 2868-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LCB SERVIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LD BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LD Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LDZ infrastruktĉra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Leader Project Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEBEG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LegÃts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Legatto Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEGZDIîŠ UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEÚENDA GOLD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEIDAÊI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEJÂîI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEK 20 KV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEKRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Leks celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEKURS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEMUR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LERF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LERIX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Letset” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEVARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LEVEN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Levestes dÃrzs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LG Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LHB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Li 999” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIA D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÜÊEZERS AT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIELVÂRDES MELIORÂCIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIEPÂJAS CELTNIECÜBAS KOMPÂNIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIEPÂJAS NAMU APSAIMNIEKOTÂJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIEPÂJAS ĈDENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIEPAS Z” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LiepJumts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIETA PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIETASKOKI BR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÜGAIŠI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIK SISTÐMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIKTENIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIMANDA V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIMBAŽU BĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIMBAŽU CEæI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIMBAŽU MELIO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÝmenis BUV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Line-X Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LinguaLat” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÜNIJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LITANA-Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÝva AB Nord” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÜVÂNU DZÜVOKæU UN KOMUNÂL SAIMNIECÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÜVÂNU MELIORÂTORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÝvÃnu NRK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LÜVIJA UN KO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Livland Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Livland Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Livonija & Co” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LIW SPA salons” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LK Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LK Holding” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LK projektu grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LLC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LM BYGG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Loca Line” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LOGI PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Logistic DVZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LOGU GRUPA”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

42403027208 41503029403 41503048936 40003788258 40103641661 44103060860 40003950177 40003814669 40103247374

8824-R 1008-R 7649-R 4599-R 11753 8333-R 8068-R 6416-RA 7850-R

40003225489 40003628417 42401008414 40103082397 43603058430 50103573051 43603048803 40003577587 40103373679 40103454113 50003844491 40103529403 40103437062 40003156929 49203002239 40103557290 40103558313 41503063494 41503017137 40103354292

0454-R 0625-R 10980-R 2429-R 11078-R 10223-R 10979-R 3002-R 8737-R 9349-R 4141-R 10082-R 9069-R 0028-R 1085-R 10406-R 10247-R 10512-R 7460-RA 11267

40003096757

2871-R

52103015451

3166-R

42103004583 42103000897 43401000142 42103040141 42403013744 44103020800 41503042596 50003632081 40003191888 40002004168 40103486299 54103088311 46603000113 44103005267 42403033810 50103301371 43603060030 40003721994 40003663450 40103281001

5319-R 4711-R 1536-R 4840-RA2 2545-R 0305-R 5112-R 0221-R 3769-R 1612-R 9465-R 11070-R 2667-R 3087-R 11007-R 9716-R 11718 0124-RA 1518-R 10296-R

41503010497 41503010213 41503055247 40002023652 40003841737 40103754794 50103468651 40003786488 51503066721 40103317760 41503032437 40103645413 40103425491 40103559893 43603050831 40103671416 40103518842

9228-R 1563-R 10491-R 2694-R 3974-R 11617 11540 9096-R 11208-R 9592-R 1779-R 10535-R 10345-R 11875 11156-R 11691 11652

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LOŠâI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lota-B” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lote SB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LOTTES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LP Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LPL PRODEKON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LRV Company” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LT-Forma” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LubÃnas patÑrÑtÃju biedrÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lucrum LG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LUDZAS APSAIMNIEKOTÂJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ludzas BUB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LUDZAS LAUKCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LUGSI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LUKASS JUMPRAVA AGRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Lĉsis V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LUTOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LUVALA strÃva” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LUXAR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Luxwood” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LV PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LVL PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LVMpro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LVN Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LV-PILS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LVS Building” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “LVS SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M & E Pro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M & G Biroji” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M & G serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M 4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M. UN V. BRĈZIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M.A.-TAKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M.G.B.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M.S.AQUA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M-2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MA & RO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MADE arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MadikenaS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MADLIENA 2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Madonas bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MADONAS CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Madonas Siltums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Maestro Limited” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MAGMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Magnum Lux” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MAGO BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÂJA RRR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÂJA TEV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Maks V bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MALAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Malkor” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÂLNIEKI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MALPRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MALTAS CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MANA ÐKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Mansarda” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MANSARDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MANTOJUMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MANTRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARCO BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARIBU” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARINE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Marinika Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARITEC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARK ARHITEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARK INVEST LATVIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARK SV”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

59001007851 43603054655 44103091184 40003564703 45403018471 40003749180 44103062842 40103649222 40103618133

7387-R 11801 11556 0773-R 11467 7174-R 11141-R 10545-R 10413-R

40003062479 40103468344

4072-RA 10746-R

42403015020 42403030477

3585-RA 9878-R

40003027473 40103026737

2799-RA 11449

40003559971 40103502004 40003643134 50003623591 40103576253 45403032348 40103670124 40103542596 40103474285 40103180927 40103336367 40103468575 40003492119 40003757544 40103525045 40103520368 40002078294 40103103754 40103042093 40003879951 40003915896 40103038401 50103235911 40003897092 50103235381 40003490156 55403007041 45403010656 45403004471 40103317370 48503000986 40103282083 40103743377 42103005818 44103041785 40003915947 40003163526 40103785440 43601000249 43603054458 52403003201 42103031971 40103673455 40103563850 40103049706 40103026493 40103757930 44103050951 40003308757 40003927397 44103024338 40103263364 50003631781 41503056083

0941-R 9450-R 6956-R 1025-R 11063-R 11707 10747-R 9844-R 9350-R 6608-R 11640 11019-R 3346-R 0723-RA 9884-R 10189-R 4920-R 5617-R 0439-R 4329-RA 8613-R 3570-R 7567-R 6131-R 7464-R 3549-R 0122-R 2054-R 3652-R 10909-R 9310-R 11412 11538 9262-R 3675-R 11045-R 1045-R 11889 10868-R 10636-R 0946-R 1923-RA 11722 9940-R 1580-RA 2659-R 11626 6559-R 3904-R 7891-R 1011-R 7950-R 1001-R 10039-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

47


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARKO BM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MarKons” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARPROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Marten projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÃrtiïa Hofmaïa Arhitektĉras Studija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Martoss Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARTS 1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Maru celtniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARUM BUVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MARUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÃrupes ceçinieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÂRUPÜTE-RR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Materialists” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MATÜSA SÐTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MAZAIS VILKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MB Akva” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MB Bĉvtehnika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MB tÝkli” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MBA SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MBK Birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MBK CELTNIECÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MBM plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MC Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MC Communication” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MCB BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MD Bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MDA GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MDK konstruktori” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MDM-85” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEA FORTE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Media Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEDUSMÂJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEG AKVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEGA ALIANSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEGA SARGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEGAMAX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MehÃniskÃs sistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Meistars LG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEKO un KO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Meko V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEKOTRANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MELDERI V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MELIORÂCIJA-A.G.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Meliorants” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MELIORATORS-OZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MELIORCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MELIORS KRAUJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Mellis Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Menerga Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEP Part Design” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MERILUX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MERIT INVESTMENT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MERKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MERKURSS AT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MESAKO ENGINEERING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Mesako Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MESAKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Mesi.lv” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Metagas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Meta-Kons Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “METAL LAND” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “METÂLA KONSTRUKCIJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “METÂLA MONTÂŽA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “METALTEK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Metalux” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MetAnga” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEŽA 19” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Meža autoceçu uzturÑtÃjs”

48

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003875470 40003068429 40103380539 40103592737 40103665072

5423-R 3583-R 11056-R 10170-R 11135-R

50103382141 40103673046 40103040730 40103406912 40103501155 40103425186 40003806089 40103094875 50103646891 40003623015 40103629298 40003573335 55403020891 45403019617 40003576219 40103323930 40003780521 40003773619 40003815429 41203005393 43603024966 40103504683 40103804883 40003666724 45403021325 40003784078 40103811851 48503023160 40002001566 40003832147 40003575463 40103269846 40003477302 52403032361 50003581851 51203024771 45403021503 43201012011 40103072030 40103228655 40103557981 40003183787 41503012110 40003439391 40003810436 40103307940 40103679212 50003773201 40003304295 40003436179

9693-R 10792-R 3180-R 9026-R 11182-R 9206-R 1881-R 2804-R 11566 0803-R 10464-R 2368-R 5854-RA 5101-R 0736-R 10060-R 4747-R 0727-RA 2202-R 0078-R 0901-R 9832-R 11777 0487-R 6657-R 11658 11729 11482 8717-R 3339-RA 7849-RA 8092-R 1316-R 10772-R 8414-R 0605-R 10408-R 3046-R 3068-R 7882-RA2 10430-R 1408-R 2203-R 0304-R 10426-R 10482-R 10812-R 3692-RA 1840-R 10761-R

40103360208 40103239822 40003331113 50103393501 43603035762 40103811777 40003936120

9340-R 7614-R 0591-R 8771-R 6275-R 11854 10501-R

40003630498 40003626384 40103554932 50003950041 40003881335 40003870280

2424-RA 4262-R 9854-R 8390-R 4196-R 7724-R

53603038741

11659

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MEŽSÐTAS 97” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MGD Energo” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MI-2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MIDOMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MIJA AR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MIKOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MIKROPÂæI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Millers & GabriloviËs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MILTON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MinipalÝgs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Minku miga” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MITARONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÝtavas celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÜTAVAS ELEKTRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MÜTAVAS NAMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Miteh” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MJ BUILDING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MJ EIROBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MJ PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MK Alianse” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MK celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MK Dizains” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MKI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MKM ENGINEERING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ML asphalt” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MLU” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MM MežsaimniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MM61” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MMG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MMJ Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MML” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MMPB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MN projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Mobile Plastic Welding-Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MODULIS 1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MODULORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Moduls Interjers” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MODULS-RÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MODUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MOLI SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Moliors” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MOLITS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Monaco” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MONCE L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MONDIAL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MonolÝts SAG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MonolÝts V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Monri BG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MONTA O.J.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MontÞas serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Monteks D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MONTEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MONTO UN KO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MOONFLOOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MORPORT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MOS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MP konstrukcijas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MRK Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MRK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MS ENERGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MS Menedžments” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MSG GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MSK GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MTB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MT-Energie” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MTL & DaVisko” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Multibau-projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MULTICOMP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MĈSU PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MUUR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MV Construction Company”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

53201016301 41503059060 40103460139 40103012741 42103069043 45403001297 40003585620 50003634701 40103388424 41503064254 43603042143 40103399748 53603024281 43603009810 43603019471 44103086427 40103492952 44103040775 50003701561 43603012577 40103741431 45403024800 40103284031 40103228000 40003715818 43603061661 41203046813 43603040903 40103182097 40103807447 40003315689 40003971997 42103053165

3400-RA2 10119-R 9522-R 1810-RA 11847 0789-R 0556-R 7689-R 9560-R 11197-R 8836-R 9486-R 0576-R 1203-R 0121-R 10765-R 9371-R 4992-RA 1439-R 10132-R 11476 8421-R 8032-R 7450-R 5241-R 11649 11132-R 7843-R 6837-RA 11736 1677-R 5804-RA 8816-R

42103062083 40003005419 40003257484 40003894734 40003239050 40003932364 50003404141 40103378591 41203007816 40103374918 40103528573 40103363562 40103678819 40103573399 40003933336 42403022408 42103051338 41503065550 41503013239 40003152005 40103174723 40103716307 40103678626 40103660569 40003587212 40003238445 40103198774 40003738098 40103745541 40103529526 40003647460 42103006480 40103214157 52403008321 40003195752 40003387653 40103409675 42403028203

11796 2910-R 2171-R 9883-R 0418-R 5612-RA 8982-R 10875-R 6671-RA 10168-R 10456-R 11377 10811-R 10228-R 5111-R 7783-R 8984-R 10934-R 0379-R 1500-R 10896-R 11134-R 11676 11408 0392-R 3179-RA 7142-RA2 7213-R 11742 9960-R 8179-R 8864-R 7292-RA 0995-R 2883-R 6751-R 8890-R 9137-R

43603060350

11811


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MV Consult” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MVN SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MWTV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MXM EKSPERTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MXM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “M-Zelts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “N.G.S.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “N.K.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NAGæU HES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NAKONA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NAMKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NAMS 3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NAMS P” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NAMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NAMSAIMNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NÂRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NARVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NCS-RÝga” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NDC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Neatliekamà santehnikas palÝdzÝba24” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NEIT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Neitrino” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NekÃdi džungçi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NEKUSTAM ÜPAŠUMA AÚENTĈRA-METRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NEMAN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Neodata” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Neoprojekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NESENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NETWORKS SYSTEMS INTEGRATION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NEW CONSTRUCTION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NEWCOM Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Next Mind Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NG Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NÜ BĈVSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NIK & I” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NIK DROŠÜBAS SISTÐMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NIKO S” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NIKOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NK bĉvpakalpojumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NM Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NM consulting” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NOA BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Noble Pictures” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NONEI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORA NOMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORD ELECTRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORDBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Nordic Homes” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORDSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORDVAL BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORMUNDS UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Nornami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Norsk Group & Co” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORTEKS AE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NORTHPROJECT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NOSTAL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NovaSafs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NOVINVEST PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NOVINVEST” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NP maintenance” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NPS BUILDING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NT PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NULLES CIKLU CELTNIECÜBAS RAŽOTNE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NUMA SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NV SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NVC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “NVN Projekt”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003896608 40003645332 40003796842 40103438706 40003522589 40003898933 40103071834 40002011348 42403011480 40003271223 40003723251 40103091008 41503024355 40103036167 46603000240 40103064283 42403020939 40103146804 44103030476

6901-R 5793-R 10165-R 11862 4128-R 8181-R 1611-RA 4955-RA 10384-R 8413-RA 2277-RA 4055-R 9256-R 2098-R 4009-R 3207-R 10409-R 1244-R 7096-R

40103655322 40003394496 41503033451 40103200975

11619 1084-RA2 2249-R 8893-RA

40003323436 40103759575 40103466131 43603037640 40003584663

1297-R 11370 9353-R 6989-R 11089-R

40003518390 40103362016 40003634979 40103724450 40003723162 50003667651 40103329651

0131-R 9577-R 2823-R 11152-R 10225-R 11140-R 11125-R

40003678117 41503022782 41502007023 40103655750 40103771968 40103501051 40003672862 40003745174 43603031775 44103064877 42403033083 50003986871 40103336329 41503022547 40103324885

6001-R 1302-R 4584-R 11714 11570 10398-R 3835-RA2 11302 8298-R 10227-R 10742-R 6017-RA 9232-R 0293-R 9306-R

41203015739 40103232222 40103629226 41503018541 40003823356 50103551891 51203025781 40103609075 40103550428 40003916976 40103469119 40003819399

1425-R 7898-R 10396-R 2079-R 6050-R 10467-R 1828-R 11697 10117-R 9294-R 10575-R 4303-R

40003062905 40103381337 41503050907 40103678429 50003765261

0747-R 10011-RA 8891-R 10839-R 0437-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “O.L. OLIVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “O3FM Inženieru birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OBERON INGENERIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OBERON TEHNIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OFFICE OF REGIONAL DATABASE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ogre S” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OK BĈVMATERIÂLI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OKOS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Olaines Ceçinieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OLBERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OLGALEK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OLINET” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OLIO KOMERCCENTRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OM CEDERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OMIKRON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Omtara bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Only 4Winds” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Open for Green” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Openspace” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OPG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OPTIMA PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Optokon Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OPTRON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ORDO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Organizer” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ORIONS CELTNIECÜBAS KOMPÂNIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ORLENS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ORMIS BALTIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ORTESS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ORTO BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OSE DOMUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Oskara Transports” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OSKARS & AG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OSM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OSRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OSTAS CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ostas projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OSTCELTS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OSTEK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ošukalns celtniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OŠUKALNS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ota un partneri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OTIC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OTONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OTRÂ AVÐNIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OUTOFBOX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OZOLMÂJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OZOLS LG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OZONIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “OZZO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “P un P Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “P.DUSSMANN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “P.E.A.T LATVIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “P3” People Plan Place SABIEDRÜBA AR IEROBEŽOTU ATBILDÜBU “PAEGLÜŠI UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PALETEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pamats EM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pamats un Co” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PAMATS-1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Panda-VA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Panoramic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ParadÝzes Ñna” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ParalÑles” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Paras” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PÂRBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PARETO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PARTNERI ZO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PARTNERIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PasÝvais nams”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

41503025825 40003657007 40003806479 40003890338

10351-R 4383-R 2006-RA 4259-RA

40103241583 50003412401 40003384498 40103446972 40003976138 40002076236 40003611779 40103163452 40003090453 41203031199 40003343875 40103602170 40103377030 43603058619 40003911428 40103435790 40003643628 40003740317 40103066693 40103294788 50103239241

10160-R 5610-R 2032-R 10335-R 10590-R 1793-R 8266-R 6236-RA 3417-R 9703-R 2039-R 10483-R 9127-R 11618 11286 10953-R 1908-RA 3471-RA 3277-R 11483 7690-R

40003411813 40003625919 40003606689 50103063631 40103823460 40103269352 52103030751 40003546252 43603045402 40103433889 41203004237 40103306339 41203026766 40103011746 45403012642 45403003353 40003367498 40103319583 49503004987 40003809028 40003445561 43201016545 40002013442 43603023231 40003760027 40103785258 40003375103 40103367117 40003951948

0660-R 4307-R 7982-R 1915-R 11842 11692 10454-R 3314-R 8757-R 9338-R 3375-R 9498-R 6296-RA 3800-RA 1435-R 1942-R 1213-R 9735-R 2995-R 5607-R 7943-R 2897-R 1099-R 10167-R 0335-R 11574 11446 8560-R 5757-R

55404004521 40103332238 40103660592 40103187499 40103080574 40103095103 40103625046 43603051593 40103457533 40103429296 40003501619 50103530211 50003593371 41202002987 53603046611

5611-R 10944-R 11328 7872-RA 3083-R 1899-R 10453-R 11601 9171-R 8975-R 2880-R 9727-R 10315-R 1928-R 9072-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

49


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PastorÃts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PašvaldÝbu ekonomiskÃs attÝstÝbas fonds” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PATENTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PAVASARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PBS grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PCR-SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PEæîI. V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Perfekt Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PÑrles Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PETRA un K” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Picaso” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Piche” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pilastrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PILS M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PILSÐTAS EKO SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PILSÐTPROJEKTЊANAS BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pirmais Princips” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PIRTEL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pk 19+93” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PK serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PKB Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PKE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PKRB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Planprojekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Plantum” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Plastik” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PLATPIRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pm & D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PMPC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PMS 2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “POLDERIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “POLIURS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “POLRIG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pons” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PORTIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “POSITIO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “POSITOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “POSTFORM PROJEKTS RÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PREIæU CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PREIæU SAIMNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PREIæU SANTEHNIâIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Preiss Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PREMIUM GLASS SYSTEMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Premium Properties” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIEDE-3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIEDNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Priekuçu Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIMA CELT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIMA PICK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIME C” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIME PERFORMANCE CONSULTING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIME SERVICE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIMEKSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRIMETE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Primo Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRISTIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Privacon Baltics” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “pro CAD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pro Ceva” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRO DEV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRO FORMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Pro Laurus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRO ROOFERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRO TEM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRO VIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Probild” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROENERGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROFBETON”

50

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003219976

4750-R

40003298105 40103440537 49503002967 40103211019 48503012542 44103039418 40003825234 48701007658 42403017089 40003833763 40003743883 50003187371 47703002196 40003633117

2576-R 9425-R 11661 11136-R 11798 1954-R 6269-R 0263-R 8675-R 6148-RA2 7608-R 0390-R 0670-R 7236-RA

40003103423 40003416933 40003269089 43603019683 40003675430 40103594225 40103093672 40003745140 40103393603 40103409548 44103057184 40003144455 40103533127 40103639192 40003438979 47403004713 40003242370 40003003598 40103237164 40103304554 40103578983 40003575196

3185-R 4509-RA 1738-R 2201-R 3229-R 10144-R 3319-R 1280-R 9119-R 9434-R 7854-R 9826-R 9664-R 10820-R 3129-RA 3293-R 2754-R 10339-R 7553-R 8147-R 10626-R 1895-R

40003414773 41503024529 47703001720 41503009801 40003607754

1601-R 3124-R 0151-R 2982-R 2408-R

40103610623 40103572586 40003193249 40003719082 44103065622 40103368377 40003830220 40103564019

10630-R 11537 3089-R 1587-RA 8727-R 9158-R 10469-R 10073-R

40103451507 40103322051 40003328876 40003128982 40003879881 40003551874 40103235680 40003790500 40103262284 40003776456 40003740730 50103530071 40003862531 40003639571 40003372696 44103093077 41203048157 40103562253

9447-R 8768-RA 1042-R 2565-R 8216-R 4431-R 11724 1569-RA 9715-R 7565-R 0565-R 11163-R 10620-R 4635-RA 1594-R 11726 10957-R 10134-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ProfBuilder” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Progressive systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROGRESS-PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ProjektÑšana ARC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ProjektÑšanas birojs A.I.D.E.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ProjektÑšanas birojs KTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ProjektÑšanas birojs LUDVIGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ProjektÑšanas birojs MG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROJEKTO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROJEKTS 3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projekts 8” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projekts AM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projekts EAE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROJEKTS XL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projekts-mÃja” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROJEKTU BIROJS “DACE”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projektu birojs ‘’BUGROFF”” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projektu birojs RÝgÃ-E.BUŠS arhitekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROJEKTU DARBNÜCA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projektu izpÑtes centrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projektu menedžments” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Projektu salons” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROKB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Prokrial” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROLATIO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROmarex” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRONAFTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROPAK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PRORIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROTECTED” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PROTONS 2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PUNA projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “PVL plussV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “QL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “R & B” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “R & J bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “R.D.K.PROF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “R.J.F.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “R.K.C.F. RENESANSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAA projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RADESS Ltd” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAIBAIS ASARIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAIL CONSTRUCTION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAISON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAKUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RALL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ramda C” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ramex Latvia” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RANGE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RANGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rapid Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAPS Arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RASA L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAUCUT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RAUNAS BRUÚAKMENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RavLat Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RB Consulting” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBA Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBBC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBC RÝga” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBSSKALS BĉvsabiedrÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBSSKALS BĉvvadÝba”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103349249 40103340358 40103131194 45403009055

8468-R 8581-R 3403-R 3569-R

40003411122

0429-RA

40003982261

6007-R

40102004198

4567-R

40103180490 40103521700 40003578510 44103086821 43603046075 44103073494 40003762564 43603033441

7150-R 9544-R 3423-R 11471 8694-R 9470-R 6145-R 6028-R

50002001341

4280-R

40103271198

7979-R

40002006718 42103029290 40003607932 40103244626 50003674901 40103288692 40103604449 40103384121 45403021823 40103621345 41503056045 40103397874 53603043761 40003435351 40103350017 40003852730 40003898929 40003906910 48503013853 40103794195 40103515418 44102012806 40103533201 41203029404 40103402944 55403016951 40103427454 40103327326 40003020920 42403006403 45403030489 50103172601 40103210189 42403009274 40003663395 40103295618 42402006321 40103341300

7118-R 2677-R 4898-R 8648-R 2116-R 8196-R 10222-R 8788-R 8751-R 10350-R 10319-R 8775-R 8667-R 3814-R 8651-R 9625-R 4908-RA 4839-RA 5460-RA 11586 9921-R 2232-R 9905-R 7321-R 8831-R 10083-R 11646 8354-R 0623-R 2364-R 9535-R 10711-R 7563-R 1148-RA 3198-R 8189-R 1520-R 8479-R

50003598951 43603029465 40103234774 40003665057 40103596851 40103441373 40103475577 50003639291

3290-R 6304-R 9801-R 10371-R 10183-R 9325-R 9705-R 3510-R

40003885939 40003885708

4420-R 4563-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RBSSKALS Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RC Traffic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RCBS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RCI GULBENE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RD 40” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RD BĉvniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RDS arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RDSA Studio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RE & RE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REA Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rears” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REATON, LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RECEPT-HOLDING LIFTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Reck” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RECTE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REDMARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Refresh” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REGITA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REGTAIM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Reibĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REIKONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REIMIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rekta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REKU-K” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RelatedA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RemBet” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REMIFA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REMIâIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RemKo” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REMM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Remonta celtniecÝbas kantoris” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Remontbĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REMSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Remtals Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REMTEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RENAKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RENBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RENESANSE K” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RENOVA Latvia” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Repull” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RERE 04” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RESA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RESK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Resurss Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REVENITA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÐZEKNES BĈVPROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÐZEKNES CELTNIECÜBAS RAŽOTNE NR.5” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÐZEKNES MELIORÂTORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÐZEKNES NAMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÐZEKNES NAMSAIMNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÑzeknes pilsÑtas DELTA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÐZEKNES SANTEHNIâIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “REZOLS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RF Bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RG Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RGBG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RGR BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RGS Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RH Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RI GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ribetons ceçi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ribetons Rent” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIETUMU LOGI”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003885943 40103495785 40003691454 44603001695 50003684191 45403024162 40003810224 40103344241 40003112106 40103356005 43603042285 40003015277 40003180117 40003500721 40103196947 40003506546 41503041783 40003298618 54103056231 40103329469 41503050837 43603017269 40103365987 40003730658 40103539609 40103571843 40103734143 40003341111 40103432845 40103485170 41203023350

6043-RA 10564-R 0480-R 1123-R 0296-R 8151-R 2867-R 9667-R 2338-R 8535-R 10089-R 3406-R 7848-R 0961-R 7997-R 0019-R 10452-R 3722-RA 10105-R 9034-R 8192-R 1121-RA 8588-R 11176-R 9829-R 11246 11262 1596-R 9040-R 9412-R 5925-R

43603064085 40103626003 40103233923 40003457344 40003403163 40103553886 40103090036 40103744368 45903000128 40103529206 40103179129 40103230217 40003707863 40103338048 50003872601 41503025543 40003611478

11486 10539-R 9740-R 1064-R 0224-R 11151-R 0415-R 11322 1512-R 9658-R 6630-RA 7465-R 0425-R 8645-R 10062-R 2863-R 1065-R

42403019677

4222-R

42403006028

1389-R

42403002609 42403010733

1868-R 2726-R

40003215461

7040-R

52403002691

5490-R

42402007219 50003524011 40003925305 44103060983 40103274368 40002052257 40103417117 41503043040 40103386175 40103214477 40103795970 40103190639

2544-R 8364-R 7913-R 8283-R 8388-R 4169-R 8924-R 6242-R 10405-R 7140-R 11779 10768-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rifs-1/4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Riga Business Agency” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Riga fertilizer terminal” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Riga rent” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Riga Tourism agency” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas Apdares Darbi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas apsardzes sabiedrÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas Bĉvmeistars” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÜGAS GÂZES SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas IndustriÃlais Parks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÜGAS LUKSOFORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas meži” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÜGAS PILSÐTBĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas remonta serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÜGAS TILTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÜGAS ĈDENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÝgas universÃlais terminÃls” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIGHT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIKO RF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIKVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rimako imports-eksports” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rimay” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIMELSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIMTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rinetta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RINS S” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RiPa EL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIPO 2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIPO INTERNATIONAL Ltd” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RISALIT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RISE JE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RisinÃjumu parks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIŠON INTER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ritenis 05” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RITMUS arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ritmus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ritols” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RÜTS R” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RITVIL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIVALDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIVEROS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Riviera L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RIX Dimensija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RK Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RK MetÃls” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RKG BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RL Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RMB One” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RNS-D” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROADEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROADS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Roberta Riekstiïa birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROBOTEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RODER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROGA M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROHE LATVIJ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROJIMEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rolektro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROLMIJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROLVIKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROîI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Roofex”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103432775 50103607381 40103261378 40003629944 40103537114 40103098326

9023-R 10331-R 9236-R 2454-R 11614 2542-R

40003672082 40003716813 50003516531 40003357822 40003249612 40003982628

8594-R 1730-RA3 3848-R 5604-RA 3395-R 9764-R

50003590021 40103732316 40103058501 40003033272 40103023035

2747-R 11336 0583-RA 2095-R 10829-R

40003559736 40103773494 40003478469 40103016048 40103350271 40003582785

9584-R 11734 5176-R 0219-R 8512-R 1673-R

40003672985 40103524571 43603056158 41703005728 52103065791 50003484541 41503000893 41503065917 40103108605

5270-R 9605-R 11173-R 2409-R 10923-R 0132-R 1702-R 11413 11213-R

40003120298 40003598714 40103228176 40003600811 40003325047 50103443681 40103719290 40103189517 40103003433 43402000031 48503009932 42403013941 45403016945 42403022766 40003863804 40103426213 42103009504 40103675511 40103799328 40103230452 40003185400 40003371968 40003701540 40103534160 40003966394 40003948223 40103156893 40003281081 41203037223 40103490627 41703001548 40003428523 41703000612 40003105034 50103090521 50103415531

2812-R 0992-R 7879-R 9536-RA 6959-RA 9092-R 11669 7411-RA 2503-R 0545-R 2055-RA 7899-R 11071-R 10357-R 3852-R 9016-R 1163-R 10775-R 11713 8123-R 1769-RA2 3528-R 1572-R 9681-R 9174-R 8551-R 6988-R 0749-R 8174-RA 9645-R 5110-R 3508-RA 2100-R 2709-R 2622-RA 10743-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

51


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROPLAINIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RORE PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RORES / RV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROSÜBA ZS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROSTOK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROTAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rovas pluss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROYAL BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ROYAL SISTEM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RPA project group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RPRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RR Architects” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RR Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RR.ES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RRB Project” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RRC 8” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RRKP bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RRP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RS Bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RS Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RS84” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RSGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RST SKRĈVPÂæI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RTB Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “R-Tee” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RTU bĉvniecÝbas risinÃjumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rufs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RĈJAKMENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Rullis, ceçu bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RUTKIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RUVANA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “RZ NAMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S & P ELEKTROMONTÂŽAS DARBI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S.A.A.V.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S.A.S. BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S.A.U. 70” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S.G.Plac” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S.O.S. projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S.P. Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S.V.K. Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SA41” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAALS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAAS BUILD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Saava-LV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sab un Ko” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SabSan” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sadalne” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SADARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Safe House” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SagÃde Plus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAKARU BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sakaru bĉves serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAKARU SISTÐMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAKARU UN STRÂVAS SISTÐMAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALACGRÜVAS ELEKTROMONTÂŽNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALANG-P” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALDEKKI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALDUS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALDUS CEæINIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sal-Energo PRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALI SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALTAVOTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALTEM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALTUPE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SALVIKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAMPLING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAMRODE”

52

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

48701008367 47403003366 44103046782 41701007457 40103048062 40003837106 40103506504 44103077246 43603042567 40103565669 40103492350 40103785559 43603047193 40003873179 40103373842 40103227842 45403010533 48503010791 43603030500 40003739568 40103808118 40003811272 40103164161 40103630066 44103074470

7806-RA 3404-RA 5826-R 8729-R 6679-RA2 9570-R 9530-R 10313-R 8163-R 10003-R 9602-R 11867 10035-R 5363-R 8596-R 7829-R 0954-R 2128-R 4654-R 7696-R 11876 9017-R 7588-RA 10373-R 9639-R

40103706243 44103027283 44103042615 40103589101 50103086511 43603012331 40103324279 40103123017

11106-R 4429-R 4986-R 10662-R 3387-R 2929-RA 9751-R 3038-R

40003325032 55403006811 40003915612 40103258522 40003718072 50003697571 40103542261 50003911951 40103334169 40103463898 40003676436 40003747508 40103129768 40003606320 40103806009 41203032245 40003362984 40103695306 40003388729 50003346591 43602008593 40003552278

1024-R 9264-R 11852 8160-R 10514-R 3496-R 10382-R 4715-RA 9159-R 9200-R 5849-RA 9980-R 3620-R 1642-R 11843 7640-RA 0252-R 10972-R 0257-R 0742-R 1950-R 10589-R

40003885746

5114-R

40003868619 47703001650 43603035118 48503001892 48503000026 48503011212 40003440634 40103055793 40103231138 41503011064 44103084981 40103296098 51203009611

4034-R 8695-R 9507-R 0260-R 1355-R 0641-R 0347-R 3142-R 7471-R 2866-R 10664-R 8355-R 1506-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAMS-1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAMULS V.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAN ARKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAN SV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANART” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANCEL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sand Systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sandero” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANDWOOD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANGRALS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SanMar bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANMEISTARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANREMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Santa Monica Networks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANTEHMONTÂŽA D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANTEHNIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANTEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANTEM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SANTEXO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAU” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAULE 5” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SaulesBĉve AV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Savant” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAVEGA LAT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAVEL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAVS meistars” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SAZ projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SB projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SB REAL SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SB5” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SBS Engineering” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Scand Direct” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Scand Roof Construction System AB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Scandinavian wooden houses” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Scanhouse” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SCB ENERGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SCB Latbĉves” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SCB SEMAFORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SCHMIDT & Co” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SCM Latvia” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SD KOMPÂNIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SDS bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SDS PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SEA CONSTRUCTION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Seanora Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Security system service” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SEIKOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SÑlijas EnerÛija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SELVA & LOKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Selva Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SELVILS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SEMANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SÐME CB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SÐME TB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SÐME” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SENBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SEPRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SERVEKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SERVISS MN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Servo Vidzeme” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Servocontrol” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SERVUS PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SESAVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SÑta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sezam Atveries” sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SG LATGALE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SGF Baltic” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SI Systems”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

50003151497 41203010591 40003997426 50003652571 44103043748 44103086094 43603061977 40103291279 40103469528 40003857719 42403017182 41203020053 50002003041 40003503431 40003629130 41503052626 46803002352 42403002187 40003921888 45403012337 47703000250 42403007220 41203043573 40003910121 40003232762 40003338484 40103570458 40103581396 40003689144 40003746644 40003017954 40103353526 42403034074 40103775387

1693-R 2335-R 7248-R 1771-RA 5492-R 11672 11699 8902-R 10802-R 3786-R 2459-R 0136-R 7054-R 3436-R 10902-R 8646-R 1982-R 1320-RA 4903-RA 1971-R 2704-R 0532-R 11623 5934-RA 2903-RA 9711-R 10000-R 10040-R 1136-RA 3749-RA 0939-R 8604-R 11651 11578

40003230526

5440-RA

40103301685 50103234691 40003820970 40103710732 50103797691 50003977031 50003940221 40103390749 41503059323 54103057631 40103516841 40103316498

9068-R 9472-R 2450-R 11083-R 11771 6263-RA 10109-R 10578-R 9687-R 10103-R 9559-R 9820-R

40103563102 45403013328 45403018715 40003331310 40003683071 40103770888 42403018686 40103239875 40103339005 40103011110 40003621495 50103614701 50003054581 40003397971 50103347771 40003749617 40003549259 51703002901 48503011299 40103431089 42403029567 40003487086 40103293496

11409 10156-R 7037-R 8501-R 2925-R 11416 3599-RA 7998-R 11395 2623-R 2395-R 10511-R 9895-R 9969-R 10806-R 8649-R 8817-R 11863 4203-R 10389-R 9772-R 1405-R 9339-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SIBA PROJECT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sidlu Ceçi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sigats” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SIGNE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Siguldas celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SILEN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SILTUMNÜCA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SILTUMS & ENERÚÐTIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Siltums Jums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SiltumtehnoloÛiju DarbnÝca” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SILTUMTEHSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SIM GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Simetreja” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Simols” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Simonta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Simts nami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SinerÛija D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SINOTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sinren” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SINTIJA VAIVADE_ARHITEKTE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Siriha GP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SIVS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SK BĉvvadÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SK CeltniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SK Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SK Lauktehnika” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SK Serviss24” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SK Transports” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKA projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SkÃbarži” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKAL BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKAL PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Skalds” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Skandibus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Skanore” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SkÃrda Jumti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKE BUILDING SOLUTIONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKILLS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKINEST LATVIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Skizo” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKONTO BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKONTO PREFAB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKRÜVERU CELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKS Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKUBS SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SKUBS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SkyLand” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SL un Partneri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SLAID” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SLAUMAR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SLEK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SLIEŽU TRANSPORTBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SM serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SMART COMFORT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Smart Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Smart Design and Architecture” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Smart Energy” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SMART eng” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SMARTBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SMARTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SME” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SMITE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SMP BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SMS Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SNB projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SNIâERSALA”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103421748 44103093255 40003583314 45403001776 50003095861 40003108469 40003001084

9918-R 11705 2535-R 3353-RA 0968-R 10087-R 1483-R

42803001276 44103036801

3720-R 0495-RA

40003986333 42402005862 40103171093 42403032482 45403018999 43603029234 40003777061 41503052043 43603037689 42103030124

8182-RA 0716-R 7020-RA 10414-R 6234-R 6062-RA 3525-R 8431-R 11434 3209-R

40003650668 44103079266 44103077123 40103807269 40103562323 40103561775 42103047991 40103473171 42103050741 45403018537 43603023072 40003978622 40103682458 45403008276 40103229947 43603021052 40003761554

1319-R 11727 10823-R 11827 9964-R 9929-R 7418-R 11549 10762-R 4217-R 11528 6658-RA 10912-R 2444-RA 9323-R 9945-R 6493-R

40103728166 40103113004 40103421184 41503022513 40103411519 40003248848 40003610650 40002075438 40103693964 40103464003 40003970760 43603038379 40003442546 40003162094 40103571203 40103361769

11241 3555-R 11759 8051-R 8980-R 1449-R 4932-R 3127-R 11347 10364-R 6324-R 7167-R 8049-RA2 2283-R 11112-R 8525-R

40103301312 40003570803 40003990998 40103648091

8939-R 8279-R 6744-RA 11139-R

40103553547 40103167365 40103569618 50103694181 40003659578 43603062474 40003389118 40103267328 40103803407 41203040473 40003726027

11138-R 7415-RA 9998-R 11066-R 7659-RA 11296 1089-RA 7911-R 11663 9424-R 6708-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SNL GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SOBUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Solar M Pro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Solidex” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SOLLIER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SOLUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Solution Expert” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SONO PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SP BĉvniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SP metÃls” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Spark Pro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPATIUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPECCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPECENERGO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPECMEISTARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Specteh Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPERO SK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPKB OÂZE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sporta halle” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPRIEGUMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPRINTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPS-UNE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPT DIZAINS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Spuru projekti-jumti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SPX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SR Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SRT ELEKTRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SRV & F” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “S-SistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SSPB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ST projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ST risinÃjumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STAKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STALKERS K” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STALKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STAæI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STARBAG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STARK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Starling” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STARS MET” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STARUNET” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STATIO ARHITEKTĈRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STATIO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STATS INCOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STATUS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STAYSAFE SECURITY SYSTEMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ST-Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Steel Constructor MM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “steelandglass” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Stiegrošanas serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Stienis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Stikla dizaina grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Storex Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Storm 5” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Strauteks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STRAUTIîI ES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STRC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STROY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Structural Designers Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Struktur ingenior” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Struïãkrogs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STUDIJA AB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “STUDIJA V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Studio Hermansons” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Studio Perfezione” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Stĉrakmens D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SUIS-RÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SUNLIGHT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SUNLIGHT-BĈVE”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103719125 40003145446 40103627441 40003642656 48503013321 40003368099 40103246078 40003590636 40103645377 42403015444 40103404697 40003901010 40003622823 40003284586 41503022829 40103275132 41503026341 41503049679 40003579198 40003332710 40103010666 46803001249 40003001050 40003378148 40103364977 40003637852 40103259246 40103650363 40103763528 40003950336 40103428515 40103501263 40103707075 40003991546 40103261950 41203008807 40003746625 49503004934 40003978092 40103481198 53603053581 41503001136 40003970008 40003607152 40003478331 40003841559 44103083632

11228-R 0140-R 11006-R 4552-RA 11600 10571-R 7591-RA 0626-R 11333 11145-R 9240-R 4608-R 1226-R 0381-RA 0965-RA 11840 6667-RA 8951-R 1531-R 2999-R 0688-R 3384-R 2258-R 10818-R 10681-R 8023-R 8169-R 11068-R 11513 10628-R 9229-R 10996-R 11158-R 6209-RA 8070-R 2386-R 6636-RA 10649-R 7361-RA 10312-R 10822-R 7293-R 10606-R 3824-R 0632-R 9678-R 10813-R

40003082865 40003908061 40103340860 40103413079 40103649383 40103627742 40103689511 40103553922 40103426251 40103623844 40103326161 40103809804 40103553551

3937-R 5183-R 8538-R 11291 11001-R 10420-R 11233-R 10209-R 11773 10644-R 9443-R 11743 10139-R

40103334987 40103529954 41203022868 40003661553 40003474946 40103376232 40103355601 40003584199 40003181822 40003618264 40003963171

8383-R 9683-R 4274-R 1806-R 8490-R 9638-R 9091-R 10131-R 2696-R 1242-R 5659-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

53


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SUNSET DIZAIN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SUPER BEBRIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Sustainable building systems” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SV Baltijas projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SV CONSTRUCTION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SV Management” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SV SILTUMTEHNIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SVENTE HOLDING” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SWELL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SWM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SWS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SYLAMDUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SZ Birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SZK T” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SZK un Partneri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SZK/Z” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SZMA 4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SZMA R” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “SZMA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ŠAFRANS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ŠAKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ŠâÐRSTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Šlejfs-1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ŠREJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Švarcsbĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “T BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “T.I.P. BĈVPROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TAG bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TAKTILA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Taku meistars” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TÂLBERGS & KO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TALCE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TALIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Talsu BIO-ENERÚIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TALSU MELIORATORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TAP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TAPT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TARAKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TARGET Industrial Corporation” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TARIS RÝga” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TAUPI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tavs Koka Nams Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TAVS LAIKMETS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TAVS NAMS & I.P.I.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TBM-MAIGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Team Management Latvija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEAM PrefabTec” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Team T” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEAP Engineering” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tecnolines” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TecPro Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TECTUM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Teeja” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEHBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tehline” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEHNISK BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tehnisko konsultÃciju birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEHNOBĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEHNOPLUS” SABIEDRÜBA AR IEROBEŽOTU ATBILDÜBU “TEHNOVERS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tehnovita” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEIKAS BĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Telde” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TELEKOM SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TELETEK Trade” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TELMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEMIC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEMPLEKSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TERMEX”

54

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103420189 44103021882

9986-RA 1175-R

42403030848 40103284332 40103295425 40103815779 40103706671 41503035804 50103198441 41503036068 40103256019 40103294472 40103328478 40103601955 40003930734 40003930698 40003074374 40103737559 41502003093 41503023311 40103649311 40103385926 42103030285 42103022502 50103536591 40103478889 50003679241 40103622425 40103166707 52103062761 40003164199 40003133979 40003335100 46103004471 46103004984 42103059990 40103459002 40003994345

10433-R 8148-R 8071-R 11756 11101-R 1847-R 6928-R 9184-R 8714-R 11612 8470-R 10251-R 5014-R 5013-R 1503-R 11310 1199-R 6891-R 11522 10091-R 11453 1655-R 10460-R 9567-R 2749-R 11130-R 6361-R 10358-R 3034-RA 3378-R 1429-R 2571-RA 0143-R 10278-R 10154-R 8637-R

50003101871 40003651485 41203029207 40103550216 40003522269 40003232866 44103038855

2574-R 1773-R 8698-R 9821-R 9550-R 1414-R 8062-R

41503058012 40103595358 40103609431 40103816562 40103191992 40103421042 40003061967 40103449803 41503049433 40003787214 40003496182

11410 11598 11261 11799 11240 10513-R 4496-R 9942-R 10800-R 1638-R 3447-RA

50103464931 40003428928 40103171322 40003594676 40003726224 40103409764 40103453743 40003131821 40103202995 40003490137 40003823479 50003775541 40003957349

10018-R 2339-RA2 9237-R 0360-R 3295-R 10767-R 9368-R 7318-R 7019-R 0481-R 3154-RA 7975-R 10191-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TERMINATORS BALTIC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Termo AVS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Termo-Eko” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TERMOLAT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TERRA HOLDING LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TERRA SOFIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TERRATECH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TESLA ltd” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tesla Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tesla Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TESLA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TETÜDA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TEXO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TGME” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “The First Construction Company” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tidy up LabiekÃrtošana” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tieši laikÔ SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TIKEM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TÝkla Eksperts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TILBRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TILIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TILPUMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TILTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Timaks bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TIMERMANIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TIMO-Design. Timber Module Solutions” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tinastaka” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TÜRAVOTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tirreli” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TIVO BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TMB Elements” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TNBC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tomex bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tomus” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TOP MV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TOP PLANT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Top Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TOPAVEKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TORBUD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TORENSBERG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TORIS F” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TORROS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TOTAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TOTUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tower Investments” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TRANSBĈVPROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TRANSEV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Transportbĉvju konsultÃcijas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TREIMANIS UN SABIEDROTIE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Trendfor” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Treve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TRIOL” SABIEDRÜBA AR IEROBEŽOTU ATBILDÜBU “TRÜS NIANSES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TrÝs Robi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TRODA-PC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Troja” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TSBK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TSF D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TSM Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TSV Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TTETRA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TTT Pluss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TUGALEV LTV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TUKUMA ENERGOCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TUKUMA NAMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tukuma siltums” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Tukuma ĉdens” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TUN”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103303224 40003067404 40003637833 40103306998 40003633136 40003771552 40003969371 40103331603 40103346897 40103436300 40003921869 40003559933 40003875095 40103655182

8636-R 0453-R 11529 10753-R 7764-R 8310-R 11749 10153-R 9299-R 10311-R 6423-R 9358-R 4232-R 10793-R

40103486829 40103821987 40103759626 41203014790 43603032107 40103142963 44103008047 40003016145 50103005351 40003859230 40003750457

9343-R 11823 11451 8562-R 10290-R 8728-R 5751-RA2 3052-RA 2124-R 10785-R 0157-RA

40103623789 45403028732 42401016604 40103668435 40003756888 40003628968 40103600964 40103580545 40003993674 40003717715 40103430702 40003828372 40103741893 40003632431 40003831936 40003277315 40103768332 40103042040 43603033117 40003736576 40003430829 42403020642

11047-R 8914-R 10375-R 10816-R 0438-R 10701-R 10333-R 10055-RA 6297-RA 5069-RA 9296-R 9523-R 11238-R 2865-RA 7114-R 3167-R 11407 2047-R 5903-R 5411-RA 3572-R 10302-R

40103193993

7135-RA

40003337972 40103343744 50103570731 40003650348 46601010827 40003824084 40003893796 40003093873 50103646961 41503025810 40103628466 40003685689 40103332007 40003991300 40102000637

6617-R 8508-R 11053-R 2625-RA 5031-R 2962-RA 5254-R 11166-R 10705-R 2738-R 10435-R 10837-R 9015-R 5964-R 0166-RA2

40003227102 40003397810 49203001267 49203000859 40103432559

1333-R 3016-RA 7429-RA 2152-R 10726-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TURSONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TUTOR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TVA Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TVA RESOURCE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ĉ.K.A” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UBB Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UBB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UCENI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ĉdens RÝgai” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈdensBoss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈdensdÃrzs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈdensnesÑjs Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈDENSNESÐJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈDENSVADA UN KANALIZÂCIJAS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ĉdris” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UFB Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UG Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UG Tech” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UGD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UÚIS ŠÐNBERGS, ARHITEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈK Meistars” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UK SistÑmas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UK SISTEMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈK sistÑmu projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UKinženieris” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UKKI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈKS TÝkli” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ĈKS-PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UL nami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ULDIS BRIEDIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ULLE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ULRE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ULVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UMD Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Undra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UNI RL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UnioPro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UNISTEEL GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Uno Grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UP BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UPB Nams” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UPB Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UPE CSD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UPPE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Urbšanas centrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “URIKON” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “US & L” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “USO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UT PROJEKTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “UTILITAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Užavas Celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V & M BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V SERVICE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V un V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V.J.M. BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V.O.D.C.” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V.T. Line” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V8” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VA Holding” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAIDO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAIROGS-M” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAIVARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VÃjstrÃvas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAKO-APDARE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAKS Serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAKŠA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ValdemÃra PasÞa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Valdeos” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALDIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALEAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALEINIS UN STEPE”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003010053 40103275999 43603024754 40003750156 40003838794 40003950389 50003557031 50003725771 40103770430 40003442921 40003807991 50003917051 40103028992

0841-R 9676-R 2489-R 1147-RA 3332-R 5426-R 2483-R 4451-R 11525 0323-RA 3208-R 8076-R 2906-R

40003427000 43603037458 42103032750 40103431318 40103588731 44103061175

1346-R 7939-RA 1313-R 9281-R 10908-R 8882-R

40103087040 40103267949 43603040636 44103095538 40103600682 40103424316 40003977383 40003655970 40003706393 40003589035 50003178881 40103614555 40003533239 41203026836 43603060825 44103085987 40003387899 40103520527 40003876014 45403011505 40103589686 42103041363 41203030418 40003911023 43603039675 40003555490 40103642559 40003263457 48503022396 40003772882 42403012306 44103088589 44103057521 40003920717 40003835463 42403032196 40103334652 40103317703 40103463332 54103048111 52103047391 40103020077 42402001428 44103069747 40003950478 40003253707 42403009541 40103220806 40103608972 43203000229 44103069060 40003302383

2447-R 7832-RA 7853-RA 11839 10203-R 10418-R 5806-R 3205-R 0993-RA 2774-R 1635-R 10320-R 6798-R 3405-R 11069-R 11654 1813-RA 9540-R 8398-R 5422-RA 10752-R 5042-R 9627-R 9968-R 7700-R 3407-RA 11226-R 3449-R 11178-R 1212-R 1562-R 11181-R 7778-R 7493-R 5937-R 10368-R 8406-R 8278-R 9692-R 11118-R 8429-R 4407-R 6157-RA 9293-R 5368-R 0441-R 8059-R 11503 10276-R 2514-R 9162-R 3733-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Valentine.LV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALERI & KO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Valger arhitekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALGUND” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vallis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALMEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Valmieras celtnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Valmieras domradis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALMIERAS SILTUMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VALSAN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VANGAŽU ELEKTRIâIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VANPRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAP Lider” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAR & PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VARIANTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Varikon” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VÂRPA AGRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Varpa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VÂRPA” Tukuma rajonà SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Varsla” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VA-teknik RND” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VAZGIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VB BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VB GROUP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VB projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VBPROEL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VBS BĉvniecÝba” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VEC” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VEGNAS GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Veisbergs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VÑja ziedi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VEK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VEKTONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VEKTORS PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VEKTORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VEKTORSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vektrs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Veldrums un Partneri” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VELIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VELSENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VELVE M.S.TEHNOLOÚIJAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VELVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VENKONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vent Eco Project” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ventaplast” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VENTARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VENTCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VENTEG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VENTIS SV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ventklios” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VentmontÞa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ventspils metinÚanas rĉpnÝca” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VENTUS BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Verazh” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VERNE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Verstis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VERTESS UP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vertex projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VertikÃle” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VeselÝbas aprĉpes nekustamie Ýpašumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Veskor” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VÐSMA 3” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VESTA ABM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Veton trast” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VGD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VHC SERVIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIA 1”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

50103772221 40103231195 40103494012 40003830555 40103578875 40103569548 45903001636 40003095889 44103070089 44103033627 44103035986

11719 7542-R 10298-R 3176-R 10133-R 9990-R 0496-R 2169-R 10720-R 5649-R 0047-R

40003283735 41503039331 50103166361 50003225851 41203000837 44103045467 48503009311 55903001411 49203001676 41503038567 40103733951 41503020207 40103714556 40003848491 40103533911 40103653001 40103648477 41703004883 44103072624 40003627981 40103422993 43603051428 40003808516 40003284459 40003354258 42402001574 43603063662 40003438362 40003875061 40103374621 40103029837

4394-R 3653-R 8313-R 1267-R 2819-R 7538-R 10637-R 0353-R 10814-R 2814-R 11204-R 0888-RA 11079-R 10710-R 11807 11054-R 10587-R 2610-R 9402-R 4528-RA 9515-R 10607-R 9943-R 3135-R 9060-R 0994-R 11671 6904-R 5035-R 8599-R 3227-R

40003351482 40003064412 40103651424 40103571491 41203051710 40003722307 41203000659 51203034341 40002069785 41203017886 40003550421

11557 2981-R 10536-R 10476-R 11814 6819-R 0107-R 7072-R 2068-R 8995-R 1294-R

40103348084 50003911561 40103530224 40003570697 43603032164 40103457919 40003842450 40103085567

10027-R 6352-R 10661-R 2071-RA2 5215-R 9435-RA 3591-R 0684-R

40103174812 42403027354 41203005410 40003384695 41503053265 40003440812 40103386067 44103012199

7272-RA 8853-R 11355 4066-R 11879 4256-R 8722-R 0689-RA

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

55


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIA Design Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIA MEŽS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Viamix” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vianova” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Viaplasts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDA PLUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Videoprojekts Baltija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDES ARHITEKTĈRAS STUDIJA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDES BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDES EKSPERTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vides faktors” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDES KONSULTÂCIJU BIROJS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vides Konsultantu AÛentĉra” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vides pakalpojumu grupa” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vides tehnoloÛijas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vides un Úeo projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDZEMES ENERGOCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDZEMES ENERGOEFEKTIVITÂTES CENTRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIDZEMES ENERGOMEISTARS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIENS ASTOîI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Viesturu rapsis” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIGO BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIJA VIP” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Viki NS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIKIT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIKOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vikomakss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIKOND D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIKOND-CELTNIECÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VILAR” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VILARDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VILIS UN D” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VILLA ZAæ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VILLARÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VILLAS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIMAX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VINCENTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VINHART” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIONA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Viors” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ViPelektro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIRES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Virte TehnoloÛijas” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “virtu” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VISA 9” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Visi nekustamie Ýpašumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VISKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VISKOM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VISSA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIT BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VITA V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VITARH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vitera” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ViTNiK energofirma” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VÝtola projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vitten” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ViVa elektro” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIZA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VIZARH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VK Bĉvnieks” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VK plus VK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VKH Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VKRB”

56

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003858112 40003684202 40103350322 40103387753 40103552128 40003356672 51503040671 50103036991 40103322206

3822-R 1879-R 8540-R 9612-R 9933-RA 0725-R 9461-R 2066-RA 11803

40003358438 48503021244 44103030669 40003654848

1607-RA 11277 0231-RA 2003-R

40003282693

9104-R

40003786280

2891-R

40003244831 40003750495 40103268060 51503019801

2827-R 0272-RA 11352 3425-R

44103008831

0421-R

44103044175

4413-R

44103048995 40103412800 40003685316 40003904159 42402001682 40003714032 40103538088 40103079611 50003163481 40103317012 40003668547 40103048626 42403016774 40003379641 40103044499 50003957181 49001002903 40103185572 40003032169 40003286572 40103151330 41503042308 42403023916 40003870647 44103052685 40003723919 50003357701 45403007209 57403004611 40003669311 40003107904 44103037968 45901000053 40103426694 40103554415 40103793185 40103419423 40103437927 40103233209 41503010853 40002005619 40103683754 47403002731 40103737775 40003849196

6668-R 11307 11539 4503-R 2462-R 2008-R 9709-R 11870 3696-R 8350-R 3931-R 2431-R 0114-R 4655-R 2668-R 10256-R 0104-R 6796-RA 3440-R 0908-R 2553-R 9573-R 7352-R 4175-R 8223-RA 0502-R 1434-R 3511-R 2899-R 6057-R 8822-R 4099-R 2974-RA 9013-R 11474 11648 9647-R 9079-R 9950-R 1476-R 3442-R 10825-R 3699-R 11250 3858-R

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vladimko” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VLAINS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VLK 21” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VLV BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vman” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VMR Ceçi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VMS Group” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VND 2” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VOKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VOLBER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Volko bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VOLLESS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VOLTS-1” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VORTEX TECHNOLOGIES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V-osta” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Vox Unde” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VP birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VRG PROFIL” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VSA SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VSD serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VSKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “V-studio” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VSV BĈVE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VTS Bĉve” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VTV 14” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VULTUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VV CONSTRUCTION” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VV PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “VVD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “W.T.T.-1 DHS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Warss+” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WATER SER” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WATEX” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WDT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WESEMANN” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WESTAKTIV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WESTHAUS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WESTNORD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WHITEHOUSE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WIKO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WINDOWS FACTORY” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Wishes agency” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WITTEVEEN+BOS LATVIA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WOLVES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Wood ART.LV” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Wood construction, building” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WOOD INDUSTRIES” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Wood Panel Houses” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Woodtrans” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Word” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “WSH Solution” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “XEL Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “XTM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “YGNIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Z4” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Zaçais bÑrzs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZaçÃs Vides serviss” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZANITS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZArch” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Z-Comerc” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZDZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZE Projekti” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Zeikats” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZELTA VÂRPA 7” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZELTA VÂRPA AGRO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZEMGALES BĈVSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZEMGALES MELIORÂCIJA”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103785192 40003456264 40103799309 40003552189 43603053132 40003986884 44103055677 40003346848 50003216331 55403032481 44103078307 40103173395 51203003591

11555 1772-R 11693 0176-RA 9739-R 9094-R 10815-R 2672-R 7821-R 10522-R 9994-R 8650-R 1904-R

40003979384 40103442326 43603057172 40003676510 40003797585 40103185445 40103624534 40103262570 40103551141 40003544228 40103707431 41503059107 40103330491 40103382648 50003794631 40003969969 40103730141 44103055272 40003552846 40003712811 40103283676 40003140237 43603055472 41203027282 45403010586 40103223944 40003702372 40103360284 44103055840

6243-RA2 11775 10449-R 0473-R 3803-R 7798-R 11268 9934-R 10565-R 2168-R 11338 10935-R 11157-R 9366-R 3695-RA 6627-RA 11552 7343-R 0134-R 1697-R 8857-R 3111-R 10126-R 8832-R 0491-R 9303-R 9090-R 11304 10150-R

40003353498 41503062520 40003442847

4861-R 10270-R 10440-R

41203032029 40103253281 40103666769 40103316040 40103544205 52103047781 45403031770 40103487769 40003351567 41503052062 40003656675 40003159304 40103448189 40003644712 40103430399 40103566912 44103026080 50103639781 40003885835 43603040301 43603018226

6597-RA 8904-R 10721-R 10531-R 11184-R 7296-R 9755-R 9399-R 9966-R 9609-R 5291-RA 3717-RA 9223-R 11850 10001-R 9996-R 2723-R 11380 5966-R 7761-R 4455-RA

43603022679

8738-R

43603007218

3680-R


Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Zemgales projektu birojs” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZEMGALES TEHNOLOÚISKAIS CENTRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZENICO PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Zeptop Construction” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Zeta tehnoloÛija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZGGG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Zibenszeççi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZIEMEæKURZEMES DROŠÜBA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “Ziemeçu nami” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZIKURÂTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZILUPES LTD” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZIP LK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZIPA BĈVNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZJ GRUPA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZZ Projekts” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ŽOGU FABRIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Âboltiïa bĉvuzïÑmums “AG” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu AknÝstes firma “Silupe” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu AL Solutions SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Andra StaçÛa firma “ELEKTROREMONTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu arhitektĉras un celtniecÝbas firma “SINTARH BĈVEKOMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu arhitektĉrasceltniecÝbas firma “SINTARH” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu bĉvfirma “CEæI UN TILTI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu bĉvuzïÑmums “Kopne” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu CBF “æ-KO” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu celtniecÝbas firma “KVADRS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu celtniecÝbas firma “M UN V” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu celtniecÝbas firma “MÜTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu DEVRE SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Eco grÝdas SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ES kvalitÃte SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Ferrotherm SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “DUNTE-ALS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “ELEVATORS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “GALART” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Firma “KONSTANTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “ROBIS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “SÂRUMI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “SPRIEGUMS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “TIKA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu firma “TRIZ” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu GLUDA SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu inženiertehniskà “PB RÜGA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu JUMTU SEGUMU CENTRS SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu komercfirma “HORIZONTS PLUSS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu komercfirma “MEGAPOLISSERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu komercfirma “STIEGRA N” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu Ludzas pilsÑtas firma “STRÂVA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ProjektÑšanas birojs “Elektriskie risinÃjumi” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ProjektÑšanas birojs “TrešÃ dimensija” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu projektÑšanas bĉvniecÝbas birojs “DC PROJEKTS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “GB SERVISS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “JANA”

Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

43603023212

0240-RA

40003013740 40003272712 40103472250 50003517081 40003219482 42103039994

0588-R 1053-RA 9464-R 4957-RA 5217-R 7638-R

41203024267 40003857263 40003573852 46803003381 40103293528 40003672538 40003892095 40003860121 50103245591

10874-R 10925-R 0527-R 2210-RA 9259-R 7504-RA 5971-RA 6574-R 8084-R

40002001373 45403004876 40103306606

0665-R 1625-R 10393-R

50002037531

5758-R

40003429745

0883-R

40103025017

0298-R

42403006225 41203004580 40003196584

1331-R 1388-R 4021-R

40103016090

0462-R

40003150841

2702-RA

40103040853 40103568218 40103739776 40103587505 40103691770 40003169069 43603004495 40103093386 41703001675 40103156573 49503002365 49503000720 50003193931 40003239173 40103659076

3093-R 10403-R 11744 10195-R 11371 5034-RA 0406-R 1669-R 0262-R 0760-R 8504-R 2769-R 2698-R 3199-R 10782-R

40003045248

5306-R

40103513737

9506-R

40003537601

11660

41503019157

10488-R

40103151260

10387-R

46803001465

3819-R

40103648848

10604-R

41503041406

4698-R

40003440850

2582-R

40003277438

1525-R

40003205270

0394-R

Nosaukums SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “JÂNIS UN PARTNERI” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “LEBENS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “NIK” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “SLODZE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “TITÂNS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “TRANSCELTNIEKS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu ražošanas komercfirma “ZGS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu RÝgà “BARM” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu RÝgas firma “PAMATS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu RÝgas rajona “KOPF” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu RÝgas ražošanas komercfirma “VETRUNGE” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu SIA “CILDS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu SpecializÑtà celtniecÝbas-montÞas sabiedrÝba “Dzirnakmens” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu V2 ENERGY SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu VentspilÝ “T-VITA” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu zinÃtniskÃ, ražošanas un komerciÃlà firma “GREIN+” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu zinÃtniskiražošanas apvienÝba “ELLAT” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu, Dizaina centrs “BARB” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu, firma “FRONTONS” SabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu, transporta celtniecÝbas uzïÑmums “BTC” SabiedrÝbas ar ierobežotu atbildÝbu “Arhitekts Druvis Dobelis” SabiedrÝbas ar ierobežotu atbildÝbu “GRODI” Saliena Infrastructure SIA SIA “”Ventspils nafta” terminÃls” SIA “2 AB” SIA “2727” SIA “2A Bĉve” SIA “2A2” SIA “3 T” SIA “4 b.e.e.” SIA “7 Arhitekti” SIA “8IO” SIA “A GRUPA” SIA “A InvestÝcijas” SIA “A PROJEKTS” SIA “A. & V. Celtnieks” SIA “A. V. E. plus” SIA “A.D.H.” SIA “A.G. builder” SIA “A.L.C. BĈVE” SIA “A.M. BruÛis” SIA “A.R.design” SIA “A.R.T. projekts” SIA “A.S. SistÑmas” SIA “A.VEIDEMAîA PROJEKTЊANAS BIROJS” SIA “AB BĈVNIECÜBA” SIA “AB Centrs” SIA “ab intra” SIA “AB Overseas” SIA “ÂBOLS” SIA “ACB SYSTEMS” SIA “ACV STATUS” SIA “AD Bĉve” SIA “AD CELTNIEKS” SIA “Admira” SIA “AEG BALTIC INDUSTRIAL ENGINEERING” SIA “Aerowind” SIA “A-ES Group” SIA “AEZ” SIA “AGE tehnoloÛijas” SIA “AGM PROJEKTS”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40003272869

0973-RA

50003179251

3646-RA

40103041505

0046-R

40103081457

1017-R

40103007007

1668-R

40103010914

0038-R

40003287347 40003067423 40003045568 40003231837

9395-R 4843-R 1469-RA 1478-R

40103021053 40003729790

0782-R 2588-R

40003018837 40103669816 41203006632

2149-R 10763-R 1454-R

40103071957

11186-R

40103005379 40003032883 40003504263

3522-R 9270-RA 3065-R

40103085054

3134-R

40003601639 40103072581 40103524406 41203019923 50003299901 40103243620 45403031520 50103771851 40003398888 40103669322 40103465850 50103318611 40003339352 42103033722 42103021193 40003600582 40103180679 40003955437 40103791165 40003942057 40003853191 40103316360 40003954817 40003289780 40003323883 41203031752 41203009766 40003981393 50003973171 40003935515 40103799953 40003749496 42103043400 44103047877 41503043089 40103797469 43603051926 40103204178 40003536220 40003991264 50103166751

0568-R 3182-R 11670 10081-R 2811-R 9334-R 9286-R 11674 3433-R 10958-R 9268-R 9809-R 9272-R 7366-R 1383-R 3751-R 8704-R 7052-R 11572 5599-RA 6276-RA 8674-R 6052-RA 1315-R 4374-R 5933-R 10595-R 5843-R 9295-R 5651-R 11831 0308-RA 6314-RA 11368 5606-R 11645 11616 7350-R 3036-R 8411-R 6298-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

57


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

58

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “AGMS SERVISS” SIA “Agrobĉve” SIA “Agrofirma “TurÝba”” SIA “AGROSERVISS B” SIA “AI PROJEKTS” SIA “AIBI” SIA “AIG-konstrukcijas” SIA “AIKOLTD” SIA “AIMASA” SIA “AIRAMS R” SIA “Airbox” SIA “AirVent 98” SIA “AIVA PLUS” SIA “AIZPUTES CEæINIEKS” SIA “Aizputes dzelzsbetona rĉpnÝca” SIA “A-J Energobĉve” SIA “AJ meistars” SIA “AJ-Bĉve” SIA “AJS Projekts” SIA “AJURS” SIA “AK Consolis” SIA “AKCEPTORS” SIA “AKVA V” SIA “Akvaleks projekts” SIA “AKVAMETRIJAS” SIA “AKVEDUKTS” SIA “AKVILONS Z” SIA “A-Land” SIA “ALBEMA” SIA “ALED PRO” SIA “ALEJAS BĈVE” SIA “ALEKS Plus” SIA “ALEKS SV” SIA “ALFA 1” SIA “Alfa Construction” SIA “Alfa-elektro” SIA “ALITRANS” SIA “ALIZA DIZAINS” SIA “ALKOR bĉve” SIA “ALKSNIS” SIA “ALLTRADE LV” SIA “ALMAX” SIA “Almont” SIA “ALP-RISKS” SIA “Alta Bĉve” SIA “ALTCON” SIA “ALTE Deksne” SIA “ALTI A” SIA “ALTINGS” SIA “ALUKON” SIA “ALVA BĈVE” SIA “ALVAD” SIA “AçjaNs” SIA “AM BĉvvadÝba” SIA “AM Investments” SIA “A-MANTS” SIA “AMARS” SIA “AMATEX” SIA “Amber Building” SIA “AMC bĉve” SIA “AMELA 1” SIA “AMG GRUPA” SIA “AMG montÞa” SIA “Amicus” SIA “Amis T” SIA “AMUC-D” SIA “ANBI AB” SIA “ANBI BĈVE” SIA “Andersonu arhitektu birojs” SIA “ANMI Bĉve” SIA “Anodam” SIA “ANREX”

40003780822 53603036191 47703000195 43403001091 50003982901 40003340192 40103229913 40103211381 44103032138 40103438458 40103565885 40103669318 44103013851 42103000806 48503009237 42103054067 42103048785 40003708500 40103531982 42103035649 40103787899 44102019664 52103038971 40103649400 42103021070 40003236340 44103043061 52103037961 40103207206 48503015943 43603026914 40003581953 43603010792 42103024359 40003755702 40103037622 40103205652 40003972117 45403017692 40003034757 40103619548 40103561065 50103485331 40103008040 40103718219 40003877382 40003746127 40003385224 43903002192 40003826920 40003915190 40103449752 42103030177 50103669131 40003996702 40103821135 40003594661 40003964571 41203038178 40003981849 42103053199 43603053861 42103044603 40003740228 40103187342 41503057197 40103643997 40103582160 48502004228 40103573384 45403028592 40003960955

6858-R 6451-RA 3031-R 2873-R 5878-R 11116-R 7541-RA 9397-R 1195-R 9483-R 10638-R 10947-R 10521-R 1724-R 9383-R 8753-R 7626-R 1511-R 9665-R 8005-R 11681 6951-R 7408-R 10544-R 3473-RA 9198-R 4111-R 3401-R 7790-R 9961-R 4931-R 2330-R 1758-R 1696-R 5873-RA2 0967-RA2 11098-R 7379-R 3900-R 2997-R 10941-R 10341-R 9359-R 1894-R 11100-R 4057-R 11317 2270-R 4491-R 4619-RA 11358 10204-R 6380-R 10713-R 9321-R 11824 6750-RA 9630-R 8425-R 9320-R 10111-R 9796-R 7159-RA 7745-R 11129-R 11384 10699-R 10069-R 6851-R 10036-RA 9886-R 5564-R

SIA “APAKŠZEMES INŽENIERU KOMUNIKÂCIJAS” SIA “Apets” SIA “Apkure EV” SIA “Apola-D” SIA “AR Metals” SIA “AR Structural Solutions” SIA “ARCANE” SIA “ARCHE” SIA “Archi Construction” SIA “ArhCom” SIA “ARHIS ARHITEKTI” SIA “Arhitekta A. Graumaïa birojs” SIA “Arhitekta Âbola birojs” SIA “Arhitekta Edgara BÑrziïa birojs” SIA “ARHITEKTA G.VÜKSNAS BIROJS” SIA “ARHITEKTA IMANTA TIMERMAîA BIROJS” SIA “ARHITEKTA J. POGAS BIROJS” SIA “Arhitekta K.Riekstiïa birojs” SIA “Arhitekta Raimonda Dimsona projektÑšanas birojs” SIA “Arhitekte G.KursÝte” SIA “ARHITEKTES L.SAŠKO BIROJS” SIA “Arhitektes S.Tožes birojs” SIA “Arhitekti Ârgaçi” SIA “Arhitektonika un Dizains” SIA “ARHITEKTONIKA” SIA “ARHITEKTONISKÂS IZPÐTES GRUPA” SIA “Arhitektu birojs ARTEKS” SIA “Arhitektu birojs MG arhitekti” SIA “ARHITEKTĈRA UN VIDE” SIA “Arhitera” SIA “ARIS BĈVE” SIA “ÂrÝtes” SIA “ARJI” SIA “ARK BĈVE” SIA “ARKO BĈVE” SIA “ARKTOSS” SIA “ARMAT” SIA “ARMOSTIL” SIA “ARP.RÝga” SIA “ARPOS” SIA “ARRA” SIA “ARSA-1” SIA “ART BETONS” SIA “ART FUNDUS” SIA “Art Terra Project” SIA “Articom” SIA “Artifex DK” SIA “ARTRIS” SIA “ARVESS” SIA “ARVINT” SIA “ARX Baltic” SIA “As & T” SIA “ASD TONIS” SIA “Askats” SIA “ASPECTUS” SIA “assertio” SIA “ASSETS AD” SIA “ASSVE” SIA “ASTROS LTD” SIA “AUCES MELIO” SIA “Aukstuma Serviss” SIA “AUSMAS SERVISS” SIA “AUTOCEæI” SIA “AV bĉves” SIA “AV Bĉvnieks” SIA “AV Projektu birojs” SIA “AVA TERMO” SIA “AVERA” SIA “AVERIX” SIA “AVIS” SIA “AVK BĈVE” SIA “AVK PRO”

40003004593 52103041261 40003611016 40003215620 43603052762 43603065108 50003680541 40003840089 42803001098 40103563761 40003026957 40003951420 40103562662 40002009377 42103000401 49502000386 40003193183 43603013407 40002085332 48702001737 40003099880 41203027210 40103253154 40003575317 40103243832 40003041528 43603023763 40103494972 43603016278 40103614057 40103617227 45404005135 40003401478 41503054241 40103414021 43603013587 50003289621 40003663840 50103812721 40003983676 40103069488 42103029572 44103037845 40003867030 40103558262 40103232203 40103796124 40003878000 40003755859 41503041213 40103546757 50103410411 40103246133 40003986600 40003866567 40103694565 40003575143 40003581578 41203024479 48503022377 40003818891 44103081608 40003069161 40003784345 42403024682 48503022038 40003298533 42403021807 40003908644 41203001090 40003248176 40103581409

4572-R 5107-R 0971-R 1352-R 11220-R 11708 0063-R 5199-R 3757-R 9971-R 2418-R 5584-R 9907-R 3238-R 3622-R 0117-R 3424-R 10347-R 5113-R 1337-R 0218-R 6836-R 8654-R 2142-R 7955-R 2326-R 0032-R 9446-R 2040-RA 10386-R 10472-R 2882-R 0580-RA 8756-R 9724-R 1268-R 2478-R 1701-R 11835 7568-R 5918-R 0578-RA 1349-R 5305-R 10221-R 9073-R 11594 4421-RA 9408-R 7431-R 9939-R 10279-R 8572-R 6066-RA 4433-R 10930-R 3159-R 1542-R 0161-R 11306 7121-RA 10280-R 4823-R 4312-RA 9379-R 10985-R 4820-R 8548-R 4616-RA2 2375-RA2 0092-R 10140-R


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

SIA “AVK TÝkli” SIA “AVOTIîI” SIA “AWARD” SIA “AWD Tehnika” SIA “A-Z MontÞa” SIA “AzurÝts” SIA “BabÝtes bĉve” SIA “BALGA” SIA “Balors” SIA “BALT DIZARH” SIA “BALT SPEKTRS L” SIA “BALTBĈVE” SIA “Baltic Builder Group” SIA “Baltic Builders Alliance” SIA “Baltic Construction Company (BCC)” SIA “Baltic Construction Management Company (BCMC)” SIA “Baltic Contractor” SIA “BALTIC DOORS SYSTEMS” SIA “Baltic Energo” SIA “BALTIC FUR FARM CONSTRUCTION” SIA “Baltic International Construction Partnership” SIA “BALTIC OIL MANAGEMENT” SIA “Baltic Security Service” SIA “Baltic Trailer Service” SIA “BalticEco” SIA “BALTIJAS BĈVNIEKS” SIA “Baltijas jĉras ÛeoloÛijas centrs” SIA “BALTIJAS URBÐJS” SIA “BALTMET GROUP” SIA “Baltpile” SIA “BARKA 2” SIA “BAROX RB” SIA “Bastions Apsardze” SIA “BauArt” SIA “BAUBILD” SIA “BAULAT” SIA “Bauplan Nord” SIA “BAUSCHMIDT” SIA “BAZALTS” SIA “BBBAU” SIA “BC master” SIA “BC Projects” SIA “BCK KONSOLE” SIA “BCU” SIA “BELIMPEKS” SIA “BÐMERS” SIA “BERGS BĈVSERVISS” SIA “BERIL” SIA “BERVALS” SIA “Betona tehnoloÛiskÃs sistÑmas” SIA “BezdelÝga A” SIA “BGA” SIA “BGS” SIA “BiALt” SIA “BIANT” SIA “Bildex” SIA “Biokan” SIA “BIROJS T22” SIA “Bizzon” SIA “BK EKSPERTS” SIA “BK NAMS” SIA “BK Projekts” SIA “BK ROYAL” SIA “BK STYLE” SIA “BK-INVEST” SIA “BM Energy Service” SIA “BMB Projekts” SIA “BMG Install” SIA “BMinerÃls” SIA “BMM” SIA “BM-projekts” SIA “BOKS tÝkli”

40103421733 48503003022 43603020057 44103081171 42103040480 42403031839 40103631502 49503000241 40103301543 40103615669 40103157009 41203030051 40103353371 40003692093 40103164763 40003862688 40103421216 42403023850 50003801971 42103064879 40003374343 40103224795 40003708924 40103305244 45403024567 40003237632 40103458261 40003628455 40003759121 40003296617 40003511301 41203009893 40003234068 41203023399 40103661526 40003962301 40003697298 40103680160 44103000378 42103065323 40103364394 40103771224 40003716029 45403035537 40103418432 41203018222 41203040505 40003976068 40102035338 41203048138 41503043233 40003920609 40003042400 40003175525 40103091953 40103498245 42403027227 40003749087 43603062972 40003752918 40103518537 40003778705 40103592370 40003758893 40003956150 40103562380 40003851311 40103551461 44103055412 40103099919 40103196966 40003831917

9219-R 2376-R 1141-RA 10621-R 5629-R 11373 10567-RA 0071-RA 8137-R 10309-R 6590-RA 5222-RA 9186-R 0137-R 6253-R 8119-R 9150-R 7223-RA2 1667-R 11020-R 4570-R 9297-R 8603-R 9065-R 10622-R 0699-R 10282-R 2384-R 6594-RA 3183-R 2184-RA 7486-R 7864-R 1945-R 10799-R 6071-R 4978-RA 10914-R 2285-R 11010-R 9491-R 11591 1209-R 10381-R 8959-R 2896-R 10210-R 6368-RA 2494-R 11418 5718-RA 4807-R 1417-R 3951-RA 1537-R 9595-R 8823-R 3007-R 11647 1251-RA 9601-R 0991-R 10145-R 1246-R 8306-R 10052-R 3882-RA2 9841-R 11447 4042-R 7008-RA2 3752-R

SIA “BOLAT B” SIA “BOSAU” SIA “BOSSVA” SIA “BRAND LAT” SIA “BRIGADA-1” SIA “BRISK SERVICE” SIA “BRUKS” SIA “BTK Bĉve” SIA “Building constructions” SIA “BuildNow” SIA “Built EX” SIA “Buvalex” SIA “Bĉvalts R” SIA “BĈVBALSTS” SIA “Bĉve LKP” SIA “BĈVE LV” SIA “BĈVE UN REMONTS” SIA “BĈVEKOMS” SIA “Bĉvekons Alianse” SIA “BĈVEKSPERTS AV” SIA “BĈVÐLOGS” SIA “Bĉvenergo A” SIA “Bĉvfirma BERG” SIA “BĈVFIRMA OK” SIA “BĈVFIRMA P.B.A.” SIA “BĈVGÂZE” SIA “BĈVIECERE” SIA “BĉvInženierija” SIA “BĉvkompÃnija MBR” SIA “BĉvkonsultÃcijas” SIA “Buvland” SIA “BĉvniecÝbas konsultantu, projektÑšanas birojs” SIA “BĉvniecÝbas projektu, finanšu un juridiskÃs vadÝbas kompÃnija WIN” SIA “BĈVNIECÜBAS SISTÐMAS” SIA “BĈVNIEKS S” SIA “BĈVNIEKS-SK” SIA “BĈVPROJEKTS” SIA “Bĉvremonts” SIA “BĉvsabiedrÝba MMV” SIA “BĈVSTELLA” SIA “Buvtech” SIA “BĉvuzïÑmums AMBI” SIA “BĈVUZRAUDZÜBA LATVIJA” SIA “BV birojs” SIA “Bylat” SIA “CA LABS DARBS” SIA “CAMPAIGN” SIA “CAPITALIS INŽENIERSISTÐMAS” SIA “Capitel BK” SIA “CB BĈVE” SIA “CB Rubate” SIA “CELT 7” SIA “CELTCOM” SIA “CELTER” SIA “CELTIKONS” SIA “CELTIONS” SIA “CeltniecÝbas KvalitÃtes AÛentĉra (CKA)” SIA “CeltniecÝbas projektu vadÝba” SIA “Celtnieks BML” SIA “CELTNIEKS GV” SIA “CELTNIEKSERVISS” SIA “CEæINIEKS 2010” SIA “Ceçu eksperts” SIA “CEæU KONSTRUKCIJA” SIA “Ceçu Serviss” SIA “Ceçu un Tiltu Bĉvuzraugs” SIA “CENTRA JAUNZEMJI” SIA “CENTRES” SIA “CÐSU RESTAURATORS” SIA “CF Service” SIA “CGS LATVIA” SIA “Charisma Baltic”

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

40103544671 40103229881 45403030440 40103177236 40003821336 40003649565 40002067248 40103246025 40103442519 42103048427 41203024638 40003993072 50003726211 40103531183 45403028018 42103060951 40003280052 40003505127 40103693574 40003844061 40103534137 43603014154 40003857013 41203028555 41203039760 50003833341 42103055217 40103574159 42103033686 42103061251 40103635487 40003209412

10029-R 9901-R 9103-R 7370-R 3621-RA2 5956-RA 7331-R 7922-RA 9457-R 7547-RA 1004-R 6029-RA 1708-R 9634-R 8583-R 10048-R 2647-R 0435-RA2 10987-R 3493-RA 9655-R 3095-R 3850-RA 4358-RA 8669-R 4592-RA2 8932-R 10173-R 10679-R 10272-R 11481 0149-R

40103582226 40103595061 43603047600 50103123381 44102006392 40003198392 40103495855 40003737374 40103761724 40003757811 40103203346 44103038126 42103058529 40003787036 50003773841 40003573693 50003581921 40103556473 40103528554 40103212090 44102015893 40003653503 40103798479 44103018702 50003072341 41503040735 40003894630 40003967830 40003917990 44103059132 40003876635 50003831251 40103555675 40003963082 43603007148 40103229862 49503000260 53603059461 40103569444 40103284506

10187-R 11207-R 9423-R 0844-R 3195-R 2558-R 9723-RA 2635-R 11389 0542-RA 7083-RA 4224-R 9585-R 3919-R 10964-R 2843-RA 6818-R 9919-RA 10180-R 7124-R 4565-RA 1206-R 11725 0210-RA 5485-R 4331-R 4539-RA 10585-R 11127-R 8156-R 6238-R 7298-R 10780-R 5853-R 1989-R 7508-R 1300-R 10777-R 10008-R 10201-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

59


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

60

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “CHP CONSTRUCTION” SIA “CHsun” SIA “CI Project Management” SIA “CIEMUPE” SIA “CILNIS” SIA “CIMDARI” SIA “CINIS” SIA “CITA MÂJA” SIA “CITADELE PLUS” SIA “CityWorks” SIA “CMB” SIA “CMT & B” SIA “CMT Bĉve” SIA “COMFORT SERVICE” SIA “CONSTRON” SIA “CONSTRUCTUS” SIA “CONSTRUTTORE” SIA “CONTINIUM” SIA “COOLVENT Serviss” SIA “CORTILE” SIA “Creative Construction & Consulting” SIA “CRG Bĉve” SIA “CROSSLINES” SIA “CSB” SIA “DABAS ENERÚIJA” SIA “Dadži Z” SIA “DALAGRO” SIA “Daldehog Latvia” SIA “DAMSIJAS” SIA “Danita” SIA “DANKERI BĈVE” SIA “DANKORS” SIA “DANKS” SIA “Danmet” SIA “DARBNÜCA A PROJEKTI” SIA “DÃrzu darbnÝca” SIA “DATU TEHNOLOÚIJU GRUPA” SIA “DAUGAVPILS CELTNIEKS” SIA “Dauseb” SIA “DBSL” SIA “DD Road Latvija” SIA “DDP” SIA “DEFASS DC” SIA “DEFIA” SIA “DEKA PRO” SIA “DEKARTA DEVELOPMENT” SIA “DEKOGRÜDAS” SIA “DELTA EM” SIA “DEMO GROUP COMPANY” SIA “DETERMINANTS” SIA “Detorst” SIA “D-FORCE SERVISS” SIA “DGD Projekti” SIA “DGR serviss” SIA “Diamand” SIA “DiÃnas ZalÃnes projektu birojs” SIA “DIDRIHSONS UN DIDRIHSONS” SIA “DIMB” SIA “Dinar Bĉve MLK” SIA “DINAR BĈVE” SIA “DINS A” SIA “Diol Energy” SIA “DL BĈVE” SIA “DL konstrukcijas” SIA “DLLK” SIA “DLL-TRANSPORTS” SIA “DNL Property” SIA “DO construction” SIA “Dobeles enerÛija” SIA “Dobeles komunÃlie pakalpojumi” SIA “DOBELES ĈDENS” SIA “DOK CEæU BĈVE”

40103714236 40103711282 40003886366 47403002515 40003571654 40003452258 49503003248 44103018543 41203016274 40103346793 43603024025 51203046891 45403026996 40103252587 43603041985 40003237172 40003984440 44103064097 40103550447 41203041248 50103638911 45403030718 40003446478 40003750353 41203031837 45403035490 40003130192 40003153513 40003875540 45403013351 40003986634 40103588727 40103360640 41503052217 41203023365 42103035583 50003459811 51503019271 51503063481 40003566259 40103684552 40103584918 41503058544 51503067981 40003522127 40103313792 40103581150 40003524433 40103381197 42403022855 51203052811 43603032520 40103512036 44103035223 50103589461 51203018671 40103245250 40103442735 40103723169 40103440039 48503011829 45403025100 40103484300 45403032263 48503010024 58503015451 48503023705 40103815957 45103002039 45103000466 45103000470 40103631803

11115-R 11748 11235-R 2630-R 0846-R 8285-R 0144-R 2041-R 4011-R 8905-R 0598-R 10597-R 8423-R 9378-R 11224-R 1586-R 8770-R 9989-R 10937-R 9660-R 10631-R 9145-R 6910-R 0279-R 10956-R 10334-R 2161-R 3107-R 4869-R 6941-R 5939-R 10107-R 10827-R 11062-R 0417-RA 6967-R 7285-RA 1712-R 10698-R 3193-R 11051-R 11331 9492-R 11644 4301-R 9720-R 11656 0159-R 8795-R 8232-RA 11886 7291-R 9663-R 4183-R 11874 1240-R 7607-R 11194-R 11255 9255-R 2751-R 8191-R 9363-R 9840-R 9333-R 10377-R 11755 11761 3101-R 6320-R 3870-R 11680

SIA “DOLE BĈVE” SIA “DOMA-bĉve” SIA “DomoTrad” SIA “DORES CONSTRUCTION” SIA “DPD” SIA “DRAFTS VD” SIA “DRAUGU DÂRZS” SIA “DRCU” SIA “DREAMWAY” SIA “DRIFT” SIA “DSI BĈVE” SIA “DSI PLUS” SIA “DU Tango” SIA “DUNO” SIA “DZELMES PLUS” SIA “Dzelzskalns Bĉve” SIA “Dzintars AB” SIA “DZIRKSTELE 1” SIA “E Nature” SIA “EA BĈVE” SIA “EASY BUILDING” SIA “ECG” SIA “ECO ROOF” SIA “Ecofloor” SIA “ECOTECHNO” SIA “EdAn ELEKTRO” SIA “EDLI Art” SIA “EDOS-M” SIA “Efcon” SIA “EG Bĉve” SIA “EGIDA GROSS” SIA “EGMARI” SIA “EHITS” SIA “EIRO STILS 1” SIA “EIROBĈVMETÂLS” SIA “EIRODIZAINS” SIA “EK SISTÐMAS” SIA “EKERS” SIA “EKJU” SIA “EKLA” SIA “EKO AKVA” SIA “Eko-bĉvserviss” SIA “Ekolat” SIA “EKOMEISTARS” SIA “Ekon & Co” SIA “EKOPIPE LATVIJA” SIA “EKOSTANDARTS TEHNOLOÚIJAS” SIA “EKOTEH BĈVE” SIA “EKOTHERM” SIA “EKSPRO” SIA “EkstraCom” SIA “Ðku inženiertÝklu projektÑšanas birojs” SIA “EL PLĈSMA” SIA “EL Project and Engineering” SIA “ELBRA” SIA “ELCO” Grupa” SIA “ELDITA” SIA “Electrobalt” SIA “ELEKTRIâIS” SIA “ELEKTRO AGA” SIA “Elektro” SIA “ElektromontÞas serviss” SIA “ELEKTRONS & K” SIA “ELEKTROZEMGALE” SIA “ElektroZibens” SIA “Elementum R” SIA “ELITE BRAIN” SIA “ELM” SIA “ELMIKS” SIA “ELSER” SIA “Elteh Serviss” SIA “ELTEH”

50003277711 46103005212 40103422438 44103087920 50003370131 40103204661 54103028331 41503017048 43603019147 40103201241 41503042577 51202012101 40103646194 45401017325 41203016382 40103530559 42103038221 42103019235 40103438829 41203040026 40103277858 40103774663 52103045691 40103243705 44103082675 40003880170 40103745081 41503047377 40103589455 40003156755 44103029157 40103376976 40103527879 42103067894 40003720715 43603004993 40003319178 44103001903 40003051329 44103015706 50003445991 40103682195 41503009958 43603052616 40103493271 40103287377 40003649531 40103185816 40103300139 43603031417 40003625105 40003806587 40003358796 40103735666 40003187242 42103064313 40003925095 40103656614 51203002191 44103048228 49203003677 40003245413 42103016120 53603017881 41503040504 42103055359 43603042497 41203040990 40003847142 50103555681 50103720431 40003872563

5002-R 2190-R 9898-R 11171-R 8522-R 8161-R 7062-R 3828-R 9551-R 9763-R 5083-R 0871-R 10840-R 10960-R 0751-R 10805-R 3009-R 2926-R 11740 8715-RA 8661-R 11559 11700 11421 10362-R 4575-R 11836 7173-RA 10141-R 1884-R 2960-R 9803-R 9870-R 11634 0869-RA 3091-R 10831-R 3222-R 10064-R 4104-R 1462-R 11036-R 2640-R 11093-R 9414-R 8041-RA 5051-R 6923-RA 10550-R 5890-R 1474-R 3359-R 3439-R 11210-R 3057-R 11034-R 9018-R 10592-R 0277-R 5784-R 9568-R 2783-R 2020-R 1912-R 4296-RA 10120-R 10046-R 11319 3700-RA 9857-R 11148-R 4212-RA


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “ELTORS” SIA “ELVEST” SIA “EMEREM” SIA “Emilia” SIA “EMIMAR” SIA “ENERGO 2000” SIA “Energo Balt” SIA “ENERGO GROUP” SIA “Energoavots projekti” SIA “Energoavots” SIA “ENERGO-D” SIA “ENERGOGARANTS” SIA “ENERGOPROJEKTS” SIA “Energosakari” SIA “Energy Expert” SIA “ENERÚIJA SHEMS” SIA “ENESAN” SIA “ENFORT” SIA “Engineering Solutions” SIA “ENI Monolit” SIA “Enpro” SIA “ENTRA” SIA “ENVIRUM” SIA “EO Kurzeme” SIA “EPUS” SIA “EPVA Eksperti” SIA “ER CONSTRUCTION & SERVICE” SIA “Erigo” SIA “Erlanda Construction” SIA “ERTEKS” SIA “ES MELIORATORS” SIA “ES Technology” SIA “ESA. S” SIA “ESK SistÑmas” SIA “ESM PLUSS” SIA “ETORA” SIA “ETP SERVISS” SIA “Euro Dzelzceçabĉve” SIA “Euro standart V” SIA “EUROBĉve plus” SIA “EVA bĉve” SIA “EVA inženiersistÑmas” SIA “EVENTO” SIA “EXPERTS JOINT ACTION” SIA “EXPIO” SIA “Extra Serviss Apsaimniekošana” SIA “FABLEX” SIA “FACTA BUILDING” SIA “FARADS” SIA “FCSM” SIA “FEKSIS” SIA “FERMO AC” SIA “FERMO” SIA “FF” SIA “FILTER” SIA “Fire Security” SIA “FIRIDI” SIA “Firma ACER” SIA “FIRMA KURMÜTIS” SIA “FJ projects” SIA “FLORENDA” SIA “FLUMINA” SIA “Fly drive” SIA “FOREST IT” SIA “Formaxx” SIA “FORMBETONS” SIA “FORMENTOR” SIA “Forprojekts” SIA “FORSETE” SIA “FORTO Pluss AH” SIA “FORTS A” SIA “FORTS”

40103198276 40003763381 40003741331 40103174992 40103633895 40003477603 40103236243 40103248562 40103701405 40003731066 41503042755 40003784538 41203020335 40103004119 40103496920 40003126394 40103761688 40103392294 40103298012 40103669727 40103210954 40003369427 40103527385 42103043754 40103527173 40103575845 40103236050 41203025510 40103454594 41201007845 50103756941 40103536528 41203027422 40003932222 50003427271 43603041608 40103453796 50103233821 43603040852 40003945250 45403037345 45403020495 44103019110 40003810135 40003767468 40103205741 40003998652 48503007683 59503004211 40103657272 40103572035 40103683932 40103072666 40003670683 50003186431 40103409529 40003743120 43603024190 44103008653 41203043427 43603043562 43603013977 40103546263 40103289984 40103218746 51203008921 40103736197 40003792450 44103023968 48503020056 44103018098 42103005786

8345-R 0744-RA 7732-R 8769-R 11212-R 10252-R 7517-RA 7915-RA 11122-R 1704-R 5182-RA 1019-R 0877-R 1257-R 9571-R 4334-R 11385 8746-R 10372-R 10798-R 8940-R 2292-R 9779-R 7544-R 9688-R 10049-R 10480-R 2810-R 10857-R 0403-R 11583 9734-R 3793-R 5673-R 2417-R 8876-R 10660-R 7598-R 7912-R 11627 10852-R 5743-RA 0099-R 1968-RA 9049-R 9382-R 6225-R 1048-RA 1265-R 11121-R 10682-R 11485 7123-R 7673-R 3899-R 11720 9925-R 10240-R 4659-RA 9786-RA 9059-R 2603-R 11455 8291-R 11221-R 3281-RA2 11206-R 1277-RA 3521-R 9944-R 3273-R 2162-R

SIA “FORVARDS V” SIA “Four Seasons Buve” SIA “FRAKTAL Bau” SIA “FRAMS” SIA “Franzoni & Co” SIA “FRITEKS LV” SIA “FRITEKS” SIA “FUTURE SYSTEMS” SIA “G. Didrihsona projektu darbnÝca” SIA “G.Kameïecka bĉvkonstruktoru birojs” SIA “GABRIÐLA” SIA “GAMEKA” SIA “GARAISKALNS” SIA “GARANT BĈVE” SIA “GARANTS LZ” SIA “GARANTS” SIA “GATE L” SIA “GÃzes apgÃde” SIA “GÃzes apgÃdes centrs 2” SIA “GÂZES LÜNIJA” SIA “GÂZES SERVISS” SIA “GEG” SIA “GELEOS” SIA “Genus” SIA “Geoimpulse” SIA “Geolite” SIA “GEOMETRICO” SIA “GERMANA BĈVE” SIA “GES Baltic Construction” SIA “GIKA-D” SIA “GK dumper” SIA “Glamma M” SIA “GLASKEK LV” SIA “Glass Construction” SIA “GLÂZERI BT” SIA “GLONA” SIA “GMD Bĉve” SIA “GML Serviss” SIA “Goldingen Invest” SIA “Good Roof” SIA “GP Holding” SIA “GRAIVAR” SIA “Grals bĉve” SIA “GRAND SYSTEM” SIA “GranÝts-2” SIA “GRANTSKALNS” SIA “GRATA-V” SIA “Graut 2” SIA “Green Energy Systems” SIA “GREIN” SIA “GRÜDIâIS” SIA “Grobiïas novada namsaimnieks” SIA “GRODS UN PARTNERI” SIA “GRODS” SIA “GROSS SERVISS” SIA “GUC Company” SIA “Úeo Eko RisinÃjumi” SIA “ÚIRTA GRĈBES BĈVNIECÜBAS BIROJS” SIA “ÚL Konsultants” SIA “ÚR” SIA “HABS-3” SIA “Hansa Store” SIA “Hansaprojects” SIA “HANSAS BĈVE” SIA “Haski Elektro” SIA “Hatter LM” SIA “HD Omulis” SIA “HEMPLUS” SIA “HENERT” SIA “HETA-Bĉve” SIA “Hidrobĉvserviss” SIA “Hill International Baltic”

42103022998 40103765711 42103033883 40003386319 40003577252 50103185521 40103477578 40103504927 40103569853 40003786134 49002001356 48503018386 43201006142 40103402215 41203035665 44103000310 48503012472 40103749399 40103493958 48503011392 48502003241 40103752948 40003691257 41203037168 40003778438 40103400303 40003331626 44103084816 40103814152 40003863645 45403017245 40103386014 41503063028 40103298845 40003421667 43603030483 40103715570 40103445426 41203038093 42103043877 40103638943 40103700414 40103170011 54103090301 45402007574 40003641311 40103636181 43603065216 40103519975 40003103508 40003283881 42103001252 44103013029 44103010287 40003480887 53603034881 40103207530 40003590176 40103242818 44103043644 45403025079 40003880611 40003899337 43603008675 40103713781 40103761777 48503017624 41203039900 40003777860 45403014022 40003431082 40003789268

4246-RA 11643 5917-RA 2593-R 3349-R 8124-R 11470 9714-R 9975-R 2725-R 9707-R 9528-R 10451-R 11217-R 9360-R 0778-R 3940-R 11425 9392-R 1098-R 0436-R 11800 4049-R 8153-R 10824-R 11343 2102-R 10605-R 11797 3950-R 7351-R 8758-R 11308 11215-R 7089-RA2 8576-R 11733 9599-R 8896-R 5885-R 10690-R 11293 6917-RA 11305 2954-RA 5512-R 11033-R 11810 11191-R 1848-R 3333-R 9121-R 7087-R 2977-R 8456-R 7621-R 8985-R 2472-R 7551-R 10157-R 7920-R 10551-R 4416-R 1742-R 11344 11375 10344-R 11501 1608-R 4551-R 11641 1741-RA

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

61


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

62

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “HOCHTIEF Solutions Baltics” SIA “HOMELAND BĈVE” SIA “Homeserviss.lv” SIA “Honest Rent” SIA “HSL” SIA “HT-konsaltings” SIA “Hydrotech” SIA “I.K.BĈVSERVISS” SIA “I.K.R.” SIA “I.P. Meistars” SIA “I.S.A.M.” SIA “I.V.S.plus” SIA “IAG projekti” SIA “IB Art Factory” SIA “i-bĉve” SIA “ICC engineering” SIA “ICC-Techno” SIA “Idegra” SIA “IGATEX” SIA “IgoLat” SIA “IJ Vide” SIA “IK projekts” SIA “IKANA” SIA “IKB 11” SIA “IL projektu birojs” SIA “IM Bĉve” SIA “IM Karjers” SIA “Imanta Retail Park” SIA “IMD grupa” SIA “IMG Constructor” SIA “IMME BĈVNIECÜBA” SIA “IMOGEN” SIA “IMPEL SERVIKS” SIA “INDEKO” SIA “INDUSTRIÂLAIS TERMINÂLS” SIA “Industry Service Partner” SIA “INDUTEK LV” SIA “INFRA BĈVE LV” SIA “Infra HUB” SIA “Infrades” SIA “INKA-B.V.” SIA “INNA PROJEKTS” SIA “INOLS” SIA “Inresco LV” SIA “INRO” SIA “Insignis” SIA “INTEGO PLUS” SIA “INTELLECTUS” SIA “INTERJERS” SIA “International Construction Projects” SIA “INTI-I” SIA “Inženiergrupa” SIA “INŽENIERSISTÐMU BĈVE” SIA “INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI” SIA “InženiertÝklu konsultÃciju birojs” SIA “Inženieru birojs” SIA “INŽENIERU TÜKLI BÂZE” SIA “IR Nams” SIA “I-SANTEX” SIA “ISTRA-A” SIA “IT KON” SIA “ITBB” SIA “IT-FAS” SIA “IVIA” SIA “IVM projects” SIA “Ivulla Ergo” SIA “IxCom” SIA “IZITEK” SIA “IZOKOMPAKT” SIA “J & J Inc” SIA “J PROJEKTS” SIA “J.D.K.”

40103521490 40103652256 40103760574 44103024732 40003828368 40103144165 40103179379 41203046230 40003719275 42103069927 40003246495 48503021189 40103356630 40103225413 40003304187 40003685405 40103674681 45403023222 40003888441 40103294523 40103402696 42103037103 40003628830 43603049048 43603043628 45403014696 40103291103 40103265172 41203029495 40003764921 40003598288 40103542952 40003238229 43603020786 40003445913 40003635527 40003251246 50103376111 40103682072 40003716936 48503005841 40003408118 40103789391 40103823719 40003827235 42103058285 40003280457 40103233904 41202005343 40103243211 42103052225 43603048911 43603018029 51203015571 42103050648 50003770811 40003713997 42103049808 48503012203 43603020606 52103029201 40003786223 40103444806 42103005057 40103474764 43603042001 40003742657 40003997445 40103727692 40103427543 50003339871 48503015178

9774-R 10678-R 11766 9525-R 9619-R 3538-RA 6643-RA 10325-R 9305-R 11704 1402-R 10693-R 8545-R 11603 11639 3576-RA 11179-R 7152-R 4472-R 10936-R 9201-R 2104-RA 0361-R 9561-R 9502-R 4868-R 9697-R 9606-R 4921-R 8797-R 0036-R 10067-R 7787-RA 2136-R 10242-R 11029-R 4929-R 9656-R 10850-R 4100-R 4041-R 1839-R 11655 11891 3023-R 9480-R 8515-R 9248-R 1321-R 7634-RA 10689-R 9367-R 1939-R 1298-R 8112-RA 0732-R 6712-R 9659-R 5831-R 9906-R 0319-R 1633-R 9120-R 2369-RA 11892 10602-R 1967-R 6184-R 11484 10014-R 2928-R 10905-R

SIA “J.E.F.” SIA “J.KALNIîA INŽENIERU BIROJS” SIA “JÃkobsonu mÃkslas darbnÝca” SIA “JAKS V” SIA “JANGER” SIA “JAUNJOŽI” SIA “Jaunoši Ltd” SIA “Jaunpils projekts” SIA “JaunRÝga ECO” SIA “JEK-SAN” SIA “JELGAVAS BĈVE-V” SIA “Jelgavas elektromontÞa” SIA “Jelgavas ielas nams” SIA “JENSEN CONSULT UN ARHIS INŽENIERI” SIA “JES” SIA “JK PROJEKTS” SIA “JM PROJEKTS” SIA “JPBK” SIA “JS Products” SIA “JSA GROUP” SIA “JSV bĉve” SIA “JULE SERVISS” SIA “JUMINIKS Ltd” SIA “JUMTS SERVISS” SIA “JUNBĈVE” SIA “JUNEKA MONTÂŽA” SIA “Jungrex” SIA “JUPAKO M” SIA “Jĉrmalas arhitekts” SIA “JUSTIN” SIA “K & K Bĉve” SIA “K IDEA” SIA “Kaldabruïa 2020” SIA “KALNA NAMI” SIA “KalnjÃïi 1” SIA “Kalvas” SIA “KAMENES” SIA “KAP Structure” SIA “KÂRLIS” SIA “KATZ” SIA “KaulÑns un Partneri” SIA “KBAU” SIA “KBU” SIA “KCE” SIA “KDC” SIA “KI KOKS” SIA “KISA” SIA “KKT Construction” SIA “KlauÛulejas” SIA “Klimat Komfort” SIA “KLINGER” SIA “KLINTS BĈVE” SIA “KoklÑtÃjs” SIA “Kokneši Plus” SIA “KOLOTILOVKA” SIA “KOLS” SIA “Kompleksbĉve” SIA “KOMUNÂLTEHNIKA Z” SIA “KomunikÃciju Grupa” SIA “KOMUNIKÂCIJU PROJEKTЊANAS BIROJS” SIA “KomunikÃciju vadÝba” SIA “Konceps AJ” SIA “KONELS” SIA “KONOSS” SIA “KONSORTS” SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” SIA “KONVENT RIGA” SIA “KPR” SIA “KR GROUP” SIA “KrÃslavas ĉdens” SIA “KRÜGERI” SIA “KRISTIBELLA”

48503004386 40003463340 43603047545 40103431553 40003850570 42101010123 42103047084 49203001411 40103680902 51203023371 43603058290 43603027854 50003895021 40003364896 40003133150 40003346759 43603063249 40103397569 45403029102 40103643910 40103167242 40103470387 50103495221 43603031794 40003842963 53603017701 44103017942 40103495662 42103050614 40103729602 40103617087 40103251384 45403029598 43403001316 59202002271 49003002594 46101003950 40103760767 40002000043 40003878547 43603062135 54103040531 40103165383 41203037327 48503016690 51203047721 40103615067 44103073225 45403014361 40003681085 40003792018 41203016772 51203027481 40003842249 50003177161 48503004846 42103061868 42103023866 50003625041 54103036911 43603027464 43603059116 40003919703 40003527181 40003209785 40003660242 40103172262 44103032640 40103647560 45903000240 48503012006 40003697847

2777-R 6385-R 8892-R 9080-R 3635-R 5386-RA 7711-R 9278-R 11096-R 3462-RA 10835-R 3737-R 8513-R 4494-R 1548-R 5066-RA 11582 10933-R 10538-R 10484-R 11394 10866-R 10391-R 7492-R 4948-R 3288-R 9534-R 9499-R 9324-R 11271 10330-R 8155-R 10401-R 2805-RA 0251-R 6752-R 0629-R 11523 2594-R 10124-R 11374 3027-R 10697-R 8218-R 10497-R 11894 11133-R 9728-R 4856-R 0467-R 2170-RA2 0015-R 5753-R 6924-R 1284-RA 0531-RA 10066-R 2935-R 10577-R 1021-R 3467-RA 10725-R 4802-RA 1249-R 10096-R 1842-RA2 7179-RA 9376-R 10841-R 2525-R 10266-R 7413-RA


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “KristiLana” SIA “KRONE IB” SIA “KSAR” SIA “Kubera Builder” SIA “KUIVIŽI MARINE” SIA “KULK” SIA “KURLAND” SIA “KURZEMES BĈVSERVISS” SIA “Kurzemes ceçinieks un bĉvnieks” SIA “KURZEMES JUMTU SERVISS” SIA “Kvintets M” SIA “Kvites” SIA “âIKUTI-99” SIA “L KONSTANTE” SIA “L.E.M.” SIA “LA Bĉve” SIA “Labà mÃja Latvija” SIA “LABAS VIDES PRODUCENTI” SIA “Labers” SIA “Labour Services” SIA “LÃËuki 1” SIA “LÂDÐNI” SIA “LAGRON” SIA “LaibA” SIA “LAIK” SIA “LAND & HOME CONSTRUCTION” SIA “LANTORA” SIA “LaRo Bĉve” SIA “Lat I Projekts” SIA “Lat.eko.san” SIA “LATAKVA SERVISS” SIA “LATBĈVTEHNIKA” SIA “LatCeltne” SIA “LatEko Bĉve” SIA “LATEUS” SIA “LATGALES ARTÐZISK AKA” SIA “LATGALES PRIEKŠPILSÐTA” SIA “LatInterMeh” SIA “LATRAILS” SIA “Latus SARDZE” SIA “Latvijas Dizaina Bĉve” SIA “LAUKU APGÂDS UN MELIORÂCIJA” SIA “LAUVIîAS” SIA “LBNI” SIA “LC nams” SIA “LEANZ” SIA “LED PLUS” SIA “LEIîI” SIA “LEJNIEKU PROJEKTЊANAS BIROJS” SIA “Lemminkainen Latvija” SIA “LER BALTIC GROUP” SIA “LEROKO” SIA “LEVARE” SIA “LEVOLS” SIA “LIENE Serviss” SIA “LiepÃjas bĉve” SIA “LiepÃjas Celtnieks” SIA “LIEPÂJAS ENERGOMONTÂŽA” SIA “LIEPÂJAS ENERÚIJA” SIA “LINDT Bauunternehmung” SIA “Linia” SIA “LÝnijbĉves” SIA “LINK-LS” SIA “LÝras” SIA “Lithos” SIA “LKG” SIA “LL Innovation” SIA “LL Premium Designs” SIA “LM SISTÐMAS” SIA “LMU” Latvijas MontÞa UzïÑmums SIA “Logi un VÃrti” SIA “LOKŠIRS” SIA “Loras Parks”

40003420642 40103314302 43603030017 50103443111 40103210668 41703007150 40003770684 42103040372 42103041594 41203030634 43603027515 50103182991 44101030310 40002064788 40103329539 53603059211 40103166938 43603023250 40103316303 40103211127 45403030898 42103044622 41503055270 50103176711 48503008161 40003917134 41203032141 40103628447 42403028608 40103443849 40003879025 40103517298 40103523025 40103647039 40003780663 40003202039 40003069373 51503048251 50103489511 41203003212 40103655676 44103005426 44101034191 40103739668 45403020724 40003854407 40103264410 44101035854 40003708515 40003259930 40003453535 41203031150 45403034828 42103033239 40002003726 42103035422 42103042443 42103019288 42103035386 40103746477 40003967686 43603065057 40103580297 42103046214 55403016701 44103040794 44103074042 40003347364 40103136261 40103264209 40103369476 40003224604 40103251933

2968-R 8507-R 10441-R 9129-R 9597-R 2493-R 11620 7421-R 5048-R 9004-R 7260-R 9596-R 3552-R 3691-R 10432-R 11463 7377-R 0488-R 10479-R 11460 9147-R 7178-R 8908-R 6533-R 11432 5369-R 6274-RA 11273 11764 9669-R 11195-R 11706 9591-R 10506-R 8500-R 11280 2420-R 9814-R 9444-R 1930-R 10570-R 4025-R 11126-R 11256 5881-R 6929-R 7818-R 4133-R 0947-R 3191-R 3420-R 9051-R 10155-R 0843-R 1113-RA 0301-R 6374-R 2211-R 2225-R 11324 6168-R 11689 10232-R 8026-R 2318-R 3663-R 10632-R 7755-R 0819-R 7968-RA 11548 0668-R 11379

SIA “LorupÝte” SIA “LUX DESIGN” SIA “LV & A” SIA “LV Construction” SIA “LVCT” SIA “LVS BALTIC” SIA “LZU” SIA “M & S GRÜDAS” SIA “M Q N” SIA “M.A. & A.” SIA “MAAJA” SIA “MadAqua” SIA “MADIS” SIA “Madonas namsaimnieks” SIA “Madvila” SIA “MAGNAT PROJECT MANAGEMENT” SIA “MAKAWELL 2” SIA “MAKPRESS” SIA “MAKSO” SIA “Malienas Šveice” SIA “Malix” SIA “MALUS ARHITEKTI” SIA “Manex bĉve” SIA “MÂRAS NAMI” SIA “MARE VERPETE” SIA “MARELS BĈVE” SIA “MÂRKALNES PUSSALA” SIA “MARKOSS” SIA “Markvarta Ûeotehniskais birojs” SIA “MAROV” SIA “MARTINSONS building” SIA “Maskavas NIP” SIA “Master buv” SIA “MateriÃli” SIA “Matthai Latvija” SIA “MATTHAI” SIA “Maurer” SIA “MAVITEN” SIA “MAZKALNI GK” SIA “MB Holding” SIA “MB Property” SIA “MBI INTERNATIONAL” SIA “MC ENERGY GROUP” SIA “MCB Serviss” SIA “MD PREMIUM” SIA “ME” SIA “MechService Group” SIA “MechService” SIA “Medzes components” SIA “MEGAR” SIA “Meistars-7” SIA “MELIO C” SIA “MELIORÂTORI” SIA “Melnet-GROUP” SIA “MEP solutions” SIA “MERAX” SIA “MERÊI” SIA “MERDOC” SIA “MERGO SERVISS” SIA “METÂLA ALIANSE” SIA “Metalluks” SIA “METALPLAST SISTEMA” SIA “MethodG” SIA “METRIC ARCHITECTURE” SIA “METRICO” SIA “Mežgaçi” SIA “MG BĈVNIEKS” SIA “MIÊER GROUP” SIA “MIEæÐNI A” SIA “MIERIîŠ UN PARTNERI” SIA “Millmix Agro” SIA “MISANTS” SIA “MÝtavas inženieru birojs”

40003960508 40003529445 40003320891 40103693305 42103037762 40103766990 50103438591 41203030456 50003802661 41203049542 50103358101 45403034423 44102002193 47103000233 42103055096 40003675303 40103784784 40003573636 40103444755 44103070619 40003895176 50103378451 40003907583 40003709614 40003963966 40103595112 40103488213 44103013315 40003888507 40103574430 40103776274 40003698645 40103699045 40003995622 40103658988 40103273216 40103645945 42103040688 44103048232 40103534457 40103634617 40003981872 45403037966 53603045531 41503051071 40103199106 41203047838 41203037257 42103029002 40003737073 40003029845 49503002168 42103064370 50103206611 40103740050 40103554006 43603035353 44103045359 40003465869 44103013461 41203043817 40003897247 41203045466 40103222648 50003776941 40003885680 40003621796 48503023940 40103772978 40003235970 45403009093 40003269271 43603036024

5973-R 11272 10508-R 11859 2580-R 11428 10218-R 7894-R 1876-R 11838 11695 10050-R 3138-R 6321-R 9865-R 11364 11587 11518 9615-R 10186-R 10916-R 8634-R 4743-R 9542-R 8570-R 10757-R 9352-R 0834-R 8362-R 11144-R 11498 10224-R 11339 10226-R 10598-R 7892-R 10524-R 5164-RA 10888-R 11763 10594-R 6305-R 11189-R 9566-R 8608-R 11012-R 11004-R 8328-R 6993-RA 0065-RA 1736-R 2851-R 10674-R 8120-RA 11251 10016-R 10026-R 10442-R 7957-R 1990-R 10077-R 4653-R 10179-R 9251-R 0936-R 4201-RA 1564-RA 11866 11431 5414-R 8400-RA 5208-RA 9385-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

63


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

64

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “MÜTAVAS LOGI M” SIA “MÝtavas standarts” SIA “MÜTAVAS STATUSS” SIA “MITBAU AG” SIA “MJP BĈVE” SIA “MK BĉvniecÝba” SIA “MK HOLDING” SIA “MKB GROUP” SIA “MK-BĈVE” SIA “MK-PRO” SIA “ML Bilding” SIA “MML Projekts” SIA “MNM Production” SIA “MODO GOLF” SIA “Modus bĉve” SIA “MODUS MOOD” SIA “MODUS-R” SIA “MonolÝts B” SIA “MONOPRO” SIA “MontÞa ST” SIA “MONTEK” SIA “Motive Construction LTD” SIA “Motus” SIA “MP BĈVSERVISS” SIA “MP GEO” SIA “MR PROJEKTI” SIA “MRaid” SIA “MSP Solutions” SIA “MTE” SIA “MUIŽNIEKU LIGZDA 2” SIA “MULTIPLEKSS AG” SIA “MĈRNIEKS” SIA “NAMEJS PLUSS” SIA “NAMI 28” SIA “NARSS” SIA “NCC Housing” SIA “NCS LV” SIA “NDC Serviss” SIA “NEGOCIO” SIA “NET-Core” SIA “New Line Concept” SIA “NIK Energo” SIA “NITEæI” SIA “NNK-DET” SIA “NOBLESE” SIA “NODUS” SIA “NOMOWA” SIA “NORD” SIA “NordicPro” SIA “NORDMANN” SIA “NORISONS” SIA “Norma-S” SIA “NOVATORS 1” SIA “NSGRUPA.LV” SIA “NTI Ltd Serviss” SIA “NWO” SIA “ODETA AG” SIA “OG sistÑmas” SIA “OKIMO GROUP” SIA “Olaine Metal” SIA “OLBK” SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” SIA “OMEGA 4” SIA “OMIS” SIA “OMS” SIA “Ortss JD” SIA “OSTKOM” SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” SIA “Ozolnieku KSDU” SIA “P & K Census” SIA “P.M.G.” SIA “PAK bĉve” SIA “PalisÃde.lv”

43603047827 43603031313 43602006003 43603064047 42403027087 42103060985 40103469299 40103201491 43603029770 40103505015 40103554951 40003436592 40103736623 40003985836 40103178848 40003716974 40003778118 42103048342 40003820449 40003415285 42103068245 40103319579 40103556882 42103064811 40003936826 40103806422 41503059658 41203039582 45403012905 42103036625 40003497436 42102001645 43603024773 40003866463 48503007749 40003941615 40103551993 44103094833 40103176067 40103823827 41503059499 50103255551 41203019321 40003788489 40003810421 40003228822 41203032885 40003011364 43603054994 40003950567 40003557472 40003192135 43603013623 40103658954 40103441585 40003887821 42103045223 41503046899 50003544501 40003773500 40103379065 40003245964 48503006349 50103013081 42103000774 43603025711 42102006587 40003384943 41703003356 40103205332 50003699021 40103246947 41503051546

9418-R 5090-R 0927-R 11515 9613-R 9936-R 9245-R 8591-R 6092-RA 10271-R 10022-R 10583-R 11258 6055-RA 6582-R 8236-R 0922-R 7808-R 2536-RA2 2244-R 11290 8718-R 10110-R 10573-R 5147-RA 11765 9753-R 9440-R 2686-R 4482-R 6938-RA 0510-R 1049-R 4561-RA 2434-RA 11657 10217-R 11812 9508-RA 11880 10114-R 7733-R 1535-R 7533-R 2597-R 6791-RA 7250-RA 2296-R 10211-R 6403-RA2 2913-R 3415-R 3137-R 10893-R 9180-R 11287 10966-R 7719-R 11266 10184-R 8828-R 9620-R 4391-R 1292-R 0365-R 4587-R 2374-R 4017-R 8747-R 10994-R 5211-R 8210-RA 8482-R

SIA “PALSMANE” SIA “PARAKALO” SIA “PBR” SIA “PBT” SIA “PCG” SIA “PEPE 2” SIA “PERFS Construction” SIA “PilÃrs & partneri” SIA “Pilars Constructions” SIA “PILSBĈVE” SIA “PilsÑtas Bĉve” SIA “PIPELINE LATVIA” SIA “PLACIS” SIA “PLAKANIE JUMTI” SIA “PLB” SIA “PMCI” SIA “PMT Services” SIA “PONTON” SIA “Power Therm” SIA “PRESTONS” SIA “PRETPILS” SIA “Principale Energy” SIA “PRO AKVA” SIA “PRO FITTERS” SIA “ProAgro” SIA “PROCEL” SIA “PROFFHUS LATVIA” SIA “Project plus” SIA “ProjektÑšanas Birojs AUSTRUMI” SIA “PROJEKTЊANAS GRUPA F.L. TADAO” SIA “PROJEKTGRUPA” SIA “PROJEKTU BIROJS GRIETÐNS UN KAGAINIS” SIA “Projektu vadÝba un konsultÃcijas” SIA “PROLATIO Systems” SIA “Prometeus ltd” SIA “PROMISELAND” SIA “PRTA” SIA “prX” SIA “PĈâIS PLUSS” SIA “PUâUPUŠâIS” SIA “PUNTES-MEŽS” SIA “PURI” SIA “Purva MeliorÃcija” SIA “Pusila” SIA “PV PÃrvalde” SIA “PVK” SIA “Quantum services” SIA “R un S” SIA “R.bau” SIA “R.J. Wolfs” SIA “RADE un Ko” SIA “RAJS” SIA “RAKURSS” SIA “RALKO” SIA “RAMEJ” SIA “RAMEX BĈVE” SIA “RANDITA” SIA “Rando-K” SIA “RAPIT K” SIA “RASMANIS & DANKERS” SIA “Ravex” SIA “RB & B Bĉvnieks” SIA “RBC TRANS” SIA “RBG” SIA “RC Bĉvnieks” SIA “RCB 12” SIA “RCP BĈVNIECÜBA” SIA “RD Consult” SIA “RD Nams” SIA “RDM Birojs” SIA “REBARS” SIA “ReBuild” SIA “REDCOM”

43903000717 40103209103 40103519388 41203046940 42103048179 40103575101 40103582692 40003833903 40003919582 51203003021 40103776823 40103412247 40103092041 40103827759 44103085309 40103804718 41203020833 40003808253 40103696369 41203019590 49001001039 40103706296 41203023134 42103069626 45403016748 50103179101 40103573187 50003723501 42403019889 40003285717 45403015687 40003454812 40003552850 50103792001 40003973767 43603027040 41203038924 40103292433 44103020656 40003607862 45403031234 41703001406 50103432461 41203047293 40103194363 40103121618 40103268874 51203033331 41503051194 43603059436 43603014934 40103261039 40003020884 43603022448 40003802091 40103343000 45403023699 51203048801 41503033108 44103020463 45403018043 40103639046 40003317726 40103512680 40103501850 40103760521 44103017497 40103309759 42103069039 40103468927 40103184191 40103599932 40103769361

3097-R 7204-RA 10385-R 10498-R 7520-R 11372 10466-R 3347-RA 4788-RA 2341-R 11774 9273-R 8172-R 11855 10639-R 11673 7545-R 9109-R 11143-R 0258-RA 3282-R 11040-R 1441-R 11832 10326-R 6638-R 10756-R 11462 4498-R 1422-R 0206-R 0088-R 2772-R 11857 6426-RA 5287-R 8710-R 9183-R 11505 10609-R 11065-R 8683-R 11099-R 10867-R 8100-R 11084-R 11469 11630 8486-R 11335 1054-R 7871-R 11597 2284-R 8514-R 10500-R 7571-RA 10943-R 1487-RA 3947-R 5589-R 11037-R 1016-R 11346 9600-R 11353 2397-R 8222-R 11493 9276-R 10738-R 10213-R 11721


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “REDEX” SIA “REKUSS BĈVE” SIA “REKUSS PROJECT” SIA “REM PRO” SIA “REMBOX” SIA “REMCE” SIA “REMEKS DELTA” SIA “REMEKS SERVISS” SIA “REMEMBER” SIA “REMENERGO 98” SIA “REMONTS KP” SIA “REMURO” SIA “REMUS ELEKTRO” SIA “RenPro” SIA “RENTE TRANSPORTS” SIA “RER-MÂJA 3” SIA “Reserv Inc” SIA “RESPEKTS” SIA “RESTAVRACIJA-INVEST” SIA “RETRAN” SIA “REVENITA SERVISS” SIA “REVIT” SIA “REVUS” SIA “REWORKS” SIA “REXO” SIA “RHL” SIA “RIB Unit” SIA “RIETUMU PROJEKTI” SIA “Riga City Service” SIA “RÝgas Energo Bĉve” SIA “RÜGAS MONTÂŽNIEKS” SIA “RÜGAS REMONTS” SIA “RIGENSI” SIA “Rihards 2” SIA “RIK Balt” SIA “RIMAX” SIA “RIMER” SIA “RIN Construction” SIA “RIP Constracting” SIA “RIPESS” SIA “RIPO fabrika” SIA “RISKINVEST” SIA “RIV-BĈVE” SIA “RIX Master” SIA “RIZOLIT” SIA “RJ Projekts” SIA “RK LÝvi” SIA “RKPG Construction” SIA “RKU PIEJĈRA” SIA “RM Bĉve” SIA “RMC Architectural Management” SIA “Roadway” SIA “Robo Service” SIA “Ronis Elektro” SIA “Roofer Group” SIA “RORE” SIA “ROTARY” SIA “ROYAL DESIGN GENERATION” SIA “RPD Consulting” SIA “RR7” SIA “RRB bĉvserviss” SIA “RS Property” SIA “RSAP” SIA “Rubate” SIA “RĈâIS AG” SIA “RĈâIS” SIA “Ruobalts” SIA “RVRÜGA BĈVE” SIA “S & P BALTIC” SIA “S.B.C.” SIA “S.B.S” SIA “SABIEDRÜBA MÂRUPE” SIA “safe”

40003978143 40103536867 40103213768 41503041904 40103024755 40003542778 40103278317 50003401041 40003886116 41203011277 49503003977 50103420871 40003682521 40103564288 40103049903 40003965276 40103185040 44103003410 40103287502 41203011116 40103452748 40103718242 40103614803 40103493248 40103369885 43603024951 40103545713 41203028076 40003819844 40003479445 40103116208 41203022961 40103228405 40003299717 40103490097 40103558347 40103229557 40103428892 40103652491 40003822628 40003717363 40103529831 40103773333 40103699011 42103034380 40103410725 40003782607 50103680181 59003002651 40103319827 50103175701 45403032672 40103492986 50103583191 40103755959 40003495384 40103446968 40003704123 40003917933 40103780602 41203044795 42403028665 40103526784 40003291605 45102000581 46603000217 42103068796 40103285412 50003078861 40003709915 42103039782 40103045371 40103242413

6733-R 10129-R 7189-R 4827-R 2048-R 3562-RA 9563-R 1953-R 4293-RA2 2523-R 2140-R 9279-R 1102-R 10143-R 4316-R 11209-R 8252-R 7103-R 11502 1565-R 10865-R 11172-R 10463-R 9722-R 9112-R 1225-R 9835-R 4662-R 6070-R 4005-R 2117-R 7632-RA2 7347-R 3228-R 10023-R 10094-R 11018-R 9006-R 10586-R 2955-RA 11046-R 11174-R 11487 11282 11668 9706-R 11573 11074-R 3368-R 9101-R 9833-R 10625-R 11585 10206-R 11320 3044-RA 9853-R 3658-R 9313-R 11615 11318 9329-R 9686-R 2327-R 2291-RA 3612-RA 11426 11120-R 2857-R 1671-R 5041-RA 2015-R 8280-R

SIA “SAGA METÂLS” SIA “SAIBO NOMA” SIA “SAKTA BĈVE” SIA “SALDUS KOMUNÂLSERVISS” SIA “Saldus laukceltnieks” SIA “SALI BĈVTRANS” SIA “Salmet” SIA “SALTA BM” SIA “SAN B” SIA “SANIBĈVE” SIA “Sano Serviss” SIA “SANREMO” SIA “SANTA-ALIANSE” SIA “SANTEHKOM” SIA “Santehnika MG” SIA “SANTEHNIKAS SERVISS” SIA “SANTEHSERVISS” SIA “SANTEKSS AG” SIA “SAVA ARHITEKTĈRA” SIA “SC CELTNIEKS” SIA “SCAFOTEAM” SIA “SCELLANET” SIA “Schaller Kyncl Architekten Riga” SIA “SCO CENTRS” SIA “SCW BALTIC” SIA “SDA grupa” SIA “SDC Holding” SIA “SEATEC” SIA “Sedumi” SIA “SELVILS” SIA “SEM B” SIA “SENERGY” SIA “SERENATO” SIA “SESTAIS STILS” SIA “SEVERO” SIA “SIBRON” SIA “SIGMA ELEKTRO” SIA “Silamuiža” SIA “SILAVS” SIA “SILTS NAMS” SIA “Siltuma Serviss” SIA “Siltumkomforts” SIA “SILTUMS” SIA “SILTUMSĈKîU CENTRS” SIA “Siltumtehnika MÝtava” SIA “SiMC” SIA “SINDA & V R” SIA “SINHRO” SIA “SISTÐMEKSPERTS” SIA “SistÑmu serviss LS” SIA “SITNAS” SIA “SIX OZO” SIA “SJ BĈVE” SIA “SK & ED PARTNERS” SIA “SK JUMTS” SIA “SKÂRDA SERVISS” SIA “SkaTVis” SIA “Skonto Plan Ltd” SIA “SKORPIONS VS” SIA “SKVD” SIA “Slipefiks” SIA “SMAILE L” SIA “SMG Projekti” SIA “Smilšu pilis” SIA “Smiltenes ceçinieks” SIA “Smiltenes NKUP” SIA “SN BĈVGRUPA” SIA “SNIEGS INVESTÜCIJA” SIA “Solar KEJ” SIA “SOLVENT” SIA “SOMIJAS KATLI SK” SIA “SOPHOS” SIA “SORBAS”

40103777621 40103627418 41703000491 48503000219 48503015271 40003837479 50003854131 50002016811 41203010924 40003319322 40003544247 41203025652 41203005285 40003715324 41203024182 40003676347 40003004644 41203015279 50003768431 40003468634 40103158752 41203048231 40103437217 44103002148 40103293212 40003980152 40103706879 40103661668 45403008187 40003859442 41203032279 45403029776 40103460092 40003076375 40103181547 40103062738 40103088510 40103581451 44103012875 48503015322 50003954151 40003797725 59503000421 40103187944 43603059402 40103669962 48703003608 47403002178 44103048105 41203033113 40103398615 48503023601 41203023670 40003716851 42103035314 44103055249 41203002749 40003079615 48503007289 40103599063 40103689418 42103036004 45403038707 49002000806 44103076113 43903000435 44103038906 40103717389 40003937893 40103568788 40003445044 40103306894 40003577445

11841 11265 2177-R 3028-R 7995-R 3546-RA 6239-RA 2107-R 3316-R 5546-R 3817-RA 4075-RA 0449-R 5057-R 5745-RA 2446-R 0658-RA 1097-R 1013-R 3408-R 6197-RA 11386 11844 2956-R 8096-R 7485-RA 11316 11712 6326-RA 4461-RA 6144-R 10235-R 11893 0567-R 7297-R 0367-R 2606-R 11500 1720-R 8915-R 8451-R 4818-RA 3104-R 8536-R 11167-R 10887-R 6906-RA 4709-R 5613-R 6554-R 9807-R 11696 2304-RA 4067-R 2500-RA 10530-R 3970-R 3266-R 3233-R 10248-R 11193-R 6979-RA2 11435 3262-R 9776-R 3175-R 3758-R 11577 8392-R 10112-R 3001-R 8424-R 3362-RA

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

65


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

66

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

SIA “SORMA” SIA “SP Birojs” SIA “SPANDEGS” SIA “SpÃres N” SIA “SPI-VENTSPILS” SIA “SPRINKLER SERVICE” SIA “SS-BĈVE” SIA “SSK” SIA “SSMP” SIA “ST HOLDING” SIA “STARPSIENU CENTRS” SIA “STATIO Solutions” SIA “STATS” SIA “STENDES BĈVNIEKS” SIA “Storent” SIA “STRUCTUM” SIA “STS-D” SIA “STUDIJA R11” SIA “STUDIO LV” SIA “Substance” SIA “SUDRABA ARHITEKTĈRA” SIA “SUERTEX” SIA “SUPERPUIKAS” SIA “SVEO LATVIJA” SIA “SVIDEKS” SIA “SWECO STRUCTURES LATVIJA” SIA “ŠONS” SIA “ŠtÃls un Šteinbergs” SIA “T & PT” SIA “T PROJEKTS” SIA “TAIGERS” SIA “TALCOMM” SIA “TALSU APLIS” SIA “Talsu arhitektu birojs” SIA “TALSU SPRIEGUMS” SIA “TALSU ĈDENS” SIA “Target Waterproofing Systems” SIA “TASSMA” SIA “Technoway Industries” SIA “TEHNODIZAINS” SIA “TEHNOHELP Group” SIA “TehnoloÛiju Parks” SIA “TEKLAT” SIA “TELEMAKS” SIA “TelPro” SIA “Teniz” SIA “TERMO PANEL” SIA “Texit” SIA “TG Construction” SIA “Thales Rail Signalling Solutions Baltics” SIA “THREE L TECHNOLOGIES” SIA “TIARD GLOBAL” SIA “TILBE” SIA “TILMER” SIA “Timaks Group” SIA “Timek” SIA “TÝrs serviss” SIA “TIVO NORD” SIA “TN sistÑmas” SIA “TOMS V” SIA “TopRemonts” SIA “TORK BĉvniecÝba” SIA “TRAFIK” SIA “TRANSPORTA SISTÐMAS GRAFIKA” SIA “TRANSPORTBĈVE” SIA “TRANSPORTE” SIA “TRANZÜTS L” SIA “TREE” SIA “TRIDAI” SIA “TRIGONE BĈVE” SIA “TRIVEKO” SIA “TĈLÜT” SIA “TURBO BĈVE”

54103031261 40003710539 40003461208 42103045613 40003282072 40003013346 44103042333 50003943891 40103625116 40103433925 40003599940 40103325325 40003276697 41203048528 40103164284 41503039844 41503019373 40003524575 44103002063 40003431754 40003714988 40103430878 40103751961 40103571133 43603011942 40003620413 43603025603 40103721825 42103040476 40003772401 42103045399 41203004650 41203026272 41203005815 49003000127 49003000076 40103713584 40103401578 40103600856 40003444015 40103585538 40103275166 40103149092 50003616871 40103569497 40103175964 40103629739 40103439059 40103723135 40003860456 50003737501 40103588708 51203007521 40103283375 40003924225 40103736182 43603065269 40103492948 42403031684 40103634104 40103680349 40103687116 43603028296 40103402624 40003970968 41203012164 42103017130 42103041823 40103263400 40103571364 40003827555 42102024366 45403019585

1127-R 1230-R 2254-R 6599-R 1646-R 3661-R 8044-R 11624 10715-R 9078-R 3693-R 8505-R 2979-R 11042-R 6696-RA 6996-R 1540-R 2846-R 10399-R 2499-R 2276-R 10370-R 11780 10683-R 10376-R 2289-R 3590-R 11153-R 4449-R 0913-R 7183-R 9923-R 9679-R 2609-R 0513-R 0822-R 11088-R 8778-R 11685 8838-R 10537-R 8566-R 9632-R 3041-R 10517-R 8687-R 10380-R 9671-R 11423 4379-RA 9436-R 10297-R 4355-R 7980-R 5558-R 11218-R 11856 9517-R 10367-R 11665 11043-R 11778 5160-R 11077-R 5744-RA 1850-RA2 0771-R 6155-RA 10778-R 9991-R 3416-R 4035-R 11745

SIA “Ĉdens inženiertehnoloÛijas” SIA “ĈDENS PRO” SIA “ĈDENSKALNS” SIA “UgunsdrošÝbas Centrs” SIA “UK eksperts” SIA “UK TÝkli” SIA “ĈKA serviss” SIA “UMT” SIA “UNI SAN” SIA “UNISERVIS” SIA “UNIVERSAL-REMONT” SIA “UNIVERSELECTRIC” SIA “UNIVERSERVISS” SIA “UNO AQUA” SIA “UPS SERVISS CENTRS” SIA “urbanMETALS” SIA “URBÐJS” SIA “URBIS” SIA “USPÜæI” SIA “ĈVA SERVISS” SIA “UVLPLUS” SIA “Uzars bruÛÑšana” SIA “Uzars celtniecÝba” SIA “UzraudzÝba AV” SIA “V projekts” SIA “V un D-FES” SIA “V.G. BĈVFIRMA” SIA “V.M.C.” SIA “V.N. Bĉve” SIA “V.S. bĉve & Co” SIA “V11” SIA “VAIRIS 7” SIA “VALKAS BĈVNIEKS” SIA “VALKAS MELIORÂCIJA” SIA “Valmieras ĉdens” SIA “VALORS” SIA “VALTERA GRUPA” SIA “VALVON” SIA “Varpet” SIA “VÂRSTS” SIA “VAVEæ” SIA “VBLC” SIA “Vecozoliïš” SIA “VEGA 1 serviss” SIA “VEGA 1” SIA “VEJDEN” SIA “VEKTORS 2” SIA “VEKTRA-21” SIA “VelaksK” SIA “VELMAKS” SIA “Velve-AE” SIA “VENTA 1” SIA “Ventbetons-V” SIA “VentEko” SIA “VentoLuks” SIA “VENTORS” SIA “VentOzols” SIA “VENTPROJEKTS” SIA “Ventspils AG-Elektro” SIA “VÐRSIS RO” SIA “VÐRSÜTIS” SIA “Verso Studio” SIA “VESERI BĈVE” SIA “VESTO L” SIA “VETREM” SIA “Via Del Sol” SIA “VIA” SIA “VIA-S modular houses” SIA “VIBRO” SIA “VICTORY” SIA “Vide un bĉve” SIA “VIDES SERVISS” SIA “VIDES TEHNIKA”

40103260508 40003481789 40003462595 40003939822 40103810945 40103477563 40003877310 50103458511 41703004525 40103222239 40103027342 40103299925 42103043538 40003820754 40003290436 40003512646 40003562079 50103639601 44101024085 40103438180 41203052256 53603028391 43603028417 54103069791 42102010421 40103701941 40003677662 43603060172 40103529583 50003873861 40103375203 42103037616 44103038200 44103005549 44103033608 43603032412 43603036931 40103603212 43603053965 40103140587 41503059605 40103638515 40103630403 42103042049 42103021066 40103199958 51203008071 42103011833 40103816331 40103162372 40103074525 41201008501 41203027827 41203008864 40103769499 40102027082 41203003091 41203011667 41203038591 40003522305 52102027881 40103396953 40003571372 48503009788 41203018769 40003894170 41203000663 42103047351 40103545408 42102004529 43603020377 43603000807 40103191846

7800-R 1375-R 1241-R 6691-RA2 11735 9576-R 4708-RA 9342-R 2554-R 7705-R 3299-R 8374-R 8226-R 2732-R 9766-R 9952-R 1377-R 10848-R 0097-R 10086-R 11757 4010-R 4062-R 11666 2528-R 11094-R 2143-R 10884-R 9976-R 6772-RA 9947-R 6602-R 1510-R 1643-RA 1634-R 10740-R 9583-R 10197-R 10931-R 1111-R 11825 11821 11650 11741 2035-R 7363-R 2074-RA 4500-R 11882 11489 3393-R 3586-R 10012-R 1629-R 11530 3836-R 10267-R 1937-R 9784-R 3013-R 8122-RA 11314 1651-R 11436 9304-R 4649-R 1943-R 7394-R 9759-R 5896-RA 2163-R 0434-RA 9700-R


Bĉvkomersantu reÛistrà iekçautie komersanti

Nosaukums

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

Nosaukums

SIA “VIDZEMES BĈVNIEKS” SIA “VÜGANTES” SIA “VIKOM Industry” SIA “Viks Projekti” SIA “Vilad” SIA “VilcÑjspÑks” SIA “VILJAMS & CO” SIA “VILPER” SIA “VIMBAS MF” SIA “VIMPERGS” SIA “Vindbĉvserviss” SIA “Vinder ER” SIA “VINKLERS” SIA “Virgo Cooperate” SIA “VIRONS” SIA “VIRSOTNE K” SIA “VIRTUS SV” SIA “VITEP” SIA “VÜTOLS” SIA “VITRUM logi” SIA “VIZUÂLÂS MODELЊANAS STUDIJA” SIA “VIZULO” SIA “VMZ” SIA “VN BALTIK” SIA “VP CONSTRUCTION” SIA “VPM Latvia” SIA “VR Projekts” SIA “VRZ” SIA “VSA Bĉve” SIA “VSC kompÃnija” SIA “VSV Celtnieks” SIA “VUK” SIA “VVV un A” SIA “W DESIGN” SIA “We Design” SIA “Weis A” SIA “WELL-MET” SIA “Westbĉve” SIA “WIKO bĉve” SIA “Wizard Technology” SIA “WML” SIA “WONDERFULL” SIA “Wood Constractions” SIA “X SÐTA” SIA “XL BĈVDARBI” SIA “XTRA” SIA “Z & B PROJEKTS” SIA “ZAIGAS GAILES BIROJS” SIA “ZAT” SIA “ZEMES TEHNIKA” SIA “Zeptop Bĉve” SIA “ZK CELTNIECÜBA” SIA “ZVIDZE” SIA “ŽEVS” SIA Apro SIA Arhitekta U.Ekšteina firma “ARKA” SIA Arhitektes Âbeles Grupa SIA Arhitektu birojs “MUSKUS arhitektes” SIA arhitektu studija “L’Escala” SIA arhitektĉras un dizaina birojs “5.AVÐNIJA” SIA ARKO EL SIA ATS BĈVE SIA B.Ĉ.S SIA Beaux-Arts SIA BĈVCENTRS “EUROBAU-LATVIJA” SIA BĈVCENTRS “EUROBAU-RÜGA” SIA bĉvniecÝbas firma “VIRÂŽA” SIA Bĉvprojektu VadÝbas Birojs SIA CLT-1 SIA Drvs

43203003526 41202016243 40103166035 40103748389 50003732881 42103053682 42103041077 43603021226 49001010756 40003585391 41203021222 43603041612 42103060881 40103672784 40003494961 40103551264 40003601516 42103031280 41202001356 50103292971 40003274751 40103590897 42403028487 40003786666 40103339575 43603036306 40103242042 40003877630 41503064273 41203046349 40003261969 40102034455 41203010214 40103452644 40103687741 40103223126 40003005635 40002085008 50003689521 40003803699 40103434649 44103066473 40003701466 42103039369 42103069109 44103013847 40003412429 40102013133 48503016934 41203007534 40103584481 40103499382 45403018630 40003822717 40003992024 42103009627 40003820487 40103672360 40003647494 40003033751 40103512500 40103758349 43603063639 40103289147 40003722843 40003178428 49503000275 40103707855 40103560290 40103701104

2372-R 1502-R 8781-R 11303 2192-R 9677-R 5908-RA 7887-R 8633-R 1986-RA 0892-R 9454-R 10162-R 11635 2135-R 9903-R 9391-RA 0956-R 2269-R 8104-R 2807-R 10869-R 9712-R 9380-R 8449-R 6510-R 7959-R 4540-R 10670-R 10663-R 2387-R 0451-R 6875-R 9611-R 11809 7341-R 2911-RA2 0010-R 11360 6176-R 11535 9042-R 7919-R 7627-RA 11517 0459-RA 0207-R 4145-R 8453-R 1430-R 11667 9562-R 4400-RA 2699-R 6273-R 0235-R 3239-R 11199-R 1832-RA 0351-R 10212-R 11406 11405 8050-R 1965-R 2634-R 1970-R 11124-R 10178-R 11686

SIA DS design.Lv SIA E-CORE SIA EG Solutions SIA Fastela SIA FBRK SIA Firma “MAIGA A” SIA firma “PURENE” SIA firma “UPTK” SIA firma “VIDS” SIA GLASIS SIA GLOBAL ADVICE SIA HB service SIA IAD studija SIA JK BĈVE SIA KATLERI SIA K-Fabrika.lv SIA MÃcÝbu bĉvniecÝbas un restaurÃcijas firma “DZIEDRS” SIA MÃjokçu serviss “LÃËu nami” SIA MAXIMUS SIA MMT SIA Modians SIA NCC KONSTRUKCIJA SIA Projector SIA PUNA arhitekti SIA R.A. Kaspari SIA Ražošanas komercfirma “AutomÃtikas serviss” SIA ražošanas komercfirma “BALTIJAS TELESISTÐMAS” SIA ražošanas komercfirma “SOLVES DD” SIA remontu un celtniecÝbas firma “MEZGLS” SIA RERE BĈVE SIA RERE VIDE SIA RKF “SEDL” SIA Seduça bĉvprakse SIA Toma Kokina Birojs SIA Union Asphalttechnik SIA VRS LV STRABAG SIA STRABAG Wasserbau GmbH Sweco Lietuva Teede insenerid osaühing Tehnisko ekspertu sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “TUV Nord Baltik” UAB “ ENERSTENA” UAB “AVA statyba” UAB “Bona mente” UAB “EDRIJA” UAB “Green Line Shipping” UAB “KG Constructions” UAB “Litana ir Ko” UAB “Okseta” UAB IRMAJA UAB koncerns “Alga” VAE CONTROLS, s.r.o. Vaidva Valsts akciju sabiedrÝba “Latvijas autoceçu uzturÑtÃjs” Valsts akciju sabiedrÝba “Latvijas dzelzceçš” Valsts akciju sabiedrÝba “Latvijas Valsts ceçi” Valsts akciju sabiedrÝba “Valsts nekustamie Ýpašumi” Valsts sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “MELIORPROJEKTS” Valsts sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ŠampÑtera nams” Valsts sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “ZemkopÝbas ministrijas nekustamie Ýpašumi” Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. Vienas personas sabiedrÝba ar ierobežotu atbildÝbu “BEK-KONSULT” VPS CONSTRUCTION LIMITED Latvia-filiÃle WP Construction SIA YIT CeltniecÝba SIA Z Company SIA ZinÃtniskà ražošanas firma “RUMBA” SIA

UzïÑmuma reÛistrÃcijas numurs

BKR numurs

43603046465 40103805728 40103701034 40103659748 40103185290 48503005377 40103131832 42103006052 40003305905 40103761137 40103681185 40103516860 40103613460 40103472068 40103073727 40103691889 40103064851 50103296831 40103389735 40103660770 50103520891 50003451131 40103323292 40103188418 40003878373 40103145300 40103143333 40003772952 40103017876 40103820549 40103820553 40003282212 48503017126 40103694512 40003007138 54103084771 49203002756 HRB 120090 301135783 11938714

8803-R 11816 11754 11017-R 6969-R 2862-RA 3148-R 1419-R 10610-R 11348 11429 11278 10288-R 9280-R 0026-R 11330 0341-R 11445 10515-R 10844-R 11541 1255-R 8373-RA 8652-R 5872-R 2333-RA 6674-R 0772-R 1433-R 11815 11813 3422-R 8472-R 11185-R 3376-R 11636 3411-R 11108-R 8564-RA 11073-R

40003121062 151465326 134963680 300674190 141844491 300001023 300633941 163105617 161410513 302952418 151299819 48390470 074090 40003356530 40003032065 40003344207 40003294758

0232-R 11479 10355-R 10047-RA 10891-R 10219-R 11016-R 10343-R 11295 11085-R 4261-R 11589 8311-R 3152-R 3348-R 8631-R 10703-R

50003017621 50003000771

0081-R 5456-R

40003338357 24193233

6039-R 7265-RA

40103138506 40103388373 40103184948 40003377087 40103446084 40103009807

3554-R 8834-R 6664-RA 0398-R 9843-R 3565-R

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

67


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

SERTIFICÐTIE BĈVINŽENIERI UN BĈVTEHNIâI (uz 2014. gada 1. oktobri)

Izmantotie apzÝmÑjumi:

Latvijas Bĉvinženieru savienÝbas BĉvniecÝbas speciÃlistu sertifikÃcijas institĉcija (LBS BSSI) RÝga, LV 1012, K. Barona iela 99 TÃlr. 67845910, fakss 67845929, mob. tÃlr. 29172287 E-pasts: lbs@apollo.lv www.buvinzenierusavieniba.lv Kontaktpersona: Ilze ZÃlamane

Objekti 1 Visa veida Ñkas (bĉves) 2 Visa veida ceçi 3 Visa veida tilti

68

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

Lipina Eleonora Maçinovskis Juris MikÃls Edgars Morgunovs Anatolijs Naçivaika-PoikÃns IlmÃrs Nikitovs JÃnis Ozoliïš Arnis Ozols JÃnis Ozols JÃnis Ozols JÃnis Ozols JÃnis Pavliïš Andris Pavlovs MÃris Pavlovs MÃris PÑtersons Agris PoikÃns PÑteris PoikÃns PÑteris Pozïaks Staïislavs SaidÃns Juris Slobodjaïuka SkaidrÝte Sprukts JÃnis Šteinbergs Ludvigs

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 11-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 7-1; 11-1 9-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 16-1 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2

Saraksts veidots pÑc speciÃlistu darba vietas adreses

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš 13.04.16. 19.01.16. 14.10.14. 14. 06.16. 14.06.16. 11.12.18. 18.12.18. 08.01.19. 16.07.19. 12.04.16. 15.08.17. 29.01.19. 17.01.17. 29.01.19. 11.11.14. 16.02.16. 12.05.15. 16.01.18. 20.01.16. 10.05.16. 30.09.19. 28.02.16.

Objekti 4 Satiksmes organizÃcijas tehniskie lÝdzekçi un to aprÝkojums 5 Satiksmes ceçi un transporta plĉsmas

SertifikÃta Nr.

29481674 26182115 26182115 26184425 26184425 26675991 26332310 29218213 29104318 29590391 26444879 29429227 29278835 29434145 28382421 29277115

1421 583 6440 548 6833 5137 4695 4230 7678 6784 5764 4433 1769 6311 6463 6733 3442 2627 614 1468 4604 1429

NEREGLAMENTÐTÂS SFÐRAS DarbÝbas jomas 6 Bĉvprojektu ekspertÝze 7 Tehniskà apsekošana 8 Konstrukciju pÃrbaude 9 Bĉvprojektu ekonomisko daçu, apjomu un tÃmju sastÃdÝšana 10 Bĉvdarbu veikšanas projektu izstrÃde 11 Bĉvprojektu vadÝšana 12 Projektu vadÝšana 13 TehnoloÛisko iekÃrtu, konstrukciju projektÑšana 14 TehnoloÛosko iekÃrtu un to konstrukciju montÞa 15 Bĉvju nojaukšana 18 Bĉvinženieru kompleksà kompetence 19 Bĉvakustikas projektÑšana un ekspertÝze 23 Vides akustika 24 BĉvmateriÃlu karjeru izstrÃdes projektÑšana

TÃlrunis

29491088 26351970 26359477 29425604 29425604

SertifikÃta Nr.

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

UZMANÜBU! Bĉvprakses un arhitekta prakses sertificÑšanas jomas ir noteiktas Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumu Nr.383 “Par bĉvprakses un arhitekta prakses sertifikÃtu piešãiršanu, reÛistrÑšanu un anulÑšanu” pielikumà (sk. www.abc.lv). Atbilstoši MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 Latvijas Bĉvinženieru savienÝbas BĉvniecÝbas speciÃlistu sertifikÃcijas institĉcija (LBS BSSI) var izsniegt bĉvprakses sertifikÃtus šÃdÃs reglamentÑtÃs sertificÑšanas jomÃs: · Ñku konstrukciju projektÑšana, · Ñku bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba, · restaurÃcijas darbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba, · tiltu projektÑšana, bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba, · ceçu projektÑšana, bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba, · Ûeotehniskà inženierizpÑte un uzraudzÝba.

Aizkraukle ApsÝtis JÃnis Auziïš ArvÝds BajÃrs AinÃrs Behmanis Juris Behmanis Juris Biãernieks Valdis Brimerbergs PÃvels Celmiïš Dainis Celmiïš Dainis Dudars Viktors Dudars Viktors GarjÃns Andrejs GrandÃns GunÃrs Grava MÃrtiïš Grigorjevs Grigorijs JÑkabsons Raivis Kaçva JÃzeps Kazjonovs Ivans Korols Jans Krauklis Juris Kravecs Ivans Lauks JÃnis

REGLAMENTÐTÂS SFÐRAS DarbÝbas jomas 1 ProjektÑšana 2 Bĉvdarbu vadÝšana 3 BĉvuzraudzÝba 4 RestaurÃcijas darbu vadÝšana 5 RestaurÃcijas darbu bĉvuzraudzÝba 16 Úeotehniskà inženierizpÑte 17 Úeotehniskà uzraudzÝba

26510682 29118827 29150493 29397218 28814371 29128960 29491682 29407965 29407965 29356607 29356607 29161223 20010936 20010936 29453042 29220100 29220100 29470665 29275560 29102856 28664641 29469186

1612 523 604 1126 2182 1677 1130 6546 6546/1P 7419 7428 2626 7418 7418/1P 6207 7607 6305 534 4097 3625 4675 1577

16.03.16. 20.01.16. 16.03.16. 14.06.16. 18.04.17. 10.05.16. 28.06.16. 17.03.15. 22.05.18. 16.10.18. 13.11.18. 21.03.18. 16.10.18. 13.11.18. 15.01.19. 16.04.19. 16.04.19. 19.01.16. 12.06.18. 20.01.16. 30.01.19. 28.02.16.

2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 7-1 7-1; 9-1 2-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 1-1 1-1; 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 3-2 2-2; 2-3; 3-2; 3-3


26516527 29406951 26552549

3104 12.03.19. 1420 13.04.16. 543 16.03.16.

2-2; 3-2; 3-3 2-2; 2-3 2-1; 4-1

26535748 29178202 29158319 64324345 64324345 26540552 26324524 26324524 29111206 26444655 26424150 28380337 29499469 26448767 29161219 29298000 29298000 26165386 26106572 27730077 26130016 26831330 26831330 29160419 26543473 29107824 29340644 29236758 29236758 27525454 29263270 29732472

995 1634 1021 2821 7423 3927 6837 7368 292 6032 1817 6063 1820 1290 1811 4385 3135 1819 3826 6681 2998 4919 4938 1818 3092 1825 4940 6528 6528/1P 4245 1816 6822

15.03.16. 14.06.16. 19.04.16. 18.09.18. 16.10.18. 15.03.17. 15.06.16. 10.07.18. 08.01.19. 16.10.18. 15.06.16. 18.09.18. 15.06.16. 12.04.16. 19.07.16. 21.04.15. 16.04.19. 15.06.16. 15.06.16. 16.11.15. 13.11.18. 30.09.19. 30.09.19. 15.06.16. 29.01.19. 15.06.16. 15.01.19. 16.12.14. 18.02.15. 11.12.18. 15.06.16. 11.05.16.

2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-2; 3-2 1-2 6-2 2-1; 3-1 2-2 2-2 1-1 2-2 2-1; 3-1 1-2 7-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 3-2; 3-3 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2; 3-2

29480152 29109601 29496963 29427292 26452292 26452292 29276509 29276509 26471908 29477088 29180546 26437426 26177768 28383760 28383760 22322003 29434265 29444035 29450175 29450175 26615466 29442378 29442378 29364635 29364635 26139661 26139661

2983 1594 1595 3026 4636 4701 1057 1057/1P 7756 4859 6181 5082 5265 1559 4665 6990 2298 148 147 4861 3713 2220 2566 4663 1556 7570 7738

16.03.16. 16.03.16. 16.03.16. 16.11.16. 11.11.14. 11.11.14. 30.09.19. 30.09.19. 30.09.19. 23.01.19. 29.01.19. 30.09.19. 16.03.16. 13.04.16. 16.01.19. 14.02.17. 17.01.17. 17.03.15. 23.01.19. 23.01.19. 16.02.16. 15.06.16. 12.12.17. 12.11.14. 13.04.16. 12.03.19. 30.09.19.

2-2; 3-2; 3-3 2-2; 3-2 2-2 2-2; 3-2 1-1 6-1; 7-1; 11-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-2; 3-2 3-2 1-2 3-1 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1; 15-1 2-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-3 3-2 2-2 2-1

Verjanovs Juris Verjanovs MÃris Verjanovs MÃris Verjanovs MÃris ViçËuks Oskars Bauska ArÃjs Guntis Arsentjeva OtÝlija Barovskis Andris Barovskis Andris Baroyan Yervand Dupurs Juris Eglinska Agita Eglinska Agita Eglinska Agita Gaudiešus Jons Iesalnieks Aldis Igaunis Edmunds Kalniïš Ilgonis Kapkalns Aldis KarpiËs Andrejs KarpiËs Vladimirs KarpiËs Vladimirs KatkeviËs Antons Kçaviïš JÃnis Krieviïš Andrejs Lauciïš Uldis LÑmane Dzintra LÑmanis Guntis LÑmanis Guntis Lietavietis Dainis MaraËkovskis Kaspars Priednieks Uldis Remeiãis Vadims Ruža Viktors Skvorcovs Vladimirs Smilga ValentÝns Smolijs Andris Smolijs Andris SparÃns JÃnis Strautiïš Guntis StreçËs JÃnis ŠtikÃns Leonards Tijons Valdis Vilciïš MÃrtiïš Volodins Juris CÑsis Adamsons JÃnis Andersons Âris Astahovskis Andris Astahovskis JÃnis BÃliïa MÃra BÑrziïš Imants BÑrziïš Ivars Blaus JÑkabs CÑderštrÑms OjÃrs Êakšs Jĉlijs DanËauskis UÛis DanËauskis UÛis Dergunovs Deniss Dergunovs Deniss Dergunovs Deniss Dergunovs Deniss Dergunovs Deniss

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

26139661 26154544 26154544 26154544 29732314

7769 7593 7737 7768 3534

30.09.19. 17.04.19. 30.09.19. 30.09.19. 15.09.15.

15-1 2-2 2-1 15-1 1-1

29475426 29115092 29279794 29279794 20243422 25453917 26532070 26532070 26532070 26407137 20240101 26517347 28633202 26705405 29107533 26419605 26419605 29461210 29273034

26397540 27841684 29110475 29219166 29219166 29513887 29746367 63922351 26529036 29461741 26590210 26425912

2021 3360 2238 5758 7224 6796 6741 6753 6974 2891 2734 2019 5479 2590 1051 1876 5464 2752 6926 6849 2020 290 6704 6705 1986 5278 3316 7557 2890 5569 2822 5473 5473/1P 3656 5055 710 524 2022 7327 3495

11.05.16. 11.11.14. 16.05.17. 16.05.17. 16.01.18. 13.04.16. 17.02.16. 28.02.16. 17.01.17. 16.01.19. 22.05.18. 11.05.16. 20.09.16. 13.02.18. 16.02.16. 16.08.16. 16.08.16. 10.07.18. 19.10.16. 28.06.16. 11.05.16. 11.08.15. 15.12.15. 15.12.15. 13.06.17. 10.05.16. 13.08.19. 12.03.19. 12.12.18. 17.01.17. 14.02.17. 18.10.16. 18.10.16. 16.11.15. 16.11.15. 20.01.16. 14.03.17. 11.05.16. 22.05.18. 18.03.15.

2-2; 2-3 2-1; 3-1 1-1; 2-1; 3-1 9-1 2-2 2-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 9-1 2-2 2-1; 3-1 2-2; 2-3 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-2; 2-3; 3-2 1-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2; 3-3 2-1 2-2

29157789 28388625 29147372 29287914 29459726 29238219 29480432 29491904 29233656 29395287 29406897 29406897 26513240 26513240 26513240 26513240 26513240

3006 3855 7258 744 1424 2632 992 2948 564 2981 5629 5629/1P 4142/1P 5343 4142/2P 4142 4420

15.01.19. 18.10.16. 14.02.18. 20.01.16. 28.02.16. 14.02.18. 15.03.16. 14.08.18. 28.02.16. 27.11.18. 13.06.17. 13.06.17. 19.01.16. 14.06.16. 19.09.17. 12.06.18. 14.05.19.

1-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 2-3; 3-2 2-2; 3-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2 9-1 2-1 3-1 5-1 15-1 4-1 2-1; 3-1 9-1

29472051 26429878 26435195 26435195 29249463 26135226 26197888

InformatÝvà daça

Šteinbergs Rolands Teibe Imants ZaharÃns Juris Alĉksne Dubovs Viktors ÚÑrmanis Juris Kaukala Aina Kazakova Zoja Kazakova Zoja Kçaviïš Andris Krĉmiïš Edgars Krĉmiïš Edgars Kuzïecovs Anatolijs âĉrens Andris Leišavnieks Valdis LoËmelis ErvÝns Melecis Juris MorÝtis Uldis Mucenieks Imants Pilds Âre Pilds Âre Priedniece Inese Priednieks Juris RÃgs Ilvars Ritenis Andris Rozena Zoja Rozena Zoja Rĉsis Aivars Rutmanis Aivars Salmiïš MÃris Sausais Aivars Smukkalns KÃrlis Smukkalns KÃrlis Svars Agris Ulmane IngrÝda Vilkaste Juris Balvi AdamoviËs Staïislavs BÑrziïš Ivars Cunskis Aivars ÊakÃns PÑteris Dreimane Elita Dreimane Elita Dĉms Ilgvars Dĉms Ilgvars Igaunis JÃnis Igaunis PÑteris KrÑmanis Valdis LaicÃne Anita LielbÃrdis MÃris MatisÃns Uldis MatisÃns Uldis Meiers Sandis Mellenbergs Uldis Pužulis Antons Pužulis Vilhelms Pužulis Vilhelms Razgulovs Viktors SprudzÃns Uldis SprudzÃns Uldis VancÃne LÝga VancÃne LÝga Verjanovs Juris Verjanovs Juris

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

69


70

27884887 29173739 29173739 29173739 29155452 28724331 28724331 29414261 29193934 29193934 26593842

Siïelobovs Juris Siïelobovs Juris Siïelobovs Juris Siïelobovs Juris Skadiïš JÃnis Skadiïš JÃnis Skujiïš Ârijs Sniedze Atis-JÑkabs Strĉka Viesturs Svetoks Valters Šimans Sergejs Šãenders Gints Šãenders Gints Šãenders Gints Šãenders Gints Šãenders Gints Šãenders Gints Šãesters Aldis Šmite Mirdza Šmite Mirdza Tretjakovs Aivars TurcinoviËs AinÃrs UrbanoviËs Leopolds Valainis Valdis Valainis Valdis Vasers EdvÝns Virskuls Andis Zaãis Aivars Zaumans Alvis Zvirbulis Andrejs Zvirbulis Didzis Daugavpils Afanasjevs Vladimirs AçhimoviËs JevgÑnijs Antonova Ludmila Artjušina Ludmila Artjušins Mihails Babko Vladislavs Baranova Tatjana Bazans Vladimirs BeinaroviËa IrÑna BeitÃns Guntis BernÃns MÃris Birjukovs Aleksandrs Bogdanovs Aleksandrs Borisjonoka Svetlana Borisovs ValÑrijs Bukava Anita Buklovskis Juris Buklovskis Juris CelitÃns IlmÃrs Cinne Aleksandrs Êebotajevs Oçegs Êekans Sergejs Êervjakovs Pjotrs Êipats Artĉrs Deïisovs Jurijs Dmitrijevs Oçegs Dorožko Viktors Dubina Tatjana Dubina Tatjana Dubins Anatolijs Dubins Dmitrijs

29268475 4913 19.05.15. 29268475 4914 19.05.15. 29268475 20016 16.06.15. 29268475 20-029-K 16.06.15. 29149230 5397 14.06.16. 29149230 5397/1P 16.04.19. 29220417 2464 14.11.17. 26136676 595 19.01.16. 26553676 1160 17.02.16. 26404603 1781 19.07.16. 28633022 6094 16.10.18. 26409009 905 10.07.18. 26409009 5443 10.07.18. 26409009 5443/1p 10.07.18. 26409009 20-020-PV 10.07.18. 26409009 5443/1p 10.07.18. 26409009 20-040-K 10.07.18. 29230558 4480 11.12.18. 64122535 3618 15.09.15. 64122535 5061 15.09.15. 29104841 4978 16.11.15. 27871367 3146 19.07.16. 26147808 1638 20.03.18. 29231619 670 15.11.16. 29231619 20-044-K 15.11.16. 29250175 743 20.01.16. 29189465 5938 21.03.18. 29498896 6045 16.10.18. 29518117 2631 14.02.18. 29199753 6895 20.09.16. 29354093 7468 12.12.18. 26342888 27711950 29455043 26464761 65421123 29408467 29434931 29559012 29269323 29107992 29177394 26858049 26764166 28233989 29436604 26524961 29455600 29455600 29479421 29191702 29789500 29819402 29230351 20326181 29555529 26432739 29611087 28454799 28454799 29289337 27761887

3584 7704 6210 4099 6678 3255 3215 4308 5887 7637 4714 7165 5829 4416 2775 5892 3588 5045 3466 3252 4374 6801 3118 7512 1141 4567 2522 6897 6897/1P 1227 6347

12.05.15. 17.09.19. 15.01.19. 12.06.18. 26.09.19. 27.11.18. 22.01.19. 22.01.19. 16.01.18. 14.05.19. 16.12.14. 19.09.17. 17.10.17. 20.11.18. 11.05.16. 15.07.15. 11.08.15. 11.08.15. 18.03.15. 14.05.19. 12.03.19. 19.04.16. 12.03.19. 23.01.19. 22.01.19. 23.01.19. 19.09.17. 18.10.16. 23.01.19. 10.05.16. 23.01.19.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-2; 3-2 9-1 7-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 11-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 15-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-2 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-2; 3-2 7-1 1-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2; 3-2 3-1 2-1 2-1; 3-1 12-2 15-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 2-2

SertifikÃta Nr.

14.02.18. 21.04.15. 13.12.16. 29.01.19. 29.01.19. 26.09.19. 12.04.16. 17.05.16. 16.12.15. 17.09.19. 14.08.18. 12.04.16. 14.06.16. 19.04.16. 14.02.17. 13.01.15. 19.07.16. 19.07.16. 19.07.16. 21.04.15. 15.11.16. 16.07.19. 16.07.19. 16.07.19. 16.07.19. 30.09.19. 15.01.19. 16.12.15. 20.01.16. 17.09.19. 22.01.19. 22.01.19. 16.02.16. 18.04.17. 12.03.19. 16.08.16. 13.11.18. 17.10.17. 16.04.19. 17.05.16. 18.12.18. 12.03.19. 16.04.19. 17.05.16. 19.04.16. 18.07.17. 14.08.18. 16.04.19. 30.09.19. 14.11.17. 20.01.16. 19.09.17. 13.11.18. 16.11.15. 16.11.15. 16.11.15. 17.03.15. 14.03.17. 17.10.17. 17.09.19. 18.09.18. 18.09.18. 16.12.15.

TÃlrunis

2630 6560 6560/1P 6217 6217/1P 6675 6774 5383 540 7718 2827 725 1609 2047 1719 3383 1616 1616/1P 5399 6558 1951 4603 3233 4603 3233 7764 6213 3061 3706 5015 6439 6481 613 613/1P 7556 1133 2929 2530 4435 1786 3593 7558 7590 1797 817 5738 4281 7575 6446 2494 5190 7155 6085 225 20-019-PV 5011 4840 7019 7019/1P 4512 6039 6040 3709

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

27761891 29431080 22006291 29230278 26496466 29413065 26138771 29266182 64124617 29445162 29489669 26567007 26567007 26567007 26300072 29532005 67387107 67387107 67387107 67387107 25900352 29229568 29296562 29273349 27015321 29901221 29901221 29272185 29272185 27795350 29451784 29482791 29173821 29435572 29421381 26133707 29180370 29180370 29235689 26330157 29392991 29244126 29134758 29134758 29274874 26440310

SertifikÃta derÝguma termiïš

29294697

SertifikÃta Nr.

Ðrglis Andis Gemzis Gints Gemzis Gints Gemzis Gints Gemzis Gints Grigorjevs Dmitrijs Gruntmanis JÃnis Irbe Zintis Jastržemskis Antons JukneviËs Ints Kalniïš Uldis Krastiïš Viesturs Krenklis JÃnis KrĉklÝtis MÃris Krĉmiïš Salvis Kĉla IlmÃrs Kurmis Guntis Kurmis Guntis Kurmis Guntis Kurmis MÃrtiïš Lapiïš Raitis Lasmanis Gundars Lasmanis Gundars Lasmanis Gundars Lasmanis Gundars Lauga Anita Liepiïš Guntars Limbaks OjÃrs Majors Gvido Majstrova Tatjana Marauskis Guntars Marauskis Guntars Markovskis Ivars Markovskis Ivars Mednis Kaspars Mergins Aivars MetÃls Uldis Mikalauskis Ivars Millers MarÛers Milts Uldis Nagle MÃra PavÃrs Mareks PavÃrs Mareks Persaïs Sergejs PÑtersons VilmÃris Platais Valdis JÃnis Plendišãis Uldis Priednieks Valdis Priednieks Valdis Puãe GunÃrs Puriïš Egons Repšs Arturs Rodins Juris Ronimoisa Vaira Ronimoisa Vaira Ronimoisa Vaira Rudmiezis Aivars RudzÝtis MÃrtiïš RudzÝtis MÃrtiïš Sergejevs Imants Siliïš Edgars Siliïš Edgars Simsons Oskars

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-1; 3-1 14-1; 15-1 12-1 18-1 2-1 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 7-1 10-1 12-1 15-1 18-1 2-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 18-1 2-2; 2-3; 3-2 2-2; 3-2 2-1 2-2; 3-2 2-1 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-2 3-1 9-1 1-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 3-2 1-1 7-1; 11-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 2-1


7646 7330 6648 5377 5143 4765 7477 4842 2816 864 6523 7296 1865 1299 7045 1338 480 6403 4307 7250 7383 1358 633 1089 3288 7631 1297 6982 6982/1P 4825 5620 6803 3916 3916/1P 4917 5788 4705 482 3081 4764 4451/1P 4451/2P 4451 7460 5492 5492/1P 7483 3516 4349 5564 6204 5972 3162 6810 4593 5080 5910 678 7243 5543/1P 3213 1294 4309

18.06.19. 22.05.18. 15.09.15. 11.05.16. 15.12.15. 12.12.17. 18.12.18. 17.03.15. 15.08.17. 12.02.19. 17.02.15. 17.04.18. 14.03.17. 15.03.16. 18.04.17. 19.04.16. 15.12.15. 30.01.19. 22.01.19. 14.02.18. 14.08.18. 15.03.16. 16.02.16. 16.01.18. 16.08.16. 14.05.19. 11.12.18. 17.01.17. 12.12.18. 17.06.15. 14.03.17. 19.04.16. 14.03.17. 12.12.17. 13.11.18. 19.09.17. 11.11.14. 15.12.15. 16.07.19. 16.12.14. 19.04.17. 19.04.17. 17.04.19. 11.12.18. 20.09.16. 20.09.16. 08.01.19. 27.11.18. 27.11.18. 17.01.17. 16.01.19. 22.05.18. 20.11.18. 10.05.16. 11.08.15. 19.09.17. 13.02.18. 22.01.19. 13.02.18. 14.02.17. 20.11.18. 19.04.16. 22.01.19.

2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 1-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 9-1 2-1 1-1; 3-1 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2 2-1; 3-1 2-2 3-2 2-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 1-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 3-2 3-3 1-2 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1 1-1 7-1; 11-1 2-1 2-2 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 9-1 3-1 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1; 3-1

InformatÝvà daça

26082251 27013862 29558521 29513806 26365936 26585503 29279950 22018262 65407233 29485276 26801145 27045434 29441553 29227153 26430943 29405358 26452820 22336669 26800045 28383148 26807660 26541960 65407233 26563545 29151088 65421398 29496920 26255537 26255537 29447035 26011989 27508888 29537363 29537363 29219736 20055927 26334024 25998218 28285122 29277574 26490941 26490941 26490941 26572698 29144213 29144213 26863562 28377597 28377597 29548693 29257009 29678581 28233988 26339786 27040700 29478389 29919619 29919619 28354110 25988901 26316688 29699348 29478508

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

Mgdesjans Vagrams Mihailova Jĉlija Mihailovs ValÑrijs Mikulovs VasÝlijs Mitroshina Gaçina Morozovs Igors Muižnieks Valdis Mustermans ValÑrijs Narbuts Ðriks Natarovs Georgijs Naumika Irina Nazarovs Sergejs Nikolajevs Viktors Obrazumovs ValÑrijs Orlovs Dmitrijs Ostapko Vladimirs PavloviËa Margarita Pavlovs Jevgeïijs Pavlovskis Ðriks Petrovs Aleksejs Pikarevskis VitÃlijs Ponkratjevs LeonÝds Pontaks Antons Popjonoks Sergejs Popova Ðrika PranËs VoldemÃrs Prelatovs Aleksandrs Prelatovs Igors Prelatovs Igors Prokofjevs Aleksandrs Prokopkins VjaËeslavs PuËkovs Vladimirs Pumpiïš PÃvels Pumpiïš PÃvels RadzeviËs PÃvels Ribakova Olga Romanovska Viktorija Roslyak Nadezhda Rudzinskis JÃnis Samijlovskis Aleksis Semoïenko Vadims Semoïenko Vadims Semoïenko Vadims Sergejevs Aleksandrs Sergejevs Andrejs Sergejevs Andrejs Sergejevs Antons Sergejevs Sergejs Sergejevs Sergejs Sibirjanovs Sergejs Silajevs Viktors Skorodihina Jeçena Skorodihins Sergejs Smirnovs Andrejs Sokols Oçegs Suharževska Tatjana Šapkova Nadežda Šapkova Nadežda Šidlovskis Dmitrijs Šilova Svetlana Širjakovs VjaËeslavs Šostaks Leons TaraškeviËs Viktors

SertifikÃta Nr.

2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 9-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 3-1 3-2 2-1 3-2 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 16-1 24-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 3-2 2-1 3-2; 3-3 1-2; 2-2; 3-3 2-1; 3-1 2-3; 3-3 2-1; 3-1 9-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 1-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 3-1 2-1 2-1 2-1 9-1 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 7-1

TÃlrunis

23.01.19. 11.12.18. 22.05.18. 30.09.19. 18.10.16. 18.10.16. 15.08.17. 17.02.15. 17.02.15. 30.09.19. 30.09.19. 11.08.15. 22.01.19. 13.11.18. 19.05.15. 13.02.18. 16.01.19. 28.04.15. 28.04.15. 15.03.16. 19.07.17. 15.11.16. 10.05.16. 20.09.16. 15.06.16. 15.06.16. 12.12.17. 22.01.19. 20.11.18. 16.11.15. 18.04.17. 17.02.16. 16.01.19. 16.03.16. 12.04.16. 13.04.16. 16.01.19. 17.02.16. 12.03.19. 20.01.16. 20.03.18. 13.10.15. 15.12.15. 17.03.15. 17.10.17. 18.09.18. 21.04.15. 14.02.18. 16.12.14. 17.04.18. 23.01.19. 15.03.16. 12.04.16. 12.04.16. 19.09.17. 14.08.18. 22.01.19. 14.11.17. 17.02.15. 11.05.16. 29.01.19. 13.01.15. 18.03.15.

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr. 7519 4594 2649 7724 1085 5642 5781 4627 4628 5079 6411 1212 4311 4929 3467 1885 4681 630 6579 6760 2506 2036 1464 3631 5370 5369 2564 3867 6260 679 5658 1330 6395 832 1198 3816 4677 1331 4404 5195 3780 3540 479 6542 7177 2850 6563 7254 4722 7292 3396 5244 5279 3768 2469 7378 6182 7191 3352 5321 6054 4756 6553

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

27761887 26823180 28674530 26140775 28847359 28847359 29839079 26005268 29577854 26147580 26147580 29538034 29492486 26442246 29480421 26333925 26465832 29630350 29630350 28620924 26102411 26412065 26140184 65432118 26489246 26489246 22333701 29443346 28233987 29541973 29805481 29504321 26696961 26550514 65426172 26336744 26336744 29464864 29294596 29171763 27026265 29678913 22456216 26734783 29506312 29559016 27401423 26600509 28907140 26514642 20274143 29412712 29608911 29834852 29542646 27014026 25457355 29159495 29426650 29426650 20231231 26351170 26351170

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi SertifikÃta derÝguma termiïš

Dubins Dmitrijs Dzjumans Sergejs Elksniïa Irina Gabrena NatÃlija GalanËuka Olga GalanËuka Olga Gaçimska Nadežda Garajeva Nataçja Garajevs Rašids Giptere Nadežda Giptere Nadežda Gnusarevs Oçegs Gorbunovs Nikolajs Gorjunovs Viktors GreidÃns Vladislavs Grjaznihs LeonÝds Hmeçïickis GunÃrs Isakova Juzefa Isakova Juzefa Ivanovs Igors Jankovskis JÃnis Jasinska Svetlana Jonins Nikodims Jurovskis Vladimirs JušãeviËs JÃzeps JušãeviËs JÃzeps Kalamašïikovs Juris Kalniïš VitÃlijs Kaçiïins Dmitrijs Kasjkova Ludmila Kasjkovs Dmitrijs Kaupužs Aleksandrs Kislijs Aleksandrs Kislijs ValÑrijs Korabçovs VitÃlijs Koroçs Jurijs Koroçs Jurijs Kostins Andrejs Kovalev Vilentiy Kozirevs JÃnis Krapunova IrÝna Krukovska Lilija Krukovskis Genrihs KuËins Oçegs Kulikovs JevgÑnijs Kurošs Aleksandrs Kuzminova Jeçena Labonarska RenÃta Lakuša Vivija Lapkovska Ilona LazdÃns Artĉrs Lielausis Kazimirs Lipiïa NatÃlija LivËans ValÑrijs Lociks Ivars Lozicka Jeçena æaksa - Timinska Ilona æaksa ValÑrijs Maçina Rostislavs Maçina Rostislavs MargeviËs Marjans MarÛeviËs Jurijs MarÛeviËs Jurijs

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

71


72

10.05.16. 14.03.17. 19.04.16. 19.01.16. 11.05.16. 21.04.15. 22.01.19. 27.11.18. 27.11.18. 27.11.18. 27.11.18. 22.05.18. 18.12.18. 19.01.16. 13.10.15. 22.01.19. 13.01.15.

2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 3-2 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 3-1 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1

26434604 26434604 26434604 26434604 29458265 29458265 29458265 29458265 29365575 29468179 28351970 26187816 26442304 29199749 29199749 29199749 29182731 26061208 26282520 29274248 26162849 29102159 29167503 26423385 28624862 26436698 29520117 29445806 29445806 28280220 22007325 29859639 29859639 29482437 29439401

1041 1041/1P 5200 20-064-K 54 54/1P 5201 20-063-K 1453 1565 6959 711 3185 1195 6847 1195 2468 4076 3463 1020 3518 3869 7711 4052 2255 6200 4569 2338 5726 1791 1003 4718 6186 2343 6408

19.01.16. 19.01.16. 19.01.16. 20.01.16. 19.01.16. 19.01.16. 19.01.16. 20.01.16. 28.02.16. 28.02.16. 14.12.16. 17.02.16. 18.06.19. 15.06.16. 15.06.16. 15.06.16. 14.11.17. 17.04.18. 28.04.15. 16.08.16. 16.02.16. 15.11.16. 17.09.19. 14.02.18. 15.02.17. 12.12.18. 13.12.16. 13.06.17. 13.06.17. 13.12.16. 20.09.16. 29.01.19. 29.01.19. 18.07.17. 30.01.19.

1-1; 3-1 2-1 6-1; 9-1 18-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 15-1 18-1 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 2-2; 3-2 2-2; 2-3; 3-2 1-2; 2-2; 3-2 2-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 9-1 2-1 2-1 2-2; 3-2 2-2; 3-2 2-2 2-1; 3-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 1-1 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1

27022820 26435755 29389503 29389503 29363977 29225123 29483625 26528272

7230 2782 3182 3148 1455 5740 6333 1382

13.02.18. 17.04.18. 20.11.18. 27.11.18. 28.02.16. 18.07.17. 18.06.19. 10.07.18.

2-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1

Ignatjevs Paulis Kantiševs Vilnis Kçaviïš Âris KrÑsliïš Vilnis Liepiïš Viktors Melngailis Ivars MeïÛo JÃnis MeïÛo Oçegs Miks Juris Morozovs JÃnis Riekstiïš Andris Riekstiïš Andris Sausais Dainis Supe Roberts Ševcovs Viktors ZelËs Kazimirs Ziemelis JÃnis JÑkabpils AnuškeviËs Nikolajs Avens MÃris Avens MÃris BarkÃns Alberts BarkÃns Alberts BarkÃns Alberts Birkavs Juris Borovkova Tatjana Buks Andris CepurÝtis Valdis CepurÝtis Valdis Daniçuks GenÃdijs Daïiçenko Vladimirs Davidovs Boriss Degterevs Aleksandrs Dimants Guntis Dimants MÃris Dišlers IlmÃrs Dmitrijeva Raisa Doçïikovs Aivars DruËuns Juçus DutkeviËa AstrÝda DutkeviËa AstrÝda DutkeviËa AstrÝda DutkeviËa AstrÝda Dzenis JÃnis DzÑrvÝtis Dainis DzÑrvÝtis Sandis DzÑrvÝtis Sandis DzÑrvÝtis Sandis Fomina Inta GÃdmanis Andris Gailis Juris GailÝtis EinÃrs Gargažins Aleksandrs GarjÃnis Valdis Grahoçskis Andris GreËuha Aleksandrs Grigorjevs Igors Hralovskis Aigars Ivanovskis Broïislavs Ivbulis Arturs JÃkobsons Nauris Karasevs Andris Kikusts JÃnis Kikusts JÃnis

26445765 29413161 26511311 29183508 27823182 26566726 26102804 29492141 29273588 29145308 27127212 27127212 26514411 28343930 26545489 29240953 29277150

SertifikÃta Nr.

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

27013997 26432341 29474625 29474625 29474625 29474625 26549522 29244812 29473255 29289383 29578578 65422552

1344 5625 3779 2428 1434 6559 3266 2995 6143 2995 6143 7331 483 2569 5069 6263 3333

7003 7263 6096 7699 873 3159 1558 1587 1529 2134 7142 7552 4936 1589 7546 1588 2613

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

26467372 28600349 29337726 26451819

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta derÝguma termiïš

Terentjeva ValentÝna Timofejevs Sergejs TurËenko Aleksejs Užamecka æubova Užulis PÑteris Vaçevko Jekaterina Vasiçjeva Ludmila Vasiçjevs Aleksandrs Vasiçjevs Aleksandrs Vasiçjevs Aleksandrs Vasiçjevs Aleksandrs Visockis Vladislavs Vlasovs Aleksandrs Vorobjovs Sergejs Zelenkovs Aleksandrs Zeçenska Gaçina Žuks Vihelms Dobele BÑrziïa Laimdota BÑrziïa Laimdota BÑrziïa Laimdota BÑrziïa Laimdota BÑrziïš KÃrlis BÑrziïš KÃrlis BÑrziïš KÃrlis BÑrziïš KÃrlis Bobrovska EdÝte Budovskis JÃnis EglÝte Larisa Ezeriïš Indulis Gorškovs AinÃrs Gžibovskis MÃris Gžibovskis MÃris Gžibovskis MÃris Krĉmiïš Úirts Litvins Alberts Matjuks JÃnis Mazkrists Aivars Mežgale Sanita Odriïš Arnis Odriïš Haralds Ozola Lĉcija PlÑsnieks Aivars Raïãis Guntis Romaïenko MÃris Samušenoks Edmunds Samušenoks Edmunds Sarcevics MÃris Semuškins Alberts SpruÛis Imants SpruÛis Imants Šãupelis Ðriks Ernests Vildaus KÃrlis Gulbene Akmentiïš Zintis Aleksandrovs Venjamins Aleksejevs GenÃdijs Aleksejevs GenÃdijs Aumeisters Laimonis AuzÃne Ausma Balodis Edmunds Bokta JÃnis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

14.03.17. 20.03.18. 13.11.18. 13.08.19. 18.04.17. 27.11.18. 28.02.16. 22.03.16. 14.06.16. 18.04.17. 15.08.17. 12.03.19. 17.06.15. 22.03.16. 12.02.19. 11.05.16. 20.11.18.

2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 2-2 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 2-2 2-2 2-1 2-2 2-1; 3-1

26489856 7006 14.03.17. 2-1; 3-1 22027033 7037 18.04.17. 2-1 22027033 7055 19.04.17. 2-2 28300785 126 11.11.14. 1-1 28300785 4700 11.11.14. 7-1 28300785 1029 14.06.16. 2-1; 3-1 26433337 2056 15.06.16. 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 28349300 7189 17.10.17. 1-2; 3-2 29415097 2896 27.11.18. 2-1; 3-1 29254437 1262 10.05.16. 2-1; 3-1 29254437 3022 16.01.19. 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 65231978 493 19.01.16. 1-1 29836200 3624 17.02.16. 1-3; 2-2; 3-2 29272131 2624 16.01.18. 2-2; 3-2 28322223 6580 23.01.19. 2-1; 3-1 29488357 7547 12.02.19. 2-1; 3-1 29285157 1004 13.10.15. 2-1; 3-1 29171405 3502 12.05.15. 2-1; 3-1 29485197 2529 12.12.17. 1-1 27842133 6719 20.01.16. 2-2 29403529 2766 14.02.18. 2-3 29269464 2580 13.02.18. 2-1; 3-1 29269464 20-027-PV 13.11.18. 11-1 29269464 7440 20.11.18. 10-1 29269464 3251 13.08.19. 9-1 26435943 6856 11.12.18. 2-1; 3-1 28332332 187 17.02.15. 2-1 26262694 5765 22.01.19. 3-1 26262694 7508 22.01.19. 9-1; 10-1 26262694 20-028-PV 12.03.19. 11-1 29136940 4383 12.03.19. 3-1 29252894 5615 15.02.17. 1-2 20373167 912 13.04.16. 1-2; 3-2 26262647 7458 11.12.18. 2-1 29428225 4388 29.01.19. 1-1 29283906 3797 28.06.16. 2-1; 3-1 29440142 6740 17.02.16. 2-2 26843212 7412 16.10.18. 2-1; 3-1 29449661 6628 11.08.15. 2-1 26381363 5326 11.05.16. 2-3 29108526 2376 12.12.17. 2-1; 3-1 29480153 2053 15.06.16. 1-2; 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 26479013 5410 15.06.16. 2-2; 3-2 26488150 4402 16.01.19. 2-2; 3-2 65221084 345 13.10.15. 1-1 65221084 5088 13.10.15. 6-1


29221485 29540369 29540369 26352983 28357948 29413186 29413186 29449018 29722225 29223999 29223999 26346915 26510153 29213412 26130556 26130556 28326735 28326735 29467520 29467520 29467520 27042717 29174484 29245382 26455940 63023445 63023445 26713543 26713543 29396691 29396691 29396691 29396691 29396691 29396691 29396691 29396691 29106306 29106306 29568339 26433998 26548511 29723855 29822023 26544699 26544699 29157015 26007730 29247776 63077210 63077210 26190771 29209552 26392254 28447406 29456269 29552116 29269093 29254978 29405729 26157714 27877322

1534 2348 5725 5091 7127 4035 6030 1985 3633 3657 5092 6844 5030 2931 5454 5454/1P 4198/1P 4198 2366 6011 6011/1P 7219 6872 997 6830 3487 4893 7734 6445 282 5421 5421/1P 5421/2P 20-037-K 7565 282/1P 5421/3P 2259 4565 889 1978 5623 822 1787 1917/1P 1917 4227 2097 4295 7448 7486 914 372 6077 4778 637 758 1673 4698 6821 7279 6977

5.16.17. 6.13.17. 6.13.17. 1.16.19. 7.19.17. 5.22.18. 7.10.18. 4.13.16. 6.14.16. 11.16.15. 11.16.15. 6.15.16. 7.15.15. 1.8.19. 8.16.16. 7.16.19. 11.14.17. 1.30.19. 6.14.17. 6.19.18. 6.19.18. 1.16.18. 8.16.16. 3.16.16. 6.14.16. 4.21.15. 4.21.15. 9.26.19. 9.26.19. 6.28.16. 6.28.16. 10.18.16. 10.18.16. 10.18.16. 3.12.19. 3.12.19. 3.12.19. 7.19.17. 6.18.19. 12.18.18. 6.15.16. 4.18.17. 5.17.16. 6.28.16. 10.18.16. 10.18.16. 11.20.18. 8.15.17. 1.30.19. 11.27.18. 1.15.19. 3.22.16. 10.13.15. 9.18.18. 2.17.15. 3.15.16. 2.17.16. 7.19.16. 10.13.15. 1.30.19. 3.21.18. 1.17.17.

2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-2; 3-2 1-2 3-2 1-2 3-2 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1 6-1; 7-1; 11-1 3-1 7-1 1-1; 2-1; 3-1 6-1; 7-1 9-1; 11-1 15-1 18-1 2-2; 3-2 4-1; 5-1 10-1 2-2; 3-2 1-2 2-1 2-2; 2-3; 3-2 2-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 9-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2 2-1 2-1 2-2 2-2 2-2

InformatÝvà daça

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

Jelgava Aizsilnieks JÃnis Alksnis Andris Alksnis Andris Alksnis JÃnis Alliks JÃnis Anerauds Sandis Anerauds Sandis ArmoloviËs MÃris Artjuhovs Sergejs Auziïš JÃnis Auziïš JÃnis Avetjans Arams Avetjans EmÝls Avotiïš MÃris BÃliïš UÛis BÃliïš UÛis BarkÃne ElÝna BarkÃne ElÝna Beitiïš Gaidis Beitiïš Gaidis Beitiïš Gaidis BÑrziïš Renalds Bite Ivars Bogdanovs Vladimirs Brakanska Inese Brakanskis KÃrlis Brakanskis KÃrlis Brencis Raitis Brencis Raitis Bretšneiders Raimonds Bretšneiders Raimonds Bretšneiders Raimonds Bretšneiders Raimonds Bretšneiders Raimonds Bretšneiders Raimonds Bretšneiders Raimonds Bretšneiders Raimonds Buãevics Aigars Buãevics Aigars Buraks Staïislavs CÃlÝtis Andris Cimermanis Aldis Cinevics Atis Cinis ValentÝns CÝrulis Edgars CÝrulis Edgars Cukers Andrejs Daçeckis Vikentijs Dombrovskis Egils Freibergs Edmunds Freibergs Edmunds Freimanis Arnolds GeidÃns Juris GlušËenko Oçegs Gorniks Igors Greiškalns JÃnis Holts Raimonds Jeçeckis Anatolijs Jeršovs Vladimirs JumÝtis Edgars JurÑviËs Guntis Jurševics Edgars

SertifikÃta derÝguma termiïš

1-1 9-1; 11-1 2-1; 3-1 15-1 9-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 2-3 7-1 3-1 2-1 2-1 2-2; 2-3; 3-2 2-2 2-1 2-1; 3-1 1-2; 3-2 2-1 2-1 2-2 2-2; 3-2 2-2 2-2 2-4 3-2 3-1 1-2 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2; 3-2; 3-3 3-1 2-3 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 3-1 11-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-2 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 1-1; 3-1 11-1 2-2 2-2 2-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-3; 3-3 2-2; 3-2 2-2; 2-3 1-1; 2-1; 3-1 11-1

SertifikÃta Nr.

17.02.15. 17.02.15. 29.01.19. 29.01.19. 12.02.19. 27.11.18. 27.11.18. 11.12.18. 11.05.16. 17.01.17. 22.01.19. 14.02.18. 16.05.17. 17.02.16. 14.08.18. 13.11.18. 22.01.19. 18.04.18. 26.09.19. 21.04.15. 22.03.16. 12.03.19. 17.01.17. 17.11.15. 17.11.15. 17.11.15. 12.04.16. 16.01.19. 14.08.18. 12.04.16. 11.08.15. 19.07.16. 15.09.15. 15.06.16. 17.02.16. 12.03.19. 17.05.17. 17.06.15. 22.01.19. 18.10.16. 14.06.16. 14.06.16. 14.06.16. 14.06.16. 21.04.15. 28.02.16. 15.09.15. 15.09.15. 16.10.18. 17.01.17. 16.06.15. 29.01.19. 29.01.19. 16.10.18. 16.11.16. 12.02.19. 17.02.16. 14.02.18. 21.03.18. 14.12.16. 22.05.18. 22.05.18.

TÃlrunis

3422 4802 3493 6597 6597/1p 6308 6419 7461 5325 6975 7503 7261 7066 755 7392 5163 6696 7307 5049 4783 6777 4401 3895 5126 6696 5126 344 7489 7394 1620 346 6858 5008 2068 1440 7551 3933 4966 7506 6911 1745 532/1P 532 5259 4828 696 3536 3020 7413 6980 3517 3642 5111 6275 6940 3075 1441 2768 2682 3862 2786 5978

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29132453 29111419 29111419 29111419 29396842 29252894 26668386 29459348 29183297 26189426 29865363 26406630 29117222 29208176 29403429 20389740 26670374 28668378 29493715 29211420 29211420 29211420 22577223 29206648 29454163 29454163 26765224 26400599 26562162 65233703 65233703 26175622 26599435 29452392 29125698 26558135 29288542 29244479 29407718 29407718

SertifikÃta derÝguma termiïš

29476945 29476945 20020453 20020453 20020453 29482217 29482217 29482217 29257543 29112857 29112857 29204366 29346137 29533942 29536854 29420160 26078696 29342656 29403477 29440909 26426603

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

SertifikÃta Nr.

Kopovaja Irina Kopovaja Irina Koreïiks Ivans Koreïiks Ivans Koreïiks Ivans Korïejevs JÃnis Korïejevs JÃnis Korïejevs JÃnis Kotovs GenÃdijs Kozuliïš Juris Kozuliïš Juris Krembergs Ðriks KrÝgers Aigars Krĉmiïš EdvÝns Kusiïš Andris Kuzminovs Valdis Lacare Svetlana LazdÃns Kristaps Maksimenko Mihails Medzjuta Anatolijs MunËs Oskars Navenicka Daina Ozoliïš Juris Ozols Guntis Ozols Guntis Ozols Guntis Petrova Lidija PlÝrums Andris Polis Zigis Putniïš Arnis Putniïš Uldis Helmuts Raups RenÃrs Renerts Valdis RubÝns ArvÝds RĉrÃns Andris Rutmanis Aivars Sankausks Rims Semjonovs Sergejs Serguns Oçegs SilmanoviËs Arvis SipËenoks Roberts SirmoviËs Raits SirmoviËs Raits SirmoviËs Raits Skrastiïš KÃrlis Spalis GunÃrs Šesters JÃzeps Šesters JÃzeps Šiçins Jurijs Tolmanis EdvÝns Vaivods VoldemÃrs Vanaga Anita Vanaga Anita Vargulis Valerijs ZaËests Aigars Zaãis Vilnis Zamuška JÃnis ZarkeviËs Andris ZarkeviËs Modris Zeiçuks Armands Zemzars Zigmunds Zemzars Zigmunds

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

73


74

4839 3354 6994 7560 7672 500 2050 7743 1984 2136 3616 5511 5327 7349 3568 6239 5430 2913 3856 5795 5983 4472 458 6951 6475 7719 6860 456 989 961 2175 7573 636 3954 1567 1135 7380 7341 6831

3.17.15. 4.21.15. 2.15.17. 3.12.19. 7.16.19. 2.16.16. 12.12.17. 9.30.19. 4.13.16. 3.15.17. 10.13.15. 4.18.17. 4.13.16. 6.12.18. 1.15.19. 1.15.19. 6.28.16. 8.14.18. 11.15.16. 9.19.17. 5.23.18. 1.29.19. 3.15.16. 12.13.16. 9.30.19. 9.17.19. 7.19.16. 3.15.16. 9.26.19. 4.19.16. 12.12.17. 4.16.19. 1.19.16. 5.23.18. 3.16.16. 5.17.16. 8.14.18. 5.23.18. 6.14.16.

2-1 1-1 1-2 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2; 3-2 1-1 1-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 1-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 3-2 2-1; 3-1 2-1 3-2 2-1

29153371 29535356 29108820

6473 12.16.14. 7433 11.20.18. 2210 3.15.17.

2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2

29140421 26528969 29411261 29411261 29195160 29276603 29516283 29117054 29426689 26597833 26597833 27883440 27883440 29192255 29460211 29460211 29507382 29507382 67147002

1829 3.14.17. 7515 1.23.19. 737 2.16.16. 4935 2.16.16. 6389 8.13.19. 105 11.27.18. 5456 8.16.16. 3491 5.12.15. 1407 2.17.16. 139 2.12.19. 4654 2.12.19. 1749 4.18.17. 5501 4.18.17. 4274 11.13.18. 2866 9.18.18. 4157 9.18.18. 3538 5.12.15. 3566 5.12.15. 1610 4.19.16.

2-1 3-1 2-1; 3-1 7-1; 9-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-2; 3-2 1-1 6-1; 7-1; 11-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 1-1 11-1 1-1 7-1; 11-1 2-1; 3-1

SertifikÃta Nr.

29384080 26482751 26552059 29345071 26193358 29253223 29181021 29632133 28366553 29394128 26540180 29498741 29159442 25542231 29279507 29279507 28600478 29140061 29288584 29718330 26549856 29255023 29108618 29579309 29579309 26837378 29144693 29106931 25918504 29249472 29174253 29697797 29407711 29407711 26465455 28830793 26004203 28387781 25424676

TÃlrunis

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

Rozenlauks Leons RubÝna Ligita Rudziša Ilze Rungevics Oskars Ruska Kristaps Rutkovskis JÃnis Satovskis Raimonds Sauka Edgars SilineviËs Uldis Siliïš Uldis Siïajevs Oçegs Skadiïš Ulvis Smila MÃris Smilga Aldis Soks Raivo Soks Raivo Stokmanis Andrejs Šemeta Irina Štubis Arnis Šumiçina Marina Tolstošeins Vladimirs Treigĉts JÃnis VašËenko Aleksandrs VašËenko Zoja VašËenko Zoja Veiss Artĉrs Veiss Ingus Veiss Juris Veits Juris Vilciïš Aivars Vilkaušs JulijÃns Viškers Kaspars VÝtols Juris VÝtols Juris Zadovskis Vilnis Ziemelis Andris Zimovs Aleksejs ZitÃns JÃnis Zommers Edžus Zukulis-Emerbergs Ringolds Žarskis Viktors Žukovs Vladimirs Jĉrmala BÑrzkalns Gints Birina Aina Blumbergs JÃnis Blumbergs JÃnis Braunbergs JÃnis Cirsis Ðvalds PÑteris Dzebalis Vilis Freimanis GunÃrs Gerliïš Egons Jesperiïš LeonÝds Jesperiïš LeonÝds Kahovskis Kazimirs Kahovskis Kazimirs Krasïikovs Edgars âurbe Agrita âurbe Agrita Linavskis Vladimirs Linavskis Vladimirs Lipskis Juris

SertifikÃta derÝguma termiïš

7.16.19. 2-1 2.14.18. 2-2 1.16.18. 2-1 1.30.19. 2-2; 3-2 4.13.16. 2-2; 3-2 3.12.19. 2-1 4.16.19. 4-1 1.16.19. 2-2 1.16.19. 2-2 4.18.18. 2-2 1.17.17. 2-1; 3-1 4.19.16. 2-1 12.16.15. 2-2 3.12.19. 2-1 11.16.15. 2-1 11.16.15. 15-1 7.19.17. 2-2 1.16.18. 1-1 1.16.18. 7-1; 11-1 6.13.17. 2-1; 3-1 1.16.19. 2-2 1.16.19. 3-2 8.15.17. 2-1 9.19.17. 3-1 8.14.18. 2-1 3.12.19. 2-2 3.15.16. 2-1 5.22.18. 2-1; 3-1 5.22.18. 15-1 6.14.16. 9-1 2.15.17. 2-2 10.17.17. 2-1 3.12.19. 2-1 9.18.18. 1-1 11.16.15. 9-1 1.16.18. 2-2; 3-2 6.12.18. 2-1; 3-1 1.29.19. 2-1; 3-1 1.29.19. 7-1; 9-1; 10-1; 15-1 1.15.19. 18-1 3.15.16. 2-1; 3-1 12.15.15. 2-1 6.12.18. 1-1 6.12.18. 7-1 8.16.16. 2-1; 3-1 1.19.16. 2-1 5.10.16. 2-1; 3-1 7.16.19. 2-1 12.15.15. 2-1 3.15.16. 2-1 5.17.16. 2-1; 3-1 3.16.16. 2-1; 3-1 5.14.19. 2-1 8.13.19. 2-1; 3-1 12.11.18. 2-1 9.19.17. 2-2; 3-2 8.14.18. 2-1; 3-1 4.16.19. 1-1 4.16.19. 7-1 3.15.16. 2-1; 3-1 4.19.16. 2-1; 3-1 5.10.16. 2-1; 3-1 8.15.17. 2-2

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

7681 5916 3525 6237 4819 7561 7561/1P 3140 6707 7315 2076 998 6708 7559 3660 5095 5756 1900 5587 2269 3429 3429/1P 2313 2313/1P 7396 7572 936 2669 5982 6832 7001 7172 4337 7409 3610 3997 2661 1910 6310 20-054-K 457 469 4112 6003 1840 612 5345 7671 484 787 1736 390 4414 7703 7459 5811 7382 6270 6294 988 1503 1264 5701

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

26457951 29426734 27828137 29411381 29547435 22326176 22326176 29102893 28660229 29407379 28386521 29225591 26159419 26159419 29517951 29517951 22331794 29288409 29288409 29242746 29258103 29258103 29477468 29477468 27452715 25540435 29332360 29731099 29731099 29701250 26364547 29145954 29458507 29676187 29396943 29224302 29416553 26134222 26134222 26134222 29247406 29501453 29626037 29626037 29251121 26542017 26575262 29343129 29448767 29241296 29451518 29404916 29267083 26185829 26089202 29446876 26355955 26323350 26323350 63026085 29665295 29242744 25428885

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

KalvÝtis Ilvars Kaçiïins Gusts Karasjovs ValÑrijs KÃrkliïš KÃrlis KÃrklišs Ðriks KarnÝtis Ivars KarnÝtis Ivars Kçaviïš Aivars Krauja Andris Krišanovskis RenÃrs Krĉmiïš Ivars Kujalovs Vladislavs Kuçikovskis JÃnis Kuçikovskis JÃnis âauãis Andris âauãis Andris Lapinskis Armands Lasis Ivars Lasis Ivars Laune Gintauts Leduskukaine ElÝna Leduskukaine ElÝna Lejiïš Juris Lejiïš Juris LÝkops PÑteris Loca Dace Loss Oçegs Lozbergs Olafs Lozbergs Olafs æetko Vadims MacÃns Kaspars Majorovs Vadims Maçinovskis Aleksandrs Martinaitis Raivis Miãelsone Vija Mincenbergs TÃlivaldis Moisejevs Jurijs MurÃns Mihails MurÃns Mihails MurÃns Mihails îikitins Vladimirs Ogrizko NatÃlija Ozoliïš Raimonds Ozoliïš Raimonds Pantelis Armands PavÝtola TamÃra Pelsis Andis PesËinskis Jurijs PielÑns-PelÑns Haralds Piçka Ðriks Plotïikovs Oçegs PokšÃns Antons Ponomarjovs Vladimirs PrÝsis MÃrtiïš Prohodskis Deniss Projums Andris Puçãis Kristaps Rakstiïš Artĉrs Rakstiïš Artĉrs Reinbergs Almants RÝtelis Uldis Romanovskis Aigars Rozenfelds Agris

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi


29458237 28657545 26451153 29151543 29151543 29410765 29157817 26486202

7005 6635 6635/1P 928 7582 1457 3344 1583 844 1989 1117 7074 1456 7638 1445

14.03.17. 11.08.15. 17.02.16. 13.04.16. 16.04.19. 13.12.16. 13.11.18. 11.05.16. 19.01.16. 13.04.16. 17.05.16. 17.05.17. 11.05.16. 14.05.19. 13.04.16.

2-1; 3-1 2-1 3-1 2-2; 3-2 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2 2-2; 2-3 2-2 2-2; 3-2

29416128 29425663 29483611 29360790 28324272 29272959 27548406 29428390 25538557 28881915 29452068 28605517 28605517 29247933

4641 2505 1069 7033 2108 3922 7229 4147 3985 2658 5566 7004 7143 1622

17.09.19. 17.10.17. 15.03.16. 15.03.17. 14.02.17. 13.02.18. 13.02.18. 14.08.18. 12.02.19. 17.02.16. 17.01.17. 14.03.17. 15.08.17. 19.07.16.

2-1; 3-1 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1

29247933 29711786 26152165 22020822 29104482 28253906 29293035 26615004 29244242 29225384 29477006 29239841 28346857 29224453 29224453 29394905 27759433 29130195 29203307 28315315 29241058 29241058 29234905 29234905 29251463 29485322 26408891 29249493 26082226 29521585 29521585 29705025

6868 5643 6494 722 1800 1695 1851 7029 2674 3470 5040 305 5412 4612 415 4830 4353 1224 4717 7119 145 4899 681 3177 387 3206 3176 2380 4410 414 3387 7509

19.07.16. 13.12.16. 13.01.15. 19.01.16. 16.08.16. 11.05.16. 18.10.16. 15.03.17. 12.04.16. 15.10.14. 15.09.15. 11.08.15. 15.06.16. 11.11.14. 16.11.15. 11.12.18. 30.01.19. 15.03.16. 13.01.15. 18.07.17. 21.04.15. 28.04.15. 17.05.16. 16.01.19. 19.01.16. 14.05.19. 16.01.19. 17.10.17. 22.01.19. 18.02.15. 16.01.19. 22.01.19.

15-1 9-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-2; 3-2 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2; 3-3 7-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 1-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-1; 2-1; 3-1 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1

20311171 29482229 29482229 29246993 26516442 29250766 29340386 26300154 26188319 26571780 29449521 29144692 29214530 26805897 28220391 29433503 25935925 26373372 26373372 29455109 26538733 26895328 27849258 26149874 29125124 25953438 29541696 26137199 26095915 26095915

767 5402 7270 5100 7201 3325 3673 6457 5732 977 1644 4832 7750 4707 3450 3685 7454 3441 3044 1658 6468 3198 6610 7268 3872 3871 5929 2245 4062 7274

16.03.16. 11.05.16. 20.03.18. 13.08.19. 14.11.17. 16.12.14. 16.12.15. 22.01.19. 14.06.17. 14.06.16. 12.04.16. 30.09.19. 30.09.19. 15.01.19. 17.03.15. 16.02.16. 11.12.18. 29.01.19. 29.01.19. 08.01.19. 16.01.19. 13.08.19. 17.06.15. 20.03.18. 15.11.16. 15.11.16. 20.03.18. 18.04.17. 20.03.18. 20.03.18.

2-2; 3-2 2-2; 3-2 9-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-1 3-1 2-1 9-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1

InformatÝvà daça

29406139 28327407 28327407 29152078 29111369 25620645

Cukurs Rolands GailÝtis Arnis Hemmings Arnolds Isajenko Nikolajs Ješkevics Juris Kaminska Dzintra Kristovskis Imants Leitis EinÃrs Liepiïš Agris LosÃns Arnis Melnis Ivars Millers Raivis Ozols Gatis Pommers JÃnis Pommers JÃnis Pĉris Artis RozentÃls Aigars Safonovs Andrejs Sala JÃnis Sala JÃnis Siliïa Velga Siliïa Velga Siliïš Aivars Siliïš Aivars SvenËs VitÃlijs ŠÑlis Dainis Taube Arvis Tilgalis KÃrlis Vera Uldis Zauers Dainis Zauers Dainis Ziemelis Oskars LiepÃja AleksandraviËs Stasis AndrijÃnovs PÑteris AndrijÃnovs PÑteris Anspaks Dzintars Apinis JÃnis BalËus Arnis BalËus Laimonis Barcs VitÃlijs Bartaševics Guntis Bergmanis Ritvars Bergs Dzintars Berãis Juris BÑrziïš MÃrtiïš Bibiks Igors BikïÑviËa KatrÝna Olga Bogdanovs Aleksejs BraËka Normunds Bruže Anastasija Bruže Anastasija BurÛis JÃnis Butkus Kaspars CÑrps Uldis ÊÝma Indra ÊÝma Ivars Daizis Imants DaškeviËa Marina DeÛis Haralds Dejus Oskars Dimants Laimonis Dimants Laimonis

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2 2-1 2-1 1-2 6-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 3-1 7-1 2-1; 3-1 9-1 4-1; 5-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 14-1 2-2 2-1; 3-1 7-1 3-1 2-2 2-1; 3-1

SertifikÃta derÝguma termiïš

9.20.16. 5.22.18. 12.11.18. 5.17.16. 11.14.17. 4.17.18. 8.14.18. 9.15.15. 12.16.14. 12.12.18. 12.12.18. 2.14.17. 11.13.18. 2.14.17. 9.30.19. 9.30.19. 8.15.17. 8.15.17. 11.27.18. 1.15.19. 1.15.19. 7.16.19. 6.17.15. 6.17.15. 7.16.19. 12.13.16. 3.16.16. 1.8.19. 9.18.18. 6.16.15. 9.21.16. 3.14.17.

SertifikÃta Nr.

3659 2828 4249 1048 2499 2699 2892 1919 6474 2956 4236 1181 6377 2128 7762 7763 2451 3032 2451/1P 121 4704 4540 3532 3729 4361 6948 1598 2941 4215 4926 5480 2180

TÃlrunis

29522764 29406678 29192484 29236954 29267397 29543277 29494928 29124696 29402983 29616882 29616882 29212715 26385235 29404630 29487822 29487822 29228602 29228602 29228602 29558290 29558290 29767137 29459485 29459485 29496790 26401122 29219707 29430330 22828904 29448171 26377552 29210773

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Lukševics Lidvaldis Maskate Jeçena Mileškins Igors Milliïš Dzintars MorÝtis Ralfs Okuïs Anatolijs Ozoliïš Aivars Panteçejeva Larisa Peçipenko Jakovs Polis-Âboliïš Aivars Polis-Âboliïš Aivars PoçišËuks ValÑrijs Požarskis Aleksandrs Prĉsis Vidvuds Putniïš MÃrtiïš MarÛeris Putniïš MÃrtiïš MarÛeris Roze Aija Anda Roze Aija Anda Roze Aija Anda SergÑjeËevs Vadims SergÑjeËevs Vadims Serkova Gaçina StrateiËuks Vladimirs StrateiËuks Vladimirs Šaulis Andris Šteins Genadijs Šĉpulnieks Ivars TeivÃns Uldis Turciïš Rĉdolfs VÝtiïš Raimonds VÝtols Agris Zeibots Gvido KrÃslava AndžÃns Ilgvars Azins Raitis Azins Raitis Bluss ValÑrijs Guba Igors Ivanovs Vasilijs KrumpÃns Valdis MaËukÃns VitÃlijs Mileika Aivars Sadovïikovs Aleksandrs SkerškÃns Vilis SkerškÃns Vilis Starostenkovs Anatolijs Strautiïš Aldis Strautiïš PÑteris KuldÝga Âboliïš JÃnis Antoniškis Uldis Balodis Vilnis Barons Edgars Bitinieks Aldis Bleive MÃris BrÑdiãis UÛis Brencis Aivars Briedis Guntis BukÃts Uldis Bĉmeisters Guntis Cinis JÃnis Cinis JÃnis Cukurs Rolands

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

75


76

26069311 29449915 29556335 29277012 29213607 29134753 26462631 29439835 26537616 29137740 29391229 29495499 26523842 26461504 29166344 26499041 63490230 28318484 29221331 29392096 29518181 29519975 29227598 29104569 29116537 26540048 29492171 26828404 29852535 29465245 29237947 29115806 29131426 22323944 22323877 29453064 29418766 29418766 26670350 29259312 26666153 29413303 26558938 29418172 27123394 26378838 26431877 29237926 29144024 26449958 63491138 29609989 26171893 26171893 26171893 26171893 29286257 29278806 29231675 29391798 29421482 29421482

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

Kolosovs EmÝls Korotinska Tatjana KreiËmane Dace Kudiïš Eduards Kudiïš JÃnis Kudulis Juris KukliËs Agris âinÑns Kaspars Lagzdiïš GunÃrs Lagzdiïš MÃris LÃkutis Aivars Lasmanis Gints Lazarenoks Janeks LÝberts Harijs æaudams Guntars æaudÃms Guntars æaudams Raivis Maisiïš Oçegs Maçukovs ValentÝns Meisters MÃris Mihailovs Igors Mihailovs VjaËeslavs Mihaiçenko Sergejs MikÃls Ainars Millers Juris MizÑns Ilgvars Muižulis Egils Niedols Ðriks Odiïš Andris Osvalds Andris Ošis MÃris Otaïãis Andris Otaïãis Uldis Paškins Oçegs Pavlova Irina Pavlovs Vladimirs Perlovskis Vladimirs Poçakovs ValÑrijs Poçakovs ValÑrijs Priede InÃrs Proševs Viktors Punga Ðriks RÑrihs Aldis Rieksts Eduards Roga Arvils Rubans Andrejs RudzÃjs Guntars Rullis MÃrtiïš Runiãis Leons Sanders Armands Sauliïš Rolands Siksna Gundars Siksna Vladislavs SilacÑrps Ivars SilacÑrps Ivars SilacÑrps Ivars SilacÑrps Ivars Sils Laimonis Sisenis Andrejs Skalže Spodris Skrastiïš JÑkabs Skudra Eve Skudra Eve

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1; 3-1 2-1 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 3-2 3-2 2-1; 3-1 2-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-2 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 4-1 7-1 2-1; 3-1; 4-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 15-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 3-2 2-2 1-1; 2-1; 3-1 7-1; 11-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 7-1 3-2 2-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 3-1

SertifikÃta Nr.

13.10.15. 18.12.18. 15.06.16. 11.12.18. 30.01.19. 17.04.19. 17.05.16. 12.06.18. 11.08.15. 11.08.15. 17.09.19. 13.12.16. 14.10.14. 08.01.19. 13.06.17. 16.12.15. 16.12.15. 15.12.15. 12.02.19. 16.05.17. 15.11.16. 12.04.16. 22.01.19. 22.01.19. 22.01.19. 22.01.19. 22.01.19. 16.10.18. 16.10.18. 13.04.16. 29.01.19. 16.05.17. 19.07.16. 19.07.16. 13.06.17. 16.04.19. 12.12.17. 19.07.16. 18.07.17. 18.07.17. 16.08.16. 12.12.18. 22.05.18. 22.05.18. 18.10.16. 12.02.19. 14.07.15. 12.04.16. 14.10.14. 16.04.19. 13.01.15. 13.01.15. 13.01.15. 13.04.16. 12.04.16. 12.04.16. 17.02.15. 13.11.18. 20.11.18. 18.10.16. 30.01.19. 17.05.16. 18.12.18.

TÃlrunis

6667 4329 761 3269 5610 7591 902 3567 320 5047 1472 2942 104 4427 5696 5169 6711 5142/1P 5142 7060 1993 1367 245 245/1P 6371 6128 6598 4093 5967 4862/1P 4862 7059 5424 5425 7089 6246 7211 5426 3965 7121 6887 7467 65 5973 3822 6206 376 1267 3318 4419 3361 3380 4760 1433 5170 5171 4788 6102 4784 1925 7530 900 3697

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

26546841 26594250 26594250 26461831 26461831 29400968 29419496 26537960 29134209 29134209 29134209 29242235 26185505 29126570 29126570 28803099 28803099 29120298 29130416 29130416 26980162 26958695 26450535 29948884 29148047 29148047 26162822 29216074 29403383 29403383 28313669 22443824 29138928 29246366 29138876 27880474 29295529 29459068 29459068 28355885 20392604 20392604 29117304 29187957 26803249 28382817 26360513 29213501 26425759

SertifikÃta derÝguma termiïš

22434304 26328537 29411545 29255525 63480965 63480965 29436773 29185414 63401656 63401656 63480966 63490238 29256391

SertifikÃta Nr.

Dimants MÃris Dimza Ivars Done Baiba Dreija Edgars Dubults IlmÃrs Dubults IlmÃrs Dudko Sergejs Duks Sergejs Dužka Ivans Dužka Ivans Dzenis Rihards Ekšteina Mirdza Ekšteins Modris Ernstsons Gints Evdokimychev Yury Fausts Andris Fausts Andris Fausts UÛis Fausts UÛis Francis Ivars Freimanis Harijs Freimanis Juris Fromanis Aldis Fromanis Aldis Fromanis Aldis Fromanis Gatis Fromanis Kaspars GardoviËs Ivars GardoviËs Ivars GrÝnis Roberts GrÝnis Roberts Grundmanis MÃrtiïš Guks Anatolijs Guks Anatolijs Gulbis JÃnis Ivanova Gaçina Ivanovs MÃrtiïš Jablonskis Alens JÃkobsons Juris JÃkobsons Juris JÃkobsons MÃrtiïš Jakovickis MÃris Jakušonoks Roberts Jakušonoks Roberts Jansons Armands Jasaite Olga Jaunsleinis Vilnis JÑkabsons Andis Kalniïa Ilze Kalniïš JÃnis Kalniïš Raimonds Kalveiša Daina Kalveiša Daina Kampmane Baiba Kamuškovs Anatolijs Kamuškovs Anatolijs Kapenieks Gints KÃrkliïš Vilnis KaskeviËs Andrejs KeidÃns Andris Kirhners Sandis Kirhners Zigurds KoËetkovs Uldis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

7036 7456 3063 6587 1171 1846 7528 5611 5310 7196 4587 3703 5612 3605 7195 5902 6287 7116 3732 7205 6873 4720 3542 2543 2662 2951 2559 3953 7166 1461 5159 4831 3258 3873 3719 7698 1907 3680 5238 3331 63 6233 4589 6232 4833 7140 6169 6909 835 3825 5609 4855 7175 2999/1P 2999 4209/1P 4209 3424 1647 3771 3772 1459 5422

18.04.17. 11.12.18. 14.05.19. 12.05.15. 12.04.16. 16.08.16. 29.01.19. 15.02.17. 13.04.16. 17.10.17. 17.09.19. 13.10.15. 15.02.17. 27.11.18. 17.10.17. 17.04.18. 08.01.19. 18.07.17. 12.04.16. 12.12.17. 20.11.18. 20.11.18. 15.01.19. 12.12.17. 10.07.18. 18.09.18. 14.06.17. 14.06.17. 17.10.17. 16.05.17. 15.12.15. 16.04.19. 16.01.19. 22.01.19. 19.01.16. 13.08.19. 17.05.16. 16.03.16. 16.03.16. 17.02.15. 12.06.18. 29.01.19. 14.10.14. 29.01.19. 16.04.19. 15.08.17. 18.12.18. 18.10.16. 10.05.16. 13.04.16. 19.04.17. 17.03.15. 17.10.17. 14.07.15. 16.10.18. 16.10.18. 16.10.18. 12.05.15. 19.04.16. 19.04.16. 12.04.16. 28.06.16. 28.06.16.

1-1 2-1 1-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-2; 3-2 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2 2-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-3; 3-3 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 10-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-1 4-1 2-1; 3-1 7-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 1-1 11-1


3349 2745 3440 459 3936 70 6036 5101 3457 892 2480 893 573 6486 6486/1P 7110 4125

11.11.14. 12.06.18. 17.03.15. 16.11.15. 17.01.17. 10.07.18. 10.07.18. 15.12.15. 14.10.14. 12.04.16. 14.02.18. 14.06.16. 11.05.16. 16.12.14. 17.02.16. 14.06.17. 16.10.18.

2-1 2-1;3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-2 2-2 2-2 2-1

29555014 29414661 29180619 29225009 28626134 29235568 29364605 29461367 26557177 29510830 29267977 29267977 29267977 29267977 29134186 29139226 28718248 29297264 29323634 29323634 26459085 29204170 29204170 26421140 26489201 26536217 26527218 28629205 28340797 28393344 26175412 29288365 26496384 29468567 26514529 29400953 26467430 29170046 29233678 28601169 26352684

3920 565 6788 891 1683 724 1682 7213 6754 2106 533 4130 4129 3165 5306 7214 2657 6961 4096 5999 3919 7288 7362 7325 1684 2841 7082 5162 4237 6580 6978 2483 1681 1575 6970 572 3948 2361 571 5186 2124

19.09.17. 17.09.19. 13.04.16. 28.06.16. 11.05.16. 14.06.16. 19.07.16. 12.12.17. 28.02.16. 17.01.17. 20.01.16. 10.07.18. 10.07.18. 18.06.19. 10.05.16. 12.12.17. 20.03.18. 14.12.16. 10.07.18. 10.07.18. 13.06.17. 21.03.18. 19.06.18. 22.05.18. 11.05.16. 23.05.18. 13.06.17. 20.11.18. 18.12.18. 12.05.15. 17.01.17. 12.12.17. 11.05.16. 22.03.16. 17.01.17. 11.05.16. 13.06.17. 17.10.17. 13.04.16. 19.01.16. 17.01.17.

2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-3 1-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 3-1 1-1 6-1; 11-1 7-1; 9-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 15-1 2-1; 3-1 3-2 1-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-2; 3-2 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-2 2-2; 3-2 2-2; 3-2; 3-3 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1

26403681 65707300 65707300 20363555 29433061 26556114 29363972 29171976 28827499 28827499 65722489 26776351 26188691 26800205 27831279 29472852 29420184 29420184 27887795 22444980

1601 3083 4873 1061 1560 1665 4679 6811 4165 4172 3337 4135 4872 2252 7395 5987 1137 7216 1579 735

17.11.15. 18.03.15. 18.03.15. 12.04.16. 17.11.15. 13.04.16. 16.01.19. 10.05.16. 10.07.18. 10.07.18. 20.11.18. 14.08.18. 28.04.15. 17.05.17. 14.08.18. 23.05.18. 15.03.16. 12.12.17. 16.03.16. 15.11.16.

1-2; 2-2; 3-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 2-3; 3-2 2-2; 3-2 1-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-2 2-2 1-2 2-1; 3-1 2-2 3-2; 3-3 2-1

InformatÝvà daça

26538874 29456731 29296528 29131058 29455741 64023864 64023864 29482919 20231002 29415786 29440772 29477521 29235278 26111012 26111012 29174402 29238514

Jonelis Andris JurjÃns Varis KÃjiïš Ivars Kalniïš Aigars Kalniïš Ziedonis Kapzems Andis Knospiïš PÑteris Konstantinovs MÃris KugrÑns Rolands Kukemilks MÃrtiïš Liepiïš Guntars Liepiïš Guntars Liepiïš Guntars Liepiïš Guntars LÝsmanis Ivars Marcinkovskis Vasilijs Meerente Koidula Niedra Raitis Pastors Vladimirs Pastors Vladimirs PÑcis Arnis Perševics UÛis Perševics UÛis Ritums Helmuts Roopa HelÑna Roops JÃnis Rozenbergs Ringolds Rumka Aldonis Runcis Gatis Sabulis JÃnis Skrastiïš DÃvis Sozontovs Sergejs ŠtrÃls Viesturs Tams MÃris Torims Didzis VÝtols GunÃrs Viziïa Iveta Zadvinskis Dainis Zaçaiskalns Andis Zelka Raitis ZvÝgulis JÃnis Ludza Açimovs Jurijs Bikovskis Mihails Bikovskis Mihails Dibaïins VoldemÃrs Dĉviïš JÃnis Jevstafjevs Vladimirs KalvÝtis Imants Kipçuks PÑteris Kovaçkovs Anatolijs Kovaçkovs Anatolijs Kravalis Roberts KuËinskis Juris LosÃns MÃris æaçina TamÃra MortuzÃns Artis Ruskulis Viktors Tarasovs Viktors Tarasovs Viktors Uzuleïš Ðriks Vaçdens GenÃdijs

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 1-1; 3-1 6-1; 11-1 2-1 9-1 2-1; 3-1 2-2 1-1; 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 3-2; 3-3 1-1 1-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 1-2 2-2; 2-3 1-1 1-1; 2-1; 3-1 7-1; 11-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 7-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2

SertifikÃta derÝguma termiïš

30.01.19. 26.09.19. 17.04.18. 12.05.15. 12.12.18. 12.12.18. 30.09.19. 18.03.15. 18.03.15. 16.04.19. 15.11.16. 16.01.19. 18.03.15. 18.03.15. 22.01.19. 22.01.19. 17.01.17. 15.02.17. 16.07.19. 16.08.16. 15.12.15. 15.03.17. 17.10.17. 19.04.16. 18.09.18. 10.05.16. 10.05.16. 12.06.18. 16.11.16. 16.11.16. 29.01.19. 16.10.18. 16.10.18. 13.01.15. 15.11.16. 14.06.16. 16.05.17. 15.07.15. 11.12.18. 16.08.16. 19.09.17. 19.09.17. 16.12.15. 18.12.18. 17.02.16.

SertifikÃta Nr.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

2959 5109 7303 202 4478 4322 7757 3452 4857 4418 1970 3672 3395 4868 6952 6953 1961 5648 7677 6880 2935 5681 5681/1P 3773 7408 1129 5366 7352 5518/1P 5518 6231 2943 4205 200 1969 5395 5697 3389 7455 1530 7160 2375 3662 3033 759

TÃlrunis

SertifikÃta derÝguma termiïš

29421482 29246886 25993928 29193426 29729705 29729705 28200079 26401428 26401428 25804393 29275468 29428270 29229901 29229901 63422559 63422559 26531428 26183010 29708543 26113316 29274975 26309894 26309894 63459022 27790868 26524249 26524249 26491458 26175875 26175875 26363167 29235695 29235695 63424067 29237525 29423815 63423404 29134122 26487510 29498590 28787480 29439198 26435446 29408673 29255900

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr.

Skudra Eve Skujiïa Biruta Stankus Ariks Strazdiïš KÃrlis Aivars StrÑlis MÃris StrÑlis MÃris Strižïovs Arturs Strižïovs Jurijs Strižïovs Jurijs Strižïovs ValÑrijs Šakers-Pelcmanis Andis Šervinskis Andris ŠevËuks Aivars ŠevËuks Aivars Šilders Edgars Šilders Edgars Šãute Lidija Šlampe Harijs ŠtÃls Ilgvars ŠtÝbelis Kaspars Štokmanis Ivars Tama Aija Tama Aija Tumševics Ivars Ungurs Normunds Vaivars Andris Vaivars Andris Valdmanis Uldis Vecvagars Rihards Vecvagars Rihards Veits MÃris VÑsmiïš TÃlivaldis VÑsmiïš TÃlivaldis VÝksna Harijs VÝksna Vents Viçums Aigars Viïãelis Viesturs Vjaksa Andris Zarembo Aleksejs Zazuçins Aleksandrs ZemarÃjs Andris ZÝtars Juris Zvagulis Agris Zvaigzne Raitis Zvirbulis Edgars Limbaži Andersons Guntis Andersons Valdis AndžÃns Valdis AsarÝtis Ingus Baumanis UÛis BÑrziïš Agris BÑrziïš Agris Bondars Alvis Boriïš Vladislavs Darviïš Artis Dreimanis Uldis Dukaçskis Arnis GarklÃvs Andris GarklÃvs MÃris GarklÃvs MÃris Grinšpons Henrijs Jefanovs Jurijs

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

77


78

1-2; 3-2 1-2; 3-2; 3-3

29228177

26486818 26441996 29197675 26323093 65059010 29136718 29136718 29425809 20225589 29450024 29413847 26338984 29455302 29355741 26112555 20205342 29337737 29116539 29156524 29156524 26018150 26729401 29246156 28321828 26258980 26157960 26157960 22006688 29121457 29355867 26551543 29413023 29413023 29413023 29543505 29425440 29244596 29244596 29226618 26417404 26417404 29223076 29223076 65022300 29486412 29170724 29495075 26417538 29168340 26331513 27840045 27840045 29228157 29477350 26391300 26391300 65067462 29211425 26007028 26007028

1006 6820 6820/1P 3860 1852 7696 5312 4574 4666 3232 579 7092 7154 7021 2676 2087 4823 1576 7457 6315 888 6750 6750/1P 1765 6840 2271 7168 2166 3414 4803 6476 6188 7522 5831 4907 3093 6291 4903 1821 5618 2149 6381 5034 6636 712 712/1P 2573 2288 2477 1008 1987 4053 3677 21 -5522 2235 4724 7130 7130/1P 2373 3346 6568 6259

19.04.16. 11.05.16. 17.10.17. 16.11.16. 16.08.16. 13.08.19. 28.02.16. 27.11.18. 16.12.14. 18.06.19. 28.02.16. 13.06.17. 19.09.17. 14.03.17. 10.07.18. 13.12.16. 18.02.15. 17.02.16. 11.12.18. 17.04.19. 15.03.16. 28.02.16. 14.02.18. 22.01.19. 15.06.16. 17.10.17. 19.09.17. 17.01.17. 29.01.19. 29.01.19. 13.01.15. 12.02.19. 29.01.19. 17.10.17. 17.06.15. 30.01.19. 30.01.19. 17.09.19. 17.05.17. 15.02.17. 18.06.19. 08.01.19. 11.08.15. 11.08.15. 28.02.16. 14.12.16. 16.01.18. 19.04.17. 12.04.16. 10.05.16. 18.10.16. 16.01.18. 19.01.16. 15.11.16. 15.11.16. 18.04.17. 13.01.15. 19.07.17. 15.08.17. 19.04.17. 14.05.19. 21.04.15. 16.04.19.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

7100 14.06.17. 4680 15.07.15.

ApsÝtis JÃnis Barons JÃnis Barons JÃnis Baumanis RegnÃrs Beçskis Josifs Berãis Intars BogdanoviËa Inta Bogdanovs Margots Brass Edgars Brass Edgars Bužers PÑteris Daçeckis VitÃlijs Daukšts JÃnis Dišlere Sigita Doniïš Armands DrÃtnieks ElmÃrs Draudiïš Andris Dzedzele Inese Ðriãis Toms FrancuzeviËa Asja Gultnieks Raitis Igaune Baiba Igaune Baiba Jansons Raimonds Jedušs Valdis JurÑvics PÑteris KaktÝts Sandris Kalbergs Guntars Kalniïš Ivars-Ðriks Kalniïš Ivars-Ðriks Karnišauskis Valdis KeËedži NatÃns Klusa Rita Kondratjuks Oçegs Kononovs Juris Kononovs Juris Kononovs Juris Kovaçenko Andris Kozule NatÃlija Krauklis Rihards Krauklis Rihards Kubulnieks Artis Kuzmans Maigonis Kuzmans Maigonis âelle MÃris âelle MÃris Lazdups Viktors Liepiïš Raimonds Logins Gvido Lošaks Valdis Magons KÃrlis MarculÃns Vilnis Medalkins ValÑrijs Mednis JÃnis Mednis JÃnis Melzobs Andrejs MÑtriïš Aldis Mietulis Toms Mietulis Toms Miãelsons Arturs MosÃne KornÑlija Ozoliïš Artĉrs Ozoliïš Artĉrs

TÃlrunis

2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2; 3-2 2-1 2-2 3-1 3-2 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 3-1 2-2; 3-2 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 1-1 2-1 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 7-1 1-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-2 2-1; 3-1 2-2 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 2-2 2-2 2-2; 3-2 2-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 7-1 3-1

UzvÃrds, vÃrds

15.11.16. 15.03.16. 30.09.19. 28.06.16. 13.04.16. 20.01.16. 18.09.18. 14.03.17. 17.10.17. 28.02.16. 16.08.16. 16.08.16. 16.08.16. 16.07.19. 17.05.16. 23.05.18. 19.04.16. 10.07.18. 28.06.16. 20.01.16. 20.01.16. 14.02.17. 16.11.16. 14.08.18. 16.06.15. 19.04.16. 19.04.16. 16.10.18. 11.12.18. 18.03.15. 18.12.18. 15.08.17. 13.04.16. 21.04.15. 17.02.15. 12.02.19. 16.11.16. 18.07.17. 17.02.15. 16.12.15. 13.04.16. 13.04.16. 18.04.17. 19.07.17. 12.02.19. 14.08.18. 20.11.18. 16.08.16. 11.05.16. 10.07.18. 15.02.17. 29.01.19. 14.12.16. 13.06.17. 13.12.16. 21.04.15. 22.01.19. 22.01.19. 15.11.16.

SertifikÃta derÝguma termiïš

26132011 29126149

2048 1232 3220 1940 1699 556 3126 3921 2455 1438 1705 6888 1705 5558 499 7342 1303 6027 1715 6720 6721 6720/1P 5520 7386 4968 6804 1704 7411 7411/P1 195 4508 5754 1706 3476 6515 6211 1586 4854 6500 5138 5375 5324 3915 5755 7548 2696 4967 6886 1707 6028 2207 6493 5559 7088 1997 3405 3748 6337 6930

SertifikÃta Nr.

29153425 29285977 29467039 29482421 26544013 26544013 29138500 26524369 29442017 22016761 29154522 29396195 29488086 28649418 26590209 26305103 29485751 64860088 29178476 29178476 29489156

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29496011 26562102 29447388 26379989 29123971 29415987 29411297 29425552 29425552 29425552 22009962 26140060 26196358 29244474 29244474 26462008 29578560 29578560 29578560 26128454 29184093 29451457 29297339 29297339 26130328 26130328 64860952 28334432 22110052 29155157 29206549 26375988 26375988 26533228

SertifikÃta derÝguma termiïš

28357595 64810335

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SertifikÃta Nr.

Madona Âboliïš TÃlis Ambainis JÃnis Ankravs Ivars Antošuks Vladimirs Avens Aivars Briedis Andris Broks PÑteris Imants Cers JÃnis Êehovs MÃris Drunka Marija Dzenovskis Andris Dzenovskis Andris Dzenovskis Andris Eleksis Juris Gailums Auseklis Gailums Edgars GaranËs Andris GaranËs Andris GaujÑns Edmunds Gavrilovs Andrejs Gavrilovs Andrejs Gavrilovs Andrejs Graudiïš AinÃrs Irbe JÃnis Jakunovs Juris JÃïekalns Imants JÃïekalns Imants Kalniïš Bruno Kalniïš Bruno Kçaviïš Vilnis Koroçkovs Aleksejs KrÑsliïš Mareks âĉrens Vilnis LavrinoviËs GunÃrs Lielvalodis Uldis Lielvalodis Uldis Luiks Rolands Mugins Uldis Nikandrovs GenÃdijs Ozols JÃnis RepkeviËs Vitas Resnis Guntars SilmanoviËs VitÃlijs SilmanoviËs VitÃlijs Skraustiïš Ivo StÑrninieks Gints StĉrÝte Dzintra Šahno Ilze ŠÝris EgÝls ŠÝris Ingus Šusts Vilnis Tirzmalis Ivars Ĉdris Viktors Valers MÃris VilcÃns JÃnis Volkovs Nauris Zepa SkaidrÝte Zepa SkaidrÝte Zlaugotnis Antons Ogre Akimova Anete Akimovs Rihards

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-1; 3-1 1-2 3-2 2-2; 3-2 2-1 1-2 1-2; 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-3 3-2 2-2; 3-2 2-1 3-1 16-1; 17-1 2-2; 3-2 3-1 3-2; 3-3 3-2; 3-3 2-1 1-2 2-1; 3-1 1-2 3-2 2-1; 3-1 3-2 2-1; 3-1 3-2 2-1 1-1 7-1; 11-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-2; 3-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 15-1 2-2; 3-2 3-2 6-2 3-2 2-1 2-1; 3-1 7-1 2-2 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 1-1; 2-1; 3-1 7-1; 15-1 3-1 2-1; 3-1 3-2 1-2 3-2 1-2; 3-2 3-1 2-1; 3-1


5670 5687 5070 6299 5007 3011 2774

16.05.17. 16.05.17. 20.11.18. 14.05.19. 14.07.15. 27.11.18. 16.03.16.

16-1; 17-1 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2

29132896 29403178 22080121 29479447 26148880 26438908 26438908 26156660 29245007 26519768 26534989 29423305 26432521 29407520 29454545 29454545 29481351 29410392 29415230 29415230 26067360 29342633 26365901 26557683

985 913 5777 3648 4659 4662 1688 6692 7410 58 7583 380 3353 298 3131 4934 911 3984 2017 6824 379 3218 2556 3688

15.03.16. 22.03.16. 20.03.18. 22.01.19. 18.03.15. 12.11.14. 16.03.16. 17.11.15. 18.09.18. 18.09.18. 16.04.19. 16.11.15. 13.11.18. 14.07.15. 23.01.19. 23.01.19. 22.03.16. 14.11.17. 11.05.16. 11.05.16. 22.01.19. 18.12.18. 12.12.17. 19.01.16.

2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 1-2 3-2; 3-3 24-1 1-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1

26134871 67070101 29434176 29710997 29406904 22317658 26108771 26108771 29542125 28357595 26300800 27038774 26464188 26324958 26592549 29433193 29205199 28233266 64497777 29413313 29413313 29492859 26546721 29468651 29468651 29194098 29266488 29266488 29266488 29266488 29231513 26426004 67069116 29497739 29497739 29544057 22812323 22812323

5068 3290 3987 4657 7149 6249 5198 5198/1P 1812 7712 6459 5812 5792 6672 7042 4956 4544 4988 7314 2616 5998 6080 6382 5031 5032 4078 5695/1P 5695 5950 3223 -3460 772 6376 4853 6547 2718 5534/1P 5534

13.12.16. 18.09.18. 17.10.17. 15.10.14. 19.09.17. 18.12.18. 19.01.16. 16.02.16. 10.05.16. 17.09.19. 11.11.14. 19.09.17. 19.09.17. 13.10.15. 18.04.17. 16.06.15. 18.06.19. 11.08.15. 18.04.18. 12.06.18. 12.06.18. 13.11.18. 23.01.19. 15.09.15. 15.09.15. 17.04.18. 16.05.17. 16.05.17. 17.04.18. 22.01.19. 17.09.19. 12.04.16. 13.08.19. 08.01.19. 08.01.19. 22.05.18. 12.05.15. 27.11.18.

2-1; 3-1 14-1 2-1; 3-1 1-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-3 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1 1-3 7-3 1-1 4-1 5-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 10-1; 15-1 2-1 3-1 2-1; 3-1

InformatÝvà daça

26105551 28641129 28641129 29428218 26010985 28303480 26564386

Greivulis Anatolijs Griãis Raitis GrÝnmanis JÃnis Haritonovs Vladimirs Jakovels GunÃrs Kronlaks Armands Kronlaks Armands MetlÃns Valdis Mihailovs Igors îilovs Ivans Piskunovs Anatolijs Poplavskis Artĉrs Skutels JÃnis Spĉlis Aivars StikÃns Edgars StikÃns Edgars Svarinskis Andris Svirskis Intis TeilÃns JÃnis TeilÃns JÃnis Upenieks VoldemÃrs Ušackis Andris UtinÃns Vairis Zaicevs Vasilijs RÝga Aalberg Marko Abarinovs Aleksandrs Âbele Aigars Âbele Andis Âbele JÃnis Ablecs Andrejs Âboliïš Aigars Âboliïš Aigars Âboliïš AinÃrs Âboliïš Ilvars Âboliïš Ivars Âbolkalns Dainis Âbols Rihards Âboltiïa MÃrÝte Âbrams MÃrtiïš AdamoviËs Valdis Âdamsons JÃnis Afanasjeva Jeçena Afanasjevs Ivo Aganovs Jurijs Aganovs Jurijs Ailts Bruno Akermanis Edgars Akimovs Edmunds Akimovs Edmunds Akimovs Jurijs Aksenoks Kaspars Aksenoks Kaspars Aksenoks Kaspars Aksenoks Kaspars Albovs Gaidars Aleksandrova Gaçina Aleksandrovs Deniss Aleksejevs Aleksandrs Aleksejevs Aleksandrs Aleksejevs Jurijs Aleksejevs Sergejs Aleksejevs Sergejs

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

1-2 2-1 3-1; 7-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2 2-1 3-2 1-2 2-2 3-2 1-1 2-1; 3-1 2-1 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 3-2 1-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 3-1 1-2 6-2 3-2 2-2; 3-2 7-2 2-2; 2-3; 3-2 3-3 1-1; 2-1; 3-1 3-2; 3-3 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 1-2 3-2; 3-3 7-3 2-1 2-1 1-2 1-3 2-2 2-1; 3-1 1-2; 3-2; 3-3 7-1 2-1; 3-1 3-2 1-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 3-2; 3-3 3-1

SertifikÃta derÝguma termiïš

19.07.16. 17.04.18. 12.06.18. 13.04.16. 14.08.18. 14.06.17. 17.04.18. 13.04.16. 21.09.16. 16.01.18. 30.01.19. 16.07.19. 20.03.18. 16.04.19. 12.12.18. 12.03.19. 15.08.17. 16.08.16. 12.04.16. 15.11.16. 15.03.17. 14.06.16. 15.07.15. 15.07.15. 13.10.15. 15.02.17. 15.02.17. 19.04.17. 17.04.19. 13.10.15. 12.12.17. 20.09.16. 17.01.17. 19.04.16. 22.03.16. 18.06.19. 18.06.19. 16.04.19. 20.01.16. 28.02.16. 28.02.16. 16.11.16. 29.01.19. 16.01.18. 21.04.15. 14.11.17. 22.03.16. 21.09.16. 14.08.18. 19.04.16. 15.03.16. 16.02.16. 28.02.16. 20.01.16. 16.02.16.

SertifikÃta Nr.

6866 1942 1942/2P 3231 2915 2143 2738 5490/1P 5490 7223 7223/1P 7684 7265 7587 6202 6556 3924 6884 1618 1849 3929 682 3579/1P 6627 3579 2144 5589 2253 2253/1P 866 2504 1882 6966 547 6276/1P 6276 7663 6219 659 5240 5240/1P 6939 4600 2678 4866 2278 5489/1P 5489 2695 838 1075 824 1700 558 6728

TÃlrunis

29591855 27767226 27767226 26602560 26602560 28663892 29159024 29448107 29448107 29462639 29462639 29704838 26165454 26425769 26472213 29805333 29543505 26468506 65067273 28658763 28658763 29217223 29101292 29101292 29101292 29107159 29107159 29298652 29298652 26563903 29493792 26528410 26541555 29294478 26450334 26450334 26450334 29361161 29237971 29486563 29486563 28665930 26361164 29477679 29126315 29126315 26329419 26329419 29284956 26856863 29488745 26594458 26352089 29493891 26513376

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Ožima Dmitrijs PavloviËs Armands PavloviËs Armands Pavlovskis VoldemÃrs Pavlovskis VoldemÃrs PÑtersons EgÝls Potreki Guntis Prieduls Úirts Prieduls Úirts Priževoits JÃnis Priževoits JÃnis Prĉsis Gundars PupËenoks JÃnis Pušpurs Gatis RasnaËs JÃnis ReinicÃns Normunds Rensbergs Andis Roga RenÃte RudoviËa Akvilina Siders Osvalds Siders Osvalds Skrastiïa Rita Straume Lauma Straume Lauma Straume Lauma Strežs Aigars Strežs Aigars Sturme Edgars Sturme Edgars SurÛenieks InÃrs Svarens JÃnis Sviãkalne ValentÝna Šilovs Viktors TamoviËs OçÛerts Tams MÃris Tams MÃris Tams MÃris Tarkovs Dmitrijs Tarkovs Igors Tolpežïikovs Ernests Tolpežïikovs Ernests Trofimovs Osvalds Vaivods GunÃrs Valdis Valters Atis Vasiçevskis Henriks Vasiçevskis Henriks Vasips JÃnis Vasips JÃnis Vegners Visvaldis VilnÝtis Egils VilnÝtis JÃnis Viçums Ðriks ZajanËkauskas Viktors Zviedris Ziedonis Žunda Olga Preiçi Balodis JÃnis BÑrziïš Uldis BÑrziïš Uldis Brolišs Arnis Cimars Edmunds Dalka Arnolds Filatovs Dmitrijs

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

79


80

Austriïš JÃnis Auziïš OçÛerts Avimovs Dmitrijs Avstreihs GenÃdijs Babkins Vladimirs Baglovs Viktors Bahmanovs Dmitrijs Bahurs PÑteris Baikovs Andris Baikovs Andris BajÃrs Uldis Bakalinska Larisa Bakanovs Aleksejs Bakanovs Aleksejs Bakanovs Viktors Bakanovs Viktors Bakula Sergejs Balbatuns Sergejs Balbatuns Sergejs Balcers KÃrlis Balcers MÃris Balgalvis Gatis Balka Valters Balode Ineta Balodis JÃnis Balodis JÃnis Balodis JÃnis Balodis Oskars Balodis Oskars Baltvilka Inese Banga Gatis Banga Kaspars Banga PÑteris Bankovs Armands Barabaškins Anatolijs Baranovs Jurijs Baranovskis Artis BarËuks Sergejs Bardulis Andris BarkÃne Gunta BarkÃns GunÃrs BarkÃns JÃnis Barlots JÃnis Barovskis Viktors Basajs Antons Basikirskis RomÃns Bass Aleksandrs Baumane Ilona Baumane Ilona Baumane Inese Baumanis Andrejs Baumanis Andris Baumanis EdvÝns Baumanis Egils Baumanis Egils Baumanis Egils Baumanis Egils Baumanis Ingus Baumanis Ingus Baumanis Ingus Baumanis KÃrlis Begens Eduards Begens Eduards

29191740 29277865 26457426 29406012 29443632 29725153 29418949 67840571 22866813 22866813 29420172 29212677 29231226 29231226 26338788 26338788 29476152 29145321 29145321 29469134 28376605 29492283 28640093 29426623 26526731 26526731 28347597 29242340 29242340 29219950 26335359 26556693 26398726 29490493 29736603 67846389 29101210 29272533 26378967 29113274 26358686 26760295 29116534 29264710 29400094 29498233 29492376 29492376 26457293 29241889 28359134 29268007 29235520 29235520 29235520 29235520 29339387 29339387 29339387 29109140 29216358 29216358

5268 4548 5896 2307 2797 4128 2052 7025 5017 5826 166 4283 5960 6082 4022 4463 2843 5290 5291 5333 7375 7492+ 7694 1116 5861 5861/1P 7571 5736 5736/1P 811 5427 4650 7431 1996 4415 5533 2139 4049 7167 4848 1323 5322 7740 3013 7545 5539 5509 6612 6689 4684 5164 754 2568 1657 7240 2803 1657/1p 6104 6104/1P 7404 1564 4972 1047

16.12.15. 16.07.19. 17.04.18. 14.03.17. 12.06.18. 10.07.18. 15.11.16. 15.03.17. 14.07.15. 14.11.17. 17.03.15. 15.01.19. 21.03.18. 16.10.18. 12.12.17. 17.04.19. 20.09.16. 12.04.16. 12.04.16. 14.06.16. 10.07.18. 29.01.19. 13.08.19. 15.03.16. 12.06.18. 12.06.18. 12.03.19. 13.06.17. 13.06.17. 16.12.15. 19.07.16. 29.01.19. 20.11.18. 28.06.16. 20.11.18. 13.12.16. 15.02.17. 20.03.18. 19.09.17. 30.09.19. 30.09.19. 13.04.16. 30.09.19. 11.12.18. 12.02.19. 13.12.16. 15.11.16. 14.07.15. 16.11.15. 12.11.14. 15.12.15. 13.04.16. 16.01.18. 17.01.17. 13.02.18. 12.06.18. 12.06.18. 18.09.18. 18.09.18. 18.09.18. 28.02.16. 16.06.15. 17.09.19.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1 10-1 9-1 3-1 2-2; 3-2 1-2 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-2 3-2 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 15-1 16-1 1-2 2-2; 3-2 1-1 2-1 16-1 2-1 7-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 6-1; 7-1 2-1; 3-1 15-1 10-1 3-1 7-1; 9-1 2-1 9-1 2-1 7-1 9-1 3-1 3-2 2-1; 3-1 2-1 3-1 7-1 18-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 15-1 2-2; 3-2

SertifikÃta Nr.

15.01.19. 18.07.17. 16.10.18. 12.04.16. 22.03.16. 14.08.18. 20.11.18. 12.05.15. 13.02.18. 18.10.16. 19.09.17. 17.03.15. 15.12.15. 16.04.19. 16.04.19. 15.03.16. 19.09.17. 30.09.19. 14.06.17. 23.05.18. 10.07.18. 13.02.18. 15.12.15. 19.09.17. 19.09.17. 17.09.19. 27.11.18. 14.06.16. 14.06.16. 14.06.16. 17.10.17. 23.05.18. 16.05.17. 15.09.15. 17.02.15. 18.12.18. 14.10.14. 17.04.18. 30.09.19. 19.01.16. 19.01.16. 14.02.17. 14.02.17. 18.10.16. 15.01.19. 17.02.15. 15.08.17. 30.09.19. 13.11.18. 13.11.18. 12.03.19. 15.01.19. 16.01.19. 12.04.16. 21.04.15. 19.04.16. 19.04.16. 17.05.16. 08.01.19. 20.11.18. 20.11.18. 20.11.18. 16.12.15.

TÃlrunis

4843 2422 2968 1911 1403 4118 7438 3514 7236 6908 5711 4753 5166 5385 5394 6771 5789 7744 5735 7339 2597 7233 5144 5797 5797/1P 7729 6432 5274 5275 5274/1P 4021 3993 5698 6645 6519 6298 4646 2715 7759 467 5205 1871 5484 6917 6364 6514 5763 6600 7425 7426 7555 219 7498 1500 6564 1302 5286 20-012-K 6668 5041 5042 5042/1P 685

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

29236801 29173041 29173041 27893986 29102687 26321101 26523214 29809602 28383798 22336544 29489741 29546292 26408006 26538626 26538626 29295077 29226789 28623238 28359159 26534431 29136635 29473050 26817094 29119410 29119410 29506973 29341090 28381050 28381050 28381050 29128350 29245438 28600090 29536561 26554322 29721694 26539143 26539143 29166067 29464846 29464846 29211822 29211822 29882485 26597125 28441154 28441154 28704225 25888789 25888789 25888789 28377621 28661208 29677692 26135899 29404851 29404851 29404851 26563834 20015395 20015395 20015395 29191740

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Aleksejevs Sergejs Alksne InÃra Alksne InÃra Alksnis Aleksandrs Alksnis MÃris Alksnis Raitis AlkšÃrs Raivis Alsiïš Bruno AçehnoviËa DiÃna Andersone Alla Andersons Armands Andrejevs Aleksandrs Andrianovs Antons AndrjušËenko Eduards AndrjušËenko Eduards Andrucis Alvis AndžÃns Eriks Anins Andrejs Ankoriïš MÃris Ansone KristÝne Ansons Aleksandrs Antipovs Sergejs Antonova Ludmila Aïisko VitÃlijs Aïisko VitÃlijs Aïisovecs Aleksandrs Apelis MÃris Apinis Ivars Apinis Ivars Apinis Ivars Apse Maruta Apse Uldis ApsÝtis MatÝss ApšÃns Didzis ApškalÑjs Vilnis Arajevs Nikolajs AramoviËs JÃnis AramoviËs JÃnis Arenovs Sergejs Ârgalis GunÃrs Ârgalis GunÃrs Ârgalis UÛis Ârgalis UÛis Arhipenko RomÃns Arhipovs VitÃlijs Âriïš JÃnis Âriïš JÃnis Arkliïš Arnis Arnavs MÃris Arnavs MÃris Arnavs MÃris AsarÝtis Nauris AsarÝts Ingus Asars GunÃrs Atars JÃnis Auniïš RomÃns Auniïš RomÃns Auniïš RomÃns Aunkrogers Dainis Ausejs Teodors Ausejs Teodors Ausejs Teodors Austriïš JÃnis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

10-2 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 1-2 1-1 7-1; 11-1 2-1; 3-1 1-1 2-3 2-1 1-3; 2-3 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 15-1 2-1; 3-1 3-2 16-1 1-2 1-1 2-1 3-1 2-2 2-1 3-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 15-1 2-2 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 1-2 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-2 9-1 2-1; 3-1 2-3 2-1 3-1 9-1 1-2; 3-2 15-1 2-1; 3-1


29217836 20-023-PV 16.06.15. 29217836 3244 14.05.19. 29181629 958 15.03.16. 29242838 7650 18.06.19. 26404834 7745 30.09.19. 26311139 6878 16.08.16. 29630422 2101 18.04.17. 67365636 7625 14.05.19. 26472120 2641 14.08.18. 26552227 5332 18.12.18. 29414513 1676 16.08.16. 29255271 1386 16.08.16. 29195841 7655 18.06.19. 28806129 299 15.01.19. 29442316 1761 17.05.16. 29428015 2479 17.10.17. 26594943 3099 16.01.19. 26550574 6577 28.04.15. 26313893 7094 13.06.17. 29732060 4958 16.06.15. 5185 19.01.16. 29217615 4597 22.01.19. 29167088 2426 11.11.14. 29947894 7075 17.05.17. 26643787 3388 12.12.18. 25481555 4638 18.09.18. 29147708 6451 11.11.14. 29147708 6451/1P 16.05.17. 29360783 5818 17.10.17. 29251188 3404 15.12.15. 26009304 7670 16.07.19. 29299844 2351 18.07.17. 26426750 5361 11.05.16. 26426750 3602 11.05.16. 67738273 407 16.11.15. 67738273 1836 28.06.16. 67738273 2733 12.06.18. 29264838 3546 16.06.15. 29572716 6595 12.05.15. 29131543 5076 16.11.15. 29211639 5102 16.11.15. 25528826 6418 17.09.19. 29472005 1545 16.02.16. 28339326 7052 19.04.17. 29125641 3774 17.06.15. 29125641 3774/1P 17.06.15. 29299712 3413 12.05.15. 29299712 4896 12.05.15. 22024069 6730 16.02.16. 22024069 6730/1P 16.04.19. 29406536 3645 13.10.15. 26343945 3940 10.07.18. 27179723 4123 17.04.18. 26178822 7687 13.08.19. 29181918 20-015-PV 20.03.18. 29181918 4110 12.06.18. 28442266 766 13.04.16. 29204389 20-042-K 18.07.17. 28284064 7039 18.04.17. 29439996 4088 22.05.18. 29104028 445 20.01.16. 29104028 5196 20.01.16. 28677447 7540 30.01.19.

12-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2 1-3 9-1 10-1 1-1 2-1; 3-1 10-1 1-3 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-3 1-1 7-1 11-1 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1 2-2 2-2; 3-2 3-3 1-1 7-1 2-1 3-1 1-3 2-1; 3-1 6-1; 7-1 2-1 12-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 18-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 15-1 2-2; 3-2

InformatÝvà daça

Birzgalis IlmÃrs Birzgalis IlmÃrs BirzÝtis ArvÝds Birzleja Gundars Bistrickis Sergejs Bišmeistars Andris Bite Andris Bite OjÃrs Blaus Alvis Bleibergs JÃnis Bleive Boçeslavs Boriss Bleive Rĉta Blĉmanis Atis Blumberga Dzintra Blumbergs Aivars BlĉmentÃls Gints Blumers Dzintars Blĉmiïš JÃnis Bluse Açona Bobakova Tatjana Bock Helmut Bodrovs Aleksandrs Bodrovs Vladimirs Bogdanova Anna Bogdanovs Agnis Bogdanovs Aleksandrs Bogdanovs Antons Bogdanovs Antons Bogdanovs Kirils Bogdanovs Oçegs Bogdanovs Vadims Bogdanovs Valdis Bohvalovs ArkÃdijs Bohvalovs ArkÃdijs Boks IrÑna Boks IrÑna Boks IrÑna Boldirevs Georgijs Bolmanis Artĉrs Boçšaks Egils Bondare MÃrÝte Bondarevs Sergejs Bondarevs VitÃlijs Bondars Artĉrs Bondars Ivars Bondars Ivars Bondars Kaspars Bondars Kaspars Bondars Kaspars Bondars Kaspars Borisovs Sergejs Borzenko Grigorijs Braginskis Viktors Brahmanis MÃris BrÃlÑns Ivo BrÃlÑns Ivo Brambats JÃnis Brambis Aivars Bratuss Oçegs Bratuškina Vija Bremze Imants Bremze Imants BricÝtis Aivars

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

15-1 2-1; 3-1 1-2; 3-2 1-1 2-1; 3-1 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-3 2-1; 3-1 15-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 3-2 2-1 2-2 2-1 3-1 2-2 2-1; 3-1 1-3 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-2 1-2 1-1 2-1; 3-1 2-1 4-1 1-1 11-1 1-1 2-1 2-1; 3-1; 4-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 1-2 6-2 11-2; 11-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 3-2 3-1 3-1 9-1 2-3; 3-2; 3-3 3-1 7-1; 8-1

SertifikÃta derÝguma termiïš

14.07.15. 15.01.19. 12.03.19. 19.09.17. 14.07.15. 17.01.17. 19.01.16. 27.11.18. 11.08.15. 12.04.16. 19.10.16. 30.09.19. 30.09.19. 13.08.19. 13.08.19. 16.05.17. 15.06.16. 12.12.17. 12.11.14. 18.06.19. 16.07.19. 17.11.15. 30.09.19. 15.08.17. 18.04.17. 18.04.17. 17.05.16. 17.05.16. 16.03.16. 17.09.19. 30.01.19. 10.05.16. 18.09.18. 14.05.19. 18.07.17. 17.10.17. 19.05.15. 16.02.16. 17.02.16. 10.05.16. 10.05.16. 12.12.17. 20.11.18. 15.01.19. 19.09.17. 16.08.16. 22.05.18. 13.02.18. 17.02.16. 15.03.16. 16.12.15. 16.12.15. 17.04.19. 10.05.16. 15.12.15. 15.01.19. 13.04.16. 16.04.19. 14.10.14. 14.05.19. 18.09.18. 10.05.16. 10.05.16.

SertifikÃta Nr.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

4948 3483 4277 3485 3173 6973 515 4220 322 5337 6925 4652 6254 4606 4607 1921 6835 5660 4673 7649 7649/1P 6694 4690 7147 2275 5678 1504 5364 5264 4846 1310 798 4158 4490 2154 7187 6581 1843 3551 5340 5340/1P 5868 6116 6226 517 1076 2716 4008 6742 966 3654 6713 6713/1P 5357 435 3129 6797 6302 4552 4502 6073 6814 5358

TÃlrunis

SertifikÃta derÝguma termiïš

29692737 29692737 29413808 29213808 29356423 29389918 29294657 29241222 67224217 26578232 29765551 29218761 29218761 29454736 29454736 26552231 28609501 26593062 26462044 29132137 29132137 26520765 28639783 29609028 29226896 29226896 29487265 29487265 29119208 25864216 29242693 26421436 29629749 26537402 29211212 29856998 29221455 29276253 29490371 26533457 26533457 29221188 29221188 27111011 29117202 67319348 29209106 26556357 29524683 26545801 67162050 67162050 67162050 29466204 29543886 29439621 26104578 26104578 29374802 29891675 29196154 29416605 29416605

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr.

BeinaroviËs Juris BeinaroviËs Juris BeitÃne Inese BeitÃns Ainis BeitÃns JÃnis Beitiïš Kaspars Bekmanis Juris Beãeris Kaspars Beãers LeonÝds Belousova Nadežda Belousova Svetlana Belousovs Sergejs Belousovs Sergejs Belovs Anatolijs Belovs Anatolijs Belovs JÃnis Beçavskis Edgars BeçËuks Viktors Beçskis Rolands Beçuzovs Igors Beçuzovs Igors Benga Edgars Berenis Vitauts Bergs MÃrcis BernatoviËs Valerijs BernatoviËs Valerijs Bernotas Steponas Bernotas Steponas BÑrtiïš Normunds BÑrtulis Gints BÑrze JÃnis BÑrze Valda BÑrziïa Eleonora BÑrziïš Alvis BÑrziïš Edgars BÑrziïš Gints BÑrziïš JÃnis BÑrziïš Juris BÑrziïš Juris BÑrziïš MÃris BÑrziïš MÃris BÑrziïš MÃris BÑrziïš MÃris BÑrziïš PÑteris BÑrzmÃrtiïš JÃnis Bezbailis Andris BiËihins Sergejs BiËkovskis Anatolijs BiËkovskis GunÃrs Bidiïš JÃnis BidzÃns JÃnis BidzÃns JÃnis BidzÃns JÃnis BÝmanis Gints Birgers Juris BÝriïš Andris BÝriïš MÃrtiïš BÝriïš MÃrtiïš Birjukovs Anatolijs Birjukovs Sergejs Birniks RenÃrs Biršs Juris Biršs Juris

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

81


82

Cepilovs Aleksandrs Cepilovs Sergejs Cesbergs Varis Cešeiko Ðriks Ciema Inta Ciganoks VitÃlijs Cimdiïa MÃra Cimermanis Aleksandrs Circenis Aleksejs Circenis Andris Circenis EdvÝns Cirkuns Genadijs Cirmenieks Andris CÝrulis Aigars CÝrulis Aigars CÝrulis MÃris Cisere Anastasija Cukurs MÃris Cukurs MÃris Cunskis Anatolijs Cunskis JÃnis Cunskis JÃnis Êagus Juris Êakšs Rolands Êakšs Timurs Êaplinskis VitÃlijs Êehlovs Vladimirs Êehrovs ValÑrijs Êehrovs ValÑrijs Êehrovs ValÑrijs ÊeirÃns Teodors Êerkovskis Sergejs Êernis JÃnis Êerniša Irina Êernovs Ivans Êerïavskis Andris Êerïavskis Andris Êerïavskis Andris Êerïikovs Jurijs Êerïikovs Jurijs Êerpakovskis Valdis Êerpakovskis Valdis Êesnauskis Ivars Êestnihs Vladimirs Êevers Andrejs Êevers Andrejs ÊivËišs Aivars ÊivËs Edgars Êižovs Dmitrijs Êonka Didzis Êudars Alvis Êudins Aleksandrs Êukans Ðriks Êurins Içja Êurkina îina Êuviçovs Igors Dadeika Andris DÃlderis Juris DÃle Didzis Dalke MÃrtiïš Daçeckis Jurijs Danelsone Silvija Danieçus AçÛirds

26172571 29639352 29237023 29487998 29145410 29532732 26541355 29390686 29238689 29487408 29144530 29537905 29132433 29403692 29403692 29214436 26110377 26134873 26134873 29184662 29570162 29570162 26673378 29246595 29496939 29235597 26552228 26562589 26562589 26562589 28808796 29299785 29433963 26551585 29241259 29231282 29231282 29231282 29405996 29405996 26311086 26311086 28347860 29459380 20339222 20339222 29555656 28338894 29808292 29278982 29224122 29496901 26135225 20040518 29185028 29216577 26368449 29569260 26191009 26131453 67705948 29254087 28327459

6613 7728 3168 771 7220 5784 267 4473 6611 7544 3419 3222 3015 3931 5866 5801 5783 5907 6562 4693 309 4126 7040 1320 6691 271 1360 4809 4047 5997 2117 3580 5384 4004 593 20011 20-009-K 601 7464 7474 5491 5491/1P 7507 5252 6022 7451 550 5724 6685 5652/1P 6543 1654 7447 5053 4559 6179 1859 3573 6923 7103 629 5521 7278

13.08.19. 17.09.19. 20.11.18. 13.06.17. 16.01.18. 19.09.17. 19.05.15. 14.05.19. 17.06.15. 12.02.19. 16.03.16. 11.12.18. 16.04.19. 18.04.17. 18.04.17. 19.09.17. 15.08.17. 20.03.18. 22.01.19. 30.01.19. 15.09.15. 15.09.15. 18.04.17. 28.02.16. 16.11.15. 11.08.15. 14.06.16. 17.02.15. 12.06.18. 12.06.18. 14.03.17. 14.07.15. 17.05.16. 16.01.18. 16.06.15. 14.07.15. 14.07.15. 19.04.16. 11.12.18. 11.12.18. 20.09.16. 20.09.16. 22.01.19. 17.05.16. 27.11.18. 27.11.18. 15.03.16. 13.06.17. 15.12.15. 28.02.16. 29.01.19. 14.10.14. 27.11.18. 11.12.18. 18.06.19. 29.01.19. 13.06.17. 15.07.15. 19.10.16. 14.06.17. 16.02.16. 15.10.14. 21.03.18.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

2-1 2-1; 3-1 1-2 1-3; 2-3; 3-3 7-3 1-2 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 2-2 2-1 2-1 3-1 3-1 2-1 2-1 2-2; 3-2 3-3 2-3 9-1 2-1; 3-1 2-1 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2 2-1 2-2 3-2; 3-3 2-1; 3-1 15-1 3-3 2-1; 3-1 9-1 2-1 1-1 2-1 3-1 2-1 1-1 6-1; 7-1 1-3 1-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-3 3-2 2-1; 3-1 6-1; 7-1 1-2 2-2 2-1; 3-1 1-1 7-1; 11-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2

SertifikÃta derÝguma termiïš

19.09.17. 13.12.16. 15.06.16. 15.06.16. 15.06.16. 12.11.14. 17.04.18. 15.09.15. 20.09.16. 30.09.19. 30.09.19. 13.08.19. 30.09.19. 14.05.19. 17.10.17. 17.10.17. 14.06.17. 15.08.17. 10.07.18. 30.09.19. 16.01.19. 11.08.15. 14.08.18. 14.06.16. 18.04.18. 19.07.16. 19.07.17. 15.09.15. 23.01.19. 23.01.19. 13.08.19. 13.06.17. 16.11.15. 20.11.18. 19.07.16. 20.03.18. 20.03.18. 30.09.19. 15.03.16. 15.03.16. 17.11.15. 10.05.16. 10.05.16. 19.09.17. 20.03.18. 16.06.15. 16.02.16. 14.10.14. 17.04.18. 16.08.16. 16.08.16. 14.02.17. 18.02.15. 12.12.18. 23.01.19. 23.01.19. 17.05.17. 13.04.16. 13.10.15. 13.01.15. 13.01.15. 16.06.15. 19.06.18.

SertifikÃta Nr.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

7161 1953 1692/1P 1692 5411 6465 2710 6660 6892 3531 3531 7685 3196 7621 2517 2517/1P 7108 4891 4160 6434 6569 304 2793 1286 7312 6854 2268 6659 6215 6216 4504 7087 5057 6107 6861 3458 3458 7747 549 5260 5123 1109 5335 7156 5898 3504 628 1884 5948 1899 5462 5595 3469 7472 2400 4206 5708 6795 6664 4761 4762 3668 2960

TÃlrunis

SertifikÃta derÝguma termiïš

26483928 29279660 29245321 29245321 29245321 26204257 29246460 29338056 26404366 28319799 28319799 28358811 26958473 26838924 67012723 67012723 29122859 25532248 25532248 29876169 26480550 29187589 29208563 29224880 29243024 26316284 29165297 29180900 25468844 25468844 28693355 28617297 26449118 26449118 29111587 26297695 26297695 29696694 26417282 26417282 26578227 26163320 26163320 22007370 29244018 26488508 29452218 26432929 29136355 28446400 28446400 26611141 67612063 67602075 29147262 29147262 26496900 29269877 28635393 29516349 29516349 29480618 29480618

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr.

Briedis DÃvis Briedis Edgars Briedis Guntis Briedis Guntis Briedis Guntis Briedis Ingus Briedis Ivars Briedis MÃrtiïš Briedis MÃrtiïš Brikmane Margarita Brikmane Margarita Briška MÃris Britikovs Jurijs Brjuhovickis Ruslans Brohauzs Andris Brohauzs Andris BrokÃns Aivars Broks Dzintars Broks Dzintars Brovdi Ivans Broža UÛis Brĉders JÃnis Brudnis Romualds Brĉmanis IlmÃrs Brusovs Aldis Brĉvere Gunita Brĉveris InÃrs Brĉvers MÃrtiïš Bruzguls IlmÃrs Bruzguls IlmÃrs Bruža Daina Bružis Lauris Bubens MÃrtiïš Bubens MÃrtiïš BuËinskis VitÃlijs Buhtejevs VjaËeslavs Buhtejevs VjaËeslavs Bukreyeyev Pavlo Buks IlmÃrs Buks IlmÃrs Buliga Andris Buls Valdis Buls Valdis Bĉmanis Rinalds Bungše Ivars Bunkus OjÃrs Burkovskis Vladimirs BuroËkins Igors Bušnijs Arturs Bušnijs Oçegs Bušnijs Oçegs Butkus AinÃrs Carjovs VjaËeslavs Caune Ivars Caune Oskars Caune Oskars Caune Valdis CelitÃns MÃris Celmiïš Sandris Celmiïš Valters Celmiïš Valters Ceçmalnieks Juris Ceçmalnieks Juris

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 16-1 1-2 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 1-2 10-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 11-1 1-1 10-1 2-1; 3-1 3-1 2-1 10-1 14-1 12-1 18-1 2-1; 3-1 1-1 6-1 2-1 3-1 2-1 2-1 3-1 7-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 1-2 1-2 2-2 2-1 1-2 2-2


1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2

29168431 6447 14.10.14. 29866229 7550 12.02.19. 26126825 7078 17.05.17. 29496832 2490 11.12.18. 29827511 6464 11.11.14. 29217599 1418 28.02.16. 29451092 3935 17.05.17. 26472895 7093 13.06.17. 29246202 4335 28.06.16. 26317760 5854/1P 22.03.16. 26317760 5854 12.12.17. 29215631 2405 12.12.17. 26551890 7510 22.01.19. 29230251 2572 16.01.18. 29217525 2965 13.11.18. 29115530 5932 17.04.18. 26328380 6505 11.12.18. 26828631 6818 11.05.16. 29207649 5601 14.02.17. 29180662 5555 17.01.17. 29180662 3876 17.09.19. 26653537 5476 18.09.18. 26653537 5476/1P 18.09.18. 29222355 5527 13.06.17. 26782992 7101 14.06.17. 29385555 6540 17.03.15. 29774785 6690 15.12.15. 29326643 852 19.06.18. 29282324 7441 20.11.18. 29267133 6167 23.01.19. 28382873 6638 11.08.15. 28382873 6257 16.04.19. 28382873 7669 16.07.19. 28806721 4829 23.01.19. 29488119 3427 14.10.14. 29488119 3586 14.10.14. 29275812 7319 22.05.18. 29460415 3600 08.01.19. 26153378 6255 16.04.19. 29444337 5774 14.11.17. 29444337 5775 14.11.17. 29185189 2315 18.04.17. 29272114 20-060-K 15.01.19. 29117168 20-024-PV 16.02.16. 29117168 20-065-K 16.02.16. 29117168 881 12.04.16. 29272114 2895/1P 16.05.17. 29272114 4201/1P 16.05.17. 29117168 881/1P 12.12.17. 29117168 6006 19.06.18. 29117168 4164 13.11.18. 29272114 2895 12.02.19. 29272114 4201 12.02.19. 29114694 6384 13.08.19. 29171801 7151 15.08.17. 5087 16.11.15. 5485 18.10.16.

1-1 2-2 1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2 2-2 2-1 2-1; 3-1 3-2 1-2 2-1; 3-1 2-1 1-1; 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 1-2 2-1 11-1 1-1 2-1 3-1 16-1 1-2 2-1 2-1 2-3; 3-3 3-2 2-1 7-1 2-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 15-1 2-1; 3-1 18-1 12-1 18-1 1-1; 2-1; 3-1 2-1 11-1 4-1; 5-1 2-2; 3-2 6-1; 7-1 3-1 6-1; 7-1; 11-1 2-1 2-2 1-1 11-1

TÃlrunis

SertifikÃta Nr. 7034 2727 4526 5461 2393 5842 7586 75

15.03.17. 22.05.18. 18.06.19. 15.01.19. 17.10.17. 14.11.17. 16.04.19. 20.03.18.

2-2; 2-3 9-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-1; 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 7-1 11-1 1-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 3-2 2-1 1-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 1-1 1-1; 2-1; 3-1 6-1; 7-1; 11-1 13-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 1-2; 3-2 2-2 9-1 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 3-1 1-1 7-1 1-2; 3-2 2-3 3-1 1-1 2-1; 3-1 7-1; 8-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 12-1 18-1 2-1; 3-1 6-1; 7-1; 11-1 2-1 3-1 15-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1; 2-1; 3-1 18-1 1-1; 3-1

DrÑviïš Andis DrÑziïš IlmÃrs DrozdoviËa Aleksandra Drozdovs Anatolijs Drubazs Arvis Drubazs Kaspars Druvaskalns Salvis DubkeviËs Leonards

29114096 29124835 29518740 26840107 29443411 29613854 25150376 29246411

DubkeviËs Leonards Ducena Anita Ducena Anita Dĉdelis JÃnis Duka Aleksandrs Dukurs Andris Dumbris Didzis Dundurs Uldis Dzalbs Bruno Dzalbs JÃnis Dzalbs JÃnis Dzeguze Kaspars Dzenis JÃnis DzenÝtis Guntars DzÝle Gundars DzÝle Gundars Dzirkalis Artis Dzirkalis Artis Dzirkalis Artis Dzirnieks Miervaldis Dzirnieks Oskars Dzjuba Aleksejs Dzudzilo Mikus Džeriïš Aivars Džeriïš Artĉrs Džeriïš Ernests Ðberliïš Kaspars Eglis Viktors EglÝtis ArvÝds EglÝtis Indulis EglÝtis Normunds EglÝtis Normunds EglÝtis Sandis EglÝtis Sandis Eiduks Raimonds Eihe Vitus Eihenbaums PÑteris Eizenbergs Andris Eizenšmits Raimonds Eizenšmits Raimonds Elksnis Egils Endriksone HelÑna Endriksone HelÑna Endriksone HelÑna Endriksone HelÑna Ðrglis PÑteris Ðrglis PÑteris Ðrglis PÑteris Eriïš Arnis Ermansons Aldis Ermansons Viktors Erts JÃnis Ðvele VoldemÃrs Ðvele VoldemÃrs

29246411 5941 20.03.18. 29216918 4167 14.08.18. 29216918 2904 18.06.19. 29418930 689 13.04.16. 29806996 7067 16.05.17. 29541905 6599 30.09.19. 26533235 6806 19.04.16. 29272274 3957 27.11.18. 26356555 7615 14.05.19. 27882242 6745 15.03.16. 27882242 6843 15.06.16. 29158420 6380 13.08.19. 26134340 7273 20.03.18. 29779495 6737 17.02.16. 29468148 5097 16.11.15. 29468148 3637 15.12.15. 29418215 6608 16.06.15. 29418215 4550 18.06.19. 29418215 4995 18.06.19. 29407275 4467 18.06.19. 29285308 6557 21.04.15. 26186734 6969 11.12.18. 26388735 7063 16.05.17. 26432642 6354 18.06.19. 28356815 7170 19.09.17. 27550558 7679 16.07.19. 26410892 6544 17.03.15. 27523782 7070 17.05.17. 29459709 5791 17.10.17. 26440122 2902 27.11.18. 29139058 644 17.02.16. 29139058 6744 17.02.16. 29198183 5018 14.07.15. 29198183 6624 14.07.15. 29203445 4898 19.05.15. 29242534 3623 15.09.15. 27486948 7300 17.04.18. 26089411 7758 30.09.19. 67284903 402 16.11.15. 67284903 5110 16.11.15. 29267337 1895 28.06.16. 29297583 20-004-PV 20.01.16. 29297583 20-006-K 16.08.16. 29297583 85 22.01.19. 29297583 4356 29.01.19. 3524 13.11.18. 3524 13.11.18. 5002 13.11.18. 29190888 5671 18.04.17. 29224443 2643 20.03.18. 29144353 3828 14.06.16. 29101824 1732 14.06.16. 26599224 20-075-K 16.10.18. 26599224 68 13.11.18.

InformatÝvà daça

22.03.16. 30.09.19. 16.08.16. 18.06.19. 19.10.16.

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr. 1562 4634 1670 6499 3864

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29233285 26155980 29269394 26132369 26414232

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi SertifikÃta derÝguma termiïš

Daniševskis ElmÃrs Daïilovs Pjotrs Daïko Aleksandrs Dardets Gintars DaškÑviËs LeonÝds Daugavvanaga-Vanaga Krista Daugulis Raimonds DauÛelis Ingus Daukste Igors Dauksts JÃnis Dauksts JÃnis Dauksts Juris DÃvids EmÝls DÃvis Gustavs Dembovska Lelde Dembovska Lelde DenišËenko Aleksandrs Deïisovs Içja Deïisovs Vladimirs Dikmanis MÃris Diks Daneks Diks Gatis Diçevs Ðriks Dimitrijevs Mareks Dimza Juris Dimza Juris Dinstmanis Ivars Dinstmanis Ivars Dišlers JÃnis Dmitrijeva Alla Dmitrijevs Andrejs Dmitrijevs Edvards Dmitrijevs Vladimirs Dobelis Edgars Dobrovoçskis Andris Dokins Aleksandrs Dokins Aleksandrs Dokins Aleksandrs Dombrovskis Haralds Doniïš JÃnis Doniïš JÃnis Donskovs VitÃlijs Dorofejevs Sergejs Doroïins Aleksejs Draganovs Gçebs Draganovs Gçebs Draganovs Vladislavs Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš Reinis Dravnieks MÃris Dreimane Aiva Dreimane Aiva

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

83


84

Geige Kaspars Geižins Ðriks Geižins Ðriks Gercs Edijs Geste GunÃrs GetmanËuks Oçegs Gilucis Aivars Gimbutis Arnis Girnis JÃnis Giršsons Viktors Gitendorfs Andris Gjunsburgs Aleksandrs GladušËenko KonstantÝns GladušËenko KonstantÝns Glazunovs Mihails Glazunovs Mihails Glušaka ValentÝna Goba Anita Gode Kristaps Gode Kristaps Gode PÑteris Golovatjuka Jĉlija Golubeva DiÃna Goçevs Anatolijs Goçevs Viktors GorbaËovs Oçegs Gorbunova Jĉlija Gorbunovs Oçegs Gorbunovs Oçegs Gorda IlmÃrs Gordijenko Aleksandrs Gordijenko Aleksandrs Gorodjanskis Jurijs Gorodjanskis Jurijs Gorodjanskis Jurijs Gorodjanskis Jurijs Gorškovs Mihails Gorškovs Mihails Grabovska Inna GraËeva Svetlana GraËeva Svetlana GrÃmatnieks KÃrlis Grands Denis Grasis Guntis Grasmanis Aldis Grasmanis Aldis Graudiïš ArvÝds Graudulis JÃnis Graudulis JÃnis Graudulis JÃnis Graudulis MÃrtiïš Graudulis MÃrtiïš Graudumnieks Raimonds GrÃvÝte Tatjana GrÃvÝte Tatjana GrÃvÝtis MÃris Grebežs Andris Grebežs Andris GreËuha Anatolijs GreËuha Anatolijs Gridïevs Artjoms Gridïevs Artjoms Gridïevs Sergejs

29494795 29452953 29452953 25998815 28384116 26327849 29470448 29266694 29229293 29228244 26371088 29343583 26356496 26356496 29517604 29517604 26457231 29608891 26419369 26419369 67089190 26327262 26379588 29485101 29257688 67821170 29521674 29479268 29479268 67692600 29175447 29175447 29539783 29539783 29539783 29539783 29101744 29101744 26449330 67279465 67279465 26434317 28383972 29284206 29404391 29404391 29461385 26133433 26133433 26133433 28327682 28327682 26541583 29999012 29999012 29195159 29277151 29277151 29122414 29122414 29119019 29119019 26584684

915 2502 4279 6120 7491 5471 6935 4270 6853 720 5939 6282 6626 5880 2403 5760 381 5401 6997 6998 6996 5431 7651 3803 4916 4408 6140 2692 5980 3827 3734 6764 1720/1P 1720 5355 1720/2P 315 2801 1362 1308 6387 4477 5905 4799 2362 5445 507 5064 5572 4694 3095 6024 5944 4993 4996 4468 6593 820 3830 3904 6007 4676 1393

17.02.16. 18.04.18. 30.01.19. 20.11.18. 16.01.19. 18.10.16. 15.11.16. 18.12.18. 19.07.16. 16.02.16. 14.02.18. 14.05.19. 15.07.15. 20.03.18. 18.07.17. 18.07.17. 19.04.16. 14.06.16. 15.02.17. 15.02.17. 15.02.17. 15.06.16. 18.06.19. 16.06.15. 12.05.15. 18.09.18. 29.01.19. 22.05.18. 22.05.18. 11.05.16. 15.03.16. 15.03.16. 14.07.15. 14.07.15. 14.07.15. 14.07.15. 29.01.19. 29.01.19. 14.06.16. 18.12.18. 18.12.18. 08.01.19. 13.02.18. 23.01.19. 20.03.18. 20.03.18. 15.03.16. 15.09.15. 14.02.17. 17.09.19. 11.12.18. 11.12.18. 12.06.18. 16.06.15. 16.06.15. 14.05.19. 12.05.15. 16.03.16. 20.09.16. 20.09.16. 16.10.18. 17.09.19. 17.01.17.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

6-1; 7-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 2-1 2-1; 3-1 2-3 2-1 15-1 9-1 9-1 1-1 11-1 3-1 2-1 1-1 6-1; 7-1 6-1 2-1; 3-1 2-1 3-2 2-1 9-1 2-1 2-1 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 2-1; 3-1 3-1 3-2 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-3; 3-3 6-3; 7-3; 8-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 1-2; 2-2; 3-2 2-1 3-2 2-1 2-1; 3-1 7-1 16-1; 17-1

SertifikÃta Nr.

13.11.18. 16.12.14. 30.01.19. 30.09.19. 17.04.18. 28.06.16. 14.05.19. 14.08.18. 12.06.18. 15.01.19. 14.11.17. 19.10.16. 15.08.17. 15.08.17. 16.01.18. 17.01.17. 16.01.18. 16.01.18. 28.06.16. 21.04.15. 19.01.16. 19.01.16. 16.08.16. 14.10.14. 17.05.16. 18.04.18. 15.03.16. 15.12.15. 14.10.14. 14.06.16. 16.01.19. 10.05.16. 20.09.16. 15.03.17. 17.10.17. 27.11.18. 12.04.16. 12.02.19. 13.08.19. 10.07.18. 16.04.19. 27.11.18. 18.07.17. 16.03.16. 18.09.18. 17.02.16. 16.12.15. 14.06.17. 14.06.17. 19.01.16. 18.09.18. 18.09.18. 11.08.15. 11.11.14. 13.10.15. 28.04.15. 28.02.16. 16.07.19. 23.05.18. 15.08.17. 18.04.17. 17.05.16. 17.05.16.

UzvÃrds, vÃrds

6051 6480 4790 2647 2619 3030 4493 2859 55 4969 4990 6924 7138 7139 7227 4287 2381 5876 1740 3439 5154 5155 142 4813 4780 7317 942 3696 4595 5396 7493 2051 2655 2286 7173 7173/1P 1637 6172 6398 2563 2917 4596 7117 5318 4151 333 626 2528 5834 603 2906 6089 3550 4688 2046 4906 757 7667 7340 1872 5668 5360 5359

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv TÃlrunis

26875297 26875297 67416624 25621919 25621919 29830253 67339033 26665077 29250805 28672888 22164980 67334485 29215182 67089190 67089190 29222139 22312466 22312466 29409259 29469919 67272717 29196919 29520262 29258092 29327659 29218430 29386511 29606812 29606812

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

26405923 29105839 29213647 29267205 25506982 29449736 29719271 29719271 29945305 26486064 29488918 29488918 27767705 29221322 29478028 29478028 29478028 29392068 29411161 26382352 29240362 26535611 29444934 29130616 29421938 26535805

SertifikÃta derÝguma termiïš

26599224 26676637 28613111 29236996 29120743

SertifikÃta Nr.

Ðvele VoldemÃrs Ezeriïš Reinis Faizovs Rinats Fedjaïins Oçegs Fedosejevs Viktors FedoseviËs Svjatoslavs Feldmanis Sandis Feofilovs Aleksandrs FÝbigs Bruno Filippovs Sergejs Fiçipovs Jurijs Firsajevs Artjoms Fjodorovs Georgijs Fjodorovs Georgijs Fjodorovs Sergejs Foigts Andris Fokova Iraida Fokova Iraida Fomina Dorosina Fonarjovs Içja Fradins Felikss Fradins Felikss Fradins Felikss Frank Michael Freiborns EinÃrs Freimanis Andris Freimanis Guntis Freimanis JÃnis Freimanis Raits Freimans Vadims Freimuts Andris Freivalds Viesturs FrÑlihs Juris FrÑlihs Juris FrÝdenbergs Guntars FrÝdenbergs Guntars Frolovs Aleksandrs Frolovs Sergejs Frolovs Sergejs Gabinska Lilija Gabranovs Aldis GabrÃns JÃnis Gabrens Vladislavs Gabrusenoks RomÃns GÃdmanis Aivo GaidukÑviËs Nikolajs Gaigals JÃnis Gailis Andris Gailis Andris Gailis Juris GailÝtis Dzintars GailÝtis Dzintars GailÝtis Egils Gailums Gatis Gaisins Aleksandrs GÃliïa Baiba Galviïš ElmÃrs Ganceva-Tupule Agnese Gansons JÃnis GatËenko Ludmila Gavilovskis Dmitrijs Gecko JevgÑnjs Gecko JevgÑnjs

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

3-2 2-2; 3-2 1-2 1-1 3-2 2-1 16-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-1 6-1 1-1 1-1 1-3 7-3 1-3 1-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 11-1 1-2 2-1; 3-1 7-1 1-1 2-1 6-1 16-1 2-1; 3-1 9-1 3-1 3-1; 5-1 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 6-1; 7-1; 11-1 2-1 6-1; 7-1; 9-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-1 1-1 11-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-3; 3-3 2-3


29142163 29142163 29531095 26404790 26404790 29217178 67790561 67790561 29129239 29129239 26595209 26137065 26595209 26433031 29231864 29230460 29126043 29407631 26532638 29111538 29111538 27533182 29579072 29229220 29537033 28489447 26539678 29249551 29251334 26153661 26338572 26138127 26138127 26665029 29564188 29209736 26164367 28316622 29298341 29196730 28613482 29447509 29447509 20215961 20215961 29152788 29152788 29152788 29262171 29541292 28616694 29779627 29189480 29189480 28349269 29554293 29171727 26307601 67526433 29125304 26220534 26157718 26169777

6316 6316/1P 516 6154/1P 6154 463 880 4010 7523 7524 7221 6209 7109 5141 3046 2331 5381 4752 6431 1543 6340 7688 2388 4445 4498 7618 6331 3471 4038 7626 4921 3511/1P 3511 7186 438 5900 6827 366 4957 2437 4285 4185 6194 944 5524 756 5121 2919 5662 6484 1252 4058 5336 5344 7313 4327 4541 5864 1728 4865 5167 7239 5833

22.01.19. 12.03.19. 19.01.16. 14.02.17. 22.01.19. 28.02.16. 19.01.16. 19.01.16. 29.01.19. 29.01.19. 16.01.18. 15.01.19. 14.06.17. 15.12.15. 12.03.19. 18.10.16. 15.11.16. 22.01.19. 30.09.19. 16.04.19. 16.04.19. 13.08.19. 14.07.15. 18.09.18. 13.08.19. 14.05.19. 18.06.19. 17.06.15. 16.01.18. 14.05.19. 12.05.15. 17.06.15. 14.07.15. 17.10.17. 30.09.19. 13.02.18. 17.05.16. 26.09.19. 18.12.18. 19.09.17. 18.12.18. 13.11.18. 13.11.18. 15.11.16. 15.11.16. 16.11.15. 16.11.15. 16.10.18. 18.04.17. 16.12.14. 17.05.16. 17.04.18. 19.04.16. 19.04.16. 18.04.18. 11.12.18. 16.07.19. 12.12.17. 14.06.16. 21.04.15. 15.12.15. 13.02.18. 17.10.17.

6-1; 11-1 9-1 3-1 2-1 3-1 2-2 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 1-1 2-3 1-1 2-1; 3-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 11-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 1-2 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 14-1 2-1; 3-1 15-1 1-2 11-2 6-2 2-1; 3-1 7-1 1-1 9-1 1-1 11-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 1-1 11-1 1-1 2-1 2-2; 3-2; 3-3

InformatÝvà daça

GutÃns Zigurds GutÃns Zigurds Gutererskis Nikolajs Gĉtmanis DinÃrs Gĉtmanis DinÃrs Hagins Sauls Hainovskis Aleksandrs Hainovskis Aleksandrs Hainovskis Romans Hainovskis Romans HamËenkovs Andrejs Hapova Margarita HarËenkovs Andrejs Hartmane Inguna Haruta Oçegs Heinrihsons Arnis Hlabutins Leopolds Hlusovs Oçegs Hmeçïickis JÃnis Holms EinÃrs Holms EinÃrs Holods Sergejs HomiËs JevgÑnijs Hrapovs VitÃlijs HromËenkova Gaçina Hudorožkovs Vladimirs Icaks Artis Iesalnieks Kaspars Iesalnieks MÃrtiïš Ieviïa Santa Ieviïš JÃnis Ieviïš Normunds Ieviïš Normunds Ieviïš Rihards Ieviïš Uldis Igaunis JÃnis Igaunis Kaspars Ignaškins Oçegs Ignatjevs Sergejs IgnatoviËs Andrejs Ilarionovs Igors Içjins Anatolijs Içjins Anatolijs Indriks Žanis Indriks Žanis Induss JÃnis GunÃrs Induss JÃnis GunÃrs Induss JÃnis GunÃrs Induss Juris Inovskis Nauris Ipoçitova Svetlana Irbe Normunds Irvaïovs Igors Irvaïovs Igors Isajevs Aleksejs Isajevs Igors Ivanausks Vitauts Ivanova Birute Ivanova Gaçina Ivanova îina Ivanova Svetlana Ivanovs Aleksandrs Ivanovs Aleksejs

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

1-2 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 15-1 18-1 1-1 2-1; 3-1 1-2 2-2 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-2 16-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 2-2 3-2 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1 1-2 1-3 6-3; 11-2; 11-3 2-3; 3-3 7-3 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2 2-1 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 6-2 1-2 7-1; 10-1; 11-1 1-1 3-2 1-2 11-2 2-2; 3-2 1-1 9-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 15-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-1 18-1 1-2; 24-1

SertifikÃta derÝguma termiïš

14.05.19. 17.04.18. 17.04.18. 14.08.18. 14.08.18. 14.08.18. 14.05.19. 20.01.16. 16.01.19. 17.04.19. 12.05.15. 17.03.15. 20.03.18. 16.02.16. 16.02.16. 22.03.16. 29.01.19. 22.03.16. 16.06.15. 16.06.15. 13.10.15. 21.03.18. 23.05.18. 13.06.17. 17.04.19. 13.08.19. 16.06.15. 18.02.15. 17.06.15. 17.06.15. 17.04.19. 17.04.19. 19.09.17. 29.01.19. 13.04.16. 13.10.15. 13.02.18. 18.12.18. 12.03.19. 14.02.17. 19.04.16. 19.04.16. 20.11.18. 13.02.18. 14.07.15. 17.05.16. 13.10.15. 14.05.19. 16.05.17. 20.03.18. 15.09.15. 17.10.17. 17.10.17. 19.05.15. 11.08.15. 18.09.18. 18.07.17. 18.07.17. 18.06.19. 13.10.15. 15.09.15. 15.03.16. 22.01.19.

SertifikÃta Nr.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

7627 2471 5956 436 6035 20-074-K 4389 5181 4278 7600 234 3393 4015 1019 6732 5320 6289 749 169 4992 3658 7284 7338 5713 7609 7691 1744 4656 3570 4999 4456 6281 5832 4432 5308 6670 7238 7238/1P 4391 2049 3242/1P 6808 3242 2582 3472 1243 2452 7635 5709 2702 4897 2446 5837 4937 6637 6058 1975 3615 7657 1887 6652 20-067-K 6693

TÃlrunis

SertifikÃta derÝguma termiïš

29403773 29633811 29633811 29206524 29206524 29206524 26586483 67171097 29267566 29427207 26797602 26482499 29191739 26444036 26605999 26591910 28680026 29148069 26539418 26539418 26497653 29504741 28377147 29262147 29374030 22001457 29129079 26372278 29387520 29387520 29387520 29387520 26488297 29216346 29226151 26424443 26423332 26423332 25913910 26421412 28665851 28665851 28665851 29413338 29222294 29209259 26555776 26555776 29264487 29264487 29289851 29289851 29289851 28641126 29438536 26750504 67504580 67504580 26324351 29267581 29142163 29142163 29142163

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr.

Grieznis MÃrcis Grigorjans Sergejs Grigorjans Sergejs Grigorjevs Aleksandrs Grigorjevs Aleksandrs Grigorjevs Aleksandrs Grigorjevs Aleksandrs Grigorjevs Andrejs Griãis Andrejs Griãis Uldis Griãis Vilnis Grimms Vladimirs Grimza Ingars Grinbergs GunÃrs GrÝnbergs Guntis Grinbergs MÃris GrÝnfelde Anita GrÝnhofs JÃnis GrÝns Ðriks Imants GrÝns Ðriks Imants GrÝnuss Bruno Artĉrs GrišËenkovs Maksims GrÝva Uldis Grosbahs Guntars Gross Vladislavs Groznovs Vladimirs Gruba Vadims Grubbe Gundars Gruberts Rĉdolfs Gruberts Rĉdolfs Gruberts Rĉdolfs Gruberts Rĉdolfs Gruduls Jurijs Grundmanis MÃrtiïš Gruntiïš Gints Gruntmanis JÃnis Gruntmanis Kalvis Gruntmanis Kalvis Gubina Marianna Gubins Aleksandrs Gudele Alvina Gudele Alvina Gudele Alvina Gudiçins PÃvels Gudkins Vladimirs GulÃns MÃris Gulbis Anatolijs Gulbis Anatolijs Gulbis Andris Gulbis Andris Gulbis Kaspars Gulbis Kaspars Gulbis Kaspars GurËus Jons Guseva ElÝna Guseva Ludmila Gustavs Gundars Gustavs Gundars Gusts Edgars GušËiks Juris GutÃns Zigurds GutÃns Zigurds GutÃns Zigurds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

85


86

Jelinskis Salvis Jemeçjaïenko Vladimirs Jepifanovs Dmitrijs Jerkins Uldis JermacÃne Marina JermacÃns JÃnis Jermakovs GenÃdijs Jermaçonoka Olga Jermaçonoks Ivans Jermaçonoks Ivans Jermaçonoks PÃvels Jermoçenko Zoja Jeršovs Ints Jesipenko Jurijs Joffe Jevgenijs Joma Janeks Jonaitis VitÃlijs JonÃts Verners Juhna Ivars Jukšs Sergejs JurÑviËs MÃris JurÑviËs MÃris Jurgens Ralfs Jurgensons OçÛerts Jurgensons Roko Jursons Uldis Justs JÃnis Kacars Aivars Kacneçsons LeonÝds Kadiãis JÃnis Kadiãis KÃrlis Kadulina Svetlana Kaduçins ValentÝns Kagainis Ziedonis Kagainis Ziedonis KaganoviËs Eduards Kaidašs Vladimirs Kaikaris Tomas Kaktins Sergejs Kalamašnikova Irina Kalamašnikova Irina Kalamažïikovs Anatolijs Kald Holger KalÑja Inta KalÑja Inta KalÑjs Kaspars KalÑjs Valdis KalnÃjs Guntis Kalniïa Aija Kalniïa Aija Kalniïa Aija Kalniïš Aivars Kalniïš Andrejs Kalniïš Elvis Kalniïš Gvido Kalniïš Igors Kalniïš Ivars Kalniïš Ivars Kalniïš Kaspars Kalniïš MÃris Kalniïš Normunds Kalniïš Normunds Kalniïš Normunds

TÃlrunis 29205838 29513904 26032779 26114097 67289965 29373615 29331020 26546758 29410587 29410587 27726232 29470149 29249259 27192059 29405066 27007561 29484413 29401623 28645655 26368929 29405615 29405615 29457382 29218816 28393148 29724488 29253997 28369843 67036412 29446221 26130195 26275047 20627189 20627189 26186515 28343519 26392085 29205765 29104136 29104136 26554396 22020950 26412010 26412010 29238778 29471640 28233142 29286465 29286465 29286465 26534422 29445149 29110155 29229697 29121049 29379966 29379966 28628994 29275636 29415020 29415020 29415020

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1 3-1 7-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 7-1; 8-1; 11-1 1-1 3-2 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 3-1 18-1 2-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 10-1 1-1 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-2; 2-2; 3-2 24-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 1-3 9-1 9-1 2-1 3-1 9-1; 6-1 2-1 2-1; 3-1 7-1; 10-1; 15-1 2-2; 3-2 1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-4; 2-4; 3-4 1-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1 1-1

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

11.11.14. 22.01.19. 19.09.17. 19.09.17. 16.06.15. 21.04.15. 13.11.18. 20.09.16. 15.11.16. 16.11.15. 16.12.15. 16.07.19. 17.02.15. 16.02.16. 18.06.19. 12.12.17. 30.09.19. 15.12.15. 12.04.16. 16.01.18. 22.05.18. 13.06.17. 16.08.16. 14.03.17. 18.07.17. 16.10.18. 13.08.19. 19.04.16. 15.09.15. 18.06.19. 12.12.18. 28.06.16. 22.05.18. 16.08.16. 17.11.15. 16.01.19. 18.06.19. 11.12.18. 20.11.18. 18.09.18. 16.06.15. 16.01.19. 18.10.16. 17.04.18. 16.08.16. 12.12.17. 12.12.17. 18.09.18. 12.04.16. 12.04.16. 19.07.16. 18.03.15. 27.11.18. 18.06.19. 11.12.18. 23.05.18. 16.10.18. 26.09.19. 14.05.19. 14.05.19. 17.01.17. 18.07.17. 16.06.15.

SertifikÃta derÝguma termiïš

29325542 28377708 29491170 26406460 67331109 29352203 67356377 29231967 29112699 22016621 29416932 29217481 29375264 26288265 29226235 29226235 29226235 29497271 29250708 29250708 29250708 29265467 29418247 26407141 29258960 29431079 26148889 26598627 29411560 29411560 29871130 29871130 28368718

6455 3304 1208 5550 4716 4877 203 6899 585 6680 3639 6360 4758 4645 4558 7102 4642 6703 6781 4032 2717 2387 1515 20-070-K 7115 7414 7695 934 5066 4469 1979 3811 2805 6871 691 5608 850 3737 4221 6059 3448 3023 5021 7305 5457 5457/1P 5641 7399 5302 6786 6863 6549 2938 4506 1284 7343 4152 7732 7641 7643 6971 6971/1P 6609

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta Nr.

29152067 29403313 29403313 28330492 27090008 26552475 29113824 26460208

SertifikÃta derÝguma termiïš

29221728 67070527 29209824 29209824 29454773 26557524 26557524 26471145 29216568 28332886 29133354 29361414 29208283 29298138 29392951 29337380 29615646 26609540 29570349 26170117

SertifikÃta Nr.

Ivanovs Artis Ivanovs Sergejs Ivanovskis JÃnis Ivanovskis JÃnis Ivbulis JÃnis IvuškÃns Arnis IvuškÃns Arnis IvuškÃns IlmÃrs Izraiçsons Igors Jakimovs Nikolajs Jakimovs Vitalijs Jakimuškins Aleksejs JÃkobsons Artĉrs JÃkobsons LeonÝds Jakoveca Ludmila Jakovlevs GunÃrs Jakovçeva LÝvija Jakovçevs Andrejs Jakovçevs Sergejs Jakovçevs Sergejs Jakovçevs Viktors JakuboviËs GunÃrs Janeliukštis Zitas Janeliukštis Zitas Jankaitis MÃrcis JankeviËs Aigars Jankovs Sandis Jankovskis Nikolajs Jansone KristÝne Jansone Larisa Jansons Artis Jansons Arturs Jansons Dmitrijs Jansons Gatis Jansons JÃnis Jansons JÃnis Jansons JÃnis Jansons Juris Jansons Viesturs Januševskis JÑkabs Jarošiks Nikolajs Jasaitis AlbÝns JasÃne Olga JasÃns Ðvalds JaskiçeviËs VitÃlijs JaskiçeviËs VitÃlijs JaskiçeviËs VitÃlijs Jass Andris Jaunsleinis GunÃrs Jaunsleinis GunÃrs Jaunsleinis GunÃrs JaunsproÛis Úirts Jaunups MÃris Jaunzemis MÃrcis Jazvecs Vladislavs Jedemskis Aleksandrs JÑgere Lidija JÑgers JÃnis Jegorovs Dmitrijs Jegorovs Dmitrijs JÑkabsons Atis JÑkabsons Atis JÑkabsons Úirts

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

7495 7332 6743 3108 1891 1269 951 6159 963 963/1P 3444 927 4820 7742 2687 7294 6896 6862 7198 5035 3378 4726 4965 4585 7516 3437 7752 6108 6288 1401 20-028-K 5745 5065 4342 7661 7014 6251 6828 5175 4513 4513/1P 2642 7741 590 6766 837 3806 5267 2442/1P 4912 2442 4430 4590 2205 5470 2651 3027 1397 6791 7417 2441/1P 2441 5836

16.01.19. 22.05.18. 13.11.18. 12.12.18. 11.11.14. 19.04.16. 14.03.17. 15.01.19. 18.09.18. 18.09.18. 12.02.19. 15.07.15. 18.03.15. 30.09.19. 22.05.18. 17.04.18. 20.09.16. 19.07.16. 14.11.17. 12.02.19. 11.11.14. 11.11.14. 08.01.19. 23.01.19. 23.01.19. 15.12.15. 30.09.19. 20.11.18. 12.03.19. 13.04.16. 17.06.15. 15.08.17. 13.10.15. 18.06.19. 18.06.19. 14.03.17. 13.11.18. 17.05.16. 15.12.15. 14.06.16. 13.08.19. 13.02.18. 30.09.19. 15.03.16. 15.03.16. 19.04.16. 17.05.16. 16.03.16. 15.07.15. 15.07.15. 14.05.19. 13.08.19. 15.01.19. 16.03.16. 20.09.16. 13.02.18. 14.06.17. 14.06.17. 13.04.16. 16.10.18. 15.09.15. 17.10.17. 17.10.17.

2-2 9-1 2-1 2-2 2-1 1-1; 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-3 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 14-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1; 14-1; 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-2; 3-2 18-1 1-1 1-1 2-1; 3-1 7-1; 15-1 2-1 2-1 2-1 1-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 7-1; 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 3-2 6-2 1-2 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 7-2; 7-3 2-2 2-1 3-2 1-2 11-2


14.08.18. 14.08.18. 12.12.18. 13.10.15. 12.06.18. 16.08.16. 12.05.15. 17.02.16. 14.02.17. 19.04.17. 13.04.16. 23.05.18. 15.11.16. 11.08.15. 12.02.19.

26594817 29708558 29389900 26368161 29272822 26445777 26445777 29191591 29191591 26412369 20216592 26495814 26371315 26447083 29297256 26497508 26497508 29489454 29489454 29521173 29521173 26703625 67140358 26062916

2857 3839 7002 4822 4127 6572 6801 4644 1792 7235 554 6147 3037 7326 6621 5863 4011 3508 4973 3841 5504 7015 2750 3512

15.08.17. 17.01.17. 14.03.17. 12.12.18. 18.09.18. 28.04.15. 13.04.16. 14.10.14. 10.05.16. 13.02.18. 15.12.15. 16.01.19. 30.09.19. 22.05.18. 14.07.15. 12.12.17. 12.12.17. 17.06.15. 17.06.15. 15.11.16. 15.11.16. 14.03.17. 18.12.18. 21.04.15.

2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-2 7-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-4 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 15-1 1-1; 7-1 2-1 10-1

29242963 29238430 29138456 26387532 26387532 29794927 29794927 29794927 29794927 29794927 29139330 29259751 26439137 29251160 26128718 26128718 26331001 29192302

4397 3184 6759 6920 6920/1P 6517/2P 5930/1P 6517/1P 6517 5930 7276 2309 3926 2703 6042 6042/1P 5567 5536

12.12.18. 17.09.19. 15.03.16. 19.10.16. 16.11.16. 17.02.15. 13.06.17. 18.07.17. 15.08.17. 17.04.18. 21.03.18. 16.05.17. 15.03.17. 17.04.18. 18.09.18. 16.10.18. 17.01.17. 17.01.17.

2-2; 3-2 2-2; 3-2 2-1 1-2 3-2; 3-3 7-1; 11-1 2-1; 3-1 9-1 6-1 1-1 1-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1

29283056 26114642 26114642 26114642 26481380 26336343 29144150 29144150 29332267 29332267 29246754 29246754 28643772

971 6722 6722/1P 7562 2848 4183 2583 4530 4267 4294 4301 7479+ 437 6256 4517 2404 6176 3757 393

10.05.16. 20.01.16. 14.03.17. 12.03.19. 14.08.18. 22.01.19. 29.01.19. 29.01.19. 08.01.19. 08.01.19. 08.01.19. 08.01.19. 20.01.16. 12.03.19. 14.05.19. 10.07.18. 12.03.19. 16.03.16. 16.11.15.

2-1; 3-1 2-1 3-1 7-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 7-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 1-1

26514006 26434108 26007324 29103628 29570412

InformatÝvà daça

4149 7385 7471 330 4091 6885 4918 916 3878 7048 6790 6790/1P 5530 3731 87

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29181581 29181581 29181581 29226714 67522108 26898248 29282775 22962856 29219908 27093332 26410241 26410241 26140104 29112820 29112820

Kazakovs Anatolijs Kazakovs LeonÝds KazÃks Uldis Kazeks Arnis Kazimirovs Andris Keišs Ivo Keišs Ivo Keivs TÃlivaldis Keivs TÃlivaldis Kerija Jolanta Kermans Rĉdolfs Kerno Dzintars Khryukin Oleg Kidiks Tomass Kijevs Valerijs Kinele Margarita Kinele Margarita Kirillovs Dmitrijs Kirillovs Dmitrijs Kirilovs Genadijs Kirilovs Genadijs Kirilovs Ivans Kirjuhins Dmitrijs Kiršteins Ðriks Kiseçevs-Podgornijs Andrejs Kiseçovs Eduards Kists Bruno KišËenko MÃrtiïš KišËenko MÃrtiïš Kitajevs Viktors Kitajevs Viktors Kitajevs Viktors Kitajevs Viktors Kitajevs Viktors Kivliïš Reinis Klagišs Antons Klasiïš Gatis KlÑbergs Egils Kleins Oskars Kleins Oskars Klemjacionoks Andrejs Klibinskis MÃrtiïš Klimans ValentÝns PÑteris KlišÑviËs Aigars KlišÑviËs Aigars KlišÑviËs Aigars KlovÃns Osvalds Klucis Kaspars Klucis TÃlivaldis Klucis TÃlivaldis Klĉga EdvÝns Klĉga EdvÝns Kçavinskis Ivars Kçavinskis Ivars Kçaviïš Aivars Kçementjevs Mihails Kmins Andris Kmins Juris Kïazs Andrejs Kïazs Lauris Kobiçanska îina

SertifikÃta derÝguma termiïš

Kasakovskis Aldis Kasakovskis Aldis Kasakovskis Aldis Kasjanovs ValÑrijs KaskeviËs Jurijs Kasïikovskis Raivis Kasparovs Edmunds Kastanovskis JÃnis Katkovskis Sergejs Kauliïš Kristaps Kaupers ErvÝns Kaupers ErvÝns Kausa Anita Kavuns Aleksandrs Kavuns Aleksandrs

2-2 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 1-1 9-1 2-1; 3-1 7-1 9-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 11-1 2-1 16-1 2-2 2-1 2-3 2-1; 3-1 14-1 2-1 2-1 3-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 3-1 1-1 1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 18-1 1-1; 2-1; 3-1 6-1; 7-1; 11-1, 14-1; 15-1 2-1; 3-1 7-1 2-2; 3-2 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-2 2-2; 2-3 3-2 16-1 7-1 2-1; 3-1

SertifikÃta Nr.

23.05.18. 10.07.18. 20.03.18. 19.09.17. 16.04.19. 16.10.18. 16.11.15. 17.09.19. 19.09.17. 16.12.14. 11.11.14. 11.11.14. 19.04.16. 11.12.18. 14.05.19. 16.03.16. 16.12.15. 18.04.18. 17.03.15. 16.04.19. 20.03.18. 18.07.17. 18.07.17. 13.11.18. 17.02.15. 16.10.18. 13.02.18. 13.02.18. 16.04.19. 13.12.16. 10.07.18. 12.04.16. 18.09.18. 17.11.15. 17.06.15. 15.03.16. 16.05.17. 27.11.18. 15.03.17. 10.07.18. 17.05.16. 30.09.19. 16.08.16. 26.09.19. 19.09.17. 16.04.19. 16.04.19.

TÃlrunis

688 3866 5935 3964 6327 4303 6326/1P 7772 2339 3365 6462 6461 6802 4262 6320 1053 3701 5962 4792 3136 4043 2754/1P 7122 2754 6520 6074 7244 7245 4377 6949 3527 -2521 7405 765 1954 553 2431 4635 7028 2638 1536 7755 806 4793 20-073-K 7608 4162

UzvÃrds, vÃrds

29462550 29208271 29450972 29122659 26546979 29714192 26589668 26589668 29578098 26310555 26462104 26462104 29708110 29128555 29418241 29204153 26454921 26591928 29491889 29209735 26957497 67374305 67374305 67374305 29712900 29143473 29807180 29807180 67147456 26347720 26531160 29613233 29283308 29241963 22335682 29417418 67024653 26596161 26319546 29182058 29207864 26042227 29471988 29205871 26479099 26479099 26479099

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

KalniškÃns Arnis Kalns Vilnis Kalpiïa Sandra Kaltenieks Viesturs Kaçinovskis Svetozars Kaçjanovs Andrejs Kamars JÃnis Kamars JÃnis Kameïeckis Grigorijs Kaminska Sofija KampÃns Ivo KampÃns Ivo Kamuškova Oksana Kamuškovs Deniss Kanajevs Arturs Kanaviïš AinÃrs Kanaviïš ErvÝns KancÝtis Lauris Kanders VitÃlijs Kantiševs Juris Kapitonova Tatjana Kaplans Aleksandrs Kaplans Aleksandrs Kaplans Aleksandrs KaprÃlis JÃnis Kapusta Dmitrijs Karabanovs Sergejs Karabanovs Sergejs Karaçuns Igors Karaçĉns Tautvids Karetins Mihails Karjatovs Ivans KÃrkliïa Marina KÃrkliïš JÃnis KÃrkliïš OçÛerts KÃrkliïš Uldis Karlsons KÃrlis Karolis Gatis Karpenko Ieva KarpoviËs ValÑrijs Karpovs Ivo Karpovs Jaroslavs Karpovs JevÛÑnijs Karpovs Juris Karss Juris Karss Juris Karss Juris

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr.

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

87


88

KoverËuks VitÃlijs Kovtaïuks Sergejs Kozins Sergejs Kozlovskis AinÃrs Kožuhars Vladimirs Kožuhovs Vladimirs Krainis Guntars Krainis Guntars Krasnodembskis Marians Krasnorucka Jeçena Krasnorucka Jeçena Krasnoruckis Staïislavs KrasnošËokovs Jurijs KrasnošËokovs Jurijs Krastiïš AinÃrs Krastiïš Aleksandrs Krastiïš Valdis Krasts JÃnis Krasts JÃnis Krauklis Alvis Kravalis Juris Kravalis Juris Kravalis Juris Kravalis Raitis Kravalis Uldis Kravcovs Artĉrs Kravcovs Artĉrs Kravcovs Sergejs Kravecs Mihails Kravecs Mihails Kreicburgs JÃnis Kreicers Aleksandrs Kreics Inguards Kreics JÃnis Kreilis Armands Krekova Oksana KriËevskis Vladimirs KrievÃne Agrita Krikuns Viktors Krilova Olga Krilova Olga Krinbergs Raitis KrišÃns JÃnis Krištapjonoks Viktors Krivmane Velta Krols Alberts Krols Alberts Kronbergs Aivars Kronbergs MÃris Krošs Âris Krošs Âris Krĉklis Viktors Krĉmiïa Daiga Krĉmiïa Daiga Krĉmiïš JÃnis Krĉmiïš JÃnis Krĉmiïš JÃnis Krĉmiïš Lauris Krumpçevska Marija Krupeïa Aleksandrs Krupeïa Viktors Krĉskopa Rĉta Krĉskops Uldis

29410144 28601669 28601669 29567580 29494993 29494993 29245761 29444034 29444034 29107178 26410947 26597612 29286024 29286024 67103223 29494478 29494478 26552225 67373380 29169338 29238288 29238288 29209361 29226474 29226474 28633808 29209885 26447000 26122864 26545882 28885812 29246228 26120502 28377745 29254624 29254624 22010202 29458286 29275850 29477868 29229788 29229788 29206168 29321199 29474535 29474535 28359955 28885994 28885994 29296696 29296696 26182333 26127704 29473252 29513274 29808850 29548321 29403566

7120 3718 4169 3461 6629 76 4168 4173 5131 4092 4121 4630 131 4982 1380 2044 3124 6656 5827 1976 1927 5493 432 5416 6915 655 6829 3750 253 3613 7727 1462 851 6985 4005 6699 455 5182 16 3840 4228 6682 4782 1799 3674 683 5444 1548 5992 6734 6268 4975 7137 7137/1P 5631 5631/1P 6405 7429 3216 1915 7176 4561 3446

18.07.17. 15.03.16. 13.12.16. 21.04.15. 11.08.15. 16.10.18. 16.10.18. 16.10.18. 16.12.15. 12.06.18. 12.06.18. 11.12.18. 14.07.15. 14.07.15. 14.06.16. 17.01.17. 13.10.15. 15.09.15. 16.01.18. 14.02.17. 18.10.16. 18.10.16. 30.09.19. 28.06.16. 18.10.16. 17.05.16. 14.06.16. 26.09.19. 14.07.15. 14.07.15. 17.09.19. 12.04.16. 20.09.16. 14.02.17. 14.11.17. 15.12.15. 20.01.16. 11.12.18. 17.04.18. 20.03.18. 20.03.18. 16.11.15. 17.03.15. 16.10.18. 16.12.15. 15.11.16. 15.11.16. 19.01.16. 12.06.18. 16.02.16. 16.04.19. 11.08.15. 15.08.17. 12.03.19. 16.05.17. 20.03.18. 29.01.19. 13.11.18. 14.05.19. 15.08.17. 17.10.17. 17.09.19. 13.01.15.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

TÃlrunis 20069914 29213822 26521212 26344333

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1; 3-1 2-1 1-2 2-1 2-1; 3-1 4-1 3-1 1-1 6-1 2-1 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 7-1; 8-1 7-1 1-1 6-1; 7-1; 8-1 4-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 7-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 15-1 1-1 1-1 18-1 7-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 2-1 2-2 3-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 9-1 2-1

UzvÃrds, vÃrds

16.11.15. 18.04.17. 19.04.17. 15.01.19. 17.02.15. 17.02.15. 14.06.16. 19.01.16. 19.01.16. 13.12.16. 10.07.18. 28.06.16. 16.05.17. 20.03.18. 20.09.16. 30.01.19. 10.05.16. 16.02.16. 12.06.18. 26.09.19. 14.10.14. 13.02.18. 16.02.16. 18.12.18. 19.01.16. 16.07.19. 22.05.18. 22.05.18. 13.06.17. 17.01.17. 13.01.15. 15.03.16. 15.01.19. 14.10.14. 08.01.19. 14.06.16. 15.12.15. 18.12.18. 19.07.16. 20.09.16. 19.09.17. 16.12.15. 16.12.15. 13.11.18. 11.11.14. 16.12.14. 14.06.16. 17.04.18. 14.08.18. 17.02.15. 17.02.15. 16.11.15. 14.07.15. 11.08.15. 13.11.18. 20.09.16. 18.12.18. 16.01.18. 16.02.16. 12.04.16. 13.01.15. 13.01.15. 08.01.19.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

5105 7038 5683 4255 2162 2162/1P 1511 591 5204 5535 2723 1156 5694 7269 1892 3174 6817 2665 2897 7731 4586 7232 661 6130 531 6374 2470 4071 5512 1858 185 6762 4436 6442 4248 1107 6697 1966 6855 -5394 2198 3678 5151 80 4702 20-058-K 5403 5849 7384 6506 6507 3666 6618 6642 7427 6153/1P 6153 5884 3598 1153 3373 4759 7480

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta Nr.

27055400 28601905 28601905 29416284 28673166 26307913 26307913 29952270 29952270 26442576 29624977 29250554 29415948 29415948 29408058

SertifikÃta derÝguma termiïš

29207524 29155477 26496900 29256849 29257399 29257399 29190526 29330875 29330875 29282083 28339945 29611877 29149713 29474897 29192618 26306454 67808685 29237964 29265224 29231628 26414735 29401029 26434616 29166308 29466931 26317490 29473932 29473932 29614263 25929269 29412477 29269401 26422442 29123372 29717727 28263721 67614204 26753192 29424989 26547499 29212872 26437551 26437551 29257148 29442754 29442754 29442754

SertifikÃta Nr.

Kociïš JÃnis KoËÃns Guntis Koemecs Oskars Kofekidis Aleksandrs Kokins Raimonds Kokins Raimonds Kokins Vilis Koãis Visvaldis Koãis Visvaldis KolËs Ingars Kolkova Olga Kolkovskis ValÑrijs Kolosovska Marina Kolotvin Pavel Kolovza JÃnis KolpašËikovs Aleksandrs Kolupajevs Jevgenijs Komarovs Sergejs Komjakovs Anatolijs Kondrahins Andrejs Kononovs Mihails Konovko Jurijs KonrÃds Vitauts Koïkovs Andrejs Kopitins Viktors Kopitins Viktors Kops Laimonis Kops Laimonis KopštÃls Dins Korabo Ivars Romualds Korba Dinaida Koreškovs Viktors Korjakins Aleksandrs KornaËs Uldis Koroçenko Vadims Koroçkovs Vladimirs Koroçovs Maksims Korotkovs Aleksandrs Korzans Valerijs Koržeïevska LÝga Kosovs Aleksandrs Kostenko Jevgenijs Kostenko Jevgenijs Kostins Andrejs Kostjukovs KÃrlis Kostjukovs KÃrlis Kostjukovs KÃrlis Kostrova Jĉlija Kostrovs Viktors Koškarovs Jurijs Koškarovs Jurijs Košmane Ludmila Kotkudaks Igors Kots Maksims Kots Maksims Kovaçeïa Nikolajs Kovaçeïa Nikolajs Kovaçevskis Jevgenijs Kovaçkovs Oçegs Kovaçs VasÝlijs Kovaçska Ludmila Kovaçska Ludmila Kovaçskis Valdis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-1 2-1 9-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 1-1 6-1; 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 7-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-2 1-1 2-1 2-1 1-1; 2-1; 3-1 1-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 6-1; 7-1 2-1; 3-1 2-1 7-1; 11-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 6-1; 11-1 2-1; 3-1


29208125 29246870 29246870 29476163 29102531 26564414 26564414 29110571 29110571 29482430 67225520 67225520 29185024 29487296 28334951 29104104 29427777 29487504 28817351 28606747 28349911 29484298 29484298 29417678 29207161 29807032 29807032 29140404 26420769 29181195 29151884 26788508 29237359 29516455 26913936 26481980 26492576 26492576 29406580 29139458 29255778 29138340 28688342 29574830 29574830 29520006 29372267 29456513 29456513 29456513 29264609 29719879 26531184 29138846 26331979 26331979 29199476 29135845 29161610 29228844

5305/1P 5857 7253 6867 525 5178 2135 1442 5294/1P 5294 5025 6999 5516 5072 6676 2466 5158 6988 6614 6191 3835 6651 5617 6466 6161/1P 7633 6749 4073 4692 4692/1P 6981 7374 5387 287 7104 555 6964 6921 6574 5388 5510 2936 790 1081 408 1860 4484 4485 4501 4598 7624 7771 4555 2729 1314 3952 7393 3575 4994 1214 3949 6353 276

17.10.17. 17.10.17. 14.02.18. 19.07.16. 15.12.15. 15.12.15. 15.02.17. 15.09.15. 10.05.16. 10.05.16. 11.08.15. 15.02.17. 14.03.17. 13.10.15. 13.10.15. 17.10.17. 15.12.15. 14.02.17. 12.03.19. 12.03.19. 16.08.16. 15.09.15. 17.04.18. 16.01.19. 28.02.16. 14.05.19. 28.02.16. 22.05.18. 13.01.15. 19.07.17. 17.01.17. 10.07.18. 17.05.16. 11.08.15. 19.07.17. 20.01.16. 17.01.17. 19.10.16. 28.04.15. 17.05.16. 17.05.16. 17.04.18. 17.05.16. 19.01.16. 13.04.16. 13.06.17. 19.01.16. 19.01.16. 17.09.19. 11.11.14. 14.05.19. 17.09.19. 17.09.19. 12.12.18. 14.06.16. 18.07.17. 14.08.18. 17.06.15. 17.06.15. 21.04.15. 13.06.17. 18.06.19. 23.01.19.

3-1 11-1 2-2 2-1; 3-1 1-1 6-1; 7-1 2-2 3-2; 3-3 1-1 2-1; 3-1 1-3 7-3; 8-3 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1 7-1 2-1; 3-1 2-1 16-1; 17-1 1-2 3-2 1-2 3-2 2-1 2-1; 3-1 4-1 2-3 3-2 2-1 7-1; 8-1 3-2 1-2 19-1; 20-1 2-3 2-3 1-1 7-1; 11-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 2-1 15-1 3-1 2-1; 3-1 9-1 1-1 7-1; 11-1 1-2 2-1; 3-1 9-1 2-2; 3-2 1-3 6-3; 11-2; 11-3 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1

InformatÝvà daça

29542740 29542740

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

âuze Agris âuze Agris Lablaiks Kristaps LÃcis Andris LÃcis Henrijs LÃcis Henrijs LÃcis JÃnis LÃcis JÃnis LeonÝds LÃcis Jurijs LÃcis Jurijs LÃcis Raitis LÃcis Raitis LÃËaunieks Andrejs LÃËaunieks JÃnis LÃËaunieks JÃnis Laganovskis Aleksandrs Lagzdiïš Artĉrs Lagzdiïš JÃnis LaizÃns Raivis Lakatiïš Juris LakstÝgala Andris Lameko Vadims Lange Ruslans Langenfelds JÃnis LÃns Elgars LÃns Elgars Lapainis Guntars Lapickis Sergejs Lapkovskis Josifs Lapkovskis Josifs Lapsa Arnis Lapsa Gatis Lapsa Kaspars Lapsa Videvuds Ârijs Lapsiïa Ilze Lapsiïš Andris Lasis Dzintars Laškova Gaçina Laškovs Nikolajs Latiïins Raimonds Latiïins Raimonds Latvels Juris Lauberts Aivars Laugalis ArvÝds Laugalis Guntars Lauris JÃnis Lavriïecs Andrejs Lavriïecs Andrejs Lazda Indulis-Egons Lazda Kristaps Lazdiïa Inta Lazdiïa Inta Lazdiïa Inta Legzdiïš Gatis Legzdiïš VoldemÃrs Leha Tatjana Leibus Oskars Leikarts Juris MÃrtiïš Leikarts Juris MÃrtiïš LeitÃns Aivars LeitÑns AinÃrs Lejas - Krĉmiïš Ingus Lepers Vilhelms

SertifikÃta derÝguma termiïš

15-1 4-1; 5-1 1-1; 3-1 6-1; 7-1 1-1 7-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 2-1 1-2 2-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2-3; 3-3 7-3 1-3 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 3-2 1-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3 2-1 2-1; 3-1 11-1 1-1 1-1; 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 2-3; 3-3 2-1; 3-1 9-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 1-2 1-2 1-1 1-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 1-2 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 5-1

SertifikÃta Nr.

13.01.15. 18.04.17. 15.08.17. 15.08.17. 17.09.19. 17.09.19. 20.01.16. 20.01.16. 26.09.19. 16.05.17. 19.04.16. 12.05.15. 29.01.19. 15.03.17. 18.02.15. 27.11.18. 17.09.19. 13.10.15. 23.01.19. 15.09.15. 15.09.15. 12.12.18. 19.06.18. 30.01.19. 16.08.16. 23.01.19. 19.09.17. 18.06.19. 11.11.14. 16.06.15. 19.04.16. 29.01.19. 16.01.19. 14.07.15. 13.06.17. 14.02.17. 12.12.17. 14.07.15. 14.07.15. 17.04.18. 17.05.16. 14.07.15. 08.01.19. 12.02.19. 11.08.15. 17.01.17. 26.09.19. 26.09.19. 17.09.19. 17.09.19. 18.12.18. 11.05.16. 15.07.15. 21.04.15. 29.01.19. 12.02.19. 17.10.17. 12.12.17. 12.11.14. 16.01.19. 19.01.16. 22.05.18. 15.03.16.

TÃlrunis

3747 3446/1P 2435 5786 6415 6416 6724 461 7736 5596 1184 6592 7521 7027 4902 7450 6534 6674 6674/1P 3622 5067 4452 6009 2989 1533 5846 2434 4582 6460 5145 -1072 4409 7501 6616 3763 6989 5867 3335 4709 4094 5347 285 3443 6146 6639 2725 183 4815 215 4614 4243 6819 3572 6566 4437 3096 2461 2461/1P 4667 3018 878 2462 5305

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

29403566 29403566 29480595 29480595 29496619 29496619 29233989 29233989 26304028 29165619 29413609 29460769 29460769 26116869 29472321 29550724 20088555 20012001 20012001 29249512 29249512 29249512 26189853 26162996 29124692 28372000 29128149 29128149 26492815 29123103 29515464 63927402 25936318 29516123 29469123 26466662 26466662 29545772 29545772 26492580 26540698 29218544 29544567 29215784 28608576 29132559 29424195 29424195 29124971 29124971 29543773 26484286 29166447 26339314 26417199 29121721 29198076 29198076 26338272 26338272 29216122 26600828 29542740

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Krĉskops Uldis Krĉskops Uldis Krusts Imants Krusts Imants Krusts Roberts Krusts Roberts Krutikovs PÃvels Krutikovs PÃvels Krutova Nadežda Krĉzmanis MÃris Krĉzmanis OjÃrs Kublis Raimonds Kublis Raimonds Kubuliïš Kaspars Kucins Andris Kĉde Juris Kudelko Aleksandrs Kudiïš Juris Kudiïš Juris KuÛis Arvis KuÛis Arvis KuÛis Arvis Kuiva Roberts Kukainis Igors Kukele Aleksandra KukjÃns Vladimirs Kuks Aldis Kuks Aldis Kuçešovs Sergejs Kuçikova Olga Kungs Sergejs Kuprinskis Aigars Kurmis Roberts Kurpuševs Magnuss KursÝtis Aldis Kurtišs Kaspars Kurtišs Kaspars Kušners Vitolds Kušners Vitolds Kušteiko Svetlana Kuzma Juris Kuzmins ValÑrijs Kuzminskis JÃnis Kuzïecovs Alberts Kuzïecovs Aleksandrs Kvaša Aleksandrs Kviesis KÃrlis Kviesis KÃrlis KviesÝtis Uldis KviesÝtis Uldis âeiris MÃris âelle Pauls âelle TÃlis âempe Uldis âencis Imants âerÃns Guntars âimsis Ivars âimsis Ivars âipste Ilze âipste Ilze âirÝtis Vilnis âuzÃne Anna âuze Agris

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

89


90

LubgÃns Imants Lucenko Sergejs Luckovs Dmitrijs LuËins Dmitrijs LudbÃržs Normunds LukaševiËs Vladimirs LukiËova Ludmila Lukjaïins Anatolijs Lukša JÃnis LukševiËs JÃnis Lumpovs Oskars Lumpovs Oskars Lupiks JÃnis Lure Egmonts Lĉsis Aldis Lĉsis Aldis Lĉsis Gints LĉsÝtis JÃnis LĉsÝtis Viesturs Luste MÃris Lĉžnieks Armands æakmunds LeonÝds æebedeva NatÃlija æebedevs Jevgenijs æebedevs Oçegs æebedevs Oçegs æebedevs Oçegs æeontjevs Igors æevËenko Vladimirs æevkovs Sergejs æipickis Igors æisicins EinÃrs æitovËenko Anatolijs æitvinova RegÝna æitvinovs Viktors æovoËkins GenÃdijs æubkins Mihails MaceikeviËs AinÃrs MaceikeviËs AinÃrs Maceraçiks Viktors MaËukÃns JÃnis Magaznieks Andrejs Magaznieks Andrejs Magaznieks Andrejs Magaznieks Andrejs Magaznieks Andrejs Magomedovs Timurs Magone Visvaldis Magone Visvaldis Maiboroda Aleksandrs Makarovs Aleksandrs Makejevs Viktors Makejevs Viktors Maksimenko Maksims Maksimovs Anatolijs Maksimovs Vladimirs MalcÃns JÃnis Mališevs Igors MÃlkalns Askolds MÃlniece Nata Maçceva æubova Maçinovska Dzintra Maçinovskis JÃnis

26656654 27059891 29119277 29408767 29125220 26550027 29403990 22311213 29456253 29918856 29474101 29474101 29531999 29204286 67270085 67270085 26444681 26489472 29413403 29498935 67612815 29467268 29320214 29252457 29123400 29123400 29835836 28483767 28609328 29127095 29733875 29133104 67626079 29206783 26398075 29532924 29577673 67500180 67500180 29225433 29214320 29220852 29220852 29220852 29220852 29220852 29275782 29120464 29120464 67139336 67103488 29294727 29294727 22020172 67842617 26359241 29360095 26765076 29405330 20222325 29525719 29416957 29366178

7598 4931 4678 6874 5272 2795 6735 4471 5685 6769 -119 5248 5434 5342 4003 5977 6772 5865 6776 7387 5216 4727 6166 5632 5191 3851 7008 4413 1666 3317 6469 4858 537 6933 6537 1182 4773 4105 6001 535 3711 3543 20017 20-066-K 5270 5271 4131 2612 5908 4889 4624 5702 2546 7406 939 255 6825 7141 6634 6155 5744 2447 1265

17.04.19. 17.06.15. 16.01.19. 16.08.16. 15.03.16. 13.11.18. 16.02.16. 11.12.18. 19.04.17. 16.03.16. 16.02.16. 16.02.16. 19.07.16. 19.04.16. 22.05.18. 22.05.18. 22.03.16. 12.12.17. 22.03.16. 14.08.18. 28.02.16. 16.12.14. 12.03.19. 14.03.17. 20.01.16. 20.01.16. 14.03.17. 23.01.19. 16.01.18. 12.12.17. 12.11.14. 17.03.15. 17.02.16. 15.11.16. 17.03.15. 17.05.16. 17.02.15. 12.06.18. 12.06.18. 19.01.16. 16.12.14. 17.06.15. 17.06.15. 15.03.16. 16.03.16. 16.03.16. 16.10.18. 13.02.18. 13.02.18. 26.09.19. 16.12.14. 17.05.17. 12.12.17. 18.09.18. 18.06.19. 17.02.15. 17.05.16. 15.08.17. 15.01.19. 12.03.19. 15.08.17. 19.07.17. 10.05.16.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1 10-1 11-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2; 2-2 1-4 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 7-1; 9-1 18-1 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-2; 3-2 1-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2 9-1 1-3; 3-3 3-3 1-3 2-2 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-2; 2-3 9-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-3 2-2

SertifikÃta Nr.

15.12.15. 29.01.19. 14.08.18. 12.12.17. 11.12.18. 14.08.18. 16.12.14. 20.09.16. 17.05.16. 16.12.15. 16.12.15. 20.01.16. 12.06.18. 11.08.15. 16.12.14. 16.06.15. 16.06.15. 16.07.19. 10.05.16. 14.08.18. 17.01.17. 19.07.17. 11.11.14. 17.04.18. 14.11.17. 16.04.19. 18.07.17. 15.03.16. 19.04.17. 19.04.17. 12.12.18. 20.01.16. 22.03.16. 10.07.18. 19.01.16. 10.07.18. 11.12.18. 12.04.16. 12.11.14. 14.06.16. 14.07.15. 20.09.16. 13.06.17. 16.10.18. 18.10.16. 16.02.16. 27.11.18. 16.03.16. 16.10.18. 11.12.18. 11.12.18. 18.07.17. 16.12.14. 12.12.17. 12.12.17. 13.10.15. 15.02.17. 17.10.17. 17.02.16. 28.06.16. 08.01.19. 19.07.17. 17.09.19.

TÃlrunis

5078 7527 2860 7210 7462 6043 3312 1870 5378 1430/1P 6712 1430 2496 6632 165 6605 20-008-K 6358 1640 2829 6967 7123 6458 4028 3629 4338 2345 5251 715 7056 2888 5212 5212/1P 7372 631 6018 3200 6779 6467 5288 5004 1111 5715 4140 6912 848 4211 946 4188 6531 5036 3050 6472 4009 5874 6666 2137 7183 5108 3007 1655 7132 7132/1P

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

29139756 26525012 29407274 29932757 26045960 29402544 26499468 26499468 29497100 27881333 27881333 27881333 29265171 29149689 29224912 29224912 29224912 28314103 29159222 29429799 29102271 28382208 29585608 26763898 29216095 29122586 29487269 29137706 29460204 29460204 29169642 29395034 29395034 26399013 29209295 29614514 29117266 25491549 26599074 26121768 29106593 28653937 20047113 29191662 22312844 29150939 20016440 29469304 29111336 26550089 29214310 29294932 29992838 29453821 29453821 29440944 26459064 29128417 29432827 67147400 26433129 26833200 26833200

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Lepilins Aleksandrs Lesiïš JÃnis LesÝtis IlgmÃrs Lešinskis Antons Letavnieks Viktors Levandi Indrek LÝbeks Arnolds LÝbeks Arnolds Liberis Rolands Liberts MÃris Liberts MÃris Liberts MÃris LÝcis Dzintars Normunds LÝcis Nils LÝcÝtis Guntis LÝcÝtis Guntis LÝcÝtis Guntis LÝdaks Endijs LÝdumnieks Uldis Liekniïš Uldis Liepa Evija Liepa MÃrtiïš Liepiïš Gatis Liepiïš Gunvalds Liepiïš Ronalds Liepiïš ValÑrijs Lifšics Romualds LÝkums Andris Linde Andrejs Linde Andrejs Linde Arnis Linde Juris Linde Juris Linde KÃrlis Linde Margo Liniïš Edgars LÝnis Sergejs LÝpenÝts Juris Lipiïa Lolita Lipska IngrÝda Lipskis Aivars LipšÃns GunÃrs LipšÃns Rolands Lisianskij Leonid Lisovenko Andrejs Lisovskis Staïislavs Litvins Igors LivËÃns Anatolijs Lizums Andris Lobanovs Igors Lobanovs PÃvels Lobkov Alexander Locovs Jevgenijs Locs JÃnis Locs JÃnis LoËmelis Raimonds Lodiïš TÃlis Lokotko Aleksejs Loça Armands Lomonosovs Mihails Losevs Igors Loškarjovs Kirils Loškarjovs Kirils

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-2 2-1; 3-1 3-2; 3-3 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 1-2 16-1 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 9-1 2-2; 3-2 1-1 2-1; 3-1 11-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-4 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 12-1 18-1 1-2 11-1 2-1; 3-1 1-1 6-1; 7-1 9-1 2-1 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 3-1 1-1 2-1 2-1 9-1 11-1 1-2 2-1; 3-1


Melkeršone Anda Melnalksnis Aigars Melnalksnis Aigars

29478013 29455455 29455455

Melngailis Andris Melngalvis-Melgalvis Atis Melngalvis-Melgalvis Atis Meçïikova Aija Meçïiks Raimonds Menniks Valdis MeïšËikovs Sergejs Merenkovs Aleksejs Mešuçins VitÃlijs MetÃls MÃrtiïš MetÃls MÃrtiïš Mežals Imants Mežals Imants Mežals Vilnis Mežals Vilnis Meždreijs Úirts Meždreijs Úirts Mežeckis Vadims Mežinskis Aigars Mežinskis Aigars Mežsargs Aigars MežzÝle MÃris MežzÝle MÃris MiËurovs JÃnis Mierkalns Uldis Miglinieks Valdis Mihailovs Içja Mihailovs Viktors Mihailovska Ludmila Mihanošins Sergejs Miklavs Artis Mikutis AçÛirts Miãelsons Dzintars Miãelsons MÃris Miãelsons MÃris Miãelsons MÃrtiïš Miãelsons MÃrtiïš Miãelsons PÑteris Miãelsons PÑteris Mileika JÃnis Millere Gunta Millers Juris Millersone Tatjana Milns Laimonis Minajevs VasÝlijs Minajevs VasÝlijs MincÃns Mikus MinikoviËs Arnis Misjus Gedimins MistjukeviËs Georgijs Mišeïins Deniss Mišeïins Deniss Mišukovskis Dmitrijs Mišurovs Ruslans MÝtins ValÑrs MÝtins ValÑrs MÝtins ValÑrs Mitrofanovs Viktors Mjasïikovs Jurijs

29417483 26551816 26551816 26465693 29241646 29255961 29240619 26497834 29237087 29391039 29391039 29244391 29244391 29492577 29492577 26442152 26442152 26164859 29473916 29473916 26396763 26377050 26377050 29360390 29504180 29484280 26710826 29124027 27103506 26004514 29429734 29117431 26552223 29405463 29405463 67374581 26319290 27841642 27841642 29535359 29245811 29258085 28662290 29778544 29140315 29140315 26459687 29151061 29210249 29208058 26805377 26805377 26899777 26307040 22029733 22029733 22029733 29395983 20084188

6148 16.01.19. 4441 14.05.19. 3191 14.05.19. 3175 429 5148 7504 3210 2188 962 6876 1649 4293 4293/1P 1539 1539/1P 3690 3740 5062 5063 4851 5540 7430 7715 7200 6269 3607 6552 7285 7403 3486 7485 6601 6383 1767 4306 2607 5913 6775 4537 4108/1P 4108 4271 2511 2057 4728 1929 634 634/1P 7584 7364 4153 717 7184 6482 7476 5809 4810 4811 4811/!P 5085 3918

16.01.19. 27.11.18. 27.11.18. 22.01.19. 16.07.19. 20.09.16. 19.09.17. 18.12.18. 16.11.15. 12.03.19. 12.03.19. 10.05.16. 10.05.16. 19.01.16. 19.01.16. 15.09.15. 15.09.15. 15.01.19. 14.02.17. 13.11.18. 17.09.19. 14.11.17. 16.04.19. 13.10.15. 18.03.15. 21.03.18. 16.10.18. 08.01.19. 15.01.19. 16.06.15. 29.01.19. 17.02.16. 12.03.19. 13.02.18. 13.02.18. 22.03.16. 16.07.19. 13.10.15. 14.08.18. 17.03.15. 12.12.17. 19.07.16. 16.12.14. 15.06.16. 19.04.16. 10.05.16. 16.04.19. 10.07.18. 14.08.18. 12.04.16. 17.10.17. 30.09.19. 18.12.18. 19.09.17. 14.06.16. 14.06.16. 14.06.16. 13.10.15. 14.03.17.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

1-2; 3-2 2-1 2-1 2-2 2-1 2-1 2-3 2-3 2-2 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 6-1 16-1; 17-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 1-3 6-3; 11-2; 11-3 1-2 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 1-2 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 7-1 1-1 6-1; 7-1; 11-1 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 15-1 3-1 2-1 9-1 2-1 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 18-1 6-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 7-1 2-1 1-2 11-2 6-2; 6-3 3-2; 3-3 1-2 1-2

TÃlrunis

11.05.16. 30.09.19. 22.05.18. 12.12.17. 08.01.19. 16.02.16. 16.11.16. 11.05.16. 16.10.18. 10.05.16. 14.07.15. 15.08.17. 15.08.17. 13.08.19. 19.09.17. 19.04.16. 14.07.15. 16.11.15. 16.11.15. 14.07.15. 14.03.17. 10.05.16. 13.10.15. 17.01.17. 12.06.18. 17.06.15. 17.06.15. 16.12.15. 20.01.16. 10.05.16. 14.02.17. 13.06.17. 19.07.17. 13.04.16. 13.12.16. 18.10.16. 10.07.18. 20.11.18. 17.04.18. 17.04.18. 18.04.18. 21.04.15. 16.04.19. 15.01.19. 15.01.19. 14.10.14. 27.11.18. 27.11.18. 18.02.15. 08.01.19. 13.08.19. 11.12.18. 16.12.14. 15.11.16. 12.06.18. 16.07.19. 29.01.19. 19.06.18. 19.06.18. 19.05.15. 15.09.15. 19.06.18. 16.01.19.

UzvÃrds, vÃrds

1580 7766 5947 7218 6300 645 5408 3601 6124 5339 6619 2390 5761 6367 7152 1189 5014 5116 5115 4964 7007 6812 6662 6968 4089 3569 4998 5119 5119/1P 5351 879 7098 7124 2195 3874 5496 6023 6023/1P 2763 5957 2193 -3382 3341 6535 7488 6448 4615 4616 6529 141 6399 6319 20-031-K 3523 2577 3238 6501 2811 6013 -3497 4939 2449 2924

11-2 1-1; 2-1; 3-1 6-1; 7-1; 8-1; 11-1; 13-1 3-2 2-1; 3-1; 15-1 15-1 3-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 9-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 1-1 3-1 7-1 2-1; 3-1 2-3 2-2 2-1 2-1; 3-1 9-1 9-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 11-1 2-2 2-1; 3-1 4-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2; 3-3 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 1-1 1-2 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 11-1 1-1 2-1 11-1 1-1 7-1 11-1 1-1 2-1

InformatÝvà daça

29484591 29465190 29465190 29403095 29403095 29403095 29478013

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29487628 63976390 29480098 29480098 29131990 29131990 29131990 29168112 29265509 28343085 28365400

SertifikÃta derÝguma termiïš

29135092 26447745 29111848 67810382 67810382 29452329 26442613 29121448 26401062 29390721 27024966 26698980 26698980 26543180 26352981 26443997 29334380 29420177 29420177 29206849 26566471 26823660 29457504 29241640 29567809 26322186 26322186 29181515 29181515 26403781 29407044 29515008 26339138 29534019 29337336 29336358 29336358 29336358

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

SertifikÃta Nr.

MaçkeviËs Aleksandrs Manakovs Aleksandrs MancÑviËs Guntars Marašinskis Kaspars Marašinskis Kaspars MarËenko Mihails Margaritovs PÃvels Margaritovs Sergejs MargeviËs Sergejs Marina Ilona MarkeviËa Tatjana MarkÑviËs Valerjans MarkÑviËs Valerjans Markins Aleksejs Markins Arsenijs Markots MÃris MÃrks Andis Markvarts Valdis Markvarts Valdis Marmiševs Deniss Martinsons Arnis MÃrtinsons Lauris Martinsons Raimonds Martjuševs Juris Maslova Nataçja Maslovskis Raimonds Maslovskis Raimonds Matejs Juris Matejs Juris MatÝss Aivars Matkovs Aleksandrs Matrosova Marina Matvejs MÃrtiïš Matvejs Normunds Matvejs UÛis Maure Aija Maure Aija Maure Aija Mauriïš Aivars Mauriïš Aivars Mazaçevskis Heinrihs Mazurs GenÃdijs Mazurs JÃnis Mažilis Vitauts Mažilis Vitauts Medne Lelde Medne Lelde Medne Lelde Mednis Aivars Mednis Andris Mednis MÃrtiïš Medvids Juris Meierovics Sergejs Meierovics Sergejs Meierovics Sergejs Meierovics Sergejs MeikulÃns Arnis Meisters MatÝss Meisters MatÝss Melecis Andris Melecis Andris Melecis Andris Melkeršone Anda

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

91


92

NikÃzis MÃrtiïš Nikolajevs Oçegs Nikolajevs Vladlens NipÃns Antons NipÃns Antons Novickis Armands Novickis Dainis Novikovs Aleksandrs Noviks Mareks Novožilova Tatjana Novožilova Tatjana Nozdrins Nikolajs îekraševiËa Irina îesteroviËs Jevgenijs îešatajevs Dmitrijs îevstrujevs Aleksnadrs îikitina Ludmila îikitina Ludmila Odiïecs Aleksandrs OdzeleviËs Juris OkoloviËa Ludmila Olekšs Egils OlengoviËa MÃra Oçševskis JÃzeps OrleÃns Ronalds Orlovs Juris Orups Gints Orups PÃvels Osipenko Jeçena Osis Kalvis Osis Valdis ElmÃrs Osis Valdis ElmÃrs Osokins Dmitrijs Ostaševskis ValÑrijs Ostašovs LeonÝds Ostrovskis Raimunds Ostrovskis Raimunds Ošmucniece Ligita Ošmucniece Ligita Otto JÃnis Alberts OvËarova Olga OvËiïïikovs Vladislavs Ovsjaïïikovs Pjotrs Ozoliïa Anita Ozoliïa Gundega Ozoliïa Ketija Ozoliïa Olga Ozoliïš Aigars Ozoliïš Aigars Ozoliïš AinÃrs Ozoliïš Gatis Ozoliïš KristiÃns Ozoliïš LeonÝds Ozoliïš LeonÝds Ozoliïš Raimonds Ozoliïš Raimonds Ozoliïš Raivis Ozoliïš Raivis Ozols Aldis Ozols Juris Ozols Juris Ozols Juris Ozols Juris

29565874 26457821 29376723 29338090 29338090 26552226 29504756 29223538 25544336 26596316 26596316 26527606 29356283 29181975 29692414 26422912 29114490 29114490 29241145 26164065 67273002 26334491 29272560 29470880 29336006 26323830 26521416 26554205 27878450 29241372

28605511 26176652 26483445 28815543 28815543 20206980 20206980 29252252 26804026 29226208 29963618 29223875 26532434 29918880 27072718 29227435 29227435 26526761 26539007 26484333 29125524 29125524 29431450 29431450 29123141 29123141 29251842 29240193 29240193 29240193 29240193

5931 4141 6684 5073 5117 1258 3250 369 4986 3515 4985 5284 4318 6512 7344 6561 3844 3336 5262 2171 4755 6201 -3381 2321 5379 5046 2742 6857 5772 5331 520 5223 6770 6195 5161 2114 5787 2905 7709 719 7333 3887 7178 20-017-K 6495 6937 5468 1381 5303 6541 6502 6041 5187 2249 283 4980 5718 5719 4689 4745 20-010-K 20014 2094

20.03.18. 10.07.18. 16.11.15. 14.03.17. 14.03.17. 12.04.16. 15.09.15. 26.09.19. 17.09.19. 29.01.19. 29.01.19. 12.04.16. 27.11.18. 17.02.15. 23.05.18. 21.04.15. 11.11.14. 17.02.15. 16.03.16. 13.06.17. 17.06.15. 12.12.18. 17.03.15. 18.04.17. 17.05.16. 15.09.15. 22.05.18. 20.11.18. 19.09.17. 10.05.16. 16.02.16. 16.02.16. 16.03.16. 13.11.18. 16.12.15. 19.09.17. 19.09.17. 18.09.18. 17.09.19. 16.02.16. 22.05.18. 30.09.19. 17.10.17. 17.02.15. 13.01.15. 16.11.16. 20.09.16. 12.04.16. 12.04.16. 17.03.15. 17.02.15. 14.08.18. 16.02.16. 18.12.18. 12.03.19. 12.03.19. 13.06.17. 13.06.17. 11.11.14. 16.12.14. 16.06.15. 14.07.15. 17.01.17.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 11-1 1-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 18-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 9-1 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 2-2 3-1 1-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 6-1; 7-1; 11-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-3 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 7-3 2-1; 3-1 2-3 10-1 2-2 2-1 1-2 2-1 2-1; 3-1 15-1 1-2 2-1 3-1 2-2 1-5; 6-2 2-1; 3-1 3-1 2-1

SertifikÃta Nr.

18.02.15. 30.09.19. 14.03.17. 14.03.17. 19.04.16. 10.05.16. 21.04.15. 19.01.16. 13.02.18. 16.12.14. 12.02.19. 12.02.19. 17.01.17. 15.08.17. 16.05.17. 14.06.16. 14.03.17. 18.12.18. 18.12.18. 19.09.17. 14.03.17. 14.03.17. 16.05.17. 17.04.19. 14.03.17. 15.12.15. 18.12.18. 15.03.16. 10.05.16. 18.10.16. 18.10.16. 15.02.17. 17.05.16. 12.06.18. 18.10.16. 18.12.18. 16.01.19. 17.02.15. 14.02.17. 13.08.19. 13.12.16. 30.09.19. 13.11.18. 17.02.16. 10.05.16. 12.12.18. 16.12.15. 16.03.16. 17.04.18. 30.01.19. 19.09.17. 21.09.16. 11.12.18. 19.07.16. 19.07.16. 19.04.17. 23.01.19. 23.01.19. 18.06.19. 17.02.15. 18.02.15. 15.09.15. 15.11.16.

TÃlrunis

3410 7753 3854 5585 1150 1379 3394 522 7242 140 4807 4808 1943 2584 5591 5215 20-071-K 4505 3430 7164 7011 7012 2240 7594 5621 5058 6126 2119 1154 1835 5486 6993 1339 1669 948 4776 6550 4774 2125 4543 1526 7767 6098 921 3767 6199 5132 1395 5934 7535 5778 5502 3652 1726 5404 5684 6303 6303/1P 7652 3428 133 843/1P 843

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29451594 29451594 29442217 67037811 26151850 28673111 28673111 29246333 29246333 29446177 29230694 29230694 29227752 29809144 29531654 29220250 67810599 29642225 29269925 29171950 29171950 27549781 29538033 27401457 29233179 29232506 28340265 26011938 26410947 67089603 28624996 29391220 29321188 29412547 29226091 29282607 29406570 29113607 29113607 29438482 28357279 67840580 29234201 26603277 26603277 26562658 27868808 27868808 27868808 29209105 29267592 29474767 29474767

SertifikÃta derÝguma termiïš

26554496 29410248 29275390 29275390 29207152 29244819 29495097 29215631 26363558

SertifikÃta Nr.

MohnaËs LeonÝds Moll Markus Momots Maksims Momots Maksims MonËinskis Roberts Morgenšteins Guntis Morgunovs Sergejs MorÝtis Egils Morozovs îikita Moskaçenko AngelÝna Mostovojs Jurijs Mostovojs Jurijs Motorins Igors Možeiks Raimonds Mucenieks Guntis Muižnieks Ilvess Muižnieks Ilvess Munkens Ivars Munkens Ivars MurÃne Jeçena MurÃns Boriss MurÃns Boriss Muraško Aldis Muraško Andis Murašovs GenÃdijs Muravskis Georgijs Muriïins Dmitrijs Muriïins VitÃlijs Mĉrnieks Artĉrs Mĉrnieks Dzintars Mĉrnieks Dzintars MurziËs Oçegs Murzjonoks Mihails Musatovs Jurijs Mĉsiïš Dainis Mušinska Tatjana Naglis Edgars Nahalovs Anatolijs Nahodkins Sergejs Nahodkins Vladimirs Naidjonoks Andrejs Narmonts Alvis Nartišs PÑteris Nartišs Vladislavs NÃtiïš Guntis Naudžuns Juris Rihards Naumenkovs VjaËeslavs Naumenkovs Vladislavs Naumenkovs Vladislavs NÃzars Andis Nedvedskis Sergejs Neilande AlÝna Neimane Mirdza Benita Neimanis Eduards Neimanis Eduards Nelsons Helmuts Nemiro Antons Nemiro Antons Nemiro Antons Niedole Ija Niedols Ilgvars Niedra Jurijs Niedra Jurijs

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 11-1 2-1 9-1 2-1 2-2 2-1 9-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 1-1; 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 14-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 9-1 2-1 2-1 18-1 9-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 1-1 7-1; 8-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 3-1 18-1 12-1 2-2; 3-2


22038813 29234238 67027476 67027476 29490746 26639977 29210127 26338996 27166966 27166966 67565965 29375286 29473669 67225520 67225520 26367797 67332329 67892700 29624864 29624864 29682123 29682123 29434597 29434597 29460262 29460262 26585152 29192795 26381385 29155766 28805546 29122025 29445097 26401848 26401848 26321958 29474381 29474381 26478430 29571049 29121240 26041740 27051004 29220607 29220607 26429926 29575169 29447116 29339285 29637877 29422028 26499696 22002003 29175237 29470980 63927402 26441323 26523544 26335525 29220718 29216049 63927402 29409364

1164 5768 4721 6669 7475 6848 4213 4057 6870 7290 3506 6162 1242 4261 7452 7569 6296 5439 5010 6264 5638 7046 4806 1475 6700 4611 6729 3453 7620 7148 3474 3455 6366 5680 5680/1P 7500 5188 6727 7533 3130 1777 6086 4354 2781 6286 6057 1505 6702 6633 2030 690 5889 7275 991 1158 5847 6987 5488 4838 6218 1968 167 3972

12.04.16. 15.08.17. 16.12.14. 13.10.15. 18.12.18. 28.06.16. 18.12.18. 14.02.18. 19.07.16. 21.03.18. 16.06.15. 27.11.18. 14.06.16. 27.11.18. 27.11.18. 12.03.19. 29.01.19. 19.07.16. 14.07.15. 16.04.19. 18.04.17. 18.04.17. 17.02.15. 14.02.17. 15.12.15. 30.09.19. 16.02.16. 22.05.18. 14.05.19. 15.08.17. 17.09.19. 22.05.18. 13.08.19. 19.04.17. 12.12.18. 16.01.19. 19.01.16. 19.01.16. 30.01.19. 16.04.19. 17.05.16. 13.11.18. 13.11.18. 10.07.18. 10.07.18. 29.01.19. 16.08.16. 15.12.15. 11.08.15. 14.02.17. 16.12.15. 20.03.18. 20.03.18. 19.04.16. 10.05.16. 14.11.17. 14.02.17. 19.04.17. 12.05.15. 11.12.18. 21.04.15. 29.01.19. 19.09.17.

2-1; 3-1 2-1 1-1 6-1; 7-1 2-1 2-1 9-1 2-2 2-3 2-2 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 1-2 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 16-1; 17-1 2-1; 3-1 9-1 1-1 11-1 11-1 1-1 11-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 1-2 3-2 2-2; 2-3 1-1 11-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1; 3-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 1-2; 3-2; 3-3 7-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 3-2

InformatÝvà daça

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

PÑrkons Juris Perminovs Jurijs Permiïevs Viktors Permiïevs Viktors Peršins Aleksandrs PešËinskis Mihails PÑtersone Silvija PÑtersons Aigars PÑtersons Ainis PÑtersons Ainis PÑtersons Egils PÑtersons Igors PÑtersons Juris PÑtersons KÃrlis PÑtersons KÃrlis PÑtersons MÃrtiïš PÑtersons Normunds Petersons Torolfs Petrova DiÃna Petrova DiÃna Petrova Olga Petrova Olga Petrova Svetlana Petrova Svetlana PetroviËs Aleksandrs PetroviËs Aleksandrs Petrovs Gatis Petrovs Ivans Petrovs VitÃlijs Petrovskis Staïislavs PetrukeviËs Anatolijs Petrusenko Vladimirs PielÑns-PelÑns Kristaps Piesis Andrejs Piesis Andrejs Pikaçovs Maksims Pikuçins Aleksandrs Pikuçins Aleksandrs Pilenieks Arvis PÝlÑns Valdis PilsÑtnieks JÃnis Piçugins PÃvels Pimenovs Georgijs Pipars AçÛirds Pipars AçÛirds Pisarevs Oçegs Piskunov Ivan Piskurs Aleksandrs PizÃne Svetlana Plahovs Anatolijs Plakhins Kims PlÑpe Aija PlivËs Roberts Plohins Jurijs Plotiïš Mihails Plotko Oçegs Pçavenieks Aivars Pçaviïš MÃrtiïš PoËs Guntars Podiïš Andris Podnieks Bonifatijs Podnieks Bruno PoduhoviËs Aleksandrs

SertifikÃta derÝguma termiïš

3-3 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-3 7-3 1-3; 3-3; 5-3 6-3; 7-3; 8-3 1-3 7-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-1 11-1 2-1 9-1 2-1 2-1; 4-1 3-1 16-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 3-2 2-2; 2-3 1-2 2-1; 3-1 1-3 7-3 3-2 1-2 2-1; 3-1 1-3 1-1 2-1 15-1 1-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-3 2-1 2-1; 3-1 2-1 4-1 2-2 2-1; 3-1 18-1 6-1; 9-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 15-1

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

30.09.19. 19.09.17. 19.09.17. 15.12.15. 30.09.19. 14.07.15. 28.02.16. 14.08.18. 14.08.18. 14.06.17. 14.06.17. 14.08.18. 14.08.18. 16.01.18. 15.12.15. 16.12.15. 18.10.16. 18.12.18. 28.02.16. 10.07.18. 10.07.18. 17.09.19. 17.09.19. 29.01.19. 12.12.17. 18.10.16. 17.05.16. 19.09.17. 14.05.19. 16.11.15. 16.11.15. 15.11.16. 16.10.18. 17.01.17. 12.12.17. 18.10.16. 11.08.15. 11.08.15. 15.06.16. 14.08.18. 12.06.18. 30.09.19. 12.05.15. 17.06.15. 17.06.15. 16.01.19. 20.01.16. 12.03.19. 15.09.15. 21.09.16. 15.01.19. 15.11.16. 15.12.15. 15.12.15. 13.04.16. 16.05.17. 18.07.17. 17.09.19. 30.09.19. 12.04.16. 26.09.19. 13.12.16. 13.12.16.

SertifikÃta Nr.

29101987 29413321 29212273 29212273 29445895 29416175 26123122 26598300 26598300

2094/1P 5799 5799/1P 5133 7749 4626 1454 7388 7389 2525 5835 7390 7391 2425 3686 5179 2279 4266 693 2820 4132 6602 6603 6109 7209 5499 5287 7162 6297 3669 5098 3865 7422 1691 7215 246 5027 5028 4117/1P 4117 5990 7761 6594 3500 4960 4276 818 6184 6647 6905 6318 607 1 1/1P 5316 2810 20-026-K 2804 6646 1274 7735 5537 5538

TÃlrunis

29262500 29262500 29208666 26437612 28864051 29594427 26466024 26525503 26525503 29447044 29447044 26447519 28355681 29218733 67296939 67296939 29527570 26318857 29143322 29496271 29496271 29793864 28857636

SertifikÃta derÝguma termiïš

29240193 26399830 26399830 26467930 22014963 27010153 26415992 29286110 29286110 29269448 29269448 29148845 29148845 26449129 29217649 29217649 29287168 29229577 29482268 29775284 29775284 28346855 28346855 28632333 26343251 29148416 26334258 26389659

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

SertifikÃta Nr.

Ozols Juris Ozols MÃris Ozols MÃris Ozols Raimonds Ozols-Ozoliïš Sandris PaËkovskis PÃvels Paegle Arnis PaeglÝte Ilze PaeglÝte Ilze PaeglÝtis AinÃrs PaeglÝtis AinÃrs PaeglÝtis Andris PaeglÝtis Andris PaeglÝtis Uldis Paegçkalns Vilnis Paegçkalns Vilnis Pahomovs Oçegs PaiËs Agris Paiders Vilnis Pakalniïa Jevgenija Pakalniïa Jevgenija PakalnÝtis MÃris PakalnÝtis MÃris Pakalns Oskars Paksis Edmunds PalamarËuks JÃnis Panfilova Larisa Panteçejevs Aleksandrs Panteçejevs Sergejs Païkovs Pjotrs Païkovs Pjotrs Paplavskis Sandris PapsujeviËs Raimonds Papulis Uldis Parazenko KristÝne Parfjonovs JÃnis Pariss Egils Pariss Egils PÃss Ivo PÃss Ivo Patmalnieks MÃris Paulauskis Juris Pauliïš Dainis Paulis Andrejs Paulis Andrejs Pauls Edgars Pauls Ilgvars PÃviška Rihards Pavlovs Aleksejs Pavlovs Aleksejs Pavlovs Andrejs Pavlovskis Antons PeËkovska IngrÝda PeËkovska IngrÝda Peks Igors Pelegrims GunÃrs PÑteris Pelsis Rodrigo Pelsis Rodrigo Peïkovskis Oçegs Peïugalova NatÃlija Peredistijs Artĉrs Periïecs Sergejs Periïecs Sergejs

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

93


94

29216699 29216699 29286641 26398729 29217804 28335453 29238221 29335759 28662748 29257345 22377746 29285980 29285980 26825832 26825832 29531898 26306222 28702839 29178645 29178645 29108593 26527283 22025725 29269005 29394404 29107619 29466346 29466346 29466346 29466346 29466346 29466346 27703355 29322202 67708388 29864561 29238332 29238332 29238332 26484768 26513719 29109123 26377711 29515285 26445189 29439933 26121321 29116425 26037912 29108616 28663824 29127337 29127337

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29115490 29368866 26406202 26406202 26406202 67228584 67228584 67228584 22086963

SertifikÃta derÝguma termiïš

16.10.18. 12.03.19. 18.12.18. 17.02.15. 17.02.15. 15.12.15. 11.12.18.

Puriïš ElmÃrs Puriïš Ints Puriïš OjÃrs Puriïš OjÃrs Puriïš OjÃrs Puriïš Viktors Puriïš Viktors Puriïš Viktors PutÃns Uldis Putniks Kaspars Putniïš Aldis Putniïš Aldis Putniïš JÃnis Putniïš Juris Putniïš Normunds Putra JÃnis Pužulis Aigars RaËko Aleksejs Radovics MÃrtiïš Radziïš Andris Radziïš KÃrlis Radziïš Ventis Radziïš Ventis Ragainis Didzis Ragainis Didzis Ragovskis Dainis Ragže Armands Raicevs Edijs Raitums Armands Raitums Armands Rakus Viktors Ramba Juris Ramiïš AlbÝns Ramiïš Edijs RancÃns Nilss RancÃns Normunds Rasa Harijs Rasa Harijs Rasa Harijs Rasa Harijs Rasa Harijs Rasa Harijs Rastvorovs Maksims RatkeviËš Jans Ratnieks Raimonds RÃts Aldis Raubiško Eduards Raubiško Eduards Raubiško Eduards Raudziïš Kaspars Rautmane Maija Rautmanis Viktors Ravdive Ernests Ravdive Žanna Razgalis Uldis RÃzna JÃnis RÑboks Roberts RÑdmanis Stanislovs Regža Andris Reigulis JÃnis Reikmanis Ansis Reinholds Andris Reinholds Andris

SertifikÃta Nr.

4175 4334 1768 6508 6509 6698 6114

Pumpure Dace Pumpurs Edgars Pundiïš Andris Pundzjus RegnÃrs Pundzjus RegnÃrs Pĉpols Artĉrs Purenkovs Gaitis

3-1 7-3 3-2; 3-3 3-2; 3-3 2-1; 3-1 1-2 1-1; 2-1; 3-1 6-1; 7-1 9-1 2-1 2-3 14-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 16-1 2-1 1-1 11-1 2-2; 3-2 2-1 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-1 11-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 9-1 2-2 9-1 2-1; 3-1 1-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 1-1; 2-1; 3-1 6-1; 7-1; 8-1; 11-1; 13-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 2-1 16-1

TÃlrunis

29190356 26146760 29454688 26338893 26338893 26397514 26583294

29531046 26434093 26434093 28388844 29132022 29415898 29229200 29229200 29368655 29454970 29478670 26191122 26352405 29411603 29113339 29196198 29238173 29228039 29228039 29243993 29231473 29161594 26360226 29464478 67808725 67808725 26473608 29541961

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš 14.03.17. 28.02.16. 16.01.19. 14.08.18. 13.11.18. 19.07.17. 18.04.17. 18.04.17. 18.12.18. 14.05.19. 17.01.17. 20.09.16. 13.04.16. 27.11.18. 16.02.16. 17.02.15. 21.04.15. 13.08.19. 13.08.19. 17.02.16. 16.11.15. 21.03.18. 15.03.17. 16.11.15. 17.02.15. 17.02.15. 17.02.16. 14.02.17. 15.08.17. 30.09.19. 13.06.17. 22.05.18. 14.06.16. 18.10.16. 13.06.17. 22.01.19. 08.01.19. 16.06.15. 14.07.15. 19.09.17. 17.09.19. 30.09.19. 14.06.17. 13.06.17. 12.12.17. 20.01.16. 27.11.18. 13.01.15. 21.04.15. 10.05.16. 13.06.17. 18.04.17. 30.01.19. 16.04.19. 16.04.19.

Poeta Viktors PoikÃns JÃnis PoikÃns JÃnis Polis-Âboliïš Aigars PolišËuks VjaËeslavs Polmanis Valdis Ponomarjovs Igors Ponomarjovs Igors Popens Kaspars Popiks Aigars Popovs Andrejs Popovs Jevgenijs Popovs Vladimirs Porietis Andrejs Portnajs Didzis PotapoviËs Oskars Potapovs VitÃlijs Potapovskis Boriss Potapovskis Boriss Potupko Aleksandrs Požiçenko Vladimirs PrÃms Nauris Prande Agris Praïevskis Arnolds Prauliïš JÃnis Prauliïš JÃnis PraulÝtis Viesturs Priede Aleksandrs Priede Egils Priede EinÃrs Priede Kristaps Priede Kristaps PriedÝtis Andris Priednieks Aigars Priednieks JÃnis Prikazs Uldis Prindulis Valdis Projums Dainis Projums Dainis Projums Dainis Prosvirjakovs Romans Providenko Aleksejs Prozuments Aleksandrs Prudivusa Ludmila Prĉsis Uldis PĉcÝtis Uldis Pudnieks Vladislavs Puduls EdvÝns Puduls Guntis Puharts Andris Pukinskis Leonards Puãe Olga Puçãis Ilgvars Puçãis Vilnis Puçãis Vilnis

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

26320333 26190029 26190029 29208516 29258161 26314239 20239365 29224622 29266112 29266112 29266112 29139562 26344750 26407204 26486322 26533137 29189676 29481695 28632810 29232248 29209571 29243494 67096186 29331409 29221671 29221671

519 5243 4405 4901 4779 7125 5663 3188 7478 7623 1394 6898 5309 3154 5217 6503 4860 110 4579 692 5106 7286 3907 5172 3411 4805 6736 2176 7136 7765 5712 5712/1P 1071 1275 5661 5843 4360 4950 4925 4950/1P 7706 7754 2325 5686 1138 5242 6679 6491 3421 821 1315 5603 4150 4442 3189

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

3578 1389 3664 5093 20-032-K 274 4735 20-007-K 6330 4510 392 392/1P 6586 6746 4302 7146 7529 6755 7337 5503 4568 580 5120 1221 7212 1615 6747 7190 4244 4293+ 474 4381 7675 4320 1311 5731 3521 3221 128 2903 3221/1P 128/1P 6341 7359 4870 3282 180 20012 20-016-K 5592 5568 5211 5901 4423 7442 3028 6879 3884 6625 2072 2152 6714 6714/1P

15.07.15. 14.02.18. 16.11.15. 16.11.15. 16.11.15. 16.11.15. 16.11.15. 16.11.15. 18.06.19. 18.06.19. 28.02.16. 28.02.16. 12.05.15. 28.02.16. 15.01.19. 15.08.17. 30.01.19. 28.02.16. 23.05.18. 21.09.16. 17.09.19. 16.11.15. 16.11.15. 14.06.16. 12.12.17. 17.05.16. 28.02.16. 17.10.17. 23.01.19. 23.01.19. 19.01.16. 18.02.15. 16.07.19. 12.02.19. 10.05.16. 19.04.17. 13.10.15. 28.06.16. 28.06.16. 18.09.18. 11.12.18. 11.12.18. 15.01.19. 12.06.18. 18.03.15. 18.12.18. 17.09.19. 17.09.19. 17.09.19. 14.02.17. 20.03.18. 20.01.16. 20.03.18. 12.03.19. 20.11.18. 30.01.19. 16.08.16. 13.12.16. 11.08.15. 18.09.18. 14.02.17. 19.01.16. 14.03.17.

1-2 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 15-1 18-1 2-1; 3-1 7-1; 9-1 18-1 2-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3 3-2 2-1; 3-1 3-2 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 3-2 2-1; 3-1 2-2 1-3 1-2 2-1 1-2 11-2 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-2 3-2 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 3-2; 3-3 6-3 1-1 7-1 11-1 3-1 7-1 1-1 1-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 12-1 18-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2 1-3; 3-3 2-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 3-1


26695544

29453595 29453595 26347165 29873347 26557111 28383842 29256175 29424615 67609244 29427955 26578458 26664416 28344888 27180109 26389272 26498765 26559036 28312869 26586766 29218204 29208638 26481170 29404234 26134910 29421405 29207282 29207282 29207282 22007444 26534577 29476023 29476023 27840205 29425718 26545109 27839851 29808173 29808173 29544375 26084008 29203212 28342398 28342398 26484114 28390066 26523546 28657744 29411369 26564755 27019672 29664967 29728181 29467632 26483494 67313731 26464965 26440205 29217605 26552472 26552472

6437 3078 4408 5819 5819/1P 4528 2184 6025 7444 5044 4082 1293 6253 4304 2138 5766 7465 7334 6643 7095 7702 5561 4583 5562 6588 4300 7023 3496 20-068-K 3199 4878 7081 7601 5785 5785/1P 3888 2115 7630 6238 2093 5616 1142 6986 4291 2771 4669 3418 2799 7666 6841 1079 4729 4625 5554 7299 5839 3561 7705 5753 6525 6965 4800 6522

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

30.09.19. 2-1 29.01.19. 1-1 29.01.19. 7-1 14.11.17. 2-1 14.11.17. 3-1 27.11.18. 9-1 13.06.17. 2-1 10.07.18. 1-1 20.11.18. 2-2 11.08.15. 9-1 22.05.18. 3-1 19.04.16. 2-1; 3-1 08.01.19. 2-1 15.01.19. 1-1 15.02.17. 2-2; 3-2 15.08.17. 2-1 12.12.18. 1-3 22.05.18. 2-1 11.08.15. 2-2 13.06.17. 2-1 13.08.19. 2-2 14.12.16. 1-2; 1-3 17.09.19. 1-3 14.12.16. 1-2; 1-3 12.05.15. 2-1; 3-1 16.12.14. 2-1; 3-1 15.03.17. 1-2 18.03.15. 2-2; 3-2 15.03.16. 18-1 22.01.19. 2-1; 3-1 22.01.19. 6-1; 7-1; 13-1; 14-1 13.06.17. 23-1 17.04.19. 2-2; 3-2 16.01.19. 1-2 16.01.19. 3-2 17.10.17. 1-3 14.08.18. 2-1 14.05.19. 2-2 16.01.19. 2-2; 3-2 18.04.17. 2-1; 3-1 18.04.17. 15-1 16.02.16. 1-1 14.02.17. 2-1; 3-1 27.11.18. 2-1 18.04.18. 2-2; 3-2 16.01.19. 1-2; 3-3 17.04.18. 2-1; 3-1 10.07.18. 3-1 16.07.19. 2-1; 3-1 15.06.16. 2-2 20.09.16. 2-1 16.12.14. 2-2; 3-2 29.01.19. 2-1; 3-1 13.06.17. 1-1 17.04.18. 2-1 14.11.17. 1-1 20.03.18. 2-1; 3-1 17.09.19. 2-1 19.07.17. 2-2 18.02.15. 2-2 17.01.17. 19-1; 20-1 17.02.15. 2-1; 3-1 17.02.15. 15-1

InformatÝvà daça

Rubiks Andris Rubins Roberts Rubins Roberts Rudakovs Andrejs Rudakovs Andrejs Rudïeva Zoja Rudojs VitÃlijs Rudzis Anrijs Rudzišs Ulvis RudzÝte JevgÑnija RudzÝtis Aigars RudzÝtis Guntis RudzÝtis MÃris RudzÝtis MÃris Rukers Aivars Rukkalns Aivars Rukmane-Rogova æubova Rumka Juris Runcis Raitis Rundasovs Aleksandrs Rusakovs Romans Rusinova Irina Rusinovs Georgijs Rusinovs Jurijs Rusiïš Kaspars RutkeviËs Andris Rutkovskis Haralds Rutkovskis Romans Rutks Kaspars Andris Rutks Kaspars Andris Rutks Kaspars Andris Ruža Nadežda Ruža Sandis RužÃns Juris RužÃns Juris Sabaçausks JevgÑnijs Sabirovs Masuts Sabçins PÑteris Sadovïikovs Deniss Sadovskis Aleksandrs Sadovskis Aleksandrs Sadovskis Georgs Safronovs Vladimirs SaharËuks Genadijs SaidÃns Ivars SaidÃns Ivars Sakanjans VaËagans Saliïš Aldis Saliïš Arnis Salmiïš Andris Salmiïš Andris Salmiïš Raimonds Salnikov Dmitry Saçins Andrejs Samarcevs Vladimirs Samarins Artjoms Samoilovs Aleksandrs Samoškins Aleksandrs Sams Armands Sandars MÃris Saprovskis Juris Saule-Pavlovska Gunta Saule-Pavlovska Gunta

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1 3-1 3-2 2-1; 3-1 1-2 14-1 3-3 1-2 2-2; 3-2 2-1 1-1; 2-1 6-1 3-1 2-1 2-1; 4-1; 5-1 15-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 7-1 15-1 18-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 9-1 9-1 2-1 2-1; 3-1 16-1 2-1; 3-1 1-2 11-1 2-2 2-1 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 7-1; 8-1 1-1 3-2; 3-3 1-2; 3-2 7-1 1-1 2-2 1-2 1-3; 3-2; 3-3 7-3 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 16-1 2-2; 3-2 2-3 3-1

SertifikÃta Nr.

21.04.15. 12.04.16. 15.06.16. 15.03.16. 12.03.19. 16.08.16. 15.07.15. 19.04.17. 23.05.18. 18.09.18. 15.11.16. 15.11.16. 17.05.16. 15.09.15. 17.01.17. 17.01.17. 15.01.19. 17.04.18. 13.02.18. 14.06.16. 14.06.16. 14.06.16. 15.06.16. 20.09.16. 17.01.17. 29.01.19. 18.03.15. 18.03.15. 16.02.16. 21.04.15. 10.05.16. 22.05.18. 19.09.17. 14.07.15. 16.07.19. 13.11.18. 15.03.16. 15.11.16. 14.08.18. 12.12.17. 12.12.17. 13.04.16. 16.03.16. 16.03.16. 19.09.17. 19.01.16. 19.07.16. 16.01.19. 11.08.15. 16.08.16. 14.11.17. 17.11.15. 12.05.15. 16.06.15. 30.01.19. 16.01.18. 14.11.17. 14.11.17. 17.11.15. 11.12.18. 14.12.16. 19.07.16. 14.10.14.

TÃlrunis

4373 6780 6842 847 7568 610 2409/1P 2409/2P 2409 2870 2013 5531 1513 6649 1318 5586 4639 7295 7231 1524 5391 5391/1P 20-069-K 1965 6976 6665 4867 6554 3661 833 6809 2660 2391 4888 7673 2129 6761 6929 7377 4019 5878 3758 5299 1409 7157 649 1276 3817 294 5307 2503 5118 4863 4984 7541 7225 2518 4024 563 6112 6962 6869 6430

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

28338709 29546704 29546704 26437459 29219738 29219738 27020517 29287854 29559577 29118657 22023327 22023327 26483775 29438618 29220682 29149951 29422143 28691888 29262833 29262833 29426124 26575516 29749339 26395372 26461876

SertifikÃta derÝguma termiïš

29429361 29397722 29397722 29278891 67332236 26732151 29286408 29286408 29286408 26016760 29464037 29464037 26487700 29353089 29289913 29289913 29252269 29179582 26197149 29136057 29136057 29136057 29136057 29157865 28286660 29269003 26486663 26486663 26516913 29551571 29182621 29176555 22555529 25924909 29715497 29257820

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

SertifikÃta Nr.

Reinicans ValÑrijs Reiniks JÃnis Reiniks JÃnis ReitÃls Valdis Reke Aigars Reksts Aleksandrs RÑãis Gvido RÑãis Gvido RÑãis Gvido Rembergs Haralds Rencis Igors Rencis Igors Repetuna Ludmila RÑveliïš Intars RÝba Ivars RÝba Ivars Riciks Ivars RiËalovskis Antons Rieksts Rolands Riere Arnolds Riere Arnolds Riere Arnolds Riere Arnolds Rijniece Aija Rikmanis Oskars Rikters JÃnis Riçejevs RomÃns Riçejevs RomÃns Rimeiks JevgÑnijs Rimensons Aleksandrs Riïãis KÃrlis RÝtiïš Andris RÝts Aivars Rizga Larisa Rjapolova Jeçena Rjazanovs Viktors Robalte Vita Robalts Gints RoÛis Aigars Romanova Janina Romanova Janina Romanovskis Ivo Romanovskis Vilnis Romanovskis Vilnis Ronis Gints Ronis Guntis Ronis Vitolds Roops MÃrtiïš Roze Augusts Roze Augusts Roze IrÑna Rozenbergs Guntars Rozenšteins Ivars RozentÃle InÃra RozentÃls DÃvis RozentÃls MÃrtiïš RozÝte Juris RozÝte Juris RozÝtis Andris RozÝtis JÃnis RozÝtis Viestarts Rožkovs Jevgenijs Rubene Sanita

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

95


96

2-1 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-1 2-1 2-1 1-3 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3 3-2 2-1 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 9-1 2-1 1-1 14-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2; 3-2 2-2 7-1 2-1 2-1 1-1 6-1; 11-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-2; 3-2 1-2 2-2 2-2 2-1; 3-1 2-3 10-1 2-2 2-1 2-1 2-3 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-2 3-1 2-1 7-1 3-2; 3-3 2-1 2-1

Sils Harijs SiltumÑns Kaspars Siçutina Svetlana Simsons Armands Simsons Edgars SinÃts Raivo Siïelobovs Andris Siïelobovs Andris Siïelobovs Andris Siïics Kristaps Sirkisa Tatjana Sirkisa Tatjana Sirmais JÃnis Sirmais JÃnis Sirmais JÃnis Sirmais JÃnis Sirmais JÃnis Sirmais Pauls Sirmais Pauls Sitïikovs Pavels Sivickis Edgars Sizovs Nikolajs SjomkÃns Ivars Skalders Raimonds Skangalis Guntis Skavronskis RenÃrs Skolnieks Uldis JÃnis Skrastiïš Arnis Skrastiïš Kaspars Skrins JevgÑnijs SkrÝns Vladimirs Skrodelis Uldis Skudra AlbÝns Skudra Viktors Skujiïš Ðriks Skujiïš Ivars Skurba Gatis Slaïãis MÃris Slaïãis MÃris Slimbahs MÃrtiïš SlišÃns Reinholds SlišÃns Reinholds Sloka MÃris Smeilis Sandris Smila Arnis Smila Arnis SmiltÃns Artis SmiltÃns JÃnis Smiltnieks Elgars Smiltnieks Elgars SmiçÛis Leons Smirnova Alla Smirnova Lilija Smirnova Lilija Smirnovs Juris Smoçars JevgÑnijs Sniedze Dainis Sniedze JÃnis Sniedze JÃnis Sniãers MÃrtiïš Sobods Dmitrijs Soboçevskis Oçegs Sokins Aivis

29515086 2714 22.05.18. 29203880 7682 16.07.19. 29239237 5206 16.02.16. 29508888 1886 19.01.16. 26474427 6836 15.06.16. 29282025 5474 20.09.16. 64122746 6852 28.06.16. 64122746 20-025-PV 28.06.16. 64122746 7062 16.05.17. 29418802 6889 20.09.16. 29521674 6402 13.08.19. 29521674 4580 13.08.19. 26922999 7304 17.04.18. 26922999 20-027-PV 17.04.18. 26922999 6453 12.03.19. 26922999 6075 12.03.19. 26922999 6076 12.03.19. 29244775 1050 15.11.16. 29244775 5532 15.11.16. 29419989 7350 12.06.18. 28657375 5903 13.02.18. 29531949 2228 12.05.15. 29426470 6504 29.01.19. 26417572 7603 16.04.19. 29409026 686 17.11.15. 67383439 4836 17.03.15. 29295194 1422 15.06.16. 29169374 5751 15.08.17. 29104484 6663 13.10.15. 29494767 2833 17.04.18. 26546752 5390 17.05.16. 29251462 5407 17.05.16. 29145855 3647 16.11.15. 26151455 7597 17.04.19. 29194721 6992 15.02.17. 29407251 4046 13.02.18. 26550013 707 16.01.19. 29135203 4915 16.06.15. 29135203 6606 16.06.15. 26131014 6846 15.06.16. 29222644 3142 18.03.15. 29222644 1128 19.04.16. 29491920 5710 13.06.17. 67070171 4191 08.01.19. 29159722 1324 15.03.16. 29159722 6422 16.01.19. 29451563 6429 14.10.14. 29480737 3591 11.08.15. 29116986 3574 13.10.15. 29116986 5029 13.10.15. 29104780 6641 16.01.19. 26130754 3742 16.02.16. 29172840 2724 18.04.18. 29172840 5965 18.04.18. 29136446 3070 12.12.18. 26671950 81 19.04.16. 29449191 4640 08.01.19. 29454318 1561 13.04.16. 29490634 4006 16.01.18. 29352119 6538 17.03.15. 26044110 7266 20.03.18. 22300049 6436 17.09.19. 29128661 6031 10.07.18.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

08.01.19. 22.01.19. 19.10.16. 17.09.19. 17.01.17. 12.02.19. 17.10.17. 17.10.17. 16.06.15. 14.06.17. 23.01.19. 21.03.18. 19.04.16. 12.06.18. 18.06.19. 18.06.19. 13.10.15. 17.09.19. 23.05.18. 19.09.17. 28.02.16. 11.08.15. 19.07.16. 18.12.18. 16.10.18. 20.03.18. 22.05.18. 18.10.16. 14.06.16. 15.01.19. 12.12.17. 20.11.18. 17.05.17. 15.09.15. 12.03.19. 16.12.14. 14.07.15. 19.01.16. 19.01.16. 23.01.19. 15.11.16. 14.05.19. 16.01.19. 15.03.17. 17.10.17. 17.05.17. 16.08.16. 11.05.16. 17.01.17. 18.04.18. 13.10.15. 11.12.18. 12.12.17. 16.05.17. 08.01.19. 22.05.18. 16.01.19. 20.03.18. 12.06.18. 12.06.18. 22.03.16. 12.06.18. 16.11.15.

TÃlrunis

3323 4514 6922 7714 2026 3076 5821 5822 4920 5728 6175 7283 1155 7335 3225 3494 3655 7721 7348 5796 706 6630 2121 2121/1P 6092 3035 5974 6918 1261 4787 2540 3279 2258 6658 6343 6477 3513 829 5209 4850 1737 7617 4395 7022 7197 7071 5459 926 5581 5959 3640 6084 2336 5693 4643 2545 3105 7264 7264/1P 7360 2772 7357 6677

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

29178355 29457232 29442374 29402596 67504089 67504089 29576471 29573971 29124499 28692151 29293316 29769193 22835538 29422787 29541006 29541006 26469216 28617663 29648588 29393795 29217701 20202520 29232134 29232134 26417486 29551310 25981907 22049507 26337919 26520260 29427077 29427077 29246404 26473573 26353082 26737373 26531185 29155406 29155406 26322342 29216267 29105486 29232165 26516930 29773382 29728863 28345595 29402509 29831848 22365676 29221132 29433371 67600693 29195563 28377975 28428777 25619364 29257892 29257892 29257892 29189570 26555876 26594664

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

SaulÝtis Normunds Sausiïš EdvÝns Sauša Agrita Saušs Edgars Saušs Norberts Saušs Norberts SavËenko Jeçena SavËenko PÃvels Saveçjevs Dmitrijs Savenko Alla Savickis Juris Savickis Vilis SaviËs JevÛenijs Savinovs Igors Sazankovs Viktors Sazankovs Viktors Sedulis TÃlis Segliïš Ansis Segliïš Dzintars Seilis Andris SÑja Aigars Selderiïš Gints Seçakovs Modris Seçakovs Modris Seçezïova Alla Semerikovs Aleksandrs Semjonova Marina Semjonovs Aleksandrs Semjonovs Juris Semjonovs ValÑrijs Semjonovs VitÃlijs Semjonovs VitÃlijs SerdÃns Aldis SerdÃns DÃvis Serdjuks Dmitrijs Seredenko Jekaterina Sergejevs Aleksandrs SergÑjevs Modris SergÑjevs Modris Sergejevs Sergejs Sergejevs Valerijs Serjogins Igors Sestulis Juris Sestulis MÃrtiïš Severovs Andrejs Sichkovskiy Kirill SiËevs Vsevolods SiËkars VitÃlijs SidoroviËa Irina SidoroviËa Nataçja Sidorovs Jurijs Sidorovs Mareks Sidorovs PÃvels Siecenieks Uldis Silagailis JÃnis Siliïš GunÃrs Siliïš Guntars SÝlis Egons SÝlis Egons SÝlis Egons Silkalne Vija SilkÃns Kaspars Silnieks Valdis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-1; 3-1 2-1 8-1 2-1; 3-1 3-2 2-1 2-1 12-1 9-1 2-1 1-2 11-1 9-1 11-1 2-1 2-2; 3-2 3-4 1-1 6-1; 7-1; 11-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 1-2; 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 1-2 2-1 2-1; 3-1 11-1 16-1; 17-1 1-1 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 7-1 1-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 1-2 6-2 2-2 9-1 1-3 11-3 7-2; 7-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 2-2


26458584 29255639 29213617 28631144 29679813 29679813 29225342 29233191 29233191 26429818 29342191 29900184 26565268 26565268 28233652 29130091 29229355 26386883 26725571 67143693 26673313 26779614 29214648 20216021 20216021 29266067 29606271 29606271 26133428 67139663 29556561 29449374 29405741 29278617 26862697

5283 7073 5692 7437 7730 1103 5517 5475 1510 5699 1347 7717 7145 3563 1304 5296 2654 5904 6883 6928 7208 5023 5729 4895 3783 6134 7118 6248 7397 2485 2495 7222 491 5083 4199 6723 462 1110 7707 7449 2356 2356/1P 4584 4139 3370 5993 6891 5952 6688 6518 1520 6173 6345 4305 6715 5556 1763 2709 6441 4079 1845 4511 7502

12.04.16. 17.05.17. 13.06.17. 20.11.18. 17.09.19. 19.04.16. 16.05.17. 11.12.18. 20.09.16. 20.11.18. 14.02.17. 17.09.19. 15.08.17. 16.06.15. 19.04.16. 19.04.16. 17.04.18. 13.02.18. 16.08.16. 19.10.16. 12.12.17. 08.01.19. 14.06.17. 16.06.15. 17.02.16. 18.12.18. 18.07.17. 27.11.18. 18.09.18. 16.01.19. 16.01.19. 16.01.18. 15.12.15. 15.12.15. 19.06.18. 20.01.16. 20.01.16. 19.04.16. 17.09.19. 27.11.18. 15.08.17. 19.09.17. 13.08.19. 16.10.18. 16.01.19. 10.07.18. 20.09.16. 17.04.18. 16.11.15. 17.02.15. 16.06.15. 12.02.19. 18.06.19. 13.11.18. 19.01.16. 16.05.17. 14.08.18. 20.03.18. 17.09.19. 22.05.18. 13.10.15. 22.01.19. 22.01.19.

15-1 2-2 2-1 2-1 1-1; 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-1 1-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 3-1 3-1 3-2 2-1; 3-1 9-1 2-2 11-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-4 1-4 2-1 1-1 11-1 2-2; 3-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 1-1 2-1; 3-1 3-1 3-2 2-1 7-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 9-1

InformatÝvà daça

29262632 28345485 22037889 26596687 29651126 26357182 29330973 29122294 29148983 29293435 29299093 26216511 28327512 29250177 29134754 29134754 29218915 28638333 26609232 26609232 27096299 22335720 29101722 67376412 29153021 29165864 26134143

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

Strautnieks Juris Strazdiïš JÃnis Strazdiïš MÃris StrÑlis Kaspars Streçcovs Andrejs StreçËs Vilhelms Streçecs Viktors Streçins Anatolijs Strižko Oçegs Strods Edgars Strods Normunds Strogonova Džina Strožs MÃris Struka Aivars Strumpmanis Ðriks Strumpmanis Ðriks Strutinskis Viktors Stuburs Guntars StĉrÝtis MÃris StĉrÝtis MÃris SturmoviËs Edgars Stychinskaya Svetlana Suharskis Raimonds Surikovs PÃvels Svarinskis Helmuts Svariïš Guntis Sveile Ivars Sveïãis Elvijs Svidovskis Aleksejs Sviãe Valda Sviãis Juris ŠaËkovs Aleksejs Šafirova Inesa Šafirova Inesa ŠafÝrs LeonÝds Šafirs Vladimirs Šafirs Vladimirs ŠaicÃns Juris Šakars Lauris Šapa Dmitrijs Šapiro Jefims Šapiro Jefims Šapiro Mihails Šarkovska Tatjana Šarãis JÃnis Šatalovs Oçegs Šatirjonoks Deniss Šaveçs Maksims Šavraks Deniss ŠËavinskis Ivans ŠËirijs Aleksandrs ŠËurs Artĉrs ŠËurs Artĉrs Šeiers Nils Šeina Svetlana Šeina Svetlana ŠÑls Gatis Šeçementjevs Anatolijs Šenbergs Igors Šersts Germans Ševcovs Sergejs Ševeçjovs Nikolajs ŠicÃne SarmÝte

SertifikÃta derÝguma termiïš

1-3 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-3 1-2 2-1; 3-1 1-2 1-2; 2-2; 3-2 1-2 2-1 2-1 2-2 3-1 1-1 1-1; 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2; 3-3 1-1 1-1 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 10-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-1 1-1 7-1 16-1 2-1; 3-1 1-2 2-1 2-1; 3-1 3-1 3-1 18-1 12-1 1-1; 3-1 6-1; 7-1; 11-1 9-1; 11-1 1-3; 3-3 6-3 2-1 9-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1

SertifikÃta Nr.

13.10.15. 18.09.18. 12.04.16. 17.10.17. 16.08.16. 16.08.16. 16.07.19. 20.03.18. 17.05.17. 19.04.17. 19.04.17. 15.12.15. 14.05.19. 14.02.18. 15.01.19. 22.05.18. 16.02.16. 14.05.19. 16.10.18. 29.01.19. 20.11.18. 30.09.19. 14.07.15. 15.09.15. 14.07.15. 23.01.19. 13.04.16. 13.02.18. 21.04.15. 11.11.14. 15.07.15. 11.12.18. 13.02.18. 19.04.16. 18.02.15. 18.10.16. 15.01.19. 20.01.16. 14.02.18. 13.01.15. 17.05.17. 20.11.18. 19.09.17. 16.10.18. 16.12.14. 16.01.18. 23.05.18. 19.04.16. 19.07.16. 16.06.15. 17.02.15. 17.02.15. 16.02.16. 14.08.18. 14.08.18. 14.08.18. 12.11.14. 14.12.16. 29.01.19. 13.02.18. 15.01.19. 18.06.19. 12.04.16.

TÃlrunis

3815 4497 449 7174 6203 6203/1P 6359 4725 2202 2368 2323 2069 7622 5921 3203 7336 840 7616 2894 5096 7445 6417 6622 3626 4489 7517 6800 2233 4869 3315 3671 7463 2328 1163 4794 6916 3134 325 7252 3214 7069 7435 5808 6091 6489 2586 5986 845 1906 3501 2266 20-001-K 20001 50 4708/1P 4708 4618 6956 6321 4059 3436 7647 1169

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

28631166 29178358 67147456 28224501 26300966 26300966 29141104 29496227 29557615 29413632 67274591 29204845 26513182 29176581 29139263 27103759 29642462 29162927 26524843 29225776 29211687 28375457 28338138 29244467 67373380 29452797 29622925 29253552 26435880 29253358 29253358 28383010 29474213 29419382 29180474 29595753 29248279 28672824 29123426 25905060 26516210 26419119 26132084 26132084 26193217 29265714 26308072 29215484 29414729 29248281 67070101 67070101 67070101 67070101 67070101 67070101 29654536 29654536 29141700 27841525 29418508 29455823 29262632

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Sokolov Alexandr Sokolov Vladimir Sokolova Ruta Sokolovs Sergejs Soldatenko Dmitrijs Soldatenko Dmitrijs Soldatenko Linda Soldatenko ValÑrijs Solodkins Aleksandrs Soloveiko Argils Soloveiko Viktors Solovjovs Anatolijs Somovs Aleksandrs Sondors JÃnis Sorokina Tatjana Sorokins Igors Soroko Juris Enriko Spalis Gundars Spandegs IlmÃrs SpÝgulis Ivars Spilva MÃris Spricis Sandis Sprince AndÝna SproÛis MÃrtiïš SproÛis Reinis SproÛis UÛis SprudzÃns Imants Sprĉga JÃnis SpuçÛe Larisa Stabulnieks Valdis Stabulnieks Valdis Stakmans Oskars Stangainis Arturs StankeviËs Dzintars Staris Andrejs Stasens Aleksandrs Stašulis Juris Stašuçonoks Aleksandrs Stavavens Didzis Stepanovs Andrejs Stepanovs Dimitrijs StepËenko Jurijs Stešins Sergejs Stešins Sergejs Stiebriïš Oskars Stikuts Vitalts Stiprais Andrejs Stojašs Ivars StonÃns Imants Straume Eduards Straume MÃrtiïš Straume MÃrtiïš Straume MÃrtiïš Straume MÃrtiïš Straume MÃrtiïš Straume MÃrtiïš Straupe Verners Straupe Verners Straustiïš Valdis Strautiïa MÃrÝte Strautmanis JÃnis Strautmanis MÃris Strautnieks Juris

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

97


98

Švaikovs Aleksandrs Takeris JÃnis TÃlbergs JÃnis Tamane Inese Taputs KonstantÝns Tarasovs Oçegs Tarvida Aija Tauriïš Úirts Tauriïš KÃrlis Tautietis Raivis Tavkiïš Arturs TeivÃns Raitis TeivÃns Raitis Teiviša Daina TÑrauds UÛis TÑrauds UÛis Terentjevs Anatolijs Terentjevs ValÑrijs Tereškovs Juris Tervits Juris Tervits Juris Teseçska Unda Tidriãis MÃris Tidriãis MÃris TÝÛeris Andris TÝÛeris Andris Tihanenoks Oçegs Tihomirova Jeçena Tihomirovs PÃvels Tihonova Jĉlija Tiltiïš Eižens Tiltiïš JÃnis Timma Raimonds Timma Raimonds Timofejevs Ivans Timofejevs Ivans Timofejevs Oçegs Tinte AstrÝda TirÃns Lauris TirÃns Normunds TirÃns Normunds Titorenko Andis Tjuševs Dmitrijs Tjuševs Dmitrijs TkaËenko Jurijs TkaËenko Ludmila TkaËuks RomÃns Toca Gaçina Toca Gaçina Tokarevs Aleksejs Tomiïš Zigurds Tomsons Viesturs Tooms Oskars Trabo Andrejs Trautmanis Roberts Tregubs GenÃdijs Treicis Aivars Treijs Andris Treijs Juris Treijs Juris Tretjakova Jeçena Tribockis Mareks Trilops Imants

29273059 29211711 29282517 29107243 29231477 29235598 26706060 28658887 29183651 26482241 26174616 29191341 29191341 29454409 29166642 29166642 25330538 29334039 29485831 29254620 29254620 28318654 29147600 29147600 26524533 26524533 29145544 26410870 29762810 29409002 29464466 20221408 20221408 29111259 29111259 27767771 26557622 29163989 29446286 29446286 26472898 26032399 26032399 26552229 26851272 29783158 29543701 29543701 29958629 28339020 26524875 26430353 29170550 29254448 67204291 29477750 29213897 26484498 26484498 27096401 26317075 29237718

6533 4492 6963 2510 6252 1541 7282 6767 3807 4711 7579 2493 4500 2016 1256 6357 2031 6174 1793 3979 5000 7077 4225 7439 4847 4874 2668 6097 5525 6139 2958 4289 7169 4284 2078 5588 7407 6183 4054 3211 4470 5311 6955 7700 7010 4390 6787 588 5208 7710 6433 7436 7080 6851 2151 1537 2925 752 5893 2591 6815 6456 3386

17.03.15. 14.05.19. 17.01.17. 17.10.17. 27.11.18. 16.04.19. 21.03.18. 16.03.16. 10.05.16. 16.12.14. 16.04.19. 20.03.18. 16.04.19. 13.12.16. 12.04.16. 17.09.19. 12.03.19. 11.12.18. 27.11.18. 17.02.15. 11.08.15. 17.05.17. 13.11.18. 20.11.18. 17.03.15. 17.03.15. 12.06.18. 13.11.18. 18.10.16. 29.01.19. 20.11.18. 14.07.15. 19.09.17. 17.10.17. 17.01.17. 17.01.17. 18.09.18. 12.02.19. 20.03.18. 14.05.19. 14.05.19. 22.03.16. 13.12.16. 13.08.19. 14.03.17. 30.01.19. 12.04.16. 19.01.16. 19.01.16. 17.09.19. 17.09.19. 20.11.18. 17.05.17. 28.06.16. 18.07.17. 18.04.17. 12.12.18. 17.02.16. 16.01.18. 16.01.18. 10.05.16. 11.11.14. 13.01.15.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

2-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 2-3 2-2 3-1 2-2 1-2; 2-2 2-1 2-1 11-1 3-1 1-3; 3-3 6-3 9-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-2 11-1 2-1; 3-1 7-3 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2 1-1 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 16-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 6-1; 7-1 2-1 1-1 1-1 9-1 2-1; 3-1 2-2 1-2 7-1; 10-1 2-1; 3-1 1-1; 3-1 9-1 7-1 9-1 2-1; 3-1 7-1; 9-1 2-1 15-1 18-1 3-1 7-1 9-1 2-1; 3-1

SertifikÃta derÝguma termiïš

13.01.15. 14.10.14. 15.11.16. 16.07.19. 30.09.19. 18.07.17. 12.12.17. 18.06.19. 17.09.19. 28.04.15. 18.04.18. 22.01.19. 10.07.18. 19.04.17. 12.06.18. 17.02.15. 17.02.15. 08.01.19. 17.11.15. 17.11.15. 14.06.16. 16.06.15. 17.09.19. 19.07.16. 17.03.15. 16.03.16. 12.03.19. 14.06.16. 15.09.15. 19.04.17. 19.04.17. 18.04.17. 12.12.17. 30.09.19. 17.09.19. 17.02.16. 16.05.17. 17.02.15. 22.01.19. 15.03.16. 15.03.16. 16.04.19. 13.12.16. 16.07.19. 18.07.17. 17.02.15. 14.05.19. 13.10.15. 12.05.15. 17.04.18. 29.01.19. 20.03.18. 21.04.15. 16.06.15. 29.01.19. 29.01.19. 16.12.15. 16.12.15. 16.02.16. 17.04.18. 17.04.18. 17.04.18. 30.01.19.

SertifikÃta Nr.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

1215 6435 6435/1P 6361 7746 2311 2489 7660 496 6570 6570/1P 7505 6029 2142 7355 4884 4827 6266 3710 6695 3814 268 7722 3805 6536 751 4332 5139 5026 5644 7054 3899 4837/1P 4837 7720 3541 5526 146 6325 1098 5247 7604 5552 4525 5746 4876 7639 6673 6591 3981 7525 7271 4892 4991 182 4089+ 2640/1P 4087/1P 20-061-K 2640 4087 4087/2P 1359

TÃlrunis

SertifikÃta derÝguma termiïš

67320482 29504386 29504386 29103910 26364777 29539178 29253173 29526554 29552824 26305594 26305594 26646051 26137370 29149473 67114888 26428148 26428148 29488424 29240845 29240845 26664419 22300215 28744444 29129848 28376229 29422066 29217911 29156960 29108378 25514459 29727658 29195688 29250140 29250140 29662805 26423612 29456481 29208919 26671635 29510612 29510612 29216576 29441387 26435271 26800988 28396520 29451208 28324854 29403782 29403782 29109960 29140809 29408208 29408208 29408208 29408208 67295725 67295725 67295725 67295725 67295725 67295725 67325647

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr.

Šigajevs Stanislavs Šihaçijevs Aliguseins Šihaçijevs Aliguseins Šimanausks Kestutis Šinka MÃris Širokovs Igors Šišebarovs Jurijs Šišlova Tatjana Šitikovs Vladimirs Škabirevs Sergejs Škabirevs Sergejs Škapare InÃra Škapars Juris Škapars Reinis Škaraveckis JÃnis Škoçïikovs Valerijs Škoçïikovs Valerijs ŠãÑle Rĉdolfs Šãupelis Úirts Šãupelis Úirts ŠlÃpina Vita Šlegelmilhs Vilhelms Šlesers- Šlosers MÃrtiïš Šloss Úirts Šmarkovs Konstantins Šmats Âris Šmidts LÃzars Šmits Artis Šmits GunÃrs Šmits Juris Šmits VoldemÃrs Šmuçjans Georgs Šneiders ArvÝds Šneiders ArvÝds Šneiders Juris Šneiders Marks Šnore Austars Šperbergs JÃnis Šperlins Aleksejs ŠrÃders Ivars ŠrÃders Ivars Šroms Viktors Šteina Rita Šteinbergs Atis Šteinbergs Imants Šteinbergs Kaspars Šteinbergs UÛis Štekels JÃnis Šterns Guntars Šterns Guntars Šterns Kristaps Šulce Inga Šulcs Uldis Šulcs Uldis Šulcs Uldis Šulcs Uldis Šumskis Andris Šumskis Andris Šumskis Andris Šumskis Andris Šumskis Andris Šumskis Andris Šutovs Fjodors

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-1 1-2; 3-2; 3-3 19-1 3-2; 3-3 2-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3 2-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 1-1; ; 3-1 2-1; 3-1 3-2 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 6-1; 7-1 1-2 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 1-1 2-2; 3-2 3-1 3-2 2-1; 3-1 3-1 7-1 2-1 9-1 1-1 1-1 7-1 1-2 7-1 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-2 2-2; 3-2 1-1 6-1 1-1 2-1 2-1; 3-1


26493328 26493328 29247095 26538406

6516 4037 3179 4044 7632 2969 4231 4232 5855 4000 6295 306 7366 7367 6049 5328 6644 6914 6875 6875/1P 6575 920 4509 2443 1873 4609 7026 5635 7481 2408 728 5207 819 5600 430 6589/1P 6589 6590 3195 1266 6683 6527 6443 6497 3034 3034/1P 7421 6026 5218 5218/1P 1607 7683 7526 2141 4887 7064 7097 3306 4749 6284 6346 1841 3632

17.02.15. 18.09.18. 12.03.19. 18.09.18. 14.05.19. 13.11.18. 13.11.18. 13.11.18. 14.11.17. 14.11.17. 14.11.17. 18.03.15. 10.07.18. 10.07.18. 14.08.18. 13.04.16. 11.08.15. 18.10.16. 16.08.16. 14.02.17. 28.04.15. 28.02.16. 16.07.19. 19.07.17. 17.05.16. 29.01.19. 15.03.17. 14.03.17. 08.01.19. 12.12.17. 19.01.16. 19.01.16. 17.02.16. 14.02.17. 17.05.16. 12.05.15. 15.01.19. 15.01.19. 08.01.19. 12.05.15. 16.04.19. 12.12.18. 17.09.19. 13.01.15. 13.11.18. 13.11.18. 16.10.18. 18.09.18. 17.05.16. 12.12.17. 12.04.16. 16.07.19. 29.01.19. 14.02.18. 21.04.15. 16.05.17. 13.06.17. 14.10.14. 16.12.14. 16.01.19. 16.01.19. 28.06.16. 13.10.15.

1-1 1-2 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 1-1 9-1 2-1; 3-1 15-1 1-2 2-1; 3-1 15-1 1-1 1-1 7-1 1-2; 3-2 2-2 16-1 2-1 2-1 3-1 2-3 2-2; 2-3 2-1 1-2 2-1 1-1 2-2; 2-3 11-1 2-1 2-3 1-1 6-1; 7-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 2-2; 2-3 2-1 1-1 2-1; 3-1; 15-1 4-1; 5-1 3-2 1-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 2-2 1-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 1-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2

InformatÝvà daça

28304497 26388833 26388833 29446373 29257672 29473355 29383607 29383607 26479264 29124101 29124101 26527992 29953898 29953898 28342148 26339135 29420938 29450434 26309431 26309431 28386730 29659576 29234063 29283568 67272717 26867114 29141707 29412023 22182217 29249358 66319253 66319253 67201880 28647828 26552292 26431552 26431552 26431552 29277269 29447905 28349331 26158909 29354458 26309421 29484099 29484099 22035558 25959552 27027081 27027081 29462702 29714339 29407280 28345977 26554595 29739724 29707254 29121187

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

Vecvagars Elgars Vecvagars JÃnis Vecvagars JÃnis Vecvagars UÛis VecvÑrdiïš Andis Veidemane SarmÝte Veidemanis Oskars Veidemanis Oskars VeikšÃns Aivars VÑjiïš Andris VÑjiïš Andris Veldrums Ivars VeçiËko Jans VeçiËko Jans Veçikanova Irina Veçikanovs Sergejs Ventaskrasta Vladislava VÑrdiïš Aigars Verenikins Vasilijs Verenikins Vasilijs Veretilo Maksims Veselis JÃnis Veselis Uldis Vesers Vladimirs Vesets Uldis Vetrova Tatjana VÑveris Armands VÑveris JÃnis Vežans PÃvels Veženkovs Vilhelms VÝba Agris VÝba Agris Vidauskis MÃris Vieglais Edgars Viegzdiïš JÃnis VÝgants JÃnis VÝgants JÃnis VÝgants JÃnis VÝgups JÃnis Vihmane Ludmila Vihrovs Nikolajs Vikmanis JÃnis Vikmanis Kristaps VÝksna Marija VÝksne Edmonds VÝksne Edmonds VÝksne Gatis VÝksne Úirts VÝksne JÃnis VÝksne JÃnis VilcÃns Valdis VilkÃjs Aleksandrs Vilkaušs KÃrlis Vilks Valts Villa JÃnis Vilmanis Raimonds Vilmanis Rihards VilnÝtis MÃrtiïš Vilsons JÃnis Viçums Arturs Viçums Arturs Viçums Igors Viçums Uldis

SertifikÃta derÝguma termiïš

15-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1 3-1 1-1 7-1; 11-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 15-1 1-1 6-1 7-1; 8-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-1 9-1 1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 20-1 1-2 2-2; 3-2 2-1 2-3 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 9-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 7-1 2-1; 3-1 1-1 6-1; 7-1; 11-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1

TÃlrunis

13.01.15. 23.01.19. 11.12.18. 15.01.19. 12.04.16. 12.03.19. 12.04.16. 12.04.16. 14.05.19. 28.06.16. 16.05.17. 12.12.17. 16.04.19. 16.04.19. 16.04.19. 16.04.19. 14.06.16. 13.04.16. 10.07.18. 17.10.17. 12.12.17. 17.10.17. 20.01.16. 16.03.16. 17.09.19. 17.10.17. 12.03.19. 13.06.17. 23.01.19. 17.11.15. 17.09.19. 11.08.15. 14.02.18. 12.06.18. 16.05.17. 12.03.19. 12.12.17. 13.02.18. 29.01.19. 14.11.17. 16.10.18. 20.09.16. 11.08.15. 28.04.15. 19.01.16. 17.05.16. 17.05.16. 22.03.16. 16.01.18. 29.01.19. 18.07.17. 11.05.16. 18.04.17. 15.03.16. 15.03.16. 13.01.15. 13.02.18. 14.05.19. 14.05.19. 19.01.16. 19.04.16. 17.02.15. 15.03.16.

UzvÃrds, vÃrds

4766 4545 1280 7487 6783 2993 1045 3765 4426 6850 2191 5050 4210 6293 323 6271 827 742 5541 3973 4016 7188 618 3739 6421 7180 4375 7090 6250 1690 6498 3604 7249 2758 7065 7567 7217 7234 6706 7199 4362 795 3426 6576 3717 1913 5392 695 2600 280 7113 5374 5673 1271 1271/1P 6496 2478 4422 4524 5086 1178 4786 5140

SertifikÃta Nr.

29413524 29919456 26193076 27549640 26459082 29476518 29404251 26542757 67500180 26442184 29203583 29207651 29207651 29436965 29181441 29452289 67225520 29285333 26895268 29411638 29411638 29550300 29550300 29155127 29155127 29294661 28373938 29197617 29396727

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29282182 28642765 29410995 29224666

SertifikÃta derÝguma termiïš

29237718 29739937 26883918 29176187 26309621 29330033 29485350 29485350 29121663 29215663 29122009 29413798 29262214 29262214 26417873 26417873 26516837 29404151 29191656 29627003 26433543 26487730 29287647 29264966 26121050 29520010 29163516 27747482

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

SertifikÃta Nr.

Trilops Imants Trops Edgars Trubeckojs Nikanors Trušelis MÃrtiïš Trušus Andrejs Tulls Andress Tulovskis Pjotrs Tulovskis Pjotrs Tĉls Ansis Tumaševskis Raitis Tuncovs Vadims Turanovs Aleksejs Tutiïš Arturs Tutiïš Arturs Ĉdre Apolonija Ĉdre Apolonija Ĉdris Aigars Ĉdris Arnolds Ĉdris JÃnis Ugrimovs Andrejs Ulmane Rita Ulmanis Aigars Ulmanis Ivars Ungurs Ivo UpÝtis Edgars Upmalis Juris Upmalis Juris Upmalis Oskars UrbanoviËs Kaspars UrbanoviËs Vilnis UsaËovs Mihails Uskovs Vladimirs Uškaurs UÛis Uzariïš Valdis Ĉze Andris Uzuleïš Gatis Uzuleïš Reinis VaËiça Vasilijs Vaganovs Aleksejs VaitkeviËs JÃnis Valbahs Aivars ValdÃte Inta Valinks GunÃrs ValpÑters Edmunds Vaçts JÃnis Vanags Aigars Vanags Aigars Vanags Andris Vanags PÑteris Vanags UÛis Vanders Gints Vanuška JÃnis Vasiçevska Marina Vasiçevska Nadežda Vasiçevska Nadežda Vasiçjevs Aleksandrs Vasiçjevs Aleksandrs Vasiçjevs ValÑrijs Vasiçjevs ValÑrijs Vasiçjevs Vasilijs Vatagins Sergejs Važeïins Aleksejs Veckaktiïš JÃnis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

99


100

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

ZaiËenko Nikolajs ZaiËenko Nikolajs ZaiËenko Nikolajs Zaidels Aleksandrs Zaidels Aleksandrs Zaimiïš MÃris Zajankovskis Jurijs Zaãis Ingars Zaldenieks JÃnis Zaldenieks JÃnis ZÃlÝtis Lauris ZÃlÝtis Uldis Zaluckis Anatolijs Zaçaiskalns JÃnis Zaçaiskalns JÃnis Zaçkalns Andis Zandersons ZigmÃrs Zaïevskis Zenons Zaïevskis Zenons Zarakovskis Èeslavs Leonards ZarÃns JÃnis Zariïš Arnis Zariïš Arnis Zariïš Atis Zariïš JÃnis Zariïš Juris Zarkins Vladimirs Zauere ElÝna Zauere ElÝna Zažigins Boriss Zdanovska Rasma Zdanovska Rasma Zdĉne ElÝna Zdĉne ElÝna ZÑbergs JÃnis Zeitmanis Dainis Zelle Vija ZemÝtis Arvis ZemÝtis Arvis ZemÝtis MÃris ZemžÃns Artĉrs Zeps IlmÃrs Ziedkalns Kaspars Ziemelis Andris Ziemelis Andris Ziemelis UÛis Zimašs AlfrÑds ZiïÛe TamÃra ZÝra Aivars Zirnis Artĉrs ZirnÝtis EdvÝns ZirnÝtis Ingus ZÝverts Ðriks Znotiïš VoldemÃrs Znotiïš VoldemÃrs Zolbergs JÃnis Zolotojs Andrejs Zommere Inta Zommers JÃnis Zommers JÃnis Zommers JÃnis Zonbergs Edmunds

SertifikÃta Nr.

29.01.19. 2-1 19.04.16. 2-1; 3-1 19.04.16. 15-1 15.03.16. 2-1; 3-1 15.08.17. 2-1 11.12.18. 3-1 18.04.18. 2-2 17.02.16. 2-2 10.07.18. 2-1 10.07.18. 15-1 22.05.18. 1-1 12.04.16. 2-1; 3-1 20.03.18. 2-1; 3-1 19.05.15. 2-2; 2-3 11.05.16. 2-2; 3-2 11.12.18. 2-1; 3-1 18.07.17. 2-1 18.06.19. 2-1; 3-1 12.04.16. 1-1 19.06.18. 2-2 18.06.19. 2-1 16.01.19. 2-2; 3-2 30.09.19. 2-1; 3-1 17.04.18. 1-1 14.02.18. 2-3 12.12.17. 2-1 21.04.15. 2-1; 3-1 16.12.14. 2-1 12.03.19. 1-1 20.09.16. 3-1 15.09.15. 1-1 13.10.15. 1-1 30.09.19. 2-1; 3-1 30.09.19. 2-2 16.04.19. 2-1 15.01.19. 1-1 13.02.18. 2-1; 3-1 13.02.18. 9-1 15.03.17. 1-2 14.06.17. 2-2; 3-2 13.08.19. 2-1 13.08.19. 9-1 13.08.19. 1-1 16.01.19. 2-2 17.05.16. 2-1; 3-1 15.02.17. 2-2 16.11.15. 2-1; 3-1 22.05.18. 2-1; 3-1 14.05.19. 1-1 13.12.16. 19-1 13.02.18. 2-3 11.11.14. 2-1 17.11.15. 2-2; 3-2 29.01.19. 2-1; 3-1 15.03.16. 15-1 15.11.16. 2-1; 3-1 15.09.15. 2-1; 3-1 16.05.17. 2-1 17.04.18. 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 30.01.19. 2-1 11.08.15. 3-1 16.11.15. 7-1; 9-1; 10-1; 15-1 14.06.16. 1-1

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

6168 1099 5295 497 5770 4216 5961 907 4122 3533 2706 1497 2701 6582 5313 5016 7114 7648 1470 4085 3201 4406 4959 4063 5919 7204 4880 6479 6160 6893 6655 399 4955 6426 7581 6393 3275 7241 7024 2293 6369 6859 7701 7496 1217 7000 6686 7320 4465 6938 7246 6452 5156 3074 6758 5548 3587 7057 62 7534 6539/1P 6604 6539/2P

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv TÃlrunis

29196847 29206901 29468078 26349763 67365636 67299614 27878317 26424859 29431431 29245358 29496379 29434050 26870301 29418362 26448637 29222629 29520002 29135776 26306508 26555504 26426466 26122206 29680905 22048717 22048717 29397285 29250232 22011722 22011722 29412673 29177708 29236145 29236145 29589443 29114895 29104902 29244343 26346471 29250051 26411126 26334868 27820918 27820918 29248641 28281782 67610365 26540751 27883300 27883300 27883300

SertifikÃta derÝguma termiïš

20385230 26554647 26554647 29517067 26588511 29440615 26346988 29254037 67381856 67381856 29342540 29862526

SertifikÃta Nr.

Viçums Uldis Vimba JÃnis Vimba JÃnis Vinogradovs VjaËeslavs Vintena Marina Vinters Ivars Virkens Agris Višãers Arturs Višïakovs Georgijs Višïakovs Georgijs VÝtola Ilga VÝtoliïš Arnolds Juris VÝtoliïš Dainis VÝtoliïš Didzis VÝtols Andris VÝtols Didzis VÝtols Edgars VÝtols JÃnis VÝtols Uldis Vitons JÃnis Vodolagins Aleksandrs VoicehoviËs MÃris VoicešËuks Ivo Voiska Uldis VoitehoviËs JÃnis Vojevodins Igors Volkovs JÃnis Volkovs Jevgenijs Volodins Aleksandrs Volosovskis MÃris VološËuks Vladimirs Voçins Igors Vorons Andris Voskresenskis Jurijs Vovers JÃnis Vovk RegÝna Vozïesenska Raisa Vozïesenska Raisa Vožiks RomÃns Vrubçevskis Igors Vucens Andris Vucens Andris VucÑns Justs Vucens Rolands Vulis Ivars Vulis Ivars Vusiks Staïislavs Zabalujevs Vladimirs Zablocka ValÑrija Zabrauskis Andris Zabrockis KonstantÝns ZaËests Andrejs ZaËests Juris ZaËs MatÝss Zagorjanskis Pjotrs Zagorjanskis Pjotrs ZaharÃns Andris ZaharÃns Lauris Zaharovs Aivars Zaicevs Sergejs ZaiËenko Nikolajs ZaiËenko Nikolajs ZaiËenko Nikolajs

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

27883300 27883300 27883300 26084720 26084720 67070171 29197558 26439287 29996766 29996766 26173811 26486777 28217805 29483706 29483706 22000726 29216509 26104229 26104229

6539 6604/1P 6604/2P 3133 736 7434 6088 3925 5720 5721 7513 3009 3599 7361 7361/1P 5860 3941 5851 6071

20.11.18. 20.11.18. 18.12.18. 14.10.14. 16.08.16. 20.11.18. 16.10.18. 21.03.18. 13.06.17. 13.06.17. 23.01.19. 11.12.18. 15.12.15. 19.06.18. 17.04.19. 12.12.17. 18.07.17. 12.12.17. 14.08.18.

1-1; 2-1; 3-1 7-1; 10-1; 15-1 9-1 4-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 9-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 1-2 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-3 2-2

29470097 26497071 26396589 26396589 26431659 28388371 29250387 29506501 26404736 26404736 67112610 29244316 29244316 28626047 28626047 29477456 29204691 29404635 29297244 29297244 29197868 26420987 29167212 27155784 25635780 25635780 29485401 27704954 26708155 27876545 67249066 29441648 67201880 29513925 29233476 29233476 29422110 28349922 26165352 29414317 29414317 29414317 29406994

2037 3978 6838 6877 2018 3400 4696 4479 7163 7182 2008 1250 4954 6972 6972/1P 941 5237 7770 1716 6397 4340 7256 5180 6782 4553 6717 6571 1010 5737 7129 6839 4350 960 4637 949 5236 4226 5482 4030 651 3857/1P 3857 3100

13.12.16. 14.11.17. 15.06.16. 16.08.16. 11.05.16. 21.04.15. 11.11.14. 16.07.19. 19.09.17. 17.10.17. 28.06.16. 16.06.15. 16.06.15. 17.01.17. 14.02.17. 19.04.16. 16.03.16. 30.09.19. 28.06.16. 13.08.19. 20.11.18. 20.03.18. 16.03.16. 12.04.16. 30.01.19. 30.01.19. 28.04.15. 16.02.16. 18.07.17. 19.07.17. 15.06.16. 18.12.18. 15.03.16. 29.01.19. 12.04.16. 12.04.16. 13.11.18. 21.09.16. 13.02.18. 10.05.16. 10.05.16. 10.05.16. 16.01.19.

2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2; 3-3 3-1 1-2 2-1; 4-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 9-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2 7-3 16-1; 17-1 16-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-1 2-1 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1; 4-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 1-2 9-1 2-1; 3-1 7-1 15-1 2-2; 3-2


29328857 29299320 29210279 29210279 29143388 25556880 25556880 22038811 26361689 26361689 26311880 29356713 29285319 29461411 26537142 26546834 26546834 29557590 29422076 29431670 65022462 29540265 28312421 29435689 28344820 29344358 26688106 26808037 26688106 29279237 29499991

7351 1416 1626 3977 2926 4268 4269 1788 5845 7203 7592 5723 5429 7257 1540 7668 7668/1P 5478 4106 6789 4771 2058 6864 1711 7158 5613 7370/1P 4910 7370 7076 7293

12.06.18. 28.02.16. 20.09.16. 14.08.18. 17.10.17. 08.01.19. 08.01.19. 12.12.17. 14.11.17. 14.11.17. 16.04.19. 13.06.17. 20.09.16. 14.02.18. 16.02.16. 16.07.19. 17.09.19. 14.02.17. 14.08.18. 13.04.16. 18.02.15. 16.11.16. 19.07.16. 19.07.16. 19.09.17. 15.03.17. 15.02.17. 14.02.18. 10.07.18. 17.05.17. 17.04.18.

2-1 2-2 2-1 4-1; 5-1 3-2 2-1; 3-1 15-1 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2 2-2 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 2-2 1-2 2-2; 3-2 2-2 2-3 2-1

Bautra MÃrtiïš Bautris DÃvis BedrÝtis Aigars Belokriçecs Ruslans Belševics Imants Bergs Ivars Bergs Ivars BÑrtulis Guntis Bertuss Andrejs BÑrziïš Aigars BÑrziïš Andris BÑrziïš Artĉrs Bessoçcevs Andrejs Bessoçcevs Andrejs Bezrukovs Aleksandrs Birins Igors Bišarovs PÃvels Blanks Andris Blanks Andris Blanks Andris BlÃze Santa BoËkarjovs Andrejs BoËkarjovs Andrejs Bohonko Dmitrijs Boãis Oskars Boãis Oskars Boltenkova JekaterÝna BraËs JÃnis Brants Imants Breusovs Andrejs Briuks MÃrtiïš Brudnis Aivars Brĉniïš Viesturs Bĉdnieks MÃris Bunte Juris Bušmanis IlmÃrs CepurÝtis Andrejs Cipçakovs VitÃlijs Circenis Artĉrs Êakšs Juris Êervinskis Ðriks ÊivËs Juris Ivars Êmihovs Jurijs ÊupÃns Alfons ÊupÃns Alfons Dardets GunÃrs Dauksts Armands Dauksts Armands Dejevs Fjodors Deksnis Normunds Dimitrijevs Edgars Dreiblats Imants Drozdovs Oçegs Dubovskis Semjons Dudko Juris Dvils-Dmitrijevs ValÑrijs Dzalbs Arnis Dzenis Aivars Dzenis Aivars Egle JanÝna EglÝtis Andris Elsons Uldis Eltermanis TÃlis

7536 6198 6530 6135 2303 6388 7716 2090 2819 7086 6640 3928 5451 6060 4347 226 4239 1850 3852 5985 5193 7289 925 6901 5841 5841/1P 6881 4040 4713 6882 3147 3447 6141 6290 7566 1722 6444 6301 3475 5971 5767 638 3171 3374 4763 7665 6016/1P 6016 3606 5350 6567 3084 4834 513 2002 4066 7267 5665 5665/1P 3990 4476 4570 4592

30.01.19. 12.12.18. 18.02.15. 27.11.18. 18.04.17. 13.08.19. 17.09.19. 17.06.15. 16.10.18. 13.06.17. 11.08.15. 19.07.17. 16.08.16. 11.12.18. 22.01.19. 12.05.15. 18.12.18. 19.07.16. 19.07.16. 14.08.18. 20.01.16. 21.03.18. 21.03.18. 21.09.16. 14.11.17. 14.11.17. 16.08.16. 14.02.18. 16.12.14. 16.08.16. 12.03.19. 16.06.15. 15.01.19. 29.01.19. 12.03.19. 18.12.18. 14.10.14. 15.01.19. 21.04.15. 22.05.18. 15.08.17. 19.01.16. 14.05.19. 13.01.15. 13.01.15. 16.07.19. 17.02.16. 10.07.18. 18.06.19. 10.05.16. 21.04.15. 13.11.18. 29.01.19. 14.06.16. 18.10.16. 21.03.18. 20.03.18. 16.05.17. 13.07.17. 14.11.17. 18.12.18. 12.02.19. 13.08.19.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

26379936 26388264 29404142 26157632 29107081 29393725 29393725 26305511 29406023 29356462 26431846 29149496 29525066 29525066 29477619 29633363 29257341 29233182 29233182 29233182 29484821 29168333 29168333 26318397 29900500 29900500 26359700 29104800 26559559 29323266 29450033 67846071 29338716 26312453 29765569 29206832 29130919 29691264 26428137 29142757 26636496 29236902 29257873 29128092 29128092 29493772 26656656 26656656 20584342 29423486 26559949 29407492 29208869 29469272 29236920 29194638 26317417 67919157 67919157 29459096 28336882 67099099 29404056

2-2 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 2-2 4-1; 5-1 2-1 1-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 7-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-3; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-3 2-2; 3-2 2-1 3-1 9-1 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 16-1 2-2 2-1; 3-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 11-1 2-1 4-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 16-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-3; 3-3 3-1 2-1 3-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1

InformatÝvà daça

2-2; 3-2; 3-3 24-1 9-1 9-1 2-1 1-2 2-1 9-1 1-2 8-1 2-2; 3-2; 3-3 11-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 16-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 3-1 1-1 1-1 2-3 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1

SertifikÃta derÝguma termiïš

13.04.16. 13.04.16. 17.02.15. 12.06.18. 18.09.18. 14.11.17. 27.11.18. 17.01.17. 28.04.15. 12.04.16. 28.04.15. 15.08.17. 13.06.17. 14.07.15. 16.02.16. 15.12.15. 14.03.17. 15.11.16. 14.06.16. 16.05.17. 13.10.15. 17.05.16. 13.02.18. 14.02.17. 19.01.16. 13.10.15. 15.03.16. 18.03.15. 14.03.17. 14.03.17. 17.02.16.

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

26183805 67019500 26544667 29194019 29253560 26297405 26593790 29553408 29214772 29298411 29468481 29621242 29644921 29104430 29104430 29159011 25999515 25999515 29167739

3775 5319 6513 7356 7401 4020 6101 5580 6578 1106 6573 7144 5743 4977 3728 5168 5640 6932 5393 3944 368 1625 2609 3905 1036 6671 5136 4723 5546 5547 776

SertifikÃta Nr.

29257257 29257257 26674020 29773230 28336278 26156484 29168314 29277341 28305390 29176407 26453877

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi TÃlrunis

Zonbergs Guntars Zonbergs Guntars Zonova Ludmila Zujevs Vladimirs ZuçÛis Artĉrs Zuntnere EdÝte Zutis Nauris Zvaners Vilnis Zvejnieks Roberts Zvejnieks Valdis Zvidriïš Sandis Zvirbulis Andris Zvirbulis Andris Žabins Stepans Žagars Aivars Žagars Dainis Žagata IrÑna Žaguçins Maksims Žaguçins Valerijs Žamaletdinova Zagirja Žavoronkovs Aleksandrs Žebrovskis Juris Želubovskis Uldis ŽÝgurs Didzis Žilovs LeonÝds Živula Mareks Živula Mareks Žuburs JurÛis Žuks Aleksejs Žuks Aleksejs Žvagiïš Andris RÝgas rajons Âboliïš PÑteris Âboltiïš Andrejs ÂdmÝdiïš Andrejs ÂdmÝdiïš Andrejs Adrickis Sandris AlksnÝtis Kaspars AlksnÝtis Kaspars Anaïjeva Larisa Andersons Ansis Andersons Ansis Andersons KlÃvs Andersons Normunds Andiïš Roberts Andrejevs Aleksandrs Anikejevs Viktors Anošins Staïislavs Anošins Staïislavs Antonovs Vladislavs ApsÝte Alda Arhipovs Gçebs Arnavs AinÃrs Asafrejs Juris AsarÝtis Aigars Atauga KÃrlis Andrejs Balams Vilnis BalËus ZigmÃrs Balodis MÃris Balodis MÃris Balodis MÃris Baranovs Romans Baškatovs Aleksandrs

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

101


102

29458074 29458074 26543445 26543445 28326618 29119766 29408293 26405096 29111537 26187312 26187312 29414456 29494102 29394674 29471971 29463370 67911328 27843778 29803770 26143756 29491753 28614040 28614040 29153220 29153220 26439875 29471664 29293336 29293336 29520012 29239763 26442764 26566630 29169438 29549656 29237009 29128942 28308191 26305588 28814853 28244019 28829787 26126549 29423383 26547706 29579094 29511930 26413844 29397151 29144120 29223764 29223764 26358679 29410135 29544322 29544322 29473331 20254045 26498292 29236253 29236253

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

Jugans Indulis Jugans Indulis JurÑvics Kaspars JurÑvics Kaspars Kalekaurs Guntis Kalniïš Guntis Kalniïš Guntis Kalniïš Mareks KalvÃns JurÛis KÃrkliïš Juris KÃrkliïš Juris KÃrkliïš MÃris KÃrkliïš Modris Karlsons AinÃrs Karlsons Ernests Karvelis Norberts Kaufmanis Laimonis KazÃks Andris Kazulis Antons Keiselis JÃnis Keisels Donats KenstaviËs Aigars Keziks Uldis Keziks Uldis Kinažs Armands Kinažs Armands Kçaviïš Arnis Kokins Viktors Koks Valdis Koks Valdis KolÃts Mairis KonceviËs ErvÝns KorÃts Aigars Korsaks Ivars Kozçakovskis Mihails Krasïakova Ludmila Krastiïš Aivars Krastiïš Edgars Kreišmanis Edgars Krieviïš IlmÃrs Krils VitÃlijs Krĉze Liene Kubuliïš JÃnis Kucins Kaspars Kudesovs Aleksejs Kudors Rihards Kuka JÃnis Kulakovs Anatolijs Kuçešovs Andrejs Kuçšs Juris Kumpiïš Staïislavs Lagzdiïa Maija Lapiïš Imants Lapiïš Imants LatiškeviËs Artjoms Lauskis Andris Laveiãis Rolands Laveiãis Rolands Lazda Raimonds LeitÃns MÃrtiïš Levenšteins Úirts Lieckalniïš ArvÝds Lieckalniïš ArvÝds

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2 2-1; 3-1 1-1; 3-1 7-1; 11-1 2-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 3-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-3; 3-3 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 4-1 2-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 4-1; 5-1 15-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-3 2-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-2 2-3 2-2 2-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-3 2-1 3-1 2-1 2-1

SertifikÃta Nr.

17.10.17. 14.10.14. 14.08.18. 16.12.15. 20.01.16. 12.12.18. 16.10.18. 18.07.17. 18.07.17. 11.12.18. 14.05.19. 16.06.15. 30.09.19. 13.01.15. 23.01.19. 19.04.16. 18.04.17. 20.01.16. 17.01.17. 13.11.18. 14.07.15. 15.11.16. 14.02.17. 17.05.17. 18.12.18. 16.01.18. 20.01.16. 16.11.16. 16.04.19. 13.08.19. 22.05.18. 22.05.18. 16.02.16. 16.12.14. 15.11.16. 15.11.16. 15.03.17. 12.06.18. 12.06.18. 08.01.19. 15.09.15. 18.07.17. 19.09.17. 17.09.19. 15.03.17. 22.05.18. 29.01.19. 29.01.19. 18.12.18. 18.12.18. 10.07.18. 30.01.19. 22.05.18. 14.06.17. 17.10.17. 17.01.17. 13.12.16. 08.01.19. 12.03.19. 22.01.19. 22.01.19. 17.04.18. 14.07.15.

TÃlrunis

3992 3224 904 6709 568 6449 4143 1289 5757 5994 4486 6607 5103 4321 7518 1478 7041 6718 278 2976 3628 6936 5386 3861 6214 5885 501 1701 7589 7589/1P 7321 7322 796 4712 3868 5523 5650 6017 6010 4516 6657 5579 7171 7713 7030 7306 4551 4566 4346 7479 5984 7539 7328 5730 7181 3843 587 4238 6196 6555 6555/1P 7302 4953

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29108976 26537222

SertifikÃta derÝguma termiïš

29217456 67724359 26360902 29218196 26352300 29493342 29463300 29544458 29544458 22336556 29134050 27555757 66100385 29457357 29105370 29359318 29104974 26396931 29203712 29479444 29485447 29815522 29195898 29195898 26165419 27703143 29214358 28315555 26307629 26307629 29420127 29420127 29211957 29285091 29244950 29244950 29394034 29173900 29173900 26414383 28330238 29134806 29168094 26533750 29228169 26591054 29287453 29287453 26314960 26314960 29356352 26621851 26877358 29249012 29222014 26555311 29409966 28375690 26598170

SertifikÃta Nr.

Ermansons LeonÝds Evarsone Ludmila Ezernieks Aivars Fedorovskis Mihails Fedotovs JÃnis Fedotovs JÃnis Feldmanis IlmÃrs Filatovs Boriss Filatovs Boriss Fricsons JÃnis FrÝdenbergs Edmunds Gaile LÝga Gaile NatÃlija GailÝtis Andris Galveits Oskars Gamajĉnovs Eduards Gasparaitis Igors Gebauers Rolands Ginters Roberts Golde Imants Golubovs Juris GorbaËovs Aleksandrs Gorbunovs Dmitrijs Gorbunovs Dmitrijs Gorobecs Deniss Grabovskis Vladimirs Grakauskis Leons Graudiïa Gita Grinpukals Valdis Grinpukals Valdis GrÝns Artĉrs GrÝns Artĉrs GrÝns Ingus Grišulis Gints Grodïa Juris Grodïa Juris Grĉbe Austris Miervaldis Grĉbe Inesis Grĉbe Inesis Gulbis Aldis GurËus Jovits Harlaps Aleksandrs Husnutdinovs Vadims Igaunis Guntars Indriksons Valts Ipatjevs JÃnis Irbe JÃnis Irbe JÃnis Ivanovs ArvÝds Ivanovs ArvÝds Ivaïuta îina Ýzaks Rolands Jablonskis Pavels Jankovskis Andris Jansone Zane Jarošs Viktors Jaunzems Egijs Jefanovs Aleksandrs JÑkabsons Andris JermacÃns Juris JermacÃns Juris Jerohins Sergejs Jirgens Raitis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

4104 6002 5469 4578 1226 2713 4890 6654 3838 7353 7379 4081 4601 6739 5716 1167 3738 4671 4229 6910 2272 3966 4273 3186 6407 6407/1P 4928 1806 5038 5039 4444 2934 7096 5409 7365 842 7605 7260 7346 708 6438 7514 3829 7072 7676 6906 2156 3762 581 6615 5498 3197 897 5203 7645 1826 1197 6805 3592 6798 7416 7 5877

12.06.18. 12.06.18. 20.09.16. 20.09.16. 20.09.16. 10.07.18. 08.01.19. 15.09.15. 13.12.16. 12.06.18. 14.08.18. 17.04.18. 13.01.15. 17.02.16. 15.08.17. 12.04.16. 16.05.17. 16.12.14. 08.01.19. 18.10.16. 08.01.19. 19.09.17. 08.01.19. 18.06.19. 13.08.19. 17.09.19. 16.06.15. 28.06.16. 11.08.15. 11.08.15. 16.04.19. 20.11.18. 13.06.17. 28.06.16. 10.07.18. 10.07.18. 16.04.19. 14.02.18. 23.05.18. 20.01.16. 08.01.19. 23.01.19. 20.09.16. 17.05.17. 16.07.19. 21.09.16. 18.07.17. 10.05.16. 17.02.16. 14.07.15. 18.10.16. 22.01.19. 19.01.16. 19.01.16. 18.06.19. 16.08.16. 19.04.16. 19.04.16. 19.01.16. 13.04.16. 16.10.18. 12.12.17. 12.12.17.

2-1; 3-1 15-1 2-1 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 9-1 9-1 2-1 15-1 9-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 15-1 3-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 2-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 2-3 2-2 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 3-1 2-1 2-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 10-1 1-1 11-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-2; 2-3 2-1 3-3 7-3


26165322 29118583 29329666 29329888 26188355 29486417 26016724 26472112 26377120 29105220 29354519 29354519 29213130 29422895 29796687 29414039 29414039 28464422 29241822

16.01.18. 30.09.19. 11.05.16. 21.03.18. 12.12.18. 14.08.18. 16.04.19. 17.04.18. 19.01.16. 15.12.15. 15.12.15. 17.03.15. 22.05.18. 10.05.16. 13.08.19. 18.12.18. 18.12.18. 13.11.18. 10.07.18. 08.01.19. 13.10.15. 18.06.19. 14.07.15. 17.11.15. 20.11.18. 19.01.16. 22.01.19. 22.01.19. 16.01.19. 18.09.18. 18.10.16. 28.02.16. 27.11.18. 27.11.18. 18.10.16. 18.10.16. 13.10.15. 18.04.18. 18.04.18. 12.02.19. 14.07.15. 16.12.14. 14.03.17. 17.05.16. 18.10.16. 13.10.15. 16.03.16. 16.03.16. 18.06.19. 14.02.17. 19.01.16. 22.01.19. 18.04.18. 14.02.18. 18.06.19. 18.06.19. 20.11.18. 15.06.16. 21.04.15. 26.09.19. 26.09.19. 21.03.18. 10.07.18.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

6710/1P 6428 5372 5372/1P 7469 6021 7585 7297 640 508 508 224 7324 2239 7690 4296 4297 3332 7371 6362 5081 7653 6617 3102 6274 5197 4330 4331 4450 6072 502 5234 4371 4372 5458 5458/1P 6661 7318 2719 4365 4974 3371 2237 5382 5500 488 2773 3755 7654 2133 5146 4264 5870 2623 6332 6334 4429 700 3438 1213 5113 7280 2194

3-2 2-1 2-2 1-2 2-3 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 15-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 1-1 2-3 2-1 2-2 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-3 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 15-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2 2-1 2-2; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-2 2-3 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 1-2; 2-2; 3-2 2-2; 2-3; 3-2 2-1 9-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-2 2-2

InformatÝvà daça

29113245 29442932 29297689 29297689 29297689 29176874 28863423 26174151 29185410 29212755 29212755 29247851 29335948 29161378 29985537 29275878 29275878 29237912 26665107 29402684 29232565 28389854 26533587 29254661 29298442 29474948 29476772 29476772 26305544 29184044 26303937 26180929 29244941 29244941 29247903 29247903 29272418 29423105 29423105 26552007 22008902 29404137 29246721

SertifikÃta derÝguma termiïš

PelÑãis JÃnis PÑtersons Ainis PÑtersons Ingus PÑtersons Ingus PÑtersons Ingus Petrovs VjaËeslavs Petrovs VjaËeslavs Piekutis Ramĉns Plĉme Uldis Podiïš Arno Podiïš Arno Pošeika Juris Pošeika MÃrtiïš Prikota Fjodors Prudïikovs Jurijs Pundurs JÃnis Pundurs JÃnis Putenis Guntars Putniïš Aivis Putniïš Dairis Putniïš Igors RaËicka Oksana Ragainis Pauls Rags Imants RancÃns Toms Rapša Eduards Razgalis Andrejs Razgalis Andrejs RekšÃns MÃris Ribkins Içja Rietums Arnis RiklÃns Raitis RÝtiïš Arnis RÝtiïš Arnis Rohtla Ivo Rohtla Ivo Romanovs Aleksejs Ronis JÃnis Ronis JÃnis Roops Rinalds Rotgalvis OjÃrs Rozenbergs Aigars Rubanovskis Aleksandrs RubÝns VitÃlijs Rudovics Juris Ruduks Haralds Safonovs Aleksandrs Safonovs Nikolajs SakoviËa Svetlana Salmiïš GunÃrs Samoiçenko TamÃra SanËenko Andrejs Sapiega Dace Sauka MÃris SaulÝtis Sandis SaulÝtis Sandis Sausiïš Andris Savickis JÃnis SiËovs ValÑrijs Simsons JÃnis Simsons JÃnis SÝpols MÃrtiïš Sisenis Uldis

SertifikÃta Nr.

9-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 1-2 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-2 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 2-1 1-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 9-1 1-1 2-1 9-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-1 1-3 2-1 16-1; 17-1 1-1 2-1 15-1 3-1 2-1 2-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 15-1 2-1 4-1 2-1 15-1 2-1 2-1 2-2 3-1 3-2

TÃlrunis

12.04.16. 13.06.17. 12.05.15. 13.11.18. 19.09.17. 18.04.17. 18.04.17. 14.08.18. 30.01.19. 16.10.18. 13.08.19. 18.10.16. 12.05.15. 10.07.18. 21.03.18. 12.02.19. 17.03.15. 10.07.18. 18.04.18. 12.12.18. 13.12.16. 16.10.18. 22.01.19. 18.10.16. 17.04.18. 19.04.17. 19.09.17. 13.02.18. 08.01.19. 17.09.19. 22.05.18. 08.01.19. 15.12.15. 15.03.16. 10.05.16. 12.03.19. 26.09.19. 23.01.19. 17.05.16. 19.07.16. 18.06.19. 17.11.15. 16.07.19. 19.07.16. 14.06.16. 12.02.19. 12.02.19. 14.02.17. 15.11.16. 13.04.16. 08.01.19. 14.02.18. 14.07.15. 14.07.15. 18.12.18. 16.12.14. 13.11.18. 13.11.18. 29.01.19. 16.12.15. 16.12.15. 16.12.15. 16.12.15.

UzvÃrds, vÃrds

6785 7085 6583 4962 2521 987 5463 7381 7537 4845 7697 2029 6596 1001 5891 6125 4835 7369 7311 7466 3324 4181 86 6913 4074 5676 836 5899 7482 4572 5970 5970+ 6687 6763 6816 6170 6511 6133 1095 1385 7658 1388 4425 5438 6834 3090 4355 5465 3850 5323 4240 5920 3556 5005 4257 6471 6105 6106 4849 5165 6710 5165 6710

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

67728028 67728028 26193702 29421181 20026302 29213738 29213738 26193332 26420234 29148362 26352702 29454162 26705675 29263089 26590271 29267839 29102005 26678763 29222519 20265226 29542284 28312844 29438980 28602931 29177797 28285799 29490442 29285624 29341227 29266383 28673502 28673502 29804447 29804447 26045908 29712533 29216955 26518293 29209906 26312803 29293992 26597804 29423075 29216243 26453866 29224350 29224350 67918221 29120368 29206775 29211289 26600554 26137454 26137454 29213957 29714974 28370121 28370121 29491346 29113245 29113245 29113245 29113245

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

SertifikÃta Nr.

Liepa Ainars Liepa Ainars Liepiïš MÃrcis Liepnieks Nauris Lipe MÃris LoËmelis ElmÃrs LoËmelis ElmÃrs LoËmelis MÃrtiïš Losevs JÃnis Lubiïš MÃris Lubiïš UÛis Lĉciïš JÃnis Ludiïš Kaspars Lukašova Alla Luke Alberts Lukstiïš Valdis Lukševics Guntis LukšÑvics Kaspars Lĉsis Aigars æeonovs Edgars æipins Igors Makuha Sergejs MalnaËs Viktors Martinsone Guna Martinsons MÃris Medovikovs Oçegs MeirÃns VjaËeslavs Melnis Anatolijs Mežinskis Artis MickeviËs Aivars Mikans JÃnis Mikans JÃnis MikuçeviËs Juris MikuçeviËs Juris MurÃns Artĉrs Muštavinskis Aleksandrs Nagornaja Jeçena Nazarovs Andris Nelsons Agris îefjodova Nataçja îefjodovs Aleksandrs îekrasovs Viktors îikitenko Vladimirs Okuncovs Jevgenijs Orlova Ingĉna Orlovskis Rolands Orlovskis Rolands Ozoliïš JÃnis Ozoliïš Modris Ozols JÃnis Paholovs Oçegs Paiders Edmunds Palkavnieks JÃnis Palkavnieks JÃnis PaseËïiks Viktors Pavlovs Juris Pavçenko Vadims Pavçenko Vadims PelÑkzirnis Oskars PelÑãis JÃnis PelÑãis JÃnis PelÑãis JÃnis PelÑãis JÃnis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

103


104

Zilberts Eduards Zmiluss Viktors Zukulis JÃnis Zundmanis Rinalds Zundmanis Rinalds Zvaunis PÑteris Zvaunis PÑteris Zvirbulis MÃrtiïš Žukova Nataçja Žvagiïš Atis Žvagiïš Atis Žvagiïš Atis RÑzekne Afanasjevs Ðriks AleksandroviËa Inga Baikovs Sergejs Baikovs Sergejs Baltadonis Zigurds Baronskis PÃvels Baronskis PÃvels BartaševiËs Mihails Belovs Ivans Bogdanovs Sergejs BrokÃns IlmÃrs Bruïa Arnolds ButkeviËs ValentÝns Êerniševs Aleksandrs Êiževskis Arnis Êubars Juris Êubars Juris ÊudarÃns JÃnis Driãis KÃrlis Gaveika Juris Glinskis Juris GrÃvÝtis Aivars GrÃvÝtis Guntis GrÃvÝtis Guntis Gržibovskis Vladimirs Ivanovs Nikolajs Jakovels Aivars JamšËiks Anatolijs JurÃne Iveta Kašs Andis KišËenko Andris Kondrovs Juris Kovaçevskis Vaclavs Križanovskis JevgÑnijs Kuzmins Andrejs Kuzmins Andrejs Kuzmins Andrejs LÃcis Vladimirs Lipskis Aivars Lobazova Veneranda Lohovs Aleksandrs Lozda GunÃrs MarËuks Aleksandrs MortuzÃns Artĉrs Neimanis Uldis Neško ArvÝds Ostrovskis Juris Pastars Valdis Pavlovskis Žanis Pinka Anna

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

2-1 2-2 2-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-1 9-1 2-2 2-1 2-2 2-3 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 3-1 2-1 16-1; 17-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 9-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 11-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-2; 3-2 19-1 2-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-3 2-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 1-1 2-3 2-1 1-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-3 2-1 2-1 2-3 2-1; 3-1 2-3; 3-3 3-2

SertifikÃta derÝguma termiïš

12.06.18. 14.12.16. 13.08.19. 22.03.16. 12.06.18. 15.08.17. 15.12.15. 28.06.16. 17.01.17. 17.01.17. 27.11.18. 18.04.17. 16.05.17. 14.02.18. 28.06.16. 14.12.16. 14.06.17. 12.12.17. 11.08.15. 20.11.18. 19.07.16. 10.05.16. 16.01.19. 16.10.18. 19.01.16. 18.10.16. 15.03.17. 29.01.19. 14.11.17. 15.01.19. 12.03.19. 15.11.16. 28.06.16. 16.01.19. 15.08.17. 14.03.17. 14.03.17. 19.04.17. 22.05.18. 22.05.18. 14.06.16. 16.01.19. 16.04.19. 16.01.18. 16.01.18. 26.09.19. 20.03.18. 20.09.16. 20.09.16. 16.04.19. 18.02.15. 20.09.16. 16.12.14. 19.04.17. 16.04.19. 12.12.17. 23.05.18. 13.10.15. 20.09.16. 15.03.17. 17.05.16. 14.06.17. 19.09.17.

SertifikÃta Nr.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

7358 6960 7686 5263 7354 7135 662 1766 1785 5487 6087 5664 5675 7251 3799 6957 7107 2560 6083/1P 6083 5436 3802 4449 4208 3085 968 2206 6454 5810 173 7574 5455 1735 7494 2445 7020 7009 7050 5054 2704 1523 3114 7580 7228 2581 3695 7272 6890 4772 7576 6526 5460 6483 7051 7606 2523 5647 6653 6900 5645 5051 3911 5813

TÃlrunis

SertifikÃta derÝguma termiïš

29220915 26130075 29727167 29437194 26004615 29675646 29451384 26457978 29101019 29101019 29249334 29167167 26961092 29789740 26690843 26605571 29151911 29252788 67063700 67063700 29189829 29174028 29251487 29221993 29244003 29244003 29118359 29128250 29178632 29286370 26120125 67973896 29230194 27888680 26404470 29225047 26568529 26182694 29249334 29529364 29704493 29110970 22027070 29233084 29233084 29417771 28374322 28322664 29237567 29330792 29342732 26425808 29475932 26681251 29407668 26414509 26360605 29387783 29387783 26185931 28885006 26138269 26138269

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta Nr.

Skavronskis Roberts Skuja Armands Smotrovs KonstantÝns Sokolovs Vladimirs Solovejs Pjotrs SprudzÃns Artĉrs Strautiïš Leonards Strauts Andris Strauts Imants Strauts Imants Stroganovs Igors Sĉna Mareks Šafranska Lidija Šaporenko VitÃlijs Šperliïš Egils Šulcs MÃris ŠuškeviËs Dmitrijs Tamanis Egons TÑrauds Roberts TÑrauds Roberts Terentjeva Svetlana Tihomirovs Ivans Tihonovs ValÑrijs TilcÑns Georgs TomašÑvics MÃrtiïš TomašÑvics MÃrtiïš Treicis Guntars UËelnieks Dainis UçiËevs Jevgenijs Upmalis JÃnis Upmalis JÃnis UrbÃns Arnis Ustinovs Vladimirs Valdmanis MÃrcis VÃrtiïš Juris Pauls Veinbergs Andris Veinbergs Edijs Velmunsks Andris Veprevs Oçegs VÑveris Imants Viegliïa Aldija Vigulis Aldis Vihrovs Sergejs Vikmanis MÃris Vikmanis MÃris Viliïš Arnis VilkÃjs Vilnis ZÃle KÃrlis Zaçaiskalns Viesturs Zandersons JÃnis Zanribs Artĉrs Zariïš Raitis ZemÝts UÛis Zeps Âris Zerviïš GunÃrs ZgoliËs RomÃns Zhylkin Volodymyr Ziedonis Imants Ziedonis Imants Ziemelis MÃris ZieneviËius Vytautas Zilaucs Andris Zilaucs Andris

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

29459866 26464848 29415094 26514257 26514257 29295427 29295427 29171671 26441809 29476139 29476139 29476139

2246 1390 2652 7554 7543 6947 6947/1P 7642 4633 7043 7044 7044/1P

18.04.17. 12.03.19. 18.04.18. 12.03.19. 12.03.19. 13.12.16. 14.02.17. 14.05.19. 15.09.15. 18.04.17. 18.04.17. 16.04.19.

2-1; 3-1 2-3 2-2; 3-2 2-1 15-1 4-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 1-1 7-1; 9-1 11-1

27789552 26187778 29256720 29256720 29323884 29239770 29239770 29299382 26156048 29264497 27842225 26372563 26494804 64634268 26309695 29197316 29197316 26483498 29258502 26528767 29245809 29119707 29421931 29421931 29184975 28663244 29164112 64622462 28346958 28601029 29467348 27887793 26343332 29253539 29493035 29493035 29493035 29184032 29353352 26149977 29467808 29405368 26184929 26551020 29102631 29285186 29658476 29214166 26178466 26403464

7748 5551 1063 6807 5124 4554 7542 2457 3608 813 7549 1400 4194 7619 6623 5214 5706 1399 577 4699 1114 7035 1930 5450 727 7424 575 4686 4660 7316 5376 7538 1059 1896 2538 78 2856 859 1642 1410 6056 4428 7432 4563 4757 1982 7329 3996 7126 5667

30.09.19. 13.12.16. 16.03.16. 19.04.16. 16.12.15. 30.01.19. 30.01.19. 12.12.17. 13.10.15. 16.02.16. 12.02.19. 17.02.16. 20.11.18. 14.05.19. 14.07.15. 16.02.16. 19.04.17. 16.03.16. 17.02.16. 11.12.18. 19.04.16. 15.03.17. 11.05.16. 16.08.16. 16.03.16. 13.11.18. 20.01.16. 12.11.14. 16.01.19. 18.04.18. 15.06.16. 30.01.19. 15.03.16. 18.10.16. 12.12.17. 14.08.18. 14.08.18. 17.05.16. 12.04.16. 16.08.16. 18.09.18. 14.05.19. 20.11.18. 30.01.19. 13.01.15. 11.05.16. 22.05.18. 16.01.18. 19.07.17. 18.04.17.

2-1 1-1 2-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 3-2; 3-3 2-1 2-1 1-1 2-1 2-2 3-2; 3-3 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-2; 3-2 1-2 2-1 2-1 2-2 1-2 3-2; 3-3 2-2; 3-2 2-2 3-2 1-1; 3-1 2-1 6-1; 11-1 1-1 7-1; 9-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 3-1 2-2 2-1 2-2; ; 3-2 2-2 2-1; 3-1


1228 3643 3727 4086 4086/1P 2289 1229 4398 7053 4522

17.05.16. 20.01.16. 11.12.18. 18.02.15. 18.02.15. 11.05.16. 19.04.16. 12.12.18. 19.04.17. 21.04.15.

2-1 1-2; 2-2; 3-2 2-1; 3-1 1-2 2-2 2-2 2-1 2-2; 2-3; 3-2 2-2 1-1

29420280 29106254 29106254 29284212 29284212 26190068 26323371 26563842 26563842 29245346 29115219 26130210 26130210 26395886 29354552 29354552 29493453 26482629 29152798 28287638 26410802 29109033 29251936 29455475 26487326 26427184 29419719 26564684 26564684 29355529 29416327 29462022 22020337 29225786 26596606 26596606 26483105 29465959

3644 2112 6983 959 6716 7112 5852 1902 1680 1175 7150 870 5222 1451 6487 6488 6757 4651 5830 3417 5853 2708 2663 3726 7656 5705 2372 868 5254 6510 4396 4883 7133 3736 6984 5954 410 3801

17.11.15. 17.01.17. 17.01.17. 19.01.16. 19.01.16. 14.06.17. 30.09.19. 15.06.16. 15.06.16. 17.05.16. 15.08.17. 16.02.16. 16.02.16. 16.03.16. 16.12.14. 16.12.14. 15.03.16. 26.09.19. 17.10.17. 13.10.15. 30.09.19. 22.05.18. 17.04.18. 10.05.16. 18.06.19. 17.05.17. 19.09.17. 15.03.16. 15.03.16. 17.02.15. 12.12.18. 21.04.15. 19.07.17. 16.02.16. 14.02.17. 17.04.18. 30.09.19. 28.06.16.

2-2; 3-2 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 15-1 2-2 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 15-1 3-2; 3-3 1-2 24-1 2-1 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 9-1; 15-1 9-1 2-2; 2-3; 3-2 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1 9-1 2-2 2-1

29255538 29255538 29299422 22014127 26549413 63269931 26349996 26189434 26189434 26189434 29245242 29343664 27525984 26140491 28625322 29143489 26381888 26555313 26555313 26555313 26555313 29191189 29133303 29251789

3619 3619/1P 567 7308 569 3286 3800 20-027-K 258 4924 3620 5682 669 6478 7310 698 7247 1603 5006 7032 5006/1P 175 3917 2753

11.08.15. 11.08.15. 28.02.16. 18.04.18. 28.02.16. 11.11.14. 13.04.16. 16.06.15. 17.09.19. 17.09.19. 30.09.19. 19.07.17. 12.04.16. 16.12.14. 18.04.18. 16.12.15. 13.02.18. 11.08.15. 11.08.15. 15.03.17. 13.02.18. 08.01.19. 17.04.18. 13.11.18.

2-1 3-1 2-2; 2-3; 3-2 2-2 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-2 18-1 3-1 6-1; 7-1 2-1; 3-1 1-2 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-2; 3-2 1-1 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 15-1 2-2; 3-2 7-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1

InformatÝvà daça

29289600 29425229 63807033 26563051 26563051 26532601 29274805 29418629 28366086 29124536

DÃtavs Uldis DÃvidsons Edmunds DÃvidsons Edmunds Deguts Guntis Deguts Guntis GrÝnbergs Dainis Grundmanis Andris Ikers OjÃrs Ikers OjÃrs Janpaulis Vilnis Joja Úirts Kalvis GunÃrs Kalvis GunÃrs Kruskopa Dace KulaËkovska Aiga KulaËkovska Aiga Labanausks Jons Leja JÃnis Mežole-Unte Ilze MežzÝle Viesturs Miãelsons MÃris Ovsjaïïikovs Aleksandrs Ozoliïš Normunds Puãe Raivo Siksna Kaspars Stepiïš Dzintars Strikmanis Andris Strikmanis Valdis Strikmanis Valdis Šaulis Ainars Šteins Oskars Štencelis Vairis Ukavics UÛis VÑjš Ainars VÑza Dace VÑza Dace Vilbrants Ivars Zolmanis Raivis Talsi Âboliïš Andis Âboliïš Andis Andersons Arvis Aniïš Aigars ApsÝtis Antis Bergs Haralds Blĉms-Blĉmanis Arnis Brants TÃlis Brants TÃlis Brants TÃlis Bricis Roberts Brĉns Artĉrs Cielava Valdis Cimermanis Ðriks DÑliïš Andris Drengers Arnis FÝbigs MÃrtiïš Girniuss Andris Girniuss Andris Girniuss Andris Girniuss Andris GriezÝtis Andris Gulbis Raimonds Kirkops Dzintars

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

3-1 2-2; 2-3 2-1 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-2 1-1 3-1 7-1 2-1 1-2; 3-2 2-2 3-2 2-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 3-2; 3-3 1-2 2-2 2-2; 2-3 2-1; 3-1 3-1 1-1 9-1; 11-1 1-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-2; ; 3-2 2-2 2-1 2-1; 3-1 7-1; 11-1 9-1 1-1 2-2 2-1; 3-1

SertifikÃta derÝguma termiïš

16.02.16. 19.07.17. 12.12.17. 12.12.17. 14.07.15. 23.05.18. 17.05.16. 15.06.16. 15.01.19. 15.01.19. 15.01.19. 28.06.16. 16.01.19. 16.07.19. 16.01.19. 16.01.18. 16.01.19. 15.08.17. 16.05.17. 18.06.19. 19.07.16. 22.05.18. 12.12.17. 16.01.19. 30.01.19. 19.06.18. 30.01.19. 16.05.17. 13.11.18. 14.08.18. 14.08.18. 14.11.17. 22.01.19. 10.07.18. 12.12.17. 17.05.16. 18.06.19. 13.02.18. 17.05.17. 16.03.16. 16.02.16. 16.03.16. 22.01.19. 12.12.18. 15.08.17. 17.04.18. 17.04.18. 16.12.14. 15.11.16. 27.11.18. 11.05.16. 16.11.15.

SertifikÃta Nr.

886 7131 2459 2458 4923 7345 804 2065 6118 6118/1P 6119 1245 4683 7680 7490 7226 3060 7134 2349 7659 3832 730 7206 4658 4658/1P 6005 1938 7061 4326 4146 2855 5734 1372 7376 7207 973 6241 2611 5703 1062 1064 1065 7511 2636 5752 5945 4070 6490 3366/1P 3300 576 2456

TÃlrunis

28358209 26669720 29453067 26108198 29268300 26639344 26514969 29479152 26197512 26197512 26197512 29166670 26388026 26123459 28381950 26335800 26520779 26160185 26451731 26303747 26419531 46624042 26161511 26448009 26448009 26179657 29162764 26576257 29180546 26190500 26190500 26332887 26219525 28372616 29262548 20234914 26157248 26180240 28709784 29486719 26401735 26182800 26363202 29208334 29154628 29190109 64607195 29193297 29193297 29193297 29106683 29268713

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Poçaka Villija Pontags Edgars Popovs Ivans Popovs VasÝlijs Potapovs VjaËeslavs PranËs Juris PranËs VoldemÃrs Prikulis Guntars Rapša JÃnis Rapša JÃnis Rapša JÃnis Ritiïš Vitolds Rukmane Larisa Rumbiniks Artis RunËs ArvÝds Savickis Oçegs Savko Arnolds Sidorovs Viktors Silova AleftÝna SimanoviËs Ivans SkaËkovs Dmitrijs Sokolovs Jevgeïijs Stepanovs Dmitrijs StirÃns VoldemÃrs StirÃns VoldemÃrs Strods Guntars Stroževs Juris Stuklis Raitis Stuklis Uldis Šestakovska TamÃra Šestakovska TamÃra ŠlÑziïš MÃris Šneveçs PÑteris Šubrovskis Arnolds Tarasovs Igors Tepcova Jevgeïija Treijs Juris Treikulis Aivars Tukišs Vladislavs Vaskovs Jevgenijs VÝtola Rahile Vorobjova Zinaida Zamjatina Jĉlija Zauers-Zauls JÃnis ZÑÛelis Andis Zeize ArvÝds Ziliïš PÑteris ZÝmeçs JÃnis ZÝmeçs JÃnis ZÝmeçs JÃnis Zujs Vladimirs Žurzdina Ida Saldus Alksnis Andris Alksnis PÑteris BirzÝtis Zigmunds Borkunovs Andrejs Borkunovs Andrejs Briedis ArvÝds Broders MÃrcis Brĉveris Edgars Brĉvers AinÃrs Bruzinskis Ainis

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

105


106

6946 7553 3597 7323 1222 7578 1687 6865 7309 2424 7277 4084 6650 6492 6110 6145 617 4922 5233 7255 5890 2539 5894 6748 487 541 3276 7013 6751 6752 1686 7287 3788

13.12.16. 12.03.19. 15.09.15. 22.05.18. 17.05.16. 16.04.19. 13.04.16. 19.07.16. 18.04.18. 18.07.17. 21.03.18. 14.02.18. 15.09.15. 13.01.15. 13.11.18. 13.11.18. 19.01.16. 27.11.18. 28.02.16. 14.02.18. 13.02.18. 16.01.18. 16.01.18. 28.02.16. 19.01.16. 20.01.16. 16.01.19. 14.03.17. 28.02.16. 08.01.19. 13.04.16. 21.03.18. 13.04.16.

2-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-2 1-2 2-2 2-1; 3-1 3-2 1-2; 2-2; 3-2 2-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2 1-1 1-1 9-1 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 9-1 2-2 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-2; 3-2 2-2

29356897 29246711 29255680 26196349 29372520 29232277 29232277 29186196 29186196 26397627 29274640 29283575 27865013 29277230 29258889 28389911 29185292

4103 1017 2707 7629 4697 -234 6470 2544 2544/1P 7674 5918 2610 7692 6792 748 7347 4051

16.10.18. 19.04.16. 20.09.16. 14.05.19. 17.04.18. 15.01.19. 15.01.19. 12.12.17. 13.02.18. 16.07.19. 21.03.18. 15.01.19. 13.08.19. 13.04.16. 28.04.15. 23.05.18. 14.02.18.

2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-2 1-1; 3-1 2-1 2-2; 2-3 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 3-2; 3-3 2-2; 3-2

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

26634615 29521821 29558770 26195112 29444469 27156404 26323515 22016127 28312811 29492511 29492511 29174166 27091760 26144467 29221514 29221514 26553243 29498593 29255279 27061777 26419828 29164470 29164470 29351833 29190608 29334592 29110673 26328787 29420678 29420678 29184013 26175035 26051410

Krupinskis Juris Krupinskis Juris KumalÃns ArvÝds KupËs Vents KupËs Vents LÃcars Harijs Lahs Ignats Liepiïš Andris Maceraçika Jeçena Maceraçika Jeçena MÃrcis Ginters Matisons Jorens Megnis Zigurds Megnis Zigurds Mengots Gundars Mirkšs Aivars Neimanis Úirts Neimanis Rolands Neimanis Rolands Ošs Artĉrs PÑtersons Andris Priednieks Uldis Puãe Gatis RadzvilaviËus Deniss RÑdmanis Egils Reide Egils Reimats MÃris Riekstiïš Reinholds Ritene Anna RozÝtis Andrejs RundÃns JÃnis RundÃns JÃnis Saliïš Gvido Sazankovs Leons Siliïš Nils Skripsts Andris Skuja Agris Skuja Agris Šãesters RomÃns Teteris Arnis Tuïa MÃrtiïš Upmanis Dainis Zariïš Guntis Ziners DÃvis Žizïevskis Raimonds Valka Anitena Maija Antons MÃris Anuška Raisa Anuška Raisa Arhipovs Vladislavs Baranovskis Guntars Beçickis Guntis Biezais JÃnis Brozis ArvÝds CukmaËs Edgars Cunskis Dainis Dĉmiïš Andris Fronts MÃrtiïš GrÝnbergs Gints Gudrinieks PÑteris Gudrinieks PÑteris Hçebïikovs Igors

SertifikÃta derÝguma termiïš

2-1 2-1 2-1; 3-1 1-1; 1-2; 3-1 1-2 2-2; 3-2 2-1 2-2; 2-3; 3-2 2-1; 3-1 7-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3

63182308 29256529 26401454 29503112 29413141 26516308 26516150 29483211 29114277 29453075 29210495 29210495 29263685 29717680 22310257 26380825 29215958 29215958 28625968 29298273 29193317 63180932 29245497 26131693 29107573

747 4908 7058 3923 5653 1573 2711 1646 4599 6193 7068 2347 3820 5420 4909 7153 5135 7415 7453 7689 1936 243 6793 6620 1937 1935 3055 2196 2256 2254 599 5229 2608 4542 7588 4804 2082 6991 7708 2197 4571 2236 3132 7664 1645

21.04.15. 28.04.15. 16.05.17. 14.03.17. 14.03.17. 13.04.16. 16.01.18. 26.09.19. 27.11.18. 27.11.18. 17.05.17. 18.07.17. 20.09.16. 20.09.16. 18.03.15. 19.09.17. 20.01.16. 16.10.18. 27.11.18. 13.08.19. 15.06.16. 16.11.15. 13.04.16. 14.07.15. 15.06.16. 19.04.17. 20.11.18. 19.04.17. 19.04.17. 15.03.17. 16.02.16. 16.02.16. 17.04.18. 16.07.19. 16.04.19. 17.09.19. 14.02.17. 14.02.17. 17.09.19. 15.03.17. 18.06.19. 18.07.17. 18.06.19. 16.07.19. 28.06.16.

2-2; 2-3; 3-2; 3-3 1-2 2-1 2-1; 3-1 15-1 3-2; 3-3 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 9-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 7-1; 9-1 2-1 2-2; 3-2 1-1; 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-2 2-2 2-2; 2-3 1-2 2-2; 3-2 1-1; 2-1; 3-1 6-1; 7-1; 11-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 1-1 2-1; 3-1 15-1 2-1 2-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1

29422045 26428180 26167074 26167074 29356308 26166252 26524731 26556346 26160358 26167877 26435312 26497725 29444615 29567777 26450499 26450499 26308227

3859 2216 3663 2685 7128 5922 5266 6773 4871 7402 559 4875 5690 1827 1928 5433 4017

17.01.17. 17.01.17. 17.05.16. 22.05.18. 19.07.17. 14.02.18. 22.03.16. 22.03.16. 18.03.15. 18.09.18. 17.11.15. 29.01.19. 16.05.17. 14.02.17. 19.07.16. 19.07.16. 12.12.17.

1-2 2-2; 3-2 3-1 2-1 2-2 2-2; 3-2 2-2 2-2 2-2; 3-2 2-1 2-2; 2-3 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1

29106115 29106115 26511486 29252250 29252250 29132321 29243782 29298432 26061528 26061528 26365515 29476171 29239245 29239245 29249669 29231154 26432487 29658541 29658541

SertifikÃta Nr.

15.03.16. 13.02.18. 16.01.18. 12.04.16. 18.03.15. 14.02.18. 11.12.18. 28.02.16. 16.11.15. 15.12.15. 28.02.16.

TÃlrunis

1474 7237 2585 1123 6548 2680 6132 566 3635 6701 1446

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

29109920 29355964 29245714 63237014 26387793 26483089 29163650 26526920 22334720 22334720 26444508

SertifikÃta Nr.

SertifikÃta derÝguma termiïš

KlÃviïš JÃnis Klints MÃrtiïš Klints Uldis Kçaviïš AinÃrs KondrÃts Andris KondrÃts Modris Kore Imants Krĉmiïš JÃnis Kupšis Imants Kupšis Imants LÃce InÃra Leinbergs-Lembergs Zigmunds Liepiïš MÃris LoËmelis Âdolfs Lubiïš Artĉrs MÃlmeisters Vilnis MÃrtinsons Reinis Meikulis Guntis Naudiïš Andris Osipovs Janeks Peipiïš Aloizs Peipiïš Aloizs Pulkstens Normunds Randohs Gints Rodiïš Madars Rorbahs MÃris Rorbahs MÃris Rusiïš Aldis Ruža Arnis Sapiegs Guntis Semjonovs Arnolds Sergets Ivars Siliïa Drosma Siliïa Drosma Skriblis JÃnis Spicbergs Andris StÃmers Uldis SĉnÃkslis EdvÝns UpÝtis Oskars Vicinskis Zintis Vicinskis Zintis Zass Zigurds ZÑbergs JÃnis Zemturs Gints Tukums Brizga JÃnis Celms Valdis EglÝtis Uldis FlugrÃts Andris Grasis Dainis Gribusts Staïislavs Gribusts Staïislavs Gulbis MÃrcis Gulbis MÃrcis Gulbis Roberts Gĉtmanis Andris JaneviËs Aleksandrs Kalmikovs Aleksandrs Kalniïš Lauris KÃrkliïš JÃnis KišËenko ElÝna Kroïkalns Normunds

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi


5241 4189 5597 2061 1632 1557 4664 4781

28.02.16. 16.10.18. 14.02.17. 17.01.17. 12.04.16. 17.02.16. 16.01.19. 18.02.15.

1-2 2-1 2-1 2-2; 3-2 2-1 1-2; 2-2; 3-2; 3-3 6-2 2-1; 3-1

29414820 26143436 29105231 29170100 29420116 29420116 29225911 29407201 64223560 29413832 29412683 29412683 29469548 27887791 29379955 29379955 26333235 26333235 29185893

3103 4619 7179 6813 20-062-K 857 3723 3879 4483 492 2900 -3321 2700 2219 4661 1437 2558/1P 2558 4026

12.03.19. 19.04.17. 17.10.17. 16.04.19. 20.01.16. 16.02.16. 16.03.16. 14.02.17. 22.01.19. 15.12.15. 16.10.18. 16.10.18. 17.04.18. 14.12.16. 12.11.14. 17.02.16. 12.12.17. 12.12.17. 12.06.18.

2-2; 3-2 1-2; 2-2; 3-2 2-1 2-1 18-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 2-1; 3-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 1-2 2-2; 3-2; 3-3 1-2 3-2 2-1

27799005 28314175 67505480 26428518 22160080 26671229 29235982 29235982 29213204 26444502 29795927 29462361 26701462 29294615 29294615 29285369 28209854 26428611 29275654 29142966 29433463 29433463 29395819 29365585 29144552 29419606 29242132 29242132 29242132 29470503 29470503 26566000 26122682 26122682 26122682 27871936 27871936 29211437 29477680 26398306 29267539 29252070 29243709 29467299 29467299 29192992 29110005 29237428 29210146 29338803 26131339 28353442 28353442 26307831 64281193 29933999 29175316 29404287 29404287 29392032 29472285 29115123 26346364

7446 7301 3777 7049 2011 2949 4881 3489 665 6826 6365 1757 2320 6532 3376 2062 5477 3722 792 6585 3553 4963 1779 3705 7693 2292 6545 3789/1P 3789 5239 5239/1P 4186 5704 7079 5704/1P 7420 7420/1 993 4577 1161 4591 2681 303 1312 5362 2335 3890 2060 2622 7531 7751 1702 5651 3057 858 7739 3120 2963 4217 3005 856 3144 5862

11.12.18. 17.04.18. 18.12.18. 19.04.17. 17.01.17. 18.09.18. 21.04.15. 30.09.19. 16.04.19. 17.05.16. 16.07.19. 18.10.16. 15.08.17. 17.03.15. 17.09.19. 17.01.17. 18.10.16. 16.03.16. 16.04.19. 12.05.15. 16.06.15. 16.06.15. 15.03.16. 22.03.16. 13.08.19. 14.06.17. 17.03.15. 16.01.19. 16.01.19. 28.02.16. 13.04.16. 13.11.18. 17.05.17. 17.05.17. 17.09.19. 16.10.18. 12.03.19. 15.03.16. 18.12.18. 14.03.17. 14.07.15. 21.03.18. 21.04.15. 11.12.18. 11.12.18. 13.06.17. 16.05.17. 17.01.17. 20.03.18. 30.01.19. 30.09.19. 13.04.16. 15.03.17. 12.12.18. 16.02.16. 30.09.19. 22.01.19. 20.11.18. 20.11.18. 15.01.19. 12.04.16. 16.07.19. 16.01.18.

2-1 2-1 2-1; 3-1 3-2 2-1 1-1 15-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1 2-2; 3-2 2-1 9-1 2-1; 3-1 9-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 1-1 2-2; 2-3; 3-2; 3-3 9-1 1-2 2-2; 3-2 1-2 3-2 2-1 1-2 24-2 3-2 1-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1; 4-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 3-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1 2-1 1-2 3-2 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 15-1 1-1 2-1; 3-1 2-1 2-1

InformatÝvà daça

29129063 26352853 29405470 26428886 29430798 26547506 26547506 29268241

Freidenbergs Lauris Gailis Raivo Geilašs Dmitrijs Gruzniïš JÃnis Hatuncevs Jurijs Jansone Zenta Jansons EgÝls Jansons EgÝls JoniškÃns Harijs KalÑjs ZigmÃrs Kalniïš Kaspars Kaçiïins Aivars KapoËeïa KonstantÝns Kareçkovs Valdis Kareçkovs Valdis Karps Guntis Klapers Agris Kokenberga Inese Koziïecs Vladimirs Krutova Dace KunceviËs Raimonds KunceviËs Raimonds Kuriçina Ludmila âikse Gunta Lancmanis Andris Lapsa Ivars Leitis Aigars Leitis Aigars Leitis Aigars Leitis Edgars Leitis Edgars Madžiïš Modris Markevics JÃnis Markevics JÃnis Markevics JÃnis MÃsÑns Regnars MÃsÑns Regnars Matisons JÃnis Meija Normunds MellÑns Juris Monako Viktors Nemme Andris Orgs Leons Ozols JÃnis Ozols JÃnis PÃpe Ainars PÑtersons Valdis Petrovskis ValentÝns Pinnis Dainis Pitura Aivars Pokkers Sandis Pozniševa ValentÝna Pozniševa ValentÝna PraznicÃns Egons Pumpurs Ivars Reiss Ritvars Riekstiïš MÃris Rodiïš Raimonds Rodiïš Raimonds Roga Egils Rutkovskis JÃnis SÃrs KÃrlis Sjakste Rolands

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

2-2 1-2; 3-2 2-2; 3-2 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2 3-2 2-2 2-2; 3-2 2-2 2-1 2-2; 3-2 2-1 2-2; 2-3 3-1 2-1 2-3 2-2; 2-3 1-1 1-2; 3-2 2-2 2-2; 2-3; 3-3 2-1 3-2 2-2 2-2 2-2 2-2; 2-3; 3-2 2-1 3-1 2-2

SertifikÃta derÝguma termiïš

10.07.18. 22.03.16. 22.03.16. 17.02.16. 16.05.17. 14.02.17. 16.08.16. 10.05.16. 17.10.17. 16.01.19. 14.02.18. 17.11.15. 13.04.16. 15.01.19. 15.02.17. 18.10.16. 14.02.18. 15.12.15. 13.02.18. 13.02.18. 17.01.17. 15.01.19. 20.01.16. 13.04.16. 17.01.17. 10.05.16. 12.12.18. 16.01.19. 17.05.17. 22.03.16. 14.12.16. 11.08.15. 20.09.16. 17.11.15.

SertifikÃta Nr.

7373 1981 1983 1569 5688 2111 3402 1162 7193 7497 5936 3721 5315 6738 2215 5506 5917 5128 2684 7248 2217 6565 1435 6799 2213 675 7470 3143 2295 6778 2218 6631 6631/1P 557

TÃlrunis

26315519 26418419 29359435 29364587 26137158 28300823 29269653 29419727 29111335 28324309 26328327 29431422 29355017 29294726 29212532 29437890 64774104 29482289 29486478 29486478 29358820 29337942 28322913 29268394 29414535 22706868 26662864 26411557 29183983 29334068 29432859 29379739 29379739 26435042

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta derÝguma termiïš

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta Nr.

Ieviïš Kaspars JanËevska Ilze JanËevskis EinÃrs Jansons Juris JaunpetroviËs JÃnis Kalniïš Aivars KrišjÃnis Vilnis Kuduliïš Aigars âikuts JÃnis Langrats Ivars Liedskalniïš Askolds Lukaševics Mintauts Mellenbergs JÃnis Mendziïa-Naumova Daina Mincis JÃnis Ott Joachim Paulsons Guntis Pormeistere Erna PriedÝte Guntis PriedÝte Guntis PurvlÝcis Vilis Putniïš Aldis RozÝte Dzintra Rubiks Muntis Sedlovs PÃvels Skuja Laimonis Sotïikovs Sergejs StrÑlis Andis Sulainis Andris ŠaicÃns Aldis Veinbergs Aivars ZÃlÝtis MÃris ZÃlÝtis MÃris Zvirgzdiïš JÃnis Valmiera Akentjevs Viktors Amoliïš MÃris Andersons Vilnis Ansons Druvis Antons Ivars Apinis Guntis Apinis Guntis ApsÝts Sandris ApsÝts Ziedonis Raimonds Belijs Sergejs BÑrziïš Úirts BÑrziïš Úirts Bošs Uldis Bošs Uldis Briežkalns Helmĉts Broka TamÃra Bušs JÃnis Cunskis JÃnis ÊakÃns JÃnis ÊakÃns JÃnis Êerbikovs Didzis Dišlers Guntis Dundurs Juris Dundurs Juris Dundurs Uldis Dundurs Uldis EglÝtis Valdis EdvÝns

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

107


108

5598 2450 3138 5634 6322 6323 2454 6262 5946 2059 2365 1102

14.02.17. 12.12.17. 20.11.18. 18.04.17. 18.12.18. 18.12.18. 12.04.16. 27.11.18. 17.04.18. 15.03.17. 13.06.17. 14.06.16.

2-1 2-2; 3-2 2-2 2-1; 3-1 2-1 15-1 2-1; 3-1 9-1 2-1 1-2 2-1 2-1; 3-1

29102107 26135792 29413389 29413389 29234072 29511990 29511990 29511990 25995337 29463578 29336177 28395154 26526377 26526377 26464400 63656034 29250209 20428061 29491698 29165155 29411514 29411514 26390623 29255551 29249730 29426634 29426634 29477652 29477652 29477652 26171450 26483346 28474085 29375816 28355608 26438548 26438548 27894820 26184358 29287127 29287127 29287127 63629555 63629555 29239077 29475286 63668705 29275255

6283 7484 204/1P 204 466 6725 6726 6731 1923 6524 2498 6945 6931 6931/1P 7398 5183 2168 7773 7640 2966 2994/1P 2994 6450 1241 1926 3751 3751/1P 600 20-072-K 2167 5607 4068 5657 7091 3178 4050 7291 2088 7281 4795 4796 7599 5453 5453/1P 3766 5937 2395 2147

27.11.18. 15.01.19. 17.04.18. 23.01.19. 16.03.16. 20.01.16. 20.01.16. 16.02.16. 14.07.15. 18.02.15. 19.01.16. 13.12.16. 15.11.16. 17.01.17. 18.09.18. 15.03.16. 17.04.18. 26.09.19. 14.05.19. 17.02.15. 17.04.18. 18.12.18. 30.09.19. 19.04.16. 17.01.17. 16.03.16. 16.03.16. 18.04.17. 18.04.17. 19.04.17. 18.07.17. 14.02.18. 15.08.17. 13.06.17. 16.01.19. 21.03.18. 17.04.18. 14.08.18. 21.03.18. 18.12.18. 18.12.18. 17.04.19. 20.09.16. 20.09.16. 19.04.16. 18.04.18. 18.07.17. 19.04.17.

2-1 2-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 1-1 1-2 9-1 2-1 3-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1; 3-1 3-1 2-1; 3-1 1-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 4-1; 5-1 2-1; 3-1 18-1 2-2; 3-2 14-1 2-2; 3-2 2-1 2-1 3-2 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 9-1 2-2; 3-2 2-1 3-1 2-1; 3-1 2-2 3-1 2-2

Judeiks Gvido Judeiks Gvido KalÑjs Raimonds KÃlis Aivars KÃlis Aivars Kalniïš GunÃrs Kauliïš Bruno KazimirËiks Dmitrijs Kivilands Andris Kohovecs Ivans âÑniïš Kaspars Leitis Aldis MÃla InÃra Maçavkins Vasilijs Maçinovska Jekaterina Matutis TÃlivaldis MikuçiËa Nataçja Minalgo MÃris Muraško Romans Orlovs Aleksejs Orlovs Aleksejs Orlovs Aleksejs OvËarenko Sergejs OvËarenko Staïislavs Ozoliïš MÃris Ozoliïš MÃris Parïuks Nikolajs Pastore MÃrÝte Piktelene Anna Plĉme MÃris Plĉme MÃris Plĉme MÃris Pobegajs Vladimirs Putniïš ElmÃrs Rezanovs Ðriks RozentÃls Viktors RudzÃts Aivars RudzÃts Aivars Rutkovskis Andris Skrube Dace Skrube Dace Skrubis Zigurds Stenders EdvÝns Stenders EdvÝns Sviãis Valdis ŠËipovs Viktors Šteinbergs Rolands TÃlbergs Raido TÃlbergs Raido TÃlbergs Raido TÃlbergs Raido Teteris TÃlivaldis ValdemÃre IrÑna Valta Veronika VÝnakmens Andris Vostrjakova Irina Zandmane IngrÝda Zariïš JÃnis Zujevs Vasilijs Žavrids Nikolajs

28346536 29264397 29101930 27842995 29185171 29185171 26361334 26439841 26439841 29267216 63624697 63624697 29120145 25490401 26412961 29208549 29208549 29208549 29208549 29179685 25937253 29223316 29353331 20076655 29341037 25932408 26189285 29427261

4013 7628 2497 2602 5700 1013 5352 5542 1755 3347 2513 3235 3745 1624 1125 3611 2920 3209 5432 1600 6765 5225 6894 7083 3769/1P 3769 2023 972 1342 20-059-K 6551 3971 1487 1240 5317 7532 713 2407 7520 7017 7018 1033 1124 5297 714 7031 5130 739 3847 3847/1P 739/1P 929 2042 896 6356 6845 2406 2861 2010 2537

17.04.18. 14.05.19. 12.12.17. 12.06.18. 19.06.18. 15.03.16. 10.05.16. 17.01.17. 15.02.17. 16.01.18. 18.04.18. 20.11.18. 17.02.16. 19.04.16. 10.05.16. 11.12.18. 21.03.18. 18.12.18. 16.08.16. 16.02.16. 15.03.16. 15.03.16. 20.09.16. 13.06.17. 16.03.16. 18.12.18. 11.05.16. 16.03.16. 10.05.16. 17.02.15. 18.03.15. 17.10.17. 19.04.16. 19.07.16. 11.05.16. 30.01.19. 17.02.16. 19.07.17. 29.01.19. 14.03.17. 14.03.17. 19.04.16. 19.04.16. 19.04.16. 17.02.16. 15.03.17. 27.11.18. 18.10.16. 18.10.16. 18.10.16. 14.02.17. 14.02.18. 13.12.16. 19.01.16. 16.07.19. 15.06.16. 19.07.17. 18.09.18. 18.07.17. 15.12.15.

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

TÃlrunis 29239759 29239759 26463999 28789678 28789678 29208782 29223114 20031072 29498048 29251430 29236742 29126727 29287078 28606236 29797401 29282853 29476973 26558846 26804585 22846650 22846650 22846650 28287312 25446929 29276458 29276458 29241924 29427263 29458036

SertifikÃta derÝguma termiïš

29128647 29128647 26118532 22323985 29285379 29285379 29550410 29527701 29447889 29663063 29244636 26579862

UzvÃrds, vÃrds

DarbÝbas joma un bĉvprakses objekti

SertifikÃta derÝguma termiïš

SertifikÃta Nr.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta Nr.

Skabis PÑteris Skabis PÑteris Skroderis PÑteris Spinga VilmÃrs Treimanis Andris Treimanis Andris VÑzÝtis Aivars VÝle JÃnis Vilnis Arnis VÝre SarmÝte Zagorskis JÃnis Zušmanis Andrejs Ventspils Ahmanovs Rudolfs Asaris Viesturs Avotiïš Aivars Avotiïš Aivars Balackis Andrejs Baïãis Imants Baïãis Imants Baïãis Imants Beçajeva Svetlana Bendrats Guntis Bezguzovs Igors Birzenbergs MÃrtiïš Bitina RegÝna Bitina RegÝna Bolshakov Leonid Bože Artĉrs Bože MÃris Brakmanis JÃnis Bricis Vilhelms BrokÃne Inta Budigins Vladimirs Budigins Vladimirs Bumbieris Raivo Dambis Aldis Danga TÃlivaldis Dogadova Biruta Dogadova Biruta Eklone IngrÝda Eklone IngrÝda Eklone IngrÝda Filchenkov Vadim Freimanis Úirts Garbars Andrejs Gasjuçs Viktors Geige Andis GladušËenko KonstantÝns GladušËenko KonstantÝns Grauze Úirts Gražuls DÃvis Grieze Edgars Grieze Edgars Grieze Edgars Haselbaums Ivars Haselbaums Ivars Ivanova Tatiana Jansons Andis Jaïenko Ludmila JÑkabsons JÃnis

TÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie bĉvinženieri un bĉvtehniãi

2-1; 3-1 2-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-1 2-2 2-1 3-2; 3-3 2-2 1-2; 2-2; 3-2 2-1 2-1; 3-1 2-1; 3-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-2; 3-2 2-1 15-1 2-1 2-1 4-1; 5-1 2-1; 4-1; 5-1 2-2 3-1 2-1; 3-1 18-1 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1; 9-1 2-2 2-1 2-2; 3-2 1-2; 3-2 2-1 1-1 11-1 2-1; 3-1 2-1 15-1 2-2 2-2 2-1 2-1; 3-1 2-2 3-2 4-1; 5-1 2-2 3-1 2-1 1-2; 2-2 1-2 2-2; 3-2 2-1; 3-1 2-1 2-1; 3-1


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri

SertifikÃta DerÝguma Joma UzvÃrds, vÃrds SERTIFICÐTIE SILTUMA, numurs termiïš GÂZES UN ĈDENS TEHNOLOÚIJAS INŽENIERI

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta numurs

DerÝguma termiïš

Joma

(uz 2014. gada 1. oktobri)

Latvijas Siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieru savienÝbas BĉvspeciÃlistu sertifikÃcijas centrs Stirnu iela 34, RÝga, LV 1084 www.lsgutis.lv TÃlr. 26636264, lietvede SarmÝte Roze

Izmantotie apzÝmÑjumi Nr. SertificÑšanas joma 2.2.2. ĉdensapgÃdes un kanalizÃcijas sistÑmu projektÑšana 2.2.3. siltumapgÃdes un ventilÃcijas sistÑmu projektÑšana 2.2.4. aukstumapgÃdes sistÑmu projektÑšana 2.2.5. lietotÃju gÃzes apgÃdes sistÑmu projektÑšana UzvÃrds, vÃrds Aalbergs Marko Âbele Gatis Âboliïš JÃnis Âbols Rihards Âboltiïš Andis Âboltiïš Harijs Adamenko VitÃlijs AdamoviËa IrÑna AdamoviËs-RÃts JÃnis Âdamsons Haralds Âdamsons Vilnis Admins Georgijs AdomaviËa Regina Adrianovs Viktors Afanasjeva Anastasija Afanasjevs Vladimirs Agrums Normunds Aizpurs MÃrtiïš Aizupe Benita Akapjevs KonstantÝns Akimovs Jevgenijs Akmentiïš Imants Akmentiïš Inesis Akmentiïš Inesis Aksjonovs Juris AkuliËs Viktors AleidzÃns Andrejs Aleksandrovs Sergejs Altermans Marks

SertifikÃta numurs 2726 2478 3884 3885 3997 3209 3036 3632 3082 3051 2465 2462 1185 2933 327 132 2110 2683 2684 4087 2823 1080 66 2383 1356 3431 1967 1968 1855 2093 1041 41 1572 41 1572 1012 2043 2042 733 2487 2488 665 2573 3340

DerÝguma termiïš 23.11.2016. 16.12.2015. 14.03.2018. 14.03.2018. 12.12.2018. 12.12.2018. 18.04.2018. 17.03.2016. 27.06.2018. 27.06.2018. 25.11.2015. 25.11.2015. 11.03.2015. 04.10.2017. 04.10.2017. 17.03.2016. 26.06.2019. 16.06.2016. 16.06.2016. 24.04.2019. 23.02.2017. 06.12.2017. 12.08.2015. 12.08.2015. 12.08.2015. 21.08.2019. 20.03.2019. 20.03.2019. 17.03.2016. 26.06.2019. 26.06.2019. 16.06.2016. 14.07.2016. 20.02.2019. 20.02.2019. 14.07.2016. 24.04.2019. 24.04.2019. 24.04.2019. 17.02.2016. 17.02.2016. 17.03.2016. 17.03.2016. 22.05.2019.

2.2.6. maÛistrÃlo naftas un gÃzes apgÃdes sistÑmu projektÑšana 2.4.3. ĉdensapgÃdes un kanalizÃcijas sistÑmu bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba 2.4.4. siltumapgÃdes un ventilÃcijas sistÑmu bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba 2.4.5. aukstumapgÃdes sistÑmu bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba 2.4.6. lietotÃju gÃzes apgÃdes sistÑmu bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba 2.4.7. maÛistrÃlo naftas un gÃzes apgÃdes sistÑmu bĉvdarbu vadÝšana un bĉvuzraudzÝba

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.7. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.5. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3.

Açošins Sergejs Amoliïš Aigars Anastasjeva Miloslava AnËa Monika AnËevskis Vladislavs Andrejevs Andrejs Andža Edgars Ansone Margarita Antonovs Vasilijs AntošËenko RomÃns AnuškeviËs Nikolajs AïikoviËs LeonÝds Apelis MÃris Apets Aleksandrs Apinis Andris ApÝnis Gatis Apse JÃnis ArÃja Asja ArÃjs Raitis

ArÃjs Ventis Arensburgs Viktors Ârgalis Imants Arnis Zigmunds Arnts Raitis Arsenjans PÃvels Artjušins Dmitrijs AsarÝtis Aigars AtgÃzis Andris Atslens Imants Aumeistere Laima

SertifikÃta numurs 3313 570 2752 831 3714 3199 1617 2711 1993 669 1109 1848 2645 1908 3511 3512 3539 1488 3353 3354 2356 3937 3888 3294 3308 117 1262 2876 428 2875 427 1043 2109 500 1024 1818 2536 3980 1404 4064 4053 3411 4067 688

DerÝguma termiïš 24.04.2019. 22.09.2016. 22.09.2016. 27.06.2018. 20.10.2016. 26.09.2018. 14.07.2016. 14.07.2016. 20.03.2019. 20.03.2019. 14.02.2018. 12.05.2016. 12.05.2016. 14.04.2016. 11.03.2015. 11.03.2015. 18.05.2015. 27.01.2016. 21.11.2018. 21.11.2018. 22.04.2015. 25.07.2018. 14.03.2018. 28.01.2019. 28.01.2019. 17.02.2016. 25.11.2015. 24.05.2017. 24.05.2017. 24.05.2017. 26.07.2017. 22.05.2019. 22.05.2019. 22.04.2015. 10.12.2014. 17.03.2016. 17.03.2016. 21.11.2018. 17.03.2016. 20.03.2019. 20.03.2019. 24.07.2019. 24.04.2019. 04.10.2017.

Joma 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5.

InformatÝvà daça

Bĉvprakses un arhitekta prakses sertificÑšanas jomas ir noteiktas Ministru Kabineta 08.07.2003. noteikumos Nr. 383 “Par bĉvprakses un arhitekta prakses sertifikÃtu piešãiršanu, reÛistrÑšanu un anulÑšanu”

109


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds Auniïš Ivars Auniïš Uldis

Auziïa Astra Auziïš JÃnis Avens MÃris AverËenko Sergejs Avotiïš Aivars Avotiïš Aivars Babikovs Deniss Babikovs Genadijs Babins LeonÝds Babkins Vladimirs Bahmanovs Dmitrijs Baidjuks Marks Bajevs Kirils BaklÃne Ingĉna BaklÃns Juris BalinkeviËs Arnis Balka GunÃrs Balode Ilze Balodis Valdis Balodis Vilnis Balta AçÛirds Baltanovs Edgars Bareika MÃris BarkÃns Leopolds Barkovs Jurijs Barons Visvaldis BartaševiËs Mihails BÃrtulis Juris Basajs Antons Basikirskis RomÃns Baškina Raisa Batrakovs Jevgenijs Baumanis JÃnis Bažbauere Zinaida Behmanis JÃnis Beikule AlÝna Beinardts Roberts BeinaroviËs MeËislavs Bekmanis Ivars Beãers OjÃrs Belogubs Vladimirs

110

SertifikÃta numurs 3281 3282 2336 2335 2334 304 1376 1846 3648 3656 222 2708 2296 1295 2296 1295 3586 1019 3589 2891 2890 896 2776 897 2268 2267 2973 1806 2524 2901 524 2907 1151 2455 581 1482 1567 2878 1706 3174 1900 700 3050 4145 4148 312 3638 4169 313 2714 1542 2051 651 3708 3709 2918 621 1840 2990 3557 369 1378 1762 2380 2381 2744 348 2699 238 2503 2155

DerÝguma termiïš 28.01.2019. 28.01.2019. 10.12.2014. 10.12.2014. 11.09.2019. 11.09.2019. 17.02.2016. 18.04.2018. 12.05.2016. 16.06.2016. 14.07.2016. 14.07.2016. 22.04.2015. 22.04.2015. 21.08.2019. 21.08.2019. 25.11.2015. 17.06.2015. 25.11.2015. 28.06.2017. 28.06.2017. 14.07.2016. 23.11.2016. 23.11.2016. 04.02.2015. 04.02.2015. 08.11.2017. 08.11.2017. 17.03.2016. 28.06.2017. 28.06.2017. 28.06.2017. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.06.2018. 25.11.2015. 17.03.2016. 24.05.2017. 24.05.2017. 25.07.2018. 25.07.2018. 14.03.2018. 14.03.2018. 24.07.2019. 21.08.2019. 14.04.2016. 14.04.2016. 25.09.2019. 14.07.2016. 14.07.2016. 24.04.2019. 24.04.2019. 10.12.2014. 22.09.2016. 22.09.2016. 23.08.2017. 18.04.2018. 18.04.2018. 06.12.2017. 12.08.2015. 10.01.2018. 21.10.2015. 28.06.2017. 12.08.2015. 12.08.2015. 18.08.2016. 22.03.2017. 20.04.2016. 20.04.2016. 17.02.2016. 14.08.2019.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.3. 2.4.4. 2.4.7. 2.2.6. 2.2.5. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4.

Belova Anete Benders ErvÝns Benefelds Artis Benga Edgars BerdiËevskis Mihails Bergmanis JÃnis Bergs Agris Bergs Guntars Bergs JÃnis BerÛe Lilija BernÃns Lauris BernÃts MÃris BernÃts MÃris Bertaitis Atis Bertaitis Sergejs BÑrziïš Edgars BÑrziïš Ivars BÑrziïš Juris BÑrziïš KÃrlis BÑrziïš Krišs BÑrziïš Sigurds BÑrzkalns Jurijs Bespalova Jevgenija Betkere Zane Bidiïš Uldis Bilde Eduards Biçibina Olga Birgers Ritvars BÝriïš MÃrtiïš Birkens IlmÃrs Birkens IlmÃrs BÝrone Inese Birzmalis Arnis Bistrovs Viktors Bitinieks Aldis Blanks Andris Blažnovs Jurijs Blumers Dzintars Blĉms JÃnis Blĉms Valdis Bode IlmÃrs BogdanoviËs Andrejs Bogdanovs Agnis Bogdanovs Aleksandrs Bogdanovs Margots Bogdanovs Vadims Bogdanovs Valdis Bogdanovs Vladimirs Bohonko Dmitrijs Boiko Igors Boiko RomÃns

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 3719 566 2166 2942 3339 4027 594 3110 773 3718 3734 3850 3783 3721 3379 216 2508 218 2501 2899 1766 3743 3939 3945 3601 3602 3488 3178 1914 3729 3523 3873 3874 1721 3408 1822 3963 3536 3537 2816 2815 2814 3854 3650 801 267 2674 3279 3280 1680 2775 1892 4034 583 1184 3825 3826 3550 3551 1703 3797 2089 3972 4099 1621 3426 3657 3814 3253 3347

DerÝguma termiïš 23.11.2016. 04.10.2017. 14.08.2019. 04.10.2017. 24.04.2019. 28.01.2019. 16.05.2018. 16.05.2018. 18.05.2015. 23.11.2016. 15.12.2016. 08.11.2017. 26.04.2017. 23.11.2016. 24.07.2019. 17.02.2016. 17.02.2016. 03.02.2016. 03.02.2016. 28.06.2017. 28.06.2017. 15.12.2016. 22.08.2018. 26.09.1018 27.01.2016. 27.01.2016. 04.02.2015. 24.10.2018. 24.10.2018. 23.11.2016. 22.04.2015. 14.02.2018. 14.02.2018. 24.05.2017. 14.08.2019. 08.11.2017. 24.10.2018. 18.05.2015. 18.05.2015. 22.03.2017. 22.03.2017. 22.03.2017. 06.12.2017. 12.05.2016. 26.09.2018. 18.04.2016. 17.04.2016. 28.01.2019. 28.01.2019. 23.11.2016. 23.11.2016. 18.08.2016. 28.01.2019. 16.12.2015. 04.02.2015. 26.07.2017. 26.07.2017. 12.08.2015. 12.08.2015. 22.03.2017. 28.06.2017. 24.10.2018. 24.10.2018. 22.05.2019. 21.11.2018. 20.02.2019. 16.06.2016. 28.06.2017. 12.12.2018. 24.07.2019.

Joma 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.5. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.7. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.7.


UzvÃrds, vÃrds Bokta Harijs Bokta Raimonds Boãis Edgars Bolmanis Arnis Bondars Artĉrs Bondars Ivars Bondars-NaruševiËs PÑteris Borisovs Sergejs Borisovs Valerijs BorodiËs Sergejs Borodinovs Aleksejs Borodiïecs Anatolijs Borovskiha Jeçena Bozunovs Oçegs Bragina TamÃra Brahmanis Artĉrs Brambe KristÝne Brambis Aivars Branders Artĉrs Braslis Aleksandrs Bregs Viktors Breidaks Andris Brežinskis Laimonis Brice Ilze Brimerbergs PÃvels BrÝnums Aivars Bronzovs ValentÝns Brovackis Gatis Brovdi Ivans Broža UÛis Brĉdere Evita Brĉkle LÝga BrĉtgÃns-Krasts JÃnis Brĉvers MÃrtiïš Bube Marina Bucens Aldis Buiãis MÃrtiïš Bukavs Ziedonis Bukryeyev Pavlo Buks Andris Bulatïikovs Aleksandrs Buliïš Dailis Buls Aleksandrs Buçs JÃnis Bumbieris Raivo Bundins Vasilijs Bunka Gunta Bunžs Laimonis

SertifikÃta numurs 3000 690 3047 3780 2916 3907 2897 1461 2413 2414 2563 3608 2146 4155 2745 2729 3681 749 3704 3705 1499 3562 3563 2967 1 3157 3674 1541 2611 808 2691 3030 1843 876 3664 3180 849 1434 2805 4101 4172 4114 3981 4025 2664 3376 2521 535 3085 3086 1544 2565 1377 3577 3881 3926 3927 2620 2621 1948 1565 3243 1916 767 4037 1475 122 1222 1912 1618

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 10.01.2018. 14.02.2018. 14.02.2018. 26.04.2017. 23.08.2017. 16.05.2018. 28.06.2017. 21.11.2018. 25.11.2015. 25.11.2015. 17.03.2016. 17.02.2016. 14.08.2019. 21.08.2019. 18.08.2016. 18.08.2016. 18.08.2016. 27.06.2018. 22.09.2016. 22.09.2016. 17.03.2016. 16.09.2015. 16.09.2015. 10.01.2018. 22.08.2018. 22.08.2018. 14.07.2016. 18.08.2016. 18.08.2016. 12.05.2016. 12.05.2016. 14.03.2018. 14.03.2018. 14.03.2018. 16.06.2016. 25.07.2018. 25.07.2018. 26.06.2019. 23.02.2017. 22.05.2019. 25.09.2019. 26.06.2019. 21.11.2018. 28.01.2019. 16.06.2016. 24.07.2019. 17.02.2016. 14.03.2018. 14.03.2018. 14.03.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 21.10.2015. 21.10.2015. 14.03.2018. 27.06.2018. 27.06.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 21.11.2018. 16.06.2016. 26.09.2018. 25.07.2018. 25.07.2018. 20.02.2019. 27.01.2016. 04.02.2015. 22.04.2015. 16.01.2019. 12.05.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.2.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.5. 2.2.2. 2.2.3.

Buraks Francs Burdžibaljans Jakovs

Burijs Eduards Burks Dainis BusloviËs Vladimirs BusloviËs Vladimirs Buša Sofija Bušs Atis Bušujevs Mihails ButÃns JÃnis ButÃns Toms Butkus Aidas Bykov Vasily Bykov Vasily Cakuls EvÛenijs CÃns MÃris Celmiïš Dainis Celms Dzintars

Celms Dzintars

CepurÝts AlfrÑds Cers JÃnis Cers JÃnis Cibuçska Inita Cimbala Larisa Cimbule Linda Cimermanis Aleksandrs Cipruss Vilhelms Circenis Roberts

Cirskis Juris CÝrulis Imants CÝrulis KÃrlis Êakšs Timurs Êehovs Vladimirs Êerkovskis Sergejs Êernovs Fjodors Êernovs Fjodors Êerïenko Vsevolods Êiïajevs Aleksandrs Êiïajevs Aleksandrs Êiževska ValentÝna Êodors Oskars Êudars JÃnis Êugunovs Viktors

SertifikÃta numurs 1960 1460 1701 2796 2333 2320 2321 2346 2392 1735 1177 1177 394 2792 103 3591 4150 3799 2850 2834 1717 1897 1554 2559 1005 2068 2378 2377 2306 2307 1268 2305 2307 1268 2305 2306 1075 3158 3382 3713 3654 3723 2506 791 2903 3524 3788 1754 4152 4153 2230 3467 1755 1329 2047 1006 411 1637 2731 2731 1637 4157 3212 2235 2824 3819 2507 3724 3725 2060 2061

DerÝguma termiïš 21.11.2018. 21.11.2018. 26.01.2017. 26.01.2017. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 17.06.2015. 16.09.2015. 16.09.2015. 25.11.2015. 16.01.2019. 15.12.2016. 15.12.2016. 27.01.2016. 16.12.2015. 21.08.2019. 28.06.2017. 26.04.2017. 23.02.2017. 23.02.2017. 27.06.2018. 17.03.2016. 17.03.2016. 24.04.2019. 24.04.2019. 12.08.2015. 12.08.2015. 11.03.2015. 11.03.2015. 11.03.2015. 11.03.2015. 20.03.2019. 20.03.2019. 20.03.2019. 24.04.2019. 26.06.2019. 25.07.2018. 24.07.2019. 20.10.2016. 16.06.2016. 23.11.2016. 27.01.2016. 18.08.2016. 28.06.2017. 22.04.2015. 26.04.2017. 28.06.2017. 21.08.2019. 21.08.2019. 10.12.2014. 05.11.2014. 06.12.2017. 06.12.2017. 24.04.2019. 24.04.2019. 24.05.2017. 18.08.2016. 18.08.2016. 22.05.2019. 22.05.2019. 11.09.2019. 25.07.2018. 24.07.2019. 23.02.2017. 26.07.2017. 17.02.2016. 23.11.2016. 23.11.2016. 24.04.2019. 24.04.2019.

Joma 2.2.2. 2.4.3. 2.2.6. 2.4.7. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.4. 2.4.5. 2.4.4. 2.2.4. 2.4.5. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

111


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds Dabiïš Aigars Dalka Arnolds Dalke MÃrtiïš Daçeckis Jurijs Damanis Armands Damenovska Svetlana DaïiçeviËs Aivars DaïiçeviËs Vilhelms JÃnis DaïiçÑviËs Vitauts Daubergs Armands Dauburs Juris Daugelis Edgars Daugulis Oskars Daugulis Oskars DavidoviËs AinÃrs Davilovs Timurs Dedelis Jevgeïijs Dedels Oçegs Dedeçs Pjotrs Dedjuško Staïislavs DeÛis Roberts Deinova Antoïina Dejus Andis Dektjarjovs VitÃlijs Dektjarovs Sandris Denisov Alexander Deïisova Inta Deïisovs Vasilijs Depše JÃnis DergaËova Jelizaveta DergaËovs Aleksejs Dermanis Agris Dimants Guntis Dimants MÃris Dimdiïa Ilze Dinsbergs Leons Edgars Dinula Antoïija Dinula Antoïina Dižbite JÃnis Djatlova Tatjana Dmitrijeva Jĉlija Dmitrijevs Nikolajs Dobenbergs Maksims Dobroseçskis Viktors Dobroseçskis Viktors Dolgovskis Oçegs Dolženko Viktors Dombrovskis Egils Dombrovskis Haralds Dorofejevs Nikolajs Doronkins Jevgenijs Dragĉns Oçgerts

112

SertifikÃta numurs 3774 2453 4072 3190 3454 3485 3728 3188 3189 859 85 1834 3052 1454 3872 2728 2728 3813 3878 3879 3440 3439 3918 1490 2456 2114 490 1172 755 3449 259 2582 3034 2149 3835 3023 3491 2845 2846 1272 413 1962 4035 840 2011 3373 1547 2856 1415 1415 1715 2772 3675 1844 3145 1784 3950 3951 3990 3395 3396 2019 2018 2551 2552 2896 135 2571 3559 1513 2512

DerÝguma termiïš 22.03.2017. 16.12.2015. 24.04.2019. 22.08.2018. 05.11.2014. 04.02.2015. 23.11.2016. 22.08.2018. 22.08.2018. 26.09.2018. 26.04.2017. 14.02.2018. 14.02.2018. 25.11.2015. 14.02.2018. 20.10.2016. 28.01.2019. 28.06.2017. 14.02.2018. 14.02.2018. 25.09.2019. 25.09.2019. 27.06.2018. 25.11.2015. 25.11.2015. 26.06.2019. 17.06.2015. 10.12.2014. 05.11.2014. 05.11.2014. 17.03.2016. 17.03.2016. 18.04.2018. 26.06.2019. 04.10.2017. 14.02.2018. 04.02.2015. 23.02.2017. 23.02.2017. 22.04.2015. 21.11.2018. 21.11.2018. 20.02.2019. 20.03.2019. 20.03.2019. 26.06.2019. 26.04.2017. 26.04.2017. 21.10.2015. 12.12.2018. 17.06.2015. 23.11.2016. 14.07.2016. 26.04.2017. 26.09.2018. 26.09.2018. 26.09.2018. 26.09.2018. 21.11.2018. 26.06.2019. 26.06.2019. 24.04.2019. 24.04.2019. 17.02.2016. 17.02.2016. 28.06.2017. 17.02.2016. 17.02.2016. 16.09.2015. 27.01.2016. 27.01.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.4. 2.4.5. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.5. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3.

Drakins Aleksandrs DrÃtnieks Ivars Draudiïš MÃrtiïš Draudiïš MÃrtiïš Dravnieks Arnis Dredžuls Guntis Dreimane Guna Dreimanis Artis Dreimanis Artis Dreimanis Atis Dreimanis Juris Drengere-Tiltiïa LÝga Dubajenko Aleksandrs Dubins Dmitrijs Dubinska Faina Dubovs Viktors Dubrovskis VjaËeslavs Dubrovskis VjaËeslavs Dukulis Aivars Dunajevs Aleksandrs Dunajevs Aleksandrs Dunajevs Sergejs Dĉviïš Eduards Dzalbs JÃnis Dzedonis Gints Dzedonis Gints DzelzÝtis EgÝls Dzenis JÃnis DzenÝte Guna DzÑrvÝtis Dainis DzÑrvÝtis Sandis Dzirnieks Miervaldis Dzjumans Sergejs Egle Andis Eglijs MÃris EglÝte JÃnis EglÝtis Gundars EglÝtis Gundars EglÝtis Ivars EglÝtis Ivars EglÝtis Modris EglÝtis Nauris Einiïš Roberts Eižvertiïš Gvidons Elksniïa Irina Elliïš Raivis

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 449 2290 2226 2482 3172 2130 2131 3580 1104 2829 3766 23190 3399 1232 3274 1927 3377 1050 3494 148 539 2574 2252 1248 2252 1248 3513 3798 3711 3711 1537 2641 3100 3702 7 4156 2112 2986 4030 4031 459 1291 2293 3530 3531 1178 1797 3763 3764 4130 4131 784 2064 2063 2000 1874 1046 1841 4159 3614 3703 3812 3115 3116 1084 2738 1037 2673 1678 2788

DerÝguma termiïš 04.02.2015. 04.02.2015. 10.12.2014. 27.01.2016. 25.07.2018. 03.02.2016. 03.02.2016. 25.11.2015. 24.07.2019. 22.03.2017. 22.03.2017. 17.06.2015. 25.09.2019. 21.10.2015. 28.01.2019. 28.01.2019. 24.07.2019. 10.12.2014. 04.02.2015. 23.11.2016. 17.03.2016. 17.03.2016. 11.03.2015. 11.03.2015. 20.03.2019. 20.03.2019. 11.03.2015. 28.06.2017. 20.10.2016. 11.09.2019. 14.04.2016. 14.04.2016. 12.12.2018. 22.09.2016. 12.08.2015. 21.08.2019. 21.08.2019. 06.12.2017. 28.01.2019. 28.01.2019. 24.05.2017. 11.03.2015. 11.03.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 18.05.2015. 18.05.2015. 22.03.2017. 22.03.2017. 24.07.2019. 24.07.2019. 27.06.2018. 24.04.2019. 24.04.2019. 24.07.2019. 14.04.2016. 21.08.2019. 14.03.2018. 11.09.2019. 17.02.2016. 22.09.2016. 28.06.2017. 18.04.2018. 18.04.2018. 22.09.2016. 22.09.2016. 16.06.2016. 16.06.2016. 15.12.2016. 15.12.2016.

Joma 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.4. 2.4.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4.


UzvÃrds, vÃrds Elperis JÃnis Eltermanis TÃlis Emsis Aivars Emsis Aivars Epro Rauls Erbs InÃrs Ðrkšãis MÃrtiïš Ermansons Viktors Ernstsons Gints Etkins MÃris Etkins MÃris Ezernieks Aivars Fadejeva Ludmila Fausts MÃris Fausts MÃris Fedosejevs Aleksandrs Fedotova Nataçja Fedotovs JÃnis Feldmane ElÝna Feldmanis AinÃrs Feldmanis Guntis Feldmanis Guntis Feldmanis MÃris Feldmans ArkÃdijs FilipoviËs Anatolijs FilipoviËs Anatolijs Filipsons Gints Fjodorova Svetlana Fjodorovs Andrejs Fjodorovs Sergejs Fjodorovs Vladimirs Franks Michaels Freibergs Edmunds Freibergs Gints Freibergs JÃnis Freimanis Ivars FrÝdenbergs Guntars Fridmans Imanuils Frolovs Sergejs Fromanis Kaspars Furss Aleksejs GabrÃns Helmuts GabrÃns Helmuts Gabrusenoks RomÃns GÃga JÃnis Gaigals Normunds Gaiãis Gvido Gaile Aija Gailis Agris Gailis Aivars Gailis Atis Gailis Vilnis GaimoviËa Olga

SertifikÃta numurs 3744 3908 3909 173 3040 4052 3857 2844 1056 2044 3273 1642 1643 1642 3617 3455 838 839 838 3185 3125 4046 4162 1718 2394 2395 2395 2394 4074 509 3046 3620 3620 4091 3472 1361 2278 2274 3594 3600 2255 2234 4102 3611 2108 931 930 1119 2261 4129 1244 3458 3459 3680 3024 2913 2557 4056 724 2635 789 3817 50 4058 1516 2539 3476 3477 4166 3175

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 15.12.2016. 16.05.2018. 16.05.2018. 17.03.2016. 14.02.2018. 20.03.2019. 06.12.2017. 23.02.2017. 20.02.2019. 20.02.2019. 16.01.2019. 04.02.2015. 04.02.2015. 16.01.2019. 17.02.2016. 05.11.2014. 16.12.2015. 21.11.2018. 12.12.2018. 26.09.2018. 27.06.2018. 20.03.2019. 11.09.2019. 14.04.2016. 16.09.2015. 16.09.2015. 21.08.2019. 21.08.2019. 24.04.2019. 14.02.2018. 14.02.2018. 17.03.2016. 11.09.2019. 16.05.2019. 05.11.2014. 26.09.2018. 22.04.2015. 22.04.2015. 16.12.2015. 27.01.2016. 04.02.2015. 04.02.2015. 22.05.2019. 17.02.2016. 16.01.2019. 16.01.2019. 16.01.2019. 11.03.2015. 11.03.2015. 24.07.2019. 26.04.2017. 05.11.2014. 05.11.2014. 18.08.2016. 14.02.2018. 23.08.2017. 14.02.2018. 20.03.2019. 12.05.2016. 12.05.2016. 14.07.2016. 26.07.2017. 11.03.2015. 20.03.2019. 16.06.2016. 16.06.2016. 10.12.2014. 10.12.2014. 11.09.2019. 22.08.2018.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.7. 2.2.5. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.6. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3.

GaimoviËs Vladimirs Gajevskis VjaËeslavs Galanovs Igors Galkina Anna GalvÃns JÃnis Ganuško Rihards Garais MÃris Garders Andrejs Gasjuls LeonÝds GasparoviËs VjaËeslavs Gaudiešius Alfonsas GÃznere SarmÝte Gebauers Armands Gebauers Rolands Geikins Aleksandrs Gerasimovs Oçegs Gertsons MÃris Gibners KÃrlis Gimbutis Arnis Girniuss Andris GladušËenko KonstantÝns Glazers LeonÝds Glazunovs Mihails Gluhovcevs Anatolijs Gnusarevs Oçegs Gïedina Jeçena Golde Imants Golomidova Anna Goçevs Anatolijs GomanËenko Marina Gordins Vladislavs Gorodecka Dace Gorodecka DiÃna Gradovskis Aldis GrÃmatiïš Austris GrÃmatnieks KÃrlis GrÃpÑna Baiba Grass-Kuziks Heinrihs Grauds TÃlis Andrejs Grava Raimonds Grava Tatjana GreËenkova Tatjana GreËuha Aleksandrs Greãis Aldis

Gribanovs Jurijs Gridnevs Artjoms Grieãers Raimonds

SertifikÃta numurs 586 2700 2400 3904 3905 1942 2964 2035 2034 3567 2017 2779 332 1958 3346 4022 2271 2270 242 2514 4047 2350 3676 2193 1120 2662 1737 2995 1828 3375 1853 3636 2091 1550 2523 2390 1325 2669 861 3623 3624 2331 2484 2485 1414 3043 1875 176 2584 2213 2229 2529 3474 3541 1693 2778 1671 3733 612 3001 168 3957 1623 2831 3810 3811 2870 3956 978

DerÝguma termiïš 22.08.2018. 16.06.2016. 12.08.2015. 16.05.2018. 16.05.2018. 24.10.2018. 04.10.2017. 12.12.2018. 12.12.2018. 21.10.2015. 20.03.2019. 23.11.2016. 23.11.2016. 12.12.2018. 24.07.2019. 28.01.2019. 04.02.2015. 04.02.2015. 27.01.2016. 27.01.2016. 20.03.2019. 04.02.2015. 14.07.2016. 26.06.2019. 26.06.2019. 16.06.2016. 24.05.2017. 10.01.2018. 27.01.2016. 21.08.2019. 14.04.2016. 14.04.2016. 14.04.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 16.06.2016. 16.06.2016. 16.01.2019. 17.03.2016. 17.03.2016. 22.04.2015. 27.01.2016. 27.01.2016. 21.10.2015. 14.02.2018. 14.02.2018. 16.06.2016. 14.04.2016. 11.09.2019. 10.12.2014. 17.03.2016. 21.11.2018. 18.05.2015. 08.11.2017. 23.11.2016. 23.11.2016. 15.12.2016. 24.10.2018. 10.01.2018. 12.05.2016. 24.10.2018. 28.06.2017. 28.06.2017. 28.06.2017. 28.06.2017. 24.05.2017. 24.10.2018. 20.03.2019.

Joma 2.4.3. 2.4.6. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.6.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

113


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds GrietÑns Raimonds

GrietÑns Sandijs Grieze Edgars Grigorjevs Aleksejs Grigorjevs Dmitrijs Grigorjevs Jurijs Grigorjevs Sergejs Grigorjevs Vladimirs GrÝnbergs Kaspars

GrÝnbergs Nauris Grinbergs Normunds GrÝnfelds Aldis GrÝnhofs Rolands GrÝnpauks JÃnis GrÝnšteins Arnis Griïoks Andrejs Grishin Victor GrišÃns JÃnis GrÝvnieks Dzintars Grjaznihs Dmitrijs Grohovska Jeçena Grospiïš JÃnis Grĉbe Úirts

Gruntmanis JÃnis Gruntmanis Kalvis GruškeviËa Kamila Gubina TamÃra Gubins Aleksandrs Gubins Jurijs Gudelis Gvido Guãis Modris Guçeckis LeonÝds Guçko Andrejs Gumiçevs Sergejs

Gumiçovs Aleksandrs

Gumiçovs VitÃlijs Gumiçovs VitÃlijs Gundareva NatÃlija Guruli Georgijs Gusakovs Viktors Gusevs GenÃdijs Gustovskis Andrejs

114

SertifikÃta numurs 2101 3413 2100 2118 3018 4107 4108 4085 4086 2363 71 2680 2681 1091 477 3129 3017 3095 3146 3368 3367 200 1947 2227 67 2368 4134 4135 1343 2233 2001 3796 271 3875 3317 1302 1200 959 1986 958 1985 4055 3816 3710 703 2411 135 1194 2244 2094 246 3191 3166 1063 2357 1723 1062 1725 1060 2322 1061 1726 2358 1727 3343 1568 795 2430 2379 783 762

DerÝguma termiïš 26.06.2019. 26.06.2019. 26.06.2019. 26.06.2019. 10.01.2018. 22.05.2019. 22.05.2019. 24.04.2019. 24.04.2019. 12.08.2015. 12.08.2015. 27.06.2018. 27.06.2018. 21.10.2015. 18.05.2015. 06.12.2017. 06.12.2017. 10.01.2018. 10.01.2018. 22.05.2019. 22.05.2019. 21.11.2018. 21.11.2018. 25.11.2015. 12.08.2015. 12.08.2015. 24.07.2019. 24.07.2019. 25.11.2015. 10.12.2014. 24.04.2019. 28.06.2017. 14.07.2016. 14.02.2018. 27.06.2018. 27.06.2018. 18.05.2015. 16.01.2019. 16.01.2019. 16.01.2019. 16.01.2019. 20.03.2019. 26.07.2017. 22.09.2016. 14.02.2018. 16.09.2015. 17.03.2016. 10.12.2014. 10.12.2014. 16.09.2015. 20.10.2016. 26.09.2018. 26.09.2018. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 24.07.2019. 17.02.2016. 27.06.2018. 14.04.2016. 17.06.2015. 27.06.2018. 18.08.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.6. 2.2.4. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.7. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.7. 2.2.2. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4.

Gĉtmainis Egons Gĉtmanis DinÃrs Gvozdeckis VjaËeslavs Gvozds Armands Úelzis Ðriks ÚeïÛergailis Modris Úigulis Andis Úinis Aivars Habibulina Svetlana Hagins Sauls Haritonovs Vladimirs Haruta Oçegs Heinrihsons Arnis Hlusovs Oçegs Hmarževska Irina Hmiçevskis Zigmunds Hodakels Vladimirs HodotoviËa NatÃlija Horomeckis Aleksandrs Hrabrovs Andrejs Ieviïa Daina Ieviïš Miks Igaunis Guntars Igaunis Ilgonis Igaunis Ilgonis Igaunis Kaspars IgnatoviËs Andrejs IgnatoviËs Viktors Ikaunieks JÃnis Ilarionovs Igors Içjašenko Vladimirs IndÃns-Pudulis Oskars IndrÃns Raimonds IndrÃns Raimonds IngaËova Jeçena Iïušins Aleksandrs Isajenko Nikolajs Isajevs Igors Isupova TamÃra Ivancovs Dmitrijs Ivanova Tatjana Ivanovs Aleksejs Ivanovs Andrejs Ivanovs Dmitrijs Ivanovs Nikolajs Ivanovs Nikolajs Ivanovs Sergejs Ivanovs Vasilijs

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 2441 3509 610 3123 3122 1573 2840 263 2806 3637 3634 3038 1487 2260 2259 2098 2097 2783 2877 1733 3896 750 2284 321 109 1660 3743 3750 3940 3941 2585 3960 4003 4004 2828 2827 3508 3140 3802 3803 4110 3059 1862 2238 3475 2364 3219 3218 1619 2103 3851 3903 4095 2505 2701 356 2676 4042 4043 1370 3387 3996 4128 3659 2386 97 3970 3102 1704 3359

DerÝguma termiïš 16.06.2016. 11.03.2015. 17.03.2016. 18.04.2018. 18.04.2018. 16.06.2016. 22.03.2017. 22.03.2017. 28.06.2017. 14.04.2016. 17.03.2016. 14.02.2018. 17.02.2016. 04.02.2015. 11.03.2015. 20.03.2019. 20.03.2019. 23.11.2016. 24.05.2017. 24.05.2017. 18.04.2018. 14.03.2018. 18.05.2015. 18.05.2015. 18.08.2016. 16.06.2016. 26.01.2017. 26.01.2017. 22.08.2018. 22.08.2018. 17.03.2016. 24.10.2018. 12.12.2018. 12.12.2018. 22.03.2017. 28.06.2017. 11.03.2015. 25.07.2018. 28.06.2017. 28.06.2017. 22.05.2019. 26.09.2018. 26.09.2018. 10.12.2014. 10.12.2014. 17.06.2015. 24.10.2018. 24.10.2018. 26.06.2019. 26.06.2019. 08.11.2017. 16.05.2018. 22.05.2019. 04.10.2017. 14.04.2016. 16.06.2016. 16.06.2016. 20.02.2019. 20.02.2019. 17.02.2016. 21.08.2019. 12.12.2018. 24.07.2019. 16.06.2016. 25.11.2015. 17.03.2016. 24.10.2018. 18.04.2018. 26.06.2019. 26.06.2019.

Joma 2.4.6. 2.2.2. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4.


UzvÃrds, vÃrds Ivanovs Viktors Ivanovskis Roberts Ivaškovs Aleksandrs Ivçevs Sergejs Jablokovs Nikolajs Jacuks GenÃdijs Jacuks GenÃdijs Jacuks Nikolajs JaËiËenko ValÑrijs JakimoviËa Irina Jakimovs Kristaps Jakimovs Nikolajs JÃkobsone RenÃta JÃkobsons Arnis JÃkobsons Arnis JÃkobsons Rihards JÃkobsons Rihards JÃkobsons VoldemÃrs Jakovçevs Aleksandrs Jakovçevs Sergejs Jakovçevs Viktors Jakovçevs Viktors JanËevskis Dzintars Janišs Justs Jankovskis Dainis

JanoviËs JÃnis Jansone SarmÝte MudÝte Jansons JÃnis Jansons JÃnis Jansons Uldis Janvars MÃrtiïš JaseviËs Sandis JaskiçeviËs VitÃlijs Jastržemskis Antons Jaudzems Gints Jaunsleinis GunÃrs JÑËis Ilgonis JÑËis Ilgonis JÑËis IlmÃrs Jefanovs Jurijs Jefremovs Jurijs Jegermanis KÃrlis TÃlrÝts Jegorova Larisa JÑkabsons JÃnis JÑkabsons JÃnis

SertifikÃta numurs 2972 2422 3262 3869 3870 1800 3642 3516 1995 912 3383 3384 4066 663 942 1817 4174 4118 426 1145 438 2659 342 2360 342 2360 2659 1411 341 2817 2067 3321 1913 3142 1362 3400 2151 4126 1847 2528 2654 2730 2883 3653 1503 89 2993 4065 3042 2822 3271 3572 3583 2022 1044 3261 3678 3687 204 2572 867 2794 3452 3451 2125 1656 78 203 1383 2421 1383 2421

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 18.04.2018. 14.07.2016. 16.01.2019. 10.01.2018. 10.01.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 22.04.2015. 12.12.2018. 12.12.2018. 20.03.2019. 20.03.2019. 24.04.2019. 28.01.2019. 28.01.2019. 04.10.2017. 25.09.2019. 26.06.2019. 04.10.2017. 04.10.2017. 21.08.2019. 12.05.2016. 18.05.2015. 18.05.2015. 22.05.2019. 22.05.2019. 26.06.2019. 25.11.2015. 17.02.2016. 22.03.2017. 20.03.2019. 20.03.2019. 25.07.2018. 25.07.2018. 16.09.2015. 14.08.2019. 14.08.2019. 24.07.2019. 17.02.2016. 20.04.2016. 17.02.2016. 16.06.2016. 12.05.2016. 12.05.2016. 21.11.2018. 21.10.2015. 10.01.2018. 20.03.2019. 16.05.2018. 22.03.2017. 28.01.2019. 21.10.2015. 25.11.2015. 21.11.2018. 21.11.2018. 12.12.2018. 14.07.2016. 18.08.2016. 17.03.2016. 17.03.2016. 24.10.2018. 15.12.2016. 21.11.2018. 21.11.2018. 22.05.2019. 22.05.2019. 18.05.2015. 17.02.2016. 21.10.2015. 21.10.2015. 16.01.2019. 16.01.2019.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3.

Jelinskis Aleksandrs Jeçeckis Anatolijs Jenerts JÃnis JeriËevs Jevgeïijs Jerigins Aleksandrs Jesse Jevgenijs Jevdasins Igors Joksts AinÃrs JonÃns Ivars Judincevs Dmitrijs Judincevs Dmitrijs Judko JÃnis Judko JÃnis JugÃne Dace Juhna Viktors JurÃne Maija Jurdžs MÃris Jure NatÃlija JurÑviËs MÃris Jurjevs Boriss Jurãis Aldis Jurševskis MÃris Kabakovs Vladimirs KabutaviËa SarmÝte KaËevskis MÃrtiïš Kairis Normunds Kalamažnikovs Anatolijs KalÑjs Raimonds KÃlis Aivars Kalituha Ruslans Kalmikovs Vadims Kalnenieks Ralfs Kalniïš Andris Kalniïš Andris Kalniïš Andris Kalniïš Andris Kalniïš Guntis Kalniïš Ivars Kalniïš Viktors Kalniïš VitÃlijs Kalpaks Andris Kaltenieks Viesturs KalvÃne RudÝte KalvÃns MÃris Kaçiïins Jurijs Kaçãis Aivars Kaçva MÃrtiïš Kamals Vilnis

Kamjaks Mihails Kamoliïš Valdis Kampuss Laimonis

SertifikÃta numurs 3760 354 1770 376 954 648 1987 3827 3103 3104 2861 4113 3558 3978 4104 3973 1719 2513 1751 2885 1905 1237 2285 4163 4164 3546 286 3934 3800 3828 2922 416 3069 1878 3234 3929 3930 3736 3737 3028 2630 3726 3252 4050 4109 3695 3597 3598 3717 3272 2670 2704 1347 2224 3824 1152 320 2636 3079 4017 4018 2542 2543 179 2629 210 2697 2280 1245 1525

DerÝguma termiïš 23.02.2017. 17.06.2015. 12.08.2015. 18.08.2016. 16.01.2019. 18.04.2018. 16.01.2019. 23.08.2017. 18.04.2018. 18.04.2018. 28.06.2017. 26.06.2019. 16.09.2015. 21.11.2018. 22.05.2019. 24.10.2018. 27.01.2016. 27.01.2016. 24.05.2017. 24.05.2017. 16.05.2018. 04.02.2015. 04.02.2015. 11.09.2019. 11.09.2019. 17.06.2015. 18.08.2016. 25.07.2018. 28.06.2017. 23.08.2017. 26.07.2017. 26.07.2017. 14.02.2018. 14.02.2018. 21.11.2018. 27.06.2018. 27.06.2018. 15.12.2016. 15.12.2016. 14.03.2018. 17.03.2016. 23.11.2016. 24.10.2018. 20.03.2019. 22.05.2019. 18.08.2016. 16.12.2015. 16.12.2015. 23.11.2016. 28.01.2019. 16.06.2016. 14.07.2016. 25.11.2015. 11.03.2015. 26.07.2017. 16.06.2016. 12.05.2016. 12.05.2016. 14.03.2018. 16.01.2019. 16.01.2019. 17.03.2016. 17.03.2016. 17.03.2016. 12.05.2016. 16.06.2016. 16.06.2016. 11.03.2015. 11.03.2015. 25.11.2015.

Joma 2.4.7. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

115


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds Kantiševs Vilnis Kanuševskis GunÃrs Kaïeps Andris Kaïeps Andris KÃrkliïs AinÃrs KÃrkliïš Agris KÃrkliïš Kaspars KarlÃns Vladislavs Karlaps Ilgvars Karlaps JÃnis Karlevica Aija Karlsons AinÃrs Karmiševs Ruslans Karps PÃvels Karss Juris Karss Juris Kasadžikovs VasÝlijs Kasakovskis Aldis Kasatkina Irina Kaskla Kaupo KasperoviËa ElÝna Kassalietis Juris KatkeviËs Valerijs Kaufmanis MÃris

Kaužens EmÝls Kazaka Natalja Kazaks Svjatoslavs Kazaks Vasilijs Kazins Jevgenijs Keiselis JÃnis Keža Remigijus Kidanovs Dmitrijs Kilgasts Boçeslavs Kinsfatore Irina Kirillovs Andrejs Kiseçovs Eduards Kiseçovs Jevgenijs Kislijs Valerijs Klaks-Kleins Uldis Klapers Agris Klapers Úirts Patriks Klaviers Kaspars Kleimenovs KonstantÝns Kleimenovs KonstantÝns Kleinbergs Reinis Kleins Agris KlÑtnieks Gatis KlÑtnieks Gatis Klidziïš Artĉrs

116

SertifikÃta numurs 2458 2892 2281 225 152 567 2781 2780 975 2025 1629 769 2242 888 2668 142 4060 3679 3773 338 3855 4100 3406 3230 3229 111 3898 3249 1956 3263 615 3548 523 2329 2340 2198 3906 1027 559 560 3290 3289 3894 3841 128 1176 2370 2369 92 1134 949 2367 2366 2432 2433 3423 4170 3962 2053 2052 2732 4011 547 2879 1775 1002 2748 2854 3573 3574 3658

DerÝguma termiïš 27.01.2016. 28.06.2017. 11.03.2015. 11.03.2015. 21.11.2018. 21.11.2018. 26.01.2017. 20.10.2016. 24.04.2019. 24.04.2019. 18.08.2016. 16.01.2019. 16.01.2019. 20.02.2019. 18.08.2016. 25.11.2015. 20.03.2019. 18.08.2016. 22.03.2017. 22.09.2016. 06.12.2017. 22.05.2019. 14.08.2019. 26.09.2018. 26.09.2018. 21.10.2015. 18.04.2018. 21.11.2018. 12.12.2018. 12.12.2018. 17.06.2015. 17.06.2015. 28.06.2017. 17.06.2015. 17.06.2015. 17.03.2016. 16.05.2018. 24.05.2017. 08.11.2017. 08.11.2017. 28.01.2019. 28.01.2019. 18.04.2018. 04.10.2017. 25.11.2015. 25.07.2018. 12.08.2015. 12.08.2015. 25.11.2015. 10.12.2014. 20.02.2019. 16.09.2015. 16.09.2015. 25.11.2015. 25.11.2015. 21.08.2019. 25.09.2019. 24.10.2018. 28.01.2019. 28.01.2019. 08.11.2017. 16.01.2019. 24.05.2017. 24.05.2017. 24.05.2017. 05.11.2014. 22.09.2016. 22.03.2017. 21.10.2015. 21.10.2015. 16.06.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.7. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3.

Kliedere Ilva Klipov Alexander KlÝve Guntis Kluburs Aldis Kluburs Aldis Klucis Kaspars Klĉga EdvÝns Kçaviïš Gints

Kçaviïš Vilnis Kçaviïš Vilnis Kçaviïš VoldemÃrs Kçimitenko Sergejs KçimoviËa Jeçena KçimoviËa NatÃlija KçuËics ValentÝns KçuËics ValÑrijs Kmins Andris Kobeçeva Anžela Kobenko Jeçena Kocers Uldis Kociïš JÃnis Kokins Andrejs KoklaËovs Roberts Kokšarova Tatjana Komarovs Sergejs Komsjukovs Aleksandrs KonËevskis Vladimirs Kondrašovs Aleksejs Kononovs Juris Konovko Jurijs Konuškina NatÃlija Koposovs Aleksandrs KornaËs Uldis Koroçova Ligita Korotkova ValentÝna Korotkovs Vadims Korps Juris Korps Viktors Korzïikovs Vladislavs Kosinska Viktorija Kosolapova NatÃlija Kosovs Aleksandrs Kostojevs Ashabs Kotina NatÃlija Kotçiks Staïislavs Kovals ArkÃdijs Kovaçevskis Vaclavs Kovaçovs Igors Kovšels Juris Kozirevs JÃnis Kozlovs Mihails

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 2461 2195 32 3151 2128 2474 3684 3685 2210 1126 2211 1093 1281 2407 1309 1585 3882 3931 1374 2219 2865 1011 4023 3535 1263 3836 3495 3496 1301 2337 467 2311 1369 1700 2797 4049 3667 2273 2289 2532 2533 3895 2185 1692 3478 972 1893 2537 106 2841 264 2225 1679 3228 325 3661 2071 62 2722 2723 3269 3268 1583 2648 3641 2652 2653 4093 3443 3442

DerÝguma termiïš 17.02.2016. 24.07.2019. 22.04.2015. 25.07.2018. 22.05.2019. 17.03.2016. 18.08.2016. 18.08.2016. 10.12.2014. 10.12.2014. 10.12.2014. 10.12.2014. 18.05.2015. 16.09.2015. 27.06.2018. 14.03.2018. 14.03.2018. 25.07.2018. 04.10.2017. 10.12.2014. 26.04.2017. 24.05.2017. 28.01.2019. 18.05.2015. 04.10.2017. 04.10.2017. 04.02.2015. 04.02.2015. 26.07.2017. 26.07.2017. 12.08.2015. 12.08.2015. 26.01.2017. 26.01.2017. 26.01.2017. 20.03.2019. 16.06.2016. 11.03.2015. 11.03.2015. 19.04.2016. 20.04.2016. 18.04.2018. 14.04.2016. 14.03.2018. 10.12.2014. 20.02.2019. 14.07.2016. 17.03.2016. 23.11.2016. 22.03.2017. 22.03.2017. 25.11.2015. 12.08.2015. 16.01.2019. 16.06.2016. 16.06.2016. 24.07.2019. 22.04.2015. 14.07.2016. 14.07.2016. 10.03.2019. 10.03.2019. 12.05.2016. 12.05.2016. 14.04.2016. 16.06.2016. 16.06.2016. 22.05.2019. 25.09.2019. 25.09.2019.

Joma 2.2.2. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.5. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.7. 2.2.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.6. 2.4.7. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.7. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.7. 2.2.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3.


UzvÃrds, vÃrds Kozlovs Sergejs Kozuliïš Juris Krasjukovs Igors Krasovs Aleksandrs Krastiïš Juris Krastiïš MÃris Krastiïš MÃris Krauze Anita Kravalis Roberts KreËetova Olga Krepšs GunÃrs Krepšs GunÃrs KrÑsliïš MÃris Krestins Aleksejs Krestins Aleksejs KriËevskis Vladimirs KrÝgers Gints Krilovs Nikolajs KrišÃns Uldis Krivcovs Arvis Krivicka Jeçena KrÝviïš Ivars Krivonosovs Dmitrijs KrivoruËko Grigorijs Kronbergs Andris Krovackis Vladimirs Krugleïa Ivans Kruks Deniss Krĉmalis Aivars Krĉmiïa Anita Krĉmiïa Daiga Krĉmiïa Daiga Krĉmiïa Jĉlija Krĉmiïš Aivars Krutikovs PÃvels Kudiïš Juris KukjÃns Vladimirs Kĉla Gundars Kulda Sergejs KĉlÝtis Vitauts Kuçešovs Igors Kuçešovs Jurijs Kuçikova Ilona Kuçikovs Aleksandrs Kuçikovskis JÃnis Kuïicka Margarita KupËs MÃris Kuplovs-Oginskis Jurijs Kuprijanovs Sergejs Kupšis Imants Kupšis Normunds Kupšis Normunds

SertifikÃta numurs 1589 2613 4024 3169 3170 2793 844 1918 3473 1824 86 2587 1174 1756 1555 349 1423 1946 2666 2837 2835 2162 3698 4012 4013 3159 2961 2982 2580 381 2349 1344 1015 1833 3912 3913 3627 3628 3876 3946 3982 3838 2190 2191 1484 4028 4029 1941 1940 2838 1720 2677 1909 3755 3756 2143 219 2575 1220 2030 3867 1439 777 1799 2785 3462 1836 3135 1183 2965

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 12.05.2016. 12.05.2016. 28.01.2019. 16.05.2018. 16.05.2018. 23.11.2016. 24.10.2018. 24.10.2018. 10.12.2014. 04.10.2017. 17.02.2016. 17.03.2016. 14.02.2018. 04.10.2017. 24.07.2019. 22.09.2016. 16.09.2015. 21.11.2018. 18.04.2018. 24.05.2017. 24.05.2017. 14.08.2019. 18.08.2016. 16.01.2019. 16.01.2019. 25.07.2018. 04.10.2017. 08.11.2017. 14.07.2016. 18.05.2015. 18.05.2015. 16.12.2015. 21.08.2019. 18.05.2015. 16.05.2018. 16.05.2018. 17.03.2016. 17.03.2016. 14.02.2018. 26.09.2018. 21.11.2018. 04.10.2017. 21.08.2019. 21.08.2019. 17.02.2016. 28.01.2019. 28.01.2019. 28.01.2019. 28.01.2019. 23.02.2017. 23.02.2017. 22.03.2017. 22.03.2017. 23.02.2017. 23.02.2017. 24.05.2017. 17.03.2016. 17.03.2016. 04.02.2015. 20.02.2019. 10.01.2018. 25.11.2015. 25.07.2018. 16.09.2015. 20.10.2016. 05.11.2014. 21.11.2018. 21.11.2018. 16.06.2016. 18.04.2018.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.5. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.6. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.5. 2.2.5. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4.

Kupšis Normunds Kurcišs JÃnis Kurmeçovs Sergejs Kurpelis VitÃlijs KuršÝtis Juris Kustikovs Jurijs Kušta Petro Kuzenko Oçegs Kuzmina Gaçina Kuzmina Tatjana Kuzmins Andris Kuzmins GenÃdijs Kuzmins Vasilijs Kuzïecova Irina Kuzïecova Stella Kuzïecovs Anatolijs Kuzïecovs Andrejs Kuzïecovs ArkÃdijs Kuzïecovs Sergejs Kuzurmane Larisa Kviesis Egils âauãis Andris âÑniïš UÛis âergalvis KÃrlis âÑrpe Marika âezberis Didzis âigurs JÃnis âigurs Juris

âigurs Juris âigurs Juris âiksis Ivars LÃcis Edgars LÃËaunieks Andrejs Lagzdiïš Gints LaicÃns Juris LaicÃns Juris LaizÃne Inese LaizÃns JÃnis Laka Gatis Lanka Andris Lankups Edgars Lankups Edgars Lapinska Jeçena Lapiïš UÛis Lapkovskis Felikss Lapsiïa Sandra Lapšins Sergejs Larionova Olga Larionovs Arvis Larionovs Vladimirs

SertifikÃta numurs 1183 945 1330 3752 3570 1827 3057 405 2276 4185 421 3390 3008 3041 1783 2932 2450 3582 1710 3693 221 2028 2345 870 1319 1649 165 1570 2771 2142 3233 3232 3241 3226 3994 1146 1189 40 3655 3670 3045 40 3207 799 3497 3371 2800 2801 1845 4168 1195 2243 1190 1221 3105 3106 2409 4167 2663 3660 1744 2203 654 2526 3771 3457 3645 3786 3787 561

DerÝguma termiïš 28.01.2019. 15.12.2016. 16.09.2015. 23.02.2017. 21.10.2015. 18.04.2018. 18.04.2018. 17.06.2015. 17.06.2015. 25.09.2019. 23.02.2017. 24.07.2019. 10.01.2018. 18.04.2018. 23.08.2017. 23.08.2017. 25.11.2015. 25.11.2015. 26.04.2017. 18.08.2016. 28.01.2019. 28.01.2019. 14.04.2016. 22.05.2019. 18.05.2015. 16.06.2016. 12.05.2016. 20.10.2016. 20.10.2016. 14.08.2019. 24.10.2018. 24.10.2018. 24.10.2018. 21.11.2018. 12.12.2018. 05.11.2014. 25.11.2015. 05.11.2014. 16.06.2016. 14.07.2016. 14.02.2018. 25.09.2019. 26.09.2018. 26.09.2018. 04.02.2015. 24.07.2019. 10.01.2018. 10.01.2018. 14.02.2018. 25.09.2019. 10.12.2014. 10.12.2014. 10.12.2014. 12.12.2018. 18.04.2018. 18.04.2018. 21.10.2015. 25.09.2019. 16.06.2016. 16.06.2016. 05.11.2014. 05.11.2014. 04.02.2015. 17.03.2016. 22.03.2017. 05.11.2014. 20.04.2016. 26.04.2017. 26.04.2017. 10.12.2014.

Joma 2.4.6. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.4. 2.4.5. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.6.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

117


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds Larionovs Vladimirs Lasinskis Sergejs Lasis Juris Lastovskis Aleksandrs Latĉns Sandis Laube InÃra Laugalis Atis

Lauks JÃnis Laurenovs Ðriks Lauskis Dzintars Lavrenovs Aleksejs Lazarevs Valerijs Lazda MudÝte Lazdiïš Edgars Lediïš Ivars Leduskukaine ElÝna Leduskukaine ElÝna Lehtls UÛis LeitÃns JÃnis Leite Inta Leite Inta Leja Maija Leja Uldis LesÝtis Mikus Lešinska Ðrika Lešinskis Arturs Liberts Boriss Liberts Boriss Liberts Rĉdolfs Libkovska Ilze Libkovskis JÃnis LÝdacis Arnis Lielvalodis Andris Lielvalodis Andris Liepa JÃnis Liepa MÃris Liepiïa Evija Liepiïa Irisa Liepiïš Egils Liepiïš Gatis Liepiïš MÃris Lindemane Inga Liniïš Aigars Lipinieks Ðvalds Lipsts Viesturs LipšÃns Antons Lisenko Aleksandrs Anfirs Lisikovs Anatolijs LivËÃns JÃnis Lizdiïš Mareks Lobanovs Valerijs Logašova Olga Loginova Tatjana Loginova Tatjana Lomova Svetlana

118

SertifikÃta numurs 562 1416 1141 3585 3418 920 3470 3471 3469 3468 1265 3761 1512 2538 2374 2373 3633 1181 1520 2568 2602 1802 1802 3552 3553 3111 714 3534 3534 3314 3625 2992 3506 1430 1732 125 3666 1143 3295 149 1290 4121 3844 3862 3831 4098 4127 1885 3547 115 115 3397 2939 87 2892 2957 1586 3197 3556 3566 3910 2873 3565 2102 3448 159 127 390 2376

DerÝguma termiïš 06.12.2017. 21.10.2015. 10.12.2014. 25.11.2015. 22.05.2019. 04.10.2017. 25.09.2019. 25.09.2019. 25.09.2019. 25.09.2019. 22.04.2015. 22.03.2017. 17.02.2016. 17.02.2016. 12.08.2015. 12.08.2015. 17.03.2016. 27.06.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 14.02.2018. 27.01.2016. 28.01.2019. 12.08.2015. 12.08.2015. 18.04.2018. 18.04.2018. 18.05.2015. 12.12.2018. 12.12.2018. 17.03.2016. 10.01.2018. 11.03.2015. 12.08.2015. 04.10.2017. 04.10.2017. 16.06.2016. 04.10.2017. 12.12.2018. 17.02.2016. 11.03.2015. 26.06.2019. 04.10.2017. 10.01.2018. 23.08.2017. 22.05.2019. 24.07.2019. 18.04.2018. 17.06.2015. 27.01.2016. 10.12.2014. 14.08.2019. 08.11.2017. 17.03.2016. 22.03.2017. 04.10.2017. 22.09.2016. 26.09.2018. 12.08.2015. 16.09.2015. 16.05.2018. 26.04.2017. 16.09.2015. 22.05.2019. 05.11.2014. 17.02.2016. 21.10.2015. 16.05.2018. 27.01.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.2.5. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.5. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3.

Loors Eduards Lopatenoka Irina Lopatenoka Irina Losevs JevgÑnijs Loze Andrejs Lukašenoks Fjodors Lukjaïeca Inna Lukjaïecs Aleksandrs Lundbergs Ðriks Lupans Maksims Lurje Jevgenijs Lĉsis Kaspars LušËiks Aleksandrs Lutohins Savelijs æepihins Deniss æešËovs Igors æoçÃns Oskars MaceikeviËs AinÃrs Magidas Artĉrs Magidas Boriss Mahajevs Denis MaizÝtis VitÃlijs Makarovs Romans Maksimovs MÃris Maksimovs Nikolajs Maksimovs Vladimirs Maãevics MÃris Maligins JÃnis Malnacis Andis Maçceva æubova Maçceva æubova Maçikovs Genadijs Maçina Rostislavs Maçina Rostislavs Maçinovska Larisa Maçinovskis Aleksandrs Maçins Guntars MaraËkovska Ieva Marauskis Guntars Marauskis Guntars MarËuks Aleksandrs Markevics Ansis MarkeviËs Vladimirs Markianovs Nikolajs Markovs Nikolajs MartukÃns Guntis Matisons JÃnis Matlahovs JevgÑnijs Matrozis Alvis Mats JÃnis MatuseviËs Jolants

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 684 1459 4117 3483 99 4143 2975 45 3204 3203 2137 3823 1652 3194 4178 4179 220 2509 4057 3332 2905 2471 3975 3974 3692 4076 4082 4083 4090 2473 1413 1798 3952 708 2882 4165 2872 1103 2614 2615 1528 1779 1650 4020 3414 2410 3424 3500 3501 3501 3500 3992 3098 3099 1793 1996 1997 1963 2605 1716 1546 2753 4080 3089 3088 573 284 1665 2930

DerÝguma termiïš 14.07.2016. 14.04.2016. 26.06.2019. 28.01.2019. 27.01.2016. 24.07.2019. 08.11.2017. 04.02.2015. 26.09.2018. 26.09.2018. 26.07.2017. 26.07.2017. 14.07.2016. 27.06.2018. 25.09.2019. 25.09.2019. 17.03.2016. 17.03.2016. 20.03.2019. 24.04.2019. 17.03.2016. 16.12.2015. 21.11.2018. 21.11.2018. 18.08.2016. 24.04.2019. 24.04.2019. 24.04.2019. 24.04.2019. 16.06.2016. 21.10.2015. 12.08.2015. 26.09.2018. 26.07.2017. 26.07.2017. 11.09.2019. 23.08.2017. 24.07.2019. 14.04.2016. 14.04.2016. 17.03.2016. 14.03.2018. 16.06.2016. 16.01.2019. 16.01.2019. 21.10.2015. 11.09.2019. 04.02.2015. 04.02.2015. 16.01.2019. 16.01.2019. 12.12.2018. 20.02.2019. 20.02.2019. 20.02.2019. 16.01.2019. 16.01.2019. 24.10.2018. 14.04.2016. 18.05.2015. 22.09.2016. 22.09.2016. 24.04.2019. 27.06.2018. 27.06.2018. 27.06.2018. 14.02.2018. 08.11.2017. 08.11.2017.

Joma 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.7. 2.2.6. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.5. 2.2.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2.


UzvÃrds, vÃrds MatuseviËs Jolants

Matvejeva ValentÝna Matvejevs Aleksandrs Matvejevs Vladimirs Matvejevs Vladimirs Matvejs UÛis Mauls Edmunds Mažulis Andris Medne Ilona Medne Ilona Medovikovs Oçegs Medvedeva Gaçina Medvids Juris Meiere Ilva MeikulÃns Arnis MeirÃne Inga MeirÃns Oskars Mekšs Raimonds Melderis Raitis Melecis Jurijs Melioranskis ValÑrijs Melks Ðriks Melks Ðriks Melks Ðriks Melnis Verners Meçcers Rafails Meçihovs Valerijs Meçãerts Andris Meçãis Dzintars Meçïikovs Romans Meçïiks Romans Mencis Armands Menkovskis Raimonds MeïÛelis Herberts Mežeckis Jurijs Mežsarga Jana MežvÑvers Edgars Mežzaãis MÃris MiËenis Egils MiËurins ValentÝns Mietulis Kristaps MiezÝte Vija MiežubrÃlis Andris MiglÃns Georgijs Mihailova Julija Mihailovs Igors Mihailovs Pjotrs Mihailovs VjaËeslavs Mihnovecs Vladimirs MihïeviËa Leokadija MikÃzis JÃnis Mikuçenko Nadežda

SertifikÃta numurs 1471 4105 4106 4125 653 3510 1613 2530 2954 2981 3306 1791 760 1138 1217 1821 2970 2962 113 3528 3529 4001 4009 2564 4019 3389 765 3612 1230 3696 2168 485 2859 3603 2971 3213 2867 2866 43 3058 2154 3801 3505 3505 2715 2716 4183 837 836 2874 3604 3398 3607 33 3899 3900 4120 1412 3561 944 3706 3690 3691 2172 1670 778 2938 3275 3677 3278

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 24.04.2019. 22.05.2019. 22.05.2019. 26.06.2019. 04.02.2015. 11.03.2015. 17.02.2016. 17.02.2016. 04.10.2017. 08.11.2017. 20.02.2019. 12.08.2015. 16.06.2016. 28.06.2017. 10.12.2014. 04.10.2017. 04.10.2017. 04.10.2017. 21.10.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 12.12.2018. 16.01.2019. 16.01.2019. 16.01.2019. 26.06.2019. 21.08.2019. 17.02.2016. 12.08.2015. 18.08.2016. 14.08.2019. 22.03.2017. 22.03.2017. 27.01.2016. 08.11.2017. 21.11.2018. 24.05.2017. 24.05.2017. 16.05.2018. 27.06.2018. 14.08.2019. 28.06.2017. 25.09.2019. 11.03.2015. 14.07.2016. 14.07.2016. 25.09.2019. 24.10.2018. 24.10.2018. 26.04.2017. 27.01.2016. 14.08.2019. 27.01.2016. 04.02.2015. 18.04.2018. 18.04.2018. 26.06.2019. 21.10.2015. 16.09.2015. 28.06.2017. 22.09.2016. 18.08.2016. 18.08.2016. 05.11.2014. 05.11.2014. 18.08.2016. 24.10.2018. 12.12.2018. 14.07.2016. 28.01.2019.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.2.

MikuçiËa Natalja MikuçiËa Nataçja Miãelsons Andris Miãelsons Artĉrs Miãelsons Artĉrs Mileškins Igors Miltiïš OjÃrs Milts Juris Minajevs VasÝlijs Minakovs Igors MincÃns Mikus MinËenko Osvalds MinËenko Osvalds Minochkin Anatoly MinoËkina Aleksandra Miškovs Vasilijs Mišurovs Jurijs Mišurovs Ruslans Mitrofanovs Vladimirs Mitrohins Andrejs MizÑns Ilgvars Mizgajevs Vadims MomËa Ivans MonËinskis Roberts Morozs Guntars Morozs Guntars Morozs Sergejs Morozs Valerijs Moskaçuks Nikolajs Mozaçevskis Nikolajs Mozgirs Oskars

Mucenieks Aivars Mucenieks KÃrlis MurÃns JÃnis Muraškovskis VjaËeslavs Murašovs Sergejs MureviËa Gaçina Murinovs Aleksejs Murinovs Aleksejs Murma Aigars Mĉrniece Inese Mĉrnieks JÃnis Nagla Larisa Nagla MÃris Narvaitis Vilnis Nasedkins Vladimirs Nasipovs Viktors Nastasins Viktors Nastasins Viktors Naumovs KonstantÝns Nazarova JekaterÝna NeikulÃns Arnis Neilands JÃnis

SertifikÃta numurs 1830 1830 4016 1317 1318 3671 3168 943 79 4111 3283 1337 2286 4071 3584 3584 3866 2644 3859 3555 1466 288 779 2272 2288 3621 3712 2148 898 2560 1825 2984 3849 599 2531 1933 1932 1807 2479 1051 965 1728 3622 3181 3809 3993 2165 3544 199 3785 3922 3741 3742 3542 3492 3493 1277 1276 1345 57 3822 1286 333 1584 1477 761 2015 3715 2564 444

DerÝguma termiïš 27.01.2016. 16.01.2019. 16.01.2019. 17.06.2015. 17.06.2015. 14.07.2016. 25.07.2018. 22.03.2017. 16.09.2015. 22.05.2019. 16.01.2019. 22.04.2015. 22.04.2015. 24.04.2019. 25.11.2015. 20.02.2019. 10.01.2018. 12.05.2016. 06.12.2017. 12.08.2015. 21.10.2015. 12.05.2016. 27.06.2018. 04.02.2015. 04.02.2015. 17.03.2016. 20.10.2016. 14.08.2019. 17.06.2015. 14.07.2016. 08.11.2017. 08.11.2017. 08.11.2017. 17.03.2016. 17.03.2016. 26.09.2018. 26.09.2018. 27.01.2016. 27.01.2016. 22.03.2017. 22.03.2017. 22.03.2017. 17.03.2016. 25.07.2018. 28.06.2017. 12.12.2018. 14.08.2019. 18.05.2015. 18.08.2016. 26.04.2017. 27.06.2018. 15.12.2016. 15.12.2016. 18.05.2015. 04.02.2015. 04.02.2015. 22.04.2015. 11.03.2015. 11.03.2015. 11.03.2015. 26.07.2017. 26.07.2017. 25.07.2018. 16.06.2016. 08.11.2017. 24.10.2018. 21.11.2018. 20.10.2016. 14.04.2016. 12.12.2018.

Joma 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

119


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds Neilands Kaspars Neilands Roberts NekraševiËs Viktors Nemiro Antons Nesterenko Nikolajs Niedols Ainars NikÃzis JÃnis NikolaiËevs ValÑrijs Nikolajevs Igors Nikolajevs Igors Nikolajevs Vladimirs Nollendorfs Indulis Nordens Gvido Noviks Edgars Noviks Edgars îesterenko NatÃlija îikitina Karina îikitins Anatolijs Obrazumovs ValÑrijs Odincovs Sergejs Odiïeca Tatjana Odiïecs Jurijs Ogurcovs Aleksandrs Ohotskis Dmitrijs Okolokuloks Andris OrbitÃns Eduards Orešins Viktors Orlovs Aleksejs Orlovs RomÃns Ose Biruta Osins Vladimirs Osipovs Aleksandrs Osipovs Ivans Osis MÃris Osis UÛis OsÝtis Uldis OsÝts Normunds Ostapko Vladimirs Ostašovs LeonÝds Ostašovs LeonÝds Ostašs JÃnis Ostrovskis Staïislavs OšÃne Ausma OšÃne Ausma Ošenieks Edgars Ozerovs LeonÝds Ozola Linda Ozolants Ingus Ozoliïa Maija

120

SertifikÃta numurs 3722 3522 2953 2952 3778 347 2835 2736 3677 163 2553 2263 1247 1247 2263 1455 671 2917 2926 3959 273 3177 3412 4184 2318 2319 3070 3071 2401 2610 1437 1438 4048 3579 154 2510 3914 3915 400 2807 2548 3808 46 1139 1389 1658 1601 3700 1351 2782 1563 2604 3765 3889 1591 2608 3847 1308 2549 2549 1308 3890 3891 2928 2929 3613 2900 1767 3202

DerÝguma termiïš 23.11.2016. 22.04.2015. 04.10.2017. 04.10.2017. 26.04.2017. 23.02.2017. 23.02.2017. 20.10.2016. 14.07.2016. 17.02.2016. 17.02.2016. 11.03.2015. 22.04.2015. 20.03.2019. 20.03.2019. 12.12.2018. 14.02.2018. 23.08.2017. 23.08.2017. 24.10.2018. 12.05.2016. 26.09.2018. 25.09.2019. 25.09.2019. 22.04.2015. 22.04.2015. 14.02.2018. 14.02.2018. 25.11.2015. 16.06.2016. 16.06.2016. 16.06.2016. 20.03.2019. 25.11.2015. 17.02.2016. 17.02.2016. 16.05.2018. 16.05.2018. 23.02.2017. 23.02.2017. 17.03.2016. 28.06.2017. 11.03.2015. 11.03.2015. 21.10.2015. 20.03.2019. 27.01.2016. 18.08.2016. 12.08.2015. 27.06.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 22.03.2017. 18.04.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 04.10.2017. 17.02.2016. 17.02.2016. 16.01.2019. 16.01.2019. 18.04.2018. 18.04.2018. 23.08.2017. 23.08.2017. 17.02.2016. 23.08.2017. 23.08.2017. 12.12.2018.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2.

Ozoliïa Sandra Ozoliïš Aigars Ozoliïš AinÃrs Ozoliïš Úirts Ozoliïš Ingus Ozoliïš Ivars Ozoliïš JÃnis Ozoliïš Juris Ozols Aigars Ozols JÃnis Ozols Vladislavs Paegçkalns Vilnis Paio JÃnis Palabinskis Aleksandrs PaçËikovskis Igors PaçËikovskis Oçegs Panova Irina Paperno Igors Papkovs Kirils ParafjanoviËs Aleksandrs Pare Zintis Parïuks Nikolajs PÃrpucis Oskars PÃrpucis Oskars Parshikov Alexander Pastejevs KonstantÝns Pastore MÃrÝte Paškovs PÃvels Patancevs Aleksandrs Paupe Nelli PavloviËs ValÑrijs Pavlovs Mihails Pavlovs Mihails Pavlovska Marina Pavlovskis VoldemÃrs PavçuËkovs Aleksandrs PavçukÑviËs Agris PÃvuls JÃnis Pelcis InÃrs Pelipenko Jakovs Pelsis Andis Pelša îina Pelša îina Pereverzeva Svetlana Periïecs Sergejs Periïecs Sergejs PÑrkons Viesturs PesËinskis Jurijs

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 2054 2055 3791 797 1233 2264 2265 1105 9 3090 2237 331 1628 2678 2998 1809 1479 2457 2466 2467 1898 3433 3330 1304 1108 3010 4062 4063 723 2577 3590 1379 1274 2316 2460 3370 1788 3777 1579 2107 4045 2181 3543 935 3731 3732 189 1789 3167 1745 1193 75 1552 3694 3402 2803 2821 2129 1597 2855 429 2855 429 1529 3610 3610 3094 659 4132 4133

DerÝguma termiïš 28.01.2019. 28.01.2019. 24.05.2017. 14.03.2018. 17.06.2015. 16.09.2015. 16.09.2015. 22.08.2018. 27.06.2018. 27.06.2018. 10.12.2014. 12.12.2018. 16.06.2016. 16.06.2016. 10.01.2018. 10.01.2018. 25.11.2015. 25.11.2015. 21.10.2015. 21.10.2015. 22.08.2018. 20.02.2019. 22.05.2019. 22.04.2015. 10.01.2018. 14.02.2018. 20.03.2019. 20.03.2019. 14.04.2016. 14.04.2016. 16.12.2015. 25.11.2015. 18.05.2015. 18.05.2015. 16.12.2015. 24.07.2019. 20.10.2016. 26.04.2017. 28.01.2019. 28.01.2019. 20.03.2019. 22.04.2015. 18.05.2015. 26.01.2017. 23.11.2016. 23.11.2016. 22.09.2016. 04.10.2017. 27.06.2018. 26.04.2017. 10.12.2014. 10.12.2014. 14.04.2016. 18.08.2016. 14.08.2019. 26.01.2017. 26.01.2017. 26.06.2019. 26.06.2019. 26.04.2017. 26.04.2017. 26.04.2017. 26.04.2017. 08.11.2017. 17.02.2016. 17.02.2016. 18.04.2018. 27.06.2018. 24.07.2019. 24.07.2019.

Joma 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4.


UzvÃrds, vÃrds PÑtersone Elita PÑtersons Ingus PÑtersons KonstantÝns Petrova Inna PetroviËs JÃnis Petrovs Anatolijs Pilds Âre Pilds Âre Pilds Armands PiçkÑviËs Viktors Pinka Edgars Pivovarovs Sergejs Plaudis UÛis Pliska JÃnis Plisko Juris Plotiïš Mihails Plĉme GunÃrs

Pçavinskis OjÃrs Pçavnieks Andris PoËa Zanda PoËobuta Olga PodËernin Dmitrij Podnieks Bruno Podobedovs Mihails Podobedovs Mihails PokšÃns Antons Polenca Tatjana Polenca Tatjana Poligalova Viktorija Polis-Âboliïš Aigars Poçakova Inga Poçakovs Sergejs Poçisadova Vera Pomerancevs Sergejs Pommers Aldis Ponomarjovs Igors

Pontags Juris Pontags Juris Popiks Aigars Popiks Aigars Popova Ludmila Popovs Aleksandrs Popovs Aleksandrs Popovs PÃvels Popovs Vladimirs Poršïevs Viktors

SertifikÃta numurs 3532 3533 3942 2045 2046 4077 974 2021 1641 1653 2734 3323 3333 2869 2868 1299 2443 3947 3429 3626 4177 2709 1904 3795 431 2546 59 658 3074 3091 451 3003 3149 3148 2948 2464 3775 3776 3745 3668 3668 1598 2623 3911 4151 576 2894 2910 3039 2751 357 2351 1140 2398 2399 1204 2397 993 970 3486 3486 4136 3569 3527 2145 514 2887 112 294 2634

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 18.05.2015. 18.05.2015. 22.08.2018. 24.04.1019. 24.04.2019. 24.04.2019. 12.12.2018. 12.12.2018. 12.05.2016. 22.09.2016. 22.09.2016. 24.04.2019. 24.04.2019. 16.01.2019. 16.01.2019. 12.05.2016. 12.05.2016. 26.09.2018. 21.11.2018. 17.03.2016. 25.09.2019. 16.06.2016. 16.06.2016. 28.06.2017. 17.02.2016. 17.02.2016. 14.03.2018. 14.03.2018. 14.03.2018. 18.04.2018. 14.02.2018. 14.02.2018. 22.08.2018. 22.08.2018. 04.10.2017. 08.11.2017. 26.04.2017. 26.04.2017. 15.12.2016. 14.07.2016. 21.08.2019. 16.06.2016. 16.06.2016. 16.05.2018. 21.08.2019. 10.01.2018. 28.06.2017. 23.08.2017. 14.02.2018. 23.11.2016. 16.09.2015. 16.09.2015. 24.07.2019. 16.09.2015. 16.09.2015. 16.09.2015. 16.09.2015. 18.04.2018. 20.03.2019. 04.02.2015. 24.07.2019. 24.07.2019. 21.10.2015. 22.04.2015. 26.06.2019. 24.05.2017. 24.05.2017. 27.01.2016. 12.05.2016. 12.05.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.6. 2.4.7. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3.

Portnihs Anatolijs Pošeika Juris Pošeika MÃrtiïš Pošeikins MÃrtiïš Potapovs VjaËeslavs Potužnijs Dmitrijs Povhs Jevgeïijs Pozïakovs Ivars Požidajevs Aleksandrs PranËs VoldemÃrs Prande Agris Prelatovs Aleksandrs Priede Kristaps Priede PÃvils PriedÑns MÃris Priedeslaipa JÃnis PriedÝte Guntis PriedÝtis Artĉrs Prihodko Jurijs

Prohorovs RenÃrs Prokofjevs Aleksandrs Prokofjevs Igors ProïiËeva Andra ProšËenko Vladimirs Prĉsis Uldis PšeïiËnaja Jeçena PšeïiËniha Tatjana PšeïiËnijs Genadijs Puduls EdvÝns Puhovs JÃnis PuhtajeviËa Anastasija Puçãis Vilnis

Puncule Dace Pupiševs Jurijs Pupiševs Jurijs Puriïš Viktors Purmaçs Fjodors Purvins PÑteris PutÃns Uldis Putniïš Arnis Putniïš Guntis Puže Ivo RÃcenis Eduards Raciborskis Harijs Raciborskis JÃnis RaËickis Vladimirs RaËko Aleksejs RaËkovs Jurijs

SertifikÃta numurs 2556 1211 2555 3840 3917 3893 2344 3025 1373 4038 1467 3205 1879 4054 1326 2720 3919 3920 1260 657 3112 1882 3109 2088 1313 4103 3055 1863 3053 660 2703 2302 3635 3991 3138 1899 1464 2534 3871 3517 3853 1264 3526 228 1609 2300 2301 1207 2299 160 1122 1976 967 3015 676 2567 491 2545 3326 3200 2472 3966 3967 3988 3738 1509 171 1957 3883 2033 2032

DerÝguma termiïš 16.06.2016. 16.06.2016. 16.06.2016. 04.10.2017. 27.06.2018. 18.04.2018. 12.05.2016. 14.02.2018. 21.10.2015. 20.02.2019. 17.03.2016. 26.09.2018. 26.09.2018. 20.03.2019. 14.07.2016. 14.07.2016. 27.06.2018. 27.06.2018. 18.05.2015. 18.04.2018. 18.04.2018. 18.04.2018. 18.04.2018. 16.01.2019. 16.01.2019. 22.05.2019. 14.02.2018. 14.02.2018. 14.02.2018. 14.02.2018. 22.09.2016. 22.09.2016. 14.04.2016. 21.11.2018. 27.06.2018. 27.06.2018. 17.02.2016. 17.02.2016. 14.02.2018. 22.04.2015. 08.11.2017. 22.04.2015. 22.04.2015. 17.03.2016. 05.11.2014. 16.09.2015. 16.09.2015. 16.09.2015. 16.09.2015. 17.03.2016. 11.03.2015. 20.02.2019. 20.02.2019. 16.05.2018. 17.03.2016. 17.03.2016. 17.02.2016. 17.02.2016. 24.04.2019. 26.09.2018. 16.06.2016. 24.10.2018. 24.10.2018. 21.11.2018. 15.12.2016. 17.03.2016. 17.03.2016. 27.06.2018. 14.03.2018. 22.05.2019. 22.05.2019.

Joma 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.6. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

121


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds Radionovs Fjodors Ramiïš AlbÝns Rasa Laimdota Rasa NatÃlija Ratkus Andrejs Raubiškis Dainis Rauza Rolands Redkins Sergejs Reikmanis Ansis Reinfelds MÃris Reinfelds MÃris Reinholds Hermanis Reiniks JÃnis Reinvalds Raitis Reipolts Ilgvars RÑãis Gvido Rencis Uldis JÃnis Rensbergs Andis Repko ValentÝna Reunovs Romans Revers JÃnis Ribakovs Ivans Ribcova Irina RiËalovskis Antons Rikmanis Agris Rikmanis Oskars Rikovs Sergejs Rikters JÃnis Rimša Jurijs Rinka Modris

RÝtiïš Andris Rižanovs VoldemÃrs Rjabova HelÑna Rodina Anastasija Rodiïš Raimonds Rogovs Andrejs Rogulis AnrÝ RoÛis Aigars Roma a Tatjana Romanovs Aleksandrs Romanovs Jurijs Romanovskis Raimonds Ronis Normunds Ronis Uldis Roze Rolands Rozenfelds Agris

122

SertifikÃta numurs 1226 2481 3463 3464 4084 939 2463 513 2036 929 4002 3665 3215 2254 1923 2007 813 1954 3639 3640 1441 2437 3699 1705 380 2839 1255 91 2999 3845 3846 3848 2382 1278 244 2475 3964 4180 3818 3176 1336 1858 2660 1856 1857 2249 717 2862 2863 140 2391 998 3520 3631 15 2477 3880 109 3156 2431 2317 489 147 3968 3969 3989 2442 2470 2471 3806 3807

DerÝguma termiïš 17.03.2016. 17.03.2016. 05.11.2014. 05.11.2014. 24.04.2019. 24.04.2019. 16.12.2015. 22.05.2019. 22.05.2019. 16.01.2019. 12.12.2018. 16.06.2016. 26.09.2018. 04.02.2015. 24.10.2018. 24.04.2019. 27.06.2018. 27.06.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 22.09.2016. 22.09.2016. 18.08.2016. 23.02.2017. 23.02.2017. 23.02.2017. 17.06.2015. 25.11.2015. 10.01.2018. 04.10.2017. 04.10.2017. 08.11.2017. 12.08.2015. 12.08.2015. 16.09.2015. 26.04.2017. 24.10.2018. 25.09.2019. 26.07.2017. 22.08.2018. 21.11.2018. 14.07.2016. 14.07.2016. 14.07.2016. 14.07.2016. 04.02.2015. 04.02.2015. 22.03.2017. 26.04.2017. 25.11.2015. 16.12.2015. 10.12.2014. 22.04.2015. 17.03.2016. 17.02.2016. 17.02.2016. 14.02.2018. 21.10.2015. 14.03.2018. 16.12.2015. 18.05.2015. 18.05.2015. 26.07.2017. 24.10.2018. 24.10.2018. 21.11.2018. 16.12.2015. 16.12.2015. 16.12.2015. 28.06.2017. 28.06.2017.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.2.2. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4.

RozentÃle Gunta RozentÃls Viktors RozÝte MÃra RozÝtis JÃnis Rožkovs Arvis Rožkovs Arvis Rubiks Andris Rubins Roberts Rubulis Maksims Rudoks Aloizs Rudoks Aloizs RudzÃts Aivars RudzÝtis Andis RudzÝtis Igvars Rumbins Juris Rumjancevs Mihails Ruškys Algirdas Rĉtens Imants Rĉtens Imants Rutkovskis JÃnis Rutks Kaspars Andris Ruža Iveta Safonovs Viktors Safonovs Viktors SaharËuks Genadijs Sahartovs ValÑrijs Saikovskis Dmitrijs Sakss Raitis Salaka Baiba SalceviËs MÃris Saliïš Aldis Saliïš Gints Salmiïš Andris Salmiïš Guntars SalnÃjs Roberts Samharadze TÝna SamoviËs Rolands Sams Armands SÃns Andis Saulgriezis Andris Sausais Aivars Sausiïš Raivis Sauts TÃlivaldis Savicka Zarina Savickis Aleksandrs

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 1938 1574 417 2851 3540 3503 3504 1740 1740 3669 3686 54 36 3446 1382 4008 1559 2911 3545 1055 1748 2304 1271 1837 2480 3916 1772 2008 1635 2754 3877 3897 3466 3465 1118 2438 1118 2438 4070 181 2541 3688 3689 3794 3998 3484 1746 4160 4161 3864 3865 4010 515 2886 2795 2348 4059 1812 1812 184 2554 1569 2777 4137 4138 1752 2218 1144 1870 1965 1966

DerÝguma termiïš 26.09.2018. 18.08.2016. 24.05.2017. 24.05.2017. 18.05.2015. 04.02.2015. 04.02.2015. 18.05.2015. 21.08.2019. 14.07.2016. 18.08.2016. 25.11.2015. 20.10.2016. 25.09.2019. 17.06.2015. 12.12.2018. 14.04.2016. 28.06.2017. 17.06.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 16.09.2015. 12.08.2015. 16.12.2015. 16.12.2015. 30.05.2018. 24.05.2017. 26.06.2019. 22.09.2016. 22.09.2016. 14.02.2018. 18.04.2018. 05.11.2014. 11.09.2019. 27.01.2016. 27.01.2016. 16.01.2019. 16.01.2019. 24.04.2019. 17.02.2016. 17.02.2016. 18.08.2016. 18.08.2016. 28.06.2017. 12.12.2018. 04.02.2015. 26.04.2017. 11.09.2019. 11.09.2019. 10.01.2018. 10.01.2018. 16.01.2019. 24.05.2017. 24.05.2017. 26.01.2017. 17.06.2015. 20.03.2019. 14.03.2018. 26.09.2018. 14.04.2016. 14.04.2016. 23.11.2016. 23.11.2016. 24.07.2019. 24.07.2019. 26.04.2017. 05.11.2014. 05.11.2014. 18.04.2018. 21.11.2018. 21.11.2018.

Joma 2.2.2. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4.


UzvÃrds, vÃrds Savins PÃvels Savko Igors Savko Igors Sažinska Jeçena Sbitïevs Lauris Sbitïevs Lauris Sbitïevs OjÃrs Sedulis TÃlis Selecka Velta Selens Nilss Seçezeïa æubova Semaks Sergejs Semaks Sergejs Semerikovs Aleksandrs Semjonova InÃra Semjonovs Nikolajs Semjonovs PÃvels Semjonovs Sergejs Semjonovs ValentÝns Semjonovskis Vladimirs SenkÃns Âdolfs Seïutins Igors Serikovs Aleksandrs Seržants Vilnis Seškens Leons Shishkin Valery Sidiropulo Vladimirs Sidorenko Irina SidoroviËa Nataçja Sidorovs Sergejs SÝklÑns JÃnis Silanžs Vilhelms Silins Igors Siliïa Ludmila Siliïš Aivars Siliïš Andis Siliïš Andis Siliïš RomÃns SÝlis JÃnis SÝlis Lauris Silms JÃnis Sils JÃnis Sils Laimonis Siçãe KÃrlis Simsons Edgars Siïicina-Kuçka Vika SiïiËkins Aleksandrs SÝpols Aldis SÝpols MÃrcis Sirmais JÃnis Sirmais MÃrtiïš

SertifikÃta numurs 3933 3525 3080 3081 3011 2353 2353 921 2915 862 3938 3033 3482 3369 3482 946 2258 2468 1465 3987 4075 1937 3163 2385 1225 3096 1886 2976 2977 1761 2902 2489 2490 887 1953 100 3651 3652 3362 4092 3595 3596 1391 2416 191 3759 934 2256 2833 2832 1687 3388 1984 1983 1935 1934 3606 3599 2569 205 368 4039 3277 3293 1929 1928 4123 3056 557

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 25.07.2018. 22.04.2015. 14.03.2018. 14.03.2018. 10.01.2018. 17.06.2015. 12.12.2018. 10.12.2014. 26.07.2017. 21.11.2018. 22.08.2018. 14.02.2018. 10.12.2014. 12.12.2018. 12.12.2018. 20.02.2019. 10.12.2014. 17.03.2016. 17.03.2016. 21.11.2018. 24.04.2019. 18.04.2018. 27.06.2018. 12.08.2015. 12.08.2015. 18.04.2018. 18.04.2018. 08.11.2017. 08.11.2017. 28.06.2017. 28.06.2017. 25.11.2015. 25.11.2015. 24.10.2018. 24.10.2018. 27.01.2016. 12.05.2016. 12.05.2016. 26.06.2019. 22.05.2019. 16.12.2015. 16.12.2015. 21.10.2015. 21.10.2015. 12.05.2016. 23.02.2017. 04.02.2015. 16.06.2016. 22.03.2017. 22.03.2017. 18.04.2018. 26.06.2019. 24.07.2019. 24.07.2019. 24.10.2018. 24.10.2018. 27.01.2016. 16.12.2015. 17.03.2016. 17.03.2016. 23.11.2016. 20.02.2019. 12.12.2018. 20.03.2019. 22.08.2018. 22.08.2018. 26.06.2019. 18.04.2018. 25.11.2015.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.6.

Sirmais Pauls Sirova Anna SÝviïš MÃrcis Sivko Mihails SkaËkovs PÃvels Skraucs Ðriks Skrolis Aigars Skroma ElÝna SkubeïiËs Jurijs SkubeïiËs Jurijs Skuja Nadežda Skuja Raitis Skujiïa Biruta Skurba Gatis Skurjats Igors Skurjats Igors Skurjats Igors SlišÃns Reinholds Slotins Ivans Smetanovs Aleksandrs Smetanovs Aleksandrs Smiltiïš Aivars Smirnovs Aleksandrs Smirnovs Aleksandrs Smirnovs Boriss Sïetkova Eleonora Sïežkins GenÃdijs Sokol Oleg Sokolovska Jĉlija Soks Raivo Solohins Sergejs Solohins Sergejs Solovjovs Anatolijs Solovjovs Nikolajs Soçaïikova Jevgenija Sondore Rita Sorokins Viktors Sosins Edgars Spilners Nils Sproga Gundars SpuÛis Modris Spuriïa IrÑna Stabulnieks Valdis Stalšis GunÃrs Staners Alberts Starodubceva Jĉlija Starodubceva Jĉlija Stebers AinÃrs Stepanenko Vladimirs

SertifikÃta numurs 463 464 202 3575 3576 353 2343 3549 3487 1951 976 3618 3730 3735 3037 2275 80 1722 2852 2893 3519 3682 3126 3217 3208 1566 2591 4005 4006 3683 1982 3984 3985 2590 4094 1282 2768 3019 2698 3943 3953 3858 3316 3315 3035 3327 3647 229 2147 3231 2943 2388 4139 4140 2592 2593 720 224 2721 532 1448 1910 2706 4141 4142 3515 3137 3593 667 2570

DerÝguma termiïš 25.09.2019. 25.09.2019. 17.02.2016. 21.10.2015. 21.10.2015. 18.05.2015. 18.05.2015. 17.06.2015. 04.02.2015. 21.11.2018. 21.11.2018. 17.02.2016. 23.11.2016. 15.12.2016. 28.01.2019. 25.11.2015. 17.06.2015. 26.04.2017. 26.04.2017. 04.10.2017. 22.04.2015. 18.08.2016. 27.06.2018. 21.11.2018. 21.11.2018. 17.03.2016. 17.03.2016. 12.12.2018. 12.12.2018. 18.08.2016. 22.05.2019. 21.11.2018. 21.11.2018. 14.04.2016. 22.05.2019. 08.11.2017. 08.11.2017. 10.01.2018. 16.06.2016. 22.08.2018. 26.09.2018. 06.12.2017. 20.02.2019. 20.02.2019. 14.02.2018. 20.03.2019. 12.05.2016. 22.03.2017. 14.08.2019. 12.12.2018. 04.10.2017. 16.09.2015. 24.07.2019. 24.07.2019. 17.03.2016. 17.03.2016. 12.08.2015. 14.07.2016. 14.07.2016. 04.10.2017. 12.08.2015. 16.06.2016. 16.06.2016. 24.07.2019. 24.07.2019. 11.03.2015. 16.05.2018. 16.12.2015. 17.03.2016. 17.03.2016.

Joma 2.2.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

123


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds Stepanovs Aleksandrs Stepanovs Sergejs Stepanovs Vadims StepËenko Sergejs StepÝtis Aldis Stepuçs OçÛerts StÝbelis JÃnis GunÃrs Stiga Vladimirs Stiãe Dace Storoževs KonstantÝns Stošs Egils Stradiïš Indulis Strante Indulis Straumanis Raitis Straume Margarita Strautnieks Juris Strauts Aivars Strauts PÑteris Strazdiïš Aivars Strazdiïš Guntars Strazdiïš Uldis Streçcovs Andrejs StreçËs PÑteris StreïÛe Jurijs Strikmanis Andris StrÝãis Haralds Strode Elga Strods JÃnis Strupais IlmÃrs Strupulis Andris Strutinska Arina SturmoviËs Edgars Sudmalis Andris Suhihs Maksims Sujetins Vladislavs Sĉna Igors Suraja TamÃra Surkovs Igors Susejs JÃnis Suškovs VjaËeslavs Suveizda Kaspars Suveizda Oskars Suvorovs Aleksandrs Svarenieks Aivars Svarenieks Andrejs Svarinskis Juris SvÃrups KÃrlis

124

SertifikÃta numurs 4068 4069 3450 3560 3781 3782 3605 3609 1481 1994 1042 3514 3868 2719 3264 3222 3223 2139 1664 84 2266 3502 1711 2332 374 2802 373 3403 2132 2133 2988 2502 3746 3747 3928 4175 4176 2588 2095 2096 1346 2384 3434 2773 2914 3727 4181 4182 1408 3935 3936 2848 2847 2135 2157 194 4158 456 227 3581 1480 386 3300 2016 2002 2003 812 1925 1681 3648

DerÝguma termiïš 24.04.2019. 24.04.2019. 05.11.2014. 16.09.2015. 26.04.2017. 26.04.2017. 27.01.2016. 17.02.2016. 27.01.2016. 12.12.2018. 12.12.2018. 11.03.2015. 10.01.2018. 16.06.2016. 10.03.2019. 22.08.2018. 22.08.2018. 12.12.2018. 12.12.2018. 17.02.2016. 04.02.2015. 04.02.2015. 26.01.2017. 12.08.2015. 24.05.2017. 26.01.2017. 26.01.2017. 14.08.2019. 24.07.2019. 24.07.2019. 04.10.2017. 27.01.2016. 15.12.2016. 15.12.2016. 27.06.2018. 25.09.2019. 25.09.2019. 18.08.2016. 24.07.2019. 24.07.2019. 18.05.2015. 18.05.2015. 25.09.2019. 23.11.2016. 23.08.2017. 23.11.2016. 25.09.2019. 25.09.2019. 17.02.2016. 25.07.2018. 25.07.2018. 23.02.2017. 23.02.2017. 24.07.2019. 24.07.2019. 17.02.2016. 11.09.2019. 14.07.2016. 25.11.2015. 25.11.2015. 05.11.2014. 28.06.2017. 20.02.2019. 20.02.2019. 20.03.2019. 20.03.2019. 24.10.2018. 21.11.2018. 04.02.2015. 12.05.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4.

SvÑtiïš Imants SvÑtiïš OjÃrs Svetlovs ValÑrijs Svidzinskis Normunds Svikša Iveta Sviãis Valdis Sviãkalne ValentÝna Šafirovs Nikolajs Šafirs LeonÝds Šafirs Vladimirs Šahlovs Sergejs Šahlovs Sergejs Šahno Guntis Šakars Valdis Šalgins ValÑrijs Šampiïš Kaspars Šaripovs Oçegs Šarlajs Igors Šarlajs Igors Šaškovs Maksims Šataikins Jurijs Šataikins Jurijs Šavdinis Vladislavs Šaveçevs Vladimirs ŠËerbakovs Mihails ŠËerbickis Ivars ŠËipcovs Viktors ŠËurs Artĉrs Šeiïikova Jeçena Šeiïikova Jeçena Šembels Andris Šemels Romans ŠenderoviËs PÃvels ŠenderoviËs Zahars ŠenderoviËs Zahars ŠenderoviËs Zahars Šepovalovs Jurijs Šermanis DÃvids Šermuks MÃris Šeršïovs Andis Šestakovs Jurijs Šesters JÃzeps Ševeçovs Igors Šihaçijevs Aliguseins Šiçins Jurijs Šiçonoks Aleksandrs Šipkovs MÃris Šiškins Mihails Šišovs Andrejs

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 2921 4147 1606 2294 2511 3861 1561 1694 3415 4078 4171 2665 1485 1895 3324 1785 2858 3447 2204 3886 3887 317 2712 1428 1575 3647 3128 1311 2106 664 1851 322 2646 70 2352 2339 3757 2860 3460 3461 1612 2544 1036 3921 4051 3240 3239 479 2826 832 1605 2362 3246 283 1970 1969 3856 3753 3772 3793 1774 3901 3902 3792 3958 2187 1657 1595 1842 2600

DerÝguma termiïš 16.01.2019. 14.08.2019. 11.03.2015. 11.03.2015. 17.02.2016. 10.01.2018. 17.02.2016. 21.08.2019. 21.08.2019. 24.04.2019. 25.09.2019. 12.05.2016. 17.02.2016. 18.08.2016. 20.02.2019. 23.08.2017. 23.08.2017. 25.09.2019. 11.03.2015. 14.03.2018. 14.03.2018. 14.07.2016. 14.07.2016. 26.01.2017. 26.04.2017. 12.05.2016. 25.07.2018. 22.05.2019. 22.05.2019. 14.04.2016. 14.04.2016. 12.05.2016. 12.05.2016. 12.08.2015. 12.08.2015. 16.12.2015. 23.02.2017. 23.02.2017. 05.11.2014. 05.11.2014. 17.02.2016. 17.02.2016. 26.09.2018. 27.06.2018. 20.03.2019. 24.10.2018. 24.10.2018. 22.03.2017. 22.03.2017. 22.08.2018. 10.03.2019. 17.06.2015. 21.11.2018. 21.11.2018. 24.10.2018. 24.10.2018. 06.12.2017. 23.02.2017. 22.03.2017. 24.05.2017. 28.06.2017. 16.05.2018. 16.05.2018. 24.05.2017. 24.10.2018. 22.04.2015. 18.05.2015. 11.09.2019. 14.07.2016. 16.06.2016.

Joma 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.7. 2.2.3. 2.2.5. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.7. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4.. 2.4.6. 2.4.7. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4.


UzvÃrds, vÃrds Škapare InÃra Škçevska Jeçena Škoçïikovs Valerijs Škoçïikovs ValÑrijs Šlangens Andris Šlars Vilnis Šlesers-Šlosers Dainis Šlosbergs Aigars Šmauksteçs JÃnis Šmidhens Juris Šmidhens Juris Šneiders MÃris Šnepsts Dzintars Šostaks Leons Špaks Igo Špaks Romualds Šteinbergs Normunds Šteinbergs Raimonds Šteins Alvis Šteins Genadijs Šternbergs Dairis Šujevs Mihails Šulbergs Valdis Šuçgins Sergejs Švagris Vilnis ŠvÃÛeris Vilnis Šveice Vija Tabĉne Aija Tabĉne InÃra Talapins Agris TÃlbergs Raido Talcis Normunds Taçicina Jekaterina Tapiçina Jeçena Tapiçins Nikolajs Tarasova NatÃlija Taratina Žanna Taroza Valdas Taubergs Roberts Tauriïš Edgars TeivÃne EmÝlija TeivÃns Raitis Telle Valerijs Telle Valerijs Temjašova Svetlana TÑrauds Roberts TÑrauds UÛis Teterovskis Ziedonis Ti ins Vladimirs Tihonovs Jevgenijs Tilgalis Ðriks

SertifikÃta numurs 2215 2216 1216 3131 3266 2898 1533 1241 3410 4116 178 2287 2287 178 3779 2200 2672 4032 4033 4119 1393 2616 2843 2842 3748 2603 2656 2241 2240 3119 3118 2389 1433 2026 928 3026 51 3739 3740 3521 936 2057 2058 2282 1682 2138 3337 2313 2342 2041 1157 3955 4144 982 48 3489 3490 983 756 3435 3588 1792 2969 1955 1397 1952 3270 2786 367

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 21.08.2019. 21.08.2019. 04.02.2015. 25.07.2018. 10.03.2019. 26.07.2017. 04.02.2015. 12.12.2018. 21.08.2019. 26.06.2019. 04.02.2015. 04.02.2015. 24.07.2019. 24.07.2019. 26.04.2017. 11.09.2019. 16.06.2016. 28.01.2019. 28.01.2019. 26.06.2019. 15.04.2016. 16.04.2016. 26.04.2017. 26.04.2017. 26.01.2017. 26.01.2017. 17.03.2016. 11.03.2015. 11.03.2015. 18.04.2018. 18.04.2018. 21.10.2015. 16.12.2015. 20.03.2019. 20.03.2019. 14.02.2018. 11.03.2015. 15.12.2016. 15.12.2016. 22.04.2015. 26.01.2017. 24.04.2019. 24.04.2019. 04.02.2015. 04.02.2015. 14.08.2019. 24.04.2019. 18.05.2015. 17.06.2015. 24.04.2019. 24.07.2019. 24.10.2018. 24.07.2019. 22.04.2015. 11.03.2015. 04.02.2015. 04.02.2015. 10.12.2014. 24.10.2018. 25.09.2019. 25.11.2015. 08.11.2017. 08.11.2017. 21.11.2018. 22.08.2018. 22.08.2018. 28.01.2019. 20.10.2016. 20.10.2016.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.2.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.7. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.5. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2.

Tiltiïš Imants TiçËiks JÃnis Timofejevs Ingars Timofejevs Ingars TimšÃns JÃnis TimšÃns MÃrtiïš Tinte AstrÝda Tirkovskis Ints Titajevs Uldis Tjuçins Anatolijs Tocs ArvÝds Tokarczyk Jacek Tolstošeins Vladimirs Tolstovs Jevgenijs Tomiïš Arnis Tomiševa Olga Tomiševs Igors Toms Uldis Tooms Oskars Trams Guntis Trams Guntis Travkovs Aleksandrs Travkovs Aleksandrs Treija Mirdza Tretjuks JÃzeps TrinÝte RenÃte Trišins Valerijs Tro kovs Boriss Tro kovs Ivans Trofimovs Valerijs Trosina Irina Trufanovs Viktors Trusova Žaneta Trusova Žanete Tugarinovs Deniss Tumanova Larisa Turka Inta Tutins KÃrlis UçiËevs Jevgenijs Uçjaïenko Andrejs Umbraško VitÃlijs Umlejs MÃrtiïš UpÝtis Arnis Upmacis Ansis Upmacis Kaspars Upmalis Ivars Upmalis Ivars Upmanis Arnis UrbanoviËs Úirts UrbÃns Arnis Urs Semjons UrtÃns Aivars

SertifikÃta numurs

DerÝguma termiïš

Joma

3291 3309 3965 3244 3821 3284 1242 2647 591 3101 2991 3954 3227 3977 4096 4097 2515 4112 298 2713 3815 588 1988 2298 96 3195 3860 276 2077 3672 3673 3672 3673 23 2115 3179 2925 3842 25 272 2459 3923 3924 3554 1835 2661 34 3022 2689 1100 2504 1498 3147 343 4079 3892 182 183 3629 3630 1739 4021 3186 3192 3193 3839 1838 3063 1714

28.01.2019. 28.01.2019. 24.10.2018. 24.10.2018. 26.07.2017. 12.12.2018. 12.05.2016. 12.05.2016. 10.01.2018. 16.05.2018. 10.01.2018. 26.09.2018. 24.10.2018. 21.11.2018. 22.05.2019. 22.05.2019. 27.06.2018. 26.06.2019. 18.08.2016. 18.08.2016. 26.07.2017. 28.01.2019. 28.01.2019. 11.03.2015. 16.12.2015. 26.09.2018. 10.01.2018. 14.04.2016. 24.04.2019. 14.07.2016. 14.07.2016. 12.12.2018. 12.12.2018. 10.12.2014. 11.09.2019. 27.06.2018. 04.10.2017. 04.10.2017. 12.08.2015. 16.12.2015. 16.12.2015. 27.06.2018. 27.06.2018. 12.08.2015. 16.05.2018. 16.06.2016. 05.11.2014. 14.02.2018. 23.11.2016. 10.12.2014. 17.02.2016. 04.10.2017. 27.06.2018. 28.06.2017. 24.04.2019. 18.04.2018. 17.03.2016. 17.03.2016. 17.03.2016. 17.03.2016. 26.04.2017. 16.01.2019. 26.09.2018. 26.09.2018. 26.09.2018. 04.10.2017. 14.02.2018. 27.06.2018. 22.04.2015.

2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.6. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.5. 2.2.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

125


SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri UzvÃrds, vÃrds UrtÃns Aldis UrtÃns Imants Uss Ivo Ustinovs Vladimirs Ušillo Ludmila Užulis ElmÃrs Vagalis Dainis Vagoliïš KlÃvs Vaimans Mihails Vaimans Mihails VÃjeiks Ivars Valaine Zanda Valbahs Aivars Valbahs Aivars Valdmanis JÃnis Valinks GunÃrs ValpÑteris Andžejs ValpÑteris Marijans Valtere Tatjana Vanaga Sandra Vanaga Sandra Vanaga Vita Vanags Andris Vanags Andrs Vanags Gatis Vanags Gatis Varfolomejevs Dmitrijs VasiçËenko Olga Vasiçjevs Aleksandrs Vasiçjevs Anatolijs Vasiçjevs Normunds Vasiçjevs Semjons Vasiçonoks Anatolijs VÃvere MÃris Vdovins Aleksandrs Vecvagars Andris Vecvagars UÛis VecvÑrdiïš Andis Vegners JÃnis Veide Bruno Veidemanis Kalvis Veigule Dagne Veinberga Laima Veipa Olga Veispals Edmunds Veispals Edmunds Verbickis Igors VÑrdiïš Uldis Veslopalovs Mihails VÑveris Armands VÑveris JÃnis VÑveris JÃnis

126

SertifikÃta numurs 3187 1801 3615 3616 3445 3444 1305 470 3538 3983 2983 4081 1548 3225 3979 2406 1399 1399 2406 1048 2895 406 2420 397 2418 3221 701 3976 2749 3097 2355 393 2297 1292 999 4040 4041 2454 3422 3421 1175 2387 1116 3833 3834 3345 865 3568 973 2027 3619 1273 4149 1328 2375 3948 3949 4173 860 1861 1860 1859 1814 1814 144 364 3265 4061 64 894

DerÝguma termiïš 26.09.2018. 18.08.2016. 17.02.2016. 17.02.2016. 25.09.2019. 25.09.2019. 11.03.2015. 16.01.2019. 18.05.2015. 21.11.2018. 10.01.2018. 24.04.2019. 18.04.2018. 21.11.2018. 21.11.2018. 16.09.2015. 16.09.2015. 24.10.2018. 24.10.2018. 27.01.2016. 28.06.2017. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 27.01.2016. 21.11.2018. 16.05.2018. 21.11.2018. 22.09.2016. 18.04.2018. 17.06.2015. 17.06.2015. 22.04.2015. 22.04.2015. 20.03.2019. 20.02.2019. 20.02.2019. 21.10.2015. 21.08.2019. 21.08.2019. 25.11.2015. 27.01.2016. 27.01.2016. 23.08.2017. 23.08.2017. 26.06.2019. 25.09.2019. 21.10.2015. 12.12.2018. 12.12.2018. 17.03.2016. 12.08.2015. 21.08.2019. 25.11.2015. 25.11.2015. 26.09.2018. 26.09.2018. 25.09.2019. 26.09.2018. 14.02.2018. 14.02.2018. 14.02.2018. 17.06.2015. 21.11.2018. 27.01.2016. 18.05.2015. 10.03.2019. 20.03.2019. 18.05.2015. 24.10.2018.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.7. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3.

VÑzÝtis Aivars VÝcieps JÃnis Vicinskis Zintis Vigovskiy Valery Vigulis Aldis VÝksna JÃnis VÝksna Viesturs VÝksna Viesturs Vilciïš Janeks Vilemsons Ivars Vilgerte Alisa Vilka Rasa VilkÃjs Aleksandrs Viçkovskis Jevgenijs Viçums Aivars Vinogradovs Aleksandrs Viïãelis Viesturs Virkavs Edgars Virsis Armands Višeslavcevs Viktors Višïevska Ramona VÝtiïš Raimonds VÝtoliïa Olga VÝtols Andrejs VÝtols Andrejs VÝtols JÃnis VÝtols Juris VÝtols Juris VÝtols MÃris Vitomskis EgÝls VÝtus Tatjana VÝtus Tatjana Vjatere Vita Vladimirova Jeçena Vlasenko Lidija Voitiška Laila Vojevodins Igors Volka Ieva Volkova Ludmila Vonda Gints Vorms Ansis Vorobieva Liudmila Vorobjovs Mihails Voropajevs VjaËeslavs Vorslavs JÃnis Vorslavs JÃnis Voselis Kaspars Voselis Kaspars Voshodovs Aleksandrs Vostrikovs Sergejs Vrubçevskis Visvaldis Vulis Ivars Vusiks Staïislavs VuškÃrnieks Ingus

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv SertifikÃta numurs 3649 3571 4088 4089 243 4073 1388 2417 2405 3762 3932 2104 2105 3416 3961 3863 3366 809 3564 3027 3009 4007 1071 1077 1553 3391 3407 3198 3925 3587 544 1782 4014 1385 2787 197 858 65 2330 3481 3245 1030 2314 1348 3995 3592 3224 3065 2498 2408 278 3155 3143 3480 3479 2599 1917 2682 3507 3507 2682 1803 2469 2070 2069 687 3720 3004 3005 3820

DerÝguma termiïš 12.05.2016. 21.10.2015. 24.04.2019. 24.04.2019. 23.02.2017. 24.04.2019. 16.09.2015. 16.09.2015. 16.09.2015. 22.03.2017. 25.07.2018. 22.05.2019. 22.05.2019. 24.10.2018. 24.10.2018. 10.01.2018. 24.04.2019. 12.12.2018. 16.09.2015. 14.02.2018. 14.02.2018. 12.12.2018. 05.11.2014. 05.11.2014. 21.11.2018. 21.08.2019. 14.08.2019. 26.09.2018. 27.06.2018. 25.11.2015. 08.11.2017. 28.01.2019. 16.01.2019. 20.10.2016. 20.10.2016. 24.10.2018. 24.10.2018. 18.05.2015. 17.03.2016. 10.12.2014. 21.11.2018. 20.03.2019. 04.02.2015. 18.05.2015. 12.12.2018. 16.12.2015. 21.11.2018. 14.02.2018. 27.01.2016. 25.11.2015. 23.11.2016. 16.05.2018. 16.05.2018. 21.11.2018. 21.11.2018. 14.04.2016. 26.09.2018. 16.06.2016. 11.03.2015. 11.09.2019. 11.09.2019. 27.01.2016. 27.01.2016. 26.06.2019. 26.06.2019. 14.03.2018. 23.11.2016. 14.02.2018. 14.02.2018. 26.07.2017.

Joma 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.2.2. 2.2.5. 2.4.6. 2.2.5. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.6. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.5. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2.


UzvÃrds, vÃrds VutnÃns Alberts Zabalujevs Vladimirs Zabidarovs Jevgenijs Zaborovskis Aleksandrs Zadeika Lilita Zagnibeda Vladimirs Zaharcevs Vladislavs Zaharenko Tatjana Zaharovs Aivars Zaicevs Grigorijs Zaicevs PÃvels ZaiËenko Nikolajs Zaidels Aleksandrs Zainullins Zufars Zakarevskis Andris ZÃlÝtis MÃrtiïš ZaltÃne Elita Zalucka Aleksandra Zaçkalns Andis Zamaçdinova Ludmila Zamša VitÃlijs Zandmane IngrÝda Zants JÃnis Zariïa Toïa Zariïš Madars Zarubins PÃvels Zavadskis Mihails Zavadskis Sergejs Zavickis Mareks Zdoçïikovs Staïislavs Zdoçïikovs Staïislavs Zeidmanis Aldis Zeidmanis Edmunds Zeimuls Armands Zeitmanis Dainis Zeiza Aleksandrs Zeiza Juris Zeize ArvÝds Zelenkovs Aleksandrs Zelmenis JÃnis Zelmenis JÃnis Zeltiïš MÃris Zeltiïš MÃris Zeltkalns Guntis ZeçÛe Inese ZemÝtis Arvis

SertifikÃta numurs 3432 2396 4122 3971 4000 4026 230 1142 3805 498 1238 2295 666 2547 3518 3754 3830 3790 578 3016 3578 1707 3453 2987 1256 3784 3320 4124 2183 1558 3162 992 3064 3152 3153 3767 3768 3697 2808 2640 3134 3134 2889 2888 1352 2435 2920 3999 4146 2140 3259 3498 3499 3662 3663 4115 3062 3663 3662 3804 1083 3852 3012 1734

SertificÑtie siltuma, gÃzes un ĉdens tehnoloÛijas inženieri DerÝguma termiïš 24.07.2019. 21.10.2015. 26.06.2019. 24.10.2018. 12.12.2018. 28.01.2019. 14.07.2016. 10.12.2014. 28.06.2017. 26.04.2017. 22.04.2015. 22.04.2015. 17.03.2016. 17.03.2016. 22.04.2015. 23.02.2017. 23.08.2017. 24.05.2017. 10.01.2018. 10.01.2018. 25.11.2015. 26.04.2017. 05.11.2014. 04.10.2017. 11.03.2015. 26.04.2017. 20.03.2019. 26.06.2019. 26.06.2019. 20.02.2019. 27.06.2018. 24.04.2019. 18.04.2018. 27.06.2018. 27.06.2018. 22.03.2017. 22.03.2017. 18.08.2016. 26.01.2017. 14.04.2016. 16.05.2018. 20.03.2019. 24.05.2017. 24.05.2017. 25.11.2015. 25.11.2015. 22.08.2018. 12.12.2018. 14.08.2019. 14.08.2019. 12.12.2018. 04.02.2015. 04.02.2015. 16.06.2016. 16.06.2016. 26.06.2019. 18.04.2018. 28.01.2019. 28.01.2019. 28.06.2017. 28.06.2017. 08.11.2017. 10.01.2018. 10.01.2018.

Joma

UzvÃrds, vÃrds

SertifikÃta numurs

DerÝguma termiïš

Joma

2.4.6. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.5. 2.2.5. 2.4.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4.

ZemÝtis JurÛis

3716 3701 3751 3843 3789 4154 2516 2269 2371 1070 2371 1070 1849 1501 3427 3428 3643 3644 1815 4036 3405 5 3021 2910 3456 3769 3770 3829 878 1426 3837 3944 1380 1769 1768 3318 3319 340 24 1593 2765 1409 1790 1880 2579 2978 549 2979 2150 2303 598 2535 3378 3832 2236 3758 1381 2997 457 782 3132 292 1944

23.11.2016. 22.09.2016. 23.02.2017. 04.10.2017. 24.05.2017. 21.08.2019. 27.01.2016. 04.02.2015. 12.08.2015. 12.08.2015. 11.09.2019. 11.09.2019. 14.02.2018. 14.02.2018. 11.09.2019. 11.09.2019. 20.04.2016. 20.04.2016. 25.07.2018. 20.02.2019. 14.08.2019. 10.01.2018. 10.01.2018. 26.01.2017. 11.09.2019. 22.03.2017. 22.03.2017. 23.08.2017. 25.11.2015. 04.02.2015. 04.10.2017. 26.09.2018. 20.02.2019. 26.07.2017. 23.08.2017. 20.03.2019. 20.03.2019. 15.12.2016. 12.08.2015. 22.09.2016. 22.09.2016. 17.02.2016. 23.08.2017. 27.01.2016. 27.01.2016. 08.11.2017. 06.12.2017. 06.12.2017. 14.08.2019. 22.04.2015. 17.03.2016. 17.03.2016. 24.07.2019. 23.08.2017. 14.02.2018. 23.02.2017. 17.06.2015. 10.01.2018. 28.06.2017. 22.08.2018. 25.07.2018. 12.05.2016. 24.10.2018.

2.2.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.6. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.2. 2.4.4. 2.2.3. 2.4.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.5. 2.4.3. 2.4.4. 2.2.2. 2.2.3. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.6. 2.4.4. 2.4.4. 2.2.5. 2.4.4. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.3. 2.4.5. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.2.2. 2.4.3. 2.4.4.

Zemvalds Aigars Zenkina Jeçena Zepa SkaidrÝte ZÑrande Eva Ziemelis Edgars Ziemeçnieks Reinis ZinkeviËs Aleksandrs ZinkeviËs Aleksandrs ZinkeviËs Andrejs ZinkeviËs VitÃlijs Zirdziïš Andris Zirdziïš Vilnis Zivtiïš Oskars Znotiïš Edgars Zommers Vilnis Zorina Svetlana Zorins KonstantÝns Zotovs Andrejs Zotovs Igors Zubovs Nikolajs Zunde EdvÝns Zustrups Rolands ZvaigznÝtis UÛis Zvaners Vilnis Zvaners Vilnis Zvans Andris Zvejnieks Ivars Zvejnieks Valdis Zvidriïš JÃnis Zvirbulis JÃnis Zvirgzdiïš Dainis Žarkiha Nadežda Žarova Marina Žavrids Nikolajs Ždanova Irina Želubovskis Nilss Žiçaks Mihails Žizïevskis Aleksejs Žogota Aldis Žukausks Andris Žukovs Vladimirs Žuks Vilhelms Žuravçova Olga Žuravskis Mihails Žuravskis Mihails

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

127


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SertificÑtie jĉras hidrotehnisko bĉvju speciÃlisti

SERTIFICÐTIE JĈRAS HIDROTEHNISKO BĈVJU SPECIÂLISTI (uz 2014. gada 6. oktobri)

Latvijas JĉrniecÝbas savienÝbas SertificÑšanas centrs Úertrĉdes iela 33/35, RÝga, LV-1011 Kontaktpersona: Juris Marnauza TÃlr. 67276534 Mob. tÃlr. 29480647

SpecialitÃte 1 Jĉras hidrotehnisko bĉvju bĉvdarbu vadÝšana 2 Jĉras hidrotehnisko bĉvju bĉvuzraudzÝba 3 Jĉras hidrotehnisko bĉvju un to daçu tehniskà apsekošana

UzvÃrds, vÃrds Ajanko Seppo Alekna-BÑrziïa Vineta Anošins Staïislavs Arhipenko RomÃns Artamonova Inna Babula Mihails Bakanovs Aleksejs Bankovs Armands Barkovs Vladimirs Barons Armands Basikirskis RomÃns Belokriçecs Ruslans Birzleja Gundars Bistrenkovs Viktors Bišarovs PÃvels Blanks Andris Bogomolova Nadežda Bolmanis Arnis Bože Arturs BreËs Aleksandrs Brice InÃra BrokÃns Aivars Budina Lidija Burins Nikolajs Bursakovska Viktorija Butovs Vladimirs Celmiïš Dainis Êate Raimonds Êernihs Aleksandrs Êudïivecs Jurijs Demin Evgeny Dona Marina Doroïins Aleksejs Drozdovs Anatolijs DrumaËeks Sergijs Eihe Vitus Evina Ludmila Fadejeva Olga Fiçipovs Vladimirs Fjodorovs Aleksandrs Gaisins Aleksandrs Glezerovs VjaËeslavs Gontars Andrejs Gorbušina Larisa Gordejeva Tatjana Grabare Jeçena Gridïevs Artjoms

128

Sert. Nr. 40-391 40-282 40-445 40-385 40-416 40-253 40-381 40-359 40-400 40-376 40-340 40-319 40-402 40-287 40-317 40-322 40-436 40-370 40-254 40-404 40-281 40-411 40-313 40-337 40-435 40-257 40-350 40-358 40-260 40-366 40-180 40-394 40-442 40-431 40-441 40-286 40-284 40-138 40-271 40-297 40-439 40-251 40-377 40-306 40-268 40-315 40-382

Sert. derÝguma termiïš 29.10.2014. 22.03.2016. 23.09.2019. 07.09.2015. 22.01.2018. 26.01.2015. 01.06.2015. 18.02.2019. 21.06.2016. 26.01.2015. 29.10.2018. 13.11.2017. 13.12.2016. 19.04.2016. 13.11.2017. 18.01.2016. 18.02.2019. 29.04.2019. 27.07.2015. 21.02.2017. 18.10.2016. 24.07.2017. 13.11.2017. 16.07.2018. 21.01.2019. 16.03.2015. 21.01.2019. 18.02.2019. 01.06.2015. 29.04.2019. 02.11.2015. 22.03.2016 29.04.2019. 16.07.2018. 29.04.2019. 22.03.2016. 22.03.2016. 21.02.2017. 21.06.2016. 18.10.2016. 29.04.2019. 26.01.2015. 26.01.2015. 27.03.2017. 01.06.2015. 13.11.2017. 01.06.2015.

4 5 6 7

Jĉras hidrotehnisko bĉvju projektÑšana Jĉras hidrotehnisko bĉvju bĉvekspertÝze Jĉras hidrotehnisko bĉvju nojaukšana Jĉras hidrotehnisko bĉvju un to daçu pÃrbaude un diagnosticÑšana

SpecialitÃte

UzvÃrds, vÃrds

1 1, 2, 3, 4 1, 6 4 1, 2 1, 2 1 1, 2 1, 2 1 1, 2 1, 2 2, 4 1, 2 1 1, 2 1, 2 2, 3 1, 2 1, 3 1, 2, 3 1 2, 3, 4 4, 5 2 1, 2 1, 2, 3, 5 1, 2 1, 2, 3, 6 1 1, 2 1, 2 1 1 1 1, 2 2, 4 1, 2 2 4, 5 1, 2 1, 2 1 1, 2 2, 3, 4 4 1

Gubina Anna Gulbis Aivars GuçËaks Aleksandrs Hamickis Anatolijs Harbredere NatÃlija HarËenkovs Andrejs Hoçimenkovs Andrejs Husnutdinovs Vadims Ivanovs RomÃns Jakimova Svetlana Jakimovs Jurijs Jansons Guntars Jaunzems EinÃrs Jefanovs Aleksandrs JermacÃns JÃnis Jerohins Sergejs KaËalovs Aleksandrs Kalpiïš Krišs Kayalin Ihor Karaçĉns Tautvids Kavlaks Vasilijs Kofekide Tatjana Kofekidis Aleksandrs Kohaïuks Boriss Kokins AinÃrs Kotkudaks Igors Kotkudaks Pjotrs Kožuhars Vladimirs Krasovs Aleksandrs KrÝtiïš Aigars Krĉmiïš Andrejs Kublis Raimonds KuÛis Arvis LakuËs GunÃrs Spodris Lazdiïš Kaspars Leinis Vladimirs Lesiïš JÃnis Limonov Igor Lizums Andris Loškarjovs Kirils Lukašova Alla Luks Sergejs æakmunds LeonÝds æozins Jevgeïijs Mališevs Igors Marnauza Juris Maslovskis Raimonds

Sert. Nr. 40-361 40-387 40-374 40-274 40-269 40-410 40-262 40-433 40-389 40-335 40-334 40-360 40-412 40-318 40-295 40-425 40-290 40-270 40-418 40-234 40-278 40-296 40-344 40-325 40-434 40-384 40-326 40-288 40-393 40-432 40-246 40-420 40-285 40-357 40-336 40-236 40-422 40-406 40-342 40-447 40-428 40-137 40-320 40-347 40-383 40-343 40-291

Sert. derÝguma termiïš 18.02.2019. 07.09.2015. 23.09.2019. 29.04.2019. 01.06.2015. 24.07.2017. 26.10.2015. 29.10.2018. 26.10.2015. 29.10.2018. 29.10.2018. 18.02.2019. 24.07.2017. 13.11.2017. 21.06.2016. 28.05.2018. 21.06.2016. 07.09.2015. 26.03.2018. 26.10.2015. 18.01.2016. 18.10.2016. 29.10.2018. 26.03.2018. 29.10.2018. 27.07.2015. 16.07.2018. 29.04.2019. 29.04.2019. 29.10.2018. 01.06.2015. 26.03.2018. 22.03.2016. 21.01.2019. 16.07.2018. 26.01.2015. 26.03.2018. 29.05.2017. 16.07.2018. 23.09.2019. 28.05.2018. 21.02.2017. 22.01.2018. 29.10.2018. 27.07.2015. 16.07.2018. 22.03.2016.

SpecialitÃte 1, 2 1, 2 3 1, 2 2, 3, 4 1 1, 2 1 1, 2 4 1, 2 1, 2, 3, 4 4 1 1, 2, 4 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1 1, 2 1, 2 4 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1 1, 2 1, 2 1 1, 2 1, 2, 3, 4, 7 2 1, 3 1, 2, 5 1, 6 1, 2 4 1, 2 1, 2 1 1, 2 1, 2 3, 4, 5, 7 2, 4, 5 1 2, 4, 5 4, 5


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Matvejs UÛis Mazalis Arnis Mednis Aivars Medvedeva Lilija Mikulins Staïislavs Mityanin Alexander Mjakotins Igors Muštavinskis Aleksandrs Oçts Vadims Paholovs Oçegs Para Viktors PaseËïiks Viktors Paulauskis Juris Pavlovs Aleksejs Pavlovs Andrejs PÑtersone Ilze PilsÑtnieks JÃnis Platonov Viacheslav Pçetïevs Jurijs ProkopËiks Dmitrijs RancÃns Modris Rasskazovs Sergejs Ratnieks EdvÝns Razgalis Andris RÃzna JÃnis Romanovs Gatis Romaško Vasilijs Rubçevskis Ingars

Sert. Nr.

SpecialitÃte

UzvÃrds, vÃrds

40-279 40-298 40-330 40-267 40-264 40-440 40-247

Sert. derÝguma termiïš 18.01.2016. 18.10.2016. 26.03.2018. 01.06.2015. 23.09.2019. 29.04.2019. 23.09.2019.

1, 2 2 1, 2 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 4

40-437 40-448 40-415 40-302 40-356 40-395 40-380 40-423 40-405 40-388 40-443 40-424 40-301 40-396 40-256 40-399 40-421 40-316 40-397 40-375 40-426

29.04.2019. 23.09.2019. 13.11.2017. 27.03.2017. 18.02.2019. 22.03.2016. 18.04.2015. 26.03.2018. 27.03.2017. 07.09.2015. 29.04.2019. 26.03.2018. 27.03.2017. 19.04.2016. 15.12.2014. 21.06.2016. 26.03.2018. 13.11.2017. 19.04.2016. 15.12.2014. 28.05.2018.

1 2, 3, 4 1 1 1, 2 4 1 1, 2 3 2 1 1 1, 2, 4 1, 2 1, 2 1, 2 2, 4 2, 4, 5 1, 2 4 4

Samsons Juris Sanders Dairis SaulÝtis Normunds Sibirceva Lilija Sokolovs Anatolijs Sokolovs Sergejs Stasens Aleksandrs Stjopina Ludmila Stjopins Viktors Suško Nikolajs ŠaËkovs Aleksejs Škabirevs Sergejs Šterns Guntars Šulcs UÛis Tereškovs Juris Terjoškina Ludmila TÑrauds JÃnis Trofimov Artem Tuçins Sergejs Valaine Rĉta Veidemanis Oskars Vuori Tero Zaïevskis Zenons Zariïš Nauris ZÑÛele Zoja Zilberts Guntis Zivtiïš Oskars Živula Mareks Žodiks Sergejs

Sert. Nr. 40-444 40-401 40-329 40-266 40-390 40-430 40-386 40-314 40-255 40-310 40-417 40-427 40-419 40-321 40-261 40-232 40-230 40-446 40-413 40-398 40-332 40-392 40-379 40-403 40-307 40-346 40-245 40-371 40-250

Sert. derÝguma termiïš 29.04.2019. 18.10.2016. 22.01.2018. 01.06.2015. 26.10.2015. 16.07.2018. 07.09.2015. 13.11.2017. 15.12.2014. 22.01.2018. 26.03.2018. 28.05.2018. 26.03.2018. 16.07.2018. 18.04.2015. 16.03.2015. 15.12.2014. 23.09.2019. 24.07.2017. 19.04.2016. 28.05.2018. 29.10.2014. 18.04.2015. 21.02.2017. 27.03.2017. 29.10.2018. 23.09.2019. 01.07.2019. 29.04.2019.

SpecialitÃte 1 2 1, 2 2, 3, 4 1 1 4 4 1, 2 1, 2 1 1 2 1, 2, 3, 7 1, 2 1, 2 1, 2 1 4 1, 2 1, 2, 3 1 1 1, 2 3, 7 1, 2, 3, 6 2, 4 1, 2 1, 2

InformatÝvà daça

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie jĉras hidrotehnisko bĉvju speciÃlisti

129


SertificÑtie hidromelioratÝvÃs bĉvniecÝbas speciÃlisti

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SERTIFICÐTIE HIDROMELIORATÜVÂS BĈVNIECÜBAS SPECIÂLISTI (uz 2014. gada 1. oktobri)

Latvijas Melioratoru biedrÝbas (LMB) HidromelioratÝvÃs bĉvniecÝbas speciÃlistu sertifikÃcijas centrs Struktoru iela 14, RÝga, LV 1039 Kontaktpersona: centra vadÝtÃjs Juris Kalniïš, tÃlr. 67551620

Latvijas melioratoru biedrÝbas SertifikÃcijas centrs, sÃkot ar 2004. gadu piešãir bĉvprakses sertifikÃtus saskaïà ar 2003. gada 8. jĉlija Ministru kabineta noteikumiem nr. 383 un atbilstoši LVS EN 17024:2003 prasÝbÃm, apliecinot speciÃlistu kompetenci meliorÃcijas sistÑmu un upju hidrotehnisko bĉvju projektÑšanas, bĉvdarbu vadÝšanas/bĉvuzraudzÝbas sfÑrÃ. SertificÑto speciÃlistu saraksts sakÃrtots pa Latvijas novadiem pÑc speciÃlistu dzÝves vietas. Tabulà uzrÃdÝts personu uzvÃrds, vÃrds, sertifikÃta numurs, sertifikÃta derÝguma datums, darbu veids un darbÝbas joma.

Izmantotie saÝsinÃjumi

4.ailÑ: MS – meliorÃcijas sistÑmas HB – upju hidrotehniskÃs bĉves 5.ailÑ: 1 – projektÑšana 2 – bĉvdarbu vadÝšana / bĉvuzraudzÝba

UzvÃrds, vÃrds 1 Aizputes novads Gansons JÃnis Girdo Viktors ŠtÃls Imants Alĉksnes novads Langrats Ivars Ludvigs Vilis Rozena Zoja Semanis Ilgvars Amatas novads Gailis OjÃrs âeïÛis Aldis Apes novads Sotïikovs Sergejs Auces novads PlÑsnieks Aivars Šulgins Andris Baldones novads Lagzdiïš Ivars Balvu novads Krakups Andrejs Bauskas novads Bergmane Ilze BruÛis Uldis Gaudiešus Jons MetlÃns Zenons Paužolis Zintis Ruža Viktors SedjukeviËs Jurija Sondors JÃnis Šïepsts Artĉrs BeverÝnas novads Kaužens Juris BrocÑnu novads Sviãis Ðriks Carnikavas novads Dovgjallo Romualds

130

SertifikÃta Nr. 2 45-360 45-363 45-54

SertifikÃta derÝgums termiïš 3 25.04.2018. 16.05.2018. 13.06.2017.

Darbu veids

DarbÝbas joma

4

5

MS MS MS HB

2 2 1,2 2

45-356 45-275 45-378 45-56

26.03.2018. 25.08.2016. 11.05.2019. 13.06.2017.

MS MS MS MS

2 2 2 2

45-97 45-366

13.06.2017. 18.09.2018.

MS MS

2 2

45-354

26.03.2018.

MS

2

45-13 45-193 45-351

24.05.2017. 25.11.2014. 26.03.2018.

MS MS MS

2 2 1

45-376

13.02.2019.

MS

2

45-28

13.06.2017.

MS, HB

2

45-125 45-253 45-29 45-28 45-322 45-84 45-375 45-303 45-353

17.11.2016. 13.02.2019. 25.08.2016. 09.05.2017. 20.01.2016. 09.05.2017. 13.02.2019. 17.03.2019. 26.03.2018.

MS MS MS MS MS MS MS MS MS

2 1,2 2 2 2 1,2 1,2 2 2

45-269 45-324

19.05.2016. 19.05.2016.

HB MS

2 2

45-77

13.06.2017.

MS

2

45-47

19.05.2016.

MS, HB

2

UzvÃrds, vÃrds 1 Gricis Vilis Mitjkovs Aleksandrs CÑsu novads BrokÃns IlmÃrs EglÝtis Andris GlÃzers Gvido Mihailovs Mihails Mirãis JÃnis PilÃbere Inese PilÃbers Viktors Repšs Arturs Seçakovs VoldemÃrs Daugavpils Platkovs Ivans Daugavpils novads Samijlovskis Aleksis Soms Antons Šaukstelis Vladislavs Dobeles novads Andersons Andris Fogelis Andis Gorškovs AinÃrs SpriïÛis ArvÝds SpruÛis Imants Žideïš GunÃrs Dundagas novads Šleiners Ivars Gulbenes novads KupËs Ivars âiploks Andis Sarmule MÃra Elksne Liene Travina îina Grobiïas novads Gusts Juris

SertifikÃta Nr.

Darbu veids

DarbÝbas joma

2

SertifikÃta derÝgums termiïš 3

4

5

45-121 45-42

25.08.2016. 19.05.2016.

MS, HB MS MS, HB

2 1 2

45-96 45-78 45-99 45-98 45-287 45-187 45-265 45-174 45-297 45-246 45-43

09.05.2017. 22.06.2015. 09.05.2017. 09.05.2017. 13.06.2017. 25.11.2014. 22.06.2015. 06.04.2019. 16.05.2018. 11.09.2017. 19.05.2016.

MS MS MS MS MS MS MS MS HB MS MS

2 2 2 2 1,2 2 1 2 2 2 2

45-66

19.05.2016.

MS, HB

2

45-67 45-65 45-268

19.05.2016. 24.05.2017. 19.05.2016.

MS MS MS

2 2 2

45-24 45-195 45-307 45-209 45-194 45-260 45-258

24.05.2017. 25.11.2014. 25.11.2014. 17.05.2015. 25.11.2014. 25.11.2014. 25.11.2014.

MS MS MS MS MS MS MS

2 2 1 1,2 2 2 2

45-355

25.04.2018.

MS

2

45-59 45-16 45-181

13.06.2017. 19.05.2016. 15.03.2015.

45-340 45-241

24.05.2017. 19.05.2016.

MS MS MS HB MS MS

2 2 1,2 2 1 2

45-313

15.03.2015.

MS

2


UzvÃrds, vÃrds 1

SertifikÃta Nr.

Darbu veids

DarbÝbas joma

2

SertifikÃta derÝgums termiïš 3

UzvÃrds, vÃrds

4

5

1

45-368

20.01.2019.

MS, HB

2

Krustpils novads DaÛis JÃnis Deinate Lĉcija KuldÝgas novads Cinis JÃnis Ernstsons Egils KÃrkliïš Andris âeguma novads Bolmanis Arnis Sniedze Aivars âekavas novads Bondars JÃnis LielvÃrdes novads OpincÃns Andrejs SaulÝtis Normunds LiepÃja VÝksna Viesturs Limbažu novads Krĉmiïš Edgars LÝvÃnu novads Krievs Vilis UtinÃns Vairis LubÃnas novads Bukelis Valdis

Neimanis JÃnis Iecavas novads BambÃns JÃnis Ikšãiles novads Daukšts JÃzeps Dzilna Anda Guslens PÑteris

45-380

16.09.2019.

MS

2

45-85 45-152 45-74

11.09.2017. 16.05.2018. 24.05.2017.

KrÑsliïš Ðriks Leingarts Ivars MarculÃns Vilnis

45-92 45-329 45-26

24.05.2017. 17.11.2016. 19.05.2016.

Matisons KÃrlis Meidrops JÃnis Nusbaums Juris Teivens Agris

45-26 45-139 45-120 45-105

12.07.2017. 21.03.2017. 25.08.2016. 26.05.2016.

Titova Emma Titovs Ivars Velbergs Guntars ZÑns Zigurds

45-133 45-123 45-332 45-106 45-109

12.07.2017. 12.07.2017. 17.11.2016. 15.07.2015. 26.05.2016.

HB MS MS HB MS MS MS HB HB MS MS MS HB HB HB MS MS MS HB

2 2 1,2 2 1,2 1 1,2 2 2 1,2 1 1 1 1 1,2 2 1 1 1

Jaunpils novads Zaïãis Andris

45-23

11.09.2017.

MS HB

2 2

45-373 45-333 45-128 45-327 45-371 45-372 45-377 45-330 45-162 45-172 45-381 45-306

20.01.2019. 21.03.2017. 17.11.2016. 25.08.2016. 20.01.2019. 20.01.2019. 13.02.2019. 17.11.2016. 13.02.1019. 11.05.2019. 16.09.2019. 28.07.2019.

MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS

2 2 1 2 2 2 2 1 1,2 1 2 2

45-217 45-355 45-305

16.05.2018. 26.03.2018. 28.07.2019.

MS MS MS

2 2 2

45-257 45-229 45-48 45-201 45-189 45-308 45-49 45-45 45-143 45-369

11.05.2019. 25.08.2016. 24.05.2017. 17.05.2015. 25.11.2014. 25.11.2014. 25.05.2017. 25.05.2017. 14.02.2018. 20.01.2019.

MS HB MS MS MS MS MS MS, HB MS, HB MS, HB

1 2 1,2 2 2 1 2 2 2 2

45-364

16.05.2018.

MS

2

45-295

16.05.2018.

MS

2

45-278

21.03.2017.

MS

2

Sluckis ArkÃdijs Madonas novads Bodnieks GunÃrs Šusts Vilnis MÃrupes novads Ivdre Marija Kuklis Roberts Neretas novads Blĉms Roberts NÝcas novads Ameriks JÃnis Ogres novads GailÝtis Andris Ozolnieku novads Dukurs Guntis Teteris JÃnis Uçjanovs Andris VÝksna TÃlis Zalcmanis Andrejs Zalcmanis Einars Preiçu novads Degtjarjova Natalija Krupko Svetlana Pastare Rainelda Raunas novads JarohoviËs JÃnis JarohoviËs Guntis RÑzekne GrišÃns Ðriks Nalivaiko GenÃdijs Sidašs Aleksandrs Sidašs îikita RÝga Êuders JÃnis GriãÝtis Edgars

45-3 45-336 45-261

21.03.2017. 21.03.2017. 25.11.2014.

MS MS MS

2 2 2

Ikass Dzintars Jurãelis JÃnis Kalniïš Juris

Jelgava AsarÝtis Nauris Avetjans EmÝls BarkÃne ElÝna Birnis EinÃrs Brigmane Filimoija JumÝtis Edgars Kuçikovskis JÃnis Ostelis MÃris Pundurs EinÃrs Soloveiko Argils Uss Ivo ZÝriïš Aldis Jelgavas novads Legzdiïš GunÃrs Martinaitis Vincs Ošs JÃzeps JÑkabpils DÃbola Zita DutkeviËa AstrÝda Iesalniece Genovefa Kruglinskis Ðriks Kureçonoka Guna MeirÃne Anita Ozoliïa Gunta Ozoliïš Juris Putniïš Arnis JÑkabpils novads Šnikers JÃzeps Jĉrmala VÑtra Vilnis Kokneses novads Liepiïš Raimonds KrÃslavas novads Andrejevs LeonÝds Dilba Oskars Šimkins Sergejs

SertifikÃta Nr.

Darbu veids

DarbÝbas joma

2

SertifikÃta derÝgums termiïš 3

4

5

45-358 45-214

25.04.2018. 22.09.2015.

MS MS

2 1,2

45-370 45-276 45-86

20.01.2019. 17.11.2016. 13.06.2017.

MS, HB MS MS

2 1,2 2

45-334 45-251

21.03.2017. 18.09.2018.

HB MS

2 1

45-302

17.03.2019.

MS

2

45-338 45-321

21.03.2017. 22.09.2015.

MS HB

2 2

450259

15.03.2015.

MS, HB

1

45-60

12.07.2017.

MS

2

45-202 45-70

15.03.2015. 26.05.2016.

MS MS

1 2

45-335

21.03.2017.

45-1

09.05.2017.

MS HB MS, HB

1,2 2 2

45-349 45-9

14.02.2018. 09.05.2017.

MS MS

2 2

45-102 45-117

20.12.2017. 12.07.2017.

MS HB

2 1

45-344

11.09.2017.

MS

2

45-20

17.05.2015.

MS

1,2

45-254

11.05.2019.

MS

2

45-293 45-86 45-323 45-301 45-246 45-311

14.02.2018. 12.12.2017. 19.05.2016. 17.03.2019. 15.03.2015. 15.03.2015.

MS MS, HB MS MS MS MS

2 2 2 2 2 2

45-318 45-337 45-215

15.07.2015. 21.03.2017. 22.09.2015.

MS MS MS

2 2 1

45-374 45-326

13.02.2019. 25.08.2016.

MS MS

2 2

45-31 45-141 45-30 45-343

15.03.2015. 21.03.2017. 11.09.2017. 12.07.2017.

MS, HB MS MS MS

2 2 2 2

45-224 45-91 45-341 45-300 45-108 45-110

20.01.2016. 24.05.2017. 24.05.2017. 17.03.2019. 12.07.2017. 24.05.2017.

HB MS HB MS MS MS, HB

1 1,2 1,2 1 1 1

InformatÝvà daça

SertificÑtie hidromelioratÝvÃs bĉvniecÝbas speciÃlisti

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

131


SertificÑtie hidromelioratÝvÃs bĉvniecÝbas speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds 1 Miesnieks JÃnis Milliïš Eduards Odiïš Juris Teivens JÃnis Tomsons Arnis Zaãis Guntis SalacgrÝvas novads âemers Valdis Salaspils novads Brils Gundars FedoseviËs Svjatoslavs Ivbulis PÑteris Jaranovs Sergejs StupÃns Leonards Saldus novads Briedis ArvÝds

132

SertifikÃta Nr.

Darbu veids

DarbÝbas joma

2

SertifikÃta derÝgums termiïš 3

4

5

45-138 45-130 45-242 45-178 45-15 45-199 45-314

25.08.2016. 25.08.2016. 11.09.2017. 13.02.2019. 24.05.2017. 15.03.2015. 15.03.2015.

HB MS, HB MS MS MS, HB HB MS

2 1 2 1,2 1 1 1

45-367

18.09.2018.

MS

2

45-293 45-328 45-264 45-365 45-169

17.03.2019. 17.11.2016. 15.03.2015. 18.09.2018. 11.05.2019.

MS MS MS MS MS, HB

1 1 2 2 2

45-38

26.05.2016.

45-319 45-270

22.06.2015. 26.05.2016.

MS HB MS MS

2 1,2 2 2

45-183

11.05.2019.

HB

1

45-361

25.04.2018.

MS

2

Brĉvers AinÃrs Miãelsons MÃris SÑjas novads Puriïš JÃnis Skrundas novads Âbols Guntis Smiltenes novads Baranovskis Guntars Dreimanis Druvis Kleina Selga Sinka Andris Talsu novads GorbÃne InÃra Mednis Uldis

45-292 45-83 45-217 45-272

14.02.2018. 24.05.2017. 22.09.2015. 26.05.2016.

MS MS MS MS

2 2 2 2

45-263 45-205

15.03.2015. 15.03.2015.

MiglÃns Dainis Naudiïš Andris Pulkstens Arnis Pulkstens Normunds Sakne JÃnis Sinepe SarmÝte Smukkalns KÃrlis

45-310 45-345 45-22 45-312 45-107 45-262 45-267

15.03.2015. 11.09.2017. 13.06.2017. 15.03.2015. 13.06.2017. 15.03.2015. 15.07.2015.

MS MS HB MS MS MS MS MS MS MS

1,2 1,2 2 2 1 2 1,2 2 1,2 2

UzvÃrds, vÃrds

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Darbu veids

DarbÝbas joma

2

SertifikÃta derÝgums termiïš 3

4

5

45-124 45-317

15.03.2015. 17.05.2015.

MS HB

2 2

45-285 45-63 45-255 45-175 45-25 Oct-45 45-331

13.062017. 13.06.2017. 13.02.2019. 06.04.2019. 09.05.2017. 09.05.2017. 17.11.2016.

MS MS MS MS MS, HB MS, HB MS

2 2 1,2 1 2 2 1,2

45-252 45-316 45-34 45-55

17.03.2019. 15.07.2015. 19.05.2016. 13.06.2017.

MS, HB MS, HB MS MS

2 1 2 1,2

Lapsa Gatis

45-271 45-352 45-37 45-342 45-279

26.05.2016. 26.03.2018. 24.05.2017. 24.05.2017. 09.05.2017.

Lapsa Ivars

45-35

09.05.2017.

Maskats Aivars Podniece InÃra

45-36 45-281 45-309

09.05.2017. 24.05.2017. 24.11.2014.

MS MS MS, HB MS MS, HB MS MS HB MS MS MS

1,2 2 2 1 2 1 1,2 2 2 2 1

45-286

13.06.2017.

MS

2

45-359 45-357 45-288

25.04.2018. 25.04.2018. 11.09.2017.

MS MS MS

2 1,2 2

45-315 45-153

15.07.2015. 09.05.2017.

MS MS

2 2

45-234

26.05.2016.

MS

1,2

45-239

26.05.2016.

MS

2

1 SĉnÃkslis EdvÝns Tukuma novads Apinis Aivars KrÑvica Dzidra Lagzdiïš MÃris Ritene Anna Ritenis Andrejs RozÝtis Andrejs RozÝtis JÃnis Valkas novads Biezais JÃnis Krĉkliïš JÃnis Strazdiïš Juris Sulainis Andris Valmiera Bembere Ludmila Brusovs Aldis GrÃvelis Andris

Vecpiebalgas novads Balodis Andris Vecumnieku novads Ansone KristÝne Didrihsons Andis ZÃlÝtis Juris Ventspils JakupÃne Jolanta Rezanovs Ðriks Ventspils novads Korotkovs Andrejs ViesÝtes novads Avens Zigmunds

SertifikÃta Nr.


MÑbeçu, interjeru un vides dizaineri – Latvijas Dizaineru savienÝbas biedri

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

MÐBEæU, INTERJERU UN VIDES DIZAINERI – LATVIJAS DIZAINERU SAVIENÜBAS BIEDRI (2014. gada oktobra dati)

Latvijas Dizaineru savienÝba

Kontaktpersona: valdes priekšsÑdÑtÃjs Andrejs Broks, mob. tÃlr. 29257663

TÑriïu 13, RÝga, LV-1004, mob. tÃlr. 67616640 E-pasts: info@design.lv www.design.lv

Asaris Visvaldis BÃliïa Aija Bisenieks Armands Blekte Antra Blĉma Natalja BlĉmentÃls Aleksandrs Broks Andrejs

Biedra kartes Nr. / sertif. Nr. 297 260 19 173 256/S024 118 212/S009

Budze Margarita Celms Valdis

238 207

Circenis Aldis

301

CÝrulis Raimonds Dimante Valija Dreimane Aiva DrÝliïš IlmÃrs DzÑrve Varis DziedÃtÃja Nellija Endziïš ArvÝds Gagainis Juris Garleja Dace

162 143 201 219 210 274/S033 226/S005 168 265/S008

Gilla Ruta Glĉdiïš GunÃrs Grants Inguna

157 1 279/S038

Grase Anita

213/S006

Grustiïa-Milbrete Ieva Gĉtmanis Andis Hermansons MÃrtiïš Ieviïa VÝva

272/S032 241 255/S023 153/S004

IrbÝte Andra Jansons Guntars Javkina Viktorija JÑkabsons KÃrlis JuhïÑviËa Iveta Kalniïa Rita Kaïeps MÃrcis Karlsons Ðriks KÃrkliïš JÃnis

172 258 264/S027 27 120 262 292/S048 299/050 31

KazÃks Vilnis

30

KÑberga KarÝna 254/S025 KÑbergs JÃnis Edgars 161 Kleinberga Aldona 82 Kokina Dzintra 280/S039 Kontere McQuillan VÑsma 223 Kovaçenoka Rĉta 33 Laminska NatÃlija 144 Lediïa Dace 181 LenkÑviËs Aigars 218

Nozare vides dizains interjeru dizains interjeru, mÑbeçu dizains interjeru dizains interjeru dizains rĉpnieciskais dizains vides, interjeru, mÑbeçu dizains interjeru dizains vides un rĉpnieciskais dizains interjeru, rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains vides, interjeru dizains vides, interjeru dizains interjeru, mÑbeçu dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains, mÑbeçu dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains interjeru dizains, mÑbeçu dizains interjeru un rĉpnieciskais dizains interjeru dizains vides dizains vides, interjeru dizains vides, interjeru, mÑbeçu dizains interjeru dizains interjeru dizains interjeru dizains interjeru, mÑbeçu dizains vides, interjeru dizains vides, interjeru dizains interjeru, mÑbeçu dizains interjeru dizains rĉpnieciskais dizains, dizaina teorija dizaina teorija, mÑbeçu dizains interjeru dizains vides, interjeru dizains vides dizains interjeru dizains vides, interjeru dizains mÑbeçu dizains rĉpnieciskais dizains interjeru, mÑbeçu dizains vides dizains

KontakttÃlrunis

UzvÃrds, vÃrds

29299795 29141371 67805363 29264127 29716331 67270580 29257663

Lielmane Antra Liepa InÃra LÝne Inese Lĉse ValentÝna MÃldere Ðrika Maldupe Inta

Biedra kartes Nr. / sertif. Nr. 233 216 62 189 246 177/S003

Medne HelÑna Meždreijs Aigars

202 286/S044

Mitina Nataçja Mizgirjova Gaçina NasteviËa Baiba Ozoliïš Auseklis Ošenieks Guntars Palka Ieva PÑrkone Iveta PÑtersons Miks Piete Juris Piãis Vilnis Pirhs Vladimirs PlatpÝrs GunÃrs

289/S046 263/028 271/S030 240 294/049 63 270/S031 269 208 234 184 198/S001

Plaude KristÝne PomešËikova Larisa Pumpura Maija RÃcenÃja Andra

282/S043 248 39 281/S041

Ravinska Iveta Riekstiïš JÃnis RubÝns Imants Rutkovskis MÃrtiïš Samsons Maigurs Semane Valda SilapÑtere Ilona Skorodjonoka Anda Smildzers Âris StaïÑviËa Eva Straupe JÃnis Štrauhs RiËards Vaivods JÃnis

273/S035 41 66 253 244 78 290 285/S045 268/S029 291/S047 276/S042 204 288

Valdena Inta Vasiçjevs Anatolijs Važa MÃris VecÃns Ivars Vijups Ingvars VilcÃns Augusts Vitovska Aija Zeltiïa Dace Zemzaris Alvis ZirnÝtis JÃnis Zoldners Arturs

235 97 277/S036 236 259 225 46/S002 211 252/S022 178 15

29488541 26552649 29404986 28330343 67299675 67461205 29454077 29679218 29204416 29286090 29152771 29197839 67427220 29648110 29188874 29536889 29240240 29556526 29160370 26366039 29455920 29420706 67333622 29227812 29297714 29286484 29273956 29660079 29424604 29387388 29106866 29282927 67605940 29408606 4748898887 67381461 67176528 26526861 29232289

Nozare vides dizains vides dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains vides, interjeru, mÑbeçu dizains vides dizains mÑbeçu, rĉpnieciskais dizains interjeru dizains interjeru dizains vides dizains mÑbeçu dizains vides dizains vides dizains mÑbeçu dizains rĉpnieciskais dizains rĉpnieciskais dizains vides dizains rĉpnieciskais dizains interjeru, mÑbeçu, rĉpnieciskais dizains interjeru, mÑbeçu dizains vides, interjeru dizains mÑbeçu dizains vides, interjeru, mÑbeçu dizains interjeru, mÑbeçu dizains mÑbeçu, interjeru dizains interjeru, mÑbeçu dizains vides, mÑbeçu dizains vides, interjeru dizains rĉpnieciskais dizains interjeru dizains interjeru dizains vides, interjeru dizains interjeru dizains mÑbeçu dizains vides, rĉpnieciskais dizains vides un rĉpnieciskais dizains vides dizains, dizaina teorija rĉpnieciskais dizains vides, interjeru dizains vides, rĉpnieciskais dizains vides, interjeru dizains vides dizains vides, interjeru dizains vides, interjeru dizains vides, interjeru dizains vides dizains mÑbeçu dizains

KontakttÃlrunis 64321630 29257285 29472266 67012823 67312747 67672672 29414911 26565554 29720467 29277474 29113354 67459388 29542889 29206132 29115681 67350283 29110654 67012819 67025283 67275704 26542159 67288904 67610253 29267240 29449081 67761642 29229762 29665803 29253485 63021111 26753901 29680329 29106965 26346444 29416093 29429742 29224683 29255353 67341279 26564575 29474314 29722896 29221849 29222052 67289572 26537673 67702181 67768948

InformatÝvà daça

UzvÃrds, vÃrds

ApzÝmÑjumi: S000 – sertifikÃta nr., 000 – biedra kartes nr.

133


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SERTIFICÐTIE ELEKTROIETAIŠU SPECIÂLISTI (uz 2014. gada 1. oktobri)

Latvijas ElektroenerÛÑtiãu un Energobĉvnieku asociÃcijas (LEEA) SpecializÑtais sertifikÃcijas centrs (SpecSC) Šmerça iela 1, RÝga, LV 1006. http://www.bleea.lv/ SpecSC vadÝtÃja: IngrÝda Straume. TÃlr. 67240649, fakss 67240642, e-pasts: sc@bleea.lv 903.kabinets, B BLOKS. Mob.tÃlr. 26741523 905.kabinets, A BLOKS. Lietvede Biruta Klagiša. TÃlr. 67729349, fakss 67729477, e-pasts: BKlagisa@bleea.lv, mob.tÃlr. 26329795 LEEA SpecSC darbojas saskaïà ar LR Saeimas likumu: “Par reglamentÑtajÃm profesijÃm un profesionÃlÃs kvalifikÃcijas atzÝšanu” (spÑkà no 2001. gada 20. jĉlija), Ministru kabineta noteikumiem: “ Noteikumi par specialitÚu, apakšspecialitÚu un papildspecialitÚu sarakstu reglamentÑtajÃm profesijÃm Nr. 337 “ (06.08.2002.), “Noteikumi par institĉcijÃm, kas izsniedz Ãrvalstniekiem profesionÃlÃs kvalifikÃcijas atzÝšanas apliecibas reglamentÑtajÃs profesijÃs Nr. 541” (17.12.2002.), “Noteikumi par bĉvprakses un arhitekta prakses sertifikÃtu piešãiršanu, reÛistrÑšanu un anulÑšanu Nr. 383” (08.07.2003.) u.c. likumdošanas aktiem. LEEA SpecSC ir Latvijas NacionÃlà akreditÃcijas biroja (LATAK) akreditÑta elektrospeciÃlistu sertificÑšanas iestÃde (skat. http://www.latak.lv). LEEA SpecSC sertificÑto elektrospeciÃlistu saraksta tabulà norÃdÝti: personas uzvÃrds un vÃrds; kvalifikÃcijas lÝmenis: a - elektromontieris, b elektrotehnIãis, c - elektroinženieris; sertifikÃta Nr. XXX; sertifikÃta izsniegšanas datums (diena.mÑnesis.gads); derÝguma termiïš; sertifikÃcijas virzieni YY un jomas Z, attiecÝgi YY.Z. Elektrotehniãa (b) un elektroinženiera (c) kvalifikÃcijas lÝmeïiem paredzÑta arÝ darbu vadÝšana un uzraudzÝba (V) noteiktà virzienà YY un jomà Z, attiecÝgi YY.Z-V. Bez tam elektroinženieris (c) var bĉt arÝ eksperts (E).

Izmantotie apzÝmÑjumi: SertifikÃcijas virzieni 1 110–400 kV sprieguma apakšstaciju un sadales punktu 2 110–400 kV sprieguma gaisvadu lÝniju 3 110–400 kV sprieguma kabeçlÝniju 4 110–400 kV sprieguma transformatoru 5 110–400 kV sprieguma relejaizsardzÝbas un automÃtikas 6 1–35 kV sprieguma transformatoru apakšstaciju un sadales punktu 7 1–35 kV sprieguma gaisvadu lÝniju 8 1–35 kV sprieguma kabeçlÝniju 9 LÝdz 35 kV sprieguma elektrodzinÑju elektriskà daça t.sk. elektrodzinÑji un Ûeneratori 10 1–35 kV sprieguma transformatoru apakšstaciju un sadales punktu 11 LÝdz 35 kV sprieguma elektrodzinÑju elektriskà daça t.sk. elektrodzinÑji un Ûeneratori 12 1–35 kV sprieguma relejaizsardzÝbas un automÃtikas 13 LÝdz 25 kV sprieguma transporta elektrotÝkli un elektroiekÃrtas 14 LÝdz 1 kV sprieguma gaisvadu lÝniju 15 LÝdz 1 kV sprieguma kabeçlÝniju 16 LÝdz 1 kV sprieguma transporta elektrotÝkli 17 LÝdz 1 kV sprieguma mazas jaudas elektrostaciju elektriskÃs daças 18 LÝdz 1 kV sprieguma Ñku elektroinstalÃcijas 19 LÝdz 1 kV sprieguma Ñku elektroinstalÃcijas 20 LÝdz 1 kV sprieguma transporta elektroiekÃrtas 21 LÝdz 1 kV sprieguma celšanas ietaišu elektroiekÃrtas 22 LÝdz 1 kV sprieguma elektropiedziïas un automÃtikas, 23 LÝdz 1 kV sprieguma elektrodzinÑju un Ûeneratoru(mikroÛeneratoru)

134

24 100–400 kV sprieguma elektroapgÃdes operatÝvà vadÝba sistÑmas nozÝmes elektrostacijÃs un pÃrvades elektrotÝklos 25 1–35 kV sprieguma elektroapgÃdes operatÝvà vadÝba sadales elektrotÝklos 26 UgunsdzÑsÝbas un apsardzes signalizÃcijas (izziïošanas) 27 Bĉvju zibensaizsardzÝbas un pÃrspriegumaizsardzÝbas

SertifikÃcijas jomas 1 ProjektÑšana 2 Izbĉve 3 EkspluatÃcija 4 Tehnisko parametru mÑrÝšana un pÃrbaude 5 ElektroapgÃdes elektroietaišu (lÝdz 20kV ieskaitot) bĉvju bĉvuzraudzÝba V Darbu vadÝšana un uzraudzÝba attiecÝgajà virzienà un jomà E EkspertÝze attiecÝgajà virzienà un jomà P PapildinÃjums pie iepriekš izsniegtà sertifikÃta U ElektroapgÃdes elektroietaišu bĉvuzraudzÝba

KvalifikÃcijas lÝmenis a Elektromontieris b Elektrotehniãis c Elektroinženieris SertifikÃtu derÝguma termiïš – 5 gadi


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Anckiïš Artĉrs 70-1678 b 28.02.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4; 27.4; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 14.4-v; 15.4-v; 18.4-v; 19.4-v; 27.4-v. AnËevs AinÃrs 70-1419 25.01.18. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. AnËevs AinÃrs 70-1419-1 15.02.18. 2v-18.19.; 3v-18.19.; 4v-18.19. AnËevskis Vitalijs 70-0204 a 14.09.15. 6.3; 14.3; 18.2. Andersons Andris 70-1113 c 08.06.16. 6.10.2; 6.10.3; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 14.2; 14.3; 15.1; 15.2; 15.3; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 7.2-v; 7.3-v; 8.2-v; 8.3-v; 14.2-v; 14.3-v; 15.1-v; 15.2-v; 15.3-v. Andre Dmitrijs 70-0422 c 26.04.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Andrejevs Aleksandrs 70-1176-1 b 15.07.16. 6.10.2; 27.2; 6.10.4; 8.4; 27.4.Andrejevs Aleksandrs 70-1176 b 26.06.16. 8.2; 9.11.2; 9.11.4; 18.19.2; 18.19.4; 22.23.2; 22.23.4. Androsova TamÃra 70-3288 10.12.18. 1-6.7.8.18.19.27. AndžÃns JÃzeps 70-2004 27.05.19. 1.1v.1E-6.10.7.8.18.19.22. AndžÃns JÃzeps 70-2068 27.05.19. 2v-6.10.7.8. AndžÃns JÃzeps 2068 27.05.19. 2-6.10.7.8. AndžÃns Lauris 70-3030 19.03.18. 1-6.7.8.10.18.19.22. AndžÃns Lauris 70-3031 19.03.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. Ankevics Dzintars 70-1724 a 15.07.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 9.11.2; 14.2. Ansone Anta 70-3157 27.08.18. 1-6.7.8.10.18.19.27. Anspoks JÃnis 70-1752 24.04.17. 14.2; 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 27.2; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 22; 27.2-v. Anspoks JÃnis 1786 08.07.19. 3.3v.3E14.15.18.19.21.22.23.27.; 4.4v.4E14.15.18.19.21.22.23.27.; AntÃns Vilis 70-3187 26.09.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19. Antoškovs Nikita 70-0826 17.05.19. 1.1v-5.12; 22.26. AntužÃns PÑteris 70-0199 a 29.06.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. ApsÝtis Ivars 70-2955 10.01.18. 2-U ApsÝtis Ivars 70-3251 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. ApšÃns JÃnis 70-0161 a 11.02.15. 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. ArÃjs Raimonds 70-1522-1 18.10.17. 13.16.20.1; 13.16.20.1-v; 13.16.20.1-E. ArÃjs Raimonds 70-1522 19.12.18. 1.1v.1E-1.2.3.5.6.10.7.8.12.27. ArÃjs Rolands 70-0001-3 18.10.17. 13.16.20.1; 13.16.20.1-v; 13.16.20.1-E. ArÃjs Rolands 70-0001 14.11.18. 4.4v1.2.3.5.9.11.14.15.18.19.27. ArÃjs Rolands 70-0001-2 14.11.18. 1.1v.1E1.2.3.5.6.10.7.8.9.11.13.16. 20.14.15.18.19.27.; 2.2v.2E1.2.3.5.6.10.7.8.9.11.13. 16.20.14.15.18.19.27. Artemjevs ValÑrijs 70-1503 22.10.18. 2-6.10.8.14; 15; 18.19.22.26.27.; 2v-6.10.8.14; 15; 18.19.22.26.27. Asars Aleksandrs 70-0249 c 18.01.16. 4.2; 4.3; 15.2; 15.4. Asars Aleksandrs 70-0249 12.12.17. 4.2; 4.3; 6.10.2; 7.2; 8.2; 9.11.2; 9.11.3; `4.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 26.2; 27.2; 4.2-v; 4.3-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 9.11.2-v; 9.11.3-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 26.2-v; 27.2-v. UzvÃrds, vÃrds

InformatÝvà daça

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Âbele Armands 70-3258 19.11.18. 1-6.10.7.8.18.19.23.27. Âbele MÃris 70-0224 a 28.12.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Âbele Normunds 70-1689 b 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. Âbele Normunds 70-3108 17.06.18. 1-6.10.7.8.18.19.23.26.27. AblažÑviËs Viktors 70-1380-1 b 16.03.15. 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. Abçova Jeçena 70-2960 10.01.18. 1-6.10.7.8. Âboliïš MÃrtiïš 70-1769 15.02.18. 1-15.18.19.22.23.; 1v-15.18.19.22.23. Âboliïš Renijs 70-0717 27.11.18. 1-18.19.22.; 2.2v-18.19.22. Âboliïš Renijs 70-0717-1 27.11.18. 3.3v-18.19.22.; 4.4v-18.19.22. Âbols Edgars 70-0299-1 b 08.04.16. 2.2; 2.3. Âbols Edgars 70-0299 b 18.04.16. 3.2; 3.3.3.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Âboltiïš KÃrlis 70-0097-1 27.11.18. 2-18.19.; 3-18.18.; 4-18.19. AdamoviËs Roberts 70-0745 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19. AdamoviËs Roberts 70-0745-1 19.12.18. 3.3v-6.10.7.8.18.19.; 4.4v; 6.10.7.8.18.19. AdÛers Kaspars 70-1732 c 22.09.16. 18.2; 19.2; 22.23.1; 22.23.2; 18.19.2-v; 22.23.1-v; 22.23.2-v. Adienis Edgars 70-1612 a 21.12.14. 6.10.2; 7.2; 8.2. Adienis Ivars 70-3043 23.04.18. 1.1v.1E-6.7.8.10.18.19. AdÝtÃja Viktorija 70-3259 19.11.18. 1-15.18.19. Afanasjeva Sïežana 70-3191 26.09.18. 2.2v-14.15.18.19. Agafonovs Andrejs 70-1728 c 11.08.16. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. Aire Guntis 70-1382 24.10.17. 14.4; 15.4; 18.19.4. Aire Guntis 70-1382-1 a 09.04.15. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 26.2; 27.2. Aizputietis Uldis 70-3137 14.08.18. 2.2v6.7.8.9.10.11.18.19.22.26.27. Aleksandrs Juris 70-1410 06.12.17. 15.1; 18.19.1; 22.1; 15.1-v; 18.19.1-v; 22.1-v; 22.1-E. Aleksejevs Nikolajs 70-3357 22.01.19. 2v-15.18.19. Aleksejevs Nikolajs 3358 22.01.19. 2-15.18.19.; 14.15.18.19.22.23.27. Aleksejevs VjaËeslavs 1720 27.03.19. 2-1.2.4.5.6.10.7.12. Alksnis Ivars 70-0036-2 c 20.01.16. 1.1; 26.1; 26.1-v. Alksnis Ivars 70-0036 01.04.19. 1.1v.1E-1.2.3.5.6.10.7.8.9. 11.13.16.20.18.19.22.26.27. Açeksejevs VjaËeslavs 70-1720 a 06.07.16. 1.2; 4.2. Açeksejevs VjaËeslavs 70-1720-1 a 11.08.16. 2.2. Açošins Mihails 70-0186 22.12.18. 3.3v-6.10.8.15.; 4.4v15.18.19.27. Açošins Mihails 70-0186-2 22.12.18. 1.1v-15.18.19.26.; 2.2v15.18.19. Âmars Juris 70-1042 b 03.10.15. 6.2; 6.4; 7.2; 8.2; 8.4; 10.2; 14.2; 15.2; 15.4; 6.2-v; 6.4-v; 7.2-v; 8.2-v; 8.4-v; 10.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 15.4-v. AmbrazÑviËs MÃris 70-1241 c 12.09.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 19.2; 18.3; 19.3; 18.4; 19.4; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. AncÃns JÃnis 70-0886-2 05.12.18. 2.2v-15.18.19. AncÃns JÃnis 70-0886-3 05.12.18. 3.3v-15.18.19.; 4.4v15.18.19.27. UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

135


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Asejevs Juris 70-1028 b 20.07.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. AssÃns Vladislavs 70-0471-1 c 26.05.16. 6.2; 6.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 6.2-v; 8.2-v; 18.2-v; 19.2-v. Astamonovs Vladimirs 70-2000 06.05.19. 2v-6.10.7.8.18.19. Astamonovs Vladimirs 70-2031 06.05.19. 2-6.10.7.8.18.19. Atorins Aleksandrs 70-0732 05.12.18. 2.2v-22. Atorins Aleksandrs 70-0732-1 05.12.18. 4.4v-22. Atslens Imants 3410 06.05.19. 3-18.19.27. Audars Andris 70-1778 10.12.18. 1-22.23.; 2.2v15.18.19.21.22.23.27. Audars Andris 70-1778-1 10.12.18. 3.3v-15.18.19.21.22.23.27. Audars Andris 70-1778-2 10.12.18. 4.4v-6.10.7.8.9.11.12.14. 15.18.19.21.22.23.27. Augulis JÃnis 70-0279 c 13.04.16. 6.1; 7.1; 8.1. Auziïš AinÃrs 70-1170 c 26.05.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 6.10.3; 7.3; 8.3; 14.3; 15.3; 18.3; 19.3; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 6.10.3-v; 7.3-v; 8.3-v; 14.3-v; 15.3-v; 18.3-v; 19.3-v. Auziïš Arnis 70-1412-1 27.11.17. 17.3. Auziïš Arnis 70-1412 12.12.17. 6.10.3; 7.3; 8.3; 18.19.3. Auziïš Arnis 70-2277 15.01.19. 2v.2E6.10.7.8.9.11.18.19.22.23.27. Auziïš Arnis 70-2353 15.01.19. 1.1v.1E6.10.7.8.9.11.18.19.22.23.27. Auziïš Arnis 3304 15.01.19. 2.3.3v.4.4v.4E-6.10.7.8.9.11.1 8.19.22.23.27. Auziïš Edmunds 70-2961 10.01.18. 3-26. Auziïš Igors 70-1686 a 08.04.16. 2.2; 2.3. Auziïš JÃnis 70-1687 b 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. Âva Âris 70-2979 07.02.18. 2U. Âva Âris 3312 15.01.19. 4-14.15.17.18.19.22.23.27. Averins Jevgenijs 70-2059 06.05.19. 2v-15.18.19.22.27. Averins Jevgenijs 1576-1 06.05.19. 2-15.18.19.22.27.; 3.3v15.18.19.22.23.26.27. AvišÃns Ansis 70-3204 29.10.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.26.27. Âvs Âris 70-3235 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Babaša Jekatirina 70-3319 15.01.19. 1.1v-6.10.7.8.18.19.22.26.27.; 2v-6.10.7.8.18.19.22.26.27. Babaša Jekatirina 3320 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.26.27. BabiËius Ruslanas 70-1738 25.01.17. 15.1; 15.2; 18.19.1; 18.19.2; 22.23.1; 22.23.2; 15.1-v; 15.2-v; 18.19.1-v; 18.19.2-v; 22.23.1-v; 22.23.2-v. Babuks Ingus 70-3226 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Bagunts Aigars 70-3278 19.11.18. 2.2v-2.3.. Baiža Edgars 70-1007 b 25.03.16. 6.2; 6.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 222.23.2; 22.23.4; 6.2-v; 6.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v; 22.23.2-v; 22.23.4-v. Bajinska Ârija 3311 15.01.19. 4.4v.4E6.10.7.8.9.11.18.19.22.23.27. UzvÃrds, vÃrds

136

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Bakalinskis Vladimirs 70-1267 b 12.12.16. 14.2; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.23.3; 22.23.4. Bakalinskis Vladimirs 70-1267-1 b 12.12.16. 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. Baklažanovs Jurijs 70-0248 a 28.12.15. 18.2; 18.3. BalabÃns ValÑrijs 70-0746 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19. BalabÃns ValÑrijs 70-0746-1 19.12.18. 4-14.15.18.19.27. Balga Edijs 70-1240 b 12.12.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. Balga Edijs 70-3079 17.05.18. 2.2v-1.3.6.10.; 3.3v-1.3.6.10. Balkovs Oçegs 70-1574-1 08.07.19. 1.1v-26.; 2v-26. Balkovs Oçegs 1574 08.07.19. 2-26.; 3.3v-26.; 4.4v-26. Balodis Aivars 70-1685 a 08.04.16. 2.2; 2.3. Balodis Aivis 70-0776 22.12.18. 2.2v6.10.7.8.12.18.19.23.26.27. Balodis Silvestrs 70-0290 c 27.04.16. 1.2; 1.3; 1.4; 2.2.2.3.2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 13.16.2; 13.16.3.13.16.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 17.2; 17.3; 17.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.2; 26.4; 27.2; 27.4; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 13.16.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 26.2-v; 27.2-v; 1.4-v; 2.4-v; 3.4-v; 6.10.4-v; 7.4-v; 8.4-v; 13.16.4-v; 14.4-v; 15.4-v; 17.2-v; 17.4-v; 18.19.4-v; 26.4-v; 27.4-v. Balodis Silvestrs 70-0290-1 03.09.18. 2.2v-1.2.3.4.5.6.10.7.8.9.11. 12.13.16.20.14.15.18. 19.26.27.; 3.3v1.2.3.4.5.6.10.7.8.9. 11.12.13.16.20.14.15.18.19.26. 27.; 4.4v-1.2.3.4.5.6. 10.7.8.9.11.12.13.16.20.14.15. 18.19.26.27. Baltadonis Aldis 70-1257 c 08.11.16. 26.1; 26.2; 26.3; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v. Baltiïš Guntars 70-0190 a 29.06.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Baltmanis Gaidis 70-1246 a 03.10.16. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3. Baltrašjuns Vasilijs 70-2041 06.05.19. 2v-15.18.19.27. Baltrašjuns Vasilijs 2058 06.05.19. 2-15.18.19.27.; 4-14.15.18.19.22.23.27. Baltrens Jevgeïijs 70-3281 19.11.18. 1-27. BambÃns Vidmunda 70-1648 a 09.06.15. 2.2; 3.2. Bankevics Lauris 70-1672 b 22.12.15. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1; 27.1; 6.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1v; 27.1-v. Barabanovs Aleksandrs 70-1283 b 27.12.16. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.2; 26.3; 26.4; 27.2; 27.3; 27.4; 18.18.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v; 27.2-v; 27.3-v; 27.4-v. Bargels Vladimirs 70-0455 c 07.07.16. 2.1; 3.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. Barlots Uldis 70-1452 14.11.18. 2.2v-15.18.19. Barlots Uldis 70-1452-1 14.11.18. 3.3v-15.18.19.; 4-15.18.19. UzvÃrds, vÃrds


Basalajs Aleksandrs Baško Baiba Baško Ivars

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1773 70-3268 70-0984 b

Bauers ZigmÃrs

3361

Bauers ZigmÃrs

3362

Baumanis Ziedonis Baumanis Ziedonis

70-1027-1 1027

Baumanis Ziedonis

70-1027

c

Bauska Maigurs

70-1669

a

Baz Ayman Bazarovs Sergejs Begens Sergejs BeinaroviËs Aleksandrs BeinaroviËs Aleksandrs BeinaroviËs Viktors Beãeris Juris

70-0918-1 70-3018 70-3151 70-3385 3385 70-1636 70-1248

c

Beãeris MÃrtiïš Beãeris MÃrtiïš Belasiks Armands

70-0773 0733-1 70-0153-1

UzvÃrds, vÃrds

b b

Belasiks Armands

70-0153

b

Belodvorceva Svetlana Belokurovs Sergejs Belokurovs Sergejs Belšins Jurijs

70-1103 70-0421 0421-1 70-1358

c

Beçakova Anastasija Beïãis Jurijs Bereza Konstantin Bereza Konstantin Bergmane Jĉlija Bergmanis Aldis

70-1753 70-1751 70-2168 3307 70-1445 70-0995

a

Bergmanis Aleksandrs 70-1157

b

Bergmanis MÃrcis Bergmans JÃnis

70-3152 70-0115

Bergsons Ivars

70-1353

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma 27.11.18. 1-6.10.7.8.18.19.26.27. 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 19.04.15. 14.2; 15.2; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 21.4; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 22.01.19. 2v-14.15.18.19.; 2v13.16.20.18.19. 22.01.19. 2-14.15.18.19.; 3.3v-14.15. 18.19.; 2-13.16.2018.19..; 3.3v-13.16.20. 26.08.19. 2v-15.18.19. 26.08.19. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 20.07.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 18.2-v. 10.11.15. 7.2; 8.2; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4. 12.07.16. 22.23.1; 22.23.4; 22.23.1-v. 19.03.18. 2v-18.19. 14.08.18. 1-6.7.8.10.18.19. 18.02.19. 1.2v-26. 18.02.19. 2-26.; 3-26. 26.04.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4. 12.12.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v. 17.03.19. 2v-9.11. 17.03.19. 2-9.11.; 3.3v-9.11. 18.10.17. 14.2; 14.3; 14.4; 26.2; 26.3; 26.4; 27.2; 27.3; 27.4; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v; 27.2-v; 27.3-v; 27.4-v. 10.05.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. 25.03.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. 27.09.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 27.09.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 12.07.17. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v. 16.05.17. 5.1; 12.1. 24.04.17. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4. 15.01.19. 2v-14.15.18.19.22.23.27. 15.01.19. 3.4.4v-14.15.18.19.22.23.27. 22.05.18. 1-18.19.22.26. 19.05.15. 15.3; 15.4; 19.2; 19.3; 19.4; 21.3; 21.4; 22.3; 22.4; 23.3; 23.4. 18.04.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. 14.08.18. 1-6.7.8.10.18.19. 27.04.19. 1.1v.1E-1.2.3.6.10.7.8.9. 11.17.18.19.27. 05.07.17. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 27.2-v; 27.4-v.

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Berjozkina Svetlana

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-3062

Berkmanis Aldis Berkmanis Aldis BernatoviËs Vladimirs Bernats Dmitrijs Bernovskis JÃnis

70-3424 3424 70-2005 70-3212 70-1096

27.05.19. 27.05.19. 06.05.19. 07.11.18. c 02.02.16.

BÑrze Guntis BÑrze Guntis BÑrze Guntis BÑrze Guntis BÑrziïa KristÝne BÑrziïs JÃnis BÑrziïš Aivars BÑrziïš Artis BÑrziïš Dainis

70-0689 70-0689-1 70-0689-2 70-0689-3 70-2159 70-0215 70-0343 70-0171 70-1508

17.10.18. 17.10.18. 29.10.18. 29.10.18. 01.04.19. a 05.07.16. b 10.10.16. a 20.04.15. 22.10.18.

BÑrziïš Dainis BÑrziïš Dainis

70-1508-1 70-1508-2

22.10.18. 19.11.18.

BÑrziïš ElmÃrs

70-0114

27.09.19.

BÑrziïš ElmÃrs

1581

27.09.19.

BÑrziïš Ivo

70-1690

b 08.04.16.

BÑrziïš Juris BÑrziïš Juris

70-0129 0129-1

06.02.19. 06.02.19.

UzvÃrds, vÃrds

BÑrziïš Normunds 70-3058 Bessmertnovs Vladimirs 70-0827-1 Bessmertnovs Vladimirs 70-1557-1

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma 29.04.18. 1.1v-1.2.3.7.8.18.19.

23.04.18. 19.12.18. 19.12.18.

Bessonovs Igors Bethers JÃnis BicÃls PÑteris BiËevskis Miãelis BiËevskis Miãelis Biezais JÃnis Bikiïš JÃnis Bikiïš JÃnis

70-3392 70-3253 70-0740 70-1000-1 70-1000 70-1143 70-0692 70-0692-1

05.03.19. 07.11.18. 05.12.18. 19.12.18. c 20.07.15. c 26.10.16. 14.11.18. 14.11.18.

Bikovs Oçegs Bikovskis Andris BikuçËs Imants Bilyalov Biris Birziïš Juris Birkvalds ZigmÃrs

70-3297 70-3090 70-3129 1782 70-3053 70-1740

13.12.18. 27.05.18. 14.08.18. 28.09.19. 23.04.18. 25.01.17.

Birkvalds ZigmÃrs

70-1740-1

16.02.17.

BirzÃks Juris Birziïš Toms

70-1304 70-1635

27.03.17. a 26.04.15.

2v-26. 2-26. 2v-15.18.19.22. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 2.2v-1.4.6.10.; 4.4v-1.4.6.10. 2.2v-2.3. 4.4v-2.3. 1-6.10.7.8.18.19.27. 15.2; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. 18.2; 19.2. 2.2v6.10.7.8.14.15.18.19.22.27. 4.4v-14.15.18.19.22.27. 1.1v6.10.7.8.18.19.21.22.23.26.27. 1-14.15.18.19.27.; 2v14.15.18.19.27. 2-14.15.18.19.27.; 4.4v14.15.18.19.27. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. 1.1v-13.16.20.; 2v-13.16.20. 2-13.16.20.; 3.3v-13.16.20.; 4.4v-13.16.20. 1-14.15. 2.2v-15.18.19.27. 3.3v-6.10.7.15.18.19.27.; 6.10.7.15.18.19.27. 1-6.10.7.8.18.19. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 2.2v-6.10.7.8.12.14.15. 1.1v-2.3. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. 18.19.2; 18.19.4; 18.19.2-v. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 3.3v-6.10.7.8.14.15.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 1-8.18.19.22. 2.2v-6.7.8.10.18.19. 2.2v-15.18.18.2. 3-21.; 4-21. 2U 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4. 14.2; 15.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 15.2; 18.19.2; 18.19.4. 18.19.3.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

137


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Birzkalns Vilnis

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 3409

Bisenieks Andris

70-0261

a

Bite Raimonds

70-0166

c

Biters Normunds Biters Normunds Biters Normunds

70-0570 70-0570-1 70-0570-1

b b

Bleija MÃrtiïš

70-0193

b

Bloha Sergejs

70-0665

Blohs Sergejs

0665

Blĉms Andris Blĉms Andris Blĉms MÃrtiïš Blĉšs Aldis

70-2053 2053 70-1708 70-1711

Bluziks MÃris Bluziks MÃris Blĉzmanis Edgars Blĉzmanis Edgars

70-1520 1520-1 70-1359-2 70-1359

Blĉzmanis Edgars Blĉzmznis Edgars Blĉzmznis Edgars Bobruns KonstantÝns

70-1359-3 70-1359-4 70-1359-5 70-0719

b

BoËarovs Igors

70-1048

b

UzvÃrds, vÃrds

b a

b

Bogdanovs Roberts Bogdanovs Sergejs

70-3189 70-1126

c

Bogdans Andrejs Bogdans Andrejs Bogdans Andrejs

70-0542-1 0542-2 70-0542

c

Bogomolovs Ivars Bogomolovs Ivars Bogoroda Nadežda Bogorods Aleksandrs Bogorods Aleksandrs Bolabonovs Pjotrs

70-3207 70-3283 70-3363 70-3209 70-3209 70-1138

BoloËko Vladimirs Bondarenko Alla Bondarenko Viktorija Bondarevs Aleksandrs

b

70-3365 70-1330 70-1390 70-1351

Bondarevs Aleksandrs 70-1351 Bondarevs Jurijs 70-0967

138

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

c

06.05.19. 3-18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 09.03.16. 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 27.4. 11.03.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 06.06.16. 8.1; 18.19.1; 22.23.1. 30.06.16. 14.1; 15.1; 26.1; 27.1. 27.07.17. 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 26.1-v; 27.1-v. 29.06.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 13.05.18. 2-15.18.19.; 3-18.19.; 4-15.18.19. 04.05.19. 2-15.18.19.; 3-18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 06.05.19. 2v-7.8. 06.05.19. 2-7.8. 30.06.16. 1.2; 8.2; 15.2. 10.06.16. 18.2; 19.2; 27.2; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4; 22.23.2; 27.4. 19.01.19. 2v-15.18.19. 19.01.19. 2-15.18.19.; 4.4v-15.18.19. 08.04.16. 2.4; 2.4-v. 12.07.17. 6.10.3; 8.3; 15.3; 6.10.3-v; 8.3-v; 15.3-v. 17.09.18. 2.2v-8. 10.12.18. 2.2v-1.2.3.4.7. 10.12.18. 3.3v-1.2.3.4. 18.02.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 15.2-v; 18.2-v. 03.10.15. 1.2; 2.2; 3.2; 4.2; 6.2; 10.2; 6.410.4; ; 7.2; 8.2; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 6.2-v; 10.2-v; 6.4-v; 10.4-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 26.09.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.22. 07.12.16. 6.10.4; 7.4; 8.4; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4. 21.04.19. 1.1v-8.12.18.19.22.26. 21.04.19. 2.2v-26.; 3.3v-26. 28.12.15. 8.2; 9.2; 17.2; 22.2; 6.2-v; 19.2-v. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 19.11.18. 2v15.18.19.22. 22.01.19. 1-15. 29.10.18. 1-6.10.7.8.26.27. 22.01.19. 1.1v-12. 07.12.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 13.16.20.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 13.16.10.2-v. 22.01.19. 1-6.10.7.8. 29.05.17. 15.1; 18.19.1; 22.23.1. 30.10.17. 22.23.1; 26.1. 20.08.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 22.2; 22.3; 22.4; 27.2; 27.3; 27.4. 28.06.18. 2.3.4-15.18.18.22.27. 02.03.15. 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Bondars Agris

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-3351

Bondars Agris

3352

Borisovs Igors Borisovs Igors Borisovs Jurijs

70-0306-1 70-0306-2 70-1712

Bormanis Aivars Boroïenko Andrejs BorskoviËs Juris BoršËevskis Igors BoršËevskis Igors BoršËevskis Oçegs Breidaks Dainis Breidaks Dainis Breikšs EmÝls Breikšs EmÝls Brencis JÃnis

70-1279 70-3021 70-1652 70-2049 2049 70-3269 70-0772 0772-1 70-2017 2017 70-0698-2

b

Brencis JÃnis Brencis JÃnis Brencis JÃnis

70-0698 70-0698-3 70-0698-1

b

Bricis Aleksandrs Bricis Aleksandrs Bricis Sandris

70-3001 70-3174 70-1002

b

Briedis Gvido

70-1406

Briedis JÃnis Briedis JÃnis BriedÝtis Antons

70-1785 1785-1 70-1527

Briss Guntis Broks JÃnis

70-3082 70-1092-1

Bronko Ivans Brĉveris Gundars Bruzgulis Imants

70-0398 70-3285 70-1015

a

Bucenieks Aivars Bucenieks Aivars Bucenieks Vladislavs

70-0303 70-303-1 70-0304-1

a

Bucenieks Vladislavs Bucenieks Vladislavs Buciks Vladimirs

70-304 70-0304-2 70-0473

a b

Buiãis ValentÝns

70-1731

c

Buividaitis Valdis

70-3036

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

b a a

a

22.01.19. 2v-6.10.7.8.9.11.12.18. 19.22.23.27. 22.01.19. 2-6.10.7.8.9.11.12.18.19.22.2 3.27. 05.12.18. 1.1v-5.; 05.12.18. 4.4v-5. 10.06.16. 6.3; 6.4; 8.4; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4; 22.23.4; 27.4. 27.12.16. 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3. 19.03.18. 2v-6.7.8.10.11.18.19.27. 09.06.15. 2.2; 3.2. 06.05.19. 2v-6.10.9.11.18.19.22. 06.05.19. 2-6.10.9.11.18.19.22. 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 17.03.19. 2v-9.11. 17.03.19. 2-9.11.; 3.3v09.11. 18.02.19. 2v-14.15.18.19. 18.02.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. 22.09.16. 12.2; 26.2; 27.2; 12.2-v; 26.2-v; 27.2-v. 14.11.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19. 03.09.18. 2.2v-1.2.3.5. 03.10.15. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 26.02.18. 4-1.2.3.4. 26.09.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 19.05.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 29.11.17. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. 08.07.19. 2v-18.19. 08.07.19. 2-18.19. 19.12.18. 2-15.18.19.; 3-18.19.; 4-14.15.18.19.27. 17.05.18. 4-124.15.18.19.22.23.27. 29.07.18. 1.1v-6.10.7.8.15.18.19.27.; 2.2v-6.10.7.8.15.18.19.27.; 3.3v-6.10.7.8.15.18.19.27.; 4.4v-6.10.7.8.15.18.19.27 13.04.16. 18.4; 19.4. 13.12.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19. 30.06.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 17.01.18. 5.2; 18.19.2; 18.19.4. 17.01.18. 1.2. 30.10.16. 5.2; 8.2; 12.2; 15.2; 18.218.4; 19.2; 19.4; 26.2; 26.4. 17.01.18. 1.2. 07.06.15. 3.2. 15.11.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 22.09.16. 14.4; 15.4; 18.4; 19.4; 22.23.4; 26.4; 27.4; 14.4-v; 15.4-v; 18.4-v; 19.4-v; 22.23.4-v; 26.4-v; 27.4-v; 26.4-v; 27.4-v; 14.4-E; 15.4-E; 18.4-E; 19.4-E; 22.23.4-E; 26.4-E; 27.4-E. 23.04.18. 4-14.15.18.19.2.23.27.


Bujaks Aleksandrs Bujaks Aleksandrs

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma kÃcijas termiïš lÝmenis 70-0968-1 c 02.03.15. 70-0968 c 02.03.15.

Bujukliu Andrejs

70-1074

c 17.05.16.

Bukšs AinÃrs Buãis Žanis

70-3071 70-0264

17.05.18. a 09.04.16.

UzvÃrds, vÃrds

Bĉmanis Vilnis Buna JÃnis

70-0616 70-0830-2

27.11.17. 12.12.18.

Buna JÃnis

70-0830-1

c 14.05.15.

Bunduls Kaspars Bunduls Kaspars

70-3399 3399

01.04.19. 01.04.19.

Bundzinieks Aigars Bundzinieks Aigars

70-1677 70-1677-1

c 28.02.16. 16.02.17.

Bunka ZigmÃrs Bunka ZigmÃrs BurjaËenko Jevgenijs BurjaËenko Jevgenijs BurjaËenko Jevgenijs BurãÝtis Ilgonis BurïeviËs Mihails BurïeviËs Mihails Bušmeisters Andis Butans Arnis Butans Juris

70-3040 70-3247 70-2609-1 3345 3346 70-1307 70-3402 3402 70-1483 70-3107 70-3073

23.04.18. 07.11.18. 22.01.19. 22.01.19. 22.01.19. 17.04.17. 01.04.19. 01.04.19. 29.07.18. 17.06.18. 17.05.18.

Bute Valerija Bute ValÑrija Butrims Andris Butrims Jurijs

70-0495-1 70-0495 70-3279 70-1619

17.12.18. c 09.03.16. 19.11.18. c 22.01.15.

Caune Ilgvars

70-1693

c 08.04.16.

Caune Mikus

70-1736

c 12.12.16.

Ceimers KÃrlis Ceimers KÃrlis Ceirs PÑteris Celmiïš Imants

70-2061 2061 70-2075 70-0211

27.05.19. 27.05.19. 27.05.19. a 07.10.15.

Celms Andris Cetrovskis Oçegs

70-3035 70-1471

23.04.18. 27.08.18.

Ceva Žanna Cibulis Igors Cibulis Igors Cibulis Igors

70-2025 70-0547-1 0547-2 70-0547

06.05.19. 17.03.19. 17.03.19. c 28.12.15.

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti DarbÝbas joma 18.2; 19.2; 22.2; 26.2. 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 22.1; 26.1. 14.4; 15.3; 15.4; 18.3; 18.4; 19.3; 19.4; 22.23.3; 22.23.4; 14.4-v; 18.19.4-v; 22.23.4-v. 2.2v-1.2.3.6.10.8. 14.3; 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.3; 27.2; 27.4. 18.19.2; 18.19.4. 1.1v.1E1.2.3.6.10.7.8.14.15.18.19.27. 1.1; 2.1; 3.1; 27.1; 1.1-v; 2.1-v; 3.1-v; 6.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 27.1-v; 1.1-E; 2.1-E; 3.1-E; 6.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 14.1-E; 15.1-E; 18.19.1-E; 27.1-E. 2v-15.18.19.27. 2-15.18.19.27.; 3.3v15.18.19.27.; 4.4v15.18.19.27. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v. 2U 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 2v-15.18.19. 2-15.18.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4. 2v-14.15.18.19.27. 2-14.15.18.19.27. 2.2v-15.18.19.; 4.4v-15.18.19. 1.1v-5.; 2.2v-5. 2.2v-1.4.6.10.; 3.3v-1.4.6.10.; 4.4v-1.4.6.10. 1-14.15.18.19.27. 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 1-6.10.7.8.18.19.22.26.27. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 27.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. 6.10.1; 7.1; 8.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 22.23.1-v. 2v-15.18.19.27. 2-15.18.19.27. 1-6.10.7.8.18.19.22.23.16.17. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 2v-6.10.7.8.18.19.22. 2-18.19.23.; 3-18.19.; 4-18.19.27. 1-6.7.8. 1.1v-8.18.19.22.26. 2.2v-26.; 3.3v-26. 6.2; 8.2; 9.2; 17.2; 18.19.2-v.

CikanoviËs JÃnis Cimermanis JÃnis

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-0529 70-0678

Cimiïš KÃrlis Cimoška JÃnis Cimoška JÃnis Cimoška JÃnis

70-0207 70-3121 70-1563 1563-1

Cimurs Guntars Cimurs Guntars Cinovskis Uldis

70-0813-1 70-0813-2 70-1754

CÝrule Anete CÝrule Anete CÝrulis Arnis CveiÛelis Armands CveiÛelis Armands

70-3182 70-3183 70-0955 70-1668-1 70-1668

c

Êabikina Tatjana

70-1192

c

ÊamÃns Aldis

70-1427

ÊeËiïš ElmÃrs

70-1025

Êeirs PÑteris Êepurnojs Antons Êerïavskis Oçegs Êerïavskis Oçegs

70-3005 70-0784-1 70-0939-1 70-0939

Êikuts OçÛerts

70-0050-2

Êimals Rolands Êubars Aloizs

0876 70-0150

Êudars Guntars

0102

Êuikins Andrians

70-1263

a

ÊuviËins Vladimirs

70-0149

c

Dambrovskis Guntis Dambrovskis Guntis

70-3095 70-3096

DanËauskis Roberts

70-0657

UzvÃrds, vÃrds

Danenbergsons JÃnis 70-1688

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

b

a

b

b c

b

c

Danenbergsons JÃnis 70-3111 Danenbergsons JÃnis 70-1688 Danenbergsons JÃnis 1688-1

DankÑns Raivis DÃrznieks Didzis

70-1665 70-1350

b

24.04.17. 15.4; 18.19.2; 18.19.4. 29.10.18. 2-14.15.18.19.; 3-14.15.18.19.; 4-14.15.18.19. 07.10.15. 18.2; 19.2; 18.4; 19.4. 10.07.18. 2.2v-1..5.; 3.3v-1.5.; 4.4v-1.5. 24.05.19. 2v-4.6.10. 24.05.19. 2-4.6.10.; 3.3v-4.6.10.; 4.4v4.6.10 19.12.18. 2.2v-15.18.19. 19.12.18. 4-14.15.18.19.27. 20.06.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 27.2. 26.09.18. 3.3v-6.10.7.8. 26.09.18. 2.2v-3.6.10.7.8. 04.02.16. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4. 10.07.18. 2.2v-15.18.19.22.; 3.3v-17.23. 10.11.15. 7.2; 8.2; 6.10.2; 14.2; 27.2; 7.2-v; 8.2-v; 6.10.2-v; 14.2-v; 27.2-v. 07.12.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 8.4; 15.2; 15.4; 13.16.20.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 8.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 13.16.20.2-v. 10.03.18. 2-14.15.18.19.; 2v14.15.18.19. 14.07.15. 6.2; 7.2; 8.2; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 17.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 26.02.18. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 04.02.15. 14.4; 15.4; 18.4; 19.4. 21.04.19. 1.1v-1.2.3.5.6.10.7.8. 14.01.15. 5.2; 5.3; 5.4; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4. 17.09.18. 1.1v-1.; 2.2v-1.4.6.10.9.11.; 3.3v-1.4.6.10.9.11.; 4.4v1.4.6.10.9.11. 07.06.19. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. 11.02.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 16.11.19. 2-14.15.18.19.29.; 4-14.15.18.19.27. 05.12.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 14.05.15. 5.1; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.1-v; 12.2-v; 12.3-v; 12.4-v. 27.05.18. 4-2.3. 27.05.18. 4v2.3.5.7.8.6.10.12.18.19.22.27. 15.04.18. 2-15.18.19.; 3-18.19.; 4-15.18.19. 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. 17.06.18. 2.2v-3.6.7.8.10.12.17.18. 19.22.23.26.27. 27.03.19. 2v-1.2.3.4.5.6.10.7.8.12. 9.11.18.19.22.23.26.27. 27.03.19. 2-1.2.3.4.5.6.10.7.8.12.9.11. 18.19.22.23.26.27.; 3.3v-2.; 4.4v-2. 15.10.15. 1.2; 6.10.2. 28.06.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

139


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Daube MÃrtiïš Daube MÃrtiïš

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1587-1 3408

Daube MÃrtiïš

70-1587-1

UzvÃrds, vÃrds

DeduškeviËs Vladimirs 0275-2 DeduškeviËs Vladimirs 70-0275 DeduškeviËs Vladimirs Deiders MÃris Deiders MÃris Deisons Vilis Dements Grigorijs

70-0275-2 70-0887 0887-1 70-2984 70-0812-1

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

a a

Demjanovs Aleksandrs 70-3190 Demjanovs Aleksandrs 3389 Denisovs Aleksejs Denisovs Denis

140

70-0184 70-0983

c b

Deïickis Boriss

70-0439

c

Derbeïevs Andrejs

70-1081

b

Derbeïevs Andrejs

70-1081-1

DÑrics Uldis DÑrics Uldis Dibets KonstantÝns Dimants DÃvis

70-3059 70-3387 70-3154 70-3074

Dimants Didzis

70-1013

b

Dimza Andris Dimza Andris Dišlovojs Vladimirs DjaËkovs Içja DjaËkovs Içja

70-0768 70-0768-1 70-1632 70-3373 3374

b

DjaËkovs Sergejs DjaËkovs Sergejs

70-2048 2048

Djubins Andris Dobums Ârijs Dobums Ârijs DoËkins Edgars

70-1328 70-0822 0822-1 70-0814

Dolgicers Aleksandrs Dolotovs Dmitrijs Dommers Uldis Dommers Uldis Dommers Uldis Doniïš JÃnis Dorofejevs Sergejs

70-0534 70-2997 70-2065 70-2838 3339 70-3273 70-1287

Dorofejevs Vladimirs Dorofejevs Vladimirs Draudziïš Artĉrs

70-0889-1 70-0889-2 70-3072

b

06.05.19. 2v-15.18.19.26.27. 06.05.19. 2-15.18.19.26.27.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 15.01.19. 1-1.2.3.4.6.10.7.8.14.15.18. 19.27. 07.06.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 29.08.16. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 18.01.15. 6.2; 7.2; 8.2; 27.2. 07.06.19. 1.1v-6.10.7.8.; 2v-06.10.7.8. 07.06.19. 2-6.10.7.8. 07.02.18. 2v-15.18.19.22. 19.12.18. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-14.15.18.19.27. 26.09.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.22. 05.03.19. 4-6.10.7.8.9.11.18. 19.22.23.27. 29.06.15. 19.2; 19.3; 19.4; 20.4. 19.04.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4. 30.03.15. 6.2; 6.3; 6.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4. 16.11.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 16.07.18. 2.2v-6.10.7.8.15.18.19.; 3v15.18.19.; 4v-15.18.19. 23.04.18. 4-14.15.18.19.2.23.27. 18.02.19. 2v-14.15.18.19.22.27. 14.08.18. 2.2v-15.18.19.2.23. 17.05.18. 2.2v-1.4.6.10.; 3.3v-1.4.6.10.; 4.4v-1.4.6.10. 20.07.15. 15.2; 15.3; 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 23.2; 23.3. 19.12.18. 2.2v-15.18.19.27. 19.12.18. 3-18.19.; 4.4v-15.18.19.27. 22.04.15. 21.4. 29.01.19. 2v-15.18.19.27. 29.01.19. 2-15.18.19.27.; 4.4v14.15.18.19.22.23.27. 18.02.19. 2v-6.10.7.8.9.11.18.19.22.23. 18.02.19. 2-6.10.7.8.9.11.18.19.22.23.; 4.4v6.10.7.8.9.11.18.19.22.23. 29.05.17. 12.2; 12.3; 12.4. 07.06.19. 2v-18.19. 07.06.19. 2-18.19.; 4.4v-18.19. 11.11.15. 18.2; 18.3.18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 17.04.17. 5.2; 12.2. 26.02.18. 2v-6.10.7.8.18.19. 22.01.19. 2v-15.18.19.22.23. 22.01.19. 1.1v.1E-22. 22.01.19. 2-15.18.19.22.23. 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 28.02.17. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 19.12.18. 1.-26.; 2.2v-26. 19.12.18. 3.3v-26.; 4.-26. 17.05.18. 2.2v-1.2.3.6.10.8.; 3.3v1.2.3.6.10.8.; 4-1.2.3.6.10.8.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Drava JÃnis

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1340

Dreimanis Dainis

70-3347

Dreimanis Dainis

3348

Dreimanis Edgars DrÝksna Vilnis

2055 70-1470

DrÝksna Vilnis

70-1470-1

Drizçionoks Aleksandrs Drizçionoks Aleksandrs Drizçionoks Aleksandrs Drozds Aleksandrs

70-1742 70-1742-1 70-1742 70-1245

DrožaËevs Eduards Drulle Juris Drulle Juris

70-1266 70-0892-1 70-0892-2

a

Duburs Didzis

70-0694-1

b

Duburs Didzis Duburs Didzis Dumbergs Úirts Dumpis MÃris

70-0694 70-0694-2 70-0223 70-3327

Dumpis MÃris Dumpis MÃris Dunders Oçegs Dĉniïš Ralfs Duntavs Ivars

70-3325 3326 70-3023 70-1644 70-0160

Dupats JÃnis

70-1444

Dupats JÃnis Dupats Leons Dupats Leons

70-1444-1 70-0722-2 70-0722-3

Dupats Leons

70-0722-1

DĉrÝtis Artĉrs Dĉviïš MatÝss Dĉviïš MatÝss Dĉviïš MatÝss Dĉzens Valdis Dĉzens Valdis DvureËenkis Nikolajs DvureËenkis Nikolajs DvureËenskis Nikolajs DzelzÝtis EgÝls DzelzÝtis EgÝls

70-2970 70-3101 70-3102 70-3115 2305-1 3335 70-1721 70-1721-1 1721 70-0608-1 70-0608

Dzenis Aleksandrs Dzenis KÃrlis

70-0404 70-1756

Dzenis Nauris

70-1757

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

b

a

c a

c

a a

a

19.06.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 22.01.19. 2v-6.10.7.8.9.11.12. 18.19.22.23.27. 22.01.19. 2-6.10.7.8.9.11.12.18.19.22.2 3.27. 27.05.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. 10.06.18. 2.2v-15.18.19.27.; 3.3v-18.19.; 4.4v-15.18.19.27. 15.10.15. 6.10.2; 6.10.3; 8.2; 8.3; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 8.2-v; 8.3-v. 16.02.17. 6.10.1; 7.1; 12.1; 22.23.1. 23.03.17. 8.1. 07.06.19. 1-6.10.7.8.12.18.19.22.23. 18.01.17. 26.1; 26.2; 26.3; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.2-E; 26.3-E. 12.12.16. 15.2. 19.12.18. 2.2v-15.18.19. 19.12.18. 3.3v-18.19.; 4.4v14.15.18.19.27. 22.09.16. 12.2; 26.2; 27.2; 12.2-v; 26.2-v; 27.2-v. 14.11.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 03.09.18. 2.2v-1.2.3.5. 28.12.15. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3. 15.01.19. 1.1v6.10.7.8.9.11.12.18.19.22. 15.01.19. 2v-12.22. 15.01.19. 2-12.22. 19.03.18. 2v-6.7.8.9.10.11.18.19.27. 14.05.15. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. 11.03.15. 18.2; 19.2; 18.3; 19.3; 18.4; 19.4. 22.05.18. 1-1.2.3.6.7.8.10.14.15.18. 19.27. 10.12.18. 1v-1.2; 3.6.10.7.8.18.19.27. 05.12.18. 2.2v-15.18.19.; 05.12.18. 3.3v-15.18.19.; 4.4v15.18.19.27. 29.02.15. 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v. 18.01.18. 2-1.4. 17.06.18. 1.1v-14.15.18.19. 17.06.18. 3.3v-6.10.7.8. 17.06.18. 4.4v-6.10.7.8.18.19.22.27. 22.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19. 22.01.19. 2-6.10.7.8.18.19. 06.07.16. 1.2; 4.2. 11.08.16. 2.2. 27.03.19. 2-1.2.4.5.6.10.7.12. 20.12.17. 22.23.1; 22.23.1-v. 27.12.17. 22.23.2; 22.23.3; 22.23.2-v; 22.23.3-v. 08.11.16. 15.4; 18.4; 19.4; 27.4. 18.10.17. 6.10.1; 6.10.2; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 18.19.1; 18.19.2; 27.1; 27.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 18.10.17. 6.10.1; 6.10.2; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 12.1; 12.2; 18.19.1; 18.19.2; 27.2; 27.2; 6.10.1-v; 6.10.2-v; 7.1-v; 7.2-v; 8.1-v; 8.2-v; 12.1-v; 12.2-v; 18.19.1-v; 18.19.2-v; 27.1-v; 27.2-v.


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Dzenišs Jurijs DzergaËs Jevgenijs

Dzerkals JÃnis DziedÃtÃjs Úirts DziedÃtÃjs Úirts

Dzjuba Aleksejs

Dzjuba Aleksejs Dzjuba Aleksejs Dzjuba Aleksejs

Dzjumans Sergejs Dzjumans Sergejs Džals Igors Džeriïš Guntis Džeriïš Guntis Ðcis Guntars Ðcis Guntars EglÝte Gaçina EglÝtis EinÃrs EglÝtis EinÃrs

EglÝtis JÃnis EglÝtis JÃnis Eiduks Andris Eihmanis Andris Eihvalds Ivars

Eisaks MÃris Eizenbergs Egils Eizenbergs Egils Ekarts Georgs Ekarts Georgs Ðãis Madars Ðãis Madars Elksnis MÃris Elsiïš Agris Elsiïš Agris

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-1379 30.08.17. 14.4; 15.4; 18.19.4. 70-1040 b 03.10.15. 6.2; 7.2; 8.2; 10.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 10.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 70-1681 b 25.03.16. 26.3; 26.4. 70-0127 06.02.19. 2v-15.18.19.27. 0127-1 06.02.19. 2-15.18.19.27.; 3.3v15.18.19.27.; 4.4v15.18.18.27. 70-0405-1 07.06.19. 1.1v-6.10.7.8.12.18.19.22. 23.26.27.; 2v6.10.7.8.12.18.19.22.23.26.27. 0405 07.06.19. 2-6.10.7.8.12.18.19.22.23.26. 27. 0405-2 07.06.19. 3.3v.4.4v.-14.15.18.19.22.23.2 6.27. 70-0405-1 c 29.01.15. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 27.2; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v; 27.2-v. 70-2040 27.05.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22.27. 2040 27.05.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.27. 70-1789 26.08.19. 1-6.10.7.8.18.19.23.27. 70-1511 29.10.18. 1.1v-2. 70-1511-1 29.10.18. 1.1v-6.10.7.8.18.19.22.27. 70-1580-1 15.01.19. 1-6.10.7.8.18.19.; 2v6.10.7.8.18.19 0736-1 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19 70-1430 24.04.18. 1-14.15.18.19.27.; 1v14.15.18.19.27. 70-1273-1 c 12.12.16. 17.3; 22.23.2; 22.23.3; 17.3-v; 22.23.3-v. 70-1273 c 12.12.16. 6.10.3; 6.10.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. 70-3395 05.03.19. 2v-6.10.7.8.12.18.19.27. 3395 05.03.19. 2-6.10.7.8.12.18.19.27. 70-3083 27.05.18. 2.2v-7.8.18.19.22. 0122 02.07.19. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. 70-1361 12.07.17. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 21.2; 21.3; 21.4; 26.2; 26.3; 26.4; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 21.2-v; 21.3-v; 21.4-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 70-1679 a 25.03.16. 2.2; 3.2; 27.2. 2345-1 22.01.19. 2v-6.10.18.19.22.27. 3333 22.01.19. 2-6.10.18.19.22.27. 70-0128-1 17.12.18. 1.1v-13.16.20. 70-0128-2 17.12.18. 2-13.16.20.; 3-13.16.20.; 4-13.16.20. 70-3038 23.04.18. 2U. 70-3243 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-0775 22.12.18. 2.2v-6.10.7.8.12.14.15. 70-1147 b 10.04.16. 18.19.2; 18.19.4. 70-1147-1 b 15.04.16. 22.23.2; 27.2; 18.2-v; 22.23.2-v; 27.2-v.

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Embrekts MÃrtiïš 70-1243 a 10.10.16. 6.10.2; 6.10.4; 8.2; 8.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Endzeliïš Dainis 70-0297-1 a 18.04.16. 3.2; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 15.2; 15.3; 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 27.2. Endzeliïš Dainis 70-0297-2 a 30.06.16. 1.2. Erdmanis MÃrtiïš 70-3119 19.06.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. Eriksons AinÃrs 70-3091 27.05.18. 2.2v-6.7.8.10.18.19. Erkens Georgs 70-1680 a 25.03.16. 2.2; 3.2; 27.2. Ernstsons Modris 70-3245 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. FabrÝcius Vilis 70-1297 28.02.17. 15.2; 18.19.2; 27.2; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. Fecers Agris 70-1560 17.05.19. 1.1v-26.; 2v-26. Fecers Agris 1560-1 17.05.19. 2-26.; 3.3v-26.; 4.4v-26. Fedorenkovs Viktors 70-0643-1 c 10.04.16. 6.2; 6.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 6.2-v; 6.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v.6.2-E; 7.2-E; 8.2-E; 15.2-E; 18.19.2-E. Fedosejevs Aleksejs 70-0493-1 c 05.05.15. 1.2; 2.3; 3.2; 5.2; 12.2; 12.4; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 5.2-v; 6.2-v; 6.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 12.2-v; 12.4-v; 6.2-E; 6.4-E. Fedosovs Dmitrijs 70-1621 c 22.01.15. 18.2; 18.3; 18.4; 18.2-v. Fedosovs Sergejs 70-1064 a 30.11.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Feldbergs Uldis 70-0810-1 b 19.05.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 18.2-v; 19.2-v. Feldbers Uldis 70-0810-2 15.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. Feldbers Uldis 0810-3 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.27.; 3-18.19.; 4-18.19. Feldmanis Ainars 70-3088 27.05.18. 2.2v-6.7.8.10.18.19.27.; 3.3v-6.7.8.10.18.19.27.; 4.4v6.7.8.10.18.19.27. Feldmanis Arnolds 70-1415. 20.07.17. 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 18.19.2; 18.19.4; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v. Feldmanis MÃrtiïš 70-3089 27.05.18. 2.2v-6.7.8.10.18.19.27.; 3.3v-6.7.8.10.18.19.27.; 4.4v6.7.8.10.18.19.27. Fjodorovs Juris 70-1214 c 20.07.16. 2.2; 3.2; 8.2; 9.2; 9.4; 15.2; 17.2; 17.4; 18.19.2; 18.19.4; 21.2; 21.3; 21.4; 22.2; 22.4; 26.2; 26.4; 2.2-v; 3.2-v; 8.2-v; 9.2-v; 9.4-v; 15.2-v; 17.2-v; 17.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 21.2-v; 21.3-v; 21.4-v; 22.2-v; 22.4-v; 26.2-v; 26.4-v. Fjodorovs Sergejs 70-2969 18.01.18. 2v-1.4. Flegontovs Aleksandrs 70-1347 17.04.18. 3-7.8.14.15.; 3v-7.8.14.15. Flegontovs Aleksandrs 70-3048 23.04.18. 2v-6.7.8.10.18.19. Florinskis ValentÝns 70-1638 a 26.04.15. 14.4; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.2; 26.3; 27.2; 27.4. Fogels JÃnis 70-0705-1 c 02.05.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. Fogels JÃnis 70-0705 15.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. Fogels JÃnis 0705-1 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. Fokina Jeçena 70-1160 c 02.05.16. 15.1; 18.1; 19.1. FrÝdbergs JÃnis 70-2038 15.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. Frunza JÃnis 70-1476 16.07.18. 2.2v-6.10.7.8.15.18.19. GabrÃns Andis 70-1456 05.06.18. 2-22.26. UzvÃrds, vÃrds

InformatÝvà daça

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

141


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds Gaigals JÃnis Gailis Aivars Gailis Aivars Gailis JÃnis Gailis Roberts Gailišs GunÃrs

Gailišs GunÃrs GailÝtis Gints GailÝtis Gints Gailums MÃrtiïš

Galihanovs Salavats

Galuško Dmitrijs Galzons Úirts Galzons Úirts Galzons Úirts Gaçevskis Andrejs Gapijenko ValentÝns Gasons Gundars Gavrikovs ValÑrijs Gavrikovs ValÑrijs Gavrilovs GenÃdijs Gedïikovs Andrejs Gedraitis Vitauts Gedrovskis Imants Gedrovskis Imants Geiba JÃnis GeidÃns Rihards GeidÃns Rihards Gelžinis JÃnis Gelžinis JÃnis Gerliïš MÃrtiïš Germane Tatjana Gerojevs Vladimirs Gerojevs Vladimirs Ginters JÃnis Ginters JÃnis Glazunovs Mihails Glazunovs Mihails Glinskis Aleksandrs GlÝzds Guntars Gluškovs Genadijs Gïezdova Gaçina Godenkovs Aleksejs Golonovs Sergejs Golubevs Jurijs

142

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-0443 c 28.06.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 70-0734-2 26.03.19. 2v-6.10.7.8.18.19. 0734 26.03.19. 2-6.10.7.8.18.19.; 4.4v-18.19. 70-0714 08.01.19. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 70-3218 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-0216-1 c 10.10.16. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 8.2; 8.3; 8.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 70-0216 09.03.17. 22.23.2; 6.10.2-v; 8.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 22.23.2-v. 70-3061 23.04.18. 4-14.15.18.19.22.23.27 70-3386 18.02.19. 2v-14.15.18.19.22.27. 70-1219 a 27.07.16. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 70-1454 05.07.18. 2.2v6.10.12.14.15.18.19.26.27.; 4.4v-26.27. 70-548 14.05.17. 15.2; 18.19.2. 70-0659 26.04.18. 2.2v-1.4. ; 3-1.4.; 4-1.4. 70-0659 26.08.19. 2v-6.10.7.8. 0659-1 26.08.19. 2-6.10.7.8. 70-0411 b 05.04.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 27.2. 70-0093-1 19.12.18. 2018.19.; 3-18.19.; 4-18.19. 70-3282 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.23.26.27. 70-3097 27.05.18. 2U 70-3214 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-0308 c 11.05.16. 5.1; 5.2; 5.3; 5.4. 70-0619 15.02.18. 1-26; 2-26; 3-26; 4-26; 1v-26; 2v-26; 3v-26; 4v-26. 70-3188 26.09.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.22. 70.0108 26.09.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19. 70-0108-1 26.09.18. 3-18.19.; 4-18.19. 70-0998 c 19.05.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 70-3094 27.05.18. 2.2v-1. 70-3163 03.09.18. 2.2v-6.10.7.8. 70-0321 b 07.12.16. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 70-0321-1 22.12.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19. 70-0156 a 11.03.15. 18.2; 19.2. 70-1354 05.07.17. 14.1; 15.1; 18.19.1; 27.1. 70-2016-1 22.01.19. 2v-14.15.18.19.22.23.27. 3337 22.01.19. 2-14.15.18.19.22.23.27.; 3.414.15.18.19.22.23.27. 70-1715 a 17.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2. 70-1715-1 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12. 70-0917-2 17.12.18. 3.3v-26.; 4.4v-26. 70-0917-1 17.12.18. 1.1v-26.; 2.2v-26. 70-2493-1 26.09.18. 2.2v-18.19.27. 70-0389 19.06.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1; 27.1. 70-0842 a 14.01.15. 15.2; 18.19.2; 18.19.4; 22.2. 70-0140 19.12.18. 1-6.10.7.8.18.19.26.27. 70-1706 a 30.06.16. 1.2. 70-1335 19.06.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 0792 17.03.19. 4-15.18.19.27.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis GonËars JÃnis 70-1131 a 27.03.16. 15.2; 15.3. Gontovojs Aleksandrs 70-3106 17.06.18. 1.1v-5. GorbaËovs Anatolijs 70-0670 15.05.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. Gorbanovs Gundars 70-1097 c 28.02.16. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. Gorbanovs Gundars 70-1097-1 c 25.03.16. 6.1-v; 7.1-v; 7.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.1-v; 19.1-v; 6.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 14.1-E; 15.1-E; 18.1-E; 19.1-E. Gorbunovs Alberts 70-1216-1 a 08.04.16. 2.2; 2.3. Gorbunovs Alberts 70-1216 a 20.07.16. 3.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. Gormošs Nikolajs 70-1144 a 10.04.16. 15.2; 15.3; 15.4. Gornostajevs Juris 70-1333 29.05.17. 14.2; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 22.23.2; 27.2; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v. Gorodeckis Abrams 70-0966 c 02.03.15. 22.1; 22.1-v. Gorožankins Ruslans 70-0743-1 02.06.19. 2v-9.11. Gorožankins Ruslans 0743 02.06.19. 2-9.11.; 3.3v-9.11. GovËis Imants 70-0997 c 19.05.15. 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 19.4; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 19.4-v. Govoruhins Sergejs 70-0573 19.06.17. 18.19.2; 18.19.4. Grabovskis Andris 70-1457 05.06.18. 2-15.18.19. Grandovskis Guntars 70-1651 a 09.06.15. 2.2; 3.2. Graudiïš Arnis 70-2070 27.05.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22.23.27. Graudiïš Arnis 2070 27.05.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.23.27. Graudiïš MÃris 70-1627 b 16.03.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4; 14.2; 15.2; 18.19.2-v; 27.2-v. Grava Kaspars 70-0257 c 02.09.16. 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 4.2; 4.3; 4.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 1.2-v; 1.3-v; 2.2-v; 2.3-v; 3.2-v; 3.3-v; 4.2-v; 4.3-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v.; 2.3-v; 3.2-v; 3.3-v; 4.2-v; 4.3-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v. Grava Kaspars 70-0257-1 08.07.19. 1.1v-1.2.3.7.8.6.10.27. Grava Vilnis 70-0767 19.12.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. Greiškalns JÃnis 70-3280 19.11.18. 2.2v6.7.8.12.18.19.22.23.26.27. Gridïovs Pjotrs 70-1768 15.02.18. 2-6.10.7.8.14.15.18.19.27.; 4-14.15.18.19.27. Grietiïš Gatis 70-1549 07.03.19. 2v-14.15.18.19. Grietiïš Gatis 1549-1 07.03.19. 2-14.15.18.19. Grigorjevs EgÝls 70-0890-1 19.12.18. 2.2v-18.19. Grigorjevs EgÝls 70-0890-2 19.12.18. 3.3v-18.19.; 4.4v-18.19. Grigorjevs Aleksandrs 70-3123 10.07.18. 2.2v-6.10.7.8.12. Grigorjevs Andrejs 70-1201 c 20.06.16. 20.2; 20.4. Grigorjevs Andrejs 70-1296 16.02.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v. Grigorjevs Juris 70-1036-1 b 11.11.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v. Grigorjevs Juris 70-1036-1 28.09.19. 2v-6.10.7.8. Grigorjevs Juris 1036 28.09.19. 2-6.10.7.8.; 4.4v14.15.18.19.22.23.27. Grigorjevs Nikolajs 70-1294 11.04.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2. GrÝnbergs AinÃrs 70-1543 28.01.19. 2v-8.18.19.27. UzvÃrds, vÃrds


GrÝnbergs AinÃrs

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 1543-1

GrÝnbergs Andris GrÝnbergs Andris GrÝnbergs Viesturs Grinofs Aigars

70-3148 70-3232 70-2956 70-0528-1

UzvÃrds, vÃrds

GrÝns Armands GrÝns Armands GrÝnvalds Guntis GriïÑviËs RomÃns Gristiïš Andis Gristiïš Andis Gristiïš Andis GrišËenko Nikolajs GrišËenko Nikolajs

70-2983 70-3003 70-1709 70-0520 70-1572-1 70-1572 1572-2 70-1295 70-1295-1

GriškjÃns Staïislavs Gromovojs Sergejs Grots Genadijs

70-1066 70-2990 70-0361

Grubinskis Andris Grudulis Arnis

70-0514 70-3143

Grudulis Ðvalds Grunde-Zeiferts Uldis Gĉbelis Andris Gucaçenko Anatolijs Gucaçenko Anatolijs

70-3398 70-2962 70-3125 70-1521 70-1521-1

Gudrenieks MÃrtiïš Gudrenieks MÃrtiïš Gudrenieks MÃrtiïš GugÃns Andris Gumeïuks Vadims Gumeïuks Vadims

70-0513 70-3013 70-3240 70-0658 70-3414 3414

Gurdina Tatjana Guzs Pjotrs Gzjuba Aleksejs

70-0139 70-3130 70-0405-1

Gzjuba Aleksejs Gzjuba Aleksejs Gzjuba Aleksejs

70-0405-3 70-0405-4 70-0405

ÚÑvelis Andris

70-1564

ÚÑvelis Andris

1564

Úinis ArvÝds Úinis ArvÝds

70-2470 3309

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

c

b

c c

28.01.19. 2-8.18.19.27.; 4.4v8.14.15.18.19.2.27. 14.08.18. 2U 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 10.01.18. 1-14.15.18.18.27. 03.10.15. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.3; 7.4; 8.3; 8.4; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v. 07.02.18. 2v-6.10.7.8.18.19.22. 26.02.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 30.06.16. 1.2; 8.2; 11.2. 10.12.18. 3-14.15.18.19. 17.12.18. 2-6.10.7.8.; 3-6.10.7.8. 28.09.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 28.09.19. 2-18.19.27. 29.05.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. 17.01.18. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1; 27.1. 30.11.15. 6.2; 7.2; 8.2; 18.2; 19.2. 07.02.18. 2-12. 07.12.16. 1.2; 2.2; 3.2; 4.2; 5.2; 6.10.2; 6.10.3; 7.2; 8.2; 12.2; 14.2; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 5.2-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 7.2-v; 8.2-v; 12.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 27.2-v. 15.02.17. 18.19.2; 18.19.4; 18.19.2-v. 14.08.18. 2-15.18.19.27.; 3-15.18.19.27.; 4-15.18.19.27. 28.01.19. 2v-15.18.19. 10.01.18. 1-2. 10.07.18. 1v.1E-1.2.3. 19.12.18. 2.2v-15.18.19. 19.12.18. 3.3v-18.19.; 4.4v14.15.18.19.27. 15.02.17. 18.19.2; 18.19.4. 19.03.18. 2U 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 21.04.18. 2.2v-1.3.; 3-1.3.; 4-1.3. 06.05.19. 2v-15.18.19.27. 06.05.19. 2-15.18.19.27.; 3-18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 27.04.19. 1-1.2.3.6.10.7.8. 14.08.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 16.02.17. 12.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 12.1-v; 18.19.1-v; 22.23.1-v; 27.1-v. 23.03.17. 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v. 18.04.17. 12.2; 12.2-v. 16.02.17. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 24.05.19. 1-15.18.19.22.27.; 2v15.18.19.22.27. 24.05.19. 2-15.18.19.22.27.; 4.4v15.18.19.22.27.; 3-18.19. 15.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22. 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds Haimusovs Andrejs

Hazens Aigars Heniïš Orvils Holštroms Didzis Homickis Aleksandrs Horevs Atis

Horsts Vilnis Horsts Vilnis Hramcova Olga Hramcova Olga Hrapovs VitÃlijs Hrapovs VitÃlijs Hrapovs VitÃlijs Iesalnieks Arno Ignatenko Sergejs Ignatjevs Aleksandrs Ignatjevs Viktirs Ignatjevs Viktirs Içjins VjaËeslavs

Iminovs Magomeds Indriks JÃnis Indriksons JÃnis

Irbenieks Ziedonis Irbenieks Ziedonis IsaËenko Armands Isakovs Edgars

Isakovs Edgars

Ivanova Žanna Ivanovs Aleksandrs Ivanovs Aleksandrs Ivanovs Aleksandrs Ivanovs IlmÃrs Ivanovs Jurijs Ivanovs Nikolajs

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-1032 b 30.11.15. 15.2; 15.3; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 15.2-v; 15.3-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. 70-2134-1 22.01.19. 1-6.10.7.8.18.19.27. 70-1701 c 10.05.16. 12.3; 12.4; 15.4; 17.3; 17.4; 18.4; 19.4; 22.23.4; 27.4. 70-0833-1 19.12.18. 2.2v-1.6.10.8. 70-1613 a 21.12.14. 6.10.2; 7.2; 8.2. 70-3008 26.02.18. 2v-3.6.10.7.8.18.19.26.27.; 4-3.6.10.7.8.18.19.26.27.; 4v-3.6.10.7.8.18.19.26.27. 70-1783 18.02.19. 2v-14.15.18.19.27. 1783-1 18.02.19. 2-14.15.18.19.27. 70-0305 c 11.05.16. 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 27.1. 70-3027 19.03.18. 1-6.10. 70-2190-1 22.01.19. 2v-15.18.19. 3341 22.01.19. 2-15.18.19. 2897-1 22.01.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. 70-0712 20.11.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 70-0650 13.05.18. 2-18.19.; 3-18.18.; 4-18.19. 70-1761 27.11.17. 5.1; 12.1; 5.1-v; 12.1-v; 5.1-E; 12.1-E. 70-1562-1 17.12.18. 2.2v-8.18.19.26.27. 70-1562-2 17.12.18. 3.3v-8.18.19.26.27.; 4.4v8.18.19.26.27. 70-1190 c 08.06.16. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v; 26.1-E; 26.2-E. 70-2001 01.04.19. 2v-14.15.18.19.22. 70-0648-1 05.06.18. 1-26.; 2-15.18.19.26.; 3-15.18.19.26.; 4-15.18.19. 70-0360 c 10.10.16. 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 4.2; 4.4; 5.2; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 12.2; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.4; 1.2-v; 1.3-v; 2.2-v; 2.3-v; 3.2-v; 3.3-v; 6.10.2-v; 6.10-.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 70-0158 19.12.18. 3-15.18.19.27.; 4.415.18.19.27. 70-0158-1 19.12.18. 2.2v-15.18.19.27. 70-3419 27.05.19. 1-14.15.18.19.27. 70-1277 03.01.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 27.2; 27.3; 27.4; 70-1277 27.04.19. 2v-14.; 3-14.; 4-14.; 3v-14.15.18.19.27.; 4v14.15.18.19.27. 70-2309 28.01.19. 1v.1E-6.10.7.8.18.19.22.27. 70-1377 09.08.17. 3.2; 6.10.2; 8.2; 15.2; 70-0185-1 c 07.06.15. 18.2-v. 70-0185 c 29.06.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4. 70-0426 b 27.04.16. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 22.3. 70-1726 b 11.08.16. 2.2; 2.2-v. 70-0565 b 14.06.15. 6.1; 7.1; 8.1; 18.19.1; 22.1; 27.1.-

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

143


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Ivanovs RomÃns 70-0884 a 14.06.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Ivanovs Sergejs 70-2022 01.04.19. 2v-7.8.9.11.18.19.22. Ivanovs Viktors 70-0525 12.03.17. 15.2; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. Ivanovs Viktors 70-0660 15.04.18. 2-18.19; 3-18.19; 4-18.19; 2v-18.19; 3v-18.19; 4v-18.19. Ivanovs Viktors 70-0706-1 27.04.19. 2v-6.10.7.8. Ivanovs Viktors 70-0631 b 23.03.15. 6.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2. Ivins Mihails 70-2160 28.09.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22.23. Ivins Mihails 2160-1 28.09.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.23. JaËïiks Andrejs 70-0112-3 19.12.18. 1.1v-26.; 2.2v-26. JaËïiks Andrejs 70-0112-4 19.12.18. 3.3v-26.; 4.4v-26. JÃkobsons Arnis 70-2957 10.01.18. 1-14.15.18.18.27. Jakovickis Ivars 70-3037 23.04.18. 1-15.18.19.; 2v-15.18.19. Jakovçeva ElÝna 70-3150 14.08.18. 1-6.7.8.10.18.19. Jakovçeva ElvÝra 70-3068 29.04.18. 1-1.9.11.18.19. Jakovçevs Aleksandrs 70-1153 b 18.04.16. 1.2; 6.10.2; 1.2-v; 6.10.2-v. Jakovçevs Gatis 70-3092 27.05.18. 2.2v-6.7.8.10.18.19. Jakovçevs Sergejs 70-0899-1 19.12.18. 2.2v-15.18.19. Jakovçevs Sergejs 70-0899-2 19.12.18. 4.4v-14.15.18.19.27. Jakovçevs Sergejs 70-0899 b 04.02.15. 26.2; 26.4; 26.2-v; 26.4-v. Jakubovskis Vitolds 70-1181 b 08.06.16. 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4. Jaloveckis Mihails 70-2032 01.04.19. 1.1v-6.10.7.8.18.19.27. JanËauskis Arvis 70-3158 27.08.18. 1-6.7.8.10.18.19.27. Janeçuns Aleksandrs 70-0350 c 08.11.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. JaniËevs Jurijs 70-1271 a 20.12.16. 15.2; 18.19.2. Jankevics Aldis 70-3161 03.09.18. 2.2v1.3.4.6.10.8.9.11.18.19.27.; 3.3v1.3.4.6.10.8.9.11.18.19.27.; 4.4v1.3.4.6.10.8.9.11.18.19.27. Jankovskis Deïiss 70-3006 26.02.18. 2v-6.10.7.8.11.18.19.26.27. Jankovskis Deïiss 70-3007 26.02.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. Jankovskis Juris 70-1230 b 27.07.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2. Jankovskis Sandris 70-1161 a 02.05.16. 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. Jansons Guntis 70-2973 07.02.18. 2U. Jansons Guntis 70-2973 01.04.19. 2U6.10.7.8.12.18.19.22.26.27. Jansons Guntis 70-2973 27.05.19. 2v-1.2.3.4. Jansons Vidvuts 70-0395 c 26.04.16. 1.1; 2.1; 3.1; 5.1; 6.10.1; 7.1; 8.1; 18.1; 19.1; 27.1; 1.1-v; 2.1-v; 3.1-v; 1.1-E; 2.1-E; 3.1-E. Japinis PÑteris 70-3162 03.09.18. 2.2v-6.10.7.8.9.11. Jarošs Ivars 3400 01.04.19. 2-18.19.; 4-18.19. Jarovojs Jevgenijs 70-1717 a 17.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2. JasÑviËš AinÃrs 70-0706-1 27.04.19. 2v-6.10.7.8. JasÑviËš AinÃrs 0706 27.04.19. 2-6.10.7.8. Jaucis Ivars 70-0433 a 10.10.16. 14.2; 15.2; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. JaunušÃns Harijs 70-2187-1 22.01.19. 2v-15.18.19. JaunušÃns Harijs 3343 22.01.19. 2-15.18.19. JaunušÃns Harijs 2056-1 22.01.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. Jaunzems JÃnis 70-1683 a 08.04.16. 2.2; 2.3. UzvÃrds, vÃrds

144

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Jaunžeikars JÃnis

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1343-1

Jaunžeikars JÃnis

70-1343

Jefimovs Igors JÑgers Aldis Jegorovs Vladimirs Jegorovs Vladimirs

70-1285 70-1348 70-0355-2 70-0355

Jegorovs Vladimirs

70-0355-1

Jelagina Tatjana Jeçiïevskis Verners Jeçiïevskis Verners Jeçiïevskis Verners Jeçiïevskis Verners Jemeçjanovs Anatolijs

70-0081 70-1033-2 70-1033-3 70-1033-4 70-1033 70-1075

c c

Jerjomins Oçegs Jermaks Andrejs

70-1432 70-0989

c

Jermuts Sandis

70-0407

c

Jeršovs Andrejs Jesiçevska Jeçena

70-1487 70-0340

c

Jesiçevska Jeçena Jevsejevs Daniels

70-0340-1 70-0961

c c

Jevstifejevs Dmitrijs Jevstifejevs Dmitrijs

2105 3366

Jirgensons Ansis

70-0975

b

Joksts Guntars Joksts Guntars Jokšas Jurijs

70-1567 1567-1 70-1120

b

JonÃns MÃris

70-1729

b

Jozefs Oskars Jozefs Oskars

70-3140 70-3141

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

c

20.06.17. 6.10.3-E; 8.3-E; 18.19.2-E; 18.19.3-E. 19.06.17. 6.10.3; 6.10.4; 8.3; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4; 6.10.3-v; 8.3-v; 15.2-v; 15.3-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 22.23.2-v; 22.23.3-v. 29.05.18. 2.2v-14.15.18.19. 19.06.17. 6.10.3; 6.10.3-v. 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.4-v. 03.01.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 8.4; 14.2; 15.2; 15.4; 19.19.2; 27.2. 28.02.17. 3.2; 7.3; 7.4; 8.3; 14.3; 14.4; 15.3; 18.19.3; 18.18.4; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4; 3.2-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 22.23.2-v; 22.23.3-v; 22.23.4-v; 27.2-v. 27.04.19. 1.1v-26. 11.04.17. 21.4; 21.4-v. 19.12.18. 2.2v-15.18.19.27. 19.12.18. 4.4v-14.15.18.19.21.2.23.27. 03.10.15. 27.2; 27.4; 27.2-v; 27.4-v. 09.03.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4; 14.20v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v; 22.23.2-v; 22.23.4-v; 14.2-E; 14.4-E; 15.2-E; 15.4-E; 18.2-E; 18.4-E; 19.2-E; 19.4-E; 22.23.2-E; 22.23.4-E. 24.04.18. 2-15.18.19.; 4-15.18.19. 19.04.15. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 06.05.16. 6.10.3; 6.10.4; 1819.2; 18.18.3; 18.19.4; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. 20.08.18. 2-7.8.27.; 3-7.8.; 4-7.8.27. 19.07.16. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 28.02.16. 1.1; 2.1; 3.1. 18.02.15. 1.1; 2.1; 3.1; 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 22.01.19. 2V-15.18.19.22.23.27. 22.01.19. 3.3v-14.15.18.19.22.23.27.; 4-4.15.18.19.22.23.27.; 2-15.18.19.22.23.27. 23.03.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 18.2-v. 02.06.19. 2v-9.11. 02.06.19. 2-9.11.; 3.3v-9.11. 15.03.16. 15.2; 18.2; 19.2; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 11.08.16. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 14.08.18. 2.2v-6.8.10.18.19.27. 14.08.18. 4-14.15.18.19.22.23.27.


Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Jubels Andrejs 70-2042 06.05.19. 2v-6.10.7.8.18.19. Jubels Andrejs 2042 06.05.19. 2-6.10.7.8.18.19. Juberts Agris 70-2964 10.01.18. 4-14.15.18.19.27. Judins Aleksejs 70-1105 a 02.03.16. 14.4; 15.4; 18.4; 19.4. Judins Aleksejs 70-1105-1 26.09.18. 4-14.15.18.19.27. Juhno Jevgenijs 70-3056 23.04.18. 2v-15.18.19.26.27. Jumejs Amdris 70-1045 c 03.10.15. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 15.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v Jumejs Andris 70-1045-1 c 30.10.16. 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v. JunghÃns UÛis 70-3103 17.06.18. 2U JunghÃns UÛis 70-3249 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Junkars Oskars 70-0730 05.12.18. 2.2v-18.19. Junkars Oskars 70-0730-1 05.12.18. 3.3v-18.19.2. JurËenkovs Jevgenijs 70-0250 12.12.17. 4.2; 4.3; 6.10.2; 7.2; 8.2; 9.11.2; 9.11.3; `4.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 26.2; 27.2; 4.2-v; 4.3-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 9.11.2-v; 9.11.3-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 26.2-v; 27.2-v. JurËenkovs Jevgeïijs 70-0250 c 18.01.16. 4.2; 4.3; 11.2; 11.3; 15.2; 15.4. JurkeviËs Vladislavs 70-3169 17.09.18. 1-6.10.7.8. Jurovs Ivans 0856 07.05.19. 2-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. Jursiïš GunÃrs 70-0209 a 07.10.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Kabanovs Viktors 70-1210 c 07.12.16. 7.2; 8.2; 13.16.20.2; 13.16.20.3; 13.16.20.4; 7.2-v; 8.2-v; 13.16.20.2-v; 13.16.20.3-v; 13.16.20.4-v. KacÑviËs Artis 70-1171 c 26.05.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 6.10.3; 7.3; 8.3; 14.3; 15.3; 18.3; 19.3; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 6.10.3-v; 7.3-v; 8.3-v; 14.3-v; 15.3-v; 18.3-v; 19.3-v. KaËerginskis Vulfs 70-1744 16.02.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.3; 27.4. Kaidalovs Arnolds 70-1029 b 20.07.15. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. Kairis Jons 70-1616 c 21.12.14. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 26.2; 26.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 26.2-v; 26.4-v. Kairis Jons 70-1616-1 19.12.18. 2.2v-15.18.19.26. Kairis Jons 70-1616-2 19.12.18. 4.4v-15.18.19.26. Kaktiïš MÃrcis 70-1489 17.09.18. 2.2v-15.18.19.27.; Kaktiïš MÃrcis 70-1489-1 17.09.18. 3.3v-15.18.19.27.; 4.4v15.18.19.27. UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis Kalašïikovs Andis 70-3236 Kalašïikovs Vladimirs 70-1414.

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

UzvÃrds, vÃrds

KalÑjs Aivars Kaliksons Valdis

70-1149 70-1691

a b

Kalinka JÃnis Kalinka JÃnis Kaliušs Sergejs

70-0751 3313 70-0666

a

Kalniïš Agris

70-1098-1

c

Kalniïš Agris

70-1098

c

Kalniïš Agris Kalniïš Arnis Kalniïš Arnis Kalniïš Dainis

70-1098-2 70-0811 0811-1 70-2998

Kalniïš Gundars Kalniïš Gundars Kalniïš JÃnis Kalniïš Juris

70-3164 70-3164-1 70-3017 70-0034

Kalniïš Uldis Kalve Edmunds

70-3220 70-1200

Kalve Guntis Kamenskis Aleksandrs Kaminskis Guntis KampÃns Arnis Kanbergs ArvÝds Kanders JÃnis Kantiks Aldis

70-0402 70-0969 0623 70-1714 70-0051 70-3413 70-0485

KapËe Aivars

70-1084

KÃrkliïš Aigars KÃrkliïš AinÃrs

70-1704 70-0195

KÃrkliïš GunÃrs KÃrkliïš Ivars KÃrkliïš Ivars Karlsons Zigismunds

70-0663 70-0702 70-0702-1 70-1298

Kaross EgÝls Kaross EgÝls Kaross Vitauts Kaross Vitauts

70-2918 3368 70-2980 70-3219

a

a c a

b

a a

07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 20.07.17. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 10.04.16. 15.2; 15.3. 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 15.01.19. 4-14.15.17.18.19.22.23.27. 26.01.16. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 25.03.16. 27.1; 1.1-V; 2.1-V; 3.1-V; 6.10.1-V; 7.1-V; 8.1-V; 14.1-V; 15.1-V; 18.1-V; 19.1-V; 28.02.16. 1.1; 2.1; 3.1; 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1.; 27.1-V; 1.1-E; 2.1-E; 3.1-E; 6.10.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 14.1-E; 15.1-E; 18.1-E; 19.1-E; 27.1-E. 19.11.18. 1.1v.1E-5.12. 02.04.19. 2v-6.10.7.8. 02.04.19. 2-6.10.7.8. 26.02.18. 2v-15.18.19.22.23.27.; 4-15.18.19.22.23.27. 03.09.18. 2.2v-6.10.7.8.; 4.4v-6.10.7.8. 28.09.19. 1-27.; 1v-6.10.7.8.18.19.27. 19.03.18. 1; 1v; 1E-6.7.8.10.18.19. 27.11.18. 1.1v.1E6.10.7.8.14.15.18.19.26.27. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 12.09.16. 6.10.2; 6.10.3; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.2; 18.3; 19.2; 19.3. 27.03.16. 2.2; 3.2. 02.03.15. 5.1; 12.1; 18.1; 19.1. 27.04.19. 2-18.19.; 4-18.19. 17.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2. 27.11.18. 2-22.23.; 3-22.23.; 4-22.23. 06.05.19. 1-12. 29.11.16. 14.2; 15.2; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 24.02.17. 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 4.2; 4.3; 4.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 1.2-v; 1.3-v; 1.4-v; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v; 6.10.2-v. 30.06.16. 1.2. 30.06.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 23.2; 23.3; 23.4. 15.04.18. 2-15.18.19.2.23.; 4-15.18.19. 14.11.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. 14.11.18. 3.3v-6.10.7.8.14.15.; 4.4v-27. 16.02.17. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 17.3; 18.19.2; 18.19.4; 22.23.2; 22.23.4; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v. 29.01.19. 2v-6.10.7.8.12.17.18.19.22.27. 29.01.19. 2-6.10.7.8.12.17.18.19.22.27. 07.02.18. 2U. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

145


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds Karpenko Deniss Karpenko Deniss

Karpenko JevÛÑnijs Karpenko JevÛÑnijs

Karpinska Ludmila Karpinska Nadežda KarpoviËs Úirts

KarpoviËs Úirts KarpoviËs Úirts KarpoviËs Úirts

KarpoviËs JÃnis KarpoviËs JÃnis KarpoviËs JÃnis KarpoviËs JÃnis KarpoviËs Jevgenijs KarpoviËs Jevgenijs Kartušins LeonÝds KasparÃns Armands Kasperuks Valerijs Kašarovs Dmitrijs Kaškarovs Dmitrijs Kavoss MÃrtiïš KazaËenkovs Viktors KazÃks Guntis KazÃks Guntis Keirišs Gatis Keišs Aldis Keišs Aldis

Keišs GunÃrs Keišs GunÃrs Kellers Jĉlijs Kerns Madars Kevišs Andris

146

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-1182 b 28.06.16. 6.10.2; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 15.2; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 70-1182-1 17.01.18. 27.2; 6.10.3; 7.3; 8.3; 14.3; 15.3; 18.19.3; 27.3; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v; 6.10.3-v; 7.3-v; 8.3-v; 14.3-v; 15.3-v; 18.19.3-v; 27.3-v. 70-1104 c 02.03.16. 18.2; 19.2. 70-1104-1 c 25.03.16. 14.4; 15.2; 15.4; 18.4; 19.4; 26.2; 27.2; 27.4; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v; 26.2-v; 27.2-v; 27.4-v. 70-3064 29.04.18. 1-1.3.6.10.18.19. 70-3065 29.04.18. 1-1.6.10.18.19. 70-1156 09.01.18. 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 1.2-v; 1.3-v; 1.4-v; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v; 3.2-v; 3.3-v; 3.4-v. 70-2172 01.04.19. 1.1v1E1.2.3.6.7.8.18.19.22.23.27. 70-1156 01.04.19. 2v.2E-6.10.7.8.18.19.22.23.27. 2175 01.04.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.23.27.; 3.3v-6.10.7.8.18.19.22.23. 27.4.4v-6.10.7.8.18. 19.22.23.27. 70-3160 27.08.18. 1v-6.7.8.10.18.19. 70-2624 01.04.19. 1-6.10.7.8.18.19.27. 70-2610 01.04.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 2610 01.04.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 70-3423 27.05.19. 2v-6.10.7.8.18.19. 3423 27.05.19. 2-6.10.7.8.18.19. 70-1443 15.05.18. 2-18.19.; 3-12.22.; 4-12.18.19.2. 70-3215 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-0239 a 28.12.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 27.2; 27.3. 70-2959 10.01.18. 1VE-6.10.7.8.27. 70-3262 19.11.18. 1-6.10.7.8.18.19. 70-3175 26.09.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.27. 0902-1 06.02.19. 2-13.16.20.; 4-13.16.20. 70-2974 07.02.18. 2U. 70-3229 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-1460 05.06.18. 1-22.26. 70-0363 03.01.17. 1.2; 2.2; 4.2; 6.2; 7.2; 8.2; 10.2; 14.2; 27.2; 8.4; 27.4. 70-0363-1 17.04.17. 2.3; 2.4; 3.2; 6.10.3; 7.3; 7.4; 8.3; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 27.3; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 27.2-v; 2.3-v; 6.10.3-v; 7.3-v; 8.3-v; 14.3-v; 15.3-v; 27.3-v; 2.4-v; 7.4-v; 8.4-v; 14.4-v; 15.4-v; 27.4-v. 70-3147 14.08.18. 2U 70-3233 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-0375 a 14.12.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 70-1020 a 30.06.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 70-1324 29.05.17. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Kikase Jeçena

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-0566

Kilups Dmitrijs

70-3195

Kimalans Aleksandrs

70-0991

c

Kindzulis Ilgonis Kindzulis Ilgonis KirpiËovs Andrejs Kiršteins Gvido

70-3044 70-3045 70-0392 70-1274

c b

Kiseçovs Viktors Kiseçovs Viktors Kižlo Êeslavs

70-0782-1 70-2982 70-0461

c

Klapars Ritvars Klapars Ritvars Kleinbergs OjÃrs

70-2975 70-3222 70-1165

b

Klucis IlmÃrs Klucis IlmÃrs

70-1035 1035-1

Klucis IlmÃrs

70-1035

Klucis JÃnis Kçaviïš Âris

70-3087 70-3196

Kçaviïš Arnis

70-1423

Kçaviïš Atis

70-3173

Kçaviïš MÃrtiïš Kçaviïš MÃrtiïš Kçetinskis Oçegs

70-2978 70-3234 70-1235

b

KçimËuks Sergejs

70-1259

c

KnaÛis Uldis KnÑziïš Arvis

70-0400 70-1218

a c

Knipens Kaspars

70-0557-1

Knipens Kaspars

70-0557

Knipers Kaspars

70-0557-2

Knutova NatÃlija

70-0556-1

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

b

12.07.17. 6.10.1; 6.10.2; 6.10.4; 7.1; 7.2; 7.4; 8.1; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 18.19.2; 18.19.4; 6.10.1-v; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 7.1-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.1-v; 8.2-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v. 08.10.18. 1.1v-15.18.19.22.26.; 2.2v15.18.19.22.26. 05.05.15. 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 12.1; 14.1; 15.1; 17.1; 18.1; 19.1; 22.1. 23.04.18. 2v-6.7.8.10.18.19.22.23. 23.04.18. 1-7.8.18.19. 10.10.16. 6.3; 8.3; 15.3. 12.12.16. 15.2; 18.2; 19.2; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 19.12.18. 2-18.19.; 4-18.19. 07.02.18. 2v-14.15.18.19.22.23.26.27. 04.10.16. 13.16.20.1; 13.16.20.4; 22.23.3. 07.02.18. 2U. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 26.05.16. 15.2; 18.19.2; 18.19.4; 18.19.-v. 06.02.19. 2v-14.15.18.19.27. 06.02.19. 2-14.15.18.19.27.; 4.4v14.15.18.18.27. 03.10.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 27.05.18. 1-12. 08.10.18. 1-15.18.19.22.; 2.2v15.18.19.22. 10.03.18. 1-6.10.7.8.14.15.18.19.27.; 1V-6.10.7.8.14.15.18.19.27. 17.09.18. 2.2v-1.2.3.4.6.10.7.8.; 3.3v1.2.3.4.6.10.7.8. 07.02.18. 2U. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 01.08.16. 15.2; 15.4; 17.2; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.2; 26.2; 26.4; 27.2; 27.4; 15.2-v; 15.4-v; 17.2-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 22.2-v; 26.2-v; 26.4-v; 27.2-v; 27.4-v. 05.12.16. 15.2; 15.4; 18.2; 19.2; 26.2; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 19.2-v; 26.2-v. 27.03.16. 2.2; 3.2; 7.2; 8.2; 27.2. 20.07.16. 2.2; 2.3; 2.4; 4.2; 4.3; 4.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v; 4.2-v; 4.3-v; 4.4-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v. 16.05.17. 14.2-v; 14.3-v; 15.2-v; 15.3-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v. 19.06.17. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3. 07.11.17. 6.10.4; 7.4; 8.4; 9.11.4; 14.4; 15.4; 17.4; 18.19.4; 27.4; 6.10.4-v; 7.4-v; 8.4-v; 9.11.4-v; 14.4-v; 15.4-v; 17.4-v; 18.19.4-v; 27.4-v. 20.06.17. 27.1.


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

Kïazevs Andrejs Kobliïecs Oçegs Kobliïecs Oçegs

70-0942 70-3406 3406

KoËanovs îikita KoËanovs îikita KoËura Aleksandrs KoËura Aleksandrs KoËura Aleksandrs Kogans Andrejs Kokars Igors Kokins Antons Kokins ArvÝds Kokins ArvÝds Kokins Elvis Kokins Elvis KokoreviËs Jurijs KokoreviËš Jurijs

70-1344 70-3047 1026 70-1026 1026-1 70-3069 70-3296 0783 70-3355 3356 70-3323 3324 70-3093 70-1628

c

Kokums PÑteris KolËins Rostislavs KolËs Armands KolËs Armands Kolodejs Mihails

70-3019 70-1389 70-0516 70-0516-1 70-1154

b

Kološins ValentÝns

70-1062

b

Kolupajevs Oçegs Kolupajevs Oçegs

70-2090 2090

c

Koçesïikovs Maksims 70-1622-1 Koçesïikovs Maksims 70-1622 Koçesïikovs ValÑrijs

70-0563

Koçesïikovs ValÑrijs Komars Vladimirs Konošonoks Andris

70-0563-1 70-2054 70-1360

Konošonoks Viltors

70-1083

Konošonoks VoldemÃrs 70-2050 Konošonoks VoldemÃrs 2050 KonovaçËiks Andrejs

70-1741

KonovaçËiks Andrejs KonovaçËiks Andrejs KonovaçËiks Andrejs KonovaçËiks Andrejs KonovaçËiks Andrejs

70-1741-1 70-1741-2 70-1741 70-1741-2 1741-1

KonrÃds KÃrlis 70-3271 Konstantinovs Jevgenijs 70-3205

c

c

19.06.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1. 14.01.15. 5.1; 5.2; 5.4; 12.1; 12.3; 12.4. 06.05.19. 2v-18.19.23.27. 06.05.19. 2-18.19.23.27.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 17.04.18. 3-6.10.8.15.; 3v-6.10.8.15. 23.04.18. 2-6.7.8.9.10.18.19. 19.01.19. 2-18.19.; 4-18.19. 04.03.19. 1-26. 04.03.19. 2-26.; 3-26. 29.04.18. 2.2v-6.7.8.10.18.19. 13.12.18. 1-14.15.22.18.19. 09.09.19. 2-6.10.7.8. 22.01.19. 2v-15.18.19.22.23.26.27. 22.01.19. 2-15.18.19.22.23.26.27. 15.01.19. 2v-6.10.7.8. 15.01.19. 2-6.10.7.8. 27.05.18. 2.2v-1. 16.03.15. 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.1-v; 5.2-v; 5.3-v; 5.4-v. 19.03.18. 2v-18.19. 15.01.19. 1-22.26 05.12.18. 2.2v-6.10.7.8. 05.12.18. 4-14.15.17.18.19.22.23.27. 18.04.16. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. 30.11.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 01.04.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 01.04.19. 2-6.10.7.8.18.19.27.; 3.3v 6.10.7.8.18.19.27. 07.11.17. 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 27.1-v. 29.01.15. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1; 27.1. 12.02.18. 8.2; 8.3; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 27.01.19. 2.2v-6.7.10. 15.01.19. 1-6.10.7.8.18.19.26.27. 12.07.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v18.19.3-v; 18.19.4-v. 02.02.16. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 06.05.19. 2v-15.18.19.22. 06.05.19. 2-15.18.19.22.; 3-18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 16.02.17. 6.10.1; 7.1; 12.1; 18.19.1; 22.23.1; 27.1. 23.03.17. 8.1; 14.1; 15.1. 18.04.17. 12.2; 12.2-v. 07.06.19. 1-6.10.7.8.12.18.19.22.23.27. 07.06.19. 2v-6.10.7.8.12.18.19.22.23.27. 07.06.19. 2-6.10.7.8.12.18.19.22.23.27.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 29.10.18. 2.2v-15.18.19.27.

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Konstantinovs Jevgenijs 70-3206 29.10.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. Korabçovs Igors 70-1017 c 30.06.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. KorokeviËs Jurijs 70-1628 06.05.19. 2v-2.3. KorokeviËs Jurijs 3093 06.05.19. 2-2.3. Koroçovs Oçegs 70-1034 b 30.11.15. 15.2; 15.3; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 15.2-v; 15.3-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. Koroçovs Vadims 70-1486 17.10.18. 2-15.18.19.23.27.; 4-15.18.19.23.27. Koroçovs Vladimirs 70-1504 22.10.18. 1.1v-26.; 2.2v-26. Koroçovs Vladimirs 70-1504-1 22.10.18. 3.3v-26.; 4.4v-26. Koroçskis Aleksandrs 70-1012 a 20.06.15. 6.2; 8.2; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Koroševskis Aivars 70-1474 10.06.18. 2-15.18.19.; 2v-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. KorotkeviËs Alberts 70-0490-2 c 30.06.15. 5.1-E; 6.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 12.1E. KorotkÑviËs Alberts 70-0490 11.04.17. 1.2; 2.2; 3.2; 5.2; 6.10.2; 7.2; 8.2; 12.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 6.10.4; 7.4; 8.4; 14.4; 15.4; 18.19.4; 22.23.4; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 5.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 12.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 22.23.2-v; 6.10.4-v; 7.4-v; 8.4-v; 14.4-v; 15.4-v; 18.19.4-v; 22.23.4-v. KorotkÑviËs Alberts 70-0490-1 c 01.06.15. 1.1; 2.1; 3.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 12.1; 14.1; 15.1; 16.1; 17.1; 18.1; 19.1; 22.1; 1.1-v; 2.1-v; 3.1-v; 5.1-v; 6.1-V; 7.1-V; 8.1-V; 12.1-v; 14.1-V; 15.1-V; 16.1-V; 17.1-V; 18.19.1-V; 22.1-V; 14.1-E; 15.1-E; 16.1-E; 17.1-E; 18.19.1-E; 22.1-E. Korsaks Arvis 70-3114 17.06.18. 2.2v-14.15.18.19.22.23. Korsaks Arvis 70-2260 28.09.19. 2v-27. Korsaks Arvis 2260-1 28.09.19. 2-27.; 4-14.15.18.19.22.23.2014. Korsukovs Vladimirs 70-2051 01.04.19. 2v-14.15. Korsukovs Vladimirs 2051 01.04.19. 2-14.15. Korzenkovs Dmitrijs 70-2999 26.02.18. 2v14.15.17.18.19.22.23.26.27. Korzenkovs Dmitrijs 70-3000 26.02.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. KoržÃvins Sergejs 70-0441 c 15.04.16. 8.1; 15.1; 15.2; 15.4; 18.19.1; 18.19.2; 18.19.4. Kostenko Jurijs 70-0634-1 15.01.19. 2v-6.10.7.8. Kostenko Jurijs 0634 15.01.19. 2-6.10.7.8. Kostjugovs Andrejs 70-2404 05.03.19. 2v-6.10.7.8.12.18.19.27. Kostjugovs Andrejs 2404 05.03.19. 2-6.10.7.8.12.18.19.27.; 4-6.10.7.8.12.18.19.27 Koševerovs Aleksandrs 70-1191 b 08.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 4.4; 6.10.4; 7.4; 8.4; 14.4; 15.4; 18.19.4; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 6.10.4-v; 7.4-v; 8.4-v; 14.4-v; 15.4-v; 18.19.4-v. Kotlers Edgars 70-3042 23.04.18. 2v-6.7.8.10.18.19. Kotova Olga 70-1023 c 14.07.15. 26.1; 26.1-v. Kotovs Oçegs 70-2987 07.02.18. 1-6.10.7.8.18.19.22. Kotovs Oçegs 70-3211 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. UzvÃrds, vÃrds

InformatÝvà daça

Knutova NatÃlija

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-0556

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

147


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

KovaçËuks Dmitrijs

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-0562

KovaçËuks Dmitrijs KovaçËuks Dmitrijs KovaçËuks Ivans Kovaçovs Aleksandrs Kovaçovs Mihails Kozlovs JÃnis

70-0562-2 70-0562-3 0787 70-1657 70-1451 70-1642

Kozlovskis JÃnis Kozlovskis JÃnis

70-1716 70-0116

Kožuhovs Vladimirs

70-1428

Krasovskis Aleksejs

70-3303

Krastiïš JÃnis Krastiïš JÃnis Krastiïš Jurijs Krastiïš Jurijs Krasts Rolands

70-3025 70-3026 70-0854 70-0854-1 70-1212

Krauze Kaspars Kravaçs Juris

70-3054 70-0640-1

KravËenko Igors KravËenko Igors Kravecs Sergejs Kravecs Sergejs Kreicers Mihails

70-1779 70-1779-1 70-3241 70-3033 70-1288

Krickis Aivars

70-0589-1

Krieviïš Juris Krieviïš Vents Krieviïš Vents KrÝgers Salvis KrÝgers Salvis Krilovs KonstantÝns

70-1479 70-0076-1 0076 70-3131 70-3231 70-0662

Kristapsons Ivars

70-0235

Kristiïš ErvÝns Kristiïš ErvÝns Krištopanovs Dairis Krjukovs Igors Krjukovs Igors

70-0619 70-0619-2 70-0757 70-0963-1 70-0963

Kronblĉms IlmÃrs

70-0110

Kronis Gvido Kronis Gvido

70-3382 3382

Kronis PÑteris Kronis PÑteris

70-3104 70-3199

UzvÃrds, vÃrds

148

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

b a a

b

c

a

a a

12.02.18. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.3; 27.4; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 27.2-v; 27.3-v; 27.4-v. 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 19.12.18. 4.4v-14.15.18.19.27. 09.09.19. 2-6.10.7.8. 30.06.15. 15.4; 18.19.4; 22.4; 27.4. 29.05.18. 1-5.12.18.19.2. 26.04.15. 18.19.2; 18.19.4; 26.2; 27.2; 27.4. 17.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2. 27.04.19. 1.1v.1E1.2.3.6.10.7.8.17.18.19.27. 10.04.18. 1-6.10.7.8.14.15.; 1v6.10.7.8.14.15. 15.01.19. 2U6.10.7.8.12.18.19.22.23.26.27. 19.03.18. 2v-6.7.8.10.18.19. 19.03.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 12.12.18. 2.2v-15.18.19. 12.12.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 12.07.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. 23.04.18. 2v-15.18.19. 16.03.15. 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v. 17.12.18. 2.2v-14.15.18.19.22.23.27. 17.12.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 19.03.18. 2U 28.02.17. 26.2; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 27.12.17. 8.3; 15.2; 15.3; 15.4; 21.2; 21.4; 22.2; 22.4. 16.07.18. 2.2v-14.15.18.19.; 4.4v-6.10. 27.04.19. 2v-2.3.6.10.7.8.13.13.20. 27.04.19. 2-2.3.6.10.7.8.13.13.20. 14.08.18. 2U 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 24.04.18. 2.2v-18.19.2.26.27.; 4.4v18.19.2.27. 15.04.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 12.02.18. 2-18.19.; 4-18.19.; 2v-18.19. 15.01.19. 1-26. 18.12.18. 2.2v-6.10.7.8.12.14.15. 26.04.15. 26.2; 26.3; 26.4. 02.03.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.2; 22.3. 03.01.17. 6.3; 6.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 6.3-v; 6.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v. 18.02.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22.26.27. 18.02.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.26.27.; 3.3v-7.8. 17.06.18. 2.2v-14.15.18.19.22.23. 08.10.18. 4.4v-14.15.18.19.22.27.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

Kronis PÑteris Kronis PÑteris Krukovskis Viktors Krukovskis Viktors

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1529 1529-1 70-1399-1 1399

Krĉmiïš Andris Krĉmiïš Andris Krĉmiïš Andris Krĉmiïš Normunds Krĉmiïš Normunds

70-1388-1 70-0509 70-1388 70-3407 3407

07.11.17. 24.02.17. 24.10.17. 06.05.19. 06.05.19.

Krupins Jurijs

70-1127-1

24.04.17.

Krupins Jurijs

70-1127

17.04.17.

Krĉza Imants Krĉza Imants Kubliïš Viktors Kubliïš Viktors Kubliïš Viktors KuËiks Igors

70-3016 70-3248 70-0074-2 70-0074-3 70-0074-4 70-1637

Kudrjavceva Marija

70-0504

31.01.17.

Kukarels Edmunds Kukarels Edmunds Kukina Tatjana Kuklins LeonÝds

70-1559 1559-1 70-1760 70-1338

17.05.19. 17.05.19. 27.11.17. 19.06.17.

Kuks Arnis Kuçešovs Anatolijs

70-1488 70-1060

29.07.18. a 30.11.15.

Kuçezïovs Juris

70-0996

b 19.05.15.

Kuçezïovs MÃris

70-1242

b 12.09.16.

KurËs Jevgenijs

70-0406

b 28.05.16.

KuriloviËs Juris KuriloviËs Juris Kursišs Dainis KursÝtis Êealavs

70-3176 70-3177 70-0010 1533

26.09.18. 26.09.18. 05.12.18. 27.04.19.

Kutuçskis Kaspars Kutuçskis Kaspars Kuzins Vladislavs Kuzins Vladislavs

70-3398 3398 70-3383 3383

01.04.19. 01.04.19. 18.02.19. 18.02.19.

Kuzmina Irina

70-0217

c 28.12.15.

UzvÃrds, vÃrds

16.01.19. 16.01.19. 26.08.19. 26.08.19.

19.03.18. 07.11.18. c 15.04.16. 19.12.18. 19.12.18. a 26.04.15.

2v-26.27. 2-26.27.; 3.3v-26.27. 2v-6.10.7.8.18.19. 2-6.10.7.8.18.19.; 4-6.10.7.8.18.19.. 26.1-E. 22.23.; 22.23.2; 22.23.2-v. 26.1; 26.1-v. 2v-18.19.27. 2-18.19.27.; 3-18.19.27.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 6.10.2; 7.2; 8.2; 26.2; 27.2; 6.10.4; 7.4; 8.4; 26.4; 27.4; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 26.2-v; 26.4-v; 27.2-v; 27.4-v. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v. 2U 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 2.4; 3.4; 2.4-v; 3.4-v. 2.2v-2.3.6.10.7.8.14.15.18.19. 4.4v-1.2.3.4.5. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.2; 26.3. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1; 26.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 26.1-v. 1.1v-26.; 2v-26. 2-26.; 3.3v-26.; 4.4v-26. 5.1; 12.1. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 15.2-v; 18.19.2-v. 3-6.10.18.19.26. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 6.2; 14.2; 15.2; 18.2; 18.4; 19.2; 6.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v. 14.1; 14.2; 15.1; 15.2; 18.1; 18.2; 18.3; 19.1; 19.2; 19.3; 26.1; 26.2; 27.1; 27.2; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 26.2-v; 27.2-v. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4. 2-1.4.6.10.7.8. 3-6.10.7.8. 2.2v-6.10.7.8.18.19.22.27. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-15.18.19. 2v-6.10.7.8.9.11.18.19.22. 4-14.16.18.19.22.23.27. 2v-6.10.7.8.18.19. 2-6.10.7.8.18.19.; 3.3v6.10.7.8.18.19.; 4.4v6.10.7.8.18.19. 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 22.1; 26.1; 27.1.


Kuzmins Ivans

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1291

Kuzmins Nauris

70-1088

Kuzïecovs Dmitrijs Kuzïecovs Dmitrijs

70-0891-1 70-0891-2

Kvašïins Vadims Kvjatkovska Malda âemers JÃnis

70-2991 70-0281 70-1737

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

b

c c

âeniïš Vladimirs âesteris Aivars âevics JÃnis

70-1234 3328 70-0530

c

âevics UÛis âÝkulis Valdis

70-1463 70-0163

âÝlis Agris âirse Irina

70-0799 70-0576

c

âurbe Andris

70-0240

a

LÃcis Agris LÃcis Aigars

70-3267 70-1150

b

Laimiïš Dairis

70-3029

LaizÃns Guntis

70-1115

a

Lakševics Vilnis

70-1231

c

Lamberts MÃris

70-1747

Langenfelde Jeçena

70-0940

Langenfelds VitÃlijs Lanka Andris Lanka Andris

70-3203 70-0860 0860-1

Lapiïš Edgars

70-1422

Lapkovskis Viktors

70-1056

Larionovs Igors Larionovs Igors

70-2092 2093

Larionovs Igors Lasis Kaspars

2094 70-1771

Lasmanis AinÃrs

0121

Lasmanis Modris

70-0835-2

b

c

a

10.01.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 15.1; 18.19.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 15.1-n; 18.19.1-v. 02.02.16. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 18.2-v; 19.2-v. 19.12.18. 2.2v-15.18.19. 19.12.18. 3.3v-15.18.19.; 4.4v14.15.18.19.22.23.27. 07.02.18. 2-8. 13.04.16. 6.10.1; 7.1; 8.1. 12.12.16. 9.11.2; 9.11.4; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 22.23.4; 27.2; 27.4; 9.11.2-v; 9.11.4-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 22.23.4-v; 27.2-v; 27.4-v. 27.07.16. 21.3; 21.4. 15.01.19. 2-1.2.3.4.5. 12.03.17. 15.2; 18.19.2; 15.2-v; 18.19.2-v. 10.06.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19. 11.03.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 30.11.15. 1.2; 1.3; 1.2-v; 1.3-v. 19.06.17. 6.10.1; 8.1; 15.1; 18.19.1; 27.1; 6.10.1-v; 8.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 27.1-v. 18.01.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 03.11.16. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 19.03.18. 1; 1v; 1E6.7.8.10.18.19.22.23.27. 15.03.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.2; 22.3; 22.4; 26.2; 26.4. 27.07.16. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4; 18.2-v; 19.2-v; 22.23.2-v; 22.23.4-v. 14.03.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 18.19.2; 27.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v; 14.4; 15.4; 18.19.4; 27.4. 14.01.15. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1. 29.10.18. 1-6.10.7.8.18.19.27. 07.05.19. 2v-15.18.19. 07.05.19. 2-15.18.19.; 3.3v-18.19.; 4.4v18.19. 18.02.18. 2-6.10.7.8.14.15.26.; 4-6.10.7.8.14.15.26. 10.11.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 27.05.19. 2v-6.10.7.8.17.18.19.27. 27.05.19. 2-6.10.7.8.17.18.19.27.; 3.3v6.10.7.8.17.18.19.27. 27.05.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. 11.05.18. 2-6.7.8.10.12.18.19.; 2v6.7.8.10.12.18.19. 01.08.19. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 19.12.18. 1-6.10.8.18.19.; 2.2v6.10.8.18.19.

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds Lastenieks Dainis Latincevs LeonÝds Latincevs LeonÝds Lauberts Aleksandrs Lauberts Aleksandrs Lauhins Aleksandrs Lauhins Aleksandrs Laumanis Arnolds Laumanis Arnolds Lazda Agris LazdÃns Aivars LazdÃns Antons

LecÝtis Agris Legzdiïš Aigars LeÛis Andrejs LeÛis Andrejs LeÛis Andrejs

LeitÃns JÃnis

Leite Lilija Leitis Osvalds Leitis Osvalds

Leoho Eduards Leoke Ivo Leoke Ivo Leopolds Egils

Leopolds Egils LešËenko Sergejs LevËiks Igors LevitÃns Vladimirs LÝberts MÃrtiïš LÝcis JÃnis Liepiïs JÃnis

Liepiïs JÃnis

Liepiïš JÃnis

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-1132 a 27.03.16. 15.2; 15.3. 70-1233-1 c 25.03.16. 21.3. 70-1233 c 27.07.16. 21.2; 21.4. 70-3200 08.10.18. 2.2v-6.10.7.8. 70-3201 08.10.18. 4-14.1518.19..22.27. 70-0476 29.05.17. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4. 70-0476-1 31.03.18. 2-6.7.8.10.18.19.23.; 2v6.7.8.10.18.19.23. 70-0444-1 c 22.09.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 27.1. 70-0444 c 28.06.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 27.1. 70-2965 10.01.18. 2v-15.18.19; 4-14.15.18.19.22.23.27. 70-0641 21.01.18. 18.19.2; 18.19.4. 70-1743 16.02.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v. 70-3060 23.04.18. 4-14.15.18.19.22.23.27 70-1058 b 10.11.15. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 70-2180 01.04.19. 1.1v.1E-6.10.7.8.18.19.27. 70-2179 01.04.19. 2v.2E-6.10.7.8.18.19.22.23.27. 2179 01.04.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.23.27.; 3.3v-6.10.7.8.18.19.22.23.27.; 4.4v-6.10.7.8.18.19.22.23.27. 70-0268 b 15.04.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 27.2; 27.3; 27.4. 70-0533 17.04.17. 5.1; 12.1. 70-0295-1 c 15.04.16. 2.2; 3.2; 2.2-v; 3.2-v. 70-0295 c 27.04.16. 1.2; 4.2; 5.2; 6.10.2; 8.2; 15.2; 18.2; 19.2; 1.1-v; 4.2-v; 5.2-v; 6.10.2-v; 8.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 70-1446 22.05.18. 4-14.15.18.19. 70-3015 19.03.18. 2U 70-3223 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-1123 b 15.03.16. 6.2; 7.2; 8.2; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 70-1123-1 b 28.02.16. 7.1; 8.1; 6.10.1; 14.1; 15.1. 3421 27.05.19. 1-22. 70-0311 c 11.05.16. 9.11.1; 9.11; 4. 70-1169 b 26.05.16. 18.19.1; 18.19.2; 18.19.3. 70-2472 28.09.19. 1-6.10.7.8.18.19. 70-1252 a 30.10.16. 18.19.2; 18.19.4. 70-1292-2 16.02.17. 17.2; 17.3; 14.3-v; 15.3-v; 17.2-v; 17.3-v; 18.19.3-v; 3.4-v; 6.10.4-v; 7.4-v; 14.4-v; 15.4-v; 18.19.4-v. 1292 15.02.17. 2.2; 3.2; 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 3.3; 4.3; 6.10.3; 7.3; 8.3; 14.3; 15.3; 18.19.3; 3.4; 6.10.4; 7.4; 8.4; 14.4; 15.4; 18.19.4; 2.2-v; 3.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v. 70-1292-1 c 12.12.16. 4.2; 4.4; 4.8; 4.2-v; 4.4-v; 8.4-v.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

149


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Liepiïš Viesturs 70-3292 13.12.18. 1V.1E-7.8.18.19. Limbaha Elita 70-0314 c 08.06.16. 6.10.1; 7.1; 8.1. Limbaha Elita 70-3034 23.04.18. 2v-6.10.7.8.18.19. Linde MÃrtiïš 70-1495 29.09.18. 1.1v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. Linde MÃrtiïš 70-1495-1 03.09.18. 1.1v-1.2.3.5. Liniïš Aigars 70-0131-1 17.12.18. 1-6.10.7.8.18.19. Liniïš Andris 70-2189-1 22.01.19. 2v-15.18.19. Liniïš Andris 3340 22.01.19. 2-15.18.19. Liniïš Andris 2057-1 22.01.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. Liparts ZigmÃrs 70-1125 c 15.03.16. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; Liparts ZigmÃrs 70-1125-1 c 26.05.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 12.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 12.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.1-v; 19.1-v.; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v. LÝpenÝtis Juris 70-3046 23.04.18. 2v-6.7.8.10.18.19.22.23.; 1-6.7.8.10.18.19.2.23. LipšÃns Dzintars 70-0817 a 02.03.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. LÝrums Ints 70-1653 a 09.06.15. 2.2; 3.2. Lisajs Viktors 70-2992 07.02.18. 2-8. Lisenko Ivans 70-1547-1 27.01.19. 2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19.26. Lismanis Ivo 70-0292 c 27.04.16. 3.2; 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 27.2; 3.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. Lismanis Ivo 70-0292-1 c 30.06.16. 1.2; 4.2; 1.2-v; 4.2-v. Lismanis Ivo 70-0292-2 c 30.09.16. 4.3; 4.4; 8.4; 4.3-v-4.4-v; 8.4-v. Listratov Evgeny 70-1204 c 03.07.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 18.2.19.2. Listratov Evgeny 70-1204-1 05.12.18. 2v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. Lobanovs Vasilijs 70-1676 c 28.02.16. 1.1; 3.1; 8.1; 1.1-v. Lobanovs Vasilijs 70-1676 27.05.19. 1.1v.1E-1.3.6.10.7.8.18.19.27. LoËmelis JÃnis 2191-1 22.01.19. 2v-15.18.19. LoËmelis JÃnis 3344 22.01.19. 2-15.18.19. LogaËovs Dmitrijs 70-1775 10.12.18. 1.1v-26.; 2.2v-26. LogaËovs Dmitrijs 70-1775-1 10.12.18. 3.3v-26. Loginovs Rolands 70-3055 23.04.18. 2v-6.7.8.10.18.19. Loginovs Rolands 70-3100 27.05.18. 2.2v-22.26.27. Lokmanis Arturs 70-2338 28.01.19. 1-6.10.7.8.18.19.27. LosÃns Bruno 70-1490 29.07.18. 2.2v-15.18.19.; 3.3v-15.18.19.; 4.4v-15.18.19. Lubgans Aivars 70-3256 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Lubïins Igors 70-1555 21.04.19. 1.1v-26.; 2v-26. Lubïins Igors 1555-1 21.04.19. 2-26.; 3.3v-26.; 4.4v. Luciïš Uldis 70-0480-1 b 12.12.16. 27.2; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 18.4-v; 19.4-v; 27.2-v. Lĉciïš Uldis 70-0480 b 29.11.16. 14.2; 15.2; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Lukaševics MÃrcis 70-3138 14.08.18. 2.2v-6.7.8.10.18.19.27. Lukaševics MÃrcis 70-3139 14.08.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. LukaševiËs AlfrÑds 70-1459 05.06.18. 2.2v-22.26.; 4.4v-22.26. LukaševiËs JÃnis 70-1748 14.03.17. 15.2; 18.19.2; 18.19.3; 22.23.2; 22.23.3; 27.2; 15.2-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 14.4; 15.4; 18.19.4; 27.4. Lukjanovs KonstantÝns 70-1293 16.02.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2. UzvÃrds, vÃrds

150

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Lukošius Evaldas 70-1702 b 10.05.16. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 22.23.2; 22.23.4; 26.2; 26.4; 27.2; 27.4. Lĉks AinÃrs 70-1762 20.12.17. 26.2; 26.3; 26.4; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. Lupains Viktors 70-0938-1 27.04.19. 2v-15.18.19. Lupains Viktors 0938 27.04.19. 2-15.18.19.; 4-15.18.19. Lupains Viktors 70-0938 b 14.01.15. 15.2; 18.19.2; 15.4; 18.19.4. Lĉre Haralds 70-2014 01.04.19. 2v-6.10.7.8.9.11.18.19. Lurins Juris 70-1553-1 14.03.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 27.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v.27.1-v. Lurins Juris 70-1553 05.03.19. 1.1v-6.10.7.8.18.19.27. Lĉsis Arne 70-3041 23.04.18. 2U Lĉsis Arne 70-3242 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Lĉsveris GunÃrs 70-1735 b 30.09.16. 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2; -v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v. æeonova Irina 70-1673 c 28.02.16. 1.1; 3.1; 15.1; 18.19.1. æeonova Irina 70-1673-1 29.04.18. 1v-1. æihodejevskis Vadims 70-1209 c 12.07.16. 6.3; 13.2; 18.2; 19.2; 22.3. æipins Vladçens 70-0923-1 c 11.02.15. 14.4; 15.2; 17.4; 18.19.4; 21.4; 22.23.4; 26.4; 27.2; 27.4; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. æitvinovs VjaËeslavs 70-3359 22.01.19. 2v-14.15.; 2v-13.16.20. æitvinovs VjaËeslavs 3360 22.01.19. 2-14.15.; 3.3v-14.15.; 2-13.16.20.; 3.3v-13.16.20. æĉçÃks Ainis 70-0713 20.11.18. 2.2v-6.10.7.8.12.14.15. æutikovs Aldis 70-1695 b 08.04.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.2; 19.4. ævovs Jurijs 70-1436 24.04.18. 2-14.15.18.18.27.; 2v-14.15.18.19.27.; 3-15.18.19.27.; 3v-15.18.19.27.; 4-14.15.18.19.27.; 4v14.15.18.19.27. MaceviËs Deniss 70-3133 14.08.18. 1-6.10.7.8.18.19.22.23. MaceviËs Deniss 70-2626 01.04.19. 1-15.27. MaceviËs Deniss 70-2612 01.04.19. 2v-14.15.18.19.27. MaceviËs Deniss 2612 01.04.19. 2-14.15.18.19.27. Macurs MÃrtiïš 70-1411 13.08.18. 2.2v-14.15.18.19.; 3.3v-14.15.18.19.; 4.4v14.15.18.19. MaËanovska Ina 70-3109 17.06.18. 1-6.7.8.10.18.19.27. MaËanovskis Aleksandrs 70-0353 c 09.09.16. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. MaËiïš Raitis 70-0214 c 09.11.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4. MaËiïš Raitis 70-0214-1 c 10.11.15. 26.1; 26.2; 26.3. Madernieks Uldis 70-0174 c 20.04.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Magone MÃrtiïš 70-3411 06.05.19. 2v-14.15.18.19.27. Magone MÃrtiïš 3411 06.05.19. 2-14.15.18.19.27.; 4-14.15.18.19.22.23.27. Majors Artis 70-0291-1 c 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. Majors Artis 70-0291 c 27.04.16. 3.2; 6.2; 7.2; 8.2; 10.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 27.2; 3.2-v; 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 10.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 27.2-v. UzvÃrds, vÃrds


Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Makarins Ruslans 70-1047 c 03.10.15. 1.2; 2.2; 3.2; 4.2; 6.2; 10.2; 6.410.4; ; 7.2; 8.2; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 6.2-v; 10.2-v; 6.4-v; 10.4-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. Makaršanovs ValÑrijs 70-1723 a 06.07.16. 1.2; 4.2. Makaršanovs ValÑrijs 70-1723-1 a 11.08.16. 2.2. Makass Mihails 70-1466 10.06.18. 2-14.15.18.19.27.; 3-14.15.18.19.27.; 4-14.15.18.19.27. Makreckis MÃrtiïš 70-1578-1 c 08.04.16. 2.4; 2.4-v. Makreckis MÃrtiïš 70-3165 03.09.18. 2.2v-1.2.3.4.5.6.10.7.8.12. 18.19.27.; 3.3v-1.2.3.4.5.6.10. 7.8.12.18.19.27.; 4.4v1.2.3.4.5.6.10.7.8.12.18.19.27. Makrovs Dmitrijs 70-2158 28.09.19. 2v-15.18.19.27. Makrovs Dmitrijs 2158 28.09.19. 2-15.18.19.27.; 4-14.15.18.19.22.23.27. Maksimovs Maksims 70-1697 b 15.04.16. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 22.23.1; 22.23.2; 22.23.3.22.23.4; 26.2; 26.3. Maksurovs Andrejs 70-0964-1 a 26.04.15. 14.4; 21.2; 21.3; 22.2; 22.4; 26.2; 26.3; 27.2; 27.4. Maksurovs Andrejs 70-0964 a 02.03.15. 14.2; 14.3; 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.2; 22.3. Makužs Vitauts 70-1137 c 27.03.16. 1.2; 6.2; 8.2; 1.2-v; 6.2-v; 8.2-v. Makužs Vitauts 70-3080 17.05.18. 2.2v-2.3.; 3.3v-2.3. MÃlnieks Andris 70-1765 17.01.18. 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v; 3.2-v; 3.3-v; 3.4-v. Maçcevs Sergejs 70-1133 a 27.03.16. 14.2; 14.3; 14.4.15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4.19.2; 19.3; 19.4. MancÑviËs ValÑrijs 70-0289 a 13.04.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Mangulis Gints 2188-1 22.01.19. 2v-15.18.19.22.23. Mangulis Gints 3342 22.01.19. 2-15.18.19.22.23. Marhejs VitÃlijs 70-1394 30.10.17. 15.2; 18.19.2; 27.2; 15.4; 18.19.4; 27.4; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. Marjans Nikolajs 70-0982 a 12.04.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Markins Aleksejs 70-1664 c 25.09.15. 18.19.2; 22.23.2; 18.19.2-v; 22.23.2-v. MarkitÃns Guntis 70-1387 24.10.17. 14.4; 15.4; 18.19.4. MarkitÃns Guntis 70-1387-2 a 09.04.15. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 26.2; 27.2. MÃrtinsons MÃris 70-1670 a 20.12.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. MÃsÑns Andrejs 70-1386 24.10.17. 14.4; 15.4; 18.19.4. MÃsÑns Andrejs 70-1386-2 a 09.04.15. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 26.2; 27.2. Mateuss Aivars 70-0265 b 09.03.16. 15.2; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Matisons Aigars 70-1746 14.03.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 18.19.2; 27.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. Matjuhins Andrejs 70-1179 b 08.06.16. 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4. UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Matjuhins Andrejs Matjuhins Andrejs Matvejevs Uldis

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma kÃcijas termiïš lÝmenis 1179-1 07.06.19. 70-1179-1 b 18.01.15. 70-1008 c 19.05.15.

Matvejs Uldis Matvejs Uldis Mazurs Artĉrs

70-0809 0809 70-0151

17.03.19. 17.03.19. 05.07.17.

Mazurs Edgars Medaçkins VitÃlijs Medaçkins VitÃlijs

70-3084 70-2825 3391

27.05.18. 05.03.19. 05.03.19.

Mediïš Gvido

70-1639

a 26.04.15.

Mednis Valdis Medïikovs PÃvels

70-3078 70-1656

17.05.18. b 30.06.15.

Mehonošins Marks Mehonošins Marks Meijers Ivars

70-1548-1 70-1548-2 70-0478

Meisters Imants Meisters Intars Meitalovs Sergejs Melnacis Juris Meçehovs Aleksandrs Meçehovs JÃnis

70-3132 70-3230 70-1458 70-1148 70-1434 70-1739

14.08.18. 07.11.18. 05.06.18. b 10.04.16. 24.04.18. 25.01.17.

Meçïikovs Dmitrijs

70-1072-1

c 22.02.16.

Meçïikovs Dmitrijs

70-1072

c 20.12.15.

MerešËenkovs Mihails 70-1301

27.02.17.

UzvÃrds, vÃrds

19.12.18. 19.12.18. 23.03.17.

Mertens Raitis Meteçica Viktors Miciks Dmitrijs MiËuns Eduards

70-0075-1 0914 1781 70-1646

10.12.18. 27.04.19. 28.09.19. b 07.06.15.

MiezÝtis MÃris

70-1692

c 08.04.16.

Migals JÃnis

70-1699

c 10.05.16.

Migla Aivars 70-1258 Migla Aivars 70-1258-1 Mihailovs Aleksandrs 70-0935

a 05.12.16. a 07.06.15. c 18.01.16.

Mihailovs Artjoms

70-0336-1

b 15.04.16.

Mihailovs Artjoms

70-0366

b 29.05.16.

DarbÝbas joma 2-6.10.7.8. 6.2; 7.2; 8.2. 15.3; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 18.2-v; 19.2-v; 18.2-E; 19.2-E. 2v-6.10.7.8. 2-6.10.7.8. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.2; 26.3; 26.4; 27.2; 27.4; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 26.2-v; 26.4-v; 27.2-v; 27.4-v. 2.2v-6.7.8.10.9.11. 2v-15.18.19. 2-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 18.19.2; 18.19.3; 26.2; 26.3; 26.4. 2.3.4- 1.4.6.10. 14.2; 15.2; 18.19.2; 27.2; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 1.1v-26.; 2.2v-26. 3.3v-26.; 4.4v-26. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4. 2U 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 1.1v-26.; 2.2v-26. 15.2; 15.3; 15.4. 2-14.15.18.18.; 4-14.15.18.19. 6.10.2; 6.10.3; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3; 27.2; 27.3. 7.2; 17.2; 22.23.2; 7.2-v; 8.1-v; 8.1-E; 17.2-v; 22.23.2-v. 6.2; 8.1; 8.2; 15.4; ; 18.1; 18.2; 19.1; 19.2; 6.2-v; 8.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 2-2.6.10.7.8.14.15.18.19. 2-18.19. 3-21.; 4-21. 14.2; 15.2; 18.19.2; 27.2; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. 1.2; 1.3; 1.4; 4.2; 4.3; 4.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 1.2-v; 1.3-v; 1.4-v; 4.2-v; 4.3-v; 4.4-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v. 1.2; 2.2; 5.2; 6.10.2; 7.2; 12.2. 3.2. 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 9.2; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 6.1-v; 6.2-v; 8.1-v; 8.2-v; 9.2-v; 18.1-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.20v; 19.3-v; 19.4-v. 26.1; 26.2; 26.4; 26.1-v; 26.2v; 26.4-v. 14.1; 14.2; 14.3; 15.1; 15.2; 15.3; 18.1; 18.2; 18.318.4; ; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 27.1; 27.2; 27.3; 15.1-v; 15.2-v; 18.1-v; 18.2-v; 19.1-v; 19.2-v.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

151


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Mihelsons Valdis

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1758

MikuËs Juris

70-0458-1

MikuËs Juris

70-0458

MikuËs Vladislavs

70-0412

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

b

b

Miãelis ErvÝns Edmunds 70-0377

Miãelis ErvÝns-Edmunds 70-2250-1 Miãelis ErvÝns-Edmunds 3331 Miãelsons IlmÃrs 70-3194 Milbrets MarÛers Mileika Alberts

70-0445 70-1378

Miltiïš Kaspars

70-1764

Miïins Nikolajs Mironovs Viktors

70-1384 70-1579-1

Mironovs Viktors Mironovs Viktors

70-1579 1579-1

MisjaviËus Andris

70-1759

Misjuns Andrejs

1565

c

MišËenkovs Aleksandrs 70-0725

152

MišËenkovs Sergejs Mišins Nikolajs Mišãis Gatis

70-3291 70-0974 70-0642-1

b b

Mogiçuks Vasilijs

70-0179

a

Moisejs Edgars Moisejs Edgars MorkÃns Haralds MorkÃns Haralds

70-1515 1515-1 70-1780 1780-1

Morozova Tatjana Morozovs Jakovs

70-1110 70-0313-1

c b

07.11.17. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3. 30.10.16. 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 30.10.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2. 20.07.15. 6.2; 6.3; 6.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 6.2-v; 6.3-v; 6.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. 23.01.17. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.3; 27.4. 22.01.19. 2v-6.10.7.8. 22.01.19. 2-6.10.7.8. 08.10.18. 1-15.18.19.22.; 2.2v15.18.19.22. 12.07.16. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3. 09.08.17. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 17.01.18. 1.2; 2.2; 3.2; 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 6.1-.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 24.10.17. 14.4; 15.4; 18.19.4. 18.10.17. 1.4; 2.2; 2.4; 3.2; 3.4; 4.2; 5.2; 5.4; 6.10.4; 7.4; 8.4; 9.11.4; 12.2; 12.4; 1.4-v; 2.2-v; 2.4-v; 3.2-v; 3.4-v; 4.2-v; 5.2-v; 5.4-v; 6.10.4-v; 7.4-v; 8.4-v; 9.11.4-v; 12.2-v; 12.4-v. 28.08.19. 2v-1.2.3.4.5.6.10.7.8.9.11.12. 28.08.19. 2-1.2.3.4.5.6.10.7.8.9.11.12.; 4.4v1.2.3.4.5.6.10.7.8.9.11.12. 07.11.17. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3; 6.10.4; 7.4; 8.4; 9.11.4; 14.4; 15.4; 17.4; 18.19.4; 27.4. 02.06.19. 2-14.15.18.19.; 3-14.15.18.18.; 4-14.15.18.19. 27.11.18. 2-14.15.18.19.; 3-14.15.18.19.; 4-14.15.18.19. 10.12.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19. 23.09.15. 18.2; 18.4. 26.05.16. 15.1; 15.2; 18.1; 18.2; 18.4; 19.1; 19.2; 15.1-v; 15.2-v; 18.1-v; 18.2-v; 19.1-v; 19.2-v. 20.05.15. 15.2; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 08.07.19. 2v-9.11.18.19. 08.07.19. 2-9.11.18.19. 15.01.19. 2.2v-15.18.19.26.27. 15.01.19. 4.4v14.15.17.18.19.2.23.26.27. 07.12.16. 14.1; 15.1. 14.12.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 27.1.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Mortuçevs Anatolijs 70-0403 a 27.03.16. 2.2; 3.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 27.2. Mosunovs Aleksejs 70-2052 06.05.19. 2v-7.8. Mosunovs Aleksejs 2052 06.05.19. 2-7.8. Moškins Igors 70-3063 29.04.18. 1-1.2.3.7.8.18.19. MuižarÃjs MÃrtiïš 70-3010 26.02.18. 2v-6.10.7.8.18.19.26.27.; MuižarÃjs MÃrtiïš 70-3011 26.02.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. Muižnieks Gatis 70-1501 29.09.18. 2.2v-18.19.; 3.3v-18.19. Muižnieks Ivars 70-3075 17.05.18. 2.3-1.2.3.6.8.10. MukÃns Sandris 70-3009 26.02.18. 2v-6.10.7.8.18.19.26.27.; 4-6.10.7.8.18.19.26.27.; 4v6.10.7.8.18.19.26.27. Munda ArvÝds 70-1180 a 08.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 7.4; 8.4; 18.4; 19.4. Mĉrnieks JÃnis 70-1314 24.04.17. 14.2; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.4; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. Musijenko Igors 70-3210 29.10.18. 1.1v.1E-26. Musijenko Igors 70-3210 18.02.19. 2v-26. Musijenko Igors 3210 18.02.19. 2-26.; 3.3v-26.; 4.4v-26. Mĉsiïa RegÝna 70-1109 c 06.03.16. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. Mĉzis Auseklis 70-3004 26.02.18. 2v-14.15.18.19.27. Mĉzis Auseklis 70-3086 27.05.18. 1-14.15.18.19.27. NÃckalns UÛis 70-2994 07.02.18. 2U NÃckalns UÛis 70-3238 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Naglis Aivars 70-3274 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Naglis IlmÃrs 70-2971 18.01.18. 2-1.4. Naglis Vadims 70-3098 27.05.18. 2U Naglis Vadims 70-3225 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Naidenoka Jekaterina 70-3135 14.08.18. 2.2v-15.18.19.22.23. Naidenoka Jekaterina 70-3136 14.08.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. Naidjonoks Sergejs 70-0987 c 19.04.15. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. Naumenko Igors 70-1435 24.04.18. 1.1v-26.; 2.2v-26.; 3.3v-26.; 4.4v-26. Naumenko Igors 70-1435 06.05.19. 2v-15.18.19.21.22.27. Naumenko Igors 1435-1 06.05.19. 2-15.18.19.21.22.27.; 4-14.15.18.19.21.22.23.27. Nazarenko Aleksandrs 70-1528 19.12.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19.27. Nazarenkovs Nikolajs 70-0972-1 b 31.08.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 18.2-v; 18.3-v; 19.2-v; 19.3-v. Nazarenkovs Nikolajs 70-0972-2 19.06.18. 2-15.27.; 3-15.27.; 4-15.27. Nazarenkovs Nikolajs 70-0972 b 16.03.15. 18.2; 19.2. Neilands Juris 0872-1 29.01.19. 2-15.18.18.; 3-15.18.19.; 4-15.18.19. Neimanis Ilgonis 70-1117 a 15.03.16. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Neronovs Andrejs 70-1122 c 01.09.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. Niedols AinÃrs 70-1158 b 18.05.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4.15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. Niedols JÃnis 70-1151 02.01.17. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 26.2; 26.4; 27.2; 27.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 26.2-v; 26.4-v; 27.2-v; 27.4-v. UzvÃrds, vÃrds


Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Nikešins Dmitrijs 70-3168 17.09.18. 2.2v-15.27. Nikitins ValentÝns 70-1280 c 27.12.16. 15.2; 15.3; 15.4. Nikolajevs Vladimirs 70-0183 c 20.05.15. 19.3; 19.4; 20.4. NikolÃjevs MÃris 70-3049 23.04.18. 1-6.7.8.9.10.11.18.19.22.27. Nolbergs Aivars 70-0652 08.04.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. Norenbergs Gatis 70-1546 26.02.19. 2v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. Norenbergs Gatis 1546-1 26.02.19. 2-6.10.7.8.14.15.18.19.27. Norlinds JÃnis 70-0560 19.06.17. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. Nothofts Eduards 70-0451 a 07.07.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2.19.2. Novoselovs JÃnis 70-0419 b 19.04.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. îikitins Mihails 70-1402 27.11.17. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 27.2-v; 27.4-v. îikitins Mihails 3417 06.05.19. 2-1. îikuçina Jeçena 70-3287 10.12.18. 1.1v-6.10.7.8.18.19.27. Obuševa Anastasija 70-3067 29.04.18. 1-1.3.6.10.7.8.18.19.27. OçahnoviËs Staïislavs 70-2988 07.02.18. 2-6.10. OçešËuks Vitalijs 70-1537-1 19.12.18. 2.1v-26.; 2.2v-26. OçešËuks Vitalijs 70-1537-2 19.12.18. 3.3v-26.; 4.4v-26. Opaçko Andrejs 70-1262 a 05.12.16. 15.2; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. Orlova Žanna 70-0958 c 18.02.15. 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 22.1. Osmanis Juris 70-0023 30.11.18. 1-5.12.; 2-5.12. Osmanis Juris 70-0023-1 30.11.18. 3-5.12.; 4-5.12. Ostapemko Igors 70-0345 b 26.10.16. 18.19.2. Ostrovskis RiËards 70-1696 a 15.04.16. 15.2; 18.2; 19.2; 27.2. Ošiïš Gundars 70-0752 26.02.19. 2v-18.19. Ošiïš Gundars 0752-1 26.02.19. 2-18.19. Ozoliïš Andis 70-3263 19.11.18. 2.2v-6.7.8.19.11.18.19.22. Ozoliïš Andis 3388 18.02.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. Ozoliïš Gints 70-2346 15.01.19. 2v-6.10.7.8. Ozoliïš Gints 3301 15.01.19. 2-6.10.7.8. Ozoliïš Ivo 70-0680 a 17.05.16. 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. Ozoliïš JÃnis 70-1625 a 11.02.15. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. Ozoliïš Juris 70-0077 c 30.04.15. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. Ozoliïš Kaspars 70-3070 29.04.18. 2.2v-18.19. Ozoliïš Varis 70-0708 20.11.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. Ozoliïš Visvaldis 70-0759 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. Ozols Imants 70-0624 27.12.17. 18.19.2; 18.19.4. Ozols MÃrtiïš 70-2967 10.01.18. 2U. Ozols MÃrtiïš 70-3228 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Ozols Vladislavs 70-0450 c 12.09.16. 22.1; 22.2. Ozols Vladislavs 70-0450-1 c 22.09.16. 22.23.3; 22.23.4. Paeglis Andis 70-1336-1 10.09.18. 2.2v-6.; 3.3v-6. Pakalniïš JÃnis 70-0645-1 c 10.04.16. 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v; 6.10.2-E; 7.2-E; 8.2-E; 15.2-E; 18.2-E; 19.2-E. Pakalniïš JÃnis 70-0645 06.02.18. 22.2; 22.2-v. PakalnÝtis Indulis 70-3117 19.06.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. Panasjuks ValÑrijs 70-2985 07.02.18. 2v-6.10.7.8.11.18.19.22.27. UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds PapsujeviËs Oçegs

Pariss Gints PÃrpucis Anatolijs Paršova KarÝna PÃrups Uldis Patrikejeva Irina Paulis VoldemÃrs PavÃrs MÃris

PavÃrs Uldis PavloviËs Aivars Pavlovs Igors Pavlovs Oçegs Pavlovs Oçegs Pavlovskis VjaËeslavs Pavlovskis VjaËeslavs Pavlyuchenko Sergey Pavlyushenko Sergey PavçuËenko Sergejs PavçuËenko Sergejs PazÃns JÃnis Peirags JÃnis Pelcis MÃrtiïš Penka Armands PerËatkins Aleksandrs

Perševics Dans PÑtersons JÃnis PÑtersons JÃnis PÑtersons Normunds PetiËonoks Vladislavs Petkus Semjons Petraitis Vytautas Petrauskas Andrius Petriks Oçegs Petriks Oçegs Petris MÃrtiïš Petrovs Aleksandrs Petrovs Aleksandrs Petrovs LeonÝds Petruss Aleksandrs Petrušenkovs Andrejs Piliens Armands Piliens Armands Pilipenko Olga Piçonoks Genadijs

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-0333 c 26.10.16. 4.2; 4.3; 6.10.2; 6.10.3; 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 4.2-v; 4.3-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 4.2-E; 4.3-E; 6.10.2-E; 6.10.3-E. 70-0080-1 12.12.18. 1-1.2.3.6.10.7.8.14.15. 70-1366 26.07.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3. 70-1727 c 11.08.16. 5.1; 12.1; 22.23.1. 3396 05.03.19. 2-5.12.; 4-5.12. 70-0457 c 07.07.16. 2.1; 3.1; 7.1; 8.1. 70-1682 b 25.03.16. 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v. 70-1004 b 19.05.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 70-1767 15.02.18. 2-1. 70-3020 19.03.18. 2v-7.8.18.19. 70-1059 a 30.11.15. 18.19.3. 70-2099 06.05.19. 2v-15.18.19. 2099 06.05.19. 2-15.18.19. 1617 07.06.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 70-1617 a 18.01.15. 6.2; 7.2; 8.2; 18.19.2; 18.19.4; 27.2. 1183-1 07.06.19. 2-6.10.7.8.26.27.; 3-26.; 4-26. 70-1183 b 08.06.16. 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4. 70-1183-1 b 18.01.15. 6.2; 7.2; 8.2; 27.2. 70-1183-2 b 29.01.15. 26.2; 26.3; 26.4. 70-0762 19.12.18. 2-15.19.19.; 4-14.15.18.19.27. 0090 07.05.19. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. 70-1649 a 09.06.15. 2.2; 3.2. 70-1629 c 30.03.15. 2.2; 2.3; 2.2-v; 2.3-v. 70-1375 26.07.17. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 21.2; 21.4; 15.2-v; 18.19.2-v; 21.2-v. 70-3275 19.11.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 70-0065 19.12.18. 1-13.16.20. 70-0065-1 19.12.18. 2-13.16.20.; 3-13.16.20.; 4-13.16.20. 70-1261 a 14.12.16. 15.2; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 70-1464 02.08.18. 2-15.18.19.; 4-15.18.19. 3418 06.05.19. 2-1.2.3.4. 70-1749 14.03.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1; 27.1; 70-3284 04.12.18. 1-1.2.3.5.18.19.27. 70-3197 08.10.18. 2.2v-15.18.19.22. 70-3198 08.10.18. 4.4v-15.18.19.22.27. 70-3208 29.10.18. 1-6.10.7.8.9.11; 18.19.27. 70-3403 01.04.19. 2v-6.10.7.8.18.19. 3403 01.04.19. 2-6.10.7.8.18.19. 70-1416 15.02.18. 26.2; 26.3; 26.4; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 70-1253 c 30.10.16. 26.1; 26.2; 26.3; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v. 70-1484 29.07.18. 1.1v-26.; 2.2v-26.; 3.3v-26. 70-0401-1 b 25.03.16. 2.2-v; 3.2-v; 6.2-v; 7.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 70-0401 b 27.03.16. 2.2; 3.2; 6.2; 7.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. 70-1541-1 09.04.19. 1.1v.1E-26. 70-1439 24.04.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-15.18.19.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

153


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis PiçšËikovs sergejs 70-1661 c 25.09.15. 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 15.2-v; 18.19.2-v; 22.23.2-v. Pinkus-Piïãis Viktors 70-1569 04.06.19. 2v-27. Pinkus-Piïãis Viktors 1569-1 04.06.19. 2-27.; 3.3v-27.; 4.4v-27. Pinnis Salvis 70-1643 a 26.04.15. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.3; 27.2. PiziËs Gatis 70-0798-1 b 15.10.15. 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4; 27.2; 27.3; 27.4; 15.2-v; 22.23.2-v; 27.2-v. PiziËs Gatis 70-0798 b 10.08.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Platkovs Jevgenijs 70-0413-1 15.05.18. 2-14.15.18.19.; 3-14.15.18.19.; 4-14.15.18.19. Platonova îina 70-3085 27.05.18. 1-6.7.8.10. Plikšs Zigmunds 70-3057 23.04.18. 2-2.3.; 3-2.3. Ploters ArvÝds 70-0232-1 b 22.02.16. 15.2’15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Ploters ArvÝds 70-0232 b 28.12.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Plotïikova Vera 70-0124-1 27.11.18. 1.1v.1E6.10.7.8.14.15.18.19.26. Plĉdons ElmÃrs 70-1626 c 16.03.15. 5.3; 5.4; 12.3; 12.4. Plĉme GunÃrs 70-2976 07.02.18. 2U. Plĉme GunÃrs 70-3221 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Pçešakovs Nikolajs 70-3155 27.08.18. 4-14.15.18.19.2.23.27. Pçetïova Marina 70-1409 06.12.17. 15.1; 18.19.1; 22.1; 15.1-v; 18.19.1-v; 22.1-v. Poboikins Ruslans 3390 05.03.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. Polockis Maksims 70-1009 c 01.06.15. 14.4; 15.4; 18.4; 19.4; 22.4. Poçigalovs ArkÃdijs 70-1178 c 26.05.16. 20.2; 20.4. Poçikovs Zigurts 70-2062 27.05.19. 2v-15.18.19.27. Poçikovs Zigurts 2062 27.05.19. 2-15.18.19.27. PontÃgs AinÃrs 70-1507 10.12.18. 3.3v-9.11.15.18.19.22.27.; 4.4v-9.11.15.18.19.22.27. PontÃgs AinÃrs 70-1507-1 10.12.18. 2.2v-15.18.19.22.27. Popcovs Sergejs 70-0656 15.04.18. 2-15.18.19.; 4-15.18.18. Popovs Aleksandrs 70-1357-1 27.07.17. 27.2; 27.4. Popovs Aleksandrs 70-1357 12.07.17. 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 15.2-v; 18.19.2-v. Popovs Viktors 70-1166 a 26.05.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Poriïš Oskars 70-1634 b 26.04.15. 6.10.2; 27.2. Posternaks VjaËeslavs 70-2958 10.01.18. 1-6.10.7.8. Potapenko Larisa 70-1249 c 03.10.16. 26.1; 26.1-v; 26.1-E. Potašs Edijs 70-1128 a 27.03.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Potehina Tatjana 70-2994 07.02.18. 2U Potehina Tatjana 70-3255 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Potihoïins Sergejs 70-3170 17.09.18. 2.2v-15.18.19.22. Potiçicina Margarita 70-0895-1 19.12.18. 1-26. Prankus Žans 70-1620 c 22.01.15. 18.19.2; 22.23.1; 22.23.2. Prauliïš MÃris 70-1184 a 08.06.16. 6.2; 7.2; 8.2; 10.2; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Prauliïš MÃris 70-1184-1 a 30.06.16. 1.2. Prauliïš Miervaldis 70-0382 a 14.12.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Preiss Roberts 70-0394 21.09.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 12.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; Prekels Ðriks 70-0690 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8.14.15. Prenclavs Guntars 70-0851 17.05.19. 2v-15.18.19. UzvÃrds, vÃrds

154

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds Prenclavs Guntars

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 0851-1

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

Presmanis-Rogs Egmonts 0905 Priecums Juris Priede Guntis

70-1339 70-0006

Priede Guntis Priede Kristaps Priede Kristaps Priedeslaipa Sarmis

70-0006-1 70-2599-1 70-3142 70-0260

a

PriedÝte-Priede Mareks 70-1618

c

Prikïa EdvÝns Prindulis Andrejs

70-3252 70-0379-1

c

Prindulis Andrejs

70-0379

Prindulis UÛis Prindulis UÛis Pritiko Aleksandrs

70-2284 3329 70-1282

a

Provejs PÑteris

70-1202

a

PrušakÑviËs Aleksandrs 70-3353 PrušakÑviËs Aleksandrs 3354 Pĉce Andris

70-0061-1

Pĉce Andris

70-0061

Pĉce JÃnis

70-0696

Pĉce JÃnis Puciks Vladimirs

70-3272 70-1407

Puciks Vladimirs

70-1407-1

c

PuËenkins Aleksandrs 70-0415

c

PuËenkins Aleksandrs 70-0415-1 PuËko ArvÝds 70-0366

b

PuËko ArvÝds

70-0366-1

Pudulis Guntis

70-1531-1

c

17.05.19. 2-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 14.09.19. 2-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. 19.06.17. 15.2; 18.19.2; 18.19.4. 28.10.18. 1.1v.1E-1.2.3.5.6.7.8.10.12. 14.15.18.19.27. 28.10.18. 2.2v-14.15.18.19.27. 14.08.18. 1-6.7.8.10. 14.08.18. 2.2v-15.18.19.22.26.27. 09.03.16. 14.3; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 22.01.15. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 27.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 02.02.16. 6.2; 6.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 18.2; 18.4; 6.2-v; 6.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 18.2-v; 18.4-v. 23.01.17. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 22.01.19. 2v-6.10.7.8. 22.01.19. 2-6.10.7.8. 27.12.16. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.4. 20.06.16. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 22.01.19. 2v-6.10.7.8.9.11.12. 18.19.22.23.27. 22.01.19. 2-6.10.7.8.9.11.12.18.19.22.2 3.27. 15.02.17. 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 5.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 9.11.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v. 15.12.18. 2-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 4.15.18.19.23.27.; 3-1.2.3.4.5. 6.7.8.9.10.11.12.14.15.18.19.2 3.27.; 4-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1 1.12.14.15.18.19.23.27. 14.11.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v. 19.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 29.11.17. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3. 22.09.18. 2-27.; 2v-14.15.18.19.27.; 3-27.; 3v-14.15.18.19.27. 26.04.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2.19.2; 27.2. 05.12.18. 2v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. 07.12.16. 1.2; 2.2; 4.2; 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 8.2; 18.19.2; 27.2; 27.4. 24.04.17. 1.3; 3.2; 5.2; 6.10.3; 7.2; 7.4; 8.4; 12.2; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.4; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 5.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 12.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v; 1.3-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.4-v; 8.4-v; 14.4-v; 15.4-v; 18.19.4-v; 27.4-v. 15.04.16. 2.4; 3.4; 2.4-v; 3.4-v.


SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Pupins Viktors Puriïš ValÑrijs

70-3375 70-3276

Purnis Ivars Purpišs VitÃlijs

70-1396 70-0869

c

Purviïš GunÃrs PutÃns Edgars

70-0449 70-1229

a

Putniïš Andris Putniïš Andris Putniïš Andris Putniïš Andris RabËevskis Eduards RaËinskis Jurijs Radjuks Aleksandrs Radliško Raimonds

70-3184 70-3185 70-2694 2694-1 70-1514 1534 70-2267 70-0293-1

c

Radliško Raimonds

70-0293-2

c

Ragovskis Andis

70-0159

b

Rahunoks Viktors Rahunoks Viktors Rahunoks Viktors Rahunoks Viktors Rambols Salvis

70-0496-1 70-0496-1 70-0496 0496-1 70-1694

b

RancÃns Dainis RancÃns Dainis

70-0733 0733-1

RancÃns Imants Rasmanis JÃnis Ratseps Ivars

70-0287 70-3166 70-0386

Ratseps Ivars Ratseps Ivars Rauza Edgars

70-2249-1 3330 70-1700

Razins Igors 70-1381 Razumovs VjaËeslavs 70-3159 Razumovskis Alberts 70-1299

b

a

c

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma 29.12.18. 2.2v-2.3.7.8.14.15. 29.12.18. 4.4v-2.3. 15.04.16. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 28.2-v; 18.3-v; 19.2-v; 19.3-v. 29.01.19. 2U-6.10.7.8.18. 19.11.18. 2.2v6.7.8.12.18.19.22.23.26.27. 15.02.18. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 20.06.15. 6.2; 8.2; 11.3; 15.2; 18.2; 19.2; 22.2; 22.3; 22.4; 23.2; 23.3; 23.4; 6.2-v; 19.2-v; 23.3-v; 23.4-v. 10.03.18. 22.2. 27.07.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. 26.09.18. 2.2v-1.2.3.4. 26.09.18. 3.3v-6.10.7.8. 28.09.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 28.09.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 21.11.18. 2.2v-9. 27.04.19. 3.3v-22. 28.09.19. 1-6.10.7.8.18.19.27. 27.03.16. 1.2; 4.2; 6.2; 19.2; 1.2-v; 4.2-v; 6.2-v; 19.2-v. 30.09.16. 1.3; 1.4; 4.3; 4.4; 1.3-v; 1.4-v; 4.3-v; 4.4-v. 15.04.16. 1.1; 2.2; 3.2; 4.2; 6.10.2; 6.10.3; 9.2; 11.2; 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 17.2; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 23.2; 1.2-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 9.2-v; 11.2-v; 14.2-v; 14.3-v; 15.2-v; 15.3-v; 17.2-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 23.2-v. 19.12.16. 18.2; 19.3; 23.3. 27.03.17. 18.19.4; 22.23.2. 04.05.19. 2v-18.19.22.23.27. 04.05.19. 2-27. 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. 29.01.19. 2v-15.18.19.22.26.27. 29.01.19. 2-15.18.19.22.26.27.; 3.3v15.18.19.22.26.27.; 4.4v15.18.19.22.26.27. 11.05.16. 18.2; 18.3; 19.2; 19.3. 17.09.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.2.27. 23.01.17. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.3; 27.4. 22.01.19. 2v-6.10.7.8. 22.01.19. 2-6.10.7.8. 10.05.16. 1.2; 1.3; 1.4; 4.2; 4.3; 4.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 1.2-v; 1.3-v; 1.4-v; 4.2-v; 4.3-v; 4.4-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v. 24.10.17. 14.4; 15.4; 18.19.4. 27.08.18. 2.2v-15.18.19. 16.02.17. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.1; 7.2; 7.3; 8.1; 8.2; 8.4; 14.1; 14.2; 14.4; 15.1; 15.2; 15.4; 18.1; 18.2; 18.4; 19.1; 19.2; 19.4; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v.

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Redkoslavins Nikolajs 70-1055 b 10.11.15. 18.19.2; 18.19.3. ReidzÃns JÃnis 1784 18.02.19. 2-2.3.; 3-2.3. Reimanis JÃnis 70-0200 a 29.07.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Reinkartis Juris 70-1194 a 16.06.16. 14.4; 15.4; 17.4; 18.4; 19.4; 21.4; 23.4; 26.4; 27.4. Rekmanis Guntis 70-0655 b 15.04.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Rendors MÃris 70-0518 11.04.17. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. Rešïa JÃnis 70-2043 27.05.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22.27. Rešïa JÃnis 2043 27.05.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.27. Reveliïš GunÃrs 3315 15.01.19. 4.4v-14.15.17.18.19.22.23.27. Rezevakis PÑteris 2084 27.05.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. Rezevskis PÑteris 70-0294 c 11.05.16. 1.2; 3.2; 4.2; 6.2; 7.2; 8.2; 10.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 27.2; 1.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 10.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 27.2-v. Rimensons VitÃlijs 70-1211 b 12.07.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.23.1; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4; 18.2-v; 19.2-v; 22.23.2-v. RinkeviËs Oçegs 70-1449 29.05.18. 2.2v-15.18.19.27.; 3.3v-18.19.; 4.4v-15.18.19.27. Rižovs Andrejs 70-2002 06.05.19. 2v-14.15.18.19.22. Rjabovs Genadijs 70-1391 30.10.17. 22.23.1; 26.1. Robs Agris 70-1525 19.12.18. 1.1v-6.10.7.8.14.15.18.19. Robs Arnis 70-0753 19.12.18. 2.2v06.10.7.8.14.15. Rojs Vladimirs 70-0247 b 17.05.16. 6.10.2; 8.2; 18.18.2. RomÃnova Irina 70-1568 02.06.19. 2v.2E-9.11. RomÃnova Irina 1568-1 02.06.19. 2-9.11.; 3.3v.3E-9.11. Romanovs Aleksandrs 70-1303 27.03.17. 14.2; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4. Romanovs Eduards 70-1698 b 10.05.16. 6.2; 6.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 12.2; 12.4; 6.2-v; 6.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 12.2-v; 12.4-v. RomÃnovs Inesis 70-1710 a 10.06.16. 14.2.15.2; 18.2; 19.2; 27.2. Romanovskis Aldis 70-1129 a 27.03.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4.19.2; 19.3; 19.4. Romanovskis Andrejs 70-0329 b 23.11.16. 8.2; 8.3; 15.2; 15.3; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. Romanovskis Andrejs 70-0329-1 22.12.18. 2.2v-6.7.10.14.18.19.27.; 2v-8.15. Romanovskis Andrejs 70-0329-2 22.12.18. 3.3v-18.19.27.; 3v-8.15.; 4-14.15.18.19.27. Romanovskis MÃris 70-2977 07.02.18. 2U. Romanovskis MÃris 70-3216 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Romanovskis Nikolajs 70-3144 14.08.18. 2.2v-6.10.15.18.19.2.23.; 3-6.10. Romanovskis Nikolajs 70-3149 14.08.18. 4-14.15.18.19.2.23.27. Rozenbaums Aivars 70-0535 19.06.17. 18.19.2; 18.19.3. Rožnovs Nikolajs 70-1080 b 24.01.16. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 22.2; 22.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.20v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v; 22.2-v; 22.4-v. Rubenis Bruno 70-0228 b 18.01.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 27.2; 27.4. Rubenis Ziedonis MÃris 70-0365 b 07.12.16. 1.2; 2.2; 3.2; 4.2; 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 8.2; 8.4; 14.2; 15.2; 18.19.2; 27.2; 27.4. UzvÃrds, vÃrds

InformatÝvà daça

Pudulis Guntis Pudulis Guntis PuãÝtis Imants

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1531 70-1531-2 70-0510 b

UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

155


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis Rubenis Ziedonis MÃris 70-0365-1

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

UzvÃrds, vÃrds

Rudenko Romans RudoviËs MÃris RudoviËs MÃris RudoviËs MÃris RudzÝtis Ivars RudzÝtis Ivars RudzÝtis Levs Rudzroga JÃnis

Ruçovs Viktors

156

70-3076 70-2184 70-2611 2611 70-0808-1 70-0808-1 70-1290 70-1332

b

70-1244

Rumpis IlmÃrs

70-0681

Rungevics Andris Runts Raimonds Runts Raimonds

70-3244 70-1057-1 70-1057

c

RuïÛis Haralds

70-1658

b

Rusakovs Sergejs Rusiïš Valdis

70-1766 70-0157

b

Rĉsis Úirts

70-1168

b

Rĉsis Úirts Rĉsis Úirts Ruskulis ArvÝds Ruškuts Andrejs Ruškuts Andrejs Rutkina ZinaÝda

70-1168-1 1168 70-0947 70-3384 3384 70-0460

Rutkis JÃnis Rutkis JÃnis Rutkovskis Edgars

70-3126 70-3126-1 70-1255

Rutkovskis Edgars Rutkovskis Edgars Rutkovskis Edgars Rutkovskis Edgars Rutkovskis JÃnis

70-1255-2 70-1255 1255-1 70-1255-1 70-0599

Rutkovskis JÃnis Rutkovskis JÃnis

70-0599 0599-1

Rutkups JÃnis

70-0236

c

a

b

a

b

28.02.17. 1.3; 5.2; 6.10.3; 7.4; 12.2; 14.4; 15.4; 18.19.4; 1.2-v; 1.3-v; 2.2-v; 3.2-v; 4.2-v; 5.2-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 12.2-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 27.2-v; 27.4-v. 17.05.18. 2.3-1.2.3.6.8.10. 01.04.19. 1-6.10.7.8.18.19.22.23.27. 01.04.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 01.04.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 02.05.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. 27.11.18. 2.2v-6.10.7.8. 28.02.17. 26.2; 26.3. 29.05.17. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 26.2; 26.4; 27.2; 27.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 26.2-v; 26.4-v; 27.2-v; 27.4-v. 18.01.17. 22.23.1; 26.1; 26.2; 26.3; 22.23.1-v; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 22.23.1-E; 26.2-E; 26.3-E. 27.06.18. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-15.18.19. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 22.12.18. 1-6.10.7.8.18.19. 10.11.15. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 10.08.15. 15.2; 18.2; 19.2; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 15.02.18. 2-1. 11.03.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 27.2; 27.3; 27.4. 26.05.16. 15.2; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.4; 27.2. 07.06.19. 2v-18.19. 07.06.19. 2-18.10. 04.02.15. 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 22.1. 18.02.19. 1.2v-26. 18.02.19. 2-26.; 3-26. 13.09.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. 10.07.18. 2.3.4.-1. 17.09.18. 2-5.; 3-5.; 4-5. 30.10.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 12.2; 15.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 12.2-v; 15.2-v. 15.02.18. 2-1. 27.09.19. 2v-6.10.7.8.12. 27.09.19. 2-6.10.7.8.12. 07.06.15. 3.2. 20.11.17. 8.2; 8.3; 8.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. 26.02.19. 2v-6.10.27. 26.02.19. 2-6.10.27.; 3.3v-6.10.27.; 4.4v-6.10.27. 15.02.16. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 18.3; 19.3; 19.4; 27.2; 27.3.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Ruzaiãis Ilgvars Sabulis UÛis Sadohins Mihails

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1776 70-3156 70-1448

Safronovs Aleksandrs Saçijevs Jurijs Saçijevs Jurijs Saçïikovs Igors

70-1772 70-3415 3415 70-0726

SamËuks GenÃdijs

70-1376

Sapožïikovs Aleksandrs Sarmulis Kaspars Sauhats Antans Sauhats Antans Saveçjeva Rita Saveçjevam Igors Saveçjevs Igors

70-2036 70-2981 70-0009 0009-1 70-3379 70-0957-3 70-0957-1

Saveçjevs Igors Saveçjevs Igors Saveçjevs Igors Saveçjevs Igors Sedihs Dmitrijs Sedihs Dmitrijs Segliïš Agris

70-0957-2 70-1453 70-0957 70-0957-1 70-1774 70-1774-1 70-0590

Segliïš Dainis

70-1155

b

Segliïš Dainis Semjonovs Igors Semjonovs Sergejs

70-1155-1 70-1205 70-0177-1

b c

Semjonovs Sergejs

70-0177

Semjonovs Sergejs

70-0177

Semjonovs Sergejs

0177-4

Sergejenkovs Viktors Sergejenkovs Viktors Shapkin Nikolay

70-3264 70-3265 70-1159

Shevchenko Petr Shevchenko Petr Sidorovs Vladimirs Sidorovs Vladimirs SigÃjevs JÃnis

70-0621 70-0621-1 70-0332-1 70-0277 70-0263

SilarÃjs Juris SilarÃjs MÃrtiïš Silavs MÃris

70-0027-1 70-3105 70-1725

b

SiliïÑviËs GenÃdijs

70-1049

b

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

c c

c c c

c

b a

05.12.18. 2.2v-6.10.7.8.9.11.18.19.22. 27.08.18. 1-6.7.8.10.18.19.27. 29.05.18. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-15.18.19. 11.05.18. 2-15.18.19.; 2v-15.18.19. 06.05.19. 2v-1.5. 06.05.19. 2-1.5. 27.11.18. 2-14.15.18.19.; 3-14.15.18.19.; 4-14.15.18.19. 09.08.17. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.1-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 01.04.19. 1-6.10.7.8. 07.02.18. 1-6.10.7.8.18.19.26.27. 27.04.19. 1.1v.1E-1.5.9.11.12.; 2v-5.12. 27.04.19. 2-5.12.; 4-5.12. 28.01.19. 4-14.16.18.19.22.23.27. 30.06.15. 15.1; 18.1; 19.1; 27.1. 15.03.16. 6.4; 7.4; 8.4; 10.4; 11.4; 12.2; 12.3; 12.4; 14.2; 14.4; 15.4; 18.4; 19.4; 21.4; 22.2; 22.3; 22.4; 23.2; 23.3; 23.4. 30.10.16. 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 24.10.18. 2.2v-6.10.7.8. 18.02.15. 15.2; 18.2; 19.2. 20.05.15. 8.4. 19.12.18. 1-6.10.7.8.18.19.27. 15.01.19. 1-26. 24.04.18. 2-15.18.19.22.23.; 3-15.18.19.22.23.; 4-15.18.19.22.23. 18.04.16. 3.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. 30.06.16. 1.2. 03.07.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 18.2.19.2. 25.01.17. 13.16.20.2; 13.16.20.3; 13.16.20.2-v; 13.16.20.3-v. 17.01.17. 6.10.1; 6.10.3; 7.1; 7.3; 8.1; 8.3; 14.1; 15.1; 18.19.2; 18.19.4. 15.01.19. 1.1v-6.10.7.8.18.19.27.; 2v6.10.7.8.18.19.27. 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.27.; 4-6.10.7.8.18.19.27. 19.11.18. 2v-14.15.18.19. 19.11.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 07.12.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 19.1; 18.1. 27.12.18. 2.2v-18.19. 27.12.18. 4-15.18.19.27. 29.08.16. 27.2; 27.3; 27.4. 13.04.16. 18.2; 18.3. 27.02.17. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 30.11.18. 1-18.19. 17.06.18. 3.3v.3E-5. 15.07.16. 2.2; 14.4; 15.4; 18.19.4; 22.23.4; 27.2; 1.2-v. 03.10.15. 1.2-v; 2.2-v; 1.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v; 14.3-v; 15.3-v; 18.3-v; 19.3-v; 14.4-v; 15.4-v; 18.4-v; 19.4-v.


Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Siliïš Ingus 3397 05.03.19. 2-5.12.; 4-5.12. Siliïš Juris 70-1198 a 16.06.16. 3.2; 6.2; 8.2; 9.2; 14.2; 15.2; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Siliïš MÃris 70-1101 c 28.02.16. 2.1; 3.1; 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. Silionovs Nikolajs 70-0632-1 27.04.19. 2v-6.10.7.8. Silionovs Nikolajs 0632 27.04.19. 2-6.10.7.8. SilkÃns GunÃrs 70-1145-1 25.01.17. 18.19.2; 18.19.3. SilkÃns GunÃrs 70-1145 a 10.04.16. 15.2; 15.3; 15.4. Silovs Intars 70-1647 a 09.06.15. 2.2; 3.2. Siïica Viktors 70-3052 23.04.18. 2v-14.15. Sirko Andrejs 70-1755 27.07.17. 26.2; 26.3; 26.4; 26.2-v; 26.3v; 26.4-v. Sisojevs Aleksandrs 70-1289 10.01.17. 26.1; 26.2; 26.3; 26.4. SÝviïš Juris 70-0724 b 29.02.15. 18.2; 18.3; 18.4; 18.2-v; 18.3v; 18.4-v. SjomkÃns Aleksandrs 70-0595 29.10.17. 18.19.2; 18.19.4; 18.19.2-v; 18.19.4-v. SkerškÃne Ludmila 70-1505 22.10.18. 1-26.; 1v-26. SkerškÃns Andris 70-1395 07.11.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1; 27.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 27.1-v. SkerškÃns Andris 70-1395-1 29.10.18. 2-6.7.8.10.14.15.18.19.27.; 2v-6.7.8.10.14.15.18.19.27. Skobeiko Jeçena 70-3380 18.02.19. 1-18.19.26. Skobeçeva Nataçja 70-1329 29.05.17. 15.1; 18.19.1; 22.23.1; 26.1; 15.1-v; 18.19.1-v; 22.23.1-v; 26.1-v. Skripko Andrejs 1566 02.06.19. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.23.27. Skujiïš Uldis 70-0300-1 b 08.04.16. 2.2; 2.3; 2.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v. Skujiïš Uldis 70-0300 b 27.04.16. 1.2; 4.2; 6.10.2; 8.2; 15.2. Skurihins VjaËeslavs 70-1193 c 07.12.16. 6.10.2; 6.10.4; 8.2; 8.4; 12.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 22.23.2; 22.23.4; 6.10.2-v; 6.10.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 12.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v; 22.23.2-v; 22.23.4-v. Skutelis Andris 70-0703 14.11.18. 2.2v-9. Skutelis Andris 70-0703-1 14.11.18. 3.3v-9. SlišÃns Dainis 70-1666 c 28.11.15. 6.1; 7.1; 8.1; 18.19.1; 6.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 18.19.1-v; 6.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 18.19.1-E. Smans Mareks 70-2433 15.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22.23.26.27. Smans Mareks 3298 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.23.26.27. Smelters JurÛis 70-2963 10.01.18. 2v-14.15.18.19.27. Smilškalns Úirts 0862 02.06.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. Smirnova Inna 70-0555-1 20.06.17. 27.1. Smirnova Inna 70-0555 19.06.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1. Smirnovs Aleksandrs 70-2993 07.02.18. 2-18.19. Smirnovs Igors 70-0539 08.04.17. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.4-v. Smirnovs Igors 70-0539-1 29.07.18. 1.1v-12.; 2.2v-6.10.12.; 4.4v6.10.12. Smirnovs Vasilijs 70-0970 b 02.03.15. 18.4; 19.4. Soboçevskis Dmitrijs 70-3066 29.04.18. 1-1.3.6.10.7.8.9.11.18.19. Sokol Oçeg 70-2308 15.01.19. 1.1v.1E-6.10.7.8.18.19.22.; 2v-6.10.7.8.18.19.22. UzvÃrds, vÃrds

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds Sokolova Jeçena Sokolovs Nikolajs Sokolovskis Kristaps

Sokols Oçegs Sokols Oçegs Solovjovs Gennadijs

Solovjovs Gennadijs Sondors JÃnis

Sondors JÃnis Sondors JÃnis Sondors JÃnis

Sorokins Sergejs

Sosipatrovs Jurijs SpÃÛis Hards SpÃÛis Hards Sparinskis Úirts Sparinskis Úirts Sparinskis Úirts

Spila Kaspars SpirÛis Arnolds SpirÛis JÃnis SproÛis JÃnis SproÛis Oskars SproÛis Raimonds SproÛis Raimonds SproÛis Ralfs SpruÛevics Artis

SpruÛevics Artis

SpruÛevics Artis SpruÛevics Artis

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-3110 17.06.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.27. 70-1730 b 11.08.16. 26.2; 26.3; 26.4; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 70-1733 b 22.09.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 9.11.2; 14.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 9.11.2-v; 14.2-v. 70-0278-1 c 10.05.16. 27.1; 27.2; 27.3; 27.4. 70-0278 b 13.04.16. 6.10.2; 6.10.3; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 18.4; 19.4. 70-1408 29.11.17. 6.10.2; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.3; 27.2; 27.4; 6.10.2-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 26.3-v; 27.2-v; 27.4-v. 70-1408-1 16.07.18. 1-6.7.8.10.14.15.18.19.26.27. 70-0203-2 b 30.10.16. 14.2; 14.3; 14.4; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v; 26.2-v; 26.3-v; 26.4-v. 70-0203-3 21.11.18. 2-6.10. 70-0203-4 19.12.18. 1-18.19. 70-0203-1 b 20.12.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 26.2; 26.3; 26.4. 70-1425 10.03.18. 2-14.15.18.19.26.27.; 2v14.15.18.19.26.27.; 3-18.19.; 3v-18.19.; 70-1051 b 18.10.16. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 0871 29.01.19. 2-15.18.19.; 3.3v-15.18.19.; 4-15.18.19. 70-0871-1 29.01.19. 2v-15.18.19. 70-2177 01.04.19. 1.1v.1E-6.10.7.8.18.19.27. 70-2176 01.04.19. 2v.2E-6.10.7.8.18.19.22.23.27. 2178 01.04.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.23.27.; 3.3v-6.10.7.8.18.19.22.23. 27.4.4v6.10.7.8.18.19.22.23.27. 70-1770 24.04.18. 2.2v-15.18.19.22.23.27.; 4.4v15.18.19.22.23.27. 70-3081 17.05.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.22. 70-3050 23.04.18. 2v-6.7.8.10.18.19. 70-1707 c 30.06.16. 4.2; 5.2; 12.2; 17.2; 27.2; 4.2-v; 5.2-v; 12.2-v; 17.2-v; 27.2-v. 70-2012 06.05.19. 2v-15.18.19.22.23.27. 70-3422 27.05.19. 2v-6.10.7.8.12.18.19.27. 3422 27.05.19. 2-6.10.7.8.12.18.19.27. 70-0766 19.12.18. 2-18.19.; 4-18.19.27. 70-0793-3 16.02.17. 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 12.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 22.23.1-v; 27.1-v; 6.10.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 12.1-E; 14.1-E; 15.1-E; 18.19.1-E; 22.23.1-E; 27.1-E. 70-0793-2 16.02.17. 6.10.3; 7.3; 8.3; 12.3; 14.3; 15.3; 18.19.3; 22.23.3; 6.10.3-v; 7.3-v; 8.3-v; 12.3-v; 14.3-v; 15.3-v; 18.19.3-v; 22.23.3-v. 70-0793-4 19.12.18. 1-6.10.7.8.12.14.15.18.19.22. 70-0793-5 19.12.18. 4-14.15.18.19.2.23.27.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

157


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

SpruÛevics Artis SpruÛevics Artis Stalmoks Andris

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-0793-1 0793 70-0910 b

Staltmanis Vadims

70-0791

StankeviËs Egons

70-0302

a

Starodubcevs Viktors Starodubcevs Viktors Stepankovs Oçegs Stepankovs Oçegs Stepankovs Oçegs Stepanovs JÃnis

70-2069 2069 70-1722 70-1722-1 1722 70-0794-1

a a

Stepanovs JÃnis Stepanovs Kristaps Stepaïenko PÑteris

70-1530 70-1713 70-1624

Stepenovs Vladimirs

70-1352

StirÃns Aldis StirÃns Aldis

70-1703 1536

a

Stirna JÃnis

70-0769

b

Stivriïš Andris

70-3167

Stivriïš Juris Stivriïš Vilis Stojans Vadims

70-2481 70-0349 70-1623

Strauts Andris

70-0627

StukaËs Aleksejs StukaËs Aleksejs StukaËs Aleksejs Stĉre Roberts Stĉre Roberts Sturme Tatjana SuboËs Nikolajs Sudrabs Žanis Suhihs Aleksandrs Suhihs Aleksandrs Suhihs Aleksandrs Suhihs Aleksandrs Šakels Jevgenijs Šakels Viktors Šalajevs KÃrlis

70-3002 70-2020 2020 70-3039 70-3254 70-1675 70-1371-1 70-3118 70-0901 0901 70-1585 1585-1 70-1705 70-1203 70-0588-1

UzvÃrds, vÃrds

158

a b

a c

c b

a a

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma 27.09.19. 1-27.; 2v-27. 27.09.19. 2-27.; 3-27.; 4.4v-27. 21.12.14. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 22.2; 22.3. 29.05.18. 2.2v-15.18.19.; 3.3v-15.18.19.; 4.4v-15.18.19. 27.04.16. 1.2; 3.2; 4.2; 5.2; 6.2; 8.2; 10.2; 12.2; 15.2; 18.2; 19.2; 27.2. 27.05.19. 2v-6.10.7.8.18.19.22.23. 27.05.19. 2-6.10.7.8.18.19.22.23. 06.07.16. 1.2; 4.2. 11.08.16. 2.2. 27.03.19. 2-1.2.4.5.6.10.7.12. 22.12.18. 1.1v.1E-6.10.7.8.18.19.; 2.2v6.10.7.8.18.19.26. 22.12.18. 3-6.10.7.8.26.; 4.4v-18.19.26. 17.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2. 29.01.15. 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.19.2; 18.19.3. 28.06.17. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 8.2; 8.3; 8.4; 9.11.2; 9.11.3; 9.11.4; 15.2; 15.3; 15.4; 17.2; 17.3; 17.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 21.2; 21.3; 21.4; 22.2; 22.3; 22.4; 23.2; 23.3; 23.4; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 9.11.2-v; 9.11.3-v; 9.11.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 17.2-v; 17.3-v; 17.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 21.2-v; 21.3-v; 21.4-v; 22.2-v; 22.3-v; 22.4-v; 23.2-v; 23.3-v; 23.4-v. 30.06.16. 1.2. 27.04.19. 2-14.15.18.19.; 3-14.15.18.19.; 4-14.15.18.19. 20.06.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 18.2-v; 19.2-v. 17.09.18. 1-14.15.18.19.2.27.; 2.2v-14.15.18.19.2.27.; 3-14.15.18.19.2.27. 01.04.19. 1.1v.1E-6.10.7.8.18.19.27. 13.09.16. 18.4; 19.4; 27.4. 29.01.15. 22.2; 26.2; 26.3; 22.2-v; 26.2-v; 26.3-v. 27.12.17. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 15.2-v; 18.19.2-v. 26.02.18. 4-1.2.3.4. 06.05.19. 2v-14.15.18.19. 06.05.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. 23.04.18. 2U 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 28.02.16. 8.1; 6.10.1; 15.1; 18.19.1. 22.04.15. 26.3; 26.4. 19.06.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 15.07.19. 2v-6.10.7.8. 15.07.19. 2-6.10.7.8. 27.09.19. 2v-6.10.7.8. 27.09.19. 2-6.10.7.8. 30.06.16. 1.2. 03.07.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 18.2.19.2. 27.12.17. 8.3; 15.2; 15.3; 15.4; 21.2; 21.4; 22.2; 22.4.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis Šalajevs Sandris 70-0832-1 19.12.18. 1-1.6.10.7.8.14.15.18.19. Šamaïins Valerijs 70-1640 b 26.04.15. 15.2; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.2; 26.3; 27.2; 27.3. Šandro Andrejs 70-1519 05.12.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. Šapelis Indulis 70-3401 01.04.19. 1-6.10.7.8.9.11.18.19.27. ŠËedrova Ludmila 70-3260 19.11.18. 1-6.10.7.8.18.19. ŠËedrovs Aleksandrs 70-3261 19.11.18. 1-18.19. ŠËedrovs ValentÝns 70-0554-1 27.07.17. 27.1; 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 27.1-v. ŠËedrovs ValentÝns 70-0554 19.06.17. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1. ŠËerbinskis Aivis 70-3032 19.03.18. 4-6.7.8.10.18.19.22.23.26.27. ŠËerbinskis Aivis 70-3146 14.08.18. 1.1v-6.7.8.10.18.19.2.27. ŠËerbinskis Aivis 70-2580 28.09.19. 2v-6.10.7.8.18.19. ŠËerbinskis Aivis 2580-1 28.09.19. 2-6.10.7.8.18.19. ŠËerbiïins Aleksejs 70-0339-1 b 10.05.16. 27.1. ŠËerbiïins Aleksejs 70-0339 b 19.07.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 19.1; 19.1. Šebuïins Pjotrs 70-1254 b 30.10.16. 1.2; 2.2; 5.2; 18.2; 19.2; 1.2-v; 2.2-v; 5.2-v; 18.2-v; 19.2-v. Šebuïins Pjotrs 70-1254 06.05.19. 2v-1.2.3.5.6.10.7.8.18.19. Šebuïins Pjotrs 1254-1 06.05.19. 2-1.2.3.5.6.10.7.8.18.19.; 3-6.10.7.8.18.19. Šebuïins Pjotrs 70-1254-2 b 07.06.15. 3.2; 3.2-v. Šelkovskis Vladimirs 70-1684 a 08.04.16. 2.2; 2.3. Šervinskis Uldis 70-3394 05.03.19. 2v-14.15.18.19.22.23.27. Šervinskis Uldis 3394 05.03.19. 2-14.15.18.19.22.23.27. Šikars Raivis 70-3239 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Šilins Eduards 70-3122 10.07.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.27. Šilinskis Rišards 70-0309 c 11.05.16. 9.4; 18.19.2. ŠilvÃne Ðrika 70-0352 c 09.09.16. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1. ŠilvÃne Ðrika 70-0352-2 27.11.18. 1.1v.1E-6.10.7.8.14.15. Šimanskis Vladislavs 70-3022 19.03.18. 1.v.E-6.7.8.9.10.11.18.19.27. Šimkuss Vitauts 70-1197-1 a 08.04.16. 2.2; 2.3. Šimkuss Vitauts 70-1197 a 16.06.16. 3.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2. Šinkarenko Marina 70-0836 21.04.19. 1.1V-22.26. Šinkovs Andrejs 70-3290 10.12.18. 2.2v-15.18.19.27. Šipuçins Aleksandrs 70-1003 a 19.05.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Šipuçins Nikolajs 70-1221-1 a 17.06.16. 17.2; 17.4; 22.23.2; 22.23.4; 27.2; 27.4. Šipuçins Nikolajs 70-1221 a 27.07.16. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. Širaks Raivis 70-3012 19.03.18. 2U Širina Agate 70-3112 17.06.18. 2.2v-6.7.8.10.17.18.19.22.27. Širina Agate 70-3112 28.09.19. 2v-2.3. Širina Agate 3112-1 28.09.19. 2-2.3. Škelis JÃnis 70-0829 a 29.01.15. 18.2; 19.2. ŠãÑdnieks Andris 70-0838-1 27.11.18. 2-15.18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. ŠãÑrdnieks Andis 70-0674 10.06.18. 2.2v-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. Šlosberga DagmÃra 70-0728 27.11.18. 1.1v-6.10.7.8.14.15.18.19.; 2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19. Šlotskis Aleksandrs 70-1641 c 26.04.15. 18.19.2; 18.10.3; 18.19.4; 27.2; 27.3; 27.4; 18.19.2-v; 27.2-v. Šçars Aivars 70-0420 17.10.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. Šçaukstiïš Normunds 70-3014 19.03.18. 2U Šçaukstiïš Normunds 70-3224 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. Šmaukstelis Vladimirs 70-2986 07.02.18. 1-6.10.7.8.18.19.22. UzvÃrds, vÃrds


Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis Šmaukstelis Vladimirs 70-3308

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

UzvÃrds, vÃrds

Šmits Juris

70-1091-1

c

Šmits Juris

70-1091

c

Šmits Rihards

70-1645-1

Šmits Rihards

70-1645

c

Šnore Uldis Šobanovs Nikolajs

70-0675 70-1164

c

Šoks Aleksandrs Šoks Aleksandrs

70-3321 3322

Šteina Nataçja

70-0959

c

Šteins Nikolajs Štrauss Danijs Štrauss Danijs Štrauss Nikolajs Šuksta Andris

70-2989 70-2344-1 3332 70-3153 70-1630

c

Šuksts Andris

70-1630

Šuksts Andris

1630-1

Šulcs Uldis Šumskis Antons

70-3116 70-0410

a

Šurajevs Valerijs

70-0944

b

Šurass VjaËeslavs Švaikovs Aleksandrs ŠvÃns ZigmÃrs ŠvÃns ZigmÃrs

0786 70-1777 70-1187-1 70-1187

Šveide MÃrtiïš

70-1099

c

Šveide MÃrtiïš

70-1099

c

Tagiçcevs Aleksandrs

70-1418

Tarancova Gaçina 70-0949 Tašmatovs Vladislavs 70-0168

c b

Tatišnili Mihails Tauriïš PÑteris

c

70-1538 70-1111

15.01.19. 2U6.10.7.8.12.18.19.22.23.26.27. 10.05.16. 6.10.3-v; 8.3-v; 9.3-v; 11.3-v; 12.3-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. 10.05.16. 6.10.3; 8.3; 9.3; 11.3; 12.3; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 07.11.17. 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.19.1-v; 27.1-v. 14.05.15. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 27.1. 10.06.18. 2.2v-18.19.; 3.3v-18.19. 26.05.16. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.2-v; 18.19.3-v. 15.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 15.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.27.; 4.4v14.15.18.19.27. 18.02.15. 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 22.1. 07.02.18. 2-6.10. 22.01.19. 2v-6.10.18.19.22.27. 22.01.19. 2-6.10.18.19.22.27. 14.08.18. 1.2v-6.7.8.10.18.19. 09.04.15. 2.2; 2.4; 3.2; 3.4; 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4; 2.2-v; 3.2-v; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v; 27.2-v. 27.03.19. 2v-1.2.3.4.5.6.10.7.8. 12.18.19.16.27. 27.03.19. 2-1.2.3.4.5.6.10.7.8.12.18.19. 16.27.; 4-1.2.3.4.5.6.10.7.8.12. 18.19.16.27. 19.06.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 05.04.16. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 14.01.15. 22.1; 22.2; 22.3; 26.1; 26.2; 26.3. 09.09.19. 2-6.10.7.8. 09.12.18. 2.2v-15.18.19. 24.04.17. 27.2; 27.4; 27.2-v; 27.4-v. 24.04.17. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.18.2-v; 18.19.2-v. 25.03.16. 27.1; 1.1-V; 2.1-V; 3.1-V; 6.10.1-V; 7.1-V; 8.1-V; 14.1-V; 15.1-V; 18.1-V; 19.1-V; 28.02.16. 1.1; 2.1; 3.1; 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1.; 27.1-V; 1.1-E; 2.1-E; 3.1-E; 6.10.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 14.1-E; 15.1-E; 18.1-E; 19.1-E; 27.1-E. 21.04.18. 2.2v-18.19.22.26.; 3.3v-18.19.22.26.; 4.4v18.19.22.26. 04.02.15. 26.1. 11.03.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 16.01.19. 1-26. 06.03.16. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 6.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.1-v; 19.1-v.

SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Tereskina Inga Tesça Jurijs

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma kÃcijas termiïš lÝmenis 70-1674 c 28.02.16. 70-1660 b 25.09.15.

TÑviïš Roberts Tihonovs Içja Tihonovs Içja

70-0738 70-1136-1 70-1136

05.12.18. b 25.03.16. b 27.03.16.

Tilgass Viesturs Tilgs Viesturs Timofejavs ValdemÃrs Timofejeva Svetlana Timze Ðvalds TÝrums Aivars TÝsiïš Oskars TkaËenko Aleksandrs

70-2996 70-3217 70-3213 70-0946 70-2968 0100 70-3277 70-1238

26.02.18. 07.11.18. 07.11.18. c 04.02.15. 18.01.18. 07.05.19. 19.11.18. 15.02.18.

TkaËenko Igors TkaËenko Igors TkaËenko Igors TkaËenko Igors TkaËenko Igors TkaËenko Igors TkaËenko Igors Tokareva îina Tolstihs Andris

70-1545-1 70-1545-1 70-1545-2 70-3180 70-3181 70-1545-1 1545 70-0865 70-0418

b 08.04.16. 17.12.18. 17.12.18. 26.09.18. 26.09.18. 27.03.19. 27.03.19. 07.06.19. b 19.04.16.

Tolstihs Andris

70-0418-1

b 10.11.15.

Tombergs Viesturs

70-0430

b 24.05.16.

Trapezïikovs Spartaks 70-1167

b 26.05.16.

UzvÃrds, vÃrds

Trauliïa KristÝne Trulis OlÛerts Trumpekojs Kaspars Trumpekojs Kaspars Trĉps Ivars Trĉps Ivars TumiloviËs Boris TumiloviËs Boris Turkovs ValÑrijs

70-3266 70-3171 70-3051 70-3071 70-2021 2021 70-0540-1 0540 70-0357

Turlaja Olga Tutzenoks Igors Tverdohlebs Jevgenijs Tverdohlebs Jevgenijs

70-1654 70-1655 70-1554 1554-1

19.11.18. 17.09.18. 23.04.18. 23.04.18. 01.04.19. 01.04.19. 17.03.19. 17.03.19. 24.04.17.

c 14.06.15. b 30.06.15. 21.04.19. 21.04.19.

DarbÝbas joma 1.1; 6.10.1; 18.19.1; 27.1. 18.19.2; 22.23.2; 18.19.2-v; 22.23.2-v. 2.2v-6.10.7.8.12.14.15. 26.2; 26.4; 26.2-v; 26.4-v. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 14.2-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 2U 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 5.1; 12.1; 18.1; 19.1. 2v-1.4. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. 2.2v-6.7.8. 3-6.10.8.15.18.19.; 3v6.10.8.15.18.19. 2.2; 2.3; 2.2-v; 2.3-v. 2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. 3.-6.10.7.8.14.15.18.19.27. 2.2v-1.3.4. 3.3v-1.2.3.18.19.27. 2v-1.2.3.4.5.6.10.7.8.12. 2-1.2.3.4.5.6.10.7.8.12. 1-15.18.19.22. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v. 15.4; 18.4; 19.4; 26.2; 26.4; 27.2; 27.4; 26.2-v. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 2.2v-15.18.19.2. 1-6.7.8.10.11.18.19.22.26.27. 4-14.15.18.19.22.23.27. 2v-15.18.19.22.23.26. 2-15.18.19.22.23.26. 2v-15.18.19.26.27. 2-15.18.19.26.27.; 3-18.19. 3.2; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 22.23.2; 22.23.3; 22.23.4; 27.2; 27.3; 27.4; 3.2-v; 6.10; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.20v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 22.23.2-v; 22.23.3-v; 22.23.4-v; 27.2-v; 27.3-v; 27.4-v. 5.1; 5.3; 5.4; 12.1; 12.3; 12.4. 26.1; 26.2; 26.1-v; 26.2-v. 1.1v-26.; 2v-26. 2-26.; 3.3v-26.; 4.4v-26.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

159


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Ugarenko Viktors

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1311

Uice Ðriks Ĉãenieks Ingus Ulpke Andris

70-0384 70-3294 70-1112

Ulpke Andris Ulpke Andris Unte Ivo Upenieks Valdis Upenieks Valdis Upesjuris Imants

70-1112-1 70-1112-2 70-1650 70-2359-1 3336 70-0152

UrbanoviËs Anatolijs UrbanoviËs Andrejs

70-0276 70-1300

Ustinovs Igors Ustinovs Vilnis

70-3024 70-1024

Ušakovs Viktors

70-1400

UzvÃrds, vÃrds

b

a

b

a

b

Uškace Jĉliana UtÃns Andrejs Uzoliïš Arnis

70-0578 70-0532 70-1089

c

Vabulnieks Kaspars

70-1631

a

Vaivars Ðriks Vaivars Ðriks Vaivars Ðriks ValanËauskas Êeslavs ValanËausks VjaËeslavs Valdmanis Raimonds Valmiers Juris Valmiers Juris Valpeteris Modris

70-1480 70-1663-1 70-1663 70-3246 70-2966 0098 70-3202 70-3258 70-1450

Valtmane Ilga

70-1102

c

Valuckas AçÛimantas

70-1172

a

Valuckas Kestutis Valuckas Kestutis Valuckas Kestutis

0298-1 70-0298-1 70-0298

a a

Vanags Kaspars

70-1199

c

Vanags-Duka Sandis VancÃne Inese Vaïukovs Içja

160

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

70-1177 70-1021 70-1532

b

b c

24.04.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.4. 24.04.17. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 10.12.18. 1-6.10.7.8.18.19. 08.06.16. 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 14.1-v; 15.1-v; 18.1-v; 19.1-v. 17.10.18. 4.4v-14.15.18.19.2.23.27. 17.10.18. 1.1v-14.15.18.19. 09.06.15. 2.2; 3.2. 22.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 22.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 11.02.15. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 13.04.16. 18.2; 18.3; 18.4. 16.02.17. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 15.2-E; 15.3-E; 15.4-E; 18.19.2-E; 18.19.3-E; 18.19.4-E. 19.03.18. 2-6.7.8.9.10.11.18.19.27. 14.07.16. 18.2; 19.2; 22.2; 18.2-v; 19.2-v; 22.2-v. 20.11.17. 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 15.2-V; 15.4-V; 18.19.2-V; 18.19.4-V; 27.2-V. 19.06.17. 15.1; 18.19.1; 27.1. 17.04.17. 5.1; 5.4. 02.02.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.3-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.3-v; 19.4-v. 09.04.15. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 26.2; 27.2. 17.10.18. 4.4v-14.15.18.19.2.23.27. 17.10.18. 1-6.10.7.8.18.19. 03.10.15. 6.1; 7.1; 8.1; 18.1; 19.1. 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 10.01.18. 2U. 07.05.19. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. 08.10.18. 2U 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 16.07.18. 2-15.18.19.27.; 3-15.18.19.; 4-15.18.19.27. 20.12.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1. 26.05.16. 6.10.2; 6.10.3; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.2; 18.3. 28.09.19. 2-2.13.16.20.; 3-2.13.16.20. 08.04.16. 2.2; 2.3. 27.04.16. 3.2; 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 27.2. 16.06.16. 6.10.2; 6.10.3; 7.2; 7.3; 8.2; 8.3; 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 18.2; 18.3; 19.2; 19.3; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 26.05.16. 9.2; 11.2; 23.2. 30.06.15. 19.1; 22.1. 29.12.18. 2-15.18.19.22.26.27.; 3-15.18.19.22.26.27.; 4-15.18.19.22.26.27.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv UzvÃrds, vÃrds Vargušenko Sergejs VarslavÃns Vilnis

Vartminskis Pjotrs Vartminskis Pjotrs Vasiçevskis Eduards Vasiçjevs Aleksejs Vasiçkovs Viktors VasjanoviËs Andrejs Vaskis MÃris Vasko RomÃns Vasko RomÃns VÃvere Ilze Vedels Dmitrijs Vedels Sergejs Veikina LÝga Veikšins Ilgonis Veikšins Ilgonis Veikšins Ilgonis Veištorts Andrejs Velde MÃris Veliks Edgars

Vempers Andris Vempers Andris Vempers Guntars Vempers Guntars Verenikins VasÝlijs Verners Úirts Veselauskis Didzis Vesperis Edijs Vidriks Nikolajs Viduss Andrejs Vikainis PÑteris VÝksna Dainis VÝksna Dainis VÝksna Ventis Vilkrists Gvido Vilkrists Gvido Viçumsons AinÃrs Viçumsons Dmitrijs Viçumsons Sergejs

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-0750 08.01.19. 2.2v-6.10.7.8.14.15. 70-1037 b 26.01.16. 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3.3.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v; 3.2-v; 3.3-v; 3.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v. 70-0864-1 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8. 70-0864-2 19.12.18. 4.4v-6.10.7.8. 70-1006 a 19.05.15. 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 3420 27.05.19. 1-22. 70-0952 a 04.02.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 70-1022 c 30.06.15. 19.1; 22.1. 70-0649 08.04.18. 2-18.19.; 3-18.19.; 4-18.19. 70-3405 06.05.19. 2v-8.18.19.22. 3405 06.05.19. 4-14.15.18.19.22.23.27. 70-0900-2 19.12.18. 1-6.10.7.8.27.; 1v.1E-18.19. 70-1429 24.04.18. 2.2v-15.18.19.23.27.; 4.4v15.18.19.27. 70-1659 c 25.09.15. 6.10.2; 8.2; 18.19.2; 6.10.2-v; 8.2-v; 18.19.2-v. 70-0280 b 13.04.16. 6.10.1; 7.1; 8.1. 70-1325-2 c 15.07.16. 5.1; 5.1-v. 70-1325 29.05.17. 12.2; 12.3; 12.4; 12.2-v; 12.3-v; 12.4-v. 70-1325-1 27.04.19. 1.1v-12. 70-1265 a 12.12.16. 15.2. 70-1316 24.04.17. 15.2; 18.19.2; 18.19.4; 27.2. 70-0920 16.02.17. 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 6.10.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.19.2-v. 70-3250 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-3376 29.01.19. 1.1v.1E-1.2.3.18.19.26.27. 70-0927 01.04.19. 1.1v.1E1.3.5.6.10.7.8.12.18.19. 70-0927 26.08.19. 1.1v.1E-2.9.11.17.23.26.27. 70-3127 10.07.18. 2.2v-6.10.7.8.12.22.23.26. 70-0770 19.12.18. 2.2v-6.10.7.14.15. 70-1019 a 30.06.15. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 70-3134 14.08.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 70-0364 b 07.12.16. 1.2; 2.2; 3.2; 6.10.2; 18.19.2; 27.2. 70-1745 14.03.17. 6.10.2; 7.2; 8.2; 18.19.2; 27.2. 70-3237 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-0025 30.11.18. 1-18.19.; 2.2v6.10.7.8.18.19.27. 70-0025-1 30.11.18. 3.3v-6.10.7.8.18.19.27.; 4.4v6.10.7.8.18.19.27. 70-0442 c 28.06.16. 6.10.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1. 70-0475-3 19.12.18. 2.2v-6.10.7.8.26.27. 70-0475-4 19.12.18. 3.3v-26.; 4.4v-26. 70-0816-1 19.12.18. 2-15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.27. 70-3393 05.03.19. 1-6.10.7.8.18.19. 70-3416 06.05.19. 2v-2.3.


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma

Viçumsons Sergejs Vinokurovs Deniss Virbalas Algis Visocka Nataçja

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 3416 70-3186 70-3285 70-574

VÝtiïš Kristaps VÝtiïš Kristaps VÝtoliïš Andris VÝtoliïš Andris VÝtoliïš Ivo

70-3178 70-3179 70-2307-1 3334 70-3077

26.09.18. 26.09.18. 22.01.19. 22.01.19. 17.05.18.

Vitols Guntars

70-0951

a 04.02.15.

Vjaksa Indulis Vjaksa Indulis Vjaksa Mareks Vjaksa Mareks Vjakse Raimonds

70-1556 1556 70-3371 3372 70-1217

27.04.19. 27.04.19. 29.01.19. 29.01.19. c 20.12.16.

Vobçikovs Sergejs

70-0990

c 05.05.15.

UzvÃrds, vÃrds

06.05.19. 26.09.18. 04.12.18. 29.05.17.

Voitišãis MÃrtiïš Voitišãis MÃrtiïš

70-1509 70-1509-1

26.09.18. 26.09.18.

Voitko JÃnis Volfs VoldemÃrs

70-3293 70-1070

13.12.18. c 20.12.15.

Volgemuts MÃris Volkovs Aleksandrs

70-1455 70-1320

05.06.18. 12.07.17.

Volkovs Aleksandrs VolodkeviËs Verners Voloviks Aleksandrs

70-0167 70-1633 70-0132-3

b 11.03.15. a 22.04.15. c 10.05.15.

Vorencovs Vladimirs

70-0988

c 19.04.15.

Vorps Kaspars

70-1079

c 28.12.15.

VucÃns Kristaps Vucens JÃnis Zabaluevs PÃvels Zabludovskis RomÃns

70-3270 70-1719 70-3289 70-1667-1

19.11.18. a 17.06.16. 10.12.18. c 10.11.15.

Zabludovskis RomÃns 70-1667

c 09.11.15.

Zaicevs Oçegs

b 03.10.15.

70-1039

Zajecs Feliks Zakarevskis Andris Zakevics Aivars

3412 70-2013 70-1087

06.05.19. 06.05.19. c 02.02.16.

ZalÃns KÃrlis

70-3378

29.01.19.

2-2.3. 3.3v-6.10.7.8. 1-1.2.3.5.18.19.27. 15.1; 18.19.1; 15.1-v; 18.19.1-v; 15.1-E; 18.19.1-E. 2-1.4.6.10.7.8. 3-6.10.7.8. 2v-6.10.7.8.18.19. 2-6.10.7.8.18.19. 2.2v-1.4.6.10.; 3.3v-1.4.6.10.; 4.4v-1.4.6.10. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4. 2v-14.15.18.19.27. 2-14.15.18.19.27. 2v-6.10.7.8.18.19.22.23.27. 2-6.10.7.8.18.19.22.23.27. 6.10.2; 7.2; 8.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 16.1; 17.1; 18.1; 19.1; 22.1; 6.1-V; 7.1-V; 8.1-V; 14.1-V; 15.1-V; 16.1-V; 17.1-V; 18.1-V; 19.1-V; 22.1-V; 6.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 14.1-E; 15.1-E; 16.1-E; 17.1-E; 18.1-E; 19.1-E; 22.1-E.2.2v-6.10.7.8.14.15.18.19.27. 3.3v-14.15.18.19.27.; 4.4v14.15.18.19.27. 1.1V.1E-7.8.18.19.23. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.1; 19.1; 6.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.1-v; 19.1-v. 2-22.26. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 7.2; 8.2. 6.1-E; 7.1-E; 8.1-E; 14.1-E; 15.1-E; 18.1-E; 19.1-E. 6.1; 8.1; 15.1; 18.1; 19.1; 22.1; 26.1. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 6.10.2; 7.2; 8.2. 1.1v-6.10.7.8.18.19.27. 1.2; 1.3; 7.2; 27.2; 1.2-V; 1.3-V; 7.2-V; 27.2-V. 6.10.2; 8.2; 18.19.2; 22.23.2; 6.10.2-v; 8.2-v; 18.19.2-v; 22.23.2-v. 6.2; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 10.2; 14.2; 15.2; 15.4; 18.2; 19.2; 6.2-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v; 10.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 19.2-v. 2-18.19. 2v-14.15.18.19. 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 15.2-v; 15.4-v; 18.2-v; 18.4-v; 19.2-v; 19.4-v. 1-14.15.18.19.27.

UzvÃrds, vÃrds Zalonskis MÃrtiïš

Zalonskis MÃrtiïš Zalonskis MÃrtiïš Zambergs JÃnis Zanders MÃrtiïš ZÃrdiïš KlÃvs ZÃrdiïš KlÃvs Zariïš Ints Zavjalovs ValÑrijs Zavorotnijs Andrejs Zeile Rihards Zeile Rihards Zeimals Visvaldis Zeimals Visvaldis ZelËs Vilis

Zeltiïš Austris Zeltiïš Austris Zeltiïš Austris Zemdegs Andris Zemke Andris Zemke Andris Zemke Andris Zerviïš JÃnis

ZÝberts Valdis

Ziborovs Aleksejs

Ziediïš Andis Ziediïš Andis Ziediïš Ivars

Ziemelis ElmÃrs Ziemelis ElmÃrs Ziemelis Juris Ziemelis Toms

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-1195 b 16.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 18.2; 19.2; 6.10.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.20v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 70-1195 04.03.19. 2v-6.10.7.8.18.19. 1195-1 04.03.19. 2-6.10.7.8.18.19.; 3.3v14.15.18.19.27. 70-0387 a 14.12.16. 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4. 70-3120 19.06.18. 4-14.15.18.19.22.23.27. 70-3349 22.01.19. 2v-6.10.7.8.9.11.12. 18.19.22.23.27. 3350 22.01.19. 2-6.10.7.8.9.11.12.18.19.22.2 3.27. 70-2972 07.02.18. 2U. 70-0489-1 c 18.02.15. 1.2; 3.2; 1.2-v; 3.2-v; 6.2-v; 6.4-v; 7.2-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.4-v. 70-0307 c 11.05.16. 5.1; 5.4. 70-1071-1 26.02.19. 2v-6.10.7.8.14.15.18.19.22.23. 1071-1 26.02.19. 2-6.10.7.8.14.15.18.19.22.23.; 4.4v-7.8.14.15.18.19.22.23. 70-3113 17.06.18. 2U 70-3257 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-0356 27.02.17. 3.2; 3.3; 3.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 27.2; 27.3; 27.4; 3.2-v; 3.3-v; 3.4-v; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 6.10.4-v; 7.2-v; 7.3-v; 7.4-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.2-v; 14.3-v; 14.4-v; 15.2-v; 15.3-v; 15.4-v; 18.19.2-v; 18.19.3-v; 18.19.4-v; 27.2-v; 27.3-v; 27.4-v. 70-3145 14.08.18. 1.1v-6.10.7.8.18.19.2.27. 70-3369 29.01.19. 2v-6.10.7.8.18.19.27. 3370 29.01.19. 2-6.10.7.8.18.19.27. 70-3227 07.11.18. 2.2v-6.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-1542-1 10.12.18. 1.1v-15.18.19.27.; 2.2v15.18.19.27. 70-1542-2 12.12.18. 1.1v-26.; 2.2v-26. 70-1542-3 12.12.18. 3.3v-26.; 4.4v-26. 70-0316 b 30.10.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 27.2; 27.3; 27.4. 70-1331 29.05.17. 14.2; 15.2; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 27.2. 70-1615 a 21.12.14. 6.10.2; 6.10.4; 7.2; 7.4; 8.2; 8.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4. 70-2023 18.02.19. 2v-15.18.19.26.27. 2023 18.02.19. 2-15.18.19.26.27. 4-14.15.18.19.22.23.27. 70-0335 b 01.08.16. 14.2; 14.3; 14.4; 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 27.2; 27.3; 27.4. 70-3381 18.02.19. 2v-6.10.7.8.12.18.19.22.26.27. 3381 18.02.19. 2-6.10.7.8.12.18.19.22.26.27. 70-1001 a 19.05.15. 14.2; 14.4; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4. 70-1671-1 b 17.06.16. 6.10.1-v; 7.1-v; 8.1-v; 14.1-v; 15.1-v; 18.1-v.

InformatÝvà daça

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

161


SertificÑtie elektroietaišu speciÃlisti UzvÃrds, vÃrds Ziemelis Toms Ziemelis Toms Ziemelis Valdis

Zimackis Viesturs Zimackis Viesturs ZinËenko Jurijs ZinËenko Jurijs ZiïÛis TÃlivaldis ZÝverts Aleksandrs ZlÑmets Lauris Zoltners GunÃrs Zomerfelds Viktors

Zĉlis Aldis JÃnis Zutis JÃnis

ZvariËs Mihails

162

Sert. Nr., Sert. kvalifiderÝguma DarbÝbas kÃcijas termiïš joma lÝmenis 70-1671 22.12.18. 1.1v-6.10.7.8.18.19. 70-1671 b 22.12.15. 6.1; 7.1; 8.1; 14.1; 15.1; 18.19.1. 70-0038 27.11.18. 1.1v-14.15.18.19.2.26.; 2-18.19.2.26.; 3-18.19.2.26.; 4-14.15.17.18.19.21.22.23. 26.27. 70-3028 19.03.18. 1-6.7.8.10.18.19.27. 70-3286 10.12.18. 1v-6.10.7.8.18.19.27. 70-0716-1 20.11.18. 2.2v-4.9.11. 70-0716-2 20.11.18. 3.3v-4.9.11. 70-1118 03.01.17. 18.2; 19.2; 18.2-v; 19.2-v. 70-1447 05.12.18. 2-14.15.18.19.; 4-14.15.18.19.22.27. 70-3124 10.07.18. 1v.1E-1.3. 70-1750 12.04.17. 14.4; 15.2; 15.4; 18.19.2; 18.19.4; 27.2; 27.4. 70-1038 c 03.10.15. 6.10.2; 6.10.3; 8.2; 8.3; 8.4; 14.4; 15.4; 6.10.2-v; 6.10.3-v; 8.2-v; 8.3-v; 8.4-v; 14.4-v; 15.4-v. 70-1763 20.12.17. 15.4; 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 18.19.2-v. 70-1014 b 20.12.15. 6.2; 7.2; 8.2; 14.2; 15.2; 15.4; 18.2; 18.4; 19.2; 19.4; 6.2-v; 7.2-v; 8.2-v; 14.2-v; 15.2-v; 18.2-v; 19.2-v. 70-1433 20.05.18. 2-15.18.19.; 3-15.18.19.; 4-15.18.19.

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

Zviedris Imants

Sert. Nr., kvalifikÃcijas lÝmenis 70-1085

Zvilna JÃnis Zvirbulis Imants

70-2030 70-0584

Zvirgzdiïš Aigars Zvirgzdiïš Aigars Žagars Artis Žagars Kaspars

70-0749 0749-1 70-2913 70-1327

Žagars Ludis

70-1326

Žagata IlmÃrs ŽarËenko Igors

70-1718 70-1734

a c

Židkovs Valerijs

70-1031

b

Žigalovs Andrejs

70-0979

c

Žiraveckis VitÃlijs

70-1662

c

ŽuËkovs Aleksandrs Žukovskis Zigmunds

70-1392 70-3128

UzvÃrds, vÃrds

Sert. derÝguma DarbÝbas termiïš joma 24.02.17. 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 4.2; 4.3; 4.4; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 7.2; 7.3; 7.4; 8.2; 8.3; 8.4; 1.2-v; 1.3-v; 1.4-v; 2.2-v; 2.3-v; 2.4-v; 6.10.2-v. 06.05.19. 1-14.15.18.19.22.23.26.27. 10.07.17. 18.19.2; 18.19.3; 18.19.4; 18.19.2-v. 17.03.19. 2v-9.11. 17.03.19. 2-9.11.; 3.3v-9.11. 22.01.19. 1v-6.10.7.8.18.19. 29.05.17. 12.2; 12.3; 12.4; 12.2-v; 12.3-v; 12.4-v. 29.05.17. 12.2; 12.3; 12.4; 12.2-v; 12.3-v; 12.4-v. 17.06.16. 6.10.2; 7.2; 8.2. 30.09.16. 4.2; 4.3; 4.4; 8.3; 8.4; 4.2-v; 4.3-v; 4.4-v; 8.3-v; 8.4-v. 20.07.15. 15.2; 15.3; 15.4; 18.2; 18.3; 18.4; 19.2; 19.3; 19.4; 26.2; 26.4. 02.03.15. 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 12.1; 14.1; 15.1; 16.1; 17.1; 18.1; 19.1; 22.1. 25.09.15. 15.2; 18.19.2; 22.23.2; 15.2-v; 18.19.2-v; 22.23.2-v. 30.10.17. 22.1; 26.1; 22.1-v; 26.1-v. 10.07.18. 2.2v-6.10.7.8.18.19.


SertificÑtie elektrospeciÃlisti

SÝkÃku informÃciju skatÝt: www.abc.lv

SERTIFICÐTIE ELEKTROSPECIÂLISTI (uz 2014. gada 30. septembri)

Latvijas Elektr