Page 1

Әсел ХАЙРУЛА, модельер:

Ақбота БАТЫРХАН:

Киізден жасалған киімнің кереметі

«Борат» үшін оқудан шыға жаздағанмын...

HYP ACTAHA 8-9-беттерде

Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

№ 09 (482) e-mail:

www.nurastana.kz 2004@nurastana.kz nurastana2004@mail.ru

Газет 2004 жылдың 22 наурызынан шығады

7-бетте

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАСТАР АПТАЛЫҒЫ

СӨЗІҢІЗ АУЗЫҢЫЗДА...

«Көкесі барлар жұмыссыз қалмайды?!» азір азастанда жоары оу орындарын бітіріп келген жастарды былай ойып, тжірибелі мамандарды здері тамыртаныссыз жмыса орналаса алмайтын жадайа жетті. оамда беле алан келесіз былысты жолына тосауыл оюа олында билігі бар зырлы органдарды да, халыты да шамасы келмей бара жатыр. Дл осы мселе трысында «Стратегия» орыны президенті, социология ылымыны кандидаты Глмира Илеуова («Литер» 06.02.2013 жыл) былай дейді:

«оамдаы жіктелу елді бріне бірдей алдына ойан масатына жетуге ммкіндік бермейді, бл аа рпа кілдеріні арасында ана емес, жастарды ішінде де бар. Шыатын жол – траты кірісі, белгілі бір леуметтік кепілдігі бар мемлекеттік ызмет болып тр. ... !кініштісі сол, жастарды кіл ауаны тек солай ауып барады. Оны былай ойанда, мемлекеттік органдарда жмыса орналасу жеморлыпен жзеге асып жатыр...» Расында, мндай крініс жалпы экономикамызды жадайынан хабар бергендей. айда барса да, ол мемлекеттік мекеме болсын, ол акционерлік оам немесе жекеменшік нысан болсын, танысы барлар з мамандыына сай келмейтін ызметтерде жреді. Ал дл сол саладаы білікті мамандара орын табылмайды. Себебі, олдаушы ккесі жо. Бір ызыы, тексеруге ы бар органдар оларды сол ызметке сйкес мамандыын куландыратын жаттарына назар аудармайды. Біздіше, жмыс беруші нысандарды осы баытта мият тексеретін кез жеткен сияты. =йтпесе, «ккесі барлар» білікті мамандара жуы арада орындарын босатпайды.

Арулар мерекесі құтты болсын!


2

АПТА Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

Құқық қорғаушыларға полиграф сенер ме екен?

Орынтақ бос тұрмайды...

Алдағы уақытта құқық қорғау органдарына қызметке тұруды көздегендер полиграфтың алдында «емтихан» тапсыруы мүмкін. Кеше Парламент Мәжілісі «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу» туралы заң жобасын мақұлдаған-ды. Аталмыш құжатта құқық қорғаушыларды қызметке алмас бұрын, алдымен оларды өтірігіңді әшкерелейтін детектор арқылы тексеру қарастырылған.

БАСҚАЛАР НЕ ДЕЙДІ?

За жобасын таныстыран Бас прокурорды орынбасары И.Меркель: – Полиграф азіргі тада $лемні к!птеген елдерінде ы орау саласындаы кадрлы м$селелерді шешуді таптырмас ралы болып табылады, – деді. Оны айтуынша, бл т$жірибені бізді елімізде де олданыса енгізуге ел Президентіні !зі мрынды болан. За жобасында арастырыландай, полиграф арылы «емтихан» абылдау ісі $скери-д$рігерлік комиссияа ж#ктелмек. Комиссия ызметкерді брын-соды заа айшы $рекетпен шылданбаанын, ылмысты іске атысы жотыын, сыбайлас жеморлыа бейім еместігін анытауы керек. рылыны сынына т!теп бере алмай, сыры ашылып аландар бл саладан біржола шеттетіледі. Соы жылдары ы орау саласындаы сораылытар БА-ты сынына шырап, ы ораушыларды !здері жртшылы алдындаы беделінен жрдай болуа айналаны м$лім. Детекторды іске осудаы басты масат олылыты орнын толтыруды к!здейді. Полиграф арылы тексеруді ж#йелі т#рде жола ою да оай шаруа емес. 8кімшілік жмыстарды бастан асатынын айтпаанда, тек рылыларды са-

тып алуды !зіне 295 миллион теге жмсау к!зделіп отыр. – Мамандара келер болса, елімізде полиграфтара арналан арнайы курстар жмыс істейді, Bлтты ауіпсіздік комитетінде де білгір мамандар бар,– дейді И.Меркель. Елбасы !тірікті $шкерелейтін детекторды тек жмыса абылдау кезінде ана емес, аттестациялауда, ызметтік тексерулер кезінде пайдалануды сынаны белгілі. Аттестациялау барысында ы ораушылар сыннан с#рінбей !туі #шін !зіні тікелей міндеттерін жетік білгені ж!н. азіргі тада арапайым халы ы ораушылара сенім артудан аланы м$лім. К#н аралатпай жатып ы ораушыларды олымен жасалан ірілі-саты ылмыстар, за бзушылытар д#ркін-д#ркін естіліп жатса, айдан сенсін?! арапайым халыты сенімін атамаан ы ораушыларды енді детекторды сендіре алатындыына к#м$нмен арауа тура келетін т$різді.

Арай ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

: 23-ке

толмағандар шетелге шықпайды! Таяуда Қырғызстанның Жогорку Кенеші жаңа заң жобасын мақұлдады. Аталмыш құжат бойынша, жасы 23-ке толмаған қырғыз қыздарына шетелге баруға тыйым салынбақ.

Kloop.kg сайтына схбат берген Жогорку Кенеш депутаты Ыргал адыралиева былай дейді: «Кшеде чешенні ызы кетіп бара жатса, оан тиісуге ешкімні

батылы бармайды. йткені, чешен ызына тиіскен адама не болатынын брі біледі. Ал ырыз ызы Орта Азияа баратын болса, кім крінген ойына келгенін істейді. Б%ан т&пті -т&бінде зіміз, ырыз ыздары кінліміз. Мысалы, Ресейге баран ырыз ыздарыны

кбі жезкшелікпен айналысады...» адыралиева шетелге аттанан ырыз азаматшаларыны к!бі теріс жола т#сіп кететінін айтады. андас $пке-сіілілеріне жаны ашыан депутат оларды о-солын танымай жатып шетелге жіберуге #зілді-кесілді арсы. Ал оуа, жмыс істеуге, емделуге баратын ыздар ата-анасыны жазбаша келісімімен, шетелге сапар шегуіні себебін айатайтын анытамасын к!рсетуге тиіс. Жогорку кенеш депутаттарыны мндай батыл шешімге келуіне тіршілік амымен шетел асан ырыз ыздарыны т#рлі ылмысты рбанына айналуы себепші болып отыр. Бір айта кетерлігі, азірді !зінде ырыздарды шетелге шыуын шектейтін т#рлі шаралар жасалуда. М$селен, Т#ркияа келген ырыз азаматтарыны $мияны $уежайда міндетті т#рде тексеріледі. алтасында кемінде 3000 доллар ашасы барлара ана Анталияда алуа рсат. Ал алтасы жаларды шаа мінгізіп, кері айтарып жібереді. Ашаа з$ру ырызды ала жіп аттауа $уес келетінін білетін ырыз елшілері осындай адама баран екен.

Жоарыда тілге тиек еткен за жобасына байланысты Ыргал адыралиева: – Мен таы айталап айтамын, б%л – еш андай шектеу емес! Біз ешкімді шектемейміз, керісінше шарт оямыз. Егер ата-анасы немесе туыстары жауапкершілікті зіне алатын болса, ешкімді к&штеп %стамаймыз. Мысалы, дл осындай за збекстанда да бар. 0ыздар маманды алып, ке седе ж%мыс істегенін алаймын. Сонды тан е уелі д%рыс маманды иесі атансын, содан кейін ж%мыс істейді, – дейді. Осыан сас за 2011 жылы =збекстанда абылдананы рас. Ала шапандылар 35-ке толмаан $йел затын жбайыны немесе туысыны рсатынсыз шетелге шыармайды. К!ршілеріміз н$зік жандыларды тадырына аладаандытан да осындай адамдара барып отыр. Соы жылдары шетелге баран аза бойжеткендеріні де т#рлі жадайа рынып жатаны м$лім. Б$лкім, бізге де зады атайту керек шыар?!

Абай ОТАР

Мемлекет басшысыны Жарлы тарымен: М%хтар А ат%лы Аюбаев 0Р Республикалы %ланыны олбасшысы ызметіне таайындалды, ол 0Р Президентіні К&зет ызметіні бастыы ызметінен босатылды; 2нуар Тлеухан%лы Сады %лов 0Р Президентіні

К&зет ызметіні бастыы ызметіне таайындалды; Амангелді Сма%л%лы Шабдарбаев 0Р Республикалы %ланыны олбасшысы ызметінен босатылды жне скери ызметте болуды шекті жасына толуына байланысты скери ызметтен шыарылды. *** Астана аласы кіміні кімімен Павел Сергеевич Кулагин «Алматы» ауданыны кімі болып таайындалды. Павел Сергеевич А мола облысында туан. М.Ломоносов атындаы Ресей мемлекеттік университетін, Ресей Федерациясы Президенті жанындаы Ресей мемлекеттік бас ару академиясын бітірген. Б%ан дейін 0останай облысы Экономика жне бюджеттік жоспарлау департаментінде бас маман, блім бастыы, Астана аласы «Есіл» ауданы кіміні орынбасары болып ызмет ат аран. *** Астана аласы кіміні кімімен Манапхан Бекзат%лы 0ансейітов алалы энергетика жне коммуналды шаруашылы бас армасыны

бастыы болып таайындалды. Ол 2012 жылды маусымынан Астана аласы энергетика жне коммуналды шаруашылы бас армасы бастыыны орынбасары ызметін ат арып келген болатын. *** Алматы аласы кіміні кімімен алалы Жедел дайынды жне ттенше жадайларды алдын алу бас армасыны бастыы Юрий Владимирович Ильин з тініші бойынша ызметінен кеткен Мулен Шапанбай%лы М% ашевті орнына кімні

орынбасары ызметіне таайындалды. *** Алматы аласы кімі аппаратыны бастыы Болат Оспан%лы Сауранбаев ала кіміні орынбасары болып ызмет ауыстырды. Алматы аласы кіміні б%рыны орынбасары Виктор Анатольевич Долженков ала кіміні

ке есшісі болып таайындалды. *** Алматы аласы кіміні кімімен Талат Кшен%лы Раза ов Жетісу ауданыны кімі болып таайындалды. Та л а т К ш е н % л ы ж а а ы з м е т к е таайындалана дейін Алматы аласы Т&ркісіб ауданы кіміні орынбасары, Алматы аласы Медеу ауданы кіміні орынбасары болып ызмет ат аран. Алматы аласы Жетісу ауданыны б%рыны кімі Ербол Шымкентбай%лы 2лі %лов ала кімі аппаратыны бастыы болып ызмет ауыстырды. *** «Зейнета ы тлеу жніндегі мемлекеттік орталы » республикалы мемлекеттік азыналы ксіпорын бас директорыны б%йрыымен Г&лсім Ж%маали ызы Хасанова ксіпорынны

0останай облысты филиалыны директорлыына таайындалды. Г&лсім Ж%маали ызы 2003 жылдан «Зейнета ы тлеу жніндегі мемлекеттік орталы » республикалы мемлекеттік азыналы ксіпорныны 0останай облысты филиалы директорыны орынбасары ызметін ат арып келген еді.

«Нр Астана» апталыыны жымы $ріптесіміз – «Дала мен ала» газетіні Астана аласындаы меншікті тілшісі Еркін Досыбайа анасы Фатиманы айтыс болуына байланысты айысына ортатасып, к!іл айтады.


ЭКСКЛЮЗИВ www.nurastana.kz

Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

3

Жалғыздық Жақында кеңес алуға Қаракөз деген қыз келді. Ол Нью-Йорк қаласында жоғары білім алып, университетті аяқтағаннан кейін сондағы ірі компанияның біріне қызметке тұрған. Қызметі де бар, тұрмысы да жақсы. Бірақ, Қаракөз соған қарамастан, өзінің бойын бір мазасыздық билеп алғанын айтады. «Мен елімді, жерімді са ынамын, ол жа ма ан жат, біршама жыл оысам да йрене алар емеспін. Жаында аты лемге йгілі компанияны лауазымды ызметкері Уильям а т#рмыса шытым. Сырттай ара анда брі керемет сияты. %йтсе де, ертегі кніме атты аладаймын. Балаларым ана тілінде с'йлесе, #лтымны тарихын, мдениетін, дстрін біліп 'ссе екен деймін», деп бір айырды с'з басын. –Оуды бітірген со елімізде ж#мыс істеуге болмайтын ба еді? –деп с#радым. –Рас, 'з елімізде де ж#мыс табылар еді, біра атаж#ртта ы алатын жалаым соншалыты к'п болмайтыны белгілі. Мен ата-анама к'мектескім келеді. Ата-анам, бауырларым екі б'лмелі птерді жалдап т#рады, тапан-таян аны ештееден артылмайды. Оны стіне райсысыны мойнында банктен ал ан несиелері бар. Сол себепті, шетелге кетуге бел будым, – деді ол т'мен ара ан кйі. – Басалай айтанда, туыстарым шін 'зімді #рбан еттім. /азір онда ы жалаыммен атаанама коттедж сатып алып бере аламын. Е болмаса артай анда молшылыта, уайымсыз 'мір срсе екен, – деймін деп, /арак'з к'з жасын сртті. Слден со ол гімесін рі арай жал астырды: «Кйеуіммен баыттымын деп айта аламын, барлы ы да жеткілікті, дегенмен жал ыздыты сезінемін. Ту ан жерді иісін са ынамын сенесіз бе?!. Балаларым ерте балабаша а, рі арай оу а барады, уаыт 'те келе оларды дниетанымы, ойы америкалы ретінде алыптасатыны с'зсіз, сонда мен жал ыздыты зардабын одан рі тартамын. Бала-ша алы бол анны 'зінде де, жал ыз болатынымды ойласам, бойымды орыныш билейді», деп та ы жылады... *** Германияда, Кельндегі жо ары оу орнында банк жйесі бойынша маманды ал ан келесі бір кейіпкерді де та дыры оырман а кдімгідей ой салады. Суле

гімесін ріден бастады. «Неміс жеріне табан тіреген стте баса орта а йренісе алмадым. Немістерде #ялу, ысылу деген атымен жо ой. Емін-еркін, ашы-шашы жре береді. Студенттер жатаханада жа ажайда жргендей, алай болса, солай киінеді. Жергілікті халы шін б#л йреншікті к'рініс. Сол ортада орнымды таба алмай, біраз кйзеліске тстім. Ата-анама «елге айтамын» деп талай хабарластым. Алайда, олар азарда безер болды, «пленшені ызы Германияда ои алмай, айтып келіпті деген с'зге аламыз» дейді. Ата-анамды жек к'ріп кеттім. «Неге елді с'зімен 'мір сруіміз керек? Неге олар мені 'міріме кедергі болуы тиіс?» –Университетте достары бол ан жо па?- деп натылау а тура келді гіме арасында Суледен. «/асымда ы украин ызы #ндылытары орта бол асын ба, йтеуір орта а тез сіісіп кетті. Марина дмханада даяшы ызметін атаратын, мені де ж#мыса т#руыма к'мектесті. К'п #замай Ганс есімді, бір мшел жас лкен кісімен таныстым. Жал ыздытан #тыл ым келді. Бір-бірімізді #натып, бірге т#рып жатты. Мені к'ілім шынайы еді, болашаа деген жоспарым да бар-тын... Елге айтатын уаыт болды, Ганс жай ана «жасы», деп оштасып кете барды. К'ілім аста-кесте болды. 8зім де ателігімді кеш тсіндім... Гансты имай, 'зіме ол ж#мсамашы болдым, со ы рет ата-анамны дауысын естігім келді... Анам хабарласты сол кндері: «бгін жайсыз тс к'рдім, елге айт, «біз сені са ына ктудеміз» деді. Осы с'зді кткеніме анша уаыт болды десеізші?!» деп Суле #за уаыт бойы к'з жасын тыя алмай отырды. Суле слден со, гімесін айта жал ады: «'зенні жа асында отыр ан кйі #за жыладым. «Адам 'летін болса, неге 'мірге келеді? Баилы болатын болса, б#л 'мір неге керек, неге? неге?»

деген сан илы с#ратан басым атты. Атаанамды та ы ойладым. «Сендерге керегі шетелде оыды» деген а аз болса, дипломды олдарына #статып, елге бар ан со, 'міріммен оштассам деген ой а келдім... Осылай рі-срі кй кешіп жргенімде жасым 28-ге де келді. Ата-анам «шетелде оы ан немесе бір ызметті басын #ста ан, 'зімен терезесі те жігітке т#рмыса шы асы» дейді. Мені жан-дниеммен санасып жатан жан жо...» деп, гімесін аятады Суле. *** Екі ызды та дыры #сас, екеуіні де лауазымды ызметі бар. Бірі америкалы компанияда ебек етсе, екіншісі мемлекеттік ірі ызметте болды, со ы кездері #лтты компанияларды бірінде ж#мыс істейді. Біра жал ызды оларды жанын жегідей жеп жр... /арак'з «перзенттік, туысанды парызды 'теу шін» шешім абылдаса да, 'зіні «т'рт #быласы тгел» емес екенін біледі. 8зін-'зі алдаусыратып, ж#батысы келеді. Атаж#ртта ы ауыртпалытан алыса ашып

#тылса да, жатж#ртты мдениетке сіісе алмай, да дар ан жайы бар. Жат ортада ы «ж#маты» алдамшы екенін іштей сезеді де. /арак'зді азірді 'зінде жал ызды сезімін бастан кешкен жайы да осыдан туындайды. Ал, Суле жал ан намысты #рбаны. «Жал ан намыс жар а жы ады». Атаананы жал ан намысы бойжеткенні лкен ателікке бой алдыруына келді. Біріншіден, «шетелде оу а міндеттісі» дегені. Суле шетелдегі орта а бейімделуі шін жергілікті дстрді ы айына бейімделді. Біра, аыры стсіз аяталды. «Жар тадауда ы» ата-ананы келесі талабы оны ты ырыа бден тіреуі ытимал. 8йткені, ол Сулені жеке басына атысты мселе емес. /азата с'зді ыз а жігіт айтады ой алдымен... Баласыны «баытын ойла ан» ата-ананы эгоизмі Сулені депрессиялы жа дай а келуі бден ммкін. Сол себепті о ан шектен тыс «ысым» жасау исынсыз...

Лимана ҚҰТТЫБЕКҚЫЗЫ психолог

P. S . о с о и а н ы ж ат ж р т а ж о л т а р т а н бойжеткендеріміз аракз бен Сулені тадырынан саба алсын деген оймен жазып отырмыз.

Бар жауапкершілік – еркектің мойнында! Пайғамбарымыз (С.Ғ.С): «Алла Тағала айтады: «Адам баласы мені ренжітеді, ол заманды сөгеді. Ал, заман – ол МЕНМІН. Менің қолымда бүкіл әмір. Мен түн мен күнді айналдырып тұрамын», – деп айтқан» (Бұхари). Демек, адамның өзгергені сондай, тіпті олардың бойындағы адамгершілік, ар-ұят, кішіпейілділік сынды қасиеттер де бүгінде адамзат бойында сиреп барады. «=яда не к'рсе, #шанда соны іледі» демекші, бала 'скен ортасында к'ргені мен білгенін санасына тйетіні аны. =рпа амын ойла ан ата-бабаларымыз балаларын дстр сыйлау а, ділін, дінін #рметтеп, 'негелі ортада тлім алуына лкен мн берген. Сондай-а, жас #рпаты таби атты сюге, #рметтеуге йретіп, жанды-жансыз лемні адыр-асиетін танытан д#рыс. Жаратылысты аиатын, болмысты ашы, бкпесіз к'рсетіп т#р ан ж'н. Ал, осы айтыл андарды брі де дініміз – Ислам #ндылытарымен біте айнасып жатыр. Хадисте: «Анаа, анаа, та ы да анаа, содан со кее жасылы жаса» деп жазыл андай, дниеде Ислам дініндегідей йелді #рметтеген ешбір о ам да, жйе де жо. Сонау жетінші асырда-а Ислам йелдерге білім алу, ебек ету, мирасорлы сияты #ы берді. Б#л #ыты

йелдерге Исламнан б#рын ешкім берген емес. Ислам дінінде Алла Та ала ер адам а йелін, баласы мен ата-анасын, олына ара ан жаын туыстарын асырап, ба ып-а уды жктесе, йелге ондай міндет жктелмейді. 8йткені, йел адам 'мірге #рпа келіп, оны трбиелеу сияты ешандай ж#мыспен салыстыру а келмейтін жауапты іспен айналысады. %йел ауымы таби атынан

нзік жанды бол андытан, Ислам йелге ауыр ж#мыс артпайды. Ондай міндет со ан лайы болып жаратыл ан ер адамны еншісіне кіреді. Алла Та ала асиетті /#ранны «Баара» сресіні 187-аятында: «Олар сендер шін киім, сендер олар шін киімсідер» деген. Киім адамды сырт к'зден, суы пен желден ор ап, адамны кемшілігін жасырып т#ратыны белгілі. Ер мен йелді Алла Та ала бірін-бірі ор ап, кемшіліктерін жасыратын киімге тееп отыр. /азіргі нарыты о амды билік пен тірлікті атар алып жрген йелдер аз емес. Тірлік дегенде, о амды к'лікте ж#ртпен жа аласып жріп жолаы жинайтын, базар а бара алсаыз, аязды кні суыа тоып, аптап ыстыта кнге кйіп ып-ызыл бейнет кешіп т#р ан та ы йелдер. Осындай бейнетке жегілген йелді алай нзік жанды деуге болады? Ал йелдерді осылай ертелі-кеш отбасын асырау а «асары ауып» т#рса, 'скеле #рпаты трбиесін кім ада алайды? /араусыз ал ан баланы кні белгілі. %йелге тедікті осылай берсек, #рпа трбиесінде #тарымыз шамалы. Ендеше нзік жандылар а бала трбиелеу сияты #л атты іспен айналысуды еншілеп, ал ан ауыр ж#мысты брін еркекке жктеген Ислам дініні #станымдарын #стан ан тиімдірек.

Айжан АМАНЖОЛҚЫЗЫ, ЕҰУ-дың студенті


4

МІНБЕР Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

Жемқорлыққа қарсы күрес күшейді

«Нұр Отан» ХДП-ның 2017 жылға дейінгі сайлауалды тұғырнамасының орындалу барысын қараған Үкіметтің кеңейтілген отырысында партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек «Нұр Отан» өз жұмысын күшейтетіндігін мәлімдеді. Бірінші орынбасарды айтуынша азір мемлекеттік бадарламалар жеткілікті, оан блінген аржы да оматы. Алайда, арапайым халы ол туралы толы біле бермейді. Б гінде Елбасыны тапсырмасымен «Нр Отан»ны жаа доктринасы зірленіп, 7лтты іс-имыл жоспарын ж зеге асыруды кздеп отыр. Осыан орай жетекші партия жеті т рлі баытта жмыс ж ргізуде. Алдымен, айматы саясатты к шейтуді кздеген пар-

тия басшылыы жмыстарыны денін аламтор бетінде ж ргізетін болады. Сол себепті «Нр Отан» «электронды партия» жасауды ола алып, ондаы жмыстарын ж йелі т рде к шейтпек. Алдаы уаытта партияны орталы аппараты айматардаы жергілікті атарушы билікті жмысын ата баылауа алма. Jйткені, мемлекеттік бадарламалар бекітіліп, оматы аржы блінгенімен, уаытында атарылмай жататын жобалар лі де бар. Яни, бдан былай лтты жоспара негізделген партия тырнамасы орындалуы шін оан облыс кімдеріні здері бас-кз болуы керек. «Экономика жне бюджетті жоспарлау министрлігі тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп бір ай мерзім ішінде «Нр Отан» ХДП хатшылыына 7лтты іс-имыл жоспарын толытыруа байланысты сыныстар енгізсін. Тырнаманы іске асыру барысына баылау жасауды Jірлік даму министрі Баытжан Саынтаева ж ктеймін», – деді 6кімет басшысы Серік Ахметов. Сондай-а, осы отырыста «Нр Отан» Траасыны бірінші орынбасары сыбайлас жеморлыа арсы тру туралы жаа заны жобасы зірленіп жатандыын да хабарлады. Жне де б гінде сыбайлас жеморлыпен к рес ана емес, е бастысы, оны алдын алу мселесі ойылып отыр. олданыстаы сыбайлас жеморлыпен к рес заы шамамен 16 баптан ана трса, б гінгі жоба 74 баптан ралма. Жне де оны жобасы шын мнінде халыты талысынан тетін болады. Біз оны наыз «халыты зажобаа» айналуын алап отырмыз», – деген Б.Байбек «міндетті т рде бл іске оам, кіметтік емес йымдар атысуы керектігін» айтты.

Әліхан СЫРБАЙ

«Ғылым қоры» көмектеседі Бүгінгі еңбек нарығында еліміздегі Техникалық және кәсіби білім беру (ТжКБ) жүйесі оқу құралдары моральдік және материалдық тұрғыдан ескірді. Осыан байланысты Елбасы зіні «азастан-2050» Стратегиясында биылдан бастап инженерлік білім мен жаа техникалы мамандара халыаралы лгідегі сертификат беру ж йесін дамытуды ола алу ажеттігін жне колледждерді лемдік дегейдегі жаа ж йесін руа атысты наты тапсырмалар берген болатын. Елбасыны тапсырмасына орай Білім жне ылым министрі Баытжан Жмаловты басшылыымен техникалы жне ксіптік білімді басаруды жаа ж йесі рылды. Бл ж йені жоары тізбесінде 6кімет басшысы траалы ететін 7лтты кеес бар. Оан 16 ірлік жне 14 салалы кеес кіреді. Осы ж йені операторы ретінде «Ксіпор» холдингі рылды. Сала

министрлігі Д ниеж зілік банкпен бірлесе отырып, техникалы жне ксіптік білімді модернизациялау жобасын іске осты. Осы баытта Білім жне ылым министрлігіні «=ылым оры» жастарды ылыма тарту жмыстарын белсенді жаластыруда. Таяуда «=ылым оры» Астана аласыны Клік жне коммуникация колледжі жымымен кездесіп, оларды EXPO-2017 крмесіне дайындап жатан индустриялыинновациялы баыттаы ылыми жобаларымен танысты. Кездесу барысында колледжді заман талабына сай білімді де білікті мамандарды даярлау ісінде м мкіндігіні мол екенін байады.

Ақерке МҰСАБЕКОВА

Арызды қазақша жаза алмайды «Қазақстан-2050 стратегиясында» ана тілін баршамыз болып өркендету жолдары тайға таңба басылғандай етіп айқын баяндалған. Елбасының: «Қазақ – қазақпен қазақша сөйлесін» деп қадап айтқанына да біраз жылдың жүзі болды. Тіл – лтты жан д ниесі. Тариха кз ж гіртсек, аза халыны басында талай иын нубетті, злматты, айылы к ндерді боланы белгілі. оралап айдаан малын иулап уса жаудікі, борандатып соса жттыкі екендігін, йге жиан м лікті, баалы асыл тасты халы айтандай «арпа – бидай ас екен, алтын – к міс тас» екендігін мір талай крсетті. Осындай сын сааттарда адамдар атамекен – онысын тастап, тек здерімен бірге ана с тімен бойа дарыан ана тілі ана алып кеткені белгілі. азіргі д бірлі кезде, есімізді жиып, етегімізді жауып, есемізді

тіктеген заманда жары д ниедегі асыл байлыымыз – ана тілімізді анатын ке жаюы – Ата Зада да крсетілген. Болатын ел алдымен тілін адірлейді. «Ауруды жасырса, лім шкерелейді» дегендей, жасыратыны жо, б гінде біратар ара домала андастарымыз з тілін менсінбей, яки мн бермей орыс тілінде сйлейтін еді, енді аылшын тіліне кшті. )рине, біреуді ыына ешкім ол са алмайды. Ол зада да крсетілген. Дегенмен, кп жадайда сота талап-арыздарымен келетін андастарымыз азаша жаза алмай,

бетіе бажырая арап ш лдірлей сйлегенде, оларды ата-салт, дет-рып, аза тіліні ажап байлыын ына алмайтынына кінесі. Сота талап-арыз ай тілде берілсе, іс сол тілде ж ргізіледі. Ал, талап – арызды орыс тілінде жазып, сот мжілісінде орыс тілін де т сінбей тран андастарымыза тааласы. Сондытан Ата Зада белгіленген тіл мртебесін биікке ктеру – е алдымен р аза баласыны, лкенді-кішілі оу орындары жымдарыны, аза отбасы иелеріні, аза халы зиялыларды зі лты алдындаы перзеттік парызы.

Күлзира ИМАНБЕКОВА Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының жетекші маманы

АДБ Қазақстанды таңдады Азиялық Даму Банкі (АДБ) Үндістан, ҚХР, Индонезиямен бірге төртінші мемлекет ретінде Қазақстанды «Asia’s Knowledge Economies: Next Policy Agenda» зерттеу жүргізу мақсатында таңдады. Бйыртса, биыл Нью-Дели аласында тетін АДБ жылды кеесінде осы зерттеуді нтижесі белгілі болады. Осы жоба аясында жуырда «=ылым оры» А кілдері мен инновация бойынша халыаралы сарапшы, Сингапур лтты университетіні Ксіпкерлік орталыыны директоры По Кам Вонг, АДБ білім бліміні бас маманы Шанти Джаганатан жне Р АДБ кілдігіні экономисі Мнш к Нрсейітовалар кездесіп, еліміздегі ксіби оыту жне білімні дамуы, АКТ (Апаратты коммуникациялы технологиялар) секторын, ылым жне технологияларды жадайы мен оны баалау, біліммен ралан экономиканы дамуы мселелерін талылады. Жиын соында, халыаралы ылыми инновация тірегінде екіжаты ынтыматастыты ныайту жнінде пікірлер орта салынды.

Мәулен АХМЕТОВ

Аналарды құттықтады Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында «Нұр Отан» ХДП-ның елордалық «Бірлік» филиалы мен ҚР Тұңғыш Президент қоры көпбалалы және зейнеткер аналарды үйлеріне мерекелерімен құттықтап барып, оларға тосын сый жасады. Аналардың бірқатары тұрмыстық техникаға ие болса, кейбіріне қаржылай көмек берілді. «Партияны Астана алалы филиалыны оамды абылдау блмесіне кпбалалы аналар, м гедек йелдер жне жалызбасты зейнеткер йелдерден материалды кмек крсету туралы тінішпен ж гініп жатады. Арамызда аморлыа зру жандар аз емес. Олара кмек беріп, аморлы жасау – ркениетті оамны басты міндеті болуы тиіс. Сондытан біз оамды абылдау блмесіне келген хаттар мен тініштерді сараптап, е мтаж дегендеріне кмек беруге тырысамыз», – дейді «Нр Отан» партиясы «Бірлік» филиалыны кілі =алым Жмжаев. Сондайа, =.Жмжаев мереке арсаында 10-нан астам анаа кір жуыш мшине, теледидар, тоазытыш, есту аппараты сынды біратар сыйлытар тартыландыын да айтты.

Дарындыларды анықтады Алматыда мектеп оқушылары арасында механика және математика бойынша зерттеу жұмыстарының Ө.Жолдасбеков атындағы ІІІ халықаралық бәйгесінен қарағандылықтар олжалы оралды. Республикалы «Дарын» ылыми-практикалы орталыы жыл сайын йымдастыратын бл байауа биыл азастан, ырызстан, Тжікстан секілді елдерден 283 оушы атысып, жалпы 186 жоба сынылды. Жарысты негізгі масаты – ылым-білімге абілетті оушыларды іріктеп, ылыми-зерттеу жмыстарына ызыушылытарын арттыру. Бл білім додасына араанды облысынан 13 оушысы атысып, №95 мектеп-гимназияны оушылары Лзиза Елтаева мен Мадина Жкіш ІІІ дрежелі дипломмен, облысты дарынды балалара арналан мамандандырылан «Дарын» мектеп-интернатыны оушылары )ліби арамурзин мен Темірлан Тобаев «Региональды тригонометрия» жобасы шін ІІ дрежелі дипломмен марапатталды. Бір айта кетерлігі, бл жарыста ж лдегерлер атанан оушылар 7лтты біріай тестілеуге атыспай-а студент атануа м мкіндік алды.


ЗАМАНДАС www.nurastana.kz

Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

Кемел білімді Кембриджден алған Әсел

сел – кргені мен білгені мол, з талабымен «Тманды Альбиона» барып, ататы Кембриджді есігін жасанбай аып кірген айсар ыз. – Мен 1987 жылы 8 маусымда Алматы аласында д#ниеге келдім. $арапайым отбасынан шытым, &кем – энергетик, ал анам – стаз. Оларды мені балабашадан баса, осымша 3 жасымнан жексенбілік мектепке беруі мені ішкі м#мкіндіктерімні алыптасуына негіз болды, – дейді ол. – Сонымен бірге осымша білім беру мекемелеріндегі гимнастика, домбыра, би #йірмелеріне бардым. Жетінші сыныпта физика-математика мектебіне сына тапсырып, математикадан жоары балл алдым. Ал физикадан с&л тмендеу болды. Ои келе «ыздан физик шыпайды» деген кейбір шары пікірді теріске шыаруа тырысып, аыры з м#мкіндігімді мойындаттым. Бл, &рине, стаздарымны ебегіні н&тижесі. Осылай десе де, сел е алдымен атаанасыны алдында арыздар екенін айтады. Мектепте оып ж#ргенде марм &кесі Жбаныш лмратлы #немі «ызым шетелде оиды» дейді екен. Кім біледі, дай аузына салан шыар. – Физикаа бейімділігім, домбыра тартып, &н салуым &кемнен дарыан, Ол бар махаббатын, мейірімін балаларына сыйлады. «$ызы барды – ізі бар» дегендей, &ке арманына жету, &кемні атын шыару мені басты масатым болды. рине, &кемні орнын сездірмей, олтыыма су б#ркіп, анаттандыран, аза ызыны болмысын сатауды лаыма сіірген анашым Сайра Наашыбайызыны негесі, ебекорлыы ж&не с#йіспеншілігі ерекше. –Болаша маманды ы ды та дауы а кім себепкер болды? –5мірде дрыс жол тадауда бойыдаы шынды тани білетін стазды орны блек. Мені физикаа деген ызыушылыымды оятан стазым Сабыр Тябайлы. Сол кісіні жетекшілігімен физика п&ні бойынша т#рлі сиырлы есептерді шыарудан республикалы ж&не халыаралы олимпиадаларда орын алдым.

АЛҒА ЖЕТЕЛЕГЕН НАМЫС

селді бала кезден алыптасан мінезі табандылыа негізделген. Т#рлі олимпиадаларда ж#лделі орындардан крініп ж#ріп, аылшын оу орныны, сонымен атар Демирел университетіні грантын жеіп алды. Ойлана келе <лыбританияны тадады. –Бан алашыда анам, туысандарым мен стаздарым арсы болды. «Шетелде ешкімді танымайсы, алай болады?»

деп орынышпен арады. Біра мен айтанымнан айтпай, белді бекем буып Англияа аттандым. Сол айсарлыы мен жігер к#шіні н&тижесінде сел IT мамандыын тадап, 2005 жылы <лыбританияны Торки аласындагы колледжде оыды. Алдына #лкен масат ойан аршадай ыз заманауи ажеттіліктерді тез аарып, кейін жаттарын <лыбританияны бірнеше университетіне тапсырды. лі есінде, Кембридж университетінде физикадан иын есептер шыарып, т&жірибелер жасаан. Сонда селді білімділігіне аылшын малімдері атты риза болып, университетке уана абылдады. –Колледжде оып ж#ргенде математикадан ытай жастарымен атты б&секелестікке т#стім, есептен жарысып, жеіс #шін к#ресті солардан #йрендім. Олардан алып оюды зіме намыс санайтынмын, – дейді сел к#ліп. лемні алдыы атарлы озы университетіні студенті атану екіні біріні олынан келе бермейді. сел сол биікті баындырды. Кембридж университетіне т#скені туралы жаттарын «Болаша» бадарламасы бойынша тиісті зырлы орындара тапсыран сел таы да аылшын, орыс ж&не аза тілінде сынаты жасы тапсырып, абылданды. –Сонда ана ебекті наыз жемісін сезіндім ж&не оны жай сзбен айтып жеткізу м#мкін емес. Бір дайды олдауымен ебектенсе, алынбайтын амалды болмайтынын т#сіндім. Кейіпкеріміз осылай дейді. Оны &р сзінен тиянаты, салиалы да салматы ойды шыны білінеді. Елімізді абілетті жастарыны Англияа барып білім алу м#мкіндігіне ие болып отыраны Мемлекет басшысыны сарабдал саясатыны, $азастанны ркендеуіні н&тижесі екенін ала тартады. –Англияа #йрену оай болан жо, анамды, елімді, жерімді саындым, мол дастарханын асадым. Біра, оуа ызыса ойлауа уаыты да болмайды. Мол #міт, сенім артандытан абыроймен бітіруді ж&не еліме не апарамын, не жасаймын деген ойда ж#рдім, – деп жас маман риясыз кілін білдірді.

«АНГЛИЯҒА ДОМБЫРАМДЫ АЛЫП БАРҒАНМЫН»

–5зге елдер жастарынан достарым кп болды, иын кезде уанышы мен ренішіді блісе алатын жаын достар болана не жетсін?! Біра оларды менталитеті басаша. Біз мысалы, бауырмалмыз, онажайлы анымыза сіген ж&не молшылыты алаймыз. Олар бізді жастар сияты киімге &уес емес, тек оуа ж&не білуге, еркіндікке бейім келеді. Сол кезде $аза еліні д&ст#рін крсетеміз деп наурызкже дайындап, бауырса пісіріп, ірімшіктен

Қыздарды тәрбиелейтін клуб Алматыдағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде «Қыз Жібек» қыздар клубы жұмыс істей бастады.

Жаһандану үрдісі жүріп жатқан күрделі кезеңде төрткүл дүниенің тілін, ділін, озық технологиясын игеріп, Қазақстанның игілігі үшін қызмет етуге құлшынып тұрған өрендер қадамы шын мәнінде көпке үлгі. Сондай жастардың бірі – Кембридж университетінің түлегі Әсел Жұбанышқызы Жиенбаева. Кембридж университеті ірге тасын 1318 жылы қалаған, Оксфордтан кейінгі ең ежелгі оқу орны. Нобельдік сыйлықтың 82 лауреаты шыққан аса білікті білім ордасы. Биыл екінші жыл халықаралық ENRC компаниясында қызмет ете бастаған жоғары деңгейлі жас маман мереке қарсаңында тілшімізбен сыр бөліскен еді. «ƏКЕ АРМАНЫН ОРЫНДАДЫМ»

5

рт жасаанымыз бар. «$амажайды» биледік. Домбырамды <лыбританияа ала барам. Шетелдік достарыма &н айтып беретінмін. Сонда олар аза елі туралы кеінен біле бастады. – Студенттік мір к ілді ой. Дегенмен, шетелде жргенде иындау

ой. Оны алай же ді дер? – Жеісті б&рі иындыты жеумен келеді. Е бірінші иналан кезім – алаш колледжге т#скенде тамаа ашамыз жетпей ж#рді. Сондытан елден жеіл таматар алдырып, н&паа ылып ж#рдік. Бан да кндігеді екенсі, тез &зірленетін кеспені ысты суа салып жіберіп ж#рек жалайсы. 5стіп «шыда жаным, шыда» деп ж#ріп, «Болаша» бадарламасы бойынша оыан кезде стипендияа ол жетті. Екінші бір иынды – алпауыт елдерді мытыларымен б&секелестікке т#су, оларды жеу. Оан да жігер, ынта ж&не шыдамдылы керек.

ENRC ЕСІК АШТЫ

Білікті, жан-жаты білімді кадрлар – азіргі заман талабы. сел оу бітіретін кезде «айда барамын, айда жмыс істеймін» деген сауалды алдынан шыаны айын еді. Кембридж т#легі т#йіндеме толтырып, бірнеше компанияа жіберген. Компанияларды кілдерімен схбаттасып, жай-жапсара аныты. Е соында $азастанны ENRC пайдалы азбалар компаниясы жас кадрды бірден жмыса абылдады. Халыаралы дегейде жмыс істейтін алпауыт компанияда сел судаы балытай орнын тауып, зін еркін сезінді. –Мені кп жадайлар ойландырады. Шетелде кп аза жастары жмыс істейді, мны бір жаынан тиімділігі – &лемдік т&жірибені мегеруіне олайлы. Екінші жаынан, жастарды жалаыа арап айтпауы да м#мкін. Оларды идеялары мол. Елбасымыз жастара кп #міт артып отыранда, біз ж#регі аза деп соан &рбіріміз олдау крсетуіміз керек, – дейді сел. «Білікті бірді жы ады, білімді мыды жы ады» деген атамыз аза. сел Жиенбаеваны ресі биік адамына арап, болаша ыны жарын екендігін апысыз ынасыз. Оны ендігі арманы – жаа технологиялар саласында ты жобалар жасау.

Жазып алған Әзиза ӘБДІРАХМАНОВА

– Оан &уелі 30 ыз м#ше болды. Университеттегі бл клуб ыздара лтты т&рбие беру ісінде $азастанны зге жоары оу орындары #шін #лгі болады, – дейді оны жетекшісі Асар Маара. – «Егер лтты т&рбиелегі келсе, алдымен ызыды т&рбиеле» деп тегін айтылмаан ой. Біз тарихи кейіпкерлер #лгісінде, аыздара с#йене отырып азіргі ыздарды образын жасаымыз келеді. Р а с ы н д а а з і р г і замандастарымызды басым кпшілігіні назары мен ой ниеті интернетке ауып кеткен. Сондытан да клуб м#шелері азаты ызы андай боланын б#гінгі жастарды есіне т#сіруді масат етеді. Алайда кейбір оам айраткерлері мны піспеген шикі идея ретінде абылдауда. лі #іліп, зерттейтін тстары кп деп есептейді. Философия, саясат ж&не дін істері жніндегі институт директорыны орынбасары Серік Нрмратов «т&рбиеге креативті трыда келу керек, ыз-жігіттерге бл #шін арнайы курстарды зорлап таып керегі жо» дегенді айтады. Оны ойынша, мндай арнаулы т&рбиелік курсты тиімділігі болмайды. 5ткенді бетке стай беру исынсыз. Философия ылымыны докторы бл сияты жмыса ж#йелі ылыми йымдасан трыда келу керек, онсыз кері &серінен арылу иын. Кп уаытын компьютермен ткізетін азіргі ыздар лтты д&ст#рлерді теріске шыарып &лек болады деп есептейді. Бл кзарасты олдамайтындар да бар. $оам айраткері Баыт Сыздыова адамгершілік т&рбие беретін арнаулы курстар ашуды олдайды. Ол факультативті университетте емес, балалар башасы мен мектептен бастау керек дейді. Сыздыованы ойынша, баытты &йел – игілікті оамны негізі. Баытты &йел – бл баытты еркек, баытты отбасы. Ал «$ыз Жібек» атауы баытсыз махаббат тарихын кз алдымыза келтіреді. Бл жерде діни т&рбиеге басымды беріп керегі жо. 5мірді барлы астарларын арастыру ажет. – Студент ыздар #шін адамгершілік т&рбие беретін мндай клуб ашан екенбіз, онда студент жігіттерді де естен шыармайы, – дейді ол. Расында, ойланатын м&селе.

Рухат ЖҮНІСОВ


6

АУДИТОРИЯ Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

Виталий ХУТОРЯНСКИЙ:

ЖОО ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Єылымєа ќўмарлыќты тежей алмайсыѕ Химия саласында есімі жаһанға танылып үлгерген жас ғалым Виталий Хуторянский – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың түлегі. Кандидаттық диссертациясын да осында қорғады. Оның гидрофильді полимерлер және олардың қолданылуы бойынша жазған еңбектерін әлемнің танымал ғалымдарының өзі мойындаған. Бүгінде Виталий Рединг фармация мектебінің (Ұлыбритания) профессоры, РhD бағдарламасы директоры қызметін атқарады. Жас химик өзі білім алған білім шаңырағында болып, Химия және химиялық технология факультетінің студенттеріне, магистрлер мен докторанттарға дәріс оқыды. Уақытын бөліп, жастармен жүздескен ғалымды аз-кем әңгімеге тартқан едік.

–Виталий Викторович, химия ылымына ызыушылыыыз алай басталды? –Мен Алматы аласындаы №134 мектеп-гимназиясында о ыдым. Мектепте химия пнінен О.В.Сименченко деген ажап стаздан білім алды . О ушыларды% дені иын саба деп есептеп, онша к&%іл б&ле бермейтін химия пнін ол кісіні% жа сы т(сіндіріп, ызы ты &ткізетіні соншалы ты, осы пнге ерекше ызыушылыым артты. Тіпті, бірде &зіміз тратын птерді% жуынатын б&лмесін химиялы зертханаа айналдыран едім. *зімні% жекеменшік «зертханама» жиі-жиі бас сып, т(рлі химиялы тжірибелер де жасадым. –Химия саласына сізді «сиырлаан» стаз діреті болды ой? –И, тап солай. Химия ылымына жанымен берілген стазым мені де осы саланы% иіріміне иіріп, тіпті болашаымды ай ындап берді. Осылай химияа ызыушылыым мектеп абырасынан басталды. *зімше болаша та (лкен химик боламын деп армандайтынмын. «0лемні% лы химиктері» деген кітапты жатажастана о ыдым. –Дегенмен, сізді $лкен табыстара жетіп, 'лемдік дегейде танылуыыза (аз)Удаы стаздарыыз да ыпал еткен болар? –0рине, ай нрсені% де мы ты бекуі іргетасына байланысты ой. Университетті% бірінші курсында о ып ж(ргенімде Менделеевті%

периодты ж(йесінен атты иналдым. Бл пннен профессор 8алия 9уанышева берді. Ол кісі дрістерін логикалы жаынан о%тайлы ратын. Сонды тан студенттер де саба ты же%іл игеріп, есіне жа сы са тайтын. Физикалы химия пнінен дріс берген 0лия Оспанованы% да ж(йелі рылан дрістері &те ызы ты &тетін. *йткені стазымыз саба ты р студентті% санасына жететіндей етіп ынты-шынтысымен т(сіндіретін. Органикалы химиядан берген Наталья Бушнева мен ылыми зерттеулерді йымдастыру пніні% о ытушысы Сар ыт 9дайбергенов те студенттерді бірден баурап алатын. Ал кафедра ме%герушісі, профессор Зуре Нркеева тек талантты о ытушы ана емес, мы ты йымдастырушы бола білді. 8ылыми жмыстар (шін аса ажетті, алайда баасы «шып» тран шетелдік зертхана ралдары сол тста Зуре Саи ызыны% ар асында кафедраа келінді. Мені% е% алаш тжірибеден &ту (шін Польшаа баруыма сол кісі к&мектесті. –(азір )лыбританияны Рединг аласында трасыз. Негізгі ызметііз де сонда. 0лемдегі жетекші химия мамандарына танымал болдыыз. Жалпы, шетелмен байланысыыз неден басталып еді? –9аз?У-да жмыс істеп ж(рген кезімде бізді% кафедраа Польшадан Розиак атты алым келіп, дріс о ыды. Сол кісіні% дрістері біраз нрсеге

к&зімді ашты. 8ылыммен шындап айналысу (шін ел аралап, білікті стаздардан мол тжірибе жинау керектігін тым. Осылайша ылым саласында алаш ы адамымды Польшаа жасадым. 8ылыма деген марлы ты тежей алмайсы%. Содан кейін &зге елдерді% тыныстіршілігімен таныс ым келді. Осылай шетелдік сапарлар бірінен кейін бірі жаласа берді. Негізі, білімі% мен біліктілігі% жетіп жатса, &зі%ні% шама%ды к&рсету (шін лемні% ай т(пкірінде болсын еркін е%бек етуге болатынын т(сіндім. –2ылыма бет бран жастара андай аыл-кеес айтасыз? –Жмыс барысында бірінші кезекке ма%ызды мселелерді ойып (йрену керек. «О ытушы не айтады екен?» деп тек соны% айт анын к(тіп отырмай, &здігінен жмыс істеуге дадылануы тиіс. Ал егер таза ылымны% со%ына т(сіп, айналысамын деген жастар болса, онда олар е% алдымен е%бекс(йгіш болуы ажет. Е%бек ор алыма табандылы аса ма%ызды. Таы бір ескертетінім – ылым кез келген адамды ма%айлатпайды. «Инемен ды азызатын» &те к(рделі сала боланды тан, ылыми ызыушылыы жоары, ойлау абілеті барынша икемділер ана бл саламен айналыса алады. –0гімеізге рахмет. 2ылым жолында табысты ебек ете берііз.

Әңгімелескен Перизат ҮРКІМБАЕВА

ПАРТАДАҒЫ «ПЕТРОГЛИФТЕР»

«Ағай, бір шанс бер!...»

ы бетін ашуа ып жат ан аудитория а и атын ын сыр жа ап, ар а ар зул жа ы Партада верситетіні партасындаы уни лы ика ном эко за а ы да р болады. Т.Рыс лов атын п алды . аза станды ызда о ы н зуы жа !» бер нс ша бір , індегі «Аай, бір шанс бер ж%рсе, студенттеріміз сессия кез ап ср нс ша бір н те гіт жі ен тобы бндай #нм шанс срап ж%рген к&рінеді... иыншылы тары %шін стаздан

ЭКСПО-ның алғашқы экспонаты ЭКСПО-2017 Халықаралық көрмесінің құрметіне арнап С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің студенттері еліміздің топырақ ерекшеліктерін қамти отырып, тәуелсіз еліміздің картасын жасады. «Топыра тан жасалан 9аза стан картасы» тырнамасыны% зындыы – 161 метр, ені – 91 метр. Картадаы 161 саныны% мні – к&рмені &ткізу туралы сайлауа атыс ан елдерді% к&рсеткішін білдіреді. Оны% ішінде 103 мемлекет 9аза станды олдап дауыс берді. Ал 91 саны – елімізді% туелсіздігін жария еткен жылды% символы. Картаны% ені 56 см, бл – университетті% 56 жылды тарихына байланысты алынан. Тырнамада 9аза стан картасынан бас а олдан растырылан Алатау, ?лытау, Жмба тас, Алтай таулары бар. Ол – аза ты% лы даналыы – «т&ртеу т(гел болса, т&бедегі келеді» деген аиданы білдіреді. Картаны% таныстырылуы кезінде университет ректоры А ылбек К(рішбаев к&рмені% ма%ыздылыын тілге тиек етіп: – «ЭКСПО-2017» – халы аралы экономикалы , ылыми, мдени байланыстарды% бастауы болады, – деп т(сіндірді.

«Болашақ» жұмыс өтілімен қабылдайды?! Бұдан былай халықаралық «Болашақ» стипендиясына үміткер азаматтың ең алдымен, жұмыс өтілі болуы шарт. Бл жа%алы таяуда Астанада &ткен «Болаша » т(лектеріне арналан бос жмыс орындарыны% жрме%кесі кезінде млім етілді. «Болаша »-ты% жа%а талаптарымен таныстыран «Болаша » халы аралы бадарламалар орталыы басшысыны% орынбасары 0сет 0бдулиев: –Жа%а талаптара сйкес, енді е% алдымен, стипендияа (міткер азаматты% жмыс &тілі ескеріледі. Екіншіден, жмыс берушіні% арызы тапсырылуы шарт. Ол жат бойынша стипендияа ие болан азаматты% жмыс орны са талуы тиіс. *йткені шетелдегі о уын бітіріп, елге оралан т(лек кемі 3-5 жыл брыны ызметінде жмыс ат аруы керек, – деді. Бл – айтып келіп, андай да бір отанды компанияда жмыс істемесе%, «Болаша » бадарламасы бойынша шетелде о и алмайсы% деген с&з. Айта кетейік, б(гінде «Болаша » бадарламасы бойынша екі жарым мы%дай аза станды студент шетелде білім алуда. Оны% 500-і жа ын к(ндері елге оралады.


КАРЬЕРА Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

Ақбота БАТЫРХАН:

«БОЛАШАҚ» БАҒДАРЛАМАСЫМЕН БІЛІМ АЛЫП, БҮГІНДЕ ЕЛІНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТІП ЖҮРГЕН ТАЛАНТТЫ ЖАСТАР КӨП. СОЛАРДЫҢ БІРІ – АҚБОТА БАТЫРХАН. ОЛ РАЙЫМБЕК БАТЫР АТЫНДАҒЫ №50 ҚАЗҒАРЫШ МЕКТЕБІНІҢ ТҮЛЕГІ. ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ САРРЕЙ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ РЕЖИССУРА ФАКУЛЬТЕТІН ҮЗДІК БІТІРГЕН.

7

–Патриотсы ба? –$лбетте! Елжандылы , лтжандылы секілді асыл

асиеттер адам"а трбиемен беріліп, ан"а біртіндеп сі еді. –Неше тіл білесі? –Ана тілімнен б'лек, орыс жне а"ылшын тілдерінде еркін с'йлеп, жазамын. –Шетелде білім алан жастарды к$пшілігі елге оралысы келмейді. Оралан со елімізге к$ілі толмайды... –Сондай бір синдромны бары рас. Мен білетін ;лыбританияда сені абілеті е арай ба"алайды. Ал бізде кейде, 'кінішке арай, бл мселе бас аша сипат алып жатады. Біра , мндай келе сіздіктер жойылады деген міттемін. –Бос уаытыды алай $ткізесі? –К'бінесе кітап о имын. Кино к'ремін, театр"а барамын. Достарыммен ыдырамын. –Сйікті жанрыды білсем бола ма? –$ртрлі жанрда"ы жа сы дниелерді о ы"анды жа сы к'ремін. Ал мені дебиетке деген штарлы"ымды оят ан Шерхан Мртазаны «7ызыл жебе» хамсасы. Ал

азір, Толстой, Достоевский, Сэленджер, Манн, Ма"ауин шы"армаларын пара тап жрмін. –Оушы кезіде «)лан» газетіне #гіме жазып

«Борат» үшін оқудан шыға жаздағанмын... –Абота, режиссер мамандыын тадауыа не себеп болды? –Бл маманды мені е алдымен еште е істемейтіндігімен еліктірді: сценарист жазады, оператор тсіреді, ртіс ойнайды, ал мртебелі фестивальдар"а режиссер барады. Демек, ата ты брін сен аласы .... $рине, бл зіл "ой. (кліп...) Шын мнінде бл шы"армашылы жмыс. Кішкентай кезімнен 'нерді р тріне штар болдым. Скрипка да тарттым, биге де

атыстым, гіме де жаздым, театр йірмесінде «ртіс» те болдым. 10-сыныпта о ып жрген кезімде Чеховты «Лошадинная фамилия» атты шы"армасын сахналадым. Сол сттен бастап 'зімні к' іл алауымды тап андай кйге б'лендім. 5йткені, кино – барлы 'нерді жиынты"ы секілді синкретті 'нер. Мнда музыка да, сурет те, дебиет те, театр да бар. –азір айда жмыс істеп жрсі? –7Р Президентіні телерадиокешенінде деректі фильмні режиссерімін. –«Болашапен» оуа алай тсті? –Режиссураны та да"анды тан, ма"ан аталмыш ба"дарлама"а жат тапсырмас брын, 'з бетіммен ;лыбритания о у орындарында шы"армашылы конкурстан 'ту керек болды. С'йтіп, Саррей университетіне 'зім барып, барлы шы"армашылы емтихандарын тапсырдым. Артынша елге келіп барлы міткерлер секілді іріктеу емтихандарынан 'ттім. –Жат елге бараныда, бастапыда иналан боларсы... –Ба"ыма орай, жа сы орта"а тап бол"анды"ымнан ба, менде еш андай жатыр ау, б'тенсу сезімі бол"ан жо . Б"ан дейін кітаптан о ып, кинодан к'рген семдік леміне кірдім де кеттім. ;лт а, нсілге б'лу секілді кеселдерді кездестірмедім. Ол жа та мндай келе сіздіктер мдениетсіздік саналып, за мен

удаланады. –Ол елді жастары андай? –Барлы елдегі сия ты ртрлі де гейдегі замандастарымызды кездестіруге болады. Білім де гейлері ркелкі. Мселен, 7аза станны андай мемлекет екендігінен бейхабар бейшаралар да жеткілікті. Бір кні саба та бір француз курстасым бізді елді білмейтіндігін айтты. Мен о"ан «жарайды, 7аза станны мдениетін, дебиетін та-

рихын білмей-а ой, біра жер к'лемі жа"ынан лемде то"ызыншы орын алатын мені атамекенімді картадан к'рмеу шін, сір, со ыр болу керек шы"ар» дедім. –«Бората» катысты #гімелер азастаннан барандара жиі айтылады дейді... –Бл 'зі адамдарды ой-'рісі, мдениетіне байланысты мселе "ой. Борат жайлы фильмді шын к'ретіндер де кездесті. Біра , адамдарды жаппай жаз"ыру"а болмас. Бл фильмді топастар"а арнал"ан деп, тіпті к'рмеген жне к'ргісі де келмейтін, ал егер к'рсе мны 7аза стан"а еш андай атысы жо ты"ын тсінетін білімді адамдар да аз емес. 7анша айт анымен, мдениеті жо"ары ел "ой. –«Борат» шін $зге лтты $кілімен келіспей алан жадай $зіні басынан да $тіпті... –И, 'тті... Ол о и"а"а еш андай алып- осарым жо . 5ткен-кеткенді айта оз"ап айтеміз. Осы о и"а"а байланысты о удан шы"ып кетуім ммкін еді. «7аза станны халы аралы беделі са"ан арап алып па? О уы ды о ып, жайы мен жрмейсі бе!» деп оны естіген ата-анам да ренжіп ма"ан телефон со ты. 7дай о да"анда асымызда"ы кугерлерді ай"а"ы дрыс болып, йтеуір аман алдым.

P.S. Аботаны лыбританияа алаш оуа баран кезі. деттегідей профессор студенттермен таныса бастайды. Кезек Аботаа келгенде, ол !зіні "азастаннан екенін айтады. Оытушысы болса: –Е-е, %лгі Боратты киносында к!рсетілетін ел ме? Ол фильмді к!рген шыарсыз?! – дейді кекесінмен. –Біріншіден, мені елім – "азастан Республикасы. Біліп ойы ыз, біз жер к!лемі жаынан %лемде 9-орындамыз. Екіншіден, сіз айтан киноны к!рген жопын, к!рмеймін де. Ондай киноны аылды, оымысты сіз сияты кісілер де к!рмейтін шыар деген ойдамын. Себебі, ол – таза топастара арналан фильм, – деп жауап береді Абота. Не айтарын білмеген профессор 0яттан

Ауылдағыларға несие беріледі «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының екінші бағытын жүзеге асыру үшін 8 мыңнан астам ауыл тұрғындарына жеке бизнесті дамытуға несиелер беріледі. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова хабарлады. –Ауылды

жерлердегі микронесиелендіру ауыл тр"ындарын жмыспен амтуды арттыруды "ана емес, жеке ксіпкерлерді алыптастыруды

амтамасыз етеді. Соны ше берінде жа а жмыс орындары ашылма . Микронесиені 8 мы нан астам адам

алып, ксіпкерлік негіздерін 11 мы адам игерді, – деді Т.Дйсенова. Жобаны жзеге асыру мерзімінде ба"дарлама"а 200 мы нан астам атыс ан. Бірінші ба"ыт аясында 59 мы адам о уды тмамдап, 38,5 мы адам е бекпен

амтыл"ан.

тратын еді... –Жасыратыны жо , азір сол жазудан ол зіп

ал"андаймын. Алда"ы уа ытта айта ол"а алсам деп жрмін. Бас аны былай ой"анда, 'зім тсіретін фильмдерді сценарийлерін жазсам да жаман болмас еді. –*лгі ттатын тлалары бар ма? –Маргарет Тэтчер – лемдегі е мы ты йелдерді бірі. Еліктеуге бден трарлы тл"а. Ал ксібіме байланысты Бергман, Буньюэль, Тарковский, Феллини секілді классик кинорежиссерлерді рметтеймін. –Болашата азастанды кинематографияа андай лес осар еді? –7олымнан келіп жатса, Мхтар Ма"ауинны «Аласапыран» атты романын кино тілінде с'йлеткім келеді. 5йткені, 'мір бойы алыста жрсе де, артында"ы ту"ан еліне деген махабатын 'ле-'лгенше жо"алтпа"ан ОразМхамедтей есіл ерді та"ылымды та"дыры кейінгі рпа

а лгі-'неге етуге бден лайы деп ойлаймын. –Арманыа жетуіе тілектеспіз! 0гімее рахмет!

Әңгімелескен Мақпал ЖҰМАШОВА

ызарып кетіпті. Аботаны жанындаы грузин жігіт оан басын иіп, олын ысады. Арада шамалы уаыт !ткенде асханада бір араб ызы Аботамен «С%лем, Боратты

арындасы» деп амандасады. «Сен де, мен де м0сылманны баласымыз. Б0лай басалара к2лкі болмайы та» деген ескертуге шімірікпеген ол: –Б%рібір сен мен 2шін Боратты

арындасысы ! – дейді. –Мен Боратты арындасы емеспін! Б0дан %рі шыдамаан Абота олындаы тама толы табаты ызды басына т! кере салады. Айай-шу болып, оытушылар да жетеді. Шетелде ж2ріп те азаты намысын ораан Аботаны осы %рекеті замандастарына 2лгі боларлы-а.

Үйде отырып-ақ ақша табады Алматыда кәсіпкер аналарға арналған конференция өткізілмек. Бұл туралы «Әйелдер көшбасшылығы қоры» ҚҚ атқарушы директоры Мария Гусейнова хабарлады. Алматыда наурызды 16-17 кндері 'тетін жиын й шаруасында"ы йелдерге йде отырып-а а ша табуды жолдары мен іскерлікті ыр-сырын йретуді ма сат ттуда. 7о"амды ор директорыны с'зіне сйенсек, «Ernst&Young» халы аралы

компаниясыны сарапшылары йелдер

ксіпкерлігі нары та тез дамитынын зерттеген. Я"ни, 2028 жыл"а арай йелдер лем бойынша шы"ындарды 75 пайызын ада"алайтын болады. Сол себептен «$йелдер ауымына ксіпкерлікті насихаттайтын шаралар 'ткізіп, а паратты к'мек к'рсету

ажет», – дейді Гусейнова.


8

СТИЛЬ Бейсенбі, 7 наурыз у 2013 жыл

www.nurastana.kz

Қазақстан сәні – Украинада Украинада өтетін Ukrainian Fashion Week сән апталығы биыл 32-нші рет түндігін түрмекші. Оған еліміздің атынан сәнгер Айнұр Тұрсынбек қатысады. Іс-шарада еуропалы сн нары!ына шыан дизайнерлер тжірибелерімен бліспек. Снойларды жиынына лемні т0кпір-т0кпірінен мы нан астам БА% кілдері келеді деп к0тілуде. –Сн апталы!ына з топтамамды даярлап ойдым. Беларусь елінен Юлия Гилевич, Украинадан Костя Омеля сынды ріптестеріммен бірге «д гелек 0стелде » баяндама жасаймын, – дейді Айнр Трсынбек.

«Ерекше дизайнер» иесі Отандық белгілі дизайнер Ая Бапани Миланда өткен Festival della Moda Russa фестивалінде «Ерекше дизайн» аталымы бойынша марапатталды. Франко-америкалық әріптесі Катрин Маландриноның қолынан алтын төсбелгі алған Ая қуанышымен былай бөлісті: –Орыс сніні фестивалі Миланда осымен алтыншы рет ткізіліп отыр. Бл байау!а ма!ан дейін Салтанат Баймхамедова, Аида %ауменова, Сергей Шабуниндер атысан. Итальянды актриса Николетта Романованы та дауы мені сн 0лгілеріме т0сіп, «Elle» журналы 0шін фотосессия!а шаырды.

KFW-ке дайындық басталды Қазақстандық сән әлемінің шеберлері жыл сайын Алматыда Kazakhstan Fashion Week сән апталығын өткізуді дәстүрге айналдырған. Биыл да оған дайындық қайта жанданды. Атаулы жиын алдында!ы шараларда отанды кутюрьелер болаша жоспарларымен блісуді де естен шы!ар!ан емес. Апталыа отандастарымыздан блек, Ресей, Украина, Италия, А%Ш дизайнерлерінен де тініштер келіп т0скен крінеді. 4йымдастырушыларды айтуынша, снге бей-жай арай алмайтын жандарды ерекше тосынсыйлар к0тіп тр.

Әсел ХАЙРУЛА, жас модельер:

ЛУИНА ЛУИНА: А:

Киізден жасалған АҚТӨБЕЛІК ӘСЕЛ ХАЙРУЛА – КӘДІМГІ КИІЗДЕН ТҮРЛІ КИІМДЕР, АРУЛАР ТҰТЫНАТЫН БҰЙЫМДАР ЖАСАП, СОЛ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ ӨНЕРІН ЖАҢҒЫРТЫП ЖҮРГЕНДЕРДІҢ БІРІ. КЕЙІПКЕРІМІЗДІҢ ҚОЛЫНАН ШЫҚҚАН КИІМДЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ ЕРЕКШЕ ТЕХНОЛОГИЯ БОЙЫНША ЖАСАЛАТЫНЫН АЙТА КЕТЕЙІК. СЫМБАТТЫҢ СЫРЫН БАТЫСТАН ІЗДЕГЕН ЗАМАНДА ҚАРАПАЙЫМ КИІЗДІҢ КЕРЕМЕТІН ТАНЫТҚАН ӘСЕЛДІ ОТАНДЫҚ СӘН ӘЛЕМІНЕ ЖАҢАЛЫҚ ЕНГІЗГЕН ЕСІМ ДЕСЕК, АРТЫҚ АЙТПАСПЫЗ.

олнер шеберімен рбіген схбат басында уелі біз одан бл салаа деген ызыушылыыны алай пайда боланын срады... – Кішкентай кезімнен мектепте технология пнінен саба беретін анам Зерені іс тігу неріне ызы!ып стім. Шешемні олынан шыан р бйым кзді жауын алатын-ды. Бл жмыс асан е бекорлы пен тзімділікті ажет екенін білсем де, маманды та дарда кп ойлан!аным жо. Оны 0стіне, марм кем де он сауса!ынан нер там!ан кісі еді. Сйтіп, Алматы технологиялы университетіні «Же іл нерксіп бйымдарыны технологиясы жне рылысы» маманды!ына оу!а т0сіп, оны 2010 жылы аятадым. –Ал осынау мытылып бара жатан нер трімен айналысуына не трткі болды? – Алдымен жо!ары оу орнында!ы оытушыларымны септігі тиді. Дипломды жмысты таырыбын та дайтын стте, стазым То!жан %тты!аева «азаты ертеден келе жатан нерін – киізден киім жасауды ол!а алып, ыздар!а арнал!ан кеудеше жасаса айтеді?» деген сынысын білдірді. Содан «Киіз технологиясын олданып, жастар комплектілеріні коллекциясын жетілдіру» атты таырып бойынша барынша іздендім. Бл ретте Айжан Беклова, Майра Нрке, %лан Жан!тты жне Г0лшат Жраева есімді осы сала мамандарыны кп кмегі тиді. Cылыми жмысымды 0здік ор!ап шыанда!ы уанышымды крсе із !ой! Бдан со , осы нермен абілет-арымымша айналысып крейін деп, бірте-бірте т0рлі киіз бйымдарын жасай бастадым. Киімдерді детте пішіп, тігу арылы жасаса, бнда м0лдем баса технология олданылады. Бір жа!ынан, осы ерекшелік те киіз неріне деген лшынысымды арттыр!ан болуы керек. –"детте киіз дегенде кнігі ыста киетін байпатар кзге елестейді ой... –Дрыс айтасыз. Fкінішке арай, тл неріміз азіргі уаытта кпшілік арасында мыт ал!андай. Gйткенмен, киізден киім тігу – азаа та сы іс емес. Fйткені, бдан жасал!ан киімні ы !айлы рі жылы екенін ата-бабамыз ертеректе-а білген. Сондай-а, киізді емдік асиеті де мол. Бны !алымдар лдеашан длелдеген. –Алайда, бл киімдерді жылды барлы мезгілінде кию ммкін емес сияты. Бан атысты пікірі андай? –%ателесесіз. Барлы!ы да шеберді алай істегеніне байланыс-ты дер едім. Gйтпесе, жазды аптап ысты!ында да азатар киіз 0йде отырды емес пе?! Мселе – оны алай жасал!анында. Мселен, жылды р мезгіліне орай, атал!ан материалдан киімдерді лайытап жасау!а бден болады. Асылы, ж0з пайыз таби!и німнен, синтетикалы оспасыз, я!ни киізден жасал!ан киімні кереметі мол. –Кйлектен блек, андай киім трлерін дайындайсы? – Негізінен, брін жасаймын десем, асыра сілтегенім болмас. %ызкеліншектерге арнап жемпір мен белдемшені т0р-т0рін жасаймын. Тіпті, 0йге киетін с0йретпені де бізді орталытан таба аласыз. Арнайы тапсырыс бойынша да жмыс істей береміз. –Оларды тігуге анша уаыт кетеді? –Gр кезде ралай. Айталы, киімді жасау бір туліктен апта!а дейін созылуы м0мкін. –Баасына да тоталса. –Бл сраа да натылы жауап беру иын. %ны, негізінен, киімні клеміне, жасалу заты!ына байланысты !ой. Кркемсурет салон-


СТИЛЬ www.nurastana.kz

Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

9

киімнің кереметі Х Ханшайымның й көйлегі 19 наурыз күні Лондондағы Kerry Taylor бәссаудасында Диана ханшайымның белгілі 10 көйлегі сатылымға қойылмақ. Олардың арасында Диананың сүйікті дизайнерлері Зандра Роудс, Кэтрин Уокер, Брюс Олдфилдтің қолынан шыққан көйлектер бар. Victor Edelstein сн йі арнайы тіккен ара-кк тсті барыт кйлек те жаа иесін ктеді. Ол кйлекті Ди бикеш 1985 жылы йгілі актер Джон Траволтамен билегенде киген болатын. Ждігерлерді бастапы !ны жиырмадан басталса, соы екі жз мы фунт стерлингке дейін жетеді деп болжануда.

«Біртүрлі» аяқкиімдер

ательесіндегі ба(аларды айтсам, киізден жасал(ан кйлек – 30 мы теге, ал сйретпе екі мы теге т!рады. 2з кезегінде кеудешені 16 мы тегеден бастап саудалай аласыз. –Киім жасауда олданатын технология жнінде сыр тар атса. –Алдымен иялымда(ы киімні сызбасын а(аз(а тсіріп ал(анды туір кремін. Содан со, жо(арыда айтанымдай, ойды жні мен сабынды суды пайдалана отырып, олдарыммен киімні жобасын келтіремін. Бар бол(аны – осы. ;рине, б!нда жндерді тстеріні йлесімділігіне ерекше мн беріп барып, арнайы анилин боя(ыштармен керекті редерге бояйтыным бар. Атал(ан істе ой-иялды !шырлы(ы мен шыдамдылылы сияты асиеттер аса маызды деп ойлаймын. Сонда (ана жаса(ан дние ойда(ыдай шы(ады. –зі бас аратын кркемсурет салон-ательені тыныс-тіршілігі турасында бірер сз. –«<азиза» орталы(ы =андыа(аш аласында орын тепкен. Онда киімнен баса, киізден жасал(ан шекей б!йымдар да сатылымда бар. Кркемсурет салон-ательеде сілім ;йгерім екеуміз ж!мыс істейміз, оны да маманды(ы дизайнер. –Бгінге дейін жеткен жетістіктері бар шы"ар? –2010 жылы халыаралы «Fashion House International 2010» байауында арнайы дипломмен марапатталдым. Ара(а бір жыл салып, Новосібірде ткен халыаралы «Сібір кутюрьесі» сайысыны «Этно стиліндегі костюм» аталымы бойынша жеімпаз атансам, 2012 жылы да «Дизайндебют-2012» жаGанды жарысында жлдегер бол(анымды айтсам деймін. – Алда"ы жоспарлары андай? –Наурыз мейрамы арсаында облыс орталы(ында авторлы «Баыт элементтері» атты кйлектер топтамасын !сынуды жоспарлап отырмын. – %гімее рахмет!

Әңгімелескен Айбек СЕРІК

Нью-Йорктегі Сән технологиясы институтының мұражайында «біртүрлі» аяқкиімдерге арналған көрме ашылды. Сөреге экслюзивті дайындалған туфлилердің 150 түрі қойылыпты. Оларды райсысы белгілі дизайнерлерді олынан шыан. Мысалы, нші Леди Гага киетін Noritaka Tatehana брендіні атырыл(ан т!мсыты туфлиі, Alaïa, Nicholas Kirkwood, Pierre Hardy, Charlotte Olympia сынды сауда белгілеріні німдері бар. )йымдастырушылар крмені тамашалау(а келгендерді саны кннен-кнге артанын айтады.

Тері көйлек – тренд Жылан жылында теріден тігілген көйлек ерекше сәнге айналмақ. Барлық сән үйлері мен дизайнерлер өз топтамаларына теріден тігілген киімдер енгізуде. Заманға сай технологиялардың арқасында терінің де түсін өзгертіп, түрлі стильге келтіруге болады. Мұны Gucci, Givenchy, Chloe топтамалары дәлелдеп отыр. –Кбінесе теріден тігілген киімдерді кешкі сн ретінде абылдау алыптасан. Алайда, теріні был(ары немесе тоыма киіммен йлестіре білсеіз, ол сізді гардеробыызда кнделікті киетін киімдерді атарын толытырады, –дейді снгерлер.


10

ТАНЫМ Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

Әйелiн сыйлаған ел – ең биiк ел «ҚАЙ ЕЛДI БОЛСЫН ӘЙЕЛДЕРIНIҢ ҚАС-ҚАБАҒЫНАН ТАНУҒА БОЛАДЫ. ӘЙЕЛIН СЫЙЛАЙТЫН ЕЛ – ЕҢ БИIК ЕЛ. БҰЛ МӘСЕЛЕДЕ БIР ЕЛ ӨЗГЕЛЕРГЕ ҮЛГI БОЛА АЛМАЙДЫ». 1995 ЖЫЛЫ 198 ЕЛДI< =ЙЕЛДЕРI >АТЫС>АН ПЕКИН КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫ< >АРАРЫНАН

Ананы стi с биге дарыан сайын, елдi экономикасына ан жгiредi. Уинстон ЧЕРЧИЛЬ, саясаткер йел – естi болса, ер адамны аласыз болуына ммкiндiгi мол. *** Кйеуiнi нын бiлетiн йел – ерiне зиян жасамауды ойлайды. *** йелдердi жорыта жасатармен бiрге жргенi абзал. Ерлер соысып жатанда, олар ердi iсiн iстеп, оны тапсырмасын атарсын. Шыыс аан Статистика бойынша отбасы бюджетiнi 85 пайызын йелдер, 15 пайызын балалар, аланын ер адамдар жмсайды. Лусиль ГУДЬЕР, А&Ш саясаткерi Мен сахнада 25 мы к+рерменмен сйсiнемiн, бiра йге жалыз айтамын. Дженис ДЖОПЛИН, америка ншiсi Егер йел жол апатына тссе, ерлердi 90 пайызы бiрiншi кезекте к+лiктi жадайын срайды. Хелен КАТГВУД, америка актерi Екi йел бiрiнен-бiрi асып к+рiну шiн киiнсе, оларды арасында ешашанда досты арым-атынас болмайды. Лори КОЛВИН, америка жазушысы Егер кйеуi йелiне себепсiз гл сынса, оан йтеуiр бiр себептi боланы дей бер. Молли МАГИ Слу емес йел болмайды, б рi слу, тек жалаулар ана слу емес болып к+рiнуi ммкiн. Хелена РУБИНШТЕЙН, косметологиялы фирма иесi Егер ер адам к+лiгiн соып алса, ол бiрден +зiнi миянына iледi, ал йел соып алса, бiрден айнаа арайды. Маргарет ТЕРНБУЛЛ, америка жазушысы йел деген – рыштан соылан жи3аз емес, ол – гл. Оан бжiлдiктi

тiптi керегi жо, ол шiн баяу ана «кнiм» деген с+з керек. &атулы абапен +лермен болып жмыс iстегеннен г+рi, кн сайын оан жана ж йлi бiр с+з айтан абзал. РЕМАРК Слу йел – к+з алдыдаы ж ннат, жан-жрегi шiн – тоза, ал алта шiн – тазартыш. Б.ФОНТЕНЕЛ Менi барлы соыстарымны iшiндегi е жойын соыс – йелiм Олимпиамен болан соыс болды. Александр МАКЕДОНСКИЙ йелдер – жеiс шiн +здерiн рбандыа да шалып жiберетiн шахматшылар сияты. С.СКОТНИКОВ, орыс физигі Егер йел сенi сраыа жауап берсе – оан сенбе, ал егер ндемесе, оан тiптi сенбе. К.МАКУШИНЬСКИЙ йел – футбол алаында т ртiп бзаны шiн сары белгi к+рсетсе де, ешуаытта ызыл карточка к+рсетпейтiн судья сияты. Марчелло МАСТРОЯННИ, итальянды нші Ер адамны +тiрiк айтуыны басты себебiн йелдер мен д рiгерлер ана бiледi. Анатоль ФРАНС, жазушы йелдер сымбатты жiгiттерге ызыып арайды, аылды жiгiттердi сыйлайды, мейiрiмдi жiгiттердi сйедi, алайда кйеуге е кштiлерiне шыады. ВасилийЛЮЧЕВСКИЙ, орыс тарихшысы Тн баласы – жлдыздар мен

йелдердi ана шыраын жаады. Джордж БАЙРОН, йелдер жан-дниедi жаралауды андай шеберлiкпен мегерсе, сол жараны емдеп жазуа келгенде де алдына жан салмайды. Барбе д, ОРВИЛЬ Шаруаа – жер, к+песке – рмет, жауынгерге – соыс, саудагерге – аша, йелге – барлы лем ажет. Поляк маалы

Уаытты йел ана тотата алады. Юзев БУЛАТОВИЧ Еркектер мен йелдер – нотаны екi пернесi сияты. Олар болмаса адамзат жрегiнi соысы толы ж не дрыс м нiнде аккорд бере алмайды. Джузеппе МАДЗИНИ, италянды философ йелдер жеiлгендердi жасы к+редi, алайда оларды жеiмпаздармен тез арада алмастырып жiбередi. Теннесси УИЛЬЯМС, жазушы Кйеуге шыу дегенiiз – шыын шыармайтын адама йдi иесi екенiн бiлдiру шiн берiлетiн пара. Торнтон УАЙЛДЕР йелдердi ара-тра басару шiн де, оан жиi-жиi баынып тру ажет. Виктор ГЮГО =зiн-+зi т+мен санайтын йел, барлы йелдердi баасын тсiредi. Нелли МАККЛАНГ, канадалы саясаткер Жректi н зiк пернесiн баспай трып, апаны боса

оыраулатпаыз.

Лопе де ВЕГА

йелдер бiздi ателiктерiмiз тгiл, +здерiнi де ателiктерiн кешiрмейдi. Альбер КАМЮ Барлы дние адамдарды олында, ал адам йелдердi олында. Александр ФЮРСТЕНБЕРГ Егер йелдер болмаса, лемдегi барлы ашаны ешандай маызы мен адыр-асиетi болмас едi. Аристотель ОНАССИС йелдер – еркектердi болашаы. Луи АРАГОН Екi йел тптi тбiнде шiншi

йелдi есебiнен келiсiмге келедi. Саша ГИТРИ Егер йелдi тiлi ыса болса, еркектi +мiрi заыра болар едi. Молдаван маалы йелдер – еркектердi лы ерлiк жасауына кш-айрат бередi де, бiра оны жзеге асыруа уаыт бермейдi. Г.ФЛОБЕР

Әзірлеген Азат ҮСЕН


КҮЛТӨБЕ www.nurastana.kz

Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

11

Қазақстандық БАҚ басқалармен бәсекелесе ала ма? Жуырда Мемлекеттік хатшы Марат Тәжиннің төрағалық етуімен кеңес өтіп, онда Қазақстандағы жаңа ақпараттық саясатты белгілеу мен отандық БАҚ-тың келешек бағытын айқындау мәселесі сөз болды. «Аманат» интеллектуалдық клубының кезекті отырысына қатысушылар қазіргі медианарықты толғандырып отырған тақырыпты қаузап, жиында көтерілген проблемаларды терең талдауға тырысты. Алтай ӘБИБУЛЛАЕВ, Р Президентіні жанындаы Орталы коммуникация-лар ызметіні ресми кілі: – «лтты апаратты ке істікті

кілдерімен кездесу» деп аталан басосуда Мемлекеттік хатшы жан-жаты зерттелген тйінді ойын ортаа салды. Мемлекет хатшы крделі кезе дегі наты баыт-бадарды айындайтын жа а апаратты саясатты

ажеттігін а артты. Біріншіден, апаратты саясатта алдаы уаытта ескі т!сілмен ж"мыс істеу ммкін емес. Екіншіден, мемлекеттік б"аралы апарат "ралдарын аржыландыру со ы жылдарда бірнеше есе артанмен, оны халы арасындаы танымалдылыы мен сенімділігі артпай отыр. Сонымен атар БА&-ты насихатты "рал ретінде пайдалануа басымды берілуі оны апаратты салдарын !лсіретті. Мемлекеттік хатшы осы орайда мемлекеттік апаратты тапсырыстарды орындау тетіктерін жетілдіру масатымен М!дениет ж!не апарат министрлігіне, Орталы коммуникациялар ызметіне тапсырма берді. Айматы журналистиканы дамыту м!селесі де ма ызды. Мемлекеттік хатшы сондай-а, БА&-ты алдына апаратты саясатты интеллектуалды де гейін ана"рлым ктеру м!селесін ойды. Мені ойымша, болашата &азастан журналистикасы !р салада зіні мамандандырылан журналистерін кптеп дайындауы ажет. Медицина, ауіпсіздік саласы, білім беру дейміз бе, !йтеуір оамны трлі-трлі салаларыны

зекті м!селелерін ктерген кезде журналистер сол таырыпты егжей-тегжей біліп, зерттеп, сол таырыпты

маманы ретінде сз сйлесе, жазып отыран мааласы мен крсетіп отыран сюжетіні халы пен оама, мемлекетке тигізетін пайдасы зор болар еді. &азастанды журналистерді болашата шет тілдерін жетік білу м!селесі де ма ызды. Мемлекеттік хатшы да аылшын тілін білу м!селесіне назар аударды. Тіл арылы тек халыаралы атынаса ана емес, !р саладан апарат алуа да жол ашылады. Сондытан журналистикада аылшын тілін білуге деген талап та кшейіп отыр. Ерлан ҚАРИН, «Нр Отан» ХДП хатшысы: –/ткен ке есті «Мемлекетті

апаратты саладаы басымдытары мен баыттары жніндегі кездесу» десе де, онда айтылан ж!не ктерілген м!селелер апаратты саладан !лдеайда ке . Мемлекеттік хатшы зіні баяндамасында мемлекеттік билік "рылымдары мен апарат "ралдарына з ж"мыстарына атысты т"раты м!ліметтер базасын "ру ж!не ол базада сарапшылар, блогшылар, жалпы !леуметтік белсенді т"лаларды тізімі "рылса дегенді айтан болатын. Т!жинні айтып отыраны – апарат "ралдарына пікірлері мен с"хбаттары берілетін азаматтарды тізімін жа арту м!селесі. Расында, бізде андай да бір м!селеге атысты пікір білдіретін т"лаларды саны санаулы-а. Тіпті болмаса, трлі таырыптар жнінде бір адам пікір бере салады. Белгілі бір таырып жнінде пікір білдіріп, ой блісуге сол саланы зерттеп жрген немесе сол іспен к!сіби трде ш"ылданып

жрген мамандарды тартан жн. Б"л жиын тек мемлекеттік апарат "ралдарына ана атысты болды деп айтпас едім. едім Жиында жалпы апаратты кеістікті дамуы ана емес, билік пен апарат ралдарыны арасындаы жаа кезедегі арым-атынас андай принциптерге жгінуі керектігі айтылды дегеніміз орынды болар. Мені ше, журналистер, блогшылар, интернет олдаушылар ауымдастыы мемлекет пен билік тарапынан айтылан б"л тезистерді уана арсы алуы керек. Бл біріншіден, сіп келе жатан жа а медиаларды абілетін крсетсе керек. Екіншіден, билікті апаратты ке істіктегі проблемаларды кріп, ашы мойындап отырандыыны белгісі. Апарат "ралдары, !сіресе, мемлекеттік апарат ралдары гіт-насихатты ралы болмауы керек. Мемлекеттік апарат "ралдары баса да апарат "ралдары сияты кері байланысты "ралы. Яни, билікті оаммен, азаматтармен апарат алмасуы, пікірді естіп, сол пікірге жауап беруі. Мемлекеттік хатшыны баяндамасында айтылан негізгі ой, апарат "ралдарыны

зіні кері байланыс "ралы ретіндегі негізгі функциясын айтару керек. Ол біржаты, тек биліктен оама арай жргізілетін гіт-насихатты "ралы ана болмауы ажет. Мені ше, б"л м!селе е алдымен, апарат "ралдарына атысты емес. Бл е алдымен сол билік #кілдеріне атысты. Себебі, саясатты жргізетін солар. М!селе б"л жерде билік кілдеріні ескі !деттен арылып, жа а тетіктерге кшуінде. 3йтпесе, жа а тезистер айтылып, ал берілетін принциптер сол алпы ала беретін болса, онда еште е згермейді. Сондытан ж"мысты мемлекеттік билік органдарынан бастау керек. Ғабит МҮСІРЕП, «Нр Астана» жастар апталыыны бас редакторы: – Б"рын-со ды кнделікті басосуларда озалан м!селе лкен мінберден айтыланда ана «д"рыс» болып крінетіні бар. 3йтпесе, еліміздегі апаратты саясатты олы т"сы айтылып та, жазылып та жр ой. Жаында Мемлекеттік хатшы «акцентті» елімізді апаратты саясат саласындаы «ахиллесті

кшесіне» аударып еді. Б"аралы апарат "ралдары шулай жнелді: «дер кезінде айтылан, зімізге сын кзімізбен айта бір арауа берілген ммкіндік». Сонда зіні кемшін т"сын ш"ып крсетпесе білмейтін БА& басшылары т"тынушыа сапалы нім "сына ала ма? Км!ндіміз. Алалы жиында Мемлекеттік хатшы Марат Т!жин сын тезіне алан «ура»-ны таы бір крінісі б"л. рандату демекші, оны БА&-а дейінгі айнар б"лаы керенау ке селерден бастау алатыны м!лім. Атаруа тиісті шаруасын «халыа жеткізуге "штар» "лытар апарат "ралдарын !кімшілік ресурс арылы тиімді пайдаланады. Осы арылы мемлекеттік саясатты халыа жеткізуде біржаты «монолог» алыптасады. Кері байланыс атымен жо. лытарды билеп-тстейтіндігі соншалы, БА&-пен санасуа "лысызды танытады. /йткені, Абай атамыз айтпашы, «&лыа – ошеметшіл де бір, л да бір». &ошаметшіл БА&-ты адірі болушы ма еді?! Мемлекеттік тапсырыс алып отыран б"аралы апарат "ралдарын басыбайлы «мемлекеттік»-ке телу д"рыс емес. Д"рысы – «Халы азынасынан аржы алатын баралы апарат ралдары». /йткені, онда т"тас халыты лесі бар, салы тлеп отыр. Олай болса, БА& та – «Жртым» деп халыты арын арлап, зарын зарлап, намысын жотайтын азаматтары арылы халыты с#зін с#йлеуі» тиіс» (А.Байт"рсын"лы). Дәурен ҚУАТ, «Аbai.kz» апаратты порталыны бас редакторы: – Елімізді т!уелсіздігімен бірге аза баспасзіні

т!уелсіздігі д!уірі де басталды. Осы жиырма жылды

ішінде аза журналистикасыны тан жаы – аза баспасзіні саны кбейді. Екіншіден, аншама жылдар бойы айтылмай келген аиат аза газеттеріні бетінде айтылды. (шіншіден, алаштану атты лкен шоыр аза баспасзіні арасында алыптасты. &аза тарихы мен ру-

ханиятына атысты ата датарды б!рі газеттер бетінде крініс тапты. Ерлан &аринні айтан бір жасы сзі бар: «аза баспас#зі лтты партияны р#лін атарып келе жатыр» деген. Б"л – аза баспасзіне берілген тйінді баа. 3рине, "тылан жатарымыз да бар. Біз апаратты технология, жа алану, ішкі к!сіби біліктілік пен к!сіби б!секені арттыру жаынан кенже алып жатырмыз. Бізді е

басты "тылан т"сымыз, лтты апаратты кеістігімізді басаа беріп ойанымыз. Айматаы баспасзді

!лсіреуі те ауіпті дер едім. Біз айматы журналистиканы осы бетімен алдыратын болса, онда апаратты т"тастыымыздан айрыламыз. Журналистерді б!рі Алматы мен Астанаа жиналып алатын болса, онда Алтайдаы халы андай апарат т"тынба? Орталы газет, канал, интернет баранмен, айматы з журналистикасыны дамуы жоары де гейде болуы тиіс. Ресейді айматаы журналистері, Американы кез келген алыс айматарындаы баспасзі орталыпен б!секеге тсе алады. Айматы баспасзді

азіргі ахуалына арап отырса азір газеті де артайды, здері де артайды. Неге? Себебі, б"л газеттерге жастар бармайды. М!селен, !р айматы зін ызытыратын азатілді сайттары болатын болса, олар бірінші кезекте соны арап шыып, содан кейін барып, баса сайттарды оиды. Аймата аза сайттарын жасау арылы ауыла аза журналистеріні жа а толынын апаруа болады. Б"л дегеніміз – жа аша ж"мыс жасау, апаратты жа аша беру, жа а ммкіндіктерге ол жеткізу деген сз. Жастар б"ан т!уекел ете алады. /з редакциялары болатын болса, жасы аражаты болатын болса, халыты интернет т"тынуа ммкіндігі туатын болса, неге жасамаса! Интернет журналистика жасауда ткен дниені

б!рін жоа шыарып, б!рін жа адан бастап кетеміз деу – ателік. &аза баспасзінде алыптасан мектеп бар, аза баспасзінде алыптасан к!сіби біліктілік бар. Осыны интернет журналистикаа !келіп, салу керек. Б"л т!жірибені пайдаланбай, интернет жасауды жні осы екен дейтін болса, ол интернет журналистика емес, к!дімгі базара айналып кетеді. Интернет журналистика бірте-бірте "лтты азаматты оамды алыптастыруа да ыпал ететін болады. Оны алашы крінісі – азаматты журналистиканы пайда болуы. К!сіби біліктілігі жетілдіруді ажет еткенмен, азаматты журналистиканы

кілдері – блогерлерді кбейгендігі уантады. Берік УӘЛИ, «Аманат» интеллектуалды пікірсайыс клубыны жетекшісі: – О тстік &азастан облысыны

!кімі Асар Мырзахметовті

тікелей олдауымен Шымкент аласында наурызды 23-24-і аралыында блогерлер "рылтайын "йымдастырмашымыз. Беделді блогшы, !леуметтік желілердегі ыпалды модераторлармен осы баытта жан-жаты, жйелі ж"мыс жргізілді. &"рылтайа елімізді барлы ірлерінен, сонымен атар, &ытай, Германия, Ресей, Тркия, Мо олия мемлекеттерінен мыты блогшылар мен ІТ мамандары келіп атыспа. Мені

б"л ж"мыстарды айтып отыран себебім, бізді оамда Мемлекеттік хатшы айтан м!селелерді ертерек ескеріп, шама-шарынша ж"мыс істеп жатан азаматтар бар. Жалпы, мені ойымша, апаратты саясатта жа ырту жасау керек. Мемлекеттік хатшы Марат Т!жинні

"сыныстары – д!л уаытында ктерілген кн т!ртібіндегі зекті м!селелер. Жиында айтыландай, апаратты саясатымыз наты адамдара арналып, оамны

кткен сауалдарына жауап берерліктей болуы ма ызды. Мені ше, азір отанды апаратты нары згерістерді

табалдырыында т"р. Ескі срлеумен кете береміз бе, жо, !лде жа алытара бейімделеміз бе, ол жаы з олымызда. Бізге та дау жасау ана ажет.

Әзірлеген Гүлшат ӘБЖӘЛЕЛҚЫЗЫ


12

ШАҢЫРАҚ Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

Құт қонған шаңырақ 2004 ЖЫЛДЫҢ 18 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ ЕРКІН МЕН СВЕТА МОЛДАНБАЕВТАРДЫҢ ШАҢЫРАҒЫНДА ҰЛАН-АСЫР ТОЙ БОЛДЫ. ҰЛДАРЫ СЕРІК ҮЙЛЕНІП, АТА-АНАНЫҢ КӨПТЕН КҮТКЕН АРМАНЫ ОРЫНДАЛДЫ. АҚ БОСАҒАНЫ ИМЕНЕ АТТАҒАН КЕЛІННІҢ ҮЙГЕ ЕНУІМЕН ШАДЫМАН ШАТТЫҚ ТА ҚОСА КЕЛДІ.

Міне, содан бері он жыла жуы уаыт тті. «Той тойа лассын!» деген а тілеу айтан аайынны батасы оынан орайласып, шаыра иелері жарасымды тірлік кешуде. Серік пен Айнр б"гінде – "ш баланы ата-анасы. Шаырата Нрсана, Еларыс, Акербез атты "ш б"лдіршін сіп келеді. Нрсана – 6-да, Еларыс – 3 жаста, Акербез 'лі жаса толан жо. Серік те, Айнр да жоары білімді мамандар. Шаыра иесі Серік «Самры-(азына-Фармация» ЖШС президентіні кмекшісі, кадр бліміні бастыы. Айнр "йде балаларды т'рбиесімен айналысады. Серік 'улетті рпа жаластырар жалыз лы болса, Айнр бір "йді кенжесі. Серікті 'кесі Еркін аынжанды, аузын ашса ж"регі крінетін апейіл азамат еді. «Жазмыштан озмыш жо» деген, ткен жылы мірден тті. Анасы Света – мемлекеттік ызметкер. Ал Айнрды 'кесі Мрат кезінде Семей ірінде ел басаран азамат. Анасы Батикамал за жыл стаз болды. 2кеден 3 жаста алса да аяулы ана, амор аа-апаларыны арасында Айнр ештееден кемдік крген жо. «Жасы

"йге т"скен келін – келін, жаман "йге т"скен келін – келсап» демекші, лаатты отбасыны келіні атанды. (даларды а р а с ы н д а ы сыйласты з алдына бір 'гіме. Серікті тышы Нрсана д"ниеге келгенде «рісім кеейді» деп, атасы Еркін тыш немересіні есімін зі ойып, «мірі нрлы, зі аылды болсын» деген тілеумен Нрсана деген ат берді. Еларыс д"ниеге келгенде «жол наашы 'жесінікі» деп, Айнрды анасына жиеніні атын ойызды. Батикамал ана «еліне ебегі сіген азамат болсын» деген тілекпен н'рестені атын Еларыс атады. С'би азамат болып, ержеткенде, алыдыа апарар к"йеулік к'десіні басы болсын деген ырыммен з олымен тіккен оюлы оржынды тарту етті. Біз мны тектен-текке тілге

Балалы үй – береке

Серікті ата-анасы мен мені анам ж'не ааларымны сіірген ебегі мол, – дейді Айнр. Осынау уаыт аралыы жас отау иелеріні шыдалу кезеі болды. Серік пен Айнр "шін шаыраты сатаудаы басты станым – зара сыйласты.

Еркек отбасын асыраушы боланда, шаыраты берекесін арттыратын – 'йел. Балалара дрыс т'рбие беру, аайын-туыс, достарды арасында ізетті арым-атынас жасау, к"йеуіні жамандыын жасырып, жасылыын асыру 'йелден аыл мен сабырды талап етеді. «Отаасы "йді тірлігіне араласпай, жмысымен аласыз айналысуы ажет. Оны денсаулыына, ішкен асына, киген киіміне айрыша м'н беремін. Себебі, ер азаматты аралаан ж"гі ауыр. Мойынында анасыны арызы, жарыны аманаты, балаларыны жауапкершілігі бар», – дейді Айнр. Бала т'рбиесінде де отбасыны зіндік станымы бар. «9рпаынан бір н'тижені, жетістікті кру "шін, атаана соан сай болуы ажет. Соны бала кріп, естіп, біліп седі. 8йді ядай жылы, таза стау, ас 'зірлеу, таматану этикасы, б'рі, б'рі назарда болуы тиіс. Бл, 'сіресе, ыз бала т'рбиесіне керек. Бала ата-ана махаббатынан н'р алып седі. Жатарда ертегі айтуды да м'ні зор. Осыны б'рін екеуміз анша шаршап трса та ерінбей, жалыпай, кезектесіп істеуге тырысамыз», – дейді ерлі-зайыпты Серік пен Айнр. Айнрды пікірінше, бала тек атаанасыны ана емес, ата-'жесіні де махаббатына бленгені жн. Сонда олар мейірімді, жан-жаты азамат болып алыптасады. «Ата-енем – «осылар жасы болса екен, осылар дрыс болса екен» деумен ж"ретін адамдар. Немерелеріне деген ыылас-мейірімі ерекше. Атам марм кзі тірісінде: «Мені атам ерте айтыс боландытан, махаббатына блене алмадым. Енді з немерелеріме аталы мейірімімді бергім келеді» деп отыратын»,– дейді ол. Б"гінде Серік пен Айнрды тіккен отауы керегесі ке, биік шаыраа айналды. Енді олар з рпатарына ата-анадан алан т'лімін "йретуде. Соан сай, балалар жасы т'рбие кріп, т"зу бой т"зеп келеді. Балдырандар с"йкімді ылытарымен шаыраты шаттыа блеуде. Бар иындыты кішкентай Акербезді к"міс к"лкісі бір с'тте мыттырып жібереді. Шаыра шаттыы деген осы!

Гүлшат ХАМИТ

Отбасы күнін тойлаймыз

Таяуда Астанада «Сәбимен шаңырақтың сәні кірер» атты азаматтық форум өткізіледі. «Азаматтық қоғам балалардың құқығын қорғайды» қоғамдық бірлестігін құрған бастамашыл топ Қазақстандағы әлеуметтік жетімдік мәселесін шешудің Жалпыұлттық стратегиясын әзірлеп, жүзеге асыруда. Форум йымдастырушыларыны айтуынша, тадыр теперішіндегі жетім балаларды м'селесін кейінге алдыруа болмайды. Жыл сайын балалар "йінен оамда мір с"руге бейімсіз, т'уелсіз тіршілік кешуге дадыланбаан ж"здеген жастар т'рбиеленіп шыуда. Ал асымызда бала асырап алуа ниетті немесе жетім баланы аморлыына алысы келетін аншама адам бар. «(оамдаы тадыр т'лкегіне тап боландарды тадырына жауапты шенеуніктер мен ведомствоны 'рекетін к"тіп отыруды уаыт ктермейді.

тиек етіп отыран жопыз. Себебі, Серік пен Айнрды шаыраында азаты салт-д'ст"ріне адалды берік орын алан. Акербез д"ниеге келерде енесі Света аайын-туыс, досжаранды шаырып, «жарысазан» йымдастыран. «Жарысазан» – келінні толаы жеіл болсын деген ырыммен жасалатын д'ст"р. (азаты ырымы жайданжай болмайтынына онатар сонда кз жеткізді. Жрт дастархан м'зірінен д'м татып, а тілекпен "йді-"йлеріне тарар-тарамаста «с"йінші» хабары естілді. «8йлену оай, "й болу иын» демекші, жаа отау ктерген жастара аайын-туысты олдауы те ажет. 9лтымызда жас отау иелеріне енші беру д'ст"рі бар. Бл мірге жаа адам басан жастара аморлы жасау ниетінен туындайды. Жас отау иелері Серік пен Айнрды да аяынан тік трып, атара осылып кетуі "шін ата-ене, аайын-туыс барынша ж'рдем жасады. – Жас отауа "лкендерді аморлыы ауадай ажет. Бізді баытты шаыра иесі атануымыза

(азастанда тыш рет жетім балаларды ыын бзу мысалдары мен сыбайлас жеморлы фактілерін оам назарына сынып отырмыз. Бл азіргі 'рекет етіп жатан ж"йені тиімсіздігін д'лелдейді. Б"гінде жетім балалара аморлы крсетуді анарлым жетілдірілген ж"йесін руа талпыныс жасалуда. Бізді форум еліміздегі «С'бимен шаыраты с'ні кірер» бадарламасын тиімді ж"зеге асыруды бастауы болатындыына сеніміз мол», дейді бастамашыл топ кілдері.

Ақбөкен АЛТАЙ

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен қыркүйектің екінші жексенбісі Отбасы күні болып белгіленді. Бан дейін аза елі отбасын лытаан мерекені 15 мамырда атап тіп келген. Ал халыаралы атаулы к"н 1993 жылы Б99 Бас Ассамблеясыны арарымен бекітілген еді. Мемлекеттер ауымдастыыны назарын отбасы м'селесіне аудару масатымен белгіленген бл жоба азастандытара да орта мерекеге айналды. «Отан отбасынан басталады» дейді аза. Барлы махаббат пен мейірім, адамгершілік айнары мен адами ндылытар шаыратан бастау алады. Сондытан аза лты

табалдырыына табынып, ошаыны отын шірмеуге тырысады. 9рпатар сабатастыыны алтын арауы киелі де асиетті арашаырата аланан. Т'уелсіздікке ол жеткізгенмен, егемен елімізді отбасылы зіне т'н тл мерекесі жотыы кемшін тсымыз болып келген еді. Енді міне, шаыраты лытайтын, ананы аялайтын, 'кені адірлейтін, баланы баалайтын жасы "рдіс – Отбасы к"ні мерекесі белгіленіп отыр. Тл мереке азаты шаыраын биік, керегесін ке етуге "лесін оса бергей!

Медет БОЛАТҰЛЫ


ШАБЫТ www.nurastana.kz

Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

Индира КЕРЕЕВА – 1986 жылы Ақтөбе облысы Темір ауданында туылған. Қалалық, облыстық, республикалық жас ақындар мүшәйрасының жүлдегері.

Ажар ЕРБОЛҒАН – 1992 жылы Алматы облысы, Сарқан ауданында дүниеге келген. Талдықорған қаласындағы Е.Берліқожаұлы атындағы №11 орта мектептің түлегі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің журналистика және саясаттану факультетінің ІІІ-курс студенті. Түрлі облыстық, республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері.

ЕСКЕ АЛУ

/шаында Кктемні кліп трып, Кетіп еді… Баыттан мітті ып. … Сол с улелі с тімді мына бір Кз, Бара жатан сияты… 5мыттырып…

СЕН ҮШІН

Сені асамай жретін кезім бар ма?! Аманаттап аппа м, сезімді Ара… … мір шін несіне кінейін, ле болып келетін зі барда. зі барда… Кіл де еш крсінбейді;

Мен дегенде… Боландай барлыы кем, Жаным болып жылайды жабырле… … мірімде жолыан кінішім, Тадырымда кезіккен… Тадырым е… Айта алардай д рменсіз ашыа сын, /у тірлікті мерейі тасып па шын? … Саыныш ой паналап жргенім де, Сенсіз ткен секундтар жасытасын..

13

Бгінгіден т ттілеу брыны нім, Брыныдан жалау брымдарым. Ккжиекке байланан ксір кіл, ксік таптап келеді, ынаным.

Сені ескі суреті сыры тере /арадым да жрекке жас йылды. Бар суретті д л азір ны тмен, 5за арап... Содан со жанарыма Ыршып тспес бір тамшы тас тйілді.

Тылсым тнні шаы арсы аланда, Нала тгіп кн бойы сарсадара. Жалыз жрек жай таппай жылайды кеп,

Сені ескі суреті сыр атарса, Сыны анат сезімім ойа оралан.

ТАС ҚАЛАДАҒЫ МҰҢ

Жүрегіме менің – Сен жазып кеткен жыр сіңген Кшеде Кз майып трсын, мейлі! … Сеземісі, кеудемде бір дырет, «ле болам м гі» деп дрсілдейді… зі барда… Аны ой ерке екенім; Есер едім. Бзы ем. Тентек едім… … Сезім шін, Сен шін мірде енді, ле болып туге серт етемін! Кзі аанша жыласын жырымда М, мір срем сен шін, ын, жаным! Келмейді лгім… Себебі аламаймын, Саан ынты кздерді жмыланын! Тадыр жаан аталып ота да мы, Мен зіді бермеймін жата, жаным; … Келмейді лгім… Себебі аламаймын, Сені сйген жректі тотаанын! Артып тастап редік Ара мінді, Аттанамын алысып жола мды. Келмейді лгім… Себебі аламаймын, Сені жалыз мірде аланыды...

МІНЕЗ

«Махаббат жо, оттамадар!» деп кіле, Жазам саан оашада текті ле.. Сйе трып сені немі ренжітіп, Содан кейін зімді зім жек крем… Ай рын кеп, еркелетсе Тн мені: Сені жырлау… -детім сол кндегі… /дай сйер ылыым жо болса да, Неге сонша сйеді екенсі мені?! Мінезім ой… Сезіміме аскнем, (Білем бізді дертке болар жасты ем.) ...Баса жігіт жайлы сырды шерткен боп, Саан арап трам аба астымен. Ренжімеші... кетсе менен бір аат, Саан деген кілімні жыр, ні-а. … /ызаныштан ліп ала жаздаймын, Маан дейін ыздар жайлы срап ап. Тентектікті жаман екен несі ал?! Сені сйген жрегім ой, иесі Ар! /ыыр арап, ырсы мінез крсетсем, /шата да…. Ерінімнен сйе сал!

ТҮНГІ ОЙЛАР…

леге... Кктемімді айналдырып, Тн... Мен… М… Тр тамшылап Айдан кдік. Елесімен отырмыз таы бгін, Тады лемен ктуге байлам ылып. Т тті лемні кетті ойы Тзімді айдап, Тастаандай йымды сезім байлап. Есімді алан ерке тн... Мен отырмын, Елесімен сырласып... зінді ойлап. Сыалап Ай… Сен жайлы срады ле… Ол да жалыз… (Айды айтам) сыары кем. мірімні айналан леіне, Тадыр маан сый еткен Тмарым е… Ілесеміз бе Баытты кшіне біз?! Керісеміз… Сйеміз… Кешіреміз… Сен жайлы ле оысам баа барып, Майды несіне Кз?! Нрлы тады лемен арсы ап бгін, Тым алыста зіліп... алша Мым… Мен – Сендікпін! Сезіммен саан деген, Тзеп алам Тадырды жасатыын!

ҚАЛА АРАЛЫҚ ҚОҢЫРАУ

-Алло, Жаным? Бл мен ой… - Біліп трмын. - /алай екен жадайы, /ылытымны?! - Жаман емес.. зі ше? - Саынды ба? - Сенсіз, сенсе… Сабаы сыны Глмін… - /ойшы, с улем… Жрегім сыздап таы, Сені ойладым… - Мені де Кз атады… Кеш оырау шалдым ба?.. ренжімеші, Кеш жреді сааттар біз жатаы… - Сені ашан кремін?! - Кйік Тнні /шаында бейм лім кй тырды… Алло?! Жаным, айдасы? Неге нсізсі? - Мен сені… Дауысыды сйіп трмын…

Жылайды кеп жыр оып анша армана. Та атанда тарылып мны демі, Тылсым жаа аттанып тнні лебі, Тас аланы аратып абаына, /арсы алады таы да бір кн мені. *** Сол саяба Дала суы ызарды жтынады, Жанарыма жиналып елес мдар. Отырмын ктіп лі... Таы солай келмеді...крінбеді... Терезесі кілді шытынады. Мен емес ем ктетін здігердей, /аланымда осылай сізді крмей. Жанымды жеп жазасы жрегімні, Адасамын... аыл-есім жз шыып, жз кірердей.

САҒЫНБАЙТЫН ЕДІМ ҒОЙ

Мен сізді саындым десем, Сенетін бе едііз сзіме?... -уені болып, жанымны сем Кететындай кезіге, Сізді іздеп жрем...

Мен сізді, сір

Саынбайтындай едім ой, Саындым, біра... саындым неге? Белгісіз... /онатап алып шуаы жылы кілге ой, Саынышымсыз! Т тті елестерге бергісіз. *** Ойларымды сен жайлы кмескі бір, Тпкіріне жасырдым кілімні. /ыла берсе санамда сол ескі м, М ой млдір бейнесі мірімні... Таы да м... Айналам таы тман. Адасандай бар ойым баытынан. Сен сыйлаан мымны моншатары Млт-млт тамып жанардан аытылам... Аытылам... Д тімні зілгені, Жібере алмай уаытты ізін кері. Бгінімнен кешегі сені іздедім, Жылылыты саынып жзідегі... Сені ескі суреті...

Мына кнде арамыз жыра анша, Жыламсырап алды ой, айран арман. /айран арман – зілген млдір елес, А аспана айтушы ем тны тада. Мен кз салсам тнжырап трады ркез А аспан да біз жайлы мытан ба?! Сен алдыран жректе нала ма екен, Жан днием бір мды кйге тнды... Мен «кешегі» суретіе арап тем, Крмесе екем «бгінгі» суретіді!!!

ТАҒЗЫМ

(Маали Маатаева) Кркіреп аан, Кш тзеп тарыл тастардан. Т каппар, тны, зені сынды тауларды. Сіркіреп жатан Ажауын болып аспаннан, Меруерт тізіп Жзіне млдір тадарды. /азаты асыл, Киелі жырын осындай Маржан ып сзген Ішінен аппа арманны, Армысы Ата! 5рпаы келді алдыа Жиырма бірінші асырды! Аманат жыры – халына Жар еткен сендей жасынны, Шуаын тккен асыл Кн! Жрегіме мені – Сен жазып кеткен жыр сіген, Сырласып жиі Тыны тндегі тылсыммен. Тербетіп жатыр таы бір жырды тынымсыз Кеудемде мені Мынан ауыр крсінген... Аралап кетіп зімен бірге бір асыр, Бір асыр келді таы да срап жырыды. Бгінде халы бас иіп сендік жыра асыл, Сезімі тны, Жректі тілін ынды! лмейтін ле биігін тауып бгіннен, Ертегі кнні шыраы болып ттанды. /азаым таы атырды сені жырымен, «Бір асыр» дейтін «бір тады»!


14

ДРАЙВ Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

Арулар өздеріне сенімді! Нәзік жанды арулардың көлікке байланысты түсініктері, көзқарастары әралуан. Әу баста жұрт таңдана қараған осы үрдіс қазір қалыпты әдетке айналды. Басқаны былай қойғанда жоғары оқу орындарындағы студент қыздардың біразы көліктерін университеттің жанына қаңтарып қойып сабаққа барады. Осыған байланысты біз бірнеше студент қызбен тілдесіп, мынадай үш сауал қойған едік. 1.Көлік жүргізуді қалай үйрендің? 2. Рульде отырғанда өзіңді қалай сезінесің? 3. Мәшине алғалы өзгелердің саған деген көзқарасы өзгерді ме?

Руліңді де шырқ үйіреді...

Қалай десек те, әйелдер ерлерден мәшиненің рулін де тартып алды. Әлемде автокөлікті ұршықша үйіретін нәзік жандылар қатары күн өткен сайын артып келеді. Ресми дерек бойынша, АҚШ-та жүргізушілердің жартысынан астамы әйелдер екен.

Айнур Таштақова, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың студенті:

Ақмарал Берғазенова, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың студенті:

«ƏКЕСІНІҢ АРҚАСЫНДА ОҚЫП ЖҮР» 1. ;з басым клік ж ргізуді тез йрендім. Басалар сияты ш ай бойы автомектепте оып, тжірибеден бден тіп ж ргізуші кулігін алдым. )азір мен сияты мшинені сырын йренемін деп, оып ж ргендер кп. 8келерді арасында ркім трт до алаты ме геріп, жемес жарысып ж йткіп келеді ой. 2. Рульде отыранда аздап ж йкеме к ш т седі. Себебі, бл лкен жауапкершілік. Жан-жаыма арап, ала дай беремін. Мен шін автобуста ж рген олайлы сияты. Еште е ойламайсы , зі мен-зі отырасы . 3. М мкін. М мкін ана емес, кей жадайда арыматынасты згергенін сеземін.

«КЕМСІТКЕНДЕРМЕН КЕЛІСПЕЙМІН» 1. Жрт атарлы автомектеп есігін тоздырып ж ріп, теориялы жне практикалы тжірибеден ттім. Тест тапсырды. Ж ргізуші кулігін олыма тиген со , «Тойота-Камриді» тізгіндедім. Міне, шінші жыл сабаа клікпен келіп, клікпен айтамын. 2. Кп жадайда кпшілік арасында «мынау рульде отыран ыз екен ой, т к білмейді» деген гіме туындап жатады. Мен онымен келіспеймін. Мшинеде зіме сенімді отырамын. Рас, у баста алай болар екен деген обалжу болан. Біра брі алпына келді. 3. Пенде баласы рт рлі ой. Біреулерді кзарасы згерген шыар. Мшинеде болсын, жаяу ж рсін алдымен адам адам болып алуы керек деп ойлаймын.

Қыздар нені қалайды? Көктеммен бірге құлпырған қылықты қыздар мен кербез келіншектер, жалпы жолы жіңішке әйел заты дәстүрлі төл мерекесін тағатсыздана күтеді дейді психологтар. Себебі, ішкі жан-дүниелерінде күту,аңсау сезімдері бұрынғыдан да күштірек оянып, жақын адамдарынан, сүйіктісінен қандай бір сый, құрмет көргісі келеді. Бұл күндері бір тал гүл де, жай ғана ілтипат білдіру де оларды қуанышқа бөлейді. Ал төрт доңғалақтың төңірегіне жақын жүретіндердің көңіл ауаны қандай? Осы тұрғыдан келгенде көлікке деген қызкеліншектердің тәбеті ашыла түседі екен. Оған кейбір психологиялық талдаулар бойынша жасалған мына жағдайлар арқылы көз жеткізуге болады. Сонымен, назар аударайық, әйелдер сыйлық ретінде қандай мәшине қалайды? BMW Х5 – йелдерді ж регін жаулап алан клік осы. Баасы 35 мы доллардан 75 мы доллара дейін. Уа, бл шін ер жігітті алтасы андай болуы керек?! Mini Cooper – 37 мы доллар ана. С йікті адамыны к ілі т ссе, атан сыйлы. BMW 325 – бл клікті алыстаы Америкадан 25 мы доллара сатып келуге болатын крінеді. Баы бар бикештерді с йіктілері шін аса ымбат мшине емес. «RAV4» – бл да солай, Америкадан 20 мы доллара

алдыруа болады 8йелдер клігі ішіндегі имиджі жоарыларды бірі. Porsche – ыз-келіншектерді олы жете бермейтін клік. Ал жаны жаын адамы тарту етсе, ажап, таптырмайтын ымбат сыйлы. Mercedes – 87 мы долларын жмсаудан тайынбайтындар шін йелдерге тамаша тарту крінеді. Celica – Тойотаны ішіндегі сымбатты спорткар. 8йелдерге мшинеден грі, осы клікте отыранда зіні алай крінетіні кбірек найды.

Дл осындай жадай Ресейде де орын алып отыр. Тек со ы бес жылда клік ж ргізетін ыз-келіншектер саны мнда екі есе скен. TNS Global халыаралы зерттеу тобыны мліметіне араанда, 2006 жылы елде 1,7 миллион ж ргізуші йел болса, былтыр 3 миллионнан асан. Ал )азастанда анша ыз-келіншек клік ж ргізеді? Бл туралы ресми статистика жо. Біра, жалпы еліміз бойынша 4,5 миллион ж ргізуші болса соны штен бірі немесе трттен бірі йелдер екенінде дау жо. Бір ызыы, йелдерді еркектерге араанда мшине та дауыны зіндік ерекшелігі бар. – Ерлер клік сатып аларда оны саймандарыны баасына, моторыны клемі мен уаттылыына назар аударса, йелдер бірінші кезекте мшинені сырты сипаты мен т ріне к іл бліп, содан кейін ана алан факторларын арастырады. – дейді клік ж ргізуде он жылдан астам тжірибесі бар павлодарлы ж ргізуші 8сем Требаева. – Ерлерге араанда йелдер мшинені абайлап ж ргізеді, ауіпсіздік ережелерін сатай біледі, – дейді астаналы Эльмира )алиева.

Бикештер таңдауы

Қай елде де әйелдердің көлік жүргізуі ерекше ілтипатпен назарға ілінеді. Кейде арнайы байқаулар да өткізіліп жатады. Сондай конкурстардың бірі – Woen’s World Car of the Year. ;ткен 2012 жылы бл сына 11 елден 20 йел клігі атыстырылып, здіктері аныталан екен. Мндай «жлдызды» кліктерді автолем таырыбын зерделеп жазатын журналист ер-азаматтармен атар журналист ыз-келіншектер де та даан. 8р мшине ауіпсіздігі, баасы мен сапасыны йлесімдігі, эстетикалы серлігі, салон ішіні ке дігі, балаларды алып ж руге ы айлылыы, басаруа же ілдігі, немділігі, экологиялы тазалыы сияты ондаан лшем бойынша сына салынан. «лемдік йел к лігі» бас ж лдесін Range Rover Evoque же іп алды. Ол бсекелес BMW 3 жне Audi Q3 кліктерін арта тастады. Ал BMW отбасылы клік санатында Audi Q3 пен Ford Focus кліктеріні алдын орап кетті. Жайлы кліктер лгісі бойынша да Range Rover Evoque же імпаз ретінде табылды. Бл жолы онымен ж лделі орын шін Jaguar XJ жне Audi A6 кліктері бсекелескен екен. Iздік спорткар ретінде Porsche 911 мойындалды. Одан кейін Jaguar XKR жне MercedesBenz SLK орналасты. Е немді мшине – Honda Civic. Ол Volkswagen up жне Ford Fiesta мшинелерін ша аптырды.


САЙЫПҚЫРАН Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

www.nurastana.kz

15

Берік АБДРАХМАНОВ, бокстан Қазақстан чемпионы:

Отызымда Олимпиаданы «бұзу» ойда бар! Берік – былтырғы ел чемпионатында жарқырай көрінген боксшы. Жақында ғана елордада өткен «Төрт елдің турнирінде» де ол мықтыларды ықтыратын қуаты барын байқатты. Халықаралық додада намысты қолдан бермейтіні аңғарылып тұрды. Аламан додасын сағына күткен сәйгүлік тәрізді. Құдай қаласа, Марат баптаған оғыланның бағындырар асуы әлі алда. Әзірге ел чемпионының әдемі әңгімесіне құлақ түре отырыңыз. иналмай таныммен, збек боксшысы Фазлиддин Гаибназаров улыа барды. Ждырытасу кезінде мені дейілеп баспен соып, мрнымды сындырды. Нтижесінде, алан жараатты кесірінен Германияда тетін халыаралы жарыстан шет алдым. ЕКІНШІ РАУНД: ҚАЙТҚАН ЕСЕ 4азастанны чемпионы боланнан кейін, ел рамасына абылдандым. Брын-соды ел рамасы сапында жаттыу жасамаандытан, маан зірге барлыы ызы. Таза салмаым 62-63 келі. Салмаымды 60 келіге дейін тсіру мен шін аса иын емес. Біра, рамадаы жігіттерді кейбірі, тіпті, жарыс алдында 10 (!) келіге дейін салмаын уып жатанын кргенімде, басында тааланым рас. Сйтсем, бл олара йреншікті жайт екен. Соншама салма уу мені олымнан келмейтін шыар?

БІРІНШІ РАУНД: БҮКПЕСІЗ ƏҢГІМЕ Бокс бсекесінде Маыстау облысыны атынан ждырытасып жргеніммен, негізі Атбе облысыны тумасымын. Атбе облысында 60 келі салмата Масат Жнісов здік боксшы саналатын. #р айма кбінесе жарыса «бірінші нмірлі» боксшыларына сенім артады ой. Осы жаынан аланда, республикалы ірі додаларда ба сынауа ммкіндік бола бермейтін. Додаа тспеген спортшыны леуетін былайы жрт айдан білсін. Сол себепті, бертінге дейін бокс жанкйерлеріне беймлім болып келгеніміз рас. Оны стіне, кермеге байлаулы тлпарды тыыршитыны тсінікті емес пе, ашан додаа тскенше. Осындай стті асыа ктетінмін. Осындай кіл кйімді байаан #ділбек досым да мені крген сайын Атауа шаырудан жалыпайтын. Содан бір кні Маыстауды атынан Ердос Жаабергенов пен #ділбек Ниязымбетов секілді салатарды трбиелеген Марат Жаиевті оластында жаттыуды йардым. Бан дейін ЦСКА рамында болып, скери борышымды тедім. Кейіннен келісімшарт бойынша Алматыда ызмет атардым. 2010 жылы А4Ш-та ткен скерилер арасында ткен лем біріншілігінде топ жардым. Сол жылы 4азастан чемпионатында шінші орын алдым. 2012 жыл жеісті жыл болды десем, арты айтандыым емес. 8ткен жылды араша айында 4азастан чемпионатыны финалында лем біріншілігіні ола жлдегері рі Лондон Олимпиадасына атысушы ;ани Жайлауовты жеіп, чемпион болдым. Араа екі апта салып, Маыстау облысы рамасымен 4азастан бокс федерациясы кубогын да жеіп алды. Жаында елордада ткен «Трт елді турнирінде» екі кн атарынан ждырытастым. Екі кездесу де аса иын болан жо. Украина боксшысын

РАУНД АРАСЫНДА: – Саған қуат беретін сөз? – Тек қана алға! – Əн тыңдайсың ба? – 2007 жылы намазға жығылдым. Қазір Құран жайлы уағыздарды тыңдап жүрмін. –Боксшы болмағанда, кім болар едің? – 13 жасымнан бокспен шұғылданамын, басқа сала туралы ойланып көрмеппін. Мүмкін, шəкірт тəрбиелеп, бапкер болатын шығармын. – Соңғы оқыған кітабың? – Шыңғыс хан туралы. – Кіммен көп сөйлесесің? – Келіншегім Венераға күніне 10-15 рет қоңырау шалып, сөйлесетін кездерім болады. –Қандай жағдайда ашуланасың? – Өмірде де, рингте де əділетсіздікке төзе алмаймын. – Сені не қуантады? – Жеңіс. – Хоббиің? – Футбол ойнағанды ұнатамын. –Венераның ас мəзірінен қандай тағамдары дəмді? – Оның ет асқаны – кереметтің кереметі. Борщы да анамның дайындағанына ұқсайды. – Қайда демалғанды ұнатасың? – Боксты қойғаннан кейін, балашағаммен Қазақстанның демалыс орындарын түгел араласам деймін. – Үй шаруасына ебің бар ма? –Ақтөбеде жер үйде тұрғанда, ер адамға тиісті жұмыстың барлығын істейтінмін. Қазір төрт қабырғада еркекке істейтін жұмыс қалмады-ау осы. – Ұлыңның бокспен шұғылданғанын қалайсың ба? –Нұрислам бір жарым жаста болса да, қолғабымды киіп, «бокс, бокс» деп ойнап жүреді. Болашақта менің жолымды қуатын шығар деп ойлаймын.

4рамадаы жігіттерді айайсысынан да йренетін діс-тсіл жеткілікті. Біреуінен соы жасап, ай стте орана білуді йренсе, келесі боксшыдан аяпен алай имылдау керектігін кресі. Сол себепті, рамаа іліккен кез келген боксшы міндетті трде з техникасы мен тсілін кшейте тседі. Мені салмаымда ;ани Жайлауов пен Бекман Сойлыбаев бар. Наыз арсыластарым осы екеуі. 4азір з салмаымдаы здік боксшы боланнан кейін жалаым анарлым сіп, 2500 А4Ш доллары шамасында айлы аламын. Сондай-а, Нрлан деген спорт жанашыры айына 50 мы теге клемінде аржылай кмек беріп трады. Енді есесіне, жауапкершілік те кшейе тсті. 4азір Мырзаали Айтжанов бастаан бапкерлер де, жанкйерлерім де маан лкен сенім артатыны тсінікті. Сол себепті барымды салып сол деден крінуге жанталасып баамын. Кезінде скерилер арасында ткен лем чемпионатында жеіске жеткеннен кейін, Атбедегі спорт функционерлері «аладан й береміз» деп бір жыл бойы сендіріп келген-ді. Ебегімді бааламаандарды арасында мен де жре беріппін. Атбеде кеткен есем, кейін Атауда еселеп айтты. 4азастан чемпионы болып, Федерация кубогын жеіп алуа осан лесім шін маан ш

блмелі птер сыйлады, жадайымды жасады, демеушілер де табылды. Тынымсыз ебекті теуі болар бл. ҮШІНШІ РАУНД: ҮМІТТІҢ ҮЛКЕНІ - «РИО»! Бан дейін мені масатым з салмаымда 4азастанны №1 боксшысы болу еді. Масатым орындаланнан кейін, алдыма таы жаа бір міндет ойдым. Ол – лем чемпионы атану. Биыл Алматыда тетін додаа атысу шін кез келгенді жолдан тайдыруа дайынмын. Оны стіне, арсыластарым стилімді онша біле бермейді. Мен орана жріп те, шабуылдап та ждырытаса беремін. Кбінесе, бірінші раундтан кейін, Марат бапкерім екеуміз тез шешім абылдап, жеіске жетуді жолын арастырамыз. #зірге мндай тсіліміз з жемісін беріп келеді. Ата-анам немі маан: «Бастаан ісіді аяына дейін жеткіз» де, аыл-кеесін беруден жалыан емес. Тіпті, йде жалыз л болсам да, маан а баталарын беріп, Атауа здері шыарып салды. Сол себепті, арта шегінер жол жо, тек ана ала ойан масата ол жеткізу шін барымды саламын! Былтыр жылды аяында ткен ел чемпионатында жеіске жеткен боксшыларды барлыы дерлік жастар деуге болады. Біра, соан арамастан зімді «арттарды» атарына осан емеспін. Егер де лем біріншілігінде жолым болса, онда ары арай жоспар рамын. Оны стіне Ермахан Ыбраимов та, Серік Спиев те 29 жасында Олимп шыын баындырды емес пе. «Рио» олимпиадасы арсаында 30-а толады екенмін. Несі бар, 4дай стін салып, денсаулы берсе, ол биік шыды да баындыруа болады.

ДЕРЕКНАМА: БЕРІК АБДРАХМАНОВ – 1986 ЖЫЛЫ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНДА ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН. ҚАЗАҚСТАН БІРІНШІЛІГІНІҢ ЖЕҢІМПАЗЫ(2012), ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ(2010). ƏСКЕРИЛЕР АРАСЫНДА ƏЛЕМ ЧЕМПИОНЫ(2010). МҰНАЙЛЫ ЕЛДЕР АРАСЫНДА ӨТКЕН ƏЛЕМ КУБОГЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ. БАКУДЕ ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ ЕЛДЕРІ АРАСЫНДА ӨТКЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРЫСТЫҢ КҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІ. РИНГТЕ 180 КЕЗДЕСУ ӨТКІЗІП, 145-НДЕ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТКЕН. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДƏРЕЖЕДЕГІ СПОРТ ШЕБЕРІ.

Жазып алған Алмас МАНАП


16

МƏССАҒАН www.nurastana.kz

Бейсенбі, 7 наурыз 2013 жыл

ОҚЫП КӨРІҢІЗ!

ҚЫЗЫҚҚА ТОЛЫ ЖЕР-ЖАҺАН

«Джентельмен» немесе қыздардың қуанышын қызғанбайық Қыздардың құдай берген жалғыз мерекесін қызғанатындардың қылығына қынжылып отырмын. Сол баяғы былжыраған бос әңгіме: 8 наурыз қазаққа жат... Клара Цеткин қып-қызыл коммунист болған... *лдеашан ана д'ниелік бол ан Клара шешейді кіліне келмесін, бізді азаты ол кісі туралы білетіні аз. Википедияны опарып кріп едік. И, коммунист бол аны рас екен, и ж!мысшы йелдерді кшеге алып шы ып, !ытарын талап етіпті... Fай аза анасын, пке-арындасын, оса ын !ттытайтын кезде айда ы бір Клара Цеткинді ойлап т!рады дейсіз?! F!рысын, «Ашуланса азан айнататын» ара ымдар тл мерекелерін к'ндеп ж'ргенімізді крмей-а ой аны жн шы ар... *лдеашан мар!м боп кеткен Клара шешейді к'нсі ж!рт айтандай кп болса, !дайды алдында зі жауап бере жатар. Jз басым о ан 8 наурыз мерекесі 'шін дн ризамын. Апанны аязына болдырып, алы арды кесірінен жаа бір «фобияны» клекесі кріне баста ан кезде 8 наурыз сезіледі. Аяз лі айтпа ан, асат ар да кбесі сгілмей сол к'йі жатыр кзге к'йік болып. Біра 8 наурызды жаын ал анын іші сезіп, мерекені жылуына жылынып ж'ресі. Апта б!рын сабылып сыйлы іздей бастайсы. «Ж!рт не сыйлап жатыр, 'йде не жо екен, кастрюль сыйласам азан-ошаты асынан шы армады деп кпелеп алмай ма?..» – деген сынды сауалдармен миыды біраз шынытырасы. Сыйлыты шы ындарын есептеп ж'ріп, есепке ж'йрік бола баста аныды байайсы. Сонымен, не-міне дегенше 8 наурызды таы атады. Жайшылыта ас 'йге шай айна анда ана бас с! атын сабаздары сол к'ні ыдыс-аяты салдырлатып, к'йдіріп-жандырып бірдее пісіріп жатады. Елді еркектерімен бірге ентелеп кезекте т!рып, г'л сатып келеді. *улетіндегі нзік жандыларды т'гендеп, райсысыны кілін аулаймын деп ж'ріп, алай ажы анын да байамай алады бай !сы. Жігіттерімізді «джентельмендігі» т'с ауа сарылып алатыны жаман. Мерекелік парызын арты ымен орында андай сезініп, теледидарды алдына с!лай кетеді. Сол жатаннан келесі жылы 8-наурызда бір-а т!руы м'мкін. Акіл йелдер еркектері ерлік жаса андай масаттанып, 'йреншікті ас 'йіне арай аядап бара жатады. Еріншек еркектерді зін зыр ж'гіртетін мереке есігімізді та ы да а ып т!р. Fыздарды уанышын ыз ан анша, нзік жандыларды !ттытау а асы айы. Бір жылды бір к'нін йелдерге арна аннан бірдееміз кетпейді ой...

Нұр ИСЛАМ

РЕКОРДТАР КІТАБЫНАН

Супер марафоншы Австралиялы фермер Клифф Янг 61 жасында ультра-марафон а атысып, жеімпаз атанды. Б!л жарысты ерекшелігі – атысушылар 875 шаырым ашытыа жарысуы тиіс еді. Янг б!л ашытыты 5 к'н, 15 са ат, 4 минут арасында ж'гіріп ткен. Е ызы ы, Клифф жарыс кезінде !йытау былай т!рсын, тіпті тотап демін де алмапты.

Ұзын кірпікті жігіт *лемде кірпігі е !зын адам – Флорида штатыны т!р ыны Стьюарт Мюллер. Оны сол кзіндегі кірпікті !зынды ы 6,99 см-ге дейін жетіпті. Стьюартты кірпігі 8 жасынан се баста ан. Ол 11 жаса тол анда, кірпігіні !зынды ы 9 сантиметрге жеткен. Мюллер кзіне кедергі келтіргені 'шін иып тастайды. Алайда, оны кірпігі айтадан сіп кеткен.

Қарт әке ?ндістанды Рамжит Ракхав есімді ария лемдегі е арт ке атанды. Б! ан дейін де Рамжит крі ке атанып 'лгерген еді. 2010 жылы оны йелі Шакунтала босанып, о ан ал ашы !лын сыйла анды. Сол кезде Ракхав 94 жаста болатын. Ол йелін кездестіргенге дейін бойда бол ан. *йелін б!дан 10 жыл б!рын ана жолытыр ан. Ракхав азір 97 жаста.

Робот-оқушы АFШ-ты Нью-Йорк штатында орналасан Уэст-Сенека аласында ы мектептерді бірінде !лтемір «саба оып» ж'р. «Уинчестер» мектебіні оушылары арасынан рліберлі зырылда ан 120 сантиметрлік а т'сті !лтемірді круге болады. Б!л роботтарды аыл-ойыны жетілгені емес, !лтемір денсаулы ына байланысты сабаа келе алмайтын Девон Кэрроуды орнына мектепке барады. VGo Communications компаниясы жаса ан робота видеокамера, дисплей орнатыл ан. Сол арылы Девон !рдастарымен 'йде отырыпа сйлесе береді. Оушыларды !лтемірге 'йренгені соншалы, Девон оларды жанында ж'ргендей гімелеседі. Девон Кэрроуды кез келген та ам т'ріне аллергиясы бар. О ан 'йден шы у а болмайды. Сондытан !рдастарынан алып кетпес 'шін осындай адам а бар ан. Ал оны анасы миссис Кэрроу к'нде таерте !лтемірді мектепке алып келеді.

♥СЕН MЕНІҢ СҮЙІКТІМСІҢ Өткен ай бойынша 87018162453 нөмірінің СМС-і үздік деп танылды. мір, *мір, *мір деген %ралай. Алма кезек алмасады с%рамай. @йткенменен болу керек жректе, Асау сезімнен оян ан бір с%лу-ай. 87782920328 Кешірдім %зап кеткен сапарыды, Кешірдім ашуы мен а=арыды. Кешіріп кей кештерге жібердім мен Білсем де *зім жылап жатарымды.

Кешірдім та а берем несіне мін?! Несіне б%зам (сем кешті реін. Жабытыр, жабытырып жалытырма Сонда мен амалсыздан кешіремін. йгерім, 87028961853

СМС-іңді 8-775-476-42-35 нөміріне жолда да, 1000 бірлік ұтып ал!

БАСҚА БЛОГТАРДАН БАРЫМТА

«СОҚЫР МАХАББАТ ДЕТЕКТЕД» «Сен тсімде мені ыл и олдап, демеп жресі. мірде ашан келесі? мірдегі е баытты ару болар едім». Махаббатпен ауыр ан Арайлымны диагнозын Ерасыл дл ойыпты. «Соыр махаббат детектед». Серікті махаббат машааты ауыр крінеді. «Мен Глжанды сйемін. Ал ол Жомартты сйеді. Е-мое». Ал Глмира сезімін жыр жолдарымен жеткізеді. «$ай ыды сені т%мар еткелі, Мені де н%рсыз жай-кйім... Б(ріне соны кін(лап мені, кпелей берші, $айтейін...» Махаббатты м!ына батып отыр анда ай ыны басатын бір нрсе болсайшы. «К*ілім алды сырадан, ызылдан да. 4-5 литр тк емес ызын анда. Аты айтсайшы, шіркін-ай аты айтсайшы. $арамайтын ира ан, б%зыл ан а» (Тасын). Тасынны «керемет» ледері м!нымен бітпейді. Келесісі та ы бар: «Тнгі са ат он екі, Шеккенім шылым, темекі. Аладамай жата бер лсем де жаным сенікі». Серік айтады, «Футбол фанаты борсы – Германияны шын жанкйері. Бірде Германия-$азастан матчына бар ан борсы Остапенконы к*ріп, «Бауырым, айда жрсі?» деп жылап к*рісіпті». Секені б!лай дегені біраз «агентчикке» !намай ал ан трізді. Брі жабыла кеткен екен. Глдана о ан араша т'сіпті: «Шы армашылыпен айналысатын адамны б(рі шетінен ияли болады». Назерке де шы армашылы адамыны бірі болса керек, «Селедка асазан а баратын ж%бын (лі таппады» депті. Айтпашы, агентке кіргесін достарыызбен хат алмасып отырыыз. *йтпесе, Айбекті тойына «шаырту» алуыыз м'мкін. «$%рметтi жазбайтындар! Сiздердi «Действия» кошесi, «Дополнительно» тойханасында болатын %лымыз Удалитбек пен келiнiмiз Игнорглдi отау %р ан тойына шаырамыз». «Боталарым, Агентте (демі ой фотолары. Ал *мірде барлы ы ондай емес Фотошоп жасайсы-ау чето б(рі» (Сыйлыхан).

Думан БЕКЕНОВ

(Жалғасын келесі нөмірді алған соң оқисыздар!)

HYP ACTAHA Газетті есепке қою туралы № 8987-Г куəлікті 2008 жылғы 23 ақпанда Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі, Ақпарат жəне мұрағат комитеті берген.

Басқарушы компания – «Нұр-Медиа» ЖШС Газет меншік иесі – «Рауан» баспа үйі» ЖШС Бас директор-Бас редактор Ғабит МҮСІРЕП Мекен-жайымыз: Астана қаласы, Кенесары көшесі 25 үй, 3-қабат, 308-бөлме Байланыс телефондары: 49-69-17 (Бас директор-Бас редактор) 49-69-19 (Бас ред. орынбасары) 49-69-27 (Секретариат) 23-08-01 (тілшілер) факс: 23-08-02 23-08-04 (бухгалтерия)

Электронды пошта: 2004@nurastana.kz Газет бейсенбі күні шығады. «Рауан» баспа үйі» ЖШС компьютерлер орталығында теріліп, беттелді. Тиражы 8960 дана Газет «БМ Баспасы» ЖШС-да (Астана қаласы, Жұбанов көшесі, 24/1) басылды.

Тапсырыс № 09

Nur Astana 9  

nurastana youth newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you