Page 1

Сымбат ЖАҚАЕВА:

Шетелдік студенттерде еркіндік басым

«Жүрегіміз жұртымыз деп соғады...»

HYP ACTAHA 5-бетте

Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

№ 20 (493) e-mail:

www.nurastana.kz 2004@nurastana.kz nurastana2004@mail.ru

Газет 2004 жылдың 22 наурызынан шығады

15-бетте

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАСТАР АПТАЛЫҒЫ

СӨЗІҢІЗ АУЗЫҢЫЗДА...

Күлкімізді тыя алмай жүрмейік... Бл кндері билік орындарындаылара миллиондаан доллар «коопейка» болып крінетін трізді. Айтандары – содан хабар береді. Осыдан шамалы уаыт брын белгілі экономист Ораз Жандосов БА% бетінде «&кімет мшелеріні' жартысынан астамы миллиардер» деген пікір білдіріп еді. Сол сзіні' жаны бар сияты. Міне, ара'ыз, %азастанны' сырты арызы биыл жылды' басында 137 миллиард долларды рады. Мны жан басына шаанда арыз жаынан ТМД елдеріні' алдына бір-а шыты. Енді шетелдерден таы да миллиард доллар арыз алатын болып жатырмыз. Сырты арыз ішкі жалпы німні' 70 пайызын рады. Ал оны' дадарысты шегі – 80 пайыз! %орынышты ма, орынышты! Осындай жадайда %аржы министрі Болат Жмішевті' не дегеніне зер салы'ыз:

«Біз сырт ы нары а а ша шін бармаймыз, несие алуа, осы нары та зімізді тексеріп круге барамыз» Сamonitor.com/archives/ 20.05.2013 жыл. Миллиард доллар тк емес дегенді %аржы министріні' емеурінінен танисыз. Ал бас аржыгерді олдаан Парламент Мжілісіні' %аржы жне бюджет жніндегі комитетіні' трайымы Глжан %арасова «бізде мемлекеттік арыз халыаралы тжірибе бекіткен тменгі де'гейінен де аз, ол сырты арызды' 4 пайызы ана немесе 5,5 миллиард доллар» деп к'іл жбатады. Сонда алан арыз алушылар еліміз шекарасынан сырт жерде тра ма? Бесіктегі бала сенбейтін исынсыздыты биліктегілер осылай крсетіп лек. «%арыз кліп келіп, жылап айтады». Бір кні клкімізді тыя алмай алмаса болды, йтеуір...

ТОҒЫЗ ЖАСАР ТРИУМФАТОР! 2-бетте


2

АПТА Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

Тоғыз жасар триумфатор! Жұртымыз бір-бірінен жарыса сүйінші сұрасып жатыр бүгінде. Қазақтың қаршадай қызы Бибісара Асаубаева Эллада елінде өткен Әлем чемпионатында алты құрлықтың аузымен құс тістеген дүлдүл шахматшыларына мат қойып, алтын медальді олжалады. Бұл қалай қуансақ та жарасатын жеңіс.

БАСҚАЛАР НЕ ДЕЙДІ?

Тоыз жас а дейінгі о ушылар арасында ткен сында алтын т#ыра ктерілу шін ыры елді кілеп ос ан 40 тарта міті ба сынас ан-ды. арсыластарын ирата жеген Бибісара шаршы та тада зіне шеберлігі ша келетін ешкім жо екендігін ай ын длелдеді. «ирата жеді» деп отыранымыз бекер емес. Тоыз кездесу ткізген Бибісара сегіз рет жеіске жетіп, бір кездесуде те тсті. – Екінші турда индонезиялы шахматшымен кездестім. Мен оны мы ты екенін б#рын да мойындайтынмын. Біра оны ойынына арсы те демі тактика олданып, жеіп кеттім. Индонезиялы шахматшы осыдан кейінгі барлы ойындара жеіске жетіп, екінші орын алды,– дейді тоыз жасар чемпион. Бибісараны алы аза ты уаныш а кенелтуі бірінші рет емес. Б#ан дейін Бразилияда, Грекияда, Польшада, ткен лем біріншіліктерінде де алтын ал а та аны белгілі. аза ызыны шеберлігін білетін шетелдіктер оны басымдыын сырттай мойындап жреді екен. ызыны жеіске жеткеніне ку болан анасы Лиана Таары ова б#л туралы былай дейді: – арсыластарымызды ішінде осалы жо . ;сіресе, Тркия, <ндістан, Индонезия, Ресей елдеріні спортшылары мы ты. Соан арамастан біз фаворит саналды . арсыластары Бибісараны жа сы біледі, оны ойынын немі зерттеп отырады. ;р партияа

кп кш ж#мсауа тура келді. ;сіресе, тркиялы шахматшыа арсы партия 5 жарым саат а созылды. Трт жасында теледидардан Кирсан Юлюмжановты Александр Костенюкті марапаттаанын кріп, зі де алтын т#ыра ктерілуді армандаан Бибісара бгінде б#л ма сатына жетті. Алайда, баындыран биігіне масаттанып, сонымен то талып алма емес. Болаша та ересектер арасында топ жарып, алашты намысын абыроймен орауды армандайды. Грекиядаы ;лем біріншілігіні барысы туралы баяндар болса , 1 алтын, 1 кміс медаль, 1 ола медальді анжыалаан аза стан #рамасы 40 елді ішінде екінші орынды иеленгенін атап ту керек. Жекелей сында ыздар арасында жеті жасар ;мина айырбекова кміс медальді еншілесе, 15 жастаы Жанат Сайын ола медальа ол жеткізді.

Арай ДӘУЛЕТҚЫЗЫ

Қытайлықтар тәртіпті болуға тиіс :

Қытай вице-министрі Ван Ян қытайлықтардың шетелге туристік сапармен шыққанда әдеп сақтауы керек екенін мәлімдеді. Вице-министрдің мәлімдемесін Қытай коммунистік партиясының газеті People’s Daily Online сайтында сөзбе-сөз жеткізді:

«Трлі де гейдегі мемлекеттік мекемелер, агенттіктер мен компаниялар ел азаматтарын ркениетке трбиелеуге міндетті. Сонымен атар, шетелде ытай туристеріні имиджін алыптастыруы тиіс. Туристер мдениетті болу!а, бар!ан елді салтдстрі мен дінін "рметтеуге, сзіне жне ісіне абай болу!а міндетті». Ян мырза ытайлы туристерді тым дрекі сйлейтінін, айналадаы адамдарды елемейтінін жне кп ткіретінін атап тіпті. Туристік сапара шыу соы уа ыттарда ытайда беле алып келеді. Мселен, ткен жылы ана «жунголар» шетелге шы ан сапарында 102 миллиард доллар ж#мсапты. Б#л алдыы жыла араанда 40 пайыза кп. Б%%ны туристік #йымыны мліметіне сйенсек, ытай лемдегі е кп туристік сапара шыатын ел болып отыр. BBC-ді Бейжідегі тілшісі Селия Хаттон былай дейді: «Осыдан бірнеше жыл б"рын !ана туристік саяхата ытайлы алталылар !ана шы!атын еді. Бгінде миллионда!ан т"р!ын шетелге емін-еркін барып келеді. Олар паспорт ала сала сырты лемді круге "мтылады». Сондай-а , BBC агенттігіні тілшісі вице-министрді млімдемесі леуметтік желіде лкен пікірталас тудыранын жазады. Туиттерді ытайлы н#с асы

Weibo-да Ван Янды жа таандар да, даттаандар да табылды. «Ойланатын уаыт келген секілді. Байы!ан сайын бізді іс-рекетіміз нашарлай береді», – дейді олданушыны бірі. Кейбір белсенділер вицеминистрді жем орлы а бат анын, оны бас аларды сынауа ха ы жо екенін жазады. Жергілікті баспасз ытайлы туристерді шетелде тоналатынын, иынды кргенін талайдан бері жазып келеді. Тіпті Цзянсу провинциясыны ресми кілдері шетелге шыатын жерлестеріне здерімен бірге ымбат б#йымдар мен кп сомада а ша алып шы пауын тініпті. Вице-министр Ван Янны пікірі орынды-а . Eйткені, туристер з еліні мдениетінен хабар беріп, мемлекетіні лем алдындаы беделін алыптастыратыны сзсіз. Б#л тек ытайлы тара ана емес, бріне тн. Олай болса, шетелге саяхаттайтын аза станды тар да азаматты этикаа мн бергені жн.

Ағылшын тілінінен әзірлеген Абай ОТАР

Орынтақ бос тұрмайды... Мемлекет басшысыны Жарлы!ымен (азастан Республикасыны Литва Республикасында!ы Ттенше жне /кілетті Елшісі Бауыржан 1лім"лы М"хаметжанов (азастан Республикасыны Латвия Республикасында!ы Ттенше жне кілетті елшісі ызметін оса атарушы болып та!айындалды. *** (Р Спорт жне дене шынытыру істері агенттігі тра!асыны б"йры!ымен Полат Наурызбай"лы (ырыбаев «5лтты штатты командалар жне спорт резерві дирекциясы» республикалы мемлекеттік азыналы ксіпорныны директорлы!ына та!айындалды. Полат Наурызбай"лы 1961 жылы туыл!ан. Алматыда!ы (аза дене шынытыру институтын дене шынытыру пніні оытушысы, «(айнар» университетін за гер маманды!ы бойынша бітірген. Жа а ызметке та!айындал!ан!а дейін О тстік (азастан облысында облысты жо!ар!ы спорт шеберлігі кешенді мектепті директоры, Б.Саттарханов атында!ы спорта дарынды балалар!а арнал!ан облысты мектеп интернатты директоры, Ордабасы ауданы Бген ауылыны кімі, облысты туризм, дене шынытыру жне спорт басармасыны басты!ы болып ызметтер атар!ан. КСРО спорт шебері, «("рмет» орденіні иегері, педагогика !ылымдарыны кандидаты. Б"!ан дейін осы ызметті атарып келген (айыргелді Масы!"т"лы Жанпейісов з тініші бойынша ызметінен босатылды. *** О тстік (азастан облысы кіміні кімімен, (Р Президенті 1кімшілігіні келісімімен Ербол 1білхайыр"лы Садыр облыс кіміні орынбасары лауазымына та!айындалды. Ербол 1білхайыр"лы 1973 жылы О тстік (азастан облысы Соза ауданында туыл!ан. (аза мемлекеттік басару академиясын бітірген, маманды!ы экономист. Ол 1994-95 жылдары Соза ауданды ауруханасы бас дрігеріні экономика жніндегі орынбасары, 19952002 жылдары Соза ауданды кімдігінде бас маман, экономика бліміні ме герушісі, 2002-2005 жылдары О тстік (азастан облысы ксіпкерлікті олдау басармасы басты!ыны орынбасары, 2005-2009 жылдары О тстік (азастан облысы экономика жне бюджеттік жоспарлау басармасыны блім басты!ы, 2009 жылдан О тстік (азастан облысы экономика жне бюджеттік жоспарлау басармасыны басты!ы ызметін атарды. *** Ма !ыстау облысы кіміні кімімен, (Р Президенті кімшілігіні келісімімен 1нуар Аман"л"лы Шже!"лов облыс кіміні орынбасары болып та!айындалды. 1нуар Аман"л"лы жа а ызметке та!айындал!ан!а дейін (Р Ішкі істер министрлігі Жол полициясы комитеті тра!асыны орынбасары ызметін атарып келді. *** (ара!анды облысы кіміні кімімен, (Р Президенті 1кімшілігіні келісімімен Бейсембай (уаныш"лы Ж"мабеков облыс кіміні орынбасары лауазымына та!айындалды. Бейсембай (уаныш"лы 1964 жылы (ара!анды облысы Н"ра ауданында туыл!ан. Е.Бкетов атында!ы (ара!анды мемлекеттік университетін, (ара!анды мемлекеттік техникалы университетін бітірген, маманды!ы педагог, экономист. Ол жа а ызметке та!айындал!ан!а дейін (ара!анды облысы кімдігі ішкі саясат басармасыны басты!ы, «Н"р Отан» ХДП (ара!анды облысты филиалы тра!асыны біінші орынбасары, ІY, Y шаырылымда!ы (ара!анды облысты мслихатыны хатшысы болып ызмет атарды. (ара!анды облысы кіміні б"рын!ы орынбасары Берік 1бді!али"лы з тініші бойынша ызметінен босатылды. *** «Kazahmys Plc» корпорациясы акционерлеріні шешімімен Саймон Хил корпорацияны директорлар ке есіні тра!асы болып бекітілді. Саймон Хил б"!ан дейін «Kazahmys Plc» корпорациясыны атарушы емес директоры ызметін атарып келген болатын. Б"!ан дейін «Kazahmys Plc» корпорациясы директорлар ке есіні тра!асы ызметін атарып келген Владимир Сергеевич Ким «Kazahmys Plc» корпорациясыны атарушы емес директоры болып ызмет ауыстырды.


ะญะšะกะšะ›ะฎะ—ะ˜ะ’ ะ‘ะตะนัะตะฝะฑั–, 23 ะผะฐะผั‹ั€ 2013 ะถั‹ะป

www.nurastana.kz

3

ะจะตั‚ะตะปะณะต ะฑะฐั€ะฐ ะถะฐั‚า›ะฐะฝ, ะฝะต ะฑะฐั€า“ั‹ัั‹ ะบะตะปะตั‚ั–ะฝ ะฐะดะฐะผะดะฐั€ะดั‹ ะผะฐะทะฐะปะฐะนั‚ั‹ะฝ ะฑั–ั€ั–ะฝัˆั– ัาฑั€ะฐา›: ยซะžะป ะถะฐา›ั‚ะฐ า›ะฐะปะฐะน ะตะบะตะฝ?ยป. ยซะšำฉะฟ ะถะฐัะฐา“ะฐะฝะฝะฐะฝ ะตะผะตั, ะบำฉะฟ ะบำฉั€ะณะตะฝะฝะตะฝ ัาฑั€ะฐยป ะดะตะฟ ะฐั‚ะฐะปะฐั€ั‹ะผั‹ะท ะฑะตะบะตั€ ะฐะนั‚ะฟะฐา“ะฐะฝ. ะกะพะป ัะตะฑะตะฟั‚ั–, ะฑั–ะท ัˆะตะบะฐั€ะฐ ะฐัั‹ะฟ, ำฉะทะณะต ะผะตะผะปะตะบะตั‚ั‚ะตั€ะผะตะฝ ั‚ะฐะฝั‹ัั‹ะฟ า›ะฐะนั‚า›ะฐะฝ ัั‚ัƒะดะตะฝั‚ั‚ะตั€ะดะตะฝ ัˆะตั‚ะตะปะดะตะณั– ำฉะผั–ั€ ั‚ัƒั€ะฐะปั‹ ัาฑั€ะฐา“ะฐะฝ ะตะดั–ะบ.

ะจะตั‚ะตะปะดะต ั‚ะฐะปะฐะน า›ั‹ะทั‹า› า›ั‹ะทั‹า› ะฑะฐั€...

ัะตะผะณะป ะšะฐะผะตั€, ะ•ัƒั€ะฐะทะธั ะปั‚ั‚ั‹ ัƒะฝะธะฒะตั€ัะธั‚ะตั‚ั–ะฝั– ั„ะธะพะปะพะปะพะณะธั ั„ะฐะบัƒะปัŒั‚ะตั‚ั–, ะ†Y ะบัƒั€ั: ัะตะผะณะป ะะผะฐะฝะพะฒะฐ, ะ•ัƒั€ะฐะทะธั ะปั‚ั‚ั‹ ัƒะฝะธะฒะตั€ัะธั‚ะตั‚ั–ะฝั– ั„ะธะปะพะปะพะณะธั ั„ะฐะบัƒะปัŒั‚ะตั‚ั–, ะ†Y ะบัƒั€ั: โ€“ะœะตะฝ ะะฝะณะปะธั, ะ˜ั‚ะฐะปะธั, ะคั€ะฐะฝั†ะธัะฐ ะฑะฐั€ะดั‹ะผ, ะถะฐั‹ะฝะดะฐ ะ˜ัะฟะฐะฝะธั ะผะตะฝ ะะฒัั‚ั€ะธัะฐ ะถะพะปั‹ะผ ั‚&ัั‚ั–. ะะปะดั‹ะผะตะฝ ั€ะฑั‹ะผ ะตะบะตัƒะผั–ะท ยซAlliance Francaiseยป ะฑะฐะดะฐั€ะปะฐะผะฐัั‹ ะฑะพะนั‹ะฝัˆะฐ ะคั€ะฐะฝั†ะธัะฐ ัะฐะฟะฐั€ ัˆะตะบั‚ั–ะบ. ะะธั†ั†ะฐะดะฐ 1,5 ะฐะน ั„ั€ะฐะฝั†ัƒะท ะพั‚ะฑะฐัั‹ะผะตะฝ ั‚ั€ะดั‹. ะ‘ะป ะพั‚ะฑะฐัั‹ะฝะดะฐ ะตะบั– ะฐะดะฐะผ โ€“ ะฐะฝะฐัั‹ ะผะตะฝ ั‹ะทั‹ ะฑะฐั€ ะตะบะตะฝ. ะœะฐะฐะฝ ั„ั€ะฐะฝั†ัƒะท ะฐัั…ะฐะฝะฐัั‹ ะฐั‚ั‚ั‹ ะฝะฐะดั‹, ะบะตัˆะบั– ะฐัะฐ &ะปะณะตั€ัƒ &ัˆั–ะฝ &ะนะณะต ะฐัั‹ะฐั‚ั‹ะฝะผั‹ะฝ. ะคั€ะฐะฝั†ัƒะทะดะฐั€ ัะฐะปะฐัƒะฐั‚ั‚ั‹ ั‚ะฐะผะฐั‚ะฐะฝะฐะดั‹, ั‚ะฐะฐะผะฐ ะผะฐะนะดั‹ ะฐะท ะพัะฐะดั‹. ะšะตัˆะบั– ัƒะฐั‹ั‚ั‚ะฐ ัˆะฐะนะดั‹# ะพั€ะฝั‹ะฝะฐ ััƒ ั–ัˆะตะดั– ะถ'ะฝะต ัˆะฟั‚ะตั€ะดะตะฝ, ะบะบะฝั–ัั‚ะตั€ะดะตะฝ ั‚&ั€ะปั– ัะฐะปะฐั‚ ะถะฐัะฐะฟ ะถะตะนะดั–. ะ‘ั–ั€ะฐ, ะทั–ะผะฝั–# ะฑะฐะนะฐัƒั‹ะผัˆะฐ, ะฐัะฐ ะพะฝะฐะถะฐะน ั…ะฐะปั‹ ะตะผะตั. ะœะตะฝ ั‚ั€ะฐะฝ ะพั‚ะฑะฐัั‹ะฝะฐ ะพะฝะฐั‚ะฐั€ ะบะตะปะณะตะฝะดะต, ะตัˆะฐัˆะฐะฝ ะดะฐัั‚ะฐั€ั…ะฐะฝ ะถะฐะนั‹ะปะผะฐะนั‚ั‹ะฝ. ะขั–ะฟั‚ั–, ัˆะฐะน ะดะฐ ัั‹ะฝั‹ะปะผะฐะนั‚ั‹ะฝ. ะกะพะฝะดะฐ ะดะฐ ั„ั€ะฐะฝั†ะธัะปั‹ั‚ะฐั€ ะตะผะตะฝะถะฐั€ั‹ะฝ, ะผั–ั€ะณะต ะฐัˆั‹, ั‚ะตะท ั‚ั–ะป ั‚ะฐะฑั‹ัั‹ัˆ. <ัั–ั€ะตัะต, ะถะฐัั‚ะฐั€ ะถะฐัะฐะฝะฑะฐะน ะบะตะปั–ะฟ ั‚ะฐะฝั‹ัั‹ะฟ, ะฐั€ะฐะปะฐัะฐ ะฑะตั€ะตะดั–. ะคั€ะฐะฝั†ัƒะทะดะฐั€ ะผะฐั‚ะตั€ะธะฐะปะดั‹ ะฝะดั‹ะปั‹ั‚ะฐั€ะฐ ะบะฟ ะผ'ะฝ ะฑะปะผะตะนะดั–, ะถะฐ#ะฐ ะฐะดะฐะผะดั‹ ะถะต#ั–ะป ะฐะฑั‹ะปะดะฐะนะดั‹, 'ั€ั‚&ั€ะปั– ะถะฐัั‚ะฐั‹ ะฐะดะฐะผะดะฐั€ ะฑั–ั€-ะฑั–ั€ั–ะผะตะฝ ั€ะดะฐัั‹ะฝะดะฐะน ัะนะปะตัะตะดั–. ะะฝะณะปะธัะดะฐ ะดะฐ ะคั€ะฐะฝั†ะธัะดะฐั‹ะดะฐะน ะฐะดะฐะผะดะฐั€ ัะตะฝั–# ัั‹ั€ั‚ั‹ ะบะตะปะฑะตั‚ั–ะฝะต, ะบะธั–ะผ-ะบะตัˆะตะณั–ะฝะต ะผ'ะฝ ะฑะตั€ะผะตะนะดั–. ะšะธั–ะผะฝั–# ั'ะฝั–ะฝะต ะตะผะตั, ั‹#ะฐะนะปั‹ะปั‹ั‹ะฝะฐ ะบะฑั–ั€ะตะบ ะบ#ั–ะป ะฑะปะตะดั–. ะั‹ะปัˆั‹ะฝะดะฐั€ ะตัˆะฐัˆะฐะฝ ะบะตะทะตะบ ะฑะทะฑะฐะนะดั‹, 'ั€ ะฝ'ั€ัะตะณะต ัะฐะฑั‹ั€ะปั‹ะปั‹ ั‚ะฐะฝั‹ั‚ะฐะดั‹. ะžะปะฐั€ ัƒะฐั‹ั‚ะฐ ั‚ะต ั‹ะฟั‚ั‹ ั…ะฐะปั‹, ะทะณะตะฝั–# ัƒะฐั‹ั‚ั‹ะฝะฐ ะดะฐ ั‚&ัั–ะฝัƒัˆั–ะปั–ะบะฟะตะฝ ะฐั€ะฐะนะดั‹. ะ•ะณะตั€ ัะตะฝ ะฐะฒั‚ะพะฑัƒัะฐ &ะปะณะตั€ะผะตะน ะฐะปั‹ะฟ ะฐั€ั‚ั‹ะฝะฐะฝ ะถ&ะณั–ั€ัะต#, ะถ&ั€ะณั–ะทัƒัˆั– ั‚ะพั‚ะฐะผะฐะนะดั‹. ะกะตะฑะตะฑั–, ะพะป ะบะตัั‚ะตะดะต ะบั€ัะตั‚ั–ะปะณะตะฝ ัƒะฐั‹ั‚ั‚ะฐ ะบะตะปะตัั– ะฐัะปะดะฐะผะฐะดะฐ ะฑะพะปัƒั‹ ั‚ะธั–ั. ะ–ัƒั‹ั€ะดะฐ ะ˜ัะฟะฐะฝะธั ะผะตะฝ ะะฒัั‚ั€ะธัะฐ ะฑะฐั€ะดั‹ะผ. ะ•ัƒั€ะพะฟะฐะปั‹ั‚ะฐั€ ะถะผั‹ั ะฟะตะฝ ะดะตะผะฐะปั‹ัั‚ั‹# ะฐั€ะฐ-ะถั–ะณั–ะฝ ะถะฐัั‹ ะฐะถั‹ั€ะฐั‚ะฐะดั‹. ะ–ะผั‹ั ะบะตะทั–ะฝะดะต ัˆะฐั€ัˆะฐะฐะฝั‹ะฝ, ะธะฝะฐะปะฐะฝั‹ะฝ ะบั€ะผะตะนัั–#, ะฑ'ั€ั–ะฝ ะพ#ะฐะน ะถะฐัะฐะนั‚ั‹ะฝ ัะธัั‚ั‹. ะœะตั€ะตะบะต ะบะตะทั–ะฝะดะต ะฑ&ะบั–ะป ั…ะฐะปั‹ ะดะตะผะฐะปะฐะดั‹, ะด&ะบะตะฝะดะตั€, ะฐะฒั‚ะพะฑัƒั ะฟะตะฝ ั‚ั€ะฐะผะฒะฐะนะปะฐั€, ั‚ั–ะฟั‚ั–, ะด'ั€ั–ั…ะฐะฝะฐะปะฐั€ ะดะฐ ะถะผั‹ั ั–ัั‚ะตะผะตะนะดั–. ะœั‹ัะฐะปั‹, ะ‘ะฐั€ัะตะปะพะฝะฐะดะฐ ะถะตะบัะตะฝะฑั– ะบ&ะฝั– ะตัˆะบั–ะผ ะถะผั‹ั ั–ัั‚ะตะผะตะนะดั–. ะ‘ั–ะทะดะต ัะตะฝะฑั–-ะถะตะบัะตะฝะฑั– ะบ&ะฝะดะตั€ั– ั‚ะฐะฑั‹ั ั‚ะฐะฑัƒะฐ ะต# ั‹#ะฐะนะปั‹ ะบ&ะฝะดะตั€ ัะฐะฝะฐะปั‹ะฟ, ะด&ะบะตะฝะดะตั€ ะผะตะฝ ะบ#ั–ะป ะบั‚ะตั€ัƒ ะพั€ั‹ะฝะดะฐั€ั‹ ั‚&ะฝะณะต ะดะตะนั–ะฝ ั–ัั‚ะตะนะดั– ะพะน. ะะนั‚ะฟะฐั‹ะผ, ะตัƒั€ะพะฟะฐะปั‹ั‚ะฐั€ ะฐัˆะฐ ั‚ะฐะฑัƒะฐ ะผ'ะฝ ะฑะตั€ะณะตะฝั–ะผะตะฝ, ะถะฐะฝ ั‚ั‹ะฝั‹ัˆั‚ั‹ั‹ะฝ ะพะดะฐะฝ ะดะฐ ะถะพะฐั€ั‹ ะฑะฐะฐะปะฐะนะดั‹.

โ€“ะœะตะฝ ะฑั–ั€ะฝะตัˆะต ะตะปะดะต ะฑะพะปะดั‹ะผ. ะกะพะปะฐั€ะดั‹# ั–ัˆั–ะฝะตะฝ ะผะฐะฐะฝ ะฐั‚ั‚ั‹ 'ัะตั€ ะตั‚ั–ะฟ, ั‚ะฐ#ะฐะปะดั‹ั€ะฐะฝั‹ โ€“ ?ะฝะดั–ัั‚ะฐะฝ. ?ะฝะดั–ัั‚ะฐะฝ โ€“ ะบะตะดะตะนะปั–ะบ ะฟะตะฝ ะฑะฐะนะปั‹ ะฐั‚ะฐั€ ะถ&ั€ะตั‚ั–ะฝ, ะท'ัƒะปั–ะผ ะธะผะฐั€ะฐั‚ั‚ะฐั€ ะผะตะฝ ะปะฐัˆั‹ั‚ะฐั€ ะบั€ัˆั– ะพั€ะฝะฐะปะฐัะฐะฝ ะบะพะฝั‚ั€ะฐัั‚ะฐั€ ะตะปั–. ะ•# ัะปัƒ 'ะนะตะปะดะตั€ ะผะตะบะตะฝะดะตะนั‚ั–ะฝ, ะบะฟะฐัั‹ั€ะปั‹ ัะฐะปั‚-ะด'ัั‚&ั€ั–ะฝ ัะฐั‚ะฐะฟ, ั€ะผะตั‚ั‚ะตะฟ ะบะตะปะต ะถะฐั‚ะฐะฝ ั‚ะฐะผะฐัˆะฐ ะตะป. ?ะฝะดั–ัั‚ะฐะฝะดั‹ ะฐะดะฐะผะทะฐั‚ั‚ั‹# ั€ัƒั…ะฐะฝะธ ะฑะตัั–ะณั– ะดะตะฟ ะฑะตะบะตั€ ะฐั‚ะฐะผะฐะฐะฝ ะตะบะตะฝ. ะ‘ะป ะถะตั€ะดั–# ะถั‹ะปั‹ ะฐั‚ะผะพัั„ะตั€ะฐัั‹, ะดะฐะฑั‹ะปะดะฐั€ะดั‹# ะดะฐัƒั‹ัั‹, ั‹ะปะฐะป ะฐัƒะฐะดะฐั‹ ะผัƒัะบัƒั ะธั–ัั–, ะพัั‹ะฝั‹# ะฑ'ั€ั– ะบ#ั–ะปั–#ะดะตะณั– ัƒะฐะนั‹ะผะดั‹ ะผั‹ั‚ั‚ั‹ั€ั‹ะฟ ะถั–ะฑะตั€ะตะดั–. ?ะฝะดั–ัั‚ะฐะฝะฝั‹# ะธะฝั„ั€ะฐั€ั‹ะปั‹ะผั‹ ะผะตะฝ ัะบะพะฝะพะผะธะบะฐัั‹ ะผะฐั‚ะฐะฝะฐั€ะปั‹ ะถะฐะดะฐะนะดะฐ ะตะผะตั. ะกะพะฐะฝ ะฐั€ะฐะผะฐัั‚ะฐะฝ, ั…ะฐะปั‹ ั‚ะต ะฑะฐั‹ั‚ั‚ั‹. ะšัˆะตะดะต ะฑะธ ะฑะธะปะตะฟ, 'ะฝ ะฐะนั‚ั‹ะฟ ะถ&ั€ะณะตะฝ, ะถ&ะทะดะตั€ั–ะฝะต ะบ&ะปะบั– ัะปะฐะฐะฝ ะฐะดะฐะผะดะฐั€ะดั‹ ะถะธั– ะบะตะทั–ะบั‚ั–ั€ะตัั–ะท. ?ะฝะดั– ั…ะฐะปั‹ะฝั‹# ั€ัƒั…ะฐะฝะธ ะผั€ะฐัั‹ะฝ ะผะฐั‚ะฐะฝ ั‚ั‚ะฐั‚ั‹ะฝ ะฐัะธะตั‚ั–ะฝ ะท ั…ะฐะปั‹ะผะฝะฐะฝ ะดะฐ ะบั€ะณั–ะผ ะบะตะปะตั€ ะตะดั–. ะ‘ั–ะทะดั–# ัะฐะปั‚ะด'ัั‚&ั€ะปะตั€ั–ะผั–ะท ะฑะตะฝ ัะฐะฝ ะฐัั‹ั€ะปั‹ ะผ'ะดะตะฝะธะตั‚ั–ะผั–ะท 'ัƒะตะถะฐะนะดะฐะฝ ะฑะฐัั‚ะฐะฟ ัะตะทั–ะปั–ะฟ ั‚ั€ัะฐ, ัˆะตั‚ะตะปะดะตะฝ ะบะตะปะณะตะฝ ะถั€ั‚ั‚ั‹ ะฑะฐัƒั€ะฐะฟ ะฐะปัะฐ ะดะตะนะผั–ะฝ. ะž#ั‚&ัั‚ั–ะบ ะšะพั€ะตั 'ะปะตะผะดะตะณั– ะต# ะฐัƒั–ะฟัั–ะท ะตะป ัะธัั‚ั‹ ะฑะพะปั‹ะฟ ะบั€ั–ะฝะดั– ะผะฐะฐะฝ. ะฐะปะฐัะฐ#ั‹ะท, ั‚ะฐ#ั‹ ะฑะตัั‚ะต ะดะต ัะตั€ัƒะตะฝะดะตัƒะณะต ัˆั‹ั‹ะฟ, ั‚ะฐะผะฐั‚ะฐะฝัƒะฐ ะฑะพะปะฐะดั‹. ะกะตะฑะตะฑั–, ะบัˆะตะปะตั€ั– ะถะฐะฟ-ะถะฐั€ั‹, 'ั€ ะฑั€ั‹ัˆั‚ะฐะฝ ั‚ะฐะบัะธ ัั‚ะฐะน ะฐะปะฐัั‹ะท, ะด&ะบะตะฝะดะตั€ ั‚'ัƒะปั–ะบ ะฑะพะนั‹ ะถะผั‹ั ั–ัั‚ะตะนะดั–. ะขะฐ#ั‹ 4-5-ะบะต ะดะตะนั–ะฝ ะถะผั‹ั ั–ัั‚ะตะนั‚ั–ะฝ ัะฐัƒะดะฐ ะพั€ั‚ะฐะปั‹ั‚ะฐั€ั‹ะฝ, ะบะตะน ะฐะดะฐะผะดะฐั€ะดั‹# ัะพะป ัƒะฐั‹ั‚ั‚ะฐ ะบะธั–ะผ-ะบะตัˆะตะบ ัะฐั‚ั‹ะฟ ะฐะปั‹ะฟ ะถะฐั‚ะฐะฝั‹ะฝ ะบั€ั–ะฟ ั‚ะฐ#ะฐะปะดั‹ะผ. ะ–&ั€ะณะตะฝ ะถะตั€ั–#ั–ะทะดะต ั‚ะตะณั–ะฝ WiFi, ะผะตั‚ั€ะพ ะฒะฐะณะพะฝะดะฐั€ั‹ะฝะดะฐ, ั‚ั–ะฟั‚ั–, ะฐะฒั‚ะพะฑัƒัั‚ะฐั€ะดะฐ ัั‚ะฐะนะดั‹. ะšะพั„ะตั…ะฐะฝะฐะปะฐั€ ะผะตะฝ ะผะธะฝะธะผะฐั€ะบะตั‚ั‚ะตั€ะณะต, ะผะตะนั€ะฐะผั…ะฐะฝะฐะปะฐั€ะฐ ะฐะดะฐะผ ะฑะฐัะฐะฝ ัะฐะนั‹ะฝ ะบะตะทั–ะณะตัั–ะท. ะ‘ะฐะฐะปะฐั€ั‹ ะดะฐ ะพะปะฐะนะปั‹.

ะšะผะธะป ะั€ะฐะปะธะตะฒะฐ, ะก.ะกะตะนั„ัƒะปะปะธะฝ ะฐั‚ั‹ะฝะดะฐั‹ ะฐะณั€ะฐั€ะปั‹ ัƒะฝะธะฒะตั€ัะธั‚ะตั‚ั‚ั– ัะบะพะฝะพะผะธะบะฐ ั„ะฐะบัƒะปัŒั‚ะตั‚ั–, ะ†Y ะบัƒั€ั: โ€“ะ”ัƒะฑะฐะนะดั‹# ั‚ัƒั€ะธัั‚ะตั€ะณะต ะฐั€ะฝะฐะปะฐะฝ ะฐะปะฐ ะตะบะตะฝั–ะฝ ะฑั–ั€ะดะตะฝ ะฑะฐะนะฐะนัั‹ะท. <ะนะฝะตะบะฟะตะฝ ะฐะฟั‚ะฐะปะฐะฝ ะท'ัƒะปั–ะผ ะธะผะฐั€ะฐั‚ั‚ะฐั€, &ะปะบะตะฝ ัะฐัƒะดะฐ ะพั€ั‚ะฐะปั‹ั‚ะฐั€ั‹ ะถ'ะฝะต ั‚ะพะปะฐะฝ ั‚ัƒั€ะธัั‚ะตั€ ะบะทะณะต ะฑั–ั€ะดะตะฝ ั‚&ัะตะดั–. ะัั‚ะฐะฝะฐ ะฐะทะดะฐะฟ ะ”ัƒะฑะฐะนะฐ ัะฐะนั‚ั‹ะฝ ัะธัั‚ั‹. ะ”'ะป ะพัั‹ ะฐะปะฐะดะฐ ะผะตะฝ ะตั€ะตะบัˆะต ั‚ะฐะบัะธ ะถ&ะนะตัั–ะผะตะฝ ั‚ะฐะฝั‹ัั‚ั‹ะผ. ะšัˆะตะณะต ัˆั‹ั‹ะฟ, ะฐะปะฐะฐะฝ ะถะตั€ะดะต ะบะปั–ะบ ั‚ะพั‚ะฐั‚ัƒะฐ ั€ัะฐั‚ ะฑะตั€ั–ะปะผะตะนะดั–. ?ะปะบะตะฝ ัะฐัƒะดะฐ ะพั€ั‚ะฐะปั‹ั‚ะฐั€ั‹ะฝั‹# ะถะฐะฝั‹ะฝะดะฐ ั‚ะฐะบัะธ ัั‚ะฐัƒ &ัˆั–ะฝ ะบะตะทะตะบะบะต ั‚ั€ัƒ ะบะตั€ะตะบ, ะบะตะทะตะบั‚ั– ะบะตัั–ะฟ ั‚ะต ะฐะปะผะฐะนัั‹#, ะตัˆะบั–ะผ ั‚ะบั–ะทะฑะตะนะดั– ะดะต. ะฐัั‹ะผะดะฐ ะฐะฝะฐะผ ะถ'ะฝะต ะบั–ัˆะบะตะฝั‚ะฐะน ั–ะฝั–ะผ ะฑะฐั€, ัˆั‹ะถั‹ะฐะฝ ั‹ัั‚ั‹ั‚ะฐ ะบะตะทะตะบั‚ะต ั‚ั€ั‹ะผั‹ะท ะบะตะปะผะตะน, ะพะฝะฐ&ะนะณะต ะดะตะนั–ะฝ ะถะพะป-ะถะฝะตะบะตะน ั‚ะฐะบัะธ ัั‚ะฐะนั‹ ะดะตะฟ ัˆะตัˆั‚ั–ะบ. ะ‘ั–ั€ะฐะทะฐ ะดะตะนั–ะฝ ะตัˆะฑั–ั€ ั‚ะฐะบัะธ ั‚ะพั‚ะฐะผะฐะดั‹. ะก'ั‚ั– ั‚&ัั–ะฟ ะฑั–ั€ ะบะปั–ะบ ั‚ะพั‚ะฐะฟ, ะพะฝะฐ&ะนะณะต ะดะตะนั–ะฝ ะฐะฟะฐั€ั‹ะฟ ั‚ะฐัั‚ะฐัƒะฐ ะบะตะปั–ัั‚ั–. ะžะป ั‚ัƒั€ะธัั‚ ะตะบะตะฝั–ะผั–ะทะดั– ะฑั–ั€ะดะตะฝ ั‚&ัั–ะฝั–ะฟ, ะบั–ัˆะบะตะฝั‚ะฐะน ะฑะฐะปะฐะฝั‹ ะฐัะฐะฝะดั‹ั‚ะฐะฝ ั‚ะพั‚ะฐะฐะฝ ะตะบะตะฝ. ะœะฝะดะฐะน ั‚ะฐะบัะธ ะถ&ะนะตัั– ะถะพะป ะฐะฟะฐั‚ั‚ะฐั€ั‹ะฝ ะฑะพะปะดั‹ั€ะผะฐัƒะดั‹# ะฑั–ั€ ะฐะผะฐะปั‹. ะ‘ั–ะทะดั–# ะตะปะดะต ะดะต ั‚ะฐะบัะธ ะถะฐะปะดะฐัƒะดั‹# ะพัั‹ะฝะดะฐะน ะถ&ะนะตัั– ะฑะพะปะฐะฝั‹ะฝ ะฐะปะฐั€ ะตะดั–ะผ.

ะ•ั€ะบะตะฑะปะฐะฝ ะปะธ, ะ•ัƒั€ะฐะทะธั ะปั‚ั‚ั‹ ัƒะฝะธะฒะตั€ัะธั‚ะตั‚ั–ะฝั– ัะดั€ะพะปั‹ ั„ะธะทะธะบะฐ ั„ะฐะบัƒะปัŒั‚ะตั‚ั–, ะ†Y ะบัƒั€ั: โ€“2012 ะถั‹ะปั‹ Work and ั–ัั‚ะตะฟ,

Travel ะฑะฐะดะฐั€ะปะฐะผะฐัั‹ ะฑะพะนั‹ะฝัˆะฐ ะะจ-ะฐ ะถะผั‹ั ัะฐัั…ะฐั‚ั‚ะฐัƒะฐ ะฑะฐั€ะดั‹ะผ. ะœะฐะฐะฝ ะะผะตั€ะธะบะฐ ั‚ะต ะฐั‚ั‚ั‹ ะฝะฐะดั‹. ะฅะฐะปั‹ะฐ ั‹ะทะผะตั‚ ะบั€ัะตั‚ัƒ ัะฐะปะฐัั‹ ั‚ะต ะถะพะฐั€ั‹ ะดะต#ะณะตะนะดะต ะดะฐะผั‹ะฐะฝ. ะ–ะฐัั‚ะฐั€ ะผะตะฝ &ะปะบะตะฝ ะฐะดะฐะผะดะฐั€ &ัˆั–ะฝ ะดะตะผะฐะปั‹ัั‚ั‹# ั‚&ั€-ั‚&ั€ั– ะฐั€ะฐัั‚ั‹ั€ั‹ะปะฐะฝ, 'ัั–ั€ะตัะต, ะถะฐะท ะฐะนะปะฐั€ั‹ะฝะดะฐ ัƒะฐั‹ั‚ั‚ั‹ ั‚ะต ั‹ะทั‹ั‚ั‹ ั‚ะบั–ะทัƒะณะต ะฑะพะปะฐะดั‹. ะœะตะฝั– ะฐะผะตั€ะธะบะฐะปั‹ั‚ะฐั€ะดั‹# ะผั–ั€ ั&ั€ัƒ ัะฐะปั‚ั‹ ั‚ะฐ#ะฐะปะดั‹ั€ะดั‹. ะ‘ะป ะตะปะดั–# ั…ะฐะปั‹ ะฑะฐั€ะฐะฝ ะฐะปะฐ#ั‹ะทะฐ ะฑะฐะนะปะฐะฝั‹ัั‚ั‹ 'ั€ ั‚&ั€ะปั– ะฑะพะปั‹ะฟ ะบะตะปะตะดั–. ะšะตะนะฑั–ั€ ะฐะปะฐัˆั‹ั‚ะฐั€ะดะฐ ะบะฑั–ะฝะตัะต ั‚ะตะบ ะฐะฝะฐ &ะปะบะตะฝ ะบั–ัั–ะปะตั€ ะผั–ั€ ั&ั€ะตะดั–. ะฐั€ะธัะปะฐั€ ั‚ะต ัั‹ะฟะฐะนั‹ ะถ'ะฝะต &ะฝะตะผั– ะบะผะตะบ ะบั€ัะตั‚ัƒะณะต ะดะฐะนั‹ะฝ ั‚ั€ะฐะดั‹. ะœะฐัะผะธะดะต ั‚ะฐ#ะตั€ั‚ะต# 70 ะถะฐัั‚ะฐั‹ ะฐั‚ะฐ- 'ะถะตะปะตั€ะดั–# ั€ะพะปะธะบะฟะตะฝ ะถั€ะณะตะฝั–ะฝ ะบั€ะต ะฐะปะฐัั‹ะท. ะ•ะณะดะต ั‚ะฐั€ั‚ัะฐ ะดะฐ, ัะฟะพั€ั‚ะฟะตะฝ ัˆั‹ะปะดะฐะฝะฐะดั‹, ะทะดะตั€ั–ะฝ ะถะฐั ัะตะทั–ะฝะตะดั–. ะœะฐะฐะฝ ะพะปะฐั€ ั‚ะต ะฑะฐั‹ั‚ั‚ั‹ ะฑะพะปั‹ะฟ ะบั€ั–ะฝะดั–. ะะป ะถะฐัั‚ะฐั€ั‹ ะทะดะตั€ั–ะฝะต ั‚ั‹ะผ ัะตะฝั–ะผะดั– ะถ'ะฝะต ะผะฐั‚ะฐะฝัˆะฐั‚ะฐัƒ ั‚'ั€ั–ะทะดั–. ะัŒัŽ-ะ™ะพั€ะบ ัะตะบั–ะปะดั– ะผะตะณะฐะฟะพะปะธัั‚ะตั€ะดะต ั‹ะท-ั‹ะท ะฐะนะฝะฐะฐะฝ ั‚ั–ั€ัˆั–ะปั–ะบ ั‚'ัƒะปั–ะบ ะฑะพะนั‹ ั‚ะพะปะฐัั‚ะฐะผะฐะนะดั‹. ะ–ั€ั‚ ั‚ะฐ#ะตั€ั‚ะต#ะณั–ัั–ะฝ ะฑั–ั€ ะถะฐะฐ ะฐัั‹ั‹ะฟ ะฑะฐั€ะฐ ะถะฐั‚ะฐะดั‹, ะบะตัˆะบะต ะฐั€ะฐะน ะบ&ะปั–ะผะดะตะฟ, ะบ&ะฝะดั–ะทะณั– ั‚ั–ั€ะปั–ะบั‚ะตั€ั–ะฝ ะผั‹ั‚ั‹ะฟ, ะฐะปะฐ#ัั‹ะท ะดะตะผะฐะปะฐะดั‹. ะจั‹ะฝั‹ ะบะตั€ะตะบ, ะะจ ั…ะฐะปั‹ ะถะผั‹ัั‚ั‹ ะปัˆั‹ะฝั‹ัะฟะตะฝ ะฐั‚ะฐั€ะฐะดั‹, ัะพะดะฐะฝ ะป'ะทะทะฐั‚ ะฐะปะฐะดั‹. 5ั‚ะต ะฟะพะทะธั‚ะธะฒั‚ั–, ะฑะพะนะปะฐั€ั‹ะฝะดะฐ ัƒะฐั‚ั‹ ั‚ะฐัั‹ะฟ ั‚ั€. ะ‘ะฐะฝะบ ะฑะพะปัั‹ะฝ, ะด&ะบะตะฝ ะฑะพะปัั‹ะฝ, ะฑะฐั€ะปั‹ ะถะตั€ะดะต ะบะปะธะตะฝั‚ั‚ะตั€ะดั– ะบ&ะปั–ะผะดะตะฟ ะฐั€ัั‹ ะฐะปั‹ะฟ, ะบ&ะปั–ะผะดะตะฟ ัˆั‹ะฐั€ั‹ะฟ ัะฐะปะฐะดั‹. ะ–ั€ั‚ั‚ั‹# ะฑะฐั€ะปั‹ั‹ ะถะธั– ะฐะนั‚ะฐั‚ั‹ะฝ ั€ะฐะฝะดะฐั€ั‹ ะฑะฐั€: NO PROBLEM! (ะฑ'ั€ั– ะถะฐัั‹). ะ‘ั–ะทะดั–# ะถะฐัั‚ะฐั€ ยซ<ั€ะธะฝะต, ะพะปะฐั€ ะดะฐะผั‹ะฐะฝ ะผะตะผะปะตะบะตั‚ั‚ะต ะผั–ั€ ั&ั€ะตะดั–, ะถะฐะดะฐะนั‹ ะถะฐัั‹ยป ะดะตัƒั– ะผ&ะผะบั–ะฝ. ะะปะฐะนะดะฐ, ะฐะผะตั€ะธะบะฐะปั‹ั‚ะฐั€ะดั‹# ะถะฐั€ั‚ั‹ัั‹ะฝะฐะฝ ะบะฑั– ะฝะตัะธะตะณะต ะผั–ั€ ั&ั€ะตั‚ั–ะฝั–ะฝ ะฑั–ะปะต ะฑะตั€ะผะตะนะผั–ะท. ะžะปะฐั€ะดั‹# ะถะตะบะต ะบะปั–ะณั–, ะฟ'ั‚ะตั€ั– ะถะพ, ะฑะฐั€ะปั‹ั‹ะฝ ะฝะตัะธะตะณะต ะฐะปะฐะฝ. ะœะตะฝ ะถ&ั€ะณะตะฝ ะถะตั€ั–ะผะดะต ะถั€ั‚ะฐ ะัั‚ะฐะฝะฐะฝั‹#, ะะปะผะฐั‚ั‹ะฝั‹#, ะšะฐัะฟะธะน ั‚ะต#ั–ะทั– ะผะตะฝ ะะปะฐั‚ะฐัƒะดั‹# ััƒั€ะตั‚ั–ะฝ ะบั€ัะตั‚ั–ะฟ, ั‚ะฐั€ะฐั‚ั‹ะฟ ะถ&ั€ะดั–ะผ. ะฐะทะฐัั‚ะฐะฝะดะฐ ะะจ-ั‚ะฐั‹ะดะฐะน ะพะทั‹ ั‚ะตั…ะฝะพะปะพะณะธั, ั‚ัƒั€ะธะทะผ, ะบะปั–ะบ ั€ะฐัั‚ั‹ั€ัƒ ัะฐะปะฐะปะฐั€ั‹ ะดะฐะผั‹ัะฐ ะดะตะนะผั–ะฝ. ะ‘ั–ะท ะดะต ะฐะผะตั€ะธะบะฐะปั‹ั‚ะฐั€ ัะธัั‚ั‹ ะดะฐะผั‹ะฐะฝ ะพะฐะผะดะฐ ะผั–ั€ ั&ั€ะตะผั–ะท ะดะตะฟ &ะผั–ั‚ั‚ะตะฝะตะผั–ะฝ.

ำ˜ะทั–ั€ะปะตะณะตะฝ ะา›ั‚ะพะปั‹ั ะะ™ะขะ‘ะžะ—ะซะœ


4

МІНБЕР Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

Әлемдік дамумен біртұтас

Украинадан келген хат

Елордада VI Астана э к о н о м и к а л ы қ форумы және бірінші Бүкіләлемдік дағдарысқа қарсы мәжіліс өтуде. 100 елден келген 11 мыңнан астам мүйізі қарағайдай ғалымдар мен білікті сарапшылар дүниежүзілік қаржы жүйесінің өзгеруі мен әлемдік экономиканың даму жолдарын талқылауда. Басосу аясында т рлі сессиялар мен мжілістер ткізілуде. Д ниеж зілік Туристік йымны атарушы директоры Фредерик Пиерені атысуымен ткен сессияда "азастанны туристік инфрарылымын дамытуды кешенді тетігі іздестірілсе, Нобель иегерлерімен еліміздегі мнай-газ саласын инвестициялау мселесі талыланды. «Жасыл» экономика туралы егжей-тегжейлі айтылуда. "орша/ан ортаны ор/ау вице-министрі Бектас Мхамеджановты млімдеуінше, «жасыл» экономика 2050 жыл/а арай "азастанны ЖІ6-ні дегейін 3 пайыз/а арттырма. «Сарапшыларды мліметтері бойынша, «жасыл» экономика/а кшу арылы 500 мы жаа жмыс орнын ашуды м мкіндігі туады. Жыл сайын елімізге ЖІ6-ні бір пайызына жуы инвестиция т сетін болады. Бл шамамен 3-4 млрд. А"Ш долларын райды, - деп атап крсетті вице-министр. Алда/ы 20 жылда "азастанда инфрарылым т бегейлі жаарып, 50 пайыз/а тарта /имарат пен 40-а жуы электр стансасы салынба. 2050 жылы балама жне айта жаартыл/ан энергияны лесі 50 пайызды райтын болады. VI Астана экономикалы форумы аясында жастарды ІІ Б кіллемдік «Global рпа/ы: траты экономикалы даму шін жастар бастамасы» атты экономикалы форум ткізілді. 2011 жылы елімізде «Жмыспен амту-2020» ба/дарламасы зірленгені белгілі. Б гінде айматарда 204 жмыспен амту орталы/ы ашыл/ан. Олар/а 200 мынан астам адам хабарласып, 180 мы адаммен леуметтік келісім шарт жасалды. 94,5

Бас қалада тұратын қарапайым еңбек адамының мәртебесін көтеруді мақсат тұтқан «Астана Таңдауы» байқауына шетелде тұратын азаматтар да қызығушылық таныта бастады.

мы адам жаа маманды алды. Ба/дарлама атысушыларына жалаы тлемдері мемлекет арылы тленіп, 55,9 мы адам жмыса орналасты. 29,6 мы жас маман бюджет есебінен жалаы тлемдеріне ие болып, «Жастар тжірибесінен» тті. Форум барысында лемдік жмыссыздыты кешенді шешуді жолы, да/дарыспен к рес мселесі жан-жаты талы/а салынды. Ал «Даму» оры ткізген «"азастанда/ы ксіпкерлік: атерлер мен м мкіндіктер» арнайы сессиясы азастанды бизнес кілдері шін маызды. «Даму» орыны Басарма трайымы Лззат Ибрагимованы атап туінше, азастанды бизнесті тек ішкі нарыта/ы /ана емес, халыаралы нарыта/ы бсекеге абілеттілігін артыру шін замерзімді инвестиция тарту мен инновациялы технологиялар енгізу ажет. Нарыты экономика институтыны басарма тра/асы, София университетіні адъюнкт-профессоры Красен Станчев: «Астана экономикалы форумы лемдік танымал брендке айналып келеді. Жо/ары дегейдегі мндай халыаралы шараны ткізу "азастан шін пайдалы болма. Себебі, лемдік экономика з мір с ру аясына лем елдері мен рлытарын атыстырып отыр/ан тірі организм сынды», – дейді. VI Астана экономикалы форумыны нтижесінде ны 400 млн. А"Ш долларын райтын 40-тан астам жата ол ойылмашы. Жиынны лемдік экономиканы одан рі дамуы бойынша сыныстары G-20 мемлекеттеріне жіберіледі.

Интернет арылы да, кгілдір конвертпен де жетіп жатан хаттарды а/ыны толастар емес. Осындай шбу хатты бірі Украина астанасынан жетті. Астанада/ы халы тадауына н осан хатты иесі – Жанат Бейсембаев. Ол «Lздік дрігер» аталымына елордалы дрігер Ольга Комарованы сынады. Киевтік азамат «Астана Тадауы» байауы туралы интернеттен кездейсо оып ал/ан. Ол азір Украина азаматы болса да, атажртта/ы мерзімдік аза баспасзін збей оып отыратын крінеді. «Белгілі бір маманды иесін тадап, сыну/а болады» дегенді оып, тінім беруге бел будым. Украина азаматына осындай тадау жасатып, дрігерге жария т рде ал/ысымды жеткізуге м мкіндік берген байау йымдастырушыларына лкен рахмет», – дейді Жанат. «Астана Тадауы» байауыны ткізілу масаты елордада/ы арапайым маманды иесі – здік «Педагог», «"о/амды клік ж ргізушісі», «Учаскелік инспектор», «Дрігер», «Энергетик», «Жолшы» жне «"рылысшы»-ны анытау екені белгілі. 6тінім абылдау 31 мамырда аяталады. Ал е здік маманды елорда тр/ындары Астана аласыны кімдігі сайтында 1-30 маусым аралы/ында дауыс беру арылы тадайды. Сандуғаш ЕЛУБАЕВА

Ақбөкен АЛТАЙ

Елбасынан бата алған бала

Әр нәрсенің сәті болады, сол сәттердің есіңнен мүлдем ұмытылмайтын кездері де кездеседі. Сондай елеулі оқиғаның бірі Сәтбаев қаласындағы орталық аурухананың бас дәрігері Жомарт Мұзарафұлының да жадынан шығар емес. Ел Президенті Нрслтан Oбішлы Назарбаевты Жезаз/ан кеншілеріне деген аморлы/ы шексіз. Мны кіл жыпастыпен айтыл/ан пікір деуге ешбір исын жо, мірді зінен ойып алын/ан шынды. «Ж з аурухана, ж з мектеп» мемлекеттік ба/дарламасымен ж зеге асан шаруаларды санамалап жатуымыз исынсыз болар. Бл игілікті шараны рбір азастанды шын ж регімен сезіне алады жне оны игілігін де к н сайын кріп отыр. Соны айын мысалы, Стбаев аласында/ы жаа заман талабына сай ірге ктеріп, сан т рлі медициналы жабдытармен амтамасыз етіліп, кеншілер ауымына алтысыз ызмет жасап келе жатан орталы аурухана. Аурухананы «"азамыс» корпорациясы 9 жыл/а сенімділік кілеттілігіне алып, 1 миллиардтан астам

теге клемінде кмек крсетті. Бл рине, ауыз толтырып айту/а трарлы мол аржы. То/ыз жыл ішінде осы аржыны арасында орталы аурухана еліміздегі алды/ы атарлы ауруханаларыны санатына осылды. Бас дрігер Аханов мырзаны айтысы келгені бл емес еді. Осыдан тура он жыл брын Президентімізді Стбаев аласына арнайы ат басын брмасы бар ма! "аланы асыпай арала/ан Нрслтан Oбішлы аурухана/а со/атындай ы/ай танытыпты. «"азамыс» аудар/ан аржыны орынды іске жмсал/анды/ына толытай кзі жетті. Он жыл брын, длірек айтанда 2003 жылды 28-ші азаны к ні Стбаев аласы бойынша Мыыншы сби д ниеге келген-ді. "алай дегенде де бл айта ж ретіндей сттілік еді. Перзентханада/ы жа/даймен танысан Президент мыыншы сбиді ша/ына ысты, туу кулігіне «Баытты бол!» деп айшыты олтабасын алдырды. Сбиді ата-анасы шін мнан асан баыт болар ма! Сбиді есімін Нрслтан ойды. Мына /ажапты араыз, сол Нрслтан Нржігіт азір алада/ы №25 мектепті тртінші сыныбында оиды. Саба лгерімі жасы, тындырымды, кп сйлемейді, лкен жауапкершілікті т сініп, ай істе болмасын атына сай неге крсетуге тырысады. Атасы Нржігіт стбаевтытар ерекше рмет ттатын азамат. 6мір бойы «"азамыста» теміржол машинисі болып істеді. Жезаз/анны сары мысын, кенін сан иыр/а теміржол арылы тасымалдады. "иындытан аймыпай ебек етті, адал ебек зін де елге танытты. Ал Нрслтанны кесі "айрат та «"азамысты» белді ызметкері, кеншілерге сапалы ызмет крсету учаскесіні басты/ы, анасы Жазира да корпорацияны энергетика басармасында. Я/ни, Бегаевтарды

«"азамыспен» та/дырлары бір. Олар Нрслтаннан со да бірнеше перзент с йді. Біра, Нрслтаннны жолы ерекше. Кез келгенге Президент «Баытты бол!» деп олтабасын алдырып, кулік тапсырып жатан жо ой. –И, бл былайша ара/анда, біреулерге елеусіздеу де ои/а боп крінуі м мкін /ой. Біз шін олай емес, Нрслтан/а бізді де ала-бле б йрегіміз брады. Себебі, ол бізді ауруханада д ние есігін ашты, лкен ж ректі азамат боп алыптасуына, денсаушылы/ыны шымыр боп суіне олдан келген жрдемімізді аямаймыз,–дейді Жомарт Аханов мырза. Біз де осы тілекті стіндеміз.

Гүлжанат ҚАНИБАЕВА, ҚазҰУ-дың студенті


ЗАМАНДАС

Сымбат ЖАҚАЕВА:

www.nurastana.kz

БҮГІНГІ КЕЙІПКЕРІМІЗ БІРЕР АЙДА ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ШЫҒЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІН ҮЗДІК ОҚУ ҮЛГЕРІМІМЕН ТӘМАМДАҒАЛЫ ОТЫР. БОЛАШАҚ АУДАРМАШЫ ҚАЗАҚША МЕН ОРЫСШАНЫ АЙТПАҒАНДА, АҒЫЛШЫН, КОРЕЙ ЖӘНЕ ПОЛЯК ТІЛДЕРІН ЕРКІН МЕҢГЕРГЕНІНІҢ АРҚАСЫНДА ОҢТҮСТІК КОРЕЯ МЕН ПОЛЬША ЕЛДЕРІНЕ БАРЫП ҚАЙТУҒА МҮМКІНДІК АЛҒАН. КҮЗГЕ САЛЫМ МАГИСТРАТУРАҒА ТАПСЫРУДЫ ЖОСПАРЛАП ОТЫРҒАН ОНЫМЕН АЗ-КЕМ ТІЛДЕСКЕН ЕДІК.

Шетелдік студенттерде еркіндік басым – ателеспесем, жо ары оу орнында грант негізінде білім алып жатырсы ой? – Алла а ш!кір, мектепте жасы оы анымны арасында +БТ-дан жо ары балл жинап, л-Фараби атында ы аза +лтты университеті Шы ыстану факультетіні Аударма ісі маманды ында 4 жыл бойы аысыз оы ан жайым бар. Осы жазда студенттік дуренмен имай-имай оштасалы отырмын. – Маманды тада анда жаппай за мен аржы салаларын п крген замандастарынан ерекшеленуіні сыры неде? – Гуманитарлы сала а бала кезімнен жаын болдым. =лі есімде, кішкентайымда к!нделігіме «мен скенде кемінде 2-3 тілді мегеремін» деп жазатынмын. Сол бала иялым мектеп бітіргенде арман-масатыма айналып, м!мкіндігінше аудармашылыты ыр-сырын тану а бел будым. О ан дейін т!рлі тіл !йрену курстарына барып, студент атанбастан б&рын а ылшын мен корей тілдерін жетік мегердім. –Соны шарапатын студент бола жріп сезінген шы арсы? –Ебек елеусіз алмайды екен, со ан кзім жетті. Корей тілін еркін мегергендіктен болар, !йде отырыпа шетелдік сайттарды с!зіп, студенттерді тжірибе алмасып айтуына жа дай ту ызатын арнаулы ба дарламаларды аламтордан іздей бастадым. Аыры 3-курста білімімді одан рі жетілдіруге ба ыттал ан тегін жолдама а ол жеткізіп, От!стік Кореяда болдым. Атал ан мемлекетте ткізген бірнеше ай крген т!стей зымырап те шыты, ал ан серім ерекше-тін. Содан 4-курсты басында, я ни ткен жылы ба ымды айтадан сынап кріп едім, Польшада ы университетте білімімді жетілдіруге м!мкіндік туды. «Іздеген жетер м&рата» демекші, студенттік жылдарымда екі елмен етене танысып айтаныма ш!кіршілік етемін. – Шыныды айтшы, бндай ммкіндікке кез келген студент ие бола ала ма, #лде шетелге баруды басалай жолдары бар ма? –«Таныс-тамыры болды ма?» дегенді с&рап т&рсаыз, мені ешкімім де жо. Ата-анам – арапайым адамдар. Мен сияты арнаулы ба дарлама а ілігу !шін міндетті т!рде шы ыстану факультетінде оуы шарт. Сосын оу !лгерімі «те жасы» болуы керек, рине. Бар бол аны сол-а. –Жо арыда атал ан елдерге арасты университеттерді #райсысында бір-бір семестрден білім алды. Сені ол елдерде не та алдырды? – Екі мемлекет бір-бірінен ашы орналасандытан, рі ділі мен мдениеті м!лдем &сас болма андытан,

райсысына блек тотал ым келеді. Негізінен, Еуропа елдеріні сулетіне таданбау м!мкін емес. Римдегі Колизейді зі неге т&рады! Ондай сем имараттар Польшада да жетіп артылады. Алайда, онда ы т&р ындар салынанды келеді. Бір сзбен айтанда, жергілікті халы біз сияты онажай, жылы ж!зді емес дер едім. Ал От!стік Корея зіні мдениетімен тадай атырды. Олар да азатар секілді !лкендерді сыйлап, кішіге ерекше ізеттілік танытады. Сені танымаса да туысындай арайды десем, асыра айтпаспын. Оны !стіне, корейлер те ебекор. Білімге деген &штарлы ы да айтарлытай. –Ал корей мен поляк жастары жнінде не айта аласы? –Кореяны ыз-жігіттері кбіне-кп &я болып келеді. Соны ішінде ер-азаматтарыны сыпайылы ында сз жо. Тіпті, оларды тым нзік деуге болады. Онда ы замандастарым ел аралау а те &штар. М!мкіндік бола алса, «рюкзактарын» аралап кете барады. Сондайа, олар те &йымшыл, ай жерде де топтасып ж!реді, жал ыз-жарым ешайда шыпайды. Поляк жастары болса, те белсенді. ай істе де белсенділік танытпай оймайды. арапайым тілмен айтанда, бермесіді ж&лып алудан да тайынбайды (жылы жымиып). Жне поляк жастарыны кпшілігі т!німен кз ілмейді. Екі ел жастарыны &састы ы - ойпікірлерін ашы жеткізуінде болса керек. Олар р істі д&рыс не б&рысты ын ешкімнен тайсалмай, емін-еркін айта салады. Оуда да солай, «оытушы ой» деп соны ы ына жы ыла салатындар аз. Жасыратыны жо, б&л жа ынан шетелдік студенттерде бізде жо еркіндік бар. анша айтанмен, бізді діліміз Kм таным-т!сінігіміз баса ой. – (з кезегінде екі ел жастары нені армандайды? –Бір байа аным, кпшілігі АШ-та білім алып, сонда т!бегейлі алуды кздейді. Б&л поляктар мен корейлерді байланыстырып т&р ан орта &былыс. – (зі ше? – арсымын. Мені ойымша, шетелде брібір шеке шылымайды. йткені, зіні аты айтып т&р андай, ол – біз !шін шет жа. Ту ан жерінде тыныстап, тыныш мір с!ргенге не жетсін! Б&йыртса, жаында оуымды аятаймын. Одан кейін АШ-та немесе Еуропа елдеріні бірінде магистратурада білімімді жетілдірсем деп ниетім бар. Сосын шетелде ал ан білімімні ызы ын з елімде кремін деп !міттенемін. – Арманы аиата айналсын!

Әңгімелескен Айбек СЕРІКҰЛЫ

Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

5

«Хан Шатырдағы» флеш-моб Көмекке мұқтаж азаматтарды қолдау мақсатында «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты флеш-моб ұйымдастырды.

Олар а «ДОС» о амды бірлестігі, заманауи жне спортты билер ауымдасты ы !н осты. «Хан Шатыр» ойын-сауы орталы ында ткізілген іс-шара а м!мкіндігі шектеулі адамдар шаырылды. Флеш-моба атысан жастар опера ншісі Жмила Жарынбаеваны с!йемелдеуімен вальс биледі. Жиынды ткізудегі масат – кмекке зру азаматтарды мірге деген &мтылысын крсету, кемба ал жандарды мселесіне о ам назарын аудару, барлы адамдарды те &ылы екенін еске салу. +йымдастырушыларды айтуынша, м!мкіндігі шектеулі адамдар демалу, білім алу, денсаулы ын ны айтуда апаратты, психологиялы, физикалы олдау а м&таж.

Отбасы акциясы Елордада Халықаралық отбасы күніне орай «Отбасы – бұл сенім мен махаббат және мейірім» ұранымен акция өткізілді.

Байауды Астана аласыны Денсаулы сатау басармасы &йымдастырды. Биыл ы акция кезінде &за жыл отасан ж&птар кпшілікке !лгі етілді. Бір шаыра астында тату-ттті &мыр кешкен ерлізайыптылар аламызда баршылы. Ж&птасандарына 55, 50, 40, 25, 15 жыл бол ан шаыра иелеріне &рмет крсетілсе, !ш ж&п салтанатты т!рде зады тіркеуден тті. Алды ы буын здеріні мірлік тжірибелерімен блісіп, жастар а аыл-кеес айтты.

Жаңашылдар жобасын ұсынды Е л о р д а да өткізілген «Astana Startup Weekend 2013» инновациялық жобалар конкурсына «Болашақ» бағдарламасының түлектері белсене қатысты. Astana Startup Weekend халыаралы оз алыс болып саналады. оз алыс лемдегі 30 мынан астам инновация кілдеріні басын біріктіреді. з бизнесжобаларын жемісті ж!зеге асыруды кздейтін жне асырып та ж!рген жаашылдар а олдау жасайды. оз алыса лемдегі 100 елді 175 аласы атысады. Конкурс кезінде атысушылар жасыл технология, ба дарламалы амтамасыз ету зірлемесі, сайт, &тыр осымша, ндіріс пен т&рмыста ы инновация, баса да бизнес-жоспар бойынша з жобасын &сынды.


6

АУДИТОРИЯ Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

Айнұр ҚҰЛНАЗАРОВА,

психолог:

www.nurastana.kz

Оқу жылының аяқталуына санаулы күндер қалып, мектеп бітіретін түлектер ұлттық теске дайындыққа кірісіп те кетті. Бағы жанғандарды анықтайтын сын сағаты жақындаған сайын ЖООға түсуге талпынған ақ қанатты армандардың жүрегі лүпілдеп, көңілдері елеңдеп бір мазасыз күйге түсетіні мәлім. «Бап шаба ма, әлде бақ шаба ма?» дегенімізбен бұл сынақ олар үшін – өмірлік маңызы бар мәселе. Бағы жанғандардың қуаныштары қойнына сыймай, төбелері көкке жете жаздаса, сыннан сүрінгендердің көбісі қамығып, күйзеліске ұшырап жатады. Кейбір ата-аналар балаларын оқуға дайындап, білімділігіне қатты сеніп, жоғары талап қойғандықтан ЖОО-ға түсе алмаған түлектер әке-шешесінің сенімін ақтай алмағандай сезініп, қайғыға батады. Психолог мамандар балаға тым биік талап қоюдың дұрыс еместігін, тіпті, оның суицидке шейін әкеліп соқтыруы ықтимал екенін жоққа шығармайды. Ендеше, жас түлектің ҰБТ-ға психологиялық әзірлігі қандай болуы қажет? Жұрттың көкейіндегі сауалдардың жауабын психолог маман Айнұр Құлназаровадан сұраған едік.

Өмір ҰБТ-мен аяқталмайды! Мектеп бітірушілерді +БТ тапсыруына оамда зор ма ыз беріледі. Оларды сол уаыттаы атты уайымдап, толитын с тін с"збен сипаттап беруді "зі иын. Кейбір ата-аналарды

е сесі тсіп езіліп жатса, оларды балалары одан да бетер уайымдап, кйзеліске )шырап, жандары жабырайды. 1кінішке арай, кейде жастар "з сезімдеріне иелік ете алмай, "мірді маынасын жоалтып аландай жадайа душар болады. Кндіз клкісінен, тнде )йысынан айырылып, жйкесі ж)арып, психикалы ауруа шалдыып та жатады. Аыр со ында "лімге мойынсынып, "здеріне ол салатын жастар да бар. +БТ ана емес, жалпы кез келген сынатан "терде адам баласы стресті, орыныш пен рейді басынан кешіреді. Стрестік жадайды екі трі болады: эустресс – адамды шы дайтын, ажырлы етіп, жігерін айрайтын ж не дистресс – адамны

е сесін тсіріп, кйзелтетін. Психологтар жауапты с ттерде белгілі бір д режеде рей болуы ажет деп санайды. Тлекті

+БТ-а енжар арамайтыны, е алдымен, оны орынышы арылы аныталады. Біра б)л орыныш жастарды

денсаулыына ауіп т"ндіретіндей жадайда болмауы тиіс. Енді +БТ барысында кйзеліске )шырамауды амалдарын к"рсететін жалпы сипаттаы психологиялы м селелерге тоталайы: Оушы, ата-ана, м)алім +БТ-ны н тижесіне байланысты "здеріні км нді, жаымсыз пікірін "згертіп, жасы ойлара бойларын йрету керек. Мысалы, о ушылардаы: «тест тапсырмалары д)рыс )рылмайды», «барлы материалды дайындап лгере алмаймын» т.с.с.; ата-анадаы: «осыны кім шыарды екен?», «б)рыны кезде жасы еді», «балам шаршап, иналатын болды»; малімдердегі: «б)л айдан +БТ-дан "теді?», «мені

п німді емес, басаны неге та дамайсы ?» т.с.с. ойлар мен )станымдар аса зиянды болады. Оны есесіне, о ушы: «мен тырысып, е бектенемін»; ата-ана: «б)л – баршаа ойылатын талап ой», малім: «мен к"мекке рашан дайынмын» деген сияты ерік-жігерге тосауыл болмайтын ниет-тілекте боланы абзал. Себебі, адам бір н рсеге теріс баа берсе, соан атысты оны жан дниесін жаымсыз к" іл-кй жайлап алады. Дорис Вольф, Рольф Меркле деген неміс алымдарыны

е бектерінде ата-аналарды балалармен "те сирек гімелесуі, оларды жан дниесіне ілмеуіні салдарынан к"птеген жастарды секемшіл, ора болып "сетіндігі зерттелген. Б)нымен оймай, ондай ата-аналар балаларына есейген сайын "те жоары талап ойып, олара жауапкершілікті к"бірек жктейтін к"рінеді. Осыан байланысты м)ндай т рбие к"рген балалар кез келген с тсіздікті е ауыр трагедия деп танып, "мірде

тыырыа тіреледі. Сондытан +БТ кезінде, оан дайындалуда ата-анадан мейірім, шыдамдылы, т"зімділік, балаларын кез келген с тте олдай алатындай парасат керек. +БТ тапсыруа психологиялы даярлыты оушыларды

"з уаыттарын д)рыс пайдаланулары да анытайды. Оны

"зінде рбір 30 минуттан кейін зіліс жасап, дем алан ж"н. Біра б)л зіліс 3-5 минут ана болуы керек. Ал рбір екі сааттан со 20-30 минутты зіліс жасау ажет. Aзіліс кезінде теледидар к"ру, музыка ты дау, агентте отыру д)рыс емес. Б)л кезде озалыс, имыл ажет. Сонымен атар теске даярлы кезінде бала деттегіден 1-2 саат )заыра )йытап, уаытымен таматананы абзал. Балаа «)йы ашуа жасы» деп кофе, шай беруге болмайды. Сынаа дайындалып жрген балаларды жйке жйесінде озу процесі "зінен-"зі аса жоары болады. Оны стіне ащы немесе к"п м"лшердегі кофе, шай б)л процесті одан сайын арттырып жібереді. Соны н тижесінде зейін т)расыз, шашыра ы болып, бала материала зейін оя алмай, оны дайындыына зияны тиеді. Мамандар ешашан, ешкімге сынаа дайындалуда, сына тапсыруда тыныштандыратын немесе белсенділікті арттыратын д рі ішуге болмайды деп санайды. БТ тапсыруа алай дайындалу керек? Е алдымен, бір рет оып оя саланнан материалды )мытылып алатынын білу керек. Материалды бір рет оып алан со , 10-20 минуттан кейін оны таы бір рет оып шыу абзал. Одан кейін, 4-5 сааттан со есте аланды жазып, сызып, бейнелеу керек. Eр материалды ш реттен арастыру )за мерзімді еске сатауа ммкіндік береді. +БТ кезінде тест тапсырмаларын бір арап шыып, "те жасы білетіндерді бірінші орындаан дрыс. Fиынды туызан тест тапсырмаларыны жауаптарын со ына дейін м)ият оу керек. Ерте бітіп ойдым деп жылдамыра шыып кеткенше, тест жауаптарын е со ында бір рет арап шыан д)рыс. Жалпы, сынатан р кезде білімділер мен сондай сына жадайына т"теп бере алатын, психологиялы даярлыы жоары мытылар срінбей "теді. Сондытан +БТ кезінде келе сіз оиалар болмас шін барынша ерік-кш ж)мсап оу керек. Біра кейде шама мен леует жетпей т)рса, тым жоары масат ойып, арты міт артуа болмайды.

Жазып алған Дана ЖҮНІСБЕКОВА

Басылым бас жүлдені иеленді ІХ Халықаралық PG форумының аясында өткізген корпоративті бұқаралық ақпарат құралдарының VI республикалық байқауында Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университетінің «РАС» газеті бас жүлдегер деп танылды. Осымен алтыншы рет "ткізіліп отыран байауа жоары оу орындарыны , трлі ведомствалы мекемелер мен )йымдарды , трлі банктерді , корпорацияларды

корпоративті басылымдары атысан еді. Арнайы )рылан ділазылар аласыны ж)мысшы тобы жиырма "лшем бойынша баа беріп, баллды жиынтыты орытындысын шыаран. –2013 жылды е здік корпоративті газеті аталымы бойынша «РАС» газетіні

бас жлдені аланына "те уаныштымын. Газетті сапалы да, мазм)нды шыуы шін немі ізденіс стіндеміз, – дейді аталмыш басылымны бас редакторы Марат С рсен)лы Eбдіхалы.

ЖОО ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Тәжірибеге басымдық береді Ас танада сингапурлік білім жүйесін енгізу жөнінде кең көлемді конференция өтті. Жиынға еліміздегі техникалық мамандарды даярлайтын барлық ЖОО өкілдері қатысты. Бгінде лемні жетекші к сіптіктехникалы білім беру мекемелерімен арадаы ынтыматасты даму стінде. Атап айтанда, Білім ж не ылым министрлігі мен Nanyang Polytechnic білім ордасы арасындаы меморандума с йкес жуырда отыза тарта азастанды оытушы Сингапурде арнайы оу курстарынан "тті. «К сіпор» холдингі академиялы басару департаментіні

менеджері Шынар Т"лешованы айтуынша, техникалы ж не к сіптік білім беру саласында дуалды жйе енгізу к"зделуде. Nanyang Polytechnic білім ордасы осы жйемен білім береді. М)нда теориялы саба бкіл д рісті 35-40 %-ын )раса, ал т жірибелік саба 60-65%-ды )райды.

«Терри Кон» мәресіне жетті Қарағанды қаласындағы «Болашақ» университетінің бастамасымен тұсауы кесілген «ТерриКон – 2013» фестивалі өз мәресіне жетті. Кино "неріне талабы бар студенттер мен жоары сынып оушыларына олдау к"рсету масатында )йымдастырылан фестивальде актерлік шеберлік, режиссура бойынша шеберлік сабатары да "ткізілді. Фестивальде баын сынауа "тініш білдірген жастарды

ырыа жуы тырнаалды туындысы )сынылып, ж)мыстар «Eлеуметтік ролик», «Бейнеклип», «Ойын фильмдері» аталымдары бойынша сарапа салынды. Барлы жаынан б сі жоары деп танылан Eлібек Ш ріпов пен Вячеслав Шилькені

«Fайрос» фильмі бас жлдені же іп алды. Сонымен атар, «Е здік сценарий», «Aздік операторлы ж)мыс», «Актерлік шеберлік», «Aздік режиссер ж)мысы», «Е

здік ойын фильмі» аталымдары бойынша да же імпаздара жлде тапсырылды. +йымдастырушыларды айтуынша, б)л фестиваль б)дан былай жыл сайын "ткізілетін д стрлі шараа айналма.

Нобель иегерлері дәріс оқыды Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да физиология және медицина саласы бойынша Нобель сыйлығының иегері Эрвин Неер мен ақпараттық асимметрия саласындағы Нобель сыйлығының иегері Джеймс Миррлис дәріс оқыды. Д р і с к е о н л а й н р е ж и м д е А т ы р а у, Fараанды ж не Солтстік Fазастан облысыны ЖОО-лары атысты. Танымал т)лаларды д рісін ты дауа химия ж не химиялы технологиялар факультеті, биология ж не биотехнология факультеті, экономика ж не бизнес жоары мектебі, халыаралы атынастар факультетіні студенттері мен оытушылары атысты.


КАРЬЕРА

7

Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

АЙНҰР СҮГІРБАЕВА:

Жоба жастарды көшбасшылыққа баулиды «ЖАСТАР КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВІ» ЖОБАСЫ – ЖАСТАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ДАЙЫНДАУ, СОНДАЙ-АҚ БІЛІКТІ КАДРЛАР ЖАЙЫНДА ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МАҚСАТЫНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫП ЖАТҚАН БАЙҚАУ. ЖОБА БИЫЛ БЕСІНШІ МӘРТЕ БІЛІКТІ ЖАС МАМАНДАР АРАСЫНДА ІРІКТЕУ ЖҮРГІЗЕДІ. КЕЛЕЛІ ЖОБА ТӨҢІРЕГІНДЕ ТАЯУДА «ЖАСТАР КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВІНІҢ» ҮЙЛЕСТІРУШІСІ АЙНҰР СҮГІРБАЕВАМЕН ӘҢГІМЕЛЕСКЕН ЕДІК. –Айнр, «Жастар кадрлы резерві» жобасына іріктеу шін атысушылара андай талап ойылады? –«Жастар кадрлы резерві» жобасына іріктеу арнайы сайт бойынша теді. Кез келген 29 жас а толмаан жоары білімді аза стан азаматы сайт а тіркелу ар ылы жобаа атыса алады. Яни, жас кадрлар www.rezerv.kz сайтына жаттарын енгізіп, сол бойынша балл жинайды. Жинаан балы жаынан жоары крсеткішке ие болан жастар облыс орталы тарында тетін арнайы "#гімелесу кезе#іне ша ырылады. Жобаа негізінен кшбасшылы асиеті бар, "рт$рлі о у-семинарлара атысып, оамды жмыстарда кзге т$сіп ж$рген белсенділер іріктеледі. –Жалпы, бл жоба ашан басталан еді? Бан дейін анша жас байаудан срінбей тті? –Е# алаш рет жоба 2008 жылы Президент Н.Назарбаевты# бастамасымен ж$зеге ас ан болатын. Жастарды іріктеу 2009 жылды# басынан бері жаласып

келеді. Сол уа ыт аралыында 8 мы#а жуы жас маман жобаа атысып, оларды# тек 300-і ана ашы бай аудан с$рінбей ткен. –Жобаны бітірген жастарды н!тижесі кіл кншіте ме? –«Жастар кадрлы резервін» т"мамдаан жастарды# жетістігі те жоары. Жобаны бітірген 300 жасты# 95 пайызы з жмысында жа сы н"тиже крсеткен. М"селен, жас мамандарды# ызметінде жоарылауы, жастарды# бизнесін д#гелетуі, резервшілерді# шетелде білімін толы тыруы... т.б. –Байауды ерекшелігі неде? –Бай ауа атыс ан жастар міндетті т$рде, о у тренингтері, шеберлік саба тарынан теді. Біз, яни, йымдастырушылар шетелден арнайы профессорлар мен о у тренерлер ша ырамыз. ТМД елдері бойынша білікті деген алымдар келеді. Президент жанындаы мемлекеттік ызмет академиясымен тыыз жмыс жасаанды тан, сол академияны# профессорлары мен докторлары да д"ріс о иды. Айта кету

керек, бай ау барысында $здік атысушылар здеріні# жобасын орайды. «Жастар кадрлы резервін» т"мамдаан жас маманны# олына екі сертификат беріледі. Біріншісін Президент жанындаы мемлекеттік ызмет академиясы берсе, екінші сертификатты «Жас Отан» жастар анатыны# кілдері табыстайды. –Кадрларды биылы іріктеу кезеі ашан басталады? %андай да бір згерістер бола ма? –Біз, жыл басында былтыры жылды# $здік атысушыларыны# мемлекеттік орындарда, лтты компанияларда іс т"жірибеден туін йымдастыран болатынбыз. азіргі та#да, дайынды жмыстарын ж$ргізіп жатырмыз. С"уір айынан бастап атысушыларды сайт а тіркеу жмысы ж$ріп жатыр. Ал іріктеу кезе#і згермейді. Айта кетейін, азір «Жастар кадрлы

Астаналық үздік ұстаз

резерві» жобасыны# сайтында арнайы есептегіш рал енгізілуде. Брын атысушыларды# балын $йлестіруші санайтын еді. Енді оларды# балы автоматты т$рде есептелетін болады. Яни сайттаы есептегіш рал жас мамандарды іріктеу кезінде оларды# рейтингін "діл ж"не на ты баалауа септігін тигізеді деп ойлаймын. –&гімее рахмет.

Әңгімелескен Айзат МЕҢДЕШЕВА

Жас құтқарушылар сайысы Астанада жас өрт сөндірушілер сайысы аяқталды. Ұйымдастырушылар ақтық сынға жолдама алған 6 команданың ішінен суырылып шыққан үздік топты анықтады.

Елорданың үздік ұстазы анықталды. Таяуда мәртебелі мамандық иелерінің арасынан үздігін таңдау мақсатында арнайы байқау ұйымдастырылған еді. Байқаудың бас жүлдесін қаладағы №70 мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімі Меруерт Қуатбекова жеңіп алды. Бай ауда баын сынауа елорданы# 30 мектебінен 30 малім тініш білдірген. Дегенмен, жолдамаа тек 9 стаз ана ол жеткізді. Б$гінде а ты сына ілінген тоыз малім здеріні# к"сіби маман екенін д"лелдеу ма сатында олдан келген нерлерін жртшылы а паш етті. М"селен, сайысты# «Барлы п"ндер жа сы» аталымында атысушылар з п"ніні# ызы ты да тиімді тстарын ашып крсетіп, стазды жолындаы жа#ашылды тарымен блісті. Ал «Педагогикалы идеяны орау» сайысында "рбір стаз жазбаша шыармашылы тапсырманы кесте немесе слайд т$рінде дайындап, трешілер тарапынан ойылан "рт$рлі та ырыптаы сра тара м$дірмей жауап берді. Сондай-а жарыс барысында атысушылар крермен ауымды да нерлерімен т"нті етті. –Бл жерде е# алдымен, малімні# біліктілігі мен білімі бааланды. Оны# шешендік неріне де м"н берілді. атысушы з п"ніні# зектілігін дрыс ашып, д"лелдей білуі тиіс, -дейді бай ау трешілеріні# бірі @мсын Ар абаева. Ал бай ау же#імпазы, бастауыш сынып малімі Меруерт уатбекованы# айтуынша, бл сайыс оны# 20 жылды е#бек тіліні# сынаы іспетті. –Білім ордасында 20 жылдан бері балаларды# абілетін дамыту м"селесі бойынша е#бек етіп келемін. Сонды тан бл сайыс – мен $шін $лкен сына . Яни 20 жылы е#бегіме есеп бергендеймін, –дейді астаналы $здік стаз Меруерт уатбекова.

Ләззат КЕМЕЛБАЕВА

– Же#іске б"рі де лайы . :йткені атысушылар осыан дейінгі іріктеу кезе#інен с$рінбей ткендер, – дейді Ттенше жадайлар бас армасыны# мамандары. алалы сайыс а жолдама алу екіні# біріне бйыра бермейді. ;міткерлер арасында бл сайыс а бірнеше жыл атарынан атысып келе жат ан $здік топтар да бар. М"селен, аладаы №24 орта мектепті# жасаы жарыс а 3 жыл атарынан атысып, бірінші орынды ешкіммен бліспеген. Ал топ капитаны За#ар З"кірді# айтуынша, бл жарысты# жастара $йретері кп. – :рт сндіру ызметі – тек ана ж$гіріп, сатыа міну емес, те ауыр е#бек. Кптеген рт сндірушілер тек жалынды сндіріп ана оймайды, $йді# ішіне кіріп, адамдарды т арады. Мен оларды# ызу жалына алай шыдайтынына та#аламын, – дейді ол. А ты сына ткен жас т арушылар жасаы аладаы «Д"улет» спорт кешеніне жиналды. Оларды# жіті дайындыын назара ілмеу м$мкін емес. :йткені, арнайы біліктілігі жо адамны# екінші абат а рмелеп шыып, шапша# имылдап, жедел озалуы екіталай. Ал атысушыларда ондай жайбара атты бай алмайды. ?рине, оларды# жедел имылдауы за#да да. Себебі, жеделдік – бай ауды# басты талабы. @йымдастырушылар д"ст$рге айналан шараа о ушыларды# ызыушылыы жоары екендігін айтады. Жуырда Астана трінде жарыс же#імпаздарын салтанатты марапаттау р"сімі тті. Елордалы мектептер арасында жас рт сндірушілер сайысында №45 орта мектепке те# келер арсылас табылмады. Же#імпаздара баалы сыйлы тар табыс етілді.

Сандуғаш ЕЛУБАЕВА


8

ШАБЫТ Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

ТАЛАНТЫМЕН ТАН

1964ж. Əнуар ƏЛІМЖАНОВ – жазушыпублицист, «Караван идет к солнцу» и «Синие горы» повестері.

1968 ж. Тұманбай МОЛДАҒАЛИЕВ – ақын, «Жаңа дəптер» өлеңдер жинағы.

1964 ж. Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ – ақын, «Земля, поклонись человеку» поэмасы.

1966 ж. Саттар ЕРУБАЕВ (марқұм) – жазушы, «Менің құрдастарым» романы, «Мəңгілік өмір», «Соғыс туралы» новеллалары.

1970 ж. Надежда ЛУШНИКОВА – ақын, «Родина моя», «Дар души» өлеңдер жинағы.

1974 ж. Төлеген АЙБЕРГЕНОВ (марқұм) – ақын, «Құмдағы мұнаралар» өлеңдер жинағы

1972 ж. Мұхтар ШАХАНОВ – ақын, «Танакөз» поэмасы.

1976 ж. Оралхан БӨКЕЕВ – жазушыдраматург, «Құлыным менің» пьесасы.

1966 ж. Қадыр МЫРЗАЛИЕВ – ақын, «Ой орманы» өлеңдер жинағы.

1967 ж. Жұмекен НƏЖІМЕДЕНОВ – ақын, «Жоқ, ұмытуға болмайды!» поэмалар циклі жəне өлеңдер жинағы.

1976 ж. Сағат ƏШІМБАЕВ – əдебиет сыншысы, «Сын мұраты» əдеби-сын мақалалар жинағы.

Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығы. Бұл кешегі кеңестік кезеңдегі еліміздегі талабы таудай, дарынды жастарға берілетін мемлекеттік деңгейдегі сыйлық еді. Ленин комсомолы сыйлығы ғылым, техника, өндіріс, мәдениет саласында жоғары жетістікке қол жеткізген, шығармашылығымен бастамашылдық танытқан жас авторларға берілді. Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығын тағайындау одақ көлемінде алғашқылардың қатарына белгіленді. Оған дейін тек Украинада Н.Островский атындағы Украина Ленин комсомолы сыйлығы болған еді (1958). 1964 жылдан екінші болып Қазақстан жастарын ынталандыру қолға алынды. Қалған республикалар бұл үрдісті 1966 жылдан бастады. Қазақстан Лениншіл коммунистік Жастар одағы тағайындайтын бұл сыйлық 1990 жылға дейін екі жылда бір рет беріліп, барлығы 24 қаламгер марапатталған. Біз бүгін әдебиет пен журналистика саласында осы сыйлықпен марапатталғандар туралы сөз қозғамақпыз. дебиет саласында б л сыйлыты е алаш иеленгендерді бірі нуар лімжанов болды. Кезінде М хтар уезов: «Бірінші Петр Еуропаа терезе ашса, нуар лімжанов Азияа терезе ашты!», – деп баа берген нуар оан 'бден лайыты т ла еді. (аза лтын жан-т'німен с)йетін, біра, ойын оырмандарына орыс тілінде жеткізетін аламгерлерді бірі осы нуар болса, екіншісі – Олжас С)лейменов. Олжасты т ыш арышкер Ю.Гагаринге арнап жазан «Адама табын, Жер, енді» атты поэмасы (азастана ана емес, сол т стаы б)кіл одаа м'ш4)р болды. Осы поэмасы )шін Олжаса (азастан Ленин комсомолы сыйлыы, кейіннен «Доброе время восхода» атты 7ледер жинаы )шін Б)кілодаты Ленин комсомолы сыйлыы берілді. Д'л осындай Б)кілодаты сыйлыа ол жеткізген аынны бірегейі – М хтар Шаханов. Ол «Танак7з» поэмасы )шін алдымен Ленин комсомол сыйлыын, кейін 1982 жылы «Лики времени» кітабы )шін Б)кілодаты Ленин комсомолы сыйлыын иеленді. Сол кезедегі (азастан Ленин комсомолы сыйлыын алан аламгерлерді таы бірі – Саттар Ерубаев пен Т7леген Айбергенов екендігіне ешкімні де дауы жо. ?здері 7мірден ерте 7тіп кетсе де, соына 7мірше туындылар алдыран таланттара (азастан Ленин комсомолы сыйлыы берілді. Бірі ойшыл, бірі лирик, бірі уатты аын болып д)ниеге атар келген )ш рдас – (адыр Мырзалиев, Ж мекен Н'жімеденов, Т манбай Молдаалиев сынды шайырлар да 'дебиетте атар ж)ріп, жастар сыйлыын бірінен кейін бірі еншіледі. Аталан сыйлы алай берілді деген оймен бірнеше (азастан Ленин комсомолы сыйлыыны иегерлеріне хабарласан едік. Соларды бірі азаты суырып салма, айтыскерлік асиетін бойына сіірген аын Надежда Лушникова сол жылдарды 'лі к)нге ерекше сезіммен еске алады. «Кезінде М хтар Шаханов екеуміз Ленин комсомолы сыйлыын алуа атар т)сіп алды. Сонда М хтар йымдастырушылара: «– Надежда ыз бала ой, жолы жіішке. Сыйлыты Надежда алсын», – деп жолын маан берді. Сол т стаы бізді замандастарымыз осындай м'рт келуші еді ой. Мен жігіттерді осы асиеттеріне ашанда ризамын», – дейді Надежда апай. Шахановты б л м'рттігі сыйлы )шін сыйын ашырып ж)рген кейінгі аламгерлерге )лгі боларлытай-а. Кеестік идеологияны кемшілік т стары жетіп


ШАБЫТ Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

НЫЛҒАН ТҰЛҒАЛАР

1986 ж. Ұлықбек ЕСДƏУЛЕТОВ – ақын, «Ақ керуен» кітабы.

1978 ж. Күлəш АХМЕТОВА – ақын, «Сен менің бақытымсың» өлеңдер жинағы.

артылады. Алайда, шы армашылы адамыны ебегін ба алау а келгенде лгі алатын жері де бар. Трлі ата тар мен марапаттау шараларын сы ымдап, бден саралап отыратын кеестік заманда ркім зіні шынайы талантымен ана бл сыйлы а ол жеткізгенін жо арыда ы тізімге арап-а а ару а болатындай. Мселен, Са ат #шімбаев, Оралхан Бкеев, Роллан Сейсенбаев, Клш Ахметова, Ба ожа М аев, Ас ар Егеубаев секілділер шын мніндегі аламына ерекше асиет он ан аламгерлер екендіктері даусыз. /аза елі туелсіздігін алар арсада Ба ытжан /анапиянов, 1лы бек Есдулетов, Байбота Серікбаев, Ерік Ас аров, Есен али Раушанов, Трсынжан Шапаев есімді аламгерлер де дарынды лауреаттар атарынан крінді. Бларды кбі бгінде алам стап жрген кптеген жастарды е кп о итын сйікті аламгерлеріне айналды. Жарыл ап Бейсенбаев, Сергей Оболенский (1984 ж.), Лариса Воронина (1986 ж.) сынды аламы арымды журналистер де аламымен елге таныл ан, ебегі ба алан андар. /аза журналистикасыны леуетін дегеннен жеке шы армашылы ымен таныт ан Жарыл ап Бейсенбаевты редакторлы олтабасы кейін «Ана тілі» газетіні редакторы бол ан тста жар ырай крінді. Ал #нуар #лімжанов, Олжас Слейменов, /адыр Мырзалиев, Жмекен Нжімеденов, Тманбай Молда алиев, Оралхан Бкеев, Клш Ахметова, Ба ожа М аев, 1лы бек Есдулетов, Есен али Раушанов секілді кезінде Ленин комсомолы сыйлы ын иеленген жас аламгерлерді кпшілігі уа ыт те келе Мемлекеттік сыйлы ты да лауреаттары атанды. Талабы бар жне дарындыларды жастайынан анаттандырып, рух беру лт дебиетіні де рісін кеейте тсетіні осыдан-а бай алады. Бларды барлы ыны дерлік шы армаларымен алы о ырман етене таныс. Бл сол жастарды барлы ы сыйлы а, сыйлы жастар а лайы ты болды деген сз болса керек.

Негізі әдебиетке тағайындалатын сыйлық екі түрлі мақсатта ғана берілетін болса керек. Бірі осылайша болашағынан үміт күттіретін, шын талантты жастарды қанаттандыру үшін болса, екіншісі, талмай ізденіп жазған классикалық керемет дүниелерді үшін, ұлт пен әдебиет алдында еткен еңбегі мен төккен теріне деген ризашылық үшін. Сонда ғана сыйлықтың қадірі мен сапасы болатын секілді.

9

1986 ж. Бақытжан ҚАНАПИЯНОВ – ақын, «Чувство ми мира», «Ветвь» жыр кітаптары жəне «Послесловие» поэмасы.

1988 ж. Байбота СЕРІКБАЕВ – ақын, «Тіршілік ұясы» өлеңдер жинағы.

1980 ж. Роллан СЕЙСЕНБАЕВ – жазушы, «Өзімді іздеп жүрмін» əңгімелер мен повестер жинағы.

1990 ж. Ерік Е АСҚАРОВ – аайтыскер ақын, халық ауыз əдебиеті.

1982 ж. Баққожа МҰҚАЕВ – жазушы, «Аққу сазы» повестер жинағы жəне «Қош бол, менің ертегім» пьесасы.

1990 ж. Есенғали РАУШАНОВ – ақын, «Шолпан жұлдыз туғанша» өлеңдер жинағы.

1982 ж. Жарылқап БЕЙСЕНБАЕВ – журналист, «Буырқанған бояулар» жəне «Əдеп əлемі» жинақтары.

1984 ж. Асқар ЕГЕУБАЕВ – жазушы, «Уақыт. Кейіпкер жəне эстетикалық идеал» сын кітабы, «Млечный путь» жыр кітабы.

1990 ж. Тұрсынжан ШАПАЕВ – ақын, «Ой түбінде жатқан сөз» кітабы.

Беттерді әзірлеген Олжас СӘНДІБЕК


10

ะšาฎะ™ะขะะ‘ะาš ะ‘ะตะนัะตะฝะฑั–, 23 ะผะฐะผั‹ั€ 2013 ะถั‹ะป

www.nurastana.kz

ยซะ‘าฑะป า›ะฐะฝะดะฐะน ะผะฐั…ะฐะฑะฑะฐั‚?!ยป

ะšะฐะฐั ั‚ะฐ, ะขะฐั€ะบะฐะฝ ะดะฐ ะัั‚ะฐะฝะฐา“ะฐ ะบะตะปะตะดั–

ำ˜ะฝ ำฉะฝะตั€ั– โ€“ ะบะธะตะปั– ำฉะฝะตั€. าšะฐะทะฐา› ำ™ะฝั–ะผะตะฝ ะฐัา›ะฐา›ั‚ะฐา“ะฐะฝ ั…ะฐะปั‹า›. ะ‘ั–ั€ะฐา› ยซำ™ะฝะฝั–าฃ ะดะต ะตัั‚ั–ัั– ะฑะฐั€, ะตัะตั€ั– ะฑะฐั€ยป ะดะตะฟ ะพะฝั‹ ะฑะฐา“ะฐะปะฐะน ะดะฐ ะฑั–ะปะณะตะฝ. ะ•ัั‚ั– ำ™ะฝ าฑะนั‹า›ั‚ะฐะฟ ะถะฐั‚า›ะฐะฝ ะถาฏั€ะตะบั‚ั– ะพัั‚ะฐะดั‹, ะถาฏั€ะตะบ า›ั‹ะปั‹ะฝ ั‚ะตั€ะฑะตะฟ, ะฐะดะฐะผา“ะฐ ั‚าฏั€ะปั– ะพะน ัะฐะปะฐะดั‹. ะะดะฐะผะดั‹ า›ะฐะฝะฐั‚ั‚ะฐะฝะดั‹ั€ะฐะดั‹, ะถาฏั€ะตะณั–ะฝ ั–ะทะณั–ะปั–ะบะบะต ะฑำฉะปะตะนะดั–. ะะป ะฐะทั–ั€ ะฑ!ะณั–ะฝ ะตัั‚ั–ัะต, ะตั€ั‚ะต ะผั‹ั‚ั‹ะฟ ะฐะปะฐั‚ั‹ะฝ ะฝะดะตั€ ะบ'ะฑะตะนะดั–. ยซ>ัƒ ะดะตะผะตะนั‚ั–ะฝ ะฐะทะฐ ะถะพยป ะดะตะฟ ะฑ!ะณั–ะฝะณั– ั‚ะฐะดะฐ ัะฐั…ะฝะฐะฐ ัˆั‹ั‹ะฟ ะฝ ะฐะนั‚ั‹ะฟ, ั‚ั–ะฟั‚ั– ะฑั–ั€ ะฐะนะดะฐ ะฑั–ั€ะฝะตัˆะต ะฑะตะนะฝะตะฑะฐัะฝะฝั‹ ั‚ ัะฐัƒั‹ะฝ ะบะตัั–ะฟ, ะฝัˆั– ะฐั‚ะฐะฝั‹ะฟ ะถ!ั€ะณะตะฝ ะถะฐะฝะดะฐั€ ะถะตั‚ะตั€ะปั–ะบ. ะกะพะฝะดั‹ั‚ะฐะฝ ะฑะพะปะฐั€ ัะฐะฝั‹ ะบ'ะฟ, ัะฐะฟะฐัั‹ ะฐะท ะฐะทะฐ ะฝะดะตั€ั– ะบ'ะฑะตะนั–ะฟ ะฑะฐั€ะฐะดั‹. ะะดะฐะผะฝั‹ ะถะฐะฝ ัะฐั€ะฐะนั‹ะฝะฐ !ั–ะปะตั€ ะฑั–ั€ ะดั–ั€ะตั‚ ะฑะพะปัะฐ, ะพะป โ€“ ะฟะพัะทะธั, ะพะป โ€“ ะฝ. ะš!ะฝะดั–ะท-ั‚!ะฝั– ัˆะตั‚ะตะปะดั– ะดะฐะฐะทะฐ ะผัƒะทั‹ะบะฐัั‹ะฝะฐะฝ ะฑะดะตะฝ ัˆะฐั€ัˆะฐะฐะฝ ั‚ั‹ะดะฐั€ะผะฐะฝ ะปั‚ั‚ั‹ ััั‚ั€ะฐะดะฐะฝั‹ ัะฐั‚ะฐะปั‹ะฟ ะบะตั‚ัƒั–ะฝะตะฝ ะฐัƒั–ะฟั‚ะตะฝะตะดั–. 3ะฐะทั–ั€ะณั– ะทะฐะผะฐะฝะฝั‹ ัะฐะทะณะตั€ะปะตั€ั– ะผัƒะทั‹ะบะฐ 'ะฝะตั€ั–ะฝ ะฑะธะทะฝะตัะบะต ะฐะนะฝะฐะปะดั‹ั€ะดั‹. ะ‘ั€ั– ะถะฐัะฐะฝะดั‹, ะฑั€ั– ะฐัั‹ั‹ั, ะฑั€ั– ัˆะฐะปะฐ ะฑะตะนะฝะตะบะปะธะฟ, ะปั‚ะฐ ั‹ะทะผะตั‚ ะตั‚ะฟะตะนั‚ั–ะฝ ะบะธะฝะพะปะฐั€ ะฐั€ะฐ ัˆั‹ะฑั‹ะฝะดะฐะน ะฐะฟั‚ะฐะดั‹.ะžะฝั‹ !ัั‚ั–ะฝะต 'ะฝะตั€ะฟะฐะทะดะฐั€ั‹ะผั‹ะท ะฑะตัะฐัะฟะฐะฟ ะฑะพะปั‹ะฟ ะฐะปะดั‹ ะผะฐ, 'ะทั– ะถะฐะทะฐะดั‹, 'ะทั– ะฐะนั‚ะฐะดั‹. 3ะฐะทั–ั€ะณั– ั‚ะฐะดะฐ ยซั‚ั‹ะดะฐัƒัˆั‹ะฝั‹ ะปะฐั‹ะฝ ั‚ะตัะบะตะฝยป ะตัะตั€ ะดะฐัƒั‹ัั‚ั‹ ะฝัˆั–ัั–ะผะตะฝ ะฑั–ั€ะณะต, ั‚ะฐะปะฐะผ-ั‚ะฐะปะฐะฟั‚ะฐะฝ ะถ ั€ะดะฐะน, ะผะฐั‹ะฝะฐัั‹ะท, ะดะตะฝั– ะด ั€ั‹ั ะตะผะตั, ะด!ะผะฑั–ะปะตะท, ะผะฝัั–ะท ะผั‚ั–ะฝะดะตั€ ะฐะฟั‚ะฐะฟ ะบะตั‚ั‚ั–.ะกั‹ั€ั‹ ั‚ะตั€ะต, ะปั‚ั‚ั‹ ะฑะพััƒั‹ ะฐะฝั‹ ะฝะดะตั€ะดั– ั‚ะฐะฑัƒ ะธั‹ะฝะดะฐะฟ ะฑะฐั€ะฐะดั‹. ะœั‹ัะฐะปั‹, ะะนั‹ะฝ ะขะปะตะฟะฑะตั€ะณะตะฝะฝั– ะพั€ั‹ะฝะดะฐัƒั‹ะฝะดะฐั‹:

ยซะŸะฐั…-ะฟะฐั…-ะฟะฐั…, ะฐะฝะดะฐะน ะฐะถะฐะฟ ะธั–ั, ะจะฐั‚-ัˆะฐั‚-ัˆะฐั‚ ะธัะปั‹ะผะฐ ั–ะปะตั. 3ะฐะฝะดะฐะน ั‹ัั‚ั‹ ะถ!ั€ะตะณั–ะผะฝะตะฝ ั!ะนั–ั, ะกั‹ะทั‹ะปะฐะฝ ะบั–ั€ะฟั–ะณั–ะผะฝะตะฝ ะบ!ะน ัˆยป, โ€“ ะดะตะฟ ะพั€ั‹ะฝะดะฐะปะฐั‚ั‹ะฝ ะฝะฝะตะฝ ะฝะต ะฐะนั‚ั‹ะฟ ั‚ ั€ะฐะฝั‹ะฝ ะฝัˆั–ะฝั– 'ะทั– ะดะต ั‚!ัั–ะฝะฑะตะนั‚ั–ะฝ ัˆั‹ะฐั€. ะ–ะฝะต ะผั‹ะฝะฐะฝะดะฐะน ะดะฐ ั'ะทะดะตั€ ะฑะฐั€: ยซะกะฝั–, ั‚ะฝั–, ั‚ะฐะปะฐะผั‹ 'ะทั–ะดะต, ะ–ะฝะต ะผะตะฝะดะตะน ะถั–ะณั–ั‚ั‚ั– ะฐั€ัั‹ ะตะผะตััั– ะตั‚ัƒั–ะฝะตยป ะดะตะนะดั–. ะœะฐัะฐั€ะฐ. ยซะœะตะฝ ัะตะฝั– ั!ะนะตะดั– ะตะบะตะผ, ะั‚ั‹ะดั‹ ะถะฐั‚ั‚ะฐะน ะฐะปะผะฐะน, ะœะตะฝ ัะตะฝั– ั!ะนะตะดั– ะตะบะตะผ, ะ–ั‹ะปะฐัะฐะผ ั‚ะพั‚ะฐะน ะฐะปะผะฐะนยป, โ€“ ะดะตะฟ ะฝะดะตั‚ะตะดั– ะถะฐั ะฝัˆั– ะกั‹ั€ั‹ะผ ะ˜ัะฐะฑะฐะตะฒ. ะะต ะผะฝ ะฑะฐั€ ะพัั‹ ะผั‚ั–ะฝะดะต... ะั‚ั‹ะฝ ะถะฐั‚ั‚ะฐะน ะฐะปะผะฐะน, ะถั‹ะปะฐัะฐ ั‚ะพั‚ะฐะน ะฐะปะผะฐัะฐ, ะฑ ะป ะฐะฝะดะฐะน ะผะฐั…ะฐะฑะฑะฐั‚? ยซKะตัˆัŒัŽยป ั‚ะพะฑั‹ะฝั‹ ะถะฐะฐั€ั‚ั‹ะปะฐะฝ ั€ะฐะผั‹ะฝะดะฐั‹ ะฐะปะฐัˆั‹ ยซะัั‹ะฟะฐยป ะฝั– ั‚ั‹ะดะฐั€ะผะฐะฝะดะฐั€ั‹ะฝ ยซะฐัั‹ะฟะฐะนะฐยป ะฑะฐัƒั€ะฐะฟ ะฐะปะดั‹ ะดะตัะตะบ, ะฐั‚ะตะปะตัะฟะตะนะผั–ะท. ยซะกะฐะฑั‹ั€ะปั‹ ะถะตั‚ะตั€ ะผ ั€ะฐั‚ะฐยป ะดะตะน ะผะต, ะพะป ะฝะฝั– ะผะฐั‹ะฝะฐัั‹ ะดะฐ ะฐัั‹ั‹ะฟ ั€ั‹ะปะฐะฝ ัั‹ะฐะนะปั‹:

ยซะัั‹ะฟะฐ! ะ•ะณะตั€ ั–ะทะดะตะณะตะฝั– ัะตะทั–ะผ, ะัะฐะฐะฝั‹ ะดะฐ ะผะฐั…ะฐะฑะฑะฐั‚ ะฑะพะปัะฐ, ะ–!ั€ะตะณั–ะผะตะฝ ะผะตะฝั– ัะตะทั–ะฟ, Eะฐัˆั‹ ะบ'ะทะดะตั€ั– ะพั‚ ะฑะพะฟ ะถะฐะฝัะฐ. ะกะตะฝั– ะผะฐะฐะฝ ะผะฐั…ะฐะฑะฑะฐั‚ั‹ ะฑะฐั€ะฐ-ะฑะฐั€ะฐ, ะถะฐะฝะฐ-ะถะฐะฝะฐ

ะถะฐะปะฐะฝ ะฑะพะปะผะฐะน ะผะฐ? ะกะตะฝั– ะผะฐะฐะฝ ะฑะตั€ะณะตะฝ ัะตั€ั‚ั– ัะพั‹ะฝะดะฐ ะถะฐัƒะฐะฟัั‹ะท ะฐะปะผะฐะน ะผะฐ?ยป ะดะตะฟ ะฝ ะผั‚ั–ะฝั– ั ั€ะฐะฟะตะฝ ะนะฐัะฐ ะฐะฝะฐ ั€ั‹ะปะฐะฝ. ะ–ะฐัั‚ะฐั€ะดั‹ ั!ะนั–ะบั‚ั– ัƒะตะฝั–ะฝะต ะฐะนะฝะฐะปั‹ะฟ ะฐัˆั‹ ั‹ะปะฐะฝ ยซะžั€ะดะฐยป ั‚ะพะฑั‹ะฝั‹ ะนะฐั ัƒะฐะฝ ยซEะฐัˆั‹ัั‹ ะฑะฐยป ะฝั–ะฝั– ะผะฝั–ะฝะต ะทะตั€ ัะฐะปะฐะนั‹ัˆั‹:

ะ•ะปะพั€ะดะฐะผั‹ะทะดั‹าฃ 15 ะถั‹ะปะดั‹า› ะผะตั€ะตะนั‚ะพะนั‹ะฝะฐ ะตะปั–ะผั–ะทะณะต ำ™ะปะตะผ ะถาฑะปะดั‹ะทะดะฐั€ั‹ ะบะตะปั–ะฟ, ำฉะฝะตั€ ะบำฉั€ัะตั‚ะตะดั– ะดะตะฟ ะบาฏั‚ั–ะปัƒะดะต. ะžะปะฐั€ะดั‹าฃ ั–ัˆั–ะฝะดะต ะคั€ะฐะฝั†ะธัะฝั‹าฃ ะฐั‚ะฐา›ั‚ั‹ ำ™ะฝัˆั–ัั– ะŸะฐั‚ั€ะธัะธั ะšะฐะฐั, ั‚าฏั€ั–ะบ ำ™ะฝัˆั–ัั– ะขะฐั€ะบะฐะฝ ัะธัา›ั‚ั‹ ำ™ะปะตะผะณะต ั‚ะฐะฝั‹ะปา“ะฐะฝ ั‚าฑะปา“ะฐะปะฐั€ ะดะฐ ะฑะฐั€. ะ‘าฑะป ั‚ัƒั€ะฐะปั‹ ัˆะฐั€ะฐะฝั‹ าฑะนั‹ะผะดะฐัั‚ั‹ั€ัƒ ะบะพะผะธั‚ะตั‚ั– ัˆั‚ะฐะฑั‹ะฝั‹าฃ ะพั€ั‹ะฝะฑะฐัะฐั€ั‹ ะขะฐะปา“ะฐั‚ าšะพะปะฑะฐั‡ะฐะตะฒ ะผำ™ะปั–ะผะดะตะดั–. ยซWorldMusicAwardsยป ะถ!ะปะดะตัั–ะฝั– ะธะตะณะตั€ั– ะŸะฐั‚ั€ะธัะธั ะšะฐะฐั 7 ัˆั–ะปะดะตะดะต 'ะทั–ะฝั– ะถะตะบะต ะบะพะฝั†ะตั€ั‚ั–ะฝ ะฑะตั€ะตะดั–. 4 ัˆั–ะปะดะต ะบ!ะฝั– ยซะัั‚ะฐะฝะฐะฐ ัั‹ะนะปั‹ยป ะฐั‚ั‚ั‹ ั€ะตัะตะนะปั–ะบ ะถ ะปะดั‹ะทะดะฐั€ะดั‹ ะฐั‚ั‹ััƒั‹ะผะตะฝ ะณะฐะปะฐะบะพะฝั†ะตั€ั‚ 'ั‚ะตะดั–. ะจั–ะปะดะตะฝั– 5-ะฝะดะต ะข!ั€ะบะธัะฝั‹ ะนะณั–ะปั– ะฝัˆั–ัั– ะขะฐั€ะบะฐะฝ ะฝะฝะตะฝ ัˆะฐัˆัƒ ัˆะฐัˆะฐะดั‹. ะ–ั‹ะป ัะฐะนั‹ะฝั‹ ะฐะทะฐัั‚ะฐะฝะดั‹ ะถะฝะต ัˆะตั‚ะตะปะดั–ะบ ะฝัˆั–ะปะตั€ะดั– ะฐั‚ั‹ััƒั‹ะผะตะฝ ะฑะพะปะฐั‚ั‹ะฝ ยซะัะฐั‚ะฐะน ะฑะตั€, ะัั‚ะฐะฝะฐ!ยป ะผะตั€ะตะบะตะปั–ะบ ะบะพะฝั†ะตั€ั‚ั–ะฝ 'ั‚ะบั–ะทัƒ 6 ัˆั–ะปะดะตะณะต ะถะพัะฟะฐั€ะปะฐะฝั‹ะฟ ะพั‚ั‹ั€.

ยซะ–ะฐะฝะฐั€ั‹ะผะฝะฐะฝ ะบ'ะทั–ะดั– ะฐะปะผะฐะน ะ‘ั–ั€ !ะผั–ั‚ะฟะตะฝ ะฐั€ะฐะดั‹-ะฐะน. ะะนั‚ัˆั‹ ะผะฐะฐะฝ, ะœะตะฝ ัะฐะฐะฝ ะฝะฐะดั‹ะผ ะฑะฐ? 3ะฐั€ะฐะน ะฑะตั€ะผะตะน, Fะฝะฐั‚ัะฐ, ะบะตะป ะถะฐะฝั‹ะผะฐ, ะ‘ะฐัƒั€ะฐะฟ ะผะตะฝ ะฐะปะดั‹ะผ ะฑะฐ?! Eะฐัˆั‹ ะฑะพะปั‹ะฟ ะฐะปะดั‹ ะฑะฐ? ะก!ะทั–ะปั–ะฟ ะฐั€ะฐะฐะฝ, ะ–ั–ะณั–ั‚ั– ั‚ ั€ ะฐะปะดั‹ะดะฐ, ะะนั‚ ะตะฝะดั– ัั‹ั€ั‹ะดั‹, ะ–ะฐัั‹ั€ะฐะฝ ัƒะปั‹ั‹ะดั‹, ะขั‚ั‚ั– ั‹ะปั‹ั‹ะดั‹ ะฐะนั‚ ะตะฝะดั– ะปะฐั‹ะผะฐยป. ะกะพะฝะดะฐ ะฑ!ะณั–ะฝะณั– ะถั–ะณั–ั‚ั‚ะตั€ ั‹ะทะฐ ะฑั–ั€ั–ะฝัˆั– ะฑะพะปั‹ะฟ ั'ะท ะฐะนั‚ะฐ ะฐะปะผะฐะนั‚ั‹ะฝะดะฐะน ะถั–ะณะตั€ัั–ะท ะฑะต ะตะดั–? ยซะœะตะฝ ัะฐะฐะฝ ะฝะฐะดั‹ะผ ะฑะฐ?ยป ะดะตะณะตะฝ ัะฐัƒะฐะป ั‚ะฐัั‚ะฐะฐะฝ ะถั–ะณั–ั‚ะบะต ะฝะต ะดะตะนะผั–ะท? ะžะฝั‹ !ัั‚ั–ะฝะต ะ‘ะตะนะฑั–ั‚ ะพั€!ะฐะฝ:

าšะฐะปา›ะฐะฝา›าฑะปะฐา›ั‚ะฐั€ ะบะฐัั‚ะธะฝะณั–

ะจ.ะะนะผะฐะฝะพะฒ ะฐั‚ั‹ะฝะดะฐา“ั‹ ยซาšะฐะทะฐา›ั„ะธะปัŒะผยป ะาš ั€ะตะถะธััะตั€ั– ำ˜ะดั–ะปั…ะฐะฝ ะ•ั€ะถะฐะฝะพะฒั‚ั‹าฃ ะถะฐาฃะฐ ั„ะธะปัŒะผั–ะฝะต ะบะฐัั‚ะธะฝะณ ะถะฐั€ะธัะปะฐะฝะดั‹. ะกั†ะตะฝะฐั€ะธะนะณะต ัะนะบะตั ั€ะตะถะธััะตั€ ั‚!ั€-ั‚ ะปะฐัั‹ ะผะตะฝ ะฑะตั‚-ะฟั–ัˆั–ะฝั– ะตั€ะตะบัˆะต (ะฐะปะฐะฝ ะปะฐ, !ะปะบะตะฝ ะผ ั€ั‹ะฝะดั‹, ะฐะปั‹ ะธะตะบั‚ั–, ะตั€ะฝั– !ะปะบะตะฝ) ะถะฐะฝะดะฐั€ะดั‹ ั–ะทะดะตัั‚ั–ั€ัƒะดะต. โ€“ะคะธะปัŒะผ ัั†ะตะฝะฐั€ะธะนั–, ะบ'ั€ัะตั‚ั–ะปั–ะผั–, ะฐะบั‚ะตั€ะปะตั€ะดั– ะพะนะฝะฐัƒั‹ ะถะฐั‹ะฝะฐะฝ ั‹ะทั‹ั‚ั‹ ัั‚ั‚ะตั€ะณะต ั‚ะพะปั‹. ะ‘ั–ะท ะฑ ะป ั„ะธะปัŒะผ ั‚ะตะบ 3ะฐะทะฐัั‚ะฐะฝ ะบ'ั€ะตั€ะผะตะฝะดะตั€ั–ะฝั– ะฐะฝะฐ ะตะผะตั, ัะพะฝะดะฐะน-ะฐ ะพะดะฐะฝ ั‚ั‹ั ะฐัƒะดะธั‚ะพั€ะธัะฝั‹ ะบ'ั–ะปั–ะฝะตะฝ ัˆั‹ะฐะดั‹ ะดะตะณะตะฝ !ะผั–ั‚ั‚ะตะผั–ะท, โ€“ ะดะตะนะดั– ะฐะบั‚ะตั€ะปะตั€ ะฑะพะนั‹ะฝัˆะฐ ะฐััะธัั‚ะตะฝั‚ ะœะฐั€ะฐั‚ ะœะฐั…ะฐะฝ.

ยซะžะนะปะฐัˆั‹, ะพะนะปะฐัˆั‹, ะœะตะฝั– ะฑั–ั€ ัั‚ ะพะนะปะฐัˆั‹, ะžะนะปะฐัˆั‹, ะถะฐะฝั‹ะผ-ะฐัƒ, ะžะฝั‹ ะพะนะปะฐะฟ ะพะนะผะฐัˆั‹ยป ะดะตะฟ ั‹ะทะฐ ะถะฐะปั‹ะฝะฐะดั‹... ะ˜, ะฐะฝัˆะฐะปั‹ั‚ั‹ ัั‹ะฝะฐัะฐั‚ะฐ, ะดะป ะพัั‹ ะฝะดะตั€ ัƒะฐั‹ั‚ั‹ะฝะดะฐ ยซั…ะธั‚ยป ะฑะพะปะดั‹, ะฑะพะปะฐ ะดะฐ ะฑะตั€ะตะดั–... Hะนั‚ะบะตะฝั–, ะฑ ะป ะฝะดะตั€ ะฑ!ะณั–ะฝะณั– ั‚ั‹ะดะฐั€ะผะฐะฝะฝั‹ ั‚ะฐะปะฐะผั‹. >ะปะดะต, ะฑั–ะท ั'ะท ะฑะตะฝ ะฝะฝั– ะถ!ะนะตัั–ะฝ, ะบะธะตัั–ะฝ ั‚!ัั–ะฝะฑะตะนั‚ั–ะฝ ะถะฐะดะฐะนะฐ ะดัƒัˆะฐั€ ะฑะพะปะดั‹ ะฟะฐ? ะœ ะฝะดะฐะน ะผะฐั‹ะฝะฐัั‹ะท ั ั€ะฐะฐ ั‚ะพะปั‹ ะผั‹ัะฐะปะดะฐั€ะดั‹ ั‚ั–ะทั–ะฟ ั‚ะฐัƒั‹ััƒ ะผ!ะผะบั–ะฝ ะตะผะตั ั‚ะต ัˆั‹ะฐั€... >ะฝ โ€“ ะบ'ะฟั‚ั– ะบ!ัˆ ะพัั‹ะฟ ะฑั–ั€ั–ะณัƒั–ะฝะตะฝ ั‚ัƒะฐั‚ั‹ะฝ ะถะฐะปะฟั‹ะปะฐะผะฐ 'ะฝะตั€ ะตะผะตั, ะถะตะบะต ั‚ ะปะฐะปะฐั€ะดั‹ ั–ะปัƒะดะต ะฑั–ั€ะตัƒั–ะฝะต ะฐะฝะฐ ะพะฝะฐั‚ั‹ะฝ ะถะฐะปั‹ 'ะฝะตั€, ะดะฐั€ะฐ ะฐัะธะตั‚. ะกะพะฝะดั‹ั‚ะฐะฝ ะฝ ะฐัะธะตั‚ั–ะฝ ะฐ ะฑั–ะปะณะตะฝ ะฐั€ั‹ ะฐั‚ะฐ-ะฑะฐะฑะฐะปะฐั€ั‹ะผั‹ะท ะฝัˆั–ะปะตั€ะดั– ะถะตะบะต-ะถะตะบะต ะฑะฐะฐะปะฐะฟ, ั€ ะฝัˆั–ะฝั– ะดะฐั€ั‹ะฝั‹ะฝ ะถะตะบะต-ะถะตะบะต ั‚ะฐะฝะธ ะฑั–ะปะณะตะฝ. >ั€ ะฝัˆั–ะฝั– 'ะท ะฑะธั–ะณั–, 'ะทั–ะฝะดั–ะบ ะฝ ะฐะนั‚ัƒ ะตั€ะตะบัˆะตะปั–ะณั– ะฑะพะปะฐั‚ั‹ะฝั‹ะฝ ั‚ะฐะฝั‹ะฐะฝ. ะัะฟะฐะฝะฐ 'ั€ะปะตั‚ั–ะฟ, ะฐัะฐั‚ะฐั‚ะฐ ัะฐะปัƒั‹ะฝะฐ ะฐั€ะฐะฟ ะ‘ั–ั€ะถะฐะฝะฝั‹, ะฑะฐะฑั‹ะผะตะฝ ะฐะปั‹ั‚ะฐั‚ั‹ะฟ, ัั‹ั‹ั€ะปะฐะน ัˆั‹ะฐะฝ ั ะปัƒ ัะฐะทะฑะตะฝ ัั‹ะปั‹ะผ ะฐะนั‚ั‹ะปัƒั‹ะฝะฐ ะฐั€ะฐะน ะะฐะฝ ัะตั€ั–ะฝั–, ะบ!ะผะฑั–ั€ะปะตะน ั‚'ะณั–ะปะตั‚ั–ะฝ ะบะต ั‚ั‹ะฝั‹ัั‹ะฝะฐ ะพั€ะฐะน Iะบั–ะปั– ะซะฑั‹ั€ะฐะนะดั‹ ั‚ัƒั‹ะฝะดั‹ัั‹ะฝ ะฝะตะผะตัะต ะบะตะบะบะต ั‚ะพะปั‹ ะฐัˆัƒะปั‹ !ะฝะผะตะฝ ะตัั‚ั–ะปัƒั–ะฝะต ัะนะบะตั ะ–ะฐััƒ ะœ ัะฐะฝั‹ ั‚ัƒั‹ะฝะดั‹ัั‹ ะตะบะตะฝั–ะฝ ั…ะฐะปั‹ ะตัˆะบั–ะผ ะฝ ัะฐะฟ ะฐะนั‚ะฟะฐัะฐ ะดะฐ ะฑั–ะปั–ะฟ ะพั‚ั‹ั€ะฐะดั‹. ะกะพะฝะดั‹ั‚ะฐะฝ ั‚ะฐะฝั‹ะผั‹ ะบะต, ั‚ะฐะปะฐะผั‹ ะฑะธั–ะบ ะฑะฐะฑะฐะปะฐั€ ัะฐะปะฐะฝ 'ะฝะตั€ะดั– ะฐะดั–ั€ะปะตะฟ, ะถะฐะฝะดะฐะฝะดั‹ั€ั‹ะฟ ัะพะป ะถะพะปะดะฐะฝ ะถะฐั‹ะปะผะฐัะฐ ะตะบะตะฝ...

ะะนะดะฐะฝะฐ าšะฃะะะซะจะ•ะ’ะ

ะ”ะถะฐัั‚ะธะฝ โ€“ ะถั‹ะป ำ™ะฝัˆั–ัั–

ยซBillboardยป ะถัƒั€ะฝะฐะปั‹ะฝั‹าฃ ั‚ะฐาฃะดะฐัƒั‹ะผะตะฝ ะบะฐะฝะฐะดะฐะปั‹า› ะฟะพะฟ-ำ™ะฝัˆั– ะ”ะถะฐัั‚ะธะฝ ะ‘ะธะฑะตั€ ะถั‹ะป ำ™ะฝัˆั–ัั– ะฐั‚ะฐะฝะดั‹. ะ‘าฑะป ั‚ัƒั€ะฐะปั‹ ะ›ะฐั-ะ’ะตะณะฐัั‚ะฐ ำฉั‚ะบะตะฝ ะผะฐั€ะฐะฟะฐั‚ั‚ะฐัƒ ะบะตัˆั–ะฝะดะต ะฑะตะปะณั–ะปั– ะฑะพะปะดั‹. ะกะพะฝะดะฐะน-ะฐ, ะฑ ะป ะฐั‚ะฐะปั‹ะผะฐ ะ”ั€ัะนะบ, ะคะปะพั€ะธะดะฐ, ะ‘ั€ัƒะฝะพ ะœะฐั€ั ัั‹ะฝะดั‹ ั‚ะฐะฝั‹ะผะฐะป ะฝัˆั–ะปะตั€ ัั‹ะฝั‹ะปะฐะฝ ะตะดั–. ะะป, ยซะต !ะทะดั–ะบ ะฐะปัŒะฑะพะผยป ะฐั‚ะฐะปั‹ะผั‹ะฝ ะฐะผะตั€ะธะบะฐะปั‹ ะบะฐะฝั‚ั€ะธ-ะฝัˆั– ะขะตะนะปะพั€ ะกะฒะธั„ั‚ั– ยซRedยป ะฐั‚ั‚ั‹ ั‚'ั€ั‚ั–ะฝัˆั– ะฐะปัŒะฑะพะผั‹ ะธะตะปะตะฝะดั–. โ€“ะะดะฐะผะฝั‹ ะฑะพะนั‹ะฝะดะฐั‹ ะผะฐั…ะฐะฑะฑะฐั‚, 'ะบั–ะฝั–ัˆ, ั‹ะทะฐะฝั‹ัˆ ัะตะทั–ะผะดะตั€ั– ะผะตะฝั– ั‚!ัั–ะฝั–ะณั–ะผัˆะต ะฑะฐั€ะปั‹ั‹ ั‹ะทั‹ะป ั‚!ัั‚ั–, ัะพะฝะดั‹ั‚ะฐะฝ ะฐะปัŒะฑะพะผะฝั‹ ะฐั‚ั‹ะฝ ยซั‹ะทั‹ะปยป ะดะตะฟ ะพัŽะดั‹ ะถ'ะฝ ะบ'ั€ะดั–ะผ, โ€“ ะดะตะดั– ะขะตะนะปะพั€.


АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН www.nurastana.kz

Жастарға аманат Өз кәсібін, өмірлік арнасын адаспай, анық тапқан адамдардың ғұмыр шежіресі қашанда мағыналы. Сүйікті кәсібіне жантәнімен берілген, ғылымға адал жанның соңында қалған мол мұрасына әркімнің де ризашылықпен, қызыға қарары сөзсіз. Таяуда л-Фараби атындаы азУ-да ара шаырата дріс оыан стаздарды маалалары топтастырылан «Аманат» атты жинаты тсауы кесілді. Одан отанды ылыма д$бірлі дуірде келіп, ылымдаы айын бадарын тадап, талапты жастан танымал алым дрежесіне дейін к&терілген белгілі алымдарды &мірлік тжірибесі, ой-толамдары, болаша жастара деген ізгі тілектері топтастырылан д$ниелерді оуа болады. Кітапты кіріспе с&зінде университет ректоры *алым Мтанов: –Б$гінгі жас рпа аншалыты жаашыл боланымен, &ткенні мол тжірибесі мен таылымын есепке алмай ж$ргізілген істі еш нтиже бермейтінін тарихты &зі длелдеп отыр. Асаалдар кеесіні м$шелері университет &мірінде ана емес, отанды сондай-а, лемдік ылым мен білім саласында зор беделі бар, к&ргені мен т$йгені мол, &мірді небір иын-ыстау кезедерінен &ткен жандар ретінде танымал. Сондытан б$гінгі тада бізді университетімізді дамуы мен жалпы азастанды ылым мен білімні, елімізді леуметтікэкономикалы жне мдени дамуыны мселелерін шешуде оларды тжірибесі аса ажет. Осы жина рбір студент $шін &мірлік мрат пен ндылытарды мнін аша т$сетін жаын серігіне айналатынына сенемін, – деп атап &тті. «Аманат» – к&ргені мен т$йгені мол, е бастысы, келешек рпаа айтар аманаты бар алдыы толын аа буынны &сиетін келешекке жеткізер к&птомды жинаты алашы кітабы. 3мірге жолдама алан «Аманатты» алашы томы халымызды рухани леміне осылан нды ебек деп есептейміз.

Cандуғаш ЖӘНІБЕКҚЫЗЫ

«Талантқа тағзым» О с ы н д а й а т а у м ен ә л - Ф а р а б и а т ы н д а ғ ы Қазақ ұлттық университетінде журналистика факультеті, баспа ісі және дизайн кафедрасы және Әбдірайымовтар әулетінің ұйымдастыруымен С.Әбдірайымұлының 70 жыл толуына байланысты студенттік ғылыми және журналистік-публицистік байқау өтті.

Шара аясында С.=бдірайымлы шыармашылыы мен &міріне арналан публицистикалы туындылара, оны шыармаларына теориялы таным трысынан сараптама жасаан ылыми жмыстара жне С.=бдірайымлына арналан к&ркем туындылара (проза, поэзия, драма, музыка, фото, суретке) бйге жарияланды. Бйге орытындысы журналистика факультетіні Серік =бдірайымов атындаы дрісханасында &тті. Бйгеге атысан студенттік жмыстара «Санат» баспасыны директоры Г.Серікызы, баспа ісі жне дизайн кафедрасыны мегерушісі, ф..к., доцент С.Медеубек, жазушы, баспагер К.Сегізбаев, жазушы, «Жалын» баспасыны директоры Б.Нржекеев, аын, жазушы .рманалилы, Серік =бдірайымлыны аасы Ж. =бдірайымлы мен жегесі . Мдіызы, ф..к., доцент А.рманбаева, ф..к. Р.=бдиева азылы етті. Комиссия м$шелеріні шешімі бойынша «Серік =бдірайымлы таылымдары» атты байауда бас ж$лдені «Серік =бдірайымлы – баспагер, айраткер» деген таырыпта жасаан бейнесюжеті $шін баспа ісі жне дизайн кафедрасыны 2-курс студенттері Досжан Балабеклы мен Теге Бекмрзаева иеленді. Сондай-а, байауа атысан студенттер А.=лімбекова, .Сейдакулова, Ы.Ашуова, А.Слмажы, А.Ислмбектер =бдірайымовтар улеті таайындаан «Серік =бідрайымлыны» шкіртаыларын иеленді.

Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

11

СІЗ ДЕ СТУДЕНТ БОЛҒАНСЫЗ...

Ермахан ШАЙХЫҰЛЫ, Республикалық «Айқын» газеті бас редакторының орынбасары:

Жүрек жалғаған жеделхат ызыы к&п, сессиядан баса «шыжыы» жо студенттік ша. Iшінші курсты бітіріп, ала тіршілігіне бден т&селіп, жалымыз к$дірейіп алан кез болатын. «КамАЗ»-ды тіркемесіндей болып жанымнан алмайтын курстасым Мхтар Атабектен &згесі жазы демалыста ауылдарына кетті. Журналистиканы к&сегесін к&гертетіндей болып Мхтар екеуміз тжірибеден &ту $шін Алматыда алды. Бл рекетімізге тек арнымыз «лыанда» ана &кінеміз. Сондай бір беймезгіл «ораза ттып», себепсізден себепсіз «ашты» жариялап ж$рген кезде, «&гіз туды» десе, сене салатын ак&іл досымыз Баытжанды Алматыа шаырып алу туралы идея екеумізге сап ете алды. Ол – бізді «ауыз дебиетімізге» Алдарк&седен кейін екінші пенді болып енген к&зі тірі кейіпкер. «Бізді «аштытан» бір тарса, Баытжан тарады» деп шештік. Баытжанды Алматыа шаырып алуды айлатсілдерін арастырды. Т$рлі жоба-жоспарлар жасады. С&йтіп бір тотама келдік. Ол елге айтар к$ні к&рпе-жастыын коменданта тапсыра алмай алды. 3йткені к$н – сенбі болатын. Сондытан оны тиісті жерге тапсыруды менен &тінді. Мен с&зге келмей келістім. Біра соан арамастан ол мытып кетпеуімді срап ыры рет адап айтып, елу рет ескертті. Баытжанды шаырып алуа сол к&рпет&сек желеу болады деп йарды. С&йтіп мынадай мтінде оан жеделхат жолдады: «Бакитжан Алимкулов! Почему постель не сдал? Срочно приезжай! Комендант.» Жеделхатты салуын саланымызбен, оны келе оятынына сене оймады. «Екі к$ннен кейін» десек &тірік болар, $шінші к$ні таерте алыныпжлынып Баытжан келіп тр. Оны к&ре салысымен жеделхат жолдаанымыз есімізге т$сіп, Мхтар екеуміз к&зімізден жас аанша к$лісіп алды. Ал Баытжан &зіні таы да к$лкіге алып, бізді «ауыз дебиетімізді» кейіпкері боланын сезе

ойды. Мселені мнісін т$сінген со «Сасан $йрек йрыымен с$гиді» дегенні керін келтіріп: «Жеделхат салып шаырандары дрыс болды. 3зім де Алматыны саынып ж$р едім» деп, олын т&салтасындаы миянына арай соза берді. Біз – Мхтар екеуміз «Ораза» операциясыны стті аяталанына уанып, бір-бірімізге жымыжымы етіп, Баытжанды асханаа арай жетелей ж&нелдік. *** Ауыл шаруашылы жмыстарында ж$рген болатынбыз. 3зім пенді етіп алан Баытжанны асынан бір елі де замаймын. 3йткені, оны рбір с&зін, іс-рекетін к$лкіге айналдырып, курстастара жеткізіп отыру – парызымдай к&рінетін. Сол борышымды атай аланымны кусі мына гіме. К$нделікті &тіп тратын кешкі биден жергілікті ызды ерте шыан Баытжан бойжеткеннен $йіне дейін шыарып салуа рсат срады. Бойжеткен оны сынысын абыл алды. Т$н блтты боландытан ба, айнала тас араы еді. Жастарды дайдан жалбарынып срайтын т$ні десе боландай. Алдымда Баытжан лгі ыза гіме айтып келеді. Арттарында мен. р келе жатаным жо. Алдаы уаытта айтылар хикаялара «материал» жинап келемін. Міне, ыз $йіне де таап алды. – Баытжан, сен осы жерден айта бер. Ары арай &зім барамын, – деді арындас орыс тілінде (арындас аза тілінде с&йлей алмайтын да, ал Баытжан орыс тілін мандытпайтын). «Алды араы ой, орыпайсы ба?» дегенді айтысы келген Баытжан: – Там черный, не боишься? – деп д$к еткізді &з с&зіне &зі мн берместен. арындас Бкені с&зіне к&зінен жас аанша к$ліп, басын шайай жауап берді. Мені де екі езуім лаыма ілініп алан еді. «Материал» деп осыны айт.

КУРСТАСЫҢЫЗ КІМ?

Серікқали МҰҚАШЕВ, ҚР Бас Прокурорының аға көмекшісі:

Біздің курстың болмысы бөлек! КазГУ-ді Журналистика факультетін 1993 жылы тмамдаан бізді курс аламы арымды, болмысы б&лек курс болатын. Студент кезден-а БА жмысына белсене араласты. Бір курстан он шаты редактор шыты, зырлы орындарда баспас&з ызметіні тізгінін стап отыран ыз-жігіттер бар. Мына суретке бірінші курста ж$рген кезеде, 1989 жылы т$скен болатынбыз. Мені о жаымда отыран Тілеукен =лжекеев б$гінде «Шыыс-Апарат» ЖШС баспаханасыны бастыы. Нржан уантайлы (екінші атарда сол жата тран) ШО кімдігіне арасты «Шыыс-Апарат» медиа-холдингіні бас директоры. Аын, Мемлекеттiк «Дарын» сыйлыыны лауреаты, бірнеше кiтапты авторы. Сатираа бейімі зор Маст Д$йсеков (екінші атарда о жата тран) досымыз университет бітірген со, туан жеріне оралып, Жезазан облысты телерадио басармасында редактор болып ызмет істеп ж$ріп, кенеттен &мірден &тті.


12

ИМАН Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

Көсегемізді кішіпейілділік көгертеді

Халал көрмесі Мәскеуде өтеді

Кішіпейілділік – тәкаппарлық пен қорлық арасындағы мінез. Аты айтып тұрғандай, бұл өзін басқадан үлкен санамайтын, «ұлық болсаң, кішік бол» деген қағиданы ұстанған адамның жақсы пейілі.

Кішіпейілділік айт ана кніп, айдаана жре беретін адама лайы ты мінез емес. Сонды тан болар, хал ымызда: «Кішіпейілділіктен кішіреймейсі», – деген сз алан. «Екейгенге екей, ол атаны лы емес. Шал айана шал ай, ол пайамбарды лы емес», – дегендей, бл згені рметтейтін, біра зін басындырмайтын адамны бойынан табылатын асиет. Ибн Мажа% кітабында мынадай бір хадис бар. Бір кісі Алла елшісіні (с..с.) зырына келеді. Ол пайамбарды ссынан секем алып, обалжи тседі. Сонда пайамбарымыз (с..с.) оан: «обалжыма! Мен патша емеспін. Шын мнінде, мен кепкен ет жейтін райыш йеліні баласымын», – деп кішіпейілділік крсеткен. Расында, адам баласы жаратылан кннен ияметке дейін Мхаммедтен (с..с.) арты м/ртебелі жан туылмасы ха . Ол барлы пайамбарларды (с..с.) слтаны. Оны лылыы да кішіпейілділігінде жатса керек. М/селен, мына бір хадиске арасаыз, рметті Пайамбарымыз (с..с.): «Маан л пайамбар немесе патша пайамбар болу тадауы (Алла таала тарапынан) бйырылды. Мен л пайамбарлыты тададым», – деген екен. 3ази Ъияд (р.а.) осы хадис жайлы зіні «Шифа» атты кітабында: «3иямет кні сырнай рлейтін Исрафил (.с.) періште Пайамбарды бл тадауын естіп: «Расында Алла таала осы кішіпейілдігііз #шін сізді иямет к#ні адам баласыны т&ресі етті», – деп айт ан екен.

>кініштісі, бгінгі оама кішіпейілділік деген асыл асиетті жетіспей жат андыы шынды . Айналаа бір с/т назар салыызшы, кнделікті арым- атынасымызда кішіпейілділіктен грі нем райлылы пен т/каппарлы ты басым екеніне кз жеткіземіз. Кез келген оамды орында бірін-бірі мінеу, менсінбей, мрнын шйіре арау секілді р ккірек ау /рекеті адамдар арасында йреншікті /детке айналып лгерді. Ал шын м/нінде оларды барлыы да кішіпейіл бола білетін адамдар. «Талимул мутаъаллим» деген кітапта кішіпейілділік жайлы мынадай ле жолы берілген: «Расында кішіпейілділік тауаны мінезі, Кішіпейілділікпен тауа шыар тау шыына». И/, кішіпейілділік наыз діндар жанны мінезі. >йткені, бойына имани талым сіген адам ана жемісі кп ааш сия ты жерге дейін иіле алады. Бгінде, «Алланы ха жолындамыз» деп кеуде соып рандатып жрген кейбір жастар кішіпейілділікті кн/а балап жатады. =лкенге орнынан трып с/лем беруді, кеудеге олды ойып, бас иіп амандасуды ж/не ос олды беріп рмет крсетуді Алла таалаа серік осу деп тсінеді. >зге трма , з ата-анасына трегеліп с/лем беру олара жаттай крінеді. Жастарды осындай /дептілікке жетелейтін амалдардан са танамыз деп жріп, т/каппарлы а бір табан жа ындап кететін кездері аз емес. 3ран К/рімде Л ман х/кімні баласына т/рбие бастауын насихат етіп айт ан сзі бар. Т/рбиелік сиетін ол: «*й, лым! Аллаа серік оспа! К#діксіз орта осу зор злымды...», – деп бастап, соында: «Адамдара пасып, ырындама... Расында Алла, б#кіл дандайсыан матаншаты жасы к&рмейді. Ж#рісіде орташа бол, даусыды бседет», – деген. Олай болса, кішіпейілділік танытуды пайамбар /дебі екенін мытпайы . Rке-шешеміз бізге осы /депті « она ты олына су й», «лкендермен ос олдап амандас», «лкенге аа деп ізет ыл», «лкен кісіні алдын кесіп тпе» деп йретуші еді. Біз де з балаларымызды бойына осы кішіпейілділік мінездерді сідіре білейік.

Руслан ҚАМБАРОВ, «Нұр Астана» орталық мешітінің найб имамы

Маусым айының13-16-сы күндері Мәскеудің Бүкілресейлік көрме орталығында IV Халықаралық халал (Moscow Halal Expo 2013) көрмесі өтеді. Крмеге ресейлік ж/не шетелдік халал німдері ойылады. Крмені жоспары трт кнге белгіленген. Алаш ы екі кнде IV инвестициялы ж/не ислам аржысыны форумы, сондай-а , халал конгресі йымдастырылады. Крме аясында II мсылман жастары форумы да тіледі деп ктілуде. Онда жастарды оамды ж/не /леуметтік беделін ктеру м/селесі озалма . Сонымен атар, халы аралы крме аясында /йелдерді «Исламды стиль» фестивалі йымдастырылып, мсылман халы тарыны тіл йірер лтты таамдарыны II фестивалі де теді. Жалпы, «Moscow Halal Expo 2013» крмесі аясында м/скеуліктер мен ала она тары соы лгідегі халал индустриясымен танысуа ммкіндік алады. Шараны йымдастырушылар IV Халы аралы халал крмесіні кл-ксір пайда /келеріне сенімді.

Құбылаға қарағандар

Ережеп – ғибадат айы Мамыр айының 11-жұлдызында қасиетті үш айдың алғашқысы әрі Алла тағаланың айы деген сипат берілген «Ережеп» айының басталғаны белгілі. Төменде осы Ережеп айының қасиеті туралы әңгімелемекпіз.

«Ережеп» адір, рмет маынасын амтиды. Ислам діні келместен брын араб хал ы бл айды аса адір ттып, рмет крсететін болан. Ислам діні келгеннен кейін Ережеп айына деген рмет онан /рі артып, асиетті Раайып ж/не Мираж кештерімен толысты. «Р/жаб» сзіндегі «Р» /рпі Алланы рахметін, «Ж» /рпі Жарат анны жомарттыын, «Б» /рпі болса, Раббымызды жа сылыын (бирр) ишарат етеді. Демек, Ережеп айында жасалан жа сылы ты, ибадатты, сауапты істерді сыйы еселеп артады. Сонды тан мсылмандар бл айдаы н/сібі мен сауабын арттыру шін уа ыттарын лшылы а сарп етері белгілі. Уа ытын жа сы /рі сауапты амалдарды орындауа кбірек бле бастайды. Та уалы ты кемеліне жеткен кейбір ислам лылары: «Ережеп – т/убе ж/не кіну айы. Шабан – сйіспеншілік айы. Рамазан – Аллаа жа ындау айы», «Ережеп – рмет айы. Шабан – ызмет айы. Рамазан – нымет айы», «Ережеп – ибадат айы. Шабан – дние ызы тарын т/рк ететін ай. Рамазан – лшылы ты сыйын арттыратын ай», – деп ш асиетті ай ха ында трлі сипаттамалар беріп, асиетті айлара деген халы ты сйіспеншілігін арттырып отыран. Сондай-а , тасаууф іліміні иесі болан Зуннун Мысри де адірлі ш ай ха ында былай деген: «Ережеп – т ым

себу айы. Шабан – оны суару айы. Рамазан – жемісін жинау айы. Кім не ексе соны орады, не н/рсе жасаан болса, жазасын тартады. Кімде-кім егін егуін то татса, асты жинау нау анында кініште алады. Ал, ияметте е жаман жадайа душар болады». Ережеп айы зге айлардан ораза тту ибадатымен ерекшеленеді. Ммкіндік болса, бл айда кбірек ораза ттуа тырысатынымыз да осыан байланысты. Ережеп айында араа кн салмастан отыз кн ораза стаан бір кісіге пайамбарымыз Мхаммед (с..с.) з кеесін айтып, былай дегені риуаят етіледі: «Харам айларды кейбірінде ораза ста, кейбірінде ттпа». Осы хадисті жеткізуші Шахаби былай дейді: «Алла Елшісі (с..с.) «ста» дегенде, ш саусаын жмды. «Ттпа» дегенде ш саусаын ашты. Осылайша Пайамбарымыз (с..с.) ол кісіге: «=ш кн ораза стап, ш кн араа уа ыт сал», – дегенді тсіндірді». Хадисте аталан харам айлар – Зил ада, Зулхиджа, Мхаррам ж/не Ережеп. Ережеп айында толыымен ораза ттуа р сат етпеуіні себебі, Ережеп пен Шабанды Рамазан айынан ажырата тсу. >йткені, ай бойы ораза стау тек Рамазан айына ана тиесілі ибадат. Тіпті Ережеп айында толыымен ораза стауды м/кру% екенін айт ан мжт/%ид алымдар да бар.

Соңғы деректерге сүйенсек, Ұлыбритания халқының 30 жасқа дейінгі тұрғынының әрбір 10-ншы азаматы Ислам дінін ұстанады.

Олар зге айлар секілді Ережеп айыны ортасында немесе белгілі кндерінде ш кннен ораза стауды сиет етеді. Ережеп бастаан асиетті ш ай кн/ларды кешірілетін, да-тілектерді абыл болатын айы. Бл айда сала сахабалар да-тілектерді молынан жасап, /р кнін лшылы пен ткізуге аса м/н берген. Тіпті, арда ты пайамбарымыз Мхаммед (с..с.) Ережеп айы келгенде: «Алла%ым! Ережеп ж/не Шабан айын хайырлы /рі мбарак еткей, бізді Рамазан айына аманесен ауыштыр», - деп да еткен. И/, бізде осы Ережеп айында пайамбар сраан да мен шамамыз келгенше сауапты істер жасап, лшылы амалдармен ткізуге тырыс анымыз жн. >йткені, Ережеп – Алланы айы. Ережеп – ибадат, т/убе, кешірім мен жа сылы жасайтын алтын уа ыт.

Қайырбек ОТЫЗБАЕВ, дінтанушы

Жалпы, Jлыбританиядаы мсылмандар саныны крт суі, елдегі христиандарды артаюымен байланысты крінеді. Ресми а параттара ілсек, 2011 жылды санаы бойынша христиандар саны алдыы сана крсеткішінен 50 пайыза дейін тмендеген. 3айта жргізілген сана н/тижесі христиандарды басым блігіні 60 жастан ас ан ересектер лесінде екенін крсетеді. Ал жастар арасында христиан дінін станатындар тым аз. Ал зін атеист санайтындар саны бкіл британ жртыны 25 пайызын райды екен. Бл – соы сана н/тижесімен салыстыранда 10 пайыза кп. Англия мен Уэльс католик епископтар М/жілісі баспасз хатшысыны айтуынша, мндаы мсылмандар саныны крт кбеюі Англия мен Уэльс жртшылыы шін христианды сенімні кн санап міндетті ж/не шартты д/стрлі наным м/ртебесінен айырылып бара жат андыымен байланысты.

Сандуғаш ЖӘНІБЕКҚЫЗЫ


ҚОЛТАҢБА www.nurastana.kz

арылы $здеріні шы армаларын сахнала ысы келеді. *арасаыз сахна а алып шы у а трмайтын д(ние. Драматургтер театр а $здері келіп аылдасса, сыныс-пікірлерін айтса, материалы жасы болса біз ашпаймыз ой. Екінші м/селе, б(кіл аза театрларына ажетті режиссура. Режиссура жо емес, бар. *ара анды аласында былтыр т ыш рет экспериментальды фестиваль, одан кейін Жамбылда «Дебют» атал ан фестиваль болып $тті. Сонда аншама жас режиссерлерді бар екенін к$рдік. *дай а ш(кір, *ара анды облысы театрларына баса облысты театр жымдары ызы ып, ыз ана арайды. *ойылымдар а, гастрольдік сапарлар а, шал ай ауылдарды аралап тегін ойылым ою а аражат б$лінеді. Бл тек бізді облыста жасал ан жа дай. –Кадр м#селесі алай шешілуде? ара!андыда

Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

13

т/рбиеленді. "ке-шешесі театр а бас спа ан адам к$рермен болып жарытпайды. Театрда телефонмен с$йлесіп отыратын к$рермен м/дениеті жайында не айту а болады. Бізді режиссерлер мен /ртістер жылауы р$лдерді жасы к$реді. Неге? Себебі сахнада к$п жыласа к$рермен ол шапалатайды. *азіргі мен к$ріп ж(рген к$рермендер атары – студенттер, оушылар, /ртістерді ту ан-туысандары, достары. Кейінгі кездері ата-/желерді арасы к$бейіп келе жатыр. Ал мемлекеттік ызметкерлерді, $здерін зиялы ауым санайтын азаматтарды анда-санда арнайы шаыртумен келгенде ана к$ріп аламыз. Халы сранысын ана аттандырмай ж(рміз дей алмаймын. Жаында италиялы режиссер Андреа Бенальомен бірігіп «*озы К$рпеш - Баян слу» эпосыны негізінде бір ты д(ние сынды. Оны атауы «Жазмыш: *озы мен Баянны тарихы» болма. Абай,

Дунай ЕСПАЕВ, Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды қазақ драма театрының көркемдік жетекшісі:

Қазіргі көрермен жылауық кейіпкерді жақсы көреді –Жаында Сербиядан жлделі оралыпсыздар. Схбатымызды осы тстан бастаса... – 2011 жылы Украина а барып, театр тарихында т ыш рет халыаралы фестивальды лауреаты атан анбыз. Сол леппен, жан-жата ы фестивальдар а, оыту семинарларына шы а бастады. Кезекті сапарларды бірінде "зірбайжан мемлекеттік драма театрыны к$ркемдік жетекшісі Раджаб Мамедовпен шы армашылы байланыс орнатан едік. Сербияда ы осы фестиваль туралы айтан да сол кісі. С$йтіп, йымдастырушылар а ойылымдарымыз т(сірілген бес дискі жібердік. Сарапшы комиссия Мхтар "уезовті «*арак$зін» тадапты. *аза тілінде сахналады, серб тіліне титрмен аудармасы жасалды. Шымылды а ш ы л а н н а н шыбынны ызыы естілген жо. *арак$з бен Сырымды сомда ан жас /ртістеріміз Бад/улет "бі "білов пен Д Динара Ай азинова ерекше шабытпен ойнап шыты. – Жалпы аза театрыны азіргі басты проблемасы неде деп ойлайсыз? – Басты проблема – драматургия. Драматургия бол анда да бізге б(гінгі заман драматургиясы жетіспейді. Жазбайды емес, драматургтер жазып ж(р. Онысы – сексен беттік пьеса. Ішінде жиырма а тарта кейіпкер, /рбірінде к$лдей монолог. Театр дегеніміз с$з емес. Театр /дебиетті лы болмауы тиіс. "дебиет пен театр атар труы ажет. Я ни, с$зді /рекеті болуы керек. *ойылым бастал аннан біткенше ауыз жаппай с$йлей берсек, к$зімізді сорасын а ызып жылай берсек к$рермен айдан жалыпайды? "рине, содан кейін /зіл-сыа театрларыны, жайдарманны жеілжелпі д(ниелеріне мартады. Бізге жаа кейіпкер ажет. Ол шахтер да, ойшы да, ызметкер де болуы м(мкін. Жиырма бірінші асырды тілімен жазыл ан, /рекетке рыл ан пьесалар жазылса уанар едік. – азата драматургтер жеткілікті сияты !ой... –Бізде бір жаман ауру пайда бол ан азір. Драматургтер бірден жо ары органдар а хат жазу

Т#ттімбет атында!ы жал!ыз !ана &нер колледжі бар... – Со ы рет осы театр а жо ары білімі бар Дина Заитова келді 5-6 жыл брын. Ж(ргенов атында ы $нер академиясын бітірген. Одан кейін Бад/улет "білов келді Елебековты колледжін т/мамдап. Жо ары біліммен со ы келген Дина, оны алдында мен келгенмін. Болды. Bзіміз Т/ттімбет колледжінде дайындаймыз к/сіби мамандарды. Десек те, оларды білімі орта. Со ан орай ебекаысы да т$мен. *азастанда театр менеджменті ол а алынба ан. Кинопродюсер емес, театр продюсері деген маман даярлау ажет. Bйткені нарыты

экономикада /рбір зат сатулы. Бізді шы аратын $німіміз не? *ойылым. *ойылымды, актер мен актрисаны, режиссерді «сатуымыз» керек. Б/секеге абілеттік – биік к/сіби дегей. Жалпы, $нер адамы «Болдым, толдым» дегенде к$ктен лайды. *ла ан адам не істейді? Кін/ліні іздейді. – К&рерменні талап-дегейі, білімі мен м#дениеті туралы не ойлайсыз? – Бізді азіргі к$рерменні к$ргісі келетіні – отбасы, оша асы, махаббатты /гімесі. Сол себепті де бізді ойылымдарымызды к$пшілігі соны т$ірегінде шы ып жатыр. "рине, махаббат пен злымды м/гілік таырыптар, біра оны басаша ырынан, ой салатын тсынан ба амдау ажет. К$рермен отбасында

Яссауи, Ш/к/рім, М(сірепов, "уезов шы армаларына (іліп, жааша сипатта ы туынды жасаса дейміз. – Театрды к&ркемдік жетекшісісіз, бір жа!ынан алып ара!анда #жепт#уір мансап. Туабітті мінезііз &згерген жо па дейміз-да!ы... – Оны $згерту иын. Жас келген сайын адамдар а, $мірге деген к$зарасым, таби и, материалды сраныстарым $згерген шы ар. Біра сомда ан кейіпкерлерім $згерткен жо. Сол бая ы Дунай алпымдамын. Осы к(нге дейін станымдарымнан бас тартып к$рген емеспін. Керісінше, сол принциптерім (шін біраз /ріптестеріммен, достарыммен ат йры ын кесуге тура келді. Жмыста ызметтік нсаулыты шегінен шыпаймын. Bмірде де сол, $зім дегенге $зегімді жлып беруге дайынмын, ал бір к$ілім ал анды кешірмеймін. Бертін келе, /сіресе, Ш/к/рімні шы армаларын оы ан со сол мінезден арылу а тырысып ж(рмін. Делитанттыты, сатындыты, $зіндік «мені» жо адамдарды кешіре алмаймын. –Кнделік жазасыз ба? Кнделік ішіндегі кндеректен андай ызы айтар едііз? – Алматыда ж(рген жас кезімде ататы Нонна Мордюкова келген-ді жмыс бабымен. Bзі ссты кісі. *олтаба ал ым келіп, біра батылым жетпей бірнеше к(н ж(рдім соынан. Бірде $зі мені шаырып алып к(нделігіме «Дунай, не робей в искусстве ТЯЖЕЛО» деп олтаба берді. Сол к(ннен бас-тап мен ысылмайтын болдым. *ысылудан сенімсіздік пайда болады. Bкініштісі, сол к(нделігімді жо алтып алдым. Ал, жалпы к(нделік менікі ой, оны біреуге ажеті болар ма екен... – Дунай Еспаевты ел білмейтін андай хоббиі бар? – Театр педагогикасы жайлы жазыл ан брын ы ебектерді талда анды, сценарий жаз анды натамын. Бірде-екілі картиналар а, эпизодтар а т(стім. Кино а т(се алсам жаман киноактер болмас едім. Одан $зге таматы д/мді /зірлеймін /рі ол $зіме найды.

Әңгімелескен Ақбота ӘБІЛТАЙ


14

ХОББИ Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

Алтынай ЖОРАБАЕВА:

Аяқ киімімнің саны жетпіске жуықтайды

Фотосурет жинағанды ұнатады

Әнші Алтынай Жорабаеваның қолы қалт еткенде түрлі әшекей бұйымдар жасайтынынан көпшілік хабардар. Зергерлік тастарды шетелден алдырып, өзіне алқа, сырға жасайтын өнер иесі, оларсыз сахнаға шықпайды. Бүгінгі кейіпкеріміздің тағы бір сүйікті ісі – аяқкиімдер жинау. –Сіз шін ая -киім жинау кнделікті ажеттілік пе, лде сн шін бе? –Алдымен ажеттілік шін дер едім. йткені, адамны жалаая жре алмайтыны белгілі ой (кліп). – Гардеробыызда оларды саны анша? – На ты санын айта алмаймын, санап крмеппін. Брін ос анда саны шамамен жетпіске барып жыылады. Оны ішінде сахналы , сем безендірілген етіктер де бар. – Сйте тра, бл хоббиііз ажеттіліктен туды деп есептейсіз бе? – $рине. Аталандарды барлыын кнделікті мірде кие бермеймін, кпшілігі – сахналы ая киімдер. Концерттерге бір туфлимен шыа берсе, таы болмайды. Сахна жаашылды ты, жар ыраан 0м жаа дниені жа сы креді. Сонды тан б1ны нерді зіндік талабы десем, д1рыс болар. Жалпы, отыз пайызыны ана шыармашылы тан тыс уа ытта « ызыын» кремін десем болады. –Ая киімді тада#анда кбінесе несіне мн бересіз? –Сатып аланда оны тр-тсіне, сапасына басымды беремін. Сосын немі биік кшелісін ана аламын. – Ал ба#асына ше? – Оан да кіл аударамын. з басым 1ны ымбат заттар ана кпке дейін шыдас береді деп ойлаймын. – $ны е арзан мен е

ымбат ая -киіміізді біле кетсек. – 31пия. Бір аныы, зімні керек-жараымнан а шаны аямаймын. –Негізінен, ай елді бизнесіне лес осасыз? – (Кліп). 3ай жерден сатып алатынымды с1рап т1рсаыз, оан на ты жауап беру иын. Алматыда снді туфлилер сататын бірнеше дкен бар, кейде сол жерлерден табылатыным бар. Кп ретте Еуропа елдерінен, Тркиядан арнайы алдыртамын. Айтпа шы, киімімні барлыына Мнсия Бо анова есімді стилисім жауап б береді. Сол ызды і С таламына сйенемін. – Фабрикалар#а тапсырыс беріп, арнайы зіізге туфли жасатпа ойыыз жо па? Кейбір

Республикалық «Абай» қорын басқаратын ұлы ақынның жиені, белгілі қаламгержурналист Балташ Ерсалимовтың жұрттың бәрінде бірдей жұғысты бола бермейтін ермегі бар. Ол – атақты өнер адамдары мен қайраткерлердің фотосуреттерін жинау. Қазір оның қолында белгілі адамдардың жүздеген суреті бар. Әр сурет өзінше сыр шертеді. Көрген адам мұражайда отырғандай әсер алады. ріптестерііз солай жаса#анды туір креді #ой. –Жо . Жеке басым оны еріккенні ермегі деп есептеймін. Себебі, азіргі тада андай ая киім алайсы, соны брі сауда орындарында самсап т1р. Тек а ша болсын... $рі мені киетін ая киімімні лшемі – 37-38. зіізге белгілі, ондай «размердегі» туфлилер жетіп артылады. – Бл сйікті ісіізбен айналыс аныыз#а анша ай жыл болды? жы – Енді... шыармашылы ты ксіби трде шы ола алалы ой. Оан о да он жылдан асты. Осы аралы таы сатып алан ар ая киімімні барлыы ая са талан жо , лбетте. са Мен туфлилерді екі жылМе дан арты «1стамаймын», да сілілеріме сыйлап жіберемін. жі – Бдан блек андай бйымдарды жинайсыз? б – $шекей б1йымдардан блек, ол смкелерді колбл лекциясы бар. Оларды да лек саны жетпіске жуы тайды. сан Туфли аланда, соан йлестіріп й і і міндетті і і трде смке тадаймын. Смке мен ая -киімні бір-бірімен ндесіп т1руы шарт ой.

Жне бір айта кететіні – суреттерді басым кпшілігі Балтекені з йінде тсірілген. 3она жай шаыра тан кімдер дм татпаан? Ата ты композитор Святослав Рихтер, йгілі биші Махмуд Есамбаев, белгілі актерлер Андрей Миронов пен Анатолий Папанов, ншілер Валентина Толкунова мен Надежда Чепрага, зімізді аыза айналан айраткерлеріміз Олжас Слейменов, Бибігл Тлегенова, Роза Баланова, 3айрат Байбосынов.... ойшы йтеуір, санай берсе толып жатыр. –Б1л мір ой. Тосыннан тсірілген фотосуреттер тарихты кзіндей белгілі бір кезедерінен хабар береді. ткен кндерді еске тсіресі. 3арап отырып дем аласы, – дейді Балташ а са ал.

1000 қалам мен 400 гүл Ақын Оразақын Асқардың әуес ісі көп. Әсіресе, қаламсап жинағанды тәуір көреді. Коллекциясында ежелгі сиясауытқа малып жазатын қаламдардың түр-түрінен бастап, қазіргі жетілдірілген қаламдарға дейін бар. Қазір оның саны 1000-нан асып кетті.

Әңгімелескен Алау АЙБЕКҰЛЫ

ƏЙГІЛІ ЖАЗУШЫЛАР ЕРМЕГІ Жұмыр басты пенденің қай-қайсысы да күнделікті тірлікте қандай да бір нәрсеге әуес болады. Соған қызығады, ермек етеді. Бәлкім, бұл қым-қуыт тіршілікте бір сәт демалу үшін керек шығар. Көпшілікке танымал белгілі тұлғалар да осындай сәттерді бастан кешіреді. Атынан ат үркетін әйгілі жазушылар хоббиіне назар аударып көрейік.

ФРАНЦ КАФКА

Оны таныстырып жатуды ажеті шамалы. Кафканы лем жа сы біледі. Сол ата -абыройы асып т1ран жазушыны хоббиі ерісіз жааызды 1статады. Ол порнографиялы суреттерді аса мол коллекциясын жинаан екен. Коллекциясында жай арапайым кріністерден бастап, анайы, арауа жз шыдамайтын суреттерге дейін болан. Жазушыны б1л ермегі кп айтылмай келген. Жне ріптестері мен маайындаы адамдара да кп 1най оймапты. Олар жайшылы та 1ялша тау адамны б1л уестігін тсінбеген.

Ол кісіні таы бір сйікті хоббиі – тілекхат (открыт а) жинау. –М1ны 1960 жылдан берi ермек етемін. Содан бері жиналан тілекхаттарда бейнеленген гл трлеріні аза ша атауын табуды да хоббиіме айналдырдым. Нтижесінде, 400-ге тарта глдi аза ша атауын крсеттiм, – дейді а са ал. Сйтіп, а ынны уестігі жалпы кпшілікке пайдасын тигізетін шаруаа айналды.


САЙЫПҚЫРАН Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

www.nurastana.kz

15

«Жүрегіміз жұртымыз деп соғады...» Өткенде қытайлар «Айбарлы жолбарыс» деп атақ берген ережесіз жекпе-жектің марқасқасы Жұмабек Тұрсыннан алған сұхбатымызда Жұмабек өз шәкірті ретінде бірнеше жастың атын атағаны бар еді. Сол жастардың миллиардтың ортасында қазақтың атын жиі шығарып жүргенін біз де байқадық. Жақында осы намысқой жігіттермен де телефон арқылы байланысудың сәті түсіп еді. Сайыпқырандармен болған шағын сұхбатымызды оқырмандарға ұсынып отырмыз. Ерн р САЛАУЖАН: БАБАЛАР РУХЫ ҚАНЫМЫЗДА АТҚЫЛАЙДЫ! – Ерн#р, $уелі %зіді ысаша таныстырып %тсе. Б#ан дейінгі жеткен н$тижелері андай болды? – Жасым жиырмада, 75 келі салма бойынша жекпе-жекке шы"ып жрмін. азірге дейін 4 кездесу ткіздім, шеуінде стімен &ттым. азірше лкен ататар"а лі жете ой"ан жопын. Алда талай белес бар, лкен масаттарым бар. Ендігі бар тілек - шетелге шы"ып, тжірибе жинау. Алла жеткізсе, азаты намысын ор"ап, лемге танылсам деймін. –Спортта кімдерді лгі т#тасы? – Спортта Арда Назаров, анат Сілм жне Ж&мабек Т&рсын а"аларымды лгі т&тамын. – Жалпы жекпе-жекке шыар алдында рухыды к%теріп, м$ртебеді стем етуге жебейтін не н$рсе деп ойлайсы? – Жекпе-жекке шы"ар алдында рухымды жебейтін &лтты уендер, бала кезден &ла"ымда ал"ан батырлы жырлар айбынымды асырады. «Мен азапын», «Ал"а, аза жігіттері» секілді ндер ойна"анда рингке рухтанып, арсыласыды сзсіз жеетініе сеніп шы"асы. ытайларды алдында зімізді лдеайда уатты екенімізді сезінеміз. Б&рын"ы 1&н, Тркі дуіріндегі бабаларымызды ытайдан алым-салы алып т&р"анын ойлауды зі зор мртебе. Бабаларымызды сол рухы бізді анымызда лі де бар екеніне сенемін!

Айдын ЖМАЙ: ҚАЗАҚТАР КӨШ БАСТАЙТЫН МЕЗГІЛ АЛЫС ЕМЕС – Айдын, жекпе-жекке келгелі арман-масаты алай? – азір 22 жастамын. 61келі 8 кездесу ткіздім, 7 кездесуді жрсем де, бар тілегім азаияны келеді. Алыста жрсем де аза кн туарына сенемін. – ы т а й д а ы дегейде? – Бокс, крес азатар жасы жр. Ережесіз ы т а й д а орында деп – ытайда а л д ы  ы Соан араанда салысып жрген боланы ой? – Жалпы крес жрген жастар кп. азірше бірнешеуіміз осы спортты ш тек азатарды кш таалатын &былыс ан, Солтыкен Ккіш ытайды "ана емес, а л ы п т а р ы н

біраз н$тижеге жетіпсі. Ендігі салмата рингке шы"ып жрмін. жеіспен аятадым. ;зім ытайда болаша"ында екенін айтым еліні кк туын биіктен желбіретер аза спорты андай бойынша ытайда нтижелерге жетіп жекпе-жектен азатар негізгі айту"а болады. а з а т а р атарда деді. б#л спорта ат жастар к%п пен бокста крініп Ережесіз жекпе-жекте "ана бармыз. Дегенмен трінен аз уаытта ытайда бастауы "ажап емес. Б&л та емес. =йгілі Серік балусекілді а"аларымыз тек дниежзіні бірталай мойындатан "ой.

астер ТІРЖАН: ҚЫТАЙ АЛДЫМЕН ӨЗ ӨРЕНДЕРІН ТƏРБИЕЛЕЙДІ – астер, азірге дейін андай н$тижелерге ол жеткізді? Алдаы масаты не? – азірге дейін 70-75 келі салматарда ба сынап жрмін, бес кездесу ткіздім, шеуін жеіспен аятадым. ытай чемпионы болдым. Алда"ы уаытта шетелдерге шы"ып жатты"ып, тжірибе жинасам, атаж&рта барсам деген ойларым бар. ытайда жріп лемдік реге жету иын. Себебі, ытайларды дене уаты тмен болады. Біз ытай спортшылармен "ана ба сынасан со, бізді де тжірибе уатты еуропалытар мен баса елдерді ресіне жетпей алады. Сол себепті ендігі масат шетелге шы"ып, сіресе, азастан"а барып ба сынаса дейміз. – Шетелдік спортшы алдыруа, жалпы легионерлерге ытай алай арайды? – ытайда халы кп бол"андытан, оны спортпен айналысатын блігі де аз емес. Сол себепті ытай кбінесе з ішіндегі спортшылар"а басымды береді, алдымен соларды дайындайды. Оны з артышылытары да бар: біріншіден, ытай спортшы ытайды патриоты бола алады, ытай елі шін жанын салады; екіншіден, шетелден келген спортшы"а ара"анда кп аржыны талап етпейді.

Ерсін ЕСЕН: ҚАНАТ АЙБЫНЫМЫЗДЫ АСҚАҚТАТТЫ – Ерсін, андай салмата ба сынап жрсі? – азірге дейін 77 келі салмата кездесу ткізіп жрмін. Ережесіз жекпе-жек бойынша ш кездесу ткіздім, брінде жедім. Алда тайбокстан ытай чемионатына атысу"а дайындалып жатырмын. – иын болмай ма? – Ба сынап креміз "ой... – Жалпы спорта алай келді? азатарды спортпен айналысу ммкіндігі азір андай? –Жалпы ытайда"ы аза жастарыны бокс пен креске келуіне анат Сілм мен Ж&мабек Т&рсын секілді а"аларымызды ыпалы зор. Барлы"ымыз да солардай бол"ымыз келетін асар пайда болды. Мен ауылда жргенде )рімжідегі спорт мектебіні м&"алімдері келіп, мектепке бала жинады. Сол жерде талдаудан тіп, )рімжіге бардым. Осылайша осы спорта жол ашылды. азір азатар оныстан"ан аудандар"а айматар мен )рімжідегі спорт мектебінен м&"алімдер барып, спорта икемі бар балаларды жинап алып кетеді. Соны арасында бірнеше жылды ішінде спортпен ш&"ылданатын азатарды саны артты жне жасы нтижелерге де жетіп жр. – Алдаы белестерде Алла жар болсын! гімелеріе рахмет!

Әңгімелескен Есбол НҰРАХМЕТ


16

МƏССАҒАН www.nurastana.kz

Бейсенбі, 23 мамыр 2013 жыл

ОҚЫП КӨРІҢІЗ!

ҚЫЗЫҚҚА ТОЛЫ ЖЕР-ЖАҺАН

2300 теңге

«Үнсіздік» бөлмесі

немесе made in жатақхана! Курстас досым студенттік шақтарды еске алғанда «Made in жатақхана!» деп мақтанатыны бар. Біз пақырыңыздың ЖОО-дағы жылдары жаңа ғасырдың басына дөп келген-ді. Кешқұрым жарықты өшіргенде шұбырып шығып, таңертеңгісін қуыс-қуысқа қайтатын тарақандармен бірге жұрт қатарлы жатақхананың аядай бөлмесін бес жыл мекендедік. Ашрса ж ргеніміз рас, біра аштан лген жопыз, кштен де алмады. Бес балаа орта 18 шаршы метрлік блме, 5 кереует, екі

стел, бір шкаф. Бар мал-м лкіміз сол ана. Бізді жігіттер айфон, айпат, ноутбук, нетбук стаан жо. Есесіне, бізді жігіттер гитара, домбыра стайтын. Мрнына музыканы иісі бармайтындар кітап ажайтын. Ай сайын ш$кіртаы аламыз –1800 теге. «5»-ке оыандар одан да бай, «повышенный» – 2300 теге (!!!) алады. 2300 тегеге не келмейді десеізші! 'арап отырсам, студентті стипендиясы мемлекетті бюджетінен де берекелі екен. «Студентті бір тойаны – шала байыаны» деп, алдымен ш$кіртаыны ола тиген к нін «атап теміз». Содан со келесі стипендияа дейін аш алмауды амын арастырып, пысы жігіттерді желкелеуімен аша жинастырамыз. 2300 тегені трттен бір блігіне базардан макаронны бірнеше т рі, шай, ант, тз, сйы май сынды аса ажет азытар сатып алынады. Ш$кіртаыны таы бір блігі крші блмедегі олы ашы ыздара балмзда немесе шоколад алып беруге жмсалады. Бл блжымайтын за. Енді ше, азы бітіп аланда айды соына дейін асырайтын солар ой. Кешрым ыдырып айтуды амын да мытпаан жн. Таы да азантай блігін бірнеше ай бойы ерінбей жинап, «старшак»тарды стінен крген, пиджакты ішінен кигенде к шті крінетін, ара джинсымен тіптен «ліп кететін» а «водолазка» сатып алан жігіттерді де крдік. Ш$кіртаыа шекеміз шылып мір с рдік десем, тірік болар. Дегенмен, жыртыымыза жамау боланы таы рас. Бес жыл мекендеген берекелі онысымыздан кеткенімізге біршама жыл толды. Біраз ыз-жігіттер йлі-к йлі болды. 'ос абат коттедж трызып аландар да бар. Біра олар б$рібір жатахананы саынатынына сенімдімін. Себебі, $лгі досымны сзімен айтанда: «made in жатахана!»

Нұр ИСЛАМ

РЕКОРДТАР КІТАБЫНАН

Ерекше қой Gй жануарларыны ішіндегі е ымбаты – Долан тымдас ой. Оны баасы 2 миллион А'Ш долларына те. Долан ойыны басалардан айырмашылыы – ірілігінде. Оны зындыы – 1,7, биіктігі – 1,4 метр, салмаы 100 келіге дейін жетеді. 'ойды бл т ріні ымбат болуы $лемде те аз кездесетініне де байланысты.

Ең қымбат котейль Winston коктейлін екіні біріні ішуге м мкіндігі жо. Aйткені, оны сатып алу

шін 12 500 доллар жмсауа тура келеді. Мельбурнда сатылатын бл коктейль т рі $лемдегі е ымбат болып саналады. Ішімдікті баалы болуы оан осылан ингредиенттерге байланысты. М$селен, коктейльге 1858 жылы шыан Croizet Cuvee Leonie коньягы осылан.

Ең суық мекен Якутиядаы Верхоянск аласы $лемдегі е суы мекен. @детте, алада ыстыг ні Цельсия бойынша – 60 градуса дейін жетеді. Ал 1885 жылы Верхоянскте –71,2 градус тіркелді. Бл – б гінге дейін тіркелген е суы ауа температурасы. Енді осындай алада тратын адамдарды аншалыты шыдамды екенін т сіне берііз.

«Аз сз алтын, кп сз кмір» деген маал бар ой. Біра, за уаыт нсіздікте болу адам баласы шін те ауыр крінеді. А'Ш-ты Миннесота штатындаы зерттеу блмесінде 45 минуттан арты отыру м мкін емес. Блме сырттан келген дауысты 99,99 пайызын жтып ояды. Ал ішке кірген адам тыныштытан ішса болып кетеді. Гиннесті рекордтар кітабы бойынша е тыныш орын болып от стік Миннеаполистегі Орфилд зертханасы саналады. Тыныш блмедегі адам кез келген дыбысты ести бастайды. @лгі зертханада біраз отыран со, ж ректі д рсілі аны естіледі. Тіпті асазандаы таматы орытылуы мен тамырда аан анны дауысы да лаа жетеді. Aкінішке арай, мндай жадай т рпідей тиіп, адамды есінен адастыруы м мкін. Орфилдта т$жірибе кезінде е за шыдаан адам 45 минут ана отыран екен. Ал зертхананы жасаан Орфилдты зі 30 минуттан артыа шыдамаан.

♥СЕН MЕНІҢ СҮЙІКТІМСІҢ Жрекке сезім сыймайды, Амалсыз мені имайды. инал ан сорлы жрегім К+ілге ай ы жинайды. ай ылы жрек жаралы Жрегім мені+ жаралы. Жан бар ма екен жазатын, Жректе атан жараны. 87028715288

Кктем келді дала а, Махаббата мн салдым. Ысты сезім шотана Жрегімді жаулады. анша айтсам да сздерім Жетпейді ой жаным-ау, Сйдім сені аялы ау %сым. уаныш, 87759655977

СМС-іңді 8-775-476-42-35 нөміріне жолда да, 1000 бірлік ұтып ал!

БАСҚА БЛОГТАРДАН БАРЫМТА

«ТУИТТЕРГЕ ЖИЫЛЫП, КЕЛ, БАЛАЛАР, ОҚЫЛЫҚ» Туиттерді т бін т сіріп ж ргендерді бл аптада жазандары тмендегідей болды. @Бейсенні Ыбырай Алтынсаринге еліктейтіні крініп тр. Сенбесеіз оып крііз: «Туиттерге жиылып, Кел, балалар, оылы. Ізгілікті жаяйы, Ретуит жасай отырып». @М ратбекті жаз аны ойландырады екен. «Достарыма неге намаз оымайсы+ десем, сылтаулары бір: «Ата-анам р%сат бермейді». Біра сол ата-ананы+ р%сатынсыз-а тнгі клуба барудан тайынбайды». Намаз оуды айтасы-ау, жетімжесірге 10 тиынын бермейтіндер, т нгі клубта он мыдап аша шашады ой. @Серікзат та басалардан алысы келмеген т$різді, «азаша тсінбейтініне матанатын азатарды кім дейміз?» деп орта а бір тйір сауал тастапты. С$ке, олара атау беріліп ойан еді ой. Ондайларды азата «м$г рт» деп атайды. @Эльвира 1БТ туралы тілегін туиттерге т сіріпті. «Жас тлектерді+ ата-анасы білсе екен! «3йтеуір гранта тссе болды» деген ойды жою керек. Бала неге икемді, сол оу а беру керек». Оны жазанын ата-аналар ои ма, кім білсін? Жыл сайын FБТ жаындаанда ата-ана мен оушыны, тіпті малімні де йысы ашатыны аны. Т н ішінде телефоныыза іліп, блогты арша боратып жатсаыз, асыызда быжы транын ескерііз. 'андай дейсіз бе? Оны @Есен суреттеп берсін: «Шашы жалбырап сіп кеткен %йы т%р асымда. 1йытайы! айырлы тн, достар!» «Сататын ой болса, хабарлас» дейді @Н ргл. 3ркім зінде жо ын іздейді екен ой... @лде, «%пиялар бастал анда тіріктер кбейе ме?» (@Айн р). @Айнара «6з шашыма зім ашыпын» деп млімдеді. Біра, «Жошылы есіктен сы ала анда махаббат форточкадан шы ып кетеді» дейді екен» (@Глсара). Олай болса, б гінде жастарды махаббата мас болып ж руі баршылытан шыар... Айтпашы, «ж%лдыздарды+» барлы ы туиттерде! 6нерді кім дамытып жатыр? Ж%мысты кім істеп жатыр осы, хмм?..» (@Сады).

Думан БЕКЕНОВ

(Жалғасын келесі нөмірді алған соң оқисыздар!)

HYP ACTAHA Газетті есепке қою туралы № 8987-Г куəлікті 2008 жылғы 23 ақпанда Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі, Ақпарат жəне мұрағат комитеті берген.

Басқарушы компания – «Нұр-Медиа» ЖШС Газет меншік иесі – «Рауан» баспа үйі» ЖШС Бас директор-Бас редактор Ғабит МҮСІРЕП Мекен-жайымыз: Астана қаласы, Кенесары көшесі 25 үй, 3-қабат, 308-бөлме Байланыс телефондары: 49-69-17 (Бас директор-Бас редактор) 49-69-19 (Бас ред. орынбасары) 49-69-27 (Секретариат) 23-08-01 (тілшілер) факс: 23-08-02 23-08-04 (бухгалтерия)

Электронды пошта: 2004@nurastana.kz Газет бейсенбі күні шығады. «Рауан» баспа үйі» ЖШС компьютерлер орталығында теріліп, беттелді. Тиражы 8960 дана Газет «БМ Баспасы» ЖШС-да (Астана қаласы, Жұбанов көшесі, 24/1) басылды.

Тапсырыс №20

NA20  
NA20  

nurastana youth newspaper

Advertisement