Issuu on Google+

Mons i eurAz mi Bel a i d RueHedi Noui r aKs a rHel l a l a dr es s e: Mona s t i rT uni s i e

Mobi l e: +2 1 62 3 2 82 1 2 7 Ema i l : a a r c hi t ec t ur e@hot ma i l . f r 5 / 1 0/ 1 988 a ge: 2 4a ns, nél e1

Ar c hi t e c t eS t a g i a r e 20072013:

F or maon

E x pé r i e nc e s

Compé t e nc e sCl é s

L a ng ue s

L oi s i r se tc e nt r e s d' i nt e r e t s

At out s

2009: 2007:

E t udi a nte n4è mea nné eàl ' e c ol eNaona l e d' Ar c hi t e c t ur ee td' Ur ba ni s meE NAU-T uni s, T uni s i e . -Di pl omedufin1e rc y c l ee nAr c hi t e c t ur e . ba c c a l a ur i a t -s e cont e c hni queme n onbi e n L y c é e20ma r s1934k s a rhe l l a l mona sr , T uni s i e .

J ui n-j ui l l e t2009: S t a g ea us e i ndubur e a ud' a r c hi t e c t e MrNour e ddi neBe a î b-S ous s e-T uni s i e j ui l l e t -Aout2010: S t a g ea us e i ndubur e a ud' a r c hi t e c t e MrNour e ddi neBe a î b-S ous s e -T uni s i e j ui l l e t -Aout2011: S t a g ea us e i ndubur e a ud' Ar c hi t e c t e MrMa hdi Me k s i -S ous s e -T uni s i e Aut oc a d/3dsMa x /Ar c hi c a d/Ar t l a n s/ -L umi on/S k e t c hupv r a y/AdobePhot oS hop/ I l l us t r a t or/ I nde s i g n/Mi c r os o Wor d/E x c e l /P owe r P oi nt . . . r é a l i s aondema que e sdi ffé r e nt e sf or ma t s

Ar a beL u, é c r i t , pa r l é F r a nç a i sL u, é c r i t , pa r l é Ang l a i sL u, é c r i t , pa r l é I t a l i e nL u, pa r l é a l l e ma ndL u, pa r l é

di v e r st e c hnol og i e s , de s i g na ut omobi l e s , de s s i ne tc r oqui s , v i de omont a g e, j e uxv i de o, Voy a g e s c ul t ur e l s ,Ci né ma , Mus i que. . .

Bonni v e a uc ul t ur e l , Honnê t e t éi nt e l l e c t ue l l e , c onfide na l i t é , S e nsder e s pons a bi l i t é , S oc i a bi l i t é , At udea ut r a v a i l d’ é qui pe .


Cv belaid azmi