Page 1

Unang Labas

REPORMA PARA SA MAMAMAYAN — Bansud, Oriental Mindoro

Setyembre 2012

Reporma Para sa Mamamayan ng Bansud

Kilusang Reporma Itinatag!

“Mahal natin ang Bansud. Umaapaw ang pagnanais ng mga mamamayan ngayon para sa mga kagyat na reporma at tunay na pagbabago” - Roy Mudanza.

BANSUD, Oriental Mindoro - Sabik na dinaluhan ng mga lider mula sa labing-

kanila”, dugtong pa ni Mudanza. “Mahal natin ang Bansud. Umaa-

7) Mutwal na respeto at kooperasyon sa

tatlong Barangay ng Bansud, ang ginanap

paw ang pagnanais ng mga mamamayan

droga at kriminalidad.

na Founding Assembly ng Reporma Para sa Mamamayan (RPM). Ginanap ito

ngayon para sa mga kagyat na reporma at tunay na pagbabago”, pagbubukas ni

kumpiyansang ideneklara ni Doms S.

noong Setyembre 1, 2012, sa National

Mudanza sa kanyang pagtalakay sa mga

Caramoan na, “dahil sa pagsasanib at

High-way, Barangay Pag-asa, Bansud.

isyu at kagyat na reporma.

pagkakaisa ng mga lider at mamamayan

Ang makasaysayang inisyatibang ito ay pinangunahan ni Roy P. Mudanza, isang progresibong lider-sibiko

Adyenda ng Mamamayan Tinalakay ni Mudanza ang

mga kapatid na Mangyan; at 8) KontraSa katulad ding pahayag,

dito ngayon, maituturing na ito na ang simula ng proseso para makamit ang kinakailangang reporma at tunay na pag-

mula sa Barangay Pag-asa. Katuwang

walong puntong reporma na kina-

dito ni Mudanza si Doms S. Caramoan, isang matagumpay na negosyante mula

kailanagn sa Bansud. Tinawag itong

sa Barangay Malo. Lubos din ang pakiki-

reporma at pagbabago” . Kabilang sa

forum, matibay nang nagkaisa ang mga dumalo para sa pagtatatag ng isang

isa dito ni Bokal Butch Soller at iba pang lider sa Bansud.

reporma ang: 1) Tunay na reporma sa

kilusang bayan at tinawag itong ”Reporma

lupa para sa magsasaka; 2) Reporma sa

Para sa Mamamayan”. Tinagurian na din

mabuting pamamahala o good govern-

ng mga dumalong lider si Roy P.

ance; 3) People empowerment; 4) Tunay

Mudanza bilang bagong Mayor at si

na serbisyong panlipunan; 5) Reporma sa

Doms S. Caramoan bilang bagong Vice

kabuhayan; 6) Proteksiyon sa kalikasan;

Mayor ng Bansud. #

Reporma at Pagbabago Ang tema ng Founding Assembly ay “Reporma at tunay na pagbabago sa

“Adyenda ng mamamayan para sa

babago para sa mamamayan ng Bansud”. Pagkatapos ng ginawang open

Bansud”. ”Dahil sa kawalan ng isang komprehensibong pampulitika at pangekonomiyang programa ang kasalukuyan Meyor, sinubukan kong kunsulathin ang mga lider ng Bansud”, deklarasyon ni Mudanza. “Humigit-kumulang mga tatlumpong piling lider lamang ang aking panimulang kinausap at inimbitahan para sa leaders’ assembly na ito, subalit nakakatuwang umabot sa halos isangdaang lider ang nagsipagdalo”, dagdag pa ni Mudanza.” Labis ang aking kaligayahan sapagkat ang pagdagsa ng mga lider dito, ay patunay lamang ng kanilang seryoso, matapang at matatag na paninindigan para baguhin ang atrasadong administrasyon ni Morada—ito ay sa kabila ng istilong bandidong pananakot at panggigipit ng mga tuta ni Meyor sa

Mga Founding leaders ng Reporma Para sa Mamamayan o RPM. Roy Mudanza (gitna) at Doms Caramoan (kanan). Lubos ding nakiisa sa pagtatatag ng kilusan ang Bokal ng Probinsiya, Kgg. Butch Soller (kaliwa).


REPORMA

“...hindi nauunawaan ng kasalukuyang Meyor ang mga pampulitikang konsepto at prinsipyo ng people’s participation at good governance”

People’s Participation at Good Governance! Ito ang nagkakaisang aspirasyon ng mga pangunahing lider ng Reporma Para sa Mamamayan o RPM, sa ginanap na Founding Assembly nito noong Setyembre 1, 2012 sa Barangay Pag-asa, Bansud, Oriental. Mindoro.

maabot na sa anim(6) na taon sa poder ang kasalukuyang Meyor ng Bansud. Subalit ang mandato at minimithing repormang pampulitika at pang-ekonomiya para sa mamamayan ay walang naisasagawa – bokya! Utak trapo at lubhang atrasado ang kaisipan ng kasalukuyang Meyor. Nananatiling “lip service” lamang ang antas ng pagpapatupad nito sa “participatory governance”.

U

PARTICIPATORY GOVERNANCE Batay sa Local Government Code of 1991, tampok ang ilang demokratikong reporma sa governance. Mula sa labis na sentralisadong kontrol ng gubyernong nasyunal sa mga usapin ng “governance”, niluwagan ito at inilatag ang debolusyon – higit na otonomiya sa lokal at pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa mga Local Government Units o LGU hanggang antas barangay. Kasabay nito’y nalikha din ang isang anyo ng demokratikong mekanismo – ang “Development Council” at nabuksan ang puwang para sa mas malawak at direktang partisipasyon ng mamamayan sa pamamagitan ng mga People’s Organizations (POs) at Non-Governmental Organizations (NGO) sa pagsisikap ng pag-gogubyerno. Nililinaw din sa Local Government Code ang papel ng mga People’s Organizations (Pos) at Non-governmental Organizations (NGOs) bilang partner ng mga LGUs sa lokalidad. Subalit hindi komportable ang kasalukuyang Meyor sa diwa at praktika ng participatory governance.

ANG REPORMA ng REPORMA ay Newsletter na inilalathala ng Reporma Para sa Mamamayan o RPM. Ang regular na publikasyon nito ay isang beses isang buwan. Maglalabas din ito ng mga ispesyal na isyu. Pangkalahatang layunin nito ang pagpapalaganap ng programa at aspirasyon ng kilusang reporma, mga pagsusuri, ulat sa mga isyu’t suliraning kinakaharap ng mamamayan ng Bansud at daluyan ng mga panawagan ng pagkilos. Ang mga kopya ng Reporma ay makukuha ang “digital form” sa: http://issuu.com/abantebansudmindoro/docs/rpm/1

A

Kasalukuyan ding inihahanda ang paglulunsad ng online version nito. Sa huling lingo ng Setyembre ay maaari nang bisitahing ang RPM website sa http//:reporma.weebly.com Ang tema sa unang isyu ng REPORMA ay hinggil sa makasaysayang unang assembly ng RPM at hinggil sa isyu ng participatory governance. Pansamantalang tumatayong Editorial Board ang RPM secretariat sa kasalukuyan. Matatagpuan ang opisina ng REPORMA sa National High-way, Barangay, Pag-asa, Oriental Mindoro. E-mail address: reporma_basnud@yahoo.com.

Local Development Council Tampok na mekanismong ipinag-uutos ng Local Government Code ay ang pagbubuo ng “Development Council” sa bawat barangay, lunsod/munisipyo at probinsiya sa buong bansa. Ang mga ideya, panukala at aspirasyon ng mga mamamayan ay mapapadaloy at makakamit lamang sa pamamagitan ng ganitong demokratikong mekanismo. Ganito ang sinasabi ng batas: “SEC. 106. Local Development Councils. - (a) Each local government unit shall have a comprehensive multisectoral development plan to be initiated by its development council and approved by its sanggunian. For this purpose, the development council at the provincial city, municipal, or barangay level, shall assist the corresponding sanggunian in setting the direction of economic and social development, and coordinating development efforts within its territorial jurisdiction.” Bogus na Development Council sa Bandud - Dito sa bayan ng Bansud, hindi nauunawaan ng kasalukuyang Meyor ang mga pampulitikang konsepto at prinsipyo ng people’s participation at good governance. Unang-una, hanggang sa kasalukuyan ay hindi nito ginagawa ang tungkulin na ipalaganap ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng massive information and education drive sa mga organisasyon at mamamayan. Sa kasalukuyan ay walang umiiral na tunay at seryosong development council dito sa Bansud. Ang umiiral ay isang BOGUS AT WALANG SILBING development council. Nararapat lamang itong buwagin agad at itayo ang isang tunay na demokratikong development council kung saan ay tunay na kinakatawan ng mamamayan. REPORMA PARA SA MAMAMAYAN Isang hamon sa mga aspiranteng kandidato - mga enlightened political leaders sa ating bayan na itaguyod at isabuhay ang tunay na diwa ng people’s participation sa local governance. Nararapat ipaloob ng mga aspiranteng kandidato sa kanilang plataporma-de-gobyerno ang mga kinakailangang pampulitikang reporma at pagbabago sa para sa mamamayan ng Bansud, mula sa bulok na paraan ng kasalukuyang trapo sa munisipyo. Para tunay at seryosong maisulong ang interes ng mamamayan, nararapat itakwil ng mamamayan ang mga trapo at mailuklok ang mga pro-people oriented political leaders sa 2013, para bigyang daan ang pagbubuo ng isang tunay na development council alinsunod sa konsepto, prinsipyo at proseso ng people’s participation at good governance. Kalabisan na ang isa pang termino ng kasalukuyang Meyor ng Bansud na atrasado ang pag-iisip at pananaw sa pulitika at pamumuno. Isulong ang pulitika ng pagbabago! #

ISULONG ANG KILUSANG REPORMA! SUMAPI SA RPM! 2

REPORMA  

Newsletter