Page 1

Leiaropplæring Verksemdtilpassa opplæring og verktøykasse for leiarar

1

www.helse-fonna.no


2


INNHOLD

Mål og hensikt ...................................... 4 Kurskalender 2012 ................................ 6 Strategi og verdier ............................... 9 Program høsten 2011–2012 .................. 11 Ledelse i Helse Fonna .......................................................

11

Kvalitet og pasientsikkerhet .............................................

12

HR-tema ...........................................................................

12

Økonomi ...........................................................................

16

Systemopplæring .............................................................

17

Helse 2020 ............................................ 18 Påmelding ............................................. 19

3


Mål og hensikt 1. Programmet skal tilby opplæring som bidrar til leiarutvikling, gjennom fokus på forståing og utøving av leiarolla. 2. Programmet er ein opplæringspakke med fokus på medarbeidarperspektiv. I tillegg skal leiaren tilbys ein «verktøy-kasse» som hjelp i utøvinga av rollen. 3. Det er også eit mål at det gjennom opplæring skal skapast ein arena for drøfting og utvikling av leiarpraksis.

4


Målgruppe Leiarar på 2–4. nivå. Opplæringa er obligatorisk dersom tilsvarande opplæring ikkje er gjennomført dei siste 3 åra. Nokre tema er opne for TV, VO og andre i forhold til fullmaktsstruktur.

Varighet og gjennomføring Varighet på samlingane vil variera frå 3 timar til heile dagar. Nokre av opplæringsdagane vil avviklast felles i Auditoriet i Haugesund, medan andre emner vil vi tilby på andre lokasjonar i Helse Fonna.

Kostnader Eventuelle reiseutgifter må dekkast i eigen klinikk.

Evaluering HR er ansvarleg for evaluering av opplæringstiltaka. Deltakerane vil få e-post med elektronisk evaluering.

5


KURSKALENDER 2012 Uke 2

12. januar kl. 09.00–11.30 Haugesund

Forebygging og håndtering av arbeidsrelatert rus

Uke 8

20. februar kl. 11.30–14.00 Odda

Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

Uke 3

16. januar kl. 09.00–11.30 Stord

Forebygging og håndtering av arbeidsrelatert rus

Uke 8

23. februar kl. 10.00–13.30 Stord

Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

Uke 3

17. januar kl. 11.30–14.00 Odda

Forebygging og håndtering av arbeidsrelatert rus

Uke 9

27. februar kl. 09.00–12.00 Haugesund

Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

Uke 4

23. januar kl. 09.00–11.30 Stord

HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

Uke 10

Mars Heildag Haugesund

Samhandlingskonferanse Styringsdokumentet/internt planverk

Uke 4

25. januar kl. 11.30–14.00 Odda

HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

Uke x

Vår Haugesund

Ledelsesprinsipper og lederrollen i Helse Fonna

Uke 4

26. januar kl. 09.00–11.30 Haugesund

HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

Uke 11

12. og 13. mars Heildag Haugesund/Stord

HMS 40-timers lovpålagt kurs

Uke 5

30. januar kl. 10.00–13.30 Valen

HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

Uke 12

19. mars kl. 09.00–12.00 Haugesund

Fraværshåndtering Oppfølging av sykemeldte – IA

Uke 4/5

Januar Heildag Haugesund

Organisasjonskunnskap/forståelse og kommunikasjonsstrategi

Uke 12

22. mars kl. 10.00–13.30 Stord

Fraværshåndtering Oppfølging av sykemeldte – IA

Uke 6

08. februar kl. 09.00–13.00 Haugesund

Aktuelt lov- og avtaleverk

Uke 13

28. og 29. mars Heildag Haugesund

HMS 40-timers lovpålagt kurs

6


Uke 13

29. mars kl. 11.30–14.00 Odda

Fraværshåndtering Oppfølging av sykemeldte – IA

Uke 34

24. august kl. 11.30–14.00 Odda

Avslutning av arbeidsforholdet

Uke x

April Halvdag Haugesund

Økonomistyring

Uke 35

27. august kl. 10.00–13.30 Stord

Avslutning av arbeidsforholdet

Uke 15

13. april kl. 10.00–15.30 Haugesund

Arbeidstidsplanlegging

Uke 36

03. september kl. 10.00–13.00 Haugesund

Fra personalsak til oppsigelse

Uke 19

11. mai kl. 10.00–15.30 Haugesund

Medarbeidersamtale

Uke x

September Haugesund

Kloke ledergrep før, under og etter endring

Uke 21

21. mai kl. 09.00–12.00 Stord

Feriehåndtering

Uke x

September Halvdag Haugesund

Budsjettering

Uke 21

22. mai kl. 10.00–13.30 Valen

Feriehåndtering

Uke 37

10. september kl. 10.00–15.00 Haugesund

Omstilling i Helse Fonna

Uke 21

24. mai kl. 09.00–12.00 Haugesund

Feriehåndtering

Uke 39

26. og 27. september Heildag Haugesund/Stord

HMS 40-timers lovpålagt kurs

Uke 23

07. juni Haugesund

Arbeidsrelatert rus

Uke 38

17. og 18. september Heildag Haugesund/Stord

HMS 40-timers lovpålagt kurs

Uke 34

23. august kl. 09.00–12.00 Haugesund

Avslutning av arbeidsforholdet

Uke x

Oktober Heildag Haugesund

Strategisk kompetansestyring, lærende organisasjoner

7


Uke x

Oktober Heildag Haugesund

Mellomleders ansvar for implementering av HR-strategier

Uke 45

08. november kl. 09.00–12.00 Haugesund

Lederhåndbok, Introduksjonsprogram for ledere

Uke 46

12. november kl. 09.00–12.00 Stord

Lederhåndbok, Introduksjonsprogram for ledere

8


I Helse Fonna si strategiplan for perioden 2009–2013, tydeleggjerast visjonen:

Fremme helse og livskvalitet Målsetting for Helse Fonna sitt virke: • Å gje trygge og nære helsetenester • Gje heilskapleg behandling og ha ein effektiv ressursbruk • Vera ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

9


Verdier I Helse Fonna skal følgjane verdier leggjast til grunn:

Respekt i møte med pasient Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjenglegheit og omsorg

10


LEDERUTVIKLING / OPPLÆRING · PROGRAM 2011–2012 tema

ressurser

innhold

målgruppe

tid

Ledelse i Helse Fonna Arbeidsmiljø, ledelse og org. kultur (felles dag med HMSgrunnkurs)

Ståle Einarsen fra UiB

Kan org. kulturer endres? Hvordan? Hvordan kan vi skape god samhandlingskultur og felles forståelse for verdier og mål? Felles virklighetsforståelse. Kultur og ukultur. Betydningen av ledelse.

Ledere 1–4 nivå, TV, VO og øvrige intresserte

07. desember 2011 kl. 09.30–15.00 Haugesund

Organisasjonskunnskap/forståelse og kommunika­sjons­­strategi

Ekstern/intern førelesar

• Organisasjonsteori • Helse Fonna sitt perspektiv • Kommunikasjonsstrategi, informasjon­slinjer og pressehåndtering • Sosiale medier

Ledere alle nivå, seksjonsspleiere, seksjons­leger, TV og VO

Uke 4/5

Aktuelt lov- og avtaleverk

Lucie C. Berge og Ivar Jordal fra Helse Fonna

• AML • Hovedavtalen • Overenskomster • Foretak • Styringslinjer

Ledere 1–4 nivå, TV og VO

08. februar kl. 09.00–13.00 Haugesund

Samhandlingskonferanse Styringsdokumentet/ internt planverk

Ekstern/intern førelesar

• Årlig konferanse • Bestillingen fra Helse Vest for 2012 • Rapportering

Ledere 1–4 nivå, TV og VO

Mars Heildag Haugesund

Ledelsesprinsipper og lederrollen i Helse Fonna

Adm.dir. og HR-dir.

• Ansvar og myndighet • Utøvelse av lederrollen • Fullmakt og konsekvens • Beslutningslinjer og lojalitet

Ledere 1–3 nivå

Våren

11


tema

innhold

ressurser

Kloke ledergrep før, under og etter endring

Ekstern førelesar

Strategisk kompetansestyring, lærende organisasjoner

Ekstern og regional førelesar

Mellomleders ansvar for implementering av HR-strategi

Ekstern førelesar

Hva skjer med personer, arbeidsmiljø og syn på ledelse når små og store endringer gjennomføres?

målgruppe

tid

Ledere, TV og VO

September 2012 Siste halvdel

Ledere

Oktober Første halvdel Oktober Siste halvdel

Mellomleders rolle som HR-ansvarlig: Effekt på HR? Hvordan sette mellomleder i stand til å jobbe med HR? Hvordan kan forskning bidra i samspillet mellom HRfunksjonen og mellomlederen?

Kvalitet og pasientsikkerhet (høstsemester) Kvalitet, pasientsikkerhet, samhandling

Anne Grimstvedt Kvalvik, seniorrådgiver ved Helse Vest og Tomas Jonson kvalitetsjef ved Helse Fonna

• Prioritering og prioriteringsveileder • Meldekultur og avviksoppfølging

Ledere 1–4 nivå, leger/behandlere og øvrige interesserte

23. november 2011 kl. 10.00–13.00 Haugesund

Ledere 1–4 nivå

12. januar kl. 09.00–11.30 Haugesund

HR-tema Forebygging og håndtering av arbeidsrelatert rus

Anne Marie Eggerud og HMS

Nylig reviderte interne rutiner

16. januar kl. 09.00–11.30 Stord 17. januar kl. 11.30–14.00 Odda

12


tema HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

ressurser

Intern førelesar fra HMS og foretaks hovedverneombud

innhold Vernerunder, fokusområder, nærvær, trivsel-IA, avvik og forbedringsforslag og HMS aktivitetshjul.

målgruppe Ledere 1–4 nivå, TV og VO

tid

23. januar kl. 09.00–11.30 Stord 25. januar kl. 11.30–14.00 Odda 26. januar kl. 09.00–11.30 Haugesund 30. januar kl. 10.00–13.30 Valen

Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

Intern førelesar fra HR/personal

• Ledig stilling: markedsføring, utlysing, intervju og ansettelsesreglement, ankefrist og jobbtilbud • Nyansatt: arbeidstid, lønn, oppfølging, prøvetid og helseopplysningsskjema

Ledere 1–4 nivå og øvrige med fullmakt til å rekruttere og ansette

20. februar kl. 11.30–14.00 Odda 23. februar kl. 10.00–13.30 Stord 27. februar kl. 09.00–12.00 Haugesund

13


tema Fraværshåndtering Oppfølging av sykemeldte – IA

ressurser

Intern førelesar fra HR, GAT og personal

innhold • • • • •

Lov og avtaleverk Fravær og refusjon Behandling av fravær Omplassering Håndtering i GAT, IA-bedrift

målgruppe Ledere 1–4 nivå og øvrige med fullmakt til fraværsregistrering

tid

19. mars kl. 09.00–12.00 Haugesund 22. mars kl. 10.00–13.30 Stord 29. mars kl. 11.30–14.00 Odda

Arbeidstidsplanlegging

Lov og avtaleverk, aktivitetsstyrt plan­ legging, metodikk, årsplan, GAT som systemstøtte og interne retningslinjer.

Ledere 1–4 nivå og øvrige med fullmakt til arbeidstidsplanlegging

13. april kl. 10.00–15.30 Haugesund

Ledere 1–4 nivå og øvrige med fullmakt til å gjennomføre medarbeidersamtale

11. mai kl. 10.00–15.30 Haugesund

Ledere 1–4 nivå og øvrige med fullmakt til arbeidstidsplanlegging

21. mai kl. 09.00–12.00 Stord

Medarbeidersamtale

Ekstern og intern førelesar fra HR

• • • •

Feriehåndtering

Intern førelesar fra HR

• Ferieloven, feriefritid, tilleggstid, ferie pengegrunnlag og fødsels­permisjon • Sjukdom og ferie • Bankstatus i GAT • Godkjenning av planer og ferievikarer

Formål og hensikt med MAS Leders handlingsrom i MAS Verktøy for MAS i Helse Fonna Funn fra intern undersøkelse

22. mai kl. 10.00–13.30 Valen 24. mai kl. 09.00–12.00 Haugesund

14


tema

ressurser

innhold

målgruppe

tid

Arbeidsrelatert rus

Ekstern førelesar

• Risikofaktorer i helsevesenet, forebygging og holdninger • Hvordan møte medarbeidere med rusproblem?

Ledere 1–4 nivå, TV og VO

7. juni Haugesund

Avslutning av arbeidsforholdet

Intern førelesar frå HR/personal

Egen oppsigelse, alderspensjon/AFP, pensjon, uførhet og dødsfall, senior­politikk, avslutning i systemer.

Ledere 1–4 nivå

23. august kl. 09.00–12.00 Haugesund 24. august kl. 11.30–14.00 Odda 27. august kl. 10.00–13.30 Stord

Fra personalsak til oppsigelse

Intern førelesar frå HR/personal

Fra personalsak til oppsigelse: • Hvordan forholder vi oss til dett? • Lederstøtte, saksgang og fullmakter

Ledere 1–3 nivå

3. september kl. 10.00–13.00 Haugesund

Omstilling i Helse Fonna

Personal, HMS, HVO og FTV

• Retningslinjer og praksis for omstillingsprosesser • Løsning av case

Ledere 1–3 nivå

10. september kl. 10.00–15.00 (grupperom) Haugesund

Lederhåndbok, Introduksjonsprogram for ledere

HR ved «enhet for orga­nis­a­sjon

Ledere 1–4 nivå

08. november kl. 09.00–12.00 Haugesund

og kompetanse»

12. november kl. 09.00–12.00 Stord

15


tema HMS 40-timers lovpålagt kurs

ressurser

innhold

Ekstern og intern førelesar frå HR/HMS

målgruppe Ledere, verneombud og AMU-medlemmer

tid

12. og 13. mars 28. og 29. mars 17. og 18. september 26. og 27. september 5. dag felles samling i oktober/november

Økonomi (høstsemester) Budsjettering

Økonomi dir./controller

Budsjettprosess, modeller for budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering.

Ledere med budsjettansvar

September Halvdag

Økonomistyring

Intern førelesar, controller og regnskap

Finansiering og styrende dokumentasjon, økonomiforståelse, begreper, praktisk økonomi, rapportering, GAT, EFO, innkjøpsrutiner og fullmakter.

Ledere

April 2012 Halvdag

16


Systemopplæring tema

ressurser

innhold

målgruppe

tid

Webcruiter

Personal

Opplæring i rekrutteringsportalen

Egen plan

Personalportalen

Personal

Implementering seksjonsvos

Våren Egen plan

GAT

GAT

Planlegging og daglig drift av ressursstyringsverktøy

Oktober og mars

Agresso reiseregning

Marit Karlsen

Litt om utfylling + godkjenningsrutiner

Egen plan

Kompetanseportalen

Org. og kompetanse

CV, medarbeidersamtale, jobbeskrivelse, roller og kompetanseplaner

Egen plan

E-phorte

Dokumentsenteret

Saksbehandling, dokumentbehandling og arbeidsavtaler

Ledere og saksbehandlere

Egen plan

Gjennomgang av div. IT-systemer

HR og økonomi

AgressoWeb, samlepunktet, GAT, EFO og budsjett i GAT, fakturarsystem, helhetlig og ukentlig rapportering

Nye ledere

15. desember 2011 kl. 12.00–15.00 Haugesund

17


Helse 2020 Helse 2020 er Helse Vest si strategiplan. Her står det mellom anna:

«Organisasjonen si evne til å møte dei utfor­dringane Helse 2020 beskriv, vil stå og falla med kvaliteten i leiarskapet. Dette gjeld frå RHF-styret og ut til alle leiarnivå i dei enkelte HF´A» Leiaratferden skal væra: • • • •

18

Ansvarleg Handlingsorientert Kommuniserande Utviklande/endringsvillig

• • • •

Truverdig Konsistent Inspirerande pådrivar Heilskapleg tenking


Meld deg på Elektronisk påmelding via «Læringsportalen» på Fonna Nett. Den ligg under «Tilsettesida». Program for kvart opplæringstrinn vil bli publisert i førekant. Det vil serverast kaffe og te alle kursdagene.

Kontaktpersoner Sissel Rasmussen, HR-området sissel.rasmussen@helse-fonna.no T: 52 73 20 94 / 482 07 714

May Elin Jakobsen may.elin.jakobsen@helse-fonna.no T: 52 73 20 56 / 992 88 015

19


PB 2170

5504 HAUGESUND

SENTRALBORD 05253

POST@HELSE-FONNA.NO

WWW.HELSE-FONNA.NO

Helse Fonna  
Helse Fonna  

Helse Fonna