Page 1

PREC ESCRIT PEL DITRICTE DE SANT MARTÍ CREACIÓ DE LA MESA DE LA POLÍCIA ADMINISTRATIVA 

Coneixedors de la creació per part de l’Ajuntament de Barcelona de la Mesa de la  Polícia Administrativa, òrgan que segons informacions publicades té per objecte  l’unificació de criteris en relació a les operacions d’inspecció i control del cumpliment  de requisits exigibles a establiments, locals i activitats amb afectació de la via pública i  la convivència.

Solicitiem :

Com s’articularà la participació dels districtes en aquest òrgan de  control ?  Coordinarà aquest òrgan l’homogeneïtzació de totes les normes, tràmits i  denúncies que es rebin per part dels districtes o bé aquestes funcions  dependrà de diversos serveis tècnics municipals  ?  Té el govern del Districte de Sant Martí plantejada alguna mesura  informativa o campanya de divulgació al voltant de la implantació  d’aquesta normativa o bé s’aplicaran de forma directa les mesures que  corresponguin en cas d’actuació sancionadora ?

Barcelona a 31 de maig de 2012

Joan Mani i Sagalà President Associació Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa Associació de Veïns i Comerciants Camp de l’Arpa | Carrer Mallorca, 580 http://a avvcampdelarpa.blogspot.com                   @aavvcampdelarpa                  Veins Camp de l’Arpa


PREC ESCRIT PEL DITRICTE DE SANT MARTÍ AFECTACIÓ FINCA DEGRADADA DEL CARRER TRINXANT 28 Assebentats de l’estat actual de degradació progressiva, afectació urbanística de  l’estructura i aparició de noves esquerdes a la façana de la finca ubicada al carrer  Trinxant nº 28, i després de mantenir vàries reunions amb els inquilins llogaters de  l’esmentada finca. Confirmada la greu situació de l’estat de la finca, mitjançant una visita a les llars  afectades i després de revisar la documentació disponible pel veïnat i els informes  emesos pel Cos de Bombers de Barcelona sobre l’estat denigrat de la finca. Solicitiem :

L’obertura de diligències administratives, amb el corresponent expedient,  per obligar la propietat de la finca a prendre mesures immediates que  permetin arranjar l’estat de la finca, en l’actualitat sotmesa a un futur  expedient d’expropiació de la illa. Mantenir una reunió amb els representants de la nostra entitat i dels  propis veïns afectats amb la finalitat de garantir les possibles vies de  solució així com les vies tècniques, administratives i legals disponibles  pels llogaters que els permeti actuar emparats. Procedir, des del Districte de Sant Martí, si s’escau, a la propietat de la  finca a avenir­se a un acord que permeti l’arranjament de les llars  afectades i actuar, mitjançant les sancions que la llei empari, en cas de  negar­se a escometre una solució digna pel problema plantejat.

Barcelona a 31 de maig de 2012

Associació de Veïns i Comerciants Camp de l’Arpa | Carrer Mallorca, 580 http://a avvcampdelarpa.blogspot.com                   @aavvcampdelarpa                  Veins Camp de l’Arpa


Joan Mani i Sagalà President Associació Veïns i Comerciants del Camp de l’Arpa

Associació de Veïns i Comerciants Camp de l’Arpa | Carrer Mallorca, 580 http://a avvcampdelarpa.blogspot.com                   @aavvcampdelarpa                  Veins Camp de l’Arpa

PRECS DTE ST MARTI MAIG 2012  

Precs i preguntes per resposta escrita adreçats al govern del Districte de Sant Martí. Maig 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you