Page 1

L’ASSOCIACIÓ DE VEINS I COMERCIANTS  DEL CAMP DE L’ARPA Informe 012

PER UN PACTE SOCIAL ENTRE  GÈNERES Març de 2012 El 08 de març tenim per costum des de fa anys arreu del mon, a  reivindicar una data que, per el fet d’haver de recordar­la, ja denota  certa anomalía; el Dia Internacional de la Dona. Celebrar una data  recordant el treball, sacrificis, historia, aportacions i lluita de la  meitat de la societat, equival a reconéixer que continuem vivint la  desigualtat entre nosaltres. Lluny de ser efectiu el compomís de fer realitat la plena igualtat  entre homes i dones en tots els àmbits de la vida, les diferències i  els sacrificis són encara evidents a la nostra societat. Cal plantejar­ se i concretar mesures efectives que facilitin un major i més  equitatiu repartiment de tasques entre gèneres, especialment en el  camp privat, on recau en les dones el manteniment majoritari.

És l’àmbit privat o domèstic on, més enllà de la legislació, ­que  podría ser entesa com una interferència sobre les llibertats  individuals­, cal vertebrar respostes a l’actual situació de  desequilibri en la dedicació d’homes i dones, mitjançant l’actuació  de determinats sectors socials, polítics, acadèmics i civils. La dona  continua configurant l’espina dorsal del manteniment i sostenibilitat  de l’àmbit domèstic. És indispensable un gran pacte social que abarqui els terrenys,  sectors i àmbits que intervenen per tradició, en aquest desequilibri, i  que son en bona mesura els que, amb les seves decissions, poden 

aavvcampdelarpa@gmail.com Carrer Mallorca, 580. 08026Barcelona http://aavvcampdelarpa.blogspot.com


donar un tomb radical a aquestes desigualtats de repartiment de les  tasques en un determinat àmbit. Treballar especialment els sectors  laborals, acadèmics, sindicals, civils i polítics, realitzant un esforç  per la recerca d’eines integradores i generadores d’equilibris  intergènere en aquells àmbits de la vida on es percebi un notable  desequilibri. La dedicació a l’àmbit domèstic o privat no pot significar per la  majoria de dones, l’esglaó a superar en la vida per a convertir­se en  millor profesional i millor persona, no pot convertir­se en aquell  factor que determini quina sortida prendre en cas d’haber de  recórrer a la plena dedicació. La mitad del cel, la mitad de la terra,  només un repartiment just, equitatiu i equilibrat, permetrà el  desenvolupament humà, laboral i social d’ambdòs gèneres per  igual, superant els rols feminitzants i masculinitzants, imposats per  la tradició.

La dedicació a l’àmbit domèstic o privat no pot significar per la  majoria de dones, l’esglaó a superar en la vida per a convertir­se en  millor profesional i millor persona, no pot convertir­se en aquell  factor que determini quina sortida prendre en cas d’haber de  recórrer a la plena dedicació. La mitad del cel, la mitad de la terra,  només un repartiment just, equitatiu i equilibrat, permetrà el  desenvolupament humà, laboral i social d’ambdòs gèneres per  igual, superant els rols feminitzants i masculinitzants, imposats per  la tradició.

El mon educatiu té un paper primordial en la recerca de sortides de  futur que, de manera progressiva, incideixin en un canvi  generacional del patró sexista en la dedicació del privat. Només des  de la impregnació des de la infantesa dels valors de la igualtat, la  coresponsabilitat i la equitat de tasques entre gèneres,  especialment en l’àmbit domèstic, podrem assolir la fita de modificar  els actuals models socials, permetent viure una realitat algún dia de  plena equiparació de responsabilitats en la majoria de llars i  famílies.

Els mitjans de comunicació, el món de la cultura i l’oci i  entreteniment, elements d’enorme influència i canalitzadors d’una  determinada imatge, juguen un rol determinant. Convertits des de fa  dècades en veritables difussors generals d’una manera de concebre  la vida i les relacions, aquestes sectors contribuixen al manteniment  dels rols sexistes en alguns àmbits, especialment en mantenir la 

aavvcampdelarpa@gmail.com Carrer Mallorca, 580. 08026Barcelona http://aavvcampdelarpa.blogspot.com


imatge feminitzadora de les tasques domèstiques, en contraposició  a les conductes masculinitzades relacionades amb el mon laboral i  el sosten de la unitat familiar tradicional. 

Cal exigir un més gran compromís a aquests en quan a  protagonistes involuntaris d’aquesta terciada imatge, extenen la  necessitat que es converteixin, per obligació i responsabilitat moral,  en eines d’un canvi en la concepció social respecte el repartiment  de tasques domèstiques.

En l’àmbit laboral, aquest pacte social, ha de fomentar­se en el  sentit de la creació d’una taula socio­laboral, on siguin  representants tots els protagonistes, que abordi de forma concrete,  mesures, polítiques, accions i eines, que permetin trobar l’equilibri i  la coresponsabilitat entre homes i dones. 

Serà necessari traslladar els debats a les negociacions col∙lectives,  on l’esforç haurà de venir de tots els sectors afectats, des de la  propia empresa a les representacions del treballadors i  treballadores. 

En l’agenda d’aquest llibre blanc per l’equilibri entre gèneres no  podrien faltar l’assumpció d’una ampliació dels permisos paternals  amb l’objecte de corresponsabilitzar­se tambè del privat, la  incentivació de mesures adreçades a treballadors i treballadores  que constitueixin famílies monoparentals, o la implicació d’accions  de responsabilitat social empresarial a càrrec de les organitzacions i  autoritats laborals encaminades al foment de la igualtat. La  redistribució equitativa i l’equiparació de responsabilitats en l’àmbit  privat.

aavvcampdelarpa@gmail.com Carrer Mallorca, 580. 08026Barcelona http://aavvcampdelarpa.blogspot.com

Informatiu 012: PER UN PACTE SOCIAL HOME-DONA  

Informatiu del març de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa, dedicat al 08 de març, Dia Internacional de la Dona.

Informatiu 012: PER UN PACTE SOCIAL HOME-DONA  

Informatiu del març de l'Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa, dedicat al 08 de març, Dia Internacional de la Dona.