Page 1

GRAVAT A TOT COLOR GRABADO A TODO COLOR FULL COLOR PRINTMAKING CROMOPLAXGRAFÍA o CROMFERRO

Técnica de Pere Pons Juliol i agost - Tallers d’obra gràfica Julio y Agosto - Talleres de obra gráfica July and August - Printmaking Workshops

XALUBINIA MENORCA - 2012


CROMOPLAXGRAFIA o CROMFERRO GRAVAT A TOT COLOR Curs de gravat Xalubinia 2012, Pere Pons Gairebé tan vell com el gravat és el desig d’alguns artistes de fer gravat en color. En 1626, Lastman, mestre de Rembrandt, ja acoloria algunes de les seves planxes a la «poupé». Acolorir no vol dir fer gravat en color tot i que, avui en dia, es confongui àmpliament una cosa amb l’altra. Al segle XVIII, el pintor alemany J. C. Leblond va treballar tota la seva vida per aconseguir gravats a tot color per mitjà de tres planxes i una tricromia de colors primaris, després el francès Goutier d’Argoty, amb una mica més d’èxit, va continuar l’experiment afegint una altra planxa de tinta negra, apropant-se a la quatricromia de la impremta actual. Tots dos partien de la teoria de Newton, acabada de publicar, sobre la composició de la llum, però tenien un problema insalvable en la seva època: no existia la fotografia. Descompondre, distribuir els colors i aconseguir un registre perfecte de les tres o quatre planxes era impossible sense ajuda fotogràfica. Van haver d’abandonar. He posat a punt un procediment que fa servir una sola planxa, única forma possible de gravat a tot color sense suport fotogràfic. Els principis d’aquesta tècnica els vaig publicar, amb Ángel Ramazzi, el 1992 amb el nom de Cromoplaxgrafía. Ara, després de 20 anys més d’investigació i perfeccionament, aquesta manera de fer està preparada per esser utilitzada i compartida.

del 16 al 27 de juliol, de dilluns a divendres, de 10 a 13h. o del 20 al 31 d’agost, de dilluns a divendres, de 18 a 21h. Podran sol·licitar la inscripció als cursos totes les persones interessades. Només fins a 12 matrícules. La sol·licitud es realitzarà al Taller de Gravat Xalubinia personalment, per correu electrònic o per carta. S’acompanyarà amb 2 fotos de la seva obra. El preu, per curs, és de 150 €. Els participants hauran d’enviar còpia del justificant de l’ingrés de 50 €, que es descomptaran de la matrícula, pagament efectuat a: “La Caixa” 2100 - 0060 -11 - 0200255068. Eines i materials requerits: punta de gravar, brunyidor, rascador - paper de cuina, guants de goma i davantal. Tant les planxes com el paper de proves i gravat es poden adquirir a preus econòmics al taller (la resta de materials estan inclosos en el preu del curs i s’aconsegueixen al taller). Per a més informació dirigir-se a: Centre Internacional de Gravat Xalubinia, Menorca. Baixamar, 54 - 07730 Alaior (Menorca) Illes Balears, Espanya Telèfon: +34 971 371 365 Tel. Mòvil: +34 610 967 657 i +34 653 462 198 E-mail: xalubinia@gmail.com http://xalubinia.blogspot.com.es/


CROMOPLAXGRAFÍA o CROMOHIERRO GRABADO A TODO COLOR Pere Pons Casi tan viejo como el grabado es el deseo de algunos artistas de hacer grabado en color. En 1626, Lastman, maestro de Rembrandt, ya coloreaba algunas de sus planchas a la «poupé». Colorear no quiere decir grabado en color a pesar de que, hoy en día, se confunda sobradamente una cosa con la otra. En el siglo XVIII, el pintor alemán, J. C. Leblond trabajó toda su vida para conseguir grabados a todo color por medio de tres planchas y una tricromía de colores primarios, después el francés Goutier d’Argoty, con un poco más de éxito, continuó el experimento añadiendo otra plancha de tinta negra, acercándose a la cuatricromía de la imprenta actual… ambos partían de la teoría de Newton, recién publicada, sobre la composición de la luz, pero, tenían un problema insalvable, en su época no existía la fotografía. Descomponer y distribuir los colores y lograr un registro perfecto de las tres o cuatro planchas era imposible sin ayuda fotográfica. Tuvieron que abandonar. He puesto a punto un procedimiento que usa una sola plancha, única forma posible de grabado a todo color sin apoyo fotográfico. Los principios de esta técnica los publiqué, con Ángel Ramazzi, en 1992 con el nombre de Cromoplaxgrafía. Ahora, después de 20 años más de investigación y perfeccionamiento, esta manera de hacer, está lista para ser usada y compartida.

Curso de grabado Xalubinia 2012, del 16 al 27 de Julio, de lunes a viernes, de 10 a 13h. o del 20 al 31 de Agosto, de lunes a viernes, de 18 a 21h. Podrán solicitar la inscripción a los cursos todas las personas interesadas. Solo hasta 12 matrículas. La solicitud se realizará al Taller de Grabado Xalubinia personalmente, por correo electrónico o por carta. Se acompañará con 2 fotos de su obra. El precio, por curso, es de 150€. Los participantes tendrán que enviar copia del justificante del ingreso de 50€, que se descontarán de la matrícula, pago efectuado en: “La Caixa” 2100 - 0060 -11 - 0200255068. Herramientas y materiales requeridos: punta de grabar, bruñidor, rascador - papel de cocina, guantes de goma y delantal. Tanto las planchas como el papel de pruebas y grabado se pueden adquirir a buen precio en el taller (el resto de materiales están incluidos en el precio del curso y se consiguen en el taller). Para más información dirigirse a: Taller de Grabado Xalubinia, Menorca. Baixamar, 54 - 07730 Alaior (Menorca). Illes Balears, España. Teléfono: +34 971 371 365 Tel. Móvil: +34 610 967 657 y +34 653 462 198 E-mail: xalubinia@gmail.com http://xalubinia.blogspot.com.es/


CROMOPLAXGRAPHY -

FULL COLOR PRINTMAKING

ON IRON PLATE Pere Pons Almost as far as memory goes artists have searched for color in printmaking. Already in 1626, Lastman -Rembrandt’s teacherwas hand coloring some of his plates “à la poupée.” Nevertheless hand coloring should never be confused with color etching as it frequently happens. In the eighteenth century German painter J. C. Leblond dedicated his career to get full-color prints using three plates and the primary colors. Later the Frenchman Goutier d’Argoty, with somewhat more success, extended the experiment by adding a fourth black ink plate, getting close to our current four-color printing-press technique. Both based their investigations on the newly published theory on the composition of light by Sir Isaac Newton, and yet both hit a fundamental obstacle for at this time photography had not been developed. Decomposing and arranging color and then achieving a perfect match of three or four colored plates was impossible without the help of photography. They eventually gave up. I have developed a full color printmaking technique using a single plate, this being the only way to produce full color images without the use of photographic support. The principles of this technique were published by Angel Ramazzi and me in 1992 under the name of Cromoplaxgrafía (Cromoplaxgraphy). Now, after 20 years of additional research and improvements this procedure is ready to be used and shared.

Printmaking Course Schedule Xalubinia 2012 July: 16th to 27th Monday through Friday - 10,00 to 13,00. August: 20th to 31st, Monday through Friday - 18,00 to 21,00. Prospective students may send their applications by e-mail, regular mail or in person to Xalubinia Workshop. Applications must include at least 2 pictures of the student’s work. The price of the course is 150 €. No applications fees are applied but the application procedure requires an upfront payment of 50€ to Taller Xalubinia - account number 2100 0060 11 0200255068 (IBAN ES1221000060110200255068) This payment comes off the total cost of the course. Copy of the receipt of the payment should be included with the application. Required tools and materials: etching needle, burnisher and scraper - paper towel, rubber kitchen gloves and apron. Proofing and printmaking paper and plates can be acquired at low prices at the workshop (other materials are included in the price of the course and provided by the workshop). For more information contact: International Printmaking Center Xalubinia-Menorca Xalubinia Workshop C/Baixamar 54 - 07730 Alaior (Menorca). Illes Balears (Spain). Tel: (34) 971 371 365 Cell phone: (34) 654 717 028 E-mail: xalubinia@gmail.com http://xalubinia.blogspot.com.es/


CROMOPLAXGRAFÍA  

CROMOHIERRO GRABADO A TODO COLOR

CROMOPLAXGRAFÍA  

CROMOHIERRO GRABADO A TODO COLOR

Advertisement