Page 1

P O R T F O L I O

A

mpika Khamaudorn


PROFILE ชือ : นางสาวอัมพิกา เข็มอุดร ชือเล่น : อุ้ม อายุ : 20 ป วันเกิด : 14 มกราคม 2542 สัญชาติ : ไทย เชือชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ ทีอยู่ : 52 ม.14 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร 71130 กําลังศึกษาอยู่ที : มหาวทยาลัยราชภัฏนครปฐม 061-5053941

Aumz Ap'k aaumzk


EDUCATION ชันประถมศึกษาปที 1-6 โรงเรยนบ้านดอนรัก จ.กาญจนบุร

54-56

ชันมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 โรงเรยนท่ามะกาวทยาคม จ.กาญจนบุร

ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 โรงเรยนท่ามะกาวทยาคม จ.กาญจนบุร

60-62

48-53

57-59

กําลังศึกษาอยู่ที มหาวทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


ผลงาน 2017/2019

BY

AMPIKA KHAMAUDORN


PHOTO


P O R T R A I T


King


DESINE


สือเกมจากโปรแกรม Adobe Xd เปนสือเกม การสอนการพั ฒนาการอ่านของเด็ก ทีจําลอง คล้ายกับแอพพลิเคชันเปนเกมสะกดคําศัพท์ ภาษาอังกฤษ ทีทําให้เด็กสามารถอ่านสะกดคําได้

D E S I N E

ทดลองเล่นเกม


P

OSTER


P

O S T E R


ออกแบบหนังสือหลักสูตรสาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tsyr312urMts3uNYYvyyppQ66eZG7fIl


Ampika Khamaudorn.

Educational Technology And Innovation Nakhon Pathom Rajabhat University

Profile for aaumz.

นางสาวอัมพิกา เข็มอุดร 604187039  

Portfolio

นางสาวอัมพิกา เข็มอุดร 604187039  

Portfolio

Profile for aaumz141