Page 1

J une2018-December2018 L ayoutpl anni nganddes i gni ng45acr esofHous i ng,Devel opmentofpl ant at i ons cheme,publ i c ands emi publ i cs paceswi t hl ands capi ngel ement s . Coor di nat i onofover al l devel opmentofs i t e,over l appi ngAr chi t ect ur al bui l di ngBl ocks ,HVAC & Dr ai nagepi pel i nesandci r cul at i onpl ans .

Aar us hi Gupt a URBANDES I GNER ARCHI T ECT

S ept ember2015-J une2016 Devel opmentofconcept ual ands chemat i cdr awi ngsf orvar i ousr es i dent i al andcommer ci al bui l di ngs Pr epar at i onofal l s et sofdr awi ngsf ordevel opmentoft hepr oj ect J une2015-Augus t2015 Pr epar at i onofwor ki ngdr awi ngsonRevi ts of t war eofr es i dent i al pr oj ect . Augus t2014-December2014 Mul t i di s ci pl i nar yI mpactAs s es s mentS t udyOnOwnerDr i venRecons t r uct i onPr ogr am f orRur al Hous i ngI nS i kki m Pr epar at i onofBas el i neS ur veyRepor tonCl eanVi l l ageDevel opmentof8vi l l agesofMandvi T al uka,Kut chh J anuar y2015-Apr i l 2014 Pr epar at i onofPr es ent at i onDr awi ngs , S ubmi s s i ondr awi ngsandDet ai l edWor ki ngDr awi ngsof Gr oupHous i ngsandCommer ci al cum Communi t yCompl ex

9811672201 Bui l di ngno.17,T opF l oor ,Maa Kal yani Kunj s oci et y,Kal yan Vi har ,Del hi 110009 aar us hi 92gupt a@gmai l . com

Mi cr os of tOf f i ce-Wor d,Ex cel & power poi nt Aut ocad2016 AdobePhot os hopCS 6 AdobeI l l us t r at orCS 6 AdobePr emi er eCS 6 Googl eS ket chup REVI T2016 3DsMax2016 HandS ket chi ng,Render i ng Model Maki ng

J ul y2016-May2018

Augus t2010-Apr i l 2015

Profile for aarushi gupta

Aarushi Gupta_Resume  

Aarushi Gupta_Resume  

Advertisement