__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRUNDLAG FOR FREMTIDENS BYER BYPLAN Ã…RSTIDERNE ARKITEKTER


Som byplanarkitekter er vi specialiseret i at skabe grundlaget for fremtidens byer. Vi sikrer dialog på tværs af fagligheder, og sørger for at plangrundlaget udgør et fremtidssikret, værdifuldt og bæredygtigt afsæt for den videre udvikling. GRUNDLAG FOR FREMTIDENS BYER


INDHOLD

BYPLAN

04

VORES TILGANG

05

SAMARBEJDE & PROCES

06

YDELSER

07

STEDSANALYSER & MULIGHEDSSTUDIER

08

STRATEGISK BYUDVIKLING

10

MASTERPLANER

12

14

LOKALPLANER

PROCESFACILITERING

20

KONTAKT 23


BYPLAN ÅRSTIDERNE ARKITEKTER Urbanisering, klima, teknologi, familiemønstre og livsformer er i konstant forandring, og stiller højere krav til byernes funktionalitet, værdi og livskvalitet. Det gælder for storbyer med historiske bykerner, nye byområder, forstæder, oplandsbyer og for mindre landsbyer under omstilling. Årstiderne Arkitekters Byplan-afdeling er specialiseret i at skabe plangrundlag for fremtidens byer. I tæt dialog med vores kunder og andre aktører skaber vi afsæt for udvikling af velfungerende og bæredygtige byer. Som byplanarkitekter arbejder vi med alle aspekter af byplanfaget - fra rådgivning i strategisk byudvikling til udarbejdelse af mulighedsstudier samt master- og lokalplaner. Vi hjælper med at definere områders karakter og liv, de funktioner områderne skal indeholde, hvilke boligtyper der skal bygges, hvor der skal anlægges veje, og hvilke former for beplantning, der skal karakterisere et givent område. Vi samarbejder med developere, forvaltninger, politikere og borgere i et krydsfelt, hvor arkitektonisk kvalitet, markedsmekanismer, økonomi og politiske visioner skal gå op i en højere enhed. Med afsæt i vores faglige kompetencer og erfaringer kender vi perspektivet fra alle sider af bordet, og vi omsætter denne viden til bæredygtige løsninger, som skaber bred værdi for alle parter.

4


VORES TILGANG

Det planfaglige håndværk er grundstenen i vores arbejde, og vi dyrker vores fag, så vi hele tiden er på forkant med alle aspekter af planprocessen. Vores tilgang er engageret, analytisk og løsningsorienteret, og vi yder professionel rådgivning og skaber kvalitet gennem en helhedsorienteret proces, som vi tilrettelægger i tæt dialog med vores kunder og andre samarbejdspartnere. Resultatet er en proces med færre misforståelser og højere effektivitet samt projekter af bedre kvalitet.


SAMARBEJDE & PROCES

Vi er specialister i byplanlægning, har en tværfaglig tilgang til vores projekter, og inddrager fagspecifikke kompetencer på de rette tidspunkter i processen. Årstiderne Arkitekter er en del af Sweco, og i Byplan arbejder vi tværfagligt med vores kolleger, som bl.a. omfatter landskabs- og bygningsarkitekter, trafik- og støjrådgivere m.fk. Vi danner også gerne partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere, når det skaber værdi.

Opstart

6

Planscreening

Analyse/ volumenstudie

Skitseprojekt

Lokalplan

Overdragelse/ afslutning


YDELSER

Vores viden og kompetencer spĂŚnder bredt, og vi kan som arkitekter tilbyde vores kunder forskellige ydelser indenfor byplanlĂŚgning.

Stedsanalyser og mulighedsstudier Strategisk byudvikling Masterplaner Lokalplaner Procesfacilitering


STEDSANALYSER & MULIGHEDSSTUDIER

Hos Byplan har vi erfaring med at analysere områder, der skal udvikles eller omdannes. Det kan være eksisterende bydele eller byrum, landsbyer, landskaber eller kulturmiljøer. I et mulighedsstudie belyser vi grundlaget for udviklingen af et område, og kortlægger mulighederne for fremtidig anvendelse. Mulighedsstudier udarbejdes bl.a. for områder, hvor den fremtidige anvendelse ikke på forhånd er fastlagt, og hvor der fx er eksisterende bebyggelse, historie, landskab, natur og kultur, som skal vurderes i forhold til udviklingspotentialer og politiske visioner. Vi tager altid udgangspunkt i helheden, og arbejder med en nysgerrig tilgang til den fysiske, strukturelle og politiske virkelighed, som området indgår i. Konklusionerne på vores analyser sammenfattes i konkrete anbefalinger til, hvordan områder kan udvikles.

8


REFERENCEPROJEKT SØHOLT

SØHOLT, SILKEBORG, 2018, 10 HA Byplan har for Silkeborg Kommune udarbejdet et mulighedsstudie for et 10 ha stort område beliggende nær byens centrum og direkte ned til Silkeborg Langsø. Området rummer i dag Søholt Rensningsanlæg, og mulighedsstudiet opstiller forskellige scenarier for, hvordan områdets potentiale kan forløses på anden vis i form af fx en grøn fælled til rekreative formål eller en attraktiv bydel med adgang til sø og skov.


STRATEGISK BYUDVIKLING

I Byplan laver vi strategiske byudviklingsprojekter, hvor overordnede visioner omsættes til konkrete planer for bæredygtig byudvikling. Vores metode er videns- og værdibaseret, og vi arbejder med analyser, stedbundne kvaliteter og dialog. Vi er vant til at samarbejde med kommuner, udviklere, private bygherrer og borgere, og vægter en konstruktiv dialog højt, fordi vi ved, at den gode dialog skaber ejerskab og lokal forankring. Vi arbejder i helheder og skaber værdi for vores kunder gennem fremtidssikrede løsninger. Mens vi er velbevandrede i planlægningens komplekse verden, er vi ikke bange for at erkende vores begrænsninger. Vi arbejder derfor på tværs og danner partnerskaber med vores kolleger i Årstiderne Arkitekter og Sweco og eksterne samarbejdspartnere, når det skaber værdi. På den måde kan vi afdække projekter bredt og belyse relevante parametre ift. fx sociale forhold, ressourceforbrug, klimatilpasning og økonomi.

10


REFERENCEPROJEKT ASSENS BY

STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR ASSENS BY, HOVEDBYER PÅ FORKANT, 2018 Assens by er kommunens hovedby og knudepunkt for at skabe vækst indenfor bosætning, turisme og erhverv. Byen har mange kvaliteter med bl.a. en historisk bymidte og en bynær havn, og alligevel oplever kommunen, at byen bliver mere presset, og at væksten er stagnerende. Byplan udarbejder derfor, i samarbejde med BARK og Colliers, en strategisk udviklingsplan for Assens by, der sætter den fremadrettede kurs for byens udvikling. Her definerer vi konkrete projekter, som skal skyde udviklingen af byen i gang. Udviklingsplanen laves i tæt samarbejde med borgere og andre aktører i Assens.

Luftfoto af Assens Havn – Eagle Luftfoto, Søndersø


MASTERPLANER

Som byplanarkitekter har vi fokus på, at vores arbejde altid indgår som en del af noget større. Vi har mange års erfaring med at programmere og skitsere i et bredt skalafelt, og vores perspektiv rækker altid ud over stregerne på den konkrete plan. Vi arbejder med afsæt i stedet, og lytter til vores kunders ønsker for at kunne sætte dem spil i forhold til området og det gældende plangrundlag. Vi kan hjælpe vores kunder med at undersøge markedsforhold og vurdere, hvordan vi kan udvikle et område til et sted, hvor mennesker har lyst til at bo, arbejde og opholde sig. Vi arbejder visionært med at skabe masterplaner, som sikrer rammerne for attraktive og sunde by- og boligområder. Masterplaner skal danne udgangspunktet for områder, som internt er balancerede ift. boligtypologier, grønne områder og stisystemer, men som også relaterer sig til sine omgivelser med en kombination af offentlige og private formål, så områderne ikke lukker sig om sig selv. På den måde sikrer vi at de byggeprojekter, der udføres på baggrund af vores arbejde, er realiserbare og bliver succesfulde.

12


REFERENCEPROJEKT HELHEDEN GELLERUP

HELHEDEN, GELLERUP, AARHUS 2017, 55.600 M2 Byplan har udarbejdet en masterplan for udviklingen af Helheden, som er en del af Gellerupparken ved Aarhus. Visionen for området er at skabe stærkere sammenhæng mellem Aarhus og Gellerupparken. Vores bud tager derfor udgangspunkt i de eksisterende destinationer og forbindelser, som findes i og omkring bydelen, og som Helheden har potentiale til at binde sammen. Helheden vil dermed facilitere et flow af mennesker, og dermed trække liv ind gennem den nye bydel - også af personer som ikke bor eller arbejder i området.


LOKALPLANER

Gennem de seneste år har vi udarbejdet og bidraget til plandokumenter i størstedelen af landets 98 kommuner. Vi har derfor et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med kommunerne, hvor vi dagligt samarbejder med byplanlæggere, planchefer og politikere. Tilgængeligheden og det gode samarbejde med kommunerne omsætter vi til effektive processer, som sikrer en høj kvalitet og overholdelse af de aftalte tidsplaner. Vi har et indgående kendskab til Planloven, og kan med forståelse og erfaring navigere i planlægningens komplekse verden. I Byplan tilbyder vi alt fra generel byplanrådgivning til udarbejdelse af lokalplaner, kommuneplaner, kommuneplantillæg og miljøscreeninger.

14


REFERENCEPROJEKT MALLING SYD

MALLING SYD, AARHUS, 2016, 32 HA Byplan har udarbejdet disponeringsplan og lokalplan for omdannelse af et naturområde på ca. 32 ha i Malling syd for Aarhus. Lokalplanen udlægger området til boligformål med tæt-lav bebyggelse og etageboliger samt offentlige formål med institutioner og botilbud. Planen bevarer og fremhæver områdets kuperede terræn og bevaringsværdige naturelementer, så de bliver integreret i områdets fællesarealer.


REFERENCEPROJEKT GASA-GRUNDEN

16


GASA-GRUNDEN, HAVKÆRVEJ, AARHUS, 11.000 M2 Årstiderne Arkitekter har ydet arkitekt- og byplanfaglig bistand fra de indledende skitser til endelig lokalplan for Gasa-grunden nær Aarhus. Planen muliggør en omdannelse af det tidligere erhvervsområde i Tilst til et område med ca. 600 nye boliger, kontor, erhverv og en dagligvarebutik. Målet er at skabe en attraktiv og varieret bydel med et bredt udbud af boligtyper, opholdsarealer og byrum.


REFERENCEPROJEKT SØTORVET, SILKEBORG

18


SØTORVET, SILKEBORG, 2017, 63.000 M2 Byplan har udarbejdet lokalplan og kommuneplan tillæg for Søtorvet centralt i Silkeborg. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan omdannes til et nyt centerområde med bl.a. boliger, caféer og dagligvarebutikker.


PROCESFACILITERING

Byudvikling og byplanlægning er ofte langvarige processer, og som projektledere og facilitatorer hjælper vi vores kunder godt igennem planprocessen - fra indledende idé til endeligt vedtaget lokalplan. Vi påtager os rollen som facilitatorer, og koordinerer dialogen mellem bygherre, myndigheder og andre involverede parter. Med andre ord sørger vi for, at tingene går hånd i hånd, at spørgsmål afklares og vi leder processen sikkert i mål. I Årstiderne Arkitekter har vi tradition for en god dialog og tværfagligt samarbejde. Med bredt dækkende kompetencer yder Årstiderne Arkitekter integreret rådgivning gennem alle projektets faser - fra indledende skitsering og konceptudvikling til udbud, byggeledelse og fagtilsyn.

20


REFERENCEPROJEKT HERLEV BYMIDTE

HERLEV BYMIDTE, HERLEV, 2018, CA. 18.000 M2 Herlev Bymidte - Herlevs handelscentrum - skal i de kommende år udbygges og opgraderes med boliger, erhverv og butiksfaciliteter. Byplan står bl.a. for at koordinere udarbejdelsen af projektets plandokumenter mellem bygherre, bygherrerådgiver, bygningsarkitekter og Herlev Kommune. Her sikres den tværgående koordinering og fremdrift i planlægningsprocessen med lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering.


Som facilitatorer hjĂŚlper vi vores kunder godt igennem planprocessen - fra indledende idĂŠ til endelig vedtaget lokalplan. GRUNDLAG FOR FREMTIDENS BYER

22


KONTAKT

Mette Fuglkjær Arkitekt Cand. Arch. Teamleder, Byplan (Øst) E: mfh@aarstiderne.dk T: +45 3168 7741 Erik Skovgaard Knudsen Arkitekt Cand. Arch. Teamleder, Byplan (Vest) E: esk@aarstiderne.dk T: +45 3177 9437


24

AARSTIDERNE.DK

Profile for Årstiderne Arkitekter

Byplan - Årstiderne Arkitekter  

Urbanisering, klima, teknologi, familiemønstre og livsformer er i konstant forandring, og stiller højere krav til byernes funktionalitet, væ...

Byplan - Årstiderne Arkitekter  

Urbanisering, klima, teknologi, familiemønstre og livsformer er i konstant forandring, og stiller højere krav til byernes funktionalitet, væ...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded