Page 1

AARHUS AFFAIRS

#01 August´12

Denmark

A J O U R N A L E N C O U R A G I N G C O L L A B O R AT I O N B E T W E E N E D U C AT I O N , B U S I N E S S A N D C U LT U R E F R O M A N E N T R E P R E N E U R I A L P O I N T O F V I E W

Artist : Andrea Wan

1st

Edition 2012

C The Great Culture Clash

***

C Bæredygtighed / Sustainability

19.

Hver gang du vælger produkter eller materialer, kan du vælge et bæredygtigt alternativ. Det er ofte både sundere og bedre for samfundet, fordi vi skaber grønne løsninger og samtidig skåner miljø og mennesker. Du har idéerne og magten til at forandre fremtiden. - WorldPerfect

Perspektiver på kreativitet / Perspectives on creativity Artist : Hvass & Hannibal

I 04.

A&A Fremme af foretagsomhed

Guide to Entrepreneurship*

// English

Each and every time you choose products or materials, you can go for the sustainable alternative. These alternatives are often healthier and better for society as they generate green solutions and simultaneously protect both people and the environment. You have the ideas and the power to change the future. - WorldPerfect

In the field between culture, business & education

Q

Hvorfor / Why?

- En avis om iværksætteri & foretagsomhed? Det handler om handling. Om at foretage sig noget. Sætte i værk. Få ting til at vokse. Tage ansvar. For sig selv og for fællesskabet. Aarhus Affairs bevæger sig i feltet mellem uddannelse, erhverv og kultur. Målet er at skabe dialog, samarbejde og inspiration på tværs af fagligheder og sektorer. Vi skal alle blive bedre til at tænke nyt og handle, så vi sammen kan skabe fremtidens bæredygtige samfund, både økonomisk, miljømæssigt og menneskeligt. I

// English

- A journal about entrepreneurship & taking initiative? - It’s about doing things. About taking the initiative. Setting things up. Making things evolve. Taking responsibility - both for your self and for your community. Aarhus Affairs concerns the overlap between education, business and culture. Its objective is to create a dialogue, to collaborate and inspire across different disciplines and sectors. We need to get better at thinking and acting innovatively so we can bring about the sustainable society of the future - economically, environmentally and socially.

A

Fordi / Because

En verdensomspændende ressource- og finanskrise, klimaudfordringer, faldende velfærd og global påvirkning lærer os, at vi har brug for nye tankegange, processer og produkter for at opretholde og udvikle vores samfund. Derfor vil Aarhus Affairs invitere, inspirere og oplyse mennesker fra uddannelses-, erhvervs- og kulturliv og skabe nye alliancer. For det er i mødet mellem viden, erhverv og kultur, at vi skaber fremtidens løsninger og iværksættere. I

Photo : Rikke Luna I Do Art Agency

// English

A worldwide resource and financial crisis, climate change, falling levels of welfare and globalization have taught us that we need to develop new ways of thinking as well as new processes and products that can help us maintain yet evolve our current society. For this reason, Aarhus Affairs will invite, inspire and shine the light on people from the education, business and cultural spheres and establish new alliances. It is precisely in this convergence of knowledge, industry and culture that we will develop solutions for the future and the entrepreneurs that will make them happen.

02. Don’t be shy - do something


Aarhus Affairs

Welcome

Artist : Nicolai Høtoft Jensen

Katrine Nør Andersen

Esben Strandgaard Hansen

- Co-editor

- Co-editor

Sander Jensen

Jonatan Marcussen

- Editor / www.smallgiant.dk

- Executive Editor / www.imaginelab.dk

Hello!

we are // Aarhus Affairs - Sæt ting i gang

Nysgerrighed. Initiativ. Opfinderlyst. Foretagsomhed. Nytænkning. Handling. Innovation. Kreativitet. Drift. Entreprenørskab. Stræbsomhed. Ihærdighed. Iværksætteri. At gøre noget.

Text

Art collaboration

/ Sander Jensen: www.smallgiant.dk

TANK artshop & coffee www.tankyou.dk

At være foretagsom betyder, at du tager initiativ og gør noget. Det er ikke vigtigt for os, om du stifter en global børsnoteret cleantech virksomhed eller dyrker økologiske gulerødder på byens tage. Bare det, at du sætter noget i værk, er med til at forandre verden, dit og andres liv. Vores håb er, at du vil være med til at skabe et bæredygtigt samfund, både økonomisk, miljømæssigt og menneskeligt. Aarhus Affairs skal aktivere mennesker, der ønsker at tage ansvar, og som kan se muligheder for dialog og samspil mellem de forskellige sektorer, der kan skabe fælles fremdrift. Ved at sætte uddannelses-, erhvervsog kulturliv sammen i en iværksætteravis vil Aarhus Affairs bidrage til, at alle kan blive inspireret til at skabe morgendagens løsninger og iværksættere.

/ Signe Nielsen

/ Signe Hummeluhr Dammeyer

Artists & graphics Photo

/ Hvass & Hannibal -TANK

/ Rikke Luna, I Do Art Agency

/ Andrea Wan

-TANK

/ Mai Ulrikka Sydendal

/ Nicolai Høtoft

-TANK

/ Antony Crook : www.antonycrook.com

/ Michelle Carslund -TANK / Mormor / Morten Nottelmann

Graphic design / layout I

// English

/ Jonatan Marcussen

- Make things happen Curiosity. Initiative. Thrill of invention. Enterprise. Original thinking. Action. Innovation. Creativity. Drive. Entrepreneurship. Determination. Stubbornness. Perseverance. Doing something. Being entrepreneurial means taking the initiative and doing something. We don’t care if it’s starting a global company and getting it listed on the stock exchange or growing organic carrots on roofs in the city. The mere act of starting something up makes its mark on the world and affects your own life and the lives of those around you. Our hope is that you want to join us in creating a sustainable society – economically, environmentally and socially. Aarhus Affairs aims to activate people that want to take responsibility and who can see opportunities for dialogue and collaboration between different sectors, which can help progress. By merging educational, business and cultural inputs in an entrepreneurial journal, Aarhus Affairs wishes to inspire and contribute to developing solutions and entrepreneurs for the future. Redaktion / Editorial hello@aarhusaffairs.dk / www.aarhusaffairs.dk

/ Abdul Dube

Contributors

Cover model, agency, stylist & studio

/ Maria Harboe

/ Klara Gro

/ Karoline Nederby

/ Diva Models

/ Mie Lynggaard Nielsen

/ Ditte Maria Cramon

/ Marie Kjempff

/ Palmehaven

/ Marie Kiersgaard Espersen / Anne Albrechtsen

Translation & proofreading

Print, distribution & digital hosting / Stibo Graphic A/S / Berlingske Media

/ Hester Ditte Callaghan

/ JS World Media

/ Ida Brems Sørensen

- Aarhus Affairs : Copies 35.000


s.3

Photo : Mai Ulrikka Sydendal

Every day is a new beginning


Aarhus Affairs 01.

02.

C For Creativity

***

REPORT

Perspektiver på kreativitet Perspectives on creativity

Photo : Rikke Luna, I Do Art Agency

Sådan bliver du mere kreativ ifølge Claus Buhl:

Signe Hummeluhr Dammeyer

”Kreativitet kommer ikke ud af det blå, og fri fantasi har intet at gøre med kreativitet. Man kan ikke være kreativ i det abstrakte, der skal være et fokus og en kontekst. Sæt rammebetingelser for din idéudvikling.” - Claus Buhl

“Vi uddanner os til ikkekreativ tænkning”

Bliv rigtig dygtig til noget, som virkelig interesserer dig. Øv dig meget. Hver dag. 01.

02. Kreativitet

tager tid, så sæt meget tid af til at spekulere over spændende problemstillinger inden for det, du vil være rigtig dygtig til. 03.

Lav et benspænd.

Saml på fejl. Hvis du ikke er parat til at begå fejl, kommer du aldrig til at lave noget virkeligt nyt. 04.

Find sammen med andre, som er med på at gå til den sammen med dig. Jo større mangfoldighed, du er del af, jo større chance er der for at komme op med noget virkeligt værdifuldt. Kreativitet er ikke en solosport. 05.

- Claus Buhl

06.

Giv aldrig op. Processen med at finde på nyt er det hele værd.

Forfatter / Author

I

Citat: ”Vi adskiller intelligent tænkning og kreativt arbejde, men i virkeligheden burde vi forbinde dem,” siger Claus Buhl, forfatter til bogen Kreativitet – Danmarks vigtigste råstof. 01.

Børns kreativitet kender ingen grænser. Et dørhåndtag, der er gået i stykker, kan blive til en transitnøgle, som giver adgang til en forunderlig verden: En fe kommer ud af skabet, og en lænestol bliver kombineret slot og racerbil. Børn kan se muligheder i stedet for begrænsninger, og i deres indbyrdes leg træner de hinanden i det. Claus Buhl er forfatter til bogen Kreativitet – Danmarks vigtigste råstof og mener, at skole- og uddannelsessystemet dræber kreativiteten, der er så fundamental hos børn.

// English

Rethink formal learning Quote: “We separate intelligent thinking and creative work. In reality these things should be interlinked,” says Claus Buhl, author of the book Creativity – Denmarks Most Important Resource. 01.

Children’s creativity knows no bounds. Broken door handles become keys to wondrous alternative universes and chairs can function as both unconquerable castles and racing cars. Children see opportunities before limitations and train their imagination through games with their peers. Claus Buhl has written the book Creativity – Denmark’s Most Important Resource and believes that the current school system suppresses creativity.

”Kreativiteten bliver rettet ind til, at der findes ét korrekt svar og ét facit. Og der kommer røde streger, der hvor der kunne have været kreativitet,” siger Claus Buhl.

“Creativity is channelled into just one correct answer and red lines appear where there could have been creativity,” he says.

Alle mennesker er kreative

He points out that society requires logical and lineal thinking but that current societal changes make creativity a precious and necessary resource.

Han pointerer, at samfundet ikke kan undvære den logiske og lineære tænkning, som skolerne og universiteterne skaber, men at forandringerne i samfundet lige nu gør, at kreativitet og viden efterspørges. ”Vi adskiller intelligent tænkning og kreativt arbejde, men i virkeligheden burde vi forbinde dem,” siger Claus Buhl, der i sin bog efterspørger et nyt uddannelsesparadigme og en kreativitetskultur, der fremmer kreativitet og ikke dræber den. ”Problemet er, at vi tror, at kreativitet er noget for særlige mennesker og inden for særlige fag. Men kreativitet er en intelligensfunktion. Altså en måde at bruge sin intelligens på. Og alle mennesker er kreative i et eller andet omfang: I køkkenet, ved computeren, i værkstedet, på dansegulvet, med ord, tal, teknik og design. Det handler egentligt bare om at øve sig,” siger Claus Buhl.

Credit : Sir Ken Robinson “Human intelligence is richer and more dynamic than we have been led to believe by formal academic education.” 03.

Artist : Andrea Wan

“We separate intelligent thinking and creative work. In reality these things should be interlinked,” says Claus Buhl, who calls out for a new education paradigm and a creative culture that better fosters creativity. “The problem is that we think creativity is a rare commodity but really it is a function of intelligence – a way of using intelligence. All people are creative in one way or another; in the kitchen, on the computer, in the garage, on the dance floor with words, numbers and design. It’s just a question of practising,” says Claus Buhl.


s.5

I

“Musik frigiver glæde i hjernen”

// English

Creativity is abstract and fleeting. We are often unable to recognise it until it is right before our eyes and then it disappears again.

“Music releases happiness into the brain” - Peter Vuust

- Peter Vuust

Composer, bass player, Professor at The Royal Academy of Music and lecturer at the Centre for Functional Integrated Neurology

Komponist, bassist, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium og lektor ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab.

Quote: “If you don’t get any new input, you’ll end up playing the same as usual. You have to listen to others around you and forget everything you have learned.” 02.

Citat: ”Hvis du ikke får input, så spiller du det samme, som du plejer. Du er nødt til at lytte til andre omkring dig og glemme alt, hvad du har lært.” 02.

- Peter Vuust

- Peter Vuust

Just like good food and sex provide pleasure, music can make your spine tingle. “The mechanism lies in the brain’s reward system where dopamine is released every time we learn something new, eat or have sex. It has now be shown that music also affects this reward system and creates a feeling of pleasure,” says Peter Vuust. On its own music isn’t able to kick-start creativity but it can create emotions and feelings that are conducive to the creative process. “Creativity is about finding one’s motivation and practising but it’s also a question of faith. If you believe that music helps you creatively, then don´t turn it off,” says Peter Vuust.

Ligesom lækker mad og sex giver nydelse, kan musik give rislen ned ad ryggen, så hårene på armene rejser sig. Svaret findes i hjernen. ”Mekanismen ligger i hjernens belønningssystem, hvor dopamin frigives hver gang, vi lærer noget nyt, spiser, dyrker sex eller gør noget, der sikrer menneskets overlevelse. Men man har også påvist, at musik påvirker belønningssystemet og skaber følelsen af nydelse,” siger Peter Vuust, kontrabassist og hjerneforsker. Musik kan ikke i sig selv sætte kreativiteten i gang. I stedet skaber musik følelser, som man tænder på og kan blive motiveret af, og så går kreativiteten i gang. ”Kreativitet handler om at finde sin motivation og i bund og grund øve sig. Mange gange er det en trossag. Hvis du tror, at musikken hjælper på kreativiteten, så lad være med at slukke,” siger Peter Vuust.

Start with a banal idea “Both composing and improvising require creativity, just from two different angles,” says Peter Vuust. With composition you start with a seed of an idea. According to Peter it’s important to keep the idea simple and believe in yourself and your own feeling of what works. Improvisation on the other hand happens in the moment. “Improvisation has to be practised and requires inspiration, if you don’t get any new input, you’ll end up playing the same as usual.You have to listen to others around you and forget everything you have learned.”

Breaks are important Musical improvisation and creativity have many similarities. It is important to listen to the development of the piece and take breaks. There is a great strength in holding breaks, they are not empty but demand courage and self-confidence. “Motivation is vital in both composing and improvisation, whether it be your career, praise from others or something else entirely. Find out what turns you on. For me it’s the process of solving a task, if something seems impossible, it sets my creative juices flowing,” says Peter Vuust.

Peter Vuust’s creative advice If you have an idea – make it simple and believe in yourself. If you have to improvise, seek inspiration and forget everything that you have learned and take breaks! Most importantly of all – find your motivation. - Peter Vuust

03.

Hold pauser!

- glem alt og lyt.

Kreativiteten er abstrakt og flygtigt. Mange gange kan vi ikke genkende kreativiteten, før den lige pludselig er der, og så forsvinder den igen. Peter Vuust kender alt til kreativitet i sit arbejde med musik.

Begynd med en banal idé ”Både det kompositoriske og improvisation handler om kreativitet, bare ud fra to forskellige vinkler,” siger Peter Vuust. Med kompositionen har man fra starten en kim eller en idé. Ifølge ham er det vigtigt, at idéen er enkel. For eksempel kan man sætte rammen novembersort og komponere ud fra det. I virkeligheden må idéen gerne være helt banal, men det er vigtigt, at man stoler på sig selv og sin smag. Modsat kompositionen sker improvisationen i nuet. ”Improvisationen skal indøves og kræver inspiration. Hvis du ikke får input, så spiller du det samme, som du plejer. Du er nødt til at lytte til andre omkring dig og glemme alt, hvad du har lært,” siger Peter Vuust.

Natur

- skaber ro i hjernen - Trine Plambech

Naturen kan mindske stress og gøre syge hurtigere raske, og nu indikerer studier også, at naturen kan stimulere kreativitet. Trine Plambech har gennem længere tid undersøgt naturens indvirkning på kreativiteten og peger på, at naturen giver et rum for afslapning.

Pauser betyder alt Musikalsk improvisation og kreativitet har mange ligheder. Ifølge Peter Vuust er det vigtigt i improvisationen at lytte fremad og holde pauser. Pauserne betyder alt. Der ligger en enorm styrke i at holde pause, for pauserne er ikke tomme, men det kræver mod og stor selvtillid. ”Både med kompositionen, improvisationen og kreativitet er det vigtigt med motivation. Er det karrieren, ros eller noget tredje? Find ud af, hvad der tænder dig. Ved mig er det selve opgaveløsningen, eller hvis noget synes uløseligt, så går min kreativitet i gang,” siger Peter Vuust.

”Man bliver simpelthen blæst igennem og får en mental ro. Måske bliver man direkte inspireret af naturen i sin kreative proces eller også falder et mylder af tanker på plads, så man kan gå hjem og være kreativ med det, man nu skal være kreativ med,” siger hun.

Byen kan udmatte dig Trine Plambech skriver speciale som landskabsarkitekt ved Institut for Skov og Landskab ved Københavns Universitet og er til daglig projektleder ved Smart City Lab på Alexandra Instituttet, der udvikler fremtidens byer.

Peter Vuusts råd til kreativitet Hvis du har en idé, så gør den simpel og stol på dig selv. Hvis du skal i gang med improvisatorisk kreativitet, så søg inspiration og glem alt, hvad du har lært og hold pauser. Men vigtigst af alt: - Find din motivation.

”Når vi befinder os i byen, skal vi se os for over vejen, vi skal argumentere logisk, og det kræver meget af vores mentale apparat. Du bliver simpelthen træt og udmattet. Naturen sætter os i et andet mode, som ikke trætter os. Du bliver snarere klar i hovedet,” siger hun.

// English

Nature

Vand gør noget helt specielt

Nature can reduce stress and speed up recovery and studies indicate that nature can stimulate creativity too. Trine Plambech has investigated nature’s effect on creativity and says that nature provides a space for relaxation.“It gives you peace of mind.You might be directly inspired by nature creatively or nature can help to consolidate large numbers of circling thoughts,” she says.

Projektleder ved Smart City Lab Alexandra Instituttet

03.

I

I sine studier har hun fundet frem til, at der især er tre typer af natur, som skaber særlige virkninger på vores ro og dermed også kreativitet.

”Det er for det første den virkelige skov og for det andet det vilde og urørte som væltede træer. For det tredje giver næsten alle udtryk for, at udsigten over vand gør noget helt specielt,” siger Trine Plambech, der samtidig forsikrer, at en tur i parken eller bare et kig på natur gennem vinduet kan give spirer til kreativitet. ”Det er vigtigt, at vi i fremtiden tænker grønt og inkluderer naturen i bybilledet. Både så vi kan skabe rummet til afslapning, men også i forhold til bæredygtighed og fremtidens klimaudfordringer,” siger Trine Plambech.

- brings peace of mind - Trine Plambech Project leader at Smart City Lab Alexandra Institute

The city can exhaust you Trine Plambech wrote her thesis in landscape architecture at the Institute for Forests and Landscape at Copenhagen University and is project leader at Smart City Lab at the Alexandra Institute, which develops cities of the future. “When we are in the city, we have to look before we cross the street and use logic, which take up a lot of mental space. It makes you tired. Nature puts us in another frame of mind and refreshes us,” says Trine Plambech. In her studies she has found that there are three types of nature that have a special effect on our peace of mind and thereby our creativity. “First there’s forests and secondly there’s the wild and untamed nature like fallen down trees. Lastly, almost everyone feels that water does something very special”. She says though that a walk in the park or just a peek out the window can also help creativity. “It is important that we think green in the future and include nature as a part of the cityscape, both to provide space for relaxing but also to buffer against climate changes.”


Aarhus Affairs

Photo : Antony Crook - www.antonycrook.com


s.7

Remember the breaks -“in dreaming about an idyllic past, we are also imagining the future�


Aarhus Affairs Idea & dream pitches

I

Pecha Kucha Night Aarhus I 500 byer verden over mødes kreative sjæle til Pecha Kucha Night (PKN) for at inspirere hinanden. Her præsenterer en række deltagere deres passion eller projekt via 20 elementer (tekst, billeder, lyd, performance). Deltagerne har 20 sekunder til at fortælle om hvert element og i alt 6 minutter og 40 sekunder til deres præsentation. Til PKN samles en mangfoldig konstellation af oplægsholdere (iværksættere, kunstnere, akademikere, drømmere) under credoet, at inspiration kommer fra ukendte kilder. Nogle oplæg er intime, andre hylende morsomme, men de er alle forskellige, hvilket gør PKN til ”a box of chocolates”. Der er PKN i Aarhus 4-6 gange om året, som afholdes forskellige steder for at åbne byen op for publikum. Blandt tidligere lokationer er Apostolsk Kirke, dansescenen BoraBora, Godsbanen og Ridehuset. Der er gratis entré.

Aarhus

Asbjørn Søndergaard 01.

// English

Pecha Kucha Night Aarhus In over 500 cities across the globe, creative spirits meet at Pecha Kucha Nights (PKN) to inspire each other where participants present their passion or project through 20 elements (text, pictures, sound, performance). The participants have 20 seconds to talk about each element – giving a total presentation time of 6 minutes and 40 seconds. PKNs attract a diverse range of presenters (entrepreneurs, artists, academics, dreamers) on the premise that inspiration comes from mysterious places. Some talks are intimate and others are outrageously funny and it is the sheer diversity of subjects that makes PKN the box of chocolates that it is. PKN is held in Aarhus 4-6 times a year and is deliberately held in a different location each time. Previous locations have been the Apostles Church, the dance venue BoraBora, Godsbanen and Ridehuset. Free entry.

Med robotteknologi kan de avancerede, organiske former blive fremstillet til markedpriser og dermed bliver de tilgængelige for det almindelige byggeri. Det lægger bunden for et radikalt skifte i byggeindustrien og arkitektfaget, som vil give nye muligheder for at etablere hidtil usete bygningsformer og arkitektoniske designs og samtidig forbedre miljøprofilen for dagens byggeri.

I

// English

Asbjørn Søndergaard - Topologi i arkitektur med robotteknologi Asbjørn Søndergaard er arkitekt og udviklingschef i Odico, der er verdens første robotbaserede produktionsvirksomhed i betonindustrien. 01.

Han forsker og underviser på Arkitektskolen Aarhus, hvor han er ansvarlig for implementering af Arkitektskolens satsningsområde inden for esperimentelt digitalt design, samt følger et Ph.D-studium i topologisk optimering i arkitektonisk design. Hans forskning er fokuseret på udviklingen af nye, avancerede konstruktioner og rumlige strukturer, som opnår en langt højere effektivitet gennem et biomorft formsprog, der efterligner naturlige ”konstruktioner” som knogler, planter eller skaldyr. Topologioptimering er en digital proces, som giver mulighed for at skabe nye, superlette konstruktioner i arkitekturen. Ved basalt set at tage materiale væk, hvor det ikke gør nytte, og lægge det til, hvor der er brug for det. Gennem optimeringen opstår et nyt, organisk formsprog, der minder om naturlige konstruktioner i blade, knogler, skaller etc.

Robotic technology can be used to advance the production of these organic forms and reduce their cost, thus making them more universally available. This technology has the potential to radically change the agenda of the architectural and building industries as it offers new possibilities to establish previously unseen building forms and architectural designs as well as improving the environmental profile of contemporary constructions.

Astrid Skibsted Holm 02.

- Topology in architecture with robots Asbjørn Søndergaard is a trained architect working as head of development at Odico, the world’s first robot-based producer within the concrete industry. 01.

He also researches and teaches at Aarhus School of Architecture where he is responsible for implementing the school’s ambitious plans for experimental digital design. He is also pursuing a PhD in topological optimisation of architectural design. His research focuses on developing new advanced constructions and spacious structures, which achieve far greater efficiency than conventional techniques by using biomorphic expressions mimicking natural “constructions” like bones, plants and crustaceans. Topological optimisation is a digital process that provides the possibility of utilising new super-light constructions in architecture. By essentially removing superfluous material from certain areas of the construction and adding extra where needed, a new organic mode of expression is established, one that is reminiscent of the natural structures in leaves, bones, shells etc.

Dermed bliver det muligt at skabe mere materialeøkonomiske konstruktioner og byggerier med et mindre miljømæssigt fodaftryk. Det skaber samtidig et helt nyt arkitektonisk udtryk, som synliggør de fysiske kræfter i formen (tyngdekraft, vind, belastninger). Indledende forskning indikerer, at det er muligt at spare mellem 60-70% materiale i forhold til konventionelle løsninger.

It thus becomes possible both to reduce resource consumption in the built environment, minimising the environmental footprint of buildings, and to permit entirely original architectural expression, which renders the physical forces exerted on a building, such as gravity, wind and tension, visible. Initial research has indicated that it is possible to reduce material consumption in building by 60 - 70% compared with conventional methods.

Det skal ses i lyset af, at for eksempel betonindustrien udleder 5% af den globale C02-udledning. Det er dobbelt så meget som den globale flytrafik. Ved at spare materiale kan man potentielt gøre et drastisk indhug i CO2-udledning.

Currently the concrete industry is responsible for 5% of global CO2 emissions – double the amount emitted by international aviation. Reducing consumption of the material could dramatically improve CO2 levels.

- Pecha Kucha som et idéudviklingsværktøj Astrid Skibsted Holm er tekstildesigner og arrangør af Pecha Kucha Aarhus. Hun er uddannet fra Designskolen Kolding i 2010 og arbejder med produktdesign, tekstildesign og illustration. Hun har fokus på det dekorative og konceptuelle i sine farverige, sanselige designs. Som arrangør af Pecha Kucha er hun særligt fokuseret på det inspirationsdelende element i konceptet og på at vejlede deltagerne i, hvordan man bruger formatet til klar formidling af kreative processer. 02.

Mit oplæg til Pecha Kucha #13 i Kunstbygningen handlede om at bruge Pecha Kucha som idéudviklingsværktøj og skitseringsmetode. Helt konkret havde jeg på forhånd udsat mig selv for en række skitseringseksperimenter og dokumenterede det undervejs. For hvert 20. sekund skulle jeg gøre noget nyt, bruge en ny metode eller værktøj. For eksempel udskifte saks med farveblyant. Efter 6 minutter og 40 sekunder var jeg færdig. Formålet var at få tegnet en masse og opnå en flydende og ukritisk strøm af idéer undervejs. Udover den stramme tidsramme satte jeg løbende regler op for, hvordan jeg skulle tegne og med hvad. På den måde fik jeg afprøvet nye teknikker og redskaber. Resultatet var en bunke nye idéer, som jeg ikke på forhånd kunne have tænkt mig til - og forhåbentligt et inspireret publikum.


s.9 & Creative morning lectuCreative Mornings er et internationalt foreres dragskoncept, der afholdes hver måned i Aarhus. Eventet bliver afholdt en gang om måneden (som regel om fredagen) og altid om morgenen. Til hver event er der en kreativ person, der har markeret sig inden for hans eller hendes felt. Personen holder et 20 minutter langt foredrag om noget, han eller hun arbejder med eller finder interessant. Der er morgenmad, kaffe, og altid gratis entré.

I

// English Creative Mornings is an international lecture series held each month in Aarhus. The event is held once a month (usually on Friday) and always in the morning. A 20-minute talk is held at each event by a creative person excelling in their field on a subject that they work with or find interesting. There’s breakfast and coffee and attendance is always free of charge.

Artist : Mormor

I

// English

Astrid Skibsted Holm - Pecha Kucha format as a tool for idea development Astrid Skibsted Holm is a textile designer and organises Pecha Kucha Aarhus. She graduated from Kolding Design School in 2010 and works with product and textile design and illustration. She focuses on the decorative and the conceptual in her colourful, sensuous designs. As an organiser of Pecha Kucha Aarhus she especially focuses on inspiration and advises the participants on how best to use the format to ensure clear mediation of creative processes. 02.

My talk at Pecha Kucha #13 in Aarhus Kunstbygning was about using Pecha Kucha as a tool for idea development and as a method of sketching. Before presenting, I exposed myself to a number of sketching experiments and documented the process. Ever 20 seconds I had to do something new, use a new method or tool, for example swapping scissors for a coloured pencil and after 6 minutes and 40 seconds I was finished. The aim was to draw as much as possible and produce a fluid and uncritical stream of ideas. Aside from the rigid timeframe, I established rules about how and what I should draw. This way I managed to test new techniques and tools. The result was a heap of new ideas, which I could in no way have predicted – and hopefully inspired the audience in the process.

Lisa Maria Gyldenlund Mikkelsen & Thea Green Sørensen 03.

- Relationsturisme i Aarhus

Lisa Maria Gyldenlund Mikkelsen og Thea Green Sørensen er begge cand. mag i oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet i 2011 og er arrangørerer af Pecha Kucha Night Aarhus. Lisa er koordinator på et af Aarhus’ mest sociale kontorfællesskaber for iværksættere, Idériget. Thea er medskaber af og konsulent i kulturbryggeriet Urban // Goods. 03.

Som arrangører af Pecha Kucha har Lisa særligt fokus på at eksperimentere med elementer i arrangementet fra gang til gang, hvor Thea har hovedansvaret for arrangørgruppens relationer til oplægsholdere og dem, der stiller lokaler til rådighed. Lisa og Thea skrev speciale sammen, hvor de på baggrund af en designproces med entrepreneurielle metoder udviklede et koncept for relationsturisme i Aarhus. Under overskriften relationsturisme skabte vi en oplevelsesbaseret intervention kaldet Kitchen Travellers. Som udgangspunkt ønskede vi at gentænke de roller, handlemønstre og traditionelle relationer mellem turister og lokale. Af kreative metoder brugte vi blandt andre en eksplorativ workshop. Vi inviterede af flere omgange forskellige aktører til at belyse feltet sammen fra mange vinkler: En udenlandsk studerende, en hostelejer, en brandingekspert, et par oplevelsesøkonomer, en nysgerrig aarhusianer, en repræsentant fra Visit Aarhus, en café-ejer, en budgetansvarlig for kommunens turismeindsats, et rejselystent kærestepar samt en repræsentant fra Europæisk Kulturhovedstad 2017. Vi arbejdede altså åbent og dynamisk med ”en formodet problemstilling”, som vi havde fundet via deltagende feltarbede og diskursanalyse. På den måde gjorde vi plads til at overraske os selv. Sammen udviklede vi et koncept, som vender gæstværtrelationen på hovedet: Turisten bliver lokal og den lokale bliver turist. Konceptet er i al sin enkelthed en platform, hvor turist og lokal kan finde hinanden og sammen lave og spise et måltid mad sammen, der stammer fra turistens madkultur. Den lokale har et køkken, turisten har en opskrift, og med disse simple ingredienser skaber de tilsammen en unik, mindeværdig og personlig oplevelse. Konceptet indskriver sig i en voksende trend inden for deltagende, bidragende og eksperimenterende turisme.

I

// English

Lisa Maria Gyldenlund Mikkelsen & Thea Green Sørensen - Relational tourism in Aarhus Lisa Maria Gyldenlund Mikkelsen and Thea Green Sørensen both graduated with a Master’s degree in Experience Economy from Aarhus University in 2011 and are both organisers of Pecha Kucha Night Aarhus. Lisa is the coordinator at one of Aarhus’ most social shared office space for entrepreneurs, Idériget. Thea is the joint founder of and consultant at Urban // Goods. 03.

In organising Pecha Kucha, Lisa focuses on experimenting with elements of the arrangement at each event. Thea has the primary responsibility for contact with the participants and the hosts of the event. Lisa and Thea wrote their Master’s Thesis together where they developed a concept for relational tourism in Aarhus, based on a design process using entrepreneurial methods. Under the heading of “relational tourism” we created an experience-based intervention, which we have named Kitchen Travellers. Our starting point was a desire to rethink the roles, ways of interacting and traditional relations between tourists and locals. One of the creative methods that we used was an explorative workshop where we invited a number of actors from the different group levels to illuminate the area from many different angles. A foreign student, a hostel owner, a branding expert, two experience economists, a curious citizen of Aarhus, a representative from Visit Aarhus, a café owner, a budget administrator from the Council’s tourism department, a couple with wanderlust and a representative from European Capital of Culture were involved. We strived to work openly and dynamically with a “putative research thesis” derived from participatory fieldwork and discourse analysis, which left room for surprises! Together we developed a concept, which turns the guest-host relationship upside down: The tourist becomes the local and the local becomes the tourist. The concept is simply a platform whereby the tourist and the local can find each other to prepare and enjoy a meal together deriving from the tourist’s food culture.

The local has a kitchen, the tourist has the recipe and with these simple ingredients they can create a unique, memorable and personal experience. The concept complements a growing trend within participatory, exchange and experimental tourism.

Anna Lund 04.

- Food Festival Anna Lund er festivalchef på Food Festival og har flair for at bygge events og arrangementer op helt fra bunden. Zenia Strunck Mikkelsen er ansat som idéudvikler på Food Festival og er i sit es, når hun får lov at give tankerne og idéerne frie tøjler. 04.

Sammen med 20 kollegaer befinder Anna og Zenia sig i en verden af nordens bedste mad og råvarer. Netop denne verden vil Food Festival invitere Danmark med ind i. Da Food-medarbejderne skulle lave deres oplæg om Food Festival til Pecha Kucha, havde de tre hovedforhindringer: De måtte ikke tale så meget, som de plejer. De skulle fortælle om en af Nordens mest omfangsrige madbegivenheder på 20 slides. Og de skulle illustrere noget så uhåndgribeligt som smag, duft og festivalstemning gennem ord. Hvordan kom de så omkring det? De gav deres publikum en smagsprøve på Food Festival i form af nordisk øl, lakrids og bagværk, og så gav de sig ellers til at tale hurtigt. De gennemgik 18 sjove informationer, der alle på en eller anden måde relaterer til Food Festival. For eksempel: Vidste du, at islændinge drikker mere Coca Cola end nogen andre i verden? Den islandske viking Leif Eriksson (Leif the Lucky) var den første til at betræde det amerikanske kontinent for cirka 1000 år siden. Fortsættes


Aarhus Affairs 01.

Render : Asbjørn Sønergaard

Topology structure

Zenia Strunck Mikkelsen 04.

- Food Festival Netop Leif drak sikkert litervis af mjød, og det kan gæsterne også gøre på Food Festival ved Mjød Laden. Food Festival afholdes 7-9. september 2012 på Tangkrogen i Aarhus og bliver proppet med lækre danske råvarer, mad i verdensklasse og et hav af madrelaterede begivenheder for madelskere, nysgerrige og børnefamilier. Læs mere på www.foodfestival.dk og følg festivalen på Facebook.

thing as intangible as taste, smell and festival spirit in words. How did they get around this problem? They gave their audience a sample of the Food Festival in the form of Nordic beer, liquorice and bread and otherwise spoke very fast indeed. They told 18 funny facts that in some way or another all related to the Food Festival. Did you know that Icelandics drink more Coca Cola than any other nationality in the world? That the Icelandic Viking Leif Eriksson (Leif the Lucky) was the first to set foot on the American Continent around 1000 years ago? Leif drank litres and litres of mead, which guests will also be able to do at the Festival by visiting the Mead Store. Food Festival will be held on the 7th – 9th of September 2012 at Tangkrogen in Aarhus and will be bursting with delicious Danish ingredients, world-class food and a sea of food-related events for foodies and families alike. Read more at: www.foodfestival.dk - And follow the festival on Facebook.

Nikolaj Sørensen 05.

I

// English

Anna Lund & Zenia Strunck Mikkelsen

// English

Nikolaj Sørensen - Tvendehave: Funded on commitment Nikolaj Sørensen has a background in experience economy but traditional tourism projects and branding assignments don’t take up much space in his portfolio. Two and a half years’ hard work making Aarhus a European Capital of Culture has made its mark - a mixed blessing. 05.

Hanne Munk 06.

- Peep show aktiverer publikum 06. Hanne Munk er billedkunstner, der udstiller i ind- og udland og underviser på Århus Kunstakademi. Hun aktiverer publikum til udstillinger, hvor hun udfordrer forholdet mellem kunst og publikum.

I “jeg skaber mig ergo er jeg” undersøger hun forholdet mellem skaberen og iagttageren, hvor billederne er udstillet i en kasse med indkigshullerne i Hannes øjenhøjde (164 cm). Derved bliver alle, overvejende kvinder, udelukket. På denne måde mærker publikum fysisk, hvor svært det er for kvinder at blive udstillet på kunstmuseerne. I “Peep show: Jeg er kunstner, jeg er kvinde” tager hun fat i fem grundformer, hvor kvinden er iscenesat gennem kunsthistorien, som Boticellis Den nøgne Venus. Publikum kigger gennem huller i en kasse og trækker i en snor, så der kommer lys i frekvenser fra billede til billede. I

04.

When the Food Festival representatives presented their ideas at Pecha Kucha they encountered three main issues. They weren’t allowed to talk as much as usual, they had to explain one of Scandinavia’s largest food events in 20 slides and they had to illustrate some-

I

Today the vision is to improve design thinking in the public sector and to take culture seriously enough to renew it. I have been involved in organising a multitude of workshops for Aarhus’ 2017 bid.

- Food Festival Anna Lund is the festival organiser at Food Festival and has a flair for initiating and developing events from scratch. Zenia Strunck Mikkelsen is an idea developer at Food Festival and is most at ease when able to let her ideas roam free. Together with 20 colleagues, Anna and Zenia work in a world of food with the best that Scandinavia has to offer in terms of dishes and ingredients. It is this world that Food Festival will invite Denmark to be a part of.

Jeg har været med til at gennemføre et hav af workshops for Aarhus 2017. Jeg har set, hvordan det er muligt at samle en gruppe borgere og få dem til at vende verden lidt på hovedet. For der sker et eller andet, når vi får nogle regler og en tydelig ramme at forholde os til. Jeg har også set, hvordan man af og til støder på problemer eller pointer, som burde tages mere seriøst, men som ikke rigtig hører hjemme i en kommunal projektenhed. Da jeg havde arbejdet i Aarhus 2017 i et par måneder, begyndte jeg at drømme om et sted eller en organisation, hvor workshoppens mere kreative dialogform blev taget seriøst som demokratisk og endda kulturelt udtryk. Tvendehave blev grundlagt i december 2011 og handler om at tage visionerne op af skuffen og tro på sit eget engagement.

- Tvendehave: Grundlagt på engagement Nikolaj Sørensen har baggrund som oplevelsesøkonom, men de traditionelle turismeprojekter eller brandingopgaver fylder ikke meget i porteføljen. To et halvt års intenst arbejde med at gøre Aarhus til Europæisk Kulturhovedstad har nemlig sat sit aftryk. På godt og ondt. I dag er visionen at bringe bedre designtænkning til den offentlige sektor og at tage kulturen seriøst nok til at forny den. 05.

I have seen how it is possible to take a group of citizens and get them to turn the world on its head. There’s something profound that happens when we get a few rules and a framework to navigate within. I have unfortunately also witnessed what happens when we encounter problems, which deserve be taken seriously but which don’t have a place in a council project department. After working with Aarhus 2017 for a few months I began to dream of an organisation where the creative dialogue used in workshops was taken more seriously as a democratic and cultural tool. Tvendehave was established in December 2011 and intends to pull visions out of the closet and invest time in them.

// English

Hanne Munk - Peep Show activates the audience 06. Hanne Munk is an artist exhibitioning in Denmark and abroad and teaches at Aarhus Art Academy. She activates her audience at exhibitions and encourages them to relate to the art displayed.

In “I behave, therefore I am” she explores the relationship between the creator and the observer, where the pictures are displayed in a box with eyeholes positioned at Hanne’s height (164 cm). In this way most people, especially women, are excluded which makes the audience experience first hand the difficulties of exhibiting at art museums as a woman. In “Peep Show: I am a woman, I am an artist” she utilises the five primary female forms used in art history, like Boticelli’s Birth of Venus. The audience views the pieces through holes in a box, which are activated by pulling on a string which shines light on the series of images. // www.pecha-kucha.org/night/aarhus www.creativemornings.com


s.11 & Entrepreneurial advices

ENTRE PRE NEURIAL DOGMA #01

SMARTØV - Målstyring med mening - Bliv mere bevidst om dine mål ved at tage stilling til de syv målsætninger i modellen “SMARTØV”. Studentervæksthus Aarhus - studentervaeksthus.au.dk

I

// English

SMARTEV - Goal management with a purpose - Become more aware of your goals by considering the seven objectives in the model “SMARTEV”. Student Growth Incubator Aarhus - studentervaeksthus.au.dk

S P E C I F I K T

S P E C I F I C

M

T

M E A S U R A B L E

A C C E P T E R E T

A C C E P T E D

R E A L I S T I S K

R E A L I S T I C

T I D S A F G R Æ N S E T

T I M E - L I M I T E D

Ø K O L O G I S K

E C O L O G I C A L

V I S I O N Æ R T

V I S I O N A R Y

Å

L

B

A

R

To boldly go where no man has gone before


Aarhus Affairs Photo : Kristian Bruun Djurhuus

C For Creative City

***

- Abdul Dube er fra Sydafrika, er uddannet Kaospilot, medstifter af Creative Mornings Aarhus og sideprojects.dk. Han er en af de iværksættere, der har glæde af det midlertidige. - Abdul Dube is from South Africa, an educated Kaospilot, co-founder of Creative Mornings Aarhus and sideprojects.dk. He is inspired by temporariness.

REPORT

Midlertidighed som metode Temporariness as a method Signe Nielsen

“Tænk midlertidigt med ejendomme”

Byen / The City “Byer kan give os alle noget, kun fordi - og kun såfremt - de er skabt af alle.” “Cities have the capability of providing something for everybody, only because - and only when - they are created by everybody.”

- En dialog mellem Rune Kilden & Tommy Dejbjerg Pedersen

Jane Jacobs, 1961

Rune Kilden, ejendomsinvestor Tommy Dejbjerg Pedersen, iværksætter, medstifter af Startup City

01.

02.

Det kan være en fordel for både ejendomsejere og iværksættere, hvis de bruger en tom bygning midlertidigt. For ifølge ejendomsinvestor Rune Kilden og iværksætter Tommy Dejbjerg Pedersen kan det midlertidige skabe liv – også på lang sigt. 01.

Ejendomsejere kan få udbytte af, at iværksættere flytter ind i billige tomme lokaler. Udfordringen er at matche spontane behov med ejendomsejernes langsigtede planer for områdets udvikling. Rune Kilden er ejendomsinvestor og har mødt Tommy Dejbjerg Pedersen i en dialog om midlertidig brug af bygninger. Tommy er iværksætter og medstifter af Startup City, hvor hans projekter sjældent kører mere end små to år ad gangen, før han redefinerer dem for at holde på iværksættergnisten.

Brug bygningerne Ifølge Tommy Dejbjerg Pedersen lever byens bygninger og fortæller historier så længe, der er mennesker i dem. ”Det er en hån, når vi hver dag går forbi lokaler, der står ledige. Det er et symbol på, at du kan sætte lokaler op, men at de ikke er noget værd, uden der er noget at putte i,” siger han.

Afgræns en periode

01.

Iværksættere har sjældent økonomi til en dyr husleje. ”Det er et meget stort skridt at tage en to-årig bindingperiode og en husleje til 800 kr. pr. kvadratmeter. Så hvordan kan man komme bedre i gang?” spørger Tommy Dejbjerg Pedersen.

Rune Kilden og Aarhus Affairs inviterer til idégenerering om midlertidig brug af de tomme arealer på Nordhavnen.

Hvis iværksættere og bygningsejere går sammen om projekter i en afgrænset periode, kan de vende bygningers passive ventetid til aktiv historiefortælling, som folk kan huske og identificere sig med. Ifølge Rune Kilden skal iværksættere med her-og-nu-behov selv handle og tage initiativ. ”Gør det. Spring ud i det. Ring til udlejer og sig: Det her står tomt. Må vi lave et eller andet her i et halvt år?” opfordrer han.

Vis brudstykker af fremtiden Rune Kilden har været med til at give Nordhavnen en midlertidig strandbar, der viser et sted, hvor man kan nyde udsigten og en kop kaffe, danse og dyrke sport. Han er åben for at slippe kontrollen til fordel for iværksættere med midlertidige behov.

Invitation til idégenerering

Rune Kilden udvælger sammen med redaktionen på Aarhus Affairs tre til fem af læsernes forslag. Læserne bliver i den forbindelse inviteret til dialog omkring idéerne og den videre bearbejdning frem mod en mulig realisering på Nordhavnen. Tænk midlertidigt og send din idé ind til redaktionen: hello@aarhusaffairs.dk

”Ved at understøtte dem ret hurtigt kan jeg få skabt noget midlertidigt, og så viser jeg jo nogle brudstykker af, hvordan livet kommer til at være her,” siger Rune Kilden.

Den hollandske yngleplads Amsterdam har skabt et iværksættermiljø, der giver kreative iværksættere et alternativ til dyre domiciler i etablerede erhvervsejendomme. Initiativet Bureau Broedplattsen betyder ”ynglepladsen”. Kommunen matcher bygningsejere med iværksættere og stiller med en underskudsgaranti. Det har motiveret og inspireret flere til at starte virksomhed og dermed skabt nye arbejdspladser. Ejerne af tomme og forladte industri-, lager- og produktionsejendomme har udelukkende udgifter på ejendommene, når de står ubrugte hen. Kommunen stiller en underskudsgaranti, der svarer til 90% af de udgifter, de tomme ejendomme genererer. Lejerne har forholdsvis frie rammer til at skabe deres eget arbejdsrum. Det betyder, at de hurtigt får følelsen af ejerskab og tager ansvar for stedets miljø. Med Bureau Broedplattsen skubber Amsterdam til udviklingen af industriområder, der er ved at dø hen, samtidig med at de profilerer byen som attraktiv iværksætterby.

Både Rune Kilden og Tommy Dejbjerg Pedersen opfordrer til: - Tænk midlertidigt - og vind på den lange bane.

01.

Amsterdam eksempel +

Rune Kilden

Er jurauddannet ejendomsudvikler, der blandt andet har været investor i Lighthouse på Aarhus havn og det nye Hotel Scandic i Østergade. Han er også dybt involveret i byens sports- og kulturliv

Rune Kilden er optaget af de mennesker, der gør bygningerne interessante ved at bruge dem. ”For mig handler det midlertidige om at putte nogle mennesker ind. De tomme ejendomme kan ikke ødelægge noget. Det er menneskerne, der ikke bruger dem, som egentlig kan ødelægge noget for sig selv,” siger han.

og er blandt andet bestyrelsesformand for kulturcentret Godsbanen. 02.

Tommy Dejbjerg Pedersen

Medejer af Startup City i Aarhus og ejer af Miracle Mobile, der blandt andet udvikler mobil apps. Drev i små tre år Geekhouse som non-profit iværksætterhus med over 80 virksomheder. I dag er Startup City et sted for ambitiøse og risikovillige iværksættere.

/ www.startupcity.dk

Artist : Mormor

Photo : goedinstijl.blogspot.dk


s.13

I

“Think temporarily with property” – a conversation between Rune Kilden & Tommy Dejbjerg Pedersen Rune Kilden, property investor Tommy Dejbjerg Pedersen, entrepreneur, co-founder of Startup City

worthy of putting in them,” he says. It is the people that make buildings interesting by using them, which preoccupies Rune Kilden: “For me, using buildings temporarily is about putting people in them. Empty buildings can’t destroy anything but people can ruin something for themselves by not exploiting the buildings.”

It can be beneficial for both property owners and entrepreneurs to use a building temporarily. According to property investor Rune Kilden and entrepreneur Tommy Dejbjerg Pedersen temporary use can generate life – also in the long term. 01.

Property owners can profit from allowing entrepreneurs to move into disused buildings for a cheap rent. The challenge is fitting spontaneous projects into the property owners’ more long-term plans for the building. Rune Kilden is a property investor and has met Tommy Dejbjerg Pedersen for a conversation about the temporary use of buildings. Tommy is an entrepreneur and co-founder of Startup City where his projects rarely last longer than two years before he redefines them to satisfy his entrepreneurial appetite.

Use buildings According to Tommy Dejbjerg Pedersen, buildings stay alive and tell stories only as long as there are people that use them. “It is an insult to the building when rooms stand empty and unused. It suggests that you can build a place but that there is nothing

Entrepreneurs rarely have the money to cover expensive rents. “It’s a big step to sign a two year contract and tie yourself to a ground rent of 800 kr. per m2. What would make it easier to get started?” asks Tommy Dejbjerg Pedersen. If entrepreneurs and property owners embark on projects together in a limited timeframe, they can change the building’s passive waiting time into an active storytelling, which people will remember. Rune Kilden thinks that entrepreneurs with a right-here-right-now attitude should take matters into their own hands. “Just do it. Jump into it. Call the landlord and say: This building is empty, can we use it for half a year?”

Show snapshots of the future Rune Kilden has been involved with giving the northern part of the harbour a temporary beach bar, which provides a place to enjoy the view with a cup of coffee, dance a dance or play sport. He is prepared to relinquish some control to help entrepreneurs with temporary projects. “By supporting them I can quickly get a project on its feet and use it to show off snapshots

01.

01.

Institut for ( X ) holder til i det gamle og slidte terræn bagved det nye kulturcenter Godsbanen. Det er et folkeligt og kunstnerisk laboratorium for eksperimenter med byrum og borgerinddragelse. Herfra udspringer et væld af initiativer, hvor der bliver udviklet, bygget, spillet og leget, imens erhvervsidéer opstår. Der er fire huse og to containere, hvor folk midlertidigt kan holde til. Man betaler husleje, projektet skal godkendes og det forventes også, at du rent faktisk handler og sætter noget i værk. For det er alt sammen med til at inspirere andre og give positiv energi. Leder af instituttet er Mads Peter Laursen, der har Bureau Detours, som siden 2005 har skabt kreative sociale begivenheder i det offentlige rum i feltet mellem kunst, design, arkitektur og byudvikling. Hos Institut for ( X ) er der blandt andet kontorlandskab, systue, av-rum, atelier, en hal, øvelokaler, gildesal, el- og træværksteder og et feltkøkken. Alt sammen midlertidigt og evigt skiftende.

// English : Case / Temporariness

Institute for creative minds Institut For ( X ) can be found in the unkempt area behind the new cultural centre Godsbanen. It is a social and artistic laboratory for experimenting with urban spaces and public participation. The lab has led to a myriad of initiatives and business ideas being developed against a backdrop of building, playing and messing around. There are four buildings and two shipping containers where people can work temporarily. You pay rent, your project must be approved and you’re expected to put words into action. All these components inspire others and generate an unmistakable positive energy. The director of the Institute is Mads Peter Laursen who has run Bureau Detours, holding creative social events in the public space involving elements of art, design, architecture and urban development. At Institute for ( X ) there is an office space, a sewing room, an audio-visual room, an atelier, a hall, rehearsal studios, performance venue, electricity and carpentry workshops and a field kitchen. All are temporary and constantly evolving.

/ www.institutforx.dk

/ www.institutforx.dk

- eller kig forbi til åbne arrangementer og events.

- or visit their open arrangements and events.

Amsterdam has generated an entrepreneurial milieu that gives creative go-getters an alternative to expensive established office spaces.

Rune Kilden

02.

Bureau Broedplattsen – meaning “breeding ground” – was set up by the City Council to make contact between landlords and entrepreneurs and provide them with a deficit guarantee. This has motivated and inspired many to start-up a business, generating new jobs.

Tommy Dejbjerg Pedersen

Is co-owner of Startup City in Aarhus and owner of Miracle Mobile, which develops mobile applications. Ran the non-profit entrepreneur office Geekhouse - home to over 80 businesses. Today Startup City is a place for ambitious and risk-loving entrepreneurs.

Owners of empty and derelict industrial buildings and warehouses are only required to pay council tax if the buildings stand empty and unused. The City Council offers a deficit guarantee covering 90% of the costs generated by the empty buildings.

/ www.startupcity.dk

Invitation to idea generation Rune Kilden and Aarhus Affairs are inviting people to generate ideas for a temporary use of empty areas at the harbour area, Nordhavn. 01.

Renters have relatively free reigns when it comes to designing their own workspace, which gives them a sense of ownership and feeling of responsibility for the place.

Along with the editorial staff at Aarhus Affairs, Rune Kilden will select three to five of the reader’s suggestions and decide whether one of them could be realised.

Bureau Broedplattsen pushes Amsterdam to rejuvenate the old industrial areas that are otherwise falling into disrepair and simultaneously brands the city as an attractive place for entrepreneurs.

Readers are invited to a dialogue about the ideas. Think temporary and send your idea to the editors at: hello@aarhusaffairs.dk

02.

Photo : Bureau Detours

I

The Dutch breeding ground

Is a trained barrister and property developer who has invested in the Lighthouse project at Aarhus Harbour and the new Scandic hotel in Østergade. He is also engaged in the sports and cultural life of the city and is chairman of the culture centre Godsbanen.

02.

Photo : Bureau Detours

Case: Institut for skæve hjerner

of how the area is going to look in the future.” Both Rune Kilden and Tommy Dejbjerg Pedersen encourage people to think in the short term - and benefit in the long run. 01.

Outline a timeframe

01.

Amsterdam example +

// English :

Photo : Marie Markman

02.

Case: En anden æstetik

Æstetik, pragmatik og politiske dagsordner møder hinanden i midterrabatten på Nørreport i Aarhus, hvor spiselige grøntsager optager næring fra trafiktung jord og renser forurenet luft. Køkkenhave til debat Marie Markman er billedkunstner og Ph.D på Arkitektskolen. Hun vil vise, hvordan landskabet i højere grad kan være med til at strukturere fremtidens byudvikling. Som en del af sit projekt har hun anlagt et spiseligt landskab på midterrabatten i Nørreport, hvor mange mennesker krydser vejen og færdes hver dag. Ifølge Marie Markman synligør det æstetiske sammenstød mellem trafikken og ”Det Spiselige Landskab” en vigtig problematik omkring købte grøntsager, som ingen ved, hvor er dyrket: ”Det er en anden æstetik. En æstetik vi måske ikke er så hjemmevant i.Vi kigger ud af vinduet og pludselig forstår vi, at vi måske kan gøre noget på en ny måde,” siger Marie Markman. “Det Spiselige Landskab” er et politisk kunstværk, der synliggør sundhedsmæssige udfordringer i byens grønne rum samtidigt med, at det er et praktisk forsøg på at skabe et spiseligt landskab midt i byen. / www.phd.mariemarkman.com

Photo : Marie Markman

I

// English : Case / Urban farming

A different aesthetic Aestheticism, pragmatism and political agendas meet at the central strip on Nørreport in Aarhus, where vegetables absorb nutrients from the polluted soil and purify the trafficheavy air. Kitchen garden debate Marie Markman is an artist and PhD student at Aarhus School of Architecture. She wants to show how landscape architecture can be used to structure urban development. As part of her thesis she grew an edible landscape on the central strip at Nørreport, a heavily trafficked area. Marie Markman believes this reveals the aesthetic conflict between the traffic and “The Edible Landscape” - an important issue when buying vegetables from unknown sources. “It is a different aesthetic. An aesthetic that we might not be entirely used to.We look out the window and suddenly realise that we might be able to do things in a different way,” she says. “The Edible Landscape” is a political art piece that sheds light upon the health challenges inherent in the city’s green spaces as well as an experiment in establishing a communal kitchen garden in the middle of the city. / www.phd.mariemarkman.com


Aarhus Affairs

Artist : Michelle Carslund

Creativity is likely to flourish right on the “edge� of the box, rather than outside


s.15 “Vi er nødt til at gå dybere end blot at fortsætte med at få det bedre, blive rigere eller større.Vi skal være mere radikale end det,” siger Trevor Davies.

C

Prototypen “Det er vigtigt, at vi er villige til at afprøve noget, selvom det måske ikke virker. Hvis vi vil bygge projekter, som virkelig skal være attraktive og innovative i 2017, så er vi nødt til at starte nu,” siger Trevor Davies.

For Culture

***

“BY i BY er et dejligt test-projekt, fordi det er et projekt, der rent faktisk spiller sammen med byen, roller og situationer. Det er meget vigtigt at skabe situationer, hvor det uventede eller det ikke-planlagte kan ske i midten af byen,” siger Trevor Davies.

REPORT

BY i BY / CITY in the CITY Den samarbejdende kulturby The collaborating culture city Signe Nielsen

BY i BY bringer en slags øjeblikkelig by eller øjeblikkelig festival ind i midten af Aarhus. Det binder folk sammen, hvor det handler om processer og om at blive klogere hen ad vejen.

Citat: “De radikale løsninger, som vi har brug for i dag, er ikke noget, som vi kan bede andre om at løse - politikere, forretningsmænd, videnskabsfolk eller kunstnere - det kan kun komme gennem en fælles proces. Og det forsøger vi at gøre ved at skabe projekter, der bygger på samarbejdsprocesser.” 01.

“Denne type offentlig proces og arbejde med forandring er noget, som vi skal tage del i, og ikke bare kigge på og kende til,” siger Trevor Davies.

De næste fire år ser sekretariatet for Aarhus 2017 frem til at opleve Aarhus som et europæisk laboratorium med fokus på aktiviteter, som gentænker Aarhus som by. En tankegang, der har forbindelse til det igangværende kulturprojekt BY i BY i centrum af Aarhus.

Ifølge Trevor Davies, projektleder for Aarhus 2017 sekretariatet, vil 2017 forhåbentlig blive et fantastisk oplevelsesrigt år. Ikke kun gennem aktiviteter, festivaler og begivenheder, men også til at lære os, hvad vi kan bruge oplevelserne til. Så 2017 både giver os oplevelser og samtidig gør os mere bevidste om, hvad der vil ske i 2018.

I

AND is Aarhus’ new Centre for Architecture, New Technology and Design. AND aims to promote visibility and innovation for companies, educations and research in the branch as well as to encourage crossdisciplinary partnerships, communication and activities for citizens and tourists in Aarhus and the surrounding region. AND takes the initiative to start partnerships and develop activities for architectural, design and IT companies. It is an attractive platform for subculture, businesses, research and educational institutions and aims to uncover creative clusters nationally and internationally. www.aarhus.dk/AND - and on Facebook.

Artist : Mormor

BY i BY case: 48-timers konkurrence

and

architecture + new technology + design

Instant city ‘to go’ The next four years the Secretary of Aarhus 2017 is looking at Aarhus as an European laboratory focusing on activities that rethink Aarhus. A mindset which is connected to the on-going cultural project BY i BY (CITY in the CITY).

Aarhus 2017 Hopefully, 2017 will be a wonderful year that not only gives us experiences but also makes us more aware of what is going to happen in 2018: “We have to go deeper than just continuing to improve or get better or get richer or get larger. We have to be more radical than that,” says Trevor Davies, project leader of the Aarhus 2017 Secretary.

AND og BY i BY udbyder sammen to 48-timers case competitions for studerende og kreative talenter med temaerne: “Det urbane landskab - tilgængelighed i byen” og “ByBoligen 2017”. De afholdes 17/9 og 19/9. De to vindere præsenteres 1/10 i BY i BY til Aarhus’ første ANDdag på Arkitekturens Dag.

I

“BY i BY is a nice test-project because it is a project that actually plays with the city, roles, and situations. It is very important to create situations where the unexpected or the unscheduled might happen,” says Trevor Davies.

// Sager der Samler

03.

// English

- Trevor Davies, project leader Aarhus 2017

BY i BY brings a kind of instant city or instant festival project into the middle of Aarhus. It links people together and it is much about processes and learning by doing on the run.

Aarhus 2017 giver oplevelser

www.aarhus.dk/AND og på Facebook.

Quote: “The radical solutions we need today are not something you can ask somebody to do – politicians, businessmen, scientists, or whatever artist – they will only come by a collaborative process. And this is what we are trying to do. To create projects that are built on collaborative processes.” 01.

“It is important that we are willing to go out and test something even though it might not work, if we are going to build projects which are really going to be attractive and innovative in 2017,” says Trevor Davies.

En øjeblikkelig by i byen

AND er Aarhus’ nye Center for Arkitektur, Ny Teknologi og Design. AND skal fremme synlighed og innovation for branchens virksomheder, uddannelser og forskning samt skabe tværfaglige partnerskaber, formidling og aktiviteter for borgere og turister i Aarhus og regionen. AND tager initiativ til partnerskaber og udviklingsaktiviteter for arkitekt-, design- og IT-virksomheder. Det er en platform, der er attraktiv for vækstlag, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og som også har til formål at eksponere den kreative klynge nationalt og internationalt.

// English

The prototype

- Trevor Davies, projektleder for Aarhus 2017

// & AND

I

// English

48-hour competition AND and BY i BY are offering a 48-hour case competition for students and creative talents under the heading “The Urban Landscape – accessibility in the city” and “City Dwelling 2017”. Held on the 17th - 19th of September and the two winners will be revealed on the 1st of October at BY i BY on Aarhus’ first AND day on Architecture Day. 03.

Photo : AND

Forestil dig, at engagerede mennesker bliver samlet på tværs af virksomheder, fagligheder, kulturer og sektorer for at skabe nye løsninger på virkelige udfordringer. For eksempel hvordan vi gør bæredygtig innovation til en lokal bevægelse mellem erhverv, myndigheder, uddannelse og borgere. Eller hvordan ledere og medarbejdere udvikler deres evne til at takle komplekse udfordringer, så det skaber værdi for både deres virksomhed og for samfundet. Sager der Samler er en socialøkonomisk virksomhed, der er dannet af fem forskere, organisationskonsulenter, iværksættere og en kunstner i Aarhus. www.sagerdersamler.dk

I

// English

Causes That Collect Imagine dedicated people meeting from different businesses, disciplines, cultures and sectors to develop new solutions for real challenges. For example making sustainable innovation into a local movement between industry, local authorities, educational institutions and citizens. Or encouraging managers and employees to develop their skills in tackling complex challenges, generating value both for their own company but also for society. Causes that Collect is a socioeconomic business founded by five researchers, organisational consultants, entrepreneurs and an artist in Aarhus. www.sagerdersamler.dk

Et praktisk eksperiment 02. BY

i BY er et kulturprojekt, der udspringer fra det aarhusianske erhvervsliv, hvor borgere, kulturliv og uddannelser på kort tid har meldt sig ind i samarbejdet. Ifølge projektleder Christian Dietrichsen deltager folk, fordi de selv kan præge projektet.

Her må du fejle ”Vi afprøver ting i praksis, som vi ellers ville have skudt ned mentalt. Fordi alt ikke er fastlagt på forhånd, har alle mulighed for at gå ind og præge BY i BY. Det giver mere ejerskab, når man selv får lov,” siger Christian Dietrichsen. ”Jeg håber, vi kan sige: Der var jo ikke noget at være bange for. Vi gik ud et sted, hvor vi ikke havde gennemtænkt ting, men vi fandt ud af det. Vi døde ikke af det, og det var fedt,” siger Christian Dietrichsen.

I

// English

A practical experiment 02. BY

i BY is a cultural project stemming from the Aarhus business community working with citizens, cultural groups and educational institutions. According to project manager, Christian Dietrichsen, people are interested in participating because they are able to make their mark on the project.

Mistakes are welcome “We conduct physical experiments with things we otherwise would have dismissed theoretically. Most things are not predetermined which means that everyone is able to mold and influence BY i BY. It gives you a sense of ownership when you’re allowed to be involved,” says Christian Dietrichsen. “I hope we’re able to say: See, there was nothing to be afraid of.We hadn’t thought the whole thing through but it worked. Noone died and it worked out pretty great.”

/ www.byiby.dk

BY i BY case: Workshop der samler 04.

Sager der Samler holder åben workshop 10. september fra 14-17. Spørgsmålet er: Hvilke aktuelle udfordringer i Aarhus ville du engagere dig i, hvis du havde mulighed for det? / Tilmeld dig på: www.sagerdersamler.dk

I

// English

- Workshops that collect Causes that Collect is holding an open workshop on the 10th of September from 2pm-5pm. The question is: what challenges in Aarhus would you like to do something about if you had the chance? / Register at: www.sagerdersamler.dk 04.

Artist : Michelle Carslund


Aarhus Affairs Cleantech model region MidtJylland

Artist : Andrea Wan Title : Friends & Enemies

/ Satser på bæredygtig energi

/ Staking on renewable energy

I Region Midtjylland har man defineret otte cleantech-områder, hvor man især fokuserer på at stimulere fem teknologier: Biomasseenergi, biogas, biobrændstof, fjernvarme og elbiler.

The Central Denmark Region has defined eight cleantech areas where special focus will be made to stimulate five technologies: biomass energy, biogas, biodiesel, district heating and electric cars.

Bæredygtige materialer Sustainable materials

Affald & genbrug Waste & recycling

Vand & spildevand Water & wastewater

Grøn / vedvarende energiproduktion

Effektivisering af energiforbrug

Energiinfrastruktur og -distribution

Green / renewable energy production

Efficiency of energy use

Energy infrastructure and -distribution

Luft & miljø Air & environment

Energilagring Energy storage

01. QBEAK er en grøn gadget på kun 500 kg, der kan køre 0-100 på tre sekunder og laste en EURO-palle eller et halvt fodboldhold.

I

// English

QBEAK is a green gadget weighing just 500 kg, it can accelerate from 0-100 in 3 seconds and hold a EURO pallet or half a football team.

C

Photo : Ecomove

For Cleantech

Østjysk el-bil vil erobre verden Inden længe drøner en lille, lydløs verdenssensation ud på vejene. Den dansk designede el-bil QBEAK er ikke ”bare” en el-bil. Det er en nytænkning af bilen som koncept. Men for Ecomove er det også en udfordring at producere biler i et land, der ikke har tradition for bilproduktion.

***

01.

REPORT

Cleantech & bæredygtighed Cleantech & sustainability

Bilen er bygget om et letvægtsskelet med et antal såkaldte “energipakker” alt afhængig af, hvor langt du skal kunne køre. QBEAK kan køre op til 600 km og batterierne kan udskiftes. ”Vi bygger en bil på el-motorens præmisser ved at sætte en el-motor på hvert hjul, så du får træk på to eller fire hjul, for eller bag. Dermed kan vi producere mange typer køretøjer med de samme moduler uden at skulle bruge flere typer hjul, ophæng eller aksler,” siger Mogens Løkke, direktør for Ecomove.

Start bilen med en smartphone Med sine 500 kg er bilen halvt så tung som andre el-biler og kører længere på en opladning. Chaufføren sidder midt i bilen og har de vigtigste data på et display inde i rattet: Hastighed og energiniveau. Resten af bilens funktioner styrer du med din smartphone, som du kobler til bilen. Der er plads til seks personer på sæder, som kan fjernes, så der er plads til hunden, cyklen, pakker og varer eller en hel EURO-palle, som kan lastes direkte med en gaffeltruck. ”Bilens styrker er fleksibilitet, energieffektivitet og at den bidrager til at forbedre miljøet. Den er nem at komme rundt med i byen og parkere, blandt andet fordi den har skydedøre,” siger Mogens Løkke.

Udfordrende i Danmark Det er en udfordring at producere biler i Danmark, hvor der ikke er tradition for bilproduktion. Der er masser af kompleks lovgivning, en organisation skal bygges op fra bunden og investorer skal overbevises. Samtidig møder man også fordomme omkring tidligere danske el-biler. ”Heldigvis kan mange rigtig godt lide vores produkt, udviklerteamets kreativitet og produktions-design, hvilket er en stor inspiration for os alle,” siger Mogens Løkke, der regner med at lancere QBEAK i efteråret 2012.

Sander Jensen & Jonatan Marcussen

Udlever sin drengedrøm 100% Stifteren Mikkel Steen Pedersen har drømt om at designe biler siden han første gang byggede en go-cart med sin far. Drengedrømme blev til virkelighed gennem ingeniørstudiet og udviklingen af soldrevne biler. Hans team vandt TV2’s iværksætterprogram ”Vejen Frem” med en letvægtssportsvogn, men timingen for benzinbiler var ikke god. Det var den til gengæld for el. Og Mikkel kunne trække nogle skitser frem fra skrivebordsskuffen, der er grundlaget for den helt nye dansk designede og fleksible el-bil QBEAK. / www.ecomove.dk I

// English

East Jutlandic car to conquer the world 0 In the not too distant future, a tiny silent global triumph will zoom onto the streets. The Danish designed electric car QBEAK is not “just” an electric car. It is a radical rethinking of the concept of a car. It has been an extra challenge to produce cars in a country that has no existing car industry.

“We build cars on the electric motor’s terms, putting a motor on each wheel so you get both two and four wheel drive. Using this technique we can produce a variety of cars with the same basic module without having to use many different types of wheels, fixtures and axels,” says Mogens Løkke, director of Ecomove.

Start the car with a smartphone Weighing just 500 kg, the car weighs half as much as other electric cars on the market and drives even further on a single charge. The chauffeur sits in the middle of the car and has access to the most important data on a display in the steering wheel: Speed and energy level. The rest of the car’s functions are controlled via smartphone, which can be connected to the car. There is space for 6 people on removable seats in the back, or you could bring the dog, bike, boxes or even an entire pallet, which can be loaded directly by a forklift. “The car’s strengths are flexibility, energy efficiency and its environmental footprint. It is easy to drive around in the city and is also easy to park due to its sliding doors,” says Mogens Løkke.

Challenging in Denmark It is a challenge to produce cars in Denmark, as there is no traditional car industry. There is a good deal of complex legislation, an organisation to be built from scratch and investors that need to be convinced. Simultaneously, the car also has to overcome all previous prejudices towards Danish electric cars. “Fortunately there are a lot of people who like our product, our developing team and our production design, which is a great inspiration to us all,” says Mogens Løkke who intends to release the QBEAK in autumn 2012.

01.

The car is built around a lightweight shell with any number of so-called “energy packs” depending on how far you have to drive. QBEAK can drive up to 600 km and the batteries can easily be exchanged.

Living out his boyhood dream 100% The founder Mikkel Steen Pedersen has dreamt about designing cars ever since he first built a go-cart with his father. This boyhood dream became a reality whilst studying Engineering and designing solar powered cars. His team won TV2’s entrepreneurial programme “Vejen Frem” with a lightweight sports car but the timing for petrol-powered cars wasn’t great. However, it was for electric powered vehicles and Mikkel was able to pull some sketches out of the drawer, which have become the foundation of the brand new Danish designed flexible electric car QBEAK. / www.ecomove.dk


s.17

Skaber bæredygtige bevægelser 02. WorldPerfect

er et ungt og nyt bæredygtighedsbureau, der opstarter bevægelser frem for traditionelle kampagner ud fra at bærdygtighed skal være selvfølgeligt. ”Vi tror ikke på smeltende isbjørne og løftede pegefingre.Vi tror meget mere på positiv, inddragende og anerkendende kommunikation. Vores opgave er at få folk til at ville påtage sig et ansvar, ikke at presse ansvaret ned over hovedet på dem.Vi kan nemlig alle gøre en lille forskel i verden,” siger Rasmus Hørsted Jensen, medejer af WorldPerfect. Bureauet arbejder ikke med kampagner i klassisk forstand. Selv den bedste kampagne bliver glemt på et tidspunkt, når den er slut. Derfor tror WorldPerfect meget mere på at arbejde med at opstarte bevægelser. Opgaven er at engagere folk, så de vil virke som ambassadører for den gode sag og sprede budskabet til en helt masse andre folk, der igen vil blive ambassadører og igen vil sprede budskabet. ”Vi tror ikke på ord uden handling bag.Vi tror meget mere på handling med ord efter. Hvis en politiker for eksempel gerne vil have folk til at spise flere gulerødder, kan han bestille en kampagne, der fortæller om alt det gode ved gulerødder. Men den store forskel kommer først, når han opfordrer supermarkeder til at stille de lækreste gulerødder helt op til kassen og halverer momsen og selvfølgelig selv begynder at spise gulerødder,” siger Rasmus Hørsted Jensen. / www.worldperfect.dk

I

// English

Generating sustainable movements 02. WorldPerfect

is a new and young sustainable bureau that takes sustainability as a precondition for running campaigns, rather than an optional extra like traditional bureaus. Photo : WP

“We don’t believe in appealing to melting polar bears with lifted fingers.We believe much more in positive, inclusive and respectful communication. Our job is to get people to want to take a responsibility, not to impose responsibility on their every move.We are all able to make a little difference in the world,” says Rasmus Hørsted Jensen, co-owner of WorldPerfect. The bureau doesn’t work with traditional campaigning. Even the best campaign gets forgotten at some point, which is why WorldPerfect believes in starting up movements. Their task is to engage people so they will act as ambassadors for the cause and spread the word to those around them, who will in turn become ambassadors and spread the word further.

GoGreenGlobe på mobil

Papir af sten

Kortet GoGreenAarhus styrker bæredygtigheden i Aarhus ved at promovere steder, der er de mest ambitiøse inden for bæredygtige varer, ydelser og tiltag. GoGreenAarhus er et solidt netværk og et direkte talerør til dedikerede, bæredygtige forbrugere. Der findes både et fysisk og et digitalt univers.

Med app’en GoGreenGlobe til din mobil kan du hurtig og nemt finde en grøn frisør, cafe, tøjforretning eller byens grønne oaser. App’en er gratis og dækker nu i København og Aarhus, men på sigt skal hele Danmark og resten af verden ”GoGreen”.

Stenpapir er lavet af knust kalksten, som er biologisk nedbrydeligt. Papiret er stærkt og vandtæt, men også blødt og lækkert at røre ved. Bæredygtighed er et vigtigt element i produktionen af stenpapir, fordi der hverken bruges vand eller træ, ligesom der bliver brugt 50% mindre energi i fremstillingen.

I

ITunes navn: GoGreenGlobe Android navn: GoGreen

I

// English

GoGreenGlobe mobile

Paper made of stone

The GoGreenAarhus map supports the sustainability movement in Aarhus by promoting places that are ambitiously selling or working with sustainable products, services and initiatives. GoGreenAarhus is a solid network and a direct mouthpiece for dedicated sustainable consumers. There is both a physical and digital universe.

With the app GoGreenGlobe on your mobile, you can quickly and easily find a green hairdres-ser, café, clothes shop or a green oasis in the city. The app is free and currently covers Copenhagen and Aarhus but in the long run Denmark and the rest of the world will “GoGreen”.

Stone paper is made of crushed chalk, which is biodegradable. The paper is strong and waterproof but also soft and lovely to touch. Sustainability is an important element in the production of stone paper as no water or trees are used in the process and 50% less energy is used compared with conventional paper.

iTunes name: GoGreenGlobe Android name: GoGreen

www.stenpapir.dk

www.gogreenaarhus.dk

04. Naturen

04.

på dit fortov

Adopt-A-Box er drevet af foreningen Himmelhaven. Idéen er at dyrke afgrøder i en urban kontekst. I Aarhus’ Latinerkvarter har virksomheder og borgere adopteret kasser, som de vander hver dag. Adopt-A-Box ønsker at give stof til eftertanke. Sidst på sommeren spises alt til en kæmpe høstfest. / www.adoptabox.blogspot.dk 04. Nature

Sustainable initiatives, products & services Jonatan Marcussen & Sander Jensen Photo : Helt Honey

Photo : Himmelhaven 03. Håndlavet

03.

honning

at your doorstep

Adopt-A-Box is a project by the community Himmelhaven that aims to bring crops into an urban setting. In the Latin Quarter of Aarhus residents have adopted boxes which they water every day. Adopt-A-Box hopes to both decorate and provide food for thought. Late summer all crops are eaten at a big harvest feast. / www.adoptabox.blogspot.dk

05.

HELT HONEY skåner honningens naturlige kvaliteter. Det er hverken opvarmet, filtreret eller overbearbejdet, så de naturlige smage, teksturer og aromaer er bevaret. Honningens smag og karakter varierer afhængigt af sted og sæson ligesom vin eller te. Al honning er produceret på forskellige lokationer, hvilket giver den enkelte honning en unik smag. / www.helthoney.dk

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it”

03. Handmade

- Albert Einstein Photo : Helt Honey 06. Himmelsk

Environmental problems, climate change and the financial crisis have created new sustainable business initiatives, which don’t just generate an economic value but also an environmental and social value.

// English

Aarhus goes green

Bæredygtige initiativer, produkter & services

// English

I

// English

REPORT

I

www.stenpapir.dk

/ www.worldperfect.dk

03.

Miljøudfordring, klimakrise og finanskrise skaber nye bæredygtige erhvervsinitiativer, der ikke kun giver økonomisk værdi, men også miljømæssig og menneskelig værdi.

Photo : WP

Aarhus går grønt

www.gogreenaarhus.dk

“We don’t believe in words without action. We believe much more in action and words following on afterwards. If a politician wanted people to eat more carrots, he could order a campaign that bigs up carrots but the big difference would be if he encouraged supermarkets to display the most delicious carrots at the till and reduce VAT on carrots and of course, start publicly eating the carrots himself,” says Rasmus Hørsted Jensen.

Photo : WP

handling

Himmelhaven er en handlingsorienteret forening i Aarhus, der arbejder for at forbinde naturen med byen og mennesket. Foreningen arbejder for at tilplante byens ubenyttede jord samt forgrøning af tage og mure. Vi kan have en positiv indflydelse på hinanden og miljøet, når vi selv tager lokal handling.

honey

HELT HONEY preserves its natural goodness. It is not heated, filtered or overprocessed, so it retains all its special flavours, textures, and aromas. Honey varies in flavour and character depending on location and season. All honey is produced from individual locations, which provides a unique taste. / www.helthoney.dk

06.

Photo : Himmelhaven

Photo : ASF 05. Festival

for fremtidens skyld

Aarhus Sustainability Festival engagerer folk til at støtte op om bæredygtige initiativer i Aarhus og verden. Mellemfolkeligt Samvirke har taget initiativ til denne årlige festival, der fejrer initiativer, oplyser og giver alle mulighed for at handle mere bæredygtigt. / www.sustainabilityfestival.dk

/ www.himmelhaven.dk 05. Festival 06. Heavenly

action

Himmelhaven is an community in Aarhus, which strives to connect nature to the city and to the people in it. The aims is to cultivate neglected areas in the city and to plant roofs and walls with greenery. We can have a positive impact on each other and the environment when you act locally. / www.himmelhaven.dk

for the future

Aarhus Sustainability Festival encourages people to support sustainable initiatives in Aarhus and in the world. Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid) has taken the initiative to create this annual festival, which celebrates initiatives, enlightens visitors and gives everyone the opportunity to act more sustainably. / www.sustainabilityfestival.dk


Aarhus Affairs

// Entrepreneurial Hotspots 05. 01.

AU Center for Entreprenørskab & Innovation

AU Centre for Entrepreneurship and Innovation: Knowledge centre offering services for all institutes at Aarhus University. Builds bridges between theoretical research and its applicability in society. Gives students tools and competencies to use their academic skills to generate value. / Call 87 15 21 02 - www.cei.au.dk 02.

22.

INCUBA Science Park: Innovation, growth and financing

Idériget: Creative and sustainable shared office 23.

Østjysk Innovation: Capital for innovation

Idébutikken: Working community for new entrepreneurs

07.

24.

06.

Udviklingstjenesten: Meeting place for networking and inspiration 08.

VIA: Education in entrepreneurship and innovation

Studentervæksthus Aarhus: Set-up help for students

Student Growth Incubator: Initiates entrepreneurship using the student’s qualifications. A thought through business idea is not necessary. Take a visit if you are curious or have an idea you’d like to develop.

09.

- Help to start up a company or develop a business plan - Help to find people with an idea that need your skills - Access to project workspaces in a professional office environment

Ecopark: Facilities for the environmental and energy sectors

Alexandra Instituttet: Projects on the most contemporary research

25.

Værksted: Creative businesses in an old MOT-station 26.

Chokoladefabrikken: Entrepreneurs and established companies 27.

Aarhus Universitet: Art, science, technology, health, social studies, research and business

10.

28.

Erhvervsakademiet: Educations for entrepreneurs

Mejlgade Lab+ / Aarhus Affairs: Network for creative businesses

12.

29.

11.

/ Call 87 15 21 03 - www.svaa.au.dk

Palmehaven: Office space and studio

Agro Food Park: Knowledge complex for food and agriculture

BY i BY, Bispetorv: A temporary and evolving cultural city

13. 03. Væksthus

Midtjylland: When your idea is on the move

Central Jutland Growth House: Seek out new markets, develop new products and employ more staff. If you want to advance your own skills and business to increase growth and profits. - Growth opportunities, consumers and potential mapped out - Access to specialist knowledge and a network of advisors - A grant if your business has growth potential

Shareplay: Cross-media and audiovisual entrepreneurs 14.

Filmbyen: Centre for film and media production 15.

Startup City: Selected growth-based entrepreneurs 16.

KarlBak + Tredjesal: Consultant and inspirational entrepreneurs

/ Call 70 22 00 76 - www.vhmidtjylland.dk

17.

Kaospiloterne: Entrepreneurial education 18.

04.

Arkitektskolen Aarhus / ARK:IDEA: Entrepreneurship for architects

Start Vækst: Kick-start your business

Start Growth: Take the first steps towards growth in your business or start something entirely new. Regardless of whether you have come across challenges or simply dream of having your own business, you can get a kick-start here.

19.

AND: Centre for Architecture, New Technology & Design

- Possibility of a grant via access to the Central Jutland Growth House - Overview of private advisory and mentor opportunities - Free advice and specialist guidance

20.

/ Call 70 15 16 18 - www.startvaekst-aarhus.dk

Lynfabrikken: Creative and informal office workspace

Frontløberne: Project house for cultural entrepreneurs 21.

1

3

4

5

6

2

7

svaa.au.dk

cei.au.dk

vhmidtjylland.dk

13

startvaekst-aarhus.dk

incuba.dk

oei.dk

udviklingstjenesten.dk

16

14

17 15

12

agrofoodpark.dk

shareplay.dk

filmbyaarhus.dk

startupcity.dk

karlbak.dk

21 22

24

23

lynfabrikken.dk

ideriget.dk

idebutikken.net

palmehaven.com


s.19

AARHUS

ENTREPRENEURIAL CITY GUIDE

C Aarhus Affairs

***

Selected entrepreneurial stakeholders

8 9

11 10

18

ecopark.dk

alexandra.dk

viauc.dk

eaaa.dk

19

20

kaospilot.dk

aarch.dk

frontloberne.dk

26

27

28 25

facebook.com/vaerksted

29

AARHUS AFFA IRS

au.dk

aarhusaffairs.dk

byiby.dk

Graphic design : Morten Nottelmann / Jonatan Marcussen / Worldperfect Text : Sander Jensen / Ida Brems Sørensen / Content : CEI : Esben Strandgaard Hansen


Aarhus Affairs

Future vision Mejlgade #39, Architectural rendering : Architect MAA Humberto Maldonado & Michael Bob Petersen

& Historie History

C

03

“Fra arbejderkvarter til arbejderkvarter -anno 2017”

For Cohesion

01.

- Jonatan Marcussen Projektkonsulent & bygherrerådgiver - www.imaginelab.dk Projektleder udviklingsprojektet Mejlgade lab+

***

Citat: ”Nu er det op til os i lokalområdet at skabe en ny, progressiv fremtid for Mejlgade. Historien skriver ikke sig selv.” 01.

REPORT FROM THE FUTURE

- Jonatan Marcussen, projektleder Mejlgade lab+

Mejlgade / Latinerkvarteret som kreativ og bæredygtig klynge A creative and sustainable cluster Mejlgade, the Latin Quarter, Aarhus Sander Jensen & Jonatan Marcussen

Mejlgade + Latinerkvarteret & the Latin Quarter // Mejlgade er en gade i det centrale Aarhus i det såkaldte Latinerkvarter. Gaden strækker sig over 800 meter fra Østbanetorvet i nord og fortsætter som Skolegade i syd. Den blev kaldt “Middelgade” frem til slutningen af 1800-tallet, hvor den fik sit nuværende navn. Et særligt karaktertræk er gadens buede forløb, som den har fået, fordi den fulgte kystlinjen. Et andet særkende er de mange baggårde, der tidligere har rummet stalde og været hjemsted for håndværkere. I Latinerkvarteret har man ikke haft den samme byplanlægning, som blev introduceret i resten af byen sidst i 1800-tallet. Derfor er mangfoldigheden stor og ejendommene meget forskellige.

I

02. Fotos / Photos 01.

Mejlgade anno 1905 / Butik: Juuls Efterfølger 02.

Mejlgade gadeliv 1905

I

// English

01.

Mejlgade anno 1905 / Shop: Juuls Efterfølger 02.

“Mejlgade lab+ er et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes på at løfte kvarteret ind i fremtiden ved at gentænke det som et byeksperimentarium. Man skal kunne afprøve brugerdrevne aktiviteter, byrumsmetoder og -modeller i samarbejde med alle lokalområdets aktører, studerende, beboere og virksomheder,” siger Jonatan Marcussen, initiativtager til Mejlgade lab+. Det overordnede mål er at skabe en kreativ klynge og videreudvikle Mejlgade til et stærkt kvarter, der kan fastholde og tiltrække kreative talenter til området til gavn for byen og regionen. Der bliver arbejdet med at skabe en model, der brander byen internationalt, hvor lokale institutioner og virksomheder skal deltage i tværgående tænkning og byudvikling.

Mejlgade Street life anno 1905

Et dynamisk kvarter for helhedstænkende vækst

// English

The street stretches 800 meters from Østbanetorvet in the north to Skolegade in the south. A special feature of the street is the way that it bends, mirroring the coastline. Another characteristic of the street is its many backyards, which have previously been used as stables and workers lodgings. The Latin Quarter has not been included in the same urban planning as the rest of the city since the 1800s, which has led to a great deal of diversity and variation in the area.

Det gamle Mejlgade og Latinerkvarter har altid været et særligt sted. Her kom bønder, sømænd, håndværkere, handelsfolk, ludere, lommetyve og entreprenante industrieventyrer. Her har husene tilmed stort set stået uberørt i hundreder af år. Siden 1980’erne har Mejlgade kvarteret udviklet sig fra faldefærdige bygninger og et socialt udsat boligområde til et dynamisk, levende og mangfoldigt kvarter, hvor fortid og fremtid mødes. Her bor, arbejder og trives mennesker i dag i feltet mellem kreative erhverv, ungdomsuddannelser og nyskabende kultur.

Artist : Mormor

Netop ved at samle de ressourcer og aktører, der allerede findes, kan man med en fokuseret indsats skabe grundlag for et endnu tættere samarbejde, som kan danne et stærkt, mangfoldigt og kulturelt ”brand” for kvarteret og byen. Mejlgade er det samlede begreb, både fysisk, mentalt og symbolsk, hvor sociale, lærings- og projektnetværker overlapper hinanden. Projektet fokuserer på, at Aarhus og regionen i højere grad udnytter dette ”brand” og at kvarteret opfattes som et ”vækstlagskvarter” i Aarhus. Strategien skal fungere i samspil med den nuværende politik om byomdannelse og forudsætter et stærkt engagement fra beboere, virksomheder og institutioner. Set i samspil med Kulturhovedstad 2017 vil gaden kunne danne rammen om flere brugerdrevne projekter og initiativer. For eksempel med afsæt i Mejlgade for Mangfoldighed og andre lignende ”manifestationer”. Nye initiativer kunne være Mejlgade for Bæredygtighed, Mejlgade for Design og Arkitektur etc. ”Min drøm er, at Mejlgade og Latinerkvarteret bliver et internationalt ikon på en inkubator og eksperimentarium for bæredygtig innovation, kreative erhverv og kulturel udvikling,” siger Jonatan Marcussen.


s.21 I

& Why Why Mejlgade? Mejlgade?

// English

“From worker’s neighbourhood to worker’s neighbourhood 2017”

03.+ 04.

Mejlgade lab+ Internationalt iværksætterhus

Fakta Mejlgade / Latinerkvarteret

Visualiseringer af Mejlgade lab+ som iværksætterhus. Ønsket er et åbent byeksperimentarium, hvor der kan skabes tværfaglige møder og innovation, der understøtter foretagsomhed. En fremtidig klyngedannelse skal have fokus på de kreative, grønne og bæredygtige erhverv og uddannelser. På Mejlgade 39’s facade ønsker Mejlgade lab+ at anlægge Danmarks første vertikale plantevæg for at fokusere på øget biodiversitet, forgrønning og bæredygtihed i byen. Det er visionen at anlægge en offentlig tilgængelig taghave på bygningens tag, der skal fungere som samlingspunkt for iværksætterhusets brugere og gæster. Med disse tiltag og flere endnu skal projektet være et foregangseksempel for grøn og bæredygtig byudvikling i Mejlgade i centrum af Aarhus.

- Kilde: kortlægningsdata Aarhus 2017

Mejlgade og Latinerkvarteret rummer øjensynligt den største koncentration af unge, kreative uddannelser, projektværksteder og øvrige vækstlagsaktiviteter i hele regionen og sandsynligvis i Danmark. Det vurderes, at over 1.000 unge er tilknyttet aktivitetssteder i Mejlgade, der rummer fire ungdomscentre, cirka 50 kreative virksomheder og seks uddannelser. Gaden betragtes som en kulturel og innovativ vækstzone med stort potentiale. Her overlapper sociale, lærings- og projektnetværk hinanden, og miljøet er i høj grad et netværksmiljø, som gavner både den enkelte unge, projekter samt initiativer til gavn for Aarhus generelt.Ved at videreudvikle det allerede eksisterende kreative “brand” og opfattelsen af området som en vækstzone, kan Mejlgade og Latinerkvarteret med en fokuseret indsats fungere som en katalysator for de kreative erhverv i Aarhus og regionen.

- Jonatan Marcussen Project consultant and green real estate advisor - www.imaginelab.dk Project manager at the development project Mejlgade lab+

Quote:“Now it’s up to us in the local area to create a new and progressive future for Mejlgade. History doesn’t write itself.” 01.

- Jonatan Marcussen, project manager Mejlgade lab+

The old areas of Mejlgade and the Latin Quarter have always been very special. In the past, farmers, sailors, whores, thieves and dreamers came here and houses in the area have remained almost untouched since then. From the 1980s onwards, the Mejlgade neighbourhood has evolved from dilapidated buildings to a dynamic and diverse area where past and present meet. In this street, people work, live and thrive in the field between creativity, education and culture.

I

I

// English

// English

03.+ 04.

Mejlgade lab+ International entrepreneurs house

Facts Mejlgade / Latin Quarter – Source: cartographic data Aarhus 2017

Visualisations of Mejlgade lab+ entrepreneur’s house where there could be an open urban exploratorium supporting innovation. With focused effort, the contours of a future creative cluster of creative and sustainable initiatives could become visible. On the façade at Mejlgade 39, there is movement to build Denmark’s first vertical plant wall and the vision is to have a public garden on the roof of the building, which would also function as a gathering point for guests and users of the entrepreneurs house. With these initiatives and more, the aim is to set an example for green and sustainable city development in Aarhus.

Mejlgade and the Latin Quarter is home to the highest concentration of young, creative educations, project offices and other cultural activities in the Aarhus region and probably in Denmark. Over 1000 young people are involved in arranging activities in Mejlgade, which houses four youth centres, around 50 creative businesses and six educational institutions. The street is seen as a cultural and innovative growth zone with great potential. Social learning and project networks overlap here and the area is prime for making new innovative connections. By exploiting already existing creative “brands”, Mejlgade and the Latin Quarter can function as a catalyst for creative business in Aarhus and the region.

“Mejlgade lab+ is a development project aiming to rethink the area as an urban experiment; a place to test public participation and new ideas in cooperation with local actors, students, residents and businesses,” says Jonatan Marcussen, founder of Mejlgade lab+. The main goal is to create a creative cluster and develop Mejlgade into a strong area that can attract and hold on to creative talents for the benefit of Aarhus and the surrounding region. The project wants to brand the city internationally so local institutions and businesses can participate in cross-disciplinary thinking and urban development.

Fotos / Photos

Mejlgade klynge / Creative cluster

04.

A dynamic neighbourhood for holistic thinking By drawing on people and resources already in the area, it’s possible to generate a strong, diverse and cultural “brand” for the area and the city. Mejlgade is a collective term – physically, mentally and symbolically - for the overlap between social learning and project networks. The project wants Aarhus and the region to use this “brand” more successfully to sell the area as cultural hub. The strategy must complement current policies for urban regeneration and demands support from the local community. In association with Cultural Capital 2017, the street could provide a base for voluntary projects and initiatives, like Mejlgade For Mangfoldighed and other “manifestations”. Initiatives like Mejlgade For Sustainability or Mejlgade for Design could be possibilities. “My dream is that Mejlgade and the Latin Quarter become an international icon of a exploratorium for sustainable innovation, creative business and cultural development,” says Jonatan Marcussen.

Rendering : Architect MAA Humberto Maldonado & Michael Bob Petersen

// Mejlgade+ Kortlægning / Mapping AARH

US AF FAIRS

01.

Det Jyske Kunstakademi: Education in international contemporary art

6

02. 12

5

Frontøberne: Project house for cultural entrepreneurs 03.

3

Kaospiloterne: Education in entrepreneurship 04.

VIA University College: Education in entrepreneurship and innovation

4

2

1

05.

Mejlgadelab+: Network for creative businesses 06.

Aarhus Affairs: Entrepreneurial journal for education, business and culture 07. 8 7

9

10

11

Idériget: Creative and sustainable shared office 08.

Byhøjskolen: Courses in art, photography and music 09.

Worldperfect: Sustainable marketing bureau 10.

TANK: Contemporary artshop and café 11.

Graphic design : Morten Nottelmann / Jonatan Marcussen / Worldperfect

Arkitektskolen Aarhus: Education & entrepreneurship for architects 12.

KarlBak & Tredjesal: Consultant and inspirational entrepreneurs


Aarhus Affairs Artist : Mormor

& Satire: Kend din iværksætter / Spot your entrepreneur

Hipsteren / The Hipster

Programmøren / The Programmer

Selvrealisatoren / The Self-actualizer

Han ser casual ud, men går i virkeligheden kun i mærketøj. Han har altid en Mac under armen og cirkulerer i ”indre by” på forskellige kaffebarer. Er ofte uddannet proceskonsulent og tjener penge ved at lære folk at tale sammen på en helt ny måde.

Ses sjældent udenfor og har et kælderfirma med sit World of Warcraft guild. Arbejder på syvende år med en genial idé til at komprimere wi-fi software, men tjener sine penge ved at lave freelance .NET support for et stort dansk teleselskab.

Under barsel fandt hun på at lave en online shop med økologisk børnetøj, når hun alligevel købte det på nettet til hendes lille, nye, velklædte skat. Hun vil realisere sig selv efter år som lønslave på et kontor, eventuel i kombination med at være alternativ behandler.

I

// English

I

// English

I

// English

He always looks casual but in fact is only ever clad in designer labels. He always has a Mac under his arm and frequents different coffee bars in the “inner city area”. Is often educated as a process consultant and earns money by teaching people how to communicate with each other in an entirely different way.

Is rarely seen outside and works from a basement office with his World Of Warcraft guild. Is working for the seventh year on a brilliant idea for compressing wi-fi software but earns most of his money providing freelance .NET support for a large Danish telecom company.

Whilst on maternity leave she developed an online store selling organic children’s clothing after having purchased products online for her well-dressed sweetie-pie. She wanted to realise her dreams after having spent years as an office slave and might combine it with becoming an alternative healer.

Pengemageren / The Money Maker

Kunstneren / The Artist

Kamæleonen / The Chameleon

Lever efter mottoet “køb billigt og sælg dyrt”. Udvikler ejendomme eller sælger ting og er direktør i en håndfuld selskaber. Han leder altid efter den næste deal, men i virkeligheden ved ingen rigtigt, hvad han laver, udover at han kører i en stor sort, BMW.

Hun arbejder med kunsthåndværk eller design, men vil i virkeligheden helst blogge om sit liv og lave alle ting selv, især boligindretning og tøj. Hun venter bare på at hendes geniale talent bliver opdaget. Indtil da laver hun tryksager for en dansk modekoncern.

Han kan tilpasse sig enhver situation. Han er typisk en vækstiværksætter, der kan få ting til at vokse, uanset om det er pølseproduktion eller grøn teknologi. Han lever kun for sit arbejde. Til gengæld har han ingen venner og ser kun sin familie i ferier.

I

// English

Lives under the motto “buy it cheap, sell it on”. Either develops properties or sells things and is a director in a number of companies. He’s always looking for the “next big thing” but when it comes down to it, no one really knows what he does other than that he drives a big black BMW.

I

// English

She works with arts and crafts or design but would really rather blog about her life and make everything herself, especially interior decoration and clothes. She’s just waiting until her unique talent gets noticed. Until then, she works in publishing for a Danish fashion company.

I

// English

He can adapt to any given situation. He is usually a development entrepreneur, focusing on helping companies expand – whether it be a sausage factory or a cleantech technology company. He lives for his work and consequently has no friends and only sees his family during the holidays.


s.23

I

Tak / Thank you all Aarhus

Gruppen

/

By

i

By

Aarhus Affairs er skabt af mange, for få midler, på /

Christian

// English

Aarhus Affairs has been brought into being by many

to måneder henover sommeren 2012. En gruppe people on a tight budget in two months over the Dietrichsen / Aarhus Stiftstidende / Stibo Graphic A/S of/ 2012. Aarhus 2017 / Trevor af dedikerede, frivillige personer og virksomheder summer A group of dedicated voluntary

har hjulpet til,coffee og vi shop har søgt økonomisk fra / Nicolaibusinesses and /individuals have helped and we have Davies / VIA University College / Anne Mette Zachariasen / TANK - art & / Kristina Greenstøtte Bonne Høtoft Jensen Michelle Carslund / Andvirksomheder, uddannelser og kommune. Initiativet sought financial support from companies, educarea Wan / Hvass & Hannibal / Mormor alias Kristian Bruun Djurhuus / Morten Nottelmann / AND : Center for Arkitektur, DesignThe / Carina Ser-has rehar fået en uvurderlig håndsrækning fra BY i BY, tionsNy andteknologi the City og Council. initiative

Kulturhovedstad i 2017. Aarhus Affairs er både på

in August when the international jury arrives to de-

dansk og engelsk, så internationale studerende, an-

cide whether Aarhus will become European City of

satte og gæster kan blive inspireret og se, hvad byen

Culture in 2017. Aarhus Affairs is published both in

kan tilbyde inden for iværksætteri, entreprenørskab

English and Danish so that international students,

og gentænkning. En stor tak til alle, der gennem

employees and guests can be inspired and see what

Aarhus Affairs, har været med til at fremme fore-

the city has to offer in terms of entrepreneurship,

tagsomheden i Aarhus.

innovation and rethinking.

Artist : Michelle Carslund

& Thank you all Aarhus Affairs takkker bidragsydere, partnere og inspirationskilder: / Aarhus Affairs is grateful to all contributors, partners and inspirational sources: A N D - Center for Arkitektur, Ny teknologi og Design - Carina Serritzlew - Anne Albrechtsen / Berlingske Media - Jørgen Lundorff - Morten Hyldgaard / BY i BY - Christian Dietrichsen / Byhøjskolen - Lone Lindequist / Cabin Porn / Center for Entreprenørskab og Innovation - Flemming Fink - Line Bering Larsen - Ole Frank Nielsen - Esben Strandgaard Hansen / Claus Buhl Creamier: Contemporary Art In Culture / Creative Mornings / Det Jyske Musikkonservatorium - Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab - Peter Vuust / Ditte Maria Cramon / Diva Models - Lina Barbagallo / Ecomove - Mogens Løkke - Mikkel Steen Pedersen / Erhverv Aarhus - Bente Steffensen / Esben Weile Kjær / Eventuelt.org / Food Festival - Anna Lund - Zenia Strunck Mikkelsen / Frontløberne - Ole Jørgensen - Sara Groth / Hanne Munk / Hester Ditte Callaghan / Himmelhaven / Holstee. com - Rachael Beresh / Hvass & Hannibal - Sofie Hannibal - Nan Na Hvass / Huset / I Do Art Agency - Rikke Luna / Ida Brems Sørensen / JS World Media - Jens Stausholm / Karoline Nederby / Katrine Nør Andersen / Klara Gro / Klaus Sommer Paulsen / Komma Kommunikation - Mette Gammelby / Mai Ulrikka Sydendal / Maria Harboe / Marie Kiersgaard Espersen / Marie Kjempff / Marie Markmann / Michelle Carslund / Mie Lynggaard Nielsen / Mormor alias Kristian Bruun Djurhuus / Morten Nottelmann / Nicolai Høtoft Jensen / Odico - Asbjørn Søndergaard / Overspring.dk / Palmehaven - Nikolaj Sørensen / Pecha Kucha - Thea Green Sørensen - Lisa Maria Gyldenlund Mikkelsen - Astrid Skibsted Holm / Rune Kilden / Sager der samler - Paul Natorp / Sideprojects - Abdul Dube / Signe Hummeluhr Dammeyer / Signe Nielsen / Smart City Lab Alexandra Instituttet - Trine Plambech / Startup City - Tommy Dejbjerg Pedersen / Stibo Graphic - Hans O. Damgaard - Henrik Wind / TANK - artshop & coffee - Kristina Green Bonne / The Rig Out - Andrea Wan - Antony Crook - James Bowthorpe / VIA University College - Anne Mette Zachariasen / WorldPerfect - Jakob Rauff Baungaard - Rasmus Hørsted Jensen / Aarhus Kommune - Erhvervs- & Byudvikling - Borgmesterens Afdeling - Jan Beyer Schmidt-Sørensen - Jesper Henrik Borg Christensen - Helle Friis / Aarhus Kommune - Teknik og Miljø - Hanne Storvang Nielsen / Aarhus Kommunes Biblioteker - Urban Mediaspace - Marie Østergård / Aarhus 2017 - Trevor Davies / Aarhusgruppen. BY i BY takker: / CITY in the CITY thanks: AGF / Alectia / A N D - Center for Arkitektur, Ny teknologi og Design / Arkitektskolen / Arkitema / Aros / Atlantic Airways / Bagagerumsmarkeder / Bellastok Denmark / Billedkunstcenteret / Borgerservice - udviklingsafdelingen - fokus på udenlandske tilflyttere / Bravida / Bureau Detours / Byggeselskab Olav de Linde / Børnekulturhuset / C. F. Møller tegnestue / Center for Urban Kunst / COWI / Cubo arkitekter / Danske Bank / Danske Fragtmænd / Decoplant / Den Gamle By / Det Jyske Kunstakademi / Domkirken / Ejendomsudvikler Niels Albertsen/ En hemmelig klub / Erhverv Aarhus / Erhvervsklyngerne / Eventuelt.org / Fitness World / FO Aarhus / Food Festival / Frivillighedscenter Aarhus / Frontløberne / Geiger / Harboe Skilte / Himmelhaven / Holdet bag ”Foden” / Hotel Scandic / I Do Art / INCUBA Science Park / Institut for ( X ) - Godsbanearealet / Journalisthøjskolen / JYSK / Kaospiloterne / Kemp og Lauritzen / Komma Kommunikation & Marketing / KPC / Kraft / Kulturnatten / Larsen installation / LETT advokatfirma / Litteratur på scenen / Læseforeningen / LUMO arkitekter / Manuvisionbehandler Mette Aakjær / M. C. Malerforretning / MARS / Mediehus Aarhus / Scenekunstcenteret / Mengel Ejendomme / MSe Event og Consult / MT Højgaard / Musikhus Aarhus / N. A. / NIRAS / Nörd / P. F. Gulve / Pakhus 13 / Pecha Kucha / Pixels and Paper / Poetklubben / Promus / Radar / RadissonBlu / Rema1000 / Restaurant BETA / Scenekunstnetværk Region Midtjylland / Skansens Hus og Have / Smagløs / Aarhus Sustainability Festival / Smart Aarhus / Stibo Graphic / Studenterhus Aarhus / Torben Brandi Projektudvikling / Turbinehallen / Urban Mediaspace - Aarhus Kommunes Biblioteker / ViaUC Bygningskonstruktøruddannelsen / Vild Med Ord / Visit Aarhus / Vovemod / We Make Space Arkitekter / Wick Kommunikation / WorldPerfect / Wunderland / Øst for Paradis / Aarhus 2017 / Aarhus Affairs / Aarhus Cityforening / Aarhus Filmfestival / Aarhus Håndværkerforening / Aarhus Jazzfestival / Aarhus Kommune ITK / Aarhus Kommune - Kultur og Borgerservice / Aarhus Kommune - Natur og Miljø / Aarhus Kunstakademi / Aarhus Litteraturcenter / Aarhus Produktionsskole / Aarhus Stiftstidende - Berlingske Media / Aarhus Teater / Aarhus Tech / Aarhus Tækkefirma / Aarhusgruppen - Lindberg - Pressalit - Systematic - Casablanca - JS World Media - Søgaard Ejendomme.

TA K / G R A T T IGRATTITUDE TUDE AARHUS AFFAIRS

der har gjort detKilden muligt/ atErhvervsfå sponsoreret distribu- Borgmesterens ceived a Afdeling, priceless Aarhus nod of approval from CITY in the ritzlew / Byhøjskolen / Lone Lindequist / Frontløberne / Ole Jørgensen / Rune & Byudvikling, Kommune / Jan tion og tryk. Avisen udkommer i august, hvor den CITY, which has enabled us to get our printing and Beyer Schmidt-Sørensen / Jesper Henrik Borg Christensen / Helle Friis / Marie Østergård / Hanne Storvang Nielsen / Center for Entreprenørskab og Innovation internationale jury skal vurdere, om Aarhus bliver distribution sponsored. The journal will be released


Aarhus Affairs

Godspeed

THE HOLSTEE MANIFESTO © 2009

HOLSTEE.COM

DESIGN BY RACHAEL BERESH

www.aarhusaffairs.dk

Aarhus Affairs #01  

A journal encouraging collaboration between education, business and culture from an entrepreneurial point of view.

Aarhus Affairs #01  

A journal encouraging collaboration between education, business and culture from an entrepreneurial point of view.

Advertisement