Page 1

1. Vision om den skabende kunsts forandringskraft

Emner: Teater, dans, rytmisk musik, klassisk musik, litteratur, film og medier, bildende kunst, foto, kunsthåndværk mm. Greb: En satsning på den frie skabende kunst som kerne i 2017-programmet, men samtidig som kunst der går i clinch med samfundet og er med til at udfordre samfundet qua dens indsigt, intensitet og kreativitet. Er Århus den bedste by i Norden til at understøtte skabende kunstnere? Perspektiver: Nye produktionsmiljøer i Århus for rytmisk musik, litteratur, scenekunst, internationale samproduktioner, residencies, kunstneriske uddannelser styrkes, platforme for lokale kunstnere, stærkere internationale kunstprojekter med århusiansk deltagelse. Relevante aktører: Kunst- og kulturinstitutioner i Århus og regionen, spillesteder, festivaler m.v., kunstnergrupper og –organisationer, kunstuddannelser, Kunstrådet, kommunale kulturforvaltninger, Region Midtjylland m.fl. EU-relevans: Den skabende kunst har i samtlige kulturhovedstadsprojekter stået i centrum af programmet – Forventning fra EU om at temaet er kerneelement i programmet. Århus-relevans: Mulighed for at opgradere kultursektoren betydeligt i Århus – både op til 2017 samt i og efter 2017. Mulighed for at styrke ”svage” kunstarter og yderligere profilere centrale kulturinstitutioner. SWOT analyser samt kulturkortlægning understreger de mange gode rammer som en styrke, men samtidig peges der på en kultursektor under voldsomt pres, hvilket forstærkes af finanskrisen. Regional relevans: Der findes gode kunst-/kulturrammer i regionen, hvilket er en strategisk styrke, men den skabende kunst (kunstnerne) er presset. Regionen prioriterer netværk og vidensudvikling, mens kommunerne prioriterer de fysiske rammer. Udfordringen er at skabe indhold og at sikre en langt større deltagelse i kunstlivet fra befolkningen. Samarbejde på tværs af institutioner og genrer. Specifikke tiltag, 2013-16: Århus kommunes kulturplan 2012-15 er en oplagt ramme omkring nye tiltag og udviklingsaktiviteter, herunder evt. styrkelse af visse kunstarter: Litteratur, dans og film/medier, generel vidensudvikling / kompetenceudvikling, understøttelse af nyskabende

1


projekter / festivaler op mod 2017, en samlet publikumsstrategi, partnerskaber med kunstinstitutioner i regionen.

Uddybning Den skabende kunst, dvs. teater, dans, performance, klassisk og rytmisk musik, litteratur, film og medier osv., har stået centralt i samtlige kulturhovedstæders programmer. For mange er denne snævre definition af kultur endda den eneste ramme om programmet, som således er opdelt i genrer som én stor kunstfestival. Det forventes fra EU’s side, at kunst står som kernen i både ansøgning og i selve programmet, og at der er en præsentation af kunst fra Århus, fra Danmark og fra Europa i hele programfladen. Dette er en given og grundlæggende faktor. Kunstformer og kunstarter vil naturligvis blive set som en integreret del af de øvrige visioner, da koncerter, udstillinger, litteraturprojekter vil præge de øvrige temaer. Der er dog behov for en selvstændig vision for den skabende kunst. Den skabende kunst er fortsat i kernen af dette projekt. Vi har dog valgt allerede i handlingsplanen at se kunsten netop i forhold til både det fysiske bysamfund og i forhold til tiden set i en global/lokal sammenhæng. Visionen om den skabende kunst i forhold til samfundet tager afsæt i det at skabe frem for det at opleve. Der pågår i tiden et kulturpolitisk skifte i Århus, hvor den skabende kunst nu placeres som drivkraft i kulturen, især i forbindelse med Godsbanen, Promus, Filmbyen m.m. Visionen handler om at give yngre, nyskabende kunstnere optimale muligheder for, at de kan agere og udvikle sig professionelt i Århus og i regionen - at fødekæden hænger sammen. Dette kræver de bedst tænkelige uddannelsesmuligheder i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på videregående kreative uddannelser, som er værksteder og platforme for udfoldelse i de afgørende formative år. Det kræver, at der er produktionsmuligheder såvel som præsentationsmuligheder. Herudover forudsætter det, at der opdyrkes internationale forbindelser, og at der sker en løbende international udveksling inden for alle kunstarter. I denne vision står det klart, at kunstnernes og kunstinstitutionernes skaberkraft skal være søgende, eksperimenterende og grænsebrydende. Med i alt over 530 kulturinstitutioner i Århus og resten af Region Midtjylland er der gennemført en analyse af ca. 200 af disse institutioner samt af ca. 200 kunstnere for at finde frem til kulturinstitutionernes og kunstnernes status. Både i Århus og i den øvrige region findes der en imponerende mængde af kulturinstitutioner, og rammerne er generelt gode. Men samtidig peges der på mange svagheder, bl.a. generel usynlighed, manglende resurser til at kunne realisere potentialerne, manglende viden om nye medier og formidling, manglende internationale relationer m.m.

2


Kortlægningen viser, at det er oplagt at sammentænke den kommende kulturplan for 20122015 med kulturhovedstadsprocessen for at sikre sig, at denne udvikling kan finde sted i en stabil ramme. Her er der både behov for at se på relativt ”svage” kunstarter som litteratur og dans samt at se på generel vidensudvikling (kurser, workshops, seminarer m.m.), opgradering af det internationale samspil og opstart på nye markante tiltag. Nyskabende kunst, der er i stand til at præge samtid og samfund, og hvor kunstens kvalitet(er) højnes, og hvor byen præges langt mere af den skabende kunst. En sådan vision kræver både nye/bedre rum, organisationer og rammer.

3

http://www.aarhus2017.dk/uploads/Vision_skabende_kunst  
http://www.aarhus2017.dk/uploads/Vision_skabende_kunst  

http://www.aarhus2017.dk/uploads/Vision_skabende_kunst.pdf