Page 1

EFTER- OG VIDEREUDDANELSEN

ÅRSBERETNING 2010

1

ARKITEKTSKOLEN AARHUS


INDHOLD 3 5 9 13 14 15 18 19 21

Forord Fra ledighedskurser til masteruddannelser Kompetencetrappen Ark:Idea Hvad siger kursister og studerende? Nye projekter i støbeskeen Fakta Kurser og kursister i 2010 Kommende kurser

Udgivet af Arkitektskolen Aarhus 2011 Redaktion: Efter- og Videreuddannelsen


FORORD Kravene til kompetencefleksibilitet og –udvikling er centrale som konkurrenceparameter i en tid med store forandringer og udfordringer for byggeri og planlægning. Branchen skal have meget mere fokus på løbende at opdatere viden og kompetencer for at maksimere udbyttet af de menneskelige ressourcer i virksomhederne og organisationerne. For den enkelte medarbejder er det vigtigt at arbejde med, hvordan man kan udvikle og opdatere sin viden og sine kompetencer. Efter- og Videreuddannelsen Arkitektskolen Aarhus har i det forløbne år oplevet, at der er en stigende interesse for strategisk kompetenceudvikling. Virksomheder henvender sig med specifikke ønsker til skræddersyet viden. Det er en positiv udvikling og styrker samarbejdet imellem praksis, uddannelse og forskning. Den største satsning for Arkitektskolen Aarhus på efter- og videreuddannelsesområdet er fortsat masteruddannelserne, som er et centralt og meget vigtigt tilbud til virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder på tværs af faggrænserne i byggeriet. Masteruddannelserne er et tilbud om en omfattende kompetencemæssig opgradering, som både giver kompetencer til faglig innovation og ledelse. Efter- og Videreuddannelsen Arkitektskolen Aarhus Marts 2011

3


FRA LEDIGHEDSKURSER TIL MASTERUDDANNELSER af Leif Leer Sørensen

Efter- og videreuddannelsen på Arkitektskolen Aarhus har 16 år på bagen. Det hele begyndte med korte kurser for ledige; i dag udbyder Efter- og videreuddannelsen også diplomuddannelser og toårige masteruddannelser. Flere tilbud er undervejs. ”Det hele handler om at klæde arkitekter på til tidens faglige udfordringer,” siger Elsebeth Terkelsen, der er leder af Efter- og videreuddannelsen. Solen skinner ind igennem persiennerne på 1. sal i Nørreport 20, hvor Efter- og videreuddannelsen holder til. Rummene er præget af aktivitet; der er travlhed ved computerskærmene, brochurer og postkort ligger rundt omkring og fortæller om de kommende kurser og uddannelsestilbud, ligesom en stak bøger ligger klar til at blive sendt ud til et nyt hold masterstuderende. 
 ”Efter- og videreuddannelse handler i høj grad om at klæde arkitekter på til tidens faglige udfordringer. Vores kurser og uddannelsestilbud skal derfor hele tiden være på forkant med den seneste udvikling. Derfor har vi også løbende gang i forsøgs- og udviklingsprojekter, som – sammen med forskningen på Skolen – kan give nye inputs til kurser og uddannelser. 

Vores mission er ’at skabe værdi med viden’. Det er altafgørende, at deltagerne oplever, at den nye viden, de får, kan bruges til at forbedre deres indtjenings- og/eller beskæftigelsesmuligheder,” forklarer lederen af Efter- og videreuddannelsen, Elsebeth Terkelsen.

Derfor bliver hvert eneste kursus og uddannelsesforløb nøje evalueret af deltagerne. Og justeringer og nye initiativer igangsættes gennem dialog med branchen og arkitekterhvervet. 

 ”Det er på baggrund af dialogen med erhvervet, at vi primært har valgt at arbejder inden for fire hovedtemaer” påpeger Elsebeth Terkelsen. De fire hovedtemaer er: • • • •

Energi & Bæredygtighed Byggeriets Udvikling og BIM Arkitektonisk Kulturarv og transformation Strategisk Byplanlægning

Innovation & Entreprenørship Et femte tema, der som Energi & Bæredygtighed gennemsyrer alle Efter- og videreuddannelsen tilbud, er Innovation & Entreprenørship, som også spiller en væsentlig rolle i selve arkitektuddannelsen. Gennem Ark:Idea, Arkitektskolens studentervæksthus for  arkitekt- og designstuderende, tilbyder Efter- og videreuddannelsen blandt andet professionel coaching og afklaring af den enkelte studerendes personlige forudsætninger for at drive egen virksomhed. Hertil kommer professionel virksomhedsrådgivning og udvikling af en idés forretningspotentiale. Ark:Idea har desuden fået penge fra Fonden for Entreprenørskab til i forårssemesteret 2011 at køre et

5


undervisningsforløb, der skal styrke iværksætteriet blandt kvindelige arkitektstuderende. Tværfaglighed og internationalt samarbejde En af de nye veje, Efter- og videreuddannelsen er gået, er at satse på tværfaglighed og internationalt samarbejde. 
 ”Alle vores kurser og uddannelser er tværfaglige. For når faggrupper mødes på tværs af de traditionelle fagskel og på tværs af de traditionelle roller, så skaber det et nyt rum for dialog og for innovation, som kan bidrage til at fremme udviklingen af byggeri og planlægning. ”Så vidt muligt inddrager vi også altid internationale oplægsholdere i vores aktiviteter. For i en globaliseret verden må vi være opmærksomme på at hente viden og inspiration udefra,” lyder det fra Elsebeth Terkelsen. Fremtiden
 Hvordan ser fremtiden for Efter- og videreuddannelsen ud i Elsebeth Terkelsens optik? ”Det seneste initiativ er et virksomhedspanel, hvor vi har inviteret en række af vores kendte samarbejdspartnere til en dialog om fremtidige kurser og uddannelser. Virksomhedspanelet er åbent for alle virksomheder, der er interesserede i en åben dialog om fremtidens kompetencebehov. Det er samtidig et tilbud, som giver en række privilegier:

• • • • • •

Virksomhedens navn og logo på Efter- og videreuddannelsen hjemmeside, Mulighed for at foreslå nye kurser Invitationer til alle åbne arrangementer Første prioritet til kurser 10 pct. rabat på kurserne Tilbud om konsulentbistand til strategisk efterog videreuddannelse og virksomhedstilrettede kurser.

Læs mere under menupunktet ’Virksomhedspanel’ på vores hjemmeside – som i øvrigt har været igennem en omfattende udbygning, så den i dag forhåbentlig fremstår meget brugervenlig og nemt tilgængelig”, slutter Elsebeth Terkelsen.


7

KATHARINA NYBORG, BYGNINGCHEF, AARHUS KOMMUNE

KATRINA LISBJERG, BYGNINGSKONSTRUKTØR

MVB 2008-2010

BÆREDYGTIG ENERGIRENOVERING

”MBV-uddannelsen bidrager til et solidt fagligt fundament for bl.a. at agere i komplekse byggefaglige sammenhænge med mange interessenter”

“Kurset har givet os blod på tanden og vi efterfølgende mødtes i en tværfaglig gruppe for at diskutere mulighederne indenfor BER”

CHRISTIAN EBBESEN, DAGLIG LEDER AF ARKITEKTSKAP A/S

NORDISK MASTER I ARKITEKTONISK KULTURARV ”I feel that NORDMAK have given me a sense of perspective that I was missing. I have had the opportunity to concentrate on theoretical subjects, such asappraisals and value descriptions of cultural objects”

CAO HUI, CHIEF ARCHITECT OF LDI

MEGA 9-11 ”MEGA provides me with a chance to gain much knowledge about green architecture. MAGE includes many ideas, strategies and methods.”


9

KOMPETENCETRAPPEN Læring foregår i trin, og derfor arbejder Efter- og Videreuddannelsen med en ”Kompetencetrappe”. Kompetencetrappen går i al enkelthed ud på, at man indenfor hvert af de fire indsatsområder, som Efter- og Videreuddannelsen arbejder med, har mulighed for at forbedre sine kompetencer enten på kortere eller længere kurser, diplomkurser, seks ugers selvvalgt kursus, eller på de toårige postgraduate masteruddannelser. Kurser Udbuddet af kurser er hele tiden under udvikling. Desuden er der en ny tendens til, at virksomheder enten sender mange af sted til et kursus, eller bestiller det ”hjem” – evt. i form af et skræddersyet, virksomhedstilrettet kursus. I 2010 og igen i 2011 udbyder vi kurser i energi, bæredygtighed og renovering, IT-kurser (Revit og BIM) og byplanlægning. Energi, bæredygtighed og renovering Indenfor energikurserne har vi satset på et nicheområde: Passivhus-teknologien. Den er udviklet omkring Passivhaus Institut Darmstadt i Tyskland og har igennem de seneste 15 år vundet udbredelse i Tyskland, Østrig, Schweiz, hvor det også er dokumenteret, at der er store energibesparelsespotentialer i teknologien. Det er vigtigt, at standarden anvendes med omtanke. Dvs. at både nybyggeri og renoveringsprojekter skal ses i en helhed – den planmæssige sammenhæng, lokalisering, forsy-

ningsforholdene, materialevalg m.v. skal inddrages i beslutningsprocessen. BIM (Building Information Management) I fremtidens byggeprocess er kommunikationen fra byggeriets start til nedrivning / genanvendelse digital. Men der er lang vej til, alle byggeriets aktører er klar til at indgå i en digital proces. Disse problemstillinger bliver bearbejdet på kurserne om BIM, og deltagerne bliver rustet til at arbejde i de nye dimensioner. Byplanlægning På planlægningsområdet fortsætter Efter- og Videreuddannelsen den traditionsrige ”Byplanfaglig praksis”-uddannelse, som igennem mange år har ”omskolet” arkitekter til byplanlæggere, der er en mangelvare i kommunerne, som p.t. gennemfører et generationsskifte i forhold til planloven fra 1971. Diplomkurser og længerevarende kurser Efter- og Videreuddannelsen udbyder et diplomkursus, et længevarende kursus og en række diplommoduler, som er et led i diplomlederuddannelsen på VIA UC i Horsens, men som også kan tages som enkeltstående uddannelser. Til de sidstnævnte er der mulighed for at søge om Statens Voksen Uddannelsesstøtte. På energiområdet er det muligt at uddanne sig til Certificeret Passivhus Designer. Uddannelsen varer 10 dage og enten får man et diplom, eller også man


har mulighed for at gå til eksamen og blive certificeret af PassivhausInstitut Darmstat.

faget og dermed bidrage til en ny arkitekturpolitik i Danmark.

På planlægningsområdet giver GUTS – Green Urban Transformers - en uddannelse, der går over fem dage, kompetencer i social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig byudvikling.

MBV Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign har skiftet navn til Bygherrens Værdiskabelse i forbindelse med starten på det tredje hold. Formålet har været at skærpe fokus – fra bygherrerådgivning til værdiskabelse for bygherren.

På moduler på diplomlederuddannelsen, der hver varer seks uger, er der mulighed for at arbejde med bæredygtig energirenovering og BIM. Masteruddannelser Masteruddannelserne er stadig en relativ nyskabelse i byggebranchen. For virksomhederne er masteruddannelserne ensbetydende med en mulighed for at sætte ind med efteruddannelse på det strategiske, taktiske eller operative niveau. På det strategiske niveau vil der typisk være tale om et ønske om at udvikle et nyt forretningsområde. På det taktiske niveau handler det om udvikling af virksomheden, og på det operative niveau om at udvikle projektledere. Masteruddannelsen er en ledelsesuddannelse – ledelse inden for et bestemt fagligt felt. Det vil sige, at uddannelsen er målrettet det strategiske og taktiske niveau. Perspektivet for masteruddannelserne er – med uddannelsen af højtkvalificerede, ledelsesparate medarbejdere i nøglevirksomheder - at styrke arkitekt-

Målet med MBV-uddannelsen er fortsat at styrke det teoretiske fundament hos de personer i byggebranchen, arkitekter, ingeniører, byggeøkonomer og bygningskonstruktører, der beskæftiger sig med bygherre- og procesrådgivning på strategisk og taktisk niveau. MBV - Master i Bygherrens Værdiskabelse fokuserer på de arbejdsprocesser, som skal sikre bygherren og dennes samarbejdspartnere værdiskabelse og læring. MEGA I samarbejde med Tsinghua University Beijing udbyder Efter- og Videreuddannelsen masteruddannelsen MEGA (Master in Energy and Green Architecture). Syv kinesere, syv danskere og en enkelt mexicaner udvikler netop nu både deres lederevner og deres faglige kompetencer i forhold til at tænke miljøbevidst. Undervisningen består af fire moduler, fordelt over to år, og foregår skiftevis i Århus og Kina. Første hold afslutter deres master til sommer og et nyt hold ventes at begynde til september. Næste hold forventes at ville få en bredere international sammensætning, idet der er allerede henven-


11 delser fra både Mellemøsten, Indien, Bangladesh og Sydamerika.
 NORDMAK Den tredie masteruddannelse, der også har internationalt tilsnit, er NORDMAK (Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv), hvor arkitekter og andre faggrupper uddannes til at varetage bevarings- og fornyelsesopgaver i den eksisterende bygningsmasse med fokus på både arkitektur, kulturarv og kreativitet – men også bæredygtighed. Masteren udbydes i samarbejde med Göteborgs universitet, Aalto-universitetet, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og Kunstakademiets Arkitektskole. Nye master-initiativer I løbet af februar måned 2011 skal Efter- og Videreuddannelsen undersøge mulighederne for at etablere en nordisk master i sustainability. Det bliver et samarbejde mellem Gøteborg universitet, Arkitektur- og designhøgskolen i Olso, Oulo Universitet i Finland og Arkitektskolen Aarhus. Det er Nordisk Ministerråd, der har bedt de nævnte institutioner om at undersøge mulighederne. På tilsvarende måde undersøges mulighederne for samarbejder på nationalt plan. Syddansk Universitet har f.eks en fleksibel masteruddannelse for offentligt ansatte, og Efter- og Videreuddannelsen vil undersøge, om der er mulighed for et nærmere samarbejde.


13

ARK:IDEA Ark:Idea nåede studerende nr. 100 i februar 2011.

strering, regnskab, prissætning - og bløde aspekter – f.eks. motivation, barrierer, muligheder og

Ark:Idea er studentervæksthuset på Arkitektsko-

begrænsninger og med at oparbejde handletillid/

len Aarhus og er en del af KarriereVærkstedet på

self-efficacy.

Arkitektskolen Aarhus. Ark:Idea er et miljø, hvor arkitektstuderende kan få erfaringer, netværk og

Ark:Idea ledes af udviklingskonsulent Merethe Kru-

viden omkring det at starte egen virksomhed.

se og drives i kraft af et samarbejde med et bredt

Ark:Idea udbyder årligt 2 ekstra-curriculære forløb

netværk. To fast tilknyttede rådgivere spiller en

af 3-4 måneders varighed i Ark:Ideas kontorfælles-

særlig central rolle i Ark:Idea: rådgiver Margrete

skab. Siden Studentervæksthuset Ark:Idea åbnede

Bak, Solo Jobdesign og rådgiver Per Høj Jørgensen,

dørene i januar 2008 og ind til nu, har godt 100

Væksthus Midtjylland.

entreprenante studerende deltaget i et Ark:Ideaforløb sideløbende med arkitektstudiet på Arkitektskolen Aarhus. I Ark:Idea arbejder deltagerne med egne projekter eller deres egne små virksomheder i Ark:Ideas kontorfællesskab. De besøger mindre kreative virksomheder i Aarhus (videndeling + netværk) og får sparring med mentorer og professionelle rådgivere med indgående kendskab til foretagsomhed i både teori og praksis (forretningsudvikling). Deltagerne arbejder både med hårde facts – f.eks. momsregi-


HVAD SIGER KURSISTER OG STUDERENDE?

SØREN HOUEN SCMIDT, INDEHAVER REKOMMANDERET

SABINE GRONER

DELTAGER PÅ GUTS E10

BYPLANFAGLIG PRAKSIS 10

“GUTS gav mit en bredde i min verden og en masse inspiration til konceptudvikling af en ny ydelse til mit firma!”

”Kurset gav både inspiration og et rigtig godt indblik i byplanlægning, og gennem den efterfølgene praktik fik jeg en projektansættelse ved NIRAS”

CHRISTOFFER NIELSEN, AART

JANNI VAD, ARKITEKT MAA

DET DIGITALE BYGGERI E10

DELTAGER PÅ PHPP E10

“Jeg har fået dybere kendskab til REVIT og for omfanget af selve BIM-processen, en ekstra dimension så at sige”

“Som kursist på PHPP blev jeg så grebet af Passivhuskonceptet, at jeg nu er ved at uddanne mig mig til Certificeret Passivhusdesigner!”


NYE PROJEKTER I STØBESKEEN Mobilt læringsrum for byggeriets aktører Et nyt projekt, som kunne være et bud på en fremtidig, ny form for både uddannelse og efter- og videreuddannelse, er InSite; et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Aarhus Tech, der uddanner håndværkere, Dansk Byggeri, fagforbundet 3F, Det Nye Universitetshospital (DNU) og Efter- og Videreuddannelsen. Samarbejdet gælder opbygningen af et mobilt læringsrum – en flytbar pavillon både for studerende og udførende på byggepladsen. Pavillonen skal testes i forbindelse med opførelsen af DNU i Skejby, men det er tanken, at den sidenhen kan flyttes rundt til andre store byggepladser. Idéen med projektet er, at de studerende får mulighed for at følge byggeprocessen – på byggepladsen. Og folkene på byggepladsen får mulighed for efteruddannelse – on site. I løbet af efteråret får nogle af skolens studerende til opgave at tegne en pavillon, som skal opføres i Skejby. Og i 2012, når pavillonen er opført, skal den bruges til undervisningsforløb, hvor arkitektstuderende deltager sammen med ingeniørstuderende og håndværkerlærlinge. Og de får mulighed for at møde folk fra byggepladsen. Samtidig danner pavillonen ramme om efteruddannelse for folkene på pladsen. En af de foreløbige tanker er, at der i høj grad skal arbejdes med Mockup modeller.
 I første omgang er der skaffet penge til at bygge pavillonen og til udvikling og gennemførelse af un-

dervisnings- og efteruddannelsesforløb de første tre år. Men tanken er, at projektet skal fortsætte under hele byggeprocessen og fremme forståelsen og samarbejdet mellem byggeriets forskellige aktører. Strategisk kompetenceudvikling på bæredygtighedsområdet I 2010 gennemførte Efter - Videreuddannelsen et projekt om strategisk kompetenceudvikling inden for bæredygtighed. Det var et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole og havde til formål at styrke undervisernes kompetencer inden for bæredygtighed og dette elements inddragelse i undervisningen. Konkret foretog vi en kortlægning af kompetencegabet imellem eksisterende kompetencer og ønskede kompetencer inden for bæredygtighed blandt underviserne på de to arkitektskoler. Det skete gennem en spørgeskemaundersøgelse og en efterfølgende analyse, der blandt andet viste en stor interesse for kompetenceudvikling på området men også afslørede, at den strategiske prioritering og planlægning kan forbedres. Som afslutning på projektet afholdt vi i oktober og november to ”Grønne efterårssalon’er” for skolernes undervisere. Salon’erne fokuserede på temaerne ”Teknologi, konstruktion, materialer, arkitektur og integreret design” og havde blandt andre internationalt anerkendte oplægsholdere fra firmaerne ”Transsolar – climate ingeneering” og ”Baumschlager Eberle”.

15


Den udviklede model for strategisk kompetenceudvikling viste sig frugtbar og kan bruges fremadrettet på andre områder eller institutioner, der ønsker en kortlægning af behovet for kompetenceudvikling og en strategisk ramme for planlægningen af denne. Byggeriets uddannelser samlet i netværk om digitalisering I 2010 konkurrenceudsatte Erhvervs- og Byggestyrelsen et ”Videnscenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet”. En helt afgørende forudsætning for en succesfuld digitalisering af byggeriet er naturligvis uddannelserne, og derfor var Efter og Videreuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus fra starten blandt initiativtagerne til et tværgående netværk for alle uddannelsesinstitutionerne inden for byggeriet. Netværket, kaldet BVUnet.dk (Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner) blev en realitet ved det stiftende møde 13. januar 2011. Koordinering af forskning og uddannelse 
BVUnet.dk har til formål at styrke og koordinere forskning og undervisning inden for digitalisering af byggeområdet og sikre, at den også forankres lokalt. Det skal blandt andet ske gennem vidensdelende aktiviteter og etablering af fælles begreber og terminologi. Netværket er derudover etableret for at stå stærkere, når der bydes ind på projekter under ”Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet”. Foruden AAA består BVUnet.dk af repræsentanter fra Københavns Erhvervsakademi, Aalborg Univer-

sitet, DTU, VIA University College, Kunstakademiets Arkitektskole, Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen København, Ingeniørhøjskolen Aarhus, Byggeteknisk Højskole, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademiet Sydvest, EUC Sjælland, BTH Haslev, Teknologisk Institut, University College Nordjylland, Statens Byggeforskningsinstitut, Byggeriets Uddannelser samt Byggecentrum.dk. Det er forventningen, at netværkssamarbejdet med tiden får endnu flere medlemmer. Sekretariat på Arkitektskolen Aarhus
 Efter- og Videreuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus repræsenterer arkitektskolerne i koordineringsrådet. Formand for koordineringsrådet er seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, SBI (Statens Byggeforskningsinstitut). Derudover har rådet valgt at udpege Christian Bolding til at varetage sekretariatsbetjeningen af BVUnet.dk. BæredygtigBoværdiBarometer Fremtidens energieffektive bolig skal levere langt mere end lavt energiforbrug. Hvis energirenoveringer for alvor skal slå igennem (som kommercielt rentable investeringer, attraktive boliger etc.) er den energirigtige bolig nødt til at tilbyde andre kvaliteter til brugere og bygherrer. Udfordringen er, at energirenoveringerne skal tilføres en merværdi for at sikre, at de vil blive gennemført i større målestok, og at merværdien skal kunne måles, synliggøres og sammenlignes på tværs af


17 byggeprojekter for at værdisætte boligen for både bygherrer, beboere og rådgivere Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet har fået tilsagn om støtte til udviklingen af et projekt kaldet BæredygtigBoværdiBarometer - BBB BBB er: • • • •

Et dansk værktøj til værdisætning af den bæredygtige boværdi af den energirenoverede bolig Relevant undervisningsmateriale om det udviklede værktøj De første forsøg med anvendelse, testresultater og peer review af værktøjet Et gennemført formidlingsseminar med deltagelse af relevante aktører fra byggeriet

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører og løber i årene 2011 og 2012.


FAKTA Rammerne for Efter- og Videreuddannelsens virksomhed er fastlagt i den seneste flerårsaftale for Arkitektskolen Aarhus, hvor det bl.a. hedder, at arkitektskolen “løbende skal tilpasse sig ændrede forhold på arbejdsmarkedet og bringe kunstneriske kompetencer i spil i nye erhvervssammenhænge. Derfor skal der skabes mere fleksible rammer for efter- og videreuddannelsesmuligheder på den enkelte institution samt koordinering af fælles udbud på tværs af uddannelsesinstitutionerne.”

Følgende har været medarbejdere i Efter- og Videreuddannelsen i 2010 Anastasia Uliyanova (august-december 2010) Bente Melgaard (delvis barselsorlov) Christian Benjamin Bokman (februar – juni 2010) Christian Bolding Elsebeth Terkelsen Henriette Blegvad Schaldemose (startet januar 2010) Jens Joel Nielsen (startet feb.2010) Karsten Frøhlich Hougaard (sluttet oktober 2010) Merethe Kruse Pia Høyer (sluttet januar 2011) Sidsel Tefre Steffen Laugesen Sune Nygaard Madsen (sluttet juni 2010) Susanne de Linde (delvist sygemeldt)

Praktikant Udviklingskonsulent, Arkitekt MAA Studentermedhjælper Udviklingskonsulent, Arkitekt MAA Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA Afdelingssekretær, Arkitekt MAA Udviklingskonsulent, Cand. Scient. Pol. Udviklingskonsulent, Cand. Scient. Pol. Udviklingskonsulent, Arkitekt MAA Udviklingskonsulent, Arkitekt MAA Udviklingskonsulent, Cand. Mag. Studentermedhjælper Studentermedhjælper Afdelingssekretær, Korrespondent


19

KURSER OG KURSISTER I 2010

Aktivitetsoplysninger

2009 2010

Efteruddannelsesaktiviteter Kurser inkl. masteruddannelser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i % af udbudte

18 18 100%

27 24 89%

Deltagere inkl. masteruddannelser Deltagerbetaling (t.kroner, årets priser ) Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)

3.422 335 1.069

4.504 423 1.730

Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser) Antal årskurser Antal årskursister Antal ansøgere Antal optagne Optagne i % af antal ansøgere Antal færdiguddannede

0,89 14,21 53 51 98% 12

1,44 18,25 46 39 85% 12


KOMMENDE KURSER Dato

Kursus

29.08.11

Certificeret passivhusdesigner

29.08.11

Det digitale byggeri-med Revit som BIM-værktøj 6 ugers selvvalgt kursus

05.09.11

Byplanfaglig praksis 6 ugers sevvalgt kursus

22.09.11

Passivhus-Værktøjskassen

11.10.11

Energirigtig og sund renovering

31.10.11

Bæredygtig Energirenovering (Horsens) 6 ugers selvvalgt kursus

02.11.11

Green Urban Transformers

Efterår 2011

Nye digitale samarbejdsrelationer

Efterår 2011

Nye digitale samarbejdsrelationer (København)

21


NØRREPORT 20

8000 AARHUS C

89 36 00 00

AARCH.DK

Efter-videreuddannelsen+2010_web  

ARKITEKTSKOLEN AARHUS EFTER- OG VIDEREUDDANELSEN 1 Forord Fra ledighedskurser til masteruddannelser Kompetencetrappen Ark:Idea Hvad siger ku...

Efter-videreuddannelsen+2010_web  

ARKITEKTSKOLEN AARHUS EFTER- OG VIDEREUDDANELSEN 1 Forord Fra ledighedskurser til masteruddannelser Kompetencetrappen Ark:Idea Hvad siger ku...

Advertisement