Page 3

‫جمعه ‪ 25‬تیرماه ‪ 1389‬ـ ‪ 16‬جوالی ‪2010‬‬

‫‪Friday, 16th July 2010‬‬

‫مجید بختیاری‌وفا‬

‫‪Majid Bakhtiari Vafa‬‬

‫‪3‬‬

‫باید حذف كرد‪ .‬از برقراری یك رابطه صمیمی و متداول‬

‫مشهود است‪ .‬البته معصومیت هم متفاوت است‪ .‬معصومیت‬

‫كادر‪،‬تركیب‌بندی‪ ،‬و دركل همه خصوصیات عكس تو را مشخص‬

‫یا آفریقا‪ .‬هر كدام به نوعی ترجمه می‌شود‪ .‬این بچه‌ه‌ا ناخواسته‬

‫عكس‌های بهتری بوجود می‌آید‪.‬در واقع این شناخت می‌تواند‬

‫در یك خانواده فرهنگی‪،‬در یك خانواده اروپایی‪ ،‬درزمان جنگ و‬

‫مناید‪ .‬این داد وستد اطالعات مثل گپ دوپیرمرد بود كه نوستالژی‬

‫در این فضا وارد می‌شوند‪ .‬با همه سختیها و مشكالتش‪.‬‬

‫وخاطراتشان را یاد می‌كنند‪ .‬همین‌ها تصویررا می‌سازد‪.‬‬

‫این قشر كم سن و سال بی‌اطالع از وضعیت حال و آینده به‬

‫زندگی خود ادامه می‌دهند‪ .‬مرا یاد دوران كودكی‌ام می‌اندازد‪.‬‬

‫س‪ :‬فكر می‌‌كنی همین شیوه رفتاری در مناطق دیگر تهران‬

‫كجا بودم و در كدام كوچه پس كوچه سرگرم یك بازی ساده‬

‫قابل اجراست‪،‬مثلًا همین خیابان گاندی با كافی شاپ هایش‪،‬‬

‫كودكانه‪[‍.‬سكوت] بله این عكس‌ها نافذند‪.‬‬

‫آن مغازه طبقه پایین با آن دكوراسیون و اجناس گران قیمتش؟‬ ‫بختیاری‪ :‬باشیوه‌ها و روش‌ها باید منعطف شد‪ .‬منی‌توان برای‬

‫س‪ :‬چرا گاهی اوقات شیوه زندگی در این مناطق كه هنوز‬

‫عكاسی از یك منطقه از قبل روش انتخاب كرد‪ .‬فقط حتقیق‬

‫وی‍ژگی‌هایی از گذشته را با خود حمل می‌مناید (به شكل معضلی‬

‫الزم است به تعیین شیوه اجرایی‪ .‬حتقیق حتی وضعیت‬

‫منایش داده می‌شوند و متأسفانه از یك رسم دیرینه تنها نكات‬

‫تكنیكی را مشخص می‌كند‪ .‬چه زمانی باید عكس گرفت؟ با‬

‫منفی و متعصبانه‌اش را باقی می‌گذارند‪.‬‬

‫چه نوری؟چه متریالی؟ چه لنزی؟ وبعد به سراغ سوژه رفت‬ ‫وارتباط مستقیم برقرار كرد‪.‬‬

‫بختیاری‪ :‬شخصًابه هیچ وجه بعنوان یك معضل به آن منی‌نگرم‪.‬‬ ‫بلكه باید با پردازش و منایش نكات قابل توجه مثبت و منفی آن‬

‫س‪ :‬پس معتقدی كه همیشه راه حلی وجود دارد؟‬

‫را به یك فرهنگ منونه تبدیل كرد بعضی‌ها فكر می‌كنند همه‬

‫بختیاری‪ :‬قطعًا اگر وضعیت اجتماعی عكاس با سوژه‌هایش‬

‫این گذشته را پاك باید كرد‪ .‬اما به نتیجه‌اش توجه منی‌كنند‪.‬‬

‫متفاوت باشد و هماهنگی با آن قشر مورد نظر تا حدی امكان‌پذیر‬ ‫نباشد باید به دنبال یك فاكتور جذاب بود‪ .‬كمی جذاب‌تر و كمی‬

‫یك محصول بی‌هویت كه نه توجهی به خود منوده و نه توانی در‬ ‫حدود فرهنگ‌های پیشرفته را دارد‪.‬‬

‫از مجموعه "عودالجان و چاله‌میدان"‬ ‫عکاسی آنالوگ ‪ 29×44 .‬سانتی‌متر ‪1378 .‬‬

‫به هر حال ثبت و نگهداری از این نوع مجموعه‌ها به عنوان سند‬

‫س‪:‬به صورت كلی‪،‬وصرف نظر ازتفكیك دومجموعه‪ ،‬احساس‬

‫‪Analog Photography . 29×44 cm . 1999‬‬

‫است كه ارزش‌ها را مشخص می‌مناید ‪.‬‬

‫وضعیت كاملًا متفاوت می‌مناید‪ .‬یك نوع احساس همدردی و یا‬

‫بختیاری‪ :‬صحبت‌های تو نشان می‌دهد همانطور كه من با آن‬

‫منی‌شوند اما رفته‌رفته ویژگی‌های سنتی خود را به مرور از دست‬

‫برقرار كردی‪ .‬بله ‪،‬معصومیت و بی‌طرفی كاملًا درچهره‌هایشان‬

‫منبع‪ :‬سایت تهران اونیو‬

‫مریخی‌تر ‍! [خنده]‬

‫می‌كنم هر جا منایش كودكان و نوجوانان دراین مناطق پرداختی‬

‫درك كامل‪ .‬آن چند نوجوانی كه با غرور به لنز تو نگاه می‌كنند‬ ‫و انگار كه نگهبان خرابه‌های پشت سرشان هستند‪.‬‬

‫‪From Series: Oudjalan & Chalmeydan‬‬

‫آدم‌ها ارتباط برقرار كرده‌ام تو هم با من و با عكس‌هایم ارتباط‬

‫از مجموعه "عودالجان و چاله‌میدان" ‪ .‬عکاسی آنالوگ ‪ 29×44 .‬سانتی‌متر ‪1378 .‬‬ ‫‪From Series: Oudjalan & Chalmeydan . Analog Photography . 29×44 cm . 1999‬‬

‫مهم است و اگر امروز مخاطبی ندارد مطابق معمول این آینده‬ ‫اگرچه بازار به پاساژ و مغازه كباب‌فروشی و پیتزافروشی تبدیل‬

‫می‌دهند و این تصاویر اسناد قابل توجهی خواهند بود‪.‬‬

Tehran Documented  

Group Exhibition

Advertisement