Page 11

‫جمعه ‪ 25‬تیرماه ‪ 1389‬ـ ‪ 16‬جوالی ‪2010‬‬

‫‪Friday, 16th July 2010‬‬

‫جاسم غضبانپور‬

‫‪11 Jassem Ghazbanpour‬‬

‫از مجموعه "از زمین و آمسان" ‪ .‬عکاسی آنالوگ ‪ 30×45 .‬سانتی‌متر ‪1367 .‬‬ ‫‪From Series: From Sky and Earth . Analog Photography . 30×45 cm . 1988‬‬

‫در جنگ معنای زندگی و زيسنت را فهمیدم‬ ‫جاسم غضبانپور متولد ‪ 1342‬و اهل خرمشهر است‪ .‬او‬

‫اجنام دادم‪ .‬از کل راهپیمایی‌ها و حدفاصل انقالب تا سال‬

‫شده بودم ‪ .‬شهر نسبتًا خالی شده بود ‪ .‬هر جا که موشک‬

‫کرد و به وضعیت اجتماعی دوران کودکی‌اش پرداخت‪.‬‬

‫کردم‪ .‬جنگ که شد در یک دوره کوتاه‪ ،‬حدود یک سال‬

‫در اواسط سال ‪ 66‬شروع به ثبت نقاشی‌های دیواری‬

‫عکاسی را از سن ده سالگی و به قصد عکاسی مستند آغاز‬

‫روستاها و شهرها و وقایع روزگار را بی‌وقفه عکاسی کرد تا‬ ‫مبانند‪ .‬به همین سادگی‪.‬‬

‫‪ 59‬کلیه وقایعی که در خرمشهر اتفاق افتاد را د ر عکاسی‬ ‫امداد گر بودم و فقط به کار امداد می‌رسیدم ‪ .‬عکاسی هم‬

‫در این یک سال تقریبًا تعطیل شد‪ .‬برای این که همه ابزار و‬

‫می‌خورد می‌رفتیم و عکاسی می‌کردیم ‪".‬‬

‫در تهران و نقاط دیگری می‌کند‪ .‬او از نقاشی دیواری و‬ ‫دیوار نوشته‌ها بعنوان یکی از نکات قابل توجه برای شرح‬

‫او دیدگاه خود را نسبت به عکاسی مستند این طور بیان‬

‫ادوامت را از دست دادم و بعد از یکسال عکاسی جنگی را به‬

‫دخل و تصرف عکاس ثبت و ضبط شوند‪".‬‬

‫غضبانپور در اواخر سال ‪ 62‬و بعد از انقالب فرهنگی به‬

‫سنگرهایشان‪ ،‬دیوار نوشته‌ها همراه با فضاهای مسکونی‬

‫همین باعث می‌شود که آثار جنگ را در تهران هم دنبال‬

‫یک جامعه‌شناس یا محقق نشان دهیم می‌توان حال و‬

‫می‌کند‪" :‬عکاسی مستند یعنی کلیه تصاویری که بدون‬

‫صورت جدی آغاز کردم ‪".‬‬

‫در همان دوران کودکی به روستاهای اطراف خرمشهر‬

‫دانشگاه هنر می‌رود و در رشته عکاسی حتصیل می‌کند‪.‬‬

‫مخارج عکاسی‌اش با دوربین پوالروید عکس یادگاری‬

‫کند‪ ".‬زمان موشک باران من عکاس ستاد تبلیغات جنگ‬

‫می‌رفت و زندگی‌شان را به تصویر می‌کشید و برای تامین‬

‫می‌گرفت ‪.‬‬

‫روحیه دوران یاد می‌کند ‪".‬بعد از باز پس‌گیری خرمشهر‬ ‫متام دیوار نوشته‌های عراقی‌ها را در خرمشهر ثبت کردم‬ ‫که برای خودشان درست کرده بودند االن اگر این ها را به‬ ‫احوال آن دوران را حتلیل کند‪".‬‬

‫"بعضی‌ها از من خرده می‌گیرند و می‌گویند که در‬

‫"آن چرا که می‌اندیشیدم سریع تر از آن بود که روی کاغذ‬

‫عکس‌هایت انسان نیست‪ .‬ولی من می‌گویم حتی از یک‬

‫غضبانپور در ادامه خاطراتش می‌گوید ‪ :‬از دوم راهنمایی‬

‫این ها را ساخته‌اند ‪.‬‬

‫یک البراتوار در خرمشهر کار تاریکخانه می‌کردم‪ .‬آن زمان‬

‫کشیده است ‪ .‬یعنی انسان یا عنصر انسانی ممکن است در‬

‫بیاورم برای همین هم رفتم سراغ عکاسی"‪.‬‬

‫به بعد پوالرويد را کنار گذاشتم ‪ .‬بعد از ظهر ها می‌رفتم به‬ ‫در خانه جوانان خرمشهر کالس عکاسی داشتيم ‪ .‬دوربین‬ ‫از آنها می‌گرفتیم و می‌رفتیم عکاسی‪ .‬سال ‪ 1357‬که شد‬

‫درخت‪ ،‬یک النگ شات ‪ ،‬از یک شهر ‪ .‬به هر حال آدم‌ها‬ ‫آدم‌ها در پس قضیه هستند‪ .‬یک نقاش دیواری را یک آدمی‬

‫عکس نباشد ولی حضورش و ردپايش در عکس پیداست ‪.‬‬ ‫دنبال این نوع عکاسی مستند اجتماعی هستم ‪ .‬که صریح ‪،‬‬

‫از طریق تیمی که در خانه جوانان داشتیم چندین منایشگاه‬

‫راحت و بدون چیدمان باشد ‪ .‬وگرنه آن عکس فاقد سندیت‬

‫جامعه در آن زمان‪ .‬این منایشگاه‌ها در دانشگاه ادبیات‬

‫منی‌کنم ‪ .‬وظیفه من عکاس‪ ،‬ثبت صرف و عینی موضوع‬

‫عکس برگزار کردیم‪ .‬با موضوع فقر و اوضاع و احوال‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬دانشگاه تبریز‪ ،‬جندی شاپور اهواز و‪...‬‬ ‫برگزار شدند‪.‬‬

‫"‌بنابراین من خرمشهر را از سال ‪ 1353‬تا به امروزعکاسی‬

‫کردم‪ .‬در دوره انقالب به عنوان یک انقالبی کار خودم را‬

‫تاریخی خواهد بود ‪ .‬پس من در عکس‌هایم دخل و تصرف‬

‫است ‪".‬‬

‫غضبانپور عکاسی مستند را د رغالب مجموعه تعریف‬

‫می‌کند و این دیدگاه را مدیون بهمن جاللی می‌داند‪" .‬همان‬ ‫سال ‪ 1361‬که باهاش آشنا شدم در خرمشهر ‪ ،‬می‌گفت که‬

Tehran Documented  

Group Exhibition