Page 1

ABBAS th Shade of Water - Shade of Ear Opening of the Exhibition 28 November 2008

AARAN ART GALLERY and NO.9 , Dey St. , North Kheradm TEHRAN - IRAN www.aarangallery.com

‫رنگ آب ـ رنگ خاک‬

1387 ‫ آذر ماه‬20 ‫ تا‬8 ‫ شب‬9 ‫بعدازظهر تا‬3 ‫افتتاحیه ساعت‬ ‫ بعداز ظهر‬7 ‫ صبح تا‬11 ‫روزهای دیگر ساعت‬

‫گالری آران‬

9 ‫ پالک‬،‫ کوچه دی‬،‫خردمند شمالی‬

deh Graphic Designer: Siamak Filiza

‫ سیامک فیلی زاده‬:‫طراح گرافیک‬ AARAN ART GALLERY

KOWSARI


In the Realm of Earth and Water

‫بر پهنه آب و خاك‬

‫عكس‌های عباس ك‬ of Abbas Kosari have been viewed .‫وثری در این سال‌ها بسیار دیده شده است؛ این یك گزاره است‬ In recent years, the photographs y rarel ‫اما به تعبیر دیگر‬ r hand, his photographs have many times; however on the othe ‫عكس‌های عباس كوثری كمتر دیده شده ا‬ . His works have ‫ این خاصیت‬.‫ست‬ alism journ of ristic acte char a is been seen. This ‫ آثار او به كرات در‬.‫فعالیت مطبوعاتی است‬ y of which have had a wide ‫مطبوعات منتشر شده و بسیاری از آنها‬ man ia, med in d ishe publ sly been numerou as ‫ هم‬.‫نیز بازتاب‌های وسیعی داشته است‬ perspective to photo-journalism, ‫به جهت موضوعاتی كه عكاسی كرده و هم‬ exposure, both due to his specific . ects well as for his selection of subj ‫به حلاظ دیدگاه‬

3

‫خاصی كه‬ .‫نسبت به عكس خبری و ژورنالیستی دارد‬ ‫اما مو‬ ‫ضوع این نوشته نه درباره عكس‌های خبری و‬ , is Kosari’s first solo exhibition; an ‫مطبوعاتی او كه درباره خنستین‬ The purpose of this essay, however ‫منای‬ ‫شگاه‬ ‫ا‬ es, ‫نفرادی‌اش است؛ منایشگاهی‬ ry shows, centers upon two them ‫كه برخالف رسم رایج گزیده آثار او نیست و‬ exhibition that unlike the customa ities. activ and not on his photo-journalistic ‫به صورت منسجم بر دو موضوع متركز‬ ‫ عكس‌های مجموعه حاضر را منی‌توان‬.‫دارد‬ ‌ ‫فارغ از دیدگاه انسا‬ ri’s ‫نمحور كوثری ارزیابی كرد چرا كه او در عكس‌های خبری و‬ in this collection separate from Kosa One cannot evaluate the photos in ‫مطبوعاتی خود نیز ه‬ ography; which are also evident ‌ ‫مواره به نقش انسان به عنوان سوژه تعیی‬ ‫نكننده و اصلی‬ “human-centric” approach to phot ing rmin h human beings are the dete .‫متركز داشته است‬ his photo-journalistic work in whic ‫اما این بار عكاس از زاویه‌یی دیگر به آدم‌ها‬ ographer is looking ‫نگریسته و آنها را در‬ phot the , time this , ever How . and central subjects ‫وضعیتی خاص و شاید بتوان گفت سوررئالی‬ , and from somewhat surrealistic ‫ نكته حائز‬.‫ستی به تصویر كشیده است‬ at his subjects in a specific condition as ‫اهمیت هم اصالت عكس‌ها به‬ genuineness of the photographs ‫ گرچه در نگاه اول‬.‫عنوان اثری مستند است‬ ‫حضور‬ angle. The important point is the . ence documentary evid ‫آدم‌ها در قاب به گونه‌یی است كه ب‬ ‫یننده گمان می‌برد تركیب‌بندی حاصل چیدن‬ ‫آدم‌ها در موقعیت ثبت‌‌شده است ولی به‬ that the subjects have been pre- ‫واقع عكاس این حلظات را از دل واقعیت‬ At the first glance, one might think the artist has, in truth, captured and .‫بیرونی دیده و ثبت كرده است‬ arranged for photography; however moments from the heart of reality. the documented ‫آدم‌های كوثری در دو وضعیت م‬ ‫تضاد به سر می‌برند؛ گروهی در دریایی بی‌افق‬ ‫حیران مانده‌اند و گروهی دیگر‬ radictory conditions; with some ‫در میانه سرزمینی كه تا چشم كار می‌كند خاك‬ Kosari’s subjects traverse in cont some ‫ چه آنهایی كه در‬.‫است و خاك‬ horizon-less ocean of water, and ‫آب گرفتارند و چه دیگرانی كه در خاك در نگ‬ appearing to be confounded in a seem to ‫اهش‬ ects subj both , ever How . earth ‌ ‫سرگشته‌اند و انگار به دنبال چیزی م‬ others, in the middle of dirt and ‫یگردند كه به آن‬ selves unaware of. ‫ حسن كار كوثری‬.‫ناآگاهند‬ them are they that g ethin som be searching for ‫نیز در این است كه برخالف عكس‌های‬ ‫مرسوم مستند از دید آدم‌هایش پنهان مانده‬ ‌ ‫و حضور عكاس احساس من‬ .‫یشود‬ in the fact that the photographer ‫از این جهت است كه كار او به حلاظ زاویه‬ The advantage of Kosari’s work is not sensed. ‫نگاه‬ is ence pres se who ‫بیشتر‬ and , ects is hidden from the subj ‫ به خصوص كه‬.‫به نقاشی شبیه شده است‬ ography. This ‫در مجموعه آب تركیب‌بندی و قرار‬ phot than ting pain to r close style This brings his ‫گرفنت آدم‌ها در پهنه‌یی وهم‬ collection in which the subjects’ ‫‌آلود از آمسان و دریا بیننده را به یاد نقاشی‌های شرق‬ fact is more evident in his Water space, and Kosari’s photo ‫دور و تصاویر مه‌آلود مناظر نقاشی‬ positioning in a mysterious sea-sky ‫ اتفاقًا این حس در مج‬.‫‌های ژاپنی می‌اندازد‬ y Japanese ‫موعه‬ mist or n Asia East h Sout ‫خاك‬ of nt composition is reminisce ‫ حضور انبوه آدم‬.‫هم به نوعی تكرار می‌شود‬ Earth collection too. ‫‌ها در كنار پرچم‌های به اهتزاز‬ the in ed sens also is this lly, paintings. Incidenta ‫درآمده كه هر گروه به سویی رو‬ le amongst rows of flags is also ‫ ذهن بیننده را به یاد میزانسن‌های تئاتر كابوكی‬،‫انند‬ The condensed presence of peop of Kabuki or historical masterpieces ‫و آثار تاریخی كوروساوا م‬ reminiscent of theatrical works of Kurosawa. .‫ی‌اندازد‬ ‫جدای این مثال‌ها و ارجاع‌ها كه برای‬ ‫هر بیننده می‌تواند گوناگون باشد بر یك نكته‬ ‫می‌توان تكیه كرد؛‬ differently by the spectators, ‫ انگار‬.‫در عكس‌های كوثری آدم‌ها حضوری منایش‌گونه دارند‬ Regardless of such references, seen l ‫براساس منای‬ in Kosari’s photos have a theatrica ‫شنامه‌یی بر پهنه آب و خاك حاضر شده‌اند و دا‬ one can express that the people tre, to ‫ستانی را برای بیننده‬ thea r Wate and h Eart an on d base ‌ ‫روایت م‬ presence. They appear, as if ‫یكنند؛ داستانی كه برای بازیگ‬ a story that has neither .‫رانش آغاز و فرجام روشنی ندارد‬ spectators; be present to narrate a story to the players. an ending nor a beginning for its

Amir Hossein Rasael

‫امیر حسین رسائل‬


5


7


Shade of Water - Shade of Earth  

Solo exhibition by Abbas Kowsari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you