Page 1

AARAN ART GALLERY


‫به اضافه بینهایت در منهای بینهایت‬ ‫‪Exhibition of‬‬

‫‪Ali Akbar Sadeghi‬‬

‫‪Opening of the Exhibition‬‬ ‫‪Friday, April 22 2011‬‬

‫‪AARAN ART GALLERY‬‬

‫‪and‬‬ ‫‪NO.12 , Dey St. , North Kheradm‬‬ ‫‪Tel: +98-21-88829086-7‬‬ ‫‪TEHRAN - IRAN‬‬ ‫‪www.aarangallery.com‬‬

‫علی‌اکبر صادقی‬

‫‪ 2‬اردیبهشت‌‌ماه ‪1390‬‬ ‫افتتاحیه ساعت ‪3‬بعدازظهر تا ‪ 9‬شب‬ ‫روزهای دیگر ساعت ‪ 11‬صبح تا ‪ 7‬بعداز ظهر‬ ‫(جمعه‌های غیرافتتاحیه تعطیل است‪).‬‬

‫گالری آران‬

‫خردمند شمالی‪ ،‬کوچه دی‪ ،‬پالک ‪12‬‬ ‫تلفن‪7 :‬ـ‪88829086‬‬ ‫‪AARAN ART GALLERY‬‬


‫خود را در آیینه می‌بینم‬ ‫دست چپ و راستم عوض شده‌اند‬

...‫قلبم مست راست است‬ ‫پرنده بی‌نشان از آیینه عبور کرد‬

‫و من پشت به او کردم‬ ‌ ‫که فکر می‌کرد ماه چه زیباست و ب‬ ‫یجاذبه‬ ‫تو را به ماه تشبیه منی‌کنم‬

‫منی‌تواند‬

‫به پروانه‌ای که بالهایش شکسته‬ ‫و جاذبه زمین او را میخکوب کرده است‬ ‫ناقوس کلیسا از دور هرچه می‌خواهد بنوازد‬

‫چون ریسم‬ . ‫انش پاره شده است و زنگبان در خواب است‬ ‫ق‬ ‫ورباغه‌ای در برکه بدنبال بچه‌هایش می‌گشت‬ ‫تا سر‬ …‫َ رسد مرگ قورباغه‌ای که در مرداب خفه شد‬ ‫تا با پروانه پرواز کند به ابدیت‬

...‫آنگاه که زیر خاک پنهان شده بود‬ ‫اشک‬ ‫سوگواری من نه دریاچه‌ای می شود نه مروارید‬ ‫تنها آب بدمن را می‌خشکاند تا‬ ‫به درختان تعظیم کنم که چقدر پا برجایند‬ ‫و من افتان و خیزان می‌روم تا آب بنوشم‬ ‫تا بتوامن دوباره در مرگ پرندگان اشک بریزم‬

or I take a look at myself in the mirr n switched bee e My right and left hands hav ... My heart is on the right side the mirror The unmarked bird flew through and I turned my back to her l the moon is but it has no gravity ‫از‬ ‫دور‬ ‫ص‬ ‫دای‬ ‫ک‬ She was pondering how beautifu ‫الغی‬ ‫می‌آید که نوید باران می‌دهد‬ n I am not comparing you to the Moo ‫تا بجای من بگرید‬ en brok are s but to a butterfly whose wing down to the ground ed pinn her ‫تا‬ ‫ من در بستر زمان به خواب روم‬and the Earth's gravity has ble to play what they wish from afar ep ‫ و خواب کویر‬The church bells una red and the bell keeper is fast asle ...‫را ببینم که از تشنگی بیهوش شده است‬ as the bell ropes have been seve ‫ خداحافظ ای کودکانی که‬A frog was looking for her children in the pond ‫شکم‌های تان مثل خمیر تُرش َو َرم کرده است‬ drowned in the marsh lands ‫ تا در تنور‬till the moment of death for a frog who ِ ‫هوس دل‌ها تنتان بسوزد‬ erfly to fly to eternity along with a butt ‫و‬ ‫لب‬ ‫های‬ ‫سر‬ ‫ختان‬ ‫ب‬ ‌ ‫ی‬ ‫رمق‬ the dirt ‫در‬ er ‫ح‬ und ‫سرت‬ …‫بهشت‌اند‬ the moment when she hid lake nor do they produce pearls a into not ‌ ‫ و م‬My tears of sorrow turn ‫یشود کشید ن‬ ‫قشه‬ ‫ز‬ ‫مین‬ ‫را‬ ‫بر‬ ‫روی‬ ‫ختم‬ trees ‫م‬ ‫رغی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫ونش‬ ‫گندیده‬ I bow to the perseverance of the It only dehydrates my body so that ‫و‬ ‫جوج‬ ‫ه‬ ‫‌ای‬ ‫در‬ ‫ح‬ ‫سرت زاده شدن بخواب رفته است‬ and I crawl to find water to drink n the birds die ‫م‬ ‫ی‬ ‌ ‫شود‬ ‫خ‬ ‫ندید‬ so that I can shed tears again whe

‫و در حسرت یک خواب خوش‬ , bringing the news of rain I hear the sound of a crow from afar ...‫ مرگ نیزه‌اش را بطرف من پرتاب می کند‬the rain can cry instead berth of time .‫ و ماه ُکره‌ای بیش نیست‬so that I can go to sleep in the in thirst

lost consciousness and to dream of the desert that has llen like sour dough swo e hav es farewell to kids whose belli rts ‫ علی اکبر صادقی‬where your bodies will burn in the cravings of the hea s longing the heaven and your red and lifeless lips are on an eggshell rotten from inside map h's Eart It's possible to draw the ing to be born A chick has fallen asleep while long One can laugh p and in the desire for a beautiful slee me at death throws it's dagger and the Moon is just a orb Ali Akbar Sadeghi


. ‫بدون عنوان‬ ‫ سانتی‌متر‬100×150 . ‫مرکب روی کاغذ روی بوم‬

on canvas Untitled . Ink on paper mounted

. 100×150 cm.


5

. ‫بدون عنوان‬ ‫ سانتی‌متر‬100×150 . ‫مرکب روی کاغذ روی بوم‬ on canvas Untitled . Ink on paper mounted

. 100×150 cm.


. ‫بدون عنوان‬ ‫ سانتی‌متر‬100×150 . ‫مرکب روی کاغذ روی بوم‬

on canvas Untitled . Ink on paper mounted

. 100×150 cm.


7

. ‫بدون عنوان‬ ‫ سانتی‌متر‬100×150 . ‫مرکب روی کاغذ روی بوم‬ on canvas Untitled . Ink on paper mounted

. 100×150 cm.


‫فریم اصلی‪ ،‬فیلم رخ ‪ .‬محصول‬

‫‪ 1353‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫‪. 1974‬‬ ‫"‪Key Frame, Animation "Rokh‬‬


11


‫صفحه‬

‫ش‬ ‫طرنج ‪ .‬ترکیب مواد ‪ 59×59×58 .‬سانتی‌متر‬

‫‪8 cm.‬‬ ‫‪Chess Set . Mixed media . 59× 59×5‬‬


‫‪13‬‬

‫صفحه‬

‫ش‬ ‫طرنج ‪ .‬ترکیب مواد ‪ 25×25×40 .‬سانتی‌متر‬

‫‪0 cm.‬‬ ‫‪Chess Set . Mixed media . 25× 25×4‬‬


‫ ترکیب مواد روی بوم‬. ‫بدون عنوان‬

as Untitled . Mixed media on canv


15


www.aarangallery.com

Marvelous is Beautiful  

Solo exhibition by Ali Akbar Sadeghi