Page 1

‫لب به گزاف گشودن است در وصف‬ ‫عوارضی گفنت که خود کمر به قتل خویشنت‬ .‫بسته‌اند‬

‫حال آنکه دست آفرید ‌ههای من پای از‬ ‫پرده‌ی جتلی بیرون ننهاده‌اند مگر در جتلیل‬ ‫پرده‌نشینی و این گفتار چونان کلوخ مر‬ ‫یدان حالج است که بس سنگین‌تر از سنگ‬ ‫دیگران افتاد چرا که‬ .‫از حالج جز اینگونه انداخنت نتوان آموخت‬ ‫حمید حمایتیان‬ plications that are intent on self It is stupendous to speak of com destruction. pped the boundaries of emanation, While my creations have not overste discourse resembles the clod that albeit in praise of seclusion ; this the him which were far graver than the followers of Hallaj throw at ted n except in the manner advoca others’ because one can not lear by Hallaj. Hamid Hemayatian Summer of 2011

AARAN ART GALLERY

‫ آ‬. ‫ روز استقالل‬. ‫حميد حمايتيان‬ ‫ سانتی‌متر‬36×26 . ‫برنگ و خودکار روی کاغذ‬

paper . 36×26 cm. ence Day . Water color and pen on Hamid Hemaitian . The Independ


‫آقای رییس به موجود در حال‬ ‌ ‫انقراض گفت که از این پس خودش بهتر م‬ ‫یتواند برای هویج خودش تصمیم‬ ‫تولید مثل به‬.‫بگیرد‬ ‫موجو‬.‫طور مرتب در دستور کار قرار گرفت‬ ‫دات خیلی زود می‌توانستند زندگی رویایی‬ ‫تشکیل د‬ ...‫ناشناس مجری الگوی پیشرفت شد‬.‫هند‬ ‫طی یک سیاس‬... ‫ت‌گذاری کلی از انقراض بی‌رویه جلوگیری ب‬ ‫سرگرمی‌های سالم به طور فزاینده‌ای‬.‫عمل آمد‬ ‫جای مواد مخدر و ف‬ ‫طبق یک برنامه‌ریزی پنج‌ساله‬.‫حشا را گرفت‬ ‫قرار شد موجودات در حال انقراض نه تنها‬ ‫كم‬ .‫نشوند بلكه بر تعدادشان هم افزوده گردد‬ ‫مجید بیگلری‬ ‫زمستان هشتاد و نه‬

Beyond Reality ‫ابراهیم اسكندری‬ ‫مجید بیگلری‬ ‫حمید حمایتیان‬ Majid Biglari Ebrahim Eskandari Hamid Hemayatian 1390 ‫ شهریورماه‬18 ‫ شب‬9 ‫بعدازظهر تا‬3 ‫افتتاحیه ساعت‬ ‫ بعداز ظهر‬7 ‫ صبح تا‬11 ‫روزهای دیگر ساعت‬ ).‫(جمعه‌های غیرافتتاحیه تعطیل است‬

‫گالری آران‬

‫ابراهیم اسکندری‬ )‫ چیدمان (فایبر گالس‬. 22 ‫ اطاق شماره‌ی‬.

. Installation (fiberglass statues) Ebrahim Eskandari . Room No 22

۲۲ ‫اتاق شماره‌ی‬ ‫ از روزی‬.‫چیدمانی است از حلظه‌ای ثابت شده‬

passed. .‫كه گذشته‬ ‫از اجسام‬ ut a set moment. A day that has ‫و وسایلی كه خاطراتی مشترك را زنده می‌ك‬ Room No 22 is a installation abo .‫نند‬ ‫ا‬ ‫حس‬ ‫اسی‬ ‫مش‬ ‫ترك‬ ces ‫برخا‬ lian ‫سته‬ ‫از‬ app ‫عمق‬ and ‫و‬ Objects ke common memories. .‫پدیدار شدن آن در سطح‬ invo that ‫صدای یكنواختی‬ to surface. ‫كه زبانی است برای پرداخنت به روایت مبهمی كه در پشت دیوارهای خانه‌ها‬ in t ugh bro and th dep from ed A mutual feeling rais roaming e to depict the vague story that is .‫در جریان است‬ A tedious voice used as a languag ‫انتظار هنرمند برای مشاهده‌ای عك‬ behind the walls of the houses. ‫ اجازه‌ی واكنش مستقیم به‬.‫س‌العمل بیننده‬ ‫مو‬ ،‫ضوع‬ to e ons the visitor. Allowing for direct resp ‫ رنگ و‬،‫عناصر آن‬ Artist anticipates the reaction of even .‫حتی جریان فكری غالب‬ and r colo ; ents pon com it’s and ject sub ‫روزی از یكی از‬ the prevailing though process. .‫روزها‬ A day among all these days. ‫ابراهیم اسكندری‬ Ebrahim Eskandari 1390 ‫تابستان‬ Summer of 2011

12 ‫ پالک‬،‫ کوچه دی‬،‫خردمند شمالی‬ 88829086‫ـ‬7 :‫تلفن‬

Opening of the Exhibition Friday, September 9 2011

AARAN ART GALLERY

and NO.12 , Dey St. , North Kheradm 86-7 Tel: +98-21-888290 TEHRAN - IRAN www.aarangallery.com

AARAN ART GALLERY

‫مجید بی‬

"‫ از مجموعه "موجودات در حال انقراض‬. ‫گلری‬

Endangered Species” Majid Biglari . From Series “The

ed to make that from now own he is better suit cy Spi d ere ang End the told ef The Chi day and soon enough creation became the order of the decisions for his own carrot. Pro executor of the ike life. The Unknown became the the creatures could live a dreaml on of species. prehensive policy prevented extincti Pattern for Development..…a com year plan it gs and prostitution .Based on a five dru d lace rep t men rtain ente ed Animat and extinction of endangered species ought to rise was determined that the population erased. Majid Biglari Winter of 2011

Beyond Reality  

Group Exhibition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you