Page 1

JAARGANG 35 - NR. 5 - 2012


           

    !       #   !   

   " " ! "  "  Bezoekadres: Crommelinbaan 3, 2142 EX Cruquius T. 023 - 528 61 63 F. 023 - 528 86 41 E. info@hanbank.nl I. www.hanbank.nl

2

Postadres: Postbus 698, 2100 AR Heemstede


Clubhuis Noppenstraat ZWAANSHOEK Tel.: 023-5845184 www.tczwaanshoek.nl

Correspondentie

Jaargang 35 - nummer 5

Postbus 85, 2120 AB BENNEBROEK secretaris@tczwaanshoek.nl Bankrekening: 30.69.09.510

Voorzitter Ed Elferink voorzitter@tczwaanshoek.nl

Secretariaat

In dit nummer:

Karin Hallegraeff secretaris@tczwaanshoek.nl

Ledenadministratie Gonny van Sparrentak ledenadministratie@tczwaanshoek.nl

Penningmeester Joke Yu-Kramer penningmeester@tczwaanshoek.nl

Technische Commissie Leo van Kampen technischecommissie@tczwaanshoek.nl

Redactietaal

5

Van de voorzitter

7

Verslag algemene vergadering (Januari 2012)

9

Jaarverslag Bar- en clubhuiscommissie

20

Jaarverslag Wedstrijdcommissie

23

Jaarverslag Jeugdcommissie

25

Els Schenk recreatiecommissie@tczwaanshoek.nl

Jaarverslag Technische commissie

26

Jeugdcommissie

Jaarverslag Onderhoudscommissie

27

Jaarverslag Redactiecommissie

28

Lo-ve game

29

Oude Tennishelden - Monica Seles

30

Sponsorcommissie Wilma Aandeweg sponsorcommissie@tczwaanshoek.nl

Wedstrijdcommissie Clementijn Aalders wedstrijdcommissie@tczwaanshoek.nl

Recreatiecommissie

Maria van Tubergen jeugdcommissie@tczwaanshoek.nl

Onderhoudscommissie Maarten Ophorst onderhoudscommissie@tczwaanshoek.nl

Bar- en Clubhuiscommissie Kees van Osnabrugge clubhuiscommissie@tczwaanshoek.nl

Open Toernooi Commissie opentoernooicommissie@tczwaanshoek.nl

Tennisleraar Tennisschool Haarlemmermeer 023-5848268 info@tennisschoolhaarlemmermeer.nl

REDACTIE Anneke Smakman 023-584 9466 redactie@tczwaanshoek.nl

Distributie Piet Vrugt 023-528 8838

Websitecommissie Willem Duijve websitecommissie@tczwaanshoek.nl

Vormgeving Sjoerd Claassen www.design2press.nl

3


Licht- en krachtinstallaties Huisinstallaties Besturingsinstallaties Omroepinstallaties Communicatie-installaties Data-installaties Brandmeldinstallaties Alle electronische apparaten Verlichtingsinstallaties

Electrical and Electronic Engineering

E-mail: info@hze.nl Schillingweg 67, 2153 PL Nieuw-Vennep 0252 - 68 00 35

4


Redactietaal Wat goed dat een aantal van onze (jeugd)spelers het zo lekker deden tijdens de toernooien in de vakantie. Nog leuker zou ik het vinden als we dit op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/ TennisclubZwaanshoek zouden delen. Zo kunnen anderen ook weer enthousiast worden gemaakt om een kijkje te nemen. Of misschien denken ze wel: had ik me nou maar opgegeven om mee te doen.

Op 24 januari om 20:00 uur vindt in het clubhuis de Algemene Vergadering plaats. We hopen natuurlijk dat iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging, hierbij aanwezig is. Meer hierover vindt je verderop in de Matchpoint. In deze tijd van bezuinigingen zijn er vast mensen, ik spreek uit ervaring helaas, die geen vaste baan meer hebben. Wellicht zit er iemand bij die het leuk vindt om zich nuttig te maken binnen de club. Bij de jeugdcommissie zijn mensen nodig, en Kees doet verderop een oproep voor een bardienstindeler. En er zijn nog meer commissies die wel extra krachten kunnen gebruiken.

Kortom, denk er eens over na, kom naar de vergadering en laat je informeren. Vergeet niet, naast de wat zakelijke stukken, ook Lo-ve game te lezen (achterin) en een bijdrage van Cees de Jong over Monica Seles. Namens de redactie, Anneke Smakman

ZIT JE OOK OP FACEBOOK? Onze club heeft tegenwoordig ook een facebookpagina: www.facebook.com/TennisclubZwaanshoek.

5


inlichtingen: M. Veldt 023-5840276 ZZZWHQQLVKDO]ZDDQVKRHNQO www.tennishalzwaanshoek.nl

6


Van het bestuur de voorzitter Zwaanshoek, januari 2013 Leden van Tennisclub Zwaanshoek

Geachte leden,

Het bestuur van Tennisclub Zwaanshoek nodigt u uit voor

DE ALGEMENE VERGADERING, die gehouden wordt op DONDERDAG 24 JANUARI (20.00 uur) in ons clubhuis aan de Noppenstraat in Zwaanshoek. Deze uitnodiging is op basis van artikel 13 lid 1 en op basis van artikel 13 lid 2 is de agenda in deze MATCHPOINT opgenomen. De niet in deze MP gepubliceerde stukken treft u zo spoedig mogelijk op de website van onze vereniging www.tczwaanshoek.nl aan. Leden, die de stukken via e-mail wensen te ontvangen kunnen dit aanvragen bij de secretaris van de vereniging, Karin Hallegraeff (secretaris@tczwaanshoek.nl). Mocht u niet over internet beschikken dan kunt u de stukken toegezonden krijgen. Neemt u in dat geval ook even contact op met de secretaris. (tel:0620421440) of via postbus 85, 2120 AB BENNEBROEK.

Voor een goed voorbereide en vlot verloop van de vergadering verzoekt het bestuur de leden voorstellen en/of vragen zoveel mogelijk vooruitlopend op de vergadering ter kennis van het bestuur te brengen. Ook dit kan gestuurd worden naar de secretaris.

In deze vergadering nemen we ook afscheid van Albert Aandeweg.

Ed Elferink, voorzitter Karin Hallegraeff, secretaris

Graag zien wij onze leden tegemoet op donderdag 24 januari 2013!! Het bestuur van Tennisclub Zwaanshoek

7


vormgeving

dtp

lithografie

beeldbewerking

Bent u op zoek naar een grafische alleskunner? Dan bent u bij ons op het juiste adres! Flyers, adver tenties, huisstijlen maar ook complete brochures en tijdschriften, design2press verzorgt het voor u. Door het gebruik van up-to-date apparatuur en software kan uw productie snel gerealiseerd worden. Het lithograferen en bewerken van beeldmateriaal is een specialisme geworden. Dankzij jarenlange ervaring in de grafische industrie is design2press inzetbaar in elk traject; van vormgeving tot drukwerkbegeleiding.

WWW.DESIGN2PRESS.NL DESIGN2PRESS@QUICKNET.NL BROUWERSVAART 48C, 2013 RB HAARLEM


de secretaris ALGEMENE VERGADERING 24 januari 2013

TENNISCLUB ZWAANSHOEK

Clubhuis TCZ Noppenstraat 5 Zwaanshoek Aanvang 20 uur

Agenda 1. 2.

Opening en mededelingen Aanwezige stemgerechtigden/ afmeldingen

3.

Vaststellen verslag Algemene Vergadering van 26 januari 2012

4.

Ingekomen stukken

5.

a. b. c.

d.

Jaarverslag bestuur (zie jaarverslag secretaris 2012) Financieel jaarverslag Verslag onderzoekscommissie financiële stukken (Ed Ridder en Pieter van Deudekom) Verslag van de (overige) commissies

6. Verkiezing commissies: a. Onderzoekscommissie financiële stukken: Volgens het huishoudelijk reglement treedt in de plaats van het langstzittende lid in deze commissie het reservelid. Dit zou betekenen, dat Ed Ridder en Frank Kramer de commissie bemensen. Wel dient in dat geval een reservelid verkozen te worden. b. Een overzicht van de vertrekkende en nieuwe commissie leden 7. Voorstellen bestuur: a. Algemene beleidsvisie b. Begroting boekjaar 2012/2013 c. Vaststelling contributie 2013 8. Rondvraag 9. Uitreiking ‘Zwaan van het Jaar’ 10.Sluiting

NIEUWJAARSBORREL: ALGEMENE VERGADERING:

6 JANUARI 2013 24 JANUARI 2013

9


10


Van het bestuur Verslag Algemene Vergadering 26 januari 2012 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Albert Aandeweg, verwelkomt de aanwezigen op deze reguliere Algemene Vergadering Er is een NIET ROKEN AFSPRAAK: net als tijdens het tennisseizoen wordt er binnen niet gerookt. Uiteraard lassen we voldoende pauze in om de rokers even een vuurtje aan te laten steken. Albert stelt het bestuur voor, een volle tafel, met Ed Elfrink als a.i secretaris van het afgelopen jaar, Leo van Kampen (bestuurslid algemeen tevens voorzitter van de technische commissie), Joke Yu (penningmeester), Karin Hallegraeff (secretaris a.i vanaf december). De voorzitter meldt vol trots dat het bestuur vanavond een nieuw algemeen bestuurslid voordraagt, de heer Maarten van Werkhoven, een nieuw lid. Later in de vergadering stelt hij zich voor. Albert geeft aan dat op de agenda staat dat de functie van voorzitter vacant is en vertelt dat het bestuur blij is dat een kandidaat gevonden is voor het voorzitterschap. Ed Elfrink heeft zich onder voorwaarden kandidaat gesteld als voorzitter van Tennisclub Zwaanshoek. De belangrijkste voorwaarde is dat hij deze functie naar verwachting niet eerder dan half september op zich kan nemen. De reden is dezelfde als toen hij vorig jaar het werk

van secretaris moest neerleggen, namelijk een studie van een jaar. Omdat dit een afgebakende periode is, is Albert bereid om zijn afscheid als voorzitter uit te stellen tot deze datum. Albert vraagt de vergadering later onder punt 7 om in te stemmen met de benoeming van Ed Elfrink. Albert vertelt dat er in het afgelopen jaar wel wat gebeurd is, zo is Bruno Hulsbosch onwel geworden achter de bar tijdens een tennisavond en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig kunnen we vertellen dat het weer goed met hem gaat, hij tennist zelfs weer! In het afgelopen verenigingsjaar hebben wij met verdriet op 31 januari afscheid genomen van Jan Griekspoor. Wij missen hem nog steeds omdat hij een trouwe verschijning op ons tennispark was. Ter nagedachtenis aan Jan wordt een moment van stilte in acht genomen. Voor degenen die de stukken niet bij zich hebben, zijn er exemplaren beschikbaar: agenda (die in de MP staat is niet juist), ďŹ nanciĂŤle stukken 2010-2011, begroting 2011-2012 en het overzicht samenstelling commissies. Namens het bestuur , wenst de voorzitter alle aanwezigen van harte een constructieve vergadering toe en verklaart de vergadering voor geopend. >>>

11


Verslag Algemene Vergadering 2. Aanwezige stemgerechtigden/ afmeldingen De secretaris a.i., Karin Hallegraeff, meldt (uiteindelijk) 36 aanwezigen, inclusief het bestuur en 6 berichten van verhindering. 3. Vaststellen van verslag Algemene Vergadering van 20 januari 2011 Het verslag wordt via de pagina’s in de Matchpoint doorgenomen. Joke Yu heeft hier nog een opmerking over; de benoeming van Cock van Dongen als lid van verdienste heeft op 25 maart plaatsgevonden tijdens de vrijwilligersavond, dit was dus niet tijdens de AV! Officieel moet de vergadering deze benoeming nog goedkeuren; Albert vraagt de vergadering toestemming om Cock van Dongen te benoemen tot lid van verdienste: dit wordt met luid applaus en algemene stemmen goedgekeurd. Behoudens deze correctie wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 4. Ingekomen stukken Karin Hallegraeff krijgt het woord en vertelt dat er de afgelopen tijd wat problemen zijn geweest met de migratie van de server. Daardoor was het een periode niet mogelijk om de mail te ontvangen. Gisteravond laat lukte het wel: er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering..

12

5a. Jaarverslag bestuur Het verslag geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen/het plaatsen van opmerkingen 5b. Financiële jaarverslag De voorzitter geeft het woord aan Joke om het financiële verslag toe te lichten. Joke Yu vertelt dat dit haar eerste jaar was, dat haar, omdat zij alles zelf wilde ervaren, niet is meegevallen. Het heeft veel tijd gekost, ondanks de steun van Ed Elfrink, Gonny van Sparrentak, Kees van Osnabrugge en aantal leden die een uitzoek- of registratieklus hebben gedaan: zij spreekt haar dank daarvoor uit. Joke geeft een toelichting op het verslag. De saldi overlopende activa is hoog, € 34.000; dit is grotendeels veroorzaakt door het uitbrengen van de contributiefacturen van nieuwe leden ná balansdatum, waarvan inmiddels gelukkig de helft is binnengekomen. Joke geeft aan dat er uitgebreid gesproken is met de kascommissie, die een goed advies heeft gegeven. Er wordt een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren toegevoegd. Dit is tevens het antwoord op de vraag die Ed Ridder hieromtrent stelde. De forse toename van de leningen wordt veroorzaakt door de financiering van de vernieuwing van de banen 4 t/m 9.


Van het bestuur Resultatenrekening: de incasso van contributies is, door de gegeven mogelijkheid om na het uitbrengen van de facturen nog voor incasso te kiezen, enorm vertraagd. Dit jaar wordt dit anders georganiseerd. . De baromzet is goed gegaan dit jaar, de gewenste 50% marge is gehaald, dankzij de inspanning van de baren clubhuiscommissie én een betere registratie van eigen verbruik. Ook het afromen gaat beter, alhoewel de handtekening van de bardienst niet altijd op het formulier wordt gezet. De winteractiviteiten dragen leuk bij aan een goede omzet (klaverjas en darten). Opvallend zijn de hoge kosten van de Match Point, het bestuur gaat kijken of daar iets aan gedaan kan worden. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het financiële verslag goedgekeurd. 5c.Verslag onderzoekscommissie financiële stukken (Jan Brouwer en Pieter van Deudekom) Pieter van Deudekom neemt het woord en leest het verslag van de kascommissie voor. Tijdens het onderzoek heeft de cie. een aantal aanbevelingen gedaan. De onderzoekscie. financiële stukken bedankt Joke voor de enorme inspanning die ze gedaan heeft. De cijfers en toelichting zijn akkoord bevonden en de commissie stelt voor het bestuur te

dechargeren. De voorzitter dankt de heren voor het door hen verrichte werk en de suggesties. Vervolgens verzoekt hij de vergadering het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord. 6. Verslag van de (overige) commissies De versalgen van alle commissies (behalve van de recreatiecommissie en de sponsorcommissie) zijn opgenomen in de MatchPoint en worden doorgenomen. Er zijn geen vragen over. 7. Bestuursverkiezing Albert geeft aan dat het na 7 jaar in het bestuur tijd is voor verversing met nieuwe ideeën. Hij heeft met veel plezier de functie van voorzitter bekleed. Hij vindt het teleurstellend dat geen kandidaat zich gemeld heeft. Groot was zijn vreugde toen hij hoorde dat Ed Elfrink die taak in de toekomst op zich wil nemen. Het is nu eerst tijd om afscheid te nemen van Ed Elferink als secretaris a.i. Albert benadrukt dat hij met veel plezier met hem heeft samengewerkt de afgelopen jaren, eerst als penningmeester, later als secretaris a.i. We nemen afscheid van een vriend, een secretaris met veel kennis, hij was een toegevoegde waarde. >>>

13


Verslag Algemene Vergadering Albert benadrukt dat het hij heel verheugd is over het feit dat al deze kennis en clubliefde niet verloren gaat voor de club. Hij vraagt Ed Elferink of hij wat wil vertellen over zichzelf. Ed vertelt dat hij het al die tijd met veel plezier heeft gedaan, hij voelt zich erg betrokken bij de club en wil graag wat voor de club doen, hij vond het een fijne samenwerking, een vriendenclub, en wil graag zo verder gaan, als hij wat meer tijd heeft. Half september is hij klaar met zijn studie. Albert stelt namens het bestuur de vergadering voor om in te stemmen met de benoeming van Ed Elferink als voorzitter van TC Zwaanshoek op een nader vast te stellen datum. Het voorstel wordt met algemene stemmen (en luid applaus) aangenomen. Dan zijn er nog 2 nieuwe bestuurskandidaten die zich voorstellen. Allereerst Karin Hallegraeff (die de functie van secretaris op zich wil nemen): al meer dan 20 jaar lid van de vereniging, heeft nu wat meer tijd en wil graag wat doen voor de vereniging en een nieuw lid, Maarten van Werkhoven (beoogd Algemeen bestuurslid), werkzaam op Schiphol als projectmanager, die meer wil doen bij een vereniging dan alleen maar tennissen. Albert stelt de vergadering voor om in te stemmen met de benoeming van deze kandidaten. Dit wordt met algemene stemmen (en opnieuw applaus) aangenomen.

14

Albert zegt dat hij blij is dat de bezetting van het bestuur weer volledig is, zodat een aantal zaken die zijn blijven liggen weer kunnen worden aangepakt. 8. Verkiezing commissies a. onderzoekscommissie financiële stukken Volgens het huishoudelijk reglement treedt in plaats van het langstzittende lid in deze commissie het reservelid. Dat betekent dat Pieter van Deudekom en Ed Ridder de commissie bezetten. Als reservelid stelt Frank Kramer zich beschikbaar. (deze hoeft niet perse het volgend jaar in actie te komen). b. overige commissies Er staan wat foutjes in het overzicht van de commissies; Kees van Osnabrugge is uit de sponsorcommissie, Jos Brouwer zit niet in de recreatiecommissie, maar verricht hand- en spandiensten en ons overleden lid Jan Griekspoor dient uit de lijst van MP-bezorgers te worden verwijderd en Corrie Suidgeest te worden toegevoegd. Dit wordt gecorrigeerd. De sponsorcommissie zoekt nog iemand, op dit moment zit alleen Wilma Aandeweg in de commissie. Kees van Osnabrugge zoekt voor de barcommissie een bardienstcoördinator. Het zou in stukken op te delen zijn, bv de indeling maken voor het open toernooi en de clubkampioenschappen, waarvoor hij nu hulp van Rob Wijtvliet krijgt. Ook zijn er vacatures in de recreatiecommissie.


Van het bestuur Niemand heeft bezwaar tegen de bemensing van de commissies zoals op het overzicht weergegeven.

niet meer is, wachten we met de uitvoering totdat duidelijker wordt hoe het staat met het clubhuis.

De mensen die dit seizoen uit de commissies gestapt zijn, krijgen een kleine attentie. Helaas waren zij niet aanwezig, maar het wordt gebracht. Het bestuur bedankt Timo Blom, Cindy Groothuijzen, Bruno en Sandra Hulsbosch, Greet Hooiveld en Hans Verburg voor hun inzet

Het onderzoek van het administratief pakket, wel of niet in combinatie met het cashless betaalsysteem is nagenoeg afgerond en de invoering komt in een beslissend stadium.

9.Voorstellen bestuur a. Algemene beleidsvisie De vereniging komt in een nieuwe fase. 2012 wordt ons eerste jaar dat het reguliere seizoen 8 maanden duurt. De zaken die nog gerealiseerd moeten worden en die ook in de vorige beleidsvisie stonden, staan nog fier bovenaan. Er is een bouwgroep gevormd, die gaat onderzoeken of het mogelijk is om het clubhuis te vernieuwen of te verbouwen. Deze groep bestaat uit Frank Kramer, Ed Ridder, Robert Visser en Pieter van Deudekom. Robert Visser is betrokken geweest bij de bouw van ons huidige clubhuis in 1978, deze kennis is natuurlijk heel waardevol. De vernieuwing/aanpassing van het terras naar aanleiding van verwachte grondverplaatsing (van de banen 1 t/m 3); het bestuur is nog steeds erg enthousiast over het voorgestelde plan dat echter veel duurder is dan verwacht; omdat de noodzaak er

De voorgenomen verbetering van Statuten en Huishoudelijk Reglement is als gevolg van tijdgebrek uitgesteld. Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het oprichten van een Stichting waarbij het mogelijk was om BTW terug te vorderen bij investeringen in ons geval niet mogelijk is. Er is een plan om de nieuwe leden wat beter te gaan begeleiden in de vorm van een coach. Per coach 5 nieuwe leden, die je kunt helpen met vragen, contacten leggen, mensen leren kennen, etc. Petra Mulder, en Henk Bijker hebben zich al beschikbaar gesteld, Anneke Smakman meldt zich spontaan aan, ook Co Beliën stelt zich beschikbaar. Dit wordt nog nader uitgewerkt door Karin. Jos Brouwer heeft met Timo Blom wat ideeën op papier gezet om banen aan leden ter beschikking te stellen voor organisatie van eigen toernooien tijdens daluren. Dit wordt verder uitgewerkt mede in overleg met betreffende cies. >>>

15


Tennisles (zomer ĂŠn winter) Tennisbaanverhuur (het hele jaar door) Zomertennisvereniging Jeugdcompetitie Tennistoss - Horeca

www.t-line.nl

telefoon 023 5282018. info@t-line.nl

16

-

Fitness met begeleiding Spinning Yoga Club Power Bodyshape Zumba Jeugdfitness 50+ programma’s Buik & Rug fit Fysiotherapie Osteopathie Fysio fitness

- Evenementen met Zumba en Spinning - Kinderfeestjes - Groepsfitness voor tennis en voetbal - Fitness en tennis voor scholen


Van het bestuur

Verslag Algemene Vergadering Met de komst van ons nieuwe bestuurslid algemeen (projecten) Maarten van Werkhoven, wordt ons voornemen om plannen te ontwikkelen versneld opgepakt. Leo van Kampen blikt even terug naar de ervaring met de nieuwe banen. Over het algemeen is men enthousiast; ze houden zich goed en we hebben er afgelopen seizoen al veel profijt van gehad. Hij vertelt ook dat het open toernooi niet in aanmerking komt voor cat. 3, omdat er in de regio gelijktijdig meer toernooien zijn en de KNLTB bepaald heeft, dat er dan te weinig spelers van die categorie beschikbaar zijn. Leo meldt al enkele data: Open Toernooi 9-17 juni; Open Jeugdtoernooi 27-31 augustus (tegelijkertijd met Badhoevedorp K-toernooi); Clubkampioenschappen dubbels en mixen 5- 14 juli en aan het eind van het seizoen nog een keer de mix en de singles (tot 3 november). De evenementen worden om de diverse competities heen gepland maar dat betekent, dat er niet zoveel ruimte is. De ervaringen met de najaarscompetitie waren positief, ook met de jeugdteams( al was het soms wat lastig icm voetbal). Er wordt een feestcommissie opgericht voor het 35 jarig jubileum. Voorzitter hiervan is Marijke Bokhorst. Misschien zijn er mensen die een onderdeel zouden willen organiseren?

Er vindt snel een overleg plaats om een datum vast te leggen voor het feest. Er waren wat verrassingen, onduidelijkheden over de jeugdwedstrijden op de vrijdag, er ontstond een conflict met de interne competitie. Dit jaar zorgen voor meer duidelijkheid. Ook het idee van Timo voor een kledinglijn voor de competitieteams is een goed plan en wordt nader uitgewerkt. b en c. Begroting boekjaar 20112012/Vaststelling contributie 2012 Het woord is aan Joke. Er zijn op dit moment 848 leden, 281 jeugdleden en 567 senioren. De begroting is gebaseerd op 875 leden. Zij neemt in grote lijnen de begroting door. Pieter van Deudekom vraagt tot wanneer het lidmaatschap geldt: Op dit moment is het boekjaar het verenigingsjaar, de pasjes van de KNLTB worden in februari gemaakt. Het bestuur gaat zich hierover nog beraden, hoe dat geregeld wordt. De vereniging moet 2% extra afdragen aan de KNLTB (inflatie), Joke stelt voor om de contributie af te ronden naar ronde bedragen (zie voorstel). Joke vraagt de vergadering in te stemmen met de begroting en de daarin verwerkte voorgestelde contributie. Unaniem wordt de begroting goedgekeurd en de voorgestelde contributie vastgesteld. >>>

17


GLIPPERWEG 38 2104 AL HEEMSTEDE TEL: 023-5478105 NU OOK!!!!!! GLIPPERDREEF 91 A TEGENOVER DE ‘SPAR’

Voor de optimale zorg van uw huisdieren staan wij 7 dagen per week 24 uur per dag voor U klaar!

Sterkliniek Dierenartsen Hillegom M. Trompstraat 1, 2182 XD Hillegom. 0252-518020 Sterkliniek Dierenartsen Bennebroek Bennebroekerlaan 47, 2121 GR Bennebroek. 023-5846809


Van het bestuur

Verslag Algemene Vergadering 10. Rondvraag Joke Verhoeven vraagt of het mogelijk is om de pasjes pas uit te geven als de contributie betaald is. Joke Yu antwoordt dat alles kan als er maar genoeg mankracht is. Ze zou het graag op die manier willen doen, maar heeft daarbij hulp nodig. Ook Jan Brouwer vraagt of het niet mogelijk is om wanbetalers te blokkeren. Dat vraagt een hoop extra handelingen, maar het is wel iets waar het bestuur naar streeft. Corrie Suidgeest zag dat er jongelui op de tennisbaan aan het spelen waren, waarvan zij vermoedde dat ze geen lid waren. Het is haar gelukt hen van de baan te krijgen. Joke roept op de mensen zonder pasje en/of die niet afhangen aan te spreken. De introducĂŠbriefjes en het kastje hangen er weer. Kees van Osnabrugge vraagt wat het bestuur doet met alle mailtjes die terugkomen als je bulkmail stuurt. Albert antwoordt dat dat een groot probleem is, we zijn nog niet in staat om ieders adres goed te hebben. Er is nog geen connectie met Jiba en de ledenadministratie. We hopen dat we straks een systeem hebben, waarbij alles gekoppeld is, ook de bardiensten. Ed Ridder hoopt dat ook nieuwe leden de ledenvergadering bezoeken, het zijn vaak dezelfde mensen die betrokken zijn bij de verenigingen; hij hoopt met de inzet van de coaches dat nieuwe leden meer betrokken raken bij de vereniging. Karin antwoordt, dat dat nou precies de bedoeling is. Ook

heeft hij een vraag over de hoge kosten van de MP. Kunnen we niet beter overgaan naar digitale nieuwsbrieven? Jan Brouwer meldt, dat dan ook geen advertentie-inkomsten zijn. Albert antwoordt dat hij dat nog gaat uitzoeken, het bestuur denkt er wel over na, misschien een combinatie van digitale nieuwsbrieven en MP. Niet iedereen heeft een emailadres. Misschien een agendapunt voor volgend jaar. Leo van Kampen vult nog aan, dat een nieuwsbrief en de website moderne media zijn en meer up to date. Jan Brouwer vraagt of er nog een leeftijdsgrens is voor het vervullen van de bardienst? Albert antwoordt dat dit eerder aan de orde gesteld is, er zijn altijd wel uitzonderingen te maken. Als je kan tennissen, dan kun je meestal ook een bardienst draaien. 11. Uitreiking Zwaan van het Jaar Co Yu krijgt het woord en houdt een mooie toespraak die leidt tot de uitreiking van de Zwaan van het jaar 2011 aan Gonny van Sparrentak. Gonny was helemaal verrast en neemt onder groot applaus het prachtig nieuw ontworpen beeldje van een zwaan in ontvangst. 12. Sluiting Albert neemt als laatste het woord en dankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun getoonde betrokkenheid, inbreng en reacties. Hij nodigt de leden uit om gezamenlijk een drankje te drinken en vervolgens wenst hij eenieder wel thuis.


Bar- en Clubhuiscommissie De bar- en clubhuiscommissie bestond het afgelopen seizoen weer uit 5 personen. Wij hielden ons hoofdzakelijk bezig met het in goede banen leiden van de bardiensten tijdens de normale dagen en de diverse toernooien. Zoals alweer jaren gebruikelijk werden we ondersteund door een behoorlijk aantal enthousiaste weekcoördinatoren, de mensen van de sleuteladressen en vele anderen die hun hulp boden.

nooi en de clubkampioenschappen. In afwijking van vorig jaar, toen tijdens het open toernooi de keuken werd verzorgd daar een cateraar, werden er dit jaar maaltijden verzorgd door een aantal vrijwilligers uit onze eigen gelederen. Dit was een succes en is zeker voor herhaling vatbaar. Ook tijdens het open jeugdtoernooi en de clubkampioenschappen werd de keuken verzorgd door een flink aantal “eigen” vrijwilligers.

In z’n algemeenheid verliepen de bardiensten goed, hoewel er toch weer een aantal mensen te laat afzegden of onaangekondigd niet verschenen op de afgesproken tijd. Deze mensen beseffen niet hoe zij hun medeleden duperen en hoe problematisch het vaak is om op het laatste nippertje voor vervangende bardienst te zorgen. Verder werd de communicatie tussen de bardienstindeler en de leden soms bemoeilijkt door foutieve emailadressen en/of telefoonnummers. De leden worden dan ook dringend verzocht de gegevens op Afhangbord te controleren en eventuele wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tczwaanshoek.nl) en/of bardienstindeler (bardienst@tczwaanshoek.nl).

Ter vervanging van een oude werd een nieuwe vriezer geplaatst, die werd bekostigd door onze vaste leverancier van dranken en eetwaren. Teneinde ook tijdens de sluitingsuren van de bar iets te kunnen drinken hebben we een koffiemachine in gebruik genomen die werkt na inworp van munten. Dit bleek een succes. Ook de bekende koffiemachine is na een reeks van jaren van goede dienst vervangen door een nieuwer exemplaar.

Er waren extra activiteiten rond het open toernooi, het open jeugdtoer-

20

In de loop van het seizoen werden er diverse reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in het clubhuis gedaan door mannen van de Onderhoudscommissie. Mede door de hulp van de genoemde mensen en de vele spontane vrijwilligers kan over het geheel genomen de commissie terugzien op een geslaagd seizoen.


seizoen 2012 Heel veel dank aan iedereen die hieraan bijdroeg. Met betrekking tot het onderhoud van het clubhuis werd door een schilder het buitengebeuren van een nieuwe laag verf voorzien en werd het reguliere onderhoud weer op uitstekende wijze gedaan door de mensen van het schoonmaakbedrijf. Vooruitblikkend op het komend seizoen verzoeken wij iedereen de mededelingen rond de indeling van de bardiensten goed in de gaten te houden. Aan ieder het dringend verzoek zelf via Afhangbord.nl of via een telefoontje met de bardienstindeler zijn of haar eigen bardienst te regelen. Dit scheelt veel extra werk voor de indeler en eventuele onderlinge misverstanden. Namens de commissie wens ik iedereen een in alle opzichten voorspoedig en sportief 2013. Wij hopen u te zien tijdens de Nieuwjaarsborrel op 6 januari. Namens de Bar- en Clubhuiscommissie Kees van Osnabrugge Tel. 023-5848805 / 06-42814308 E-mail: clubhuiscommissie@ tczwaanshoek.nl

Bardienstindeler gezocht. Het is al weer bijna drie jaar geleden dat mij gevraagd werd de bardienstindeling te gaan verzorgen. Sindsdien heb ik dat met heel veel plezier gedaan. Inmiddels nemen mijn werkzaamheden voor de bar- en clubhuiscommssie dermate veel tijd in beslag dat het tijd wordt deze taak aan een ander over te dragen. Daarom zoeken wij iemand die deze werkzaamheden op zich wil nemen. De indeling vindt digitaal plaats via Afhangbord.nl, dus enige afďŹ niteit met computers is wel wenselijk. Lijkt je dat deze taak iets voor jou is en ben je bereid voor de vereniging iets te kunnen betekenen, neem dan s.v.p. even contact op. Namens de Bar- en Clubhuiscommissie Kees van Osnabrugge Tel. 023-5848805 / 06-42814308 E-mail: clubhuiscommissie@tczwaanshoek.nl

21


Dinsdag t/m vrijdag 08:00 - 19:00 uur Zaterdag 07:30 - 14:00 uur

Bennebroekerlaan 87 B 2121 GS Bennebroek Telefoon 023 - 584 59 42


Wedstrijdcommissie

Jaarverslag Senioren Competitie 2012

Het weer heeft ons tijdens de voorjaarscompetitie over het algemeen wat in de steek gelaten. Na het prachtige weer van de afgelopen jaren, moesten we het dit jaar stellen met koud weer, wind en ook behoorlijk wat regen. Wat zijn we blij met onze nieuwe banen, want daardoor hebben we toch alles kunnen spelen. Misschien zijn we een club van mooi weer tennissers, want dit jaar hebben we wat minder kampioenen voortgebracht dan vorig jaar. Na een jaartje niet op de eerste plek geĂŤindigd te zijn, hebben de dames op dinsdagochtend opnieuw het kampioenschap in de wacht gesleept! Gefeliciteerd Cora van Bentem, Joke van der Vlugt, Jolanda Hogeveen, Jose Blom, Marly van Bakel, Maria Jones, Gerdie Kraanen en Joke Verhoeven! Op zaterdag heeft Heren 1 sinds jaren ook weer de eerste plaats in hun poule bereikt. Na een paar jaar te kampen hebben gehad met blessures en onderbezetting heeft het team een aantal nieuwe leden aangetrokken en zijn ze meteen kampioen geworden. Van harte Ed de Vroedt, Rick Tol, Harm Brouwer, Marcel Kwaaitaal, Remco Leeuwerik, Martijn Stok en Rogier Berrens! Op zondag heeft Heren 3 het kampioenschap in de wacht gesleept. Overtuigend en met een groot verschil van 7 punten lieten zij de nummer 2 achter zich. Gefeliciteerd Bart van Olffen, Johan van de Boogaard, Dustin Verheyen, Bobby Bleijerveld, Niels Groos, Ritchie Franse en Ruud Snoeks! Het team van Rob van Wezep besloot dit jaar 35+ te gaan spelen op zondag en versloegen hun poulegenoten met ruime cijfers. Volgend jaar hopelijk weer wat meer tegenstand voor de mannen van Heren 1 35+. Gefeliciteerd Berto van Nee, Roelof Kooij, Rob van Wezep, Edo van Berkel, Leen Kasemier en Rene Jongeneelen!

Helaas zijn er dit jaar ook weer een aantal teams dat zich niet heeft kunnen handhaven. Heren 2 op zondag, Heren 1 35+, Heren 3 en Gemengd 1 op zaterdag. Zet hem op mensen, om volgend jaar jullie plek in die hogere poule weer te veroveren. Voor de tweede keer hebben wij als club deelgenomen aan de najaarscompetitie. Deze vond plaats van half september t/m half oktober. Na de 6 teams die vorig jaar deelnamen, waren er dit jaar 9 teams enthousiast om de strijd aan te gaan met clubs in de regio. We hebben niet erg geluk gehad met het weer, maar uiteindelijk hebben we gelukkig toch alle wedstrijden kunnen spelen. Natuurlijk dankzij onze all-weatherbanen! Onze teams hebben zich bijna allemaal getoond als goede middenmoters! Iedereen heeft zich gehandhaafd! Alleen het team van Rob van Wezep is helaas van de 2e klasse naar de 3e klasse gedegradeerd, maar dat is meer te danken geweest aan ondergetekende, aangezien ik de promotie naar de tweede klasse op eigen initiatief heb aangevraagd. Maar goed, volgend jaar kunnen zij weer hun best doen om alsnog die 2e klasse te bereiken! Ik hoop dat volgend najaar nog meer teams zich zullen aanmelden voor de competitie, zodat we ook in het najaar veel teams hebben op het park tijdens de competitie. Daar wordt het alleen maar gezelliger en leuker van. Dus doe allemaal gewoon mee volgend jaar! Clementijn Aalders, Wedstrijdcommissie

23


Jeugdcommissie

Jaarverslag jeugdcommissie 2012

Een laatste jaarverslag van mijn hand. Na deze actie verlaat ik de jeugdcommissie. Mijn zoon is geen jeugdlid meer, voor mij een reden om het stokje door te geven aan een ouder of een jeugdlid die meer betrokken is bij de jeugd. Sylvia Mei heeft zich begin dit seizoen al teruggetrokken. Zij was tot vorig jaar de spil achter de jeugdcompetitie. Naast Sylvia en ondergetekende gaat helaas Saskia Drost ook de jeugdcommissie verlaten. Een heel gezellig team laat ik achter, bereid om van alles te organiseren. Maar om deze jeugdactiviteiten te kunnen blijven organiseren zijn meer handen nodig. Ik hoop dus echt dat er reacties komen op de oproep die eerder in de Matchpoint is geplaatst. Helaas is het dit jaar niet gelukt om alle geplande toernooien ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit had misschien ook wel te maken met de timing. Doordat de agenda vol gepland staat met competitiedata, zowel voorjaar als najaar, open toernooi, clubkampioenschappen en vakanties niet te vergeten, is het wel eens lastig om een datum te prikken. Dan blijkt dat het animo nog niet groot genoeg is om in te schrijven voor een toernooi in november. Als voorbeeld het junior-senior toernooi. Voorgaande jaren was dit het meest bezette toernooi, maar afgelopen jaar waren er te weinig inschrijvingen om hier een toernooi voor te kunnen organiseren. We begonnen dit jaar op 24 maart met het zomertijdtoernooi, voor alle jeugdleden die op de hele baan spelen. Aan de voorjaarscompetitie deden er 12 teams mee op de woensdag-

middag de banen. 6 teams op de vrijdagmiddag-avond en 1 team op de zondag. De clubkampioenschappen werd door de jeugd in dezelfde week gespeeld als de senioren. Op de finaledag werden naast de prijsuitreikingen van de clubkampioenen tevens de kampioenen van de voorjaarscompetitie gehuldigd. Het open jeugdtoernooi werd in augustus, de laatste schoolvakantieweek, zoals voorgaande jaren georganiseerd door Joke Verhoeven. Het bal-slagvaardigheidstoernooi op 7 juli was weer, zoals voorgaande jaren, een groot succes. Mooi weer, veel hulpouders, enthousiaste kinderen, die na afloop een bal- of slagvaardigheiddiploma ontvingen. Voor de 2e keer deed ook de jeugd weer mee met de najaarscompetitie. Op de website is er sinds dit seizoen een “wie stelt zich voor” pagina te vinden onder het kopje “jeugd”. Een aantal jeugdleden heeft zich dit seizoen al voorgesteld, maar ook heeft men iets kunnen lezen over de jeugdtrainster. Vanwege het 35-jarig bestaan van de vereniging kon de jeugdcommissie een voetbaltafel aanschaffen. Dus volgend jaar kan iedereen, als je even moet wachten tot de regenbui over is, een potje tafelvoetballen. Maria van Tubergen, jeugdcommissie.

25


Technische commissie Toernooien in 2012 Het was behoorlijk puzzelen dit jaar voor de technische-, recreatie- en jeugdcommissie om de toernooien en evenementen op de kalender geplaatst te krijgen . Door de late vakanties dit jaar was er in het najaar weinig ruimte. De ambitie van de toernooicommissie om de singletitels apart te laten spelen werd hierdoor geen succes. Eind oktober met de finales zelfs in november, was toch echt te laat om voldoende deelnemers te trekken. Met 75 aanmeldingen echter ook weer geen mislukking dus kunnen we deze kennis weer gebruiken voor toekomstige wintertoernooien. Zo is elk jaar anders, proberen we met nieuwe inzichten en ideeën onze leden te mobiliseren om met elkaar een zo groot mogelijk tennisfeest te bouwen. Het open toernooi, voor de 25e keer door onze vereniging georganiseerd en voor 5e en laatste keer het Autorent Sloothaak Open, was net als voorgaande edities goed bezet. En ook net als voorgaande waren er weer moeilijke soms slechte weersomstandigheden. We hopen echt dat we de komende jaren wat meer verwend gaan worden met meer zon- en terrasuren. Toch was het een mooie, geslaagde week.

De clubkampioenschappen mix en dubbel die hier snel op volgden waren als vanouds. Veel strijd, veel partijen en veel plezier op en naast de baan. Het afsluitende jubileumfeest was een mooie, volle, gezellige afsluiting van deze week. Komend jaar wordt weer anders. Geen clubkampioenschappen meer in oktober, maar waarschijnlijk in september omdat de vakanties weer naar voren gaan. Over de opzet moet nog worden nagedacht en als er leden zijn met goede ideeën dan zullen we er graag naar luisteren. Namens de technische commissie wensen we iedereen een gezond en sportief 2013 toe

26


Onderhoudscommissie

Jaarverslag Onderhoudscommissie.

De samenstelling van de OC is dit jaar wat veranderd. Jos Hulsbosch heeft na jaren afscheid genomen van de OC. De laatste tijd had Jos zo veel andere bezigheden dat hij tot onze spijt voor andere dingen heeft gekozen. Maar in de afgelopen jaren heeft hij veel gedaan voor de club. De OC dankt ondermeer de werkbank aan hem. Maken we bijna elke dag wel gebruik van. Gelukkig hebben we Marly van Bakel kunnen inlijven zodat we min of meer weer op sterkte zijn. Esther van Rooijen sleept zo nu en dan ook de banen voor ons. Ja en dan die banen. Ik denk toch wel dat de ProBounce banen een succes mogen heten. Lekker doortennissen na regen. Geen gravel in je onderbroek en ook geen gravelstof in de kantine en in de daar staande apparaten. Je wilt niet weten hoeveel koelers, computers enz. aan gravelstof opzogen. Altijd vlakke banen en geen losliggende lijnen. De diverse commissies die evenementen organiseren, zijn ook erg blij met banen die snel bespeelbaar zijn na een regenbui. Maar zonder onderhoud (hoewel veel minder) zijn de banen niet. We moeten regelmatig slepen en vooral afgewaaide rotzooi van de bomen opruimen. Ook hebben we veel last van mosgroei. Nu kost het laten behandelen hiertegen €80 per baan. En dat moet dan zo’n twee keer per jaar gebeuren. Na veel geëxperimenteer hebben we via Jan Huisman een middel aangeraden gekregen dat goed werkt. Enig rekenwerk leerde ons dat het voordeliger was om een nieuw speeltje aan te schaffen. We zijn nu in het bezit van een sproeier om het antimos middel op de banen te sproeien. Dan hadden we dit jaar verschil van mening over de bomen en bossages lans de banen 1 t/m 5. De Gemeente wil dit, wat zij noemt “bosperceel”, opnieuw inrichten en stelde de club verantwoordelijk voor een deel van

de kosten. De OC had namelijk zonder toestemming gekapt. Albert Aandeweg heeft de eerste gesprekken gevoerd met de Gemeente om hun plannen te bespreken. Uiteindelijk heeft Cock van Dongen de zaak afgemaakt voor een redelijk bedrag en heeft de firma Versteeg ons uit de brand geholpen. De Gemeente gaat deze strook grond nu opnieuw inrichten. We hadden toestemming moeten vragen voor het kappen. Dat hadden we verzuimd, maar als slap excuus geldt dat het altijd zonder toestemming goed ging. Dit keer niet. Al met al heeft het de club geld gekost en als voorzitter van de OC ben ik daar verantwoordelijk voor. Ik bied dan ook mijn excuus aan. Het zal hopelijk niet meer gebeuren. Ja, en verder hadden we te maken met de gewone mankementen zoals kapotte lichten, herstel van hekwerk, snoeien, aanleg van apparaten in de kantine , reparatie van ramen etc. Ook hadden we weer te maken van stormschade. De tent was niet opgeruimd en bij de eerste stevige storm werd het buizenstelsel weer beschadigd. Ook woeien diverse telborden om. En in ieder geval is één ervan onherstelbaar beschadigd. Zo blijven we regelmatig bezig op het park. We zouden wel uitbreiding van ons ploegje kunnen gebruiken. Vooral mensen die overdag vrij zijn kunnen bij ons, in een gezellig team, goed werk doen. Over de diverse werkzaamheden lichten wij je graag in. Tot gauw. Maarten Ophorst (namens de OC).

27


Redactiecommissie

Jaarverslag redactiecommissie (communicatie) Op dit moment zijn dit de manieren van communicatie binnen de club : Matchpoint Website Facebook Digitale nieuwsbrief

In 2012 komen 5 Matchpoints uit. Binnen het bestuur wordt gesproken over minder uitgaven. Reden: hoge kosten, lange doorlooptijd (de tijd van begin- tot eindproduct), veel mankracht. Er zijn dit jaar een aantal digitale nieuwsbrieven (Matchpoint Online) verstuurd als test. Voordeel: deze hebben een kortere doorlooptijd dan de Matchpoint en er kunnen linkjes in gezet worden naar bijvoorbeeld de website. Bovendien zijn de kosten lager. De bulkmail zal hiermee overbodig zijn geworden. Het is belangrijk dat alle leden een juist mailadres achterlaten bij Afhangbord.nl en de ledenadministratie@tczwaanshoek. nl. Alleen dan kan de informatie goed en op tijd bezorgd worden. Hierbij roep ik de leden op om dit te checken.

Er is dit jaar gestart met een facebookpagina: www.facebook.com/TennisclubZwaanshoek Op dit moment zijn er 111 mensen die deze geliked hebben. Deze mensen krijgen de nieuwtjes te zien die op deze pagina worden gezet. De website www.tczwaanshoek.nl wordt vooral goed bezocht tijdens de toernooien. Buiten de toernooien zullen mensen de website wel bezoeken maar ze weten niet wanneer er nieuwe content is geplaats. Hierin kan de digitale nieuwsbrief een rol vervullen. Er is een probleempje met de kalender op de website. Deze kan niet worden gebruikt wegens een technisch probleem. Vandaar dat er een exceldocument bij staat onder het kopje Kalender met alle evenementen zoals die ook in de Matchpoint staat. Leden commissie: Berry Arxhoek Willem Duijve Anneke Smakman

28


Lo-ve game Wintercompetitie Na wekenlang bestookt te zijn door e-mails van het Arnolduspark over de wintercompetitie besloot ik last-minute om me daarvoor in te schrijven. Ongeveer iedere week één uurtje een single spelen op een overdekte baan tegen wisselende tegenstanders van het zelfde niveau leek mij voor de herfst eens geen gek idee. Aangezien ik tijdens de vele clubkampioenschappen mijn singlepartijen meestal tot één verloren match wist te beperken maakte ik mezelf geen enkele illusie over het verloop van de competitie. Stilletjes hoopte ik dat ik in elk geval níet het lachertje van de laagste klasse (8) te worden. De eerste wedstrijd stond op een drijfnatte zondagochtend om 9.00 (…) uur gepland tegen een verzekeringsbankemployé die werkelijk alles mee had: gitzwarte volle haardos, atletisch lichaam, fijnzinnig symmetrisch gezicht met een stevige kaaklijn, een hagelwitte rij gebeeldhouwde tanden, strakke kraakheldere gesponsorde tenniskleding en een grote leasebak ; kortom, hij had alles in overvloed waar ik hier en daar nog wel wat extra’s van kon gebruiken… Tijdens het inslaan verweet ik mezelf ooit aan deze martelgang te zijn begonnen: de superieur glimlachende jongeman sloeg met grote overtuiging en schwung de meest heerlijke ballen, de meest schitterende effecten en werkelijk knalharde, overtuigende services. Ik smeekte dat het snel tien uur zou worden en dat ik daarna bij mijn gezin aan de dan hopelijk gedekte ontbijttafel zou kunnen aanschuiven. Echter, toen we begonnen te spelen om de punten, toen gebeurde er iets volstrekts onverwachts. De zelfverzekerde houding van tijdens het inspelen smolt als sneeuw voor de spreekwoordelijke zon. Na een zenuwslopende eerste game van dik tien minuten en wel negen keer 40-40 won ik de eerste game. 1-0.

Na deze morele mokerslag stond ik al snel met zelfs 3-0 voor! De vertwijfeling sloeg nu zichtbaar toe bij de verwarde woekerpolisverkoper, die ook op de tennisbaan in een crisis stortte. Tijdens elke baanwissel brabbelde hij teksten als: “Ik serveer toch veel beter dan jij”, “Ik verdeel het spel gewoon perfect”, “Ik heb dit nog nooit meegemaakt”. Ik antwoordde maar dat ik het ook niet begreep en praatte hem moed in: “Voor je het weet staat het weer gelijk”, en ik meende het ook nog. Het tegenovergestelde gebeurde echter. Met nog tien minuten te gaan stond het 5-0! De door faalangst bevangen hypotheekweigeraar plaatste het ene na het andere mislukte dropshot, dat ik vervolgens met een welgeplaatst tikje buiten zijn bereik weglegde. Hij werd er zichtbaar gestoord van . Toen de onbarmhartige zoemer ging stond een eindstand van 7-0 op het bord…. Vol ongeloof dronken we daarna allebei onze cappuccino’s op. De arme man prevelde dat hij nog nooit 0 games had gehaald. Ik antwoordde dat ik überhaupt nog nooit een enkelpartij had gewonnen.

29


Deze keer: Monica Seles

In deze rubriek wordt aandacht besteed aan grote tennisnamen van weleer. Namen die bij velen zeer bekend zijn. Namen van tennissers en tennissters die aan de top stonden. Maar ook namen waarvan je denkt: hoe goed was hij/ zij nu eigenlijk precies? Daarom op deze plaats de broodnodige weetjes over grote voormalige tennissers, hun winsten, hun verliezen, de statistieken en spraakmakende gebeurtenissen. Deze keer: tennisheldin Monica Seles. Hamburg, 30 april 1993 Bij het horen van een naam van een ‘oude tennisheld’ (mannelijk of vrouwelijk) denkt men vaak in de eerste plaats aan een grote toernooiwinst, een fantastische partij of iets dergelijks. Bij Monica Seles is dat anders. Velen zullen bij haar direct denken aan dat ene incident. Het is 30 april 1993, een vrijdag, Nederland viert Koninginnedag. Monica Seles is op dat moment 19 jaar. In Hamburg speelt zij een kwartfinalepartij tegen Magdalena Maleeva. Tijdens een wissel, op het moment dat Monica naast de scheidsrechter op het stoeltje zit, komt iemand uit het publiek richting Monica gelopen en steekt een mes in haar rug. Een moment van afgrijzen, een afschuwelijk moment met grote impact op Monica’s leven. Velen zullen zich nog de beelden herinneren van foto’s en film waarop Monica met een van pijn vertrokken gezicht met de hand naar de rug grijpt. De dader zou als motief hebben gehad dat hij niet kon verkroppen dat Seles de nummer-1-positie op de wereldranglijst zou hebben, voor Steffi Graf. Seles wordt naar een ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat de verwonding

30

aanzienlijk is, maar dat ze geluk heeft gehad. Een lange fase van herstel gaat beginnen. De fysieke verwonding is fors, maar de mentale schade is misschien nog wel groter. Een aanval van een dwaas, zomaar, om niets, hoe ga je daar overheen komen? De persoon Monica Seles is geboren in december 1973 in voormalig Joegoslavië. Haar vader was een politiek cartoonist, maar in zijn jonge jaren was hij atleet, hij deed aan drie-stap-sprong. Het gezin Seles woonde in een flatje in Novi Stad, een plaats in het tegenwoordige Servië, gelegen aan de Donau. Het tennisspelletje leerde ze op een parkeerplaats naast het flatgebouw, waar haar vader tussen auto’s een net had gespannen. Haar oudere broer Zoltan tenniste al eerder en deed dat niet onverdienstelijk. Monica vond het tennisspelletje leuk en was fanatiek, erg fanatiek. In haar jeugdjaren worden de eerste toernooitjes gewonnen en Monica begint op te vallen. Ze is 13 als tennistrainer Nick Bolletieri haar in het zicht krijgt, ze komt onder zijn hoede. Vanaf dat moment gaat het snel.


Oude tennishelden In de eerste WTA-toernooien die ze speelt, ze is dan 14 jaar, boekt Monica al direct goede resultaten. Als men Seles in herinnering terughaalt als speelster op de tennisbaan dan is er steeds hetzelfde beeld. Haar verbeten gezicht, vol fanatisme. Het spel van Seles is overduidelijk een resultaat van de Bolletieri-leer: aanvallend spel en harde slagen worden gecombineerd met een grote fitheid. Seles is linkshandig en misschien is haar backhand (dubbelhandig) wel gevaarlijker dan haar forehand. De terugkeer Het incident van 30 april 1993 betekent voor Seles een abrupte stop van haar tenniscarrière. Een periode van herstel gaat in. Het is op dat moment volledig onduidelijk of Monica ooit terug zal keren op de tennisbanen, laat staan op het hoogste podium. Er breekt voor Monica een moeilijke periode aan, ook al omdat haar vader ernstig ziek wordt. Ze komt de nodige kilootjes aan en het blijft een lange tijd stil rondom Seles. Maar het plezier in het spelletje gaat niet verloren, evenmin als de ijzeren wil om te presteren. Langzaam maar zeker herpakt Seles zich, de trainingen worden weer opgepakt. Het is uiteindelijk augustus 1995 als ze haar rentree maakt op het hoogste podium. Ze zal vanaf dat moment weer volop gaan meetellen, tot in de hoogste regionen.

De cijfers In zijn algemeenheid moet gezegd worden dat Seles een sterke tennisster was, erg sterk zelfs. Ze behaalde in de WTA 53 titels. Uiteindelijk heeft ze vanaf 1988 tot 2003 op het hoogste niveau getennist. Kijkend naar de statistieken van Seles moeten twee perioden worden onderscheiden. De periode tot de 30e april 1993 en de periode na de rentree in augustus 1995. Tijdens de eerste periode wint Seles 8 Grand Slamtoernooien (GS). In de jaren 1991 en 1992 is Seles oppermachtig en wint ze bij elkaar 6 GS’s, met daarnaast nog een finaleplaats op Wimbledon in 1992. In 1993 start ze het jaar met de winst van de Australian Open. In deze jaren dat Seles aan de top van het circuit bivakkeert (1991-1993) is er bij de GS-toernooien in feite continue sprake van een tweestrijd Monica Seles – Steffi Graf, waarbij, afgaande op de GS-resultaten, niet Graf maar Seles domineert. Vanaf het moment van haar start in de WTA tot aan die 30e april 1993 behaalt Monica 44 keren een finale, waarvan ze er 31 wint.

31


INTERSPORT DUO en de KNLTB werken samen! Om gezamelijk mensen enthousiast te maken voor tennis, zijn Intersport DUO en de KNLTB sinds kort partners. Dit levert leuke voordelen op voor leden van de KNLTB: zo krijg je 10% korting op de totale tenniscollectie op vertoon van je ledenpas!

WWW.INTERSPORTDUO.NL UITHOORN AALSMEER HAARLEM MIJDRECHT AMSTERDAM HOOFDDORP HILLEGOM

Klinkenbergstraat 21, 2136 AA Zwaanshoek telefoon: 023 - 58 42 386 telefax: 023 - 58 42 387 32


Oude tennishelden

Monica Seles

In haar tweede periode, na de rentree in augustus 1995, wint Monica nog eenmaal een GS, haar 9e, de Australian Open van 1996. Daarnaast behaalt ze nog driemaal een GS-finale. Misschien dat de prestaties uit de tweede periode wel knappere zijn geweest dan haar eerdere triomfen, gezien alle impact van de aanslag en de afwezigheid van ruim twee jaren. Seles bekleedt de nummer-1-positie gedurende 178 weken; haar talent, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen blijkt uit het gegeven dat ze ook na haar rentree deze positie nog bereikt heeft. Seles speelt haar laatste partij in 2003, een partij in de eerste ronde van Roland Garros. Een voetblessure noopt haar te stoppen, 29 jaar jong. Later waren er nog wel plannen voor een rentree, maar zover is het uiteindelijk nooit gekomen. Geluiden… Tegenwoordig lijkt het eerder gewoonte dan uitzondering te zijn, het maken van allerlei kreungeluiden op de baan. Vooral in het damestennis is het regelmatig voorkomend en terugkerend gedrag. In de jaren dat Seles haar partijen speelde gebeurde het minder, dat uitstoten van de oe!- en ah-kreten bij het produceren van een slag. Maar dat gold niet voor Monica, zij beheerste het gehele scala van geluiden. Haar tennispartijen waren niet alleen de moeite waard om te kijken, ook de luisteraars kwamen aan hun trekken, althans…. tot de Wimbledon-finale van 1992.

Meer en meer begonnen medespeelsters opmerkingen te maken over al dat geluid op de tennisbaan. In de loop van het Wimbledon-toernooi 1992 waren er tegenstandsters die daadwerkelijk begonnen te klagen en protesteren over het gekreun van Monica. Monica trok zich de kritiek aan en speelde de finale tegen Steffi Graf zonder enig geluidje, ze verloor de finale. Het spreekt voor zich dat we nimmer zullen weten of er enig verband is geweest tussen het overschakelen naar geluidvrij spel en het verlies in die finale. Wat we wel weten is het volgende. Volgens onderzoek van de Hardin-Simmons universiteit (Texas, USA) kunnen kreunende spelers hun opslag met 7,5 km/uur versnellen en hun forehand met 6,4 km/uur ten opzichte van medespelers zonder geluid. Volgens onderzoek ontstaat het gekreun tijdens het moment waarop de tennisspeler met grote kracht lucht uitstoot op een ogenblik waarop hij/zij alle spieren opspant. Kreunen zou er daarbij voor zorgen dat zich tijdens deze handeling nog meer spierweefsel aanbiedt waardoor ook meer kracht kan worden verzameld. Zou de partij in 1992 anders zijn geëindigd als Seles had gespeeld ‘met geluid’? Ach, we zullen het nooit weten. Na het tennis Volgens recente berichten woont Monica tegenwoordig in Manhattan, New York. Zij zet zich in voor meerdere goede doelen. ++++

33


Lifestyle fietsen een ware blikvanger COUNTRY TOUR ËË V VË VË VË VË VË VË VË VË VË VË

‰ÁW?ËÔ¤^yˏ~ Ö”‰™‰Ö”ËwÁ?”j 7?ÄÍjËܝÁܝÁ .†‰”?™Ë!jÞÖÄËÏËÜjÁęj‰™~j™ -jÁMÁ?jËܝÁËj™Ë?W†ÍjÁ 7?ÄÍjËÄÍÖÖÁ¬j™ 7?ÄÍjËã?aj¬j™ 7Á]Ë ?ÍÍjÁ‰ŽËÜjÁ‰W†Í‰™~ W†ÍjÁ]Ë ?ÍÍjÁ‰ŽËÜjÁ‰W†Í‰™~ ܝÁß

?”jÄ]Ëyå^ËyÏ^ËyÉËW”Ë

€ 699,-

Daar wil je op gezien worden 34

Uw SPARTA dealer BRANDT DE FIETSGIGANT HOOFDWEG 659 2131BB HOOFDDORP info@fietsgigant.nl


Uw sportieve partner voor vertrouwde autoverhuur!

023 531 91 31

www.sloothaak.com personen-, vracht- en bestelwagens


DEZE BANK BIJVOORBEELD

... m a a r da n

hog e r br e de r lag e r die pe r ha rde r za chte r Een handgemaakte Perida koop je rechtstreeks bij de makers zelf. Samen met specialisten, die het ook uitvoeren, bespreekt u uw eigen specifieke wensen. Zo ontstaat een uniek meubel dat volledig aan de bezitter is aangepast. Wij bekleden met zwaar leer, Alcantara en exclusieve stoffen. Op onze showroom staat een uitgebreide collectie op uw proefzit te wachten.

www.perida.nl P E R ID A D E S IG N. KROM M E SPIERINGW EG 565, 2141 AL VIJ F H U IZ EN ( NH ) T E L E F O O N 02 3 - 5589100, FAX 023- 5583604, E- M AIL: IN F O@ PER ID A.N L S H OWR OOM OPEN M A. T/M ZA. 10- 17 UUR

36

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER. SINDS 1903

Matchpoint 5 - 2012/13  

Officieel clubblad van Tennisclub Zwaanshoek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you