Page 47

Tutkimusmatka konseptointiin

Salu Ylirisku pyrki väitöskirjassaan selvittämään syvällisesti, miten uudenlainen palvelukonsepti syntyy. Tuloksista hyötyvät sekä akateeminen tutkimus että muotoilijat. Teksti Tea Kalska Kuva Aukusti Heinonen FILOSOFIAN maisteri Salu Ylirisku tutki väitöskirjassaan käsitteellistä muotoilua. Se on suunnittelua, joka etenee pääasiassa puheen, luonnostelun ja mallintamisen avulla. ”Esimerkiksi erilaisten palvelu- ja innovaatiokonseptien luomisessa käsitteellisen muotoilun rooli korostuu. Vision ja mission rakentaminen ovat ihan suoraan käsitteellistä muotoilua.” Käsitteellisen muotoilun prosesseissa syntyy yleensä myös muotoilukonsepti – kiteytys siitä, mitä halutaan ja miten lopputulokseen päästään.

Oppia ja suunnan muutoksia Ylirisku tarkasteli tutkimuksessaan muotoiluprosessia, jossa kehitettiin uudenlaista, monikanavaista karttapalvelua luonnossa liikkujille. Hän seurasi, mitä tapahtuu, kun samat ihmiset tapaavat toisiaan yhä uudelleen ja puhuvat karttapalvelukonseptista. Projektissa näyttäytyi selvästi niin sanottu projektispesifi oppiminen. Termi on Yliriskun luoma ja viittaa projektin aikana tapahtuvaan oppimiseen. Kävi ilmi, että käsitys projektin suunnasta ja tavoitteista voi aluksi olla ihan erilainen kuin prosessin lopussa. ”Projektispesifissä oppimisessa oivaltamisen hetki on merkittävä. Silloin tapahtuu muutos: ihmiset alkavat puhua eri tavalla suunnittelun kohteesta ja siitä, mikä on hyvää ja tarkoituksenmukaista. Hetken merkittävyys tulee ilmi vasta jälkikäteen toiminnassa ja puheessa.” Jos oppiminen on syvällistä, syntyy suunnittelun valintoja ohjaavia periaatteita. Karttapalveluprojektissa periaatteeksi tuli karttakokemuksen maksimointi. Kartan haluttiin olevan dynaaminen siten, että käyttäjä

voisi olla mahdollisimman suoraan vuorovaikutuksessa karttasisältöjen kanssa. ”Jos käyttäjä esimerkiksi etsii tietoja jostain retkeilymajasta, hän koskettaa sormellaan käyttöliittymän ruutua ja saa tiedot esille asiayhteydessään.”

Teoriaa ja käytännön hyötyä Yliriskun väitöskirja on samalla sekä empiirinen että teoreettinen. Akateemiselle tutkimukselle työ antaa teorian projektispesifistä oppimisesta – aikaisemmin muotoiluprojekteissa tapahtuvaa oppimista ei ole tarkasteltu yhtä syvällisesti. Merkittävää tietoa on, miten oivalluksen hetki todellisuudessa saavutetaan. Sitä edeltää pohjustusvaihe, jossa ajattelun resursseja rakennetaan. ”Karttaprojektissa konsepti syntyi vasta puolentoista vuoden pohjatyön jälkeen. Lopulta ajatus konseptista kiteytyi selkeässä tunnin sessiossa, jossa ihmiset rupesivat puhumaan siitä uudella tavalla.” Muotoilijalle työ tarjoaa sekä käytännön vinkkejä että perusteita prosessin suunnitteluun. ”Kannattaa sietää epävarmuutta. Vaikka lopputuloksesta ei aluksi olisi aivan selkeää näkemystä, on silti mahdollista edetä systemaattisesti oikeaan suuntaan, tuottaa resursseja ajattelulle ja päästä lopulta kirkkaaseen näkemykseen.”

– Salu Ylirisku 15.11.2013: Frame it simple! Towards a theory of conceptual designing. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu AALTO UNIVERSITY MAGAZINE 09 \ 47

Profile for Aalto University

Aalto University Magazine 09  

The Aalto University Magazine issue 09 deals with questions related to health care.

Aalto University Magazine 09  

The Aalto University Magazine issue 09 deals with questions related to health care.