Page 1

SÄKERHETSDATABLAD

_____________________________________________________________________________________________

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning: Tillverkare/leverantör:

Binol Cut 20EP Metallbearbetningsolja Binol AB 374 82 Karlshamn Tfn. 0454/828 00 jenny.porsche@aak.com se ovan (kontorstid)

Telefonnummer för nödsituationer: 2. FARLIGA EGENSKAPER

I produkten ingår inga ämnen som finns upptagna på EU:s lista över farliga substanser (Bilaga 1 enligt EU-direktiv 67/548/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/45/EG). 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Beskrivning:

Beredning innehållande vegetabilisk olja

Märkningspliktiga komponenter som ger ämnet/beredningen dess klassificering: Komponenter

CAS Nr.

EG Nr.

Halt, %

Klassificering

Inga

Märkningspliktiga komponenter som ej påverkar ämnets/beredningens klassificering: Komponenter

CAS Nr.

EG Nr.

Halt, %

Klassificering

Inga

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Hudkontakt: Kontakt med ögon: Förtäring:

Ej relevant. Tvätta huden med tvål och vatten. Skölj med tempererat vatten under minst 10 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Drick vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel: Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand: Särskild utrustning för brandbekämpningspersonal:

Koldioxid (CO2), skum, pulver. Vatten som jetstråle.

Överhettad produkt kan ge brännbara ångor och irriterande rök. Vid ofullständig förbränning kan CO (kolmonoxid) bildas. Normal utrustning för kemikaliebränder

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder: Miljöskyddsåtgärder: Saneringsmetoder:

Undvik hudkontakt. (se punkt 8.) Minimera spridning till avloppssystem, yt- och grundvatten. Absorbera större utsläpp med vanliga absorptionsmedel för deponering. Överför produkten i passande behållare för avyttring på lämpligt ställe (se punkt 13). Rester och mindre mängder spolas bort med vatten.

_____________________________________________________________________________________________ Utfärdandedatum: 2009-01-01 Tillverkare: Binol AB Hemsida: www.binol.se

Produktnamn: Binol Cut 20EP

1(3)


SÄKERHETSDATABLAD

_____________________________________________________________________________________________

7. HANTERING OCH LAGRING Hantering: Lagring:

Undvik långvarig och upprepad hudkontakt. Tag genast av nedstänkta kläder. Lagringstemperatur 0 till +40 °C. Lagras i sluten behållare, företrädesvis i orginalbehållare.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD Begränsning av exponering: Andningsskydd: Skyddshandskar: Ögonskydd: Hygieniska gränsvärden:

Iaktta god personlig hygien. Inte nödvändigt i ventilerade utrymmen. Säkerställ god ventilation om ångbildning uppstår. Handskar av nitril eller Viton rekommenderas om tvål eller liknande och rinnande vatten inte finns tillgängligt. Använd lämpligt ögonskydd. Inga hygieniska gränsvärden är kända.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysikaliskt tillstånd: Viskositet (40°C): Färg: Lukt: Lägsta flyttemperatur: Flampunkt: Ångtryck: Densitet (20°C): Löslighet i vatten:

Olja Ca 20 mm2/s (cSt) Gul/Gulröd Svag Ca -10 °C Ca 200 °C Försumbart vid normala förhållanden Ca 900 kg/m3 Olöslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Farliga reaktioner: Förhållanden som bör undvikas: Farliga sönderdelningsprodukter:

Stabil produkt vid normala förhållanden. Inga kända Höga temperaturer (>>100°C), sura och starkt oxiderande ämnen. Inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Generellt: Akut oral toxicitet (OECD 401): Akut dermal toxicitet (OECD 402): Hudirritation (OECD 404, kanin): Ögonirritation (OECD 405, kanin): Mutagenicitet (Ames test):

Produkten har låg akut giftverkan. LD50 råtta >2 000 mg/kg, dvs ej toxisk LD50 råtta >2 000 mg/kg, dvs ej toxisk Ej irriterande Ej irriterande Ej mutagen

Värdena är baserade på tester utförda på ingående råvaror. Produkten är ej testad på djur. 12. EKOLOGISK INFORMATION Produkten är ej miljöfarlighetsklassad och innehåller ej några miljöfarlighetsklassade komponenter enligt EU:s Direktiv 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat. Ekotoxicitet:

Algtoxicitet (OECD 201): Fisktoxicitet (OECD 203, 48 tim):

EC50 >1 000 mg/l LC50 >100 mg/l

_____________________________________________________________________________________________ Utfärdandedatum: 2009-01-01 Tillverkare: Binol AB Hemsida: www.binol.se

Produktnamn: Binol Cut 20EP

2(3)


SÄKERHETSDATABLAD

_____________________________________________________________________________________________

Mobilitet: Nedbrytbarhet:

Olöslig i vatten. Lätt biologiskt nedbrytbar enl. OECD 301 B, Modifierat Sturm-test (>60 % efter 28 dagar).

Bioackumulering:

Innehåller inga bioackumulerande komponenter.

Värdena är baserade på tester utförda på ingående råvaror. Produkten är ej testad på djur. 13. AVFALLSHANTERING Använd produkt: Förslag till EWC-kod: Använd förpackning:

Enligt lokala bestämmelser 13 01 07 (Biologiskt lätt nedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor) Enligt lokala bestämmelser

14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är inte klassad som farligt gods. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Farosymboler: Riskfraser: Skyddsfraser:

Inga Inga Inga

Produkten är klassad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) samt gällande EG-direktiv rörande farliga ämnen och beredningar.

16. ANNAN INFORMATION Källmaterial som använts för upprättande av informationen: Teknisk information:

Information avseende ingående komponenter Kontakta Binol

Förteckning över relevanta symboler och riskfraser: Symbol/R-fras Inga

Text

Revision: Datum 06-09-01 09-01-01

Reviderat avsnitt, punkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

_____________________________________________________________________________________________ Utfärdandedatum: 2009-01-01 Tillverkare: Binol AB Hemsida: www.binol.se

Produktnamn: Binol Cut 20EP

3(3)

/Sve  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Msds-S%c3%a4kerhetsdatablad/Neat%20Oils-Rakoljor/Svenska/sdbcut_20ep_090101.pdf

Advertisement