Page 1

SÄKERHETSDATABLAD

_____________________________________________________________________________________________

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning: Tillverkare/leverantör:

Binol Cool 12 Metallbearbetningsvätska, koncentrat Binol AB 374 82 Karlshamn Tfn. 0454/828 00 jenny.porsche@aak.com se ovan (kontorstid)

Telefonnummer för nödsituationer: 2. FARLIGA EGENSKAPER

Xi R 36

Irriterande Irriterar ögonen

Hälsa: Koncentratets relativt höga pH-värde orsakar irritation vid kontakt med ögon och slemhinnor. Långvarig eller upprepad kontakt med huden kan ge hudirritation. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Beskrivning:

Beredning

Märkningspliktiga komponenter som ger ämnet/beredningen dess klassificering: Komponenter

CAS Nr.

Alkanolaminborater (baserade på monoetanolamin)

EG Nr.

Halt, % 10-25

141-43-5

Klassificering Xi, R36

205-483-3

Märkningspliktiga komponenter som ej påverkar ämnets/beredningens klassificering: Komponenter Oxazolidin Natriumpyrion

CAS Nr.

EG Nr.

Halt, %

Klassificering

66204-44-2 3811-73-2

266-235-8

2-4 <1

C, R21/22-34-52 XnN, R20/21/22, 36/38, 50

223-296-5

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Hudkontakt: Kontakt med ögon: Förtäring:

Generellt ej relevant vid normala temperaturer. Förflytta eventuellt till frisk luft. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Ta av nedsmutsade kläder. Skölj med rikliga mängder tempererat vatten under minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Drick vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel: Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller

Koldioxid (CO2), skum, pulver. Vatten som jetstråle.

_____________________________________________________________________________________________ Utfärdandedatum: 2009-01-01 Tillverkare: Binol AB Hemsida: www.binol.se

Produktnamn: Binol Cool 12

1(4)


SÄKERHETSDATABLAD

_____________________________________________________________________________________________

preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand: Särskild utrustning för brandbekämpningspersonal:

Överhettad produkt kan ge brännbara ångor och irriterande rök. Vid ofullständig förbränning kan CO (kolmonoxid) bildas. Normal utrustning för kemikaliebränder

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder: Miljöskyddsåtgärder: Saneringsmetoder:

Undvik hudkontakt. Använd personlig skyddsutrustning (se pkt 8). Minimera spridning till avloppssystem, yt- och grundvatten genom invallning med t ex sand, jord eller annat lämpligt material. Absorbera utsläpp med vanliga absorptionsmedel för deponering. Överför produkten i passande behållare för avyttring på lämpligt ställe (se punkt 13). Rester och mindre mängder spolas bort med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING Hantering: Lagring:

Undvik långvarig och upprepad hudkontakt. Tag genast av nedstänkta kläder. Lagringstemperatur +5 till 40 °C. Lagras i sluten behållare, företrädesvis i orginalbehållare.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD Begränsning av exponering:

Andningsskydd: Skyddshandskar: Ögonskydd:

Iaktta god personlig hygien. Byt kläder som blivit förorenade av produkten. Förvara inte indränkta trasor eller trassel i fickorna. Vid risk för stänk eller direktkontakt bör personlig skyddsutrustning användas. Inte nödvändigt i ventilerade utrymmen. Säkerställ god ventilation om ångbildning uppstår. Använd lämpliga skyddshandskar (t ex gummihandskar). Använd lämpligt ögonskydd.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysikaliskt tillstånd: Viskositet (20°C): Färg: Lukt: pH koncentrat: pH utspädning (3 %): Kokpunkt: Stelningspunkt: Ångtryck: Densitet (20°C): Löslighet i vatten:

Transparent/opak lågviskös vätska Ca 7,5 mm2/s (cSt) Gul Svag, aminrelaterad 10,6 9,8 Ca 100°C Ca 0°C Försumbart vid normala förhållanden 1 095 kg/m3 Löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Farliga reaktioner:

Förhållanden som bör undvikas:

Stabil produkt vid normala förhållanden. Produkten innehåller biocid som är uppbyggd av bland annat formaldehyd. Om produkten av misstag blandas med syra så att pH-värdet sjunker kraftigt kan biociden brytas ned. Formaldehyd kan då frigöras i allergiframkallande mängder. Förvara därför koncentratet väl avskilt från sura kemikalier. Om misstanke finns att blandning med syra inträffat, skall personlig skyddsutrustning enligt punkt 8 kompletteras med andningsskydd vid sanering. Höga temperaturer (>>100°C), sura och starkt oxiderande ämnen.

_____________________________________________________________________________________________ Utfärdandedatum: 2009-01-01 Tillverkare: Binol AB Hemsida: www.binol.se

Produktnamn: Binol Cool 12

2(4)


SÄKERHETSDATABLAD

_____________________________________________________________________________________________

Farliga sönderdelningsprodukter:

Se ovan. I övrigt ger produkten inga farliga nedbrytningsprodukter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Ögonirritation: Hudirritation:

Stänk i ögonen ger upphov till sveda och ökad utsöndring av tårvätska. Vid långvarig eller upprepad exponering, i samband med bristande hygien, kan hudrodnad uppstå lokalt. Detta ofta i kombination med lokal klåda och uttorkning av det exponerade hudområdet.

12. EKOLOGISK INFORMATION Inga tester har utförts på produkten. Värdena är baserade på tester utförda på ingående råvaror Ekotoxicitet: Mobilitet: Nedbrytbarhet: Bioackumulering:

Ej giftigt för vattenlevande organismer. Emulgerbar i vatten. Potentiellt nedbrytbar. Innehåller inga bioackumulerande komponenter.

13. AVFALLSHANTERING Använd produkt: Förslag till EWC-kod: Använd förpackning:

Förbrukade metallbearbetningsvätskor samt irriterande ämnen är att betrakta som farligt avfall. Detta medför att avfallshanteringen skall ske i enlighet med Avfallsförordningen SFS 2001:1063. 12 01 09 Halogenfria bearbetningsemulsioner och lösningar Enligt lokala bestämmelser

14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är inte klassad som farligt gods. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Farosymboler: Riskfraser: Skyddsfraser:

Xi R 36 S 24/25 S 37/39

Irriterande Irriterar ögonen Undvik kontakt med huden och ögonen Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd

Produkten är klassad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) samt gällande EG-direktiv rörande farliga ämnen och beredningar.

16. ANNAN INFORMATION Detta säkerhetsdatablad gäller för koncentrat. Källmaterial som använts för upprättande av informationen: Teknisk information:

Information avseende ingående komponenter Kontakta Binol

_____________________________________________________________________________________________ Utfärdandedatum: 2009-01-01 Tillverkare: Binol AB Hemsida: www.binol.se

Produktnamn: Binol Cool 12

3(4)


SÄKERHETSDATABLAD

_____________________________________________________________________________________________

Förteckning över relevanta symboler och riskfraser: Symbol/R-fras Xi Xn N C R 20/21/22 R 21/22 R 34 R 36 R 36/38 R 50 R 52

Text Irriterande Hälsoskadlig Miljöfarlig Frätande Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring Farligt vid hudkontakt och förtäring Frätande Irriterar ögonen Irriterar ögonen och huden Mycket giftigt för vattenlevande organismer Skadligt för vattenlevande organismer

Revision: Datum 06-12-05 09-01-01

Reviderat avsnitt, punkt Nytt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

_____________________________________________________________________________________________ Utfärdandedatum: 2009-01-01 Tillverkare: Binol AB Hemsida: www.binol.se

Produktnamn: Binol Cool 12

4(4)

/Grinding%20Fluids-Slipv%  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Msds-S%c3%a4kerhetsdatablad/Grinding%20Fluids-Slipv%c3%a4tskor/Svenska/sdbcool_12_090101.pdf

Advertisement