Page 1

SÄKERHETSDATABLAD enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn:

QUAKER 8662 LF

Produktkod:

041745-05 A

Användning av ämnet eller preparatet Användning:

Skär- och slipvätska

Namnet på bolag/företag Tillverkare/Leverantör:

Quaker Chemical BV Industrieweg 1 - 13 1422 AH Uithoorn Niederländerna Telefon:+31 297 544644 Fax: +31 297 544694 Internet: www.quakerchem.com

Upplysningar:

Safety, Health and Environmental Affairs Department (SHE) Telefon:+31 297 544484 Fax:+31 297 544481 E-post: SHEQEU@quakerchem.com

Teknisk information:

Sales Department Metalworking Product Telefon:+31 297 544426

Nödtelefonnummer:

Akut: Begär Giftinformationscentralen

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 1 of 8


Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

________________________________________________________________________________________

2. FARLIGA EGENSKAPER Faroindikation: ingen

Betydelsefullaste riskerna Inga

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Kemisk sammansättning på substansen eller beredningen: Produkten är en blandning av: mineralolja , salter, vatten , och funktionsförbättrande additiv. MÄRKNINGSPLIKTIGA KOMPONENTER Komponenter (Ethylenedioxy)dimethanol

CAS Nr. 3586-55-8

EG Nr. 222-720-6

Vikt % 1-5

Klassificering Xi;R38-41 Xn;R22 R52

Ethoxylated fatty alcohol

Proprietary

Listed

1-5

Xi;R38

Alkyl alcohol

Proprietary

Listed

1-5

Xi;R36

4. FÖRSTA HJÄLPEN Generell rekommendation:

Inga risker som kräver speciell första hjälpen.

Inandning:

Flytta ut i friska luften. Kontakta om nödvändigt läkare.

Kontakt med hud:

Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.

Kontakt med ögon:

Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring:

Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

Information till läkare:

Behandla symptomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Flampunkt (°C):

>100

Flampunktmetod:

COC

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 2 of 8


Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

________________________________________________________________________________________ Explosionsgränser: - undre:

Inte tillämpligt

- övre:

Inte tillämpligt

Lämpliga släckmedel:

Pulver, CO2, vattendimma eller skum

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl:

Vatten som jetstråle

Särskilda risker vid exponering formaldehyd som orsakas av ämnet eller Kolmonoxid (CO) preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand: Speciella risker:

Inga kända

Ovanliga risker:

Inga kända

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:

Standardförfarande för kemikaliebränder.

Särskilda åtgärder:

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder:

Sörj för lämplig ventilation.

Miljöskyddsåtgärder:

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Saneringsmetoder:

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur, sågspån eller liknande).

7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Förebyggande skyddsåtgärder:

Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.

Rekommendation för säker hantering:

Bär lämplig andningsapparat då ventilationen är bristfällig.

Lagring Lagringsförhållanden

Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen

Icke blandbara produkter:

Inga speciella restriktioner beträffande lagring med andra produkter

Lagringstemperatur:

4 - 35 °C

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Gränsvärden för exponering Ytterligare information:

Ingen

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 3 of 8


Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

________________________________________________________________________________________ Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Tekniska åtgärder:

Sörj för lämplig ventilation.

Andningsskydd:

Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.

Handskar:

Neoprenhandskar - 0.75 mm - 30 min

Ögonskydd:

Skyddsglasögon

Hudskydd:

långärmad klädsel

Begränsning av miljöexponeringen Rekommendationer:

ingen

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Allmänna upplysningar Utseende: Färg: Lukt:

Vätska Ljus bärnstensfärgad Karakteristisk

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation Egenskap

Resultat

Metod

pH-värde: vid pH: at Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C): Flampunkt (°C): Brandfarlighet (fast form, gas): Explosiva egenskaper: - övre gräns: - undre gräns: Oxiderande egenskaper: Ångtryck: Relativ densitet: vid Löslighet: - vattenlöslighet: - i organiskt lösningsmedel: Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten, log Pow): Viskositet: vid

10.10 100 (%) 9.30 8 (%) 100

ASTM D 1293-84 ASTM D 1293 ASTM D 1120-94

>100 Ingen information tillgänglig

COC -

inga tillgängliga data inga tillgängliga data Ingen information tillgänglig Inga tillgängliga data 1.020 (g/cm3) 15 (°C)

ASTM D 1298-88

emulgerbar Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t)

-

57 (mm²/s) 40 (°C)

ASTM D 445-88 -

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 4 of 8


Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

________________________________________________________________________________________ Ångdensitet: Avdunstningshastighet:

Inga tillgängliga data Inga tillgängliga data

-

Egenskap

Resultat

Metod

Blandbarhet: Konduktivitet: Smältpunkt/ smältpunktsintervall (°C): Explosionsgrupp: Självantändningstemperatur: Molekylvikt: Sönderdelningstemperatur:

Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t) <4

-

Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t)

-

Övriga upplysningar

10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Förhållanden som skall undvikas: Inga kända Material som skall undvikas: starkt oxiderande ämnen Farliga sönderdelningsprodukter: ingen vid normal användning Polymerisation: Inte tillämpligt

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akut toxicitet LD50 (oralt/råtta):

> 2000 mg/kg (beräknad)

Långvariga effekter: Övrig långvariga effekter:

Inga tillgängliga data

Lokala effekter Förtäring:

Inga tillgängliga data

Inandning:

inga tillgängliga data

Hudirritation:

Ingen hudirritation

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 5 of 8


Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

________________________________________________________________________________________ Ögonirritation:

Ögonkontakt kan orsaka irritation

Sensibilisering:

Kan förorsaka sensibilisering hos känsliga personer

Övrig toxikologisk information

Ingen

12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Alkyl alcohol Ecotoxicity - Fish Species Data:

LC50 (Pimephales promelas - 96h) = 280 mg/l

Hämmande effekter:

Inga kända

Reaktion i reningsverk:

Inga kända

Rörlighet Fördelning i olika delar av miljön: Inga tillgängliga data Ytspänning:

Inga tillgängliga data

Persistens och nedbrytbarhet BOD:

Ej bestämnd(t)

Potentiell nedbrytning:

Ej bestämnd(t)

Halveringstid:

Ej bestämnd(t)

Nedbrytning i reningsverk:

Ej bestämnd(t)

Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering:

Inga tillgängliga data

Andra skadliga effekter Ozonnedbrytande potential (R-11 = 1):

Ej bestämnd(t)

Potential att fotokemiskt bilda marknära ozon:

Ej bestämnd(t)

Potential att bidra till växthuseffekten:

Ej bestämnd(t)

13. AVFALLSHANTERING Avfall från överskott/oanvända produkter:

Avlägsnas enligt föreskrift

Förorenad förpackning:

Avfallshantering som oanvänd produkt.

Saneringsmetoder:

Ingen information tillgänglig

EWC avfall No.:

120107 - Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner)

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 6 of 8


Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

________________________________________________________________________________________

14. TRANSPORTINFORMATION ADR Klass:

Ej klassificerad

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER EG klassificering och märkning (67/548/EEC - 1999/45/EC) (67/548/EEC - 1999/45/EC) Faroindikation: ingen

R-fraser: Inga S-fraser: Inga Nationella bestämmelser

Water endangering class WGK (D):

1 (S)

Maladies Professionnelles (F):

36 , 43

EC EINECS/ELINCS/NLP lista:

This product complies with EINECS

16. ANNAN INFORMATION Förteckning över relevanta R-fraser R22 - Farligt vid förtäring. R36 - Irriterar ögonen. R38 - Irriterar huden. R41 - Risk för allvarlig ögonskada. R52 - Skadligt för vattenorganismer. Ytterligare information: Utbildningsråd:

Se tekniskt datablad

Utnyttjandekoncentration: - min. (%): - max. (%):

4 8

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 7 of 8


Utskrifts: 04/29/2010

Version: 1

Revisions: 04/19/2010

________________________________________________________________________________________ Teknisk information:

Sales Department Metalworking Product Telefon:+31 297 544426

Utfärdat av:

Quaker Chemical - Department for Safety, Health and Environmental Affairs Europe

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet:

Säkerhetsdatablad för ingäende komponenter

Disclaimer Denna produkts säkerhetsinformation tillhandahålls för att understödja våra kunder när de bedömer produktens överensstämmelse med säkerhets-/hälso-/miljöföreskrifter. Den information som finns här har baserats på uppgifter som ställts till vårt förfogande och anses vara tillförlitliga. Men ingen garanti eller affärsfördel, lämplighet för någon användning eller någon annan form av garanti har uttalats eller förutsätts med tanke på riktigheten i dessa uppgifter eller genom resultaten som kommer fram vid användning av dem eller genom risker förbundna med användningen av produkten. Eftersom användningen av produkten uteslutande ligger inom användarens kontroll är det användarens plikt att själv fastställa förutsättningarna för en säker användning av produkten. Quaker Chemical Corporation (”Quaker”) påtar sig inget ansvar för personskada eller annan skada, direkt eller indirekt som ett resultat av användningen av produkten, såvida inte denna personskada eller annan skada kan tillskrivas en stor försumlighet från Quaker. Slut Säkerhetsdatablad

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041745-05 A

Handelsnamn: QUAKER 8662 LF

Page 8 of 8

/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Msds-S%c3%a4kerhetsdatablad/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4tskor/Svenska/msds_quaker_8662l...

Advertisement