Page 1

SÄKERHETSDATABLAD enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Produktnamn:

QUAKER 370 KLG

Produktkod:

041292-08

Användning av ämnet eller preparatet Användning:

Skär- och slipvätska

Namnet på bolag/företag Tillverkare/Leverantör:

Quaker Chemical BV Industrieweg 1 - 13 1422 AH Uithoorn Niederländerna Telefon:+31 297 544644 Fax: +31 297 544694 Internet: www.quakerchem.com

Upplysningar:

Safety, Health and Environmental Affairs Department (SHE) Telefon:+31 297 544484 Fax:+31 297 544481 E-post: she@quakerchem.com

Teknisk information:

Sales Department Metalworking Product Telefon:+31 297 544426

Nödtelefonnummer:

Akut: Begär Giftinformationscentralen

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 1 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________

2. FARLIGA EGENSKAPER Faroindikation: ingen.

Betydelsefullaste riskerna R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Kemisk sammansättning på substansen eller beredningen: Produkten är en blandning av: mineralolja , salter, estrar , och funktionsförbättrande additiv. MÄRKNINGSPLIKTIGA KOMPONENTER Komponenter 3,3'-Methylenebis[5-methyloxazolidine]

CAS Nr. 66204-44-2

EG Nr. 266-235-8

Vikt % 1-5

Klassificering C;R34 Xn;R21/22 R52

Alkanol amine

Proprietary

Listed

1-5

R52/53 Xi;R36/38

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, mono-C12-14-alkyl ethers, phosphates

68511-37-5

Polymer

1-5

C;R34 N;R50

Mercaptobenzothiazole, sodium salt

2492-26-4

219-660-8

<1

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt

3811-73-2

223-296-5

<1

C;R34 N;R50/53 Xi;R43 N;R50 Xi;R36/38 Xn;R20

4. FÖRSTA HJÄLPEN Generell rekommendation:

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Inandning:

I händelse av inandning av aerosol/dimma kontakta om nödvändigt läkare.

Kontakt med hud:

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen

Kontakt med ögon:

Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

Förtäring:

Skölj munnen.

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 2 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________ Information till läkare:

Behandla symptomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Flampunkt (°C):

ej bestämnd(t)

Flampunktmetod:

COC

Explosionsgränser: - undre:

Inte tillämpligt

- övre:

Inte tillämpligt

Lämpliga släckmedel:

Pulver, CO2, vattendimma eller skum

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl:

Vatten som jetstråle

Särskilda risker vid exponering Kolmonoxid (CO) som orsakas av ämnet eller kväveoxider (NOx) preparatet i sig eller av Svaveloxid (SOx) förbränningsprodukter eller gaser Fosfor oxid (POx) som uppstår vid brand: Speciella risker:

Inga kända

Ovanliga risker:

Inga kända

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:

Standardförfarande för kemikaliebränder.

Särskilda åtgärder:

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder:

Sörj för lämplig ventilation.

Miljöskyddsåtgärder:

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Saneringsmetoder:

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur, sågspån eller liknande).

7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Förebyggande skyddsåtgärder:

Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.

Rekommendation för säker hantering:

Bär lämplig andningsapparat då ventilationen är bristfällig.

Lagring Lagringsförhållanden

Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen

Icke blandbara produkter:

Inga speciella restriktioner beträffande lagring med andra produkter

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 3 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________ Lagringstemperatur:

4 - 35 °C

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Gränsvärden för exponering Alkanol amine Germany OEL - TRGS 900

=1ppm =4.6mg/m3 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt Austria - OEL - STEL =4mg/m3 Austria - OEL - TWA (MAK) =1mg/m3 Denmark - OEL - TWA = 1 mg/m³ TWA Germany OEL - TRGS 900 = 1 mg/m³ TWA Switzerland - OEL - STEL = 2 mg/m³ STEL Switzerland - OEL- TWA = 1 mg/m³ MAK Ytterligare information:

inhalable

Ingen

Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Tekniska åtgärder:

Sörj för lämplig ventilation.

Andningsskydd:

Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.

Handskar:

Neoprenhandskar - 0.75 mm - 30 min

Ögonskydd:

Skyddsglasögon

Hudskydd:

långärmad klädsel

Begränsning av miljöexponeringen Rekommendationer:

ingen

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Allmänna upplysningar Utseende: Färg: Lukt:

Vätska brungul Karakteristisk

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation Egenskap

Resultat

Metod

pH-värde: vid Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C):

9.65 100 (%) >100

ASTM D 1293-84 ASTM D 1120-94

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 4 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________ ej bestämnd(t) Ingen information tillgänglig

COC -

inga tillgängliga data inga tillgängliga data Ingen information tillgänglig Inga tillgängliga data 0.982 (g/cm3) 15 (°C)

ASTM D 1298-88

emulgerbar Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t)

-

99 - 119 (mm2/s) 40 (°C) Inga tillgängliga data Inga tillgängliga data

ASTM D 445-88 -

Egenskap

Resultat

Metod

Blandbarhet: Konduktivitet: Smältpunkt/ smältpunktsintervall (°C): Explosionsgrupp: Självantändningstemperatur: Molekylvikt: Sönderdelningstemperatur:

Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t) <4

-

Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t) Ej bestämnd(t)

-

Flampunkt (°C): Brandfarlighet (fast form, gas): Explosiva egenskaper: - övre gräns: - undre gräns: Oxiderande egenskaper: Ångtryck: Relativ densitet: vid Löslighet: - vattenlöslighet: - i organiskt lösningsmedel: Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten, log Pow): Viskositet: vid Ångdensitet: Avdunstningshastighet: Övriga upplysningar

10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Förhållanden som skall undvikas: Inga kända Material som skall undvikas: starkt oxiderande ämnen Farliga sönderdelningsprodukter: ingen vid normal användning Polymerisation: Inte tillämpligt

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 5 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akut toxicitet LD50 (oralt/råtta):

> 2000 mg/kg (beräknad)

Långvariga effekter: Övrig långvariga effekter:

Inga tillgängliga data

Lokala effekter Förtäring:

Inga tillgängliga data

Inandning:

inga tillgängliga data

Hudirritation:

Ingen hudirritation

Ögonirritation:

Ögonkontakt kan orsaka irritation

Sensibilisering:

Kan förorsaka sensibilisering hos känsliga personer

Övrig toxikologisk information

Ingen

12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Alkanol amine Ecotoxicity - Fish Species Data LC50 (Lepomis macrochirus - 96h) = 190 mg/L Mercaptobenzothiazole, sodium salt Ecotoxicity - Fish Species Data LC50 (Oncorhynchus mykiss - 96h) = 1.3 mg/L LC50 (Lepomis macrochirus - 96h) = 3.2 mg/L Hämmande effekter:

Inga kända

Reaktion i reningsverk:

Inga kända

Rörlighet Fördelning i olika delar av miljön: Inga tillgängliga data Ytspänning:

Inga tillgängliga data

Persistens och nedbrytbarhet BOD:

Ej bestämnd(t)

Potentiell nedbrytning:

Ej bestämnd(t)

Halveringstid:

Ej bestämnd(t)

Nedbrytning i reningsverk:

Ej bestämnd(t)

Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering:

Inga tillgängliga data

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 6 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________ Andra skadliga effekter Ozonnedbrytande potential (R-11 = 1):

Ej bestämnd(t)

Potential att fotokemiskt bilda marknära ozon:

Ej bestämnd(t)

Potential att bidra till växthuseffekten:

Ej bestämnd(t)

13. AVFALLSHANTERING Avfall från överskott/oanvända produkter:

Avlägsnas enligt föreskrift

Förorenad förpackning:

Avfallshantering som oanvänd produkt.

Saneringsmetoder:

Ingen information tillgänglig

EWC avfall No.:

120107 - Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner)

14. TRANSPORTINFORMATION ADR Klass:

Ej klassificerad

Klass:

Ej klassificerad

IMO/IMDG Klass:

Ej klassificerad

RID

ICAO Klass:

Ej klassificerad

Klass:

Ej klassificerad

IATA

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER EG klassificering och märkning (67/548/EEC - 1999/45/EC) (67/548/EEC - 1999/45/EC) Faroindikation: ingen.

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 7 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

R-fraser: R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-fraser: S21 - Rök inte under hanteringen. S41 - Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Nationella bestämmelser

Water endangering class WGK (D):

1 (S)

Maladies Professionnelles (F):

36

EC EINECS/ELINCS/NLP lista:

This product complies with EINECS.

16. ANNAN INFORMATION Förteckning över relevanta R-fraser R34 - Frätande. R50 - Mycket giftigt för vattenorganismer. R52 - Skadligt för vattenorganismer. R21/22 - Farligt vid hudkontakt och förtäring. R36/38 - Irriterar ögonen och huden. R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ytterligare information: Utbildningsråd:

Se tekniskt datablad

Utnyttjandekoncentration: - min. (%): - max. (%):

5 12

Teknisk information:

Sales Department Metalworking Product Telefon:+31 297 544426

Utfärdat av:

Quaker Chemical - Department for Safety, Health and Environmental Affairs Europe

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet:

Säkerhetsdatablad för ingäende komponenter

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 8 of 9


Utskrifts: 07/30/2008

Version: 6

Revisions: 07/30/2008

________________________________________________________________________________________ Disclaimer Denna produkts säkerhetsinformation tillhandahålls för att understödja våra kunder när de bedömer produktens överensstämmelse med säkerhets-/hälso-/miljöföreskrifter. Den information som finns här har baserats på uppgifter som ställts till vårt förfogande och anses vara tillförlitliga. Men ingen garanti eller affärsfördel, lämplighet för någon användning eller någon annan form av garanti har uttalats eller förutsätts med tanke på riktigheten i dessa uppgifter eller genom resultaten som kommer fram vid användning av dem eller genom risker förbundna med användningen av produkten. Eftersom användningen av produkten uteslutande ligger inom användarens kontroll är det användarens plikt att själv fastställa förutsättningarna för en säker användning av produkten. Quaker Chemical Corporation (”Quaker”) påtar sig inget ansvar för personskada eller annan skada, direkt eller indirekt som ett resultat av användningen av produkten, såvida inte denna personskada eller annan skada kan tillskrivas en stor försumlighet från Quaker. Slut Säkerhetsdatablad

________________________________________________________________________________________ SDS code:

041292-08

Handelsnamn: QUAKER 370 KLG

Page 9 of 9

/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a  
/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a  

http://www.aak.com/Global/Binol%20biolubricants/Msds-S%c3%a4kerhetsdatablad/Cutting%20Fluids-Sk%c3%a4rv%c3%a4tskor/Svenska/msds_quaker_370kl...

Advertisement