Page 1

Studie- och yrkesorientering Kunskaper om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att eleven ska få idéer och uppslag om framtida studie- och yrkesval.


Timrå kommun Barn- och utbildning Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel 060-16 31 00 E-post barn@timra.se www.timra.se STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

2


Bakgrund

Syfte

Mål

Kunskaper om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att eleven ska få idéer och uppslag om framtida yrkes- och intresseområden. När elever får upptäcka det de lärt sig har en praktisk tillämpbarhet då utvecklas också lusten att lära.

Denna plan ger en kvalitetssäkring av studieoch yrkesorientering i Timrå kommun. Samverkan mellan skola och arbetsliv samt entreprenörskap består av två delar, dels kontakter med arbetsliv och omvärld och dels ett förhållningssätt i skolans undervisning. Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt till eleverna, lika mycket som det är en viktig hörnsten till att utveckla elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Detta skall följa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

En ökad samverkan mellan skola och arbetsliv, där arbetslivet tar en aktiv del i samarbetet. Ger ökade möjligheter att skapa intresse för olika yrken, yrkesroller och entreprenörskap, och en bättre utbildning av framtidens medarbetare och företagare.

I Timrå kommun behöver vi samla olika projekt och insatser så att alla elever ges likvärdig kunskap och information om samhälle och arbetsliv. I Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning beskrivs att en väl fungerande studie och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund för elevens möjligheter att fatta viktiga beslut för framtiden och att studie- och yrkesorientering ska utgå från elevens individuella behov. Studie- och yrkesorientering förekommer i olika former i skolans undervisning och berör all personal i skolan.

Syftet med att forma en arbetsplan för samverkan mellan skola och arbetsliv är att alla barn och elever kontinuerligt under sin skoltid skall ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet och att det blir en naturlig del i undervisningen.

Kommunens målsättning är att barn och ungdomar ska utveckla drivkraft, lust och motivation till fortsatt lärande och yrkesval genom att lärande- och kunskapsutvecklingen sker i ett sammanhang där arbetslivet ingår som en naturlig del. Genom att stärka varje elevs tro på sin egen förmåga och att hitta sin egen drivkraft ökar lärandet och därmed nås bättre resultat i skolan. Barnen/eleverna får även möjlighet att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Aktiviteter och insatser ska anpassas till barnens ålder, mognad och intressen liksom de lokala förutsättningarna.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

3


Nationella mål och riktlinjer I läroplanerna för förskolan, skolan och gymnasieskolan formuleras värdegrunder och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheterna (bilaga 1). Dessa visar tydligt att det är viktigt att stärka de entreprenö-riella förmågorna hos barn och ungdomar. Ett entreprenöriellt lärande i förskola och skola konkretiserar och tydliggör målen och visar på hur man praktiskt kan uppnå dem.

I Skolverkets allmänna råd och kommenterar om studie- och yrkesvägledning beskrivs att en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar betydelsefull grund för elevens möjligheter att fatta viktiga beslut för framtiden och att studieoch yrkesorienteringen ska utgår från elevens individuella behov. Studie- och yrkesorientering förekommer i olika former i skolans undervisning och berör all personal i skolan. All personal i skolan kan på olika sätt bidra till att ge eleverna kunskap, stöd och erfarenheter för kommande studie- och yrkesliv.

Ansvarsfördelning •

REKTOR ANSVARAR för att skolans inre organisation kring samverkan mellan skola och arbetsliv utvecklas enligt arbetsplanens innehåll. Rektor ansvarar även för att bygga upp och utveckla ett lokalt kontaktnät till organisationer och arbetsliv i närområdet.

ARBETSLAGET/PROGRAMGRUPPEN ansvarar för att arbetslivskunskap på ett naturligt sätt genomförs och kopplas till kunskapsmål och ingår i den pedagogiska planeringen. Det medför att arbetslaget ansvarar för organisering, kontakt och genomförande av arbetslivskontakter.

PEDAGOGEN ANSVARAR för enskilda barns/elevers möjligheter till delaktighet, inflytande och ansvarstagande i de arbete som beskrivs i arbetsplanen.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE samarbetar med skolans rektor och pedagoger så att information och vägledningsinsatser kopplas samman med undervisningen. Studie- och yrkesvägledarna ansvarar för att vägleda, informera, initiera verksamhet och stödja övriga personalgrupper i studie- och yrkesorientering.

Studie- och yrkesorientering

UNDERVISNING

VÄGLEDNING

INFORMATION

• Pedagoger

• Studie- och yrkesvägledare • Mentor

• Studie- och yrkesvägledare • Rektor • Pedagoger

• Studie- och yrkesvägledare

(Med arbetsplanens innehåll och arbetsformer som grund är företagen beredda att bidra till ett gott samarbete. Te x en ansvarig person på företaget som har i uppdrag att ansvara för företagets kontakter med skolan.)

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

4


Studie- och yrkesorientering FÖRSKOLA

F-3

FÖRSKOLA • Framtidsplan • Enklare studiebesök/arbetsplatsbesök • Föräldrar kommer och informerar om sina yrken • Roll- och yrkeslekar

De aktiviteter som beskrivs är den grundläggande nivån som alla barn och elever i kommunen ska få delta i.

4-6

ande ansvarstag Ökat eget

4-6

GYMNASIUM

• Framtidplan utformas och genomarbetas. • Eleverna tar reda på mer utförligt information om yrken och arbetsplatser tex vilka egenskaper som krävs, könsroller, vilken utbildning osv. Arbetsplatsbesök för att uppleva olika arbetsmiljöer samt genomföra yrkesintervjuer enskilda eller i par. • Enklare uppdrag i olika ämnen genomförs på utvalda arbetsplatser i samverkan med arbetlivet. Besöken genomförs årligen och redovisas.

• Framtidsplan utformas och genomarbetas. • Studiebesök genomförs på olika arbetsplatser, där teoretiska moment i olika ämnen får en praktisk tillämpning på arbetsplatsen. Besöken riktas så att eleverna blir medvetna om vilka förväntningar som ställs på dem i arbetslivet, arbetstider, löner, utbildningskrav och karriärmöjligheter. Elever på högskoleförberedande program erbjuds en dag varje termin att ”skugga” ett specifikt yrke. Elever på yrkesprogram har APL. • Samarbetet med teknikcollege utvecklas. UF (Ung företagsamhet) erbjuds på samtliga program. Deltagande i Utbildning- och rekryteringsmässa.

7-9

F-3 • Framtidsplan utformas och genomarbetas. • Enklare studiebesök genomförs årligen, där barnens upplevelser ingår som en del i undervisningen. En enklare arbetsuppgift genomförs på arbetsplatsen. Studiebesöket förbereds och bearbetas före och efter besöket. Besöken genomförs årligen och redovisas. • Vårdnadshavare kommer till skolan och informerar om sitt yrke. • Roll- och yrkeslekar

7-9

GY/VUX

• Framtidsplan utformas och genomarbetas. • Studiebesöken riktas mot att eleverna får ökad förståelse och insikt om arbetsgivares förväntningar, arbetstider, löner, karriärmöjligheter och utbildningskrav. Olika uppdrag från olika ämnen genomförs på arbetsplatsen. • Arbetsplatsbesök för att uppleva olika arbetsmiljöer eller yrkeskategorier. Eleverna, enskilda eller i par, genomför yrkesintervjuer på specifika arbetsplatser. Besöken och uppdragen genomförs årligen och redovisas i klassen.

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING • Framtidplan utformas och genomarbetas. • Studie- och yrkesvägledningssamtal ligger till grund för utbildningen. Företrädare för olika yrken och branscher bjuds in till skolan. • Studiebesök, arbetsplatsbesök och yrkesintervjuer knyts samman med olika ämnen.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

5


Inslag och metoder De aktiviteter som beskrivs är den grundläggande nivån som alla barn och elever i kommunen ska få delta i.

Studie- och yrkesinformation

Timrå kommun säkerställer att elever i kommunens skolor får följande kunskaper i studie- och yrkesorientering/ vägledning.

ÅRSKURS 6 Studie- och yrkesvägledarna genomför från och med årskurs 6 information/gruppvägledning klassvis. Syftet är att eleverna ska ges möjlighet att ringa in intresseområden och diskutera framtida studie och yrkesval. Så att valen bygger på en balans mellan personliga intressen, önskemål och förutsättningar och saklig information. Information om språkval. Information om gymnasieutbildning ges på föräldramöten i årskurs 6. Elever i årskurs 6 och deras föräldrar erbjuds även möjligheten att boka enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare.

ÅRSKURS 7 – 9 Presentation av gymnasieprogram samt vägledningssamtal genomförs med alla elever i högstadiet. Studie- och yrkesvägledaren kan ingå i undervisning tillsammans med pedagog Föräldramöten om gymnasieskolan genomförs. Elever och föräldrar erbjuds möjlighet att boka enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare. Studiebesök på gymnasieprogram genomförs.

GYMNASIET Information om gymnasieskolan Information om Högskola/universitet, behörighet, meritpoäng, urval och ansökan genomförs löpande under åren till alla elever. Information om inriktningsval och individuella val genomförs till alla klasser. Vägledningssamtal erbjuds alla elever på gymnasieskolan Information om arbetsmarknaden samt olika utbildningsvägar genomförs under året. Besök

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

6


Förebilder Skolor bjuder in företrädare för arbetslivet där olika yrkesroller presenteras. Arbetslivets och organisationers närvaro och delaktighet i undervisningen, bidrar till konkreta lärandesituationer för såväl elever och lärare. Tidigare elevers resa genom utbildningsväsendet och yrkeslivet ger nya perspektiv och motivation till framtida utbildningar och yrken.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

7


Läroplan för förskola LPFÖ 98 Förskolans uppdrag

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Mål och riktlinjer

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. MÅL (URVAL)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• • •

ut vecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

RIKTLINJER Förskolan ska ansvara för • att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande • och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och • kunskaper, • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, • stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

• •

• •

som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling, ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan, ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag, utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik, ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Arbetslaget ska • Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

8


Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet LGR 2011 Skolans uppdrag

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Övergripande mål och riktlinjer Skolan och omvärlden

2.1 UTVECKLING OCH LÄRANDE Skolans mål är att varje elev • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. MÅL (URVAL) Alla som arbetar i skolan ska • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför • skolan som kan berika den som en lärande miljö och • verka för att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund. 2.3 RIKTLINJER FÖR LÄRARE Läraren ska • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 2.3 RIKTLINJER FÖR STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgift ska • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder samt • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

9


Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Skolans uppdrag

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av.

NYA TIDER Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. VETENSKAPLIGHET Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. KUNSKAP Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. PROBLEMLÖSNING Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.

EGET ANSVAR Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. ENTREPRENÖRSKAP Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier. BRED KOMPETENS Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. ARBETSFORMER Utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

10


Mål och riktlinjer Skolan och omvärlden 2.4 UTBILDNINGSVAL – ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studieoch yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna.

MÅL Skolans mål är att varje elev • utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, • medvetet kan ta ställning till fortsatt studieoch yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper, • ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha, • har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och • är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning • bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, • informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund, • i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans personal och i samhället utanför skolan, • i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, • utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås, • i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och • bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

11


Kvalitetssäkring Denna grupp ansvarar för att de kommunövergripande arbetsformerna för samverkan årligen följs upp och utvärderas på ett systematiskt sätt, som leder till åtgärder för fortsatt utveckling. Resultatet av om genomförda insatser leder till ökad måluppfyllelse samt om de aktiviteter som planen omfattar genomförs. Detta följs årligen upp och utvärderas.

Uppföljning och utvärdering (Förslag) Övergripande samverkansgrupp (samverkan skola-arbetsliv) t.ex. Rektor, SYV, pedagog, representanter från arbetslivet mm Utvecklingsamtal, enkäter, intervjuer, utvärdering av kurser, m.m.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

12


Bilagor

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

13


Bilaga 1

Framtidsplan (Edwise)

STUDIEBESÖK PÅ ARBETSPLATSER OCH UTBILDNINGAR

ÅR

PRAKTIK I ARBETSLIVET

ÅR

Framtidsplanen följer eleven individuella utvecklingsplan. Tanken är att eleven skall bli medveten om sina tankar om framtiden, och stimulera elevens entreprenöriella egenskaper. Samt öka motivationen för studier och entreprenörskap. Planen följs upp av ansvarig pedagog vid utvecklingssamtalet. Syftet är att vidga barnens och elevernas perspektiv och motverka begränsningar som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.

Barnet/elevens namn

Enhet, klass

Ansvarig pedagog

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

14


EGNA ANTECKNINGAR:

ANNAT, T.EX. BESÖK I KLASS, YRKESINTERVJUER

GYMNASIEVAL

PROGRAM

ÅR

ORT

1. 2. 3. 4. 5.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

15


Bilaga 2

Förslag till framtidsfrågor Syftet med samtalet är att vidga barnens och elevernas perspektiv, att hjälpa dem att se fler möjligheter och på så vis motverka begränsningar som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.

Förskola ‑ årskurs 3

Årskurs 4 ‑ 5

1. Vad skulle du vilja arbeta med när du blir stor?

1. Vad är ditt drömyrke?

2. Varför skulle du vilja jobba med det? 3. Känner du någon som är …………..? 4. Om ja: Vad har han/hon berättat om sitt arbete? 5. Har du varit och tittat på hans/hennes arbetsplats? 6. Om nej: Skulle du vilja besöka en arbetsplats där det finns …………..?

2. Hur blir man det? 3. Vad krävs av dig för att nå ditt drömyrke? 4. Vad är det i drömyrket som du tycker verkar kul? 5. Finns det andra yrken där man jobbar med liknande saker? 6. Hur gör du om du vill veta mer om ett yrke?

7. Finns det något annat arbete du tycker verkar spännande? 8. Om ja: Vilket arbete är det?

Årskurs 6

9. Skulle du vilja besöka en sådan arbetsplats?

1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?

10. Om du vill veta mer om ett arbete, hur gör du då?

2. Vad måste du kunna (kunskaper) för att arbeta med det?

11. Vad gör du på din fritid?

3. Måste man vara på ett visst sätt (egenskaper) för att kunna arbeta med det? 4. Vad är du bra på? 5. Vad är du mindre bra på? 6. Vad kan du göra för att du ska fått ett arbete som …………..? 7. Vad gör du på din fritid? 8. Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör idag?

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

16


Årskurs 7

Årskurs 8 ‑ 9

Gymnasieelever årskurs 1 ‑ 3

1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?

1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?

2. Vad krävs för att bli …………..?

2. Vilka egenskaper tror du att man måste ha för att kunna arbeta som …………..?

1. Vilka är dina planer för tiden efter gymnasiet?

3. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att Framtidsplanen ska bli verklighet? 4. Vilka skolämnen tycker du bäst om? 5. Vilka egenskaper tror du att man behöver för att kunna arbeta som …………..?

3. Vilka kunskaper behövs? 4. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att kunna nå ditt yrke? 5. Vilka skolämnen tycker du bäst om?

6. Vad är du bra på?

6. Vilka är dina fritidsintressen?

7. Vad är du mindre bra på?

7. Hur kan du förbereda dig på att nå ditt framtida yrke?

8. Vad gör du på din fritid? 9. Hur kan du förbereda dig på att nå ditt framtida yrke?

2. Vilket/vilka yrken intresserar dig? 3. Hur kan du under gymnasietiden bäst förbereda dig för att nå ditt framtida yrke? 4. Ligger dina kursval på skolan i linje med ditt yrkesval eller ditt val av utbildning till framtida yrke? 5. Hur upplever du dina kontakter med arbetslivet under gymnasietiden? 6. Förslag till förändringar?

8. Vilket/vilka gymnasieprogram tror du är bra att söka om du vill bli …………..?

7. Vilken nytta har du av skolarbetet för ditt framtida yrke?

9. Vill du besöka eller praktisera på en arbetsplats inom ditt framtida yrke?

8. Skulle du kunna tänka dig att starta ett eget företag?

10. Finns det andra arbetsplatser du vill besöka eller praktisera på?

STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

17


Timrå kommun Barn- och utbildning Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel 060-16 31 00 E-post barn@timra.se www.timra.se STUDIE- OCH YRKESORIENTERING

18

13vt Studie och yrkesorientering SYV  

Version 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you