Page 66

‫פרק שני‪ :‬המלצות ביניים‬ ‫‪ .7‬מאחר שהוועדה סיימה רק חלק משלב איסוף הנתונים‪ ,‬יהיה זה יומרני לשטוח שורת המלצות‬ ‫סדורה ומלאה בשלב זה‪ .‬עם זאת‪:‬‬ ‫‪ .1.7‬מאחר שעניינה של הממשלה כי החל טותיה יבוצעו‪ ,‬וחובת ממשלה חדשה לבצע החלטות‬ ‫קודמתה‪ ,‬מן הראוי שלצד הבקרה הממשלתית על שירות המדינה ‪ ,‬תפעל בקרה קבועה‬ ‫של הרשות המחוקקת עד להשגת ייצוג הולם כהלכתו בשירות המדינה ‪ ,‬במשק הציבורי‬ ‫ובגופים אחרים בעלי משמעות לקידום ייצוג הולם במדינה ‪.‬‬ ‫‪ .2.7‬לשם כך נדרשת הרשות המבצעת‪ ,‬שרים כפקידים ‪ ,‬ליתר פתיחות ‪ ,‬אמון ושיתוף פעולה‬ ‫בכלי הבקרה המוצע ‪ ,‬שאינו מן הצד השני של המתרס אלא גוף המסייע ליישום החוק ‪.‬‬ ‫חרף עיסוקיהם הרבים של שרים ומנכ "לים‪ ,‬ראוי שהם יספקו מלוא האינפורמציה לגבי‬ ‫המצב הקיים ותכניות עבודה ריאליות לי ישום הייצוג ההולם ‪ ,‬כולל מכשל ים וקשיים‬ ‫בתחומים שונים בהם הם נתקלים ‪.‬‬ ‫‪ .3.7‬במסגרת זו מומלץ כי תכנית העבודה תכלול בין היתר‪:‬‬ ‫א‪ .‬השלמת איסוף המידע הראשוני ממשרדי הממשלה ‪ ,‬ובמיוחד משרד האוצר כמבצע‬ ‫המדיניות הכלכלית‪ ,‬על אגפיו השונים‪.‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement