Page 65

‫מבלי להידרש לקשיים העצומים שבהפיכת הרוב היהודי והמיעוט הערבי לכדי חברה‬ ‫אחת‪ ,‬שחלקיה שווי זכויות למעשה ‪ ,‬גם אם שונים זה מזה ‪ ,‬על מגוון התחומים המרכיבים‬ ‫את חיי היום‪ -‬יום‪ ,‬מצאנו כי דווקא תחום הייצוג ההולם‬ ‫השפעה חיובית לצמצום הקיטוב‪.‬‬

‫הוא קל יחסית ליישום ובעל‬

‫א‪ .‬משום שבניגוד לתחומי חיים אחרים‪ ,‬קיימת תחיקה המחייבת ייצוג הולם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬משום שמערכת ממשלתית היא מערכת היררכית ‪ ,‬בה מתקבלות החלטות מרכזיות‬ ‫המחייבות את עובדי כלל המערכת ועובדיה ‪ .‬זאת‪ ,‬בניגוד למערכת הוולונטרית בה‬ ‫ההחלטה ויישומה היא ברשות הפרט‪.‬‬ ‫ג‪ .‬משום שמערכת ממשלתית אמורה להיות מערכת רציונלית ‪ ,‬אשר החלטותיה ניזונות‬ ‫מניתוח קר לתועלת המדינה וכלל החברה במגוון טווחי זמן ‪ ,‬המיוסד על יתרונות‬ ‫וחסרונות ואינו מושפע מפחדים ‪ ,‬הלכי רוח או דעות קדומות‪.‬‬ ‫ד‪ .‬היכולת של ממשלה לקבל החלטות ולישמן‬

‫גדולה לאין שיעור ממערכות חברתיות‬

‫וולונטריות רחבות‪ .‬זה תפקידה ולשם כך נועדה‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הקשיים ביישום החלטות הממשלה בעניין זה טמון ב העדר נחישות ברורה‪ ,‬המתבטא‬ ‫בין השאר בכך שלא העבירה מסר נחישות בלתי מתפשרת לאחראים לביצוע‬ ‫מדיניותה‪.‬‬ ‫‪ .6‬השלכות על כלל המשק והחברה‬ ‫המיעוט ה ערבי במדינת ישראל מהווה כמעט חמישית מכלל האוכלוסייה ‪ .‬האפלייה עימה הוא‬ ‫מתמודד משפיעה לא רק על אורח חייו ‪ ,‬אלא על כלל החברה והמשק ‪ .‬למשל‪ ,‬שיעור של ‪66%‬‬ ‫ילדים ערבים מתחת לקו העוני ‪ ,‬מכלל הילדים הערבים ‪ ,‬משליך בצורה בולטת על שיעור עוני‬ ‫הילדים בכלל החברה ‪ .‬שיעור העונ י בקרב ילדים במדינה היא בעייה לאומית ‪ .‬היקפה מותנה‬ ‫במידה רבה בהקלת עוני ילדים ערבים‪.‬‬ ‫כך גם במידה רבה לגבי המדרג הסוציו‪ -‬אקונומי של הרשויות המקומיות בישראל ‪ ,‬לגבי‬ ‫שיעורי האבטלה והתוצר הלאומי לנפש‪.‬‬ ‫ישראל‪ .‬הורדת‬ ‫מאגר כוח האדם הגדול במדינה לצרכי גידול המשק הינו המיעוט הערבי ב‬ ‫שיעור האבטלה בקרב מיעוט זה ‪ ,‬העלאת שיעורי השכר של שכיריו ‪ ,‬העלאת רמת חייו עד כדי‬ ‫הפיכתו לחלק בלתי נפרד ‪ ,‬גם אם שונה בלאומיותו ובתרבותו ‪ ,‬הם הפוטנציאל העיקרי‬ ‫לצמיחה הכלכלית במדינה‪.‬‬ ‫לשם כך ‪ ,‬נדרש למשק ולחברה מאיץ ו זרז‪ .‬זו תפקידה של הממשלה ‪ .‬כר הפעו לה הנוח ביותר‬ ‫לביצוע הינו הכר הממשלתי ובמיוחד במישור הייצוג ההולם‪.‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement