Page 6

‫הדרגות והמקצועות ‪ ,‬בכל משרד ובכל יחידת סמך ‪ ,‬יינתן ביטוי הולם ‪ ,‬בנסיבות העני ין‪,‬‬ ‫לייצוגם של בני שני המינים ‪ ,‬של אנשים עם מוגבלות ‪ ,‬של בני האוכלוסיה הערבית ‪,‬‬ ‫לרבות הדרוזית והצ 'רקסית ‪ ,‬ושל מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בחוק‬ ‫זה – ייצוג הולם)"‪.‬‬

‫בסעיף זה נקבעה זכותם של אוכלוסיות שונות ‪ ,‬וביניהן גם האוכלוסיה הערבית‪ ,‬לייצוג‬ ‫הולם בקרב‬

‫העובדים בשירות המדינה‪ .‬ס' ‪15‬א(ב) קובע כי "הממשלה תפעל לקידום ייצוג הולם בקרב‬ ‫העובדים בשירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע "‪ ,‬וכי לשם כך היא רשאית בין‬ ‫השאר "לייעד משרות אשר יועסקו בהן ‪ ,‬ככל האפשר ‪ ,‬רק מועמדים שהם כשירים‬ ‫לתפקיד‪ ,‬מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שאינה מיוצגת‬ ‫באופן הולם ‪ ,‬כפי שתקבע הממשלה "‪ .‬כמו כן ‪ ,‬סעיף זה מאפשר לממשלה להורות "על‬ ‫מתן עדיפות למועמדי ם מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם ‪ ...‬שאינה מיוצגת באופן‬ ‫הולם‪ ,‬כאשר הם בעלי כישורים ד ומים לכישוריהם של מועמדים אחרים "‪.‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement