Page 56

‫ה‪.‬‬

‫לכאורה‪ ,‬חברות בבעלות פרטית‪ ,‬אינן חלק מן המשק הציבורי ‪ .‬עם זאת‪ ,‬לעניין הייצוג‬ ‫ההולם‪ ,‬סברנו כי יש לבחון אחריות הממשלה ליישום ייצוג הולם כמסר ברמה‬ ‫הממלכתית לכלל הציבור ‪ .‬ברם‪ ,‬אם במישור הסקטור הפ רטי במובן הרחב ‪ ,‬הרשות‬ ‫המבצעת תתקשה לאכוף נורמות ציבוריות ועליה להסתפק במסר ציבורי ‪ ,‬קיים כר‬ ‫נרחב למדי של חברות פרטיות הפועלות מכוח זיכיון ממשלתי ‪ ,‬ובו מרחב הפעולה של‬ ‫הרשויות הממלכתיות‪ :‬המבצעת והמחוקקת גדול יחסית‪.‬‬

‫ו‪.‬‬

‫לצורך זה דיווחו שלוש החברות הסלולאריות‪ ,‬חברת הכבלים ורשת לוועדה‪ .‬החברות‬ ‫הסלולאריות וחברת הכבלים מסרו כי היקף העובדים הערביים בקרבם ‪ .7-8%‬שיעור‬ ‫זה גבוה מזה של כמעט כל משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות‪ .‬הסיבות להעסקת‬ ‫שיעור זה של עובדים ערבים ‪ ,‬בשטח ובמטה ‪ ,‬נובעת מן הצורך העסקי לפעול בקרב‬ ‫המיעוט הערבי ‪ ,‬לשווק בו את שירותיהם ולתחזק את מערכותיהם ‪ .‬ב"רשת" זכיינית‬ ‫הרשות השנייה ‪ ,‬שיעור העובדים הערבים נמוך יותר ‪ ,‬במיוחד לאור מיעוט שידוריהם‬ ‫בערבית‪.‬‬

‫ז‪.‬‬

‫הוועדה מתכוונת לדון בחלופות שונות להרחבת חובת הייצוג ההולם על גופים‬ ‫המספקים שירותים מכוח זיכיון ממלכתי‪.‬‬

‫‪ .01‬תקינות פוליטית וגילוי נאות ‪ :‬כבר ציינו לעיל הפער בין ההיבט ההצהרתי בשאלת הייצוג‬ ‫ההולם לבין ההתמודדות המעשית עם שאלה זו ‪ .‬הצהרת דרג מדיני בזכות הייצוג ההולם‬ ‫למיעוט הערבי בשירות הציבורי ללא פעולה נחרצת ואקטיבית ל הגדלת שיעור העובדים‬ ‫הערביים במשרד מסויים ‪ ,‬מייצרת אולי ‪ ,‬תקינות פ וליטית )‪ ,(Politically correct‬אך‬ ‫עלולה לשדר מסר הפוך לדרג הניהולי הבכיר של המשרד‪.‬‬ ‫א‪.‬‬

‫סימטרית‪ ,‬מצאנו כי בהמצא דרג אקזקוטיבי נחוש הרואה עצמו מחויב לייצוג הולם‬ ‫תיתכן הגדלת שיעור ייצוג העובדים הערבים ‪( .‬מתוך עדותו של מנכ "ל משרד המשפטים‬ ‫בישיבה מיום ‪ ,1.12.08‬לפיה הוא עורך בירורים חצי שנתיים עם כל בעלי התפקידים‬ ‫הבכירים בנושא העסקת עובדים ערבים)‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫התקינות הפוליטית כצעד רטורי עלול להוות מסך בפני גילוי נאות של המצב לאשורו ‪.‬‬ ‫שרים אשר הופיעו בגפם ‪ ,‬לפעמים מלווים על ידי יועציהם לעניינים ערבים‪ ,‬כאילו‬ ‫רובצת עליהם האחריות להעיד בשבח המשרד שביצועיו ירודים ‪ ,‬לא העידו על נחישותם‬ ‫לתיקון המצב ‪ .‬היו ביניהם שלא עמדו בהתחייבותם להעביר לוועדה תכנית עבודה‬ ‫ליישום חלקם בהחלטת הממשלה ‪ 60‬היו גם שרים אשר חרף ניסיונות חוזרים ונשנים‬ ‫להביאם בפני הועדה לא הופיעו ‪ ,‬אפילו כאשר הצהירו כי יש להעדיף הפרי פריה‪-‬‬ ‫שחלקה הגדול מאוכלס בערבים‪ -‬ב"הקצאת משאבים"‪.‬‬

‫‪ 60‬י' הרצוג‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.22.07.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement