Page 54

‫האמורות להתפנות בשירות המדינה בשנים‬ ‫פוטנציאל חשוב לצמצום הפער‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫‪ ,2012-2009‬לבני המיעוט הערבי ‪,‬‬

‫‪55‬‬

‫ברם‪ ,‬המלצה זו לא הנחתה את נציבות שירות המדינה באשר למגוון הדרגות המיועדות‬ ‫לבני המיעוט הערבי בכלל ‪ ,‬ולא ש ריינה שיעור מסוים ‪ -‬אפילו קטן‪ -‬של משרות בדרגות‬ ‫הניהול הבכירות‪.‬‬

‫‪ .6‬חסם למשרות בכירות ‪ :‬החלטות הממשלה למיניהן וגם התייחסות הו ועדה הבינמשרדית‬ ‫להסרת החסמים ‪ ,‬לרבות נציבות שירות המדינה ומשרדי הממשלה ‪ ,‬עוסקות בעיקר בהיבט‬ ‫הכמותי של שאלת הייצוג ההולם ‪ .‬מדידת שיעור העובדי ם הערבים מתוך כלל עובדי המדינה‬ ‫לבדה מתעלמת מן ההיבט המהותי של שאלת הייצוג ההולם בשירות המדינה ‪ ,‬ככלי לניהול‬ ‫וביצוע החלטות הממשלה ‪ .‬לעניין זה ראוי לשוב לפסיקת בית המשפט שהגדיר המשרות‬ ‫בשירות המדינה כ"משאבים חשובים במיוחד ‪ ,‬שכן הם נושאים עמם אפשרות של השפעה על‬ ‫עניינים רבים ‪ ,‬ובכלל זה על חלוקה של משאבים כספיים ואחרים "‪ 56.‬האפשרות להשפעה על‬ ‫עניינים רבים כולל חלוקת משאבים כספיים ואחרים נתונה בעיקר בידי נושאי המשרה ובעלי‬ ‫התפקידים הבכירים בשירות המדינה ובמשק הציבורי ‪ .‬בעניין זה ‪ :‬הייצוג המהותי ‪ ,‬המצב‬ ‫גרוע בהרבה מאשר בהיבט הכמותי‪ .‬אין ערבי המכהן בהנהלת משרד ממשלתי כסגן מנהל‬ ‫כללי למשל ‪ ,‬או יועץ משפטי ‪ .‬העדר ערבים במשרות הבכירות עלולה לאותת לבני המיעוט‬ ‫הערבי כי גם אם ייושמו החלטות הממשלה בעניין הייצוג ההולם ‪ ,‬מימושן יתוחם להיבט‬ ‫הכמותי ויודר מן המהותי‪.‬‬ ‫א‪.‬‬

‫מצאנו בהחלטות הממשלה או בהמ לצות הו ועדה הבינמשרדית בבחינת תנא דמסייע‬ ‫להסרת חסם זה או להנמכת הרף הגבוה שלו‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫נושא זה עלה בדיוני הו ועדה מדי דיון בסקירת המשרדים השונים וחבריה ראו בו נושא‬ ‫ראשון במעלה ‪ ,‬מהיותו סמן לנכונות הממשלה ושירות המדינה להרחיב הייצוג ההולם‬ ‫למיעוט הערבי הלכה למעשה ‪ ,‬ויכולתו לאותת ברבים על הנכונות הציבורית להעדפה‬ ‫מתקנת ולייצוג הולם מהותי ב חלוקת משאבים וניהולם‪ .‬יתר על כן ‪ ,‬לפעולה בכ יוון זה‬ ‫עשויות להיות השלכות חיוביות באשר ליחס המיעוט הערבי לשקיפות מכרזי שירות‬ ‫‪ ,‬להגברת‬ ‫המדינה‪ ,‬על יכולת גיוס מועמדים מתאימים לשירות הציבורי ומעבר לכל‬ ‫האמון‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫לעניין זה ‪ ,‬הציעה הו ועדה לראש הממשלה כי הממשלה תחליט על מינוי ערבי בתפקיד‬ ‫סמנכ"ל בכל משרד ממשלתי בשנת ‪ .2009‬הצעה זו לא נענתה ‪.‬‬

‫‪ .7‬אופק קידום‪ :‬נציגי הממשלה ‪ ,‬ביניהם היועץ המשפטי ‪ 57‬ומנהל בתי המשפט ‪ ,58‬טענו בעת‬ ‫ובעונה אחת כי עובדים ערבים מקצועיים (כולל שופטים ופרקליטים ) אינם מאריכים ל עבוד‬

‫‪55‬‬

‫שם‪ ,‬סעיף ‪.3‬‬

‫‪ 56‬בג"צ ‪ ,6924/98‬אגודה לזכויות אזרח‪.9.7.01 ,‬‬ ‫‪ 57‬מ' מזוז‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.17.12.08‬‬ ‫‪ 58‬השופט משה גל בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.1.12.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement