Page 52

‫ההתנגדות האקטיבית‪ ,‬לפיה חברת הרוב באמצעות המדינה מתנגדת להעסקת ערבים ‪ .‬קיימת‬ ‫תחושה בעיקר בקרב אקדמאים ערבים כי תוצאות המכרזים ידועות מראש וסיכויי מועמד‬ ‫ערבי ל התמודדות בתנאים שווים לשאר המועמדים נמוכה מאוד ‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫לנציבות שירות המדינה‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫תופעה זו מוכרת גם‬

‫הוועדה להסרת חסמים כללה המלצה אשר הוגשה להחלטת הממשלה במועד כתיבת דו"ח זה‬ ‫לפיה יוקם מאגר בוחנים ערבים שיאפשר צירוף בוחן ערבי לכל מכרז בשירות המדינה אשר‬ ‫‪47‬‬

‫ערבי הגיש מועמדותו למשרה הנדונה‪.‬‬ ‫כמובן שהחלטה מסוג זה עשויה לתרום ליתר שקיפות תהליך המכרז כלפי המיעוט הערבי‬ ‫ולהפחית החשש בקרבו כי תוצאות המכרזים מוטים‪.‬‬ ‫אליה וקוץ בה ‪ ,‬תהליך מימוש השלב הראשון בהחלטה זו ‪ :‬הקמת מאגר הבוחנים ‪ ,‬מתפרש על‬ ‫פני כל שנת ‪ 48 .2009‬משמעות קצב ת הליך זה כי מימוש ההחלטה ‪ ,‬אם אכן תתממש ‪ ,‬יידחה‬ ‫לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬מבחני מיון ‪ :‬כמעט כל המשתתפים בדיונים ‪ ,‬נציגי משרדי הממשלה כמו גם נציגי הציבור‬ ‫הערבי‪ ,‬ציינו את שיעור הנכשלים הגבוה מבין המועמדים הערבים במבחני המיון‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫א‪ .‬נציגי הממשלה ‪ ,‬שרים ונציגיהם ‪ ,‬כמו גם נציבו ת שירות המדינה ציינו זאת כתופעה‬ ‫אובייקטיבית‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אחרים תלו הקשיים בהתמודדות במבחני הכניסה בכשלים התלויים במועמדים הערבים‬ ‫עצמם‪ :‬חוסר שליטה מספקת ב שפה העברית ‪ ,‬המהווה שפה שנייה של המועמד ‪ ,‬הינה‬ ‫לדעת נציבות שירות המדינה למכשול מרכזי‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫לשון אחר ‪ ,‬עלול להשתמע כי לו רק היו מועמדים ערבים בעלי ידע משופר בשפה העברית‬ ‫(למרות שכל המועמדים הערבים הניגשים לבחינות מיון הינם בעלי תעודת בגרות ועמדו‬ ‫בהצלחה בבחינת הבגרות בעברית ‪ ,‬הם היו מתמודדים עם בחינות המיון ברמת הצלחה‬ ‫גבוהה יותר‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מאחר שייצוג הולם של בני מיעוטים מבוסס בין ה שאר על יכולתו של הרוב להכיל את‬ ‫המיעוט ה "אחר" כשותף בתפעול עניני המדינה מבלי ל הפלותו‪ ,‬ראוי שתהליכי המיון‬ ‫והמבחנים הכלולים בו ‪ ,‬יכירו בתרבות ה"אחר"‪ ,‬קרי‪ :‬המועמד הערבי‪ .‬לעניין זה ציין נציג‬ ‫עמותת "סיכוי" כי קיים מחסור במבחני מיון רגישי תרבות ‪ .‬מועמדים בני האוכלו סייה‬ ‫הערבית מתקשים לעבור את בחינות הקבלה לשירות המדינה ‪ .‬יש לעדכן את המבחנים כך‬ ‫שגם מועמדים מתרבות אחרת יוכלו לעבור אותם בהצלחה ‪ .‬יתר על כן ‪ ,‬רצוי ש גם אלה‬ ‫‪ 45‬י' עואד‪ ,‬סיכוי‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.24.11.08‬‬ ‫‪ 46‬י' ברגר‪ ,‬נש"מ‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.25.03.08‬‬ ‫‪ 47‬ייצוג הולם לבני האוכלוסיה הערבית ‪ ,‬הדרוזית והצ 'רקסית בשירות המדינה‪ -‬אישור המלצות צוות בינמשרדי ‪,‬‬ ‫הצעה להחלטה‪ ,‬נספח ‪ 898‬לסדר היום לישיבת הממשלה ביום‪ ,25.01.09‬סעיף ‪.10‬‬ ‫‪ 48‬דברי הסבר להצעת החלטת הממשלה הנ"ל‪.‬‬ ‫‪ 49‬י' תמיר‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪ ,8.09.08‬מ' שטרית בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.29.10.08‬‬ ‫‪ 50‬י' ברגר‪ ,‬נש"מ‪ ,‬בפני הוועדה בישיבתה מיום ‪.25.03.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement