Page 35

‫‪30‬‬

‫‪ .9‬משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬

‫במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מועסקים ‪ 5.5%‬עובדים ערבים מסך כל עובדי המשרד על פי‬ ‫הפירוט הבא‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫במשרד הראשי ובשירות ההדרכה והמקצוע מועסקים ‪ 46‬עובדים ערבים (‪.)6.3%‬‬

‫‪‬‬

‫בשירותים הווטרינרים (יחידת סמך) מועסקים ‪ 20‬עובדים ערבים (‪.)7.6%‬‬

‫‪‬‬

‫במינהל המחקר החקלאי (יחידתסמך) מועסקים ‪ 27‬עובדים ערבים (‪.)3.8%‬‬

‫שר החקלאות ופיתוח הכפר לא הופיע בפני הוועדה אך הוא התבקש למסור נתונים‪:‬‬

‫עובדים ערבים במשרד החקלאות על פי מתח‬ ‫דרגות התפקידים‬ ‫נמוך מאד (‪17-15‬‬ ‫מינהלי)‪22% ,10 ,‬‬

‫נמוך (‪20-18‬‬ ‫מינהלי‪40-38 ,‬‬ ‫מח"ר)‪35% ,16 ,‬‬

‫‪ 30‬הנתונים מעודכנים נכון לתאריך‪.14.09.08‬‬

‫גבוה (‪45-42‬‬ ‫מח"ר)‪13% ,6 ,‬‬

‫בינוני (‪42-40‬‬ ‫מח"ר)‪30% ,14 ,‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement