Page 34

‫‪ .8‬משרד הפנים‬

‫‪29‬‬

‫במשרד הפנים מועסקים ‪ 633‬עובדים (לא כולל אימאמים מוסלמים ‪ 323 -‬עובדים) מתוכם ‪38‬‬ ‫מבני המיעוטים המהווים ‪ 5.37%‬מכלל העובדים‪ ,‬מרביתם בתפקידים בכירים‪.‬‬ ‫השר ציין בהופעתו בפני הוועדה כי הוא שמח על כך שהעובדים הערבים במשרד משולבים‬ ‫בתפקידים בכירים בהנהלת המחוזות וכי עד שנת ‪ 8% 2010‬מכלל העובדים יהיו ערבים‪.‬‬ ‫חשיבות משרד הפנים‪ ,‬האחראי על השלטון המקומי ‪ ,‬רבה‪ .‬שכן‪ 40% ,‬מן הרשויות המקומיות הן‬ ‫‪.‬‬ ‫ערביות והעדר עובדים ערבים גורם לקשיים בהיכרות בלתי אמצעית עם הרשויות הערביות‬ ‫המשרד פנה לוועדה להסרת חסמים ולנציבות שירות המדינה בבקשה לקלוט ‪ 20‬עובדים נוספים ‪,‬‬ ‫‪ 3‬שנים‪ .‬טרם נתקבלה‬ ‫הבקשה כוללת בתוכה תוספת תקנים שהמשרד מתחייב להחזיר תוך‬ ‫תשובה‪ .‬עוד ציין השר כי בחינות הנציבות מהוות חסם בקרב מרבית המועמדים וגם בעלי תואר‬ ‫ראשון‪ ,‬אינם עוברים אותן ‪ .‬בהתייחסו לתעסוקת נשים השיב השר כי מינוי עובדים במשרד הפנים ‪,‬‬ ‫כמו ביתר משרדי ממשלה אחרים ‪ ,‬מתבצע בהליך של מכרז גם כאשר המשרה מסומנת למשכילים‬ ‫בני מיעוטים‪ .‬על כן‪ ,‬אין למשרד ש ליטה באבחנה בין עובד לעובדת‪.‬‬ ‫ששיעור האבטלה ביישובים הערבים‬ ‫נתון חשוב נוסף שהשר נתבקש להביע דעתו הינו העובדה‬ ‫כפול מזה שביישובים יהודים בכל איזור ‪ .‬על מנת לפתור בעיה זו השיב השר כי מדיניות המשרד‬ ‫לתכנן ולהקים איזורי תעשייה משותפת בעיקר באיזורים צפון ודרום הארץ איזורי התעסוקה‬ ‫יופעלו במנגנון שייקבע ע "י שר הפנים ותהיה חלוקת הכנסות בין היישובים באיזור ‪ .‬מדיניות זו‬ ‫‪ ,‬משרד‬ ‫שהציע השר אושרה ע "י הממשלה והמשרד בתיאום עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל‬ ‫התמ"ת ומשרד האוצר נערכים ליישמה‪.‬‬

‫‪ 29‬הנתונים מעודכנים נכון לתאריך ישיבת הוועדה– ‪.29.10.08‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement