Page 25

‫‪ 2‬מתוך ‪ 7‬חברי דירקטוריון בני מיעוטים‪.‬‬ ‫תש"ן‬ ‫‪ 3‬מתוך ‪ 7‬דירקטורים בני מיעוטים‪.‬‬

‫רשות המים‬ ‫קיים קושי באיוש המשרות ‪ .‬לתפקידים בתחום ההנדסת מים ‪ ,‬המועמדים מתגוררים באיזור‬ ‫הצפון וקיים קושי להגיע לת "א‪ .‬ההענות להשתתף במכרזים נמוכה ביותר לדוגמא‪ -‬למשרת מרכז‬ ‫‪ ,‬הוגשה מועמדות אחת בלבד ‪ .‬כן‬ ‫מכרזים נדרשה השכלה בתחום כלכלה או מינהל עסקים‬ ‫מועמדים הראויים לתפקיד נפסלים בשל העדר ניסיון הנדרש לתפקיד ‪.‬‬ ‫מכון גיאופיסי‬ ‫קשה לאתר מועמדים ערבים ‪ .‬לאחרונה נקלטו במכון מס ' גיאופיסיקאים באמצעות פרסום‬ ‫באוניברסיטאות ואולם אף אחד מבני המיעוטים לא הגיש מועמדות‪.‬‬ ‫מקורות‬ ‫ל‪ 49-‬המשרות שפורסמו השנה נתקבלו ‪ 1400‬פניות של מועמדים מתוכם רק ‪ 15‬של בני מיעוטים ‪.‬‬ ‫חברת החשמל‬ ‫להלן פירוט העובדים הערבים לפי התפקיד‪:‬‬ ‫גברים‬

‫נשים‬

‫סה"כ‬

‫תפקיד‬ ‫מוקדני ‪103‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪21‬‬

‫קוראי מונים‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫טכנאים‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫מהנדסים‬

‫‪3‬‬

‫מנתחי מערכות ‪ +‬רו"ח‬

‫‪3‬‬

‫פועלים‪,‬פקידים‪ ,‬נהגים וכו'‬

‫‪93‬‬

‫מנהלי מחלקות‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫מנהלי עבודה‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫סגני מנהלי מחלקות‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫סגני ראשי מדורים‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫ראשי מדורים‬

‫‪7‬‬

‫ראשי מדורים בכירים‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫ראשי קבוצות טכניים‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫ראשי קבוצות מינהליים‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫סה"כ‬

‫‪182‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪95‬‬

‫‪8‬‬

‫‪196‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  
דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement