Page 18

‫מרכז אדוה‪ ,‬דצמבר ‪2008‬‬

‫‪ .13‬מדרג סוציו‪-‬אקונומי‬ ‫כ‪ 75% -‬מכלל אוכלוסיית המיעוט הערבי בשטח מדינת ישראל מתגורר בישובים ערבים‬ ‫(להבדיל מערים מעורבות )‪ .‬הרוב המכריע בי ישובים המהווים כ‪ 90 -‬רשויות מקומיות‬ ‫נפרדות ומיעוטם בישובים המשתייכים למועצות אזוריות ‪.‬‬ ‫א‪ .‬מתוך ‪ 90‬רשויות אלה ‪ 61 ,‬רשויות מצויות באשכולות ‪( 1-3‬תחתית המדרג הסוציו‪-‬‬ ‫אקונומי)‬ ‫ומהוות ‪ 85%‬מכלל הרשויות הנמצאות באשכולות אלה ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לאחר ששקללנו את נתוני המדרג של כלל הישובים במדינה ‪ ,‬למדנו כי הממוצע של‬ ‫הישובים הערבים במדינה הוא כ‪ ,2.8 -‬בעוד הממוצע של ישובים יהודיים ו ‪/‬או‬ ‫מעורבים גבוה בהרבה‪ ,‬כ‪-‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪.6.1‬‬ ‫ג‪ .‬חלק מעובדי השירות הציבורי מועסקים באמצעות תקציבים ממלכתיים המוקצים‬ ‫בתנאי שהרשות המקומית משתתפת בחלקו )‪ .(Matching‬ככל שדירוגן של רשויות‬ ‫מקומיות נמוך ‪ ,‬הן מתקשות להשתתף בתקצוב שכר עובדים אלה ‪ ,‬במיוחד בתחומי‬ ‫החינוך והרווחה ‪ ,‬וכך קטן מספר העובדים‬ ‫הערביות‪.‬‬

‫הערבים בשירות הציבורי ברשויות‬

‫‪ 17‬הלשכה המרכזית לססטיסטיקה‪ ,‬הרשויות המקומיות בישראל ‪ ,2006‬פרסום ‪.2/4/2008 ,1315‬‬

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

דו"ח בינייםשל ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא:קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי  

דו"ח ביניים של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי בראשות חבר הכנסת אחמד טיבי

Advertisement